Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1401001
  Форкош С.М. "Соціодинаміка культури" А. Моля у контексті сучаcних зрушень методологічних досліджень культури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 61-72. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1401002
  Дергунов Ю.В. "Соціологічний марксизм" у дослідженнях пострадянських політичних трансформацій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 16-18
1401003
  Бесєдіна Г.О. "Соціологія градів" К. Болтанськи і К. Тевено як складова прагматичного повороту у соціальних науках XX ст. // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 39-42. – ISBN 978-966-285-410-7
1401004
  Каштанюк І.О. "Соціологія музики" Т. Адорно: проблема всезагального та національного у музиці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 85-87
1401005
  Зливкова О.О. "Соцмісто". До історії забудови Київського Лівобережжя / О.О. Зливкова, І.В. Шулешко // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 219-233. – ISBN 978-966-651-543-1
1401006
  Ковалів Ю. "Соцреалізм" - глухий кут історії літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 27-42. – ISSN 0236-1477
1401007
  Ковалів Ю. "Соцреалізм" - глухий кут історії літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 27-42. – ISSN 0236-1477
1401008
  Маценко О.М. Соціо-еколого-економічні індикатори сталого водокористування / О.М. Маценко, О.І. Маценко, С.О. Кальченко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 19-30. – ISSN 1726-8699
1401009
  Ольшанська О.В. Соціо-еколого-економічні чинники розвитку агросоціальної системи України / О.В. Ольшанська, А.О. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 109-117
1401010
  Данилов С.М. Соціо-економічні аспекти організації "розумного міста" // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 80-85. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
1401011
  Бакалінський М.Л. Соціо-етнолект the Mobspeak як джерело поповнення вокабуляру сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 40-45. – Bibliogr.: Літ.: С. 44-45; 16 поз.
1401012
  Ннаджі А. Соціо-культурне середовище розвитку комунікаційної технології в Нігерії / А. Ннаджі, Кхідімма // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 21-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
1401013
  Коломієць О.Г. Соціо-культурний аспект упередження агресивності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 250-257
1401014
  Гончар М.М. Соціо-лінгвальні особливості суспільно-політичної лексики // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 71-73
1401015
  Гірняк С. Соціо-ментальні характеристики української галицької інтелігенції кінця XIX - початку XX ст. як субкультури // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 193-199. – ISBN 978-617-7235-61-2
1401016
   Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування : навч. посіб. для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / [Л.А. Мельник, О.В. Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська]. – Київ : Бурнос С.О., 2017. – 111 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 110–111 та у підрядк. прим. – (Проект USAID "Посилення контролю за туберкульозом в Україні")
1401017
  Кочеткова І.В. Соціо-функціональна класифікація рекреаційних ландшафтів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 69-73


  Пропонується визначення рекреаційного ландшафту і підходи до їхньої класифікації. Ключові слова: рекреаційний ландшафт, антропогенний ландшафт, рекреаційні цикли. Предлагается определение рекреационного ландшафта и подходы к их классификации. Ключевые ...
1401018
  Надибська О.Я. Соціогуманітарне пізнання у контексті визначення цінностей та пріоритетів розвитку соціуму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 83-94. – ISSN 2072-1692
1401019
  Федоренко О. Соціодемографічні детермінанти соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 18-22. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати дослідження соціодемографічних детермінант соціальної інтеграції внутрішньо пере-міщених осібі з Донецької та Луганської областей, що внаслідок воєнного конфлікту вимушені були мігрувати в інші регіони України. Розглянуто такі ...
1401020
  Пугач А.В. Соціодинаміка рекламної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 75-85


  Аналізуються особливості впливу рекламної діяльності на зміну суспільної свідомості, особливо ціннісних орієнтирів українського суспільства. Ключові слова: рекламна діяльність, суспільство, суспільна свідомість, цінності. Анализируются особенности ...
1401021
  Пожуєва І.С. Соціодинамічна економіко-математична модель дослідження комплексних міграційних феноменів / І.С. Пожуєва, О.В. Коротунова, Т.І. Левицька // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 107-115. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1401022
  Третяк Ю.Ю. Соціодискурсивні параметри визначення ідентичності респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 474-483


  Статтю присвячено дослідженню і спробі категоризації ідентифікаційних ознак респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю. Статья посвящается исследованию и попытке категоризации идентификационных признаков респондента в жанре ...
1401023
  Гацька Л. Соціоекологічні ризики кризового та посткризового розвитку ринку праці в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-32. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті інституційні та соціоекологічні фактори формування легітимних і нелегітимних відносин між суб"єктами ринку праці в Україні в умовах фінансово-економічної кризи та післякризового розвитку. В статье рассмотрены институциональные и ...
1401024
  Волос С.В. Соціоекологія - інтегральна наука сучасності // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 126-129. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1401025
  Назарук М.М. Соціоекологія. Словник-довідник / М.М. Назарук. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 172с. – ISBN 966-7148-17-3
1401026
  Ксьонова О.В. Соціоекономіка як основа стратегії розвитку сільського господарства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "IAE") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 2013. – № 6 (224), червень. – С. 103-106. – ISSN 2221-1055
1401027
   Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) / В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 4-13. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1401028
  Логоша Р.В. Соціоекономічні основи бізнесу з виробництва біопалив на організаційному рівні / Р.В. Логоша, І.А. Семчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 175-187. – ISSN 2222-4459
1401029
  Руженський М.М. Соціоекономічні передумови інноваційного розвитку економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 23-24. – Бібліогр.: 8 назв
1401030
  Афанасьєа М.В. Соціоінженерний підхід до дослідження виборчої сфери // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 12-15. – ISBN 978-617-7069-57-6
1401031
  Палієнко С. Соціоісторична проблематика в радянській археології 1940-1960-х років: від цільових завдань до практичної реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 44-52. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1401032
  Стасюк Т.В. Соціокогнітивний підхід до вивчення терміна: аналіз визначень лінгвістів-когнітологів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 50-62
1401033
  Бистров Я.В. Соціокогнітивні параметри рекурентності лексичних повторів (на матеріалі англомовної прози) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 13-16. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті визначено парадигму лексичних повторів (ключових слів) у тексті, які виступають важливим літературним заосбом підвищення соціопрагматичної ефективності художнього тексту. Актуалізовані одиниці ментального лексикону головної героїні ...
1401034
  Кондрико А.А. Соціокодова система українських мас-медіа : монографія / А.А. Кондрико. – Запоріжжя : Інтер-м, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-160, 233-235. – ISBN 978-966-2672-22-0
1401035
  Олтаржевський Д.О. Соціокомунікативна ефективність внутрішнього корпоративного мас-медіа як один із чинників розвитку бізнесу (на прикладі корпоративного видання компанії IDS Group "Акваторія") // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 22-25


  У статті досліджується ефективність корпоративних видань та їх уплив на розвиток бізнесу. In the article it is researched the efficiency of corporative editions and their impact on development of business. Keywords: corporate edition, PR, ...
1401036
  Ісаєнко О.О. Соціокомунікативна модель медіаспоживання // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 86-91. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є конструювання соціокомунікативної моделі медіаспоживання на сучасному етапі розвитку суспільства засобами аналізу змістовного наповнення основних функцій медіакультури як феномена, який став усвідомлюватися одним з ключових факторів, що ...
1401037
  Немирович-Булгакова Соціокомунікативна роль наукової медичної бібліотеки науково-дослідної установи в епоху трансформацій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 29-30. – ISSN 2518-7341
1401038
  Кондратська В.Л. Соціокомунікативна специфіка етнічної преси Криму // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 28-31


  Кримський інформаційний простір унікальний і багатовимірний. Зростання національної самосвідомості і міжетнічної напруженості задають журналістиці межі і параметри висвітлення національної проблематики, мета яких - інформаційне врегулювання стосунків ...
1401039
  Стехіна В.М. Соціокомунікативний аспект досліджень масмедійного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 6-10


  Розглянуто соціальні и комунікативні компоненти в медіадослідженнях, соціолінгвістичні проблеми інтержаргону, суржику, мови політики. The article deals with social and communication components in media research, social and linguistic problems of ...
1401040
  Матвієнко О. Соціокомунікативний вимір досліджень сфери громадського харчування / О. Матвієнко, М. Цивін // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 228-232


  У статті запропоновано підхід до вивченння сфери громадського харчування як соціокомунікативної системи. Виявлено комунікативні функції сфери громадського харчування. Показано зв’язки сучасних соціокомунікативних функцій у історичному зв’язку. В ...
1401041
  Косачова О.О. Соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 167-177


  Досліджено сучасний стан та базові проблеми використання можливостей телевізійної журналістики провідними бібліотеками Харкова. Визначено соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки.
1401042
  Зленко А. Соціокомунікативні аспекти розвитку студентського самоврядування українських вишів // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 137-159. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 7). – ISSN 2518-7600
1401043
  Жук О. Соціокомунікативні моделі "Я+Я" і "Я+ВІН" на регіональному телебаченні (творча особистість тележурналіста) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 231-238. – Бібліогр.: Літ.: С. 237; 13 поз. – ISSN 2078-1911
1401044
  Садівничий В.Ю. Соціокомунікативні параметри медичної преси підросійської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 377-383


  Аналізуються спеціалізовані медичні періодичні, продовжувані та серіальні видання. Протягом 1860-1919 рр. у дев"яти губерніях України їх видавалося понад 180 назв. У ролі видавців, засновників та редакторів виступили більш ніж 170 осіб: науковці, ...
1401045
  Хітрова Т. Соціокомунікативні технології формування історичної пам"яті в радянському комунікативному середовищі // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 25-33


  У статті проаналізовано медійну модель формування змісту й трансляції «історичної пам’яті» у межах радянського комунікативного середовища. Визначено специфіку використання маніпуляційних комунікативних стратегій у реалізації радянської «політики пам’я ...
1401046
  Воскобойнікова-Гузєва Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 1 (231). – C. 12-17. – ISSN 1029-7200


  Спираючись на моніторинг сайтів вітчизняних бібліотек та їхніх сторінок у соціальних мережах, автор розкриває особливий зріз національного інформаційного простору, який транслює світові позицію держави, громадянського суспільства, окремо взятого ...
1401047
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційна інженерія: об"єкт, предмет і методи дослідження / Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник, А.А. Федонюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 374-389. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; № 829). – ISSN 0321-0499
1401048
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційна інженерія: системна відповідь на виклики інформаційного суспільства / Н.Е. Кунанець, Г.І. Липак, В.В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – С. 96-100. – ISSN 2409-9805


  Метою дослідження є формування теоретичних засад, означення першочер- гових завдань і пріоритетних профілів розвитку соціокомунікаційної інженерії як нового напряму досліджень у галузі соціальних комунікацій та наведення прикладів застосування її ...
1401049
  Стехіна В. Соціокомунікаційний аспект дискурсу сучасних суспільних протестних рухів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 22-31


  У статті розглянуто особливості неформальних мовленнєвих спільнот в рамках соціокомунікаційних дискурсів, перераховано риси основних комунікаторів, визначено перспективи вивчення лідерів дискурсів суспільних протестних рухів на матеріалі ...
1401050
  Пастушенко О.В. Соціокомунікаційний аспект сучасних досліджень періодики як частини інформаційних ресурсів бібліотек // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 26-28. – ISBN 978-966-02-7337-5
1401051
  Воронова Л.М. Соціокомунікаційний вимір діяльності установ культури України в 1970–1980-ті рр. ХХ ст. / Л.М. Воронова, Н.С. Мартем"янова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 14-23. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто діяльність установ культури України в 1970-1980-ті рр. ХХ ст. в контексті реалізації ними соціально-комунікаційної функції. Виявлено, що в культурно-освітній роботі домінували адміністрування, надмірна централізація, чітка регламентація ...
1401052
  Кіслов Д.В. Соціокомунікаційний маркетинг як механзм державного управління:основні принципи // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 26-30. – ISSN 2307-6194
1401053
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційний підхід у бібліотекознавстві:інновація чи відновлення традицій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 11-18


  Розглянуто особливості подання теоретичних засад соціальних комунікацій
1401054
  Кропочева Н. Соціокомунікаційні аспекти діяльності галузевих бібліотек: спроба дискурсу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 34-43. – ISSN 2224-9516


  На прикладі функціонування Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В.О. Сухомлинського зроблено аспектний аналіз формування комунікаційних моделей галузевих бібліотек. Виокремлено базові терміни і концепти комунікаційної сфери книгозбірень цього ...
1401055
  Кунанець Н. Соціокомунікаційні канали передавання інформації в електронних бібліотеках / Наталія Кунанець, Антоній Ржеуський // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  Наведено дискурс формування соціокомунікаційних процесів у бібліотеках як вагомий складник трансляції соціальних знань. Запропоновано концепцію дослідження електронного репозитарію як соціокомунікаційного каналу передавання повідомлень з метою ...
1401056
  Василенко В. Соціокомунікаційні технології інмутації як негативний чинник впливу на процес формування іміджу ЗВО: способи нівелювання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 16-20. – ISSN 2076-9326


  Досліджено аспекти формування іміджу закладу вищої освіти, представлено характеристику елементів системи впливу соціокомунікаційних технологій розбалансування на цей процес. Розглянуто основні етапи реалізації стратегії нівелювання впливу ...
1401057
  Василенко В.Ю. Соціокомунікаційні технології формування іміджу закладу вищої освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Василенко Валерія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1401058
  Данильчук Д. Соціокомунікаційні чинники урбанонімічних інновацій меморативного характеру (на прикладі урбанонімів-меморативів тематичної групи "Герої Майдану / Герої Небесної Сотні") // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 46-56. – ISSN 2522-1272
1401059
  Ухова А. Соціокультурна адаптаційна поведінка інтелектуального мігранта в новому середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-50. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Починаючи із другої половини ХХ ст., міграція набула світового масштабу, охопила всі континенти, різні соціальні верстви і групи суспільства, різні сфери суспільної життєдіяльності. Незважаючи на безліч позитивних аспектів, які несе міграція, існує й ...
1401060
  Чирва А.С. Соціокультурна адаптація міжнародних студентів в університетах України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 490-495. – ISSN 2312-5993


  У статті здійснено аналіз сучасного забезпечення соціокультурної адаптації міжнародних студентів в університетах України. Висвітлено сутність та особливості процесу. Встановлено три основні рівні соціокультурної адаптації міжнародних студентів в ...
1401061
  Яковенко М. Соціокультурна актуальність екзистенціалізму // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 84-91. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1401062
  Лакішик Д.М. Соціокультурна асиметрія американо-європейських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 74-82
1401063
  Гуменюк В.В. Соціокультурна база як складова туристичного потенціалу Івано-Франківщини // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.85-89
1401064
  Стьопченко Е. Соціокультурна взаємодія німців-колоністів Півдня України та їх сусідів-циган в поліетнічному оточенні // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – С. 402-418. – ISBN 978-966-02-4789-5
1401065
  Бадан А.А. Соціокультурна глобалізація як фактор універсалізації західних стандартів прав і свобод // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 12-16. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1401066
  Зінченко В. Соціокультурна глобалізація, трансформації наукового знання і постмодерна парадигма в соціальній філософії освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 162-185
1401067
  Бірюкова Т.Ф. Соціокультурна детермінанта соціалізації молоді у руслі євроінтеграції // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 17-23
1401068
  Борейко Ю.Г. Соціокультурна детермінанта феномену символічного насильства // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 5-8. – ISSN 2521-6570
1401069
  Гурова О.М. Соціокультурна детермінація називання осіб зі значенням "вік людини" в українській мові (діти і старі) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 13-16. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
1401070
  Ченбай Н.А. Соціокультурна детермінація науково-технічного знання в інформаційну епоху // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 40-49
1401071
  Левцун О.Г. Соціокультурна детермінація підприємницької поведінки : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.04 / Левцун О. Г.; НАН Укр. Ін-т соціол. – К., 1997. – 22л.
1401072
  Зотова В.А. Соціокультурна динаміка діяльності бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка / В.А. Зотова, О.Є. Матвійчук // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 78-83


  Розглянуто загальні тенденції розвитку бібліотек у ВНЗ як соціокультурних центрів.
1401073
  Волков С.М. Соціокультурна динаміка інституалізаційних, інтеграційних та регіоналізаційних процесів в мистецькій освіті України: культурологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Волков Сергій Михайлович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 28 с. – Бібліогр.: 23 назви
1401074
  Вишняк О.І. Соціокультурна динаміка політичних регіонів України : соціологічний моніторинг : 1994-2006 / О.І. Вишняк ; НАНУ, Ін-т соціології. – Київ, 2006. – 203 с. – ISBN 978-966-02-4171-2
1401075
  Верменич Я. Соціокультурна динаміка регіонального розвитку України: методологічні підходи дослідження // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (389), січень - березень. – С. 16-30. – ISSN 2664-4282
1401076
  Москвічова Ю.О. Соціокультурна динаміка розвитку Вінниччини періоду незалежності України (1991-2014 рр.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Москвічова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1401077
  Григоренко В.Л. Соціокультурна динаміка суспільства щодо соціального виховання дітей з інвалідністю: шлях до інклюзивної освіти / В.Л. Григоренко, О.І. Рассказова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 48. – С. 190-202. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471
1401078
  Антонюк О.В. Соціокультурна динаміка українського соціуму в умовах глобалізації // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 73–82
1401079
  Куцик П.О. Соціокультурна діалектика економічних систем / П.О. Куцик, Г.І. Башнянин, Б.М. Шевчик // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2017. – № 1 (75). – С. 71-83. – ISSN 1726-8699
1401080
  Бутко Л.В. Соціокультурна діяльність бібліотеки в умовах її цифровізації / Л.В. Бутко, Д.П. Василенко, В.І. Саранча // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 19-26. – ISSN 2409-9805
1401081
  Федорченко Н. Соціокультурна діяльність Богуславської ЦРБ: основні аспекти // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 23-25


  З досвіду роботи Богуславської ЦРБ
1401082
  Іскра С.І. Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у контексті духовної культури Поділля : Автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Іскра С.І. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1401083
  Лещук Г.В. Соціокультурна діяльність та інклюзивна освіта: точки дотику / Г.В. Лещук, О.В. Сорока // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 96-99. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1401084
  Погасій Л.П. Соціокультурна зумовленість мови // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 163-166. – ISSN 2076-1554
1401085
  Колосок Т.С. Соціокультурна ідентичність в умовах європейської інтеграції (на прикладі україно-чеських культурних зв"язків) : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Колосок Т.С.; Національна музична академія імені П.І.Чайковського. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1401086
  Стасевська О.А. Соціокультурна ідентичність постмодерну: проблема соціального конструювання // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 215-233. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1401087
  Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань / Лариса Нагорна ; НАН України ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-02-6125-9
1401088
  Рудніцька О.О. Соціокультурна інтеграція ромів в українську культуру ХХІ століття (на прикладі творчості Ігоря Крикунова та Петра Чорного) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.][та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 2226-0285
1401089
  Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Слабінська С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 198 л. – Бібліогр.: л. 179-198
1401090
  Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Слабінська С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1401091
  Муратов Д.Є. Соціокультурна інформація та її врахування у перекладі і підготовці перекладачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 103-105. – Бібліогр.: с. 105, Літ.: 6 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Досліджено соціокультурну інформацію при перекладі, а також комунікативні, культурні та лінгвокогнітивні чинники, які впливають на цей процес.
1401092
  Харламова Л.С. Соціокультурна компетентність майбутніх менеджерів : метод. рекомендації з вивч. навч. дисциплін "Укр. мова за проф. спрямуванням", "Інозем. мова за проф. спрямуванням", "Друга інозем. мова за проф. спрямуванням" / Л.С. Харламова ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кіровоград : [б. в.], 2014. – 118, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1401093
  Любарець В. Соціокультурна компетентність як необхідна складова в екскурсійній діяльності майбутнього фахівця сфери туризму // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 60-63. – ISSN 2075-1478
1401094
  Хоменко Н.В. Соціокультурна компетентність як освітній аспект життєдіяльності особистості // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 87-88
1401095
  Насєдкіна О.О. Соціокультурна компетенція мовної освіти // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 4/5 (446/447). – С. 9-14
1401096
  Сидорчук О.В. Соціокультурна компетенція та набутий досвід навчання студента як чинники впливу на ступінь засвоєння іншомовного матеріалу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 269-273
1401097
  Прудникова О.В. Соціокультурна комунікація в контексті становлення та розвитку інформаційної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 123-132


  Розглянута соціокультурна комунікація в контексті становлення та розвитку інформаційної культури. Показано, що суть комунікації полягає в діалоговій комплексності, у визнанні й розумінні, у кооперативному ефекті духовної інтеграції в конкретному ...
1401098
  Степанов В.Ю. Соціокультурна концепція еволюції інфомаційного середовища // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 61-67
1401099
  Петрушкевич А.В. Соціокультурна критика свідомого та несвідомого у структурі культуротворення: неофрейдизм // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 120-126. – ISSN 2226-3209
1401100
  Бойко Г.О. Соціокультурна мобільність як складова соціальної мобільності педагога // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 57-73. – ISBN 978-617-10-0462-7
1401101
  Носко А. Соціокультурна модель авторського редагування письменників кінця XIX - початку XX століття: епістолярна парадигма : монографія / Анастасія Носко ; [наук. ред. В.М. Галич]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 188, [2] с. – Бібліогр.: с. 170-188. – ISBN 978-617-7452-09-5
1401102
  Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство : [ монографія ] / Мар"ян Житарюк. – Львів, 2008. – 416с. – ISBN 5-8326-0159-9
1401103
  Хоменко А. Соціокультурна обумовленість виникнення й розвитку концепцій виховання XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 84-95. – ISSN 2312-5993
1401104
  Цвібель А.О. Соціокультурна обумовленість економічної діяльності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 134-136
1401105
  Пантелєєва І.А. Соціокультурна обумовленість падіння перфомансної декламації Стародавнього світу // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 149-156. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)
1401106
  Цвібель А.О. Соціокультурна обумовленість підприємництва // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 85-90. – ISBN 966-7943-03-8
1401107
  Каменський В.І. Соціокультурна основа планувальної структури міст індустріальної цивілізації (на прикладі Ріо-де-Женейро, Бостону та Санкт-Петербургу) // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 39-44 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
1401108
  Горенко Л. Соціокультурна парадигма українознавчої науки XXI століття: історія та перспективи розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 129-133
1401109
  Макаренко Є.А. Соціокультурна політика Ради Європи: перспективи та здобутки Європейського року міжкультурного діалогу / Є.А. Макаренко, О.С. Присяжнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 9-14
1401110
  Горлинський В.В. Соціокультурна регуляція процесів сталого розвитку і безпеки суспільства: гносеологічний вимір // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 125-132
1401111
  Горлинський В.В. Соціокультурна регуляція процесів сталого розвитку і безпеки суспільства: гносеологічний вимір (Частина 2) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 67-74
1401112
  Щербина А.М. Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації : монографія / Анатолій Щербина. – Київ : Академвидав, 2013. – 196, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 182-196. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-058-5
1401113
  Васильєва М.П. Соціокультурна рекреація і саморефлексія культури в проблемно-тематичному вимірі сучасної культурологічної освіти / М.П. Васильєва, О.Ю. Волох // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 75-82
1401114
  Ткачук М.А. Соціокультурна рецепція наукової спадщини Т. і Ф. Бугайко та О. Мазуркевича // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 277-288. – ISBN 978-617-7009-44-3
1401115
  Набруско І. Соціокультурна роль грошей у процесі споживання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 147-155. – ISSN 1563-3713
1401116
  Матюшина А.В. Соціокультурна роль мас-медіа у формуванні громадянського суспільства в Україні : комунікативний дискурс : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій :спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Матюшина А. В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр. : 8 назв.
1401117
  Матюшина А.В. Соціокультурна роль мас-медія у формуванні громадського суспільства в Україні:комунікативний дискурс : дис. ... канд наук із соціальних комунікацій. Спец 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Матюшина А.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 204 л. – Бібліогр.: л. 176 - 204
1401118
  Цінь Б. Соціокультурна складова соціалізації іноземних студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 47-50. – (Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз процесу соціалізації іноземних студентів. Обґрунтовано роль соціокультурної складової соціалізації іноземних студентів, яку розглянуто як сукупність певних компонентів: соціальної адаптації, соціального виховання, індивідуалізації. ...
1401119
  Покляцький С.А. Соціокультурна складова умов життя населення великих міст України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 198-209 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1401120
  Чхеайло І.І. Соціокультурна складова як домінантний фактор столого розвитку сучасного суспільства (український контекст) / І.І. Чхеайло, А.А. Чхеайло // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – C. 50-55. – ISSN 2073-803X
1401121
  Ларцев В. Соціокультурна спадщина в ролі фактора синергетичної еволюції людства та особистості // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.158-165. – ISBN 966-7653-02-8
1401122
  Паламарчук Лариса Соціокультурна спрямованість практичних робіт у курсі "Загальна географія" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 27-30. – Бібліогр. 3 назви
1401123
  Гуменюк Т.К. Соціокультурна сфера в умовах глобальних світоглядних трансформацій // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 11-13. – ISBN 978-966-602-335-6
1401124
  Фоменко Людмила Костянтинівна Соціокультурна трансформація медичного знання : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Фоменко Людмила Костянтинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1401125
  Ніколаєва Т.М. Соціокультурна характеристика підприємців України (1861-1914 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 95-107. – ISSN 0130-5247
1401126
  Ченбай Н.А. Соціокультурна цінність науково-технічного знання та соціальних технологій в інформаційному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 107-114
1401127
  Сорочук Л. Соціокультурне життя української діаспори як чинник збереження національної культури у Західному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-65. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема функціонування та збереження української народної традиції в умовах міграції. Вивчається специфіка українського культуротворення за межами Української держави. В статье исследуется проблема функционирования и сохранения ...
1401128
  Спинка Л.А. Соціокультурне підгрунтя легітимних політичних інститутів в умовах глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – 41-49. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1401129
  Руденко С.Б. Соціокультурне призначення та інституційна специфіка музею : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Руденко Сергій Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 40 назв
1401130
  Наколонко І.М. Соціокультурне програмування сфери здорового способу життя населення України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 259-267. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1401131
  Ушно І.М. Соціокультурне регулювання ділової активності: український контекст // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 86-95
1401132
  Капіца В.Ф. Соціокультурне регулювання трансформаційних процесів в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 330-334. – ISBN 978-966-177-064-4
1401133
  Бабенко Т. Соціокультурне середовище вищого навчального закладу як фактор розвитку конкурентоздатності фахівця // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 134. – C. 42-46. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1401134
  Чернова К. Соціокультурне середовище діаспори як простір ідентичностей та ідентифікацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціокультурне середовище діаспори як простір ідентичностей та ідентифікацій, різні наукові підходи до визначення цієї проблеми. Ключову роль у цьому аспекті відведено етнічній ідентичності, виявленню основних її індикаторів у середовищі ...
1401135
  Філіпчук Г. Соціокультурне середовище і лідерство // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 83-95. – ISSN 2616-3241


  "Розглядаються проблеми суспільної значимості формування якісних характеристик лідера у вимірі цивілізаційного й національного розвитку. Аналізуються соціально-педагогічні, політичні, етичні, культурологічні аспекти взаємовпливів середовища, ...
1401136
  Верстюк В.В. Соціокультурне середовище і процес формування світогляду М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 52-63. – (Історичні науки ; Т. 21)
1401137
  Капська А.Й. Соціокультурне середовище і ціннісні орієнтації особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 85-87. – (Педагогічні науки)


  У статті розкривається взаємозв"язок і взаємовплив ціннісних орієнтацій особистості; аналізується особистість як культурний об"єкт у певному соціумі.
1401138
  Афанасьєва Л. Соціокультурне середовище як референт модернізації сучасного українського міста / Л. Афанасьєва, І. Букрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 52-55. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено роль соціокультурного середовища в стратегічному плануванні розвитку міст та обґрунтовано дієвість соціологічних знань у вирішенні конкретних міських проблем, особливостей розвитку, функціонування та модернізації сучасного українського ...
1401139
  Жорнова О.І. Соціокультурне тло сучасних художніх практик : до ознак позиціонування учасника // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.158-166
1401140
  Килимистий С.М. Соціокультурний аналіз анімації в туризмі // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 142-146
1401141
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз гендерних стратегій: особливості сприйняття та викладання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 14-22. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
1401142
  Ходаківська Я. Соціокультурний аналіз літературознавства // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 134-141
1401143
  Малес Л. Соціокультурний аналіз міського простору // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 310-318. – ISBN 978-966-2241-22-8
1401144
  Тягло К.О. Соціокультурний аналіз тенденцій сучасної української літератури // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 115-122. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статье сделана попытка обобщенного анализа базовых тенденций современного украинского литературного процесса. На основе культурно-аналитического подхода раскрывается роль художественного произведения как объекта репрезентативной культуры. Выделяются ...
1401145
  Бугров В.А. Соціокультурний аналіз як метод філософських досліджень / В.А. Бугров, М.Ю. Русин // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 241-260. – ISBN 978-966-439-469-4
1401146
  Русин М.Ю. Соціокультурний аналіз як метод філософсько-естетичних досліджень / М.Ю. Русин, С.В. Руденко // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Метод соціокультурного аналізу посідає важливе місце в системі методологічних засад філософського пізнання. Історично формуючись в межах діалектичного мислення, цей метод розробляється у руслі методологічних проблем історико-філософського пізнання далі ...
1401147
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія в ситуації поліпарадигмальності соціологічного теоретизування // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 13-18. – ISBN 978-966-651-861-9


  Соціокультурний аналіз як нова пізнавальна стратегія прагне віднайти себе в існуючих матрицях соціологічного теоретизування. Проте очевидно, що з часом змінюються і самі їх координати.Тож таке знаходження себе повсякчас потребує перевизначення і тому ...
1401148
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Малес Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 428 л. – Бібліогр.: л. 367-428
1401149
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Малес Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 34 назви
1401150
  Литвинов О.О. Соціокультурний аспект англомовних номінацій зорової поведінки мовця // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 432-440


  Стаття присвячена розгляду соціокультурного аспекту номінацій невербального компонента комунікації "зорова поведінка" в сучасній англійській мові. Увага зосереджується на комунікативних функціях та соціокультурних характеристиках досліджуваних ...
1401151
  Ложечкін В. Соціокультурний аспект європейської інтеграції Республіки Польща (1989-2004 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 94-97. – ISSN 1728-9343
1401152
  Кікоть А.А. Соціокультурний аспект кольорової символіки в костюмному сценарії // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 130-137
1401153
  Матюша П.А. Соціокультурний аспект перекладу французьких та румунських назв військових структур українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 210-214.
1401154
  Римар Я.С. Соціокультурний вимір бідності в умовах кризового суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 173-179. – ISSN 2077-1800
1401155
  Гула Р.В. Соціокультурний вимір інформаційних війн XXI століття з погляду місця й ролі в них бібліотек / Р.В. Гула, І.Г. Передерій, В.В. Сажко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2021. – Вип. 60. – С. 7-23 ; вип. 60. – ISSN 2410-5333


  Розвиток процесів модернізації та трансформації, як у бібліотечній справі, так і у військовій теорії, визначає їхній детермінізм концептуальних змін у сутнісній природі цих соціальних інститутів і соціально-політичних феноменів, який і визначає ...
1401156
  Горошкіна О. Соціокультурний вимір навчання української мови як іноземної // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (198), листопад 2019. – С. 3-7
1401157
  Мисечко О. Соціокультурний вимір радянських шкільних підручників з англійської мови: ретроспективний аналіз // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 2 (72). – C. 26-34
1401158
  Гранчак Т. Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як інструмент формування національної пам"яті // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 7-14. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано соціокультурний дискурс національних бібліотек України, розкрито його специфіку, місце і роль у формуванні національної пам"яті. Наголошується на необхідності вироблення консенсусного підходу до формування концепту національної пам"яті, ...
1401159
  Онопрієнко М.В. Соціокультурний зміст високих технологій // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – C. 39-43. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1401160
  Веденєєв В.О. Соціокультурний зміст політичного процесу: методологічне підгрунтя дослідження проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 150-154. – ISSN 2077-1800
1401161
  Танцюра К. Соціокультурний і політичний розвиток Коста-Ріки 1949-1974 років у сучасних історичних дослідженнях // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 160-164. – ISSN 1998-4634
1401162
  Стахів М.О. Соціокультурний компонент формування комунікативної компетентності педагога: теорія і практика // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 73-98. – ISBN 978-617-10-0462-7
1401163
  Погрібна В.Л. Соціокультурний контекст акмеологічного аналізу професійної діяльності юриста / В.Л. Погрібна, І.В. Підкуркова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 74-80. – ISSN 2077-1800
1401164
  Давиденко Г.В. Соціокультурний контекст породження дискурсу німецької казки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 62-66
1401165
  Хорольська Т.А. Соціокультурний контекст ціннісного світовідношення особистості // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 124-131. – ISSN 2076-7382
1401166
  Світлинець О.В. Соціокультурний підхід до дослідження феномену туризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 63-74


  Розглядаються теоретико-методологічні засади філософського дослідження соціокультурних феноменів. Особлива увага приділяється аналізу соціокультурного підходу до вивчення феномену туризму. Рассматриваются теоретико-методологические основы философского ...
1401167
  Салі О. Соціокультурний підхід у підготовці майбутніх учителів-філологів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 296-308. – ISSN 2312-5993
1401168
  Петранговська Н.Р. Соціокультурний портфель як засіб формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 249-252. – (Серія : Педагогічні науки)
1401169
   Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / [Н.М. Авер"янова та ін. ; упоряд. К.А. Кобченко ; за заг. ред. М.І. Обушного] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – 382, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-640-241-1
1401170
  Марціновська Д. Соціокультурний потенціал кредології: католицизм епохи Папи Івана XXIII // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. – Чернівці, 2018. – № 1/2 (29/30). – С. 84-90. – ISSN 2224-0306
1401171
  Бушманова І.А. Соціокультурний простір інтелігенції Півдня України 1930-х рр. // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 8-11. – ISBN 978-617-7090-41-9
1401172
  Кузнєцова А.С. Соціокультурний простір міста в контексті модернізації українського суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 25-27
1401173
  Наулко В. Соціокультурний розвиток України на тлі модернізаційних процесів // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 220-222
1401174
  Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України : монографія / М.Ф. Юрій. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2008. – 738 с. – ISBN 966-7982-92-0
1401175
  Сайтарли І.А. Соціокультурний спадок ідеології споживання // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Розглянуто головні чинники, які вплинули на занепад соціальної культури в епоху постіндустріалізму. Социокультурное наследие идеологии потребления. Статья посвящена рассмотрению основных причин разложения социальной культуры в постиндустриальную ...
1401176
  Лукащук О. Соціокультурний статус вищої освіти: історико-соціологічний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 131-140. – ISSN 1563-3713
1401177
  Балабушевич Т.А. Соціокультурний статус росіян в Україні та проблеми формування національної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 117 : Історичні науки. – С. 35-40. – ISSN 1996-5931
1401178
   Соціокультурний та академічний аспекти адаптації іноземних студентів в університетах України / Н. Смолікевич, Н. Мукан, Л. Левицька, О. Шумська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 2 (181), липень. – C. 65-70. – ISSN 2308-4634
1401179
  Довбня В.М. Соціокультурний та історико-політичний контексти освітньої та наукової діяльності Г. Ващенка. Ст. 2 Філософсько-освітня рефлексія Г. Ващенка та її суспільно-політичне заломленняе // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 99-107
1401180
  Чудовська І.А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології : дис. ... д-ра соціолог. наук : 22.00.04 / Чудовська Ірина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 446 л. – Додатки: л. 396-416. – Бібліогр.: л. 417-446
1401181
  Чудовська І.А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Чудовська І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 39 назв
1401182
  Антонова О. Соціокультурний феномен сімей, які свідомо не бажають мати дітей, як об"єкт публічної політики // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 65-71. – ISSN 2664-3618
1401183
  Басара Г. Соціокультурний феномен українського провінційного міста доби Центральної Ради // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1401184
  Лубський В.І. Соціокультурний фон сучасного каламу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Назва "калам" випливає з самої сутності даного теологічного спря- мування. Як відомо, суть його полягає в раціонально-логічному обгрунтуванні релігійного вчення при широкому використанні філософських проблем, у підпорядкуванні філософії, науки, ...
1401185
  Щербяк Ю.А. Соціокультурний формат світогляду Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 76-78. – ISSN 1810-2131
1401186
  Сащук Г.М. Соціокультурний чинник інформаційної складової національної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 82-91
1401187
  Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні : Автореф. дис. ... канд. політ. наук.:23.00.02 / Нагорняк Т.Л.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
1401188
  Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні : Дис....канд.політ.наук.Спец.23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна; Донецький нац.університет. – Донецьк, 2000. – 214л. + Додатки:л.196-214. – Бібліогр.:л.172-193
1401189
  Пірська Х. Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору
1401190
  Пірська Х. Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 43-47. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1401191
  Кучерук Т. Соціокультурні аспекти глобалізації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціальні та культурні форми глобалізації економіки. Social and cultural forms of economic globalisation are examined.
1401192
  Панкова Ю.М. Соціокультурні аспекти глобальних економічних процесів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 74-79. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
1401193
  Позднякова-Кирбят"єва Соціокультурні аспекти диференціації середньої освіти : монографія / Е.Г. Позднякова-Кирбят"єва ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-213. – ISBN 978-966-599-389-6
1401194
  Риндзак О.Т. Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 120-127. – ISSN 1562-0905
1401195
  Голубович О. Соціокультурні аспекти інтеграціних процесів у добу глобалізації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 7-16. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
1401196
  Швець Дмитро Євгенійович Соціокультурні аспекти інформатизації вишої освіти : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Швець Д.Є.; ЗДІА. – Запоріжжя, 2004. – 177л. – Бібліогр.: л. 164-177
1401197
  Швець Дмитро Євгенійович Соціокультурні аспекти інформатизації вищої освіти : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук:22.00.04 / Швець Д.Є.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1401198
  Сащук Г.М. Соціокультурні аспекти інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 314-322


  Розглядається культурологічний контекст процесу інформатизації суспільства. Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна культура, віртуальна комунікація, кіберпростір. Рассматривается культурологический контекст процесса информатизации ...
1401199
  Ковальова Г.П. Соціокультурні аспекти кризи національної ідентичності в контексті глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 63-71
1401200
  Мотузенко Богдан Ігорович Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу : Дис... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Мотузенко Богдан Ігорович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 252 л. + Додаток: л. 198-252. – Бібліогр.: л. 176-197
1401201
  Мотузенко Богдан Ігорович Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук: 22.00.04 / Мотузенко Б.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1401202
   Соціокультурні аспекти права на комунікацію. – Київ : ЦВП, 1997. – 130с. – ISBN 9667181049
1401203
  Федорів Ярослава Романівна Соціокультурні аспекти просодичної органиізації висловлювань-невдоволень. : 10.02.04. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Федорів Ярослава Романівна; КДЛУ. – Київ, 2000. – 20 с.
1401204
  Чень Л.Я. Соціокультурні аспекти розвитку міських історичних монастирів в Україні // Проблемы теории и истории архитектуры Украины : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Одесс. гос. акад. строительства и архитектуры ; Архитектурно-художественный ин-т ; редколл.: А.В. Ковров, А.Б. Василенко, В.П. Уренев [и др.]. – Одесса, 2018. – Вып. 18. – С. 114-120. – ISSN 2519-4208
1401205
  Торушанко В.Р. Соціокультурні аспекти розвитку поліетнічного суспільства в межах регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 196-202. – Бібліогр.: 10 назв.
1401206
  Скорик А. Соціокультурні аспекти розвитку радянського телебачення 60-х років ХХ ст. / Андріана Скорик // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 294-311
1401207
  Козловський Є.В. Соціокультурні аспекти розвитку туризму в умовах глобалізації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 59-66. – Бібліогр.: 10 назв.
1401208
  Осипова Н.П. Соціокультурні аспекти становлення особистості: від Сковороди до сучасності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 155-161
1401209
  Константінова В. Соціокультурні аспекти урбанізаційних процесів на Півдні України (друга половина XIX - початок XX століття) / Вікторія Константінова ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : ЗНТН, 2011. – 99, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5931-7
1401210
  Удод О.А. Соціокультурні аспекти формування української нації в XIX ст. / О.А. Удод, М.Ф. Юрій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – 189-202. – ISSN 2312-2587
1401211
  Удод О.А. Соціокультурні аспекти формування української нації в XIX столітті / О.А. Удод, М.Ф. Юрій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 86-97. – ISSN 2312-2587
1401212
  Бакіров В. Соціокультурні бар"єри модернізації української вищої школи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 1 (75). – С. 8-13. – ISSN 1562-529Х
1401213
   Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні : колективна монографія / [М.О. Зайцев, М.В. Карповець, Т.В. Матусевич та ін.] ; за ред. Марії Петрушкевич ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", Каф. філософії та культур. менеджменту. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2022. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті та в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8041-12-0
1401214
  Комарніцький І.О. Соціокультурні виміри гостинного сервісу : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Комарніцький Ігор Олегович ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1401215
  Ліпич І.І. Соціокультурні виміри екологічної діяльності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 93-96. – ISSN 2072-1692
1401216
  Давидовський К.Ю. Соціокультурні виміри міжнародного фестивального руху: за результатами IV міжнародного музичного фестивалю "Віртуози планети" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 257-265
1401217
  Савельєв Ю. Соціокультурні виміри модернізації та економічний розвиток європейських суспільств: Україна в координатах цінностей та ідентичності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 3, липень - вересень. – С. 18-37. – ISSN 1563-3713
1401218
  Савченко А.А. Соціокультурні виміри правової культури // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 32-37. – ISSN 2226-0285
1401219
  Чудовська-Кандиба Соціокультурні виміри рекламних практик = The sociocultural dimensions of advertising practices : монографія / Ірина Чудовська-Кандиба. – Київ : КІС ; Студія "Нова сторінка", 2010. – 444, [4] с. : іл. – Парал. тит. арк. та анот. англ. мовою. – Бібліогр.: c. 405-426. – ISBN 978-966-2141-72-6
1401220
  Щепанська Х. Соціокультурні виміри слово-образу серця в українській поезії першої половини XIX століття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 112-118
1401221
  Кравець Л. Соціокультурні детермінанти динаміки метафори в мові української поезії // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 48-57. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано сплив Соціокультурних чинників на зміни метафори в українській поезії ХХ ст.
1401222
  Чернова К.О. Соціокультурні детермінанти модернізації вищої школи // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 341-346. – ISBN 978-966-171-387-0


  У доповіді розглянуті сучасні тенденції розвитку вищой школи. Основна увага приділена соціокультурним детермінантам модернізації вищої школи.
1401223
  Спинка Л.А. Соціокультурні джерела легітимності влади політичних інструментів // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 78-80
1401224
  Полісученко А.Ю. Соціокультурні домінанти комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 20-27. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
1401225
  Семенова О. Соціокультурні дослідження українсько-білоруського пограниччя: до історіографії питання // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 24-38. – ISSN 2664-4282
1401226
  Подковенко Т. Соціокультурні засади концепції "живого права" Євгена Ерліха / Т. Подковенко, К. Чорна // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (28). – С. 18-24. – ISSN 2524-0129
1401227
  Костишин Е. Соціокультурні засади материнства та дитинства в українській історичній традиції / Е. Костишин, В. Грицанюк, В. Логвиненко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 67-73. – ISSN 2308-4634
1401228
  Владимиренко В.Є. Соціокультурні засади та еволюція типів раціональності : Дис... канд. філос.наук: 09.00.11 / Владимиренко В. Є.; МО України, Укр., держ. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 1994. – 203л. – Бібліогр.:л.181-203
1401229
  Владимиренко Вячеслав Євгенович Соціокультурні засади та еволюція типів раціональності : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Владимиренко Вячеслав Євгенович; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 25 с.
1401230
   Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві : матеріали міжнародної наукової конференції, 21-22 листопада 2003 р. – Харків : ХДАК, 2003. – 240 с. – ISBN 966-7352-70-6
1401231
  Чередник О. Соціокультурні константи розвитку системи освіти України (друга половина ХХ ст.) / О. Чередник, Ю. Руденська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 236-246. – ISSN 2077-1827
1401232
  Вергун Д.В. Соціокультурні контексти проектування та функціонування концепту іміджу : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Вергун Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Центр гуманіт. освіти НАН України. – Київ, 2016. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 172-187
1401233
  Вергун Д.В. Соціокультурні контексти проектування та функціонування концепту іміджу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Вергун Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1401234
  Вергун Д.В. Соціокультурні контексти функціонування іміджу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 130-138
1401235
  Крупко О.І. Соціокультурні концепти життя/смерть у мовній картині світу Ліни Костенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 112-125. – ISSN 2413-5593
1401236
   Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України = Sociocultural factors in building Ukraine population" mental immunity to foreign manipulations of consciousness = Социокультурные механизмы формирования ментального иммунитета против внешних манипуляций сознанием населения Украины / [В. Горовий, В. Попик, О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2015. – 226, [2] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7723-6
1401237
  Таранова К. Соціокультурні мільо в класовій структурі українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-48. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується концепція соціокультурних середовищ (мільо). Розглянуті основні теоретичні засади концепції, що викладені в роботах Міхаеля Фестера та Штефана Граділа. В ході даного огляду уточнено понятійний конструкт "соціокультурні середовища" ...
1401238
  Нечипоренко А. Соціокультурні мнемотехніки моди // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 438-446. – ISSN 2300-1062
1401239
  Грабовський С. Соціокультурні норми у вимірах постмодерної доби // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 7-26. – ISSN 2227-1503
1401240
  Андоверова А. Соціокультурні обставини формування особистості майбутньої королеви Вікторії // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 33-35
1401241
  Набруско І. Соціокультурні особливості споживчої поведінки як категорії соціального аналізу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 95-100. – ISSN 1810-2131
1401242
  Драган-Іванець Соціокультурні особливості текстів про моду в українських ЗМІ / Драган-Іванець, В.В. Чуревич // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – C. 60-69. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 57). – ISSN 2410-5333
1401243
  Лозовий В.С. Соціокультурні особливості українського народу і державотворчі процеси в добу революції (1917 - 1921 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 340-350. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1401244
  Чернова К. Соціокультурні особливості українців Румунії // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-78.
1401245
  Щербаков Р.М. Соціокультурні параметри формування іміджу підприємств сфери громадського харчування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  У статті досліджено специфіку формування іміджу підприємств громадського харчування в соціокультурному контексті. Проаналізовано природу виникнення іміджу як соціокультурного феномену, визначено основні блоки моделювання іміджу в соціокультурному ...
1401246
  Москвічова Ю.О. Соціокультурні передумови виникнення романтизму: світоглядно-естетичні орієнтири // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 203-207. – ISSN 2226-3209
1401247
  Свириденко Д.Б. Соціокультурні передумови зародження та генези європейських університетів: контекст академічної мобільності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 9-13. – ISSN 2226-3209
1401248
  Федорок В. Соціокультурні передумови розвитку етнотуризму на Прикарпатті в період незалежности України // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 350-356. – ISSN 2300-1062
1401249
  Кудря І.Г. Соціокультурні передумови російскої моделі модернізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 116-125


  Стаття представляє собою аналіз соціокультурного контексту російської моделі модернізації і є спробою продемонструвати, що російська форма модернізації в багатьох своїх аспектах обумовлена культурно-цивілізаційним типом російського суспільства. Ключові ...
1401250
  Грама Т.Б. Соціокультурні передумови та ідейні засади театру абсурду // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 128-130. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1401251
  Держко І.З. Соціокультурні передумови формування класичної метафізики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 6-10. – ISSN 2077-1800
1401252
  Ліснича В.М. Соціокультурні потреби громадян: реалізація та задоволення в умовах плюралістичної сегментації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ліснича Вікторія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1401253
  Тормахова А.М. Соціокультурні практики в теорії дігімодернізму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 121-123
1401254
  Стецюк І.І. Соціокультурні принципи гармонійної трансформації міського середовища : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Стецюк Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1401255
  Артімонова Т. Соціокультурні пріоритети молоді: проблема визначення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 109-116. – ISSN 2078-1016
1401256
  Вовк О.В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20 - х - на початку 30 - х років 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Вовк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 244л. + Додатки : л.214-217. – Бібліогр. : л.218-244
1401257
  Вовк О.В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20 -Х - на початку 30 -Х років 20 століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук. : 09.00.12 / Вовк О. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1401258
  Чернова А.О. Соціокультурні репрезентації у французькому рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 404-412


  Стаття присвячена вивченню поняття соціокультурних репрезентацій, а саме їх ролі, функцій та особливостей використання при створенні французького рекламного дискурсу. Відповідно до цих критеріїв у статті представлено класифікацію соціокультурних ...
1401259
  Ушакова Ж.С. Соціокультурні розбіжності Сходу і Заходу України : проблеми збереження національної ідентичності українців у контексті глобалізаційних викликів // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 285-292
1401260
  Костенок І.В. Соціокультурні складові державного механізму сприяння інституціоналізації місцевого самоврядування : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Костенок Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1401261
  Дороз В. Соціокультурні стереотипи в контексті крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 72-80
1401262
  Любимова С. Соціокультурні стереотипи в різних жанрах американського медійного дискурсу середини минулого століття // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2021. – С. 96-106. – (Серія : Філологія ; т. 24, № 1). – ISSN 2311-0821
1401263
   Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції", 2-3 квітня 2010 р. / Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред.: А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 508 с.
1401264
  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Трухачов О.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1401265
  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Трухачов О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 196 л. – Бібліогр.: л. 177-196
1401266
  Шкляр В. Соціокультурні та політичні моделі журналістики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 5-9. – ISBN 966-294-186-0
1401267
  Іванченко А.С. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Іванченко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182л. – Бібліогр.: л.172-182
1401268
  Іванченко А.С. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Іванченко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1401269
   Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 5-9 листоп. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т, Каф. дизайну ; [редкол.: О.В. Чепелюк, І.О. Кузнецова, М.В. Колосніченко та ін.]. – Херсон : ХНТУ, 2018. – 339, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. "Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97799-5-3
1401270
  Грабовська І. Соціокультурні типи "української людини" та їх поведінкові виявлення (філософсько-світоглядний аналіз) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 88-95. – ISBN 966-628-104-X
1401271
  Грабовська І. Соціокультурні типи "української людини" та їх поведінкові виявлення (філософсько-світоглядний аналіз) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 9-14. – ISSN 0130-7037
1401272
  Поліщук Ю. Соціокультурні трансформації в сучасній Україні як об"єкт дослідження вітчизняних науковців // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 2 (82), березень - квітень. – C. 4-26. – ISSN 2524-0137
1401273
  Поліщук Ю. Соціокультурні трансформації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 391-408. – ISSN 2524-0137
1401274
  Культенко В.П. Соціокультурні трансформації доби модерну та постмодерну // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 12-18. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1401275
  Таранюк Г. Соціокультурні трансформації охорони здоров"я в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 1, січень - березень. – С. 95-117. – ISSN 1563-3713
1401276
  Михайлишин О.Л. Соціокультурні трансформації та модернізація як детермінанти розвитку архітектури міжвоєнної Волині // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 215-226. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1401277
  Арабаджиев Д.Ю. Соціокультурні тренди та український контекст патріотичного виховання молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 87-90. – ISSN 2077-1800
1401278
  Фадєєв В. Соціокультурні тренди та українські перспективи / Володимир Фадєєв. – Київ : Стилос, 2009. – 194с. – ISBN 978-966-8009-81-5
1401279
  Афоніна О.С. Соціокультурні умови розвитку музичного мистецтва в Україні кінця XX – початку XXI століть // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 113-118. – ISSN 2226-3209
1401280
  Нападиста В.Г. Соціокультурні умови філософських пошуків в Україні XIX - початку XX століття // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Розгляд соціокультурних умов філософських пошуків на теренах України у XIX - на початку XX ст., свідчить про те, що філософська думка в межах колишньої Російської імперії ніколи не зазнавала сприятливого впливу як з боку політичних інституцій так і з ...
1401281
  Коваленко Г.М. Соціокультурні фактори в номінації ключових понять моди XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 259-268. – ISBN 966-581-481-8
1401282
  Івашина О.Ф. Соціокультурні фактори інституційної модернізації суспільства / О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина, Л.Ф. Новікова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 8 (535) : Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. – С. 4-11. – ISSN 2222-4459
1401283
  Сокурянська Л. Соціокультурні фактори конструювання і трансформації громадянської ідентичності сучасного студентства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-70. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновані результати аналізу чинників конструювання громадянської ідентичності сучасного українського студентства за вісями: інституційна, ресурсна та практична. На основі аналізу таких ресурсів, як культурний капітал та ціннісні ...
1401284
  Богдашина О.М. Соціокультурні фактори розвитку історичної науки на українських землях у другій половині XIX - на початку XX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 198-210. – ISBN 978-966-623-661-9
1401285
  Петренко І.В. Соціокультурні фактори формування комунікативної компетенції представників чоловічої та жіночої статі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 152-155
1401286
  Подаряща О.І. Соціокультурні функції сучасних мас-медіа України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 123-126. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1401287
  Божок О. Соціокультурні чинники варіативності корпоративної культури державного управління // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 10-16. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
1401288
  Балакірєва О.М. Соціокультурні чинники відторгнення на ринку праці в Україні та країнах Західної і Східної Європи / О.М. Балакірєва, І.І. Локтєва // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (60). – C. 20-30. – ISSN 1681-116Х
1401289
  Білоус А. Соціокультурні чинники громадянського суспільства : Центральна Європа та Україна / А. Білоус, Я. Пасько // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.125-128. – ISSN 1728-9343
1401290
  Чудовська-Кандиба Ірина Анатоліїївна Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації : Дис....канд. соціолог. наук: 22.00.06 / Чудовська-Кандиба Ірина Анатоліїївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 186л. + Додатки: 184-186. – Бібл.:л.:167-184
1401291
  Чудовська-Кандиба Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації. : 22.00.06. Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук. / Чудовська-Кандиба І. А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с.
1401292
  Перепелиця Тетяна Григорівна Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків : Автореф... кандид. соціолог.наук: 22.00.06 / Перепелиця Тетяна Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1401293
  Перепелиця Т.Г. Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків : 22.00.06: Дис. ... канд. соціолог. наук / Перепелиця Т.Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 202л. – Бібліогр.:л.175-188
1401294
  Рахманов О.А. Соціокультурні чинники інституціоналізації підприємництва в Україні : монографія / Олександр Рахманов ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 179 с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-179 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-398-8
1401295
  Кляшторний О.М. Соціокультурні чинники конституювання стандартів якості освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 132-142


  Проаналізовано вплив соціокультурних чинників на конституювання конкретно-історичних стандартів освіти. Ключові слова: освіта, вища освіта, якість освіти, стандарти якості освіти, соціокультурні чинники, політичні традиції, самореалізація ...
1401296
  Черненко Н.А. Соціокультурні чинники концептуалізації поняття ДОБРОЧЕСНІСТЬ в просторі давньоримської лінгвокультури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 351-363


  У дослідженні розглянуто особливості вербалізації латинського концепту VIRTUS як етноспецифічної іпостасі гіперконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ, котрі репрезентують детермінованість його семантики загальним культурно- історичним контекстом римської державності. ...
1401297
  Нестеренко Г.О. Соціокультурні чинники національної самоідентифікації українців // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 55-69
1401298
  Яковлев А.О. Соціокультурні чинники націотворення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 170-176. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1401299
  Сидоренко С.І. Соціокультурні чинники процесу аналітизації в історіїї англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 208-212
1401300
  Лозовий В. Соціокультурні чинники революційних та державотворчих процесів в Україні (1917 - 1921 рр.) // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 251-262. – ISBN 978-617-7062-20-1
1401301
  Галицький Р. Соціокультурні чинники розвитку натуралістичних тенденцій в образотворчому мистецтві пізнього середньовіччя // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 558-564. – ISSN 1992-5514
1401302
  Князьков С. Соціокультурні чинники споживання лікарських засобів у крос-національному та внутрішньоукраїнському вимірах // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (14). – С. 60-68. – ISSN 2306-3971
1401303
  Павченко В.М. Соціокультурні чинники сучасних освітньо-виховних студій вищого навчального закладу // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  У статті обгрунтовані чинники модернізації інтелектуально-освітніх практик ВНЗ, їх адекватність завданням формування гуманістичної професійної культури фахівця сенситивного суспільства.
1401304
  Павченко В.М. Соціокультурні чинники сучасних освітньо-виховних студій вищого навчального закладу // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 368-373. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
1401305
  Зеленкевич Л.П. Соціокультурні чинники та соціальні ризики децентралізації в сільських громадах (на прикладі Запорізької області) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Зеленкевич Ліана Півлівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1401306
  Бондаренко К.І. Соціокультурні чинники формування міграційної політики в суспільстві, що трансформується : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Бондаренко К.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 202л. – Бібліогр.: л. 176 - 202
1401307
  Бондаренко К.І. Соціокультурні чинники формування міграційної політики в суспільстві, що трансформується : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: спец. 23.00.03 / Бондаренко К.І.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 12 назв
1401308
  Сусська О.О. Соціокультурологічний та неофункціоналістський підходи до вивчення мультимедіатизації та персоніфікації інформаційного обміну // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 198-207. – ISBN 978-966-2229-90-5
1401309
  Садова У.Я. Соціокультурологічні імперативи розвитку туристичної сфери України: міграційний аспект // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 47-53
1401310
  Гірняк С.П. Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови (кінець XIX - початок XX століття) : монографія / Світлана Гірняк ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Просвіт, 2018. – 617, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 456-514 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7624-62-1
1401311
  Суханова К.Ю. Соціолект Кокні та проблема його перекладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 68-71. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1401312
  Александрова О. Соціолект молоді як об"єкт дослідження соціолінгвістики та його стилізація в кінодіалозі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 181-185. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1401313
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як об"єкт лінгвістичних досліджень (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 45-50. – ISBN 966-581-481-8
1401314
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму (на матеріалі англійської мови 90-х років 20 - початку 21 століття) : Дис. ... канд. філол. наук: Спец. 10.02.04 - германські мови / Р.В. Боднар ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 271 л. + Додатки: л. 217- 271. – Бібліогр.: л. 188-216
1401315
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму (на матеріалі англійської мови 90-х років 20 - початку 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Боднар Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1401316
  Грицайчук К.М. Соціолінгвальна репрезентація України у французькому медійному дискурсі в 2013 році // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – C. 181-190


  Статтю присвячено дослідженню лексико-стилістичних особливостей та функціонування соціолінгвальної репрезентації України на матеріалі французької преси. У роботі розглянуто поняття соціолінгвальної репрезентації, а також надано характеристику ...
1401317
  Дорда В.О. Соціолінгвальні параметри американського студентського сленгу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 20-27. – ISSN 2077-804X
1401318
  Стасюк О.С. Соціолінгвальні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів і дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Стасюк Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 306 л. – Додатки: л. 238-306. – Бібліогр.: л. 196-237
1401319
  Стасюк О.С. Соціолінгвальні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів і дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Стасюк Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1401320
  Шумарова Н.П. Соціолінгвістика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.П. Шумарова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 157, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 148-154. – Бібліогр.: с. 146-147 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-854-8
1401321
  Васильєва Л.П. Соціолінгвістика в південнослов"янських країнах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 37-47. – ISSN 0027-2833
1401322
  Русанівський В.М. Соціолінгвістика і діалектологія // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 0027-2833
1401323
  Римашевський Ю. Соціолінгвістика і лінгвокультурологія: спільне та відмінне у підходах до вивчення взаємодії мови та культури // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 31-37. – Бібліогр.: С. 36; 12 поз.
1401324
  Шумарова Н.П. Соціолінгвістика і стилістика: система кореляцій // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 28-36


  У статті йдеться про загальні предмети соціально-лінгвітичних та стилістичних досліджень, а також специфіку концепцій з огляду методологічних позицій кожної науки. In the article it is considered the common subjects of socio-linguistic and ...
1401325
  Руда Н.В. Соціолінгвістика та неолінгвістика // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 51-52. – ISBN 978-966-439-983-5
1401326
   Соціолінгвістика та парадигмальні зсуви у сучасному світі / Social linguistics and paradigm shifts in modern world = Social Linguistics and Paradigm Shifts in Modern World : 15 April 2021 : міжнар. наук. онлайн конф., 15 квіт. 2021 р. / 15 April 2021 / [Taras Shevchenko National University of Kyiv]. – Київ : [б. в.], 2021. – 149, [1] с. : табл. – Ст. англ., укр. мовами. - Дані обкл.: Taras Shevchenko National University of Kyid. Social Linguistics and Paradigm Shifts in Modern World. 15 April 2021. Соціолінгвістика та парадигмальні зсуви у сучасному світі. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-520-102-2
1401327
  Гулак А. Соціолінгвістика у школі. Дослідження мовної ситуації як приклад учнівського проєкту для участі в МАН // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 40-45
1401328
  Лактіонова А.В. Соціолінгвістика: генеза і розвиток проблематики досліджень // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 92-102
1401329
  Іванова О.Ю. Соціолінгвістична валоризація: мовний вибір у двомовному середовищі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 103-113
1401330
  Воїнов В.В. Соціолінгвістична варіативність лексем/freedom та equality в американських соціокультурних контекстах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 9-16. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджуються мало відомі аспекти функціонування лексем liberty та equality з метою встановлення співвідношення в їх змісті універсальних та партикулярних цінностей. У ролі соціолінгвістичної перемінної виступає ціннісна орієнтація різних соціальних та ...
1401331
  Ущина Валентина Антонівна Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному дискурсі : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Ущина Валентина Антонівна; Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк, 2002. – 208л. – Бібліогр.: л. 183 - 208
1401332
  Ущина Валентина Антонівна Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Ущина В.А.; КНУТШ. – Луцьк, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1401333
  Мацюк Г.П. Соціолінгвістична проблематика в історії мовознавства: типологічна перспектива опису // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 242-253. – ISBN 978-966-1673-17-4
1401334
  Кришталь У. Соціолінгвістична ситуація в освітніх навчальних закладах смт. Ширяєве // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 63-68. – ISBN 978-617-689-129-1
1401335
  Мацюк Г.П. Соціолінгвістичне "зчитування" світу повсякденності: мовні практики українців Холмщини та Південного Підляшшя в Першу світову війну (1914-1918 рр.) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 17-44. – ISSN 0027-2803
1401336
  Белей Л. Соціолінгвістичне висвітлення терміна "мовний ландшафт" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 36-40. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1401337
  Велика А. Соціолінгвістичне опитування курсантів та працівників міліції м. Одеси про мовну ситуацію в Україні // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 72-77. – Бібліогр.: С. 76-77; 8 назв
1401338
  Пономаренко Ангеліна Соціолінгвістичний "майстер-клас" у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 187-189
1401339
  Клименко О.С. Соціолінгвістичний аспект англо-американских запозичень у сучасній французькій мові новітнього періоду: до питання про нормалізацію англіцизмів. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Клименко О.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1401340
  Опаіц Г.В. Соціолінгвістичний аспект вивчення категорії адресата мовлення // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 190-192. – ISBN 978-966-96911-8-7
1401341
  Павленко В.В. Соціолінгвістичний аспект вивчення медіатекстів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 25-27


  Стаття присвячена дослідженню соціолінгвістичного аспекту медіатекстів. На прикладі статей із газет "The Sun" і "The Times" продемонстровано, як використовують мову представники різних соціальних груп. The article deals with the sociolinguistic aspect ...
1401342
  Князь Т.М. Соціолінгвістичний аспект дослідження фразеологізмів у медійному дискурсі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 1. – C. 3-13. – ISSN 2312-0665
1401343
  Трифонов Р.А. Соціолінгвістичний аспект інтертекстуальності в листах Василя Симоненка / Р.А. Трифонов, Г.В. Яновська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1401344
  Асіїв Л. Соціолінгвістичний аспект морфонологіЇ // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 102-113. – (Серія філологічна ; вип. 70). – ISSN 2078-5534
1401345
  Осокін М.В. Соціолінгвістичний аспект у сучасних теоріях ідеології // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 102-107. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядаються основні концепції ідеології у предметному полі сучасних соціально-філософських досліджень. Basic conceptions of ideology in the subject field of modern socially-philosophical researches are examined in the article.
1401346
  Оржицький І. Соціолінгвістичний вимір художнього тексту: мовна ситуація в Латинській Америці крізь призму літератури // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 151-158. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1401347
  Андрієнко Л. Соціолінгвістичний зміст термінопоняття "фольклоризація мови" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1401348
  Фаріон І.Д. Соціолінгвістичний контекст статусу руської (української) мови у правових документах (кінець XVI - перша половина XVII ст.) // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 507-516. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1401349
   Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики : Збірник матеріалів / С.Я. Єрмоленко, А.Ю. Пономаренко, С.А. Яременко, Л.В. Любарська, А.В. Гривко, Н.С. Карпенко, Л.М. Кривенко, У.Г. Воліковська; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства; Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Яременко С.А., Любарська Л.В., Гривко А.В., Карпенко Н.С., Кривенко Л.М., Воліковська У.Г.; За ред. А.Ю. Пономаренко. – Київ : НДІУ, 2006. – 96с.
1401350
  Остапчук О.О. Соціолінгвістичний профіль української мови у світлі сучасних славістичних досліджень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1401351
  Голікова Н.С. Соціолінгвістичний словник : [словник-довідник] / Н.С. Голікова, В.В. Корольова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства [та ін.]. – Дніпропетровськ : Акцент, 2015. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 235-239. – ISBN 978-617-7109-70-8
1401352
  Бондаренко М.К. Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондаренко Мар"яна Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 187-194. – Бібліогр.: л. 195-232
1401353
  Бондаренко М.К. Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондаренко Мар"яна Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1401354
  Марченко Н.В. Соціолінгвістичний чинник минулого і сьогодення у сучасному бутті лужицьких сербів // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 77-88. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається соціолінгвістичний чинник впливу на буття серболужицьких слов"ян як в історичному, так і в сучасному вимірах. Наголошується на тому, гцо демографічний, соціальний, психологічний, політико- економічний, та релігійні чинники ...
1401355
  Зацний Ю.А. Соціолінгвістичні аспекти вивчення словникового складу сучасної аглійської мови : навчальний посібник / Ю.А. Зацний, Т.О. Пахомова, В.Ю. Зацна ; МОНУ, Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2004. – 284 с. – ISBN 966-599-255-4
1401356
  Фудерер Т.О. Соціолінгвістичні аспекти дослідження мовного конфлікту в Україні // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 108-120. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано сучасні підходи в дослідженнях конфліктної мовної взаємодії та напрями термінологізації поняття «мовний конфлікт» в українській соціолінгвістиці. Обгрунтовано, що соціальні практики, пов’язані із застосуванням мов в Україні, ...
1401357
  Ткач Л.О. Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови в працях професора Лариси Масенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1401358
  Ткач Л. Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови у працях професора Лариси Масенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 40-46. – ISSN 0130-5263
1401359
  Чайка Л.В. Соціолінгвістичні аспекти досліджень вербального конфлікту // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 28-33
1401360
  Бондаренко О.М. Соціолінгвістичні аспекти перекладу рекламних текстів / О.М. Бондаренко, О.І. Грушевська // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 3 (139). – С. 292-295
1401361
  Бондаренко О.М. Соціолінгвістичні аспекти перекладу рекламних текстів / О.М. Бондаренко, О.І. Грушевська // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 3 (139). – С. 292-295
1401362
  Сербенська О. Соціолінгвістичні засади Івана Франка // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-14. – ISSN 1682-3540
1401363
  Хоменко І.А. Соціолінгвістичні засади редагування драматичних радіосценаріїв / І.А. Хоменко, В.І. Фоменко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 9-13


  У дослідженні здійснено спробу сформулювати наукові принципи, що дозволять удосконалити літературний сценарій радіовистави. Проаналізовано відповідність стандартів редагування щодо радіоп"єси, традиційних прийомів виправлення журналістських творів щодо ...
1401364
  Гуйванюк Н. Соціолінгвістичні коментарі у "Граматиці української мови" Василя Сімовича // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 78-87. – Бібліогр.: С. 78-87; 7 назв
1401365
  Нужна К.А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Нужна Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 262 л. – Додатки: л. 217-262. – Бібліогр.: л. 185-216
1401366
  Нужна К.А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Нужна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1401367
  Мойсеєнко Н.Г. Соціолінгвістичні особливості публікацій британського жіночого журналу "Grazia" / Н.Г. Мойсеєнко, Л.В. Сізова // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 11-18. – ISSN 2307-4558
1401368
  Михальчук О.І. Соціолінгвістичні параметри багатомовності: європейські засади й українська дійсність // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5. – С. 42-57. – ISSN 0027-2803
1401369
  Гарлицька Т. Соціолінгвістичні параметри міського мовлення на тлі прозових творів С. Жадана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
1401370
  Сафонова Н.А. Соціолінгвістичні принципи навчання іноземних мов // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 83-88. – ISSN 2313-500Х


  "Розглянуто соціолінгвістичні принципи навчання іноземних мов у контексті традиційного підходу до викладання іноземних мов. При залученні соціолінгвістичного аспекту до викладання іноземних мов необхідні нові матеріали для навчання, які забезпечують ...
1401371
  Саплін Ю.Ю. Соціолінгвістичні проблеми лексичної антонімії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 22-25. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1401372
  Кирда-Омелян Соціолінгвістичні реалії в мовленнєвому етикеті англійців / Кирда-Омелян, О.О. Письмення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 196-202. – ISSN 2524-0056
1401373
  Кирда-Омелян Соціолінгвістичні реалії в мовленнєвому етикеті англійців / Кирда-Омелян, О. Письменна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено результати аналізу праць зарубіжних науковців, письменників, літературних критиків, в яких досліджуються різні аспекти культури та суспільної поведінки англійців (негласні правила й норми, що регулюють спілкування у різноманітних ...
1401374
  Потятиник Уляна Олексіївна Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалі періодики США) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Потятиник Уляна Олексіївна; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – 246 л. + Додатки: л. 189 - 246. – Бібліогр.: л. 164 - 189
1401375
  Потятиник Уляна Олексіївна Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалі періодики США) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Потятиник У.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1401376
  Харченко О.В. Соціолінгвістичні та психолінгвістичні особливості мови тележурналістики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 643-652. – ISBN 966-581-481-8
1401377
  Соплін Ю. Соціолінгвістичні функції українських неофіційних політичних номінацій // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 126-133.


  У статті йдеться про соціально-мовні функції неофіційних іменувань політичних партій та політиків України, зокрема в політичному та медійному дискурсах, які розрізняються cвоїм концептуальним навантаженням. The article deals with sociolinguistic ...
1401378
  Васильєва Т.О. Соціолінгвістичні чинники дискурсу урядових паблік рілейшнз як інституційного // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 79-85. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1401379
  Головаха Є. Соціолог Євген Головаха: Українці можуть з гордістю святкувати День Незалежності" / спілкувалася Світлана // Світ. – Київ, 2021. – Серпень (№ 31/32)
1401380
  Червінська Т. Соціологи в пошуку // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 2


  Про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі "Соціологічні науки", що проводив факультет соціології нашого університету. Перші місця здобули студенти провідних соціологічних вишів України. Це: Артемій Дейнека, Анастасія Фітісова та ...
1401381
  Якубський Б. Соціологичний метод у письменстві. – Київ : Слово, 1923. – 64, [3] с. – Підпис В. Данилевича на тит.стор. від 24.04.25 р.
1401382
  Когут В.І. Соціологізація класичних управлінських теорій та їхнє застосування в управлінні громадськими організаціями // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 252-258. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Проаналізовано особливості управлінських підходів, поширених у різні історичні часи, досліджено погляди основних теоретиків управління, процес соціологізації класичних управлінських теорій, а також їхній вплив на управління в громадських організаціях.
1401383
  Бохан А.В. Соціологізація та екологізація підприємництва — запорука екологічної безпеки суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-33.
1401384
  Яковенко Ю. Соціологістика: передумови становлення, концептуальний зміст і перспективи розвитку / Ю. Яковенко, О. Коваленко // Соціальна психологія : Український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-20.
1401385
  Гордієнко Н.М. Соціологічна архетипіка: аналіз теоретико-методологічних засад та постмодерної практики в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (81). – С. 32-41. – ISSN 1681-116Х


  На основі комплексного аналізу теоретико-наукознавчого статусу соціологічної архетипіки в системі сучасних соціогуманітарних знань обгрунтовано її концептуально-методологічні засади, репрезентовані у концептосистемі базових положень про: предметну ...
1401386
  Ромах О.В. Соціологічна база дослідження відчуття страху та тривожності в мас-медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 28-36. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
1401387
  Ніколенко В.В. Соціологічна думка В.К. Липинського: правова держава, гетьманат і хліборобський клас // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 4. – C. 74-82. – ISSN 2077-1800
1401388
   Соціологічна думка України : навчальний посібник / М.В. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчанов, В.П. Спепаненко; МФ "Відродження". – Київ : Заповіт, 1996. – 424 с. – (Трансформація гуманітарной освіти Україні). – ISBN 5-7707-1076-4
1401389
  Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття : Hавч. посiбн. / О.І. Погорілий; Мiжн. фонд "Вiдpодження". – Київ : Либідь, 1996. – 224 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 5-325-00001-2
1401390
   Соціологічна енциклопедія / ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – Київ : Академвидав, 2008. – 456с. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 978-966-8226-67-0
1401391
  Тарасенко В. Соціологічна епістемологія: проблеми і можливості / В. Тарасенко, І. Майструк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 162-176. – ISSN 1563-3713
1401392
  Бова А. Соціологічна інтерпретація інфраправа // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.17-31
1401393
  Ненько О.Є. Соціологічна концептуалізація гумористичного дискурсу як прояву політичної свідомості : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.01 / Ненько О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1401394
  Ненько О.Є. Соціологічна концептуалізація гумористичного дискурсу як прояву політичної свідомості : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Ненько О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 225 л. + Додаток: л. 219-225. – Бібліогр.: л. 198-218
1401395
  Туленков М.В. Соціологічна концептуалізація організаційної взаємодії як форма соціальної солідарності // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 189-201. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 14). – ISSN 2226-2849
1401396
  Пилипенко Я.С. Соціологічна концептуалізація поняття "глобальний конфлікт" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 161-171. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
1401397
  Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних питань : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М. В. ; КНУТШ ; ф-т соціології ; каф. теорії та історії соціології. – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр. : л.197-224
1401398
  Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних систем : автореф. дис. ... канд.соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
1401399
  Музика І.В. Соціологічна концепція права Ю.С. Гамбарова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 24-27. – ISSN 2219-5521


  Розкриваються погляди вченого на предмет юридичної науки, витоки права, систему джерел права, методи дослідження права.
1401400
  Сподарець М.П. Соціологічна концепція української літератури професора ХІНО В. Коряка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. – (Серія "Філологія" ; вип. 80). – ISSN 2227-1864
1401401
  Павлєга О.С. Соціологічна методологія у соціальній політиці: вітчизняний досвід та перспективи використання : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Павлєга Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1401402
   Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – 99, [1] с. – Ст. укр., фр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-15-2
1401403
  Яковенко Ю. Соціологічна наука є. А методологічні проблеми де? / Ю. Яковенко, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 46-54. – ISSN 1810-2131
1401404
   Соціологічна наука і освіта в Україні : збірник наукових праць. – Київ : МАУП, 2000-. – ISBN 966-608-070-2
Вип. 1 : Концептуальні засади становлення та розвитку соціологічної науки і освіти в Україні. – 2000
1401405
   Соціологічна наука і освіта в Україні : Збірник наукових праць. – Київ : МАУП, 2000-. – ISBN 966-608-070-2; 966-608-284-5
Вип. 2 : Соціологія в контексті сучасних соціальних змін. – 2003
1401406
  Сусська О. Соціологічна наука між Сциллою і Харибдою сучасного меркантилізму і наукового пізнання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 47-57. – ISSN 1563-3713
1401407
  Вакуленко С.М. Соціологічна освіта в Україні в контексті Болонського процесу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 164-167. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1401408
  Вакуленко С.М. Соціологічна освіта в Україні в контексті Болонського процесу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 164-167. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1401409
  Волович В.І. Соціологічна освіта в Україні та проблеми підготовки фахівців з соціологічних дисциплін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-12. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються проблеми статусу соціологічної освіти в Україні. Аналізуються теоретичні та методичні проблеми забезпечення якості викладання соціології для нефахівців та як фахової дисципліни, зокрема, особливості підготовки бакалаврів, спеціалістів та ...
1401410
  Майкова Е. Соціологічна освіта і Болонський процес // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 33-39. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
1401411
  Шапошникова І.В. Соціологічна оцінка культурного капіталу студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 69-72. – ISSN 2077-1800
1401412
  Лобанолва А. Соціологічна підготовка майбутніх педагогів як чинник ефективної превенції девіантної поведінки підлітків та молоді / А. Лобанолва, Л. Кучерявенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (967/968). – С. 33-37. – ISSN 0131-6788
1401413
  Мусієздов Олексій Соціологічна проблематика в дослідженнях усної історії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 83-90. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1401414
  Литвин А. Соціологічна рефлексія еволюції та функцій грошей // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 82-87. – ISSN 1810-2131
1401415
  Мельниченко А.А. Соціологічна рефлексія феномену бідності в контексті концепції сталого розвитку / А.А. Мельниченко, С.В. Мельниченко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 59-69. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
1401416
  Кобан О.Г. Соціологічна теорія права Є. Ерліха : автореф. канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Кобан Ольга Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1401417
  Кобан О.Г. Соціологічна теорія права Є. Ерліха : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кобан Ольга Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 177-203
1401418
  Штепа К. Соціологічна теорія релігії Еміля Дюркгема і школа М. Грушевського : (відбитка з Записок Ін-тів Педагог. Професійної Освіти та Соціального Виховання в Ніжені, кн. XII, 1932 р.) / проф. Костянтин Штепа. – Ніжен : Держдрукарня
I-III. – 1932. – С. 46-74. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1401419
   Соціологічна теорія: традиції та сучасність : курс лекцій / В. Тарасенко, В. Танчер, А. Ручка, В. Бурлачук, Л. та ін. Аза; [ В. Тарасенко, В. Танчер, А. Ручка, В. Бурлачук, Л. Аза та ін. ]; НАНУ; Ін-т соціології НАНУ; Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ; за ред. А. Ручки. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2007. – 364с. – ISBN 966-02-4026-0
1401420
  Кузьмін В.В. Соціологічна характеристика студентів-сирот. як окремої соціальної групи у ВНЗ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 113-118. – ISSN 2077-1800
1401421
  Церковняк-Городецька Соціологічна школа в контексті розвитку світрової фольклористики. Теоретична концепція Еміля Дюркгейма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціологічну концепцію Еміля Дюркгейма та її місце у світовій фольклористиці. Pays attention to sociological conception of Emile Durkheim its influence and place in the word folkloristics.
1401422
  Савчук К. Соціологічна школа міжнародного права В. М. Корецького / К. Савчук, О. Кресін // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 580-583. – ISSN 1026-9932
1401423
  Міхаела Мокану Соціологічне бачення фінансового аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 391-399. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1401424
  Олійник О. Соціологічне дослідження безпечних умов праці в контексті гідної праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 25-30 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-6912 01
1401425
  Мраморнова О.М. Соціологічне дослідження мовленевої взаємодії: метод конверсаційного аналізу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 42-47. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті в межах дискурсивної традиції дослідження мовленевої взаємодії,розглядається метод конверсаційного аналізу.
1401426
  Чугаєвський В.Г. Соціологічне дослідження молоді, що входить до неформальних об"єднань // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 100-104. – ISBN 966-594-559-9
1401427
   Соціологічне дослідження правового виховання школярів / І.К. Туркевич, В.О. Котюк, О.В. Катрич, Н.Г. Ткачук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 88-92. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье изложены результаты конкретно-социологических исследований правового воспитания учащихся средних общеобразовательных школ г. Киева. На основании обобщения данных исследований авторы предлагаю отдельные рекомендации по совершенствованию ...
1401428
  Мушинка М. Соціологічне дослідження про українців у Словаччині // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
1401429
  Горбов В.В. Соціологічне дослідження як необхідний елемент освітнього аудиту вищого навчального закладу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5 (121), травень. – С. 23-29. – ISSN 2077-1800


  У статті аналізуються передумови та актуальність виникнення освітнього аудиту в Україні. Наводяться результати емпіричного дослідження якості освітніх послуг у ВНЗ України.
1401430
  Давиденко А.О. Соціологічне забеспечення управління кадровими процесами у сфері державної служби: структура та функції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 11-18. – ISSN 2077-1800
1401431
  Пилипенко В. Соціологічне метатеоретизування у 1980-1990-х роках: філософські аспекти деяких альтернатив позитивістській специфікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, квітень - червень. – С. 121-142. – ISSN 1563-3713
1401432
  Мусиєздов А. Соціологічне обгрунтування практики конструювання бренду міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-84. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриті типові помилки у практиці створення бренду міста та запропоновано обґрунтування необхідності використання соціологічних досліджень для посилення якості брендингової діяльності. Сприйняття соціального світу є однією з ключових умов ...
1401433
  Боровик О.Б. Соціологічне опитування на блозі бібліотеки ВДНЗУ "УМСА" - ефективний метод вивчення портеб користувачів // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 30-34. – ISBN 978-966-285-103-8
1401434
  Швець Д.Є. Соціологічне опитування як механізм моніторінгу задоволеності студентів станом навчально-виховного процесу / Д.Є. Швець, О.О. Турба // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 237-243. – ISSN 2072-1692
1401435
  Григорович В.Р. Соціологічне опитування як підхід до вивчення механізмівдержавного управління в галузі охорони здоров"я : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 115-118 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1401436
  Петрушина Т.О. Соціологічне осмислення модернізації сучасного українського суспільства // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 5. – С. 3-20. – ISSN 1815-2066


  Доведено, що проведена трансформація українського суспільства за своєю суттю є не модернізацією, а неоліберальним експериментом під модерністським прикриттям, що відкинув Україну з когорти найбільш промислово і науково розвинених країн на периферію ...
1401437
  Тарабукін Ю.О. Соціологічне осмислення феномену міста як об"єкта міждисциплінарних досліджень // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 208-222. – ISBN 978-966-2229-90-5
1401438
  Караїм О.А. Соціологічне підгрунтя вдосконалення використання ландшафтного потенціалу Західного Полісся на прикладі Шацького національного парку / О.А. Караїм, В.В. Демчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 100-105. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1401439
  Боровський О.О. Соціологічний аналіз громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Розглянуто проблеми соціологічного аналізу громадянського суспільства. Виконано верифікацію цього терміна та побудовано типологію об"єктів, завдяки яким можливо адекватно оцінювати стан громадянського суспільства.
1401440
  Нелуп Н.М. Соціологічний аналіз динамічного розвитку релігійно-церковного життя в незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Автор аналізує стан релігійно-церковного життя в незалежній Україні, де завдяки демократизації українського суспільства, всілякій підтримці та допомозі держави релігійні організації набули безпрецедентного для нашої історії інтенсивного розвитку, про ...
1401441
  Городецька О.Г. Соціологічний аналіз ефективності використання різних виборчих систем у сучасній Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 91-95. – ISSN 2077-1800
1401442
  Гацков М. Соціологічний аналіз і логос . Експланаторна схема аналітичної соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 143-161. – ISSN 1563-3713
1401443
  Поплінська О.М. Соціологічний аналіз поглядів на природу суїцидальної поведінки особистості / О.М. Поплінська, В.Ж. Богайчук // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 189-193
1401444
  Дзядик Ю. Соціологічний аналіз результатів виборів. Глобальні аспекти / Ю. Дзядик, В. Ковтунець // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-35.
1401445
  Горбань Ю.А. Соціологічний аналіз структури української нації в науковому доробку Микити Шаповала (початок XX ст.) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 49-53. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (5))
1401446
  Мельник В.І. Соціологічний аспект попередження органами поліції злочинів, пов"язаних з торгівлею людьми, в сільській місцевості // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 139-146
1401447
  Щербина В.Л. Соціологічний вимір концепції електронно-цифрового суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію "цифрового суспільства" Д. Тапскотта з погляду соціологічної теорії. Зроблено висновок про те, що Д. Трапскотт розвиває свою концепцію у межах системного підходу.
1401448
  Бакіров В.С. Соціологічний вимір модернізації вищої освіти // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 44-55. – ISSN 2078-7782


  Класичні університети переживають глибоку трансформацію своєї соціокультурної місії в умовах постіндустріального суспільства.
1401449
  Ніколенко В.В. Соціологічний вимір наукової спадщини І.Я. Франка // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 2, iss. 2. – C. 57-65. – ISSN 2618-1274
1401450
  Соболевська О. Соціологічний вимір осмислення самостійної роботи студентів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 88-93. – ISSN 1810-2131
1401451
  Довгаль І.В. Соціологічний вимір поняття "соціальний діалог" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 77-80. – ISSN 2077-1800
1401452
  Костицький В. Соціологічний зміст правового регулювання функцій Національного банку України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 63-74. – ISSN 2413-6433
1401453
  Шелухін В. Соціологічний круглий стіл "Мислення та свідомість: від абстракцій до полону науки" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  26 листопада 2015 р. на базі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася ІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених Philosophed-2015, загальною темою якої була заявлена ...
1401454
  Андрусяк Т. Соціологічний метод в дослідженні української правової думки // Ерліхівський журнал : наукове видання / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т ; редкол.: М. Никифорак, А. Цибуляк-Кустевич, П. Пацурківський [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1. – С. 5. – ISSN 2522-4883
1401455
  Зражевська Н.І. Соціологічний метод у теорії літератури 30-х років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 25. – С. 154-159. – (Серія "Філологічні науки")
1401456
  Мацюк Г.П. Соціологічний напрям у мовознавстві й українська лінгвістична традиція (кінець ХІХ-30-40 рр. ХХ ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 256-263. – Бібліогр.: Літ. : с.с.262-263;
1401457
  Шкіль Л.Л. Соціологічний нігілізм Еміля Дюркгейма: втеча від життя // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 190-192
1401458
  Олещук К. Соціологічний підхід до розуміння права в спадщині Станіслава Дністрянського // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 21-27. – ISSN 2306-3974
1401459
  Сарковіч Л. Соціологічний підхід у дослідженні культурних змін протягом етапу С II. Екологічні чи ідеологічні зміни (або обидва)? // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 75. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1401460
  Матюшко Б.К. Соціологічний підхід як теоретична складова шевченкознавства Михайла Драгоманова (стаття перша) // Актуальні проблеми філософії та соціології : науково-практичний журнал / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2018. – Вип. 23. – С. 21-24. – ISSN 2410-3071
1401461
  Нельга О. Соціологічний погляд на етнорелігійний чинник формування політичної нації в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 127-137. – ISSN 1563-3713
1401462
  Хилько М. Соціологічний погляд на природне довкілля // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2012. – № 2 (41). – С. 197-200. – ISSN 1681-116Х
1401463
  Чопей В. Соціологічний портрет сучасного студента: досвід українських дослідників // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 145-150


  Визначаються місце та роль таких ціннісних орієнтирів сучасних студентів, як досягененя успіху, навчання, створення сім"ї, дозвілля, тощо.
1401464
  Подольська Є. Соціологічний портрет сучасного студента: теоретико-методологічні підходи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-33. – ISSN 1682-2366
1401465
  Тарасенко В. Соціологічний портрет сучасної молоді: спроба аналітичного огляду // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 59-67. – ISSN 2078-1016
1401466
  Любива Т. Соціологічний портрет членів громадських організацій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 26-28. – ISSN 1563-3713
1401467
  Дзьобань О.П. Соціологічний та аксіологічний напрямки сучасних правових досліджень: загальне бачення / О.П. Дзьобань, В.Л. Яроцький // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 5-13. – ISSN 2616-6798
1401468
  Сердюк О.В. Соціологічний та порівняльно-правовий підходи в дослідженні проблем злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 61-73. – ISBN 966-8467-41-8
1401469
  Шаповал В.М. Соціологічні антрнопологічні виміри розвитку філософії права в Україні // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.129-131. – ISBN 966-568-656-9
1401470
  Черниш Н.Й. Соціологічні аспекти вивчення взаємозв"язків між глобалізацією та пандемією COVID-19 // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (75). – С. 9-16. – ISSN 1681-116Х
1401471
  Іванов В.Ф. Соціологічні аспекти методології та моделі масової комунікації // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 121-132
1401472
  Яцура Е.Г. Соціологічні аспекти формування відкритого суспільства:освітній вимір // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академия України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 248-256. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 4 (14)). – ISSN 2075-7190
1401473
  Шандор Ф.Ф. Соціологічні виміри інституту релігії / Ф.Ф. Шандор, О.П. Бартош, К.К. Борщ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 268-271. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1401474
  Коржов Г. Соціологічні виміри кібербулінгу: сутність, наслідки, стратегії подолання / Г. Коржов, М. Єнін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4, жовтень - грудень. – С. 103-120. – ISSN 1563-3713
1401475
  Зборовський Анатолій Соціологічні візії безпеки життєдіяльності особистості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 27 : фото
1401476
   Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – 137, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-28-2
1401477
   Соціологічні дискурси : матеріали ІІ Міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 12 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Соціол. асоц. України, Дніпропетров. обл. від-ня. – Дніпро : Формат А+, 2019. – 95, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97734-6-3
1401478
   Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць. – Луганськ, 2001-
№ 4. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1401479
   Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць. – Луганськ, 2001-
№ 5. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1401480
   Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць. – Луганськ, 2001-
№ 6. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1401481
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 8, 10, 11. – 1994
1401482
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : Іінформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 12/15. – 1995
1401483
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 16. – 1996
1401484
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 17/18. – 1996
1401485
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України, 1992-
Вип. 19/20. – 1997
1401486
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України, 1992-
Вип. 22. – 1998
1401487
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 24. – 1999
1401488
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1992-
Вип. 31. – 2005
1401489
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1992-
Вип. 32. – 2006
1401490
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство культ. і туризму України;Нац.парламентська б-ка. – Київ, 1992-
Вип. 34. – 2008
1401491
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство культ. і туризму України; Нац.парламентська б-ка. – Київ, 1992-
Вип. 35. – 2008
1401492
  Махонюк О.В. Соціологічні дослідження міграційної мобільності молоді України: досвід та перспектив / О.В. Махонюк, М.М. Біль // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 2 (104). – С. 47-56. – ISSN 1562-0905
1401493
  Лисогорова Н. Соціологічні дослідження проблем формування та розвитку української громади Латвії / В. Павлюк // Вісник Інституту досліджень діаспори / Інститут досліджень діаспори. – Київ, 2007. – Рік 13, ч. 1. – С.4-6.
1401494
  Щерба Г. Соціологічні дослідження розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 82-92


  Стаття присвячена перспективам розвитку транскордонного співробітництва на польсько-українському прикордонні. Показано вплив регіонального співробітництва на прискорення національної економічної інтеграції. На основі аналізу результатів соціологічних ...
1401495
  Тягло К. Соціологічні дослідження сучасного українського мистецтва: спроба виявлення молодіжного тренду // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 266-269. – ISSN 2309-8406
1401496
  Золотар О.О. Соціологічні дослідження у виборчому процесі як чинник інформаційної безпеки // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – С. 91-97. – ISSN 2616-6798
1401497
  Михайленко О. Соціологічні дослідження щодо засуджених до позбавлення волі / О. Михайленко, Н. Бородовська // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 70-76.
1401498
   Соціологічні зрізи українського суспільства : (моніторинг соціально-економічних очікувань населення 2005-2014 рр.) : наукова доп. / [Балакірєва О.М. та ін. ; наук. керівництво О.М. Балакірєвої] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАНУкраїни, 2015. – 77, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7738-0
1401499
  Чепак В.В. Соціологічні інтерпретації освіти: спроба типологізації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 175-184
1401500
  Сорока Ю. Соціологічні методи для вирішення актуальних завдань практики вищої освіти: action research // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 21-24. – ISSN 1562-529Х


  Огляд характеристик та принципів дослідження в дії (action research) та актуалізації в цьому контексті соціологічних методів та відповідних дослідницьких компетентностей викладачів.
1401501
  Різун В. Соціологічні методи дослідження в журналістикознавстві / В. Різун, М. Хилько, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-26. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Описано використання інтерв?ю й опитування в журналістикознавчих дослідженнях. Рассмотрено использование интервью и опросы в журналистиковедческих исследованиях. The article describes the interview and surveys in journalism researches.
1401502
  Воднік В.Д. Соціологічні методи дослідження злочинності неповнолітніх // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 154-163. – ISSN 0201-7245
1401503
  Сердюк О.В. Соціологічні методи оцінки ефективності діяльності органів кримінального переслідування (методологічні аспекти) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 49-54. – ISSN 1563-3349
1401504
  Лейн Д. Соціологічні наслідки двадцяти років перетворень: як зближуються Схід і Захід? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С.20-42. – ISSN 1563-3713
1401505
  Загарницька І.І. Соціологічні орієнтири осмислення феномену дитинства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 228-236. – ISSN 2072-1692
1401506
  Глинська Л. Соціологічні підходи до аналізу освіти як методологічна основа її модерації // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 82-89. – ISSN 2306-3974
1401507
  Шинкаренко О.Є. Соціологічні підходи до прогнозування електоральної поведінки та результатів виборів // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 297-302. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті проаналізовано основні підходи прогнозування електоральної поведінки, які вирішують завдання не тільки науки і практичної діяльності політиків, політичних партій безпосередньо в ході проведення виборних кампаній, а й виступають найважливішим ...
1401508
  Лисенко О.Я. Соціологічні погляди Івана Франка / О.Я. Лисенко. – К., 1958. – 156с.
1401509
  Калініченко В.Я. Соціологічні погляди Івана Франка. : Дис... канд. філософ.наук: / Калініченко В.Я.; КДУ ім. Т.Шевченка. Кафедра історії філософії. – К., 1956. – 228, VIIIл. – Бібліогр.:л.I-VIII
1401510
  Іванцов О.Г. Соціологічні проблеми ліквідаторів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 28-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1401511
   Соціологічні проблеми радянського суспільства. – К, 1971. – 242с.
1401512
   Соціологічні проблеми сучасного технічного прогресу. – К, 1968. – 202с.
1401513
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1401514
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (2). – 2013. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401515
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401516
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (4). – 2014. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401517
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (5). – 2014. – 75 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401518
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (6). – 2015. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401519
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (7). – 2015. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401520
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (8). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401521
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (9). – 2016. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401522
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Гаврилюк С.В., Арцишевський Р.А. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3971
№ 1 (10). – 2017. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401523
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Гаврилюк С.В., Арцишевський Р.А. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3971
№ 2 (11). – 2017. – 64, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401524
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3971
№ 1 (12). – 2018. – 66, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401525
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3971
№ 1 (14). – 2019. – 78, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401526
  Поклад В.І. Соціологічні та психологічні аспекти кримінології / В.І. Поклад, О.С. Звонок ; за заг. ред. О.М. Литвинова ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 178-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-101-1
1401527
  Кулянда М.І. Соціологічні та психологічні питання ухвалення рішення у суді апеляційної інстанції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 51-57. – ISSN 2413-6433
1401528
  Пашук А.І. Соціологічні та суспільно-політичні погляди С.А. Подолинського / А.І. Пашук. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1965. – 219 с.
1401529
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорії аномії Е. Дюркгейма, Р. Мертона та теорії соціального контролю і регулювання Т. Хірши, К. Реклеса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С.46-49. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорій аномії та теорій соціального контролю і регулювання. Статья посвящена анализу некоторых социологических теорий девиантного поведения, а именно теорий аномии и ...
1401530
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорії аномії Е. Дюркгейма, Р. Мертона та теорії соціального контролю і регулювання Т. Хірши, К. Реклеса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорій аномії та теорій соціального контролю та регулювання. Посвящено анализу некоторых социологических теорий девиантного поведения, а именно теорий аномии и теорий ...
1401531
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорія культурного переносу Г. Тарда, теорія диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорія стигматизації, теорія конфлікту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 26-30. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорії культурного переносу Г. Тарда, теорії диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорії стигматизації і теорії конфлікту. This article analyzes the sociological ...
1401532
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорія культурного переносу Г. Тарда, теорія диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорія стигматизації, теорія конфлікту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 32-36. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме: теорії культурного переносу Г. Тарда, теорії диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорії стигматизації і теорії конфлікту. Статья посвящена анализу некоторых ...
1401533
  Колобков В.В. Соціологічні теорії Едварда Росса / В.В. Колобков. – Окр. відб. з Збірника наукових праць аспірантів кафедр суспільни, 1959. – 117-128с.
1401534
  Судин Д.Ю. Соціологічні теорії міфу: основні концепції та їхні представники // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 69-76. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1401535
  Чепак В.В. Соціологічні теорії мотивації та їх використання у процесі управління освітою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 82-92. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Мотивація - один з найбільш важливих чинників ефективного управління. Автор аналізує деякі сучасні мотиваційні теорії, зокрема такі, як теорія потреб Маслоу, Херцберга, Врума та Локе. У всіх цих теоріях звертається увага на різні аспекти мотивації. Ось ...
1401536
  Марчук В.П. Соціологічні теорії права в Німеччині. Історія і сучасність / В.П. Марчук; МОУ. ЧДУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : ЧДУ, 1998. – 127с.
1401537
  Дембіцький С. Соціологічні тести: сутність і валідизація // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 3, липень - вересень. – С. 140-155. – ISSN 1563-3713
1401538
   Соціологія. – К, 1992. – 177с.
1401539
   Соціологія : Курс лекцій. – Київ : Заповіт, 1996. – 344с. – ISBN 5-7763-2588-9
1401540
  Якуба О.О. Соціологія : навчальний посібник для студентів / О.О. Якуба; МФ "Відродження". – Харків : Константа, 1996. – 192 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 5-7707-9244-2
1401541
  Попова І.М. Соціологія : пропедевтичний курс : підручник для студентів внз / І.М. Попова; МФ "Відродження". – Киев : Тандем, 1996. – 271 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-7707-9423-2
1401542
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.1. – 1996. – 59с.
1401543
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.2. – 1996. – 73с.
1401544
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.3. – 1996. – 59с.
1401545
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.4. – 1996. – 78с.
1401546
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.5. – 1996. – 73с.
1401547
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.6. – 1996. – 75с.
1401548
  Попова І.М. Соціологія : Пропедевтичний курс: Підручник для студентів ВНЗ / І.М. Попова; МФ "Відродження". – Київ : Тандем, 1998. – 272с. – ISBN 966-7145-11-5
1401549
   Соціологія : короткий енциклопедичний словник. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 736 с. – ISBN 966-7276-23-6
1401550
   Соціологія : Підручник / В.П. Андрущенко, В.І. Волович, М.І. Горлач, Г.Т. та ін. Головченко; За заг.ред. Андрущенко В.П.,Горлач М.І. – Вид.3-є,переробл.і доп. – Київ; Харків, 1998. – 624с. – ISBN 5-7763-8287-4
1401551
  Герасимчук А.А. Соціологія : курс лекций / А.А. Герасимчук, О.М. Шиян; МОУ. УФІМБ. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 88с. – ISBN 966-750810-2
1401552
   Соціологія : посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Академія, 1999. – 382 с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-025-6
1401553
  Гіденс Е. Соціологія / Е. Гіденс. – Київ : Основи, 1999. – 726с. – Бібл.:с.687-701. – ISBN 966-500-151-5
1401554
  Піча В.М. Соціологія : загальний курс : навчальний посібник для студентів / В.М. Піча. – Київ : Каравела, 1999. – 248 с. – ISBN 966-95596-0-Х
1401555
  Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ ; КНЕУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 1999. – 340 с. – ISBN 966-574-117-9
1401556
   Соціологія : навчальний посібник / С.О. Макеєв, В.П. Чорноволенко, В.Л. Оссовський, І.Е. та ін. Бекешкіна; за ред. С.О. Макеєва. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1999. – 344 с. – ISBN 966-7492-08-7
1401557
  Ліщук-Торчинська Соціологія : Методичні рекомендаціїї до курсу для студ. спец." психологія" / Ліщук-Торчинська, Т.М. Савич; Волинський ДУ. Інститут соціальних наук. – Луцьк : Вежа, 2000. – 109с.
1401558
  Павліченко П.П. Соціологія : Навч. посібник для студентів несоціологічних спеціальностей / П.П. Павліченко, Д.А. Литвиненко. – Київ : Лібра, 2000. – 256с. – ISBN 966-7035-34-4
1401559
  Піча В.М. Соціологія : Загальний курс. Навч. посібник / В.М. Піча. – Київ : Каравела, 2000. – 248с. – ISBN 966-95596-0-Х
1401560
  Гавриленко І.М. Соціологія : навч. посібник / І.М. Гавриленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології і психології. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка. – ISBN 5-8238-0582-9
Кн.1 : Соціальна статика. – 2000. – 336 с. – Бібліогр.: с. 330, 332-334
1401561
  Гавриленко І.М. Соціологія : Навч. посіб. / І.М. Гавриленко; КНУТШ. – Київ : ВЦ "Київський університет". – ISBN 966-594-193-9
Кн.2 : Соціальна динаміка. – 2000. – 464с.
1401562
   Соціологія : Посібник для студентів вузів. – 2-ге вид.перероб. доп. – Київ : Академія, 2002. – 560с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5
1401563
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – Київ : [Вид. Паливода А.В.], 2002. – 152 с. – ISBN 966-8037-05-7
1401564
  Павліченко П.П. Соціологія : Навчальний посібник для студ. несоціолог. спец. / П.П. Павліченко, Д.А. Литвиненко. – 2-ге видання. – Київ : Лібра, 2002. – 256 с. – ISBN 966-7035-46-8
1401565
  Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. – ISBN 966-574-320-1
1401566
   Соціологія : курс лекцій : [навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти] / В.М. Піча, Н.Й. Черниш, А.Г. Хоронжий, Л.М. Герасіна, В.А. [та ін.] Полторак; [В.М. Піча та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 2-е вид., випр. та допов. – Львів : Новий світ-2000, 2002. – 310, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-05-4
1401567
   Соціологія : Підручник. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2003. – 560 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5


  2-ге вид., перероб., доп. Соціологія як наука; Суспільство як соціальна система; Основні галузі соціологічного знання; Методика і техніка соціологічного досліджень
1401568
   Соціологія : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 336с. – ISBN 966-667-122-0


  Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
1401569
   Соціологія : Курс лекцій: Навчальний посіб. для вищ. закл. освіти. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Новий світ-2000, 2003. – 312с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-05-4
1401570
   Соціологія : навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 455 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-182-8


  Висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Для викладачів вузів, а також фахівців (соціологам, викладачам філософії, історії, інших гуманітарних дисциплін)
1401571
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2004. – 456с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-33-4
1401572
  Сірий Є.В. Соціологія : загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навчальний посібник / Є.В. Сірий; МОіНУ. – Київ : Атіка, 2004. – 479 с. – ISBN 966-8074-95-5


  Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін
1401573
  Герасимчук А.А. Соціологія : навч. посібник / А.А. Герасимчук., Ю.І. Палеха, О.М. Шиян; Європейський ун-т. – 4-те вид., випр. й доп. – Київ : Європейський університет, 2004. – 248 с. – ISBN 966-7508-10-2
1401574
   Соціологія : Посібник для студентів вузів. – 2-ге вид. перероб. доп. – Київ : Академія, 2005. – 560с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5
1401575
   Соціологія : [навч. посібник]. – 3-є вид., стереотип. – Київ : Знання, 2005. – 454 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-238-7
1401576
  Юрій М.Ф. Соціологія : Підручник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2005. – 552с. – ISBN 966-8379-02-0
1401577
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – 2-е вид., допов. та перероб. – Київ : Паливода А.В., 2005. – 170 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-61-08
1401578
  Барвінський А.О. Соціологія : Курс лекцій для студентів вищ. навч. закл. / А.О. Барвінський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 328с. – ISBN 966-8365-96-8
1401579
  Жоль К.К. Соціологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / К.К. Жоль. – Київ : Либідь, 2005. – 440 с. – ISBN 966-06-0364-9
1401580
  Танчин І. Соціологія : навч. посібник / Ігор Танчин. – Львів : Українська академія друкарства, 2005. – 360 с. – ISBN 966-322-016-3
1401581
   Соціологія : підручник для вищої школи / І В. Волович, Г.Т. Головченко, М.І. Горлач, І.М. Жиленкова, В.Г. [та ін.] Кремень; [Волович В.І. та ін.]. – 5-те вид., переробл. і допов. – Харків : Фактор, 2006. – 768 с. – Бібліографія в кінці кожного розділу. – ISBN 966-312-423-7
1401582
  Лукашевич М.П. Соціологія : підручник для дистанц. навчання студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, А.В. Гринчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 336, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-336 та наприкінці тем. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-90-3
1401583
   Соціологія : підручник / В.Г. Городяненко, О.В. Гілюн, А.В. Демічева, С.В. Легеза, Н.А. та ін. Липовська; В.Г. Городяненко [та ін.] ; за ред. В.Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб., допов. – Київ : Академія, 2006. – 544 с. – Бібліогр.: с. 539-542. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 966-580-215-1
1401584
  Лукашевич М.П. Соціологія : Базовий курс: Підручник для студентів вузів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2006. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-37-7
1401585
   Соціологія : словник термінів і понять / Є.А. Біленький, М.А. Козловець, І.В. Саух, В.О. Федоренко; Є.А. Біленький, М.А. Козловець, І.В. Саух, В.О. Федоренко, А.А. Котвицький та ін. ; за ред. Є.А. Біленького, М.А. Козловця. – Київ : Кондор, 2006. – 372 с. – ISBN 966-351-098-6
1401586
  Юрій М.Ф. Соціологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф.Юрій. – Київ : Кондор, 2007. – 288с. – ISBN 966-8251-91-1
1401587
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : Посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – 3-є вид., випр. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 172с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-014-6
1401588
   Соціологія : підручник. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 278с. – ISBN 966-8340-25-6
1401589
  Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник / І.З. Танчин. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 351с. – ISBN 966-346-205-1
1401590
   Соціологія : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / В.Г. Городяненко, О.В. Гілюн, А.В. Демічева, С.В. Легеза та ін.; за ред.: В.Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2008. – 544с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-245-7
1401591
   Соціологія : навчальний посібник / С.О. Макеєв [ та ін. ] ; за ред. С.О. Макеєва. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 566с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-620-267-6


  Висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Для викладачів вузів, а також фахівців (соціологам, викладачам філософії, історії, інших гуманітарних дисциплін)
1401592
  Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник / І.З. Танчин. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-346-479-4
1401593
   Соціологія : підручник / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-тє вид., виправлене. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 296 с. – Бібліогр.: с.290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
1401594
   Соціологія : короткий навчальний словник: терміни і поняття / [Піча В.М. та ін.] ; за наук. ред. В.М. Пічі. – 2-е вид., випр., переробл. і допов. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий світ-2000 ; Магнолія 2006, 2008. – 338, [2] с. – Бібліогр.: с. 304-313. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-32-3
1401595
  Юрій М.Ф. Соціологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2009. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-286. – ISBN 966-8251-91-1
1401596
   Соціологія : підручник / Піча В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 291, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 293. – Бібліогр.: с. 290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
1401597
  Черниш Н. Соціологія : підручник за рейтиногово-модульною системою навчання / Н.Й. Черниш. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 468с. – ISBN 978-966-346-597-5
1401598
  Сірий Є.В. Соціологія : загальна теорія та методологія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навчальний посібник / Є.В. Сірий ; МОНУ. – Вид. 3-є, виправл. та доп. – Київ : Атіка, 2009. – 492 с. – ISBN 978-966-326-321-2


  Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін
1401599
   Соціологія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.І. Волович та ін.]. – 6-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 806, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-364-831-6


  Підручник «Соціологія» — систематизований виклад курсу основ соціології. Викладено основні положення про суспільство як соціальну систему. Розглядаються питання соціології політики, соціології особи, механізми соціальної діяльності і поведінки особи, ...
1401600
  Вербець В.В. Соціологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – Київ : Кондор, 2009. – 550с. – ISBN 978-966-351-222-8
1401601
  Кузьменко Т.М. Соціологія : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.М. Кузьменко ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 320с. – Бібліогр.: с. 274-281. – ISBN 978-611-01-0037-3
1401602
  Лукащук В.І. Соціологія : навч. посібник / В.І. Лукащук ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-271 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-623-676-3
1401603
   Соціологія : підручник для студ. юридичних спец. вищих навч. закладів / [М.П. Требін та ін.] ; за ред. М.П. Требіна ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 224 с. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – ISBN 978-966-458-171-1
1401604
   Соціологія : підручник для соціогуманітар. спец. ВНЗ / [В.Б. Євтух та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управління. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 359, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 340-359. – ISBN 978-966-660-648-1
1401605
   Соціологія : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Пачковський Ю.Ф. та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 416, [2] с. : табл., іл. – 350-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка присвячується. – Бібліогр.: с. 405-412. – ISBN 978-966-613-897-5
1401606
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 407, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8019-33-4
1401607
   Соціологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / [Н.Й. Черниш та ін.] ; за ред. Н.Й. Черниш. – Київ : Знання, 2012. – 446, [2] с. – Додаток: с. 436-446. – Бібліогр.: с. 430-435. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-968-3
1401608
  Червінська Т.Г. Соціологія : навч. посібник / Т.Г. Червінська ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 247, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-608-789-1
1401609
   Соціологія : навч. посібник / [Антоненко М.В. та ін.] ; за ред. проф. В.Ф. Ятченка] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Міленіум, 2012. – 397, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-8063-65-12
1401610
  Вербець В.В. Соціологія : курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – Київ : Кондор, 2014. – 549, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-966-351-222-8
1401611
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підруч. для студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – 7-ме вид. – Київ : Каравела, 2016. – 407, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-801-933-4
1401612
  Червінська Т.Г. Соціологія : навч. посібник / Т.Г. Червінська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Міленіум, 2017. – 300, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8063-79-62
1401613
  Кузьменко Т.М. Соціологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.М. Кузьменко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1150-8
1401614
  Бойко І.І. Соціологія : навч. посіб. / І.І. Бойко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Сталь, 2018. – 410 с. : іл., табл. – Короткий слов. соціол. термінів: с. 397-406. – Бібліогр.: с. 407-408. – ISBN 978-617-676-141-9
1401615
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підручник для студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2018. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-8019-33-4
1401616
  Титаренко О.О. Соціологія : навч. посібник / О.О. Титаренко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2020. – 208, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-184 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7679-62-1
1401617
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підручник для студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 4-те вид., стер. – Київ : Каравела, 2020. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-8019-33-4
1401618
  Дороніна М.С. Соціологія (візуалізація основних положень) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Дороніна М.С., Сасіна Л.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 171. – ISBN 978-966-676-484-6
1401619
  Полтораков О.Ю. Соціологія (національної) безпеки в суспільствознавчому контексті // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 50-54. – ISSN 2073-9591
1401620
  Кутуєв Павло Соціологія : історичні витоки та сучасні трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.183-206. – ISSN 1563-3713
1401621
  Нестуля О.О. Соціологія [Електронний ресурс] : навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля ; МОНУ ; Полтав. ун-т споживчої кооперації України. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-364-835-4


  У книзі узагальнено досвід викладання курсу «Соціологія» за кредитно-модульною системою навчання для студентів економічних спеціальностей. До кожної теми пропонується опорний конспект вивчення нового матеріалу, виконаний у схемах і таблицях, додаються ...
1401622
   Соціологія XIX - початку XX століття : хрестоматія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ; за ред. В.Г. Городяненка ; [уклад.: В.Г. Городяненко, О.В. Гилюн]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2008. – 626, 21] с. – Ст. укр. та рос. - В змісті авт.: Сен-Симон А., Милль Дж. Ст., Токвиль А., Конт С., Спенсер Г., Маркс К., Вундт В., Лебон Г., Тард Г., Фройд З., Дюркгейм Э., Теннис Ф., Зиммель Г., Вебер М., Парето В., Кареев Н.И., Мечников Л.И., Южаков С.Н. [та ін.]. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-551-257-8
1401623
  Самбор М.А. Соціологія адміністративно-деліктного права України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 68-74. – ISSN 2220-1394
1401624
  Яковенко Ю.І. Соціологія армії як альтернатива військовій чи воєнній соціолоігї / Ю.І. Яковенко, А.В. Гринчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 67-78. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1401625
  Редько О. Соціологія аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 51-56
1401626
  Гринчук А.В. Соціологія безпеки для суспільства ризику // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 52-68. – ISBN 978-966-2229-90-5
1401627
  Рєзаєв А. Соціологія в Канаді як наукова та академічна дисципліна / А. Рєзаєв, Г. Сендстром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-68. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття пропонує результати історико - порівняльного аналізу розвитку соціології в Канаді і розглядає питання про місце і роль канадської соціології в глобальному соціальному пізнанні. Мета дослідження полягає в тому, щоб показати основні контури ...
1401628
  Савельєв Ю. Соціологія в пошуках сутності сучасності: систематизація теорій суспільства модерну і модернізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 45-67. – ISSN 1563-3713
1401629
   Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей = Sociology in situation of social ambiguities : тези доповідей / Соціологічна асоціація України ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [ ред. кол.: Астахова В.І., Бєлова Л.О., Бакіров В.С. та ін. ]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 476 с.
1401630
  Яковенко Ю. Соціологія в сучасній Україні: чи є поступ уперед? // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 126-139. – ISSN 1810-2131
1401631
  Іващенко О. Соціологія вартості (повсякденного) життя в сучасній Україні: у пошуках джерел // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 84-112. – ISSN 1563-3713
1401632
  Требін М.П. Соціологія війни П.О. Сорокіна // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 95-107. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
1401633
  Полтораков О.Ю. Соціологія військового полону в сучасних воєнно-соціальних контекстах // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 56-60. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1401634
  Вілкова О.Ю. Соціологія гендеру в сучасному науковому дискурсі // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 22-28. – ISBN 978-966-2229-90-5
1401635
  Оссовський В.Л. Соціологія громадської думки : [навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за спец. "Соціологія" / В.Л. Оссовський. – Київ : Фоліант ; Стилос, 2005. – 184, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 966-8474-32-5
1401636
  Нельга О.В. Соціологія громадської думки : навчальний посібник / О.В. Нельга ; МОНУ ; Міжнар. Соломонов ун-т. – Київ, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-1536-13-4
1401637
  Цимбалюк Н.М. Соціологія дозвілля : навчальний посібник / Н.М. Цимбалюк; Мін-во культури і мистецтв України; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2001. – 180с. – ISBN 966-7435-56-3
1401638
  Лукашевич М.П. Соціологія економіки : Підручник / М.П. Лукашевич. – Київ : Каравела, 2005. – 288с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-40-7
1401639
  Іванов В.Ф. Соціологія журналістики : Навч. посібник для студ.Ін-туту журналістики / В.Ф. Іванов; КНУТШ. – К. : Київський університет, 1998. – 239с. – ISBN 966-594-089-9
1401640
  Іваненко О. Соціологія і демографія: про ролі, зв"язки та призначення наук / О. Іваненко, О. Корегін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень - березень. – С. 165-195. – ISSN 1563-3713
1401641
  Лубкович І. Соціологія і журналістика : підручник для журналістів і не тільки / Ігор Лубкович. – Львів : ПАІС, 2005. – 176 с. – ISBN 966-7651-29-0
1401642
  Лубкович І. Соціологія і журналістика : підручник / Ігор Лубкович. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Львів : ПАІС, 2009. – 232 с. – ISBN 966-7651-29-0
1401643
  Гончаренко В.Д. Соціологія і право: новий крок у розширенні міждисциплінарних зв"язків // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 234-237. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1401644
  Редько О. Соціологія і проблеми регіональної політики України / О. Редько, О. Гонта // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.63-69
1401645
   Соціологія і психологія : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [Пачковський Ю.Ф. та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Каравела, 2009. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 736-752. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-01-1
1401646
   Соціологія і психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Ю.Ф. Пачковський та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Каравела, 2012. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Термінол. слов.: с. 701-735. - Імен. покажч.: с. 753-759. – Бібліогр.: с. 736-752 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2229-01-1
1401647
   Соціологія і психологія : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / [Ю.Ф. Пачковський та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Імен. покажч.: с. 753-759. – Бібліогр.: с. 736-752. – ISBN 978-966-222-901-1
1401648
  Євтух В.Б. Соціологія і психологія в Київському національному університеті // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 24-26
1401649
   Соціологія і сучасні соціальні трансформації : матеріали 1 Міжнародної конференції студентів та молодих науковців (9-10 жовтня 2008 р.) / КНУТШ, Факультет соціол., Наукове тов-во студ. та аспірантів КНУТШ. – Київ, 2009. – 70 с.
1401650
  Савицька Л.І. Соціологія і фізична культура : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.І. Савицька, В.І. Савицький, О.В. Савицький. – Київ : НУФВСУ "Олімпійська література", 2013. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-350, 354-367. – ISBN 978-966-8706-68-8
1401651
  Ерліх Є. Соціологія і юриспруденція (1906) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 185-193. – ISSN 1818-992Х
1401652
  Мірошниченко Д.С. Соціологія інтелектуалів та підходи у її дослідженні // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 71-81. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1401653
  Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній деконструкції // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.89-102. – ISSN 1563-3713
1401654
  Шатохін А.М. Соціологія історії Василя Ключевського: соціологічна спадщина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 61-64. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1401655
  Джунь В. Соціологія конституційного права (до постановки питання) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 66-75. – ISSN 0132-1331
1401656
   Соціологія культури : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти України. – Київ : Каравела, 2002. – 334с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-25-3; 966-800700-22


  На засадах і соціології культури вперше систематизовано для навчальних цілей зміст соціокультурної сфери та її основних галузей
1401657
  Юрій М.Ф. Соціологія культури : Навчальний посібник / М.Ф.Юрій. – Київ : Кондор, 2006. – 302с. – ISBN 966-8251-37-7
1401658
  Камбур А.В. Соціологія культури П.Сорокіна // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 160-162. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1401659
  Ставнича О. Соціологія літератури: теоретична актуалізація // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 150-159
1401660
  Огаренко В.М. Соціологія малих груп : Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; Гуманітарний ун-тет "Запорізький ін-тут державного та муніцип. управління". – Запоріжжя : ЗІГМУ, 2002. – 292с. – ISBN 966-8227-00-Х
1401661
  Огаренко В.М. Соціологія малих груп : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; МОНУ; Гуманіт. ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 292с. – ISBN 966-364-050-2
1401662
  Бурейчак Т. Соціологія маскулінності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Тетяна Бурейчак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 134 с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажч.: с. 129-133. - Глосарій: с. 121-128. – Бібліогр.: с. 105-117 та наприкінці гл. – ISBN 978-617-574-042-2
1401663
  Бурейчак Т. Соціологія маскулінності : навч. посібник для студентів ВНЗ / Тетяна Бурейчак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 132, [10] с. : табл. – Предметно-імен. покажч.: с. 129-133. – Бібліогр.: с. 105-119 та в кінці ст. – ISBN 978-617-574-042-2
1401664
  Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації : Навчальн. посібник / В.Ф. Іванов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 210с. – ISBN 966-594-218-2
1401665
  Лукашевич М.П. Соціологія масової комунікації : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 367 с. – Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 364-367 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-608-8


  Розглянуто основні категорії: об"єкт і предмет соціології масової комунікації та особливості використання соціологічних методів у дослідженні, впливів масової комунікації на життя суспільства. Розглянуто систему управління масовою комунікацією, ...
1401666
  Семашко О.М. Соціологія мистецтва : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Семашко; МОНУ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 244с. – ISBN 966-8340-48-5
1401667
  Гриб В.І. Соціологія мистецтва в структурі міжпредментних зв"язків : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Гриб В. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1993. – 16с.
1401668
  Петрова Я.В. Соціологія міграції як галузь соціологічної науки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.60-64. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1401669
  Головаха Є. Соціологія між художнім вимислом та науковим знанням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються питання збереження наукового статусу соціології через проникнення в систему соціологічного знання засобів і прийомів, притаманних художній творчості. Обгрунтовується принцип "естетичної нейтральності" для розмежування наукової ...
1401670
  Євтух В. Соціологія міжетнічного конфлікту: теоретичний конфлікт // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-17.
1401671
  Пржонська Н.А. Соціологія міжнародних відносин: історична еволюція американської науки та вивчення предмета // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 10-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття присвячена історії формування предмета соціології міжнародних відносин на досвіді американської соціології з метою запровадження соціологічних досліджень в цій галузі в Україні. Розглянуто два головні питання. По-перше, подана теоретична ...
1401672
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; Міністерство культури і мистецтв України. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 966-8683-07-2; 966-8683-08-0
Ч.1. – 2004. – 279с.
1401673
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; Міністерство культури і мистецтв України. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 966-8683-07-2; 966-8683-09-9
Ч.2. – 2004. – 172с.
1401674
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Тексти лекцій / КНУТШ; Ю.О. Тарабукін. – Київ : Київський університет, 2006. – 348с. – ISBN 966-594-870-9
1401675
   Соціологія міста : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Малес Л.В. [та ін.] ; МОНУ ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 463 с., [44] с. іл. : іл. – ISBN 978-617-579-094-6
1401676
  Куцепал С.В. Соціологія міста: відповіді на виклики сучасності // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 45-52. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1401677
  Тарабукін Ю.О. Соціологія молоді : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; КНУТШ;Фак-тет соціолог.та психолог. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 376с. – ISBN 966-7938-03-4
1401678
  Головатий М.Ф. Соціологія молоді : Курс лекцій / М.Ф. Головатий; МАУП. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : МАУП, 2006. – 304с. – ISBN 966-608-529-1
1401679
  Рущенко І. Соціологія на війні // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 43-52. – ISSN 2077-5105
1401680
   Соціологія на Україні. – К, 1968. – 200с.
1401681
  Тарасенко В. Соціологія на шляху до нової якості - інтелектуального глобалізму. (Роздуми з приводу двох книжок) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 215-222. – ISSN 1563-3713


  Рец. на кн.:Коллинз Р. Социология философий.Глобальная теория интеллектуальных изменений / Пер. Н.С. Розова, Ю.Б. Вертгейма. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. - 1281 с.; Ещенко П.С., Арсеенко А.Г. Куда движется глобальная экономика в XXI веке? ...
1401682
  Полтораков О.Ю. Соціологія насильства: дисциплінарні перспективи становлення та розвитку // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2018. – C. 28-31. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (40)). – ISSN 2308-5053
1401683
  Суровцева І.Ю. Соціологія організацій : навч.-метод. посібник / Суровцева І.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк : Технопак, 2012. – 131, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 129-131 та в кінці ст. – ISBN 978-966-2239-76-8
1401684
  Гавриленко І.М. Соціологія освіти : Навч. посіб. / І.М. Гавриленко, О.Л. Скідін; МОУ, Запоріз. держ. унів. – Запоріжжя : ЭТТА-ПРЕСС, 1998. – 464с. – ISBN 966-565-012-2
1401685
  Сидоренко О.Л. Соціологія освіти : Наук.- практ. посіб.: Для працівників системи освіти / О.Л. Сидоренко. – Харків, 2000. – 29с. – ISBN 966-7557-19-7
1401686
  Ліщук-Торчинська Соціологія освіти : Метод. рекомендації до курсу для студентів спеціальності "соціологія" / Ліщук-Торчинська; Волин.держ.ун-ту ім.Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 56с.
1401687
   Соціологія освіти : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / КНУТШ ; Класичний приватний ун-т ; Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України та ін. ; за ред. І.М. Гавриленка, О.Л., Скідіна, Ю.І. Яковенка. – Вид. 2-е, доп. та переробл. – Запоріжжя : КПУ. – ISBN 978-966-414-033-8
Кн. 2. – 2009. – 288 с.
1401688
  Городняк І.В. Соціологія освіти : навч. посібник / І.В. Городняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 264, [4] с. – Бібліогр.: с. 186-189
1401689
  Чернуха Н. Соціологія освіти в структурі освітології // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 125-131. – ISSN 2226-3012
1401690
  Шелухін В. Соціологія перед викликом економічного імперіалізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 10-16. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  Межі між різноманітними соціально-поведінковими науками зсуваються під впливом "економічного імперіалізму" - тео ретичної ситуації, коли типове для економіки пояснення, базоване на калькуляції вигод і витрат, застосовується до неекономічних сфер. Ця ...
1401691
  Сірий Є.В. Соціологія підприємництва : крок перший : наук.-навч. посібник / Є.В. Сірий, С.А. Фареник; Ін-т економіки, управління та господарського права :Ін-т філософії НАН України. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 258с. – ISBN 966-7276-61-9
1401692
  Гусаков В. Соціологія племені (на прикладі племінної організації Беніну) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 66-69. – ISSN 0130-6936
1401693
  Леш С. Соціологія постмодернізму = Sociology of postmodernism / Скот Леш. – Львів : Кальварія, 2003. – 344с. – ISBN 966-663-106-7


  Постмодернізм став предметом передусім естетичного, морального і політичного дискурсу. Однак він не став предметом серйозного систематичного аналізу, зокрема серйозного соціологічного аналізу. Спокійний соціологічний аналіз і є темою даного досліджен
1401694
   Соціологія права : підручник [для студентів юридичних спеціальностей] / М.І. Панов, Н.П. Осипова, Л.М. Герасіна, Г.П. Клімова, О.В. Сердюк, В.Д. Водник, Ю.І. Золотарьова, В.Д. Бринцев; [Панов М.І. та ін.] ; за ред. Н.П. Осипової ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : ІнЮре, 2003. – 275 с. – ISBN 966-313-063-6
1401695
   Соціологія права : навч. посібник / О.М. Джужа, В.М. Вовк, І.Г. Кириченко, І.Г. Ковальський, С.М. Корецький, Ю.О. Левченко, А.С. Надточій; [Джужа О.М., Вовк В.М., Кириченко І.Г., Ковальський І.Г., Корецький С.М., Левченко Ю.О., Надточій А.С.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 286 с. – ISBN 966-667-109-3
1401696
   Соціологія права : навчальний посібник / В.Д. Воднік, Ю.І. Золотарьова, Г.П. Клімова, Н.П. Осипова, О.В. Сердюк; Воднік В.Д. [ та ін. ] ; за ред. Н.П. Осипової. – Харків : Право, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-458-024-0
1401697
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич
№ 2/3. – 2012. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401698
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-6433
№ 1/2 (12/13). – 2015. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401699
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-6433
№ 3/4 (14/15). – 2015. – 510 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401700
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ : "Видавниций дім"АртЕк". – ISSN 2413-6433
№ 1/2 (16/17). – 2016. – [167] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401701
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-6433
№ 1/2 (20/21). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401702
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-6433
№ 3/4 (22/23). – 2017. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401703
  Ерліх Є. Соціологія права (1922) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 161-167. – ISSN 1818-992Х
1401704
  Савчук С.В. Соціологія права і юридична соціологія: тотожність чи відмінність предметів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.5-9. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1401705
  Яцино К.С. Соціологія права: деякі аспекти методології // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 160-168


  У статті проаналізовано різноманітні методи, якими оперує наука соціологія права при дослідженні правових явищ. Наведена класифікація методології соціології права та досліджуються різні підходи до трактування поняття "метод" в правовій соціології.
1401706
  Колич О. Соціологія правосуддя як напрям соціології права: окремі аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 63-68. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1401707
  Огаренко В.М. Соціологія праці : Навчальний посібник / В.М. Огаренко; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління". – Запоріжжя : ЗІДМУ, 2001. – 306с. – ISBN 966-95921-4-3
1401708
  Дворецька Г.В. Соціологія праці : навч. посібник / Г.В. Дворецька; Мін-во освіти і науки України. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 244с. – ISBN 966-574-217-5
1401709
  Боришкевич Л.Д. Соціологія праці : (аналітико-статистична інформація) / Л.Д. Боришкевич; МОНУ. Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформації. – Київ : УкрІНТЕІ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу ; Вип. 16)
Вип. 13. – 2002. – 44с.
1401710
  Лукашевич М.П. Соціологія праці : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич. – Київ : Либідь, 2004. – 440с. – ISBN 966-06-0288-Х
1401711
  Огаренко В.М. Соціологія праці : Навчальний посібник для студентів вузів / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 304с. – ISBN 966-364-049-9
1401712
  Вакуленко С.М. Соціологія праці : навчально-методичний посібник / С.М. Вакуленко. – Київ : Знання, 2008. – 262с. – Ббібліогр.: с. 238-262. – ISBN 978-966-346-338-4
1401713
   Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред.-координатори: М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 351, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-032-6
1401714
  Лисиця Н.М. Соціологія реклами : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Лисиця, Ю.В. Бєлікова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 207, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 198-202. - Імен. покажч.: с. 203-207. – Бібліогр.: с. 155-170. – ISBN 978-966-623-904-7
1401715
  Чудовська І. Соціологія реклами : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ірина Чудовська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Каравела, 2019. – 191, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-97-4
1401716
  Яроцький Л.В. Соціологія релігії : окреми нариси з історії християнства / Л.В. Яроцький. – Житомир : Полісся, 2004. – 188с. – ISBN 966-655-113-6
1401717
  Лукашевич М.П. Соціологія релігії : навчальний посібник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 224 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-733-7
1401718
  Хоронжий А.Г. Соціологія релігії : (курс лекцій) : навч. посібник / А.Г. Хоронжий. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 166, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Слов. термінів: с. 104-166. – Бібліогр. в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-79-5
1401719
  Кутуєв П.В. Соціологія розвитку поміж лібералізмом та державоцентризмом: історико-соціологічний аналіз / П.В. Кутуєв, Д.Л. Герчанівський // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 58-66. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
1401720
  Савельєв Ю.Б. Соціологія світового рівня у периферійній країні: уроки для України // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 133–139. – ISSN 1681-116Х
1401721
  Чигрин В.О. Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи : Дис. ... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Чигрин В.О.; МОНУ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 497л. – Бібліогр.: л.472-497
1401722
  Чигрин В.О. Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи : автореф. дис. ... д-ра соціол.. наук : спец.: 22.00.04 - спец. та галузеві соціології / Чигрин В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 30 с. – Бібліогр.: 38 назв
1401723
  Лукашевич М.П. Соціологія сім"ї : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-741-2
1401724
  Позднякова-Кирбят"єва Соціологія соціально-історичної пам"яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії : монографія / Позднякова-Кирбят"єва Елліна Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 399, [1] с. : табл. – Бібліог.: с. 365-399. – ISBN 978-966-599-460-2
1401725
  Лукашевич М. Соціологія соціальної роботи / М. Лукашевич, Т. Семгіна // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 107-150. – ISSN 1810-2131
1401726
  Коваліско Н. Соціологія соціальної структури покоління / Н. Коваліско, С. Макеєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 60-74. – ISSN 1563-3713
1401727
  Літвинов С. Соціологія соцієтальних просторів суспільства: міркування про концептуальну основу рефлексивної теорії суспільної практики // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 30-38


  Запропоновано бачення соціальної реальності як такої, що розшарована на царини праксису, кожна з них має знайти відображення в загальній соціальній теорії. Розглянуто концептуальні засади рефлексивної картини суспільного праксису як способу соціального ...
1401728
  Недюха М.П. Соціологія способу життя : Матеріали лекції / М.П. Недюха, І.М. Салій. – Київ : "МП Леся", 2002. – 31с. – ISBN 966-957-85-31
1401729
   Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – 95, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-811-0
1401730
  Ніколаєвська А.М. Соціологія та українське суспільство: професійно-етичний вимір // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С.9-13. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1401731
  Зімель Г. Соціологія трапези // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 187-192. – ISSN 1563-3713
1401732
  Торба В. Соціологія третьої річниці Євромайдану: "без купюр" / В. Торба, І. Бекешкіна, Є. Головаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 212). – С. 4-5


  Експерт: "Між владою і народом знову відчувається велика прірва, що є дуже тривожним симптомом".
1401733
  Лукашевич М.П. Соціологія туризму : курс лекцій / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор ; МОНУ, Ін-т вищої освіти акад. пед. наук України, Ужгород. нац. ун-т, Київ. ун-т туризму, екон. і права. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-8764-81-3
1401734
  Лукашевич М.П. Соціологія туризму : підручник / М.П. Лукашевич, С.М. Мошак, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2015. – 303, [1] с. – Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 293-303 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-735-1
1401735
  Лукашевич Микола Соціологія туризму: проблеми становлення та інституалізації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Динамічний розвиток туризму у світі та Україні викликав інтерес до його дослідження представниками соціогуманітарних наук, зокрема - соціології. Водночас процеси становлення та інституалізації соціології туризму як окремої галузі соціологічних знань ще ...
1401736
   Соціологія у (пост) сучасності : збірник тез доповідей VIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (15-16 квітня 2010), м. Харків / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина ; [ред. кол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М. та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 233 с. – ISBN 978-966-623-650-3
1401737
   Соціологія у (пост)сучасності : збірник тез доповідей ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (14-16 квітня 2011), м. Харків / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Соціолог. фак., Студ. наук. т-во ; [редкол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М., Вакуленко С.М. та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 216, [1] с. : іл., табл. – Укр., англ., рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-623-741-8
1401738
  Масальський В.І. Соціологія у конспективному викладі : [навчальний посібник для студентів несоціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / В.І. Масальський ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії слов"ян Іст. ф-ту, Підрозд. соціології Ф-ту суміж. (додатк.) професій. – 3-є вид., уточн. і допов. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 317, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-295 та в кінці тем. – ISBN 978-966-374-609-8
1401739
  Шаповал М.Ю. Соціологія українського відродження / М.Ю. Шаповал. – Київ : Україна, 1994. – 45с. – ISBN 5319012942
1401740
  Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Димитрова; МОіНУ; Нац. технічн. ун-тет України "КПІ". – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Політехніка. Ліра-К, 2005. – 156с. – ISBN 966-622-176-4
1401741
  Туленков М.В. Соціологія управління як галузь наукового знання: концептуальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу концептуалізації ключових засад соціології управління як окремого напряму сучасного наукового знання. Зокрема, розглядається ґенеза та етапи розвитку соціології управління, виокремлюються її змістовні чинники, аналізуються ...
1401742
  Нагорний Б. Соціологія управління: пошук відповідей на виклик часу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.126-132. – ISSN 1563-3713
1401743
  Добрускін М.О. Соціологія художньо-естетичного виховання ( за матеріалами технічних вузів ) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С.71-83. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1401744
  Молованюк В. Соціологія юриспруденції США // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 114-124.
1401745
  Ворона В. Соціологія як наукова дисципліна: постпозитивістська концепція Дж. Александера та П. Коломі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4, жовтень - грудень. – С. 7-29. – ISSN 1563-3713
1401746
  Познанська К.В. Соціологія як поліпарадигмальне знання про соціальні спільності і соціальні процеси // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 93-97. – ISSN 2077-1800
1401747
   Соціологія, психологія, педагогіка: погляд молодих науковців : Матеріали конференції студентів та аспірантів факультету соціології та психології 27 квітня 2005 року. – Київ : Київський університет, 2005. – 282с.
1401748
  Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-33-4
1401749
  Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 408с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-33-4
1401750
  Вебер Макс Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Вебер Макс; Пер. з нім. О.Погорілий. – Київ : Основи, 1998. – 534с. – ISBN 966-500-091-8
1401751
  Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – Київ : Каравела, 2008. – 544с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-37-7
1401752
  Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : основи загальної, спеціальних та галузевих теорій : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – Київ : Каравела, 2012. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-37-7
1401753
  Полторак В.А. Соціологія. Основи соціології праці та управління: Конспект лекцій для студ. інженерно-технічних спец. / В.А. Полторак. – Київ, 1992. – 144с.
1401754
  Сірий Є.Е. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посібник / Є.В. Сірий; МОНУ. – 2-ге вид. – Київ : Атіка, 2007. – 480с. – ISBN 966-8074-95-5
1401755
  Нестуля О.О. Соціологія: Практикум. Модульний варіант : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, С.Ж. Верезомська ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 269, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-364-835-4
1401756
   Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів : за галуззю знань 0301 - соціально-політичні науки напрямом 6.030101 - соціологія : навчально-методичний посібник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В. Коваліско та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т, Каф. історії та теорії соціології. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 1. – 2011. – 562, [2] с. : табл.
1401757
  Куценко О. Соціологія: рольова модель на шляху між екстримами : (дороговкази XIX Світового конгресу соціологів) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 147-157. – ISSN 1563-3713
1401758
   Соціологія: теорії середнього рівня : навч. посібник / [Ю.Ф. Пачковський, Т.Д. Лапан, Т.С. Марусяк та ін.] ; за ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Каравела, 2020. – 355, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. словник: с. 322-341. – Бібліогр.: с. 342-355 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8019-97-5
1401759
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 1/2. – 1998
1401760
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 3. – 1998
1401761
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 4/5. – 1998
1401762
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 6. – 1998
1401763
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 1. – 1999
1401764
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 2. – 1999
1401765
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 3. – 1999
1401766
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 4. – 1999
1401767
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 1. – 2000
1401768
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 2. – 2000
1401769
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 3. – 2000
1401770
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 4. – 2000
1401771
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 1. – 2001
1401772
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 2. – 2001
1401773
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
1401774
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2001
1401775
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2004
1401776
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2004
1401777
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2004
1401778
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2004
1401779
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2005
1401780
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2006
1401781
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2006
1401782
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2006
1401783
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2006
1401784
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2007
1401785
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2007
1401786
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2007
1401787
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2007
1401788
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2008
1401789
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2008
1401790
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2008
1401791
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2008
1401792
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2009
1401793
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2009
1401794
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2009
1401795
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2009. – 204 с.
1401796
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1 січень-березень. – 2010
1401797
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2 квітень-червень. – 2010
1401798
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3 липень-вересень. – 2010
1401799
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4 жовтень - грудень. – 2010
1401800
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2011. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
1401801
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2011
1401802
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1401803
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1401804
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1 січень - березень. – 2012
1401805
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2 квітень - червень. – 2012
1401806
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3 липень - вересень. – 2012
1401807
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4 жовтень - грудень. – 2012
1401808
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2013
1401809
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2013
1401810
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2013
1401811
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2013
1401812
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2014
1401813
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2014
1401814
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1401815
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1401816
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1401817
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1401818
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2015. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1401819
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1401820
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
1401821
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2016. – 236 с. – Резюме укр., англ. мовами
1401822
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2016. – 212 с. – Резюме укр., англ. мовами
1401823
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1401824
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2017. – 172 с. – Резюме мовою статті
1401825
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2017. – 224 с. – Резюме мовою статті
1401826
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2017. – 200 с. – Резюме мовою статті
1401827
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2017. – 240 с. – Резюме мовою статті
1401828
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2018. – 236 с. – Резюме мовою статті
1401829
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: Theory,methods, Marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2018. – 236 с. – Резюме мовою статті
1401830
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: Theory,methods, Marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2018. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401831
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2018. – 214, c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401832
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2019. – 220 c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401833
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2019. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401834
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2019. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401835
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2019. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401836
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2020. – 200 с. – DOI 10.154/sociology2020.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401837
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2020. – 196 с. – DOI 10.154/sociology2020.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401838
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2020. – 200 с. – DOI 10.154/sociology2020.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401839
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2020. – 200 с. – DOI 10.154/sociology2020.04 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401840
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2021. – 200 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401841
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2021. – 208 с., включ. обкл. – DOI 10.15407/sociology2021.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401842
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2021. – 220 с., включ. обкл. – DOI 10.15407/sociology2021.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401843
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2022. – 236 с., включ. обкл. – DOI 10.15407/sociology2022.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401844
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2022. – 212 с. – DOI 10.15407/sociology2022.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401845
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2022. – 216 с., включ. обкл. – DOI 10.15407/sociology2022.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401846
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2022. – 199, [1] c. – DOI 10.15407/sociology2022.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401847
   Соціологія: Терміни. Поняття. Персоналі : навчальний словник-довідник для студентів. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий Світ-2000, 2002. – 480 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6; 966-7827-15-1
1401848
   Соціолого-педагогічний словник. – Київ : ЕксОб, 2004. – 304с. – ISBN 966-7769-33-Х
1401849
   Соціолого-педагогічний словник : [навч.-довідк. вид. для студентів ВНЗ] / [авт.-уклад.: В.В. Радул та ін. ; за заг. ред. В.В. Радула]. – [2-ге вид.]. – Харків : Мачулін, 2015. – 443, [1] с. – ISBN 978-966-8768-83-5
1401850
  Погрібна В.І. Соціолого-правовий аналіз співвідношення цілей і засобів у правозастосовній діяльності // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 305-310. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
1401851
  Костицький В.В. Соціолого-правові виміри впливу законодавства на реалізацію антикорупційної політики держави / В.В. Костицький, П.М. Томич // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 3-9. – ISSN 2413-6433
1401852
  Сердюк Н.А. Соціолого-правові складові проблеми охорони довкілля в Україні // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 121-122. – ISSN 2413-7189
1401853
  Яковенко Ю. Соціологя на роздоріжжі: методологія чи емпірія? / Ю. Яковенко, Л. Ніколаєнко, А. Яковенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 2 (56). – С. 47-65. – ISSN 1810-2131
1401854
  Красноруцький О.О. Соціометрична процедура як соціально-психологічний метод вивчення окремої особистості та колективу в системі управління підприємством / О.О. Красноруцький, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 172 : Економічні науки. – С. 3-8. – (Економічні науки)
1401855
  Васюк О. Соціометричне дослідження міжособистісних взаємин студентів академічної групи / О. Васюк, С. Виговська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 118-122. – ISSN 2308-4634
1401856
  Чередько І.М. Соціометричні методи при дослідженні психологічного клімату групи // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 147-150. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1401857
  Кудрейко І. Соціомовний стереотип : теоретичний аспект // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 17-22. – Бібліогр.: С. 21; 18 назв


  Про основні ознаки та запропоновано авторську дефініцію соціомовного стереотипу. Він постає показником належності мовця до певної соціальної групи. Автор знаходить вияви соціостереотипів у професійному, молодіжному та сімейному мовленні.
1401858
  Строганова Г.О. Соціоморфемні метафори німецького економічного медіадискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 164-170. – ISSN 2522-493X
1401859
  Сунєгін С.О. Соціонормативні засади соціальної політики: необхідність, системного осмислення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 31-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1401860
  Сунєгін С.О. Соціонормативні засади формування та розвитку громадянського суспільства: системний вимір // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 11-24. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1401861
  Журавльова С. Соціоорієнтована модель виховання особистості Георга Кершенштейнера в освітніх реформах Німеччини (початок 20 ст) // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.77-80. – ISSN 0131-6788
1401862
  Костенко О.М. Соціопатична особа і концепція ексцесу у кримінології // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 196-200.
1401863
  Креденець Н.Я. Соціопедагогічна категорія "соціальне партнерство" в міжнародних документах та дослідженнях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 85-90. – (Педагогіка ; № 4)


  Розглянуто сутність соціопедагогічного феномена соціального партнерства, який розвинувся в міжнародному просторі в ході масштабних освітніх реформ 70-х років XX ст. - початку XXI ст. Соціальне партнерство розглянуто як засіб вирішення суперечностей ...
1401864
  Дашкевич Я. Соціополіси в Україні: ефекти та дефекти // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.5-9
1401865
  Андрощук І.М. Соціополітична зумовленість політичної структуризації партій і партійної системи в Чехії: від "оксамитової революції" до сьогодення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 222-241. – ISSN 2524-0137
1401866
  Протас М. Соціополітичний артповорот як культуротворча ентропія // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2. – С. 66-70. – ISSN 0130-1799


  Згадується Станіслав Ігнатій Віткевич (Stanislaw Ignacy Witkiewicz; 1885-1939) - польський художник, фотограф, письменник та філософ, теоретик мистецтва. Відомий також під псевдонімом Віткацій.
1401867
  Кучеренко А.О. Соціопрагматичні особливості "інфодемії" в арабськомовному дискурсі соціальних медіа // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (72). – С. 41-56. – ISSN 2520-6397


  Статтю присвячено дослідженню мовної специфіки арабської он-лайн-комунікації в умовах надлишку інформації, пов"язаної з пандемією коронавірусу. Зокрема, проаналізовано понад 100 дописів користувачів соціальних мереж Facebook i Twitter та визначено їхні ...
1401868
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні передумови семіотизації концептуального простору "Ми Європа" у сучасному іспаномовному дискурсі преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 258-263
1401869
  Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 249 л. + Додаток: л. 217-249. – Бібліогр.: л. 174-216
1401870
  Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1401871
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. + Додатки: л.197-201. – Бібліогр.: л.194-196
1401872
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1401873
  Кисельов М.М. Соціоприродний підхід в аспекті гуманізації сучасного природознавства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 292-311
1401874
  Чернявська Л.В. Соціопросторові концепти мас-медійного дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 150-153. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті висвітлено поняття соціального простору та мас-медійного дискурсу. Здійснено осмислення історичного становлення термінів, їх сучасної актуалізації. Розглянуто характеристики соціопросторових концептів. В статье рассмотрены понятия социального ...
1401875
  Чернявська Л.В. Соціопросторові критерії дискурсивних практик медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 27-33


  У статті розглянуто соціальний простір як основу дискурсу, визначено особливості медіадискурсу в контексті соціопросторових критеріїв. Концептуалізація соціального простору відбувається в контексті міждисциплінарного підходу до дискурсивних практик, ...
1401876
  Чернявська Л.В. Соціопросторові параметри медіакритики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 42-46. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1401877
  Чернявська Л. Соціопросторові параметри медіакритичного дискурсу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 7-15


  У дослідженні проаналізовано медіакритичний дискурс в Україні та особливості його розвитку, а також визначено соціопросторові параметри медіакритики. Медіакритика постає в контексті сучасного медійного дискурсу, який набуває трансформацій під час нових ...
1401878
  Ніколайчук Д.О. Соціопрофесійний портрет київських цивільних губернаторів (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 20-25. – ISSN 2076-1554
1401879
  Латюк І.М. Соціопсихічна специфіка реклами на телебаченні // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 110-111
1401880
  Кучер В.В. Соціопсихологічна модель людини-героя за сюжетом романів-антиутопій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 72-76. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1401881
  Башнянин Г. Соціопсихологічні аспекти контролю і діагностики інтенсивних методів навчання та перспективи їх впровадження у навчальний процес ВНЗ / Г. Башнянин, П. Мисловський // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 49-63 : рис. – ISSN 1682-2366


  Аналізується семантичний зміст термінів learning outcomes, які нині є системотвірними підвалинами підходу до модернізації вищої освіти. Показано, що вирішення термінологічної проблеми забезпечить семантичну порівнянність означуваних цими термінами у ...
1401882
  Кононенко Анатолій Олександрович Соціопсихологічні підходи до вивчення самопрезентації особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 74-81. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1401883
  Пачковський Ю.Ф. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки / Ю.Ф. Пачковський. – Львів : Світ, 2000. – 272с. – ISBN 5-7773-0427-3; 966-7119-15-7
1401884
  Святненко І.О. Соціосистемологічна рефлексія соціології гендерної культури в Україні : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Святненко Іван Олександрович ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 36 назв
1401885
  Новікова Л. Соціоструктурна диференціація ціннісних орієнтацій студентів університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-34. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості ціннісних орієнтацій (в системі матеріалістичних - постматеріалістичних координат, за Р. Інглхартом) студентів одного з передових ВНЗ України та детермінанти їх диференціації. Виявлено, що ціннісна свідомість студентства має ...
1401886
  Литвин Анатолій Пантелійович Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Литвин Анатолій Пантелійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 183 л. – Бібліогр.: л. 170-183
1401887
  Литвин Анатолій Пантелійович Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Литвин А.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
1401888
  Колишко Р.А. Соціосфера буття людства: соціальний організм людства та цінність людської особистості / Р.А. Колишко, К.О. Литвиненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 10-16


  У статті досліджуються основні проблеми у сфері захисту прав людини, які існують на даний час, а також пропонується модель нового міжнародно- правового регулювання означеної сфери для мети виживання соціального організму Людства.
1401889
  Рижко Л.В. Соціотехнічні перформативи і оцін ка наукових знань // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (118). – С. 66-83. – ISSN 1560-4926
1401890
  Гулянович І. Соціотопографія приміських селищ одеського градоначальства в середині XIX століття: джерельна база реконструкції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 262-271. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1401891
  Петренко Даніїл Олександрович Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Петренко Даніїл Олександрович; Таврійський нац. ун-тет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2002. – 220 л. + Додатки: л.215 - 220. – Бібліогр.: л. 184 - 213
1401892
  Петренко Даніїл Олександрович Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Петренко Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1401893
  Кулинич Олег Іванович Соціофонетична варіативність голосних сучасної французької мови (експериментальне дослідження на матеріалі швейцарського регіонального варіанта вимови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Кулинич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 195л. + Додатки 206 л. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.170-195
1401894
  Кулинич Олег Іванович Соціофонетична варіативність голосних сучасної французької мови (експериментальне дослідження на матеріалі швейцарського регіонального варіанта вимови) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Кулинич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв.
1401895
  Покидько О. Соціофонетична варіативність ритмічної організації тексту // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 95-98. – ISSN 0320-3077
1401896
  Петренко Олександр Дем"янович Соціофонетична варіативність сучасної німецької мови у Німеччині : Автореф. дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Петренко Олександр Дем"янович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 36 с.
1401897
  Бялик Є О. Соціофонетичний аспект мовлення британських поп-музикантів (інструментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бялик Олена Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1401898
  Кузь О.М. Соціоцентрична релігійність як специфічна форма відчуження // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 84-93. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1401899
  Носова Г.Ю. Соціум / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 346-347. – ISBN 966-642-073-2
1401900
  Шевченко Л.І. Соціум, культура, медійний інтертекст: взаємозалежності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 7-17. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано співмірність і взаємозалежність інституціонального статусу соціуму і культури, що виявлені в медійному інтертексті. Розглянуто особливості медіакомунікації, в яких вербалізована реальність мотивує масову свідомість і водночас ...
1401901
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький. – ISBN 978-617-7009-44-3
Вип. 1. – 2016. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401902
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 2. – 2016. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401903
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 3. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3)
1401904
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 3. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3)
1401905
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 4. – 2017. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401906
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Філологічні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 4. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401907
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Філологічні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 5. – 2018. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401908
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 5 (спецвип.). – 2018. – 360 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401909
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  вип. 6. – 2018. – 301, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401910
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Філологічні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  вип. 6. – 2018. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401911
   Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  вип. 7. – 2019. – 246, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401912
   Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Філологічні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  вип. 7. – 2019. – 192, [2] c. – DOI 10.31470/2518-7600-2019-7 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401913
   Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  вип. 8. – 2019. – 371, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1401914
   Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав : ПХДПУ
  вип. 9. – 2020. – 265, [1] с. – DOI: 10,31470/2518-7600-2020-9 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401915
   Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав : ПХДПУ
  вип. 10. – 2020. – 468 с. – DOI: 10,31470/2518-7600-2020-10 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401916
   Соціум. Документ. Комунікація = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав : ПХДПУ. – ISSN 2518-7600
Вип. 11. – 2021. – 414, [2] с. – DOI: 10,31470/2518-7600-2021-11 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401917
   Соціум. Документ. Комунікація = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав : ПХДПУ. – ISSN 2518-7600
Вип. 12. – 2021. – 327, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2021-12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401918
   Соціум. Документ. Комунікація = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав : Домбровська Я.М. – ISSN 2518-7600
Вип. 13. – 2021. – 373, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2021-13 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1401919
   Соціум. Документ. Комунікація = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав : Домбровська Я.М. – ISSN 2518-7600
Вип. 14. – 2022. – 329, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2022-14 - Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки" ) ( Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14)
1401920
   Соціум. Документ. Комунікація = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав : Домбровська Я.М. – ISSN 2518-7600
Вип. 15. – 2022. – 391, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2022-15 - Резюме укр., англ. мовами
1401921
   Соціум. Документ. Комунікація = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав : Домбровська Я.М. – ISSN 2518-7600
Вип. 16. – 2022. – 195, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2022-16 - Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 16)
1401922
  Голобородько Ярослав Соціумний інтер"єр чи психологічний дизайн? (Художні дилеми Марії Матіос) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 12 (576). – С. 81-85. – ISSN 0236-1477
1401923
  Марченкао А. Соціцокультурний підхід до міських проблем : [Рецензія] // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 186-188. – ISSN 1563-3713
1401924
  Капустянський І.Н. Соціяльна пісня на українському грунті / Іван Капустянський. – [Харків] : Держвидав України, 1924. – 31с. – (Критична бібліотека)


  На тит. л. дарчий надпис: До Книгозбірні "Плугу" автор
1401925
   Соціяльне виховання : Підручн.: Каталог на 1928-1929 рр. – Харків, 1929. – 64с.
1401926
  Козоріс М. Соціяльні моменти в творчості В.Стефаника / М. Козоріс. – Х.К., 1932. – 40с.
1401927
  Запорожець С. Соціяльно-побутові проблеми / Сидір Запорожець. – Торонто : [б. в.], 1956. – 296 с.
1401928
  Привалов Юрий Алексеевич Соцмально-мировоззренческое основание категорий тождество и различие : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Привалов Юрий Алексеевич; КГУ. – Киев, 1989. – 163л. – Бібліогр.:л.146-162
1401929
   Соцмедиа в библиотеках: скорее модные, чем нужные? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 6, июль - август. – С. 57-59. – ISSN 1726-6726


  Не первый год на Крымской конференции эксперты обсуждают эволюцию социальных медиа и присутствие в них библиотечного, издательского, научного сообществ. Речь идет о тенденциях, проектах продвижения книги и чтения, влиянии рекомендательных сервисов на ...
1401930
   Соцмедиа и библиотеки // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  Уже третий год в рамках Крымской конференции проводится круглый стол - мозговой штурм "Социальные медиа и библиотеки". Как наиболее грамотно позиционировать библиотеку в соцмедийном пространстве? Какие ресурсы и по каким критериям выбирать, чтобы найти ...
1401931
  Гелла О.І. Соцмісто в архітектурній та містобудівній практиці на Харьківщині в 1920-1930 рр. / О.І. Гелла, Л.В. Качемцева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 230-236. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
1401932
   Соцоніка. – Тернопіль, 1991. – 64с.
1401933
  Майзель Евгений Соцреализм с человеческим лицом // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 0130-6405


  Портрет Вячеслава Тихонова
1401934
  Алиева Кямиля Бахаддин кызы Соцреалистический метод и литературная критика в азербайджанской литературе первой половины 40-х годов ХХ века // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 205-212. – ISSN 2522-493X
1401935
  Мусій М.М. Соцреалізм і художник: проблема вибору. Львівський досвід 1960-1980-х рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 88 : Теорія та історія культури
1401936
  Ксьондзик Н.В. Соцреалізм крізь призму класицизму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті досліджуємо феномен соціалістичного реалізму, та презентуємо його крізь призму класицизму, через порівняння цих двох відмінниц літературних стилів. Проаналізовано апелювання до спільних ідеологічних орієнтирів, використання однакових ...
1401937
  Шестопалова Т. Соцреалізм очима сучасної європейської науки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 115-121. – ISSN 1728-9572
1401938
  Хархун В.П. Соцреалізм у постсталінській літературі (українська проекція) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 190-197. – (Серія: Філологія)
1401939
  Хархун В. Соцреалізм як канонічне мистецтво // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 3-14. – Бібліогр.: Літ.: с.13-14; 18 п. – ISSN 0236-1477
1401940
  Сивак Л.М. Соцреалізм як напрям ідеократичної естетики: здобутки та втрати // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 350-356. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1401941
  Тарнашинська Л.Б. Соцреалізм як проекція тоталітаризму: природа художнього мислення // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 120-132


  У статті розглядаються деякі аспекти тоталітарної свідомості, що мали безпосередній вплив на трансформацію художньої свідомості митця, яка протягом першої половини ХХ століття сформувала метод соцреалізму і в силовому полі якої працювали й українські ...
1401942
  Гундорова Тамара Соцреалізм: між модерном і авангардом // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 14-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про зв"язок соціалістичного реалізму, що трактується як естетичний феномен, з досвідом авангардизму й кітчу, лівого мистецтва й неоромантизму. Предмет дискусії - ототожнення соцреалізму з постмодернізмом, а також уніфікація самого ...
1401943
  Гундорова Т. Соцреалізм: між модерном і авангардом // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 14-21. – ISSN 0236-1477
1401944
  Хархун В.П. Соцреалістичний іконостас в українській репродукції // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 367-372. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1401945
  Хархун В.П. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації = Socialist realist canon in Ukrainian literature: genesis, evolution, modifications : монографія / Валентина Хархун ; [наук. ред.: М.Г. Жулинський] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Ніжин : Гідромакс, 2009. – 505, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 493-505. – Бібліогр.: с. 437-492 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96864-7-3
1401946
  Рудницька О. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук у романі Юрія Яновського "Верщники" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 55-59. – ISSN 0130-5263
1401947
  Сенчило Н. Соцреалістичні мотиви у творчості турецьких поетів початку XX століття (на матеріалі перекладів П. Тичини) // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 178-185
1401948
  Сварог В. Соцреалістичні папуги // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 112, травень : травень. – С. 5-9


  Щодо рецензії "трубадура тоталітарного режиму" П. Моргаєнка "Бойова, талановита книга" на книгу М. Шамоти "Талант і народ".
1401949
  Волкова М. Соцсети: скрытая угроза : культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 11. – С. 193-195. – ISSN 0131-2332
1401950
  Щербата Г.М. Соцыальний захист населення: теоретико-методологічний аспект соціологічного аналізу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 204-208. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1401951
   Соцыялістычни рух на Беларусы у проклямацыях 1905 году. – Менск, 1927. – 256с.
1401952
  Доунар-Запольски М.В. Соцыяльна-экономичная структура литоуска-беларускае дзяржавы у XVI-XVIII сталецьцях / Митрофан Доунар-Запольски. – Б. м. : б. и. – 66 с. – Экз. без обл. и без данных о изд. и издательсте
1401953
   Сочетаемостные отношения языковых единищ на разных уровнях и их презентация в национальноц аудирории. – Ташкент, 1986. – 138с.
1401954
  Ткаченко Ю.М. Сочетаемость глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ткаченко Ю.М.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 24л.
1401955
  Муравьева Лариса Степановна Сочетаемость глаголов движения с другими глаголами в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Муравьева Лариса Степановна; МГУ. Филол. фак. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1401956
  Хименко Валентина Владимировна Сочетаемость глаголов с инфинитивом в текстах современного английского языка (поверхностная структура и семантика) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Хименко Валентина Владимировна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1401957
  Андреев Сергей Николаевич Сочетаемость глагольных основ с суффиксами -ment и -ion в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Андреев Сергей Николаевич; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1980. – 16л.
1401958
  Дидковская В.Г. Сочетаемость глагольных фразеологизмов и фразеологических сочетаний со словом : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Дидковская В.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1978. – 15л.
1401959
   Сочетаемость и речевая репрезентация языковых единиц. – Новосибирск, 1983. – 73с.
1401960
  Турьева О.В. Сочетаемость и семантическая структура прилагательных, объединенных значениями Right - Wrong в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Турьева О.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 15л.
1401961
  Копыленко М.М. Сочетаемость лексем в русском языке : пособие для студентов / М.М. Копыленко. – Москва : Просвещение, 1973. – 119с.
1401962
  Полякова Наталья Михайловна Сочетаемость первичных фонологических единиц в английском языке. (На материале английского консонантизма) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Полякова Наталья Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 17л.
1401963
  Винничук Д.Т. Сочетаемость при подборе в заводском стаде крупного рогатого скота. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Винничук Д.Т.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 23л.
1401964
  Турьева О.В. Сочетаемость прилагательных и их синонимия в современном английском языке / О.В. Турьева. – Л., 1970. – 32с.
1401965
  Нещадин Н.Г. Сочетаемость приставки пере- с глаголами в современном русском языке : Автореф... канд .фиол.наук: 10.02.01 / Нещадин Н.Г.; ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 19л.
1401966
   Сочетаемость синтаксических единиц. – Ростов на Дону, 1984. – 137с.
1401967
   Сочетаемость слов и вопросы обучения русскому языкуиностранцев. – М, 1984. – 167с.
1401968
  Белихова Лариса Ивановна Сочетаемость элементарных предложений в составе сложноподчиненных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Белихова Лариса Ивановна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1978. – 24л.
1401969
   Сочетаемость языковых единиц. – Ростов на Дону, 1968. – 15с.
1401970
   Сочетаемость языковых единиц в германских и романских языках. – Киев, 1983. – 146с.
1401971
  Кутерницкий А.Д. Сочетание браком / А.Д. Кутерницкий. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 256с.
1401972
  Пересекин В.Н. Сочетание видов деятельности в крупном городе // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 38-41. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1401973
   Сочетание геологических и геофизических методов при изучении известных рудных районов. – М, 1960. – 43с.
1401974
  Сирота С. Сочетание глаголов с инфинитивом в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сирота С. ; МГУ. – Москва, 1964. – 17 с.
1401975
   Сочетание государственных и общественных начал в упрвлении обществом. – М, 1965. – 222с.
1401976
  Васильева Т.В. Сочетание групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности ст-ов как средство повышения эффективности обучения : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Васильева Т. В.; МВиССО УССО. – К., 1985. – 239л. – Бібліогр.:л.190-239
1401977
  Кукушкин М.И. Сочетание интернациональных и национальных моментов в организации и деятельности местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Кукушкин М.И.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1969. – 21л.
1401978
  Двилявичюс И. Сочетание личных и коллективных материальных интересов в колхозах (На материалах колхозов Литовской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Двилявичюс И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16л.
1401979
  Страуме О.К. Сочетание личных и общественных интересов в дороворе найма жилого помещения. : Автореф... канд.юрид.наук: / Страуме О.К.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 28л.
1401980
  Мона Д. Сочетание личных и общественных интересов при социализме. (На метер. Венгрии). : Автореф... канд. филос.наук: / Мона Д.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1962. – 14л.
1401981
  Овчинников Н.Е. Сочетание материальных и моральных стимулов к труду в процессе строительства комаунизма : Автореф... канд .филос.наук: / Овчинников Н. Е.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 16л.
1401982
  Скрипка П.И. Сочетание национального и интернационального в формировании новой личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Скрипка П.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1973. – 24л.
1401983
  Ганев Б. Сочетание общественного и государственного управления духовной культурой при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Ганев Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1401984
  Алиев М.А. Сочетание общественных и личных интересов в период разворнутого строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев М. А.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
1401985
  Дикого Л.И. Сочетание общественных и личных интересов в сельскохозяйственной артели : Автореф... Канд.экон.наук: / Дикого Л.И.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Киев, 1962. – 29л.
1401986
  Провазник С. Сочетание общественных и личных интересов и его роль в воспитании крестьян при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: / Провазник С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 15л.
1401987
  Лавриненко В.Н. Сочетание общественных и личных интересов как характерный принцип социалистических производственных отношений : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Лавриненко В.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Философ. фак. – Москва, 1964. – 16 с.
1401988
  Иванькова Н.А. Сочетание общественных, коллективных и личных материальных интересов при социализме. (На опыте пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Иванькова Н.А.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1971. – 16л.
1401989
  Гой Семен Михайлович Сочетание оплаты по труду и общественных фондов потребления в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гой Семен Михайлович ; МГУ , Экон. фак-т. – Москва, 1975. – 19 с.
1401990
  Аветисян Г.М. Сочетание определения с определяемым в древнеармянском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Аветисян Г.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
1401991
   Сочетание отраслевого и территориального управления в СССР и ГДР. – М, 1982. – 160с.
1401992
   Сочетание отраслевого и территориального управления экономикой союзной республики. – Минск, 1991. – 239с.
1401993
  Гавриш Д.З. Сочетание отраслей в винградарских совхозах юга УССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гавриш Д.З. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Одесса, 1955. – 16 с.
1401994
   Сочетание отраслей в колхозах. – Москва, 1941. – 112с.
1401995
  Автономов А. Сочетание публично- правовых и частноправовых начал в Конституции Российской Федерации // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.79-84. – ISSN 1560-7828
1401996
  Пивнева Валентина Семеновна Сочетание рабочей силы со средствами производства и влияние его совершенствования на эффективность труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пивнева Валентина Семеновна; КГУ. – К., 1979. – 15л.
1401997
   Сочетание слова учителя и средств наглядности в обучении. – М, 1958. – 380с.
1401998
   Сочетание территориального и отраслевого планирования. Опыт госпланов АССР, краев. и обл. план. комиссий : [ Сб. ст. ]. – Москва : Экономика, 1979. – 111 с.
1401999
   Сочетание торетических и практических занятий по педагогике как условие эффективности формирования учителя в педвузе. – Москва, 1981. – 144с.
1402000
  Кныш Л.П. Сочетание фронтальной и индивидуальной работы с учащимися на уроке. : Автореф... канд. пед.наук: / Кныш Л.П.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1959. – 16л.
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,