Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1239001
  Кудріна О.Ю. Програми розвитку промисловості Луганської області у середньо- та довгостроковій перспективі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 31-40. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1239002
   Програми середніх загальноосвітніх шкіл робітничої і сільської молоді на 1960/61 навч. рік. – К, 1960. – 59с.
1239003
   Програми середньої загальноосвітної школи. – К, 1967. – 43с.
1239004
   Програми середньої загальноосвітньої школи. – К, 1967. – 32с.
1239005
   Програми середньої загальноосвітньої школи. – К., 1967. – 24 с.
1239006
   Програми середньої масової, вечірньої і заочної школи. – К, 1967. – 23с.
1239007
   Програми середньої школи. – К, 1940. – 20с.
1239008
   Програми середньої школи. – Київ, 1940. – 76 с.
1239009
   Програми середньої школи. – К, 1950. – 72с.
1239010
   Програми середньої школи. – К, 1953. – 24с.
1239011
   Програми середньої школи. – К, 1953. – 72с.
1239012
   Програми середньої школи. – Київ, 1957. – 20 с.
1239013
   Програми середньої школи. – Київ : Радянська школа, 1958. – 72с.
1239014
   Програми середньої школи. – Київ, 1958. – 20 с.
1239015
   Програми середньої школи. – К, 1958. – 16с.
1239016
   Програми середньої школи на 1956/57. – К, 1956. – 8с.
1239017
   Програми середньої школи на 1957/58. – К, 1957. – 71с.
1239018
   Програми середньої школи на 1958/59 навчальний рік. – К, 1958. – 19с.
1239019
   Програми середньої школи на 1958/59 навчальний рік. – Київ, 1958. – 52 с.
1239020
   Програми середньої школи на 1959/60 навчальний рік. – К, 1959. – 103с.
1239021
   Програми середньої школи на 1959/60 навчальний рік. – Київ, 1961. – 27 с.
1239022
   Програми середньої школи на 1961/62 навчальний рік. – Київ, 1961. – 23 с.
1239023
   Програми середньої школи на 5-10 класи. – Х, 1935. – 39с.
1239024
  Линник І.Е. Програми соціального забезпечення людей з обмеженими можливостями у світі / І.Е. Линник, О.В. Бочаров // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 248-253 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1239025
  Макарова О.В. Програми соціальної підтримки: оцінка результатів та шляхи удосконалення // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 47-56. – ISSN 2072-9480
1239026
   Програми спецкурсів : для студ. кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики зі спеціальностей "прикладна математика" та "соціальна інформатика". – Київ : Київський університет, 2001. – 52с.
1239027
   Програми спецкурсів : для студентів радіофізичного факультету (спеціалізація "Твердотільна електроніка"). – Київ : Київський університет, 2004. – 45с.
1239028
   Програми спецкурсів для студенстів філософського факультету зі спеціальності "Соціальна філософія". – К, 1997. – 44 с.
1239029
   Програми спецкурсів для студентів кафедри фізіології людини та тварин. – Київ : Київський університет, 1978. – 88с. – На обкладитнці рік видання 1980
1239030
   Програми спецкурсів для студентів радіофізичного факультету (спеціалізація "Автоматизація наукових досліджень"). – Київ : Київський університет, 2004. – 39с.
1239031
   Програми спецкурсів для студентів філософського факультету зі спеціалізації "Соціальна філософія ". – Київ : Київський університет, 1997. – 44с.
1239032
   Програми спецкурсів з "Релігієзнавства" : для студентів філос. факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 51с.
1239033
   Програми спецкурсів з біофізики. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1980. – 52с.
1239034
   Програми спецкурсів і наукових семінарів для студентів філолодгічного фаультету. – К, 1999. – 77с.
1239035
   Програми спецкурсів і спецсемінарів : Для студентів філологічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 36с.
1239036
   Програми спецкурсів кафедри загальної та молекулярної генетики : для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 48с.
1239037
   Програми спецкурсів кафедри напівпровідникової електроніки (спеціалізація "Твердотільна електроніка") : Для студ.радіофізич.фак. – Київ : Київський університет, 1997. – 60с.
1239038
   Програми спецкурсів кафедри неорганічної хімії для студентів хімічного факультету. – Київ, 1997. – 28с.
1239039
   Програми спецкурсів кафедри фізіології людини і тварин : Для студ.біол.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 39с.
1239040
   Програми спецкурсів по кафедрі клітинної біології та генетичної інженерії : для студентів біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 44 с.
1239041
   Програми спецкурсів по кафедрі цитології, гістології та розвитку тварин для студентів біологічного факультету. – Київ, 1982. – 43с.
1239042
   Програми спецкурсів спеціалізації "Напівпровідникова електроніка " : спеціальність 0704. – Київ : Київський університет, 1982. – 40 с.
1239043
   Програми спецкурсів та спецсемінарів : для студентів філол. фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 75с.
1239044
   Програми спецкурсів та спецсемінарів зі спеціалізації "Українська мова як іноземна" : для студ. 3-5 курсів спеціальності " Українська мова та література". – Київ : Київський університет, 2002. – 31с.
1239045
   Програми спецкурсів факультету журналістики. – Київ, 1969. – 108 с.
1239046
   Програми спецкурсу "В.І. Ленін та інтернаціональна єдність українських і російських трудящих у революційному русі. – К, 1982. – 12с.
1239047
   Програми спостережень на МАК у 2001-2015 рр. та їх результати / В. Карбовський, П. Лазоренко, Л. Свачій, М. Буромський, С. Кас"ян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати виконаних програм, проведених з 2001 по 2015 р. на комплексі МАК: спостереження зірок у ділянках з радіоджерелами - об"єктами ICRF та екаторіальний астрометричний огляд неба. Програми виконувалися спільно Головною астрономічною ...
1239048
   Програми та методичні вказівки слухачам заочних курсів підвищення кваліфікації суддів та нотаріусів Української РСР. – Київ, 1970. – 144с.
1239049
   Програми та навчальний план спеціальності "Прикладна лінгвістика". – Одеса : Астропринт
Вип. 1. – 2002. – 192 с.


  Викладено основи електромагнітної та квантової теорії світла. Поряд з класичним и питаннямии оптики роз-глянуто її сучасні напрями: оптичні квантові генератори та підсилювачі світла, фізичні основи голографії, не-ленійна оптика .
1239050
   Програми тестів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Затверджено всі програми, за якими укладатимуть тести для вступників до магістратури з "Права" та "Міжнародного права".
1239051
  Шереметьєва Л. Програми технічної допомоги як шлях запровадження управлінських стандартів Європейського Союзу в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 112-119
1239052
   Програми у Канаді // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 9 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щодо науково-дослідницької програми стажувань у Канаді Mitacs Globalink Research Internship.
1239053
  Головко Л. Програми у сфері водної політики та водного господарства у США: досвід для України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 95-99. – ISSN 2220-1394
1239054
  Колесник В. Програми українських ліберально-демократичних партій у Росії початку ХХ ст. / В. Колесник, Л. Могильний // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-78.
1239055
  Ковтонюк О.В. Програми фінансування зовнішньої торгівлі ЄБРР // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 186-190


  У статті аналізуються програми фінансування зовнішньої торгівлі Європейським банком реконструкції та розвитку.
1239056
  Гладышев Владимир Программа - плод труда специалистов или "апчественности"? : К. Федоров "Общественный мониторинг. Литературный канон и школьная программа" ("Всесвітня література". - 2007. - № 11-12). // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 21-22
1239057
   Программа. – М, 1970. – 57с.
1239058
   Программа. – София, 1971. – 104с.
1239059
   Программа / "Ломоносов-2001".Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам; Евразийская студенческая ассоциация; Российский Союз студентов; Центр студентов МГУ. – Москва : Московский университет, 2001. – 28с. – ISBN 5-9217-0011-8
1239060
  Хагерлид Ян Программа "Open Access.se" - шведский опыт координации поддержки программ Открытого доступа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 24 - 32. – ISSN 0130-9765
1239061
  Лищинская О.С. Программа "Десятилетие женщины ООН" в странах Ближнего Востока и Магриба (1975 - 1985 гг.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 35-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье рассматривается проблема тендерного равенства в арабских странах Северной Африки и Ближнего Востока, а также анализ мероприятий, направленных на ее решение со стороны ООН, Необходимо учитывать приверженность данных государств религиозным ...
1239062
  Фуркало В.В. Программа "звездные войны" - угроза миру / В.В. Фуркало. – Киев : Наукова думка, 1988. – 152с. – Библиогр.
1239063
  Камкин А.В. Программа "Истоки": опыт и перспективы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 93-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1239064
   Программа "Методика полевых геоморфологических исследований". – М., 1949. – 1с.
1239065
   Программа "Неорганический синтез". – Москва, 1951. – 7 с.
1239066
  Марков П.И. Программа "Продовольствие ради мира" -- орудие внешнеэкономической экспанси американского империализма : Автореф... канд. экон.наук: / Марков П.И.; Моск. экон-стат. ин-т. Каф. полит. экономии. – М., 1966. – 16л.
1239067
   Программа "Родопсин". – Москва, 1982. – 64с.
1239068
  Деркач М.А. Программа "северное измерение" и интересы России // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.170-175. – ISSN 0321-2017
1239069
   Программа "Тайный гость" : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 26-27 : фото
1239070
  Пестрецова Л.А. Программа "Украинская книга. 2016" как информационный ресурс для читателей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского / Л.А. Пестрецова, И.А. Шульга // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 188-190. – ISBN 978-985-7125-33-3
1239071
   Программа "Фауна". – Київ : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 48с.
1239072
  Глазунова Е.Н. Программа "четвертого пункта Г. Трумэна и начало ""холодной войны" на периферии биполярной системы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 39-55. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1239073
  Петренко Т.В. Программа "чистого искусства" в истории русской литературной критики 40-х годов ХІХ ст. - рубежа ХІХ-ХХ ст. в интерпретациях и оценках // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 121-138. – (Літературознавство ; вип. 1 (87)). – ISSN 2312-1068
1239074
   Программа 10-й научной студенческой конференции Среднеазиатского государственного университета. – Ташкент, 1952. – 42с.
1239075
   Программа 11-й научной студенческой конференции Среднеазиатского государственного университета. – Ташкент, 1953. – 51с.
1239076
   Программа 12 студенческой научной конференции , 8-11 апреля 1958 г.. – Киев, 1958. – 8с.
1239077
   Программа 13 Всесоюзной конференции по физиологии пищеварения и всасывания "Фундаментальные прблемы гастроэнтерологии" : 23-25 сентября 1981 . – Киев, 1981. – 24с.
1239078
   Программа 15 конференции по изучению внутренних водоемов Прибалтики. – Минск, 1969. – 16с.
1239079
   Программа 17 студенческой научно-исследовательской конференции. – Иркутск, 1957. – 36с.
1239080
   Программа 18-й годичной научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1963. – 20с.
1239081
   Программа 19-й Научной студенческой конференции. – Воронеж, 1970. – 95с.
1239082
   Программа 19-й научной студенческой сессии. – Кишинев, 1966. – 46с.
1239083
   Программа 2-го делегатского съезда почвоведов СССР. – Х, 1962. – 42с.
1239084
   Программа 2 Всесоюзного совещения по геотермобарометрии 20-25 сентября 1965 г.. – Новосибирск, 1965. – 16с.
1239085
   Программа 22 научно-технической конференции 25-30 октября 1965 г.. – Львов, 1965. – 39с.
1239086
   Программа 22 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра : Киев, 25 января-28 января 1972 г. – Киев : Киевский университет
Ч. 2. – 1972. – 27с.
1239087
   Программа 23-й научной студенческой конференции. – Омск, 1969. – 50с.
1239088
   Программа 23 студенческой научной конференции. – Воронеж, 1969. – 57с.
1239089
   Программа 7-й научной сессии профессорско-преподавательского состава Ужгородского государственного университета 6-11 апреля 1953 г.. – Ужгород, 1953. – 18с.
1239090
   Программа 7-й студенческой научно-технической конференции, 24-28 февраля 1970 г. : Посвящ. 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ивано-Франковск, 1970. – 36с.
1239091
   Программа 7 Всесоюзной конференции по электронике. – Черновцы, 1988. – 92с.
1239092
   Программа 9-й научной чтуденческой конференции Среднеазиатского гос. университета. – Ташкент, 1951. – 48с.
1239093
  Багриновский К.А. Программа анализа сетевых графиков на ЭВМ : М-20 / H-I/ / ред. К.А. Багриновский. – Новосибирск : [Б. и.], 1966. – 200 с.
1239094
  Лейкина Б.М. Программа анализа фразеологических комплексов / Б.М. Лейкина. – М., 1961. – 12с.
1239095
  Кузин Г.В. Программа большевистской партии по национальному вопросу и борьба за ее выполнение : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузин Г.В. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 20 с.
1239096
  Айнберг В.Д. Программа ввода, вывода и обмена для "Урала-3" и "Урала-4" / В.Д. Айнберг. – Москва
1. – 1965. – 84 с.
1239097
   Программа военной подготовки студентов высших гражданских учебных заведений На весенний семестр 1943/44 учебного года. – М, 1944. – 38с.
1239098
   Программа вопросов, предложенных на рассмотрение второго Метеорологического съезда. – С-Пб, 1909. – 8с.
1239099
   Программа вопросов, предполагаемых к обсуждению на первом Всероссийском съезде деятелей по прикладной энтомологии в г. Киеве в 1913 году // Положение о первом Всероссийском съезде деятелей по прикладной энтомологии в г. Киеве в 1913 году. – Киев : Тип. Р.К.Лубковского, 1913. – [2] с.
1239100
   Программа Всесоюзного совещания по разработке терминологии в литературных языках народов СССР 25-30 мая 1959 г.. – М, 1959. – 8с.
1239101
   Программа Всесоюзного совещения по физике полу проводников в сильных электрических и магнитных полях. – Черновцы, 1970. – 7с.
1239102
   Программа Всесоюзной научно-методической конференции преподавателей иностранных языков неязыковых фак-тов ун-тов. – М, 1970. – 14с.
1239103
   Программа всесоюзных педагогических чтений. – М, 1970. – 40с.
1239104
   Программа всесоюзных педагогических чтений, посвященных 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – М, 1970. – 120с.
1239105
   Программа второго международного конгресса почвоведов = Парал. назва на англ.,німецьк.,іспанськ. мовах. – Москва : Интернациональная, 1930. – 130 с.
1239106
  Фурман Г.А. Программа вычисления всех корней многочлена для ИМ-4. / Г.А. Фурман. – М., 1965. – 30с.
1239107
   Программа гастрольных спектаклей Государственного орена Трудового Знамени первой степени польскоо театра. – М.-К, 1954. – 56с.
1239108
   Программа Геодезиидля экзамена на техника путей сообщения. – Б. м. : [Тип. Ю.Н. Эрлих], 1903. – 11 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск
1239109
  Дерстайн Программа действий при высоком уровне холестерина = Action plan for high cholesterol / Дж. Ларри Дерстайн, д-р философии ; [пер. с англ.: А. Мирошникова]. – Киев : Олимпийская литература, 2010. – 179, [2] с., включ. обл. : ил., табл. – Название обл.: Программа действий при высокой концентрации холестерина. - Слов. терминов: с. 168-177. – Библиогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-8708-26-8
1239110
  Уинтерс-Стоун Программа действий при остеопорозе = Action plan for osteoporosis : [рекомендации по укреплению и оздоровлению костной системы] / Керри Уинтерс-Стоун, д-р философии ; [пер. с англ. И. Андреев]. – Киев : Олимпийская литература, 2009. – 206, [2] с. : ил., табл. – Название обл.: Программа действий при остеопорозе: рекомендации по укреплению и оздоровлению костной системы. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 203-206. – ISBN 978-966-8708-20-6
1239111
  Шевченко И.И. Программа действий, программа свершений / И.И. Шевченко, Н.А. Лысенко, М.И. Тепер. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 143 с.
1239112
   Программа демократического движения Советского Союза. – Амстердам : Фонд им. Герцена, 1970. – [3], 76 с.
1239113
  Мамонтов И.Н. Программа деятельности Московского городского общественного управления ы 1885-88 гг.. – Москва : Тип. В.В.Чичерина, 1885. – 42 с.
1239114
  Франкфурт С.Л., Нестеров А.Ф., Тулайков С.М., Филипповский А.К. Программа деятельности Центральной опытной станции по культуре сахарной свеклы / С.Л. Франкфурт и [др.]. – 3-е изд. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1914. – 20 с. – (Труды Сети опытных станций Всероссийского общества сахарозаводчиков ; Сообщение № 17)


  Авт.: Франкфурт, Соломон Львович Нестеров, Александр Федорович Тулайков, Сергей Максимович (1875-) Филипповский, Александр Константинович
1239115
   Программа дисциплины "История зарубежной литературы". – М, 1989. – 154с.
1239116
   Программа дисциплины "История русской литературы". Программы курсов: "Текстология русской литературы". "Русская классика в контексте мировой литературы" : Для студ. филолог. факультетов гос. ун-тов. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 104с.
1239117
   Программа дисциплины "Химическая технология и моделирование технологических процессов". – М, 1991. – 20с.
1239118
   Программа для 3,4, 5 курсов вузов по теме "Великая Отечественная война Советского Союза". – М, 1943. – 16с.
1239119
   Программа для ботанико-географических исследований в Сибири / сост. С. Коржинский, проф. – Иркутск : Тип. К.И. Витковской, 1891. – 12 с. – Без тит. л.
1239120
   Программа для ботанико-географических исследований в Сибири. – Иркутск, 1891. – 12с.
1239121
  Маторин Н. Программа для изучения бытового православия / Н. Маторин, А. Невский. – Л., 1930. – 20с.
1239122
  Московское Археологическое общество Программа для исследования древностей Кавказа, составленная Императорским Археологическим обществом. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1889. – 20 с. : ил. – Отд. оттиск: Труды Московского Археологического общества. 1889, т. 13, вып. 1, с. 1–20
1239123
   Программа для исследования почв в поле (собирание почвенных оразцов) / Ростово-Нахичеванская н-Д Станция Испытаний Земледельческих машин и орудия при Имп. Доно-Кубано-Терском О-ве Сельского хоз. близь города Ростова на Дону. – Ростов-на-Дону : Электро-печатня А.И. Тер-Абрамиан, 1910. – 12 с. – Без тит. л.


  На обл. подпись: Городецкий Владимир
1239124
   Программа для педагогических и учительских институтов. – М, 1953. – 24с.
1239125
  Кистяковский Б.А. Программа для самообразования : наука о государстве. – [Б. м.] : [Б. и.]
Ч. 1 : Общая теория государства / составл. Б.А. Кистяковским. – 1912. – 45 с. – Экз. № 118444 дефектный, без обдожки и тит.стр.
1239126
  Кистяковский А.Ф. Программа для собирания и изучения юридических обычаев и народных воззрений по уголовному праву : с предисловием л методе собирания материалов по обычному праву / сост. А.Ф. Кистяковским. – Киев : В университетской тип., 1878. – 51 с. – Отд. оттиск: Ук=ниверситетские известияИзвестия. Неофициальная часть. 1878, февраль, с. 1-51
1239127
   Программа для собирания народных юридических обычаев. – С.-Петербург : Типография В.С. Балашева, 1889. – IX, 85 с.
1239128
  Михальчук К.П., Крымский А.Е. Программа для собирания особенностей малорусских говоров : (К истории отношений к Украинству представителей прогрессивной части русского образованного общества) / К.П. Михальчук. – С.-Петербург : Тип. Императ. Аеад. наук, 1910. – III, 163 с. – Отд. оттиск из: Сборник отд. рус. яз. и словесности Имерат. Акад наук. Т. 87, № 4


  Издание анализирует отличительные особенности говоров Южной России и восточной части Австро-Венгрии (территория современной Украины) по следующим аспектам: произношение гласных и согласных звуков; варианты чередования, замены, отбрасывания и вставок ...
1239129
   Программа для собирания предметов и сведений этнографических по Черниговской губ. // Местные музеи и как их устраивать / Н.И. Романов. – Москва, 1919. – С. 27-30
1239130
   Программа для собирания сведений археологических, исторических и этнографических по Черниговской губернии // Местные музеи и как их устраивать / Н.И. Романов. – Москва, 1919. – 35 с.
1239131
   Программа для собирания сведений археологических, исторических и этнографических по Черниговской губернии. – Чернигов : Типография Губернского Правления, 1903. – 35 с.
1239132
  Археологический съезд. Предварительный комитет (11 ; 1897 ; Киев) Программа для собирания сведений о древностях / составлена и издана Киевским отделением Предварительного Комитета по устройству 11 Археологического съезда в Киеве. – Киев : Тип. Университета, 1897. – 10 с.
1239133
   Программа для собирания сведений о народном кукольном театра, 1897. – 3 с. – Отд.отт. из : Циркуляр по управлению Кавказским Учебным Округом. №11, 1897
1239134
  Волков Ф. Программа для собирания сведений о свадебных обрядах у великоруссов и инородцев Восточной России / Ф. Волков. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1911. – С. 27-30. – Оттиск: Живая Старина. XX. 1911г.
1239135
  Дурново Н.Н. Программа для собирания сведений, необходимых для составления диалектологической карты русского языка / Н.Н. Дурново. – изд.2-е. – Б.М.И
Ч.2 : Северновеликорусские и средневеликорусские говоры. – 22 с.
1239136
   Программа для собирания этнографических материалов к выставке на предстоящем в 1902 г. в г. Харькове XII археологическом съезде / Н. Сумцов. – Харьков : Типо-Литография Печатное Дело, кн. К.Н. Гагарина, 1900. – 4 с.
1239137
   Программа для собирания этнографических предметов. – Изд. 3-е. – С.-Петербург : Типография Т-ва Народная Польза, 1904. – 51 с.
1239138
  Гиверц П.В. Программа для фотодокументирования в судебной баллистической экспертизе // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 238-240
1239139
   Программа з анатомії людини. – К, 1970. – 14с.
1239140
   Программа законов в гимназиях (1849 г.) // План устройства преподавания законов в гимназиях. – Б. м. : б. и., 1849. – 30 с.
1239141
   Программа занятий в самодеятельной изостудии. – М, 1960. – 48с.
1239142
   Программа занятий по вопросам правового воспитания молодежи. – М, 1972. – 42с.
1239143
   Программа занятий по химии с задачами и вариантами контрольных работ для подготовитеьлных курсов МАТИ. – Москва, 1967. – 82с.
1239144
   Программа занятий съезда. – Ленинград : Изд-е оргнизационного бюро, 1929. – 27 с.
1239145
   Программа заседаний секций. – Будапешт, 1966. – 31с.
1239146
   Программа зачетных испытаний по полицейскому праву на юридическом факультете Университета Св. Владимира // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 403-410. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
1239147
   Программа и бюджет на 1961-1962 годы. – Юнеско, 1961. – 533с.
1239148
  Шнитников В.Н. Программа и инструкция для собирания насекомых / В.Н. Шнитников, 1927. – 95-110с.
1239149
   Программа и комментарии к спеэкурсу "Однородные челны предложения". – Черновцы, 1965. – 47с.
1239150
   Программа и конспект курса с методическими указаниями для заочников университетов и пед. ин-тов. – М, 1943. – 64с.
1239151
   Программа и контрольные вопросы по русскому языку и литературе для проведения собеседований на подготовительном отделении. – К, 1985. – 28с.
1239152
  Дыко Л.П. Программа и контрольные задания по курсу "Композиция в фотографии" / Л.П. Дыко. – М, 1960. – 12с.
1239153
   Программа и курсовое задание по курсу Статистика. – Х, 1961. – 19с.
1239154
   Программа и материалы 13 научно-практической конференции учителей: Приоритетные направления развития современного образования / Приоритетные направления развития современного образования; МОНУ; Харьк. обласная госуд. администрация; Редкол.: В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев, Л.Н. Герасина и др. – Харьков : НУА, 2006. – 134с. – (День науки в НУА). – ISBN 966-8558-57-Х
1239155
  Бабкин В.Д. и др Программа и материалы к изучению курса "Политология" в высшей школе / Сост.: В.Д. Бабкин и др.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Упр. преподавания обществ. наук, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, ИПК при Киев. ун-те. – Киев : [Б. и.], 1990. – 172, [2] с. – Библиогр. в конце тем и подстроч. примеч.
1239156
   Программа и методика биогеоценологических исследований. – Москва : Наука, 1966. – 335с.
1239157
   Программа и методика биогеоценологических исследований. – Москва : Наука, 1974. – 403с.
1239158
  Новиков Г.А. Программа и методика изучения курса экологии животных / Г.А. Новиков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1957. – 36с.
1239159
   Программа и методические рекомендации к спецсеминару "Методика применения технических средств и наглядных пособий в учебном процессе по общественным наукам. – Киев : КГУ, 1983. – 18с.
1239160
   Программа и методические рекомендации по профессионально-прикладной физической подготовке студентов юрид. ф-та. – Киев : КГУ, 1988. – 16 с.
1239161
   Программа и методические указания для заочников педагогических институтов. – М, 1943. – 48с.
1239162
   Программа и методические указания к выполнению лабораторно-практических занятий по курсу: "Физика с основами биофизики" : для студентов ветеринар. ф-тов. – Одесса : ОСИ, 1976. – 164с.
1239163
   Программа и методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Технические средства обучения". – Киев : КГУ, 1986. – 15 с.
1239164
   Программа и методические указания к спецкурсу "Административная ответственность". – К, 1983. – 28с.
1239165
   Программа и методические указания к спецкурсу "Метрическая теория поверхностей в Е(3) в целом". – К, 1982. – 64с.
1239166
   Программа и методические указания к спецкурсу "Основы научной организации самостоятельного учебного труда студента". – Киев, 1981. – 28с.
1239167
   Программа и методические указания к спецкурсу "Составление процессуальных документов по уголовным делам". – К, 1982. – 24с.
1239168
   Программа и методические указания к спецкурсу "Теория Галуа". – К, 1985. – 28с.
1239169
   Программа и методические указания по курсу "История экономических учений". – М, 1960. – 42с.
1239170
  Навруз-Зода Программа и методические указания по курсу "Маркетинг". / Навруз-Зода. – Душанбе, 1991. – 48с.
1239171
   Программа и методические указания по курсу "Научные основы управления производством". – М, 1966. – 47с.
1239172
   Программа и методические указания по курсу "Основы статистики и статистические методы в управлении производством". – М, 1966. – 22с.
1239173
   Программа и методические указания по курсу "Финансы и кредиты СССР". – М, 1965. – 48с.
1239174
  Якута К.И. Программа и методические указания по курсу "Экономика, организация и планирование производства". / К.И. Якута. – Л., 1960. – 116с.
1239175
   Программа и методические указания по курсу "Электрические микромашины и трансформаторы". – Ленинград, 1974. – 30 с.
1239176
   Программа и методические указания по общей химии для студентов нехимических специальностей заочных высш. учебн. заведений. – М, 1951. – 80 с.
1239177
  Глинка Н.Л. Программа и методические указания по общей химии для студентов нехимических специальностей заочных высших учебных заведений / Н.Л. Глинка, М.К. Стругацкий. – М, 1949. – 76с.
1239178
   Программа и методические указания по прохождению производственной экономической практики на промышленных предприятиях для студентов экономического факультета и факультета кибернетики. – Киев : КГУ, 1972. – 22 с.
1239179
   Программа и методические указания по прохождению производственной экономической практики на промышленных предприятиях для студентов экономического факультета и факультета кибернетики. – К, 1973. – 27с.
1239180
   Программа и методические указания по спецкурсу "Организаци и методы управления социалистическим производством". – Киев : КГУ, 1985. – 20с.
1239181
   Программа и методические указания по спецкурсу "Организация и методы управления социалистическим производством". – Киев : КГУ, 1985. – 20 с.
1239182
   Программа и методические указания по спецкурсу "Организация и методы управления социалистическим производством". – Киев : КГУ, 1986. – 16 с.
1239183
   Программа и методические указания по учебной полевой практике по геологическому картированию для студентов 2 курса геологического отделения геолого-географического факультета. – Харьков, 1974. – 66 с.
1239184
   Программа и методические указания по учебной полевой практике по общей геологии для студентов 1 кура геологического отделения геолого-географического факультета (спец.0101, 0107). – Харьков, 1977. – 100 с.
1239185
   Программа и методологические рекомендации к спецкурсу "Политико-экономические проблемы развития социалистической системы мирового хозяйства". – К, 1984. – 24с.
1239186
   Программа и планы практических занятий по курсу "Общая теория статистики". – Киев : КГУ, 1983. – 24 с.
1239187
   Программа и планы практических занятий по спецкурсу "Методика чтения лекции". – К, 1985. – 11с.
1239188
   Программа и планы практических и семинарских занятий по спецкурсу "Проблемы совершенствования компетенции местных Советов народных депутатов". – К, 1988. – 18с.
1239189
   Программа и планы семинарских занятий курса "Арбитраж в СССР". – К, 1986. – 8с.
1239190
   Программа и планы семинарских занятий по курсу "История зарубежной философии". – К, 1985. – 24с.
1239191
   Программа и планы семинарских занятий по курсу "Неклассическая логика". – К, 1987. – 20с.
1239192
   Программа и планы семинарских занятий по курсу "Политические системы стран социалистического содружества". – К, 1988. – 16с.
1239193
   Программа и примерный список литературы к кандидатскому экзамену по диалектическому и историческому материализму : для аспирантов и соискателей нефилософских специальностей. – Москва : Высшая школа, 1980. – 30 с.
1239194
  Псарев Г.Ю. Программа и результаты апробации корпоративного семинара-тренинга на тему " видение будущего города магистрами и аспирантами " : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 101-103. – Бібліогр.: 4 назви
1239195
  Кириллов Н.В. Программа и тактика Коммунистической партии по национальному вопросу в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 г -- январь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кириллов Н.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра истории КПСС. – М., 1955. – 18л.
1239196
  Научно-практическая Программа и тезисы докладов / Научно-практическая, по программированному обучению (2 ; 1971 ; Ленинград) конференция; Ленингр. обл. отд-ние Пед. о-ва РСФСР. – Ленинград : [Б. и.]
Ч. 1 : II науч. прак. конференция по программир. обучению в школе. 4-5 янв. 1971 г. – 1971. – 96 с.
1239197
   Программа и тезисы докладов на 5 Всеукраинском совещании геофизиков и астрономов 5-9 апреля 1962 г.. – К, 1963. – 132с.
1239198
   Программа и тезисы семинара по курсу "Общее языкознание" : для преподавателей педагогических институтов. – Ленинград, 1965. – 49 с.
1239199
   Программа и тематика практических занятий по курсу "Анализ хозяйственной дятельности". – Киев : КГУ, 1978. – 23 с.
1239200
   Программа и Устав (новый) Всесоюзной коммунистической партии (б) : Секция Коммунистического интернационала : С резолюциями партсъездов и конференций по организационным вопросам по XV партсъезд включительно. – Москва ; Ленинград : Московский рабочий, 1928. – 410 с.
1239201
   Программа и устав ВКП(б). – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 61, [2] с.
1239202
   Программа и устав ВКП(б). – [Москва] : Партиздат, 1936. – 125 с.
1239203
   Программа и устав Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. – [Москва] : Молодая гвардия, 1938. – 62 с.
1239204
   Программа и устав Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). – Москва : Партийное издательство, 1933. – 52, [4] с.
1239205
   Программа и Устав демократической партии Иранского Курдистана // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1983. – № 5 (227). – С. 187-207
1239206
   Программа и устав Коммунистического Интернационала. – Москва : Партиздат, 1937. – 80 с.
1239207
   Программа и Устав КПСС - основа жизненной позиции коммуниста. – Москва, 1989. – 318с.
1239208
  РКСМ Программа и Устав Российского Коммунистического Союза Молодежи : принятые 5-м Всероссийским съездом РКСМ. – [Иваново-Вознесенск : Изд. Ив.-Вознесенского горрайкома РКСМ, 1924. – 48 с. – Миниатюрное издание
1239209
  Рыбальский О.В. Программа идентификации цифровой фото- и видеоаппаратуры и проверки оригинальности цифровых изображений / О.В. Рыбальский, В.И. Соловье, Е.В. Белозеров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 77-80


  В статье рассмотрены особенности метологии, использованной при создании методики, метода и средства идентификационных исследований цифровой аппаратуры фото и видеозаписей изображений. Показано, что созданные средства обеспечивают надежность проведения ...
1239210
  Винер В. Программа изучения селскохозяйственного района, осуществляемой на Шатиловской Сельско-хозяйственной опытной станции // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 97-118
1239211
  Валиуллина С.А. Программа интегрированного курса "География глазами физиков и лириков, или физические явления в природе и их отражение в литературе и искусстве" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 45-47. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
1239212
  Финаров Д.П. Программа интегрированного курса "Краеведение" для учащихся средней школы (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области) : туризм и краеведение // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 54-57 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1239213
  Ледник И. Программа информационной связаности ЕС и мир в Украине // Будапештский меморандум: гарантии и возможности для Украины : сб. науч.-практ. работ / Ю. Шулипа, И. Ледник, И. Белецкий, М. Багрова. – Киев : Информационное издание "Национальной политики", 2019. – С. 69-75. – ISBN 978-1-6921-2551-6
1239214
   Программа испытаний линий сахарной свеклы. – Харьков : отд. селекции, 1927. – 9 с.
1239215
   Программа испытания по предмету: физиология животных. – Киев. – 5с.
1239216
  Владимирский-Буданов М.Ф. Программа истории русского права / М.Ф. Владимирский-Буданов. – [Киев] : [Тип. Высоч. утвержд. Т-ва Кушнерев и К*]. – 12 с. – Авт. указан в конце текста
1239217
   Программа Коммунистический партии Советского Союза : Новая ред. : Принята XXVII съездом КПСС ; Устав Коммунистической партии Советского Союза : Утв. XXVII съездом КПСС. – Москва : Политиздат, 1989. – 173, [1] с.
1239218
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза / КПСС. – Москва : Политиздат, 1974. – 144 с.
1239219
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза : Принята XXII съездом КПСС / КПСС. – Москва : Политиздат, 1976. – 144 с.
1239220
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза : (Новая ред.) : Проект / КПСС. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 87 с.
1239221
  КПСС. Программа Программа Коммунистической партии Советского Союза : новая редакция : принята XXVII съездом КПСС. – Москва : Политиздат, 1986. – 190 с. – Миниатюрное издание
1239222
  КПСС. Прграмма Программа Коммунистической партии Советского Союза : новая редакция : принята XXVII съездом КПСС. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 1986. – 242 с. : ил. – Миниатюрное издание
1239223
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза : новая редакция : принята XXVII съездом КПСС / КПСС. – Минск : Беларусь, 1986. – 79 с.
1239224
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза : новая редакция : принята XXVII съездом КПСС / КПСС. – Москва : Политиздат, 1987. – 80 с.
1239225
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза / КПСС. – М, 1988. – 80с.
1239226
   Программа Коммунистической партии Советского Союза. – М, 1989. – 80с.
1239227
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза : Новая ред. : Принята XXVII съездом КПСС / КПСС. – Москва : Политиздат, 1989. – 173, [1] с.
1239228
  Чануквадзе В.Н. Программа Коммунистической партии Советского Союза о перерастании социалистического труда в коммунистический. : Автореф... канд. истор.наук: / Чануквадзе В.Н.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1965. – 36л.
1239229
   Программа конференции, посвященной итогам научной работы за 1948 год. – Харьков, 1949. – 12с.
1239230
  Помелов И.П. Программа КПСС - новый этап в развитии научного коммунизма / И.П. Помелов. – М., 1963. – 254с.
1239231
  Миронов Н.Р. Программа КПСС и вопрсоы дальнейшего укрепления законности и правопорядка / Н.Р. Миронов. – М., 1962. – 67с.
1239232
  Королев Б.И. Программа КПСС и кризис идеологии антикоммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Королев Б. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1964. – 16л.
1239233
  Лукашук И.И. Программа КПСС и современное международное право (Уч. пособие) / И.И. Лукашук. – Саратов, 1962. – 56с.
1239234
  Щудро О.К. Программа КПСС о воспитании нового человека и буржуазные критики : Автореф... Канд.ист.наук: / Щудро О.К.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16л.
1239235
  Коронен М.М. Программа КПСС о современном международном рабочем движении / М.М. Коронен. – Л, 1963. – 64с.
1239236
  Картавых В.Д. Программа КПСС о создании и развитии материально-технической базы коммунизма / В.Д. Картавых. – Донецк, 1962. – 33с.
1239237
   Программа круса "Детская и педагогическая психология". – М, 1948. – 7с.
1239238
   Программа Курдской демократической партии в Сирии (Аль-Парти) // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1983. – № 5 (227). – С. 160-165
1239239
  Семенова Е.А. Программа курса " Социально-географическое краеведение" : туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 69-70. – ISSN 0016-7207
1239240
   Программа курса "Административное право " : для специальности "Международное право". – Киев : КГУ, 1968. – 23 с.
1239241
   Программа курса "Административное право " : для специальности "Международное право". – Киев : КГУ, 1971. – 24 с.
1239242
  Добровольская В.И. Программа курса "Алфавитный каталог и описание произведений печати" / В.И. Добровольская. – М, 1940. – 14с.
1239243
   Программа курса "Географическое краеведение". 6 класс : Методика и опыт. В помощь учителю / С.Д. Аленина, Н.С. Иванова, Е.С. Федорова, В.В. Закомолдина, Н.Н. Кролик, В.И. Шведова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 58-59. – ISSN 0016-7207
1239244
   Программа курса "Географическое краеведение". 6 класс (17 ч) : Методика и опыт. В помощь учителю / С.Д. Аленина, Н.С. Иванова, Закомолдина Е.С. Федорова, Н.Н. Кролик, В.И. Шведова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 54-56. – ISSN 0016-7207
1239245
  Валишин Ю.И. Программа курса "География и психология" : учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 47-48. – ISSN 0016-7207
1239246
  Холина В.Н. Программа курса "География. Профильный уровень" : география. Методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 37-41. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1239247
  Розанов Л.П. Программа курса "Геоэкология" XI класс (для профильного уровня общего образования по географии) : Методика и опыт. Авторская программа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 48-52. – ISSN 0016-7207
1239248
   Программа курса "Государственное право СССР и зарубежных стран" : для студ. ф-та межд.отн. и межд. права. – Киев : КГУ, 1985. – 60 с.
1239249
   Программа курса "Государственные органы внешних сношений". – Киев : КГУ, 1966. – 11 с.
1239250
   Программа курса "Денежное обращение и кредит капиталистических стран". – М, 1970. – 20с.
1239251
   Программа курса "Диалектический и исторический материализм". – М, 1959. – 36с.
1239252
   Программа курса "Дифференциальные уравнения". – Киев : КГУ, 1985. – 24с.
1239253
   Программа курса "История государственных учреждений России до Великой Октябрьской социалистической революции".. – Москва, 1954. – 40с.
1239254
   Программа курса "История государственных учреждений России до Великой Октябрьской социалистической революции".. – Москва, 1961. – 39с.
1239255
   Программа курса "История государственных учреждений России до Великой Октябрьской социалистической революции".. – Киев : КГУ, 1978. – 12 с.
1239256
   Программа курса "История государственных учреждений СССР". – К., 1978. – 16с.
1239257
   Программа курса "История древнего Востока". – Минск, 1949. – 15с.
1239258
   Программа курса "История древнего Востока". Для ист. ф-тов.. – Москва, 1948. – 11с.
1239259
   Программа курса "История Древней Греции". – Москва, 1952. – 7с.
1239260
   Программа курса "История зарубежных социалистических стран Европы" для студ. ист. ф-та.. – К., 1987. – 18с.
1239261
   Программа курса "История и теория атеизма" : Для гуртків сітки політичної освіти. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1963. – 15 с.
1239262
   Программа курса "История и теория атеизма". – Москва : Мысль, 1975. – 40 с.
1239263
   Программа курса "История и теория атеизма". – Москва : Мысль, 1975. – 16 с.
1239264
   Программа курса "История Коммунистической партии Советского Союза". – Москва, 1954. – 75с.
1239265
   Программа курса "История Коммунистической партии Советского Союза". – Москва, 1956. – 79с.
1239266
   Программа курса "История Коммунистической партии Советского Союза". – Москва, 1957. – 74с.
1239267
   Программа курса "История Коммунистической партии Советского Союза". Для 3-х год. обуч.. – Москва, 1957. – 64с.
1239268
   Программа курса "История Коммунистической партии Советского Союза". Для 3-х год. обуч.. – Москва, 1960. – 48с.
1239269
   Программа курса "история Коммунистической партии Советского Союза". Для 4-х год. парт. шк.. – Москва, 1957. – 74с.
1239270
   Программа курса "История Коммунистической партии Советского Союза". Для высш. парт. шк.. – Москва, 1958. – 67с.
1239271
   Программа курса "История Коммунистической партии Советского Союза". Для высш. парт. шк.. – Москва, 1960. – 59с.
1239272
   Программа курса "История Коммунистической партии Советского Союза". Для курсов при ВПШ.. – Москва, 1956. – 59с.
1239273
   Программа курса "История Коммунистической партии Советского Союза". Для сов-парт. школ.. – Москва, 1958. – 40с.
1239274
   Программа курса "История Коммунистической партии Советского Союза". Для сов-парт. школ.. – Москва, 1960. – 39с.
1239275
   Программа курса "История КПСС" для вузов.. – Москва, 1960. – 62с.
1239276
   Программа курса "История КПСС" для вузов. (160 ч.). – Москва, 1957. – 48с.
1239277
   Программа курса "История КПСС" для вузов. (220 часов). – Москва, 1960. – 62с.
1239278
   Программа курса "История КПСС" для вузов. (224 ч..). – Москва, 1957. – 52с.
1239279
   Программа курса "История КПСС" для вузов.(150 ч.). – Москва, 1958. – 47с.
1239280
   Программа курса "История КПСС" для вузов.(150 часов). – Москва, 1959. – 48с.
1239281
   Программа курса "История КПСС" для вузов.(220 ч.). – Москва, 1959. – 56с.
1239282
   Программа курса "История КПСС" для четырехгодичных отделений высших партийных школ. – Москва : Мысль, 1980. – 87 с.
1239283
   Программа курса "История марксистко-ленинской философии" для студ. филос. ф-та.. – К., 1984. – 11с.
1239284
   Программа курса "История международного рабочего и национально-освободительного движения". Для 3-х год. обуч.. – Москва, 1958. – 43с.
1239285
   Программа курса "История международного рабочего и национально-освободительного движения". Для ВПШ.. – Москва, 1958. – 43с.
1239286
   Программа курса "История международных отношений и внешней политики СССР" для студ.. – К., 1986. – 63с.
1239287
   Программа курса "История международных отношений и внешней политики СССР. Дооктябрьский период 1829-1917 гг. (72 ч.). – К., 1973. – 32с.
1239288
   Программа курса "История международных отношений и внешняя политика СССР". – Москва, 1949. – 47с.
1239289
   Программа курса "История партийной и советской печати". Для раб. печати. 4-х год.. – Москва, 1971. – 32с.
1239290
   Программа курса "История первобытного общества" для ист. ф-тов.. – 16с.
1239291
   Программа курса "История первобытного общества" для ист. ф-тов.. – Москва, 1948. – 4с.
1239292
   Программа курса "История русской литературы. Вторая половина ХІХ века". – Київ : Київський університет, 2001. – 37с.
1239293
   Программа курса "История русской советской литературы" для студ. ф-та журнал.. – К., 1982. – 46с.
1239294
   Программа курса "История русской советской литературы".. – Л., 1966. – 35с.
1239295
   Программа курса "История сербохорватского языка".. – Москва, 1978. – 9с.
1239296
   Программа курса "История сербохорватского языка".. – К., 1987. – 8с.
1239297
   Программа курса "История сербской и хорватской литератур".. – Москва, 1979. – 37с.
1239298
   Программа курса "История средних веков". – Москва, 1948. – 18с.
1239299
   Программа курса "История средних веков". – Минск, 1950. – 23с.
1239300
   Программа курса "История средних веков". – Москва, 1952. – 19с.
1239301
   Программа курса "История средних веков". – Фрунзе, 1956. – 20с.
1239302
   Программа курса "История СССР".. – М,, 1953. – 72с.
1239303
   Программа курса "История СССР".. – Москва, 1971. – 46с.
1239304
   Программа курса "История стран Азии, Африки и Латинской Америки" для студ. ф-та междунар. отн.. – К., 1986. – 44с.
1239305
   Программа курса "История стран Азии, Африки". – Москва, 1975. – 73с.
1239306
   Программа курса "История техники".. – Москва, 1956. – 16с.
1239307
   Программа курса "История философии" для вузов. (70 ч). – Москва, 1982. – 40 с.
1239308
   Программа курса "История французского языка" для студ.. – К., 1984. – 16с.
1239309
   Программа курса "История экономических учений" для эконом. вузов и ф-тов.. – Москва, 1960. – 49с.
1239310
   Программа курса "История южных и западных славян". – Москва, 1975. – 38 с.
1239311
   Программа курса "История южных и западных славян".. – Москва, 1949. – 36 с.
1239312
   Программа курса "История южных и западных славян".. – Москва, 1951. – 32с.
1239313
   Программа курса "История южных и западных славян".. – Москва, 1952. – 40с.
1239314
   Программа курса "История, теория, стратегия и тактика международного рабочего и коммунистического движения" для студ. науч. комм.. – К., 1984. – 16с.
1239315
   Программа курса "Источниковедение истории СССР".. – Москва, 1954. – 40с.
1239316
  Старостин И.И. Программа курса "Картоведение с основами топографии" : для географ. ф-тов пед. ин-тов / Министерство высшего образования СССР ; Отдел педагогических высших учебных заведений ; И.И. Старостин. – Москва, 1952. – 21 с.
1239317
   Программа курса "Клубное дело" для культ.-просет. школ. РСФСР.. – Москва, 1952. – 72с.
1239318
   Программа курса "Конституция развитого социализма". Прим. тематика и планы теорет. семинара. – Москва, 1978. – 32с.
1239319
   Программа курса "Конституция развитого социализма". Прим. тематика и планы теорет. семинара. – Москва, 1978. – 32с.
1239320
   Программа курса "Конъюнктура и прогнозирование мировых товарных рынков". : для студ. ф-та межд. отн. и межд. права. – Киев : КГУ, 1983. – 20 с.
1239321
   Программа курса "Конъюнктура мировых товарных рынков". : для студ. ф-та межд. отн. и межд. права. – Киев : КГУ, 1987. – 24 с.
1239322
   Программа курса "Культурно-просветительная работа".. – Л., 1963. – 75с.
1239323
   Программа курса "Литература русского зарубежья ХХ века" : для студ. филологического ф-та. – Київ : Київський університет, 1998. – 30с.
1239324
   Программа курса "Литература".. – Москва, 1969. – 22с.
1239325
   Программа курса "логика" для студ. отд. науч. комм. филос. ф-та.. – Киев, 1986. – 15 с.
1239326
   Программа курса "Марксистско-ленинская философия" для ВПШ. – Москва, 1985. – 32 с.
1239327
   Программа курса "Массово-политическая работа" для ун-тов маркс.-лен.. – Москва, 1969. – 22с.
1239328
   Программа курса "Математика" для советско-партийных школ. – Москва, 1959. – 12 с.
1239329
   Программа курса "Математические методы анализа экономики" для студ. эконом. ф-та. – Киев, 1981. – 12 с.
1239330
   Программа курса "Международное коммунистическое, рабочее и национально-освободительное движение".. – Москва, 1969. – 40с.
1239331
   Программа курса "Международное коммунистическое, рабочее и национально-освободительное движение".. – Москва, 1971. – 40с.
1239332
   Программа курса "Международное публичное право". – Киев, 1986. – 40 с.
1239333
   Программа курса "Международное экономическое право" : для студ. ф-та межд.лтн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1988. – 22 с.
1239334
  Шумилов В.М. Программа курса "Международное экономическое право" : (для студ., обучающихся по спец. "Юриспруденция") / В.М. Шумилов; Всероссийская акад. внешней торговли. Кафедра публичного права. – Москва : Международные отношения, 2003. – 43с.
1239335
   Программа курса "Международные организации".. – К., 1984. – 16с.
1239336
   Программа курса "Международные экономические организации" для студ. 5 курса ф-та междунар. отнош.. – К., 1981. – 12с.
1239337
   Программа курса "Международные экономические отношения в мировой социалистической системе". – К., 1987. – 16с.
1239338
   Программа курса "Международные экономические отношения". – Киев, 1979. – 50 с.
1239339
   Программа курса "Международные экономические отношения". – К., 1988. – 23с.
1239340
   Программа курса "Международные экономические отношения". Для студ. 3-го курса.. – К., 1984. – 20с.
1239341
   Программа курса "Методика преподавания естествознания" для ф-тов естествознан.. – Москва, 1952. – 28с.
1239342
   Программа курса "Методика преподавания политической экономии". – Киев : КГУ, 1985. – 20 с.
1239343
   Программа курса "Методика преподавания психологии".. – Москва, 1948. – 4с.
1239344
   Программа курса "Методология, методика и техника социологических исследований". – Киев, 1984. – 20 с.
1239345
   Программа курса "Механизмы полимеразционных процессов". – Киев, 1982. – 4 с.
1239346
   Программа курса "Минералогия" для студ. 2 курса специальностей "Реологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых" и "Гидрогеология и инженерная геология". – Харьков, 1976. – 6с.
1239347
   Программа курса "Научные основы пропаганды и методы идеологической работы". – К., 1988. – 16с.
1239348
   Программа курса "Новая история".. – Москва, 1951. – 139с.
1239349
  Каплун И.Г. Программа курса "Обслуживание читателей / И.Г. Каплун. – Москва, 1940. – 24с.
1239350
   Программа курса "Общая геоморфология" для студ. 1 курса географ. ф-та.. – К., 1984. – 8с.
1239351
   Программа курса "Общая зоотехния" для сов-парт. шк.. – Москва, 1959. – 16с.
1239352
   Программа курса "Общая физика" и задания к контрольной работе : для студ. географ. ф-тов. – Киев : Киевский университет, 1984. – 28с.
1239353
   Программа курса "Общее земледелие и растениеводство с основами агрохимии". – М., 1956. – 27с.
1239354
   Программа курса "Общее земледелие и учение об удобрениях". – Москва, 1948. – 12 с.
1239355
   Программа курса "Организация и планирование промышленных предприятий". – Москва, 1967. – 22с.
1239356
   Программа курса "Организация производства в сельскохозяйственных предприятиях". – Киев : КИНХ, 1984. – 20 с.
1239357
  Фрумин И.М. Программа курса "Организация работы технической библиотеки и руководство ею". / И.М. Фрумин. – Москва, 1940. – 24с.
1239358
  Шамурин Е.И. Программа курса "Организация систематического и предметного каталогов" / Е.И. Шамурин. – Москва, 1940. – 30с.
1239359
   Программа курса "Органическая химия". – Москва, 1948. – 7с.
1239360
   Программа курса "Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы". – Киев : КГУ, 1986. – 16 с.
1239361
  Кочуров Б.И. Программа курса "Основы геоэкологии" (для учащихся 9 класса общеобразовательной школы, 64 часа) : Методика и опыт. Авторская программа / Б.И. Кочуров, Н.Ф. Винокурова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 52-59 : Схеми, табл. – Бібліогр.: 36 назв
1239362
   Программа курса "Основы государственного права и советское строительство". – Москва, 1955. – 24с.
1239363
   Программа курса "Основы демографии". – Киев : КГУ, 1981. – 12 с.
1239364
   Программа курса "Основы диалектического и исторического материализма" для советско-партийных школ. – Москва, 1956. – 14с.
1239365
   Программа курса "Основы диалектического и исторического материализма" для советско-партийных школ. – Москва, 1957. – 14с.
1239366
   Программа курса "Основы дипломатической и консульской службы". – Киев : КГУ, 1984. – 25 с.
1239367
   Программа курса "Основы марксизма-ленинизма" для кружков, семинаров и политич. самообразованию. – Москва, 1960. – 48с.
1239368
   Программа курса "Основы марксистско-ленинской эстетики" для высш. учебн. заведений. – Москва, 1959. – 32с.
1239369
   Программа курса "Основы марксистско-ленинской этики" : для студ. веч. и заочн. отд. фс. ф-та. – Киев : КГУ, 1967. – 18 с.
1239370
   Программа курса "Основы марксистско-ленинской этики". – Киев : КГУ, 1978. – 14 с.
1239371
   Программа курса "Основы марксистско-ленинской этики". – Киев : КГУ, 1983. – 24 с.
1239372
   Программа курса "Основы марксистско-ленинской этики" для высш. учебн. заведений. – Москва, 1974. – 23с.
1239373
   Программа курса "Основы научных исследований" : для студ.эконом.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 11 с.
1239374
   Программа курса "Основы научных исследований" : для студ.юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 12 с.
1239375
  Хохлов А.А. Программа курса "Основы регионального природопользования" (ІХ класс) : Методика и опыт / А.А. Хохлов, А.Г. Шурыгина // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 48-51. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
1239376
   Программа курса "Основы советского государства и права ". – Киев : КГУ, 1968. – 9 с.
1239377
   Программа курса "Основы советского государственного права и история государственных учрежддний СССР". – Москва, 1956. – 60с.
1239378
   Программа курса "Основы советского права". – Москва, 1958. – 24с.
1239379
   Программа курса "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хояйства" для республиканских, краевых и областных партийных школ. – Москва, 1950. – 24с.
1239380
   Программа курса "Основы социальной психологии". – Киев : КГУ, 1974. – 20 с.
1239381
   Программа курса "Основы теории и практики коммунистического воспитания". – Киев, 1984. – 55 с.
1239382
   Программа курса "Основы технического оформления газеты, фотодела, машинописи". – Москва, 1959. – 6с.
1239383
   Программа курса "Основы эстетики" для средних спец. учебн. заведений. – Москва, 1991. – 13с.
1239384
   Программа курса "Основы этнографии". – Москва, 1952. – 15с.
1239385
   Программа курса "Палеонтология с основами зоологии" для геолого-разведочных и геологических факультетов тов вузов. – Москва : Госиздат "Советская наука", 1944. – 12 с.
1239386
   Программа курса "Партийное строительство". – Москва, 1956. – 36 с.
1239387
   Программа курса "Партийное строительство" для годичных курсов. – Москва, 1960. – 23с.
1239388
   Программа курса "Патопсихология". – Москва, 1948. – 6с.
1239389
   Программа курса "Педагогика".. – Москва : Русский язык, 1989. – 8 с.
1239390
   Программа курса "Планирование народного хозяйства СССР". – Москва, 1970. – 23с.
1239391
   Программа курса "Планирование народного хозяйства СССР". – Москва, 1971. – 16с.
1239392
   Программа курса "Планирование социального развития СССР". – Киев : КГУ, 1985. – 15 с.
1239393
   Программа курса "Политическая экономия". – Москва, 1956. – 42с.
1239394
   Программа курса "Политическая экономия". – Москва, 1959. – 54с.
1239395
   Программа курса "Политическая экономия". – Москва, 1983
1239396
   Программа курса "Политическая экономия" для для советско-партийных школ. – Москва, 1960. – 24с.
1239397
   Программа курса "Политическая экономия" для курсов ВПШ при ЦК КПСС. – Москва, 1956. – 31с.
1239398
   Программа курса "Политическая экономия" для трехгодичных партийных школ. – Москва, 1956. – 40с.
1239399
   Программа курса "Политическая экономия" для четырехгодичных партийных школ. – Москва, 1956. – 48с.
1239400
   Программа курса "Политическая экономия" для четырехгодичных партийных школ. – Москва, 1957. – 52с.
1239401
   Программа курса "Политические системы стран Африки (сравнителный анализ)". – Киев : КГУ, 1983. – 24 с.
1239402
   Программа курса "Право внешних сношений". – К., 1971. – 30с.
1239403
   Программа курса "Право внешних сношений" для студ. фак-тов международн. отношений и международн. права. – Киев : КГУ, 1982. – 16с.
1239404
   Программа курса "Право международных организаций". – К., 1984. – 16с.
1239405
   Программа курса "Правовые системы современного мира (сравнительное право)". – К., 1984. – 27с.
1239406
   Программа курса "Практическая стилистика современного русского языка". – Москва, 1952. – 16с.
1239407
   Программа курса "Приборы для автоматического контроля в машиностроении". – Москва, 1952. – 12с.
1239408
   Программа курса "Производственное и гражданское строительство" для ВПШ. – Москва, 1958. – 16с.
1239409
   Программа курса "Производственное и гражданское строительство" для ВПШ. – Москва, 1959. – 16с.
1239410
   Программа курса "Производственное и гражданское строительство" для высш. парт. школ. – Москва, 1960. – 16с.
1239411
   Программа курса "Промышленное и гражданское строительство" для четырехгодичных партийных школ. – Москва, 1956. – 20с.
1239412
   Программа курса "Процессы и аппараты химической технологии" для химико-технологич. и технологич. спец. высш. учебн. заведений. – Москва, 1960. – 15с.
1239413
  Шурыгина А.Г. Программа курса "Региональная экология" (УІ-ІХ классы) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 38-41. – Бібліогр. 14 назв. – ISSN 0016-7207
1239414
   Программа курса "Русская историография". – Москва : Советская наука, 1949. – 24 с.
1239415
   Программа курса "Русская хронология". – Москва, 1956. – 7с.
1239416
   Программа курса "Советская литература" для отделения газетн. работников с трехгодичным сроком обучения. – Москва, 1956. – 24с.
1239417
   Программа курса "Советское право" для инженерно-технич. специальностей вузов. – Москва, 1991. – 21с.
1239418
   Программа курса "Современная экономика зарубежных стран". – Москва, 1960. – 71с.
1239419
   Программа курса "Современный чешский язык". – Москва : МГУ, 1978. – 11с.
1239420
   Программа курса "Составление и редактирование тематических карт общества". – Киев : КГУ, 1974. – 3 с.
1239421
   Программа курса "Сравнительное гражданское право" : для студ. фак. междунар. отношений и междунар. права. – Киев : КГУ, 1986. – 16 с.
1239422
   Программа курса "Статистика" : для студ. филос. фак. – Канів : КГУ, 1986. – 11с.
1239423
   Программа курса "Статистика" для четырехгодичных партийных школ. – Москва, 1956. – 8с.
1239424
   Программа курса "Стилистика и литературная правка" для отделен. газетн. рабтников четырехгодичных партийных школ. – Москва, 1956. – 8с.
1239425
   Программа курса "Стилистика и литературное редактирование". – Москва, 1959. – 8с.
1239426
   Программа курса "Стилистика" для отделен. газетн. работников высш. парт. школ. – Москва, 1958. – 8с.
1239427
   Программа курса "Судебная психология" для студ. юрид. фак.. – К., 1985. – 12с.
1239428
   Программа курса "Таможенное право". – К., 1971. – 16с.
1239429
   Программа курса "Теоретическая грамматика современного французского языка" для студ. фак. романо-герм. филологии. – К., 1984. – 10с.
1239430
   Программа курса "Теоретические основы электротехники" для инж.-тех. специальностей высш. учебн. заведений. – Москва, 1960. – 22с.
1239431
   Программа курса "Теоретической фонетики английского языка" для студ. 3-4 курсов фак. романо-герм. филологии. – К., 1985. – 28с.
1239432
   Программа курса "Теория бухгалтерского учета" для студ. международных отношений и международного права. – К., 1986. – 8с.
1239433
   Программа курса "Теория государства и права " для специальности "Международное право". – Киев : КГУ, 1966. – 80 с.
1239434
   Программа курса "Теория и практика архивного дела". – Москва, 1953. – 24с.
1239435
   Программа курса "Теория и практика архивного дела". – Москва, 1957. – 30с.
1239436
   Программа курса "Теория и практика коммунистического воспитания" для студ. гуманитарных фак-тов. – Киев, 1983. – 28с.
1239437
   Программа курса "Теория международных отношений" для студ. фак. международных отношений и международн. права. – Киев : Издательство Киевского университета, 1983. – 36 с.
1239438
   Программа курса "Тепловые электрические станции" для вузов. – Москва, 1961. – 16 с.
1239439
   Программа курса "Техническая термодинамика" для теплотех. спец.. – Москва, 1961. – 8с.
1239440
   Программа курса "Технические и кино-фото-фоно-документы и архивы в СССР". – Москва, 1954. – 23с.
1239441
   Программа курса "Технология неорганических веществ" для спец. 0803. – Москва, 1961. – 19с.
1239442
   Программа курса "Трудовое право" для студ. ф-та междунар. отношений и междунар. права.. – К., 1982. – 24с.
1239443
   Программа курса "Уголовно-процессуальное право" для студ. ф-та междунар. отношений и междунар. права.. – Киев : КГУ, 1984. – 22 с.
1239444
   Программа курса "Учение о фациях" для географ. ф-тов., 1951. – 8с.
1239445
  Панкратов В.А. Программа курса "Учет, расстановка и хранение библиотечных фондов". / В.А. Панкратов. – Москва, 1940. – 15с.
1239446
   Программа курса "Физиология человека и животных с основами анатомии" : для студ. биол. ф-та. – Киев, 1986. – 12 с.
1239447
   Программа курса "Физическая география азиатской части СССР и Кавказа".. – Ташкент, 1940. – 14с.
1239448
   Программа курса "Физическая география СССР" для вузов.. – Москва, 1952. – 19с.
1239449
   Программа курса "Физическая химия" для вузов. спец. 2033, 2034, 2040. – К., 1987. – 7с.
1239450
   Программа курса "Финансы и кредит СССР". – Москва, 1961. – 16с.
1239451
   Программа курса "Финансы и кредит СССР". – Киев : КГУ, 1981. – 12 с.
1239452
   Программа курса "Финансы и кредит СССР" : для студ. эконом. ф-тов. – Киев : КГУ, 1985. – 16 с.
1239453
   Программа курса "Финансы и кредит СССР" для студ. эконом. ф-тов.. – К., 1986. – 16с.
1239454
   Программа курса "Финансы капиталистических государств" для фин-эконом. вузов. и ф-тов.. – Москва, 1970. – 16с.
1239455
   Программа курса "Финансы промышленности". Для эконом. вузов. и ф-тов.. – Москва, 1971. – 16с.
1239456
   Программа курса "Химическая технология". – Москва, 1948. – 14с.
1239457
   Программа курса "Химия высокомолекулярных соединений" для хим. ф-тов.. – Москва, 1966. – 10с.
1239458
   Программа курса "Химия" для нехим. спец.. – Москва, 1954. – 19с.
1239459
   Программа курса "Частная зоотехния" для зоотех. отд. сов.-парт. шк.. – Москва, 1959. – 34с.
1239460
   Программа курса "Школьная гигиена" для пед. ин-тов.. – Кишинев, 1955. – 12с.
1239461
  Шурыгина А.Г. Программа курса "Экология родного края" : Методика и опыт / А.Г. Шурыгина, Т.С. Носкова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 50-53. – ISSN 0016-7207
1239462
   Программа курса "Экономика и организация народного хозяйства СССР". – Москва, 1956. – 42с.
1239463
   Программа курса "Экономика и организация народного хозяйства СССР" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1960. – 20с.
1239464
   Программа курса "Экономика и организация народного хозяйства СССР" для газ. работ.. – Москва, 1959. – 44с.
1239465
   Программа курса "Экономика и организация сельскохозяйственного производства" : для студ. эконом. ф-та специальности "полит.экономия". – Киев : КГУ, 1982. – 21 с.
1239466
   Программа курса "экономика промышленности СССР" для эконом. спец.. – Москва, 1970. – 22с.
1239467
   Программа курса "экономика социалистической промышленности" для эконом. ф-тов. – М, 1949. – 32с.
1239468
   Программа курса "Экономико-математическое моделирование". – Киев : КГУ, 1975. – 11 с.
1239469
   Программа курса "Экономическая география зарубежных стран". для экон. вузов.. – Москва, 1975. – 38с.
1239470
   Программа курса "экономическая география СССР и зарубежных государств".. – Москва, 1960. – 44с.
1239471
   Программа курса "экономическая география СССР и зарубежных государств". Для ВПШ.. – Москва, 1958. – 44с.
1239472
   Программа курса "экономическая география СССР и зарубежных государств". Для ВПШ. 4-х год. обуч.. – Москва, 1956. – 48с.
1239473
   Программа курса "Экономическая география СССР". для экон. вузов.. – Москва, 1960. – 48с.
1239474
   Программа курса "Экономическая география СССР". для экон. вузов. и ф-тов.. – Москва, 1961. – 48с.
1239475
   Программа курса "Экономическая география СССР". для экон. вузов. и ф-тов.. – Москва, 1970. – 51с.
1239476
   Программа курса "Экономическая и политическая география зарубежных стран (кап. и развивающ. страны)" для студ. географ. ф-та.. – К., 1987. – 39с.
1239477
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств". – Москва, 1951. – 72с.
1239478
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств". – Москва, 1953. – 48с.
1239479
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" : (для трехгодичного срока обучения). – Москва : Высшая партийная школа при ЦК КПСС, 1958. – 34 с.
1239480
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1955. – 44с.
1239481
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1956. – 35с.
1239482
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1956. – 44с.
1239483
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1957. – 32с.
1239484
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1959. – 32с.
1239485
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для 3-х год. обуч.. – Москва, 1960. – 35с.
1239486
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для девятимес. курсов переподг. руковод. работ.. – Москва, 1951. – 55с.
1239487
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для республ., краевых и област. парт. шк.. – Москва, 1951. – 71с.
1239488
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов-парт. шк.. – Москва, 1960. – 37с.
1239489
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов.-парт. шк.. – Москва, 1956. – 39с.
1239490
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов.-парт. шк.. – Москва, 1957. – 39с.
1239491
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов.-парт. шк.. – Москва, 1958. – 38с.
1239492
   Программа курса "Экономическая и политическая география СССР и зарубежных государств" для сов.-парт. шк.. – Москва, 1959. – 40с.
1239493
   Программа курса "Экономическая и политическая карта мира". для веч. парт. шк.. – Москва, 1951. – 44с.
1239494
   Программа курса истории ВКП(б).. – Москва, 1950. – 56с.
1239495
   Программа курса истории КПСС для вузов.. – Москва, 1969. – 64с.
1239496
   Программа курса истории КПСС для высших уч. заведений.. – Москва, 1965. – 31с.
1239497
   Программа курса истории КПСС для высших уч. заведений.. – Москва, 1987. – 48с.
1239498
   Программа курса истории КПСС для средних спец. учебных заведений. (на 100 часов). – Москва, 1968. – 63с.
1239499
   Программа курса истории КПСС. Для средних спец. учебных заведений. (на 100 часов). – Москва, 1965. – 32с.
1239500
   Программа курса истории КПСС. Для средних спец. учебных заведений. (на 100 часов). – Москва, 1987. – 64с.
1239501
   Программа курса истории КПСС. Для университетов марксизма-ленинизма.. – Москва, 1969. – 72с.
1239502
   Программа курса истории партийной и советской печати.. – Москва, 1956. – 44с.
1239503
   Программа курса истории философии. Для вузов.. – Москва, 1984. – 48с.
1239504
   Программа курса истории экономических учений: для эконом. вузов и ф-тов.. – Москва, 1984. – 34с.
1239505
   Программа курса История делопроизводства в СССР.. – Москва, 1970. – 16с.
1239506
   Программа курса коллоидной химии, для хим.-техн. и технологич спец. вузов.. – Москва, 1961. – 13с.
1239507
   Программа курса латинского языка для студ. биол. ф-тов.. – К., 1984. – 8с.
1239508
  Гончаренко М.П. Программа курса лекций "Методика и техника социальных исследований " / М.П. Гончаренко; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Философский ф-т; каф-ра филос.гуман.фак-тов. – Киев, 1972. – 11с.
1239509
   Программа курса логики. – М., 1953. – 8с.
1239510
   Программа курса логики. – М., 1955. – 8с.
1239511
   Программа курса марксистско-ленинской философии для вузов.. – Москва, 1983. – 32с.
1239512
   Программа курса марксистско-ленинской философии для вузов.. – Москва, 1985. – 32с.
1239513
   Программа курса Неорганическая химия.. – Москва, 1960. – 22с.
1239514
   Программа курса политической экономии. – Москва, 1957. – 40с.
1239515
   Программа курса политической экономии. – Москва, 1960. – 20с.
1239516
   Программа курса политической экономии. – Москва, 1960. – 58с.
1239517
   Программа курса политической экономии. – Москва, 1965. – 30с.
1239518
   Программа курса политической экономии для высш. учебн. заведений. – Москва, 1959. – 62с.
1239519
   Программа курса политической экономии для высш. учебн. заведений. – Москва, 1959. – 16с.
1239520
   Программа курса политической экономии для высш. учебн. заведений. – Москва, 1963. – 32с.
1239521
   Программа курса политической экономии для высш. учебн. заведений. – Москва, 1970. – 48с.
1239522
   Программа курса политической экономии для высш. учебн. заведений. – Москва, 1972. – 48с.
1239523
   Программа курса политической экономии для высш. учебн. заведений. – Москва, 1974. – 48с.
1239524
   Программа курса политической экономии для высш. учебн. заведений. – Москва, 1983. – 40с.
1239525
   Программа курса политической экономии для высших учебных заведений. – Москва, 1957. – 32с.
1239526
   Программа курса политической экономии для высших учебных заведений. – Москва, 1957. – 56с.
1239527
   Программа курса политической экономии для эконом. техникумов и эконом. отд. сред. спец. учеб. заведений. – Москва, 1959. – 40с.
1239528
  Казанцев Л.Н. Программа курса римского гражданского права : (системы права) // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 239-248. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
1239529
   Программа курса теории и практики партийной и советской печати. – Москва, 1956. – 47с.
1239530
   Программа курса теории и практики партийной и советской печати. – Москва, 1960. – 55с.
1239531
   Программа курса теории и практики перевода (германские зыки) для студ. переводческого отд. фак. романо-герм. филологии. – Киев, 1984. – 28с.
1239532
   Программа курса теории научного коммунизма. – Москва, 1978. – 147с.
1239533
  Вотчал Е. Программа курса физиологии растений. / Е. Вотчал, 1895. – 12 с.
1239534
   Программа курса физической и коллоидной химии для студ. 2 курса геологич. ф-та.. – К., 1982. – 7с.
1239535
   Программа курса физической химии с элементами квантовой химии для студ. 2 курса биологич. ф-та.. – К., 1982. – 5с.
1239536
   Программа курса финансы СССР по спец. "Финансы и кредит". – Москва, 1961. – 14с.
1239537
   Программа курсу "Історія первісного суспільства". – К, 1988. – 8с.
1239538
   Программа курсу "Сучасна чеська літературна мова". – К, 1986. – 7с.
1239539
   Программа лекций в Московском городском народном университете им. А.Л. Шанявского в 1915-1916 акад. году : Группа естественно-исторических наук. – Москва : Тип.лит.т-ва И.Н. Кушнерев. – 16с.
1239540
   Программа лекций Московского городского народного университета им. А.Л. Шанявского в 1915-1916 акад. году : Математика. – Москва : Тип.лит.т-ва И.Н. Кушнерев. – 20с.
1239541
  Свешников М.И. Программа лекций по государственному праву, читанных экстра-ординарным профессором М.и. Свешниковым в военно-юридической академии в 1896-1897 г. // Русское государственное право : пособие к лекциям : в 2 вып. / М.И. Свешников. – Санкт-Петербург : Кн. маг. А.Ф. Цинзерлинг ; [Гос. тип.], 1897. – Вып. 2. – 37 с.
1239542
  Пусторослев П.П. Программа лекций по общей части русского уголовного права : с кратким наложением некоторых понятий и объяснений / [соч.] П.П. Пусторослева, д-ра уголовного права ординарного проф. Имп. Юрьевского ун-та. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена
Вып. 1 : Введение; Источники уголовного права. – 1904. – 455 с.
1239543
   Программа лекций по Русской истории 1890-1891 гг. // Лекции по русской истории профессора С.Ф. Платонова / С.Ф. Платонов. – [Санкт-Петербург] : [Лит. В. Комарова], 1891. – Курс 2. – 302 с.
1239544
  Митюков А.К. Программа лекций по системе римского права. Вещное право // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 205-214. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1239545
  Карташева Н.В. Программа лекционного курса "Культурология" // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 64-75. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1239546
   Программа летней практики по ботанике для студ. 2 курса биолого-почвенного ф-та.. – М., 1961. – 6с.
1239547
   Программа летней практики по низшим растениям для студ. 2 курса биолого-почвенного ф-та.. – М., 1961. – 3с.
1239548
   Программа летней учебной практики по ботанике для студ. 1 курса биолого-почвенного ф-та.. – М,, 1961. – 3с.
1239549
   Программа летней учебной практики студентов 1 курса биолого-почвенного ф-та по зоологии беспозвоноч.. – М., 1961. – 6с.
1239550
  Мартиненко Н.І. Программа личностно-коммуникативного тренинга для педагогов : (Початок) / Н.І. Мартиненко, Є.А. Авраменко, Є.В. та ін. Заїка // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 31-36. – ISSN 2307-5880
1239551
  Молчанов Л.А. Программа маршрутных метеорологических наблюдений в Средней Азии / Л.А. Молчанов. – Ташкент, 1926. – 24с.
1239552
   Программа Межведомственной научной конференции, посвящ. изучению и использованию природных ресурсов левобережья Украинской ССР. 6-10 октября 1959г.. – Х., 1959. – 27с.
1239553
   Программа Международного Симпозиума по нелинейным колебаниям, организованного Международным союзом по теоретической и прикладной механике. Киев, сентябрь, 12-18, 1961. – Киев, 1961. – 24 с.
1239554
   Программа методические рекомендации для шахматного всеобуча в школах Молдовы / Мин-во просвещения и молодежи Республики Молдова, Федерация шахмат Республики Молдова. – Кишинев, 2009. – 112 с. – ISBN 978-9975-9740-8-0
1239555
   Программа методические указания по курсу "Экономика стран Латинской Америки". – М, 1970. – 78с.
1239556
   Программа минимума экономических знаний, необходимых каждому молодому рабочему совхоза и колхознику. – Л., 1963. – 21с.
1239557
  Вощенков К.П. Программа мира в действии / К.П. Вощенков. – Москва, 1975. – 160с.
1239558
  Бузулуков Ю.М. Программа Мира в действии / Бузулуков Ю. М., Шутов А. Д. – Москва : Политиздат, 1976. – 127 с. – (Вопросы внутр. и внеш. политики КПСС: Учеб. пособие для кач. политшколы ; Вып. 3)
1239559
   Программа мира в действии. Важнейшие международные договоры, заключенные СССР после XXIV съезда КПСС. – М., 1974. – 88с.
1239560
  Тепер Е.М. Программа мира и мировой революционный процесс / Е.М. Тепер. – Москва : Книга, 1982. – 27 с.
1239561
   Программа мира и созидания : Реком. указ. литературы в помощь изучающим материалы и решения XXIV съезда КПСС. – Москва : Книга, 1971. – 73с.
1239562
  Смолни Д. Программа НАТО "Си Спарроу": сотрудничество, основанное на доверии // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2015. – T. 14, № 4. – С. 91-102. – ISSN 1812-1101
1239563
   Программа научно-студенческой конференции по проблемам общественных наук и истории ВЛКСМ, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина и 50-летию Комсомола Украины, 1-4 апреля 1969 года. – Харьков, 1969. – 16с.
1239564
   Программа научно-теоретической юбилейной конференции преподавателей и научных сотрудников. – Горький, 1970. – 47 с.
1239565
   Программа научного исследования. Тема: Проблемы народонаселения. – Ташкент, 1970. – 72с.
1239566
   Программа научного студенческого семинара по теме "Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы" для студ. 4-го курса юрид. фак.. – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1239567
   Программа научного студенческого семинара по теме "Актуальные вопросы судебно-медичинской экспертизы" для студ. 4-го курса юрид. фак.. – К., 1984. – 7с.
1239568
   Программа научной конференции. – Донецк, 1965. – 16с.
1239569
   Программа научной конференции профессорско-преподавательского состава Кишиневского государственного университета. Ноябрь-декабрь. – Кишинев, 1956. – 24с.
1239570
   Программа научной конференции профессорско-преподавательского состава ТашГУ, посвященной 50-летию Советской власти. – Ташкент, 1967. – 39с.
1239571
   Программа научной конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 40-летию образования Киргизской ССР и коммунистической партии Киргизии. – Пржевальск, 1965. – 12с.
1239572
   Программа научной конференции Среднеазиатского государственного университета, посвященной 25-летию УзбССР. – Ташкент, 1949. – 15с.
1239573
   Программа научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Куйбышев, 1970. – 23с.
1239574
   Программа научной конфренции Таджикского государственного университета, посвященной 20-му съезду КПСС. – Сталинабад, 1956. – 8с.
1239575
   Программа научной сесси по итогам научно-исследовательских работ за 1959 год, посвященной 90-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Иркутск, 1960. – 46с.
1239576
   Программа обновления клеток и органов человека // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 5 (75). – С. 177-178. – ISSN 2224-0713
1239577
  Новиков М.А. Программа опытных работ Сочинской сельско-хозяйственной и садовой Опытной Станции на 1914 г. / М.А. Новиков. – Сочи : Тип. И.А.Кореневича, 1914. – 14 с.
1239578
  Шершеневич Г.Ф. Программа партии Народной свободы (Конституционно-Демократической. – 2-е изд. – Москва : Изд. "Народное право". Тип. Г.Лисснера и Д. Собко., 1906. – 48с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
1239579
   Программа по "палеонтологии беспозвоночных, химическому и минеральному составу их скелетных образований (палеонтологии беспозвоночных с основами геохимической палеонтологии)" для кандидатского минимума по специальнлсти "палеонтология и стратиграфия". – Харьков, 1974. – 33с. – (04.00.09)
1239580
  Ланге О.К. Программа по введению в геологию / О.К. Ланге. – Москва, 1949. – 4с.
1239581
  Горшков Г.П. Программа по динамической геологии / Г.П. Горшков. – Москва, 1949. – 16с.
1239582
   Программа по звездной астрономии : (для физ-мат. и мех.-мат. ф-тов). – Москва : МВО СССР, 1951. – 4 с.
1239583
   Программа по земельному праву (для юрид. ин-тов и ф-тов.). – Москва, 1948. – 8с.
1239584
   Программа по иностранному гражданскому и торговому праву для юридических институтов. – Москва, 1944. – 9с.
1239585
   Программа по интегральным уравнениям : для физ.-мат. и мех.-мат. ф-тов, 1951. – 1 с.
1239586
   Программа по испанскому (основному) языку.. – К., 1982. – 16с.
1239587
   Программа по истории астрономии (для физ.-мат., мех-мат., физич. ф-тов). – Х., 1961. – 16с.
1239588
   Программа по истории Белоруссии для историч. ф-тов ун-тов и пед. ин-тов.. – Минск, 1949. – 32с.
1239589
   Программа по истории болгарской литературы (для филолог. ф-тов). – Москва, 1949. – 22с.
1239590
   Программа по истории ВКП(б) для партийных кружков. – Москва : Партиздат ЦК ВКР(б), 1937. – 52 с.
1239591
   Программа по истории государства и права СССР (для юрид. наук). – Москва, 1944. – 19с.
1239592
   Программа по истории государства и права СССР для юрид. вузов.. – Москва, 1949. – 29с.
1239593
   Программа по истории древнегреческого языка (для филолог. ф-тов), 1951. – 3с.
1239594
   Программа по истории зарубежного театра.. – Москва, 1954. – 120с.
1239595
   Программа по истории зарубежной философии.. – Москва, 1975. – 113с.
1239596
   Программа по истории марксистско-ленинской философии.. – Киев : КГУ, 1985. – 12 с.
1239597
   Программа по истории русской литературы, составленная применительно к программам, утвержденным г. Министром Народного Просвещения в 1896 г. и экзаменационным требованиям г. г. профессоров историко-филологического факультета Университета Св. Владимира. – Киев : Изд. студ. филологов Ун-та Св. Владимира ; Типо-лит. "Труд", 1913. – 15 с. – Печ. на машинке. - Стеклографическое изд.
1239598
   Программа по истории СССР. 2-х год. парт. шк.. – Москва, 1947. – 44с.
1239599
   Программа по истории СССР. Для республ., краевых и обл. парт. шк.. – Москва, 1949. – 62с.
1239600
   Программа по истории философии (для фил. ф-та МГУ). – Москва, 1957. – 104с.
1239601
   Программа по истории философии народов СССР (для фил. ф-тов). – Москва, 1970. – 67с.
1239602
   Программа по истории философии народов СССР (для философ. ф-та.). – Москва, 1961. – 139с.
1239603
   Программа по истории, теории, организации и опыту работы партийной и советской печати.. – Москва, 1960. – 56с.
1239604
   Программа по исторической геологии для геолог. отд. ун-тов.. – Ташкент, 1940. – 14с.
1239605
   Программа по исторической геологии. Для геолого-почв. ф-тов.. – Москва, 1942. – 7с.
1239606
   Программа по исторической геологии. Для геолого-почв. ф-тов.. – Москва, 1945. – 8с.
1239607
   Программа по картоведению и картографическим материалам : (для географ. ф-тов гос. ун-ов). – Москва : МГУ, 1951. – 8 с.
1239608
   Программа по картоведению. Для географ. ф-тов.. – Москва, 1944. – 4с.
1239609
   Программа по квантовой механике : для физ.-мат., физ. ф-тов. – Москва, 1951. – 4 с.
1239610
   Программа по квантовой механике : для физ.-мат., мех.-мат., физ. ф-тов. – Москва, 1961. – 4 с.
1239611
   Программа по климатологии (для географ. ф-тов), 1951. – 3с.
1239612
   Программа по коллоидной химии (для хим. ф-тов). – Москва, 1941. – 4с.
1239613
   Программа по коллоидной химии (для хим. ф-тов). – Москва, 1942. – 8с.
1239614
   Программа по коллоидной химии (для хим. ф-тов), 1951. – 8с.
1239615
   Программа по Конституционному праву буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. – Киев : КГУ, 1970. – 59 с.
1239616
   Программа по кристаллографии (для геолог. ф-тов). – Москва, 1951. – 7с.
1239617
   Программа по курсам "Теоретическая физика" и "Теоретическая механика" : для физ-мат. фак- тов пед. ин-тов. – Москва, 1953. – 18 с.
1239618
   Программа по курсу "Введение в историю литератур народов СССР" (для фил. ф-тов и ф-тов яз. и лит. пед. ин-тов). – Москва, 1953. – 78с.
1239619
   Программа по курсу "Внешняя политика СССР и современное международное положение". – Москва, 1951. – 32с.
1239620
   Программа по курсу "Внешняя политика СССР и современные международные отношения" для веч. ун-тов маркс.-лен.. – Москва, 1951. – 32с.
1239621
   Программа по курсу "Высшие растения". Для биол. ф-тов.. – Москва, 1945. – 4с.
1239622
   Программа по курсу "Государственное (Конституционное) право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости". Для ф-та межднуар. отнош. и междунар. права.. – К., 1972. – 32с.
1239623
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм".. – Л., 1945. – 38с.
1239624
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм".. – Москва, 1951. – 39с.
1239625
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм".. – Брянск, 1952. – 35с.
1239626
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм". Для ун-тов маркс.-лен.. – Москва, 1950. – 39с.
1239627
   Программа по курсу "Диалектический и исторический материализм". Для ф-тов: ист., эконом., лит.. – Л., 1947. – 43с.
1239628
   Программа по курсу "История и теория религии и атеизма". Для вузов. – К., 1991. – 23с.
1239629
   Программа по курсу "История педагогики" для пед. ин-тов.. – Москва, 1951. – 24с.
1239630
   Программа по курсу "История русского литературного языка" (для ф-тов языка и лит-ры пед. и учит. ин-тов). – Москва, 1942. – 3с.
1239631
   Программа по курсу "История СССР".. – Л., 1945. – 40с.
1239632
   Программа по курсу "Качественный анализ" : Для геолого-почв. ф-тов. – Москва, 1942. – 3с.
1239633
   Программа по курсу "Количественный анализ" (для геол.-почв. ф-тов). – Москва, 1940. – 3с.
1239634
   Программа по курсу "Колхозное строительство" для девятимес. курсов переподг. руковод. парт. и сов. работников.. – Москва, 1951. – 12с.
1239635
   Программа по курсу "Международное отношение и внешняя политика СССР".. – Москва, 1945. – 27с.
1239636
   Программа по курсу "Методика преподавания иностранных языков" для педвузов и факультетов иностранных языков. – Москва, 1946. – 12 с.
1239637
   Программа по курсу "Новая западная литература". – Москва, 1942. – 12с.
1239638
   Программа по курсу "Основы социологии". – Киев : КГУ, 1970. – 7 с.
1239639
   Программа по курсу "Политическая экономия". – Л., 1945. – 33с.
1239640
   Программа по курсу "Политическая экономия". Для сред. техн. и сельскохоз. уч. завед. (100 часов). – Москва, 1955. – 32с.
1239641
   Программа по курсу "Психология".. – Л., 1945. – 6с.
1239642
   Программа по курсу "Русская литература ХХ века".. – Москва
ч. 1. – 1946. – 12с.
1239643
   Программа по курсу "Физическая химия поверхностей твердых тел" для хим. ф-тов.. – К., 1972. – 4с.
1239644
   Программа по курсу "Экономика, организация и планирование сельскохозяйственного производства".. – Москва, 1961. – 24с.
1239645
   Программа по курсу "Элементы геологоразведочного дела" для геол.-почв. ф-тов.. – Москва, 1940. – 2с.
1239646
   Программа по курсу "Элементы геологоразведочного дела" для геол.-почв. ф-тов.. – Москва, 1944. – 2с.
1239647
   Программа по курсу биохимии растений (для гос. ун-тов). – Москва, 1942. – 3с.
1239648
   Программа по курсу введения в германскую филологию и истории немецкого языка.. – Москва, 1958. – 16с.
1239649
   Программа по курсу Всеобщей истории государсва и права для юрид. ф-тов. – Л., 1947. – 20с.
1239650
  Бараненков Г.С. Программа по курсу высшей математики для студентов-заочников всех факультетов и специальностей / Г.С. Бараненков ; ГУУЗ НКТ СССР Всесоюз. заочн. ин-т текстильн. пром. – Москва ; Ленинград : Гизлегпром, 1939. – 56 с.
1239651
   Программа по курсу дарвинизма.. – Москва, 1940. – 19с.
1239652
   Программа по курсу Диалектический и исторический материализм для вузов.. – Москва, 1941. – 47с.
1239653
   Программа по курсу журналистики.. – Москва, 1948. – 59с.
1239654
   Программа по курсу журналистики.. – Москва, 1953. – 72с.
1239655
   Программа по курсу журналистики.. – Москва, 1957. – 75с.
1239656
   Программа по курсу журналистики. Для 3-х год. партийных школ.. – Москва, 1956. – 62с.
1239657
   Программа по курсу журналистики. Для 4-х год. партийных школ.. – Москва, 1957. – 74с.
1239658
   Программа по курсу журналистики. Для ВПШ.. – Москва, 1958. – 75с.
1239659
   Программа по курсу журналистики. Для курсов переподготовки руковод. газет. работ.. – Москва, 1952. – 48с.
1239660
   Программа по курсу истории КПСС. Для ун-тов маркс.-лен.. – Москва, 1977. – 64 с.
1239661
  Бурде М.В. Программа по курсу начертательной геометрии для студ. всех фак-тов и специльностей ВЗИПТ / М.В. Бурде ; Разраб. Всесоюзн. заочн. ин-том текстильн. пром. – Москва : [б. и.], 1940. – 20 с.
1239662
  Чачхиани А.Д. Программа по курсу немецкого языка. / А.Д. Чачхиани. – Москва, 1939. – 12с.
1239663
  Чернышев А.С. Программа по курсу общей химии для студентов института. / А.С. Чернышев. – М-Л, 1939. – 40с.
1239664
   Программа по курсу основ научного атеизма: для ун-тов маркс.-лен.. – Москва, 1980. – 39с.
1239665
   Программа по курсу Основы советского государства и права для высш. тех. уч. завед.. – Л., 1953. – 20с.
1239666
   Программа по курсу Политическая экономия. Для сред. техн. и сельскохоз. уч. завед. (100 часов). – Москва, 1957. – 20с.
1239667
   Программа по курсу политической экономии. Для технич., сельскохоз, мед., педагогич., искусствовед., вузов. – Москва, 1955. – 48с.
1239668
   Программа по курсу советского административного права.. – Москва, 1945. – 19с.
1239669
   Программа по латинскому языку. – Москва, 1951. – 8с.
1239670
   Программа по латинскому языку, 1951. – 8с.
1239671
   Программа по ленинизму для кружков партийного просвещения. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(Б) ; [Тип. Красный пролетарий], 1938. – 46 с.
1239672
   Программа по математике. – Москва, 1960. – 16 с.
1239673
   Программа по математике. – Москва, 1961. – 40 с.
1239674
   Программа по математике : подготовительное отделение. – Москва, 1978. – 11 с.
1239675
   Программа по математической обработке наблюдений. – Х, 1961. – 4 с.
1239676
   Программа по машиностроительному черчению. – М, 1961. – 8с.
1239677
   Программа по международному публичному праву. – М, 1944. – 12с.
1239678
   Программа по международному публичному праву. – М, 1947. – 23с.
1239679
   Программа по международному публичному праву. – Киев : КГУ, 1969. – 56 с.
1239680
   Программа по международному частному праву. – М, 1944. – 8с.
1239681
   Программа по метеорологии. – М, 1944. – 5с.
1239682
   Программа по методике обучения иностранным языкам. – К, 1972. – 16с.
1239683
   Программа по методике полевых геоморфологических исследований. – Москва, 1951. – 8с.
1239684
   Программа по методике преподавания латинского языка. – 4с.
1239685
   Программа по методике преподавания математики. – Москва, 1957. – 11 с.
1239686
   Программа по методике преподавания математики. – Москва, 1960. – 12 с.
1239687
   Программа по методике физической и экономической географии. – М, 1942. – 16с.
1239688
   Программа по минералогии и петрографии. – М, 1944. – 5с.
1239689
   Программа по научному коммунизму. – М, 1973. – 84с.
1239690
   Программа по начертательной геометрии, 1957. – 4 с.
1239691
   Программа по начертательной геометрии. – Москва, 1958. – 4 с.
1239692
   Программа по немецкому языку. – М, 1954. – 11с.
1239693
   Программа по немецкому языку. – Киев, 1982. – 22с.
1239694
   Программа по новейшей западной литературе. – М, 1942. – 7с.
1239695
   Программа по новейшей истории. – М, 1969. – 55с.
1239696
   Программа по новой истории. – М, 1942. – 28с.
1239697
   Программа по общей астрофизике : (для физ-мат. и мех.-мат. ф-тов). – Москва : МВО СССР, 1951. – 4 с.
1239698
   Программа по общей геологии. – М, 1951. – 7с.
1239699
   Программа по общей метеорологии. – Л, 1960. – 19с.
1239700
   Программа по общей физике, 1951. – 8 с.
1239701
   Программа по общей физике, 1951. – 12 с.
1239702
   Программа по общей физике. – Москва, 1960. – 12 с.
1239703
   Программа по общей физике. – Москва
1. – 1960. – 12 с.
1239704
   Программа по общей физике. – Харьков, 1961. – 4 с.
1239705
   Программа по общей физической географии. – М, 1940. – 7с.
1239706
   Программа по общей химии. – 8с.
1239707
   Программа по общей химии, 1941. – 7с.
1239708
   Программа по общей электротехнике. – Москва : Советская наука, 1955. – 12 с.
1239709
  Кожанчиков И.В. Программа по общей энтомологии / И.В. Кожанчиков. – Л., 1940. – 14с.
1239710
   Программа по обществоведению. – Киев, 1981. – 16с.
1239711
   Программа по организации работы советского суда. – Перово, 1952. – 7с.
1239712
   Программа по органической химии. – М., 1940. – 3с.
1239713
   Программа по органической химии. – М, 1942. – 12с.
1239714
   Программа по органической химии. – Л, 1960. – 16с.
1239715
   Программа по основам бухгалтерского учета. – М, 1951. – 4с.
1239716
  Северцев А. Программа по основному курсу зоологии / А. Северцев, В. Совинский. – 3с.
1239717
  Адоратский В.В. Программа по основным вопросам марксизма : пособ. для студ. и для кружков повышенного типа / В.В. Адоратский. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Красная новь ; Главполитпросвет
2. – 1922. – 152 с.
1239718
  Адоратский В.В. Программа по основным вопросам марксизма : (46-65 тыс.) / В.В. Адоратский. – 4-е изд., доп. – Москва ; Ленинград : Красная новь, 1924. – 240 с.
1239719
   Программа по палеонтологии : палеозоология и палеоботаника; Специальность - геология. – Москва : Московский университет, 1951. – 15 с. – для геологических факультетов государственных университетов
1239720
   Программа по педагогике. – М, 1940. – 16с.
1239721
   Программа по персидскому языку. – К, 1977. – 24с.
1239722
   Программа по петрографии. – М, 1951. – 8с.
1239723
   Программа по политической экономии. – М, 1942. – 39с.
1239724
   Программа по политической экономии. – М, 1942. – 27с.
1239725
   Программа по политической экономии. – М, 1947. – 41с.
1239726
   Программа по политической экономии. – М, 1956. – 46с.
1239727
   Программа по политической экономии. – М, 1956. – 24с.
1239728
   Программа по политической экономии. – М, 1956. – 64с.
1239729
   Программа по политической экономии. – М, 1956. – 24с.
1239730
   Программа по политической экономии. – М, 1956. – 40с.
1239731
   Программа по политической экономии. – Москва, 1956. – 64с.
1239732
   Программа по политической экономии. – М, 1956. – 40с.
1239733
   Программа по политической экономии. – М, 1958. – 48с.
1239734
   Программа по политической экономии. – М, 1960. – 64с.
1239735
   Программа по политической экономии. – Москва, 1960. – 64 с.
1239736
   Программа по политической экономии для техникумов. – М, 1951. – 39с.
1239737
   Программа по политической экономии для техникумов. – Москва, 1951. – 39 с.
1239738
   Программа по политической экономии для техникумов. – М, 1956. – 56с.
1239739
   Программа по политической экономии для экономических техникумов. – М, 1949. – 28с.
1239740
   Программа по политической экономии для экономических факультетов. – М, 1959. – 63с.
1239741
   Программа по политической экономии для экономических факультетов. – М, 1960. – 62с.
1239742
   Программа по полицейскому праву, принятая в Университете Св. Владимира // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 411-416. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
1239743
   Программа по почвоведению. – М, 1945. – 7с.
1239744
   Программа по почвоведению. – М, 1945. – 7с.
1239745
   Программа по почвоведению. – М, 1951. – 8с.
1239746
  Ренненкампф Н.К. Программа по предмету юридической энциклопедии // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, Л.К. Воронова [та ін.]. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 1 : [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; передм.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – С. 307-312. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0601-2
1239747
   Программа по психологии. – М, 1942. – 15с.
1239748
   Программа по психологии. – М, 1944. – 6с.
1239749
   Программа по разведочному делу. – М, 1951. – 7с.
1239750
   Программа по римскому праву для юридических институтов. – М, 1944. – 8с.
1239751
   Программа по римскому праву для юридических институтов. – Москва, 1948. – 8 с.
1239752
   Программа по рисованию для инженерно-строительных специальностей высших технических учебных заведений. – Москва : Советская наука, 1952. – 4 с.
1239753
   Программа по русской диалектологии. – М, 1946. – 8с.
1239754
  Довнар-Запольский М.В. Программа по русской истории [Пособие по истории Московского государства] / М.В. Довнар-Запольский. – [Киев] : [Изд. студентов Ун-та св. Владимира и слушательниц Высших женских курсов ; Типо-литогр. "Труд"]
Программа по русской истории (Древний период) ; Список книг, рекомендуемых для специаистов по русской истории. Московский период ; Программа по истории Литовско-русского государства ; Пособие по Московскому периоду Русской истории. – 1912. – XVIII, IV, IV, 282, IIс.


  Авт. в кн. не указан; установлен по изд.: Рус. аноним. и подпис. псевд. произведения печати, 1801-1926. Л., 1978. Вып. 2. С. 105; Обозрение преподавания в Ун-те св. Владимира на 1912-1913 учеб. год. По историко-филол. фак. Киев, 1912. С. 15
1239755
   Программа по русской литературе ХІХ века. – М, 1942. – 28с.
1239756
   Программа по русскому фольклору. – М, 1949. – 23 с.
1239757
   Программа по русскому фольклору. – Москва, 1951. – 23 с.
1239758
  Хохлова Е.В. Программа по русскому языку / Е.В. Хохлова. – Киев, 1979. – 12с.
1239759
   Программа по русскому языку для иностранных граждан : первый сертификацион. уровень: общее владение / Н.П. Андрюшина, Г.А. Битехтина, Т.Е. Владимирова, Л.П. Клобукова, Л.В. и др. Красильникова; Андрюшина Н.П. [др.] ; М-во образования и науки РФ, Рос. гос. система тестирования граждан зарубежных стран по рус. языку. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 176 с. – ISBN 5-86547-257-7
1239760
   Программа по русскому языку для нерусских начальных школ. – Рига, 1946. – 15с.
1239761
   Программа по русскому языку для студентов-иностранцев. – М, 1984. – 134с.
1239762
   Программа по русскому языку для студентов-иностранцев. – М, 1985. – 48с.
1239763
   Программа по сельскохозяйственной милиорации почв. – М, 1951. – 11с.
1239764
   Программа по синоптической метеорологии. – Л, 1960. – 8с.
1239765
   Программа по синоптической метеорологии. – Л, 1961. – 8с.
1239766
   Программа по систематике растений с основами географии растений. – М, 1942. – 16с.
1239767
   Программа по советскому государственному праву. – Москва, 1950. – 18 с.
1239768
   Программа по советскому государственному праву для юридич. школ. – М, 1944. – 12с.
1239769
   Программа по советскому гражданскому земельному праву. – Москва, 1951. – 16 с.
1239770
   Программа по советскому гражданскому процессу. – Москва, 1947. – 19 с.
1239771
   Программа по советскому гражданскому процессу. – М, 1956. – 19с.
1239772
   Программа по советскому трудовому праву. – М, 1951. – 18с.
1239773
  Дензин П.В. Программа по составлению и редактированию карт : для геогр. ф-ов гос. ун-ов / Мин-во высшего образования СССР ; П.В. Дензин ; отв. ред. К.А. Салищев. – Москва : МГУ, 1951. – 8 с.
1239774
   Программа по старословянскому языку. – Киев, 1951. – 11с.
1239775
   Программа по статистике. – Киев, 1951. – 7с.
1239776
   Программа по статистической физике. – М, 1944. – 2с.
1239777
   Программа по судебной медицне. – М, 1951. – 9с.
1239778
   Программа по судебной психиатрии. – М, 1951. – 8с.
1239779
   Программа по судоустройству. – М, 1948. – 12с.
1239780
   Программа по теоретической механике. – Москва, 1951. – 7 с.
1239781
   Программа по теоретической механике. – Москва, 1955. – 7 с.
1239782
   Программа по теоретической механике. – Москва, 1961. – 17 с.
1239783
   Программа по теоретическому курсу современнго английского языка. – Москва, 1952. – 18 с.
1239784
   Программа по теоретическому курсу фонетики испанского языка. – М, 1952. – 18с.
1239785
   Программа по теоретическому курсу фонетики испанского языка. – М, 1952. – 8 с.
1239786
   Программа по теории государства и права. – Москва, 1951. – 18 с.
1239787
   Программа по теории и практике советской печати. – Ленинград, 1947. – 24 с.
1239788
   Программа по теории литературы. – М, 1948. – 13с.
1239789
   Программа по теории статистики. – М, 1945. – 10с.
1239790
   Программа по теории статистики. – Москва, 1945. – 10 с.
1239791
   Программа по термодинамике и статической физике. – Харьков, 1961. – 6 с.
1239792
   Программа по технической мелиорации. – М, 1951. – 6с.
1239793
  Бунге Н.А. Программа по технической химии (курс 1886 и 1887 г.) / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира. – Киев : Университетская тип., 1888. – 53 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1888
1239794
  Масальский А.Б. Программа по товарам и услугам. / А.Б. Масальский, О.П. Саенко. – М., 1987. – 61с.
1239795
   Программа по топографии. – М, 1940. – 4с.
1239796
   Программа по топографии : для геогр. ф-тов госуниверситетов. – Москва : газета "Индустрия", 1940. – 4 с.
1239797
   Программа по торгово-промышленному праву. – Б. м. : Изд. биб-ки студ.-юристов. – 8 с. – Экз. деф., без обл. и тит. л., отсутств. с. 8-?
1239798
   Программа по торгово-промышленному праву. : (принята в Киевском университете на 1907-8 уч. г.) // Курс лекций по полицейскому праву : (на правах рукописи) / Н.М. Цытович. – Киев : Тип. Я. Б. Неймана, И. Т. Фельдзера и Ш. Б. Горенштейна, 1907. – 11 с.
1239799
   Программа по трудовому праву. – Москва, 1948. – 18 с.
1239800
   Программа по уголовному праву. – Киев : КГУ, 1979. – 20 с.
1239801
   Программа по уголовному праву студентов : для студ. отд. межд.права ф-та межд. отн. и межд. права. – Киев : КГУ, 1984. – 19 с.
1239802
   Программа по уголовному процессу. – М, 1948. – 15с.
1239803
   Программа по уголовному процессу. – М, 1948. – 15с.
1239804
   Программа по уравнениям математической физики. – Москва, 1954. – 15 с.
1239805
   Программа по учебным предметам для военно-учебных заведений и гимназий. – Санкт-Петербург : Тип. Морского министерства, 1860. – 212 с.
1239806
   Программа по физике. – Москва, 1951. – 7 с.
1239807
   Программа по физике. – Москва, 1955. – 12 с.
1239808
   Программа по физике : для всех специальностей ср. спец. учеб. заведений на базе 8 кл. – Москва : Высшая школа, 1988. – 23с.
1239809
   Программа по физике для советско-партийных школ. – Москва, 1958. – 12 с.
1239810
   Программа по физической географии. – М, 1961. – 10с.
1239811
   Программа по физической географии мира. – М, 1943. – 10с.
1239812
   Программа по физической географии частей света. – Москва, 1952. – 28 с.
1239813
   Программа по физической и коллоидной химии. – М, 1940. – 8с.
1239814
  Топчиева К.В. Программа по физической и коллоидной химии. Специальность геология и геохимия / К.В. Топчиева. – М, 1949. – 4с.
1239815
   Программа по физической химии. – М, 1941. – 8с.
1239816
   Программа по физической химии. – М, 1941. – 8с.
1239817
   Программа по физической химии. – М, 1944. – 11с.
1239818
   Программа по физическому воспитанию учащихся средних специальных учебных заведений. – Москва, 1956. – 55 с.
1239819
   Программа по финансовому праву. – Москва, 1948. – 12 с.
1239820
   Программа по французскому языку. – К., 1984. – 19с.
1239821
   Программа по химическому и физико-химическому анализу почв, 1951. – 11с.
1239822
   Программа по экономике социалистических промышленных предприятий. – М, 1958. – 24с.
1239823
   Программа по экономике социалистических сельскохозяйственных предприятий. – М, 1958. – 24с.
1239824
   Программа по экономической географии. – Москва, 1956. – 36 с.
1239825
   Программа по экономической географии Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. – К, 1973. – 11с.
1239826
   Программа по экономической географии Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. – Киев : КГУ, 1978. – 12 с.
1239827
   Программа по экономической географии зарубежных стран. – М, 1951. – 40с.
1239828
   Программа по экономической географии капиталистических и развивающихся стран. – К, 1974. – 42с.
1239829
   Программа по экономической географии СССР. – М, 1950. – 40с.
1239830
   Программа по экономической географии СССР. – М, 1958. – 12с.
1239831
   Программа по экономической географии СССР. – М, 1959. – 16с.
1239832
   Программа по экономической и политической географии. – М, 1949. – 50с.
1239833
   Программа по экономической и политической географии. – М, 1949. – 54с.
1239834
   Программа по экономической и политической географии. – М, 1950. – 47с.
1239835
   Программа по экономической и политической географии. – М, 1950. – 64с.
1239836
   Программа по элементарной математике. – Москва, 1959. – 31 с.
1239837
   Программа по элементарной математике. – Москва, 1961. – 29 с.
1239838
  Саркисян Г.С. Программа повышения благосостояния народа / Г.С. Саркисян. – Москва, 1981. – 64с.
1239839
   Программа подготовки членов ДОСААФ. – Алма-Ата, 1958. – 20с.
1239840
   Программа поддержки инновационной деятельности Российской академии наук / С.М. Алдошин, П.К. Берзигияров, В.М. Бузник, Д.И. Цыганов // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 7, июль. – С. 587-590. – ISSN 0869-5873


  Технико-технологическая сфера не существует автономно от сферы фундаментальных исследований, поэтому закономерно, что в процессе модернизации экономики научные организации играют существенную роль. Авторы публикуемой статьи знакомят читателей с ...
1239841
  Добрынин Сергей Программа поиска мысли / Добрынин Сергей, Шевелев Павел // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 116-122 : фото
1239842
   Программа показа фильмов Украины. – К, 1960. – 48с.
1239843
   Программа популярного курса "Основы политических знаний". – М, 1961. – 32с.
1239844
   Программа популярного курса основ марксистской философии для кружков системы партийного просвещения. – М, 1960. – 30с.
1239845
   Программа популярного курса политической экономии. – М, 1959. – 16с.
1239846
   Программа практикума по химической технологии, 1951. – 4с.
1239847
   Программа практических занятий по курсу "Основы научной фотографии". – М, 1961. – 3с.
1239848
   Программа предоставления стипендий в области ядерной науки. – Вена, 1962. – 44с.
1239849
   Программа проведения 3-й Всесоюзной конференции по классической филологии. – К, 1966. – 16с.
1239850
   Программа производственно-технических курсов повышения квалификации. – Х-М, 1952. – 20с.
1239851
   Программа производственной ознакомительной практики. – Киев : КГУ, 1955. – 7 с.
1239852
   Программа производственной практики в органах прокуратуры и Министерства внутренних дел. – Киев : КГУ, 1983. – 15 с.
1239853
   Программа производственной практики и указания к составлению отчета о производственной практике студентов агрономического факультета, 1960. – 28 с.
1239854
   Программа профессионально-прикладной физической подготовки студентов. – М, 1961. – 6с.
1239855
  Рябцева И.В. Программа профессиональной пробы "Геодезист" : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 39-45 : Табл. – ISSN 0016-7207
1239856
  Лобжанидзе А.А. Программа профильного курса "Этногеография и этнокультурные регионы мира" : Методика и опыт. Регионы мира / А.А. Лобжанидзе, Д.В. Заяц // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 35-37. – ISSN 0016-7207
1239857
  Лобжанидзе А.А. Программа профильного курса "Этногеография и этнокультурные регионы мира" (Х-ХІ классы общеобразовательных учреждений) : Методика и опыт / А.А. Лобжанидзе, Д.В. Заяц // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 46-49. – ISSN 0016-7207
1239858
  Гогоцкий С.С. Программа психологии. Вып. 2 : (из психологических лекций в университете св. Владимира) проф. ун-та С. Гогоцкого // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – [4], 107, 3 с.
1239859
   Программа пятой студенческой научной конференции, посвященной 11-у съезду ВЛКСМ. 3-7 апреля 1949 г.. – Харьков, 1949. – 25с.
1239860
   Программа работ и список членов конгресса : 15-й Международный физиологический конгресс. Ленинград-Москва, 9-17 августа 1935 г. – Москва-Ленинград : Медгиз, 1935. – 250с.
1239861
   Программа работ по теме, выполняемой экологами наземных позвоночных животных. – Свердловск, 1967. – 10с.
1239862
  Книпович Н.М. Программа работ экспедиции для научно-промысловых исследований Мурмана в течении 1900 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Исидора Гольдберга, 1900. – 13 с. – Без тит. л. - Авт. указан в конце статьи. – (Научно-промысловые морские исследования у берегов Мурмана / Комитет для помощи поморам Русского Севера ; Вып. 5)


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
1239863
   Программа работы 26 студенческой научной конференции. – Х, 1969. – 91с.
1239864
   Программа работы конференции научных работников Дона и Северного Кавказа. – Ростов н/Д : [Б. и.], 1947. – 55с.
1239865
   Программа работы юбилейной научной конференции. – Ростов н/Д, 1949. – 48с.
1239866
  Валиев Д.А. Программа развития Национальной библиотеки Таджикистана на 2015-2020 годы // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 3. – С. 43
1239867
  Орлов Я.Л. Программа развития производства товаров для народа / Я.Л. Орлов. – М., 1987. – 46с.
1239868
   Программа разработки годового цикла сведений по текущей сельскохозяйственной статистике. – Москва : Центральное Статистическое управление, 1921. – 46 с.
1239869
   Программа разработки сверхпроводящих магнитов в США. – Москва, 1977. – 50с.
1239870
  Греханкина Л.Ф. Программа регионального курса " Родное Подмосковье" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 63-65. – ISSN 0016-7207
1239871
  Греханкина Л.Ф. Программа регионального курса "Родное Подмосковье" (Окончание. Начало см. № 7) : Вести из регионов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 64-66. – ISSN 0016-7207
1239872
   Программа республиканской конференции. – К, 1983. – 8с.
1239873
   Программа Республиканской научно-методической конференции. – Минск, 1962. – 30с.
1239874
  Белухина И.Г. Программа решений первой краевой задачи для двумерного несамосопряжённого параболического уравнения в прямоугольнике / И.Г. Белухина. – Москва, 1966. – 37 с.
1239875
  Щедрина Н.А. Программа решения двумерного уравнения теплопроводности с граничными условиями третьего рода для областей специального вида / Н.А. Щедрина. – Москва, 1966. – 43с.
1239876
   Программа решения задач линейного программирования. – М, 1980. – 84с.
1239877
   Программа решения обратной задачи ВЭЗ на ЦВМ. – М, 1974. – 39с.
1239878
   Программа решения экономических задач на ЭВМ. – Москва, 1966. – 287с.
1239879
  РЛКСМ Программа Российского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. – [Б.м. : б.и., 1924. – 48 с. – Миниатюрное издание
1239880
  Чепинога В.Г. Программа роста народного благосостояния / В.Г. Чепинога. – К, 1987. – 134с.
1239881
   Программа самостоятельной работы слушателей годичных заочных курсов. – Москва, 1962. – 32 с.
1239882
  Богосвятская А.И. Программа семинара "Феномен литературной мистификации" : (для 10 (11) классов) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та [ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 18-40
1239883
   Программа сквозной педагогической практики : для студ. ф-та романо-германской фл. – Киев : КГУ, 1988. – 20 с.
1239884
   Программа собирания материалов для изучения словарного состава местных говоров. – Ярославль, 1959. – 223с.
1239885
   Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка. – Ярославль, 1945. – 90 с.
1239886
   Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка. – М-Л, 1947. – 219с.
1239887
   Программа совещания по радиохимии. – Л, 1957. – 8с.
1239888
   Программа совещания по физиологии и экологии. – Львов, 1958. – 26с.
1239889
   Программа совместной научной сессии. – Иркутск, 1965. – 64с.
1239890
  Лях В.И. Программа созидания и мира / В.И. Лях. – Москва, 1986. – 62с.
1239891
   Программа сооружения европейского ускорителя на 300Гэв, 1971. – 8с.
1239892
   Программа Социалистической единой партии Германии. – Берлин : Издателство Цайт им бильд, 1976. – 92 с.
1239893
  Лагутин Н.С. Программа социального развития и повышения уровня жизни советского народа. / Н.С. Лагутин. – М, 1976. – 54с.
1239894
  Гамплова Д. Программа социальных исследований - 1999 // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.78-87. – ISSN 0132-1625
1239895
  Богуславский М.В. Программа социокультурной модернизации российского образования М.В.Ломоносова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 40-49. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрывается суть Ломоносовского периода в истории отечественной педагогики, отношение к которому на протяжении веков было неоднозначным.
1239896
   Программа социологического исследования. – М, 1987. – 52с.
1239897
   Программа специального практикума по физике, 1951. – 12 с.
1239898
   Программа специальных курсов по научному атеизму. – К, 1971. – 41с.
1239899
   Программа спецкурса "Актуальные проблемы теории государства и права и критики антимарксистских государственно-правовых концепций". – Киев : КГУ, 1984. – 28 с.
1239900
   Программа спецкурса "Актуальные проблемы теории государства и права и критики современных антимарксистских государственно-правовых концепций" : для студ.юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1986. – 20 с.
1239901
   Программа спецкурса "Актуальные проблемы теории журналистской науки". – К, 1987. – 16с.
1239902
   Программа спецкурса "Анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений". – Киев : КГУ, 1986. – 12 с.
1239903
   Программа спецкурса "Внешнеэкономические отношения стран Тропической Африки". – Киев : КДУ, 1978. – 17с.
1239904
   Программа спецкурса "Внешнеэкономические отношения стран Тропической Африки". – Киев : КГУ, 1983. – 18с.
1239905
   Программа спецкурса "Внешняя политика арабских стран". – К, 1985. – 16с.
1239906
   Программа спецкурса "Внешняя политика стран-членов СЭВ". – К, 1986. – 18с.
1239907
   Программа спецкурса "Возникновение и развитие рабочего и социалистического движения". – К, 1987. – 8с.
1239908
   Программа спецкурса "Гетерогенный катализ". – К, 1972. – 4с.
1239909
   Программа спецкурса "Государственное право СССР и зарубежных стран". – Киев : КГУ, 1985. – 22 с.
1239910
   Программа спецкурса "Деликты в советском гражданском праве". – К, 1986. – 12с.
1239911
   Программа спецкурса "Дополнительные главы физической химии". – К, 1972. – 2с.
1239912
   Программа спецкурса "Задачи и организация оперативно-розыскных аппаратов органов внетренних дел" : для студ. юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1986. – 4с.
1239913
   Программа спецкурса "Задачи и организация оперативно-розыскных аппаратов". – К, 1988. – 6с.
1239914
   Программа спецкурса "Идеологические аспекты внешнеполитических концепций США". – К, 1987. – 11с.
1239915
   Программа спецкурса "Избранные главы цитологии". – К, 1984. – 10с.
1239916
   Программа спецкурса "Испания 19 века". – К, 1987. – 12с.
1239917
   Программа спецкурса "Использование звукозаписи и киносъемки". – Киев, 1969. – 2с.
1239918
   Программа спецкурса "Историко-философские исследования и современность". – К, 1978. – 16с.
1239919
   Программа спецкурса "Историография новой истории". – Киев, 1981. – 31с.
1239920
   Программа спецкурса "Исторический опыт КПСС по решению национального вопроса в СССР и развитие национальных отношений на современном этапе" : для студ. ист.ф-та. – Киев : КГУ, 1982. – 16 с.
1239921
   Программа спецкурса "История арабских стран". – К, 1984. – 16с.
1239922
   Программа спецкурса "История Великой Октябрьской социалистической революции". – Воронеж, 1964. – 32с.
1239923
   Программа спецкурса "История языкознания". – М, 1978. – 8с.
1239924
   Программа спецкурса "Коренные вопросы истории компартии Украины" : для студ. гуманит. фак-тов. – Киев : КГУ, 1985. – 24 с.
1239925
   Программа спецкурса "Критика буржуазных и оппортунистических трактовок хозяйственного механизма развитого социализма". – Киев : КГУ, 1982. – 20 с.
1239926
   Программа спецкурса "Критика реакционной, антикоммунистической сущности идеологии и политики международного сионизма". – К, 1984. – 6с.
1239927
   Программа спецкурса "Критика современных антимаркиситских экономических теорий". – Киев : КГУ, 1986. – 32 с.
1239928
   Программа спецкурса "Критика современных антимарксистских экономических теорий". – Киев : [Б. и.], 1978. – 32 с.
1239929
   Программа спецкурса "Критика современных буржуазных и оппортунистических экономических теорий". – Киев : КГУ, 1982. – 20 с.
1239930
   Программа спецкурса "Логические основания эмпирического знания" : для студ. фс. ф-та. – Киев : КДУ, 1973. – 8 с.
1239931
   Программа спецкурса "Международно-правовая охрана окружающей среды". – Киев : КГУ, 1988. – 12 с.
1239932
   Программа спецкурса "Международное транспортное право" : для студ. ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1986. – 8 с.
1239933
   Программа спецкурса "Международное транспортное право" : для студ. ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1987. – 12 с.
1239934
   Программа спецкурса "Международное финансовое право". – Киев : КГУ, 1981. – 8 с.
1239935
   Программа спецкурса "Международное частное право". – Киев : КГУ, 1981. – 8 с.
1239936
   Программа спецкурса "Научное управление социалистическим обществом". – Киев : КГУ, 1978. – 8 с.
1239937
   Программа спецкурса "Научные основы управления и управленческого труда в государственном аппарате" : для студ. юр. ф-та. – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1239938
   Программа спецкурса "Нотариат в СССР" : для студ.юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 7 с.
1239939
   Программа спецкурса "Организация работы районного (городского) народного суда". – Киев : КГУ, 1984. – 4 с.
1239940
   Программа спецкурса "Осмотр места происшествия". – Киев : КГУ, 1986. – 4 с.
1239941
   Программа спецкурса "Основные направления научно-технического прогресса". – Киев : КГУ, 1978. – 18 с.
1239942
   Программа спецкурса "Основные проблемы общей теории государства и права". – Киев : КГУ, 1972. – 21 с.
1239943
   Программа спецкурса "Основы демографии и социального прогнозирования" : для студ. фс.ф-та. – Киев : КГУ, 1986. – 7 с.
1239944
   Программа спецкурса "Основы демографии" : для студ. фак-та межд. отн. и межд. права. – Киев : КГУ, 1979. – 10 с.
1239945
   Программа спецкурса "Основы правового воспитания" : для студ.юр. фак-та. – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1239946
   Программа спецкурса "Основы правовой кибернетики" : для студ.юр. фак-та. – Киев : КГУ, 1988. – 8 с.
1239947
   Программа спецкурса "Основы эротетической логики" : для студ. ф-та журн. – Киев : КГУ, 1986. – 7 с.
1239948
   Программа спецкурса "Особенности языка дипломатических документов". – Киев : КГУ, 1982. – 7 с.
1239949
   Программа спецкурса "Право международных организаций". – Киев : КГУ, 1967. – 16 с.
1239950
   Программа спецкурса "Правовая организация хозяйственных систем" : для студ. юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 8 с.
1239951
   Программа спецкурса "Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве". – Киев : КГУ, 1983. – 15 с.
1239952
   Программа спецкурса "Правовые основы финансовой деятельности местных Советов народных депутатов" : для студ. юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1239953
   Программа спецкурса "Принципы и методы" научно-педагогических исследований : для студ.старших курсов. – Киев : КГУ, 1983. – 15 с.
1239954
   Программа спецкурса "Проблемы войны, мира и современная идеологическая борьба". – Киев : КГУ, 1978. – 16 с.
1239955
   Программа спецкурса "Проблемы интенсификации производства". – Киев : КДУ, 1973. – 9 с.
1239956
   Программа спецкурса "Проблемы мотивации поведения и деятельности человека". – Киев : КГУ, 1984. – 16 с.
1239957
   Программа спецкурса "Проблемы планомерности и пропорциональности общественного производства на этапе развитого социализма" : для студ. эк.ф-та. – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1239958
   Программа спецкурса "Проблемы профилактики правонарушений" : для студ.юр. фак-та. – Киев : КГУ, 1984. – 8 с.
1239959
   Программа спецкурса "Продовольственная программа и пресса" : Для студ. ф-та журналистики. – Киев : КГУ, 1986. – 16 с.
1239960
   Программа спецкурса "Прокурорский надзор в отрослях народного хозяйства" : для студ. юр. фак-та. – Київ : Київський університет, 1991. – 8с.
1239961
   Программа спецкурса "Профессиональная этика и судебная речь" : для студ. юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 8 с.
1239962
   Программа спецкурса "Социально-психологические аспекты семьи" : для студ. отд. псих. фс. ф-та. – Киев : КДУ, 1984. – 8 с.
1239963
   Программа спецкурса "Теоретические основы квалификации преступлений" : для студ. юр. ф-та. – Киев : КГУ, 1987. – 8 с.
1239964
   Программа спецкурса "Теория и история культуры" : для студ ист.ф-та. – Киев : КГУ, 1988. – 16 с.
1239965
   Программа спецкурса "Теория и методика пионерской работы" : для студ. гуманитарных ф-тов. – Киев : КГУ, 1986. – 11 с.
1239966
   Программа спецкурса "Функция контроля местных Советов народных депутатов за деятельностью их исполнительных и распорядительных органов" : для студ. юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1985. – 8 с.
1239967
   Программа спецкурса "Экономика арабских стран". – Киев : КГУ, 1982. – 16 с.
1239968
   Программа спецкурса "Экономика зарубежных стран" : Раздел : "Экономика зарубежных социалистических стран ; для студ. эк.ф-та". – Киев : КГУ, 1982. – 23 с.
1239969
   Программа спецкурса "Экономика зарубежных стран". – Киев : КГУ, 1986. – 32 с.
1239970
   Программа спецкурса "Экономика народонаселения" = для студ. эконом.ф-та. – Киев : КГУ, 1986. – 11 с.
1239971
   Программа спецкурса "Экономика стран Африки". – Киев : КГУ, 1987. – 11 с.
1239972
   Программа спецкурса "Экономика стран Тропической Африки". – Киев : КГУ, 1983. – 19 с.
1239973
   Программа спецкурса "Экономика США" = для студ. ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1983. – 16 с.
1239974
   Программа спецкурса "Экономическая интеграция стран социализма ". – Киев : КГУ, 1986. – 23 с.
1239975
   Программа спецкурса "Экономические взаимоотношения социалистических стран с развивающимися и развитыми капиталистическими странами". – Киев : КГУ, 1986. – 15 с.
1239976
   Программа спецкурса "Экономическое соревнование двух мировых систем хозяйства и идеологическая борьба на современном этапе". – Киев : КГУ, 1984. – 16 с.
1239977
   Программа спецкурса "Элементарная математика". – Москва, 1952. – 23 с.
1239978
   Программа спецкурса "Язык советских дирломатических документов" : для студ.ф-та межд.отн. и межд.права. – Киев : КГУ, 1986. – 12 с.
1239979
   Программа спецкурса для студентов отдела истории средних веков. – К, 1970. – 8 с.
1239980
   Программа спецкурсу "Культура України в 19 - на початку 20 ст.". – К, 1978. – 12с.
1239981
   Программа спецсеминара "Актуальные методологические проблемы политической экономии социализма". – Киев : КГУ, 1984. – 24 с.
1239982
  Новиков А.И. Программа строительства коммунизма. / А.И. Новиков, Н.П. Скрыпнев. – Л., 1962. – 86с.
1239983
   Программа студенческой научно-теоретической интернациональной конференции, посвященной 50-летию образования СССР. – Киев : КГУ, 1972. – 12 с.
1239984
   Программа трудовой группы. – [Петроград] : [Тип. изд. "Новая Россия"], 1917. – 19 с.
1239985
   Программа увеличения производства. – М, 1988. – 76с.
1239986
   Программа углубления экономических реформ в России. – М, 1992. – 65с.
1239987
  Азаренок Н.В. Программа уголовного судопроизводства: цель, задачи и условия деятельности / Н.В. Азаренок, А.А. Давлетов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 123-135. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1239988
   Программа учебной практики в органах государственного (ведомственного) арбитража : для студ. юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1986. – 4 с.
1239989
   Программа учебной практики в органах прокуратуры. – Киев : КГУ, 1985. – 8 с.
1239990
  Салмина Н.Г. Программа формирования начальных математических понятий и опыт ее реализации в практике обучения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 101-112. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1239991
  Лукьянчук Лариса Александровна Программа формирования профессиональной педагогической компетентности у магистрантов технического вуза - будущих педагогов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1239992
   Программа центра комплексных подводных исследований. – Москва : Тип. Мин-ва культуры СССР, 1989. – 29 с.
1239993
  Вознесенский С. Программа чтения по русской истории / С. Вознесенский. – Петроград, 1923. – 296с.
1239994
   Программа экзамена по уровню владения китайским языком (NSK). – Пекин : Современность, 1990. – 138 с.
1239995
  Серебренникова Г.А. Программа экологического кружка для У-УІІ классов : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 46-47. – ISSN 0016-7207
1239996
   Программа экспериментальных исследований на мезонной фабрике ИЯН АН СССР. – Москва, 1982. – 290с.
1239997
  Шульгина О.В. Программа элективного курса "География Центрального федерального округа России" : Методика и опыт / О.В. Шульгина, В.Ю. Халатов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 58-63. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 0016-7207
1239998
  Кузьмин Е.И. Программа ЮНЕСКО "Информация для всех" в России и в мире // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 92-102. – ISSN 0869-608Х
1239999
   Программа ЮНЕСКО "Информация для всех". Ленская резолюция // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник / Библ. информ.-изд. центр "Либерея-Библиоформ". – Москва, 2012. – Вып. 32 (1). – С. 202-205. – ISSN 1560-7976


  "Ленская резолюция" - итоговый документ международной конференции "Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве". Итоговый документ международной конференции "Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве", состоявшейся 2-4 ...
1240000
  Кузьмин Е.И. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник / Библ. информ.-изд. центр "Либерея-Библиоформ". – Москва, 2012. – Вып. 32 (1). – С. 213-227. – ISSN 1560-7976


  Программа “Информация для всех” создана на основе слияния двух базовых программ ЮНЕСКО прошлого десятилетия: “Общей программы по информации” и “Межправительственной программы по информатике”
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,