Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1400001
  Бачинська К. "Судова реформа - як бочка з огірками" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 72). – С. 6-7


  По потребу повного перезаснування судової системи, перспективи "судових" змін до Конституції та користь від цього для простих українців - у розмові з експертом Центру політико-правових реформ Романом Куйбідою.
1400002
  Шаповалов В. "Судова фармація в системі державних заходів протидії поширення наркозлочинності і обігу психоактивних речовин, які викликають залежність" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 59-62
1400003
  Дудченко В.В. "Судове право" юдеїв у системі права сучасного Ізраїлю // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 5. – С. 73-78
1400004
   "Судьба поэта".( О М.Ю.Лермонтове). – Москва, 1989. – 253 с.
1400005
  Куцевич М.П. [Судова система в Україні] // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (47). – С. 55-57. – ISSN 2413-1342
1400006
  Глібко В.М. Судова бухгалтерія : підручник [для студентів вищих навч. закл.] / В.М. Глібко, О.П. Бущан ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 2-е вид., переробл. і допов. – Харків : Право, 2011. – 190, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Предм. покажч.: с. 183-184. – Бібліогр.: с. 181-182. – ISBN 978-966-458-192-6
1400007
  Чупрун В.Т. Судова військова експертиза: особливості призначення та проведення у кримінальних провадженнях за фактами вчинення корупційних злочинів // Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – С. 89-92. – ISBN 978-966-342-416-0
1400008
  Санан Нізамі огли Тапдигов Судова влада в Азербайджанській Республіці // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 114-124.
1400009
  Орел В.І. Судова влада в аспекті справедливості та легітимності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 154-158. – ISBN 978-617-7638-01-7
1400010
  Оржаховська А.А. Судова влада в механізмі захисту конституційних прав дитини в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 365-369. – ISBN 978-617-7530-15-1
1400011
  Селіванов А. Судова влада в правовій державі: нові принципи забезпечення ефективності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 12-14
1400012
  Данієлян Ю.О. Судова влада в системі поділу влади в умовах сучасного державотворення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 270-276. – ISSN 0201-7245
1400013
  Куцин М.М. Судова влада в системі поділу влади у контексті її самостійності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 153-159. – ISSN 1563-3349
1400014
  Куцин М.М. Судова влада в системі розподілення влади // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-7
1400015
  Прилуцький С.В. Судова влада в України та передумови її становлення (соціально-правовий аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 146-156
1400016
  Чернишова Н.В. Судова влада в Україні : навч. посібник / Н.В. Чернишова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 104 с. – ISBN 978-611-01-0239-1


  Підручник є одним з перших видань, що підготовлено для вітчизняного читача і прис- вячено розгляду та аналізу інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують розширити діяльність ...
1400017
   Судова влада в Україні : історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / [В.С. Бігун та ін.] ; за ред. І.Б. Усенка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Ковецького, Міжнар. асоц. істориків права. – Київ : Наукова думка, 2014. – 501, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1458-9
1400018
  Чуприна Ю. Судова влада в Україні в контексті конституційної реформи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1 (8). – С. 59-66
1400019
  Остафійчук Д.А. Судова влада в Україні в контексті теорії правової держави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.19-23. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1400020
   Судова влада в Україні очима судді В. Кононенка: інтерв"ю судді Верховного Суду СРСР та Верховного Суду України у відставці Віктора Кононенка - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 193-204. – ISSN 0132-1331
1400021
  Пошва Б.М. Судова влада в Україні як гарантія міжнародних стандартів захисту прав людини // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9 (168). – С. 10-21
1400022
  Святоцький О. Судова влада в Україні: актуальні питаня реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-40. – ISSN 0132-1331
1400023
  Святоцький О. Судова влада в Україні: необхідність комплексного реформування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 9. – ISSN 1026-9932
1400024
  Кравчук Г.А. Судова влада в Україні: особливості, функції та фінансова незалежність // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 118-126
1400025
  Скрипнюк О. Судова влада в Україні: сучасна доктрина, механізми та перспективи реалізації (із засідання Президії Національної академії наук України) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 146-157. – ISSN 1026-9932
1400026
  Прилуцький С.В. Судова влада в Україні: сучасні проблеми легальності // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 56-77. – ISSN 2413-1342
1400027
  Прилуцький С.В. Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Прилуцький Сергій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1400028
  Прилуцький С.В. Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Прилуцький Сергій Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2013. – 461 л. – Додатки: л. 448-461. – Бібліогр.: л. 395-447
1400029
  Скрипнюк О.В. Судова влада і академічна наука // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 116-119. – ISSN 2310-6166
1400030
  Гриценко І.С. Судова влада і громадянське суспільство: концепт взаємодії / І.С. Гриценко, С.В. Прилуцький // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 241-249
1400031
  Рощина І.О. Судова влада і права людини в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (76). – C. 4-11. – ISSN 2222-5374
1400032
  Фіолевський Д.П. Судова влада і правоохоронна система України : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.П. Фіолевський. – Київ : Кондор, 2006. – 322с. – ISBN 966-8251-79-2
1400033
  Скрипнюк В. Судова влада і правосуддя в конституційній системі функціонування державної влади в Україні // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 18-25.
1400034
  Желтухін Є. Судова влада ініціює важливі зміни до звконодавства // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 26
1400035
  Селіванов А.О. Судова влада має пройти реформу поновлення свого авторитету і довіри // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 43-46. – ISBN 978-617-7096-97-8
1400036
  Карпечкін П. Судова влада на сучасному етапі: проблеми теорії та практики становлення функцій органів судової влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.56-60
1400037
  Базов В.П. Судова влада сучасної України в контексті доктрини правової держави // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 102-107. – ISBN 978-617-7530-15-1
1400038
  Колтунова А. Судова влада та засоби масової інформації: соціально-правовий аналіз / А. Колтунова, О. Овсяннікова // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 10-15.
1400039
  Штогун С. Судова влада та право законодавчої ініціативи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-25.
1400040
  Шицький І. Судова влада у контексті розбудови правової держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 36-43. – ISSN 0132-1331
1400041
  Аметка Ф. Судова влада у Кримському ханстві // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С29-33. – ISBN 966-667-078-Х


  VII-XVIII cт.
1400042
  Бородін І Судова влада у теорії поділу влад // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.11-15. – ISSN 0132-1331
1400043
  Кириченко В.Є. Судова влада України очима істориків права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 675-678. – ISSN 0869-2491
1400044
  Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.15-18. – ISSN 0132-1331
1400045
  Денищук Ж. Судова влада: її місце і роль у суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 29-31
1400046
  Смокович М. Судова влада: місце в суспільстві та судовий контроль // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 99-107
1400047
  Запорожець М.П. Судова влада: пошук шляхів подальшого вдосконалення / М.П. Запорожець, Ю.О. Скорченко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 19-28.
1400048
  Котюк І.І. Судова гносеологія: проблеми методології та практики : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза / Котюк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 436л. + Додатки: л.428-436. – Бібліогр.: л.395-427
1400049
  Котюк І.І. Судова гносеологія: проблеми методології та практики : Автореф. дис. ... доктора юридичних наук: спец. 12.00.09 / Котюк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 37с. – Бібл.: 21 назва
1400050
  Гловюк І.В. Судова діяльність у кримінальному процесі України: питання визначення функціональної спрямованості // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 30-31. – ISBN 978-966-2571-07-3
1400051
  Нагнибедюк А.В. Судова доктрина верховенства права у практиці Конституційного Суду України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 235-239. – ISBN 978-966-7166-36-6
1400052
  Кампо В. Судова доктрина верховенства права: український досвід в європейському контексті // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 68-76.
1400053
  Кампо В. Судова доктрина верховенства права: український досвід в європейському контексті // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 116-124.
1400054
  Нагнибедюк А.В. Судова доктрина верховенства права: український досвід у європейському контексті // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 409-412. – ISSN 2524-017X
1400055
  Олійник О.Б. Судова документація : навч. посібник / Ольга Олійник; МОНУ, Міжгалузевий інститут управління. – Київ : Алерта, 2007. – 282 с. – ISBN 966-8533-49-6
1400056
  Фоміна О.В. Судова економічна експертиза з питань трансфертного ціноутворення / О.В. Фоміна, І.К. Шушакова // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 10 (719). – Бібліогр.: 14 назв
1400057
   Судова експертиза : науково-практичний журнал / Міністерство юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2013-
№ 1. – 2014
1400058
   Судова експертиза : науково-практичний журнал / М-во юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2013-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400059
  Дорошенко О. Судова експертиза в інтелектуальній власності: яким шляхом іти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.103-107. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1400060
  Щербаковський М.Г. Судова експертиза в структурі тактичних операцій / М.Г. Щербаковський, С.П. Лапта // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 120-126. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1400061
  Васильєва-Шаламова Судова експертиза в цивільному процесі : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Васильєва-Шаламова Ж.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1400062
  Медведева Н.Г. Судова експертиза винаходів у сфері біотехнологій / Н.Г. Медведева, С.А. Петренко // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 5. – С. 18-27. – ISBN 978-617-696-870-2
1400063
  Брендель О.І. Судова експертиза відео-, звукозапису: особливості призначення та проведення у кримінальних провадженнях за фактами вчинення корупціних злочинів // Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – С. 59-69. – ISBN 978-966-342-416-0
1400064
  Федоренко В.Л. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: генезис, поняття, класифікація та система / В.Л. Федоренко, Л.П. Тимощик // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2019. – № 1 (3), липень. – С. 11-52. – ISSN 2617-9660
1400065
  Крайнєв П.П. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: історія розвитку і становлення // Судова експертиза : науково-практичний журнал / М-во юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2014. – № 2. – С. 9-16
1400066
  Васьковська Т. Судова експертиза запатентованих промислових зразків у цифрах і фактах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 13-25.
1400067
  Філіп"єв А.О. Судова експертиза іноземного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 158-163.
1400068
   Судова експертиза інтелектуальної власності: нормативні та літературні джерела, практика проведення (1998-2008) : наук.-практ. збірник / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [вступ та наук. ред.: Г.В. Прохоров-Лукін]. – Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, 2018. – 324 с. : табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-696-804-7
1400069
  Авдєєва Г.К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ) : Монографія / Г.К. Авдєєва; За ред. В.Ю. Шепітька; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Право, 2006. – 192с. – ISBN 966-8467-98-1
1400070
  Штефан А. Судова експертиза об"єктів авторського права: проблемні питання незалежності експерта // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 72-80
1400071
   Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ. – ISSN 2308-0329
Вип. 2. – 2012. – 293 с.
1400072
   Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ. – ISBN 978-617-696-416-2. – ISSN 2308-0329
Вип. 3. – 2013. – 183 с.
1400073
   Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-579-4. – ISSN 2308-0329
Вип. 4. – 2017. – 121 с.
1400074
   Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-870-2
Вип. 5. – 2019. – 99, [1] с.
1400075
   Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-870-2. – ISSN 2308-0329
Вип. 6. – 2019. – 109, [1] с.
1400076
  Кращенко В. Судова експертиза об"єктів, на які видано деклараційні охоронні документи // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 41-44. – ISSN 1608-6422
1400077
   Судова експертиза прав інтелектуальної власності. Перелік питань до експерта // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 49-55.
1400078
  Жуков В. Судова експертиза та інтелектуальна власність в Україні: доктрина і практика (ч. 1) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-44. – ISSN 1608-6422
1400079
  Щукіна К. Судова експертиза торговельних марок крізь призму статистики / К. Щукіна, В. Кращенко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-14.
1400080
  Ріпенко А. Судова експертиза у вирішенні земельних спорів щодо використання земель для містобудівних потреб: проблеми теорії та практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 187-197. – ISSN 1026-9932
1400081
  Цимбал М. Судова експертиза у світлі нових видів досліджень: актуальні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.72-76. – ISSN 0132-1331
1400082
  Клименко Н.І. Судова експертиза у цивільному процесі // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 71-89. – ISBN 978-966-520-178-6
1400083
  Богданова Я.О. Судова експертиза як різновид юридичної аргументації // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 82-84
1400084
  Пілюков Ю. Судова експертиза, як форма використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних злочинів / Ю. Пілюков, О. Шрамко // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 139-143. – ISSN 2524-0129
1400085
  Прохоров-Лукін Судова експертиза: поняття та види об"єктів інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 17-24. – ISSN 2308-0361
1400086
  Ахтирська Н.М. Судова експертиза: порівняльний анализ правового регулювання призначення та використання її результатів // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-6.
1400087
  Цимбал М. Судова експертиза: проблеми та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.127-129. – ISSN 0132-1331
1400088
  Сегай М. Судова експертологія - наука про судово- експертну діяльність // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.740-762
1400089
  Клименко Н.І. Судова експертологія : курс лекцій: навч. посібник для студ. юридичних спец. вищих навч. закладів / Н.І. Клименко. – Київ : Ін Юре, 2007. – 528с. – ISBN 978-966-313-335-5
1400090
  Пиріг І.В. Судова експертологія: проблеми формування предмета та системи науки // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 485-493. – ISSN 2078-3566
1400091
  Зеров К. Судова заборона як спосіб захисту авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 40-49. – ISSN 2308-0361
1400092
  Гамбург Л.С. Судова компетенція російської самодержавної адміністрації в Україні-Гетьманщині у другій половині XVII- на початку XVIII століття // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 4-8. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1400093
  Красовська О.В. Судова комунікація: прагматичний і соціокультурний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Красовська О.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 46 назв
1400094
  Савчук М. Судова конкуренція // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2015. – № 11 (155 )
1400095
  Трегубов Е. Судова конкуренція за антимонопольні спори // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Проблема конкуренції між адміністративними та господарськими судами".
1400096
  Науменко О. Судова концентрація виконавчого провадження: критичний аналіз // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 74-81
1400097
  Науменко О. Судова концепція виконавчого провадження: критичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 81-85. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проведенню порівняльної характеристики судового (перш за все господарського) процесу та виконавчого провадження, аналізу їх взаємозв"язку та взаємозалежності. Аналізуються спільні та відмінні риси судового (головним чином ...
1400098
  Штелик С.П. Судова ланка та судова інстанція: питання співвідношення // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 119-130
1400099
  Богославська М.О. Судова лінгвістична експертиза: процесуальні і криміналістичні аспекти : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Богославська М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1400100
  Богославська М.О. Судова лінгвістична експертиза: процесуальні і криміналістичні аспекти : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Богославська М. О.; Донецький юрид. ін-т Луган. держ ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, 2009. – 215с. + Додатки: л. 180-193. – Бібліогр.: л. 194-215
1400101
  Титов В. Судова логіка в контексті гіпотези правового поля у Фелікса Коена // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С. 133-145
1400102
  Козлов С. Судова математика. Чому дорівнює "земля мінус нерухомість"? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 38-40
1400103
  Райський М.І. Судова медицина / М.І. Райський. – Київ, 1961. – 436с.
1400104
   Судова медицина : Підручник для студ. медичних вузів. – Київ : МП Леся, 1997. – 656с. – ISBN 966-7166-11-2
1400105
  Марчук А.І. Судова медицина : Курс лекцій: Навч. посібник / А.І. Марчук; Мін-во внутрішніх справ України. Нац.академія внутрішніх справ України. – Київ : Генеза, 1997. – 144с. – ISBN 966-504-056-1
1400106
   Судова медицина : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 480с. – ISBN 966-7302-62-8
1400107
   Судова медицина : Підручник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Атіка, 2003. – 512с. – ISBN 966-8074-81-5
1400108
  Недоступ М.Ф. Судова медицина : навчально-методичний посібник / М.Ф. Недоступ ; МВС України ; Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 68 с. – ISBN 966-8129-41-7
1400109
  Соколова О.В. Судова медицина : Курс лекцій. / О.В. Соколова, Ю.І. Азаров, Б.В. Михайличенко; МВС України; Київський юридичний ін-т МВС. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 236с. : фотоіл. – ISBN 966-8037-54-5
1400110
  Соколова О.В. Судова медицина : курс лекцій / О.В. Соколова, Ю.І. Азаров, Б.В. Михайличенко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., стер. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 236 с. – Бібліотечка студента. – Бібліогр. в кінці тем. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-036-0
1400111
   Судова медицина : підручник / Лісовий А.С. [та ін.] ; за заг. ред. А.С. Лісового, Л.Л. Голубовича. – 3-є вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2008. – 484с. – ISBN 978-966-326-306-9
1400112
  Найда А.І. Судова медицина : комплексний навч. посібник / [Найда А.І., Малик О.Р.] ; за ред. В.Т. Нора ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Київ : Атіка, 2012. – 270, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 267-270. – ISBN 978-966-326-448-6
1400113
   Судова медицина та психіатрія : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд. І.В. Тетарчук]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-210. – ISBN 978-611-01-0529-3
1400114
   Судова медицина та психіатрія : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд. І.В. Татарчук]. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 211, [1] с. : табл. – Упоряд. визнач. за допомогою інтернету. – Бібліогр.: с. 207-210. – ISBN 978-611-01-0529-3
1400115
  Білецький Є.М. Судова медицина та судова психіатрія : Навч. посібник / Є.М. Білецький, Г.А. Білецька; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 192с. – ISBN 966-667-137-9
1400116
  Білецький Є.М. Судова медицина та судова психіатрія : навч. посібник / Є.М. Білецький, Г.А. Білецька. – 2-ге вид. – Харків : Одіссей, 2010. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-198. – ISBN 978-966-633-899-3
1400117
   Судова медицина та судово-медичні експертизи : навч. посібник / І.М. Григус, В.О. Самороков, В.І. Цимбалюк, О.В. Цимбалюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 194-195. – ISBN 978-966-418-269-9
1400118
   Судова медицина у схемах, таблицях і рисунках : навчальний посібник [ для студентів виищих навч. закладів ] / А.С. Лісовий, П.Л. Голубович, Л.Л. Голубович, К.А. Лісовий, В.Д. Мішалов; А.С. Лісовий, П.Л. Голубович, Л.Л. Голубович, К.А. Лісовий, В.Д. Мішалов; Мін-во охорони здоров"я України; за заг. ред. А.С. Лісового, П.Л. Голубовича. – Київ : Атіка, 2007. – 412с. – ISBN 978-966-326-236-9
1400119
  Коноваленко Д. Судова медіація - challenge для України // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 19
1400120
  Ігонін Р.В. Судова міліція України в контексті адміністративно-правової реформи // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 43-48
1400121
  Береговой М.І. Судова норматворчість в галузі митної політики України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 95-98.
1400122
  Васильченко О.П. Судова нормотворчість у системі джерел конституційного права Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 241-246. – ISSN 1563-3349
1400123
  Менюк Д.О. Судова помилка як підстава для перегляду судових рішень у цивільних справах / Д.О. Менюк, Г.П. Тимченко // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (207). – С. 64-66. – ISSN 2308-9636
1400124
  Дідик С.Є. Судова помилка: кримінально-правовий аспект // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 129-139.
1400125
  Шевчук С.В. Судова правотворчісіь у доктрині та практиці російської імперії та СРСР: споріднені тенденції та їх вплив на сучасну правову систему України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-36.
1400126
  Шевчук С. Судова правотворчість : світовой досвід і перспективи в Україні / Станіслав Шевчук. – Київ : Реферат, 2007. – 640с. – ISBN 978-966-8058-29-5
1400127
  Шевчук С. Судова правотворчість : світовой досвід і перспективи в Україні / Станіслав Шевчук. – Вид. 2-ге. – Київ : Реферат, 2010. – 627, [1] с. – Бібліогр.: с. 550-627 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8058-45-5


  У пр. №1706675 напис: Вельмишановній Галині Іванівні з глибокою повагою від автора. Підпис.
1400128
  Романюк Я. Судова правотворчість в умовах реформування правосуддя: постановка проблеми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 9-19. – ISSN 1026-9932
1400129
  Погрібний С. Судова правотворчість та договір у цивільному праві України: взаємний вплив - характер і співвідношення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 81-94. – ISSN 1026-9932
1400130
  Шевчук С. Судова правотворчість та принцип поділу влади // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 24-35. – ISSN 1993-0909
1400131
  Шевчук С.В. Судова правотворчість та соціологічна школа права // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-30.
1400132
  Шевчук С. Судова правотворчість у контексті застосування принципів права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 54-70. – ISSN 1993-0909
1400133
  Колісник О.С. Судова правотворчість у контексті принципу поділу влади // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 30-32. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1400134
  Малишев Б. Судова правотворчість у контексті судової реформи в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 34-38. – ISSN 1026-9932
1400135
  Стецик Н. Судова правотворчість у континентальному праві: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 15-19. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті із загальтеоретичних позицій аналізується правотворча активність вищих судових інстанцій у континентальних правових системах, виявляються її правотворчі елементи, обгрунтовується необхідність офіційного наділення їх правотворчими ...
1400136
  Малишев Б. Судова правотворчість у Стародавньому Римі та Середньовічній Англії: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-40. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В статті доводиться, що судову правотворчість (і судовий прецедент як одну з форм судової правотворчості) потрібно розуміти як одну з головних рушійних сил при переході права на новий ступінь свого розвитку. The article proves that judicial lawmaking ...
1400137
  Линник О.А. Судова правотворчість як важлива гарантія захисту прав людини // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 339-344. – ISSN 2524-017X
1400138
  Козюбра М. Судова правотворчість: аномалія чи іманентна властивість правосуддя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 38-48. – ISSN 1026-9932
1400139
  Шостенко О.І. Судова правотворчість: її необхідність та ефект // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 125-131
1400140
   Судова практика // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 7-16
1400141
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 1. – 2009
1400142
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 4. – 2009
1400143
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 5. – 2009
1400144
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 1/2. – 2012. – 296 с.
1400145
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 3. – 2012. – 150 с.
1400146
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 4/5. – 2012. – 296 с.
1400147
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 6. – 2012. – 196 с.
1400148
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 7/8. – 2012. – 254 с.
1400149
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 9/10. – 2012. – 260 с.
1400150
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 11/12. – 2012. – 246 с.
1400151
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 1/2. – 2013
1400152
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 3/4. – 2013
1400153
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 5/6. – 2013
1400154
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 7/8. – 2013
1400155
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 9/10. – 2013
1400156
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 11/12. – 2013
1400157
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 1. – 2014
1400158
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 2. – 2014
1400159
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 3. – 2014
1400160
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 4. – 2014
1400161
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 5. – 2014
1400162
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
№ 6. – 2014
1400163
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 1. – 2015
1400164
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 2. – 2015
1400165
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 3. – 2015
1400166
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 4. – 2015
1400167
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 5. – 2015
1400168
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 6. – 2015
1400169
  Вишневецький Ю. Судова практика "на сторожі" інтересів недобросовісного боржника // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 5. – С. 43-45
1400170
  Гетманцев В О. Судова практика в системі джерел цивільного процесуального права України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 34-39. – (Правознавство ; Вип. 273)
1400171
   Судова практика в справах із загальних питань нотаріальної діяльності // Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ, 2007. – № 6 : Судова практика в справах за участю нотаріусів. – С. 16-25.
1400172
   Судова практика в справах про визнання недійсними правочинів // Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ, 2007. – № 6 : Судова практика в справах за участю нотаріусів. – С. 26-94.
1400173
   Судова практика в справах про оподаткування нотаріусів // Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ, 2007. – № 6 : Судова практика в справах за участю нотаріусів. – С. 3-15.
1400174
  Зоріна Ю. Судова практика в США в галузі реклами // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 107-113. – ISSN 1814-3385


  Ця стаття присвячена аналізу переваг та недоліків правового регулювання реклами в США. У статті розкриваються питання, пов"язані з розвитком судової практики США в галузі реклами. Стаття знайомить українського читача з основними судовими справами, в ...
1400175
  Капустін В. Судова практика в Україні. Поняття, зміст, форми та структура // Юридична газета. – Київ, 2013. – 15 січня (№ 1/2). – С. 42-43
1400176
   Судова практика Верховного Суду України / Верх. Суд України. – Офіц. вид. – Київ : Ін Юре. – ISBN 978-966-313-406-2
Кн. 1 : Цивільні та кримінальні справи / [упоряд. Шаповалова О.А.] ; за заг. ред. П.П. Пилипчука. – 2012. – 438, [1] с. : портр.
1400177
   Судова практика Верховного Суду України : [збірник рішень] : офіц. вид. / Верх. Суд України. – Київ : Ін Юре. – ISBN 978-966-313-475-8
Кн. 2 : Господарські справи / [упоряд.: О.А. Шаповалова ; ред. рада: В.П. Барбара (голова) та ін.] ; за заг. ред. заст. Голови Верховного Суду України секретаря Судової палати у госп. справах В.П. Барбари. – 2013. – 773, [1] с.
1400178
   Судова практика Верховного Суду України : [збірник] : офіц. вид. / Верх. Суд України. – Київ : Ін Юре. – ISBN 978-966-313-475-8
Кн. 3 : Адміністративні справи / [упоряд.: О.А. Шаповалова ; ред. рада: Я.М. Романюк (голова) та ін.] ; за заг. ред. Голови Верх. Суду Укр. Я.М. Романюка. – 2013. – 731, [1] с.
1400179
  Разиграєва Н. Судова практика вирішення Інтернет-спорів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 57-60
1400180
   Судова практика Вищого адміністративного суду України. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – На обкл.: Законодавство. – ISBN 966-667-256-1
1400181
   Судова практика Вищого адміністративного суду України : станом на 16 жовтня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 454, [1] с. – ISBN 978-611-01-0379-4
1400182
   Судова практика Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищ. адміністр. суд. України. – Київ : Юрінком Інтер, 2008-
№ 1 : 2013-2014. – 2014. – Додаток до журналу "Вісник Вищого адміністративного суду України "
1400183
   Судова практика Вищого господарського суду України // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 43-88.
1400184
   Судова практика Вищого господарського суду України з питань застосування законодавства про банкрутство // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-79.
1400185
   Судова практика Вищого господарського суду України з питань застосування законодавства про банкрутство // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-71.
1400186
  Пашковська Т. Судова практика ВСУ: правові позиції та проблемні моменти // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 листопада (№ 45). – С. 21-22


  25 жовтня 2013 р. в Кловському палаці відбулася науково-практичну конференція "Судова практика Верховного Суду в цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справах". У роботі науково-практичної конференції взяли участь судді ВСУ, ...
1400187
  Хрімлі К. Судова практика з питань господарсько- торговельної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 50-53
1400188
  Запорожець Л. Судова практика загальновживаних позначень товарів і послуг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 30-35. – ISSN 1608-6422
1400189
  Качмар О. Судова практика застосування принципу добросовісності у вирішенні договірних спорів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 109-113
1400190
  Починок В. Судова практика застосування тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 240-243. – ISSN 2663-5313
1400191
  Троцька В.М. Судова практика захисту авторського права у випадку незначного обсягу порушення // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 38-44. – ISBN 978-617-696-624-1
1400192
  Теньков С. Судова практика і правова наука: пошуки порозуміння // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1400193
  Коваленко Т.В. Судова практика комерційного суду Європейського Суду // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 58-62. – ISBN 978-617-696-416-2. – ISSN 2308-0329
1400194
  Юрченко В.П. Судова практика при вирішенні земельних спорів: шляхи розв"язання юрисдикційних проблем // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 213-217. – ISSN 1563-3349
1400195
  Луцик Г. Судова практика призначення покарання за безпідставну невиплату заробітної плати // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 58-63


  Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.
1400196
  Старинський М.В. Судова практика протидії булінгу та її особливості в процесі реалізації інклюзивної освіти / М.В. Старинський, О.П. Соколенко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 118-123. – ISSN 2519-2353
1400197
  Черняк Л. Судова практика розгляду кримінальних справ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 43-48
1400198
   Судова практика розгляду окремих видів спорів за участю органів пенсійного фонду України // Вісник Пенсійного фонду України : Загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 20-21
1400199
  Троцька В.М. Судова практика розгляду спору щодо використання службових творів і застосування "Свободи панорами" // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 151-155. – ISBN 978-617-696-925-9
1400200
   Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 8 (144). – С. 17-33
1400201
   Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 3 (115). – С. 14-25
1400202
  Коноваленко В. Судова практика стосовно об"єктів авторського права // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 1. – С. 23-26. – ISSN 1608-6422
1400203
  Коваленко Т.В. Судова практика суду першої інстанції Європейського Союзу // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 104-111. – ISSN 2308-0329
1400204
  Кузьменко В.В. Судова практика та правовий звичай у системі джерел трудового права України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кузьменко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 379 арк. – Додатки: 376-379 арк. – Бібліогр.: 329-375 арк.
1400205
  Зубенко В. Судова практика у спорах, які виникають з публічної закупівлі товарів та послуг // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 30/31). – С. 30-31
1400206
   Судова практика у справах господарського судочинства : справи про банкрутство : справи пов"язані із захистом інтелектуальної власності : (2004-2006 рр.). – Київ : Юрисконсульт : КНТ, 2007. – 524 с. – ISBN 978-966-2968-03-3
1400207
   Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов"язання (2004-2006 рр.). – Київ : Юрисконсульт, КНТ, 2007. – 612с. – ISBN 966-2968-08-3; 966-373-160-5
1400208
   Судова практика у справах про адміністративні правопорушення (2003-2005 р.р.). – Київ : Юрисконсульт, 2006. – 500с. – (Бібліотека адміністративного права). – ISBN 966-96571-5-6
1400209
  Ільків Н.В. Судова практика у справах про відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 127-137. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1400210
   Судова практика у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 15-28.
1400211
  Задоя К. Судова практика у справах про перевищення влади або службових повноважень: окремі проблеми та зауваження щодо її вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 133-136.
1400212
  Федорова А.Л. Судова практика України щодо захисту прав і свобод людини, закріплених в Європейській конвенції прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 79-84. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто питання про застосування міжнародно-правових норм у внутрішньому правопорядку України, яке є одним із надзвичайно складних на практиці і не вирішеним у доктрині. Проаналізовано застосування норм Європейської конвенції прав людини судами ...
1400213
  Федорова А. Судова практика України щодо прав і свобод людини, закріплених в Європейській конвенції прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 109--112
1400214
  Грассхоф К. Судова практика Федерального суду Німеччини щодо залучення соціальних прав до дій по захисту власності // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.117-124


  Захист соціальних і сімейних прав особи у конституціїі Німеччини
1400215
   Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2013. – № 5 (153). – С. 16-32
1400216
  Дрозд В. Судова практика щодо допустимості доказів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 185-190. – ISSN 2663-5313
1400217
  Сойка К. Судова практика щодо корпоративних спорів, які пов"язані з припинення участі в ТОВ // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Основні тенденції рішень судів щодо спорів, пов"язаних із виходом або виключенням".
1400218
  Мельник Я.Я. Судова практика щодо масових (групових) та похідних позовів в контексті дії режиму цивільної процесуальної безпеки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 213-238. – ISSN 2617-5967


  "Стаття присвячена аналізу стану судової практики щодо здійснення цивільного судочинства судами загальною юрисдикції по цивільних справах за масовими (груповими) та похідними позовами. Аналізуються як доктринальні доробки вчених-практиків так і ...
1400219
  Малиш А. Судова практика щодо неправомірного використання об"єктів авторського права / А. Малиш, С. Заянчуковський, Д. Крижановський // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 10. – С. 47-51. – ISSN 1608-6422
1400220
  Білоусов Ю.В. Судова практика щодо поновлення виконавчої давності // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 84-91. – ISBN 978-617-7361-58-8
1400221
  Слотвінська Н. Судова практика як джерело єврейського та ізраїльського права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 108-111
1400222
  Дашковська О.Р. Судова практика як джерело права // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 15-18. – ISBN 978-617-7096-97-8
1400223
  Ільков В. Судова практика як джерело права в адміністративному судочинстві України: поняття та особливості // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 94-104
1400224
  Ільков В. Судова практика як джерело права в адміністративному судочинстві України: поняття та особливості // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 12-19
1400225
  Пеиртишин О. Судова практика як джерело права України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 20-27. – ISSN 1026-9932
1400226
  Мельник В.М. Судова практика як джерело права: проблема визначення поняття // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 109-111. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1400227
  Ребриш Б.Ю. Судова практика як джерело формування і розвитку права в Україні // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 92-94
1400228
  Попов О. Судова практика як джерело цивільного процесуального права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 104-109
1400229
  Беляневич О. Судова практика як засіб забезпечення деонтичної повноти господарського договорного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 81-85
1400230
  Косович В. Судова практика як засіб подолання недоліків нормативно-правових актів України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 14–22. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
1400231
  Нижник А. Судова практика як критерій визначення якості адміністративного законодавства: взаємний вплив // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 215-222. – ISBN 978-966-8909-91-7
1400232
  Брокер Л. Судова практика як критерій для визначення якості адміністративного законодавства // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 185-191. – ISBN 978-966-8909-91-7
1400233
  Головатий В. Судова практика: деякі теоретичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 13-16
1400234
  Селіванов А.О. Судова присутність як процесуальна гарантія конституційного права громадян на доступ доправосуддя // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 9 (145). – С. 24-27
1400235
  Бондаренко П.С. Судова промова / П.С. Бондаренко. – Львів, 1972. – 51с.
1400236
  Мудрак І. Судова промова як конституційна складова процесуальної діяльності державного обвинувача // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 49-56.
1400237
  Гришин-Грищук Судова промова: 7 лайфхаків для хорошого виступу в суді // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1400238
  Кацавець Р.С. Судова промова: мовний аспект // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 12 (123). – С. 12-15
1400239
  Радзивілюк В.В. Судова процедура санації : Навч. посібник / В.В. Радзивілюк. – Київ : Атіка, 2005. – 116с. – ISBN 966-326-091-2
1400240
  Радзивілюк В.В. Судова процедура санації у системі заходів запобігання банкрутству // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.57-60. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1400241
  Радзивілюк В.В. Судова процедура санації: проблеми визначення та термінології // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.197-204. – ISBN 966-7784-65-7
1400242
  Щербанюк О.В. Судова процедура як процесуальна форма реалізації судової влади // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 163-165. – ISBN 978-966-937-189-8
1400243
  Колесник В.А. Судова психіатрія : Курс лекций / В.А. Колесник; Київський університет права. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 128с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-49-5
1400244
  Марчук А.І. Судова психіатрія : Навчальний посібник / А.І. Марчук; Мін-во внутрішніх справ України; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : Атіка, 2003. – 240с. – ISBN 966-8074-38-6


  На основі сучасних наукових даних висвітлюються такі питання, як предмет та завдання судової психіатрії, правове положення та організаційні основи судово-психіатричної експертизи. Для студентів юридичних вузів та факультетів
1400245
  Жабокрицький С.В. Судова психіатрія : Навч. посібник / С.В. Жабокрицький, А.П. Чуприков; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 176с. – ISBN 966-608-438-4
1400246
   Судова психіатрія та судово-психіатрична експертиза : навч. посібник / І.М. Григус, В.О. Самороков, В.І. Цимбалюк, В.В. Сахнюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 118, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 116-118. – ISBN 978-966-97585-7-6
1400247
  Халмурадов Б.Д. Судова психіатрія: Основні терміни та поняття : Навч. посіб.-довідник для студ. вищ. навч. закл. / Б.Д. Халмурадов, О.Г. Швачко; Акад. безпеки та основ здоров"я. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 80с. – ISBN 966-364-245-9
1400248
  Кацавець Р.С. Судова психологія : навч. посібник / Руслан Кацавець. – Київ : Правова єдність, 2017. – 110, [1] с. – Слов. психол. термінів: с. 77-94. – Бібліогр.: с. 106-107. – ISBN 978-617-7191-19-2
1400249
  Береза Н.В. Судова психологія як складова системи юридичної психології // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – C. 162-165
1400250
  Жабокрицький С.В. Судова психолого-психіатрична експертиза юридично значимих емоційних станів : Учбовий посібник / С.В. Жабокрицький. – Київ : Козарі, 2003. – 111с.
1400251
  Зварич Р.Р. Судова репресія національних меншин Станиславівського воєводства у складі Другої Речі посполитої // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 239-243. – ISSN 2312-1165
1400252
  Чудик Н. Судова реформа - вагомий крок до європейського правосуддя // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 193-196. – ISSN 2524-0129
1400253
  Сегеді Т. Судова реформа - посилення кримінальної відповідальності? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 24-25


  З прийняттям 03.10.2017 р. Закону України №2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" зміни ...
1400254
  Балух В.С. Судова реформа - практичне застосування новел у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 43-49. – ISSN 0132-1331
1400255
  Штогун С. Судова реформа - шлях до вдосконалення захисту прав і свобод людини і громадянина // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.34-37. – ISSN 0132-1331
1400256
  Діденко А. Судова реформа "від Зеленського" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 17-30 липня (№ 28/29). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1400257
   Судова реформа : Матеріали до ІІ з"їзду суддів України 20-21 жовтня 1994 року в Києві.. – Київ, 1994. – 43с.
1400258
  Александров О. Судова реформа 1864 року в оцінці Олександра Кониського // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 4-8
1400259
  Липитчук О. Судова реформа 1864 року і проблеми формування правової свідомості в Росії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / О. Липитчук, Н. Лешкович // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 81-90. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1400260
  Нетреба А.І. Судова реформа 1864 року на території Ніжинського повіту Чернігівської губернії: особливості впровадження // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 39-46. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "Стаття присвячена вивченню особливостей просторово-часового поширення судової реформи 1864 року. Автором приділяється увага різним позиціям, які займають міністр юстиції Д.Н. Замятнін, голова Державної Ради князь П.П. Гагарін, інші громадські та ...
1400261
  Гельфанд Й.А. Судова реформа 1922 р. в УРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1400262
  Стець А. Судова реформа 2017 року в Республіці Польща: суспільні очікування і критичні думки // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 175-181. – ISSN 2310-6158
1400263
  Шепель Т. Судова реформа без підзвітності суспільству: чому зміни відстають від очіквань і як це виправити? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 15-21 червня (№ 24). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1400264
  Глизнер В. Судова реформа в Галичині в роки російської окупації 1914 - 1915 рр.: джерелознавчий аспект // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 205-211. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1400265
  Кучерук Н. Судова реформа в дії // Юридична газета. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 23). – С. 26-27
1400266
   Судова реформа в Україні : Проблеми і перспективи; Матер. науково-практичної конференції 18-19 квітня 2002 р. м. Харків. – Київ-Харків : Юрінком Інтер, 2002. – 288 с. – ISBN 966-667-060-7
1400267
  Шемшученко Ю.С. Судова реформа в Україні у світлі європейського досвіду: конституційний аспект // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 47-59. – ISSN 2310-6166
1400268
  Красовський К.Ю. Судова реформа в Україні: виклики та перспективи // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 46-52. – ISBN 978-966-7166-35-9
1400269
  Лавренова О.І. Судова реформа в Україні: зміни правового становища суддів після судової реформи // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 2. – C. 267-270
1400270
  Оніщук М. Судова реформа в Україні: організаційно-правові аспекти // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 12-14.
1400271
  Футей Б.А. Судова реформа в Україні: перехід від командно - адміністративної системи до правової держави (огляд нового Закону про судоустрій) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.72-79. – ISBN 966-667-078-Х
1400272
  Ахмач Г.М. Судова реформа в Україні: реалізація завдань цивільного судочинства при перегляді судових рішень // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 83-86. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1400273
   Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / [О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін та ін.] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 478, [1] с. – Авт. занач. в змісті. - Тези та доп. друкуються в авт. редакції. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7530-15-1
1400274
  Бойко В.Ф. Судова реформа в Україні: стан і перспективи : Навчальний посібник / В.Ф. Бойко; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 176с. – ISBN 966-608-440-6
1400275
  Обрусна С.Ю. Судова реформа в Україні: теоретико-методологічний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 12-20. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1400276
  Мельник М.О. Судова реформа гетьмана К. Розумовського наприкінці XVIII ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 137-139. – ISSN 2218-4805
1400277
  Гречківський П. Судова реформа для адвокатури: чому важливо не пропустити нагоду // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 14-15
1400278
  Баганець О. Судова реформа і Конституція // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Аналіз приведення нормативних актів до нової редакції Основного закону в руслі змін у судочинстві.
1400279
  Андрощук Г. Судова реформа по-польськи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 33
1400280
  Бортун М. Судова реформа по-українськи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 березня (№ 10)
1400281
  Космина А. Судова реформа проти логіки // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.10-11. – ISSN 1726-3077
1400282
  Настюк В.Я. Судова реформа та дотримання конституційних прав громадян у процесі оперативно-розшукової діяльності // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 267-270


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1400283
  Рєзнікова В.В. Судова реформа та її перспективи для господарського судочинства: проблеми практики і теорії // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 107-119
1400284
  Маляренко В. Судова реформа та проблематика предмета змін // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 20-25. – ISSN 0132-1331
1400285
  Хотинська-Нор Судова реформа та стабільність судової системи // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 50-61
1400286
  Смородинський В. Судова реформа у контексті верховенства права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 204-211. – ISSN 2227-7153
1400287
  Штогун С. Судова реформа чи криза судової системи? // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.99-104
1400288
  Штогун С. Судова реформа як шлях до незалежного правосуддя в Україні // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 109-113
1400289
  Кучерук Н. Судова реформа: 10 ключових новацій // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 22-23
1400290
  Хотинська-Нор Судова реформа: закономірности й особливості реалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 181-188. – ISSN 1026-9932
1400291
  Штогун С. Судова реформа: кодекси нові - проблеми старі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 березня (№ 9). – С. 1, 4. – ISSN 1992-9277
1400292
  Клєц С. Судова реформа: оновити не можна зупинити // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1400293
  Борка Я. Судова реформа: очікування та реальність // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 50). – С. 20-21
1400294
  Філоненко Світлана Судова реформа: перезавантаження // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 6-7.


  Недавні політичні події в країні свідчать про посилення боротьби за вплив на судову гілку влади, реформування якої фактично призведе до створення умов для контролю над нею. На жаль, у головах наших політиків реформа зводиться лише до намагання ...
1400295
  Філоненко Світлана Судова реформа: перезавантаження // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 6-7


  Недавні політичні події в країні свідчать про посилення боротьби за вплив на судову гілку влади, реформування якої фактично призведе до створення умов для контролю над нею. На жаль, у головах наших політиків реформа зводиться лише до намагання ...
1400296
  Філоненко Світлана Судова реформа: перезавантаження // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 6-7


  Недавні політичні події в країні свідчать про посилення боротьби за вплив на судову гілку влади, реформування якої фактично призведе до створення умов для контролю над нею. На жаль, у головах наших політиків реформа зводиться лише до намагання ...
1400297
  Сидоренко Д. Судова реформа: перші підсумки // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 34-35
1400298
  Гапончук В. Судова реформа: плюси і мінуси перехідного періоду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1400299
  Куйбіда Р. Судова реформа: сім найочікуваніших подій 2017 року // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1400300
  Романюк Я. Судова реформа: стан і напрями розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 17-18. – ISSN 1026-9932
1400301
  Желтухін Є. Судова реформа: стан і перспективи // Юридична газета. – Київ, 2014. – 28 жовтня (№ 31/32). – С. 1, 4-6


  Коментар до статті дав доктор юридичних наук, завідувач кафедри господарського права КНУ імені Тараса Шевченка Валентин Щербина.
1400302
  Тацій В.Я. Судова реформа: стан та перспективи розвитку // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 258-265. – ISBN 978-966-458-725-6
1400303
  Поліщук І. Судова реформа: що зміниться для українців // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 грудня (№ 231). – С. 5
1400304
  Слива Л. Судова реформа: які зміни передбачає законопроект від Президента? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1400305
  Молдован В.В. Судова риторика : Hавч. посіб. / В.В. Молдован; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Заповіт, 1996. – 319с. – ISBN 5-7707-1077-2
1400306
  Молдован В.В. Судова риторика : Hавчальний посібник для студентів юрід.спец.вищіх навч.закладів освіти / В.В. Молдован. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 320с. – Бібліогр.С.128-131. – ISBN 966-7302-49-0
1400307
  Молдован В.В. Судова риторика : навальний посібник / В.В. Молдован; Ін-т післядипломної освіти Київського нац. університету ім. Т. Шевченка. – Київ : ІПО Київського університету, 2001. – 312с. – ISBN 966-7863-00-X
1400308
  Молдован В.В. Судова риторика : Навчальний посібник / В.В. Молдован; Міжгалузевий ін-т управління. – Київ : Кондор, 2006. – 328с. – ISBN 966-351-021-8
1400309
  Молдован В.В. Судова риторика : теорія і практика : навчальний посібник / В.В. Молдован ; МОНУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-667-370-4


  Посібник з науки і мистецтва переконуючої комунікації
1400310
  Молдован В.В. Судова риторика : теорія і практика : навчальний посібник / В.В. Молдован ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 491, [5] с. : схеми. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці частин та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-370-4
1400311
  Молдован В.В. Судова риторика : теорія і практика : навч. посібник / В.В. Молдован ; М-во освіти і науки України. – Стер. видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 491, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-370-4
1400312
  Молдован В.В. Судова риторика : теорія і практика : навч. посібник / В.В. Молдован ; М-во освіти і науки України. – Стер. вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 491, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-370-4
1400313
  Степаненко В. Судова система - інструмент реалізації репресивно-каральної політики в 1920-1930-і рр.: на матеріалах УРСР // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 70-73. – ISSN 2415-3567
1400314
  Малько О.О. Судова система в контексті становлення громадянського суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 207-215
1400315
  Рум"янцев В.О. Судова система в Україні в період "української революції" 1917-1921 рр. // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 53-62. – ISSN 0201-7245
1400316
  Стецюк Б.Р. Судова система в часи національно-визвольних змагань в Україні (1917-1921 рр.) // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 200-209. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 1). – ISSN 2707-8620
1400317
  Назаров В. Судова система Великої Британії таїї реформування у зв"язку із членством у Європейському Союзі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 179-187. – ISSN 0201-7245
1400318
  Камінська І.В. Судова система ЄС: гносеологічні засади функціонування та розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 47-53. – ISSN 2219-5521
1400319
  Крутова Л. Судова система і законодавство Великого князівства Литовського як продовження традицій Русі // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 82-87
1400320
  Мацькевич М.М. Судова система на території західної України в період планування Австро-Угорської монархії // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 2-6.
1400321
  Мацькевич М.М. Судова система на тириторії західної України в період панування Австро-Угорської монархії: історико-правові аспекти розвитку // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 23-25
1400322
  Ільїн О.В. Судова система на українських землях у складі Російської імперії в 1781-1796 рр. // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 24-28. – ISSN 1727-1584
1400323
  Бутирський А.А. Судова система Республіки Болгарія: зміст та особливості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 175-180. – ISSN 1563-3349
1400324
  Гамбург Л.С. Судова система та судові реформи в Лівобережній Україні (Гетьманщині) у другій половині XVII-XVIII ст. : монографія / Л.С. Гамбург ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 249-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-599-452-7
1400325
  Мельник П.В. Судова система України : Навч. посібник для студ.юридичних спеціальностей / П.В. Мельник, П.В. Цимбал. – Ірпінь, 2000. – 320с. – ISBN 966-7215-25-9
1400326
  Хотинська-Нор Судова система України в епоху покоління мілленіалів // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 42-44. – ISBN 978-617-7096-97-8
1400327
  Дубровіна А.Б. Судова система України першої половини XIX ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 83-90. – (Серія права ; № 7)


  В начале XIX ст. судебная система на Украине в ряде губерний (Слободско-Украинской, Херсонской, Екатеринославской и Таврической) была идентична с судебной системой центральных губерний Российской империи. В губерниях же Правобережной и Левобережной ...
1400328
  Сіренко В. Судова система України потребує докорінного радикального реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 60-67. – ISSN 1026-9932
1400329
  Бондаренко І. Судова система України та її реформування у сучасних умовах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.37-42. – ISSN 0132-1331
1400330
  Стефанюк В.С. Судова система України та судова реформа / В.С. Стефанюк; Нац.ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 176с. – ISBN 966-7784-85-1
1400331
  Гуцалюк Л. Судова система Української Центральної Ради // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 64-68. – ISBN 978-966-485-045-9
1400332
   Судова система Франції // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 81-90.
1400333
  Паламарчук О.С. Судова система Франції: історія розвитку та сучасності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 109-114. – ISSN 1563-3349
1400334
  Корсак Р.В. Судова система Чеської Республіки: досвід реформування для України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 60-62. – ISSN 2076-1554
1400335
  Барабаш Б. Судова система штатів США // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.117-120. – ISSN 0132-1331
1400336
  Тимченко Г.В. Судова система як засіб забезпечення ефективності законодавства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 38-42. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1400337
  Моголівець Ю. Судова система як інструмент зміцнення абсолютної влади Єлизавети I // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 338-340. – ISBN 978-966-171-793-9
1400338
  Воротін В.Є. Судова система як об"єкт державного управління та регулювання в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 154-158. – ISBN 978-617-7530-15-1
1400339
  Черняк Є.В. Судова справа Marbury v. Madison як головне джерело американської доктрини судового перегляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 82-84. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізується судова система Marbury v. Mardison як головне джерело американської доктрини судового перегляду. Розглядаються особливості здійснення судового перегляду в США як влади судів визначити конституційність актів законодавчої та дій виконавчої ...
1400340
  Галів М. Судова справа громад Дублянського ключа проти шляхтича Міхала Висоцького (1759-1761 рр.) // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 58-63
1400341
  Шабаровский Б. Судова справа: чи всі документи необхідно надсилати іншим учасникам? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 41). – С. 22
1400342
  Ситий І. Судова сфрагістика Лівобережної України кінця XVIII ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 410-420
1400343
  Грамацький Е.М. Судова та арбітражна практика як джерело міжнародного приватного права: загальні положення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 121-126. – ISSN 2219-5521
1400344
  Шаповалов В. Судова та соціальна фармація в концепції національної безпеки: щодо вивчення злочинів, скоєних під впливом психоактивних речовин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 133-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1400345
  Гонгало С.Й. Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гонгало Сергій Йосипович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Додатки: л. 196-208. – Бібліогр.: л. 172-195
1400346
  Гонгало С.Й. Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гонгало Сергій Йосипович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1400347
  Шаповалов В. Судова фармація в державній системі заходів узагальнення причин і умов поширення наркозлочинності та наркоманії (на засадах криміналістики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 41-45
1400348
  Шаповалов В. Судова фармація: посилення державного контролю за обігом функціональних харчових продуктів та курильних сумішей, до складу яких входять психоактивні компоненти, що викликають наркотизацію населення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 71-76
1400349
  Коваленко Ю.Ю. Судова фотографія // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 74-76. – ISBN 978-617-7363-14-8
1400350
  Сушинський О.І. Судова юрисдикція актів Президента України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 65-70. – (Право. Економіка. Управління)
1400351
  Зілковська К.Л. Судова юрисдикція справ щодо оскарження нотаріальних дій та відмови у їх вчиненні // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 42-47
1400352
  Білоусов Ю.В. Судова юрисдикція у справах, що випливають із оскарження дій та рішень органів дізнання та досудового слідства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 98-102. – (Право. Економіка. Управління)
1400353
  Положинцев Г.А. Судовая электро-радиотехника / Г.А. Положинцев. – Ленинград : Военмориздат, 1938. – 408 с.
1400354
  Самсін І.Л. Судове адміністрування як елемент незалежності судової влади // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 16-18
1400355
  Заворотько П.П. Судове виконання / П.П. Заворотько, М.Й. Штефан. – Київ, 1967. – 263с.
1400356
   Судове вирішення виборчих спорів в Україні (за результатами виборів 2002 р.). – Харьков, 2003. – 76с. – ISBN 966-7655-13-Х
1400357
  Лазор В. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів: шляхи вдосконалення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.52-56. – ISSN 0132-1331
1400358
  Макаришева Т. Судове вирішення спорів щодо товарних знаків на мінеральні води та їхніх назв // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.35-40. – ISSN 1608-6422
1400359
   Судове вирішення справ у спорах, пов"язаних із гендерною дискримінацією : зб. кращих практик / Харків. обл. фундація "Громад. альтернатива" ; [упоряд.: О. Уварова, М. Ясеновська]. – Харків : Бровін О.В., 2016. – 192 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу. Проект "Справедливе правосуддя"). – ISBN 978-617-7256-26-6
1400360
  Шкребець Д.В. Судове доказування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 206-210


  Стаття розкриває зміст поняття "судове доказування" і його роль у цивільному процесі України. Основну увагу зосереджено на предметі, об"єкті і меті цивільного судочинства, а також дослідженні судом і учасниками процесу доказів.
1400361
  Штефан А.С. Судове доручення щодо збирання доказів у цивільному судочинстві // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 260-264. – ISBN 978-966-999-024-2
1400362
  Біленчук П.Д. Судове експертознавство: доктринальні засади // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 49-51. – ISBN 978-617-616-075-5
1400363
  Короед С.О. Судове керівництво: принцип чи функція цивільного судочинства? // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 275-279. – ISSN 1563-3349
1400364
  Павлюкова Т.В. Судове оскарження рішення слідчого про забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 235-236. – ISBN 966-660-151-6
1400365
  Штогун С.Г. Судове оскарження рішень, дій або бездіяльності органів державної виконавчої служби // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 8. – С 4-7
1400366
  Штогун С. Судове оскарження рішень, дій або бездіяльності органів державної виконовчої служби // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122.
1400367
  Маляренко В. Судове питання. Природа "переформатування" судової системи України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1400368
  Лапкін А.В. Судове право України : навч. посібник у схемах / А.В. Лапкін. – Вид. 2-ге, змін. та допов. – Харків : Право, 2017. – 148, [2] с. : схеми. – Бібліогр.: с. 139-143. – ISBN 978-966-937-169-0
1400369
  Юревич І. Судове право як гарантія єдності судової влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 194-201. – ISSN 1026-9932
1400370
  Москвич Л.М. Судове право як комплексна галузь права // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 10-12. – ISBN 978-966-937-189-8
1400371
  Прилуцький С. Судове право як концептуальна основа судової влади України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 26-41. – ISSN 1026-9932


  У дослідженні порушується проблема теоретичних основ побудови судової влади України. Розкривається поняття категорії судове право, яке містить у собі декілька самостійних смислів, а також вітчизняні наукові та практичні підходи у сприйнятті концепції ...
1400372
  Селіванов А. Судове право як самостійна галузь системи сучасного українського // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 9-17. – ISSN 1026-9932
1400373
  Москвич Л. Судове право: крок від теорії до галузі права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 18-25. – ISSN 1026-9932
1400374
  Кухнюк Д.В. Судове правотворення та його місце у правовій системі України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 78-80. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядаються проблеми становлення судової влади в незалежній Україні. Розкриваються питання судового правотворення та судового прецеденту, які мають місце при здійсненні правосуддя в Україні.
1400375
  Василина Н. Судове примирення сторін: новела цивільного процесуального законодавства України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 27-32. – ISSN 1026-9932
1400376
  Беднарська В.М. Судове провадження в кримінальному процесі : навч. посібник / В.М. Беднарська ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2019. – 168, [1] с. – Бібліогр.: с. 153-165. – ISBN 978-617-616-088-5
1400377
  Кройтор В. Судове провадження за масовими позовами: пропозиції з удосконалення українського законодавства у світлі досвіду країн Європейського Союзу / В. Кройтор, Т. Степаненко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 71-78. – ISSN 1026-9932
1400378
  Журавель М.В. Судове провадження при розгляді кримінальних справ у Гетьманщині в другій половині XVII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 33-43
1400379
  Угриновська О.І. Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин : Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина / О.І. Угриновська, Ю.В. Білоусов; Акад. правових наук України. Наук.-дослідний ін-тут держав. будівництва та місцев. самоврядуван. – Львів : Астрон, 2004. – 160с. – (Серія 1. : Дослідження та реферати ; Вип. 6)
1400380
  Гловюк І. Судове провадження щодо кримінальних проступків у суді першої інстанції: теорія і практика // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 61-72. – ISSN 1026-9932
1400381
  Курило М.П. Судове процесуальне право як складова частина судового права // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; № 3)
1400382
  Заворотько П.П. Судове рішення / П.П. Заворотько, М.Й. Штефан. – Київ, 1971. – 188с.
1400383
  Прокопенко В.І. Судове рішення в справах про встановлення юридичних фактів // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 81-89
1400384
  Ляшенко Р.О. Судове рішення та виконавчий лист як виконавчі документи: їх співвідношення та проблеми виконання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 83-86. – ISSN 2220-1394
1400385
  Штефан М.Й. Судове рішення як акт захисту прав соціалістичних організацій у СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 24-29. – (Серія права ; № 12)


  Статья посвящена исследованию судебного решения, как акта защиты субъективного права, государственного и общественного интереса. Анализируя имеющиеся в науке гражданского процессуального права точки зрения о сущности судебного решения, автор не ...
1400386
  Андронов І.В. Судове рішення як акт правосуддя в цивільному процесі // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 322-334. – ISSN 2307-3427
1400387
  Фоміна Т. Судове рішення як юридична підстава застосування запобіжного заходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 71-75. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено сутність судового рішення як юридичної підстави застосування запобіжних заходів. Надано правову характеристику ухвалам слідчого судді, суду про застосування та відмову в застосуванні запобіжного заходу. Окремо розкрито питання щодо набрання ...
1400388
  Шепітько І.І. Судове слідство в контексті реалізації загальних засад кримінального провадження // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 184-194. – ISSN 1993-0909
1400389
  Ткачук О.С. Судове слідство у кримінальних справах про насильство серед військовослужбовців : Монографія / О.С. Ткачук. – Київ : КНТ, 2007. – 172с. – ISBN 966-373-202-4
1400390
  Нікітіна Т. Судове та позасудове розв"язання спорів, що виникають із відносин заподіяння шкоди медичним працівником // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; вип. 1 (116)). – ISSN 1728-3817
1400391
  Ватаманюк В. Судове тлумачення і принцип верховенства права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 248-260.
1400392
  Хилюк С. Судове тлумачення кримінально-правових положень // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 185-193. – ISSN 1026-9932
1400393
  Притика Д.М. Судове управління як специфічний вид державного управління // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.132-139. – ISBN 966-7784-65-7
1400394
  Сеидбейли Г.М. Судоверфь : роман / Гасан Сеидбейли : пер. с азерб. О.Романченко. – Москва : Советский писатель
1. – 1977. – 231 с.
1400395
  Потресов В.А. Судоверфь на Арбате / В.А. Потресов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 205 с.
1400396
  Лисак В.Д. Судовий адміністративний процес в Україні у контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-40.
1400397
  Левченко Ю.І. Судовий апарат німецьких адміністративно-територіальних одиниць України за роки окупації: 1941-1944 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 115-120
1400398
  Паліюк В.П. Судовий арешт морських суден (деякі теоретичні питання та практичні аспекти) / В.П. Паліюк, О.А. Брильов // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 1. – С.55-57
1400399
  Лобода Ю.А. Судовий дискурс у перекладознавчому аспекті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 267-273


  У статті розглянуто основні релевантні для перекладознавства ознаки і характеристики судового дискурсу та конкретизовано сучасну теоретичну базу перекладу зазначеного виду дискурсу. В статье рассматриваются основные релевантные для ...
1400400
   Судовий допит : навч.- практ. посібник / [М.С. Туркот, О.В. Єні, Г.О. Ганова та ін. ; за заг. ред. І.І. Присяжнюка] ; Ген. прокуратура України, Нац. академія прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 173, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн.: с. 172-173. – Бібліогр.: с. 153-161 та в підрядк прим. – ISBN 978-617-7500-23-9
1400401
  Седнєв В.В. Судовий експерт у контексті нового кримінального процесуального законодавства України // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 7-23
1400402
  Смокович М. Судовий захист виборчих прав громадян / М. Смокович, В. Галайчук, С. Кальченко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 22-32
1400403
  Паліюк В.Л. Судовий захист виборчих прав громадян України : (за матеріалами судової практики) / В.Л. Паліюк, А.В. Чернушенко; МВС України.Одеськ.ін-т внутрішніх справ.Центр підвищ.кваліфікації держ.службовців і керівників держ. – Миколаїв, 1998. – 62с
1400404
  Букіна Л. Судовий захист виборчих прав громадян України на виборах народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2006 році / Л. Букіна, О. Гашицький // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 19-21
1400405
  Селіванов А. Судовий захист виборчого права громадян у сучасній конституційній державі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 54-62. – ISSN 1026-9932
1400406
  Романов О. Судовий захист державної охорони // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 28-29
1400407
  Хортюк О. Судовий захист ділової репутації юридичної особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 36-39
1400408
   Судовий захист екологічних прав громадян України : довідник для суддів / М. Краснова, Н. Малишева, П. Шевчук, В. Підліснюк, Р. [ та ін. ] Марутовський; М. Краснова [ та ін. ]. – Київ : КМ Академія, 2001. – 178 с. – ISBN 966-518-058-4
1400409
  Сульженко Ю.О. Судовий захист економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 35-43
1400410
  Гальчинська Н.Ю. Судовий захист земельних прав іноземних інвесторів у сфері індустриального розвитку територій України // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 220-222
1400411
  Бєлкіна Ю.Л. Судовий захист культурної спадщини // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 21-24
1400412
  Коваленко Т.О. Судовий захист майнових прав селян // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 126-129
1400413
  Євстігнєєв А.С. Судовий захист окремих законних екологічних інтересів як засіб попередження порушення екологічної безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 250-253. – ISSN 2219-5521
1400414
  Фалалєєва Л.Г. Судовий захист основоположних прав у Європейському Союзі в аспекті застосування практики Європейського суду з прав людини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (49). – С. 97-107. – ISSN 2413-1342
1400415
  Присяжнюк Т.І. Судовий захист потерпілого від злочину // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 13-14
1400416
  Короєд С.О. Судовий захист прав громадян в адміністративно-правових відносинах: тенденції трансформації адміністративного судочинства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 133-148. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1400417
  Кононенко О. Судовий захист прав громадян під час здійснення провадження у кримінальних справах і при виконанні вироку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.74-77. – ISSN 0132-1331
1400418
   Судовий захист прав і свобод людини від порушень з боку Парламенту, Президента, Уряду України : материали конференції, м. Київ, 23 січня 2012 року / Центр політико-правових реформ ; [упоряд. Ю. Кириченко ; гол. ред. Гайдук Н.М. ; ред. Коновал С.С.]. – Київ : Атіка, 2012. – 78, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-439-4
1400419
  Константий О.В. Судовий захист прав і свобод приватних осіб у публічно-правовій сфері: міжнародний і національний рівень адміністративного судочинства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 196-203. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються особливості та стандарти судового захисту на міжнародному і національному рівні прав та свобод приватних осіб, визначених у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у разі їх порушення у публічно-правових ...
1400420
  Майданик Р. Судовий захист прав іноземних інвесторів на нерухомість: державна реєстрація, експропріація, гарантії іноземних інвестицій, оспорювання правових актів органів державної влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 40-44. – ISSN 0132-1331
1400421
  Гумега О. Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні як один із принципів цивільного права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 88-95. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2308-0361
1400422
  Лигін О. Судовий захист прав кредитора // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1400423
  Шевчук С. Судовий захист прав людини : Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції / Станіслав Шевчук. – 2-е вид., виправл. і доповн. – Київ : Реферат, 2007. – 848с. – ISBN 978-966-8058-26-4
1400424
   Судовий захист прав людини в Україні і проблеми кримінальної юстиції : (наукові нариси) / Костенко О.М. [ та ін. ] ; НАНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2008. – 48с. – ISBN 978-966-02-4684-3
1400425
  Леонов О.С. Судовий захист прав місцевого самоврядування: онтологічні підходи до розуміння // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 71-96. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1400426
  Капіца Ю. Судовий захист прав на торговельні марки а Європейському союзі // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-22.
1400427
  Суярко М.О. Судовий захист прав невизначеного кола осіб на внутрішню екологічну безпеку // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 210-213
1400428
  Літвінова О. Судовий захист прав органів місцевого самоврядування як одна з найважливіших гарантій місцевого самоврядування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 272-275. – ISSN 0132-1331
1400429
  Федорчук М.Д. Судовий захист прав платника податків через призму окремих рішень Верховного Суду // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 37-40. – ISBN 978-617-7096-97-8
1400430
  Самбор М. Судовий захист прав та інтересів під час первинного набуття права власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 77-81. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті автор розглядає підстави та способи судового захисту первинного набуття права власності на землю. Виділяється два основні напрямки судового захисту прав та інтересів осіб під час первинного набуття права власності на землю, які обумовлені ...
1400431
  Безсмертна Н.В. Судовий захист права власності як гарантія його здійснення // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 108-110
1400432
  Пліш М.А. Судовий захист права власності: верховенство права як конституційний принцип організації адміністративного судочинства // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 93-96


  У статті акцентовано увагу на тому, що реалізація верховенства права с визначальною у здійснені правосуддя судами адміністративної юрисдикції та Вищого адміністративного суду України (далі - ВАСУ) зокрема. Це положення поширюється і на справи щодо ...
1400433
  Львов Б. Судовий захист права інтелектуальної власності: сучасний стан і перспективи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 144-149. – ISSN 1026-9932
1400434
  Саркісова Т.Б. Судовий захист права на відшкодування шкоди, заподіяної земельним правопорушенням // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 205-208
1400435
  Мойсей Г.Г. Судовий захист права на людську гідність // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 69-72. – ISBN 978-617-7096-97-8
1400436
  Когут Н.Д. Судовий захист права на приватизацію земельних ділянок // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 242-244
1400437
  Тищенко О.В. Судовий захист працівників від дискримінації за ознакою віку в трудових правовідносинах // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 105-108
1400438
  Прокопенко В.І. Судовий захист робітників і службовців при звільненні за порушення трудової дисципліни // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1400439
  Носік В.В. Судовий захист свободи волевиявлення особи у здійсненні права власності на землю // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 77-79
1400440
  Вишновецька С.В. Судовий захист трудових прав // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 38-41
1400441
  Іванюченко А.Б. Судовий захист честі, гідності та ділової репутації : ( відшкодування моральної (немайнової ) шкоди ) / А.Б. Іванюченко, В.П. Паліюк, А.В. Чернушенко; Мін. внутрініх справ України. Одеський ін-тут внутрішніх справ. – Одеса, 1998. – 44с. – ISBN 966-7375-09-3
1400442
  Скригонюк М.І. Судовий захист як важливий регулятор природного плебсопроцесу // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 149-151
1400443
  Михеєнко Ю. Судовий захист як конституційна гарантія соціальних прав громадян // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.124-127
1400444
  Зварич О.В. Судовий збір в Україні: проблеми та перспективи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 59-70 : табл. – Бібліогр.: 20 назв
1400445
  Свідерська М. Судовий збір у наказному провадженні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 112-114.
1400446
  Пригуза П. Судовий збір як бар"єр доступу до правосуддя: європейські стандарти та національна практика // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 62-74. – ISSN 2310-6158
1400447
  Штефан О. Судовий збір як елемент механізму реалізації права на звернення до суду у справах. які виникають з авторосько-правових відносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С. 7-17. – Бібліогр.: 18 назв
1400448
  Багрій В. Судовий збір. Питання легальності та доступності у здійсненні правосуддя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 393-394. – ISBN 978-617-7069-17-0
1400449
   Судовий збір: ставки знижуються? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 39


  Інтерв"ю умовного корепондента умовного фахового видання з умовним працівником апарату ВС.
1400450
  Скомороха В. Судовий конституціоналізм в аспекті співвідношення конституційної юрисдикції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 40-48. – ISSN 2310-6158
1400451
  Бринцев В.Д. Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і практика формування : у 2 кн. : монографія / В.Д. Бринцев ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-428-6
Кн. 1. – 2013. – 389, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: в підрядк. прим.
1400452
  Селіванов А.. Судовий конституціоналізм як ціннісна категорія інтеграціоного напряму конституціоналізації // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 116-119. – ISSN 2310-6158
1400453
  Кутоманов Д.Є. Судовий контроль - гарантія забезпечення конституційних прав громадян на досудовому слідстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 153-158. – ISSN 0201-7245
1400454
  Бойко І.І. Судовий контроль в екстрадиційному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 138-142. – ISBN 978-966-419-300-6
1400455
  Рудой М К. Судовий контроль в Україні: стан та перспективи // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.140-143. – ISSN 1727-1584
1400456
  Кравцов С. Судовий контроль дійсності арбітражної угоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 79-85
1400457
  Гончаренко О. Судовий контроль за адміністративними органами: зарубіжний досвід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1400458
  Смокович М. Судовий контроль за виборами народних депутатів України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 29-33
1400459
  Форостяний А.В. Судовий контроль за виконанням міліцією як органом дізнання профілактичної функції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 448-490. – ISSN 1563-3349
1400460
  Гончаренко Є. Судовий контроль за виконанням рішень: переваги та недоліки у господарському та цивільному процесах // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 22-23
1400461
  Заровецька О.Є. Судовий контроль за виконанням судових рішень // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 212-215. – ISBN 978-617-7611-44-7
1400462
  Слободян Б. Судовий контроль за виконанням судових рішень / Б. Слободян, Д. Мельников // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
1400463
  Івасин О.Р. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративному судочинстві: спеціальні способи // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 93-100. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1400464
  Луспеник Д. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Розгляд скарг на дії державного виконавця // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-115
1400465
  Пікула В. Судовий контроль за виконанням судових рішень: історія та сьогодення // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 104-106
1400466
  Кравець О. Судовий контроль за виконанням судових рішень: процесуальні новели / О. Кравець, А. Поліщук // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 29


  15.12.2017 р. набув чинності Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 03.10.2017 р. ...
1400467
  Чернушенко А.В. Судовий контроль за діяльністю районих (міських) судів України (організаційно-правові аспекти). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Чернушенко А.В.; Одеський держ. ун-т. – Одеса, 1995. – 18л.
1400468
  Слива Ю.М. Судовий контроль за додержанням законів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій органами національної поліції України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Слива Юрій Михайлович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1400469
  Циктіч В.М. Судовий контроль за дотриманням конституційних прав людини у досудовому розслідуванні: окремі проблемні питання // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 565-567. – ISBN 978-617-7220-83-0
1400470
   Судовий контроль за дотриманням конституційних прав особи під час досудового розслідування. – Київ : АДЕФ-Україна, 2005. – 108 с. – ISBN 966-7936-38-4
1400471
  Жук А. Судовий контроль за дотриманням прав, свобод та законних інтересів підозрюваного // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 233-238. – ISSN 2663-5313
1400472
  Крикунов О. Судовий контроль за дотриманням процесуальних прав сторін кримінального провадження // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 162-167. – ISSN 2409-4544
1400473
  Дідюк І.Л. Судовий контроль за застосуванням домашнього арешту // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 249-255. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1400474
  Дерев"янко О.В. Судовий контроль за застосуванням засобів процесуального примусу // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 486-492. – ISSN 1563-3349
1400475
  Кисленко Д.П. Судовий контроль за порушенням кримінальної справи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 152-160
1400476
  Дуванський О. Судовий контроль за порушенням кримінальної справи щодо особи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1400477
  Глушков В. Судовий контроль за проведенням окремих оперативно-розшукових заходів // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 266-274. – ISBN 978-966-306-020-4
1400478
  Глушков В. Судовий контроль за проведенням окремих оперативно-розшукових заходів (повноваження та відповідальність) // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 91-92
1400479
  Ринда В. Судовий контроль за проведенням слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 135-138
1400480
  Томкіна О. Судовий контроль за реалізацією актів Кабінету Міністрів України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-43.
1400481
  Залюбовська І.К. Судовий контроль за реалізацією виборчих прав громадян як елемент забезпечення принципу верховенства права // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 253-259. – ISSN 1563-3349
1400482
  Озерський І.В. Судовий контроль за рішенням щодо затримання та арешту особи // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-39.
1400483
  Ткачук О.С. Судовий контроль за слідчими та оперативно-розшуковими діями // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-38.
1400484
  Данилюк Я.Ю. Судовий контроль на стадії досудового розслідування // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 285-287. – ISBN 978-617-7096-97-8
1400485
  Тагієв С.Р. Судовий контроль при негласному обстеженні житла чи іншого володіння особи // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 2 (11). – С. 128-138
1400486
  Чернова О. Судовий контроль слідчих суддів: гарантія чи ілюзія? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1400487
  Макаров М.А. Судовий контроль у кримінальному провадженні : монографія / М.А. Макаров ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 290-339. – ISBN 978-617-673-451-2
1400488
  Чемерис Ю.П. Судовий контроль у кримінальному процесі: теоретичні та правові основи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 390-391. – ISBN 978-617-7096-97-8
1400489
  Шибіко В.П. Судовий контроль у стадії попереднього розслідування у кримінальному процесі НДР : (до десятиріччя дії) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 70-74. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье раскрывается одна из отличительных особенностей уголовного процесса ГДР, состоящая в том, что суд выступает важнейшим гарантом прав и законных интересов обвиняемого в стадии расследования при применении к нему мер процессуального принуждения: ...
1400490
  Прилуцькийй С.В. Судовий контроль чи кримінальне переслідування? (Актуальні питання щодо попереднього ув"язнення у кримінальному процесі України) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 65-73
1400491
  Циктіч В.М. Судовий контроль: до визначення поняття і сутності // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 403-405. – ISBN 978-617-616-075-5
1400492
  Берзін П.С. Судовий медик на службі науки кримінального права в Імператорському університеті Святого Володимира // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 112-115
1400493
  Клименко Судовий нагляд у конституційному праві США / Клименко, Мудрий Я.В. - // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.68-72. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1400494
  Ясинюк М. Судовий наказ у цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.70-73
1400495
  Татулич І.Ю. Судовий наказ як виконавчий документ // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 117-120. – ISBN 978-617-7361-58-8
1400496
  Пасенюк О. Судовий наказ як засіб посилення судового контролю за виконанням постанови в адміністративній справі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 40-47. – ISSN 0132-1331
1400497
  Севрук О. Судовий наказ як процесуальний акт суду. Ухвала чи рішення? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 92-97
1400498
  Остапенко Судовий наказ: перспективи застосування з огляду на зміни у Цивільному процесуальному кодексі України / Остапенко, (Кисловська) // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 477-479
1400499
  Левківський Б. Судовий наказ: перспективна форма захисту майнових прав подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено сучасні проблеми нормативного регулювання аліментних правовідносин подружжя в Україні. Проведено аналіз чинного законодавства України, щодо нормативного забезпечення прав подружжя що потребує матеріальної допомоги, тобто нужденного ...
1400500
  Шабалін А. Судовий наказ: поняття та сутність // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-45.
1400501
  Свідерська М.В. Судовий наказ: проблеми та перспективи застосування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 368-375. – ISSN 1563-3349
1400502
  Пашук Т. Судовий перегляд рішення щодо дисциплінарної відповідальності судді: загальнотеоретичний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 94-109. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1400503
  Шаблій О. Судовий переклад в Україні: проблеми і перспективи розвитку галузі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 412-413
1400504
  Косенко С. Судовий порядок захисту прав на об"єкти інтелектуальної власності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 74-78
1400505
  Недошовенко А. Судовий порядок укладання договору будівельного підряду // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 52-60. – ISSN 2307-8049
1400506
  Крапив"янський А.В. Судовий прецедент - джерело прав країн англосаксонської правової сім"ї / А.В. Крапив"янський, А.О. Куртакова // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 63-67
1400507
  Майданик Р. Судовий прецедент в країнах континентального права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 44-49


  У статті розглядаються питання, пов"язані з визначенням місця і ролі судового прецеденту у правових системах країн континентальної Європи, деякі особливості відповідних правових доктрин Франції, Німеччини і Росії.
1400508
  Дроник В. Судовий прецедент в країнах романо-германської правової сім"ї: поняття та особливості // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 27-28
1400509
  Завидняк В.І. Судовий прецедент в кримінальному судочинстві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Завидняк Володимир Іванович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 22 назви
1400510
  Малишев Б. Судовий прецедент в Україні: реалії та перспективи (науково-практичний нарис) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 91-102


  На підставі теоретико-правових положень та аналізу чинного законодавства України в статті розглянуто, сучасний стан і перспективи судового прецеденту в правовій системі України. Proceed from theoretical principles and results of analysis of the ...
1400511
  Шацька Б. Судовий прецедент в Україні: тенденції новітньої практики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 18-21
1400512
  Шкаровський Д. Судовий прецедент в українському праві: проблемні питання запровадження // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 65-67
1400513
  Святоцький О. Судовий прецедент та судова практика: порівняльно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 64-69. – ISSN 1026-9932
1400514
  Шевчук С. Судовий прецедент у діяльності Європейського суду та його вплив на правову систему України // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 107-115.
1400515
  Сікорський О.П. Судовий прецедент у країнах романо-германської правової сім"ї / О.П. Сікорський, А.Ю. Зільник // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 183-186. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1400516
  Шевчук С.В. Судовий прецедент у праві ЄС // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 78-86.
1400517
  Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії : монографія / Б.В. Малишев. – Київ : Праксіс, 2008. – 344 с. – ISBN 978-966-8973-10-9
1400518
  Малишев Борис Володимирович Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.01 / Малишев Б.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1400519
  Малишев Борис Володимирович Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект) : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Малишев Борис Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 229 л. – Бібліогр.: л.207- 229
1400520
  Каменський Д.В. Судовий прецедент як гарант стабільності судової практики у кримінальних справах: американський досвід // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 202-206. – ISBN 978-617-7627-06-6
1400521
  Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 36-40.
1400522
  Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналистика; судова експертиза / Кухнюк Д.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1400523
  Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Кухнюк Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 228л. + Додатки: л.166-199. – Бібліогр.: л.200-228
1400524
  Максимович Р.Л. Судовий прецедент як джерело кримінального права // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (11). – С. 93-102. – ISSN 2617-4162
1400525
  Шевчук С. Судовий прецедент як джерело міжнародного права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 42-56. – ISSN 1993-0909
1400526
  Руденко О.В. Судовий прецедент як джерело міжнародного приватного права України / О.В. Руденко, І. Четвертинівський // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 44-47. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Автори доводять, що хоча офіційно прецедент і не є джерелом права в Україні, але у правозастосовчій практиці він фактично існує і вимагає законодавчого оформлення. Показано недоцільність сліпого дублювання зарубіжних традицій прецедентного ...
1400527
  Коссак С. Судовий прецедент як джерело права в зарубіжних країнах // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 49-53.
1400528
  Новікова О. Судовий прецедент як джерело права в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 47-49
1400529
  Дуда Х.І. Судовий прецедент як джерело процесуального права України / Х.І. Дуда, О.В. Сабіщенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 176-181. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1400530
  Могилевський Л.В. Судовий прецедент як джерело трудового права // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 89-92. – ISBN 978-617-7450-09-1
1400531
  Фатхутдінова І. Судовий прецедент як джерело фінансового права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 61-64
1400532
  Махинько О.О. Судовий прецедент: доктринальні підходи до розуміння // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7363-7-0
1400533
  Пошва Б.М. Судовий прецедент: проблеми запровадження в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 16-23.
1400534
  Гураленко Н. Судовий прецедент: свавілля чи потреба часу? (філософсько-правовий дискурс) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 10-16.
1400535
  Шацька Б.І. Судовий прецедент: форми обходу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 71-77. – ISSN 1563-3349
1400536
  Рєзнікова В.В. Судовий прецедент: чи визнано за ним статус офіційного джерела права в контексті реформування господарсько-процесуального законодавства України? // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 90-101
1400537
  Шафарчук В. Судовий прецендент в Україні // Юридична газета. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 35/36). – С. 43
1400538
  Шевчук С.В. Судовий прецендент у діяльності Європейського суду з прав людини та його застосування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 110-119.
1400539
  Андрощук Г. Судовий процес з ІВ стає складнішим та ризиковішим: результати дослідження // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 вересня (№ 37). – С. 11
1400540
  Зінчук Д. Судовий процес над Василем Романюком 1972 р. // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 75-78. – ISSN 1728-9343


  Відомий учасник правозахисного руху Василь Романюк
1400541
  Шніцер І.О. Судовий процес над Йозефом Тісо та його вплив на суспільно-політичне життя в Чехословаччині 1946 - 1947 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 127-133. – (Серія: Історія ; вип. 2 (41)). – ISSN 2523-4498
1400542
  Туркало К. Судовий процес СВУ // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 137, червень : червень. – С. 7-13
1400543
  Калинович В.І. Судовий процес соціалістів у Львові 1878 р. // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
1400544
  Сердюк В. Судовий процес як фундамент для реформування судової системи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 71-77. – ISSN 1026-9932
1400545
  Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи : навч. посібник / Попелюшко В.О. ; М-во освіти і науки України. – Острог : [б. в.], 2003. – 192, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7631-60-5


  В пр. №1710112 напис: Від кафедри правосуддя. Підпис. 21.10.2003 р.
1400546
  Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Попелюшко. – Київ : Кондор, 2006. – 234с. – ISBN 966-351-062-5
1400547
  Теньков С. Судовий розгляд спорів за участю банків. Тлумачення банківських договорів у суді, спрощений порядок укладення договору про банківські послуги // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 19). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1400548
   Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення : навч. посібник / [Віхляєв М.Ю. та ін.] ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 541, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 522-538 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-663-7
1400549
  Самсін І. Судовий розгляд справ про вибори // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 42-52.
1400550
  Самсін І. Судовий розгляд справ про вибори (продовження) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 4-21.
1400551
  Бартовщук О. Судовий розгляд у розумні строки: мрії чи реальність? // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 46-48. – ISSN 0132-1331
1400552
  Комлик В.В. Судовий розгляд цивільної справи протягом розумного строку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 151-154. – (Право. Економіка. Управління)
1400553
  Ткачук О.С. Судовий розсуд та його вплив на легітимність судових рішень // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 240-247
1400554
  Гловюк І.В. Судовий слідчий у кримінальному процесі Російської імперії // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 431-436. – ISBN 978-966-438-135-9
1400555
  Мазур О. Судовий слідчий у статуті кримінального судочинства 1864 р., законодавстві Франції і у проекті КПК України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 132-134. – ISSN 0132-1331
1400556
  Гнатовський М. Судовий фронт збройного конфлікту між Україною та Російською Федерацією // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 74-85. – ISSN 1026-9932
1400557
  Євграфова Є. Судовим реформам в Україні - науково-доктринальну основу / Є. Євграфова, Є. Тептюк // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 75-87. – ISSN 1026-9932
1400558
  Кот О. Судові акти в господарському процесі: поняття та види // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 96-99.
1400559
  Джуринський О. Судові акти в системі джерел господарського права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 266-268. – ISBN 978-617-7069-28-6
1400560
  Карпушова К.Г. Судові акти в системі податково-правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Карпушова Катерина Геннадіївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1400561
  Михайлюк Я. Судові витарати // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 50). – С. 9, 16-17


  Правове регулювання за новими кодексами (у господарському та цивільному процесах).
1400562
  Голубєва Н.Ю. Судові витрати : наук.-практ. посібник / Н.Ю. Голубєва. – Одеса : Фенікс, 2020. – 116, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-928-483-9
1400563
  Перепелиця А. Судові витрати в цивільному та господарському процесі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 лютого (№ 8). – С. 20-21


  "Новими процесуальними кодексами, які набули чинності 15.12.2017р., впроваджена низка новел щодо порядку стягнення та розподілу судових витрат. Автор статті спробував систематизувати норми кодексів щодо судових витрат та розтлумачити їх застосування, ...
1400564
  Шевердін М. Судові витрати в цивільному та господарському процесі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 9). – С. 29
1400565
  Павлишин Андрій Андрійович Судові витрати у кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Павлишин А.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. + Додатки: л. 204 - 209. – Бібліогр.: 8 назв
1400566
  Павлишин Андрій Андрійович Судові витрати у кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Павлишин Андрій Андрійович; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 209л. + Додатки: л. 204 - 209. – Бібліогр.: л. 187 - 204
1400567
  Нор В.Т. Судові витрати у кримінальному процесі України : Монографія / В.Т. Нор, А.А. Павлишин; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Київ : Атіка, 2003. – 176с. – ISBN 966-8074-75-0
1400568
  Білоусов Ю.В. Судові витрати як складова доступності правосуддя // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 66-72. – (Право. Економіка. Управління)
1400569
  Коротенко Т. Судові витрати, пов"язані з виконанням судових доручень, звернених до компетентних органів іноземних держав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 23-26. – (Юридичні науки ; вип. 1 (112)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання судових витрат, що пов"язані з виконанням судових доручень, які звернені до компетентних органів іноземних держав у цивільних справах з іноземним елементом. У ЦПК України не зазначено, що витрати, пов"язані з виконанням судових ...
1400570
  Загурський О.Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Загурський О.Б. ; МОНУ ; Прикарп. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2003. – 213л. – Додатки: л.201-213. – Бібліогр.: л.184-200
1400571
  Загурський О.Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми : Монографія / О.Б. Загурський; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Юрид. фак-т. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2005. – 208с. – ISBN 966-8090-88-8
1400572
  Каменков В.С. Судові дебати і репліки при закінченні (поновленні) розгляду справи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 57-61. – ISSN 0132-1331
1400573
  Тимченко Г. Судові дебати як етап судового розгляду в цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 125-128. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1400574
  Гулик А.Г. Судові докази як основоположна категорія доктрини доказування в цивільному судочинстві // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 2 (12). – С. 38-50. – ISSN 2523-4552
1400575
  Гетманець Д. Судові доктрини, що потребують перегляду з адміністративно-процесуального погляду / Д. Гетманець, Н. Блажівська // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 84-101. – ISSN 1026-9932
1400576
  Коротенко Т.Ф. Судові доручення у цивільному процесі України, звернені до компетентних органів іноземних держав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротенко Тетяна Федосіївна ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, НАН України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1400577
  Комісар О.О. Судові доручення як ефективний механізм усунення недоліків слідства // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 187-193. – ISSN 0201-7245
1400578
  Фігурський В. Судові доручення: теоретичні та практичні проблеми // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 261-265
1400579
   Судові експертизи в процесуальному праві України : навч. посібник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; [авт.-укладачі: Н.М. Ахтирська, О.П. Бабкіна, І.В. Білоус та ін.] ; за заг. ред. О.Г. Рувіна. – Київ : Ліра-К, 2019. – 423, [1] с. : табл. – Авт.-укладачі зазнач. на с. 420-423. – Бібліогр.: с. 390-419. – ISBN 978-617-7844-06-7
1400580
   Судові експертизи в Україні : Збірник нормативних актів. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-053-4
1400581
  Ляш А.О. Судові експертизи у справах про хабарництво // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац.ак.внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1 (15). – С. 49-55. – ISSN 1992-4437
1400582
  Рябокучка Л. Судові експертизи: основні поняття, види та призначення // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 3 (3) квітень. – С. 69-71. – ISSN 2306-0050
1400583
  Кодунов М. Судові заборони в підтримку і проти міжнародного арбітражу / М. Кодунов, М. Цвенгрош // Юридична газета. – Київ, 2012. – 13 березня (№ 11)


  "... Судові заборони, що слугують протилежним цілям та схожі за своєю природою ".
1400584
  Куницький М. Судові засоби захисту прав та інтересів місцевого населення райхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 36-40
1400585
  Бедрій М. Судові механізми в історичних типах українського звичаєвого права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 301-310. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1400586
  Мацькевич М. Судові органи в Західноукраїнській Народній Республіці (1918-1919 pp.) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 262-267. – ISSN 0132-1331
1400587
  Середа А.М. Судові органи в період відродження української державності (1917-1918 рр.) // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.193-199
1400588
  Богословська Жанна Судові органи в системі реалізації конституційного права людини та громадянина на соціальний захист в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 106-110
1400589
  Сусло Д.С. Судові органи СРСР за 60 років / Д.С. Сусло, В.В. Молдован // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 70-76. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье изложены основные вопросы организации и развития судебных органов Союза ССР за 60 лет Советского государства, высказаны предложения о кассационном обжаловании приговоров судебных коллегий Верховных Судов союзных республик в президиумы ...
1400590
  Личенко І.О. Судові органи як суб"єкти адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян України у сфері власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 103-106
1400591
  Прилуцький С.В. Судові повноваження Вищої ради правосуддя: правове регулювання та перспективи вдосконалення // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 314-318. – ISBN 978-617-616-077-9
1400592
  Болховська Н.Р. Судові позови до регіональних змі, як приклад недостатньої самоцензури журналістських колективів: на прикладі вінницького регіону // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 115-123
1400593
  Малєєв А. Судові послуги, операції, стандарти // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 2 (11). – С. 37-45
1400594
  Шиманович Ольга Миколаївна Судові постанови у цивільному процесі України ( на матеріалі рішень і ухвал суду першої інстанції) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Шиманович О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1400595
  Шиманович Ольга Миколаївна Судові постанови у цивільному процесі України ( на матеріалі рішень і ухвал суду першої інстанції) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Шиманович О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 221 л. – Бібліогр.: л. 201-221
1400596
  Стецик Н. Судові правотворчі акти: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 27-32. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1400597
   Судові промови адвокатів України. – Київ : Ред. журн."Адвокат", 2000. – 216с. – (Адвокатура України ; Кн.1). – ISBN 966-7770-00-1
1400598
   Судові промови адвокатів Української РСР.. – К.
1. – 1959. – 212с.
1400599
  Короєд С.О. Судові процедури в різних видах цивільного судочинства // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 69-77. – ISSN 2413-1342
1400600
  Курило В.О. Судові процедури вирішення податкових спорів: компаративний аналіз // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 126-130. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1400601
  Пасенюк О.М. Судові процедури обмеження права на мирні зібрання / О.М. Пасенюк, В.Г. Перепелюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 48-55
1400602
  Соболєв В.В. Судові процеси против членів українських національних політичних партій в провадженні Київського військово-окружного суду в 1905-1909 роках // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 23-26
1400603
  Гловацький О. Судові реформи в Україні: аналіз результатів та очікування // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1400604
  Черкаський І.Ю. Судові реформи гетьмана гр. К.Г. Розумовського / Ір. Ю. Черкаський, наук. співробітник Української Акад. наук. – [Київ], 1927. – С. 760-778


  На обкл. дарчий надпис: Вельмишановному Мироні Прокоповичу Василенко від автора 11/II 1923
1400605
  Пєсцова А.Б. Судові реформи малоросійського генерал-губернатора Петра Рум"янцева // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 16-22
1400606
  Стецюк Б.Р. Судові реформи П. Полуботка і Д. Апостола // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 281-288. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1400607
  Онопенко В.В. Судові рішення -в народ // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-4
1400608
  Джафарова О.В. Судові рішення в адміністративному судочинстві : питання теорії та практики : монографія / О.В. Джафарова, Я.П. Синицька. – Харків : НікаНова, 2014. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 216-236 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-97-4
1400609
  Сторожук О.Ю. Судові рішення у підготовчому засіданні в цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 388-391. – ISBN 978-617-7096-97-8
1400610
  Волинець Р. Судові рішення, які не були скасовані чи змінені судами вищої інстанції, як предмет складу злочину, передбаченого ст. 375 КК України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (285). – С. 280-288. – ISSN 2663-5313
1400611
  Haзapoв I.B. Судові системи європейських країн: історичні аспекти формування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 555-560. – ISSN 1563-3349
1400612
  Шишкін Віктор Іванович Судові системи країн світу : Навч. посібник : у 3 кн. / Шишкін Віктор Іванович; МОН України ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-99-1
Кн. 1. – 2001. – 320 с.
1400613
  Шишкін В.І. Судові системи країн світу : Навч. посібник : у 3 кн. / В.І. Шишкін. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-006-2
Кн. 2. – 2001. – 336 с.
1400614
  Москвич Л.М. Судові системи світу класифікація й загальна характеристика // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 202-209. – ISSN 0201-7245
1400615
  Лозинська К.Л. Судові системи України і Чеської Республіки: порівняльний аналіз // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 27-30. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1400616
  Шевчук Л.В. Судові системи України та Австрії: порівняльна характеристика // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 140-143. – (Серія "Суспільні науки")
1400617
  Чучак Н. Судові спори з АМКУ: ризики, можливості, нові виклики // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 16-17
1400618
  Реун А. Судові спори з податковою по-новому (коротко про головне) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 21. – ISSN 1992-9277
1400619
  Шнекенбюль Р. Судові спори та розгляди порушень у правовій системі Німеччини // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.20-25. – ISSN 1608-6422
1400620
  Шулейко Е.І. Судові спори у сфері обороту нерухомості // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-19.
1400621
  Пшонка М.П. Судові спори, пов"язані з договором іпотеки житлових приміщень: проблемні питання правозастосування / М.П. Пшонка, О.С. Ткачук // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 117-128
1400622
  Навроцька А.І. Судові справи церковних братств за 1668-1708 рр. (на підставі аналізу книг духовного суду Львівської єпархії)


  Досліджено невідомі чорнові та чистові записи книг протоколів львівського духовного єпископського суду з колекції Національного музею у Львові, за час перебування на єпископській кафедрі Йосифа (Шумлянського) (1667-1708), проаналізовано типологію ...
1400623
  Кухарєв О.Є. Судові справи, пов"язані з тлумаченням заповіту: проблемні питання правозастосування / О.Є. Кухарєв, О.І. Сліпченко // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 3 (12). – С. 151-159
1400624
  Глиняна К.М. Судові та альтернативні способи регулювання сімейних спорів за законодавством Англії та Уельсу // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 163-168. – ISBN 978-617-7530-15-1
1400625
  Гель А.П. Судові та правоохоронні органи України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 272с. – ISBN 966-608-365-5
1400626
  Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.М. Тимченко; МВС України. МОіНУ. КІВС. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с. – ISBN 966-8568-17-6
1400627
   Судові та правоохоронні органи України : Збірник законодавчих і нормативних актів. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 608с. – (Закони України). – ISBN 966-8037-74-Х
1400628
   Судові та правоохоронні органи України : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, В.В. Пашутін, Б.В. Бабін, В.О. Кроленко, О.П. Кудлай; Бесчастний В.М., Пашутін В.В., Бабін Б.В., Кроленко В.О. та ін.; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2007. – 286 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-351-1


  З врахуванням сучасної нормативної бази розглянуто структуру та принципи діяльності судових та правоохоронних органів України, їхній взаємозв’язок з іншими гілками законодавчої та виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими ...
1400629
   Судові та правоохоронні органи України : навч. посібник за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / А.О. Галай, С.Г. Стеценко, С.М. Тимченко, О.Ф. Штанько ; МОНУ ; Київський національний ун-т внутрішніх справ ; Національна академія прокуратури України ; Запорізький нац. ун-т. – Київ : Правова єдність ; Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-8533-75-4
1400630
   Судові та правоохоронні органи України : навч. посібник / П.Д. Біленчук [та ін.] ; [за заг ред. П.Д. Біленчука]. – Київ : Атіка, 2011. – 328 с. – Бібліогр.: с. 323-327. – ISBN 978-966-326-377-9
1400631
  Глушков В.О. Судові та правоохоронні органи України : навч. посібник / В.О. Глушков, С.А. Кузьмін, В.В. Михайленко ; Міжгалузева акад. управління. – Київ : Дакор, 2013. – 371, [2] с. – Бібліогр.: с. 367-371. – ISBN 978-617-7020-08-9
1400632
  Руденко М.В. Судові та правоохоронні органи України : підручник / [М.В. Руденко, Г.С. Рибалко, В.Є. Кривуля ; за ред. М.В. Руденка] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т юрид., Каф. кримін.-прав. дисциплін. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 311, [1] с. : табл. – На тит. арк. автори не зазначені. – Бібліогр.: с. 309-311. – ISBN 978-966-285-515-9
1400633
  Головнєнков П. Судові угоди в німецькому кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 369-374. – ISSN 0132-1331
1400634
  Редька А.І. Судові функції Верховного Суду України: дискусійні питання / А.І. Редька, С.А. Солоткий // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 11 (183). – С. 35-43
1400635
  Колюх В.В. Судові функції парламентів у контексті поділу влади // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 24-26
1400636
  Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навчальний посібник / Р.В. Бараннік ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 348с. – ISBN 978-966-8379-50-5; 978-966-373-440-8
1400637
  Семерак О.С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навчальний посібник / О.С. Семерак. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 392с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-456-5
1400638
  Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посібник / Бараннік Р.В., Гій Т.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 3-тє., перероб. і допов. – Київ : КНТ, 2013. – 375, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-375. – ISBN 978-966-373-440-8
1400639
  Кузніченко Л. Судово- авторознавча класифікаційна експертиза: сучасний стан та перспективи розвиттку // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.215-223
1400640
  Бойко І.С. Судово-арбітражний механізм захисту суверенних прав України за Конвенцією ООН з морського права 1982 року // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 4 (6). – С. 48-57. – ISSN 2524-101X
1400641
  Козаченко І.М. Судово-балістична експертиза: проблеми класифікаційного експортного дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 290-296. – ISSN 1993-0917
1400642
  Дунаєвська Л.Г. Судово-біологічна (судово-генетична) експертиза у справах про визнання батьківства // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 109-112. – ISBN 978-617-7020-48-5
1400643
  Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза / М.Т. Білуха. – К., 1992. – 278с.
1400644
   Судово-бухгалтерська експертиза : Навч. посібник. – Житомир : Рута, 2004. – 460с. – ISBN 966-8059-29-8
1400645
  Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Т. Білуха. – Київ : Воля, 2004. – 656с. – ISBN 966-8329-11-2
1400646
  Мумінова-Савіна Судово-бухгалтерська експертиза : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.Г. Мумінова-Савіна; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 268с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-607-3
1400647
  Волкова І.А. Судово-бухгалтерська експертиза : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.А. Волкова, М-во освіти і науки України, Волин. ін-т економіки та менеджменту. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 82,[1] с. : іл. – ISBN 978-966-364-826-2
1400648
   Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.В. Гуцаленко [та ін.] ; МОН України ; Вінницький держ. аграрний ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с. – Бібліогр.: с. 348-350. – ISBN 978-611-01-0166-0


  Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до ...
1400649
  Левченко Н.М. Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за виплатами працівникам / Н.М. Левченко, К.В. Авраменко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 198-205. – ISSN 2308-1988
1400650
  Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза. / М.Т. Білуха. – К.
1. – 1990. – 91с.
1400651
  Сторожук Н. Судово-бухгалтерська експертиза: критичний огляд нормативно-правового регулювання, методологія та організації // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 43-49 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
1400652
  Тихенко С.І. Судово-графічна експертиза рукописних текстів / С.І. Тихенко. – К : Вид-во КДУ, 1946. – 80с.
1400653
  Сухомлин Т.В. Судово-дактилоскопічна експертиза у кримінальному провадженні / Т.В. Сухомлин, Т.В. Юрчик // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 104-109. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
1400654
  Крівцова Т.О. Судово-економічна експертиза розрахунків, пов"язаних із податком на доходи фізичних осіб: теоретико-методичні аспекти // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (73). – С. 46-53. – ISSN 1683-1942


  Збільшення кількості порушень податкового законодавства щодо сплати та нарахування податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) в Україні, а також ускладнення форм та засобів скоєння таких порушень обумовлюють необхідність детального вивчення й ...
1400655
  Діхтієвський В.П. Судово-економічна експертиза як окремий вид криміналістичної експертизи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 293-299. – ISSN 2227-796X


  The article describes the main tasks of a forensic economical examination of, considers the requirements for preparation for the examination of this particular type and examines the particularities of the methodic of realization of the forensic ...
1400656
  Клименко Н.І. Судово-економічна експертиза: сучасний стан і актуальні питання / Н.І. Клименко, В.В. Федчишина // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 56-61. – ISSN 1992-4437
1400657
   Судово-експертна діяльність : Довідник для суддів. – Київ : ІнЮре, 2001. – 344с. – ISBN 966-7752-42-9
1400658
  Пілюков Ю. Судово-експертна діяльність у сучасному кримінальному процесі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (24). – С. 158-163. – ISSN 2524-0129
1400659
  Клименко Н.І. Судово-експертна діяльність: поняття, завдання, принципи / Н.І. Клименко, В.П. Пеньківський // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 68-71
1400660
  Форіс Ю.Б. Судово-експертне право: поняття, предмет, система // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 108-117. – ISSN 0130-2655
1400661
  Щербак В.В. Судово-медична діагностика вогнепальних пошкоджень, заподіяних із пістолетів "Форт-12" та "Форт-14ТП" (експериментально-морфологічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / Щербак Віталій Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1400662
  Сапєлкін В.В. Судово-медична діагностика пошкоджень, заподіяних при пострілах еластичними кулями з гладкоствольної зброї 12-го калібру : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / Сапєлкін Віктор Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1400663
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 2. – 2014. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400664
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 1. – 2015. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400665
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 2. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400666
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 1. – 2016. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400667
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 2. – 2016. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400668
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. ; редкол.: В.Т. Бачинський, В.Г. Бурчинський, В.В. Войченко. – Київ : Дріант, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 1. – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400669
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. ; редкол.: В.Т. Бачинський, В.Г. Бурчинський, В.В. Войченко. – Київ : Дріант, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 2. – 2017. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400670
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. ; редкол.: В.Т. Бачинський, В.Г. Бурчинський, В.В. Войченко. – Київ : Дріант, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 1. – 2018. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400671
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоц. судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. ; редкол.: В.Т. Бачинський, В.Г. Бурчинський, В.В. Войченко [та ін.]. – Київ : Дріант, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 2. – 2018. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400672
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоц. судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. ; редкол.: В.Т. Бачинський, В.Г. Бурчинський, В.В. Войченко [та ін.]. – Київ : Дріант, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 1. – 2019. – 91, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400673
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т ; "Асоц. судових медиків України ; голов. ред. Бачинський В.Т. – Київ : Дріант, 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 1. – 2020. – 93, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400674
   Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т ; "Асоц. судових медиків України ; голов. ред. Бачинський В.Т. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2218-838X
№ 2. – 2020. – 67 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400675
  Галдецька І.Г. Судово-медична експертиза в кримінальному судочинстві: поняття, значення, проблеми // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 82. – С. 7-10
1400676
  Кісь А. Судово-медична експертиза Голодомору 1932 -1933 в Україні // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 282-289
1400677
  Капустіна М.В. Судово-медична експертиза при розслідуванні ятрогеннихзлочинів: правові й організаційні проблеми // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 197-203. – ISSN 0201-7245
1400678
  Найда А. Судово-медична експертиза раптової смерті / А. Найда, О. Малик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 393-399. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1400679
  Гриндей Л.М. Судово-медична експертиза трупів новонароджених у випадках дітовбивства. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 112-123. – (Правознавство ; Вип. 273)
1400680
  Франчук В.В. Судово-медична експертиза у випадках неналежної професійної діяльності медичних працівників : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.25 / Франчук Валентин Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
1400681
  Воронов В.Т. Судово-медична оцінка причинно-наслідкових зв"язків між утворенням травми та несприятливими наслідками : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.25 / Воронов Вячеслав Таріелович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 57 назв
1400682
  Пешенко О.М. Судово-медична оцінка тілесних ушкоджень при неускладнених травмах шийного відділу хребта : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / Пешенко Олександр Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1400683
  Бартошик Н.В. Судово-медична оцінка ушкоджень на тілі та одязі, заподіяних при пострілах з нарізної вогнепальної зброї мисливськими патронами калібру 8х57 мм, що споряджені експансивними кулями : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / Бартошик Наталія Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1400684
  Повстяний В.А. Судово-медичне визначення давності смерті в пізньому постмортальному періоді за змінами Ахіллового сухожилку : автореф. дис. ... канд. мед. наук (д-ра філософії) : 14.01.25 / Повстяний Віталій Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Дніпроперов. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1400685
  Ергард Н.М. Судово-медичне визначення зажиттєвості повішення за кількісною оцінкою стероїдогенезу глюкокортикоїдів у надниркових залозах : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / Ергард Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1400686
  Алексін Г.Б. Судово-медичне встановлення давності смерті за дінамікою розпаду аскорбінової кислоти в кістковій тканині турпа : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.24 / Алексін Г. Б.; Київськ. держ ін-т удоскон. лікарів. – К., 1995. – 23л.
1400687
  Варуха К.В. Судово-медичне встановлення крові менструального походження : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / Варуха Катерина Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1400688
  Ірина Галдецька Судово-медичне дослідження речових доказів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 142-144.
1400689
  Герасименко О.І. Судово-медичний російсько-український словник-довідник / О.І. Герасименко. – Київ : Право, 1997. – 368с. – (Словники). – ISBN 966-546-010-2
1400690
  Григорійчук В.І. Судово-медичні аспекти проблемних питань юридичного характеру, які виникають в роботі відділу судово-медичної експертизи трупів // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 69-74. – ISSN 2218-838X
1400691
  Братасюк М.Г. Судово-правова реформа в сучасній Україні: духовно-інтелектуальний вимір // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-31.
1400692
  Сердюк В.О. Судово-правова реформа в Україні та глобалізаційні процеси // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; № 3)
1400693
  Демидова Л.М. Судово-правова реформа та актуальні проблеми захисту майнових прав потерпілих від злочинів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 271-272


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1400694
  Сердюк В.О. Судово-правова реформа: проблеми апеляційного та касаційного провадження // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 66-70. – (Правознавство ; Вип. 253)
1400695
  Капустинський В. Судово-правова система як складова державного управління // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 21-28.
1400696
  Капустинський В. Судово-правова система як складова методології державного управління // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 33-36. – ISSN 0132-1331
1400697
  Хавронюк М.І. Судово-практичний коментар до кримінального кодексу України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 листопада 2005 року (відповідає офіційному тексту) / М.І. Хавронюк. – Київ : Юристконсульт, 2006. – 550с. – (Бібліотека кримінального права). – ISBN 966-96-571-2-1
1400698
   Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. Савченка Андрія Володимировича. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 1271, [1] с. – ISBN 978-611-01-0517-0
1400699
  Олійник О.П. Судово-психіатрична оцінка станів залежності в кримінальному провадженні : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.16 / Олійник Оксана Петрівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. установа "НДІ психіатрії М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
1400700
  Олійник О.П. Судово-психіатрична оцінка станів залежності в кримінальному провадженні // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Держ. установа "Н.-д. ін-ту психіатрії М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 1 (96). – С. 63-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2410-7484
1400701
  Олійник О.П. Судово-психіатрична оцінка станів залежності від психоактивних речовин: сучасні тенденції, проблемні аспекти та перспективи // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 121-124. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2410-7484
1400702
  Лемик Р. Судово-психологічна експертиза (історико - правовий аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.316-321. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1400703
  Когутич І. Судово-слідчі дії як засіб розгляду кримінальних справ у суді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 352-357. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1400704
  Гураль О. Судово-слідчі справи Вероніки Черняхівської 1929 р. і 1938 р. як джерело для відтворення її просопографічного портрета // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 205-225. – ISSN 2306-4250
1400705
  Шаповалов В.В. Судово-фармацевтичне вивчення наркобізнес-середовища на криміналістичних принципах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 121-130. – ISSN 0201-7245
1400706
  Шаповалов В. Судово-фармацевтичне вивчення організованої наркозлочинності в Україні (криміналістичні засади) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 63-68
1400707
  Шаповалов Валерій Судово-фармацевтичні підходи до профілактики причин і умов поширення злочинів з незаконного обігу психоактивних речовин / Шаповалов Валерій, Шаповалова Вікторія, Рудика Марина // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 39-43
1400708
  Оніщук М. Судово - правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.15-19. – ISSN 0132-1331
1400709
  Розов В. Судово - психологічна експертиза // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.21-25. – ISBN 966-667-078-Х
1400710
  Лемик Р. Судово - психологічна експертиза: поняття, предмет та методика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.355-360. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1400711
  Юдахин А.В. Судовое Время. / А.В. Юдахин. – М, 1975. – 63с.
1400712
  Мойтени Э. Судовой колокол на улице Лунной. / Э. Мойтени. – Бухарест, 1980. – 40с.
1400713
  Ткачук Олег Степанович Судовой розгляд кримінальних справ про порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Ткачук Олег Степанович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1999. – 192л. – Бібліогр.:л.187-192
1400714
  Кудинов Н.Н. Судовые атомные энергетические установки. / Н.Н. Кудинов. – Л, 1964. – 332с.
1400715
  Курзон А.Г. Судовые паровые и газовые турбины. / А.Г. Курзон. – Л.
1. – 1958. – 304с.
1400716
  Васильев П.А. Судома-гора / П.А. Васильев. – Ленинград, 1982. – 264с.
1400717
  Треніна А.С. Судоми у воді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 5
1400718
   Судомская возвышенность.. – М.-Л., 1963. – 119с.
1400719
  Пальцева Л.А. Судопроизводство в Греции в VII-VI вв. до н.э. (по данным эпиграфических источников) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 17-24. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1400720
  Сухарева Н.В. Судопроизводство по администратмвным делам: история и современные проблемы // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.101-116
1400721
  Жеруолис И.А. Судопроизводство по делам и наложении штрафа и взыскания ущерба за лесонарушения в советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : / Жеруолис И. А.; Вильнюс. ГУ им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1958. – 24 с.
1400722
  Васильев С.В. Судопроизводство по делам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина при исполнении им трудовых обязанностей / С.В. Васильев. – Мариуполь, 1996. – 121с.
1400723
  Ковалева Е.Н. Судопроизводство по делам о расторжении брака / Е.Н. Ковалева. – М, 1964. – 50с.
1400724
  Катькало С.И. Судопроизводство по делам частного обвинения. / С.И. Катькало, В.З. Лукашевич. – Л., 1972. – 208с.
1400725
  Кострова Н.М. Судопроизводство по семейным делам / Н.М. Кострова. – Махачкала, 1978. – 124с.
1400726
  Дубинский А.Я. Судопроизводство по уголовным делам в Народной Республике Болгарии / А.Я. Дубинский, Г.И. Чангули. – К, 1979. – 95с.
1400727
  Синицкий В.Н. Судорожная готовность и механизмы эпилептических припадков / В.Н. Синицкий. – К., 1976. – 180с.
1400728
  Мутовин И.И. Судосталь. Абель : повести / И.И. Мутовин. – Краснодар : Книжное издательство, 1977. – 222 с. : ил.
1400729
  Собчук И.И. Судостроители. / И.И. Собчук. – Кострома, 1959. – 269с.
1400730
  Воронов О.К. Судостроительная промышленност ПНР в системе международного социалистического разделеня труда : Автореф... канд. экон.наук: 604 / Воронов О.К.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1970. – 27л.
1400731
   Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2005
1400732
   Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 1/2. – 2006
1400733
   Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 3/4. – 2006
1400734
   Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2007
1400735
   Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2007
1400736
   Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2007
1400737
   Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007
1400738
  Козинець О. Судоустрій і судочинство за судебниками 1497 та 1550 рр. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 35-39
1400739
  Ковальова С.Г. Судоустрій і судочинство на Українських землях Великого князівства Литовського : монографія / С.Г. Ковальов ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. гуманітар. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська акад.". – Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 184-199 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-336-113-0
1400740
  Ільїн О.В. Судоустрій на українських землях Російської імперії в першій половині XIX ст. (до судової реформи 1864 р.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 20-27. – ISSN 1999-5717
1400741
  Михайлішин В. Судоустрій та судочинство в Українській Державі гетьмана П. Скоропадського // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 214-216
1400742
  Биркович О.І. Судоустрій та судочинство України в контексті національної ментальності // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 88-97. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1400743
  Молдован В.В. Судоустрій України : Опорні конспекти / В.В. Молдован. – Київ : Юмана, 1997. – 160с. – ISBN 966-7005-15-1
1400744
  Молдован В.В. Судоустрій України : Опорні конспекти: Навч. посібник / В.В. Молдован. – Київ : Юмана, 1998. – 160с. – ISBN 966-7005-15-1
1400745
  Молдован В.В. Судоустрій України : Навчально-методичний комплекс / В.В. Молдован, А.В. Молдован; Ін-т післядипл. освіти КНУ ім. Т. Шевченка; Рец.: О.Р. Михайленко, В.П. Шибіко. – Київ : Київський університет, 2000. – 237с. – ISBN 966-7863-02-6
1400746
  Молдован В.В. Судоустрій України : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован; Мін-во освіти і науки України; Міжгалузевий ін-т управління. – Київ : Алерта, 2007. – 215с. – ISBN 966-8533-58-7
1400747
  Молдован В.В. Судоустрій України : навчальний. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, С.М. Мельник ; МОН України. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Алерта, 2010. – 360 с. – ISBN 978-966-2183-39-9
1400748
  Молдован В.В. Судоустрій України : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.В. Молдован, С.М. Мельник ; КНУТШ. – 3-те вид., переробл. та допов. – Київ : Алерта, 2011. – 284 с. – ISBN 978-617-566-075-1
1400749
  Молдован В.В. Судоустрій України : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.В. Молдован, С.М. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : Алерта, 2013. – 280 с. : табл. – Додатки: с. 230-276. – ISBN 978-617-566-161-1
1400750
   Судоустрій України : підручник / [Гринюк В.О. та ін.] ; за ред. М.А. Погорецького, О.Г. Яновської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 339, [4] с. – На обкл.: До 180 річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 279-280. – Бібліогр.: с. 313-339 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-623-1


  В кн. також автори: Крижанівський В.В., Куйбіда Р.О., Кучинська О.П., Малюга В.І., Молдаван В.В., Плахотнік О.В., Погорецький М.А., Романюк Я.М., Сергєєва Д.Б., Сиза Н.П., Шибіко В.П., Шукліна Н.Г., Яновська О.Г.
1400751
  Молдован А.В. Судоустрій Федеративної Республіки Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Висвітлюються питання судоустрою Федеративної Республіки Німеччини. Подаються схеми Федеральних і земельних судів, компетенція, структура судових органів, різних ланок. Про значимість судів різної юрисдикції в системі правосуддя ФРН дає уяву і наведена ...
1400752
  Молдован В.В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція, Судові органи ООН : Навчальний посібник / В.В. Молдован; МОіНУ. КНУТШ. – Київ : Кондор, 2003. – 256с. – ISBN 966-8251-16-4
1400753
  Молдован В.В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : навчальний посібник / В.В. Молдован ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Кондор, 2009. – 256 с. – ISBN 966-8251-16-4
1400754
  Молдован В.В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН : навч. посібник / В.В. Молдован, А.В. Молдован ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 363, [1] с. : табл. – Додатки: с. 323-363. – ISBN 978-617-673-155-9
1400755
   Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні / Л.М. Лобойко, О.Г. Шило, Л.М. Москвич, Н.В. Глинська, О.І. Марочкін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 221-245. – ISSN 2524-0323
1400756
  Карев Д.С. Судоустройство / Д.С. Карев. – М, 1949. – 64с.
1400757
  Бибило В.Н. Судоустройство в Республике Беларусь : Учеб. пособие / В.Н. Бибило. – Минск, 2000. – 384с. – ("Право",приложение к журналу "Право и экономика")
1400758
  Вышинский Я А. Судоустройство в СССР : ; уч. пос. для юр. курсов в четырех очерках / А.Я. Вышинский. – изд. 2-е дополн. и перераб. – Москва : Госиздат Сов. зак-во [ОГИЗ]
Ч. 4 : Советская прокуратура ее задачи. – 1935. – с.
1400759
  Вышинский Я А. Судоустройство в СССР [Текст] : Учеб. пособие для юрид. курсов в 4 очерках / А.Я. Вышинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Госиздат Сов. законодательство, 1935 (15 тип. треста "Полиграфкнига"), 1935. – 65 с. – (Советская прокуратура и ее задачи)
1400760
  Кейлин А.Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств / А.Д. Кейлин. – М, 1950. – 312с.
1400761
  Кейлин А.Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств / А.Д. Кейлин. – М, 1961. – 312с.
1400762
  Торосян Х.А. Судоустройство и судопроизводство в средневековой Армении по Судебнику Мхитара Гогиа. : Автореф... канд. юрид.наук: / Торосян Х.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 20л.
1400763
   Судоустройство и уголовное судопроизводство России 1-й половины XIX века.. – Иркутск, 1993. – 30с.
1400764
  Голунский С.А. Судоустройство и уголовный процесс современных буржуазных государств. / С.А. Голунский, Д.С. Карев. – М., 1938. – 99с.
1400765
  Карев Д.С. Судоустройство и уголовный процесс стран народной демократии / Д.С. Карев, П В. Радьков, . – М, 1959. – 286с.
1400766
  Илюхин А.В. Судоустройство с участием присяжных заседателей по "Основным положениям преобразования судебной части в России» 1862 г. и по «Концепции судебной реформы в РСФСР" 1991 г. как программам судебных преобразований в России: сравнительно-правовой анализ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 14-17. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются вопросы судоустройства с участием присяжных заседателей по "Основным положениям преобразования судебной части в России" 1862 г. и по "Концепции судебной реформы в РСФСР" 1991 г. как программам судебных преобразований в России. ...
1400767
   Судоустройство СССР и организация работы судов, органов юстиции и прокуратуры.. – М., 1983. – 224с.
1400768
  Голунский С.А. Судоустройство СССР. / С.А. Голунский, Д.С. Карев. – М., 1938. – 88с.
1400769
  Голунский С.А. Судоустройство СССР. / С.А. Голунский, Д.С. Карев. – М., 1946. – 195с.
1400770
  Куталейшвили З.Г. Судоходство в Западной Грузии (по этнографическим данным) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Куталейшвили З.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 21л.
1400771
  Пышкин Б.А. Судоходство на малых реках Украины / Б.А. Пышкин, Н.В. Лебедич. – К., 1957. – 156с.
1400772
  Куйбіда Р. Судочинна каламуть або ще раз про реформу судового процесу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1400773
  Скржинська М.В. Судочинство в античних державах Північного Причорномор"я // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 4-11. – ISSN 0130-5247
1400774
  Михайленко В.В. Судочинство в господарських судах України (за матеріалами практики Вищого господарського суду України) : [посібник] / В.В. Михайленко. – Київ : Дакор, 2015. – 351, [1] с. – ISBN 978-617-7020-43-0
1400775
  Любер О. Судочинство в Польщі - єдність та боротьба знань з бюрократією // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 131-133
1400776
  Андріянова Л. Судочинство в Рехскомісаріаті "Україна" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 30
1400777
  Жорнік М.О. Судочинство в справах про визнання недійсними правочинів, вчинених із дефектами волі (на матеріалах судової практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Жорнік Марія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1400778
  Жорнік М.О. Судочинство в справах про визнання недійсними правочинів, вчинених із дефектами волі (на матеріалах судової практики) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Жорнік Марія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 219 л. – Бібліогр.: л. 187-219
1400779
  Кобилецький М. Судочинство вірменської громади у м. Львові(ХІУ-ХУІІІ ст.) // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.119-122. – Бібліогр.: 10 н. – ISSN 1561-4999
1400780
  Мицик В.В. Судочинство Європейського суду з прав людини щодо прав національних меншин // Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / Р.І. Благута, О.М. Балинська, А.І. Білас, Білас, А.-Р.І, В.К. та ін. Грищук. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 161-182. – ISBN 978-617-7624-26-3
1400781
  Лилак Д. Судочинство і третейський розгляд в аспекті проблеми доступу до правосуддя // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 33-41.
1400782
  Гайдулін О.О. Судочинство по добрій совісті ( iudicia bonae fidei ): історичні витоки та перспективи дослідження // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 176-180
1400783
  Нечитайло О. Судочинство у Верховному Суді України: з думкою про громадян? / О. Нечитайло, А. Поляничко // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 3-9
1400784
  Нечитайло О. Судочинство у Верховному Суді України: з думкою про громадян? / О. Нечитайло, А. Поляничко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1400785
  Панченко В. Судочинство у мирових судах Волині у другій половині XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 161-165. – ISSN 2222-5250


  Сторінки однієї архівної справи.
1400786
  Шабалін А.В. Судочинство у справах наказного провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шабалін Андрій Валерійович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1400787
  Ганкевич О.М. Судочинство у справах про визнання батьківства, материнства та його оспорювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ганкевич Ольга Михайлівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1400788
  Грабовська О.О. Судочинство у справах про усиновлення дітей іноземними громадянами : монографія / О.О. Грабовська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 148с. – ISBN 966-594-846-6
1400789
  Проскурняк О.Г. Судочинство як вид юридичної діяльності // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 106-110. – ISBN 978-617-7096-97-8
1400790
   Судската заштита на човековите права во Република Македониjа = Legal protection of human rights in the Republic of Macedonia : науч. и стручна расправа одржана на 8 окт. 2014 г. / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. одб.: В. Камбовски (претседател), Т. Фити, Г. Петрески]. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите. – (Проект "Хармонизациjа на правниот систем на Република Македониja со правото на европската униjа" ; кн. 6). – ISBN 978-608-203-125-5
Кн. 6 : / [уред. одб.: В. Камбовски (претседател), Т. Фити, Г. Петрески]. – 2014. – 202 с. – парал. тит. лист англ. та макед. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1400791
  Ваксберг А.И. Суду все ясно / А.И. Ваксберг. – Москва, 1962. – 109с.
1400792
  Ткач Д.В. Суду не буде : Повість / Д.В. Ткач. – Київ : Молодь, 1971. – 131с.
1400793
  Жюлье Эдуард Суды для малолетних в Соединенных Штатах Северной Америки / Эдуард Жюлье ; пер. А. К. Г.; С предисл. Н. Окунева. – Санкт-Петербург : [Городская тип.], 1909. – VI, [2], 37 с. – В конце текста: Edouard Julhiet
1400794
  Питер Соломон-мл Г. Суды и конституция Росийской Федерации: десятьт лет спустя // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.140-149. – ISSN 1560-7828
1400795
  Карло Гуарньери Суды и маргинальные группы, континентально-европейские подходы // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 124-137. – ISSN 1812-7126
1400796
  Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия. / Апарова Т.В. ; Ин-т международного права и экономики. – Москва : Триада, 1996. – 157 с. – ISBN 5-86344-051-1
1400797
  Питер Суды и судьи при авторитарных режимах / Питер, Соломон-мл. // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 156-174. – ISSN 1812-7126
1400798
  Гончар И. Суды подались в науку // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2012. – 25 сентября (№ 39)


  19 сентября ВСУ и КНУ имени Тараса Шевченко заключили договор о творческом сотрудничестве. Договор, подписанный Председателем ВСУ Петром Пилипчуком и ректором КНУ Леонидом Губерским, позволит студентам юрфака КНУ закрепить теоретические знания, ...
1400799
  Пилецкий С.Г. Суды присяжных: иллюзия непредвзятости и явь непрофессионализма // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3 (323 ). – С. 74-79. – ISSN 0132-1625
1400800
  Краснов Ю.К. Суды СССР в годы Великой Отечественной войны / Ю.К. Краснов, А.В. Потапова, А.А. Воротынцева // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 9. – С. 13-18. – ISSN 1812-3805
1400801
  Филиппов Е.И. Судят товарищеские суды / Е.И. Филиппов. – Москва, 1962. – 31с.
1400802
  Софронов А.В. Судьба - індичка / А.В. Софронов. – Київ, 1964. – 123с.
1400803
  Ханбеков Л.В. Судьба - это мы / Л.В. Ханбеков. – Челябинск, 1984. – 142с.
1400804
  Авдеенко А.О. Судьба : роман / А.О. Авдеенко. – Москва : Художественная литература, 1936. – 270 с. : портр.
1400805
  Метаксэ Судьба : стихи / Метаксэ Погосян ; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 80 с.
1400806
  Дерьяев Х. Судьба : роман / Хыдыр Дерьяев; пер. с туркм. И.Ходжаева и В.Курдицкого. – Ашхабад : Туркменгосиздат
1. – 1963. – 367 с.
1400807
  Передреев А.К. Судьба / А.К. Передреев. – М, 1964. – 61с.
1400808
  Дерьяев Х. Судьба : роман / Хыдыр Дерьяев; пер. с туркм. В.Курдицкий. – Ашхабад : Туркмениздат
2. – 1964. – 304 с.
1400809
  Рахим И. Судьба : роман / Ибрагим Рахим; авториз. пер. с узб. Д.Холендро. – Москва : Советский писатель, 1966. – 287 с.
1400810
  Рахим И. Судьба : роман / Ибрагим Рахим; авториз. пер. с узб. Д.Холендро. – Москва : Советский писатель, 1966. – 287 с.
1400811
  Алиева Г Ф. Судьба : повесть / Фазу Алиева ; пер. с авар. А. Павлова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 215 с.
1400812
  Якутский Н.Г. Судьба : роман / Николай Якутский ;. – Москва : Советская Россия, 1968. – 461 с.
1400813
  Дерьяев Х. Судьба : роман / Хыдыр Дерьяев; пер. с туркм. В.Курдицкий. – Ашхабад : Туркменистан
3. – 1969. – 352 с.
1400814
  Якутский Н.Г. Судьба : роман / Николай Якутский ;. – Москва : Советский писатель, 1971. – 318 с.
1400815
  Дерьяев Х. Судьба : роман / Хыдыр Дерьяев; пер. с туркм. В.Курдицкого. – Ашхабад : Туркменистан
4. – 1972. – 318 с.
1400816
  Проскурин П.Л. Судьба / П.Л. Проскурин. – Москва, 1973. – 672с.
1400817
  Проскурин П.Л. Судьба / П.Л. Проскурин. – Москва : Советский писатель, 1974. – 831с.
1400818
  Хузангай П. Судьба : стихи и поэма / П. Хузангай; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1974. – 269 с.
1400819
  Дерьяев Х. Судьба : Роман в 2-х тт. / Х. Дерьяев. – Москва : Художественная литература
Т.1. – 1975. – 448с.
1400820
  Дерьяев Х. Судьба : Роман в 2-х тт. / Х. Дерьяев. – Москва : Художественная литература
Т.2. – 1975. – 480с.
1400821
  Якутский Н.Г. Судьба : роман / Николай Якутский ; авториз. пер. с якут. М.Мусиенко. – Москва : Советская Россия, 1976. – 573 с.
1400822
  Шевченко М.В. Судьба / М.В. Шевченко. – М, 1977. – 31с.
1400823
  Романенко Л.Н. Судьба / Л.Н. Романенко. – Рига, 1978. – 119с.
1400824
  Некрасова К.А. Судьба / К.А. Некрасова. – М, 1981. – 143с.
1400825
  Злотников Н.М. Судьба / Н.М. Злотников. – Ижевск, 1981. – 72с.
1400826
  Проскурин П.Л. Судьба / П.Л. Проскурин. – Москва : Военное издательство, 1982. – 635с.
1400827
  Лу Яо Судьба / Лу Яо. – М., 1988. – 166с.
1400828
  Слуцкий Б.А. Судьба / Б.А. Слуцкий. – М., 1990. – 190с.
1400829
  Проскурин П.Л. Судьба / П.Л. Проскурин. – Москва, 1991. – 973с.
1400830
  Дудин М.А. Судьба / М.А. Дудин. – Л., 1991. – 190с.
1400831
  Жукова Александра Судьба : Роман / Жукова Александра. – Киев : Хрещатик, 1993. – 320с. – ISBN 5-7707-0288-9
1400832
  Гришина Р.П. Судьба "балканских союзников" 1912-1913 годов. Взгляд из XXI столетия / Р.П. Гришина, А.Л. Шемякин // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 115-132. – ISSN 0130-3864
1400833
  Кучеренко Г.С. Судьба "Завещания" Жана Мельев ХVIII веке / Г.С. Кучеренко. – Москва, 1968. – 211с.
1400834
  Рева-Левшакова Судьба "неореализма" в литературоведении // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 79-83. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Автор статьи обращается к истории возникновения одного из интересных и полемических терминов начала ХХ века – термина «неореализм». Факт существования неореализма в литературе, а затем и литературоведении, через посредство философии, был очевиден. ...
1400835
  Касумов А. Судьба Адили : роман / А. Касумов; авториз. пер. с азерб. А.Алиева. – Москва : Советский писатель, 1968. – 240 с.
1400836
  Эрлихман Вадим Судьба адмирала : избранный гость // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 180-181 : Фото
1400837
  Брент Джим Судьба акробата / Брент Джим. – М, 1965. – 287с.
1400838
  Папаригопуло Б. Судьба актера / Б. Папаригопуло. – Ленинград, 1930. – 168 с.
1400839
  Север Н.М. Судьба актера / Н.М. Север. – Ярославль, 1964. – 98с.
1400840
  Вигилянский Н.Д. Судьба Александры Соколовой / Н.Д. Вигилянский. – Москва, 1968. – 219с.
1400841
  Якименко Л.Г. Судьба Алексея Ялового / Л.Г. Якименко. – М, 1976. – 543с.
1400842
  Финк В.Г. Судьба Анри Ламбера / В.Г. Финк. – Л, 1948. – 328с.
1400843
  Айвазян С.Б. Судьба армянская : об Исраеле Ори : роман / С.Б. Айвазян ; пер. с арм. Р. Кафриэлянц ; худож. Н.А. Короткин. – Москва : Советский писатель, 1976. – 496 с. : ил.
1400844
  Айвазян С.Б. Судьба армянская : об Исраеле Ори : роман / С.Б. Айвазян ; пер. с арм. Р. Кафриэлянц. – Москва : Советский писатель, 1984. – 528 с.
1400845
  Гайдар А.П. Судьба барабанщика / А.П. Гайдар. – Москва-Л., 1947. – 174с.
1400846
  Гайдар А.П. Судьба барабанщика / А.П. Гайдар. – Москва, 1981. – 127с.
1400847
  Гайдар А.П. Судьба барабанщика / А.П. Гайдар. – Москва, 1983. – 95с.
1400848
  Гайдар А.П. Судьба барабанщика / А.П. Гайдар. – Сыктывкар, 1988. – 156с.
1400849
  Осипова В.А. Судьба библиотек в мире цифровой информации // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – октябрь. – С. 58-61. – ISSN 1726-6726
1400850
  Дубровина Л.А. Судьба библиотек Украины в период Великой Отечественной войны в трудах современных украинских историков // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 2. – С. 27-32
1400851
  Кулябко Е.С. Судьба библиотеки и архива М.В Ломоносова / Е.С. Кулябко. – Л., 1975. – 227с.
1400852
  Слуцький А. Судьба библиотеки Межигорского монастыря на Кубани // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 100-116. – ISSN 1728-9572
1400853
  Димитрова С. Судьба болгарского предложения в послевоенный период // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 31-36. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1400854
  Белова Е.В. Судьба бугского казачества. Конец XVIII - начало ХIX века // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 53-56. – ISSN 0321-0626
1400855
  Солнцева В.П. Судьба в окошко постучит / В.П. Солнцева. – М., 1980. – 311с.
1400856
  Бирюков Н.З. Судьба в твоих руках / Н.З. Бирюков. – Москва, 1984. – 207с.
1400857
  Цыденова Д.Ц. Судьба в традиционных представлениях агинских бурят // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 112-121. – ISSN 1563-0102
1400858
  Мулдагалиев Д. Судьба вдовы : поэма / Джубан Мулдагалиев ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1964. – 116 с.
1400859
  Кулешов А.П. Судьба велосипедиста / А.П. Кулешов. – М., 1968. – 214с.
1400860
  Рабинович М.Г. Судьба вещей / М.Г. Рабинович. – М., 1963. – 190с.
1400861
  Парыгина Н.Д. Судьба врача / Н.Д. Парыгина. – М., 1983. – 240 с.
1400862
  Чернов Ю.М. Судьба высокая "Авроры" / Ю.М. Чернов. – М., 1980. – 286с.
1400863
  Чернов Ю.М. Судьба высокая "Авроры" / Ю.М. Чернов. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 336с.
1400864
  Чернов Ю.М. Судьба высокая "Авроры" / Ю.М. Чернов. – 3-е изд., доп. – М., 1987. – 352с.
1400865
  Цалик С. Судьба галицкого Рокфеллера // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 10 (518), 10.03.2017. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  Станислав Щепановский был не только бизнесменом-новатором, но и разрабатывал экономические реформы.
1400866
  Лучанинов Д.В. Судьба генерала Джона Турчина : роман / Д.В. Лучанинов. – Москва : Советский писатель, 1970. – 391с.
1400867
  Лучанинов Д.В. Судьба генерала Джона Турчина : Роман / Д.В. Лучанинов. – Москва : Советский писатель, 1974. – 400с.
1400868
  Салин А.С. Судьба герменевтики и акторно-сетевые подходы // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 40-43
1400869
   Судьба гласности - судьба перестройки.. – М., 1990. – 333с.
1400870
  Чугай О.О. Судьба глины / О.О. Чугай. – М, 1982. – 79с.
1400871
  Каманин И. Судьба грамоты кн. Романа Галицкого. / И. Каманин. – К. – 10с.
1400872
  Ржевская В.С. Судьба Грибоедова // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 2
1400873
  Бараташвили Н.М. Судьба Грузии : [поэма и стихотворения : 200-летию Георгиев. трактата - первого манифеста дружбы рус. и груз. народов посвящается, 1783-1983] / Николоз Бараташвили ; [вступ. ст. Г. Абашидзе (с. 9-31) ; пер. Б. Пастернака]. – Москва : Книга, 1983. – 320 с. : ил. – Тит. л. парал. на рус. и груз. - Миниатюрное издание в футляре.


  В прил.: Николай Бараташвили / Б. Пастернак ; По следам неизвестных фотографий / Д. Шуглиашви
1400874
  Тихомиров А.А. Судьба Дарвинизма : I. Что дали зоологии последние тридцать лет? : II. Животные и человек / А. Тихомиров. – Санкт-Петербург : Книгопечатня Шмидт, 1907. – 82 с. : ил.
1400875
  Глинка В.М. Судьба дворцового гренадера / В.М. Глинка. – М, 1979. – 319с.
1400876
  Глинка В.М. Судьба дворцового гренадера / В.М. Глинка. – М, 1990. – 317с.
1400877
  Новиков Б.В. Судьба двух открытий : Очерк о Евгении Федоровиче Гроссе / Б.В. Новиков, Е.О. Чернышева. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 104 с.
1400878
  Кузнецов Ф.Ф. Судьба деревни в прозе и критике / Ф.Ф. Кузнецов. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
1400879
  Коэн А. Судьба дискуссии двух Кембриджей о теории капитала / А. Коэн, Дж. Харкурт // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 4-27. – ISSN 0042-8736
1400880
  Фельдман О.М. Судьба драматургии Пушкина / О.М. Фельдман. – М. : Искусство, 1975. – 310 с.
1400881
  Костюковский Б.А. Судьба друга. Повесть о Б.Н. Гайнулине / Б.А. Костюковский. – М., 1963. – 176с.
1400882
  Турсунов Д.Д. Судьба единая, заботы общие / Д.Д. Турсунов. – Фрунзе, 1983. – 150с.
1400883
  Баимов Р.Н. Судьба жанра : взаимодействие и развитие жанровых форм башк. прозы / Роберт Баимов. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1984. – 320 с., [1] л. портр.
1400884
  Кенин-Лопсан Судьба женщины : роман / Кенин-Лопсан; Монгуш Кенин;Лопсан; пер. с тувин. В.Малютина. – Кызыл : Тувин. кн. изд-во, 1973. – 256 с.
1400885
  Новикова М.И. Судьба женщины / М.И. Новикова. – К., 1988. – 207с.
1400886
  Ефимов Б. Судьба журналиста / Б. Ефимов. – М, 1988. – 48с.
1400887
  Баландин Р.К. Судьба Земли / Р.К. Баландин. – Минск, 1973. – 119с.
1400888
  Абдыраманов Ш. Судьба земли предков : романы, рассказы / Шабданбай Абдыраманов ; [пер. с кирг. С. Виленского, В. Цыбина]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1987. – 478, [2] с. : ил.
1400889
   Судьба зовет в дорогу.. – М., 1987. – 381с.
1400890
  Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. В 2-х т. / Г.П. Федотов. – Санкт-Петербург : София. – ISBN 5-87316-002-3
Т.2. – 1991. – 352с.
1400891
  Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. В 2-х т. / Г.П. Федотов. – Санкт-Петербург : София. – ISBN 5-87316-002-3
Т.2. – 1992. – 352с.
1400892
  Капусто Ю.Б. Судьба и жизнь / Ю.Б. Капусто. – М., 1981. – 143с.
1400893
  Бакши К. Судьба и камень / К. Бакши. – Москва : Изобразительное искусство, 1983. – 230 с. : ил.
1400894
  Инов И.В. Судьба и музы Витезслава Незвала: По страницам воспоминаний, дневников, писем, рукописей... / И.В. Инов. – Москва, 1990. – 224с.
1400895
  Баталов А.В. Судьба и ремесло / А.В. Баталов. – Москва : Искусство, 1984. – 255 с. : ил. – (Творч. лаб. кинематографиста)
1400896
  Баталов А.В. Судьба и ремесло / Алексей Баталов. – Москва : Вагриус, 2006. – 256с. : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0313-3
1400897
  Белецкая В.В. Судьба и совесть : [очерки] : о судьбе А.Д. Сахарова, Ю.Ф. Орлова / Белецкая В.В. ; предисл. П.Л. Капицы. – Москва : Правда, 1989. – 46 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 48)
1400898
  Чукреев В.И. Судьба и судьбы / В.И. Чукреев. – М, 1965. – 336с.
1400899
  Шошин В.А. Судьба и счастье -- Ленинград! / В.А. Шошин. – Л., 1987. – 237с.
1400900
  Шитов А.М. Судьба и творчество философа С.И. Гессена // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 8. – С. 94-96. – ISSN 0235-1188
1400901
  Гербер А.Е. Судьба и тема / А.Е. Гербер. – М, 1985. – 143с.
1400902
  Трофимов Судьба играет человеком. / Трофимов, с.А. – Душанбе, 1965. – 95с.
1400903
  Могилевский Л.Б. Судьба идеи / Л.Б. Могилевский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 173с.
1400904
  Рымарь Б.В. Судьба или человек / Б.В. Рымарь. – М., 1966. – 31с.
1400905
  Жариков Л.М. Судьба Илюши Барабанова / Л.М. Жариков. – Москва, 1967. – 375с.
1400906
  Жариков М Л. Судьба Илюши Барабанова / М Л. Жариков, . – Москва, 1971. – 399с.
1400907
  Жариков М Л. Судьба Илюши Барабанова / М Л. Жариков, . – Москва, 1971. – 415с.
1400908
  Боханов А.Н. Судьба императрицы / Александр Боханов. – 3-е изд. – Москва : Русское слово, 2007. – 384с., [ 32 ] с. илл. – (История в лицах). – ISBN 978-5-94853-854-9
1400909
  Черкасов П.П. Судьба империи / П.П. Черкасов. – М, 1983. – 184с.
1400910
  Высокоостровский Л Судьба Йожефа Гацека. / Л Высокоостровский. – Москва, 1959. – 28с.
1400911
  Фудель И. Судьба К.Н. Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 250-255. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
1400912
  Грифцов Б.А. Судьба К.Н. Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 294-358. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
1400913
  Айналов Д.В. Судьба Киевского художественного наследия : [оттиск] / Д. Айналов. – [Казань] : Типография Я. Башмаков и Ко. – 18 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  В пр. №50714 напис: Многоуважаемой Наталье Дмитриевне Полонской-Василенко от автора на добрую память. Киев. 15 Сент. 1928.
1400914
  Воронцов В.Б. Судьба китайского Бонапарта / В.Б. Воронцов. – Москва, 1989. – 333с.
1400915
  Филонович С.Р. Судьба классического закона: прошлое и настоящее закона Кулона / С.Р. Филонович. – Москва : Наука, 1990. – 174с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 79)
1400916
  Елкин А.С. Судьба книг и рукописей / А.С. Елкин. – Москва : Просвещение, 1976. – 192 с.
1400917
  Елкин Анатолий Сергеевич Судьба книг и рукописей / Елкин Анатолий Сергеевич. – Москва : Просвещение, 1976. – 192с. – (Книга для учащегося)
1400918
  Некрасов А.С. Судьба корабля / А.С. Некрасов. – М, 1958. – 62с.
1400919
  Жуковская Н.Л. Судьба кочевой культуры : рассказы о Монголии и монголах / Н.Л. Жуковская; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1990. – 110 с. – ISBN 5-02-016723-1
1400920
  Мартынов Б.В. Судьба крейсера "Баия" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 32-45. – ISSN 044-748Х


  Некоторые мысли о союзничестве в годы Второй мировой.
1400921
  Герштейн Э.Г. Судьба Лермонтова / Э.Г. Герштейн. – Москва : Советский писатель, 1964. – 496 с.
1400922
  Герштейн Э.Г. Судьба Лермонтова / Э.Г. Герштейн. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Художественная литература, 1986. – 350 с.
1400923
  Бурлака Г.Н. Судьба литературного наследия Маркиана Шашкевича и текстологические вопросы его изучения : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Бурлака Г. Н.; Ин-т литер. им. Шевченко. – Киев, 1985. – 18л.
1400924
  Пигарев К.В. Судьба литературного наследия Ф. И. Тютчева / К.В. Пигарев. – М. – [48] с.
1400925
  Орлов В.Н. Судьба литературного наследства Дениса Давыдова / В.Н. Орлов, 1935. – 292-340с.
1400926
  Векслер И. Судьба литературного наследства Ф.М. Решетникова / И. Векслер. – Москва, 1932. – [10] с.
1400927
  Игнатьев О.К. Судьба Лючано Кастеллини / О.К. Игнатьев. – Москва, 1962. – 128с.
1400928
  Бялик Б.А. Судьба Максима Горького / Б.А. Бялик. – М : Художественная литература, 1968. – 391с.
1400929
  Бялик Б.А. Судьба Максима Горького / Б.А. Бялик. – 2-е. – М : Художественная литература, 1973. – 366 с.
1400930
  Бялик Б.А. Судьба Максима Горького / Б.А. Бялик. – 3-е доп. – М : Художественная литература, 1986. – 478 с.
1400931
   Судьба малых рек на примере бассейна Десны. – Москва, 1975. – 80с.
1400932
  Диренгерова А.М. Судьба Марты. / А.М. Диренгерова. – М.
Кн.1. – 1957. – 423с.
1400933
  Сафаров Р.А. Судьба мастера / Р.А. Сафаров. – Ташкент, 1987. – 314с.
1400934
  Иванов Д.В. Судьба метафизики в аналитической философии : Карнап, Куайн, Крипке // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 4. – С.99-113. – ISSN 0235-1188
1400935
  Бросова Н.З. Судьба метафизики и судьба человека // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 64-65. – ISSN 0042-8744
1400936
  Пальман В.И. Судьба моих друзей / В.И. Пальман. – М, 1958. – 135с.
1400937
  Пальман В.И. Судьба моих друзей / В.И. Пальман. – Краснодар, 1959. – 200с.
1400938
  Чхенкели З.М. Судьба молодого поколения в прозе Вольфганга Борхерта : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Чхенкели З.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21л.
1400939
  Иванова Л.М. Судьба молодой семьи / Л.М. Иванова. – М, 1989. – 190с.
1400940
  Розин В.М. Судьба молодой семьи / В.М. Розин. – М, 1990. – 107с.
1400941
  Ланда Р.Г. Судьба морисков ( к 400-летию изгнания ) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 5-18. – ISSN 0869-1908
1400942
  Файерштейн П.М. Судьба моя- газета / П.М. Файерштейн. – М, 1989. – 171с.
1400943
  Перевалов Н.И. Судьба моя / Н.И. Перевалов. – Новосибирск, 1972. – 180с.
1400944
  Медведев Ф.Н. Судьба моя сгорела можду строк / Ф.Н. Медведев. – М, 1987. – 46с.
1400945
  Венгер В.К. Судьба моя, театр / В.К. Венгер. – Иркутск, 1986. – 236с.
1400946
  Ятыргин В.В. Судьба мужчину не балует : повесть / Василий Ятыргин ; пер. с чукот. А.Мифтахутдинова. – Магадан, 1970. – 96 с.
1400947
  Ятыгин Д.Л. Судьба мужчину не балует / Д.Л. Ятыгин. – М, 1970. – 76с.
1400948
  Данилевская Н.В. Судьба музыканта / Н.В. Данилевская. – М, 1963. – 150с.
1400949
  Анарбаев С. Судьба Мунаввар : повесть / Анарбаев С. ; авториз. пер. с узб. Ю. Карасева. – Москва : Совецкий писатель, 1967. – 279 с. : ил.
1400950
  Шивацза Судьба Мэйянцзы / Шивацза. – Ташкент, 1935. – 38 с.
1400951
  Жечев Т. Судьба народа - судьба литература / Т. Жечев. – М, 1987. – 334с.
1400952
  Литвинов В.М. Судьба народная / В.М. Литвинов. – М. : Современник, 1986. – 235 с.
1400953
  Сурикова О.А. Судьба наследия Николая Гумилёва в 1960-1980-е гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 111-120. – Библиогр.: Лит.: с. 119-120. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1400954
  Созонов С. Судьба нашей средней школы / С. Созонов. – Москва : Т-во И.Д. Сытина, 1907. – 79 с.
1400955
  Ивин М.Е. Судьба Николая Вавилова: док. повесть / М.Е. Ивин. – Л., 1991. – 416с.
1400956
  Чернышова-Мельник Судьба нумизмата. Великий князь Георгий Михайлович // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 3. – С. 173-180. – ISSN 0131-2332
1400957
  Княжецкая Е.А. Судьба одкой карты / Е.А. Княжецкая. – Москва : Мысль, 1964. – 120с. – (Географическая серия)
1400958
  Дружинин И.А. Судьба одного выпуска. / И.А. Дружинин. – Л, 1981. – 71с.
1400959
  Айни С. Судьба одного народа / Садриддин Айни; пер. с тадж. – Москва : Правда, 1978. – 47 с.
1400960
  Ляскоронский В.Г. Судьба одной археологической находки. – Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1913. – 11с. – Отд.оттиск из журнала Министерсва Народного просвещения за 1913 г.
1400961
  Пикалов В.Г. Судьба одной книги / В.Г. Пикалов, С.М. Куделко // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 129-135. – ISBN 978-966-8558-75-7
1400962
   Судьба одной книги.. – 41с.
1400963
  Маслов С. Судьба особого назначения // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12. – С. 53-55. – ISSN 0235-7089


  Спустя 65 лет после подвига майор "Вихрь" получил награду из рук Президента Российской Федерации В.В. Путина.
1400964
  Гарбер Г.Е. Судьба открытий Альберта Эйнштейна и его жизнь / Г.Е. Гарбер. – Саратов : Саратовский источник, 2011. – 68, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 68. – ISBN 978-5-91879-141-7
1400965
  Лукин Н.В. Судьба открытия / Н.В. Лукин. – Москва-Л., 1951. – 576с.
1400966
  Лукин Н.В. Судьба открытия / Н.В. Лукин. – Москва, 1958. – 532с.
1400967
  Лукин Н.В. Судьба открытия / Н.В. Лукин. – М., 1968. – 534с.
1400968
  Стариков И.Т. Судьба офицера / И.Т. Стариков. – Киев, 1991. – 431с.
1400969
  Иваненко Анна Судьба парахода : Адмирал. Совет дня // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 100-102 : Іл.
1400970
  Анучин Д.Н. Судьба первого издания "Путешествия Радищева" / Д.Н. Анучин. – Москва : Тип. Т-ва Рябушинских, 1918. – 46 с.


  На тит. л. фамилия: В. Мияковский
1400971
  Чепалов А.И. Судьба пересмешника или новые странствия Фракасса / А.И. Чепалов. – Харьков, 2001. – 188с.
1400972
  Аррениус Св. Судьба планет / Аррениус Св. ; под ред. Б.М. Житкова. – Москва : Наука, 1912. – 45 с.
1400973
  Глумов А.Н. Судьба Плещеевых / А.Н. Глумов. – Москва, 1973. – 544с.
1400974
  Чубакова В.С. Судьба по выбору / В.С. Чубакова. – Л, 1975. – 254с.
1400975
  Шарипов А.А. Судьба полководца / А.А. Шарипов. – М., 1988. – 429с.
1400976
  Прокушев Ю.Л. Судьба поэта / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Правда, 1976. – 48 с.
1400977
  Куприянов И.Т. Судьба поэта : (Личность и поэзия Максимилиана Волошина) / И.Т. Куприянов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 231 с.
1400978
  Куприянов И.Т. Судьба поэта / И.Т. Куприянов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 321с.
1400979
  Мигунов А.А. Судьба поэта / А.А. Мигунов. – М, 1983. – 115с.
1400980
  Соложенкина Светлана Судьба поэта : поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 1 (648). – С. 4-12. – ISSN 0132-2036
1400981
  Шумилин А. Судьба президента // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 6 (1172). – С. 4-7. – ISSN 0234-1670


  Президент Хосни Мубарак переоценил свои возможности и недооценил степень недовольства последними годами своего правления в собственной стране
1400982
  Арабаджиу Р.В. Судьба примадонны: воспоминания и документы о жизни и творчестве Л.Я.Липковской / Радион Арабаджиу. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1989. – 228, [6] с., [12] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 185-221. - Опер. партии Л.Я. Липковской с. 222-224. - Имен. указ.: с. 225-232
1400983
  Всеволожский И. Судьба прозорливца / И. Всеволожский. – Дзауджикау, 1948. – 64с.
1400984
  Меджидов К. Судьба прокурора Али Шахова : роман / Кинс Меджидов ; авториз. пер. с лезг. В.Архангельского. – Москва : Современник, 1975. – 223 с.
1400985
  Полянский Н.Н. Судьба процессуальных гарантий личной свободы во Франции / Н.Н. Полянский. – Москва-Ленинград, 1946. – 99с.
1400986
  Бурсов Б.И. Судьба Пушкина / Б.И. Бурсов. – Л., 1985. – 512с.
1400987
  Бурсов Б.И. Судьба Пушкина / Б.И. Бурсов. – Л., 1989. – 565с.
1400988
  Гудов И.И. Судьба рабочего / И.И. Гудов. – М, 1970. – 439 с.
1400989
  Кожевников В. Судьба Реджинальда Дэвиса / В. Кожевников, И. Прут, 1947. – 127с.
1400990
  Альбиг Судьба резидента. Наш человек в Токио / Альбиг, Йорг-Уве, Залесский Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 106-115 : фото. – ISSN 1029-5828
1400991
  Амбрасас К. Судьба романа, или Друзья и враги Людаса Васариса : [о романе В. Миколайтиса-Путинаса "В тени алтарей"] / К. Амбрасас ; авториз. пер. с литов. А.Я. Сельчинского ; [послесл. Ю. Стяпшиса]. – Вильнюс : Vaga, 1987. – 411, [1] с. – Библиогр.: с. 384-396
1400992
  Бердяев Н.А. Судьба России : Опыты по психологии войны и национальности / Н.А. Бердяев; [Предисл. Л. Полякова]. – Репринт. воспроизведение. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 240 с. – Вых. дан.ориг.: М.: Изд-во Лемана и Сахарова, 1918. – ISBN 5-211-01953-9
1400993
  Кожинов В.В. Судьба России / В.В. Кожинов. – Москва, 1990. – 252 с.
1400994
  Бердяев Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев; [Послеслов. К. Ковалева]. – Москва : Советский писатель, 1990. – 346с. – (Русская мысль). – ISBN 5-265--01688-0
1400995
  Бердяев Н.А. Судьба России : Опыты по психологии войны и национальности / Н.А. Бердяев. – Репринт. воспроизведение изд. 1918 г. – Москва : Филос. о-во СССР, 1990. – 240 с. – ISBN 5-265--01688-0
1400996
   Судьба России "великая потребность человечества ко всемирному всеобщему единению". Интервью И. Т. Фролова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.117-140. – ISSN 0042-8744
1400997
  Померанцева Э.В. Судьба русской сказки / Э.В. Померанцева. – Москва, 1965. – 220с.
1400998
  Тендитник Н.С. Судьба Сибири - личная судьба / Н.С. Тендитник. – Красноярск, 1985. – 44 с.
1400999
  Большаков К.А. Судьба случайностей / К.А. Большаков. – Москва, 1927. – 48с.
1401000
  Дорофеев Д.Ю. Судьба современной философской антропологии: инфляция или инвестиции? : открытая лекция Д.Ю. Дорофеева на философском факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в рамках апрельских "Дней науки философского факультета - 2011" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-9. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,