Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1349001
  Конєв С.О. "Синтез флуоресцентно-мічених амінокислот та біологічно активні пептиди на їх основі" : дис. ... д-ра філософії : 102 / Конєв Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 135 с. – Додаток: с. 135. – Бібліогр.: с. 122-134
1349002
  Чобанюк М. "Синтез" як художньо-естетичний феномен культури ХХ - ХХІ століття // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 176-185. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1349003
  Плетенчук Н. "Синтеза мислення" як основна засада творчості Уласа Самчука // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 71-76. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1349004
   Синтез рентген-чутливих наночастинок наоснові полістиролу / К.О. Шилова, О.А. Ніколаєва, Л.О. Вретік, В.М. Ящук, М.Ю. Лосицький, А.І. Маринін, Т.Ю. Огульчанський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 189
1349005
  Владимирцева Е.А. Синтез РНК в клетках асцитной карциномы Эрлиха, зараженных вирусом Сендай : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Владимирцева Е.А.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1968. – 17л.
1349006
  Горленко Ж.М. Синтез РНК в клетках Е cоli В во время развития фага Т2 : Автореф... канд. биол.наук: / Горленко Ж. М.; Ин-т биохим. АН СССР, Ин-т атомной энергии. – М., 1967. – 23л.
1349007
  Капралов О.О. Синтез РНК у ядрах та мітохондріях печінки щурів при дії А23187, верапамілу і форбол-миристат ацетату // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У дослідах на ізольованих ядрах та мітохондріях печінки щурів показано, що кальцієвий іонофор А23187, блокатор кальцієвих каналів верапаміл та активатор протеїнкінази С форбол-12-міристат-13-ацетат впливають на синтез РНК у ядрах, але не в ...
1349008
  Сікора Л.С. Синтез робастних автоматичних систем управління з лазерними спостерігачами : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.06 / Сікора Л.С.; Держ. ком. зв"язку та інформатиз. НАН України. Держ. наук.-дослід. ін-т інформат. інфрастр. – Львів, 2000. – 36л.
1349009
  Тавровський І.І. Синтез робастного регулятора заданої структури для процесу кристалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Тавровський І.І. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1349010
  Буаклін Мохамед Алі Синтез робастної електромеханічної системи із розподіленими параметрами механічної частини об"єкту регулювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Буаклін Мохамед Алі ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1349011
  Гераскина Т.В. Синтез робастных динамических и децентрализованных регуляторов гибридных систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.01 / Гераскина Т.В.; Нижегородск.гос.техн.ун-т. – Н.Новогород, 1998. – 15л.
1349012
  Пєтков О.О. Синтез розрядних кіл ємнісних накопичувачів енергії для формування великих імпульсних струмів з нормованими параметрами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Пєтков Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 42 назви
1349013
  Водолазська Наталія Володимирівна Синтез роторних систем для складання різьбових з"єднань на підставі просторово-функціонального підходу : Автореф. дис. ... техніч. наук: 05.02.08 / Водолазська Н.В.; Донецький нац. технічний ун-тет. – Донецьк, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 20 назв
1349014
  Хачатрян Р.М. Синтез ряда замещенных 2-оксо- и 2-тиогидропиримидинов и некоторые их превращения. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Хачатрян Р.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1349015
  Акопян Тарон Рубенович Синтез ряда замещенных 2-тро- и 2-имино - 1,3-тиазинов и некоторые их превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Акопян Тарон Рубенович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 20л.
1349016
  Саакян Л.А. Синтез С-замещенных глутаминовых и --аминоадипиновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Саакян Л. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.14-15
1349017
  Дударець В.М. Синтез садово-паркової архітектури і містобудування Лівобережної України // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 135-146
1349018
  Кфимов В.А. Синтез сегмента 36-46 структурного гена тРНК дрожжей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Кфимов В.А.; АН СССР. Ин-т биорганической химии. – М., 1974. – 20л.
1349019
   Синтез сегнетокерамики и комплексное исследование результатов. – Рига : Латвийский государственный университет им. П.Стучки, 1981. – 147 с.
1349020
  Скопенко В.В. Синтез селеноцианатовисмутитов некоторых металлов / В.В. Скопенко, А.Ж. Жумабаев // укр. хим. журн., 1969. – №4
1349021
  Шокол З.И. Синтез семизвенных гетероциклов, производных 1,4-тиазепина и 1,4-диазепина и цианиновых красителей из них : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шокол З.И. ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 28 с.
1349022
  Шокол З.И. Синтез семизвенных гетероциклов, производных 1,4 0 тиазепина и 1,4 - диазепина и цианиновых красителей из них. : Дис... канд. хим.наук: / Шокол З.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 214л. – Бібліогр.:л.200-212
1349023
  Демидович О.И. Синтез сети связи методами линейного программирования / О.И. Демидович, Ю.Е. Малашенко. – М., 1986. – 55 с.
1349024
  Манцивода Г.П. Синтез сетчатых сополимеров малеинового агидрида и простых дивиниловых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Манцивода Г.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1349025
  Шкуліпа П.А. Синтез сигналів для телекомунікаційних систем з корелятивним кодуванням : автореф. ...канд. техн. наук : 05.12.13 / Шкуліпа П.А. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1349026
  Седлецкий Р.М. Синтез сигналов по функциям корреляции и неопределенности : Автореф... канд. техн. наук: 05.290 / Седлецкий Р.М.; Моск.авиац.ин-т. – М, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1349027
  Белецкий А. Синтез симметричных систем функций золотого сечения / А. Белецкий, В. Лужецкий // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; О. Корченко. – Київ, 2016. – Т. 18, № 4. – С. 283-292. – ISSN 2221-5212
1349028
  Траксел Д. Синтез систем автоматического регулирования / Д. Траксел. – М, 1959. – 614с.
1349029
  Кунцевич В.М. Синтез систем автоматического управления / В.М. Кунцевич, М.М. Лычак. – М, 1977. – 400с.
1349030
  Баховец Б.А. Синтез систем автоматичского управления пуском и торможением электроприводов : Автореф... канд. техн.наук: / Баховец Б.А.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ордена Ленина энергет. ин-т. – М,, 1962. – 20л.
1349031
  Андреєва Наталія Іванівна Синтез систем двозонного оптимального релейного управління електроприводом постійного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Андреєва Н.І.; Донец. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2001. – 19 с.
1349032
  Тимошенко Андрій Олександрович Синтез систем захисту інформації з використанням логіко-імовірнісних методів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.21 / Тимошенко А.О.; Національний технічний університет України. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1349033
  Борячок Михаил Дмитриевич Синтез систем оптимального децентрализованного управления взаимосвязанными процессами : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.01 / Борячок Михаил Дмитриевич; МО Украины, Харьков. гос. технич. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков, 1995. – 29л.
1349034
  Волков А.А. Синтез систем оптимального управления проветриванием шахт : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Волков А.А. ; АН УССР Ин-т кибернетики. – Киев, 1968. – 45 . – Бібліогр. : с. 42-45
1349035
  Горовиц А.М. Синтез систем с обратной связью / А.М. Горовиц. – М, 1970. – 600с.
1349036
  Соловей В.А. Синтез систем технического зрения для контроля плоских поверхностей на основе конструируемых локальных окон : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Соловей В.А.; Харьков. ин-т радиоэлектрон. – Харьков, 1993. – 26л.
1349037
  Ванюрихин Г.И. Синтез систем управления движением нестационарных объективов / Г.И. Ванюрихин, В.М. Иванов. – Москва, 1988. – 168 с.
1349038
  Алпатов Ю.Н. Синтез систем управления методом структурных графов / Ю.Н. Алпатов. – Иркутск : Изд-во Иркут. университета, 1988. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 176-181
1349039
  Смирнов И.Н. Синтез систем управления на логических элементах / И.Н. Смирнов. – Л., 1975. – 77с.
1349040
  Загарий Г.И. Синтез систем управления на основе критерия максимальной степени устойчивости / Г.И. Загарий, А.М. Шубладзе. – Москва, 1988. – 100с.
1349041
  Шаршеналиев Ж.Ш. Синтез систем управления с заданными показателями качества / Ж.Ш. Шаршеналиев, Ж.И. Батырканов. – Бишкек, 1991. – 174с.
1349042
  Оболенський О.Ю. Синтез систем управління: теорія та методика / О.Ю. Оболенський, Ю.Г. Королюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 106-110
1349043
   Синтез системи адаптивної компенсації помилкових пеленгів в пасивних каналах пеленгації джерел активних шумових перешкод / В.П. Долгушин, О.В. Мірошніченко, В.М. Лоза, Ю.Б. Настич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 22-24


  Синтезується технічно реалізована система адаптивної компенсації активних шумових перешкод, що впливають по бічних пелюстках діаграми спрямованості, інваріантну до тривалості корисного сигналу, що забезпечує її застосування в системах пасивної ...
1349044
  Колесник М.В. Синтез системи керування процесом гранулювання у псевдозрідженому шарі / М.В. Колесник, Л.Р. Ладієва // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 53-54
1349045
  Смірнов В.В. Синтез системи керування регульованого електропривода стрілочного перевода як багатомасової електромеханічної системи : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Смірнов Василь Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1349046
  Войт Сергій Миколайович Синтез системи маркетиногово-орієнтованого управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств промисловості : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:08.06.01 / Войт С.М.; Дніпропетровський університет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1349047
  Самер Синтез системи мікроконтролерного керування процесом травлення смугової сталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Самер Абдель-Хамід Лага ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1349048
  Сєріков С.А. Синтез системи обробки інформації стосовно до вимірювань прискорення сили тяжіння в умовах рухомої автомобільної платформи. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Сєріков С.А.; МО України. Харків. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 1998. – 19л.
1349049
  Биченков В.В. Синтез системи підтримки прийняття рішень визначення рівня спроможностей Збройних Сил України в ході оборонного планування // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 9-17. – ISSN 2311-7249


  В статті показана загальна схема проведення досліджень стосовно вирішення питання прогнозування стану складної інерційної системи "Збройні Сили України" в залежності від обсягів їх фінансування. При цьому був розроблений комбінаторний метод з обмеженою ...
1349050
  Артюх С.Ф. Синтез системи управління оборотними гідроагрегатами ГАЕС, які працюють зі змінною частотою обертання / С.Ф. Артюх, І.І. Червоненко // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 86-90. – ISSN 1997-9266


  Запропоновано першу вітчизняну систему управління для оборотних гідроагрегатів, які працюють зі змінною частотою обертання. Така система забезпечує всі необхідні режими роботи ГАЕС, які працюють зі змінними напорами.
1349051
  Райцын Т.М. Синтез системы автоматического управления методом направленных графов : Автореф... канд.техн.наук: / Райцын Т.М.; Ленингр.механ.ин-т. – Л, 1967. – 20л.
1349052
  Караченцев Д.В. Синтез системы автоматической оптимизации режимов ректифицированной установки обезбензоливания : Автореф... канд. техн.наук: / Караченцев Д. В.; АН СССР, Ин-т киберн. – К., 1967. – 25л.
1349053
  Полонский Александр Дмитриевич Синтез системы измерения скорости звука в жидких средах : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Полонский Александр Дмитриевич; Сумской Гос. университет. – Сумы, 1994. – 18л.
1349054
  Самохвалов Е.А. Синтез системы многоразрядного сумматора на мажоритарных элементах / Е.А. Самохвалов. – Киев, 1963. – 24с.
1349055
  Загоруйко Л.А. Синтез скандинавської і слов"янської міфології у "Повісті врем"яних літ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 92-96
1349056
  Теребіленко К.В. Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Теребіленко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1349057
  Теребіленко К.В. Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Теребіленко К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190 л. – Бібліогр.: л. 168-190
1349058
  Кулешов В.Н. Синтез следящих систем автоподстройки частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Кулешов В.Н.; Военно-воздушная инженерная академия. – М., 1965. – 20л.
1349059
  Зайцев Г.Ф. Синтез следящих систем высокой точности / Г.Ф. Зайцев. – Киев, 1971. – 202с.
1349060
   Синтез слідкувальної системи на основі п"єзоелектричного двигуна / Д.Ю. Шарейко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, О.В. Савченко, О.С. Кириченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 154-164 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
1349061
  Бурковська Л. Синтез слова і зображення в сакральному мистецтві // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (395), липень - вересень. – С. 70-77. – ISSN 2664-4282


  Розглядаються проблеми синтезу сакрального мистецтва та літератури в середньовічній культурі. Досліджується характер взаємовпливів художнього матеріалу та його текстової основи. На ранніх етапах становлення іконописних зображень велике значення мали ...
1349062
  Лимаренко А.Л. Синтез слова й музики у новелах М. Коцюбинського (на матеріалі новел "Intermezzo", "На крилах пісні") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 107-112. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1349063
  Цапюк О. Синтез словоформ німецьких дієслів у системі українсько-німецького машинного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 307-309
1349064
  Визгерт Р.В. Синтез сложных эфиров 4,4-диоксидифенилсульфона и исследование их гидролиза. : Автореф... канд. хим.наук: / Визгерт Р.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1953. – 16 с.
1349065
  Кругликова Р.И. Синтез сложных эфиров алифатических и циклических гамма-аминоспиртов. : Автореф... канд. хим.наук: / Кругликова Р.И.; Москов. ин-тут тонкой химич. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 12 с.
1349066
  Караванов Н.А. Синтез сложных эфиров алкилгликолевых и алкилглиоксалевых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Караванов Н.А.; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1961. – 11л.
1349067
  Ахмедова А.Х. Синтез сложных эфиров ароматического ряда и изучение их пластифицирующих свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Ахмедова А.Х.; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1967. – 16л.
1349068
  Бурунова Е.Н. Синтез сложных эфиров некоторых оксикарбоновых кислот, изучение их свойства и пути применения в народном хозяйстве : Автореф... канд. хим.наук: / Бурунова Е. Н.; АН АзССР, Ин-т нефтехим. процессов им. Мамедалиева. – Баку, 1966. – 21л.
1349069
  Алиев Р.М. Синтез сложных эфиров циклогексанового ряда и исследование их ластифицирующих свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Алиев Р. М.; АН АзССР, Ин-т нефтефиз. процес. – Баку, 1966. – 17л.
1349070
  Тихонравов Алексанжр Владимирович Синтез слоистых сред / Тихонравов Алексанжр Владимирович. – Москва : Знание, 1987. – 48с.
1349071
  Красовский А.Н. Синтез смешанных стратегий управления / А.Н. Красовский. – Свердловск, 1988. – 151с.
1349072
  Вагабова А.А. Синтез смешанных эфиров фосфористой кислоты на основе различных фенолов и исследование их в качестве присадок к смазочным маслам и стабилизаторов полимерных материалов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Вагабова А.А.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 27л.
1349073
  Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста / С.А. Васильев. – Київ, 1988. – 237с.
1349074
   Синтез современного научного знания. – М, 1973. – 640с.
1349075
  Верещагина Н.Н. Синтез соединений в области гидразидов с предполагаемыми туберкулостатическими свойствами. : Автореф... канд. хим.наук: / Верещагина Н.Н.; Уральск. политех. ин-т. – Свердловск, 1957. – 15л.
1349076
   Синтез соединений в плазме, содержащей углеводороды. – М., 1985. – 166с.
1349077
  Асанов У.А. Синтез соединений металлов в условиях их электроискрового разрушения в жидких диэлектриках : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.01 / Асанов Усен Асанович ; М-во высш. и сред. спец. образования Казах. ССР, Казах. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1977. – 49, [1] с. – Библиогр.: 90 назв.
1349078
  Минин Валерий Александрович Синтез сополимера формальдегида и 1,3-диоксолана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Минин Валерий Александрович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1349079
  Пайкачев Ю.С. Синтез сополимеров акрилонитрила с винилсульфоновым красителями и исследование свойств цветных ПАН и волокон на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Пайкачев Ю.С.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1349080
  Полянская Н.Л. Синтез сорбиновой кислоты из кетена и кротонового альдегида : Автореф... канд. техн.наук: / Полянская Н.Л.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1349081
  Приходько П. Синтез соціалістичних та ліберальних ідей у політичних поглядах Михайла Драгоманова // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 215-218


  Описуються та аналізуються основні політичні погляди видатного українського політичного діяча, педагога та історика ХІХ століття Михайла Драгоманова крізь призму тогочасної суспільно-політичної ситуації у світі та в географічних межах сучасної ...
1349082
  Савчук О. Синтез соціального і національного елементів в "суспільній квестії" митрополита Андрея Шептицького / О. Савчук, Н. Скринник // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 220-238. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
1349083
  Субботина Н.А. Синтез спектроскопические и магнитные свойства некоторых координационных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Субботина Н.А.; МГУ. – М., 1970. – 29л.
1349084
  Шаврыгина О.А. Синтез спиртов, кетонов и кислот изопреноидного ряда на основе дивинила и хлоропрена : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шаврыгина О.А. ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии. – Москва, 1959. – 14 с.
1349085
  Гуляев Б.Б. Синтез сплавов / Б.Б. Гуляев. – Москва, 1984. – 159 с.
1349086
  Влодарчук М.М. Синтез сполук уранілу з біфункціональними 1,2,4-тріазолілкарбоксилатними лігандами / М.М. Влодарчук, А.Б. Лисенко, Г.А. Сенчик // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 46
1349087
  Берлин А.И. Синтез стереоизмерений циклических фосфорорганических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Берлин А.И.; М-во здравооранения РСФСР. – Л, 1963. – 17л.
1349088
  Бабичев Ф.С. Синтез стиpилов и цианиновых кpасителей pяда нафто-1,4-тиазина./отдельный оттиск/ / Ф.С. Бабичев; АН УССР. – Киев : Изд. АH Укpаинской ССР, 1950. – 188-198с. – Отдельный оттиск из:Украинский химический журнал т.16, №2
1349089
  Котляров В.О. Синтез стійких електромеханічних систем з від"ємним в"язким тертям та спостерігачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Котляров Володимир Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1349090
  Павлов В.В. Синтез стратегий в человеко-машинных системах / В.В. Павлов. – Киев : Высшая школа, 1989. – 161с.
1349091
  Лівіцька О.В. Синтез стронційвмісних фосфатів методом співосадження та їх дослідження / О.В. Лівіцька, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Арион, А.Г. Белоус [и др.]. – Киев, 2018. – Т. 84, № 5/6, май - июнь. – С. 73-78. – ISSN 0041-6045
1349092
  Орлов С.П. Синтез структур и оптимизация параметров систем обработки информации / С.П. Орлов. – Саратов, 1989. – 149с.
1349093
  Редькин Н.П. Синтез структур из пороговых элементов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 255 / Редькин Н.П. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1970. – 15 с.
1349094
  Мееров М.В. Синтез структур систем автоматического регулирования высокой точности. / М.В. Мееров. – М, 1959. – 284с.
1349095
  Артамонов Е.И. Синтез структур специализированных средств машинной графики / Е.И. Артамонов, В.М. Хачумов; Ин-т проблем управления; АН СССР. – Москва, 1991. – 144 с.
1349096
  Осіпов В.А. Синтез структур технологічних операцій одноінструментальної обробки деталей : Автореф... канд.техн.наук: 05.02.08 / Осіпов В.А.; Харків.держ.політехн.ін-т. – Харків, 1994. – 23л.
1349097
  Ашраф Синтез структури глобальних комп"ютерних мереж з технологією MPLS : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ашраф Абдель-Карім Хілал Абу-Аін; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1349098
  Кільменінов О.А. Синтез структури моделі контрольованого об"єкта системи управління інфокомунікаційними мережами // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4. – С. 99-104. – ISSN 2412-4338
1349099
  Павленко І.І. Синтез структури промислових роботів та аналіз їх механічних систем для верстатних комплексів : Автореф. дис. ... доктор техн. наук : 05.03.01, 05.02.05 / Павленко І.І. ; Нац. техніч. ун-тет України. КПІ. – Київ, 1996. – 32 с.
1349100
  Зайченко О.Ю. Синтез структури регіональних обчислювальних мереж при додаткових умовах / О.Ю. Зайченко, М.К. Печурін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 157-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглянуто задачу синтеза структури обчислювальних мереж за критерієм вартості при обмеженнях на середній час доставки та показники живучості. Запропоновано новий алгоритм синтезу структури та проведено його експериментальні дослідження.
1349101
  Лазарев И.А. Синтез структуры систем электроснабжения летательных аппаратов. / И.А. Лазарев. – М., 1976. – 256с.
1349102
  Анкудинов Г.И. Синтез структуры сложных объектов (логико-комбинаторный подход) / Г.И. Анкудинов ; МВ и ссо РСФСР. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 258 с.
1349103
  Бабій М.В. Синтез сульфамідів з фрагментом 1,4-діоксану / М.В. Бабій, О.В. Добриднєв, Ю.М. Воловенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 91
1349104
   Синтез сульфидов, тиофенов и тиолов типа соединений, встречающихся в нефтях. – М., 1988. – 207с.
1349105
   Синтез суперпрецизионных станков с устройствами информационного управления. Теория. Конструкции. Алгоритмы управления / В.А. Тарасов [и др.] ; под ред. В.А. Тарасова ; [Нац. акад. наук Украины ; М-во образования и науки Украины], Междунар. науч.-учеб. центр информ. технологий и систем. – Киев : Наукова думка, 2014. – 487 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 476-479. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1351-3
1349106
   Синтез схем на пороговых элементах. – М, 1970. – 368с.
1349107
  Стародубцев Н.А. Синтез схем управления параллельных вычислительных систем / Н.А. Стародубцев. – Ленинград : Наука, 1984. – 191с.
1349108
  Вавилов Е.Н. Синтез схем электронных цифровых машин / Е.Н. Вавилов, Г.П. Портной. – Москва, 1963. – 440с.
1349109
  Марценішко В. Синтез східних і західних релігійно-філософських учень у фантастичній моделі світу Олеся Бердника // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 116-124. – (Філологічні науки)
1349110
  Бобечко Ю.О. Синтез та аналіз нейроконтролера системи керування вентильним реактивним двигуном : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бобечко Юрій Остапович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1349111
  Сторчак К.П. Синтез та аналіз систем частотного та фазового автопідстроювання з цифровими нечітткими та під-регуляторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.13 - радіотех. пристрої та засоби телекомунікацій / Сторчак К.П. ; Держ. ун-т інформ. комунікац. теехнол. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1349112
   Синтез та антимікробні властивості Cu, Zn-легованих кальцію фосфатів апатитового типу / І.І. Гринюк, Н.Ю. Струтинська, О.М. Василюк, С.В. Прилуцька, О.В. Лівіцька, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 75-82. – ISSN 1025-6415
1349113
   Синтез та біохімічні дослідження композитів на основі фулеренів та інших ароматичних поверхонь для розвитку біонанотехнології : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 100с. : 51 рис., 23 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 75 дж.


  Об"єкт дослідження: супрамолекулярні композити на основі фулерену та інших ароматичних поверхонь для біонанотехнології. Мета роботи: розробка теоретичних основ вибору модифікуючих реагентів для синтезу нових неорганічних матеріалів. Методи ...
1349114
   Синтез та будова KInP2O7, одержаного з розплавів K–In–P–Mo–O / Д.В. Кисельов, К.В. Теребіленко, О.В. Петренко, В.М. Баумер, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 91-97. – ISSN 1025-6415
1349115
  Виноградов О.С. Синтез та будова Mn-оксоцентрованих комплексів купруму з піразолами та аміноспиртами : дис. ... д-ра філософії : 102 ; 10 / Виноградов Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 260 арк. – Додатки: арк. 236-260. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 214-235
1349116
   Синтез та будова комплексів міді(ІІ) на основі похідних 3-(2-піридил)-1Н-1,2,4-триазолу з додатковими донорними центрами / Ю.П. Петренко, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, Р.Д. Лампека // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 63
1349117
  Хоменко Д.М. Синтез та будова координаційних сполук деяких d- металів з похідними [альфа]-триазолілоцтових кислот : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Хоменко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 148 л. + Додатки : л. 136-148. – Бібліогр.: л. 121-135
1349118
  Хоменко Д.М. Синтез та будова координаційних сполук деяких d - металів з похідними a - триазолілоцтових кислот : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Хоменко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1349119
   Синтез та будова молібдатів та фосфатів церію (ІІІ) / К.Є. Климишина, К.В. Теребіленко, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 64
1349120
   Синтез та будова нових потрійних фосфатів на основі дво- та тривалентних металів / М.М. Яцкін, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, І.В. Огородник, В.М. Баумер, Р.М. Кузьмін // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 44
1349121
   Синтез та будова складних фосфатів лангбейнітового типу за участю металів Na-K-Ti-МІІІ / М.Ю. Гаврильченко, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник, К.Л. Бичков // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 48
1349122
   Синтез та вивчення властивостей електропровідних матеріалів з поліазометинів та їх металокомплексів / Є.Г. Сівалов, О.А. Голуб, М.Д. Аптекар, О.Г. Овчаренко, С.С. Лосєв, В.В. Антощук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 35-40. – (Хімія ; Вип. 33)


  Здійснений синтез полішифових основ (ПШО) о,п-фталевого альдегіду з різними діамінами. З ПШО отримані молекулярні комплекси з хлоридами Cu, Sn, Hf. Знайдена брутто-формула отриманих сполук, а на основі ІЧ-спектрів та термодесорбції зроблено висновок ...
1349123
  Жерш С.А. Синтез та вивчення вторинної структури пептидоміметиків на основі 2-піролідинметансульфонової кислоти / С.А. Жерш, О.О. Григоренко, А.О. Толмачов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 76
1349124
  Неділько С.А. Синтез та вивчення купратів деяких РЗЕ з частковим заміщенням у підгратці лантоноїду / С.А. Неділько, Г.В. Сокольський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 80-84. – (Хімія ; Вип. 34)


  Проведено синтез, рентгенографічні, резистивні дослідження та знято ІЧ-спектри 10 заміщених купратів РЗЕ. Порівнювали властивості відомих надпровідників Ln[нижній індекс 1,85]Ce[нижній індекс 0,15]CuO[нижній індекс 4], де Ln = Nd, Sm з іншими ...
1349125
   Синтез та вивчення реакційної здатності похідних ізоіндоло[2,1-А]бензімідазолу в умовах реакцій циклоприєднання / О. Корольов, З. Войтенко, І. Левков, Т. Єгорова, О. Туров, О. Шишкін, Р. Зубатюк, Г. Паламарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 25-29. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Вивченно взаємодію похідних ізоіндоло[2,1-а]бензімідазолу з малеїнімідами. Синтезовано ряд аддуктів, які було вивчено за допомогою спектроскопії ЯМР: 1Н, 13С та COSY, рентгеноструктурного дослідження. Reaction of isoindolo[2,1-a]benzimidazoles with ...
1349126
  Кузьменко М.Я. Синтез та використання реакційно здатних олігомерів з термостійким кремнійорганічним блоком. : Автореф... Доктора хім.наук: 02.00.06 / Кузьменко М.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 47л.
1349127
   Синтез та властивості 3-феноксихромонів і кумаринів = хімія / В.П. Хиля, С.А. Васильєв, М.С. Лукьянчиков, В.І. Кабачний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 6-13 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1349128
   Синтез та властивості 5-алкіл-3-галогено-1,2,4-тіадіазолів / Є.С. Малець, О.І. Дмуховський, О.О. Григоренко, О.С. Артамонов, Д.О. Сібгатулін // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 102
1349129
   Синтез та властивості 7-гідрокси-4-метил-6-гетарил-2H-хромен-2-онів / В.Г. Агарков, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 85
1349130
  Щукін Є.О. Синтез та властивості амфіфільних катіонних каліксаренів з реакційноздатними групами / Є.О. Щукін, Р.В. Родік, З.В. Войтенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 126
1349131
  Михальчук В.Л. Синтез та властивості бута-1,3-дієн-1-сульфоніл фториду / В.Л. Михальчук, А.Ю. Черепаха, А.О. Толмачов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 84
1349132
  Зеленько М.А. Синтез та властивості високотемпературної надпровідної кераміки на основі талію та рідкісноземельних елементів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Зеленько М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1349133
  Зеленько М.А. Синтез та властивості високотемпературної надпровідної кераміки на основі талію та рідкісноземельних елементів : Дис. ... канд. хім. наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Зеленько М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 112л. – Бібліогр.:л. 95-112
1349134
  Пилипенко А.О. Синтез та властивості ВТНП сполук в системі Ln-Ba-Cu-O : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Пилипенко Анастасія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 173-198
1349135
  Пилипенко А.О. Синтез та властивості ВТНП сполук в системі Ln-Ba-Cu-O : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Пилипенко Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1349136
  Неділько С.А. Синтез та властивості ВТНП фаз у системах GdLnxBa2-xCu3O7+/-б (Ln-Pr, Sm, Eu) 0< x < 0.5 / С.А. Неділько, Т.А. Войтенко, К.Є. Левицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-5. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків ВТНП кераміки складу GdLn[нижній індекс х]Ba[нижній індекс 2-х]Cu[нижній індекс 3]O[нижній індекс 7 +/- дельта] (Ln-Pr, Sm, Eu) 0 [<або=] x [<або=] 0,5. Досліджено залежність параметрів і виду симетрії кристалічної ґратки ...
1349137
  Губрій Зоряна Василівна Синтез та властивості гемінальних дихлоропохідних 1,2- і 1,4-нафтохінонів : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.03 / Губрій Зоряна Василівна; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 18л.
1349138
   Синтез та властивості заміщених ортованадатів рідкісноземельних елементів / С.Л. Щур, К.Є. Левицька, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 43
1349139
  Наумова Д.Д. Синтез та властивості заміщенної Bi-вмісної надпровідної кераміки : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Наумова Д.Д. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1349140
  Наумова Д.Д. Синтез та властивості заміщеної Bi-вмісної надпровідної кераміки : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Наумова Д.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 140 л. – Бібліогр.: л. 119-140
1349141
  Потіха Людмила Михайлівна Синтез та властивості ізохіно (2,3-а) хіназолінів : Дис... докт. хім.наук: 02.00.03. / Потіха Людмила Михайлівна; КУ. – Киев, 1996. – 157л. – Бібліогр.:л.148-157
1349142
  Потіха Л.М. Синтез та властивості ізохіно (2,3-а) хінозолінів. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.03 / Потіха Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 18л.
1349143
   Синтез та властивості карбамідо- формальдегідного пінопласту типу "Екоізол" / О.М. Хацевич, Федорченко, , Т.В. Ляшок, С.А. Курта, В.В. Нетикша // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 195
1349144
  Бондаренко С.П. Синтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Бондаренко Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 365 арк. – Бібліогр.: арк. 308-365
1349145
  Бондаренко С.П. Синтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Бондаренко Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 41 с. – Бібліогр.: 28 назв
1349146
  Манченко С.С. Синтез та властивості молібдато-ванадатів рідкісноземельних елементів / С.С. Манченко, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 21
1349147
   Синтез та властивості нанокомпозитів Fe3O4/гідроксоапатит/памідронат/ диетилентриамінпентаоцтова кислота /гадоліній для мультимодальної МРТ / П.О. Підлужний, Ю.О. Зубчук, Є.В. Пилипчук, П.П. Горбик // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 174
1349148
  Кондратюк К.М. Синтез та властивості нових 4-фосфорильованих похідних 5-аміно(меркапто)-1,3-оксазолу / К.М. Кондратюк, О.В. Головченко, В.С. Броварець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 57


  Ряд синтезованих сполук виявили фунгістатичну активність проти культури Candida albicans. Деякі фосфорильні похідні виявились інгібіторами ферментів: фурину, ASK1, CK2 та FGFR.
1349149
  Гайдай О.В. Синтез та властивості нових функціонально заміщених похідних трисгомокубанових вуглеводнів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гайдай Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1349150
  Собко О.О. Синтез та властивості олігомерних іонних рідин гіперрозгалуженої будови : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Собко Олег Олександрович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1349151
  Паюк О.Л. Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі ПЕГ- та фторовмісних метакрилатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Паюк Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 29 назв
1349152
   Синтез та властивості подвійних ортофосфатів лужних металів та кобальту / О.В. Марченко, І.В. Затовський, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 59
1349153
  Мудрак Клавдія Василівна Синтез та властивості поліамідоімідів на основі імідів тртта тетракарбонових кислот : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.06 / Мудрак Клавдія Василівна; НАН України. Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – К., 1996. – 16л.
1349154
  Корнілов М.Ю. Синтез та властивості похідних 1H-ізоіндолу, 1-азаадаманту, камфори. Комп"ютерне дослідження нанокарбонів. Українська хімічна термінологія та словники / М.Ю. Корнілов, І.В. Комаров // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 213-222
1349155
  Гуцул Р.М. Синтез та властивості похідних 3-аміноізохінолін-1(2H)-ону та 5,13-дигідро-11H-ізохіно[3,2-b]хіназолін-11-ону : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гуцул Роман Мирославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 180 арк. – Бібліогр.: арк. 169-180
1349156
  Гуцул Р.М. Синтез та властивості похідних 3-аміноізохінолін-1(2H)-ону та 5,13-дигідро-11H-ізохіно[3,2-b]хіназолін-11-ону : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гуцул Роман Мирославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1349157
  Андріашвілі В.А. Синтез та властивості похідних 3-аміноциклобутан-1-сульфонілхлориду та 4-аміноциклогексан-1-сульфонілхлориду / В.А. Андріашвілі, С.А. Жерш, О.О. Григоренко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 65
1349158
   Синтез та властивості різних похідних 1-гептилтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-пропанола / А. Магеррамов, М. Мирзоева, В. Гасанов, Н. Садыхова, М. Аллахвердиев, О. Хиля, В. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  При взаємодії 1-гептилтіо-3-хлор-2-пропанола із о-хлорфенолом у лужному середовищі синтезовано1-гептилтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-хлорпропанол, на основі якого одержані карбамати, тіокарбамати, ацил-, алкоксиметили і амінометильні похідні. Була досліджена ...
1349159
   Синтез та властивості різних похідних 1-гептілтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-пропанола / Т. Крачко, В. Труш, Т. Слива, Є. Труш, І. Коновалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-38. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано та виділено в кристалічному стані ряд координаційних сполук лантаноїдів (III) на основі диметил-п-толуїлсульфоніламідофосфату складу Na[LnL4], де Ln = La-Lu (окрім Pm); HL = п-CH3(C6H4)SO2N(H)P(O)(OCH3)2 – ...
1349160
  Геращенко О.В. Синтез та властивості ряду етил (1,3-азоліл) оксоацетатів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Геращенко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 182 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 148-172 арк.
1349161
  Геращенко О.В. Синтез та властивості ряду етил(1,3-азоліл)оксоацетатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Геращенко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1349162
  Левицька К. Синтез та властивості системи YxYBa2-xCu4O8+\-Д[подано формулу], (0.05<х<0.2) / К. Левицька, Т. Войтенко, С. Неділько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-43. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано низку зразків складу YBa2Cu4O8+/-б[подано формулу], тверді розчини складу YxYBa2-xCu4O8+/-б[подано формулу] (0.05<х<0.2) методами спів осадження та керамічним. Досліджено характер зміни параметрів і симетрії кристалічних ґраток ...
1349163
  Воробйова Тетяна Валеріївна Синтез та властивості складних оксинітридофосфатів лужних та полівалентних металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Воробйова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1349164
  Воробйова Тетяна Валеріївна Синтез та властивості складних оксинітридофосфатів лужних та полівалентних металів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / КНУТШ; Воробйова Т.В. – Київ, 2005. – 139л. – Бібліогр.: л.123-139
1349165
  Бабарик А.А. Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неоргічна хімія / Бабарик А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 171л. – Бібліогр. : л.146-171
1349166
  Бабарик А.А. Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Бабарик А.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1349167
  Фесич І.В. Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Фесич І.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1349168
  Фесич І.В. Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Фесич Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 159 л. – Бібліогр.: л. 137-159
1349169
  Зеленько М. Синтез та властивості сполук складу YBa2-xSrxCu3O7 та YBa2-xCaxCu3O7 / М. Зеленько, С. Неділько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 24-25. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків складу YBa2-xSrxCu3O7 та YBa2-xCaxCu3O7 методом твердофазного синтезу. Розраховано параметри кристалічної гратки та температури переходу до надпровідного стану для синтезованих сполук. Досліджено залежність параметрів та виду ...
1349170
  Вітер Володимир Миколайович Синтез та властивості твердих розчинів заміщення на основі гідратованих фосфатів : Автореф. ... канд. хімичних наук: 02.00.01- неорганічна хімія / Вітер В.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 20 назв
1349171
  Вітер Володимир Миколайович Синтез та властивості твердих розчинів заміщення на основі гідратованих фосфатів двовалентних 3-d металів та Mg : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Вітер В.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 146л. – Бібліогр.: л. 125 - 146
1349172
   Синтез та властивості твердих розчинів на основі ванадатів РЗЕ / К.В. Дегтярьова, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько, С.Г. Неділько, О.В. Чукова, В.П. Щербацький // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 21
1349173
  Хрипак С.М. Синтез та властивості тієно[2,3-d] піримідинів : монографія / С.М. Хрипак, М.В. Сливка, В.Г. Лендєл ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород : Патент, 2009. – 134 с. – ISBN 978-966-8760-91-4
1349174
  Лісняк Владислав Владиславович Синтез та властивості фосфатів мобіленду та вольфраму : Дис....канд.хімічних наук:02.00.01 / Лісняк Владислав Владиславович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 135л. + Додатки.:л.135. – Бібліогр.:л.121-135
1349175
  Лісняк Владислав Владиславович Синтез та властивості фосфатів молібдену та вольфраму : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Лісняк В.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1349176
  Сисоєв Д.О. Синтез та властивості фотохромних перемикачів на основі діарилетенів азобензолів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сисоєв Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 122 арк. – Бібліогр.: арк. 108-122
1349177
  Сисоєв Д.О. Синтез та властивості фотохромних перемикачів на основі діарилетенів та азобензенів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сисоєв Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1349178
  Мельников К.П. Синтез та властивості функціоналізованих гем-дифлуороциклоалканів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мельников Костянтин Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 182 арк. – Додатки: арк. 181-182. – Бібліогр.: арк. 9-11, 157-180 та в додатках: арк. 181-182
1349179
  Мельников К.П. Синтез та властивості функціоналізованих гем-дифлуороциклоалканів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мельников Костянтин Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1349180
   Синтез та встановлення будови нового класу лігандів фосфорильованих арилсульфоніламідів / В.В. Скопенко, О.В. Мороз, В.О. Труш, Є.А. Труш, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10
1349181
  Чжен О.І. Синтез та гіпоглікемічні властивості дисульфонілкарбамідокалікс [4] аренів / О.І. Чжен, Р.В. Родік, З.В. Войтенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 119
1349182
  Вретик Л.О. Синтез та деякі властивості 4-фталімідонафтилметакрилату / Л.О. Вретик, О.Ю. Колендо, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 74-77. – (Хімія ; Вип. 35)


  Описано синтез 4-фталімідонафтилметакрилату. Його будову доведено за даними ПМР-спектроскопії. Дилатометричним методом вивчено кінетику радикальної термо- та фото ініційованої полімеризації нового мономера в розчині ДМФА, визначено константи швидкості ...
1349183
  Слива Т.Ю. Синтез та дослідження 2-гідроксиімінопропіонатних комплексів деяких лантаноїдів / Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-78. – (Хімія ; Вип. 37)


  Синтезовано координаційні сполуки деяких лантаноїдів з 2-гідроксиімінопропіновою кислотою складу LnL[нижній індекс 3]*2Н[нижній індекс 2]О та К LnL[нижній індекс 4], де НL = СН[нижній індекс 3]С(NОН)СООН, Ln = Lа, Се-Eu, Tb-Tm, Lu. Комплекси досліджено ...
1349184
   Синтез та дослідження аніонних комплексів лантаноїдів з N-(біс(аліламіно)фосфорил)-4-метилбензенсульфонамідом / І. Олишевець, Н. Каряка, В. Труш, Т. Слива, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-13. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий ліганд сульфонамідофосфатного типу (HL = п-CH3(C6H4)SO2N(H)P(O)(N(H)CH2CH=CH2)2 ) та його натрієву сіль (NaL). На їх основі одержано та виділено в кристалічному стані ряд координаційних сполук складу Na[LnL4], де Ln = La, Nd, Eu, Tb. ...
1349185
  Олишевець І.П. Синтез та дослідження аніонних комплексів лантаноїдів, що містять фосфорильовані сульфаміди (САФ ліганди) / І.П. Олишевець, Н.С. Каряка // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 40
1349186
   Синтез та дослідження біологічно-активних гетероциклічних сполук : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 169с. : 101 рис., 14 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 155 дж.


  Об"єкт дослідження: функціонально модифіковані природні і синтетичні флавоноїди і кумарини; конденсовані гетероциклічні системи на основі азолів та азинів. Мета роботи: Розробка препаративних методів синтезу модифікованих бензопіронів, конденсованих ...
1349187
  Казаков-Кравченко Синтез та дослідження біядерних комплексів купруму(ІІ) на основі похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу / Казаков-Кравченко, Д. Хоменко, Р. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-18. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовоно три нових ліганди похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу. На їх основі отримано біядерні комплекси Cu(II). Структури цих комплексів в кристалічному стані підтверджено методом РСА. Статья посвящена синтезу, исследованию строения и свойств ...
1349188
  Маханькова В. Синтез та дослідження біядерного півалатного Мангану (II) з 1, 10-фенантроліном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-35. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Методом окисного розчинення металу синтезовано біядерний комплекс мангану(ІІ) складу [Mn2(piv)4(phen)2]·H2O, де piv - півалат-аніон (CH3)3CCO2 -, phen - 1,10-фенантролін. Між атомами мангану у димері наявна слабка антиферомагнітна взаємодія. Для оцінки ...
1349189
   Синтез та дослідження будови комплексу паладію (II) на основі 3-(2-піридил)-5пропіл-1, 2, 4-триазолу / Б.В. Захарченко, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, Р.Д. Лампека // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1349190
  Волошинець В.А. Синтез та дослідження властивостей модифікованих багатофункціональних акрилатних полімерів : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Волошинець В.А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 415л. – Бібліогр.: л.380-415
1349191
  Волошинець В.А. Синтез та дослідження властивостей модифікованих багатофункціональних акрилатних полімерів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. хімічн. наук : спец. 02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук / Волошинець В. А. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 37 с. – Бібліогр.: 85 назв
1349192
  Вретік Людмила Олександрівна Синтез та дослідження властивостей нафталінвмісних мономерів-модифікаторів полімерних матеріалів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Вретік Людмила Олександрівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1349193
  Вертік Л.О. Синтез та дослідження властивостей нафталінвмісних мономерів-модифікаторів полімерних матеріалів : Дис... канд. хім.наук: 02.00.06 / Вертік Л. О.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 189л. – Бібліогр.:л.162-189
1349194
  Неділько С.А. Синтез та дослідження вольфрамових бронз типу (La,Sr)хWO3 / С.А. Неділько, В.М. Шамеко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 84-88. – (Хімія ; Вип. 34)


  Синтезовано ряд вольфрамових бронз лантану та стронцію в інертній атмосфері: La[нижній індекс x]WO[нижній індекс 3] (х = 0,05; 0,1; 0,3); Sr[нижній індекс х]WO[нижній індекс 3] (х = 0,1; 0,2; 0,25; 0,33). Всі одержані сполуки охарактеризовані ...
1349195
   Синтез та дослідження гетерометальних комплексів, що виявляють протипухлинну дію : Звіт про НДР (закл.). – Київ
Том 1. – 2005. – 159с. : 65 рис., 33 таб. – 3 додатки. – Бібліогр.: 76 дж.


  Об"єкт дослiдження: гетерометальні комплекси, що виявляють протипухлинну активність, та процеси їх утворення. Мета дослiдження: розробити методики прямого синтезу гетерометальних комплексів на основі міді. Методи дослідження: хімічні та ...
1349196
  Мохір Андрій Анатолійович Синтез та дослідження донорних властивостей нових ацидолігандів тіазолілоксимного типу : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Мохір Андрій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1997. – 23л.
1349197
  Домасевич Костянтин Валентинович Синтез та дослідження донорних властивостей нових ацидолігандів ціаноксимного типу : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01. / Домасевич Костянтин Валентинович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 205л. – Бібліогр.:л.190-205
1349198
  Домасевич Костянтин Валентинович Синтез та дослідження донорних властивостей нових ацидолігантів ціаноксимного типу : Автореф... канд. хіміч.наук: 02.00.01 / Домасевич Костянтин Валентинович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1993. – 25л.
1349199
  Булавко Г.В. Синтез та дослідження електрооптичних властивостей нових металовмісних азополімерів з бічними спейсерами різної довжини / Г.В. Булавко, І.О. Савченко, М.О. Давиденко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 184
1349200
   Синтез та дослідження заміщених нікелатів неодиму / В.А. Голубцов, І.В. Фесич, О.Г. Дзязько, С.А. Неділько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 19
1349201
   Синтез та дослідження зразків складу La1-x Eux VO4 та La1-x Cax VO4 (0 / А. Сліпець, Т. Войтенко, С.А. Неділько, С.Г. Неділько, О. Чукова, В. Щербацький // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 122-127. – (Серія хімічна ; вип. 57, ч. 1). – ISSN 2078-5615
1349202
   Синтез та дослідження йодзаміщених похідних антраценвмісних олігомерів / Ю.П. Гетьманчук, І.М. Іцковська, І.Д. Лазнікова, Р.М. Кузьмін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 148-151. – (Хімія ; Вип. 34)


  Розроблено методи синтезу йодзаміщених антраценвмісних мономерів та олігомерів. За допомогою методів ПМР визначена структура йодзаміщених иономерів. Досліджено спектри поглинання та зарядні властивості синтезованих йодзаміщених олігомерів, що містять ...
1349203
  Затовський І.В. Синтез та дослідження комплексів деяких d- та р-металів з 1,3-дитіол-2-тіон-4,5-дитіолатом / І.В. Затовський, В.В. Лісняк, В.О. Павленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-48. – (Хімія ; Вип. 35)


  Синтезовано ряд аніоних комплексів 1,3-дитіол-2-тіон-4,5-дитіолатом (dmit) d- та р-металів з тетрапропіламонієвим проти катіоном. Встановлено склад отриманих сполук, а на основі даних ІЧ-електронної та ЕПР-спектроскопії та магнітної сприйнятливості ...
1349204
  Шовкова Г.В. Синтез та дослідження комплексоутворення нового фосфорвмісного комплексону з Зd-металами / Г.В. Шовкова, О.К. Трунова, А.О. Гудима // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 7/8. – С. 79-85. – ISSN 0041-6045


  Вперше синтезовано новий, не описаний у літературі комплексон - фосфонометиламіноянтарну кислоту (phmas) з DL-аспарагінової і йодметилфосфонової кислот. Методом рН-потенціометричного титрування досліджено кислотні властивості комплексону та процеси ...
1349205
  Хоменко Д. Синтез та дослідження комплексу міді з етиловим ефіром 5-(2-піридил)-1,2,4-триазол-a-ілоцтової кислоти / Д. Хоменко, Р. Дорощук, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-54. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  На основі етилового ефіру 5-(2-піридил)-4H-1,2,4-триазол-a-ілоцтової кислоти (L) синтезовано комплекс міді - Cu(L)Cl2. Отриману сполуку досліджено методами ІЧ- та ЕПР спектроскопії, її молекулярна будова встановлена методом РСА. Ліганд в Cu(L)Cl2 ...
1349206
  Овчинніков Володимир Анатолійович Синтез та дослідження координативних сполук лантаноїдів та деяких 3d-металів з похідними карбацилфосфортриамідів : Дис...канд.хім.наук:02.00.01 / Овчинніков Володимир Анатолійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 200л. + Додатки:с.157-200. – Бібліогр.:с.142-156
1349207
   Синтез та дослідження координаційних сполук : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 278с. : 154 рис., 57 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 124 дж.


  Об"єкт дослідження: - комплекси на основі нових лігандних систем: азот-та фосфорвмісних ациклічних полідентатних лігандів, азотвмісних екзо бі та полідентатних лігандів азольного та азинового типів, методи їх синтезу, встановлення молекулярної та ...
1349208
  Карамаш М.Л. Синтез та дослідження координаційних сполук d- та f- металів з лігандами, що містять замісники із зв"язками алільного типу / М.Л. Карамаш, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 29
1349209
   Синтез та дослідження координаційних сполук d-металів з N, N"-дифеніл-N"-трихлорацетилфосфортриамідом / К.А. Ланікіна, Є.А. Труш, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов, О.В. Шишкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-58. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано та досліджено нові координаційні сполуки на основі вказаного ліганду H{L} = CCl3C(O)NHP(O)(NHC6H5)2 з: Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ із співвідношенням М:{L}=1:2. Комплекси М{L}2 є координаційно ненасиченими, і додатковими лігандами, як ...
1349210
  Ліціс О.О. Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Ліціс Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорг. хімії. – Київ, 2013. – 161, [38] л. – Додатки: л. 162-199. – Бібліогр.: л. 146-161
1349211
  Ліціс О.О. Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Ліціс Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1349212
  Овчинніков Володимир Анатолійович Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів та деяких 3d-металів з прохідними карбацилфосфортиамідів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Овчинніков В.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1349213
  Распертова Ілона Володимирівна Синтез та дослідження координаційних сполук металів з аліфатичними та ароматичними нітронами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Распертова Ілона Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 142 л. + Додатки: л. 134 - 142. – Бібліогр.: л. 122 - 134
1349214
  Распертова Ілона Володимирівна Синтез та дослідження координаційних сполук металів з алфатичними та ароматичними нітронами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Распертова І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1349215
  Распертова І.В. Синтез та дослідження координаційних сполук на основі [альфа]-феніл-N-метилнітрону / І.В. Распертова, Р.Д. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-30. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано координаційні сполуки [альфа]-феніл-N-метилнітрону (L) з Cu[верхній індекс 2+], Mn[верхній індекс 2+], Ni[верхній індекс 2+], UO[верхній індекс 2+, нижній індекс 2] та La[верхній індекс 3+]. Нові комплекси охарактеризовано за допомогою ІЧ, ...
1349216
  Пономарьова Віра Василівна Синтез та дослідження координаційних сполук на основі бензоілвмісних ацидогруп амідного та метанідного типів : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01 / Пономарьова Віра Василівна; КУ. – Київ, 1994. – 205л. – Бібліогр.:л.188-205
1349217
  Пелипенко О.О. Синтез та дослідження координаційних сполук нікелю та кобальту з 4-нітрозо-3,5-диметил-1H-піразолом // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 44
1349218
  Іванова Г.В. Синтез та дослідження координаційних сполук паладію (іі) на основі естерів 3-(2-піридил)-1,2,4- риазолілкарбонових кислот / Г.В. Іванова, Б.В. Захарченко, Р.Д. Лампека // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 50
1349219
  Захарченко Б.В. Синтез та дослідження координаційних сполук паладію(іі) на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазоліл вмісних лігандів / Б.В. Захарченко, Р.Д. Лампека // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 26
1349220
  Захарченко Б. Синтез та дослідження координаційних сполук паладію(ІІ) на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолілвмісних лігандів / Б. Захарченко, Д. Хоменко, Р. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-23. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано ряд лігандів на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу та їх координаційні сполуки з паладієм (ІІ) в мольних співвідношеннях метал-ліганд 1:1 та 1:2. Встановлено вплив замісників на координаційно-хімічну поведінку лігандів. Отримані сполуки ...
1349221
  Гавриленко О. Синтез та дослідження координаційних сполук ураніл-іону на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу / О. Гавриленко, Д. Хоменко, Р. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 18-21. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано ряд координаційних сполук на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу. Отримані сполуки досліджено методом ПМР-спектроскопії. На основі отриманих даних запропонована будова синтезованих комплексів. Статья посвящена синтезу, ...
1349222
  Гавриленко О.В. Синтез та дослідження координаційних сполук ураніл-іону на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу / О.В. Гавриленко, Р.О. Дорощук // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 17
1349223
  Мартинес-Гарсія Синтез та дослідження метакрилових мономерів на основі аурону / Мартинес-Гарсія, Н.М. Юхименко, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 182
1349224
  Амірханов О.В. Синтез та дослідження моно- та гетеробіядерних координаційних сполук на основі N-трихлорацетиламідофосфатів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Амірханов Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорганічної хімії. – Київ, 2015. – 193 арк. – Додатки: арк. 187-193. – Бібліогр.: арк. 156-186
1349225
  Амірханов О.В. Синтез та дослідження моно- та гетеробіядерних координаційних сполук на основі N-трихлорацетиламідофосфатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Амірханов Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1349226
   Синтез та дослідження моноядерного комплексу міді (ІІ) з 3,5-диметил-1Н-піразолом / Ю. Давиденко, В. Павленко, І. Фрицький, І. Іскендеров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-11. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано моноядерний комплекс міді(II) з продуктом приєднання ціанат йону до 3,5-диметил-1Н-піразолу, досліджено його спектральні властивості. За допомогою РСтА встановлено, що сполука має молекулярну будову. У комплексі два аніони ліганду ...
1349227
   Синтез та дослідження надпровідного купрату Y2Ba5Cu7O15,7 / А. Пилипенко, С. Неділько, О. Дзязько, І. Фесич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-14. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Методом твердофазного синтезу одержано надпровідну сполуку Y2Ba5Cu7O15,7. Синтез контролювали ІЧ-спектроскопічним аналізом. Фазовий склад сполуки визначали методом рентгенівської порошкової дифракції. Індексування рентгенограм, визначення просторової ...
1349228
   Синтез та дослідження наночастинок CDS в декстран-поліакриламід / Г.І. Грицко, Ю.І. Гарагуц, Н.П. Мельник, Н.В. Куцевол, В.О. Павленко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 179
1349229
  Овденко В.М. Синтез та дослідження нових біс-азометинвмісних метакрилатів для оптоелектроніки : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Овденко Валерія Миколаївна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1349230
   Синтез та дослідження нових метакрилових мономерів на основі піридинвмісних азометинів / Р.К. Бубнова, О.Г. Харченко, Н.М. Юхименко, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 139
1349231
  Харченко О.Г. Синтез та дослідження нових мономерів та полімерів на основі 8-гідроксистирилхіноліну : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06, 102 / Харченко Оксана Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 133 арк. – Бібліогр.: арк. 4-7, 123-133
1349232
  Харченко О.Г. Синтез та дослідження нових мономерів та полімерів на основі 8-гідроксистирилхіноліну : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Харченко Оксана Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1349233
  Вишневський Д.Г. Синтез та дослідження нових пентазадієнів та їх застосування у модифікації полімерів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Вишневський Дмитро Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1349234
  Вишневський Д.Г. Синтез та дослідження нових пентазадієнів та їх застосування у модифікації полімерів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Вишневський Дмитро Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 149 арк. – Додатки: 146-149 арк. – Бібліогр.: 129-145 арк.
1349235
  Овденко В.М. Синтез та дослідження нових фоточутливих метакрилових мономерів та полімерів для нелінійної оптики та оптоелектроніки : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Овденко Валерія Миколаївна 4 Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 285 арк. – Додатки: арк. 236-285. – Бібліогр.: арк. 6-8, 204-235
1349236
   Синтез та дослідження нового біс-хелатуючого каф-ліганду та сполук на його основі / І.П. Олишевець, Н.С. Каряка, В.А. Овчинніков, В.В. Дьяконенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 69
1349237
  Баканович Ю.В. Синтез та дослідження пептидів, задіяних у транспорті наночастинок та біологічно активних сполук через ліпідні мембрани : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Баканович Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т високих технологій. – Київ, 2021. – 131 арк. – Додатки: арк. 130-131. – Бібліогр.: арк. 104-129
1349238
  Баканович Ю.В. Синтез та дослідження пептидів, задіяних у транспорті наночастинок та біологічно активних сполук через ліпідні мембрани : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Баканович Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1349239
  Петренко Ольга Василівна Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних металів та нікелю і кобальту (ІІ) : Автореф... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Петренко Ольга Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 19л.
1349240
  Лаврик Руслан Володимирович Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d- металів (Mn, Co, Ni) : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01. / Лаврик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 180л. – Бібліогр.: л. 137-155; Дод.: л. 156-180
1349241
  Лаврик Руслан Володимирович Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, Co, Ni) : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Лаврик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1349242
  Затовський Ігор Вікторович Синтез та дослідження подвійних фосфатів титану (III) та ванадію (III) : Дис... канд. хім. наук : 02.00.01 / Затовський Ігор Вікторович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 174 л. – Бібліогр.: л. 153-174
1349243
  Затовський Ігор Вікторович Синтез та дослідження подвійних фосфатів титану (ІІІ) та ванадію (ІІІ). : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Затовський Ігор Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2000. – 16 с.
1349244
  Бійцева А.В. Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу : дис. ... канд. хім. наук :02.00.03 - органічна хімія / Бійцева А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 161л. + Додатки: л.160-161. – Бібліогр.: л. 137-159
1349245
  Бійцева А.В. Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу : автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Бійцева А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1349246
   Синтез та дослідження провідності фосфатів Na5-xM1xTi(Po4)3 (M1-Li, K; x=0,1.0) зі структурою NASICON / Н.Ю. Струтинська, М.О. Бондаренко, Р.М. Кузьмін, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 5/6, май - июнь. – С. 81-86. – ISSN 0041-6045
1349247
  Стругацька М.Б. Синтез та дослідження різнолігандних катіонних комплексів лантаноїдів з лігандом карбациламідофосфатного (каф) типу / М.Б. Стругацька, І.П. Олишевець, В.А. Овчинніков // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 80
1349248
  Шилова А.О. Синтез та дослідження спектральних властивостей фотоактивних азосполук на основі 4-нітроаніліну / А.О. Шилова, В.М. Овденко, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 163
1349249
   Синтез та дослідження термостабілізуючої дії на полістирол метакрилових мономерів на основі аурону / Н. Юхименко, О. Харченко, В. Смокал, О. Колендо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 64-66. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано 6-гідрокси- і 4"-гідроксиаурон реакцією конденсації 6-гідроксибензофуран-3-ону з бензальдегідом та бензофуран-3-ону з 4-гідроксибензальдегідом. Їхнім ацилюванням хлорангідридом метакрилової кислоти одержано метакрилові мономери - ...
1349250
   Синтез та дослідження тернарного композиту полістирол-полі(N-ізопропілакриламід)-поліанілін / А.В. Шевченко, О.А. Ніколаєва, Ю.В. Носков, І3 А. Маринін, А.А. Пуд, Л.О. Вретік // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 163
1349251
   Синтез та дослідження уранільного комплексу з дианіоном 3,3"-(2,2"-дигідроксифеніл)-ди-1,2,4-триазолу / О. Ващенко, Д. Хоменко, Р. Дорощук, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-13. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий ліганд 3,3"-(2,2"-дигідроксифеніл)-ди-1,2,4-триазол (H4L), на основі якого отримано комплекс з ураніл-йоном складу UO2(H2L). Отримані сполуки були проаналізовані за допомогою ЯМР спектроскопії. Молекулярна та кристалічна будова ...
1349252
   Синтез та дослідження фосфатоборатів кальцію з апатитовим типом структури / Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник, Я.Ю. Ковба // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 1/2, январь. – С. 11-14. – ISSN 0041-6045
1349253
  Назаренко Н.К. Синтез та дослідження фотоорієнтуючої здатності кополімеру на основі 6-(метакрилоїл-аміно0-гексил-4-(метакрилоїламіно) / Н.К. Назаренко, В.В. Загній, Л.О. Вретік // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 202
1349254
   Синтез та дослідження фотохімічних характеристик нових стирилхінолінвмісних полімерів / В.О. Смокал, О.Г. Харченко, О.М. Крупка, О.Ю. Колендо // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 84, № 7/8, липень - серпень. – С. 98-103. – ISSN 0041-6045
1349255
  Ашуєв А.А. Синтез та дослідження фторвмісної BI2212 надпровідної кераміки / А.А. Ашуєв, О.Г. Зенькович, С.А. Неділько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 7
1349256
  Котко О.А. Синтез та дослідження хімічно зшитих поліакриламідних гідрогелів / О.А. Котко, О.М. Надтока // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 148
1349257
   Синтез та дослідженя композиту типу провідний полімер - термочутливий наногель / А.В. Шевченко, О.А. Ніколаєва, Ю.В. Носков, А.І. Маринін, О.А. Пуд, Л.О. Вретік // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 188
1349258
   Синтез та електричні властивості (Li, Ca)-заміщених кобальтатів лантану / О. Дзязько, С. Неділько, І. Фесич, Т. Войтенко, М. Зеленько, О. Бондар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 25-27. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  (Li, Сa)-заміщені кобальтати лантану складу La1-3xLixCа2xCoO3-? (0?x?0,33) було синтезовано методом сумісного осадження гідроксокарбонатів. Процеси фазоутворення досліджено з використанням рентгенівської дифракції. Існування твердих розчинів ...
1349259
  Жеглова А.І. Синтез та електричні властивості оксидної кераміки для застосування в електриці : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Жеглова А. І.; КПІ. – К., 1994. – 16л.
1349260
  Мічурін О.М. Синтез та застосування конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну, лізину та орнітину : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мічурін Олег Михайлович ; Ін-т високих технологій, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 172 арк. – Додатки: арк. 170-172. – Бібліогр.: арк. 11-13, 157-169 та в додатках: арк. 170-172
1349261
  Мічурін О.М. Синтез та застосування конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну, лізину та орнітину : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мічурін Олег Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1349262
  Русанова Юлія Анатоліївна Синтез та кристалічна будова гетероядерних комплексів на основі талію, рубідію та цезію : Дис... канд. хім.наук: / Русанова Юлія Анатоліївна; КУ. – К, 2000. – 185л. – Бібліогр.:л.120-135
1349263
  Русанова Ю.А. Синтез та кристалічна будова гетероядерних комплексів на основі талію, рубідію та цезію з 18-краун-6. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Русанова Ю.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1349264
  Синиця В.М. Синтез та кристалічна будова нових комплексів мангану з основами Шиффа / В.М. Синиця, М О. Стецюк, С.Р. Петрусенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 68
1349265
  Виноградов О.С. Синтез та кристалічна будова триядерного піразолвмісного комплексу міді (II) з триетаноламіном / О.С. Виноградов, В.О. Павленко // XII Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2020" (ХКЧ"20) : 21-23 квіт. 2020 р. : тези доп. / "Хімічні Каразінські читання - 2020" (ХКЧ"20), всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 17-18. – ISBN 978-966-285-637-8
1349266
   Синтез та кристалічна структура ніобатостанату та танталостанату барію / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В Марків, Я, , М.С. Слободяник, В.В. Полубінський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4
1349267
   Синтез та кристалічна структура шаруватих перовськітів Sr3LnBIIISnO8 (BIII - Sc, In) / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.Я. Марків, М.С. Слободяник, В.В. Полубінський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
1349268
   Синтез та люмінесцентні властивості твердих розчинів K0,5xBi1-0,5x(MoxV1-x)O4 / К.В. Теребіленко, С.Г. Неділько, О.В. Петренко, М.С. Слободяник, В.П. Чорний // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б, Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 86, № 11/12, листопад - грудень. – C. 3-12. – ISSN 2708-1281
1349269
  Теребіленко А.В. Синтез та люмінесценція Na3Y1-ХEuХ(PO4)2 / А.В. Теребіленко, В.М. Баумер, М Слободяник // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 55
1349270
   Синтез та люмінесценція NaAl1-XCrX(MoO4)2 (X = 0,005 - 0,2) в системі Na-Al-Cr-Mo-O / Н.В. Сухаревська, К.В. Теребіленко, Ю.А. Хижний, С.Г. Неділько, М.С. Слободяник, В Черній // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 54
1349271
  Абдуллаєв Е.Н. Синтез та модифiкацiї похiдних 7-гiдрокси-6-тiазолiлкумаринiв / Е.Н. Абдуллаєв, Т.В. Шокол // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 84
1349272
  Слободяник М.С. Синтез та морфологія кристалів M1FeP2O7, (M1 - NA, K), отриманих з фосфато-молібдатних розчин-розплавів / М.С. Слободяник, К.В. Теребіленко, І.П. Ворона // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2012. – Т. 4, № 5/6. – С. 32-37. – ISSN 2078-9912
1349273
   Синтез та оптичні властивості нового симетричного піразолвмісного гетеро циклу і перспектива створення голографічних середовищ на його основі / Д. Вишневський, В. Овденко, В. Павлов, О. Мокринська, М. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 67-70. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Шляхом взаємодії симетричного біс-альдегіду з 1-феніл-3-метилпіразолоном-5 отримано новий симетричний барвник, здатний до фотоіндукованої ізомеризації. Створено реєструючі середовища на основі синтезованого барвника та м"якої полімерної матриці. ...
1349274
   Синтез та особливості будови 2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопіролатів цинку / С.О. Нікітін, Р.Д. Лапмека, С.В. Шишкіна, О.В. Шишкін, Т.А. Воловненко, Ю.М. Воловненко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 8
1349275
  Струтинська Н.Ю. Синтез та особливості будови фосфатів на основі цезію дво- та тривалентних металів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Струтинська Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 161 л. – Бібліогр. : л. 141-161
1349276
  Струтинська Н.Ю. Синтез та особливості будови фосфатів на основі цезію, дво -та тривалентних металів : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Струтинська Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1349277
   Синтез та особливості будови шаруватої структури SrLa1–xSmxInO4 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, В.В. Чумак, М.В. Тимошенко, Л.В. Томазенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 1. – C. 72-78. – ISSN 1025-6415
1349278
  Слободяник М.С. Синтез та особливості фазоформування складних фосфатів у розчин-розплавах / М.С. Слободяник, П.Г. Нагорний // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 52-64
1349279
  Шевцов М.І. Синтез та перетворення гетероциклічних аналогів неофлавонів / М.І. Шевцов, В.С. Москвіна // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 121
1349280
  Святненко А.Ю. Синтез та полімеризація метакрилових мономерів на основі азобензольних барвників / А.Ю. Святненко, В.М. Овденко, О.Ю. Колендо // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 268
1349281
  Демчук О.П. Синтез та порівняльна характеристика ізомерних 3-піридилциклобутан-1-онів / О.П. Демчук, О.В. Грищук, В.О. Ковтуненко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 90
1349282
   Синтез та протимікробна активність 4-арилтіо- та 4-алкілтіофункціоналізованих піразоло[1,5-a]піразинів / Є.В. Гринишин, Г.Р. Мусійчук, Комаровська-Порохнявець, О.П. Іськів, Н.І. Москаленко, М.В. Стасевич, Н.М. Цизорик, М.В. Вовк // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 1/2, січень. – С. 58-66. – ISSN 0041-6045


  "Взаємодією 4-бромопіразоло[1,5-a]піразинів із тіофенолами та піразоло[1,5-a]піразин-4(5Н)-тіонів із функціоналізованими бромоалканами синтезованo нові 4-арилтіо- та 4-алкіл-тіопіразоло[1,5-a]піразини. В ряду отриманих сполук виявленo речовини із ...
1349283
  Ходаківський П.В. Синтез та реакції 2-трифлуорацетил-1,3-азолів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03. / Ходаківський П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1349284
  Ходаківський П.В. Синтез та реакції 2-трифлуорацетил-1,3-азолів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ходаківський П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 185 л. + Додатки : л. 126-185. – Бібліогр.: л. 106-125
1349285
   Синтез та реакції крос-сполучення 1,2- дизаміщенних циклопропілтрифторборатів / Є. Юров, О.В. Грищук, О.О. Григоренко, В.О. Ковтуненко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 102
1349286
  Кулай І.В. Синтез та реакційна здатність нових гетероелементвмісних регуляторів для контрольованої радикальної полімеризації : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Кулай Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 301 арк. – Додатки : арк. 181-301. – Бібліогр.: арк. 160-180
1349287
  Кулай І.В. Синтез та реакційна здатність нових гетероелементвмісних регуляторів для контрольованої радикальної полімеризацї : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Кулай Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1349288
  Бондаренко Світлана Петрівна Синтез та реакційна здатність природних ізофлавоноїдів та їх аналогів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Бондаренко С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 233л. + Додатки: л. 166 - 233. – Бібліогр.: л. 146 - 166
1349289
  Бондаренко Світлана Петрівна Синтез та реакційна здатність природних ізофлавоноїдів та їх аналогів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Бондаренко С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 19 назв
1349290
  Бешлей М.І. Синтез та реалізація інтенційно-орієнтованих інфокомунікаційних мереж для адаптивного надання сервісів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Бешлей Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 60 назв
1349291
   Синтез та рентгеноструктурний аналiз 7-(дiетиламiно)-2-етокси-3-(4-нiтрофенiл)-2H-бензо[e] [1,2]оксафосфiнiн 2-оксиду / І.В. Кулай, Маллет-Ладейра, В.О. Ковтуненко, З.В. Войтенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 12


  Синтезовано новий представник сiмейства 3-арилфосфакумаринiв, шляхом конденсацiї Кновенагеля 4-(дiетиламiно)салiцилового альдегiду з дiетил 4-нiтробензилфосфонатом з подальшою циклiзацiєю. Будова отриманої сполуки доведена методами ЯМР спектроскопiї, ...
1349292
  Арсенов В.Д. Синтез та свойства фотохромых сополимеров индолиноспиропирана : Автореф. дис... канд. хим. наук : 02.00.06 / Арсенов В.Д.; Арсёнов В.Д. – Москва, 1976. – 15 с.
1349293
  Трало М.Є. Синтез та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів силікагелю та природних глин, in situ модифікованих похідними 8-оксихіноліну / М.Є. Трало, І.О. Савченко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 192
1349294
   Синтез та спектральні властивості комплексів лантаноїдів з новим триподальним трисхелатуючим КАФ лігандом / М. Стругацька, І. Олишевець, В. Овчинніков, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 35-39. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий триподальний трисхелатуючий ліганд карбациламідофосфатного типу H3L = N(CH2CH2N(H)C(O)N(H)P(O)(OCH3)2)3 і на його основі одержано та виділено в кристалічному стані ряд координацій- них сполук складу LnL, де Ln = La, Nd, Eu, Tb. ...
1349295
  Кулініч А.В. Синтез та спектральні властивості мероціанінових барвників на основі малононітрилу та барбітурової кислоти : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Кулініч А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1349296
   Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості подвійного фосфату K3La0,8Eu0,2(PO4)2 / Д. Кисельов, К. Теребіленко, О. Хоменко, О. Петренко, В. Доценко, М. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-8. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Люмінесцентний матеріал складу K3La0,8Eu0,2(PO4)2 одержано методом твердофазної взаємодії при температурі 950С. Фазовий склад та морфологія зразку вивчено методами рентгенофазового аналізу та скануючої електронної мікроскопії. Спектр фотолюмінесценції ...
1349297
  Плутенко М.О. Синтез та структура цинквмісного комплексу з топологією дефектної молекулярної гратки / М.О. Плутенко, Р.Д. Лампека, І.О. Фрицький // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 45
1349298
  Чорнобук С.В. Синтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної кераміки на основі диборидів перехідних металів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.07 - фізика твердого тіла / Чорнобук С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1349299
  Чорнобук С.В. Синтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної кераміки на основі диборидів перехідних металів : дис. ... канд. фіз.- мат. наук: 01.04.07 / Чорнобук С. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 140 л. – Бібліогр.: л. 127-140
1349300
  Савченко Д.А. Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (2), цинку, ніколу (2) та кадмію : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Савченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 207 л. – Бібліогр.: л. 184-207
1349301
  Савченко Д.А. Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (2), цинку, ніколу(2) та кадмію : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Савченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1349302
   Синтез та термічні перетворення складнозаміщених карбонатвмісних гідроксоапатитів / Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник, А.І. Малишенко, Б.Г. Місчанчук, О.А. Бєда // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2
1349303
  Абарбарчук Леонід Михайлович Синтез та термічні перетворення фосфатів стронцію та кадмію : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Абарбарчук Л.М.; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 179л. – Бібліогр.: л.163-179
1349304
  Абарбарчук Леонід Михайлович Синтез та термічні перетворення фосфатів стронцію та кадмію : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Абарбарчук Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
1349305
  Шафорост Ю.А. Синтез та термогравіметричне дослідження сполук на основі RBa2Cu4O8 / Ю.А. Шафорост, С.А. Неділько, І.В. Фесич // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 50-55. – (Серія "Хімічні науки" ; № 14 (307)). – ISSN 2079-2573
1349306
   Синтез та фазовий склад пірохлорових керамік ряду (Са1—х SrхCe) (Ti2—y Zry) O7 (0 < х <1; 1 < у < 2) / Б.Г. Шабалін, Ю.О. Тітов, В.В. Чумак, О.А. Вишневський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 22-31. – ISSN 0204-3548
1349307
  Холодна Л.С. Синтез та фізико-хімічна характеристика поверхневого соматичного антигену стафілококів - білка А // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-64. – (Біологія ; Вип. 29)


  Розглянуто умови синтезу, структуру та основні фізико-хімічні властивості поверхневого соматичного антигену стафілококів - білка А, що є основним фактором патогенності та відіграє значну роль у формуванні імунної відповіді на антигенні субстанції ...
1349308
  Лісовський Р.П. Синтез та фізико-хімічні властивості електродних матеріалів для гібридних електрохімічних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Лісовський Роман Петрович ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад " Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – Бібліогр.: 55 назв
1349309
  Сліпець А.А. Синтез та фізико-хімічні властивості ізоморфнозаміщених ортованадатів рідкісноземельних елементів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Сліпець Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1349310
  Сліпець А.А. Синтез та фізико-хімічні властивості ізоморфнозаміщених ортованадатів рідкісноземельних елементів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Сліпець Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 154 арк. – Додатки: арк. 148-154. – Бібліогр.: арк. 59-67, 77, 111-112, 143-145
1349311
  Фесенко О.В. Синтез та фізико-хімічні властивості нових координаційних сполук золота з сіркувмісними макроциклами. : Автореф... наук: 02.00.01 / Фесенко О.В.; АН України. Ін-т фіз. хімії. – К., 1993. – 16л.
1349312
  Павлюк М.В. Синтез та фізико-хімічні властивості різнометалічних комплексів 3d-металів на основі поліоксованадатів / М.В. Павлюк, В.К. Мішин, В.Г. Маханькова // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 42
1349313
  Чепурна І.К. Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію : дис. ... канд. хімі. наук : 02.00.04 / Чепурна І.К. ; НАНУ, Ін-т сорбції та проблем ендоекології. – Київ, 2009. – 171 л. – Бібліогр.: л. 150 - 171
1349314
  Чепурна І.К. Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Чепурна І. К. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1349315
  Северіна Г.І. Синтез та фізико-хімічні характеристики ЦНС-агентів серед похідних піримідин-4-ону та піримідин-2(4)-тіону : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.02 / Северіна Ганна Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 32 назви
1349316
   Синтез та фотовольтаїчні властивості симетричних біс-азометинів з акцепторними замісниками у 4,4"-положенні / В. Овденко, Д. Вишневський, С. Студзинський, М. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 36-39. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  Шляхом конденсації симетричного біс-альдегіду (одержаного реакцією епіхлоргідрину з 4-оксибензальдегідом) з 4-нітроаніліном та 4-хлораніліном було синтезовано два нові симетричні азометинові барвники, здатні до фотоіндукованої ізомеризації. Вихід ...
1349317
  Смокал В.О. Синтез та фотохімічні властивості нових стирилхінолінвмісних полімерів / В.О. Смокал, О.Г. Харченко, О.Ю. Колендо // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Пехньо, Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 88, № 5/6. – С. 15-24. – ISSN 2708-129X
1349318
  Шишкіна О.О. Синтез та функціоналізація 1H-ізотіохромен-4(3H)-OH-2,2-діоксиду : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шишкіна Олена Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 138 л. – Додатки: л. 124-138. – Бібліогр.: л. 105-123
1349319
  Шишкіна О.О. Синтез та функціоналізація 1H-ізотіохромен-4(3H)-OH-2,2-діоксиду : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шишкіна Олена Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1349320
  Павлова Ж.В. Синтез та характеризація CU-вмісних сполук з V/Mo поліоксометалатами / Ж.В. Павлова, Г.І. Бувайло, В.Г. Маханькова // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 70
1349321
  Літвінчук М.Б. Синтез та хімічні перетворення 5-заміщених 2-іліден-1,3-тіазолідинів і їх похідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Літвінчук Марія Богданівна ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1349322
  Вітер В.М. Синтез твердого розчину заміщення (Cu1-yCoy)2(OH)P04*хH20, де 0[< або =]Y[< або =]0,10; х=0,1-0,2 / В.М. Вітер, П.Г. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-35. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  При взаємодії фосфорної кислоти та суміші гідроксокарбонатів Cu і Co синтезовано новий твердий розчин заміщення (Cu1-yCoy)2(OH)PO4*xH2O (0 [< або =] Y [< або =] 0,10; X=0,1-0,2), що ізоструктурний либеніту Cu2(OH)PO4*xH2O. Одержані фосфати були ...
1349323
  Дорфман В.Ф. Синтез твердотельных структур / В.Ф. Дорфман. – Москва : Металлургия, 1986. – 273 с.
1349324
  Демидов І.В. Синтез телекомунікаційних сервісних платформ національного масштабу : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.12.02 / Демидов Іван Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 40 назв
1349325
  Радзімовський Б.К. Синтез телекомунікаційних сигналів на основі хаотичних коливань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Радзімовський Броніслав Казимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1349326
  Темкина В.Я. Синтез теории действия и применения комплексокно ароматического ряда : Автореф... докт. хим.наук: / Темкина В. Я.; АН СССР, Ин-т гехим. и аналит. хим. – М., 1969. – 39л. – Бібліогр.:с.35-39
1349327
   Синтез термочутливих наногелей з полістирольним "ядром" / І.Г. Оксак, Л.О. Вретік, О.А. Ніколаєва, А.І. Маринін, Т.Ю. Огульчанський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 184
1349328
  Бузовский О.В. Синтез тестов для программно-управляемых объектов / О.В. Бузовский, Т.М. Чебаненко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2. – С. 93-102. – ISSN 2412-4338


  Запропоновано метод синтезу тестів для специфічного класу пристроїв - програмно керованих апаратних компонент комп"ютерних систем, які з точки зору тестового контролю і діагностики мають безліч властивостей, що істотно відрізняються від об"єктів, ...
1349329
  Скопенко В.В. Синтез тетрафосфатов одновалентных металлов и их исследование / В.В. Скопенко, О.В. Емельянов, К.М. Бойко // Укр. хим. журн., 1983. – № 10
1349330
  Шмонина Л.И. Синтез тетрациклических кетонов, родственных стероидам, методом диеновой конденсации. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмонина Л.И.; Ин-т органич. химии АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1349331
  Басов А.С. Синтез технология и применение алкилдиметилаинов и солей четвертичных аммониевых оснований : Автореф... канд. техн.наук: 370 / Басов А.С.; Харьковский политехн. ин-т. – Х., 1969. – 23л.
1349332
  Бандровська А. Синтез технології і тілесності в літературі модернізму („Камера обскура” Володимира Набокова) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 213-227. – ISBN 978-966-359-360-9
1349333
  Чулєєва О.В. Синтез технологій одержання пожежобезпечних композицій на основі поліолефінів для кабельної продукції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Чулєєва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 38 назв
1349334
   Синтез тиазолилгидразонов гликозида растения Stevia rebaudiana стевиолбиозида / Р.Р. Шарипова, Б.Ф. Гарифуллин, О.В. Андреева, И.Ю. Стробыкина, В.Е. Катаев // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 8. – С. 1334-1344. – ISSN 0044-460Х
1349335
  Лемішка О. Синтез типів дискурсу у висвітлення пандемії грипу 2009 в Україні англомовними ЗМІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто лінгвістичні засоби формування суспільної думки, що використовуються англомовними медіа у висвітленні пандемії грипу в Україні 2009 року. Аналіз базується на теорії соціального відтворення реальності. В статье рассмотрены ...
1349336
  Бійцева А.В. Синтез тіазол-2-ілгідразонів ряду 3-аміно-1Н-ізоіндол-1-ону / А.В. Бійцева, О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-44. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано похідні 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу, що містять залишки семікарбазиду, тіосемікарбазиду та аміногуанідину. Взаємодією 2-(3-аміно-1H-ізоіндол-1-іліден)-1-гідразинкарботіоаміду з ароматичними та аліфатичними ?-галогенокетонами одержано ...
1349337
  Бондаренко А.А. Синтез топологічної структури мереж доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бондаренко Антон Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1349338
  У Хун Юань Синтез традиций классической китайской поэзии и немецкой Kunstlied в вокальном цикле Хуан Цзы "Три желания розы" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 65-77. – ISSN 2226-2180


  Установлены функциональные связи между удаленными во времени и пространстве явле-ниями – классической китайской поэзией и немецкой Kunstlied, синтез которых определяет жан-ровую специфику китайской художественной песни ХХ века и созданный на ее основе ...
1349339
  Бродяк Д.А. Синтез традиционного и современного: традиционалистская трансформация правящей верхушки независимой Бирмы/Мьянмы // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 21-32. – ISSN 1682-671Х
1349340
  Анісімова Н. Синтез традиції та модерну в ліриці Василя Голобородька // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 270-277. – ISBN 966-7053-09-1
1349341
  Романенкова Ю.В. Синтез традицій у творчості німецьких майстрів XV - XVI століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 201-208
1349342
  Бердинських С.О. Синтез традиційних та сучасних засобів проектної графіки в художньому формоутворенні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 / Бердинських Святослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буді-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1349343
  Николаенко Н.С. Синтез транзисторных усилителей и фильтров / Н.С. Николаенко. – Ленинград, 1970. – 239 с.
1349344
  Липковский К.А. Синтез трансформаторно-ключевых исполнительных структур преобразователей переменного напряжения / К.А. Липковский. – Киев, 1983. – 61с.
1349345
  Зыков Ф.Н. Синтез трансформаторных дешифраторов с избыточными кодами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Зыков Ф.Н. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1966. – 26 с.
1349346
  Зыков Ф.Н. Синтез трансформаторных схем с избыточным кодированием / Ф.Н. Зыков. – Киев, 1970. – 115с.
1349347
  Шишкина Александра Александровна Синтез трансформированных стероидов ряда 19-нортестостерона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шишкина Александра Александровна; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1349348
   Синтез тригалогенидиых солей тиазолинийпиразоло [4.3-d] пиримидина и особенности их спектров ЯМР / О.В. Свалявин, Н.И. Свалявин, А.Г. Баля, М.Ю. Онисько, А.В. Туров, В.Г. Лендел // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 1


  За допомогою реакції галогенциклізації тіостетєрів піразоло/4,3-d] піримідинів, що містять при атомі сірки алільний радикал або його більш складні гомологи, були отримані тригалогенідні солі піразоло [3,4-є] [1,3] тіазоло [3,2-а] піримідинію, які ...
1349349
  Гордеев Е.Н. Синтез триптаминов с применением реакции Джэппа-Клингемана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гордеев Е.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1349350
  Юодвиршис А.М. Синтез тритепеновых гликозидов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Юодвиршис А.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 17л.
1349351
  Садрединов Ф.С. Синтез тритречтичных диацетиленовых и предельных трилонов, их простых моно-, ди- и триэфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Садрединов Ф. С.; Ин-т хим. АН Тад.ССР. – Душанбе, 1976. – 32л.
1349352
  Шульгін Д.М. Синтез трифазних нетрадиційних обмоток на базі узагальненої структурної моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Шульгін Д.М. ; Одеськ. нац. політ. ун-т. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
1349353
  Ярмолюк Д.В. Синтез трифторацетильних піразолів та дослідження їх хімічних властивостей / Д.В. Ярмолюк, П.К. Михайлюк, М.В. Горічко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 132
1349354
  Кулик А.В. Синтез трьох вчень Бо Цзюйі "Лютня" / А.В. Кулик, В.В. Селігей // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 125-128. – ISBN 978-966-921-000-5
1349355
  Сех О.К. Синтез у маристемах коренів кукурудзи під впливом гіпотермії та фітогормонів. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Сех О.К.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1349356
  Прокопенко О.О. Синтез у частотній області двоканального стежного електропривода з роздільними навантаженнями. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Прокопенко О.О.; Харків. держ. політ. ун-т. – Харків, 1996. – 19л.
1349357
  Волкова Ольга Ивановна Синтез убихинонов и восстановительные превращения хроменовых форм природных хинонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Волкова Ольга Ивановна; АН СССР. Ин-т органич. химии. – М., 1973. – 22л.
1349358
  Бабаян В.О. Синтез углеводородов бензатраценового и бензфенатренового рядов с помощью сернокислоного гидролиза и двойной циклизации /3-хлоркротил/- арил-масляных кислот : Автореф... канд.хим.наук: / Бабаян В.О.; АН Арм ССР Хим ин-т. – Ереван, 1952. – 22л.
1349359
  Сторч Г. Синтез углеводородов из окиси углерода и водорода / Г. Сторч. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 516 с.
1349360
  Лаврищева Л.Н. Синтез углеводородов с четвертичными атомами углерода состава С10-С22 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук: / Лаврищева Л.Н.; Моск. хим.-техн. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1953. – 15 с.
1349361
  Калакура Я. Синтез української історії у працях М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-27. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано внесок М. Грушевського в науковий синтез української історії на засадах позитивізму та методології історичного синтезу, розглянуто синтетичний характер "Історії України-Руси" та інших праць ученого. The article deals with M. ...
1349362
  Лазарев В.Г. Синтез управляющих автоматов / В.Г. Лазарев, Е.И. Пийль. – Москва, 1970. – 400с.
1349363
  Лазарев В.Г. Синтез управляющих автоматов. / В.Г. Лазарев, Е.И. Пийль. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 408с.
1349364
  Лазарев В.Г. Синтез управляющих автоматов. / В.Г. Лазарев, Е.И. Пийль. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 327с.
1349365
  Пашков А.Г. Синтез управляющих воздействий в некоторых задачах оптимального управления и дифференциальных игр. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Пашков А.Г.; АН СССР.Ин-т проблем механики. – М, 1973. – 14л.
1349366
   Синтез управляющих и вычислительных систем. – Свердловск, 1980. – 160с.
1349367
   Синтез управляющих устройств. – М., 1976. – 111с.
1349368
   Синтез управляющих устройств в однородных средах. – М., 1984. – 166с.
1349369
   Синтез устойчивых структур адаптивных систем угловой селекции на основе матричных ортогональных фильтров за счёт использования уникальных свойств фильтров-проекторов / Р.Ю. Кольцов, К.Ф. Боряк, Є.С. Лєнков, А.В. Малюга // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 36-41


  Рассматриваются возможности синтеза новых вариантов алгоритмических схем систем углового селектора, использующих общую идею метода обработки с помощью ортогональных фильтров-проекторов, за счёт применения процедур декомпозиции и факторизации проектора, ...
1349370
  Волгин Л.И. Синтез устройств для обработки и преобразования информации в элементном базисе реляторов / Л.И. Волгин. – Таллин, 1989. – 179с.
1349371
  Нурдинов Абдукарим Синтез устройств для уравновешивания инерционных нагрузок и выборки зазоров в комбинированных кулачково-рычажных механизмах полиграфических машин : Автореф... канд. техническихнаук: 05.02.15 / Нурдинов Абдукарим; Украинский полиграфический ин-т им. Федорова. – Львов, 1985. – 21л.
1349372
  Усманов А.А. Синтез устройств преобразования сигналов систем передачи непрерывных сообщений / А.А. Усманов, Х.Ю. Ибрагимов. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1987. – 160 с.
1349373
   Синтез устройств СВЧ на неоднородных линиях / В.В. Козловский, В.И. Сошников, В.А. Бычковский, П.М. Баранов, А.В. Згурский; Бычковский В.А. – Киев : Тэхника, 1991. – 155 с.
1349374
  Швец А.Г. Синтез устройств управления на программируемых логических интегральных схемах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Швец А. Г.; Дон. гос. техн. ун-т. – Донецк, 1995. – 19л.
1349375
  Кашкараева К.И. Синтез фенилаланина из фенилпировиноградной кислоты у растений : Автореф... канд. биол.наук: / Кашкараева К.И.; АН Киргиз.ССР. Объедин. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1967. – 17л.
1349376
  Івон Є. Синтез фенілацетил MIDA боронатів шляхом окиснювального розщеплення віцинальних діолів / Є. Івон, В. Ле, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено синтетичний підхід до отримання ацил(N-метилімінодиацетил)боронатів, виходячи з 1-заміщених алкеніл-боронатів. Проведено порівняння різних методів окиснювального розщеплення ?-борильованого C-C-зв"язку. Виявлено, що процедура ...
1349377
  Тищук Н.В. Синтез фенольних сполук при фітовірусній інфекції / Н.В. Тищук, О.М. Постоєнко, Т.А. Компанець // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 78
1349378
  Бадалян В.Е. Синтез физиологически активных соединений содержащих альфа-нафтильный радикал : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Бадалян В.Е.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1349379
  Чередник А.А. Синтез философии и литературы в творчестве Максимилиана Волошина // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 203-218. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
1349380
  Попович Я.М. Синтез філософії та медицини: виникнення біоетичних проблем у медицині, аналіз філософії та медицини на основі їх співпраці і взаємозбагачення // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль, 2018. – № 2. – С. 15-18. – ISSN 2411-1597
1349381
  Бубенцова Л.В. Синтез фільтрів з обмеженими смугами пропускання і затримання : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.17 / Бубенцова Л. В.; Укр. держ. акад. зв"язку ім. Попова. – Одеса, 1996. – 17л.
1349382
  Ашимбаева Д.Г. Синтез флотореагентов на основе нафтеиновых кислот нефти : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Ашимбаева Д.Г.; АН КАзССР Ин-т хим. наук. – Алма Ата, 1975. – 25л.
1349383
  Кримченко Р.Є. Синтез флуоресцентних зондів з двома та трьома хромофорами - рецепторами аденозин-5"-трифосфату / Р.Є. Кримченко, О.І. Бугера, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 81
1349384
   Синтез флуоресцентних зондів з двома та трьома хромофорами - рецепторами аденозин-5"-трифосфату / Р.Є. Кримченко, О.І. Бугера, Т.А. Новодворська, Линник, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 108
1349385
  Солоданюк А.А. Синтез флуоресцентних зондів на основі 3-гідрокси-4"-гідроксикарбонілфлавону / А.А. Солоданюк, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 133
1349386
  Куликовский Р.Э. Синтез формирующих четырехполюсников развертки : Автореф... канд. техн.наук: / Куликовский Р.Э.; Моск. электротехн. ин-т связи. – Москва, 1953. – 10л.
1349387
  Колтунова В.И. Синтез фосфорных эфиров тиамина и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Колтунова В.И.; Моск. технол. ин-т пищевой пром-сти. – М., 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1349388
  Рахимов А.И. Синтез фосфорорганических соединений / А.И. Рахимов. – М, 1984. – 247с.
1349389
  Евстафьев Г.И. Синтез фосфорсодержащих полиэфиров реакцией полипереэтирификации. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Евстафьев Г.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 16л.
1349390
  Стецько Я. Синтез французької поезії кінця ХІХ - початку ХХ століття крізь естетичну призму Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 241-. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  На основі теоретичних висновків, яких дійшов Іван Франко в трактаті "Із секретів поетичної творчості", розглядається французька поезія щодо її омузикальнення та зорового зображення словом. Йдеться про поезію ХІХ - початку ХХ століть, зокрема про ...
1349391
  Ливитская И.Б. Синтез фталазола и нурсульфазоа с участием твердых компонентов : Автореф... канд. хим.наук: / Ливитская И. Б.; МВО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1955. – 15л.
1349392
  Ольховая Л.А. Синтез фторида магния и его взаимодействия с трифторидами редкоземельных элементов и иттрия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ольховая Л. А.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т неорг. хим. – Новосибирск, 1981. – 18л.
1349393
   Синтез фторованих похідних циклобутанкарбовнової кислоти та аміноциклобутану / О.В. Грищук, Д.С. Радченко, І.В. Комаров, Т.В. Шокол // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 83
1349394
  Дзевицкий Б.Э. Синтез фторосодержащих координационных соединений олова и исследование их методом ядерного гамма-резонанса. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дзевицкий Б.Э.; АН СССР. – М, 1967. – 17л.
1349395
   Синтез фторфосфатов щелочных металлов и хрома (ІІІ) / В.В. Скопенко, П.Г. Нагорный, З.И. Корниенко, Н.С. Слободяник // Докл. АН УССР. Сер.Б. : АН УССР, 1987. – № 9
1349396
  Модянова Л.В. Синтез фузариновой кислоты и ее аналогов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Модянова Л.В.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1969. – 15л.
1349397
  Мхитрян Г.Р. Синтез функционально-замещенных непредельных систем с кумулированными краткими связями. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Мхитрян Г.Р.; АН Арм.ССР.Ин-т органич.химии. – Ереван, 1980. – 24л.
1349398
  Попова А.А. Синтез функциональных органических перекисных соединений окислением альдегидов и кетонов перекисью водорода. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Попова А.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачвского. – Горький, 1969. – 18л.
1349399
  Слободянюк Є.Ю. Синтез функціоналізованих 1,3-оксазолів з аліфатичними замісниками : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Слободянюк Євгеній Юрійович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1349400
  Потурай А.С. Синтез функціоналізованих азолів декорованих дифлуороциклопропаном по N-атому / А.С. Потурай, П.С. Носик // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 91
1349401
  Мілохов Д.С. Синтез функціоналізованих азолів та азинів на основі 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мілохов Демид Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1349402
  Мілохов Д.С. Синтез функціоналізованих азолів та азинів на основі 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мілохов Демид Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 175 л. – Додатки: л. 165-175. – Бібліогр.: л. 150-164
1349403
  Митюк А.П. Синтез функціоналізованих анельованих піридинів [3+3] гетероциклізацією a-незаміщених аміногетероциклів як CCN-бінуклеофілів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Митюк Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 128 арк. – Додатки: арк. 127-128. – Бібліогр.: арк. 102-126
1349404
  Митюк А.П. Синтез функціоналізованих анельованих піридинів [3+3] гетероциклізацією a-незаміщених аміногетероциклідів як CCN-бінуклеофілів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Митюк Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1349405
  Воловенко Ю.М. Синтез функціоналізованих гетероциклів на основі а-(w-галогеноцил)гетарилацетонітрилів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 182-192
1349406
  Ярмольчук В.С. Синтез функціоналізованих піролідинів за реакцією 1,3-диполярного циклоприєднання азометинових ілідів : дис. … канд. хім. наук : 02.00.03 / Ярмольчук Володимир Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 209 арк. – Додатки: арк. 208-209. – Бібліогр.: арк. 192-207
1349407
  Ярмольчук В.С. Синтез функціоналізованих піролідинів за реакцією 1,3-диполярного циклоприєднання азометинових ілідів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ярмольчук Володимир Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1349408
  Оліфір О.С. Синтез функціонально заміщених дифлуорспіро[3.3]гептанів / О.С. Оліфір, А.В. Черних, З. Войтенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 122
1349409
  Акопян Рудольф Амазаспович Синтез фуранидил-карбоновых кислот и их аминопроизводных : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Акопян Рудольф Амазаспович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 14л.
1349410
  Поліщук Б.В. Синтез хелатів металів з ацетилпропіоновим альдегідом / Б.В. Поліщук, І.П. Середа, В.П. Михайленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 17-21 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1349411
   Синтез хірального 3-амінометил-3-флуоропіролідину / В.Л. Михальчук, В.С. Ярмольчук, П.К. Михайлюк, М.В. Горічко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 108
1349412
  Чарская Б.А. Синтез хлорзамещенных фенил- и метилфенил-хлорсиланов каталитическим хлорированием и термической конденсацией. : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Чарская Б.А.; Мин. хим. пром. СССР. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1349413
  Мехтиева Ф.А. Синтез хлорпроизводных окислительных хлорированнием метана, этана, этилена и этан-этиленовой фракции в кипящем слое катализатора. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мехтиева Ф.А.; АН АзССР.Ин-т нефтепром.процессов. – Баку, 1966. – 19л.
1349414
  Кондратенко В.И. Синтез хлорсодержащих пестицидов на основе акрилонитрила и его производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кондратенко В.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 23л.
1349415
  Соколовська Ю. Синтез художнього й документального в творчості Ірен Роздобудько // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 186-196. – ISSN 2312-6809
1349416
  Гутник Л.М. Синтез художньої літератури і кіномистецтва в українському кіноплакаті (на матеріалах зібрання українського кіноплаката ХХ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 475-496. – ISSN 2222-4203
1349417
   Синтез цеолитов с разнозарядными катионами. – Тбилиси, 1986. – 109с.
1349418
  Валетдинов Р.К. Синтез цианалкильных эфиров кислот фосфора и их некоторые свойства. : Автореф... Канд.хим.наук: / Валетдинов Р.К.; М-во высш.образования СССР. – Казань, 1958. – 20л.
1349419
  Саникидзе Н.С. Синтез циклических кетонов, углеводородов и аналогов некоторых биологически активных веществ, на основе 2, 4-диокси-3-метилолпентана и 1, 2, 6-гексантриола : Автореф... канд. хим.наук: / Саникидзе Н.С.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 22л.
1349420
  Щелоков В.И. Синтез циклодепсипептидов методом оксиациального включения в циклические пептиды : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Щелоков В.И. ; АН СССР, Ин-т химии.природных соединений. – Москва, 1965. – 14 с.
1349421
  Краснова С.Г. Синтез циклопентадиенильных соединений редкоземельных элементов подгруппы церия и исследование их некоторых свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Краснова С.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 17л.
1349422
  Кучковська Ю.О. Синтез циклопропанкарбонових кислот з гетероаліфатичними замісниками / Ю.О. Кучковська, О.В. Грищук, О.О. Григоренко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 82
1349423
  Киладзе С.Х. Синтез циматрен- и ферроценсодержащих гидросиланов и их взаимодействие с ацетиленовыми спиртами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Киладзе С.Х.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – л.
1349424
  Даванкова Л.А. Синтез цистеинсодержащих пептидных производных индолилалкиламинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Даванкова Л.А. ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1349425
   Синтез цифрових нечітких регуляторів двомірного об"єкта "випарник + нагрівач парового казана" / В.І. Гостєв, С.Н. Скуртов, В.В. Крайнев, В.А. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 135-139. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Викладено синтез цифрових регуляторів, що працює на базі нечіткої логіки, для двомірної системи автоматичного управління об"єктом "випарник+нагрівач парового казана". Представлено результати математичного моделювання двомірної системи за умови ...
1349426
  Чупрін Андрій Євгенович Синтез цифрових нечітких регуляторів систем автоматичного керування нестаціонарними об"єктами з чистим запізнюванням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07 / Чупрін А.Є.; Мін-во промислової політики України. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1349427
  Мачнєв О.М. Синтез цифрових панорамних зображень в системах магнітооптичної візуалізації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Мачнєв О.М.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1349428
  Старостін С.С. Синтез цифрових систем регулювання на базі дискретних математичних моделей електромеханічних об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Старостін Сергій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1349429
  Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов / В.М. Глушков. – М., 1962. – 476с.
1349430
  Хо Дак Лок Синтез цифровых регуляторов систем АРВ синхронных генераторов : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.02 / Хо Дак Лок; КПИ. – К., 1994. – 18л.
1349431
  Кичак В.М. Синтез частотно-імпульсних елементів цифрової техніки : Монографія / В.М. Кичак; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 292с. – ISBN 966-641-137-7
1349432
  Согомонян Раиса Георгиевна Синтез четверных оксидов AIIAIIIBIVBVO7 методом твердофазных реакций и из растворов в расплавах солевых и оксидосолевых растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Согомонян Раиса Георгиевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.24
1349433
  Фельдштейн А.Л. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ / А.Л. Фельдштейн, Л.Р. Явич. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Связь, 1971. – 388 с.
1349434
  Бомба А.Я. Синтез числових методів конформних відображень та сумарних зображень при моделюванні ідеальних полів для криволінійних областей / А.Я. Бомба, А.П. Кузьменко, О.М. Гладка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 87-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  На основі синтезу числових методів конформних відображень та сумарних зображень розроблено конструктивний підхід до моделювання ідеальних полів для криволінійних областей, обмежених лініями течії і еквіпотенціальними лініями, та обчислювальну ...
1349435
  Кулик Ігор Анатолійович Синтез швидкодіючих алгоритмів стиснення на основі адресно-векторного кодування для інформаційних задач АСУ : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Кулик Ігор Анатолійович; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Х., 1998. – 20л.
1349436
  Чекунова О.М. Синтез швидкодіючих систем фазового автопідстроювання частоти синтезаторів частот для впровадження завадозахищенного режиму засобів радіозв"язку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.12.13 / Чекунова О.М.; Мін-во освіти і науки України. Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського " Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 18с. – Бібл.: 12 назв
1349437
  Норавян А.С. Синтез шестичленных гетероциклических кетонов содержащих азот, серу и кислород : Автореф... канд. хим.наук: / Норавян А.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 17л.
1349438
  Корнилов А.М. Синтез эйкозаниодов и их фторосодержащих аналогов : Дис... Канд хим.наук: 02.00.03 / Корнилов А.М.; АНУ . Ин-т биолог. химии и нефтехимии. – Киев, 1991. – 94л. – Бібліогр.:л.88-94
1349439
  Корнилов Андрей Михайлович Синтез эйкозаноидов и их фторсодержащих аналогов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Корнилов Андрей Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
1349440
  Обуховец Виктор Александрович Синтез экранирующих антенных систем с циклической симметрией : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Обуховец Виктор Александрович; МЭИ. – М., 1975. – 23л.
1349441
  Джапаридзе В.П. Синтез электрических фильтров / В.П. Джапаридзе. – Тбилиси, 1985. – 123 с.
1349442
  Балабанян Н. Синтез электрических цепей / Н. Балабанян ; пер. с англ. В.Н. Истратова и др. ; под ред. Г.И. Атабекова. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 416 с.
1349443
  Максимович Н.Г. Синтез электрических цепей с многополюсными элементами / Н.Г. Максимович, П.Г. Стахив, Ф.А. Шемуратов. – Киев, 1978. – 45с.
1349444
  Бандман О.Л. Синтез электронных RC-схем / О.Л. Бандман. – М, 1966. – 248с.
1349445
  Калниболотский Ю.М. Синтез электронных схем / Ю.М. Калниболотский, Ю.В. Королев. – Киев, 1979. – 231 с.
1349446
  Рогоза В.С. Синтез электронных схем методом переменных состояния / В.С. Рогоза, Калниболотский. – Киев : УМК ВО, 1988. – 136 с.
1349447
  Кузнецов В.И. Синтез элементов / В.И. Кузнецов. – Москва, 1971. – 48с.
1349448
  Крамаровский Я.М. Синтез элементов во Вселенной / Я.М. Крамаровский, В.П. Чечев. – Москва : Наука, 1987. – 158 с.
1349449
   Синтез элементов и систем автоматики на базе ЭВМ. – К, 1976. – 69с.
1349450
  Рогаческий В.Л. Синтез элементоорганических соединений на основе орто- и пара-хлорбифенилов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Рогаческий В.Л.; М-во хим. пром. – Москва, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1349451
  Иванова О.Н. Синтез элкетронных схем дискретного действия / О.Н. Иванова. – М, 1964. – 176с.
1349452
  Ефимов Эдуард Михайлович Синтез эмоционально-понятийного в экранном творчестве : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.03 / Ефимов Эдуард Михайлович; Всес. научно-исслед. ин-т киноискусства. – М., 1981. – 24л.
1349453
  Рожкова Л.Н. Синтез эпимерных альдегидов циклогексен-3-ового ряда и их конденсации с ацетоном : Автореф... канд. хим.наук: / Рожкова Л. Н.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед.. – М., 1971. – 25л.
1349454
  Алферова И.К. Синтез эпоксидных соединений - стабилизаторов, пластификаторов и мономеров для пластмасс / И.К. Алферова. – Москва, 1965. – 44с.
1349455
  Арутюнов И.А. Синтез этилен -пропиленового каучука в среде жидкого пропилена : Автореф... канд. хим.наук: / Арутюнов И.А.;. – Бакц, 1966. – 20л.
1349456
  Крикуненко Р.И. Синтез эфиров 3- и 4-интрофталевых кислот и исследование их как пластификаторов. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Крикуненко Р.И.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1968. – 23л.
1349457
  Волкова Л.В. Синтез эфиров бисбензилтетрагидроизохинолиновых оснований (аналогов алкалоида курарина) : Автореф... канд. хим.наук: / Волкова Л.В.; Моск. ин-т тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова. Кафедра технологии тонких органических соедине. – Москва, 1953. – 8 с.
1349458
  Верижников Л.В. Синтез эфиров о,о-бифенилфористой кислоты и стабилизация поливинилхлорида органическими фосфатами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075. / Верижников Л.В.; Казан. хим.-технол. ин-т. – Казань, 1972. – 20л.
1349459
  Попова Л.М. Синтез эфиров пирокатехинфосфористой кислоты и изучение их в качестве стабилизаторов полимеров. : Автореф... канд. техн.наук: / Попова Л.М.; Казан. хим.-технолог. ин-т. – Казань, 1966. – 16л.
1349460
  Старшов И.М. Синтез эфиров фенилалкилмышьяковистых кислот и их взаимодействие с галоидными алкилами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Старшов И.М.; Казан.лхим.-технол.ин-т. – Казань, 1954. – 12л.
1349461
  Ярмухаметова Д.Х. Синтез эфиров фосфон и тиофосфонкарбоновых кислот присоединением неполных эфиров кислот фосфора к эфирам непредельных карбоновых кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ярмухаметова Д.Х. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1953. – 8 с.
1349462
  Есказина Р.С. Синтез эхтиленовых аминоспиртов каталитической гидрогенизацией ацетиленовых производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Есказина Р.С.; АН Каз.ССР. Хим.-металлург. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
1349463
  Крохина Ю.А. Синтез юридического и экономического образования как фактор конкурентоспособности российских университетов // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 7-11. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305


  Особое значение в свете последствий мирового финансового кризиса приобретают состояние и развитие кадров в области налогообложения. Процесс подготовки специалистов в сфере налогообложения имеет ряд особенностей по сравнению с подготовкой людей других ...
1349464
  Тупик О. Синтез язичницьких і християнських традицій у релігійній культурі українців на сучасному етапі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 54-58
1349465
   Синтез, oптичні та фотокаталітичні властивості мезопористих нанокристалічних плівок / Т.В. Гриц, І.С. Петрик, Н.П. Смірнова, М.Л. Малишева // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 147
1349466
  Цыбин Ю.С. Синтез, автоокисление и стереохимия гомологов альфа-фенилиндана : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Цыбин Ю. С.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1968. – 31л.
1349467
  Гріщенко Л.М. Синтез, адсорбційні та каталітичні властивості активованого вугілля з нанесеними кислотними центрами : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Гріщенко Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 16 назв
1349468
  Гріщенко Л.М. Синтез, адсорбційні та каталітичні властивості активованого вугілля з нанесеними кислотними центрами : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / КНУТШ; Гріщенко Л.М. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л.143-164
1349469
  Пивоваренко В.Г. Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів : Дис. ... д-ра хім. наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Пивоваренко В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 580л. – Бібліогр.: л. 530-580
1349470
  Пивоваренко В.Г. Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 02.00.03 / Пивоваренко В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 62 назви
1349471
  Краєвська Я.А. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу An+1BnO3n+1 та AnBnO3n+1 : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Краєвська Я. А.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 237 л. + Додатки: л. 187-237. – Бібліогр.: л. 163-186
1349472
  Полубінський В.В. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу AnBn-1O3n та An+1BnO3n+1 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Полубінський Віталій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 224 арк. – Додатки.: арк. 179-224. – Бібліогр.: арк. 151-178
1349473
  Полубінський В.В. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу AnBn-1O3n та An+1BnO3n+1 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Полубінський Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1349474
  Краєвська Я.А. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу Аn+1ВnO3n+1 та AnBnO3n+1 : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Краєвська Я.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1349475
  Тітов Юрій Олександрович Синтез, будова і властивості шаруватих перовскітоподібних сполук та фаз типу АnBnOзn+2 : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Тітов Юрій Олександрович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 282 л. + Додатки: л. 280 - 282. – Бібліогр.: л. 262 - 280
1349476
  Ранський А.П. Синтез, будова і реакції комплексоутворення ароматичних і гетероциклічних тіоамідів : монографія / А.П. Ранський , М.В. Євсєєва ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-641-321-8
1349477
  Нечитайлов М.М. Синтез, будова та властивості екзоедральних металофулеренів з атомами заліза і нікелю : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.03. - Органічна хімія / Нечитайлов М.М. ; НАНУ, Ін-т фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка. – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1349478
  Неділько Сергій Андрійович Синтез, будова та властивості ізо- та гетерозаміщених складних оксидів, які містять РЗЕ та перехідні метали : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Неділько Сергій Андрійович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 348л. – Бібліогр.:л.293-345
1349479
  Неділько Сергій Андрійович Синтез, будова та властивості ізо-та гетерозаміщених складних оксидів, які містять РЗЕ та перехідні метали : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.01 / Неділько Сергій Андрійович; Мін-во освіти України, КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 36л.
1349480
  Кандерал О.М. Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді (2) та (3) : Автореф. ... дис. канд. хім. наук: Спец.08.00.01 / Кандерал О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1349481
  Кандерал О.М. Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді (2) та (3) з тетрадентатними лігандами оксимно-гідразидного типу : Дис. ...канд.хім.наук: Спец. 02.00.01 - неорган. хімія / Ольга Михайлівна Кандерал; КНУТШ. – Київ, 2006. – 189л. – Бібліографія: л.177-189
1349482
  Бойко Р.С. Синтез, будова та властивості подвійних фосфатів лужних металів, галію та індію : Дис. ...канд. хім. наук: Спец.02.00.01 - неорганічна хімія / Роман Сергійович Бойко ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2006. – 147 л. – Бібліогр.: л.130-147
1349483
  Бойко Р.С. Синтез, будова та властивості подвійних фосфатів лужних металів, галію та індію : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 02.00.01 / Роман Сергійович Бойко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1349484
  Яцкін М.М. Синтез, будова та властивості різнометалічних фосфатів на основі лужних, дво- і тривалетних металів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Яцкін Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1349485
  Яцкін М.М. Синтез, будова та властивості різнометалічних фосфатів на основі лужних, дво- і тривалетних металів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Яцкін Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 163 л. – Додатки: л. 157-163. – Бібліогр.: л. 134-136
1349486
  Одинець Є.В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Одинець Євген Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1349487
  Одинець Є.В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Одинець Євген Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Додатки: л. 125-126. – Бібліогр.: л. 127-150
1349488
  Колісник О.В. Синтез, будова та властивості сполук КВаNb6VO19 та К9CeNb24V4O76 / О.В. Колісник, А.А. Бабарик, М.С. Слободяник // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 55
1349489
   Синтез, будова та властивості фосфатів у системі Na-Fe-МІІ-P-O (MII - Mg, Co, Ni) / А.В. Співак, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник, К.Л. Бичков, Р.М. Кузьмін // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 71
1349490
   Синтез, будова та каталітична активність нового біядерного комплексу кобальту (ii) з основою шиффа на основі цистеаміну / О.Є. Бондаренко, Ю.А. Русанова, Д.С. Нестеров, Роmbеіrо, А.J.L // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 46
1349491
   Синтез, будова та люмінесенція KBi(WO4 )2 :Pr3+ / М.Ю. Мірошніченко, К.В. Теребіленко, М.С. Слободяник, В.М. Баумер // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 37
1349492
  Гончарова Світлана Анатоліївна Синтез, будова та реакції полігалоідних напівхіноідних структур на основі N-рисульфоніл-п-хінонімінів та ефірів п-хінонмонооксимів : Автореф... кандид. хімічн.наук: 02.00.03 / Гончарова Світлана Анатоліївна; Україн. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 18л.
1349493
  Дорощук Р.О. Синтез, будова та реакційна здатність координаційних сполук іонів деяких d-металів та ураніл-іону з с-гетерилнітронами : Дис. ... канд. хім. наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Дорощук Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 138л. + Додатки: л. 126-138. – Бібліогр.: л. 115-125
1349494
  Дорощук Р.О. Синтез, будова та реакційна здатність координаційних сполук іонів деяких d-металів та ураніл-іону з С-гетерилнітронами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Дорощук Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1349495
   Синтез, будова та спектральні властивості комплексу паладію (ІІ) з 3-(2-піридил)-(3,4,5-триметоксифеніл)-1,2,4-триазолом / Б.В. Захарченко, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, О.В. Севериновська, В.С. Старова, І.В. Распетрова, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 7/8, июль - август. – С. 28-33. – ISSN 0041-6045
1349496
   Синтез, будова та флюоресцентні властивості сполук цинку та кадмію на основі N-метил-C-(2-піридил) нітрону / І.В. Распертова, Д.М. Хоменко, О Р. Дорощук, Р.Д. Лампека // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 48. – ISBN 978-966-981-038-0
1349497
   Синтез, вивчення бактеріостатичної активності координаційних сполук деяких Зd-металів із сульфаніламідними препаратами та їх шиффовими основами саліцилового альдегіду / М.Д. Аптекар, А.Г. Овчаренко, Г.І. Постернак, С.С. Лосев, О.А. Голуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-56. – (Хімія ; Вип. 35)


  Здійснено синтез шиффових основ (ШО) саліцилового з різними сульфаніламідами. Отримано моно ядерні та біядерні внутрішньо комплексні сполуки Cu, Ni, Co, Zn, Mn з сульфопрепаратами та їх ШО саліцилового альдегіду. Встановлено брутто-формули, а за даними ...
1349498
  Сабадах О.П. Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сабадах Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1349499
  Труш Віктор Олександрович Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі димерил-N-трихлорацетиламідофосфату : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02..00.01 / Труш В.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.:12 назв.
1349500
  Труш Віктор Олександрович Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі диметил-N-трихлорацетиламідофосфату : Дис.... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Віктор Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 222 л. – Бібліогр.: л.141-222
1349501
  Бурмістр О.М. Синтез, властивості та застосування полііоненів на основі епоксидованих похідних 1,2-епокси-4,7-діоксононен-8 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Бурмістр Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 154 л. – Бібліогр.: л. 127-154
1349502
  Бурмістр О.М. Синтез, властивості та застосування полііоненів на основі епоксидованих похідних 1,2-епокси-4,7-діоксононен-8 : автореф. дис. ...канд. хім. наук : 02.00.06 / Бурмістр Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1349503
  Фалалєєва Т.В. Синтез, властивості, технологія та застосування нових люмінесцентних сполук, похідних нафталевого ангідриду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Фалалєєва Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1349504
  Балашов В.А. Синтез, выращивание кристаллов и исследование свойств нормальных и двойных молибдатов и вольфраматов щелочных металлов и скандия. : Автореф... канд. хим.наук: 355 / Балашов В.А.; Моск. хим.-техн. ин-т. – М., 1971. – 22л.
1349505
  Винокуров В.А. Синтез, выращивание кристаллов и некоторые свойства двойных цезий-редкоземельных молибдатов и молибдатов и вольфраматов щелочных металлов с висмутом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Винокуров В.А.; Ин-т физики. – Красноярск, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1349506
   Синтез, дослідження та властивості фосфато-ванадатів лангбейнітового типу на основі калію, стронцію та тривалентних металів / К.С. Романовська, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 73
1349507
  Садыков Ф.Т. Синтез, изомеризации и некоторые превращения первично-третичных, дитритичных спиртов и гликолей гетероциклического ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Садыков Ф.Т.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 25л.
1349508
  Краснобрижий Н.Я. Синтез, изучение свойств и подход к оценке конформации некоторых пептидов, содержащих пролин, орнитин, фенилаланин, лейцин и глицин : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 079 / Краснобрижий Н.Я. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1349509
  Зенько Р.И. Синтез, изучение свойств и химических превращений углеводородов ряда -ментана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Зенько Р.И.; АН БССР. Ин-т физ.-орган. химии. – Минск, 1978. – 25л.
1349510
  Тауберт Дитер Синтез, изучение свойств некоторых непредельных кислот и возможности получения на их основе макроциклических сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тауберт Дитер; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1980. – 20л.
1349511
  Жумадылов Т. Синтез, изучение строения и каталитических свойств гомогенных катализаторо низкотемпературного окисления Н-парафинов : Автореф... канд. хим.наук: / Жумадылов Т.; АН Кирг.ССР, Объед. уч. сов. отд. естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1968. – 20л.
1349512
  Сарыева С.А. Синтез, исследование и изучение пластифицирующих свойств эфиров салициловой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Сарыева С. А.; Ин-т нефтехим. процес. АН АзССР. – Баку, 1977. – 16л.
1349513
  Нурходжаева Зухра Абджаппаровна Синтез, исследование и применение высокопроницаемых азот- и фосфорсодержащих ионитов на основе макросетчатых сополимеров стирола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Нурходжаева Зухра Абджаппаровна; АН Казах.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1980. – 17л.
1349514
   Синтез, исследование и строение комплексов оксиматов таллия (I) с 1,10-фенантролином. / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, К.В. Домасевич, И. Силер, Р. Кемпе, Э.Б. Русанов // Журн. общей химии., 1997. – Вып. 6
1349515
  Клюшин В.В. Синтез, исследование и физиологическая активность соединений, содержащих 3,4,5 - триметоксифенильную группу : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Клюшин В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 169 л. – Библиогр.: л. 146-167
1349516
   Синтез, исследование с структура разнолигандных комплексов меди (ІІ) с бензоилцианоксимом / В.В. Пономарева, К.В. Домасевич, Коу Ксиаолан, Н.Н. Герасимчук, К.Н. Дейли, В.В. Скопенко // Журн. неорган, химии, 1997. – №1
1349517
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулянрных соединений. – Казань, 1985. – 159с.
1349518
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1979. – 182с.
1349519
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1981. – 146с.
1349520
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1988. – 173с.
1349521
  Казым Мухамед Синтез, исследование свойства и строения 1, 3, 4 - тиадиазоло (3, 2-а) пиримидиновых гетероциклических систем. : Дис... канд. химич.наук: / Казым Мухамед; КГУ. – К., 1971. – 134л. – Бібліогр.:л.129-134
1349522
  Родненко Л.В. Синтез, исследование строения и свойств 3,5-бидентатных гетарилформазанов и их металл-хелатов : автореф. дис. ... канд. хим. : 02.00.03 / Родненко Людмила Васильевна ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Урал. политехн. ин-т им. С.М. Кирова. – Свердловск, 1977. – 24 с. – Библиогр.: 7 назв.
1349523
  Шапиро З.И. Синтез, исследование структуры и электрофизических свойств сегнетоэлектриков ниобата и танталата лития и твердых растворов на их основе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапиро З.И.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1967. – 15л.
1349524
  Грошенко Н.А. Синтез, исследование физико-химических свойств и выращивание монокристаллов двойных молибдатов Cu, Zn, Ca, Ba, Pb и редкоземельных элементов / Грошенко Н.А. – Москва, 1980. – 18 л.
1349525
  Фалендыш Е.Р. Синтез, кинетические исследования и применение двуядерных комплексов кобальта в анализе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Фалендыш Е.Р.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1349526
  Егорова С.П. Синтез, конфигурация и конформации в ряду 2,5-иалкил-5-в-алкоксиэтил-1,3-диоксанов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Егорова С.П.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 31л.
1349527
  Зелінська М.В. Синтез, кристалічна структура та властивості тернарних пніктидів у системах Er-{Ni, Pd}-{P, As, Sb} та споріднених з ними : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Зелінська М.В.; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1349528
  Пенкова Л. Синтез, кристалічна структура та магнітні властивості біядерного комплексу нікелю(ІІ) з 3-[(1Е)-n-гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1Н-піразол-5-карбоновою кислотою / Л. Пенкова, В. Павленко, І. Фрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-21. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  На основі нового піразолатного ліганду 3-[(1E)-N-гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1H-піразол-5-карбонової кислоти (PzOxCA) було синтезовано комплекс [Ni2(PzOxCA-2Н)2(Py)4]·2Н2О, його кристалічна структура була досліджена методом рентгеноструктурного ...
1349529
   Синтез, кристаллическая и молекулярная структура комплекса тетрафенилсурьмы (V) с 2-изонитрозо - 2 - ( 4 -метилтиазолил - 2 ) -ацетамидом. / К.В. Домасевич, В.В. Скопенко, Р. Кемпе, А.А. Мохир, И. Силер, Э. Хойер // Журн. неорган. химии, 1998. – №2
1349530
   Синтез, кристаллическая и молекулярная структура комплекса тетрафенилсурьмы (V) с 2-изонитрозо -2-(4-метилтиазолил-2)-ацетамидом / В В. Скопенко, В К. Домасевич, Р. Кемпе, А.А. Мохир // Журнал неорган. химии, 1998. – 43 №2, 246
1349531
  Захаров Р.Г. Синтез, кристаллохимические особенности и некоторые свойства окислов шпинельного типа в системе Mn-Fe-Ti-O : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Захаров Р.Г.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердовск, 1971. – 27л.
1349532
  Сомова И.К. Синтез, магнитные и спектроскопические исследования новых типов хелатов марганца (III) с основаниями Шиффа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сомова И.К.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1973. – 23л.
1349533
  Суворов К.М. Синтез, магнитные и спектроскопические исследования хелатов никеля II, кобальта ІІ, ІІІ, меди ІІ с тридентатными ONO и ONS-азометинами. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Суворов К.М.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 28л.
1349534
  Полубінський В.В. Синтез, механізми утворення та структура шаруватих сполук типу [перовскітоподібні сполуки] / В.В. Полубінський, Ю.О. Тітов // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 28
1349535
   Синтез, модификация и исследование полимерных и координационных соединений. – Кишинев : ШТИИНЦА, 1989. – 174 с.
1349536
  Химеденов Ж.Х. Синтез, некоторые превращения и свойства жирноароматических и ароматических кремнийсодержащих эфиров третичных ацетиленовых и диацетиленовых спиртов циклогексанового и пиранового рядов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Химеденов Ж.Х.; АН Киргизской ССР. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Фрунзе, 1974. – 30л.
1349537
  Скопенко В.В. Синтез, некоторые свойства и строение [Ln(NO3)2(HMPA)4]C(CN)3 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук // Коорд. химия, 1985. – №9
1349538
  Русин Б.П. Синтез, обробка та розпізнавання складноструктурованих зображень : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Русин Б.П.; Нац. агенство з питань інформ. при Презид. України. Держ. Наук.-дослід. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 1998. – 33 с.
1349539
  Проскурина Т.С. Синтез, особенности строения и свойства непредльных циклических хлорацеталей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Проскурина Т.С.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 26л.
1349540
   Синтез, особливості поліморфних перетворень та електрофізичні властивості подвійних фосфатів молібдену (III) / В.В. Лісняк, Н.В. Стусь, В.П. Ящук, Р.Н. Кузьмин, М.С. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Хімія ; Вип. 37)


  Експериментально досліджено процеси фазоутворення та поліморфні перетворення ряду подвійних ортофосфатів молібдену (ІІІ) складу М[верхній індекс 1, нижній індекс 3]Мо[верхній індекс ІІІ, нижній індекс 2](РО[нижній індекс 4])[нижній індекс 3] (М[верхній ...
1349541
   Синтез, очистка и анализ неорганических материалов. – Новосибирск : Наука, 1971. – 279 с.
1349542
  Сурнина О.К. Синтез, полимеризация и сополимеризация 2-винилпиридина и 2-винилхинолина. : Автореф... канд. хим.наук: / Сурнина О.К.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соед. – Л., 1956. – 9л.
1349543
  Гудзера Сергей Сергеевич Синтез, полимеризация и сополимеризация олигоуретанакрилатов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Гудзера Сергей Сергеевич ; АН УССР , Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1974. – 16 с.
1349544
  Смокал В.О. Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.06. - Хімія високомолекулярних сполук / Смокал В.О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1349545
  Смокал В.О. Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Смокал В.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 157л. – Бібліогр.: л.141-157
1349546
   Синтез, полімеризація та термостабілізуюча дія 4-бензоїламіностиролу / В.В. Загній, В.Г. Сиромятніков, О.І. Клименко, І.В. Лисова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-72. – (Хімія ; Вип. 37)


  Синтезовано новий мономер 4-бензоїламіностирол. Вивчено його активність у реакціях полімеризації та кополімеризації зі стиролом. Показано, що одержаний мономер виявляє термостабілізуючу активність.
1349547
   Синтез, природа электронных переходов и спектры поглощения красителя на основе 4-метил-1-{2-[4-(1-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-ил)- фенил]-2-оксоэтил}пиридиния бромида / О.В. Еленич, Р.З. Лытвын, О.В. Скрипская, Х.Е. Питковыч, А.Д. Качковский, М.Д. Обушак, П.И. Ягодинец // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 8. – С. 1299-1305. – ISSN 0044-460Х
1349548
  Мосевич И.К. Синтез, реакции, превращения и полимеризация N-метилоламидов и их сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Мосевич И.К.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соедиений. – Л., 1968. – 21л.
1349549
  Политова Екатерина Дмитриевна Синтез, рентгеноанализ и исследование диэлектрических свойств теллурсодержащих соединений со структурой типа перовскита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Политова Екатерина Дмитриевна ; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я. Карпова. – Москва, 1974. – 18 с.
1349550
  Косинський М. Синтез, свойства и анатилическое применение вторичных гем-хлорнитрозосоединений : Автореф... канд. хим.наук: / Косинський М.; МГУ, Хим. фак. – М., 1960. – 9л.
1349551
  Беликова Н.А. Синтез, свойства и изомерные превращения мостиковых бициклических углеводородов состава С8 и С9 : Автореф... д-ра хим.наук: 082 / Беликова Н.А.; МГУ. – М., 1970. – 44л.
1349552
  Гарифова Ляйля Харисовна Синтез, свойства и изучение эффективности п-дифениловых эфиров гликолевой кислоты как пластификаторов поливинилхлорида и триацетата целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гарифова Ляйля Харисовна; Казанский хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1975. – 22л.
1349553
   Синтез, свойства и модификация синтетических и природных органических соединений. – Ташкент, 1988. – 106с.
1349554
  Ким И.Н. Синтез, свойства и некоторые пути использования высокозамещенного цианэтилового эфира целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ким И.Н.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 18л.
1349555
  Спиро В.Б. Синтез, свойства и некоторые реакции замещенных -пирролинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Спиро В.Б.; ВНИИ хим.-фармацевт. им. С.Орджоникидзе. – М., 1970. – 24л.
1349556
  Батурина Людила Самуиловна Синтез, свойства и применение некоторых Si-N-содержащих соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Батурина Людила Самуиловна; М-во хим. пром-сти. – М., 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1349557
   Синтез, свойства и применение полимеров на основе N-виниллактамов. – Ташкент, 1990. – 321с.
1349558
   Синтез, свойства и реакционная способность N-окисей 2- и 2,3-замещенных хиноксалина : Автореф... канд. хим.наук: / Цырульникова Л. Г,; Цырульникова Л. Г,; Всес. науч. иссл. хим-.фарм. ин-т. – М., 1965. – 18л.
1349559
  Холодов Л.Е. Синтез, свойства и реакционная способность сиднониминов : Автореф... кандидата хим.наук: / Холодов Л.Е.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевтич. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1965. – 29л.
1349560
  Танцюра Г.Ф. Синтез, свойства и стереохимия некоторых алкоксисоединений на основе замещенных ацетоуксусных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Танцюра Г.Ф.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 23л.
1349561
  Фрицкий Игорь Олегович Синтез, свойства и строение координационных соединений 3d-металлов с оксимами пиривуламинокислот : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фрицкий Игорь Олегович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 224л. – Бібліогр.:л.196-224
1349562
  Фрицкий Игорь Олегович Синтез, свойства и строение координационных соединений 3d-металлов с оксимами пирувиламинокислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фрицкий Игорь Олегович; КГУ. – К., 1990. – 25л.
1349563
  Зуб Ю.Л. Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантаноидов включающих трис (диметиламино) фосфиноксид. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Ю.Л.; КГУ. – К,, 1982. – 26л.
1349564
  Зуб Юрий Леонидович Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантаноидов, включающих трис (диметиламино-фосфиноксид) : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Юрий Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 320л. – Бібліогр.:л.232-267
1349565
  Зуб Ю.Л. Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантоноидов, включающих трис (диметиламино) фосфиноксид. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Ю.Л.; КГУ. – К., 1982. – 26л.
1349566
  Воронина Н.М. Синтез, свойства и строение некоторых производных 1,3,4-тиодиазола : Автореф... канд. хим.наук: / Воронина Н.М.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1955. – 20л.
1349567
  Закирова Н.Д. Синтез, свойства и термические превращения ароматических полимидов с вторичными и третичными аминогруппами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Закирова Н.Д.; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1972. – 26л.
1349568
  Крохина Н.Ф. Синтез, свойства и фармакологическая активность 5-окси- и 5-аминопиразолов. : Автореф... канд. хим.наук: / Крохина Н.Ф.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1968. – 14л.
1349569
   Синтез, спектральна характеристика син- і анти-ізомерних 2-(2-амінотіазол-4-ІЛ)-2-гідроксиімінооцтових кислот і їх комплексних сполук з іонами перехідних металів / С.І. Орисик, Ю.Л. Зборовський, О.О. Жолоб, В.В. Орисик, Л.В. Гарманчук, В.В. Нікуліна, М.В. Кордубан, В.І. Пехньо, М.В. Вовк // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 1/2, январь - февраль. – С. 71-84. – ISSN 0041-6045
1349570
  Павліщук Віталій Валентинович Синтез, спектральні та редокс-властивості тіоефірвмісних комплексів заліза, нікелю та міді : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Павліщук Віталій Валентинович; АН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.Писаржевського. – К., 1995. – 379л. – Бібліогр.:л.336-366
1349571
  Павліщук В.В. Синтез, спектральні та редокс-властивості тіоефірвмісних комплексів заліза, нікелю та міді. : Автореф... доктор хім.наук: 02.00.01 / Павліщук В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 48л.
1349572
   Синтез, спектры и строение комплекса N,N-диметилтиоамидцианоксимата никеля (ІІ) с насыщенным тетрааминным макроциклом [Ni[13]anN4 {ONC(CN)C(S)N(CH3h}]C104 / К.В. Домасевич, В.В. Пономарева, В.В. Скопенко, Г. Цан, И. Силер // Журн. неорган, химии, 1997. – №7
1349573
  Литвинова Л.А. Синтез, стереохимия и изучение зависимости между конфигурацией и некоторыхми физико-химическими костантами в рядах диалкилзамещенных 1,3-диоксанов. : Автореф... Канд.химнаук: 072 / Литвинова Л.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 32л.
1349574
  Макарова И.М. Синтез, стереохимия и каталитические превращения метилбицкого (4,3,0) нонанов : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова И. М.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синт. – М., 1967. – 24л.
1349575
  Пралиев К.Д. Синтез, стереохимия и некоторые превращения пространственных изомеров 2-метил- и 1,2-диметил-4-этинил-4-оксидекагидрохинолина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Пралиев К.Д.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 19л.
1349576
  Манатауов Д. Синтез, стереохимия и некоторые превращения стереоизомеров N-алкид-3-метл-4-этинилпиперидолов-4 : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Манатауов Д.; АН КзахССР. Ин-т химич. наук. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
1349577
  Галатин А.И. Синтез, стереохимия и свойстванекоторых функциональных производных гексадиена-2,4 : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Галатин А.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1349578
  Сарбаев Т.Г. Синтез, стерехимия и превращения N-замещенных 2,5-диметил-4-этилин(этил)-пиперидолов-4 : Автореф... канд. хим.наук: / Сарбаев Т. Г.; КазахГУ. – Алма-Ата, 1963. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1349579
  Богомолова Л.М. Синтез, строение и биологическая активность N-производных тетрагидро-1, 2-оксазина : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Богомолова Лариса Михайловна ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т хим. средств защиты растений. – Москва, 1979. – 23 с. – Библиогр.: 10 назв.
1349580
  Роговик М.И. Синтез, строение и некоторые реакции N-арилхинальдиниевых солей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Роговик М.И. ; Львов. ГУ. – Львов, 1967. – 16 с.
1349581
  Черненко Т.А. Синтез, строение и некоторые свойства эфиров бензол-, бета-пиридин- и m-нитробензолтиосульфокислот. (К вопросу электронной аналогии бета-производных пиридина и m-производных нитробензола). : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Черненко Т.А.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1349582
  Крайнер З.Я. Синтез, строение и окраска хиноиндотиокарбоцианинов : Автореф... канд. хим.наук: / Крайнер З.Я.; М-во высш. образования СССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1950. – 12 с.
1349583
  Гуцуляк Б.М. Синтез, строение и превращение солей хинолиния, замещенных в пиридиновом кольце : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Гуцуляк Б.М. ; М-во высш. и среднего специального образования УРРС ; Ивано-Франк. ин-т нафты и газа. – Ивано-Франковск, 1989. – 672 л. + Прил.: л. 1-552. – Прил. отдельным томом. – Библиогр.: л. 630-672
1349584
  Гуцуляк Синтез, строение и превращение солей хинолиния, замещенных в пиридиновом кольце : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Гуцуляк .Б.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 48 с. – Библиогр.: 69 назв.
1349585
  Шматкова Н.В. Синтез, строение и свойства комплексов германия (IV) C бензоил-, О-аминобензоилгидразонами 2-гидроксинафтальдегида / Н.В. Шматкова, И.И. Сейфуллина, Т.Г. Вербецкая // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.6/7 : Хімія. – С. 7-14.
1349586
   Синтез, строение и свойства координационного полимера с каркасной структурой [Zn2(DMA)(Atc)] DMA / С.А. Сапченко, Д.Г. Самсоненко, В.П. Федин, И. Болдог, К.В. Домасевич // Координационная химия / Российская академия наук. – Москва, 2013. – Т. 39, № 1, январь. – С. 62-64. – ISSN 0132-344Х
1349587
   Синтез, строение и свойства координационного полимера с каркасной структурой [Zn2(DMA)Atc)] DMA / С.Ф. Сапченко, Г Д. Федин Самсоненко, И. Болдог, К.В. Домасевич // Координационная химия / Рос. акад.наук. – Москва, 2014. – Т. 40, № 1, январь. – С. 61-64. – ISSN 0132-344Х
1349588
  Ермакова Валентина Дмитриевна Синтез, строение и свойства полимеров на основе диацетиленов с концевыми тройными связями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ермакова Валентина Дмитриевна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 25л.
1349589
   Синтез, строение и химические превращения органических соединений азота. – Л., 1991. – 112с.
1349590
  Ковтуненко В.А. Синтез, строение, реакции изоиндолов и конденсированных систем, содержащих изоиндольный фрагмент : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Ковтуненко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка, Хим. фак. – Киев, 1988. – 337 л. – Библиогр.: л. 323-337
1349591
  Ковтуненко В.А. Синтез, строение, реакции изоиндолов и конденсированных систем, содержащих изоиндольный фрагмент : автореф. дисс. д-ра хим. наук : 02.00.03 / Ковтуненко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 47 с. – Библиогр.: 70 назв.
1349592
  Исмаилов В.М. Синтез, структура и превращения некоторых производных алкоксивинилфосфоновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Исмаилов В.М.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 15л.
1349593
  Янчевский О.З. Синтез, структура и свойства железо-иттриевых гранатов с совместным замещением алюминием и марганцем / О.З. Янчевский, О.И. Вьюнов, М.А. Попов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2017. – Т. 83, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 76-85. – ISSN 0041-6045
1349594
  Григоровская В.А. Синтез, структура и свойства олигоариденов : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Григоровская В.А.; АН СССР, Ин-т хим. физи. – М., 1970. – 21л.
1349595
   Синтез, структура и свойства полимеров. – Ленинград : Наука, 1989. – 283 с.
1349596
  Дорофеева В.Н. Синтез, структура и сорбционные свойства пористых координационных полимеров на основе строительных блоков Fe2MO((CH3)3CCO2)6 // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 23
1349597
  Ибрагимова Н.Д. Синтез, структура и химические свойства 3-ацетилзамещенных эпоксикаранов : Автореф. дис... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ибрагимова Н.Д. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 21с.
1349598
  Павліщук А.В. Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординованих систем на основі металокраунів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Павліщук Анна Віталіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 232 л. – Додаток: л. 184-232. – Бібліогр.: л. 164-183
1349599
  Павліщук А.В. Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординованих систем на основі металокраунів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Павліщук Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1349600
  Стецюк О.М. Синтез, структура та властивості гомо- і гетерометалічних комплексів 3d-металів з N- та N,O-донорними лігандами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Стецюк Олег Миколайович ; київ. нац. ун-т ім. Тараса шевченка, М-во освіти і наки України. – Київ, 2018. – 214 с. – Додатки: с. 167-214. – Бібліогр.: с. 8-10, 155-166 та в додатках: с. 211-214
1349601
  Стецюк О.М. Синтез, структура та властивості гомо- і гетерометалічних комплексів 3d-металів з N- та N,O-донорними лігандами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Стецюк Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1349602
  Домінюк Н.І. Синтез, структура та властивості твердих розчинів p-елементів III-V груп на основі сполук R2T2In (R=La, Ce; T=Ni,Cu) та споріднених до них : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Домінюк Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1349603
  Ковальчук А.І. Синтез, структура та властивості фторованих в ядро ізомерних поліазометинів з азогрупами в своєму складі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Ковальчук Андрій Іванович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1349604
   Синтез, структура та властивості частково заміщених (La,Ca)VO4: Eu3+, Er3+ / А. Сліпець, Т. Войтенко, С. Неділько, О. Чукова, С. Неділько, Ю. Шафорост // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-31. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків складу Lа1-xErx/4Eux/4Cax/2VO4 (0 <= x <= 0,2) гель-золь методом. Встановлено залежність зміни фазового складу, кристалографічних характеристик, морфологічних особливостей та люмінесцентних властивостей зразків при зміні ...
1349605
  Багінський Іван Леонідович Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+xBa2-xCu3Oy : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Багінський І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1349606
  Багінський Іван Леонідович Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+xBa2-xCuзОу : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Багінський Іван Леонідович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 128 л. – Бібліогр.: л. 116 - 128
1349607
  Мохнацька Л.В. Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсних оксидів та оксид-гідроксидів заліза : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Мохнацька Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1349608
  Мізілевська М.Г. Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного композиту анатаз/брукіт : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Мізілевська Марина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1349609
  Кайкан Л.С. Синтез, структура та фізичні властивості нанорозмірних заміщених літієвих феритів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Кайкан Лариса Степанівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1349610
  Ущапівська Тетяна Іванівна Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Ущапівська Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1349611
  Ущапівська Тетяна Іванівна Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Ущапівська Тетяна Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 139 л. – Бібліогр.: л.120 - 139
1349612
  Войтенко Тетяна Анатоліївна Синтез, структура, електрофізичні властивості та киснева стехіометрія купратів на основі рідкісноземельних елементів та бісмуту : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Войтенко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 123л. – Бібліогр.: л. 109 - 123
1349613
  Войтенко Тетяна Анатоліївна Синтез, структура, електрофізичні властивості та киснева стехіометрія купратів на основі рідкісноземельних елементів та бусмуту : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Войтенко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
1349614
   Синтез, структура, оптичні та фотокаталітичні властивості радіяційно-стійких потрійних TiO2/ZrO2/SiО2-золь-гель-плівок та порошків / Н.В. Вітюк, Н.П. Смірнова, Г.М. Єременко, Т.О. Буско, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 13, вип. 3. – С. 415-431. – ISSN 1816-5230
1349615
  Знов"як К.О. Синтез, структурні та спектральні дослідження комплексу неодиму на основі N-[біс(піролідин-1-іл) фосфорил]-2,2,2-трихлороацетаміду / К.О. Знов"як, В.А. Овчинніков, Т.Ю. Слива // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
1349616
  Бойчук В.М. Синтез, структурно-морфологічні та електрохімічні властивості наносистем на основі сполук Ni та Mo і вуглецевих матеріалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Бойчук Володимира Михайлівна ; М-во освіти і науки України; Держ.вищий навч. заклад "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2019. – Бібліогр.: 47 назв
1349617
  Миришли Ф.А. Синтез, структурное и электрические исследования новых слоистых спонтанно-поляризованных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Миришли Ф.А.; АН АзССР. Физ. ин-т. – Баку, 1971. – 22л.
1349618
   Синтез, термрдесорбційні та каталітичні властивості сірковмісного вуглецевого волокна / Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, А.В. Вакалюк, О.В. Місчанчук, В.Є. Діюк // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. Л.Н. Шкарапута ; редкол.: Е.И. Багрий, М.Н. Братичак, В.В. Брей [и др.]. – Киев, 2018. – № 27. – С. 34-39. – ISSN 2412-4176
1349619
   Синтез, тестирование, верификация и отладка программ. – Рига, 1981. – 236с.
1349620
  Котова В.В. Синтез, технологія та закономірності утворення карбамідоформальдегідних олігомерів з пониженим вмістом вільного формальдегіду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Котова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1349621
  Пучкова Н.Г. Синтез, физико-химические и биологические свойства N-окисей гетероцепных полиаминов и их производных : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Пучкова Наталья Григорьевна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1984. – 21с. – Библиогр.: 14 назв.
1349622
  Берестецкая Т.З. Синтез, физико-химические и биологические свойства полиаминоэфиров и их производных : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Берестецкая Татьяна Зальмановна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак-т. – Москва, 1983. – 24 с. – Библиогр.: 12 назв.
1349623
  Різак Г.В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2,4-діоксо- та 4-іміно-2-оксо-3-феніл-5-R-6-R"-тієно[2,3-d]піримідинів : монографія / Г.В. Різак ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Київ : Наукова думка, 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 90-105. – ISBN 978-966-00-1221-9
1349624
   Синтез, характеристика і адсорбційні власитивості наночасточок низькокористалічних гідроксиапатитів / І.О. Ніколенко, Е.С. Яновська, Н.Ю. Струтинська, А.І. Малишенко, М.С. Слободяник, І.В. Затовський // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 403-406
1349625
  Фадеева М.И. Синтез, химические свойства и пестицидная активность N-карболкокси - N-арилгидроксиламинов.. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Фадеева М.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1349626
  Кнутов В.И. Синтез, химические свойства и строение непредельных карбонильных соединений тиофенового ряда. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кнутов В.И.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1349627
  Мельникова И.А. Синтез, химические свойства и физиологическая активность O,N-- гидроксиламиновых производных симмтриазина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мельникова И.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
1349628
  Ременніков Григорій Якович Синтез, хімічні перетворення та біологічні властивості нітродигідропіримідинів : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.03 / Ременніков Григорій Якович; НАН України. Ін-тут органічної хімії. – К., 1998. – 38л.
1349629
  Геворкян Эльмир Цолакович Синтез, циклическая полимеризация и сополимеризация y-хлоркротилакрилатов и ненасыщенных ацеталей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Геворкян Эльмир Цолакович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 20л.
1349630
  Восканян М.Г. Синтез, циклическая полимеризация и сополимеризация дивинилацеталей : Автореф... канд. хим.наук: / Восканян М.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1349631
  Кутовой А.И. Синтез, экспериментальное исследование и биохимические основы действия нового антиопухолевого соединения тиотрибласт : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кутовой А.И. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – 28 с.
1349632
  Бушков А.Я. Синтез, электронное и пространственное строение диарилтеллуридов и их дигалогенпроизводных. : Автореф... Канд. хим.наук: 02.00.03 / Бушков А.Я.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 24л.
1349633
  Абраменко П.И. Синтез, электронное состояние и свойства полиметиновых красителей производных конденсированных тиазолов и пиридинов : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.03 / Абраменко П.И.; КГУ. – Москва, 1976. – 38л.
1349634
  Абраменко П.И. Синтез, электронное строение и свойства полиметиновых красителей производных конденсированных тиазолов и пиридинов : Дис... д-ра хим. наук: / Абраменко П.И. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1976. – 330 л. – Бібліогр.: л. 307-330
1349635
  Каплаушенко Андрій Григорович Синтез,фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-(2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-триазол-3-тіонів : Автореф. дис. ... канд. фармацевтичних наук: 15.00.02 / Каплаушенко А.Г.; Мін-во охорони здоров"я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 6 назв
1349636
  Козлов И.А. Синтез.физико-химические свойтва и строение этаноламидов жирных кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Козлов И.А.; Новочеркасск.политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1966. – 22л.
1349637
  Брук Ю.М. Синтезатор с дробно рациональной аппроксимацией сетки периодов / Ю.М. Брук. – Харьков, 1976. – 26 с.
1349638
   Синтезаторы : сборник статей. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1349639
  Кюннап Э.Ю. Синтезаторы речевых сигналов / Э.Ю. Кюннап. – Таллин, 1975. – 67с.
1349640
  Манассевич В. Синтезаторы частот = Frequency Synthesizers : Theory and Design / V. Manassewitsch : Теория и проектирование / В. Манассевич ; пер.с англ. под ред. А.С. Галина. – Москва : Связь, 1979. – 384 с. : ил.
1349641
  Рыжков А.В. Синтезаторы частот в технике радиосвязи / А.В. Рыжков, В.Н. Попов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 263 с.
1349642
  Левин В.А. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки / В.А. Левин, В.Н. Малиновский, С.К. Романов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 232 с. – Библиогр.: с. 226-231
1349643
  Зарецкий М.М. Синтезаторы частоты с кольцом фазовой автоподстройки / М.М. Зарецкий, М.Е. Мовшович. – Ленинград, 1974. – 256 с.
1349644
  Горюнова О.В. Синтези и изучение -- гликозидных аналогов противоопухолевых антибиотиков ряда пиразола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Горюнова О. В.; ВНИИ антибиотиков. – М., 1978. – 23л.
1349645
  Іщенко В.В. Синтези на основі магній- та цинкорганічних сполук : Навчальний посібник для студентів хімічного та біологічного факультетів / Іщенко В.В., Ковтуненко В.О.; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 28с.
1349646
  Шабликін О.В. Синтези похідніх 5-аміно- та 5-гідразино-1,3-оксазолів з потенційними біорегуляторними властивостями : автореф. дис. ... канд. хім: наук : спец.: 02.00.10. - біоорг. хімія / Шабликін О.В. ; НАНУ, Ін-т біоорг. хімії та нафтохімії. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1349647
  Третникова Г.И. Синтезирующие задания по грамматике. / Г.И. Третникова, А.Н. Чеснокова. – Свердловск, 1980. – 92с.
1349648
  Тімуш І. Синтезоване праворозуміння: комунікативно-філософський аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 16-22
1349649
  Ковина И.М. Синтезы арилалкилкарбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Ковина И.М.; АН УзССР. – Ташкент, 1964. – 14л.
1349650
  Годе Г.К. Синтезы боратов. / Г.К. Годе. – Рига, 1971. – 58с.
1349651
  Годе Г.К. Синтезы боратов. / Г.К. Годе. – Рига, 1972. – 64с.
1349652
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 1. – 1956. – 84 с.
1349653
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 2. – 1957. – 95 с.
1349654
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 3. – 1958. – 90 с.
1349655
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 4. – 1959. – 104 с.
1349656
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 5. – 1960. – 86 с.
1349657
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 6. – 1964. – 90 с.
1349658
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 7. – 1966. – 86 с.
1349659
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 8. – 1969. – 89 с.
1349660
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 9. – 1972. – 87 с.
1349661
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 10. – 1975. – 93 с.
1349662
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван : АН Армянской ССР
Вып. 11. – 1975
1349663
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван
Вып. 12. – 1981
1349664
   Синтезы гетероциклических соединений. – Ереван
Вып. 13. – 1981
1349665
  Джон Матью Синтезы гидразидов пиридинкарбоновых кислот, замещенных стальбазолов и 2-азафлуоренов на основе 2,5-диметил-4-арил-пиридинов : Автореф... канд. хим.наук: / Джон Матью К.; Университет дружбы народов. – Москва, 1966. – 18л.
1349666
  Лопатенко А.А. Синтезы дезоксицеллюлоз, ангидроцеллюлз и целлюлозеенов и изучение их свойств. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лопатенко А.А.; М-во высш.образования СССР. – Л, 1954. – 12л.
1349667
  Люшина Е.И. Синтезы диастереомеров бипиперидинов и некоторых их производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Люшина Е.И.; МВ и ССО СССР. Иркутский гос. ун-тет. – Иркутск, 1975. – 18л.
1349668
  Виденина Р.Ф. Синтезы замещенных анилидов и ундециленовой кислот и исследование зависимости между их химическим строением и биологической активностью. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Виденина Р.Ф.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1977. – 19л.
1349669
  Виденина Р.Ф. Синтезы замещенных анилидов каприловой и ундециленовой кислот и исследование зависимости между их химическим строением и биологической активностью : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Виденина Раиса Федоровна ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1977. – 19 с. – Библиогр.: 19 назв.
1349670
  Алибаева Х.А. Синтезы и исследование азот- и кислородосодержащих производных глицирретовой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алибаева Х. А.; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1349671
   Синтезы и исследования функционально-замещенных соединений. – Баку, 1988. – 115с.
1349672
  Кныш Е.Г. Синтезы и превращения в ряду производных 2-меркаптонафт (1,2- ) имидазола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Кныш Е.Г.; Харьков. гос. ун-тет. – Харьков, 1971. – 24л.
1349673
   Синтезы и превращения на основе непредельных соединений. – Баку, 1986. – 126с.
1349674
   Синтезы и превращения на основе непредельных соединений. – Баку, 1986. – 126с.
1349675
   Синтезы и превращения элементоорганических соединений. – Баку, 1987. – 108с.
1349676
  Пономарев А.А. Синтезы и реакции фургановых веществ / А.А. Пономарев. – Саратов, 1960. – 243с.
1349677
  Владимирцев И.Ф. Синтезы и свойства некоторых хинонов нафталинового ряда : Автореф... кандид. химич.наук: / Владимирцев И.Ф.; МВО СССР. Уральский политехнич. ин-т им. С.М.Кирова. Кафедра органической химии. – Свердловск, 1952. – 20 л.
1349678
  Прилепская А.Н. Синтезы на основе 1-ацилхинолиниевых солей. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Прилепская А.Н.; ДГУ. – Донецк, 1970. – 30л.
1349679
  Вольнова Э.Е. Синтезы на основе 5-метилфурфурова : Автореф... канд. хим.наук: / Вольнова Э.Е.; АН СССР. ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1349680
  Насакин Олег Евгеньевич Синтезы на основе b-хлорэтиловых эфиров кислот фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Насакин Олег Евгеньевич; МВ и ССО РСФСР. Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1974. – 20л.
1349681
  Ширшова Татьяна Ивановна Синтезы на основе алкалоидов осоки парвской : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ширшова Татьяна Ивановна; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 20л.
1349682
  Жирнова К.Г. Синтезы на основе кетонов индольного ряда и их оксимов : Автореф... канд .хим.наук: / Жирнова К. Г.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1972. – 245л.
1349683
  Барам Н.И. Синтезы на основе лимонной и яблочной кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Барам Н.И.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1964. – 19л.
1349684
   Синтезы на основе магний- и цинкоорганических соединений. – Пермь, 1980. – 126с.
1349685
  Горячук Н.А. Синтезы на основе некоторых алкоксиалкилмалоновых эфиров : Автореф... канд. химнаук: / Горячук Н. А.; ОГУ. – Одесса, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1349686
  Фальбе Ю. Синтезы на основе окиси углерода / Ю. Фальбе. – Ленинград : Химия, 1971. – 214 с.
1349687
  Ян Юн Бин Синтезы на основе оксидов углерода / Ян Юн Бин, Б.К. Нефедов. – Москва : Химия, 1987. – 262 с.
1349688
  Вненковская Д.Г. Синтезы на основе Ос-нитрокетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Вненковская Д.Г.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 13л.
1349689
  Юсупов С.А. Синтезы некоторых N-замещенных диметилпиперидолов и их сложных эфиров - новых физиологически активных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Юсупов С.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1349690
  Форостян Ю.Н. Синтезы некоторых новых соедиений на основе алкалоидов анабазиса : Автореф... канд. хим.наук: / Форостян Ю.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1958. – 12л.
1349691
  Алимжанова С.К. Синтезы некоторых пиперидиновых спиртов. 1,8 диаза (оксаза и тиаза) декалонов-4 и их превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алимжанова С. К.; Каз.ГУ им. Кирова, хим. фак. – Алма-Ата, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24
1349692
  Назарова В.Д. Синтезы некоторых приозводных хризофановой кислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Назарова В.Д.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1975. – 256л.
1349693
   Синтезы неорганических препаратов. – М, 1953. – 660с.
1349694
   Синтезы неорганических соединений. – Москва : Мир
Т. 1. – 1966. – 277 с.
1349695
   Синтезы неорганических соединений. – Москва : Мир
Т. 2. – 1967. – 439 с.
1349696
   Синтезы неорганических соединений. – Москва : Мир
Т. 3. – 1970. – 269 с.
1349697
   Синтезы неорганических соединений. – М.
3. – 1970. – 269с.
1349698
  Маканов У. Синтезы новых пестицидов на основе ацетиленовых и диацетиленовых спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Маканов У.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1349699
   Синтезы органических препаратов. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат
Т. 1. – 1932. – 270 с.
1349700
   Синтезы органических препаратов. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат
Т. 2. – 1932. – 296 с.
1349701
   Синтезы органических препаратов. – Москва : ОНТИ
Т. 3. – 1935. – 104 с.
1349702
   Синтезы органических препаратов. – Москва : ОНТИ
Т. 4. – 1936. – 120 с.
1349703
   Синтезы органических препаратов. – Москва : ГОНТИ
Т. 5. – 1938. – 132 с.
1349704
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 1. – 1949. – 604 с.
1349705
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 2. – 1949. – 656 с.
1349706
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 3. – 1952. – 582 с.
1349707
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 4. – 1953. – 660 с.
1349708
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 5. – 1954. – 92 с.
1349709
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 6. – 1956. – 111 с. : ил.
1349710
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Cб. 7. – 1956. – 91 с.
1349711
   Синтезы органических препаратов. – М., 1958. – 89с.
1349712
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 8. – 1958. – 89 с.
1349713
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 9. – 1959. – 103 с.
1349714
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 10. – 1960. – 85 с.
1349715
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Иностранная литература
Сб. 11. – 1961. – 72 с.
1349716
   Синтезы органических препаратов. – М., 1964. – 195с.
1349717
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Мир
Сб. 12. – 1964. – 195 с.
1349718
  Садыков А.С. Синтезы органических препаратов пиридинового ряда / А.С. Садыков. – Ташкент, 1974. – 60с.
1349719
  Кульберг Л.М. Синтезы органических реактивов для неорганического анализа / Л.М. Кульберг. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1947. – 163 с.
1349720
   Синтезы органических соединений. – Москва-Ленинград : АН СССР
Сб. 1. – 1950. – 167 с.
1349721
   Синтезы органических соединений. – Москва : АН СССР
Сб. 2. – 1952. – 192 с.
1349722
  Эйдус Я.Т. Синтезы органических соединений на основе окиси углерода / Я.Т. Эйдус. – Москва : Наука, 1984. – 360 с.
1349723
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами водорода / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 619 с.
1349724
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами галоидов, азота, кислорода, фосфора, серы / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 480 с.
1349725
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами углерода / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – Москва : Иностранная литература
Ч. 1. – 1961. – 706 с.
1349726
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами углерода / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – Москва : Иностранная литература
Ч. 2. – 1962. – 627 с.
1349727
  Соборовский Л.З. Синтезы отравляющих веществ / Л.З. Соборовский, А.Я. Якубович. – Москва-Ленинград : Оборонгиз, 1939. – 252 с.
1349728
  Кравцов В.С. Синтезы полимеров и мономеров на основе хлорпроизводных ксилола : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Кравцов В.С. ; Днепропетровский хим.-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1966. – 18 с.
1349729
  Пинегина Л.Ю. Синтезы производных альфа-фенилхинолина : Автореф... канд. хим.наук: / Пинегина Л.Ю.; Горьк. гос. ун-т. – Молотов, 1955. – 6л.
1349730
   Синтезы с помощью магнийорганических соединений. – Горький, 1966. – 12с.
1349731
   Синтезы с помощью магнийорганических соединений. – Горький, 1966. – 12с.
1349732
   Синтезы соединений редкоземельных элементов. – Томск
Ч. 1. – 1983. – 144с.
1349733
   Синтезы соединений редкоземельных элементов. – Томск
2. – 1986. – 160с.
1349734
  Ким Хя Ок Синтезы тритерпеновых азотгетероциклов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Ким Хя Ок; АН Каз. ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1349735
   Синтезы фторорганических соединений. – Москва : Химия, 1973. – 312 с.
1349736
   Синтезы фторорганических соединений. – М, 1973. – 312с.
1349737
   Синтезы фторорганических соединений. – М., 1977. – 303с.
1349738
  Kapuscik J. Синтетизм - основная идея русского Серебряного века // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2013. – 8. – С. 23-37. – ISBN 978-83-233-3787-4. – ISSN 1897-3035


  The article is an attempt at complex apprehension of the synthesis concept existing in Russian literature during the Silver Age. At the turn of the 19th century, Russian authors, endeavoured to unite any forms and aspects of human activity, giving a ...
1349739
  Мартиросян К.Г. Синтетизм в романе И.А. Бунина "Жизнь Арсеньева" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 179-188. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1349740
  Штейнберг Б.И. Синтетик витамина В12. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Штейнберг Б.И.; Львов. гос .ун-т. – Львов, 1969. – 22л.
1349741
  Денисов А.А. Синтетика для всех / А.А. Денисов. – М., 1966. – 32с.
1349742
  Демиденко Л.П. Синтетичесеие (морфологические) и аналитические (синтаксические) способы выражения начала глагольного действия в истории русского языка : Автореф... канд филол.наук: / Демиденко Л. П.; Лен. гос. пед. ин-т, рус. яз. – Ленинград, 1964. – 19л.
1349743
  Иоффе И.И. Синтетическая история искусств : введение в историю художественного мышления / И.И. Иоффе. – Ленинград : ОГИЗ, 1933. – 570 с.
1349744
  Росляков Синтетическая мочевна (карбамид) и ее использование в кормлении крупного рогатого скота и овец / Росляков, К. – Алма-Ата, 1960. – 40с.
1349745
  Стаканов Р.Д. Синтетическая система региональной миграционной политики: теоретические основы становления // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; гл. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 6 (671). – C. 44-68. – ISSN 2522-9311
1349746
  Ковалев М.П. Синтетическая уксусная кислота / М.П. Ковалев. – Харьков : Кокос і хемія, 1933. – 95 с. : рис., табл.
1349747
   Синтетические алмазы - ключ к техническому прогрессу. – К.
1. – 1977. – 332с.
1349748
   Синтетические алмазы - ключ к техническому прогрессу. – К.
2. – 1977. – 352с.
1349749
   Синтетические алмазы в геологоразведочном бурении. – Киев : Наукова думка, 1978. – 231 с.
1349750
  Верещагин Л.Ф. Синтетические алмазы и гидроэкструзия. / Л.Ф. Верещагин. – Москва, 1982. – 328с.
1349751
  Балицкий В.С. Синтетические аналоги и имитации прородных драгоценных камней / В.С. Балицкий ; Е.Е. Лисицына. – Москва : Недра, 1981. – 158 с. – Библиогр.: с. 148 -157
1349752
  Ротмистров М.Н. и др. Синтетические антимикробные вещества для лечения кожных и полостых микробных заболеваний / М.Н. и др. Ротмистров. – Дебрецен, 1966. – с.
1349753
  Бектуров Е.А. Синтетические водорастворимые полимеры в растворах / Е.А. Бектуров, Х.Х. Бакаурова ; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 248 с. : ил.
1349754
   Синтетические волокна. – М., 1969. – 280с.
1349755
   Синтетические волокна. – М, 1969. – 280с.
1349756
  Цветков Л.А. Синтетические высокомолекулярные вещества / Л.А. Цветков. – М., 1959. – 48с.
1349757
  Цветков Л.А. Синтетические высокомолекулярные вещества / Л.А. Цветков. – 3-е изд. – М., 1962. – 79с.
1349758
  Андрианов К.А. Синтетические высокополимеры в электроэнергетике / К.А. Андрианов. – Москва, 1959. – 32с.
1349759
  Марфи К.М. Синтетические высокотемпературные смазочные масла из ароматических кислот и фторированных спиртов. / К.М. Марфи. – Москва : ГОСИНТИ, 1960. – 14с.
1349760
  Коршак В.В. Синтетические гетероцепные полиамиды / В.В. Коршак, Т.М. Фрунзе. – Москва : АН СССР, 1962. – 523 с.
1349761
  Исагулянц В.И. Синтетические душистые вещества / В.И. Исагулянц. – Москва-Ленинград : Гизлегпром, 1936. – 593с.
1349762
  Исагулянц В.И. Синтетические душистые вещества / В.И. Исагулянц. – 2-е перераб. и доп. изд. – Ереван : АН АССР, 1946. – 831 с.
1349763
  Шахнович М.И. Синтетические жидкости для электрических аппаратов / М.И. Шахнович. – Москва : Энергия, 1972. – 200 с.
1349764
  Бредихин Александр Александрович Синтетические и конформационные исследования в ряду бицикло-4.1.0-гептана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бредихин Александр Александрович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 18л.
1349765
   Синтетические и природные соединения и их исследование. – Алма-Ата, 1980. – 175с.
1349766
   Синтетические иммуномодуляторы. – Москва : Наука, 1991. – 197с.
1349767
   Синтетические ингибиторы фибринолиза. – К., 1986. – 172с.
1349768
  Осборн Г. Синтетические ионообменники / Г. Осборн. – Москва : Мир, 1964. – 506 с.
1349769
  Евстигнеева Р.П. Синтетические исследование алкалоидов ипекакуаны. : Автореф... Доктора хим.наук: / Евстигнеева Р.П.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1961. – 23л.
1349770
  Грязнов Александр Павлович Синтетические исследования 1Н-пирроло(2,3-f) и 3Н-пирроло(3,2-f) хинолинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Грязнов Александр Павлович; МОск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1978. – 16л.
1349771
  Кустова С.Д. Синтетические исследования в области абиетиновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Кустова С.Д.; Всесоюз. науч.-иссл. ин-т синтетических и натуральных душистых веществ. – Москва, 1953. – 12 с.
1349772
  Каменский Андрей Борисович Синтетические исследования в области ацетиленовых производных индола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Каменский Андрей Борисович;. – М., 1978. – 15л.
1349773
  Тарусова Н.Б. Синтетические исследования в области витаминов группы Р : Автореф... кандидата хим.наук: / Тарусова Н.Б.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 16л.
1349774
  Пятнова Ю.Б. Синтетические исследования в области высшей полиеновых кислот алифатического ряда. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пятнова Ю.Б.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1963. – 14л.
1349775
  Краевский А.А. Синтетические исследования в области высших полиеновых кислот алифатического ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Краевский А.А.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 16л.
1349776
  Мягкова Г.И. Синтетические исследования в области высших полиненасыщенных кислот алифатического ряда. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мягкова Г.И.; Моск.ин-т тонкой хим.технологии. – М, 1964. – 15л.
1349777
  Филиппович Е.И. Синтетические исследования в области дипиррилметенов : Автореф... канд. хим.наук: / Филиппович Е.И.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1962. – 10л.
1349778
  Цезин Ю.С. Синтетические исследования в области дифениловых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Цезин Ю. С.; МЗО СССР Всес. науч. исслед. хим. фармац. ин-т. – М., 1961. – 16л.
1349779
  Дюмаев К.М. Синтетические исследования в области изомерных кокаинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дюмаев К.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Москва, 1959. – 9 с.
1349780
  Дюмаев К.М. Синтетические исследования в области изомерных кокаинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дюмаев К.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Москва, 1960. – 9 с.
1349781
  Петрова М.К. Синтетические исследования в области липоидных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Петрова М.К.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 29л.
1349782
  Звонкова Е.Н. Синтетические исследования в области нейтральных липидов : Автореф... канд. хим.наук: / Звонкова Е.Н.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 17л.
1349783
   Синтетические исследования в области оптических активных инозитфорсфатидов : Автореф... канд. хим.наук: / Желвакова Э. Г,; Желвакова Э. Г,; Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1970. – 26л.
1349784
  Радюхин В.А. Синтетические исследования в области пентакоординационных гемопептидных комплексов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Радюхин Виктор Алексеевич ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова, Спец. совет К 063.41.05 орган. химии и химии высокомолекуляр. соединений. – Москва, 1978. – 23 с., включ. обл. – Библиогр.: 3 назв.
1349785
  Алябьева Татьяна Михайловна Синтетические исследования в области пирролоакридинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алябьева Татьяна Михайловна ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1979. – 19 с
1349786
  Зотчик Н.В. Синтетические исследования в области порфиновых систем. : Автореф... канд. хим.наук: / Зотчик Н.В.; ВНИХФИ. – М., 1962. – 11л.
1349787
  Миронов А.Ф. Синтетические исследования в области порфиринов : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.10 / Миронов Андрей Федорович ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1980. – 51 с. – Библиогр.: 78 назв.
1349788
  Фаргали А.М. Синтетические исследования в области порфиринов. : Автореф... канд. хим.наук: / Фаргали А.М.; МВ и ССО РСФСР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 16л.
1349789
  Беляева Т.А. Синтетические исследования в области соединений порфиринов с пептидами : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Беляева Т.А.; Московский ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1969. – 21л.
1349790
  Маркарян Э.А. Синтетические исследования в области тетрациклических индольных алколоидов : Автореф... канд. хим.наук: / Маркарян Э.А.; МВ и ССО РСФСР. Москю ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 8л.
1349791
  Запесочная Г.Г. Синтетические исследования в области труглицеридов масла бобов какао : Автореф... канд. хим.наук: / Запесочная Г.Г.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1963. – 12л.
1349792
  Швец В.И. Синтетические исследования в области фосфолипидных соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Швец В. И.; МВССО РСФСР, моск. хим. технол. ин-т. – М., 1962. – 14л.
1349793
  Львова С.Д. Синтетические исследования в области эфиров левулиновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Львова С.Д.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 23л.
1349794
  Авидов В.В. Синтетические исследования в ряду 2-замещенных бензтиазолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Авидов В.В. ; Всесоюз. науч-исслед.хим. фармацевтич. ин-т. – Москва, 1965. – 15 с.
1349795
  Ярош Александр Владимирович Синтетические исследования в ряду 3-аминоиндолов и 3-индолилизацианатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ярош Александр Владимирович; Моск. химико-технол. ин-т. – М., 1978. – 16л.
1349796
  Чикваидзе И.Ш. Синтетические исследования в ряду 5,5-бис-in-индола, бис(индолил-5)метана и бис(индолил-5)сульфона. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чикваидзе И.Ш.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 26л.
1349797
  Симонова Л.Л. Синтетические исследования в ряду кумэстанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Симонова Л.Л.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1349798
  Мастафанова Л.И. Синтетические исследования в ряду производных хинуклидина : Автореф... канд. хим.наук: / Мастафанова Л.И.; ВНИХФИ. – М., 1966. – 24л.
1349799
  Аксанова Л.А. Синтетические исследования в ряду тиоаналогов тетрагидро-v-карболинов : Автореф... канд. хим.наук: / Аксанова Л.А.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 17л.
1349800
  Сорокина Л.П. Синтетические исследования на основе бетабета-дихлоракролеина. : Автореф... канд. хим.наук: / Сорокина Л.П.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – М., 1963. – 15л.
1349801
  Мицнер Б.И. Синтетические исследования фосфорсодержащих дигидросфинголипидов. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Мицнер Б.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технол. им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 20л.
1349802
   Синтетические карты населения и экономики. – М, 1972. – 151с.
1349803
   Синтетические карты населения и экономики. – М., 1972. – 151с.
1349804
  Смирнов Н.И. Синтетические каучуки / Н.И. Смирнов. – Л.-М., 1949. – 368с.
1349805
  Смирнов Н.И. Синтетические каучуки / Н.И. Смирнов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Ленинград : Госхимиздат, 1954. – 456 с.
1349806
  Кардашов Д.А. Синтетические клеи / Д.А. Кардашов. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 592с.
1349807
  Кардашов Д.А. Синтетические клеи / Д.А. Кардашов. – 3-е изд. – М, 1976. – 503с.
1349808
  Саакян А.С. Синтетические конструкции модального тождества в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Саакян А. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1349809
  Самборский Г.И. Синтетические материалы - в промышленность / Г.И. Самборский, В.И. Фомичев. – Москва, 1964. – 32с.
1349810
  Авербух А.Я. Синтетические материалы - источник увеличения производства предметов народного потребления / А. Я. Авербух ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Ленингр. отд-ние. – Ленинград : [б. и.], 1959. – 56 с. : ил.
1349811
  Николев Л.А. Синтетические материалы в народном хозяйстве / Л.А. Николев. – М., 1958. – 38с.
1349812
  Фролов С.С. Синтетические материалы в народном хозяйстве. / С.С. Фролов. – Иваново, 1959. – 112с.
1349813
  Зильберминц Л.В. Синтетические материалы и из использование / Л.В. Зильберминц. – Л, 1958. – 35с.
1349814
  Павлов В.И. Синтетические материалы и их будущее / В.И. Павлов. – Москва, 1961. – 32с.
1349815
  Макарова Л.Г. Синтетические методы в области металло-органических соединений ртути / Л.Г. Макарова, А.Н. Несмеянов. – М.-Л., 1945. – 1-148с.
1349816
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений лития, натрия, калия, рубидия и цезия. – Вып. 1., части 1-4. – Москва-Ленинград : АН СССР
Вып. 1. – 1949. – 379 с.
1349817
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений мышьяка. – Вып. 7. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Вып. 7. – 1945. – 180 с.
1349818
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений ртути. – Москва-Ленинград : АН СССР
Вып. 3. – 1945. – 148 с.
1349819
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений сурьмы и висмута. – Вып. 8. – Москва-Ленинград : АН СССР
Вып. 8. – 1947. – 208 с.
1349820
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений элементов 3 группы. – Москва-Ленинград : АН СССР
Вып. 4. – 1945. – 124 с.
1349821
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений элементов IV группы. – Москва-Л. : АН СССР
Вып. 5. – 1947. – 131 с.
1349822
   Синтетические методы на основе элементоорганических соединений. – Пермь, 1982. – 144с.
1349823
  Костиков Р.Р. Синтетические методы орг. химии: косп. лекций / Р.Р. Костиков. – Л., 1984. – 72с.
1349824
  Мищенко Г.Л. Синтетические методы органической химии / Г.Л. Мищенко, К.В. Вацуро. – Справочник. – Москва : Химия, 1982. – 440 с.
1349825
  Неймарк И.Е. Синтетические минеральные адсорбенты и носители катализаторов / И.Е. Неймарк. – Киев, 1982. – 216 с.
1349826
  Штюпель Г. Синтетические моющие и очищающие средства / Г. Штюпель ; под ред. канд. хим. наук А.И. Гершеновича. – Москва : Госхимиздат, 1960. – 672 с. : черт. – Библиогр. в конце глав
1349827
  Котельников Б.П. Синтетические моющие средства. / Б.П. Котельников, В.А. Ющенко. – К, 1989. – 46с.
1349828
   Синтетические олигомеры. – Пермь, 1988. – 89с.
1349829
  Гончарук Н.С. Синтетические пленки в овощеводстве Латвийской ССР / Н.С. Гончарук. – Рига, 1961. – 34 с.
1349830
  Кларе Г. Синтетические полиамидные волокна. Технология и химия / Г. Кларе, Э. Фрицше, Ф. Гребе; ред. З.А. Роговин. – Москва : Мир, 1966. – 683 с.
1349831
  Грачева Н.А. Синтетические полимерные аффинные адсорбенты на альбумин и тромбин : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Грачева Наталья Александровна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1981. – 24 с. – Библиогр.: 8 назв.
1349832
  Кестинг Р.Е. Синтетические полимерные мембраны / Р.Е. Кестинг. – Москва : Химия, 1991. – 336 с.
1349833
   Синтетические полимерные реагенты. – Алма-Ата, 1989. – 108с.
1349834
  Кутнер Э.А. Синтетические полимеры / Э.А. Кутнер, В.С. Королькова. – Рига
2. – 1987. – 65с.
1349835
  Николаев А.Ф. Синтетические полимеры и пластические массы на их основе / А.Ф. Николаев. – Москва-Ленинград : Химия, 1964. – 784 с.
1349836
  Николаев А.Ф. Синтетические полимеры и пластические массы на их основе / А.Ф. Николаев. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Химия, 1966. – 768 с.
1349837
   Синтетические полимеры медицинкого назначения. – Ташкент, 1984. – 348с.
1349838
   Синтетические полиэлектролиты и поверхностно-активные вещества. – Алма-Ата, 1986. – 98с.
1349839
  Ирисметов М.П. Синтетические превращения смоляных кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Ирисметов М.П.; АН КазССР. Ин-тут хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 23л.
1349840
   Синтетические сверхтвердые материалы. – К
1. – 1986. – 278с.
1349841
   Синтетические сверхтвердые материалы. – К
2. – 1986. – 262с.
1349842
   Синтетические сверхтвердые материалы. – К
3. – 1986. – 278с.
1349843
  Динцес А.И. Синтетические смазочные масла / А.И. Динцес, А.В. Дружинина. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 350 с.
1349844
  Рафиенко И.И. Синтетические смолы в разведочном бурении / И.И. Рафиенко. – Москва, 1975. – 128 с.
1349845
  Лазарев А.И. Синтетические смолы для лаков. / А.И. Лазарев, М.Ф. Сорокин. – М.-Л., 1953. – 400с.
1349846
  Пауэрс П.О. Синтетические смолы и каучуки / П.О. Пауэрс. – М.-Л., 1948. – 280с.
1349847
  Алиев В.С. Синтетические смолы из нефтяного сырья / В.С. Алиев, Н.Б. Альтман. – Москва-Ленинград, 1965. – 156с.
1349848
  Цымбал В.В. Синтетические спектры М -- звезд : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.03.02 / Цымбал В. В.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 9л.
1349849
  Привалова И.М. Синтетические субстраты и ингибиторы нейраминидаз. : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Привалова И.М.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1970. – 22л.
1349850
  Федоров В.М. Синтетические тенденции в современном естествознании / В.М. Федоров. – Москва, 1979. – 117с.
1349851
  Кузькин С.Ф. Синтетические флолкулянты в процессах обезвоживания / С.Ф. Кузькин, В.П. Небера. – М, 1963. – 244с.
1349852
   Синтетические цеолиты. Получение, исследование и применение. – М., 1962. – 287с.
1349853
  Лос К. Синтетические яды / К. Лос. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 258 с.
1349854
  Безруков Г.Н. Синтетический алмаз / Г.Н. Безруков, В.П. Бутузов, М.И. Самойлович. – Москва : Недра, 1976. – 120 с. – Библиогр.: с. 108-118
1349855
   Синтетический каучук. – Л.
Кн.4. – 1935. – 220с.
1349856
   Синтетический каучук. – Л
4. – 1935. – 220с.
1349857
  Дэвис Джо Синтетический подход // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 4/5. – С. 70-77


  Американський художник та дослідник Джо Девіс в своїй практиці використовує традиційні художні засоби та новітні технології : оптичні телекомунікації, мікроскопія та ін.
1349858
  Вильямс В.В. Синтетический практикум по органнической химии. / В.В. Вильямс, Н.К. Семенова. – Москва, 1959. – 50с.
1349859
  Сакулин П.Н. Синтетическое построение истории литературы. / П.Н. Сакулин. – Москва, 1925. – 118 с.
1349860
  Вайсбурд М.Л. Синтетическое чтение на английском языке / М.Л. Вайсбурд. – Москва, 1969. – 128 с.
1349861
  Стаканов Р.Д. Синтетична система регіональної міграційної політики: теоретичні засади становлення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 6 (679). – С. 44-68. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2522-9303
1349862
  Курач Т.М. Синтетичне картографування динаміки демографіних процесів другої половини ХХ століття в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 24-29. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
1349863
  Курач Т.М. Синтетичне картографування динаміки демографічних процесів другої половини ХХ століття в Україні // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 24-29. – ISBN 966-631-331-6
1349864
  Кузьменко Т. Синтетичне сейсмічне моделювання відкладів осадового чохла Каркінітського прогину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 44-48. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  У межах території Каркінітського прогину верхньо- та нижньокрейдові відклади розглядаються як перспективні для пошуків вуглеводнів. Ці стратиграфічні товщі вивчені недостатньо, оскільки, в межах території досліджень, розкриті лише декількома ...
1349865
  Ткаченко О.М. Синтетичний образ-символ жінки в ліричному оповіданні І. Андрича "Єлена, жінка, якої немає" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 295-300. – ISBN 966-7825-78-7
1349866
  Заверуха Т.М. Синтетичний підхід до визначення поняття та ознак договору в цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 70-76. – (0). – ISSN 2078-9165
1349867
  Віленський Ю. Синтетичний розум // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 лютого (№ 37/38). – С. 18-19


  У ренесансі науки та знань у знаменні періоди Української Народної Революції є величезний внесок лікаря Авксентія Корчака-Чепурковського.
1349868
  Монолатій І. Синтетичні виміри потенціалу Західно-Української Народної Республіки // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 228-246. – ISSN 2519-4518
1349869
  Цвєтков Л.О. Синтетичні високомолекулярні речовини / Л.О. Цвєтков. – К., 1959. – 56с.
1349870
  Цвєтков Л.О. Синтетичні високомолекулярні речовини : навчальний посібник для Х кл. серед. школи / Л.О. Цвєтков. – Київ : Радянська школа, 1960. – 56 с.
1349871
  Цвєтков Л.О. Синтетичні високомолекулярні речовини / Л.О. Цвєтков. – 5-е вид. – Київ, 1963. – 72с.
1349872
  Ковтуненко В.О. Синтетичні еквівіаленти 1,4- та 1,5- диелектрофільних синтонів у хімії ізоіндолу та ізохіноліну // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 193-203
1349873
  Ковтуненко В. Синтетичні молекулярні машини / В. Ковтуненко, М. Мірошниченко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 2-10
1349874
  Фока М. Синтетичні образи О. Пушкіна // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 40-41
1349875
  Нечай М.П. Синтетичні піридинвмісні амінокислоти та їх похідні / М.П. Нечай, С.В. Шилін, В.П. Хиля // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 109
1349876
  Шилін С. Синтетичні піридиновмісні амінокислоти та їхні похідні / С. Шилін, З. Войтенко, М. Нечай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 22-25. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  В умовах перегрупування Шмідта дією азиду натрію на основі циклопентанону та циклогексанону із 2-піридиновим замісником у положенні а отримано 2-піридилзаміщені [формула], відповідно. Унаслідок кислотного гідролізу утворених лактамів отримано нові ...
1349877
  Куриленко О.Д. Синтетичні поліелектроліти / О.Д. Куриленко. – Київ : Знання, 1967. – 55 с.
1349878
  Ковтуненко В. Синтетичні полімери. Конституція / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (137), квітень - травень - червень. – С. 2-6
1349879
  Ковтуненко В. Синтетичні полімери. Конституція / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (138), липень - серпень - вересень. – С. 2-3
1349880
  Ковтуненко В. Синтетичні полімери. Конформація / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (139), жовтень - листопад - грудень. – С. 2-6
1349881
  Суховерська І. Синтетичні праці з історії Другої світової війни як репрезентант сучасної російської історіографії та державної політики пам"яті // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 2. – C. 117-124. – ISSN 1998-4634
1349882
  Вакалюк І.В. Синтетичні та аналітичні засоби вираження недостатності дії в сучасній українській літературній мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 331-336. – ISSN 2522-493Х
1349883
  Ярмак В. Синтетичні та аналітичні претерити як опорні елементи процесуальної структури різних видів прозового діалогічного дискурсу (на матеріалі творів Симо Матавуля та Іво Чипіко) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 165-175
1349884
  Орличенко О.В. Синтетичні та аналітичні форми умовного способу в іспанській науковій прозі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено граматичні форми Modo Condicional і Modo Subjuntivo в іспанському науково-функціональному стилі, засоби їх відтворення при перекладі українською мовою. Визначено подібності та розбіжності, базові та оказіональні значення синтетичних та ...
1349885
  Докійчук Д С. Синтетичні трансформації 3-ацетилкумаринів / Д С. Докійчук, С В. Москвіна, В.В. Іщенко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 74
1349886
  Москвіна В.с. Синтетичні трансформації 6-ізоксазолілнеофлавона / В.с. Москвіна, М.І. Шевцов, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 3-7. – ISSN 0041-6045
1349887
  Кукушкіна К.В. Синтетичні трансформації амідів 2"-карбоксидезоксибензоїнів / К.В. Кукушкіна, В.С. Москвіна, В.В. Іщенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 109
1349888
  Ярмак В.І. Синтетичні форми минулого часу в сучасній сербській мові у загальнослов"янському і ширшому компаративному контексті / В.І. Ярмак, В.П. Пономаренко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 30-38. – ISSN 0027-2833
1349889
  Білий Д.В. Синтетичні харчі, або яку ковбасу ми їмо? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 10-11 : фото
1349890
  Хоменко Т.О. Синтетичні явища в категоріях числа й роду французького іменника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Французька мова належить до групи аналітичних мов. Незважаючи на це, на протязі всієї історії її розвиток відбувається не лише в напрямі аналітизму. Поряд з аналітичними тенденціями в сучасній французькій мові відбуваються процеси, які сприяють ...
1349891
  Бабченко Н.В. Синтетичність графічних засобів сучасної реклами // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 53-58
1349892
  Кокоріна К.Г. Синтетичність як особливість культури перехідного періоду : автореф. ... канд. культурол. : 26.00.01. / Кокоріна К.Г. ; Таврійськ. нац. ун-т ім.Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1349893
  Семеренко Г.В. Синтетично-аналітичний спосіб вираження демінутивності в українській мові XI-XVIII століть // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (83). – С. 40-56. – ISSN 1682-3540
1349894
  Востоков И.А. СИнтех и реакционная способность некоторых селеносодержащих металлоорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Востоков И.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1971. – 16л.
1349895
  Григорова Кансуэлла Алексеевна Синтех и физико-химические исследование фторидов платины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Григорова Кансуэлла Алексеевна ; АН СССР , Сиб. отд-ние , Ин-т неорганической химии. – Новосибирск, 1975. – 25 с.
1349896
  Боканов А.И. Синтех и физико-химическое исследование жирноароматических фосфинов и фосфиноксидоа : Автореф... канд. хим.наук: / Боканов А. И.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1967. – 19л.
1349897
  Фольковская Ольга Теофиловна Синтех конденсированных гетероциклов на оснвое d-бром- d-бром-d-фенил-о-толунитрилов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фольковская Ольга Теофиловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.104-108
1349898
  Бабунашвили Т.Г. Синтех линейных оптимальных систем : Автореф... канд. физ-матнаук: / Бабунашвили Т.Г.; АН ГрузССР Тбил. матем. ин-т им А.М.Рамадзе. – Тбилиси, 1966. – 9л.
1349899
  Ахназарян А.А. Синтех некоторых моно и дилактонов на базе изопрена и хлоропрена : Автореф... канд. хим.наук: / Ахназарян А.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 17л.
1349900
  Аюпова Альфия Талиповна Синтех пестицидов в ряду бензимедазола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Аюпова Альфия Талиповна; АН УзССР . Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1349901
  Дабагова А.К. Синтех полуфункциональных кремнийорганических соединений и исследование влияния их структуры на способность к полимеризации : Автореф... канд. хим.наук: / Дабагова А.К.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1960. – 16л.
1349902
  Бондаренко І.П. Синтоїзм і японська поезія VI-VIII ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 65-72. – ISSN 1608-0599
1349903
  Катруця Н. Синтоїзм, буддизм і конфуціанство як джерело формування освітньо-виховної системи освіти Японії // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 66-71
1349904
  Горобець Ірина Синтра. Маври та Білосніжка : вояж-колекція / Горобець Ірина, Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 108-115 : Фото
1349905
  Малиновский Ю.М. Синфазная стратиграфия фанерозоя / Ю.М. Малиновский. – М., 1982. – 174с.
1349906
  Морозова Наталия Николаевна Синхонно-сопоставительный анализ семантических структур глаголов мыслительно-оценочной деятельности в английском, немецком и шведском языках. (На материале глаголов mean meinen - mena; think - denke : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Морозова Наталия Николаевна ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1977. – 15 с.
1349907
  Гутенмахер Л.И. Синхронизационные устройства электрических станций / Л.И. Гутенмахер. – Харьков, 1938. – 291 с.
1349908
  Минакова И.И. Синхронизация автоколебательных систем, описываемых уравнениями второго порядка : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Минакова И.И.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физический факультет. – Москва, 1952. – 8 с.
1349909
  Уваров И.Б. Синхронизация асинхронных двигателей по схеме ДАГ / И.Б. Уваров, Л.Н. Афанасьев. – Москва ; Ленинград, 1952. – 84 с.
1349910
  Блехман И.И. Синхронизация в природе и технике / И.И. Блехман. – Москва : Наука, 1981. – 351 с. : ил. – Библиогр.: с. 336-351 (337 назв.)
1349911
  Мартынов Е.М. Синхронизация в системах передачи дискретных сообщений / Е.М. Мартынов. – Москва, 1972. – 216 с.
1349912
  Гарб М.Г. Синхронизация в телевидении / М.Г. Гарб. – Москва, 1982. – 193 с.
1349913
  Гарб М.Г. Синхронизация в телевизионной технике / М.Г. Гарб, В.М. Сигалов. – М, 1964. – 216с.
1349914
  Баскир И.Н. Синхронизация в телевизорах / И.Н. Баскир, И.Л. Людмирский. – Москва : Связь, 1968. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 173 (14 назв.). – (Б-ка "Телевиз. прием" ; вып. 40)
1349915
  Баскир И.Н. Синхронизация в телевизорах / И.Н. Баскир, И.Л. Людмирский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Связь, 1974. – 159 с. : ил. – Список лит.: с. 157 (14 назв.). – (Б-ка ТРЗ "Телевиз. и радиоприем. Звуротехника" ; вып. 76)
1349916
  Самойлов Л.К. Синхронизация в цифровых устройствах. / Л.К. Самойлов. – М, 1980. – 64с.
1349917
  Палий Г.Н. Синхронизация высокоточных мер времени и частоты / Г.Н. Палий, Е.В. Артемьева. – Москва : Издательство Стандартов, 1976. – 168 с.
1349918
  Демьянченко А.Г. Синхронизация генераторов гармонических колебаний / А.Г. Демьянченко. – Москва, 1976. – 240 с.
1349919
  Самойлов В.Ф. Синхронизация генераторов телевизионной развертки. / В.Ф. Самойлов. – М-л, 1961. – 96с.
1349920
  Блехман И.И. Синхронизация динамических систем. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Блехман И.И.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Л, 1962. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1349921
  Фомин Н.Н. Синхронизация диодных генераторов СВЧ / Н.Н. Фомин. – Москва : Связь, 1974. – 73 с.
1349922
  Рабинович М.Н. Синхронизация кадровой развертки / М.Н. Рабинович. – Москва : Энергия, 1976. – 49 с.
1349923
  Шебанов А.А. Синхронизация мер времени и частоты по сигналам спутниковых радионавигационных систем / А.А. Шебанов. – Москва : Издательство стандартов, 1992. – 126 с.
1349924
  Шалеа Р. Синхронизация неизохронного осциллятора / Р. Шалеа. – К, 1961. – 23с.
1349925
  Степанова Н.В. Синхронизация отражательного клистрона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанова Н.В.; Моск.оредена Ленина и оредена Труд.Красн.Знамени. гос.ун-т. – М, 1959. – 5л.
1349926
  Кулинич П. Синхронизація даних реєстрів прав на нерухомість та створення містодобувного кадастру: правові питання // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-14.
1349927
  Хотунцев Ю.Л. Синхронизированные генераторы и автодины на полупроводниковых приборах / Ю.Л. Хотунцев, Д.Я. Тамарчак. – Москва : Радио и связь, 1982. – 240 с.
1349928
  Здобнов Н.В. Синхронистические таблицы русской библиографии 1700-1928 со списком важнейших библиографических трудов. / Н.В. Здобнов. – Москва, 1962. – 192с.
1349929
   Синхронистические таблицы хиджры и европейского лестоисчисления. – М.-Л., 1961. – 287с.
1349930
  Юнг К.Г. Синхронистичность / К.Г. Юнг. – М., 1997. – 313с.
1349931
  Юнг К.Г. Синхронистичность / К.Г. Юнг. – Москва,Киев : Рефл-бук. Ваклер, 1997. – 320с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-057-8 966-543-175-7
1349932
   Синхронические и диахронические исследования по романским и германским языкам. – Кишинев, 1983. – 163с.
1349933
  Мамедбейли Г.Д. Синхронические таблицы для перевода дат : (на шести языках) / Г.Д. Мамедбейли. – Баку : Издательство АН АзербССР, 1961. – 46 с.
1349934
  Мамедбейли Г.Д. Синхронические таблицы для перевода дат : (на восьми языках) / Г.Д. Мамедбейли. – Баку : Издательство АН АзербССР, 1972. – 100 с.
1349935
   Синхроническое изучение различных ярусов структуры языка. – Алма-Ата, 1963. – 105с.
1349936
   Синхроническое изучение различных ярусов структуры языка. – Алма-Ата, 1963. – 105с.
1349937
  Кохан Я.О. Синхронізації висловлювань внутрішньої часової логіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Внутрішньою пропозиційною часовою логікою автор називає розділ логіки, який досліджує поєднання часових висловлювань у більш складні за допомогою спеціальних секвенційних зв"язок, які поєднують у собі часовий та логічний зміст. Стаття присвячена ...
1349938
  Семчук Ж.В. Синхронізація економічного розвитку ринку освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 107-111. – ISSN 2222-4459
1349939
  Ніколаєв М.І. Синхронізація епонімного літочислення та просопографія Ольвії IV - I ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 19-30. – ISSN 0235-3490
1349940
  Діковська І. Синхронізація застосовуваного права та міжнародної юрисдикції у спадкових справах і справах щодо майнових відносин подружжя в ЄС та Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 18-24. – (Юридичні науки ; вип. 2 (117)). – ISSN 1728-3817


  Метою цієї статті є визначення способів синхронізації між застосовуваним правом і міжнародною юрисдикцією у спадкових справах і справах, що стосуються майнових відносин подружжя, в окремих регламентах ЄС і нормах, які можуть визначати міжнародну ...
1349941
  Алімпієв Є.В. Синхронізація каналів фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 46-50. – ISSN 1728-6220
1349942
  Єгорченко І. Синхронізація півкуль. Чому потрібне ЗНО з математики для всіх випускників // Україна молода. – Київ, 2019. – 11 вересня (№ 101). – С. 12


  "Кілька років тому оголошено про обов’язкове зовнішнє незалежне оцінювання з математики для всіх випускників середніх шкіл. Зараз є обов’язковим одне ЗНО з двох: або історія, або математика. Я часто критикувала і критикую діяльність Міністерства ...
1349943
  Фініков Т. Синхронізація реформ вищої освіти у країнах східного партнерства: спроба виграти / Т. Фініков, С. Курбатов // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 15 серпня (№ 32). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1349944
  Сулименко О.Р. Синхронізація та генерування електромагнітних сигналів у спінтронних магнітних наноструктурах : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.03 / Сулименко Ольга Русланівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1349945
  Сулименко О.Р. Синхронізація та генерування електромагнітних сигналів у спінтронних магнітних наноструктурах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сулименко Ольга Русланівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 167 арк. – Бібліогр.: арк. 148-167
1349946
  Чинаров В.А. Синхронізація та хаос у нерівноважних сітках, що складаються з Джозефсонівськоподібних елементів / В.А. Чинаров, Т. Гергелі // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 38-54. – ISSN 1023-2427
1349947
  Дініц О.В. Синхроністична таблиця (Давня та Середньовічна історія України до 1569 р.) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 19/21 (551/553), липень 2019. – С. 43-58
1349948
  Величко Л.П. Синхроністична таблиця як засіб інтегрування знань із природничих предметів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 16-26 : табл.
1349949
  Шамшур М.А. Синхронічний аспект дослідження концепту "любов" у сучасній китайський мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 279-286


  У статті дається визначення концепту "любов" у трактуванні сучасних носіїв китайської мови, визначається місце універсального емоційного концепту "любов" у свідомості представників китайського етносу, здійснюється аналіз основних номенів-вербалізаторів ...
1349950
  Макарова О.В. Синхронічний та діахронічний підходи до вивчення верлану // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 450-455


  У статті проаналізовано розвиток верлану (одного зі складників французького молодіжного сленгу) в діахронічній перспективі. Досліджено його сучасний статус у нормативній мові.
1349951
  Ольховська Ю.Д. Синхронія/діахронія Ф. де Соссюра: наступність і новаторство // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – С. 58-60. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; Т. 2, № 5). – ISSN 2312-6353
1349952
  Медынский С.Е. Синхронная киносъемка в документальном фильме. / С.Е. Медынский. – М, 1985. – 63с.
1349953
  Тяпкина А.М. Синхронная сейсмическая инверсия для выявления перспективных участков в карбонатных породах юго-восточной части Западно-Сибирской платформы / А.М. Тяпкина, Ю.А. Тяпкин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 76-94 : рис., табл. – Библиогр.: с.90-92. – ISSN 0203-3100
1349954
  Никольский Л.Б. Синхронная социолингвистика. / Л.Б. Никольский. – М, 1976. – 168с.
1349955
  Шигаль Д.А. Синхронне та діахронне порівняння як форми компаративного історико-правового аналізу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 8-17. – ISSN 2224-9281
1349956
  Сайтарли І.А. Синхронний аналіз соціальної культури у контексті азійської корпоративності // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 167-172
1349957
  Капась-Романюк Синхронний і діахронний аспекти у дослідженні стійких дієслівних сполук // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 225-236


  У статті обгрунтовано доцільність використання діахронного підходу до з’ясування природи стійких дієслівних сполук. The article grounds reasonability of using the diachronic approach to the explanation of the verbal combinations research nature.
1349958
  Мітрюхін О.В. Синхронний переклад у світлі сучасних теоретичних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 106-109. – Бібліогр.: с. 109, Літ.: 9 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Досліджено тенденції теоретичного обґрунтування синхронного перекладу з моменту його появи до сучасного етапу розвитку.
1349959
  Серветник Н. Синхронні та асинхронні коливання ділової активності в країнах в залежності від кредитного рейтингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 87-93. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто методи досліджень ступеня синхронізації ділових циклів різних країн. Проведено аналіз взаємозв"язків в середині груп країн, побудованих згідно кредитного рейтингу. Визначено фактори синхронізації. В статье рассматриваются методы ...
1349960
  Титко А.И. Синхронно-асинхронные турбогенераторы: основы разработки и эксплуатации : монография / А.И. Титко, Ю.Н. Васьковский ; НАНУ, Ин-т электродинамики ; МОНУ, Нац. техн. ун-т Украины "Киевский политехнический институт". – Киев : Наукова думка, 2010. – 248 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0947-Х
1349961
  Клейненберг Т.В. Синхронно-диахронное исследование частотности и употребления синтетических и описательных форм сослагательного наклонения І в различных стилях и жанрах американского варианта английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Клейненберг Т.В.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 25л.
1349962
  Ивашкин М.П. Синхронно-одиахронический анализ переходных процессов английском языке / М.П. Ивашкин. – М, 1988. – 171с.
1349963
  Ахметжанов А.А. Синхронно-следящие системы повышенной точности / Ахметжанов А.А. – Москва : Оборонгиз, 1962. – 212 с. : ил. – Библиогр.: с. 210
1349964
   Синхронно-сопоставительный анализ языков разных систем. – М, 1971. – 280с.
1349965
   Синхронно-сопоставительный анализ языков разных систем. – Москва, 1971. – 280с.
1349966
  Дехтяренко П.И. Синхронное детектирование в измерительной технике и автоматике / П.И. Дехтяренко. – Киев, 1965. – 314 с.
1349967
   Синхронное радиовещание / С.С. Гейнце, Г.Я. Тимофеева, А.А. Пирогов, А.С. Раков, А.Н. Таравков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 159 с.
1349968
  Луняков О.В. Синхронность колебаний сегментов финансового рынка Украины // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 15-18 : рис. – Библиогр.: 13 назв
1349969
  Иносов В.Л. Синхронные двигатели с возбуждением от полупроводниковых выпрямителей / В.Л. Иносов, В.Е. Крутикова, В.А. Каменева. – Киев, 1960. – 127 с.
1349970
  Спекторова Л.В. Синхронные культуры как метод сравнения потенциальной продуктивности штаммов хлореллы. : Автореф... канд. биол.наук: / Спекторова Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1966. – 15л.
1349971
   Синхронные магнитотеллурические и магнитовариационные зондирования на западном склоне Воронежского массива / Ив.М. Варенцов, С. Ковачикова, В.А. Куликов, И.М. Логвинов, В.И. Трегубенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 90-107 : рис. – Библиогр.: с. 104-107. – ISSN 0203-3100
1349972
  Паластин Л.М. Синхронные машины автономных источников питания / Л.М. Паластин. – Москва, 1980. – 384 с.
1349973
  Конкордиа Ч. Синхронные машины. Переходные и установившиеся процессы / Ч. Конкордиа. – М.-Л., 1959. – 272с.
1349974
  Стародуб К.Я. Синхронные передачи и следящие системы / К.Я. Стародуб. – М., 1971. – 280с.
1349975
   Синхронные приводы. – Москва : Энергия, 1967. – 80 с.
1349976
   Синхронные приводы. – М, 1967. – 81с.
1349977
  Постников И.М. Синхронные реактивные двигатели / И.М. Постников, В.В. Ралле. – Киев : Техніка, 1970. – 148 с.
1349978
  Бойко Б.П. Синхронные режимы генераторов СВЧ с нелинейными реактивностсями : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойко Б. П.; МГУ. – М., 1965. – 15л.
1349979
  Скупой В.Ф. Синхронные режимы низкодобротных автоколебательных систем. : Автореф... канд.техн.наук: 296 / Скупой В.Ф.; Таганрогский радиотехн.ин-т. – Таганрог, 1968. – 14л.
1349980
  Кулебакин В.С. Синхронные электрические машины : Расчетная записка генератора / В.С. Кулебакин. – Москва : Издательство Московского высшего технического училища, 1927. – 117 с.
1349981
  Штейнберг Н.А. Синхронный анализ парадигматической формы прошедшего времени и коррелирующих с ней глагольных образований в древнеанглийском языке (о предпосылках становления системы). : Автореф... канд. филолог.наук: / Штейнберг Н.А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 2?л.
1349982
  Жук В.А. Синхронный и диахронный аспект видо-временных форм английского глагола // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 194-200. – ISSN 2219-4290
1349983
  Ширяев А.Ф. Синхронный перевод / А.Ф. Ширяев. – Москва, 1979. – 183с.
1349984
  Гофман Е.А. Синхронный перевод / Е.А. Гофман. – М, 1987. – 240с.
1349985
  Васина Е.А. Синхронный перевод с китайского языка на русский: особенности логических преобразований синтаксической структуры текста сообщения // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-59. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1349986
  Ширяев Анатолий Федорович Синхронный перевод с французского языка (исслед. некоторых аспектов синхронности в связи с особенностями функционирования исходного языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ширяев Анатолий Федорович; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1973. – 24л.
1349987
  Павлов Б.А. Синхронный прием / Б.А. Павлов. – Москва : Энергия, 1977. – 81 с.
1349988
  Борисов Анатолий Викторович Синхротнонное излучение в сильных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Борисов Анатолий Викторович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1349989
  Тернов М И. Михайлин Синхротронное излучение : Теория и эксперимент / М И. Михайлин Тернов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 296 с.
1349990
  Михайлин В.В. Синхротронное излучение / В.В. Михайлин, И.М. Тернов. – Москва : Знание, 1988. – 64 с.
1349991
   Синхротронное излучение в исследовании твердых тел : сб. статей / пер. с англ. и нем. О.Ф. Куликова и В.В. Михайлина ; под ред. А.А.Соколова. – Москва : Мир, 1970. – 292 с.
1349992
  Тернов И.М. Синхротронное излучение и его применения : учеб. пособие / И.М. Тернов, В.В. Михайлин, В.Р. Халилов. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 276 с.
1349993
  Тернов И.М. Синхротронное излучение и его применения : Учеб.пособие / И.М. Тернов, В.В. Михайлин, В.Р. Халилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 264 с.
1349994
   Синхротронное излучение. Свойства и применение. – Москва : Мир, 1981. – 52 6с.
1349995
  Орлов В.И. Синхрофазотрон на 10 миллиардов электровольт / В.И. Орлов, В.Н. Тростников. – Москва, 1959. – 32 с.
1349996
  Леонтович А.В. Синцеллий, как доминируюая клеточная структура животного организма : (Посвящается памяти T. Schwannn"a) / А.В. Леонтович, д-р. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1912. – 54 с. : табл., черт. – Отд. оттиск: Известия Киевского политехнического института имп. Александра II. 1912, кн. 3


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому В.К. Совинскому
1349997
  Шоуюй Л. Синъи-цюань = Hsing yi chuan : [анализ боевого духа и тактики] : теория и практика / Лян Шоуюй, Ян Цзюньмин ; [пер. М. Чеботарев]. – Киев : София, 1997. – 287, [1] с. : ил. – Текст рос., кит. – Библиогр.в подстроч. примеч. – (Китайские внутренние боевые искусства). – ISBN 5-220-00067-5
1349998
  Катаев В.П. Синът на полка / В.П. Катаев. – София, 1974. – 192с.
1349999
   Синюков Михаил Иванович : Библиография деятелей сельскохозяйственной науки. – Москва, 1990. – 26с.
1350000
  Суховерхов Ф.М. Синюхинский рыбоводный питомник. / Ф.М. Суховерхов. – М, 1954. – 32с.
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,