Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1400001
  Панов В.О. "Соціально-економічний розвиток Закарпаття в 90-ті роки XX ст." : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Панов Володимир Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 5 назв
1400002
  Форкош С.М. "Соціодинаміка культури" А. Моля у контексті сучаcних зрушень методологічних досліджень культури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 61-72. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1400003
  Бойко І. Соціально- правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI-XVIII ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.63-68. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1400004
  Тиха О.В. Соціально- філософський аспектпроблеми особистісного буття сучасної людини // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 93. – С. 46-54
1400005
  Сажиена А.В. Соціально-аксіологічний сенс рекламного жанру // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.117-121. – ISBN 966-568-658-5
1400006
  Сайтарли І.А. Соціально-антропологічні ідеї Фуко у контексті методологічної стратегії структуралізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 54-66


  Статтю присвячено розгляду питання щодо визначення специфіки методології соціально-філософського пізнання у постмодернізмі. Ключові слова: структуралізм, постструктуралізм, соціальна структура, репресивні техніки, дисципліни, дискурси влади, ...
1400007
  Бараш Є.Ю. Соціально-виховна робота із засудженими до довічного позбавлення волі: правові та організаційні проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 136-141. – ISSN 0132-1331
1400008
  Шеплякова І.О. Соціально-виховне середовище вищого навчального закладу як чинник формування деонтологічної культури майбутнього соціального працівника // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 189-198. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1400009
  Моргай Л.А. Соціально-виховні та педагогічні ідеї Никифора Яковича Григоріїва // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 236-240. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1400010
  Шабатура Т. Соціально-відповідальна поведінка вітчизняних бізнес-одиниць // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 43-48. – ISSN 2411-5215
1400011
  Вигівська І.М. Соціально-відповідальне інвестування: сутність, ризики та перспективи розвитку / І.М. Вигівська, Г.Ю. Хоменко, К.В. Шумило // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 3 (38). – C. 3-7. – ISSN 1994-1749
1400012
  Ковальчук Н.В. Соціально-відповідальний маркетинг // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 219-228


  У статті розглянуто поняття "соціально відповідального маркетингу", його значення для підприємств і суспільства, вплив недобросовісної реклами на суспільство, впровадження соціально відповідального маркетингу в Україні.
1400013
  Леонова С.В. Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 153-159. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1400014
  Омельченко Н. Соціально-географічна урбаністика: досвід та історіографія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 157-164. – ISSN 2076-1333
1400015
  Єремія Ганна Соціально-географічні студії румуномовними вченими на Буковині (початок ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 256-262. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1400016
  Прядко Н.А. Соціально-гуманістичний аспект філософії Інокентія Гізеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 169. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1400017
  Прядко Н.А. Соціально-гуманістичний аспект філософії Інокентія Гізеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1400018
  Черняк Д. Соціально-гуманітарна освіта та викликисьогодення / Д. Черняк, Т. Кадлубович; огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 97-106. – ISSN 1682-2366
1400019
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.1. – 1997. – 213с.
1400020
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.3. – 1997. – 162 с.
1400021
  Попенко Н.В. Соціально-гуманітарна підготовка майбутніх магістрів природничих спеціальностей в умовах дистанційного навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Попенко Наталія Володимирівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1400022
  Лесик Г.В. Соціально-гуманітарна підготовка у вищій школі України як основа міжкультурної комунікації: початок ХХІ століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 162-168. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1400023
  Айтов С.Ш. Соціально-гуманітарні виміри когнітивної динаміки сучасної філософія історії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 24-37. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
1400024
  Алєксєенко І.Г. Соціально-гуманітарні дослідження форми правління: парадигмальний контекст // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 6-8. – ISSN 1728-6220
1400025
   Соціально-гуманітарні пріоритети України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали міжвуз. круглого столу, м. Одеса, 16 листоп. 2017 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; [редкол.: С.В. Албул, Т.І. Койчева, Мартинюк Е.І. та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 107, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-324-6
1400026
  Король В.М. Соціально-дезадаптована поведінка як шлях до адиктивної поведінки неповнолітніх // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 96-100. – ISSN 1817-3764
1400027
   Соціально-демографічна та клініко-психопатологічна характеристика вживання психоактивних речовин, коморбідного з посттравматичним стресовим розладом, в учасників бойових дій антитерористичної операції в Україні / С.І. Табачніков, О.С. Осуховська, Є.М. Харченко, О.В. Кіосєва, Я.В. Орловська, Т.В. Синіцька, А.М. Чепурна // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4 (82/83). – С. 3-6. – ISSN 2410-7484
1400028
  Козлюк Л.Г. Соціально-демографічна характеристика злочинців, які вчинили статевий злочин щодо неповнолітнього // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 245-249
1400029
  Негодченко О.В. Соціально-демографічна характеристика осіб, які вчиняють злочини проти інтелектуальної власності / О.В. Негодченко, А.А. Хрідочкіна // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 151-155. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1400030
  Гетьман О.О. Соціально-демографічний моніторинг ринку праці регіону та визначення перспектив його розвитку / О.О. Гетьман, Л.В. Лежньова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 39-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1400031
  Крупін В.Є. Соціально-демографічний потенціал сільських територій Західного регіону: проблеми формування та шляхи реалізації / В.Є. Крупін, А.О. Максименко, Ю.Р. Злидник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 181-191 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1400032
  Курило І.О. Соціально-демографічні аспекти становища жінок в Україні в світлі Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм їх дискримінації (CEDAW) / І.О. Курило, С.Ю. Аксьонова, Л.І. Слюсар // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 104-123. – ISSN 1681-116Х


  Стаття присвячена встановленню відмітних демографічних рис і деяких особливостей соціального становища жінок в Україні в контексті вимог Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, а також результатів реалізації цих вимог за ...
1400033
  Заплотинський Г.С. Соціально-демографічні зміни в Україні ХХІ ст. і їх вплив на стан вищої освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2010. – Вип. 2 (12). – С. 108-111
1400034
  Беспаль О.Л. Соціально-демографічні ознаки осіб, які вчинили сімейне насильство щодо дітей // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 159-163. – ISSN 2616-6798
1400035
  Дружиніна В.В. Соціально-демографічні параметри розвитку туризму в Україні: вимір та діагностування / В.В. Дружиніна, О.Л. Загорянська, Р.О. Черниш // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 13-23. – ISSN 2308-135X
1400036
  Бєліков В. Соціально-демографічні проблеми периферійних територій північної частини Луганської області // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 79. – C. 49-52. – ISSN 2413-7154


  The paper reveals how peripheral position influences on the social and economic development of the northern part of Luhansk region, investigating the set of social and economic development problems of the north of Luhansk region related to various ...
1400037
  Гринь Дмитро Костянтинович Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.) : Дис...канд.іст. наук.Спец. 07.00.01 / Гринь Дмитро Костянтинович; Чернігівський державний пед.ун-тет Т.Шевченка. – Чернігів, 2000. – 225л. + Додатки:л.226-252. – Бібліогр.:л.191-225
1400038
  Гринь Дмитро Костянтинович Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Гринь Д.К.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1400039
  Бєліков В.О. Соціально-демографічні трансформації периферійних територій північної частини Луганської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Бєліков Владислав Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 231 арк. – Додатки: арк. 168-231. – Бібліогр.: арк. 8-11, 139-167 та в додатках: арк. 228-231
1400040
  Бєліков В.О. Соціально-демографічні трансформації периферійних територій північної частини Луганської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Бєліков Владислав Олександрович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1400041
  Нємець Д.М. Соціально-демографічні фактори розвитку сільського господарства Харківської області / Д.М. Нємець, М.О. Логвинова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 133-138 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1400042
  Білобровець О.М. Соціально-демогрпафічні зміни у складі польського населення Наддніпрянщини наприкінці XIX - на початку XX ст. / О.М. Білобровець, Я.А. Весельський // Україна доби модернізації XIX-XX ст.: соціум, цінності, життєві практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Н.М. Кузовова (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 14-19. – ISBN 978-617-7090-38-9
1400043
  Пришляк М.Б. Соціально-екологічне вчення католицизму: витоки, структурно-функціональна природа та аксіологічний потенціал : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Пришляк Микола Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1400044
  Гукалова І.В. Соціально-екологічний контекст урбанізації в Україні : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 65-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1400045
  Гончаренко М.М. Соціально-екологічні відносини як принцип організації суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 239-245. – ISBN 966-628-197-5
1400046
  Білявський Г.О. Соціально-екологічні дослідження в агросфері та їхня роль у формуванні екологічної культури сільського насклення України / Г.О. Білявський, О.М. Нагорнюк, О.В. Мудрак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1400047
  Ільїна М.В. Соціально-екологічні імперативи економічного розвитку сільських територій / М.В. Ільїна, Ю.Б. Шпильова // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (694/695), вересень - жовтень. – С. 68-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
1400048
  Фенно І.М. Соціально-екологічні питання у сучасній католицькій теології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1400049
   Соціально-екологічні ризики в Україні: правовий аспект : монографія / [М.І. Іншин, Я.Я. Мельник, Н.Я. Кайда та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ : Людмила, 2021. – 207, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7974-95-5
1400050
  Габрель М.М. Соціально-еколого-економічне здоров"я міста: діагностика стану та прогнозування розвитку / М.М. Габрель, Н.М. Лисяк, Й.Я. Хром"як // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (205). – С. 97-118
1400051
  Ковчин Н.А. Соціально-економічна адаптація особистості в контексті економічної освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С.146-155. – ISBN 978-966-544-404-5
1400052
  Шестаковська Т.Л. Соціально-економічна безпека аграрного сектору у контексті використання Blockchain-технології // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
1400053
  Романовська Ю. Соціально-економічна безпека міста // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 4 (20). – С. 82-92. – ISSN 2411-4014
1400054
  Романовська Ю.А. Соціально-економічна безпека: зміст категорії та її об"єкти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 13-20. – ISSN 2222-4459
1400055
  Дєліні М.М. Соціально-економічна відповідальність підприємництва : теорія, методологія, напрямки розвитку : монографія / Дєліні М.М. ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2017. – 451, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 402-446. – ISBN 978-966-379-828-8
1400056
   Соціально-економічна географія світу : Загальна частина / О.І. Шаблій, С.П. Кузик, Н.К. Книш, Г.М. та ін. Анісімова; За ред.: С.П. Кузика. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 256с. – ISBN 966-562-128-9
1400057
   Соціально-економічна географія світу: Загальна частина / О.І. Шаблій, С.П. Кузик, Н.К. Книш, Г.М. Анісімова; За ред. С.П. Кузика. – Вид.2-ге, перероб. і доп. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 256с. – ISBN 966-562-176-9
1400058
  Закотнюк О.Л. Соціально-економічна географія України : навч. посібник / Закотнюк О.Л., Попова Ю.М. ; М-во освіти і науки України. – Київ : АртЕк, 2016. – 241, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-194 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7264-21-6
1400059
  Чичук А.П. Соціально-економічна детермінованість розвитку вищої педагогічної освіти Великої Британії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 123-128. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1400060
  Шаравара Тамара Олексіївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864-1917 рр.) : історіографія : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Шаравара Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
1400061
  Шаравара Тамара Олексіївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864-1917рр.): історіографія : Дис. .... канд. істор. наук: 07.00.06 / КНУТШ; Шаравара Т.О. – Київ, 2005. – 247л. – Бібліогр.: л.208-247
1400062
  Обметко Оксана Миколаївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х - 90-х років ХIXст.) : Дис.... канд. істор. наук: 07.00.01 / Обметко Оксана Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 204 л. – Бібліогр.: л.180-204
1400063
  Горохов С.В. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці 19 - на початку 20 століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.01 - історія України / Горохов С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1400064
  Колесник В.Ф. Соціально-економічна діяльність українських земств в історіографічних джерелах радянської доби / В.Ф. Колесник, Т.О. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 144-146. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історичним публікаціям радянської доби, що дають оцінку соціально-економічній діяльності органів місцевого самоврядування. Проаналізовано праці радянських дослідників, що характеризують роботу земств у цілому та окремі напрями їхньої ...
1400065
  Пасіцька О.І. Соціально-економічна діяльність українців Галичини (1919-1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 ; 07.00.02 / Пасіцька Оксана Ігорівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1400066
  Андрушків І.П. Соціально-економічна думка стародавнього Єгипту і інших країн Близького Сходу / І.П. Андрушків, П.Й. Мисловський // Історія економічних вчень : навч. посібник / А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 25-41. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
1400067
  Гупало О.Г. Соціально-економічна думка стародавньої і середньовічної Індії / О.Г. Гупало, П.Й. Мисловський // Історія економічних вчень : навч. посібник / А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 42-60. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
1400068
  Смолка А.О. Соціально-економічна думка та політика в Україні 17 - початку 18 ст. / А.О. Смолка. – Київ : Задруга, 1996. – 151с. – ISBN 966-95019-4-6
1400069
  Смолка А.О. Соціально-економічна думка та політика в Україні 17 - початку 18 ст. / А.О. Смолка. – 2-е доп. вид. – Київ : Задруга, 2007. – 224 с. – ISBN 966-95019-4-6
1400070
  Качмала Вікторія Соціально-економічна еволюція населення Лівобережної України на початку ХХ ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 20-26. – ISSN 0869-3595
1400071
  Кротюк В.Л. Соціально-економічна ефективність діяльності небанківських фінансових інститутів та методи її оцінки / В.Л. Кротюк, А.С. Криклій, І.С. Караулова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 8-10.
1400072
  Трохимченко М.В. Соціально-економічна ефективність інвестування в регіональний розвиток // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 161-166.
1400073
  Шамборовський Г.О. Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Шамборовський Г.О.; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 191л. + Додатки: л. 172-191. – Бібліогр.: л. 160-171
1400074
  Шамборовський Г.О. Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Шамборовський Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1400075
  Мороз О.О. Соціально-економічна ефективність корпоративного управління: інституційний аспект / О.О. Мороз, Н.П. Карачина, Л.П. Денисюк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 22-26. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1400076
  Качмарик Я.Д. Соціально-економічна ефективність матеріального стимулювання працівників / Я.Д. Качмарик, Н.В. Петришин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 214-217. – ISBN 5-7763-2435-1
1400077
  Демченко К.І. Соціально-економічна ефективність пенсійного забезпечення громадян України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Демченко Карина Ігорівна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: Білбліогр.: 18 назв
1400078
  Подольчак Н.Ю. Соціально-економічна ефективність систем менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 47-56 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
1400079
   Соціально-економічна захищеність населення України: стан, тенденції, напрями використання : Статистичне видання. – Київ, 2003. – 147с.
1400080
  Борщевський В.В. Соціально-економічна конвергенція людського потенціалу в контексті розвитку транскордонного регіону / В.В. Борщевський, Куцаб-Бонк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 174-180. – ISSN 1562-0905
1400081
  Бурлай Т.В. Соціально-економічна конвергенція: теорія та практика : монографія / Т.В. Бурлай ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2019. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8805-8
1400082
  Яременко О. Соціально-економічна криза в Україні: причини, зміст та перспективи виходу (досвід міждисциплінарного дослідження) // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 114-118. – ISSN 1811-3141
1400083
  Мисловський П.Й. Соціально-економічна культура народів "аратти"-"припонтиди" - Русі-України / П.Й. Мисловський, Н.Я. Скірко // Історія економічних вчень : навч. посібник / А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 99-114. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
1400084
   Соціально-економічна література. – Харків, 1928. – 56 с.
1400085
  Куценко В. Соціально-економічна модифікація в контексті побудови соціальної держави в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 77-85 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1400086
   Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / [О.В. Прокопенко, І.О. Александров, Н.М. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.В. Прокопенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 9-15. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-436-0
1400087
  Коваль Н.В. Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806
1400088
  Перегуда Ю. Соціально-економічна нерівність населення крізь призму урбанізаційних процесів у Столичному макрорайоні України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 53-60. – (Серія: Географічні науки ; № 8 (357)). – ISSN 1729-360Х
1400089
  Подлєсна В. Соціально-економічна нерівність: сутність, циклічність динаміки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 4. – С. 41-55. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
1400090
  Козарезенко Л.В. Соціально-економічна нормаль як індикатор внутрішньої ефективності освітньої сфери України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 58-62 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1400091
  Ніколаєва О. Соціально-економічна оцінка негативних явищ у системі вищої освіти / О. Ніколаєва, В. Шамаєв // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 59-65. – ISSN 1728-9343


  Стаття присвячена дослідженню природи та механізмів прояву корупції в системі вищої школи.
1400092
  Акмаєв А.І. Соціально-економічна оцінка співпраці малого бізнесу і місцевого самоврядування / А.І. Акмаєв, О.В. Ульяницька // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 225-232.


  Досліджено вплив малого бізнесу на соціально-економічний розвиток адміністративних одиниць та надана методика кількісної оцінки вартості внеску малого підприємництва в благоустрій населених пунктів. In was investigated the small business influence on ...
1400093
  Гриневич В.А. Соціально-економічна політика радянської влади в оцінках українського населення // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 56-66. – ISSN 1996-9872
1400094
  Рябека О.Г. Соціально-економічна політика України в забезпеченні економічної безпеки держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 48-52. – ISSN 2222-4459
1400095
  Терещенко Ю. Соціально-економічна політика урядів УНР доби Центральної Ради // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 21-35. – ISBN 978-966-02-6038-2
1400096
  Островецький В.І. Соціально-економічна природа справляння рентних платежів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-47.
1400097
  Жученко В.С. Соціально-економічна програма революційного народництва на Україні / В.С. Жученко. – Київ, 1969. – 184с.
1400098
  Венгер В. Соціально-економічна роль держави в сучасній економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 26-31. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розкрита сутність поняття "публічна влада".
1400099
  Тульчинський Р.В. Соціально-економічна роль державного бюджету України / Р.В. Тульчинський, Т.П. Ткаченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1400100
  Клепікова О. Соціально-економічна роль транспорту як теоретична передумова визначення транспортної системи і транспортної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-54. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті з"ясовується соціально-економічна роль транспорту як галузі господарювання та основні теоретичні категорії, що опосередковують визначення транспортної діяльності: транспортна система, інфраструктура транспорту, система транспорту. В статье ...
1400101
  Ковальов Д.В. Соціально-економічна складова та напрями відродження галузі вівчарства у Херсонській області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 42-48 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1400102
  Саричев В.І. Соціально-економічна солідарність як парадигма прискорення людського розвитку // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 38-46. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1400103
  Рубан В. Соціально-економічна специфіка Поділля у часи проведення насильницької колективізації 1927-1932 рр.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 56-60. – ISSN 2076-1554
1400104
  Льовочкін М.О. Соціально-економічна специфіка публічно-приватного партнерства в сфері державної інфраструктури // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 118-122. – ISSN 2306-6806
1400105
  Галицька Е.В. Соціально-економічна статистика в Україні: проблеми та напрями розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан української статистики, проблеми, що потребують розв"язання в сучасних умовах, значну увагу приділено напрямам розвитку статистики в Україні. The article includes questions of contemporary condition of Ukraine statistics, ...
1400106
  Романюк Д.М. Соціально-економічна структура населення України: оцінка з позицій забезпечення людського розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 6 : Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій. – С. 207-211. – ISSN 2222-4459
1400107
  Рябоконь В.П. Соціально-економічна сутність аграрної політики та шляхи її реалізації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 3-8. – ISSN 2221-1055
1400108
  Калина А.В. Соціально-економічна сутність заробітної плати // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.81-85
1400109
  Кльоба С.М. Соціально-економічна сутність критеріїв конкурентоспроможності об"єднаних територіальних громад // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 36-43 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1562-0905
1400110
  Нікіфоров П.О. Соціально-економічна сутність міжнародної регіональної інтеграції та методологічні засади інтеграційної стратегії України / П.О. Нікіфоров, Н.А. Чемісова // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-86. – ISSN 1811-3141
1400111
  Клокар О.О. Соціально-економічна сутність мотивації трудової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 69-72. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Зроблено ретроспективний аналіз формування понятійного апарату з мотиваційного механізму. Запропоновано авторське визначення терміну мотивації прці. The author makes a retrospective analysis of "motivation mechanism" meaning. He suggests his own ...
1400112
  Костишина Т.А. Соціально-економічна сутність оплати праці в контексті нової ідеології функціональності середнього класу в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 9-16. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1400113
  Тельнов А.С. Соціально-економічна сутність поняття "інноваційний потенціал" / А.С. Тельнов, С.А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 69-76


  Сформульовано визначення поняття "інноваційний потенціал" з урахуванням значення трудового потенціалу підприємства та розвитку сучасних технологій.
1400114
  Трубич С.Ю. Соціально-економічна сутність та особливості формування людського потенціалу / С.Ю. Трубич, З.М. Пушкар // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 186-192
1400115
   Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації / А.А. Ткач, О.Г. Волков, Т.В. Ткач, М.М. Радєва, Н.М. Севастьянович. – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – 136с. – ISBN 966-653-108-9
1400116
  Кручиненко В. Соціально-економічна характеристика родин Миргородського полку (за даними Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 років) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (328), липень - вересень. – C. 66-80. – ISSN 0320-9466
1400117
  Купчик О.Р. Соціально-економічне життя УРСР (перша половина 1980-х років) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 67-77. – ISBN 978-966-171-154-8
1400118
  Кравець Г.В. Соціально-економічне значення адресної соціальної допомоги в Україні // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 76-83. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1400119
  Мануілова К.В. Соціально-економічне значення децентралізації публічної влади // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 168-173. – ISSN 2220-1394
1400120
  Кравець К.В. Соціально-економічне значення розвитку особистих сільських домогосподарств // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 54-58. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1400121
  Вітренко А. Соціально-економічне значення сучасної реклами та рекламної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність і значення реклами на сучасному етапі розвитку соціально-економічної системи, визначено наслідки впливу реклами на мікро- та макрорівнях. В статье рассматриваются суть и роль рекламы на современном этапе развития ...
1400122
  Зварич Р. Соціально-економічне позиціонування України в сучасній Європі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 102-113. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено соціально-економічний розвиток Європи та напрацьовано його пріоритні напрями для України.
1400123
  Буткевич О.В. Соціально-економічне призначення вільної економічної зони (правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-32. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджується соціально-економічне призначення вільних економічних зон в Україні: основні цілі й завдання створення та функціонування. Social and economic functions of free economic zones in Ukraine are investigated: main purposes and objectives of ...
1400124
  Шевченко Г.С. та ін. Соціально-економічне прогнозування : Навч. посібник / Г.С. та ін. Шевченко, Данілова Валентина Костянтинівна, Якуба Мирослава Михайлівна. – Львів : ІЗМH, 1998. – 88с. – ISBN 5-7763-2645-6
1400125
  Яцура В.В. Соціально-економічне прогнозування : навчальний посібник / В.В. Яцура, О.С. Сенишин, М.О. Горинь ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 410, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-750-3
1400126
  Ільчук М.М. Соціально-економічне спрямування виробничої діяльності аграрних підприємств на інноваційній основі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 9-15. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1400127
  Орлова Тетяна Соціально-економічне становище жіноцтва в СРСР: радянська історіографія і реалії минулого // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-43. – Бібліогр. в кінці ст.
1400128
  Чура В.І. Соціально-економічне становище Закарпатської області станом на 1988 р. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 169-175. – (Історія ; Вип. 25)
1400129
  Шульга І.Г. Соціально-економічне становище Закарпаття в другій половині XVIII ст. / І.Г. Шульга. – Ужгород, 1962. – 183с.
1400130
  Любич О. Соціально-економічне становище малоросійського козацтва через призму історіографічно- джерелознавчого аналізу // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 94-97. – ISSN 1998-4634
1400131
  Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина 17- друга половина 18-ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец.: 07.00.01- історія України / Кісіль І.М.; Кисиль І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 222с. + Додатки :л. 45. – Бібліогр.: л. 186-212
1400132
  Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина 17 - друга половина 18 ст.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.01 / Іван Миколайович Кісіль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1400133
  Калетнік Г.М. Соціально-економічне становище населення та його вплив на формування продовольчої безпеки / Г.М. Калетнік, Г.О. Пчелянська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 36-41. – ISSN 2221-1055
1400134
  Буткалюк В. Соціально-економічне становище населення України // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 250-258. – ISSN 2409-1103
1400135
  Липинський В.В. Соціально-економічне становище студентства України у 20-х роках ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-27. – (Історія ; вип. 50)


  Аналізується соціально-економічне становище всіх категорій студентської молоді: студенів вузів, денних, а також вечірніх робітничих технікумів.
1400136
   Соціально-економічне становище України за 2001 рік // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.67-77
1400137
  Державний Соціально-економічне становище України за 2007 рік / Державний, комітет статистики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1810-3944
1400138
   Соціально-економічне становище України за 2007 рік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1400139
   Соціально-економічне становище України за січень-березень 2008 року / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-20. – ISSN 1810-3944
1400140
   Соціально-економічне становище України за січень-червень 2007 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-11. – ISSN 1810-3944
1400141
  Тороповська Т.М. Соціально-економічне становище українського селянства в добу "Великого перелому" (історіографія) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-74. – (Історія ; вип. 59/60)


  Аналізується дослідження в історичній науці стану сільського господарства України та соціально-економічного становища українського селянства наприкінці 1920 - початку 1930-х рр.
1400142
  Акунін О. Соціально-економічне та політичне становище Великобританії (1714-1832 рр.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 37-43. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1400143
  Дурдас Г.В. Соціально-економічне та суспільно-політичне становище жінки на території Західних областей Української РСР (середина 1940-х - перша половина 1950-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дурдас Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1400144
  Гавриленко Н.В. Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано становлення і розвиток підприємств малого бізнесу в Миколаївському регіоні, визначена перспективи його розширення; досліджено вплив нормативно-правового забезпечення на розвиток джерел фінансування, виявлено вплив регіональної ...
1400145
  Гавриленко Наталія Вікторівна Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано становлення і розвиток підприємств малого бізнесу в Миколаївському регіоні, визначена перспективи його розширення; досліджено вплив нормативно-правового забезпечення на розвиток джерел фінансування, виявлено вплив регіональної ...
1400146
  Васюріна А.О. Соціально-економічний аналіз масової музичної культури : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Васюріна А. О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 183л. – Бібліогр.:л.172-183
1400147
  Дубовіч І.А. Соціально-економічний аналіз ринку екологічного страхування в Україні / І.А. Дубовіч, Х.Р. Василишин, Ю.І. Куцька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 174-180. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1400148
  Кондрашова-Діденко Соціально-економічний аналіз сутності культурного капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-13. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність культурного капіталу та взаємодії різних його форм прояву (економічного, людського, інтелектуального, соціального, символічного).
1400149
  Шевченко О. Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 32-50


  У статті розкриваються соціально-економічні аспекти концепції сучасної української національної ідеї. A conception of the contemporary Ukrainian national idea and legal mechanism of its realization are considered in the article.
1400150
  Чечетов М. Соціально-економічний аспект трансформації відносин власності в Україні / М. Чечетов, І. Жадан // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
1400151
  Шевченко О.Л. Соціально-економічний вектор розвитку брендів у суспільстві споживання // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 95-105
1400152
  Разумовський С.О. Соціально-економічний вектор розвитку постіндустріального суспільства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.93-99
1400153
  Ятін Є.А. Соціально-економічний вимір асиметрії глобального розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 132-134. – ISBN 978-966-188-219-4
1400154
  Колот А. Соціально-економічний вимір гідної праці в координатах нової економіки / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 10-24. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-6912
1400155
  Романюк І.П. Соціально-економічний вплив гендерної нерівності на якість життя населення // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 98-99
1400156
  Дудзяк О.А. Соціально-економічний ефект лідерства для розвитку сільських територій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 39-42. – ISSN 2309-1533
1400157
  Демчак Р.Є. Соціально-економічний захист населення: теоретичний аспект // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 144-150


  Соціальний захист розглядається у контексті соціальної політики та державного управління в цій сфері, що дозволяє розробляти пропозиції та конкретні заходи стосовно удосконалення як складових підсистем і окремих їх елементів, так і самої системи в ...
1400158
  Великий Ю. Соціально-економічний зміст інноваційної діяльності: еволюція поглядів на її роль у розвитку країни / Ю. Великий, Є. Юрін // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 21-27. – ISSN 1728-9343
1400159
  Мазурок П. Соціально-економічний механізм інституціональних перетворень у регулюванні доходів і його впливу на рівень життя населення України // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 56-67. – ISSN 1605-2005
1400160
  Рогожин О.Г. Соціально-економічний механізм формування медико-демографічної ситуації в селах України / О.Г. Рогожин ; Ін-т проблем національної безпеки Ради національн. безпеки і оборони України, Ін-т демографії і соціальних досліджень НАНУ. – Київ : [ Фенікс ], 2009. – 200 с. – ISBN 966-95004-5-1
1400161
  Галушка З.І. Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів : монографія / Зоя Галушка, Анна Дутчак. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-199. – ISBN 978-617-7096-65-7
1400162
  Дороніна М.С. Соціально-економічний потенціал виробничої організації : монографія / Дороніна М.С., Білоконенко Г.В. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2020. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-242. – ISBN 978-617-7801-11-4
1400163
  Мазур І.М. Соціально-економічний потенціал невеликої територіальної громади : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 17-19 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1400164
  Горошкова Л.А. Соціально-економічний потенціал розвитку об"єднаних територіальних громад (на прикладі Запорізької області) / Л.А. Горошкова, Є.В. Хлобистов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 18-27 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1400165
   Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та ії регіонів: вектори реального поступу [Електронний ресурс] : нац. доповідь : монографії / НАН України, Від-ня економіки, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" ; за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) + 1 додаток. – Систем. вимоги: Verbatim, 700 MB MO, 8-12 X speed / vitesse, 80 Min. - Назва з тит. екрану


  Зміст: 1. Капіталізація природних ресурсів, 2014. - 268 с. 2. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та ії регіонів: вектори реального поступу, 2014. - 776 с. 3. Економічна оцінка природного багатства України, 2015. - 396 с. 4. ...
1400166
  Долинська О.О. Соціально-економічний потенціал Хмельницької області // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 126-129
1400167
  Горбачук В.М. Соціально-економічний розвиток XX сто річчя: цілі, моделі, дані, стратегії, міри ефективності / В.М. Горбачук, О.О. Любіч // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 3-27
1400168
  Огієвська Р.І. Соціально-економічний розвиток Батурина у 20-30-х рр. XX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 309-312. – ISSN 2218-4805
1400169
  Алексєєв В. Соціально-економічний розвиток держави: проблеми та перспективи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 57-69
1400170
  Созанський Л.Й. Соціально-економічний розвиток Закарпатської області: міжрегіональні і транскордонні порівняння // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 30-36. – ISSN 2071-4653
1400171
  Матюк Т.В. Соціально-економічний розвиток і його взаємозв"язок з показниками розширення прав, економічних свобод і можливостей / Т.В. Матюк, О.В. Полуяктова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 22-28. – ISSN 2222-4459
1400172
  Давидович С. Соціально-економічний розвиток Івано-Франківщини (1965-1980-ті рр.) в історіографії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 92-97. – ISSN 1728-9343
1400173
  Костьов"ят Г.І. Соціально-економічний розвиток країни в умовах децентралізації // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 95-98. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1400174
  Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. : монографія / В.Й. Борисенко. – Київ : Наукова думка, 1986. – 263с.
1400175
  Ковальова А.Д. Соціально-економічний розвиток Люксембургу в контексті ЄС-15 // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 46-52. – ISSN 2076-1554
1400176
  Черкасов А.В. Соціально-економічний розвиток окремих районів Донецької та Луганської областей України: сучасний стан, загрози, перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 7. – С. 16-22. – ISSN 2306-6806
1400177
  Коваль Н.В. Соціально-економічний розвиток особистих селянських господарств // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 149-156 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1400178
  Пірко В. Соціально-економічний розвиток Півдня України XVI - XVIII ст. у творчій спадщині А.О. Скальковського // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – C. 281-292. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
1400179
  Власюк О.С. Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах децентралізації влади: виклики, загрози, нові механізми // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 5-9. – ISSN 1562-0905
1400180
   Соціально-економічний розвиток села. – Київ : Урожай, 1989. – 152 с.
1400181
  Казьмирчук Г. Соціально-економічний розвиток села Кальника у другій половині ХVІ - на початку ХVІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  На основі нових архівних та мало відомих опублікованих матеріалів розкривається соціально-економічний розвиток с. Кальника у цей період. Аналізується затята боротьба власників за свої маєтності у цьому селі. On the basis of new archiv materials and ...
1400182
  Пилипенко Г.М. Соціально-економічний розвиток суспільства через призму синергетичної парадигми / Г.М. Пилипенко, Н.Є. Федорова, О.В. Казимиренко // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (58). – С. 9-17. – ISSN 2073-9982
1400183
   Соціально-економічний розвиток територіальних громад Центральної України в умовах децентралізації : наук.-аналіт. доповідь / [Л.Я. Беновська та ін. ; наук. ред. І.З. Сторонянської] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2019. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-9099-0
1400184
  Мотузка О.М. Соціально-економічний розвиток транскордонних територій: статистичний моніторинг / О.М. Мотузка, В.В. Пархоменко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 61-67 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
1400185
  Кір"ян Т. Соціально-економічний розвиток України в роки незалежності / Т. Кір"ян, М. Шаповал // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 41-45. – ISSN 1729-7206
1400186
  Федоренко Я. Соціально-економічний розвиток українського села періоду незалежності: історіографія проблеми // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 124-129. – ISSN 1998-4634
1400187
  Гончаренко І. Соціально-економічний стан сільського населення Миколаївської області / І. Гончаренко, Т. Мороз // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 52-53 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1400188
   Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; [ за заг. ред. В.М. Гейця та ін. ]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2009. – 687 с. – ISBN 978-966-02-5465-7


  Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено ...
1400189
  Федорук А.П. Соціально-економічний та культурний розвиток Київщини (перспектива, план дій, необхідність) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 9, травень. – С. 153-156. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена написанню плану дій подальшого розвитку села, селища, міста, області, а саме Програмі соціально-економічного та культурного розвитку. Представлені прогнозні показники соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на ...
1400190
  Олійник М. Соціально-економічний та релігійно-обрядовий фактори розповсюдження українського традиційного вбрання в міських реаліях Києва (друга половина XIX початок XX століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 39-44. – ISSN 0130-6936
1400191
  Макаренко Н.Ю. Соціально-економічний фактор в процесі регіоналізації України // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 78-88. – ISBN 978-966-171-277-4
1400192
  Прохорова М.Е. Соціально-економічні аспекти аналізу природно-екологічних проблем США та України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 53-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1400193
  Шевченко Н. Соціально-економічні аспекти англійської історії XVII століття у творчості М.М. Ковалевського // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 94-101. – ISBN 966-95788-6-8
1400194
  Бандерич В. Соціально-економічні аспекти використання потенціалу лісогосподарських земель // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 105-113 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
1400195
  Стефанюк Г. Соціально-економічні аспекти державотворчих ідей ОУН(Б) у 40–50-х рр. ХХ ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 66-71. – ISSN 2312-1165
1400196
  Мороз О.В. Соціально-економічні аспекти ефективності корпоративного управління : Монографія / О.В. Мороз, Н.П. Карачина; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 176с. – ISBN 966-641-153-9
1400197
  Петенко І.В. Соціально-економічні аспекти забезпечення енергобезпеки країни / І.В. Петенко, В.О. Амоша // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 160-172
1400198
  Гавкалова Н.Л. Соціально-економічні аспекти забезпечення ефективності кадрового менеджменту : монографія / Гавкалова Н.Л., Кайнова Т.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 236 с. : іл. + Додаток: с. 203-234. – Бібліогр.: с. 186-202. – ISBN 978-966-676-236-1
1400199
  Шевчук Л.Т. Соціально-економічні аспекти здоров"я дитячого населення сільських територій / Л.Т. Шевчук, Л.М. Федоришина, І.В. Гончаренко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 72-80. – ISSN 2308-1988


  "Наведено показники захворюваності дитячого сільського населення, які засвідчують про те, що здоров’я є більш вразливим у зв’язку із дією специфічних факторів у сільській місцевості, ніж здоров’я дитячого міського населення".
1400200
   Соціально-економічні аспекти інтеграції кримських татар. – К, 1999. – 80с.
1400201
  Склярова О. Соціально-економічні аспекти національного визволення в українській публіцистиці початку XX століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 99-108. – ISSN 2413-7065
1400202
  Морозова Н.Г. Соціально-економічні аспекти оплати праці та ії реформа в Україні // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 171-173
1400203
  Бугайов С.Г. Соціально-економічні аспекти організації надання онкологічної допомого населенню України (досвід роботи онкологічної служби Одеського регіону) : державне управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 76-78 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1400204
   Соціально-економічні аспекти продовольчої безпеки на регіональному рівні / В. Славов, К. Шишкіна, Л. Кучеренко, Л. Шапаренко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-30.
1400205
  Гарбар Ж. Соціально-економічні аспекти реалізації податкової політики в Україні / Ж. Гарбар, В. Гарнбар, А. Нікітішин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається вплив податкової системи на соціально-економічний розвиток України. Акцентується увага на основних цілях податкової політики. Пропонується перелік заходів, покликаних сприяти реалізації стимулюючої фіскальної політики. В статье ...
1400206
  Курило Л.І. Соціально-економічні аспекти розвитку біопалива в Україні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 60-66
1400207
  Попушняк Г.С. Соціально-економічні аспекти розвитку вищої освіти України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 184-189
1400208
  Савіцька Н. Соціально-економічні аспекти розвитку екотуризму в Україні // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 236-241. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1400209
  Лисиця Н.М. Соціально-економічні аспекти розвитку рекламної діяльності : наукове видання / Лисиця Н.М., Полякова Я.О. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 232с. – ISBN 966-676-192-0
1400210
  Кравчук І. Соціально-економічні аспекти розвитку сільського соціуму в умовах глобалізації: тенденції та перспективи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 40-45. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано сучасні аспекти глобалізації аграрних ринків та чинники адаптації аграрного сектору.
1400211
  Лесік І.М. Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2018. – Вип. 4 (100). – С. 11-17. – ISSN 2313-092X
1400212
  Моісєєва Н.І. Соціально-економічні аспекти розвитку туристичної сфери на регіональному рівні // Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 26 жовт. 2018 р. / Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 62-65. – ISBN 978-617-7326-36-5
1400213
   Соціально-економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин : колективна монографія / [Андросова О.Ф. та ін.] ; за ред. О.Г. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікоп. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 282 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 252-266. – ISBN 978-966-599-442-8
1400214
  Мерімерін Э. Соціально-економічні взаємини основних персонажів у народному поетичному фольклорі на Гетьманщині кінця XVII - 60-х рр. XVIII cт. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 23-30. – ISSN 1998-4634
1400215
  Єлісєєва Л. Соціально-економічні виклики постаріння населення для національної економіки // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 2411-4014
1400216
  Шульга І.Г. Соціально-економічні відносини і класова боротьба на Закарпатті в кінці XVIII- першій половині ХІХ ст. / І.Г. Шульга. – Львів, 1965. – 267с.
1400217
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії активізації інвестицій в "людський капітал" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 300-307
1400218
  Мандибура В.О. Соціально-економічні гарантії в ринкових умовах / В.О. Мандибура, С.Г. Батажок // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 5-13.
1400219
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації : Дис. ... канд економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Батажок С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр. л. 187 - 202
1400220
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Батажок С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
1400221
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії найманих працівників в умовах банкрутства підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 362-368.


  У статі розкриваються питання вдосконалення інституційного механізму coціального захисту працівників в разі банкрутства підприємства. Висвітлюється досвід економіко-правового регулювання цієї проблеми в країнах з розвиненим ринковим господарством та ...
1400222
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії як умова забезпечення суспільної стабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 396-404.
1400223
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії як чинник зростання споживчого попиту малозабезпечених верств населення України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 120-125


  В статті розкрито зміст соціально-економічних гарантій як суспільно необхідної та конкретно визначеної бази формування купівельного фонду і споживчого попиту малозабезпечених верств населення. Основна увага приділена аналізу особливостей дїї ...
1400224
  Байда Б.Ф. Соціально-економічні детермінанти ефективності діяльності туристичних компаній // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 12-15. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1400225
  Кичко І.І. Соціально-економічні детермінанти особистих потреб : монографія / І.І. Кичко ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-333 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7496-37-1
1400226
  Красота О. Соціально-економічні детермінанти пенсійної реформи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні новації пенсійної реформи в Україні 2011 року, економічні та соціальні детермінанти, що спричинили реформу пенсійної системи в Україні. Рассматриваются основные новации пенсионной реформы в Украине 2011 года, экономические и ...
1400227
  Шушпанов Д. Соціально-економічні детермінанти соціально небезпечних хвороб в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 137-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
1400228
  Желанов Д. Соціально-економічні детермінанти університетської освіти в скандинавських країнах // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (89). – С. 58-74. – ISSN 2077-1827
1400229
  Гончаренко Д.І. Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду середньовіччя: філософсько-релігєзнавчий аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Гончаренко Дмитро Ігорович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 15 с. – Бібліогр.: 12 назв
1400230
   Соціально-економічні дослідження в перехідний період : збірник наукових праць. – Львів ; Луцьк
№ 15. – 2000
1400231
  Фещенко В.М. Соціально-економічні дослідження Івана Франка: сучасний погляд / В.М. Фещенко, Н.О. Тимочко // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 343-367. – ISSN 0320-4421
1400232
  Ніколаєць К.М. Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014—2016 рр. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 9-13. – ISSN 2306-6806
1400233
  Яремко Л Соціально-економічні ефекти регіонального господарювання та зовнішньоекономічна безпека регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 44-50. – ISSN 1562-0905
1400234
  Шевчук Л.Т. Соціально-економічні завдання розвитку екстреної медичної допомоги в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 100-108. – ISSN 2308-1988


  "Здійснено аналіз показників функціонування системи екстреної медичної допомоги. Розглянуто низку нормативних актів, програмних документів стосовно розвитку екстреної медичної допомоги і виявлено, що мають місце розбіжності по одних і тих же питаннях, ...
1400235
  Ткачук В.А. Соціально-економічні засади забезпечення самодостатності об"єднаних територіальних громад // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1400236
  Філатов В.М. Соціально-економічні засади мотивації управлінського персоналу : монографія / Філатов В.М., Черкашина Т.С. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-202. – ISBN 978-966-676-520-1
1400237
  Дякова О.В. Соціально-економічні здобутки українців у західноєвропейських країнах (Великобританія, Німеччина. Франція) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 403-420
1400238
  Боєчко В.Ф. Соціально-економічні зміни в Польській Республіці у 1918–1923 рр. / В.Ф. Боєчко, Г.В. Боєчко // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 165-171. – ISBN 978-966-353-452-7
1400239
  Новохатько Л.М. Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національої політики радянської держави (20-ті - середина 30-х рр. ХХ ст.) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук: 07.00.01. / Новохатько Л.М.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 43с. – Бібліогр.: с.39-40
1400240
  Шевчук В.О. Соціально-економічні ідеї Сергія Андрійовича Подолинського (1850-1891) і глобальна місія України: засідання круглого столу / В.О. Шевчук, О.Ю. Гулевич // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна, академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – № 4 (39). – С. 119-120


  20.11.2013 р. в Нац. академії статистики, обліку та аудиту відбувся Круглий стіл "Соціально-економічні ідеї С.А. Подолинського і глобальная місія України". Від КНУ імені Тараса Шевченка виступили: проф. П.М. Леоненко, проф. І.Ф. Надольний.
1400241
  Школа І.М. Соціально-економічні індикатори розвитку технологічної сингулярнорсті в Україні / І.М. Школа, Г.В. Лабінська, А.В. Шевчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 77-86. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185
1400242
  Ущаповський Ю.В. Соціально-економічні інституції в дослідженнях німецької історичної школи // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 88-106. – ISBN 978-966-683-540-9
1400243
  Ущаповський Ю.В. Соціально-економічні інституції в площині економічної теорії марксизму та органічної соціології // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 153-175. – ISBN 978-966-683-540-9
1400244
   Соціально-економічні інституції економічної системи України / Ю.В. Ущаповський [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Житомир. держ. технол. ун-т, Міжнар. асоц. інституціон. дослідж., Спілка економістів України, Каф. екон. теорії. – Житомир : Житомир. держ. технол. ун-т, 2011. – 225, [5] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-290-3
1400245
  Ущаповський Ю.В. Соціально-економічні інституції у соціологічній науці XIX - поч. XX ст. // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 60-70. – ISBN 978-966-683-540-9
1400246
  Стужна Н.В. Соціально-економічні корені вчення ісламу про нерівність чоловіка і жінки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 79-85


  У статті розглядаються соціально-економічні корені вчення ісламу про нерівність чоловіка і жінки.
1400247
  Шабатура Т.С. Соціально-економічні механізми комплементарності економічного потенціалу агропродовольчих підприємств: теорія та методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Шабатура Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 41 назва
1400248
  Бочаров С. Соціально-економічні наслідки вступу Польщі до ЄС (2004-2007 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 79-80. – ISSN 1728-9343
1400249
   Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ-інфекції/СНІД в Україні : [дослідження] / [О. Балакірєва та ін.] ; Міжнар. Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні , The World Bank. – Київ : [б. в., 2014. – XII, 112 с., [1] арк. карт. : іл., табл. – Авт. кол. зазнач. на с. VII. – Бібліогр.: с. 108-112
1400250
   Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові прогнози. – Київ, 2003. – 146с. – ISBN 966-8435-02-8
1400251
  Ніколаєць К.М. Соціально-економічні наслідки зовнішньої трудової міграції / К.М. Ніколаєць, О.Ю. Ніколаєць // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 51-57. – ISSN 2306-6806


  "Визначено характер залежності розвитку економіки України від темпів та напрямів зовнішньої трудової міграції на початку ХХІ ст. Висвітлено вплив змін на ринку праці України на темпи зовнішньої трудової міграції. На основі дослідження статистичних ...
1400252
  Білоткач І.А. Соціально-економічні наслідки інституціональних трансформацій органічного аграрного сектору України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 8-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1400253
  Филюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-41. – Бібліогр.: с. 30-41. – ISSN 0131-775Х


  Комплексно розглянуто основні позитивні результати та негативні наслідки діяльності монополістичних структур в економічній системі, проаналізовано особливості функціонування монополій у вітчизняній економіці, зроблено висновки щодо вдосконалення ...
1400254
  Філюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-41. – ISSN 0131-775Х
1400255
  Гурнак В. Соціально-економічні наслідки проведення міжнародних заходів в Україні / В. Гурнак, В. Ананченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 12-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1400256
  Крайніков І.М. Соціально-економічні наслідки проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 175-183. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215
1400257
  Савчин О.Я. Соціально-економічні наслідки реформування земельних відносин в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 267-271. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1400258
  Подолинна І.І. Соціально-економічні наслідки трудової еміграції Китаю // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 16-19. – ISBN 978-9934-571-33-6
1400259
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні настрої населення України: літо 2021 року / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С.198-213. – ISSN 1681-116Х
1400260
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні настрої населення України: травень - червень 2020 року / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 152-171. – ISSN 1681-116Х


  За даними загальнонаціонального опитування, показано самооцінку матеріального становища, тіньові доходи, індекси соціально-економічних оцінок та очікувань населення України, рівень довіри до всіх гілок влади та загальну оцінку політичної ситуації в ...
1400261
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні настрої населення України: червень - вересень 2020 року / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 142-156. – ISSN 1681-116Х


  За даними загальнонаціонального опитування, показано самооцінку матеріального становища, тіньові доходи, індекси соціально-економічних оцінок та очікувань населення України, рівень довіри до всіх гілок влади та загальну оцінку політичної ситуації в ...
1400262
  Дякова О.В. Соціально-економічні організації української діаспори у демократичних країнах - історіографічно-бібліографічне дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 489-505
1400263
  Мостяєв О. Соціально-економічні особливості модернізації підросійської та радянської України в колоніальних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-31. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються соціально-економічні особливості модернізації України у ХVІІІ-ХХ ст. Показано колоніальний характер цього процесу. The socio-economic specificities of modernization of Ukraine in the 18th - 20th centuries are described in the ...
1400264
   Соціально-економічні особливості ринкового обігу сільськогосподарських земель: вітчизняний та європейський досвід / Т.О. Зінчук, В.Є. Данкевич, Н.М. Куцмус, О.Д. Ковальчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 49-62. – ISSN 2411-4413
1400265
  Мармуль Л.О. Соціально-економічні особливості розвитку сільських територій / Л.О. Мармуль, М.М. Ігнатенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 122-129. – ISSN 2221-1055
1400266
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні оцінки та настрої населення України між президентськими та парламентськими виборами 2019 р. / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (69). – C. 111-126. – ISSN 1681-116Х
1400267
  Рибачук В.Л. Соціально-економічні передумови державного регулювання діяльності з надання житлово-комунальних послуг населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 101-103. – Бібліогр.: 8 назв
1400268
  Левченко О.М. Соціально-економічні передумови забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації / О.М. Левченко, О.В. Ткачук // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3336. – С. 37-46. – (Slavica Wratislaviensia ; N 154). – ISSN 0239-6661
1400269
  Медяник А.М. Соціально-економічні передумови і можливості розвитку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів на Закарпатті // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1400270
  Гончаренко Л.Л. Соціально-економічні передумови колоніальної політики Німеччини: 1871-1884 рр. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 96-100. – ISSN 2227-183Х
1400271
  Барна М. Соціально-економічні передумови лідерства на підприємствах ресторанного господарства / М. Барна, О. Бабенко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 57-66. – ISSN 2410-0919
1400272
  Паньків Н.М. Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 147-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1400273
  Забуранна Л.В. Соціально-економічні передумови розвитку аграрного виробництва в Україні / Л.В. Забуранна, Ю.О. Ярмоленко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 64-68. – ISSN 2221-1055
1400274
  Семініхина Н.М. Соціально-економічні передумови розвитку вищої педагогічної освіти Австралії на початку ХХІ століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 214-216. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1400275
  Венгер Т.А. Соціально-економічні передумови та наслідки боргової залежності держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Венгер Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1400276
  Міняйло Н. Соціально-економічні передумови формування організованої злочинності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 155-159
1400277
  Онацький М.Ю. Соціально-економічні перетворення в Естонії в пострадянський період: досвід модернізаційних змін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 72-81. – ISSN 2222-4459
1400278
   Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті : зб. доп. 82-ї наук. конф. студентів КНЕУ, 21-24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип. О.А. Петухова]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-926-026-0
1400279
  Дякова О.В. Соціально-економічні підвалини збереження ідентичності української діаспори - концептуальні та теоретико-методологічні основи дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 445-457
1400280
  Литвинова Т.Ф. Соціально-економічні погляди й господарські інтереси Ф.Й. Туманського // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-94. – ISSN 0130-5247
1400281
  Лемак В. Соціально-економічні права людини в контексті верховенства права: вітчизняний досвід закріплення та застосування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 40-48. – ISSN 1993-0909
1400282
  Шаров О.М. Соціально-економічні причини європейської фінансової інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 129-146. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1400283
  Кольбенко Л.М. Соціально-економічні причини розпаду рабовласницького ладу в Римі // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1400284
  Кравчук І. Соціально-економічні пріоритети реформування аграрного сектору економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 384-389. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано сучасний стан інституційного забезпечення аграрних реформ в Україні.
1400285
  Опенько І.А. Соціально-економічні проблеми використання земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади / І.А. Опенько, Я.А. Степчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 20-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1400286
  Чорна В.О. Соціально-економічні проблеми вимушеної внутрішньої міграції населення // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 121-127. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
1400287
  Ульяницька О.В. Соціально-економічні проблеми господарської діяльності підприємств малого бізнесу : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 65-73 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
1400288
   Соціально-економічні проблеми дитинства в сучасному українському селі / Л.С. Волинець, А.Г. Зінченко, І.Б. Іванова, Н.М. та ін. Комарова; Міністерство України у справах сім"ї та молоді; Ред. кол.: Довженко В.І., Биковський В.Т., Балакірєв. – Київ, 1998. – 136c. – ISBN 966-95031-8-3
1400289
  Шевченко І.В. Соціально-економічні проблеми екологічної безпеки / Шевченко І.В. ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Обрії, 2009. – 194 с. – ISBN 978-966-95774-4-3
1400290
  Мних М.В. Соціально-економічні проблеми ефективності функціонування особистого страхування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 14-21. – ISSN 2306-6792
1400291
   Соціально-економічні проблеми європейських країн в умовах виходу з кризи / О. Савчук, Н. Савчук, С. Уманец, Оксана Західна // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 241-248. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1400292
  Найдич Наталія Миколаївна Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах становлення ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Найдич Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 190л. – Бібліогр.:л.172-187
1400293
  Орищин Т.М. Соціально-економічні проблеми зайнятості на бурових підприемствахд прикарпаття. : Автореф... канд.екон.наук: 08.09.02 / Орищин Т.М.; НАН Укр.Ін-т регіон.досліджень. – Львів, 1995. – 23л.
1400294
  Гірченко Т.Д. Соціально-економічні проблеми зайнятості спеціалістів поліграфічних підприємств. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.09.02 / Гірченко Т.Д.; НАН Укр.ін-т.регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 26л.
1400295
  Лівенко А.І. Соціально-економічні проблеми й суперечності формування освітніх ресурсів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 90-94. – ISSN 2306-6806
1400296
   Соціально-економічні проблеми НТР : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, Н.Я. та ін. Проскуріна; О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко та ін.; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 86с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-632-4
1400297
  Хвестик Ю.М. Соціально-економічні проблеми раціонального землекористування // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 22-25. – ISSN 0372-8498
1400298
   Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку : збірник наукових праць : матеріали 10 міжнародної науково-практичної конференції 11-12 грудня 2008 р. / Павлоградська міська рада ; Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти ; Західнодонбаський інститут економіки і управління ; Зеленогурський університет (Польща) ; [ редкол. : Ковальчук К.Ф., Яцков В.С., Ковальов В.М. та ін. ]. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-331-242-2
1400299
  Новаковський Л.Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування / Л.Я. Новаковський, М.А. Олещенко. – 2-е вид., доп. – Київ : Урожай, 2009. – 276 с. – ISBN 966-05-0086-6
1400300
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (106) : Соціально-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі. – 2014. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400301
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (107) : Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – 2014. – 571 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400302
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (108) : Механізм ефективного розвитку прикордонних територій. – 2014. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400303
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (109) : Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – 2014. – 577 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400304
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (111). – 2015. – 155 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400305
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (112). – 2015. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400306
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (113). – 2015. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400307
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (115). – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400308
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (116). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400309
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (117). – 2016. – 149 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400310
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (118). – 2016. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400311
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (119). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400312
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (120). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400313
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (123). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400314
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (124). – 2017. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400315
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (125). – 2017. – 195 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400316
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (126). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400317
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (127). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400318
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (128). – 2017. – 194 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400319
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (129). – 2018. – 157 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400320
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. В.С. Кравців. – Львів : Простір-М, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (130). – 2018. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400321
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (131). – 2018. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400322
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (132). – 2018. – 156 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1400323
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (133). – 2018. – 184 c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1400324
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (134). – 2018. – 143 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400325
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (135). – 2019. – 77 c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1400326
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (136). – 2019. – 81 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400327
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (137). – 2019. – 74 c., включ обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1400328
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (138). – 2019. – 92 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1400329
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (139). – 2019. – 62 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400330
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (140). – 2019. – 77 с., включ. обкл. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6 - Резюме укр., англ. мовами
1400331
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (141). – 2020. – 56, с. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-1 - Резюме укр., англ. мовами
1400332
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (142). – 2020. – 100 с. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2 - Резюме укр., англ. мовами
1400333
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (143). – 2020. – 52 с., включ. обкл. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-3 - Резюме укр., англ. мовами
1400334
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (144). – 2020. – 70 с., включ. обкл. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-4 - Резюме укр., англ. мовами
1400335
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (145). – 2020. – 42, [1] c. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-5 - Резюме укр., англ. мовами
1400336
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (146). – 2020. – 131 с. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6 - Резюме укр., англ. мовами
1400337
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (147). – 2021. – 59 c. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-1 - Резюме укр., англ. мовами
1400338
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (148). – 2021. – 75 с. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-2 - Резюме укр., англ. мовами
1400339
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Нестор О.Ю., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (149). – 2021. – 52 с., включ. обкл. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-3 - Резюме укр., англ. мовами
1400340
   Соціально-економічні процеси: методологія дослідження та управління їхнім розвитком / П.В. Мельник, І.А. Максименко, Г.Г. Старостенко, Л.Л. Тарангул; ДПА України. Акад.держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – 451с. – ISBN 966-7257-18-5
1400341
  Москаленко О.М. Соціально-економічні результати технологічного державно-приватного партнерства у світі та проблеми його використання в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1400342
  Лазарчук М.О. Соціально-економічні реформи в Китаї: генезис та чинники // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 117-124. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 1/2, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1400343
  Виноградов Ю. Соціально-економічні складові розбудови ефективної економіки регіону // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 200-227. – ISBN 978-966-2075-05-2
1400344
  Шульга О. Соціально-економічні суперечності в системі аграрних відносин та проблеми методології їх аналізу // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 59-78. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
1400345
  Хомич О. Соціально-економічні та демографічні чинники підготовки вчителя початкової школи Канади (1950 – 1974 рр.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 38-50. – ISSN 2312-5993
1400346
  Булах І.В. Соціально-економічні та демографічні чинники реформування містобудівної мережі дитячих закладів охорони здоров"я України // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 27-32. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2076-815X
1400347
  Федака С.Д. Соціально-економічні та етнокультурні аспекти розвитку українцв Закарпаття у першій половині XIX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 33-36. – (Історія ; Вип. 22)
1400348
  Кругла Н. Соціально-економічні та історичні особливості становлення українського льонарства // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 52-54
1400349
  Калашнюк Є.О. Соціально-економічні та науково-технологічні детермінанти формування інформаційної політики в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 155-159.
1400350
  Базелюк В.В. Соціально-економічні та нормативні фактори встановлення кримінальної відповідальності за посягання на культурні цінності / В.В. Базелюк, О.С. Витвіцька // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 123-131. – ISSN 2224-9281
1400351
  Тріпак М.М. Соціально-економічні та організаційні аспекти функціонування спеціалізованого інклюзивного вузу у національному освітньому просторі // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 5 (127). – С. 32-36. – ISSN 2071-4653
1400352
  Шабуніна В.В. Соціально-економічні та політичні передумови формування і розвитку західноєвропейського приватного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 25-30. – ISSN 1563-3349


  Досліджено соціальні, економічні, політичні, правові та культурні чинники формування приватного права країн Західної Європи з часів раннього середньовіччя до XX ст. Підкреслюється особлива роль торгівлі та ремесел, а також церкви у формуванні системи ...
1400353
  Пендзей І. Соціально-економічні та політичні перетворення в Угорщині (1988-1990 рр.) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 74-81. – (Історія ; Вип. 16)
1400354
  Зузяк Т. Соціально-економічні та політичні чинники розвитку педагогічної освіти Західного Поділля (сер. XVIII - ХІХ.) / Тетяна Зузяк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 68-72. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статті аналізуються історія та розвиток педагогічної освіти на території Західного Поділля другої половини XVIII-XIX століть, які прямим чином залежали від реформаційних процесів, здійснених Австрією у зазначений період. Розглянуті освітні реформи в ...
1400355
  Носік В.В. Соціально-економічні та правові аспекти здійснення земельної реформи в Україні й інших державах європейської орієнтації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльно-правовий аналіз актуальних теоретичних і практичних питань специфіки реалізації земельної та аграрної реформи на ринкових засадах в Україні, країнах Центральної та Східної Європи і Балтики після прийняття нового Земельного кодексу ...
1400356
  Мірошниченко А.М. Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення / А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 59-75.
1400357
  Бондаренко О.В. Соціально-економічні та соціокультурні процеси в містах Наддніпрянської України в 1785-1917 рр.: історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Бондаренко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав, 2021. – 37 с. – Бібліогр.: 33 назви
1400358
  Крушельницький М.В. Соціально-економічні тенденції розвитку аграрного сектора економіки України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 153-158. – ISSN 2307-9878
1400359
  Лещинський В.П. Соціально-економічні трансформації // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 133. – С. 27-30. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 0869-1231
1400360
  Латиш Ю.В. Соціально-економічні трансформації в незалежній Україні // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 79-82. – ISSN 2076-1554


  Увага акцентується на мало вивчених аспектах соціально-економічних перетворень в Україні за період незалежності. Метою є аналіз впливу на суспільство переходу до ринкової економіки та перерозподілу власності в ході приватизації.
1400361
  Кирилюк І. Соціально-економічні умови і перспективи розвитку зайнятості сільського населення в період аграрних трансформацій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 38-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1400362
  Коваленко Г.М. Соціально-економічні умови розвитку міських поселень Київської області і зміни їх економіко-географічного положення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 25-34. – Бібліогр.: 9 назв
1400363
  Костенко Г. Соціально-економічні умови формування культури американської школи наприкінці XIX - початку XX ст. // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 193-199. – ISBN 978-966-2633-02-3
1400364
  Лич Г.В. Соціально-економічні умови формування людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 160-168.
1400365
  Онисько С.М. Соціально-економічні умови функціонування особистих селянських господарств / С.М. Онисько, Т.О. Шматковська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 104-108
1400366
  Кібальник Л.О. Соціально-економічні фактори сучасного геоекономічного розвитку // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 116-122. – ISSN 1811-9824


  Визначено перелік факторів, що впливають на розвиток геоекономіки. Виокремлено групи рушійних сил: економічні, техніко-технологічні, політичні, інституційні, соціальні. Обгрунтовано важливе значення соціально-економічних чинників та показано їх вплив ...
1400367
  Перегуда Ю.А. Соціально-економічні фактори та їх вплив на формування середнього класу // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 149-151. – ISBN 978-966-285-361-2


  "На формування середнього класу в регіональному розрізі впливають різні фактори, в той час соціально-економічні є досить значними, тому, що відображають ефективність функціонування економіки, фінансових ринків, ринку праці, землі, інвестицій і ...
1400368
  Олійник Я.Б. Соціально-економічні фактори формування продовольчого комплексу столичного регіону // Матеріали конференції
1400369
   Соціально-економічні фактори формування фондового ринку: роль вищої освіти / Т. Абедін, К.К. Сен, М.Р. Рахман, Ш. Актер // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 2 (73), квітень - червень. – С. 242-264. – ISSN 1684-906Х


  Досліджено вплив економічного зростання та розвитку банківського сектору як економічних факторів та вищої освіти як соціального фактора на формування фондового ринку в Бангладеш у період з 1976 р. по 2015 р. Вказано на значний позитивний вплив розвитку ...
1400370
  Плеханов Д.О. Соціально-економічні функції держави на сучасному етапі її розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 89-91. – Бібліогр.:7 назв
1400371
  Подлєсна В. Соціально-економічні цикли в умовах цифрової економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 29-43. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
1400372
  Досяк О. Соціально-економічні чинники в процесі формування кадрового потенціалу підприємства // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 119-127. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1400373
  Салко О.В. Соціально-економічні чинники реформування аграрного законодавства України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 180-187. – (Право. Економіка. Управління)
1400374
  Магась-Демидас Соціально-економічні чинники розвитку кооперації у Правобережній Україні у II пол. XIX - на поч. XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 47-52. – ISSN 1998-4634
1400375
  Литовченко І. Соціально-економічні чинники розвитку корпоративної освіти у США // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 155-156. – ISBN 978-966-644-365-9
1400376
  Горбатюк Т.В. Соціально-економічні чинники розвитку науки: філософсько-світоглядний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 217-221. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1400377
  Богадьорова В.С. Соціально-економічні чинники розвитку фермерських господарств // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 133-135. – ISBN 978-617-7069-75-8
1400378
  Заболотна О. Соціально-економічні чинники трансформації шкільної алтернативної освіти у країнах Європейського Союзу // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 172-180. – ISBN 978-966-2633-02-3
1400379
  Гнатенко Н.Г. Соціально-економічні чинники участі груп інтересів у законотворчому процесі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 107-116. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1400380
  Шихненко К. Соціально-економічні, освітньо-політичні та наукові чинники розвитку теорії освітніх змін (остання чверть ХХ - початок ХХІ ст.) // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 84-94. – ISBN 978-966-2633-02-3
1400381
  Васюріна А.О. Соціально-естетичний аналіз масової музичної культури : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Васюріна А.О.; КУ. – К, 1996. – 20л.
1400382
  Брацкі А. Соціально-естетичний контекст фольклорної пісні // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 343-350. – ISBN 966-95452-4-3
1400383
  Онищук О. Соціально-етична проблематика в ідеях професора Київської духовної академії Василя Федоровича Певницького / О. Онищук, О. Паньків // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 10. – С. 305-322. – ISSN 2519-4348
1400384
  Якимець Н.Р. Соціально-етичне вчення К. Войтили як персоналістичні постулати інтегральної антропології в теоретичному контексті його філософської спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито теоретичний зміст фундаментальних принципів суспільного життя та основних постулат соціального персоналізму у соціально-етичній спадщині К. Войтили, шляхом їх ґрунтовного аналізу в контексті інтегральної антропології. В статье ...
1400385
   Соціально-етичний маркетинг / І.В. Семеняк, В.А. Євтушенко, А.В. Катаєв, Г.В. Мозгова, С.В. Оберемок; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 140с. – ISBN 966-342-069-3
1400386
  Івасейко С. Соціально-етичні мотиви в сакральному мистецтві К. Устияновича (про композицію "Страшний суд" в с. Бутини) // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 99-113. – ISSN 2225-3246
1400387
  Білас А.А. Соціально-ідентифікаційна прагматика розмовних одиниць у художньому тексті // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 95-102
1400388
  Івашина С.Ю. Соціально-інституціональні аспекти еономічної трансформації / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 309-314. – ISSN 2222-0712
1400389
  Альсадун М.А. Соціально-інформаційна компетентність журналіста // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 6-15. – ISSN 2074-8167
1400390
  Марушкевич І.М. Соціально-історична зумовленість варіативного напиання слів іншомовного походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 42-47
1400391
  Гонта І.І. Соціально-історична мотивація американських етнофобізмів лексико-семантичного поля "війна" // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 141-151


  Присвячено американським етнофобізмам, що входять до лексико-семантичного поля "війна". Виокремлено їхнє місце серед етнономінацій та етнофобізмів, запропоновано екстралінгвістичне мотиваційне тлумачення генези таких мовних одиниць та трактування ...
1400392
  Овдіенко Л.Н. Соціально-історична сутність освіти: сучасний світ // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 56-64. – ISSN 2304-06294
1400393
  Макаренко Л. Соціально-історичне значення пісенного фольклору для розвитку українського суспільства (на основі аналізу пісні-реквієму "Пливе кача по Тисині") // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 43-48. – ISSN 2078-1016
1400394
  Княжева І.А. Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 91-96. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128


  У 1834 р. розпочав свою роботу Університет Св. Володимира, до викладацького складу якого входили польські, німецькі, російські і вітчизняні викладачі. Автор згадує В.Б. Антоновича, Д.І. Багалія, М.П. Драгоманова, М.В. Довнар-Запольського та ін.
1400395
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: Сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 14 с.
1400396
  Назарук М. Соціально-історичні дослідження у сфері львовознавства // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 47-52. – Бібліогр.: 28 назв.
1400397
  Кючюк Д. Соціально-історичні передумови реформ в системі вищої освіти Республіки Туреччини (друга пол. XX - поч. XXI ст.) // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 396-397
1400398
  Кудин О.О. Соціально-історичні та ідеологічні корені руху "ісламський фундаменталізм" у сучасному суспільстві // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Корені ісламського фундаменталізму проявляються у самій ісламській доктрині, у сакралізації правових основ відносно егалітарної ранньо- мусульманської громади з її ідеалом соціальної справедливості. Цінності добра і зла, поваги до особистості, ...
1400399
  Геєць В.М. Соціально-класова динаміка: актуальний дискурс / В.М. Геєць, А.А. Гриценко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (681). – С. 88-93. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
1400400
  Маркова С. Соціально-класова диференціація українського села в 1920-х роках // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 10-14
1400401
  Спориш Ю.О. Соціально-класова диференціація як чинник стилю життя особистості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.84-86. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1400402
  Бондаренко В. Соціально-комунікативна активність молодших школярів у контексті освітньої парадигми Нової української школи // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 6-14. – ISSN 2706-6258
1400403
  Резван О.О. Соціально-комунікативна активність як чинник перетворення професійно-особистісної позиції майбутнього фахівця // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 149-156. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1400404
  Ятчук О.М. Соціально-комунікативна парадигма розвитку телебачення / О.М. Ятчук, Н.О. Кодацька // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 68-72. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1400405
  Стасюк Т. Соціально-комунікативна природа терміна // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 76-83. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано мовно-комунікативні параметри терміна, лінгвосоціальну його природу; подано моделі мовного кодування спеціальної інформації та схеми передавання термінологічної інформації у професійному мовленні.
1400406
  Рачинська О.А. Соціально-комунікативний діалог як форма дискурсивної взаємодії у сфері публічного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 67-75. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
1400407
  Гулай В. Соціально-комунікативний інжиніринг в теоретико-методологічних координатах соціального конструктивізму / В. Гулай, С. Ніколаєв // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 72-74
1400408
  Зайцева Н. Соціально-комунікативні засади архетипу в просторі менталітету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 86-95. – (Серія філософські науки ; вип. 20). – ISSN 2078-6999
1400409
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні стратегії збереження національної ідентичності представниками закордонного українства // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 117-120


  Статтю присвячено аналізу соціально-комунікативних стратегій збереження національної ідентичності представниками української діаспори, зазначенню недоліків та перспектив їхньої діяльності і поданню рекомендацій щодо спрощення процедурних аспектів ...
1400410
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Лалак Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1400411
  Тернопільська В. Соціально-комунікативні уміння як провідний механізм формування партнерських взаємин студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-45. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості розвитку в студентів соціально-комунікативних умінь як провідного механізму становлення партнерських взаємин. Визначено, що партнерська взаємодія в системі "студент - студент" заснована на стосунках, що забезпечують рівність ...
1400412
  Вербицька Г.А. Соціально-комунікаційна діяльність еліт: еволюція наукових поглядів у контексті розгляду тріади "влада (technai)" - "обчислення (logismos)" - "міра (metron)" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 29-40. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
1400413
  Давидова І. Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку / Ірина Давидова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 8-12. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізується процес розгортання соціально-комунікаційної теорії бібліотечної діяльності, визначені напрями її подальшого розвитку. Інформаційна діяльність бібліотек розглядається як феноменологічна ознака, що дає змогу більш глибоко осмислити ...
1400414
  Вінічук І.М. Соціально-комунікаційний аспект створення єдиної системи стандартизації у сфері інформаційних технологій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 59-65


  Одним із важливіших та першоступеневих питань для словниково-термінологічної бази даних є застосування стандартів. Світовий досвід свідчить, що лише на основі стандартів досягнутого рівня культури може бути подальший динамічний її розвиток.
1400415
  Хилько М.М. Соціально-комунікаційні дослідження в Україні: сучасний стан // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 177-179
1400416
  Вербицька Г.А. Соціально-комунікаційні мережі політичної еліти в глобальному управлінні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 154-161. – ISSN 2409-9805
1400417
  Комова М.В. Соціально-комунікаційні стратегії розвитку кейтерингової компанії / М.В. Комова, С.В. Жаворонко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2022. – Вип. 61. – С. 114-131. – ISSN 2410-5333


  Розглянуто застосування комплексу соціально-комунікаційних технологій у соціальних мережах для формування бренду професійних та організаційних якостей кейтерингових компаній. Здійснено контент-аналіз профілів компаній у Facebook та Instagram. ...
1400418
  Немеш А.М. Соціально-комунікаційні технології взаємодії міжнародних неурядових організацій та правлячого політичного класу (з досвіду балтійських країн) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Немеш Анна Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1400419
  Мар"їна О. Соціально-комунікаційні технології як засіб управління бібліотечно-інформаційною сферою діяльності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 3 (200). – С. 26-28. – ISSN 2076-9326
1400420
  Сафонова Т. Соціально-комунікаційні технології: диверсифікація в інформаційному суспільстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С.40-44. – ISSN 2076-9326
1400421
  Сич О.М. Соціально-консервативний націоналізм: теорія і політика : монографія / Олександр Сич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 543, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-482-3
1400422
  Сич О.М. Соціально-консервативний націоналізм: фактори становлення // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 257-270. – ISBN 978-966-668-405-2
1400423
  Кочубей Л.О. Соціально-консолідаційний потенціал інформаційно-комунікативних технологій у вітчизняному політичному просторі // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 136-150. – ISBN 978-966-02-9032-7
1400424
  Куцевич М.П. Соціально-кримінологічна характеристика порушень трудових прав працівника // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (6). – С. 73-84. – ISSN 2523-4889
1400425
  Машкін В.В. Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Машкін Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 187-200
1400426
  Машкін В.В. Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Машкін Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1400427
  Год Н.В. Соціально-критичні течії у країнах Європи та США в період становлення індустріальної цивілізації (перша половина XIX століття) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 104-113. – ISSN 2075-1451
1400428
  Качінський О. Соціально-культурна адаптація іноземних студентів (медичних спеціальностей) у процесі дистанційного навчання як наукова проблема // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 99-111. – ISSN 2312-5993
1400429
  Гелецька А. Соціально-культурна адаптація іноземних студентів у процесі вивчення української мови // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 58-63. – ISSN 2311-9896
1400430
  Петрова І.В. Соціально-культурна анімація як вид дозвілля // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 71-74
1400431
  Шашкова Л.О. Соціально-культурна визначеність і комунікативний вимір процесів міжнародного спілкування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 27-38
1400432
  Марчук В.П. Соціально-культурна визначеність нормативних засад міжнародної комунікації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Марчук В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
1400433
  Марчук В.П. Соціально-культурна визначеність нормативних засад міжнародної комунікації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Марчук В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208 л. – Бібліогр. : л. 189-208
1400434
  Яремко І.В. Соціально-культурна зумовленість наукового знання і проблема соціальності науки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 86-88
1400435
  Сидоренко Н.М. Соціально-культурна інфраструктура Університету та Інституту журналістики // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 313-345. – ISBN 978-966-933-083-3
1400436
  Ковальчук Т.І. Соціально-культурна роль музею у формуванні особистості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 142-149. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1400437
  Лук"янова Н.Л. Соціально-культурна ситуація в новітній Україні як детермінанта моделювання та реалізації державної соціальної політики // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 111-117
1400438
  Козловський В.В. Соціально-культурний аспект німецького кон"юктива // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 82-86. – ISBN 966-594-420-7
1400439
  Бабенко Н.Б. Соціально-культурний потенціал сімейного дозвілля в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 80-86. – ISBN 978-966-452-103-8
1400440
  Юрківський В.М. Соціально-культурний потенціал столиці і обласних центрів України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 28-32. – (Географія ; Вип. 41)


  Зроблено спробу кількісної оцінки соціально-культурного потенціалу 25 міст України з метою їх порівняння за цим показником.
1400441
  Петрова І.В. Соціально-культурні аспекти співпраці державних органів влади та закладів дозвілля // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 189-197
1400442
   Соціально-культурні бар"єри на шляху муніципальної реформи. Перспективи подолання / Бойко-Бойчук, І. Мейжис, І. Федів, А. Хорунжий; О. Бойко-Бойчук, І. Мейжис, І. Федів, А. Хорунжий; Центр соціально-економічного розвитку Українського Причорномор"я. – Миколаїв : Атол, 2000. – 256с. – ISBN 966-7726-11-8
1400443
  Петрушкова О. Соціально-культурні особливості мовної ситуації в Європі // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 19-24
1400444
  Лук"янчук С.Ф. Соціально-культурні передумови становлення концепції полікультурного виховання в амеріканській педагогічній думці. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 207-218. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
1400445
  Янковський С. Соціально-культурні світи за доби глобалізації: українська візія світотворення // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 62-66


  Опрацювання специфіки сприймання глобалізму в соціальних дискурсах та перформансах сучасного суспільства становить один з актуальних напрямів аналізу в сучасній українській філософії. Тому важливим складником цієї розвідки є концепція світотворення ...
1400446
  Лю Фань Соціально-культурні чинники становлення образу фортепіано // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 219-224. – ISSN 2312-4679
1400447
  Алексеєнко Ю.О. Соціально-мережеві спільноти як складова сучасного комунікаційного простору // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 4-10. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1400448
  Володін С.А. Соціально-методологічне підгрунтя інноваційного провайдингу : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 147-154 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1400449
  Махмадамінова Г.А. Соціально-неблагополучна сім"я як соціалізаційний механізм формування відкритої асоціальної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 99-101
1400450
  Васильчук Є.О. Соціально-нігілістичні аспекти ідейного базису панк-субкультури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 255-258. – ISSN 2226-3209
1400451
  Гарькавець С.О. Соціально-нормативна активність індивіда та її психологічні референти : монографія / С.О. Гарькавець ; Департамент освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-155. – (Psychology). – ISBN 978-617-7470-04-4
1400452
  Тріпак М.М. Соціально-оздоровча реабілітація в умовах оптимізації видатків інклюзивного коледжу // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 19-25. – ISBN 978-966-654-490-5
1400453
  Де Лонг Соціально-онтологічна визначеність сучасної західної філософії світоглядними засадами ідеалістичного атеїзму та християнського персоналізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 66-70
1400454
  Шеломовська О.М. Соціально-організаційне проектування у реформуванні управління вищою освітою // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 78-80. – ISBN 978-966-97734-7-0
1400455
  Химиця Н.О. Соціально-орієнтовані інтернет-джерела дослідження єврореволюції 2013–2014 рр. в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 214-223. – ISSN 0321-0499
1400456
  Дудка Т.Ю. Соціально-освітній вектор діяльності товариства "Просвіта" (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 44-52. – ISSN 2415-8011
1400457
  Шамне А.В. Соціально-пcихологічні аспекти освітньої міграції / А.В. Шамне, С.В. Ковалевська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 295. – С. 181-187. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1400458
  Орешко А. Соціально-педагогічна діагностика рівня сформованості професійної мотивації студентів старшокурсників // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 242-245
1400459
  Баяновська М.Р. Соціально-педагогічна діяльність самодіяльних дитячих і молодіжних об"єднань. : Дис... канд пед.наук: 13.00.05 / Баяновська М.Р.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 210л. – Бібліогр.:л.190-201
1400460
  Чечко Т.М. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Чечко Тетяна Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1400461
  Бойченко М. Соціально-педагогічна підтримка дітей із особливими освітніми потребами: досвід європейських країн / М. Бойченко, І. Чистякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 9 (93). – С. 3-12. – ISSN 2312-5993
1400462
  Заверико Н.В. Соціально-педагогічна практика: зміст та оцінювання її результатів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 72-80. – ISSN 1817-3764
1400463
  Афанасьєва В.В. Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки підлітків на основі гуманізму // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – с.40-46. – ISSN 1817-3764
1400464
  Тунтуєва С.В. Соціально-педагогічна реабілітація жінок, постраждалих від насильства в сім"ї: зміст основних етапів процесу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 125-130. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті визначено основні етапи процесу соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім"ї, розкрито змістовне наповнення кожного етапу та спрогнозовано можливі результати цієї діяльності. Закцентовано увагу на створенні ...
1400465
  Рудь М.В. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітній школі : Навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Рудь; МОНУ; Акад. педагог. наук України і ЛНПУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 254с. – ISBN 966-617-132-5
1400466
  Іванова Ірина Борисівна Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами в системі соціальних служб для молоді : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.05 / Іванова Ірина Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
1400467
  Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні : Теорія і практика / І.Д. Звєрєва. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 333с. – ISBN 966-7526-06-2
1400468
  Ковальчук Т. Соціально-педагогічна робота з дошкільниками неблагополучних родин / Т. Ковальчук, М. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-39. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено роль соціального педагога у вирішенні проблем соціально-педагогічної роботи з дітьми із неблагополучних родин, схарактеризовано існуючі підходи до їхнього вирішення (на прикладі дошкільного навчального закладу "Яблучко" Києво-Святошинського ...
1400469
  Караман О.Л. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України : монографія / О.Л. Караман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. Акад. пед. наук України ; Н.-д. центр проблем соціал. педагогіки та соціал. роботи Нац. Акад. пед. наук України та Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 447, [1] с. : іл. – Додаток: с. 411-447. – Бібліогр.: с. 364-409. – ISBN 978-966-617-299-3
1400470
  Сільвеструк Л.Ф. Соціально-педагогічна робота з переміщеними особами, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 237-244. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті обґрунтовано особливості та напрями соціальнопедагогічної роботи з вимушеними переселенцями та їхніми сім’ями зі сходу України, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту, а також ефективності її проведення.
1400471
  Голова Н.І. Соціально-педагогічна робота працівників соціальної сфери з дистантними сім"ями // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 162-167. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
1400472
  Кубіцький С.О. Соціально-педагогічна робота у Росії // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 183-226. – ISBN 978-617-640-088-2
1400473
  Ковальчук Т. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля старшокласників / Т. Ковальчук, Д. Короткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-39. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретичні аспекти організації соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля старшокласників. Досліджено проблему залучення старшокласників до змістовного пізнавального дозвілля та чинники, що впливають на проведення дозвілля у школі. ...
1400474
  Остапйовський І.Є. Соціально-педагогічна спрямованість поглядів В.О.Сухомлинського / І.Є. Остапйовський, Т.П. Остапйовська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 83-85. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито соціально-педагогічні погляди В.О.Сухомлинського
1400475
  Криловець М. Соціально-педагогічна спрямованість поглядів Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7932-12-2
1400476
  Рибалка В.В. Соціально-педагогічне і психологічне забезпечення розвитку дієвого громадянського суспільства і особистості громадянина : посібник / Валентин Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – Київ : ТАЛКОМ, 2018. – 225, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-151. – ISBN 978-617-7685-16-5
1400477
  Парфенюк Т.Ю. Соціально-педагогічне підгрунття реформування вищої освіти Австралії в контексті ринково орієнтованих освітніх реформ // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 47. – С. 68-72
1400478
  Хмельницька Л.В. Соціально-педагогічний аспект діяльності молодіжних об"єднань в Україні в умовах формування української національної ідеї кінця XIX - початку XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 24-32. – ISSN 2415-3567
1400479
  Васюк О.В. Соціально-педагогічний досвід цивілізацій Стародавнього Сходу // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 20-37
1400480
  Токарук Л. Соціально-педагогічний наратив Василії Глібовицької у дискурсі освіти для сиріт у західній Україні (кінець ХIХ - перша половина ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-71. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Соціально-педагогічний наратив (narrative) Василії Глібовицької - розповідання (як продукт і як процес, об"єкт та акт, структура і структуралізація) однієї чи більше дійсних або фіктивних подій, які повідомляються одним, двома чи кількома (більш чи ...
1400481
  Майборода Г.Я. Соціально-педагогічний потенціал українських народних обрядів у системі формування морально-духовних цінностей особистості : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05; 13.00.01 / Майборода Г. Я.; КГУ. – К., 1996. – 23л.
1400482
  Слуцький Я. Соціально-педагогічний супровід іноземних студентів: системний підхід // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 91-100. – ISSN 2226-3012


  Розглянуто проблему практичного застосування системного підходу в процесі проведення соціально-педагогічної адаптації іноземних студентів. Дослідження поставленого питання виявило, що акультураційні заходи повинні складатися з трьох основних напрямків: ...
1400483
  Міщенко Н.І. Соціально-педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців засобами студентської субкультури // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 2. – С. 78-84. – ISSN 1817-3764
1400484
  Біличенко Г.В. Соціально-педагогічний супровід розвитку комунікативної культури дітей молодшого шкільного віку у загальноосвітніх школах-інтернатах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Біличенко Ганна Валеріївна ; М-во освіти і науки УкраїниЮ Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1400485
  Смеречак Л. Соціально-педагогічний супровід фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів в умовах закладу вищої освіти / Л. Смеречак, Н. Малетич // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 5 (203), травень. – C. 121-125. – ISSN 2308-4634
1400486
  Суховєєва Н.М. Соціально-педагогічні аспекти інклюзивної освіти та підготовки фахівців у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 192-197


  У статті висвітлюються сутність та особливості інклюзії в соціально-педагогічному контексті. Розглядаються актуальні питання, що стоять перед вищою школою в галузі реалізації ідеї інклюзивної освіти. Обгрунтовується необхідність включення ...
1400487
  Бутівщенко С.В. Соціально-педагогічні аспекти інноваційного розвитку державного управління вищою освітою України в умовах глобалізаційних викликів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 17-22. – ISBN 966-8847-12-1
1400488
  Савченко С.В. Соціально-педагогічні аспекти інформаційної війни на Донбасі / С.В. Савченко, О.Л. Караман // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 279-288. – ISSN 2227-2844
1400489
  Суховєєва Н.М. Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах виховної колонії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 139-144. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано соціально-педагогічні аспекти ресоціалізаціїї неповнолітніх засуджених в умовах виховних колоній. Висвітлено досвід роботи Прилуцької виховної колонії. Значну увагу приділено питанню доцільності уведення в штатний розпис ...
1400490
  Балахтар В. Соціально-педагогічні засади реалізації державної молодіжної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито сутність понять "молодіжна політика", "державна молодіжна політика". Проаналізовано вплив державної молодіжної політики на соціальне становлення і соціалізацію молоді, що виразно демонструє тенденції демократизації і гуманізації ...
1400491
  Грігоренко В.Л. Соціально-педагогічні засоби запобігання професійному вигорянню лікарів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 9-14. – ISSN 1817-3764
1400492
   Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця XIX-XX століття : колективна монографія / А.А. Марушкевич [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Обрії, 2012. – 130 с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-2278-18-7
1400493
  Остролуцька Л. Соціально-педагогічні компетенції спеціалістів соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю та їх сім"ями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-63. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднято питання щодо спеціалізації в соціальній роботі, а саме: соціальної роботи з особами з інвалідністю. Розглянуто критерії соціально-педагогічних компетенцій і компетентнісного підходу та актуальних потреб практикуючих спеціалістів, їх ...
1400494
  Біленька О.Б. Соціально-педагогічні конфлікти у вищому навчальному закладі - причини виникнення та шляхи розв"язання / О.Б. Біленька, Т.В. Чайківський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.12. – С. 385-389. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1400495
  Мезенцева О.І. Соціально-педагогічні основи гармонізації виховного середовища дитини в діяльності Вальдорфских шкіл : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Мезенцева Олена Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1400496
  Гапон Юрій Антонович Соціально-педагогічні основи процесу виховання особистості / Гапон Юрій Антонович; Академія педагогічних наук України. Ін-т проблем виховання. Лабораторія педагогіч. соціології. – Запоріжжя, 1998. – 217с. – Бібліогр.: с.181-200. – ISBN 966-7340-090
1400497
  Тимошко Г.М. Соціально-педагогічні основи розвитку організаційної культури в системі управління школою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 93-98. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті акцентовано увагу на тому, що процес творення якісної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі має бути керований та прогнозований на ефективний результат. Особлива роль у творенні ефективного управління школою відводиться ...
1400498
  Дряпіка Володимир Іванович Соціально-педагогічні основи формування орієнтацій студентської молоді на цінності музичної культури : Автореф. дис. ... д-ра педагог. наук : 13.00.01, 13.00.05 / Дряпіка Володимир Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 44 с.
1400499
  Дряшка Володимир Іванович Соціально-педагогічні основи формування орієнтацій студентської молоді на цінності музичної культури : Автореф... доктора педагог.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Дряшка Володимир Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 44л.
1400500
  Химинець Олексій Васильович Соціально-педагогічні особливості екологічної освіти в школах Закарпаття : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Химинець Олексій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
1400501
  Химинець Олексій Васильович Соціально-педагогічні особливості екологічної освіти в школах Закарпаття. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Химинець Олексій Васильович; Мін-во освіти України. Закарпат. ін-т метод. навч. і вих., підвищ. кваліф.пед. кадр. – Ужгород, 1997. – 160л. – Бібліогр.:л.145-156
1400502
  Повідайчик М.М. Соціально-педагогічні передумови формування конкурентоспроможності майбутніх учителів математики / М.М. Повідайчик, Н.В. Юрченко, А.Ю. Штимак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 223-226. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1400503
  Максимовська Н.О. Соціально-педагогічні рефлексії соціалізації іноземних студентів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 231-236. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Рец. на моногр.: Білик О. М. Монографії: Соціалізація іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу України: монографія. - Харків: Мпйдан, 2016. - 336 с.
1400504
  Дмитрук С.В. Соціально-педагогічні технології в туризмі : навч. посібник / С.В. Дмитрук, О.Ю. Дмитрук. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. : табл., іл. – Додатки: с. 230-327. – Бібліогр.: с. 210-229. – ISBN 978-611-01-0350-3
1400505
  Коленіченко Т. Соціально-педагогічні умови адаптації людей похилого віку до нового соціального середовища // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 1817-3764
1400506
  Рутьян Л. Соціально-педагогічні умови впровадження неформальної освіти в освітнє середовище закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 10 (177), жовтень. – С. 162-166. – ISSN 2308-4634
1400507
  Даниленко Лідія Іванівна Соціально-педагогічні умови ефективного управління загальноосвітньою школою : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Даниленко Лідія Іванівна; Укр. держ. пед. ун-тет ім. М.Драгоманова. – Київ, 1994. – 23л.
1400508
  Шугайло Я.В. Соціально-педагогічні умови подолання негативного впливу засобів масової інформації на соціалізацію підлітків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Шугайло Яна Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1400509
  Цюпак Т.Є. Соціально-педагогічні умови поліпшення фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цюпак Т. Є.; КУ. – К., 1996. – 25л.
1400510
  Живогляд М. Соціально-педагогічні умови усиновлення дітей // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.119-125. – (Педагогічні науки)
1400511
  Федоруц М.В. Соціально-педагогічні умови формування соціальної компетентності старшокласників засобами неформальної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Федоруц Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1400512
  Куренда Л.Д. Соціально-педагогічні фактори виховання гуманістичних рис у сраших підлітків : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Куренда Л. Д.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 175л. – Бібліогр.:л.130-144
1400513
  Куренда Л.Д. Соціально-педагогічні фактори виховання гуманістичнихрис у підлітків. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Куренда Л. Д.; КДУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1995. – 22л.
1400514
  Чорна Г. Соціально-педагогічні фактори формування цінностей сучасної студнтської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 64-67. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено поняття цінностей та наведено класифікацію цінностей. Визначено, що пріоритетними цінностями сучасної студентської молоді виступають матеріальні, пошук сенсу життя, власна індивідуальність, досягнення, власний престиж, високе матеріальне ...
1400515
  Мусатов Сергій Соціально-персонологічний аналіз особистості сучасника як наукова проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.91-105. – ISSN 1810-2131
1400516
  Сафін О.Д. Соціально-перцептивні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця / О.Д. Сафін, К.В. Олександренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-104. – Бібліогр.: С. 103-104. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті результати експериментального дослідження соціально-перцептивних механізмів розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця. Встановлено, що дія соціально-перцептивних механізмів, їхнє місце у системі ...
1400517
  Мельник Н.Г. Соціально-побутова коломийка: традиційне осмислення суспільної дійсності // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 204-210. – ISSN 2305-3852
1400518
  Цебро О.В. Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943 - 1945 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Цебро Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 209 л. – Бібліогр.: л. 186-209
1400519
  Цебро О.В. Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943 - 1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Цебро Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
1400520
  Гуменюк В. Соціально-побутове становище робітничого населення Київщини в умовах промислової модернізації 1920-1930-х рр. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 66-75. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
1400521
  Бородін В.С. Соціально-побутові поеми Т.Г. Шевченка періоду "трьох літ" : (1843-1845 рр.) / В.С. Бородін ; АН Укр. РСР, Ін-т літ-ри. – Київ : Видавництво АН Укр. РСР, 1958. – 48 с.
1400522
  Нежуріна І.С. Соціально-побутові умови відтворення та закріплення людського капіталу в сільському господарстві // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 65-73. – ISSN 1993-5560
1400523
  Лук"янець О. Соціально-побутові умови життя міського населення Української РСР у 1951-1955 рр.: система громадського та індивідуального харчування // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 69-75
1400524
  Соболєва О. Соціально-побутові умови перших етапів репатріації кримських татар // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 109-118. – ISSN 2413-7065
1400525
  Якимчук М.Ю. Соціально-політична активність молоді в умовах формування громадянського суспільства / М.Ю. Якимчук, І.П. Волкова // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 78-81. – ISSN 2304-5809
1400526
  Свиридов К.О. Соціально-політична активність студентів у контексті державної політики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 344-352


  Aналізується сутність та головні напрями державної молодіжної політики, її роль у розвитку політичної активності студентської молоді; на багатому соціологічному матеріалі автор доводить, що активність молоді є могутнім чинником прогресу; на жаль, в ...
1400527
  Обушний М.І. Соціально-політична зумовленість націологічного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 74-79. – ISBN 966-628-108-8
1400528
  Яблонська Д.Р. Соціально-політична криза в Японії середини XIX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 67-68
1400529
  Філіпович М.А. Соціально-політична модель Полоччини в складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів кінця XІV - початку XVІ ст. ) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 221-238. – ISSN 2222-4203
1400530
  Панасюк Ю.В. Соціально-політична проблематика в сучасній аналітичній філософії // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет". – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 13. – С. 173-183. – ISSN 2076-7382
1400531
  Корнєєв В.М. Соціально-політична проблематика соціальнокомунікаційних досліджень // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті розглядаються наукові підходи до відображення особливостей впливу соціально-політичних реалій на становлення і розвиток інформаційної системи суспільства. Матеріалом дослідження стали захищені докторські дисертації із соціальних комунікацій, ...
1400532
  Ткач О.І. Соціально-політична структура демократичного транзиту // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 96-102. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837


  Аналізуються механізми політичного транзиту, шляхи реформування, подано порівняльний аналіз процесів переходу до демократії в посткомуністичному світі та переходів в інших некомуністичних країнах "третьої хвилі". Системні, структурні, а також почасти ...
1400533
  Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 353-361. – ISBN 978-966-308-311-5


  Розкриваються найважливіші етапи становлення наукової історичної школи професора, завідувача кафедри історії та культури України, ректора ДВНЗ В.П. Коцура та проаналізовано соціально-політичне життя України 1920-193--х рр. у науковій проблематиці ...
1400534
  Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 307-323. – ISBN 978-966-2464-25-2
1400535
  Донченко О. Соціально-політичне конструювання майбутнього // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.17-26
1400536
  Пролеєв С. Соціально-політичне самовизначення сучасного українського суспільства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 84-10. – ISSN 2522-9338
1400537
  Шульга М.А. Соціально-політичне управління [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз, які навчаються за спец. "Політологія" / М.А. Шульга ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 248 с. – ISBN 978-966-364-706-7


  В посібнику розглядаються сформовані у політологічній, соціологічній, філософській та управлінській думці сучасності моделі соціально-політичного управління.Перелік тем та завдань для самостійної роботи складений таким чином, щоб забезпечити формування ...
1400538
  Вознюк Є.В. Соціально-політичний аналіз європейського досвіду з впровадження гендерної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 256-264
1400539
  Ялі М.Х. Соціально-політичний вимір глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 31-43. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджується генеза інформаційно-технологічної революції починаючи з другої половини ХХ століття і по теперішній час, яка є рушійною силою сучасної глобалізації. Нові інформаційні технології об"єднали розвинуті країни світу в єдину ...
1400540
  Присяжннюк О.С. Соціально-політичний вимір крос-культурних комунікацій в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 201-208


  У статті розглядається роль соціальних медіа у формуванні мультикультурного суспільства за допомогою PR-технологій, брендінгу, реклами. У сучасних умовах крос-культурні комунікації можуть створити міжнародні конкурентні переваги для підключення ...
1400541
  Агарков О.А. Соціально-політичний маркетинг у контексті надання соціальних послуг: взаємодія держави, приватного сектора і громадянського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 124-128. – ISSN 2077-1800
1400542
  Рій Г. Соціально-політичний портрет членів Українського Державного Правління // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 139-145. – ISBN 978-966-171-783-0
1400543
  Кириченко М. Соціально-політичний устрій Запоріжжя (XVIII сторіччя) / Михайло Кириченко. – Харків ; Дніпропетровськ : ДВОУ Вид. "Пролетар", 1931. – 178 с., 2 л. карт.
1400544
  Кудрявський І.В. Соціально-політичні аспекти конкурентоспроможності держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 228-237


  Досліджуючи сучасні політичні процеси, автор аналізує соціальнополітичні фактори та чинники конкурентоспроможності держав. Ключові слова: конкурентоспроможність, держава, політичні ризики, суспільний добробут, влада. Исследуя современные политические ...
1400545
  Мірошниченко Є. Соціально-політичні аспекти формування інформаційного суспільства в Російській Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 154-156


  Високий рівень розвитку нових комунікаційних технологій та їх активне залучення у всі сфери людського життя сприяє формуванню інформаційного суспільства. Так становлення інформаційного суспільства є однією з актуальних задач Російської Федерації. В ...
1400546
  Лукашенко А. Соціально-політичні витоки неонацизму в Західній Німеччині (1945 - сер. 1960 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 50-52
1400547
  Борисенко Є. Соціально-політичні вчення в Україні XIX - поч. XX ст.: аналіз через призму етики дискурсу // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 48-52. – ISBN 978-966-285-572-2


  Згадуються учені: М. С. Грушевський, М. П. Драгоманов, М. І. Костомаров та ін.
1400548
  Грицюк О. Соціально-політичні графіті Революції гідності (на матеріалах Києва) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 130-136. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається Революція гідності крізь призму соціально-політичних графіті, у яких слова і малюнки створювалися з великим емоційним підтекстом і часто сповнені сакрального значення. Розглянуті особливості графітійного діалогу на теренах ...
1400549
  Горбатенко І.А. Соціально-політичні детермінанти осмислення ефективності державного управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 216-224
1400550
  Гриценко Т.В. Соціально-політичні детермінанти та передумови виникнення мультикультурної освіти в США // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 51. – С. 280-285. – ISSN 2072-1692


  Аналізуються основні соціально-політичні історичні умови, що вплинули на зародження ідей мультикультуризму в системі освіти Сполучених Штатів. Висвітлюється динаміка змін в освітній політиці, пов"язаної з питаннями раси і соціальної справедливості на ...
1400551
  Івченко О. Соціально-політичні й історичні передумови формуваня ідеї конституційного роялізму в Англії середини XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 22-24. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1400552
  Федірко І.П. Соціально-політичні конфлікти як об"єкт дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Автор аналізує зміст і основні чинники соціально-політичних конфліктів, їх прояви у сучасному українському суспільстві. The author analyses the sense and main factors of social and political conflicts, their process in the modern Ukrainian society.
1400553
  Гуцол Д. Соціально-політичні наміри інтелігенції Поділля в 1920-х рр. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 48-53. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1400554
  Мельничук Ю.Ю. Соціально-політичні орієнтації студентської молоді: на прикладі міста Дніпропетровськ // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 183-185
1400555
  Горовський Ф.Я. Соціально-політичні основи розквіту та зближення соціалістичних націй в СРСР / Ф.Я. Горовський. – Київ : Київський університет, 1968. – 215 с.
1400556
  Олійник Ю. Соціально-політичні передумови утворення і діяльності Львівського апеляційного суду (1919-1939 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 73-78
1400557
  Пиртко М.С. Соціально-політичні передумови формування централізованої держави в Австрії (ІХ–ХVІІ ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 54-58. – ISSN 2219-5521
1400558
  Майнина М.С. Соціально-політичні погляди Томаса Пейна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 9-11
1400559
  Заремський М.Й. Соціально-політичні погляди Я.П. Козельського у контексті західноєвропейської та вітчизняної соціологічної думки // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 24. – С. 46-55. – ISSN 2410-3071
1400560
  Гусак Т.П. Соціально-політичні причини та умови масових заворушень у сучасній Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 43-54
1400561
  Ткач О.І. Соціально-політичні реформи: моральний фактор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано моральні та етичні аспекти соціально-політичних реформ. Уточнено зміст поняття "соціально-політична реформа", обґрунтовано висновки про те, що в умовах демократії приділяється значна увага принципам моралі в реалізації політичних ...
1400562
   Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2664-1933
№ 4. – 2020. – 154, [1] с.
1400563
  Резнік М. Соціально-політичні та економічні передумови для формування прошарку гоплітів на межі архаїчної епохи // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 31-33. – ISBN 978-966-171-893-6
1400564
  Козарь Т.П. Соціально-політичні та політико-економічні особливості реалізації державної освітньої політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 21-24. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1400565
  Нагорняк Т.Л. Соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів в Україні 2014-2016 рр. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 32-45. – ISSN 2519-2949
1400566
  Будкін В.С. Соціально-політичні чинники підвищення стійкості економіки європейських країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 4-10. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядається вплив позаекономічних чинників на стійкість національних економік України, Росії, Білорусі та Молдови. Три перші з цих країн вступили до періоду незалежного розвитку як найбільш економічно розвинуті частини колишнього СРСР і за ...
1400567
  Бабенко Л. Соціально-політичні чинники формування карально-репресивних органів більшовицької влади // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 285-288. – ISBN 978-617-7196-23-4
1400568
  Давиденко Н.В. Соціально-правнича термінологія українського латинськомовного документа XVI-XVII ст.: становлення та функціонування : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Давиденко Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1400569
  Давиденко Н.В. Соціально-правнича термінологія українського латинськомовного документа XVI-XVII ст.: становлення та функціонування : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Давиденко Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2021. – 335 арк. – Додатки: арк. 321-335. – Бібліогр.: арк. 268-320
1400570
  Давиденко Н.В. Соціально-правнича термінологія українського латинськомовного документа XVI-XVII ст.: становлення та функціонування : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Давиденко Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1400571
  Панчекно М.В. Соціально-правова значимість гідної праці в сучасному суспільстві // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 50-55. – ISSN 2617-5967
1400572
  Абакумова В Ю. Соціально-правова зумовленість встановлення звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям у сучасному кримінальному законодавстві України / В Ю. Абакумова, В.Л. Гамбург // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 79-83. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1400573
  Ольховенко О.І. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов"язків // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 87-104. – ISSN 2222-5374
1400574
  Олійник В.П. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст. 243 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 38-63. – ISSN 2222-5374
1400575
  Анатольєва О.І. Соціально-правова охорона дитинства: історичний досвід // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 103-110.
1400576
  Кубіцький С.О. Соціально-правова політика в Ізраїлі // Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – С. 256-268. – ISBN 978-617-640-088-2
1400577
  Благодарська О.О. Соціально-правова природа адміністрування податків, як способу реалізації фіскальної функції органами ДФС України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 12-17. – ISSN 2413-6433
1400578
  Корчак Н. Соціально-правова природа відповідальності в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.67-71
1400579
  Коструба А.В. Соціально-правова природа держави в суспільстві // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 4-8. – ISBN 978-966-927-257-7
1400580
  Колб І.О. Соціально-правова природа застосування в Україні до засуджених, позбавлених волі, заходів вгамування : (монографія) / Колб Іван Олександрович ; М-во освіти і науки України, Класичний приват. ун-т. – Луцьк : Терен, 2019. – 544, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 380-457. – ISBN 978-617-7680-63-4


  У пр. № 1729712 напис: Шановній Тетяні Олександрівні Коваленко від автора з повагою та щирими побажаннями творчих успіхів. Підпис.
1400581
  Фідря Ю. Соціально-правова природа затримання особи у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України / Ю. Фідря, К. Холейко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 141-145. – ISSN 2409-4544
1400582
  Яцишин М.М. Соціально-правова природа злочинності та кримінальних покарань // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 144-151.


  Розглянуто питання соціально-правової природи злочинності та кримінальних покарань.
1400583
  Тернавська В.М. Соціально-правова природа інституту суду присяжних у наукових поглядах професора О.Ф. Кістяківського / В. Тернавська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 13-15. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі питання з історії становлення і розвитку суду присяжних як судового інституту, його роль і значення у контексті судової реформи 1864 р. через призму поглядів видатного українського вченого-юриста, професора Київського університету ...
1400584
  Фомін П. Соціально-правова сутність і зміст адміністративного нагляду міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 36-40.
1400585
  Батиргареєва В.С. Соціально-правове і морально-психологічне ставлення суспільства до злочинців-рецидивістів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 152-158. – ISSN 0201-7245
1400586
  Тищенко О. Соціально-правове становище бездомних громадян України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 238-246. – ISSN 2306-9082


  У статті розглядаються проблеми соціально-правового становища бездомних громадян України, досліджуються причини бездомності. Акцентується увага на діяльності соціальних закладів для бездомних осіб.
1400587
  Черепанов А.І. Соціально-правове та економічне становище селян Правобережної України напередодні відміни кріпосного права у працях радянських істориків // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 71-73. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1400588
  Дергільова О.Г. Соціально-правовий вимір нотаріату як особливого інститутуту правозахисної системи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 45-50. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1400589
  Тищенко О.В. Соціально-правовий захист вразливих верств населення України : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2011. – 336 с. – ISBN 978-966-22-78-08-8
1400590
  Роєнко С. Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 40-49. – ISSN 2618-0715
1400591
   Соціально-правовий захист дітей в Україні : монографія : з нагоди 25-ї річниці створення ф-ту політології та права / [Андрусишин Б.І., Синьов В.М., Опольська Н.М., Сагайдак І.О.] ; за ред. Б.І. Андрусишина ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – 263, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-931-119-1
1400592
  Сіньова Л. Соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань в міжнародних актах та за законодавством України: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 106-109. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань (остарбайтерів) у міжнародних та вітчизняних актах, аналізується чинне законодавство та його перспективи. В статье рассматривается социально-правовой защита жертв ...
1400593
  Лісовець О. Соціально-правовий захист у практиці соціальної роботи: теоретичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз поняття "соціально-правовий захист" у контексті професійної діяльності соціальних працівників. Визначено сутність і зміст соціально-правового захисту у практиці соціальної роботи. Актуалізується питання соціально-правової компетентності ...
1400594
  Лук"янчиков О.М. Соціально-правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності / О.М. Лук"янчиков, Д.О. Новіков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 32-38. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1400595
  Бандурка О.М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 29-35. – ISSN 2304-4556
1400596
  Яременко І.О. Соціально-правовий статус земського вчителя Російської імперії наприкінці XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 36-39. – ISSN 2076-1554
1400597
  Левицька Н.М. Соціально-правовий статус і матеріальне становище викладачів гуманітарних вищих навчальних закладів наддніпрянської України (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 18. – С. 96-108.


  Історія Київського університету
1400598
  Ніколаєнко Т.Б. Соціально-правовий статус княжої дружини періоду київської русі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 278-284. – ISSN 2410-3594
1400599
  Денисюк С.Ф. Соціально-правовий статус судових експертів як конституційна гарантія держави / С.Ф. Денисюк, Є.М. Попович // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 44-46. – ISBN 978-966-937-203-1
1400600
  Нестерчук В.В. Соціально-правові аспекти домашнього насильства над жінками // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 3 (175). – C. 64-78. – ISSN 2227-2747
1400601
  Юрків Я.І. Соціально-правові аспекти захисту дітей від насильства в сім"ї // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 80-89. – ISSN 1817-3764
1400602
  Тищенко О.В. Соціально-правові аспекти реалізації пенсійної реформи в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / О.В. Тищенко, Є.Ф. Томін. – Київ : Обрії, 2009. – 186 с. – ISBN 978-966-95774-9-8
1400603
  Костяшкін І.О. Соціально-правові аспекти реалізації права власності на землю українського народу // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 168-170. – ISBN 978-966-940-085-7
1400604
  Желай О. Соціально-правові аспекти розвитку інтернет-ресурсів в інформаційному просторі України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 58-63. – ISBN 978-966-02-4455-9
1400605
  Рижа Ю. Соціально-правові аспекти становлення пенсійних систем деяких країн Західної Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 230-231
1400606
  Липитчук О. Соціально-правові аспекти статусу суддів в міжвоєнній Польщі (1918-1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 151-162. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1400607
  Користін О.Є. Соціально-правові аспекти феномена "відмивання коштів" / О.Є. Користін, В.І. Тесленко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 120-127.
1400608
  Огаренко Т.О. Соціально-правові відносини як чинник стабілізації суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 104-108. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті розкривається зміст соціально-правових відносин як особливого різновиду соціальних відносин.
1400609
  Паламарчук В.О. Соціально-правові й еколого-економічні аспекти управління реалізацією інвестиційних проектів : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 75-85. – Бібліогр.: 1 назва
1400610
  Цимбалюк І.Л. Соціально-правові підстави екологічної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 284--293. – ISBN 966-628-197-5
1400611
  Сіньова Л. Соціально-правові проблеми дискримінації громадян похилого віку як вразливої версти населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються проблеми соціально-правового становища громадян похилого віку як вразливої версти населення в Україні, аналізується протиправне явище дискримінації за ознакою віку (ейджизм), розглядаються окремі аспекти практичної реалізації ...
1400612
  Пироженко О.С. Соціально-правові проблеми досягнення мети покарання при позбавленні волі на певний строк // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 159-167. – ISSN 0201-7245
1400613
  Неживець О.М. Соціально-правові проблеми праці засуджених та їх працевлаштування після звільнення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-51.
1400614
  Цигульський С. Соціально-правові реалії малоросійського козацтва як нової інтегрованої групи станового суспільства Російської імперії кінця XVIII - початку XIX ст. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 80-89. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1400615
   Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС
Вип. 1. – 2018. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400616
   Соціально-правові студії = Social Legal Studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 2. – 2018. – 159, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1400617
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 1 (3). – 2019. – 162, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1400618
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 2 (4). – 2019. – 126, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1400619
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 3 (5). – 2019. – 147, [1] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2019-3 - Резюме укр., англ. мовами
1400620
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 4 (6). – 2019. – 167, [1] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2019-4 - Резюме укр., англ. мовами
1400621
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 1 (7). – 2020. – 191, [1] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2020-1 - Резюме укр., англ. мовами
1400622
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 3 (9). – 2020. – 231, [1] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2020-3 - Резюме укр., англ. мовами
1400623
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 4 (10). – 2020. – 162, [2] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2020-4 - Резюме укр., англ. мовами
1400624
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 1 (11). – 2021. – 194, [2] с. – DOI 10.32518/2617-4162-2021-1 - Резюме укр., англ. мовами
1400625
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 2 (12). – 2021. – 222, [2] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2021-2 - Резюме укр., англ. мовами
1400626
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 3 (13). – 2021. – 230, [2] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2021-3 - Резюме укр., англ. мовами
1400627
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Т. 5, № 3. – 2022. – 82, [2] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2022 - Резюме укр., англ. мовами
1400628
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Т. 5, № 1. – 2022. – 69, [2] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2022-5 - Резюме укр., англ. мовами
1400629
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Т. 5, № 2. – 2022. – 85, [2] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2022 - Резюме укр., англ. мовами
1400630
  Ряшко О.В. Соціально-правові та морально-етичні настанови Г.С. Сковороди / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 78-87. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1400631
  Сірбіненко А. Соціально-прагматичні аспекти поліцейських допитів як окремого жанру юридичних текстів // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 140-145. – ISSN 2410-2202
1400632
  Андрущенко В. Соціально-просвітницька злиденність марксистського матеріалізму // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (83). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
1400633
  Радул В.В. Соціально-професійна зрілість учнів закладів професійної освіти / Радул В.В., Коптєва О.М. – Харьков : Мачулін, 2018. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7589-72-2
1400634
  Шатохін А. Соціально-професійна кар"ера випускників Уманського національного університету садівництва: досягнення на рубежі епох / А. Шатохін, М. Вуйченко // Український соціологічний журнал : наукове, інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2014. – № 1/2 (вип. 11/12). – C. 79-84. – ISSN 2077-5105


  "...викладено результати соціологічного моніторингу соціально-про- фесійної кар’єри випускників Уманського національного університету садів- ництва 1950-2010 років. Визначено відмінності в професійній самореалізації випускників університету ...
1400635
  Кузенко Й О. Соціально-професійна мобільність як важлива складова фахової компетентності майбутнього лікаря / Й О. Кузенко, А.В. Сініцина // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 136-137
1400636
  Топчій О. Соціально-професійна характеристика аграрної інтелігенції Чернігівщини в 1920-х - поч. 1930-х рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 88-95


  У статті розглядаються основні сфери компетенції сільських аграріїв Чернігівщини, їх соціальний статус та професійна діяльність в 1920-х - поч. 1930-х рр. З"ясовуються форми таметоди взаємодії спеціалістів сільського господарства з селянством у сфері ...
1400637
  Литвиненко О.Є. Соціально-професійний портрет агрономів Української РСР періоду непу: історіографія проблеми // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 90-98. – (Серія "Історичні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5908
1400638
  Кавецький В.Є. Соціально-професійні орієнтації учнів на медичні спеціальності // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 102-104
1400639
  Радул В.В. Соціально-професійні проблеми сучасної педагогічної науки / Радул В.В. – Київ ; Харків : Мачулін, 2019. – 330, [2] с. – Бібліогр.: с. 312-328. – ISBN 978-617-7767-39-7
1400640
  Вербець В.В. Соціально-професійні характеристики колективу вищого навчальногозакладу // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 82-84. – ISBN 966-594-559-9
1400641
  Нагорна О. Соціально-професійні характеристики міжнародного арбітражного судді // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Абдюлкадир К. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 11/12 (176/177). – С. 50-55. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1400642
  Лєпіхова Л.А. Соціально-психічні відмінності провідних особистісних властивостей у життєвому самоздійсненні старшокласників // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (73). – С. 85-96
1400643
  Хачатурян Ю.Р. Соціально-психологічна адаптація дітей-мігрантів в освітньому середовищі : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.95 / Хачатурян Юлія Рафаелівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 261 арк. – Додатки: 183-261 арк. – Бібліогр.: 168-182 арк.
1400644
  Хачатурян Ю.Р. Соціально-психологічна адаптація дітей-мігрантів в освітньому середовищі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Хачатурян Юлія Рафаелівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1400645
  Назмієв А.О. Соціально-психологічна адаптація до умов закладу вищої освіти засобами студентського самоврядування // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; голов.ред. Жучок А.В. ; редкол.: Бабич В.І., Брей М., Ваховський Л.Ц. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 2 (171). – C. 53-59. – ISSN 2227-2747
1400646
  Василенко М.М. Соціально-психологічна адаптація майбутніх юристів у вищих навчальних закладах МВС України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 195-202


  Розглянуто питання соціально-психологічної адаптації студентів-юристів до навчання у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Розкрито суть поняття "соціально-психологічна адаптація", специфіку юридичної діяльності., визначено ...
1400647
  Суслова В.О. Соціально-психологічна адаптація молоді до іншокультурного середовища і навчальна мотивація // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 136-145. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1400648
  Прядко Т.П. Соціально-психологічна взаємообумовленість абсентеїзму і популізму // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 14-24. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1400649
  Губеладзе І.Г. Соціально-психологічна детермінація формування почуття власності особистості в онтогенезі // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 30-42. – Бібліогр.: с. 40. – ISSN 2411-1449
1400650
  Валова Л.М. Соціально-психологічна діагностика суїцидальної поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 124-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Статтю присвячено проблемі превенції суїцидальної поведінки. Розглянуто методологічну та методичну основу діагностики суїцидальної поведінки як наслідку соціально-психологічної дезадаптації особистості.
1400651
  Яковенко С.І. Соціально-психологічна допомога при надзвичайних ситуаціях та критичних інцидентах : Монографія / С.І. Яковенко, В.І. Лисенко; Мін-во України зпитань надзвичайн. ситуацій та у справах захисту насел. від наслідків Чорноб.катастр. – Київ, 1999. – 226с. – Бібліогр.: с.185-224. – ISBN 966-02-1470-7
1400652
  Ребуха Л.З. Соціально-психологічна експертиза інноваційних систем освіти як технологія / Л.З. Ребуха, Т. Сирота // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 91-92. – ISSN 1810-2131
1400653
  Чередніченко О.В. Соціально-психологічна єдність малої групи із зовнішнім статусом / О.В. Чередніченко, М.В. Деркач // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 133-136
1400654
  Осьмак Н. Соціально-психологічна модель маскулінності у романі "Місто" Валер"яна Підмогильного / Н. Осьмак, В. Кирницька // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 346-
1400655
  Найдьонова Л.А. Соціально-психологічна модель медіаосвіти: особливості реалізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 269-283
1400656
  Яремчук О.В. Соціально-психологічна модель національного міфу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – C. 76-88


  Розглядається соціально-психологічна модель національного міфу з огляду на перспективність мовних аналогій у соціально-психологічному моделюванні. Згадуються професори КУ - Грушевський М., Кримський С.Б., Яковенко Н.М.
1400657
  Спіцина Л.В. Соціально-психологічна модель організаційної культури вищого навчального закладу: акмеологічний підхід // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 135-144. – ISBN 978-966-8063-99-50
1400658
  Піонтківська О.Г. Соціально-психологічна підтримка суспільної активності людей похилого віку : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Піонтківська Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 244 арк. – Бібліогр.: арк. 13-15, 173-194 та в додатках: арк. 242-244
1400659
  Піонтківська О.Г. Соціально-психологічна підтримка суспільної активності людей похилого віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Піонтківська Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1400660
  Васютинський В. Соціально-психологічна природа бідності: чому бідні? // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 19-23. – ISSN 1819-7329
1400661
  Боровинська І.Є. Соціально-психологічна природа стратегій життєвої успішності внутрішньо переміщених осіб // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 62-72. – ISSN 2411-1449
1400662
  Пономарьов О. Соціально-психологічна природа феномену лідерства // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 38-47. – ISSN 2616-3241


  "Суперечлива природа феномену лідерства зумовлена поєднанням у ньому індивідуального характеру особистості лідера та суспільного характеру його прояву. Водночас природа лідерства має соціально-психологічний характер, оскільки вплив лідера на інших ...
1400663
  Кравченко О. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами в Україні / О. Кравченко, Н. Коляда, Н. Салата // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 13-25. – ISSN 2618-0715
1400664
  Казміренко Вячеслав Петрович Соціально-психологічна регуляція діяльності організацій : Автореф... докт. психологічнихнаук: 19.00.05 / Казміренко Вячеслав Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 42л.
1400665
  Крикун В. Соціально-психологічна складова маркетингових комунікацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 97-99
1400666
  Воробйова І.Ю. Соціально-психологічна специфіка ситуації формування та розвитку натовпу / І.Ю. Воробйова, В.П. Казміренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Досліджуються соціально-психологічні закономірності формування та розвитку натовпу. Аналізуються властивості певних різновидів натовпів, визначаються механізми взаємодії та взаємовпливу між його учасниками. Дослідження сприяє ефективній систематизації ...
1400667
  Попович О.В. Соціально-психологічна характеристика особистості злочинця // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 313-317
1400668
  Пушкар В. Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини / Віктор Пушкар. – Харків : Права людини, 2009. – 88с. – ISBN 978-966-8919-57-2
1400669
  Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 580 с. – ISBN 966-521-360-1
1400670
  Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 580 с. – ISBN 978-966-521-360-4
1400671
  Сірий А.В. Соціально-психологічне забезпечення ефективності управлінської діяльності офіцерів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 240
1400672
  Александров Д. Соціально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності як напрям попередження небойових втрат у зоні проведення АТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Стаття присвячена дослідженню причин небойових втрат військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції. Аналізуються соціальні та психологічні чинники небойових втрат. З"ясовуються детермінанти порушення адаптивної поведінки, які ...
1400673
   Соціально-психологічне мислення: генеза, основні форми та перспективи розвитку : монографія / [М.М. Слюсаревський та ін.] ; за наук. ред. чл.-кор. НАПН України М.М. Слюсаревського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Інститут соціальної та політичної психології, 2018. – 294, [2] с. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 261-295. – ISBN 978-966-189-472-2
1400674
  Зінченко В.В. Соціально-психологічне несвідоме в девіаціях влади і політики // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – с.174-182
1400675
  Циганенко Г.В. Соціально-психологічне осмислення конфліктів між цивільними і військовими в ході групової взаємодії / Г.В. Циганенко, О.Ю. Кухарук // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 24-39. – ISSN 2411-1449
1400676
  Гулай В.В. Соціально-психологічне підгрунтя та актуальні політико-правові проблеми ментальної амбівалентності населення сучасної України (на прикладі Галичини) // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 258-261. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1400677
  Лещенко С.В. Соціально-психологічне та політико-економічне розуміння соціалізації у вивченні політичного аспекту становлення особистості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Поняття "соціалізація" означає формування особистості під впливом соціального середовища. Політична соціалізація показує зв"язки між людиною і політикою. Проте, досліджуючи політичну соціалізацію, автор статті перш за все, аналізує наявну ...
1400678
  Ковальчук З.Я. Соціально-психологічний аналіз поведінки керівника щодо підлеглих (на прикладі освітніх установ) // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 2. – С. 64-73. – ISSN 2617-4162
1400679
  Коробка Л.М. Соціально-психологічний аналіз проблеми бідності як способу життя // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 223-231. – ISBN 978-966-8063-99-45
1400680
  Савчук О.В. Соціально-психологічний аналіз факторів вживання неповнолітніми психотропних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-54. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
1400681
  Варій М.Й. Соціально-психологічний аспект взаємовідносин у військовому підрозділі : Науково-методичний посібник / Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка"М.Й.Варій,В.О.Букреєв. – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 52с.
1400682
  Варданян М. Соціально-психологічний аспект особистості пророка у творах І. Франка "Мойсей" та В. Винниченка "Пророк" // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 12-15
1400683
  Валідуда О. Соціально-психологічний аспект світогляду людини та його вплив на розвиток особистісного та соціального управління // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 73-74
1400684
  Завадський Й.С. Соціально-психологічний аспект управління виробництвом. / Й.С. Завадський. – К., 1972. – 32с.
1400685
  Щербатюк Б.А. Соціально-психологічний вимір мовленнєвої комунікації / Б.А. Щербатюк, О.О. Холодова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2011. – С. 218-226. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 6). – ISSN 2072-4772
1400686
  Шульга М.О. Соціально-психологічний клімат трудового колективу / М.О. Шульга. – К., 1983. – 49с.
1400687
  Грединарова О.М. Соціально-психологічний механізм створення іміджу освітньої установи // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 53-58
1400688
  Михайленко В. Соціально-психологічний портрет Дем"яна Ігнатовича // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 75-81. – ISBN 978-617-7674-81-7
1400689
  Довгань Н.О. Соціально-психологічний простір поколінь: одиниці аналізу // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 46-65. – ISSN 2522-4093
1400690
  Юрченко Зоя Володимирівна Соціально-психологічний профіль інтернет-залежного підлітка // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 196-203 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1400691
  Чикайло І. Соціально-психологічний ракурс лінгвоциду української мови // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 157-161. – ISBN 978-617-7196-23-4
1400692
  Романовська Л.І. Соціально-психологічний стан жінок, які стали жертвами насильства в сім"ї / Л.І. Романовська, О. Василенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 197-200. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1400693
  Загороднюк Т. Соціально-психологічний стан населення під час кардинальної зміни вектора становлення соціального порядку в українському суспільстві // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 402-409. – ISSN 2409-1103
1400694
  Горбань Г.О. Соціально-психологічний супровід соціалізації вчителя в умовах реформування освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 15-22. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2411-3190
1400695
  Панасенко Е. Соціально-психологічний тренінг в системі підготовки майбутніх практичних психологів закладів освіти: принципи та стратегії побудови програм / Е. Панасенко, С. Сурчилова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634


  "Розглянуто соціально-психологічний тренінг як систему активної підготовки практичних психологів закладів освіти до майбутньої професійної діяльності. Проведено аналіз теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних науковців-психологів, який свідчить, що ...
1400696
  Пакуляк Г. Соціально-психологічний тренінг розвитку емпатійності як засіб соціалізації студентів гуманітарного фахового спрямування / Г. Пакуляк, Є. Прокопович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-29. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено використанню соціально-психологічного тренінгу розвитку емпатійності як засобу соціалізації студентів, які обрали тип професії "людина-людина". Розглядається структура тренінгової програми, яка сприятиме розвитку емпатійності як ...
1400697
  Журавська Л.М. Соціально-психологічний тренінг: розвиток якостей особистості працівників сфери туризму : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / Л.М. Журавська; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Слово, 2006. – 312с. – ISBN 966-8407-51-2
1400698
   Соціально-психологічний феномен політичного лідерства (на прикладі прем"єр-міністрів Угорщини новітньої доби) // Розвиток інформаційного суспільства : колектив. монографія : [в 10 т.] / Д.І. Ткач, О.В. Картунов, Ю.В. Кравченко, С.М. Неділько, В.Х. та ін. Лобас. – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2013. – Т. 10 : Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та націоналної безпеки / [Ткач Д.І., Картунов О.В., Кравченко Ю.В. та ін. ; наук. ред. Ткач Д.І.]. – С. 70-82. – ISBN 978-966-7735-89-0
1400699
  Сергєєнкова О.П. Соціально-психологічні акценти у професіоналізації сучасної молоді // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 54-57. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)


  У статті проаналізовано основні соціальні та психологічні особливості сучасної системи професійної підготовки фахівців у вищій школі.
1400700
  Чуйко О. Соціально-психологічні аспекти адаптивних можливостей та віктимної поведінки студентської молоді / О. Чуйко, Т. Клібайс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 23-26. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
1400701
   Соціально-психологічні аспекти виявлення і попередження корупції та інших правопорушень серед працівників міліції : монографія / [В.О. Криволапчук, М.Т. Бондарчук, С.М. Злепко, О.В. Шаповалов, Л.Г. Коваль] ; М-во внутріш. справ України, Департамент кадр. забезпечення, Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 133, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 123-131. – ISBN 978-966-641-324-9
1400702
  Потятиник Борис Володимирович Соціально-психологічні аспекти впливцу ЗМІ на аудиторію : Дис... канд.філол..наук: 10.01 / Потятиник Борис Володимирович;. – 162л. – Бібліогр.:л.154-162
1400703
  Лугова В.М. Соціально-психологічні аспекти мотивації підприємницької діяльності / В.М. Лугова, О.А. Єрмоленко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 296-301. – ISSN 2222-0712
1400704
  Максимова Н.Ю. Соціально-психологічні аспекти проблеми насильства / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна; Комітет сприяння захисту прав дитини. – Київ, 2003. – 344с. – ISBN 966-646-057-2
1400705
  Савчук О. Соціально-психологічні аспекти профілактики поширення нарковживання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено пошуку шляхів профілактики адиктивної поведінки. Розглянуто соціально-психологічні умови виникнення психологічної готовності до вживання психотропних речовин; виходячи із цього, розроблено концептуальні підходи до профілактичної ...
1400706
  Максимова Н.Ю. Соціально-психологічні аспекти реалізації пробаційних програм // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С.61-69. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 14). – ISSN 2072-4772
1400707
  Обіход С.В. Соціально-психологічні аспекти регулювання демографічних процесів в умовах нестабільності // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 337-341. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1400708
  Сімків М. Соціально-психологічні аспекти ставлення до грошей // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 209-217. – ISSN 2307-0463


  Гроші вже давно перестали бути суто економічним явищем, а поступово набирають соціальних та психологічних ознак. Дослідження, які пов’язані з соціально-психологічним аспектом грошей, є надзвичайно різноманітними. У нашій роботі описано та ...
1400709
  Жорнова О.І. Соціально-психологічні аспекти становлення середнього класу в Україні: концептуалізація завдань для вищої школи / О.І. Жорнова, О.І. Жорнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-37. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Формулюються вихідні положення для розгляду вищої школи як провідного суб"єкта формування в Україні середнього класу. Визначаються підстави для змістово несуперечливого розгортання процесу здобуття вищої освіти майбутніми представниками середнього ...
1400710
  Черновський О.К. Соціально-психологічні аспекти судової діяльності // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7096-97-8
1400711
  Пирогова Ю. Соціально-психологічні аспекти управління людськими ресурсами у сфері публічної служби України: теоретичний дискурс // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 152-158. – ISSN 2414-4436
1400712
  Устінова Н. Соціально-психологічні аспекти участі жінок у діяльності жіночих громадських об"єднань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 227-233. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1400713
  Скуленко М. Соціально-психологічні бар"єри в журналістиці. // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-34.
1400714
  Семиченко В.А. Соціально-психологічні виклики в педагогічній майстерності викладачів вищої школи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 28-34. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)


  В статті розкривається проблема педагогічної майстерності викладача вищої школи в умовах трансформації суспільства. Наголошується на необхідності активізації виховної складової діяльності викладача.
1400715
  Хараджи М. Соціально-психологічні виміри міжетнічної толерантності // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 134-141. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1400716
  Голярдик Н.А. Соціально-психологічні вимоги до сучасної управлінської діяльності та лідерських якостей менеджера освіти / Н.А. Голярдик, Л.Л. Дика // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 116-119
1400717
  Борейчук І.О. Соціально-психологічні детермінанти явища ксенофобії : історико-теоретичний аспект // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С.236-244. – ISBN 978-966-8063-85-7
1400718
  Мельничук Т.І. Соціально-психологічні закономірності економічного самовизначення працюючих студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 52-58. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
1400719
  Сорока А.М. Соціально-психологічні засади організації управлінської діяльності / А.М. Сорока, А.В. Лісовська // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 43-47. – ISSN 2415-8089
1400720
  Бублик П. Соціально-психологічні засновки сучасної психотерапії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 147-154. – ISSN 1810-2131
1400721
  Нікітін Ю.В. Соціально-психологічні і моральні фактори впливу на забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5. – С. 66-74. – ISSN 2222-5374
1400722
  Мойсієнко Я.В. Соціально-психологічні ідеї та технології в педагогічній спадщині А.С. Макаренка // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 255-264. – ISSN 2309-8287
1400723
  Лапшова Н.С. Соціально-психологічні кореляти соціометричного статусу студентів у групі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Лапшова Наталя Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1400724
  Федоренко О. Соціально-психологічні механізми адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громаду // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Брич Г., Булах І.С., Василькевич Я.З. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 41, вип. 1 : Психологія. – С. 135-143. – ISSN 2308-5126
1400725
  Гомольска Л. Соціально-психологічні механізми впливу бренд-комунікацій на сприйняття споживача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-40. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статі наведено результати дослідження образу бренда в сприйнятті споживачів, що формується у процесі бренд-комунікації під впливом відповідних соціально-психологічних механізмів. Показано, що бренд-комунікація являє собою комплекс певних дій у ...
1400726
  Бондарчук О.І. Соціально-психологічні механізми особистісного розвитку дорослої людини // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 347-352. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1400727
  Кікінежді О. Соціально-психологічні механізми формування егалітарної культури студентської молоді // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 153-156. – ISBN 978-617-595-103-3
1400728
  Стрільчук О.В. Соціально-психологічні механізми формування медіакультури у підлітків з інтернет-захопленістю : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Стрільчук Оксана Володимирівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1400729
  Зінченко Т.П. Соціально-психологічні механізми формування стереотипів зовнішності чоловіків і жінок // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 86-91. – ISSN 2310-4368
1400730
  Туриніна О. Соціально-психологічні механізми функціонування іміджу сучасного лідера в умовах сучасного етапу розвитку українського суспільства / О. Туриніна, А. Ільянова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 80-84. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу здійснити психологічний аналіз особливостей іміджу лідера на сучасному етапі розвитку української держави. У результаті дослідження методами анкетного опитування з подальшим глибинним інтерв"ю у фокус-групах подано рангову структуру ...
1400731
  Стась О.С. Соціально-психологічні орієнтири дослідження соціальних здібностей в дорослому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Представлено модель соціально-психологічних орієнтирів дослідження соціальних здібностей особистості. Особливу увагу приділено етапам психосоціального розвитку дорослого і соціально-психологічним факторам, що впливають на процес формування і реалізації ...
1400732
  Бочелюк В.Й. Соціально-психологічні основи автономності сучасних закладів освіти // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 5-10. – (Психологічні науки ; № 1 (14), травень). – ISSN 2078-2128
1400733
  Солодовнікова Х.К. Соціально-психологічні основи аналізу історичного розвитку тероризму : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Солодовнікова Христина Кшиштофівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1400734
  Фомічова В.М. Соціально-психологічні основи аналізу масової поведінки людей // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 34-60.
1400735
  Білик І.С. Соціально-психологічні основи спілкування: "етика відносин" та "інтуіція здібностей" // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 7-13. – ISSN 1728-3671
1400736
   Соціально-психологічні основи управління : Навч. посібник для студ. економ. фахів вищих навч. закладів / Н.Д. Лук`янченко, Л.Л. Бунтовська, Л.В. Шаульська, О.Л. Єськов; МОНУ. Донецький нац. ун-тет. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – 127с.
1400737
  Іщук О.В. Соціально-психологічні особливості адаптації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України / О.В. Іщук, О.А. Лукасевич // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 53-59. – ISSN 2310-4368
1400738
  Грибок А.О. Соціально-психологічні особливості адаптації курсантів - учасників бойових дій в районі проведення антитерористичної операції, до навчальної діяльності у вищому військовому навчальному закладі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 205-215. – ISSN 2524-0056
1400739
  Кіфа А. Соціально-психологічні особливості булінгу в позаформальних підліткових групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-69. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовне спустошення підлітків призводить сучасну молодь до цинізму, надмірної жорстокості та агресивності. Досить часто піднімається питання булінгу в шкільному середовищі, з кожним роком кількість ...
1400740
  Терлецька Л.Г. Соціально-психологічні особливості взаємодії адвоката та інших учасників юридичнго конфлікту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 87-95. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))


  В статті надано характеристику психологічних особливостей діяльності адвоката, специфіка якої полягає у вирішенні юридичних конфліктів.
1400741
  Кульчицька А.В. Соціально-психологічні особливості взаємозв"язку ціннісних орієнтацій та довіри до реклами // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 159-168. – ISSN 2227-1376
1400742
  Вінков В.Ю. Соціально-психологічні особливості вироблення молоддю уявлень про життєвий успіх : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Вінков Веніамін Юрійович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1400743
  Никоненко Л.В. Соціально-психологічні особливості впливу медіапрактик на становлення політико-правової свідомості студентів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Никоненко Людмила Володимирівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1400744
  Ткалич М.Г. Соціально-психологічні особливості гендерної взаємодії в організації // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С.46-53
1400745
  Пономарьова В.К. Соціально-психологічні особливості динаміки Я - концепції старшокласників у міжособистісній взаємодії : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Пономарьова В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 218 л. + Додатки : л. 172-218. – Бібліогр.: л. 159-171
1400746
  Пономарьова В.К. Соціально-психологічні особливості динаміки Я - концепції старшокласників у міжособистісній взаємодії : автореф. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Пономарьова В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1400747
  Мельничук Т.І. Соціально-психологічні особливості економічного самовизначення студентів у сфері зайнятості в умовах суспільних змін // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 55-61. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1400748
  Москаленко В. Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації та економічної культури особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 84-87. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема економічної культури як результату економічної соціалізації особистості. Основну увагу приділено деяким теоретичним концептам, які виступають методологічними принципами дослідження. Зокрема, наголошується на важливості ...
1400749
  Траверсе Т.М. Соціально-психологічні особливості інформації в політиці: генеза і функції // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 262-270. – ISBN 978-966-8063-99-46
1400750
  Балахтар В.В. Соціально-психологічні особливості комунікативної толерантності фахівців з соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 7-14. – ISSN 2411-3190
1400751
  Василець О.і. Соціально-психологічні особливості людей похилого віку та питання соціальної роботи із ними у сучасній Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – с. 17-27. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
1400752
  Олешко Л.Д. Соціально-психологічні особливості нового покоління дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 4-5. – Бібліогр.: 8 назв.
1400753
  Петренко А. Соціально-психологічні особливості організаційної лояльності та фактори її формування // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 101-102
1400754
  Іваницька А.О. Соціально-психологічні особливості особистості трендсеттера в молодіжному середовищі // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 96-97
1400755
  Шкуро В.П. Соціально-психологічні особливості проектної діяльності менеджерів соціальної роботи (на матеріалі діяльності громадських організацій) : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Шкуро Валентина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 162, [38] л. – Додатки: Л. [1-38]. – Бібліогр.: л. 150-162
1400756
  Чміль Н.С. Соціально-психологічні особливості професійного становлення студентів духовних ВНЗ // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2015. – Вип. 25. – С. 302-312. – ISSN 2227-1376
1400757
  Кривохижа Л.В. Соціально-психологічні особливості професійної взаємодії службовців підрозділів МНС України // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 50-57. – ISBN 978-966-8063-99-51
1400758
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : матеріали всеукраїн. науково-практич. конференції, 17-18 травня 2007 року. – Мелітополь, 2007. – 172с. – Укр. та рос. мовою
1400759
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення : (матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю), м. Мелітополь, 27-29 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін.] ; [редкол.: Л.А. Найдьонова, О.В. Федорова, В.І. Лисенко ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : Україна, 2016. – 97, [1] с. : табл. – Ст. укр., часково рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1400760
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасності : (матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю) : 22-24 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Л.А. Найдьонова та ін. ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : [б. в.], 2014. – 106 с. : іл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1400761
  Максьом К.В. Соціально-психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту підлітків як чинник запобігання шкільному булінгу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Максьом Катерина Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1400762
  Балахтар В.В. Соціально-психологічні особливості самоствердження та самовдоконалення як професійно-особистісних новоутворень становлення особистості фахівців з соціальної роботи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 43-54. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
1400763
  Михайлишин У.Б. Соціально-психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій студентської молоді: до постановки проблеми // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 133-136. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1400764
  Бутенко Н.В. Соціально-психологічні особливості сімейних уявлень про дитячу інвалідність : дис. ... д-ра філософії : 231 / Бутенко Надія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 260 арк. – Додатки: арк. 203-260. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 182-202
1400765
  Люта Л. Соціально-психологічні особливості спортивної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-69. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Соціалізація є однією з соціальних функцій спорту. Сутність спортивної соціалізації полягає у том, що ми можемо зафіксувати два процеси - "соціалізація у спорті" і "соціалізація через спорт". Стаття присвячена аналізу змісту та специфіки цих ...
1400766
  Плетка О.Т. Соціально-психологічні особливості сприймання молоддю гендерних ролей : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Плетка Ольга Тарасівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
1400767
   Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії / І.В. Ващенко, І.Є. Жигаренко, Н.Є. Завацька, К.В. Кравченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 97-104. – ISSN 2219-2654
1400768
  Озерова В.А. Соціально-психологічні особливості ставлення до праці молоді з різним економічним статусом : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Озерова Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 200 арк. – Додатки: арк. 176-200. – Бібліогр.: арк. 157-175
1400769
  Озерова В.А. Соціально-психологічні особливості ставлення до праці молоді з різним економічним статусом : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Озерова Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1400770
  Безаров О.Т. Соціально-психологічні особливості формування ліворадикального екстремізму Л.Д. Троцького // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 414-427. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1400771
  Конюшенко Ю.В. Соціально-психологічні особливості формування організаційної культури наукових бібліотек // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 128-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
1400772
  Кличковський С.О. Соціально-психологічні особливості формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий період : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Кличковський Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1400773
  Кличковський С.О. Соціально-психологічні особливості формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий період : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Кличковський Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 193, [39] арк. – Додатки: арк. [39]. – Бібліогр.: арк. 169-193
1400774
  Солдатова О. Соціально-психологічні особливості якості життя багатодітних сімей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 24-27. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню соціально-психологічних особливостей якості життя багатодітних сімей в Україні. Проведено емпіричне дослідження суб"єктивної задоволеності якості життям багатодітних сімей, у результаті якого виявлено основні показники, на ...
1400775
  Дишлова Н.В. Соціально-психологічні передумови становлення групової ідентичності дошкільнят // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 48 (51). – С. 112-123. – ISSN 2309-8287
1400776
  Головченко Д.І. Соціально-психологічні передумови стану психологічного благополуччя у внутрішньо переміщених осіб в Україні // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 75-88. – ISSN 2411-1449
1400777
  Денисюк Л.М. Соціально-психологічні передумови функціонування системи професійних цінностей студентської молоді // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 89-94. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто особливості розвитку особистості у період юнацького віку в умовах вищої освіти. Зокрема увага приділяється соціально-психологічним чинникам формування та функціонування системи професійних цінностей студентської молоді.
1400778
  Гапон Н. Соціально-психологічні погляди Якима Яреми // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 181-187


  До 125-річчя з дня народження.
1400779
  Осадько О.Ю. Соціально-психологічні практики розвитку життєвої компетентності особистості // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 128-138. – Бібліогр.: с. 136-137. – ISSN 2411-1449
1400780
  Маматова А.С. Соціально-психологічні проблеми білінгвізму в українському суспільстві // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 245-252. – ISBN 978-966-8063-85-7
1400781
  Неймер Ю.Л. Соціально-психологічні проблеми виробничого колективу / Ю.Л. Неймер, М.О. Сакада. – К., 1974. – 48с.
1400782
  Шульга В.В. Соціально-психологічні проблеми особистості менеджера в XXI ст. // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 44-50. – ISSN 2306-3974
1400783
  Бригадир М. Соціально-психологічні проекти реалізації освітніх інновацій // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 126-130. – ISBN 978-966-654-520-9
1400784
  Бойчук О.С. Соціально-психологічні та індивідуальні особливості осіб, що втратили роботу / О.С. Бойчук, Л.В. Музичко, С.М. Морозов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 106-111. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1400785
  Кузьмін В.В. Соціально-психологічні та нормативно-правові аспекти адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України / В.В. Кузьмін, О.К. Яковенко, М.А. Солоха // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 49-66. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896


  "Статтю присвячено розгляду соціально-психологічних та нормативно-правових аспектів адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України. Проаналізовано основні соціально-психологічні та фізіологічні особливості сиріт та їх вплив на показники ...
1400786
  Міщик Л.І. Соціально-психологічні та педагогічні проблеми дезадаптації дітей і підлітків : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.І.Міщик, З.Г.Білоусова ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т, Каф. педагогіки та психології. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 106, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 80-81 та у підрядк. прим. – ISBN 966-599-166-3
1400787
  Кулянда М. Соціально-психологічні та соціального-правові особливості судового провадження в суді апеляційної інстанції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 42-49. – ISSN 2413-6433
1400788
  Васютинський В.О. Соціально-психологічні тенденції колективного самовизначення російськомовної спільноти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 76-84. – ISBN 978-966-8063-90-11
1400789
  Коробка Л.М. Соціально-психологічні технології підвищення толерантності до інакшості в освітньому середовищі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 47 (50). – С. 209-218. – ISSN 2309-8287
1400790
  Кацович Я.Ю. Соціально-психологічні технології подолання інгрупового фаворитизму гендерних груп: тренінг гендерної взаємодії // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 74-80. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2310-4368
1400791
  Кришовська О.О. Соціально-психологічні умови міжособистісного взаєморозуміння в інтернет-спілкуванні : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Кришовська Олександра Олександрівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – Бібліогр.: 10 назв
1400792
  Крайлюк А.І. Соціально-психологічні умови оптимізації сімейних стосунків // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 116-119. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1400793
  Швець О.М. Соціально-психологічні умови розвитку гідності особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 111-121. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1400794
  Колесник Г. Соціально-психологічні умови успішної адаптації першокурсників до навчання у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 162-166. – ISSN 2308-4634
1400795
  Полівко Л.Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Полівко Лариса Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1400796
  Полівко Л.Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Полівко Лариса Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Додатки: арк. 180-223. – Бібліогр.: арк. 160-179
1400797
  Полівко Л. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Висвітлено теоретичні знання про структурні компоненти інклюзивного навчання та обґрунтовано складові соціальної роботи, спрямованої на підтримку родини в організації освітнього простору дитини з обмеженими функціональними можливостями. Определена ...
1400798
  Дроздов О.Ю. Соціально-психологічні фактори агресивної поведінки сучасної молоді // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.46-52. – (Психологічні науки)
1400799
  Пашукова Т.І. Соціально-психологічні фактори егоцентризму в підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Підтверджено справедливість думки вчених про посилення егоцентризму як властивості особистості у підлітковому віці. Емпірично виявлено різницю у динаміці егоцентризму у підлітків-дівчаток та підлітків-хлопчиків.
1400800
  Гуменюк Л.Й. Соціально-психологічні фактори Інтерне-адикції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С.11-21. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1400801
  Михайлюк Х.В. Соціально-психологічні характеристики лідерства як феномену // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 231-237
1400802
  Шепітько В.Ю. Соціально-психологічні характеристики особи злочинця в криміналістиці: проблемивикористання типології та можливостей моделювання // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 5-12. – ISBN 966-8467-20-5
1400803
  Чугаєва Н.Ю. Соціально-психологічні характеристики педагога-наставника як фактор соціалізації студентів // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 386-392
1400804
  Люта Л.П. Соціально-психологічні характеристики простору свободи особистості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 81-86. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
1400805
  Демида К.Є. Соціально-психологічні чинники адаптації сільської молоді до навчання у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Демида Катерина Євгеніївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психол. ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1400806
  Тулін К. Соціально-психологічні чинники активності територіальних громад в умовах децентралізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 99-103. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено соціально-психологічні чинники активності територіальних громад в умовах децентралізації. З"ясовано низку проблем, які стимулювали підвищення активності територіальних громад. Проаналізовано динаміку збільшення кількості ОТГ у 2015-2018 рр. ...
1400807
  Люта Л.П. Соціально-психологічні чинники виникнення нових комунікативних просторів в умовах міста та мегаполісу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 158-167. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 39). – ISSN 2072-4772
1400808
  Лозинський О.М. Соціально-психологічні чинники відтворення корупціогенної політичної культури // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 208-220. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1400809
  Місячна Н.М. Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни професії та перенавчання : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Місячна Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 233 арк. – Додатки: арк. 199-233. – Бібліогр.: арк. 176-198
1400810
  Місячна Н.М. Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни професії та перенавчання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Місячна Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1400811
  Пустовий О.М. Соціально-психологічні чинники групової взаємодії військовослужбовців: теоретична модель // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С.108-112. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті акцентовано увагу на визначенні соціально-психологічних чинників, що впливають на групову взаємодію військовослужбовців. Обгрунтована актуальність вивчення військових колективів у сучасних умовах. Пояснена необхідність збільшення показників ...
1400812
  Завацька Н.Є. Соціально-психологічні чинники деструктивних особистісних проявів в системі політичного мислення / Н.Є. Завацька, О.І. Донець, А.М. Журба // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 174-183. – ISSN 2219-2654
1400813
  Трофімов А.Ю. Соціально-психологічні чинники ефективності діяльності менеджера. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.05 / Трофімов А.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1400814
  Лепейко Т.І. Соціально-психологічні чинники конфліктів на підприємстві / Т.І. Лепейко, Н.К. Назаров // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 236-243. – ISSN 2222-4459
1400815
  Гуменюк Л.Й. Соціально-психологічні чинники неуспішності здобувачів вищої освіти / Л.Й. Гуменюк, М.В. Щербина // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 217-228. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1400816
  Тищенко Л.В. Соціально-психологічні чинники особистісного рішення щодо трудової міграції / Л.В. Тищенко, С.О. Дьяченко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 94-99. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
1400817
  Ганкевич О.В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім"ї : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 260 акр. – Додатки: арк.: 210-260. – Бібліогр.: арк.188-209
1400818
   Соціально-психологічні чинники порушення стресостійкості дітей, що проживають у буферній зоні воєнного конфлікту на сході України / С.О. Богданов, А.М. Гірник, Б.П. Лазоренко, В.В. Савінов // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 40-51. – ISSN 2411-1449
1400819
  Трофімов А. Соціально-психологічні чинники прийняття рішень управлінців різних рівнів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-47. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті наводяться результати емпіричного дослідження, присвяченого виділенню психологічних чинників прийняття управлінських рішень. The article presents the results of empirical study on the release of the psychological factors of managerial ...
1400820
  Середа О.Ю. Соціально-психологічні чинники професійного самовизначення старшокласників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Середа Олена Юріївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1400821
  Пахоль Б.Є. Соціально-психологічні чинники професійного суб"єктивного благополуччя особистості : дис. ... д-ра філософії : 053 ; 05 / Пахоль Борис Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 227 арк. – Додатки: арк. 193-227. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 167-192
1400822
  Кравчук С.М. Соціально-психологічні чинники професійної самореалізації фахівців оперативно-рятувальних служб : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Кравчук Сергій Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1400823
  Красілова Ю.М. Соціально-психологічні чинники ресоціалізації неповнолітніх засуджених : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Красілова Юлія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. реабілітації та соц. педагогіки. – Київ, 2021. – 255 арк. – Додатки: 210-255 арк. – Бібліогр.: 189-209 арк.
1400824
  Красілова Ю.М. Соціально-психологічні чинники ресоціалізації неповнолітніх засуджених : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Красілова Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1400825
  Овчарова А.О. Соціально-психологічні чинники суспільної консолідації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (175). – С. 77-80
1400826
  Приліпко О.Ф. Соціально-психологічні чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті виділені і проаналізовані чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ. В статье выделены и проанализированы составляющие формирования авторитета военнослужащего Военной службы правопорядка ВСУ. The ...
1400827
  Марчук Л.М. Соціально-психологічні чинники формування асертивної поведінки студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 110-120. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1400828
  Зінченко Т.П. Соціально-психологічні чинники формування гендерних стереотипів зовнішності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Зінченко Тетяна Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1400829
  Карамушка Т.В. Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карамушка Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1400830
  Карамушка Т.В. Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карамушка Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 249 арк. – Додатки: арк. 206-249. – Бібліогр.: арк. 176-205
1400831
  Клименко І. Соціально-психологічні чинники формування у підлітків готовності до благодійності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 29-32. – (Соціальна робота ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню психологічних чинників формування у старших школярів готовності до благодійної діяльності. Проаналізовано основні мотиви благодійності, наслідки просоціальної діяльності для підлітків, чинники та механізми формування готовності ...
1400832
  Трофімов А. Соціально-психологічні чинники функціонування керівної ланки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 99-101. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто залежність вияву психологічних особливостей керівників різного рівня, трансформацію або розвиток значущих професійно важливих якостей залежно від рівня поставлених перед ними завдань. Article gives a view on dependence of psychological ...
1400833
  Бєлих О.Є. Соціально-реабілітаційна робота з неповнолітніми девіантами = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 309-313. – ISSN 1727-1584
1400834
  Можаровська Т. Соціально-релігійні аспекти становлення національної лікарняної справи Давньої Русі // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 47-62. – (Несторівські студії)
1400835
  Партин Г.О. Соціально-репутаційний капітал підприємства: сутність, складові, оцінювання / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Н.І. Заяць // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Вип. 1 (101). – С. 10-17. – ISSN 2313-092X
1400836
  Каховська О.В. Соціально-ринковий варіант соціалізації національної економіки // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 99-101
1400837
  Рій Г.Є. Соціально-справедлива держава і український націоналізм (Ярослав Стецько "за зміст державного життя") // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 217-228. – ISBN 978-966-668-405-2
1400838
  Довгань І.В. Соціально-територіальний розвиток та майбутнє соціального діалогу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 7 (99), липень. – С. 115-119. – ISSN 2077-1800
1400839
  Климовський С.І. Соціально-топографічний розвиток Києва XVI - першої половини XVII сторіччя. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.04 / Климовський С.І.; НАН України. Ін-тут археології. – К., 1997. – 18л.
1400840
  Черкасов А.В. Соціально-трудова адаптація внутрішньо переміщених осіб: проблеми та перспективи / А.В. Черкасов, Т.О. Шалль // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (50). – С. 59-65
1400841
  Колот А.М. Соціально-трудова реальність - XXI: філософія становлення, можливостей та викликів // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 2 (711). – Бібліогр.: 18 назв
1400842
  Монастирська Г.В. Соціально-трудова сфера України: характеристика на основі порівняльного аналізу // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 274-280
1400843
  Крамаренко В.І. Соціально-трудовий потенціал суспільства: трансформація ціннісних орієнтацій // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 24-28. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  Висвітлено сутність категорії "соціально-трудовий потенціал". Розкрито значимість морально-етичної складової соціально-трудового потенціалу. Проаналізовано трансформаціїї ціннісних орієнтацій. Розроблено пропозиції щодо корегування розвитку ...
1400844
  Пасєка С.Р. Соціально-трудовий потенціал як економічна категорія // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 125-131. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
1400845
  Колот А.М. Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів / А.М. Колот, О.О. Герасименко // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (35). – C. 97-125. – ISSN 2072-9480
1400846
  Мортіков В. Соціально-трудові виграші та втрати організації в результаті змін у зовнішньому середовищі її функціонування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 17-21 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1400847
   Соціально-трудові виклики українському суспільству та деякі необхідні кроки до відновлення ринку праці // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 151-159. – ISSN 1605-7988
1400848
   Соціально-трудові виклики українському суспільству та деякі необхідні кроки до відновлення ринку праці // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 151-159. – ISSN 1605-7988
1400849
  Оленцевнч Н.В. Соціально-трудові відносини в контексті глобалізації / Н.В. Оленцевнч, Е.А. Волобуєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.147-154. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1400850
  Жадан О.В. Соціально-трудові відносини як об"єкт державного регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 112-115. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1400851
  Шаульська Л.В. Соціально-трудові відносини як чинник розвитку трудового потенціалу : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 136-143 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1400852
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 1 (11). – 2016. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400853
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 2 (12). – 2016. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1400854
  Кирилюк В. Соціально-трудові чинники соціальної згуртованості в інноваційній економіці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1400855
  Самарський А.Ю. Соціально-управлінські ідеї В.М. Глушкова в розрізі критики технократизму // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 274. – С. 51-58. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1400856
  Бойко А.М. Соціально-управлінські передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 320-327. – (Юридична ; Вип. 1)
1400857
  Утюж І.І. Соціально-філософська інтерпретація аксіологічних ідей української освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 38-42. – ISSN 2072-1692
1400858
  Вітер Д.В. Соціально-філософська інтерпретація фундаменталістської парадигми сучасного православного богослов’я // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-19
1400859
  Костенко М.В. Соціально-філософська концептуалізація феномену "сучасність": новітнє суспільство без префіксу "пост-" // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 112-122. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
1400860
  Стецюра К.О. Соціально-філософська рефлексія феномену медіакультури та медіаосвіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 138-142. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1400861
  Макаренко Н.Г. Соціально-філософський аналіз військової культури (методологічний аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються питання методології соціально-філософського аналізу військової культури. Розглядаються в діалектичній єдності соціологічний, аксіологічний та історико-філософський аспекти дослідження такого суперечливого явища, як військова ...
1400862
  Боринштейн Є.Р. Соціально-філософський аналіз економічної сфери життя суспільства / Є.Р. Боринштейн, С.А. Єфіменко // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 38-44. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
1400863
  Терновий П. Соціально-філософський аналіз ідейних засад діяльності сучасних гуманітарних рухів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 81-85. – ISSN 2520-2626


  "Статтю присвячено дослідженню ідейно-теоретичних засад та методологічних основ, закладених у фундамент діяльності сучасних гуманітарних рухів, які опікуються проблемами захисту людей, що страждають у вирі збройного насильства. Феномен організованої ...
1400864
  Родян М.В. Соціально-філософський аналіз історичного наративу сучасного суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Родян Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1400865
  Ємець Т.М. Соціально-філософський аналіз національної самоідентифікації В. Вернадського // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 59-68
1400866
  Цюрупа М. Соціально-філософський аналіз політико-правового статусу режиму окупації в контексті боротьби України за територіальну цілісність // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 52-55. – ISSN 2520-2626


  "Стаття присвячена комплексному аналізові складного соціально-політичного та воєнно-правового статусу феномену окупації, який став актуалізований у зв’язку з фактичною окупацією Криму російськими військами з 2014 року та прихованою окупацією частини ...
1400867
  Сидоренко С.В. Соціально-філософський аналіз проблеми виживання людства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 120-125. – ISSN 2072-1692
1400868
  Бабіна О.І. Соціально-філософський аналіз проблеми насильства / О.І. Бабіна, Ю.М. Величко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 120-126.
1400869
  Коротіч Г.В. Соціально-філософський аналіз розвитку сучаної технології : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Коротіч Г. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 24л.
1400870
  Коротіч Г.В. Соціально-філософський аналіз розвитку сучаної технології : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Коротіч Г. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 23л.
1400871
  Коваль Т. Соціально-філософський аналіз страху старості: феміінінний аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 75-78
1400872
  Азнакаєва Е.М. Соціально-філософський аспект дослідження ролі бібліотеки в інформаціонному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – C. 131-135. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1400873
  Стовпець О.В. Соціально-філософський аспект проблеми трансформації власності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.142-147
1400874
  Зінченко В. Соціально-філософський аспект сучасних західниїх концепцій суспільної інституалізації освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 226-235
1400875
  Бліхар В. Соціально-філософський дискурс формування громадянського суспільства в Україні: науково-творчий доробок Андрея Шептицького // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2015. – Вип. 7 (23). – C. 3-20. – ISSN 2524-0315
1400876
  Туренко В.Е. Соціально-філософський зміст експлікації любові та дружби у Аристотеля // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 28-31. – ISSN 2414-5823


  У статті здійснюється розкриття соціально-філософського аспекту феноменів дружби та любові у спадщині Аристотеля. Доводиться, що давньогрецький філософ неоднозначно ставиться до значущості любові для суспіль- ства. Певною мірою він продовжує своїх ...
1400877
  Жадько К.В. Соціально-філософський зміст поняття "менеджмент" // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 126-133. – ISSN 2072-1692
1400878
  Коноваленко-Монзолевська Соціально-філософський підхід до співвідношення політичних свобод і державних повноважень // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 74-76
1400879
  Стовпець О. Соціально-філософський погляд на культурно-історичні типи глобалізації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 75-81. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6
1400880
  Вітер Д.В. Соціально-філософський ревізіонізм марксизму в сучасній християнській теології // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 32-41
1400881
  Аксьонова В.І. Соціально-філософський сенс гуманістичних обріїв європейського простору: український контекст : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Аксьонова Віра Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса, 2019. – 31, [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
1400882
  Наровський М.І. Соціально-філософські виміри інтелектуального осягнення поняття "нація" // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.147-153. – ISSN 1728-3671
1400883
  Греков О.М. Соціально-філософські виміри національних ознак господарського життя // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 166-173
1400884
  Прокопович Л.В. Соціально-філософські засади театральності соціокомунікативних проявів культури : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Прокопович Лада Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 73 назви
1400885
  Толстов І.В. Соціально-філософські ідеї твору Дж. Сантаяни "Панування і влада" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 147-149
1400886
  Атаманюк З.М. Соціально-філософські основи свободи як фактора соціокультурних трансформацій сучасного українського суспільства : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Атаманюк Зоя Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2021. – 50 с. – Бібліогр.: 106 назв
1400887
  Мудрак В.І. Соціально-філософські підходи до реалізаціїї фахової компетентності в системі вищої освіти // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – C. 20-24


  Сучасні підходи до розвитку співвідношення "особистість-інформація" в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі розгортаються в системі інформаційного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти. Це передбачає напрацювання новітніх ...
1400888
   Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей / [А. Єрмоленко, Ю. Бауман, В. Шамрай та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2021. – 435, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1764-1
1400889
  Осьодло В.І. Соціально-філософські та психологічні аспекти сучасних війн = Social, philosophical and psychological aspects of modern warfare : монографія / В.І. Осьодло, Л.М. Будагьянц ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ : АртЕк, 2018. – 406, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7674-43-5
1400890
  Бегаль О.М. Соціально-філософській зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 20-28


  У статті визначений соціально-філософський зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" та з"ясовано, що ці поняття мають суттєві відмінності і особливості прояву. Особливістю людського способу існування є ...
1400891
  Дзюбак Н.М. Соціально-характеристичні експресеми як засіб суб"єктивізації висловлення (на матеріалі творчості Оксани Забужко) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 75-77. – (Філологічні науки ; вип. 10)
1400892
  Бондар Н.О. Соціально-ціннісна концепція інженерної діяльності / Н.О. Бондар, О.М. Осіпов // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3. – С. 86-94. – ISSN 2073-803X
1400893
  Бродецький О. Соціально-ціннісні механізми запобігання релігійної конфліктності (контекст Чернівецької області) // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 224-232. – ISBN 978-966-423-670-3
1400894
  Петришин О.В. Соціально-юридична природа права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 3-17. – ISSN 0201-7245
1400895
  Олексійчук Л.В. Соціально-юридична характеристика церковного права // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 50-51
1400896
  Антошкін В.К. Соціально­економічна безпека в менеджменті суб"єктів мікрорівня / В.К. Антошкін, Є.В. Кузьмін, О.М. Усата // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 37-41. – ISSN 1997-4167
1400897
  Романюк І.А. Соціально­економічна ефективність функціонування підприємств сільського зеленого туризму та галузі туризму загалом / І.А. Романюк, В.Ф. Яровий // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 4 (40). – C. 53–58. – ISSN 1997-4167
1400898
  Добренко О.О. Соціально­економічні передумови функціонування професійного ринку праці // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 9-15. – ISSN 1997-4167
1400899
  Відьменко М.О. Соціально­філософський аналіз теорій девіантної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 53-56. – ISSN 2077-1800
1400900
  Васильчук Є.О. Соціально–економічні чинники появи і діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 314-321. – ISSN 2076-1554
1400901
  Стовпець О.В. Соціально–філософська проблематика охорони інтелектуальної власності в умовах глобального інформаційного обміну // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 211-216. – ISSN 2076-1554
1400902
  Джалілова О.М. Соціально–філософський аналіз поняття комунікація в теорії суспільства Н. Лумана // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 116-119. – ISSN 2076-1554
1400903
  Павлова Т.С. Соціально–філософський контекст позитивного і інтуїтивного в праві // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 249-252. – ISSN 2076-1554
1400904
  Малюга Л. Соціальної безпека як пріоритетний напрям євроінтеграційної політики в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 50-51
1400905
  Щербаков Р.М. Соціальнокомунікаційне середовище формування іміджу підприємств у сфері громадського харчування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 62, січень – березень


  Статтю присвячено вивченню ролі соціальнокомунікаційного середовища у формуванні іміджу підприємств сфери громадського харчування. Актуальність дослідження полягає в тому, що розробка стратегії розвитку підприємства при максимальному використанні ...
1400906
  Воронова В.В. Соціальнокомунікаційний аспект геобрендингу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 3-8. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741


  "У статті розглянуто поліпредметну природу геобрендингу, окреслено соціальнокомунікаційний характер геобрендингової діяльності. На основі узагальнення зарубіжної й української практики геобрендингу, аналізу джерел, дотичних до досліджуваної проблеми, ...
1400907
  Дубняк К.А. Соціальнокомунікаційний вимір інформаційної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Дубняк Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1400908
  Дубняк К.А. Соціальнокомунікаційний вимір інформаційної безпеки держави : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Дубняк Катерина Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 193-205
1400909
  Хоменко І. Соціальнокомунікаційний і соціолінгвістичний аспекти прогностичного потенціалу радіодрами // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 29-40


  Дослідження присвячене радіодрамі як складникові соціальнокомунікаційної системи. Досліджена специфіка радіоп"єси, цього засобу соціального прогнозування. Проблему вивчено в контексті політичної ситуації в Україні. Практична мета роботи пов"язана з ...
1400910
  Корнєєв В.М. Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Корнєєв Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 422, [29] арк. – Додатки: арк. [29]. – Бібліогр.: арк. 317-422
1400911
  Корнєєв В.М. Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Корнєєв Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
1400912
  Георгієвська В.В. Соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси України (кінець XIX - початок XXI ст.): типологічно-структурний і проблемно-тематичний аспекти : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Георгієвська Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 434 арк. – Додатки: арк. 401-434. – Бібліогр.: арк. 8-12, 365-400 та в додатках: арк. 401-406
1400913
  Георгієвська В.В. Соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси України (кінець XIX - початок XXI ст.): типологічно-структурний і проблемно-тематичний аспекти : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Георгієвська Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 35 назв
1400914
  Каралкіна Н. Соціальнокомунікаційні особливості регіональних телеканалів на Закарпатті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 42-45. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті наведено актуальні проблеми регіональної тележурналістики на прикладі діяльності державного телеканалу "Тиса-1", а також приватних телеканалів. Здійснено порівняння мас-медійної продукції, яку вони виготовляють. У висновковій частині ...
1400915
  Бессараб А.О. Соціальнокомунікаційні особливості редакційно-видавничого процесу в українських університетах на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 67-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (34)). – ISSN 2219-8741
1400916
  Бондаренко І.С. Соціальнокомунікаційні техніки та ресурси у війнах нового покоління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 13-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1400917
  Бондаренко І.С. Соціальнокомунікаційні технології радянських практик соціального інжинірингу: регіознавчі студії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 90-95. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
1400918
  Присяжнюк В. Соціальному захисту громадян - постійну увагу прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.7-13
1400919
  Кінах А. Соціальну політику не можна робити заручницею політичного популізму // Соціальна політика, 2003


  [Інтерв"ю президента Українського Союзу промисловців та підприємців
1400920
  Найдьонов О.Г. Соцієтальність інформаційного суспільства // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 126-128
1400921
  Ігнатова Л.Р. Соцільна структура українського суспільства у Російській імперії пореформеного періоду (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Л.Р. Ігнатова, Ш.Ш. Рамзанов // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 27-37
1400922
  Рудешко Александр Иванович Соцімально-паолитическое развитие освободившихся государств Карибского Бассейна : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Рудешко Александр Иванович; КГУ. – Київ, 1991. – 154л. – Бібліогр.:л.150-165
1400923
   Соцінтерн в епоху глобалізації : Матеріали Нью-Йоркського (1996) та Паризького (1999) конгресів. – Київ : Основні цінності, 2000. – 236c. – (Сучасна думка ; Кн. 8). – ISBN 966-7856-03-8
1400924
  Шепель Ю.О. Соціо- та психолінгвістичні методи сучасних досліджень // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 166-173
1400925
  Ярошовець В.І. Соціо-гуманітарний дискурс сучасної парадигми філософії освіти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 107-109
1400926
  Маценко О.М. Соціо-еколого-економічні індикатори сталого водокористування / О.М. Маценко, О.І. Маценко, С.О. Кальченко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 19-30. – ISSN 1726-8699
1400927
  Ольшанська О.В. Соціо-еколого-економічні чинники розвитку агросоціальної системи України / О.В. Ольшанська, А.О. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 109-117
1400928
  Данилов С.М. Соціо-економічні аспекти організації "розумного міста" // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 80-85. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
1400929
  Бакалінський М.Л. Соціо-етнолект the Mobspeak як джерело поповнення вокабуляру сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 40-45. – Bibliogr.: Літ.: С. 44-45; 16 поз.
1400930
  Ннаджі А. Соціо-культурне середовище розвитку комунікаційної технології в Нігерії / А. Ннаджі, Кхідімма // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 21-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
1400931
  Мельник В. Соціоантропологічні запити та виміри науково-технічного поступу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 84-97. – ISSN 0235-7941
1400932
  Пацюк В.С. Соціогеографічний аналіз ставлення мешканців Криворіжжя до розвитку індустріального туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 58-63 : рис.
1400933
  Хільчевський В.К. Соціогідрологія: плюси і мінуси нової міждисциплінарної області досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 9-13. – (Географія ; вип. 1/2 (78/79)). – ISSN 1728-3817
1400934
  Безпальчий В.Ф. Соціоглогічні аспекти праці / В.Ф. Безпальчий. – Київ : Товариство "Знання", 1975. – 46 с. – Бібліогр.: с. 45. – (Товариство "Знання" УРСР. Серія 1. Суспільно-політична ; 13)
1400935
  Середа Г.В. Соціографія релігії як напрямок емпіричної соціології релігії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 83-84
1400936
  Вовканич С. Соціогуманістична парадигма буття - матриця національної ідеї України XXI сторіччя // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. – Львів, 2012. – № 6. – С. 7-49
1400937
  Вовканич Степан Йосипович Соціогуманістична парадигма інтеграційної стратегії розвитку України та її регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 7-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  В умовах глобалізаційних викликів та впливів досліджуються роль і значення запропонованої соціогуманістичної парадигми для розробки інтеграційної стратегії розвитку України (її регіонів) як універсальної концепції гармонізації процесів ...
1400938
  Вовканич С. Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 53-57. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1400939
  Вовканич С. Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-48. – Бібліогр.18 назв. – ISSN 0131-775Х
1400940
  Мельник В. Соціогуманістичні імперативи та проблеми науково-технічного поступу // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 7-26. – ISSN 2307-0463


  Проаналізована сутність техніки, феномену технічного загалом, обґрунтовано положення про їх соціокультурну обумовленість. Розкрито вплив технізації життєдіяльності людини на процеси духовної та культурної деградації й відчуження. Розглянуто змістовні ...
1400941
  Горбатюк С.Є. Соціогуманітарна безпека як об"єкт державної політики і управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 91-98. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1400942
  Андрущенко В.Л. Соціогуманітарна доктрина західної фінансової думки : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 3-10. – Бібліогр.: 16 назв
1400943
  Надибська О.Я. Соціогуманітарне пізнання у контексті визначення цінностей та пріоритетів розвитку соціуму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 83-94. – ISSN 2072-1692
1400944
  Солошенко О.І. Соціогуманітарний вектор освітнього процесу в технічних вишах як запорука підготовки конкурентоздатних фахівців // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 40-45. – ISSN 1562-529Х
1400945
  Усатенко Т. Соціогуманітарний простір концепту "ідентичність" / Т. Усатенко, Г. Усатенко // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 7 (101). – С. 58-63


  Ідентичність (особистісна і соціальна) розглядається як індивідуалізація через соціалізацію з визначенням історичних етапів її становлення і знаходження нових смислів у різних культурно-історичних періодах в єдності внутрішніх та зовнішніх соціальних і ...
1400946
  Ревко А.М. Соціогуманітарний простір та його вплив на розвиток регіональних господарських систем : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Ревко Альона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 46 назв
1400947
  Петренко К.В. Соціогуманітарний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 174-177
1400948
  Куценко В. Соціогуманітарний розвиток у контексті реформування економіки та забезпечення високої якості життя // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 183-191. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розкрито роль соціогуманітарної сфери та її роль к забезпеченні реформування економіки, високої якості життя, обгрунтовано шляхи регулювання економіки та зростання добробуту населення.
1400949
  Генсіцький Ю.Д. Соціогуманітарний функціонал NBICS-медіатнехнічного середовища // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 33-35
1400950
  Діденко Л.В. Соціогуманітарні витлумачення процвітання: джерела VS сучасність / Л.В. Діденко, Кондрашова-Діденко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 199-203. – ISSN 2076-1554
1400951
   Соціогуманітарні дослідження у національній Академії наук України. 2004-2008 : звіт Секції суспільних і гуманітарних наук НАНУ до 90-річчя Національної академії наук України / НАНУ, Секція суспільних і гуманітарних наук, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ редкол. : В.М. Литвин (голова), О.С. Онищенко та ін ]. – Київ : НБУВ, 2008. – 372 с. – ISBN 978-966-02-5093-2
1400952
  Гаврилюк А.М. Соціогуманітарні засади формування та реалізації державної політики у сфері туризму в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управл. : 25.00.02 / Гаврилюк Алла Михайлівна ; М-во освіти і науки України, ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. управл. персоналом"". – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
1400953
  Павко А.І. Соціогуманітарні науки в Україні: стан‚ проблеми‚ перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі творчого‚ конструктивно-критичного використання новітніх нормативно-правових документів‚ в освітній та соціальній царині різноманітних соціогуманітарних джерел та видань здійснено спробу проаналізувати реальний стан соціогуманітарних ...
1400954
   Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів : Львівська політехніка, 2005-
№ 2. – 2006. – 209, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. До 2006 р. журн. назв. "Вісник Західного наук. центру Ін-ту соціогуманітарних проблем людини"
1400955
   Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2005-
№ 4. – 2010. – 250, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. До 2006 р. журн. назв. "Вісник Західного наук. центру Ін-ту соціогуманітарних проблем людини"
1400956
   Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2005-. – ISSN 2307-0463
№ 5. – 2010. – 242, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1400957
   Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. – Львів : Львівська політехніка, 2005-
№ 6. – 2012. – 245, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. До 2006 р. журн. назв. "Вісник Західного наук. центру Ін-ту соціогуманітарних проблем людини"
1400958
   Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2005-. – ISSN 2307-0463
№ 7. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1400959
   Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2005-. – ISSN 2307-0463
№ 8. – 2015. – 141 с. – Резюме укр., англ. мовами
1400960
   Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. В. Мельник ; редкол.: А. Карась, Н. Король, О. Бабкіна [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2005-. – ISSN 2307-0463
№ 9. – 2016. – 176, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. До 2006 р. журн. назв. "Вісник Західного наук. центру Ін-ту соціогуманітарних проблем людини"
1400961
  Федоренко О. Соціодемографічні детермінанти соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 18-22. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати дослідження соціодемографічних детермінант соціальної інтеграції внутрішньо пере-міщених осібі з Донецької та Луганської областей, що внаслідок воєнного конфлікту вимушені були мігрувати в інші регіони України. Розглянуто такі ...
1400962
  Пугач А.В. Соціодинаміка рекламної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 75-85


  Аналізуються особливості впливу рекламної діяльності на зміну суспільної свідомості, особливо ціннісних орієнтирів українського суспільства. Ключові слова: рекламна діяльність, суспільство, суспільна свідомість, цінності. Анализируются особенности ...
1400963
  Пожуєва І.С. Соціодинамічна економіко-математична модель дослідження комплексних міграційних феноменів / І.С. Пожуєва, О.В. Коротунова, Т.І. Левицька // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 107-115. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1400964
  Третяк Ю.Ю. Соціодискурсивні параметри визначення ідентичності респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 474-483


  Статтю присвячено дослідженню і спробі категоризації ідентифікаційних ознак респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю. Статья посвящается исследованию и попытке категоризации идентификационных признаков респондента в жанре ...
1400965
  Гацька Л. Соціоекологічні ризики кризового та посткризового розвитку ринку праці в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-32. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті інституційні та соціоекологічні фактори формування легітимних і нелегітимних відносин між суб"єктами ринку праці в Україні в умовах фінансово-економічної кризи та післякризового розвитку. В статье рассмотрены институциональные и ...
1400966
  Волос С.В. Соціоекологія - інтегральна наука сучасності // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 126-129. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1400967
  Назарук М.М. Соціоекологія. Словник-довідник / М.М. Назарук. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 172с. – ISBN 966-7148-17-3
1400968
  Ксьонова О.В. Соціоекономіка як основа стратегії розвитку сільського господарства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "IAE") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 2013. – № 6 (224), червень. – С. 103-106. – ISSN 2221-1055
1400969
   Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) / В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 4-13. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1400970
  Логоша Р.В. Соціоекономічні основи бізнесу з виробництва біопалив на організаційному рівні / Р.В. Логоша, І.А. Семчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 175-187. – ISSN 2222-4459
1400971
  Руженський М.М. Соціоекономічні передумови інноваційного розвитку економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 23-24. – Бібліогр.: 8 назв
1400972
  Афанасьєа М.В. Соціоінженерний підхід до дослідження виборчої сфери // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 12-15. – ISBN 978-617-7069-57-6
1400973
  Палієнко С. Соціоісторична проблематика в радянській археології 1940-1960-х років: від цільових завдань до практичної реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 44-52. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1400974
  Стасюк Т.В. Соціокогнітивний підхід до вивчення терміна: аналіз визначень лінгвістів-когнітологів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 50-62
1400975
  Бистров Я.В. Соціокогнітивні параметри рекурентності лексичних повторів (на матеріалі англомовної прози) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 13-16. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті визначено парадигму лексичних повторів (ключових слів) у тексті, які виступають важливим літературним заосбом підвищення соціопрагматичної ефективності художнього тексту. Актуалізовані одиниці ментального лексикону головної героїні ...
1400976
  Кондрико А.А. Соціокодова система українських мас-медіа : монографія / А.А. Кондрико. – Запоріжжя : Інтер-м, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-160, 233-235. – ISBN 978-966-2672-22-0
1400977
  Олтаржевський Д.О. Соціокомунікативна ефективність внутрішнього корпоративного мас-медіа як один із чинників розвитку бізнесу (на прикладі корпоративного видання компанії IDS Group "Акваторія") // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 22-25


  У статті досліджується ефективність корпоративних видань та їх уплив на розвиток бізнесу. In the article it is researched the efficiency of corporative editions and their impact on development of business. Keywords: corporate edition, PR, ...
1400978
  Ісаєнко О.О. Соціокомунікативна модель медіаспоживання // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 86-91. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є конструювання соціокомунікативної моделі медіаспоживання на сучасному етапі розвитку суспільства засобами аналізу змістовного наповнення основних функцій медіакультури як феномена, який став усвідомлюватися одним з ключових факторів, що ...
1400979
  Немирович-Булгакова Соціокомунікативна роль наукової медичної бібліотеки науково-дослідної установи в епоху трансформацій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 29-30. – ISSN 2518-7341
1400980
  Кондратська В.Л. Соціокомунікативна специфіка етнічної преси Криму // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 28-31


  Кримський інформаційний простір унікальний і багатовимірний. Зростання національної самосвідомості і міжетнічної напруженості задають журналістиці межі і параметри висвітлення національної проблематики, мета яких - інформаційне врегулювання стосунків ...
1400981
  Стехіна В.М. Соціокомунікативний аспект досліджень масмедійного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 6-10


  Розглянуто соціальні и комунікативні компоненти в медіадослідженнях, соціолінгвістичні проблеми інтержаргону, суржику, мови політики. The article deals with social and communication components in media research, social and linguistic problems of ...
1400982
  Матвієнко О. Соціокомунікативний вимір досліджень сфери громадського харчування / О. Матвієнко, М. Цивін // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 228-232


  У статті запропоновано підхід до вивченння сфери громадського харчування як соціокомунікативної системи. Виявлено комунікативні функції сфери громадського харчування. Показано зв’язки сучасних соціокомунікативних функцій у історичному зв’язку. В ...
1400983
  Косачова О.О. Соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 167-177


  Досліджено сучасний стан та базові проблеми використання можливостей телевізійної журналістики провідними бібліотеками Харкова. Визначено соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки.
1400984
  Зленко А. Соціокомунікативні аспекти розвитку студентського самоврядування українських вишів // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 137-159. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 7). – ISSN 2518-7600
1400985
  Жук О. Соціокомунікативні моделі "Я+Я" і "Я+ВІН" на регіональному телебаченні (творча особистість тележурналіста) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 231-238. – Бібліогр.: Літ.: С. 237; 13 поз. – ISSN 2078-1911
1400986
  Садівничий В.Ю. Соціокомунікативні параметри медичної преси підросійської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 377-383


  Аналізуються спеціалізовані медичні періодичні, продовжувані та серіальні видання. Протягом 1860-1919 рр. у дев"яти губерніях України їх видавалося понад 180 назв. У ролі видавців, засновників та редакторів виступили більш ніж 170 осіб: науковці, ...
1400987
  Хітрова Т. Соціокомунікативні технології формування історичної пам"яті в радянському комунікативному середовищі // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 25-33


  У статті проаналізовано медійну модель формування змісту й трансляції «історичної пам’яті» у межах радянського комунікативного середовища. Визначено специфіку використання маніпуляційних комунікативних стратегій у реалізації радянської «політики пам’я ...
1400988
  Воскобойнікова-Гузєва Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 1 (231). – C. 12-17. – ISSN 1029-7200


  Спираючись на моніторинг сайтів вітчизняних бібліотек та їхніх сторінок у соціальних мережах, автор розкриває особливий зріз національного інформаційного простору, який транслює світові позицію держави, громадянського суспільства, окремо взятого ...
1400989
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційна інженерія: об"єкт, предмет і методи дослідження / Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник, А.А. Федонюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 374-389. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; № 829). – ISSN 0321-0499
1400990
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційна інженерія: системна відповідь на виклики інформаційного суспільства / Н.Е. Кунанець, Г.І. Липак, В.В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – С. 96-100. – ISSN 2409-9805


  Метою дослідження є формування теоретичних засад, означення першочер- гових завдань і пріоритетних профілів розвитку соціокомунікаційної інженерії як нового напряму досліджень у галузі соціальних комунікацій та наведення прикладів застосування її ...
1400991
  Стехіна В. Соціокомунікаційний аспект дискурсу сучасних суспільних протестних рухів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 22-31


  У статті розглянуто особливості неформальних мовленнєвих спільнот в рамках соціокомунікаційних дискурсів, перераховано риси основних комунікаторів, визначено перспективи вивчення лідерів дискурсів суспільних протестних рухів на матеріалі ...
1400992
  Пастушенко О.В. Соціокомунікаційний аспект сучасних досліджень періодики як частини інформаційних ресурсів бібліотек // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 26-28. – ISBN 978-966-02-7337-5
1400993
  Воронова Л.М. Соціокомунікаційний вимір діяльності установ культури України в 1970–1980-ті рр. ХХ ст. / Л.М. Воронова, Н.С. Мартем"янова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 14-23. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто діяльність установ культури України в 1970-1980-ті рр. ХХ ст. в контексті реалізації ними соціально-комунікаційної функції. Виявлено, що в культурно-освітній роботі домінували адміністрування, надмірна централізація, чітка регламентація ...
1400994
  Кіслов Д.В. Соціокомунікаційний маркетинг як механзм державного управління:основні принципи // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 26-30. – ISSN 2307-6194
1400995
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційний підхід у бібліотекознавстві:інновація чи відновлення традицій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 11-18


  Розглянуто особливості подання теоретичних засад соціальних комунікацій
1400996
  Кропочева Н. Соціокомунікаційні аспекти діяльності галузевих бібліотек: спроба дискурсу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 34-43. – ISSN 2224-9516


  На прикладі функціонування Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В.О. Сухомлинського зроблено аспектний аналіз формування комунікаційних моделей галузевих бібліотек. Виокремлено базові терміни і концепти комунікаційної сфери книгозбірень цього ...
1400997
  Кунанець Н. Соціокомунікаційні канали передавання інформації в електронних бібліотеках / Наталія Кунанець, Антоній Ржеуський // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  Наведено дискурс формування соціокомунікаційних процесів у бібліотеках як вагомий складник трансляції соціальних знань. Запропоновано концепцію дослідження електронного репозитарію як соціокомунікаційного каналу передавання повідомлень з метою ...
1400998
  Василенко В. Соціокомунікаційні технології інмутації як негативний чинник впливу на процес формування іміджу ЗВО: способи нівелювання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 16-20. – ISSN 2076-9326


  Досліджено аспекти формування іміджу закладу вищої освіти, представлено характеристику елементів системи впливу соціокомунікаційних технологій розбалансування на цей процес. Розглянуто основні етапи реалізації стратегії нівелювання впливу ...
1400999
  Василенко В.Ю. Соціокомунікаційні технології формування іміджу закладу вищої освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Василенко Валерія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1401000
  Данильчук Д. Соціокомунікаційні чинники урбанонімічних інновацій меморативного характеру (на прикладі урбанонімів-меморативів тематичної групи "Герої Майдану / Герої Небесної Сотні") // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 46-56. – ISSN 2522-1272
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,