Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1238001
  Янчук І. Структурно- кадрові аспекти адміністративної реформи в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.31-34. – ISSN 0132-1331
1238002
  Малышев Н.Г. Структурно-автоматные модели технических систем. / Н.Г. Малышев. – М., 1986. – 168с.
1238003
  Матвіїв Г.М. Структурно-агрегатний склад чорнозему опідзоленого Західного Лісостепу України за різного його використання в агроценозах / Г.М. Матвіїв, Ю.С. Кравченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 95-100 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 100. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1238004
  Чередниченко І.В. Структурно-агрегатний склад чорнозему типового за різних систем удобрення // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 59-65 : табл. – Бібліогр.: с. 65. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1238005
   Структурно-агрегатний стан ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного грунту за різного використання / М.А. Ткаченко, О.С. Гавришко, А.Й. Габриєль, Ю.М. Оліфір // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 25-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0372-8498
1238006
  Саакадзе Л.В. Структурно-адаптаційні стратегії міжнародних фінансових інститутів в умовах динаміки світогосподарських зв"язків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 41-46.
1238007
  Круглицький Н.Н. Структурно-акустический резонанс в химии и химической технологии / Н.Н. Круглицький, Г.П. Бойко. – К, 1985. – 253с.
1238008
   Структурно-алгоритмическая организация аппаратных средств обмена информацией в специализированных мультимикропроцессорных системах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Каримов Б. Т,; Каримов Б. Т,; КПИ. – К., 1994. – 16л.
1238009
  Нейра Вальверде Артуро М. Структурно-алгоритмическая организация микропроцессорных устройств систем передачи информации : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Нейра Вальверде М.Артуро; КПИ. – К., 1993. – 16л.
1238010
  Суходольский Г.В. Структурно-алгоритмический анализ и синтез деятельности. / Г.В. Суходольский. – Л, 1976. – 120с.
1238011
  Федорчук В.А. Структурно-алгоритмический метод моделирования задач динамики управляемых электромеханических систем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Федорчук В.А.; АН Украины, ин-т проб. моделиров. в энергетике. – К., 1993. – 16л.
1238012
  Бойко Ю. Структурно-алгоритмічне моделювання керованих електромеханічних систем, що містять ланки з розподіленими параметрами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Бойко Ю. ; Черкаський держ. технологічний університет. – Черкаси, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1238013
  Івахів Орест Васильович Структурно-алгоритмічні методи підвищення інформаційної ефективності засобів вимірювання : Автореф. дис. ... докт. техн. наук:05.11.05 / Івахів О.В.; НУ "Львівська політехн.". – Львів, 2001. – 40 с.
1238014
  Липко Зоя Николаевна Структурно-вероятностная дистрибуция личных местоимений в функции подлежащего в современном английском языке (на материале пяти подъязыков) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Липко Зоя Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1238015
  Липко З.Н. Структурно-вероятностная дистрибуция личных местоимений в функции подлежащего в современном английском языке. : Дис... Канд. филол. наук: / Липко З.Н.; МВ и ССО УССР. Харьковский Гос. ун-т. – Харьков, 1979. – 173л.
1238016
  Южакова Валентина Ивановна Структурно-вероятностный анализ And, so и then как средств связи слов и предложений : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Южакова Валентина Ивановна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 26л.
1238017
  Кучинский Б.В. Структурно-вероятностный анализ некоторых глаголов современного немецкого языка, управляющих инфинитивом с zu : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кучинский Б.В.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1978. – 25л.
1238018
  Шаровская Л.И. Структурно-вероятностный анализ семантических классов немецких глаголов. : Автореф... Канд.филос.наук: 10.02.04 / Шаровская Л.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1980. – 20л.
1238019
   Структурно-вероятностный анализ языка по данным речи.. – Харьков, 1979. – 212с.
1238020
  Горяинов П.М. Структурно-вещественные парагенезисы железных руд докембрия Кольского полуострова / П.М. Горяинов, Н.Л. Балабонин. – Ленинград : Наука, 1988. – 144с. – ISBN 5-02-024562-3
1238021
  Шмелева А.А. Структурно-временные показатели взаимоотношений кардиомиоцитов в норме и при нарушении нервных влияний. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Шмелева А.А.; Второй Москов. мед. ин-т. – М., 1980. – 26л.
1238022
  Сандомирский Сергей Александрович Структурно-генетические особенности риддерсокольного полиметаллического месторождения (Рудный Алтай) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.14 / Сандомирский Сергей Александрович; МГУ. – М., 1974. – 25л.
1238023
  Карпець Ю.М. Структурно-генетичні особливості Повчанського ландшафту // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 142-153. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0868-6939
1238024
   Структурно-географическое изучение населения СССР. – Москва : МФГО, 1980. – 129 с. – 100-летию со дня рождения основателя советской экономической географии Николая Николаевича Баранского посвящают этот сборник авторы
1238025
   Структурно-геодинамічне картування розломних зон підвищеної проникності Бугруватівсько-Козіївського блоку північного борту Дніпровсько-Донецької западини / І.Д. Багрій, В.В. Гладун, В.Р. Дубосарський, О.В. Лазаренко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 71-77 : карта. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
1238026
  Высоцкий И.В. Структурно-геологическая съемка / И.В. Высоцкий. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1946. – 87с.
1238027
  Шаталов Н.Н. Структурно-геологические особенности дайковых образований восточной части Приазовского массива : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.04 / Шаталов Н.Н. ; АН УССР , Ин-т геолог. наук. – Киев, 1980. – 28 с.
1238028
  Пасынков А.А. Структурно-геологические особенности центральной части южного склона Украинского щита по данным дистанционных методов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.01 / Пасынков А.А.; Мин.геол.УССР.ПГО"Крымгеология".АН УССР.Ин-т геолог.наук. – К, 1983. – 24л.
1238029
  Шаталов М.М. Структурно-геологічні умови формування дайкових утворень Українського щита // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 72-80 : рис. – Бібліогр.: с. 79-80. – ISSN 0367-4290
1238030
  Евзикова Н.З. Структурно-геометрический анализ форм роста кристаллов минералов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Евзикова Н.З.; М-во высш.и сред.спец.образовния РСФСР. – Л, 1963. – 17л.
1238031
   Структурно-геоморфологические исследования в Сибири и на Дальнем Востоке. – Москва : Наука, 1975. – 207с.
1238032
  Проничева М.В. Структурно-геоморфологические исследования на территории Актюбинского Приуралья и Прумугоджарья в связи с нефтепоисковыми работами. / М.В. Проничева. – М., 1960. – 11с.
1238033
  Ласточкин А.Н. Структурно-геоморфологические исследования на шельфе / А.Н. Ласточкин. – Ленинград : Недра, 1978. – 247с.
1238034
   Структурно-геоморфологические исследования при нефтегазопоисковых работах (мат. совещ.). – Л., 1969. – 276с.
1238035
  Товстюк З.М. Структурно-геоморфологические исследования при поисках локальних структур в районе Бахмач-Сокиренцы // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 32-35. – Бібліогр.: 5 назв
1238036
  Зул Монхоо Структурно-геоморфологические особенности правобережной части бассейна р. Селенги : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.04 / Зул Монхоо ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 20 с.
1238037
   Структурно-геоморфологические особенности северо-западной части Украинского щита / Ю.А. Кошик, В.М. Тимофеев, В.Н. Чмыхал, Г.П. Хворова // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 101-109 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1238038
   Структурно-геоморфологическое изучение нефтегазоносных земель. – Москва : Московский университет, 1973. – 192с.
1238039
  Чирка В.Г. Структурно-геоморфологічна характеристика північного Причорномор"я та степового Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 96-105 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви
1238040
   Структурно-геоморфологічні дослідження на Україні / І.Л. Соколовський, М.Г. Волков, В.П. Палієнко, М.П. Семенюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 32-44. – Бібліогр.: 96 назв
1238041
  Спиця Р.О. Структурно-геоморфологічні дослідження неотектонічно активних розломів платформних територій : Природничо - географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-28. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
1238042
  Білоус Ю.В. Структурно-граматична організація фразеологічних одиниць із соматичним компонентом у німецькій мові // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 68-74. – ISSN 2307-4558
1238043
  Кушнір О.П. Структурно-граматичні моделі іспанських прислів"їв і приказок // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 238-243


  Розглянуто моделі граматичної організації прислів"їв із різною та одноковою комбінаціями часових форм дієслів у двох піввіршах, розділених цезурою. Проілюстровано схему поділу структурних моделей за сполучниками та словами зв"язками, що стоять на ...
1238044
  Новохатська Н.В. Структурно-граматичні типи англійських розмовних конструкцій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 142-147. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1729-360Х
1238045
  Киселева С.Н. Структурно-грамматические особенности русских пословично-поговорочных выражений в сопоставлении с испанскими : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Киселева С.Н.; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1974. – 20л.
1238046
  Тараненко Т.П. Структурно-грамматические особенности фразеологических единиц в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тараненко Т.П. ; АН УССР. Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Сумы, 1965. – 18 с.
1238047
  Маркарова К.С. Структурно-грамматические типы терминов и их продуктивность в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Маркарова К.С.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1968. – 34л.
1238048
  Чомко Д.М. Структурно-графічна модель геоінформаційної бази даних хімічного складу грунтових вод Чоп-Мукачівського артезіанського басейну / Д.М. Чомко, О.А. Остроух // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 36-37
1238049
  Даценко Л.М. Структурно-графічні моделі соціальної сфери як основа об"єктно-орієнтованої ГІС / Л.М. Даценко, Л.В. Карачунова // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 101-114


  Стаття присвячена питанням дослідження соціальних процесів, як географічної проблеми, яка відображається у зміні форм територіальної організації суспільства. Їх дослідження прямо пов"язано з визначенням особливостей перехідної стадії розвитку соціуму. ...
1238050
  Степанова Л.Г. Структурно-демографическая теория и история Северо-Запада России XVI века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 73-87. – ISSN 0869-5687
1238051
  Дымина В.В. Структурно-дидактическая модель формирования методической компетентности будущих учителей информатики // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 53-55. – ISSN 1998-1740


  В статте представлена структурно-дидактическая модель формирования методической компетентности будущего учителя информатики на основе технологии контекстного обучения.
1238052
  Галустян Р.Г. Структурно-динамическая теория языка / Р.Г. Галустян АН АрмССР ; реван. гов. ун-т, Вычислит. центр. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1988. – 271с.
1238053
   Структурно-динамические особенности фитоценозов Нижнего Приангарья.. – Новосибирск, 1969. – 148с.
1238054
  Казміренко В.П. Структурно-динамічна модель переконуючого впливу / В.П. Казміренко, О.В. Самборська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 43-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Феномен переконуючого впливу розглядається як соціально-психологічний механізм міжсуб"єктної взаємодії. Аналізуються етапи динамічного розвитку функції переконання, а також ситуаційні характеристики та зовнішні фактори, що заважають або сприяють ...
1238055
  Лактіонов О.М. Структурно-динамічна організація індивідуального досвіду : Автореф. ... доктора психолог. наук: 19.00.01 / Лактіонов О.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 36 с. – Бібліогр.: 30 - 33 с.
1238056
  Лактіонов О.М. Структурно-динамічна організація індивідуального досвіду : 19.00.01:Дис....доктора психолог. наук. / Лактіонов О.М.; Харківськ. нац. ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2000. – 418л. – Бібліогр.: Л.375-406
1238057
  Лактіонов О.М. Структурно-динамічна організація індивідуального досвіду : Автореф...док.психол.наук:19.00.01 / Лактіонов О.М.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 36с. – Бібліогр.:с.30-33
1238058
  Іщук С.О. Структурно-динамічна оцінка експортно-імпортних операцій в Україні і областях Західного регіону / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 43-54. – ISSN 1562-0905
1238059
  Бойко З. Структурно-динамічний аналіз внутрішньогалузевої торгівлі товарами України // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 50-58. – ISSN 1818-2682
1238060
   Структурно-динамічні властивості апікальної мембрани ентероцитів кишечнику телят за ентеропатології та комплексної терапії із застосуванням фосфоліпідовмісної БАД / Д.О. Мельничук, В.А. Грищенко, С.В. Хижняк, О.О. Кисіль, В.М. Войціцький // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5
1238061
  Войтешенко І.С. Структурно-динамічні властивості низькомолекулярних сполук, що моделюють кістяк 2"- дезоксирибополінуклеотидів, у яких фосфор заміщено на арсен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 213-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методами неемпіричної квантової хімії вперше досліджено біологічно важливі фізичні властивості арсеновмісних низькомолекулярних сполук, що моделюють кістяк 2"-дезоксирибополінуклеотидів. Оцінено коливальні дисперсії усіх номенклатурних торсіпних кутів, ...
1238062
   Структурно-динамічні влачтивості клітинних мембран колоректальної аденокарциноми людини / Л.В. Сорокіна, С.В. Хижняк, А.Г. Кудрявцева, О.А. Капля // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 159-164. – ISSN 1023-2427


  Проведено дослідження структурно-динамічних властивостей внутрішньої мітохондріальної та мікросомальної мембран клітин колореактальної аденокарценоми методами флуоресцентних зондів. Отримані дані вказують на різнобічну модифікацію структурного стану і ...
1238063
  Масієнко Ю.О. Структурно-динамічні знаки "я-тексту" особистості : Автореф. дис. ...канд. психол. наук: Спец. 19.00.01 / Юлія Олександрівна Масієнко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.9 назв
1238064
  Масієнко Ю.О. Структурно-динамічні ознаки "я-тексту" особистості : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Масієнко Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 254л. + Додатки л. 201 - 254. – Бібліогр.:л. 187 - 200
1238065
  Сафонов Д.М. Структурно-динамічні особливості кататонічного синдрому різного генезу (психопатологічна семіотика, типологія та диференційна діагностика) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Сафонов Дмитро Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". – Харків, 2017. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1238066
  Білецький М.І. Структурно-динамічні процеси розвитку сфери послуг регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 148-160. – Бібліогр.: 7 назв.
1238067
  Вакуленко О.Л. Структурно-динамічні характеристики етнонаціональних ідентитетів української молоді : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : 19.00.05 / Вакуленко Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки, молоі та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1238068
  Вакуленко О.Л. Структурно-динамічні характеристики етнонаціональних ідентитетів української молоді : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Вакуленко Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 240 л. – Додатки: л. 204-240. – Бібліогр.: л. 181-203
1238069
  Гайдучок Валентина Марківна Структурно-енергетичні основи експлуатаційного зміцнення поверхонь тертя ковзання деталей машин : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.02.04 / Гайдучок В.М.; МОіНУ; Нац. авіац. ун-тет. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 34 назв.
1238070
  Зеліско Л.І. Структурно-змістові взаємозв"язки культурної свідомості та правосвідомості у професійній підготовці фахівців-юристів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 47-51.
1238071
  Гороховатський В.О. Структурно-ієрархічні методи аналізу та розпізнавання зображень в умовах впливу просторових завад : автореф. ...д-ра техн. наук : 05.13.23 / Гороховатський В.О. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 33 с. – Бібліогр.: 51 назв.
1238072
  Женжера Д.В. Структурно-інваріантний підхід до викладання академічної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1238073
  Косаревич Р.Я. Структурно-інваріантні алгоритми опису та розпізнання зображень : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Косаревич Р. Я.; Нац. агентст. пит. інформ. при Презид. Укр., Денж НДІ інформ. інфрастуркт. – Львів, 1999. – 17л.
1238074
  Мельник П.В. Структурно-інноваційні зміни та реформування системи підготовки кадрів : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.02.02 / Мельник П.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1996. – 27 с.
1238075
  Мельник Петро Володимирович Структурно-інноваційні зміни та реформування системи підготовки кадрів : Дис... канд.економ.наук: 08.02.02 / Мельник Петро Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 138л. – Бібліогр.:л.141-147
1238076
  Яременко О. Структурно-інституційні ефекти монетарної політики в умовах фінансової нестабільності // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 60-66. – ISSN 0131-775Х
1238077
  Стецюк С Структурно-інституціональна компонента європейської інтеграції України / С Стецюк, Л. Регуш // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 220-222.
1238078
  Вольфман Ю.М. Структурно-кинематическая идентификация сейсмогенных зон системы Загроса (по данным решений механизмов очагов землетрясений) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 38-64 : рис., табл. – Библиогр.: с. 63-64. – ISSN 0203-3100
1238079
  Иванов А.И. Структурно-кинематический анализ Патомского прогиба / А.И. Иванов, Г.В. Рязанов. – Новосибирск, 1992. – 87с.
1238080
  Джолдасбеков У.А. Структурно-кинематический синтез плоских механизмов и манипуляционных устройств высоких классов со многими степенями свободы. / У.А. Джолдасбеков. – Алма-Ата, 1993. – 188с.
1238081
  Джолдасбеков У.А. Структурно-кинематический синтез плоских рычажных механизмов Высоких классов. / У.А. Джолдасбеков. – Алма-Ата, 1993. – 198с.
1238082
  Кутьков А.А. Структурно-кинематическое моделирование подвижных молекулярных форм. / А.А. Кутьков, В.А. Щеголев. – Ростов -на-Дону, 1984. – 159с.
1238083
  Кутьков А.А. Структурно-кинематическое моделирование подвижных молекулярных форм. / А.А. Кутьков, В.А. Щеголев. – Ростов -на-Дону, 1984. – 159с.
1238084
  Розенталь О.М. Структурно-кинетические исследования некоторых процессов в воде и водных растворах электролитов применительно к задачам атмосферного электричества : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розенталь О. М.; Лен. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград, 1969. – 16л.
1238085
  Одинцова И.В. Структурно-коммуникативные модели с причинной семантикой в простом предложении // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.49-72. – Библиогр.: С.71-72: 19 назв. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1238086
  Перепеченко Галина Петровна Структурно-коммуникативные типы многозвенных сложноподчиненных предложений в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Перепеченко Галина Петровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1973. – 24л.
1238087
  Цыцарина О.Ф. Структурно-композиционные и лекспко-семантические особенности текстов эпистолярного жанра (на матер. переп. анлг. и амер. ученых XVIII -- перв. пол. ХХ вв) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Цыцарина О. Ф.; Моск. гос. лингв. ун-т. – М., 1991. – 24л.
1238088
  Протопопова Е.А. Структурно-композиционные и семантические характеристики предтекстов в стилях художественной и научной литературы английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Протопопова Е.А.; Пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1985. – 24л.
1238089
  Похилевич Т.Д. Структурно-композиционные и языковые средства психологизации в романах Томаса Гарди. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Похилевич Т.Д.; Львов. гос. ун-т.. – Львов, 1984. – 22л.
1238090
  Сакварелидзе Нелли Ильинична Структурно-композиционные формы изображения художественно-трансформированной внутренней речи. (На материале англ. и амер. литературы ХХ в.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сакварелидзе Нелли Ильинична; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 36л.
1238091
  Пілик В.В. Структурно-композиційна організація турецького газетного репортажу та його жанрово-стилістичні особливості // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 132-139
1238092
  Хоміцька О.Г. Структурно-композиційні особливості роману Нагіба Махфуза "Весільна пісня" // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 198-204. – ISSN 1682-671Х
1238093
  Яхонтова Т.В. Структурно-композиційні особливості сучасної англомовної наукової статті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 51-58. – Бібліогр. в приміт.: 20 поз. – ISSN 0027-2833
1238094
  Башук А. Структурно-композиційні особливості текстових стратегій (на прикладі інавгураційних промов) // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 114-120. – Бібліогр.: Літ.: с. 119-120; 9 назв
1238095
  Хайдер Т.В. Структурно-композиційні та сюжетно-тематичні особливості жанру фентезі в європейських літературах : (на матеріалі творчості Дж.Р.Р. Толкіна та А. Сапковського) / Т.В. Хайдер, Є.М. Хайдер // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 434-440
1238096
  Чумак Олена Григорівна Структурно-компонентна організація фіанансово-бухгалтерстьких терміносполучень в український мові : Автореф... канд. фіолол.наук: 10.02.01 / Чумак Олена Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 24л.
1238097
  Чумак Олена Григорівна Структурно-компонентна організація фінансово-бухгалтерських терміносполучень в українській мові : Дис... канд. філософ.наук: 10.02.01 / Чумак Олена Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 189л. – Бібліогр.:л.170-189
1238098
  Шмаков Ю.И. Структурно-континуальная механика суспензий и растворов полимеров : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.05 / Шмаков Ю.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 28 с.
1238099
  Шмаков Юрий Иванович Структурно-континуальная механика суспензий и растворов полимеров. : Дис... доктор физ.-мат.наук: / Шмаков Юрий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1975. – 271л. – Бібліогр.:л.230-244
1238100
  Кагановська О.М. Структурно-концептуальний аналіз роману Л.-Ф. Селіна "D"un chateau l"autre" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 173-182. – ISBN 966-581-476-1
1238101
  Матіяш І.М. Структурно-лексикографічні модуляції лексеми "Marriage" в британській мовній картині світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 131-135. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1238102
  Русын Б.П. Структурно-лингвистические методы распознавания изображений в реальном времени / Б.П. Русын. – Киев : Наукова думка, 1986. – 128 с.
1238103
  Абдурахман Алвани Структурно-лингвистический подход к оценке функциональных состояний организма у спортсменов высокой квалификации с признаками хронического утомления // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 3-8 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1238104
  Кандауров А.С. Структурно-литологические факторы контроля ртутного оруденения на дербиевском рудном поле. (Северо-Западный Кавказ) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 041.33 / Кандауров А.С.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 24л.
1238105
  Василенко С.П. Структурно-літологічна модель Мотронівсько-Аннівського титан-цирконієвого родовища // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: с. 107-108. – ISSN 0367-4290
1238106
  Хрущов Д.П. Структурно-літологічні моделі солянокупольних структур / Д.П. Хрущов, Н.А. Данишурка // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 67-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв
1238107
  Колесник Ю.В. Структурно-логическая модель инновационно-сбалансированной системы регулирования экономики : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 13-23 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1238108
  Левин В.И. Структурно-логические методы исследования сложных систем с применением ЭВМ / В.И. Левин. – Москва : Наука, 1987. – 303с.
1238109
  Корнейчук В.И. Структурно-логические методы повышения надежности запоминающих устройств / В.И. Корнейчук, К.Г. Самофалов. – М., 1976. – 112с.
1238110
  Самофалов К.Г. Структурно-логические методы повышения надежности запоминающих устройств / К.Г. Самофалов. – М., 1976. – 112с.
1238111
  Самофалов К.Г. Структурно-логические методы повышения надежности запоминающих устройств. / К.Г. Самофалов. – М, 1976. – 112с.
1238112
  Лысенко О.З. Структурно-логические схемы в обучении социально-экономической географии России : Методика и опыт / О.З. Лысенко, Р.Ф. Пугавьева // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С. 60-65 : Схеми. – ISSN 0016-7207
1238113
   Структурно-логические схемы и задачи по общей теории статистики.. – К., 1988. – 205с.
1238114
   Структурно-логические схемы и убенометодические карты по курсу "История КПСС".. – К., 1983. – 82с.
1238115
   Структурно-логические схемы и учебно-методические карты преподавания политэкономии.. – К., 1981. – 75с.
1238116
   Структурно-логические схемы к курсу научного коммунизма.. – Ростов -на-Дону, 1982. – 208с.
1238117
   Структурно-логические схемы учебного процесса по марксистско-ленинской философии : Метод. рекоменд. – К.
ч.1 в.2. – 1980. – 131с.
1238118
  Дець Т.І. Структурно-логічна модель системи розвитку територій у зоні спостереження атомних електричних станцій (на прикладі Хмельницької АЕС) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 257-263. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1238119
  Дець Т.І. Структурно-логічна модель системи розвитку територій у зоні спостереження атомних електричних станцій (на прикладі Хмельницької АУС) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 257-263 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1238120
  Новікова Н.М. Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 75-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1238121
  Ситник Г.В. Структурно-логічна послідовність фінансового планування на основі процесно-орієнтованого підходу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 112-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1238122
  Андрієць В.С. Структурно-логічна схема оптимізації грошових потоків торговельних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.
1238123
  Штулер І.Ю. Структурно-логічна схема організації та регулювання інноваційної діяльності в сучасних умовах розвитку економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 134-139. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто структурно-логічну схему організації та регулювання інноваційної діяльності в Україні, що становить основу формування сучасної концепції управління інноваційною діяльністю. В процесі дослідження виявлено й структуровано всі її ...
1238124
  Любіцева О.О. Структурно-логічна схема суспільно-географічного дослідження ринку туристичних послуг // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 69-73. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1238125
  Мар"яш М. Структурно-логічні схеми на уроках фізики // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 1. – С.58-60. – ISSN 0131-6788
1238126
  Недільський В.В. Структурно-лопчне моделювання під час планування тактичних прийомів, комбінацій та операцій пошуку наркотичних засобів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 190-196
1238127
  Гендлер Т.С. Структурно-магнитные фазовые превращения в некоторых железорудосодержащих минералах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Гендлер Т.С. ; МГУ. – Москва, 1972. – 27 с.
1238128
   Структурно-математические методы моделирования языка. – К., 1970. – 76 с.
1238129
   Структурно-математична лігнгвістика. Сб. ст.. – К., 1965. – 151с.
1238130
   Структурно-математичні дослідження української мови. Зб. ст.. – К., 1964. – 99с.
1238131
  Кузин А.М. Структурно-метаболическая гипотеза в радиобиологии / А.М. Кузин. – М., 1970. – 224с.
1238132
  Кузин А.М. Структурно-метаболическая теория в радиобиологии / А.М. Кузин. – Москва : Наука, 1986. – 282 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 265-283
1238133
  Дук В.Л. Структурно-метаморфическая эволюция и флогопитоносность гранулитов Алдана / В.Л. Дук, М.Е. Салье, В.С. Байкова. – Ленинград : Наука, 1975. – 226с.
1238134
  Добржинецкая Л.Ф. Структурно-метаморфическая эволюция кольской серии (Балтийский щит) / Л.Ф. Добржинецкая. – Москва : Наука, 1978. – 147с.
1238135
  Марков Е.И. Структурно-метаморфическая эволюция Котерского синклинория (северо-восточное Прибайкалье) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.08 / Марков Е.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1982. – 18л.
1238136
  Дук Г.Г. Структурно-метаморфическая эволюция пород печенегского комплекса / Г.Г. Дук. – Ленинград : Наука, 1977. – 104с.
1238137
   Структурно-методические методы моделирования языка.. – К.
ч. 2. – 1970. – 156с.
1238138
  Круглицкий Н.Н. Структурно-механические критерии глинистых суспензий для бурения.. : Автореф... канд. хим.наук: / Круглицкий Н.Н.; Ин-тут общей и неорган. химии АН УССР. – К., 1963. – 20л.
1238139
  Усков И.А. Структурно-механические свойства глинистых суспензий и паст : Дис... канд. химич.наук: / Усков И.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. физич. и коллоидной химии. – Киев, 1953. – 130, Хл.
1238140
  Усков И.А. Структурно-механические свойства глинистых суспензий и паст : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Усков И.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра физ. и коллоидной химии. – Киев, 1954. – 8 с.
1238141
  Мясников Б.В. Структурно-механические свойства и стабилизирующее действие водных растворов акриловых полиэлектролитов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.075 / Мясников Б.В.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1971. – 14л.
1238142
  Тран Хьеу. Структурно-механическое исследование галоидопроизводных гуттаперчи : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Тран Хьеу. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. ф-тет. – Москва, 1964. – 7 с.
1238143
   Структурно-механическое исследование композиционных материалов и конструкций: сб. ст.. – Свердловск, 1984. – 167с.
1238144
  Гродницкий Л.Л. Структурно-минералогическая классификация гранитных пегматитов Северной Карелии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.134 / Гродницкий Л.Л.; Ленингр. горный ин-т. – Л., 1971. – 28л.
1238145
   Структурно-минералогические критерии метаморфогенного оруднения.. – Новосибирск, 1987. – 166с.
1238146
  Гіріч А.Л. Структурно-мінералогічна характеристика фрагмента темного різновиду хондрита Челябінськ (LL5) / А.Л. Гіріч, В.П. Семененко, Н.В. Кичань // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 46-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1238147
  Строкань А.П. Структурно-морфологические особенности и свойства хлорированного полипропилена и некоторых полимерных композиций на его основе. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.06 / Строкань А.П.; АН УССР.Ин-т хим.высокомолекуляр.соединен. – К, 1983. – 16л.
1238148
  Шляупа А.И. Структурно-морфометрические исследования южной Прибалтики при поисках нефтеносных структур : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.136 / Шляупа А.И.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 30л.
1238149
  Іванік О.М. Структурно-морфометричний аналіз у середовищі ГІС для картографування гірського рельєфу (на прикладі Карпатського полігона) / О.М. Іванік, Т.В. Андрієць, С.В. Муравко // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (48). – С. 85-89. – ISSN 1684-2189


  Проаналізовано головні положення класичної методики структурної морфометрії та визначено можливість її використання для дослідження морфогенезу і тектогенезу гірськоскладчастих зон.
1238150
  Шмелев И.П. Структурно-оптические исследования гигантского нервного волокна. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шмелев И.П.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1965. – 17л.
1238151
  Синицын В.В. Структурно-оптические превращения при ориентации жидкокристаллических геребнеобразных полимеров с азометиновыми группами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Синицын В.В.; МГУ. – М, 1982. – 22л.
1238152
  Чернишова Є. Структурно-організаційний аспект формування кадрового потенціалу вищих навчальних закладів // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 54-59. – ISSN 0131-6788
1238153
  Великанов В.А. Структурно-палеотектоническое районирование территории Украины в венде // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 34-42 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0367-4290
1238154
  Бублик Б.Н. Структурно-параметрическая оптимизация и устойчивость динамики пучков / Б.Н. Бублик, Ф.Г. Гаращенко, Н.Ф. Кириченко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 304с. : ил.26 + табл.12. – Библ.:с.298-302 (134 назв.)


  В монографии содержатся решения задач численного определения динамических характеристик пластин и оболочек с помощью специальных аналитических преобразований исходных конечно-разностных систем. В частности, рассмотрены задачи о колебании и устой ...
1238155
  Гаращенко Ф.Г. Структурно-параметричне подання даних на основі методів оптимізації другого порядку / Ф.Г. Гаращенко, О.С. Дегтяр // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України ; голов. ред. М.З. Згуровський. – Київ, 2016. – № 4. – С. 71-78. – ISSN 1681-6048
1238156
  Верченко А.П. Структурно-параметричний підхід в задачах виділення затінених ділянок на аерознімках / А.П. Верченко, О.Ф. Швець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 136-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається проблема виділення тіней (затінених ділянок) з аерофотознімку. Для цього пропонується будувати гістограму відповідного сегментованого зображення та проводити її аналіз на основі структурно-параметричного підходу, Представлено ...
1238157
  Бойчук Богдан Григорович Структурно-параметричний синтез електроприводів постійного струму : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Бойчук Б.Г.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1238158
  Галагуз Т.А. Структурно-параметричний синтез робастних систем управління польотом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.03 / Галагуз Т.А.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1238159
  Сізих Н.В. Структурно-параметричні характеристики тестування показників сприйняття // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.230-238. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1238160
  Семененко Н.П. Структурно-петрографическая карта Украинского кристаллического массива / Н.П. Семененко. – Киев : Изд-во АН СССР, 1957. – 79с.
1238161
  Степанец В.Д. Структурно-петрографические исследования Украинского кристаллического массива в верховьях р.Ингульца. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Степанец В.Д.; АН УССР.Ин-т геологич. – К, 1952. – 13л.
1238162
  Иванушко А.С. Структурно-петрологическая характеристика магматических пород докембрия бассейна р. Обиточной. (Зап. Приазовье) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 123 / Иванушко А.С. ; Днепропетр. горный ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 21 с.
1238163
  Бухарев В.П. Структурно-петрологические особенности и некоторые вопросы металлогении юго-западной части Коростенского плутона : Дис... канд. геол.-мин.наук: / Бухарев В. П.; АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1969. – 278л. – Бібліогр.:л.219-237
1238164
  Куддусов Х.К. Структурно-петрологические особенности и физико-механические свойства пород Акташского интрузива. / Х.К. Куддусов. – Душанбе, 1978. – 179с.
1238165
  Грегор Т. Структурно-петрофизический анализ гранитоидов Словакии: основные направления и перспективы / Т. Грегор, И.В. Соловьев // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 85-95 : Табл., схема. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
1238166
  Старостин В.И. Структурно-петрофизический анализ эндогенных рудных полей / В.И. Старостин. – Москва : Недра, 1979. – 240с.
1238167
   Структурно-порівняльний аналіз змісту стандартів з управління якістю у сфері освіти в Україні і США // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 20-29
1238168
  Процай Ф.И. Структурно-пропорциональный анализ отраслевых производственных систем / Ф.И. Процай. – Днепропетровск, 1981. – 115с.
1238169
  Шевченко А.Б. Структурно-размерные и квантовые эффекты в наносистемах с параметром порядка. Ферромагнитные и сегнетоэлектрические материалы / А.Б. Шевченко, Г.Г. Влайков, М.Ю. Барабаш ; Нац. акад. наук Украины, Техн. центр НАН Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины. – Киев : Академпериодика, 2013. – 232, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 213-232. – ISBN 978-966-02-7014-5
1238170
  Прокопанич О. Структурно-рівнева модель професійної самооцінки судді (до постановки проблеми) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 77-83


  В роботі проаналізовані основні моделі професійної самооцінки особистості. Побудована прогностична модель професійної самооцінки судді та розкритий зміст її складових. Basic models of personality professional self-estimate have been analyzed in the ...
1238171
  Нечипоренко В.Ф. Структурно-саментические типы субстантивных предложений словосочетаний в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Нечипоренко В.Ф. ; Воне. ин-т ин. яз. – Минск, 1953. – 20 с.
1238172
  Черкас Н.І. Структурно-секторальна модель експорту: об"єктивні чинники економічного зростання України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 111-119 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1238173
  Климушенко Т.Ф. Структурно-семантичекая и функциональная характеристика общественно-политической лексики (на материале учебной литературы) : Дис... канд. филол. наук : 10.02.01 / Климушенко Т.Ф. ; МВи ССО УССР ; КГУ им Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 222 л. – Бібліогр.:л.142-157
1238174
  Мустилова И.И. Структурно-семантическая вариативность инфинитивно-предложных конструкций в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мустилова И.И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 20л.
1238175
  Пономаренко Е.В. Структурно-семантическая и коммуникативно-функциональная характеристика пояснительных номинаций в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Пономаренко Е.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 17 с.
1238176
  Пономаренко Евгения Витальевна Структурно-семантическая и коммуникативно-функциональная характеристика пояснительных номинаций в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04. / Пономаренко Евгения Витальевна; КГУ. – Киев, 1991. – 184л. – Бібліогр.:л.155-182
1238177
  Верпицкая З.И. Структурно-семантическая и ономасиологическая характеристика конверсивов современного французского языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Верпицкая З. И.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1993. – 161л. – Бібліогр.:л.141-159
1238178
  Насруллаева Зиеда Амановна Структурно-семантическая и стилевая характеристика залоговой категории пассива в узбекском и немецком языках : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02, 10.02.04 / Насруллаева Зиеда Амановна; Ташкентский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1981. – л.
1238179
  Дятчук В.В. Структурно-семантическая и стилистическая характеристика одоративной лексики в современном украинском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.02 / Дятчук В.В.; Ин-т.языковедения. – Киев, 1979. – 24л.
1238180
  Дятчук В.В. Структурно-семантическая и стилистическая характеристика одоративной лексики в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Дятчук В.В.; Ин-т.языковед. – К, 1979. – 24л.
1238181
  Климушенко Т.Ф. Структурно-семантическая и функциональная характеристика общественно-политической лексики : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Климушенко Т.Ф.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
1238182
  Лаврентьева Н.М. Структурно-семантическая и функциональная характеристика целевых конструкций простого предложения второй половины XVIII -- первой половины XIX веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лаврентьева Н.М. ; Моск. обл. пед. ин-т имю Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 22 с.
1238183
  Ярмош Мария Ивановна Структурно-семантическая классификация собирательных имен. (На материале соврем. белорус. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Ярмош Мария Ивановна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1238184
   Структурно-семантическая организация высказывания и текста.. – Ташкент, 1986. – 148 с.
1238185
  Егоров И А. Структурно-семантическая организация и функционирование именных групп с перпозитивными атрибутами в современном английском языке : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Егоров А.И; МГУ. – Москва, 1987. – 24л.
1238186
  Дорош Галина Леонтьевна Структурно-семантическая организация многокомпонентных терминологических образований с препозитивным определением в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04. / Дорош Галина Леонтьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 196л. – Бібліогр.:л.176-196
1238187
  Дорош Галина Леонтьевна Структурно-семантическая организация многокомпонентных терминологических образований с препозитивным определением в современном английском языке : Автореф. дис ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Дорош Галина Леонтьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
1238188
  Шкодич Людмила Викторовна Структурно-семантическая организация причинно-следственных комплексов как единицы текста (англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шкодич Людмила Викторовна; Моск. госпед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 21л.
1238189
  Невижина Э.В. Структурно-семантическая организация сверхфразовых единств в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Невижина Э.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 12 с.
1238190
  Невижина З.В. Структурно-семантическая организация сверхфразовых единств в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Невижина З.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с.
1238191
  Сафарова А Структурно-семантическая организация тектов стихотворных произведений разных жанров : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сафарова А С.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 28л.
1238192
   Структурно-семантическая организация целых текстов. – Одесса, 1973. – 99с.
1238193
  Кудимова В.Н. Структурно-семантическая соотносительность полных и неполных предложений в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Кудимова В.Н.; Киев гос.пед.ин-т. – К, 1980. – 23л.
1238194
  Данилова Нина Константиновна Структурно-семантическая характеристика абсолютных зачинов в жанре короткого рассказа : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Данилова Нина Константиновна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 20л.
1238195
  Давыдова Валентина Семеновна Структурно-семантическая характеристика вводных конструкций каузального типа (на материале современного немец. яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Давыдова Валентина Семеновна; Алма-Атинс. педи-т иностр. языков. – Алма-Ата, 1981. – 202л. – Бібліогр.:л.181-202
1238196
  Давыдова Валентина Семеновна Структурно-семантическая характеристика вводных конструкций каузального типа (на материале современного немецкого языка) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук: 10.02.04 / Давыдова Валентина Семеновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 23 с.
1238197
  Шумейко Надежда Емельяновна Структурно-семантическая характеристика глагольно-именных сочетаний, соотносительных с двувидовыми глаголами, в русском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шумейко Надежда Емельяновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 211л. – Бібліогр.:л.173-211
1238198
  Шумейко Н.Е. Структурно-семантическая характеристика глагольно-именных сочетаний, соотносительных с двувидовыми глаголами, в русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шумейко Н.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
1238199
  Мухаметова Лидия Голимардановна Структурно-семантическая характеристика конфиксальной деривации отыменных глаголов в современном русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Мухаметова Лидия Голимардановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 248л. – Бібліогр.:л.193-213
1238200
  Мухаметова Л.Г. Структурно-семантическая характеристика конфиксальной деривации отыменных глаголов в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Мухаметова Л.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 14л.
1238201
  Петрова Тамара Ивановна Структурно-семантическая характеристика лексической омонимии в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Петрова Тамара Ивановна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1983. – 16л.
1238202
  Сваткова Татьяна Дмитриевна Структурно-семантическая характеристика отадьективных словообразовательных гнезд современного французского языка (на материале прилагательных) : Дис... канд. филол.наук: / Сваткова Татьяна Дмитриевна; МВ и ССО УССР.КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 230л. – Бібліогр.:л.185-208
1238203
  Любавина Л.В. Структурно-семантическая характеристика отыменных лексико-словообразовательных гнезд современного немецкого языка (на матер. лексико-семант. группы "жилище"). : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Любавина Л.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1238204
  Любавина Л.В. Структурно-семантическая характеристика отыменных лексико-словообразовательных гнезд современного немецкого языка (на материале лексико-семантической группы "жилище") : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Любавина Л. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1985. – 223л. – Бібліогр.:л.140-164
1238205
  Поляков Д.К. Структурно-семантическая характеристика пассивных конструкций в чешском языке на фоне русского (к проблеме межъязыковой асимметрии) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 116-127. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1238206
  Текеев Ханапи Джанибекович Структурно-семантическая характеристика предлогов немецкого и послелогов карачаевобалкарского языков : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04, 10.02.06 / Текеев Ханапи Джанибекович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 24л.
1238207
  Тихова Л.В. Структурно-семантическая характеристика предложений с инфинитивом в роли подлежащего в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.6660 / Тихова Л. В.; Казах.ГУ. – Алама-Ата, 1971. – 20л.
1238208
  Самойлова Елена Филипповна Структурно-семантическая характеристика сложных предложений со вторым компонентом введенным при помощи ce qui, ce que, ce dont, ce + prep. + quoi : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Самойлова Елена Филипповна; КГУ. – К., 1980. – 25л.
1238209
  Самойлова Елена Филипповна Структурно-семантическая характеристика сложных предложений со вторым компонентом, введенным при помощи ce qui, ce que, ce dont, ce + prep. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Самойлова Елена Филипповна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1238210
  Самойлова Елена Филипповна Структурно-семантическая характеристика сложных предложений со вторым компонентом, введенным при помощи Ce Qui, Ce Que, Ce Dont, Ce+Prep.+Quol : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Самойлова Елена Филипповна; Киев. гос. пед. ин-т иностранных языков. – Киев, 1980. – 156л. – Бібліогр.:л.130-147
1238211
  Джапаридзе Л.Д. Структурно-семантическая характеристика специальной лексики английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Джапаридзе Л. Д.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 24л.
1238212
  Александрова Структурно-семантическая характеристика сравнительных конструкций (на материале английского языка 16-17 вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02. / Александрова С. Я; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1981. – 24л.
1238213
  Сваткова Т.Д. Структурно-семантическая характеристика стадьективных словообразовательных гнезд современного французского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Сваткова Т. Д.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
1238214
  Пенинова С.А. Структурно-семантические (видово-временные) особенности форм прошедшего времени в немецком и азербайджанском языках : Дис... наук: / Пенинова С.А.; Азербайджанский пед. ин-т. – Баку, 1966. – 176л.
1238215
  Тарасова Людмила Александровна Структурно-семантические аспекты телескопии в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тарасова Людмила Александровна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1238216
   Структурно-семантические взаимосвязи в синтаксисе романских языков: сб. науч. тр.. – Днепропетровск, 1982. – 209с.
1238217
  Бехман С.Х. Структурно-семантические группы конкретных /нарицательных/ имен существительных и формальные критерии их выделения. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Бехман С.Х.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 20л.
1238218
  Косаревская Т.А. Структурно-семантические и количественніе характеристики трехкомпонентных терминологических образований (На матер. подъязыка вычислит. техн.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Косаревская Т. А.; КГУ. – К., 1989. – 17л.
1238219
  Косаревская Тамара Андреевна Структурно-семантические и количественные характеристики трехкомпонентных терминологических образований (на материале подъязыка вычислительной техники) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Косаревская Тамара Андреевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 225л. – Бібліогр.:л.179-225
1238220
  Вакуленко Т.А. Структурно-семантические и коммуникативно-прагматические особенности вопросительных предолжений фразеологизированной структуры в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Вакуленко Т. А.; КГУ им. Т. Г.Шевченко. – К., 1992. – 205л. – Бібліогр.:л.175-205
1238221
  Белодед Ольга Ростиславовна Структурно-семантические и коммуникативно-прагматические особенности высказываний благодарности (На материале современного англ. языка) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Белодед Ольга Ростиславовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 25л.
1238222
  Водная М.А. Структурно-семантические и коммуникативно-прагматические особенности оптативных предложений в современном англ. языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Водная М. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 206л. – Бібліогр.:л.187-206
1238223
  Возная Марина Александровна Структурно-семантические и коммуникативно-прагматические особенности оптативных предложений в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Возная Марина Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 18 с.
1238224
  Дайнеко Валентина Викторовна Структурно-семантические и коммуникативно-прагматические особенности парных словосочетаний современного английского языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дайнеко Валентина Викторовна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1988. – 194л. – Бібліогр.:л.186-194
1238225
  Дайнеко Валентина Викторовна Структурно-семантические и коммуникативно-прагматические особенности парных словосочитаний современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дайнеко Валентина Викторовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 25л.
1238226
  Тарасенко Людмила Викторовна Структурно-семантические и коммуникативно-функциональные свойства лексем с компонентами -body и -one : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Тарасенко Людмила Викторовна; Киевский Гос. пед. ин-т иностранных языков. – К., 1991. – 17л.
1238227
  Ильина Марианна Евгеньевна Структурно-семантические и композиционные особенности текста притчи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ильина Марианна Евгеньевна; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1984. – 25л.
1238228
  Ясинская Елена Семеновна Структурно-семантические и ономасиологические характеристики атрибутивных словосочетаний в современном французском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Ясинская Елена Семеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 174л. – Бібліогр.:л.174-174
1238229
  Ясинская Елена Семеновна Структурно-семантические и ономасиологические характеристики атрибутивных словосочетаний в современном французском языке (На материале текстов по физике) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Ясинская Елена Семеновна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 22 с.
1238230
  Кизюкевич А.А. Структурно-семантические и ономаслиологические аспекты транспозиции как особого способа наименования явлений действительности : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Кизюкевич А.А.; Московский гос. ин-т иностр. языков, Специализ. совет Д-053.17.01. – М., 1989. – 19л.
1238231
  Мешкова И.Н. Структурно-семантические и прагматические характеристики передовой газетной статьи : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.05 / Мешкова И.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1987. – 25с.
1238232
  Солощук Л.В. Структурно-семантические и прагматические характеристики ремарок в драматургическом произведении (на матер. англ. яз.). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Солощук Л.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 19л.
1238233
  Солощук Людмила Васильевна Структурно-семантические и прагматические характеристики ремарок в драматургическом произведении (На материале английского языка) : Дис... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Солощук Людмила Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 170л. – Бібліогр.:л.153-170
1238234
   Структурно-семантические и прикладные исследования : Романо-германская филология; Межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 140с. – ISBN 5-376-00733-2
1238235
  Хомяков В.А. Структурно-семантические и социально-стилистические особенности английского экспрессивного просторечия / В.А. Хомяков. – Вологда, 1974. – 104с.
1238236
  Белодед Юлия Ивановна Структурно-семантические и стилистические особенности общественно-политической лексики и терминологии в языке англоязычных художественных произведений : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Белодед Юлия Ивановна; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1977. – 24л.
1238237
  Мешкова Л.А. Структурно-семантические и стилистические особенности предложений, осложненных несколькими глагольными сказуемыми. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мешкова Л.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1984. – 24л.
1238238
  Круглов А.В. Структурно-семантические и функциональніе особенности формул вежливости в подсистемах полиэтничного английского языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Круглов А. В.; МВиССР УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 243л. – Бібліогр.:л.217-238
1238239
  Пириев Ахмед Наби оглы Структурно-семантические и функционально-коммуникативные особенности простого предложения с осбстоятельством уступки в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Пириев Ахмед Наби оглы; Моск. гос. пед. ин-т им. М.Тореза. – М., 1987. – 23л.
1238240
  Михалаке А.А. Структурно-семантические и функциональные особенности трехчленного предложения с прямым дополнением (на матер. франц. и молдав. языков). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Михалаке А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К,, 1980. – 16л.
1238241
  Михалке А.А. Структурно-семантические и функциональные особенности трехчленного предложения с прямым дополнением. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Михалке А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 16л.
1238242
  Круглов А.В. Структурно-семантические и функциональные особенности формул вежливости в подсистемах полиэтничного английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Круглов А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1238243
   Структурно-семантические исследования на материалах западно-европейских языков.. – Барнаул, 1979. – 172с.
1238244
   Структурно-семантические исследования на материале западных языков. – Куйбышев, 1974. – 359с.
1238245
  Омельченко Л.Ф. Структурно-семантические модели глаголов-композитов и особенности их фунционирвоания в словобразователной системе современного англ. яз. : Автореф... канд. филол.наук: / Омельченко Л. Ф.; АНУССР. Отд. лит., яз. и искусствовед. – К., 1971. – 28л.
1238246
  Каволите-Мицкене Структурно-семантические модели свободных глагльных словосочетаний типа у+sur +ІІ в современном французском языке. : Дис... канд. филолог.наук: / Каволите-Мицкене В.И.; КГУ. – К., 1970. – 223л. – Бібліогр.:л.208-223
1238247
  Каволите-Мицкене Структурно-семантические модели свободных глагольных словосочетаний типа V+sur+N в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Каволите-Мицкене В.И. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
1238248
  Каболите-Мицкенене Структурно-семантические модели свободных глагольных словосочетаний типа V+Sur+N в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Каболите-Мицкенене В.И. ; КГУ. – Киев, 1970. – 23 с.
1238249
  Лукк Е.Т. Структурно-семантические модели сочетаний с объектно-предикативной конструкцией в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Лукк Е.Т.; Москов. гос. пед. ин-тут иностр. яз. им. М. Тореза. – М., 1969. – 23л.
1238250
  Бабаханова Л.Т. Структурно-семантические особенноси антитезы как стилистического приема : Автореф... канд.филол.наук: / Бабаханова Л.Т.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз им Мориса Тореза. – М, 1967. – 11л.
1238251
  Воробьева Ольга Петровна Структурно-семантические особенности абзацных комплексов в современном английском языке (к проблеме текстооформляющих элементов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Воробьева Ольга Петровна; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1978. – 25л.
1238252
  Зубку З.М. Структурно-семантические особенности адьективных конструкций, указывающих на степень интенсивности качества в современном французском и румынском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.664 / Зубку З.М.;. – М., 1971. – 24л.
1238253
  Жаворонкова Р.Н. Структурно-семантические особенности английских конструкций с аппозитивными придаточными предложениями. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жаворонкова Р.Н.; Моск. гос,пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1980. – 26л.
1238254
  Сорока Т.В. Структурно-семантические особенности антономазии как средства лингвономинации (на материале английского языка) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 384-394
1238255
  Голубовская Ирина Александровна Структурно-семантические особенности глагольной полисемии : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.19 / Голубовская Ирина Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 27л.
1238256
  Голубовская Ирина Александровна Структурно-семантические особенности глагольной полисемии : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Голубовская Ирина Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 270л. – Бібліогр.:л.258-270
1238257
  Руснак Наталия Александровна Структурно-семантические особенности диалектных текстов русских "островных говоров " на территории Черновицкой области : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02. / Руснак Наталия Александровна; Черновиц. гос. ун-тет. – Черновцы, 1995. – 139л. – Бібліогр.:л.144
1238258
  Нассонова К.А. Структурно-семантические особенности древнерусских словосочетаний с родительным падежом, управляемым отглагольным существительным. (На материале Вологодско-Пермской летописи) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Нассонова К.А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 19л.
1238259
  Шевченко Людмила Юрьевна Структурно-семантические особенности единиц сочинительного типа (на мат. укр. яз.) : дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Шевченко Людмила Юрьевна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 175 л. – Бібліогр. : л. 166-175
1238260
  Мизинова Н.А. Структурно-семантические особенности и контекстуальная актуализация фразеологических единиц с начальным компонентом предлогом в современном английском языке : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мизинова Н.А.; Пед.ин-т иностр.яз. – Москва, 1985. – 26с.
1238261
  Бялик В.Д. Структурно-семантические особенности и мотивированность научно-технических терминов в современном англ. языке. (На материале терминологии вычислительной техники) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бялик В. Д.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1985. – 196л. – Бібліогр.:л.148-172
1238262
  Гусейнов И.А. Структурно-семантические особенности и национальная специфика английских пословиц. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гусейнов И.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 21л.
1238263
  Семина А И. Структурно-семантические особенности и текстовые функции имен речи современного французского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Семина И.А,; Моск.гос.ин-т ин.яз. – М, 1988. – 22л.
1238264
  Михалаке Анна Андреевна Структурно-семантические особенности и функциональные особенности трехчленного предложения с прямым дополнением (На материале франц. и молд. языков) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Михалаке Анна Андреевна; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 175л. – Бібліогр.:л.156-174
1238265
  Глухова Вера Адамовна Структурно-семантические особенности и функционирование вводных единиц в русском литературном языке XVIII века : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Глухова Вера Адамовна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 26л.
1238266
  Карасик Л.А. Структурно-семантические особенности и функционирование перевертышей типа to flow out // to out flow, to come in//income, turned-up//upturned в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карасик Л. А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1988. – 22л.
1238267
  Каграманова Ганифа Вагид кызы Структурно-семантические особенности именных определительных словосочетаний типа существительное+существительное (N+N) в современном английском и азербайджанском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Каграманова Ганифа Вагид кызы; Азер. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1238268
  Студенец Г.И. Структурно-семантические особенности конструкций расшинения. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Студенец Г.И.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1977. – 25л.
1238269
  Студенец Г.И. Структурно-семантические особенности консьрукций расширения. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.04 / Студенец Г.И.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1977. – 25л.
1238270
  Павел Е.В. Структурно-семантические особенности косвенно-вопросительного предложения современного французского и румынского языков : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.664 / Павел Е.В. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1971. – 19 c.
1238271
  Рукина Э.П. Структурно-семантические особенности наименований автралийской орнитофауны : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Рукина Э.П.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1976. – 34л.
1238272
  Бех Е.А. Структурно-семантические особенности неколноты предложений. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Бех Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
1238273
   Структурно-семантические особенности немецкой разговорной и диалектической речи: межвуз. сб. науч. тр.. – Омск, 1988. – 130с.
1238274
  Азатьян Анжелина Владимировна Структурно-семантические особенности образных сложных существительных в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Азатьян Анжелина Владимировна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1238275
  Чупилина Е.И. Структурно-семантические особенности общеупотребительных слов в медицинской терминологии современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чупилина Е.И. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 19 с.
1238276
  Нуцубидзе Л.Г. Структурно-семантические особенности объектно-предикативного словосочетания в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нуцубидзе Л.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 28л.
1238277
   Структурно-семантические особенности отраслевой терминологии : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Изд. Воронежского ун-та, 1982. – 155 с.
1238278
  Микаелян Ж.А. Структурно-семантические особенности паратаксических конструкций в современном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Микаелян Ж.А.;. – М, 1978. – 27л.
1238279
  Бондаренко Линианна Федоровна Структурно-семантические особенности пословиц как специфического разряда устойчивости фраз современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бондаренко Линианна Федоровна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1977. – 25л.
1238280
  Гаспаров Б.М. Структурно-семантические особенности предлогов в древнерусском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Гаспаров Б.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 19л.
1238281
  Иванова Светлана Викторовна Структурно-семантические особенности придаточных сравнения и их функционирование в тексте (На материале современного английского языка) : Автореф... кандидата филологическихнаук: 10.02.04 / Иванова Светлана Викторовна; Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1988. – 22л.
1238282
  Ардовская Раиса Васильевна Структурно-семантические особенности простых и сложных терминологических единиц. (На материале терминологии в области побъемно-транспортного оборудования) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ардовская Раиса Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
1238283
  Юшина Л.Б. Структурно-семантические особенности словосочетаний, образованных по модели "существительное+существительное" в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Юшина Л.Б.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 27л.
1238284
  Знаменская Т.А. Структурно-семантические особенности сложноподчиненного предложения в диалоге : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Знаменская Т.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 22л.
1238285
   Структурно-семантические особенности сложноподчиненных предложений с придаточным субъектным в современном немецком языке.. – Таганрог, 1967. – 20с.
1238286
  Громова Галина Александровна Структурно-семантические особенности сложных лекических единиц в современном французском арго : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Громова Галина Александровна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1982. – 24 с.
1238287
  Сухаревская В.И. Структурно-семантические особенности сложных уступительных конструкций в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Сухаревская В.И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1973. – 19л.
1238288
  Ионова И.М. Структурно-семантические особенности субстантивных словосочетаний в специальной литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ионова И.М.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1973. – 29л.
1238289
  Герасименко А.И. Структурно-семантические особенности текстовых сегментов и их функциональные типы в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Герасименко А.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
1238290
  Омельчук О.С. Структурно-семантические особенности термино-системы в отрасли радиоэлектроники : Автореф. дис. ... канд. фиол. наук : 10.02.04 / Омельчук О.С .; Львов. ГУ. – Львов, 1978. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1238291
  Панко М.Л. Структурно-семантические особенности терминологических комплексов в современном французском языке. : Автореф... канд. пед.наук: 10.02.05 / Панко М.Л.;. – М., 1978. – 24л.
1238292
  Русецкая Л.А. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц австралийского варианта английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Русецкая Л.А.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1978. – 24л.
1238293
  Шевченко Л.Ю. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц сочинительного типа (на матер. укр. яз.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Шевченко Л. Ю. ; КГУ. – Киев, 1987. – 21 с.
1238294
  Шевченко Л.Ю. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц сочитательного типа (на мат. укр. яз.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Шевченко Л. Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 21 с.
1238295
  Гусева Г.М. Структурно-семантические особенности французских научно-технических составных терминов и способы их перевода на русский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.677 / Гусева Г.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 22л.
1238296
  Андреева И.П. Структурно-семантические особенности функционирования малопродуктивных суффиксов -ун, -ня, -ыш в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Андреева И.П. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1972. – 22 с.
1238297
  Даирова Кадиша Нурдульдиновна Структурно-семантические особенности цитаты и ее функционирование в тексте. (На материале англ. науч. лингвист. литературе) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Даирова Кадиша Нурдульдиновна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 22л.
1238298
   Структурно-семантические особенности языковой единицы и ее номинативная ценность: сб. науч. тр.. – Нальчик, 1984. – 165с.
1238299
  Романовская Ю.Ю. Структурно-семантические особеннсоти вставных предикативных единиц (на матер. среднеанглийского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Романовская Ю. Ю.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1979. – 21л.
1238300
  Карлова Н.В. Структурно-семантические особености именных членов связочного предложения в современном испанском языке : Автореф... канд филол.наук: 10.02.05 / Карлова Н. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 16л.
1238301
  Данилюк Людмила Всеволодовна Структурно-семантические особености предложных словосочетаний древнеанглийского языка. (С предлогами mid, bi, wid) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Данилюк Людмила Всеволодовна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1238302
  Кузнецов А.М. Структурно-семантические параметры в лексике: на материале англ. яз. / А.М. Кузнецов. – М., 1980. – 160с.
1238303
  Матешвили Отар Михайлович Структурно-семантические параметры вариантов фразеологизмов английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Матешвили Отар Михайлович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
1238304
  Бондарчук М.Н. Структурно-семантические параметры русской авиационной терминосистемы (макрополе ""Движение летательного аппарата""). : 10.02.02:Дисс.....канд.филолог. наук / Бондарчук М.Н.; Киевск. междунар. ун-тет гражд. авиации. – Київ, 2000. – 268л. – прил. – Бібліогр.: С.231-268
1238305
  Болдырев Р.В. Структурно-семантические процессы в русской речи : (синтаксис предложных конструкций) / Болдырев Р.В. ; АН УССР, Ин-т чзыковедения им. А.А. Потебни. – Киев : Наукова думка, 1967. – 126 с.
1238306
  Павлова Н.А. Структурно-семантические свойства фразиологизмов модели предлог + 1 согласуемое слово + существительное в форме дательного падежа в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Павлова Н.А.; ЛГУ. – Л., 1978. – 17л.
1238307
   Структурно-семантические связи предложений и словосочетаний в романо-германских языках.. – Кемерово, 1976. – 98с.
1238308
  Бойченко Л.М. Структурно-семантические типы аббревиатур и диапазон их деривационной активности в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Бойченко Л. М. ; МВиССО УССР, Хар. ГУ. – Харьков, 1985. – 24 с.
1238309
  Сагитов М.А. Структурно-семантические типы безличных предложений в современном татарском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Сагитов М. А.; Казан. гос. пед. ин-т Каф. татар. яз. и лит. – Казань, 1964. – 32л.
1238310
  Мамонтова Н.Н. Структурно-семантические типы микротопонимии ливвиковского ареала Карельской АССР / Н.Н. Мамонтова. – Петрозаводск, 1982. – 213с.
1238311
  Харитонова Г.Н. Структурно-семантические типы предложений,выражающие отношения одновременности в немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Харитонова Г.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1972. – 20л.
1238312
  Волкова Д.А. Структурно-семантические типы словосочетаний с предлогом with и синонимичными ему предлогами в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Волкова Д.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 27л.
1238313
  Запорожченко Н.Е. Структурно-семантические типы сложно-подчиненных предложения с придаточными определительными в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Запорожченко Н.Е.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1956. – 13л.
1238314
  Морозов Леонид Сергеевич Структурно-семантические типы союзного сложносочиненного немецкого языка с побудительным компонентом в его составе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Морозов Леонид Сергеевич; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1977. – 15л.
1238315
  Шулыгина В.И. Структурно-семантические типы эллиптических конструкций в русской разговорной речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шулыгина В.И.; АН УССР. Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1990. – 17л.
1238316
  Корж Людмила Петровна Структурно-семантические характеристики отадъективных существительных в современном французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Корж Людмила Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1238317
  Корж Л.П. Структурно-семантические характеристики отадъективных существительных в современном французском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Корж Л.П.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 206л. – Бібліогр.:л.179-196
1238318
  Петруничева Н.С. Структурно-семантический анализ глагольно-именных словосочетаний современного немецкого языка. (На материале глагольно-именных словосочетаний с глаголами общения) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Петруничева Н.С. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 16 с.
1238319
  Бицадзе Л.А. Структурно-семантический анализ и классификация сложных предложений английского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Бицадзе Л.А.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 27л.
1238320
  Вакарюк Л.А. Структурно-семантический анализ имен существительных со значением процесса, не мотивиронных глаголами. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Вакарюк Л.А.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1238321
  Зернова В.К. Структурно-семантический анализ имен существительных со словообразовательными консутуэнтами в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Зернова В.К. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1976. – 25 с.
1238322
  Алефиренко Н.Ф. Структурно-семантический анализ компартивных фразеологизмов современного украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Алефиренко Н. Ф. ; МП УССР, Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1978. – 24 с.
1238323
  Айзбалт Е.Н. Структурно-семантический анализ некоторых прилагательных современного немецкого языка и вопросы развертывания словарного поля : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 677 / Айзбалт Е.Н. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1969. – 22 с.
1238324
  Татаринова Людмила Алексеевна Структурно-семантический анализ офтальмологической терминологии в английской научной литературе : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Татаринова Людмила Алексеевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 14л.
1238325
  Анохина Светлана Петровна Структурно-семантический анализ предложений с подлежащим MAN в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Анохина Светлана Петровна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 19л.
1238326
  Зализняк Анна Михайловна Структурно-семантический анализ словообразовательного гнезда бить : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Зализняк Анна Михайловна; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1981. – л.
1238327
  Иофик Е.Я. Структурно-семантический анализ сочетаемости глаголов умственной деятельности в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Иофик Е.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1969. – 19л.
1238328
  Зильберман Л.И. Структурно-семантический анализ текста / Л.И. Зильберман. – М, 1982. – 135с.
1238329
  Нармирьян Л.Г. Структурно-семантический анализ фразеологических сочетаний типа V+A. (На материалах соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Нармирьян Л.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 29л.
1238330
  Гарипов Т.М. Структурно-семантический глоссарий урало-поволжских языков / Т.М. Гарипов. – Уфа, 1979. – 80с.
1238331
  Мусаева В.Д. Структурно-семантическо исследование именной группы в языках различного типа / В.Д. Мусаева. – Ташкент, 1986. – 71с.
1238332
  Николаева И Структурно-семантическоая характеристика включенных предикативных единиц в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Николаева И В.; Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1986. – 21л.
1238333
  Глебова О.В. Структурно-семантическое варьирование отадъективных словообразовательных рядов в современом английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Глебова О.В.; Моск.гос.ин-т.иностр.яз. – М, 1988. – 25л.
1238334
  Акопян Рубен Саакович Структурно-семантическое исследование глагольных конструкций с зависимым дативом в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Акопян Рубен Саакович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1238335
   Структурно-семантическое исследование немецкой лексики: сб. ст.. – Калинин, 1980. – 150с.
1238336
  Бабайцева В.В. Структурно-семантическое направление в современной русистике // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 54-64. – ISSN 0130-9730
1238337
   Структурно-семантическое описание лексики немецкого языка: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1982. – 144с.
1238338
  Степанов Ю.С. Структурно-семантическое описание языка. : Автореф... Доктора филол.наук: / Степанов Ю.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 53л.
1238339
  Григорьева Т.С. Структурно-семантическое оформление косвенной речи в немецком литературном языке (на материале источников XIV-XIX вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Григорьева Т.С.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 28л.
1238340
  Арполенко Г.П. Структурно-семантична будова речення в сучасній українській мові / Г.П. Арполенко, В.П. Забєліна. – Київ, 1982. – 128с.
1238341
  Назаренко Д. Структурно-семантична класифікація компаративних фразеологічних одиниць // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 25-27
1238342
  Пирогов В.Л. Структурно-семантична кодифікація асиметричних паремій японської мови: типолого-перекладацький аспект // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 198-208. – ISSN 1608-0599
1238343
  Шваидка Н.В. Структурно-семантична організація біблійного фразеологізму Содом і Гоморра // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 13. – С. 91-98


  Проаналізовано семантику біблійного фразеологізму Содом і Гоморра,передумови формування його внутрішньої форми в лінгвокультурологічному аспекті, висвітлено повноту смислового навантаження образно-символічної структури цих прецедентних топонімів як ...
1238344
  Павлюк Людмила Степанівна Структурно-семантична організація дискусійно-полемічного дискурсу (За матеріалами укр. політ. публіцистики 1-ї пол. ХХ ст.) : Дис... канд. філолог.наук: / Павлюк Людмила Степанівна; Львівський ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 201л. – Бібліогр.:л.190-201
1238345
  Золотаревська І.О. Структурно-семантична організація НФЄ та її інтонаційне оформлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Розглядаються структурна та семантична організація Надфразової Єдності, а також її інтонаційне оформлення. У процесі розвитку мови речення складаються, о"єднаються за тематикою, структурно і інтонаційно, і будують особливу синтаксичну одиницю - ...
1238346
  Павлюк Л.С. Структурно-семантична організація полемічно-дискусійного дискурсу (за матер. україн. політ. публіцистики першої половини ХХ ст.) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Павлюк Л.С.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 1996. – 19л.
1238347
  Мойсієнко А. Структурно-семантична організація простого ускладненого речення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-47. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми структурно-семантичної організації простого ускладненого речення, типологію відношень, пов"язаних з додатковою предикативністю, структурою ряду. Consudered are problems of the structural-semantic organization of simple complicated ...
1238348
  Піхманець Р. Структурно-семантична основа художнього мислення Марка Черемшини // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7 (595). – С.31-50. – ISSN 0236-1477
1238349
  Качмар Структурно-семантична своєрідність українських етіологічних легенд з дендрологічними мотивами // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 122-129


  Статтю присвячено розглядові структурно-семантичних особливостей українських етіологічних легенд про дерева. Зосереджено увагу на центральних мотивах, найтиповіших сюжетних схемах та їх значеннєвому наповненні. Вказано на взаємодію у цих фольклорних ...
1238350
  Капась-Романюк Структурно-семантична специфіка описових предикатів староукраїнської ділової писемності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 18-25


  (на матеріалі "Актів Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р.")
1238351
  Проценко І.Ю. Структурно-семантична характеристика лексики на позначення людей похилого віку (на матеріалі іспанської й української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 380-386. – Бібліограф.: 21 назв. – ISSN 1729-360Х
1238352
  Петрова Ольга Борисівна Структурно-семантична характеристика медичної термінології та народних найменувань шкірних хвороб в українській мові : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Петрова Ольга Борисівна; Харківський держ. пед. ун-тет. – Харків, 1994. – 24л.
1238353
  Заваринська І.Ф. Структурно-семантична характеристика фразеологічних одиниць з теонімним та міфрнімним компонентами // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 148-155. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
1238354
  Каминін Ігор Миколайович Структурно-семантичне освоєння запозичених слів у сучасній українській літературній мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Каминін Ігор Миколайович; Харків. держ. пед. ун-тет. – Х., 1994. – 16л.
1238355
  Хавкіна Л.М. Структурно-семантичне та функціональне корелювання рекламних текстів ІЗ міфологічною та казково-фантастичною традицією // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 14-21


  У статті розглядається використання традиційних сюжетів і вічних образів у сучасній рекламі як спосіб досягнення її ефективності та значущий компонент рекламного міфу. In the article it is analyzed the use of traditional plots and eternal images in ...
1238356
  Турчина А.А. Структурно-семантичний аналіз міжмовних омонімів на матеріалі слов"янських мов // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 133-140


  Статтю присвячено дослідженню загальних питань теорії омонімії в сучасній лінгвістиці. Аналізується проблема диференціації омонімів у споріднених слов"янських мовах, а саме: у чеській, українській, російській та польській мовах. Проведено зіставлення ...
1238357
  Герман К.Ф. Структурно-семантичний аналіз складносурядних речень сучасної української літературної мови / К.Ф. Герман. – Чернівці, 1973. – 54с.
1238358
  Марунько О.А. Структурно-семантичний аспект усталених конструкцій з кон"юнктивом у сучасній німецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 9-12. – Бібліогр.: Літ.: С, 12; 11 поз. – ISBN 966-8188-07-1
1238359
  Бондарєва Наталія Олександрівна Структурно-семантичні і комунікативно-прагматичні особливості висловлювань із концептом "порада" : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Бондарєва Н.О.; КНУТШ Інститут філології. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1238360
  Бондарєва Наталія Олександрівна Структурно-семантичні і комунікативно-прагматичні особливості висловлювань із концептом"порада" : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Бондарєва Н.О.; КНУТШ; МОНУ. – Київ, 2005. – 203л. – Бібліогр.: л.201-203
1238361
  Малікова Ольга Валеріївна Структурно-семантичні і комунікативно-прагматичні особливості метатекстових одиниць сучасної англійської мови : Дис... канд.філолог.наук: 10.02.04 / Малікова Ольга Валеріївна; Київський ун-т. – К., 1993. – 177л. – Бібліогр.:л.152-177
1238362
  Малікова Ольга Валеріївна Структурно-семантичні і комунікативно-прагматичні особливості метатекстових одиниць сучасної англійської мови : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Малікова Ольга Валеріївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 24 с.
1238363
  Кононець Ю.В. Структурно-семантичні моделі вербальних товарних знаків // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 45-51. – Бібліогр.: Літ.: с. 51; 16 назв
1238364
  Мішиньова Т.В. Структурно-семантичні модифікації фразеологізмів у творах Б. Лепкого // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 216-218. – ISSN 1729-360Х
1238365
  Гулідова І.С. Структурно-семантичні ознаки прислів"їв американської поезії ХХ століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 101-109


  Статтю присвячено розгляду структурно-семантичних особливостей прислів"їв американських поетичних текстів ХХ століття. Прислів"я тлумачиться як усталене в мові багатоаспектне лінгвокогнітивне утворення, яке має синтаксичну будову речення, а отже, ...
1238366
  Соловей О. Структурно-семантичні особливості англійських ідіом ризику // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник Інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 85-88. – ISSN 2410-2202
1238367
  Руда Н.В. Структурно-семантичні особливості багатокомпонентних складних речень у сучасній китайській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Руда Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ, 2016. – 194 л. – Бібліогр.: 173-194
1238368
  Руснак Н.О. Структурно-семантичні особливості діалектичних текстів російських "острівних" говірок на території Чернівецької області. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Руснак Н.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 18л.
1238369
  Овсейчик С.В. Структурно-семантичні особливості екологічних термінів - складних слів в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 98-103
1238370
  Манаєва А. Структурно-семантичні особливості ієрогліфів китайської мови з ключовою графемою "серце" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 481-488


  Статтю присвячено дослідженню структурно-семантичних особливостей ієрогліфів, які містять в собі ключову графему "серце". Проаналізовано експериментальну групу із 133 ієрогліфів із вказаним ключем і запропоновано їх класифікацію за позитивною, ...
1238371
  Шуть М. Структурно-семантичні особливості китайських ієрогліфів з ключовою грамемою "жінка" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 210-214. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1238372
  Мосаковська Х. Структурно-семантичні особливості латинськомовних сфрагістичних написів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 42-48


  У статті визначаються структурно-семантичні особливості латинськомовних сфрагістичних написів на матеріалі папських печаток-булл, які охоплюють хронологічний період з ІX до XIV століття. Вказано зміни, які відбулися у структурі папських булл, а саме: у ...
1238373
  Рак Г.В. Структурно-семантичні особливості мікротопонімів давнього Києва // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 88-93. – ISSN 1996-9872
1238374
  Ольховська Н.С. Структурно-семантичні особливості німецької та англійської екологічної терминосистеми / Н.С. Ольховська, Ю.В. Худжіна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 232-240. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
1238375
  Судорженко Г.П. Структурно-семантичні особливості синтаксичних дериватів із вторинною предикацією // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 591-595


  Статтю присвячено аналізу синтаксичних дериватів із огляду на їхню семантику, структуру та творення. Шляхом розкриття суттєвих характеристик національного менталітету визначається специфіка використання мовних одиниць у процесі комунікації. Вживання ...
1238376
  Труш О. Структурно-семантичні особливості складних речень у статті Івана Франка "Темне царство" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 243-253. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано типи і частотність уживання елементарних і неелементарних складних структур у праці І. Франка "Темне царство", визначено реєстр сполучних засобів між предикативними частинами, охарактеризовано значеннєві відношення між компонентами, ...
1238377
  Константінова Олена Вікторівна Структурно-семантичні особливості термінів оподаткування в американському і британському варіантах сучасної англійської мови : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Константінова О.В.; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2004. – 300л. + Додатки: л.193-300. – Бібліогр.: л.189-192
1238378
  Константінова Олена Вікторівна Структурно-семантичні особливості термінів оподаткування в американському і британському варіантах сучасної англійської мови : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Константінова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1238379
  Рогач О.О. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з етнонімами (на матеріалі англ., рос., франц. , польськ. мов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15 / Рогач О. О.; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Київ, 1999. – 20л.
1238380
  Пирогов В.Л. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів йодзідзюкуго, віддзеркалені в японських перекладах класичного твору Китаю "Цяньцзивень" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 157-164. – ISSN 1608-0599
1238381
  Коціпак М.М. Структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць (на матеріалі американського дитективу XX ст.) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 52-56. – Bibliogr.: С. 56; 13 назв
1238382
  Богдан Л. Структурно-семантичні особливості японської дитячої ономатопоетичної лексики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 4-7. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено семантичні особливості ономатопоетики дитячої японської мови, що залежать від структурних моделей ономатопоетичних слів. Висвітлено загальні характеристики японської ономатопоетики на структурному та семантичному рівнях, що ...
1238383
  Бондарчук Маргарита Миколаївна Структурно-семантичні параметри російської авіаційної терміносистеми (макрополе "рух літального апарата") : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.02 / Бондарчук Маргарита Миколаївна; КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1238384
  Стахова В.Г. Структурно-семантичні процеси фразеологічної трансформації в межах сучасного політичного дискурсу радіо і телебачення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 346-350


  Стаття присвячена дослідженню структурно-семантичних процесів фразеологічної трансформації в межах сучасного політичного дискурсу радіо і телебачення. Статья посвящена исследованию структурно-семантических процессов модификации фразеологических ...
1238385
  Роианчук В. Структурно-семантичні та етимологічні особливості німецьких фразеологізмів з компонентом schwarz // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 36-43. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1238386
  Залієснова Олена Володимирівна Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості конструкцій з пасивним заченням у сучасній іспанській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.05 / Залієснова Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1238387
  Залеснова Олена Володимирівна Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості конструкцій з пасивним значенням у сучасній іспанській мові : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.05 / Залеснова Олена Володимирівна; Київ. держ. лінгвістичний ун-тет. – К., 1999. – 174л. – Бібліогр.:л.148-173
1238388
  Турчин Марія Марківна Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості скороченть. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Турчин Марія Марківна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 186л. – Бібліогр.:л.168-183
1238389
  Турчін Марія Марківна Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості скорочень (на матеріалі сучасної німецької мови) : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Турчін Марія Марківна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 25л.
1238390
  Попівняк О.О. Структурно-семантичні та прагматичні особливості ініціальної фази телефонних розмов (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 218-228


  У статті розглянуто фазу встановлення мовленнєвого контакту в телефонній комунікації. Автор робить спробу простежити структурну організацію ініціальної фази англомовних телефонних розмов та виявити її семантичні й прагматичні особливості.
1238391
  Гріпцов В.І. Структурно-семантичні та прагматичні особливості речень з прямою мовою (на матеріалі сучасної іспаномовної художньої прози) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Гріпцов В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 197л. + Додатки: л.165-197. – Бібліогр.: л.157-164
1238392
  Гріпцов В.І. Структурно-семантичні та прагматичні особливості речень з прямою мовою (на матеріалі сучасної іспаномовної художньої прози) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 10.02.05 / Гріпцов В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
1238393
  Боцман Андрій Васильович Структурно-семантичні та прагматичні особливості фармацевтичних текстів (на матеріалі англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Боцман А.В.; НАНУ; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. – Київ, 2006. – 403л. + Додатки: л.212-403. – Бібліогр.: л.193-211
1238394
  Боцман А.В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фармацевтичних текстів (на матеріалі англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук. наук: Спец.:10.02.04 / Андрій Васильович Боцман; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1238395
  Мойсієнко О.А. Структурно-семантичні та функціональні особливості ремарки в художньому тексті ( на матеріалі творів А. Зеї) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.14 / Мойсієнко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1238396
  Мойсієнко О.А. Структурно-семантичні та функціональні особливості ремарки в художньому тексті (на матеріалі творів А. Зеї) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. Говогрецька мова / Мойсієнко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 187л. – Бібліогр.: л.168-187
1238397
  Удовенко Інна Володимирівна Структурно-семантичні та функціональні особливості французьких інтенсифікаторів процесуальної ознаки : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Мін-во освіти і науки України; Одеськ. нац. ун-т ім.І.І.Мечникова; Удовенко І.В. – Одеса, 2004. – 203л. + Додатки: л.181-203. – Бібліогр.: л.158-180
1238398
  Удовенко Інна Володимирівна Структурно-семантичні та функціональні особливості французьких інтенсифікаторів процесуальної ознаки : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Удовенко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 8 назв
1238399
  Наєнко Г.М. Структурно-семантичні та функціональні параметри староукраїнського наукового тексту XVI-XVIII ст. : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Наєнко Галина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 489 л. – Бібліогр.: л. 429-489
1238400
  Наєнко Г.М. Структурно-семантичні та функціональні параметри староукраїнського наукового тексту XVI-XVIII ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Наєнко Галина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 53 назви
1238401
  Антонюк М.О. Структурно-семантичні та функціональні характеристики давньоанглійської метафори : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.04 / Антонюк М.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1238402
  Антонюк М.О. Структурно-семантичні та функціональні характеристики давньоанглійської метафори : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04-германські мови / Антонюк М.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки: л.218-224. – Бібліогр.: л.215-217
1238403
  Ступак І.В. Структурно-семантичні та функціональні характеристики похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах : [монографія] / І.В. Ступак ; М-во освіти і науки України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : Донецький національний університет, 2011. – 471 с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-440. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження / редкол. : В.Д. Каліущенко, О.Л. Бєссонова, А.П. Загнітко та ін. ; т. 6). – ISBN 978-966-380-473-6
1238404
  Устенко Н. Структурно-семантичні трансформації фразеологічних одиниць у контексті філософсько-психологічного роману (на матеріалі роману В. Винниченка "Лепрозорій") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 250-253. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1238405
  Сидорук Г.І. Структурно-семантичні характеристики юридичних термінів у перекладацькому аспекті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 113-117. – (Серія "Філологічні науки")
1238406
  Вакуленко Т.А. Структурно-семантческие и коммуникативно-прагматические особенности вопросительных предложений фразеологизированной структуры : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Вакуленко Т.А.;. – Киев, 1992. – 19 с.
1238407
  Велла Татьяна Михайловна Структурно-сематические типы гипотетических конструкций в современном французском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Велла Татьяна Михайловна; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 22л.
1238408
  Веприцька З.І. Структурно-сематична та ономастлогічна характеристика конверсивів сучасної французької мови : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.05 / Веприцька З.І.; КУ. – К., 1993. – 22л.
1238409
  Белодед О.Р. Структурно-сематнические и коммуникативно-прагматические особенности вызвнный благодарности (на материале английского языка) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Белодед О. Р.; МВ и ССО УССР КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1990. – 181л. – Бібліогр.:л.160-181
1238410
  Мустафа Х А.М. Структурно-сематнические особенности субстантивных словосочетаний в арабском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.17 / Мустафа А.М.Х. ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
1238411
  Тер-Авакян Г Структурно-сематнические типы недвусостваных предложений в современном французком языке : Автореф... канд. фиолл.наук: / Тер-Авакян Г, А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1961. – 12л.
1238412
  Бялик В.Д. Структурно-семинтические особенности и мотивированность научно-технических терминов в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Бялик В.Д.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 25 с.
1238413
  Карпенко Н. Структурно-семіотичний аналіз поезії Гейхенса "На смертьСтерре" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 100-103
1238414
  Іваніна Т.В. Структурно-семіотичний підхід до аналізу тексту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 36-39. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1238415
  Галкін А.В. Структурно-синтаксичне дослідження на основі методу аналізу зон зв"язків словоформ / А.В. Галкін, Н.Г. Чейлитко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 229-235. – Бібліогр.: Літ.: с. 235; 8 п. – ISSN 1729-360Х
1238416
  Павлов В.В. Структурно-синтаксичні та прагматичні особливості речень інаугураційної промови // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 70-75. – Бібліогр.: С. 75; 3 поз.
1238417
   Структурно-системный подход в обучении и воспитании : Сб. науч. тр. – Днепропетровск, 1984. – 135с.
1238418
  Ильина Т.А. Структурно-системный подход к организации обучения / Т.А. Ильина. – М.
1. – 1972. – 72с.
1238419
  Ильина Т.А. Структурно-системный подход к организации обучения / Т.А. Ильина. – М.
2. – 1972. – 88с.
1238420
  Ильина Т.А. Структурно-системный подход к организации обучения / Т.А. Ильина. – М.
3. – 1973. – 79с.
1238421
  Нетребко І. Структурно-словотворчі особливості юридичних термінів української мови // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 101-103.
1238422
  Юков М.К. Структурно-сложное содержание гражданских процессуальных правоотношений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Юков М.К.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1972. – 21л.
1238423
  Григорьева О.С. Структурно-смысловое моделирование курса «Общая и неорганическая химия» для студентов-технологов / О.С. Григорьева, Л.З. Рязапова, С.В. Вдовина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 3 (апрель). – С. 60-66. – ISSN 0321-0383


  Данная статья отражает предпосылки, способствующие совершенствованию содержания общехимической подготовки студентов технологических вузов. Предлагается внедрение структурно-смысловой модели, а также инновационного лабораторного практикума в форме ...
1238424
  Купина Н.А. Структурно-смысловой анализ художественного произведения / Н.А. Купина. – Свердловск, 1981. – 92с.
1238425
  Шмаков С.Я. Структурно-смысловые и прагматические особенности функционирования вводных наречий в английском газетном тексте. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шмаков С.Я.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1982. – 24л.
1238426
  Токмазов Г.В. Структурно-содержательная модель формирования исследовательских умений / Г.В. Токмазов, С.И. Панькина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 1. – С. 63-66. – ISSN 1726-667Х
1238427
   Структурно-содержательные характеристики текста: сб. науч. тр.. – Фрунзе, 1989. – 123с.
1238428
   Структурно-сопоставительная и системно-типологическая лингвистика: сб. науч. тр.. – М., 1981. – 81с.
1238429
  Смолянская Т.И. Структурно-статистические характеристики знаменательных частей речи французского и итальянского языков : Автореф... канд. филол.наук: / Смолянская Т.И.; Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания АН СССР. – Л., 1967. – 31л.
1238430
  Крилов В.М. Структурно-статистична ідентифікація геометричних об"єктів та текстур в автоматизованих системах управління та перетворення інформацї : Автореф. дис. ... д-ра. техн. наук: 05.13.06 / Крилов В.М.; Одеський нац. політ. ін-т. – Одеса, 2002. – 31с.
1238431
  Шальнова Н.Е. Структурно-стилистические варианты простого повествовательного предложения в современной немецкой поэзии : Автореф... канд.филол.наук: / Шальнова Н.Е.; МВ и ССО РСФСР. 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Москва, 1962. – 14с.
1238432
  Дубовая А.С. Структурно-стилистические особенности заголовков французской газеты (XVII-XX вв.) : Автореф... кандидата филол.наук: / Дубовая А.С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1966. – 21л.
1238433
  Потапова Ж.Е. Структурно-стилистические особенности повторной номинации в конструкции обособленного приложения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Потапова Ж.Е.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 23л.
1238434
  Вольперт Р.Х. Структурно-стилистический анализ моделей прдложений с частицей es в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Вольперт Р.Х.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1968. – 37л.
1238435
  Хорошева О. Структурно-стилістичні особливості есеїстичних текстів Т. Прохаська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 383-385
1238436
  Сухова Т.В. Структурно-стилістичні особливості трьох рукописних староукраїнських купчих першої половини XVIII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 103-109. – Bibliogr.: Літ.: с. 109; 13 назв


  Досліджено три рукописні купчи першоъ половини XVIII ст., що порівнюються з купчими XV та XVI cт. Виявлено загальні структурні елементи цих документів та основні мовні формули, якими вони реалізуються в тексті. This article is devoted to research of ...
1238437
  Шуба Ю.В. Структурно-стильові особливості модерністського і постмодерністського роману // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 192-202. – ISBN 966-72-77-79-8
1238438
  Білан Надія Іванівна Структурно-стильові та лексико-семантичні особливості заповітної документації (на матеріалі духівниць кінця 17-18 ст.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Білан Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1238439
  Білан Надія Іванівна Структурно-стильові та лексико-семантичні особливості заповітної документації (на матеріалі духівниць кінця 17 - 18 ст.) : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.01 / Білан Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 219л. – Бібліогр.: л. 213-219
1238440
  Шуликов Е.С. Структурно-стратиграфические построения по складкам волочения / Е.С. Шуликов. – Казань, 1991. – 26с.
1238441
  Шехунова С.Б. Структурно-текстурні особливості кам"яної солі франської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 80-89 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1238442
   Структурно-текстурные особенности эндогенных руд.. – М., 1964. – 598с.
1238443
   Структурно-тектоническая характеристика и модель геологического строения неопротерозойско-фанерозойских отложений Анабаро-Ленской зоны / В.А. Конторович, А.Э. Конторович, И.А. Губин, А.М. Зотеев, В.В. Лапковский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 1253-1274 : рис. – библиогр.: с. 1273-1274. – ISSN 0016-7886
1238444
   Структурно-тектонические особенности и перспективы нефтегазоносности девонских отложений Днепровско-Донецкой впадины.. – М., 1975. – 96с.
1238445
  Котлуков В.А. Структурно-тектонические особенности северной части Прибалтики в пределах листа 0-35 / В.А. Котлуков, Б.Б. Митгарц. – Москва, 1955. – 55с.
1238446
   Структурно-тектонические предпосылки перспектив нефтегазоносности Узбекистана.. – Ташкент, 1977. – 140с.
1238447
  Іванік О.М. Структурно-тектонічний контроль розвитку водно-гравітаційних процесів у межах Карпатського регіону // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 81-86 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
1238448
  Ремезова О. Структурно-тектонічні фактори утворення титаноносних масивів габро Коростенського плутону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-14. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто приуроченість масивів титаноносних габроїдів до систем розломів Українського щита, зроблено висновок про провідну роль діагональної системи у становленні габроїдних інтрузій та відзначено роль ортогональної системи у формуванні тіл пізньої ...
1238449
  Алексеєнко Н. Структурно-тематичні модифікації календаря // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 18-22


  У статті розглядаються структурні різновиди календаря. Досліджуються особливості тематичної палітри сучасних календарів. Особлива увага приділяється аналізу типових помилок, що допускаються при виготовленні календаря. The article deals with the ...
1238450
  Устіннікова Ольга Структурно-тематичні особливості бібліографічних посібників 1923-1925 років / Устіннікова Ольга, Сенько Прасковія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-36. – Бібліогр. в кінці ст.
1238451
  Устіннікова Ольга Структурно-тематичні особливості бібліографічних посібників 1923-1925 років / Устіннікова Ольга, Сенько Прасковія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-36. – Бібліогр. в кінці ст.
1238452
  Устіннікова Ольга Структурно-тематичні особливості бібліографічних посібників 1923-1925 років / Устіннікова Ольга, Сенько Прасковія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-41. – Бібліогр. в кінці ст.
1238453
  Устіннікова О. Структурно-тематичні особливості бібліографічних посібників 1923-1925 років / О. Устіннікова, П. Сенько // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-36.
1238454
  Гнаткович Т. Структурно-тематичні схеми курсів української літератури // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-22. – ISSN 0130-5263
1238455
   Структурно-термоатмогідролого-геохімічні дослідження території Бобриківської западини / І.Д. Багрій, Ю.К. Гордєєва, В.А. Глонь, А.П. Куліш, К.М. Стародубець // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 2 (62). – C. 5-13. – ISSN 1684-2189
1238456
  Стадник В.В. Структурно-технологічне трансформування промислового сектора економіки України: проблеми і перспективи в контексті євроінтеграційних процесів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 86-91. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
1238457
  Черваньов Д.М. Структурно-технологічні фактори та інноваційні процеси в моделях економічного розвитку / Д.М. Черваньов, П.В. Мельник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 13-27. – (Економіка ; Вип. 36)


  Формулюються основні концептуальні положення ролі структурно-технологічних факторів та інноваційних процесів у моделях економічного розвитку. Дається аналіз і оцінка структурно-технологічного стану виробництва в сучасних умовах України в поєднанні з ...
1238458
   Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. Сб. ст.. – Москва, 1973. – 262 с.
1238459
  Халилов Ю.К. Структурно-типологические особенности аналитических конструкций в словообразовательной системе языка : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Халилов Ю.К.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 31л.
1238460
  Хромов Вячеслав Иванович Структурно-типологические особенности производных лексических единиц на -ward, -wards, -wise, -ways в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.04 / Хромов Вячеслав Иванович; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 20л.
1238461
   Структурно-типологические особенности русского и кавказских языков: сб. ст.. – Грозный, 1977. – 190с.
1238462
   Структурно-типологическое описание современных германских языков.. – М., 1966. – 324с.
1238463
  Камінчук О. Структурно-типологічні параметри поезії Івана Франка: неокласицизм, просвітництво, романтизм // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 82-101.
1238464
  Дайнеко В.В. Структурно-типологічні, лексико-семантичні і стилістичні засади змістових розбіжностей українських і англійських текстів міжнародних договорів / В.В. Дайнеко, Ю.О. Лоскутова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 108-116.
1238465
  Максименко В.Ф. Структурно-типоолгические разновидности кнфликта прозы А. П.Чехова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Максименко В. Ф.; МОУ, Хар. гос. пед. ин-т. – Х., 1992. – 17л.
1238466
  Фодор И. Структурно-ункциональное изучение фрагментов транспортных РНК : Автореф... канд. биол.наук: / Фодор И.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1967. – 26л.
1238467
  Кашапов М.М. Структурно-уровневая модель профессионального мышления педагога / М.М. Кашапов, Е.В. Шубина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3 (март). – С. 47-51. – ISSN 1026-955X


  Дан анализ проблемности как структурной единицы профессионального мышления педагога. Представлена авторская модель структурно-функциональных характеристик педагогического мышления учителей начальных классов на этапе профессиональной подготовки и ...
1238468
  Роговин М.С. Структурно-уровневые теории в психологии (метод. основы). Уч. пособие. / М.С. Роговин. – Ярославль, 1977. – 80с.
1238469
   Структурно-фазові перетворення у нановуглецевому матеріалі при термохімічній обробці / І.В. Овсієнко, Т.А. Лень, М.Г. Бабич, Л.М. Капітанчук, В.І. Мацуй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 510-518. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі наведені результати досліджень структурно-морфологічних особливостей і фазового складу нановуглецевого матеріалу, що містить вуглецеві нанотрубки. Виявлені закономірності зміни структури і фазового складу нановуглецевого матеріалу під дією ...
1238470
  Вернигорова Ю.В. Структурно-фациальное районирование неогеновых отложений Керченского полуострова / Ю.В. Вернигорова, Л.А. Фиколина, Н.Н. Обшарская // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 74-94 : рис. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0367-4290
1238471
   Структурно-фациальные особенности и перспективы нефтегазоносности эоценовых отложений депрессионных зон Азербайджана. – Баку, 1982. – 231с.
1238472
  Огнев В.Н. Структурно-фациальные особенности угленосных толщ восточноферганского каменно-угольного бассейна / В.Н. Огнев. – Фрунзе, 1946. – 67с.
1238473
  Христов Е.В. Структурно-фациальные соотношения среднего и верхнего палеозоя в зоне "важнейшей структурной линии Тянь-Шаня" в хр. Молдо-Тау : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Христов Е.В.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1971. – 33л.
1238474
  Мельник О.О. Структурно-феноменологічна магнітореологія розведених суспензій : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу і плазми / Мельник О.О. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 124л. – Бібліогр. : л.113-124
1238475
  Мельник О.О. Структурно-феноменологічна магнітореологія розведених суспензій : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Мельник О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1238476
  Таран Є.Ю. Структурно-феноменологічна реологія розведених розчинів недеформівних вільнопротічних ланцюгових макромолекул / Є.Ю. Таран, Р.Я. Кондрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 97-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Одержано реологічні рівняння стану розведених розчинів недеформівних ланцюгових макромолекул з ньютонівським розчинником. Як гідродинамічна модель макромолекул використовується перлинне намисто Сайто. Для виведення визначальних рівнянь напруженого ...
1238477
  Кондрат Р.Я. Структурно-феноменологічна реологія розчинів полімерів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05. / Кондрат Р.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 132 л. – Бібліогр.: л. 120-132
1238478
  Кондрат Р.Я. Структурно-феноменологічна реологія розчинів полімерів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05. / Кондрат Р.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1238479
  Шпак М.М. Структурно-феноменологічні характеристики емоційного інтелекту // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 189-193. – (Серія : Психологічні науки)
1238480
  Сулейманов И.Г. Структурно-физические свойства протоплазмы и ее компонентов в связи с проблемой морозоустойчивости культурных растений : Автореф... доктор биол.наук: / Сулейманов И.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 41л. – Бібліогр.:с.40
1238481
  Абдуллаев Р.А. Структурно-фицильные особенности мезо-кайнозойского комплекса отложений Прикуринского района Западного Азербайджана и перспективы их нефтегазоносности. : Автореф... Канд.геолого-минералог.наук: / Абдуллаев Р.А.; Аз.гос.научно-иссл.и проектный ин-т нефтяной промышленности. – Баку, 1971. – 28л.
1238482
   Структурно-формационная интерпретация сейсмических данных / И.А. Мушин, Л.Ю. Бродов, Е.А. Козлов, Ф.И. Хатьянов. – Москва : Недра, 1990. – 298с.
1238483
   Структурно-формационная сейсморазведка на Севере Западной Сибири: сб. науч. тр.. – Тюмень, 1987. – 141с.
1238484
  Грегор Т. Структурно-формационное положение гранитоидов Словакии / Т. Грегор, М.И. Толстой, И.В. Соловьев // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1987. – С. 29-35 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геология ; № 6)
1238485
  Польской Ф.Р. Структурно-формационный анализ и его роль при оценке прогнозных ресурсов полезных ископаемых на Украинском щите : методы прикладной геохимии и петрофизики, геохимические поиски полезных ископаемых // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1984. – С. 119-128. – Бібліогр.: 3 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
1238486
  Благовірна Н. Структурно-формувальні елементи мовлення ЧМ(FM) -радіостанцій м.Луцька // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 142-147. – ISSN 2078-1911


  Висвітлено особливості місцевого радіомовлення ЧМ-діапазону. Беручи до уваги форму власності, функціональне призначення, характер інформації та цільову аудиторію, здійснено спробу класифікації регіональних радіостанцій.
1238487
  Бабенюк Юрий Демьянович Структурно-фуекциональные модификации негистоновых белков хроматина при лучевом поражении и в условиях защиты серотонином : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Бабенюк Юрий Демьянович; МВССО УССР Харьк. гос. ун-т им Горького. – Х, 1982. – 22л.
1238488
  Лойко Л.А. Структурно-фукциональные особенности афферентных систем илеоцекального отдела кишечника. : Автореф... Канд.мед.наук: 099 / Лойко Л.А.; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1972. – 24л.
1238489
  Рожков Игорь Николаеви ч Структурно-функционалные основы изменений в аденогипофизе при гипоксии в ентогинезе : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.11 / Рожков Игорь Николаеви ч;. – Киев, 1996. – 264л.
1238490
   Структурно-функциональная взаимосвязь в иодпротеинах.. – Ташкент, 1990. – 195с.
1238491
  Костромина С.Н. Структурно-функциональная модель самоорганизации деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 153-160. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1238492
  Леонов Александр Александрович Структурно-функциональная надежность технических средств безопасности на этапах проектирования : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Леонов Александр Александрович; Мин-во образов. Украины. Севастопольск. у-т. – Севастополь, 1996. – 24л.
1238493
   Структурно-функциональная организация генома эукариот: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1979. – 146с.
1238494
   Структурно-функциональная организация генома: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1989. – 187с.
1238495
  Вартонь Светлана Сергеевна Структурно-функциональная организация гигантских нейронов прудовика : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Вартонь Светлана Сергеевна; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1974. – 30л.
1238496
  Елина Г.А. Структурно-функциональная организация и динмика болотных экосистем Карелии / Г.А. Елина. – Л., 1984. – 128с.
1238497
   Структурно-функциональная организация и изменчивость хромосом : уч. пособие. – Томск, 1987. – 156с.
1238498
  Скуиньш Арнис Александрович Структурно-функциональная организация и механизм действич кортикотропина в коре надпочечников : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Скуиньш Арнис Александрович; Латвийский ин-т органического синтеза. – Рига, 1984. – 138л. – Бібліогр.:л.111-138
1238499
  Скуиньш А.А. Структурно-функциональная организация и механизм действия кортикотропина в коре надпочечников : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Скуиньш А.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1238500
  Артюхина Н.И. Структурно-функциональная организация нейронов и межнейрональных связей / Н.И. Артюхина; АН СССР; Ин-т высшей нервной деятельности и нейрофизиологии; Отв. ред.: М.М.Александровская. – Москва : Наука, 1979. – 285с.
1238501
  Гусельникова К.Г. Структурно-функциональная организация обонятельной луковицы позвоночных животных : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.13 / Гусельникова К.Г. ; МГУ. – Москва, 1974. – 50 с.
1238502
   Структурно-функциональная организация развивающегося мозга.. – Л., 1990. – 197с.
1238503
  Василенко А.И. Структурно-функциональная организация растительных клеток при воздействии высокоэнергетических заряженных частиц : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.25 / Василенко А.И.; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л, 1991. – 16л.
1238504
  Табин Владимир Иванович Структурно-функциональная перестройка нервно-мышечного аппарата при врожденных деформациях конечностей (экспериментальное исследование) : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.13 / Табин Владимир Иванович; АН УССР. Ин-т физиолог. им. А.А.Богомольца. – К., 1980. – 40л.
1238505
  Карасин А.И. Структурно-функциональная характеристика --эндотоксинов BACILLUS THURINSIS подвида GALLERIAE на основе методов молекулярного клонирования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Карасин А. И.; МГУ. – М., 1992. – 12л.
1238506
  Исхакова В.В. Структурно-функциональная характеристика геномов сортов яровой мягкой пшеницы. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Исхакова В.В.; АН БССР. Ин-тут эксперим. ботаники. – Минск, 1988. – 20л.
1238507
  Климчук Д.А. Структурно-функциональная характеристика клеток в культуре IN VITRO в условиях измененной силы тяжести : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.25 / Климчук Д.А.; АН СССР. Ин-тут цитологии. – Л., 1991. – 17л.
1238508
  Шостак Ю.А. Структурно-функциональная характеристика клеток мозгового вещества надпочечников крысы при действии на организм общего внешнего гамма-облучения. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Шостак Ю.А.; АН Беларуси, Ин-т радиобиологии. – Минск, 1992. – 14л.
1238509
  Фомичева Валентина Михайловна Структурно-функциональная характеристика клеточных элементов стенки грудного протока : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.17 / Фомичева Валентина Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 20 с.
1238510
  Фомичева В.М. Структурно-функциональная характеристика клеточных элементов стенки грудного протока : Дис... канд. биол.наук: / Фомичева В.М.; АН УССР. Ин-т ботаники. – Киев, 1975. – 145л. – Бібліогр.:л.125-145
1238511
  Шахова Л.И. Структурно-функциональная характеристика лексико-семантической группы существительных "чувства, переживания" в русском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.01 / Шахова Л.И.; АН УССР. Ин-т языковедения. – Киев, 1980. – 24л.
1238512
  Кордюм Е.Л. Структурно-функциональная характеристика растительной клетки в процессах дифференцировки и дедифференцировки. / Е.Л. Кордюм. – Киев, 1980. – 113с.
1238513
  Абдалиева Г.Р. Структурно-функциональная характеристика сложноподчиненного предложения в современной стихотворной речи : дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Абдалиева Гулистан Рафиковна ; МВ ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 204 л. – Библиогр.:л. 182-204
1238514
  Абдалиева Г.Р. Структурно-функциональная характеристика сложнопочиненного предложения в современной стихотворной речи : Автореф. дис. ...фил. наук / Абдалиева Г.Р. ; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1986. – 24 с.
1238515
  Котова А.Б. Структурно-функциональное единство клетки. / А.Б. Котова. – Киев, 1973. – 95с.
1238516
  Грачев М.А. Структурно-функциональное исследование валиновй тРНК, модифицированной водорастворными карбомидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Грачев М. А.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соедин. – М., 1972. – 28л.
1238517
  Чугуев Игорь Иванович Структурно-функциональное исследование центрального участка тРНК : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чугуев Игорь Иванович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 18л.
1238518
  Чамбай В.Н. Структурно-функциональное своеобразие метафоры в произведениях М.Пришвина. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Чамбай В.Н.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 17л.
1238519
  Чембай В.Н. Структурно-функциональное своеобразие метафоры в произведениях М.Пришвина. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Чембай В.Н.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 18л.
1238520
  Сытник А.И. Структурно-функциональные аспекты взаимодействия альдолазы мышц кроликов с NADH. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сытник А.И.; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1989. – 17л.
1238521
   Структурно-функциональные взаимосвязи и продуктивность фитоценозов. – Красноярск, 1983. – 141с.
1238522
  Борончук Г.В. Структурно-функциональные и биохимические изменения в биологических системах при криоконсервации / Борончук Г.В., Балан И.В. ; АН Молдовы, Ин-т Физиологии и Санокреатологии. – Кишинэу : [ Б. и. ], 2008. – 632 с. – ISBN 978-9975-62-243-1
1238523
  Алиев А.А. Структурно-функциональные изменения вегетативно-межнейронного синагса под действием избытка эндогенного ацетилхолина : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.13 / Алиев А.А. ; АН СССР, Ин-т физиол. им. Павлова. – Ленинград, 1987. – 25 с.
1238524
  Королева Л.В. Структурно-функциональные измения зрительного анализатора после удаления затылочных долей головного мозга у обезьян разного возраста : Автореф... канд. биол.наук: / Королева Л. В.; АМН СССР. – Сухуми, 1963. – 16л.
1238525
   Структурно-функциональные лингвистические исследования: роман.-герм. и классич. филология.. – Кишинев, 1979. – 169с.
1238526
  Мирутенко Наталия Владимировна Структурно-функциональные модификации лизил-тРНК-синтетазы из печени крыс в норме и при лучевом поражении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Мирутенко Наталия Владимировна; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1981. – 26л.
1238527
   Структурно-функциональные основы механизмов памяти.. – М., 1976. – 220с.
1238528
   Структурно-функциональные основы условных рефлексов.. – Л., 1970. – 112с.
1238529
  Куликов Я.К. Структурно-функциональные особенности белков ячменя и картофеля / Я.К. Куликов, Н.П. Иванов. – Минск, 1988. – 112с.
1238530
  Андреев Федор Вадимович Структурно-функциональные особенности глаза некоторых дельфинов и ластоногих : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.08 / Андреев Федор Вадимович; МГУ. Биологическ. фак. – М., 1974. – 24л.
1238531
   Структурно-функциональные особенности естественных и искусственных биогеоценозов.. – Днепропетровск, 1978. – 264с.
1238532
  Иткина Р.С. Структурно-функциональные особенности конструкций с союзом "как" в составе простого предложения современного русского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иткина Р.С. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1965. – 19 с.
1238533
   Структурно-функциональные особенности некоторых компонентов лесных экосистем Прииссыкулья.. – Фрунзе, 1984. – 160с.
1238534
  Ефимова Валентина Михайловна Структурно-функциональные особенности обеспечения локомоции костистых рыб разной естественной подвижности : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Ефимова Валентина Михайловна; Симф. гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1985. – 203л. – Бібліогр.:л.165-203
1238535
  Ефимова Валентина Михайловна Структурно-функциональные особенности организации локомоции костистых рыб разной естественной подвижности : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.13 / Ефимова Валентина Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 26с.
1238536
  Андреева Л.А. Структурно-функциональные особенности предложного падежа в русском литературном языке XVIII века : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Андреева Л.А. ; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 28 с.
1238537
  Сопин Георгий Евгеньевич Структурно-функциональные свойства актина гладких и скелетных мышц : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Сопин Георгий Евгеньевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 128л. – Бібліогр.:л.110-128
1238538
  Сопин Г.Е. Структурно-функциональные свойства актина гладких и скелетных мышц. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сопин Г.Е.; КГУ. – К., 1983. – 18л.
1238539
  Соркина Д.А. Структурно-функциональные свойства белков / Д.А. Соркина, И.Н. Залевская. – К., 1990. – 215с.
1238540
  Слепцова Инна Леонидовна Структурно-функциональные свойства высокомолекулярного комплекса аминоацил-тРНК- синтетаз из печени крыс в условиях острого лучевого поражения : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Слепцова Инна Леонидовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 157л. – Бібліогр.:л.133-157
1238541
  Слепцова И.Л. Структурно-функциональные свойства высокомолекулярного комплекса аминоацил-тРНК-синтетаз из печени крыс в условиях острого лучевого поражения. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Слепцова И.Л.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1984. – 18л.
1238542
  Глибовец Николай Николаевич Структурно-функциональные сети и их применение : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Глибовец Николай Николаевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 163л. – Бібліогр.:л.110-122
1238543
  Глибовец Николай Николаевич Структурно-функциональные сети и их применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Глибовец Николай Николаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
1238544
  Шашкова Л.Б. Структурно-функциональный анализ научной терминологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 660.663 / Шашкова Л.Б.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1971. – 27л.
1238545
  Иванова Л.П. Структурно-функциональный анализ простого предложения / Л.П. Иванова. – К, 1991. – 166с.
1238546
   Структурно-функциональный анализ текста в обучении иностранным языкам: межвуз. сб.. – Чебоксары, 1986. – 123с.
1238547
  Орлов А.А. Структурно-функциональный анализ управления учебной работой общеобразовательной школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Орлов А.А.; Науч-исслед.ин-т.общей педагогики АПН СССР. – М, 1973. – 24л.
1238548
   Структурно-функциональный анализ языковых единиц: сб. ст.. – Иркутск, 1985. – 163с.
1238549
   Структурно-функциональный аспект предложения и текста: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 157с.
1238550
  Сычев С.В. Структурно-функциональный подход к построению автоматизированных информационно-поисковых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Сычев С.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1981. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1238551
  Кузьмін О.Є. Структурно-функціональна діагностика фінансово-економічної захищеності підприємства / О.Є. Кузьмін, І.В. Алексєєв, І.Б. Хома // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 106-116 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1238552
  Бондаренко О.В. Структурно-функціональна модель корпоративної культури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 101-105. – ISSN 2077-1800
1238553
  Качмар О.В. Структурно-функціональна модель людської агресії // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 176-178. – ISBN 978-966-2188-73-8
1238554
  Хохлова Н.М. Структурно-функціональна модель міста : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 96-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1238555
  Васильєв В.В. Структурно-функціональна модель педагогічного пароцесу формування професійного потенціалу державних службовців системи соціального захирсту населення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1238556
  Журба Ігор Структурно-функціональна модель полюсів зростання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1238557
  Бобришева О.В. Структурно-функціональна модель системи інформаційної безпеки бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 39. – С. 203-210. – Бібліогр.: 10 назв.


  Визначено структурно-функціональні взаємозв"язки між основ ними елементами системи інформаційної безпеки бібліотеки. На основі детального аналізу базових підсистем запропоновано концептуальну модель структурно-функціонального типу.
1238558
  Діброва І.О. Структурно-функціональна організація геосистем міста суми / І.О. Діброва, О.В. Шахаєва // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 89-96. – ISSN 0868-6939


  Здійснено аналіз природно-технічних геосистем міста Суми. Визначені шляхи оптимізації екологічної ситуації, яка при цьому склалася. There was made the analysis of the interaction of natural and technic geoecosystem of Sumy. Identified optimization ...
1238559
  Москалець Віктор Структурно-функціональна організація особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.20-25. – ISSN 1810-2131
1238560
  Кочина М.Л. Структурно-функціональна організація пристосувальних процесів в здоровій системі до навантаження різного виду : Автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.26 / Кочина М.Л.; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 1996. – 33 с.
1238561
  Кардаш О.Р. Структурно-функціональна організація росту і морфогенезу гаметофіту мохів : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Кардаш О. Р.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1238562
  Кардаш Олександра Романівна Структурно-функціональна організація росту і морфогенезу гаметофіту мохів. : Дис... канд. біологіч.наук: 03.00.12 / Кардаш Олександра Романівна; Нац. АН України. Ін-тут екології Карпат. – Львів, 1994. – 135л. – Бібліогр.:л.121-135
1238563
  Щербак В.І. Структурно-функціональна організація фітопланктону Каховського водосховища в залежності від вмісту нафтопродуктів / В.І. Щербак, Н.В. Майстрова, Т.М. Шаповал // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 138-144. – Бібліогр.: 12 назв
1238564
  Кондратюк Т. Структурно-функціональна реорганізація диморфних чорних дріжджів EXOPHIALA ALCALOPHILA під впливом рослинних ефірних олій / Т. Кондратюк, А. Калініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 42-46. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено антифунгальний вплив рослинних ефірних олій Cariophyllus aromaticus L., Foennicilum vulgare Mill., Lavandula anqustifolia Mill., Mentha piperita L., Melaleuca alternifolia Maid., Origanum vulgare L., Pelargonium roseum Wild., Thymus vulgaris ...
1238565
  Майданюк А.В. Структурно-функціональна характеристика аденілатциклази після рентгенівського опромінення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-15. – (Біологія ; Вип. 32)


  Установлено, що через 1 год. після загального рентгенівського опромінення щурів 0,21 Кл/кг відбуваються зміни характеру термоінактивації, чутливості до дії гідролаз аденілатциклази синаптичних мембран. Виявлені зміни відображають ранні фізико-хімічні ...
1238566
  Шевель А.О. Структурно-функціональна характеристика екологічної культури в загальній концепції екобезпечного розвитку України // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 20-25. – ISSN 2226-3209
1238567
  Хроленко М. Структурно-функціональна характеристика екологічної свідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 36-40. – ISSN 2308-4634
1238568
  Дженжебір О.М. Структурно-функціональна характеристика медіасередовища міст-супутників Києва : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Дженжебір Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 212 л. – Бібліогр.: л. 183-212
1238569
  Бірюкова Т.Л. Структурно-функціональний аналіз документно-комунікаційного інституту на прикладі бібліотеки / Т.Л. Бірюкова, В.Г. Спрінсян // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 76-82. – Бібліогр.: 10 назв.


  Досліджуються особливості структурно-функціонального аналізу документно-комунікаційних інститутів на прикладі бібліотеки.
1238570
  П"ятецька О.В. Структурно-функціональний аналіз поетичної мови : Дис... канд. філол.наук: 10.02.03. / П"ятецька О.В.; КУ. – Київ, 1999. – 158л. – Бібліогр.:л.144-158
1238571
  П"ятецька О.В. Структурно-функціональний аналіз поетичної мови : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.03 / П"ятецька О.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1999. – 18 с.
1238572
  Ілляшов Г. Структурно-функціональний аналіз політичної духовності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 87-95. – ISSN 2078-1016
1238573
  Козюк В. Структурно-функціональний аналіз розвитку центральних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.64-72. – ISSN 1605-2005
1238574
  Кузнєцова І.В. Структурно-функціональний аналіз системи інформаційних одиниць фахової концепції культурної діяльності // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 7-13
1238575
  Батрименко О.В. Структурно-функціональний аналіз сучасних збройно-політичних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 288-301. – ISBN 966-628-134-1
1238576
  Довженко Є.В. Структурно-функціональний аналіз транспортного законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 91-97
1238577
  Бабін І.І. Структурно-функціональний аналіз юридичної конструкції податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 76-85. – (Правознавство ; Вип. 348)
1238578
  Сурай І. Структурно-функціональний аспект державного управління сільським господарством: досвід Польщі // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.116-130. – ISBN 966-7800-03-2
1238579
  Хохуляк В.В. Структурно-функціональний метод наукового дослідження у науці фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 74-80. – (Правознавство ; Вип. 365)
1238580
  Заруцька О. Структурно-функціональний підхід до аналізу фінансової стійкості банків : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 34-37 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1238581
  Бурау Н. Структурно-функціональний синтез систем діагностики конструкцій в експлуатації / Н. Бурау, О. Павловський, Д. Шевчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – № 4 (72). – С. 77-86. – ISSN 1727-7108
1238582
  Грубська Л.В. Структурно-функціональний стан внутрішньої мембрани мітохондрій клітин слизової оболонки тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації низької потужності : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Грубська Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 168л. – Бібліогр.: л.140-168
1238583
  Грубська Л.В. Структурно-функціональний стан внутрішньої мембрани мітохондрій клітин слизової оболонки тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації низької потужності : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.01 / Грубська Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1238584
  Воєйкова Д.О. Структурно-функціональний стан внутрішньої мітохондріальної мембрани гепатоцитів щурів за умов розвитку стеатогепатозу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Воєйкова Дарина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1238585
  Якубцова І.В. Структурно-функціональний стан клітин слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки за умов експериментальної виразки : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Якубцова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 175л. – Бібліогр. : л.134-175
1238586
  Якубцова І.В. Структурно-функціональний стан клітин слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки за умов експериментальної виразки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Якубцова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1238587
   Структурно-функціональний стан мітохондрій печінки щурів за умов виразкових уражень шлунка / К.О. Дворщенко, У.В. Савко, С.Є. Вакал, І.М. Тодор, Л.І. Остапченко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 112-115. – ISSN 1023-2427
1238588
  Монжаренко І.В. Структурно-функціональні алгоритми проектування процедур діагностування цифрових модулів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Монжаренко І.В.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 1998. – 16л.
1238589
  Рожков І.М. Структурно-функціональні зміни в системі аденогіпофіз - периферійні ендокринні залози в умовах тривалої дії нітратів та їх корекції : Дис. ... д-ра біолог. наук. Спец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Рожков І.М.; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2006. – 395л. – Бібліогр.: л. 349 - 395
1238590
  Рожков І.М. Структурно-функціональні зміни в системі аденогіпофіз - периферійні ендокринні залози в умовах тривалої дії нітратів та їх корекції : Автореф. дис. ... біолог. наук: 03.00.11 / Рожков І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 43 назв.
1238591
  Паршикова Тетяна Вікторівна Структурно-функціональні маркери адаптації мікроводоростей при дії певерхнево-активних речовин : Дис... доктора біологічних наук: 03.00.12. / Паршикова Тетяна Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 268 л. – Бібліогр.: л. 232-268
1238592
  Паршикова Тетяна Вікторівна Структурно-функціональні маркери адаптації мікроводоростей при дії поверхнево-активних речовин : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.12 / Паршикова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1238593
  Рожков І.М. Структурно-функціональні основи змін в аденогіпофізі при гіпоксії в онтогенезі : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.11 / Рожков І. М.; КУ. – К., 1997. – 24л.
1238594
  Пюрко Ольга Євгенівна Структурно-функціональні особливості галофітів в умовах приазов"я України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Пюрко О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1238595
  Пюрко Ольга Євгенівна Структурно-функціональні особливості галофітів в умовах Приазов"я України : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Пюрко Ольга Євгенівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 206 л. + Додатки: л. 196 - 206. – Бібліогр.: л. 166 - 196
1238596
  Палагеча Роман Миколайович Структурно-функціональні особливості зимостійкості деяких видів роду Magnolia L : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Палагеча Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1238597
  Палагеча Роман Миколаевич Структурно-функціональні особливості зимостійкості деяких видів роду Magnolia L : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Палагеча Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 183 л. + Додатки: л.166-183. – Бібліогр.: л.170-165
1238598
  Космацька Н.В. Структурно-функціональні особливості мови французьких коміксів (на матеріалі серії "Asterix") : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Космацька Наталя Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 222 л. – Бібліогр.: л. 198-222
1238599
  Космацька Н.В. Структурно-функціональні особливості мови французьких коміксів (на матеріалі серії "Asterix") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Космацька Наталя Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1238600
  Бабенко Лідія Михайлівна Структурно-функціональні особливості насіння з різним типом спокою : Автореф... канд біол.наук: 03.00.12 / Бабенко Лідія Михайлівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1995. – 23л.
1238601
  Бабенко Л.М. Структурно-функціональні особливості насіння з різним типом спокою. : Дис... канд. біол.наук: 03.00.01 / Бабенко Л.М.; АН України, ін-т ботаніки ім. М.Холодного. – К., 1995. – 134л. – Бібліогр.:л.115-133
1238602
  Золотова-Гайдамака Структурно-функціональні особливості остеоцитів при зниженні опорного навантаження на скелет : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Золотова-Гайдамака Н.В.; НАНУ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2008. – 175л. – Бібліогр.: л.144-175
1238603
  Золотова-Гайдамака Структурно-функціональні особливості остеоцитів при зниженні опорного навантаження на скелет : Автофер. дис. ... канд.біологічних наук:спец. 03.00.11.- Цитологія, клітинна біологія, гістологія / Золотова-Гайдамака Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 16 назв.
1238604
   Структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta) / Л.М. Бабенко, О.А. Шейко, І.В. Косаківська, Н.П. Веденічова, В.А. Негрецький, О.В. Вашека // Вісник Харківського національного аграрного університету / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 80-103. – (Серія "Біологія" ; вип. 1 (34)). – ISSN 1992-4917


  Проаналізовані й узагальнені відомості про структурні й функціональні характеристики вищих спорових рослин, які належать до відділу папоротеподібних (Polypodiophyta). Розглянуті основні типи життєвих циклів і феноритмів папоротей. Окрема увага ...
1238605
  Євтухова Т.0. Структурно-функціональні особливості побудови системи управління енергозбереженням у ЖКГ України // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (22). – С. 39-44. – ISSN 1562-8965
1238606
  Давидченко Т.С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - історія та теорія соціальних комунікацій / Давидченко Т.С. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 263л. – Бібліогр. : л.195-263
1238607
  Давидченко Т.С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.01-Теорія та історія соціальних комунікацій / Давидченко Т.С. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.:5 назв
1238608
  Копилова О.М. Структурно-функціональні особливості складних і складнопохідних іменників в англійській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 145-149
1238609
  Фесенко М.В. Структурно-функціональні особливості та закономірності розвитку міжнародної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 108-119


  У статті розглянуто сучасну державу, перспективи та теоретичні аспекти трансформації системи міжнародних відносин. Проаналізовано досягнення теорії міжнародних відносин. Визначено та сумлінно досліджено структурно-функціональні особливості та ...
1238610
  Шкарлет С.М. Структурно-функціональні передумови формування інноваційної політики у контексті формування економічної безпеки підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 107-116.
1238611
  Шатіло В. Структурно-функціональні та конституційні принципи побудови механізму державної влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто співвідношення між структурно-функціональними та конституційними принципами побудови механізму державної влади, а також взаємозв"язок між конституційними нормами-аксіомами та нормами-принципами та структурними особливостями побудови ...
1238612
  Рябов С.В. Структурно-химическая модификация полисахаридов и полимерные композиты на их основе : Дисс. ... доктора химических наук: Спец. 02.00.06 - химия высокомолекулярных соединений / Рябов С. В.; Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины. – Киев, 2007. – 366л. – Библиогр.: л. 327 - 366
1238613
   Структурно-химическая модификация эластомеров.. – К., 1989. – 229с.
1238614
  Шиманович В.М. Структурно-химические аспекты геохимии рассолов Приятской впадины. / В.М. Шиманович, А.А. Махнач. – Минск, 1975. – 100с.
1238615
  Шаблыгин М.В. Структурно-химические исследования в ряду амидов. полиамидов и волокон на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шаблыгин М.В.; НИ физ.-хим. ин-т. – М., 1968. – 24л.
1238616
  Голина Лариса Васильевна Структурно-химические превращения поли-4-винилпиридина в координационных комплексах с ионами меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Голина Лариса Васильевна; МГУ. – М., 1984. – 21л.
1238617
  Стенина Н.Г. Структурно-химические преобразования силикатных минералов как показатель их генезиса / Н.Г. Стенина, А.Н. Дистанова. – Новосибирск, 1991. – 75с.
1238618
  Шпилевская И.Н. Структурно-химические свойства концентрированных растворов полиэтилена, поливинилхлорида, перхлорвинила и студней поливинилхлорида. : Автореф... канд. хим.наук: / Шпилевская И.Н.; АН УзССР. Объед. уч. совет по химии Отд. геол.-хим. наук. – Ташкент, 1961. – 16л.
1238619
  Мовсумов М Э. Структурно-химическое исследование монотиобензоатов металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Мовсумов Э.М.оглы; АН АзССР. Ин-т неорган. и физ. химии. – Баку, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1238620
  Рябов С.В. Структурно-хімічна модифікація полісахаридів та полімерні композити на їх основі : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 02.00.06 / Рябов С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 61 назва
1238621
   Структурно-цветовые и онтогенические вариации породообразующих кварца и полевых шпатов как косвенные критерии оценки металлогенической специализации плутониических образований : теория и методика прикладных геохимических исследований / Т.Н. Агафонова, А.П. Заяц, Т.А. Рокачук, И.В. Матяш, Н.Н. Багмут, В.В. Мазыкин, В.Л. Стешин // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1985. – С. 61-65 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1238622
  Парицкая Л.Н. Структурно-чувствительные эффекты в диффузионной зоне. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.07 / Парицкая Л.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 48л.
1238623
  Верещагин В.И. Структурно-энергетические критерии модифицирования микродобавками керамических материалов системы MyO-Al O -Si O . : Автореф... д-ра техн.наук: 05.17.11 / Верещагин В.И.; Ленингр. технол. ин-т. – Л., 1982. – 36л.
1238624
  Бургін М.С. Структурно - номінативний напрям у методології науки : Каталог книжково виставки / М.С. Бургін, Кузнецов Володимир Іванович; Hац. б-ка Укра ни ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996. – 23с. – (Сер."Книжкові виставки HБУВ" ; Вип.1)
1238625
  Осипова И.В. Структурно - содержательная модель формирования компетенции по рабочей профессии у педагогов профессионального обучения / И.В. Осипова, Н.Н. Ульяшина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 36-41. – ISSN 1726-667Х
1238626
  Мамедов А.В. Структурно - фациальные особенности и перспективы нефтегазоносности сарматских отложений Среднекуринской впадины / А.В. Мамедов. – Баку : АН АзССР, 1968. – 239с.
1238627
  Гузь О.О. Структурно - функціональний аналіз тестопридатності при проектуванні цифрових систем на кристалах : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Гузь О. О. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1238628
   Структурно забарвлені полімери на основі деяких ксантенових похідних / І.А. Шпак, В.Г. Сиромятніков, В.М. Ящук, В.В. Косач // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 218
1238629
  Вознякевич А.К. Структурно упорядоченные пространства с идемпотентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вознякевич А.К.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 7л.
1238630
  Ветров А А. Структурно целевой анализ экономического потенциала предприятия / А А. Ветров, . – Саратов, 1989. – 285 с.
1238631
   Структурновещественные комплексы Юго-Восточной Тувы: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1989. – 159с.
1238632
   Структурное дешифрирование при геологической съемке : метод. рекомендации. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1981. – 25 с.
1238633
  Родзиевская Я . Структурное замещение в субстантивных группах в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родзиевская Я . К.; ЛГУ. – Л., 1971. – 27л.
1238634
  Шаповалова А.И. Структурное значение интеграционных процессов в Евразии для европейской системы международных отношений // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 48-58


  В статті розглядається структурне значення інтеграційних процесів в Євразії для європейської системи міжнародних відносин. Для цього аналізується вплив цих процесів на статусні характеристики провідних центрів сили, еволюцію взаємодії між ними та ...
1238635
   Структурное и поверхностно-связанное золото в пиритах месторождений разных генетических типов / В.Л. Таусон, Р.Г. Кравцова, Н.В. Смагунов, А.М. Спиридонов, В.И. Гребенщикова, А.Е. Будяк // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 350-369 : рис., табл. – Библиогр.: с. 368-369. – ISSN 0016-7886
1238636
   Структурное и прикладное языкознание. Библиограф. указ. лит-ры, изданной в СССР в 1918-1962 гг.. – М., 1965. – 195с.
1238637
   Структурное и функциональное развитие романских языков: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1981. – 155с.
1238638
  Шибаева В.И. Структурное исследование зостеринапектина морских трав : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Шибаева В.И.; АН СССР. Дальневосточный науч. центр. Тихоокеанский ин-т биоорганической химии. – Владивосток, 1974. – 20л.
1238639
  Кулиева Т.З. Структурное исследование некоторых циклических соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Кулиева Т.З.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1974. – 20л.
1238640
  Баранов Г.Л. Структурное моделирование сложных динамических систем / Г.Л. Баранов, А.В. Макаров. – Киев, 1986. – 271с.
1238641
  Нижник Валерий Васильевич Структурное пластифицирование и термодинамическая неравновесность полимеров и полимеросодержащих систем : Дис... докт. хим.наук: 02.00.06, 02.00.16 / Нижник Валерий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 405л. – Бібліогр.:л.351-394
1238642
  Нижник В.В. Структурное пластифицирование и термодинамическая неравновесность полимеров и полимерсодержащих систем : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.06 / Нижник В. В.; КГУ. – К., 1990. – 39л.
1238643
  Геворкьян В.Х. Структурное положение и изверженные породы поднятия Ян-Майен (Северная Атлантика) / В.Х.Геворкьян, И.Э.Ломакин, Р.В.Касабов. – Пренпринт 81-32. – Киев, 1981. – 56 с. : Ил. – На обкл. рік видання 1982. – Библиогр.: с.52-55
1238644
  Радзивил В.Я. Структурное положение магматических образований северо-западного шельфа Черного моря и прилегающих территорий / В.Я. Радзивил, Радзивилл // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 68-79 : схема. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0367-4290
1238645
  Колотухина С.Е. Структурное положение редкометалльных провинций на древних платформах южного полушария / С.Е. Колотухина. – Москва : Наука, 1977. – 87с.
1238646
   Структурное положение, состав и геодинамическая природа алмазоносных метаморфических пород Кокчетавской субдукционно-коллизионной зоны Центрально-Азиатского складчатого пояса (Северный Казахстан) / М.М. Буслов, Н.Л. Добрецов, Г.М. Вовна, В.И. Киселев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 89-109 : рис., табл. – Библиогр.: с. 105-109. – ISSN 0016-7886
1238647
  Елизова Е.И. Структурное представление концепции лингвокоммуникативной подготовки студентов языковых факультетов // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 4, ч. 1. – С. 191-195. – ISSN 2073-9613


  В статье освещены вопросы построения концепции научного исследования, представлена структура концепции лингвокоммуникативной подготовки студентов языковых факультетов. The article is devoted to the construction of the concept of scientific research. ...
1238648
  Дал У.И. Структурное программирование / У.И. Дал. – Москва : Мир, 1975. – 247с.
1238649
  Геллер Д.П. Структурное программирование на АПЛ / Д.П. Геллер. – М, 1982. – 256с.
1238650
  Секриеру Н.Г. Структурное программирование на ассемблере микро-ЭВМ и микропроцессорных систем. / Н.Г. Секриеру. – Кишинев, 1991. – 169с.
1238651
  Сибеста Р. Структурное программирование на языке ассемблера ЭВМ VAX-11 : / Р. Сибеста. – М., 1988. – 535с.
1238652
  Йодан Э. Структурное проектирование и конструирование программ / Э. Йодан. – М., 1979. – 416с.
1238653
  Блам Ю.Ш. Структурное проектирование и реализация программно-модельных комплексов / Ю.Ш. Блам. – Новосибирск, 1992. – 110с.
1238654
  Штрик А.А. Структурное проектирование надежных программ встроенных ЭВМ / А.А. Штрик. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 295с.
1238655
  Индутный В.В. Структурное развитие горных пород в свете теории эволюции : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.08-04.00.20 / Индутный В.В.; АН УКраины Ин-тут геохим. минералогии и рудообразования. – К., 1993. – 37л.
1238656
  Чемберлен Дж. Структурное развитие района Биверлдодж / Дж. Чемберлен; М-во геол. и охраны недр СССР; Отд. науч.-технич. инф. ВИМС. – Москва, 1961. – 24с. : Ил. – Библиогр.: с.24. – (Серия геология и методика поисков месторождений урана ; Вып.10)
1238657
  Худайбердиев Р. Структурное развитие систем / Р. Худайбердиев, П.А. Цитович. – Ташкент, 1977. – 77с.
1238658
   Структурное развитие французского языка : сб. науч. тр. – Калинин, 1985. – 123с.
1238659
  Мараханов В.И. Структурное районирование камчатской тектонической области. / В.И. Мараханов, С.В. Потапьев. – М., 1981. – 88с.
1238660
  Бабошина Е.Б. Структурное содержание гуманитарной культуры личности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 71-79. – ISSN 1811-0916
1238661
  Пярнпуу А.А. Структурное стохастическое моделирование релаксационных задач / А.А. Пярнпуу. – Москва : ВЦ АН СССР, 1986. – 41с.
1238662
  Пярнпуу А.А. Структурное стохастическое моделирование столкновительных процессов в разреженных газовых средах / А.А. Пярнпуу, В.И. Шематович. – М., 1985. – 40 с.
1238663
  Азми Д.М. Структурное строение системы права: теоретико-методологический анализ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 6. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1238664
  Нефедова Л.Н. Структурнохимическое исследование продуктов деструкции природгого угля и их поликонденсации : Автореф... канд. хим.наук: / Нефедова Л. Н.; Кирг..ГУ. – Фрунзе, 1970. – 33л.
1238665
  Шаститко А. Структурные альтернативы социально-экономического развития России / А. Шаститко, С. Афонцев, С. Плаксин // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 71-85. – Бібліогр.: с. 72, 80, 82, 84. – ISSN 0042-8736
1238666
  Ляхович В.В. Структурные аспекты биохимиии монооксигеназ / В.В. Ляхович, И.Б. Цырлов. – Новосибирск : Наука, 1978. – 238 с.
1238667
  Колобов Юрий Романович Структурные аспекты высокотемпературной прочности дисперсноупрочненных никелевых сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колобов Юрий Романович; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1977. – 17л.
1238668
   Структурные аспекты слова и словосочетания: межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1980. – 132с.
1238669
  Фабиан Мирослава Петровна Структурные аспекты типологического сопоставления лексико-семантических полей : дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.20 / Фабиан Мирослава Петровна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 183 л. – Бібліогр. : л. 170-183
1238670
  Деркач Ю.С. Структурные белки некоторых РНК-содержащих вирусов и способы их идентификации : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Деркач Ю.С. ; АМН СССР , Ин-т вирусологии. – Москва, 1971. – 25 с.
1238671
  Скороходько Станислав Георгиевич Структурные варианты эмфатического предложения в современном французском языке : Дис... канд.филол.наук: 10.02.05 / Скороходько Станислав Георгиевич; МВ и ССО УССР. Симферопольский гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1984. – 185л. – Бібліогр.:л.156-184
1238672
  Скороходько С.Г. Структурные варианты эмфатического предложения в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Скороходько С.Г.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1984. – 21л.
1238673
  Карачун Л.Ф. Структурные вопросы организации вероятностных испытаний дискретных объектов в автоматизированных системах контроля : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Карачун Л. Ф.; КПИ. – К., 1979. – 23л.
1238674
  Гойхман Валерий Эммануилович Структурные вопросы полей суммируемости регулярных матриц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гойхман Валерий Эммануилович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1238675
  Завгородний А.А. Структурные дефекты в ГЦК металлах : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.07 / Завгородний А.А. ; Гос. ком. СССР по нар. образ, Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1990. – 17 с.
1238676
  Мильвидский М.Г. Структурные дефекты в монокристаллах полупроводников / М.Г. Мильвидский, В.Б. Освенский. – Москва : Металлургия, 1984. – 256с.
1238677
  Мильвидский М.Г. Структурные дефекты в эпитаксиальных слоях полупроводников / М.Г. Мильвидский, В.Б. Освенский. – Москва : Металлургия, 1985. – 159с.
1238678
  Раков Л.Т. Структурные дефекты и полиморфные превращения в кварце / Л.Т. Раков, В.Т. Дубинчук // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – C. 749-763 : табл., рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7525
1238679
  Родыгин А.И. Структурные диаграммы / А.И. Родыгин. – Томск, 1980. – 76с.
1238680
  Баженов М.Л. Структурные дуги Альпийского пояса: Карпаты - Кавказ - Памир / М.Л. Баженов, В.С. Буртман. – Москва : Наука, 1990. – 165с.
1238681
  Баличева Л.В. Структурные и гистохимические изменения в печени животных-опухоленосителей. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Баличева Л.В.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 23л.
1238682
  Горькова М.М. Структурные и деформационные особенности осадочных пород различной степени уплотнения и литификации / М.М. Горькова. – Москва : Наука, 1965. – 128с.
1238683
  Соколов Б.А. Структурные и историко-генетические построения при поисках нефти и газа. / Б.А. Соколов. – М., 1991. – 95с.
1238684
  Прибыток И.И. Структурные и коммуникативные типы безымперативных побудительных предложений в современном английском языке / И.И. Прибыток. – Саратов, 1971. – 71с.
1238685
  Прибыток И.И. Структурные и коммуникативные типы безымперативных побудительных предложений в современном английском языке. : Автореф... канд. хим.наук: 204 / Прибыток И.И.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 25л.
1238686
  Гейт В.Э. Структурные и конструктивные свойства функции и ее сопряженной : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.001 / Гейт В.Э.; Калининск. гос. пед. ин-т. – Калинин, 1971. – 16л.
1238687
  Щорс Т.А. Структурные и лингвистические парметры текстообразования : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Щорс Т.А.; Моск.гос.пед.ин-т ин.яз. – Москва, 1983. – 25л.
1238688
   Структурные и литоло-фациальные критерии нефтегазоносности : сб. науч. тр. – М., 1983. – 156 с.
1238689
  Ольховик Л.П. Структурные и магнитные особенности щелочноземельных и редкоземельных гексаферритов типа М : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Ольховик Л. П.; ХарГУ. – Х, 1982. – 20л.
1238690
   Структурные и организационные проблемы управления социалистическим производством : межвуз. сб. науч. тр. – Л., 1982. – 172с.
1238691
   Структурные и организационные проблемы управления социалистическим производством : межвузовский сборник. – Л., 1986. – 160с.
1238692
   Структурные и организационные проблемы управления социалистическим производством: межвуз. сб.. – Л., 1981. – 137с.
1238693
   Структурные и организационные проблемы управления социалистическим производством: межвуз. сб.. – Л., 1985. – 159с.
1238694
   Структурные и организационные проблемы управления социалистическим производством: межвуз. сб.. – Л., 1987. – 157с.
1238695
   Структурные и организационные проблемы управления социалистическим производством: межвуз. сб.. – Л., 1988. – 159с.
1238696
   Структурные и организационные проблемы управления социалистическим производством: межвуз. сб.. – Л., 1989. – 128с.
1238697
  Шевченко Е.В. Структурные и петрографические особенности некоторых пермских плутонов Центрального Казахстана / Е.В. Шевченко; Львовское геологическое об-во при Гос. ун-те им. Ив. Франко. – Львів : Изд. Львовского гос. ун-та, 1951. – 264с.
1238698
  Таквале Рам Структурные и поляризационные эффекты в некоторых электромагнитных и слабых процессах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Таквале Рам; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1238699
  Кочкина А.Н. Структурные и семантические особенности сложных предложений с противительным отношением в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кочкина А.Н.; МВ ССО СССО, МГПИ ин. яз. – М., 1984. – 24л.
1238700
  Богдановская Л.К. Структурные и семантические особенности терминов промышленной экологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Богдановская Л. К.; КУ им. Шевченко. – К., 1992. – 20л.
1238701
  Богдановская Л.К. Структурные и семантические особенности терминов промышленной экологии. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Богдановская Л.К.; КУ им. Т.ШЕвченко. – К., 1992. – 145л. – Бібліогр.:л.112-124
1238702
  Кузнецова Г.Н. Структурные и семантические особенности языка америкнской рекламы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузнецова Г.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1984. – 24л.
1238703
  Рябцев А.Н. Структурные и сольватационные эффекты в полярографии ртутноорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Рябцев А. Н.; МГУ. – Москва, 1969. – 15л.
1238704
  Архипов С.М. Структурные и спектральные характеристики активированных парамагнитных кристаллов в электрическом поле. : Автореф... наук: 01.04.02 / Архипов С.М.; Казанск. гос. унив. – Казань, 1980. – 14л.
1238705
  Музафаров Д. Структурные и территориальные особенности промышленности Южного Таджикистана : Автореф... канд. геогр.наук: / Музафаров Д.; МГУ. – М., 1969. – 16л.
1238706
  Ваньшина В Структурные и территориальные особенности текстильной промышленности Белоруссии. : Автореф... Канд.геогр.наук: 691 / Ваньшина В,И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1971. – 23л.
1238707
  Науменко В.Я. Структурные и территориальные различия в сельском хозяйстве Брестской области : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Науменко В.Я.; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1974. – 30л.
1238708
  Иванов В.А. Структурные и территориальные сдвиги в тяжелой промышленности ГДР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.604 / Иванов В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. эконом. и основ науч. управления соц. экономикой. – М., 1971. – 23л.
1238709
  Воропаева Т.С. Структурные и типологические особенности гражданской позиции как системообразующего фактора активности личности : Дис... канд. психол.наук: 19.00.01 / Воропаева Т. С.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1990. – 203л. – Бібліогр.:л.168-203
1238710
  Воропаева Татьяна Сергеевна Структурные и типологические особенности гражданской позиции как системообразующего фактора активности личности личности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Воропаева Татьяна Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1238711
  Коломыцев Виктор Ильич Структурные и фазовые изменения при термомеханической обработке Ni-Ti сплавов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коломыцев Виктор Ильич ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1981. – 21 с.
1238712
   Структурные и формационные особенности краевых прогибов и их нефтегазоносность. – Москва : Наука, 1983. – 208с.
1238713
   Структурные и функциональные изменения в клетках и тканях производных мозенхимы при нормальном развитии и в условиях действия наблагоприятных факторов. – К.
Ч. 1. – 1982. – 176с.
1238714
   Структурные и функциональные изменения в клетках и тканях производных мозенхимы при нормальном развитии и в условиях действия наблагоприятных факторов. – К.
Ч. 2. – 1982. – 184с.
1238715
  Жуховицкая З.В. Структурные и функциональные изменения кок-сагыза при заболевании сосудистым бактериозом на торфяных почвах БССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Жуховицкая З. В.; АН БССР, Ин-т биолгии. – Минск, 1952. – 18 с.
1238716
  Празукин А.В. Структурные и функциональные изменения черноморской цистозиры в условиях эвтрофирования. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Празукин А.В.; АН УССР. Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1991. – 25л.
1238717
  Дудок Е.П. Структурные и функциональные исследования хроматографических фракций гемоглобина собак в динамике лучевой патологии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Дудок Е.П.; ВАСХНИЛ.Укр НИИ Физиологии и биохимии сельскохоз.животных. – Львов, 1983. – 27л.
1238718
   Структурные и функциональные основы психической деятельности.. – М., 1963. – 92с.
1238719
  Живкова Тодорка Димитрова Структурные и функциональные особенности пластидного аппарата кукурузы при действии пониженных температур : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.12 / Живкова Тодорка Димитрова; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 215л.
1238720
  Живокова Т.Д. Структурные и функциональные особенности пластидного аппарата кукурузы при действии пониженных температур : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Живокова Т. Д.; КГУ. – К,, 1979. – 23л.
1238721
   Структурные и функциональные особенности предложения и текста: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 133с.
1238722
  Чарквиани Д.А. Структурные и функциональные особенности трудовых установок личности. / Д.А. Чарквиани. – Тбилиси, 1988. – 121с.
1238723
  Живкова Т.Д. Структурные и функциональные особеннсоти пластидного аппарата кукурцзы при дейстии пониженных температур : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Живкова Т. Д.; КГУ. – К., 1979. – 23л.
1238724
  Живкова Т.Д. Структурные и функциональные особеннсоти пластидного аппарата кукурцзы при дейстии пониженных температур : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Живкова Т. Д.; КГУ. – К., 1979. – 22л.
1238725
   Структурные и функциональные связи высших растений и микроорганизмов: сб. ст.. – Новосибирск, 1977. – 223с.
1238726
  Сакало Н.Д. Структурные и энергетические особенности хлоропластов кукурузы в зависимости от освещения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сакало Н.Д. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 20 с.
1238727
  Пороховский А.А. Структурные изменения американской экономики после кризиса 2007-2009 годов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068


  Теоретические и практические вопросы структурных изменений в экономике США после кризиса 2007-2009 гг. Роль кризиса как фазы делового цикла. Влияние информационных технологий на структуру отраслей и экономики в целом, на производительность труда.
1238728
  Белоус А.М. Структурные изменения биологических мембран при охлаждении / А.М. Белоус, В.А. Бондаренко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 255 с.
1238729
  Давыдов А. Структурные изменения в американской экономике // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – №11. – С. 35-47. – ISSN 0131-2227
1238730
  Никитин С.М. Структурные изменения в капиталистической экономике / С.М. Никитин. – М, 1965. – 255с.
1238731
  Копыленко А.Ю. Структурные изменения в мировой капиталистической торговле машинами и оборудованием на современном этапе НТР : Дис... канд. эконом.наук: 08.11.14 / Копыленко А.Ю.; КГУ имТ.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 229л. – Бібліогр.:л.196-229
1238732
  Копыленко Александр Юрьевич Структурные изменения в мировой капиталистической торговле машинами и оборудованием на современном этапе НТР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Копыленко Александр Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 19л.
1238733
  Копыленко Александр Юрьевич Структурные изменения в мировой капиталистической торговле машинами и оборудованием на современном этапе НТР : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.14 / Копыленко Александр Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 19л.
1238734
  Березина А.А. Структурные изменения в мировой экономики и смена технологических укладов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 26-33. – ISSN 2074-6040
1238735
  Рабиа А.А. Структурные изменения в мировой энергетике и задачи государственного регулирования энергетического сектора в Украине : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 31-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1238736
  Рымалов В.В. Структурные изменения в мировом капиталистическом хозяйстве / В.В. Рымалов. – М., 1978. – 380с.
1238737
  Дудкевич В.П. Структурные изменения в некоторых сегнетоэлектриках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Дудкевич В.П.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 19л.
1238738
  Иванов И.Н. Структурные изменения в промышленности НРБ в свете задач расширенного воспроизводства на современном этапе. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов И.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1961. – 16л.
1238739
  Сербин П. Структурные изменения в промышленности стран народной демократии Европы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сербин П.; МГУ. – М, 1964. – 15л.
1238740
   Структурные изменения в промышленности США, Англии и ФРГ в послевоенные годы.. – М., 1962. – 419с.
1238741
  Аверьянова М.В. Структурные изменения в сельском хозяйстве социалистических стран (1950-1967 гг.) : : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 600 / Аверьянова М.В. ; АН СССР, Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва, 1968. – 17 с.
1238742
  Яременко Ю.В. Структурные изменения в социалистической экономике / Ю.В. Яременко. – М., 1981. – 302с.
1238743
  Нижник С.Б. Структурные изменения в стали при импульсном действии высоких температур и давлени : Автореф... канд. техн.наук: / Нижник С. Б.; АН УССР, Ин-т металлокерам. и спецсплавов. – К., 1964. – 11л.
1238744
  Осташко Т.А. Структурные изменения в торговле сельскохозяйственными товарами под влиянием имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 12 (641). – C. 48-58. – ISSN 0131-7741
1238745
  Новиков Р.А. Структурные изменения в экономике Бельгии. : Автореф... канд. экон.наук: / Новиков Р.А.; АН СССР. Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – М., 1969. – 27л.
1238746
  Мороховский Юрий Прокофьевич Структурные изменения в экономике в процессе строительства социализма (на примере ГДР) : Автореф. дис. ... д-ра эконом. наук : 08.00.01 / Мороховский Юрий Прокофьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 46 с.
1238747
  Мороховский Юрий Прокофьевич Структурные изменения в экономике в процессе строительства социализма (на примере ГДР) : Дис... д-ра эконом.наук: 08.00.01 / Мороховский Юрий Прокофьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 416л. – Бібліогр.:л.378
1238748
  Маликова О.И. Структурные изменения в экономике и охрана окружающей среды / О.И. Маликова; МГУ им. М.В. Ломоносова. Экономический фак-тет. – Москва : Московский университет, 2000. – 221с. – ISBN 5-7218-0292-8
1238749
  Мороховский Ю.П. Структурные изменения в экономике и структурная политика при социализме / Ю.П. Мороховский. – К., 1988. – 46с.
1238750
  Лялин В.А. Структурные изменения в экономике развивающихся стран / В.А. Лялин. – Л., 1987. – 152с.
1238751
   Структурные изменения в экономике развитых капиталистических стран: реф. сб.. – М., 1984. – 197с.
1238752
  Умберту Элиаш де Фрейташ Структурные изменения в экономике стран Африки и факторный анализ их особенностей : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.03.01 / Умберту Элиаш де Фрейташ; ХГУ. – Харьков, 1997. – 15 с.
1238753
  Картер А. Структурные изменения в экономике США / А. Картер. – М., 1974. – 272с.
1238754
  Лебедева И.П. Структурные изменения в японской промышленности / И.П. Лебедева. – Москва : Наука, 1986. – 181 с.
1238755
  Покидченко Михаил Георгиевич Структурные изменения денежного капитала промышленных монополий ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Покидченко Михаил Георгиевич; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1975. – 19л.
1238756
  Меликян Н.М. Структурные изменения и накопление лигнина в растениях в связи с условиями среды / Н.М. Меликян; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1959. – 203с.
1238757
   Структурные изменения и новые направления в развитии политической экономии при капитализме.. – Братислава, 1970. – 895с.
1238758
  Басков В.П. Структурные изменения и рост творческой активности рабочего класса в годы семилетки (1959-1965 гг.) (На материалах пром-сти обл. Верх. Волги) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Басков В.П. ; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1967. – 23 с.
1238759
  Дорофеев С.И. Структурные изменения и темпы роста экономики капиталистических стран / С.И. Дорофеев. – М., 1974. – 332с.
1238760
  Левин С.В. Структурные изменения клеточных мембран / С.В. Левин; АН СССР, Инстут цитология. – Ленинград : Наука, 1976. – 224 с. : табол., рис., ил. – Библиогр.: 474 назв.
1238761
  Сиволоб Андрей Владимирович Структурные изменения комплексов гистона HI с ДНК и полинуклеосомами : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сиволоб Андрей Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 150л.
1238762
  Сиволоб А.В. Структурные изменения комплексов гистона НІ и ДНК и полинуклеосомами : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Сиволоб А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
1238763
  Тохтарь Г.И. Структурные изменения некоторых органов мышей в условиях инвазии и суеринвазии их Ascaris suum. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Тохтарь Г.И.; ДГУ. – Донецк, 1975. – 24л.
1238764
  Джюве А.П. Структурные изменения никелевых гальванопокрытий получаемых из обычных электролитов никелирования в зависимости от условий электролиза. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Джюве А.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1968. – 18л.
1238765
  Островская В.П. Структурные изменения при термомеханическом упрочнении мартенситностареющих сталей в зависимости от характера легирования. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.04.07 / Островская В.П.; Ан УССР.Ин-т металофизики. – К, 1980. – 22л.
1238766
  Дядченко Л.П. Структурные изменения при формировании крылатых выражений // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 145-151. – ISBN 966-7348-20-2
1238767
  Прилежаева И.Н. Структурные изменения чистых и активированных металлов при электроэрозии (явления в поверхностном слое катода при низких давлениях). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прилежаева И.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1953. – 8л.
1238768
  Жуганов Е.П. Структурные измерения в рабочей силе социалистического сельского хозяйства в условиях ено индустриализации : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Жуганов Е. П.; Льв,ГУ. – Львов, 1977. – 20л.
1238769
  Яковлев Б.В. Структурные изоморфизмы периодических нильпотентных и разрешимых групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Яковлев Б.В.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1966. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1238770
  Овсянников Александр Яковлевич Структурные изоморфизмы подгрупп и многообразия подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Овсянников Александр Яковлевич; ЛГУ. – Л., 1980. – 9л.
1238771
  Баранский В.А. Структурные изоморфизмы полугрупп и некоторые теоретико-полугрупповые конструкции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004. / Баранский В.А.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1971. – 8л.
1238772
   Структурные исследования в областях раннего докембрия. – Ленинград : Наука, 1989. – 287с.
1238773
  Беккер А.Р. Структурные исследования в химии изопреноидных соединений методом ямр - 1H / Беккер А.Р. – Москва, 1978. – 22 л.
1238774
  Уменский Г.П. Структурные исследования графита в сплавах некоторых металлоуглеродных систем. : Автореф... канд. физ-.мат.наук: 01.04.0. / Уменский Г.П.; Харьковский политехнический ин-т им В.И. Ленина. – Харьков, 1978. – 17л.
1238775
  Буханов А А. Структурные исследования дендритного роста германия. : Автореф... Доктора техн.наук: / Буханов А.А,; Моск.авиац.техн.ин-т. – М, 1966. – 29л.
1238776
   Структурные исследования макромолекул спектроскопическими методами.. – М., 1980. – 303с.
1238777
  Александров Н.М. Структурные исследования некоторых кристаллов методом ядерного магнитного резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Александров Н. М.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1960. – 8л.
1238778
  Руманс К. Структурные исследования некоторых окислов и других халькогендов при нормальных и высоких давлениях / К. Руманс. – М., 1969. – 208с.
1238779
   Структурные исследования неорганических и органических соединений: сб. ст.. – Кишинев, 1985. – 135с.
1238780
  Заднепровский Г.М. Структурные исследования поликристаллических гидритов тетрафторида урана : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Заднепровский Г.М.;. – К, 1972. – 26л.
1238781
  Каланач Янис Вильгельмович Структурные исследования системы полупроводник-пленка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каланач Янис Вильгельмович; Объедин. совет Отд-ния физ. и техн. наук АН ЛатвССР. – Рига, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1238782
  Ковалевский С.А. Структурные карты промысловых площадей Средазнефти / С.А. Ковалевский. – Баку; Москва, 1932. – 16с.
1238783
  Жолдасбекова С.А. Структурные компоненты и сущностные характеристики профессиональной компетентности школьного педагога / С.А. Жолдасбекова, А.Д. Райымкулова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3 (март). – С. 43-46. – ISSN 1026-955X


  Рассматриваются структурные компоненты и характеристики профессиональной компетентности педагога 12-летней школы. Представлены сущностные характеристики профессиональной компетентности педагога.
1238784
   Структурные компоненты клетки. Сб. ст.. – М., 1962. – 296с.
1238785
  Собкин Владимир Самуилович Структурные компоненты Я-концепции подростка : (на материале восприятия фильма Р. Быкова "Чучело") / Собкин Владимир Самуилович, Маркина Ольга Сергеевна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 44-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Статья посвящена исследованию особенностей восприятия современными подростками фильма Ролана Быкова "Чучело". Испытуемым предлагалось оценить по 28 биполярным личностным шкалам Я-реальное, Я-идеальное и анти-идеал до и после просмотра фильма, а также ...
1238786
  Скудра А.А. Структурные критерии прочности косоугольно-армированных пластиков. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Скудра А.А.; Рижск.политехн.ин-т. – Рига, 1984. – 18л.
1238787
  Лопатин А.К. Структурные критирии устойчивости решений линейных дифференициальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Лопатин А.К. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 8 с. – Бібліогр. :с. 7-8
1238788
  Шатихин Л.Г. Структурные матрицы и их применение для исследования систем / Л.Г. Шатихин. – М., 1974. – 247с.
1238789
  Шатихин Л.Г. Структурные матрицы и их применение для исследования систем / Л.Г. Шатихин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1991. – 253 с.
1238790
  Фу К.С. Структурные методы в распознавании образов / К.С. Фу. – М, 1977. – 319с.
1238791
  Шаталов А.С. Структурные методы в теории управления и электроавтоматике / А.С. Шаталов. – М.-Л., 1962. – 408с.
1238792
  Браверман Э.М. Структурные методы обработки эмпирических данных / Э.М. Браверман, И.Б. Мучник. – М., 1983. – 464с.
1238793
  Папернов А.А. Структурные методы повышения производительности цифровых вычислительных машин / А.А. Папернов, Г.Г. Калиш. – М., 1973. – 151с.
1238794
  Рац М.В. Структурные модели в инженерной геологии / М.В. Рац. – М., 1973. – 214с.
1238795
  Наберухин Ю.И. Структурные модели жидкостей : учеб. пособие / Ю.И. Наберухин. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1981. – 83 с.
1238796
  Кочерга-Бортэ Структурные модели категории условия и их частотность в русском языке первой половины XIX века : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Кочерга-Бортэ Л.В.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 19л.
1238797
  Бабосов Е.М. Структурные модели мироустройства в XXI в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 118-128. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1238798
  Ромм Е.С. Структурные модели порового пространства горных пород / Е.С. Ромм. – Л, 1985. – 240с.
1238799
  Вейхман Г.А. Структурные модели разговорного английского языка / Г.А. Вейхман. – Москва, 1969. – 223с.
1238800
  Дубинина Л.Г. Структурные мутации в опытах с Crepis capillaris / Л.Г. Дубинина. – Москва : Наука, 1978. – 188 с. : табл., ил.
1238801
  Брайнин Б.М. Структурные нарушения в хлористом серебре при циклической деформации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Брайнин Б.М.; Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1967. – 28л.
1238802
  Иванчук В.И. Структурные образования и магнитные поля солнечной короны : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванчук В.И. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1965. – 17 с.
1238803
   Структурные общности кавказских языков.. – М., 1978. – 132с.
1238804
  Загоруйко Геннадий Евгеньевич Структурные основы адаптации миокарда гомойотермных и гетеротермных животных к гипотермии : Дис... доктора биолог.наук: / Загоруйко Геннадий Евгеньевич; Ин-т проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины. – Харьков, 1996. – 272л. – Бібліогр.:л.246-272
1238805
   Структурные основы действия пептидных и белковых иммунорегуляторов. – Рига, 1990. – 322с.
1238806
   Структурные основы и регуляция биологической активности: докл. симпоз.. – М., 1980. – 393с.
1238807
  Морган Т.Г. Структурные основы наследственности / Т.Г. Морган. – Москва-Петроград, 1924. – 312 с.
1238808
  Данилова М.Ф. Структурные основы поглощения веществ корнем / М.Ф. Данилова. – Л, 1974. – 206с.
1238809
  Киселева Р.А. Структурные особенности авторских неологизмов и их стилистические функции : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Киселева Р.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 20л.
1238810
  Галджин Н.Е. Структурные особенности Белоусовского месторождения на Алтае : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Галджин Н.Е.; Акад. наук СССр. Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – М., 1957. – 32л.
1238811
  Мясникова Н.В. Структурные особенности больших деформаций ориентированного ПЭТФ. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Мясникова Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1986. – 17л.
1238812
  Михайленко М.А. Структурные особенности вегетативных органов томатов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Михайленко М.А. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 20 с.
1238813
  Моторина М.В. Структурные особенности гипоталамо-кортикальных связей у рептилий и низших млекопитающих : Автореф... канд. биол.наук: / Моторина М.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1966. – 20л.
1238814
  Супрун А.В. Структурные особенности глагольных идиом в испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Супрун А.В.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1966. – 25л.
1238815
  Мочарнюк Г.Ф. Структурные особенности закиси меди и некоторых сложных полупроводниковых систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мочарнюк Г.Ф. ; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1964. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
1238816
  Гречишников Н.П. Структурные особенности и история формирования центральной части Украинского щита / Н.П. Гречишников. – К., 1973. – 43с.
1238817
   Структурные особенности и перспективы нефтегазоносности осадочного комплекса Прикаспийской впадины.. – Л., 1979. – 181с.
1238818
  Шарапова Е. Структурные особенности и специфика отражения действительности в жанровой модификации "Повествовательная история" в белорусской литературе 20-30-х годов ХХ столетия // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 337-346
1238819
  Параскевич Г.В. Структурные особенности и стилистические функции имен существительных в белорусских пословицах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Параскевич Г.В. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1976. – 19 с.
1238820
  Зеленин Л.П. Структурные особенности и физические свойства высших силицидов некоторых 3d-переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зеленин Л.П.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 15л.
1238821
  Паварс И.А. Структурные особенности и физические характеристики жидких сплавов хрома с железом и кремнием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.040 / Паварс И.А. ; Уральский политехн. ин-т им. С.М. Кирова. – Свердловск, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
1238822
  Болк Р. Структурные особенности изверженных горных пород. / Р. Болк. – Москва:Ленинград : Госгеолиздат, 1946. – 212с.
1238823
  Янковский Дмитрий Станиславович Структурные особенности казеинового комплекса молока в нативном состоянии и при перекисно-каталозной обработке : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Янковский Дмитрий Станиславович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 22л.
1238824
  Янковский Дмитрий Станиславович Структурные особенности казеинового комплекса молока в нативном состоянии и при перекиснокаталазной обработке : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Янковский Дмитрий Станиславович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Укр. НИИ мясной и молочной промышленности. – К., 1982. – 168л. – Бібліогр.:л.133-152
1238825
   Структурные особенности каротиноидоносных и антоциансодержащих плодов.. – Кишинев, 1971. – 77с.
1238826
  Нестерович Н.Д. Структурные особенности листьев ховйных. / Н.Д. Нестерович. – Минск, 1986. – 95с.
1238827
  Кушнирук В.А. Структурные особенности Львовско-Волынского угольного бассейна : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Кушнирук В.А.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1965. – 16л.
1238828
  Сбитнева Г.И. Структурные особенности массива цитированной литературы в журнале "Инновации в образовании" // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 3. – С. 53-57. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается цитирование литературы в журнале "Инновации в образовании". На основании изучения видовой, языковой, хронологической содержательной структуры массива цитированной литературы (МЦЛ) выявлены особенности предметного поля "инновации в ...
1238829
  Бондарь Ольга Петровна Структурные особенности мембран эритроцитов с различным содержанием холестерина в норме и при развитии атеросклероза : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Бондарь Ольга Петровна; Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – Киев, 1984. – 24л.
1238830
  Корчин В.А. Структурные особенности минеральной среды в РТ-усливиях различных глубин земной коры // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 49-66 : Рис., табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 0203-3100
1238831
  Никитина М.Г. Структурные особенности мирового хозяйства : Учебное пособие / М.Г. Никитина; Таврический нац. ун-тет им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Таврия-Плюс, 2000. – 152с. – ISBN 966-7503-45-5
1238832
  Сулимова Г.Е. Структурные особенности некоторых растительных и животных ДНК и их отдельных фракций.. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Сулимова Г.Е.; МГУ. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1971. – 20л.
1238833
  Дмитриева В.Т. Структурные особенности немецкой диалогической речи. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитриева В.Т.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1966. – 21л.
1238834
  Малыхина Е.В. Структурные особенности орфографии в современной Украине : монография / Е.В. Малыхина. – Одесса : Фаворит - Печатный дом, 2009. – 98 с. – ISBN 978-966-389-222-1
1238835
   Структурные особенности осадочных формаций: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1988. – 150с.
1238836
  Захаров В.П. Структурные особенности полупроводников в аморфном состоянии / В.П. Захаров, В.С. Герасименко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 280 с.
1238837
  Мишустина А.А. Структурные особенности поэтического образа оригинала и перевода (на матер. испаноязычной поэзии). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05, 10.02.05 / Мишустина А.А.; КГУ. – К., 1985. – 21л.
1238838
  Мишустина Анна Анатольевна Структурные особенности поэтического образа оригинала и перевода (на материале испаноязычной поэзии) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05, 10.02.05 / Мишустина Анна Анатольевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 194л. – Бібліогр.:л.173-194
1238839
  Гиляров А.М. Структурные особенности пресноводных планктонных сообществ. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Гиляров А.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 24л.
1238840
   Структурные особенности протерозойских гранитоидов восточного Приазовья / Б.С. Панов, В.С. Емец, Е.М. Шеремет, В.М. Яновский // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1987. – С. 18-22 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
1238841
  Котин Е.Б. Структурные особенности радиационной и фоторадиационной полимеризации аклинитрила в твердой фазе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Котин Е.Б.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1238842
   Структурные особенности разговорной речи.. – Иркутск, 1963. – 223с.
1238843
   Структурные особенности расплавов оксидных систем / А.П. Шпак, В.Э. Сокольский, В.П. Казимиров, С.Ю. Смык, Ю.А. Куницкий; НАНУ; Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова; КНУТШ; Техн. центр НАНУ. – Киев : Академпериодика, 2003. – 137с. – ISBN 966-8002-60-1
1238844
  Темников Ю.И. Структурные особенности редкометальных гранитных массивов Восточной Сибири / Ю.И. Темников. – Москва, 1972. – 153с.
1238845
  Волкова Н.О. Структурные особенности синонимии разных частей речи в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Волкова Н.О.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1967. – 22л.
1238846
  Михалев А.К. Структурные особенности среднекаменноугольных отложений на Ровенецком поднятии в смежных районах Донбасса. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Михалев А.К.; Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Днепропетровск, 1968. – 20л.
1238847
  Устинов Анатолий Иванович Структурные особенности формирования мартенситных фаз в системах с низкой энергией дефектов упаковки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Устинов Анатолий Иванович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Киев, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1238848
  Симонова М.И. Структурные параметры шпинельных фаз сложного состава. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симонова М.И.; Объед. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1964. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1238849
   Структурные перестройки и размещение металлогенических зон в складчатых областях.. – М., 1981. – 222с.
1238850
   Структурные переходы в нуклеосомах при химическом ацетилировании гистоном : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Карпенчук К. Г,; Карпенчук К. Г,; АН УССР,Ин-т молекулярной биол. и генет. – К., 1983. – 21л.
1238851
  Силонова Г.В. Структурные переходы и регуляция активности фосфорилазы Б из мышц кролика. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Силонова Г.В.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1238852
  Уайтинг Ф. Структурные пояса и месторождения полезных ископаемых Северо-Западной Аргентины / Ф. Уайтинг. – М, 1960. – 12с.
1238853
  Павлов А.В. Структурные превращения в d-переходных металлах при ионной бомбардировке. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Павлов А.В.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
1238854
  Подлубная З.А. Структурные превращения в белках при многокамерном электродиализе : Автореф... кандидата хим.наук: / Подлубная З.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра высокомолекулярных соединений. – М., 1965. – 12л.
1238855
  Макарова З.Я. Структурные превращения в бинарных гидроокисных системах на оснвое гидроокиси алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова З. Я.; АН УССР, Ин-т общ. и неорган. хим. – Киев, 1968. – 25л.
1238856
  Пикин С.А. Структурные превращения в жидких кристаллах / С.А. Пикин. – Москва : Наука, 1981. – 336с.
1238857
   Структурные превращения в полимерах и жидких кристаллах: сб. ст.. – Свердловск, 1981. – 148с.
1238858
  Май С.К. Структурные превращения в совместно осжденных гидроокисях хрома и двувалентных металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Май С.К.; БГУ. – Минск, 1972. – 14л.
1238859
  Иевлев В.М. Структурные превращения в тонких пленках / В.М. Иевлев, Л.И. Трусов, В.А. Холмянский. – Москва : Металлургия, 1982. – 248с.
1238860
  Иевлев В.М. Структурные превращения в тонких пленках / В.М. Иевлев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1988. – 324 с.
1238861
  Занегин Владимир Дмитриевич Структурные превращения и изменения механических свойств при сдвиговой деформации и переориентации ориентированного полиэтилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Занегин Владимир Дмитриевич; МГУ. – Москва, 1981. – 20л.
1238862
  Гороховский Г.А. Структурные превращения и поверхностное диспергирование в зоне контакта тел полимер-металл при трении : Автореф... докт. техн.наук: / Гороховский Г. А.; Ин-т проблем материаловед. АН УССР. – К., 1967. – 24л.
1238863
   Структурные превращения минералов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 118с.
1238864
   Структурные превращения нейрона при раздражающих воздействиях.. – Л., 1989. – 166с.
1238865
  Кардаш Г.Г. Структурные превращения при больших деформациях кристаллического полипропилена : Автореф... канд. хим.наук: / Кардаш Г. Г.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1968. – 14л.
1238866
  Бушуев Ю.Е. Структурные превращения при отпуске сталей, легированных вольфрамом, кремнием и хромом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Бушуев Ю.Е.; Ан УССР. – К, 1970. – 21л.
1238867
  Клесман В.О. Структурные превращения синтетических полиамидов. : Автореф... канд. хим.наук: / Клесман В.О.; Физ.-хим. ин-тут им. Карпова. – Москва, 1952. – 17 л.
1238868
  Мурадов Адалат Джалал оглы Структурные преобразования экономики регионов при переходе к рынку (на примере Азербайджана) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Мурадов Адалат Джалал оглы; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 163л. – Бібліогр.:л.154-163
1238869
  Егиазарян А.А. Структурные проблемы и перспективы инновационного развития экономик государств Южного Кавказа // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – № 4. – C. 250-265. – ISSN 2218-4511
1238870
  Никофоров А. Структурные проблемы украинской экономики в свете требований ее инновационного развития // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 47-63. – ISSN 0207-3676
1238871
   Структурные проблемы управления социалистическим производством : межвуз. сб. – Л., 1984. – 163с.
1238872
   Структурные реформы и экономическое развитие: опыт Африки в 80-е годы: реф. сб.. – М., 1990. – 163с.
1238873
   Структурные свойства алгебраических систем. Темат. межвуз. сб.. – Нальчик, 1985. – 127с.
1238874
   Структурные свойства единиц различных уровней языка. сб. науч. тр.. – Л., 1974. – 150с.
1238875
   Структурные свойства и гидродинамика магнитных коллоидов: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1986. – 87с.
1238876
  Киртадзе Л.В. Структурные свойства некоторых почтиколец преобразований : Дис... канд. физ матнаук: 01.01.06 / Киртадзе Л.В.; КУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 81л. – Бібліогр.:л.76-81
1238877
  Киртадзе Л.В. Структурные свойства некоторых почтиколец преобразований : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Киртадзе Л.В.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 16л.
1238878
  Шеврин Л.Н. Структурные свойства полугрупп : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Шеврин Л. Н.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.20-24
1238879
  Соловьев В.Д. Структурные свойства рекурсивно перечислимых множеств и полотна относительно сводимостей... : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Соловьев В.Д.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1238880
  Кузнецова Н.В. Структурные свойства семантического поля медицинских наименований в повести Бориса Могилевского "Молодость Сеченова" // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 68-74. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1238881
  Алексеенко Л.А. Структурные свойства словосочетаний "прилагательное+существительное" в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алексеенко Л.А. ; АН УССР , Отд-ние лит. языков и искусствоведения. – Киев, 1969. – 23 с.
1238882
  Жук В.В. Структурные свойства функций и точность аппроксимации / В.В. Жук. – Л., 1984. – 115с.
1238883
  Мецлер А.А. Структурные связи в тексте / А.А. Мецлер. – Кишинев, 1987. – 141с.
1238884
  Мецлер А.А. Структурные связи в тексте / А.А. Мецлер. – Кишинев, 1987. – 141с.
1238885
  Пучков В.Н. Структурные связи приполярного Урала и русской платформы. / В.Н. Пучков. – Л., 1975. – 204с.
1238886
  Шиловцев С.И. Структурные сдвиги в вопроизводстве общественного продукта развивающихся стран / С.И. Шиловцев. – М., 1990. – 174с.
1238887
   Структурные сдвиги в мировом капиталистическом хозяйстве.. – К., 1985. – 293с.
1238888
   Структурные сдвиги в народном хозяйстве социалистических стран. – Москва : Мысль, 1976. – 333с. – Список лит.: с.327-331
1238889
   Структурные сдвиги в народном хозяйстве Таджикской ССР.. – Душанбе, 1975. – 151с.
1238890
  Рашидов О.Ю. Структурные сдвиги в общественном производстве и межотраслевое распределение трудовых ресурсов в союзной республике / О.Ю. Рашидов. – Ташкент, 1988. – 93с.
1238891
  Вафаев А.Д. Структурные сдвиги в производственно-отраслевом комплексе в условиях научно-технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Вафаев А.Д.; ЛГУ. – Ленинград, 1977. – 22л.
1238892
   Структурные сдвиги в производственном потенциале.. – К., 1993. – 216с.
1238893
  Лучкина Л.С. Структурные сдвиги в промышленности европейских социалистических стран. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Лучкина Л.С.; АН СССР. Ин-т экономики мировой соц. системы. – М., 1968. – 19л.
1238894
  Лякин А.Н. Структурные сдвиги в российской экономике и промышленная политика // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 39-52. – (Экономика ; вып. 1). – ISSN 1026-356X
1238895
  Мартынов В.А. Структурные сдвиги в сельском хозяйстве США / В.А. Мартынов. – М, 1965. – 328с.
1238896
  Чебялис Д. Структурные сдвиги в системе имени в галло-риманских языках. (Распад систем склонения в старофранцузском и в старопровасальском) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чебялис Д. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1963. – 16 с.
1238897
  Багиров Джавид Айдын голы Структурные сдвиги в сланомерной системе социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Багиров Джавид Айдын голы ; МГУ. – Москва, 1974. – 24 с.
1238898
  Рутгайзер В.М. Структурные сдвиги в экономике евпропейских социалистических стран / В.М. Рутгайзер. – М, 1967. – 199с.
1238899
  Савельев Н.И. Структурные сдвиги в экономике и их влияние на рынок труда // Економіка та право : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2004. – № 2. – С. 93-97. – ISSN 1681-6277
1238900
   Структурные сдвиги в экономике и эволюция политических систем в странах Азии и Африки в 70-е годы: сб. ст.. – М., 1982. – 167с.
1238901
   Структурные сдвиги в экономике развитых капиталистических стран: роль новейших технологий. Сб. обзоров. – М., 1989. – 155с.
1238902
  Васюнина Л.А. Структурные сдвиги в экономике социалистических стран / Л.А. Васюнина. – Саратов, 1966. – 44с.
1238903
  Волков Н.В. Структурные сдвиги в экономике США в 70-80 -х годах / Н.В. Волков. – Москва, 1989. – 122с.
1238904
  Милейковская Х.Г. Структурные сдвиги в экономике Чехословакии в связи с ее участием в Международном социалистическом разделении труда : Автореф... канд. экон.наук: / Милейковская Х.Г.; Ленингр. физ.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1967. – 16л.
1238905
  Леонтьева Е.Л. Структурные сдвиги в экономике Японии как фактор экономического роста : Автореф... канд. экон.наук: / Леонтьева Е.Л.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1969. – 19л.
1238906
  Савельев Н.И. Структурные сдвиги и их влияние на рынок труда // Экономика и право : научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 2. – С. 93-97. – ISSN 1681-6277
1238907
   Структурные сдвиги и противоречия воспроизводства в условиях государственно-монополистического капитализма: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1984. – 152с.
1238908
  Малкина Н.М. Структурные семантические и ономасиологические характеристики аппозитивных комплексов французского языка / Н.М. Малкина. – Воронеж, 1990. – 85с.
1238909
  Барвинок Александр Дмитриевич Структурные состояния и фазовые превращения в пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Барвинок Александр Дмитриевич; Харьков. политех. ин-т. – Х., 1982. – 16л.
1238910
  Полищук Валерий Анатольевич Структурные состояния и фотоэлектрические и электретные свойства аморфных конденсатов на основе Sb2S3 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Полищук Валерий Анатольевич; Харьковский политехн. ин-т. – Харьков, 1987. – 20 с.
1238911
  Гусарев В.С. Структурные схемы маши-автоматов дискретного действия. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гусарев В.С.; Акад.наук БССР. – Минск, 1963. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1238912
  Рускова М.П. Структурные типы и словообразовательные модели личных имен существительных в славянских языках. (На матер. болг., сербохорват., рус. и польск. яз. XVII в.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Рускова М.П. ; ЛГУ , Филолог. фак. , Каф. общего языкознания. – Ленинград, 1966. – 17 с.
1238913
  Крипякевич П.И. Структурные типы интерметаллических соединений / П.И. Крипякевич. – М., 1977. – 288с.
1238914
  Соснина Л.В. Структурные типы квазикомпозитов // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  В современ. лингвистике выделяют три основных направления композитостроения - универбализация, деривационное и квазикомпозитное словопроизводство. Статья посв. описанию основных структурных типов квазикомпозитов и их соответствию моделям деривационного ...
1238915
  Цимбалюк Ю.В. Структурные типы латинских заимствований в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Цимбалюк Ю. В. ; Льв. ГУ. – Львов, 1971. – 28 с. – Бібліогр. : с. 28
1238916
  Пущаровский Д.Ю. Структурные типы менералов / Д.Ю. Пущаровский, В.С. Урусов. – М, 1990. – 136с.
1238917
  Большаков А.Ф. Структурные типы простых и сложных веществ. / А.Ф. Большаков, А.О. Дмитриенко. – Саратов, 1990. – 64с.
1238918
  Победимская Е.А. Структурные типы редкоземельных силикатов, германатов и фосфатов. / Е.А. Победимская. – М., 1984. – 85с.
1238919
  Амантурдыев Дж. Структурные типы сказуемого простого предложения в современном узбекском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Амантурдыев Дж.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 22л.
1238920
  Молчанова О.Т. Структурные типы тюркских топонимов Горного Алтая / О.Т. Молчанова. – Саратов, 1982. – 252с.
1238921
   Структурные уровни биосистем.. – М., 1967. – 268с.
1238922
  Панин В.Е. Структурные уровни деформации твердых тел / В.Е. Панин, В.А. Лихачев, Ю.В. Гриняев. – Новосибирск : Наука, 1985. – 229 с.
1238923
  Кремянский В.И. Структурные уровни живой материи. Теоретич. и методологич. проблемы / В.И. Кремянский. – Москва, 1969. – 296с.
1238924
  Гаврилюк В.А. Структурные уровни как основные ступени организации материи // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
1238925
   Структурные уровни пластической деформации и разрушения.. – Новосибирск, 1990. – 251с.
1238926
  Леонов В.Л. Структурные условия локализации высокотемпературных гидротерм / В.Л. Леонов. – М, 1989. – 104с.
1238927
  Некрасов Е.М. Структурные условия локализации жильных свинцово-цинковых месторождений / Е.М. Некрасов. – Москва : Недра, 1980. – 255с.
1238928
  Гончаров Ю.В. Структурные условия локализации и особенности вещественного состава медно-никелевых руд в Аллареченском рудном поле : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 133 / Гончаров Ю.В.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1238929
  Доков Р.Д. Структурные условия локализации свинцово-цинкового оруденения в рудоносной зоне Верба-Крушев дол и некоторых других зонах Маданского рудного района Народной Республики Болгарии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Доков Р.Д.; Моск. геол.-развед. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1967. – 37л.
1238930
  Попеко В.А. Структурные условия развития мезозойского магматизма западной части Олекмо-Витимской горной страны. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Попеко В.А.; ВНИИ геологии. – Л., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1238931
  Королев А.В. Структурные условия размещения послемагматических руд : Учебное пособие для вузов / А.В. Королев, П.А. Шехтман. – Москва : Недра, 1965. – 508с.
1238932
  Кремляков И.И. Структурные условия формирования главнейших нерудных эндогенных месторождений Байкальской горной области / И.И. Кремляков. – Иркутск, 1984. – 196с.
1238933
  Малиновский Е.П. Структурные условия формирования жильных вольфрамитовых месторождений / Е.П. Малиновский. – Москва : Наука, 1965. – 164с.
1238934
  Чередниченко А.И. Структурные условия формирования рудных залежей северной части Саксаганского района Кривого рога : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чередниченко А.И.; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1958. – 133л. – Бібліогр.:л.130-133
1238935
  Чередниченко А.И. Структурные условия формирования рудных залежей северной части Саксаганского района Кривого Рога. : Автореф. дис... канд. геол.-минерал. наук / Чередниченко А.И. ; МВО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1958. – 7 с.
1238936
  Красильников Л.М. Структурные условия формирования флюориового оруденения в Забайкалье : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.14 / Красильников Л.М.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский политехн. ин-т. – Иркутск, 1980. – 18л.
1238937
  Надирадзе В.В. Структурные условия формирования Чордского баритового рудного поля. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Надирадзе В.В.; Груз.политех.ни-т. – Тбилиси, 1968. – 23л.
1238938
   Структурные условия формирования эндогенных рудных месторождений.. – М., 1973. – 164с.
1238939
  Гуфан Ю.М. Структурные фазовые переходы / Ю.М. Гуфан. – Москва : Наука, 1982. – 304с.
1238940
  Брус А. Структурные фазовые переходы : пер. с англ. / А. Брус, Р. Каули. – Москва : Мир, 1984. – 407 с.
1238941
   Структурные фазовые переходы в кристаллах при воздействии высокого давления.. – Новосибирск : Наука, 1982. – 141с.
1238942
   Структурные фазовые переходы в металлических системах.. – Томск, 1992. – 132с.
1238943
  Колесов Игорь Святославович Структурные фазовые переходы в монокристаллах сложных окислов в системе PвO - V2O5 - P2O5 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колесов Игорь Святославович; МВ и ССО РСФСР. Рост. гос. ун-т им. М.А.Суслова. – Ростов-на-Дону, 1982. – 24л.
1238944
  Гусев А.И. Структурные фазовые переходы в нестехиометрических соединениях / А.И. Гусев, А.А. Ремпель; Отв. ред. Г.П. Швейкин; АН СССР, Уральск. отд., Ин-т химии. – Москва : Наука, 1988. – 308с.
1238945
  Фесенко О.Е. Структурные фазовые переходы в цирконате свинца в сверхсильных электрических полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фесенко О.Е.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1238946
   Структурные факторы малоциклового разрушения металлов.. – М., 1977. – 144с.
1238947
  Грищинский П.И. Структурные формы московита и вывод из них возможных плоскостей разлома / П.И. Грищинский, 1928. – 24-29с.
1238948
  Логунова Л.Ю. Структурные характеристики семейно-родовой социальной памяти // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.120-135. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1238949
  Когаловский С.Р. Структурные характеристики универствальных классов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Когаловский С.Р.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1960. – 6л.
1238950
  Вакарчук С.Б. Структурные характеристики функций из L_2 и точные значения поперечников некоторых функциональных классов / С.Б. Вакарчук, М.Ш. Шабозов, В.И. Забутная // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2014. – Т. 11, № 3. – C. 417-441. – ISSN 1810-3200
1238951
  Герасимов И.П. Структурные черты рельефа земной поверхности на территории СССР и их происхождение / И.П. Герасимов. – Москва : АН СССР, 1959. – 100с : Карты
1238952
  Кроль В.М. Структурные элементы личностного пространства индивида / В.М. Кроль, М.В. Виха // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 3 (май - июнь). – С. 28-36. – ISSN 0236-2007
1238953
  Мартынов А.А. Структурные этажи Днепровско-Донецкой впадины : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 136 / Мартынов А.А.; Всесоюз. нефтяной науч.-исслед. геологоразведочный ин-т (ВНИГРИ). – Л., 1967. – 30л.
1238954
  Ужинова Л.Д. Структурные эффекты при некоторых видах гетерогенной полимеризации : автореф. дис. ... канд. хим. наук: 075 / Ужинова Л.Д. ; МГУ. Химич. фак-т. – Москва, 1972. – 20 c.
1238955
  Лебедев В.П. Структурные, валентные и кинетические характеристики активных центров адсорбиционных, смешанных и поликристаллических металлических катализаторов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Лебедев В.П. ; МГУ , Хим. фак. – Москва, 1965. – 31 с. – Бібліогр. : с. 29-30
1238956
  Олейник Лариса Ивановна Структурные, прагматические и функциональные характеристики полилога : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Олейник Лариса Ивановна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 191л. – Бібліогр.:л.144-165
1238957
  Гришанина Елена Борисовна Структурные, стилистические и грамматико-семантические особенности синонимических сочетаний (на материале языка произведений и писем А.П.Чехова) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Гришанина Елена Борисовна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 25л.
1238958
  Смогоржевская Лидия Алексеевна Структурный анализ гельминтофауны водоплавающих и болотных птиц Украины : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.20 / Смогоржевская Лидия Алексеевна; АН Казах.ССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1980. – 49л.
1238959
  Чижевский А.Л. Структурный анализ движущейся крови / А.Л. Чижевский. – М., 1959. – 476с.
1238960
   Структурный анализ дислокаций. – Хабаровск, 1974. – 323с.
1238961
  Скрышевский А.Ф. Структурный анализ жидкостей (рентгенография, нейтроно-электронография) : Учеб.пособие / А.Ф. Скрышевский. – Москва : Высшая школа, 1971. – 256с.
1238962
  Скрышевский А.Ф. Структурный анализ жидкостей и аморфных тел : Учеб.пособие / А.Ф. Скрышевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 328с.
1238963
  Заика-Новацкий Структурный анализ и основы структурной геологии : Учебное пособие / Заика-Новацкий, А.Н. Казаков. – Киев : Вища школа, 1989. – 278с.
1238964
  Волкова В.И. Структурный анализ лецитинов и кефалинов : Автореф... канд. хим.наук: / Волкова В.И.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 19л.
1238965
  Паталаха Е.И. Структурный анализ линейной складчатости на примере хребта Каратау / Е.И. Паталаха. – Алма-Ата, 1975. – 195с.
1238966
  Ивлев Николай Иванович Структурный анализ объективных условий и субъективного фактора социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ивлев Николай Иванович; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1973. – 20л.
1238967
  Николаишвили М.С. Структурный анализ редукции гласных (на матер. верхнебальского диалекта сванского языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Николаишвили М. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1971. – 31л.
1238968
  Черванев И.Г. Структурный анализ рельефа бассейна реки Стырь : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Черванев И.Г. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 32 с.
1238969
   Структурный анализ текста. – Ереван : Изд. Армянской ССР
[Т.] 2. – 1986. – 240 с.
1238970
   Структурный анализ текста.. – Ереван, 1979. – 173с.
1238971
  Шевченко Т.А. Структурный анализ финансирования проектов РНБ в рамках целевых программ "Культура России" Правительства России // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 2 (20). – С. 222-232
1238972
  Лебедев В.Н. Структурный анализ экономической системы капитализма в современной французской буржуазной политической экономии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Лебедев В. Н.; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1975. – 25л.
1238973
  Анищик В.М. Структурный анализ: (Элементы теории, задачи, лабораторные задачи) : учеб. пособие / В.М. Анищик, Г.А. Гуманский. – Минск : Издательство БГУ, 1979. – 137 с.
1238974
  Заика-Новацький Структурный анализ: методика и результаты // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 104-109. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
1238975
   Структурный и магматический контроль колчеданного оруднения Башкирии.. – М., 1975. – 238с.
1238976
  Громаковская О.А. Структурный и смысловой параллелизм сложноподчиненных предложений с придаточными подлежащими и придаточными дополнительными и их иснонимика : Автореф... канд. филол.наук: / Громаковская О.А.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1963. – 22л.
1238977
   Структурный контроль гидротермального оруднения в слоистых толщах. – Москва : Наука, 1986. – 196с.
1238978
  Горлов Н.В. Структурный контроль пегматитов Беломорья / Н.В. Горлов. – Ленинград : Наука, 1973. – 95с.
1238979
   Структурный контроль проявлений кимберлитового магматизма на северо-востоке Сибирской платформы. – Новосибирск : Наука, 1974. – 98с.
1238980
   Структурный кризис капиталистической экономики и современные проблемы занятости: сб. науч.-аналит. обзоров.. – М., 1987. – 215с.
1238981
  Арешкин Г.Я. Структурный метод в теории топологических пространств : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Арешкин Г.Я.; Математический ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – М., 1953. – 8л.
1238982
   Структурный механизм пластической деформации и фазовых превращений в сплавах: сб. науч. тр.. – Фрунзе, 1985. – 107с.
1238983
  Федотов Г.Н. Структурный переход в гумусовой матрице почвенных гелей и электросопротивление почв / Г.Н. Федотов, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1346-1353 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
1238984
  Бушманов О.Н. Структурный подход к задаче восстановления состояния сложных систем / О.Н. Бушманов. – Москва, 1985. – 14 с.
1238985
  Атре Ш. Структурный подход к организации баз даных. / Ш. Атре. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 317с.
1238986
  Хьюз Д.К. Структурный подход к программированию / Д.К. Хьюз, Д.И. Мичтом. – М, 1980. – 278с.
1238987
  Агулиев Р.М. Структурный подход к формированию информационной культуры личности / Р.М. Агулиев, Р.Ш. Махмудова // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 4 (87). – С. 64-74. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена вопросам формирования информационной культуры. Исследуются различные точки зрения и подходы к понятию "информационная культура" и предложен новый структурный под-ход. Показано, что структура информационной культуры личности состоит из ...
1238988
  Микельсаар Структурный полиморфизм хромосом человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Микельсаар Ааво-Вальдур Нээмевич; Акад. мед. наук СССР. Ин-т медицинской генетики. – М., 1979. – 43л.
1238989
  Осташов Ю.А. Структурный принцип системы категорий в логике научного исследования // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
1238990
  Суэтин А. Структурный расцвет финансовых рынков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 59-69. – ISSN 0042-8736


  Привлекательность финансовых активов обусловлена их способностью увеличивать или сохранять богатство покупателей. Растущие цены вызывают у инвесторов эйфорию, их падение – паралич. В 2010 г. в США отмечен переток капиталов с рынка акций на рынок ...
1238991
  Фролов К.Г. Структурный реализм: информационная версия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 30-34. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
1238992
   Структурный синтаксис английского языка.. – Л., 1972. – 176с.
1238993
  Бойчук Л.М. Структурный синтез автоматических многоуровненвых систем функционального упралвения динамическими объектами / Л.М. Бойчук. – К., 1974. – 63с.
1238994
  Левитан М.Е. Структурный синтез бесконтактных потенциальных искробезопасных систем управления гоной автоматики : Автореф... канд. техн.наук: / Левитан М. Е.; Дон. политехн. ин-т. – Донецк, 1969. – 24л.
1238995
  Лоренц А.А. Структурный синтез вероятностных автоматов : Автореф... доктора физ-мат.наук: 01.01.09 / Лоренц А.А.; АН УССР. – Киев, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1238996
  Антонов А.А. Структурный синтез линейных цепей применительно к спиральным разверсткам : Автореф. дис. ... канд. тех. наук / Антонов А.А. ;. – Ленинград, 1965. – 14 с.
1238997
  Свирщева Э.А. Структурный синтез неизоморфных систем с однородными компонентами / Э.А. Свирщева; Харьковский госуд.технич. ун-тет радиоэлектроники;Рец.:Б.А. Мандзий, Ю.П. Шабанов-Кушнаренко. – Харків : Харьковський гос техн. ун-тет радиоэлектроники, 1998. – 256с. – Бібліогр.: С.251-254. – ISBN 5-7763-8886-4
1238998
  Джолдасбеков У.А. Структурный синтез плоских рычажных механизмов высоких классов / Джолдасбеков У.А., Байгунчеков Ж.Ж, Ибраев С.М. ; НАН Респ. Казахстан, Ин-т механики и машиностроения [и др.]. – Алматы : Гылым, 1993. – 130 с.
1238999
  Гапличук Л.С. Структурный синтез транзисторных усилителей с обратной связью / Л.С. Гапличук. – Москва, 1972. – 128 с.
1239000
  Бородюк В.М. Структурный фактор в развитии экономики Украины / В.М. Бородюк, М.Н. Буцко. – Киев : Наукова думка, 1991. – 120 с.
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,