Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1403001
  Гудзинська Ю.С. Формування "довгих" кредитних ресурсів у банківській системі в контексті законотворчих ініціатив // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 414-416. – ISBN 978-966-188-219-4
1403002
  Кириленко В.І. Формування "економіки знань" у контексті економічного зростання // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 96-101. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1403003
  Заславський О. Формування "незвичайних" станів речовини методом вакуумної конденсації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 31-34. – (Хімія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  В результаті дослідження структури вакуумних конденсатів, одержаних методом електронно-променевого і лазерного випаровування, створена модель, яка зв"язує особливості їх формування з основними параметрами конденсації. Показано, що ступінь дисперсності ...
1403004
  Стельмах С. Формування "образу ворога" в російській публіцистиці 1914-1915 рр. (на прикладі журналу "Русская мысль") / С. Стельмах, С. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей формування витоків "образу ворога" в Російській імперії в 1914-1915 рр. В розвідці аналізуються тексти журналу "Русская мысль", які були переважно конституційно-поміркованого спрямування. Основна увага ...
1403005
  Польовий Т.Є. Формування "особливих відносин" між республікою Білорусь і Російською Федерацією в середині 90-х років ХХ століття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 143-158. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1403006
  Дутка С.М. Формування агроенергетичного технопарку на порушених землях і забезпечення його економічності та надійності : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 189-198 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1403007
  Майборода В.К. Формування активності і самостійності в процесі навчання учнів молодщого підліткового віку (на матеріалах уроків істрорії) : Дис... канд.пед.наук: / Майборода В.К.; КДДУ. – К., 1968. – 258л. – Бібліогр.:л.240-259
1403008
  Сажинець С.Й. Формування амортизаційної вартості необоротних активів промислового підприємства / С.Й. Сажинець, В.Я. Ладнюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 331-338. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1403009
  Косарєв О.Й. Формування амортизаційної стратегії авіакомпанії з урахуванням життєвого циклу обладнання : економіка та управління підприємствами / О.Й. Косарєв, О.М. Рибак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 105-114 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1403010
  Будько О.В. Формування аналітичного забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 14-18. – ISSN 2306-6814
1403011
  Гордєєва А.Й. Формування англомовної лексичної компетентності молодших школярів з використанням карт пам"яті / А.Й. Гордєєва, Й С. Кулик // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (74). – С. 13-18. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядаються можливості використання карт пам"яті для навчання молодших школярів англомовної лексики. Описано основні правила створення карт пам"яті, наведено приклади їх використання на кожному з етапів формування лексичної компетентності ...
1403012
  Бачинська І.А. Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бачинська Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1403013
  Домбровський Д.Б. Формування артеріовенозних шунтів у хворих на хронічну ниркову недостатність // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 6-11. – ISSN 1727-0847
1403014
  Кушнір В. Формування археологічних колекцій українських музеїв Галичини (1918-1939 рр.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 150-159. – ISSN 1028-5091
1403015
  Попова Д.А. Формування багатовимірної ідентичності як мета полікультурної освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 269-277. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Досліджено новий феномен багатовимірної ідентичності як складову частину соціального і культурного феномена, що активно формується і розвивається в умовах глобалізації і сприяє становленню і розвитку полікультурного суспільства.
1403016
  Колодізєв О.М. Формування багаторівневої системи показників фінансування інноваційної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 32-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1403017
  Березка І. Формування бази даних регіональної екомережі (на прикладі Заставнівського району Чернівецької області) / І. Березка, М. Лупол, М. Мошенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 5-9. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276


  Згадуються дослідження вчених-географів Київського університету: М.Д. Гродзинського, Н.П. Корогоди, В.М. Самойленка та П.Г. Шищенка.
1403018
  Герасимов Б.М. Формування бази знань інтелектуального тренажера підготовки операторів радіолокаційних систем / Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, А.А. Репецький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 11-15.
1403019
  Ходико Д.І. Формування бальної оцінки рекреаційного потенціалу територій / Д.І. Ходико, О.В. Кривень // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 81-89. – ISSN 1562-0905
1403020
  Циганов Сергій Андрійович Формування банківської системи України в умовах ринкової трансформації економіки : Дис... доктор економ.наук: 08.01.01 / Циганов Сергій Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 396л. – Бібліогр.:л.377-396
1403021
  Власенко М. Формування банкоцентричної моделі фінансової системи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С.65-68. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто існуючі моделі фінансових систем, проаналізовано чинники формування банкоцентричної моделі фінансової системи України та визначено особливості сучасного стану розвитку українського фінансового ринку порівняно з іншими країнами ...
1403022
  Коленіченко Т.І. Формування батьківських навичок як один із аспектів підготовки молоді до сімейного життя / Т.І. Коленіченко, О.Ю. Количева // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 128-134
1403023
  Гранчак Т. Формування бібліотеками національного інформаційного простору в контексті реалізації державної інформаційної політики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 26-42. – ISSN 2224-9516


  Стаття при свячена проблемним аспектам функціонування бібліотек у контексті реалізації державної інформаційної політики. Акцентовано увагу на специфіці участі національних бібліотек у формуванні національного інформаційного простору в умовах ...
1403024
  Гранчак Т.Ю. Формування бібліотеками національного інформаційного простору як чинник зміцнення національногоінформаційного суверенітету // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 6-9. – ISBN 978-966-02-7337-5
1403025
  Кулик С.В. Формування бібліотечного віртуального простору для бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 52-55. – ISBN 978-966-02-7337-5
1403026
  Мухамедьяров Н. Формування бібліотечної валеології як наукової і навчальної дисципліни / Наїль Мухамедьяров // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 2. – С. 25-27


  Обґрунтовується об"єктивність формування якісно нової бібліотекознавчої дисципліни - бібліотечної валеології, об"єктом вивчення якої є система бібліотечних засобів, ресурсів, продуктів і послуг, що сприяє здобуттю, збереженню, підтримці та поверненню ...
1403027
  Мельник М.І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій : монографія / Мельник Мар"яна Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. досліджень. – Львів : ІРД НАН України, 2012. – 566, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 457-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6345-1
1403028
  Головій О. Формування біографічного методу в українському літературознавстві XIX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 33-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У XIX ст. виокремлюються три періоди формування біографічного методу: початковий - етап зародження (М. Максимович, М. Костомаров); другий - етап становлення (П. Куліш); третій - етап утвердження (І. Франко).
1403029
  Козетова Л.Г. Формування біологічних понять у курсі батаніки / Л.Г. Козетова. – К., 1974. – 128с.
1403030
  Стадницький Ю.І. Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 211-219. – ISSN 1562-0905
1403031
  Воронкова О.С. Формування біоплівки за умов дії екзогенних факторів : монографія / О.С. Воронкова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2017. – 154, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-154. – ISBN 978-966-383-842-7
1403032
  Студінська Г.Я. Формування бренд-простору в умовах глобалізації економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 21-27. – ISSN 2306-546X
1403033
  Козак О.А. Формування брендів регіональних продуктів як спосіб популяризації України на міжнародному ринку / О.А. Козак, І.М. Беженар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 53-59. – ISSN 2221-1055
1403034
  Синьогіна А. Формування бренду "Україна" в контексті Євро 2012 // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 115-116
1403035
  Штельмашенко А.Д. Формування бренду держави як складова сучасної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Штельмашенко Анастасія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1403036
  Бойко Є.М. Формування бюджету грошових коштів промислового підприємства як фактор забезпечення фінансової стійкості // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 50-55. – ISBN 966-614-021-7
1403037
  Адамик О. Формування бюджету Пенсійного Фонду України: інституційно-процедурний аспект // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 157-164. – ISSN 1818-2682
1403038
  Шовковий В.М. Формування в майбутніх викладачів класичних мов методичної компетентності методом проектів // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 29-38. – ISBN 978-617-7507-84-9
1403039
  Іщенко М.П. Формування в молоді комуністичного ставлення до праці / М.П. Іщенко. – К., 1983. – 32с.
1403040
  Бурова Е. Формування в студентів-філологів умінь і навичок викладання української мови в школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 63-66. – ISSN 2308-4634


  Висвітлюються основні шляхи з покращення методики викладання української мови на сучасному етапі. Приділяється увага закріпленню теоретичних знань під час проходження педагогічної практики в загальноосвітній школі. Підкреслюється важливість викладання ...
1403041
  Мельник О.П. Формування в Україні елементів державного внутрішнього фінансового контролю відповідно до вимог європейських стандартів // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 2. – С. 36-42.
1403042
  Шкільник М.М. Формування в учнів граматичних понять та категорій іменника / М.М. Шкільник. – К., 1962. – 168с.
1403043
   Формування в учнів допоміжної школи умінь застосовувати знання з мови в практичних письмових роботах. – К., 1965. – 42с.
1403044
  Бойченко Т.Є. Формування в учнів середньої школи системи знань про здоров"я людини. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бойченко Т.Є.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1994. – 257л. – Бібліогр.:л.159-176
1403045
  Буринська Н.М. Формування в учнів системи політехнічних понять при вивченні хімії / Н.М. Буринська. – К., 1982. – 112с.
1403046
  Биркун Л.В. Формування в учнів старшої школи соціальної компетенції засобами індивідуалізації підручника / Л.В. Биркун, М.І. Заболотна // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 317-327


  У статті розглядається питання рівня індивідуалізації завдань в сучасних підручниках з англійської мови для старшої школи при формуванні соціальної компетенції. В статье рассматривается вопрос уровня индивидуализации заданий в современных учебниках по ...
1403047
  Трофімова З.В. Формування в учнів умінь приймати управлінські рішення у сфері підприємницької діяльності // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 6-13 : табл.
1403048
  Рубцова Т.В. Формування в учнів читацьких інтересів. / Т.В. Рубцова. – К., 1959. – 84с.
1403049
  Атаманюк Ю.А. Формування валютно-фінансових відносин України з Європейським Союзом : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02.-Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Атаманюк Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1403050
  Матвіїв М. Формування вартості нематеріальних активів фірми на ринку знань // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 178-183. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1403051
  Голік А.О. Формування векторів ознак: реалізація алгоритмів розпізнавання мовної інформації засобами паралельних обчислень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 141-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновані різні підходи до формування векторів ознак та встановлення відстаней відповідності. Наведений варіант згладжування матриці спектрограми з використанням SVD-розкладу. Розглянута можливість та доцільність використання технології паралельних ...
1403052
  Шайдецька Л.В. Формування вертикальних геотехнічних споруд вибухом у грунтовому масиві періодичної структури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Шайдецька Любов Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1403053
  Хилько М.М. Формування вибірки найпопулярніших українських ЗМІ: обрання критеріїв оцінювання, зіставлення рейтингів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 282-288


  У статті визначаються критерії оцінювання популярності українських засобів масової інформації. Аналізуються різноманітні рейтинги вітчизняних телеканалів, радіостанцій, газет, інтернет-видань, а також рейтинги їхньої медіапродукції. За допомогою ...
1403054
  Вакаренко О.Г. Формування видавничої стратегії як необхідна умова просування наукового журналу в сучасному інформаційному просторі // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 18-23. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1403055
  Яншина А.М. Формування виробничо-інвестиційних глобальних мереж і сталий розвиток на початку ХХІ століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 167-169
1403056
  Єрмакова Л.М. Формування висоти рослин ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України / Л.М. Єрмакова, Т.І. Пророченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 89-96 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1403057
  Нетреба І. Формування витрат на впровадження та розвиток інформаційних систем управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 81-82. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті види витрат на впровадження і розвиток інформаційної системи управління, здійснено пошук шляхів їх оптимізації. The variants of exspenses on the inculcation and development of information system of management are analyzed and serch of ways ...
1403058
  Бондаренко Д.Я. Формування війська в Україні та Фінляндії травень 1917 - травень 1918: порівняльний аналіз // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 165-168. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1403059
  Курач Т.М. Формування вітчизняного фонду космічних знімків // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 21-28. – ISBN 978-966-455-002-1
1403060
  Баглей Р.Р. Формування вітчизняної моделі корпоративного управління // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 1 (23). – С. 199-206. – ISSN 2308-1988
1403061
  Бабанли Р. Формування вказівок щодо призначення покарання як перспективний напрям удосконалення каральної політики у державах європейсько-континентальної системи права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 205-212. – ISSN 1026-9932
1403062
  Шкатула О.П. Формування вміння користуватися Інтернетом як засіб протидії агресії у кіберпросторі // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 126-127
1403063
  Корейба І.В. Формування вмінь професійного читання німецькомовних Інтернет-текстів у майбутніх учителів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25-30. – ISSN 1817-8510
1403064
  Курило С.М. Формування водного стоку і міграція стронцію-90 у малий водоток // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 632-639 : Табл. – Бібліогр.: 17. – ISBN 966-521-129-3
1403065
  Сафронов О.В. Формування воєнно-технічної політики колишнього СРСР / О.В. Сафронов, Г.В. Капосльоз, О.С. Мельниченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 131-137. – ISSN 2304-2699
1403066
  Рубан Алла Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань галузевого бібліотекознавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1403067
  Вараксіна Н. Формування галузевого інформаційного ресурсу в контексті створення електронної бібліотеки / Наталія Вараксіна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 5 (214), травень. – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
1403068
  Монаєнко А. Формування галузі фінансового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 21-28. – ISSN 1026-9932
1403069
  Яценко Л.В. Формування гендерних відносин старшокласників у підготовці їх до сімейного життя засобами шкільного курсу зарубіжної літератури / Л.В. Яценко, Т.В. Неб"янська // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1403070
  Полякова А.І. Формування гендерних стереотипів: релігійний вектор (на матеріалі журналів "Главред", "Корреспондент", "Фокус", "Український тиждень") // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 49-51
1403071
  Конопка В. Формування гендерної ролі чоловіка: дитинство, підлітковий вік (на матеріалах Поділля) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1303-1312. – ISSN 1028-5091
1403072
  Чернявська Л. Формування гендерної толерантності - місія сучасної бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 346-361. – ISSN 2224-9516


  Стаття присвячена визначенню місця бібліотеки в системі гендерно-орієнтованих інформаційно-комунікаційних процесів за умов переходу до інформаційного суспільства. Акцентовано на необхідності активної співпраці між бібліотеками, передусім тими, що є ...
1403073
  Яворська В. Формування геодемографії як нової міждисциплінарної предметної області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 41-46. – ISSN 2076-1333


  В роботі представлена схема формування геодемографії як нової міждисциплінарної предметної області. В статті представлене обгрунтування і розроблення геодемографії як нового наукового напряму, що формується на стику демографії, географії населення та ...
1403074
  Мацько Н.Д. Формування геометричних понять в учнів 4-5 кл.: Посіб. для вчителя / Н.Д. Мацько. – К., 1988. – 160с.
1403075
  Нікітенко В.О. Формування геоцінностей в процесі викладання української мови як іноземної // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – C. 219-223. – ISSN 2076-1554
1403076
  Боднарчук Т.В. Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів"ях басейнів Дністра та Західного Бугу : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Боднарчук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1403077
  Яцюк М.В. Формування гідрохімічного режиму річок басейну р. Самара в умовах техногенного впливу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-40. – (Географія ; Вип. 44)


  Наведено та подано детальну характеристику чинників, які впливають на гідрохімічний режим та хімічний склад природних вод, а також рекомендації щодо охорони водних ресурсів та зменшення негативного впливу техногенних чинників на води р. Самара.
1403078
   Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу - найважливіше завдання професійної освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 2


  Доповідь Президента НАПН України Василя Кременя на Загальних зборах НАПН України "Концептуальні засади розвитку професійної освіти".
1403079
  Ткач І.І. Формування глобального інтерактивного навчального середовища в умовах побудови інформаційного суспільства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 261-267 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1403080
  Циганов С.А. Формування глобального фінансового середовища / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 54-56
1403081
  Рибчук А.В. Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Рибчук А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 466 л. + Додатки: л. 406-431. – Бібліогр.: л. 432-466
1403082
  Акіліна О.В. Формування господарського механізму підприємств харчової промисловості в умовах переходу до ринкової економіки : 08.06.01:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.економічних наук / Акіліна О.В.; Український держ.ун-т харчових технологій. – Київ, 2000. – 220л. – Бібліогр.: С.173-186
1403083
  Ефендієва С. Формування готовності викладача до інноваційної діяльності в практиці викладання іноземної мови у ВДНЗУ "УМСА" // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 169-173. – ISSN 2307-633Х


  На прикладі кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія".
1403084
  Мащакевич М. Формування готовності до організаційно-економічної діяльності в малому бізнесі як складова підготовка майбутніх менеджерів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 8 (103), серпень. – С. 93-99. – ISSN 2308-4634
1403085
  Бурлука О.В. Формування готовності до самоосвіти особистості в умовах сучасного освітнього процесу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 151-157. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)


  Аналізуеться значення освіти у функціонуванні глобалізованого суспільства.
1403086
  Троцький Р. Формування готовності до управлінської діяльності курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі фахової підготовки // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 155-160. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1403087
  Іщенко С.О. Формування готовності майбутніх офіцерів до виховної роботи з особовим складом у вищому навчальному закладі // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 62-68. – ISSN 2304-4470
1403088
  Трухан М.А. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до вирішення конфліктних ситуацій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 215-219


  У статті висвітлено характеристику процесу формування готовності майбутніх фахівців до розв"язання професійних конфліктів, а також розглянуто основні її критерії. Проаналізовано погляди науковців щодо специфіки формування конфліктологічної готовності. ...
1403089
  Завіна Віталій Іванович Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до організації контролю за навчальною діяльністю школярів : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Завіна Віталій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 194л. – Бібліогр.:л.152-170
1403090
  Чалій Л.В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чалій Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1403091
  Пелипенко М.М. Формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження в екстремальних умовах професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пелипенко Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1403092
  Ворон О. Формування громадських організацій Чехословаччини: особливості інституалізації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 123-128. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
1403093
  Шубняков Б.П. Формування громадської думки в умовах розвитого соціалізму. / Б.П. Шубняков. – К., 1982. – 33с.
1403094
  Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – К., 1979. – 112с.
1403095
  Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – Київ, 1982. – 48с.
1403096
  Кузьменко Олександр Васильович Формування громадянознавчих знань в американській школі / Кузьменко Олександр Васильович, Цяцька Ірина Миколаївна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 23-26
1403097
  Кузьменко Олександр Васильович Формування громадянознавчих знань в американській школі / Кузьменко Олександр Васильович, Цяцька Ірина Миколаївна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 17-21
1403098
  Кузьменко Олександр Васильович Формування громадянознавчих знань в американській школі / Кузьменко Олександр Васильович, Цяцька Ірина Миколаївна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-24
1403099
  Заплетнюк М.А. Формування громадянського суспільства в Україні у 1990-х роках (історичний аспект) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Заплетнюк Максим Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1403100
  Оніщенко Н. Формування громадянського суспільства: комунікативно-правовий чинник // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 88-96. – ISSN 2310-6158
1403101
  Пометун Олена Іванівна Формування громадянської компетентності старшокласників у процесі навчання історії / Пометун Олена Іванівна, Гупан Нестор Миколайович // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст.
1403102
  Погорєлова А.І. Формування громадянської правосвідомості правової культури в контексті судової реформи в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 370-374. – ISBN 978-617-7530-15-1
1403103
   Формування громадянської самосвідомості молоді : Тези і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченної роковинам Олега Ольжича. – Донецьк, 1995. – 312с
1403104
  Чепіга І.В. Формування громадянськості в процесі громадянської соціалізації старших підлітків // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 1817-3764


  У статті розглянуто основні аспекти процесу формування громадянськості в контексті громадянської соціалізації підлітків на основі соціально-педагогічних підходів до розвитку особистості, розкрито сутність, зміст, засоби та мету громадянської ...
1403105
  Чопей В.С. Формування демократичних цінностей у сучасної студентської молоді як соціальне завдання // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 23-30
1403106
  Бундюченко Т. Формування демократичного світогляду М. М. Аркаса під впливом родини // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 72-77. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
1403107
  Гатаулліна Е.І. Формування державних видатків у системі економічного розвитку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 111-117. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  "Доведено, що наразі відбуваються процеси інтеграції вітчизняної науки у глобальну наукову систему".
1403108
  Дубрава Олександр Петрович Формування державних кордонів України (1917-1925 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Дубрава Олександр Петрович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 202л. – Бібліогр.:л.180-198
1403109
  Борисенко О.П. Формування державної зовнішньоекономічної політики України та механізми її реалізації : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Борисенко Ольга Петрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1403110
  Заїка О.В. Формування державної політики на ринку праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 33-40. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1403111
  Ільяшенко В.А. Формування державної соціальної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 192-197. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1403112
  Казьмирчук Г.Д. Формування державності в Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 15-20. – ISBN 978-617-7107-30-8


  Висвітлено державотворчу роботу Б. Хмельницького під час національно-визвольної війни 1648-1654 рр., його особистий внесок у створення й розбудову армії, державного владного й управлінського апарату, проведенні адміністративно-територіальної реформи. ...
1403113
  Диба М.І. Формування державною контрольно-ревізійною службою системи індикаторів фінансових ризиків підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 8-14. – ISSN 0321-0499
1403114
  Старков В. Формування джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури населення України: початок XX ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 395-416


  Народні ігри і розваги та ігрові елементи громадського та родинного побуту були і залишаються невід’ємною складовою традиційної культури укр. народу. Недостатність їх вивчення почасти було обумовлено таким підходом до культурних явищ, особливо на ...
1403115
  Невмержицький Я.І. Формування дивідендної політики підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 47-52 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1403116
  Аврамич Ю. Формування дизайнерського мислення у студентів вищих навчальних закладів засобами композиції / Ю. Аврамич, Т. Носаченко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 9-18. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Підготовка у вищому навчальному закладі фахівця, що володіє основами проектно-художньої діяльності, дизайнерськими умінням та дизайнерським мисленням, виступає актуальною проблемою сучасної мистецької освіти. Формування у майбутніх вчителів ...
1403117
  Мостовенко О.В. Формування дискретних каркасів поверхонь врівноважених покриттів з урахуванням об"єму, що перекривається : автореф. дис. ... канд. техн наук : 05.01.01 / Мостовенко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1403118
  Дорошенко Е.Ю. Формування дисциплінованості у вихованців кадетських корпусів на території українських губерній (ХІХ – початок ХХ ст. ) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 111-119. – ISSN 2312-5993
1403119
  Дєдков М.Ф. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів на уроках фізики / М.Ф. Дєдков. – Київ, 1968. – 114с.
1403120
  Журавльова І.В. Формування дієвої системи мотивації праці персоналу підприємства / І.В. Журавльова, Н.С. Пасенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 52-53. – (Економіка ; Вип. 63)


  Запропоновано модель балансу інтересів носіїв мотивації праці на підприємстві. За допомогою економіко-математичного методу таксономії проведено аналіз рівня мотивованості різних груп носіїв інтересів на підприємствах Харківської області.
1403121
  Гіптерс З.В. Формування діловитості та творчості фахівців економічного профілю в умовах соціально-економічних трансформацій // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 78-80. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1403122
  Козарезенко Л. Формування добробуту населення як передумови розвитку людського потенціалу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 9-14 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1810-3944
1403123
  Середа Ю.М. Формування доказів у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Середа Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 217 л. – Додатки: л. 214-217. – Бібліогр.: л. 192-213
1403124
  Криленко В. Формування доктрини економічної безпеки України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 24-28. – ISSN 1728-9343
1403125
  Козак Л. Формування дослідницьких компетенцій майбутніх викладачів дошкольної педагогіки і психології // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 55-60. – ISSN 1609-8595
1403126
   Формування дослідницьких підструктур із проблем едукології у вищих навчальних закладах світу / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 14-22. – ISBN 978-966-2748-97-0
1403127
  Сергієнко Д.Л. Формування дослідницьких умінь і навичок в учнів при вивченні біології / Д.Л. Сергієнко. – Київ, 1969. – 128с.
1403128
  Покась Л.А. Формування дослідницької компетентності в учнів на уроках географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: Біюліогр.: 8 назв
1403129
  Нагаєв В.М. Формування дослідницької компетентності майбутніх аграрних менеджерів: дидактичний аспек // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2018. – Вип. 191. – С. 66-76. – (Економічні науки)


  "Дослідницька компетентність є важливим ресурсом ефективного управління інноваційними процесами аграрної галузі, що доводить необхідність підвищення її рівня у майбутніх аграрних менеджерів на основі формування досвіду дослідницької діяльності як ...
1403130
  Бєлкіна С.Д. Формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів у процесі викладання навчальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 19-25. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1403131
  Єрмакова І.П. Формування дослідницької компетентності майбутнього викладача в умовах магістратури // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 85-87. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
1403132
  Твердохліб І.П. Формування досьє типових корупційних діянь в Україні на підставі нейромережевих технологій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.П. Твердохліб, Є.І. Беген // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 273-282 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1403133
  Ватульов А.В. Формування доходів бюджету як складова фінансової політики // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 103-109. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Розкриті положення щодо особливостей фінансової політики у сфері формування доходної частини бюджету в умовах трансформації економіки. Здійснено аналіз виконання бюджетних доходів у розрізі податкових надходжень. Визначено пріоритетні напрями ...
1403134
  Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-37 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв
1403135
  Тишкевич Д.Г. Формування дрібнозернистої структури і підвищення властивостей середньовуглецевих сталей шляхом інтенсивної пластичної деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Тишкевич Дмитро Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1403136
  Кузьмицька С. Формування духовних цінностей на уроках світової літератури // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 10 (381). – С. 9-11
1403137
  Олексюк Ольга Миколаївна Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.04, 13.00.01 / Олексюк Ольга Миколаївна; Київ. держ. ін-тут культури. – К., 1997. – 333л. – Бібліогр.:л.274-300
1403138
  Шановська Ольга Формування духовної культури підлітків засобами музики // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-132. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкривається проблема духовної культури підростаючого покоління. Ставляться питання: як допомогти учням стати суб"єктом культури, як навчити любити й розуміти музику, яка в цьому роль вчителя музики
1403139
  Тюльпа Т.М. Формування духовності студентів в умовах соціокультурного середовища вищих педагогічних навчальних закладів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 226-229. – (Педагогічні науки)


  У статті розкрито соціально-педагогічні умови соціалізаційних процесів у контексті їхнього впливу на формування духовності студентів; проаналізовано особливості функціонування, розвитку і саморозвитку системи формування духовного потенціалу ...
1403140
  Паращевіна О.С. Формування духовності студентської молоді як одна із складових виховного процесу у вищих навчальних закладах України // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 96-101. – ISSN 2227-7242
1403141
  Гурнак О. Формування еволюційного управління розвитком податкової системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 220-228. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
1403142
  Грабовська Ірини Миколаївна Формування екологічної культури особистості : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Грабовська Ірини Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
1403143
  Париш Н. Формування екологічної культури як соціальне завдання (до методології дослідження проблеми) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 286-296. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1403144
  Плахотнік О.В. Формування екологічної свідомості людини XXI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сучасні проблеми екологічного стану планети Земля та прогнози щодо її майбутнього.
1403145
  Кузьмин В.М. Формування економічних критеріїв оцінки сталого розвитку нафтогазових підприємств // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу / національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківський. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 43-48. – (Серія "Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості" ; № 1(7))
1403146
  Чиж В. Формування економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 49-51. – ISSN 1810-3944
1403147
  Палант О.Ю. Формування економічно обгрунтованих тарифів на послуги підприємств міського електричного транспорту / О.Ю. Палант. – Київ : Хімджест, 2014. – 172, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 94-96. – Бібліогр.: с. 97-105. – ISBN 978-966-8537-97-4
1403148
  Стадник М.Є. Формування економічного механізму водокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 102-108 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1403149
  Локтіонов В.В. Формування економічного мислення: моральні та етичні норми економічної діяльності // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 28-29. – Бібліогр.: 3 назв.
1403150
  Дідович І.І. Формування економічної безпеки держави та регіону / І.І. Дідович, І.Я. Фабін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 152-158. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1403151
  Мурза Л.В. Формування економічної ефективності промислового виробництва Волинської області (на прикладі обробної промисловості) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 135-136
1403152
  Карнак А. Формування експертної думки в мистецтві: у пошуках єдиного підходу // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 147-154. – ISBN 966-8917-08-1
1403153
  Кушнаренко Н.М. Формування електронного бібліотечного середовища в краєзнавчому аспекті // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 90-103. – ISBN 966-7352-66-8
1403154
  Конфорович А.Г. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку / А.Г. Конфорович, З.Є. Лебедєва. – Киев, 1976. – 231с.
1403155
  Сташук Олександр Андрійович Формування елементів естетичної культури молодших підлітків в процесі зображення людини на уроках образотворчого мистецтва : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Сташук Олександр Андрійович; Рівненський держ. педагог. Ін-т. – Рівне, 1996. – 235л. – Бібліогр.:л.185-235
1403156
  Грищенко Р.Є. Формування елементів структури врожаю проса залежно від системи удобрення / Р.Є. Грищенко, О.Г. Любчич, О.В. Глієва // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 59-68 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1403157
  Розен В.П. Формування енергоефективних режимів електроспоживання виробничих систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Розен Віктор Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 68 назв
1403158
  Калашник Н.Г. Формування естетичних смаків молоді - основа розвитку духовності українського народу / Н.Г. Калашник, Н.О. Зацепіна // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 97-110
1403159
  Лісінська Т.Ю. Формування естетичного смаку молодших підлітків у процесі вивчення іноземної мови. : Дис... Канд. пед наук: / Лісінська Т.Ю.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1996. – 188л. – Бібліогр.:л.162-181
1403160
  Лісінська Т.Ю. Формування естетичного смаку молодших підлітків у процесі вивчення іноземної мови. : Дис... Канд. пед. наук: / Лісінська Т.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – К, 1996. – 188л. – Бібліогр.:л.162-181
1403161
  Власюк О.П. Формування етнічної ідентичності сучасних українців // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 146-150
1403162
  Одробінський Ю. Формування етнофутуриcтичних принципів художньої самоідентифікації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 262-269. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "Досліджено особливості формування етнофутуристичних принципів художньої самоідентифікації на основі вивчення відомостей про появу та розвиток етнофутуризму як явища у сучасному культурно-мистецькому просторі. Проаналізовано відмінності ...
1403163
  Соснін О.В. Формування ефективних концепцій впровадження комп"ютерних інформаційно-комунікаційних технологій в освіту та їх вплив на розвиток креативної економіки // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 70. – С. 141-150. – ISSN 2072-1692
1403164
  Чукаєва І.К. Формування ефективних пропорцій паливно-енергетичного балансу на перспективу як база енергетичної стратегії України // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 97-101. – ISSN 1681-6277
1403165
  Осійчук Д. Формування ефективного інвестиційного портфеля на українському фондовому ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 242-244
1403166
  Оліфіренко Л.Д. Формування ефективного механізму взаємодії інститутів державного та корпоративного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 118-120 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1403167
  Ульянченко О.В. Формування ефективного механізму управління фінансовими ресурсами АПК // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-75.
1403168
  Гарбар Віктор Анатолійович Формування ефективного мотиваційного забезпечення економічної діяльності та соціально-трудових відносин в перехідній економіці : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Гарбар Віктор Анатолійович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2000. – 187л. – Бібліогр.:л.164-187
1403169
  Кривенко С.В. Формування ефективного фінансового механізму інвестиційно-інноваційного розвитку в Україні: проблеми та перспективи / С.В. Кривенко, Т.В. Процик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 115-123
1403170
  Фурман В.М. Формування ефективної стратегії взаємодії страхових компаній та банків : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 137-141. – Бібліогр.: 5 назв
1403171
  Міщенко С.В. Формування ефективної структури фінансового сектору України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Міщенко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 246л. + Додатки : л.197-220. – Бібліогр. : л.221-246
1403172
  Міщенко С.В. Формування ефективної структури фінансового сектору України : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Міщенко С. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1403173
  Потильчак О.І. Формування європейських стандартів забезпечення дотримання статусу професійного судді // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 6-13
1403174
  Житарюк М.Г. Формування європейською пресою громадської думки про політичне становище України 30-х років ХХ ст. (проблематика і специфіка відображення) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Житарюк М.Г.; Львів. держ. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 1997. – 222л. – Бібліогр.:л.181-220
1403175
  Пономарьова Н.В. Формування Єдиної європейської транспортної системи / Н.В. Пономарьова, Є.В. Любий // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2014. – Вип. 46, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики", (5-7 червня 2014 р., м. Харків). – С. 244-247. – ISSN 2075-4892
1403176
  Прейгер Д. Формування ЄЄАТП: місце і роль України : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 64-74 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1403177
  Бондаренко І. Формування жанрово-стильових ознак нарису у регіональній пресі 20-х рр. ХХ ст.:соціокультурний контекст // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 122-130


  У статті аналізується специфіка формування жанрово-стильових ознак нарису в регіональній пресі 20-х рр. ХХ ст., визначається соціокультурний вектор репрезентації образу автора у тексті. The specificity of formation of genre and stylistic features of ...
1403178
  Опачко М.В. Формування загальної і професійної культури вчителя у педагогічній спадщині професора В. В.Сагарди // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С.142-144. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
1403179
  Леоненко П.М. Формування загальної та національної архітектоніки фінансової науки / П.М. Леоненко, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 42 назв
1403180
  Гриб О.Г. Формування задачі синтезу енергосистеми в умовах кібербезпеки / О.Г. Гриб, С.В. Швець, О.В. Бортніков // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 10-14. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
1403181
  Пашков В. Формування законодавства України щодо правового забезпечення обігу лікарських засобів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.35-37
1403182
  Чекмарьова Л.А. Формування законодавчих засад документальних електронних ресурсів бібліотек та архівів в Україні 1998-2003 роках і питання їх подальшого вдосконалення // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 463-467. – ISBN 966-02-3854-1
1403183
  Вашуленко О.С. Формування законодавчої бази України в науково-технологічній сфері // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 42-47.
1403184
  Попович О.Г. Формування залишкових напружень в поверхневих шарах деталей у залежності від параметрів поверхневого пластичного деформування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Попович Олексій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1403185
  Парокінний О.А. Формування запасу матеріально-технічних ресурсів промислового підприємства / О.А. Парокінний, О.Г. Яковенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 140-144. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1403186
  Валлє В. Формування засад патентного права // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 51-81. – ISBN 978-966-378-141-9
1403187
  Горобець О.О. Формування засад політики ЄС щодо Арктичного регіону (початок ХХІ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 106-109. – ISSN 2076-1554
1403188
  Бажанов О. Формування засад сек"юритизації іпотечних активів в Україні : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 59-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
1403189
  Бажанов О. Формування засад сек"юритизація іпотечних активів в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-63.
1403190
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1403191
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1403192
  Самофатова В.А. Формування зернового кластеру як передумова сталого розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону
1403193
  Кириленко І.Г. Формування зернового ринку в Україні: стратегія розвитку / І.Г. Кириленко, В.В. Дем"янчук, Б.В. Андрющенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 9 (179). – С. 79-83
1403194
  Гродецька Н.М. Формування злочинної поведінки неповнолітніх залежно від типу неблагополучних сімей // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 54-60. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1403195
  Андрощук І. Формування змісту підготовки майбутніх фахівців на засадах системного підходу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 78-83. – ISSN 2308-4634
1403196
  Возняк Оксана Формування знань про кофеїн в системі освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 23-24 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1403197
  Олексієнко Наталія Дмитрівна Формування зовнішньополітичних орієнтацій суспільств перехідного періоду засобами масової комунікації (на прикладі України, Росії та Польщі) : Дис....канд. політичних наук: 23.00.04 / Олексієнко Наталія Дмитрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 202л. + Додатки: 188-202. – Бібл.:л.170-202
1403198
  Тимків Я.І. Формування зовнішньополітичних пріоритетів партії і їх взаємозв"язок із зовнішньою політикою України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 61-68


  У даній статті представлено проведений аналіз за допомогою методу побудови когнітивної карти. Ця стаття дає можливість побачити процес формування партією її зовнішньополітичних орієнтацій, принципів та пріоритетів, а також процес формування зовніньої ...
1403199
  Шамраєва В. Формування зовнішньополітичної доктрини США щодо України та її реалізація // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 78-83
1403200
  Дацків І. Формування зовнішньополітичної концепції українською Центральною радою: від автономії до незалежності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 36-39. – (Історичні науки)
1403201
  Кваша К.С. Формування зони вільної торгівлі в інтеграційному процесі України до Європейського Союзу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 8 (178). – С. 64-68
1403202
  Радзієвська С.О. Формування зони вільної торгівлі як фактор підвищення конкурентоспроможності України в умовах необхідності зменшення зовнішнього боргу, структурної перебудови економіки і збільшення державного бюджету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 142-151


  В статье рассматривается проблема формирования зоны свободной торговли как фактор повышения конкурентоспособности Украины в условиях необходимости уменьшения внешнего долга, структурной перестройки экономики и увеличения государственного бюджета.
1403203
  Пашкова О.В. Формування зоопланктону пелагіалі Канівського водосховища = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 164-169. – Бібліогр.: 5 назв
1403204
  Бондаренко С.В. Формування зорової працездатності студенток 17-18-ти років засобами зорового тренінгу на етапі адаптації до навчальних навантажень / С.В. Бондаренко, Н.О. Дарзинська, Л.В. Сиділо // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1403205
   Формування і використання бібліотечних фондів. – К., 1984. – 160с.
1403206
  Дзикович В.Я. Формування і використання основних виробничих фондів колгоспів України. / В.Я. Дзикович, М.Г. Ульянов. – К., 1973. – 127с.
1403207
  Кіндрацька Л. Формування і використання резервів під кредитні ризики та методика обліку цих операцій у комерційних банках України : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1403208
  Супрунец Н. Формування і використання фонду україніки в бібліотеках Донецкой області (1997-2006 рр.) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 14 - 16. – ISSN 1811-377X
1403209
  Савицький В.М. Формування і динаміка хімічного складу річкових вод лівобережних приток Дніпра у зоні лісостепу / В.М. Савицький, І.О. Шевчук, В.І. Пелешенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 504-510 : Рис. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1403210
  Гадомська А.А. Формування і збагачення лексичного запасу іноземних студентів засобами креолізованих рекламних текстів: види вправ // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 37-42. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті розглядаються види вправ, які застосовуються під час лексичної роботи зі студентами-іноземцями задля формування і збагачення їхнього словникового запасу засобами креолізованих рекламних текстів, наведено приклади використання конкретних ...
1403211
  Крюков О.І. Формування і зміни еліт в умовах демократізації системи влади // Сучасне суспільство : політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 72-81
1403212
  Ведернікова Світлана Вікторівна Формування і контроль за стратегією комерційного банку в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 134-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті узагальнено результати дослідження у сфері формування стратегії комерційного банку. Доведено вплив чинників процесу фінансової глобалізації на сучасні основні стратегії діяльності і розвитку банку. Показано вплив на формування стратегії ...
1403213
  Благун І. Формування і реалізація стратегій управління банківською системою // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 25-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1403214
  Кудря Я.В. Формування і розвиток бібліографічного ресурсу науково-освітньої підготовки фахових керівників для корпорацій машинобудування України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 97-102 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1403215
  Хамник М.М. Формування і розвиток господарських судів в Україні (історико-правовий аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Хамник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. – Бібліогр.: л. 178-193
1403216
  Хамник М.М. Формування і розвиток господарських судів в Україні (історико-правовий аспект) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних учень / Хамник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліорг.; 5 назв
1403217
  Добровольська А.М. Формування і розвиток ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів під час реалізації дослідницького методу в процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 50-56. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1403218
  Комягін С.М. Формування і розвиток комуністичного ставлення до праці : Дис... канд.філософ.наук: / Комягін С.М.; КДУ. – Київ, 1961. – 223л. – Бібліогр.:л.І-ХІІ
1403219
  Буковинська М.П. Формування і розвиток особистості: соціальний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 172-175


  Стаття присвячена впливу соціальних факторів на формування особистості, які являються невід"ємною частиною стратегії розвитку корпорацій в цілому.
1403220
  Харченко Л. Формування і розвиток політичної свідомості у контексті політичної культури України / Л. Харченко, А. Іваненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 595-599. – ISBN 978-617-7009-20-6
1403221
  Оленіч А.В. Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах / А.В. Оленіч, З.Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 136-142 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1403222
  Другова В.Т. Формування і розвиток ринку лізингу в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 113-120. – ISSN 1562-0905
1403223
  Дяченко Є.В. Формування і розвиток системи медичного страхування в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дяченко Євгеній Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2012. – 227 л. – Додатки: л. 203-213. – Бібліогр.: л. 214-227
1403224
  Байрака Т.Ф. Формування і розвиток українського і російського кримінального права в XI - першій половині XVII ст. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Байрака Тетяна Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 199-219
1403225
  Геєць В. Формування і розвиток фінансової кризи 2008-2009 років Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 5-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1403226
  Сніжко С.І. Формування і розвиток школи метеорології і кліматології в Київськом університеті (1846-2009 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 6-18. – ISSN 0868-6939
1403227
  Юрчишин В. Формування і системна розбудова новітньої державної аграрної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 4-14. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1403228
  Третяк Т. Формування і становлення інституту президентства в Україні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 334-338. – ISBN 978-966-171-795-3
1403229
  Світленко С.І. Формування і становлення історіософських поглядів Миколи Костомарова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 16-28. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334


  Згадується М.О. Максимович (с. 21).
1403230
  Іщенко Є.О. Формування і структурування екзистенціалістських переконань В.Стуса // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 281-293. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про шлях В.Стуса до створення власного варіанту екзистенціалізму, в який поет вклав особисто пережитий досвід існування в ситуації абсурду та своє розуміння онтологічних проблем. В статье рассматривается путь В.Стуса к построению ...
1403231
  Налуцишин В.В. Формування ідеї справедливого правопорядку як результату соціального контролю у філософії Стародавнього Китаю // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 18-19. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1403232
  Ситник О. Формування ідеології авторитаризму та її поширення в СРСР та УРСР протягом 1920-х років // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 77-80. – ISSN 1728-9343
1403233
  Нечаєва Н.В. Формування іміджу Віталія Кличка як політичної особи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 187-190


  Аналізуються особливості формування політичного іміджу Віталія Кличка, вивчається ефективність використання особистісних і спортивних досягнень для будування успішної політичної кар"єри. Special features of creation of Vitaliy Klychko"s political ...
1403234
  Зеркіна О.О. Формування іміджу ВНЗ з використанням ПР-технологій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 68-73. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 5)
1403235
  Величко О.В. Формування іміджу політика за допомогою телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 93-97


  Наукова стаття присвячена дослідженню формування іміджу політичного лідера за допомогою телебачення. Розкривається сутність іміджу політика, зазначається, що він формується на підставі реально властивих цій особистості характеристик, але у відповідний ...
1403236
  Чекалюк В. Формування іміджу політика у ЗМІ за допомогою релігійних важелів впливу та паломницько-церковних заходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 60-66. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив релігії на формування державного іміджу України. Авторка досліджує особливості впливу релігії на формування іміджу політичного діяча, аналізує, наскільки дієвим і ефективним є використання релігійних інформаційних приводів для ...
1403237
  Шпачук К. Формування іміджу Росії засобами медіа на прикладі телеканалу Russia Today // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 139-140
1403238
  Проценко Т. Формування іміджу сучасної бібліотеки // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 10-12. – Бібліогр.: 7 назв.
1403239
  Борисова Ю.В. Формування іміджу України друкованими періодичними виданнями Польші. (За публікаціями вересня-листопада 2007 року) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 116-123. – ISBN 978-966-406055-1


  Досліджується зв"язок між виборчим процесом і формуванням іміджу країни; вивчається формування іміджу України польськими виданнями "Газета Виборча" та "Rzeczpospolita" під час парламентських виборів в Україні, у тому числі частково за допомогою ...
1403240
  Шарлова Л. Формування іміджу України засобами сайту інформагентства УНІАН:жанрово-стильові особливості // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 138-144


  У статті розглядаються жанрово-стильові засоби формування іміджу України, зокрема аналізуються інформаційні та аналітичні жанри, фотоілюстрації, шрифтові та кольорові виділення, а також мовностилістичні засоби як засоби атракції. In the article the ...
1403241
  Боронос В. Формування інвестиційно-фінансових механізмів відтворення в системі ринкового природокористування / В. Боронос, С. Похилько // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 32-35. – ISBN 978-966-347-084-9
1403242
  Ковалишин П. Формування інвестиційного клімату та ефективність діяльності на ринку венчурного інвестування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
1403243
  Нестерова Д.С. Формування інвестиційного портфеля страхової компанії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 419-426


  У статті визначено поняття "інвестиційний портфель" та досліджено питання оптимізації процесу формування інвестиційного портфеля в страхових компаніях України з урахуванням нормативних обмежень і факторів, що визначають ефективність їх інвестиційної ...
1403244
  Орлова Н.С. Формування інвестиційної політики країни в умовах сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 166-170. – ISSN 2306-6814
1403245
  Кочедикова Г.В. Формування інвестиційної привабливості енергетичного сектору України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 148-151
1403246
  Ткаченко Ю.В. Формування інвестиційної привабливості національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ткаченко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194, [41] л. – Додатки: л. 194-235. – Бібліогр.: л. 169-193
1403247
  Умєров Р.Е. Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 90-94 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1403248
   Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища
1403249
  Слушаенко Н.В. Формування інвестиційної стратегії в промислово-фінансових групах із використанням системного аналізу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 118-127 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1403250
  Нестерова Д.С. Формування інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестерова Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 228, [16] арк. – Додатки: 16 арк. – Бібліогр.: арк. 200-227
1403251
  Хромченкова Н.М. Формування індивідуальної відповідальності в педагогів вищої школи за умов позитивних змін в освіті // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 506-524. – ISSN 2219-438X
1403252
  Бондар Т.І. Формування інклюзивної компетентності в умовах інноваційної парадигми освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 7 (41). – С. 153-161. – ISSN 2312-5993
1403253
  Кудрявець Є.В. Формування інноваційного кластеру за участю іноземних інвесторів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 38-44. – ISSN 2306-6814
1403254
  Клімова Г.П. Формування інноваційного клімату у ВНЗ // Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 34-40
1403255
  Мусаєв Е.К. Формування інноваційного механізму управління розвитком АПК регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 93-97 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1403256
  Радченко О.П. Формування інноваційної економіки держави / О.П. Радченко, О.І. Шавалюк // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 211-214. – ISBN 978-966-927-199-0
1403257
  Юзьв"як Г. Формування інноваційної компетентності у майбутніх менеджерів сфери послуг під час навчання у Виші // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 6 (113), червень. – С. 162-164. – ISSN 2308-4634


  В статье осуществлен теоретический анализ проблемы формирования инновационной компетентности будущих менеджеров сферы услуг в процессе их профессиональной подготовки. Подана целевая составляющая инновационной компетентности будущих менеджеров. ...
1403258
  Горлачук М. Формування інноваційної моделі розвитку України / М. Горлачук, Б. Блащак // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 34-36. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто поняття інноваційної моделі розвитку, охарактеризовані її елементи та види.
1403259
  Парубець О.В. Формування інноваційної моделі спеціалізації в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 33-38.
1403260
  Різніченко Л.В. Формування інноваційної складової в енергоефективній діяльності підприємств / Л.В. Різніченко, О.С. Хома // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 129-135. – ISSN 1993-6788
1403261
  Корнілова І.М. Формування інноваційної стратегії корпоративних структур // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 76-81. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1403262
  Іванюк М.І. Формування інститутів громадянського суспільства в контексті реформування політичної системи України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 189-198. – ISBN 978-966-02-4604-1
1403263
  Слюсаренко В.Є. Формування інститутів громадянського суспільства: регіональні аспекти : монографія / В.Є. Слюсаренко. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2013. – 159, [1] с., [2] арк. іл. : табл.,. – Бібліогр.: с. 144-158 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2921-87-8
1403264
  Щербань І. Формування інституту комерційної таємниці в Україні: проблеми теорії та практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 239-241. – ISBN 978-617-7069-17-0
1403265
  Башинський О.А. Формування інституту кримінального покарання в радянському законодавстві про кримінальну відповідальність (1919-1991 рр. ХХ ст.) // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. № 4. – С. 8-15
1403266
  Биков І.О. Формування інституту митної вартості в митному законодавстві // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 2 (98). – С. 75-82
1403267
  Даниленко О. Формування інституційно-функціонального статусу УСРР як суб"єкта міждержавних відносин (1919-1921 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 49-54


  У статті розкриваються особливості формування інституційно-функціонального статусу УСРР як суб"єкта міжнародного життя у 1919-1921 роках.
1403268
  Кириленко О.П. Формування інституційного забезпечення прозорості бюджетного процесу в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 80-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1403269
  Голян В.А. Формування інституційного механізму екологозбалансованого водокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 145-154. – ISSN 1993-6788
1403270
  Батрименко В.В. Формування інституціонально-господарських механізмів взаємодії кредитно-фінансової системи України з транснаціональним банківським капіталом в умовах глобалізації / В.В. Батрименко, В.І. Батрименко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 24-28.
1403271
  Голян Василь Анатолійович Формування інституціонального механізму екологозбалансованого водокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 145-154. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено проблемні моменти формування інституціонального механізму екологозбалансованого водокористування. Розглянуто базові категорії інституціональної теорії. Увага закцентована на необхідності вдосконалення інституціонального ...
1403272
  Левицька Ольга Олександрівна Формування інтегрального індексу здоров"я населення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 85-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Стратегічним пріоритетом у державній та регіональній політиці на шляху подолання демографічної кризи в Україні має стати поліпшення стани здоров"я населення та залучення для цього всіх необхідних засобів. Тому запропонована методика побудови ...
1403273
  Квасова О.Г. Формування інтегрованих умінь читання й письма у процесі виконання студентами веб-квесту / О.Г. Квасова, Н.К. Лямзіна // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 38-44. – ISBN 978-617-7507-84-9
1403274
  Калініченко Н.А. Формування інтересу до праці в сільському господарстві / Н.А. Калініченко. – К, 1980. – 108с.
1403275
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Gd/Si(113) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 261-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методами електронної спектроскопії досліджено зміну електронних властивостей поверхні Si(113) при адсорбції на ній атомів Gd. Показано, що адсорбція атомів Gd на атомарно чисту поверхню Si(113)-3x2 при кімнатній температурі приводить до зменшення її ...
1403276
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Sb/Ge(100) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко, С Б. . Лепявко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 264-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  The electronic properties (work function, surface band bending, density of electronic states near Fermi level) of the Ge(100)-(2x1) surface were investigated using electron spectroscopy methods during adsorption of Sb atoms on it. It is shown, that on ...
1403277
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sb/Ge(l11) при адсорбції Sb на аморфізовану поверхню a-Ge(l11) та відпалі системи до упорядкування / П.В. Мельник, Находкін.М.Г, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 261-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже-електронної спектроскопій досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sb a-Ge(111) при їх відпалі до температури упорядкування. Встановлено, що при перших ознаках ...
1403278
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sn/Ge(l і 1)-с(2х8) / П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 205-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже- електронної спектроскопій досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sn/Ge(111l)-c(2x8). Встановлено металічний характер поверхонь зі структурами [подано ...
1403279
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sn/Si(l11)-(7х7) / П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 216-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів електронної спектроскопії досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sn/Si(111)-(7х7). Встановлено металічний характер поверхні зі структурою Si(lll)V3xV3:Sn[подано формулу] імовірно обумовлений напруженнями ...
1403280
  Великий Ю.Ю. Формування інформаційних потреб молоді в телевізійному медіа-просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 157-165. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Досліджуються чинники впливу на формування духовності молоді, з"ясовуються оптимальні варіанти і механізми духовного виховання молодих людей засобами телебачення. Окреслено основні напрями вироблення морально-психологічного імунітету до потенційно ...
1403281
  Дікунова О.А. Формування інформаційних потреб фахівців бібліотек ВНЗ (на прикладі бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет") // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 52-59. – ISBN 978-966-285-103-8
1403282
  Кошова О.П. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх економістів у ВНЗ: технологічний аспект // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 150-156
1403283
  Гриценко А. Формування інформаційно-мережевої економіки / А. Гриценко, Є. Песоцька // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 5-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
1403284
  Заводовська О. Формування інформаційного "порядку денного" як метод ведення гібридної війни в контексті сучасних міжнародних відносин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 32-39. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1403285
  Пестрецова Л. Формування інформаційного потоку обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та його відображення у бібліографічному покажчику / Л. Пестрецова, І. Шульга // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 114-125. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано джерела комплектування поточного обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: державну цільову програму "Українська книга", започатковану 2005 року; проекти НАН України "Наукова книга" (2001 р.), "Наукова книга. ...
1403286
  Олейнікова Л.Г. Формування інформаційного простору адміністрування податків і зборів в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 43-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2305-7645
1403287
  Шальман Т.М. Формування інформаційного простору Великої Британії кінця 80-х — початку 90-х років ХХ ст. // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 116-119. – ISSN 2312-5160


  У статті зроблено спробу охарактеризувати телевізійну журналістику Великої Британії на основі книги Брайана МакНейра "Новини і Журналістика у Сполученому Королівстві". Окреслити характерні особливості становлення телерадіомовних компаній, регіональної ...
1403288
  Стаховяк Б. Формування інформаційного суспільства в нових країнах-членах НАТО (на прикладі Університету ім. М. Коперника в м. Торуні, Польща) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 106-114. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1403289
  Луцик Ю.О. Формування інформаційної економіки - об"єктивний процес // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-54. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується розвиток інформаційного суспільства та створення інформаційної економіки в країнах світу. Показана необхідність реалізації стратегії їх розвитку в Україні для підвищення соціально-економічного рівня. The article deals with the ...
1403290
  Проценко Т. Формування інформаційної культури користувачів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 34-38. – ISSN 2076-9326


  В умовах впровадження сучасних інформаційних технологій, зростання ролі інформації в освітньому і науковому процесах проблема формування та розвитку інформаційної культури особистості набуває особливого значення. Інформаційна культура - це складне та ...
1403291
  Опришко Т. Формування інформаційної культури та публікаційної активності серед студентів, аспірантів, докторантів та вчених університету // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 75-76. – ISBN 978-966-941-056-6
1403292
  Шлапак Ю. Формування інформаційної культури: особистість як користувач сучасної бібліотеки / Юлія Шлапак // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – С. 42-50


  Про особливості формування бібліотеками інформаційної культури користувачів. Підкреслюється, що становлення інформаційної культури як самостійного наукового напряму й освітньої практики в Україні пов"язано з усвідомленням фундаментальної ролі ...
1403293
  Топчій Ю.В. Формування інфраструктури кредитного ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 46-49
1403294
  Сотніченко Є.Б. Формування інфраструктури регулювання світового фондового ринку в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 218-220. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто питання становлення інституціональної інфраструктури регулювання світового фондового ринку в сучасних умовах.
1403295
  Торчук В. Формування інфраструктури ринкового обігу земель сільгосппризначення в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 32-35
1403296
  Войт Д.С. Формування інфраструктурного забезпечення інноваційної моделі сталого розвитку економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 39. – С. 34-40. – ISSN 2305-7491
1403297
  Настрадін В.П. Формування іншомовної компетенції співробітників правоохоронних органів спеціального призначення в системі безперервної професійної освіти / В.П. Настрадін, М.Л. Кривич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 267-271. – (Серія : Педагогічні науки)
1403298
  Палієнко А.М. Формування іншомовної медіакомпетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Палієнко Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 38 назв
1403299
  Ящук І. Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземних мов засобами інтерактивних технологій // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 199-204. – ISSN 2309-9127
1403300
  Пістоленко І.О. Формування історико-культурного середовища в Полтаві в першій половині XIX століття // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 65-75. – ISSN 2077-9496
1403301
  Грубінко А.В. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті в контексті сучасних підходів до забезпечення якості вищої освіти розкрито значення та завдання історико-правової освіти сучасного фахівця-правника, її місце в системі юридичної підготовки. Автором запропоновано систему професійних, ...
1403302
  Темірова Н Формування історичних документаційних центрів: досвід української діаспори // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 15-22. – ISSN 1728-9572
1403303
  Полухін Л.К. Формування історичних поглядів М.І. Костомарова : (до критики буржуазно-поміщицької історіографії на Україні) / Л.К. Полухін ; Академія наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. – 127 с.
1403304
  Гринюк Л. Формування історичного мислення старшокласників на уроках історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 181-186


  освіта
1403305
  Добровольська А.М. Формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С.45-56. – ISSN 2413-1571
1403306
  Божидарнік Т. Формування й розвиток креативного менеджменту на підприємстві / Т. Божидарнік, Н. Василик // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 3 (341), березень. – С. 37-39. – ISSN 1810-3944
1403307
  Мітковська Т.С. Формування кадрів для Чорноморської гідрографічної служби у кінці XVIII – XIX ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 125-129. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128


  Висвітлено процес створення та розвитку освітніх закладів, що готували кадри для Чорноморського флоту з моменту його заснування у кінці ХVІІІ ст. Розкрито роль учбових закладів Чорноморського флоту у формуванні кадрового складу гідрографічної служби на ...
1403308
  Самойленко О.Г. Формування кадрового складу професійних істориків у вищих навчальних закладах України в першій половині – середині ХІХ ст // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 60-80. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1403309
  Шматко С.В. Формування картознавчих компетентностей як чинник розвитку та саморозвитку ліцеїстів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 27-30 : фото
1403310
  Безручко О.В. Формування кінематографічної школи в Україні: теоретичні, практичні та мистецькі засади (тридцяті - шістдесяті роки XX століття) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Безручко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 186 назв
1403311
   Формування клінічного мислення в післядимломній підготовці лікарів-інтернів за пеціальністю "Неонатологія" / Є.Є. Шунько, О.В. Воробйова, О.Т. Лакша, Т.В. Кончаковська, Ю.Ю. Краснова, О.О. Костюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 5-7. – ISSN 2226-1230
1403312
  Лембрик І.С. Формування клінічного мислення у студента-іноземця при вивченні дисципліни "Педіатрія" / І.С. Лембрик, З.Р. Кочерга // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 82-85. – ISSN 1681-2751
1403313
  Щербак В.О. Формування козацького стану в Україні (друга половина 15 середина 17 ст.) / В.О. Щербак; Hац. Акад. наук України, Інститут історі Укра ни. – Київ : Інститут історії України, 1997. – 180 с. – Бібліогр.: С. 148-168. – ISBN 5-7702-1082
1403314
  Березкіна В.І. Формування колекції трав"янистих рослин відкритого грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В.І. Березкіна, В.О. Меньшова // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 138-144. – ISBN 978-966-2303-13-1


  "...Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка був заснований 22 травня 1839 р. як Ботанічний сад Університету св. Володимира на ділянці, що примикала до його корпусу."
1403315
   Формування комп"ютерної грамотності учнів. – К., 1987. – 157с.
1403316
  Денищик О. Формування компетентностей гуманітарного спрямування у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі права // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 60-64. – ISSN 2309-9127


  Розглядаються теоретичні основи підготовки майбутніх професіоналів у галузі права відповідно до Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.), який визначив одним із пріоритетних напрямів освітньої політики в сучасний період перехід від знаннєвої ...
1403317
  Осніцька Н.О. Формування компетентності продуктивної творчої діяльності на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 17-19 : фото
1403318
  Крисак А.І. Формування комплексного механізму еколого-економічного регулювання земельних відносин на засадах сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 31-36. – ISSN 2306-6814
1403319
  Носань Н. Формування комплексної моделі розвитку людського капіталу України / Н. Носань, С. Назаренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1403320
  Гончаренко О.В. Формування комплексної оцінки ефективності системи управління персоналом аграрного підприємства / О.В. Гончаренко, К.М. Дідур // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 60-68. – ISSN 2309-1533
1403321
  Бурбело Н.О. Формування комплексу заходів антикризового управління підприємством // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 65-70. – ISSN 2309-1533
1403322
  Гонта О.І. Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки : монографія / О.І. Гонта, М.В. Дубина, Д.С. Пілевич ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. ін-т економіки і упр. – Чернігів : Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-183. – ISBN 978-966-2188-40-0
1403323
  Камінська А.В. Формування комунікативних умінь менеджера / А.В. Камінська, Н.В. Волинець // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 102-107
1403324
  Насілєнко Л. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів: досвід вищої школи України і Німеччини // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 3. – С. 164-169. – ISSN 2308-4081


  У статті охарактеризовано особливості формування комунікативної компетентності майбутніх юристів у вищій школі України й Німеччини. Здійснено порівняльний аналіз підготовки студентів юридичного факультету з акцентом на формування комунікативної ...
1403325
  Ліштаба Т. Формування комунікативної компетентності майбутнього філолога в умовах ВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 242-250. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3


  Важливими питаннями навчальної діяльності магістрантів у процесі формування їхньої комунікативної компетентності є засвоєння філологами термінологічного словника мовної, мовленнєвої комунікації, вивчення дефініцій комунікативних понять, висвітлення ...
1403326
  Кравченко-Дзондза Формування комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення дисциплін філологічного циклу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 98-102. – ISSN 2308-4634
1403327
  Гончаренко-Закревська Формування комунікативної компетентності студентської молоді в освітньому середовищі університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 7 (150), липень. – С. 98-103. – ISSN 2308-4634
1403328
  Лавренко Т. Формування комунікативної компетентності як складова професійного становлення особистості // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 88-90
1403329
  Терезюк Н. Формування комунікативної компетенції студентів ВНЗ у процесі навчання іноземної мови // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 32-35. – ISSN 0131-6788
1403330
  Канюка О. Формування комунікативної культури працівників бібліотек як важливий чинник у подоланні конфліктів з користувачами // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 15-18
1403331
  Тур О.М. Формування комунікативної культури студентів вищої школи // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 256-262


  Розглянуто поняття "комунікативна культура", визначено її основні компоненти - змістовий, мотиваційний, особистісно-діяльнісний. Запропоновано різні методи формування комунікативної культури студентів вищої школи.
1403332
  Врублевська В.В. Формування комуністичного морального ідеалу засобами художньої літератури : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Врублевська В. В.; МВиССО УРСР, КДУ. – К., 1975. – 197л. – Бібліогр.:л.184-197
1403333
   Формування комуністичного світогляду в процесі викладання суспільствознавства. – К., 1966. – 139с.
1403334
  Непорожній О.С. Формування комуністичної свідомості на уроках літератури у 4-10 класах / О.С. Непорожній. – К., 1978. – 151с.
1403335
   Формування комуністичної свідомості радянських людей. – К., 1967. – 38с.
1403336
   Формування комуністичної свідомості радянської молоді. – К., 1967. – 144с.
1403337
  Ігнатюк Анжела Іванівна Формування конкретного середовища та механізми протидії монополізму в економіці України : Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Ігнатюк Анжела Іванівна; МОУ ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.163-170
1403338
  Єрмілов С. Формування конкурентних енергоринків в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 15-28. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1403339
  Дьякон А.А. Формування конкурентних переваг національної системи вищої освіти // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 181-190
1403340
   Формування конкурентоспроможного соціально-економічного розвитку суб"єктів господарювання, регіонів та держави : колект. монографія / [Б.М. Андрушків та ін.] ; за заг. ред. О.Г. Черепа. - Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікопол. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 251, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 221-235. – ISBN 978-966-599-456-5
1403341
  Маниліч М.І. Формування конкурентоспроможного трудового потенціалу як чинник інноваційного розвитку підприємства / М.І. Маниліч, В.Г. Кускова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 124-130. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1403342
  Завалевський Ю. Формування конкурентоспроможного фахівця - одне з головних завдань сучасного вищого навчального закладу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 7-18. – ISSN 1682-2366


  Якщо представити вищі навчальні заклади як "виробників товару", а випускників як "товар", то якістю цього "товару" і буде конкурентоспроможність випускника, тобто наявність у нього професійних та особистісних рис, які дозволять реалізуватися на ринку ...
1403343
  Анрушків Т. Формування конкурентоспроможного фондового ринку України та шляхи його інтеграції до міжнародних фондових ринків // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 107-110. – ISSN 1818-2682
1403344
  Верхоглядова Н.І. Формування конкурентоспроможності вищого навчального закладу // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 64-68. – ISSN 1681-6277
1403345
  Зінов"єв Ф.В. Формування конкурентоспроможності кадрів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 88-90. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1403346
  Невмержицька М.В. Формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового суспільства : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Невмержицька Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 191-208
1403347
  Невмержицька М.В. Формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Невмержицька Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1403348
  Рябченко О.Л. Формування контингенту студентів вищих навчальних закладів Радянської України (кінець 19290-х - 1930-ті рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 124-135
1403349
  Борбат О.М. Формування конусів на поверхні електродів при розряді в атмосфері інертних газів / О.М. Борбат, З.П. Корольова, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-16. – (Фізика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Формування домішкових і конденсаційних конусів при тліючому розряді в порожнинному катоді з активатором в атмосфері інертних газів відбувається при розрядних струмах, для яких мають місце зростання/падіння напруги в розряді, амплітуди коливань (2 мГц) ...
1403350
  Шевченко Л.Л. Формування концепту "гріх" текстовими засобами Нового Завіту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 23-33
1403351
  Матюх С.А. Формування концептуальних засад ефективності діяльності вищих навчальних закладів
1403352
  Гвоздков С.Ю. Формування концептуальних засад політики адміністрацій Дж. У. Буша щодо держав пострадянського простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – C. 88-92. – ISSN 2076-1554
1403353
  Супрун Н.А. Формування концептуальних засад теорії економічного розвитку в контексті протекціоністсько-фритредерської полеміки ХІХ - початку ХХ ст. / Н.А. Супрун, Т.Л. Боднарчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 305-311. – ISSN 2222-0712
1403354
  Бажерна К.В. Формування концепції бренду на меблевому ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 97-101


  Розглянутий вітчизняний ринок меблів. Подані результати проведеного маркетингового дослідження щодо кон"юнктури ринку та можливостей формування концепції брендів для вітчизняних підприємств. Проведений кластерний аналіз, що дав змогу виділити однорідні ...
1403355
  Кононенко М.Г. Формування концепції відповідальності КНР як глобальної держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 58-66. – ISSN 2308-6912


  Присвячено важливій науковій проблемі – концептуально-теоретичним та практико-політичним аспектам реалізації КНР статусу відповідальної глобальної держави. Активізація зовнішньополітичної активності КНР супроводжується висуненням цілого ряду ...
1403356
  Нагорний С. Формування концепції зовнішньої політики України у Великому Чорноморському регіоні в умовах викликів глобальної стабільності: погляд із Брюсселя // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 22-23. – (Політичні науки)
1403357
  Жукова В.П. Формування концепції професійно-діяльнісного середовища в бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 182-188. – ISBN 966-7352-66-8


  Викладаються теоретичне переосмислення та обґрунтування концепції професійно-діяльнісного середовища бібліотек.
1403358
  Кальєніна Н.В. Формування концепції стратегічного управління витратами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 91-93. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
1403359
  Фліссак К.А. Формування коопераційної моделі розвитку білатеральних економічних відносин України і Німеччини / Фліссак Костянтин Андрійович. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-287. – ISBN 978-966-2061-14-7
1403360
  Деревицький А.В. Формування коричневих грунтів (на прикладі Північного Алжіру) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 65-71 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географії ; Вип. 12)
1403361
  Пішпек Світлана Іванівна Формування корпоративних відносин у перехідній економіці : Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Пішпек Світлана Іванівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 219 л. – Бібліогр.: л. 185-194
1403362
  Кицак Т.Г. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кицак Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1403363
  Кисельова В. Формування краєзнавчих баз даних як перспективний напрям розвитку інформаційного забезпечення краєзнавства / В. Кисельова, О. Михайлова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 94-98. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
1403364
  Стахів Л. Формування креативних компетентностей у процесі викладання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
1403365
  Левіна І.А. Формування креативно-проектувальної компетентності майбутніх учителів засобами мультимедійного навчального посібника з педагогіки // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 166-175. – ISBN 978-966-544-404-5
1403366
  Давидов П.Г. Формування креативної інженерії освіти через призму Болонського процесу : філософія та практика // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.8-14. – ISSN 1728-3671
1403367
  Горошкіна О. Формування креативності майбутніх учителів української мови як лінгводидактична проблема / О. Горошкіна, О. Караман // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 12 (140), грудень. – С. 29-33
1403368
  Бартків С О. Формування креативності майбутніх фахівців в умовах університету / С О. Бартків, Є.А. Дурманенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 8 (233). – С. 92-95. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито роль викладача університету у процесі формування креативності студентів.
1403369
  Распутна Л. Формування кредитного портфеля комерційного банку з урахуванням ризику : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 50-52 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1403370
  Циганов С.А. Формування кредитного портфеля комерційного банку: зарубіжний досвід та практика в Україні / С.А. Циганов, К.П. Побоча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 215-219. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Основну увагу приділено новим тенденціям в управлінні кредитними портфелями в комерційних банках. Проведено порівняльний аналіз сучасної практики управління в країнах з ринковою і перехідною економіками, у тому числі в Україні. Сформульовано конкретні ...
1403371
  Андрєєва О. Формування кредитної політики комерційного банку в сучасних умовах / О. Андрєєва, Н. Діденко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 172-178. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 32)
1403372
   Формування кремнієвих мікро- та наноструктур для електронної польової емісії / О.В. Стеблова, О.Л. Братусь, Ю.М. Педченко, А.А. Євтух // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 3 (9), № 3. – С. 114-121. – ISSN 1815-7459
1403373
  Іванова К.В. Формування критеріальної та параметричної оцінки системи управління логістичними потоками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 16-18 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1403374
  Вільський Г. Формування критеріїв оцінювання наукової значущості студентських конкурсних досліджень / Г. Вільський, Б. Михалишин, Л. Івлєва // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 29-34. – ISSN 1682-2366


  Сформульовано основні вимоги та запропоновано критерії оцінювання студентських конкурсних наукових робіт, необхідних для підвищення цільової ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів та підвищення якості вищої освіти.
1403375
  Пометун Олена Іванівна Формування критичного мислення учнів на уроках з курсу за вибором "Права людини" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7. – Бібліогр.: с. 5-6
1403376
  Філатов А.С. Формування крос-функціональної команди для управління соціальними проектами в швидкозростаючій організації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Філатов Антон Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1403377
  Вівсяна І. Формування культу Т.Г. Шевченка в українській суспільно-політичній думці другої половини XIX ст. // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 74-82. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
1403378
  Ніколаєнко Я.М. Формування культури громадянськості в античній традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1403379
  Бабич В.І. Формування культури здоров"я учнів в умовах сучасної шкільної освіти : монографія / В.І. Бабич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 199-226. – ISBN 978-966-617-294-8
1403380
  Міщирікова Л. Формування культури мовлення майбутніх фахівців у технічних внз І-ІІ рівнів акредитації / Л. Міщирікова, Г. Бурлака // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 107-109
1403381
  Мацько Л.І. Формування культури мовлення: чинники лінгводидактичні та культурологічні // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 109-114. – ISBN 978-966-660-472-2
1403382
  Шестобуз О.С. Формування культури спілкування молодших школярів з однолітками у позакласній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Шестобуз Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1403383
  Пристай Г.І. Формування культурно-мистецького середовища в бібліотеці (на матеріалі Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 10-15


  У статті розкрито сутність та дидактичні можливості культурно-мистецького середовища в бібліотеці. Проаналізовано динаміку змін репертуару масових заходів. Викладено культурно-просвітницьку діяльність Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. ...
1403384
  Ситченко К.В. Формування культурного змісту концепту тілесності в дослідженнях фізичної культури та мистецтва танцю // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 326-335. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Висвітлено проблемні питання формування й тлумачення концепту тілесності в культурологічних дослідженнях танцю та спорту, тобто галузей, де людське тіло є предметом як художнього, так і біомеханічного аналізу. Розглянуто різноманітні напрями ...
1403385
  Піскун В. Формування культурного простору сучасної України: взаємодія українського і запозиченого // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 106-108


  В статті аналізується процес формування українського культурного простору, акцентується увага на вмотивуванні використання запозичуваного в культурному побутуванні.
1403386
  Присяжнюк О. Формування культурологічного дискусу та політики толерантності в ЗМІ як нагальна проблема українського медійного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 193-195.
1403387
  Братко В. Формування культурологічної компетентності на уроках літератури
1403388
  Панченко О.С. Формування купецьких гільдій у Російській імперії в 1775-1785 рр. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 201-208. – ISSN 2224-9281
1403389
  Кириченко Олександр Васильович Формування Латиноамериканської політики США у 80-і роки : Дис... канд. історич.наук: 07.00.03 / Кириченко Олександр Васильович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 201л. – Бібліогр.:л.183-199
1403390
  Боднарюк Б.М. Формування латинської літератури Італії в період Раннього Середньовіччя (VI - X ст.) / Б.М. Боднарюк, І.Г. Сандуляк // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 72-89. – ISSN 2227-183Х
1403391
  Грищенко І.М. Формування лідерства в системі місцевого самоврядування України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 151-166
1403392
   Формування лідерства і прихильності до здорового способу життя у військовослужбовців і працівників правоохоронних органів України : навчальний посібник / Барко В.І., Бойко О.В., Ірхін Ю.В., Литвиненко Е.С., Руденко М.В. та ін. ; МОНУ ; Мін-во внутрішніх справ України ; Мін-во оборони України ; Державна прикордонна служба України ; під заг. ред. В.Д. Гвоздецького. – Київ : К.І.С., 2008. – 200с. + CD ROM. – ISBN 978-966-7048-91-4
1403393
  Білоножко Н.Є. Формування лінгвістичної англомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей на основі розвитку їхньої мовної свідомості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 54-59


  У статті розглядається формування лінгвістичної компетентності студентів немовних спеціальностей на основі розвитку знань про мову як систему, визначаються шведено, що іншомовна комунікативна компетентність включає лінгвістичний, соціолінгвістичний і ...
1403394
  Коваленко Л. Формування лінгвокультурної компетенції студентів як один із способів подолання комунікативних бар"єрів / Л. Коваленко, А. Шелякіна // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 319-327. – ISBN 966-7773-70-1
1403395
  Андрійчук Н.М. Формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ на заняттях з домашнього читання (на матеріалі оповідання А.Крісті "Дивний жарт") // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 117-125. – ISSN 2075-4205
1403396
  Гавдида Н. Формування літературно-малярського дискурсу у творчості Богдана Лепкого // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 12. – С. 17-24. – ISSN 0042-9422
1403397
  Колобков В.В. Формування людини нового суспільства / В.В. Колобков. – Київ, 1968. – 132с.
1403398
   Формування людського капіталу у транснаціональних корпораціях / Н.І. Кара, О.С. Костюк, Л.А. Янковська, В.М. Пісний // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 649 : Логістика. – С. 276-282. – ISSN 0321-0499
1403399
  Ревіна О.М. Формування людського капіталу як основа економічного розвитку країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 139-143
1403400
  Хомякова В. Формування людського капіталу: результати і тенденції // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 5-19. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 1). – ISSN 2306-4420
1403401
  Дернова Ю.М. Формування маркетингової стратегії підприємства // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 68-69. – (Серія "Економічні науки")
1403402
  Різун В. Формування масової свідомості - тонка річ. Новопризначений директор Інституту журналістики реформує навчальну програму / запитання ставила Олександра Лавріненко // День. – Київ, 2000. – 3 березня (№ 39). – С. 18


  Розмова з директором Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1403403
  Гельфанд Б М. Формування математичних понять у процесі викладання алгебри і початків аналізу / Б М. Гельфанд. – Київ : Радянська школа, 1976. – 143 с.
1403404
  Гандзюк В.П. Формування матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) судом першої інстанції / В.П. Гандзюк, В.В. Король // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 117-124
1403405
  Власенко Н. Формування меж сталості показників розвитку економіки країни на основі застосування методу шкалювання / Н. Власенко, Є. Огородня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1605-2005
1403406
  Пішак В.П. Формування мелатонінутворювальної функції на ранніх етапах онтогенезу людини і ссавців // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 78-80. – ISSN 2226-1230
1403407
  Сас Н. Формування мережевих організаційних структур управління у контексті розвитку комунікаційних стратегій навчальних закладів // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 12 (16). – С. 12-17
1403408
  Коваль В.В. Формування мережевих форм інтеграційних взаємодій на ринку інфокомунікацій України // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 66-74. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 24). – ISSN 2225-6725
1403409
  Підоричева І.Ю. Формування мережі наукових парків як полюсів зростання інноваційної економіки (на прикладі Придніпровського регіону) / І.Ю. Підоричева, В.І. Ляшенко, Н.В. Осадча // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 111-121. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розкрито сутність та місце наукових парків у розвитку інноваційної економіки. Наведено приклади наукових парків, що діють за кордоном і в Україні. Проаналізовано чинне законодавство України з питань формування наукових парків, обґрунтовано ...
1403410
  Мошенський С.З. Формування мережної структури фінансових ринків: світові та українські аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-35. – (Економіка ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються процеси трансформації структури фондових ринків від лінійно-ієрархічної до мережної та значення цих змін для економічної безпеки України. The article presents an analysis related to processes of transformation occurring in the ...
1403411
  Свмбурська Н.І. Формування методичних підходів до бюджетування капітальних інвестицій та джерел їх фінансування // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 210-220. – ISSN 1993-0259


  Зношеність об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення, загострення виявів кризи в економіці зумовлюють необхідність планування капітальних інвестицій та джерел їх фінансування. У публікації обгрунтовано, що прогнозування показника ...
1403412
  Рогач Ф.І. Формування механізмів валютно-дилінгових операцій як чинник залучення фінансових ресурсів у розвиток реального сектору національної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 146-150.
1403413
  Легомінова С.В. Формування механізмів узгодженої інституційної інфраструктури з метою нівелювання інформаційної асиметрії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 21-26. – ISSN 2306-6814
1403414
  Сливка О. Формування механізмів управління людським розвитком на регіональному рівні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 34-38. – ISSN 1818-2682
1403415
  Пельтек Л.В. Формування механізму державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю в регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 83-86
1403416
  Амосов О.Ю. Формування механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу регіону / О.Ю. Амосов, Б.П. Галушко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 3. – С. 21-27. – ISSN 2222-0712


  У результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що в основу реформування системи вищої освіти має бути покладено гуманістичну парадигму, що базується на компетентнісному підході та передбачає використання сучасних (інноваційних) технологій навчання.
1403417
  Дятлова Ю.В. Формування механізму забезпечення безпеки економічної діяльності в сучасних умовах / Ю.В. Дятлова, К.В. Положенцева, Є.В. Дятлов // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 2 (75). – C. 38-46. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1403418
  Черняк Г.М. Формування механізму забезпечення економічної безпеки сучасних підприємств в контексті євроінтеграції // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 18-22. – ISSN 2226-8820
1403419
  Романовська Ю.А. Формування механізму розвитку фонду охорони навколишнього природнього середовища // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 52-60. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1403420
  Гріневська С.М. Формування механізму саморозвитку регіону за умов децентралізації управління // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 9 (658). – С. 56-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1403421
  Макаренко М.В. Формування механізму управління ефективним функціонуванням підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 126-135 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1403422
  Миколайчук І.П. Формування механізму управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 43-49. – ISSN 2306-6792
1403423
   Формування митної мережі Південної України (1775-1819) = The formation of the customs line of Southern Ukraine, (1775-1819). – Запоріжжя : Тандем - У, 2007. – 608с. – (Джерела з історії Південної України / ред. кол.: Андрєєв В., Бех В., Боряк Г. та ін. ; Том 8). – ISBN 978-966-7482-74-9
1403424
  Хомишак О. Формування міжкультурної компетенції студентів із використанням Інтернет-ресурсу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 60-63. – ISSN 2308-4634
1403425
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів за участі країн :з перехідною економікою // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 330-331. – ISBN 978-617-7069-02-6
1403426
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів у країнах Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Устименко Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1403427
  Зінько Юрій Формування міжнародного геопарку "Скелясті бескиди" як центру геотуризму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 83-93. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1403428
  Токарський Б. Формування міжнародного звичаю у сучасному міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 140-142
1403429
   Формування мінеральних вод України : монографія / Шестопалов В.М. [ та ін. ] ; за ред. В.М. Шестопалова ; НАН України, Ін-т геол. наук. – Київ : Наукова думка НАН України, 2009. – 320 с. : іл. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0902-Х
1403430
  Євтушенко Н.М. Формування місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізаці // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 162-168. – ISSN 2306-546X
1403431
  Черниш О.А. Формування місцевих бюджетів в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 153-154. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1403432
  Шляхова І. Формування місцевих органів влади з організації торгівлі та кооперації м. Харкова (1921-1929 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 173-176
1403433
  Щелкунов А.О. Формування міфа про кількість жертв політичного терору кін. 1920 - поч. 1950-х рр. пд час перебудови // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 108-114. – ISSN 2077-1800
1403434
  Глінянович К. Формування міфу "втрачених земель" у історико-літературних дослідженнях польської кресової літератури 20 ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 391-397. – ISBN 978-966-8847-84-4
1403435
  Драч Є. Формування мовленнєвої компетенції // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 195-199. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1403436
  Масловська Л. Формування мовленнєвої компетенції студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 105-107
1403437
  Кириченко М. Формування мовних умінь і навичок учнів у підготовці до зовнішнього незалежного тестування // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 44-46. – ISSN 0131-6788
1403438
  Добровольська Л.А. Формування мовної культури особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 221-226. – ISBN 978-966-171-498-3
1403439
  Паламар Лариса Формування мовної особистості у вищих навчальних закладах України
1403440
  Панасюк К.В. Формування мовної особистості у вищому військовому навчальному закладі // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 166-172


  У статті порушено важливу для сучасної ситуації в Україні проблему формування мовної особистості у середовищі вищого військового навчального закладу (ВВНЗ). Розглянуто ті реалії ВВНЗ, у яких формується мовна особистість, проаналізовано фактори, що ...
1403441
  Гудзенко О.П. Формування моделей буття в українській драматургії 20-х років XX століття: філософія гри // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 76-80
1403442
  Подольський Анатолій Формування моделей історичної пам"яті та сучасне суспільство ( на прикладі спроб збереження пам"яті про історію Голокосту в Україні ) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 52-57. – ISSN 1999-4966
1403443
  Жовковська Т. Формування моделі поведінки споживача // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 9-18. – ISSN 2410-0919
1403444
  Ортіна Г.В. Формування моделі регулювання розвитку реального сектору економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 43-48. – ISSN 2306-6792
1403445
  Сава А.П. Формування моделі розвитку сільських територій під впливом євроінтеграційних процесів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 28-34. – ISSN 2309-1533
1403446
  Олійник О.В. Формування моделі систематизації видів і напрямів економічного аналізу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 89-95. – (Економічні науки ; Вип. 2 (48)). – ISSN 1728-4236
1403447
  Кінаш І.П. Формування моделі управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 225-230. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано модель управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України, яка розглядає можливість досягнення її сталого розвитку через застосування специфічного виду управління - соціального. Сформульовано закони ...
1403448
  Красношапка В.В. Формування моніторингової системи показників антикризового управління на підприємстві / В.В. Красношапка, А В. Бова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 213-218. – ISSN 2310-5534
1403449
  Короленко В.Л. Формування моральних цінностей підлітків у процесі взаємодії сім"ї і школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Короленко Віктор Леонтійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1403450
  Колодій Ігор Степанович Формування морально-бойових якостей у воїнів Збройних Сил України : Дис... канд. педаг.наук: 03.00.04 / Колодій Ігор Степанович; КУ ім Т.Шевченка. – Киев, 1996. – 198л. – Бібліогр.:л.163-188
1403451
  Малютін І.А. Формування морально-етичних, ділових якостей юристів – важливий чинник становлення правової держави // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 65-72
1403452
  Асламова М.В. Формування морального обличчя майбутнього медичного працівника в процесі професійної підготовки // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 283-287. – ISSN 2077-1096
1403453
  Буркинський Б. Формування морської доктрини України / Б. Буркинський, О. Котлубай, В. Степанов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-11. – ISSN 0372-6436
1403454
  Сергеєва О.С. Формування мотивації студентів до неперервної професійної освіти засобами навчального курсу "Університетська освіта" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 47-52. – ISSN 1609-8595


  У статті розглядається сутність та значення навчального предмету "Університетська освіта" у процесі формування в студентів-майбутніх фахівців мотивації до неперервної професійної освіти.
1403455
   Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров"я сільскої молоді : колект. монографія / [Зорій Н.І. та ін.] ; за заг. ред. Зорій Н.І. ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 217-225. – ISBN 978-617-7096-48-0
1403456
  Махініч Г.О. Формування мотиваційного механізму праці у системі управління якістю на підприємстві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 67-70. – ISBN 966-614-021-7
1403457
  Гриньова В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства : монографія / Гриньова В.М., Грузіна І.А. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 297, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 289-298. – Бібліогр.: с. 270-287. – ISBN 978-966-676-534-8
1403458
  Ромащенко І. Формування навичок ведення ділових переговорів англійською мовою у майбутніх маркетологів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 58-66. – ISSN 1682-2366
1403459
  Калініченко А.І. Формування навичок перекладу фахових текстів у студентів технічних навчальних закладів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 77-81. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1403460
  Бондар Н.О. Формування навичок пошуково-дослідницької діяльності студентів / Н.О. Бондар, З.Г. Ольховик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 24-26. – (Педагогічні науки)


  Визначено сутність та зміст пошуково-дослідницької діяльності студентів.
1403461
  Спічка А. Формування навичок спонтанного розуміння змісту іншомовної наукової фахової літератури під час її читання студентами-магістрами, аспірантами // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 87-92. – ISSN 2411-6548
1403462
  Кавчак І.Р. Формування навичок та вмінь аудіювання студентів мовних спеціальностей / І.Р. Кавчак, М.В. Рябих // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 156-162. – ISBN 978-966-285-302-5
1403463
  Кизяк А.Ю. Формування нанопористих плівок Al2O3 / А.Ю. Кизяк, А.А. Євтух, О.В. Стеблова // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [ та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 4. – С. 83-92. – ISSN 1815-7459
1403464
  Барабаш М.Ю. Формування наноструктур на темплатах випромінюванням із видимого діапазону / М.Ю. Барабаш, Д.О. Гринько, С.О. Сперкач ; НАН України, Техн. центр НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ : ІМФ НАНУ, 2015. – 202, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7725-0
1403465
  Юркова О.І. Формування наноструктури та механічних властивостей в А-залізі під час інтенсивної пластичної деформації тертям : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.04.07 / Юркова О.І.; НАНУ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2008. – 38 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1403466
   Формування наночастинок срібла в іоногенних полімерних матрицях різної молекулярної структури / Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, Ю.В. Конько, С.О. Філіпченко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 394-399. – ISSN 1818-1724
1403467
   Формування наночастинок срібла в неіоногенних полімерних матрицях різної молекулярної структури / Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, Т.Г. Єжова, Ю.В. Конько, В.А. Чумаченко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 265-271. – ISSN 1818-1724
1403468
  Старостіна О.В. Формування наношаруватих Mn+1AXn матеріалів систем Ti-Al-C(N) в широкому діапазоні тисків та температур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Старостіна Олександра В"ячеславівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1403469
  Гриценко І. Формування наукових поглядів щодо інституту адміністративної відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-50.
1403470
   Формування науково-атеїстичного світогляду у студентської молоді. – Чернівці, 1973. – 216с.
1403471
  Захаров М.Ф. Формування науково-атеїстичного світогляду учнів / М.Ф. Захаров. – К., 1980. – 48с.
1403472
  Козак Т.Д. Формування науково-атеїстичного світогляду учнівської молоді / Т.Д. Козак. – Київ, 1976. – 48с.
1403473
  Омельяненко Г.А. Формування науково-дослідницьких умінь студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: теоретичний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 76-78. – ISSN 1609-8595
1403474
  Марусик Н. Формування науково-методичної бази гуцульської хореології та хореографічної педагогіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 161-170. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто діяльність знаних балетмейстерів Василя Авраменка (український хореограф, актор, кінорежисер, педагог, один із тих, хто втілив українські народні танці у форму професійного мистецтва. В українській діаспорі відомий як “батько українського ...
1403475
  Бабовал Н.Р. Формування науково-педагогічного потенціалу вищого навчального закладу як складової ринку освітніх послуг // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 88-101. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1403476
  Матвієнко В.М. Формування наукового світогляду академіка К.Г.Воблого / В.М. Матвієнко, Н.М. Матвієнко // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 42-49.
1403477
  Рудюк М. Формування наукового світогляду М.С. Філоненка // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 59-61. – ISSN 2079-2999


  В статі розглядаються загальні фактори впливу на становлення наукового світогляду інженера-залізничника М.С. Філоненка. Висвітлено його основні напрямки діяльності, головна мета яких полягала у суспільно-просвітницькій роботі серед найбільш широких ...
1403478
  Галах В.В. Формування наукового світогляду О.Г. Черняхівського в Київському університеті Св. Володимира (1894-1918) // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 250-255
1403479
  Солдатов В.І. та ін. Формування наукового світогляду учнів при викладанні математики / В.І. та ін. Солдатов. – К., 1972. – 144с.
1403480
  Шаркань В. Формування наукового стилю нової української літературної мови в підросійській Україні


  У статті аргументовано думку, що науковий стиль нової укр. літератур. мови в підросійській Україні формувався протягом 40-60-х рр. 19 ст., коли з"явилося бл. 90 наук. текстів українською мовою з різних галузей науки та різних жанрів.
1403481
  Ганущак-Єфіменко Формування національних інноваційних інтегрованих бізнес-структур як елементів інституціонального забезпечення сталого економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 66-68
1403482
  Комар Н. Формування національних інтересів України в умовах глобальних викликів / Н. Комар, М. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 88-96. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Виявлено національні інтереси та стратегічні цілі в Україні в умовах глобальних викликів.
1403483
  Еделєва М.А. Формування національного інформаційного простору України: сучасний стан та подальші перспективи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 355-359. – ISSN 2076-1554
1403484
  Гора О.В. Формування національної ідентичності студентської молоді, як наукова проблема // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 53-55
1403485
  Сизоненко В.О. Формування національної інноваційної истеми як визначальної умови відтворення людського капіталу // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 64-69. – (Економічні науки ; № 1)
1403486
  Чорнобай Василь Сергійович Формування національної самосвідомості молодших підлітків засобами народної музично-пісенної творчості : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чорнобай Василь Сергійович; Київск. держ. ін-т культури. – К., 1993. – 189л. – Бібліогр.:л.156-171
1403487
  Возна Т. Формування національної самосвідомості у працях острозьких книжників // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 95-97
1403488
  Кулик Ж. Формування національної свідомості Олени Теліги на еміграції // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 205-208. – ISBN 978-966-171-795-3
1403489
  Метелиця В. Формування національної системи професійної сертифікації бухгалтерів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 3-9


  У статті здійснена критична оцінка Концепції сертифікації бухгалтерів України (2014 р.). Розроблено модель державного регулювання у сфері набуття знань з міжнародних стандартатів фінансової звітності та саморегулювання у сфері професійної сертифікації. ...
1403490
  Ліпанова О.А. Формування національної споживчої політики на засадах "зеленої" економіки (на прикладі ринку продовольчих товарів) // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 176-183
1403491
  Огуй О. Формування німецьких колоній на Буковині у XVIII - XX століттях: соціально-економічні та мовні аспекти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 120-125


  У статті простежено шляхи формування німецьких колоній на Буковині у ХVІІІ - ХХ ст. Показано, який внесок зробили поселенці в економіку краю, зокрема в сільське господарство та в розвиток міської інфраструктури, як спосіб життєдіяльності німців впливав ...
1403492
  Семанюк В. Формування нових видів обліку та перспективи їх розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 112-116. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1403493
  Костючков С.К. Формування нових образів реальності як один із чинників модернізації антропологічних засад освітньої діяльності // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 351-354. – ISSN 2076-1554


  Обґрунтовується необхідність ефективних заходів щодо модернізації системи освіти, які здатні завдавати суттєвого впливу на формування у індивідів відчуття загальнопланетарної, загальнолюдської спільноти; вони також покликані відігравати важливу роль в ...
1403494
  Куйбіда С.В. Формування нових підходів до реалізації структурної перебудови економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 90-95. – ISSN 2306-6806
1403495
  Чеберяко О.В. Формування нових фондових бірж країн Близького Сходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 107-117. – ISSN 2308-6912


  Стан фондового ринку безпосередньо залежить від загальноекономічного стану регіону. Фондові біржі на Близькому Сході виникли набагато пізніше, ніж в індустріально розвинених країнах, в результаті переходу до ринкової економіки. Нині вони переросли ...
1403496
  Кір"янова О. Формування новітніх підходів до вивчення історії науково-педагогічної інтелігенції періоду 1920-1930-х рр. (90-ті рр. XX ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 36-40


  Розглянуто формування новітніх підходів до вивчення історії науково-педагогічної інтелігенції, що розпочалося в 1990-х рр., коли відбувся відхід від радянських схем, стереотипів та ідеологем, які заважали об"єктивно вивчати досліджувану проблему. Нами ...
1403497
  Панасюк В.В. Формування нового наукового напряму - фізико-хімічна механіка матеріалів // Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2010. – Т. 46, № 2. – С. 9-20. – ISSN 0430-6252


  Проаналізовано розвиток досліджень і наукові результати з фізико-хімічної механіки матеріалів, яка є сучасним науковим напрямком у матеріалознавстві. Розглянуто основні етапи розвитку цього напрямку в НАН України, висвітлена роль Г.В. Карпенка у ...
1403498
  Степанчук Ю.С. Формування нового образу Богдана Хмельницького у матеріалах республіканських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 102-105. – ISSN 2076-1554
1403499
  Головіна С.В. Формування нового соціального мислення як передумова підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 220-226 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1403500
  Пантьо О.О. Формування нової зовнішньої політики Німеччини: європейський вектор // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 154-160. – (Історія ; Вип. 20)
1403501
  Шляхов Б.М. Формування нової людини і мистецтво / Б.М. Шляхов. – Київ, 1964. – 53 с.
1403502
  Нікіфоров П. Формування нової парадигми банківського нагляду в Україні : аналізують науковці / П. Нікіфоров, Н. Швець // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
1403503
  Щипанський П.В. Формування нової парадигми військової освіти / П.В. Щипанський, Р.І. Тимошенко, С.М. Салкуцан // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 37-42


  У статті викладені погляди авторів на характерні риси формування нової парадигми військової освіти, яка відповідає потребам Збройних Сил України та міжнародним стандартам якості підготовки військовослужбовців.
1403504
  Нападовська Л. Формування нової парадигми вітчизняної системи обліку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 37-44. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1403505
  Лищишин М. Формування нової парадигми вітчизняної системи обліку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 44-47. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1403506
  Кортич Л.І. Формування нової системи геополітичних координат та місце в них України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 12-20
1403507
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця XX - початку XXI ст.). VII частина // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 14-34. – ISSN 0027-2833
1403508
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалі української мови кінця XX - початку XXI ст.) II. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 13-40. – ISSN 0027-2833
1403509
  Шатоха В.І. Формування нової суспільної ролі професорів у Великобританії та підходи до комерціалізації інтелектуальної власності / В.І. Шатоха, О.Г. Величко, В.А. Полушенко // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 4. – С. 50-54. – ISSN 1815-2066


  На прикладі Великобританії проаналізовано роль професорів у процесах комерціалізації наукових знань. Розглянуто систему підтримки співпраці професорів з підприємствами. Наведено схеми «партнерство для трансферу знань» та «короткотермінові управлінські ...
1403510
  Купянська Н.О. Формування нормативної бази забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом в Україні за період після розпаду СРСР до теперішнього часу та розглянути проблеми практичної реалізації закріплених в законодавстві цих гарантій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 259-265


  Зроблена спроба здійснення історико-правового аналізу розвитку законодавчою бази щодо забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом в Україні за період після розраду СРСР до теперішнього часу та розглянути проблеми практичної реалізації ...
1403511
  Яременко Л.М. Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 123-129. – ISSN 2306-546X
1403512
  Рожелюк В.М. Формування облікової політики переробних підприємств в умовах адаптації національних положень до міжнародних стандартів обліку та звітності / В.М. Рожелюк, П.Н. Денчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 318-323. – ISSN 2222-4459
1403513
  Засадний Б. Формування облікової політики підприємства щодо пов"язаних сторін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-30. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано підходи до класифікації пов"язаних сторін, визначено критерії пов"язаності осіб, здійснено критичний аналіз методів визначення ціни під час трансфертних операцій між пов"язаними сторонами та запропоновано фрагмент наказу про ...
1403514
  Пономаренко О.М. Формування образного світу дитини засобами фортепіанної музики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 53-59
1403515
  Володарська М.В. Формування образу "нової американської дівчинки" (на матеріалі роману Л.М. Олкотт "Маленькі жінки") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 203-215


  Пропонується аналіз специфіки репрезентації образу нової для вікторіанських критеріїв дитячої літератури дівчинки у романі Л. М. Олкотт «Маленькі жінки». Предлагается анализ специфики репрезентации образа новой для викторианских критериев детской ...
1403516
  Мінгазудінов А. Формування образу ворога в свідомості радянських воїнів під час визволення України (1943-44 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних матеріалів і друкованих праць розкривається досвід роботи політпрацівників, позаштатних агітаторів по формуванню у радянських воїнів образу нацистських окупантів в ході визволення України (1943-44 рр.). The operational experience of ...
1403517
  Мельничук Н.Б. Формування образу політичного лідера в суспільній свідомості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 221-225
1403518
  Поливана Т.М. Формування оптимальної структури капіталу корпорацій: теоретичні підходи та міжнародний досвід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-21.
1403519
  Якимець О. Формування органів адміністративної юстиції у Німеччині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 168-173. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1403520
  Грін О.О. Формування органів влади й управління в період Закарпатської України (кінець 1944 - 1945 рр.) // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 103-133. – ISBN 978-966-2075-11-3
1403521
  Бровчак Л.С. Формування організаторських здібностей майбутніх учителів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 49-53. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1403522
  Мамчур Л.В. Формування організаційно-економічного механізму збалансованого розвитку ринку м"яса та м"ясопродуктів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 38-47. – ISSN 2221-1055
1403523
  Тарасюк Л.В. Формування організаційно-педагогічних умов внутрішньошкільного моніторингу навчальних досягнень старшокласників // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 206-210. – (Педагогічні науки)


  Стаття присвячена проблемі експериментальної перевірки створення організаційно-педагогічних умов внутрішкільного моніторингу управління якістю навчальних досягнень старшокласників в загальноосвітньому навчальному закладі.
1403524
  Узунов Ф.В. Формування організаційно-функціональних механізмів розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 135-137. – Бібліогр.: 7 назв
1403525
  Кошель А.О. Формування організаційного механізму функціонування інституту масової оцінки земель в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 14-16
1403526
  Транченко Л.В. Формування організаційної структури підприємства відповідно до вимог програмно-цільового управління : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 158-164 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1403527
  Козлов Д. Формування освітніх послуг в управлінні сучасним навчальним закладом на засадах маркетингу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 2 (66). – С. 326-337. – ISSN 2312-5993
1403528
  Кудря М. Формування освітнього середовища для розвитку і збереження національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 79-88. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1403529
   Формування осіннього паводка 1974 р. на річках північного захаду УРСР / Л.М. Козінцева, В.П. Молодих, М.Н. Паламарчук, О.З. Ревера // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 48-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 19)
1403530
  Балагутрак М. Формування основ етнопсихологічної науки в українському народознавстві XIX століття / Микола Балагутрак // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 534-542. – ISSN 1028-5091
1403531
  Кухарський Володимир Формування основ морального виховання в дохристиянський період // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.
1403532
  Байбаков В.М. Формування основ професійної культури студентів вищих медичних навчальних закладів України за фахом "дитяча хірургія" // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 298-300. – ISSN 2077-1096
1403533
  Прохорова О. Формування основ професіоналізму та професійної майстерності як основна мета підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 60-64. – ISSN 1562-529Х
1403534
  Варданян А.О. Формування основних груп компетентностей студентів-медиків / А.О. Варданян, С.М. Ефендієва, Н.М. Ніколаєва // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 3 (59). – C. 253-255. – ISSN 2077-1096
1403535
  Хомич В. Формування особистості вчителя: компетентнісний вимір // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 11 (995). – С. 18-22. – ISSN 0131-6788


  У статті обгрунтовується доцільність використання компетентнісного підходу у професійному становленні педагога. Визначено основні особистісні якості сучасного вчителя, що становлять структуру його творчої особистості та характеризують професійну ...
1403536
  Денисов С.Ф. Формування особистості злочинця молодіжного віку / С.Ф. Денисов, О.І. Напиральська // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 43-47. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1403537
  Клос Л.Є. Формування особистості майбутнього соціального працівника у процесі підготовки до здоров"язбережувальної діяльності // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 39-49
1403538
  Олена Бакай Формування особистості учня засобами шкільної географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 16-20. – Бібліогр.: 12 назв
1403539
  Дроздова І.П. Формування особистості фахівця у процесі навчання студентів-нефілологів професійного мовлення у вищій школі // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 102-106. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329
1403540
   Формування парламентської більшості: стан, проблеми, перспективи : Матеріали "круглого столу". – Київ : Юридична книга, 2000. – 112с. – ISBN 966-02-1293-3
1403541
  Добржанська О.Л. Формування партійної ідентичності громадян Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 55-61
1403542
  Макарова Т.М. Формування патріотичного зародку у свідомості джурів-характерників // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 133-142


  У статті досліджується процес формування патріотичних рис в свідомості дитини та її здатність до дорослих і відповідальних вчинків. Автор приходить до висновку, що саме на таких прикладах і повинно виховуватися сучасне покоління
1403543
  Яковенко К.Ю. Формування педагогічного мислення майбутніх соціальних педагогів у процесі вирішення педагогічних ситуацій у роботі з обдарованими учнями у загальноосвітніх навчальних закладах // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 37-41. – ISSN 2045-146X
1403544
  Сидоренко В. Формування педагогічного світогляду О.Ф. Музиченка (1875 – 1940 рр.) // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 78-85
1403545
  Арістова Н.О. Формування педагогічної компетентності майбутніх викаладачів гуманітарних і соціально-економічних дисциплін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 10-15. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1403546
  Міршук О.Є. Формування педагогічної компетентності у фахівців непедагогічних спеціальностей: понятійно-термінологічний аспект // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 183-198. – ISSN 2074-8167


  У роботі на основі аналізу значної кількості вітчизняних і зарубіжних джерел розглядається генезис понятійно-термінологічного апарату компетентнісного підходу. Особлива увага приділяється визначенням унормованим в нормативно-правових документах, що ...
1403547
  Бедевельська М.В. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів іноземної мови на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бедевельська Маріана Василівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1403548
  Милютченко І. Формування педагогічної майстерності у вищій школі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 14-19. – ISSN 1562-529Х
1403549
  Прокопа І.В. Формування передумов багатофункціонального розвитку села: інвестиційний аспект // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 71-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-7988
1403550
  Королюк Ю.Г. Формування персональної навчальної траєкторії студента денної форми в системі Moodle // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 41-42
1403551
  Ясенчук Ю.В. Формування перспективного плану законодавчої роботи Верховної Ради України // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 20-26. – ISBN 978-966-7166-33-5
1403552
  Вдовиченко Є.В. Формування підводного флоту Російської імперії на Чорному морі напередодні Першої світової війни // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 4-7. – ISSN 2079-2999
1403553
  Грибова Д.В. Формування підходів до ефективного функціонування ринку овочевої продукції // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1403554
  Сопілко І.М. Формування підходів до уніфікації понятійно-категоріального апарату інформаційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 126-132
1403555
  Дубровська Є.В. Формування підходів щодо класифікації дебіторської заборгованості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 18-23
1403556
  Сущенко О.А. Формування підходу до кластерного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах глобальної конкуренції / О.А. Сущенко, І.М. Труніна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 91-96. – ISSN 2222-4459
1403557
  Чайковська Г.М. Формування пізнавальної діяльності студентів у процесі оволодіння графічною грамотністю в технічному вищому навчальному закладі / Г.М. Чайковська, Л.В. Салапак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 411-416. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Формування повноцінних знань, умінь і навичок студентів істотно залежить від їх інженерно-графічної підготовки, яка має постійно розвиватися і вдосконалюватися у процесі вивчення низки програмних тем.
1403558
  Гнат Г.О. Формування планувальної структури квартир соціального і доступного житла : автореф. дис. ...канд. архітектури : 18.00.02 / Гнат Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів.політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1403559
  Жарких Ю.С. Формування плівок аерогелю кремнезему на поверхні кремнію / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 231-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано новий метод формування тонких заряджених діелектричних плівок аерогелю кремнезему на поверхні кремнію. Проведені дослідження складу і зарядового стану таких плівок. Зроблені оцінки товщини і ступеню поруватості синтезованих плівок. ...
1403560
  Харченко Н.А. Формування поглядів Г.С. Костюка як передумова його професійного становлення на теренах психологічної думки України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 162-167. – (Психологічні науки ; № 2 (15), жовтень). – ISSN 2078-2128


  Закінчив Київський інститут народної освіти (КІНО), зараз КНУТШ.
1403561
  Білюк А.В. Формування податкового механізму стимулювання інноваційної активності як елементу державної політики економічного зростання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 102-106. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1403562
  Нехайчук Д.В. Формування податкової політики в Україні та стратегія розвитку національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 46-50. – ISSN 2306-6814
1403563
  Соколовська А.М. Формування податкової політики в умовах невизначеності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 44-51. – Бібліогр.: 3 назв.
1403564
  Несевря М.Г. Формування позитивного іміджу військовослужбовців та патріотична спрямованість на сторінках центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 533-534


  Формування позитивного іміджу військовослужбовців та патриотична спрямованність на сторінках центрального друкованого органу Міністерства оборони України ""Народна Армія".
1403565
  Артемова Л.В. Формування позитивного клімату студентської групи // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 3-16. – ISSN 2219-438X


  Розглянуто комп"ютерну презентацію та інтерактивні завдання для інтерактивної лекції з метою вивчення понять та механізмів формування позитивного клімату студентської групи.
1403566
  Андрєєва О. Формування позитивного професійного іміджу майбутнього вчителя на основі педагогічної системи В.О. Сухомлинського // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 132-136. – ISSN 2308-4634
1403567
  Богославська А.В. Формування політики економічного розвитку заповідних територій і об"єктів природно-заповідного фонду // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 68-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
1403568
  Рубцова М.Ю. Формування політики економічної взаємодії з транснаціональним бізнесом як чинника конкурентоздатності країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто відношення між державами і ТНК, що формують конкурентоздатність приймаючих країн та реалізують конкурентні переваги на міжнародних ринках.
1403569
  Бабій Л.В. Формування політики співпраці України з міжнародними економічними організаціями в системі ООН // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 25-33
1403570
  Добржанська О.Л. Формування політико-ідеологічних орієнтацій українського суспільства в сучасних ЗМІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 138-145.
1403571
  Ширай В. Формування політико-правових засад репатріації та соціальної адаптації кримських татар наприкінці XX - початку XXI cт. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-61. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми облаштування кримських татар. The problems of arrangement of Crimean Tatars are examined in the article.
1403572
  Сорокін Р.О. Формування політико-правових поглядів Соломона Крима в 1898-1903 рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 86-90.
1403573
  Штепа С. Формування політико-правового поля етнополітичних проблем Криму: регіональний аспект // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 156-168.
1403574
  Швець О.В. Формування політичного іміджу України в міжнародному інформаційному просторі // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 90-91
1403575
  Мовчан Т. Формування політичної етики в контексті політичної культури в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 101-104


  Розглядаються особливості формування культурно-етичної складової політичних відносин (політичної етики) у сучасному українському суспільстві через призму становлення демократичної політичної культури в Україні.
1403576
  Зуйковська А.А. Формування політичної ідентичності у Луганській громаді у 1990-2012 рр.: фактори електоральної культури та сегментації місцевих рад // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 70-90
1403577
  Книшова І.Ю. Формування політичної культури та конфлікти в умовах геополітичних трансформацій // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 38-41
1403578
  Лось Й. Формування політичної філософії суспільства і держави ресурсами публіцистики (деякі питання історії та методології // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 12-35. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
1403579
  Дармороз Г.А. Формування політкультурних поглядів студентів-перекладачів // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 33-36
1403580
  Папакін А.Г. Формування польських військ в Україні у 1917-1918 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.02 - всесвіт. іст. / А.Г. Папакін ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1403581
  Папакін А.Г. Формування Польських військ в Україні у 1917-1918 рр. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Папакін А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 257л. + Додатки: л.228-257. – Бібліогр.: л.193-227
1403582
  Воловик В.М. Формування польських культурних ландшафтів містечок Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 242-248 : рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1403583
  Барцицька А. Формування поняття "криміналістична технологія" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 113-116.
1403584
  Ревуцька С.К. Формування поняття "психоаналітична інтерпретація" в літературознавстві // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 161-164
1403585
  Ляшенко Тетяна Формування поняття "Центральноазійський регіон" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 18 (255). – С. 5-7
1403586
  Ярема Н.С. Формування поняття стратифікації суспільства в українській філософській думці // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 186-191. – ISSN 2076-1554
1403587
  Мінгазутдінова Г.І. Формування поняття Центральної Азії як стратегічного регіону в ХІХ – ХХ ст. та її історико–географічні характеристики. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 24-29. – ISSN 2076-1554
1403588
  Варакута Ольга Формування понять "план місцевості" та "географічна карта" на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-13 : Картосхема, схема, табл.
1403589
  Масауд Алі Алгхдафі Султан А. Формування портфеля проектів малих медичних підприємств на основі опортуністичного підходу (на прикладі стоматологічних клінік) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Масауд Алі Алгхдафі А. Султан ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1403590
  Буравкова А. Формування постбіполярної регіональної системи міжнародних відносин у Східній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 22-25
1403591
  Бауліна Т.В. Формування потенціалів системно-універсальногно функціонування реального сектору економіки // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 2-9
1403592
  Шаповалова Е.О. Формування почуття прекрасного на уроках літератури / Е.О. Шаповалова, П.М. Яковенко. – К., 1987. – 116с.
1403593
  Кулинич П.Ф. Формування правових засад створення та діяльності державного земельного банку: стан та перспективи // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 10. – С. 20-25
1403594
  Хатнюк Н.С. Формування правових засад та основних напрямків зовнішньої політики у процесі становлення незалежності України / Н.С. Хатнюк, О.В. Бондик // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 20-34. – ISSN 2412-8465
1403595
  Коваленко І.П. Формування правової культури майбутніх тележурналістів в умовах становлення ринкових відносин // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 150-156. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Висвітлено проблему формування правової культури студентів факультету кіно-телемистецтва, котрі навчаються за спеціальністю тележурналістика, в умовах становлення ринкових відносин з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності. ...
1403596
  Дякова О.О. Формування правової культури працівників національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 189-199. – ISSN 1999-5717
1403597
  Коваленко І.П. Формування правової культури тележурналістів // Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – Вип. 42, ч. 2 : Спецвипуск. – С. 166-173


  Висвітлено проблему формування правової культури студентів факультету кіно- , телемистецтва, котрі навчаються за спеціальністю "Тележурналістика", зважаючи на особливості їхньої майбутньої професійної діяльності.
1403598
  Коваленко І.П. Формування правової культури тележурналістів як чинник розвитку демократичного процесу в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C. 46-52
1403599
  Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Н.Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 207 с. – Бібліогр.: л. 190-207
1403600
  Коваленко Я.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів неюридичних вищих навчальних закладів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58.
1403601
  Бачинський Т. Формування правосвідомості та правової культури шкільної молоді у світлі когнітивістики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 132-135
1403602
   Формування правосвідомості юриста. – Львів, 1997. – 96с.
1403603
  Безверхий К Формування практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни "Облік ізвітність в оподаткуванні" за допомогою інформаційних технологій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 10. – С. 43-48 : рис. – Бібліогр.: 22 назв.
1403604
  Петренко В.В. Формування практичних умінь і навичок при вивченні географії у восьмирічній школі / В.В. Петренко. – Київ : Радянська школа, 1964. – 167с.
1403605
  Рум"янцев В.О. Формування представницького складу Центральної Ради // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 6-12. – ISSN 1727-1584
1403606
  Лаговська О.А. Формування прибутку діяльності вітчизняних підприємств в умовах ризику: обліково-аналітичний аспект / О.А. Лаговська, С.В. Кучер, М.В. Якименко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 31-42. – ISSN 1993-0259


  Предметом статті є вивчення загального стану формування фінансових результатів діяльності вітчизняних підприємств видобувної галузі промисловості та галузі машинобудування.
1403607
  Борисенко Н.М. Формування природознавчої компетентності майбутнього фахівця вищої школи в процесі професійної підготовки // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 113-129. – ISSN 2219-438X


  Метою статті є визначення деяких методичних особливостей та дидактичних умов формування природознавчої компетентності майбутнього викладача вищої школи в процесі професійної підготовки.
1403608
  Яо Фен Формування пріоритетних напрямів економічного співробітництва між КНР та Україною : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02 / Яо Фен; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв
1403609
  Шутов М.М. Формування проблемно-орієнтованого навчання у вищих навчальних закладах охорони здоров"я в контексті міжнародного досвіду : економіка та соціальна політика / М.М. Шутов, В.В. Дорофієнко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 144-149. – Бібліогр.: 12 назв
1403610
  Шапурова О.О. Формування прогнозу економічних тенденцій і процесів за допомогою методу нечітких множин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 61-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1403611
  Назаренко С.А. Формування програмно-цільового підходу до розвитку кластера / С.А. Назаренко, В.Ф. Проскура // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 233-237
1403612
   Формування продовольчих ресурсів в Україні / М.М. Кулаєць, М.Ф. Бабієнко, П.А. Лайко, О.Д. Витвицька // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 41-46
1403613
  Бойко В.І. Формування продовольчих ресурсів в Україні: регіональний аспект / В.І. Бойко, О.А. Козак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 37-40
1403614
  Щербачук В.М. Формування продуктивності посівів сої залежно від системи захисту проти хвороб // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 119-123 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1403615
  Дворецький В.Ф. Формування продуктивності пшениці ярої під впливом сучасних рістрегулюючих речовин на Півдні України / В.Ф. Дворецький, Т.В. Глушко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 69-78 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
1403616
  Ганущак-Єфіменко Формування промислових кластерів як ефективний напрям розвитку економіки регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 151-158. – ISSN 1993-6788
1403617
  Васильченко В.С. Формування промислового сектора ринку праці України : Дис... канд. економ.наук: 08.00.04 / Васильченко В. С.; АН України, Рада по вивченню продуктивних сил. – К., 1992. – 36л. – Бібліогр.:л.25-27
1403618
  Новоселець М.К. Формування просторових неоднорідностей тканин паренхіматозних органів як фізичних систем з розподіленими параметрами / М.К. Новоселець, О.М. Скорик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 295-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано формування просторових неоднорідностей фізичних параметрів паренхіматозних органів. Запропоновано модель еволюції просторового розподілу вектора стану клітин двох органів, з прямим і зворотнім зв"язком керування. Показано, що відхилення ...
1403619
  Райковська Г. Формування професійних компетентностей у ВТНЗ шляхом індивідуалізації освітнього процесу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 13-21. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються проблеми підготовки майбутніх інженерно-технічних фахівців у вищому навчальному закладі, а саме: забезпечення індивідуалізації навчального процесу; формування умінь самостійно здобувати знання і досягати особистих результатів; ...
1403620
  Григорак М. Формування професійних компетенцій менеджерів з логістики у віртуальних лабораторіях з використанням хмарних технологій // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 197-209. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 29)
1403621
  Гриців В.Б. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гриців Віталія Богданівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1403622
  Чабан Світлана Володимирівна Формування професійно-педагогічного інтересу до музичної народної творчості у майбутніх вчителів початкових класів : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чабан Світлана Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 204л. – Бібліогр.:л.189-204
1403623
  Лобунець В. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх інженерів-економістів / В. Лобунець, М. Пантелєєв, І. Геращенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 5 (54). – С. 48-52. – ISSN 1562-529Х
1403624
  Даниленко Н.В. Формування професійно важливих якостей студентів-психологів у процесі становлення їхньої особистісної зрілості // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 47-53. – (Психологія ; вип. 50). – ISSN 2312-1599
1403625
  Дроздова І. Формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ під час навчання усного мовлення : (Мова і література в закладах нового типу та ВНЗ)
1403626
  Кузьменко Н.В. Формування професійного самоствердження студентів технічних університетів у процесі позааудиторної виховної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кузьменко Наталя Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1403627
  Горицька О.В. Формування професійної адаптивності майбутніх економістів у процесі підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Горицька Олена Вікторівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1403628
  Сатановська Л. Формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-70. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито аспекти формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу. Доведено, що професійна відповідальність майбутніх фахівців полягає в готовності діяти на основі усвідомлення своїх обов"язків ...
1403629
  Шапошникова І.В. Формування професійної ідентичності випускника вищого закладу освіти: проблеми та перспективи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 3/4 (73). – С. 20-26
1403630
  Васіна Л.С. Формування професійної компетентності - пріоритетне завдання реформування освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 47-51
1403631
  Матвеєва Н. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів в умовах магістратури: теоретичний аналіз проблеми / Н. Матвеєва, М. Матішак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 51-56. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (351)). – ISSN 1729-360Х
1403632
  Шапран Ю. Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології шляхом застосування особистісно орієнтованих технологій // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 11 (995). – С. 42-46. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлюються питання формування професійної компетентності майбутніх учителів біології у процесі використання проблемного навчання як особистісно орієнтованої педагогічної технології, запропоновано різні види проблемних ситуацій з урахуванням ...
1403633
  Лалак Н. Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами навчальної дисципліни "Історія України" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 2. – С. 15-18.
1403634
  Гура А.М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін засобами ІКТ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 75-77. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1403635
  Ігнатишин М.В. Формування професійної компетентності майбутніх фінансистів на основі використання інноваційних методів навчання // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 67-70. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1403636
   Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посібник для вищих навч. закладів / [Іванцова Н.Б. та ін.] ; під заг. ред. Якименко С.І. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2011. – 459, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 459-460. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-194-065-8
1403637
  Юнчик В. Формування професійної компетентності студентів - майбутніх педагогів - в умовах реалізації Болонського процесу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 9-14. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 7 (256)). – ISSN 1729-360Х
1403638
  Паламар Л.М. Формування професійної компетенції у магістрів-філологів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 94-96. – ISBN 966-8188-08-X
1403639
  Гимер Н.О. Формування професійної комунікативної компетенції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 458-465. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1403640
  Борин Г. Формування професійної культури студента у процесі фахової підготовки // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 43-48. – ISSN 2409-9244


  У статті проаналізовано погляди учених на проблему формування професійної культури майбутнього педагога в умовах ВНЗ та окреслено оптимальні шляхи щодо культурного розвитку особистості студента в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.
1403641
  Кіліченко О.І. Формування професійної мобільності майбутніх учителів шляхом розв"язування навчальних ситуацій // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – C. 15-19. – ISSN 2221-6316


  "...Таким чином, у процесі швидких змін у суспільстві та визначенню нових вимог до організації педагогічного процесу в школах стоїть завдання перед педагогічними ВНЗ сформувати проофесійно мобільного вчителя."
1403642
  Копусь О. Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх магістрів філологів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 45-51


  У статті обгрунтовано теоретичні засади розвитку провідних фахових компетентностей майбутніх магістрів філології; окреслено шляхи технології формування професійної мовленнєвої компетентності магістрантів філологічного профілю в контексті ...
1403643
  Ленда Р.І. Формування професійної мовної компетентності фахівців галузі публічного управління / Р.І. Ленда, А.С. Ленда // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 61-62
1403644
  Щеголева Т. Формування професійної поведінки майбутнього перекладача у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 36-44


  Стаття присвячена вивченню особливостей формування професійної поведінки майбутнього перекладача у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Зроблено аналіз характерних особливостей формування професійної поведінки майбутнього перекладача та її ...
1403645
  Ігнатенко П.Р. Формування професійної спрямованості старшокласників / П.Р. Ігнатенко. – К., 1983. – 47с.
1403646
  Брюховецька О.В. Формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 1. – С. 42-50
1403647
  Гуцалюк О.Г. Формування процентної політики комерційного банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 418-420. – ISBN 978-966-188-219-4
1403648
  Тюптя Олена Володимирівна Формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності (на прикладі професії "соціальний педагог") : Дис... канд. психолог.наук: / Тюптя Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 252л. – Бібліогр.:л.175-191
1403649
  Вигівська О.В. Формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до дій в умовах гібридної війни // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 94-95
1403650
  Сторожук Н.А. Формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом до професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 40-44. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню процесу формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом ЗСУ. Розроблена теоретична структура психологічної готовності та емпіричним шляхом виявлені чинники, які детермінують процес ...
1403651
  Доцевич Т.І. Формування психологічної готовності у майбутніх управлінців до соціальної взаємодії у професійній діяльності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.176-180. – ISSN 1728-3671
1403652
  Григор"єва Л.І. Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: чинники, прогнозування, контрзаходи : монографія / Л.І. Григор"єва, Ю.А. Томілін ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 312-331. – ISBN 978-966-336-148-2
1403653
  Генега Р.Я. Формування радянського соціального простору у Львові (1944–1953 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 77-91. – ISSN 0130-5247
1403654
  Рощина Л.О. Формування радянської системи соціального забезпечення у 20-30-ті роки XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 1728-3671
1403655
  Шкапяк О. Формування раціональної моделі фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 18-33. – ISSN 2304-2281
1403656
  Круговий В.В. Формування регіональних кластерів в Україні: напрямки, сфери, основні проблеми // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 147-152
1403657
  Поважний О. Формування регіонального ситуаційного центру: забезпечення необхідними видами ресурсів / О. Поважний, О. Коломієць // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 41-45 : рис. – ISSN 0131-775Х
1403658
  Марущак А. Формування режиму комерційної таємниці підприємства: етапи, типові документи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 16-21.
1403659
  Лю Юнь Тао Формування рекламної стратегії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 113-120


  Стаття присвячена висвітленню питань оцінювання ефективності рекламної стратегії та її системного узгодження з іншими елементами комплексу маркетингу та комунікацій, а також сформульовані методичні рекомендації щодо оптимізації зазначеного процесу в ...
1403660
  Шкрібляк М. Формування ренессансного світогляду українців в умовах бездержавності та піднесення ідей "польського сарматизму" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 67-70


  Здійснено комплексний історіософський аналіз польського впливу на формування ренесансних ідей та їх відображення у світоглядній структурі українського народу.
1403661
  Вожжов А.П. Формування ресурсів комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 116-129 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1403662
   Формування ресурсів підземних вод на Україні. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – 111с.
1403663
   Формування ресурсного потенціалу підприємств на основі кластерної регіональної моделі : монографія / [В.М. Гончаров та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 259, [1] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 235–259. – ISBN 978-966-493-702-0
1403664
  Вядрова І.М. Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень населення: теоретичні аспекти та українські реалії / І.М. Вядрова, І.О. Добровольська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 301-307. – ISSN 2222-4459
1403665
  Волкова Н.П. Формування рефлексії магістрантів педагогіки вищої школи у процесі професійної підготовки / Н.П. Волкова, І.Г. Батраченко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 94-101. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розкрито сутність понять "рефлексія", погляди науковців щодо рефлексії в діяльності педагога та шляхів її формування. Акцентовано увагу доцільності формування рефлексії магістрантів педагогіки вищої школи під час проведення лекцій, ...
1403666
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7/8 (74/75). – 2007
1403667
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9 (76). – 2007
1403668
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12 (79). – 2007
1403669
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 1 (80). – 2008
1403670
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (83). – 2008
1403671
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5 (84). – 2008
1403672
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 (90). – 2008
1403673
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (94). – 2009
1403674
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (95). – 2009
1403675
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5 (96). – 2009
1403676
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 6 ( 97). – 2009
1403677
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 ( 98/99). – 2009
1403678
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 ( 100). – 2009
1403679
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 10 (101). – 2009
1403680
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (106). – 2010
1403681
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (110/111). – 2010
1403682
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 (138). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1403683
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (139). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1403684
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 1 (140). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403685
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 3 (142). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403686
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 4 (143). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403687
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 7-8 (146-147). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Кожний номер має власну пагінацію
1403688
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 9 (148). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403689
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 4 (155). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403690
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 5 (156). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403691
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 12 (163). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403692
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 1 (164). – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403693
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 2 (165). – 2015. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403694
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 5 (168). – 2015. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403695
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (170/171). – 2015. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403696
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 9 (172). – 2015. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403697
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 10 (173). – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403698
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 12 (175 ). – 2015. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403699
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 1999-
№ 1 (176). – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403700
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 1999-
№ 2 (177). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403701
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 1999-
№ 3 (178). – 2016. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403702
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 1999-
№ 4 (179). – 2016. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403703
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 1999-
№ 5 (180). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403704
  Мороз Дмитро Анатолійович Формування ринкового устрою в економічно розвинених країнах (на прикладі еволюційного розвитку Гонконгу) : 08. 01. 01 : Дис. ... канд. економ. наук / Мороз Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 187л. – Бібліогр. : л.186-187
1403705
   Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1992-
Вип. 32. – 2014. – 428 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403706
   Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1995-. – ISSN 0201-758Х
Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1403707
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 26, ч. 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403708
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 29, ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403709
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 29, ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403710
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 31, ч. 1. – 2014. – 487 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403711
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 31, ч. 2. – 2014. – 436 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403712
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 32. – 2014. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403713
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 33, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403714
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 33, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1403715
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 35, ч. 2. – 2016. – 339 с. – Резюме укр., англ. мовами
1403716
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 37, ч. 1. – 2017. – 318 с. – Випуск присвячено 50-річчю економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Резюме укр., рос., англ. мовами
1403717
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 37, ч. 2. – 2017. – 267 с. – Резюме укр., англ. мовами
1403718
  Калетник Г.М. Формування ринкової інфраструктури у біопаливному виробництві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 99-101.
1403719
  Криницька О.О. Формування ринку земель в Україні на основі трансформації земельно-майнових відносин // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 55 : Сучасні проблеми економічних зрушень в контексті реалізації парадигми сталого розвитку. – С. 73-79
1403720
  Король Т.Ю. Формування ринку зерна України у контексті вимог Світової організації торгівлі // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част. 2. – С. 234-237
1403721
  Береговий В.К. Формування ринку інноваційної продукції в Україні / В.К. Береговий, Т.В. Лавренюк // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 131. – С. 157-163
1403722
  Бурлака Володимир Григорович Формування ринку нафтопродуктів в Україні в умовах підвищення світової ціни на нафту / Бурлака Володимир Григорович, Шерстюк Ростислав Володимирович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано баланси попиту і пропозиції нафти та основних нафтопродуктів для з"ясування ситуації, яка склалася на ринку нафтопродуктів, визначено роль імпорту нафти і нафтопродуктів, здійснено оцінку виконання програми уряду щодо ...
1403723
  Гладкий О. Формування ринку праці великих міст в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-45. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обґрунтуванню важливості розвитку ринку праці великих міст в умовах глобалізації. В статті визначені фактори формування ринку праці у великих містах, досліджена структура зайнятості в Києві та інших столицях Центральної та східної ...
1403724
  Жовтанецький В.І. Формування ринку праці та пріоритети зниження рівня безробіття в Україні / В.І. Жовтанецький, Б.Ф. Заблоцький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 166-170
1403725
  Кириленко І.Г. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія / І.Г. Кириленко, В.В. Дем"янчук, Б.В. Андрющенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 62-67
1403726
  Ніколенко С.С. Формування ринку цінних паперів в умовах ринкової трансформації : монографія / С.С. Ніколенко, О.М. Шевченко ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, каф-ра економічної теорії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 159с. – ISBN 978-966-7971-78-6
1403727
  Діденко Микола Маркович Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трансформації економіки України : Дис... д-ра екон. наук: 08.01.01. / Діденко Микола Маркович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 433л. – Бібліогр.:л.394-416
1403728
  Куниця Формування робітництва кам"яновугільної промисловості Півдня України (60-80-ті pp. XIX ст.) та еволюція його свідомості / Куниця, 3.М. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 75-82. – (Серія "Історичні науки")
1403729
  Васюта І.К. Формування робітничо-селянського союзу в революційній боротьбі на Зхідній Україні, 1921-1939 / І.К. Васюта. – Львів, 1988. – 172с.
1403730
  Мельник Л.Г. Формування робітничого класу на Україні / Л.Г. Мельник. – Київ, 1988. – 100с.
1403731
  Козак І.Й. Формування розумних матеріальних інтересів як проблема комуністичного виховання : Дис... канд. філос. наук: / Козак І.Й.; Кам"янець-Подільський держ. пед. ін-т. – Кам"янець-Подільський, 1972. – 180л. – Бібліогр.: л.168-180
1403732
  Слюсар С.Т. Формування самодостатніх громад – найважливіше завдання реформи місцевого самоврядування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 260. – C. 315-325. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
1403733
  Бабіч О. Формування світоглядних образів сприйняття одне одного поляками та українцями і їх вплив на двосторонні відносини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 291-294.
1403734
  Ольхова Н.В. Формування світоглядної культури студентів у навчально-виховному середовищі університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ольхова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1403735
  Деревінський В.Ф. Формування світогляду В. Чорновола у студентські роки // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 405-408. – ISSN 2076-1554


  Метою статті є висвітлити особливості початку трансформації ідейних засад і поглядів В. Чорновола в роки навчання в Київському державному університеті ім. Т. Шевченка. Розглядаються його університетські зацікавлення, особливості навчання, праця в ...
1403736
  Лагода О. Формування світогляду М. Зерова // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 175-176.
1403737
  Слесаренко О.О. Формування світогляду М.П. Драгоманова як історика (1870-ті-середина 1870-х рр.) // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 243-250
1403738
  Остропольська М.В. Формування світогляду Михайла Федоровича Комарова: українські та зарубіжні чинники // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 316-322. – ISBN 978-966-551-327-8


  М.Ф. Комаров - український письменник, бібліограф, критик, фольклорист, перекладач і лексикограф.
1403739
  Антипенко Г.С. Формування світогляду О.Ф. Кістяківського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 63-71. – ISBN 978-966-551-327-8


  Розглянуто чинники формування світогляду О.Ф. Кістяківського. Показано роль сімейного оточення, вплив студентської молоді та відомих громадських діячів другої половини на становлення світоглядних орієнтирів відомого професора. Згадується проф. ...
1403740
  Мощанський В.М. Формування світогляду учнів під час вивчення фізики / В.М. Мощанський. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144с.
1403741
  Марчук О.О. Формування світогляду учнів початкових класів крізь призму Шевченкової лірики // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 32-38. – ISBN 978-966-7359-72-0
1403742
  Римашевський Ю. Формування семантичного поля "Національна ідея" на межі ХІХ та ХХ ст.: контекст праць Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 198-207. – ISSN 0130-528Х
1403743
  Вінічук М.В. Формування середнього класу як основа стабільності соціально-економічної системи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 12-29. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1403744
  Білоусов І.В. Формування силіцидного шару в двовимірних дефектах на поверхні кремнію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 219-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано вплив дефектів на поверхні кремнію на формування силіцидного шару. Розраховано часові залежності температури екзотермічної реакції формування силіциду в області дефекту. Виділення тепла при високій швидкості реакції обумовлює значне ...
1403745
  Грибоєдов С.В. Формування силових структур правоохоронної системи гетьманату Української держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-124. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються умови та якісний рівень формування правоохоронних органів Гетьманату доби Української Держави 1918 року на основі архівних матеріалів та історіографічних досліджень істориків і фахівців правоохоронної галузі.
1403746
  Клочок С. Формування систем метаданих цифрових історико-культурних ресурсів бібліотек / Станіслава Клочок // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 3 (227). – С. 29-36. – ISSN 1029-7200


  Статтю присвячено питанням інформаційної архітектури електронних історико-культурних ресурсів. Розглянуто проблеми опису і організації полідокументних ресурсів, вибору систем метаданих та інтеграції метаописів. Зроблено огляд основних систем метаданих ...
1403747
  Олійник В.В. Формування системи державного маркетингу післядипломної освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 78-91. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті розглянуто та проаналізовано формування системи державного маркетингу післядипломної освіти.
1403748
  Соловйова Н. Формування системи державного планування розвитку сільського господарства України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 11-20. – ISSN 0131-775Х
1403749
  Мішенін Є. Формування системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств / Є. Мішенін, І. Ярова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 21-26 : Рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1810-3944
1403750
  Павлов В.І. Формування системи ідентифікації товарів в Україні : монографія / Павлов Володимир Іванович, Акімова Людмила Миколаївна ; Спілка економістів України, Акад. екон. наук України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування [та ін.]. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.162-177. – ISBN 978-966-327-259-7
1403751
  Куруцова Е.С. Формування системи інвестиційної привабливості підприємств енергетичного комплексу України через використання альтернативної (сонячної) енергетики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 384-391. – ISSN 2524-003X
1403752
  Гасанов С.С. Формування системи індикаторів фінансової стійкості сектору загального державного управління / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 18-36 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1403753
  Внукова Н.М. Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств-емітентів : фінанси підприємств / Н.М. Внукова, Н.І. Зінченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 112-120 : Табл. – Бібліогр.:10 назв
1403754
  Пітель Н. Формування системи маркетингового менеджменту підприємствами АПК в умовах розвитку міжнародного бізнесу / Н. Пітель, Н. Вернюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 148-160. – ISSN 2409-9260
1403755
  Пащук Л.В. Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пащук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 293 л. + Додатки : л. 210-293. – Бібліогр.: л. 189-209
1403756
  Ємельяненко К. Формування системи місцевого управління та місцевого самоврядування Республіки Казахстан у ХХ–на початку ХХІ століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 165-176. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1403757
  Полякова Г.А. Формування системи моніторингу та самооцінки якості результатів навчання студентів у вищому навчальному закладі / Г.А. Полякова, С.А. Ачкасова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 34-39. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1403758
  Поливач К.А. Формування системи моніторінгу об"єктів культурної спадщини в Україні // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 52-63 : рис. – ISSN 1561-4980
1403759
  Ільїч Л.М. Формування системи мотивації трудового потенціалу акціонерних товариств // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 147-152. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1403760
  Кордюм Є. Формування системи насіннєвої репродукції рослин в умовах космічного польоту / Є. Кордюм, А. Попова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 157-158. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817
1403761
  Ярошевич І. Формування системи понять граматики у працях українських науковців періоду ХVІ-ХVІІ ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 509-515. – ISSN 2078-0850
1403762
  Тарабан С.В. Формування системи прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої влади : автореф. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Тарабан С. В.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:14 назв
1403763
  Письменна Т. Формування системи принципів державного фінансового контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 104-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
1403764
  Краснікова Н.О. Формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС : міжнародні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.130-139 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1403765
  Піріашвілі О.Б. Формування системи регіонального стратегічного управління: теоретико-методичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 155-162


  Запропонова систему регіонального стратегічного управління в державі на сучасному етапі економічного розвитку.
1403766
  Узунов В.В. Формування системи стратегічного управління інноваційним розвитком регіону // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 5, березень. – С. 126-130. – ISSN 2306-6814
1403767
  Януль І.Є. Формування системи трансфертів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-100. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемам формування системи трансфертів в Україні. Розглянуто основні елементи сучасної системи трансфертів, визначено перспективні види трансфертів, напрями їх застосування.
1403768
  Радзієвська С. Формування системи управління глобальною економікою // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 245-254. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
1403769
  Кривич Я.М. Формування системи управління інноваційним потенціалом банку / Я.М. Кривич, К.Ю. Тверітін // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 210-217
1403770
  Ковбас І.М. Формування системи управління маркетинговою діяльністю підприємства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 260-267. – ISSN 2308-1988
1403771
  Павлов О.І. Формування системи управління розвитком сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 109-114
1403772
  Лісун Я.В. Формування системи управління стратегічною гнучкістю підприємств / Я.В. Лісун, Н.В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 170-176. – ISSN 1993-6788
1403773
  Махініч Г.О. Формування системи управління якістю на фармацевтичних підприємствах України : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Махініч Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1403774
  Мохначук С.С. Формування сітки сільських поселень Волинської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 57-67 : Табл.
1403775
  Чернявська Л.В. Формування смислів у мас-медійному дискурсі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 113-117. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1403776
  Шинкарук О.Л. Формування собівартості продукції з врахуванням екологічної складової // Наукові студії Тернопільського комерційного інституту : науковий журнал / Тернопільський комерційний інститут. – Тернопіль, 2015. – Вип. 17. – С. 70-73
1403777
  Крисанов Д.Ф. Формування собівартості продукції і прибутків товаровиробників у харчовому ланцюзі / Д.Ф. Крисанов, О.М. Варченко, М.Є. Рогоза // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 52-70 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-7988
1403778
  Бірюкова Т.Ф. Формування соціальних та професійних компетенцій у вищих навчальних закладах України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 141-150
1403779
  Дмитрук С.М. Формування соціально-економічного механізму збереження людського капіталу України в умовах кризи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 59-64. – ISSN 2222-4459
1403780
  Мордвінова І.О. Формування соціально-економічної стратегії регіонального розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 174-178. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1403781
  Шевченко І.В. Формування соціально-орієнтованої конкурентоспроможності країн // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 466-474


  Розглянуто основні фактори формування соціально-орієнтованої конкурентоспроможності. Економічний розвиток все більше визначається зайнятістю, людським ресурсом та соціальними умовами. Розкрито значення соціальних і людських факторів міжнародної ...
1403782
  Пузирьов Є.В. Формування соціально-психологічної компетентності викладача / Є.В. Пузирьов, О.А. Жавко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 133-135. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1403783
  Колосок А.М. Формування соціально відповідальної політики у Волинській області // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 319-324. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1403784
  Дяченко М.Д. Формування соціальної активності майбутнього журналіста в контексті соціальної зрілості особистості // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 16-25. – ISSN 1817-3764


  У статті здійснено спробу розкрити сутність понять "соціальна активність", "професійна самосвідомість", "соціальна зрілість", висвітлено наукові погляди на проблему формування соціальної активності в контексті соціальної зрілості особистості, окреслено ...
1403785
  Гавриленко М.О. Формування соціальної активності студентського самоврядування в контексті Болонського процессу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 36-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті описується студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України в порівнянні з країнами Європи. Стаття розглядає формування соціальної активності студентського самоврядування в процесі інтеграції української системи вищої освіти у ...
1403786
  Вієвська М.Г. Формування соціальної відповідальності сучасних фахівців як інтегруюча тенденція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються аспекти формування соціальної відповідальності як типової якості особистості менеджера та інтегруюча тенденція. Ключові слова: відповідальність, соціальна відповідальність, формування соціальної відповідальності у майбутніх ...
1403787
  Кайда О.П. Формування соціальної політики в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх викликів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 107-111. – ISSN 2306-6814
1403788
  Паламарчук Лариса Формування соціокультурних знань про український етнос у школярів під час вивчення географії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-46. – Бібліогр.: 5 назв
1403789
  Кравець С.В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх перекладачів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 49-54. – (Серія "Педагогіка" ; № 1)
1403790
  Килимчук А.А. Формування спеціальних економічних зон Китаю в контексті становлення політики відкритості // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 209-217 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1403791
  Грибан О.О. Формування спільного кредитного ринку Європейського Союзу : Автореф. дис. ...канд. економічних наук: спец. 08.00.02 / Грибан О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 5 назв
1403792
  Грибан О.О. Формування спільного кредитного ринку Європейського Союзу : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Грибан О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 219л. + Додатки: л.211-219. – Бібліогр.: л.189-210
1403793
  Дюгованець О.М. Формування спільної політики Європейського Союзу у сфері венчурного фінансування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дюгованець Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1403794
  Авер’янов С.В. Формування спільноти безпеки АСЕАН: теоретичний та практичний аспекти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 414-418. – ISSN 2076-1554
1403795
  Журило В.В. Формування споживчої поведінки на українському ринку високотехнологічних товарів : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Журило В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1403796
  Негода В. Формування спроможних територіальних громад - передумова децентралізаційної реформи // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 7-8. – ISSN 2313-559X
1403797
  Третяк А.М. Формування сталого землекористування сільських територій: європейський досвід / А.М. Третяк, В.М. Другак // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 64-73 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-1677
1403798
  Казьмирчук М. Формування станів та особливості їхнього етнічного складу на Правобережній Україні у другій половині XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 81-90


  У статті аналізуються формування станів, особливості їхнього етнічного складу на Правобережній Україні у пореформений період, робиться спроба дати термінологічне пояснення "класу" і "стану".
1403799
   Формування стилю соціалістичної архітектури. – Київ, 1961. – 219 с.
1403800
  Іванченко О.В. Формування стилю художнього оформлення видань для дітей видавництва "Веселка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 102-105


  У статті проаналізовано особливості підходу колективу Національного видавництва дитячої літератури "Веселка" до вироблення стилю художньо-технічного оформлення книжок для дітей у радянський період його діяльності. This article is devoted to the ...
1403801
  Гриджук І.А. Формування стійкого розвитку регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-39.
1403802
  Гребень Василь Васильович Формування стоку важких металів у лісостеповій зоні України (на прикладі басейну р.Рос) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Гребень Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 222л. – Бібліогр.:л.196-216
1403803
  Власюк А.В. Формування стратегії виходу українських виробників біоетанолу на ринок, нафтопродуктів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 249-251. – ISBN 978-617-7069-02-6
1403804
  Чубар М.М. Формування стратегії вітчизняного швейного підприємства-експортера в поточних економічно-правових умовах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 160-167. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1403805
  Мосьондз С.О. Формування стратегії державної політики у сфері науки в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 266-273. – ISSN 1609-0462
1403806
  Одинець Валентина Миколаївна Формування стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку України : Дис... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Одинець Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1998. – 227л. – Бібліогр.:л.208-220
1403807
  Денисюк С.С. Формування стратегії зовнішньої політики та національної безпеки США на початку 90-х рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 132-137
1403808
  Блінова Л. Формування стратегії інвестиційного забезпечення підприємств тепловодопостачання та водовідведення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-11. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються інвестиційні потреби підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення. Визначено пріоритетні заходи пошуку джерел фінансування для задоволення інвестиційних потреб. Розглянуто найбільш пріоритетні та ефективні джерела ...
1403809
  Легомінова С.В. Формування стратегії конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств у макротренді інклюзивного розвитку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 67-72. – ISSN 2415-8089
1403810
  Литвин А.Є. Формування стратегії міжнародного податкового планування ТНК // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 106-111
1403811
  Біленчук П.Д. Формування стратегії національної безпеки України: право, політика, економіка / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 31-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1403812
  Біленчук П.Д. Формування стратегії національної безпеки України: право, політика, економіка / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-37.
1403813
  Куриліна О.В. Формування стратегії реструктуризації економічної безпеки держав Східного партнерства // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 85-88. – ISSN 1729-7036
1403814
  Дахнова О.Є. Формування стратегії реформування економіки в контексті забезпечення сталого розвитку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 32-39
1403815
  Журило В.В. Формування стратегії ринкової поведінки підприємств на ринку високотехнологічних товарів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 116-123
1403816
  Стасенко А.В. Формування стратегії розвитку газопромислових підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 345-352.
1403817
  Тимошенко А.О. Формування стратегії розвитку податкового контролю // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 45-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1403818
  Крочак М.С. Формування стратегії розвитку промислових підприємств в умовах невизначеності // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 85-90. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2313-8114
1403819
  Лозовський Ю.А. Формування стратегії як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні етапи формування і реалізації стратегії на сільськогосподарських підприємствах як чинник підвищення їх конкурентоспроможності.
1403820
  Столяров В.В. Формування стратегій розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 4 (234), квітень. – С. 18-23. – ISSN 2221-1055
1403821
  Станіва К.М. Формування стратегічних альянсів у міжнародному економічному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 175-179. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1403822
  Губарєва І.О. Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 122-129. – ISSN 1993-6788
1403823
  Вахович І.М. Формування стратегічних орієнтирів креативного регіонального розвитку на основі кластерного аналізу / І.М. Вахович, О.М. Чуль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 57-65. – ISSN 2222-4459
1403824
  Шапурова О.О. Формування стратегічної концепції розвитку інтактильної економіки суб"єктів господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 34-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
1403825
  Танцюра І.В. Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією імпульсної лазерної обробки : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Танцюра І. В.; Держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя, 2009. – 156 л. – Бібліогр.: л. 138-156
1403826
  Танцюра І.В. Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією імпульсної лазерної обробки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.13 - фізика металів / Танцюра І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1403827
  Дмитренко А Т. Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Дмитренко Т.А.; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 176с. – Бібліогр.: л. 164-176
1403828
  Дмитренко Т.А. Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Дмитренко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1403829
  Саф"ян П.П. Формування структури та корозійних властивостей поверхневого шару труб відповідального призначення з аустенітних сталей при обробці пароплазмовим розрядом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Саф"ян Павло Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1403830
  Клепко О.Ю. Формування структури та механічні характеристики реакційно-пресованих композитів системи Ti - B - Al - O : дис. ... канд. фіз.-мат. наук 01.04.07 / Клепко Олександра Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 121 арк. – Бібліогр.: арк. 111-121
1403831
  Боровик М.А. Формування структури факультетів Чернігівського державного педагогічного інституту (1954–1998 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – C. 319-322. – ISSN 2218-4805
1403832
  Кравчук Н. Формування структурно-функціональних дисбалансів у ретроспективі розвитку світової валютної системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 31-48. – ISSN 1818-5754
1403833
  Пагор В.В. Формування студентського складу медичних вишів України в першій половині 1920-х рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 322-330. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
1403834
  Корсун Ю.О. Формування суб’єктно-рефлексивної позиції студентів у процесі професійної підготовки як педагогічна умова розвитку професійної самосвідомості майбутніх інженерів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 94-98. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1403835
  Пашинська О.Г. Формування субмікрокристалічної структури і властивостей металів методами комбінованої пластичної деформації : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Пашинська О.Г. ; НАН України; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв.
1403836
  Михальський В.В. Формування субоптимального портфеля на світових фінансових ринках : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 93-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1403837
  Ярош Д.В. Формування судової системи Української Народної Республіки періоду Центральної Ради // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 18-22. – (Право. Економіка. Управління)
1403838
  Надтока Олександр Формування суспільного світогляду як напрям сучасної інформаційної політики Української держави // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1403839
  Балюта Е.Г. Формування суспільства "стійкого розвитку" та мовні новоутворення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 25-29. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1403840
  Шевченко О. Формування сучасного наукового світогляду студентів // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 63-70. – ISBN 978-966-349-240-7
1403841
  Полторацький О.С. Формування сучасної інтеграційної стратегії України в контексті вибору оптимальної моделі забезпечення її національної безпеки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 9-13. – ISSN 1728-6220
1403842
  Банчук-Петросова Формування сучасної кадрової політики сектору безпеки та оборони України - потреба часу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 251-261
1403843
  Мартинюк Л. Формування сучасної концепції інтелектуальної власності / Л. Мартинюк, І. Невінчаний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 93-96. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Досліджено трансформаційні процеси і вплив світових тенденцій у сфері інтелектуальної власності, окреслено перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні. Transformation processes and influencing of worlds are explored to the tendentsiy in ...
1403844
  Бойко С.І. Формування сучасної моделі менеджменту підприємства : Науково-метод. посібник / С.І. Бойко ; МОНУ, Тернопільська Академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 45 с. – ISBN 966-7411-72-9
1403845
  Мартусенко І.В. Формування сучасної моделі сталого розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 236-242. – Бібліогр.: 12 назв
1403846
  Чижова В.І. Формування сучасної науково-інноваційної системи на регіональному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 110-114
1403847
  Воротіна Л.І. Формування сучасної парадигми стратегії збереження життєвого циклу промислових підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 30-37.
1403848
  Ганіч Л.В. Формування сучасної системи управління трудовим потенціалом в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 8-12. – ISSN 2313-4569
1403849
  Боровик П. Формування сучасної системи фінансовогоменеджменту на молокопереробних підприємствах / П. Боровик, С. Колотуха, І. Коваленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 112-119 : табл., рис. – Бібліогр. : 8 назв. – ISSN 1605-2005
1403850
  Кальниш Ю.Г. Формування сучасної теорії кадрової політики в державній службі України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 10-16. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1403851
  Нежива Л. Формування сюрреалістичної складової великостильової компетентності в старшокласників на прикладі поезії Василя Голобородька


  У статті розглядається один з методичних аспектів вивчення поезії В.Голобородька з урахуванням стильових рис сюрреалізму. З цією метою досліджується образ-архетип "хата", особливості його об"єктивації в творах поета.
1403852
  Божко О.І. Формування та бойовий шлях 1-ї і 2-ї українських радянських дивізій (вересень 1918-червень 1919 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Божко О.І.; КУ ім. Т.ШЕвченка. – Київ, 1994. – 308л. – Бібліогр.: л. 291-308
1403853
  Коваль Т. Формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі АБІС ІРБІС / Т. Коваль, І. Шевченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 472-481. – ISSN 2224-9516


  Розкрито ключові моменти формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі автоматизованої бібліотечної інформаційної системи ІРБІС. Йдеться про оптимізацію функцій автоматизованого робочого місця пункту запису читачів (АРМ ПЗЧ), зокрема про ...
1403854
  Власова Т.Р. Формування та використання інтелектуального капіталу в процесі суспільного відтворення : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Власова Т.Р.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 225л. + Додатки: л.209-225. – Бібліогр.: л.187-208
1403855
  Власова Т.Р. Формування та використання інтелектуального капіталу в процесі суспільного відтворення : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Власова Т.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1403856
  Рубан А. Формування та використання інформаційних ресурсів у бібліотеках України: огляд видань 2010-2014 років // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 22-26. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано документопотік з питань формування та використання інформаційних ресурсів у бібліотеках України за останні п"ять років. Досліджено тематичну структуру публікацій; визначено авторів і організації, які зробили внесок у розроблення питання ...
1403857
  Бакуліна Н. Формування та використання мотиваційного механізму розвитку компетенцій персоналу вищих навчальних закладів // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 114-119
1403858
  Гончар М.Ф. Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 257-262. – ISSN 2222-0712
1403859
  Яковенко О. Формування та використання фонду електронних документів у науковій бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 28-38. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
1403860
  Кіяшко Я. Формування та діяльність афроамериканської релігійної організації "Нація ісламу" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 268-271. – ISBN 978-966-171-783-0
1403861
  Чорна Л. Формування та діяльність системи освітніх закладів національних меншин м. Києва ( 1920-1930 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 150-157.
1403862
   Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / [Бойко О. та ін. ; редкол.: Смолій В.А. (співголова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – 335, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 331. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2187-00-7
1403863
  Погорілий С.Д. Формування та дослідження паралельної схеми алгоритму Крускала для систем зі спільною пам"яттю / С.Д. Погорілий, А.В. Потебня // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2012. – С. 8289. – (Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка ; № 16 (204)). – ISSN 1996-1588


  Виконано формалізацію алгоритму Крускала побудови мінімального покривного дерева неорієнтованого графа з використанням математичного апарату модифікованих систем алгоритмічних алгебр В.М. Глушкова. Запропоновано концепцію його розпаралелювання для ...
1403864
  Жовтянський В.А. Формування та еволюція циліндричного плазмового згустка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 287-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджується просторово-часова еволюція циліндричного згустка гелієвої плазми, у якому може очікуватися максимальний вплив ефектів розширення на розпад плазми. Формування згустка здійснюється методом діафрагмування імпульсного відкритого розряду в ...
1403865
  Мельник П.В. Формування та електронні властивості інтерфейсу Sb/Ge(111) / П.В. Мельник, Находкін.М.Г, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 271-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та Оже-електронної спектроскопій досліджені структура та електронні властивості інтерфейсів Sb/Ge(111). Встановлено перехід від с(2х8) до 7x7 структури на поверхні Ge(111) після нанесення ...
1403866
  Пендзей Л.П. Формування та інституційне забезпечення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 82-90. – ISSN 2306-1677
1403867
  Шпикуляк О.Г. Формування та інституціоналізація соціального капіталу в розвитку аграрного підприємництва: методологічні аспекти оцінки / О.Г. Шпикуляк, В.А. Пехов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 102-107. – ISSN 2221-1055
1403868
  Грицюк Н. Формування та механізм стратегії розвитку підприємств на засадах податкової політики // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 12-18. – ISSN 2411-4014
1403869
  Стоян Віра Іванівна Формування та облік витрат виробництва в системі управлінського обліку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) : Дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Стоян Віра Іванівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 214 л. – Бібліогр.: л. 200-214
1403870
  Бойко Н.В. Формування та основні тенденції розвитку значення медія // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 49-54. – ISBN 966-581-295-6
1403871
  Богун В.Л. Формування та оцінка виробничого потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 56-59.
1403872
  Швець В.Я. Формування та оцінка конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації економіки / В.Я. Швець, М.І. Іванова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 67-74. – ISSN 2074-5354


  Доведено, що при формуванні заходів щодо підвищення конкурентоспроможності необхідно враховувати результати кластерного аналізу, фактори та умови ефективного управління конкурентоспроможністю, використовуючи при цьому сучасні методи оцінки.
1403873
  Пінчук Д. Формування та перспективи єдиного енергоринку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 134-135.
1403874
  Пальчевич Г.Т. Формування та реалізація бюджетної політики в умовах розвитку інноваційної економіки / Г.Т. Пальчевич, А.О. Могилей // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 43-49. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті досліджено роль бюджетної політики як важливої складової системи державного регулювання інноваційного розвитку економіки. Здійснено аналіз основних аспектів формування та реалізації бюджетної політики України. Визначено пріоритетні напрямки ...
1403875
  Коробко Я.В. Формування та реалізація інвестиційних проектів / Я.В. Коробко, Р.М. Федоряк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 54-56


  Проведено аналіз сутності інвестиційної діяльності підприємства та розкрито особливості її основних видів. Сформовано механізм впровадження інвестицій на підприємстві. Розроблено алгоритм управління впровадженням стратегії інвестиційної діяльності ...
1403876
  Полковниченко С.О. Формування та реалізація інвестиційного потенціалу Чернігівської області у сфері охорони навколишнього природного середовища / С.О. Полковниченко, Д.М. Богдан, Д.О. Лелюк // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 44-51. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1403877
  Халецька А.А. Формування та реалізація соціальної політики держави по підвищенню доходів, рівня життя та захисту населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 98-99
1403878
  Ємельяненко Л.М. Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (52). – С. 82-91. – ISSN 1681-116Х
1403879
  Прилуцький А.М. Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Прилуцький Анатолій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 248 л. – Додатки: л. 230-248. – Бібліогр.: л. 199-229
1403880
  Сухий П.О. Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз) : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Сухий П.О. ; МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – 409л. + Додатки : л. 310-370. – Бібліогр. : л. 371-409
1403881
  Апаров А.М. Формування та розвиток адміністративно-процесуального права : монографія / А.М. Апаров ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 344 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7178-81-0
1403882
  Мамічева Людмила Петрівна Формування та розвиток акціонерної власності в перехідній економіці України : Дис... канд.економ.наук: 08.01.01 / Мамічева Людмила Петрівна; Кихв.держ.торговельно-економічний ун-тет. – К., 1999. – 180л. – Бібліогр.:л.152-170
1403883
  Наталія Грабовець Формування та розвиток державного земельного кадастру в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 102-105.
1403884
  Бондаренко Л.М. Формування та розвиток зовнішньоекономічного потенціалу регіону / Л.М. Бондаренко, І.В. Бондаренко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 11-23. – (Економічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 2306-4242
1403885
  Малярчук Н. Формування та розвиток інституту приватного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 184-187
1403886
  Малік М.Й. Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 7 (237), липень. – С. 76-82. – ISSN 2221-1055
1403887
  Вернигора Л. Формування та розвиток наукових поглядів М.І Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена творчості видатного українського вченого-економіста, вихованця та викладача Київського універ-ситету Миколи Івановича Зібера. В статті висвітлена його наукова та громадська позиція, яка є свідченням його національної ідентичності. ...
1403888
  Литвинко А.С. Формування та розвиток наукової школи статистичної фізики академіка НАН України С.В. Пелетминського // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 85-101. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 0374-3896
1403889
   Формування та розвиток національної системи кваліфікацій / В. Савченко, О. Кузнєцова, Н. Паршина, М. Дрозач // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 15-20
1403890
  Діанова Н. Формування та розвиток німецьких колоній у містах Південної України в кінці XVIII - першої половини XIX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 56-59


  У статті заторкується питання, пов"язане з особливостями та специфікою формування та розвитку німецьких колоній у містах Південної України в кінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст. Робиться спроба проаналізувати роль та значення, яке відігравали німецькі ...
1403891
  Бєліков В.О. Формування та розвиток поселенської мережі північної частини Луганської області / В.О. Бєліков, К.В. Мезенцев, І.Г. Мельник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 91-96. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1403892
  Вірченко О.В. Формування та розвиток ринку землі в умовах економічної модернізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 199 л. – Додатки: л. 189-199. – Бібліогр.: л. 162-188
1403893
  Вірченко О.В. Формування та розвиток ринку землі в умовах економічної модернізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1403894
  Болдижар С.М. Формування та розвиток системи народних комітетів Закарпатської України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 50-55. – ISSN 2220-1394


  Досліджено процес формування народних комітетів Закарпатської України, які у 1944-1945 роках стали місцевими органами державної влади на Закарпатті. Здійснено аналіз нормативно-правових актів прийнятих Народною Радою Закарпатської України на підставі ...
1403895
  Судак І.І. Формування та розвиток суспільно-політичних і економічних відносин між федеральним центром та провінціями у Канаді (1867-1939 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Судак І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 200л. – Бібліогр.: л. 171-200
1403896
  Зубанич Л.Л. Формування та розвиток суспільної верстви дворянства у Північно-Східній Угорщині в XVI-XVII століттях // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 64-70. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1403897
  Козакова О.М. Формування та розвиток традицій в архітектурі гостьових будівель Західної України XVII-XIX ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Козакова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1403898
  Протасов В.Ю. Формування та розподіл доходів у колгоспах. / В.Ю. Протасов, Л.О. Шепотько. – К., 1973. – 183с.
1403899
  Голосніченко Д. Формування та розподіл повноважень за римським публічним правом // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 9-14.
1403900
  Боровик О.Б. Формування та становлення поглядів видатного вченого-біолога І.І. Мечникова (1845-1916) / О.Б. Боровик, Л.О. Лісневич // Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 250-255
1403901
  Коломієць Т. Формування та сучасний стан колекції родини Bromeliaceae Juss. у захищеному ґрунті ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо таксономічного та кількісного складу колекції родини Bromeliaceae Juss. Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зазначено основні джерела надходження рослин і напрями ...
1403902
  Сворак Степан Формування та трансформація вічового устрою Руської держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про методологію формаційного підходу до вивчення державного устрою та права Русі виникають у сучасних умовах не випадково. Нині потрібно спростувати легковажні тлумачення надзвичайно складних і доволі суперечливих суспільно-політичних процесіву ...
1403903
  Дем"яненко Т.І. Формування та управління трудовим потенціалом на вітчизняних підприємствах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 172-176. – ISSN 2309-1533
1403904
  Бойко Ф. Формування та функціонування інституту права власності у Галичині в складі польського королівства (1349–1569 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 32-38. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1403905
  Яковенко О.І. Формування та функціонування італійської економічної терміносистеми : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Яковенко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1403906
  Панасюк І.П. Формування тарифної політики авіакомпанії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 21-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1403907
  Силадій І.М. Формування творчих здібностей майбутніх педагогічних кадрів // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець. – Чернігів, 2017. – № 2 (10). – С. 72-78. – ISSN 2412-1185
1403908
  Смольницька О.О. Формування творчого методу української мистецької еміграції в Латинській Америці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 81-94. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1403909
  Литвиненко Г.С. Формування творчого стилю О.Довженка та відображення народної культури у його творчості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 104-106. – Бібліогр.: С. 106
1403910
  Вінглівськт Н. Формування творчої компетентності засобами літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 7/8, квітень. – С. 66-68
1403911
   Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки. – Київ, 1995. – 176 с.
1403912
  Возняк А.Б. Формування творчої особистості як психолого-педагогічна проблема / А.Б. Возняк, Н.М. Кузьмяк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 128-132


  У статті розкрито проблему формування творчої особистості у виховній роботі. Окреслено основні концептуальні виміри проблеми, обгрунтовано завдання виховної роботи, що спрямовані на творчу самоактуалізацію особистості. Творча особистість з найраніших ...
1403913
  Кавицька Т.І. Формування текстотвірної компетентності майбутніх філологів у письмовому перекладі з української мови на англійську : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кавицька Тамара Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 296, [8] л. – Додатки: л. 208-296, [8] л. – Бібліогр.: л. 176-207 та в додатках: л. 276-280
1403914
  Фурса С. Формування теоретичних основ виконавчих процесуальних правовідносин: сутність, система, ознаки та класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та систему виконавчих правовідносин, сформульовано дефініцію виконавчих процесуальних відносин, їх ознаки та дано пізні підстави для класифікації даних правовідносин. Раскрыта сущность и система исполнительных правоотношений, ...
1403915
  Бунчук М.М. Формування теоретичних основ фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 12-13
1403916
  Дяченко О.П. Формування теоретичних підходів до визначення тіньової економіки як економічної категорії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 82-86. – ISSN 2306-6814
1403917
  Горобець С.М. Формування території Чернігівського полку у другій половині XVII ст. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 194-203. – ISSN 2409-2037
1403918
  Ткачук Г.В. Формування технічних компетентностей майбутнього учителя інформатики в умовах реалізації іжпредметного підход // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 166-169. – ISSN 2413-1571
1403919
  Андрущенко І.С. Формування технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю з урахуванням досвіду антитерористичної операції / І.С. Андрущенко, Ю.О. Заєць, Ю.І. Запорожченко // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – C. 65-66
1403920
  Дем"янюк К. Формування технічної уяви у курсантів-прикордонників із застосуванням системи автоматизованого проектування Solid Works // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 79-88. – ISSN 1682-2366
1403921
  Сегеда Сергій Павлович Формування типу військового видання в період українського державотворення 1917 - 1920 рр. (за матеріалами часопису "Стрілець") : Дис... кандид. філософ.наук: / Сегеда Сергій Павлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 192л. – Бібліогр.:л.155-181
1403922
  Бахіча Е.Е. Формування толерантних стосунків студентів в різноманітних формах позанавчальної роботи в умовах полікультурного середовища // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 31-35
1403923
  Сухомлин О.Ю. Формування толерантних та інтолерантних елементів журналістських текстів у контексті етностериотипізації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 246-251
1403924
   Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації (приклад України) : Матеріали ІХ міжнародної науково-теоретичної конференції (25-26 жовтня 2001 р.). – Київ : Київський університет, 2001. – 382с.
1403925
  Артеменко М.А. Формування транснаціональної еліти як чинник глобалізаційних процесів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 91-96. – ISSN 2077-1800
1403926
  Бєлова О. Формування тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 52-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1403927
  Колюх В. Формування трипартійної системи в Україні: передумови й перспективи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 10 (247). – С. 18-20.
1403928
  Бейдик О.О. Формування туристично-інформаційних центрів в Україні за сприянням Європейського Союзу / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 84-94. – ISBN 978-966-455-002-1
1403929
  Коба О.В. Формування у курсантів вищих військових навчальних закладів командирських якостей у процесі навчання // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 81-85. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1403930
  Смиренський Володимир Миколайович Формування у майбутніх учителів музики готовності педагогічної імпровізації : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Смиренський Володимир Миколайович ; Ін-т педагогіки та ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1998. – 169 л. – Бібліогр.:л.150-169
1403931
  Хміль Н.А. Формування у майбутніх учителів навичок використання хмарного сервісу google календар у професійній діяльності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 118-123. – ISSN 2413-1571


  Стаття присвячена висвітленню методичних положень формування у майбутніх учителів навичок використання хмарних сервісів у професійній діяльності. Обґрунтовано актуальність застосування в педагогічній практиці сервісів планування часу, які сприяють ...
1403932
  Лебедєва А. Формування у майбутніх учителів системи компетенцій у процесі професійної підготовки / А. Лебедєва, Т. Люріна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-48. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті актуалізовано проблему формування у майбутніх учителів системи компетенцій у процесі професійної підготовки, проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття ключових компетентностей (key competencies). Виявлено загальну тенденцію вищих ...
1403933
  Павлов Ю. Формування у майбутніх фахівців компетенцій здоров"язбереження // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 456-462. – ISBN 978-617-7009-20-6
1403934
  Панченко М.Ф. Формування у підлітків інтересів до суспільно-корисної праці. / М.Ф. Панченко. – К., 1966. – 30с.
1403935
  Дерба С.М. Формування у студентів-іноземців практичного знання українських конструкцій і слів на позначення часу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 143-147


  У статті розглянуто доцільність прямого методу при формуванні у студентів-іноземців практичних знань конструкцій і слів на позначення часу в українській мові. Проаналізовано структуру заняття, послідовність та приклади завдань, які необхідно виконати ...
1403936
  Зірко І.П. Формування у студентів -іноземців комунікативної компетенції у професійно орієнтованому читанні на заняттях з української мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 89-97


  У статті розглядаються основні шляхи формування комунікативної компетенції в читанні навчальної літератури у студентів-іноземців, визначається циклічність занять, аналізується зміст кожного з циклів, а також подається перелік лексико-граматичних ...
1403937
  Потапчук Т. Формування у студентів мотивації до вивчення фольклору у межах навчально-виховного процесу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 82-87. – ISSN 1682-2366


  Розкрито особливості формування у студентів мотивації до вивчення фольклору.
1403938
  Куземко Л. Формування у студентів педагогічних спеціальностей навичок ХХІ століття у процесі виконання самостійної роботи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 20-25. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1403939
  Киричук О.В. Формування у учнів активної життєвої позиції / О.В. Киричук. – К., 1983. – 137с.
1403940
  Токарєва Н.М. Формування у школярів підліткового віку прийомів взаємодії з письмовим текстом / Н.М. Токарєва. – Київ, 1997. – 25 с.
1403941
  Туранли Ф.Г. Формування українокозацько-кримськотатарського союзу та морські походи запорозьких казаків // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 200-224. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1403942
  Служинська І. Формування українсько-російського кордону: дискусії й політичні рішення 20-х рр. XX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 115-124
1403943
  Рожанська Н.В. Формування українського громадянського суспільства і гуманітарна освіта // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 72-78. – ISBN 978-966-651-760-2


  У межах зовнішньоінституційного підходу в соціології освіти виявляються основні фактори взаємодії гуманітарної освіти і громадянського суспільства в Україні. Виявлені фактори аналізуються в контексті трансформації соціальної структури українського ...
1403944
  Калакура Ярослав Формування українського патріотизму: історичне та історіографічне підгрунтя // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто основні етапи зародження та розвитку українського патріотизму. розкрито його сутність, окреслено методи та засоби національно-патріотичного виховання, показано місце і роль українознавства у цьому процесі.
1403945
  Шовгун Ніна Олександрівна Формування українського сленгу в мовленнєвій діяльності малих соціальних груп. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шовгун Ніна Олександрівна; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 177л. – Бібліогр.:л.165-177
1403946
  Сабадош І.В. Формування української ботанічної номенклатури / І.В. Сабадош. – Ужгород, 1996. – 192с.
1403947
  Краснопольська Н.В. Формування української географії в дореволюційний період // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 293-296. – ISSN 1729-360Х
1403948
  Поліщук Інна Іванівна Формування української держави у 1648-1657 рр. : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук Інна Іванівна ; КУ. – Київ, 1995. – 239 л. – Бібліогр.: л. 201-239
1403949
  Передрієнко В.А. Формування української літературної мови 18 ст. / В.А. Передрієнко. – К, 1979. – 144с.
1403950
  Мазука Л.І. Формування української меншини в Казахстані (80 рр. XIX ст. - поч. 30-х рр. XX ст.) : Дис. ... канд .іст. наук : 07.00.01 / Мазука Л.І. ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 161 fhr. – Бібліогр.: арк. 148-161
1403951
  Тодорова Є.М. Формування української нації як джерело розвитку національної бібліографії // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 52-57. – ISBN 966-7352-49-8
1403952
  Барвіцька Г.К. Формування української термінології обліку та аудиту : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Барвіцька Галина Кирилівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 216 л. – Додатки: л. 200-216. – Бібліогр.: л. 169-199
1403953
  Барвіцька Г.К. Формування української термінології обліку та аудиту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Барвіцька Г.К.; Барвицька Галина Кирилівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1403954
  Цимбал Н. Формування української термінології органічної хімії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 25-27. – ISSN 0130-5263


  У статті описано закономірності й особливості системної організації та творення української термінології органічної хімії. Наведено стислі відомості з історії кодифікації терміносистеми. Здійснений лінгвістичний анализ спрямовано на вироблення ...
1403955
  Дідик Я.М. Формування української термінології у царині відпочинку і туризму // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 8-13. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1403956
  Топольницький Я.Л. Формування умінь і навичок з синтаксису / Я.Л. Топольницький, Д.М. Кравчук. – К., 1985. – 133с.
1403957
  Борисова Н.В. Формування умінь і навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів філологічних спеціальностей (на матеріалі твору Дж.Р.Р. Толкіна "Роверандом") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 475-482. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті розкриті особливості формування умінь і навичок лінгвістичного аналізу художніх творів у студентів філологічних спеціальностей. Наголошено, що його об’єктом є художній текст, а не художній твір. Розглянуто завдання і виділено прийоми ...
1403958
  Бобровська О. Формування умов переходу України на шлях сталого (збалансованого) розвитку: концептуальні засади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 6-13. – ISSN 2414-4436
1403959
  Самчук Т. Формування університетського простору в Києві : (до історії перших будинків Університету святого Володимира) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 69-75. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію перших приміщень Університету св. Володимира в контексті формування університетського простору в Києві. Висвітлено подробиці будівництва будинків орендованих університетом і встановлено місце їхнього розташування в міському просторі ...
1403960
  Ворона А.Г. Формування унікального візуального образу видання на прикладі журналу "Наш" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 63-70
1403961
  Шарманська Валентина Миколаївна Формування управління підприємством в умовах становлення ринкового господарства (політекономічний аспект) : Дис... канд. економ.наук: / Шарманська Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 152л. – Бібліогр.:л.144-152
1403962
  Козлов Д. Формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи: зарубіжний досвід // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 50-58. – ISSN 2078-1016
1403963
  Приятельчук О.А. Формування управлінської культури як вектор побудови системи управління людськими ресурсами на українських підприємствах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 165-166.
1403964
  Гладкий О.В. Формування управлінської структури промислових агломерацій: економічні, соціальні, екологічні аспекти // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 64-73. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
1403965
  Совгиря О. Формування уряду України за Конституцією України, зі змінами 2004 року: проблемні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-18. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Суспільно-політичні події, що мають місце в Україні на сучасному етапі, обумовлюють необхідність дослідження на якісно нових засадах статусу вищих органів державної влади. Зокрема, "повернення" до Конституції України, зі змінами 2004 р., вимагає ...
1403966
  Задільська Г. Формування усномовленнєвої англомовної граматичної компетенції у студентів мовної спеціальності ВНЗ // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 2 (97), лютий. – С. 87-91


  У статті запропонована модель формування англомовної граматичної компетенції усного мовлення студентів мовної спеціальності ВНЗ, визначені принципи комунікативно-конгнітивного підходу до умов навчання усного мовлення, структурований зміст навчання на ...
1403967
  Капля Л.І. Формування успішної взаємодії в студентському колективі морського навчального закладу // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 83-86. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1403968
  Ончева Т.В. Формування успішної особистості учнів у процесі навчання географії на принципах сталого розвитку // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 5-12 : фото. – Бібліогр.: 21 назв.
1403969
  Москалюк Н.В. Формування уявлень про систему центральних органів виконавчої влади // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 42-48. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто історичні аспекти формування уявлень про організацію виконавчої влади, їх систему на центральному рівні, проаналізовано зміст та ознаки поняття "система органів виконавчої влади". Проаналізовано сучасні тенденції децентралізації ...
1403970
  Сусь Б.А. Формування фахової компетентності майбутніх вчителів шляхом розвитку їх критичного мислення / Б.А. Сусь, Б Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 55-57. – (Серія педагогічна ; Вип. 19). – ISSN 2307-4507


  У статті подано особливості навчання студентів курсу теоретичної фізики.
1403971
  Козій Т. Формування фахової компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 44-50. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1403972
  Біланов О.С. Формування філософсько-правових знань майбутніх лікарів шляхом використання інформаційних технологій / О.С. Біланов, Н.О. Зінченко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 289-292. – ISSN 2077-1096
1403973
  Мицик В.В. Формування філософської та політико-правової думки про права людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 175-180.
1403974
  Хірівський Формування фінансових ресурсів об"єднаних територіальних громад / Хірівський, Р. Дудяк, Р. Федів // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 65-73. – ISSN 2313-3627
1403975
  Тархов В П. Формування фінансово-економічних механізмів постіндустріального розвитку / В П. Тархов, О.О. Хворост, А І. Лакиза // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 16-21. – (Економічні науки)
1403976
  Антонова О.М. Формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки ВНЗ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 117-126. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу, а також запропоновано модель системи управління економічною безпекою вищого навчального закладу.
1403977
  Власюк В.Є. Формування фінансово-кредитної системи в умовах світової глобалізації : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 89-94. – Бібліогр.: 6 назв
1403978
   Формування фінансового механізму сталого розвитку України : монографія / [В.М. Булавинець та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.П. Кириленко та д-ра екон. наук, доц. О.І. Тулай ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 412, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 382-412 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-654-471-4
1403979
  Ткаченко Н.М. Формування фінансової звітності в умовах глобалізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 348-351. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1403980
  Шевченко О.Ю. Формування фінансової складової національної економічної безпеки в умовах глобалізації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17.
1403981
  Леваєва Л.Ю. Формування фінансової стратегії розвитку ломбардних установ // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 226-230. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання регулювання ломбардної діяльності як інструменту впливу на економічний розвиток країни. Метою роботи є визначення особливостей формування фінансової стратегії розвитку ломбардних установ в ...
1403982
  Іванова М.І. Формування фінансової функціональної стратегії / М.І. Іванова, Д.М. Потьомкін // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 8-17. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
1403983
  Затонацька Т. Формування фіскального простору інвестиційної діяльності в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 7-14. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1403984
  Копанєва В.О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки 20 ст. - поч. 21 ст.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Копанєва В.О. ; НАНУ. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1403985
  Купріянова М.О. Формування французької вимови у Квебеку з 17 сторіччя до наших днів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 175-181.
1403986
  Точилін В.О. Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар"єри, ринкова влада і державне регулювання : економічна історія та історія економічної думки / В.О. Точилін, В.В. Венгер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 23-38 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1403987
  Борис Т. Формування художніх колекцій при університетах України (XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 150-155. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено історію формування художніх колекцій при Харківському, Київському, Новоросійському університетах у XІX ст., процеси перетворення їх у музеї образотворчого мистецтва.
1403988
  Волков С.М. Формування художньої культури України: особливості регулятивних методів культури й освіти 30-х рр. XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 4-19
1403989
  Гетманцев О.В. Формування цивільних процесуальних норм на території України в кінці ІХ ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 25-30. – (Правознавство ; Вип. 478)
1403990
  Вінницький С. Формування цілей управління золотовалютними резервами у світовій економіці. // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 18-28. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1403991
  Падалко О.А. Формування ціни банківського кредиту : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 128-132. – Бібліогр.: 3 назви
1403992
  Буковецька Ю.І. Формування ціни на програмне забезпечення в глобалізованій економіці // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 241-242. – ISBN 978-617-7069-02-6
1403993
  Бушуєва І. Формування часової функції ризику : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 21-22. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1403994
  Ковтун М.Ф. Формування черепа і скелета кінцівок птахів в ембріогенезі / М.Ф. Ковтун, О.В. Шатковська, Ю.В. Шатковський; НАНУ, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ : Наукова думка, 2008. – 200с. : іл. – Проект "Наукова книга" - 2007. – ISBN 978-966-00-0709-3
1403995
  Скопненко Б.О. Формування чехословацьких військових частин на території СРСР в роки Другої світової війни та їх участь у фронтових операціях Червоної армії (1941-1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Скопненко Богдан Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1403996
  Яценко Таміла Формування читацької компетентності учнів: методична "мода" чи вимога сучасності?
1403997
  Пазюк Ю.М. Формування шару шихти з заданими характеристиками шляхом управління процесом сегрегації (на прикладі агломераційного виробництва) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 - Збагачення корисних копалин / Пазюк Ю.М. ; МОНУ, Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1403998
  Адамович С.В. Формування штучного етносу "новоросів" з метою дезінтеграції Півдня України // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 7-19. – ISBN 978-966-428-305-9
1403999
  Жукевич І.В. Формування явних та неявних принципів права // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 11 (49). – С. 43-49.
1404000
  Ярмольчук Т. Формування і реалізація індивідуальних стратегій професійної підготовки фахівців  вищої кваліфікації  як  психолого-педагогічна  проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 160-165. – ISSN 2308-4634
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,