Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1400001
  Ільюшин І. "Феномен ОУН і УПА" в сучасній історіографії та українській суспільній свідомості / І. Ільюшин, О. Ільюшина // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 47-52
1400002
  Гнатюк М.М. "Феномен Стуса" в інтерпретації Михайлини Коцюбинської: онтологія слова і духу // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 108-114. – ISBN 978-966-171-217-0
1400003
  Волохова Н.А. "Феномен": (О.М.Андреевой) / Н.А. Волохова. – Ленинград, 1982. – 286с.
1400004
  Волохова Н.А. "Феномен": Страницы жизни и деятельности М.Ф. Андреевой / Н.А. Волохова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1986. – 317с.
1400005
  Кушаков Ю.В. "Феноменологія духу" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 505-511. – ISBN 966-316-069-1
1400006
  Мельников Н.И. "Ферменты патогенности" и токсины бактерий / Н.И. Мельников. – М., 1969. – 252с.
1400007
  Мельников Н.И. "Ферменты патогенности" и токсины бактерий / Н.И. Мельников, В.Н. Мельников, М.Г. Гимранов. – Москва : Медици на, 1969. – 250с.
1400008
  Млечин Л.М. "Фермер" сообщает из Парижа / Л.М. Млечин. – М, 1992. – 63с.
1400009
  Щедрін А.Т. Фен-шуй у глобалізованому соціокультурному просторі (особливості релігійно-містичної креативності доби постмодерну) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 127-139
1400010
  Скоморович І.Г. Феномен локальних грошових систем // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 52-56. – ISSN 2071-4653
1400011
  Вершина В.А. Феномен любви в философии Ивана Ильина // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 3-6
1400012
  Кузьма О. Феномен любові в екзистенційній інтерпретації Лесі Українки (драматичний діалог "Айша та Мохаммед") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 209-213. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1400013
  Тітомир Є. Феномен любові в містичній спадщині Франциска Ассизького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 102-106. – ISSN 1728-9343
1400014
  Левченко Т.Г. Феномен любові в філософії античності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 129-131
1400015
  Туренко В. Феномен любові між філософією та природничими науками: pro et contra // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 58-60
1400016
  Туренко В.Е. Феномен любові у ранніх давньогрецьких філософів: від міфу до логосу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 93-100


  У статті на основі збережених фрагментів представників досократичних шкіл робиться реконструкція їх погляду на сенс любові. Автор доводить, що для ранніх давньогрецьких мислителів, любов була фундаментально значуща не лише як першооснова світу, але й ...
1400017
  Харченко А.С. Феномен любові: філософсько-психологічний аналіз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (44). – С. 240-245
1400018
  Кисельов М. Феномен людини в дзеркалі сучасної антропології // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 115-128. – ISBN 978-966-8009-72-3
1400019
  Ампілогова Д.Р. Феномен людства у творах Юнуса Емре // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 25-30
1400020
  Ісак Н.Ю. Феномен людської самотності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 138-140. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор піднімає проблему становлення, розвитку та формування феномену самості. Проаналізовано основні концепції самості у сучасній філософській думці. In this article the author raises a problem of becoming, development and formation of ...
1400021
  Київець О.В. Феномен м"якої норми міжнародного права у діяльності міжнародних інституцій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 134-137. – ISSN 2220-1394
1400022
  Якуша П.О. Феномен магізму в історії релігій О. Меня // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1400023
  Квасниця О. Феномен Майдану та дисфункціональність політичної еліти у світлі ЗМІ: синергетичний підхід // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 27-38. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
1400024
  Кравченко Л. Феномен майстерності Стуса-перекладача : На матеріалі поезій Р.М.Рільке // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58. – ISSN 0130-5263
1400025
  Кравченко Леся Феномен майстерності Стуса-перекладача : на матеріалі поезій Р.М. Рільке // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58. – Бібліогр.: с. 53-56, 58. – ISSN 0130-5263
1400026
  Грабовський С. Феномен малоросійства, або Ще раз про "ворогів" української незалежності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 4
1400027
  Щегловитов А.Е. Феномен манипулирования и информационное влияние в политическом управлении // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 123-127. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1400028
  Грушко Е.А. Феномен маргінальності в західноєвропейській культурі : автореф. дис. ... канд. культурології: 26.00.01 / Грушко Елла Анатоліївна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1400029
  Шаргородська А. Феномен маргінальності в художній системі п"єси "Потомків запорожців" Олександра Довженка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 238-247. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1400030
  Сохацька Є. Феномен Марка Вовчка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 12 (681), грудень. – С. 45-51. – ISSN 0130-5263
1400031
  Лазарєв С.Г. Феномен масової культури в наукових теоріях та практиці культурного життя // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 36-42
1400032
  Пальм Н.Д. Феномен массовой культуры в XXI веке: генезис, специфика, основные тенденции развития // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 221-226. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1400033
  Грабовський С. Феномен Мацієвича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 21


  Левко Мацієвич - один із піонерів авіаційної справи у Російській імперії, відчайдушно смілива людина і український патріот.
1400034
  Зражевська Н.І. Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Зражевська Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Київ, 2012. – 425 л. – Бібліогр.: л. 369-425
1400035
  Зражевська Н.І. Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Зражевська Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 44 назви
1400036
  Навіцкая Т. Феномен медыятызацыі ў сучасных сацыяльных даследваннях // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 39-42
1400037
  Яременко С.О. Феномен ментального забруднення у сучасному інформаційному середовищі: необхідність кримінально-правового захисту // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 64-75
1400038
  Лук М. Феномен ментальності народу в історіософских концепціах українських романтиків (М. Костомаров і П. Куліш) : [продовження] // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 180-186
1400039
  Лук М. Феномен ментальності народу в історіософських концепціях українських романтиків (М. Костомаров і П. Куліш) / М. Лук // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 2. – С. 99-120
1400040
  Рижко В.А. Феномен мереж і комунікативні процеси в науці: раціональне та ірраціональне // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України ; Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 27. – С. 7-15. – ISSN 2077-8309
1400041
  Скловський І.3. Феномен метафізики економіки в динаміці надії етносоціальних змін // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 254-262. – (Економічні науки ; вип. 28)
1400042
  Ігор Феномен метафізики етносоціальних змін в аспекті динаміки політичної модернізації / Ігор, 3.С. // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 115-122. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
1400043
  Козубцов І.М. Феномен методологічної компетентності ад"юнктів у системи вищої військової освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 103-111


  У статті автор обгрунтовує феномен методологічної компетентності ад"юнктів в системі вищої військової освіти, яку вперше введено в науковий обіг. Відсутність опису аналогічної структури методологічної компетентності ад"юнктів у системі вищої ...
1400044
  Оржехівська І.Г. Феномен метро як випробування для християнина на прикладі київського метрополітену // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 50-51
1400045
  Кушнірук О. Феномен Мирослава Скорика // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 17/23 жовтня (№ 41). – С. 9


  У столиці з ініціативи Нац. порталу академічної музики "Music-Review Ukraine" відбулася яскрава мистецька імпреза - міжнар. фестиваль "Дні музики Мирослава Скорика", присв. 75-річному ювілеєві від дня народження видатного укр. композитора сучасності, ...
1400046
  Скрипаль Г. Феномен мислителів Київського кола // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 82-84. – ISBN 978-966-439-147-1
1400047
  Турган О. Феномен мистецтва і творчості в системі естетичних поглядів Євгена Маланюка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 211-218. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1400048
  Безаров О. Феномен міжетнічної толерантності на Буковині (1861-1914 рр.): випадок із євреями // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 67-75. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
1400049
  Герлах К.Ю. Феномен міжмодальної синестезії у невербальних мистецтвах : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Герлах Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1400050
  Менжуліна Лариса Наумівна Феномен міфічного у структурах філософування : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.01 / Менжуліна Лариса Наумівна; Укр.держ.ун-тет харчових технологій. – К., 1998. – 145л. – Бібліогр.:л.145-150
1400051
  Менжуліна Л.Н. Феномен міфічного у структурах філософування : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Менжуліна Л.Н.; КГУ ім.Т араса Шевченко. – Київ, 1998. – 16 с.
1400052
  Ярмоленко Н. Феномен міфу в творчій інтерпретації І. С. Нечуя-Левицького // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 784-789. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1400053
  Павлюк А.Б. Феномен множинності перекладу в контексті питань сучасного мовознавства // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 190-197


  Стаття присвячена аналізу існуючих точок зору провідних науковців у галузі перекладознавства, які стосуються явища множинності перекладу, виділення постулатів і типів, які характеризують феномен множинності. Статья посвящена анализу ...
1400054
  Капанайко І.Я. Феномен мови крізь призму публікацій І. Франка в польській періодиці // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 138-148
1400055
  Петькун С. Феномен мови як інтегратор соціокультурного простору в умовах глобалізації // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 56-59
1400056
  Алексєєва В.В. Феномен мови як середовище становлення українознавчого світогляду // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 290-296. – Бібліогр.: в приміт.; С. 290-295;


  Проблема феномена мови і її роль у становленні світогляду, прослідковано динаміку поглядів авторитетних філософів та філологів у різні епохи на сутність та світоглядне значення мови.
1400057
  Чинталова І.С. Феномен мови: досвід минулого та здобутки сьогодення // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 66-68
1400058
  Єнчева Г. Феномен мовної аномалії: авторська/перекладацька креативність чи відхилення від норми? / Г. Єнчева, Г. Струк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 69-81. – ISSN 2413-3094


  Пропонована розвідка містить інформацію стосовно різних тлумачень поняття аномалії у лінгвістиці та перекладознавстві та різних підходів до їхньої класифікації, релевантних з погляду перекладу. Розглядається доцільність використання мовних аномалій на ...
1400059
  Щербина О. Феномен мовчання в юридичній аргументації // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 160-174. – ISSN 2227-7153


  У статті визначено специфіку феномену мовчання в юридичній аргументації. Зроблено аналіз проблеми застосування мовчання як аргументу в юридичній аргументації.
1400060
  Шемякин Я.Г. Феномен модернизации: цивилизационное измерение. Статья 1. Межцивилизационное взаимодействие: предпосылка, условие и историческое содержание процесса модернизации // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 58-72. – ISSN 0869-0499


  Феномен модернизации в статье рассмотрен в контексте цивилизационного подхода. Автор подчеркивает необходимость преодоления европоцентристской интерпретации модернизации, обосновывает понимание ее как процесса межцивилизационного взаимодействия. ...
1400061
  Федоренко Ю.О. Феномен моди як форма нормативної поведінки особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Міститься аналіз підходів щодо особливостей нормативного регулювання поведінки модою. Охарактеризована природа моральних норм та модних стереотипів. Визначено особливості впливу моральних норм на поведінку особистості та прагнення слідувати моді. The ...
1400062
  Гуцол С.Ю. Феномен моды в зеркале семиотического подхода // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 125-130. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))


  Виявлено основні принципи функціонування модних знаків у сучасному суспільстві
1400063
  Ушакова Ю.А. Феномен моды и его интерпретации в современной гуманитаристике // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 126-131. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "Статья посвящена осмыслению основных подходов в определении феномена моды в области гуманитаристики. Автор рассматривает историческое, эстетико-искусствоведческое, социологическое и социально-психологическое направления и сосредоточивает внимание на ...
1400064
  Латышева Т.В. Феномен молодежной субкультуры : сущность, типы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6 (314). – С. 93-101. – ISSN 0132-1625
1400065
  Шиманська О. Феномен Моріса Алле // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 151-156. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1400066
  Гусева Г. Феномен музикальності з позиції одного з ключових компонентів музичного таланту // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 77-90


  "...Розглянуто питання про виявлення музикальності в комплексі музичної обдарованості. У зв’язку з цим досліджено концепції Б. Теплова і Д. Кірнарської. Проаналізовані окремі музичні здібності, такі як: музична пам’ять, відчуття ладу, а також ...
1400067
  Завгородняя Г. Феномен музыкального пространства в аспекте традиций: восток - запад // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 188-197
1400068
  Головатий М.Ф. Феномен мультикультуралізму як засіб досягнення міжнаціональної єдності народів і країн // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 12-19
1400069
  Анастасьев Н.А. Феномен Набокова / Н.А. Анастасьев. – Москва : Советский писатель, 1992. – 316 с.
1400070
  Манілов І.Ф. Феномен навіюваності та його особливості у старших підлітків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Досліджено особливості навіюваності дітей старшого шкільного віку. Вивчено взаємозв"язок між психічними станами підлітків та рівнем їх навіюваності. Досліджено чутливість шкірної, нюхової, аудіальної та візуальної сенсорних систем до гетерогенного ...
1400071
  Горбунова Л. Феномен навчання у світлі комунікативної філософії Ю. Габермаса // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 88-118
1400072
  Голіна І.В. Феномен надії у вимірі громадянської активності особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – С. 229-242
1400073
  Сікорська І. Феномен наднаціональної ідентичності в країнах ЄС // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 327-333. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1400074
  Сорба О.М. Феномен насильства як етичний парадокс морально орієнтованої політики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 67-71. – ISSN 2077-1800
1400075
  Білецький І.П. Феномен науки в контексті парадигм філософування // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 80-84. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1400076
  Тріщук О.В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій : автореф. ... д-ра із соц. комунікацій: 27.00.01 / Тріщук О.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
1400077
  Тріщук О.В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Тріщук О.В.; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2009. – 470 л. + Додатки: л. 458-470. – Бібліогр.: л. 377-457
1400078
  Андрейцев В. Феномен науково-освітньої правничої школи: методологічні засади формування і становлення // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 3-14


  Методологічні аспекти науково-освітніх правничих шкіл.
1400079
  Басенко І.Ю. Феномен наукового мистецтва: витоки, сутність, термінологія // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 95-96
1400080
  Дубовик М.М. Феномен наукового пізнання в системі духовних цінностей // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 82-84
1400081
  Девятова С.В. Феномен научной революции XVII века / С.В. Девятова, В.И. Купцов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – C. 59-67. – ISSN 0042-8744


  Математика, астрономия и физика, несомненно, в XVII в. были лидерами в научном познании. Однако плодотворно развивались в этот период и другие естественно-научные дисциплины, достигая значительных результатов. Mathematics, astronomy and physics, ...
1400082
   Феномен нації. – Київ : Знання, 1998. – 264 с. – ISBN 966-7293-24-6
1400083
  Григорчак І.М. Феномен нації в українському та російському політико-правовому полі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 69-73. – ISSN 2306-6814
1400084
  Іванишин П. Феномен національного ордену: націоналістична інтерпретація // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 14-21
1400085
  Ващенко І.В. Феномен національної безпеки у сучасному розумінні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 30-38. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1400086
  Козловець М.А. Феномен національної ідентичності в умовах глобалізації: український контекст : монографія / Козловець М.А., Вітер Д.В., Глотов Б.Б. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 230 с. – Бібліогр.: с. 213-228. – ISBN 978-617-696-218-2
1400087
  Козловець М.А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : монографія / М.А. Козловець ; КНУТШ. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с. – ISBN 978-966-485-042-8
1400088
  Бондаренко О.В. Феномен національної ментальності в розмаїтті суспільних форм життєдіяльності народів // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 73-82
1400089
  Бабієва А. Феномен неградиційного політичного насилля // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 54-60. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
1400090
  Гребенюк Т. Феномен недостовірної нарації в системі сучасних наративних студій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – C. 12-21. – ISSN 0236-1477
1400091
  Себенцев А.Б. Феномен неконтролируемых территорий в современном мире / А.Б. Себенцев, В.А. Колосов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 31-46. – ISSN 0321-2017
1400092
  Адаменко Н.Б. Феномен необароко в культурно-філосовській традиції постмодернізму : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Адаменко Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188л. – Бібліогр.: л.168-188
1400093
  Адаменко Н.Б. Феномен необароко в культурно-філософській традиції постмодернізму : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Адаменко Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1400094
  Шулепова О. Феномен несогласия в историческом учении М. В. Ломоносова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 39-43. – ISSN 1684-2626
1400095
  Марченко О.В. Феномен нетрадиційної релігійності в постмодерну добу: український контекст // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 15-18
1400096
  Богдановський І.В. Феномен нетрадиційної релігійності: філософський і соціально-психологічний аналіз : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Богдановський Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 451 л. – Бібліогр.: л. 413-451
1400097
  Богдановський І.В. Феномен нетрадиційної релігійності: філософський і соціально-психологічний аналіз : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.11 / Богдановський Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1400098
  Соколова К.О. Феномен нечитання як чинник виникнення стереотипів у медіагалузі (на прикладі творчості маркіза де Сада) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 12-14


  Йдеться про виникнення стереотипів у медіагалузі на прикладі феномена нечитання таких стереотипізованих авторів, як маркіз де Сад. Автор пояснює причини виникнення стереотипів у літературі, а та кож подає рекомендації медіапрацівникам для боротьби з ...
1400099
   Феномен НИС: эволюция и современность // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 7. – С. 64-77. – ISSN 0131-2227
1400100
  Степанов Андрій Феномен нігілізму у філософсько-етичній традиції постмодернізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 1728-3671
1400101
  Степанов Андрій Феномен нігілізму у філософсько-етичній традиції постмодернізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.46-51. – ISSN 1728-3671
1400102
  Лесняк Е.В. Феномен НЛО / Е.В. Лесняк. – Київ : УКРВУЗПОЛИГРАФ, 1991. – 80с. – ISBN 5-8238-0010-Х
1400103
  Приходько В.В. Феномен Нового // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1400104
  Білоцерківець В.В. Феномен нової економіки: ідентифікація та делімітація в умовах постіндустріалізму // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 25-30. – ISSN 2306-6792
1400105
  Тарасюк Я. Феномен нульового твору (на прикладі раннього роману Франсуа Моріака) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 271-277. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1400106
  Александров А. Феномен Нурсултана Назарбаева // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 33. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670
1400107
  Стояцька Г.М. Феномен об"єктивованої волі у філософсько–правовому вченні Г.В.Ф. Гегеля // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 206-208. – ISSN 2076-1554
1400108
  Резнікова Н.В. Феномен об’єднання і периферізації в процесі інтеграції в світову економічну систему // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 167-175. – ISSN 2308-6912


  В статі досліджуються передумови та природа економічної взаємодії. Проаналізовано теоретичні засади світ-системного підходу для моделювання перспектив розширення міжкраїнового об’єднання. The article investigates the background and the nature of ...
1400109
  Отрох Н.В. Феномен обдарованості в контексті інноватики:філософський аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 157-164
1400110
  Лисовець Н.А. Феномен обману та його місце в людському бутті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 31-35


  В статті зроблено спробу аналізу феномену обману як невід"ємної складової людської екзистенції. Акцентовано увагу на визначенні понять істини та правди та відмінностях між ними. В статье предпринята попытка проанализировать феномен обмана как ...
1400111
  Яровий А.М. Феномен образного пізнання як нова парадигма сучасного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 155-157. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Дана наукова робота присвячена осмисленню феномену образного пізнання в контексті парадигмальних змін сучасного мислення. На основі отриманих результатів обгрунтовується, що парадигма образних архітектур мислення в найближчій перспективі буде визначати ...
1400112
  Урсул А.Д. Феномен образования в глобально-эволюционном ракурсе / А.Д. Урсул, Т.А. Урсул // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 4 (70). – С. 44-51. – ISSN 1812-8696


  В статье предлагается эволюционный подход к исследованию мирового образования в перспективе развертывания глобальных процессов.
1400113
  Маричев И.В. Феномен образовательного пространства и методологические регулятивы его построения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 52-55. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются общие признаки пространства, выявляется феномен образовательного пространства и приводятся его основные признаки+ Рассматриваются общие признаки пространства, выявляется феномен образовательного пространства и ...
1400114
  Сорочук Л. Феномен образу "Козака Мамая" в українському культурному контексті // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 100-102. – ISBN 978-617-640-241-1
1400115
  Ангаладян Р. Феномен образу матері у вірмен у XX столітті // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 278-280. – ISSN 0320 - 8370
1400116
  Лобанов Ю.С. Феномен ограниченности культуры как инновационный аспект содержания образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.62-69. – ISSN 1811-0916
1400117
  Слабошпицький М. Феномен одного роду. (Симиренки: конспект родинної хроніки) // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.12-15


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1400118
  Слабошпицький М. Феномен одного роду. Симиренки : конспект родинної хроніки // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (15). – С. 72-78. – ISSN 1819-7329
1400119
  Надточей Ю. Феномен односторонности в политике США и России // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 3 (24). – С. 85-95. – ISSN 1728-2756
1400120
  Бех І.Д. Феномен одухотворення навчального змісту як виховний засіб // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (83). – С. 47-51. – ISSN 2304-06294
1400121
  Козак С. Феномен Олександра Довженка // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 88-101. – ISBN 978-83-935845-4-3
1400122
  Головащенко М. Феномен Олександра Кошиця // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – С. 126-134. – ISBN 5-89354-154-5
1400123
   Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Ін-т укр. мови НАН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Нац. гірничий ун-т ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2013. – 347, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1400124
  Плющ Н.П. Феномен орфографічної вимови в сучасній українській літературній мові // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 210-214. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Дослідження присвячено з’ясуванню соціолінгвістичних законо мірностей змін орфоепічних норм, взаємозв’язкові й взаємовпливу письма і ви мови. Спостережено, що одним із джерел «орфографічної вимови» в су часній українській літературній мові є правописні ...
1400125
  Алієва О. Феномен освіти в історико-філософському контексті / О. Алієва, Г. Зубань, Р. Мартинов // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 57-64. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
1400126
  Горбань О.В. Феномен освіти в транзитивному суспільстві // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 14-17. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595
1400127
  Фінів О.Я. Феномен особистісної безпеки та його кореляція із психозахистом // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 414-421. – ISSN 2219-2654
1400128
  Перевертень Н.С. Феномен особистості в повісті Є. Гребінки "Доктор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 326-333


  У статті розглядається поняття "особистість" , аналізується процес формування особистості головного героя Івана Севрюгіна у повісті Є. Гребінки "Доктор", його основних рис характеру, а також причини загибелі
1400129
  Рибалка В. Феномен особистості як суб"єкта лідерської діяльності у класичних творах психологів і педагогів Харківщини // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 144-154. – ISSN 2616-3241
1400130
  Лучик Ю. Феномен Оссовського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 4


  У Києві представили книжку про корифея української соціології.
1400131
  Юй Ле Феномен останніх сонат Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ч. Айвза, О. Скрябіна в інтеріоризації стильових етапів композиторської творчості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Юй Ле ; М-во культури України ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1400132
  Назарук В. Феномен Остапа Лапського


  У статті йдеться про особистість і творчу діяльність українського поета й перекладача в Польщі, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Остапа Лапського. Проаналізовано стилістичні, ідейно-естетичні, мовні особливості та основні ...
1400133
  Петренко О.В. Феномен остенсивности в лингвофилософском освещении // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – C. 147-155


  Статья посвящена анализу остенсивных определений в контексте их функционирования в заглавиях интернет-страниц. Приведены основные концепции, связанные с проблемой этого типа определений в философии, а также предложена классификация остенсивных ...
1400134
  Котченко Т.Е. Феномен осьового часу Карла Ясперса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається специфічна поняттєва система, яку розробив для актуалізації свого феномену - феномену осьового часу, німецький мислитель XX ст. Карл Ясперс. Для виведення цього поняття Ясперс використав основний феномен своєї філософії ...
1400135
  Литвин С. Феномен отаманщини доби Директорії в українській історіографії // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 5-15
1400136
  Міхно В.М. Феномен П.Н. Толстякова в контексті української музичної культури 20 сторіччя : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Вікторія миколаївна Міхно; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 15 назв
1400137
   Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская література - уплывы і узаемаузбагачэнне = Феномен пограниччя: польська, українська та білоруська література - взаємне проникнення і взаємозбагачення = Fenomen pogranicza: polska, ukrainska i bialoruska literatura - wzajemne przenikanie i wzbogacanie : зборнік артыкулау / Універсітэт імя Марыі Кюры-Складоускай (Люблін) ; ПАН (Аддзел у Любліне) ; Польскі інстытут у Мінску ; [ пад. рэд. С. Кавалева і І. Набытовыча ]. – Мінск : Кнігазбор, 2008. – 400с. – ISBN 978-985-6852-57-5
1400138
  Тимофієва К.Д. Феномен Панаїта Істраті / К.Д. Тимофієва, В.Я. Йовдій // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
1400139
  Задорожна Л. Феномен парадигми руху в поетичній творчості Т. Шевченка (цикл поезій "У казематі") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 131-141


  У статті розглядається парадигма руху - як чинник духовного і фізичного простору за умов перебування поета в жорсткій неволі - "У казематі". В статье рассматривается парадигма движения - как фактор духовного и физического пространства в условиях ...
1400140
  Шервашидзе В. Феномен Паскаля Киньяра / В. Шервашидзе, Ж. Сиари // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 314-340. – ISSN 0042-8795
1400141
  Галузинская В.С. Феномен Патона. Портрет в интерьере двух столетий / Виктория Галузинская. – Киев : Наукова думка, 2010. – 263 с. : илл. – (Сер. "Президенты Академии наук Украины"). – ISBN 978-966-00-0960-7
1400142
  Антіпов О. Феномен патріотизму як один зі складників національно-мовної картини світу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 226-237
1400143
  Городецька Наталія Феномен педагогічної інноватики як психологічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 134-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1400144
  Калініна І.М. Феномен педагогічної підтримки особистісно-професійного становлення дежавних службовців // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 85-95. – ISSN 2227-2747
1400145
  Горбик О.О. Феномен первісної архітектури: її генезис та історичні наслідки // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник; у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ, 2016. – Вип. № 62, ч. 1. – С. 169-172. – ISSN 2076-815X
1400146
  Бойко О. Феномен перебудови: причини, суть, наслідки // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 6. – С.84-91. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0585-8365
1400147
  Гумєнніков І.М. Феномен передбачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1400148
   Феномен Петра Могили. – К, 1996. – 268с.
1400149
  Судинович С. Феномен пияцтва як девіація в російському суспільстві XVI століття // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 190-193. – ISBN 978-966-171-793-9
1400150
  Романовський О. Феномен підприємництва і роль вищої школи в підготовці підприємців. / О. Романовський, Ю. Романовська // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С49-59. – ISSN 1682-2366
1400151
  Пригода Таміла Миколаївна Феномен пластичного в культурі : Дис... канд.філ.наук: 09.00.08. / Пригода Таміла Миколаївна; Волин. держ. ун-итет. – Луцьк, 2001. – 173л. – Бібліогр.:л.160-173
1400152
  Пригода Таміла Миколаївна Феномен пластичного в культурі: естетико-філософський аналіз : 09.00.08. Автореф. дис. ... канд. філософ. наук / Пригода Таміла Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18
1400153
  Недзельський А. Феномен повсякденного життя та специфіка його концептуалізації в суб"єктивістських соціологічних теоріях // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 127-129
1400154
  Гончарук С. Феномен повторності в адміністративно-деліктному законодавстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-79. – ISSN 0132-1331
1400155
  Гончарук С. Феномен повторності в адміністративно-деліктному законодавстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1400156
  Лукин А.Е. Феномен пограничных стратонов и его значение для решения ключевых проблем теоретической и прикладной геологии // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 7-26 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
1400157
  Шитик Л. Феномен подвійного синтаксичного зв"язку крізь призму функційної граматики // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 94-96. – ISSN 0252-3108
1400158
  Курілов Ю.Ю. Феномен поезії Джима Моррісона // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 155-173
1400159
  Просалова В. Феномен поета-вченого і/ чи вченого-поета у творчій діяльності неокласиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 11-19. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті простежується, як чітко регламентована форма сонета в поезії неокласиків допускала проникнення ірраціональних елементів, підкреслюється спонтанність їх вияву, специфічний характер раціоналізму. Автор статті обґрунтовує, що дискурс ...
1400160
  Білик Г. Феномен поета-вченого: викладацька грань творчості "неокласиків" // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 64-70. – ISBN 966-7653-03-5
1400161
  Веремійчук І.П. Феномен поета-пророка як втілення ідеї "досконалості" людини в контексті філософування А. Міцкевича // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Ідея досконалої людини знайшла своє відображення у розумінні поняття поета-пророка і таким чином є присутньою у творчому доробку усіх представників романтизму. Феномен поета-пророка, властива не лише для романтичної поезії, а й біографії самих ...
1400162
  Грачова Т. Феномен поетичного мислення О. Забужко у контексті постмодерного літературного простору // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 84-86
1400163
  Єгорова Ю.М. Феномен поетичного мислення О. Фесюка // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 75-81. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
1400164
  Бученков Д. Феномен политической идеологии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 6 (1613). – С. 83-96. – ISSN 0869-44435
1400165
  Тельпіс О.В. Феномен політичного лідера в конструктивістських концепціях // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 218-220
1400166
  Гладуняк І.В. Феномен політичного лідерства у процесі функціонування механізму політичного управління // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 636-643. – ISSN 1563-3349
1400167
  Медвідь Ф.М. Феномен політичної аксіології / Ф.М. Медвідь, М.Ф. Чорна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – C. 75-77
1400168
  Андреєва Я.Ф. Феномен політичної активності особистості / Я.Ф. Андреєва, С.В. Гуленко // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 49-57. – ISBN 978-966-8063-90-16
1400169
  Шуба О. Феномен політичної влади в сучасній Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 31-32
1400170
  Смірнова В.О. Феномен політичної волі у контексті політологічного аналізу особистості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 201-206
1400171
  Закіров М.Б. Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності : монографія / М.Б. Закіров ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2016. – 561, [2] с. – Бібліогр.: с. 507-562. – ISBN 978-966-02-8139-4
1400172
  Іванов І.Ю. Феномен політичної ідентичності: політичний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 139-142. – ISSN 2077-1800
1400173
  Васильчук Є.О. Феномен політичної контркультури в пострадянських суспільствах: фактори формування, особливості прояву та ідеологічний зміст / Є.О. Васильчук, І.Л. Морозов // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 310-324
1400174
  Шайхалієва Ю. Феномен політичної корупції в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 415-430
1400175
  Шайхалієва Ю. Феномен політичної корупції у світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 51-54
1400176
  Дмитрієва М.В. Феномен політичної соціалізації особистості: ретроспективний аналіз психологічних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано основні методологічні підходи до розгляду психологічних чинників процесу політичної соціалізації особистості, представлені в концепціях біхевіорального, когнітивного, гуманістичного та психоаналітичного напрямків. Проведено системний ...
1400177
  Нишанов В.К. Феномен понимания: когнитивный анализ / В.К. Нишанов. – Фрунзе, 1990. – 227с.
1400178
  Шкребтієнко Л.П. Феномен поняття "патріотизм": сутність та характеристика // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 81-82
1400179
  Макаров Г.В. Феномен поняття етнорегіоналізму у політичній науці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 116-117. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1400180
  Коломоєць Т.О. Феномен попередження як виду адміністративного стягнення за законодавством України : монографія / Т.О. Коломоєць, Ю.Х. Куразов ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 183-199. – ISBN 978-966-599-416-9
1400181
   Феномен популізму в пострадянському просторі : Матеріали українсько-белоруського семінару. – Український центр культурних досліджень; ІКП. – Київ : УЦКД, 1999. – 80с. – ISBN 966-95394-4-7
1400182
  Новенченко О.Ю. Феномен постаті Цадика-праведника в хасидизмі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 48-49
1400183
  Руденко Л. Феномен постмодернізму в рецепції українських науковців // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Статтю присвячено аналізові провідних концепцій становлення та розвитку парадигми постмодернізму в Україні. The article is devoted to the analysis of main conceptions of the process of forming and development of postmodernism"s paradigm in ...
1400184
  Чобанюк М. Феномен постмодернізму як явище слов"янської культури // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 119-122. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1400185
  Гутнікова Т. Феномен постмодерністської гри (на прикладі романів Василя Кожелянка, Юрія Андруховича, Юрія Іздрика) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 202-206. – ISSN 2307-2261
1400186
  Золотухін Д. Феномен постправди / Д. Золотухін, П. Савич; розмову вів Геннадій Карпюк // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 11). – С. 12-13


  Перевагу в інформаційній війні матиме той, чия оцінка факту переможе в суспільному дискурсі.
1400187
  Шаповал В. Феномен прав і свобод людини та громадянина (теоретикоправовий і конституційний аспекти) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 24-45. – ISSN 1026-9932
1400188
  Рабінович П. Феномен права в інтерпретації Страсбурзького суду (до 50-річчя Європейського суду з прав людини) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 3-12. – ISSN 1993-0909
1400189
  Стовба А.В. Феномен права как фундаментально-онтологическая основа правосудия // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 147-153. – ISSN 1818-992Х
1400190
  Лобода Ю.П. Феномен права та традиція праворозуміння // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 84-92. – ISSN 1818-992Х
1400191
  Нахабич Н.С. Феномен правлячої еліти: теоретичні підходи до розуміння механізмів формування та репродукції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 85-92. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті здійснена систематизація теоретичних підходів щодо розуміння принципів соціальної ідентифікації пралячих елітних груп,а також дана характеристика процесуальних особливостей формування та репродукції правлячої еліти.
1400192
  Ященко В. Феномен правовідносин як наукова проблема / В. Ященко, А. Щуровський // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 13-17
1400193
  Рабінович П. Феномен праворозуміння: гносеологічна характеристика // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 11-22. – ISSN 1993-0909
1400194
  Стовба А.В. Феномен правосудия: фундаментально- онтологический смысл и основания основания // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 176-181. – ISSN 0201-7245
1400195
  Кравченко В.М. Феномен праці у філософських поглядах Папи Римського Івана Павла II (Кароля Войтили) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 141-144
1400196
  Долженков О. Феномен президентової в пострадянському суспільстві // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.20-26. – ISSN 1609-5499
1400197
  Коломоєць Т.О. Феномен презумпцій в адміністративному праві України : монографія / Т.О. Коломоєць, І.В. Зозуль ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 179, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-179. – ISBN 978-966-599-437-4
1400198
  Шаталович А.М. Феномен преображенной любви в творчестве Ф.М. Достоевского / А.М. Шаталович, И.В. Бойко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 86-91. – ISSN 2077-1800
1400199
  Добрянський І. Феномен приватної вищої освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2/3 (950/951). – С. 15-20. – ISSN 0131-6788
1400200
   Феномен Приднестровья / Н.В. Бабилунга, С.И. Берил, Б.Г. Бомешко, И.Н. Галинский, Е.М. Губогло, В.Р. Окушко, П.М. Шорников; Приднестровский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Научно-исслед. лаборатория ист. Приднестровья. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тирасполь : РИО ПГУ, 2003. – 336 с. – ISBN 5-88568-098-1
1400201
  Гнатенко П.И. Феномен природы человека : монография / П.И. Гнатенко. – Київ : Вища освіта, 2014. – 267, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8081-80-4
1400202
  Донченко О.А. Феномен проекції в політиці і його вплив на соцієтальну психіку українців // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 24-37. – ISBN 978-966-8063-84-3
1400203
  Черницын С. Феномен пророческой деятельности Мухаммеда // Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2006. – № 1. – С.103-115. – ISSN 1681-7559
1400204
  Романенко О. Феномен просторово-часової організації повіствування у кіноповісті О. Довженка "Україна в огні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 219-221.
1400205
  Макаруха З. Феномен простору свободи, безпеки та юстиції у праві Європейського Союзу: концептуальна база // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 90-96. – ISSN 2304-1773
1400206
  Шевцов С.В. Феномен пространства и времени в творчестве И. Бродского: антропный срез // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 4-16. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
1400207
  Гладун О. Феномен протидії корупції в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 17-23. – ISSN 2311-6676
1400208
  Магась В.О. Феномен професійно-політичних організацій в російській імперії в 1905-1908 роках // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 47-51
1400209
  Дуфенюк О.М. Феномен професіоналізму правоохоронці у символічному трактуванні правових поглядів С.Оріховського // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 275-286. – (Юридична ; Вип. 1)
1400210
  Фединишинець В.С. Феномен професора Лизанця. / В.С. Фединишинець. – Ужгород, 1996. – 200с.
1400211
  Дядюшкін О.М. Феномен псевдорелігії: конфесійна та релігієзнавча ідентифікація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дядюшкін Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
1400212
  Дядюшкін О.М. Феномен псевдорелігії: конфесійна та релігієзнавча ідентифікація : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дядюшкін Олександр Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 182 л. – Бібліогр.: л. 161-182
1400213
  Шевченко В. Феномен психічного вигорання у студентів психологів / В. Шевченко, Н. Полєшко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 211-216. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1400214
  Титаренко М. Феномен публіцистики: проблема дефініціій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 41-50. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
1400215
  Лазарева М. Феномен публічності у філософській концепції Хосе Ортеги -і - Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 589-596. – ISBN 978-966-423-392-4
1400216
  Скороходова Т.Г. Феномен Рабиндраната Тагора в контексте Бенгальского Ренессанса (к 150-летию со дня рождения) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 146-156. – ISSN 0042-8744
1400217
  Войнова Марина Константиновна Феномен развода в современном капиталистическом обществе : Автореф... канд. социологич.наук: 22.00.01 / Войнова Марина Константиновна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 24л.
1400218
  Андреева О.А. Феномен революции в истории государства и права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 19. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуется феномен революции в различные периоды исторического и правового развития, а также аспекты его включения в процесс научного анализа современного общественного прогресса.
1400219
  Нагорна Л. Феномен регіоналізму і національна ідентичність в Україні : історичні витоки // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 107-122. – ISBN 978-966-02-4344-6
1400220
  Нагорна Лариса Феномен регіональної ідентичності: методологічний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 28-43. – ISBN 978-966-02-4851-9
1400221
  Пиріг Р. Феномен рееміграції Михайла Грушевського: сучасні інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини повернення М. Грушевського до радянської України. The article is deals with the analyse reasons of retain of M. Grushevsky to Soviet Ukraine.
1400222
  Черхава О.О. Феномен реконструкції у лінгвокомпаративістиці доби структуралізму // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 157-164. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
1400223
  Канаков Д.В. Феномен религиозного догматизма = К постановке проблемы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 8. – С. 74-83. – ISSN 0235-1188
1400224
  Сафронов А.Г. Феномен религиозной мобильности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 155-160. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1400225
  Колодний А. Феномен релігії. Природа, структура, функціональність, тенденції / А. Колодний. – Київ : Світ знань, 1999. – 52 с. – ISBN 966-546-005-7
1400226
  Андросова В.І. Феномен релігійного трансу з погляду трансперсональної психології і НЛП // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 3-5
1400227
  Панченко С.А. Феномен релігійного туризму і паломництва в культурологічному вимірі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 63-67. – ISSN 2312-4679
1400228
  Арістова А.В. Феномен релігійної девіації: теоретичні нариси / Алла Арістова. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 180, [2] с. – Бібліогр.: с. 171-179 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-637-1
1400229
  Арістова А.В. Феномен релігійної комунікації в оптиці загальної теорії комунікації // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 97-106. – ISSN 2413-0966
1400230
  Костенко А.М. Феномен релігійності: різноманітні підходи до осмислення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 31-38
1400231
  Гуренкова Ю.В. Феномен ритуального смеха: от архаики к современности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С.57-61. – ISSN 2073-9702
1400232
  Снитко О.С. Феномен рідної мови і його інтерпретація в сучасній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 56-61. – ISBN 966-594-420-7
1400233
  Безродних І.Г. Феномен рококо, його ключові топоси і концепти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 8-14. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х


  Рококо - стиль в мистецтві (в основному в дизайні інтер"єрів), який виник у Франції в I пол. XVIII cn. як розвиток стилю бароко. Характерними рисами рококо є витонченість, велика декоративна нагрузка інтер"єрів та композицій,орнаментальний ритм, велика ...
1400234
  Задорожна С.В. Феномен романтизму Т. Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Заперечується традиційна схема творчої еволюції Т. Шевченка від романтизму до реалізму і остаточне утвердження на позиціях критичного реалізму, яку культивувало шевченкознавство радянського часу. Солідаризуючись з позицією М. Драгоманова, П. ...
1400235
  Іщенко О. Феномен Ронделя Миколи Боровка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 лютого (№ 3)
1400236
  Паньків М. Феномен Російської імперії в працях сучасних польських дослідників // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 158-178. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
1400237
  Доріченко О. Феномен Рудольфа Нуреєва // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 187-190. – ISSN 0208-0710
1400238
  Фролов А. Феномен русский и советский (по поводу 50-летия первого полета человека в космос) // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления ; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0130-9757
1400239
  Порохин Сергей Феномен русского духа // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 10. – С. 2-5. – ISSN 0868-488Х
1400240
  Лучников М.Ю. Феномен русской классической критики в отечественном литературоведении. Итоги и перспективы изучения // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 3-20. – Библиогр.: 89 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 6). – ISSN 0321-1711
1400241
  Бурутіна А. Феномен руської святості у творчості Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 122-127


  У статті досліджується феномен руської святості у творчості Тараса Шевченка. За приклад взято парадигму образів Бориса та Гліба у "Повіданні про святих князів Бориса та Гліба" невідомого автора та "Чтєнії про житіє і погублення блаженних страстотерпців ...
1400242
  Торба Феномен Сави Чалого: актуальність психологічної моделі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 176-180
1400243
  Рафальський І.О. Феномен самовизначення націй в європейській політичній традиції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 326-335
1400244
  Соболь Т.В. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Соболь Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 188 л. – Бібліогр. : л. 172-188
1400245
  Соболь Т.В. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.03 / Соболь Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1400246
  Соболь Т.В. Феномен самоідентичності у філософії символічного інтеракціонізму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 88-93
1400247
  Алексеева-Бескина Феномен самоорганизации в искусственной среде обитания человека // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 61-68. – ISSN 2073-8528
1400248
  Лебідь А.Є. Феномен свідомості: досвід аналітичної філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 141-142
1400249
  Слюсар В.М. Феномен свободи в культурній самореалізації особистості : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Слюсар В.М.; Житомирський державний ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2007. – 196л. – Бібліогр.: л. 180 - 196
1400250
  Слюсар В.М. Феномен свободи в культурній самореалізації особистості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.04 - філос. антропол., філос. культури / Слюсар В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1400251
  Пасічник О.В. Феномен свободи волі особистості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 103-105
1400252
  Сарибекян Д.Г. Феномен свободы в творчестве Григория Сковороды // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 162-163
1400253
  Сидорина Т.Ю. Феномен свободы в условиях глобализации / Т.Ю. Сидорина, Т.Л. Полянников, В.П. Филатов ; [под ред. Т.Ю. Сидориной ; Рос. гос. гуманит. ун-т]. – Москва : РГГУ, 2008. – 404, [12] с. – Текст рус., англ. - Рез. и содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 391-405 и в примеч.: с. 353-390. – ISBN 978-5-7281-1051-4
1400254
  Дышлевой И.А. Феномен свободы: формы проявления в современном обществе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 128-132. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1400255
  Меленчук О. Феномен святкування роковин, присвячених пам"яті Т. Шевченка як соціокультурне явище в боротьбі за українську незалежність у літературно-критичних студіях С. Єфремова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 5-12. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті аналізуються твори С. Єфремова, присвячені роковинам Т.Г. Шевченка.
1400256
  Ковальчук Н.Д. Феномен святості преп. Феодосія Печерського в контексті житія святих // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 179-182. – ISSN 2076-1554
1400257
  Листопад О.Г. Феномен святых криниц / О.Г. Листопад. – Киев : [Геопринт], 2002. – 74с. – ISBN 966-7863-13-1
1400258
  Панков Г. Феномен священного у "Житії" Феодосія Печерського // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 13-20. – ISBN 966-7379-70-1
1400259
  Рашковский Е.Б. Феномен семьи (междисциплинарные заметки) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 27-37. – ISSN 0042-8744
1400260
  Павлятенко О.В. Феномен сепаратизму в сучасному світі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 398-403. – ISSN 2076-1554
1400261
  Цебенко О. Феномен сепаратизму у сучасних міжнародних відносинах // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 55-60. – ISSN 2411-8060
1400262
  Сагач Г.М. Феномен сердца и слова Н.Ф.С. Грундтвига - ноосферного гения Дании. Н.Ф.С. Грундтвиг и Г.С. Сковорода - ноосферные гении, вечно говорящие истину о жизни / Г.М. Сагач ; Российское отд-ние Ассоциации всемирного образования Russian AWE Chapter. – Москва, 2010. – 36 с.
1400263
  Абизов В.А. Феномен середовища. Типологічні та системно-структурні засади // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 3-9. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1400264
  Дубовик Н.А. Феномен сильної держави: теоретичні аспекти практичних проблем / Н.А. Дубовик, В.Г. Пугач // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 7-13. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1400265
  Коростельова М.Д. Феномен симулякру в постмодерних інтерпретаціях балетів класичної спадщини (на прикладі балету "Спляча красуня" М. Борна) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 228-235. – ISSN 2226-2180
1400266
  Генералюк Л. Феномен синестетизму в творчості Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 274-279. – ISBN 966-7759-23-7
1400267
  Хоптяр А. Феномен синкретизму в оригінальній творчості Бориса Грінченка в контексті перекладацької діяльності: спроба трансформації канону // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 58-62


  У статті розглядається феномен стильного синкретизму в оригінальній творчості Бориса Грінченка як спроба трансформації народницького канону в контексті розвитку українського літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ ст., позначеного посиленням ...
1400268
  Павко А.І. Феномен синтезу мистецтв / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 169-171
1400269
  Алексєєва К.І. Феномен ситуативності людського існування: основні напрямки концептуалізації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 203-210
1400270
   Феномен Сігура Оттовича Шмідта : (до 85-річчя від дня народження) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 429-432. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1400271
  Виханський Б. Феномен Січового Стрілецтва // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 10-11
1400272
  Бетко І. Феномен Сковороди. Сковорода в оцінці Чижевського. Сковорода і Юнг // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 29-34. – ISSN 0280-6336
1400273
  Литвинко О.А. Феномен скорочення в англійській термінологічній підсистемі машинобудування // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 41-46. – ISSN 2077-804X
1400274
  Гринин Л.Е. Феномен славы. Историко-культурный экскурс // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 171178. – ISSN 0236-2007
1400275
  Марков В.А. Феномен случайности / В.А. Марков ; АН Латв.ССР, Ин-т филос. и права. – Рига : Зинатне, 1988. – 231 с.
1400276
  Повторева С. Феномен смерті у дискурсі постмодернізму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 40-46. – ISSN 0321-0499
1400277
  Задорожна О.В. Феномен смерті у світовій культурі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 126-134
1400278
  Забор В.С. Феномен смислової привації в осіб з тривожно-депресивними розладами / В.С. Забор, О.О. Фільц // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 61-65. – ISSN 1029-4244
1400279
  Врублевская Т.И. Феномен сознании и проблема свободы в философии Ж.-П. Сартра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 278-279. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1400280
  Бескова И.А. Феномен сознания / И.А. Бескова, И.А. Герасимова, И.П. Меркулов ; Российская акад. наук, Ин-т философии. – Москва : Прогресс-Традиция, 2010. – 367 с. – ISBN 5-89826-307-1
1400281
  Кобринский Александр Феномен Сократа / Кобринский Александр. – Беер-Яков, 1998. – 302с. – ISBN 965-222-832-Х
1400282
  Нива Ж. Феномен Солженицына : главы из кн. // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 9. – С. 200-220. – ISSN 0321-1878
1400283
  Коломієць Л. Феномен Соломії Павличко / Лада Коломієць // Спогади про Соломію Павличко / Упоряд. В.Кирилова; Ред. М. Москаленко. – Київ : Основи, 2006. – С. 143-144. – ISBN 966-500-245-7
1400284
  Минюшев Ф.И. Феномен социалистической личности / Ф.И. Минюшев. – М., 1985. – 189с.
1400285
  Бухаров А.О. Феномен социальных сетей и их роль в жизни современной молодежи / А.О. Бухаров, Н.А. Комаровская, К.С. Медведева // Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 204-209. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1400286
  Ксьондзик Н. Феномен соціалістичного реалізму: що? як? коли? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 50-54. – ISSN 0130-5263
1400287
  Пілат Є. Феномен соціальних мереж як фактор розвитку громадянського (інформаційного) суспільства й активізації модернізаційних процесів у сфері державного управління // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 194-202. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1400288
  Ліхоносова Г.С. Феномен соціально-економічного відторгнення в контексті сучасної глобалізації // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 75-81. – ISSN 2221-8440
1400289
  Титаренко І. Феномен соціально-культурних чинників у функціонуванні системи освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 106-111. – ISSN 2078-1687
1400290
  Павлов Ю.В. Феномен соціального відчуження в сучасному соціокультурному просторі України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 109-111
1400291
  Гугнін Е. Феномен соціального капіталу / Е. Гугнін, В. Чепак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.49-56
1400292
  Галушка З. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Розглядається феномен соціального підприємництва як інноваційний чинник соціалізації бізнесу, визначено його сутність, характерні риси, традиції, сучасні форми та перспективи розвитку в Україні. Рассматривается феномен социального предпринимательства ...
1400293
  Євтушенко В.А. Феномен соціальної відповідальності у підвищенні стійкості корпорацій на національному та міжнародному рівнях / В.А. Євтушенко, Т.П. Шевченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 76-84. – ISSN 2308-6912


  Зміни, які відбулись не тільки в сучасній економіці, але й в світі в цілому, позначилися на подальшому розвитку суспільства. Постійно зростаюча роль транснаціональних корпорацій (ТНК) та їх внесок в розвиток суспільства вимагають більш детального ...
1400294
  Пасько Я. Феномен соціальної держави в історичній традиції // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-49. – ISSN 0235-7941
1400295
  Лазаренко І.С. Феномен соціальної допомоги в гуманітарному знанні: ретроспективний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 14-21. – ISSN 2077-1800
1400296
  Дьяковська Г. Феномен соціальної пам"яті в соціально-філософському дискурсі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 129-132. – ISSN 1728-9343
1400297
  Коцюба А.І. Феномен спелестології в туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 80-87. – Бібліогр.: 8 назв.
1400298
  Чорноусько М. Феномен спеціалізованого процесуального керівництва у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 90-95
1400299
  Гаврилюк В.В. Феномен співочого мовлення
1400300
  Гаврилюк В.В. Феномен співочого мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 119-124
1400301
  Кобєлєв О. Феномен спілкування: сучасний погляд : [рецензія] / Олексій Кобєлєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  Рецензія на монографію Наталії Грабар, кандидата із соціальних комунікацій, доцента кафедри культурних універсалій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Монографія, що рецензується, присвячена ...
1400302
  Калина М.С. Феномен спорту в сучасній електронній культурі: характеристики та цінності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 167-173
1400303
  Пушонкова О.А. Феномен сприйняття: пошук загальнофілософських засад // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 65-72. – (Серія "Філософія")
1400304
  Кочерга О.І. Феномен Станіслава Оріховського у контексті українського літературного відродження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 52-58


  У статті досліджується значна роль церкви у формуванні свідомості письменників епохи Ренесансу; аналізується значення українських земель для Станіслава Оріховського в його боротьбі проти целібату. Виокремлено своєрідний погляд письменника на руську ...
1400305
  Чеснова Л.В. Феномен становления и развития российско-украинского научного сообщества историков биологии (вторая половина XX в.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 211-216


  Лидирующая роль в развитии контактов между украинскими и российскими историками биологии принадлежала А.П. Маркевичу, Б.Н. Мазурмовичу и его ученику О.Я. Пилипчуку.
1400306
  Іваненко В.В. Феномен становлення Дніпропетровська як "соціалістичного міста" у 1920-х-1930-х рр.: концептуальний вимір та реальна практика // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 7-19. – ISSN 2077-1800
1400307
  Казанцева Л. Феномен Станції № 1023 візуально-оптичних спостережень штучних супутників Землі // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 5. – С.28-31. – ISSN 1819-7329


  27 липня 1957 р. при Астрономічній обсерваторії КДУ була створена Станція візуально-оптичних спостережень штучних супутників Землі № 1023, начальник станції Олександр Кузьмич Осипов.
1400308
  Горбань И.И. Феномен статистической устойчивости / И.И. Горбань ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем мат. машин и систем. – Киев : Наукова думка, 2014. – 441, [3] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 427-434. - Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 410-426. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1422-0
1400309
  Кралюк П. Феномен Степана Бандери. І чому його бояться українофоби? // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 691-713. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1400310
  Семашко Т.Ф. Феномен стереотипу в лінгвістичному висвітленні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 451-457


  Пропонована розвідка присвячена аналізу феномену стереотипу в царині інтегрованих наукових знань. Мета автора – виявити та проаналізувати сучасні концепції лінгвістичних дисциплін в аспекті вивчення мовної стереотипізації, що сприятиме новітньому ...
1400311
  Семашко Т.Ф. Феномен стереотипу крізь призму лінгвофілософського осмислення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – C. 21-31. – ISSN 2311-2697


  У пропонованій розвідці зроблено спробу простежити історію становлення та розвитку світової лінгвофілософської думки в аспекті осмислення феномену стереотипу протягом тривалого часу, а саме: від умовиводів античних філософів до сьогодення. In this ...
1400312
  Манцуров І. Феномен стратегічно важливих підприємств в Україні / І. Манцуров, О. Рудченко, В. Новиков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 3. – С. 44-51. – ISSN 2411-6912 02
1400313
  Толстов С.В. Феномен стратегічного партнерства в міжнародних відносинах XXI ст. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 8-16. – ISBN 978-966-02-7989-6
1400314
  Дудко І.Д. Феномен стратегічного партнерства США і України: ретроспектива і сучасність // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 57-67. – ISBN 978-966-02-7653-6
1400315
  Ильясоф Ф.Н. Феномен страха смерти в современном обществе // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 9 (317). – С. 80-85. – ISSN 0132-1625
1400316
  Смаглій І. Феномен страху в поезіях С. Йовенко та Б. Ахмадуліної // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – C. 127-131. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1400317
  Коломієць О.Л. Феномен страху у філософії Я. Бьоме та С. К"єркегора: метаантропологічний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 12-14
1400318
  Січкаренко Г.Г. Феномен студента, що працює, у соціокультурному вимірі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 163-176. – ISSN 2518-7600
1400319
  Діденко Л.В. Феномен суб"єкт-схоплювання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 73-75
1400320
  Божок О.І. Феномен субкультури в багатогранності буття культури // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 17-21. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1400321
  Воробьева Л.И. Феномен субъектности в культурнно--исторической перспективе // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-13. – ISSN 0042-8841
1400322
  Комарова Т. Феномен судового активізму у практиці Суду справедливості Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 217-232. – ISSN 1026-9932
1400323
  Пашков К.В. Феномен сучасного релігійно мотивованого тероризму та постсекулярна культура // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 32-40
1400324
  Гурч Л. Феномен сучасної колумністики: дефінітивний підхід // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 56-63. – ISSN 2078-1911


  Проаналізовано дефініції понять колумністика, авторська колонка та колумніст; виявлено розбіжності у трактуванні цих термінів та запропоновано власне їх розуміння.
1400325
  Дубовой О.Ф. Феномен сучасної української трудової міграції та його соціально-економічні наслідки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 368-372. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1400326
  Синеокий О.В. Феномен східнонімецького рекордингу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 82-86


  Уперше в науковій літературі викладено аналіз становлення та розвитку рекордингової системи Німецької Демократичної Республіки. Наведено соціально-комунікативну характеристику організації рекорд-лейбла "Amiga". Особливе місце в авторському підході ...
1400327
  Якубівський М. Феномен Сядристого // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 31 серпня (№ 34). – С. 5


  Українському майстру мікромініатюри Миколі Сядристому - 80!
1400328
  Ягупова С.В. Феномен Табачковой / С.В. Ягупова. – Симферополь, 1979. – 240с.
1400329
  Маковский М.М. Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев: сущность - формы - развитие / М.М. Маковский. – Изд. 3-е, испр. – Москва : ЛКИ, 2008. – 280 с. – ISBN 978-5-382-00594-2
1400330
  Ляшенко Л.Л. Феномен таланту в культурологічному дискурсі (на матеріалі життя та творчості Еріха Корнгольда) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ляшенко Лідія Леонідівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1400331
  Ляшенко Л.Л. Феномен таланту та самоактуалізація: точки перетину // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 51-56. – ISSN 2312-4679
1400332
  Ребошапка І. Феномен Тараса Шевченка - у світлі почергових румунських рецепцій // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 129-258. – ISBN 978-606-745-006-4
1400333
  Колісник Ю.В. Феномен Тараса Шевченка в публіцистичній спадщині Симона Петлюри // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 18-23. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770
1400334
  Оніщенко О. Феномен Тараса Шевченка в теоретичних розвідках С. Балея: психоаналітичні арабески // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 167-177. – ISSN 1997-4264


  Балей Степан-Максим Володимирович (1885-1952) - укр. і польський психолог, педагог, філософ, док. філософії (1911), доктор медицини (1923), проф. (1927), член НТШ (1917), член Польської Академії Наук
1400335
  Злотник-Шагіна Феномен Тараса Шевченка у літературно-критичній рецепції І . Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – C. 212-218


  У статті аналізується феномен Тараса Шевченка у літературно-критичній рецепції І . Франка. Досліджуються особливості інтерпретації вченим творчої спадщини митця, характеристика ним чотирьох етапів у поетичній еволюції Т. Шевченка.
1400336
  Василик І. Феномен Тараса Шевченка у творчій долі шістдесятників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-62. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес українського національно-культурного відродження 1960-х років, в руслі якого відбувалось нове, актуальне часу, прочитання творчості Тараса Шевченка, трактування його постаті. Показано боротьбу з цими тенденціями з боку радянської ...
1400337
  Губанов С.А. Феномен творческой личности в интеллектуальном пространстве культуры начала XX века (на материале романа Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 8. – С. 47-51. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается феномен структурной организации свойств, механизмов и особенностей ретрансляции категорий теургического созидания творческой личностью метафизической сущности различных процессуальных единств онтологии Бытия. Пастернаком признается ...
1400338
   Феномен творческой личности в культуре : (к юбилею профессора В.И. Фатющенко) : материалы 1-ой междунар. конф. : [17-18 мая 2005 г.]. – Москва : МГУ, 2005. – 312, [1] с. – Загол. обл.: Феномен творческой личности в культуре. 1-я международная конференция. 17-18 мая 2005 г. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-88091-114-4
1400339
  Костенко А.Н. Феномен творчества в романе В. Набокова "Бледное пламя" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  Статья посвящена исследованию нового литературного жанра романа-комментария (нелинейного романа), композиционные части которого дополняют друг друга; они и реальность, и мир искусства, в котором комментарий становится своеобразным примером ...
1400340
  Соловей О. Феномен творчо-педагогічної діяльності // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 338-345


  Творчість нар. художника України Стороженка Миколи Андрійовича (1928) - живописець, графік, дійсний член Академії мистецтв України, професор Академії образотворчого мистецтва і архітектури, лауреат Держ. премії України ім. Т.Шевченка
1400341
  Штефан А. Феномен творчої діяльності в авторському праві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 5-13. – ISSN 2308-0361
1400342
  Гусарчук Т.В. Феномен творчої індивідуальності композитора в інтонаційній драматургії духовних творів (на матеріалі українського музичного мистецтва) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Гусарчук Тетяна Володимирівна ; М-во культури України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 80 назв
1400343
  Лагутенко О.А. Феномен творчості Андрія Чебикіна : мистецтвознавче дослідж. / Ольга Лагутенко ; [худож. ред. Л.І. Андрієвський]. – Київ : Криниця, 2016. – 375, [1] с. : іл., портр. – Сер. засн. 2002 р. - Рез. англ., яп. – Бібліогр.: с. 351-359. – (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету" / видав. рада: Олійник Б.І. (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2434-32-3
1400344
  Задорожна Л. Феномен творчості Євгена Гребінки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263


  У статті зроблено загальний огляд творчості Євгена Гребінки: розглянуто жанрову й образну системи, подано тематичний зріз, наголошено на викривальному пафосі байок письменника. Авторка визначила місце митця в українській літературі і його роль у ...
1400345
  Ігнатова Л. Феномен творчості Ігоря Стравинського у музичній процесуальності XX століття // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Давидов М.А., Дем"янчук О.Н., Маркова О.М. [та ін.]. – Луцьк, 2008. – Вип. 2 : Ігор Стравинський: дискурс творчості ( до 125-річчя з дня народження). – С. 149-158. – ISBN 978-966-600-346-4
1400346
  Павленко О.Г. Феномен творчості Ростислава Доценка: світоглядно-естетичні та художні константи // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 121-129


  В статті розглядається феномен перекладацької діяльності Ростислава Доценка, осмислюються культурно-історичні домінанти, ідейно-естетичні погляди митця, що сформували концепцію його художнього світу. Узагальнено сучасні літературознавчі інтерпретації ...
1400347
  Парамбуль І.В. Феномен творчості у cпадщині Валер"яна Підмогильного та Альбера Камю: порівняльний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 203-205
1400348
  Гордієнко О. Феномен творчості у рубаях Дмитра Павличка


  У статті розглядається поняття "рубаї", його основні особливості і яким чином реалізується сутність творчості, її філософське бачення поетом у нетрадиційній для української літературі формі
1400349
  Курінна М. Феномен творчості японського диригента Озава Сейджі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  В статті розглядається становлення творчої особистості японського диригента Озава Сейдзі. Здійснено огляд симфонічного та оперного репертуару диригента. Досліджуються особливості будови архітектурного проекту Сейджі Озава Хол. Ozawa Seiji"s creative ...
1400350
  Талалай В.В. Феномен театральної періодики в сучасній Україні // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 134-136
1400351
  Богаченко В.В. Феномен телесности в аспекте киберкультуры // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 31-36. – ISSN 2072-1692
1400352
  Дудко О.С. Феномен терміна "інформаційне суспільство" в міжнародній інформаційній політиці // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  В статті розглядається значення терміна "інформаційне суспільство" в його зв"язку з науковими поглядами, розкривається суть поняття "інформаційне суспільство" відповідно до сьогодення. Виокремлено особливості застосування терміна "інформаційне ...
1400353
  Запорожець О.Ю. Феномен тероризму в контексті кризових комунікацій // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61-62
1400354
  Бережний О. Феномен тероризму: сучасні форми, економічні аспекти й основні шляхи запобігання : нагляд, аудит, контроль / О. Бережний, Т. Медвідь // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 24-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
1400355
  Рибачук М.В. Феномен терористки-смертниці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 540-546. – ISSN 1563-3349
1400356
  Толмач А.Д. Феномен терроризма в массовом сознании // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.82-95. – ISSN 0132-1625
1400357
  Щебланова В.В. Феномен терроризма в ракурсе рисков социальных изменений // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 2 (51). – С. 83-99. – ISSN 1029-8053
1400358
  Виноградова Н. Феномен терроризма: контркультура или субкультура / Н. Виноградова, И. Пашкевич // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 2073-9702


  Терроризм давно является не только социальной проблемой, но специфическим культурным феноменом.Но статус терроризма как явления культуры (или антикультуры) не определен. В статье рассматривается феномен терроризма и террорист. деятельности с точки ...
1400359
  Гриффен Л.А. Феномен техники / Л.А. Гриффен ; Центр памятниковедения Нац. акад. наук Украины и Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры. – Киев : Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК, 2013. – 251, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8999-52-9
1400360
  Богачов А.Л. Феномен техніки в соціальному аспекті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті розглядає онтологічну диференціацію феномена техніки. Він розрізняє матеріальну, теоретичну й соціальну техніку. Основну увагу приділено доказу, що соціальна техніка - це спосіб організації ґлобальної цивілізації. Автор статьи ...
1400361
  Мельник В. Феномен техніки як соціокультурної цінності європейської цивілізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 7-19. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1400362
  Брижнік В.М. Феномен тиранічної влади як вихідний момент платонового вчення про диференційований соціальний устрій // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 8-11
1400363
  Потапенко Я. Феномен тіла в концепціях постмодернізму: історичний вимір проблеми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 136-139. – ISSN 1728-9343
1400364
  Висоцька О.Є. Феномен тілесної комунікації за доби постмодерну // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 41-48
1400365
  Ханстантинов В.О. Феномен толерантності в контексті політичної модернізації сучасної України: теоретичний аналіз : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Ханстантинов Віталій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 63 назви
1400366
  Крисаченко В.С. Феномен толерантності і консолідація української політичної нації // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 51-72
1400367
  Кожэневски Лешек Феномен Томаша Бата и рыночная практика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 218-223. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье определено значение способностей и трудолюбия менеджеров для эффективной деятельности на современном конкурентном глобальном рынке. Исследование качеств менеджеров, обусловливающих экономический успех, предлагает изучение деятельности Томаша ...
1400368
  Кривуц Ю.Н. Феномен торговли: истоки // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 30-42. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1400369
  Ніколаєнко Н.В. Феномен трансгуманізму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 45-46
1400370
  Горбатов Д.С. Феномен трансформации слухов в микрогруппах // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 5. – С. 54-63. – ISSN 0042-8841
1400371
  Меленко С.Г. Феномен трансформаційної рецепції давньогрецького епікуреїзму, скептицизму та перипатетизму римською філософсько-правовою парадигмою // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 18-24. – ISSN 2078-6670
1400372
  Портнов А. Феномен тризубу в історії України // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 126-129. – ISBN 966-02-2067-7
1400373
  Кулешов Р.Н. Феномен трикстера: исследовательские подходы и теоретические контексты анализа мифологемы трикстериады // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 189-196. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048


  Трикстер (англ. trickster — обманщик, ловкач) в мифологии, фольклоре и религии - божество, дух, человек или антропоморфное животное, совершающее противоправные действия или не подчиняющееся общим правилам поведения
1400374
  Челноков М. Феномен тунанлегів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 5-10. – ISSN 2309-9356


  В статті розглядаються основні проблеми дослідження тунанлегів - особливої категорії археологічних пам"яток раннього залізного віку, поширеної виключно на території Норвегії. Проаналізовано провідні концепції їх виникнення, історичного контексту та ...
1400375
  Вишневська О.О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі : монографія / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – 296 с. – ISBN 978-966-623-595-7
1400376
  Товмаш Д.А. Феномен у контексті бізнесової діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 183-193
1400377
  Котляр М.Ф. Феномен удільної роздробленості Русі (повернення до проблеми) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 24-37. – ISSN 0130-5247
1400378
  Пономарева О. Феномен украинской иммиграции в Италии в контексте формирования социальных идентичностей трансформационного общества // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 3/4. – С. 185-199. – ISSN 1822-5136
1400379
  Красносілецький Д.П. Феномен українізації мешканців Донбасу як фактор національної консолідації українського суспільства // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 422-426. – ISSN 2076-1554
1400380
  Красносілецький Д.П. Феномен українізації як фактор національної консолідації українського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 40-44. – ISSN 2077-1800
1400381
  Виноградов Г. Феномен українського "Великого степового кордону": філософсько-культурологічна характеристика // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 240-242
1400382
  Кутова Т.В. Феномен українського бароко. Історико-філософський контекст // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 85-87
1400383
  Федас Й. Феномен українського вертепу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 34-37
1400384
  Фоломєєва Н.А. Феномен українського естрадного вокального виконавства в контексті фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 59-61
1400385
  Ластовець М.Ю. Феномен українського літературного бароко: жанрові особливості // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 189-193


  Стаття присвячена вивченню феномену українського літературного бароко, яке охоплює часові рамки XVII-першої половини XVIII століття. У статті розглянуто історичний контекст формування бароко та його жанрову диференціацію.
1400386
  Бунчикова О. Феномен українського літературного Ренесансу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 148-155


  У статті досліджується феномен українського літературного Ренесансу, окреслюються його хронологічні межі, визначається коло авторів, аналізуються їхні твори. Зокрема, зроблено акцент на творчих феноменах Юрія Дрогобича, Павла Русина, Себастяна ...
1400387
  Павлюх М. Феномен українського Майдану: історична та генетична пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 12


  Майдан повторюватиметься доти, доки не утвердимося як нація.
1400388
  Рафальський І.О. Феномен українського національного самовизначення / Ігор Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 237, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-12-7349-8
1400389
  Казначеєва Т.О. Феномен українського національного танцю в опері М. Лисенка "Енеїда" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 133-139. – ISSN 2312-4679
1400390
  Петриченко Катерина Феномен українського повстання ( березень 1917 - серпень 1919 рр. ) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 199-209. – ISBN 978-966-02-4770-3
1400391
  Колодний А. Феномен українського православ"я // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 106-116. – ISBN 966-7379-70-1
1400392
  Бовсунівська Т.В. Феномен українського романтизму : посібник для вузу з теорії українського романтизму / Тетяна Бовсунівська. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський ун-т". – ISBN 966-02-0205-9; 966-02-0208-3 (Ч.1)
Ч. 1 : Етногенез і теогенез. – 1997. – 155 с.
1400393
  Гайдабура В. Феномен українського театру у вигнанні. Ансамбль Українських Акторів під художнім керівництвом Володимира Блавацького (Аугсбург - Регенсбург, 1945-1949) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 18-28. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1400394
  Цвілюк С.А. Феномен українського шістдесятництва // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 416-464. – ISBN 978-966-927-159-4
1400395
  Гріненко А.Ю. Феномен української бідності в контексті загроз національній безпеці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 216-223. – ISSN 2222-4459
1400396
  Бакуменко О. Феномен української вишивки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Нещодавно член правління Українського фонду культури Тетяна Кара-Васильєва відзначила свій 75-річний ювілей.
1400397
  Богомолець О.В. Феномен української домашньої ікони : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Богомолець Ольга Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 577 арк. – Бібліогр.: арк. 510-577
1400398
  Богомолець О.В. Феномен української домашньої ікони : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Богомолець Ольга Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 53 назви
1400399
  Медведик Ю. Феномен української духовної музики: почаївський "Богогласник" 1790-1791 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 59-82. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Присвячено 225-літтю від часу виходу у світ унікальної антології української антології духовної пісні під назвою “Богогласник” (Почаїв, 1790–1791). Видання стало першим з-поміж подібних тематичних збірників не тільки в Україні, а й у всьому ...
1400400
  Бичко А.К. Феномен української інтелігенції : Спроба екзистенціального дослідження / А.К. Бичко, І.В. Бичко. – Київ, 1995. – 136с.
1400401
  Бичко Ада Феномен української інтелігенції : спроба екзистенційного дослідження / Бичко Ада, Бичко Ігор // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.8-64. – ISSN 1810-2131
1400402
   Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій : (до 95-річчя засн. Донец. нац. техн. ун-ту) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" ; [відп. ред. М.О. Нікульчев ; редкол.: О.І. Блащишин та ін.]. – Красноармійськ : ДонНТУ, 2016. – 315, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-377-195-3
1400403
   Феномен української культури. – Київ, 1996. – 478с.
1400404
  Єрмоленко С. Феномен української літературної мови: історичний та національно-культурний вимір // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 254-265.
1400405
  Романенко О. Феномен української масової літератури XX століття: проблеми генези та поетики // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 257-264
1400406
  Кононенко П. Феномен української мови : Генеза, проблеми, перспективи. Історична місія / П. Кононенко, Т. Кононенко; Ін-тут українознавства. Міжн. асоціація "Україна і світове українство". – Київ : Наша культура і наука, 1999. – 103c. – ISBN 966 9557518
1400407
  Кононенко П.П. Феномен української мови. Генеза, проблеми, перспективи. Історична місія / П.П. Кононенко, Т.П. Кононенко. – 2-е вид., доп. – Київ : Наша культура і наука, 1999. – 168 с. – ISBN 966 9557518


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1400408
  Мацелюх І.А. Феномен української національної державності ХХ ст. // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 3-7. – ISSN 2413-6433
1400409
  Яремчук В. Феномен української революції на Наддніпрянщині та її вплив на державотворчий процес у Західній Україні // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 58-66. – ISBN 966-7060-54-1
1400410
  Морщакова Н. Феномен української фаготної школи: практика дискурсу // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 287-303


  "...Розглянуто мистецтвознавчий аспект поняття виконавської школи як феномена культури з предметними і смисловими полями самоздійснення і самовідтворення. Інструментальна виконавська школа формується й розвивається на основі теоретико-методологічних ...
1400411
  Мудрик В.Г. Феномен української хорової культури другої половини XVIII – початку XIX століття як продукт суспільної творчості народу // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 147-152
1400412
  Рудакевич О. Феномен українськості Володимира Антоновича в умовах імперської Росії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розкрито сутнісні риси та соціокультурні чинники українськості Володимира Антоновича в складних умовах відродження укра їнської нації в другій половині ХІХ ст.; здійснено критичний аналіз його етнополітичних поглядів щодо сутнісних рис української та ...
1400413
  Євграфова А.О. Феномен українськості у малих фольклорних формах / А.О. Євграфова, В.В. Киба // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 5-10. – Бібліогр.: Літ.: С. 10; 13 назв
1400414
   Феномен університету / Прес-центр НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Липень - серпень (№ 4). – С. 5


  В Інституті вищої освіти НАПН України відбулася презентація монографії С. Курбатова "Феномен університету в контексті часових та просторових викликів" .
1400415
  Ярема А.І. Феномен успіху в соціологічному вимірі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 92-99. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1400416
  Кульчицька Г. Феномен успіху термобарогеохімії Миколи Єрмакова (до 100-річчя від дня народження) / Г. Кульчицька, Д. Возняк, Д. Черниш // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 214-226 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2078-6220
1400417
  Кукса В.А. Феномен установки: минуле і сучасне психологічного розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  У статті розглядається поняття "установка", яке дещо по-різному трактується представниками як вітчизняних, так і зарубіжних психологічних шкіл. Автор статті приділяє особливу увагу важливості вивчення установки на надбання знань у сфері вікової та ...
1400418
  Солдатенко В. Феномен утворення Донецько-Криворізької радянської республіки 1918 року // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 70-77. – ISSN 1819-7329


  Про пріоритетні завдання Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки (м. Луцьк), конкретні напрями спільної роботи в рамках академічного консорціуму, проблем якісної освіти.
1400419
  Сингаївська А. Феномен учіння: суб"єктна орієнтованість у студентоцентрованому середовищі вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 63-71. – ISSN 1682-2366


  Наводяться результати дослідження феномену діяльності учіння. Автор характеризує проектування умов навчання у вищій школі на студентоцентричних засадах.
1400420
  Куклин В.М. Феномен физтеха (или как сохранить достижения отечественного образования) // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 2. – С. 54-61.
1400421
  Дубинина В.А. Феномен философии образования в русской мысли // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 156-157
1400422
  Капіца С. Феномен Фізтеху // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.87-98. – ISSN 1682-2366
1400423
  Шелехов І.М. Феномен фолк-відродження та його вплив на формування сучасної американської музичної культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 192-193
1400424
  Олійник В.В. Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти. Про управлінську еліту взагалі та про формування управлінської еліти зокрема // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 114-119. – ISSN 2078-7782
1400425
  Мальков В.Л. Феномен Франклина Рузвельта // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 122-139. – ISSN 0130-3864
1400426
  Мельниченко М.А. Феномен фронтового анекдота : народное творчество или инструмент агитации // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 28-40. – ISSN 0869-5687
1400427
  Шупенюк Г.О. Феномен фрустрації // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 305-306
1400428
  Дротянко Л.Г. Феномен фундаментального і прикладного знання : (Постнекласичне дослідження) / Л.Г. Дротянко; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 419с. – ISBN 966-7508-50-1
1400429
  Дротянко Любов Григорівна Феномен фундаментального і прикладного знання: (Постнекласичне дослідження) : Дис... докт. філос.наук: 09.00.01 / Дротянко Любов Григорівна; Київський Нац. унів. ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 391л. – Бібліогр.:л.358-391
1400430
  Дротянко Л.Г. Феномен фундаментального і прикладного знання: (Постнеокласичне дослідження) : Автореф. док.філософ.наук:09.00.01 / Дротянко Л.Г.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 36с. – Бібліогр.:с.31-32
1400431
  Фуркало Вікторія Станіславівна Феномен хасидизму: його сутність та історичні трансформації : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Фуркало В.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 186л. – Бібліогр.: л.174-186
1400432
  Фуркало Вікторія Станіславівна Феномен хасидизму: його сутність та історичні трансформації : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Фуркало В.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв.
1400433
  Зубаренко І.В. Феномен хиджабу в історії і політиці країн Близьеого Сходу // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 33-43. – ISSN 1682-671Х
1400434
  Панков Г. Феномен християнської аскези у проповідях Архієпископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецького) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 88-95. – ISBN 966-7379-92-11
1400435
  Шенцева Е.А. Феномен художественной активности человека в сетевом обществе (мотив перехода к новой эпистемологии) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 42-49. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1811-0916
1400436
  Алексеев П.П. Феномен художественности В.Г. Короленко. (Очерки "В пустынных местах", рассказ "Река играет") // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 2. – С. 21-26
1400437
  Кравченко Л. Феномен художнього часу в ліриці Р.М. Рільке // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 197-204.
1400438
  Камков В.П. Феномен цветовой диагностической визуализации / В.П. Камков, Е.Н. Бондарчук. – Донецьк : Китис, 1999. – 220с. – ISBN 966-7519-40-6
1400439
  Селезнева Е.В. Феномен цели в акмеологическом развитии профессионала // Эволюция "Образа Я" личности в рефлексивном диалоге / Г.И. Давыдова, И.Н. Семенов, 2009. – С.215-223
1400440
  Швец Н.А. Феномен целостности как определяющая доминанта в композиторском творчестве С. Танеева (на примере хорового цикла "Двенадцать хоров а cappella для смешанных голосов" ор. 27) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 203-210. – ISSN 2225-7586


  В статье изучается взаимодействие творческого мышления С. Танеева, особенности его индивидуального стиля, специфики воплощения замыслов как с одной из ведущих тен-денций времени (упорядоченность элементов целого), так и с концепцией целостности эпохи ...
1400441
  Якубін О.л. Феномен цивілізаційно-культурної ідентичності особистості та сучасні українські реалії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 114-115
1400442
  Гейко С.М. Феномен цинізму в сучасній філософській думці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 110-112
1400443
  Чорнобай О. Феномен Цицерона: теорія і практика риторичної аргументації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 147-154. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1400444
  Тещенко Т.П. Феномен ціннісної розколотості української цивілізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1400445
  Тейяр Феномен человека / Тейяр, де Шарден Пьер. – М., 1965. – 296с.
1400446
  Тейяр Феномен человека / Тейяр, де Шарден Пьер. – Москва : Наука, 1987. – 240с.
1400447
  Штопельман Г.М. Феномен человека в деятельностном и логико-культурном ракурсах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – C. 116-127. – ISSN 0042-8744
1400448
  Дубинина В.А. Феномен человека в контексте глобализационных преобразований // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 176-179. – ISSN 2076-1554


  Показано, как процесс глобализации влияет на человека, его личность. Доказано, что со временем развитие глобализации привело к существенным изменениям в обществе и в самом человеке. Проблема исследования состоит в том, что в социально–философском ...
1400449
  Казначеев В.П. Феномен человека: космические и земные истоки / В.П. Казначеев. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1991. – 128 с.
1400450
  Пилецкий Сергей Григорьевич Феномен человеческой агрессивности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 50-65. – Бібліогр.: с. 53, 58, 61, 63-64. – ISSN 0042-8744
1400451
  Дяченко К.А. Феномен честі людини як предмет філософсько-антропологічного аналізу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 251-257. – ISSN 2072-1692
1400452
  Котлярова Т.О. Феномен чудотворної ікони та її роль в духовному житті Київської Русі ІХ-ХІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-110. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1400453
  Ткаченко Т.І. Феномен чуттєвої комунікації у прозі Оксани Лятуринської та Надії Кибальчич // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 194-198
1400454
  Віленський Ю. Феномен Шалімова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 січня (№ 6). – С. 9


  100 років від дня народження видатного хірурга.
1400455
  Сидоренко Н. Феномен Шевченка (за публікаціями "Літературно-наукового вісника") // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 174-180


  У статті розглядаються публікації «Літературно-наукового вісника» / «Вісника», присвячені долі й творчості Т. Шевченка. Особлива увага акцентується на матеріалах І. Франка, М. Грушевського, С. Єфремова, Є. Маланюка, Д. Донцова та інших авторів ...
1400456
  Ющук І. Феномен Шевченка і "Просвіта" // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 23-29 жовтня (№ 42). – С. 6-7
1400457
  Загоруйко Н.А. Феномен шістдесятників: до теоретичного обгрунтування терміна // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 17--18
1400458
  Клименко Феномен Шолом-Алейхема: пам"ять, обличчя, контекст / Клименко, (Синьоок) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (1059/1060). – С. 280-290. – ISSN 0320-8370
1400459
  Сторощук Б.Д. Феномен Шумпетера в контексті концепції економіки влади // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 31-35
1400460
  Родик К. Феномен Шустера: журналістика супроти телебачення // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 01 серпня (№ 82)


  "Ніхто з українських медіа-персон не зібрав на себе стільки критики, як Савік Шустер. Більшість негативних рефлексій відбивають пострадянську підозру до успіху, частина є примітивною корпоративною заздрістю. Але дехто з рецензентів намагався ...
1400461
  Скворцова К.М. Феномен щастя як багатоелементна система: соціально-філософський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 131-133
1400462
  Мощёнок А.И. Феномен эпатажа в художественной культуре ХХ века // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 196-198
1400463
  Евстратова Л.А. Феномен эстетического образования в контексте истории России ХХ века и современности // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1400464
  Михайловский А.А. Феномен эсхатологии в контексте современной техногенной цивилизации // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 160-162
1400465
  Бондарев А.И. Феномен юридического факта трудового права // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 278-282. – ISBN 978-966-927-378-9
1400466
  Мамченко Н.В. Феномен юридичних конвенцій як синтез інтенцій позитивного і природного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.117-123. – ISSN 1563-3349
1400467
  Корж І.Ф. Феномен юридичного конфлікту в умовах децентралізації державної влади в Україні // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (18). – С. 4-11
1400468
  Слабошпицький М. Феномен Юрія Щербака // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 11 жовтня (№ 188). – С. 18


  Юрій Щербак - літератор, політик. До 80-річчя від дня народження.
1400469
  Максимович М. Феномен Яворівського фотоархіву у популяризації ЗМІ у національно-визвольному русі армії ОУН-УПА. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 151-157.
1400470
  Комлева Е. Феномен ядерной энергии: духовно-гуманитарно-прагматичный взгляд // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 1 (43). – С. 140-145
1400471
  Фатюшина Н.Ю. Феномен язичництва: особливості його визначення та сприйняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 164-166. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню змісту феномену язичництва, його неоднозначній трактовці в дослідницькій літературі та можливим напрямкам що до нового погляду на цю проблему. The article gave up phenomenon of paganisme, interpretation of it in literature ...
1400472
  Башлик Д. Феномен японської офіційної допомоги розвитку (на прикладі із КНР) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 42-43. – (Історичні науки)
1400473
  Бугров В.А. Феноменалізм та фізикалізм віденського кола: Моріц Шлік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ідеї начільника Віденського кола Моріца Шліка. This article is about ideas of leader of Wiener Kreis M. Schlick.
1400474
  Бондаренко Ю. Феноменальна та рутинна історія у прозі Миколи Хвильового: зони конфліктів і небезпек
1400475
  Корній Лідія Феноменальне видання дум : [рецензія] // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 101-102. – ISSN 0130-6936
1400476
  Пляцко Р. Феноменальний Іван Пулюй // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 22
1400477
  Міхельс В. Феноменальні властивості процентних таблиць бухгалтерської та статистичної звітності : теорія і практика / В. Міхельс, В. Бондар // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 41-47 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1400478
  Лозко Г.С. Феноменальність етнічних архетипів священного // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (17))
1400479
  Иванов Д.В. Феноменальное сознание // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.83-99. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1400480
  Гаврилов В.П. Феноменальные структуры Земли / В.П. Гаврилов. – Москва : Наука, 1978. – 144с.
1400481
  Павленко Ю. Феномени довіри і недовіри у всесвітній історії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 27-39. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
1400482
  Столяренко Д.А. Феномени командності та колективності в корпоративній культурі (в контексті проблеми усуспільнення людини) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 60-65. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1400483
  Конотоп Л.Г. Феномени культурно-антропологічного та езотеричного осмислення: любов і смерть // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 173-1176. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
1400484
  Болокобыльский А.В. Феноменологическая версия интерпретации рациональности и ее недостатки // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье раскрываются особенности феноменологической интерпретации рациональности. На примере концепций Э. Гуссерля и М. Хайдеггера показывается зависимость этой интерпретации от тяготеющих к времяразмерным формам конструктов - "жизненного мира" и ...
1400485
  Инишев И .Н. Феноменологическая герменевтика в медиа-теоретической перспективе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 153-162. – ISSN 0042-8744
1400486
  Рогачев И.И. Феноменологическая гидродинамика неньютоновской жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогачев И. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 6л.
1400487
  Рогачев И.И. Феноменологическая гидродинамика неньютоновской жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогачев И. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 3 с.
1400488
  Наумова Е.И. Феноменологическая диалектика Гегеля - Кожева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 15-18. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1400489
  Залевски К. Феноменологическая и статистическая термодинамика : крат. курс лекций / пер. с польск. / К. Залевски. – Москва : Мир, 1973. – 167 с.
1400490
  Разбеглова Т.П. Феноменологическая концепция литературного творчества Романа Ингардена и Станислава Лема: к поискам культурно-эстетического универсализма // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-51.
1400491
  Кушнаренко С.П. Феноменологическая методология анализа социокультурных явлений // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 83-91. – ISSN 1811-0916
1400492
  Хейнлоо Я.Л. Феноменологическая механика турбулентных потоков / Я.Л. Хейнлоо. – Таллин : Валгус, 1984. – 245с.
1400493
  Бондарев Евгений Николаевич Феноменологическая модель деформирования материалов с механической памятью формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бондарев Евгений Николаевич; МВ и ССО РСФСР. Куйбышевский гос. ун-т. – Куйбышев, 1979. – 13л.
1400494
   Феноменологическая модель очистки питьевой воды фильтрами на основе трековых мембран / В.А. Антипов, Е.В. Казаков, А.И. Мельников, Р.С. Соляник, О.П. Честнов, В.И. Максин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 54-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
1400495
  Ямпольская А.В. Феноменологическая редукция как философская конверсия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 157-166. – ISSN 0042-8744
1400496
  Авакьянц Г.М. Феноменологическая теория полупроводников : (некоторые исследования) / Г.М. Авакьянц ; Акад. наук УзССР, Физ.-техн. ин-т. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1960. – 348 с. – Библиогр.: с. 343-345
1400497
  Пугачев Г.А. Феноменологическая теория прочности и электропроводности бетэла / Г.А. Пугачев. – Новосибирск, 1990. – 247 с.
1400498
  Паташинский А.З. Феноменологическая теория фазовых переходов 2 рода, основанных на гипотезе подобия : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 041 / Паташинский А.З. ; АН УССР ,Физ.-техн..ин-т низких температур. – Харьков, 1968. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1400499
  Суханов А.А. Феноменологическая теория явлений электрической неустойчивости при электронных фазовых переходах в полупроводниках (теория концентрационной неустойчивости). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Суханов А.А.; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1972. – 24л.
1400500
  Гуров К.П. Феноменологическая термодинамика необратимых процессов (физические основы) / К.П. Гуров. – Москва : Наука, 1978. – 128 с.
1400501
  Мицек А.И. Феноменологическая трактовка анизотропии магнитных свойств ферро- и антиферромагнетиков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мицек А.И.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1963. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1400502
  Бабушкин В.У. Феноменологическая философия науки: критический анализ / В.У. Бабушкин. – М., 1985. – 190с.
1400503
  Цэндин К.Д. Феноменологическая электротепловая теория эффекта переключения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Цэндин К. Д.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1400504
  Белов Владимир Трифонович Феноменологические методы рентгеновского флуоресцентного анализа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Белов Владимир Трифонович; МВ ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1973. – 20л.
1400505
  Ромм Т.А. Феноменологические основы анализа социального воспитания // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 5 (38). – С. 6-15. – ISSN 1811-0916
1400506
  Бойко В.С. Феноменологические параметры дислокационной теории тонких двойников : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойко В. С.; АН УССР, Физ-техн. ин-т низк. темпер. – Х., 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1400507
  Мариш К.С. Феноменологический анализ изотопических вкладов Т3/2 и Т1/2 в процессах образования мезонов нуклонами и мезонами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мариш К.С.; Объедин. ин-т ядерных исслед. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1966. – 14л.
1400508
  Чернов С.М. Феноменологический анализ сильных взаимодействий -гиперона. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.02 / Чернов С.М.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1400509
  Никифиоров В.И. Феноменологический анализ фотообразования одиночных пионов на нуклонах в диапазоне энергий первого пион-нуклонного резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Никифиоров В. И.; МГУ. – М., 1977. – 18л.
1400510
  Ромек Е.А. Феноменологический метод и дилемма психиатрии : Бинсвангер и Гуссерль. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.80-91. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1400511
  Кривцова С.В. Феноменологический метод с точки зрения экзистенциального анализа // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 6. – С. 14-24. – ISSN 0042-8841
1400512
  Детистова А.С. Феноменологический проект М. Ришира: фантазия как измерение феноменологического // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 139-148. – ISSN 0042-8744
1400513
  Гитерман М.Ш. Феноменологическое исследование критического состояния жидкостей. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 041 / Гитерман М.Ш.; АН СССР. – Харьков, 1968. – 36л.
1400514
  Истеков К.К. Феноменологическое описание плотности уровнений и вероятности деления ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Истеков К.К.; АН КазахССР. Ин-тут ядерной физики. – Алма-Ата, 1980. – 17л.
1400515
  Грудцин Сергей Николаевич Феноменологическое описание свойств мезонов на основе потенциальных кварковых моделей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Грудцин Сергей Николаевич; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1988. – 18л.
1400516
  Свасьян К.А. Феноменологическое познание / К.А. Свасьян. – Ереван, 1987. – 198 с.
1400517
  Трифанов Д.А. Феноменология в ранних трудах М. Хайдеггера как методология онтологического исследования // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1400518
   Феноменология в современном мире. – Рига : Зинатне, 1991. – 320с. – ISBN 5-7966-0394
1400519
  Лебедев А. Феноменология визуальных образов в психологии изобразительного искусства // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 2. – С. 68-81. – ISSN 2071-9788
1400520
  Лызлов А.В. Феноменология восприятия и аффективность / А.В. Лызлов, О.В. Серавина, О.Б. Ковалевская // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 101-111. – ISSN 0042-8841
1400521
  Кузнецов В.Ю. Феноменология времени и порядки рефлексии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 75-82. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1400522
  Качераускас Т. Феноменология времени и пространства // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 129-136. – ISSN 0042-8744
1400523
  Розин Вадим Маркович Феноменология глазами методолога // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1400524
  Гегель Г.В. Феноменология духа ( Введение ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С.140-151. – ISSN 0042-8744


  Фрагмент конспектов лекций Гегеля по философии духа, опубликованных в 1994 г.
1400525
  Легар Ф. Феноменология и анализ данных по рассеянию нуклонов : [учебное пособие] / Ф. Легар, Е.А. Строковский ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский ин-т ядерной физики им. Д.В. Скобельцына. – Москва : Университетская книга, 2010. – 210 с. – ISBN 978-5-91304-121-0
1400526
   Феноменология и гуманитарное знание : [материалы международной научной конференции : 1-2 октября 1997 г.] / А. Богачев, В. Бурлачук, С. Вековшинина, О. Гомилко, Н. [и др.] Денисенко; [Богачев А и др. ; отв. ред. А.Л. Богачев] ; Укр. феноменол. о-во при Укр. филос. фонде. – Киев : Тандем, 1998. – 181, [2] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Предисл. и содерж. парал. рус. и англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 966-7145-12-3
1400527
  Любимова Г.Ю. Феноменология и обучающие аспекты начального опыта работы / Г.Ю. Любимова, И.В. Евсевичева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 76-92. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1400528
  Тавризян Г.М. Феноменология и проблема человека во французском экзистенциализме : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Тавризян Г.М. ; АН СССР , Ин-т философии. – Москва, 1968. – 19 с.
1400529
  Власова О.А. Феноменология Карла Ясперса: гистология и рентгеноскопия души // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 89-100. – ISSN 0042-8744
1400530
  Королькова Е. Феноменология любви // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С.85-88. – ISSN 2073-9702
1400531
  Кривопальцев В.И. Феноменология М.Мерло-Понти. (Крит. анализ истории и методологии) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Кривопальцев В.И. ; Уральск. гос. ун-тет им. А.М. Горького. – Свердловск, 1975. – 16 с.
1400532
  Захарова Е.В. Феноменология недостаточного бытия // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 30-36. – ISSN 0235-1188
1400533
  Тыменецка А.-Т. Феноменология отвечает на вызов прагматической проверки: мера // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 145-162. – ISSN 0042-8744
1400534
  Аврахова Л.В. Феноменология поступка в интерсубъективном поле нравственной философии М.М. Бахтина // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 100-103. – ISSN 2077-1800
1400535
  Байтеева М.В. Феноменология права Адольфа Райнаха // Язык и право / М.В. Байтеева. – Казань : Отечество, 2013. – С. 22-27. – ISBN 978-5-9222-0621-1
1400536
  Байтеева М.В. Феноменология права Вильгельма Шаппа // Язык и право / М.В. Байтеева. – Казань : Отечество, 2013. – С. 27-35. – ISBN 978-5-9222-0621-1
1400537
  Метлев А. Феноменология праздности // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 64-86
1400538
  Тимощук Е.А. Феноменология Р. Ингардена в образовательном процессе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 125-129. – ISSN 1811-0916
1400539
  Человенко Т.Г. Феноменология религии : к вопросу о методологических трансформациях в условиях новой эпистемологии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 145-162. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
1400540
  Варнавский П. Феноменология социокультурной адоптации (на примере мигрантов из Центральной Азии в Забайкалье) // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 184-218. – ISSN 1810-228Х
1400541
  Цыпин Г. Феноменология творчества // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 2. – С. 166-192. – ISSN 2071-9788
1400542
  Черная А. Феноменология традиций игровой культуры: опыт историко-генетического исследования // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 2. – С. 82-105. – ISSN 2071-9788
1400543
  Черная А. Феноменология традиций игровой культуры:опыт историко-генетического исследования // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 3. – С. 132-154. – ISSN 2071-9788
1400544
  Порало І.В. Феноменологізація категорії інформація у системі інформаційних відносин // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 119-126
1400545
  Іванчук А. Феноменологічна концепція "тіла" у творчості М. Мерло-Понті // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 139-146. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
1400546
  Чуйко В. Феноменологічна концепція когнітивної діяльності як наслідку усвідомлення незнання // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.221-231
1400547
  Попова Н.М. Феноменологічна концепція у синхронно-діахронічному підході до аналізу національної концептосфери Іспанії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 101-111. – ISSN 2413-5593
1400548
  Карнаухова Н.Л. Феноменологічна модель релігії Нініана Смарта : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Карнаухова Надія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 175-196
1400549
  Карнаухова Н.Л. Феноменологічна модель релігії Нініана Смарта : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Карнаухова Надія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1400550
  Фостяк Т.А. Феноменологічна настанова Макса Шелера // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 47-55. – ISSN 1996-9872
1400551
  Куцепал С.В. Феноменологічна онтологія Ж.-П. Сартра: діалектика буття та ніщо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про головні ідеї онтології Ж.-П.Сартра. Характеризується Буття, розглядається природа й значення Небуття. Розглядаються подібності й відмінності між Сартром та Гегелем, Сартром і Хайдегером. The essay is about the main expressions of ...
1400552
  Сичок С.В. Феноменологічна онтологія структури міфу та антиміфу у творчості Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С.160-166
1400553
  Плющева М.О. Феноменологічна онтологія тілесності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.01 - онтологія, гносеолоія, феноменологія / Плющева М.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 185л. – Бібліогр.: л.175-185
1400554
  Плющева М.О. Феноменологічна онтологія тілесності : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.01 / Плющева М.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 5 назв
1400555
  Дондюк А.М. Феноменологічна редукція - когнітивна провокація чи руйнація нормативу в творчості Жоржа Перека // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 33-36. – ISSN 2312-4342
1400556
   Феноменологічна редукція // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 940-941. – ISBN 966-316-069-1
1400557
  Волковинська В.О. Феноменологічна соціологія у пошуку "події" // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 183-188. – ISBN 966-7943-03-8


  Феноменологія у застосуванні до соціально-філософського поля досліджень отримує значний потенціал через поняття "подія". Подія є тим смислом, що конституює життєву історію, бачення власного життя. Поняття "подія" дозволяє вийти за межі ...
1400558
  Дондюк А.М. Феноменологічна структура свідомості і аномальне: когнітивні можливості досвіду // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 20-22
1400559
  Якуц Р.Р. Феноменологічна та семіотична інтерпретації настанов комунікації : Дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія / Ростислав Романович Якуц; Львівський нац.ун-т ім.І.Франка. – Львів, 2006. – 201л. – Бібліогр.: л.187-201
1400560
  Якуц Р.Р. Феноменологічна та семіотична інтерпретації настанов комунікації : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.01 / Ростислав Романович Якуц; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1400561
  Причепій Є.М. Феноменологічна теорія свідомості / Є.М. Причепій. – Київ, 1971. – 104с.
1400562
  Терлецький В.М. Феноменологічна традиція інтерпретації трактату про час Арістотеля (Phys. 10-14) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 38-40
1400563
  Коцюба М. Феноменологічна філософія: від "досвіду Іншого" до "досвіду етичного" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Отфрид Гьофе, А. Єрмоленко [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 : Европа - незавершений проект?. – С. 90-98. – ISSN 0235-7941
1400564
  Аветисян А. Феноменологічне дослідження візуального досвіду: погляд художника (за творами Мориса Мерло-Понті) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 : Держава і громадянські протести. – С. 94-105. – ISSN 2522-9338
1400565
  Голуб І.О. Феноменологічне обгрунтування пізнання психічного : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.01 / Голуб І.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1400566
  Голуб І.О. Феноменологічне обгрунтування пізнання психічного : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія / КНУТШ; Голуб І.О. – Київ, 2007. – 185л. – Бібліогр.: л.175-185
1400567
  Кебуладзе В.І. Феноменологічне поняття досвіду між повсякденністю і філософією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті описується формування поняття досвіду в трансцендентальній феноменології на тлі вжитку цього поняття у філософській традиції та щоденного розуміння досвіду. В статье описывается формирование понятия опыта в рансцендентальной феноменологии на ...
1400568
  Кебуладзе В.І. Феноменологічне поняття інтелектуальної інтуїції та його обгрунтування у філософії Густава Шпета // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Філософія та релігієзнавство
1400569
  Шиян А. Феноменологічне розуміння істини та "критика чистого розуму" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.165-171. – ISSN 0235-7941
1400570
  Волковинська В.О. Феноменологічне тлумачення соціально-психологічниї досліджень конформної поведінки та поняття "ситуація" // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 106-114
1400571
  М"яловська А.В. Феноменологічний аналіз змісту та форм культу в християнській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена феноменологічному аналізу змісту і форм культу в християнській традиції. З"ясовано значення понять культ, обряд, ритуал та окреслено їх співвідношення. А також, віднайдені спільні риси між християнським культом і іншими релігійними ...
1400572
  Прудченко Інна Феноменологічний аналіз історико-педагогічного знання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 26-32. – ISSN 2078-1016


  Розвиток історико-педагогічного знання і науки.
1400573
  Герчанівська П.Е. Феноменологічний аналіз у культурології // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 3-11. – ISSN 2312-4679
1400574
  Якуша П.О. Феноменологічний виклад трансцендентальної естетики // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 101-104


  Запропонована стаття має на меті окреслити границі трансцендентальної естетики в межах феноменологічного підходу у філософії. Використання Гусерлем Кантової термінології свідчить про смислову тяглість трансцендентальної тематики. З"ясовується, що ...
1400575
  Воронова М. Феноменологічний зміст публіцистичного портрета // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 11-18


  У статті досліджено феноменологічну сутність жанру публіцистичного портрета. Розглянуто філософський аспект жанру в контексті проблеми збереження історичної та соціальної пам"яті, творчого безсмертя та самопізнання. Визначено етико#філософську місію ...
1400576
  Решетник М.Д. Феноменологічний метод Макса Шелера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 100-103. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються специфічні ознаки феноменологічного методу Макса Шелера. Рассматриваются специфические черты феноменологического метода Макса Шелера. The basic ideas of Max Schelers phenomenological method are studied.
1400577
  Голуб І.О. Феноменологічний підхід до проблеми розладів пам"яті // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 9-10
1400578
  Окороков В. Феноменологічний шлях до лінійності мислення (чиста логіка та проблеми зв"язності) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.57-67. – ISBN 966-7653-02-8
1400579
  Краплина В.В. Феноменологічні аспекти державного регулювання інноваційного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 47-54. – ISSN 1993-6788


  Phenomenological aspects of state regulation of the economy"s innovative development.
1400580
  Теремко В.І. Феноменологічні виміри стратегії та її роль у життєдіяльності видавництва // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 24-33


  У статті йдеться про сутність, феноменологічну специфіку стратегії як засобу досягнення цілей у конкурентних умовах та її роль у видавничій сфері. The article concerns the essence, phenomenological specificity of the strategy as a mean of achieving of ...
1400581
  Черняков Б.І. Феноменологічні властивості зображення як категорії культури та журналістикознавства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 132-153


  Поняття, об’єкт і предмет соціології.Бібліографічний список.Зображення у масовій комунікації.
1400582
  Мацоча Феноменологічні засади співвідношення державної та політичної влади / Мацоча, МІ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 640-648. – ISSN 1563-3349
1400583
  Солдатська Т.І. Феноменологічні інтерпретації респонзивного етосу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 174-176
1400584
  Марчук О.В. Феноменологічні концепції іншого в сучасній філософії : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Марчук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 175л. – Бібліогр.: л.161-175
1400585
  Марчук О.В. Феноменологічні концепції іншого в сучасній філософії : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культ. / Марчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 27 с. – Бібліогр.: 6 назв
1400586
  Гомонай Олена Василівна Феноменологічні моделі магнітних та пружних властивостей сплавів, що зазнають фазових перетворень : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.07 / Гомонай О.В.; НАНУ. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
1400587
  Поліщук Г.Б. Феноменологічні основи юридичної техніки кодифікаційних актів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 98-101
1400588
  Бровко М.М. Феноменологічні особливості проблеми активності мистецтва в контексті його прикладних аспектів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 66-68
1400589
  Іваницький О.І. Феноменологічні рівняння стану сильновзаємодіючої матерії з критичною точкою : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Іваницький Олексій Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1400590
  Шевченко С.Л. Феноменологічні та герменевтичні коннотації екзистенціальної теології Мерольда Вестфаля // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 229-230
1400591
  Коцюба М.П. Феноменологічно-антроплогічне прояснення досвіду етичного : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Коцюба Максим Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 200 арк. – Додатки: арк. 199-200. – Бібліогр.: арк. 184-198
1400592
  Коцюба М.П. Феноменологічно-антроплогічне прояснення досвіду етичного : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Коцюба Максим Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1400593
  Березіна В.В. Феноменологічно-герменевтична концептуалізація світу і відродження практичної філософії (Гусерль, Гайдегер, Гадамер) // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 178-183. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянуто генезу поняття життєсвіту у трансцендентальній феноменології Гусерля та викликане ним нове розуміння практики. Показано імпліцитну герменевтичну складову феноменології Гусерля, яка набула подальшого розвитку у герменевтичних ...
1400594
  Теремко В.І. Феноменологічно-функціональна специфіка контенту книжкового видання // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 1 (38). – С. 17-27. – ISSN 1998-6912
1400595
   Феноменологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 941-946. – ISBN 966-316-069-1
1400596
  Алещенко В. Феноменологія "гібридної війни" та її особливості у виконанні Російської Федерації: інформаційно-психологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-11. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена феноменології "гібридної війни" та її особливостям у виконанні Російської Федерації. Досліджено інформаційно-психологічний складник "гібридного" протистояння та механізм його застосування, в тому числі і проти України. Наголошується, ...
1400597
  Мостова Т.Д. Феноменологія "синдрому відчуження хвороби" при алкоголізмі та наркоманії: психологічні складові // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 341-344
1400598
  Шульга О. Феноменологія Арона Гурвіча: джерела, зв"язки, контекст // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 38-51. – ISSN 1563-3713
1400599
   Феноменологія буття людини: сучасна західноєвропейська філософська рефлексія. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 278с. – ISBN 966-7276-57-0
1400600
  Онищенко В.Ф. Феноменологія глобалізації // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 2. – C. 32-43. – ISSN 1811-3141
1400601
  Гошовський Я. Феноменологія депривації: системний теоретико-емпіричний дискурс // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 85-95. – ISSN 1810-2131
1400602
  Мовчан Ю.В. Феноменологія джерел права Європейського Союзу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 136-141. – ISSN 2220-1394
1400603
  Кабуладзе І. Феноменологія допредикативного досвіду // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 24-39. – ISSN 0235-7941
1400604
  Кебуладзе В. Феноменологія досвіду / Вахтанг Кебуладзе ; [відп. ред. А. Лой ; Нац. ун-т "Києво-Могил. академія", Центр европ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 278, [2] с. – Бібліогр.: с. 261-278. – ISBN 978-966-378-236-2


  Монографію присвячено дослідженню внутрішньої тенденції трансцендентальної феноменології, яка полягає в її перетворенні з філософії свідомості на філософію досвіду. Феноменологію представлено як трансцендентальний емпіризм, що є антиметафізичним ...
1400605
  Кебуладзе В. Феноменологія досвіду / Вахтанг Кебуладзе ; [відп. ред. А. Лой]. – [Вид. 3-тє.]. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 278, [2] с. – Бібліогр.: с. 261-278. – ISBN 978-966-378-236-2
1400606
  Гегель Ф Г.В. Феноменологія духу = Phanomenologie des Geistes / Георг Вільгельм Фридрих Гегель; Пер. з нім. П.Таращук; Науков. ред. перекл. Ю.Кушаков. – Київ : Основи, 2004. – 548с. – ISBN 966-500-054-3
1400607
  Перелигіна Р.В. Феноменологія жіночого тероризму // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 124-126. – ISBN 978-617-7363-09-4
1400608
  Осіпцов А.В. Феноменологія загальнолюдських цінностей особистості в сучасній науці // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 95-101. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Здійснено дефінітивний аналіз феноменології загальнолюдських цінностей, обгрунтовано позиції вчених щодо підходу та систематизації цього феномену в сучасній науці, означено теоретичні та методологічні основи педагогічного і психологічного дослідження ...
1400609
  Веприцький Р.С. Феноменологія злочинності в регіоні : монографія / Роман Веприцький. – Харків : Золота миля, 2014. – 322, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 309-322 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-51-1
1400610
   Феноменологія злочину (плебсологічний праксис) : монографія / [М.І. Скригонюк та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-306-2
Ч. 1. – 2011. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-334
1400611
  Кебуладзе В. Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 51-59. – ISSN 0235-7941
1400612
  Кебуладзе В. Феноменологія і герменевтика як методологічні стратегії в сучасній українській філософії та гуманітаристиці // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 128-139
1400613
  Вахтель А.І. Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Вахтель Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 204 арк. – Додатки: арк. 203-204. – Бібліогр.: арк. 191-202
1400614
  Вахтель А.І. Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Вахтель Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1400615
  Дмитренко К. Феноменологія і соціальні науки: можливі конвергенції // Філософії та науки : тези шостої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління", 10-11 берез. 2011 р. / Філософії та науки, студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. – Київ : НаУКМА, 2011. – С. 18-21
1400616
  Позднякова-Кирбят"єва Феноменологія і соціологія колективної пам"яті Поля Рікера: інтерпретація з українським контекстом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 104-108. – ISSN 2077-1800
1400617
  Гаврилів Т. Феноменологія ідентичності ліричного "Я" в сучасній австрійській поезії.
1400618
  Чуйко В.Л. Феноменологія й реконструктивна рефлексія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 190-195. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Обґрунтовано вирізнення феноменологічної рефлексії та реконструктивної рефлексії на підставі протиставляння свідомості й самосвідомості.
1400619
  Решетник М.Д. Феноменологія К. Ясперса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1400620
  Виговський Д.Л. Феноменологія кримінальної субкультури / Д.Л. Виговський, А.В. Виговська // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 193-199.
1400621
  Легасова Л. Феноменологія Криму в історичній ретроспективі / Л. Легасова, О. Лисенко // Полиновий травень 44-го : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін. ; пер.: О.О. Гаращенко та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 14-30. – ISBN 978-617-7158-09-6
1400622
  Широков В.А. Феноменологія лексикографічних систем : Монографія / В.А. Широков; Нац. акад. наук України; Українськ. мовно-інформаційн. фонд. – Київ : Наукова думка, 2004. – 328 с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0088-Х


  В монографии рассматриваются постановки и методы решения обратных задач теплопроводности, вопросы корректности их постановки и пути регуляризации решения некорректных задач
1400623
  Шигімагіна Л. Феноменологія любові в контексті християнства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 159-162. – ISSN 1728-9343
1400624
  Бовсунівська Т.В. Феноменологія любові у лейкістів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 65-70. – ISBN 966-8188-10-1
1400625
  Дегтяренко Т.В. Феноменологія материнства в контексті психологічних поглядів Тараса Шевченка / Т.В. Дегтяренко, Лєсньова, І..М // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 127-131. – ISSN 1810-2131
1400626
  Мельничук О.С. Феноменологія міста та формування його правового образу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-31
1400627
  Алькін А.О. Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Алькін Антон Олегович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1400628
  Коновалова І.Ю. Феноменологія музичної обробки (на матеріалі хорових творів українських композиторів 19 - 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвазнав.: 17.00.01 / Коновалова І.Ю.; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1400629
  Пономарьов В. Феноменологія нації // Критика. – Київ, 2008. – Жовтень - Листопад, (число 10/11). – С. 23


  Праці Мірослав Гроха — чеського історика і політичного теоретика, професора Карлового університету в Празі.
1400630
  Резнікова Н. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 1 (24). – C. 52-73. – ISSN 1811-9824
1400631
  Шульга В. Феноменологія обдарованості у суб"єктно-вчинковому вимірі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 109-118. – ISSN 1810-2131


  У дослідженні проаналізована феноменологія обдарованості у форматі суб"єктно-вчинкових пояснень сутності явищ людської психіки, розглянуті зміст та обсяг введеного В.А. Роменцем поняття "універсальна обдарованість" як таке, що дозволяє конкретизувати, ...
1400632
  Славова Л.Л. Феноменологія політика: екстралінгвістичне висвітлення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 295-299


  У статті визначається співвідношення понять імідж та образ громадського діяча. Подано аналіз мовленнєвих засобів формування іміджу. В статье рассматривается соотношение понятий имидж и образ общественного деятеля. Представлено анализ речевых средств ...
1400633
  Шевчук Д.В. Феноменологія політичного світу і сучасна політична філософія // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 327-335. – ISSN 2076-7382
1400634
  Опольська Н.М. Феноменологія права на творчість // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 110-113
1400635
  Приходченко К.І. Феноменологія проективної методики як інтерактивної технології // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 49-53. – ISSN 2304-0629
1400636
  Бойчук Н.В. Феноменологія релігії М. Шелера і католицизм // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 8-10
1400637
  Мірошниченко А.К. Феноменологія релігії як дисципліна релігієзнавства : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Мірошниченко Анна Казимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 184-200
1400638
  Мірошниченко А.К. Феноменологія релігії як дисципліна релігієзнавства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Мірошниченко Анна Казимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр. : 7 назв
1400639
  Канова Г.О. Феноменологія романтичного еросу (на матеріалі творчості і лейкістів та харківської школи романтиків) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.05 - / Канова Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1400640
  Канова Г.О. Феноменологія романтичного еросу (на матеріалі творчості лейкістів та харківської школи романтиків) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Канова Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 194л. – Бібліогр.: л. 171 - 194
1400641
  Добко Т.Д. Феноменологія смирення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 52-62


  Запропоновано феноменологічне дослідження природи і цінності смирення. На тлі його порівняння з гординею як його протилежністю, виокремлення різних видів гордині, представлено оригінальний етос смирення, який увиразнює його дух служіння і сприйняття ...
1400642
  Максименко Ю. Феноменологія сміху: контури інтерактивної сміхотерапії / Ю. Максименко, О. Ткачук // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 110-113. – ISSN 1810-2131
1400643
  Мерло-Понті Моріс Феноменологія сприйняття = Phenomenologie de la perception / Мерло-Понті Моріс; Пер.з фр.О.Йосипенко та ін.;Наук. ред. пер. В.Лях. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 552с. – Шифр дубл. – ISBN 966-628-004-3
1400644
  Туляков О.О. Феноменологія становлення харизматичного лідера: солоквіум // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 96-100. – ISSN 2077-1800
1400645
  Батанов О.В. Феноменологія сучасного європейського муніципалізму та місцеве самоврядування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 77-81
1400646
  Данилевич Л.А. Феноменологія та психосемантика поняття "професійний психологічний вплив" // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 72-77
1400647
  Оганезова-Григоренко Феноменологія творчого процесу артиста мюзиклу / О.В. Оганезова-Григоренко. – Одеса : Астропринт, 2017. – 286, [2] с. – Глосарій спец. термінів: с. 254-258. – Бібліогр.: с. 259-286 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-314-7
1400648
  Приймак С.І. Феноменологія тілесності в дискурсі силових видів спорту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 75-77
1400649
  Авер"янова Н. Феноменологія українського мистецького духу : До 123-летия від дня народження Олекси Новаківського // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 194-197. – ISBN 966-7060-92-6
1400650
  Банковська Н. Феноменологія української літератури // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 44-52. – ISSN 0042-9422
1400651
  Банковська Н. Феноменологія української літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С.11-17.
1400652
  Чернов М.Л. Феноменологія урбаністичного духу (за працею О. Шпенглера "Занепад Європи", II т.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
1400653
  Даренський В. Феноменологія християнського етосу (про книгу В.А. Малахова "Уязвимость любви") // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 498-515
1400654
  Шарипін А.В. Феноменологія часу в українській культурі XIV-XV ст. // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 120-128
1400655
  Якуша П.О. Феноменологія як зустрічний погляд на онтологію // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 233-236. – ISSN 2076-1554
1400656
  Музика М.П. Феноменологія як пошук нових ірраціоналістичних тенденцій в осмисленні права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 136-149. – ISSN 2078-9165
1400657
  Гняздовський А. Феноменологія як трансцендентальна теорія політичного // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.66-79. – ISSN 0235-7941
1400658
  Кебуладзе В.І. Феноменологія як трансцендентальний емпіризм // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 81-89. – ISSN 2076-7382
1400659
  Мельников О.Г. Феноменологія, форми, види та особливості девіантної поведінки військовослужбовців / О.Г. Мельников, Я.І. Мельник // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 328-333
1400660
  Балута Г.А. Феноменологія: системні аспекти та епістемологічні перспективи // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С . 90-99. – ISSN 2076-7382
1400661
  Стовба О. Феноменолого-комунікативний підхід А.В. Полякова: право "по той бік" класичного праворозуміння // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 513-519. – ISSN 2227-7153
1400662
  Моисеева А.Ю. Феноментальный и эпистемологический аспекты убеждения // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 2 (65). – С. 89-98. – ISSN 1560-7488
1400663
  Кадиров Шакиржан Феноментовыделительная деятельность сложных желез и возможность рекреторного происхождения ряда ферментов слюны : Автореф... наук: 03.00.13 / Кадиров Шакиржан; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1977. – 19л.
1400664
  Мичелл Д. Феномены книги чудес / Д. Мичелл, Р. Рикард. – М., 1988. – 294с.
1400665
  Мичелл Д. Феномены книги чудес. / Д. Мичелл, Р. Рикард. – 2-е изд. – М., 1990. – 287с.
1400666
  Зайкин И М. Феномены малокомплектных школ / И М. Зайкин, . – Горький, 1990. – 141с.
1400667
  Москатова А.К. Феномены многомерности сознания и жизнедеятельности человека в новой реальности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (52). – С. 105-111. – ISSN 1684-2618
1400668
  Тимчишин Г. Феноритмогрупи рододендронів в умовах Львова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  За результатами фенологічних спостережень 57 таксонів рослин роду Rhododendron L. в умовах ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка встановлено тривалість вегетаційного періоду та 4 фенологічні групи досліджуваних таксонів. The endurance of vegetal ...
1400669
  Нисман Б.Х. Фенотипическая изменчивость культивируемых клеток нейробластомы мыши с генетически обусловленной теплоустойчивостьюж : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Нисман Б. Х.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1987. – 22л.
1400670
  Заварзин Г.А. Фенотипическая систематика бактерий: пространство логических возможностей / Г.А. Заварзин. – Москва : Наука, 1974. – 142 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 137-141
1400671
  Тарунина Марина Владимировна Фенотипические и генотипические особенности вариантов мышиных эмбриональных фибробластов линии С3Н1ОТ1/2 с пониженной зависимостью размножения от сыворотки крови : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.17 / Тарунина Марина Владимировна; Ин-т цитологии. – Л., 1986. – 22л.
1400672
  Ермилов Александр Николаевич Фенотипический полиморфизм у трансгенных мышей, содержащих вирусный онкоген МУС и ген поверхностного антигена вируса гепатита в человеке : Автореф... биол.наук: 03.00.17 / Ермилов Александр Николаевич; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1988. – 23л.
1400673
   Фенотипові та функціональні властивості генерованих дендритних клітин людини після обробки цитотоксичними лектинами B. subtilis B-7025 / Н. Храновська, О. Скачкова, О. Горбач, Г. Потебня, Р. Сидор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 76-79. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фенотипові та функціональні властивості генерованих дендритних клітин людини після обробки цитотоксичними лектинами B. subtilis B-7025. Рассмотрены фенотипические и функциональные свойства генерируемых дендритных клеток человека после ...
1400674
   Фенотипування за біохімічними маркерами фізіологічної відповіді для скринінгу сортів озимої пшениці / М. Мусієнко, Н. Таран, В. Стороженко, Л. Бацманова, Н. Грудіна, Н. Свєтлова, О. Серга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 42-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817
1400675
  Сайковська О. Фентезі у сучасній болгарській літературі // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 156-164. – ISBN 978-617-7480-12-8


  Автор вказує на фольклористичні розвідки О. Брюкнера, О. Гейштора, Г. Ловм’янського, О. Шієвського про міфологічне потойбіччя «навію». У статті проаналізовано зображення навії у творах «Слово і меч» Вітольда Яблонського (альтернативна історія Польщі XI ...
1400676
  Логвіненко Н. Фентезі як вид фантастичної прози
1400677
  Задорожна О. Фентезі як інтермедіальний жанр // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті розглянуто особливості жанру фентезі. З"ясовано, що фентезі має аглютинований характер утворення та ілюструє явище вторинного синкретизму на жанровому рівні (поєднання жанрів в межах літератури фентезі) та на загальномистецькому рівні ...
1400678
  Манахов О. Фентезі як інтертекстуальний жанр епохи постмодернизму // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 36-43. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті охарактеризовано фентезі як інтертекстуальний жанр, зроблено акцент на його постмодерністських рисах, указано літературні джерела, що слугували основою для створення такого текстового полотна. Йдеться про міфи давньої Греції, епічні тексти ...
1400679
  Канчура Є. Фентезі: оновлення погляду на світ і шлях до себе // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 47-52. – ISSN 0130-5263
1400680
  Манахов О.І. Фентезійний світ Джона Толкіна в рецепції Ніка Перумова: з історії створення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 53-60
1400681
  Горбов Е.К. Феня / Е.К. Горбов. – М, 1958. – 259с.
1400682
  Доватур А.И. Феогнид и его время / А.И. Доватур. – Л, 1989. – 207с.
1400683
  Рудь М.О. Феод / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 386. – ISBN 966-642-073-2
1400684
  Арутюнян А.Ж. Феодализация древнеармянского государства в аспекте границ полномочий царей династии Аршакидов и феодал-нахараров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 134-138. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1400685
   Феодализм : статьи профессоров : И.М. Гревса, Н.К., Д. Петрушевского, В. П-аго Ан. Ясинского, В. Новодворского, П. Милюкова, М. Любавского и Н. Кареева / издание Студ. Издательского Комитета при Историко-Филолог. фак-те С.-Пт. Ун-та. – С.-Петербург : Тип. В. Безобразова и К, 1910. – 184 с. – Перепечатано по особому разрешению из 70-го полутома "Энциклопедического Словаря" Брокгауза и Ефрона
1400686
   Феодализм в балтийском регионе. – Рига, 1983. – 156с.
1400687
   Феодализм в Балтийском регионе. – Рига, 1985. – 147с.
1400688
  Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в Древней Руси : с пред. М.Н. Покровского / Н. Павлов-Сильванский. – 2-е изд. – Петроград : Изд. Прибой, 1924. – 160 с. – Экз. без тит. л.
1400689
  Вайнштейн О.Л. Феодализм в Западной Европе / О.Л. Вайнштейн. – Москва
1. – 1932. – 164с.
1400690
  Гуковский А.И. Феодализм в Западной Европе / А.И. Гуковский. – Москва : Журнально-газетное объдинение
Ч. 2. – 1932. – 88 с.
1400691
  Ашрафян К.З. Феодализм в Индии: особенности и этапы развития / К.З. Ашрафян. – Москва, 1977. – 238с.
1400692
   Феодализм в России. – М, 1985. – 228с.
1400693
   Феодализм в России. – М, 1987. – 325с.
1400694
  Павлов-Сильванский Феодализм в России / Павлов-Сильванский. – Москва : Наука, 1988. – 690с. – (Памятники исторической мысли). – ISBN 5-02-008914-1
1400695
  Котельникова Л.А. Феодализм и город в Италии в VIII-XV веках = Mondo feudale e citta in Italia nei secoli VIII-XV : по материалам центральных и северных областей / Л. А. Котельникова ; отв. ред. чл.-кор. АН СССР В. И. Рутенбург ; [Акад. наук СССР, Ин-т всеобщ. истории]. – Москва, 1987. – 252, [4] с. : табл. – Указ. имен и геогр. назв.: с. 246-253. - Авт. также на англ. яз.: L. A. Kotel"nikova. – Библиогр.: с. 237-245
1400696
  Поршнев Б.Ф. Феодализм и народные массы / Б.Ф. Поршнев. – М., 1964. – 520с.
1400697
  Петрушевский Д.М. Феодализм и современная историческая наука. – [Б.м. : Б.и, 1923. – с. 110-119. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: ?


  На тит. л. надпись: Дорогому другу Николаю Прокофьевичу Василенку от любящего его автора. 30.III.25. Москва
1400698
  Якубовский А.Ю. Феодализм на востоке / А.Ю. Якубовский. – Л, 1932. – 50с.
1400699
  Сэмюэлс Рут Феодализм. Крестовые походы. Гетто // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 43-53
1400700
   Феодалізм. – К, 1986. – 202с.
1400701
  Войтович Л. Феодалізм в українських землях : проблеми існування та періодизації // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 30-40
1400702
   Феодалізм на Україні. – К, 1990. – 192с.
1400703
  Скіра Ю. Феодальна анархія та зміцнення королівської влади у англійському та Французькому королівствах у першій половині XII ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 358-363. – ISBN 978-966-171-793-9
1400704
  Лучицкий И.В. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции : (Диссертация на степень магистра всеобщей истории) / И. В. Лучицкий. – Киев : В университ. тип. – ([История феодальной реакции во Франции в 16 и 17 веках] ; [Ч.1])
Ч. 1. – 1871. – IV, 562, 70 с. – Библиограф. в прим.


  Монография посвящена одному из самых драматичных эпизодов в истории Франции - религиозным войнам, которые раздирали страну при последних Валуа с 1562 по 1598 г.
1400705
  Мордвинцев В.М. Феодальная вотчина на Левобережной Украине в XVIII в. / В.М. Мордвинцев. – Киев, 1990. – 70 с.
1400706
  Бессмертный Ю.Л. Феодальная деревня и рынок в Западной Европе / Ю.Л. Бессмертный. – М., 1969. – 372с.
1400707
   Феодальная деревня Московского государства Х1У-ХУ1 вв.. – М-Л., 1935. – 124с.
1400708
  Ванин Ю.В. Феодальная Корея / Ю.В. Ванин. – Москва, 1962. – 199с.
1400709
  Пти-Дютайи Феодальная монархия во Франции и в Англии Х-ХШ вв. / Пти-Дютайи. – М., 1938. – 420с.
1400710
   Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. – М, 1972. – 440с.
1400711
   Феодальная Таврика. – Киев, 1974. – 216с.
1400712
  Георгиев Ю. Феодальная Япония глазами русского писателя // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 4. – С. 14-15.


  Із історії японської культури
1400713
  Мордвінцев В.М. Феодальне землеволодіння монастирів (друга пол. XVII -XVIII ст. // Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн. / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій. – Київ : Либідь, 1994. – Кн. 3 : Кінець XVI - середина ХІХ століття. – С. 145-151. – ISBN 5-325-00575-8, 5-325-00153-1
1400714
  Кірєєва І.В. Феодальне право в системі світських правових систем Західної Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 90-97
1400715
  Блок Марк Феодальне суспільство = La societe feodale / Блок Марк; Пер. з франц. В.Шовкуна. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2001. – 528с. – ISBN 966-95968-0-7
1400716
  Гусаков Володимир Володимирович Феодальний "замок" на Сході : (за матеріалами середньоазіатських археологічних досліджень) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено східним (середньоазіатським) феодальним "замкам", що разом із традиційними кварталами (махалла) старих міст та іригаційними спорудами (каналами і карізамиї є головними монументальними пам"ятками середньоазіатської давнини. Використано ...
1400717
  Островітянов К.В. Феодальний лад / К.В. Островітянов. – К., 1941. – 23с.
1400718
  Ястребов Ф.О. Феодально-кріпосницькі відносини на Україні 18 столітті : оформлення кріпосного права / Ф.О. Ястребов. – Київ : Радянська школа, 1948. – 16 с.
1400719
  Самойлов Юрий Феодально-туристическая раздробленность : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 48-56. – Библиогр.: Фото
1400720
  Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство / Н.Ф. Колесницкий. – М. : Просвещение, 1967. – 271 с.
1400721
  Галанза П.Н. Феодальное государство и право Германии / П.Н. Галанза ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Московский университет, 1963. – 46 с.
1400722
  Галанза П.Н. Феодальное государство и право Франции / П.Н. Галанза ; МГУ им. М.В. Ломоносова, юрид. фак-т. – Москва : Московский университет, 1963. – 64 с.
1400723
  Панов В.С. Феодальное государство и право. / В.С. Панов. – М., 1960. – 39с.
1400724
  Штефэнеску Ш.И. Феодальное землевладение в Валахии в XIV-XVI вв : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Штефэнеску Ш.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ист. ф-тет. – Москва, 1957. – 13 с.
1400725
  Рапов О.М. Феодальное землевладение в домонгольской Руси : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Рапов О.М.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1970. – 13л.
1400726
  Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси / С.Б. Веселовский. – Москва-Ленинград
1. – 1947. – 495с.
1400727
  Боброва С.П. Феодальное землевладение в Сибири в XII в. : Автореф... канд. ист.наук: / Боброва С. П.; Ворон.ГУ, каф. всеобщ. ист. – Воронеж, 1956. – 17л.
1400728
  Цыбенко О. Феодальное землевладение епископской церкви и положение крестьян в Кремоне XI-XII вв. (Исслед. на оснвое актов кремнского картулрия) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыбенко О.; Льв.ГУ. – Львов, 1956. – 16л.
1400729
  Соловьев М.Е. Феодальное общество. / М.Е. Соловьев. – М., 1959. – 80 с.
1400730
  Фишер И.Р. Феодальное поместье Словакии XVII в. (по данным урбариев) : Автореф... канд. ист.наук: / Фишер И.Р.; Ин-т славяноведения АН СССР. – М., 1966. – 18л.
1400731
  Сас П.М. Феодальные города Украины в конце ХУ - 60-х годах ХУІ в. / П.М. Сас. – К., 1989. – 231с.
1400732
  Шарифли М.Х. Феодальные государства Азербайджана второй половины 9-11 вв. : Автореф... Доктора ист.наук: / Шарифли М.Х.; АН АзССР.Отдел.обществ.наук. – Баку, 1965. – 94л.
1400733
  Ибрагимов Д. Феодальные государства на территории Азербайджана 15 века / Д. Ибрагимов. – Баку, 1962. – 113с.
1400734
  Ибрагимов Д.М. Феодальные государства на территории Азербайджана XV века. : Автореф... доктор ист.наук: / Ибрагимов Д.М.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 100л.
1400735
   Феодальные отношения в Дагестане Х1Х начало ХХ в.. – М, 1969. – 396с.
1400736
  Спекторов Л.Д. Феодальные отношения в Камбодже накануне установления протектората Франции (основные формы земельной собственности в середине XIX в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Спекторов Л.Д.; МГУ. – М., 1978. – 25л.
1400737
  Спекторов Л.Д. Феодальные отношения в Камбодже накануне установления франзуского протектората / Л.Д. Спекторов. – М., 1979. – 168с.
1400738
  Бреговский Л.С. Феодальные отношения в Каталонии первый период реконкисты (VII-XII вв.). : Дис... канд. истор.наук: / Бреговский Л.С.;. – 228л. – Бібліогр.:л.225-227
1400739
  Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1935. – 136с.
1400740
  Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1936. – 191с.
1400741
  Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1937. – 191с.
1400742
   Феодальные отношения в Молдавии в периоод Х1У-ХУШ веков. – Кишинев, 1950. – 256с.
1400743
  Павлов-Сильванский Феодальные отношения в Удельной Руси / Павлов-Сильванский. – 48с.
1400744
  Маслов Г.М. Феодальный Вьетнам, XIV- нач. XV в / Г.М. Маслов. – М., 1989. – 189с.
1400745
  Искендеров Ахмед Ахмедович Феодальный город Японии XVI столетия. / Искендеров Ахмед Ахмедович. – М., 1961. – 115с.
1400746
   Феодальный крестьянин в Восточной и Северной Европе. – Таллин, 1983. – 172с.
1400747
  Тихомиров Михаил Николаевич Феодальный порядок на Руси / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва; Ленинград : Молодая гвардия, 1930
1400748
  Флоринский Т. Феодор Яковлекич Фортинский (некролог) [ректор Киев. ун-та, историк] / Т.Д. Флоринский. – Санкт-Петербургъ : Сенатская типография, 1903. – 19 с.


  На обл. дарств. надпись Осипу Александровичу ... от автора
1400749
  Крылова М. Феодора - дар Юстиниану / М. Крылова, М. Тушинский // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 173-180


  Імператриця Візантії Феодора, дружина імператора Юстініана
1400750
  Крылова Маргарита Феодора - дар Юстиниану : Люди и судьбы / Крылова Маргарита, Тушинский Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 172-180 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1400751
  Кулишов В. Феодора - императрица Византии // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 36-59. – ISSN 1812-867Х
1400752
  Никольский В.А. Феодосий Косой / Издание библиотеки "Век". – 16 с.
1400753
  Багратуни Г.В. Феодосий Николаевич Красовский : Очерк жизни и научно-производственной деятельности / Г.В. Багратуни; Под ред. Судакова С.Г. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1959. – 124с.
1400754
  Фейдер В.А. Феодосий Николаевич Чернышев / В.А. Фейдер. – Л, 1961. – 348с.
1400755
  Анисимов Ю.А. Феодосий Николаевич Чернышев / Ю.А. Анисимов, В.И. Оноприенко. – Москва : Наука, 1985. – 300с.
1400756
  Чаговец В.А. Феодосий Печерский,его жизнь и сочинения(С приложением текстов поучений по новым данным). – Киев, 1901. – 218 с.
1400757
  Набатов Г.О. Феодосий Смолячков. / Г.О. Набатов. – Л., 1964. – 126с.
1400758
   Феодосийская картинная галерея им. И,К.Айвазовского. – Симферополь, 1978. – 94с.
1400759
   Феодосийская картинная галерея им. И.К.Айвазовского. – 4-е доп. изд. – Симферополь, 1987. – 95с.
1400760
  Барсамов Н. Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского / Н. Барсамов. – Феодосия, 1959. – 10с.
1400761
   Феодосийская картинная галерея ми. И.К.Айвазоввского. – 2-е изд. – Симферополь, 1980. – 93с.
1400762
  Барсамов Н. Феодосийская картинная галлерея имени И.К. Айвазовского. К 75-летию со дня основания / Н. Барсамов, С. Барсамова. – Симферополь, 1955. – 231с.
1400763
  Павлов В.И. Феодосийская мозаика / В.И. Павлов. – Симферополь, 1983. – 80с.
1400764
  Хутько Т.В. Феодосийский коммерческий суд в Таврической губернии в 1819-1840 гг. // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 9. – С. 8-12. – ISSN 1812-3805
1400765
   Феодосийский краеведческий музеей : Путеводитель. – Симферополь, 1970. – 80с.
1400766
  Барсамов Н. Феодосия : Краеведческий очерк / Н. Барсамов. – Симферополь : Крымиздат, 1953. – 207 с.
1400767
  Барсамов Н.С. Феодосия / Н.С. Барсамов. – 2-е доп. изд. – Симферополь, 1957. – 196с.
1400768
  Балахонов В.И. Феодосия / В.И. Балахонов. – Симферополь, 1970. – 128с.
1400769
  Балахонов В.И. Феодосия / В.И. Балахонов. – Симферополь, 1975. – 117с.
1400770
  Тарасенко Н.Ф. Феодосия / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь : Таврия, 1978. – 112с.
1400771
  Балахонова А.И. Феодосия : путеводитель / А.И. Балахонова, В.И. Балахонов. – 7-е доп. изд. – Симферополь : Таврия, 1984. – 96с.
1400772
  Катюшин Е.А. Феодосия. Каффа. Кефе. : ист. очерк / Евгений Катюшин. – Феодосия : Коктебель, 1998. – 159, [1] с., [4] л. ил. : фотоил. – Библиогр. в примеч. в конце разд. – (Библиотека альманаха "Крымский альбом" ; вып. 6). – ISBN 5-7770-0869-12
1400773
   Феодосия. Планерское. Судак : Фотоальбом. – Текст парал.укр. та рос. мовами. – Київ : Мистецтво, 1978. – 121с.
1400774
  Балахонов В. Феодосия.Очерк путеводитель / В. Балахонов. – Симферополь : Крымиздат, 1963. – 142с.
1400775
  Анісімов Ю.О. Феодосій Миколайович Чернишов / Ю.О. Анісімов. – Київ : Техліт, 1961. – 62с.
1400776
  Мелешко В. Феодосій Роговий як нагадування та приклад // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 3 вересня (№ 33). – С. 12


  Роговий Феодосій Кирилович - український письменник. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1992).
1400777
   Феодосій Стеблій = Feodosij Steblij : (1994-2009) : біобібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. О. Галевич ; авт. передм. Б. Якимович ; редкол.: В. Кмень (голова) та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2010. – 225, [3] с., [13] арк. фотогр. – Парал. тит. арк. англ. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 28)
1400778
  Ярошевський Феодосійська легенда 200-літньої витримки / Ярошевський, о. // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 6


  Іван Айвазовський — видатний український та російський художник-мариніст та баталіст вірменського походження.
1400779
  Барсамов М. Феодосія : історико-краєзнавчий нарис / М. Барсамов. – Сімферополь : Кримвидав, 1957. – 183с.
1400780
   Феодосія. – К, 1978. – 124с.
1400781
   Феодосія (Україна) та Колобжег (Польща) уклали Угоду про співпрацю міст // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 56. – ISSN 1728-6220
1400782
  Поляков А. Феодосія Андріївна Барвінська / А. Поляков. – Х., 1940. – 60с.
1400783
  Гринкевич Г. Феоктист Алексеевич Березовский : Библиогр. аннот. указ.: К 100 летию со дня рождения / Г. Гринкевич. – Омск, 1976. – 32с.
1400784
  Кукса Н. Феофан Гаврилович Лебединцев (1828-1888 рр.) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 37-39. – ISSN 0203-5863


  Лебединцев Феофан Гаврилович — педагог, історик, громадський і церковний діяч, літератор, журналіст, професор Київської Духовної Академії. Основоположник української періодики. Засновник, видавець і перший редактор журналу "Киевская Старина". Був ...
1400785
  Ангелин Ф.Г. Феофан Георгиевич Ангелин: Живопись: Каталог выставки / Ф.Г. Ангелин. – Москва, 1977. – 11с.
1400786
  Алпатов М.А. Феофан Грек = Theophanes the Greek / М.В. Алпатов. – Москва : Изоискусство, 1979. – 200 с. : ил.
1400787
  Алпатов М.А. Феофан Грек = Theophanes the Greek / М.В. Алпатов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изобразительное искусство, 1984. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 195-197
1400788
  Алпатов М. Феофан Грек / М. Алпатов. – Москва : Мысль, 1984. – 208с. – Для науч.фонда расст.:СФ/1156297
1400789
  Алпатов М.В. Феофан Грек = Theophanes the Greek : альбом / М.В. Алпатов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изобразительное искусство, 1990. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 195-197
1400790
  Лазарев В.Н. Феофан Грек и его школа. / В.Н. Лазарев. – М., 1961. – 134с.
1400791
  Лабынцев Ю.А. Феофан Лебединцев - основатель "Киевской старины" : (к 180-летию со дня рождения : 1828-2008) / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамент культуры г. Москвы ; Управление культуры Центрального административного округа г. Москвы ; Гос. учреждение культуры г. Москвы "Библиотека украинской литературы". – Москва, 2008. – 48 с.
1400792
  Ничик В.М. Феофан Прокопович / В.М. Ничик. – Москва : Мысль, 1977. – 192с. – (Мыслители прошлого)
1400793
  Смирнов В. Феофан Прокопович / В. Смирнов. – Москва : Соратник, 1994. – 224с. – (Серия избранных биографий). – ISBN 5-87883-009-4; 5-87883-001-9
1400794
  Копаница Любовь Николаевна Феофан Прокопович и Антиох Кантемир (К истории русско-укр. литературных связей первой половины XVIII века) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03, 10.01.01 / Копаница Любовь Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
1400795
  Копаница Любовь Николаевна Феофан Прокопович и Антиох Кантемир (к истории русско-украинских литературных связей первой половины 18 века) : Дис... канд.филол.наук: 10.01.03.10.01.01. / Копаница Любовь Николаевна; МВ и ССО УССР. КГУ имТ.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 213л. – Бібліогр.:л.185-213
1400796
  Крыжановский Е. Феофан Прокопович и Варлаам Ванатович. / Е. Крыжановский. – 267-315с.
1400797
  Чистович И. Феофан Прокопович и его время / И. Чистович. – 752с.
1400798
  Дічек Н. Феофан Прокопович і слов"янське освітнє бароко // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 48-55.
1400799
  Шкіль С.О. Феофан Прокопович як викладач богословських дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1400800
  Шкіль С.О. Феофан Прокопович як викладач богословських дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 107-108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
1400801
  Кралюк П. Феофан Прокопович як філософ // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 256-264. – ISBN 978-966-2254-74-7
1400802
  Пархоменко В. Феофан Шиянов, второй еп. Полтавской епархии. Полтава / В. Пархоменко. – Полтава, 1911
1400803
   Феофил Гарилович Яновский (1860-1828) // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 13 (628). – С. 22
1400804
   Феофілактов Костянтин Матвійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 152-153.
1400805
  Короткий В.А. Феофілактов Костянтин Матвійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 258-259. – ISBN 966-06-0393-2
1400806
   Феофілактов Костянтин Матвійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 107-108. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1400807
   Феофілактов Костянтин Матвійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 118-125. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1400808
   Феофілактов Костянтин Матвійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 282-283 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1400809
  Короткий В. Феофілактов Костянтин Матвійович (1818-1901) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 445-446. – ISBN 5-7707-1062-4
1400810
   Феофілактов Костянтин Матвійович (1818-1901) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 166-167. – ISBN 966-95774-3-5
1400811
  Сергеенко М.Е. Феофраст и его ботанические сочинения / М.Е. Сергеенко. – Ленинград, 1951. – 329-354с.
1400812
  Драч Г.В. Феохарий Кессиди: ученый и человек // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 8. – С. 78-87. – ISSN 0235-1188
1400813
  Кунатовський М.В. Феохромоцитома: особливості гемодинамічного контролю при лапароскопічних адреналектоміях // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 49-56. – ISSN 2224-0586
1400814
  Арсений, (архиепископ Новгородский) Ферапонтов монастырь. – [8] с. – Отд. отт. из журн. "Церковные ведомости", № 17,
1400815
  Тухтасинов И. Фергана / И. Тухтасинов. – Ташкент, 1969. – 56с.
1400816
  Тиллаходжаев С.М. Фергана / С.М. Тиллаходжаев. – Ташкент : Узбекистан, 1977. – 103 с.
1400817
  Исмаили М. Фергана до рассвета : [роман] / Исмаили Мирзакалан ; авториз. пер. с узб. Г. Рихтера и М. Салиева ; ил.: Б. Кедрин. – Москва ; Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1959. – 387 с.
1400818
  Исмаил Мирзакалон Фергана до рассвета. / Исмаил Мирзакалон. – Ташкент
2. – 1970. – 271с.
1400819
  Мирмухсин М. Ферганская весна : стихи и поэмы / Мирмухсин; пер. с узб. – Москва, 1951. – 164 с.
1400820
  Заллер Вальтер Ферганская долина : В чаше пророка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 164-176 : Фото. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
1400821
  Рахматуллаев Ш.М. Ферганская долина на рубеже 1980 - 1990-х годов.: симптомы системного кризиса советской модернизации Узбекистана // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 64-81. – ISBN 978-966-02-8033-5
1400822
   Ферганская долина: природа, население, хозяйство : сборник научных трудов. – Ленинград : ГО СССР, 1989. – 112 с.
1400823
  Вавилов И Ф. Ферганская область в период Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Вавилов Ф.И. ; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1969. – 32 с.
1400824
  Минквиц З.А. Ферганская область. Ботанико-географические районы Кокандского уезда // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – С.339-369
1400825
  Осипова А.И. Ферганский залив палеогенового моря, история его развития и условий обитания населявшей его фауны и флоры. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Осипова А.И.; Моск.ордена Ленана гос.ун-т. – М, 1954. – 36л.
1400826
   Ферганский обл. музей литературы им. Гафура Гуляма. – Ташкент, 1983. – 68с.
1400827
   Ферганский Областной Публичный Музей в гор. Новом-Маргелане : Отчет и Устав. – Ташкент : Типо-Литография В.М.Ильина, 1900. – 16 с.
1400828
  Паас Х.Ю. Ферди Саннамээс (1895-1963) : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 823 / Паас Х.Ю. ; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 23 с.
1400829
  Гомбрович В. Фердидурке = Ferdydurke / В. Гомбрович; Пер. з польської А. Бондар. – Київ : Основи, 2002. – 325с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-202-3
1400830
  Клековкін О.Ю. Фердинанд Брюнетьєр // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 123-124. – ISBN 978-966-136-114-9
1400831
  Керн Л.Е. Фердинанд Великолепный / Л.Е. Керн. – А., 1969. – 158с.
1400832
  Керн Л.Е. Фердинанд Великолепный / Л.Е. Керн. – Л., 1990. – 510с.
1400833
  Давыдов Ю.В. Фердинанд Врангель / Ю.В. Давыдов. – Москва : Географгиз, 1959. – 55с. – (Замечательные географы и путещественники)
1400834
  Толмачева З.А. Фердинанд де Соссюр, истоки и следствия его лингвистической теории / З.А. Толмачева. – Рига, 1967. – 48с.
1400835
   Фердинанд Лассаль. – 95с.
1400836
  Майский И.М. Фердинанд Лассаль / И.М. Майский. – М, 1923. – 52с.
1400837
   Фердинанд Миндинг : 1806-1885 / Р.И. Галченкова, Ю.Г. Лумисте, Е.П. Ожигова, И.Б. Погребысский; Галченкова Р. И. – Ленинград : Наука, 1970. – 224с.
1400838
  Пасецкий В.М. Фердинанд Петрович Врангель 1796-1870 / В.М. Пасецкий. – Москва : Наука, 1975. – 160с.
1400839
  Орлов Денис Фердинанд Порше : Архив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 118-126 : Фото. – ISSN 1029-5828
1400840
  Макдермотт А. Фердинанд Порше: у скорости в плену // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 6 июнь. – С.110-123. – ISSN 1726-6084
1400841
  Семенов А. Фердинанд Ферднинандович Моравиц / А. Семенов. – с.
1400842
  Семенов А. Фердинанд Ферднинандович Моравиц. / А. Семенов. – с.
1400843
  Дворкина Ю. Фердинанд Фрейлиграт / Ю. Дворкина. – Минск, 1935. – 96с.
1400844
  Эйдук Я. Фердинанд Фрейлиграт и Карл Маркс. / Я. Эйдук. – М.-Л., 1936. – 214с.
1400845
  Варшавский Л.Р. Фердинанд Холдер / Л.Р. Варшавский. – Москва, 1980. – 143с.
1400846
  Сенькин Я.М. Фердинанд, или новый Радищев / Я.М. Сенькин; Предисловие К. Кобрина. – Москва : Новое литературное обозрение, 2006. – 144с. – На обл.: Письма русского путешественника 001. – ISBN 5-86793-422-5
1400847
  Загреба М. Фердінанд-V (1835-1848 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-45. – ISSN 1811-542X


  Монети Австрійської імперії
1400848
   Фердман Давид Лазаревич // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 242-244. – ISBN 966-02-0537-6
1400849
   Фердман Давид Лазарович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 50. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1400850
  Дьяконов М.М. Фердоуси / М.М. Дьяконов. – М-Л, 1940. – 138с.
1400851
  Ласло Ж. Ференц Лист / Ж. Ласло, Б. Матека. – Будапешт, 1967. – 255с.
1400852
  Білинська М. Ференц Лист і Україна // Український календар УСКТ. – Варшава, 1981
1400853
  Долганова И. Ференц Лист, "который миром звуков правил" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 2 (30). – С. 84-101. – ISSN 1819-6268
1400854
  Александрова В.Н. Ференц Лист. 1811-1886 : краткий очерк жизни и творчества / В.Н., Александрова, Е.И. Мейлих. – Ленинград : Музыка, 1968. – 127 с. : ил. – (Книжка для юношества)
1400855
  Кушка Н. Ференц Ліст на Вінничині: міфи та факти // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-15. – ISSN 1728-6875
1400856
  Бестебрертье Г. Феркерк рассказывает / Г. Бестебрертье. – М., 1971. – 144с.
1400857
  Апдайк Д. Ферма : роман / Джон Апдайк ; [пер. с англ. И.В. Калашниковой]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 222, [2] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-057217-5


  Трагическая история любви, боли, беды и одиночества... Небольшой роман, снискавший восторги критиков и признанный одним из лучших произведений Джона Апдайка. Преуспевающий житель Нью-Йорка приезжает на ферму, где прошло его детство, чтобы познакомить ...
1400858
  Скоморовский Р.С. Ферма в лесу. / Р.С. Скоморовский. – К., 1931. – 24с.
1400859
  Оруэлл Д. Ферма животных / Д. Оруэлл. – Л, 1990. – 63с.
1400860
   Фермент глюкозооксидаза и его применение. – К., 1964. – 143с.
1400861
  Андреева В Фермент пероксидаза : участие в защитном механизме растений / В Андреева. – Москва : Наука, 1988. – 128 с.
1400862
  Казюта О.М. Ферментативна активність грунтів заплави р. Сіверський Донець під лісовим ценозом // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 139-146 : рис. – Бібліогр.: с. 146. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1400863
  Корчашкіна Л.А. Ферментативна активність і трансформація азотовмісних органічних речовин в осушеному лучно-болотному грунті // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 123-126 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1400864
  Крижанівський А.Б. Ферментативна активність листя яблуні за впливу штамів Bacillius thuringiensis та Конфідору екстра // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 133-136 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1400865
   Ферментативна активність личинок комарів за денсовірусної інфекції / О.М. Філенко, Н.Н. Лебединець, Г.Г. Кононко, Н.М. Кутузова, В.В. Макаров, Л.П. Бучацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-70. – (Біологія ; Вип. 32)


  Встановлено істотні біохімічні зміни в личинок комарів під впливом денсовірусної інфекції. Спостерігалося збільшення активності монофенолоксидази на 66,07% і тирозинамінотрансферази на 1549,43%. Сумарні хітинолітична і естеразна активність ...
1400866
  Зимогляд А.Г. Ферментативна активність оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків / А.Г. Зимогляд, В.С. Старова // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 17
1400867
  Савко У. Ферментативна активність сукцинатдегідрогенази в мітохондріях клітин слизової оболонки шлунка та гепатоцитів щурів за умов експериментальної виразки / У. Савко, К. Дворщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-31. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання ферментативної активності сукцинатдегідрогенази в мiтохондрiях клітин слизової оболонки шлунка за умов обох моделей експериментальної виразки та в мітохондріях гепатоцитів за умов етанолової виразки. При стресовій виразці шлунка в ...
1400868
  Малинина Татьяна Владимировна Ферментативная активность актомиозина и его сократительные свойства в присутствии магния : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Малинина Татьяна Владимировна; МГУ. – М., 1974. – 21л.
1400869
  Гарбуз С.А. Ферментативная активность внутри и снаружи водоустойчивых агрегатов в почвах разного вида использования / С.А. Гарбуз, Н.В. Ярославцева, В.А. Холодов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 398-407 : рис. – Библиогр.: 69 назв. – ISSN 0032-180Х
1400870
  Сафарова С.Н. Ферментативная активность поджелудочной железы и кишечника в условиях воздействия на организм высокой температуры и инсоляции : Автореф... канд. биол.наук: / Сафарова С. Н.; АН Уз. ССР, Объед. уч. сов по зоол. профилю, От-ния биол. наук. – Ташкент, 1967. – 19л.
1400871
  Олійник Я.В. Ферментативний каталіз / Я.В. Олійник. – Львів
Ч. 1. – 1974. – 83с.
1400872
  Альтман С. Ферментативное расщепление РНК посредством РНК; Цех Т. Ферментативная активность РНК / С. Альтман, Т. Цех. – Москва : Знание, 1991. – 32с. – (Химия)
1400873
  Кунаева Р.М. Ферментативное расщепление фенольных соединений / Р.М. Кунаева, Г.Р. Балтабаева. – Алма-Ата, 1979. – 74с.
1400874
   Ферментативное расщепление целлюлозы. – М., 1967. – 112с.
1400875
  Панкова Г.Е. Ферментативные гидролизаты мышечных белков как источник питания клеток при культивировании in vitro. : Автореф... канд. биол.наук: / Панкова Г.Е.; ВНИИ вет. вирусологии и микробиологии. – М,, 1965. – 10л.
1400876
  Букатина А.Е. Ферментативные преобразователи энергии: Принципы функционирования / А.Е. Букатина. – Москва : Наука, 1988. – 191 с. : ил. – Бібліогр.: с. 178-190. – (Теоретическая и прикладная биофизика). – ISBN 5-02-003962-4
1400877
  Розанов А.Я. Ферментативные процессы и их коррекция при экстремальных состояниях / А.Я. Розанов. – К, 1985. – 208с.
1400878
  Фролова Наталия Юрьевна Ферментативные свойства и фосфорилирование миофибриллярных белка в сердечной мышце при экспериментальном инфаркте миокарда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Фролова Наталия Юрьевна; Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова. – Л., 1987. – 24л.
1400879
  Голубев Д.Б. Ферментативные сдвиги при вирусной репродукции / Д.Б. Голубев. – Л., 1968. – 208с.
1400880
  Соломатина В.Д. Ферментативные функции крови, рост и молочная продуктивность телок, нетелей, коров при маломолочном выкармливании супом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 551 / Соломатина В.Д. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 27 с.
1400881
  Уэстли Д. Ферментативный катализ / Д. Уэстли. – М, 1972. – 269с.
1400882
  Клесов А.А. Ферментативный катализ / А.А. Клесов, И.В. Березин. – М, 1980. – 264с.
1400883
  Клесов А.А. Ферментативный катализ. / А.А. Клесов, И.В. Березин. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 216 с.
1400884
  Шкляр Б.Х. Ферментативный лизис дрожжей / Б.Х. Шкляр. – Минск, 1977. – 190с.
1400885
  Воронцов Евгений Алексеевич Ферментативный синтез аналогов никотинамидидадениндинуклеотида и изучение их взаимодействия с лактатдегидрогеназой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Воронцов Евгений Алексеевич; М-во мед. промышл. Всесоюзн. науч. исслед. ин-т антибиотиков. – М., 1980. – 24л.
1400886
  Макаров К.С. Ферментативный синтез белковоподобных веществ -- пластеинов и изучение их физико-химических и биологических свойств : Автореф... докт. биол.наук: / Макаров К. С.; АН МССР. – Ярославль, 1971. – 23л.
1400887
  Кайнова А.С. Ферментативный синтез гликогенов in vitro и изучение синтезированных гликогенов : Автореф... канд. биологич.наук: / Кайнова А.С.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1953. – 12л.
1400888
  Остославская В.И. Ферментативный синтез оптически активных пептидов из гликолевых эфиров ацилированных DI-аминокислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Остославская В.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1960. – 12л.
1400889
  Фикташ И.С. Ферментация некоторых углеводов в содержимом рубца крупного рогатого скота в опытах in vitro : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фикташ И.С. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 18 с.
1400890
  Зуева Е.С. Ферментивное восстановление дисульфидных связей в растениях. : Автореф... канд. биол.наук: / Зуева Е.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 24л.
1400891
  Зимогляд А.Г. Ферментна активність ряду оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків у гідротоп-індукованій фазі додецидсульфату натрію / А.Г. Зимогляд, В.С. Старова // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 39
1400892
  Березовская Н.Н. Ферментная система аминирования пировиноградной кислоты в печени животных. : Автореф... Доктора биол.наук: / Березовская Н.Н.; АМН СССР. – М, 1965. – 24л.
1400893
  Розанов А.Я. Ферментная технология : руководство по классическим и новым технологиям, справочные таблицы / А.Я. Розанов. – Одеса : Эрудит, 1996. – 293 с. – На обкл.:Ферментная технология.Руководство по классическим и новым технологиям,справочные таблицы
1400894
  Асатиани В.С. Ферментные методы анализа / В.С. Асатиани. – Москва : Наука, 1969. – 740с.
1400895
  Токарева Р.Р. Ферментные препараты как улучшители качества хлеба : Автореф. дис. ... доктор биол. наук / Токарева Р.Р. ; Ин-т биохимии им. А.Н. Баха АН СССР. – Москва, 1964. – 38 с.
1400896
   Ферментные системы высших базидиомицетов. – К., 1989. – 278с.
1400897
  Атанасян М.Б. Ферментные системы прямого аминирования кетокислот у дрожей ВКМУ-42 : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Атанасян М.Б.; МВ и ССО Арм.ССР. – Ереван, 1980. – 25л.
1400898
  Шугалей В.С. Ферментология / В.С. Шугалей, Р.М. Кесслер. – Ростов -на-Дону, 1986. – 91с.
1400899
  Славний П.С. Ферментологія / Славний П.С., Капустян А.В. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-240. – ISBN 978-966-306-171-3
1400900
  Пашук К. Ферментування сирних продуктів з комбінованою жировою фазою / К. Пашук, Г. Насирова, Ф. Федін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив замінників молочного жиру - "Делікон", "Сонола", "Біфілінг 54" та "Феттимілк-сир", на ферментування сирних продуктів. Замінники вводили у кількості 30% від жирової фази. Показано їх вплив на початкові стадії вироблення продуктів та ...
1400901
  Березин И.В. Ферменты - химические катализаторы? / И.В. Березин, А.А. Клесов. – Москва, 1971. – 48с.
1400902
  Оппенгеймер К. Ферменты / К. Оппенгеймер, Р. Кун. – Москва-Ленинград, 1932. – 839с.
1400903
   Ферменты. – Москва-Ленинград, 1940. – 247 с.
1400904
  Диксон М. Ферменты / М. Диксон, Э. Уэбб. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 728 с.
1400905
   Ферменты. – М., 1964. – 312с.
1400906
  Диксон М. Ферменты / М. Диксон, Э. Уэбб. – Москва : Мир, 1966. – 816 с.
1400907
  Мосс Д. Ферменты = Enzymes / Д. Мосс; Пер. с англ.: Н.А. Райской. – Москва : Мир, 1970. – 128с.
1400908
   Ферменты. – Тбилиси, 1975. – 116с.
1400909
   Ферменты / Диксон, , Малкольм, , Уэбб, , Эдвин. – Москва : Мир
1. – 1982. – 389с.
1400910
   Ферменты / Диксон, , Малкольм, , Уэбб, , Эдвин. – Москва
2. – 1982. – 398-806с.
1400911
   Ферменты / Диксон, , Малкольм, , Уэбб, , Эдвин. – М.
3. – 1982. – 809-1118с.
1400912
  Голубев Б Д. Ферменты в системах инфицированных вирусами клеток / Б Д. Голубев. – Ленинград : Наука, 1979. – 194 с. : ил., табл.
1400913
   Ферменты в эволюции животных. – Л., 1969. – 200с.
1400914
  Розенгарт В.И. Ферменты двигатели жизни / В.И. Розенгарт. – Л., 1983. – 160с.
1400915
  Сарсенбаев К.К. Ферменты и адаптация растений к резкоконтинентальному климату : Автореф... наук: 03.00.12 / Сарсенбаев К. К.; Ин-т физиол. и биофиз растен. Ан Тад. ССР. – Душанбе, 1988. – 44л.
1400916
  Благовещенский А.В. Ферменты и их значение / А.В. Благовещенский. – М., 1960. – 24с.
1400917
  Пронин С.И. Ферменты и их использование в пищевой промышленности. / С.И. Пронин. – М.Л., 1933. – 36с.
1400918
   Ферменты и синтез биополимеров. – Москва : Мир, 1967. – 383с.
1400919
   Ферменты микроорганизмов. – Москва, 1973. – 314с.
1400920
  Рубан Е.Л. Ферменты микроорганизмов и их практическое использование / Е.Л. Рубан. – Москва, 1976. – 42с.
1400921
  Степанова Н.Г. Ферменты обмена глюкозо-6-фосфата в клеточных фракциях печени эмбрионов, новорожденных, взростлых животных и регенерирующей печени и их реглируемость гилюкокортикостероидами. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанова Н.Г.; АМН СССР.Ин-т эксперим.медицины. – Л, 1964. – 22л.
1400922
  Ходосова И.А. Ферменты опухолевых клеток / И.А. Ходосова. – Л., 1988. – 176с.
1400923
  Хачатрян М.А. Ферменты орнитинового цикла в оногенезе тутового шелкопряда : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Хачатрян М.А.; МВ и ССО Арм.ССР. – Ереван, 1980. – 26л.
1400924
  Габриелян Гоар Аршалуйсовна Ферменты орнитинового цикла у дрожей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Габриелян Гоар Аршалуйсовна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 28л.
1400925
  Коноплицкая К.Л. Ферменты основного пути метаболизма этанола и их ингибиторы / К.Л. Коноплицкая; АН Украины. Ин-т органической химии; Отв. ред. Г.А. Пхакадзе. – Киев : Наукова думка, 1992. – 113с. – ISBN 5-12-003126-9
1400926
  Гельман Н.С. Ферменты переноса электрона (водорода) и их связь со структурой бактериальной клетки. : Автореф... Доктора биол.наук: / Гельман Н.С.; Акад.наук СССР. – М, 1963. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1400927
  Закиров М.З. Ферменты плесневых грибов / М.З. Закиров. – Ташкент, 1975. – 123с.
1400928
  Смородинцев И.А. Ферменты растительного животного царства, их химич. и физич. свойства, условия действия и значение в организме медицине и технологии / И.А. Смородинцев. – 2-е изд. – М.
1. – 1922. – 341с.
1400929
  Смородинцев И.А. Ферменты растительного животного царства, их химич. и физич. свойства, условия действия и значение в организме медицине и технологии / И.А. Смородинцев. – М.
3. – 1922. – 261с.
1400930
   Ферменты, ионы и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1982. – 171с.
1400931
   Ферменты, ионы и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1984. – 149с.
1400932
  Вальдшмидт-Лейтц Ферменты, их действие и свойства / Вальдшмидт-Лейтц. – Ленинград, 1929. – 208 с.
1400933
  Захарова И.Я. Ферменты, трансформирующие галактозу / И.Я. Захарова, др. и. – Киев : Наукова думка, 1988. – 224 с. : ил., табл. – Библиогр.: в конце частей. – ISBN 5-12-000240-4
1400934
  Цыперович А.С. Ферменты. / А.С. Цыперович. – К., 1971. – 358с.
1400935
   Ферменты. Окислительно-восстановительные ферменты растений и амилолитические ферменты плесневых грибов. – Тбилиси : Мецниереба, 1975. – 116 с.
1400936
  Фридрих П. Ферменты: четвертичная структура и надмолекулярные комплексы / П. Фридрих. – М., 1986. – 374с.
1400937
  Толкієн Джон Рональд Руел Фермер Джайлз із Гема, або простою мовою, величні і дивовижні пригоди фермера Джайлза, володаря приборканого змія, графа зміїного і короля Малого Королівства / пер. з англ. І. Примачик // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1400938
  Кулинич П.Ф. Фермер та фермерське господарство як суб"єкти права на сільськогосподарські землі // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 8. – С. 31-36
1400939
  Игнатищев Р.М. Фермер! Дачник! Вам ветродвигатель. Его соорудить можно силами одной семьи, дешево и быстро / заслуж. деятель науки Руслан Игнатищев. – Bзд. 2-е доп. – Могилев : Областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя, 2018. – 20, [5] с., включ. обл. : ил.


  У пр. №3720BR напис: Научной библиотеке Киевсого национального университета им. Шевченко, экз. № 2. Подпись. Р. Игнатищев. 14.08.2018
1400940
  Мартынов В.Д. Фермерская кооперация / В.Д. Мартынов. – М, 1990. – 62с.
1400941
  Котляров И.Д. Фермерские интернет-моллы как сетевые формы партнерства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 108-112. – ISSN 2221-1055
1400942
  Лещенко Л.А. Фермерское движение в Канаде (1900-1939 гг) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.03 / Лещенко Л. А.; Ин-т социальн. и экон. пробл. заруб. стран. – К., 1984. – 426л.
1400943
  Лещенко Л.А. Фермерское движение в Канаде (1900-1939 гг.) / Л.А. Лещенко. – К., 1979. – 243с.
1400944
  Лещенко Леонид Авдеевич Фермерское движение в Канаде (1900-1939 гг.) : Автореф... д-ра истор.наук: 07.00.03 / Лещенко Леонид Авдеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 49 с.
1400945
  Куропятник Г.П. Фермерское движение в США / Г.П. Куропятник. – М, 1971. – 440с.
1400946
  Язьков Е.Ф. Фермерское движение в США (1918-1929 гг.) / Е.Ф. Язьков. – М, 1974. – 340с.
1400947
  Куропятник Геннадий Петрович Фермерское движение в США в 70-90-х годах XIX века : Автореф... д-ра ист.наук: / Куропятник Геннадий Петрович; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1968. – 23л.
1400948
  Шпотов Б.М. Фермерское движение в США, 1780-1790-е годы / Б.М. Шпотов. – М., 1982. – 215с.
1400949
  Бакетт М. Фермерское производство: организация, управление, анализ / М. Бакетт. – М., 1989. – 464с.
1400950
  Терентьева А.С. Фермерское хозяйство США в начале ХХI века: состояние и тенденции развития // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 12 (552). – С. 85-101. – ISSN 0321-2068


  Семейная ферма остаётся ключевым звеном американского сельского хозяйства. Основную часть аграрной продукции производят крупные и средние хозяйства. Фермы классифицируются по стоимости реализованной продукции, специализации, производственно-финансовой ...
1400951
  Коныгин А.А. Фермерское хозяйство США. / А.А. Коныгин, 1989. – 205с.
1400952
  Черевко Г. Фермерство в Україні: міф чи реальність // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 3-8. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1400953
  Матусевич В.А. Фермерство и сельскохозяйственная кооперация в США. / В.А. Матусевич. – М., 1991. – 47с.
1400954
  Мельник Л.Л. Фермерство України в контексті розмірів землекористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1400955
  Макаренко П.М. Фермерство України у контексті тенденцій розвитку світового сільського господарства / П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 4 (162). – С. 145-151
1400956
  Стаценко Т. Фермерська республіка - політичний ідеал Томаса Джефферсона в розвитку Сполучених Штатів Америки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 116-119. – ISSN 1728-9343
1400957
  Пентела-Правдюк Фермерське господарство: як отримати земельну ділянку? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 45-46
1400958
  Єременко Д.В. Фермерське село: філософський та економічний аспект дослідження / Д.В. Єременко, Л.В. Єременко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 10-14. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1400959
  Городенко С.В. Фермерський рух України: проблеми та шляхи реалізації // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 55-58.
1400960
  Гринчук С.В. Фермерські господарства в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 2, січень. – С. 17-20. – ISSN 2306-6792
1400961
  Макаренко П.М. Фермерські господарства України - до 20-річного ювілею / П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 7 (189). – С. 16-23
1400962
  Осипова М. Фермерські господарства України: особливості, проблеми, перспективи розвитку / М. Осипова, Н. Доброва // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 98-121. – ISSN 2409-9260
1400963
  Мельник Л.Ю. Фермерські господарства: проблеми ефективного функціонування та розвитку / Л.Ю. Мельник, О.Е. Ільченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.131-134. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1400964
  Золотухин В.П. Фермеры и Вашингтон / В.П. Золотухин. – М., 1968. – 272с.
1400965
  Мигдал А.Б. Фермионы и бозоны в сильных полях / А.Б. Мигдал. – Москва : Наука, 1978. – 272 с.
1400966
  Стріха М. Фермопіли української опозиції // Критика. – Київ, 2001. – Березень, (число 3). – С. 4-5
1400967
  Жадова Л.А. Фернан Леже / Л.А. Жадова. – Москва, 1970. – 139с.
1400968
   Фернан Леже // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 103 : Леже Фернан. – С. 3-31.
1400969
   Фернан Леже, Жорж Бокье, Надежда Леже. – М., 1963. – 81с.
1400970
  Черненко М.М. Фернандель / М.М. Черненко. – М., 1968. – 144с.
1400971
  Свет Я.М. Фернандо Магеллан / Я.М. Свет. – Москва : Географгиз, 1956. – 38с.
1400972
  Бокринська О.Я. Феромагнітний резонанс у техніці сантиметрових хвиль. / О.Я. Бокринська. – Київ, 1966. – 106с.
1400973
  Скиркявичюс А.В. Феромоны / А.В. Скиркявичюс. – Вильнюс, 1988. – 368с.
1400974
   Феромоны и поведение. – М., 1982. – 327с.
1400975
  Новиков С.Н. Феромоны и размножение млекопитающих / С.Н. Новиков. – Л., 1988. – 167с.
1400976
  Лебедева К.В. Феромоны насекомых / К.В. Лебедева. – М., 1984. – 268с.
1400977
   Феромоны насекомых и разработка путей их практического испльзования. – Л., 1988. – 134с.
1400978
  Масляк Р.Я. Ферорезонансні процеси та захист трансформаторів напруги в електричних мережах 6-35 кВ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Масляк Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1400979
  Богомолов М. Феростопи / М. Богомолов. – Х.-Д., 1932. – 184с.
1400980
  Водяницкий Ю.Н. Ферригидрит в почвах / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 862-873. – Библиогр.: 79 назв. – ISSN 0032-180Х
1400981
   Ферриды:. – М., 1981. – 88с.
1400982
   Ферримагнетизм. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 208 с.
1400983
   Ферримагнетизм минералов. – М., 1983. – 96с.
1400984
  Кудрявцева Г.П. Ферримагнетизм природных оксидов. / Г.П. Кудрявцева. – М, 1988. – 230с.
1400985
  мовчан Феррит-диэлектрические резонаторы из одноосных ферриьов в дорезонансной области / мовчан, И.В. Зависляк // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 2013. – Т. 56, № 12. – С. 3-12. – ISSN 0021-3470
1400986
  Ильченко М.Е. Ферритовые и диэлектрические резонаторы СВЧ / М.Е. Ильченко, Е.В. Кудинов. – Киев : Издательство Киевского университета, 1973. – 175 с.
1400987
  Кузнецов В.Ф. Ферритовые логические элементы / В.Ф. Кузнецов. – М., 1975. – 119с.
1400988
  Злобин В.А. Ферритовые материалы / В.А. Злобин, В.А. Андреев, Ю.С. Звороно. – Ленинград, 1970. – 112 с.
1400989
  Дроботов Ю.В. Ферритовые платы / Ю.В. Дроботов. – М., 1975. – 264с.
1400990
  Глотов В.Г. Ферритовые сердечники для запоминающих устройств / В.Г. Глотов. – М, 1977. – 137с.
1400991
  Дроботов Ю.В. Ферритовые сердечники запоминающихся устройств / Ю.В. Дроботов. – М., 1985. – 80с.
1400992
  Богданов Г.Б. Ферритовые термисторы / Г.Б. Богданов, А.А. Бокринская. – Киев, 1964. – 191с.
1400993
  Рогозин В.В. Ферритовые фильтры и ограничители мощности / В.В. Рогозин, В.И. Чуркин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 262 с.
1400994
  Мелков Г.А. Ферритовый удвоитель частоты с эффективностью 60 % / Г.А. Мелков, А.Л. Луценко // ФТТ, 1973. – № 11
1400995
  Мелков Г.А. Ферритовый усилитель с диэлектрическим резонатором / Г.А. Мелков, Н.Н. Артюх // Изв. ВУЗов "Радиоэлектроника", 1973. – №1
1400996
   Ферритовый фазовращатель / Г.А. Мелков, Г.Ю. Бабаян, Н Г. Кошелев, А.Л. Луценко // Труды Х Всесоюзн. Научн.- техн. конф. по СВЧ ферритовой технике
1400997
  Мелков Г.А. Ферритовый фазовращатель тороидального типа миллиметрового диапазона / Г.А. Мелков, А.Л. Луценко, Н.П. Милевский // XIII Всесоюзная научно-техн. конф. по СВЧ ферритовой технике
1400998
  Хасанов В.В. Ферритообразование в растворах-расплавах, содержащих оксиды молибдена (VI), висмута, бария, бора и железа (III) / Хасанов В.В. – Москва, 1990. – 22 л.
1400999
  Лукачина Е.Н. Ферритообразование в системах гидроокисей никеля (ІІ), меди (ІІ), цинка и железа (ІІІ). : Автореф... канд. хим.наук: / Лукачина Е.Н.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1966. – 15л.
1401000
  Ситидзе Ю. Ферриты : пер. с япон. / Ю. Ситидзе, Х. Сато. – Москва : Мир, 1964. – 408 с.
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,