Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1345001
  Бескровна Е.Н. "Трансформация Торы" и ее литературоведческие особенности // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 28-36. – (Літературознавство ; вип. 3 (75), ч. 2)
1345002
  Баева Албена Транс-формите на пътя : Опит за функционален анализ на Йовковите цикли / Баева Албена. – София : Изд-ка къща Сребърен лъв, 1995. – 343с. – ISBN 954-571-051-9
1345003
  Пашковська Т. Трансфертне ціноутворення 2017: що нового? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 33
1345004
  Сопко В. Трансфертне ціноутворення в міжнародних розрахунках / В. Сопко, О. Мельничук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 93-107. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1345005
  Лавреха Ю. Трансфертне ціноутворення у 2017 р. // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 18-19
1345006
  Задоя А.О. Трансфертне ціноутворення у міжнародному бізнесі / А.О. Задоя, С.А. Венгер // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 156-163. – ISSN 2074-5354
1345007
  Терещенко О.О. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу / О.О. Терещенко, Н.В. Волошанюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-135.
1345008
  Савченко Т. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком банку / Т. Савченко, О. Пожар // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 30-38
1345009
  Свідерська Н.В. Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансового контролінгу: проблематика практичного використання в Україні / Н.В. Свідерська, Н.В. Волошанюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 97-111 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1345010
  Волошенко А. Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансової корупції // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
1345011
  Кравцова Є. Трансфертне ціноутворення: враховуємо рекомендації ОЕСР // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 6
1345012
  Болтянська І. Трансфертне ціноутворення: досвід організації ефективного локального комплаєнсу всередині компаній різних галузей // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 18
1345013
  Денисова Г. Трансфертне ціноутворення: контроль по-новому // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 12-13


  Як прогалини в контролі за трансфертним ціноутворенням поступово ліквідуються.
1345014
  Макаренко М.І. Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських установ / М.І. Макаренко, Т.Г. Савченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-51
1345015
  Штангрет А.М. Трансфертне ціноутворення: світовий і вітчизняний досвід застосування / А.М. Штангрет, С.Г. Мартинюк, А.В. Шанигін // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2013. – Вип. 4 (45). – С. 3-8. – ISSN 1998-6912
1345016
  Черевко О.І. Трансфертне ціноутворення: теоретичні аспекти та практичне застосування // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 91-96. – ISSN 2218-1199
1345017
   Трансфертне ціноутворення: український варіант / О.В. Жукова, В.І. Дубницький, В.О. Вареня [та ін.]. – Київ : Юстініан, 2014. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7039-11-1
1345018
  Савченко Т.Г. Трансфертне цуноутворення в системі оцінки ефективності діяльності підрозділів банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 268-275. – бібліогр.: 9 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1345019
  Шевченко О.В. Трансфертні платежі у системі міжбюджетних відносин: інституціональний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 29-33
1345020
  Волошенко А.В. Трансфертное ценообразование как сфера теневой экономики в Украине // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 53-58. – ISSN 1993-6788
1345021
   Трансферы в Content Inn : Амадеус // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 3 (прилож) : Фото
1345022
  Кулаичев А.П. Трансфинитные множества - пределы познания // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 41-56. – ISSN 1560-7488


  Рассмотрены семантические проблемы познания бесконечных множеств. Показано существование различных воззрений на содержательные основания, базовые понятия и структуру бесконечных множеств, ведущих к различным и противоположным выводам. Тем самым в ...
1345023
  Надежина Е.Л. Трансфомация полей метеорологических элементов в нижнем слое атмосферы под влиянием неоднородности подстилающей поверхности : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 051 / Надежина Е.Л.; Главная геофиз.обсерватория. – Ленинград, 1971. – 20л.
1345024
  Машненков К. Трансфоормація державної екологічної політики в Україні в контексті третьої та четвертої промислових революцій // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 90-97. – ISSN 2414-4436
1345025
  Липштейн Р.А. Трансформаторное масло / Р.А. Липштейн, М.И. Шахнович. – Москва, 1964. – 319 с.
1345026
  Липштейн Р.А. Трансформаторное масло / Р.А. Липштейн, М.И. Шахнович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1968. – 352 с.
1345027
  Липштейн Р.А. Трансформаторное масло / Р.А. Липштейн, М.И. Шахнович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 296 с.
1345028
  Русин Ю.С. Трансформаторы звуковой и ультразвуковой частоты / Ю.С. Русин. – Ленинград : Энергия, 1973. – 152 с.
1345029
  Сирота И.М. Трансформаторы и фильтры напряжения и тока нулевой последовательности / И.М. Сирота. – Киев : Наукова думка, 1983. – 267 с.
1345030
  Цыкин Г.С. Трансформаторы низкий частоты = Теория, расчет и конструирование / Г.С. Цыкин. – Москва : Связьиздат, 1950. – 418 с.
1345031
  Цыкин Г.С. Трансформаторы низкой частоты = Теория, расчет и конструирование : Теория, расчет и конструирование / Г.С. Цыкин. – Москва : Связьиздат, 1955. – 431 с.
1345032
  Шницер Л.М. Трансформаторы. Основы теории и нагрузочная способность / Л.М. Шницер. – Изд. 4-е, перераб. – М.-Л., 1950. – 192с.
1345033
  Соловьева Н.В. Трансформации в образовательной среде высшей школы // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (76). – С. 112-120. – ISSN 2073-8528
1345034
  Перминова О. Трансформации государственного вуза: современные тенденции. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 10-16. – ISSN 0869-3617


  Предлагается следующая классификация ун-тов : классический, исследовательский, открытый, региональный, проектно-ориентированный, инновационный, предпринимательский
1345035
  Калинина Н.Н. Трансформации идеи университета: вызовы времени и ответы академического сообщества / Н.Н. Калинина, М.Б. Сапунов, Б.К. Тебиев // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 10. – С. 12-41. – ISSN 1561-2465


  В Московском государственном университете печати им. Ивана Федорова состоялась конференция на тему "Идея университета и вызовы современной эпохи", приуроченная к 20-летнему юбилею журнала "Высшее образование в России". Представлен аналитический обзор ...
1345036
  Кузнецов К.М. Трансформации потенциальных полей на основе непрерывного вейвлет-преобразования / К.М. Кузнецов, И.В. Оболенский, А.А. Булычев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 62-69 : рис. – Библиогр.: с. 69. – (Геология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1345037
  Манахова И.В. Трансформации потребления домохозяйств в информационной экономике. Ч. 1. Теоретический анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-12. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1345038
  Зарубина Н.Н. Трансформации рациональности в глобализирующемся мире : влияние денег // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.38-48. – ISSN 0132-1625
1345039
  Шевченко М.А. Трансформации теории события А. Бадью в преломлении концепта "generique" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 227-229
1345040
  Вихрева Г.М. Трансформации фонда изданий бывших союзных республик в ГПНТБ СО РАН / Г.М. Вихрева, О.П. Федотова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 217-224. – ISSN 2224-1825


  Констатируется, что издания бывших союзных республик в фонде библиотеки разнообразны не только по номенклатуре и издающим организациям, но и по тематике, а также по хронологии пребывания в фонде. Изменения, количественные и качественные, которые ...
1345041
  Вацьковски К.С. Трансформационне изменения инновационной политики в Польше / К.С. Вацьковски, Л.Ю. Гордиенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 16-17 листоп. 2017 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 17-19. – ISBN 978-966-8177-81-1
1345042
  Махмурян Рубен Степанович Трансформационно-семантический анализ асиндетических сложных предложений английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Махмурян Рубен Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 22л.
1345043
  Губенко А.В. Трансформационное мышление как показатель креативности // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 12 (189). – С. 65-74
1345044
  Яровая Галина Гурьевна Трансформационное описание синтаксиса и семантики наречий : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19, 10.02.21 / Яровая Галина Гурьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 192л.
1345045
  Яровая Галина Гурьевна Трансформационное описание синтаксиса и семантики наречий : автореф. дис. ... канд. филологических наук: 10.02.19, 10.02.21 / Яровая Галина Гурьевна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 20 с.
1345046
  Нямцу А.Е. Трансформационные модели в фантастике // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 95-106. – (Серія: Філологія)
1345047
  Корнейчук Б.В. Трансформационные модели микроэкономики / Б.В. Корнейчук. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГПУ, 2003. – 88с. – ISBN 5-7422-0514-7
1345048
  Сучков И.А. Трансформационные преобразования гидроокислов марганца из железо-марганцевых образований Мирового океана при температурном воздействии // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 258-271 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1345049
  Франк-Каменецкий и др. Трансформационные преобразования слоистых силикатов при повышенных р - Т-параметрах / и др. Франк-Каменецкий. – Л., 1983. – 151с.
1345050
  Пецольдт К. Трансформационные процессы в Латинской Америке: причины и тенденции / К. Пецольдт, А.Г. Коваль // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
1345051
  Щербакова Н.В. Трансформационные процессы, происходящие в ценностном базисе украинской молодежи под влиянием культуры: философский аспект // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 196-200
1345052
  Евстигнеева Л. Трансформационные риски российской экономики / Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 11. – С. 4-25. – ISSN 0042-8736
1345053
  Грязнухина Т.А. Трансформационный анализ атрибутивных и объективных конструкций в украинском и русском языках (на материале научно-технических текстов) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.681 / Грязнухина Т.А.; АН УССР, Отд-ние лит-ры, языка и искусствоведения. – Киев, 1970. – 19 с.
1345054
  Енукидзе Л.А. Трансформационный метод и его применение к материалу простого предложения в грузинском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 681 / Енукидзе Л.А. ; АН Груз. ССР , Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1969. – 33 с.
1345055
   Трансформация. – Киев
Вып. 6, № 9/10. – 1995
1345056
   Трансформация. – Киев
Вып. 6, № 11/12. – 1995
1345057
   Трансформация. – Киев
Вып. 6, № 7/8. – 1995
1345058
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 4. – 1995
1345059
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 1. – 1995
1345060
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 5/6. – 1995
1345061
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 3/4. – 1996
1345062
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 7/8. – 1996
1345063
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 9/10. – 1996
1345064
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 11/12. – 1996
1345065
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 2. – 1997
1345066
   Трансформация. – Киев
Вып. 9, № 2. – 1998
1345067
   Трансформация. – Киев
Вып. 9, № 3. – 1998
1345068
   Трансформация. – Киев
Вып. 9, № 4. – 1998
1345069
   Трансформация. – Киев
Вып. 9, № 5. – 1998
1345070
   Трансформация. – Киев
Вып. 9, № 6. – 1998
1345071
   Трансформация : экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. – Киев
№ 1. – 1999
1345072
   Трансформация : экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. – Киев, 1990-
№ 1. – 2001
1345073
   Трансформация : экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. – Киев, 1990-
№ 2. – 2001
1345074
  Пашков В.В. Трансформация "идеи академии" в условиях развития последипломного педагогического образования // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 46-47
1345075
  Плотникова Л.М. Трансформация амплитудных и энергетических спектров сейсмических колебаний в условиях сложных сред. / Л.М. Плотникова. – Ташкент, 1976. – 102с.
1345076
  Бондарь Н. Трансформация архетипа "дома" в английской литературе // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 8-17. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1345077
  Крыштановская О.В. Трансформация бизнес-элиты России: 1998-2002 // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.17-28. – ISSN 0132-1625
1345078
  Велигорский А.Н. Трансформация внешнеторговой политики в странах Центральной и Восточной Европы: некоторые тенденции и итоги // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 133-141. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1345079
  Бикбулатова Е.М. Трансформация во времени органического вещества отмершего фитопланктона и образующихся взвесей. : Автореф... Канд.хим.наук: 11.00.10 / Бикбулатова Е.М.; Гос.комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Новочекаск, 1979. – 16л.
1345080
  Микаутадзе Д.К. Трансформация воздушных масс при прохождении над поверхностью Черного моря : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.09 / Микаутадзе Д.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1977. – 18л.
1345081
  Ефремов Сергей Александрович Трансформация волновых и поступательных потоков в береговой зоне моря : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.08 / Ефремов Сергей Александрович; АН СССР. Ин-т океанологии им. П.П.Ширшова. – М., 1980. – 15л.
1345082
  Жарких К. Трансформация восприятия информации как фактор процессов в посткоммунистическом обществе // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 31-32. – ISBN 978-966-171-811-0
1345083
  Поляков Н.В. Трансформация высшего образования (на примере Украины) накануне Болонского процесса: основные тенденции / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 385-406. – ISBN 978-966-551-249-3
1345084
  Петров М. Трансформация глобальных финансов / М. Петров, Д. Плисецкий // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 3-22. – ISSN 0131-2227
1345085
  Клинова М. Трансформация госсектора экономики Греции // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 12 : Финско-российское сотрудничество. – С. 55-62. – ISSN 2074-6040
1345086
  Виленский А. Трансформация государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства в пространственной экономике Японии // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 114-133. – ISSN 0207-3676
1345087
  Лукьянченко А.А. Трансформация градообслуживающей стистемы (теория и практика) : монография / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исследований ; А.А. Лукьянченко ; науч. ред.: В.Н. Амитан. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 238 с. – ISBN 966-8168-48-8
1345088
  Малахов В.С. Трансформация гражданства в условиях массовой иммиграции: концептуальный аспект // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6 (338). – С. 42-47. – ISSN 0132-1625
1345089
  Абрамова М.А. Трансформация денежно-кредитных отношений в условиях глобализации посткризисного периода // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 6-8
1345090
  Полякова Е.О. Трансформация жанра жития в новелле М. Кузмина "Пример ближним" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 226-229. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1345091
  Воробьева С. Трансформация жанра плача в творчестве Николая Клюева // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 54-59. – ISSN 2075-1486
1345092
  Мальчевская Е.А. Трансформация жанра реценезии // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4 : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2011. – С. 74-77. – (Філалогія. Журналістыка. Педагогіка ; № 1). – ISSN 0372-5375


  Исследуются новые отличительные особенности жанра рецензии в современной журналистике, такие как ярко выраженная информационная составляющая текста, его рекламная направленность, уменьшение объема, анализирование какой-либо одной части произведения, ...
1345093
  Жук А.Д. Трансформация жанров оды и гимна в английской, немецкой и французской литературах последней четверти 18 и 19 вв. // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 35-43. – ISSN 0130-9730
1345094
  Антонова В.Ф. Трансформация жанрового канона в произведениях В. Скотта и поэтов-"лейкистов" / В.Ф. Антонова, С.И. Нешко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 121-125. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1345095
  Тертычный А.А. Трансформация жанровой структуры современной периодической печати // Вестник Московского университета им.М.В.Ломоносова. Сер. 10. Журналистика. – Москва : Московский университет, 2002. – № 2
1345096
  Карпов А.О. Трансформация знаний и учебная рекурсия // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 33-57. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Идея трансформации знаний в процессе открытого обучения ведет к понятию “трансформативная учебная программа”, которое предполагает способность учебной программы перестраивать свою структуру и схемы познавательной деятельности с учетом текущего ...
1345097
  Бабурина О. Трансформация и моделирование всемирной экономики с позиций системного подхода // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 17-29. – ISSN 2074-6040


  Исследуются факторы трансформации всемирного хозяйства в унитарную капиталистическую систему, приводятся модели мирохозяйственных связей и выявляются противоречия как источники развития мировой капиталистической экономики.
1345098
  Махонин П. и др. Трансформация и модернизация чешского общества // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.32-47. – ISSN 0132-1625
1345099
  Гирич В. Трансформация и характера труда и образа жизни личности в контексте информационно-технологической революции // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.60-65
1345100
  Оноприенко В.И. Трансформация идеи университета в современном обществе // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 97-101. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))


  Новые вызовы современного мира вносят существенные коррективы в идею университетского образования, сохраняя гуманистический потенциал фундаментального знания и его связь с доминирующим типом культуры.
1345101
  Яжборовская И.С. Трансформация избирательных систем и выборы в странах Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-20. – ISSN 0130-3864
1345102
  Дамирчиев Э.И. Трансформация империализма и постклассическая империя // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 12 (66). – С.63-70. – ISSN 1812-8696
1345103
  Стеллифферовский А.В. Трансформация иностилевого текста в языке английской газеты. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Стеллифферовский А.В.; Моск.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1985. – 23л.
1345104
  Колот А.М. Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой сфере: феномен прекаризации // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 2 (39). – С. 3-6
1345105
  Бажан Е. Трансформация института президентства в Италии (1978-2015) // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 4. – С. 38-47. – ISSN 0131-2227
1345106
  Брюханова Н. Трансформация института собственности в процессе реформирования электроэнергетики России // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 151-162. – ISSN 0207-3676
1345107
  Титомиров А.В. Трансформация клеток мышей, содержащей бактериальный ген дигидрофолатредуктазы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Титомиров А. В.; Ин-т цитол. – Л., 1986. – 17л.
1345108
  Иванов Д.В. Трансформация коммуникационной модели в сетевых СМИ: изменение роли аудитории // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 231-235. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1345109
  Маркова В.А. Трансформация концепта "Сохранность" в эпоху цифровых коммуникаций // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 19-23
1345110
  Ященко Л.А. Трансформация критериев оценки образовательного процесса в университете как фактор реформирования в вузе (резюме социологического исследования) // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-107.
1345111
  Минуллин О.Р. Трансформация легенды о смерти Осипа Мандельштама в рассказе В.Т. Шаламова "Шерри-бренди": онтологический аспект // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 194-206. – ISBN 966-72-77-79-8
1345112
  Чендев Ю.Г. Трансформация лесных почв штата Айова (США) в результате длительного земледельческого освоения / Ю.Г. Чендев, Ч.Л. Буррас, Т.Д. Соэр // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 408-420 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1345113
  Руднева М.В. Трансформация личного отношения человека к человеку (социально-психологический аспект). : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.05 / Руднева М.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1986. – 22л.
1345114
  Яскевич Я.С. Трансформация логической парадигмы в классической и неклассической логике // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 67-71
1345115
  Майзель С.О. Трансформация лучистой энергии в сетчатке человеческого глаза / С.О. Майзель. – ;Ленинград : Госэнергоиздат
Т. 1 : Центральное зрение. – 1963. – 264 с.
1345116
  Иволга Виктор Васильевич Трансформация магнитной структуры литий - цинковых феррошпинелей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Иволга Виктор Васильевич; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 16л.
1345117
  Прескотт Э. Трансформация макроэкономической политики и исследований // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 360-395. – ISSN 1815-1345
1345118
  Цингер Трансформация максимальных расходов водохранилищами. / Цингер, оВ.Н. – Л, 1960. – 124с.
1345119
  Свищева Е.В. Трансформация методики преподавания математических дисциплин студентам экономического профиля обучения // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 188-194. – ISSN 1993-5560


  "Целью работы является рассмотрение методики и особенностей преподавания математики в ХГУ «НУА» на примере изучения дисциплины «Математика для экономистов» студентами факультета «Бизнес-управление». Показано, что без должной мотивации студентов, без ...
1345120
  Богородская А.В. Трансформация микробоценозов почв светлохвойных лесов нижнего Приангарья под воздействием рубок и пожаров / А.В. Богородская, Е.А. Кукавская, Г.А. Иванова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 317-326 : рис., табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
1345121
  Садовая Е. Трансформация мироустройства и конфликтный потенциал современных обществ / Е. Садовая, В. Сауткина // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 103-112. – ISSN 0131-2227


  В статье предпринята попытка анализа социальной проблематики и тех негативных процессов, которые происходят в социальной сфере – разрушение сложившихся ранее систем защиты занятости, здравоохранения и образования – в более широком контексте ...
1345122
  Шмырова В.Г. Трансформация мифа в "Лолите" В. Набокова // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 56-64. – ISBN 966-72-77-79-8


  В роботі представлений комплексний аналіз міфологічних образів в романі В. Набокова "Лоліта" (1955) у їх співвідношенні з прадавньою міфологічною картиною світу; висвітлено авторську трансформацію світу
1345123
  Малков А.В. Трансформация моделей межличностного взаимодействия в условиях информатизации системы профессионального образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 82-88. – ISSN 1811-0916


  В статье рассмотрено понятие «информатизация», процессы информатизации и образования. Выявлены особенности влияния данного процесса на модели межличностного взаимодействия. Malkov A. V. There is considered in the article the notion of ...
1345124
  Чеканников Б.А. Трансформация напряжения и тока линейными четырехполюсниками. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чеканников Б.А.; Сиб. физ.-техн. ин-т им. В.Д.Кузнецова при Томском. гос. ун-те. – Томск, 1965. – 12л.
1345125
  Миронова Д. Трансформация НАТО в контексте глобального финансово-экономического кризиса // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 6. – С. 80-89. – ISSN 0131-2227
1345126
  Иванов П. Трансформация НАТО: век нынешний и век минувший // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2003. – № 1. – С.15-27. – ISSN 0131-2227
1345127
  Ивашов Л.Г. Трансформация НАТО: действительность или видимость? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 10-20. – ISSN 0130-3864
1345128
  Тузовская Н. Трансформация НАТО: от концепций к практике? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 91-101. – ISSN 0131-2227
1345129
  Тузовская Наталья Юрьевна Трансформация НАТО: от концепций к практике? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 91-101. – Бібліогр.: с. 92-101. – ISSN 0131-2227
1345130
  Емелин В.А. Трансформация натуральной географии: технологические и когнитивные карты / В.А. Емелин, А.Ш. Тхостов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 42-52. – ISSN 0042-8744
1345131
  Диденко Ю.В. Трансформация научной системы Украины в течении 90-х годов XX века: период перехода к рынку / Ю.В. Диденко, А.И. Радченко, Н.В. Коваль
1345132
  Локосов В.В. Трансформация национальной государственности в контексте глобализации // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С.3-8. – (Гуманитарные науки ; № 3/4). – ISSN 2076-4685
1345133
  Фрадкина Т.С. Трансформация некоторых природных и модифицированных стероидов ферментами плаценты человека : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Фрадкина Т.С.; АН СССР. Ин-т химии природных соедиений. – М., 1968. – 26л.
1345134
   Трансформация несимметричного диметилгидразина в почвах / И.А. Родин, Р.С. Смирнов, А.Д. Смоленков, П.П. Кречетов, О.А. Шпигун; И.А. Родин и др. // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 439-444 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0032-180Х
1345135
  Мосейко А.Н. Трансформация образа России на Западе в контексте культуры последней трети XX века // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 23-35. – ISSN 0869-0499
1345136
  Голубева М.Н. Трансформация образа социальной реальности и осмысление феномена символической власти в современных социальных науках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-102. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1345137
  Помогайло Ю.А. Трансформация образа Фауста в литературе постмодернизма (Д. Кельман, "Магия Берхольма") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 176-183. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1345138
  Барковская Н.В. Трансформация образа царя Соломона в русской литературе XX- XXI вв. (А. Куприн, А. Ремизов, Л. Горалик) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 148-153. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Сопоставление трактовки образа царя Соломона в произведениях А. Куприна, А. Ремизова, Л. Горалик показывает основной вектор трансформации прецедентного текста: от безусловно авторитетного слова сказания или апокрифа о мудром и справедливом царе - к ...
1345139
  Мартынова Е.С. Трансформация образов героев в цикле испанских романсов о Мориане // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 166-172. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1345140
  Михайлева Е. Трансформация образования в условиях глобализации : выгоды и риски для постсоветского пространства // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 9. – С. 37-40. – ISSN 0321-0383
1345141
  Лапыгин Ю. Трансформация организаций // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 12. – С. 16-20


  Корпорация представляет собой организацию или союз организаций. Виды трансформации (слияние, поглощение, разделение и др.) ; способы объединения организаций.
1345142
  Грибанькова А.А. Трансформация организационной культуры университетского образования: от бюрократии к корпорации / А.А. Грибанькова, М.А. Мямина // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 7. – С. 21-27. – ISSN 1561-2465
1345143
   Трансформация органического вещества в голоценовых осадках озера Очки (Южное Прибайкалье) по данным пиролиза / В.Н. Меленевский, Г.А. Леонова, В.А. Бобров, В.А. Каширцев, С.К. Кривоногов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 925-944 : рис., табл. – Библиогр.: с. 943-944. – ISSN 0016-7525
1345144
  Холодов В.И. Трансформация органического вещества морскими ежеми (Regularia) / В.И. Холодов. – Киев, 1981. – 159с.
1345145
  Гришина Л.А. Трансформация органического вещества почв / Л.А. Гришина, Г.Н. Копцик, М.И. Макаров. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 88 с.
1345146
  Алябина И.О. Трансформация отображения почвенного покрова Нижегородской губернии в XIX - XX веках / И.О. Алябина, О.В. Кукушкина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 13-24 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – (Почвоведение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1345147
  Ашуркова Т.Г. Трансформация оценочной семантики слова "борец" в русской языковой картине мира конца 20 - начала 21 столетия // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 38-41. – ISSN 1811-1629
1345148
  Кулик А. Трансформация партий в постиндустриальном обществе: Кризис легитимности и ориентиры для политической системы России. Предисловие редактора // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2010. – № 4 : Политические партии, демократия и качество государственного управления. – С. 8-28
1345149
  Шлыков П.В. Трансформация партийно-политической системы Турции в 1983-2013 гг. и мобилизационные стратегии оппозиции : Часть 1. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 36-54. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1345150
  Шлыков П.В. Трансформация партийно-политической системы Турции в 1983 - 2013 гг. и мобилизационные стратегии оппозиции. // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 54-71. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1345151
  Даниленко Алексей Константинович Трансформация перерабатывающей сферы АПК региона в условиях формированыия рыночной экономики 1985-1995 г. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.03 / Даниленко Алексей Константинович; Волгоградский гос. ин-т. – Волгоград, 1996. – 20л.
1345152
  Прошкина О.А. Трансформация пластической формы под влиянием Второй мировой войны в творчестве Марино Марини // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 103-108. – ISSN 2073-9702


  Дан анализ трансформации пластической формы в творчестве итальянского скульптора Марино Марини (1901–1980). Вторая мировая война стала переломным моментом в творчестве художника. Проблема трансформации пластической формы рассматривается на примере ...
1345153
  Кузина Т.А. Трансформация позиций писателя и читателя в философском осмыслении современной литературы // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 29-31
1345154
  Сергеева А.В. Трансформация показателей интегральной идентичности личности в процессе профессионального переобучения // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 170-178. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1345155
  Белобров Ю. Трансформация политики КНР в вопросах разоружения // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 57-75. – ISSN 0130-9625
1345156
  Авдеенков А.Н. Трансформация политического режима в современной России: динамика и легитимность // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 210-213
1345157
  Клочкова Ю.А. Трансформация понятия "федерализм" в контексте европейской интеграции // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 6-8. – ISSN 1812-3910
1345158
  Мотренко Ю.И. Трансформация понятия семьи в ходе общественной эволюции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 64-73. – ISSN 1812-8696
1345159
  Автеньев Г.К. Трансформация потенциальных полей при обработке геофизической информации : Интерпретация гравитационных и магнитных аномалий на основе транфораций: Учебное пособие / Г.К. Автеньев; МВиССО РСФСР. Томский политехнич. ин-т. – Томск, 1979. – 99с.
1345160
  Савельева М. Трансформация представлений о развитии в постнеклассической методологии // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 35-44
1345161
  Филатова Е.А. Трансформация прецедентных высказваний как прием языковой игры (на материале рассказов В. Токаревой) // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С 183-187
1345162
  Чернышова Е.Р. Трансформация процессов социализации личности и кадровый потенциал высшего образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 29-33. – ISSN 1026-955X


  Проанализировано формирование кадрового потенциала системы последипломного образования Украины в условиях трансформации процессов социализации личности как механизма саморазвития национальных инновационных систем. Выявлены основные предпосылки ...
1345163
  Гилязетдинова Д.Р. Трансформация пустотного пространства при моделировании генерации углеводородных флюидов на примере доманикового горизонта Южно-Татарского свода / Д.Р. Гилязетдинова, Д.В. Корост // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 78-85 : рис., табл. – Библиогр.: с. 85. – (Геология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1345164
  Холодов В.И. Трансформация различных форм пищи морскими ежами. Strongyiocentrotus Droebachiensis (O.F. Miiller) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Холодов В.И.; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О Ковалевского. – Севастополь, 1975. – 23л.
1345165
  Большаков В. Трансформация речных вод в Чорном море / В. Большаков. – Киев : Наукова думка, 1970. – 328с
1345166
  Мелик-Симонян Трансформация роли и функции традиционных культов и верований народов тропической и Южной Африки в новейшее время. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Мелик-Симонян К.А.; Ин-т.стран Азии и Африки. – М, 1980. – 23л.
1345167
  Полякова В.В. Трансформация роли эксперта в ситуации риска и неопределенности при внедрении биотехнологий // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.100-108. – ISSN 0132-1625
1345168
  Ознобищев С.К. Трансформация российско-американских отношений: объективные причины и субъективные мотивы // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 1 (109). – С. 37-49. – ISSN 0321-2017
1345169
  Ленчук Е.Б. Трансформация российской науки: проблемы и перспективы // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 39-45. – ISBN 978-966-360-246-2 (вип. 9) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1345170
  Паус Ирина Трансформация системы "читатель - библиотека" в информационную эпоху // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  Статья посвящена осмыслению новейших изменений в структуре читателей библиотеки в условиях формирования информационного общества. Особое внимание уделяется изменениям традиционной библиотечной сети и образовательных функций библиотеки в эпоху ...
1345171
  Фирсов Э. Трансформация системы международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и проблемы политической идентичности Автралии // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 15-19. – ISSN 2074-6040
1345172
  Фролова Наталья Викторовна Трансформация системы ценностных ориентаций на переломных этапах развития общества (психологический аспект) : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Фролова Наталья Викторовна; Днепропетровский госуд. ун-тет. – Днепропетровск, 1997. – 183л. – Бібліогр.:л.136-182
1345173
  Азарова Л.В. Трансформация сложноподчиненного предложения с придаточным дополнительным в современном английском языке. (Эксперим.-интонац. исследование). : Автореф... канд. филол.наук: Ш143.21-1 / Азарова Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 22л.
1345174
  Пилипенко В.В. Трансформация советско-иранских отношений после Исламской революции // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 5, сентябрь -- октябрь. – С. 113-118. – ISSN 0869-1908
1345175
  Овлащенко А.В. Трансформация современного международного морского права: роль неправительственных организаций США // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (67). – С. 19-23. – ISSN 1812-3910


  О воздействии специализированных неправительственных организаций США на эволюцию международно-правового механизма по использованию пространства и природных ресурсов Мирового океана.
1345176
  Бизюкова М.С. Трансформация современной личности в условиях виртуальной реальности социальных сетей // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 9. – С. 30-33. – ISSN 2073-9702
1345177
  Кулакова Ю.Ю. Трансформация современных государств: теория и практика // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805


  В статье на основе трансформационной теоремы П.А. Сорокина проводится анализ изменений современных государств, проблем правового государства и гражданского общества, разрешение их внутренних антиномий.
1345178
  Маслов М.Н. Трансформация соединений азота в тундровых почвах северной Фенноскандии / М.Н. Маслов, М.И. Макаров // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 813-821 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1345179
  Шкаев Д.Г. Трансформация сознания из мифопоэтического в рефлексивное // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 26-27
1345180
  Клочко А.А. Трансформация социально-экономических отношений в условиях информационной экономики // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 346-356. – ISSN 1993-5560


  "В статье приведена характеристика информационной экономики. Автор рассматривает становление теории информационной экономики и влияние современных информационных технологий на различные стороны социально-экономической жизни. Приводятся различные ...
1345181
  Джагарян А.А. Трансформация социального государства в России: новое распределение полномочий в сфере социальной защиты и проблемы их финансового обеспечения // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 11. – С. 4-14. – ISSN 1812-8696
1345182
  Бирченко Е.В. Трансформация социокультурной миссии высшей школы в рыночном пространстве // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 51-58. – ISSN 1993-5560


  У пропонованій статті осмислюється проблема збереження соціокультурного ядра функцій вищої школи в сучасному суспільстві.
1345183
  Найденов А.И. Трансформация спектра наносекундных импульсов / Найденов А.И. – Москва : Сов. Россия, 1973. – 180 с. – Библиогр.: с. 172-177
1345184
  Заярная И. Трансформация средневеково-барочного топоса "человек - мир малый" в поэзии В. Хлебникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-24. – Бібліогр.: с. 24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто творчість В. Хлєбнікова в аспекті виявлення в ній елементів барокової традиції. Досліджено різноманітні засоби актуалізації середньовічно-барокового топосу "людина - малий світ", система образів і тропів, пов"язаних із зображенням тілесного ...
1345185
  Лавлинский Р.А. Трансформация стереотипов в условиях глобализации // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ред. Токовенко О.С. ; редкол.: Вятр. Є., Гугнін О.М., Рамішвілі В.М. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 2 (11). – C. 114-119. – ISSN 2312-4342
1345186
  Акимова А.С. Трансформация структурообразующих мотивов и образов в рассказе А.Н. Толстого "Клякса" // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 79-83. – ISSN 2073-9702
1345187
  Путинцева Н. Трансформация структуры населения Сибирского Севера в пореформенный период // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-60.
1345188
  Маркова Т.Б. Трансформация теории руководства чтением в информационном обществе // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 3. – С. 41-45. – ISSN 1815-3186


  Статья посвящена актуальной проблеме - руководству чтением. Рассмотрены подходы к понятию "руководство чтением" на всех этапах отечественного библиотековедения. Их анализ показал, что прослеживаются следующие теоретические трансформации сути ...
1345189
  Шарко М.В. Трансформация терминологического аппарата экономического развития инновационной деятельности в условиях динамических изменений внешней среды / М.В. Шарко, Н.В. Гусарина // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 344-350. – ISSN 2222-0712
1345190
  Унтура Г.А. Трансформация технопарка в инновационный центр // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 76-102. – (Экономика ; вып. 4). – ISSN 1026-356X


  Стаття присвячена розвитку інноваційної діяльності в технопарках, які мають передумови стати великими інноваційними центрами. Виявлено фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, які за державної підтримки впливають на інноваційне зростання малих і ...
1345191
  Каковкина О.Н. Трансформация традиционного уклада жизни немецких поселенцев в 20-30-е гг. в Украине (На примее колонии Ямбург) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 127-129. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Історія та археологія ; Вип. 10)
1345192
  Еремина-Чащина Трансформация традиционных сюжетов и образов в цикле новелл С.Д. Кржижановского "Мал мала меньше" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 295-299. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1345193
  Григорова Я.В. Трансформация труда и новые формы эксплуатации творческой деятельности // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 204-207. – ISSN 1606-951Х
1345194
  Бакиров В.С. Трансформация университета, функций и статуса университетского преподавателя // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 3-12
1345195
  Бакиров В.С. Трансформация университета,функций и статуса университетского преподавателя // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 5-11. – ISSN 1562-529Х
1345196
  Замулин О.А. Трансформация университетов: российские проблемы и американский опыт финансирования и конкуренции в высшей школе // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2004. – № 10. – С.26-29. – ISSN 1726-667Х
1345197
  Головань О.В. Трансформация уровня субкультуры жителей Алтайского края в контексте общероссийской культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С. 33-37. – ISSN 2073-9702
1345198
  Сидорчук Е.В. Трансформация фельетона на примере сатирических циклов Д.Л. Быкова "Гражданин поет" и "Господин хороший" // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 112-118. – ISBN 978-966-551-335-3


  Аналізується жанрова трансформація фейлетону на прикладі циклів сатиричних ремейків Д.Л. Бикова "Громадянин поет" і "Пан хороший".
1345199
  Алтыбаев А.А. Трансформация фразеологизмов как стилистичекий прием в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Алтыбаев А. А.; Ташк.ГУ им. Ленина. – Ташкент, 1977. – 21л.
1345200
  Бойко Л.И. Трансформация функций высшего образования и социальные позиции студенчества // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.78-83. – ISSN 0132-1625
1345201
   Трансформация химического состава снега в местах падения первой ступени ракет-носителей "Протон" в Центральном Казахстане / Т.В. Королева, П.П. Кречетов, И.Н. Семенков, А.В. Шарапова, А.Д. Кондратьев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 90-99 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
1345202
  Гринюс Л.Л. Трансформация химической энергии в электрическую в биомембранах, сопрягающих окисление и фосфорилирование : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Гринюс Л.Л.; Биолого-почвенный фак-т. – М., 1971. – 22л.
1345203
  Максимов В.В. Трансформация цвета при изменении освещения / В.В. Максимов. – М., 1984. – 161с.
1345204
  Петрусевич Аркадий Аркадьевич Трансформация ценностно-смысловых ориентиров студентов в процессе профессиональной подготовки // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 76-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1345205
  Пищик Влада Игоревна Трансформация ценностно-смысловых составляющих менталитета населения юга России // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 81-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлен взгляд на менталитет как систему кластеров значений, смыслов и ценностей. Приводятся данные сравнительного исследования ценностных ориентации и системы жизненных смыслов подростков, молодежи и пенсионеров 70- 80-х гг. XX в. и начала XXI ...
1345206
  Горохов С.А. Трансформация цивилизационного и конфессионального пространства мира в ХХ - начале ХХI в. // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 107-116 : табл. – Библиогр.: 21 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
1345207
  Панов С.В. Трансформация человека: культовые формы согласия и языковый абсолют // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 2073-9702
1345208
  Волков А.М. Трансформация шведской модели // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 7. – С. 39-48. – ISSN 2074-6040
1345209
  Грозный И. Трансформация экономики Украины в развитый рынок: перспективный анализ процессов венсурного финансирования инновационных проектор в условиях НТП // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 85-92. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1345210
  Фалько В.Л. Трансформация электромагнитных и звуковых волн в металлах в магнитном поле. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фалько В.Л.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1987. – 32л.
1345211
  Шустов А.В. Трансформация этноконфессиональной структуры новых независимых государств Центральной Азии (1990-е - первое десятилетие 2000-х гг.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 98-115. – ISSN 0869-1908
1345212
  Беляев Э.В. Трансформация: у каждой страны уникальный путь // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.37-46. – ISSN 0132-1625
1345213
  Яковлева О.В. Трансформації архетипів-символів пташиного світу в поезії Василя Голобородька (на матеріалі книги "Українські птахи в українському краєвиді") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 352-356. – ISBN 966-7825-78-7
1345214
  Потапенко Я.О. Трансформації базових моделей рецепції другої світової в українській історичній науці початку XXI століття // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 120-127. – ISSN 2075-1451
1345215
   Трансформації банківського сектора України в умовах економічної рецесії: фактори, ефекти, перспективи / С.І. Брус, Є.О. Бублик, К.І. Рожкова, Н.М. Шелудько // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 33-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
1345216
  Крисанов Д. Трансформації в молокопродуктовому підкомплексі АПК України та проблеми й напрями реінжинірингу бізнес - процесів : аграрний сектор / Д. Крисанов, Т. Божидарнік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 19-24 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1345217
  Барташук О. Трансформації в системі жнивної обрядовості подолян (20 - 80-ті роки ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 103-114
1345218
  Ткачук Л.М. Трансформації в сфері авіаційних перевезень: виклики для туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 214-221. – Бібліогр.: 10 назв.
1345219
  Луценко Ю.Ю. Трансформації в українському перекладі роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 423-425. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1345220
  Головко А. Трансформації в українському перекладі сучасної англомовної прози (на матеріалі роману Коліна Вілсона "Паразіти свідомості") // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 59-71. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті викладено наукове обгрунтування, принципи, пов"язані з розпізнаванням перекладацьких трансформацій під час аналізу твору оригіналу і твору перекладу, наведена їх класифікація та виявлені оптимальні способи застосування трансформацій із ...
1345221
  Шедяков В.Є. Трансформації відчуження праці в контексті розвитку виробничої демократії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 152-159
1345222
  Стадник М.М. Трансформації гносеології протестантизму // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 46-50


  Розкрито загальні підходи до осмислення теоретиками протестантизму особливостей пізнавального процесу. Показано, що із розвитком наукових знань теологи протестантизму модернізували свої підходи до обґрунтування теологічних доктрин. З появою ...
1345223
  Івацький В.І. Трансформації грецької ідентичності в Українському Північному Приазов"ї // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 23-27. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 3.37 (105)). – ISSN 2078-2128
1345224
  Комарова Т.Г. Трансформації демократичного методу управління в інформаційну епоху / Т.Г. Комарова, Л.А. Тихонова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 68-72. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
1345225
  Паламарчук В.М. Трансформації демократії та пошук стратегії суспільно-політичного розвитку України : Монографія / В.М. Паламарчук, О.В. Литвиненко, С.О. Янішевський; Нац. ін-тут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2003. – 120с. – (Стратегія політики і політичний аналіз ; Вип.7). – ISBN 966-554-054-8
1345226
  Погрібна А.І. Трансформації дискурсу про дитяче кіно в культурі радянської доби (на матеріалах публіцистики) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 118-121
1345227
  Капранов С.В. Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 26-35. – ISSN 1608-0599
1345228
  Капранов С.В. Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 28-44. – ISSN 1608-0599
1345229
  Гвоздев В.М. Трансформації ЗМІ та медіааудиторії в умовах глобалізації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 38-41


  У статті розглянуто найбільш істотні зміни, що відбуваються в діяльності ЗМІ та масовій аудиторії в інформаційному суспільстві ХХІ ст. під впливом світової глобалізації, інтернету, новітніх мультимедійних технологій. The article examines the most ...
1345230
  Кириленко О.М. Трансформації інституту спорту в сучасному українському суспільстві : дис. ... д-ра соц. наук : 22.00.03 / Кириленко Олеся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 538 л. – Додатки: 495-538. – Бібліогр.: л. 412-494
1345231
  Кириленко О.М. Трансформації інституту спорту в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... д-ра соцiол. наук : 22.00.03 / Кириленко Олеся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 34 с. – Бібліогр. : 41 назва
1345232
  Терещенко С.І. Трансформації інтелектуального потенціалу в інтелектуальний капітал // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 212-218. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1345233
  Шедяков В.Є. Трансформації інформаційного простору як чинник відчуження людини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 350-361
1345234
  Табачин Л. Трансформації й дифузії жанрових структур у малій прозі Наталени Королеви та Харити Кононенко // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 65-70. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті на матеріалі маловідомої прози Наталени Королеви та Харити Кононенко досліджено типові моделі жанрових утворень в їх безупинній трансформації. Акцентовано на функціональності зокрема новелістичного жанру, спроможного до різних модифікацій у ...
1345235
  Шедяков В. Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділу праці // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 26-35. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1345236
  Грабчук О.М. Трансформації концептуальних засад бюджетної політики України / О.М. Грабчук, І.А. Валуйський // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – С. 14-19. – ISSN 1683-1942
1345237
  Борух О.Є. Трансформації крилатих висловів у сучасному мовленні (на прикладі турецької мови) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 180-186. – ISSN 2312-4679
1345238
  Щибря В. Трансформації крою натільного одягу українців одягу українців кінця XIX - середини XX ст. на прикладі Черкаського району Черкаської області // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – 476-479. – ISBN 978-966-171-783-0
1345239
  Шкепу М.О. Трансформації культури в історичному процесі : Автореф. ... дис. д-ра філософ. наук: Спец. 09.00.04 / Шкепу М.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 43 назви
1345240
  Шкепу М.О. Трансформації культури в історичному процесі : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Шкепу М.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 378л. – Бібліогр.: л. 346 - 378
1345241
  Дерев"янко І.П. Трансформації мас-медійної сфери Польщі // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 84-87
1345242
  Матюшина А. Трансформації масової свідомості як частина культурологічного дискурсу суспільства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 215-221. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1345243
  Шердяков В. Трансформації международних єкономічних відносин як фактор удосконалення інтеграційних процесів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 11 (337), листопад. – С. 14-19. – ISSN 1810-3944


  Досліджуються можливості, які надають міжнародні економічні відносини після поглиблення та прискорення інтеграційних процесів. Розглядаються умови продуктивного використання міжнародних відносин для здійснення успішної (пост) модернізації економіки. ...
1345244
  Дорожко І.І. Трансформації міжособистісних відносин у суспільстві ризику: теоретична перспектива оновлення практик родинного виховання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 284-292
1345245
  Слухай С. Трансформації міжурядових відносин в Україні // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 109-118.
1345246
  Мельник Л. Трансформації міського простору на прикладі тестової ділянки в м. Луцьк / Л. Мельник, А. Орещенко, С. Батиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-57. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історичні аспекти виникнення та формування вулиць м. Луцьк в межах тестової ділянки. Проаналізовано сучасні особливості розвитку та функціонування об"єктів в межах тестової ділянки. Охарактеризовані фактори впливу на рівень та особливості ...
1345247
  Кулаков А. Трансформації мови українських медій: ключові концепти як підвалини їхнього розвитку // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 87-112. – ISSN 2078-659X


  "Цей текст про слова, а точніше про поняття, які окреслюють собою медія-простір в Україні протягом останніх двох десятиліть. У ній за відправну точку беремо те, що поняття і мова є не просто інструментами передання думки та змісту. Натомість вони ...
1345248
  Дробот І.І. Трансформації націоналістичної ідеології в першій половині ХХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С. 110-122. – ISSN 0130-5247
1345249
  Доронін І.М. Трансформації національної безпеки в інформаційну епоху: загальна доктрина та її правова складова // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 104-111. – ISSN 2616-6798
1345250
  Качановська Т.О. Трансформації образної сфери онімів оригіналу у поетичному перекладі (на матеріалі французьких сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме, Ж.-М. Ередіа та українських перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 238-248. – ISBN 966-581-481-8
1345251
  Баклашова Т.М. Трансформації образу В.М. Чорновола в масовій свідомості українського суспільства // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 20-26. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
1345252
  Кремень В.Г. Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-14


  Автор рассматривает основные приоритеты трансформации личности в образовательном пространстве (человекоцентризм и др.), акцентирует на том, что только инновационное общество имеет шанс пережить взрывные вызовы, сопровождающие развитие цивилизации.
1345253
  Касьянова О.В. Трансформації пластично-хореографічного вирішення опери Ріхарда Вагнера "Тангейзер" // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 17-24
1345254
  Яцюк М.В. Трансформації політичного менталітету української політичної верхівки у добу боротьби за владу між гетьманатом і директорією 1918 р. // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 373-377. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1345255
  Вонсович С.Г. Трансформації політичного режиму в Україні в контексті політичного транзиту: інсталяція, тенденції, прояви // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 72-81
1345256
  Пахомова Л.В. Трансформації політичної культури в умовах сучасної інформаційної революції : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Пахомова Людмила Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 188-210
1345257
  Пахомова Л.В. Трансформації політичної культури в умовах сучасної інформаційної революції : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Пахомова Людмила Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1345258
  Мохаммед Ж. Трансформації політичної системи Марокко // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.75-76.
1345259
  Бондарева К. Трансформації права та його інститутів у тоталітарних політичних режимах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 11-17
1345260
  Єрьомкіна Г.Г. Трансформації при перекладі медичних скорочень / Г.Г. Єрьомкіна, О.Т. Кішубаєва // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 118-122. – ISBN 966-7890-03-1
1345261
  Матюша П. Трансформації при перекладі українською мовою інституційних назв збройних сил Франції, Бельгії, Канади та Румунії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 300-302
1345262
  Великодська О.О. Трансформації присудка в англо-українському перекладі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Великодська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 210 л. – Додатки: л. 207-210. – Бібліогр.: л. 182-206
1345263
  Великодська О.О. Трансформації присудка в англо-українському перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Великодська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1345264
  Кисельов О.С. Трансформації радянського релігієзнавства часів перебудови (український контекст) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 106-108
1345265
  Павлова А.К. Трансформації реального факту і семіотичний простір співанки-хроніки // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 227-231


  У статті акцентовано, що на межі входження в семіотичний простір у процесі трансформації реального факту, текст співанки-хроніки набуває нових семантичних ознак. Система кодів пісень цього жанру не буває ідентичною
1345266
  Боднар В.Б. Трансформації релігійного життя євангельських церков (ЄХБ, АСД та ХВЄП) в Чернівецькій області в умовах радянської політики атеїзації суспільства (1944-1985 рр. ) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 407-410. – ISSN 2076-1554
1345267
  Журмій Н.М. Трансформації релігійного світосприйняття в контексті сучасної міської скульптури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 89-92
1345268
  Гаврилюк Т.В. Трансформації релігійної свідомості в умовах поліконфесійності України // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 280-282. – ISBN 978-617-571-130-9
1345269
   Трансформації релігійності в умовах полікультурного регіону = Transformations of religiosity in circumstances of a multicultural region : (матеріали археогр. експедицій Півн. Приазов"ям) / Бердян. держ. пед. ун-т, Засл. автоном. ун-т Пуебла, Бердян. осередок Запоріз. наук. т-ва ім. Я. Новицького ; [упоряд. Лиман І.І.]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2011. – 359, [1] с. – Додатк. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – ISBN 978-966-488-088-3


  Бібліотеці від І.І. Лимана
1345270
  Горин І.В. Трансформації ринку житла Львівської області // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 123-126
1345271
  Гончаренко А.О. Трансформації розвитку української скульптури (в контексті культурно-мистецьких процесів 1990-х - 2000-х рр.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гончаренко Анастасія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1345272
  Ядловська О. Трансформації серед німецького населення півдня України в 1917-1920 рр. // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 64-67. – ISSN 1728-9343


  Роль німецької спільноти в добу укр. національної революції
1345273
  Кобєлєв О.М. Трансформації системи соціальних комунікацій як фактор розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 7-15
1345274
  Токарський Т.Б. Трансформації соціальної політики в Україні і її проблеми // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 164-171. – ISSN 2222-0712
1345275
  Куценко В.І. Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект : Монографія / В.І. Куценко, Я.В. Остафійчук; Рада по вивченню продуктивних сил України; НАНУ; За ред. С.І. Дорогунцова. – Київ : Оріяни, 2005. – 400с. – ISBN 966-8305-44-2
1345276
  Римаренко С.Ю. Трансформації соціокультурного простору України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 361-366. – ISSN 2076-1554
1345277
  Сусська О.О. Трансформації соціології публічності на сучасному етапі розвитку соціологічної науки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 8-15. – ISSN 1996-5931
1345278
  Мацьків О. Трансформації структури економіки Західного регіону України в метрополізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 19-22
1345279
   Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / [О. Гарань, І. Бекешкіна, І. Бураковський та ін.]. – Київ : Стилос, 2017. – 234 с., [3] арк. кольор. к. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2399-45-5
1345280
  Ороховська Л.А. Трансформації суспільної свідомості під впливом новітніх інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 26-30. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
1345281
  Давидов Д.С. Трансформації сучасного глобального господарства в теорії постіндустріального суспільства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 75-80. – ISSN 2226-8820
1345282
  Дерменджі Омер Трансформації сюжетів та образів у художній літературі (на матеріалі творів про Роксолану) : Дис. ... канд. філологіч. наук: 10.01.05 / Дерменджі Омер; КНУТШ. – Київ, 2005. – 199л. – Бібліогр.: л.188-199
1345283
  Дерменджі Омер Трансформації сюжетів та образів у художній літературі (на матеріалі творів про Роксолану) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Дерменджі Омер; КНУТШ. – Київ, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 7 назв
1345284
  Клименко О. Трансформації та модифікації фразеологізмів у сучасній англійській мові // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 267-270. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1345285
  Бездрабко В.В. Трансформації тлумачення діловодства як відзеркалення становлення документознавства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 105-110. – ISBN 966-614-021-7
1345286
  Грабовська І.М. Трансформації українського соціуму. Філософсько-світоглядний аналіз : монографія / І.М. Грабовська, Т.М. Ємець, О.І. Мостяєв ; [за ред. М.І. Обушного] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 511, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-622-3
1345287
  Корольов Геннадій Трансформації федералістської концепції М. Грушевського в роки еміграції (1919-1924) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 64-70
1345288
  Корицька Г. Трансформації фольклорних мотивів у творчості Адріана Кащенка


  У статті розглядаються найголовніші складники народного джерела прози А. Кащенка. З"ясовано, що проза письменника грунтувалася на фольклорних засадах, адже він широко послуговувався поетикою фолклору (пісні, думи, прислів"я, приказки, порівняння, ...
1345289
  Любчук Н.В. Трансформації фразеологічних одиниць як проблема перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 274-283


  У статті розглянуто типи і роль фразеологічних трансформацій у художньому творі, проаналізовано можливості відтворення функцій трансформованих фразеологізмів у перекладі. В статье рассмотрены типы и роль фразеологических трансформаций ...
1345290
  Марченко А. Трансформації японської національної ідентичності в добу глобалізації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 52-57. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Автор розглядає проблему трансформацій японської національної ідентичності в контексті глобалізаційних процесів, що відбуваються в сучасному світі; закцентовано увагу на особливостях суперечливого поєднання в межах культури Японії традицій Сходу і ...
1345291
  Щербань М.І. Трансформаційна активність природних і перетворених ландшафтів Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 17-20. – (Географія ; Вип. 24)
1345292
  Пустовійт Р. Трансформаційна криза в Україні: оцінка з позицій інституціональної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-44 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1345293
  Голіков А.П. Трансформаційна модель соціально-економічного прориву як механізм включення України до глобального економічного середовища / А.П. Голіков, С.М. Глухарєв, П.О. Черномаз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 160-163. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Доведено необхідність і розглянуто особливості застосування в умовах трансформаційного суспільства України моделі соціально-економічного прориву, яка дає змогу гармонійно ввійти до глобального економічного середовища.
1345294
  Орловська В.С. Трансформаційна модель українських мегаполісів в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 119-120
1345295
  Кіхно О.В. Трансформаційна філософія Шрі Ауробіндо Гхоша у європейському духовно-еволюціоністському контексті // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 250-252
1345296
  Рисін Віталій Васильович Трансформаційна функція банків у процесі реалізації їх ресурсної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 139-145. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності трансформаційної функції банків та особливостей її прояву у сучасній банківській справі. Визначено значення ресурсної політики у процесі управління трансформацією ресурсів банків.
1345297
  Бойко О.В. Трансформаційне лідерство як концептуальна основа формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 32-40
1345298
  Оськін О.В. Трансформаційний аналіз предикативних одиниць сучасної корейської мови


  З використанням трансформаційного методу аналізуються та класифікуються предикативні одиниці корейської мови, які характеризуються вторинним предикативним зв "язком. The article provides transformation analysis and classification of the Korean ...
1345299
  Нікішина О.В. Трансформаційний вплив інтеграційних процесів на відтворювальний розвиток зернового ринку України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 232-241. – ISSN 2524-003X
1345300
  Кіслова В.М. Трансформаційний менеджмент сучасного середовища // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 28
1345301
  Горбулін В.П. Трансформаційний потенціал гібридного світу: виклики для України / В.П. Горбулін, Д.В. Дубов // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 3-9
1345302
  Шудло С. Трансформаційний потенціал емпіричних досліджень для вищої освіти: міф чи реальність? / С. Шудло, О. Заболотна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 50-56. – ISSN 2078-1016
1345303
  Кремень В. Трансформаційний потенціал класичної моделі університету // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 8-13. – ISSN 2226-3012
1345304
  Здіорук С.І. Трансформаційний потенціал сучасних технологій у науці та освіті: світові тенденції та перспективи для України / С.І. Здіорук, А.Ю. Іщенко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 132-136


  Проаналізовано специфіку впливу сучасних інформаційно-комунікативних техно- логій (ІКТ) на наукові дослідження та освітню сферу. Надано характеристику осно- вних спеціалізованих освітніх інструментів ІКТ (електронні бібліотеки, системи управління ...
1345305
  Єрохін С.А. Трансформаційний процес та його структуризація // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 4-12. – Бібліогр.: на 28 пунктів
1345306
  Нечаюк І.О. Трансформаційні зміни в Європейському Союзі в 1980-х роках та формування "євроскептицизму" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 221-227. – ISBN 966-7196-06-2
1345307
  Чужиков В. Трансформаційні зміни в промисловій структурі Європейського Союзу / В. Чужиков, Д. Ільницький, О. Федірко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 85-93. – ISSN 0131-775Х
1345308
  Стойко О.М. Трансформаційні зміни державних інститутів та якість державного управління // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 631-636. – ISSN 1563-3349
1345309
  Редька К.Ю. Трансформаційні зміни інтернет-технологій та їх вплив на документну комунікацію // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 178-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються трансформаційні сучасні глобалізаційні зміни інтернет-технологій та їхній вплив на документний електронний обмін. Обгрунтовуються теоретичні властивості інтернет-технологій, документної комунікації, сучасного програмування у сфері освіти, ...
1345310
  Лопатинський Ю.М. Трансформаційні зміни на регіональному ринку праці в умовах інтелектуалізації та модернізації економіки : монографія / Ю.М. Лопатинський, А.А. Антохов, О.Ю. Антохова ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-217 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-61-5
1345311
  Чувардинський В.О. Трансформаційні зміни на ринку праці у контексті реалізації пріоритетів сучасної економіки // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 148-150. – ISBN 978-966-2188-73-8
1345312
  Сірий Є.В. Трансформаційні зміни ціннісної системи українського суспільства у системі координат: "традиція-модерн" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-12. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
1345313
  Охрименко І. Трансформаційні зрушення у кредитуванні в умовах фінансової глобалізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 8 (116). – С. 96-113 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1345314
  Залужна А.Є. Трансформаційні мотиви взаємозв’язку Істини, Добра і Краси в неокантіанській філософії баденської школи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 45-52
1345315
  Піляєв І.С. Трансформаційні парадигми Східноєвропейського простору: наслідки структурних шоків // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 41-48. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1345316
  Примак Т.О. Трансформаційні перетворення рекламного креативу в Україні : наук.-практ. видання / Т.О. Примак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 190, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 174-190. - На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 169-173. – ISBN 978-966-483-514
1345317
  Держалюк М.С. Трансформаційні перетворення у країнах посткомуністичного простору // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 28-35
1345318
  Безега Т.М. Трансформаційні перетворення української економіки на шляху до Європи (1991-2009 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 99-106. – (Історія ; Вип. 22)
1345319
  Борисевич Сергій Трансформаційні процеси в аграрних відносинах Правобережної України, зумовлених Січневим повстанням 1863 р. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье раскрывается содержание и направления политико-экономических причин законодательного ограничения влияния лиц польского этноса на поземельные отношения в Правобережной Украине с одновременным численным увеличением русских землевладельцев, ...
1345320
  Амбросов В. Трансформаційні процеси в аграрній сфері регіону // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 66-71. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1345321
  Федоренко Я.А. Трансформаційні процеси в агросекторі 1990-х – 2014 рр.: історіографія проблеми // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 34-39. – ISBN 978-966-353-452-7
1345322
   Трансформаційні процеси в економіці: конкурентоспроможність та інституційна база управління на різних рівнях ієрархії : монографія / [Баєва В.В. та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук В.С. Ніценка ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Лерадрук, 2016. – 505, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 464-50. – ISBN 978-966-2710-71-7
1345323
  Довгань С. Трансформаційні процеси в житловому будівництві українців Черкащини кінця XIX - XX століть (на матеріалах експедиції) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 81-83. – ISSN 0130-6936
1345324
  Нагорний С.С. Трансформаційні процеси в країнах Арабського Сходу: стан і перспективи розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 196-202. – ISBN 966-7196-06-2
1345325
  Бессараб Т.В. Трансформаційні процеси в Латинській Америці: теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 7-11. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
1345326
  Кузьмінський А. Трансформаційні процеси в освітній системі України в контексті цивілізаційних змін // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 11-18. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
1345327
  Козубовська І.В. Трансформаційні процеси в сучасній вищій школі США / І.В. Козубовська, О.Я. Стойка // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 111-116. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  Метою статті «Трансформаційні процеси в сучасній вищій школі США» є виявлення основних тенденцій реформування системи вищої освіти США та обґрунтування можливостей використання прогресивних ідей американського досвіду у вітчизняному освітньому ...
1345328
  Поліщук Ю. Трансформаційні процеси в сучасній Україні: зарубіжна історіографія // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 326-340. – ISSN 2524-0137
1345329
  Троненко В.І. Трансформаційні процеси в Україні через призму латиноамериканської інтеграції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 65-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1345330
  Хомерікі О.А. Трансформаційні процеси в українській вищій школі: напрями і проблеми // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 1 (65). – С. 12-18


  Відзначається, що в процесах модернізації вітчизняної системи вищої освіти активно проявляються три основних напрями: створення відкритого інформаційного простору вищої освіти; здійснення заходів, спрямованих на підвищення системи якості і креативності ...
1345331
  Стоколос Н. Трансформаційні процеси в уніатській церкві періоду поділів Польщі (1772-1795 рр.) та їхні наслідки / Н. Стоколос, Р. Шеретюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 228-243. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1345332
  Корсак Р.В. Трансформаційні процеси в Чеській Республіці 1993-1999 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 162-167. – (Історія ; Вип. 24)
1345333
  Мироненко Г.В. Трансформаційні процеси валютної політики в країнах ЦСЄ в умовах євроінтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6814
1345334
  Мошенський С.З. Трансформаційні процеси на світових ринках цінних паперів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 54-63
1345335
  Шевчук Н.В. Трансформаційні процеси пенсійної системи України в сучасних умовах // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 106-110. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1345336
  Сірий Є.В. Трансформаційні процеси ринково-підприємницької сфери сучасного українського суспільства в контексті неоінституціонального дослідження поля // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 18-27. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X


  Розглянуто комплексне питання стосовно можливості застосування засад неоіституціонального підходу як метаметодологічного засобу у вивченні аспектів розвитку ринково-підприємницької системи як трансформаційного дослідницького поля.
1345337
  Крикун О.О. Трансформаційні процеси розвитку сучасного ринку праці в Україні // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 23-32. – ISSN 2415-2456
1345338
  Вінічук І.М. Трансформаційні процеси словниково-термінологічного забезпечення електронних ресурсів у сучасних інформаційних технологіях // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 105-110. – ISSN 2409-9805
1345339
   Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний аналіз / [Білчік В. та ін.] ; за ред. Г.М. Перепелиці ; Foreign policy research inst. – Київ : Стилос, 2013. – 301, [1] с. – Авт. зазн. на с. 6-10. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-087-1
1345340
  Цимбаленко Є.С. Трансформаційні процеси у медіакомунікаціях: від глобальності та локальності до глокальності // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 56-59. – ISSN 2312-5160


  У статті систематизуються уявлення про глобальність, локальність, глокальність у теоріях соціальних і медіакомунікацій; визначаються глокальні парадигми трансформацій у медіакомунікаціях. In the article it is systematized the understanding of ...
1345341
  Рошко С. Трансформаційні процеси у системі порівняльних конструкцій сучасної української мови // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 23-27. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
1345342
   Трансформаційні процеси у соціальній сфері : Збірник наукових праць. – Київ, 2003. – 140с. – ISBN 966-02-2830-9
1345343
  Воронов І. Трансформаційні процеси у сучасній політичній системі України: суть, місце і роль у становленні правової держави // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 5-17. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
1345344
  Гакаленко Т.М. Трансформаційні процеси як фактор низького рівня добробуту населення Україні // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2001. – № 44 : Педагогічні та історичні науки. – С.26-30.
1345345
  Давидова Ірина Трансформаційні та інноваційні зміни у бібліотечній сфері діяльності: теоретико-методологічні проблеми співвідношення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначено співвідношення трансформаційних та інноваційних змін у бібліотечній сфері діяльності. Трансформаційні зміни визнано еволюційними, а інноваційні процеси - соціально-управлінськими.
1345346
  Блавацький С.Р. Трансформаційні тенденції якісної преси Великобританії (на прикладі "The Times", "The Guardian", "The Independent") : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Блавацький С.Р. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009. – 233 л. + Додатки : л. 214-233. – Бібліогр.: л. 197-213
1345347
  Чернюк Л. Трансформаційно-модернізаційна парадигма розвитку продовольчого комплексу країни та її регіонів / Л. Чернюк, Т. Пепа // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 5-12. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1345348
  Віднянський С.В. Трансформація "Великого Близького Сходу" як виклик інтересам Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 81-92. – ISBN 978-966-02-6446-5
1345349
  Гриценко М.В. Трансформація автономії університетів і академічної свободи: європейський досвід // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 270-275. – ISSN 2076-1554
1345350
  Смоленюк Р.П. Трансформація аграрного сектора економіки на засадах сталого розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 14-20. – ISSN 2309-1533
1345351
  Лопатинський Ю.М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади / Ю.М. Лопатинський; Ін-т економіки та прогнозування Нац. академії наук України. – Чернівці : Рута, 2006. – 344с. – ISBN 966-568-839-1
1345352
  Гайдуцький П.І. Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
1345353
  Кінаш Я. Трансформація адміністративної відповідальності шляхом застосування способу імперативності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.138-141. – ISSN 0132-1331
1345354
  Лігус М.В. Трансформація академічної музики в умовах цифрової революції // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 81-84
1345355
  Михайленко О. Трансформація аксіологічних настанов інституту сім"ї як чинник визначення напрямів державної сімейної політики // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 179-190
1345356
  Юшкевич Ю.С. Трансформація аксіосфери української освіти в контексті євроінтеграційних процесів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 207-210. – ISSN 2076-1554
1345357
  Гридасова Г. Трансформація акторів міжнародних відносин: держава та транснаціональні медійні корпорації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 368-376


  У статті досліджується трансформація сучасної системи міжнародних відносин, приділяючи особливу увагу становленню транснаціональних медійних корпорацій як новому елементу системи масової комункації та взаємодія традиційних акторів з ТНМК.
1345358
  Клиніна Т. Трансформація англо-американських відносин після закінчення Другої світової війни (1945-1949 роки) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 88-94. – ISSN 1728-9343
1345359
  Фоміна Л.В. Трансформація античного міфу в поемі Х.Д. Барклея "Ендіміон, або юнак, що сумує за Леді-Місяцем" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 217-223. – ISSN 978-966-551-401-5


  Розглядаються художні особливості трансформації міфологічного сюжету про Ендіміона у творі Барклея.
1345360
  Смольницька О.О. Трансформація аристократичного жіночого образу в любовній ліриці англійських поетів доби пізнього Ренесансу і бароко: практичний аспект // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 153-166. – ISBN 978-617-7132-80-5
1345361
  Кутила В. Трансформація архаїчних жанрових форм у трилогії Юрія Щербака // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 150-159. – ISSN 2312-6809
1345362
   Трансформація архітектури безпеки та стратегічний вибір для України // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 22-26. – (Історичні науки)


  На початку жовтня 2014 р. в рамках ювілейних заходів до 70-річчя Інституту міжнародних відносин відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми міжнародних відносин (Світове співтовариство: глобальні та регіональні виклики)". Під ...
1345363
  Моргуновський Д.З. Трансформація банківських продуктів і послуг в умовах зрозтаючої конкуренції в банківському секторі України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Моргуновський Д.З.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 254л. + Додатки: л.225-254. – Бібліогр.: л.208-224
1345364
  Моргуновський Д.З. Трансформація банківських продуктів і послуг в умовах зростаючої конкуренції в банківському секторі України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Моргуновський Д.З. : КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1345365
  Халабуда В.О. Трансформація банківських ризиків: теоретичні аспекти // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 310-317. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
1345366
  Бобиль В. Трансформація банківського нагляду в умовах фінансової кризи / В. Бобиль, М. Дронь // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 12 назв.
1345367
  Сибирка Л.А. Трансформація банківської системи України в контексті світової фінансової кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 168-171
1345368
  Судак І.І. Трансформація безпекової стратегії НАТО як відповідь загрозам безпеки у світі // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 329-351. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1345369
  Вощенко В.Ю. Трансформація бібліотек як соціальних інституцій в умовах відкритого доступу до інформації / В.Ю. Вощенко, І.В. Денисовець // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 87-92


  Розглядаються проблеми діяльності бібліотек в умовах розвитку інформаційного суспільства.
1345370
  Жукова В. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 1-20


  В статті визначено концептуальні засади інформаційного суспільства та його вищого рівня - суспільства знань.
1345371
  Жукова В. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства / Валерія Жукова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  В статті визначено концептуальні засади інформаційного суспільства та його вищого рівня - суспільства знань. Розглянуто бібліотеку як елемент інфраструктури глобального інформаційного простору та її трансформацію у період сучасних суспільних змін на ...
1345372
  Фурманець К.Л. Трансформація боргової політики держави в умовах фінансової глобалізації та інтеграції // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 224-225. – ISBN 978-966-188-293-4
1345373
  Клименко І.В. Трансформація булгаківських мотивів у романі Галини Тарасюк "Гаспид і Маргарита" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 201-202. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1345374
  Луцюк І.В. Трансформація бухгалтерського обліку некондиційних результатів виробництва у відповідь на запити системи управління якістю продукції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 170-179. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1345375
  Чуркіна І. Трансформація бюджетної системи ЄС: досвід та сучасні реалії // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 3 (211). – С. 154-169
1345376
  Федосова В.Е. Трансформація бюджетоутворюючої функції податку на доходи фізичних осіб в умовах децентралізації // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 117-128. – ISSN 2218-1199
1345377
  Бурдяк В.І. Трансформація в сфері освіти та культури посткомуністичної республіки Болгарія // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 122-133. – (Думка). – ISSN 2304-7410


  Досліджено розвиток культури й освіти в Республіці Болгарія та зміни періоду демократизації. З початком процесів європейської інтеграції Болгарія розпочала впровадження європейських культурних цінностей, виконує програми Ради Європи й ЄС. Велику ...
1345378
  Шадура Н.М. Трансформація в українському перекладі роману О. Гріна "Бегущая по волнам" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 181-183. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1345379
  Шергін С. Трансформація в умовах послаблення глобального лідерства США / С. Шергін, М. Фесенко // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 6-17
1345380
  Бутенко Л.Л. Трансформація векторів розвитку педагогічної теорії та практики в умовах соціокультурного пограниччя: реалії сучасного Донбасу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 17-25. – ISSN 2227-2844
1345381
  Савенко О. Трансформація великоднього сюжету і драмі "Розмышляннє о муце Христа, Спасителя нашего" Й. Волковича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 94-100. – ISSN 0236-1477
1345382
  Борисова Олеся Валеріївна Трансформація вербалізації в англо-українському перекладі : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Борисова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 279л. + Додаток: л.228-279. – Бібліогр.: л.225-227
1345383
  Борисова О.В. Трансформація вербалізації в англо-українському перекладі : Автореф. дис. .... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Борисова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1345384
  Збанацька О. Трансформація вербальних інформаційно-пошукових мов в інформаційно-бібліографічній діяльності // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті подано класифікацію вербальних інформаційно-пошукових мов (ІПМ), зокрема, проаналізовано шляхи становлення й розвитку предметизаційних та дескрипторних ІПМ і трансформаційні процеси, що їх супроводжують.
1345385
  Пилипак М. Трансформація весільної обрядовості населення південно-східного Поділля (20-30 рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 71-73
1345386
  Капируля М. Трансформація взаємного стримування Росії і США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 39-41
1345387
  Лимаренко Г.С. Трансформація взаємодії релігійної і політичної систем (на прикладі Росії та України) : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.11 / Лимаренко Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1345388
  Шергін С.О. Трансформація взаємодій міжнародно-політичних акторів в умовах послаблення глобального лідерства США / С.О. Шергін, М.В. Фесенко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 346-355. – ISBN 966-7196-06-2
1345389
  Слободян Т.З. Трансформація виборчого законодавства в Республіці Польща та Україні 1990-2015 рр. (на прикладі місцевих виборів) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 281-285. – ISSN 2076-1554
1345390
  Бучковський Л. Трансформація виборчого законодавства Польщі (Парламентські вибори 1989-2004 р.) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 69-78.
1345391
  Лободіна З. Трансформація видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 69-82. – ISSN 1818-5754
1345392
  Цимбаленко Є.С. Трансформація видів журналістики:онлайнова журналістика // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті систематизовано концепції історичного розвитку медіасистеми, доведено наближення тради ційних засобів масової інформації до інформаційно-комунікаційних технологій через синтез їх компонентів. In this article the concept of historical ...
1345393
  Шевчук А.В. Трансформація вищої освіти в Україні: ретроспективний аспект // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 76-79. – ISSN 1728-6220
1345394
  Говоровська О. Трансформація вищої освіти під впливом глобального технічного прогресу // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 121-126. – Бібліогр.: 120 назв.
1345395
  Гришкова Р. Трансформація вищої освіти України з позицій "нової української школи" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 3 (67). – С. 15-26. – ISSN 2312-5993
1345396
  Ткаченко О. Трансформація відносин власників ресурсу праці й капіталу в процесі становлення постіндустріальної економіки / О. Ткаченко, В. Мельник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 16-20. – Бібліогр.: 3 назв.
1345397
  Позова Д. Трансформація відносин власності в житлово-будівельному кооперативі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 23-26
1345398
  Чечетов М. Трансформація відносин власності в Україні (правовий аспект) // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
1345399
  Радаєва М.М. Трансформація відносин власності в умовах інституціональних змін : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 44-46. – Бібліогр.: 7 назв
1345400
  Ярема В.І. Трансформація відносин власності як важлива умова розвитку підприємництва // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1345401
  Миронова М.А. Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Миронова М.А.; КНУТШ; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1345402
  Миронова М.А. Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Миронова М.А.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2007. – 194с. – Бібліогр.: л. 172-194
1345403
  Кінаш Я. Трансформація відповідальності у праві - реалізація принципу справедливості при застосуванні мір державного примусу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.103-107. – ISSN 0132-1331
1345404
  Черепанин В.М. Трансформація візантійського іконографічного канону в мистецтві некласичної естетики : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Черепанин В.М.; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – 178л. – Бібліогр.: л.153-178
1345405
  Черепанин В.М. Трансформація візантійського іконографічного канону в мистецтві некласичної естетики : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08 / Черепанин В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1345406
  Лось В. Трансформація візій старця-інока у книзі чудес Почаївської Богородиці як один із виявів піднесення престижу ЧСВВ: постановка питання // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 488-497
1345407
  Толокновська О.О. Трансформація візуалізованої пропаганди в контексті різних історичних подій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 154-158


  Розглядається проблема впливу засобів візуальної пропаганди (матеріалів наочної агітації) на свідомість людини, порівнюється інформативний потенціал пропаганди СРСР та Німеччини з сучасними тех нологіями політичної агітації. The problem of influence ...
1345408
  Смолянюк В. Трансформація війської сфери Російської Федерації: кількість, якість, спрямованість // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С.76-87
1345409
  Москалець В.П. Трансформація вільнодумства у Франції: від деїзму до атеїзму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 121-122. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1345410
  Мединська Т.В. Трансформація вітчизняних умов податкового стимулювання інвестицій в умовах євроїнтеграції / Т.В. Мединська, О.Г. Біла // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 11. – С. 25-29
1345411
  Крупка Я.Д. Трансформація вітчизняного обліку інвестиційної діяльності до міжнародних стандартів // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 131-133. – ISBN 978-611-01-0721-1
1345412
  Чуйко В.О. Трансформація вітчизняної святкової культури в період 20-30-х роках XX століття // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 165-173
1345413
  Хочь І.Х. Трансформація влади як політологічна проблема // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 723-730. – ISSN 1563-3349
1345414
  Казначеєва Л.М. Трансформація владних повноважень сеймиків у дворянське зібрання на Волині // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 209-211. – ISSN 2226-3209
1345415
  Алексєєв І. Трансформація власності: історичний аспект / І. Алексєєв, О. Познякова // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 15-25. – ISSN 1562-0905
1345416
   Трансформація властивостей грунтів Степу Сухого у зв"язку з аридизацією клімату / С.А. Балюк, Л.І. Воротинцева, М.А. Захарова, О.А. Носоненко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 32-40 : рис. – Бібліогр.: с. 39-40. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1345417
  Медведєв І.А. Трансформація впливу держави на ідею університету з позицій взаємоузгодження та взаємозалежності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 136-138
1345418
  Білоусова О.С. Трансформація впливу держави на інвестиційні процеси // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 32-37. – ISSN 2306-6814
1345419
  Пружина В.П. Трансформація вузівської бібліотеки: нові можливості у видавничій діяльності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 137-140. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1345420
  Дегтярьова І.О. Трансформація галузі знань і наукових досліджень у сфері публічного управління у Польщі: досвід впровадження дисциплини "Nauki o polityce publicznej" // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 62-65. – ISBN 978-617-7139-11-8
1345421
  Дмитренко С.О. Трансформація гендерних стереотипів в українській та російській мовних картинах світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 288-291


  У статті здійснено порівняльний аналіз гендерних стереотипів в українській та російській мовних картинах світу на матеріалі фольклорних текстів і даних сучасних асоціативних словників обох мов. В статье осуществлен сравнительный анализ гендерных ...
1345422
  Сардак С.Е. Трансформація геоекономічних інтересів суб"єктів глобальної макроекономічної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 10-12. – ISSN 2306-6806
1345423
  Олійник Я.Б. Трансформація геополітичного становища України / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України
1345424
  Вєтринський І.М. Трансформація геополітичної стратегії Росії в контексті Кримської кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 421-432
1345425
  Кисленко Р.В. Трансформація гібридного політичного режиму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 44-46
1345426
  Дюжев С.А. Трансформація гідрографічної мережі міста як складової його ландшафтної інфраструктури (на прикладі питань перетворення русла р. Почайна у м. Києві) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 242-248. – ISSN 2077-3455
1345427
  Заставний Федір Трансформація господарства західноукраїнського пограниччя // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 40-43. – Бібліогр. 8 назв
1345428
  Осипчук М.Д. Трансформація готельної індустрії України: сучасність та перспективи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 134-138. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
1345429
  Нагачевська О. Трансформація готичної літературної традиції в сучасному романі США // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 99-104. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1345430
  Бурдастих М. Трансформація готичної традиції в новелістиці В. Даниленка
1345431
  Фокін Сергій Борисович Трансформація граматичної категорії стану при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов) : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16. / Фокін С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 204л. + Дод.: л. 201-204. – Бібліогр.: л. 173-200
1345432
  Фокін Сергій Борисович Трансформація граматичної категорії стану при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Фокін С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
1345433
  Зелінський Андрій Леонідович Трансформація громадян еллінської ойкумени у птолемеївських підданих : Дис. ... канд. історич. наук: 07.00.02 / Зелінський А.Л.; КНУТШ; МОіНУ. – Київ, 2004. – 215л. – Бібліогр.: л. 179-215
1345434
  Куцериб Т.М. Трансформація грунту ссавцями-ґрунториями в екосистемах верхів"я басейну Дністра / Т.М. Куцериб, Й.В. Царик // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 2. – С. 187-196. – ISSN 1996-4536


  У роботі містяться дані щодо ролі ссавців-ґрунториїв у ґрунтотворних процесах гірських екосистем у межах території Верхньо-Дністровських Бескид. Зокрема, охарактеризована активність Talpa europaea L. і Sus scrofa L. у гірських екосистемах упродовж ...
1345435
  Чистяк Д.О. Трансформація давньогрецького міфологічного інтертексту у драмі М. Метерлінка "Смерть Тентажиля" (1894) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 453-462


  У статті на матеріалі аналізу тексту драми М. Метерлінка «Смерть Тентажиля» розкриваються лінгвопоетичні особливості функціонування давньогрецького міфологічного інтертексту, що генерує знакоутворення міфопоетичного рівня художнього тексту. В статье ...
1345436
  Чернявська Л.В. Трансформація давньої єврейської історії у творчості Лесі Українки // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 207-210. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1345437
  Мукомела І.В. Трансформація демократії як політико-правової категорії в умовах інформаційного суспільства // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 25-38. – ISSN 1993-0941
1345438
  Гайко О.С. Трансформація держав сучасного типу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 46-50. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1345439
  Крисоватий А. Трансформація державних фінансів України в системі децентралізаційних процесів / А. Крисоватий, Н. Синютка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 1). – С. 35-56. – ISSN 1684-906Х
1345440
  Палінчак М.М. Трансформація державно-церковних відносин в Угорській Республіці // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 441-446. – ISBN 978-966-8760-98-3
1345441
  Михайліцька Н.Я. Трансформація державного адміністрування: публічне управління державою та суспільством на демократичних засадах // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 45-56. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
1345442
  Меркер Гюнтер Трансформація державного сектору в умовах глобалізації світового господарства (на прикладі промислово розвинутих країн) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.05.01 / Меркер Гюнтер; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1345443
  Маркер Гюнтер Трансформація державного сектору в умовах глобалізації світового господарства (на прикладі промислово розвинутих країн) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Маркер Гюнтер; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1345444
  Меркер Гюнтер Трансформація державного сектору в умовах глобалізації світового господарства (на приклді промислово розвинутих країн) : Дис.....канд. економ. наук: 08.05.01 / Меркер Гюнтер; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 217л. + Додатки: л.214-217. – Бібл.: л.193-214
1345445
  Лущенко А. Трансформація державного суверенітету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 48-49
1345446
  Олабин О.В. Трансформація державного управління в умовах демократичного транзиту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 22, листопад. – С. 149-151. – ISSN 2306-6814
1345447
  Дудкіна О. Трансформація державної регіональної політики України в умовах глобалізації та європейської регіоналізації / О. Дудкіна, П. Дудкін // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 25-30.
1345448
  Лібанова Е.М. Трансформація державної соціальної політики в контексті забезпечення конкурентоспроможності української економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 34-41.
1345449
  Величко О.Б. Трансформація деяких агрономічних показників чонозему типового під впливом лісових смуг в умовах Південно-східного та Західного Лісостепу України // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 165-171. – Бібліогр.: с. 171. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1345450
  Лук"яненко І.Г. Трансформація джерел доходів місцевих бюджетів в Україні : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 31-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1345451
  Чейпеш І.В. Трансформація дидактичних принципів культуровідповідності й полікультурності в навчальному процесі з іноземної мови / І.В. Чейпеш, М.І. Кухта // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 316-318. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1345452
  Древетняк О.В. Трансформація діяльності бібліотеки в інформаційно-освітньому просторі вищого навчального закладу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 31-34


  У статті показано значення документаційного забезпечення управління ВНЗ для забезпечення якості освіти та доступності знань, визначено основні напрямки його впливу на формування нового освітнього простору України.
1345453
  Закревський В. Трансформація діяльності соціогуманітарної галузі: концептуальна версія // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 11-16. – ISSN 2078-1016


  Висунуто пропозиції щодо демократизації рецензування наукових праць, стимулювання експертної активності вчених, інтенсифікації професійної взаємодії у межах академічних співтовариств. Розроблено низку інновацій, спрямованих на технолого-методичне й ...
1345454
  Демчишак Р.Б. Трансформація діяльності Українського національно-демократичного об"єднання в контексті конституційних змін у Польщі (1935 —1939 pp.) // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 22-26. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1345455
  Любченко О.М. Трансформація дозвіллєвих практик у країнах Центрально-Східної Європи // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 35-41. – ISSN 2312-4679
1345456
  Зикова О.І. Трансформація доларизації в країнах Латинської Америки в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Зикова Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 303 арк. – Додатки: арк. 226-303. – Бібліогр.: арк. 196-225
1345457
  Зикова О.І. Трансформація доларизації в країнах Латинської Америки в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Зикова Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назв
1345458
  Михайленко С.В. Трансформація доходів місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації / С.В. Михайленко, М.А. Зінченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 140-144
1345459
  Кононенко О.Ю. Трансформація екологічного чинника соціально-економічного розвитку регіонів України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 175-181
1345460
  Колесниченко К. Трансформація екологічної політики та екологічного права / К. Колесниченко, О. Мартинюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 91-95. – ISSN 0132-1331
1345461
  Залєвська-Шишак Трансформація економіки України в контексті відносин власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні аспекти трансформації економіки України в контексті відносин власності. Запропоновано модель соціально орієнтованого ринку та шляхи реформування власності в процесі розбудови ринкових відносин в Україні. Different aspect Ukrainian ...
1345462
  Вегера С.А. Трансформація економіки України та її соціальні наслідки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 16-19. – ISSN 1728-6220
1345463
  Кучевський А.А. Трансформація економіки Черкаської області: суспільно-географічне дослідження // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 91-95


  Розглянуто теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження господарського комплексу регіону, зокрема сутність господарського комплексу, трансформаційні процеси розвитку господарства області, суспільно-географічні підходи до вивчення ...
1345464
  Гражевська Н.І. Трансформація економічних систем в умовах глобалізації : дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Гражевська Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 421л. + Додатки л. 410-421. – Бібліогр.: л. 421
1345465
  Гражевська Н.І. Трансформація економічних систем в умовах глобалізації : Автореферат дис. ... д-ра економічних наук спец.08.00.01-Економічна теорія та історія економічної думки / Гражевська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 39с. – Бібл.46 назв
1345466
  Якубовський С.О. Трансформація економічних систем країн Вишеградської групи : монографія / С.О. Якубовський, О.В. Журавльов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-169. – ISBN 978-617-689-192-5
1345467
  Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління : Навчальний посібник / В.Г. Бодров; Українська Академія держ. управління при Президентові України. – Київ : УАДУ, 2002. – 104с. – ISBN 966-619-089-3
1345468
  Бодров В. Трансформація економічних систем: роль міжнародних фінансових організацій // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.56-67. – ISBN 966-73-53-51-Х
1345469
  Лимонова Е.М. Трансформація економічного змісту ТНК в умовах глобалізації // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 155-164. – (Економічні науки ; № 2 (15)). – ISSN 2074-5362
1345470
  Мамалига О.О. Трансформація економічної дипломатії в міжнародних економічних відносинах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 442-454


  У статті розглянуто моделі трансформації економічної дипломатії, вивчаються внутрішні моделі економічної дипломатії країн та трансформація адміністративної моделі економіки до ринкової моделі економіки, виокремлюються пріоритетні економічні цілі ...
1345471
  Федоренко В.Г. Трансформація економічної освіти в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 6-7. – ISSN 2306-6806


  У статті викладено головні питання економічної освіти в Україні. Окреслено проблеми, які стосуються розвитку економічної проблеми, розробки і втілення освітніх програм. Звернуто увагу на підготовку сучасних спеціалістів, які володіють сучасними ...
1345472
  Вергун В.А. Трансформація економічної поведінки споживачів та фірм під впливом інформаційних технологій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 18-20
1345473
  Савицька С. Трансформація економічної системи Польщі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (4). – С. 473-478. – ISSN 1684-906Х
1345474
   Трансформація епілептичних нападів та зміни їх частоти як прояв клінічного патоморфозу фармакорезистентної симптоматичної і криптогенної епілепсії / Л.Б. Мар"єнко, С.С. Пшик, К.М. Мар"єнко, Л.Й. Ткачук // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 11-16. – ISSN 1029-4244
1345475
  Кривуляк О.В. Трансформація естетики символізму в новелах М. Яцківа, О. Плюща, І. Липи : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Кривуляк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1345476
  Кривуляк О.В. Трансформація естетики символізму в новелах М. Яцківа, О.Плюща, І. Липи : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / КНУТШ; Кривуляк О.В. – Київ, 2007. – 179л. + Додатки: л.170-179. – Бібліогр.: л.153-169
1345477
  Фіткаленко А. Трансформація етнічних груп в умовах глобалізації (на прикладі спільноти бурят) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 114-119


  Головна проблема сучасного світу обумовлена тим, що взаємодія двох базових тенденцій його розвитку - до уніфікації, поглиблення взаємозалежності народів та держав, з одного боку, та збільшенню його різноманітності, з іншого боку, - стає все більш ...
1345478
  Приходько-Лях Трансформація етнічних образів у сучасному медіадискурсі (на прикладі концепту-тріади батько-мати-батьки) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 190-195


  На матеріалі суспільно-політичних видань аналізується концепт-тріада батько-мати-батьки, робиться спроба диференціювати архетипні й трансформовані образи, специфічні для сучасного українського медіадискурсу. In the article it was made an analysis of ...
1345479
  Лєсєв І. Трансформація етнічної самоідентифікації: мовний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С.47-49. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується проблема мовних трансформацій у сучасній Україні, здійснюється методологічний аналіз цього процесу. Доводиться, що найбільшу загрозу українській державності становить мовний сепаратизм периферійних регіонів країни, де сфера ...
1345480
  Міщенко І.І. Трансформація європейських художніх течій в образотворчому мистецтві Буковини кінця 19 - першої половини 20 століття (до 1940 року) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Міщенко І.І.; Мін-во культури і туризму України; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1345481
  Швечикова-Плавська Трансформація європейського регіонального комплексу безпеки в постбіполярний період : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Швечикова-Плавська Ярослава Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 216 арк. – Бібліогр.: арк. 178-215
1345482
  Снігир О.В. Трансформація Європейського Союзу під впливом кризи єврозони. Висновки для України : аналіт. доповідь / [Снігир О.В., Гуцал С.А. ; упоряд. Снігир О.В. ; за ред. А.З. Гончарука] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2012. – 63, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-286-5
1345483
  Скляренко Дмитро Володимирович Трансформація європейської політики США після завершення холодної війни : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Скляренко Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 188л. – Бібліогр.: л.166-188
1345484
  Скляренко Дмитро Володимирович Трансформація європейської політики США після завершення холодної війни : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Скляренко Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 25с. – Бібліогр.: 5 назв.
1345485
  Кравченко Я.П. Трансформація жанрового канону епістолярного роману в ранній творчості Дж. Остін // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 118-122. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1345486
  Должанська Ю. Трансформація жанру балади у творчості С. Мушника // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-23


  Стаття присвячена аналізу баладного доробку С. Мушника. Автор розглядає трансформацію жанру балади в контексті літературного процесу другої половини ХХ ст.
1345487
  Малішевська І.П. Трансформація жанру біографії / автобіографії у прозі Франсуази Малле-Жоріс : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Малішевська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1345488
  Малішевська І.П. Трансформація жанру біографії/автобіографії у прозі Франсуази Малле-Жоріс : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Малішевська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 221 л. – Бібліогр.: л. 195-221
1345489
  Яремчук В. Трансформація жанру видіння: від Вільяма Блейка до Чарльза Вільямса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 305-314. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1345490
  Хоменко Тетяна Миколаївна Трансформація жанру проповіді в сучасній україномовній публіцистиці (Євген Сверстюк, Мирослав Маринович - Україна, Іван Ортинський - Німеччина) : Дис...канд.філолог.наук:10.01.08 / Хоменко Тетяна Миколаївна; МОіНУ. – Львів, 2001. – 184л. – Бібліогр.:л.169-184
1345491
  Хоменко Тетяна Миколаївна Трансформація жанру проповіді у сучасній проповіді у сучасній україномовній публіцистиці (Євген Сверстюк, Мирослав Маринович - Україна, Іван Ортинський - Німеччина) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Хоменко Т.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1345492
  Новик О.П. Трансформація житійного жанру в повісті Григорія Квітки-Основ"яненко "Панна сотниковна" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 147-152. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1345493
  Сутулова О.В. Трансформація жіночих образів у драматургії І. Дніпровського та І. Микитенка: історико-літературний та семантико-стилістичний аспекти // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено зміни зображення жіночої ідентичності у драматургії 20-30 років ХХ століття на тлі історичних та суспільних зрушень. Простежено еволюцію образу жінки у період становлення радянської влади в Україні. В статье исследовано изменения в ...
1345494
  Щербак Є.В. Трансформація жіночих образів у світовому балетному спектаклі "Весна Священна" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 259-266
1345495
  Цимбаленко Є.С. Трансформація журналістських жанрів (на прикладі інтернет-медіа) / Є.С. Цимбаленко, К. Соколова // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті йде мова про трансформацію жанрової системи класичної журналістики, можливість стандартизації інтернет-медіа та створення нової жанрової системи онлайн-журналістики.
1345496
  Різун В.В. Трансформація журналістської науки та освіти в контексті Болонського процесу.(Виступ на конференції "Журналістика - 2006") // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 4-5.
1345497
  Білас І.Г. Трансформація загальної теорії держави і права у сучасну юриспруденцію та її функціональне призначення у формуванні праворозуміння юристів / І.Г. Білас, Ф.І. Білас // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 5-16
1345498
  Карпенко Інна Павлівна Трансформація загальнолюдських цінностей в інформаційному суспільстві : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Карпенко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1345499
  Карпенко Інна Павлівна Трансформація загальнолюдських цінностей в інформаційному суспільстві : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Карпенко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 188л. – Бібліогр.: л.171-188
1345500
  Семикіна М.В. Трансформація зайнятості і проблеми реалізації конкурентних переваг молоді на ринку праці / М.В. Семикіна, О.М. Петіна, Н.В. Гончарова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 165-171. – ISSN 2309-1533
1345501
  Герасимчук Володимир Іванович Трансформація зайнятості і проблеми соціалізації ринку праці в перехідній економіці : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.09.01 / Герасимчук В.І.; Нац. акад. наук України. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1345502
  Гнибіденко І. Трансформація зайнятості сільського населення в умовах аграрних перетворень // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 21-28. – ISSN 0131-775Х
1345503
  Гулевич О.Ю. Трансформація зайнятості та ринку праці сфери культури України / О.Ю. Гулевич; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Принт-Експрес, 2001. – 80с. – ISBN 966-02-2199-1
1345504
  Азьмук Н.А. Трансформація зайнятості у країнах із розвинутою інформаційною економікою // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 7-12 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
1345505
  Кірдан О.Л. Трансформація законодавчого забезпечення управління університетами Підросійської України у 1857-1863 рр. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 44-55. – ISSN 2312-5993
1345506
  Петренко І.П. Трансформація заощаджень населення в інвестиції: досвід та проблеми в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 50-61. – ISSN 0131-775Х
1345507
  Нагаєць І.Ю. Трансформація засобів маркетингових комунікацій, зміна пріоритетів на сучасних ринках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 51-58. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1345508
  Бадер А.В. Трансформація засобів та форм реалізації збройного насилля у сучасному світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 60-66. – ISSN 2077-1800
1345509
  Бікла О. Трансформація західносахарського національного питання (1956-1991) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 218-226
1345510
  Голик М.М. Трансформація Збройних сил України в період становлення та розвитку української незалежності (1991-2007 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 99-102. – ISSN 2076-1554
1345511
  Тур М.Г. Трансформація зв"язку філософії з освітою // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 9-14. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595


  Роль філософії в сучасну технократичну епоху у справі подолання кризи у галузі (університетської) освіти та наукового знання. Цій проблематиці присвячено численні праці науковців: В.П. Андрущенко, Л.В. Губерського, М.З. Згуровського, С.М. Квіта та ін.
1345512
  Федоров М.М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 4-18
1345513
  Карпенко І. Трансформація злочинної поведінки як особлива кримінально-правова ситуація: загальна характеристика, відмежування від суміжних ситуацій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 1 (205). – С. 114-117
1345514
  Нікітін Ю.В. Трансформація злочинності в умовах глобалізації: гендерні аспекти найманства / Ю.В. Нікітін, І.В. Нікітіна // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 67-78. – ISSN 2222-5374
1345515
  Шевчук О.А. Трансформація змісту державного фінансового контролю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 194-204. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1345516
  Наконечна О.П. Трансформація змісту естетичного: історико-філософський контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 67-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1345517
  Холод Б.І. Трансформація змісту і функцій наукових шкіл в умовах інтернаціоналізації наукової діяльності // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 5-10.
1345518
  Полисаєв О.П. Трансформація змісту міфу в контексті соціальних змін // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1345519
  Мітельман І. Трансформація змісту учнівських математичних змагань та оцінювання якості математичної освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.34-36. – ISSN 0131-6788
1345520
  Кочергіна Наталія Леонідівна Трансформація зовнішнього сектора економіки України в умовах глобалізації : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Кочергіна Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 215с. + Додатки: 206-216. – Бібліогр.: л. 179-205
1345521
  Кочергіна Наталія Леонідівна Трансформація зовнішнього сектора економіки України в умовах глобалізації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Кочергіна Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1345522
  Сарана О.Ю. Трансформація зовнішньоекономічної функції держави в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сарана Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1345523
  Сарана О.Ю. Трансформація зовнішньоекономічної функції держави в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сарана Ольга Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 188 л. – Додаток: л. 185-188. – Бібліогр.: л. 166-184
1345524
  Ібраїмова Е. Трансформація зовнішньої енергетичної політики ЄС в контексті української кризи // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 132-135
1345525
  Мотрук С. Трансформація зовнішньої політики Чеської Республіки на межі ХХ-ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-32. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні напрями зовнішньої політики Чеської Республіки, її місце та роль в системі міжнародних відносин наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. The article deals with basic directions of foreign policy of Czech Republic, its place ...
1345526
  Стрільчук Л.В. Трансформація зовнішньополітичних відносин Другої Речі Посполитої у 1920-1930-х рр. / Л.В. Стрільчук, О.П. Панасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 113-118. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1345527
  Каракуц А.М. Трансформація зовнішньополітичної стратегії США за часів адміністрації Б. Обами: азійсько-тихоокеанський вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 179-183


  В цій статті аналізується зовнішня політика США, розглядаються основні компоненти американської стратегії щодо Азійсько--Тихоокеанського регіону.
1345528
  Дугінець Г. Трансформація зовнішньоторговельних потоків України у контексті реалізації асоціації з ЄС // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – C. 317-329. – ISSN 1684-906Х
1345529
  Шаталович І.В. Трансформація ідеї детермінізму в західноєвропейській філософії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 160-170. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 1))
1345530
  Кузьменко О. Трансформація ідеї Університету в контексті ґенези інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 403-405. – ISSN 2076-1554
1345531
  Кузьменко О.М. Трансформація ідеї університету: від першого історичного типу до першої кризи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 11-16. – ISSN 1609-8595


  Проаналізовано процес становлення першого історичного типу Університету у період Середньовіччя; визначено його характерні ознаки; сформульовано місію середньовічного Університету з позиції церкви та держави; осмислено роль перших університетів в ...
1345532
  Мілютіна К.Л. Трансформація ідентичності особистості в сучасному суспільстві // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 401-409
1345533
  Онуфрів С. Трансформація ідентичності українського суспільства під час Революції Гідності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 225-231. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
1345534
  Максимець Б.В. Трансформація ідеології українського націоналізму у світлі рішень третього надзвичайного великого збору ОУН // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 62-74. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1345535
  Відякіна М.М. Трансформація імміграційної політики країн - членів ЄС: виклики для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 56-62.
1345536
  Темірова І.Ю. Трансформація імміграційної політики Португалії // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 33-36. – ISSN 1728-6220
1345537
  Даниленко В.Г. Трансформація імперських міфів у романі Павла Загребельного "Я, Богдан" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 18. – C. 11-20. – ISSN 2313-1802
1345538
  Савицький С.В. Трансформація інвестиційних пріоритетів банків України за стагнації кредитного ринку: позитиви і проблеми // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 77-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-7988
1345539
  Жилінська О.І. Трансформація інвестиційної поведінки домогосподарств як фактор розвитку венчурних компаній // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 3 (220). – С. 83-99. – ISSN 2305-7645
1345540
  Ареф"єва О.В. Трансформація інноваційного контролінгу відповідно до послідовності стадій життєвого циклу нововведення / О.В. Ареф"єва, Р.Ю. Лебедєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 97-102.
1345541
  Довбенко В.І. Трансформація інноваційного потенціалу розвитку промислових підприємств за умов системних кризових явищ в економіці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 71-78. – ISSN 0321-0499
1345542
  Малкіна Г.М. Трансформація інститутів політичної відповідальності в системі вищих органі державної влади України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 332-342
1345543
  Гальцова О.Л. Трансформація інституту власності в аграрному секторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 37-42. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1345544
  Анастасов О.І. Трансформація інституту місцевого самоврядування України у контексті європейського досвіду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 371-382
1345545
  Ощипок І. Трансформація інституту національних держав // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 112-114
1345546
  Бердников Є. Трансформація інституту постійного землекористування у зв"язку з прийняттям нового Земельного кодексу України / Є. Бердников, П. Пастушенко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С. 59-65. – ISSN 0132-1331
1345547
  Шарманська С.О. Трансформація інституційного забезпечення формування прибутку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 15-23. – ISSN 1993-6788
1345548
  Харенко К.М. Трансформація інституційного механізму забезпечення фінансової стійкості банківської системи Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 246-250. – ISSN 2308-6912


  Наразі ЄС є успішним прикладом економічної інтеграції,однією з основ якої є вільний рух капіталів, а це у свою чергу ставить на порядок денний співпрацю у галузі банківського нагляду. З огляду на євроінтеграційний курс України, вивчення специфіки ...
1345549
  Гасанов С.С. Трансформація інституційної структури економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 125-128. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджується взаємозалежність між інституційною структурою та економічною поведінкою суб"єктів господарської системи. Обгрунтовується висновок про критеріальну роль структури інститутів відносно економічної поведінки у короткостроковому періоді і ...
1345550
   Трансформація інституціонального механізму природокористування в умовах глобалізації: екологічні імперативи та системні суперечності : Монографія / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович, В.А. Голян, А.О. Олексюк; З.В. Герасимчук, І.М Вахович., В.А. Голян, А.О.Олексюк; МОНУ; Луцький державний технічний ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2006. – 228с. – ISBN 966-517-532-7
1345551
  Панченко В.Г. Трансформація інструментів класичного протекціонізму в сучасних умовах світового господарства: конфлікт теорії та практики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 11-16. – ISSN 2306-6814
1345552
  Бунтік-Сіверський Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 5. – С.3-13.
1345553
  Стрільчук О.В. Трансформація інтернету: від патологічного потягу до соціальної необхідності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 215-227
1345554
  Марцин В.С. Трансформація інфляційних процесів в умовах реорганізації економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 25-35. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1345555
  Городенко Л.М. Трансформація інформації у мережевій комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 152-155


  У статті досліджуються структурні взаємозв"язки інформації у системі мережевих комунікацій; визна чаються й характеризуються унікальні властивості інформації у мережевому середовищі. The article investigates the structural relationships of information ...
1345556
  Світлична С.О. Трансформація інформаційно-бібліографічної діяльності в умовах сучасного освітнього процесу // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 42-44
1345557
  Шипота Г.Є. Трансформація інформаційного забезпечення професійної комунікації фахівців в умовах розвитку медіакультури // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 96-103. – ISSN 2409-9805
1345558
  Танцюра І.М. Трансформація інформаційного коду в історії театру // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – C. 84-91


  У статті йдеться про поступову зміну інформаційного коду в культурі - від текстового до техно зображення, і її вплив на сучасний експериментальний театр. В статье речь идет о постепенном изменении информационного кода в культуре - от текстового к ...
1345559
  Казьміна Н.О. Трансформація історії в романі С. Кінга "Буря сторіччя" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 96-99. – (Філологічні науки ; № 2)
1345560
  Волянська-Савчук Трансформація кадрової політики на підприємстві в період кризи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 137-141. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
1345561
  Сошинська В. Трансформація каналів професійної комунікації в документно-інформаційній сфері // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 16-19. – ISSN 2076-9326
1345562
  Колташов В. Трансформація капіталізму: теоретичні засади та реальні перспективи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2011. – № 12 (98). – С. 3-5
1345563
  Зборовська К.Б. Трансформація категорій християнських цінностей у революційному марксизмі з точки зору Вишеславцева Б.П. // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 23-24
1345564
  Шаповал О.В. Трансформація кінообразності в контексті застосування цифрових технологій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.04 / Шаповал Олександра Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1345565
  Астаф"єв О. Трансформація класичного тексту як наративна стратегія масової літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 43-51. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті розкрито проблему трансформації класичного тексту в сучасній українській та російській літературі, описано механізми його варіацій та переробок. В статье раскрывается проблема трансформации классического текста в современной украинской и ...
1345566
  Ляшко Л.П. Трансформація класичної категорії "естетичне" в екологічній естетиці // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 89-91
1345567
  Мельник О.Є. Трансформація класичної філософської освітньої парадигми в контексті болонських декларацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 103-112
1345568
  Кравець С. Трансформація ключових компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанного сервісу в умовах інтернаціоналізації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 61-66. – ISSN 2308-4634


  У статті заявлено про необхідність трансформації структури та змісту ключових компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанного сервісу в умовах інтернаціоналізації. На основі вивчення досвіду зарубіжних країн та аналізу змісту ключових ...
1345569
  Маркова В.А. Трансформація книги в умовах інформаційного суспільства: культурологічний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 101-110. – ISBN 966-7352-66-8


  Спираючись на типологію суспільного розвитку Д. Белла та Е. Тоффлера розглядається трансформація книги при переході від однієї до іншої стадії: аграрної, індустріальної, постіндустріальної. Особлива увага приділяється розгляду тих процесів, що ...
1345570
  Єршова Л.М. Трансформація козацько-лицарських чеснот у виховних ідеалах української еліти ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 9-16. – (Педагогічні науки ; № 1 (24))


  Згадуються представники української інтелігенції: М. Драгоманов, О. Кістяківський, М. Грущевський, М. Костомаров та ін.
1345571
  МельничукД.О Трансформація колективних господарств у країнах Східної Європи (досвід, корисний для України) / МельничукД.О, В.П. Галушко, О.О. Олійник // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 182-184. – ISSN 2221-1055
1345572
  Поплавський М. Трансформація комунікаційних технологій в інформаційному просторі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 10-15


  Поширення технічних і технологічних інновацій визначило неоднозначні й нетривіальні форми соціокультурного розвитку. Поява нових технологій, формування єдиного інформаційного простору зумовили динамічні трансформації суспільства, значні соціокультурні ...
1345573
  Нестеряк Ю.М. Трансформація комунікаційного середовища у контексті сучасної медіаполітики України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Нестеряк Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 231 л. – Додатки: [42] л. – Бібліогр. : 198-230
1345574
  Нестеряк Ю.М. Трансформація комунікаційного середовища у контексті сучасної медіаполітики України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Нестеряк Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1345575
  Пахомов Ю.М. Трансформація конкурентоспроможності в умовах глобалізації та регіоналізації // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 7-11.
1345576
  Литвиненко В.М. Трансформація конкуренції в умовах інформаційної революції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 108-114


  В статті досліджено феномен інформації та її вплив на конкуренцію, розглянуто процес віртуалізації економіки. Аргументовано, що культура є чинником національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації. The phenomena of information and its impact ...
1345577
  Левенец А.Є. Трансформація конструктів особистісного досвіду у ході тренінгу розвитку життєвих цілей (за методом Дж. Келлі) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню особливостей динаміки значеннєвої картини світу учнів з різною сформованістю мотиву само актуалізації під впливом тренінгу розвитку життєвих цілей. З"ясовано, що формування мотиву само актуалізації супроводжується розвитком ...
1345578
  Кобезяк А. Трансформація конфесійної структури України на основі толерантності // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 212-220. – ISBN 966-7379-70-1
1345579
  Тарнавська Н. Трансформація концептів інноваційного розвитку економіки України / Н. Тарнавська, А. Пода // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 3). – С. 266-283. – ISSN 1684-906Х
1345580
  Швед О.В. Трансформація концепту "european" в суспільно-політичній думці повоєнной Британії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 692-697. – ISBN 966-581-481-8
1345581
  Максимова К. Трансформація концепту бісовщини в творах українських письменників 20-х років ХХ століття // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 183-188. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу проникнення і розвитку концепту бісовщини в українській літературі 20-х років XX сторіччя. Особлива увага в даному досліджені приділена трансформації концепту бісовщини, накладанню її на український грунт та подальшому ...
1345582
  Ягунов Дмитро Трансформація концептуальних засад діяльності служби пробації за рубежем // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблема наукових дискусій і практичних обговорень української моделі пробації, на нашу думку, полягає в тому, що пробація переважно сприймається у статичному контексті, як усталена й незмінна концепція. Проте спробуємо сфокусуватися на трансформації ...
1345583
  Ягунов Дмитро Трансформація концептуальних засад діяльності служби пробації за рубежем // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблема наукових дискусій і практичних обговорень української моделі пробації, на нашу думку, полягає в тому, що пробація переважно сприймається у статичному контексті, як усталена й незмінна концепція. Проте спробуємо сфокусуватися на трансформації ...
1345584
  Токовенко О.С. Трансформація концептуальних засад політичної науки у культурно-історичному контексті // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 65-70. – ISSN 2077-1800
1345585
  Шевцова Г.З. Трансформація концептуальних підходів до управління розвитком хімічної промисловості в контексті неоіндустріалізації // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 146-156. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1345586
  Король В. Трансформація концептуально-правових засад преференційного оподаткування суб"єктів інноваційної діяльності у Китаї // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 119-124.
1345587
  Баштанник В. Трансформація концепції національної держави в умовах розвитку інтеграційних процесів // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 10-27.
1345588
  Гладкий С.О. Трансформація кооперативного законодавства УСРР під впливом політики "воєнного комунізму" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 6-12. – (Право. Економіка. Управління)
1345589
  Виноградова Н.О. Трансформація корпоративних прав: проблеми господарсько-правового регулювання // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 22-25.
1345590
  Коржов О.Ю. Трансформація культури в епоху глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 51-59
1345591
  Дмитренко Г. Трансформація культури управління трудовим потенціалом організації у контексті необхідних модернізаційних змін в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 37-44 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1345592
  Петрова І.В. Трансформація культурних практик аристократії за часів "галантного" століття // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 81-89
1345593
  Виселко І.В. Трансформація культурних смислів у контексті аудіовізуальної комунікації : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Виселко Інна Вячеславівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 206 арк. – Бібліогр.: арк.183-206
1345594
  Виселко І.В. Трансформація культурних смислів у контексті аудіовізуальної комунікації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Виселко Інна Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1345595
  Гавеля Оксана Трансформація культурних цінностей в умовах функціонування конвергентної журналістики // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються психологічні установки сучасних споживачів інформації та можливості їхньої трансформації. Особлива роль відводиться дослідженню журналістської творчості, роботі в умовах конвергентного ньюсруму.
1345596
  Гавеля О.М. Трансформація культурних цінностей обдарованої особистості в сучасному суспільстві : автореф. дис. … д-ра культурології : 26.00.01 / Гавеля Оксана Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1345597
  Сидоренко Т.В. Трансформація культурно-дозвіллєвої діяльності публічних бібліотек Півдня України 90-х років ХХ ст. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 50-57. – ISSN 2409-9805
1345598
  Отрощенко Л.С. Трансформація курікулуму педагогічної освіти в умовах Болонського процесу: досвід європейських країн // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 73-77. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)


  Стаття присвячена актуальній проблемі реформування курікулуму педагогічної освіти, яке відбувається в кпаїнах ЄС в умовах розвитку єдиного простору педагогічної освіти.
1345599
  Подобівський В.С. Трансформація ландшафтів Гологоро-кременецького кряжу протягом ХІХ-ХХІ ст. // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 173-185


  У статті висвітлено результати комплексних історико-географічних та геоекологічних досліджень процесів освоєння природи регіону давнього заселення – Гологоро-Кременецького кряжу. Обґрунтовано алгоритм історико-географічного аналізу геоекологічного ...
1345600
  Даниленко В. Трансформація легенди про Дон Жуана в однойменному романі у віршах Дж. Байрона // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт. – Київ, 2010. – № 11. – С. 48-51
1345601
  Кшановський Р.О. Трансформація лицарського стану в Англії доби Едуарда ІІІ: соціально-політичний, економічний і військовий аспекти // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 125-138. – ISSN 2313-5603
1345602
  Косик Оксана Іванівна Трансформація ліпід-пігментних компонентів фотосинтетичних тканин Triticum aestivum L. за умов свинцевого навантаження : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Косик О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1345603
  Косик Оксана Іванівна Трансформація ліпід-пігментних компонентів фотосинтетичних тканин Triticum aestivum L.за умов свинцевого навантаження : Дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.12. / КНУТШ; Косик О.І. – Київ, 2003. – 178л. – Бібліогр.: л. 143-178
1345604
   Трансформація ліпід-пігментного комплексу проростків Triticum Aestivum за патогенезу / С.В. Фомаїді, О.О. Панюта, В.Н. Белава, Н.Ю. Таран // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 90-90
1345605
  Степчук Ю. Трансформація літературно-критичного світогляду Михайлини Коцюбинської // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 56-58
1345606
  Брінцева О. Трансформація людського капіталу в контексті зміни змісту праці в новій економіці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 46-49 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-6912
1345607
  Пленюк М. Трансформація майнових прав на нерухоме майно як юридичний факт - підстава виникнення права власності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 57-61. – ISSN 2308-9636
1345608
  Реутов В.Є. Трансформація макрорегіональних економічних механізмів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 4-7 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
1345609
  Литовченко І.В. Трансформація масової культури в умовах інформатизації / І.В. Литовченко, Ю.С. Іванова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 80-85. – ISSN 2077-1800
1345610
  Брадов В.В. Трансформація медіасистеми як фактор зародження ринкових відносин // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 163-177. – ISBN 978-617-7009-23-7
1345611
  Салига П.Г. Трансформація мережевих електронних журналів як явища масової комунікації : автореф. дис. .. канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Салига Павло Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1345612
  Салига П.Г. Трансформація мережевих електронних журналів як явища масової комунікації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Салига Павло Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 255 л. – Додатки: л. 219-255. – Бібліогр.: л. 180-218
1345613
  Олабин О.В. Трансформація методів державного управління в умовах переходу від авторитарного режиму до демократичного // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 57-60. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміст методів державного управління в умовах авторитарного та демократичного режимів. Визначені основні критерії трансформації методів державного управління в процесі переходу від авторитарного до демократичного режиму. Проанализировано ...
1345614
  Воротинський В.В. Трансформація методів політичної маніпуляції як наслідок зміни уподобань користувачів мережі Інтернет // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 19-28
1345615
  Рабінович П. Трансформація методології вітчизняного праводержавознавства: досягнення і проблеми // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.20-26. – ISBN 966-667-078-Х
1345616
  Комаха Л.Г. Трансформація методологічних образів науки в логічних доказах постпозитивізму // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 34. – С. 144-151. – ISSN 2075-1443
1345617
  Швабій К.І. Трансформація методологічних підходів до аналізу фінансових інвестицій : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 103-107. – Бібліогр.: 8 назв
1345618
  Денисенко К Трансформація механізмів геостратегії Франції у 90-х роках XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1345619
  Данилова Ю.Ю. Трансформація механізмів ринку банківських послуг ЄС в умовах виходу з системної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 139-140
1345620
  Школьний О.О. Трансформація механізмів управління системою аграрних ринків у Великобританії // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 143-148
1345621
  Короткевич О.В. Трансформація механізму оподаткування прибутку підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1345622
  Круш П.В. Трансформація механізму регулювання глобальної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 43-50.
1345623
  Серажим Ю.В. Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Серажим Юліан Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 215 л. – Бібліогр.: л. 184-215
1345624
  Серажим Ю.В. Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Серажим Юліан Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1345625
  Войтов С.Г. Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Войтов Сергій Геннадійович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 242 л. – Додатки: л. 204-242. – Бібліогр.: л. 180-203
1345626
  Войтов С.Г. Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Войтов Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
1345627
  Стаканов Р.Д. Трансформація міграційних потоків у Румунії в XXI ст. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1345628
  Відякіна М.М. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні еономічні відносини / Відякіна М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 232л. + Додатки : л.189-205. – Бібліогр. : л.206-232
1345629
  Відякіна М.М. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.02. - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Відякіна Марія Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Ббібліогр.: 15 назв
1345630
  Проць Н. Трансформація міжбюджетних відносин в умовах реалізації бюджетної реформи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 140-150. – ISSN 1818-5754
1345631
  Кучмій О.П. Трансформація міжкультурного співробітництва в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 47-51.
1345632
  Білоус А.О. Трансформація міжнародної управлінської діяльності компаній залізничного машинобудування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Білоус Артем Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – 212 арк. – Додатки: арк. 202-212. – Бібліогр.: арк. 171-201
1345633
  Білоус А.О. Трансформація міжнародної управлінської діяльності компаній залізничного машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Білоус Артем Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
1345634
  Малиняк Б. Трансформація місцевих бюджетів в ефективне джерело зростання суспільного добробуту // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 73-85. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1345635
   Трансформація місцевих фінансів пост-конфліктних територій на засадах фіскальної децентралізації : монографія / [Н.Ю. Рекова та ін.] ; за заг. ред. проф. Н.Ю. Рекової ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 301 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 235-263. – ISBN 978-966-379-822-6
1345636
  Вітер І. Трансформація місця та ролі держави в умовах глобалізації розвитку // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.30-38. – ISBN 966-654-102-5
1345637
  Буйських Юлія Трансформація міфологічних уявлень українців у сучасному суспільстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 225-230


  У статті розглянуто трансформацію традиційних міфологічних уявлень українців на прикладі найбільш поширених, характерних для всієї території України образів – знахаря, відьми, "ходячого" небіжчика, домовика. Автор робить висновок, що ці образи, хоча і ...
1345638
  Чистяк Д. Трансформація міфологічного інтертексту "Шакунтали" Калідаси й "Пелеас і Мелісанді" Моріса Метерлінка // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 12-23. – ISBN 978-2-919320-35-6
1345639
  Чистяк Д.О. Трансформація міфологічного інтертексту "Шякунтали" Калідаси у "Пелеасі і Мелісанді" М. Метерлінка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 540-545. – (Б-ка Ін-ту філології)
1345640
  Якименко Оксана Трансформація міфу про вічне повернення у повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1345641
  Якименко О. Трансформація міфу про вічне повернення у повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – ISSN 0130-5263
1345642
  Лихоманова Н.О. Трансформація міфу про Орфея у романі Юрія Андруховича "Перверзія" // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 112-121
1345643
  Астаф"єв Олександр Трансформація міфу чи міф трансформації? : [рецензія] / Астаф"єв Олександр, Ляшенко Олеся
1345644
  Дука А.П. Трансформація моделі промислової політики задля забезпечення економічного розвитку України / А.П. Дука, Залевська-Шишак // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 32-35. – ISSN 1728-6220
1345645
  Пількевич А.Л. Трансформація моделі соціально-економічного устрою збройних сил Риму (кінець II ст. до н.е. - 117 р.н.е.) : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Пількевич А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 204л. – Бібліогр. : л.174-204
1345646
  Карасьова Ю.М. Трансформація мотиваційного механізму трудової діяльності в транзитивній економіці Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 142-147. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1345647
  Поліщук К.О. Трансформація навику взаємодії із інформаційним простором: мислений запит в Google // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 48-50
1345648
  Стеченко Д. Трансформація навчальної дисципліни "Розміщення прдуктивних сил і регіоналистика" // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С34-41. – ISSN 1682-2366
1345649
  Костицький М.В. Трансформація назви науки, що забезпечує психологічну сторону юридичної діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 23-29.
1345650
  Озимчук О. Трансформація назви та змісту ранньосередньовічних титулів // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 103-107. – ISSN 2519-1942
1345651
  Майданець-Баргилевич Трансформація народної культури у творах митців першої третини ХХ століття // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 244-252. – ISSN 2078-0133
1345652
  Подопригора М.А. Трансформація насильства як складової організації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 128. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1345653
  Говорун Д. Трансформація НАТО середини 90-х років і наслідки для країн Центрально-Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 22-24.
1345654
  Хилько О.Л. Трансформація НАТО та Україна у контексті побудови нової системи європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 34-39. – (Європейські дослідження)
1345655
   Трансформація наукових напрямів кафкдри загальної гігієни ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" в історичному векторі / Е.М. Білецька, Н.М. Онул, Т.А. Головкова, О.В. Антонова, Т.Д. Землякова, В.І. Главацька, О.В. Безуб, Д.М. Горбачов, Ю.В. Барніч // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 320-329
1345656
  Захаров В.С. Трансформація наукових підходів до визначення фінансового забезпечення підприємств в умовах глобалізації світової економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 103-107. – ISSN 2306-6814
1345657
  Єгоров І.Ю. Трансформація наукових систем в країнах Центральної та Східної Європи: можливі уроки для України // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 1. – С . 26-33. – ISSN 1815-2066
1345658
  Яцків Я.С. Трансформація наукової системи України протягом 90-х років XX століття: період переходу до ринку / Я.С. Яцків, Б.А. Маліцький, С.Г. Бублик // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 6. – С. 6-14. – ISSN 1815-2066
1345659
  Дробот М.В. Трансформація нацистської політики Третього Рейху в сфері релігійного життя Німеччини в 20-ті - 40-і роки XX ст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (107), березень. – С. 133-139. – ISSN 2077-1800
1345660
  Матвєєва В.Ю. Трансформація національних інтеграційних пріоритетів в умовах глобальної фінансово-економічної кризи // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 42 : Экономические науки. – С. 81-87
1345661
   Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні виклики і загрози: досвід України та НАТО : зб. матеріалів міжнар. конф. 19 верес. 2012 р. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд. В.Ю. Цюкало, М.О. Паламарчук, В.О. Семененко ; за ред. К.А. Кононенка]. – Київ : НІСД, 2013. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 4). – ISBN 978-966-554-207-0
1345662
  Воропаєва Т. Трансформація національної ідентичності громадян України (1991-2001 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-17. – (Українознавство ; Вип. 6)


  Представлено основні результати та аналіз даних дослідження процесів трансформації національної ідентичності в Україні. Розглянуті системи соціальної ідентичності та змістовне наповнення ідентифікаційних пріорітетів громадян України.
1345663
  Костючок П. Трансформація національної ідентичності українців Карпат у роки Першої світової війни // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 163-169. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1345664
   Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (23 листоп. 2016 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. фінансів і банківської справи [та ін.] ; [редкол.: Варцаба В.І. та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2016. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1345665
  Богдан Т.П. Трансформація національної системи контролю руху капіталів в умовах реформування міжнародної фінансової архітектури // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 18-32 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
1345666
  Шандрук С.М. Трансформація національної стратегії економічного розвитку Республики Сінгапур у глобальних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 87-90. – Бібліогр.: 6 назв
1345667
  Воропаєва Т. Трансформація національної та європейської ідентичності громадян України (1991-2011): ціннісний вимір // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 291-296. – ISBN 978-96602-6551-6
1345668
  Щербак О.Г. Трансформація НБСЄ як важливий фактор становлення нової структури архітектури європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 61-70
1345669
  Іванова І.І. Трансформація неокорпоративізму в країнах Скандинавії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 475-483
1345670
  Кузьміна К.А. Трансформація номіналізації в англо-українському перекладі : Методичні рекомендації / К.А. Кузьміна; КНУТШ; Інститут філології. – Київ, 2006. – 55c.
1345671
  Кузьміна Катерина Анатоліївна Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Кузьміна К.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 227л. + Додатки: л.222-227. – Бібліогр.: л.194-221
1345672
  Кузьміна Катерина Анатоліївна Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Кузьміна К.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1345673
  Іванова Н. Трансформація номіналізації структури речення при перекладі роману І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців" англійською мовою // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 134-139. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1345674
  Галюк С.Є. Трансформація норм мусульманського права у законах сучасних арабських держав // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 55-62. – (Юридична ; Вип. 1)
1345675
  Луць Л. Трансформація нормативної частини сучасної правової системи України - вимога часу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.117-121. – ISSN 0132-1331
1345676
  Хаєцька А. Трансформація образу Аполлона в поезії Галі Мазуренко // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 109-112. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1345677
  Ткаченко Т. Трансформація образу Гайдамаки в українській літературі (поема Т. Шевченка "Гайдамаки" та оповідання В. Підмогильного "Гайдамака") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 194-200


  У статті розглядається трансформація образу гайдамаки в українській літературі ХІХ-ХХ століть на матеріалі поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" й оповідання В. Підмогильного "Гайдамака". Зокрема, визначаються формальні та змістові домінанти, значення ...
1345678
  Антофійчук В. Трансформація образу Іуди Іскаріота в українській літературі ХХ століття
1345679
  Колкутіна В. Трансформація опозиційних структур у ранній творчості Т.Г. Шевченка / В. Колкутіна, М. Іскова // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 104-113. – ISBN 978-966-8906-60-2
1345680
  Пекарчук В.М. Трансформація органів державної влади України у сфері виконання покарань: тенденції 1990-2000-х років // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 20-25. – ISSN 2312-1831
1345681
  Леонов В.В. Трансформація організації Північноатлантичного договору - вимога часу // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.36-44
1345682
  Ібрагімов Е.Е. Трансформація організаційних знань у системі стратегічного планування розвитку підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 59-64. – ISSN 0321-0499
1345683
  Бараш Ю.Н. Трансформація організаційної структури Збройних Сил України на сучасному етапі / Ю.Н. Бараш, А.Г. Шевцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 21-28.
1345684
  Жицька Н. Трансформація органічної речовини в підстилках листяних насаджень Черкаського регіону / Н. Жицька, О. Ханенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-44. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сезонну динаміку розкладання лісових підстилок п"яти типів штучних насаджень, різних за складом порід. На основі розрахованих значень опадо-підстилкових коефіцієнтів (ОПК), порівняно швидкість мінералізації підстилок цих насаджень. Зроблено ...
1345685
  Гетманенко В.А. Трансформація органічної речовини компостів у процесі біоконверсії за даними іч-спектроскопії / В.А. Гетманенко, М.А. Папірний // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 93-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
1345686
  Гавриленко В.С. Трансформація орнітокомплексів природного ядра і суміжних територій біосферного заповідника "Асканія-Нова" / В.С. Гавриленко, М.А. Листопадський // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2016. – Т. 18. – С. 98-115. – ISSN 1682-2374
1345687
  Касьянов Д. Трансформація освіти в контексті вимог нанотехнологічного розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 52-58. – ISSN 2078-1016


  Проаналізовано трансформаційні процеси в системі освіти в контексті підвищення її ролі до навчання та діяльності згідно з вимогами нанотехнологічного розвитку.
1345688
  Касьянов Д.В. Трансформація освіти в контексті вимог нанотехнологічного розвитку // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 219-222. – ISSN 2076-1554
1345689
   Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність : матеріали Міжнар. наук.-творч. конф., [2-3 трав. 2012 р.] / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів кульутри і мистецтв, Ін-т післядиплом. освіти [та ін. ; редкол.: Чернець В.Г. (голова), Бойко В.І., Редя В.Я. та ін.]. – Одеса ; Київ ; Варшава, 2012. – 245, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-452-100-7
1345690
  Щубелка Н.В. Трансформація освіти як явища сучасної культури : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.10 / Щубелка Н.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 16л.
1345691
  Щубелка Наталія Володимирівна Трансформація освіти як явища сучасної культури (філософський аналіз) : Дис... канд. філос.наук: 09.00.10 / Щубелка Наталія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 169л. – Бібліогр.:л.155-169
1345692
  Павлова О. Трансформація освітніх стратегій у некласичній естетиці // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 159-168
1345693
  Сухина О.В. Трансформація освітніх стратегій у постмодерному дискурсі // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 233-235
1345694
   Трансформація освітньої політики // Як домогтися досконалості в освіті / Тімар Томас, Кірп Дейвід. – Львів : Літопис, 2004. – С. 11-12. – ISBN 966-7007-96-3
1345695
  Простибоженко О.С. Трансформація особистого майна одного з подружжя у спільне майно їх обох: проблеми правозастосовної практики // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (38). – С. 156-164. – ISSN 2310-6166
1345696
  Пішак О.В. Трансформація особистості у глобалізованому світі як неминуча вимога сьогодення // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 189-195. – ISSN 2312-4342
1345697
   Трансформація парадигми підготовки сучасного інженера - императив інноваційної економіки / Ф. Якубов, У. Абдулгазіс, А. Большаков, О. Марковська // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 36-43. – ISSN 1682-2366


  Констатується необхідність трансформації парадигми освіти в напрямку підвищення рівня вінахідницької підготовки як безумовного чинника створення ефективних інновацій, які є основою економіки знань.
1345698
  Кульчицький Б. Трансформація парадигми теорії діяльності у контексті цивілізаційного вектору сучасних економічних систем (проблеми методології) / Б. Кульчицький, Н. Холод // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 21-25. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1345699
  Савицька І.М. Трансформація парадигми філософії освіти в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 60-63. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687


  Ці проблеми знайшли своє відображення в науковому доробку вітчизняних вчених, зокрема Л.В. Губерського, В.Г. Кременя, В.П. Андрущенка та інш.
1345700
  Грицанчук О.О. Трансформація перестановки присудка в англо-українському художньому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 176-181
1345701
  Набок Р. Трансформація підходів до банківського нагляду: від складного - до надійного // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 46-49
1345702
  Шевченко О. Трансформація підходів дослідження глобальних проблем сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті розкривається зміст сучасних наукових підходів дослідження глобальних проблем людства, зокрема глобальної зміни клімату. Розглянуто концепції "меж зростання" та "сталого розвитку", як базових наукових підходів осмислення та врегулювання ...
1345703
  Семенов Г.А. Трансформація підходів у теорії інноваційного менеджменту у підприємств / Г.А. Семенов, Ю.М. Богдан // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 215-220. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1345704
  Музика О. Трансформація підходів щодо визначення бюджету // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.42-47. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1345705
  Яроцький П.Л. Трансформація пізньопротестантських конфесій в незалежній Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – C. 77-84


  Розглядаються особливості інституалізаційних процесів в конфесіях пізнього протестантизму в контексті їх розвитку від "заборонених сект" до правової легітимізації, оцерковлення і активного входження в громадянське життя. Розкрито духовний і суспільний ...
1345706
  Чаплик К. Трансформація пісенного фольклору лемків в умовах переселення // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 249-256. – ISBN 978-96602-6551-6


  У статті розглянуто найтиповіші трансформації новозібраного пісенного фольклору лемків порівняно з транскрипціями вчених XIX-XX ст. установлено, що в ситуації переселення нові записи лемківських пісень мають схильність до редукції словесного тексту, ...
1345707
  Русін Р.М. Трансформація пластичного образу в європейській культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається процес трансформації тілесності у пластичному образі на основі аналізу античної скульптури, пластики Середньовіччя, Відродження та Нового часу. In the article the process of transformation of corporealness is examined in plastic ...
1345708
  Ємельяненко К.О. Трансформація повноважень органів місцевого самоврядування в процесі їх реформування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 269-283. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1345709
  Прищак М. Трансформація поглядів на сутність та зміст поняття духовності в педагогічній спадщині Я. Чепіги // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 70-73. – ISSN 0131-6788
1345710
  Музика Е.В. Трансформація погляду християнських філософів на багатство у європейському контексті // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 96-97
1345711
  Андріяш М.М. Трансформація податкових систем країн "східного партнерства" як чинник європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 130-141. – ISSN 2308-6912


  Дана стаття присвячена поступальному руху країн-партнерів зовнішньополітичної ініціативи Європейського Союзу - "Східного партнерства" на шляху євроінтеграції, що набуло особливої актуальності в умовах ратифікації та імплементації угод про асоціацію. ...
1345712
  Андріяш М.М. Трансформація податкових систем східноєвропейських країн в умовах асоціації з ЄС (на прикладі України, Грузії та Молдови) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Андріяш Микола Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 286 арк. – Додатки: арк. 247-286. – Бібліогр.: арк. 207-246
1345713
  Андріяш М.М. Трансформація податкових систем Східноєвропейських країн в умовах асоціації з ЄС (на прикладі України, Грузії та Молдови) : автореф дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Андріяш Микола Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1345714
  Андріяш М.М. Трансформація податкової політики країн Європейського союзу у посткризовий період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 176-188. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються основні напрями податкових трансформацій та динаміка міждержавного співробітництва у податковій сфері в рамках Європейського союзу в умовах посткризового періоду та поглиблення глобалізації світової економіки. Проаналізовані ...
1345715
  Соскін О.І. Трансформація податкової системи в контексті формування сучасної економічної моделі України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 7-14. – ISSN 1728-6220
1345716
  Гончаренко Н.І. Трансформація податкової системи у країнах Східної Європи: на прикладі Угорщини, Чехії та Польщі / Н.І. Гончаренко, Д.В. Сурін, Р.М. Доля // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 28-33. – ISSN 2222-4459
1345717
  Ігнатишин М.В. Трансформація податкової системи України в / М.В. Ігнатишин, В.Р. Луник // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 169-177. – ISSN 2311-8164
1345718
  Дацко О.І. Трансформація податкової системи України та тенденції податкових надходжень // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 138-148
1345719
  Деркач Л. Трансформація подорожі міфологічного героя у структурі наративної моделі "Міста" В.Підмогильного
1345720
  Заярна І. Трансформація поетичної мініатюри у просторі російської постмодерністської поезії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 59-70. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті розглянуто особливості функціонування поетичної мініатюри в сучасній постмодерністській поезії, досліджено збереження традиційних жанрових складників у різновидах філософської мініатюри, виокремлено основні вектори модифікації мініатюри у ...
1345721
  Черенков А.В. Трансформація показників родючості чорнозему типового за різних систем удобрення у сівозміні / А.В. Черенков, В.І. Чабан, О.Ю. Подобед // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 37-42 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0372-8498
1345722
  Кампо В.М. Трансформація політики інтелектуальної власності в Україні: реальні проблеми і перспективи // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 49-53. – ISBN 978-617-7363-04-9
1345723
  Метельова Т.О. Трансформація політики пам"яті в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 134-153
1345724
  Козьма Василь Трансформація політичних інститутів в умовах демократизації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Американський соціолог Д. Белл у праці "Кінець ідеології", яка вийшла друком 1960 року, проголосив тезу про те, що політичні ідеології, призначенням яких є мобілізація суспільних груп заради суспільних змін і які апелюють до мета цінностей, втрачають ...
1345725
  Козьма Василь Трансформація політичних інститутів в умовах демократизації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Американський соціолог Д. Белл у праці "Кінець ідеології", яка вийшла друком 1960 року, проголосив тезу про те, що політичні ідеології, призначенням яких є мобілізація суспільних груп заради суспільних змін і які апелюють до мета цінностей, втрачають ...
1345726
  Бунецький Л. Трансформація політичних інститутів у державах транзитивного типу: теоретичний аспект аналізу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-31. – ISSN 0868-8117
1345727
  Михальченко М. Трансформація політичних інститутів України: новітні проблеми й тенденції / М. Михальченко, О. Михальченко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 6 (339). – С.22-24
1345728
   Трансформація політичних інститутів України: проблеми терії і практики / [М.І. Михальченко та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 437, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 404-437. – ISBN 978-966-02-8036-6
1345729
  Чугуй Т.О. Трансформація політичних процесів у Волинському князівстві упродовж XI - XII століть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 13-21. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1345730
  Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти : [монографія] / Тетяна Ляшенко ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД, 2011. – 288, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-02-6286-7
1345731
  Скриль С.А. Трансформація політичних систем Латвії, Литви та Естонії в умовах інтеграції в європейське співтовариство // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 146-152
1345732
   Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції : 8 - 9 лютого 2006 року. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – 364 с. – ISBN 966-660-284-9
1345733
  Кожухар О.І. Трансформація політичних структур в постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 170-178. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1345734
  Бурдяк В.І. Трансформація політичного режиму в Румунії: труднощі початку переходу до демократії // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 87-105. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1345735
  Жеребко А.В. Трансформація політичного режиму в сучасній Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 198-209. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1345736
  Кіслов Д.В. Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом : автореф. ... канд. політ. наук : 21.01.01 / Кіслов Д.В. ; Рада нац. безпеки і оборони України; Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
1345737
  Штука І.А. Трансформація політичної еліти сучасної України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 447-453. – ISSN 2076-1554
1345738
  Коломієць О.В. Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і шляхи вирішення : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Олег Валерійович Коломієць; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1345739
  Ольховой І.О. Трансформація політичної системи країн півдня Африки під впливом геополітичних чинників / І.О. Ольховой, І.Г. Савчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 281-288


  Викладено головні риси сучасної структури політичних систем країн Півдня Африки, проаналізовані існуючи гілки влади та судової системи, на прикладі Лесото, ПАР,Свазиленду Изложено основные черты современной структуры политических систем стран Юга ...
1345740
  Добровольська А.Б. Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 178-193. – ISBN 978-966-02-7888-2
1345741
   Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах европейської інтеграції : Тези виступів на конференції. Львів, 7-8 листопада 2003 року. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 208с.
1345742
  Ніколаєва М.І. Трансформація політичної системи України: інституціональний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 10-17. – ISBN 966-628-108-8
1345743
  Гриценко І.С. Трансформація поліцейського права в адміністративне право // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 18-20. – ISBN 978-966-667-624-8
1345744
  Мацибок-Стародуб Трансформація поняття "Гріх" у трилогії "Метелики на шпильках" Ірини Вільде // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті проаналізовано окремі аспекти православного світогляду, представлені в циклі ранніх повістей Ірини Вільде, зокрема розглянуто особливості зображення письменницею такого поняття, як гріх. Досліджено усвідомлення головним персонажем трилогії ...
1345745
  Прокіп А.В. Трансформація поняття "енергетична безпека" в контексті формування суспільства сталого розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 76-80
1345746
  Вілков В.Ю. Трансформація поняття "нація": політико-філософська модель реконструкції Юргена Габермаса // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 137-148
1345747
  Климко Т.Ю. Трансформація поняття "необоротні активи" у податковому законодавстві України / Т.Ю. Климко, В.А. Зуб // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 101-107. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1345748
  Лохман Н. Трансформація поняття "соціально-економічний розвиток підприємства" в умовах посиленої конкуренції / Н. Лохман, О. Корнілова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 22-30. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1345749
  Ломачинська І.М. Трансформація поняття святості в православній і чернечій традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 178-182. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Досліджується трансформація візантійського поняття святості в українській православній традиції.
1345750
  Скибицька Ю.В. Трансформація постмодерної поетики в драматургічній творчості Неди Нежданої // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті на матеріалі п"єс Неди Нежданої продемонстровані трансформаційні зміни в творчості письменниці, а також зроблено спробу, незважаючи на присутність в аналізованих драматичних творах окремих елементів постмодерної поетики, довести їх ...
1345751
  Скибицька Ю.В. Трансформація постмодерної поетики української драми межі XX-XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Скибицька Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1345752
  Скибицька Ю.В. Трансформація постмодерної поетики української драми межі XX-XXI століть : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Скибицька Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 182-199
1345753
  Сириця Г. Трансформація пострадянських суспільств: суперечності і проблеми розвитку // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.112-121. – ISBN 966-7653-05-3
1345754
  Чиналієва І. Трансформація пострадянського правового простору: систематизація принципів цивільно-процесуального права // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 200-204
1345755
  Херувімова Т. Трансформація права особи на захист здоров"я в аспекті захисту інтелектуальної власності відповідно до права СОТ / Т. Херувімова, І. Половець // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 43-50
1345756
  Крисюк Ю. Трансформація правового менталітету крізь призму еволюції основних соціальних цінностей в західноєвропейській і українській правовій традиції // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 22-26
1345757
  Головашевич О.О. Трансформація правового регулювання обліку фізичних осіб-платників податків // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 15-18
1345758
  Лазор А.О. Трансформація правового статусу радного у Польщі: концептуальні засади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 135-138. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1345759
  Войтанович О. Трансформація правової ідеології в Україні в контексті підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 20-25. – ISSN 2308-9636
1345760
   Трансформація правової системи України: євроінтеграційний вимір / [В.Д. Гвоздецький та ін.] ; за заг. ред. В.Д. Гвоздецького ; М-во внутр. справ України, Акад. упр. МВС. – Київ : Логос, 2009. – 377, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-108-1
1345761
  Гром"як Р.Т. Трансформація предметності літературної критики в Україні протагом ХХ ст. // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 11-16. – ISBN 978-966-171-217-0
1345762
  Диса К. Трансформація представлення Києво-Могилянської академії у путівниках другої половини XIX - початку XX ст // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 267-281. – ISBN 978-966-2410-77-8
1345763
  Сенюта І. Трансформація презумпції незгоди в презумпцію згоди // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Тенденції національного нормотворення".
1345764
  Цісак В. Трансформація преси в Польші і Україні в контексті суспільних змін (1989-1999 рр.) : Автореф...док.філолог.наук:10.01.08 / Цісак В.;КНУТШ. – 42с. – Бібліогр.:с.36-38
1345765
  Бордун О.Ю. Трансформація прикордонної транспортної інфраструктури в контексті розвитку туризму з країнами сусідами Західноукраїнського регіону / О.Ю. Бордун, Л.І. Котик // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 193-200


  В статті аналізується сучасний стан прикордонної інфраструктури західно-українського прикордоння, тобто пункти пропуску через державний кордон в розрізі країн сусідів першого порядку. На основі проведених досліджень сформульовані основні стратегічні ...
1345766
  Вишневський В.І. Трансформація припливу води у Канівському водосховищі // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 66-71. – Бібліогр.: 3 назви
1345767
  Медведюк Людмила Григорівна Трансформація природи мистецтва та літератури в новітньому часі : Дис...канд.філологічних наук:10.01.05 / Медведюк Людмила Григорівна; НАНУ;Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 197с. – Бібліогр.:с.174-197
1345768
  Медведюк Л.Г. Трансформація природи мистецтва та літератури в новітньому часі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук :10.01.05 / Медведюк Людмила Григорівна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1345769
  Мельник Ю. Трансформація природи міжнародного ринку послуг в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 144-152. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1345770
  Кушнір С. Трансформація природно-ресурсної сфери% передумови, проблеми та пріоритети // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 55-57. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1345771
  Чекалюк В.В. Трансформація проблеми самоідентифікації українців на шпальтах газети "Свобода" у період із середини 40-х до кінця 90-х років ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 71-77.


  Простежено трансформацію розвитку проблеми ідентифікації українців на шпальтах газети "Свобода" від середини 40-х до кінця 90-х рр. XX ст. The transformation of identification of Ukrainian nation in newspaper "Svoboda" from the middle of fortieth to ...
1345772
  Дєдяєва Ірина Петрівна Трансформація проблеми свободи у структуралізмі: компаративний аналіз філософських вчень К.Леві-Стросса та М.Фуко : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Дєдяєва І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1345773
  Дєдяєва Ірина Петрівна Трансформація проблеми свободи у структуралізмі: компаративний аналіз філософських вчень К.Леві-Стросса та М.Фуко : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Дєдяєва І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 173л. – Бібліогр.: л.161-173
1345774
  Нікітін Д.Ю. Трансформація прокуратури України у напрямку підтримання державного обвинувачення та протидії злочинності в бюджетній сфері // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 169-177. – ISSN 2222-5374
1345775
  Чорний С.Г. Трансформація протидефляційної стійкості грунту в контексті сучасних змін клімату / С.Г. Чорний, О.М. Хотиненко, А.В. Волошенюк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 49-54 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
1345776
  Ільїч Л.М. Трансформація професійно-технічної освіти в Україні: об"єктивні передумови та пошук шляхів підвищенння якості освітніх послуг // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – С. 206-216. – ISSN 2410-4752


  Стаття присвячена дослідженню трансформації системи професійно-технічної освіти.
1345777
  Верхоглядова Н.І. Трансформація процесу формування людського капіталу в умовах сучасних структурно-інноваційних перетворень в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.55-58. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1345778
  Менжулін Вадим Ігорович Трансформація психоаналітичної концепції міфа : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.05 / Менжулін Вадим Ігорович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 167л. – Бібліогр.:л.157-167
1345779
  Менулін В.І. Трансформація психоаналітичної концепції міфа. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Менулін В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 25л.
1345780
  Ткаченко Н.Б. Трансформація публічних закупівель в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 123 -138 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
1345781
  Трофименко М. Трансформація публічної дипломатії Європейського Союзу в умовах глобалізації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 301-308. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
1345782
  Ілюк Т. Трансформація публічної дипломатії Росії в контексті гібридної війни: діяльність "Росспівробітництва" // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 237-249. – ISBN 978-966-97599-1-7
1345783
  Ілюк Т.В. Трансформація публічної та культурної дипломатії Росії на сучасному етапі: діяльність "Росспівробітництва" // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 19-32. – ISBN 978-966-02-8033-5
1345784
  Макаренко Є.А. Трансформація регіональних безпекових стратегій США: прикладні дослідження // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 172-194. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1345785
  Бавико О.Є. Трансформація регіонального економічного простору в умовах формування мережевої економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 156-161. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1345786
  Реутов В.Є. Трансформація регіональної конкурентоспроможності України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 7-10
1345787
  Проскуріна Н.М. Трансформація регіональної промислової політики когнітивно-інформаційного типу // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 17-24. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1345788
  Лященко А.В. Трансформація реклами в умовах нових економічних відносин інформаційного суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 193-197. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
1345789
  Петлякова М.І. Трансформація релігійних заборон в сучасному світі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 101-103
1345790
  Ломака І.І. Трансформація релігійної свідомості: джерела, історичні умови, соціокультурні фактори // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 692-699. – ISSN 1563-3349
1345791
  Багмет О.Б. Трансформація рельєфу в районах гідротехнічного будівництва (Дніпровський каскад водосховищ) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 77-83. – ISSN 0868-6939


  Створення Дніпровського каскаду водосховищ спричинило масштабну трансформацію природного рельєфу та істотно вплинуло на хід екзогенних процесів. В умовах зростання техногенного навантаження на рельєф моніторинг та прогноз розвитку екзогенних процесів ...
1345792
  Турчин В.В. Трансформація репрезентації дизайн-об"єкта: друга половина XX - початок XXI століття / В.В. Турчин, О.М. Шапаренко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 165-169


  Статтю присвячено трансформації репрезентації дизайн-об’єкта в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. На прикладі об.єктів мистецтва і промислового дизайну ХХ століття з’ясовано причини виникнення та ознаки даного явища, а також його витоки у ...
1345793
  Грішнова О.А. Трансформація репродуктивної поведінки під впливом освітніх чинників / О.А. Грішнова, В.П. Думанська // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 72-80. – ISSN 2072-9480
1345794
  Петракова К.О. Трансформація реформ в українському суспільстві в умовах сучасних глобалізаційних викликів // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 243-249
1345795
  Филюк Г.М. Трансформація ринкових структур в умовах глобалізації : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Филюк Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 38 с. – Бібліогр.: 34 назви
1345796
  Комендант О.В. Трансформація ринку праці в глобальній інформаційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Комендант О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 241 л. + Додатки: л. 189-215. – Бібліогр.: л. 216-241
1345797
  Комендант О.В. Трансформація ринку праці в глобальній інформаційній економіці : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.02 / Комендант О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21с. – Бібліогр.: 17 назв
1345798
  Кравченко І. та інш. Трансформація ринку праці в контексті глобалізаційних процесів // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.164-168. – ISBN 966-654-102-5
1345799
  Гнибіденко І.Ф. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення / І.Ф. Гнибіденко, А.Д. Руснак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 83-93. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
1345800
  Мельник Н.Г. Трансформація рис національної ментальності в чумацькій пісенності // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 142-149


  У статті виявлено та систематизовано традиції та ознаки націонаціональної ментальності в чумацькому фольклорі. Аналіз чумацької пісенності дав можливість сформулювати поняття про психотип чумака.
1345801
  Савенко О. Трансформація різдвяного сюжету в декламації Памва Беринди // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 76-79. – ISSN 0236-1477
1345802
  Смирнова В.Г. Трансформація річок та річкових русел (на прикладі річкових водних об"єктів Полтавської області) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 109-116. – ISSN 2306-5680
1345803
  Радченко Л. Трансформація розуміння категорії шлюб за законодавством окремих держав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду проблематики правового регулювання шлюбних і подібних до шлюбу сімейних відносин у міжнародному сімейному праві, оцінці сучасного розуміння категорії "шлюб" за законодавством окремих зарубіжних держав та аналізу практики його ...
1345804
  Морозов А.Ю. Трансформація розуміння трансцендентного в контексті розвитку європейської культури // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 44-48. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1345805
  Бірюкова М.В. Трансформація ролі вищої освіти в епоху глобалізації // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.29-35.
1345806
  Фіалковська Н.О. Трансформація ролі держави в лібералістичній традиції // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 84-86
1345807
  Кучер Г.В. Трансформація ролі держави як джерела фінансування суспільного розвитку в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 27-31. – ISSN 2306-6806
1345808
  Крупка М. Трансформація ролі доходів місцевих бюджетів як інструменту бюджетного механізму в контексті децентралізації / М. Крупка, М. Кульчицький, В. Коваленко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
1345809
  Орловська Ю. Трансформація ролі інновацій у розвитку сучасної світової економіки / Ю. Орловська, С. Морозова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 60-66. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 42, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1345810
  Фогел Х. Трансформація ролі національної держави в сучасних міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 48-51
1345811
  Загороднюк Т. Трансформація російського та українського суспільства у концепціях Т.І. Заславської та Н.В. Паніної:порівняльний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 73-89. – ISSN 1563-3713


  У статті на основі порівняльного аналізу показано, що нормативно-особистісну концепцію Н.В. Паніної можна розглядяти як таку, що пояснює соціальну поведінку акторів трансформаційного процесу і рівень розвитку людського потенціалу трансформовуваного ...
1345812
  Одинець А.В. Трансформація свідомості у віртуальній реальності // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 41-45. – ISSN 2414-5823
1345813
  Мазур В. Трансформація світового досвіду в створенні інвестиційного механізму розвитку підприємств України в кризових умовах господарювання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 197-204. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Розкрито роль ризик-менеджменту в економічномі розвитку на сучасному етапі.
1345814
  Навроцька Н.А. Трансформація світового інвестиційного простору в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1). – С. 13-16. – ISSN 1728-6220
1345815
  Вишневська І. Трансформація світового порядку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 53-56.
1345816
  Матвєєва О.В. Трансформація світового порядку в умовах глобальних загроз та викликів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 113-119. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1345817
  Шапран О.С. Трансформація світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шапран Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222, [12] арк. – Додатки : арк. 222, [12]. – Бібліогр.: арк. 191-221
1345818
  Шапран О.С. Трансформація світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шапран Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1345819
  Диха М. Трансформація світової економіки в умовах глобальної інституціалізації та участь в ній України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 393-400. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1345820
  Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації / З.О. Луцишин. – Київ : "ДрУк", 2002. – 320с. – ISBN 966-95702-7-1
1345821
  Підвисоцький Р. Трансформація світової фінансової системи очевидна і незворотна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 14-17
1345822
  Чадюк М. Трансформація світогляду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)


  Побачила світ книжка професорки Єльського університету у Марсі Шор, присвячена Революції Гідності.
1345823
  Лукінова В. Трансформація світу античності в трагедіях В. Шекспіра "Антоній і Клеопатра" та Г. фон Клейста "Пентесілея" на рівні центральних жіночих образів // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 166-171. – ISSN 2307-2261
1345824
  Гайдай Л.І. Трансформація селянських господарств Правобережної України в процесі спеціалізації сільськогосподарського виробництва на початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.32-36
1345825
  Мельник Є.І. Трансформація семантики апелятивів вода і ріка в індоєвропейському мовному розвитку : наук.-метод. посібник для дослідників етимології гідронімів / Євген Мельник. – Дрогобич : Коло, 2013. – 34 с. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 32-33
1345826
  Мірошниченко Л. Трансформація середньовічного епічного сюжету у сучасній літературі : ("Беовульф" - "Грендель" Дж. Гарднера) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 311-315
1345827
  Олійник О. Трансформація символу світового дерева у просторовій площині українських народних чарівних казок // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 373-379
1345828
  Михалевич В.В. Трансформація символу центру в західноєвропейській культурі : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Михалевич В.В. ; Нац. музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв
1345829
  Монько Т.С. Трансформація системи бібліотечно-інформаційного забезпечення керівників органів і установ охорони здоров"я України. : Автореф... канд. пед.наук: 05.25.03 / Монько Т.С.; Київ. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 21л.
1345830
  Войтович Р. Трансформація системи державного управління в умовах глобальної інтеграції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 13-23
1345831
  Соболєва К.Ю. Трансформація системи державного управління в умовах децентралізації владних повноважень: очікування та реалії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 40-42. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні потенційні зміни у системі державного управління у зв"язку із переходом до децентралізованої системи розподілу владних повноважень. У зв"язку з цим ширше коло питань буде розглядатися саме органами місцевого ...
1345832
  Пилипчук В.Г. Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України / В.Г. Пилипчук, В.М. Брижко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 3 (90). – С. 36-50. – ISSN 1993-0909
1345833
  Макодзеба Т.С. Трансформація системи інформаційно-пропагандистського забезпечення Збройних Сил України на прикладі внутрішніх комунікацій НАТО / Т.С. Макодзеба, Р.В. Дужий, М.А. Бєлов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю.; члени редкол.: Бутвін Б.Л., Воробйов Г.П., Гавлічек П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (28). – С. 92-95. – ISSN 2311-7249
1345834
  Бутирська І. Трансформація системи методів управління соціальною політикою в Європейському Союзі // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 50-56. – ISSN 2519-4518
1345835
  Хатнюк Н.С. Трансформація системи місцевого оподаткування в Україні в умовах євроінтеграції // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 95-98. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
1345836
  Головко М.Й. Трансформація системи оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 48-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1345837
  Малімон В.І. Трансформація системи освіти в контексті сучасного філософсько–освітнього дискурсу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 220-223. – ISSN 2076-1554
1345838
  Окландер М. Трансформація системи поставок промислових підприємств : управління економікою: теорія і практика / М. Окландер, Н. Меджибовська // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 20-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1345839
  Цісак В. Трансформація системи преси в Україні та Польщі у 90-х роках. Чинники розвитку ринку друкованих ЗМІ // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 38-42. – ISBN 966-7181-44-8
1345840
  Кузьменко Ю.В. Трансформація системи професійної освіти фахівців із трудової підготовки в Україні у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 322-330. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  Окреслено зміни, що відбувалися в системі професійної освіти фахівців із трудової підготовки у 50-х рр. ХХ. - на початку ХХІ ст. в українських вузах.
1345841
  Приймак В. Трансформація системи соціального забезпечення в східних землях Німеччини в період канцлерства Гельмута Коля (1990-1998 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-47. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджуються головні зміни в системі соціального забезпечення в східних землях Німеччини в період 1990-1998 рр. Аналізуються основні здобутки та прорахунки у веденні соціальної політики. Показується, як нові види соціального страхування ...
1345842
  Голубчик Ганна Трансформація системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: організаційно-правові аспекти / Голубчик Ганна, Тищенко Тетяна // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 114-121
1345843
  Журба І.Є. Трансформація системи транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Журба Ігор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 58 назв
1345844
  Журба І.Є. Трансформація системи транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Журба Ігор Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – 487 л. – Додатки: л. 444-487. – Бібліогр.: Бібілогр.: л. 419-443
1345845
  Голян В.А. Трансформація системи фінансових відносин у лісовому секторі на засадах бюджетної економії та самоокупності / В.А. Голян, О.М. Шубалий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 81-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1345846
  Фролова Наталія Вікторівна Трансформація системи ціннісних орієнтацій на зламних етапах розвитку суспільства (психологічний аспект) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Фролова Наталія Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1345847
  Беззуб І. Трансформація сільських бібліотек в Україні в інформаційні, соціокультурі та комунікативні центри громад // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 439-460. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано актуальні питання сучасного функціонування сільської бібліотеки, створення й розвиток її нової моделі як соціально-комунікаційного центру, визначено роль у формуванні культурного та інформаційного простору місцевих громад.
1345848
  Барановський М. Трансформація сільського розселення на регіональному рівні (на прикладі Чернігівської області) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 27-32. – ISSN 2413-7154


  Обгрунтовано доцільність наукового аналізу трансформації системи сільського розселення Чернігівської області у пострадянський період. Проведено аналіз динаміки кількісного складу поселенської мережі та людності сільських населених пунктів регіону за ...
1345849
  Білоножко Є.П. Трансформація сім"ї в контексті глобальних змін у суспільстві в другій половині XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статі розглядається провідні теорії що пояснюють трансформаційні процеси, що відбулися в суспільстві та у родино-шлюбних відносинах. The article deals with main theories, which try to clarify modern transformational process in the society and in the ...
1345850
  Головчак В.Ф. Трансформація складових геосистем у процесі природокористування на Калуш-Голинському родовищі калійних руд / В.Ф. Головчак // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 57-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1345851
  Фомішина В.М. Трансформація складових класичного "комплексу маркетингу підприємства" у сучасний "комплекс маркетингу споживача" / В.М. Фомішина, Н.Є. Федорова // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 288-293. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1345852
  Швець О.А. Трансформація смисложиттєвих орієнтацій жінки під впливом вагітності та пологів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 168-173. – ISBN 978-966-651-861-9


  Роботу присвячено емпіричному дослідженню змін в системі смисложиттєвих орієнтацій під впливом вагітності та пологів.Здійснено аналіз структури та виявлено узагальнюючі вектори системи смисложиттєвих орієнтацій вагітних та породіль.
1345853
  Майєр Т. Трансформація соціал-демократії = Die transformation der Sozial-demokratie : Партія на шляху у 21 століття / Томас Майєр; Пер. з нім. В. Гура. – Київ : Основні цінності, 2004. – 208 с. – (Сучасна думка ; Кн.23). – ISBN 966-7856-27-5
1345854
  Круглашов С. Трансформація соціалістичних ідей у світогляді М. Драгоманова // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С. 303-319. – ISBN 966-625-033-0
1345855
  Головко Л.В. Трансформація соціально-демографічних тенденцій розвитку сільських територій України // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 374-381
1345856
  Коваленко О. Трансформація соціально-економічних відносин у постіндустріальній економіці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 3. – С. 42-46 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1345857
  Зінченко В. Трансформація соціально-економічного сектору в країнах Центральної і Східної Європи в умовах економіко-політичної модернізації та євроінтеграції // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 18-22. – ISSN 1728-6220
1345858
  Кравчук О. Трансформація соціально-трудових відносин в умовах формування мережевої економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 11-21 : рис. – Бібліогр.: 36 назв
1345859
  Руденко О.М. Трансформація соціально-трудових відносин: сутність і змістовні характеристики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 112-115. – ISSN 2306-6806
1345860
  Зінченко В. Трансформація соціально мобільних сил в умовах "пізнього капіталізму" // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С.108-122. – ISSN 1609-5499
1345861
  Савенко О. Трансформація соціальної політики, нові завдання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.118-124
1345862
  Федоренко Я. Трансформація соціальної структури сільського населення України в 1991 - 2012 // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 100-105. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
1345863
  Лисенко Л.І. Трансформація соціокультурної реальності в образній системі публіцистики Євгена Сверстюка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 116-120


  У статті аналізується образна система публіцистики Євгена Сверстюка у площині морально-етичної, інтелектуально-духовної, світоглядної парадигми митця-шістдесятника. In the article, the image system of Yevgen Sverstyuk"s publicism is analysed in the ...
1345864
   Трансформація спектрів домішкової фотолюмінесценції монокристалів CdTe: Cl зумовлена НВЧ-опроміненням / О.П. Лоцько, С.М. Калитчук, Р.А. Редько, Н.І. Березовська // Лашкарьовські читання – 2016 : конф. молодих вчених з фізики напівпровідників [з міжнар. участю, Київ, 6-8 квіт. 2016 р., Україна] : зб. тез / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 4. – ISBN 978-966-02-7887-5


  "...Завдяки успіхам в технології вирощування компенсованих монокристалів CdTe:Cl в останні роки значно зросла зацікавленість до їх вивчення та розробки на основі цих матеріалів високочутливих неохолоджуваних детекторів іонізуючого випромінювання. Хоча ...
1345865
  Підгрушний Г.П. Трансформація спеціалізації сільського господарства Київського Придніпров"я у постсоціалістичний період: методика дослідження й територіальні особливості / Г.П. Підгрушний, А.В. Марущинець // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 48-56 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1345866
  Вознюк А.А. Трансформація співучасті: поняття та форми // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 68-71. – ISSN 1609-0462
1345867
  Сорокотяга Наталія Петрівна Трансформація сполук вуглецю і азоту в лучно-чорноземному карбонатному грунті лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.01.04 / Сорокотяга Н.П.; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1345868
  Стадник М.М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філосовський аспект : Дис. ... доктора філософськ. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Стадник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 403л. – Бібліогр.: л.361-403
1345869
  Стадник М.М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект : Автореф. дис. ... д-ра філософських наук; 09. 00. 11 / Стадник М. М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібл.: 49 назв
1345870
  Наталія Трансформація стану економічної стійкості підприємства машинобудування на базі бізнес-моделі / Наталія, Григорська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 9 (147). – С. 91-95 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1345871
  Буткевич О.В. Трансформація стародавнього міжнародного права в середньовічне // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 177-193. – ISBN 978-966-2609-51-6
1345872
  Данилов В.Я. Трансформація статистичних підходів виділення динаміки економічних циклів / В.Я. Данилов, Н.С. Глухова // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 63-68. – ISSN 1997-9266
1345873
  Головецький В. Трансформація стенд-ап’у на українському телебаченні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 157-163
1345874
  Шевченко О. Трансформація стратегії ядерного залякування після закінчення "холоднлї війни" // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 161-165
1345875
  Гребенюк Н.О. Трансформація стратегій банку та функцій його капіталу в умовах глобалізації // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 76-82.
1345876
   Трансформація структури господарства України : регіональний аспект. – Київ : Міленіум, 2003. – 404 с. – ISBN 966-8063-61-71
1345877
  Черномаз П.О. Трансформація структури зовнішньої торгівлі України у зв"язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / П.О. Черномаз, О.І. Чавалах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 82-88. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1345878
  Гринчук А.В. Трансформація структури соціологічного знання у контексті соціології науки // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 114-122. – ISBN 978-966-171-387-0
1345879
  Скиртач В.М. Трансформація суб"єкта у клінічному вимірі філософської антропології // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 19-21
1345880
  Ковтун Н.М. Трансформація суб"єктності суспільного воління у контексті дослідження соціальної активності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 74-76
1345881
  Фесенко М. Трансформація суверенітету в умовах формування нового міжнародного порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-43. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано науковий дискурс представників різних підходів відносно проблеми трансформації суверенітету та інституту держави-нації в умовах глобалізації та формування нового міжнародного порядку. В цьому контексті доведено, що держави більше не ...
1345882
  Середа В. Трансформація суспільного виробництва в моделі сталого розвитку в умовах глобалізаціі світової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-74. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз механізмів вирішення протиріч реалізації моделі сталого розвитку в умовах глобалізації. Розглянуто досвід узгодження інтересів бізнесу і суспільства на глобальному рівні, впровадження механізмів узгодження інтересів держави та ...
1345883
  Длугопольський О.В. Трансформація суспільного сектору економіки у ХХІ столітті: від інформізму до реконізму // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 155-162
1345884
  Щербак В.О. Трансформація суспільного статусу козацької старшини в період Національно-визвольної війни 1648-1657 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
1345885
  Письменний О.В. Трансформація сучасних протидефляційних властивостей грунтів Степу України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 47-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1345886
  Червінська Т.Г. Трансформація сучасних шлюбно-сімейних відносин: наслідки для індивіда та суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 143-148. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статті досліджуються сучасні тенденції трансформації інституту сім"ї, які впливають на виконання нею соціальних та індивідуальних функцій. Автор аналізує основні пояснення змін у сім"ї, які по-різному інтерпретуються представниками інституціональної ...
1345887
  Небесна З. Трансформація сучасного весільного обряду українців на Бойківщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 52-63


  У статті розглядається питання символіки у весільному обряді українців Бойківщини та процеси трансформації в обрядовості наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. Простежується стійкість окремих елементів обряду. Особливо важливо, що у статті висвітлюється ...
1345888
  Балацька О.Б. Трансформація сучасного збройного насилля: специфічні риси і тенденції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 95-102. – ISSN 2077-1800
1345889
  Марченко О.В. Трансформація сучасного простору освіти: тенденції та пріоритети // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 62-68. – ISSN 2078-7782
1345890
  Гайко О.С. Трансформація сучасної капіталістичної системи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 114-119. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
1345891
  Фесенко М.В. Трансформація сучасної системи міжнародних відносин : концептуальний і прогностичний вимір / Микола Фесенко. – Київ : Центр вільної преси, 2008. – 238 с. – ISBN 978-966-2123-05-0
1345892
  Лук"яшко Павло Олександрович Трансформація схем залучення додаткових ресурсів суб"єктами господарювання на фінансовому ринку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 226-233. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено короткий огляд фінансового ринку України та охарактеризовано причини недостатньої ефективності його механізмів забезпечувати діяльність суб"єктів господарювання фінансовими ресурсами. Описано результати виявлення проблем - ...
1345893
  Лук"яшко Павло Олександрович Трансформація схем залучення додаткових ресурсів суб"єктами господарювання на фінансовому ринку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 226-233. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено короткий огляд фінансового ринку України та охарактеризовано причини недостатньої ефективності його механізмів забезпечувати діяльність суб"єктів господарювання фінансовими ресурсами. Описано результати виявлення проблем - ...
1345894
  Лук"яшко Павло Олександрович Трансформація схем залучення додаткових ресурсів суб"єктами господарювання на фінансовому ринку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 226-233. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено короткий огляд фінансового ринку України та охарактеризовано причини недостатньої ефективності його механізмів забезпечувати діяльність суб"єктів господарювання фінансовими ресурсами. Описано результати виявлення проблем - ...
1345895
  Мариняк Р.С. Трансформація сюжету "Думи про трьох братів Азовських" у драматичній поемі Л. Костенко "Дума про трьох братів неазовських" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1138. – С. 103-110. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 19). – ISSN 2227-6505
1345896
  Нагірний М.І. Трансформація сюжету про Гуллівера в романі Е. Манова "Подорож до Уібробії" // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 95-111
1345897
  Міщенко Д.С. Трансформація та інтерпретація образу іспанської інквізиції в українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 300-304


  У статті з"ясовано специфіку інтерпретації українськими письменниками образів, пов"язаних з іспанською інквізицією. Проведена тонка паралель бачення світової історії у літературі та її безпосереднє трактування. У статті розглядається проблема ...
1345898
  Мироненко С.А. Трансформація та перспективи розвитку державного управління як наслідок впливу інформаційних технологій / С.А. Мироненко, Н.В. Сізих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 163-165. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати наслідки впливу інформаційних технологій на філософію і організаційну структуру системи державного управління за окремо виділеними ознаками. Метою автора є окреслення напрямів дій, які можуть бути запроваджені урядовими ...
1345899
  Білас М.І. Трансформація та перспективи розвитку неокорпоративізму в Скандинавії в умовах інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 218-219
1345900
  Литвинова А.О. Трансформація та розвиток земельних відносин в аграрній сфері економіки України / А.О. Литвинова, Ю.О. Литвин // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 160-166. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1345901
  Капелюшний А. Трансформація текстотвірної ролі займенників у прямоефірному мовленні тележурналістів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 239-245. – Бібліогр.: Літ.: С. 244; 4 назв. – ISSN 2078-1911
1345902
  Доброва С.О. Трансформація телебачення в Інтернеті в епоху глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 96-99. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1345903
  Рязанцева Т. Трансформація тем і мотивів метафізичної поезії в літературі ХХ століття // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 3. – С.117-127. – Бібліогр.: С.127. -12 назв. – ISSN 0585-8365
1345904
  Рязанцева Т. Трансформація тематики і поетики метафізичної поезії у творчості представників "Апокаліптичного руху" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 93-100. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто трансформацію мотивно-тематичн. комплексу, поетики і стилістики метафізичної поезії у творчості представників "Апокаліптичного руху" в англ. літ. кін. 1930-х - поч. 1940-х рр. Творчість Г. Тріса, Н. Мура, Т. Скотта та ін. аналізовано у ...
1345905
  Сокиринська І.Г. Трансформація теоретичних підходів до забезпечення динамічної рівноваги: історичний аспект // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 46-51. – ISSN 2074-5354
1345906
  Пугачевська К.С. Трансформація теорій впливу імпорту на економіку відкритого типу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 240-243. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (38)). – ISSN 0869-0782
1345907
  Слободянюк К. Трансформація теорій Я-концепції особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичному огляду Я-концепції як сукупності уявлень особистості про себе. Наводиться аналіз поглядів західних та вітчизняних дослідників щодо структурних складових Я-концепції особистості та її здатності до трансформації. The ...
1345908
  Сторожилова О.І. Трансформація територіальної ідентичності України в контексті подій на "Євромайдані" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 125-127
1345909
  Кузьменко О.Б. Трансформація територіальної структури аграрного виробництва України: оцінка стану та пріоритетні напрями корегування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 104-111. – ISSN 1562-0905
1345910
  Шакун В. Трансформація тероризму: окремі прояви чи довготривалий збройний конфлікт? // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 378-381. – ISBN 978-617-7220-78-6
1345911
  Кузьменко В. Трансформація технологій демократичного суспільства в умовах розвитку інформаційного супільства // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 49-54. – ISSN 2414-4436
1345912
  Ван Пен Трансформація торговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації світової економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ван Пен; КНУТШ. – Київ, 2007. – 220л. + Додатки: л.206-220. – Бібліогр.: л.188-205
1345913
  Ван Пен Трансформація торговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації світової економіки : автореф. . дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ван Пен ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1345914
  Дещіця А.Б. Трансформація тоталітарного режиму в Україні: теорія і практика : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.01 / Дещіця А. Б.; Льв. ГУ. – Львів, 1995. – 24л.
1345915
  Небесна З.З. Трансформація традиційних весільних обрядів Бойківщини і Поділля // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 232-243
1345916
  Татарчук Людмила Трансформація традиційних каталогів в електронну форму для інформаційного забезпечення аграрної науки: з досвіду роботи Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1345917
  Новик О. Трансформація традиційного сюжету в оповіданні Є. Гребінки "Мачеха и панночка" // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 11, червень
1345918
  Коцур Ю.О. Трансформація традиційної етнокультури Роменщини в кінці 20-х - 30-х роках XX століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Коцур Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ, 2012. – 241 л. – Додатки: л. 192-209. – Бібліогр.: л. 210-241
1345919
  Коцур Ю.О. Трансформація традиційної етнокультури Роменщини в кінці 20-х - 30-х роках XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Коцур Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1345920
  Кухта М.І. Трансформація традиційної моделі навчання в контексті освітньої реформи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 23-25. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1345921
  Дуда Н. Трансформація традиційної побутової культури українців під впливом глобалізаційних процесів // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 228-235
1345922
  Баумейстер А.О. Трансформація трансцендентальної філософіії у Чальза Тейлора // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 10-19


  У статті досліджується Тейлорова версія трансцендентальної філософії. Автор доводить, що трансцендентальний підхід важливий для Тейлора передусім для спростування практичного релятивізму. Водночас у статті продемонстровано, що моральна онтологія ...
1345923
  Мухіна М.О. Трансформація українського громадянського суспільства як єдиної системи (політологічний аспект) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 42-46. – ISSN 2077-1800


  У представленій статті автором висвітлюється проблема розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні після появи нових форм недержавних організацій. Наведено особливості формування сучасного українського громадянського суспільства та ...
1345924
  Мухіна М.О. Трансформація українського громадянського суспільства як єдиної системи (політологічний аспект). - // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 58-62. – ISSN 2077-1800
1345925
  Івангородський Костянтин Трансформація українського козацтва в етносоціальній структурі української спільноти ( XVI- перша половина XVII ст. ) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 123-132. – ISBN 966-7865-75-4
1345926
  Белей О. Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на загальнослов"янському тлі // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2007. – N 2990 : Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на загальнослов"янському тлі / Олег Белей. – 247 с. – (Slavica Wratislaviensia ; N 145). – ISSN 0137-1150
1345927
  Бардиш Г.О. Трансформація української економіки: стан і перспективи розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 223-231. – ISSN 1562-0905
1345928
  Барандій А.Ю. Трансформація української ідентичності кінця XIX - початку XX століть // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 61-66. – ISSN 2312-4679
1345929
  Говоровська О. Трансформація української освіти в контексті розвитку світових інформаційних технологій // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 124-130
1345930
  Нечипоренко Л.І. Трансформація української преси в роки Перебудови від прокомуністичної до опозиційної // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 264-266. – ISBN 966-2980-20-2
1345931
  Александрова М.В. Трансформація української та традиційної культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 24-33
1345932
  Плахтій М.П. Трансформація української термінології традиційної логіки у діаспорі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 97-99
1345933
  Поляков М. Трансформація університету в Україні за часів ії незалежності / М. Поляков, В. Савчук // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 62-70. – ISSN 1682-2366
1345934
  Поляков М.В. Трансформація університету в Україні за часів її незалежності / М.В. Поляков, В.С. Савчук // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 119-152. – ISBN 978-966-439-753-4
1345935
  Поляков М.В. Трансформація університету в україні за часів ті незалежності / М.В. Поляков, В.С. Савчук // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 8-9
1345936
  Максакова Р.М. Трансформація установчої влади в Україні: від декларації про державний суверенітет до Конституції України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 6-12. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1345937
  Воропаєва Т.С. Трансформація уявлень громадян України про національну ідею // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 165-166


  В 1993 р. українознавці КНУТШ були залучені до виконання науково-дослідного проекту "Українська національна ідея: теоретико-емпіричні аспекти", який тривав до 2008 р.
1345938
  Герасимчук Н.Г. Трансформація фейлетону на шпальтах київської преси другої половини XIX - початку XX ст.: призначення, жанрова сутність, стилістика : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Герасимчук Надія Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 213 л. – Додатки: л. 182-213. – Бібліогр.: л. 165-181
1345939
  Герасимчук Н.Г. Трансформація фейлетону на шпальтах київської преси другої половини XIX - початку XX ст.: призначення, жанрова сутність, стилістика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Герасимчук Надія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
1345940
  Стасюк Л.О. Трансформація феномена українського кальвінізму в системі міжкультурних взаємодій : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Стасюк Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1345941
  Стасюк Л.О. Трансформація феномена українського кальвінізму в системі міжкультурних взаємодій : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Стасюк Л.О.; МОіНУ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ, 2007. – 178л. – Бібліогр.: л. 166 - 178
1345942
  Бобошко Н.М. Трансформація філософсько-історичних поглядів Ф. Шеллінга // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Філософсько-історична спадщина Шеллінга не дублює філософій історії своїх попередників, насамперед Канта і Фіхте, хоча й акумулює в собі їх основні ідеї. Не "знімається" повністю вона й у великих філософсько-історичних вченнях Гегеля та Маркса. Деякі ...
1345943
  Костючков С.К. Трансформація філософсько-освітніх ресурсів у контексті глобалізованого та інтернаціоналізованого світу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – C. 37-42. – ISSN 2077-1800


  Уточнено особливості розвитку системи освіти на різних історичних етапах. Підкреслюється, що у процесі глобалізації та інтернаціоналізації система освіти переходить на якісно новий етап - стадію міжнародної інтеграції, яка поступово розвивається до ...
1345944
  Кхелуфі А. Трансформація філософської культури тибетського буддизму в XX столітті // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 214-216
1345945
  Палагнюк Ю.В. Трансформація фінансових інструментів співробітництва Європейського Союзу з Україною // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 99-105. – ISSN 2220-1394
1345946
  Яценко Б.П. Трансформація фінансово-банківської системи Японії на початку XXI ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 185-194. – ISSN 1608-0599
1345947
  Грищенко О.О. Трансформація фінансово-економічних систем: теоретичні положення / О.О. Грищенко, М.Й. Головко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 359-363. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236
1345948
  Корнєєв В.В. Трансформація фінансового сектору економіки в контексті євроінтеграційних перспектив України / В.В. Корнєєв, А.В. Хомутенко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 62-68. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
1345949
  Власенко М.О. Трансформація фінансового сектору країн Європейського Союзу в умовах інституційної конвергенції : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Власенко Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 293, [5] л. – Додатки: л. 231-293, [5]. – Бібліогр.: 190-230
1345950
  Власенко М.О. Трансформація фінансового сектору країн Європейського Союзу в умовах інституційної конвергенції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Власенко Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1345951
  Бонк М. Трансформація фінансової звітності з точки зору теорії і практики - основні напрямки змін в XXI столітті // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 3). – С. 344-357. – ISSN 1684-906Х
1345952
  Орлова В. Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами / В. Орлова, С. Кафка // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1345953
  Никонович М.О. Трансформація фінансової звітності підприємств: необхідність та проблеми // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 161-163. – ISBN 978-611-01-0721-1
1345954
  Бедзай О.В. Трансформація фінансової звітності та її вплив на методику аналізу ліквідності балансу // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 86-89 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1345955
  Кульпінський С.В. Трансформація фінансової політики підприємств залізничного транспорту України в умовах дефіциту капітальних інвестицій / С.В. Кульпінський, А.В. Базавлук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 7 (248). – С. 105-115. – ISSN 2305-7645
1345956
  Шкуров Є.В. Трансформація фольклорних образів у А. Бєляніна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 435-441. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена розгляду особливостей трансформації фольклорних образів у творчості російського письменника-фантаста Андрія Бєляніна. На матеріалах фентезійного циклу "Служба таємного розшуку царя Гороха" досліджується авторська інтерпретація героїв ...
1345957
  Ляшук Н. Трансформація фольклорних стереотипів українців в українській класичній літературі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 21-26. – ISSN 2413-3094


  "У статті фольклорні стереотипи розглядаються як мовно-естетичні знаки національної культури, які несуть інформацію про складові етнічного стереотипу. Простежено шляхи використання усталених, мовних засобів портретування українців у класичних творах. ...
1345958
  Онопко М.О. Трансформація фондів суверенного багатства в умовах глобальної інтеграції : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Онопко Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 227 л. – Додатки: л. 219-227. – Бібліогр.: л. 197-218
1345959
  Онопко М.О. Трансформація фондів суверенного багатства в умовах глобальної інтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Онопко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1345960
  Сотнікова Ю.В. Трансформація форм зайнятості в умовах інформаційного суспільства XXI ст. / Ю.В. Сотнікова, Е.Р. Степанова, Д.С. Касьмін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 191-197. – ISSN 2222-4459
1345961
  Колюх В.В. Трансформація форми державного правління в контексті конституційних змін в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 374-384
1345962
  Ковальчук М.С. Трансформація форми та морфології поверхні розсипного золота в процесах алювіального седиментогенезу // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 40-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1345963
  Зубковська В.В. Трансформація фосфатів у кислих грунтах за різних режимів зволоження // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 97-100 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0587-2596
1345964
  Ковальчук М.С. Трансформація фразеологізмів у газетних заголовках // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 75-81
1345965
  Горбенко І.Ф. Трансформація фразеологізмів у мові регіональних друкованих ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 103-106


  Розглянуто способи введення в газетний текст фразеологічних одиниць у зміненому вигляді. Зокрема, наголошено на використанні неаналітичної та аналітичної трансформації фразеологізмів у запорізьких регіональних виданнях. The methods of introduction of ...
1345966
  Шевчук Л.В. Трансформація фразеологічних одиниць у текстах М. Жванецького як вияв мовної гри // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 121-126. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1345967
  Пенькова О.Г. Трансформація функцій держави в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 3-9.
1345968
  Колтун В.С. Трансформація функцій місцевого самоврядування і регіонального управління / В.С. Колтун, В.М. Пасічник // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 34-37. – ISBN 978-966-619-370-7
1345969
  Мармазова Т.І. Трансформація функцій політики в умовах системної модернізації суспільств перехідного типу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 221-231
1345970
  Наулік Н. Трансформація функцій прокуратури України в сучасних умовах / Н. Наулік, Г. Мамедов // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 15-20. – ISSN 2311-6676
1345971
  Вилегжаніна Т. Трансформація функцій публічних бібліотек у реаліях сьогодення // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 4-5
1345972
  Марцин В.С. Трансформація функцій торгівлі в діяльності ринкових структур : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 36-42. – Бібліогр.: 8 назв
1345973
  Савлук М.І. Трансформація функціональних завдань НБУ в умовах системної розбалансованості економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 53-64 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
1345974
  Павлов О.І. Трансформація функціональної моделі сільських територій України в умовах глобалізації // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 107-111. – Бібліогр.: 14 назв
1345975
  Хільчевський В.К. Трансформація хімічного складу води річок басейну Дніпра періоду весняної повені / В.К. Хільчевський, Р.В. Руденко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 456-458. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1345976
  Кузнєцов Є. Трансформація хорватської зовнішньої політики у 2000–2005 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 122-128
1345977
  Єременко О. Трансформація художніх засобів і форм інформаційної компресії в малій прозі Б.Грінченка
1345978
  Єременко О. Трансформація художніх засобів інформаційної компресії в малій прозі Б. Грінченка
1345979
  Єременко О. Трансформація художніх засобів інформаційної компресії в малій прозі Б.Грінченка
1345980
  Бородіца С. Трансформація художнього образу в романі "Слуга з Добромиля" Галини Пагутяк // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 31-38
1345981
  Кікінежді О. Трансформація цивілізаційної ідентичності української молоді: ґендерна парадигма // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 20-24
1345982
  Ніколов П.О. Трансформація цілей навчання в інформаційному суспільстві // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 154-162
1345983
  Балакірєва О.М. Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.21-32. – ISSN 1681-116Х
1345984
  Семіченко В. Трансформація ціннісних орієнтацій студентів в умовах суспільної кризи / В. Семіченко, А. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 95-101. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються тенденції розвитку ціннісних орієнтацій студентів в умовах активних соціально-політичних змін. На основі методу незакінчених речень з наступним контент-аналізом виявляються ставлення студентів до актуальних складових їх ...
1345985
  Ромашкина А. Трансформація ціннісних орієнтацій: теоретичні проблеми пояснення // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 56-58. – ISBN 978-966-171-811-0
1345986
  Зайцев Ю.К. Трансформація ціннісних орієнтирів розвитку сучасної екноміки: форми прояву, проблеми та перспективи // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 11-26. – ISSN 2411-5584
1345987
  Резнік С.М. Трансформація цінностей освіти в інформаційному суспільстві // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 4. – С. 47-53. – ISSN 2078-7782


  У статті проаналізовано, що в умовах інформаційного суспільства свою увагу викладачі мають спрямовувати на усвідомлення студентами цінності знань, глибокого осмислення інформації, інтелектуальної праці. Особливу увагу потрібно приділити цінності ...
1345988
  Ткаченко О.А. Трансформація цінностей у сучасному світі й традиція: проблеми адаптації в українському суспільстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 67-71. – ISSN 1729-360Х
1345989
  Карпенко І.П. Трансформація цінності в інформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1345990
  Колот А. Трансформація чинників розвитку вищої освіти: причини, природа, // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-55. – ISSN 1682-2366


  Еволюція ВНЗ як організації, що продуктує накові знання
1345991
  Колот Анатолій Трансформація чинників розвитку вищої освіти: причини, природа, змістові характеристики // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-55. – Бібліогр.: с. 47-48, 52. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються причини, природа і змістові характеристики чинників розвитку економіки; еволюція вищого навчального закладу як організації, що продукує наукові знання, готує фахівців, здатних засвоювати, розвивати, примножувати й використовувати ...
1345992
  Кирилюк Т. Трансформація Шанхая у світовий фінансовий центр: проблеми та стратегії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 32-36
1345993
  Баханов К.О. Трансформація шкільного курсу історії України наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 19/20 (407/408). – С.2-12
1345994
  Косенко І. Трансформація ядерної політики Російської Федерації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 166-170
1345995
  Сіновець П.А. Трансформація ядерної стратегії США у постбіполярний період: теорія і практика // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 17-22
1345996
  Мацькевич М.М. Трансформація як ознака розвитку українського права: форми прояву та методи дослідження / М.М. Мацькевич, Н.П. Свиридюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 108-110
1345997
  Фіголь Н.М. Трансформація як особливий спосіб творення фразеологічних висловів на сторінках періодичних видань / Н.М. Фіголь, О.П. Мельничук // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 62-72
1345998
  Довгаль К. Трансформація як спосіб національної імплементації норм міжнародного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 90-92. – ISBN 978-617-7069-14-9
1345999
  Драган П.І. Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Драган П.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 203л. – Бібліогр.: л. 177-203
1346000
  Драган П.І. Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період : автореф.дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Драган П.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 5 назв
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,