Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1344001
  Нестеров В. "Фактотум" імператриці // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С.18-19 : Фото


  Про канцлера Російської імперії часів Катерини ІІ - О.А.Безбородька
1344002
  Бокова П.М. "Фальшиві друзі перекладача": проблеми, труднощі та особливості перекладу (на матеріалі іспанських фразеологічних одиниць) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 21-24


  Дана стаття присвячена проблемі "фальшивих друзів перекладача" в сучасній лінгвістиці та собливостям їх перекладу в іспанській мові. В статті розглядаються джерела виникнення міжмовного вища "фальшиві друзі перекладача" і виокремлюються основні способи ...
1344003
  Шмига Ю.І. "Фама" - перша українська рекламна агенція на Галичині // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 194-198. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1344004
  Чайківський Б. "Фама". Рекламна фірма Романа Шухевича / Богдан Чайківський; Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Мс, 2005. – 104с. : іл. – ISBN 966-8461-10-Х
1344005
  Шаповал Ю. "Фантазер" Михайло Слабченко // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 129-134. – ISSN 0869-3595
1344006
  Підгаєвська Н. "Фантастичне" і "реальне" як елементи міфотворення в малій прозі В. Дрозда // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 74-81. – ISBN 966-7773-70-1
1344007
  Боярська Л. "Фантастичний" реалізм Панаса Мирного (до питання про стильове новаторство) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 47-58


  У статті розглянуто нереалістичні (романтичні) прийоми творення образу головного героя в романі Панаса Мирного: схема «Антихриста», змістовий потенціал імені та міфологічна семантика просторово-часового елементу. В статье рассмотрены нереалистичные ...
1344008
  Солкин Виктор "Фараон-Солнце" и его заупокойный храм : Археология // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 18-19 : Іл.
1344009
  Мелешко В. "Фарбований лис" Івана Франка: комплексний підхід до аналізу // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 10-15. – ISSN 2075-1486
1344010
   "Фарфор Гжели", выставка., 1974. – 16с.
1344011
  Суркова И.Ю. "Фасад" и "закулисье" военной профессии: социокультурный анализ // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6 (374). – С. 133-139. – ISSN 0132-1625


  Статья посвящена анализу профессионализма в повседневной культуре российских военнослужащих. С использованием концепции драматургической социологии исследуются “фасадные"и “закулисные" практики, а также “сценические декорации’’, определяющие статусные ...
1344012
  Дракондаїдіс Ф. [Фасад : оповідь, яка мистить багато всього дуже гарного і звичного / Філіппос Дракондаїдіс. – Афіни : Естія, 1992. – 225 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0427-X
1344013
  Хаббард Л.Р. Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 1 - 9. – 2005. – [ 7 ], 334 с. + 11 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : главный указатель, лекции... / Л. Р. Хаббард и Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий...; лекц. 10 - 18 / Л. Р. Хаббард
1344014
  Зеленецкий В.С. Факторьі, обусловливающие защиту уголовных дел от преступных посягательств // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 132-161.
1344015
  Зеленецкий В.С. Фактофиксирующая функция уголовного дела // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 21-28.
1344016
  Смушак Т.В. Фактуальність і фікціональність у світлі творчого мислення Наталени Королевої та Ірен Немировськи (на матеріалі автобіографічної повісті "Без коріння" та автобіографічного роману "Вино самотності") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 209-214. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1344017
  Гнатишин О.Є. Фактура як предмет уваги української музикології: концептуальний аспект // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 133-139. – ISSN 2312-4679
1344018
  Вергеліс О. Фактура, що відійшла в минуле // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5 -11 квітня (№ 12). – С. 13


  Виповнилося 100 років від дня народження кіноактриси, киянки, графині, великомучениці Марії Ростиславівни Капніст (1914—1993). З 1961 р. вона значилася у штаті кіностудії ім. О.Довженка; знімалася переважно в епізодах, причому не тільки в Україні, а й ...
1344019
  Гинцберг А.М. Фактураня машина модели ВА-345П с ленточным перфорирующим устройством / А.М. Гинцберг, М.Н. Лясина. – М., 1964. – 68с.
1344020
  Наказненко А. Фактурна будова Полтавської морфоструктури центрального типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-38. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено латеральну організацію Полтавської морфоструктури центрального типу. Виділено та охарактеризовано основні фактурні елементи. Установлено взаємозв"язки між основними фактурними елементами. Have investigated a lateral organization of the ...
1344021
  Кісіль М.В. Фактурне формоутворення в сучасному дизайні одягу // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 90-96. – ISSN 2415-8151
1344022
  Гороховський О. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи : практ. посібник / Олександр Гороховський ; [З. Ірса ; ред. Н. Островська]. – Дніпро : Ліра, 2017. – 133, [1] с. : іл. – На обкл. також: checkregion-ua.info: впровадження фактчекінгу в регіонах. – ISBN 978-966-383-834-2
1344023
  Ахмедов Тариел Ибрагим оглы Факты духовного развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Ахмедов Тариел Ибрагим оглы; МВ и ССО Азерб. ССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1987. – 44л.
1344024
   Факты и домыслы. – Кишинев, 1972. – 324с.
1344025
   Факты и комментарии. – Київ, 2000
1344026
   Факты и комментарии. – Київ
1 апреля (№60). – 2000. – 16 с.
1344027
   Факты и комментарии. – Київ
2 сентября (№ 160). – 2000. – 16 с.
1344028
   Факты и комментарии. – Київ
4 октября (№ 182). – 2000. – 16 с.
1344029
   Факты и комментарии. – Київ
6 апреля (№63). – 2000. – 16 с.
1344030
   Факты и комментарии. – Київ
7 ноября (№ 206). – 2000. – 16 с.
1344031
   Факты и комментарии. – Київ
9 февраля (№ 24). – 2000. – 16 с.
1344032
   Факты и комментарии. – Київ
12 сентября (№ 166). – 2000. – 16 с.
1344033
   Факты и комментарии. – Київ
13 января (№ 5). – 2000. – 16 с.
1344034
   Факты и комментарии. – Київ
14 октября (№ 190). – 2000. – 16 с.
1344035
   Факты и комментарии. – Київ
20 сентября (№ 172). – 2000. – 16 с.
1344036
   Факты и комментарии. – Київ
24 ноября (№ 219). – 2000. – 32 с.
1344037
   Факты и комментарии. – Київ
25 октября (№ 197). – 2000. – 16 с.
1344038
   Факты и комментарии. – Київ
27 мая (№ 95). – 2000. – 16 с.
1344039
   Факты и комментарии. – Київ
28 декабря (№ 243). – 2000. – 16 с.
1344040
   Факты и комментарии. – Київ
30 ноября (№ 223). – 2000. – 16 с.
1344041
   Факты и комментарии. – Київ
2 ноября (№ 199). – 2013. – 16 с.
1344042
   Факты и комментарии. – Київ
3 октября (№ 177). – 2013. – 16 с.
1344043
   Факты и комментарии. – Київ
4 июля (№ 114). – 2013. – 16 с.
1344044
   Факты и комментарии. – Київ
5 декабря (№ 222). – 2013. – 16 с.
1344045
   Факты и комментарии. – Київ
8 июня (№ 99). – 2013. – 16 с.
1344046
   Факты и комментарии. – Київ
9 октября (№ 181). – 2013. – 16 с.
1344047
   Факты и комментарии. – Київ
10 июля (№ 118). – 2013. – 16 с.
1344048
   Факты и комментарии. – Київ
10 апреля (№ 64). – 2013. – 16 с.
1344049
   Факты и комментарии. – Київ
12 сентября (№ 162). – 2013. – 16 с.
1344050
   Факты и комментарии. – Київ
13 апреля (№ 67). – 2013. – 16 с.
1344051
   Факты и комментарии. – Київ
13 июля (№ 121). – 2013. – 16 с.
1344052
   Факты и комментарии. – Київ
14 сентября (№ 164). – 2013. – 16 с.
1344053
   Факты и комментарии. – Київ
14 августа (№ 143). – 2013. – 16 с.
1344054
   Факты и комментарии. – Київ
15 октября (№ 185). – 2013. – 16 с.
1344055
   Факты и комментарии. – Київ
15 июня (№ 104). – 2013. – 16 с.
1344056
   Факты и комментарии. – Київ
16 октября (№ 186). – 2013. – 16 с.
1344057
   Факты и комментарии. – Київ
16 августа (145). – 2013. – 32 с.
1344058
   Факты и комментарии. – Київ
16 ноября (№ 209). – 2013. – 16 с.
1344059
   Факты и комментарии. – Київ
17 мая (№ 83). – 2013. – 32 с.
1344060
   Факты и комментарии. – Київ
18 мая (№ 84). – 2013. – 16 с.
1344061
   Факты и комментарии. – Київ
19 октября (№ 189). – 2013. – 16 с.
1344062
   Факты и комментарии. – Київ
20 апреля (№ 72). – 2013. – 16 с.
1344063
   Факты и комментарии. – Київ
20 декабря (№ 233). – 2013. – 32 с.
1344064
   Факты и комментарии. – Київ
21 сентября (№ 169). – 2013. – 16 с.
1344065
   Факты и комментарии. – Київ
22 июня (№ 109). – 2013. – 16 с.
1344066
   Факты и комментарии. – Київ
23 августа (№ 150). – 2013. – 32 с.
1344067
   Факты и комментарии. – Київ
25 октября (№ 193). – 2013. – 32 с.
1344068
   Факты и комментарии. – Київ
25 декабря (№ 236). – 2013. – 16 с.
1344069
   Факты и комментарии. – Київ
27 ноября (№ 216). – 2013. – 16 с.
1344070
   Факты и комментарии. – Київ
28 сентября (№ 174). – 2013. – 16 с.
1344071
   Факты и комментарии. – Київ
29 ноября (№ 218). – 2013. – 32 с.
1344072
   Факты и комментарии. – Київ
30 апреля (№ 78). – 2013. – 16 с.
1344073
   Факты и комментарии. – Київ
30 октября (№ 196). – 2013. – 16 с.
1344074
   Факты и комментарии. – Київ
30 марта (№ 57). – 2013. – 16 с.
1344075
   Факты и комментарии. – Київ
№ 46. – 2013. – 16 с.
1344076
   Факты и комментарии. – Київ
2 июля (№ 113). – 2014. – 16 с.
1344077
   Факты и комментарии. – Київ
2 декабря (№ 220). – 2014. – 16 с.
1344078
   Факты и комментарии. – Київ
4 октября (№ 179). – 2014. – 16 с.
1344079
   Факты и комментарии. – Київ
4 апреля (№ 60). – 2014. – 32 с.
1344080
   Факты и комментарии. – Київ
9 января (№ 1). – 2014. – 16 с.
1344081
   Факты и комментарии. – Київ
12 апреля (№ 66). – 2014. – 16 с.
1344082
   Факты и комментарии. – Київ
12 февраля (№ 25). – 2014. – 16 с.
1344083
   Факты и комментарии. – Київ
12 марта (№ 43). – 2014. – 16 с.
1344084
   Факты и комментарии. – Київ
14 ноября (№ 208). – 2014. – 32 с.
1344085
   Факты и комментарии. – Київ
15 марта (№ 46). – 2014. – 16 с.
1344086
   Факты и комментарии. – Київ
16 января (№ 6). – 2014. – 16 с.
1344087
   Факты и комментарии. – Київ
17 апреля (№ 69). – 2014. – 16 с.
1344088
   Факты и комментарии. – Київ
18 июня (№ 105). – 2014. – 16 с.
1344089
   Факты и комментарии. – Київ
19 сентября (№ 168). – 2014. – 32 с.
1344090
   Факты и комментарии. – Київ
21 мая (№ 86). – 2014. – 16 с.
1344091
   Факты и комментарии. – Київ
22 августа (№ 150). – 2014. – 16 с.
1344092
   Факты и комментарии. – Київ
22 марта (№ 51). – 2014. – 16 с.
1344093
   Факты и комментарии. – Київ
23 апреля (№ 72). – 2014. – 16 с.
1344094
   Факты и комментарии. – Київ
23 октября (№ 192). – 2014. – 16 с.
1344095
   Факты и комментарии. – Київ
26 ноября (№ 216). – 2014. – 16 с.
1344096
   Факты и комментарии. – Київ
27 марта (№ 54). – 2014. – 16 с.
1344097
   Факты и комментарии. – Київ
27 июня (№ 112). – 2014. – 16 с.
1344098
   Факты и комментарии. – Київ
29 августа (№ 153). – 2014. – 16 с.
1344099
   Факты и комментарии. – Київ
29 марта (№ 56). – 2014. – 16 с.
1344100
   Факты и комментарии. – Київ
29 января (№ 15). – 2014. – 16 с.
1344101
   Факты и комментарии. – Київ
3 ноября (№ 200). – 2015. – 16 с.
1344102
   Факты и комментарии. – Київ
4 ноября (№ 201). – 2015. – 16 с.
1344103
   Факты и комментарии. – Київ
4 июня (№ 96). – 2015. – 16 с.
1344104
   Факты и комментарии. – Київ
5 декабря (№ 224). – 2015. – 16 с.
1344105
   Факты и комментарии. – Київ
6 октября (№ 182). – 2015. – 16 с.
1344106
   Факты и комментарии. – Київ
7 октября (№ 183). – 2015. – 16 с.
1344107
   Факты и комментарии. – Київ
8 августа (№ 142). – 2015. – 16 с.
1344108
   Факты и комментарии. – Київ
12 декабря (№ 229). – 2015. – 16 с.
1344109
   Факты и комментарии. – Київ
14 марта (№ 45). – 2015. – 16 с.
1344110
   Факты и комментарии. – Київ
15 августа (№ 147). – 2015. – 16 с.
1344111
   Факты и комментарии. – Київ
17 апреля (№ 68). – 2015. – 32 с.
1344112
   Факты и комментарии. – Київ
18 июля (№ 127). – 2015. – 16 с.
1344113
   Факты и комментарии. – Київ
18 ноября (№ 211). – 2015. – 16 с.
1344114
   Факты и комментарии. – Київ
19 мая (№ 85). – 2015. – 16 с.
1344115
   Факты и комментарии. – Київ
19 марта (№ 48). – 2015. – 16 с.
1344116
   Факты и комментарии. – Київ
21 ноября (№ 214). – 2015. – 16 с.
1344117
   Факты и комментарии. – Київ
23 апреля (№ 72). – 2015. – 16 с.
1344118
   Факты и комментарии. – Київ
25 ноября (№ 216). – 2015. – 16 с.
1344119
   Факты и комментарии. – Київ
28 ноября (№ 219). – 2015. – 16 с.
1344120
   Факты и комментарии. – Київ
29 октября (№ 197). – 2015. – 16 с.
1344121
   Факты и комментарии. – Київ
29 апреля (№ 76). – 2015. – 16 с.
1344122
   Факты и комментарии. – Київ
1 декабря (№ 200). – 2016. – 16 с.
1344123
   Факты и комментарии. – Киев
2 декабря (№ 201). – 2016. – 16 с.
1344124
   Факты и комментарии. – Киев
4 ноября (№ 185). – 2016. – 32 с.
1344125
   Факты и комментарии. – Киев
4 октября (№ 167). – 2016. – 16 с.
1344126
   Факты и комментарии. – Киев
4 февраля (№ 20). – 2016. – 24 с.
1344127
   Факты и комментарии. – Киев
5 марта (№ 42). – 2016. – 16 с.
1344128
   Факты и комментарии. – Киев
5 октября (№ 168). – 2016. – 16 с.
1344129
   Факты и комментарии. – Киев
12 апреля (№ 66). – 2016. – 16 с.
1344130
   Факты и комментарии. – Киев
15 января (№ 6). – 2016. – 24 с.
1344131
   Факты и комментарии. – Киев
15 апреля (№ 69). – 2016. – 24 с.
1344132
   Факты и комментарии. – Киев
16 августа (№ 141). – 2016. – 16 с.
1344133
   Факты и комментарии. – Киев
18 октября (№ 174). – 2016. – 16 с.
1344134
   Факты и комментарии. – Киев
20 апреля (№ 72). – 2016. – 24 с.
1344135
   Факты и комментарии. – Киев
21 октября (№ 177). – 2016. – 32 с.
1344136
   Факты и комментарии. – Киев
26 февраля (№ 36). – 2016. – 24 с.
1344137
   Факты и комментарии. – Киев
29 марта (№ 56). – 2016. – 16 с.
1344138
   Факты и комментарии. – Киев
1 марта (№ 30). – 2017. – 16 с.
1344139
   Факты и комментарии. – Киев
1 февраля (№ 14). – 2017. – 16 с.
1344140
   Факты и комментарии. – Киев
2 июня (№ 77). – 2017. – 32 с.
1344141
   Факты и комментарии. – Киев
3 февраля (№ 16). – 2017. – 32 с.
1344142
   Факты и комментарии. – Киев
3 марта (№ 32). – 2017. – 32 с.
1344143
   Факты и комментарии. – Киев
5 июля (№ 92). – 2017. – 16 с.
1344144
   Факты и комментарии. – Киев
5 октября (№ 143). – 2017. – 16 с.
1344145
   Факты и комментарии. – Киев
6 октября (№ 144). – 2017. – 32 с.
1344146
   Факты и комментарии. – Киев
9 февраля (№ 19). – 2017. – 16 с.
1344147
   Факты и комментарии. – Киев
10 февраля (№ 20). – 2017. – 32 с.
1344148
   Факты и комментарии. – Киев
10 ноября (№ 163). – 2017. – 32 с.
1344149
   Факты и комментарии. – Киев
12 мая (№ 65). – 2017. – 32 с.
1344150
   Факты и комментарии. – Киев
14 апреля (№ 54). – 2017. – 32 с.
1344151
   Факты и комментарии. – Киев
15 июня (№ 83). – 2017. – 16 с.
1344152
   Факты и комментарии. – Киев
17 февраля (№ 24). – 2017. – 32 с.
1344153
   Факты и комментарии. – Киев
22 марта (№ 40). – 2017. – 16 с.
1344154
   Факты и комментарии. – Киев
23 февраля (№ 27). – 2017. – 16 с.
1344155
   Факты и комментарии. – Киев
23 июня (№ 88). – 2017. – 32 с.
1344156
   Факты и комментарии. – Киев
23 августа (№ 120). – 2017. – 32 с.
1344157
   Факты и комментарии. – Киев
24 ноября (№ 171). – 2017. – 32 с.
1344158
   Факты и комментарии. – Киев
24 января (№ 9). – 2017. – 16 с.
1344159
   Факты и комментарии. – Киев
25 января (№ 10). – 2017. – 16 с.
1344160
   Факты и комментарии. – Киев
28 марта (№ 43). – 2017. – 16 с.
1344161
   Факты и комментарии. – Киев
28 апреля (№ 61). – 2017. – 32 с.
1344162
   Факты и комментарии. – Киев
29 марта (№ 44). – 2017. – 16 с.
1344163
   Факты и комментарии. – Киев
31 января (№ 13). – 2017. – 16 с.
1344164
   Факты и комментарии. – Киев
11-17 января (№ 2). – 2018. – 32 с.
1344165
  Паромов М.Я. Факты и цифры в устной пропаганде / М.Я. Паромов. – М., 1970. – 32с.
1344166
   Факты и цифры. Сделано в Китае : Олимпиада в Китае.Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 1029-5828
1344167
  Скоп Ю.С. Факты минувшего дня. / Ю.С. Скоп. – Москва, 1984. – 303с.
1344168
   Факты о положении трудящихся в США. – М, 1952. – 272с.
1344169
   Факты о положении трудящихся в США. – М, 1952. – 272с.
1344170
   Факты о положении трудящихся в США. – М, 1960. – 272с.
1344171
   Факты о положении трудящихся в США (1951 - 1952). – Москва : Иностранная литература, 1954. – 272 с.
1344172
   Факты о положении трудящихся в США (1953 -1954). – Москва : Иностранная литература, 1956. – 272 с.
1344173
   Факты о положении трудящихся в США (1955 -1956). – Москва : Иностранная литература, 1958. – 272 с.
1344174
   Факты о положении трудящихся в США (1957 -1957). – Москва : Иностранная литература, 1960. – 272 с.
1344175
   Факты о положении трудящихся в США (1959 - 1960). – Москва : Иностранная литература, 1962. – 242 с.
1344176
   Факты о положении трудящихся в США (1961 -1962). – Москва : Прогресс, 1964. – 240 с.
1344177
   Факты о положении трудящихся в США (1963 - 1964). – Москва : Прогресс, 1966. – 256 с.
1344178
   Факты о Югославии. – М. – 272с.
1344179
   Факты об Израиле. – Иерусалим : Юваль Таль, 1999. – 286с. : Илл., фот.
1344180
  Гершкович Б.Я. Факты обвиняют / Б.Я. Гершкович. – М., 1980. – 208с.
1344181
  Батурин А.А. Факты против лжи / А.А. Батурин, Ю.Э. Корнилов. – М, 1959. – 71с.
1344182
  Орлов А.С. Факты против мифов / А.С. Орлов, Б.Н. Новоселов. – М., 1986. – 239с.
1344183
  Фихте И.Г. Факты сознания. Назначение человека / И.Г. Фихте. – Минск, 2000. – 784с.
1344184
  Фихте И. Факты сознания. Назначения человека. Наукоучение / И. Фихте. – Минск; Москва : Харвест; АСТ, 2000. – 784c. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-433-911-4
1344185
  Горбовский А.А. Факты. Догадки. Гипотезы / А.А. Горбовский. – М, 1988. – 224с.
1344186
  Желіба Олександр Факультатив "Альтернативна історія" : (концепція навчального курсу) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-29
1344187
  Желіба О. Факультатив "Альтернативна історія" (Концепція навчального курсу) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-29.
1344188
  Олексенко В.П. Факультатив з української мови: прогама курсу, навчальні матеріали, розробки занять / В.П. Олексенко, О.В. Іващенко. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.12(37)). – ISBN 966-333-418-5
1344189
  Ломанська О. Факультатив про феномен Поета // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 23 жовтня (№ 194). – С. 5


  "... Кафедра історії української літератури і шевченкознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка розробила програму факультативного курсу "Феномен Тараса Шевченка в культурному і гуманітарному просторі України і світу" ...
1344190
  Приходченко К.І. Факультативи з української мови та літератури / К.І. Приходченко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (96)). – ISBN 978-617-00-1185-5
Вип. 3. – 2011. – 175, [1] с. : табл. – В кінці книги номер сер. зазнач. : Випуск 12 (97). – Бібліогр. в кінці факультативів
1344191
  Логвиненко Н. Факультативи як форма організації та індивідуалізації навчання старшокласників // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 43-48


  Стаття є спробою узагальнити досвід впровадження курсів за вибором у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи в різні періоди її становленння і розвитку, розкрити основні підходи до введення факультативного курсу "Українська фантастична проза ...
1344192
  Мельнітовська Г.І. Факультативний курс з української мови / Г.І. Мельнітовська. – Харків : Основа, 2013. – 123, [1] с. – Бібліогр.: с. 122-123. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (121)). – ISBN 978-617-00-1964-6
1344193
  Яковенко О. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права - новий Міжнародний договір у сфері захисту прав людини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 71-74.
1344194
  Тихоша В.І. Факультативні заняття з рідної мови в 10 класі / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.7). – ISBN 966-333-055-4
1344195
   Факультативні заняття з рідної мови в школі : Навчальний посібник / В.І. Тихоша, Г.М. Гайдученко, О.П. Карабута, Н.В. Рябова. – Харків : Основа, 2005. – 176с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.11(24)). – ISBN 966-333-180-1
1344196
   Факультативні заняття з української літератури в середній школі, 1971
1344197
  Сарчева А.Н. Факультативно-анажробные ацетонообразующие бактерии почв Туркмении, их распространение и биологическая активность : Автореф... канд. биол.наук: / Сарчева А. Н.; АН Уз.ССР,. – Ташкент, 1968. – 23л.
1344198
  Лоповок Л.М. Факультативные задания по геометрии для 7-11 классов / Л.М. Лоповок. – К, 1990. – 127с.
1344199
   Факультативные занятия в средней школе. – Москва : Педагогика, 1973. – 238 с.
1344200
   Факультативные занятия в средней школе. – М, 1973. – 272с.
1344201
   Факультативные занятия в средней школе. – М
2. – 1976. – 178с.
1344202
   Факультативные занятия в средней школе. – Москва
3. – 1978. – 112 с.
1344203
  Аксакалова Г.П. Факультативные занятия по географии / Г.П. Аксакалова, Н.В. Андреев, В.П. Голов. – Москва : Просвещение, 1985. – 144с.
1344204
  Ковалева Л.Е. Факультативные занятия по литературе в школе / Л.Е. Ковалева. – М, 1974. – 64с.
1344205
  Сладкова Д.А. Факультативные занятия по русской литературе (первая половина ХІХ века). / Д.А. Сладкова. – Казань, 1979. – 120с.
1344206
  Доманский В.А. Факультативные занятия по русской литературе в 11 классе / В.А. Доманский. – Киев, 1990. – 157с.
1344207
   Факультативные занятия по химии в средней школе. – М, 1971. – 178с.
1344208
   Факультативные курсы по математике в средней школе. – М, 1972. – 95с.
1344209
  Шатилов С.Ф. и др. Факультативный курс немецкого языка / С.Ф. и др. Шатилов. – 2-е изд., испр. – М., 1980. – 144с.
1344210
  Шатилов С.Ф. и др. Факультативный курс немецкого языка. 8 кл. / С.Ф. и др. Шатилов. – М., 1973. – 144с.
1344211
  Шатилов С.Ф. и др. Факультативный курс немецкого языка. 9 кл. / С.Ф. и др. Шатилов. – М., 1979. – 128с.
1344212
  Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике / И.Ф. Шарыгин. – М., 1989. – 350с.
1344213
  Лютикас В.С. Факультативный курс по математике : 9-11 кл, / В.С. Лютикас. – 3-е изд. перераб. – М., 1990. – 160с.
1344214
  Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике : 11 класс / И.Ф. Шарыгин. – М., 1991. – 384с.
1344215
   Факультативный курс по математике. – М, 1991. – 95с.
1344216
   Факультативный курс по синтаксической стилистике / Е.Б. Артеменко, Е.А. Назикова, А.К. Соколова, Р.Ф. Титова; Мин. просвещения РСФСР ; Воронеж. гос. пед. ин-т. – М, 1970. – 95 с.
1344217
  Лунина Н.Л. Факультативный курс программирования БЕЙСИК / Н.Л. Лунина. – Пущино, 1989. – 75с.
1344218
  Лунина Н.Л. Факультативный курс программирования: Паскаль / Н.Л. Лунина. – Пущино, 1989. – 53с.
1344219
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 9 кл. / пособие для учащихся / О.Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 1974. – 224 с.
1344220
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 10 кл. / пособие для учащихся / О.Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 1975. – 192 с.
1344221
  Перышкин А.В. Факультативный курс физики : 7 класс: Пособие для учащихся / А.В. Перышкин, В.П. Чемакин. – Москва : Просвещение, 1975. – 127 с.
1344222
   Факультативный курс физики. – М, 1976. – 95с.
1344223
   Факультативный курс физики. – М, 1976. – 95с.
1344224
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 10 кл. / пособие для учащихся / О.Ф. Кабардин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1979. – 192 с.
1344225
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 9 кл. / учеб. пособие / О.Ф. Кабардин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 238 с.
1344226
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 10 кл. / учеб. пособие / О.Ф. Кабардин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 206 с.
1344227
   Факультативы по иностранным языкам для средней школы. – Иваново, 1974. – 96 с.
1344228
   Факультет в эпоху перестройки : интервью с Е.А. Климовым // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.5-14. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Представлены материалы беседы с профессором Е.А. Климовым, состоявшейся в 2006 г. Тема беседы - опыт деятельности декана психологического факультета, впечатления о преподавателях, научной жизни МГУ, сравнение МГУ с ...
1344229
  Осипов В.Д. Факультет журналистики / В.Д. Осипов. – Москва, 1985. – 367 с.
1344230
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Київського університету в долі професора Дмитра Степовика // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 174-182


  У київському видавництві "Архангельський глас" готується до друку грунтовна монографія професора Миколи Тимошика про відомого в Україні і світі вченого, колишнього випускника факультету журналістики Дмитра Степовика, якому виповнилося 70 років. У ...
1344231
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Шевченкового університету в 70-ті роки XX ст.: спогади випускника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 109-117


  У трьох томах видання друкуємо матеріал з історії розвитку журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Three volumes of edition we will publish material from the history of development of journalistic education in the Kyiv National ...
1344232
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Шевченкового університету в 70-ті роки ХХ століття: спогади випускника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 136-146
1344233
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Шевченкового університету у сімдесяті роки XX ст.: спогади випускника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 86-99


  У третій, завершальній, частині мемуарів професора М. Тимошика з історії факультету журналістики у 70-х роках минулого століття йдеться про життя і побут студентів у студентському гуртожитку на вулиці Ломоносова. The third final part of the memoirs ...
1344234
   Факультет истории 2002/2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 74 с.
1344235
   Факультет истории искусств 2002/2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 57 с.
1344236
   Факультет і світ // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – С. 1


  Економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка активно співпрацює за двосторонніми угодами з іноземними вищими навчальними закладами: Університетом прикладних м. Шмалькальден (Німеччина), Університетом м. Констанц (Німеччина), Варшавською вищою школою ...
1344237
  Чередниченко О. Факультет іноземної філології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1344238
  Чередниченко О. Факультет іноземної філології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1344239
  Чередниченко О. Факультет іноземної філології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1344240
   Факультет іноземної філології : Програми вступних іспитів до аспірантури зі спец.10.0104-література зарубіжних країн;10.02.04-германські мови;10.02.05-романські мови ;10.02.14-класичні мови;10.02.16 -перекладознавство; та ін. – Київ : Київський університет, 2001. – 185с.
1344241
  Глибовець М. Факультет інформатики Національного університету "Києво-Могилянська академія" : чи справді "Могилянка" - лише гуманітарний виш? / М. Глибовець, В. Бублик, С. Гороховський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 109-117. – ISSN 1682-2366
1344242
  Закусило О.К. Факультет кібернетики - 35 лет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 92-98
1344243
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет, 1994. – № 5
1344244
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1344245
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)


  На фото: лекцію студентам-кібернетикам читає декан ф-ту, проф. О.К. Закусило.
1344246
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту, проф. про факультет - для учасників олімпіади.
1344247
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1344248
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
1344249
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1344250
  Закусило О.К. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Інформація декана про факультет для майбутніх абітурієнтів.
1344251
  Закусило О.К. Факультет кібернетики / О. Закусило // Київський університет, 1999. – № 9
1344252
  Закусило О. Факультет кібернетики // Освіта, 2002. – № 30
1344253
  Закусило О.К. Факультет кібернетики // Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. / ПФ "Хімджест". – Київ, 2002. – № 11. – С. 11-12.
1344254
  Закусило О Факультет кібернетики // Освіта, 2002


  КНУТШ
1344255
   Факультет кібернетики // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 56-58. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1344256
  Закусило О. Факультет кібернетики // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 45
1344257
  Анісімов А.В. Факультет кібернетики / А.В. Анісімов, В.І. Шевченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 222-223. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1344258
  Анісімов А. Факультет кібернетики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1344259
  Анісімов А. Факультет кібернетики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Факультет складається з 9 кафедр та 9 нуково-дослідних лабораторій, де працюють 184 штатних викладачів та науковців. Факультет здійснює підготовку фахівців з усіх фундаментальних спеціальностей кібернетики: прикладна математика, інформатика, системний ...
1344260
   Факультет кібернетики. Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 01.01.07 - обчислювальна математика ; 01.05.01 - теоретич.основи інформатики та кібернетики;01.05.02-матем.моделюван.та обчислювальні методи;01.05.03-матем.та програмне забезпечен. обчислювальн.машин і систем. – Київ : Київський університет, 2001. – 53 с.
1344261
   Факультет кібернетики: досягнення, проблеми, перспективи : Доповідь декана факультету кібернетики проф. О.К. Закусила на засіданні Вченої Ради університету 7 квітня 2003 р. – Київ : Київський університет, 2003. – 53 с.
1344262
   Факультет кібернетики: досягнення, проблеми, перспективи розвитку / КНУТШ ; [коміс. Вчен. ради: Городній М.Ф. (голова коміс.) та ін.]. – Київ, 2011. – 120 с. : іл., табл.


  Аналіз навчально-методичної, наукової і виховної роботи факультету кібернетики за останні п"ять років
1344263
  Домбровский Ю.О. Факультет ненужных вещей / Ю.О. Домбровский. – Алма-Ата, 1989. – 637с.
1344264
  Домбровский Ю.О. Факультет ненужных вещей : роман в двух книгах / Ю.О. Домбровский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 720с. – ISBN 5-265-01092-0
1344265
  Домбровский Ю.О. Факультет ненужных вещей / Ю.О. Домбровский. – Хабаровск, 1990. – 521с.
1344266
   Факультет политических наук и социологии 2002/2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 115 с.
1344267
  Маноха І. Факультет психології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  З 1898 р. в Київському університеті Св. Володимира функціонував Психологічний семінарій, утворений за ініциативою професорів О. Гілярова та Г. Челпанова. З 1967 р. в Університеті ведеться безперервна підготовка психологів. Відтоді тут примножуються ...
1344268
  Маноха І. Факультет психології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1344269
  Ремарчук В.Н. Факультет социальных и гуманитарных наук в структуре фундаментальной подготовки инженера // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 30-36. – ISSN 0869-3617


  В статье представлен очерк становления факультета социальных и гуманитарных наук в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. Социально-гуманитарное образование рассматривается как элемент фундаментальной подготовки ...
1344270
  Горбачик А. Факультет соціології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  15 квітня 2007 року створено факультет соціології, який продовжує і розвиває славні традиції, закладені попередниками і нинішнім поколінням викладачів-соціологів. Студенти одержують грунтовну підготовку з філософії, історії, правознавства, економічної ...
1344271
  Волович В. Факультет соціології та психології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1344272
  Волович В. Факультет соціології та психології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1344273
  Волович В. Факультет соціології та психології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1344274
   Факультет соціології та психології : Програми вступних іспитів до аспірантури зі спец. 13.00.01;історія педагогіки,теорія педагогіки;13.00.05 -соціальна педагогіка;19.00.01- загальна психологія,історія психології та ін. – Київ : Київський університет, 2001. – 150с.
1344275
  Євтух В. Факультет соціології та психології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 8
1344276
  Євтух В. Факультет соціології та психології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 44
1344277
  Євтух В.Б. Факультет соціології та психології / В.Б. Євтух, В.В. Чепак // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 298-301. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1344278
   Факультет соціології та психології. Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Sociology and Psychology Faculty. – [Київ] : [б.в.], 2000. – 18 с. : іл.
1344279
  Євтух В.Б. Факультет соціології та психології: від сучасного до майбутнього через минуле // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 67-75.
1344280
   Факультет соціології та психології: минуле, сучасне, майбутнє // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 66-70. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1344281
   Факультет соціології: досягнення, проблеми, перспективи розвитку : [довідка комісії Вченої ради] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – 104 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
1344282
  Новіков Б.В. Факультет соціології: перше десятиріччя // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 134-156


  Автор пропонує цікавий погляд на історію факультету соціології НТУУ "КПІ", що утримує в собі ідею гармонійної збалансованості параметрів часу, роботи прекрасного колективу та еволюції його основної місії - підготовки вищого рівня фахівців з соціальної ...
1344283
  Попова І. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 3-6. – ISSN 0236-1477
1344284
   Факультет экономики 2002 - 2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 62 с.
1344285
  Бошко В.И. Факультет эксплуатации путей сообщения в Киеве. 1918-1923 / В.И. Бошко. – Киев, 1923. – 24с.
1344286
   Факультет этнологии 2002/2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 103 с.
1344287
   Факультет, на котором учился Ленин. – Казань, 1970. – 134с.
1344288
  Баула О.П. Факультет, що дав старт цілому університету // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 6


  Історія Київського національного університету технологій та дизайну. Одним з найстаріших факультетів, з яких починався інститут шкіряної промисловості, згодом Київський технологічний інститут легкої промисловості і, нарешті, Київський національний ...
1344289
  Третяк О.В. Факультети і фінанси // Київський університет, 1999. – №8


  Актуальне інтерв"ю
1344290
   Факультети соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – с.
1344291
  Анісімов А. Факультетові кібернетики - 45 // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 4 : фото


  На базі факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбувся науково-практичний семінар на тему: "Науково-технічні й практичні аспекти розроблення, виробництва та державної експертизи засобів технічного захисту інформації, які призначені ...
1344292
   Факультетська газета і ідейне виховання студентів // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  В грудні на філологічному факультеті відбулася теоретична конференція, присвячена роботі Й.В.Сталіна "Анархізм чи соціалізм". Випуск бюлетня газети "Філолог", присвяченого теоретичній конференції треба читати. Факультетські газети повинні приділяти ...
1344293
   Факультету кібернетики - 40 років! // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 3-4
1344294
   Факультету кібернетики 30 : історія, спогади, кафедри, професура ; Все для абітурієнта. – Київ, 1999. – 217 с.
1344295
  Петрук В.І. Факультету кібернетики 40. Нарис історії (1969-2009) : До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Володимир Петрук. – Київ : [Інформаційно-аналітичне агентство], 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-2142-64-8
1344296
   Факультету международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета 15 лет // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 151-153. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1344297
  Пивовар С.Ф. Фаланга / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 383-384. – ISBN 966-642-073-2
1344298
  Дніпровський І. Фаланга. / І. Дніпровський. – Х., 1931. – 213с.
1344299
  Бялыницкий-Бируля Фаланги / Бялыницкий-Бируля. – М-Л, 1938. – с.
1344300
  Георги Ф. Фалаша. Заблудившиеся и найденные / Ф. Георги, Д. Степ // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 62-63. – ISSN 0321-5075


  Фалаша - ефіопські євреї - «прибульці», «вихідці»; — етнолінгвістічеськая група (община) євреїв, яка до масової алії до Ізраїлю (початок 1980-х рр.) проживала в основному в північній і північно-західній Ефіопії. До цього періоду община налічувала ...
1344301
  Бурков В.Г. Фалеристика / В.Г. Бурков. – Л., 1985. – 58с.
1344302
  Горбуров Е. Фалеристические памятки к юбилеям "Просвіти" // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 94-98. – ISSN 1998-4634
1344303
  Мельник О. Фалеристичні пам"ятки Першої української дивізії Української національної армії у британському полоні в Італії / О. Мельник, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-33. – ISSN 1811-542X
1344304
  Круковський Орест Фалеристичні пам"ятки пожежно-гімнастичного товариства "Сокіл" 1894-1914 рр. / Круковський Орест, Пахолко Степан // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 4 (48). – С. 23-26. – ISSN 1811-542X
1344305
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки українських біженців у таборах переміщених осіб Німеччини та Австрії у 1945-1949 роках / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 22-26. – ISSN 1811-542X
1344306
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки українських вищих навчальних закладів у Чехословацькій Республіці (1919-1945 рр.) // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-34. – ISSN 1811-542X
1344307
  Пахолко Степан Фалеристичні пам"ятки українських студентських корпорацій в Західній Європі у 1921-1945 рр. / Пахолко Степан, Мельник Олександр // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 22-25. – ISSN 1811-542X
1344308
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки українського підпілля від УВО до ОУН / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-25. – ISSN 1811-542X
1344309
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки української діаспори США та Канади першої половини XX століття / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 48-49. – ISSN 1811-542X
1344310
  Шмигевський М.В. Фалес Мілетський (близько 624-548 до н.е.) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 9/10 (82)
1344311
  Пичугина Т.Е. Фалунская легенда в романтической интерпретации // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 166-171. – ISSN 978-966-551-401-5


  Розглядаються особливості романтичної інтерпретації легенди про Фалун в оповіданні І.П. Гебеля "Несподівана зустріч" та новелі Е.Т.А. Гофмана "Фалунські рудники".
1344312
  Ли Хунчжи Фалунь Дафа / Ли Хунчжи. – Москва : РУДН, 1999. – 339с. – ISBN 5-209-00630-1
1344313
  Ли Хунчжи Фалуньгун : (Русский перевод) / Ли Хунчжи. – исправленное изд. – Москва : РУДН, 1999. – 120с. – ISBN 5-209-00996-3
1344314
  Грынчык М.М. Фальклорныя традыцыі у Беларускай дакастрычніцкай паэзіі / М.М. Грынчык. – Мінськ, 1969. – 296с.
1344315
  Зарецкая З.В. Фальконе / З.В. Зарецкая. – 2-е изд. – Л, 1970. – 48с.
1344316
  Зарецкая З.В. Фальконе / З.В. Зарецкая. – 2-е изд. – Л, 1970. – 48с.
1344317
  Тихоненко Алексей Кузьмич Фальсификаторская сущность "теории" буржуазных и ревизионистских идеологов об основоположниках научного коммунизма и генезиса марксизма / Тихоненко Алексей Кузьмич. – Москва, 1975. – 44с.
1344318
  Норден А. Фальсификаторы / А. Норден. – Москва, 1959. – 272 с.
1344319
   Фальсификаторы истории : Кировское облиздат, 1948. – 62 с.
1344320
   Фальсификаторы истории : (историческая справка). – Курск : Изд. "Курская правда", 1948. – 128 с.
1344321
   Фальсификаторы истории. – М, 1948. – 48с.
1344322
   Фальсификаторы истории : (историческая справка). – [Москва], 1948. – 37 с. – Приложение к журналу"Новое время", № 8 от 18 февраля 1948 года
1344323
   Фальсификаторы истории : (историческая справка). – Москва : Госполитиздат, 1951. – 80 с.
1344324
   Фальсификаторы истории. – М, 1952. – 80с.
1344325
   Фальсификаторы истории. – Москва, 1985. – 180 с.
1344326
   Фальсификаторы истории : (критика буржуазной историографии Средней Азии и стран зарубежного Востока). – Ташкент : Изд. "Фан" Узб. ССР, 1985. – 180 с.
1344327
  Алешина И.В. Фальсификаторы социализма / И.В. Алешина. – Лениздат. – Ленинград, 1963. – 296с.
1344328
  Миронов Ал. М. Фальсификации, подражания и копии произведений Альбрехта Дюрера в русских художественных собраниях / Миронов Ал. М. – Казань : Тип. лит. ун-та, 1908. – 44 с.
1344329
  Шараевский Л.М. Фальсификация английского рабочего движения конца ХІХ - начала ХХ вв. в работах английских и американских буржуазных и реформистских историков. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.03 / Шараевский Л.М.; МВ ССО УССР. Одесский гос. ун-тет. – Ужгород, 1983. – 209л. – Бібліогр.:л.177-209
1344330
  Скобликов П.А. Фальсификация доказательств: коллизии гражданского и уголовного судопроизводства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 68-74. – ISSN 0132-0769
1344331
  Шараевская Л.М. Фальсификация истории английского рабочего движения конца 19 -- начала 20 вв. в работах английских и американских буржуазных и реформистских историков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.93 / Шараевская Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
1344332
  Семенова А.В. Фальсификация истории Белоруссии периода Великой Отечественной войны современной реакциионной историографией США. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенова А.В.; АН БССР.Ин-т истории. – Минск, 1967. – 22л.
1344333
  Климов И.М. Фальсификация истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. буржуазной историографией / И.М. Климов. – Воронеж
1. – 1966. – 127с.
1344334
  Климов И.М. Фальсификация истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.буржуазной историграфией / И.М. Климов. – 2-е изд. – Воронеж, 1975. – 205с.
1344335
  Нусупбеков А.Н. Фальсификация истории и историческая правда. / А.Н. Нусупбеков, Х. Бисенов. – Алма-Ата, 1964. – 220с.
1344336
  Покровский С.А. Фальсификация истории русской политической мысли в современной реакционной буржуазной литературе / С.А. Покровский ; [отв. ред. С.Л. Ронин] ; Акад. наук СССР, Ин-т права. – Мсква : Изд-во акад. наук СССР, 1957. – 182, [2] с.
1344337
  Мерцалов А.Н. Фальсификация причин поражения Германии во второй мировой войне в западногерманской исторической и мемуарной литературе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мерцалов А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1960. – 23л.
1344338
  Шахдинаров В.Х. Фальсификация современными американскими "советологами" вопросов стрительства социалистической промышленности в СССР. : Автореф... канд.ист.наук: / Шахдинаров В.Х.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 22л.
1344339
  Шаталов А. Фальсификация, подделка, подлог : Научно-популярное издание / А. Шаталов, А. Ваксян. – Москва : Разум, 1999. – 160с. – ISBN 5-89795-006-7
1344340
  Суярко Л.О. Фальсифікаторі майбутнього / Л.О. Суярко. – К., 1983. – 47с.
1344341
  Дец О.С. Фальсифікація в соціології // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 98. – С. 329-340
1344342
  Мозоль С. Фальсифікація виборчих документів: характеристика найпоширеніших способів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
1344343
  Рябченко В. Фальсифікація вищої освіти в Україні як суспільна проблема: світоглядно-компетентнісний аспект // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 16-22. – ISSN 2078-1016
1344344
  Пахолко Степан Фальсифікація відзнак української фалеристичної спадщини / Пахолко Степан, Мартин Ольга // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 24-28. – ISSN 1811-542X
1344345
  Гребенюк С. Фальсифікація лікарських засобів // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 25


  Про забезпечення пацієнтів лікарськими засобами належної якості.
1344346
  Дашкевич Я. Фальсифікація новітньої історії українського народу в сучасній Польщі (товариства "кресов"яків та їхня діяльність) // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 109-119. – ISBN 5-7702-0432-X
1344347
  Мельник З.Ю. Фальсифікація та викривлення звітних даних: відповідальність причетних осіб // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 399-407 : Табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1344348
  Штефан О Фальсифікація творів мистецтва // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 7-24.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1344349
  Станкевич О. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет злочинів, пов’язаних з підробленням медичної продукції // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 64-72. – ISSN 2308-9636
1344350
  Притула А. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет контрабанди // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 81-86


  Про права людини в правовій державі.
1344351
   Фальсифікованість // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 938. – ISBN 966-316-069-1
1344352
  Воронцов Дмитрий Фальстарт космических челноков : Планетарий / Воронцов Дмитрий, Афанасьев Игорь // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 20-27 : Фото
1344353
  Веремко-Бережний Олек Фальстарт як художня стратегія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 5. – С. 164-167. – ISSN 0130-321Х
1344354
  Островский А. Фальш буржуазной демократии / А. Островский. – Ленинград, 1937. – 240с.
1344355
  Смолич Ю.К. Фальшива мельпомена : Перші аргонавти / Ю.К. Смолич. – Харків : Книгоспілка, 1928. – 186с.
1344356
  Кравченко Є.С. Фальшива стратегія : комедія / Є.С. Кравченко. – Київ, 1946. – 29 с.
1344357
  Козьменко С. Фальшива тривога // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 12


  Серйозний переполох стався недавно в наукових колах України. Причина - вихід у світ наказів МОНМС під №№ 1111 і 1112. (Стаття М.Стріхи "Дисертаційна паніка: що після неї?", № 42/2012, DT.UA). В інтерв"ю інформаційному агентству "Наголос" директор ...
1344358
  Сюндюков І. Фальшиве слово і поневолення розуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 217/218). – С. 21


  "Замітка на полях" нової книжки професора Лариси Масенко "Мова радянського тоталітаризму".
1344359
  Круковець О.В. Фальшивий виклик / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1981. – 264 с.
1344360
  Самбук Р.Ф. Фальшивий талісман : повість / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1981. – 184 с.
1344361
  Гончарук П.С. Фальшивий шарм Панька // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 168-171. – ISBN 978-966-452-148-9
1344362
  Бойко-Гагарін Фальшиві монети часів Сигізмунда ІІІ Вази у колекції НІЕЗ "Переяслав" / Бойко-Гагарін, А. Кузьменко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 186-188
1344363
  Жід А. Фальшивомонетники = Les faux-monnayeurs : Роман / Андре Жід; Пер. з французької Віктора Шовкуна; Передм. Мартіни Сагер. – Київ : Юніверс, 2005. – 392с. – (Лауреати Нобелівської премії 1947). – ISBN 966-8118-18-9
1344364
  Жид А. Фальшивомонетчики / А. Жид. – Москва, 1991. – 714, 2 с.
1344365
  Жид А. Фальшивомонетчики : роман / Андре Жид ; [ пер. с франц. А. Франковского, под ред. Л. Токарева ]. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2007. – 400 с. – (Переживая заново). – ISBN 978-5-91045-026-8
1344366
  Жид А. Фальшивомонетчики : роман / Андре Жид ; [пер. с фр. А.А. Франковского ; отв. ред. Л.Ю. Зайцева]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 413, [3] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-063491-0; 978-5-271-28157-0
1344367
  Хайден Г. Фальшивые друзья / Г. Хайден. – М., 1987. – 167с.
1344368
   Фальшивые монеты. – М, 1959. – 66с.
1344369
  Синчук И. Фальшивые оловянные монеты XIX - XX в. из Западной Беларуси: деградация технологических традиций // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-12. – ISSN 1811-542X
1344370
   Фальшивые пророки. – М, 1973. – 176с.
1344371
  Бойко-Гагарин Фальшивый венгерский талер 1580 года // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 26. – ISSN 1811-542X
1344372
  Ланин Б.Е. Фальшивый нимб "большого бизнеса" / Б.Е. Ланин. – М., 1975. – 56с.
1344373
  Кива А. Фальшивый патриот опаснее врага // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 9. – С. 5-16. – ISSN 0869-44435


  Глобалізація країн: Росія, Китай, Японія
1344374
  Заринь М.О. Фальшивый Фауст : романы / Маргер Заринь ; пер. с латыш. В. Волковской. – Москва : Советский писатель, 1981. – 384 с. : ил.
1344375
  Заринь М.О. Фальшивый Фауст : романы / Маргер Заринь ; пер. с латыш. В.Волковской. – Москва : Известия, 1984. – 396 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
1344376
  Кревецький І. Фальшованнє метрик для польських повстанців з 1830-31 рр. : (Причинок до характеристики галицько-руського духовенства першої половини XIX ст.). – 7с.
1344377
   Фама Антонавіч Бельскі: біяграфічныя матэрыялы і артыкулы = Фома Антонович Бельский: биографические материалы и статьи / [уклад., прадм. і камент. А.І. Бельскага]. – Мінск : Зміцер Колас, 2015. – 223, [1] с., [4] л. фот. : іл. – парал. тит. лист на рус. языке. – ISBN 978-985-6992-83-7
1344378
  Савваитова Л.С. Фамен Прибалтики / Л.С. Савваитова. – Рига, 1977. – 128с.
1344379
  Лиепиньш П.П. Фаменский ярус Прибалтики : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Лиепиньш П.П.; Министерство высшего образования СССР. Ленинградский ордена Ленина и Трудового Красного Знамени горный ин, 1951. – 16 с.
1344380
  Бучко А.Е. Фамилии бойковщины в период их становления и в наши дни : Автореф.. дис. .. канд. филол. наук : 10.02.02 / Бучко А.Е.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 20 с.
1344381
  Смольская А.К. Фамилия и имя Вука Караджича в истории сербской антропонимии // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 230-237. – ISBN 978-617-689-100-0
1344382
  Авшалумов Х. Фамильная арка : повести и , новеллы, очерки / Х. Авшалумов. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1976. – 176 с.
1344383
  Авшалумов Х. Фамильная арка : повести и рассказы / Х. Авшалумов. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1984. – 382 с.
1344384
  Чжао Фамильная драгоценность / Чжао, Шу-Ли. – Свердловск, 1959. – 350с.
1344385
  Таяновский И.А. Фамильная земля / И.А. Таяновский. – Л., 1979. – 116с.
1344386
  Дядюченко Л.Б. Фамильное серебро / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1974. – 114с.
1344387
  Перов Г.С. Фамильное сходство / Г.С. Перов. – Кишинев, 1960. – 64с.
1344388
  Маковеев М.С. Фамильные драгоценности / М.С. Маковеев. – Москва : Воениздат, 1973. – 239с.
1344389
  Калиничев С.С. Фамильные драгоценнсоти : Очерки наших дней / С.С. Калиничев. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 247 с.
1344390
  Зимин Ю. Фамильный подарочек / Ю. Зимин. – Свердловск, 1966. – 76с.
1344391
  Лао Шэ Фан Чжень Чжу / Лао Шэ. – Москва : Искусство, 1958. – 116 с.
1344392
   Фанагория / Под ред. Смирнова А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1956. – № 57 : Фанагория / Под ред. Смирнова А.П. – С. 1-184, рис.
1344393
  Кобылина М.М. Фанагория / М.М. Кобылина. – Москва : Наука, 1989. – 128 с.
1344394
  Омельчук Р.К. Фанатизм в свете онтологического подхода к вере // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 25-33. – ISSN 0042-8744
1344395
  Массалига М.Є. Фанатизм як ознака субкультур // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 342-346


  Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту такого явища як «фанатизм». Проаналізовано різні трактування явища та здійснено типологізацію фанатизму. Автор акцентує увагу на розкритті змісту видів фанатизму, що породжують субкультури. Статья ...
1344396
  Рот Ф. Фанатик Эли // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 76-101. – ISSN 0321-1878
1344397
  Заєць В.М. Фанатична віра як компонент індивідуальної свідомості: соціально-філософський аспект // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 58-60
1344398
  Томенко М. Фанатично боюся бізнесу // День, 2003. – 5 лютого


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова ті інформації
1344399
  Редол А. Фанга / А. Редол. – М., 1949. – 188с.
1344400
   Фангат Хаматович Хазиев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 900 : фото. – ISSN 0032-180Х
1344401
  Грин А.С. Фанданго / А.С. Грин. – Симферополь, 1966. – 543с.
1344402
  Грин А.С. Фанданго / А.С. Грин. – М., 1988. – 126с.
1344403
  Шеина И. Фандрайзинг - поиск средств для общественных инициатив : рекомендации по составлению грантовых заявок // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 16-19. – ISSN 0869-4915
1344404
  Чернявська О.В. Фандрайзинг : навч. посібник / О.В. Чернявська, А.М. Соколова ; Вищ. навч. заклад Укоопспілки "Полт. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 186, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 151-155. – Бібліогр.: с. 147-150. – ISBN 978-617-673-177-1
1344405
  Куценко Е. Фандрайзинг или где найти средства? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 10. – С. 43-46. – ISSN 0869-4915
1344406
  Демешко М.В. Фандрайзинг і краудфандинг - фінансові інструменти благодійництва // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. № 1. – С. 26-35
1344407
  Гоєр О.Д. Фандрайзинг у вищій освіті: методика, особливості форми : метод. посібник / О.Г. Гоєр, В.В. Копійка, І.О. Мінгазутдінов ; Інновац. центр з міжнар. освіт. програм "ІНКОС". – Київ : Ексім Інвест, 2004. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-189


  Віддруковано за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та організаційної підтримки Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка
1344408
  Теслюк С.А. Фандрайзинг як метод отримання фінансових ресурсів у виборчі фонди кандидатів та політичних партій // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 149-151
1344409
  Шнирков О.І. Фандрайзинг: основні особливості та форми : Методичний посібник / О.І. Шнирков, І.О. Мінгазутдінов; ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 38с.
1344410
  Литвиненко И.Д. Фандрайзинг: теоретическое осмысление и опыт интеграции в библиотечную практику // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2011. – № 4. – С. 227-230. – ISSN 1997-0803


  Статья рассказывает о том, как сделать свой проект привлекательным, как научиться сотрудничать с бизнесом.
1344411
  Іванюта І.В. Фандрайзингова діяльність музеїв Франції // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 193-195
1344412
  Соколова А.М. Фандрайзингова діяльність: сутність, особливості та перспективи розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 13-16 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1344413
  Литвиненко И.Д. Фандрейзинг в массовой библиотеке // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2013. – № 4 (54). – С. 133-136. – ISSN 1997-0803


  Сейчас перед некоммерческими организациями стоит задача поиска различных источников финансирования. Актуальны эти задачи и для учреждений культуры, в частности, для библиотек. Сегодня у библиотек появилась возможность выбирать оптимальные формы ...
1344414
  Клюев В. Фандрейзинг для развития библиотеки / Владимир Клюев // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-8
1344415
  Ковальчук Л. Фандрейзингова діяльність публічних бібліотек Києва // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 1 (35). – С. 22-24. – ISSN 1811-377X


  Представлено досвід роботи публічних бібліотек м. Київа щодо залучення додаткових ресурсів для розвитку і діяльності бібліотек.
1344416
  Башун О.В. Фандрейзінг або мистецтво збирання коштів : Hаук.-методичні рекомендації бібліотекам / О.В. Башун; Донецька державна обласна універсальна наукова біб-ка ім. H.К.Крупсько. – Донецьк, 1998. – 103с.
1344417
  Донцова Д. Фанера Милосская : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-27064-4
1344418
  Донцова Дарья Фанера Милосская. Продюсер козьей морды. Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой : роман : главы из нового романа / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 384с. – (Иронический детектив ; Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант). – ISBN 978-5-699-25374-6
1344419
   Фанерная бомба для музея // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
1344420
  Бобиков П.Д. Фанеровальные работы / П.Д. Бобиков. – М, 1970. – 211с.
1344421
  Бобиков П.Д. Фанеровальные работы / П.Д. Бобиков. – 3-е изд. – М, 1974. – 211с.
1344422
   Фанерозой Сибири. – Новосибрск : Наука
Т. 1 : Венд, палеозой. – 1984. – 192с.
1344423
   Фанерозой Сибири. – Новосибрск : Наука
Т. 2 : Мезезой, кайнозой. – 1984. – 151с.
1344424
  Афанасьев А.П. Фанерозойские коры выветривания Балтийского щита и связанные с ними полезные ископаемые / А.П. Афанасьев. – Ленинград : Наука, 1977. – 244с.
1344425
   Фанерозойские рифы и кораллы СССР : (труды V Всесоюзного симпозиума по кораллам и рифам. Душанбе, 1983). – Москва : Наука, 1986. – 231с.
1344426
   Фанерозойский магматизм Восточного Приазовья Украинского щита и связанные с ним полезные ископаемые (петрология, геохимия, и рудоносность) = Phanerozoi magmatism of Eastern Azov area of Ukrainian shield and related commercial minerals (petrology, geochemistry and ore potential) / [Е.М. Шеремет, С.Г. Кривдик, Н.А. Козар, С.Н. Стрекозов, Н.В. Вовкотруб и др.] ; под ред. акад. НАН Украины А.Н. Пономаренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко НАН Украины. – Киев : Компринт, 2015. – 317, [1] с. : ил., табл. – Данные тит. л. парал. рус., англ. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 303-314. – ISBN 978-966-929-111-0
1344427
   Фанерозойский магматизм Сихотэ-Алинской вулканической области.. – Владивосток, 1987. – 190с.
1344428
   Фанни Каплан: "...Я стреляла в Ленина". – Рыбинск, 1990. – 63с.
1344429
  Золотницкая Т.Д. Фанни Снеткова / Т.Д. Золотницкая. – Л, 1973. – 149с.
1344430
  Клеланд Д. Фанни. / Д. Клеланд. – Минск, 1993. – 465с.
1344431
  Фоміна Тетяна Фанні Каплан : макабричний портрет із натури // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 124-126. – ISSN 0130-5212
1344432
  Волчкова Н. ФАНОптикум. Реформа РАН пугающе причудлива // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 ноября (№ 44). – С. 3-4


  Пройден очередной этап реформирования Российской академии наук, в ходе которого решалось, как будут управляться институты, ранее относившиеся к ведению РАН. Здравый смысл восторжествовал, и академию не лишили возможности осуществлять научное ...
1344433
  Мухин А.С. Фанские горы / А.С. Мухин, В.Ф. Гусев. – Москва : Географгиз, 1949. – 152с.
1344434
  Пагануцци Н.В. Фанские горы и Ягноб / Н.В. Пагануцци. – М, 1968. – 134с.
1344435
   Фантавры.. – Симферополь, 1983. – 128с.
1344436
  Тропин Тияна (Тщана Тропин) Фантазujе о моhи: алтернативна ucmopuja у делу Горана Скробонье "Човек koju убио Теслу" // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – C. 451-462. – (Бібліотека інституту філології)


  Ця історія присвячена порівнянню первісної та уявленої історії сюжету в альтернативній історії. Перехресні точки в романі серба Горана Скробоні "Людина, яка вбила Теслу"
1344437
  Лутученко Л.Н. Фантазерка. / Л.Н. Лутученко. – Одесса, 1967. – 155с.
1344438
  Носов Н.Н. Фантазеры : Рассказы // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 4. – С. 7-228. – (Б-ка пионера)
1344439
  Белов В.Ю. Фантазеры / В.Ю. Белов. – М., 1976. – 192с.
1344440
  Притчетт В.С. Фантазеры / В.С. Притчетт. – М., 1987. – 221с.
1344441
  Ясинский И. Фантазии / И. Ясинский. – СПб. – 63с.
1344442
  Бражкина Анна Фантазии афрокуаферов : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 6-14 : Фото
1344443
  Медведев В.В. Фантазии Баранкина / В.В. Медведев. – М, 1985. – 270с.
1344444
  Родари Д. Фантазии и сказки: собрание сочинений в 2-х т. / Д. Родари. – С.-Пб.
1. – 1993. – 656с.
1344445
  Умнова Наталья Фантазии на тему спорта : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 6-14 : Фото
1344446
  Вакенродер В.Г. Фантазии об искусстве / В.Г. Вакенродер. – Москва, 1977. – 263с.
1344447
  Каринти Ф. Фантазии Фридьеша Каринти / Ф. Каринти. – М, 1969. – 207с.
1344448
  Галимов Р.З. Фантазия-2 / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1970. – 82с.
1344449
  Галимов Р.З. Фантазия / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1968. – 112с.
1344450
  Беркинблит М.Б. Фантазия и реальность / М.Б. Беркинблит, А.В. Петровский. – Москва, 1968. – 128с.
1344451
  Поспелов Д.А. Фантазия или наука / Д.А. Поспелов. – М, 1982. – 224с.
1344452
  Салевич П. Фантазії Е.Кінана про єврейські впливи на "Слово о полку Ігоревім" // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 7/8. – С.128-132. – ISSN 0131-2561


  Полемічна стаття як відповідь на статтю амери- канського професора Едварда Кінана "Слово про те, як Ярослав, князь галицький, у Султанів стріляв". Дивись щотижневик "Критика" (2000.-№12)
1344453
  Стороженко П. Фантазії нашого містечка // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 99-102. – ISSN 0131-2561


  Про книгу і автора. Фантастична повість Володимира Кашуби "Придурки у Всесвіті"
1344454
  Тримбач С. Фантазійні паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 32


  Тетяна Яблонська і...кіно.
1344455
  Гуляк А. Фантазія "Поети" Ольги Кобилянської як зразок раннього українського модернізму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 90-96
1344456
  Тихолоз Н. Фантазія з присмаком ностальгії (із секретів художньої творчості Анни Франко-Ключко) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 752-759. – ISSN 2223-1196
1344457
  Геращенко Ю.В. Фантазія на тему однієї трагедії (за повістю П. Загребельного "Кларнети ніжності") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 21-23. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1344458
  Зальцман Б.Н. Фантазія та її роль в діяльності людини / Б.Н. Зальцман. – К., 1958. – 32с.
1344459
  Люднова Г. Фантазія як можливість абсолютної свободи у творчості Е.Т. Гофмана // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 275-281. – ISBN 978-966-306-020-4
1344460
  Роменець В.А. Фантазія, пізнання, творчість / В.А. Роменець. – Київ, 1975. – 151с.
1344461
  Слезкин Ю. Фантасмагория. / Ю. Слезкин. – М. – 352с.
1344462
  Махун С. Фантасмагорія. Зустрічі за Рубіконом // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 6 (226). – С. 4-13. – ISSN 0131-2685
1344463
  Климець М. Фантастизація дійсності у хорватській середньовічній прозі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 125-137. – ISSN 0203-9494
1344464
  Назаренко М. Фантастика - 2008: другая сторона // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 5/6. – С. 150-158. – ISSN 0131-8136
1344465
   Фантастика - 72 : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1972
1344466
   Фантастика - 88/89 : сборник научно-фантастических повестей, рассказов и очерков. – Москва : Молодая гвардия, 1972
1344467
   Фантастика - 90 : сборник научно-фантастических повестей, рассказов и очерков. – Москва : Молодая гвардия, 1990
1344468
  Измайлов Иван Фантастика - грань реального мира : избранный гость // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 140-141 : Фото
1344469
  Смелков Ю.С. Фантастика - о чем она? / Ю.С. Смелков. – Москва, 1974. – 63 с.
1344470
  Уэллс Г.Д. Фантастика / Г.Д. Уэллс. – Москва ; Ленинград, 1944. – 128 с.
1344471
  Осипова А.Н. Фантастика / А.Н. Осипова, А.Е. Чалисова. – Москва, 1971. – 91с.
1344472
  Симонян К.А. Фантастика / К.А. Симонян. – Ереван, 1972. – 316с.
1344473
  Беляев А.Р. Фантастика / А.Р. Беляев. – Л., 1976. – 592с.
1344474
  Беляев А.Р. Фантастика / А.Р. Беляев. – Архангельск, 1986. – 621с.
1344475
  Беляев А.Р. Фантастика / А.Р. Беляев. – Сыктывкар, 1988. – 575с.
1344476
  Драгойлович Ю. Фантастика versus реальність в історіях двох винаходів ("Сонячна машина" В. Винниченка, "Хронос" Т. Антиповича) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 309-321. – (Бібліотека інституту філології)


  "Сонячну машину" В. Винниченка, "Хронос" Т. Антиповича трактують неоднозначно: одні - як утопію, Інші - як антиутопію. У статті пропонується погляд на це питання
1344477
  Парнов Е.И. Фантастика в век НТР / Е.И. Парнов. – М., 1974. – 192с.
1344478
   Фантастика в русской литературе 19 века.. – М, 1974. – 32с.
1344479
  Урбан А.А. Фантастика и наш мир / А.А. Урбан. – Л., 1972. – 255с.
1344480
  Нямцу А. Фантастика и общекультурная традиция (проблемы теории) // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 7-18. – ISBN 978-617-7480-12-8
1344481
   Фантастика и приключения. – Москва, 1989. – 240с.
1344482
   Фантастика и приключения.. – М, 1977. – 109с.
1344483
   Фантастика и приключения.. – М, 1979. – 143с.
1344484
  Угольникова Н.С. Фантастика и фэнтези как социально-культурный феномен // Научный вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина / Харковський национальный университет им. В.Н.Каразина. – Харьков, 2004. – № 624 : Образы времени - Образы мира. – С. 38-46. – (Серия : Теория культуры и философия науки). – ISSN 0453-8048
1344485
  Пивоваров М.П. Фантастика і реальність / М.П. Пивоваров. – К., 1960. – 184с.
1344486
  Щедрин А.Т. Фантастика і сайєнтологічні вірування в культурі постмодерну: (еволюція відносин) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – № 700 : Образи часу - Образи світу. – С. 53-69. – (Серія : Теорія культури та філософії науки)
1344487
  Шкуров Є. Фантастика і художні візії майбутнього. "Природна людина" О. Бердника. Чи закінчується кохання зі смертю? Розклад бажань на завтра : Критика. Есей. Публіцистика // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 205-219


  Фантастика і художні візії майбутнього (Есей). «Природна людина» О. Бердника (Есей з приводу роману «Вогнесміх»). Чи закінчується кохання зі смертю? [Вистава «Vale et me ama» у київському театрі «Міст» (за п’єсою «Лавка» Трайче Кацарова)]. Розклад ...
1344488
  Осипов А.Н. Фантастика от "А" до "Я". (Основные понятия и термины) : Краткий энциклопедический справочник / А.Н. Осипов. – Москва : Дограф, 1999. – 352с. – ISBN 5-93431-001-1
1344489
   Фантастика чехослвацких писателей. – Москва, 1988. – 429с.
1344490
  Хороб С.С. Фантастика як утопія: творчість Олеся Бердника (на матеріалі повісті "Серце Всесвіту") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 247-253. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1344491
   Фантастика.. – М, 1962. – 480с.
1344492
   Фантастика.. – Иркутск, 1989. – 460с.
1344493
   Фантастика.. – М, 1990. – 48с.
1344494
   Фантастика.. – М, 1990. – 384с.
1344495
   Фантастика.. – М, 1991. – 368с.
1344496
   Фантастика.... – Москва, 1963. – 366с.
1344497
  Георгиевска-Jаковлева Фантастиката и македонскиот роман / Лорета Георгиевска-Jаковлева. – Скопje : Ин-т за македонска лит., 2001. – 203, [3] с. – ISBN 9989-886-16-4
1344498
  Щедрін А.Т. Фантастикознавство як навчальна дисципліна: філософсько-культурологічні виміри // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 47-60
1344499
  Донев А. Фантастичен хумор / А. Донев. – София, 1966. – 111с.
1344500
   Фантастическая новелла.. – Л, 1990. – 30с.
1344501
  Чебанюк Т.А. Фантастическая повесть в историко-литературном процессе 20-х - начало 40-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Чебанюк Т.А.; МГПИ. – М., 1979. – 16л.
1344502
  Гаррисон Г. Фантастическая сага / Г. Гаррисон. – Москва : Мир, 1991. – 428с. – ISBN 5-03-002651-7
1344503
  Гаррисон Г. Фантастическая сага / Г. Гаррисон. – М., 1992. – 188с.
1344504
  Якутенко Ирина Фантастическая физика. Туннель в другую реальность // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 128-136 : фото
1344505
   Фантастические изобретения. – Москва, 1991. – 344с.
1344506
   Фантастические изобретения.. – М, 1971. – 415с.
1344507
  Грин А.С. Фантастические новеллы / А.С. Грин. – М., 1934. – 594с.
1344508
  Грин А.С. Фантастические новеллы / А.С. Грин. – Воронеж, 1965. – 295с.
1344509
  Винник А.Я. Фантастические повести / А.Я. Винник. – Донецк, 1962. – 252с.
1344510
  Гор Г.С. Фантастические повести и рассказы / Г.С. Гор. – Л., 1970. – 239с.
1344511
  Лорд Джеффри Фантастические приключения Ричарда Блейда в иных мирах : пер. с англ. / Лорд Джеффри. – Смоленск : Деймос, 1993. – 352 с. – (Приключения Ричарда Блейда ; Кн. 1). – ISBN 5-900299-01-5


  М. Нахмансон - Героико - эротическая фантастика Джеффри Лорда 3-18 Дж. Лорд (М. Л. Стоукс) - Бронзовый топор Дж. Лорд (Р. Грин) - Горы Брегги
1344512
  Уэллс Г.Д. Фантастические произведения / Г.Д. Уэллс. – М, 1979. – 639с.
1344513
  Уэллс Г.Д. Фантастические произведения / Г.Д. Уэллс. – М, 1983. – 463с.
1344514
  Уэллс Г.Д. Фантастические произведения / Г.Д. Уэллс. – Ярославль, 1989. – 336с.
1344515
  Уэллс Герберт Фантастические произведения / Уэллс Герберт; Пер. с англ.; Ред.колл.: И.Б.Бачкало, Э.Б.Лапкин, С.М.Макаренков, П.А.Навдаев, В.Б.Тетевин. – Москва : Рипол Классик, 1998. – 624с. – (Библиотека приключений 2000). – ISBN 5-7905-0208-3
1344516
  Романецкий Николай Фантастические реалии : Пьедестал победителей // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 188-189 : Іл.
1344517
  Уэллс Г.Д. Фантастические романы / Г.Д. Уэллс. – Киев, 1981. – 230с.
1344518
  Елин Н. Фантастические способности / Н. Елин, В.Г. Кишаев. – Москва, 1974. – 48с.
1344519
   Фантастический 1826-й : Избранное Натана Эйдельмана "Апостол Сергей" // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 206-208 : Фото
1344520
  Асенин С.В. Фантастический киномир Карела Земана / С.В. Асенин. – Москва, 1979. – 129с.
1344521
  Теракопян Мария Фантастический реалист // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73-80


  Хаяо Міядзаки - відомий японський режисер (анімаційні фільми)
1344522
  Дилакторская О.Г. Фантастическое в "Петербургских повестях" Н.В.Гоголя / О.Г. Дилакторская. – Владивосток, 1986. – 204с.
1344523
  Захаров В.Н. Фантастическое в эстетике и творчестве Ф.М.Достоевского : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Захаров В.Н.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1975. – 25л.
1344524
  Азимов А. Фантастическое путешествие / А. Азимов. – Омск, 1993. – 464с.
1344525
  Свербілова Т. Фантастична біографія радянського письменника як жанр масової культури (О. Корнійчук - герой гротескних мемуарів В. Некрасова) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 53-67. – ISSN 0236-1477
1344526
  Камишанова Н.М. Фантастична історія злету та падіння Цахеса : урок за повістю Гофмана // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 30-31
1344527
  Пресіч О. Фантастична повість Юрія Тиса "К-7" як зразок жанрових і тематичних шукань повоєнної діаспорної прози // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 123-127. – ISSN 2307-2261
1344528
  Олефір В.В. Фантастична проза: паралелі та відмінності (на матеріалі творів М. Гоголя і Ю. Смолича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 214-218


  У статті пропонується порівняльний аналіз фантастичних повістей М. Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Вій" та ноуково-фантастичної трилогії Ю. Смолича "Прекрасні катастрофи"
1344529
  Кирюшко Н.В. Фантастична реалія-трафарет у науковій фантастиці Франції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-63. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядається рівень семантичної наповненості фантастичної реалії в жанрі наукової фантастики.
1344530
  Семенчук В.А. Фантастичне та ігрове в повісті Дж.М. Баррі "Пітер Пен і Венді" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 157-160
1344531
  Хайдер Т.В. Фантастичне та історичне: жанрові перехрестя прочитань святого письма // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена актуальній проблемі сучасних літературознавчих та культурологічних студій - функціонуванню біблійних сюжетів та їхній подальший еволюційний шлях в світовій художній літературі. Увагу приділено виокремленню апокрифічних літературних ...
1344532
  Андрійченко Н. Фантастичне у М. Гоголя та Е. По // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 135-141
1344533
  Малишівська І. Фантастичне у творах К. Уілсона та В. Шевчука // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 184-186
1344534
  Польова Ю. Фантастичний вимір Праги в сучасній чеській прозі // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 267-273. – (Бібліотека інституту філології)


  На основі міфопоетичного аналізу творів чеських прозаїків Міхала Айваза та Даніели Годрової продемонстровано особливості функціонквання міфологічного хронотопу Праги в сучасній чеській літературі, визначено його домінантні ознаки
1344535
  Василенко М.К. Фантастичний репортаж - застереження як форма впливу на масову свідомість: новації жанру // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.41-42
1344536
  Хороб С. Фантастичний роман Галини Пагутяк "Писар Східних Воріт Притулку": поетика хронотопу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 169-175. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1344537
  Хороб С. Фантастичний роман Марини та Сергія Дяченків "Ритуал" крізь призму міфологічного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено міфологічні джерела роману Марини та Сергія Дяченків "Ритуал". Доведено, що українські автори-фантасти, використовуючи апробовані в мистецтві слова міфи, архетипи, ритуали у своєму творі не просто поглиблюють їх, а й створюють ...
1344538
  Яковенко І. Фантастичний російський фашизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 23
1344539
  Мірошниченко О.А. Фантастичні перетворення : гумористичні оповідання / О.А. Мірошниченко. – Київ : Молодь, 1980. – 176 с.
1344540
  Соболь В. Фантастичні повісті Валерія Шевчука - у первісній редакції // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 69-80. – ISSN 1728-9572
1344541
  Черняк М. Фантастичні тварини у польській фразеології // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 527-530. – ISBN 978-966-3888-379-3
1344542
  Криницька Н. Фантастичні твори Урсули К. Ле Гуїн: павутина як модель Всесвіту // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 143- 147
1344543
  Решето Юрий Фантастиш кулинариш! / Решето Юрий, Аппельт Михаэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 66-76 : фото. – ISSN 1029-5828
1344544
  Важенина З.П. Фантастронные генераторы / З.П. Важенина. – Москва, 1965. – 175 с.
1344545
  Гауптман Г. Фантом / Г. Гауптман. – Пб., 1923. – 125с.
1344546
  Маринина А. Фантом памяти / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2002. – 416 с. – (Черная кошка). – ISBN 5-699-00831-4
1344547
  Гумеров Р. Фантом российской аграрной политики // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2005. – № 4. – С. 15-31. – ISSN 0130-9757
1344548
  Соколов М. Фантом у теорії оподаткування (про криву Артура Лаффера) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 50-59. – ISSN 0131-775Х
1344549
   Фантом.. – М, 1989. – 238с.
1344550
  Сувестр П. Фантомас / Пьер Сувестр, Марсель Аллен // Рассказы. Арсен Люпен против Херлока Шолмса / Леблан М. – Москва : Молодая гвардия, 1991
1344551
  Сувестр Пьер Аллен Марсель Фантомас / Сувестр Пьер Аллен Марсель. – Москва : Радуга, 1991. – 32 с.
1344552
  Аллен М.С.П. Фантомас и пропавший поезд / М.С.П. Аллен. – Москва, 1992. – 270с.
1344553
  Ковалев М. Фантомная боль. / М. Ковалев, Е. Минко, Е. Продаева // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 11 (57). – С. 14-19.
1344554
  Кобринский А.М. Фантомная реальность = Fhantom reality / Александр М. Кобринский. – Иерусалим : НАХАШ, 2017. – 237, [3] c. : ил. – ISBN 978-965-572-117-1
1344555
  Тейлор Пол Фантомний біль Росії, або Чи нашкодить Москва Україні у разі укладення угоди з ЄС? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 3
1344556
  Волошин О.А. Фантомні болі імперії. Політика Росії щодо співдружності незалежних держав / Волошин Олег Анатолійович. – Київ : Фенікс, 2013. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-191. – ISBN 978-966-136-124-8


  Шановному Валерію Володимировичу з вдячністю за підтримку на науковому шляху. Підпис
1344557
  Грабовський С. Фантомні болі імперської величі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 215 ). – С. 5
1344558
  Жданова І. Фантомні болі Москви // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 7-9
1344559
  Гогин Сергей Фантомные боли Симбирска / Гогин Сергей, Авдеев Макс // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 58-63 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
1344560
  Берковичи К. Фануца. Цыганские и татарские рассказы / К. Берковичи. – М, 1926. – 212с.
1344561
  Сергеева В.А. Фанфикшен: творчество потребителя // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 165-167
1344562
  Битько Ю. Фанфік на уроках світової літератури // Світова література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2014. – № 17 вересень. – С. 23-25


  У Листі Міністерства "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін" вчителям-словесникам рекомендовано замість домашнього твору пропонувати учням "...обрати таку форму творчої роботи (напр., створення фанфіків тощо), щоб учні ...
1344563
  Сен-Марку Фаншетта, или Сад Надежды / Сен-Марку. – М., 1957. – 160с.
1344564
  Одина Анна Фань насущный : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 128-135 : Іл.
1344565
  Бекяшев Камиль Абдулович ФАО и правовое регулирование промысла живых ресурсов открытого моря : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Бекяшев Камиль Абдулович; Ленинград. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 19л.
1344566
  Бекяшев К.А. ФАО и правовые вопросы охраны живых ресурсов открытого моря / К.А. Бекяшев. – М., 1976. – 185с.
1344567
  Курникова Елена Леонидовна ФАО и проблемы развития международной сельскохозяйственной статистики : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Курникова Елена Леонидовна; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1973. – 28л.
1344568
  Егоров И.А. Фаолит и его применение в химической промышленности / И.А. Егоров. – М., 1956. – 76с.
1344569
  Хайруллаев Фараби - крупнейший мыслитель средневековья / Хайруллаев, .М. – Ташкент, 1973. – 99 с.
1344570
  Хайруллаев М.М. Фараби и его философские взгляды / М.М. Хайруллаев. – М., 1975. – 31с.
1344571
  Хайуллаев М.М. Фараби: Эпоха и учение / М.М. Хайуллаев. – Ташкент, 1975. – 352с.
1344572
  Радовский М.И. Фарадей / М.И. Радовский. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1936. – 176 с.
1344573
  Кудрявцев П.С. Фарадей / П.С. Кудрявцев. – Москва : Просвещение, 1969. – 167 с.
1344574
  Быкова Е.В. Фараминиферы Карадока восточного Казахстана / Е.В. Быкова. – Алма-Ата, 1961. – 120с.
1344575
  Юрьева Е.Ю. Фаранцузский разговорный язык. / Е.Ю. Юрьева, И.Л. Филимонова. – М., 1973. – 256с.
1344576
  Солкин Виктор Фараон - победитель хаоса // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 98-108 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
1344577
  Прус Б. Фараон / Б. Прус, 1929. – 398с.
1344578
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – М., 1938. – 224с.
1344579
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – М.
2. – 1938. – 227-676с.
1344580
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Одеса, 1941. – 616с.
1344581
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – М., 1951. – 528с.
1344582
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус, 1952. – 632с.
1344583
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – К., 1953. – 630с.
1344584
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Горький, 1955. – 647с.
1344585
  Прус Б. Фараон / Б. Прус; Перекл. з пол. М. Пригара. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 632 с.
1344586
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Кишинев, 1958. – 718с.
1344587
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус; Пер. с польского Троповского Б. – Москва : Художня література, 1972. – 704с. – (Б-ка исторического романа)
1344588
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус; Пер. с польского Е.Троповского. – Минск : Художня література, 1972. – 704 с.
1344589
  Прус Б. Фараон : роман / Б. Прус; Перекл. з пол. М. Пригара. – Київ : Вища школа, 1982. – 568 с.
1344590
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Минск, 1984. – 670с.
1344591
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – М., 1984. – 736с.
1344592
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус. – Москва : Художня література, 1986. – 446с.
1344593
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Орджоникидзе, 1987. – 575с.
1344594
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Алма-Ата, 1988. – 522с.
1344595
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус; Пер. с польск. Троповского Б. – Москва : Правда, 1988. – 720с.
1344596
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Махачкала, 1989. – 572с.
1344597
  Соловьева Т. Фараон и его бабушка // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 880 (1). – С. 50-51. – ISSN 0320-331Х


  Єгипетський фараон Тутанхамон
1344598
  Мирзоян Ф. Фараон Мирзоян / Ф. Мирзоян. – М., 1984. – 48с.
1344599
  Гулиа Г.Д. Фараон Эхнатон / Г.Д. Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1969. – 400с.
1344600
  Гулиа Г.Д. Фараон Эхнатон / Г.Д. Гулиа. – М., 1980. – 461с.
1344601
  Гулиа Г.Д. Фараон Эхнатон / Г.Д. Гулиа. – М., 1982. – 718с.
1344602
  Гулиа Г.Д. Фараон Эхнатон. Человек из Афин. Сулла : Историческая трилогия / Г.Д. Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1973. – 783с.
1344603
  Коломієць О.Ф. Фараони : комедія / О.Ф. Коломієць. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 80 с.
1344604
  Коломієць О.Ф. Фараони : комедія / О.Ф. Коломієць. – Київ : Дніпро, 1966. – 79 с.
1344605
  Голубєв Г.М. Фараонова помста / Г.М. Голубєв. – К., 1967. – 164с.
1344606
   Фарая - лижі "по-крутому" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 36
1344607
  Чубачівна О.В. Фарби для неба / О.В. Чубачівна. – К, 1985. – 78с.
1344608
  Прокопенко І.М. Фарби старого художника. / І.М. Прокопенко. – К, 1982. – 40с.
1344609
  Семак З.М. Фарбування текстильних матеріалів рослинними барвниками : Навчальний посібник / З.М. Семак, Б.Б. Семак. – Львів : Світ, 2005. – 336с. – ISBN 966-603-444-1
1344610
  Книш Г.А. Фарватер / Г.А. Книш. – Львів, 1971. – 108 с.
1344611
  Куштенко І.Ф. Фарватер / І.Ф. Куштенко. – К., 1973. – 78с.
1344612
  Сигарев Е.И. Фарватер / Е.И. Сигарев. – М, 1977. – 79с.
1344613
  Авраменко С.И. Фарватер в огнях / С.И. Авраменко. – Ленинград : Лениздат, 1960. – 128 с. : портр.
1344614
  Кочугур Л. Фарватер квітня / Л. Кочугур. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 78 с.
1344615
  Сидоренко Н. Фарватер таланту й совесті // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 280-284. – ISSN 0869-3595


  Мукомела О. (фак-т журналістики Київського держ ун-ту ім. Т.Г. Шевченка)
1344616
  Лукінюк М.В. Фарватери долі : цивільно-військова сухопутно-морська пригодницька трилогія / Михайло Лукінок. – Київ : Просвіта, 2010. – 704с. – ISBN 978-966-2133-78-6
1344617
  Егоров Г.М. Фарватерпами флотской службы / Г.М. Егоров. – М., 1985. – 240с.
1344618
  Егоров Г.М. Фарватерпами флотской службы: Записки командующего флотом / Г.М. Егоров. – М., 1992. – 432с.
1344619
  Лавров А. Фареры тоже хотят свободы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 34. – С. 34. – ISSN 0234-1670


  Фарерські острови, Фарери, "овечі острови" - група островів на півночі Атлантичного океану поміж Шотладією, Норвегією та Ісландією. Вони є автономним районом Королівства Данії з 1948 р. Тепер Фарери хочуть незалежності від Данії
1344620
  Юзеев С. Фарида : рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 10. – С. 66-75. – ISSN 0012-6756
1344621
  Солодарь Ц.С. Фарисеи / Ц.С. Солодарь. – М., 1983. – 63с.
1344622
  Широков А.И. Фарисеи и диверсанты. / А.И. Широков. – Днепропетровск, 1986. – 220с.
1344623
  Шоу Б. Фарисей / Б. Шоу. – М. – 90с.
1344624
  Толкунов А.Л. Фарисейство: Империализм США против народов Латинской Америки / А.Л. Толкунов. – М., 1983. – 192с.
1344625
  Дубинянская Я. Фарли Моуэт: с волками жить // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 8 (84). – С. 88-105. – ISSN 1819-6268


  Моует Фарлі — канадський письменник-натураліст. Мандрівник, дослідник Півночі; відомий своїми працями з проблем екології, творами про природу та людей, котрі живуть на Далекій Півночі, книгами для дітей, які присвячені диким і свійським тваринам, ...
1344626
  Личутин В.В. Фармазон / В.В. Личутин. – М., 1988. – 383с.
1344627
  Личутин В.В. Фармазон / В.В. Личутин. – М., 1991. – 558с.
1344628
  Федькович О.Ю. Фармазони або: як то трицять Срібнарівских господарів записало ся чортови і як то они за сім літ, сім місяців і сім неділь дуже забогатіли" : красна и правдива повість для розумных господарвв / написав Ю. Федькович. – Львів : Коштом и заходом рос. т-ва "Просвита", 1873. – 78, [1] с. – На тит. стор. назва: Село фармазоны. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1344629
  Тринус Ф.П. Фармако-терапевтический справочник / Ф.П. Тринус. – 6-е изд., перераб. и доп. – К., 1988. – 640с.
1344630
  Бобейкэ В. Фармакогнозия : анализ лекарственного растительного сырья: учебно-методическое пособие / Валентин Бобейкэ; Молдавский гос. ун-т; Ф-т химии и хим. технологии, Кафедра индустриальной и экол. химии. – Кишинэу : CEP USM, 2007. – 150с. – ISBN 978-9975-70-144-0
1344631
  Карпук В.В. Фармакогнозия : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений по биологическим спец. / В.В. Карпук ; Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2011. – 337, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 326-329. – (Серия "Классическое университетское издание" : основана в 2010 году и посвящена 90-летию Белорусского государственного университета / ред. совет : С.В. Абламейко (пред. совета), В.Л. Клюня (зам. пред.), И.Е. Лукьянчик (отв. секретарь) и др.). – ISBN 978-985-518-430-1
1344632
  Шупінська М.Д. Фармакогнозія / М.Д. Шупінська, В.Н. Карпович. – Київ, 1964. – 343с.
1344633
  Бобкова І.А. Фармакогнозія : посібник з практ. занять : навч. посібник для студентів вищ. мед. (фармацевт.) закл. освіти I-III рівнів акредитації / І.А. Бобкова. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2010. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311. – (Медицина). – ISBN 978-617-505-024-8
1344634
  Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині : Клінична фармакогнозія. Фітотерапія / А.Я. Кобзар. – Київ, 2004. – 480 с. – ISBN 966-8326-44-Х


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
1344635
  Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині : навч. посіб. для студентів вищого фармацевт. навч. закл. і фармацевт. ф-тів вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації та провізорів-інтернів / А.Я. Кобзар. – Київ : Медицина, 2007. – 543, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 538-543. – Бібліогр. в кінці частин. – (Медицина). – ISBN 966-8326-44-X
1344636
  Рубине Е.А. Фармакогностические исследования седмичника европейского : Автореф... канд. фармацевтич.наук: / Рубине Е.А.; Тартуский гос. ун-т. – Рига, 1957. – 20л.
1344637
  Сюзева З.Ф. Фармакогностическое изучение колюгника Биберштейна, произрстающего в Пермской области. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Сюзева З.Ф.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1966. – 18л.
1344638
  Дерябина Ф.И. Фармакогностическое изучение лекарственных растений народной медицины Коми-Пермяцкого национального округа : Автореф... канд. фармац.наук: / Дерябина Ф. И.; Лен. фармац. ин-т. – Ленинград, 1965. – 21л.
1344639
  Пулатова Т. Фармакогностическое изучение некоторых видов лагохилуса. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Пулатова Т.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1961. – 26л.
1344640
  Городнянская Л.М. Фармакогностическое изучение некоторых видов раувольфии : Автореф... канд. фармац.наук: 15.00.02 / Городнянская Л. М.; МОЗ УССР, Харьк. гос. фармац. ин-т. – Х, 1973. – 28л.
1344641
  Ефимова Ф.В. Фармакогностическое исследование видов белокопытника (Petasites hybridus (L.) Gaertn., Pestasites albus (L.) Gaertn.) флоры Северного кавказа : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Ефимова Ф.В.; Харьк. гос. фармацевтич. ин-т. – Х., 1965. – 21л.
1344642
  Пешков В.А. Фармакогностическое исследование пузырницы физалисовой : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Пешков В.А.; Ленингр. хим.-фармацевтич. ин-т. – Л., 1964. – 21л.
1344643
  Супрунов Н.И. Фармакогностическое исследование растений семейства аралиевых материковой части юга Дальнего Востока. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Супрунов Н.И.; Мин. здравоохран. РСФСР. Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1962. – 24л.
1344644
  Симм Х.А. Фармакогностическое исследование чистотела Chelidonium majus L. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Симм Х.А.; МВО СССР. Тартуский гос. ун-т. Каф. фармак. – Тарту, 1951. – 15л.
1344645
  Будзык В.Д. Фармакогностическое исследование щавеля альпийского : Автореф... канд. фармац.наук: / Будзык В. Д.; Харьк. фармац. ин-т. – Х., 1964. – 15л.
1344646
  Гергель О.В. Фармакогностичне дослідження шовковиці білої, шовковиці чорної та розробка способів аналізу біологічно активних речовин : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Гергель Олександр Васильович ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1344647
  Милку Ш.М. Фармакодинамика вырабатываемых тимусов сходно-гормональных веществ. / Ш.М. Милку, И. Потоп. – Бухарест, 1977. – 188с.
1344648
  Горьков В.А. Фармакокинетика противоопухолевых веществ : Автореф... канд. биол.наук: / Горьков В. А.; АН СССР, Ин-т биолог. физики. – М., 1971. – 23л.
1344649
  Марценюк В Фармакокінєтична модель керування патологічним процесом / В Марценюк, І.Є. Андрущак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 113-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано модель керування патологічним процесом з урахуванням фармакокінетичної дії. Модель представлено як задачу оптимального керування системою нелінійних диференціальних рівнянь з лінійним щодо керування критерієм якості. ...
1344650
  Авакян В.М. Фармакологическая характеристика симпатолитических препаратов нового типа действия: ксилохолина и бретилия / Авакян В.М. – Ереван, 1963. – С. 31-40. – Отд. оттиск
1344651
  Кулябко А.А. Фармакологические изследования на вырезанном сердце / А.А. Кулябко. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1902. – 11 с.
1344652
  Авакян В.М. Фармакологические свойства и химическое строение некоторых аминоэфиров фуран-2-карбоновой кислоты : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Авакян В.М. ; М-во здравоохранения СССР. – Москва, 1957. – 16 с.
1344653
  Трубицына Т.К. Фармакологические свойства индопана и некоторых его аналогов : Автореф... канд. мед.наук: / Трубицына Т.К.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1344654
  Арутюнян Г.С. Фармакологические свойства мексамина, некоторых его аналогов и производных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арутюнян Г.С.;. – Москва, 1973. – 19 с.
1344655
  Джумагалиева Ф.Д. Фармакологические свойства некоторых лекарственных растений Казахстана / Ф.Д. Джумагалиева. – Алма-Ата, 1971. – 190 с.
1344656
  Лисункин Ю.И. Фармакологическое воздействие на чувствительные нервные окончания / Ю.И. Лисункин, Н.А. Мохорт. – К, 1991. – 199с.
1344657
  Тагиева З.Д. Фармакологическое и противоаритмическое действие малонированных аналогов новокаина и новокаинамида : Автореф... канд. биол.наук: / Тагиева З.Д.; Ленингр. химико-фармацевтический ин-т. – Л., 1967. – 20л.
1344658
  Гилинский М.А. Фармакологическое изучение ретикулярных влияний на нейтроны коры мозга. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Гилинский М.А.; Новосиб.гос.мед.ин-т. – Новосибирск, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1344659
  Любецкая Ж.А. Фармакологическое изучение сердечного гликозидаэрихрозида. : Автореф... канд. биол.наук: / Любецкая Ж.А.; Харьков. гос. мед. ин-т. – Харьков, 1966. – 11л.
1344660
  Карпусь И.П. Фармакологическое исследование живокости полевой : Автореф... канд. фирмац.наук: / Карпусь И. П.; Хар. фармац. ин-т. – Х., 1965. – 18л.
1344661
  Кругликова-Львова Фармакологическое исследование тиамина и его дисульфидных производных. : Автореф... канд. мед.наук: 14.775 / Кругликова-Львова Р.П.; Всесоюз. НИИ хим.-фармацевт. – М., 1970. – 20л.
1344662
   Фармакология - наглядно : (фармакология в таблицах, схемах и рисунках для иностранных студентов) : [атлас] : учеб. пособие / [С.М. Дроговоз и др.] ; под ред. С.М. Дроговоз, И.М. Рыженко ; М-во здравоохранения Украины ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : Титул, 2014. – 202, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 202. – ISBN 978-617-7127-02-3
1344663
  Мозгов И.Е. Фармакология / И.Е. Мозгов. – Москва, 1952. – 520с.
1344664
  Закусов В.В. Фармакология / В.В. Закусов. – 2-е испр. и доп. – М, 1966. – 448с.
1344665
   Фармакология. – К, 1982. – 215с.
1344666
  Дроговоз С.М. Фармакология в помощь студенту, провизору и врачу : (учебник-справочник) / [С.М. Дроговоз и др.] ; под ред. С.М. Дроговоз ; М-во здравоохранения Украины ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : Титул, 2013. – 897, [2] с. : ил., табл. – На тит. л. авт. не указ. - Список препаратов: с. 870-897. – Библиогр.: с. 898. – ISBN 978-617-7127-00-9
1344667
   Фармакология и токсикология урановых соединений.. – М
1. – 1951. – 216с.
1344668
  Каримов В.А. Фармакология некоторых новых алкалоидов ряда 1-метлпирролизидина : Автореф... канд. мед.наук: / Каримов В.А.; Ин-т экспер. мед. АМН и Ин-т раст. веществ АН УзССР. – Л., 1962. – 15л.
1344669
  Ильюченок Р.Ю. Фармакология поведения и памяти / Р.Ю. Ильюченок. – Новосибирск, 1972. – 222с.
1344670
  Коробко Т.П. Фармакология с рецептурой / Т.П. Коробко, . – Москва, 1967. – 280 с.
1344671
  Гринь І.В. Фармакологічна ефективність мазі на основі тіотриазоліну та наночасток срібла при експериментальному термічному ушкодженні шкіри : автореф. дис. ... канд. медичн. наук : 14.03.05 / Гринь Ірина Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1344672
  Годована О.І. Фармаколоґічна корекція експериментального пародонтиту на тлі системного остеопорозу / О.І. Годована, О.Ю. Ключівська, Р.С. Стойка // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 75-82. – ISSN 1029-4244
1344673
  Коршак О.Л. Фармакологічний аналіз ефектів пентагастріну та субстанції Р у регуляції секреції шлункового соку та вільної соляної кислоти парієтальними гландулоцитами шлунку : біологія / О.Л. Коршак, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 47-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1344674
   Фармакологічний аналіз рецепторно-лігандної взаємодії. – Київ : Академпереодика, 2001. – 207с. – (Бібліотека держ. фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-12-1
1344675
   Фармакологія - Cito! (фармакологічна логіка) : підручник / М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т ; за ред. С.М. Дроговоз. – Харків : Тітул, 2015. – 231, [1] с. : рис., табл. – На обкл. ред. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-7127-08-5
1344676
   Фармакологія - наочно : (фармакологія в таблицях, схемах і малюнках) : [атлас] : [навч. посіб.] / [С.М. Дроговоз та ін.] ; під. ред. С.М. Дроговоз ; М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України ; Нац. фармацевт. ун-т [та ін.]. – Харків : Тітул, 2015. – 204 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 202. – ISBN 978-617-7127-05-4
1344677
  Нековаль І.В. Фармакологія : підручник для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації / І.В. Нековаль, Т.В. Казанюк. – 7-ме вид., перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2016. – 551, [1] с. : табл. – Слов. мед. термінів: с. 540-550. – Бібліогр.: с. 551. – ISBN 978-617-505-507-6
1344678
  Дроговоз С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту : (підручник-довідник) : для студентів ВНЗ / С.М. Дроговоз ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків : Тітул, 2015. – 479, [1] с. : рис., табл. – Предм. покажч.: с. 454-479. – ISBN 978-617-7127-07-8
1344679
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 1 (42). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344680
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 2 (43). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344681
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 3 (44). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344682
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 6 (46). – 2015. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344683
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 1 (47). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344684
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 2 (48). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344685
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 3 (49). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344686
  Гринкевич Н.И. Фармаконгостическое исследование некоторых манганофилов : Автореф... канд. фармацевтич.наук: / Гринкевич Н.И.; М-во здравоохранения РСФСР. 1-й мед. ин-т им. И.М.Сеченова. – Л., 1961. – 16л.
1344687
  Маркова И.В. Фармакоолгия / И.В. Маркова. – М, 1979. – 584с.
1344688
  Заславская Р.М. Фармакоологические воздействия на легочное кровообращение / Р.М. Заславская. – М., 1974. – 152с.
1344689
  Єфремов В. Фармакопротекторна дія трофінотропіну "Церебралу" на клітини цереброкортексу кішок за умов моделювання гострого геморагічного інсульту / В. Єфремов, О. Макаренко, Н. Скрипник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-45. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Досліджено морфологічні зміни пірамідних нейронів та гліальних клітин ІІІ і V шарів нової кори великих півкуль головного мозку за умов моделювання гострого геморагічного інсульту. Встановлено здатність трофінотропіну "Церебралу" здійснювати як ...
1344690
  Усов И.Н. Фармакорецептурный справочник педиатра / И.Н. Усов. – К., 1990. – 352с.
1344691
  Тринус Ф.П. Фармакотерапевтический справочник / Ф.П. Тринус. – 3-е стереотип. изд. – К., 1978. – 608с.
1344692
  Тринус Ф.П. Фармакотерапевтический справочник / Ф.П. Тринус. – 5-е изд., испр. и доп. – Киев, 1981. – 463с.
1344693
  Васкес Абанто Фармакотерапия при сердечно-легочной реанимации у взрослых / Васкес Абанто, Васкес Абанто // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 4-22. – ISSN 2312-7104
1344694
   Фармакохимия лекарственных растений Туркменистана.. – Ашхабад, 1991. – 203с.
1344695
   Фарман Гуламов: Живопись: (Кат. выст.).. – М., 1987. – 17с.
1344696
  Загороднюк Г. Фармацевтика і медицина: погляд Антимонопольного комітету України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24-30 березня (№ 12). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1344697
  Броуэр Л. Фармацевтическая и продовольственная мафия = La mafia pharmaceutique et agroalimentaire : Последствия ее деятельности: дискредитация аллопатической медицины и серьезные проблемы состояния здоровья населения Запада / Л. Броуэр; Пер. с франц. Н.Н.Сенченко. – Киев : Княгиня Ольга, 2002. – 280с. – (Реванш истории: ложные ценности великих революций / Создатель серии и отв. ред.: Н.И.Сенченко). – ISBN 966-96075-0-7
1344698
  Халецкий А.М. Фармацевтическая химия / А.М. Халецкий. – Л, 1966. – 762с.
1344699
  Мелентьева Г.А. Фармацевтическая химия / Г.А. Мелентьева. – Москва, 1968. – 775 с.
1344700
  Якуба А.О. Фармацевтична освіта XIX - поч. XX ст. на Харківщині: історичний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 163-168. – ISSN 2077-1800
1344701
  Шевчук Л.Т. Фармацевтична сфера України: проблеми розвитку / Л.Т. Шевчук, Л.М. Федоришина // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 1 (30). – С. 127-134. – ISSN 2308-1988
1344702
  Туркевич М.М. Фармацевтична хімія / М.М. Туркевич. – Київ : Вища школа, 1973. – 496 с.
1344703
  Губський Ю.І. Фармацевтичне та медичне право: лікарські засоби в паліативній та хоспісній медицині / Ю.І. Губський, О.М. Бабійчук // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 29-31
1344704
   Фармацевтичний аналіз : методичні рекомендації до спецкурсу / КНУТШ ; ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" ; [ упоряд. : В.О. Дорощук, А.С. Шаламай, С.О. Фесенко, О.А., Куліченко ]. – Київ : Науковий світ, 2008. – 96с.
1344705
  Пашковська Т. Фармацевтичний бізнес в Україні: на що сподіватися? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 1, 36-37
1344706
  Кочеров М. Фармацевтичний бізнес: просування лікарських засобів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 18-19
1344707
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 1. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344708
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 2. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344709
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 3. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344710
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т [та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 4. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344711
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т [та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 5. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344712
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т [та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 6. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344713
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 1. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344714
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 2. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344715
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; голов. ред.: Трохимчук В.В. [та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 3/4. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344716
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; Голов. ред.: В.В. Трохимчук [та ін.]. – Київ : ДП"Держ. експертний центр МОЗ України", 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 5. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344717
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ : ДП"Держ. експертний центр МОЗ України", 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 6. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344718
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; Нац. фармацевтичний ун-т [та ін.] ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 1. – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1344719
  Жилінська О.І. Фармацевтичний ринок: Україна в контексті світових тенденцій / О.І. Жилінська, О. Чулак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 252-259
1344720
   Фарміраванне і развіцце белерускай сацыялістичнай нацыі.. – Мінськ, 1958. – 272с.
1344721
  Чичерина Л.А. Фармкокинетика азафена и его влияние на надпочечники и другие внутренние органы интактных крыс и в условиях стресса. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02 / Чичерина Л.А.; Мин. мед. пром. СССР. ВНИХФИ. – М., 1974. – 22л.
1344722
  Кигель Т.Б. Фармокологическое изучение сердечного гликозида корониллина : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Кигель Т.Б. ; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1965. – 10 с.
1344723
  Ермилов Е. Фарн: роман-хроника / Е. Ермилов. – М., 1949. – 351с.
1344724
   Фарон Хуфу и чародеи.. – М, 1958. – 264с.
1344725
  Лукан М.А. Фарсалия или поэма о гражданской войне. / М.А. Лукан. – М.-Л., 1951. – 349с.
1344726
  Слепыжнин С.В. Фарсаны / С.В. Слепыжнин. – Пермь, 1967. – 162с.
1344727
  Слепыжнин С. Фарсаны / С. Слепыжнин. – Екатеринбург, 1995. – 464с.
1344728
  Аросев А. Фарситская легенда / А. Аросев. – Москва ; Ленинград, 1927. – 61 с.
1344729
  Филдинг Г. Фарсы / Г. Филдинг. – Москва, 1980. – 198 с.
1344730
  Коптяева А.Д. Фарт / А.Д. Коптяева. – Москва, 1952. – 303с.
1344731
  Письменный А. Фарт / А. Письменный. – М, 1980. – 208с.
1344732
  Письменный А.Г. Фарт : Роман. Повести / Письменный А.Г. – Москва : Художественная литература, 1988. – 671 с.
1344733
  Коптяева А.Д. Фарт. / А.Д. Коптяева. – М., 1946. – 200с.
1344734
  Такташ Р.Х. Фарук Кагаров: плакат. / Р.Х. Такташ. – М., 1985. – 14с.
1344735
  Алексеев Б. Фарфор / Б. Алексеев. – Москва, 1958. – 48с.
1344736
  Николенко В. Фарфор // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 2. – С. 2-11.
1344737
   Фарфор Гжели. – Москва, 1981. – 21с.
1344738
  Голлербах Э.Ф. Фарфор Государственного завода. / Э.Ф. Голлербах. – М, 1922. – 54с.
1344739
  Соловейчик Р.С. Фарфор заводов Тюрингии 18 - начала 19 века в Эрмитаже / Р.С. Соловейчик. – Ленинград, 1975. – 160с.
1344740
  Кочетова С.М. Фарфор и бумага в искусстве Китая : краткий исторический очерк / С.М. Кочетова. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1956. – 89, [3] с.
1344741
  Тройницкий С.Н. Фарфор и быт / С.Н. Тройницкий
1344742
  Качалов Н.Н. Фарфор и изготовление / Н.Н. Качалов. – М-Л, 1927. – 64с.
1344743
   Фарфор из музея "Царицыно" // Наука и жизнь : Научно- популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 5. – С.89-93. – ISSN 0028-1263


  Коллекция европейского фарфора ХVIII - первой трети ХІХ века собрана в летней резиденции Екатерины ІІ подмосковном селе Царицино
1344744
   Фарфор из фондов музеев Республики.. – Рига, 1983. – 30с.
1344745
  Кверфельдт Э.К. Фарфор. / Э.К. Кверфельдт. – Л., 1940. – 80с.
1344746
  Дельтей Ж. Фарфоровая джонка / Ж. Дельтей. – Москва, 1927. – 77с.
1344747
  Чердынцев В.В. Фарфоровая роза / В.В. Чердынцев. – Москва, 1980. – 247с.
1344748
  Горький Максим Фарфоровая свиниья / Горький М. ; Илл. Пророкова В. – Москва : Библиотека К рокодила, 1946. – 67 с. : илл. – (Библиотека Крокодила ; № 13)
1344749
   Фарфоровые камни СССР. – Москва, 1988. – 139с.
1344750
  Юдович И.М. Фарфоровые рыбки / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1963. – 112с.
1344751
  Иванов Б.В. Фарфоровый аист / Б.В. Иванов. – Москва : Правда, 1962. – 48 с.
1344752
  Иванов Б.В. Фарфоровый аист / Б.В. Иванов. – М., 1963. – 80с.
1344753
  Арбат Ю.А. Фарфоровых дел мастера / Ю.А. Арбат. – Москва, 1955. – 176с.
1344754
  Навои А. Фархад и Ширин / А. Навои. – Ташкент, 1940. – 93с.
1344755
  Вургун Самед Фархад и Ширин / Вургун Самед. – Москва ; Ленинград, 1943. – 124 с.
1344756
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / А. Навои; пер. с узб. Л.Пеньковского. – Москва : Красный пролетарий, 1946. – 375 с.
1344757
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / А. Навои; пер. с узб. Л.Пеньковского. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1948. – 320 с.
1344758
  Вургун Самед Фархад и Ширин : драма в стихах / Вургун Самед. – Москва, 1950. – 260 с.
1344759
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / А. Навои; пер. с узб. Л.Пеньковского. – Москва : Гослитздат, 1956. – 407 с.
1344760
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / А. Навои; пер. с узб. Л.Пеньковского. – Ташкент : Гослитздат УзССР, 1957. – 390 с.
1344761
  Навои Алишер Фархад и Ширин : 1484-1984 : к 500-летию создания / Алишер Навои ; [вступ. ст., сост., коммент. О.Ф. Акимушкина]. – Москва : Книга, 1984. – 564 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1344762
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / Алишер Навои ; пер. с узб. Льва Пеньковского. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1985. – 350 с.
1344763
   Фархад и Ширин.. – Ташкент, 1967. – 72с.
1344764
  Бажан М.П. Фархад і Шірін / М.П. Бажан. – Київ : Дніпро, 1947. – с.
1344765
  Навої А. Фархад і Шірін. / А. Навої. – Київ, 1947. – 423 с.
1344766
  Навої А. Фархад і Шірін. / А. Навої. – К., 1968. – 51с.
1344767
  Халилов Фархад Фархад Халилов. / Халилов Фархад. – М., 1977. – 55с.
1344768
  Халилов Фархад Фархад Халилов. / Халилов Фархад. – М., 1985. – 48с.
1344769
  Бадр Фарханг- и зафангуйа ва джаханпуйа. (Словарь говорящий и мир изучающий). / Бадр, Ибрагим. ад-Дин. – М., 1974. – 199с.
1344770
  Салтыков-Щедрин Фаршированная голова. / Салтыков-Щедрин. – М., 1944. – 64с.
1344771
  Полянов Н.Е. Фасад и задворки. / Н.Е. Полянов. – М., 1969. – 543с.
1344772
  Цовма В.В. Фасадні керамічні матеріали на основі сировини техногенного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Цовма Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1344773
  Викери Б. Фасетная классификация / Б. Викери. – Москва, 1970. – 74с.
1344774
  Сухманева Е.Г. Фасетная классификация : Аннот. указ. лит. за 1933-1973 гг. / Сост.: Е.Г.Сухманева. – Ленинград, 1977. – 216с.
1344775
   Фасетная классификация по физике и технике тонких пленок.. – К, 1977. – 45с.
1344776
   Фасетування вершин двійників в зернах полікремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, Т.В. Родіонова, О.М. Синянський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 201-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено вплив температури відпалювання на фасетування вершин двійникових прошарків в зернах попікремнієвих плівок, що отримані методом хімічного осадження в реакторі зниженого тиску. Встановлено що типи ...
1344777
  Находкін М.Г. Фасетування границь зерен в полікремнієвих плівках / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено вплив температури відпалювання на фасетування спеціальних границь зерен в легованих фосфором полікремнієвих плівках, що отримані методом хімічного осадження з газової фази в реакторі зниженого ...
1344778
  Находкін М. Фасетчаста будова границь зерен у полікремнієвих плівках різних структурних модифікацій / М. Находкін, М. Куліш, Т. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-54. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено фасетування границь зерен у полікремнієвих плівках, що отримані методом хімічного осадження з газової фази в реакторі зниженого тиску. Показано, що зернограничні фасетки паралельні щільнопакованим ...
1344779
  Рябков А.М. Фасилитация в профессиональном образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 78-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1344780
  Андреев А.С. Фасилитация личностного роста // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 1-12
1344781
  Волошко Г. Фасилятивний підхід у діяльності викладача як сучасний напрям реформування вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 96-106. – ISSN 2312-5993
1344782
  Простак В.Ф. Фасонные элементы трубопроводов гидроэлектростанций / В.Ф. Простак. – М., 1983. – 93с.
1344783
  Мургова Ольга Фаст-Фуд повышает рост развития общественного питания в Украине // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 74-77 : фото
1344784
  Нагорна З. Фастівська земля в житті і творчості Великого Кобзаря // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 1 (64). – С. 85-89
1344785
  Кравченко Н.М. Фастівщина: сторінки історії : (від давнини до 20-х років 20 століття). Навч. посібник для загальноосвітніх навч. закладів / Н.М. Кравченко, Л.Г. Чиговська, Т.В. Неліна. – Фастів : Фастівський державний краєзнавчий музей, 2004. – 256с. – ISBN 966-95896-0-6
1344786
  Нерсесян Н.Г. Фастовская гвардейская. Боевой путь 53-й гвардейской ордена Ленина краснознам. орденов Суворова и Богдана Хмельницкого танковой бригады. / Н.Г. Нерсесян. – М., 1964. – 208с.
1344787
  Чекунова Л.Н. Фасциации земляники и других растений. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Чекунова Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 13л.
1344788
  Козяревич-Зозуля Фасцинативи у системі сучасної англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 165-170
1344789
  Козяревич Л.В. Фасцинація як форма самопрезентації в англомовній комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 204-210


  У статті здійснено спробу розмежувати поняття самопрезентації та фасцинації. Остання розглядається як форма самопрезентації. Фасцинація має на меті привернути увагу, встановити емоційний контакт, виявити прихильніть до співрозмовника, сформувати ...
1344790
  Русаков О.М. Фата-моргана биогенной доктрины углеводородов в Черном море / О.М. Русаков, Р.И. Кутас // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 3-17 : рис. – Библиогр.: с. 12-17. – ISSN 0203-3100
1344791
  Савелин З.С. Фата-моргана, или Буржуазная ложь о "народном капитализме" / З.С. Савелин. – М., 1956. – 64с.
1344792
   Фата-Моргана.. – Нижний Новгород, 1992. – 543с.
1344793
  Русов А.Е. Фата-моргана: сб. / А.Е. Русов. – М., 1983. – 366с.
1344794
  Коцюбинский М. Фата моргана / М. Коцюбинский. – Москва: Ленинград, 1927. – 160с.
1344795
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1930. – 138с.
1344796
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1931. – 120с.
1344797
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський, 1933. – 232с.
1344798
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Ленинград, 1934. – 120 с.
1344799
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1935. – 171с.
1344800
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Москва : Художественная литература, 1935. – 175 с.
1344801
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Одеса, 1936. – 171с.
1344802
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1946. – 96 с.
1344803
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1952. – 88с.
1344804
  Коцюбинский М.М. Фата моргана : (из деревенских настроений) ; [пер. с укр.] / М.М. Коцюбинский. – Киев : Художественная литература, 1953. – 111 с.
1344805
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1954. – 112с.
1344806
  Коцюбинський М.М. Фата моргана : (з сільських настроїв) / Михайло Коцюбинський. – Київ : Художня література, 1955. – 128 с.
1344807
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Симферополь, 1955. – 112с.
1344808
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Киев, 1959. – 103с.
1344809
  Коцюбинський М.М. Фата моргана : повість ; (з сільських настроїв) / Михайло Коцюбинський. – Київ : Дніпро, 1977. – 133 с.
1344810
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1987. – 651с.
1344811
  Мамонтов Я.А. Фата Моргана / Я.А. Мамонтов. – Х., 1939. – 109с.
1344812
  Коцюбински М.М. Фата Моргана / Михайло Коцюбински ; Перев. от укр. Петко Атанасов. – София : Народна Культура, 1961. – 358 с. : портр.
1344813
  Коцюбинський М. Фата моргана (Марево) / М. Коцюбинський. – Харків, 1930. – 96с.
1344814
  Карпенко А.С. Фатализм и случайность будущего / А.С. Карпенко. – М., 1990. – 213с.
1344815
  Шаповал Ю. Фатальна амбівалентність // Критика. – Київ, 2009. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 21-27


  Чекістська справа-формуляр Миколи Хвильового.
1344816
  Краснянский А.В. Фатальная ошибка в конвенции о правах ребенка // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 190-191. – ISSN 1684-2618
1344817
  Леус В. Фатальний будинок. Черняхівськ не відповідає : Повісті / Віталій Леус; Ред. Сергій Дзюба. – Чернігів, 2005. – 58с. – ISBN 966-340-054-4
1344818
  Заремба Володимир Фатальний вибір : Оповідання, повість-есе / Заремба Володимир. – Київ : Просвіта, 2001. – 272с. – ISBN 966-7551-62-8
1344819
  Баган О. Фатальний імперіалізм Москви // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 1, 4
1344820
  Парнікоза І.Ю. Фатальний липень німецького бліцкригу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
1344821
  Палієнко Лариса Фатальний поклик Антарктиди (До 140-річчя від дня народження Роберта Скотта) : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 50-55 : Фото
1344822
  Гусейнов Чингіз Гасан Фатальний Фаталі : роман / Гусейнов Чингіз Гасан. – Київ : Дніпро, 1991. – 456 с.
1344823
  Томенко М. Фатальний час української незалежності, або Чому не треба любити сучасну Україну: // Голос України, 2004. – 28 серпня


  Ст. нар. депутата України, директора Ін-ту політики до 13-річниці Незалежності України
1344824
  Вишневский Ю. Фатальное письмо. Почему Путину из-за Януковича пришлось убить Чуркина // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 27 марта (№ 13). – С. 6
1344825
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Фатальный Фатали : роман / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва : Советский писатель, 1983. – 463 с.
1344826
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Фатальный Фатали : роман / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва, 1987. – 349 с.
1344827
  Коста Хетагуров Фатима : повесть / Коста Хетагуров. – Орджоникидзе, 1971. – 63 с.
1344828
  Бутаев Б. Фатима Бутаева : у истоков создания лазера / Б. Бутаев, В. Морозов // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 12
1344829
  Суворова А.А. Фатима Бхутто, расколовшая династию // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 61-65. – ISSN 0321-5075
1344830
  Львова Э. Фатима по имени У Ди // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3 (42) : осень. – С. 111-117. – ISSN 1681-7559


  Китай: более шести процентов населения страны составляют народы, не относящие себя к самому большому этносу страны.
1344831
  Кохова Ц.М. Фатимат / Ц.М. Кохова. – М., 1974. – 143с.
1344832
  Кохова Ц.М. Фатимат / Ц.М. Кохова. – М., 1984. – 254с.
1344833
  Климентова О.В. Фатична функція мови в аспекті усвідомлюваних і неусвідомлюваних чинників комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 368-375


  Статтю присвячено аналізу фатичної (контактовстановлювальної) функції мови із залученням новітньої інформації про усвідомлювані й неусвідомлювані чинники комунікації. Особлива увага приділяється регулятивним чинникам мовленнєвого акту. В статье ...
1344834
  Соткіс Ю.А. Фатична функція мовлення в світлі реалізації концепції навчання мові для спеціальних цілей (дослідження проблеми в історико-філологічному контексті) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-81. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Дослідженню фактичну функцію мовлення у зв"язку з реалізацією концепції навчання мові для спеціальних цілей. Проблему розглянуто в історико-філологічному контексті. Значне місце в статті приділено розгляду проблеми small tafk у її історичному аспекті.
1344835
  Наумова Н.Г. Фатичний інформатив у діловому дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 378-383. – ISBN 966-581-388-9
1344836
  Хейердал Т. Фату-Хива. Возврат к природе : пер. с англ. / Т. Хейердал. – Москва : Мысль, 1978. – 303 с.
1344837
  Кублановский Ю. Фатум : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 3 (1031 ). – С. 55-60. – ISSN 0130-7673
1344838
  Цвілюк С.А. Фатум "братнього" союзу: Україна - "Русский мир" // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 81-94. – ISBN 978-966-927-159-4
1344839
  Аугдем Евгений Фатум и фарисеи / Аугдем Евгений. – Франкфурт-на-Майне : [б.и.]. – (Тяпки: Тетради Ярости Против Коммуннистических Идолов : Непериодическое издание общественно-политических работ одного автора ; № 11)
Ч. 2. – 1996. – 181 с. – Наст. имя автора: Анцупов Евгений Михайлович
1344840
  Букіна Н.В. Фатум та прокляття як чинники деструкції нації в романі Василя Шкляра "Чорний Ворон" (готичний та постмодерний аспекти) // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 13-17. – ISBN 978-966-551-335-3


  Досліджуються особливості адаптації концептів "готики" в умовах постмодерну на прикладі роману В. Шкляра "Чорний Ворон".
1344841
   Фатум, раздел "Романтика": Романы (Д.Нейл, Д.Харт, Ж.Бэрд). – Нальчик, 1994. – 432с.
1344842
  Кудас І.Б. ФАТФ як міжнародно-правова інституція // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 216-226. – ISSN 2224-9281
1344843
  Абилов К. ФАТХ и ХАМАС: борьба за власть // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 48-53. – ISSN 0321-5075


  ХАМАС (палестинський ісламський рух терористичний). ФАТХ (рух за національне визволення Палестини)
1344844
  Крайнов Д.А. Фатьяновская культура. Ярославское Поволжье / Д.А. Крайнов, О.С. Гадзяцкая // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1987. – В1-22 : Фатьяновская культура. Ярославское Поволжье / Крайнов Д.А., Гадзяцкая О.С. – С.1-144, табл.
1344845
  Дементьева С.П. Фауан, экология и динамика численности нематод некоторых пасленовых культур Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Дементьева С. П.; АН МССР. – Кишинев, 1969. – 20л.
1344846
  Михельсон В. Фауна Oligochaet" озера Байкала / [соч.] В. Михельсена, д-ра. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – 10 с. – Отд. оттиск из: Юбилейный сборник, К., 1901


  Пятидесятилетие Восточно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества. 1851-1901 : Юбилейный сборник. -Киев, 1901. т.Вып. 1:Фауна Байкала. (Результаты зоологической экспедиции 1900-1901 год., снаряженной под руководством ...
1344847
  Михельсон В. Фауна Oligochaet" озера Байкала / [соч.] В. Михельсена, д-ра // Юбилейный сборник : Фауна Байкала : (результаты Зоол. экспедиции 1900-1901 г., снаряженной под руководством проф. Ун-та Св. Владимира А.А. Коротнева) / под ред. А. Коротнева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – Вып. 1. – С. 67-76. – (Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического общества. 1851-1901)
1344848
  Джафаров Ш.М. Фауна Азербайджана. / Ш.М. Джафаров. – Баку
5/1. – 1960. – 156с.
1344849
   Фауна Армянской ССР. – Ереван, 1957. – 164с.
1344850
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1967. – 226с.
1344851
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1968. – 260с.
1344852
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1968. – 274с.
1344853
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1973. – 245с.
1344854
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1976. – 296с.
1344855
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1976. – 268с.
1344856
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1981. – 118с.
1344857
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1983. – 155с.
1344858
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1985. – 171с.
1344859
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1987. – 204с.
1344860
   Фауна аэротенков.. – Л, 1984. – 264с.
1344861
   Фауна Байкальского заповедника.. – М, 1988. – 30с.
1344862
   Фауна Баргузинского заповедника.. – М, 1988. – 41с.
1344863
  Дерюгин К.М. Фауна Белого моря и условия ее существования / К.М. Дерюгин. – Л, 1928. – 511с.
1344864
   Фауна Белоруссии. – Минск, 1972. – 81с.
1344865
   Фауна Белоруссии.. – Минск, 1971. – 67с.
1344866
  Воронин Ф.Н. Фауна Беоруссии и охрана природы / Ф.Н. Воронин. – Минск, 1967. – 424с.
1344867
  Сибирцева Л.К. Фауна беспозвоночных бассейна р.Чирчик. : Автореф... канд. биол.наук: / Сибирцева Л.К.; АН УзССР. Объед. учен. совет по биол. наукам. Отд. хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1964. – 14л.
1344868
  Марковский Ю.М. Фауна беспозвоночных низовьев рек Украины / Ю.М. Марковский. – Киев
1. – 1953. – 196с.
1344869
  Марковский Ю.М. Фауна беспозвоночных низовьев рек Украины / Ю.М. Марковский. – Киев
2. – 1954. – 208с.
1344870
  Марковский Ю.М. Фауна беспозвоночных низовьев рек Украины / Ю.М. Марковский. – Киев
3. – 1955. – 280с.
1344871
   Фауна беспозвоночных Урала.. – Челябинск, 1985. – 73с.
1344872
  Богачев А.В. Фауна бинагадинских кировых пластов Coieoptera / А.В. Богачев. – Баку, 1939. – 141с.
1344873
   Фауна биологической станции Уральского университета.. – Свердловск, 1977. – 56с.
1344874
   Фауна биоценотических оазисов и ее практическое значение. – Кишинев, 1990. – 234с.
1344875
  Цегельнюк П.Д. Фауна брахиопод и биостратиграфическое расчленение ордовикских, силурийских и нижнедевонских отложений Приднестровья. Ч. 1 : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Цегельнюк П.Д.; КГУ. – Киев, 1969. – 218л.
1344876
  Цегельнюк П.Д. Фауна брахиопод и биостратиграфическое расчленение ордовикских, силурийских и нижнедевонских отложений Приднестровья. Ч. 2 : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Цегельнюк П.Д.; КГУ, каф. историч. геологии. – Киев, 1969. – 217-463л. – Бібліогр.:л.445-462
1344877
  Янишевский М.Э. Фауна брахиопод нижнего карбона Ленинградской области / М.Э. Янишевский; Ленинградский Государственный ордена Ленина университет им. Жданова А.А.; Отв. ред. Степанов Д.Л. – Ленинград, 1954. – 280с.
1344878
   Фауна брахопод и биостратиграфическое расчленение ордовикских, сулурийских и нижнедевонских отложений Приденстровья : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 128 / Цегельнюк П. Д,; Цегельнюк П.Д, ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 с.
1344879
  Пчелинцев В.Ф. Фауна брюхоногих верхнемеловых отложений Закавказья и Средней Азии / В.Ф. Пчелинцев; Отв. ред. Кузнецов С.С. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1953. – 392с.
1344880
  Сержанін І.Н. Фауна БССР / І.Н. Сержанін. – Менск
1. – 1938. – 74с.
1344881
  Кулагин Н.М. Фауна БССР. / Н.М. Кулагин. – Минск
1. – 1940. – 64с.
1344882
  Малахова Н.П. Фауна в метаморфических породах Урала / Н.П. Малахова; Отв. ред. Овчинников Л.Н. – Свердловск : Уральский рабочий, 1967. – 144с.
1344883
  Худяев И. Фауна верхне-кимериджских отлоений Тимана. / И. Худяев, 1932. – 645-654с.
1344884
   Фауна Верхневолжья, ее охрана и использование.. – Калинин, 1981. – 118с.
1344885
  Наливкин Д.В. Фауна верхнего и среднего девона восточного склона Башкирского Урала / Д.В. Наливкин. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 66с.
1344886
  Дуткевич Г.А. Фауна верхнего палеозоя Восточного Памира : Труды экспедиции / Г.А. Дуткевич, О.Г. Туманская; Отв. ред. Бурачек А.Р. – Вып. 31. – Ленинград : ОНТИ, Химтеорет, 1935. – 131с.
1344887
  Иосебидзе Г Д. Фауна верхнеюрских карбонатных отложений Абхазии и ее экология. : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Иосебидзе Д.Г,; АН Груз. ССР. Геол. ин-тут. – Тбилиси, 1965. – 21л.
1344888
  Бродский А К. Фауна веслоногих рачков и зоогеографическое районировнаие северной части Тихого океана и сопредельных вод / А К. Бродский, . – М.Л,, 1957. – 223с.
1344889
   Фауна Волгоградского водохранилища и влияние на нее загрязнения.. – Саратов, 1967. – 108с.
1344890
  Бугданов Г.Б. Фауна вредителей сельского хозяйства района восточных предгорий Северного Кавказа / Г.Б. Бугданов. – Владикавказ, 1929. – 109-130с.
1344891
  Палий В.Ф. Фауна вредных земляных блошек СССР / В.Ф. Палий. – Фрунзе, 1961. – 103с.
1344892
  Журавель П.А. Фауна временных водоемов юго-востока Украины / П.А. Журавель. – Днепропетровск, 1948. – 6с.
1344893
   Фауна высокогорья Большого Кавказа в пределах Грузии.. – Тбилиси, 1964. – 200с.
1344894
   Фауна гельминтов животных и растений Киргизии.. – Фрунзе, 1974. – 109с.
1344895
  Анисимов Е.П. Фауна города и ее охрана / Е.П. Анисимов. – Кишинёв, 1978. – 56с.
1344896
   Фауна Грузии. – Тбилиси, 1941. – 287с.
1344897
  Настюков Николай Захарович Фауна грызунов и некоторые вопросы энзоотии чумы на Западном Устюрте : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Настюков Николай Захарович; Всесоюз. н.-и. противочум. ин-т "Микроб". – Саратов, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1344898
  Каминская Л.Д. Фауна губок Черного моря : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Каминская Л.Д. ; Одес. гос. ун-т им. Н.И. Мечникова. – Одесса, 1966. – 16 с.
1344899
   Фауна Дагестана.. – Махачкала, 1967. – 32с.
1344900
   Фауна Дарвинского заповедника.. – М, 1988. – 63с.
1344901
  Штакельберг А. Фауна двукрылых восточного сектора Арктической Сибири и ее происхождение / А. Штакельберг, 1944. – 260-271с.
1344902
  Сергеева М.Т. Фауна двустворчатых моллюсков нижнего и низов среднегод карбона Донецкого бассейна и его западного продолжения. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Сергеева М.Т.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1964. – 11л.
1344903
  Венюков П.Н. Фауна девонских отложений окрестностеей Свинорда / П.Н. Венюков. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А.Лебедева, 1889. – 24с. + Табл.1. – Труды С.Петерб.Об-ва Естествоиспыт.Т.ХХ. 1899 г. Отд.Геологии и минерал.
1344904
  Венюков П.Н. Фауна девонской системы Северозападной и Центральной России : Из Геологического кабинета С.-Петерб.ун-та / П.Н. Венюков. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1886. – 291(16)с. + Табл.11
1344905
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Фауна днестровских террас / Л.Ф. Лунгерсгаузен; АН УРСР. – Оттиск : АН УРСР, 1938. – 199-236с. – (Геологічний журнал ; Т. 5, Вип. 4)
1344906
  Григорьев Б.Ф. Фауна донных беспозвоночных низовьев Южного Буга : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Григорьев Б.Ф. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1966. – 32 с.
1344907
  Кузнецов А.П. Фауна донных беспозвоночных прикамчатских вод Тихого океана и северных Курильских островов / А.П. Кузнецов. – М., 1963. – 272с.
1344908
  Соболев Д.Н. Фауна древнейших средневековых отложений Царства Польского / Д.Н. Соболев. – вырезка. – 8с.
1344909
  Тугушева Р.С. Фауна жуков-щелкунов (Coleoptera Elateridae) Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Тугушева Р.С.; АН Казахской ССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1972. – 21л.
1344910
  Остафичук В.Г. Фауна жуков-щелкунов Молдавии и их хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Остафичук В.Г.; АН Молд.ССР. – Кишинев, 1968. – 23л.
1344911
  Плигинский В.Г. Фауна западной части центрально-черноземной области / В.Г. Плигинский. – Курск, 1929. – 26с.
1344912
   Фауна заповеденика "Кивач".. – М, 1988. – 42с.
1344913
   Фауна заповедника "Остров Врангеля".. – М, 1987. – 53с.
1344914
  Зенкевич Л.А. Фауна и биологичесая продуктивность моря / Л.А. Зенкевич. – Л.
2. – 1947. – 588с.
1344915
  Зенкевич Л.А. Фауна и биологическая продуктивность моря / Л.А. Зенкевич. – Ленинград
1. – 1951. – 506с.
1344916
  Костромитин В.Б. Фауна и биология блошек (coleopteta chrysome-lidal Halticinal) Кемеровской области : Автореф... канд. ибол.наук: / Костромитин В. Б.; Урал. филиал АН СССР, Ин-т экло. раст. и животн. – Свердловск, 1967. – 27л.
1344917
   Фауна и биология гусеобразных птиц.. – М, 1977. – 121с.
1344918
  Самедов Н.Г. Фауна и биология жуков, вредящих сельскохозяйственным культурам в Азербайджане / Н.Г. Самедов. – Баку, 1963. – 284с.
1344919
   Фауна и биология насекомых Молдавии.. – Кишинев, 1973. – 186с.
1344920
  Дербенева Н.Н. Фауна и биология трипсов (Thysanoptera) Крыма : Автореф... канд. биол.наук: / Дербенева Н. Н.; АН УССР, Зоол. ин-т. – Л., 1963. – 18л.
1344921
  Непесова Мая Гаибовна Фауна и биология чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) Юго-Восточной Туркмении : Автореф... кандидата биол.наук: / Непесова Мая Гаибовна; АН Таджик. ССР. Учен. совет Отд-ния биол. наук. Ин-т зоологии и паразитологии АН Туркм. ССР. – Ашхабад, 1965. – 18л.
1344922
  Четвериков С.С. Фауна и биология чешуекрылых / С.С. Четвериков. – Новосибирск, 1984. – 102с.
1344923
   Фауна и биостратиграфия мезозоя и кайнозоя Монголии : Совместная советско-монгольская палеонтологическая экспедиция, Труды. – Вып. 1. – Москва : Наука, 1974. – 380с.
1344924
   Фауна и биостратиграфия пограничных отложений девона и карбона Берчогура (Мугоджары). – Москва : Наука, 1987. – 119с.
1344925
   Фауна и биоценотические связи насекомых Украины.. – К, 1987. – 86с.
1344926
  Даниловский И. Фауна и возраст известковых туфов на правом берегу р. Луги близ д. Вяз / И. Даниловский. – Отдельный оттиск из т.57, № 6 Известий Геологического Комитета. – Ленинград : Изд-е геологического комитета, 1929. – С. 654-703
1344927
  Андреева Е.М. Фауна и зонально-экологическое распределение пауков Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Андреева Е.М.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1344928
  Заренков Н.А. Фауна и зоогеография десятиногих ркообразных антарктической и южной умеренной области : Автореф... канд. биол.наук: / Заренков Н.А.; МГУ. Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 20л.
1344929
   Фауна и зоогеография насекомых Средней Азии.. – Душанбе, 1966. – 263с.
1344930
  Христов Василий Викторович Фауна и ландшафтное распределение панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Христов Василий Викторович; АН ТаджССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1344931
  Павличенко В.И. Фауна и некоторые вопросы морфологии мошек (Diptera, Simuliidae) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Павличенко В.И. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1978. – 19 с.
1344932
  Цетлин А.Б. Фауна и распределение многощетинковых червей Белого моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Цетлин А. Б.; МГУ. – М., 1981. – 22л.
1344933
   Фауна и распределение моллюсков.. – Владивосток, 1987. – 144с.
1344934
   Фауна и распределение ракообразных нотальных и антарктических вод. – Владивосток, 1982. – 120с.
1344935
   Фауна и ресурсы позвоночных бассейна озера Байкал.. – Улан-Удэ, 1980. – 168с.
1344936
  Мамедзаде Р.Н. Фауна и стратиграфия верхнемеловых отложений северо-восточной части Малого Кавказа (междуречье Кошкарчай-Дебетчай) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамедзаде Р.Н.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1961. – 20л.
1344937
  Халафова Р.А. Фауна и стратиграфия верхнемеловых отложений юго-восточной части Малого Кавказа и Нахичеванской АССР / Р.А. Халафова. – Баку : Азербайджанское Государственное из-во, 1969. – 415с.
1344938
  Эпиташвили В.Д. Фауна и стратиграфия верхнеэоценовых отложений Рачи и Лечхуми. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Эпиташвили В.Д.; АН Груз.ССР.Геол.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1344939
  Абдулкамзаде М.Р. Фауна и стратиграфия верхнеюрских отложений северо-восточной части Малого Кавказа : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Абдулкамзаде М.Р.; Акад. наук Азербайдж.ССР,. – Баку, 1955. – 14л.
1344940
  Топчишвили М.В. Фауна и стратиграфия лейасовых отложений Дзирульского массива. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Топчишвили М.В.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 18л.
1344941
  Алиев Р.А. Фауна и стратиграфия меловых отложений северного склона Юго-Восточного Кавказа : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Алиев Р. А.; АН АзССР, Ин-т геолог. иим. Губкина. – Баку, 1957. – 21л.
1344942
  Гасанов Т.А. Фауна и стратиграфия нижне- средне-юрских отложений северо-восточной части Малого Кавказа / Т.А. Гасанов; Ред. Алиев М.М. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1961. – 137 с.
1344943
   Фауна и стратиграфия палеозоя и мезозоя Прибалтики и Белоруссии. – Вильнюс : Минтис, 1975. – 249с.
1344944
   Фауна и флора Воеводского : (Стратиграфия и палеонтология). – Уфа, 1980. – 90с.
1344945
  Иметхенов Б А. Калмыков Фауна и флора кайнозоя Бурятии : каталог / Б А. Калмыков Иметхенов; Отв. ред. Ендрихинский А.С. – Улан-Удэ, 1988. – 177с.
1344946
   Фауна и флора мезозоя и кайнозоя южных окраин Русской платформы : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 85с.
1344947
   Фауна и флора палеозоя Северо-Востока Европейской части СССР. – Ленинград : Наука, 1970. – 76с.
1344948
   Фауна и флора плиоцена и плейстоцена : (опорный разрез Султанаева-Юлушева). – Москва : Наука, 1983. – 152с.
1344949
   Фауна и флора позднего кайнозоя Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 143с.
1344950
   Фауна и флора Симбугино : (опорный разрез акчагыла и апшерона Башкирии). – Москва : Наука, 1977. – 234с.
1344951
  Фурман О.К. Фауна и численность клещей почв Одесской области и закономерности их распределения в различных почвенных биоценозах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Фурман О.К. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 25 с.
1344952
   Фауна и экология амфибий и рептилий.. – Краснодар, 1984. – 89с.
1344953
   Фауна и экология беспозвоночных Дальнего Востока.. – Владивосток, 1984. – 103с.
1344954
   Фауна и экология беспозвоночных животных : Сб. тр. – Москва, 1978. – 139с.
1344955
   Фауна и экология беспозвоночных животных в заповедниках РСФСР.. – М, 1986. – 165с.
1344956
   Фауна и экология беспозвоночных животных.. – М, 1976. – 198с.
1344957
   Фауна и экология беспозвоночных животных.. – М, 1984. – 189с.
1344958
  Бутенко О.М. Фауна и экология гамазоидных клещей, связанных с птицами : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бутенко О.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1960. – 16 с.
1344959
   Фауна и экология животных в условиях ирригации земель.. – Элиста, 1990. – 96с.
1344960
   Фауна и экология животных Вьетнама.. – М, 1983. – 207с.
1344961
   Фауна и экология животных Казахстана.. – Алма-Ата, 1985. – 82с.
1344962
   Фауна и экология животных Калмыкии и сопредельных районов.. – Элиста, 1984. – 108с.
1344963
   Фауна и экология животных Таджикистана.. – Душанбе, 1978. – 117с.
1344964
   Фауна и экология животных.. – Минск, 1969. – 268с.
1344965
   Фауна и экология животных.. – М, 1974. – 190с.
1344966
   Фауна и экология животных.. – Тверь, 1990. – 135с.
1344967
   Фауна и экология животных.. – Тверь, 1992. – 121с.
1344968
   Фауна и экология жисткокрылых Белоруссии. – Минск, 1991. – 262с.
1344969
  Гайжаускене И.И. Фауна и экология земноводных Литвы : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Гайжаускене И.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1344970
  Окереке Т.А. Фауна и экология кровососущих гамазовых клещей Западной Нигерии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Окереке Т. А. ; МГУ , Биол. почв. фак. – Москва, 1966. – 27 с.
1344971
  Трухан М.Н. Фауна и экология кровососущих мокрецов рода culicoides (diptera, ceratopogonidae) на территории Белоруссии : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Трухан М.Н.; Белорусск. научно-иссл. ветеринарный ин-т. – Минск, 1970. – 22л.
1344972
   Фауна и экология млекопитающих и птиц Вьетнама.. – М, 1986. – 156с.
1344973
   Фауна и экология млекопитающих Кавказа.. – Нальчик, 1987. – 231с.
1344974
  Штербергс М.Т. Фауна и экология мошек Латвийской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Штербергс М.Т. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 29 с.
1344975
   Фауна и экология наземных позвоночников.. – Петрозаводск, 1988. – 176с.
1344976
   Фауна и экология наземных позвоночных животных. – Москва, 1981. – 105с.
1344977
   Фауна и экология наземных позвоночных животных на территолриях с разной степенью антропогенного воздействия.. – М, 1985. – 169с.
1344978
   Фауна и экология наземных членистоногих Сибири.. – Иркутск, 1981. – 155с.
1344979
   Фауна и экология насекомых Белоруссии.. – Минск, 1967. – 164с.
1344980
   Фауна и экология насекомых Белоруссии.. – Минск, 1979. – 272с.
1344981
   Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1973. – 181с.
1344982
   Фауна и экология насекомых Вьетнама. – М, 1988. – 197с.
1344983
   Фауна и экология насекомых Приморья и Камчатки.. – Владивосток, 1985. – 127с.
1344984
   Фауна и экология насекомых Сибири.. – Новосибирск, 1974. – 212с.
1344985
   Фауна и экология насекомых.. – Пермь, 1981. – 158с.
1344986
   Фауна и экология паразитов грызунов.. – Минск, 1963. – 236с.
1344987
   Фауна и экология пауков и скорпионов.. – М, 1989. – 97с.
1344988
   Фауна и экология паукообразных.. – Пермь, 1984. – 153с.
1344989
   Фауна и экология паукообразных.. – Пермь, 1988. – 138с.
1344990
   Фауна и экология позвоночных животных. – Москва, 1977. – 164с.
1344991
   Фауна и экология позвоночных животных в антропогенных условиях.. – Волгоград, 1990. – 126с.
1344992
   Фауна и экология позвоночных животных.. – М, 1976. – 244с.
1344993
   Фауна и экология позвоночных Урала и их охрана. – Челябинск, 1983. – 55с.
1344994
   Фауна и экология почвенных беспозвоночных Московской области.. – М, 1983. – 215с.
1344995
   Фауна и экология птиц Восточной Сибири.. – Иркутск, 1984. – 166с.
1344996
   Фауна и экология птиц и млекопитающих Северо-Запада СССР.. – Петрозаводск, 1983. – 158с.
1344997
   Фауна и экология птиц и млекопитающих Среденй Сибири. – Москва, 1987. – 231с.
1344998
  Измайлов И.В. Фауна и экология птиц и млекопитающих Хоперского государственного заповедника : Автореф... канд. биол.наук: / Измайлов И.В.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра зоологии. – Воронеж, 1954. – 20л.
1344999
  Богдагов Ю.А. Фауна и экология стафилинид Закарпатья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Богдагов Ю. А.; Ин-т зоологии АН УССР. – К., 1985. – 23л.
1345000
   Фауна и экология, наземных позвоночных Кыргызстана.. – Бишкек, 1991. – 140с.
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,