Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1238001
  Андрощук Г. " Справа Сальвадора Далі " й право слідування: роз"яснення Директиви ЄС // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 4. – С. 11-15. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1708-7422
1238002
  Райхель Ю. "Спотворення історії", або Як Путін у Пекіні погодився з применшенням ролі Червоної армії в поразці імперіалістичної Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 вересня (№ 163). – С. 3
1238003
  Бережнюк О. "Спочатку - наука, а від неї - освіта..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 129). – С. 2


  Ректорові "Львівської політехніки" Юрію Бобалу - 70!
1238004
  Гаухман М.В. "Справа Бейліса" (1911–1913 рр.): версії сучасників і причини фабрикації (до сторіччя судового процесу) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 112-128. – ISSN 0130-5247


  "Справа Бейліса" — судовий процес у Києві, у вересні—жовтні 1913 року проти єврея Менахема Менделя Бейліса, звинуваченого в убивстві з ритуальною метою християнського хлопчика Андрія Ющинського. Справа набула розголосу не тільки в Києві та Україні, але ...
1238005
  Капсамун І. "Справа Гонгадзе - Подольського": 17 років / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 4-5
1238006
  Журжа І. "Справа Грушевського" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 185). – С. 20
1238007
  Година А.О. "Справа Мазепи" у політично-правових поглядах Пилипа Орлика (на прикладі "Пактів і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 124-126
1238008
   "Справа Манафорта": висновки для України / І. Капсамун, Н. Пушкарук, О. Цвєтков, А. Гетьманчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 листопада (№ 195). – С. 4-5


  "Ця ситуація не завдасть репутаційної шкоди, якщо нам вдалося переконати американців, що Україна раніше і сьогодні - це дві різні країни". Пол Джон Манафорт-молодший — американський юрист, лобіст і політичний консультант. З червня по серпень 2016 року ...
1238009
  Чижевський Р. "Справа не в тому, я приховую в Польщі своє коріння, просто мені ніяково цим хвалитися" / розмову вела Катерина Семчук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 18 березня (№ 11). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Інтерв"ю з Робертом Чижевським, польським істориком, вчителем та головою Фонду "Свобода і демократія".
1238010
  Верба І. "Справа Сташевського" та Київський університет // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 28-34. – ISSN 0869-3595


  Так звана "справа Сташевського" є однією з головних у біографії знаного російського і українського історика, професора Київського університету Євгена Дмитровича Сташевського (1884-1938).
1238011
  Капсамун І. "Справа Шеремета": контекст і підтекст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 5


  Про враження від представленого в Києві фільму "Вбивство Павла".
1238012
  Голуб А.І. "Справа" дніпропетровської "філії СВУ" та Д.І. Яворницький // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 74-79. – ISBN 966-551-178-5
1238013
  Михайличенко Д. "Справа" О.Г. Либермана: 1938-1939 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 88-90. – ISSN 2076-1554


  Розглядається проваджування органами НКВС у 1938-1939 рр. "справи О.Г. Лібермана" - харківського економіста, майбутнього автора концепції економічної реформи 1965 року.
1238014
  Татарин А. "Справдешній художник!" : до 90-річчя від дня народження В.І. Штернберга, українського живописця, друга Тараса Шевченка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-11. – ISSN 0130-1799
1238015
  Григорьев С.И. "Справедливость же состоит в...". / С.И. Григорьев, Г.Я. Иньшин. – Барнаул, 1990. – 230с.
1238016
  Бугай Д.В. "Справедливость" в платоновских диалогах: "Апология Сократа" и "Критон" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1. – С. 123-134. – ISSN 0042-8744
1238017
   "Справжні скарби нашої мови ..." : (До 100-річчя з виходу у світ "Словаря української мови" Б.Д.Грінченка // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 2.
1238018
  Шелест П.Ю. "Справжній суд історії ще попереду" : Спогади, щоденники, документи, матеріали / П.Ю. Шелест; НАНУ. Ін-тут політ. і етнонац. досліджень Центр. істор. політології; Пер. Г. Аркушина та ін.; За ред.:П.Ю.Шаповала. – Київ : Генеза, 2004. – 808с. – Тит. лист. на англ. мові. – ISBN 966-504-341-2
1238019
  Яровий О. "Справжня література веде вперед і вгору" / Розмову записала Анастасія Пєтушкова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 12-13
1238020
  Булига О. "Справи давнини нашої..." Микола Гоголь - історик України // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 634-645. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Мрія М. Гоголя про отримання посади на кафедрі всесвітньої історії Київського університету. Переписка з М. Максимовичем. Робота над написанням історії України.
1238021
  Коваль Н.С. Способы руководства самостоятельной работой поискового характера в начальных классах. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Коваль Н.С.; Науч-исслед.ин-т.пед.УССР. – К, 1980. – 24л.
1238022
  Немченко В.Н. Способы русского словообразования (диахронический аспект): уч. пособие / В.Н. Немченко. – Горький, 1979. – 84с.
1238023
  Яковлева Ю.А. Способы самоопределения нетрадиционных религий // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2008. – № 6. – С. 88-93. – ISSN 0236-2007
1238024
  Сагирова Л.В. Способы самопрезентации врача на медицинских интернет-блогах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 151-156. – ISSN 2522-493X
1238025
  Таджиев Д.Т. Способы связи определени я с определяемым в современном таджикском литературном языке. / Д.Т. Таджиев. – Сталинабад, 1955. – 72с.
1238026
  Сергунина Т.А. Способы семантизации слов в "Толковом словаре живого великорусского языка" В.И. Даля // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 92-96
1238027
  Гучапшева Э.Т. Способы семантического согласования адъективно-субстаниивных словосочетаний в современном английсокм языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гучапшева Э.Т.; Моск.гос.лингвист.ун-т. – М, 1990. – 20л.
1238028
  Халилов Р.Ю. Способы синтаксической связи слов в современном азербайджанском языке. : Автореф... Канд.филолнаук: / Халилов Р.Ю.; Ком-т высш. и сред.спец.образования Совета Мин.Аз.ССР. – Баку, 1960. – 21л.
1238029
  Шумович А. Способы снизить риск невозврата кредита // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 10. – С. 30-39
1238030
  Иванов Л.И. Способы совершенствования метода общей глубинной точки при поисках нефтегазоносных структур. : Автореф... канд. геол.наук: 01.04.12 / Иванов Л.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут геологии и геофиз. – Новосибирск, 1974. – 28л.
1238031
  Мицко В.Ю. Способы совместного выращивания кукурузы с зернобобовыми культурами на силос в лесостепной зоне Львовской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.538 / Мицко В.Ю.; Львов. с.-х. ин-т. – Львов, 1970. – 19л.
1238032
   Способы согласования акустических пьезопреобразователей с фидерной линией.. – Х., 1976. – 31с.
1238033
  Рочняк А.М. Способы соедиения макросинтагматических конструкций в тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Рочняк А.М.; Львовск. гос .ун-т. – Львов, 1972. – 20л.
1238034
  Харитонович Ф.Н. Способы создания защитных лесных полос / Ф.Н. Харитонович. – М.Л., 1949. – 60с.
1238035
  Белобородов Василий Михайлович Способы создания лесных культур дуба в южной части Молдавской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 560 / Белобородов Василий Михайлович; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1969. – 22л.
1238036
  Юркин С.Н. Способы создания полезащитных лесных полос и их эффективность в лесостепи Горьковской области : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Юркин С.Н.; Горьковский сельскохоз. ин-т. – М., 1967. – 23л.
1238037
  Рубанов В.С. Способы создания поляризационно-частотной невзаимности в кольцевых ОКГ / В.С. Рубанов, Л.Н. Орлов. – Минск, 1971. – 80 с.
1238038
  Даньшин М.В. Способы сокрытия преступлений террористической направленности // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 144-150. – ISSN 0201-7245
1238039
  Протасов В.Р. Способы сохранения ихтиофауны при различных видах подводных работ. / В.Р. Протасов. – М., 1982. – 88с.
1238040
  Абдуллаев И.Н. Способы сравнения в азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Абдуллаев И.Н. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1974. – 29 с.
1238041
  Чечет Р.Г. Способы стилизации разговорной речи в прозе А.И.Куприна. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Чечет Р.Г.; АН УССР. Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1989. – 22л.
1238042
  Кудряшова И.В. Способы трансляции народного зодчества в архитектуре модернизма. Ле Корбюзье / И.В. Кудряшова, А.С. Мартыненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 64-74 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 2077-3455
1238043
  Сулакшин С.С. Способы удаления продуктов разрушения и их теоретические основы / С.С. Сулакшин, П.С. Чубик. – Томск, 1980. – 89с.
1238044
  Костенецкий О.Н. Способы улучшения качества конвертерной стали. / О.Н. Костенецкий. – Днепропетровск, 1961. – 42с.
1238045
  Гаинцев Ю.В. Способы уменьшения погрешностей при определении моментов и пускового тока асинхронных двигателей / Ю.В. Гаинцев. – М., 1963. – 12с.
1238046
  Рутманис Л.А. Способы управления преобразователями частоты с непосредственной связью и искусственной коммутацией / Л.А. Рутманис, Я.П. Дрейманис, О.И. Аржаник. – Рига : Зинатне, 1976. – 158 с.
1238047
  Лэй Е. Способы управления собеседником // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 (45). – С.69-71. – ISSN 1680-2721
1238048
  Олейник В.Ф. Способы усвоения значения слов и пути их формирования у учащихся : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Олейник В. Ф. ; НИИ психологии УССР. – Киев, 1977. – 25 с.
1238049
  Гордин В.М. Способы учета влияния рельефа местности при высокоточных гравиметрических измерениях / В.М. Гордин. – М, 1974. – 89с.
1238050
  Верлань Д.А. Способы формирования интегральных динамических моделей нелинейных систем регулирования / Д.А. Верлань, К.С. Чевская // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 24-36. – (Технічні науки ; Вип. 12). – ISSN 2308-5916
1238051
  Юзефяк С. Способы формирования педагогической компетенции студентов-русистов Краковского педагогического университета в свете антропоцентрического подхода // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 272-276. – ISSN 2307-4558


  У статті йдеться про теоретико-практичну підготовку студентів російської філології Педагогічного університету в Кракові щодо проведення уроків російської мови в початкових і середніх школах. Автор, посилаючись на дослідження у глотодидактиці, ...
1238052
   Способы форсированного прохождения горных выработок.. – Х., 1932. – 59с.
1238053
  Брега Викторика Михайловна Способы характеристики человека и предмета по их "неотчуждаемой собственности" во французском и молдавском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Брега Викторика Михайловна; ЛГУ. – Л., 1980. – 21л.
1238054
  Удовиченко С.А. Способы хищений в банковских структурах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 202-208. – ISSN 0201-7245
1238055
  Савин М.Г. Способы электромагнитного мониторинга очага землетрясений / М.Г. Савин, И.И. Рокитянский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 140-143. – Бібліогр.: с. 143. – ISSN 0203-3100
1238056
  Вагерич Ф.Ю. Способы эффективного использования карбамида в кормлении коров и молодняка. : Автореф... Канд.с-х.наук: 551 / Вагерич Ф.Ю.; Львовский зоовет.ин-т. – Львов, 1969. – 23л.
1238057
  Кондратюк А. Спостереження : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 50-59
1238058
  Лозицький В.Г. Спостереження аномально вузьких емісій спектральних ліній у сонячних спалахах / В.Г. Лозицький, Н.Й. Лозицька, М.Ю. Гордовський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-21. – (Астрономія ; вип. 35)


  Дослідження І+-V [подано формулу] профілів спектральних ліній FeI 5434.5 та 5446.9 A у двох сонячних спалахах балів SB та 2B показано, що в деякі моменти півширина центральних емісійних піків менша 10 mA, що відповідає практично нульовим турбулентним ...
1238059
  Самокиш І. Спостереження астрономів-волонтерів сколихнуло світ. Уперше наука всерйоз розглядає гіпотезу про існування позаземної цивілізації. Що про це думають українські дослідники? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 189). – С. 3


  Свою думку висловив професор Київського національного університету імені Т. Шевченка та директор Київського планетарію Клим Чурюмов.
1238060
  Максимюк П.О. Спостереження в"язкості границь зерен в Al - Cu - Ni сплавах методом внутрішнього тертя / П.О. Максимюк, 1958. – С. 85-88
1238061
  Братійчук М.В. Спостереження геостаціонарних об"єктів в Ужгороді / М.В. Братійчук, В.П. Єпішев, І.І. Мотрунич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 126-133. – (Астрономія ; вип. 33)


  Аналізуються результати багаторічних спостережень геостаціонарних супутників (ГСС) на фотокамері СБГ (D = 425 мм, F = 775 мм) в Ужгороді. Описана методика спостережень ГСС та їх обробки. Даються оцінки точності визначення координат ГСС.
1238062
  Корнієнко М.Є. Спостереження граткових мод рідкого CS2 в області сумарних коливальних смуг ІЧ поглинання / М.Є. Корнієнко, О.В. Круть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 345-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована і реалізована ідея спостереження граткових мод рідин у високочастотній області складених коливальних смуг. На прикладі дослідження спектрів ІЧ поглинання CS2 при кімнатній температурі встановлені нові квантові закономірності рідкого стану ...
1238063
   Спостереження дотичних покриттів зірок Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету та електронний секундомір для реєстрації моментів цих явищ / С.М. Окулов, Ф.Є. Хлистун, О.К. Осипов, О.А. Чешков, М.І. Буромський, В.Й. Мазур, С.С. Тряшин, І.Г. Тарасов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 120-126. – (Астрономія ; вип. 33)


  Наводяться результати спостережень двох дотичних покриттів зірок Місяцем 7 липня 1991 р. та 20 серпня 1992 р. Описується конструкція електронного секундоміра із запам"ятовуючим пристроєм для реєстрації моментів явищ при спостереженнях дотичних покриттів.
1238064
   Спостереження дотичних покриттів зірок Місяцем у 2004-2005 рр. / В. Клещонок, М. Буромський, Б. Скорітченко, І. Хатько, С. Камінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-58. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Представлено опис експедицій Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імеш Тараса Шевченка по спостереженню дотичних покритів зірок Місяцем в період 2004-2005 pp. Для успішних спостережень наведені таблиці моментів покриттів та ...
1238065
   Спостереження дотичного покриття зірки 104 m Тauri Місяцем / О.К. Осипов, М.І. Буромський, В.Й. Мазур, С.С. Тряшин, І.Г. Тарасов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наводяться результати спостереження дотичного покриття зірки 104 m Тauri Місяцем 19 - 20 серпня 1995 р.
1238066
  Тетерський Т.Б. Спостереження за видимим рухом Сонця у зв""язку з вивченням географії в школі / Т.Б. Тетерський. – Київ : Радянська школа, 1960. – 76 с.
1238067
  Прилюк Д.М. Спостереження і дослідження фактів журналістом / Д.М. Прилюк. – Київ, 1974. – 132с.
1238068
   Спостереження іон-фосфатних коливань макромолекули ДНК / Л.А. Булавін, С.Н. Волков, С.Ю. Кутовий, С.М. Перепелиця // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 10
1238069
  Крашенінніков С.М. Спостереження над будовою яредного апарата Chilodonella cyprini та Blepharisma sp. / С.М. Крашенінніков. – К., 1936. – 177-200с.
1238070
  Неводовський Г.С. Спостереження над грибковими хворобами польових рослин за час вегетації 1925 року. / Г.С. Неводовський. – К., 1925. – 16с.
1238071
  Сербенська О. Спостереження над деякими засадами мовної практики Івана Франка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 10-11
1238072
  Галас Б. Спостереження над лексикографічними нотатками М. Павлика // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 44-49
1238073
  Холодний М.Г. Спостереження над мікрофлорою сірчаних та залізистих вод Кавказу / М.Г. Холодний. – 13-31с.
1238074
  Криворучко Н.В. Спостереження над модифікацією образу Мальви Кожушної в романі В. Земляка "Лебедина зграя" і фільмі "Вавілон-XX" І. Миколайчука / Н.В. Криворучко, Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 94-101. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
1238075
  Пащенко В.М. Спостереження над специфікою вокалізму східнополіської системи діалектних мікросистем / В.М. Пащенко, В.М. Бережняк // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 8-18
1238076
  Лучканин С Спостереження над сучасним румунським шевченкознавством (після грудня 1989): нові здобутки і наявні проблеми // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 275-283


  У статті досліджується стан сучасного шевченкознавства в Румунії, досягнення та проблеми, зокрема останнього десятиріччя
1238077
  Демчишин М.Г. Спостереження передзсувних деформацій і прогноз стійкості схилів / М.Г. Демчишин, І.І. Колтунов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 23-29 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
1238078
   Спостереження Персеїд у 1992 році / В.Г. Кручиненко, О.М. Шайдо, Ю.Г. Тарануха, О.О. Рожило, С.С. Єрьомін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 84-88. – (Астрономія ; вип. 33)


  Описана фотографічна та телевізійна апаратура, що використана під час спостережень потоку Персеїд-92. Вперше в практиці метеорних спостережень використані телевізійні установки разом зі спеціальною апаратурою та програмним забезпеченням для цифрової ...
1238079
   Спостереження пилових джетів в кометі 81Р/Вільд / К. Чурюмов, В. Клещонок, О. Баранський, В. Пономаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-62. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  На основі власних спостережень 27-28.03.2010 р. структури коми в кометі 81Р/Вільд виявлені дві активних ділянки на поверхні ядра. Вісь обертання ядра комети на момент спостережень мала позиційний кут в картинній площині [приблизно дорівнює] 127 [+ або ...
1238080
   Спостереження повного затемнення сонця 29 березня 2006 року експедицією Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Івченко, В. Єфіменко, М. Буромський, В. Данилевський, Г. Кіліч, В. Клещонок, В. Лозицький, Ю. Тарануха, А. Сухоруков, К. Чурюмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-57. – (Астрономія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Наведено основні завдання та попередні результати наукової експедиції Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спостережень повного сонячного затемнення 26 березня 2006 р. в Анталії (Туреччина), а також короткий опис використаного ...
1238081
   Спостереження повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 року науковою експедицією Київського університету / Тельнюк-Адамчук, В.М. Єфіменко, В.О. Данилевський, М.І. Дзюбенко, Л.М. Курочка, К.І. Чурюмов, М.І. Буромський, В.Н. Криводубський, І.П. Крячко, М.Д. Курмей, О.А. Молотай, Ю.Г. Тарануха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-47. – (Астрономія ; вип. 36)


  Подано основні завдання та попередні результати наукової експедиції Київського університету зі спостереження повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 року.
1238082
  Кравцов Ф. Спостереження покриттів зір астероїдами методом розгортки їхніх зображень у 2008-2011 рр. / Ф. Кравцов, І. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-54. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати спостережень покриттів зірок астероїдами методом часової розгортки їхніх зображень за допомогою телескопа АЗТ-8 на спостережній станції в с. Лісники у 2008-2011 рр. Results of observations of asteroid occultation by the method of ...
1238083
  Кравцов Ф. Спостереження покриттів зірок астероїдами за допомогою ПЗЗ-камери у 2005-2007 роках / Ф. Кравцов, І. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 52-57. – (Астрономія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати спостережень зірок астероїдами методом часової розгортки їхніх зображень за допомогою телескопа АЗТ-8 з ПЗЗ-камерою ST-8 MXE на спостережній станції в с. Лісники у 2005-2007 рр. Надані рекомендації по спостереженню покриттів зірок ...
1238084
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету в 1996-1997 pp. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-71. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наводяться результати спостережень покриттів 79 зірок Місяцем.
1238085
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету у 1998 р. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-61. – (Астрономія ; вип. 37)


  Наводяться результати спостережень покриттів 62 зірок Місяцем та відомості про їх попередні редукції.
1238086
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету у 1999 р. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-35. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено результати візуальних спостережень покриттів 58 зірок Місяцем та відомості про їх редукції за методом Бесселя.
1238087
  Павленко П.П. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Харківського університету в 1993-1995 рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 90-91. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Публікуються результати 47 спостережень моментів покриттів зірок Місяцем, виконаних на Астрономічній обсерваторії Харківського державного університету в 1993-1995 рр.
1238088
   Спостереження покриттів зірок Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2000-2002 роках / О.К. Осипов, М.І. Буромський, Л.В. Казанцева, Ю.Г. Бабенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-34. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Наведено 124 зареєстрованих моментів покриттів зірок Місяцем за візуальними та ПЗЗ-спостереженнями на Астрономічній обсерваторії Київського університету у 2000-2002 роках.
1238089
   Спостереження покриттів зірок Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету та її спостережній станції в с. Лісники в 1990 р. / О.К. Осипов, Ф.І. Кравцов, В.Й. Мазур, М.І. Буромський, А.О. Житецький, Л.В. Казанцева // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 72-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Повідомляються результати спостережень покриттів Місяцем 65 зір.
1238090
   Спостереження покриттів зірок та планет Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету в 1991-1992 рр. / О.К. Осипов, М.І. Буромський, Л.В. Казанцева, В.Й. Мазур // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 113-119. – (Астрономія ; вип. 33)


  Повідомляються результати спостережень покриття 115 зірок та планети Марс Місяцем.
1238091
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок та планет Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету в 1993-1995 рр. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 82-89. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Повідомляються результати спостережень покриттів 167 зірок та планети Венери Місяцем.
1238092
  Євтушевський О.М. Спостереження полярних сяйв поблизу Києва у 2001 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  За даними візуальних спостережень середньоширотних полярних сяйв під час двох потужних магнітних бур одержано оцінки їх основних просторових характеристик. Розрахунки зроблено з використанням спостереженої кутової висоти над горизонтом нижнього краю ...
1238093
   Спостереження природних явищ у Східних Карпатах : що і як спостерігати для книги "Літопис природи"? : (порадник для робітників лісової охорони заповідників та національних природних парків) / Луговой О.Є. [ та ін.]. – Ужгород, 2009. – 120 с.
1238094
  Маслійчук В. Спостереження про вбрання підлітка в Харківському намісництві (1780-ті - 1790-ті рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 29-34. – ISSN 0869-3595
1238095
  Дзюбенко М.І. Спостереження сонячного затемнення 11 липня 1991 р. експедицією Київського університету / М.І. Дзюбенко, Л.М. Курочка, Тельнюк-Адамчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 100-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Подано інформацію про участь астрономів Київського університету в експедиції, яка здійснювалась з метою спостереження повного сонячного затемнення, що відбулося 11.07.91 р. в Бразилії (дослідження структури та динаміки сонячної корони) та в Мексиці ...
1238096
  Шевченко В.М. Спостереження як один із основних оперативно-розшукових заходів при розслідуванні та розкритті корупційних діянь в органах судової влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 325-328
1238097
  Зуєв Ю.І. Спостереження як система / Ю.І. Зуєв, В.В. Бородкін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1238098
  Хміль С. Спостережні обмеження на космологічну сталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Подано короткий огляд основних методів визначення космологічної сталої ? із спостережень. A short rewiev of the principal methods for determination of the cosmological constant ? is given.
1238099
  Баран О. Спостережувана еволюція конвективних потоків у сонячній фотосфері (поле швидкостей) / О. Баран, М. Стоділка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-27. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено еволюцію поля вертикальних швидкостей фотосферної конвекції Сонця шляхом розв"язку нерівноважної інверсної задачі переносу випромінювання за спостережуваними профілями лінії нейтрального заліза ?? 639,3 нм. Профілі отримані з високою ...
1238100
  Шкіря Г.Ю. Спостерігачі від громадських організацій як суб"єкти виборчого процесу // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 160-169
1238101
  Тимошенко Ю. Спостерігачі матимуть усе, що треба. Ліхтарики й навіть протигази, якщо газами труїтимуть // Дзеркало тижня. – 200з. - 27 грудня


  [Бесіда з лідером БЮТ стосовно шляхів реалізації її ідеї про запрошення спостерігачами на виборах Президента України 2004 р. представників діаспори]
1238102
  Атаманчук В. Спотворення духовних цінностей у трагікомедіях Миколи Куліша "Народний Малахій" та Володимира Винниченка "Пророк" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – C. 9-19. – ISSN 2411-4146
1238103
  Басюк О.В. Спотворення інформації в процесі спілкування як засіб здобуття соціального схвалення в юнацькому віці : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Басюк Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1238104
  Басюк О.В. Спотворення інформації в процесі спілкування як засіб здобуття соціального схвалення в юнацькому віці : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Басюк Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 192 л. – Додатки: л. 179-192. – Бібліогр.: л. 163-178
1238105
  Фарина У.О. Спотворення образу пуританина Ефраїма Кебота ("Desire Under the Elms" Юджина О"Ніла) у перекладах, здійснених у радянську добу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 465-468. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1238106
  Берзин А.А. Спотсменам об органах чувств / А.А. Берзин. – Изд. 2-е. – М, 1967. – 64с.
1238107
  Павличко Д. Спочатку : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-500-304-5
1238108
  Кіт Л. Спочатку був майдан // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 3 : фото


  Як розпочинався Євромайдан рік тому.
1238109
  Замаровський В. Спочатку був Шумер / В. Замаровський. – Київ : Веселка, 1983. – 207с.
1238110
  Коваль А.П. Спочатку було Слово : Крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А.П. Коваль. – Київ : Либідь, 2001. – 312с. – ISBN 966-06-0184-0
1238111
  Коваль А.П. Спочатку було Слово. Крилаті вислови біблійного походження в українській мові : Крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А.П. Коваль. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2012. – 311, [1] с. : портр., іл. – На пошанування пам"яті проф. Алли Петрівни Коваль - до 90-ліття від дня народж. - Короткий слов.: с. 296-302. - Алфавіт. покажч.: с. 303-309. – ISBN 978-966-06-0623-4
1238112
  Ярмоленко Н. Спочатку було слово... : (проблема походження паремійної прози) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 140-148. – (Філологічні науки)
1238113
  Голованенко Володимир Спочатку він возив із Криму // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 6 : Фото
1238114
  Слюсаренко Ю.Т. Спочатку небо, потім Майдан : (роман) / Юрій Слюсаренко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 445, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1712697 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від автора. 14.06.2017 р. Підпис.
1238115
  Алексєєв Ю.М. Спочатку побудувати школи... / Ю.М. Алексєєв. – Київ : Експрес-об"ява, 1998. – 95с. : іл. – ISBN 966-7111-11-3
1238116
  Райхель Ю. Спочатку ракетний, тепер ядерний шантаж, або Чому північнокорейські військові виступають проти реформ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 15). – С. 9
1238117
  Акіменко В.В. СППР з оптимального керування процесами підтоплення територій / В.В. Акіменко, С.О. Митрохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 65-68. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Побудовано модель СППР з оптимального керування процесам підтоплення територій. Розроблено алгоритм функціонування системи та підтримки прийняття управлінських рішень. Ключові слова: прийняття рішення, оптимальне керування, процес підтоплення ...
1238118
   Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск : Смэлтак. – ISBN 978-985-6998-56-3
Вип. 1. – 2015. – Текст укр. та білорус.
1238119
   Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск : Смэлтак. – ISBN 978-985-6998-70-9
Вип. 2. – 2015. – Текст укр. та білорус.
1238120
  Лиховид І. Справа "ГПУ проти ЗНО" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 березня (№ 55). – С. 11


  "...Затягування слідства щодо фальсифікації результатів зовнішнього незалежного оцінювання негативно позначається на вступній кампанії, переконані експерти".
1238121
  Жолоб М.П. Справа "Польської організації військової" та репресії проти поляків України упродовж 1930-х років // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 43-46. – ISSN 2076-1554
1238122
  Білокінь С. Справа "Спілки визволення України" й перспективи її дальшого вивчення // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 385-443
1238123
  Пристайко В. Справа "Спілки Визволення України. Невідомі документи і факти / Володимир Пристайко, Юрий Шаповал. – Київ : Інтел, 1995. – 448с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 5-7702-1073-9
1238124
  Кучер О. Справа Lubanga: практичні питання притягнення до індивідуальної кримінальної відповідальності // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 88-91
1238125
  Морозов О. Справа академіка К.В. Харламповича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.55-56
1238126
   Справа Академіка К.В. Харламповича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С. 71-87
1238127
   Справа Академіка К.В. Харламповича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С. 63-73
1238128
  Герасименко Н.О. Справа Андрія Безбородька у висвітленні Олександра Лазаревського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 166-174. – ISSN 0130-5247
1238129
  Огаркова Т. Справа Антонена Арто // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 35-36. – ISSN 1563-6461
1238130
   Справа Бейліса: погляд із сьогодення = The Beylis" trial: current perspectives : тези міжнар. наук. конф. до 80-річчя закінчення процесу у справі Бейліса : Київ, 28-29 жовт. 1993 р. – Київ : Інститут національних відносин і політології НАН України, 1994. – 112, [1] с., включ. обкл. – Парал. тит. арк англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-0792-2
1238131
  Рогатюк І. Справа боротьби зі злочинністю / І. Рогатюк, Ю. Мірошник // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 10-17
1238132
   Справа в Русі // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2018. – № 1/2 (181/182), січень - лютий. – С. 22-24. – ISSN 1726-3077


  Законодавство Київської Русі відрізнялось винятковим гуманізмом, відсутністю смертної кари та розгалуженою системою штрафних санкцій.
1238133
  Мох Р. Справа в селе Клекотине, 1849
1238134
   Справа варта результатів // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 5


  Один із найкращих результатів за всю історію участі України у найпрестижнішому студентському змаганні з міжнародного права - судових дебатів імені Філіпа Джессапа - показала команда Ін-ту міжнародних відносин КНУ, яка днями повернулася з Вашингтона. ...
1238135
  Коломійченко І.І. Справа Великого Жовтня в трудових звершеннях народу / І.І. Коломійченко. – Київ, 1977. – 48с.
1238136
  Сторожук О.О. Справа всенародна / О.О. Сторожук. – Киев, 1983. – 94с.
1238137
   Справа всієї партії, всього народу. Бібліогр. покажчик. – Київ, 1962. – 64с.
1238138
   Справа всіх і кожного. – Дніпропетровськ, 1984. – 86с.
1238139
  Дрозд В.В. Справа всього життя / В.В. Дрозд. – К., 1980. – 133с.
1238140
  Василевський О.М. Справа всього життя / О.М. Василевський. – Київ, 1989. – 588с.
1238141
   Справа всього життя // Молодь України. – Київ, 2014. – 14 лютого (№ 3/4). – С. 6


  Розповідь про людину, яка здобула і відкрила пам"ятник Тарасу Шевченку у Києві.
1238142
  Селіванов А. Справа всього життя професора Леоніда Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 105-106
1238143
  Селіванов А. Справа всього життя професора Леоніда Юзькова (до 75-річчя видатного вченого-конституціоналіста) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 18). – С. 5
1238144
  Поперенко Л. Справа вченого у надійних руках // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 5


  "У минулому році відбувся перший випуск бакалаврів із числа тих студентів, які прийшли на 2-й курс фізичного факультету КНУ після закінчення Київського оптико-механічного коледжу. Він став підрозділом нашого університету ще в 2012 році, коли ...
1238145
   Справа вчителя живе в учнях // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "Колектив університету вшанував пам"ять Михайла Ульяновича Білого - член-кор. НАНУ, ректора університету (1970-1985), заслуженого діяча науки, заслуженого професора університету, учасника бойових дій ВВВ. На фізичному ф-ті з нагоди 90-річчя від дня ...
1238146
  Леп"явко С. Справа Гамберіні (про початки козацької дипломатії) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.17-22
1238147
  Панькевич Марта Справа ЕПЛ до Держгеонадр про оскарження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 86-91. – Бібліогр.: 10 назв
1238148
  Кредісов А.І. Справа життя / Анатолій Кредісов. – Київ : Знання України, 2011. – 140 с., [32] с. фотоіл. – Бібліогр.: с. 134-139. – ISBN 978-966-316-294-2
1238149
  Королюк В. Справа життя професора Юзькова (до 75-річчя з дня народження першого голови Конституційного Суду України Леоніда Юзькова) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 2 (128). – С. 113-115
1238150
  Рафаель Д. Справа Жулинських // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 11 (124). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Вклади творчої еліти осіли в кишенях міністерських функціонерів
1238151
  Лаврик А. Справа Жулинських / А. Лаврик, Д. Рафаель // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 8 (121). – С. 26-29. – ISSN 1996-1561


  Творчу еліту країни втягнули в аферу з кредитною спілкою
1238152
  Пелікан Я. Справа і бізнес університету // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 137-144
1238153
  Мордвінцев В.М. Справа Ієремії та Єпіфанія // Людина і світ, 1978. – № 2
1238154
   Справа Іспанії - не приватна справа іспанців.. – К., 1938. – 99с.
1238155
  Максименко С. Справа йго життя:/Йосип Дмитрович Стадник / // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.20-35


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
1238156
   Справа Кирило-Мефодіївського товариства // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 174-194. – ISBN 978-966-500-300-7


  Відозва написана М. Костомаровим, вилучена у М. Гулака під час обшуку в Олексіївському равеліні 2 квітня 1847 р.
1238157
  Росоховатський І.М. Справа командора / І.М. Росоховатський. – Київ, 1967. – 139с.
1238158
  Брежнєв Л.І. Справа Леніна живе і перемагає / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1970. – 64с.
1238159
  Задоя К. Справа МН17 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1238160
  Задоя К. Справа МН17 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Міжнародне співробітництво між Україною та Нідерландами стосовно розслідування злочинів, пов"язаних зі збиттям літака рейсу МН17: чи є оптимальним обраний механізм?
1238161
  Задоя К. Справа МН17. Міжнародне співробітництво між Україною та Нідерландами стосовно розслідування злочинів, пов"язаних зі збиттям літака рейсу МН17: чи є оптимальний механізм? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
1238162
  Глибовець М.М. Справа мого життя - факультет інформатики НаУКМА / Микола Глибовець. – Київ : НаУКМА, 2017. – 148, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-148. – ISBN 978-966-2410-80-8
1238163
  Мальц А. Справа Моррісона. / А. Мальц. – Київ, 1953. – 72 с.
1238164
  Ткач А. Справа на вимогу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 36 (201). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561
1238165
  Карнась Ю. Справа на мільйон. Позови до контролерів неплатоспроможних банків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 18-19
1238166
  Вольвач П. Справа національної ваги / П. Вольвач, М. Ковальчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 12


  Чи буде належно пошановано родину і науковий спадок Симиренків?
1238167
  Митрофаненко Ю.С. Справа отамана Волинця // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 206-213. – ISBN 978-966-551-327-8


  Ананій Гаврилович Волинець) — один з керівників протибільшовицького збройного опору на Гайсинщині, командир 61-го і 13-го полків Армії УНР, командир Гайсинсько-Брацлавської бригади.
1238168
  Піховшек В. Справа Погружальського // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 36 (189). – С. 30-31
1238169
  Вахек Еміл Справа про 19 роялів / Вахек Еміл. – Київ, 1972. – 364с.
1238170
   Справа про банкрутство // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 98-105.
1238171
  Сердюк В.А. Справа про будівництво Свято-Покровської церкви в с. Боковій // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 50-117
1238172
   Справа про виконання рішень третейських судів // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 72-77.
1238173
  Котнюк Ю. Справа про закордонний паспорт. За лаштунками української контррозвідки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1238174
  Скляренко В.М. Справа про"порохову змову" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 6 (394), лютий. – С. 24-26


  Порохова змова — невдала спроба групи англійських католиків підірвати будівлю парламенту з метою знищення прихильного до протестантів короля Якова I, що почав низку репресій щодо католиків. Вибух планувалося здійснити 5 листопада 1605 року, під час ...
1238175
  Собко В. Справа прокурора Малахова : Повість / В. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 320с.
1238176
  Собко В. Справа прокурора Малахова : Повість; Нам спокій тільки сниться: Роман / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1960. – 528 с.
1238177
  Собко В.М. Справа прокурора Малахова : Повість; Нам спокій тільки сниться: РОман / В.М. Собко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 498с.
1238178
  Черних Ю. Справа Рьорен-унд Пумпенверк Бауер ГмбХ - додатковий аргумент щодо реформування українського процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 44-49. – ISSN 1026-9932
1238179
  Сіменон Ж. Справа Сен-Ф"якрів -- (Порт у тумані. -- Тюрма) / Ж. Сіменон. – Київ, 1969. – 360 с.
1238180
  Лозинський А. Справа Сенцова має загальнолюдський характер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 12
1238181
  Верба І. Справа Сташевського: до взаємин учителя та учня київської наукової соціально-економічної школи Митрофана Довнар-Заполського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 355-363. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1238182
  Ватсон Д. Справа трьох брехунів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 23-25. – ISSN 1029-4171
1238183
  Казмірчук Ігор Справа у відсотках // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-29. – ISSN 0130-5212
1238184
  Грушевський М.С. Справа українсько-руського університету в Львові / Observator [псевд.]. – Львів : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – 35 с.
1238185
  Observator Справа українсько-руського університету у Львові // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 635-667.
1238186
   Справа усього життя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Колектив газети "Освіта України вітає Ярослава Яковича Болюбаш (помічник проректора КНУ імені Тараса Шевченка з науково-педагогічної роботи і відповідальний секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України) з ювілеєм.
1238187
  Розумний М. Справа честі / М. Розумний. – Київ : Смолоскип, 1995. – 74с. – Шифр дубл. – ISBN 0-914834-39-8
1238188
  Нельга О.В. Справа честі кожного / О.В. Нельга. – К., 1986. – 47с.
1238189
   Справа честі кожного.. – Львів, 1986. – 127с.
1238190
  Олдрідж Д. Справа честі та інші оповідання = Signed with their honour and other novels / Джемс Олдрідж. – Київ : Радянська школа, 1954. – 210, [2] с. – На обкл. кн.: Signed with their honour and other novels by James Aldridge. - Текст англ. мовою. – (Бібліотека учня)
1238191
  Розенберг А.Я. Справа честі шкільної комсомолії / А.Я. Розенберг. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
1238192
  Кінах А. Справа честі: Анатолій Кінах: "Мої перші укази будуть присвячені кадровій політиці, яка грунтується на принципі - перед законом усі рівні" // Голос України, 2004


  Бесіда з кандидатом на пост Президента України
1238193
  Герман Ю.П. Справа, якій ти себе присвятив / Ю.П. Герман. – Київ, 1966. – 370с.
1238194
  Слабошпицький М. Справді в однині // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 10


  Роздуми над говою збіркою поезій Валерія Гужви "Апостроф".
1238195
  Нитка Василь Справді, унікальна біографія // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-87. – ISSN 0130-5212
1238196
  Травінська С. Справедлива вартість - доcтовірний та правдивий метод оцінки зобов"язань на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 103-111. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено сутність категорії "оцінка" в науковій літературі та нормативно-правових документах; розглянуто види оцінок у вітчизняній та міжнародній практиці; визначено сутність та необхідність застосування оцінки за справедливою вартістю щодо ...
1238197
  Гончаренко Н. Справедлива вартість біологічних активів: методичні засади та напрями вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-34


  Досліджено актуальну проблему вдосконалення теоретико-методологічних засад оцінки біологічних активів за справедливою вартістю. Розкрито методичні й організаційні проблеми визначення справедливої вартості довгострокових біологічних активів на основі ...
1238198
  Бурденко І. Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності / І. Бурденко, І. Макаренко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 2 (216). – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-2624
1238199
  Голов С. Справедлива вартість та її місце в системі оцінок бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1238200
  Павлова Е.Б. Справедлива ли демократия? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 13-22. – ISSN 044-748Х


  Анализ латиноамериканского опыта.
1238201
  Горська С. Справедлива оцінка: мотиватор успіху // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14-21 вересня (№ 38/39). – С. 4


  Про науково-методичний семінар "Запровадження якісного оцінювання до університетської іншомовної освіти", який відбувся 10-13 вересня на базі інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка. Організатором семінару виступила Всеукраїнська ...
1238202
  Шевченко Ю. Справедлива сатисфакція для українців. Бути чи ні? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 36
1238203
   Справедлива, але недостатня критика : [Третя профспілкова конференція КДУ] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 3


  На третій профспілковій конференції нашого університету, яка провадила свою роботу 26-27 жовтня цього року, були піддані справедливій і різккій критиці недоліки в роботі профкому за звітний період.
1238204
  Кондратенко В.А. Справедливая мировая финансовая архитектура, как результат системной формализации и решения важнейших проблемных задач в мировой экономике : (сборник статей автора) / Кондратенко В.А. – Киев : Алефа, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-8034-05-3
1238205
  Демченко С.Ф. Справедливе законодавство — передумова справедливого судочинства / С.Ф. Демченко, С.М. Грудницька // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 68-71
1238206
  Гопко Ганна Справедливе подорожчання сигарет відповідно до рівня інфляції може зменшити поширеність тютюнокуріння в Україні та дати Державному бюджету додаткові 10 мільярдів гривень / Гопко Ганна, Торопова Наталія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-73. – ISSN 1810-3944
1238207
  Рудниченко В. Справедливе судочинство - об"єктивна нереальність? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 9, 16-17
1238208
  Чижик Г. Справедливий судовий розгляд кримінальних справ в Україні: фікція чи реальність? // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 96-101
1238209
  Бойко В. Справедливий, незалежний і неупереджений. Європейські стандарти демократичного судочинства та судово - правова реформа в Україні // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах: суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С.21-28. – ISSN 0868-8273
1238210
  Нікулова І. Справедливі санкції, або Чому несплачені страхові внески все ж треба відшкодовувати // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2013. – № 7 (133). – С. 24
1238211
  Клюкало М. Справедливі стандарти праці як складова соціальної політики адміністрації Ф. Рузвельта в 30-х рр. XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 473-476. – ISBN 978-966-171-893-6
1238212
  Пазенок В.С. Справедливість -- мрія і реальність / В.С. Пазенок. – Київ, 1967. – 106с.
1238213
  Кашин В.Л. Справедливість - моє ремесло : роман / В.Л. Кашин. – Київ
1. – 1983. – 604 с.
1238214
  Кашин В. Справедливість - моє реместло : романи / В. Кашин. – Київ : Дніпро, 1985. – 651с.
1238215
  Жигилій В. Справедливість - наше ремесло слово - не горобець // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 70-88


  Зустріч автора статті з викладачем Київського національного університета імені Тараса Шевченка - В.Я Миронченко спогади про спильну працю.
1238216
  Бабенко М.М. Справедливість / М.М. Бабенко, М.Г. Ішкова. – К, 1977. – 85с.
1238217
   Справедливість (fairness) системи вступу до ВНЗ на основі ЗНО.Додаток 2. // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті : спецвипуск / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 4/5 : Світовий досвід : політика та процедури прийому до ВНЗ . Звіт про моніторингове дослідження системи вступу до ВНЗ. – С. 42-46
1238218
  Мала Катерина Справедливість і масова культура в сучасному суспільстві // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С.111-114. – ISSN 1728-9343
1238219
  Гаспарян А. Справедливість і право // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 25-26
1238220
  Абсаттаров Г.Р. Справедливість і правова культура в Казахстані: політологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 94-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні політологічні проблеми справедливості та правової культури в Казахстані та їх взаємодія, які в науковій літературі ще недостатньо вивчені. Разом з тим приділено увагу і дискусійним питанням. В статье рассматриваются ...
1238221
  Кірюхін Д.І. Справедливість і проблема інтеграції посткомуністичних суспільств // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 56-58
1238222
  Гьофе О. Справедливість і субсидіарність : Виступи в Україні / Отфрід Гьофе. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 144с. – ISBN 966-542-240-5; 966-542-241-3
1238223
  Прийма С.В. Справедливість при тлумаченні права: огляд аспектів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 66-76. – ISSN 1993-0909
1238224
  Шевчук О. Справедливість розподілу доходів та порочне коло бідності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1238225
  Ясинок Д.М. Справедливість судового рішення в цивільному процесі // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 329-331. – ISBN 978-617-7096-97-8
1238226
  Крикунов В.В. Справедливість судочинства та визначення допустимості доказів і їх джерел у кримінальному процесі Англії // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 133-135. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1238227
  Бірюков І.А. Справедливість та їїмісце в цивільному судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 93-98
1238228
  Марущак Н. Справедливість у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 174-178
1238229
  Гетманцев О.В. Справедливість у системі завдань цивільного судочинства // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 73-76. – (Правознавство ; Вип. 375)
1238230
  Подковенко Т. Справедливість у системі цінностей права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 10-14
1238231
  Зеленський С.М. Справедливість у творчій спадщині Є.В. Спекторського і сучасному кримінальному правосудді // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7133-95-6
1238232
  Добош З. Справедливість у філософсько-правовій думці нового часу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 389-397. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1238233
   Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – 154, [1] с. : табл. – У надзаг.: Legal Activity. - Текст укр., англ., рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1238234
  Сюндюков І. Справедливість через правду і пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 квітня (№ 71). – С. 4


  У КНУ ініверситеті імені Тараса Шевчена відбулася публічна лекція американського громадського діяча, дослідника Голокосту Ендрю Бейкера.
1238235
  Кириченко М.С. Справедливість як "загальне правило": тлумачення теорії справедливості Д. Юма Ж. Дельозом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1238236
  Васильчук В.О. Справедливість як визнання суб"єктивного права // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 7-10. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1238237
  Васильчук В.О. Справедливість як духовна основа права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-10. – (Правознавство ; Вип. 273)
1238238
  Феделеш Е.М. Справедливість як моральний принцип права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 99-103. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються фундаментальні основи справедливості як загальнолюдскої й правової цінності. Визначається етимологія поняття "справедливість", концепція справедливості, її соціальне підгрунття, а також співвідношення моралі та права в контексті ...
1238239
  Грень Н.М. Справедливість як основа права на справедливий суд // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 233-237. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1238240
  Фальковська Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження / Фальковська, л.М. // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 290-299. – ISBN 978-966-8063-99-45
1238241
  Фальковська Л.М. Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 6 (159). – С. 79-80
1238242
  Фальковська Л.М. Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 74-76
1238243
  Зуєва А.М. Справедливість як принцип українського звичаєвого права (філософсько-правовий аналіз) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 111-114. – ISSN 1563-3349
1238244
  Горбатенко В.П. Справедливість як соціально- правова цінність // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.150-154. – ISBN 966-568-656-9
1238245
  Максимюк О.Д. Справедливість як філософсько-етична основа реалізації принципу невідворотності юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 10-14. – (Правознавство ; Вип. 273)
1238246
  Сабадуха М.В. Справедливість як фундаментальне підгрунтя суспільного буття // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 132-134
1238247
  Головченко О. Справедливість як фундаментальний принцип права у практичній площині // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 5-7
1238248
  Меркулова Т. Справедливість, нерівність і економічна ефективність: аналіз та моделювання взаємозв"язків // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 77-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
1238249
  Мороз С.П. Справедливість, як сутність прав людини в історії політико-правової думки України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 188-195.
1238250
  Кінько Т. Справедливість. Пітьма. І свічечка Конфуція // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 112-135. – ISSN 0130-321Х
1238251
  Федякин А.В. Справедливое и сильное государство в образе России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 28-36. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1238252
  Селезнев И.В. Справедливости ради / И.В. Селезнев. – М, 1991. – 143с.
1238253
  Езова С. Справедливости ради... / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 25-26. – ISSN 0869-4915


  Справедливость - понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния, в частности прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, роли различных социальных слоев, групп и ...
1238254
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло : роман / В.Л. Кашин. – Москва : Советский писатель
2. – 1984. – 542 с.
1238255
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло : романы / В.Л. Кашин. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1987. – 555 с.
1238256
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло : роман / В.Л. Кашин. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1987. – 538 с.
1238257
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло / В.Л. Кашин. – Москва : Советская энциклопедия
Кн. 3. – 1991. – 416с.
1238258
  Крутова О.Н. Справедливость / О.Н. Крутова. – М., 1963. – 48с.
1238259
  Новиков С.Н. Справедливость / С.Н. Новиков. – М., 1966. – 159с.
1238260
  Доценко С.И. Справедливость в задаче оптимального выбора / С.И. Доценко, В.В. Семёнов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  Статья посвящена нахождению оптимальных решений в задачах оптимального выбора по критериям эгалитаризма (справедливости) и утилитаризма (эффективности). В частности, получены явные стратегии в задаче оптимального выбора с последовательным просмотром ...
1238261
  Тарасишина О. Справедливость в судебной деятельности // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 152-154
1238262
  Карпенко Е.И. Справедливость и забота как измерения экологической идентификации // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 50-54. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1238263
  Пономарева Г.М. Справедливость и переходность: проблемы совместимости // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 73-82. – ISSN 1606-951Х
1238264
   Справедливость и право: межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 135с.
1238265
  Экимов А.И. Справедливость и социалистическое право / А.И. Экимов. – М, 1980. – 120с.
1238266
  Князев Ю. Справедливость и экономика // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 33-62. – ISSN 0207-3676
1238267
  Марков К.А. Справедливость и юридическая ответственность // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 85-96. – ISSN 2408-9257
1238268
  Левкина Л.М. Справедливость изучения морфолого-физиологических особенностей паразитных и сапрофидных видов р.Cladosporimum Lk. ex Fr. : Автореф... канд. биол.наук: / Левкина Л. М.; МГУ. – М., 1971. – 24л.
1238269
  Занусси К. Справедливость как "инородное тело" / беседу вела А. Волчик // Шо : смотреть, слушать, читать : журнал о современной культуре / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 9/10 (143/144). – С. 62-67
1238270
  Кирюхин Д.И. Справедливость как aequitas и justitia в философско-правовой мысли Древнего Рима // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 63-77. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1238271
  Орехов А.М. Справедливость как базисный принцип устройства общества: путь к очевидности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 60-73. – ISSN 0042-8744
1238272
  Агошков А.В. Справедливость как высший закон? Социо-гуманитарно-экономические этюды из истории культуры России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 3. – С. 85-92. – ISSN 2073-9702


  Автор рассматривает тему социальной справедливости в широком временном интервале. Анализ научных, художественных, фольклорных материалов позволяет сделать вывод о наличии в общественном сознании русского этноса определенной рефлексии относительно ...
1238273
  Пазенок В.С. Справедливость как категория марксистской этики. : Автореф... канд. филос.наук: / Пазенок В.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1967. – 16л.
1238274
  Хайруллин В.И. Справедливость как комплексная ценность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 100-103. – ISSN 0132-0769
1238275
  Тарасишина О. Справедливость как правовая ценность // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.114-118. – ISSN 1561-4999
1238276
  Филимонов В.Д. Справедливость как принцип права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 9. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1238277
  Бербешкина З.А. Справедливость как социально-философская категория / З.А. Бербешкина. – М, 1983. – 203с.
1238278
  Лемонджава Р.Р. Справедливость как ценность права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 11. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  Автор рассматривает проблему справедливости права. При этом учитываются разные концепции правопонимания. Так, рассуждая о справедливости с точки зрения естественно-правового подхода (юснатурализма), автор считает, что в своей высшей точке право и есть ...
1238279
  Сулин Ю.И. Справедливость как явление в общественной жизни и как понятие марксистской этики. : Автореф... канд. филос.наук: / Сулин Ю.И.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1968. – 16л.
1238280
  Колесников С.В. Справедливость социализма. / С.В. Колесников, И В. Усанов, . – М., 1986. – 175с.
1238281
  Джавадов Х.А. Справедливость судебного разбирательства как критерий оптимального гражданского судопроизводства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1238282
  Дзялошинский И.М. Справедливость: семантика и прагматика // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 58-72. – ISSN 1606-951Х
1238283
  Курносенко В.В. Справедливые дни: Рассказы. / В.В. Курносенко. – М., 1983. – 144с.
1238284
  Шиян А.І. Справжне щастя / А.І. Шиян. – Київ : Молодь, 1948. – 24 с.
1238285
  Шиян А.І. Справжне щастя / А.І. Шиян. – Київ, 1948. – 390 с.
1238286
  Левченко Г. Справжнє кохання. Нухим : (Оповідання) / Гаврило Левченко. – [Київ] : Вид. Е.В. Пустовойта ; [Дpук. 1-ї Київ. Друк. Спілки], 1914. – 32 с.
1238287
  Серажим К. Справжнє навчання не закінчується за межами аудиторії / бесіду вела Даніела Морозова // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Катерина Степанівна Серажим - професор Інституту журналістики КНУТШ, доктор філологічних наук. Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня. Провідний в Україні фахівець в галузі дискурсознавства, текстознавства й літературного редагування.
1238288
  Соломко Е.Т. і Шкварець В.П. Справжнє народовладдя / Е.Т. і Шкварець В.П. Соломко. – Київ, 1973. – 47 с.
1238289
  Коваль А. Справжні герої серед нас // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 6


  На історичному факультеті відбулася зустріч з дисидентом Василем Овсієнком (випускник ун-ту 1972 р.) та Раїсою Левтеровою, колишньою дружиною дисидента Валентина Мороза. Інформація про них.
1238290
   Справжні і міфічні визволителі України : Матеріали науково-практичної конференції 9 квітня 1993 р.: До 50-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. – Київ, 1993. – 101с. – На титул. аркуші: Радянським воїнам, партизанам, підпільникам і трудівникам тилу - учасникам битв на Україні в роки Великої Вітчизняної війни присвячується. – ISBN 5-7702-0632-2
1238291
  Барбюс А. Справжні історії / А. Барбюс. – Х., 1928. – 96с.
1238292
  Левицький М. Справжні масштаби кремлівського злочину // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 20 березня (№ 14). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Росіяни від першого дня, коли вже не можна було замовчувати факту сталінського Голодомору в Україні (та на українських етнічних територіях, які не входили до складу УРСР), намагаються заперечувати його геноцидний характер і до мінімуму звести кількість ...
1238293
  Ситнік О.І. Справжні ящірки (Lacertidae) в умовах центрального лісостепу України : Популяційний аналіз: Монографія / О.І.Ситнік; МОН України; КНУТШ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Київський університет, 2004. – 125с. – ISBN 966-594-458-4
1238294
  Плахта Д. Справжній "Міф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 лютого (№ 21)


  Документальний фільм, присвячений Василеві Сліпаку.
1238295
  Кулик Н. Справжній ботанік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 7 грудня (№ 49). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про видатного українського агронома і ботаніка Олександра Алоїзовича Янату. Упродовж усього життя Олександр Яната розробляв методику викладання біологічних дисциплін, упроваджував в освітній процес українську природничу термінологію.
1238296
  Кіслова Альона Справжній відпочинок - це риболовля. (Інтерв"ю з розробником вудилищ "Фаворит" Іваном Самойловим) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 37-38 : фото
1238297
  Ласков М.Р. Справжній друг / М.Р. Ласков. – Запоріжжя, 1960. – 80с.
1238298
  Дзюба С. Справжній друг України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 13). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Всесвітньо відомий казахський поет, державний і громадський діяч Олжас Сулейменов побував у нашій країні та отримав премію імені Миколи Гоголя "Тріумф".
1238299
  Білоцерківська А.С. Справжній керманич // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 72


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
1238300
  Сергійчук М. Справжній полковник / Микола Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – 320 с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Імен. покажч.: с. 314-319. – ISBN 978-966-2911-83-1


  В пр. №1711811 напис: Академіку від початківця. 10.05.17 р. Підпис.
1238301
  Стоєцький Валентин Справжній полковник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 39-40 : фото
1238302
  Осташко Т. Справжній полковник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)


  Бойовий офіцер Петро Болбочан насамперед прагнув розбудови незалежної Української держави з міцною професійною армією, здатною захищати національні інтереси.
1238303
  Петровський Г.І. Справжній смисл біблійних заповідей / Г.І. Петровський. – Київ, 1969. – 111с.
1238304
  Рудько С. Справжній тріумф професіоналів / С. Рудько, В. Сокол // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 7 - 14 березня (№ 11/12)


  1 березня 2012 року у Виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза" відбулося урочисте відкриття Третьої Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти-2012". Міністр освіти Д. Табачник вручив нагороди переможцям рейтингового виставочного конкурсу-ВНЗ III-IV ...
1238305
  Бойко А. Справжній український інтелігент // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 91-92
1238306
  Кралюк П. Справжній український філософ // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 15 лютого (№ 4). – С. 6


  Пам"яті Мирослава Поповича.
1238307
  Болбут Лада Справжня Азія з перших рук! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1238308
  Варналіс К. Справжня апологія Сократа / К. Варналіс. – Київ, 1984. – 264с.
1238309
   Справжня Бірма : М"янма / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 74-80 : Фото
1238310
  Казанський Д. Справжня декомунізація: чи спроможна Україна подолати наслідки радянської урбанізації // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 16 листопада (№ 35). – С. 3
1238311
  Толдоренко Галина Справжня ЖАКОханість : ділова розмова / Толдоренко Галина, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 68-69 : Фото
1238312
  Чухно А.А. Справжня інфляція залишилась непоміченою // День, 1998. – 2 липня
1238313
   Справжня історія // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "До розкриття нових сторінок правдивої історії Голодомору-геноциду українського народу 1932-33 рр. активно долучились і університетські науковці. Сьогодні професор В. Сергійчук та його однодумці довели, що кількість жертв цієї трагедії була значно ...
1238314
  Лу Сінь Справжня історія А-К"ю / Лу Сінь. – К., 1958. – 139с.
1238315
  Проляка О.О. Справжня історія філософії з погляду Р.Дж. Колінгвуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 80-81. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1238316
  Очеретний О.Д. Справжня любов / О.Д. Очеретний. – К, 1967. – 159с.
1238317
  Гончаров С.В. Справжня магія науки (Дні науки. Весна — 2016) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – C. 9-11. – ISSN 1027-3239


  "Дні науки" - це волонтерський проект з популяризації науки в українському суспільстві, організований молодими вченими Національної академії наук України. 14-15 травня 2016 р., напередодні офіційного професійного свята українських науковців, у багатьох ...
1238318
  Пугачова Д. Справжня особистість // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – C. 122


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1238319
  Немирович І.О. Справжня посада : сатира і гумор / І.О. Немирович. – Київ : Дніпро, 1964. – 155 с.
1238320
   Справжня ціна вугілля в умовах війни на Донбасі : погляд крізь призму прав людини / [Д. Казанський та ін. ; фото: Д. Казанський та ін. ; Східноукр. центр громад. ініціатив ; Коаліція громад. орг. та ініціатив "Справедливість заради миру на Донбасі" ; Представництво Фонду ім. Гейнріха Бьолля в Україні]. – Київ : АРТ КНИГА, 2017. – 140 с. : іл., карт. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7242-28-3
1238321
   Справи зі спорів у сфері корпоративних правовідносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 91-92.
1238322
   Справи зі спорів, пов"язаних їз майновим наймом (орендою) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 98-102.
1238323
   Справи зі спорів, що виникають із договорів зберігання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 107-108.
1238324
  Сліпченко О. Справи посольські // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 48-51
1238325
  Попелюшко В. Справи приватного обвинувачення: актуальні проблеми, законодавчі парадокси // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.98-101. – ISSN 0132-1331
1238326
   Справи про банкрутство // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 102-104
1238327
   Справи про банкрутство // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 109-110.
1238328
  Беляневич В.Е. Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Беляневич В.Е.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 17с. – Бібліогр.:с.15
1238329
  Беляневич Вадим Едуардович Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України. : Дис....канд.юридичних наук.:12.00.04 / Беляневич Вадим Едуардович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 216 л. – Бібліогр.: л.:186-216
1238330
  Вільям Справи про затриманих чужинців та законодавче реагування: боротьба Президента і Конгресу проти Верховного Суду в рамках балансу влад у США (англійською) / Вільям, Сломансон // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 23-30. – ISSN 1814-3385


  В цій статті професора Сломансона наведено основні положення його виступу під час Конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження Г.І. Тункіна. В статті досліджуються актуальні проблеми, пов"язані із вирішенням долі осіб, ув"язнених під час воєнних ...
1238331
  Тіщенко В. Справи про корисливо - насильницькі злочини. Деякі методи встановлення злочинця // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.104-108
1238332
  Соболєв В. Справи про селянські заворушення в практиці Київського військово-окружного суду // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 140-145


  В статті проаналізована проблема розгляду справ про селянські заворушення військово-судовими установами Російської імперії. Розглянуто державну політику застосування щодо селянських справ матеріальних та формальних норм військово-кримінального ...
1238333
  Коташевська Т. Справи про соціальні гарантії громадян // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 91-94.
1238334
  Гальченко В.О. Справи прокурора Карамаша / В.О. Гальченко, Є.І. Снєгірьов. – Київ : Молодь, 1972. – 160с.
1238335
  Сюндюков І. Справи рук "катів однокласових" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 серпня (№ 132). – С. 4


  До 80-річчя початку Великого Терору в СРСР і Україні.
1238336
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 1 (229). – 2017. – 38 с.
1238337
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 5 (242). – 2017. – 38 с.
1238338
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 7 (244). – 2017. – 38 с.
1238339
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 8 (245). – 2017. – 38 с.
1238340
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 9 (246). – 2017. – 38 с.
1238341
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 10 (247). – 2017. – 38 с.
1238342
   Справи студентські: Новий виток старої спіралі / Бесіду провела Т. Власенко // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Про роботу Студентського парламенту та Ради студентів та аспірантів, про студентське самоврядування розповідає голова СП і РСА Руслан Синельников. На фото: "Робочий момент сесії. На трибуні студентський лідер Р. Синельников.
1238343
  Заграйчук Ю. Справи фестивальні // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  Інформація про подорож української делегації до Португалії, участь у фестивалі на Кубі, подорож по Європі.
1238344
  Буркацький Л.К. Справи, що розглядаються відповідно до вимог глави 31-А ЦПК України. Особливості оскарження неправомірних дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.104-105
1238345
  Мірошниченко А.М. Справи, яких не повинно було бути: щодо адекватності обраного способу захисту прав на землю // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – C. 126-130
1238346
  Янклевич О. Справи: еколого-правова практика реалізація доступу до екологічної інформації // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2006. – № 1(31). – С. 31-33.
1238347
   Справі революції відданий: зб. спогадів. – Ужгород, 1987. – 198с.
1238348
  Фридман Л.А. Справка англицизмов для перевода литературы по специальности / Л.А. Фридман. – Владимир, 1973. – 77с.
1238349
   Справка о деятельности Оргкомитета Союза художников РСФСР по подготовке к первому учредительному съезду художников РСФСР за период с 3 сент. 1957 года по июнь 1960 года.. – М., 1960. – 51с.
1238350
   Справка о деятельности Художественного фонда РСФСР.. – М., 1968. – 40с.
1238351
   Справка о законодательстве военного времени о торговле и промышленности (19 июля 1914 г. - 20 мая 1915 г.) / Девятый Очеред. съезд представителей пром-сти и торговли. – Петроград : Тип. П.П. Гершунина, 1915. – 40 с. – Экз. деф., отсутств. с. 39-40
1238352
   Справка о Ленинградском электротехническом институте имени В.И.Ульянова (Ленина), 1964. – 20с.
1238353
   Справка о применении норм налогового законодательства в части предоставления льгот образовательным учреждениям : [Брошюра] // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 11 с.
1238354
   Справка о работе Молдавского республиканского студенческого отряда летом 1973 года. – Кишинев, 1973. – 13с.
1238355
   Справка о работе правления, ревизионной комиссии Московской организации Союза художников РСФСР и Московской городской организации Художественного фонад РСФСР с мая 1981 года - по май 1986 года.. – М., 1986. – 229с.
1238356
   Справка о сотрудничестве с Китайской Народной Республикой в сфере туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 21-31. – ISSN 1813-1212
1238357
   Справка об институте и правила приема. – Харьков, 1968. – 24с.
1238358
   Справка об институте.. – М., 1966. – 18с.
1238359
  Жилин А.А. Справка. "Записка об ответственности министров" / А.А. Жилин, проф. гос. права. – [Петроград] : [Главное управление Уделов], 1916. – 31 с.


  На тит. стр. дарственная подпись от автора
1238360
  Середницька І.А. Справляння державного мита в цивільному судочинстві: зарубіжний досвід / І.А. Середницька, М.М. Ульяник // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 58-61
1238361
  Мороз З. Справляння державного мита за вчинення актів громадського стану // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 22. – С.13-15
1238362
  Покатаєва О.В. Справляння податку на додану вартість у контексті податкового кодексу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 48-53. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1238363
  Коваленко Ю. Справляння прибуткового податку в селянських (фермерських) господарствах // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 3. – С.21-22
1238364
  Осипчук Н. Справляти враження чи вражати? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24 квітня-1 травня (№ 21). – С. 7


  Інноваційні технології у побутовому обслуговуванні, новий курс іміджмейкерів та багато інших "родзинок" чекають на майбутніх студентів Київського національного університету технологій і дизайну.
1238365
  Куцевалов В.М. Справнительные свойства асинхронной машины с массивным ротором / В.М. Куцевалов. – Рига, 1961. – 20с.
1238366
   Справоздання головної книжної палати в Київі.. – К., 1919. – 12с.
1238367
   Справоздання Ради Товариства шкільної освіти з дня 26-го вересня 1919 р. по 1-е січня 1920 р.. – Київ : Вид. Т-ва Шкільної Освіти,, 1920. – 24, [5] с. : табл.
1238368
  Осипов О.А. Справочкик по дипольным моментам / О.А. Осипов. – М, 1971. – 415с.
1238369
   Справочная книга "Весь Киев" на 1926 год. – Киев, 1926. – 426с.
1238370
  Боровский Б.Е. Справочная книга автомобилиста / Б.Е Боровский., М.Д. Попов, М.Я. Пронштейн ; Под ред. Я.И. Бронштейна. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 656 с.
1238371
  Боровский Б.Е. Справочная книга автомобилиста / Б.Е. Боровский, М.Д. Попов, М.Я. Пронштейн ; под ред. Д.А. Белова. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 335 с.
1238372
   Справочная книга геофизика-разведчика. – вып. 4. – Ленинград;Москва;Новосибирск, 1934. – 199с.
1238373
   Справочная книга геофизика-разведчика. – вып. 4. – Ленинград-Москва, 1935. – 376с.
1238374
   Справочная книга директора совхоза. – М.
Ч. 1. – 1956. – 952с.
1238375
   Справочная книга директора совхоза. – М.
Ч. 2. – 1956. – 1016с.
1238376
   Справочная книга для проектирования электрического освещения. – Ленинград : Энергия, 1976. – 384 с.
1238377
  Штреккер К. Справочная книга для электротехников / К. Штреккер. – 2-е рус. изд-е. – Санкт-Петербург, 1911. – 1067с.
1238378
  Анедерег Г.Ф. Справочная книга кинолюбителя / Г.Ф. Анедерег. – Ленинград, 1977. – 386с.
1238379
  Былинский К.И. Справочная книга корректора / К.И. Былинский, А.Н. Эилин. – М, 1960. – 544с.
1238380
   Справочная книга корректора и редактора. – Москва, 1974. – 416с.
1238381
  Тамарин Н.И. Справочная книга мастера производственного обучения / Н.И. Тамарин, М.С. Шафаренко. – М, 1988. – 206с.
1238382
   Справочная книга о профессиональных союзах СССР. – Москва, 1965. – 445с.
1238383
   Справочная книга о профсоюзах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1968. – 519с.
1238384
  Гефер Г. Справочная книга по горному делу / Г. Гефер. – Берлин
2. – 1921. – 1240с.
1238385
   Справочная книга по животноводству для колхозов Пермской области. – 2-е изд., испр. доп. – Пермь, 1959. – 448с.
1238386
  Дэлл Раймонд Справочная книга по математике для инженеров и студенстов ВТУЗов / Дэлл Раймонд. – Л.-М, 1934. – 996с.
1238387
   Справочная книга по математической логике : В 4 ч. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1982. – 392 с.
1238388
   Справочная книга по математической логике : В 4-х ч. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1982. – 375 с.
1238389
   Справочная книга по математической логике : В 4-х ч. – Москва : Наука
Ч. 3. – 1982. – 360 с.
1238390
   Справочная книга по математической логике : В 4-х ч. – Москва : Наука
Ч. 4. – 1983. – 391 с.
1238391
  Кочетков В.П. Справочная книга по минеральным и подсобным удобрениям / В.П. Кочетков, П.А. Марков, П.В. Ростовцев. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1931. – 226с.
1238392
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по наладке и регулировке киноустановок / Г.Ф. Андерег. – Ленинград, 1976. – 256с.
1238393
  Невский Б.А. Справочная книга по номографии / Б.А. Невский. – Москва; Ленинград, 1951. – 376с.
1238394
  Глиняный В.Г. Справочная книга по нормированию труда в сельском хозяйстве : (Основные методы нормирования, принципы расчета, обоснования и внедрения норм труда в производстве) / В.Г. Глиняный, А.И. Хлуденев, А.Е. Шавлохов. – Москва : Колос, 1974. – 431 с.
1238395
  Закладной В.С. Справочная книга по оплате труда в совхозах и колхозах / В.С. Закладной, К.Т. Кондратьев. – М, 1968. – 343с.
1238396
   Справочная книга по организации ремонта машин в сельском хозяйстве. – Москва, 1976. – 463с.
1238397
   Справочная книга по орошаемому земледелию. – Кишинев, 1990. – 322с.
1238398
  Рахманов А.И. Справочная книга по охране и разведению птиц / А.И. Рахманов. – К, 1983. – 247с.
1238399
  Рахманов А.И. Справочная книга по охране и разведению птиц / А.И. Рахманов. – К, 1990. – 201с.
1238400
   Справочная книга по светотехнике. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 1. – 1956. – 471 с.
1238401
   Справочная книга по светотехнике. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 2. – 1958. – 454 с.
1238402
   Справочная книга по светотехнике. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 471с.
1238403
   Справочная книга по светотехнике. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1995. – 528 с.
1238404
   Справочная книга по собаководству. – Москва; Ленинград, 1960. – 320с.
1238405
   Справочная книга по технике автоматического регулирования. – Москва; Ленинград, 1962. – 784с.
1238406
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по технике кинопоказа / Г.Ф. Андерег. – Ленинград, 1972. – 799с.
1238407
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по технике киноустановок / Г.Ф. Андерег, С.Р. Барбанель. – Ленинград, 1964. – 479с.
1238408
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по технике сельских киноустановок / Г.Ф. Андерег. – Ленинград, 1967. – 328с.
1238409
   Справочная книга по угольному делу. – Москва; Ленинград, 1939. – 768с.
1238410
  Копелиович П. Справочная книга по физико-механическому и химическому испытанию кожзаменителей / П. Копелиович, Шапиро-Пятецкий. – Москва; Ленинград, 1935. – 120с.
1238411
  Крылов В.И. Справочная книга по численному гармоническому анализу / В.И. Крылов, Л.Г. Кругликова. – Минск, 1968. – 166с.
1238412
  Крылов В.И. Справочная книга по численному интегрированию / В.И. Крылов, Л.Т. Шульгина. – Москва : Наука, 1966. – 370 с.
1238413
  Крылов В.И. Справочная книга по численному обращению преобразования Лапласа / В.И. Крылов, Н.С. Скобля. – Минск, 1968. – 296с.
1238414
   Справочная книга радиолюбителя-конструктора / А.А. Бокуняев, Н.М. Борисов, Р.Г. Варламов, Г.П. Вересов, Е.Б. и др. Гумеля; Чистяков Н.И. – Москва : Радио и связь, 1990. – 623 с.
1238415
   Справочная книга радиолюбителя-конструктора. – Москва : Радио и связь
Ч. 1. – 1993. – 336 с.
1238416
   Справочная книга радиолюбителя-конструктора. – Москва
Ч. 2. – 1993. – 336 с.
1238417
  Абрамов В.А. Справочная книга редактора и корректора : ред.-техн. оформ. / [В.А. Абрамов и др.] ; сост. и общ. ред. А.Э. Мильчина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Книга, 1985. – 579 с. : рис.
1238418
   Справочная книга сельского киномеханика. – Москва, 1961. – 448с.
1238419
   Справочная книга сельского киномеханика. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1972. – 637с.
1238420
  Скворцов Н.Н. Справочная книга экономиста-плановика / Н.Н. Скворцов. – 2-е изд. – Киев : Вища школа, 1979. – 255 с.
1238421
  Скворцов Н.Н. Справочная книга экономиста-плановика : Экономика, организация, планирование производства и научных исследований / Н.Н. Скворцов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1984. – 287 с.
1238422
   Справочная книга электромонтера. – Москва-Ленинград : Энергоиздат, 1934. – 815 с.
1238423
   Справочная книжка азотчика. – Москва, 1944. – 174с.
1238424
  Геннинг В.П. Справочная книжка и указатель русского правописания / В.П. Геннинг. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1879. – 80 с.
1238425
   Справочная книжка по восточному институту в г. Владивостоке на 1909 год. – Владивосток : Тип.восточн.ин-та, 1909. – 84 с.
1238426
  Новиков Н. Справочная книжка по физике : Для учеников гимназий, реал. и пром. уч-щ / сост. Н. Новиков. – Киев : Изд. книгопродавца-изд. Ф.А. Иогансен ; [Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве], 1891. – 88 с. : ил.
1238427
  Лаппо С.Д. Справочная книжка полярника / С.Д. Лаппо. – М, 1945. – 423с.
1238428
   Справочная книжка теплотехника. – Москва; Ленинград, 1960. – 136с.
1238429
   Справочная книжка теплотехника. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Ленингард, 1964. – 288с.
1238430
   Справочная книжка торфяника. – Москва; Ленингард, 1955. – 285с.
1238431
  Каган В.Л. Справочная книжка французских неправильных глаголов / В.Л. Каган. – Вильна, 1901. – 96 с.
1238432
  Каган В.Л. Справочная книжка французских неправильных глаголов / В.Л. Каган. – Вильна, 1907. – 95 с.
1238433
   Справочная книжка электромонтажника. – Москва, 1950. – 111с.
1238434
   Справочная книжка энергетика. – Москва, 1968. – 304с.
1238435
   Справочная книжка энергетика. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва, 1972. – 424с.
1238436
  Смирнов Д А. Справочная книжка энергетика / Д А. Смирнов, К.М. Антипов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 440с.
1238437
   Справочная книжка энергетика на 1951 год. – Москва; Ленинград, 1951. – 240с.
1238438
   Справочная литература по музыке. Словари. Сб. биографий. Календари. Хроники. Памятные книжки. Путевод. Сб. либретто. Сб. цитат. Указ. изданий на рус. яз. 1773-1962. – М., 1964. – 250с.
1238439
   Справочная литература по странам Азии и Африки. – Л.
кн. 1. – 1991. – 411с.
1238440
   Справочная литература по странам Азии и Африки. – Л.
Кн. 2. – 1991. – 406с.
1238441
   Справочная литература по странам Азии и Африки. – ч.. 2. – Л.
кн. 2. – 1991. – 272с.
1238442
   Справочная литература по странам Азии и Африки.. – Л., 1972. – 534с.
1238443
  Безуглов П.Т. Справочная таблица огнеопасных веществ / П.Т. Безуглов. – М, 1946. – 33с.
1238444
  Безуглов П.Т. Справочная таблица огнеопасных веществ / П.Т. Безуглов. – 3-е изд. – М, 1950. – 108с.
1238445
  Темникова Т.И. Справочная химическая литература по органической химии и пользование ею. / Т.И. Темникова. – Л, 1946. – 44с.
1238446
  Дмитриев Б.А. Справочние по пунктуации / Б.А. Дмитриев. – Омск, 1962. – 58с.
1238447
  Егорова А.Т. Справочние руководство по использованию интегрированного пакета Framework 3 на персональном компьютере IBM РС / А.Т. Егорова. – М., 1991. – 40с.
1238448
  Берль-Лунге Справочниек по основной химической промышленности / Берль-Лунге. – Ленинград, 1933. – 412с.
1238449
  Качалова К.Н. Справочник-ключ к учебнику "Грамматика английского языка" / К.Н. Качалова. – М., 1964. – 130с.
1238450
  Качалова К.Н. Справочник-ключ к учебнику "Практическая грамматика английского языка" / К.Н. Качалова. – М., 1959. – 159с.
1238451
   Справочник - юрист для фабрично-заводстких и местных комитетом и Горсоветов. – М., 1927. – 576с.
1238452
  Данилов Е.П. Справочник адвоката : Консультации.Защита в суде.Образцы документов / Е.П. Данилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Новый Юрист, 1998. – 512с. – ISBN 5-7969-0049-8
1238453
  Куликовский П.Г. Справочник астронома-любителя / П.Г. Куликовский. – М.-Л., 1949. – 316с.
1238454
  Куликовский П.Г. Справочник астронома-любителя / П.Г. Куликовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 432 с.
1238455
   Справочник библиотекаря. – Санкт-Петербург : Профессия, 2000. – 432с. – (Библиотека). – ISBN 5-86457-187-3
1238456
   Справочник биохимика : Пер. с англ. В.Л.Друцы и О.Н.Королевой / Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот, К. Джонс. – Москва : Мир, 1991. – 544с. – ISBN 5-03-001032-7
1238457
  Ивин Л.Н. Справочник биржевого маклера / Л.Н. Ивин. – Х., 1991. – 71с.
1238458
  Кудинов А.И. Справочник бригадира-строителя. / А.И. Кудинов. – М, 1968. – 240с.
1238459
  Голощапов В.А. Справочник бухгалтера по расчетам с рабочими и служащими / В.А. Голощапов. – М., 1967. – 151с.
1238460
  Федяев Справочник бухгалтера совхоза / Федяев, Н.А. Климцов. – Ч.3. – М, 1985. – 336с.
1238461
   Справочник в помощь дружинникам и общественным организациям по вопросам укрепления правопорядка.. – Новосибирск, 1972. – 128с.
1238462
   Справочник ветерана: вопр. и ответы. – М,, 1990. – 107с.
1238463
   Справочник ветеринатрных препаратов. – Бишкек
ч. 1. – 1991. – 306с.
1238464
   Справочник военного руководителя общеобразовательной школы и ПТУ. – К., 1988. – 255с.
1238465
   Справочник воина-интернационалиста: извлечения из законод. актов о льготах и пособиях. – М., 1991. – 64с.
1238466
   Справочник войскового хозяйственника.. – М., 1966. – 646с.
1238467
   Справочник волисполкома и сельсовета: сов. строит.. – К., 1923. – 544с.
1238468
   Справочник врача-инфекциониста.. – 3-е изд., пересмотр. – М., 1969. – 296с.
1238469
   Справочник врача-психиатра. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1990. – 351с.
1238470
  Бартфаи Б. Справочник гальваностега / Б. Бартфаи. – Москва, 1960. – 396 с.
1238471
  Гончаренко К.С. Справочник гальванотехника / К.С. Гончаренко, Н.А. Козлов. – Москва, 1948. – 231 с.
1238472
   Справочник Генеральной Конференции.. – Париж, 1958. – 95с.
1238473
  Багратуни Г.В. Справочник геодезиста / Г.В. Багратуни, В.Д. Большаков, М.А. Гиршберг и др. ; под ред.: В.Д. Большакова, Г.П. Левчука. – Москва : Недра, 1966. – 984 с.
1238474
   Справочник геодезиста : в 2-х книгах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Кн. 2. – 1975. – 1039 с.
1238475
   Справочник геодезиста : в 2-х книгах. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Кн. 1. – 1985. – 455 с.
1238476
   Справочник геодезиста : в 2-х книгах. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Кн. 2. – 1985. – 440 с.
1238477
   Справочник геолога по поискам и разведке месторождений Урана. – Москва : Недра, 1989. – 271с.
1238478
   Справочник геолога по природному газу. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Т.1 : Общая геология. – 1951. – 416с.
1238479
   Справочник геолога по природному газу. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Т.2 : Лабораторные исследования. – 1952. – 372с.
1238480
   Справочник геолога по природному газу. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Т.3 : Геолого-поисковые работы. – 1955. – 712с.
1238481
   Справочник геолога по природному газу.. – Л.
4. – 1957. – 612с.
1238482
   Справочник геофизика. – Москва : Гостоптехиздат
Т.1 : Стратиграфия, литология, тектоника и физические свойства горных пород. – 1960. – 636с.
1238483
   Справочник геофизика. – Москва : Гостоптехиздат
Т.3 : Электроразведка. – 1963. – 582с.
1238484
   Справочник геофизика. – Москва : Недра
Т.4 : Сейсморазведка. – 1966. – 749с.
1238485
   Справочник геофизика. – Москва : Недра
Т.5 : Грвиразведка. – 1968. – 512с.
1238486
   Справочник геофизика. – Москва : Недра
Т.6 : Магниторазведка. – 1969. – 399с.
1238487
   Справочник геофизика.. – Москва
2. – 1961. – 760с.
1238488
   Справочник гидрогеолога. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 616с.
1238489
   Справочник гидрохимика: рыбное хозяйство. – М., 1991. – 222с.
1238490
  Бучнев В.К. Справочник горного инженера / В.К. Бучнев. – М., 1950. – 595ёс.
1238491
   Справочник горного инженера. / Бучнев В.К. – М., 1960. – 790с.
1238492
  Лопушанский В.Е. Справочник горного мастера / В.Е. Лопушанский, А.Ф. Платонов. – Х.-М, 1951. – 411с.
1238493
   Справочник горного мастера геологоразведочных партий.. – М., 1964. – 444с.
1238494
   Справочник горного мастера геологоразведочных партий.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 368с.
1238495
   Справочник горного мастера карьера.. – М., 1961. – 572с.
1238496
   Справочник горного мастера.. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.
1. – 1960. – 600с.
1238497
   Справочник горного мастера.. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.
2. – 1960. – 510с.
1238498
   Справочник гос. гидрометеорологического фонда СССР.. – вып. 9. – К.
10, ч. 1, 2. – 1973. – 87с.
1238499
   Справочник гос. гидрометеорологического фонда СССР.. – вып. 10. – К.
10, ч. 1, 2. – 1974. – 114с.
1238500
   Справочник гостиничных кооперативов и квартирных бюро в городах СССР. – М., 1990. – 20с.
1238501
   Справочник государственного гидрометеорологического фонда СССР. – вып. 1. – Київ
4, ч. 4. – 1965. – 62с.
1238502
   Справочник государственного гидрометеорологического фонда СССР. – вып. 1. – Київ
5, ч. 4. – 1965. – 55с.
1238503
   Справочник государственного гидрометеорологического фонда СССР.. – вып. 6. – Куйбышев
10, ч. 1, 2. – 1969. – 90с.
1238504
   Справочник государственного гидрометеорологического фонда СССР.. – вып. 3. – Красноярск
16, ч. 3. – 1970. – 124с.
1238505
   Справочник государственного гидрометеорологического фонда СССР.. – вып. 8. – Куйбышев
12, ч. 1, 2. – 1972. – 79с.
1238506
   Справочник государственного нотариуса.. – М., 1968. – 487с.
1238507
   Справочник государственного нотариуса.. – М., 1972. – 623с.
1238508
   Справочник депутата местного Совета. – К., 1987. – 278с.
1238509
   Справочник директора школы : сб. законодат., руковд. и инструкт. мат. – М., 1983. – 287 с.
1238510
   Справочник директора школы.. – М., 1954. – 516с.
1238511
   Справочник директора школы.. – М., 1955. – 511с.
1238512
   Справочник директора школы.. – М., 1971. – 392с.
1238513
   Справочник для выезжающего за границу. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1990. – 307с.
1238514
   Справочник для выезжающего за границу.. – М., 1989. – 298с.
1238515
  Берч Фр. Справочник для геологов по физическим константам. / Фр. Берч; Под ред. А.П.Виноградова. – Пер. с англ. – Москва, 1949. – 304с.
1238516
   Справочник для заведующих детскими садами.. – М., 1949. – 176с.
1238517
   Справочник для изобретателя и рационализатора. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Свердловск, 1959. – 775с.
1238518
   Справочник для изобретателя и рационализатора.. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Свердловск, 1962. – 792с.
1238519
   Справочник для инженеров и мастеров по производству взрывчатых веществ.. – М.-Л., 1934. – 236с.
1238520
   Справочник для инструктора потребительской кооперации.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1967. – 456с.
1238521
  Курилова В.И. Справочник для начинающего туриста. / В.И. Курилова, Б.В. Сермеев. – Одесса, 1990. – 181с.
1238522
  Курилова В.И. Справочник для начинающего туриста. / В.И. Курилова, Б.В. Сермеев. – Одесса, 1990. – 181с.
1238523
   Справочник для политотделов МТС и совхозов.. – М.-Л., 1934. – 904с.
1238524
   Справочник для поступающего в Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогических институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1975. – 62с.
1238525
   Справочник для поступающих. – Москва, 1979. – 35с.
1238526
   Справочник для поступающих.. – Горький, 1963. – 126с.
1238527
   Справочник для поступающих.. – М., 1965. – 22с.
1238528
  Галкин В.А. Справочник для расчета заработной платы и пособий по специальному страхованию / В.А. Галкин. – М., 1984. – 256с.
1238529
  Значко-Яворская Справочник для чтения математических текстов по -французски / Значко-Яворская. – Москва, 1971. – 103с.
1238530
  Воронков В.Д. Справочник инженера-организатора / В.Д. Воронков. – Москва, 1973. – 375с.
1238531
  Андреев А.Г. Справочник инженера по добыче нефти / А.Г. Андреев. – М.-Л., 1953. – 175с.
1238532
  Гузенков П.Г. Справочник к расчетам деталей машин / П.Г. Гузенков. – 2-е перераб. – М, 1960. – 228с.
1238533
  Гузенков П.Г. Справочник к расчетам деталей машин / П.Г. Гузенков. – 3-е. – М, 1961. – 235с.
1238534
  Кремпольский В.Ф. Справочник картографа / В.Ф. Кремпольский, М.М. Меклер, Г.А. Гинзбург. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 417 с.
1238535
  Кудряшов Н Н. Справочник кинолюбителя / Н Н. Кудряшов, А.Н. Кудряшов. – М,, 1986. – 271с.
1238536
  Кудряшов Н.Н. Справочник кинолюбителя. / Н.Н. Кудряшов. – М,, 1964. – 452с.
1238537
  Кудряшов Н.Н. Справочник кинолюбителя. / Н.Н. Кудряшов. – 2-е изд., доп. – М,, 1971. – 447с.
1238538
  Кудряшов Н.Н. Справочник кинолюбителя. / Н.Н. Кудряшов. – 3-е изд., доп. – М,, 1977. – 351с.
1238539
  Гордийчук И.Б. Справочник кинооператора / И.Б. Гордийчук, В.Г. Пелль. – М, 1979. – 439с.
1238540
  Веселов А.В. Справочник комсомольского активиста / А.В. Веселов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1973. – 118с.
1238541
  Волчихин В.Г. Справочник комсомольского активиста / В.Г. Волчихин, А.П. Мальцев. – 3-е изд.пререб. доп. – Москва, 1983. – 271с.
1238542
  Анурьев В.И. Справочник конструктора - машеностроителя / В.И. Анурьев. – 2-е перераб. изд. – Москва, 1962. – 688с.
1238543
  Фролов А.Д. Справочник конструктора радиовещательных приемников. / А.Д. Фролов. – М-Л, 1951. – 424с.
1238544
  Былинский К.И. Справочник корректора / К.И. Былинский, М. Уаров. – М.-Л, 1944. – 116с.
1238545
  Былинский К.И. Справочник корректора / К.И. Былинский, Л.И. Служивов. – М, 1950. – 388с.
1238546
  Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г. Куликовский. – 3-е изд., перераб.и доп. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 494 с.
1238547
  Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г. Куликовский. – 4-е изд., перераб.и доп. – Москва : Наука, 1971. – 632 с.
1238548
  Беляков В.М. Справочник мастера по бурению скважин на воду / В.М. Беляков, Г.М. Краснощеков, В.А. Попков. – Москва : Колос, 1984. – 127 с. – Библиогр.: с. 126
1238549
  Гланц А.А. Справочник механика геологоразведочных работ / А.А. Гланц, В.В. Алексеев. – М., 1987. – 443с.
1238550
  Липов П.П. Справочник механика горнорудных предприятий. / П.П. Липов, М.А. Цицин. – 2-е изд., перераб. – М., 1961. – 788с.
1238551
  Кокорев А.С. Справочник молодого обмотчика электрических машин / Кокорев А.С., Наумов И.Н. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высш. школа, 1964. – 399 с. : черт. – Библиогр.: с. 394
1238552
  Грызлов А.Ф. Справочник молодого связиста / А.Ф. Грызлов. – Москва, 1980. – 175 с.
1238553
  Третьяков А.М. Справочник молодого слесаря по техинческому обслуживанию и ремонту автомобилей. / А.М. Третьяков, А.Д. Петров. – 2-е изд. – М, 1985. – 272с.
1238554
  Войленко Е. Справочник молодого специалиста. Трудовые права и обязанности. / Е. Войленко, Ю. Орловский. – Москва, 1969. – 176с.
1238555
  Глаз А.И. Справочник молодого электротехника / А.И. Глаз. – 5-е доп. изд. – Москва, 1963. – 392 с.
1238556
  Акимов Р.Н. Справочник моториста / Р.Н. Акимов. – Москва, 1972. – 512с.
1238557
  Добрев Д. Справочник на семиотичните термини / Д. Добрев, Е. Добрева. – Шумен, 1992. – 160 с.
1238558
  Вербов Г.Д. Справочник нормативных документов по бухгалтерскому учету / Г.Д. Вербов, Н.И. Петрухин. – Москва
1. – 1978. – 479с.
1238559
  Вербов Г.Д. Справочник нормативных документов по бухгалтерскому учету / Г.Д. Вербов, Н.И. Петрухин. – Москва
2. – 1979. – 476с.
1238560
  Вербов Г.Д. Справочник нормативных документов по бухгалтерскому учету / Г.Д. Вербов, Н.И. Петрухин. – Москва
3. – 1980. – 528 с.
1238561
  Маркус В.А. Справочник нормативных материалов для издательских работников / В.А. Маркус. – М, 1969. – 347с.
1238562
  Марин А.П. Справочник нормативных материалов для работников книжной торговли. / А.П. Марин, А.С. Дрибинский. – М., 1970. – 432с.
1238563
  Голяков П.А. Справочник нормировщика в бурении скважин и добыче нефти / П.А. Голяков. – Москва, 1955. – 188с.
1238564
  Волохов С.Г. Справочник нормировщика в сельском хозяйстве / С.Г. Волохов, З.В. Сергеева. – 2-е доп. изд. – Москва, 1968. – 452с.
1238565
  Кречет Н.А. Справочник нотариуса / Н.А. Кречет. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 416с. – ISBN 5-22-00765-0
1238566
  Лебедев В.Я. Справочник офицера наземной артиллерии / В.Я. Лебедев. – М., 1977. – 454с.
1238567
  Лебедев В.Я. Справочник офицера наземной артиллерии / В.Я. Лебедев. – 2-е изд., переработ. и до. – М., 1984. – 400с.
1238568
  Гамезо М.В. Справочник офицера по военной топографии / М.В. Гамезо, А.М. Говорухин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1963. – 292с.
1238569
  Говорухин М А. Справочник офицера по военной топографии / М А. Говорухин. – 2-е изд. – М, 1968. – 79с.
1238570
  Андрашков Б.И. Справочник по автоматизации производства шин и РТИ / Б.И. Андрашков. – Москва, 1981. – 295с.
1238571
  Тевлин Р.И. Справочник по административному законодательству для работников органов внутренних дел / Р.И. Тевлин. – К.
1. – 1972. – 259 с.
1238572
  Джонсон Д. Справочник по активным фильтрам / Д. Джонсон, Дж. Джонсон, Г. Мур. – Москва, 1983. – 128 с.
1238573
  Иофе В.К. Справочник по акустике / В.К. Иофе, В.Г. Корольков, М.А. Сапожков. – Москва : Связь, 1979. – 312 с.
1238574
  Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии / Ю.Ю. Лурье. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1979. – 480с.
1238575
  Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. / Ю.Ю. Лурье. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 454с.
1238576
  Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. / Ю.Ю. Лурье. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1989. – 446с. – ISBN 5-7245-0000-0
1238577
  Уэст М. Справочник по английской орфографии, пунктуации, грамматике / М. Уэст, П. Кимбер. – Л, 1963. – 192с.
1238578
  Имбрицкий М.И. Справочник по арматуре и трубопроводам химических цехов электростанций / М.И. Имбрицкий. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1985. – 166с.
1238579
  Имбрицкий М.И. Справочник по арматуре тепловых электростанций / М.И. Имбрицкий. – М., 1981. – 304с.
1238580
  Карвовский Справочник по асинхронным двигателям и пускорегулирующей аппаратуре / Карвовский Г.А., Окороков С.П. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 208 с. – Библиогр.: с. 207-208
1238581
   Справочник по библиотекам и органам научно-технической информации. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 6 с.
1238582
  Калинин Ф.Л. и др. Справочник по биохимии / Ф.Л. и др. Калинин; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1971. – 1015 с.
1238583
  Алексеенко Ф.М. Справочник по болезням и вредителям пчел / Ф.М. Алексеенко. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Київ : Урожай, 1991. – 238с.
1238584
  Голощапов В.А. Справочник по бухгалтерскому учету / В.А. Голощапов. – М., 1955. – 580с.
1238585
  Голощапов В.А. Справочник по бухгалтерскому учету / В.А. Голощапов. – 2-е изд., перераб. – М., 1957. – 568с.
1238586
  Голощапов В.А. Справочник по бухгалтерскому учету / В.А. Голощапов. – М., 1961. – 533с.
1238587
  Белов И.Ф. Справочник по бытовой приемно-усилительной радиоаппаратуре / И.Ф. Белов. – Москва, 1980. – 615 с.
1238588
  Белов И.Ф. Справочник по бытовой приемо-усилительной радиоаппаратуре / И.Ф. Белов, В.И. Белов. – Москва : Радио и связь, 1984. – 360 с.
1238589
  Ипполитов П. Справочник по велоспорту / П. Ипполитов. – М.-Л, 1931. – 128с.
1238590
  Говорухин М А. Справочник по военной топографии / М А. Говорухин. – М, 1973. – 262с.
1238591
  Ганстон Р М.А. Справочник по волновым сопротивлениям фидерных линий СВЧ / Р М.А. Ганстон. – Москва : Связь, 1976. – 150 с.
1238592
  Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей / Е.Л. Воловик. – Москва, 1981. – 352с.
1238593
  Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / И.Е. Идельчик. – Москва ; Ленинград, 1960. – 464 с.
1238594
  Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / И.Е. Идельчик. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 559 с.
1238595
  Федоров М.Я. Справочник по глагольному управлению в русском языке / М.Я. Федоров, И.П. Крюкова. – М., 1955. – 224с.
1238596
  Федоров М.Я. Справочник по глагольному управлению в русском языке / М.Я. Федоров, И.П. Крюкова. – 3-е изд. – М., 1961. – 256с.
1238597
  Канонич И С. Справочник по грамматике испанского языка / И С. Канонич, . – Москва, 1972. – 160с.
1238598
  Дауэ К.Н. Справочник по грамматике французского языка / К.Н. Дауэ. – Москва, 1977. – 272с.
1238599
  Ерохин Н.В. Справочник по делам расценочно-конфликтных комиссий / Н.В. Ерохин. – М., 1926. – 112с.
1238600
  Камке Э. Справочник по дифференциальным уравнениям в частных производных первого порядка / Э. Камке. – Москва : Наука, 1966. – 260 с.
1238601
  Красько И.Е. Справочник по договорной и претензионной работе на предприятиях / И.Е. Красько, И.М. Москаленко. – Харьков, 1974. – 207с.
1238602
  Красько И.Е. Справочник по договорной и претензионной работе на предприятиях / И.Е. Красько. – Харьков, 1977. – 118с.
1238603
  Бахчисарайев Х.Э. Справочник по законодательству для работников в государственной промышленности СССР. / Х.Э. Бахчисарайев. – М, 1951. – 632с.
1238604
  Андреевский И.Н. Справочник по законодательству для работников жилищно - коммунального хозяйства / И.Н. Андреевский. – Москва, 1964. – 587с.
1238605
  Данилевич В.Г. Справочник по заработной плате / В.Г. Данилевич. – Минск, 1966. – 503с.
1238606
  Капустин А.Л. Справочник по зарубежным военным и гражданским военным и гражданским самолётам / А.Л. Капустин, 1973. – 168с.
1238607
  Бергельсон Б.Р. Справочник по защите от излучения протяженных источников / Б.Р. Бергельсон, Г.А. Зорикоев. – Москва, 1965. – 176 с.
1238608
  Гулий В.В. Справочник по защите растений для фермеров / В.В. Гулий, Н.Г. Памужак. – Кишинев; Москва : Росагросервис, 1992. – 464 с.
1238609
  Вудсон У. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов / У. Вудсон, Д. Коновер. – Москва, 1968. – 519с.
1238610
   Справочник по истории дореволюционной России : Библиогр. указ. – Изд. 2-е, пересм. и доп. – Москва, 1978. – 639с.
1238611
   Справочник по классам Borland C++ 4.0. – Киев : Диалектика, 1994. – 256 с. – ISBN 5-7707-5913-5
1238612
  Гудкова А.Н. Справочник по контрольно-семенному делу / А.Н. Гудкова; под ред. Каменского К.В. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1936. – 219 с.
1238613
  Лященко Н.Ф. Справочник по лесным разработкам / Н.Ф. Лященко. – К., 1948. – 464с.
1238614
  Виноградов Н.А. Справочник по льготам военнослужащим и военнообязанным и их семьям / Н.А. Виноградов. – Москва, 1933. – 112с.
1238615
  Курбатов Н.В. Справочник по магнитофонам / Н.В. Курбатов, Е.Б. Яновский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1966. – 112 с.
1238616
  Курбатов Н.В. Справочник по магнитофонам. / Н.В. Курбатов, Е.Б. Яновский. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1970. – 176с.
1238617
  Воронец А.М. Справочник по математике для взрослых / А.М. Воронец. – Москва, 1921. – 87 с.
1238618
  Дуббель Г. Справочник по математике для инженеров, студентов и преподавателей математики / Г. Дуббель. – Изд. 2-е. – Москва, 1930. – 279 с.
1238619
  Дуббель Г. Справочник по математике для инженеров, студентов и преподавателей математики / Г. Дуббель. – Москва ; Ленинград, 1933. – 301 с.
1238620
  Дуббель Г. Справочник по математике для инженеров, студентов и преподавателей математики / Г. Дуббель. – Изд. 7-е. – Москва ; Ленинград, 1936. – 320 с.
1238621
  Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров : Определения, теоремы, формулы / Г. Корн, Т. Корн. – Москва : Наука, 1968. – 720 с.
1238622
  Корн Г.А. Справочник по математике для научных работников и инженеров : определения, теоремы, формулы / Г.А. Корн, Т.М. Корн. – Москва : Наука, 1973. – 831 с.
1238623
  Корн Г.А. Справочник по математике для научных работников и инженеров : Определения, теоремы, формулы / Г.А. Корн. – Изд. 4-е. – Москва, 1977. – 831 с.
1238624
  Корн Г.А. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г.А. Корн, Т.М. Корн. – Изд. 5-е. – Москва, 1984. – 831 с.
1238625
  Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. / Г. Корн, Т. Корн. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 720 с.
1238626
  Воронец А.М. Справочник по математике для учащихся в школах 2-й ступени / А.М. Воронец, 1921. – 210 с.
1238627
  Федоренко В.А. Справочник по машиностроительному черчению / В.А. Федоренко, А.И. Шошин. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Л., 1953. – 192с.
1238628
  Федоренко В.А. Справочник по машиностроительному черчению / В.А. Федоренко, А.И. Шошин. – 7-е изд., испр. и доп. – М.-Л., 1963. – 280с.
1238629
  Федоренко В.А. Справочник по машиностроительному черчению / В.А. Федоренко, А.И. Шошин. – 10-е изд., испр. и доп. – Л., 1972. – 303с.
1238630
  Федоренко В.А. Справочник по машиностроительному черчению / В.А. Федоренко, А.И. Шошин. – 14-е изд., перераб. и доп. – Л., 1982. – 416с.
1238631
  Федоренко В.А. Справочник по машиностроительному черчению / В.А. Федоренко, А.И. Шошин. – 14-е изд., перераб. и доп. – Л., 1983. – 416с.
1238632
  Бурдун Г.Д. Справочник по Международной системе единиц / Г.Д. Бурдун. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство стандартов, 1980. – 232 с.
1238633
  Маслов Б.С. Справочник по мелиорации. / Б.С. Маслов. – М., 1989. – 383с.
1238634
  Леонов Б.М. Справочник по мерам и весам / Б.М. Леонов, А.А. Чуркин. – М.-Л, 1939. – 248с.
1238635
  Беккерт М. Справочник по металлографическому травлению / М. Беккерт , Х. Клемм. – Москва, 1979. – 336 с.
1238636
  Дырдов С.Н. Справочник по налогам с населения / С.Н. Дырдов, Е Авдошина. – 2-е перераб. и доп. – Тула, 1984. – 223с.
1238637
  Маслов И.А. Справочник по нейтронному активационному анализу. / И.А. Маслов, В.А. Лукницкий. – Л., 1971. – 312с.
1238638
  Герасимов А.С. Справочник по образованию нуклидов в ядерных реакторах / А.С. Герасимов. – М, 1989. – 573с.
1238639
  Андреев В.П. Справочник по обслуживанию и регуулировкам специальных комбайнов / В.П. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1984. – 208с.
1238640
  Кузьменко А.Л. Справочник по общей и неорганической химии / А.Л. Кузьменко. – Минск, 1974. – 144с.
1238641
  Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – Москва, 1950. – 828 с.
1238642
  Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1961. – 703 с.
1238643
  Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – Изд. 3-е, испр. – Москва : Наука, 1965. – 703 с.
1238644
  Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – Изд. 4-е, испр. – Москва, 1971. – 476 с.
1238645
  Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – Москва, 1976. – 576 с.
1238646
  Гусев С.К. Справочник по организации, нормированию и оплате труда в колхозах / С.К. Гусев, Н.М. Жуховский, Д.Ф. Лопатин. – Саратов : Поволжское книжное издательство, 1967. – 500 с.
1238647
  Былинский К.И. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати / К.И. Былинский, Н.Н. Никольский. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1952. – 312с.
1238648
  Былинский К.И. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати / К.И. Былинский, Н.Н. Никольский. – Изд 3-е, перераб. – М, 1957. – 336с.
1238649
  Былинский К.И. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати / К.И. Былинский, Н.Н. Никольский. – Москва, 1970. – 344с.
1238650
  Кладницкий Д.А. Справочник по осветительной аппаратуре / Д.А. Кладницкий, С.И. Чубатый. – Киев, 1986. – 152 с.
1238651
  Криксунов Л.З. Справочник по основам инфракрасной техники / Л.З. Криксунов. – Москва : Советское радио, 1978. – 400 с.
1238652
  Котляр А.И. Справочник по пенсиям для военнослужащих / А.И. Котляр, С.Г. Боченков. – Москва, 1980. – 336с.
1238653
  Котляр А.И. Справочник по пенсиям для военнослужащих. / А.И. Котляр. – Москва, 1976. – 334с.
1238654
  Котляр А.И. Справочник по пенсиям и льготам для военнослужащих / А.И. Котляр, С.Г. Боченков. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 376с.
1238655
  Корнеевская Р.М. Справочник по переводу английских текстов / Р.М. Корнеевская. – Пермь, 1975. – 41с.
1238656
  Белов И.Ф. Справочник по переносным и автомобильным радиоприемникам и магнитолам / И.Ф. Белов. – Москва, 1992. – 270 с.
1238657
  Коломиец А.А. Справочник по печным работам / А.А. Коломиец, Л.Г. Буслович. – 3-е изд., стереотип. – К., 1993. – 168с.
1238658
  Видавский Л.М. Справочник по правовым вопросам высшей школы / Л.М. Видавский. – Київ, 1965. – 215с.
1238659
  Видавский Л.М. Справочник по правовым вопросам высшей школы / Л.М. Видавский. – 2-е изд испр. и доп. – Київ, 1969. – 338с.
1238660
  Видавский Л.М. Справочник по правовым вопросам высшей школы / Л.М. Видавский. – 2-е изд. испр. и доп. – Київ, 1971. – 338с.
1238661
  Войленко Е.И. Справочник по правовым вопросам высшей школы / Е.И. Войленко. – 2-е изд. – Киев : Вища школа, 1984. – 328 с.
1238662
  Захаревич Г.П. Справочник по правовым вопросам для с редних специальных учебных заведений / Г.П. Захаревич, Г.Н. Жарков. – 2-е изд. доп. – К., 1984. – 216с.
1238663
  Захаревич Г.П. Справочник по правовым вопросам для средних специальных учебных заведений / Г.П. Захаревич, Г.Н. Жарков. – 2-е изд., доп. – К., 1984. – 216с.
1238664
  Захаревич Г.П. Справочник по правовым вопросам для средних специальных учебных заведений / Г.П. Захаревич, Г.Н. Жарков. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., 1989. – 248с.
1238665
  Ленк Дж.Д. Справочник по проектированию электронных схем / Дж.Д. Ленк. – Киев, 1979. – 207 с.
1238666
  Козлов В.А. Справочник по проектированию электроснабжения городов / В.А. Козлов, Н.И. Билик, Д.Л. Файбисович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1986. – 256 с.
1238667
  Лебедев В.П. Справочник по противокоррозионным лакокрасоным покрытиям / В.П. Лебедев, Р.Э. Калдма, В.Л. Авраменко. – Харьков : Прапор, 1988. – 229, [2] с. – Библиогр.: с. 226-227
1238668
   Справочник по процедурам и функциям Borland Pasсal with Objects 7.0. – Київ : Диалектика, 1993. – 272с. – ISBN 5-7707-5041-3
1238669
  Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности / В.Ф. Козлов, Ю.С. Трошкин. – Москва, 1967. – 276с.
1238670
  Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности / В.Ф. Козлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 191 с.
1238671
  Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности / В.Ф. Козлов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 351с.
1238672
   Справочник по радиоавтоматике / Т.В. Бурсова, Н.В. Градобоева, Н.В. Захарченко, Г.Д. Созонник, В.К. Стеклов, Р.В. Уваров, С.Г. Воробъев; Т.В.Бурсова. – Київ : Техніка, 1992. – 246 с.
1238673
  Гусев Н.Г. Справочник по радиоактивным излучениям и защите / Н.Г. Гусев. – Москва, 1956. – 127 с.
1238674
   Справочник по радиовещанию / А.В. Выходец, В.М. Захарин, Е.М. Рудый, В.И. Денисов; А.В.Выходец. – Киев : Техніка, 1981. – 263 с.
1238675
   Справочник по радиоизмерительным приборам / Ю.С. Гаврилов, А.С. Еременкео, Л.Ю. Зубилевич, А.В. Келин, В.М. Коневских, Б.Н. Лозицкий, И.И. Мельниченко, А.Н. Стельмашенко; Ю.С.Гаврилов. – Москва : Энергия, 1976. – 622 с.
1238676
   Справочник по радиоизмерительным приборам. – Москва : Советское радио
Т. 1. – 1976. – 231 с.
1238677
   Справочник по радиоизмерительным приборам. – Москва : Советское радио
Т. 2. – 1977. – 271 с.
1238678
   Справочник по радиоизмерительным приборам / Л.А. Анисимов, Е.Н. Буторин, Г.А. Гончаров, В.М. Горячев, М.И. и др. Грязнов; В.С.Насонов. – Москва : Советское радио
Т. 3 : Измерение электромагнитных полей. Анализ спектра. Осциллография. Импульсные измерения. – 1979. – 423 с.
1238679
  Коников В.Л. Справочник по радиолампам / В.Л. Коников. – Москва-Ленинград : Главная редакция энергетической литературы, 1934. – 116 с.
1238680
   Справочник по радиолокации : пер. с англ. : в 4 т. – Москва : Советское радио
Т. 1 : Основы радиолокации / под ред. Я.С. Ицхоки. – 1976. – 456 с.
1238681
   Справочник по радиолокации : в 4-х т. – Москва : Советское радио
Т. 4 : Радиолокационные станции и системы / под ред. Н.Н. Вейсбейна. – 1978. – 375 с.
1238682
   Справочник по радиолокации : в 4-х т. – Москва : Советское радио
Т. 3 : Радиолокационные устройства и системы / под ред. А.С. Виницкого. – 1979. – 527 с.
1238683
  Бартон Д. Справочник по радиолокационным измерениям / Д. Бартон, Г. Вард. – Москва : Советсткое радио, 1976. – 392 с.
1238684
   Справочник по радиометрии. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 199с.
1238685
   Справочник по радиорелейной связи. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1981. – 415 с.
1238686
  Гинкин Г.Г. Справочник по радиотехнике / Г.Г. Гинкин. – изд. 4-е, перераб. – Москва-Ленин, 1948. – 823 с.
1238687
  Гинкин Г.Г. Справочник по радиотехнике / Г.Г. Гинкин. – Изл. 4-е перераб. – М.-Л., 1948. – 24с.
1238688
   Справочник по радиоэлектронным системам : в 2-х т. – Москва : Энергия
Т. 1. – 1979. – 351с.
1238689
   Справочник по радиоэлектронным системам : в 2-х т. – Москва : Энергия
Т. 2. – 1979. – 367с.
1238690
   Справочник по радиоэлектронным устройствам. – М.
1. – 1978. – 439с.
1238691
  Волков С.А. Справочник по разведочному бурению / С.А. Волков, А.С. Волков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 548с.
1238692
  Мазаев Ю.И. Справочник по расчету марша и расхода горючего / Ю.И. Мазаев. – Изд. 2-е, пспр. и доп. – М, 1970. – 104с.
1238693
  Козлов Б.А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики / Б.А. Козлов, И.А. Ушаков. – Москва, 1975. – 472 с.
1238694
  Ананьев И.В. Справочник по расчету собственных колебаний упругих систем / И.В. Ананьев. – Москва ; Ленинград : Гостехиздат тип. им. Евг. Соколовой, 1946. – 223 с.
1238695
  Альбац М.Е. Справочник по расчету фильтров и линий задержки / М.Е. Альбац. – Москва-Ленинрад, 1963. – 200 с.
1238696
  Гершунский Б.С. Справочник по расчету электронных схем / Б.С. Гершунский. – Киев : Вища школа, 1983. – 240с.
1238697
  Гвинтовкин И.Ф. Справочник по ремонту летательных аппаратов / И.Ф. Гвинтовкин, О.М. Стояненко. – Москва : Транспорт, 1977. – 312 с. : ил. – Библиогр.: с. 301 (22 назв.)
1238698
  Дренов П.В. Справочник по ремонту электрических машин / П.В. Дренов. – изд. 2-е, испр. и доп. – Киев, 1964. – 356 с.
1238699
  Максименко С.С. Справочник по русскому глаголу / С.С. Максименко. – Москва, 1963. – 116с.
1238700
  Егоров В.И. Справочник по садоводству / В.И. Егоров, А Е. Назрян, . – 7-е изд. – М, 1958. – 285с.
1238701
  Егоров В.И. Справочник по садоводству / В.И. Егоров, Е.А. Назарян. – Изд. 8-е, испр. и доп. – М, 1959. – 349с.
1238702
  Гуревич С.М. Справочник по сварке цветных металлов / С.М. Гуревич. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1990. – 510с.
1238703
  Либерман Л.Я. Справочник по свойствам сталей, применяемых в котлотурбостроении / Л.Я. Либерман, М.И. Пейсихис. – 2-е изд. – М.-Л., 1958. – 408с.
1238704
  Игловский И.Г. Справочник по слаботочным электрическим реле / И.Г. Игловский, Г.В. Владимиров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1990. – 559с.
1238705
  Ленк Дж. Справочник по современным твердотельным усилителям / Дж. Ленк. – Москва : Мир, 1977. – 500 с.
1238706
  Любошиц М.И. Справочник по сопротивлению материалов / М.И. Любошиц, Г.М. Ицкович. – Минск, 1965. – 343 с.
1238707
  Любошиц М.И. Справочник по сопротивлению материалов / М.И. Любошиц, Г.М. Ицкович. – Минск, 1969. – 464 с.
1238708
  Захаренко С.Е. Справочник по тепловым сетям / С.Е. Захаренко. – М.-Л., 1958. – 519с.
1238709
  Кутателадзе С.С. Справочник по теплопередаче / С.С. Кутателадзе, В.М. Боришанский. – Л.-М., 1958. – 414с.
1238710
  Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Н.Б. Варгафтик. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 708 с.
1238711
  Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Н.Б. Варгафтик. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1972. – 720 с.
1238712
  Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – Москва, 1975. – 400 с.
1238713
  Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Россельхозиздат, 1986. – 399с.
1238714
  Ботвинников А.Д. Справочник по техническому черчению / А.Д. Ботвинников. – М., 1974. – 335с.
1238715
  Готра З.Ю. Справочник по технологии микроэлектронных устройств / З.Ю. Готра. – Львов : Каменяр, 1986. – 287 с.
1238716
  Закутинский Д.И. Справочник по токсикологии радиоактивных изотопов / Д.И. Закутинский, др. и. – М, 1962. – 118с.
1238717
  Белов И.Ф. Справочник по тразисторным радиоприемникам / И.Ф. Белов, Е.В. Дрызго. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1973. – 767с.
1238718
  Белов И.Ф. Справочник по тразисторынм радиоприемникам, радиолам и электрофонам / И.Ф. Белов, Е.В. Дрызго. – Москва
2. – 1979. – 320 с.
1238719
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам / И.Ф. Белов, Е.В. Дрызго. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1974. – 767 с.
1238720
  Веснин Ю.Г. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и магнитофонам / Ю.Г. Веснин, Н.В. Анисимов. – Киев, 1973. – 516 с.
1238721
  Веснин Ю.Г. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и магнитофонам : Веснин Ю.Г., Анисимов Н.В. / Ю.Г. Веснин, Н.В. Анисимов. – 2-е изд., стер. – Київ : Технiка, 1974. – 515 с. – Библиогр.: с. 477
1238722
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам / И.Ф. Белов. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 335 с.
1238723
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам / И.Ф. Белов, Е.В. Дрызго. – Москва
Ч. 1. – 1979. – 336 с.
1238724
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и элетрофонам / И.Ф. Белов, Е.В. Дрызго. – Москва, 1977. – 320 с.
1238725
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам иэлектрофонам / И.Ф. Белов, Е.В. Дрызго. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 331 с.
1238726
  Имбрицкий М.И. Справочник по трубопроводам и арматуре для тепловых электрических станций / М.И. Имбрицкий, А.П. Никитин. – М.-Л., 1962. – 287с.
1238727
  Балакшин А.С. Справочник по усилительным устройствам звукового кино / А.С. Балакшин. – 3- е перераб .изд. – М, 1953. – 748с.
1238728
   Справочник по учебному проектированию приемно-усилительных устройств / М.К. Белкин, В.Т. Белинский, Ю.Л. Мазор, Р.М. Терещук; Белкин М.К. – Киев : Вища школа, 1982. – 447 с.
1238729
   Справочник по учебному проектированию приемно-усилительных устройств / М.К. Белкин, В.Т. Белинский, Ю.Л. Мазор, Р.М. Терещук; Белкин М.К. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Выща школа, 1988. – 472 с.
1238730
  Ковалкин И.П. Справочник по учету труда и заработной платы / И.П. Ковалкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 205с.
1238731
   Справочник по фармацевтическому законодательству. – М, 1927. – 511с.
1238732
  Енохович А.С. Справочник по физике / А.С. Енохович. – Москва : Просвещение, 1978. – 416 с.
1238733
  Кухлинг Х. Справочник по физике : пер. с нем. / Х. Кухлинг. – Москва : Мир, 1982. – 520 с.
1238734
  Кухлинг Х. Справочник по физике : пер. с нем. / Х. Кухлинг. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1985. – 520 с.
1238735
  Дубровский И.М. Справочник по физике / И.М. Дубровский, Б.В. Егоров, К.П. Рябошапка. – Киев : Наукова думка, 1986. – 556с.
1238736
  Енохович А.С. Справочник по физике / А.С. Енохович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1990. – 384 с. – ISBN 5-09-001833-2
1238737
   Справочник по физике для поступающих в вузы. – Киев : Наукова думка, 1969. – 360с.
1238738
  Енохович А.С. Справочник по физике и технике : учеб. пособие для учащихся / А.С. Енохович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 255с.
1238739
  Енохович А.С. Справочник по физике и технике : учеб. пособие для учащихся / А.С. Енохович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1989. – 223 с.
1238740
  Кучеренко Е.Т. Справочник по физическим основам вакуумной техники / Е.Т. Кучеренко. – Киев : Вища школа, 1981. – 263с.
1238741
  Усанов В.Н. Справочник по финансированию общего среднего образования / В.Н. Усанов. – М., 1983. – 360с.
1238742
  Усанов В.Н. Справочник по финансированию просвещения / В.Н. Усанов, М.И. Капитонова, В.И. Ерошин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 318, [1] с.
1238743
  Вальтер С.Б. Справочник по финансово-экономическим расчетам в сельскохозяйственных предприятиях / С.Б. Вальтер, С.И. Кованов. – Москва, 1982. – 413с.
1238744
  Вальтер С.Б. Справочник по финансово-экономическим расчетам в сельскохозяйственных предприятиях / С.Б. Вальтер, С.И. Кованов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1988. – 336с.
1238745
  Гураль Л.Л. Справочник по фонетике английского языка. / Л.Л. Гураль, А.Л. Лев. – Х., 1960. – 60с.
1238746
  Гаврусейко Н.П. Справочник по химии / Н.П. Гаврусейко. – Минск, 1989. – 79с.
1238747
  Маковер М.Д. Справочник по химическим материалам / М.Д. Маковер. – М.-Л., 1933. – 96с.
1238748
   Справочник по ценообразованию. – М, 1985. – 398с.
1238749
  Гнатек Ю. Справочник по цифроаналоговым и аналогоцифровым преобразователям / Ю. Гнатек. – М, 1982. – 552с.
1238750
   Справочник по цифровой вычислительной технике. – Киев : Техніка, 1974. – 511с.
1238751
   Справочник по цифровой вычислительной технике. – К, 1979. – 366с.
1238752
   Справочник по цифровой вычислительной технике. – К, 1980. – 320с.
1238753
   Справочник по цифровой вычислительной технике. – Киев, 1981. – 207 с.
1238754
  Годик Е.И. Справочник по черчению. / Е.И. Годик. – К, 1953. – 464с.
1238755
   Справочник по Чехословакии. – Прага, 1978. – 149с.
1238756
  Загускин В.Л. Справочник по численным методам решения алгебраических и трансцендентных уравнений / В.Л. Загускин. – Москва, 1960. – 216 с.
1238757
  Грубов В.И. Справочник по ЭВМ и аналоговым устройствам : Справочник / В.И. Грубов, В.С. Кирдан. – Изд.2-е допол. и перераб. – Киев : Наукова думка, 1977. – 464с. : Ил.162 + Табл.10. – Библ.: с.458-460
1238758
   Справочник по экологии морских двустворок : Образ жизни двустворчатых моллюсков, принадлежащих к родам, представленным в морских и солоноватоводных отложениях кайнозоя юга СССР. – Москва : Наука, 1966. – 350с.
1238759
  Жуков П.И. Справочник по экологии пресноводных рыб / П.И. Жуков. – Минск, 1988. – 310с.
1238760
   Справочник по экологической экспертизе проектов. – К, 1986. – 190с.
1238761
   Справочник по эксплуатации и регулировкам сельскохозяйственных машин. – М, 1985. – 277с.
1238762
   Справочник по эксплуатации и ремонту гидротурбинного оборудования. – М, 1985. – 368с.
1238763
  Терешин А.И. Справочник по эксплуатации радиоизмерительных приборов / А.И. Терешин, В.А. Софронов. – Киев : Гостехиздат УССР, 1960. – 319 с.
1238764
  Терешин А.И. Справочник по эксплуатации радиоизмерительных приборов / А.И. Терешин, В.А. Софронов. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев : Техніка, 1969. – 452 с.
1238765
  Терешин А.И. Справочник по эксплуатации радиоизмерительных приборов / А.И. Терешин, В.А. Софронов. – изд. 4-е, испр. и доп. – Киев : Техніка, 1973. – 498 с.
1238766
   Справочник по эксплуатации электрооборудования. – Киев : Техніка, 1985. – 184 с.
1238767
  Мазуренко Е.А. Справочник по экстракции / Е.А. Мазуренко. – Киев : Техніка, 1972. – 448 с.
1238768
   Справочник по экстракции. – М
2. – 1976. – 304с.
1238769
   Справочник по экстракции. – М
3. – 1978. – 367с.
1238770
   Справочник по электрическим конденсаторам. – Москва : Радио и связь, 1983. – 576 с.
1238771
   Справочник по электрическим установкам высокого напряжения. – Москва : Энергия, 1974. – 568 с.
1238772
   Справочник по электрической изоляции. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1948. – 623 с.
1238773
  Бройде М А. Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам / М А. Бройде, . – М.Л., 1957. – 96с.
1238774
  Бройде М А. Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам / М А. Бройде, Ф.И. Тарасов. – М.Л,, 1962. – 256с.
1238775
   Справочник по электроизмерительным приборам. – Ленинград : Энергия, 1973. – 703 с.
1238776
   Справочник по электроизмерительным приборам. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л, 1977. – 832с.
1238777
   Справочник по электроизмерительным приборам. – 3-е изд. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1983. – 783 с.
1238778
  Игловский И.Г. Справочник по электромагнитным реле / И.Г. Игловский. – Л., 1975. – 479с.
1238779
   Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. – Москва : Энергоатомиздат
Т. 1. – 1986. – 568 с.
1238780
  Фауль Ф. Справочник по электротехнике / Ф. Фауль. – Москва : Московское Акционерное Издательское Общество
Т. 1. – 1928. – 512 с.
1238781
  Фауль Ф. Справочник по электротехнике : в 6 выпусках / Ф. Фауль. – Москва : Московское Акционерное Издательское Общество
Т. 2. – 1929. – 736 с.
1238782
  Иванов А.А. Справочник по электротехнике / А.А. Иванов. – 2-е изд. – Киев, 1973. – 224 с.
1238783
  Иванов А.А. Справочник по электротехнике / А.А. Иванов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1984. – 303 с.
1238784
   Справочник по электротехническим материалам. – Москва-Ленинград
1. – 1958. – 460с.
1238785
   Справочник по электротехническим материалам. – М.-Л.
1. – 1959. – 476с.
1238786
   Справочник по электротехническим материалам. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия
Т. 1. – 1974. – 584 с.
1238787
   Справочник по электротехническим материалам. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия
Т. 2. – 1974. – 615 с.
1238788
   Справочник по электротехническим материалам. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Энергия
Т. 3. – 1976. – 896 с.
1238789
   Справочник по электротехническим материалам. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат
Т. 1. – 1986. – 368 с.
1238790
   Справочник по электротехническим материалам. – 3-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат
Т. 2. – 1987. – 463 с.
1238791
   Справочник по электротехническим материалам. – 3-е изд., перераб. – Ленинград : Энергоатомиздат
Т. 3. – 1988. – 728 с.
1238792
   Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Т. 1, Ч. 1. – 1963. – 720 с.
1238793
   Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Энергия
Т. 2. – 1964. – 1007 с.
1238794
   Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Энергия
Т. 3. – 1965. – 704 с.
1238795
   Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. – Москва : Энергия
Т. 4. – 1967. – 368 с.
1238796
   Справочник по электрохимии. – Л, 1981. – 486с.
1238797
   Справочник по элементам автоматики и телемеханики. – М.-Л., 1958. – 286с.
1238798
   Справочник по элементам автоматики и телемеханики. – М.-Л., 1959. – 136с.
1238799
   Справочник по элементам автоматики и телемеханики. – М.-Л., 1960. – 136с.
1238800
  Фельдштейн А.Л. Справочник по элементам волноводной техники / А.Л. Фельдштейн, Л.Р. Явич, В.П. Смирнов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советское радио, 1967. – 651 с.
1238801
   Справочник по элементам полосковой техники / Фельдштейн А.Л. – Москва : Связь, 1979. – 336 с.
1238802
   Справочник по элементам радиоэлектронных устройств / Ф.И. Барсуков, И.А. Болошин, Н.Ф. Вавилов, И.В. Василькевич, Е.Л. и др. Геренрот; Дулин В.Н., Жук М.С. – Москва : Энергия, 1977. – 575 с.
1238803
   Справочник по элементарной математике. – Киев, 1966. – 442 с.
1238804
   Справочник по элементарной математике для поступающих в вузы. – Киев, 1972. – 528 с.
1238805
  Березовский Б.Я. Справочник по элементарной математике механике и физике / Б.Я. Березовский. – Москва-Ленинград, 1937. – 189с.
1238806
   Справочник по элементарной математике, механике и физике. – 4-е изд. – Минск. – 208 с.
1238807
   Справочник по элементарной математике, механике и физике. – 4-е изд. – Минск, 1952. – 206 с.
1238808
   Справочник по элементарной математике, механике и физике. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград, 1953. – 200 с.
1238809
   Справочник по элементарной математике, механике и физике. – 6-е изд. – Минск, 1957. – 199 с.
1238810
   Справочник по элементарной математике, механике и физике. – 11-е изд. – Минск, 1971. – 215 с.
1238811
   Справочник по элементарной математике, механике и физике. – 12-е изд. – Минск, 1973. – 215 с.
1238812
   Справочник по элементарной химии. – 2-е изд., перераб. и доп. – К, 1977. – 542с.
1238813
   Справочник по элементарной химии. – 3-е изд., стереотип. – К, 1980. – 543с.
1238814
   Справочник по элементарной химии. – К, 1985. – 560с.
1238815
   Справочник по энергетическому оборудованию. – М, 1959. – 260с.
1238816
  Вольпер М.И. Справочник по этимологии русского языка в таблицах / М.И. Вольпер. – 13-е изд., вновь проверн. и доп. – Петроград, 1922. – 71с.
1238817
   Справочник по ядерной физике : пер. с англ. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 632 с.
1238818
   Справочник по ядерной физике / Р.Б. Бегжанов, В.М. Беленький, И.И. Залюбовский, А.В. Кузниченко; Исматов Е.И. – Ташкент : Фан
Кн. 2. – 1989. – 828с.
1238819
   Справочник по ядерной физике (ядерная спектроскопия) / Р.Б. Бегжанов, В.М. Беленький, И.И. Залюбовский, А.В. Кузниченко; Исматов Е.И. – Ташкент : Фан
Кн. 1. – 1989. – 738с.
1238820
   Справочник по ядерной энерготехнологии : под ред. Легасов В.А. – Москва, 1989. – 751 с. – ISBN 5-283-02437-7
1238821
   Справочник показателей качества химических реактивов. – Москва
1. – 1968. – 528 с.
1238822
   Справочник политработника. – М, 1973. – 320с.
1238823
   Справочник политработника. – М, 1978. – 304с.
1238824
   Справочник политработника. – 3-е изд. – М, 1985. – 285с.
1238825
   Справочник пользователя IBM PC. – Киев, 1991. – 110 с.
1238826
  Лившиц Р.З. Справочник правового инспектора труда / Р.З. Лившиц. – М., 1979. – 303с.
1238827
   Справочник практического врача. – 8-е изд., испр. – М
1. – 1959. – 979с.
1238828
   Справочник практического врача. – 8-е изд., испр. – М
2. – 1959. – 926с.
1238829
   Справочник практического врача. – 3-е изд., перераб. и доп. – М
1. – 1990. – 430с.
1238830
   Справочник практического врача. – 3-е изд., перераб. и доп. – М
2. – 1990. – 335с.
1238831
   Справочник предпринимателя. – Севастополь, 1991. – 104 с.
1238832
   Справочник председателя группы народного контроля. – К, 1980. – 224с.
1238833
  Ворожейкин Е.М. Справочник председателя и члена товарищеского суда / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1977. – 96с.
1238834
   Справочник председателя колхоза. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л, 1948. – 766с.
1238835
  Абрамов В.А. Справочник председателя колхоза / [В.А. Абрамов и др.] ; под ред.: М.А. Абросимова, Т.И. Соколова, В.А.Чувикова. – 3-е, перераб. изд. – Москва : Сельхозгиз, 1948. – XXIV, 607 с.
1238836
   Справочник председателя колхоза. – М
1. – 1956. – 703с.
1238837
   Справочник председателя колхоза. – М
2. – 1956. – 920с.
1238838
   Справочник председателя колхоза. – М, 1972. – 639с.
1238839
   Справочник председателя колхоза. – 2-е изд, перераб. и доп. – М, 1983. – 488с.
1238840
   Справочник председателя правления потребительского общества. – М, 1963. – 480с.
1238841
   Справочник преподавателя по китайскому языку для средних классов. – Пекин
1. – 1988. – 86с.
1238842
   Справочник преподавателя по китайскому языку для средних классов. – Пекин
2. – 1988. – 88с.
1238843
   Справочник преподавателя по китайскому языку для средних классов. – Пекин
3. – 1988. – 91с.
1238844
   Справочник преподавателя по китайскому языку для средних классов. – Пекин
4. – 1988. – 96с.
1238845
   Справочник програмиста. – Ленинград
2. – 1964. – 848 с.
1238846
   Справочник программиста. – Ленинград
Том 1. – 1963. – 628 с.
1238847
  Дробушевич Г.А. Справочник программиста / Г.А. Дробушевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 191 с.
1238848
  Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, ХТ и АГ / Р. Джордейн. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 543с. – ISBN 5-279-00611-4
1238849
  Дремяцкий Н.С. Справочник проектировщика-электрика жилых и гражданских зданий / Н.С. Дремяцкий, В.В. Карпов. – Москва-Ленинград, 1959. – 251 с.
1238850
   Справочник проектировщика. – М, 1965. – 359с.
1238851
   Справочник проектировщика АСУП. – М, 1974. – 375с.
1238852
   Справочник проектировщика САУП. – М, 1971. – 424с.
1238853
   Справочник проектировщика САУП. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1976. – 590с.
1238854
   Справочник проектировщика. Градостроительство. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1978. – 367с.
1238855
   Справочник промышленника. – М, 1924. – 234с.
1238856
   Справочник пропагандиста-международника. – М, 1966. – 239с.
1238857
   Справочник пропагандиста-международника. – М, 1966. – 238с.
1238858
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1966. – 279 с.
1238859
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1968. – 254 с.
1238860
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1969. – 272 с.
1238861
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1970. – 271 с.
1238862
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1971. – 270 с.
1238863
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1972. – 270 с.
1238864
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1973. – 278 с.
1238865
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1974. – 256 с.
1238866
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1975. – 272 с.
1238867
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1976. – 240 с.
1238868
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1978. – 232 с.
1238869
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1979. – 240 с.
1238870
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1981. – 206 с.
1238871
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1982. – 207 с.
1238872
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1983. – 205 с.
1238873
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1984. – 238 с.
1238874
   Справочник пропагандиста-международника. – Москва, 1985. – 237 с.
1238875
   Справочник пропагандиста. – М, 1968. – 288с.
1238876
   Справочник пропагандиста. – М, 1971. – 271с.
1238877
   Справочник пропагандиста. – М, 1972. – 255с.
1238878
   Справочник пропагандиста. – М, 1979. – 191с.
1238879
   Справочник пропагандиста. – М, 1981. – 207с.
1238880
   Справочник пропагандиста. – М, 1982. – 223с.
1238881
   Справочник пропагандиста. – Москва, 1984. – 206 с.
1238882
   Справочник пропагандиста. – М, 1985. – 174с.
1238883
   Справочник пропагандиста. – М, 1986. – 203с.
1238884
   Справочник пропагандиста. – М, 1987. – 192с.
1238885
   Справочник пропагандиста. – М, 1988. – 222с.
1238886
   Справочник пропагандиста и агитатора. – М, 1955. – 372с.
1238887
   Справочник пропагандиста и агитатора. – М, 1956. – 824с.
1238888
   Справочник пропагандиста и агитатора. – Белгород, 1960. – 315с.
1238889
   Справочник пропагандиста и агитатора. – М, 1966. – 335с.
1238890
   Справочник пропагандиста и агитатора армии и флота. – М, 1983. – 223с.
1238891
   Справочник пропагандиста и агитатора армии и флота. – М, 1989. – 237с.
1238892
   Справочник профгрупорга. – 3-е изд. – М, 1986. – 111с.
1238893
  Дворников И.С. Справочник профсоюзного работника / И.С. Дворников, В.С. Джеломанов. – Москва : Профиздат, 1964. – 560с.
1238894
  Ватолин Е.С. Справочник проходчика подготовительных выработок / Е.С. Ватолин. – Москва, 1961. – 338с.
1238895
  Лэнди Р. Справочник радиоинженера / Р. Лэнди, Д. Дэвис, А. Албрехт. – Москва-Ленинград, 1961. – 704 с.
1238896
  Бунин С.Г. Справочник радиолюбителя-коротковолновика / С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. – Киев, 1978. – 199 с.
1238897
  Бунин С.Г. Справочник радиолюбителя-коротковолновика / С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Техніка, 1984. – 264 с.
1238898
  Горшков А.П. Справочник радиолюбителя / А.П. Горшков. – Москва, 1937. – 236 с.
1238899
  Готра З.Ю. Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры / З.Ю. Готра, В.И. Матвиив, П.П. Паскур. – 2-е изд. – Львов : Каменяр, 1987. – 183 с.
1238900
  Какуевицкий Л.И. Справочник реле защиты и автоматики / Л.И. Какуевицкий. – М.-Л., 1962. – 191с.
1238901
  Какуевицкий Л.И. Справочник реле защиты и автоматики / Л.И. Какуевицкий, Смирнова, т.В. – Москва, 1972. – 344 с.
1238902
  Васюта В.М. Справочник садовода / В.М. Васюта, Г.М. Рыбак, С.В. Клименко; Лебеда А.Ф. – Киев : Наукова думка, 1990. – 352с.
1238903
  Аликин П.Г. Справочник сельского электрика / П.Г. Аликин, Б.П. Аликин. – Пермь, 1971. – 455 с.
1238904
  Кракович А.А. Справочник составителя смет по жилищному и гражданскому строительству / А.А. Кракович. – М-Л, 1950. – 302с.
1238905
  Бернстейн А. Справочник статистических решений / А. Бернстейн. – Москва, 1968. – 163с.
1238906
  Масликов И.С. Справочник судьи и адвоката. Судебная практика / И.С. Масликов. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 416с. – (Справочник). – ISBN 5-22-01039-2
1238907
  Довгалевский Я.М. Справочник термиста / Я.М. Довгалевский. – Саратов, 1962. – 420с.
1238908
  Красулин В.С. Справочник техника-геолога / В.С. Красулин. – Москва, 1967. – 488с.
1238909
  Красулин В.С. Справочник техника-геолога / В.С. Красулин. – Москва : Недра, 1974. – 384с.
1238910
  Красулин В.С. Справочник техника-геолога / В.С. Красулин. – М, 1986. – 323с.
1238911
  Гуревич И.В. Справочник технического редактора-картографа / И.В. Гуревич; ред. А.В. Эдельштейн. – Москва : Недра, 1967. – 232 с.
1238912
  Гуревич И.В. Справочник технического редактора-картографа / И.В. Гуревич; рец. А.Я. Симонович. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1981. – 184 с.
1238913
  Кулев И.Г. Справочник технической литературы по целлюлозно-бумажному производству. / И.Г. Кулев, Н.В. Рюхин. – М.-Л., 1950. – 472с.
1238914
  Долматовский Г.А. Справочник технолога по механической обработке металлов / Г.А. Долматовский. – Москва-Свердловск, 1944. – 324с.
1238915
   Справочник укрупненных норм времени на спуско-подъемные подготовительно-заключительные и вспомогательные работы при бурении скважин на нефть и газ. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 418с.
1238916
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып.1 : Геологосъемочные и поисковые работы. – 1960. – 46с.
1238917
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып.2 : Гидрогеологические и инженерно-геологические работы. – 1960. – 95с.
1238918
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – Москва : Гогеолтехиздат
Вып.3 : Геофизические работы. – 1960. – 234с.
1238919
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып.4 : Горнопроходческие работы. – 1960. – 105с.
1238920
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып.5 : Разведочное бурение. – 1960. – 127с.
1238921
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып.8 : Топографо-геодезические и маркшейдерские работы. – 1960. – 122с.
1238922
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып.10 : Постройка временных зданий и сооружений. – 1960. – 304с.
1238923
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – М, 1965. – 50с.
1238924
   Справочник укрупненных норм для проектирования геологоразведочных работ. – 3-е изд. – М, 1966. – 496с.
1238925
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
2. – 1968. – 224с.
1238926
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
4. – 1968. – 351с.
1238927
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
8. – 1968. – 201с.
1238928
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
9. – 1968. – 80с.
1238929
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
10. – 1968. – 224с.
1238930
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
1. – 1969. – 174с.
1238931
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
3. – 1969. – 190с.
1238932
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
3. – 1969. – 176с.
1238933
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
3. – 1969. – 120с.
1238934
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
6. – 1969. – 208с.
1238935
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
12. – 1969. – 336с.
1238936
   Справочник укрупненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные работы. – М
13. – 1969. – 496с.
1238937
   Справочник укрупненных сметных норм. – Л, 1937. – 216с.
1238938
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М.-Л.
4. – 1946. – 228с.
1238939
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М.-Л.
5. – 1946. – 179с.
1238940
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М.-Л.
7. – 1946. – 56с.
1238941
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
1. – 1950. – 119с.
1238942
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
2. – 1950. – 100с.
1238943
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
2. – 1950. – 72с.
1238944
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
3. – 1950. – 244с.
1238945
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
4. – 1950. – 320с.
1238946
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
5. – 1950. – 248с.
1238947
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
6. – 1950. – 176с.
1238948
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
7. – 1950. – 176с.
1238949
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
8. – 1950. – 208с.
1238950
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
2. – 1954. – 252с.
1238951
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
3. – 1954. – 420с.
1238952
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
4. – 1954. – 392с.
1238953
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
5. – 1954. – 503с.
1238954
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
3. – 1955. – 18с.
1238955
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – Москва : Госгеолтехиздат
Вып.7 : Топографо-геодезические и маркшейдерские работы. – 1955. – 318с.
1238956
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
8. – 1955. – 208с.
1238957
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
9. – 1955. – 331с.
1238958
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
5. – 1957. – 15с.
1238959
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
3. – 1983. – 128с.
1238960
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
3. – 1983. – 119с.
1238961
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
1. – 1984. – 89с.
1238962
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
2. – 1984. – 112с.
1238963
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
4. – 1984. – 295с.
1238964
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
5. – 1984. – 200с.
1238965
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
6. – 1984. – 128с.
1238966
   Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы. – М
8. – 1984. – с.
1238967
   Справочник управляющего отделением совхоза. – М, 1971. – 256с.
1238968
   Справочник участника международных научных конференций. – М, 1985. – 104с.
1238969
   Справочник участника социалистического соревнования. – К, 1981. – 272с.
1238970
   Справочник участника социалистического соревнования. – 2-е изд., перераб. и доп. – К, 1985. – 395с.
1238971
   Справочник участника Третьего Всесоюзного гидрологического съезда 1957 г.. – Л, 1957. – 96с.
1238972
   Справочник учителя немецкого языка. – К, 1985. – 199с.
1238973
   Справочник фельдшера. – М.
1. – 1990. – 490с.
1238974
   Справочник финансиста. – Москва : Тандем; Экмос, 1998. – 496с. – ISBN 5-88124-016-2
1238975
  Журавлев А. Справочник фотографа-любителя / А. Журавлев, Ю. Кайдалов. – Новосибирск, 1958. – 200с.
1238976
  Бунимович Д.З. Справочник фотографа / Д.З. Бунимович, А.В. Фомин. – М., 1970. – 277с.
1238977
  Бунимович Д.З. Справочник фотолюбителя / Д.З. Бунимович. – М., 1957. – 360с.
1238978
   Справочник членов Союз художников СССР. – Москва, 1973. – 503 с.
1238979
  Дворкович В.Я. Справочник шахматиста / В.Я. Дворкович. – М., 1983. – 126с.
1238980
  Гурьянов С.Х. Справочник экономиста по труду : (методика расчетов по экономике труда на пром. предприятиях) / С.Х. Гурьянов, И.А. Поляков, К.С. Ремизов. – 5-е изд., доп. и перераб. – Москва : Экономика, 1982. – 264 с.
1238981
  Гурьянов С.Х. Справочник экономиста по труду: (Методика расчетов по экономике труда на пром. предприятиях) / С.Х. Гурьянов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1968. – 240с.
1238982
  Гурьянов С.Х. Справочник экономиста по труду: (Методика расчетов по экономике труда на пром. предприятиях) / С.Х. Гурьянов. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М., 1974. – 263с.
1238983
  Гусева Л.Н. Справочник экономиста сельского хозяйства / Л.Н. Гусева. – Алма-Ата, 1972. – 544с.
1238984
  Иванух Р.А. Справочник экономических показателейсельского хозяйства / Р.А. Иванух. – К, 1988. – 216с.
1238985
  Воропаев Е.Г. Справочник электромантера / Е.Г. Воропаев. – Тула, 1961. – 158с.
1238986
   Справочник электромонтера. – М.-Л., 1952. – 192с.
1238987
   Справочник электромонтера. – М.-Л., 1952. – 192с.
1238988
   Справочник электромонтера. – М.-Л., 1953. – 456с.
1238989
  Воропаев Е.Г. Справочник электромонтера / Е.Г. Воропаев. – Тула, 1961. – 158 с.
1238990
  Львов А.П. Справочник электромонтёра / А.П. Львов. – Киев, 1980. – 375 с.
1238991
   Справочник электромонтера. Техника безопасности. – М.-Л., 1952. – с.
1238992
   Справочник электротехника. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Т. 1. – 1962. – 479 с.
1238993
   Справочник электротехника. – Москва-Ленинград : Энергия
Т. 2, Вып. 4 : Аппаратура низкого напряжения. – 1964. – 424 с.
1238994
   Справочник электротехника. – Москва-Ленинград : Энергия
Т. 2, Вып. 3 : Реле защиты и автоматики. – 1965. – 240 с.
1238995
   Справочник энергетика промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Т. 1 : Электроснабжение. – 1961. – 840 с.
1238996
   Справочник энергетика промышленных предприятий. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Т. 2 : Электроснабжение (окончание), приемники электроэнергии и электрооборудование некоторых отраслей промышленности. – 1963. – 880 с.
1238997
   Справочник энергетика промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Энергия
Т. 3 : Теплоэнергетика. – 1965. – 512 с.
1238998
   Справочник энергетика хозяйств и предприятий АПК. – Минск, 1987. – 256с.
1238999
   Справочник юрисконсульта. – Минск, 1973. – 303с.
1239000
   Справочник юрисконсульта сельскохозяйственных предприятий. – М., 1982. – 254с.
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,