Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>
1350001
  Прожогина С. "Сливочные" иллюзии и реальные тенденции (к проблеме "бержуазии") // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 0321-5075


  Формування "середнього класу" в середовищі іммігрантів у Франції
1350002
  Семена М. "Слід захищати і цінувати ту свободу, яку ми маємо" / розмову вела Ольга Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 25, 29


  14 травня Микола Семена відзначив ювілей.
1350003
  Назаров Н.А. "Сліди неприсутньої ходи" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 89-93. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезії.
1350004
  Висоцька Н. "Сліди у дорожній куряві" 3.Н. Герстон у контексті (афро-американського) автобіографічного письма: жанрові домінанти і художні стратегі // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 265-282. – ISBN 978-966-359-360-9
1350005
  Тимощук Ю.С. "Слідова картина" як елемент криміналістичної характеристики терористичних актів // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 255-258. – ISBN 978-617-7041-91-6
1350006
  Бодасюк О. "Сліпуче слово..."; Передчуття визволення; Необхідно обрати професію : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 37-39
1350007
  Боса Л. "Слобожанщина - воля вольная": локальна пам"ять "Слобідської громади" (за польовими матеріалами) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 71-77. – ISSN 0130-6936
1350008
  Ціпко А. "Слов"янська міфологія" Миколи Костомарова у грунтуванні культурного "битія" українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-7. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто підходи Миколи Костомарова до висвітлення давнього світоглядного комплексу слов"яно-українців. Серед його основних рис дослідник вбачав прамонотеїзм. Розгляд Костомарова заторкував також і питання "участі" давньоукраїнських ...
1350009
  Куций І. "Слов"янський світ" у візіях українських істориків Східної Галичини XIX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 62-69. – ISSN 0203-9494


  У статті досліджується генеза цивілізаційної ідентичності українських інтелектуалів модерної епохи. Аналізуються витоки та процес утвердження слов’янської цивілізаційної ідентичності українських учених ХІХ ст. З’ясовується змістове наповнення ...
1350010
  Грицик Л. "Слов"янські переробки Едіпової історії" в літературознавчій концепції М. Драгоманова // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 74-81. – ISBN 978-966-374-533-6
1350011
  Грицик Л. "Слов"янські переробки Едіпової історії" в літературознавчій концепції М. Драгоманова (компаративний аспект) // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 103-111. – ISBN 978-966-193-016-1


  В статье рассматривается программная работа М. Драгоманова "Славянские переработки Єдиповой истории", свидетельствующая о синтезе исторического/ социологического и сравнительного методов в исследованиях ученого, определении задач и направлении ...
1350012
  Сюндюков І. "Слов"янські струмки" й "російське море" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 533-540. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Апологети Російської імперії в контексті польського повстання 1830 року.
1350013
  Ставицька А. "Слова зворушеного серця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 12


  Про щоденники, автобіографії, листи, статті та спогади Ольги Кобилянської.
1350014
  Маслов С.И. "Слова постнические" Исаака Сирина по рукописи, принадлежащей библиотеке Университета св.Владимира. – [Киев] : Б.и., 1910. – XXXVII, 27 с. – Окремий відбиток
1350015
   "Слова та речі: археологія гуманітарних наук" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 907. – ISBN 966-316-069-1
1350016
  Нежива Л. "Слова, що можуть гриміти, як грім, і світити, як зорі": експресіонізм у системі літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 58-65. – ISSN 0130-5263


  У статті визначено теоретичне підґрунтя засвоєння старшокласниками поняття «експресіонізм», проаналізовано конститутивні риси стилю, окреслено методичну стратегію його вивчення.
1350017
  Гущина Н.А. "Словарь авторитетов" и его значение в испанской лексикографии : Автореф... канд.филол.наук: 10.664 / Гущина Н.А.; МГУ. – Москва, 1972. – 31л.
1350018
  Рудакова И.Ф. "Словарь Академии Российской" 1789-1794 : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Рудакова И.Ф. ; АН СССР , Ин-т языкознания. Лен. отд. – Ленинград, 1965. – 19 с.
1350019
   [Слободяник Микола Семенович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 84. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1350020
  Каркавіцас А. [Словами корабля : морські оповідання / А. Каркавіцас. – Афіни : Естія, 1996. – 221 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література])
1350021
  Петухов В.Н. Следствием установлено... / В.Н. Петухов. – Калининград, 1981. – 288 с.
1350022
  Вальдман В.М. Следствием установлено... / В.М. Вальдман, Н.Я. Мильштейн. – Ташкент, 1981. – 111с.
1350023
  Тихонов Юрий Сергеевич Следствием установлено... / Тихонов Юрий Сергеевич. – Москва : Юрид.лит., 1984. – 134с.
1350024
  Иванов С.В. Следствия U(1)умнож.SU(2)умнож.SU(3) модели с целоразрядными кварками. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иванов С.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 7л.
1350025
  Аверьянов В. Следствия и последствия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 3. – С. 75-79. – ISSN 0132-2036
1350026
  Каутский К. Следствия русско-японской войны / К. Каутский; пер. С. Батхона // Наемные рабочие в средние века и в эпоху реформации / К. Каутский. – Санкт-Петербург : Типография Альтшулера, 1905. – 40 с. – (Всеобщая библиотека Г.О. Львовича)
1350027
  Мицек С. Следует ли России опасаться глобализации? // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.21-30. – ISSN 0042-8736
1350028
  Скопина К.П. Следует продолжение... / К.П. Скопина. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 240с.
1350029
  Агаков В.Г. Следует сочетать мировые достижения и лучшие отечественные традиции образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 13-15. – ISSN 1726-667Х


  " Для подготовки современных инженеров необходимо сочетать мировые достижения и лучшие отечественные традиции образования".
1350030
   Следуй за нами.. – М., 1985. – 128с.
1350031
  Даймацу Х. Следуйте за мной : записки тренера / Даймацу Хиробуми ; пер. с яп. Ф. Козака ; [предисл. О. Чехова, засл. тренера СССР]. – Москва : Физкультура и спорт, 1972. – 88 с.
1350032
  Ваильева И. Следующая остановка - Центральная библиотека. Место для чтения и для общения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 7 (193). – С. 23-24. – ISSN 1727-4893


  О развитии библиотек Финляндии.
1350033
  Миронов Г.М. Следующая станция -- "Метростроевская" / Г.М. Миронов. – М., 1986. – 223с.
1350034
  Магда Е. Следующая станция - Будапешт-2 // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2019. – № 18 (834), 27 сентября 2019 года. – С. 36. – ISSN 2305-3364
1350035
  Чикарнеева В. Следующий : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 81-84. – ISSN 0027-8238
1350036
  Дыховичный В.А. Следующий номер программы / В.А. Дыховичный, М.Р. Слободской. – М, 1960. – 168с.
1350037
  И Чханги Следуя за королем Чончжо в крепость Хвасон / Чханги И, Ан Хонбом // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 48-55. – ISSN 1738-8252
1350038
  Малинина Е. Следуя зову камня... // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3 (42) : осень. – С. 33-47. – ISSN 1681-7559


  Япония: каменные сады.
1350039
  Обухова Светлана Следуя кисти : Япония: искуссиво видеть. Тема номера // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 24 : Іл. – ISSN 1818-2968
1350040
  Кондратов А.М. Следы - на шельфе / А.М. Кондратов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 152с.
1350041
  Ведзижев А.А. Следы : сборник рассказов / А.А. Ведзижев; пер. с ингуш. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1965. – 160 с.
1350042
  Ершов К.В. Следы / К.В. Ершов. – К, 1969. – 160с.
1350043
  Гнатюк И.Ф. Следы / И.Ф. Гнатюк. – Москва, 1976. – 78 с.
1350044
  Хусаинова Е. Следы / Е. Хусаинова. – Таллин, 1982. – 48с.
1350045
  Талаболин П. Следы : стихи : [поэтический сборник] / Павел Талаболин. – Днепр : Акцент ПП, 2019. – 124, [3] с., [8] л. фот. : фот. – ISBN 978-966-921-260-3
1350046
  Успенский Г.А. Следы "домбая" / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1978. – 324с.
1350047
  Агушевич А.М. Следы автотранспорта / Агушевич А.М. ; Казахс. гос. ун-т , Юрид. фак-т. – Алма-Ата, 1959. – 18 с.
1350048
  Лапо А.В. Следы белых биосфер, или рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого. / А.В. Лапо. – Москва : Знание, 1979. – 176с.
1350049
  Теплоухов А.Ф. Следы былого пребывания угорского народа в смежных частях Пермской и Вятской губерний и последующая смена его пермским и русским народами / А.Ф. Теплоухов. – 81-112 с. – Отд. оттиск
1350050
  Лапо А.В. Следы былых биосфер : или рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого / А.В. Лапо. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1987. – 208 с.
1350051
  Винокуров В.И. Следы в Крутом переулке / В.И. Винокуров, Б.Ф. Шурделин. – Москва, 1989. – 236с.
1350052
  Ошмарин П.Г. Следы в природе / П.Г. Ошмарин. – Москва, 1990. – 294с.
1350053
  Ромов А.С. Следы в пустоте / А.С. Ромов. – М, 1988. – 127с.
1350054
  Джумагельдиев Т. Следы в пустыне : повести / Т. Джумагельдиев. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 253 с.
1350055
  Торвальд Ю. Следы в пыли: Развитие судеб. химии и биологии / Ю. Торвальд. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 174с.
1350056
  Жигарев Л.В. Следы в эфире / Л.В. Жигарев. – Москва, 1964. – 312с.
1350057
  Жигарев Л.В. Следы в эфире / Л.В. Жигарев. – Москва, 1965. – 311с.
1350058
  Жигарев Л.В. Следы в эфире / Л.В. Жигарев. – Москва, 1976. – 192с.
1350059
  Пругер М.И. Следы ведут в загс / М.И. Пругер. – Ташкент, 1976. – 95с.
1350060
  Зорин Э. Следы ведут в Караташ / Э. Зорин. – Ташкент, 1965. – 192с.
1350061
  Путинцева Т.А. Следы ведут в пески Аравии : О К.Нибуре, У.Я.Зеетцене и И.Л.Буркгардте. / Т.А. Путинцева. – Москва : Наука, 1984. – 286с.
1350062
  Кайяк В.К. Следы ведут в прошлое. / В.К. Кайяк. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 303 с.
1350063
  Путинцева Т.А. Следы ведут к песни Аравии : о путешественниках и исследователянх К.Нибуре, У.Я. Зеетцене и И.Л. Буркгардте / Т.А. Путинцева. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 285с.
1350064
  Тапдыг И. Следы ветра / И. Тапдыг. – М, 1973. – 103с.
1350065
  Омельченко Н.М. Следы ветра / Н.М. Омельченко. – Киев, 1977. – 144 с.
1350066
  Падалка Лев Следы водопроводных сооружений в г. Кобеляках Полтавской губ. и над рекой Высью на границе Киевской и Херсонской губ. : (в связи с некоторыми данными о колонизации Полтавщины) // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.102-113
1350067
  Стельмашенко М.А. Следы восточного христианства в Польше : Историческое изследование / М.А. Стельмашенко. – Киев : С.В. Кульженко, 1909. – 272 с.
1350068
  Попов А.И. Следы времен минувших : Из истории географических названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей / А.И. Попов. – Ленинград : Наука, 1981. – 206с.
1350069
  Грецкий Ф.П. Следы всегда остаются / Ф.П. Грецкий. – Луганск, 1960. – 264с.
1350070
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Следы гляциального климата в древнем палеозое Подолии / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 334-338с.
1350071
  Шевченко А.С. Следы говорят / А.С. Шевченко. – Л, 1954. – 212с.
1350072
  Габуния Л.К. Следы динозавров : (по материалам горы Сатаплиа и данным литературы) / Л.К. Габуния; Отв. ред. Давиташвили Л.Ш. – Москва : АН СССР, 1958. – 72с.
1350073
  Войткевич Г.В. Следы древней жизни на Земле / Г.В. Войткевич, Ю.И. Холодков; Отв. ред. Аянов В.М. – Ростов-на-Дону : Из-во Ростовского ун-та, 1976. – 98с.
1350074
  Полякова И.С. Следы древней ледниковой морены в окрестностях Выборга / И.С. Полякова // Очерк Нижнесурской юры / Левинсон-Лессинг. – [Б. м. – [7] с.
1350075
  Головков Алексей Следы древнейших на Белом море. Первые шаги / Головков Алексей, Григорян Давид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 70-71 : фото
1350076
  Морозов Ю.Н. Следы древних астронавтов? / Ю.Н. Морозов. – М., 1991. – 48с.
1350077
   Следы древних землетрясений в четвертичных отложениях межгорных впадин центральной части Горного Алтая / Е.В. Деев, И.Д. Зольников, С.В. Гольцова, Г.Г. Русанов, А.А. Еманов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 3. – С. 410-423 : рис., табл. – Библиогр.: с. 422-423. – ISSN 0016-7886
1350078
  Бодренков И.М. Следы живые : повести, рассказы / Иван Бодренков. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1991. – 267, [2] с. : ил. – ISBN 5-85560-171-4
1350079
  Аблец В.В. Следы жизнедеятельности в твердых субстратах кайнозоя Украины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Аблец В.В. ; АН Украины. – Киев, 1994. – 18 с.
1350080
   Следы жизнедеятельности древнейших организмов и проблемы реконструкции палеогеографических обстановок прошлого. – Апатиты : Кировский рабочий, 1978. – 126с.
1350081
   Следы жизнедеятельности и динамика среды в древних биотопах : Труды 30 сессии Всесоюзного палеонтологического общества и 7 сессии Украинского палеонтологического общества. – Киев : Наукова думка, 1988. – 198с.
1350082
  Вялов О.С. Следы жизнедеятельности организмов и их палеонтологическое значение : монография / О.С. Вялов. – Київ : Наукова думка, 1966. – 220с.
1350083
   Следы жизни и динамика среды в древних биотопах : Тезисы докладов 30 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (23-27 январь 1984 г.). – Львов : АН СССР, 1984. – 85с.
1350084
  Пестушко Валерий Следы ископаемых дождей : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 51
1350085
  Мартинсон Г.Г. Следы исчезнувших озер в Азии / Г.Г. Мартинсон. – М, 1968. – 120с.
1350086
  Бубенок О.Б. Следы исчезнувших торков Северного Причерноморья // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 13-25. – ISSN 1608-0599
1350087
   Следы космических воздействий на Землю : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 212с.
1350088
  Татьяничева Л.К. Следы костров / Л.К. Татьяничева. – М., 1976. – 32с.
1350089
  Николаева Д.А. Следы культа матери-прародительницы в традиционной культуре бурят // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 169-183. – ISSN 0869-5415
1350090
  Петров Н.И. Следы литературных влияний в произведениях Н.В. Гоголя : Реферат, чит. в Церковно-историч. и археол. о-ве при Киевск. духовной акад., 10 дек. 1901 г. – [Киев] : [Тип. И.И. Горбунова], 1902. – 15 с. – Авт. указан в конце статьи. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск из. журн.: Труды Киевской духовной академии. 1902, кн. 4, с. 572-575
1350091
  Мельник Е.Н. Следы мегалитических сооружений в Южной России / Е.Н. Мельник. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1886. – 32 с. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды VI Археологического съезда в Одессе в 1884 г. Одесса, 1886, т. 1
1350092
  Мельник К. Следы мегалитичных будовель на Украине / К. [Антонович]-Мельник, 1886. – 22 с. – Окр. відбиток: Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею, 1886 / Под pедакціею Богдана А. Дідицкого. - Львів: Галицко-pуска Матица. Книгопечатня Ставpопиг. Ин-та. Под заpядом О.И. Таpнавского, 1886


  Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею, 1886 / Под pедакціею Богдана А. Дідицкого. - Львів: Галицко-pуска Матица. Книгопечатня Ставpопиг. Ин-та. Под заpядом О.И. Таpнавского, 1886. - Зміст: Слово о полку Игоpеве [pозвідка та текст ...
1350093
  Пфайфер Г. Следы мертвых / Г. Пфайфер. – М, 1981. – 215с.
1350094
  Ветров И.Е. Следы на вершинах / И.Е. Ветров. – Київ, 1974. – 173с.
1350095
  Онегов А.С. Следы на воде / А.С. Онегов. – Москва, 1985. – 144 с.
1350096
  Назаров Р.В. Следы на граните / Р.В. Назаров. – Л., 1975. – 190с.
1350097
  Варшавский А.С. Следы на дне / А.С. Варшавский. – Москва : Мысль, 1975. – 142с.
1350098
  Ангервакс Х. Следы на дороге и другие рассказы : пер. с эстон. / Х. Ангервакс. – Таллин : Эстгосиздат, 1963. – 215 с.
1350099
  Петров И.Ф. Следы на земле / И.Ф. Петров. – Новосибирск, 1977. – 205с.
1350100
  Жилинский Г.Б. Следы на Земле / Г.Б. Жилинский. – Магадан, 1975. – 207с.
1350101
  Савельев Л. Следы на камне / Л. Савельев. – МоскваЛ., 1946. – 240с.
1350102
  Реутский П.И. Следы на камне. / П.И. Реутский. – Иркутск, 1957. – 42с.
1350103
  Рид У. Следы на камне. История земли и жизни на ней / У. Рид. – Л.М., 1936. – 339с.
1350104
  Травин А.И. Следы на карте / А.И. Травин. – М, 1967. – 80с.
1350105
  Крылов И.Ф. Следы на месте преступления / И.Ф. Крылов. – Л., 1961. – 132с.
1350106
   Следы на небе: классификация и результаты регулярных наблюдений сумеречных болидов / К.И. Чурюмов, А.Ф. Стеклов, А.П. Видьмаченко, Е.А. Стеклов // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 37-42. – ISSN 1607-2855
1350107
  Тонких В.И. Следы на обочине. / В.И. Тонких. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 272с.
1350108
  Копылов Е.Н. Следы на паркете. / Е.Н. Копылов. – Кишинев, 1956. – 66с.
1350109
  Лоскутов М.П. Следы на песке / М.П. Лоскутов. – Москва, 1959. – 416с.
1350110
  Стийенский Р. Следы на песке / Р. Стийенский. – Москва, 1966. – 140с.
1350111
  Маринат А.Р. Следы на пороге : роман / Алексей Маринат ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1978. – 252 с.
1350112
  Грудзинский В.А. Следы на сердце / В.А. Грудзинский. – Нальчик, 1966. – 83 с.
1350113
  Куртгельдиев А. Следы на скале / А. Куртгельдиев. – М, 1982. – 79с.
1350114
  Брянцев Г. Следы на снегу / Г. Брянцев. – М., 1954. – 256с.
1350115
  Брянцев Г.М. Следы на снегу / Г.М. Брянцев. – Ташкент, 1956. – 248с.
1350116
  Моуэт Фарли Следы на снегу : Путешествие на Коппермайн. Уводящий по Снегу / Моуэт Фарли. – Москва : Мысль, 1985. – 239с.
1350117
  Чтвртечка Я. Следы на снегу. / Я. Чтвртечка. – М., 1972. – 127с.
1350118
  Пересторонин Н.В. Следы на снегу. / Н.В. Пересторонин. – Киров, 1981. – 15с.
1350119
   Следы на тополе.. – Тюмень, 1958. – 67с.
1350120
  Дмитрук А.В. Следы на траве : фантаст. повести и рассказы / А.В. Дмитрук. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 256 с.
1350121
  Ананян В.С. Следы на тропе : рассказы / Вахтанг Ананян ; авториз. пер. с армян. А.Гюль-Назарянц. – Москва : Детская литература, 1971. – 256 с.
1350122
  Акимушкин И.И. Следы невиданных зверей / Акимушкин И.И. – Москва : Географгиз, 1961. – 256 с. – (Рассказы о природе)
1350123
  Эйвельманс Б. Следы невиданных зверей. / Б. Эйвельманс. – М., 1994. – 345с.
1350124
  Дубинская С.Б. Следы неизвестного / С.Б. Дубинская, Л.А. Цветков. – Мурманск, 1971. – 207с.
1350125
  Голдованский Ю.П. Следы ног. / Ю.П. Голдованский. – М., 1980. – 24с.
1350126
  Лучицкий И.В. Следы общинного земледелия в левобережной Украине XVIII века // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 63-88. – ISBN 978-966-02-4601-0
1350127
  Николаев С.Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. Верхневолжские (тверские) кривичи // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-19. – ISSN 0132-1366
1350128
  Вежинов П. Следы остаются / П. Вежинов. – Москва, 1957. – 160с.
1350129
  Рясной В.В. Следы остаются / В.В. Рясной, Ю.М. Чернявский. – М, 1965. – 96с.
1350130
  Бессонов А. Следы остаются / Андрей Бессонов. – Москва : Вагриус, 1996. – 384 с. – ISBN 5-7027-0366-9
1350131
  Галеев Ф.И. Следы остаются... : рассказы и повесть / ФанильГалеев ; пер. с тат. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1983. – 104 с.
1350132
  Формозов А.Н. Следы охотничьих зверей и птиц / А.Н. Формозов. – 2-е изд., просм. значит. доп. – Л. – 80с.
1350133
  Бандалиев В. Следы племен горного Ширвана в микротопонимах // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 56. – С. 47-52. – ISSN 2308-135X
1350134
  Русаков М.Н. Следы преступления / М.Н. Русаков. – Омск, 1988. – 91с.
1350135
  Серьезная Л. Следы Протея : Стихотворения, венок сонетов,драматическая поэма, лирическая поэма / Л. Серьезная. – Киев : Визант, 1998. – 48с. – ISBN 966-7041-33-6
1350136
  Хотинский Н.А. Следы прошлого ведут в будущее : (Очерки палеогеграфа) / Н.А. Хотинский. – Москва : Мысль, 1981. – 160с.
1350137
  Долейш К. Следы птиц и зверей / К. Долейш. – Москва : ВО Агропромиздат, 1987. – 224с.
1350138
  Голдованский Ю.П. Следы рук / Ю.П. Голдованский. – Москва, 1980. – 26с.
1350139
  Макушев В.В. Следы русского влияния на старопольскую письменность // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – С. 166–182


  Замечания о русском влиянии на старопольский язык. Изложение мнений по этому вопросу Крашевского и Пржиборовского. Анализ следов русского влияния в польском литературном языке XVI–XVII вв. и в Флорианской псалтыри. Доказательства в пользу того, что ...
1350140
  Чувакин А.И. Следы светятся / А.И. Чувакин. – Рязань, 1959. – 80с.
1350141
  Красовский Л.С. Следы смоет весна / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1965. – 119с.
1350142
  Щуцкий Ю.К. Следы стадиальности в китайской иероглифике // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 81-96
1350143
  Альтшулер Н. Следы творчества / Н. Альтшулер. – Рига, 1978. – 127с.
1350144
  Мейен С.В. Следы трав индейских / С.В. Мейен. – Москва : Мысль, 1981. – 159с.
1350145
  Юдин И. Следы фашистского зверя на Кубани / И. Юдин. – Москва, 1943. – 31с.
1350146
  Загрязкина Т.Ю. Следы Франции в России : традиции в культуре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 32-45. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Стаття присвячена російсько-франц. культурним зв"язкам від періоду галломанії до сучасного часу
1350147
  Салтевский М.В. Следы человека и приемы их использования для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления. / М.В. Салтевский. – Киев, 1983. – 43 с.
1350148
  Карицкий А.Д. Следы Юрского периода по правому берегу р. Днепра в Каневском уезде Киевской губернии : геологический очерк (с геологическою картою) / [соч.] А.Д. Карицкого // Элекрические аккумуляторы / Э.К. Шпачинский. – Киев : В университетской тип., 1886. – 103 с., 1 л. карт. : черт.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Михаилу Петровичу Авернаусу от автора
1350149
  Иващенко П.С. Следы языческих верований в южнорусских шептаньях / П.С. Иващенко. – 27с.
1350150
  Хрилев Л.С. Следы, омытые росой / Л.С. Хрилев. – Иркутск, 1973. – 79с.
1350151
  Павлинов В.К. Следы. Стихи / В.К. Павлинов. – М., 1966. – 112с.
1350152
   Следящие приводы. – М.
2. – 1976. – 383с.
1350153
   Следящие приводы.. – М.
1. – 1976. – 480с.
1350154
  Богомолов О.Д. Следящие системы / О.Д. Богомолов. – М, 1960. – 32с.
1350155
  Черноруцкий Г.С. Следящие системы автоматических манипуляторов / Г.С. Черноруцкий. – Москва : Наука, 1987. – 272 с.
1350156
  Ахметжанов А.А. Следящие системы и регуляторы : [учеб. пособие для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика"] / Ахметжанов А.А., Кочемасов А.В. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 288, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 282-284 (44 назв.)
1350157
  Куракин К.И. Следящие системы малой мощности. / К.И. Куракин. – М., 1965. – 403с.
1350158
  Артамонов В.М. Следящие системы радиолокационных станций автоматического сопровождения и управления : учеб. пособие для студ. радиотехнич. специальностей высш. учеб. заведений / Артамонов В.М. – Ленинград : Судостроение, 1969. – 488 с. – Библиогр.: с. 481-482
1350159
  Ефимов М.В. Следящие системы с оптическими связями / М.В. Ефимов. – М, 1969. – 184с.
1350160
  Джелялов А.Р. Следящие системы с синхронными двигателями. / А.Р. Джелялов. – Фрунзе, 1966. – 160с.
1350161
   Следящий привод переменного тока с полупроводниковыми усилителями / Л.Д. Панкратьев, В.П. Паппе, Н.П. Паппе, Б.И. Петров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 104 с. – (Библиотека по автоматике / Л.Д.Панкратьев, В.П.Паппе, Н.П.Паппе ; Вып.175)
1350162
  Джебран Д.Х. Слеза и улыбка. / Д.Х. Джебран. – М., 1976. – 302с.
1350163
   Слезай, приехали!. – Ростов -на-Дону, 1960. – 80с.
1350164
  Паниш А. Слезинка для солнца. / А. Паниш. – Бухарест, 1984. – 48с.
1350165
  Веретенников Владимир Слезинка ребенка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 9 (2948). – С. 100-105 : фото
1350166
   Слезы Гелиад. – Москва, 1991. – 176с.
1350167
  Галкин А.А. Слезы дождя : стихи и поэмы / А.А. Галкин; вольный перевод с чуваш. М.Шутова. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1968. – 135 с.
1350168
  Бахшуни А. Слезы журавля : стихи / А. Бахшуни; пер. с арм. Р.Казаковой. – Москва : Советский писатель, 1991. – 173 с.
1350169
  Канович Григорий Слезы и молитвы дураков: Роман. / Канович Григорий. – 2-е изд. – Вильнюс, 1987. – 278с.
1350170
  Канович Григоий Слезы и молитвы дураков: Роман. / Канович Григоий. – М., 1988. – 251с.
1350171
  Эсенов Р.М. Слезы Турана / Р.М. Эсенов, А. Шалашов. – Ашхабад, 1975. – 244с.
1350172
  Эсенов Р.М. Слезы Турана : роман / Рахим Эсенов ;. – Москва : Советский писатель
1. – 1976. – 352 с.
1350173
  Эсенов Р.М. Слезы Турана : Роман / Р.М. Эсенов, А. Шалашов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320с.
1350174
  Бахти Слезы, радости и печаль : повести : авториз. пер. с тадж. / Махмон Бахти. – Москва : Советский писатель, 1990. – 219, [2] с. : ил.
1350175
  Судзиловский Г.А. Сленг - что это такое? / Г.А. Судзиловский. – М., 1973. – 182с.
1350176
  Сава О. Сленг австралійського варіанта англійської мови: особливості словотвору // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 248-255. – ISSN 2311-5165
1350177
  Клименко О.Л. Сленг і американський мовний стандарт: Особливості взаємодії // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 246-251. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1350178
   Сленг квітникарів / / Юхниця Євген, укладач // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 2. – С. 117-119. – ISSN 0130-321Х
1350179
  Николів І. Сленг та інші соціальні діалекти у працях хорватських лінгвістів // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 11-16. – Бібліогр.: С. 15; 12 назв


  Ненормативна лексика в хорватській мові. Вживання слегу, арго і т. ін.
1350180
  Качмарчик С.Г. Сленг та його роль у сучасній комунікації. Соціолінгвістичні особливості молодіжного сленгу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 80-85. – (Серія "Філологічні науки")
1350181
  Смашнюк О.І. Сленг у комунікативній ситуації "лайка" в емоційному спонтанному мовленні (на матеріалі британського національного корпусу) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 205-214


  У статті на матеріалі Британського національного корпусу розглянуто підходи до вивчення та походження сленгу та проаналізовано вживання його в емоційному мовленні, а саме у комунікативній ситуації "лайка". Наведено частотність вживання лайливої лексики ...
1350182
  Вакуленко Г.М. Сленг у мовленні школярів та студентів / Г.М. Вакуленко, Н.І. Клипа // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 225-232.
1350183
  Москичова А. Сленг у системі сучасної української мови / А. Москичова, В. Слюсаренко // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 204-208. – Бібліогр.: Літ.: с. 208; 7 поз.
1350184
  Ісаєва М.В. Сленг як важлива складова молодіжної культури // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 26-29
1350185
  Борис Д.П. Сленг як метамовна варіанта в історичному та зіставному аспектах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  У статті розглянуто термін сленг із позицій його полісемантичності в англістиці, україністиці, полоністиці, мадяристиці, галлицистиці, італістиці та іспаністиці. Уточнено та систематизовано підходи до тлумачення сленгу в англійській мові. Встановлено ...
1350186
  Гаврилюк Н. Сленг як особливість ідіостилю Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) / Н. Гаврилюк, І. Зозюк // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 36-45. – ISSN 2304-9383
1350187
  Радченко М.І. Сленг як складова частина англомовного студентського соціолекту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 205-207


  Об"єктом дослідження є англомовний студентський сленг, його функціональні та структурні особливості, способи словотворення та класифікація. Объектом исследования выступает англоязычный студенческий сленг, его функциональные и структурные особенности, ...
1350188
  Радченко М.І. Сленг як складова чпстина англомовного студентського соціолекту // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 251-253. – (Бібліотека Інституту філології)
1350189
  Єдинак Н. Сленгізм як спосіб поповнення англійської лексики // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 18-21. – ISSN 2410-2202
1350190
  Должикова Т. Сленгізми в сучасному українському художньому дискурсі // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 92-102. – ISSN 2304-9383
1350191
  Ковтун О.В. Сленгізми та жаргонізми в сучасній українській прозі в аспекті перекладу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2017. – С. 11-16. – (Серія "Філологічна" ; вип. 68). – ISSN 2519-2558
1350192
  Глушкова Т. Сленгова лексика як засіб віддзеркалення ідіостилю газети // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 82-89


  У статті аналізується сленгова лексика з позицій репрезентації індивідуального стилю газетного видання. Наголошується на залежності прийомів використання та частотності вживання сленгізмів від тематико-рубрикаційної добірки газети. Using Slang in ...
1350193
  Миколенко Т.М. Сленгова номінація компонентів тематичного поля рух // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 88-93
1350194
  Элтон Бен Слепая вера : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 3-179. – ISSN 1130-6545
1350195
  Осипов А. Слепая любовь / А. Осипов. – Москва, 1969. – 232с.
1350196
  Ковэн П. Слепая любовь : роман / Патрик Ковэн ; Пер. с фран. Л. Зониной. – Москва : Радуга, 1984. – 256 с.
1350197
  Гумилевский Л.И. Слепая ночь / Л.И. Гумилевский. – Москва, 1923. – 215с.
1350198
  Рыбакова Мария Слепая речь : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 1. – С.103-135. – ISSN 0012-6756
1350199
  Кружков Г. Слепи себе другого человека // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0130-7673
1350200
  Лутта А.С. Слепни (Diptera, Tabanidae) Карелии. / А.С. Лутта. – Л., 1970. – 304с.
1350201
  Соболева Р.Г. Слепни (diptera, tabanidae) юга Приморского края : (фауна, экология, географическое распространение) / Р.Г. Соболева ; Отв. ред. док. биолог. наук, проф. А.И. Куренцов ; АН СССР. Дальневосточный Научный центр, Биолого-почвенный ин-т. – Новосибрск : Изд. "Наука" Сибирского края, 1974. – 264 с. : 16 рис. схем. карт с. 229-244. – Указатель латинских назв.слепней с. 259-262. – библ. с. 245-258
1350202
  Баратов Ш.Б. Слепни (Diptera,Tabanidae) Таджикистана / Ш.Б. Баратов ; отв. ред. Ю.Л. Щеткин ; АН Тадж.ССР, Ин-т зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского. – Душанбе : Дониш, 1989. – 279 с. : ил. – Библиогр.: с. 250-276
1350203
  Чиров П.А. Слепни (Duptera, Tabanidae) Киргизии. (Экол.-фаунист. характеристика, эпизоотол. значение, меры борьбы). : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Чиров П.А.; АН КиргССР. Объед. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1350204
  Бошко Г.В. Слепни (Nabanidae) Украинского Полесья, их биология, вредоносное значение и меры борьбы. : Дис... канд. биолог.наук: / Бошко Г.В.; МВО СССР. Киевский гос. универ. им.Т.Шевченко. – К., 1950. – 406л. – Бібліогр.:л.393-406
1350205
  Бошко Г.В. Слепни (Tabanidae) украинского Полесья, их биология, вредоносное значение и меры борьбы : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бошко Г.В. – Киев, 1950. – 14 с.
1350206
  Лутта А.С. Слепни (семейство Tabanidae) Европейского Севера / А.С. Лутта, Х.И. Быкова. – Ленинград, 1982. – 184с.
1350207
  Гургенидзе Л.Н. Слепни Восточной Грузии : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Гургенидзе Л.Н.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1973. – 32л.
1350208
  Шевченко В.В. Слепни Казахстана / В.В. Шевченко. – Алма-Ата, 1961. – 328с.
1350209
  Сахибзаде К.С. Слепни Северного Прикаспия и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Сахибзаде К. С.; АН Казах.ССР, Ин-т зоол. – Алма-Ата, 1955. – 14л.
1350210
  Виолович Н.А. Слепни Сибири / Н.А. Виолович. – Новосибирск : Наука, 1968. – 284с.
1350211
  Олсуфьев Н.Г. Слепни. / Н.Г. Олсуфьев. – Л.
2. – 1977. – 436с.
1350212
   Слепоглухонемота. – М., 1989. – 119с.
1350213
  Вишняков Ю. Слепое пятно. Проблем уникальной библиотеки для инвалидов по зрению государство не видит в упор / беседу вел С. Резник // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 19-25 декабря (№ 51). – С. С 2


  Юрий Вишняков, директор Центральной специализированной библиотеки для слепых им. Островского в Киеве объясняет, что наши зрячие соотечественники читают в среднем не более 4 книг в год (ок. половины населения за год может не прочесть ни одной) - в то ...
1350214
  Кузнецов А.Ю. Слепое счастье. Комедия / А.Ю. Кузнецов, Г.Г. Штайн. – М., 1961. – 92с.
1350215
  Портнов А. Слепой Гомер? Откуда вы это взяли? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2001. – № 7. – С.113-117
1350216
  Рысс Е.С. Слепой гость / Е.С. Рысс. – М, 1969. – 223с.
1350217
  Воеводин В.П. Слепой гость / В.П. Воеводин, Е.С. Рысс. – Ленинград, 1969. – 223с.
1350218
  Нестик А.Т. Слепой дождик: Рассказы. / А.Т. Нестик. – Тула, 1977. – 109с.
1350219
  Измалков А.И. Слепой дождь / А.И. Измалков. – Алма-Ата, 1960. – 104с.
1350220
  Пронин В.А. Слепой дождь / В.А. Пронин. – Днепропетровск, 1968. – 90с.
1350221
  Сапронов Л.Л. Слепой дождь / Л.Л. Сапронов. – Тула, 1969. – 217с.
1350222
  Бондарева Е.М. Слепой дождь / Е.М. Бондарева. – М, 1978. – 208с.
1350223
  Савостин Н.С. Слепой дождь. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1970. – 75с.
1350224
  Данилов Д. Слепой инстинкт // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 15/16. – С. 26-29.
1350225
  Щербановский О.С. Слепой капитан. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1976. – 267с.
1350226
  Овечкин В. Слепой машинист / В. Овечкин. – Курск, 1949. – 32с.
1350227
  Короленко В.Г. Слепой музыкант : (Этюд). – 11 изд. – Санкт-Петербург : Тип. Н.Н.Клобукова, 1906. – 200 с.
1350228
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Киров, 1947. – 127 с.
1350229
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – М, 1949. – 128с.
1350230
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Москва, 1951. – 128с.
1350231
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Петрозаводск, 1953. – 140с.
1350232
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Москва, 1957. – 139 с.
1350233
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Минск, 1981. – 144с.
1350234
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – К, 1984. – 193с.
1350235
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко ; [вступ. ст. (с. 5-30) прил., коммент. Б.В. Аверина ; послесл. Е.И. Меламеда ; худож. В.В. Васильев]. – Москва : Книга, 1986. – 451, [1] с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1350236
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – М, 1991. – 254с.
1350237
  Жуков Борис Слепой подводник : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 94-101 : Фото
1350238
  Кузеванов Виталий Слепой полет над гнездом элиты // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1350239
  Кузеванов Виталий Слепой полет над гнездом элиты // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1350240
  Москаленко А.З. Слепой турист. / А.З. Москаленко. – Донецк, 1962. – 32с.
1350241
  Русс Анна Слепой человек : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 85-88. – ISSN 0130-7673
1350242
  Вуковичь Джь. Слепоочнице : прозне миниjатуре / Джьорджье Вуковичь. – Баньа Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочичь, 1998. – 47, [2] с. – (Библиотека Мргуда / директор и гл. и одговор. уред. Н. Вуколичь). – ISBN 86-7250-018-0
1350243
  Рязанцев В. Слепцы / В. Рязанцев. – М, 1933. – 240с.
1350244
  Ильинский Г.А. Слепченский Апостол XII века. – Москва : Тип. Г.Лесснера и Д.Совко, 1912. – XCII, 135 c. + с приложением 2-х фототипических снимков
1350245
  Юзыкайн А. Слепые и зрячие : роман / Александр Юзыкайн ; пер. с марийск. А.Трошина. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1971. – 267 с.
1350246
  Пинилья Р. Слепые муравьи / Р. Пинилья. – М, 1973. – 255с.
1350247
  Метерлинк М. Слепые. Непрошенная. Пеллеас и Мелисанда : [Пьесы] / Морис Метерлинк ; Пер. с фр. Н.М. Минского ; Пер. Л. Вилькиной. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С.Н. Цепова, 1903. – 80 с. – Беспл. приложения к литературному, общественному и политическому журналу "Звезда"


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
1350248
  Кестлер А. Слепящая тьма / А. Кестлер. – М., 1989. – 208с.
1350249
  Мюллер Ш. Слесарная команда Равенсбрюка : воспоминания заключенной N10787 / Ш. Мюллер ; пер. с нем. Н.А. Смирновой. – Москва : Политиздат, 1985. – 174 с. : 8 л. ил.
1350250
   Слесарь-авторемонтник. – М., 1964. – 400с.
1350251
  Степеньков Ю.А. Слесарь по ремонту гидравлических турбин / Ю.А. Степеньков. – М., 1970. – 240с.
1350252
  Кузнецов Н.Я. Слефогт Иоганн Бенедикт Балдуин : [список работ Б. Слефогта] / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург] : [Тип. Кюгельген, Глич и К*], 1912. – 7 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение = Revue russe d"entomologie. 1911, т. XI, № 1, с. 162-168
1350253
  Абдуллаев З А. Слжноподчиненное предложение в современном азербайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдуллаев А.З; Ком.высш.и сред.спец. образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 137л. – Бібліогр.:с.136-137
1350254
  Крюков Ф.А. Слива / Ф.А. Крюков. – М.-Л., 1931. – 139с.
1350255
  Ряднова И.М. Слива / И.М. Ряднова. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 103с.
1350256
  Шураков Ф.В. Слива. / Ф.В. Шураков. – Симферополь, 1959. – 104с.
1350257
  Курков Андрій Сливки общества и фрукты моря // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 104-108. – ISSN 0130-5212
1350258
   Сливки под лазурью : fashion-house // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 16-21 : Фото
1350259
   Сливко Євгенія Мартинівна (до 60-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, П. Волошин, Л. Скакун, П. Білоніжка, В. Гулій // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 190-195. – ISSN 2078-6220
1350260
  Вильницкая Е.В. Сливовый галловый клещ - Aceria (Eriophyes) phloeocoptes Nal. в Ростовской области : Автореф... Канд.биол.наук: 098 / Вильницкая Е.В.; Ростов н/Д. – Ростов -на-Дону, 1970. – 25л.
1350261
  Новопольская Е.В. Сливовый пилильщик в условиях Крыма. / Е.В. Новопольская. – 273-282с.
1350262
  Шуртаков С.И. Сливы на ветке / С.И. Шуртаков. – Москва, 1978. – 48с.
1350263
  Костровский К. Сливянская плодожерка (Laspeiresia (Grapholita) funebrana Fr.), ее жизнь и меры борьбы с ней. – Ташкент : Тип. при Канц. Турк. Ген.-Губ., 1914. – 6 с. – Отд. оттиск из: "Турк. сельск. хоз."
1350264
  Сизова Т.П. Слизевики / Т.П. Сизова. – М., 1986. – 60с.
1350265
  Лихарев И.М. Слизни - вредители сельского хозяйства Нечерноземной зоны. / И.М. Лихарев, Я.С. Шапиро. – Л., 1987. – 190с.
1350266
  Радуловичь Н. Слика света у српским народним баjкама / Неманьа Радуловичь. – Београд : Институт за кньижевност и уметност, 2009. – 323, [4] c. – Бібліогр.: с. 291-308 та в кінці частин. – (Библиотека "Српско усмено стваралаштво" / уред. Снежана Самарджиjа ; кн. 4). – ISBN 978-86-7095-151-8


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1350267
  Бандевски J.М. Слики од Егеj / Jане М.Бандевски. – Скопjе : Здружение на децата бегалци од Егеjскиот дел на Македониjа, 2002. – 64 с. – ISBN 9989-890-06-0
1350268
  Франко І.Я. Слимак / І.Я. Франко. – Харків : ДВУ, 1925. – 16с. – (Бібліотечка художньої літератури)
1350269
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина. – М, 1972. – 479с.
1350270
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина. – М, 1976. – 479с.
1350271
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : (Опыт словаря-справочника) : около 82 000 слов / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1982. – 879 с.
1350272
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 5-е изд. – М, 1985. – 875с.
1350273
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : Ок. 82 000 слов. / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 6-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1987. – 874с.
1350274
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : Опыт словаря-справочника: свыше 107 000 слов / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 4-е изд., стереот. – Москва : Дрофа, 2006. – 938с. – (Библиотека словарей русского языка). – ISBN 5-358-01017-3
1350275
  Лопатин В.В. Слитно, раздельно или через дефис? : Более 20 000 слов и устойчивых словосочетаний / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 480с. – (Школьные словари). – ISBN 5-699-15979-7
1350276
  Букчина Б.З. Слитно? Раздельно? Через дефис? : Орф.словарь русск яз. Впервые с грамматическими формами, толкованиями и примерами употребления / Б.З. Букчина. – Изд 2-е,исправленное. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 720с. – ISBN 5-7805-0263-3
1350277
  Иванова Е.А. Слитные по значению словосочетания глаголов с именами действия, состояния и отношения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Иванова Е.А.; Военный ин-т иностранных языков. – Москва, 1953. – 18 с.
1350278
  Ломов С.П. Слитные почвы "туарес" Алжира и вопросы повышения их плодородия. : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Ломов С.П.; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1970. – 32л.
1350279
  Хитров Н.Б. Слитогенез в почвах Центрально-Черноземных областей России // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 935-943 : табл., рис. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1350280
   Слитоземы и слитые почвы. – М., 1990. – 142с.
1350281
  Владимирский Г.М. Слиток : стихи 1917-1922 / Г.М. Владимирский : Серебряный голубь, 1922. – 78 с.
1350282
   Слиток. – М., 1977. – 319с.
1350283
  Гордиенко В.Н. Слиток / В.Н. Гордиенко. – М, 1978. – 96с.
1350284
  Медовар Л.Б. Слиток. / Л.Б. Медовар. – К, 1986. – 47с.
1350285
   Слитые почвы Молдавии. – Кишинев, 1990. – 165с.
1350286
  Немеровская А.К. Слитые солонцовые почвы Предкавказской впадины и некоторые вопросы их улучшения : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Немеровская А.К.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1971. – 23л.
1350287
  Миллс Д.Л. Сличение времени в компьютерных сетях = Computer network time synchronization : протокол сетевого времени на Земле и в космосе / Дэвид Л. Миллс ; пер. с англ. под ред. канд. техн. наук А.В. Савчука. – 2-е изд. – Киев : WIRCOM, 2011. – 445, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Computer network time synchronization: the network time protocol on earth and in space / David L. Mills. Boca Raton: CRC Press, part of Taylor & Francis Group, 2011. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указатель: с. 403-445. – Библиогр.: с. 389-395 и в конце разд. – ISBN 978-966-97191-0-2
1350288
  Семенов А.Ф. Сличение рукописей содержащих гимны Симеона Богослова / А.Ф. Семенов. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1902. – [2], 48 с. – Текст рукоп. на греч. яз.
1350289
  Щеголихин И.П. Слишком доброе сердце / И.П. Щеголихин. – Москва, 1983. – 399с.
1350290
  Рольникайте М. Слишком долгой была разлука... : проза: повесть // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 7. – С. 7-32. – ISSN 0321-1878
1350291
  Бондарь М. Слишком много вещей // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 37 (727), 17.09.2021. – С. 42-45. – ISSN 2075-7093
1350292
  Сапронов Л.Л. Слишком много воспоминаний / Л.Л. Сапронов. – Донецк, 1965. – 150с.
1350293
   Слишком много женщин. – М., 1991. – 543с.
1350294
   Слишком много стандартов? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 140-144. – ISSN 1812-7126
1350295
  Кризи Д. Слишком молоды для смерти / Д. Кризи. – Пермь, 1991. – 268с.
1350296
  Будницкий О. Слишком поляки для Советов, слишком евреи для поляков: польские евреи в СССР в 1939-1945 // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2015. – № 4. – С. 213-237. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1350297
  Попов В.Г. Слишком сильный. / В.Г. Попов. – Л, 1989. – 175с.
1350298
  Мороз С. Слишком хорошо - тоже нехорошо // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 8-14
1350299
  Ойслендер А.Е. Слияние / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1966. – 111с.
1350300
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман / М.А. оглы Ибрагимов; пер. с азерб. В.Василевского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 459 с.
1350301
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман / Мирза Ибрагимов ;. – Москва : Известия, 1968. – С. 293-745
1350302
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман, повести и рассказы / Мирза Ибрагимов ; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1977. – 736 с.
1350303
  Фесенко Ю.П. Слияние европейской и азиатской культур в оренбургской прозе В.И. Даля // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 154-163. – ISSN BIB-ID 83558


  Рассматривается поэтика повестей В.И. Даля "Бикей и Мауляна" и "Майна" в свете конвергенции культурных традиций.
1350304
  Габинская О.А. Слияние как способ образования новых слов в совремнном русской мязыке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Габинская О.А.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Орел, 1969. – 19л.
1350305
  Каден Г.С. Слияние комбедов с советами как переход к политике союза с середняком : Автореф... канд. истор .наук / Каден Г.С. – Москва, 1950. – 17 с.
1350306
  Глеба Ю.Ю. Слияние протопластов и генетическое конструирование высших растений / Ю.Ю. Глеба, К.М. Сытник; Отв.ред.Г.Х.Мацука. – Киев : Наукова думка, 1982. – 103с.
1350307
  Костанов Д.Г. Слияние рек : роман / Дмитрий Костанов; авториз. пер. с адыг. П.Слетова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 387 с.
1350308
  Мехедов А. Слияние рек / А. Мехедов. – Тула, 1969. – 32с.
1350309
  Зверев О.Е. Слияние ручьев / О.Е. Зверев. – М., 1965. – 63с.
1350310
  Качаев В.с. Слияние. / В.с. Качаев. – Ташкент., 1977. – 47с.
1350311
   Слияния и поглощения = Harvard Business Review on mergers and acquisitions : [сб. статей]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 194, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 190-194. – (Серия "Классика Harvard Business Review" ) ( Идеи, которые работают). – ISBN 978-5-9614-0540-8
1350312
  Гранди Т. Слияния и поглощения = Smart things to know about mergers and : как предотвратить разрушение корпаративной стоимости, приобретая новый бизнес / Тони Гранди ; [пер. с англ. Н.А. Ливинской]. – Москва : Эксмо, 2008. – 238, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – (Высокий старт). – ISBN 978-5-699-25398-2
1350313
  Куницкий А.А. Слияния и поглощения в период стагнации мировой экономики (на примере отраслей российской экономики) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-25
1350314
  Зорин Д.Ю. Слияния и поглощения в Японии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
1350315
  Мельникова Ю.Н. Слияния и поглощения компаний в области консалтинга и аудита // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 89-103. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1350316
  Меликян А.В. Слияния и присоединения вузов в России и за рубежом // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 134-145. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены меры, предпринятые правительством РФ в последние годы с целью оптимизации деятельности вузов путем их реорганизации в форме слияния или присоединения. Проанализированы слияния и присоединения вузов, произошедшие в секторе высшего ...
1350317
  Депамфилис Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации компании = Mergers, acquisitions, and other restructuring activities : процесс, инструментарий, примеры из практики, ответы на вопросы / Доналд Депамфилис. – Москва : Олимп-Бизнес, 2007. – XXXVI, 921, [1] с. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Вых. дан. ориг.: Amsterdam etc.: Academic press, 2003. - Предм. указ.: с. 917-921. – Библиогр. в конце гл. – (Библиотека "Алемар"). – ISBN 978-5-9693-0068-2
1350318
  Гохан Патрик Слияния, поглощения и реструктуризация компаний = Mergers, acquisitions, and corporate restructurings / Патрик А. Гохан ; пер. с англ. [А. Шматова]. – 2-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 741 с. – Вых. дан. ориг.: John Wiley and Sons, 2002. - Парал. тит. л. англ. ориг. - Текст рус. и англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-9614-0255-X
1350319
  Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний = Mergers, acquisitions, and corporate restructurings / Патрик А. Гохан ; пер. с англ. [А. Шматова]. – 3-е изд. – Москва : Альпина : KRMG, 2007. – 740, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Глоссарий: с. 727-740. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце глав. – ISBN 978-5-9614-0572-9
1350320
  Дорошко П.О. Слід : вибрані поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Дніпро, 1971. – 496 с.
1350321
  Мучинський М.І. Слід : [християнські оповідання] / Микола Мучинський. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 151, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-457-332-7
1350322
  Тендюк Л.М. Слід "Баракуди" : повість / Л.М. Тендюк. – Кам"янець-Подільський : Веселка, 1986. – 302 с. – (Пригоди. Фантастика)
1350323
  Тригуб В. Слід "Янтарной комнаты":Ватикан чи Вінниця? // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 28-29
1350324
  Малик В.К. Слід веде до моря : повість / В.К. Малик. – Київ : Веселка, 1975. – 272 с.
1350325
  Ормоцадзе М. Слід жовтого лелеки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 43 (208). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Найбільш європеїзоване місто Китаю - Шанхай, де можна одягнутися з ніг до голови за 100 доларів, а хабарі мають давати навіть мерці.
1350326
  Удовиченко Ю.П. Слід з моря / Ю.П. Удовиченко. – Одеса, 1972. – 198с.
1350327
  Гордасевич Г.Л. Слід зірниці / Г.Л. Гордасевич. – Київ, 1986. – 126 с.
1350328
  Сохар О. Слід змінювати систему... // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.6-9


  Політична боротьба навколо Кабінету Міністрів та Віктор Ющенко
1350329
  Виходець Д.І. Слід золотого обозу / Д.І. Виходець, І.В. Чумак. – Київ, 1981. – 198 с.
1350330
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 199 с.
1350331
  Хоменко О.Б. Слід на землі : нариси про хліборобів України / О.Б. Хоменко. – Київ : Політвидав України, 1973. – 142 с.
1350332
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман, повість, спогади, оповідання, гуморески / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1976. – 400 с.
1350333
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман, повість, спогади, оповідання, гуморески / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1987. – 515 с.
1350334
  Осадчий Василь Слід на землі / Осадчий Василь; Літ.запис М.Й.Шокала. – Львів : Каменяр, 1996. – 23с. – ISBN 5-7745-0718-1
1350335
  Кулик Н. Слід на землі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  2 лютого виповнилося 80 років із дня народження видатного українського педагога-новатора, творця інноваційної педагогічної системи та власної авторської школи, народного вчителя Олександра Захаренка
1350336
  Зоц І. Слід на попелищі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 27 січня - 2 лютого (№ 3)


  За чверть віку в Донецьку постать Олекси Тихого (27 січня 1927 - 6 травня 1984) повернулася з небуття і знов потрапила в морок окупації.
1350337
  Михайлевський А. Слід на ранкових росах // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 2-4. – ISSN 0130-321Х
1350338
  Кабаненко І. Слід навчитися дивитися не лише на суходіл // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 січня (№ 11)


  Слабкість України на морі вже призвела до значних економічних втрат і може коштувати їй державності.
1350339
  Слоньовська О.В. Слід невловимого Протея : (міф України в літературі української діаспори 20-х - 50-х років ХХ століття) / Ольга Слоньовська. – Вид. 2-ге. – Івано-Франківськ ; Коломия : Плай ; Вік, 2007. – 684, [3] с. : портр. – Анот. укр., англ. - Покажч. імен: с. 659-684. – Бібліогр. в кінці розділів та після висновків. – ISBN 966-550-227-1


  У пр. № 1722605 напис: Вельмишановній Світлані Іванівні Дяченко з повагою Ольга Слоньовська.
1350340
  Махорін Г. Слід родини Грушевський на Ружинщині // Краєзнавство: історико-культурологічний альманах Житомирщини. – Житомир, 2009. – Вип. 1. – С. 3-4. – ISBN 078-966-1663-08-3
1350341
  Тищенко К. Слід тунгусів, маньчжурів і монголів у топонімії України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 208-219. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Уперше виявлено системний етномовний слід монгольської навали ХІІІ століття в топонімії України зі значним тунгусо-маньчжурським мовним складником. Ключовими районами є Болох.вська земля (у верхів’ях Случі й Пд. Бугу) і Шuпинська земля (Буковина), які ...
1350342
  Томчаній М.І. Слід у цементі : повість та оповідання / Михайло Іванович Томчаній. – Київ : Дніпро, 1966. – 417 с.
1350343
   Слід цунамі в українському туризмі : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
1350344
  Пастух Б. Слідами "омовленого" світу: траєкторія поетичного руху Павла Вольвача // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 191-202. – ISSN 0130-528Х
1350345
  Гундорова Т. Слідами Адорно: масова культура й кіч // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 32-37
1350346
  Барабаш К. Слідами апостола Павла // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 24 (656), 12-18.06.2020. – С. 46-47. – ISSN 1996-1561
1350347
  Петренко Р. Слідами армії без держави / Роман Петренко, "Омелько", "Юрко". – Київ; Торонто : Українська Видавнича Спілка; Дослідний ін-т "Студіум", 2004. – 272с. – (Спогади). – ISBN 966-7060-60-8
1350348
  Товкайло М.Т. Слідами Бозької археологічної експедиції 1930—1932 рр. // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (25) : Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 120-річчя з дня народження Ф.А. Козубовського). – C. 56-70. – ISSN 2227-4952
1350349
  Михайлов М.М. Слідами велетня / М.М. Михайлов. – К., 1968. – 520с.
1350350
  Короткий Віктор Слідами великого пішохідця / Короткий Віктор, Попович Сергій // Міжнародний туризм, 1997. – № 3 (18)
1350351
  Базима Г.Я. Слідами великого рейду : [спогади партизана начальника штабу партизнського з"єднання С.А. Ковпака] / Г.Я. Базима. – Київ : Молодь, 1959. – 368 с.
1350352
  Базима Г.Я. Слідами великого рейду : [спогади колишнього нач. штабу партизанського з"єднання С.А. Ковпака] / Г.Я. Базима ; [передм. С.П. Тутученка]. – Київ : Політвидав України, 1988. – 350, [2] с., [8] арк. іл.
1350353
  Котляр Є. Слідами великої традиції: шляхи збереження синагогальних розписів в Україні // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 100-103. – ISSN 0130-1799
1350354
  Угаров Г. Слідами вигнанця / Г. Угаров. – К, 1966. – 463с.
1350355
  Степанов Ф. Слідами володарів Феодоро // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 7


  Мангуп, Дорос — стародавнє місто-фортеця, столиця князівства Феодоро, згодом турецька фортеця. Знаходиться на Мангупському плато (гора Баба-кая) у Криму неподалік села Ходжа Сала Бахчисарайського району. Вже кілька століть, як його покинули останні ...
1350356
  Курочкін Олександр Слідами давніх скоморохів : (з історії святково-розважальної культури) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-78. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается история скоморохов как элемента празднично-развлекательной культуры.
1350357
  Дядищева-Росовецька Слідами давньої наукової загадки: церковнослов"янізми в народних думах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 113-130. – ISSN 2311-2697


  У статті формулюються й обговорюються основні проблеми, що постають перед українським лінгвофольклористом у справі дослідження мови та стилю українських дум класичного репертуару, зокрема думових церковнослов"янізмів. Основні напрями вивчення ...
1350358
  Самойлов Юрій Слідами Джека Горобця // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 32-36 : фото. – ISSN 1998-8044
1350359
  Пальман В.І. Слідами дикого зубра / В.І. Пальман. – К, 1983. – 423с.
1350360
  Наливайко Степан Слідами древлянсько-сіверської легенди // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 252-258. – Бібліогр. в кінці ст.


  На широкому мовному й міфологічному матеріалі аналізується давня українська легенда, сюжет і реалії якої знаходять численні паралелі в індійських ведах, епосі, міфології.
1350361
  Скуртул Г. Слідами еміграції в сучасній українській прозі (до питання реконструкції поняття "еміграція") // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 91-94


  У статті аналізується багатопланове прочитання явища еміграції в еміграційному дискурсі. Перераховуються умовні "сліди" еміграції сучасної української прози: канонічний, екстрапольований, карнавальний, онтологічний та слід-мімікрія
1350362
  Литвинчук Н. Слідами Євгенії Спаської (з досвіду повторного обстеження кролевецького ткацького осередку в перші десятиліття XXI століття) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 213-218. – ISSN 2313-8505
1350363
  Піддубний І. Слідами життя / І. Піддубний. – Канада : Тризуб, 1969. – 397с.
1350364
  Клинченко Т. Слідами забутих предків (до проблеми української етнічності в Угорщині) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2
1350365
  Любомирський С. Слідами заповіту = In the footsteps of the testament : політичний роман - візія / Степан Любомирський. – Лондон ; Торонто : Видання Української Видавничої Спілки ; Гомін України. – ISBN 0 902322 26 5
Т. 2 : Кайдани порвіте!. – 1985. – 361, [2] с. : портр.
1350366
  Тріз Д. Слідами змови / Д. Тріз. – Київ, 1963. – 321с.
1350367
  Осташ Л.Р. Слідами зниклих ойконімів // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 202-210. – ISBN 978-966-02-4236-4
1350368
  Михида Сергій Слідами його експериментів : Змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії Володимира Винниченка / Михида Сергій. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2002. – 192с. – ISBN 966-583-032-5
1350369
  Логінов Володимир Слідами князя Ігоря, або Розслідування через 800 років : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 122-124 : Фото
1350370
  Матошец М. Слідами корабельного журналу / М. Матошец. – К, 1975. – 287с.
1350371
  Руденко М.Д. Слідами космічної катастрофи. / М.Д. Руденко. – Київ, 1962. – 126с.
1350372
  Студинський К. Слідами Куліша / К. Студинський. – Львів, 1928. – 66с.
1350373
  Довганич О. Слідами легенди. / О. Довганич, К. Лустиг. – Ужгород, 1971. – 123 с.
1350374
  Павлович П. Слідами Михайла Коцюбинського : іл. збірник / Петро Павлович. – Авсбург : Брама Софії, 1946. – 64 с. : іл.


  Пам"яті улюбленого і почесного земляка, славетного українського письменника Михайла Коцюбинського - рідного й близького нашим серцям - присвячується. На Чужині, квітень, 1946 р.
1350375
  Грабович Г. Слідами національних містифікацій // Критика. – Київ, 2001. – Червень, (число 6). – С. 14-23
1350376
  Мельник В. Слідами нобелівських лауреатів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 28 жовтня (№ 21). – С. 8-9
1350377
  Осипенко О. Слідами одного міфу. Революційний напис Тараса Шевченка на теплиці родини Симиренків - реальна історія чи красива вигадка? // Україна молода. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 41). – С. 9


  Кожен українець iще зі шкільної парти пам"ятає, що останній прижиттєвий "Кобзар" нашого геніального поета й художника вийшов у світ коштом Платона Симиренка. Добре відомі й обставини, які передували друку найповнішої на ті часи поетичної збірки Тараса ...
1350378
  Палієнко М. Слідами пам"яті (про роботу міжнародної наукової конференції "музей визвольної боротьби України в празі: втрати і знахідки") // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 282-292. – ISBN 966-625-035-7
1350379
  Якилинин-Панич Слідами пам"яті. Розповідь дідуся онукам / Якилинин-Панич. – Київ : Фотовідеосервіс, 1994. – 64с.
1350380
   Слідами пастора Йоганна Мюллера // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 44-46 : фото
1350381
  Самчук Улас Слідами піонерів = In the footsteps of the pioneers : Епос Української Америки / Самчук Улас. – Джерзі Ситі; Hю-Йорк : Свобода. – 269 с.
1350382
  Самчук У. Слідами піонерів / У. Самчук. – Нью-Йорк. – 269с.
1350383
  Чечель Л. Слідами Поета: у Києві відкрито пам"ятну дошку Борису Олійнику // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24 квітня (№ 47). – С. 2


  На фасаді будинку Українського фонду культури (в цьому ж будинку розташований і Український інститут національної пам’яті) урочисто відкрили пам’ятну дошку українському поету, письменнику, почесному академіку Академії мистецтв України, Герою України ...
1350384
  Онишкевич З. Слідами пропалих рукописів Юрія Косача // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (138). – С. 29-31. – ISSN 1562-3238
1350385
  Семко О.Ф. Слідами років полум"яних. / О.Ф. Семко, О.С. Ходін. – Дніпропетровськ, 1970. – 88с.
1350386
  Копач О. Слідами Св. Ольги // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – С. 3-5
1350387
  Павлів Й.П. Слідами соболят: повісті, оповідання / Й.П. Павлів. – К., 1989. – 382с.
1350388
  Джугастрянська Ю. Слідами спогадів; "я - смак твоєї води..."; "Господи моря, піску і сонця, й снігів..."; "Нова дорога дихає вітром пустель..."; "А десь там на далеких солоних твоїх причалах..."; "наді мною сто зим піді мною одне перевесло..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 260-264
1350389
  Діденко Ф. Слідами старої легенди / Ф. Діденко. – Київ, 1958. – 248с.
1350390
  Патриляк І. Слідами Стефенса // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 23 (188). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Джеймс Стефенс - борець за незалежність Ірландії. Полковник Євген Коновалець один із перших національних лідерів зрозумів потребу в глибинній підготовці революції, повторивши шлях свого великого ірландського попередника .
1350391
  Юсов С. Слідами Тараса Бульби: "справжні" останні години гоголівського героя на Західному Поділлі // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 106-110
1350392
  Хрієнко М. Слідами Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 91-99. – ISSN 0130-6936
1350393
  Ананян Л. Слідами твоїх гір // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 83-87. – ISSN 0320 - 8370
1350394
  Кузнецов Ю.Б. Слідами феї Моргани : Вивчення творчості М.М.Коцюбинського в школі: Посібник для вчителя / Ю.Б. Кузнецов, П.І. Орлик. – Київ : Радянська школа, 1990. – 208с. – Бібліогр.:с.20-22. – ISBN 5-330-00845-Х
1350395
  Студьонова Л.В. Слідами Чернігівського підпілля : документальні нариси / Людмила Студьонова. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-340-198-0
1350396
  Луняк Є. Слідами Шервуда-Вєрного: донощик Олексій Петров (порівняльний аналіз життєписів двох зрадників) // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 78-82. – ISBN 978-966-02-4425-2
1350397
  Соколинська А. Слідами Юрія Шевельова в Харкові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 8
1350398
  Орленко В.Ф. Сліди / В.Ф. Орленко. – Одеса, 1972. – 176с.
1350399
  Приймаченко В.В. Сліди арамеїзмів Септуагінти у Вульгаті // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 165-171. – ISSN 1608-0599
1350400
  Тельман І. Сліди ведуть до героїв / І. Тельман. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1966. – 217 с.
1350401
  Мовчан П. Сліди від щита Сагайдачного на Арбатських воротах Кремля // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 10
1350402
  Качкан В. Сліди до вежі Вавилона // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 228-239. – ISBN 5-87322-078-0


  Малознаний Микита Думка.
1350403
  Тиводар М.П. Сліди дохристиянських божеств у традиційній культурі українців Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 99-107. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
1350404
  Вежінов П. Сліди залишаються / П. Вежінов. – Київ, 1957. – 255с.
1350405
  Авдєєва Г.К. Сліди злочинів у сфері використання інформаційних технологій: способи виявлення // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 88-98. – ISSN 2079-6242
1350406
  Ситник А. Сліди кирзаків і лаптів на мапі України // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.5-8
1350407
  Горбань А. Сліди міфу в художньому тексті: "Кленовий пагін" Григора Тютюнника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 43-49. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається присутність міфу в художньому тексті. Простежується структура художнього часу і простору, сюжетна схема ініціації (герой - хибний герой), есхатологічна символіка, образні аналогії. Міфологічний аналіз новели "Кленовий пагін" ...
1350408
  Кашин В.Л. Сліди на воді : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1983. – 207 с.
1350409
  Кашин В.Л. Сліди на воді : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1984. – 196 с.
1350410
  Кашин В.Л. Сліди на воді : Роман / В.Л. Кашин. – Київ : Дніпро, 1984. – 196с. – (Романи й повісті ; 1984р. Вип. №9)
1350411
  Рід У.М. Сліди на камені : Історія Землі і життя на ній / У.М. Рід; За ред. Обручова В.А. – Одеса : Дитвидав ЦКЛКСМУ, 1939. – 296с. – (Шкільна бібліотека)
1350412
  Кокуца І. Сліди на Печерську : [роман] : 20-річчю утворення Державної податкової служби України присвячується / [І.І. Кокуца, О.М. Дмитрук]. – Київ : ІВЦ ДПА України, 2010. – 591, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-1609-28-9
1350413
  Колодій В.С. Сліди на росах : поезії / В.С. Колодій. – Київ, 1984. – 118 с.
1350414
  Федорів Р.М. Сліди на скелях / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1963. – 104 с.
1350415
  Петльований В. Сліди на тротуарі / В. Петльований. – К, 1958. – 185с.
1350416
  Павленко Л.О. Сліди не старіють / Л.О. Павленко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 288 с.
1350417
  Кирій І.І. Сліди під вікном / І.І. Кирій. – Київ : Молодь, 1983. – 271 с.
1350418
  Пачаї І. Сліди російської "культурної зони" у мові та морфології фольклору // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.32-34. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0027-2833
1350419
  Самбук Р.Ф. Сліди СС : романи / Р.Ф. Самбук. – Київ : Молодь, 1986. – 560 с.
1350420
  Шкраб"юк П. Сліди у вічності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 25 листопада (№ 23). – С. 4-5


  З нагоди ювілею Андрія Содомори.
1350421
  Філоненко Г.Г. Сліди ухилення від сплати податку на прибуток // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 454-458. – (Серия "Юридические науки"). – ISSN 1606-3716
1350422
  Мікула О. Сліди фольклору у дитячих поезіях, казках та оповіданнях Олени Пчілки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 271-279
1350423
  Кролевець К.М. Слідкуючі фотоелементи / К.М. Кролевець. – Київ, 1965. – 140 с.
1350424
  Борідько О.А. Слідова картина вбивства з розчленуванням трупа // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 175-178.
1350425
  Рівчаченко О.А. Слідова картина злочинів, вчинених щодо обладнання, призначеного для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 109-114. – ISSN 1992-4437
1350426
  Старушкевич А.В. Слідова картина сексуальних убивств:поняття та криміналістичний аналіз // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 94-113.
1350427
  Пясковський В.В. Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики торгівлі людьми // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 187-193
1350428
  Купер Д.Ф. Слідогляд / Д.Ф. Купер. – Х, 1928. – 255с.
1350429
  Кириченко О.А. Слідознавство : лекція № 8 / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.Д. Ткач ; МВС України ; КІВС. – Київ : [б. .в.], 2002. – 40 с.
1350430
  Хоткевич Г. Слідом за пам`яттю / Г. Хоткевич. – Київ, 1993. – 63с.
1350431
  Купер Д.Ф. Слідопит / Д.Ф. Купер; З англ. перекл. І. Корунець. – Київ : Веселка, 1972. – 790 с.
1350432
  Хорбаладзе Т. Слідство веде опозиція // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-49. – ISSN 1812--514Х
1350433
  Ячейкін Ю.Д. Слідство веде прокуратор : гумор та сатира / Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 275 с.
1350434
  Баганець О. Слідство зайшло в глухий кут... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 3-16 грудня (№ 48/49)
1350435
  Баганець О. Слідство зайшло в глухий кут... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 17-23 грудня (№ 50)
1350436
  Єфімов Л.Ю. Слідством установлено... / Л.Ю. Єфімов. – К, 1990. – 269с.
1350437
  Стратонов В. Слідча дія як криміналістичний метод отримання інформації // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 98-109
1350438
  Окіпнюк В.Т. Слідча діяльність органів державної безпеки УРСР (середина 1930-х - початок 1950-х років): історико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 41-45. – ISSN 2219-5521
1350439
  Журавель В.А. Слідча профілактика економічних злочинів (із практики застосування ст.ст. 23 і 23 КПК України) / В.А. Журавель, А.Ф. Волобуєв // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 137-144. – ISBN 966-8759-17-6
1350440
  Журавель В. Слідча профілактика: сучасний стан і шляхи вдосконалення / В. Журавель, А. Волобуєв // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 155-164
1350441
  Весельський В.К. Слідча ситуація як категорія криміналістичної тактики // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 193-199. – ISSN 1609-0462
1350442
  Водотика Т.С. Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал / Т.С. Водотика, І.В. Іваницький // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 104-111. – ISSN 0320-9466
1350443
  Іваницький І.В. Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеритсика // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 18-19. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1350444
  Сита Г. Слідча справа Михайла Кравчука // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1994. – Вип. 28. – С. 116-127. – ISSN 0206-8001
1350445
  Карпов Н.С. Слідча хитрість під час допиту // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 53. – С. 3-7.
1350446
  Янків О. Слідчий - процесуально незалежний ісамостійний суб"єкт кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 41-42
1350447
  Котюк О.І. Слідчий експеримент - процесуальні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 3 (137). – С. 130-135


  У статті запропоноване визначення слідчого експерименту, його мети, фактичних та процесуальних підстав. Вносяться пропозиції, спрямовані на вдосконалення підходів до оцінки його ходу та результатів.
1350448
  Дмитренко Ю.М. Слідчий експеримент / Ю.М. Дмитренко. – Х., 1989. – 181с.
1350449
  Негребецький В. Слідчий експеримент із метою перевірки показань підозрюваного як особливий спосіб отримання доказів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 263-267. – ISSN 2663-5313
1350450
  Лиховид І. Слідчий експеримент як самостійна слідча дія // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 156-160
1350451
   Слідчий огляд : сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2004. – 396с. – ISBN 966-688-079-2
1350452
  Клименко О.П. Слідчий суддя в реформованому кримінально-процесуальному законодавстві України - крок уперед чи тупцювання на місці: порівняльний аналіз європейського досвіду // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 183-187. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено аналіз статей проекту кримінально-процесуального кодексу України, якими запроваджується посада слідчого судді та визначаються його повноваження; оцінюється значення цього інституту для модернізації кримінального процесу України. ...
1350453
  Шаренко С.Л. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: розвиток ідеї та наукове осмислення правового інституту // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 140-153. – ISSN 2224-9281
1350454
  Базир І.В. Слідчий суддя у кримінальному процесі // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 244-249. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1350455
  Міщенко С.М. Слідчий суддя як суб"єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 88-96
1350456
  Спільник С.І. Слідчий як суб"єкт проведення негласних слідчих (розшукових) дій: за і проти / С.І. Спільник, О.Б. Комарницька // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 15-25
1350457
  Загурський О.Б. Слідчий як суб"єкт реалізації кримінальної процесуальної політики на правозастосовному рівні // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 102-104. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1350458
  Лук"янчиков Є. Слідчі (розшукові) дії – засоби пізнавальної діяльності розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 469-470. – ISBN 978-617-7069-15-6
1350459
  Молдован В.В. Слідчі (розшукові) дії : навч.-практ. посібник / Молдован В.В., Молдован А.В. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 308, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 297-304. – ISBN 978-617-566-508-4
1350460
  Лазарєв А.П. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: теорія та механізм реалізації : монографія / А.П. Лазарєв ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Право, 2019. – 210, [2] с. – Бібліогр.: с. 192-210 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7771-63-9
1350461
  Лисенко О.В. Слідчі (розшукові), процесуальні та організаційні дії в механізмі розшуку осіб, які переховуються від досудового розслідування та суду // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 3 (96). – С. 66-73. – ISSN 2410-3594


  Розглянуто особливості проведення заходів (слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові), процесуальбні, організаційні дії) стосовно встановлення інформації, що використовується в пошуковолму процесі правоохоронних органів для встановленяя місця ...
1350462
  Дунаєвська Л.Г. Слідчі версії на початковому етапі розслідування "медичних" злочинів // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 96. – С. 3-7
1350463
  Саінчин О. Слідчі версії у справах про вбивства, вчиненні на замовлення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.35-38
1350464
  Чорноус Ю.М. Слідчі дії, що можуть бути проведені в порядку надання правової допомоги // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 38-39


  У науковій статті розглядаються питання удосконалення Проекту Кримінально-процесуального кодексу України (реєстр. № 1233), зокрема норм, пов"язаних із визначенням процесуальних та слідчих дій, які можуть бути проведені в порядку надання правової ...
1350465
  Погорецький М.А. Слідчі дії: поняття і класифікація // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 150-156.
1350466
  Лоза Ю. Слідчі дії: поняття,сутність, ознаки, види // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.85-90. – ISSN 0132-1331
1350467
  Рудь О.А. Слідчі дії: примусовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 349-354. – (Юридична ; Вип. 1)
1350468
  Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання : Дис. ...канд.юрид наук: Спец. 12.00.09 - кримінал. процес та кримінал. судова еквпертиза / Артем Борисович Марченко;Луганський держ. ун-т внутрішних справ України. – Луганськ, 2006. – 210л. – Додатки: л.189-210. – Бібліогр.: л.166-188
1350469
  Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання : Автореферат дис. ...канд. юрид. наук: Спец.: 12.00.09 / Артем Борисович Марченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 7 назв
1350470
  Саінчин О. Слідчі ситуації і алгоритм дій при розслідуванні дітовбивств // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.121-124. – ISSN 0132-1331
1350471
  Скригонюк М.І. Слідчі ситуації й тактичні операції при розслідуванні масових заворушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 120-123. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі поєднання умов і обставин, що сприяють швидкому й повному розкриттю і розслідуванню масових заворушень через спеціальну форму організації - систему слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. The article is devoted to the ...
1350472
  Меденцев А.М. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 123-127. – ISSN 1727-1584
1350473
  Масалітін А.О. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, які вчиняються футбольними уболівальниками // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 123-127. – ISSN 2310-9769
1350474
  Нарожна О.В. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного видобування корисних копалин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 85-91. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1350475
  Оперук В.І. Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні розбійних нападів на банківські установи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 169-175
1350476
  Вежнавець Б. Слідчі ситуації, які виникають при розслідуванні злочинів, пов"язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-84.
1350477
  Казьмирчук Г.Д. Слідчі справи і мемуари декабристів як джерело вивчення життя й діяльності дворянських революціонерів у Одесі / Г.Д. Казьмирчук, Я.Г. Казьмирчук // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 153-154. – ISBN 978-966-171-565-2
1350478
  Прилуцький П.В. Слідчій суддя в системі судового контролю // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – C. 119-120. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1350479
   Слінченко Юрій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 377 : фото
1350480
  Чабанівський М.І. Сліпа любов : повість та оповідання / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 319 с.
1350481
  Ващенко Г. Сліпий : П"єса / Г. Ващенко. – С.-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1910. – XX, 94 с.
1350482
  Винниченко В.К. Сліпий : Оповідання / В.К. Винниченко. – Київ : Друкарська спілка, 1917. – 32с.
1350483
  Ващенко Г. Сліпий / Г. Ващенко ; Скоротив для сцени, за дозволом автора, Володимир Буряченко. – Херсон : Вид Мистецького т-ва ім. М. Старицького, 1921. – 52 с.
1350484
  Шевченко Т. Сліпий (уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 646-649. – ISBN 978-966-500-300-7
1350485
  Гужва В.Ф. Сліпий дощ : повість // Молоді літа Олександра Сокола : повість / В.О. Міняйло. – Київ : Дніпро, 1981. – (Серія "Романи й повісті")
1350486
  Гужва В.Ф. Сліпий дощ : повість / В.Ф. Гужва. – Київ : Молодь, 1983. – 184 с.
1350487
  Курас І. Сліпий Йосиф Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 147-148. – ISBN 966-642-207-7


  Верховний Архиєпископ Йосиф Сліпий (Йосип Іванович Сліпий, прізвище при народженні - Коберницький-Дичковський; 1892-1984) - український церковний діяч, єпископ Української греко-католицької церкви, кардинал римо-католицької церкви; з 1 листопада 1944 ...
1350488
  Короленко В.Г. Сліпий музика / В.Г. Короленко. – Х, 1928. – 182с.
1350489
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – Київ, 1953. – 96с.
1350490
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – К, 1956. – 124с.
1350491
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – К, 1979. – 203с.
1350492
  Дідоренко Д. Сліпий художник Дмитро Дідоренко: "Можливо все" / бесіду вела А. Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 11


  "Дмитро малював з раннього дитинства - багато, завжди та скрізь. Здобув освіту в Харківському художньо-промисловому інституті за фахом художник-конструктор, - на курсі був одним із найталановитіших. До 23 років відбувся як аквареліст міських пейзажів - ...
1350493
  Лосєв І. Сліпі вожді сліпих… // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 25-26


  Важливо, коли, нарешті, електорат почне звертати увагу на справи влади та їхні наслідки.
1350494
  Сарамаго Ж. Сліпота : роман / Жозе Сарамаго ; [пер. з португ. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 441, [4] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 1998 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівcьких лауреатів). – ISBN 978-966-03-6499-8
1350495
  Гроссо А. Сліпучо-голубе небо / А. Гроссо. – К, 1979. – 179с.
1350496
   Сліпушко Оксана Миколаївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 446. – ISBN 978-966-439-754-1
1350497
   Слісаренко Ігор Юрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 303. – ISBN 978-966-2726-03-9
1350498
  Наєнко М. Слісаренко Олекса // ...З порога смерті.. : письменники України - жертви сталінських репресій / Л.С. Бойко, В.С. Брюховецький, І.В. Зуб, І.О. Ільєнко, Ю.І. Ковалів, В.О. Мельник, О.І. [та ін.] Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – Вип. 1. – С. 402-405. – ISBN 5-333-01078-1
1350499
  Коваленко В.В. Слобідська відьма : роман / Володимир Коваленко. – Київ : Фенікс, 2016. – 287, [1] с. – ISBN 978-966-136-396-9
1350500
  Потапенко С. Слобідська священицько-старшинська родина Острозько-Лохвицьких та їхня хроніка // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 156-166. – ISSN 0869-3595


  Про героїв публікації у "Київській старовині".
1350501
  Слюсарський А.Г. Слобідська Україна / А.Г. Слюсарський. – Харків, 1954. – 280с.
1350502
   Слобідська Україна. – К., 1994. – 80с.
1350503
  Танцюра В.І. Слобідська Україна як історико-географічний регіон. Історіографія та джерела / В.І. Танцюра, О.О. Пересада // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 6-12. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1350504
  Маслійчук А. Слобідська Україна. Колонізаційний рух на схід // Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом : Український шлях до Чорного моря / О. Бачинська, Т. Вінцковський, В. Грибовський, Н. Діанова, А. Домановський, ін. та. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 184-226. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0461-4
1350505
   Слобідський край. – Харків, 2001
1350506
  Богдашина О.М. Слобідський літописець історії України Д.І. Багалій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-112. – ISSN 0130-5247
1350507
  Михайліченко М. Слобідський старшинський рід Щербин (генеалогічний розпис роду другої половини XVII - початку XIX ст.) / М. Михайліченко, С. Потапенко // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 69-84. – ISSN 2074-8345
1350508
  Біляшівський Б. Слобідські полки та українці навколишніх губерній за ревізією 1719-1727 рр. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 411-443. – ISBN 978-966-8846-19-9
1350509
  Сумцов М.Ф. Слобідсько-українські історичні пісні : [Розвідка]. / М. Сумцов. – Київ : Дpук. 2-ої Аpтілі, 1914. – С. 5-16. – В кн. також уpив. з укp. наp. пісень та дум.
1350510
  Сумцов М.Ф. Слобідсько-українські історичні пісні / М. Сумцов. – Вид. друге. – [Черкаси] : Вид-во "Сіяч", 1918. – 21 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 34)


  В кн. також уpив. з укp. наp. пісень та дум.
1350511
  Холендро Д.М. Слобода / Д.М. Холендро. – М., 1980. – 432с.
1350512
  Петров В.М. Слобода / В.М. Петров. – Воронеж, 1990. – 124с.
1350513
  Литвинов В.В. Слобода Белогорье Острогожского уезда / В.В. Литвинов. – 8с.
1350514
   Слобода Липці та Липецька волость Харківського повіту : на шпальтах газети "Южный край" (1880-1919 рр.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр укр. студій ім. Д.І. Багалія, Каф. українознавства ; Харків. іст.-філол. товариство ; [уклад., вступ. ст., покажчики А.М. Домановський, М.Є. Домановська]. – Харків : Майдан, 2019. – 131, [1] с. – ISBN 978-966-372-705-9
1350515
  Грек Александр Слобода миллионеров : русский Клондайк / Грек Александр, Каптилкин Сергей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 66-87 : Фото
1350516
  Гончарова О. Слобода Нижній (Старий) Салтів: історія заснування // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 101-103
1350517
  Шутова Наталья Слободан Бацкович: "Черногория любит туристов, особенно российских" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 72-73
1350518
   Слободата на jазикот во творештвото = The freedom of language in creative works : научен собир одржан на 22 март 2000. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 166, [4] с. – ISBN 9989-649-84-7
1350519
  Згурська В.Л. Слободян О. Т. Політико-культурологічні перспективи України в аспекті теології історії й традиційного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 320-330. – ISSN 1563-3349
1350520
   Слободяник Микола Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 76. – ISBN 966-8352-11-4
1350521
   Слободяник Микола Семенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 446. – ISBN 978-966-439-754-1
1350522
   Слободяник Микола Семенович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 240. – ISBN 978-617-7530-19-9
1350523
  Вергунов В.А. Слободяник Михайло Семенович (1949-2015) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 134-138 : фото
1350524
   Слободянюк Іван Никифорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 304-305. – ISBN 978-966-2726-03-9
1350525
   Слободянюк Ігор Валентинович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 60-61
1350526
   Слободянюк Олександp Валентинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 446-447. – ISBN 978-966-439-754-1
1350527
   Слободянюк Раїса Дмитрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 306-307. – ISBN 978-966-2726-03-9
1350528
  Данилевский Г.П. Слобожане : малороссийские рассказы / [соч.] Г.П. Данилевского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Типо-лит. В.В. Комарова, 1894. – [2], 247, [2] с.
1350529
  Сумцов М.Ф. Слобожане : історично-етнографічна розвідка / проф. М.Ф. Сумцов. – [Харків] ; Полтава : Вид-во "Союз" Хаpьків. Кpедит. Союзу Коопеpативів. Дpук. "Печат. Дело" ; Дpук. І.Л. Фpішбеpга, 1918. – 238, [1] с.: мал. – (Культурно-історична бібліотека / під pед. Д.І. Багалія)


  В кн. також віpші "Батюшка", "Шинок" Я.І. Щоголева, "О шевцах і о чесном їх pемеслі" Климентія Зиновіїва сина, уpив. з поет. твоpів І.П. Котляpевського, І.І. Манжуpи, укp. наp. пісень, колядок та поpтp. письменників і діячів культуpи. - Коpоткі ...
1350530
  Красюк Сергій Слобожанский любомудр // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 18-19 : Фото
1350531
   Слобожанська муза : Антологія любовної лірики ХVII-ХХ століть. – Харків : Майдан, 2000. – 840с. – ISBN 966-7077-76-4
1350532
   Слобожанська хвиля : Навчальний посібник-хрестоматія з української літ-ри Північної Слобожанщини. – Донецьк : Східний видавничій дім, 2005. – 280с. – ISBN 966-7804-92-5
1350533
  Новиков А.О. Слобожанський драматичний театр : Нариси історії; До 210-річчя постійного громадського театру в Харкові / Анатолій Новиков. – Харків : ХДПУ, 2002. – 109с. – ISBN 966-8004-03-05
1350534
   Слобожанський круг : альманах / [редкол. : П.З. Гулаков, В.Ф. Замєсов, А.М. Мірошниченко та ін. ; відп. за вип. В.І. Торішний]. – Харків : Федорко М.Ю. – ISBN 978-966-2920-59-8
Вип. 5. – 2011. – 247, [1] с. : іл.
1350535
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1350536
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5, ч. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1350537
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5, ч. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1350538
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350539
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350540
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350541
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350542
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (38). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350543
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (40). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350544
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3 (41). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350545
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4 (42). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350546
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350547
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 6 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350548
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1 (45), лютий. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350549
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (46), квітень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350550
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3 (47), червень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350551
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4 (48), серпень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350552
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (49), жовтень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350553
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 6 (50), грудень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350554
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1 (51), лютий. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350555
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (52), квітень. – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350556
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4 (66), серпень. – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350557
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків : ХДАФК, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (67), жовтень. – 2018. – 70, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1350558
  Тома Л. Слобожанський універсум // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 15 грудня (№ 25). – С. 18-19


  До 140-річчя Гната Хоткевича.
1350559
  Ярова А. Слобожанські зустрічі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 76-77. – ISSN 0130-6936
1350560
  Гудзевата Марина Слобожанські маєтності : Україна чудес / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 118-125 : Фото
1350561
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 17. – 2001
1350562
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 18. – 2001
1350563
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 19. – 2001
1350564
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків, 1996-
№ 20. – 2001
1350565
   Слобожанщина : альманах літераторів Сумщини : літературно-художнє видання / Сумська орг. Нац. спілки письменників України ; ВВП "Мрія" ТОВ ; редкол.: О. Вертіль, Л. Ромен, А. Гризун [та ін.]. – Суми : ВВП"Мрія-1". – ISBN 978-966-566-686-8
Вип. 21. – 2017. – 204 с.
1350566
   Слобожанщина в 1917-1921 рр.: вимір революції : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Департамент освіти і науки Сум. облдержадмін., Комун. закл. Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Ю.О. Нікітін, В.П. Капелюшний, Д.В. Кудінов та ін.]. – Суми : Цьома С.П., 2017. – 187, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7487-24-0
1350567
   Слобожанщина в екскурсіях. – Харків, 1928. – 24с.
1350568
  Сушко В. Слобожанщина в етнологічних дослідженнях ХVIII-ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 136-140


  Своєрідність регіону Слобожанщини
1350569
   Слобожанщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр укр. студій ім. Д.І. Багалія, Центр. наук. б-ка ; [уклад.: Н.В. Аксьонова, О.В. Дьякова, Ю.Ю. Полякова, Т.О. Чугуй]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 170, [1] с. – Покажчики: с. 148-170
1350570
  Кисіль В.В. Слобожанщина як колиска модерної української літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 284-290


  Спроба простежити взаємозв"язок між розвитком української літератури й етногенезом українців І пол. ХІХ ст.
1350571
  Северин Н.В. Слобожанщина як осередок національно-культурного відродження України у ХІХ столітті // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1. – C. 92-96. – ISSN 2073-803X
1350572
   Слобожанщина. Письменники Сумщини. Хрестоматія / [упоряд.: О. Вертіль, В. Вовчанецький ; редкол.: О. Вертіль (голова) та ін]. – Вид. 2-ге, допов. – Суми : Мрія-1. – ISBN 978-966-566-682-0
Вип. 22. – 2017. – 351, [1] с. : портр. – Хрестоматія містить твори письменників: А. Акіменко, Н. Багата, Є. Васильченко, О. Вертіль, С. Вечорка, Т. Герасименко, І. Головченко, А. Гризун, Г. Єлишевич, І. Корнющенко, А. Коршунова, А. Луговський, Ю. Назаренко, П. Нестеренко, В. Паси-ніч та ін.
1350573
  Щоголів Я.І. Слобожанщына [Слобожанщина] : лирна поэзия / Я. Щоголев. – Харькив (Харків) : Печатня "Печ. Дело", 1898. – 143, III с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Передм. рос. - На окр. аpк. епіграф з 2-го послання Апостола Павла
1350574
  Щоголів Я.І. Слобожанщына [Слобожанщина] : лирна поэзия / Я. Щоголев // Ворскло : лирна поэзия / Я.І. Щоголів. – Харькив (Харків) : Дpук. Окpуж. Штаба, 1883. – 148 с.
1350575
  Утевская П.В. Слов драгоценные клады : рассказы о письменности / П.В. Утевская. – Москва : Детская литература, 1985. – 191с.
1350576
  Соколовський Ю.Ю. Слов звучить у клубі / Ю.Ю. Соколовський. – К., 1975. – 175с.
1350577
  Маяковский В.В. Слов набат : сборник / В.В. Маяковский. – Москва, 1985. – 240с.
1350578
  Ахатова Ф. Слов"яни Башкортостану : розвиток пісенної культури чи стагнація? // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 64-67. – ISSN 0130-6936
1350579
  Дворнік Ф. Слов"яни в Європейській історії та цивілізації / Ф. Дворнік. – Київ : Дух і Літера, 2000. – 528с. – ISBN 966-7888-02-9
1350580
  Дворнік Ф. Слов"яни в Європейській історії та цивілізації = The Slavs in European history and civilization / Ф.Дворнік; Пер. з англ. В.Веролока, В.Кіку, Д.Матіяш. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 512c. – ISBN 966-378-010-X
1350581
  Калинович М.Я. Слов"яни в їх боротьбі з німецьким фашизмом і його попередниками / М.Я. Калинович, С.І. Маслов, П.М. Попов; Академія наук УРСР. – Уфа : Видання Академії наук УРСР, 1942. – 32, [2] с.
1350582
  Баран Володимир Слов"яни і навколишній світ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 238-240
1350583
   Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – 355, [1] с., [24] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2608-12-0
1350584
  Казакевич Г. Слов"яни й кельти: у пошуках історичного контексту мовних контактів // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 3-14. – ISSN 0869-3595


  З часу, коли 1912 р. Олексій Шахматов висловив гіпотезу щодо можливих кельто-слов"янських контактів, були різні спроби її підтвердити чи спростувати. Сучасні лінгвістичні дослідження підтерджують існування подібних контактів в минулому. В статті ...
1350585
  Приходнюк О.м. Слов"яни наПоділлі. У1-УП ст. н.е. / О.м. Приходнюк. – К., 1975. – 154с.
1350586
  Тимощук Б.О. Слов"яни Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – К. : Наук. думка, 1976. – 178с
1350587
  Перовшек Ю. Слов"яни по обидві сторони фронту: словенський друк 1914 - 1916 рр. про війну зі слов"янським противником // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 185-191. – ISBN 978-966-02-7653-6
1350588
  Сміленко А.Т. Слов"яни та їх сусіди в Степовому Подніпров"ї. / А.Т. Сміленко. – К., 1975. – 211с.
1350589
  Майоров О. Слов"яни та сармати північно-західного Причорномор"я і східного Прикарпаття в перші століття нашої ери // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 7-13
1350590
  Панченко Н. Слов"яни та східне питання у політичних поглядах Джузеппе Мадзіні // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 9 : На пошану члена-кореспондента НАН України С.В. Віднянського. – С. 152-156. – ISSN 2309-2262
1350591
  Баран В.Д. Слов"яни у первісності і ранньому середньовіччі : збірник вибраних етнологічних праць / Баран В.Д. ; Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвітньої історії, Відділ української етнології. – Київ : Міленіум, 2011. – 106, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1350592
  Кіндратенко А. Слов"яни чи слав"яни?.. Про походження уього слова, слав"янських та слав"яномовних народів // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 224-237. – ISBN 978-966-372-737-0
1350593
  Шилов Ю.О. Слов"яни: становлення етносу й цивілізації / Шилов Юрій Олексійович, Проф. МАУП, канд. іст. наук, академік ; Благод. фонд пам"яті Юрія Миролюбова ; Громад. фонд реконструкції та сприяння збереженню культур. спадщини України. – Київ : Віче Українських Рідновірів ; Об"єднання Рідновірів України ; Товариство оріїв "Перунова Рать", 2005. – 23, [1] с. – Видання описано за обкл. - В надзаг. також: Наук.-практ. конф. "Буття українців"
1350594
  Дель Гаудіо Слов"янізми в італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 142-151


  У статті розглядаються слов"янізми у лексиці італійської мови. Також трактується спосіб проникнення запозичень і частково тлумачиться їх етимологія та ступінь адаптація до італійської морфонологічної системи. В статье рассматриваются славянизмы в ...
1350595
  Каленчук Ю.Л. Слов"янізми, які не увійшли до словників, у літературознавчих працях Михайла Грушевського // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 100-102. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1350596
  Скиба А.В. Слов"яно-булгарські військові походи в першій половині - середині VI ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 59-60


  "Статтю присвячено військово-політичній взаємодії слов’ян та булгарських племен початку раннього середньовіччя. Однією з її складових були спільні військові походи антів, склавинів та булгар-кутригурів на Балкани в першій половині – середині VI ст. Ці ...
1350597
  Іліаді О.І. Слов"яно-іранські словотвірні паралелі: імена-композити // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 179-186


  Статтю присвячено кільком слов"яно-іранським лексикословотвірним паралелям з основами слов"ян. *bog- : іран. *baga-. Оцінка паралелізму в творенні слів від генетично споріднених коренів здійснюється за такими параметрами, як повний етимологічний збіг ...
1350598
  Сацюк О.В. Слов"яно-румунські мовні контакти: загальна характеристика // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 152-156
1350599
  Готун І.А. Слов"яно-руське сільське житло та питання його відтворення // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 20-47. – ISSN 2227-4952
1350600
   Слов"яно-руські старожитності. – К, 1969. – 183с.
1350601
   Слов"яно-руські старожитності Північного Лівобережжя. – Чернігів, 1995. – 110с.
1350602
  Волиняк П. Слов"янознавство в Торонтському університеті // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 111, квітень : квітень. – С. 29-30
1350603
   Слов"янознавство в Харківському університеті (1991-2016) : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова, Іст. ф-т ; [уклад. О.С. Журавльова ; наук. ред. С.Ю. Страшнюк ; вступ. ст. С.Ю. Страшнюка]. – Харків : Майдан, 2017. – 95, [1] с. – Імен. покажч.: с. 90-93. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-415-2
1350604
  Рева Л.Г. Слов"янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 275-287. – ISSN 2075-437X


  У статті Реви Л. "Слов"янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків", на основі родинних біографій, простежено слов"янознавчі студії науковців, які увійшли до аналів світового слов"янознавства. Стаття доповнена архівними матеріалами. В ...
1350605
   Слов"янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали міжнар. наук. конф. до Дня слов"янської писемності і культури (Київ, 24 трав. 2017 р.) : [зб. тез доп.] / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. мови НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 400, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8228-5
1350606
  Онищенко О. Слов"янознавча спадщина М. Костомарова і П. Куліша в контексті історії і сучасності // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 383-391
1350607
  Чорній В. Слов"янознавчі студії : статті, виступи та ювілейні матеріали / В. Чорній; МВОіНУ. ЛНУ ім. І. Франка. Ін-т славістики. – Львів, 2002. – 374с. – ISBN 966-613-208-7
1350608
  Музичко О. Слов"янознавчі студії професора І.А. Линниченка // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 28-41. – ISSN 0203-9494
1350609
  Лащенко С. Слов"яносербія та інші міфи імперії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1350610
  Чепіга Г.Г. Слов"яносербія та її роль в заселенні Південно-Східної України: історіографія проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 158-166. – ISSN 1728-3671
1350611
  Захарченко П.П. Слов"янофіли про право власності на землю напередодні селянської реформи 1861 року в Російській імперії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 145-152.
1350612
  Попков В.В. Слов"янофільство та західництво у філософському сприйнятті М. Бердяєва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 73-77. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
1350613
  Куций І. Слов"янофільство як ідейно-світоглядне джерело слов"янської цивілізіаційної ідентичності українських інтелектуалів XIX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 37-50. – ISSN 0203-9494
1350614
  Боровська Г.С. Слов"янофільство: філософсько-правовий аспект (за М.О. Бєрдяєвим) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 15-23. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1350615
  Шип Н.А. Слов"янофільський проект розв"язання "польського питання" в Російській імперії (початок ХХ ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, О.П. Степанченко, Т.В. Коваль [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 331-357. – ISBN 978-966-02-8728-0. – ISSN 2222-4203
1350616
   Слов"янске мовознавство = збірник статей. – Київ
Т.4. – 1962. – 282 с.
1350617
  Готько Е. Слов"янскі лексичні запозичення в німецькій мові // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 1 (108), січень. – С. 93-96. – ISSN 2308-4634
1350618
   Слов"янськ. – Київ, 1976. – 76с.
1350619
  Желєзняк І.М. Слов"янська антропоніміка : (вибрані статті) / І.М. Желєзняк ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – Київ : Кий, 2011. – 286, [2] с. – Список бібліогр. скорочень: с. 260-269. - Покажч. антропонімів: с. 270-286. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-81-1
1350620
  Пасемко Іван Слов"янська бібліотека в Празі - скарбниця україніки на Європейському континенті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 293-300. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто роль Слов"янської бібліотеки ЧР у пропагуванні українства, україніки, історії України та боротьби українського народу за свою незалежність упродовж століть української історії. Ця роль Слов"янської бібліотеки особливо яскраво ...
1350621
  Колодій В.Д. Слов"янська дума : поезії / В.Д. Колодій. – Ужгород : Карпати, 1969. – 83 с.
1350622
  Тарнавський Р. Слов"янська етнографія та етнологія в навчальних курсах Адама Фішера // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 81-92. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядаються навчальні курси Адама Фішера зі слов’янського народознавства, які читалися на спеціальностях “Слов’янознавство” та “Антропологія, етнологія, праісторія” гуманітарного факультету Університету Яна Казимира у Львові (1920–1930-ті ...
1350623
  Пономаренко В. Слов"янська етноніміка і явище деонімізації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 210-217
1350624
  Касперський Е. Слов"янська ідея в польській романтичній історіософії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 122-133. – ISBN 966-95452-4-3
1350625
  Банах В. Слов"янська ідея в російській суспільно-політичній думці 1990-х рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 271-283
1350626
  Петрашенко В.О. Слов"янська кераміка VIII-IX ст. Правобережжя Середнього Подніпров"я / В.О. Петрашенко. – Київ, 1992. – 137 с.
1350627
  Гнатенко Л.А. Слов"янська кирилична рукописна книга 14 ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. Кодиколого-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Людмила Гнатенко; НАНУ, Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко та ін. – Київ : НБУВ, 2007. – 266с. – ISBN 978-966-02-4261-6
1350628
  Гнатенко Л.А. Слов"янська кирилична рукописна книга XII-XIII ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Каталог. Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Людмила Гнатенко ; [редкол: Л.А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 154, [1] с. : іл. – Покажчики : с. 75-100. – Бібліогр.: с. 87-97 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6618-6
1350629
  Гнатенко Л.А. Слов"янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Людмила Гнатенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2003. – 193, [159] с. – Покажчики: с. 153-173. – Бібліогр.: с. 174-183 та у підрядк. прим. – ISBN 966-02-2977-1
1350630
  Іванова О.А. Слов"янська кирилична рукописна книга ХVI ст.з фондів інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : з фондів Ін-ту рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / О.А. Іванова, О.М. Гальченко, Л.А. Гнатенко ; [редкол. : Л А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2010. – 791, [1] с. : факс. – Покажч.: с. 431-478. – Бібліогр.: с. 19-32. – ISBN 978-966-02-5500-5
1350631
  Терещенко-Кайдан Слов"янська кирилична рукописна спадщина - взірець нематеріальної культури України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 205-206
1350632
  Вінтонів Х. Слов"янська колекція Манітобського університету в Канаді // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – C. 129-137. – ISSN 0320-9466
1350633
  Сірук О.Б. Слов"янська корпусна діалектологія: історія та перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 273-278


  Стаття присвячена огляду слов"янського досвіду застосування корпусів для обробки діалектних текстів та вітчизняним здобуткам у цій царині. Ми приділяємо спеціальну увагу "Корпусу українських діалектних текстів" (КорУДіТ) в контексті його застосування ...
1350634
  Черниш Т.О. Слов"янська лексика в історико-етимологічному висвітленні (гніздовий підхід) / Т.О. Черниш; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2003. – 480с. – ISBN 966-594-418-5
1350635
  Черниш Т. Слов"янська лексика: витоки й еволюція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Окреслено стратифікацію праслов"янського лексикону та її праіндоєвропейське підгрунтя, а також загальний напрям еволюції цього лексикону в окремих слов"янських мовах. Обидві проблеми представлено в контексті нової мовознавчої дисципліни - ...
1350636
   Слов"янська ліра : Збірник. – Київ : Дніпро, 1983. – 421с.
1350637
  Костомаров М.І. Слов"янська міфологія : Вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М.І. Костомаров. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00183-3
1350638
  Чибор І. Слов"янська міфологія в українській фразеології : монографія / Ірина Чибор. – Київ : КНТ, 2016. – 352 с. : іл. – Покажчик проаналіз. фразеол. одиниць: с. 284-351. – Бібліогр.: с. 248-283 та в підрядк. прим.
1350639
  Голіченко Т.С. Слов"янська міфологія та антична культура. / Т.С. Голіченко. – К, 1994. – 92с.
1350640
  Миктиенко О. Слов"янська міфологія та слов"янське вірування: моделі інтерпретації / О. Миктиенко, І. Огієнко // Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – С. 74-89
1350641
  Костомаров М. Слов"янська міфологія. (Витяг із лекцій, читанних в Університеті Св. Володимира в другій половині 1846 року) // Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 34-51
1350642
  Вербич С.О. Слов"янська мовна спадщина в гідроніміконі Нижнього Дністра // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-50. – ISSN 0027-2833


  У статті закцентовано увагу на слов"янському гідронімному фонді басейну Нижнього Дністра. Проаналізовано гідроніми Драна, Заколи, замша, Палакита, Реїна.
1350643
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2002
1350644
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2003
1350645
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2003
1350646
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2004
1350647
  Шупик В. Слов"янська ода Пантелеймона Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 78-85. – ISSN 0236-1477
1350648
  Тимченко Є. Слов"янська одність і становище української мови в слов"янській родині // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 38-47. – ISBN 5-325-00794-7
1350649
  Гринів О. Слов"янська панацея: торби на купу - і готовий комп"ютер // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 1 лютого (№ 12). – С. 3


  Відгук на статтю К. Джеджули, В. Короля (проф. КНУ імені Тараса Шевченка), Б. Олійника, О. Ткаченка, П. Толочка "Наш порятунок - у єдності" (Голос України" 23 грудня 1999 р.) з приводу спільного убезпечення слов"янського світу)
1350650
  Андрущенко В.П. Слов"янська педагогіка в європейському освітньому просторі: спроба аналітичного осмислення / В.П. Андрущенко, Т.В. Андрущенко // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 213-217
1350651
  Пщоловська Л. Слов"янська порівняльна метрика (еволюція цілей і методів дослідження) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1 (577). – С. 71-78. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про історію, методологію та зміст створюваної міжнародним колективом віршознавців серії "Слов"янська порівняльна метрика". Робота над серією проводиться з кінця 1960-х років минулого століття.
1350652
  Дроздов В. Слов"янська проблематика на сторінках російських журналів "Время" та "Эпоха" // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 30-48
1350653
  Конотоп Л.Г. Слов"янська релігійна філософія : Навчальний посібник / Л.Г. Конотоп, З.В. Швед. – Київ : Літера ЛТД, 2006. – 320с. – ISBN 966-7543-75-7
1350654
   Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / [Д. Айдачич та ін. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 570-573. – Бібліогр. в кінці наук. доп. – (Бібліотека інституту філології)
1350655
   Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7241-48-4
Т. 2. – 2015. – 526, [1] с. – Текст: укр., рос., пол., макед. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1350656
   Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7480-12-8
Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – 2016. – 333, [1] с. : табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
1350657
  Корольов Г.О. Слов"янська федерація і "Вільна Спілка", або українські дебати про федералізм у "довгому XIX ст." // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 86-99


  Йдеться про Костомарівську федеративну теорію.
1350658
  Паламарчук О.Л. Слов"янська філологія в Київському університеті / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 63-70. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматривается история славянской филологии в Киевском университете имени Тараса Шевченко с момента его основания до настоящего времени. Особое внимание уделяется современному этапу и методам обучения славянским языкам и литературе.
1350659
   Слов"янська філологія на Україні. – Київ
Ч. 1. – 1968. – 293с.
1350660
   Слов"янська філологія на Україні. – Київ
Ч. 2. – 1968. – 402с.
1350661
   Слов"янська філологія на Україні : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 2 : Літературознавство. Вип. 2. Життя і творчість окремих українських письменників. – 1979. – 584с.
1350662
   Слов"янська філологія на Україні : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 2 : Літературознавство. Вип. 3. Російська, білоруська та зарубіжні слов"янські літератури. – 1979. – 849с.
1350663
   Слов"янська філологія на Україні : бібліогр. покажч. – Київ : [Б. в.]
Ч. 2 : Літературознавство, вип. 1. Загальні питання слов"янського літературознавства. Українська література. – 1979. – 235 с. – До VIII Міжнародного з"їзду славістів
1350664
  Королевич Н.Ф. Слов"янська філологія на Україні (1958-1962 рр.) : бібліографія / Н.Ф. Королевич, Ф.К. Сарана; АН УРСР, Український комітет славістів, Державна публічна бібліотека. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. – 611, [5] с. – До V Міжнародного з"їзду славістів
1350665
   Слов"янська філологія на Україні (1963-1967 рр.) : бібліографія / [Н.Ф. Королевич та ін.]. – Київ : Наукова думка
Ч. 2 : Літературознавство ; Вип. 2. Російська, білоруська та зарубіжні слов"янські літератури. – 1968. – 578 с.
1350666
   Слов"янська філологія на Україні, 1968-1976 рр. : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 1 : Мовознавство. Фольклористика. – 1978. – 371с.
1350667
   Слов"янська філологія на Україні, 1977-1981 рр. : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 1 : Мовознавство. Фольклористика. – 1983. – 208с.
1350668
   Слов"янська філологія на Україні, 1977-1981 рр. : бібліограф. покажч. – Київ : [Б. в.]
Ч. 2 : Літературознавство. – 1983. – 521 с.
1350669
  Варениця О.П. Слов"янська філософія: спроба історико-філософського осмислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1350670
   Слов"янська фольклористика. – К, 1988. – 447с.
1350671
   Слов"янське віче - 21 століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1999. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1350672
   Слов"янське віче - 21 століття : міжнар. літературно-художній громадсько-політичний альманах. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
1350673
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1998. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1350674
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1998. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1350675
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янських народів. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 2001
1350676
   Слов"янське віче - 21століття : міжнародний літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
1350677
   Слов"янське віче : Духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1995. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1350678
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1350679
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1350680
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 3. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1350681
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 4. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1350682
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1350683
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1350684
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 3. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1350685
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 4. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1350686
  Іващенко В.Л. Слов"янське зіставне, порівняльне і типологічне термінознавство кінця ХХ - початку ХХІ століть / В.Л. Іващенко, Л.В. Туровська // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-44. – ISSN 0027-2833
1350687
   Слов"янське літературне єднання. – Львів, 1958. – 151с.
1350688
   Слов"янське літературознавство і фольклористика : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 2. – 1966
1350689
   Слов"янське літературознавство і фольклористика : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 4. – 1968
1350690
   Слов"янське мовознавство = збірник статей. – Київ : Академія наук Української РСР
Т.1. – 1958. – 259 c.
1350691
   Слов"янське мовознавство = збірник статей. – Київ : Академія наук Української РСР
Т.2. – 1958. – 288 c.
1350692
   Слов"янське мовознавство = збірник статей. – Київ : Академія наук Української РСР
Т.3. – 1961. – 299 с.
1350693
   Слов"янське небо. – Львів, 1972. – 264с.
1350694
  Баран В.Д. Слов"янське поселення середини I тисячоліття нашої ери біля села Теремці на Дністрі / Володимир Баран ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2008. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4940-0
1350695
  Баран Володимир Слов"янське поселення середини І тис. н. е. у с. Теремці - перехідна пам"ятка від венедів до склавинів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 252-259
1350696
   Слов"янське термінознавство = Slavic terminology : кінця XX - початку XXI століть : колект. монорафія членів Термінол. комісії при Міжнар. комітеті славістів / [В.Л. Іващенко, І.М. Кочан, I. Bozdechova та ін.]. – Київ : Жнець, 2018. – 649, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Додатковий тит. арк. англ. - Текст укр., чес., словен., рос., хорват., серб., білорус., пол., литов., кит. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2057-28-7
1350697
  Мусієнко О.С. Слов"янське фентезі. Феномен Сапковського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2021. – Вип. 27/28. – С. 89-103. – ISSN 1997-4264
1350698
   Слов"янський збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; відп. ред. М.І. Зубов ; редкол.: Бардіна Н.В., Бондар О.І., Войцева О.А. [та ін.]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ
Вип. 13. – 2008. – 215, [1] c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1350699
   Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
Вип. 18. – 2014. – 450 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350700
   Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
Вип. 19. – 2015. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350701
  Філюшин Вячеслав Слов"янський комітет України: філософські та правові основи громадської діяльності // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье обозначены современные тенденции в общественных движениях славянских стран за сохранение и развитие национальных культур, как составных частей славянской цивилизации, место и роль в нем Славянского комитета Украины.
1350702
  Шевченко Л.І. Слов"янський контекст ідеї Івана Франка про націєтворчий статус української літературної мови // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 353-358. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1350703
  Шевченко Л.І. Слов"янський контекст ідеї Івана Франка про націотворчий статус української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 10-18
1350704
  Горлач Л.Н. Слов"янський острів : іст. роман в віршах / Л.Н. Горлач. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 237 с.
1350705
  Горлач Л.Н. Слов"янський острів : іст. роман в віршах / Л.Н. Горлач. – Київ : Дніпро, 1991. – 372 с.
1350706
  Горлач Л.Н. Слов"янський острів : історичні романи у віршах / Леонід Горлач. – Київ : Редакція журналу "Дніпро", 2008. – 664 с. – ISBN 966-8963-05-9
1350707
  Каневський А. Слов"янський район : (кол. Артемівська округа) / Державна плянова комісія УСРР ; А. Каневський, Н. Каневський. – Полтава : Держвидав "Господарство України"
Природно-економічний нарис. – 63 с.
1350708
   Слов"янський світ : ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов"ян та інших народів / [ упорядник О.А. Кононенко ]. – Київ : Український міжнародний культурний центр, 2008. – 784с. : іл. – ISBN 978-966-8287-18-3
1350709
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. Україна, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 11. – 2013. – 354 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350710
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 12. – 2014. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350711
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 13. – 2014. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350712
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 14. – 2015. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350713
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 15. – 2016. – 390 с. – До 16 Міжнародного З"їзду славістів (Белград, 2018). Резюме укр., рос., англ. мовами
1350714
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ. – ISSN 2522-9834
Вип. 16. – 2017. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350715
   Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. – ISSN 2522-9834
Вип. 17. – 2018. – 365, [2] с.
1350716
   Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. – ISSN 2522-9834
Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – 2019. – 282, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
1350717
   Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. – ISSN 2522-9834
Вип. 19. – 2020. – 311, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1350718
  Гирич Я. Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Ярослав Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 88, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-8999-64-2
1350719
  Маковей Є.О. Слов"янський світ у поглядах Пантелеймона Куліша: аналіз ідентичностей (мова, культура, історія) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 43-45. – ISSN 2076-1554
1350720
  Бедзір Н. Слов"янський світ у порівняльних дослідженннях постмодернізму // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 17-23.
1350721
  Леошко В. Слов"янський сокіл ще розправить крила... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 24 вересня (№ 196). – С. 10
1350722
  Ребошапка І. Слов"янські "посестри" Шевченкових Катерин // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 216-254. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Шевченківські реверберації в європейських літературах проявлялись найрізноманітнішими формами, одна – цікавіша від іншої, особливо у слов’янських літературах, як це випливає з наших оглядів рецепції Тараса Шевченка у польській, чеській, словацькій, ...
1350723
  Демчук М.О. Слов"янські автохтонні особові власні імена в побуті українців 14-17 ст. : Відп.ред. М.Л. Худаш / М.О. Демчук. – К. : Наукова думка, 1988. – 172с.
1350724
  Ляхоцький В. Слов"янські азбука і мова // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 205


  Праця українського вченого Івана Огієнка "Повстання азбуки й літературної мови в слов"ян (1937).
1350725
  Теряев Д.А. Слов"янські антропоніми в концепції мовної економії (експериментально-фонетичне дослідження) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 206-215. – ISSN 2075-437X


  Экспериментально-фонетическим приемом исследована акустическая структура славянских личных имен и сокращенных форм-гипокористик.
1350726
  Непокупний А.П. Слов"янські архаізми на фоні балтійських мовних систем / А.П. Непокупний. – К., 1983. – 143-158с.
1350727
   Слов"янські балади : вибір,переспіви та переклади Леоніда Первомайського. – Київ : Художественная литература, 1946. – 159 с.
1350728
  Чибор І. Слов"янські боги в українській фразеології // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 77-81
1350729
  Кузьменко Д.Ф. Слов"янські відлуння у творчості Дж.Р.Р. Толкіна : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 217-221
1350730
  Копилов Ф.Б. Слов"янські городища сточища р. Сули : Дис... наук: / Копилов Ф.Б.;. – Київ, 1948. – 175л. – Бібліогр.:л.1-6
1350731
  Тимощук Б.О. Слов"янські гради Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1975. – 111с.
1350732
  Даниленко Л.І. Слов"янські джерела чеської пареміології: український вимір // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0027-2833


  Українські прислів"я у чеській мові.
1350733
  Даниленко Л. Слов"янські джерела чеської пареміології: український вимір // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 30-42
1350734
  Гейштор О. Слов"янські жінки на порозі Середньовіччя // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 174-177
1350735
  Кашка М.Ю. Слов"янські ідеї й русофільство та їх поширення на Закарпатті у XIX столітті // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 16-21. – (Історія ; Вип. 24)
1350736
  Журавльова І. Слов"янські колекції у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна:до історії формування колекції "сербська книга" / І. Журавльова, І. Кононенко // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 148-156
1350737
   Слов"янські культури в європейській цивілізації : До 60-річчя доктора історичних наук, проф.Алексєєва Ю.М. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський університет", 2001. – 400с. – ISBN 966-7486-33-8
1350738
   Слов"янські літератури : Доповіді. – Київ : Наукова думка, 1988. – 232с. – ISBN 5-12-009241-1
1350739
   Слов"янські літератури : Доповіді. – Київ : Наукова думка, 1993. – 272с. – ISBN 5-12-003837-9
1350740
   Слов"янські літератури : Доповіді: Любляна, 15-21 серпня 2003 р. / Міжнародний конгрес славістів (13; 2003;Любляна); Ін-т літ-ри ім. Т. Шевченка НАНУ; Ін-тут філології КНУТШ; Від.ред. Р.Радишевський; Редкол.: Ю.Л.Булаховська та ін. – Київ, 2003. – 322с. – ISBN 966-594-423-1
1350741
  Маслянка Ю. Слов"янські літератури в паризьких лекціях Міцкевича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 23
1350742
  Русанівський В.М. Слов"янські міжмовні зв"язки і формування функціональних стилів української літературної мови XVI-XVII ст. / В.М. Русанівський. – К., 1973. – 28с.
1350743
  Дерменджі О. Слов"янські мови в Туреччині // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 50-56. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
1350744
   Слов"янські мови і сучасний світ. – Київ : Київський університет, 2000. – 181с. – ISBN 966-594-241-7
1350745
  Урсу Г. Слов"янські мотиви у творчості угрупування "Зєвонія" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті проаналізовано творчість угрупування письменників "Ziewonia", у діяльності яких утверджувалися слов"янофільські ідеї: крізь цикли перекладів, переспівів, пісень та дум. Розкривається зацікавлення культурою слов"янських народів у 30-х рр. ХІХ ...
1350746
  Віднянський С. Слов"янські народи в європейському інтеграційному процесі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 36-41


  Роздуми українського славіста щодо міркувань російського колеги К. Косачова про слов"янську єдність (див. "З.С." № 5, 2013 р.)
1350747
   Слов"янські народні казки. – Ужгород, 1957. – 111с.
1350748
   Слов"янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти : зб. наук. статей за матеріалами Всеукр. наук. конференції (м. Одеса, 19-20 жовт. 2015 р.) / М-во освіти та науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. світової літ. ; [відп. ред.: Н.М. Раковська ; редкол.: Є.М. Черноіваненко та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 362, [2] с. – Ст. рос. та укр. - Резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-127-3
1350749
   Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-4003-1
Вип. 1. – 2006
1350750
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-4860-1
Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – 2008
1350751
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-5639-2
Вип. 3. – 2010
1350752
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-. – ISBN 978-966-02-6227-0
Вип. 4. – 2012. – 353 с. – мова резюме укр., рос. співпадає з мовою статті
1350753
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
Вип. 5. – 2013. – 272 с. – Мова резюме укр., рос., англ. мовами
1350754
   Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350755
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 7 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350756
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 8 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350757
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2006-
Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – 2018. – 439, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1350758
  Конча С. Слов"янські племена з теренів України за описом Баварського Географа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-25. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Пропонується уточнена картина географічної прив"язки та етнічної інтерпретації назв з "Опису міст і областей північніше Дуная". Центром уваги дослідження є фрагменти опису пов"язані з теренами України. A refined scheme of geographic anchors and ethnic ...
1350759
  Айдайчич Д. Слов"янські прислів"я з компаративнимии формами кращий, краще // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 3-6
1350760
   Слов"янські рукописи 11-14 ст. – К, 1969. – 152с.
1350761
  Іванова О.А. Слов"янські святі в місяцесловах кириличних рукописних книг XVI ст. (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 179-181. – ISBN 978-966-02-7706-9
1350762
  Семчинський С.В. Слов"янські семантичні впливи на молдавському лексику (на матеріалі давніх текстів) // Взаємовплив слов"янських мов і літератур : (До VII Міжнародного з"їзду славістів). – Київ : Київський університет, 1972. – С. 147-158
1350763
  Комар О. Слов"янські спільноти на території сучасної України в VIII - X ст. // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 185-205. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
1350764
  Іваненко О. Слов"янські старожитності. Демонологія. IV (псл. kukumora, kykymora) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-256. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1350765
  Бондаренко Г. Слов"янські типи в новелістиці Томаса Манна // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 40-47
1350766
  Іліаді О.І. Слов"янські топоніми на території Греції. : етимологічний коментар // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 0027-2833
1350767
  Іліаді О.І. Слов"янські топоніми на території Греції. ІХ (етимологічний коментар) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-87. – Бібліогр.: с. 80-86. – ISSN 0027-2833


  У статті запропоновано етимологічну інтерпретацію давніх слов"янських ойконімів на території середньовічної Греції. Як і в попередніх статтях цього циклу, тут ставиться мета відновлення первісної форми і структурної характеристики апелятивів, ...
1350768
  Кралюк П. Слов"янській писемності - 1150 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 14


  1150 років із того часу, як Кирилом-Костянтином було засновано слов"янську писемність.
1350769
  Рахно М.Ю. Слов"янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Рахно Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 213 л. – Бібліогр.: л. 181-213
1350770
  Рахно М.Ю. Слов"янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Рахно Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1350771
   Слов"янсько-угорські міжмовні літературні зв"язки. – Ужгород, 1970. – 144с.
1350772
  Петренко О. Слов"янці про слов"янський період життя Михайла Миколайовича Петренка або історія банальної помилки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 232-245. – ISSN 2222-5250
1350773
  Тимощук Б.О. Слов`яни Північної Буковини V - IX ст / Б.О. Тимощук. – К, 1976. – 178с.
1350774
  Чижевський Д. Слов`янський романтизм // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 65-78. – ISSN 0236-1477
1350775
  Різун Н.Т. Слов’янське віче: зіставний аналіз середньовічних західноєвропейських і руських джерел // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 66. – C. 28-40. – ISSN 0203-9494
1350776
  Скопненко О. Слов’янські два крила (Академікові Григорію Петровичу Півтораку — 75!) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 48-51. – ISSN 0372-6436


  Завідувач відділу мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. Протягом восьми років (1989-1996) викладав в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.
1350777
  Пророкова В.М. Слова-"приправы", слова-"заплаты" : Модальные частицы в немецком языке : учеб. пособ. для ин-тов и ф-тов иностр. языков / В.М. Пророкова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 127 с. – ISBN 5-06-001713-3
1350778
  Фирдоуси Слова-алмазы Абулькасима Фирдоуси / Фирдоуси; пер. с фарси и предисл. Ц.Бану-Лахути. – Ташкент : Изд-во худ. л-ры, 1971. – 64 с.
1350779
  Гришин В.С. Слова-друзья / В.С. Гришин. – Рига, 1964. – 104с.
1350780
  Леви К. Слова-камни. Три дня в Сицилии / К. Леви. – М., 1957. – 130с.
1350781
  Лавриненко Г.Я. Слова-композити в сучасних німецькій та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 169-172. – ISSN 1729-360Х
1350782
   Слова-молнии. – 2-е изд., доп. и перераб. – Рига, 1974. – 144с.
1350783
   Слова-молнии.. – Рига, 1967. – 96с.
1350784
  Савчук Р.М. Слова-поетизми як семантико-стилістичні домінанти в художній мові письменників Прикарпаття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 64-74. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1350785
  Шлейвис П.И. Слова-предикативы в английском языке / П.И. Шлейвис. – Ростов-на-Дону, 1985. – 127с.
1350786
  Шигаєва К.В. Слова-реалії і способи їх перекладу в контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі романів Дена Брауна "Код да Вінчі" та "Цифрова фортеця") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 337-349


  Стаття присвячена проблемі перекладу культурномаркованих одиниць. На основі порівняльного аналізу перекладів романів Дена Брауна "Код да Вінчі" і "Цифрова фортеця" російською та українською мовами розглядаються різні типи реалій і засоби, які ...
1350787
  Сорока П. Слова - спасителі, слова - пересторога // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 228-231. – ISSN 08-68-4790-1


  Посутньо про талановитий гумор-сатиру Миколи Возіянова.
1350788
  Вітович І. Слова - ті ж самі, свобода теж // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 45). – С. 5


  "Україна цьогоріч посіла 102-ге місце у рейтингу свободи ЗМІ у світі, який склала міжнародна організація "Репортери без кордонів". Це на одну позначку нижче порівняно з минулорічним показником, повідомляється на сайті організації. Як зазначають ...
1350789
  Сартр Ж.-П. Слова / Ж.-П. Сартр. – Москва : Прогресс, 1966. – 175с.
1350790
  Сартр Слова : [повесть] / Сартр, , Жан-Поль; [Пер. с франц. Л. Зониной и Ю. Яхлиной]. – Москва : Прогресс, 1966. – 175 с.
1350791
  Василевский Б.А. Слова / Б.А. Василевский. – Москва, 1986. – 329с.
1350792
  Иоан Е. Слова / Е. Иоан; изданието е подгот. Д. Иванова-Мирчева. – София : Славика, 1993. – 87 с. – (Славянска библиотека / ред. Е. И. Димитров ; Slavia orthodoxa). – ISBN 954-8520-03-6
1350793
  Сартр Ж.-П. Слова : автобиогр. повесть / Жан-Поль Сартр ; [пер. с фр.: Ю. Яхнина, Л. Зонина]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 292, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00012-4
1350794
  Софрон Мудрий Слова / Єпископ Софрон Мудрий, ЧСВВ. – Івано-Франківськ : Івано-Франківська Теологічна Академія
Вип. 4. – 2009. – 308 с.
1350795
  Моисеева В.Г. Слова "великие" и "простые" о Великой Отечественной войне: к вопросу об эволюции русской "военной" прозы второй половины XX века // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 45-57. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1350796
  Невойт В.И. Слова "туча" и "облако" ак элементы русской языковой картины мира // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров.. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: Ю.О. Шепель, О.І. Панченко, В.В. Зірка [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2018. – Т. 12, ч. 1. – С. 162-171. – ISSN 2409-3238
1350797
  Гут Н.В. Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на матеріалі творчості Григорія та Григора Тютюнників) : автореф. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Гут Н.В.; КНУТШ, Ін-т філологія. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1350798
  Гут Н.В. Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на матеріалі творчості Григорія та Григора Тютюнників) : дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Гут Н.В.; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т Ім. П. Тичини. – Умань, 2009. – 203 л. – Бібліогр.:182-202
1350799
  Йыги Айно Слова английского происхождения в эстонском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Йыги Айно; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1971. – 26л.
1350800
  Золотухин Г. Слова белые одежды = Слова білі шати. Науково-популярне видання / Золотухін Геннадій / / Г. Золотухин; Европейський ун-тет. – Киев : Европейский университет, 2001. – 215с. – титульн. лист парал. рос. та укр. мовами. – ISBN 966-7508-79-Х
1350801
  Азимов А. Слова в истории = Words from history : великие личности и знаменательные события / Айзек Азимов ; [пер. с англ. Л.А. Калашниковой]. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 336 с. – (Научно-популярная библиотека). – ISBN 978-5-9524-2582-8
1350802
  Бобинський В.П. Слова в стіні : вибрані поезії / В.П. Бобинський. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 119 с.
1350803
  Найман А. Слова в узелке // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
1350804
  Дробышева Ирина Михайловна Слова вариантной фонетической структурой в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дробышева Ирина Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 14л.
1350805
  Ламеннэ Слова верующего : памфлет / Ламеннэ; пер. с фр. В. и Л. Андрусон. – [Санкт-Петербург] : Изд. А.Е. Беляева ; [Тип. газ. "Россия"], 1906. – 107 с. – Кн. была арестована по постановлению суда


  Пер. Андрусон Леонид Иванович (1875-1935)
1350806
   Слова для музыки. – Пермь, 1991. – 430с.
1350807
  Кочан І. Слова з компонентом - метр у сучасній українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 3-13. – Бібліогр.: Літ.: с. 11-12; 21 п. – ISBN 966-7773-70-1
1350808
  Кочан І. Слова з компонентом електро- в сучасній українській літературній мові // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 55-61. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1350809
  Кочан І. Слова з компонентом кібер- у сучасній українській мові / Ірина Кочан // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 277-285. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
1350810
  Кобилянська О.Ю. Слова зворушеного серця : Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади. / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Дніпро, 1982. – 359 с.
1350811
  Сергиенко Ю.В. Слова звукоотображения в художественной прозе К.Г. Паустовского: словообразовательная характеристика // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 128-130. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1350812
  Соловьев С.В. Слова и ветер / Сергей Соловьев. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 365, [3] с. – ISBN 978-966-489-141-4


  В книгу «Слова и ветер» вошли основные тексты из сборника прозы и стихов «Крымский диван» и роман «Аморт»; то и другое – в новой авторской редакции. Завершает книгу фрагмент романа «Адамов мост» – одна из его коллизий, продолжающая тему «Крымского ...
1350813
  Геллнер Э. Слова и вещи / Э. Геллнер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 344с.
1350814
  Фуко М. Слова и вещи / М. Фуко. – М, 1977. – 488с.
1350815
  Фуко М. Слова и вещи : Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – Санкт-Петербург : Academia, 1994. – 406с. – ISBN 5-85962-021-7
1350816
  Галкин Ю.Ф. Слова и годы / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1989. – 363,2с.
1350817
  Эйдеман Р.П. Слова и годы. / Р.П. Эйдеман. – Рига, 1959. – 676с.
1350818
  Барыков С. Слова и дела Николая II / Сергей Барыков ; под ред.: Е.К. Брешко-Брешковской, О.С. Минора, В.В. Руднева и С.Л. Маслова. – 2-е изд. – Москва : [б. и.], 1917. – 16 с. – (Партия социалистов-революционеров)
1350819
  Философов Д.В. Слова и Жизнь.Литературные споры новейшего времени (1901-1908 гг.). – Санкт-Петербург, 1909. – 324 с.
1350820
  Альфонсов В.Н. Слова и краски / В.Н. Альфонсов. – М-Л, 1966. – 243с.
1350821
  Кобяков Д.Ю. Слова и люди / Д.Ю. Кобяков. – Барнаул, 1977. – 112с.
1350822
  Флоринский Н.И. Слова и поучения на св. В. Четыредесятницу и Страстную седмицу / И. Н. Ф. [Флоринский Н.И.]. – Изд. 4-е. – Одесса : Е.И. Фесенко, 1886. – 256, [4] с. – Авт. установлен по интернету
1350823
  Георгий (Конисский Г.О.) Слова и речи / [Соч.] Георгия Конисского, архиеп. Могилевского. – Могилев на Днепре : Ред. Могил. епарх. вед., 1892. – 466, II, II с. – Библиогр.: с. 30-37


  Надпись 1924 г.
1350824
  Леванда И. Слова и речи Иоанна Леванды, протоирея Киево-Софийского собора. – Санктпетербрг (Санкт-Петербург) : В Типографии Императорских Театров
Ч. 3. – 1821. – [8], 216, XVI с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХ ст.- картон, шкіра
1350825
   Слова или беседы на все воскресные и праздничные дни в году Год 2, Т. 1. – СанктПетербург : В тип. Трусова
Год 2; Т. 1. – 1853. – V, 471 c.
1350826
  Авилова Н.С. Слова интернационального происхождения в русском литературном языке нового времени : (глаголы с заимств. основой) / Н.С. Авилова ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1967. – 327 с. – Библиогр.: с. 222-229
1350827
  Самійленко В.І. Слова і думки : поетичні твори, ст., автобіогр. нотатки та спогади / Володимир Самійленко ; упоряд., передм. та прим. Михайла Чорнопиского. – Київ : Веселка, 2014. – 333, [3] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – До 150-річчя від дня народж. Володимира Самійленка. – Бібліогр. в прим.: с. 279-329. – ISBN 978-966-01-0037-4
1350828
   Слова і речі, або Product placement у літературі // Дніпро : читацький літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 7. – С. 130-133. – ISSN 0130-321Х


  "Product placement" у перекладі з англійської означає "розміщення продукції". Це рекламний прийом, коли реквізит у фільмах, телепередачах, комп"ютерних іграх, музичних кліпах і книжках має реальний комерційний аналог. Тобто продакт плейсмент - це ...
1350829
  Климчук В. Слова і смисли. Виміри поетичного світу Тараса Шевченка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 24-42. – ISSN 0235-7941
1350830
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби : твори світового живопису на уроках зарубіжної літератури в 11 класі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 57-61
1350831
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби : твори світового живопису на уроках зарубіжної літератури в 11 класі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 12-16
1350832
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби (Твори світового живопису на уроках світової літератури) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 2 : Від слова та пензля до музики. – С. 2-6
1350833
  Рудометкина М.И. Слова категории времени (на матер. англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Рудометкина М.И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1972. – 24л.
1350834
  Вердиева Н.Ф. Слова категории состояния в современном русском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10660 / Вердиева Н.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 19л.
1350835
  Лисина Л.Л. Слова категории состояния и их валентность в современном английском языке / Л.Л. Лисина. – Л., 1970. – 29с.
1350836
  Маторина Н. Слова категории состояния как часть речи (лингвоисториографический аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 43-51. – ISSN 2411-6548
1350837
  Шабінський М.Є. Слова кельтського походження в етимології українських та французьких географічних назв // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 425-432. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1350838
   Слова любви : лирика поэтов Урала / [сост. и авт. предисл. Л. Давыдычев ; худож. С. Можаева]. – Пермь : Кн. изд-во, 1978. – 197, [9] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Содерж. : Баева, А. ; Богданов, В. ; Бояршинова, Э. ; Ваганова, Л. ; Година, Н. ; Гроссман, М. ; Денисов, Н. ; Дижур, Б. ; Домнин, А. ; Домовитов, Н.
1350839
  Толстой Л.Н. Слова любви и правды Божьей : избранные рассказы Л.Н. Толстого. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова, 1908. – 23 с. – Без тит. л. - Приложение к журналу "Мирок". 1908


  Содержание: Где любовь, там и бог; Как чертенок краюшку выкупал; Два брата и золото
1350840
  Литвин Б. Слова масні, та пироги пісні // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 10 (130), жовтень. – С. 91-105
1350841
  Паньоль М. Слова моего отца: Книга для чтения для студентов пед. ин-тов (на франц. яз) / М. Паньоль. – Ленинград, 1977. – 126с.
1350842
  Круглов В.В. Слова на віконному склі : Поезії / В.В. Круглов. – Харків : Крок, 2000. – 127с. – ISBN 966-7093-74-3
1350843
  Пітерс Дж.Д. Слова на вітрі = Speaking into the air : історія ідеї комунікації / Джон Дарем Пітерс ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : КМ Академія, 2004. – 305 с. – Паралел. титул. аркуш англ. мовою. – ISBN 966-518-250-1
1350844
   Слова Надії // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 1


  Надія Савченко написала відповідь студентам Інституту філології Університету на їх лист підтримки. З повним текстом листа легендарної льотчиці можна ознайомитися на сайті Університету.
1350845
  Абай Кунанбаев Слова назидания / Абай Кунанбаев; пер. с каз. С.Санбаева. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 128 с.
1350846
  Абай Ибрагим Кунанбаев Слова назидания / Абай Ибрагим Кунанбаев. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 160 с.
1350847
  Дубровин Б.С. Слова негромкие любви / Б.С. Дубровин. – М, 1965. – 176с.
1350848
  Барсов Е.В. Слова о полку Игореве, как художественный памятник Киевской дружинной Руси : [В связи с древнерусскою письменностью и живым народным песнотворчеством] / Исслед. Е.В. Барсова : [С новыми неизвестными прил.]. – Москва : В Университетской тип. (М. Катков)
Т. 1. – 1887. – XI, 462, 16 с.


  Содержание 1. Библиография "Слова". 2. Критический очерк литературы "Слова". 3. "Слово" как выражение школы Киевской дружинной Руси. 4. "Слово" как историческая повесть. 5. "Слово" как песнь, подобная Бояновой. 6. "Слово" в его отношении к ...
1350849
  Айхенвальд Ю. Слова о словах : критические статьи / Ю. Айхенвальд. – Петроград : Книгоиздательство бывш. М.В. Попова, ценз. ; [Тип. Е.М. Малаховского], 1916. – 156, [2] с.


  Отрицание театра. Письма Чехова. Салтыков-Щедрин. Аполлон Григорьев. Кн.В.Одоевский. Ю.Балтрушайтис. Из новейшей литературы (К.Тренев, Б.Садовский). Гюи-де-Мопассан. С.Лагарлеф. А.Стриндберг. Памяти французских критиков (Реми де-Гурмон, Эмиль Фаге). ...
1350850
  Майхровіч С.К. Слова об палку Угаравым. / С.К. Майхровіч. – Мінськ, 1968. – 204с.
1350851
  Шуман М. Слова переводимые и слова непереводимые // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 124-133
1350852
  Соболевский А.И. Слова Петра Черноризца / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1909. – [2], 8 с. – Часть текста на церк.-слав. яз. - Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук, 1908, т. 13, кн. 3, с.314-321
1350853
  Акутагава Р. Слова пигмея : Рассказы. Воспоминания. Эссе. Письма / Р. Акутагава; Р. Акугатава. – Москва : Прогресс, 1992. – 591 с. – (Зарубежная художествення публицистика и документальная проза)
1350854
  Вінклер Йозеф Слова повільної людини : Інтерв"ю / інтерв"ю взяв Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Австрійський письменник Йозеф Вінклер представив у Києві свою найбільш незвичну книжку "Вивезена. Нєточка Ілляшенко розповідає про своє українське дитинство".
1350855
  Яковенко І. Слова правди від Байдена // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 березня (№ 48/49). – С. 27


  Відповідаючи на запитання кореспондента ABC Джорджа Стефанопулоса: "Ви знаєте Володимира Путіна, як ви думаєте, він - убивця?", - президент США Байден відповів: "Так, я так думаю". На відміну від Трампа, який на аналогічне запитання почав вертітися ...
1350856
  Гальди Л. Слова романского происхождения в русском языке / Л. Гальди. – М, 1958. – 83с.
1350857
  Колесников Н.П. Слова с двойными согласными: Словарь-справочник / Н.П. Колесников. – М., 1990. – 409с.
1350858
  Супрун А. Слова с корнями числительных в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Супрун А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1955. – 16л.
1350859
  Драгичевич Р.М. Слова с положительной и отрицательной коннотацией в сербском языке с точки зрения национальной культуры // Відображення історії та культури народу в словотворенні : доп. XII Міжнар. наук. конф. Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнар. комітеті славістів (25–28 трав. 2010 р., Київ, Україна) / упоряд. та наук. ред. Н.Ф. Клименко і Є.А. Карпіловської ; НАН України [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 75-84. – ISBN 978-966-489-059-2
1350860
  Гординський Я. Слова св. Єфрема Сирина в перемиських пергамінових листках поч. XIVв.. – Львів : З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1918. – 41с. – Із "Записок Наукового Товариства ім. Шевченка". Т. 126-127


  В кн. також текст "Слова св. Єфpема Сиpина" (цеpковнослов.) та фотокоп. сторінок рукопису.
1350861
  Мгеладзе Д.С. Слова тепонимического происхождения / Д.С. Мгеладзе, Н.П. Колесников. – Тбилиси, 1965. – 128с.
1350862
  Кукушкина А.Т. Слова типа darauf -- worauf как одна из групп класса репрезентантов современного немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кукушкина А.Т.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1962. – 23л.
1350863
  Захиди А.И. Слова тюркского происхождения в современном арабском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Захиди А.И.; АН АзССР. Ин-т лит. и яз. им. Низами. – Баку, 1967. – 33л.
1350864
  Палій О. Слова у "війні світів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 вересня (№ 172). – С. 4


  Російсько-українсьі відносини. Із наближенням підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС плювання "слуг государевих" у бік України помалу досягає апогею.
1350865
  Голобородько В.І. Слова у вишиваних сорочках : вірші / Василь Голобородько. – Київ : Український письменник, 1999. – 109, [3] с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-049-8
1350866
  Дзаваттини Ч. Слова через край / Ч. Дзаваттини. – М., 1983. – 415с.
1350867
   Слова чоловіків (1790-1793) = Paroles d"hommes (1790-1793). – Київ : Альтерпрес, 2006. – 400 с. – (Сучасна гуманітара бібліотека). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-307-X
1350868
  Чарыев М. Слова, грамматически не связанные с членами предложения, в современном туркменском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чарыев М.; АН Туркм. ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1965. – 20л.
1350869
  Борген Юхан Слова, живущие во времени : статьи и эссе : пер. с норв. / Юхан Борген ; сост. Э. Панкратовой ; общ. ред. А. Чеканского. – Москва : Радуга, 1988. – 412 с. – (Век. Писатель и время)
1350870
  Кухно А.А. Слова, зовущие к добру...: Стихи, проза, письма. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1981. – 329с.
1350871
  Щетинин Л Слова, имена, вещи. / Л Щетинин. – Ростов н/Д, 1966. – 222с.
1350872
   Слова, написанные на небе. – М., 1975. – 310с.
1350873
  Бакмухамедова Х.А. Слова, общие для русского и казахского языков и методика работы над ними в I- V классах казахской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Бакмухамедова Х.А.; Казахский гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
1350874
  Инь Фу Слова, омытые кровью. / Инь Фу. – М., 1964. – 143с.
1350875
   Слова, пришедшие из боя. – М., 1985. – 240с.
1350876
   Слова, пришедшие из боя.. – М., 1980. – 284с.
1350877
  Чайковская Анна Слова, слова, слова... Люди и надписи / Чайковская Анна, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 90-99 : фото. – ISSN 1029-5828
1350878
  Фенчак Михайло Слова, що заблукали в струнах ліри : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
1350879
  Кавуненко О. Слова, що не вмирають // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 4 грудня (№ 24). – С. 16-17


  Народна епопея Олеся Волі "Безкровна війна".
1350880
  Кавуненко О. Слова, що не вмирають // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 19-25 листопада (№ 47). – С. 5


  Праця Олеся Волі "Безкровна війна" - про Голодомор 1932 - 1933 років.
1350881
  Кіс О. Слова, що світять і болять // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4)
1350882
  Филатов А.П. Слова. / А.П. Филатов. – Х., 1965. – 39с.
1350883
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 2 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 285, [5] с.
1350884
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 3 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1350885
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 4 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1350886
  Котик Ігор Словаззапитаннямийсловами : поезії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 138-143
1350887
  Корольов Д. Словаки - братерський народ // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 6-12 сентября (№ 36). – С. 15


  "Словацька громада в Україні зовсім невеличка: лише 6,4 тис. осіб згідно з даними останнього перепису 2001 р. Практично всі вони живуть у західних районах Закарпатської обл.; маленькі групи словаків також виявлені переписом у Києві, на Рівненщині й ...
1350888
  Кредатусова Я. Словаки і Словаччина з української точки зору (методика асоціативного експерименту) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 230-238. – ISSN 2522-493Х
1350889
  Мольнар М. Словаки і українці / М. Мольнар. – Братіслава, 1965. – 402с.
1350890
  Доманицький В.М. Словаки, пpо їх життя та національне відpодження : З малюнками / В. Доманицький. – У Київі (Київ) : [Друк. 1-ої Київської друкарської Спілки], 1909. – 53, [2] с. : мал. – (Видавництво "Укpаїнський Учитель" ; № 16)
1350891
  Осипов Георгий Словакия - дышим глубже, идем в гору / Осипов Георгий, Алушицова Любица // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 48-50 : фото
1350892
   Словакия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 40-47 : Іл.
1350893
   Словакия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 40-44 : Фото
1350894
   Словакия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 40-44 : Фото
1350895
   Словакия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 24-28 : Фото
1350896
  Даниш М. Словакия в венгерско-российских экономических отношениях в XVIII в. // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 36-43. – ISSN 1995-5634
1350897
  Марьина В.В. Словакия в войне против СССР. 1941-1945 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 4. – С. 35-53. – ISSN 0130-3864
1350898
   Словакия. Подготовка к Альпам // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 32-37 : фото
1350899
  Твердохлебов И.Т. Словакия. Экономико-географическая характеристика : Автореф... кандид. географич.наук: / Твердохлебов И.Т.; Институт географии Академии наук СССР. – Москва, 1952. – 20 с.
1350900
  Задорожний Олег Словакия: когда лыжи уже не едут : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 68-72 : Іл.
1350901
   Словакия: когда лыжи уже не едут // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 58-62 : фото
1350902
  Макарушка О. Словар українських виразів, перейнятих з мов тюркских // Професор др.Омелян Огоновський. Огляд його життя і наукової та літературної діяльності / І. Кокорудз. – 13 с.
1350903
  Косолапов В.И. Словари-минимумы в учебной лексикографии (обзор) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 325-335
1350904
  Сергеев В.Н. Словари - наши друзья и помощники : Книги для внекласс. чтения уч-ся 5-7-х кл. / В.Н. Сергеев. – Москва : Просвещение, 1984. – 143с.
1350905
  Вомперский Влентин Павлович Словари 18-го века : Аннот. указ. / Вомперский Влентин Павлович; Отв. ред.: Н.И. Толстой. – Москва : Наука, 1986. – 135с.
1350906
  Хавкина Л.Б. Словари библиотечно-библиографических терминов : англо-русский, немецко-русский, французско-русский : с прилож. списка лат. терминов / Всес. кн. палата ; сост. Л.Б. Хавкина. – Москва : Изд-во ВКП, 1952. – 234 с.
1350907
   Словари и лингвострановедение. – Москва, 1982. – 182с.
1350908
   Словари и словарное дело в России 18 в.. – Ленинград : Наука, 1980. – 169с.
1350909
  Алексеев М.П. Словари иностранных языков в русском азбуковнике ХУІІ / М.П. Алексеев. – Ленинград, 1968. – 156с.
1350910
  Хон Сонхо Словари как способ путешествия во времени // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 36-41. – ISSN 1738-8252
1350911
  Новодранова В.Ф. Словари профессиональной коммуникации: функции, структура, использование в учебном процессе // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 420-426. – ISBN 978-966-489-126-1
1350912
  Ступин Л.П. Словари современного английского языка. / Л.П. Ступин. – Л., 1973. – 67с.
1350913
  Косолапов В.И. Словари Хорнби (пути лексикографирования) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 276-284
1350914
  Дробышева Е.Э. Словари эпох: к вопросу о маркирующей роли языка в архитектонике культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 11-16. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена анализу аксиологического потенциала языка как механизма социокультурного структурирования, моделирующей роли языка в архитектонике культуры. Культура понимается как ценностно-смысловой континуум, пространство коммуникаций, а язык в ...
1350915
   Словари, изданные в СССР.. – М., 1966. – 232с.
1350916
  Доманицький В.М. Словарик : пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів / склав В. Доманіцький. – У Київі (Київ) : [Друк. С.А. Борисова], 1906. – 128 с.
1350917
  Ильин А.М. Словарик орфографический и справочный. / А.М. Ильин. – 364с.
1350918
  Абраменко Ф.Х. Словарик, заключающий около десяти тысяч затруднительных для правописания слов, правила правописания, правила переноса слов на другую строку и правила расстановки знаков препинания / сост. по Гроту и доп. по акад. слов. и др. ист. учитель Ф. Абраменко. – 8-е изд. – Киев : кн. маг. И.А. Розова, 1909. – 192 с. : 10x7 см. – Миниатюрное издание
1350919
  Бублеева Н.А. Словарная работа в V классе / Н.А. Бублеева. – М.-Л., 1953. – 76с.
1350920
  Колосов П.И. Словарная работа на уроках литературного чтения / П.И. Колосов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 331с.
1350921
  Мальцева К.В. Словарная работа на уроках литературного чтения в V-VII классах национальной школы. / К.В. Мальцева, А.М. Лебедева. – Москва, 1954. – 216 с.
1350922
  Мальцева К.В. Словарная работа на уроках литературного чтения в V-VII классах национальной школы. / К.В. Мальцева, А.М. Лебедева. – 2-е изд. – Москва, 1955. – 216 с.
1350923
  Скороход Л.К. Словарная работа на уроках русского языка / Л.К. Скороход. – М., 1990. – 223с.
1350924
  Черноусова Н.С. Словарная работа на уроках русского языка в 4-8 классах. / Н.С. Черноусова. – К, 1983. – 168с.
1350925
  Малафеева Е.М. Словарная работа на уроках русского языка в 5-6 классах туркменской школы при изучении имени существительного, имени прилагательного и глагола : Автореф... канд. пед.наук: / Малафеева Е.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 14л.
1350926
  Иванов П.П. Словарная работа на уроках русского языка в 5 классе / П.П. Иванов. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 272 с.
1350927
  Латушкина М.С. Словарная работа по английскому языку в 5-6 классах / М.С. Латушкина. – Одесса, 1962. – 52с.
1350928
  Грязнова Ольга Владимировна Словарная статья терминологического словаря как вид научного текста (на материале словарей английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Грязнова Ольга Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 24л.
1350929
  Миллер Ц.Г. Словарно-орфографические упражнения. / Ц.Г. Миллер. – М, 1976. – 144с.
1350930
  Семенюк А.А. Словарно-семантическая работа в вечерней школе. : Автореф... канд.пед.наук: 661 / Семенюк А.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 26л.
1350931
  Колосов П.И. Словарно-стилистические упражнения / П.И. Колосов. – М., 1964. – 220с.
1350932
  Саяхова Л.Г. Словарно-фразеологическая работа в национальной школе / Л.Г. Саяхова. – Ленинград, 1982. – 159 с.
1350933
  Кантор И.М. Словарно-энциклопедическая литература по педагогике : Автореф... канд. пед.наук: / Кантор И.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1966. – 22л.
1350934
  Маликова Л. Словарные дефиниции как один из источников формирования лексической базы неродного языка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядається словникові тлумачення як інформаційний блок різноманітних відомостей про слово. Описуються можливості використання потенціалу дефініцій словників у процесі формування лексичної бази нерідної мови.
1350935
  Волохов Юрий Кириллович Словарные заимствования, пополнившие английскую лексику в ХХ веке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волохов Юрий Кириллович; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1974. – 20л.
1350936
  Киршнер В.Т. Словарные заимстования из славянских языков в верхненемецком говоре Кокчетавской области Казахской ССР : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Киршнер В.Т.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1984. – 22л.
1350937
  Сенин П.И. Словарные и фразеологические неологизмы советской эпохи в произведениях К.А.Федина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сенин П.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
1350938
   Словарные категории. – М., 1988. – 222с.
1350939
  Тюленев-Лисовик Словарные множества. 2 / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2009. – 480 с. – ISBN 978-966-651-757-2
1350940
  Горелик П.А. Словарные элементы стиля публицистической прозы Гейне : Автореф... канд. филол.наук: / Горелик П. А.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. яз. – Ленинград, 1952. – 21 л.
1350941
  Морен М.К. Словарные элементы языка прозы В.Гюго раннего периода творчества. (По материалу романа "Собор Парижской богоматери") : Автореф... канд. филол.наук: / Морен М.К.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1955. – 17л.
1350942
  Луцюк Н. Словарный диктант / Н. Луцюк. – Киев : Колесо, 2007. – 150с. : илл. – ISBN 978-966-96704-4-1
1350943
   Словарный минимум по английскому языку для студентов І и ІІ курсов.. – Л., 1961. – 20с.
1350944
  Щербин В. Словарный мир О.Н. Трубачёва в зеркале библиометрии // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 117-125. – ISSN 0869-3595
1350945
  Ишмуратов А.Г. Словарный состав большевистской газеты "Урал". : Автореф... канд. филолог.наук: / Ишмуратов А.Г.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 14л.
1350946
  Глазырина Э.В. Словарный состав говора Полевского района Свердловской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Глазырина Э.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1350947
  Смирнов А.И. Словарный состав и его стилистическое использование в сборниках поэзий П.Г.Тычины "Партія веде" и "Чуття єдиної родини" : Автореф... канд.филол.наук: / Смирнов А.И.; КГУ. – Киев, 1952. – 12 с.
1350948
  Гантман-Кривошекова Словарный состав и словоизменение иньвенского диалекта коми-пермяцкого языка : Автореф... кандид. филологич.наук: / Гантман-Кривошекова А.С.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 18 с.
1350949
  Хамдамов Ж. Словарный состав сочинений поэта-демократа Мукими. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамдамов Ж.; Узбек.гос.ун-т. – Самарканд, 1955. – 20л.
1350950
  Пеэбо Яак Эльмарович Словарный состав эпоса "Калевипоэг" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Пеэбо Яак Эльмарович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 26л.
1350951
  Гусятинская В.С. Словарный состав языка Феокрита в области неживой природы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусятинская В.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 13 с.
1350952
  Мезьер А.В. Словарный указатель по книговедению / А.В. Мезьер. – Ленинград : Колос, 1924. – 926 с.
1350953
   Словарь - активатор творческого мышления юриста : [кн. о праве, правах и правоведах для тех, кто вникает] / подобрал, сост. и привел в систему Вячеслав Манукян. – Харьков : Право, 2015. – 686, [2] с. : ил. – Предисл., послесл. англ. - Указ. имен: с. 677-685. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-458-665-5


  У пр. № 1730933 напис: Самому веселому и грамотному Адвокату!!! Подпись. 11.10.16 На память дорогому Виталию Михайловичу. Спасибо Вам ща все! Ярослава. 11.10.2016. С наилучшими пожеланиями! Алексей 11.10.2016. Лучшему ...
1350954
  Кочанина В.Л. Словарь - минимум по английскому языку / В.Л. Кочанина, Р.Е. Стеринзат. – Москва, 1967. – 96с.
1350955
  Кочанина В.Л. Словарь - минимум по английскому языку / В.Л. Кочанина, Р.Е. Стеринзат. – 2-е изд. – М, 1969. – 96с.
1350956
  Готлиб К.Г. Словарь "ложных друзей переводчика" / К.Г. Готлиб. – Москва, 1985. – 159с.
1350957
   Словарь автобиографической трилогии М. Горького. – Л.
Вып. 1. – 1974. – 315с.
1350958
   Словарь автобиографической трилогии М. Горького. – Л.
Вып. 4. – 1984. – 310с.
1350959
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л., 1975. – 104с.
1350960
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
2. – 1977. – 299с.
1350961
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
3. – 1982. – 269с.
1350962
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
5. – 1986. – 348с.
1350963
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – 6 в. – Л.
1. – 1990. – 336с.
1350964
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
Вып. 6, т. 2. – 1990. – 344с.
1350965
   Словарь автобиографической трилогии М.ГОрького.. – Л.
Вып. 6, т. 1. – 1990. – 340с.
1350966
   Словарь административного права. – Москва : Правовая культура, 1999. – 320с. – ISBN 5-87759-033-2
1350967
   Словарь Академии Российской. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1789. – 48 с.
1350968
   Словарь Академии Российской. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 4 : От М. до Р. – 1793
1350969
   Словарь Академии Российской. – В Санкт-Петербурге : При Императорской АН
Ч. 4. – 1793. – 1331с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра
1350970
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 1 : А - Д. – 1806
1350971
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 1 : А - Д. – 1806. – [6], 1310 стлб.
1350972
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 2 : Д - К. – 1809. – [2], 1178 стлб.
1350973
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 2 : Д - К. – 1809


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1350974
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 3 : К - Н. – 1814. – [2], 1444 стлб.
1350975
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 5 : П - С. – 1822. – [2], 1442 стлб.
1350976
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова
Ч. 5 : П - С. – 1822. – [2], 1142 стлб.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1350977
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 6 : от С - до конца. – 1822. – [2], 1478 стлб.
1350978
   Словарь активного усвоения лексики английского языка. – Москва, 1988. – 710с.
1350979
  Горбачевский Н. Словарь актового языка Северо-Западного края и Царства Польского / Сост. архивариусом Центр. архива древ. актовых кн., губ.: Вилен., Гроднен., Мин. и Ковен., чл. Вилен. археогр. комис. Н. Горбачевским. – Вильна : Изд. иждивением Виленск. учеб. окр. ; В тип. А.И. Зака, 1874. – [2], XX, 399 с.
1350980
  Спиерс Р.А. Словарь американских идиом / Р.А. Спиерс. – М., 1991. – 463с.
1350981
   Словарь американских идиом : Более 8 000 слов и выражений. – Санкт- Петербург : Лань, 1997. – 464c. – ISBN 5-86617-015-9
1350982
  Спиерс Р.А. Словарь американского сленга : специальное издание / Р.А. Спиерс. – Москва : Русский язык, 1991. – 528с.
1350983
  Коллин П.Х. Словарь американского употребления английского языка (для начинающих) = Beginner"s dictionary of american english usage / П.Х. Коллин, М. Лоуи, К. Уэйланд. – Специальное издание. – Москва : Русский язык, 1991. – 280с. – ISBN 5-200-01497-2
1350984
   Словарь американской истории с колониальных времен до первой мировой войны = Dictionary of american history from colonial times to world war 1. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1997. – 733с. – ISBN 5-86007-076-4
1350985
  Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии / Эрик Хэмп ; пер. и доп. В.В. Иванова ; под ред. и с предисл. В.А. Звегинцева. – Москва : Прогресс, 1964. – 264 с.
1350986
  Алешин Е.В. Словарь английских и американских сокращений / Е.В. Алешин, В.О. Блувштейн, Ю.В. Семенов. – Москва : ГИС, 1953. – 534 с. – Библиогр.: с. 3
1350987
  Алешин Е.В. Словарь английских и американских сокращений / Е.В. Алешин, В.О. Блувштейн, Ю.В. Семенов. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : ГИС, 1954. – 533 с. – Библиогр.: с. 3
1350988
  Блувштейн В.О. Словарь английских и американских сокращений : 31 000 сокращений / В.О. Блувштейн, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов. – 3-е изд., перераб. – Москва : ГИС, 1957. – 767 с. – Библиогр.: с. 5
1350989
  Блувштейн В.О. Словарь английских и американских сокращений : 31 000 сокращений / сост.: В.О. Блувштейн, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов. – 4-е изд., стер. – Москва : ГИС, 1958. – 767 с. – Библиогр.: с. 4
1350990
  Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен / А.И. Рыбакин. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 408 с.
1350991
  Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен / А.И. Рыбакин. – М, 1989. – 221с.
1350992
  Смирнова Е.С. Словарь английских устойчивых сочетаний типа "глагол+существительное" / Е.С. Смирнова. – Москва, 1969. – 16с.
1350993
  Рыбакин А.И. Словарь английских фамилий / А.И. Рыбакин. – Москва, 1986. – 575 с.
1350994
   Словарь английского языка в картинках для детей / Ваттерс, , Гарнетт, , Куртис, , А. Стюарт. – Москва : Республика, 1992. – 382с. – ISBN 5-250-02055-0
1350995
  Мурашкевич А.М. Словарь англо-американских сокращений по авиационной и ракетно-космической технике / А.М. Мурашкевич. – М., 1969. – 439с.
1350996
   Словарь англо-русский, русско-английский : Пособие для общеобразовательных школ и высших учебных заведений. – Киев. Ирпень : Перун, 1996. – 496с. – ISBN 5-7707-9496-8
1350997
  Лосев А.Ф. Словарь античной философии / А.Ф. Лосев. – Москва : Мир идей ; Акрон, 1995. – 232 с. – ISBN 5-88884-001-7
1350998
   Словарь античности. – Москва : Прогресс, 1989. – 704с. – ISBN 5-01-001588-9
1350999
   Словарь античности.. – М., 1992. – 710с.
1351000
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка / Л.А. Введенская. – Ростов-на-Дону, 1982. – 176с.
<< На початок(–10)1351135213531354135513561357135813591360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,