Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1153001
  Плетенчук Н. "Синтеза мислення" як основна засада творчості Уласа Самчука // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 71-76. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1153002
  Коваленко О.М. Синтез імітаційних навчаючих моделей для підготовки операторів хіміко-технологічних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Коваленко О.М. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14 назв.
1153003
  Голод Р. Синтез імпресіонізму та натуралізму як стильова домінанта Франкового оповідання "У столярні" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 21-32. – ISSN 0130-528Х
1153004
  Масіч Д.Ю. Синтез інгібіторів протеїнтирозинфосфатаз на основі карбамоїлдифторометилфосфонатів / Д.Ю. Масіч, В.П. Хиля, В.П. Кухар // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 105
1153005
  Гонта О.І. Синтез інституціоналізму та економічної синергетики як методологічна основа транснаціоналізації економіки регіонів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 124-134.
1153006
  Ткаченко Р. Синтез інтелекту і волі як засіб подолання декадансу (І. Франко проти Ф. Ніцше) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-43. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу відтворити вітально-антропологічну модель творчості І. Франка. Феномен Франка розглянутий співвідносно з провідними інтелектуальними явищами кінця ХІХ ст. - початку ХХ ст., зокрема філософією Ф. Ніцше.
1153007
  Пархомей І.Р. Синтез інформаційно-телеметричних комплексів цифрового радіобачення // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4. – С. 88-92. – ISSN 2412-4338
1153008
  Марценішко В. Синтез історіософського та міфологічного у творчості Докії Гуменної // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 40-45. – (Філологічні науки)
1153009
   Синтез калікс[4]аренмалеїнімідів / А.В. Хоменко, Р.В. Родік, В.І. Кальченко, З.В. Войтенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 128
1153010
  Куницкая Л.Р. Синтез карбазолсодержащих кремнийорганических олигомерных фотопроводников : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Куницкая Л.Р. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 126 л. + Приложение: л. 125-126. – Библиогр.: л. 107-124
1153011
  Куницкая Л.Р. Синтез карбазолсодержащих кремнийорганических олигомерных фотопроводников : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Куницкая Л.Р. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с. – Библиогр.: 11 назв.
1153012
  Смирнова Е.С. Синтез карбамидоиминоэфиров и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Смирнова Е.С.; Мин-во хим. промышленности. – М., 1974. – 26л.
1153013
  Звонок А.М. Синтез карбо- и гетероциклических соединений на основе циннамоилоксиранов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Звонок А.М.; МВ и ССО БССР. Белорусский ордена Турд. Крас. Знамени гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 29л.
1153014
  Баглай Я.В. Синтез карбо-бензенів, карбо-циклогексадієнів та карбо-бутадієнів з хромофорними замісниками : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Баглай Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 157 л. – Додатки: л. 152-157. – Бібліогр.: л. 142-151
1153015
  Баглай Я.В. Синтез карбо-бензенів, карбо-циклогексадієнів та карбо-бутадієнів з хромофорними замісниками : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Баглай Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1153016
  СтрутинськаН.Ю Синтез карбонат I боратвмісних кальцій фосфатів апатитового типу та їх дослідження / СтрутинськаН.Ю, О.В. Лівіцька, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 5/6, май - июнь. – С. 89-93. – ISSN 0041-6045
1153017
  Свиридова А.В. Синтез карбоцепных олигомеров, содержащих сульфоксидные и сульфонные группы. : Автореф... канд. хим.наук: / Свиридова А. В.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1153018
  Кулиев Акиф Дарьях оглы Синтез катализаторов для окислительного дегидрирования Н-бутиленов в дивинил и исследование механизма реакции методом дейтероводородного обмена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Кулиев Акиф Дарьях оглы; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1153019
  Александров І. Синтез категорій та понять ринкового механізму управління якістю навколишнього середовища / І. Александров, О. Кравець // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 259-266. – ISSN 1818-2682
1153020
  Чебыкин Л.С. Синтез квазиоптимального по быстродействию управления метдом разделения движения.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Чебыкин Л.С.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1974. – 22л.
1153021
   Синтез квазиоптимальної системи адаптивної просторово-часової обробки, що грунтується на методах функціонального аналізу / В.В. Вишнівський, В.П. Долгушин, В.М. Лоза, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 12-15


  Розглядається завдання синтезу алгоритму адаптивної просторово-часової обробки сигналів при наявності шумових перешкод у РЛС із ФАР, що ґрунтується на застосуванні методів функціонального аналізу. Запропоноване технічне рішення забезпечує значне ...
1153022
  Смольников И.Ф. Синтез квазиоптимальных систем автоматического управления / И.Ф. Смольников. – Л., 1967. – 168с.
1153023
  Ляпа Микола Миколайвич Синтез квазіоптимальних за швидкодією систем автоматичного управління для засобів кутового супроводження : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 605.13.03 / Ляпа М.М.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с.
1153024
  Ткаченко Я.В. Синтез квазіоптимального регулятора для космічного апарату в несферичному гравітаційному полі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 237-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано квазіоптимальний розв"язок задачі про синтез оптимального регулятора, що враховує несферичність гравітаційного потенціалу Землі, для космічного літального апарату. Несферичність гравітаційного поля моделюється врахуванням другої зональної ...
1153025
  Ковальчук Ю.Я. Синтез кейнсіанських і неокласичних теорій оподаткування та його вплив на розвиток економічних систем // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 266-270. – ISBN 5-7763-2435-1
1153026
  Шабалін Б.Г. Синтез керамічних матриць на основі штучних сполук зі структурами цирконоліту, пірохлору і гранату / Б.Г. Шабалін, Ю.О. Тітов // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 49-59. – ISSN 0204-3548


  За допомогою методу холодного пресування і спікання шихти сумісноосаджених компонентів (гідроксиди, гідроксикарбонати) синтезовано керамічні матриці на основі штучних аналогів мінералів цирконіоліту, пірохлору і гранату з одночасним введенням у шихту ...
1153027
  Варданян А.Г. Синтез кетонов фенантренового ряда с помощью ракции сернокислотного гидролиза и двойной циклизации а-(3-хлоркротл) -Y-фенил-масляных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Варданян А.Г.; АН Арм.ССР. Хим. ин-т. – Ереван, 1954. – 15л.
1153028
  Жантемирова У.Ф. Синтез кикотиновых, изоникотиновых и и-фенилкарбаминовых эфиров на основве некоторых спиртов ацетиленового ряда. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Жантемирова У.Ф.; Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 31л.
1153029
  Аветян Л.О. Синтез кислород-, серу- и азотсодержащих шестичленных гетероциклических 4-альдегидов : автореф. ... канд. хим. наук: 02.00.03 / Аветян Л.О. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 19 с.
1153030
  Коробкова В.Г. Синтез кислород и азотосодержащих гетероциклов ацилированием арил (индоли) уксусных кислот и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 02.0003 / Коробкова В. Г.; 22. – Ростов -на-Дону, 1973. – 22л.
1153031
  Яворский В. Синтез кислот В-оксигидросорбинового и сорбинового ряда. / В. Яворский. – с.
1153032
  Полонський О.Д. Синтез класифікаторів станів об"єктів керування за умов невизначеності : Атореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.03 / Полонський О.Д.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 50 назв
1153033
  Агеева О.Н. Синтез клеточных и вирусных макромолекул при субоптимальной температуре : Автореф... канд. биол.наук: / Агеева О.Н.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1969. – 24л.
1153034
  Красільнікова Т.М. Синтез коагулянтів із алюмінату натрію та оцінка їх ефективності при очищенні води : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Красільнікова Т.М.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1153035
   Синтез кобальтосодержащих аэросилов из растворов аминпропандиол-1,2 карбоната / В.В. Скопенко, Л.В. Глущенко, А.К. Трофимчук, О.Н. Мирошников // Укр. хим. журн., 1979. – №3
1153036
  Дяченко О.Б. Синтез кодексів канальних кодів цифрового магнітного запису акустичних сигналів : Автореф... канд. техн. наук: 05.09.08 / Дяченко О.Б.; КПІ. – К, 1993. – 16л.
1153037
  Поправко С.А. Синтез колчатой системы DCB тетрациклиновых антибиотиков. : Автореф... канд. хим.наук: / Поправко С.А.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1964. – 16л.
1153038
  Бибило П.Н. Синтез комбинационных схем методами функциональной декомпозиции. / П.Н. Бибило, С.В. Енин. – Минск : Наука и Техника, 1987. – 189с.
1153039
  Кувейко И.Ф. Синтез комбинационных схем на реальных контактах / И.Ф. Кувейко, А.И. Павловский. – Минск, 1969. – 32с.
1153040
  Єріцян Б.Х. Синтез комбінованої системи нахилу кузова швидкісного електричного рухомого складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.09 / Єріцян Багіш Хачикович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1153041
  Герасименко К.В. Синтез компенсатора завад приймачам супутникової радіонавігаційної системи на основі адаптивної просторової фільтрації // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 4 (38). – С. 49-54
1153042
  Веселова Л.П. Синтез комплексообразующих полимеров на основе сополимеров стирола с дивинилбензолом и производных пиразолона-5. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Веселова Л.П.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 21л.
1153043
  Горбатов В.А. Синтез композиции операционного и управляющего автоматов в вычислительной технике / В.А. Горбатов. – М., 1973. – 106с.
1153044
  Шкоріна І. Синтез компонентів стильових систем у романі О.Слісаренка "Хлібна ріка" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 321-325. – ISBN 966-8110-14-5
1153045
  Мірошніченко Сергій Васильович Синтез компоновок багатоцільових токарних верстатів і модулів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.03.01 / Мірошніченко Сергій Васильович; КПІ. – К., 1994. – 18л.
1153046
  Охріменко В.І. Синтез комунікативно-прагматичної та когнитивної парадигм лінгвістичних знань при дослідженні дискурсу (до постановки проблеми) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 270-277. – Бібліогр.: 19 назв.
1153047
  Николаенко Н.С. Синтез конверторных RC-фильтров / Н.С. Николаенко. – Ленинград, 1974. – 152 с.
1153048
  Фальковская О.Т. Синтез конденсирования гетероциклов на основе альфа-бром и альфа-бром-а-фенил-о-толунитрилов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фальковская О.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 18л.
1153049
  Литвиненко С.В. Синтез конденсированных азагетероциклов на основе замещенных метилсульфонов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Литвиненко С.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 182 л. + Приложение: л. 173-182. – Библиогр.: л. 155-172
1153050
  Литвиненко С.В. Синтез конденсированных азагетероциклов на основе замещенных метилсульфонов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Литвиненко С.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 18 с. – Библиогр.: 20 назв.
1153051
  Севодин В.П. Синтез конденсированных гетероциклических соединений на оснгове 1-ацетилиндолинона-3 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Севодин В. П.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1983. – 20л.
1153052
  Фальковская О.Т. Синтез конденсированных гетероциклов на основе альфа-бром- -афенил- о- толунитрилов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фальковская О.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 18л.
1153053
  Козынченко А.П. Синтез конденсированных хиноксалинов и хинолинов на основе реакции гетарилирования замещенных ацетонитрилов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Козынченко А.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 19 с. – Библиогр.: 7 назв.
1153054
  Козынченко А.П. Синтез конденсированных хиноксалинов и хинолинов на основе реакции гетарилирования замещенных ацетонитрилов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Козынченко А.П. ; КГУ им Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – 187 л. + Прил.: л. 175-187. – Библиогр.: л. 155-174
1153055
  Дубініна Галина Григорівна Синтез конденсованих гетероциклічних систем шляхом нуклеофільного заміщення у віцинальних дигалогенгетероциклах : Дис.... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Дубініна Галина Григорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 130 л. + Додаток: л.129-130. – Бібліогр.: л.112-129
1153056
  Дубініна Галина Григорівна Синтез конденсованих гетероциклічних систем шляхом нуклеофільного зміщення у віцинальних дигалогенгетероциклах : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Дубініна Г.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1153057
   Синтез конденсованих похідних піримідину з використанням NCNCC+C підходу / Д.С. Гранат, А.В. Бійцева, О.О. Григоренко, С.В. Рябухін // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2014. – Т. 12, вип. 3 (47). – C. 3-16. – ISSN 2308-8303
1153058
   Синтез конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну / О.М. Мічурін, Д.С. Радченко, О.О. Григоренко, І.В. Комаров // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 70


  Відомо, що аргініновмісні пептиди та протеїни грають ключову роль у багатьох фізіологічних та біохімічних процесах. Важливість аргініну зумовлена наявністю сильноосновної гуанідинової групи, що завжди є протонованою при фізіологічних pH і грає важливу ...
1153059
   Синтез конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну / О.М. Мічурін, Д.С. Радченко, О.О. Григоренко, І.В. Комаров // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 70
1153060
  Мельников К.П. Синтез конформаційно обмеженого аналогу аміномасляної кислоти / К.П. Мельников, С.М. Головач, О.О. Григоренко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 106
1153061
  Скопенко В.В. Синтез координационных соединений железа (II), включающих ацидолиганды метанидного и амидного типов / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1983. – №2
1153062
  Хоменко Д.М. Синтез координаційних сполук деяких d-металів та ураніл-іона з 5-(4-піридил)-1,2,4-триазол-a-ілоцтовою кислотою та її амідом / Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, Р.Д. Лампека // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9
1153063
  Бойчук Л.М. Синтез координирующих систем автоматического управления / Л.М. Бойчук. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 160 с.
1153064
  Брайнин Л.Б. Синтез кремний-, кремнийфосфор-, кремнийфосфорсерусодержащих полиэфиров и исследование их влияния на желатиновые системы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Брайнин Л.Б.; Казан. гос. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1153065
  Брайнин Л.Б. Синтез кремний-, кремнийфосфор-, кремнийфосфорсерусодержащих полиэфиров и исследование их влияния на желатиновые системы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Брайнин Л.Б.; Казан. гос. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1153066
  Симонова А.А. Синтез кремний органических иминоэфиров и их производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Симонова А.А.; Мин. хим. промышленности. – М., 1974. – 20л.
1153067
  Башкирова Светлана Александровна Синтез кремнийорганических гетероциклических соединений с участием дихлорсилилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Башкирова Светлана Александровна; М-во хим. пром-сти. – М., 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1153068
  Поляков Юрий Петрович Синтез кремнийорганических соединений с применением паров щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Поляков Юрий Петрович; АН УССР, Ин-т нефтехимич. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1987. – 20л.
1153069
  Брегеда И.Д. Синтез криолита,активированного ионами лантанидов и исследование его люминесцентных свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Брегеда И.Д.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 16л.
1153070
  Гасанов Ш.Ш. Синтез криолитологического знания / Ш.Ш. Гасанов. – М., 1984. – 89с.
1153071
  Науменко Н.В. Синтез культурних концептів у творенні образу ужиткової речі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 305-310


  У статті на матеріалі "культурологічної" поезії Василя Голобородька показано, що, паралельно з еволюцією індивідуального світобачення поета, явленого у словесних творах, концепт "річ" змінює свій статус із "деталі-символу" на "образ-символ", ...
1153072
  Гамбарян Н.П. Синтез лепидина и его аналогов с заместителями в ароматическом ядре : Автореф... канд. хим.наук: / Гамбарян Н.П.; АН Арм.ССР. Химический ин-т. – Ереван, 1953. – 17 с.
1153073
  Оксенойт Е Синтез лизинового аналога антибиотика полимиксина : Автореф... канд. хим.наук: / Оксенойт Е С.; МГУ. – М., 1970. – 15л.
1153074
   Синтез линейниых электрических и электронных цепей. – Львов, 1982. – 311с.
1153075
  Балк П.И. Синтез линейной и нелинейной постановок обратной задачи в гравиразведке и магниторазведке / П.И. Балк, А.С. Долгаль, Л.А. Христенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 51-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 64-65. – ISSN 0203-3100
1153076
  Волкович В.Л. Синтез линейных пространственно распределенных систем фильтрации и обнаружения : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Волкович В.Л. ; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1966. – 13 с.
1153077
   Синтез линейных электрических и электронных цепей : метод переменных состояния / П.А. Ионкин, Н.Г. Максимович, В.Г. Миронов, Ю.С. Перфильев, П.Г. Стахив. – Львов : Вища школа, 1982. – 311 с.
1153078
  Кудін Г.І. Синтез лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами засобами псевдообернення / Г.І. Кудін, С.Б. Бублик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 164-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На визначеному наборі векторів системи керування розв"язана задача синтезу лінійної дискретної системи керування з крайовими умовами згідно критеріїв мінімуму нев"язки та норми головного розв"язку задачі. Ключові слова: лінійна дискретна система, ...
1153079
  Кудін Синтез лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами засобами псевдообернення. І / Кудін, ГЛ, С.Б. Бублик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 176-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язана задача синтезу лінійної дискретної системи керування з крайовими умовами згідно критеріїв мінімуму нев"язки та норми головного розв"язку задачі на заданих однопараметричних підмножинах лінійних комбінацій векторів системи керування. Ключові ...
1153080
   Синтез логических структур. – Ужгород, 1970. – 111с.
1153081
  Триханов А.В. Синтез логических схем / А.В. Триханов. – Томск, 1986. – 96с.
1153082
  Романкевич А.М. Синтез логических схем из элементов с многозначным втруктурым алфавитом : Автореф... канд. техн.наук: / Романкевич А. М.; КПИ. – К., 1966. – 14л.
1153083
  Соболев В.Н. Синтез логических устройств / В.Н. Соболев. – М, 1977. – 55с.
1153084
  Флорин Ж. Синтез логических устройств и его автоматизация / Ж. Флорин. – М, 1966. – 375с.
1153085
   Синтез макроциклических соединений. – К., 1987. – 276с.
1153086
  Кадыров Х.К. Синтез математических моделей биоогических и медицинских систем / Х.К. Кадыров, Ю.Г. Антомонов. – Киев : Наукова думка, 1974. – 223 с.
1153087
  Герасименко А.І. Синтез ментол метакрилату і його кополімеризація з азобензольними метакрилатами / А.І. Герасименко, О.М. Надтока, В.Г. Сиромятников // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 410-411
1153088
  Калинин Александр Викторович Синтез меркурированных реактивов Виттига и получение с их помощью а, b-ненасыщенных ртутноорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 008 / Калинин Александр Викторович; МГУ. Химич. фак-т. Кафедра органической химии. – М., 1972. – 16л.
1153089
  Ольдекоп Ю.А. Синтез металлоорганических соединений декарбонсилированием ацилатов металлов / Ю.А. Ольдекоп, Н.А. Майер. – Минск, 1976. – 176с.
1153090
  Хращевський Р.В. Синтез механізму координації системи планування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 38-44
1153091
  Шевченко В.П. Синтез меченных тритием липидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.14 / Шевченко В. П.; АН СССР, Ин-т молекулярной генетики. – М., 1981. – 20л.
1153092
  Баранов С.И. Синтез микропрограммных автоматов / С.И. Баранов. – Л, 1974. – 216с.
1153093
  Баранов С.И. Синтез микропрограммных автоматов / С.И. Баранов. – Л, 1979. – 231с.
1153094
   Синтез минералов : в 2-х томах. – М.
Т. 1. – 1987. – 487с.
1153095
   Синтез минералов : в 2-х томах. – М.
Т. 2. – 1987. – 255с.
1153096
   Синтез минералов и экспериментальные исследование. – М., 1981. – 172с.
1153097
   Синтез минералов и экспериментальные исследования. – М, 1981. – 172с.
1153098
  Соломенчук В.Д. Синтез миниатюрных пассивных СВЧ элементов радиолокационных станций : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.04 / Соломенчук В.Д.; Киев. высш. инж. радиотехнич. училище ПВО. – К., 1973. – 22л.
1153099
  Григоришин Сергій Синтез мислення і мови у вченні про судження Едмунда Гусерля // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С.80-85
1153100
  Яромчук В.В. Синтез мистецтв мультимедіа в контексті сучасних практик культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Яромчук Вадим Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1153101
  Козинко Л. Синтез мистецтв та трансмісія фольклорних танцювальних традицій у практиці фольклорно-етнографічних ансамблів України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 187-194. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Зосереджено увагу на вивченні особливостей використання синтезу мистецтв та трансмісії фольклорних танцювальних традицій у практиці фольклорно-етнографічних ансамблів України. На основі аналізу діяльності Київського академічного театру українського ...
1153102
  Линник Н. Синтез мистецтв у малій прозі Миколи Вінграновського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 249-256. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1153103
  Балла Е. Синтез мистецтв у новелістиці Ніни Бічуї ("Портрет маленької дівчинки з черепахою") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 15-18. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1153104
  Фока М.В. Синтез мистецтв у поетичній творчості Павла Тичини / Марія Фока ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Антураж А, 2012. – 333, [1] с., [20] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 306-334. – ISBN 966-8769-10-4
1153105
  Жлуктенко Н.Ю. Синтез мистецтв у романі Томаса Гарді "Мер Кестербріджа" передмодерні імплікації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 134-141


  З позицій інтермедіальної поетики розглядається синтез мистецтв у структурі роману Томаса Гарді як свідчення передмодерних тенденцій у вікторіанській прозі 1880-90-х рр.
1153106
  Студницький Р.О. Синтез мистецтв у сакральній архітектурі Східної Галичини кінця XIX - першої третини XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Студницький Ростислав Олегович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1153107
  Беляєва А.О. Синтез мистецтв як домінантний принцип "художнього твору майбутнього" Р. Вагнера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 58-60
1153108
  Дем"яненко Л. Синтез мистецтв як засіб вираження імпресіоністичного переживання у новелі Михайла Коцюбинського "Intermezzo" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (88). – С. 118-124
1153109
  Ковальова Т.П. Синтез мистецтв: взаємодія літератури і музики (на матеріалі роману Т. Моррісона "Джаз") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 225-233. – Бібліогр.: Літ.: с. 233; 22 назв.
1153110
  Крак Ю. Синтез міміки та емоцій на обличчі людини для моделювання жестової мови / Ю. Крак, А. Тернов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-55. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нові алгоритми побудови мімічних і емоційних проявів на обличчі людини для моделювання жестової мови. The new algorithms of human face mimic and emotional displays construction for sign language modelling are offered.
1153111
  Ратанова А.И. Синтез многоатомных спиртов типа RC(CH2OH)2-3 на ионообменных смолах : Автореф... канд. техн.наук: 343 / Ратанова А.И.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т нефтехим. процессов. – Л., 1971. – 18л.
1153112
  Ивановский Р.И. Синтез многомерных систем автоматического упрвления с применением ЭЦВМ / Р.И. Ивановский, А.Г. Таранов. – М, 1970. – 172с.
1153113
  Давыдов В.И. Синтез многопороговых логических элементов / В.И. Давыдов, А.И. Бутко. – К., 1974. – 30с.
1153114
  Васильев В.И. Синтез многосвязных автоматических систем методом порядкового отображения / В.И. Васильев, Ф.А. Шаймарданов. – Москва : Наука, 1983. – 126 с.
1153115
  Пухов Г.Е. Синтез многосвязных систем управления по методу обратных операторов. / Г.Е. Пухов, К.Д. Жук ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1966. – 218 с. : ил. – Библиогр.: с. 216-218 (91 назв.)
1153116
  Стеля І.О. Синтез мовної інформації на основі двомасової моделі голосових зв"язок та динамічної моделі мовного тракту // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 101-105. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Стаття присвячена проблемi синтезу голосних звукiв на основi двомасової моделi голосових зв"язок та динамiчної моделi мовного тракту. Запропоновано математичне та програмне забезпечення для реалiзацiї цих моделей, проведенi чисельнi експерименти.
1153117
  Мамалига А.І. Синтез мовностилістичних засобів публіцистичного позиціонування в оригінальній радіодраматургії (за матеріалами радіоп"єс І. Хоменка та В. Фоменка). / А.І. Мамалига, Д.В. Данильчук // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 95-105
1153118
  Хапов Д.В. Синтез моделей оцінювання розвитку та інвестиційної привабливості регіонів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хапов Денис Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1153119
  Расщепляев Ю.С. Синтез моделей случайных процессов для исследования автоматических систем управления / Ю.С. Расщепляев, В.Н. Фандиенко. – Москва : Энергия, 1981. – 144 с.
1153120
  Мержвинский А.А. Синтез модели универсума - как теоретическая проблема кибернетики // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космических исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 3, май - июнь. – С. 141-151. – ISSN 0572-2691
1153121
  Закис Г.Ф. Синтез модельных соединений лигнина / Г.Ф. Закис. – Рига, 1980. – 288с.
1153122
  Трефяк Н. Синтез модерністських стильових ознак у прозі Миколи Вінграновського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 124-130. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1153123
  Трефяк Н.І. Синтез модерністських стильових ознак у прозі Миколи Вінграновського // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 84-89
1153124
  Терзян А.Г. Синтез моно- и ди-(диалкиламино) -- ацетиленовых -- гликолей : Автореф... канд. хим.наук: / Терзян А. Г.; АН АрмССР, Хим. ин-т. – Ереван, 1951. – 16л.
1153125
  Никитина А.А. Синтез моно- и диацетиленовых спиртов и некоторых их производных : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина А. А.; ЛГУ, Хим. фак. – Л., 1969. – 15л.
1153126
  Хачатрян Л.А. Синтез моно- и дилактонов у,б-ненасыщенных висьмиуглеродных двуосновных кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Хачатрян Л.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1153127
  Занина А.С. Синтез моно- и полициклических ароматиеских углеводородов на основе ацетиленовых соедиений : Автореф... канд. хим.наук: / Занина А.С.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1961. – 17л.
1153128
  Щелкунов А.В. Синтез монозамещенных ацетиленов. / А.В. Щелкунов. – Алма-Ата, 1970. – 159с.
1153129
   Синтез монокристаллического минерального сырья. – М., 1982. – 117с.
1153130
  Супрун В.З. Синтез мономеров и красителей на основе аценафтена. : Автореф... канд. техн.наук: / Супрун В.З.; Сев.-зап. заоч. политехн. ин-т. – Л., 1967. – 9л.
1153131
  Саакян А.А. Синтез мономеров и полимеров на основе винлацетиленовых спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Саакян А. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1969. – 17л.
1153132
  Сыромятников В.Г. Синтез мономеров и полимеров на основе некоторых ненасыщенных кислот с исследованием возможностей их применения в различных процессах записи изображения : Дисс. ... канд. хим. наук / Сыромятников В.Г. ; МВ ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – 69с. – Библиогр.: 65-69
Ч.2. – 1970. – 69с. – Библиогр.: 65-69
1153133
  Михеева Н.Н. Синтез на основе -пиперидонов физиологически активных веществ - производных пиперидина (анестетиков, аналгетиков, спазмолитиков и др.) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Михеева Н.Н. ; МВ и ССО РСФСР , Москов. ин-т тонкой хим. технологии. – Москва, 1959. – 14 с.
1153134
  Воронина Тамара Афанасьевна Синтез на основе замещенных -окисей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Воронина Тамара Афанасьевна; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1981. – 22л.
1153135
   Синтез на основе продуктов нефтехимии. – Новосибирск, 1990. – 325с.
1153136
  Лоренц А.А. Синтез надежных вероятностных автоматов / А.А. Лоренц. – Рига, 1975. – 168с.
1153137
  Гайдучик Д. Синтез народнопісенних та церковно-монодичних витоків у духовних циклах Кирила Стеценка // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 164-193. – ISBN 978-617-640-162-9
1153138
  Григорян А.Н. Синтез насыщенных кетокислот и изучение их биологических свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Григорян А.Н.; Акад. наук СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1963. – 17л.
1153139
  Жданова Г.В. Синтез наук и персонология в учении евразийства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.19-29. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1153140
  Илиади Г.С. Синтез науки и практики в аграрной сфере / Г.С. Илиади. – Кишинев, 1983. – 174с.
1153141
  Кондратьева Н.В. Синтез науки, искусства и философии / Н.В. Кондратьева ; Нац. Пед. Ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінар. н.-д. центр склад. систем. – Київ : [б. и.], 2017. – 131, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – (Бібліотека журналу "Міждисциплінарні дослідження складних систем"). – ISBN 978-966-930-171-0
1153142
  Малыгина М. Синтез науки, образования и бизнеса // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1 (181). – С. 47-52. – ISSN 0869-7078


  Крупнейший в России форум - Х московский международній салон инноваций и инвестиций прошел в сентябре 2010 г. в здании столичного Гостиного двора.
1153143
  Ахундов А.А. Синтез нафтеновых и жирных кислот прямым окислением угеводородов дистиллята трасформаторного масла : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ахундов А.А. ; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1964. – 22 с.
1153144
  Пономаренко А.Ю. Синтез національного і європейського у мовотворчості Тараса Шевченка І Олександра Пушкіна // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; Нежин : Лысенко Н.М., 2015. – С .355-362
1153145
  Мелентьев Валерий Григорьевич Синтез невзаимных квазианалоговых цепей с дискретно-распределенными параметрами. (Применит. к моделированию тепловых и диффуз. явлений в деформируемых средах) : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.07 / Мелентьев Валерий Григорьевич; Куйбышев. политехн. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1153146
  Скорохода О.В. Синтез нейроелементів і нейромереж реального часу паралельно-вертикального типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Скорохода Олекса Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1153147
  Сакало Т.С. Синтез нейромережевих методів ідентифікації складних динамічних об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 - системи та процеси керування / Сакало Т.С. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1153148
  Варфоломієв О.О. Синтез нейромережевого управління системою наведення і стабілізації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Варфоломієв О.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1153149
  Наконечний Ю.М. Синтез нейронних контролерів для керування об"єктами другого порядку : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.05 / Юрій Маркіянович Наконечний; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1153150
  Коломицев М.О. Синтез некомутованих радіомереж з мінімізацією сумарної смуги частот : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Коломицев М.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв
1153151
  Луговская Е.К. Синтез некоторых 2-галогенфенил-карбоновых и 2-галоген-5-нитрофенилкарбоновых кислот и изучение реакции нуклеофильного замещения атома галогена. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.05 / Луговская Е.К.; Моск.хим.-технол. – М, 1973. – 26л.
1153152
  Дургарян В.Г. Синтез некоторых 3-замещенных аллил-4-окси- и 2,4-диоксихинолинов и их превращения. : Автореф... Канд хим.наук: 003 / Дургарян В.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 20л.
1153153
  Звонцова А.С. Синтез некоторых N-производных морфолина и изучение их свойств : Автореф... канд. техн.наук: / Звонцова А.С.; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. – Л., 1967. – 20л.
1153154
  Комарица И.Д. Синтез некоторых азолидонов и исследование их реакционной способности : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Комарица И.Д.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17
1153155
  Манукян М.А. Синтез некоторых азотосодержащих соединений на базе двухосновных ненасыщенных кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Манукян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 20л.
1153156
  Ластауская А.П. Синтез некоторых алкил- и арилпроизводных 2-алкиламинометиблензодиоксанов - 1,4 и их структурных аналогов : Автореф... канд. хим.наук: / Ластауская А.П.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1970. – 16л.
1153157
  Дроздовская А.И. Синтез некоторых алкоксисоединений на основе ацетилацетона и изучение их свойств и стереохимии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Дроздовская А.И. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 28л.
1153158
  Грень А.И. Синтез некоторых алкосисоединений на основе аллил- -алкоксиэтилмалоновых, аллил- -метоксиэтилацетоуксусного эфиров и 2аллил-2- -алкоксиэтилпропандиорферлов -- 2,3 и изучение их стерехимии и свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Грень А. И.; ОГУ. – Одесса, 1967. – 29л.
1153159
  Желия М.И. Синтез некоторых аминосиланов и их взаимодействие с ацетиленовыми соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / желия М. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – 23л.
1153160
  Багдасарян Э.Р. Синтез некоторых аминоэфиров п-алкокситиобензойных кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Багдасарян Э.Р.; Акад.наук Арм.ССР. – Ереван, 1956. – 17л.
1153161
  Шебека Г.Б. Синтез некоторых аминпроизводных алкоксиациблензодиоксанов -- 1, 4 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шебека Г. Б.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1975. – 24л.
1153162
  Беспалова Ж.Д. Синтез некоторых аналогов окситоцина. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Беспалова Ж.Д.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 17л.
1153163
  Чжан Чжи-пин Синтез некоторых аналогов циклосерина. : Автореф... канд. хим.наук: / Чжан Чжи-пин; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1961. – 7л.
1153164
  Гелашвили Е.С. Синтез некоторых ацетиленовых метоксиспиртов и глеолей и изучение реакций их гидросилилирования и гидрогермилирования . : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Гелашвили Е.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1969. – 24л.
1153165
  Бижан Л.Н. Синтез некоторых ацетиленовых производных имидазола. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Бижан Л.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 28л.
1153166
  Игнатова Н.П. Синтез некоторых ацилированных производных арилгидразинов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Игнатова Н.П.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1968. – 16л.
1153167
  Шкулев Владимир Анатольевич Синтез некоторых биологически активных производных 2,4-замещенных бенезенсульфонамидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шкулев Владимир Анатольевич; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 18л.
1153168
  Этметченко Л.Н. Синтез некоторых гетероциклов на основе карбинолов и их производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Этметченко Л.Н.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 27л.
1153169
  Гайдамович Н.Н. Синтез некоторых дельта4,9-етостероидов на основе 10винил-дельта1()9,(5)10-гексалона-6 : Автореф... канд. хим.наук: / Гайдамович Н.Н.; АН СССР. Ин-т химии природніх соединений. – М., 1964. – 19л.
1153170
  Акопян А.Е. Синтез некоторых диеновых соединений из дивинилацетилена и их полимеризация : Автореф... д-ра. хим.наук: / Акопян А.Е.; М-во высш. образования СССР. Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1955. – 24л.
1153171
  Золотухина К.Г. Синтез некоторых жирноароматических аминов и их производных на основе хлорарилбутенов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Золотухина К.Г. ; Чернов. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 19 с.
1153172
  Филип Г.А. Синтез некоторых замещенных оксетанов и изучение стереохимии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Филип Г.А. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 32 с.
1153173
  Мухаметзянова Э.Х. Синтез некоторых замещенных фосфиновых кислот и производных 1,3-тиафосфетина на основе бис (хлорметил) фосфиновой кислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Мухаметзянова Э.Х.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1153174
  Седов А.М. Синтез некоторых йоднитроароматичеких соединений. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Седов А.М.; МВ и ССО РСФСР.Тоск.гос.ун-т. – Томск, 1970. – 17л.
1153175
  Фрост А.М. Синтез некоторых карбоксилсодержащих сополимеров стирола и их превращения при взаимодействии с соединениями многовалентных металлов : Автореф... канд. техн.наук: / Фрост А.М.; Ленингр. технол. ин-т им. Ленсовета. – Л., 1960. – 14л.
1153176
  Алексюк М.П. Синтез некоторых коронарорасширяющих препаратов через произсодыне 4-оксикумарина : Автореф... канд. хим.наук: / Алексюк М. П.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1969. – 24л.
1153177
  Василевский В.Л. Синтез некоторых меркаптаоциламинксилот, их производных и изучение взаимодействия галоидациламинокислот с тиомочевиной : Автореф... канд.хим.наук: / Василевский В.Л.; Ун-т дружбы народов. – М, 1967. – 25л.
1153178
  Луценко В.А. Синтез некоторых неионных и катионных поверхностно-активных веществ через хлорметиловые эфиры алифатических спиртов и изучение их физико-химических свойств. : Автореф... канд. хим.наук: 343 / Луценко В.А.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 21л.
1153179
  Козелло И.А. Синтез некоторых нитрилов, иминоэфиров амидинов и амидов исходя из акрилонитрила. : Автореф... Канд.хим.наук: / Козелло И.А.; Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1953. – 10 с.
1153180
  Кердикошвили Эсма Ильинична Синтез некоторых новых жирноароматических азот-, серу- и фосфорсодержащих соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кердикошвили Эсма Ильинична; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1153181
  Баландина Г.Н. Синтез некоторых пептидов полуфункциональных аминокислот и изучение их комплексов с медью методами дисперсии оптического вращения и циркулярного дихроизма : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 079 / Баландина Г.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 15 c.
1153182
  Демуров Д.Г. Синтез некоторых перовскитов и пирохлоров и исследование их структуры и диэлектрических свойств в интервале температур 4,2-300 о К : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Демуров Д.Г. ; Научно-иссл. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1971. – 18 с.
1153183
  Бойчинова Е.С. Синтез некоторых полибензимидазольных производных : Автореф... канд. хим.наук: / Бойчинова Е. С.; Лен. технол. ин-т им. Ленсовета. – Ленинград, 1950. – 14 с.
1153184
  Шварцберг М.С. Синтез некоторых полифениловых углеводородов на основе ацетиленовых соединений. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шварцберг М.С.; Акад.наук СССР.Сиб.отдел.Вост.-Сиб.филиат.ин-т химии. – Иркутск, 1960. – 8л.
1153185
  Слюсарев А.Т. Синтез некоторых производных пирогаллола и исследование их аналитических и комплексообразующих свойств. : Автореф... канд.хим.наук: / Слюсарев А.Т.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР.Харьк.оредена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1962. – 18л.
1153186
  Скачек И.Б. Синтез некоторых производных прегна нового ряда с предполагаемым гистагенным действием : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Скачек И.Б.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1982. – 17с.
1153187
  Цукерман С.В. Синтез некоторых производных тиазолидина : Автореф... канд. хим.наук: / Цукерман С. В.; МВО СССР, ХГУ. – Х., 1952. – 13л.
1153188
  Амбарцумянц Р.В. Синтез некоторых рычажных механизмов периодического движения : Автореф... канд. техн.наук: 021 / Амбарцумянц Р.В.; Одес. технол. ин-т пищевой пром-сти им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1153189
  Баева Н.А. Синтез некоторых сеусодержащих полифосфоров и амидов кислот фосфора и изучение их в качестве стабилизаторов каучуков, резин и полихлорвинилхлорида : Автореф... канд. техннаук: / Баева Н.А.; Казан. хим-техн. ин-т им С.М.Кирова. – Казань, 1967. – 20л.
1153190
  Буряк А.И. Синтез некоторых солей пирилия и бензопирилия на основе циклических систем : Автореф... канд. хим.наук: 0.00.03 / Буряк А. И.; Дон.ГУ. – Донецк, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1153191
  Цеханович Е.Ю. Синтез некоторых сульфамидов ароматического ряда и исследование их строения и свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Цеханович Е. Ю.; МВО СССР, Урал. политехн. ин-т, Хим. технол .фак., Каф. орган. хим. – Свердловск, 1951. – 12л.
1153192
  Михалев В.А. Синтез некоторых сульфидов и сульфонов, содержащих пиридиновый или тиазоловый циклы. : Автореф... канд. хим.наук: / Михалев В.А.; АМН СССР. Ин-т фармакологии, эксперим. химиотерапии и химиопрофилактики. – М., 1955. – 8л.
1153193
  Григорян Л.Г. Синтез некоторых тетрагидропирановых, тетрагирофурановых и ацетиленовых окси- и алкоксикислот : Автореф... канд. хим.наук: / Григорян Л.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 19л.
1153194
  Мусураиев К. Синтез некоторых тиокарбамидных комплексов и изучение их в качестве ингибиторов коррозии углеродистой стали в серной кислоте. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мусураиев К.; Моск.обл.пед.ин-т. – М-Фрунзе, 1967. – 16л.
1153195
  Мошкина Т.М. Синтез некоторых эфиров фосфиновых и фосфорной кислот и возможные пути использования их при изготовлении кинофотоматериалов : Автореф... канд. хим.наук: / Мошкина Т.М.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1962. – 24л.
1153196
  Соколова Н.В. Синтез нелинейных корректирующих устройств / Н.В. Соколова, В.Т. Шароватов. – Л., 1985. – 111с.
1153197
  Алексева В.Г. Синтез ненасыщенных производственных углеводов по реакции Виттига : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексева В.Г. ; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 25 с.
1153198
  Никогосян Л.Л. Синтез ненасыщенных соединений, содержащих трехчленные циклы, и полимеры на их основе : Автореф... канд. хим.наук: / Никогосян Л. Л.; ЕГУ. – Ереван, 1972. – 20л.
1153199
  Айтхожаева Мария Жамалхановна Синтез ненасыщенных эфиров дитиокарбаминовых кислот и этинилмочевины на основе производных ацетилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Айтхожаева Мария Жамалхановна; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1153200
  Сошников В.И. Синтез неоднородных линий для широкополосного согласования комплексных нагрузок. : Автореф... доктор техн.наук: / Сошников В.И.; Лен. военная инж. академия им. Можайского. – Л., 1964. – 24л.
1153201
  Простаков М.Е. Синтез неорганических солей. / М.Е. Простаков. – Свердловск, 1987. – 78с.
1153202
  Колядін Володимир Леонідович Синтез непараметричних процедур вторинної обробки даних в радіотехнічних системах на основі некласичних методів статистики : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.17 / Колядін В.Л.; МОН України; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 31 назва
1153203
  Быстрова И.Б. Синтез непредельных соединений на основе диацетилена и нуклеофильных реагентов и пути возомжного иох применения промышленности. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Быстрова И.Б.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1974. – 28л.
1153204
  Инаков Т.К. Синтез несимметричных диацетиленовых моноэфиров и их циклизация в производные пиррола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Инаков Т.К.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1153205
  Хасанов А.Ю. Синтез нестационарных и нелинейных систем автоматического управления с заданной областью нормального функционарования : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.02 / Хасанов А.Ю.; Казан.авиац.ин-т. – Казань, 1980. – 18л.
1153206
  Бейлин В.Г. Синтез нкеоторых замещенных амидов малоновой кислоты на основе недокиси углерода : Автореф... канд. хим.наук: / Бейлин В.Г.; Ленингр. хим..-фармацевтич. ин-т. – Л., 1965. – 19л.
1153207
  Геращенко О.В. Синтез нових 4-азоліл-(2H)-піридазин-3-онів / О.В. Геращенко, П.В. Ходаківський, О.М. Шиванюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 46
1153208
   Синтез нових метакрилатів 6-гідроксиауронів / О. Харченко, Д. Мержиєвський, В. Смокал, О. Колендо, А. Попова, М. Фрасинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 78-80. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Реакцією конденсації 6-гідроксибензофуран-3-ону з ароматичними альдегідами синтезовано нові (2Z)-6-гідрокси-2-(4-R-бензиліден)-1-бензофуран-3(2H)-они та їх подальшим ацилюванням - нові (2Z)-6-метакрилокси-2-(4-R-бензиліден)-1-бензофуран-3(2H)-они для ...
1153209
  Бабіч К.А. Синтез нових мономерів та полімерів на основі стирилхінолінів / К.А. Бабіч, В.О. Смокал, О.Ю. Колендо // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 180
1153210
  Філімонова Ю.В. Синтез нових похідних 1,5-дигідро-4,1-бензотіазепін-2(3Н)-ону / Ю.В. Філімонова, Т.М. Тарасюк, О.О. Шишкіна // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 125
1153211
   Синтез нових сульфонiламiдних похiдних iзооксазолу реакцiєю метатезису iз закриттям циклу / О.В. Павлюк, В.М. Головатюк, Ю.В. Безуглий, В.І. Кашковський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1153212
   Синтез нової гетероциклічної системи 12Н-хромено[3",2":3,4]піроло[1,2-a]піримідин-12-ону / Т. Шокол, І. Несторак, Ю. Воловенко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-15. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поведінку 2-піримідилацетонітрилів у реакції Губена-Гьоша, встановлено, що результат реакції залежить від будови вихідного нітрилу. Досліджено взаємодію [alpha]-(4,6-диметил-2-піримідил)-2,4-дигідроксиацетофенонів з хлорацетилхлоридом. В ...
1153213
  Горичок Я.О. Синтез новых 1-ариллепилиниевых солей, превращение их в красители и исследование их спектров поглощения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Горичок Я.О. ; Чернов. ГУ. – Черновцы, 1965. – 16 c.
1153214
  Еркомаишвили Е.С. Синтез новых аминспиртов и их сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Еркомаишвили Е.С.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 17л.
1153215
  Рамишвили М.А. Синтез новых душистых веществ на основе некоторых арилалкановлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Рамишвили М.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 20л.
1153216
  Бусев А.И. Синтез новых органических реагентов для неорганического анализа / А.И. Бусев. – М., 1972. – 246с.
1153217
  Мамбреян Шаке Погосовна Синтез новых паразолов, изоксазолов, пиримидинов и индолов, сконденсированных с содержащими шестичленными гетероциклами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мамбреян Шаке Погосовна; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – л.
1153218
   Синтез новых полициклических и гетероциклических соединений. – Куйбышев, 1989. – 104с.
1153219
  Бунятян Ю.А. Синтез новых производных -лактамов и их некоторые превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бунятян Ю. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 20л.
1153220
   Синтез новых производных 7-гидрокси-5-оксо-2,3,5,7а-тетрагидро-1Н-пирролизина и 1-гидрокси-3-оксо-3,5,6,7,8,8а-гексагидроиндолизина / Т.Н. Тарасюк, А.В. Добрыднев, М.В. Попова, Е.О. Шишкина, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 14-17. – ISSN 0041-6045
1153221
  Арутюнян Л.С. Синтез новых производных анабазина и лурина : Автореф... канд. хим.наук: 020003 / Арутюнян Л.С.; МГУ. – М, 1973. – 19л.
1153222
  Чан Фыок Хунг Синтез новых производных барбитуровой и тиобарбитуровой кислот, их свойства и биологическая активность. : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.792 / Чан Фыок Хунг; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1971. – 26л.
1153223
  Смолий Олег Борисович Синтез новых производных имидазола на основе ациламинометилфосфониевых солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Смолий Олег Борисович; АН УССР, Ин-т биоорганич. химии. – К., 1988. – 16л.
1153224
  Мелик-Оганджанян Синтез новых производных пирамидина. : Автореф... Канд.хим.наук: 07.072 / Мелик-Оганджанян Р.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1153225
  Ирадян М.А. Синтез новых тетразамещенных этилендиаминов и производных имидазолина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Ирадян М.А.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1153226
  Лурье Л.Ф. Синтез новых типов изоцианатов на основе хлорформилизоцианата : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лурье Л.Ф.; АН УССР. Ин-т орг. химии. – К., 1981. – 20л.
1153227
  Мацота Н.П. Синтез нормальных алифатических кетонов из карбоновых кислот и их эфиров в присутствии марганцевых катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мацота Н.П.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1971. – 16л.
1153228
  Тимофеева М.Я. Синтез нуклеиновых кислот в раннем эмбриональном развитии : Автореф... канд. биол.наук: / Тимофеева М. Я.; АН СССР, Ин-т бихим. – М., 1967. – 31л.
1153229
  Кабачник М.М. Синтез нуклеотидов и олигонуклеотидов на полимерных носителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Кабачник М.М.; МГУ. – Москва, 1971. – 20л.
1153230
  Савельева Н.И. Синтез О- и С-элементзамещенных произовдных кетоенольных систем на оснвое силид- и гермилкетенов : Автореф... канд. хим.наук: / Савельева Н. И.; МГУ. – М., 1971. – 16л.
1153231
  Голубев В.Е. Синтез О-[индолил-3-ацил (алкил)]-глицеринов : Автореф. дис... канд. хим. наук: / Голубев В.Е.; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1967. – 18с.
1153232
  Потехина М.И. Синтез О-алкил-алкилдитиофосфонатов металлов и исследование их в качестве присадок к минеральным маслам. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Потехина М.И.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1969. – 27л.
1153233
  Вафина М.Г. Синтез О-гликозидов серина и исследование их свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Вафина М.Г.; Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1965. – 24л.
1153234
  Вафина М.Г. Синтез О-гликозидов серина и исследование их свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Вафина М.Г.; Ин-т химии природных соединений. – М, 1965. – 24л.
1153235
  Козурак М. Синтез оборонного та сакрального будівництва дерев"яних дзвіниць Дрогобиччини // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 80-88. – ISSN 0236-4832
1153236
  Харченко Андріан Синтез образів в оправі Напрестольного Євангелія // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 247-249


  Розгляд суті й значення кожної образної одиниці Євангелія
1153237
  Гур"єва В. Синтез образності поезії та живопису в ліриці Е.Е. Каммінгса // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 101-109. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Проаналізовано особливості творчості Е.Е. Каммінгса як поета й художника в контексті американського модернізму. Розкрито питання впливу авангардистських течій живопису, зокрема кубізму й футуризму на лірику Е.Е. Каммінгса
1153238
  Бобух В.А. Синтез обчислювальних структур для обробки відеоінформації у реальному часі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Бобух В.А.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
1153239
  Щепкина Е.Д. Синтез одномодовых и маломодовых диэлектрических волноводов на фиксированной частоте : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Щепкина Е.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 17л.
1153240
  Щепкина Елена Дмитриевна Синтез одномодовых и маломодовых диэлектрических волноводов на фиксированной частоте : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Щепкина Елена Дмитриевна; Киев. филиал Одесского электротехнич. и-та связи. – Киев, 1991. – 159л. – Бібліогр.:л.146-159
1153241
  Корольова Я.Ю. Синтез однорідних клітинних мереж із вбудованими засобами тестового діагностування, що реконфігуруються : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Корольова Я.Ю. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 14 назв
1153242
  Доня А.П. Синтез окрашенных мономеров и полимеров на основе аминостиролов : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Доня А.П.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1153243
  Исаева Г.М. Синтез оксиалзамещенных порфиринов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Исаева Г.М.; Ин-тут тонкой химической технологии. – М., 1979. – 21л.
1153244
  Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. : 03.00.04 - біохімія / Коркач Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 154л. + Додатки : л. 124-128. – Бібліогр. : л.129-154
1153245
  Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції : автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Коркач Ю.П.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1153246
  Сова В.В. Синтез оксэтанов ацетиленового ряда на основе ацетиленовых В-хлоргидринов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сова В.В.; Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток, 1969. – 23л.
1153247
  Грищенко В.К. Синтез олигодиенов с концевыми гидроксильными группами и полиуретанов на их основе : Дис... канд. хим.наук: / Грищенко В.К.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1970. – 137л. – Бібліогр.:л.20-137
1153248
  Грищенко В.К. Синтез олигодиенов с концевыми гидроксильными группами и полиуретанов на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Грищенко В.К.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 17л.
1153249
  Загданская Н.Е. Синтез олигомерных фотопроводников на основе производных карбазола : Отделение научно-технической информации / Загданская Н.Е. – Киев, 1992
1153250
  Кудренко В.А. Синтез олигомерных фотопроводников на основе фенантрена и нафталина : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Кудренко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 129 л. – Библиогр.: л. 116-129
1153251
  Кудренко В.А. Синтез олигомерных фотопроводников на основе фенантрена и нафталина : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Кудренко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – 17 с. – Библиогр.: 13 назв.
1153252
  Котомкин В.Я. Синтез олигосилоксангликолей, полисилоксинуретанов и исследование их физико-химических свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Котомкин В.Я.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1982. – 16л.
1153253
  Люблинский Р.Н. Синтез оператора оптимального управления непрерывным производством. / Р.Н. Люблинский. – Томск, 1982. – 182с.
1153254
  Гаджиєв М.М. Синтез оптимальних алгоритмів виявлення сигналів при сумісному впливі заважаючих факторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Гаджиєв Матін Магсуд-огли ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
1153255
  Костенко О.М. Синтез оптимальних планів експериментів в умовах обмежених матеріальних та часових ресурсів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 01.05.02 / Костенко Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 69 назв
1153256
  Сукретна А. Синтез оптимального керування для хвильового рівняння з дисипацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-52. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Для задачі оптимального керування з напіввизначеним критерієм якості для хвильового процесу з дисипацією отримано умови, при виконанні яких оптимальне керування не виходить на обмеження, та побудовано оптимальний синтез у цьому випадку. Запропоновано ...
1153257
  Мороз А.И. Синтез оптимального по времени управления для линейных систем третьего порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мороз А.И.; АН СССР. Ин-т автоматики и телемеханики (технической кибернетики). – М., 1968. – 15л.
1153258
   Синтез оптимального управления в игровых системах. – Свердловск, 1986. – 125с.
1153259
  Карулина Н.И. Синтез оптимального управления для билинейных систем : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.01.02 / Карулина Н. И.; АН СССР Матем ин-т. – М., 1988. – 14л.
1153260
  Шор Е.И. Синтез оптимального управления для некоторого класса вероятностных объектов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Шор Е.И.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 18л.
1153261
  Эдиберидзе А.Г. Синтез оптимального управления процессом спуска колонных труб при глубоком бурении : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Эдиберидзе А.Г. ; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 20 с.
1153262
  Капустян Владимир Емельянович Синтез оптимального управления распределенными системами с запаздыванием по времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.12 / Капустян Владимир Емельянович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 14 с.
1153263
  Капустян Владимир Емельянович Синтез оптимального управления распределенными системами с запаздыванием по времени. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Капустян Владимир Емельянович; Мин. путей сообщения СССР, Днепропетровский ин-т инженеров железнодорож. транспорта им. М. – Днепропетровск, 1982. – 140л. – Бібліогр.:л.131-137
1153264
   Синтез оптимального управления системами с распределенными параметрами. – Фрунзе, 1985. – 83с.
1153265
  Масляный А.С. Синтез оптимального управления шахтными подъемными установками. / А.С. Масляный. – Киев, 1977. – 32с.
1153266
  Халімовський О.М. Синтез оптимальної багатомірної САК стрічковим ковейєром з проміжника приводом. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.07 / Халімовський О.М.; КПІ. – К, 1994. – 12л.
1153267
  Горинг Ш. Синтез оптимальной системы автоматического управления с прогнозированием / Ш. Горинг. – М, 1963. – 30с.
1153268
  Григорьев Константин Георгиевич Синтез оптимальноых управлений в задачах стабилизации космическх летательных аппаратов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Григорьев Константин Георгиевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мехн.-мат. фак. – М., 1975. – 8л.
1153269
  Колосов Г.Е. Синтез оптимальных автоматических систем при случайных возмущениях / Г.Е. Колосов. – М., 1984. – 255с.
1153270
  Алиев Ф.А. оглы Синтез оптимальных дискретных систем с обратной связью : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.01 / Алиев Ф. А. оглы; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1153271
  Кунцевич В.М. Синтез оптимальных и адаптивных систем управления / В.М. Кунцевич, М.М. Лычак. – К, 1985. – 245с.
1153272
  Волгин Л.Н. Синтез оптимальных импульсных систем / Л.Н. Волгин. – Москва, 1963. – 22с.
1153273
  Ларин В.Б. Синтез оптимальных линейных систем с обратной связью / В.Б. Ларин. – Киев, 1973. – 151с.
1153274
  Мамиконов А.Г. Синтез оптимальных модульных систем обработки данных / А.Г. Мамиконов, В.В. Кульба. – М., 1986. – 276с.
1153275
  Хамраева Д. Синтез оптимальных неблокирующих систем коммутации для для техники связи и управления. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Хамраева Д.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1973. – 22л.
1153276
  Стенин А.А. Синтез оптимальных по расходу топлива алгоритмов управления динамическими системами с запаздыванием. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.01 / Стенин А.А.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1980. – 24л.
1153277
  Веремей Е.И. Синтез оптимальных регуляторов с учетом требований реализации : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / Веремей Е.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 20 с.
1153278
  Петров Ю.П. Синтез оптимальных систем управления неполностью известных возмущающих силах / Ю.П. Петров. – Ленинград, 1987. – 290с.
1153279
  Сакава А.И. Синтез оптимальных систем управления с использованием принципа максимума. / А.И. Сакава, Ч. Хайяси. – М., 1963. – 26с.
1153280
  Малов Д.И. Синтез оптимальных систем управления тиристорными преобразователями частоты / Д.И. Малов, А.В. Лукашенков. – Тула, 1978. – 70 с.
1153281
  Ньюстад Н. Синтез оптимальных управлений. Доклад / Н. Ньюстад, Б. Пайевонский. – Москва, 1963. – 34с.
1153282
  Алеиева Е.Д. Синтез оптически активных полимеров ассиметрическим гидрированием поликетоэфиров и полидикетонов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алеиева Е.Д. ; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – Москва, 1971. – 28 с.
1153283
  Можаев Г.В. Синтез орбитальных структур спутниковых систем. / Г.В. Можаев. – М, 1989. – 303с.
1153284
  Малкес Л.Я. Синтез органических люминофоров в рядах [омега]-арилвинилзамещенных бензола и 1,8-нафтоилен-1",2"-бензимидазола и разработка на их основе люминесцентных дефектоскопических материалов : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.05 / Малкес Леонид Яковлевич ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1979. – 21 с. – Библиогр.: 113 назв.
1153285
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
1. – 1932. – 270с.
1153286
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
1. – 1932. – 270с.
1153287
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
2. – 1932. – 296с.
1153288
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
2. – 1932. – 296с.
1153289
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
4. – 1936. – 120с.
1153290
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
4. – 1936. – 120с.
1153291
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
5. – 1938. – 132с.
1153292
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
5. – 1938. – 132с.
1153293
   Синтез органических препаратов. – М., 1949. – 656с.
1153294
   Синтез органических препаратов. – М, 1949. – 650с.
1153295
  Либ Г. Синтез органических препаратов из малых количеств веществ / Г. Либ, В. Шенигер. – Л., 1957. – 163с.
1153296
  Журавлев В.Е. Синтез органических производных полония ароматического ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Журавлев В. Е.; ЛГУ. – Л., 1965. – 13л.
1153297
   Синтез органических соединений. – Минск, 1970. – 148с.
1153298
   Синтез ортофосфатов церия со структурой монацита и рабдофана из фосфорнокислых растворов в присутствии пероксида водорода / Л.С. Скогарева, Т.О. Шекунова, А.Е. Баранчиков, А.Д. Япрынцев, А.А. Садовников, М.А. Рюмин, Н.А. Минаева, В.К. Иванов // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 10. – С. 1276-1281. – ISSN 0044-457Х
1153299
  Минакир П.А. Синтез отраслевых и территориальных плановых решений / П.А. Минакир. – Москва : Наука, 1988. – 151с.
1153300
  Сергеев С.Н. Синтез параллельных микропрограммных сруктур. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.13 / Сергеев С.Н.; АНС.Сиб.отдел.ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1153301
  Вальковский В.А. Синтез параллельных программ и систем на вычислительных моделях / В.А. Вальковский, В.Э. Малышкин. – Новосибирск : Наука, 1988. – 126с.
1153302
  Надутый В.П. Синтез параметров валковых вибрационных классификаторов / В.П. Надутый, В.А. Остапенко, В.Ф. Ягнюков; НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2006. – 191с. – Проект " Наукова книга". – ISBN 966-00-0607-1
1153303
  Михайлов М.Ю. Синтез пассивных вибраторных антенн. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Михайлов М.Ю.; КПИ. – К., 1987. – 14л.
1153304
  Гиллемин Э.А. Синтез пассивных цепей / Э.А. Гиллемин. – Москва, 1970. – 720 с.
1153305
  Куваева Е.Б. Синтез пептидной связи в процессе метаморфоза шелкопряда. : Автореф... Канд.биол.наук: / Куваева Е.Б.; Ин-т.биохимии. – М, 1958. – 22л.
1153306
  Гершкович А.А. Синтез пептидов / А.А. Гершкович, В.К. Кибирев. – Киев, 1987. – 263с.
1153307
  Шубина Т.Н. Синтез пептидов в водных растворах при помощи воднорастворимого карбодиимида. : Автореф... канд. хим.наук: / Шубина Т.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 188л.
1153308
  Махомед Абдала Махомед Эль Маграби Синтез пептидов на основе циотина : Автореф... канд. хим.наук: 0.79 / Махомед Абдала Махомед Эль Маграби; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1969. – 15л.
1153309
  Паулюконис Синтез пептидов сарколизина. содержащих в- и у-аминокислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Паулюконис А.-А.Б.; Вильню.гос.ун-т. – Вильнюс, 1969. – 21л.
1153310
  Дегтярь В.Г. Синтез пептидов, содержащих дисульфидную связь : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Дегтярь В.Г.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1968. – 16л.
1153311
  Цал М.И. Синтез пербораторов первой и второй аналитической группы : Автореф... канд. хим.наук: / Цал М. И.; Ленг. технол. ин-т. – Ленинград, 1957. – 15л.
1153312
  Кибальникова Р.И. Синтез перекисей ацилов в их реакций в галогенами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кибальникова Р.И.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 20л.
1153313
  Квасюк Евгений Иванович Синтез пиразольных нуклеозидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Квасюк Евгений Иванович; АН БССР, Отд-ние хим. и геол. наук, объединенный совет ин-тов физ.-органич. хим., и общей и нео. – Минск, 1975. – 20л.
1153314
  Гранат Д.С. Синтез піразоло [3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів [5+1] циклізацією : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гранат Дмитро Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 c. – Бібліогр.: 12 назв
1153315
  Гранат Д.С. Синтез піразоло [3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів [5+1] циклізацією : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гранат Дмитро Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 137 арк. – Бібліогр.: арк.118-137
1153316
  Білик Н.Л. Синтез пластичних мистецтв у інтермедіальному полі роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 253-260. – ISSN 2075-437X


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербській постмодерністській літературі досвід інтермедійного моделювання смислової активності техніки синтезу пластичних мистецтв у ...
1153317
  Артоболевский И.И. Синтез плоских механизмов / И.И. Артоболевский. – Москва, 1959. – 1084с.
1153318
  Заіченко О.С. Синтез поверхнево-активних олігопероксидів, олігопероксидних металокомплексів для отримання функціональних нано- та мікрокомпозитів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Заіченко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 58 назв
1153319
  Заіченко О.С. Синтез поверхнево-активних олігопероксидів, олігопероксидних металокомплексів для отримання функціональних нано- та мікрокомпозитів : дис. ... д-ра. хім. наук : 02.00.06 / Заіченко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 347 л. – Додатки: л. 333-347. – Бібліогр.: л. 291-332
1153320
  Эрекаев В.П. Синтез поверхностноактивных, антимикробных четвертичны аммониевых солей : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Эрекаев В.П. ; М-во высш. и сред. спец.образования РСФСР. Моск. ин-т тонкой хим. технол. – Москва, 1959. – 14 с.
1153321
  Швець Т. Синтез поглядів і переконань в автобіографічній літературі Докії Гуменної // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 67-68
1153322
  Затовський І.В. Синтез подвійних фосфатів, що містять Ti(III) / І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 69-73. – (Хімія ; Вип. 34)


  Здійснено синтез нових подвіних NaTiP[нижній індекс 2]O[нижній індекс 7] та K[нижній індекс 3]Ti[нижній індекс 2](P[нижній індекс 2]O[нижній індекс 7])PO[нижній індекс 3] фосфатів Ti(III) з розтопів M[нижній індекс 2]O : P[нижній індекс 2]O[нижній ...
1153323
   Синтез позиционных систем программного управления. – Л., 1977. – 279с.
1153324
  Шубашвили А.С. Синтез поли- (1,2-диарил) бензимидазолов методом модифицированной восстановительной полигетероциклизации. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Шубашвили А.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 28л.
1153325
  Сайденова С.Б. Синтез полиамидов миграционной сополимеризацией незамещенных диимидов ароматических кислот с диаминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Сайденова С.Б.; АН КССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1974. – 20л.
1153326
  Малышевская К.А. Синтез полиамидов на основе 2,5-фурандикарбоновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Малышевская К.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 16л.
1153327
  Шишкина Наталия Ивановна Синтез поливиниловых эфиров конденсированных углеводородов и их физико-химические свойства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Шишкина Наталия Ивановна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1153328
  Панкова Э.С. Синтез полимеризационноспособных олигомеров полимеризацией тетрагидрофурана и исследование свойств сетчатых полимеров на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Панкова Э.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1968. – 18л.
1153329
  Васильев А.А. Синтез полимерных нерастворимых сульфокислот, сульфокислотных ионитов / А.А. Васильев. – Ленинград, 1971. – 300с.
1153330
  Реди Н.С. Синтез полимерных производных антибиотиков на основе сополимеров-винилпирролидона : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.792 / Реди Н.С.; Ленингр. химико-фармац. ин-т. – Л., 1972. – 16л.
1153331
  Яшков В.А. Синтез полимеров винилхлорида, содержащих оловоорганические группировки : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Яшков В.А.; МГУ. Химич. фак-т. – М., 1972. – 16л.
1153332
  Шаглаева Нина Савельевна Синтез полимеров и сополимеров акриламида и исследование их водных растворов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Шаглаева Нина Савельевна ; МГУ. – Москва, 1981. – 22 с.
1153333
  Байбородина Елена Николаевна Синтез полимеров с системой сопряжения путем поликонденсации полихлоруглеводородов в присутствии лития и различных многофункциональных и ненасыщенных соединений : Автореф... канд.хим.наук: 020006 / Байбородина Елена Николаевна; Ирк. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 23л.
1153334
  Петринска В.Б. Синтез полимеров с системой сопряженных связей в макроцепи путем дегалогенирования полигалогенуглеводородов металлическим литием : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Петринска В.Б.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1153335
  Бодоев Н.В. Синтез полиметилированных ароматических углеводородов и исследование их поведения в кислотных системах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бодоев Н. В.; АН СССР, Сиб. отд. Новос.ин-т. – Новосибирск, 1980. – 15л.
1153336
  Дхрвар П. Синтез полиосновных пирдинкарбоновых кислот и их производных : Автореф... Канд.хим.наук: / Дхрвар П.; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1965. – 14л.
1153337
  Гончаренко Л.М. Синтез полиуретанов на основе хлорсодержащих эфирогликолей и исследование зависимости их свойств от строения эфирогликолей : Дис... канд. хим.наук: / Гончаренко Л.М.; АН УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1969. – 118л. – Бібліогр.:л.108-118
1153338
  Гончаренко Л.М. Синтез полиуретанов на основе хлорсодержащих эфирогликолей и исследование зависимости их свойств от строения эфирогликолей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Гончаренко Л.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 19 с.
1153339
  Шермергорн И.М. Синтез полифосфитов и исследования их некоторых свойств : Автореф... канд .хим.наук: / Шермергорн И. М.; Казан. хим. технол. ин-т. – Казань, 1964. – 12л.
1153340
  Высоцкий В.И. Синтез полициклических азотсодержащих систем на основе метилен-бис-2.2 - циклогексанона : Автореф... канд. хим.наук: / Высоцкий В.И.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1964. – 14л.
1153341
  Мукбаниани Омар Васильевич Синтез полициклических органосилоксановых соедиений и блоксополимеров на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Мукбаниани Омар Васильевич; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 22л.
1153342
  Торгов И.В. Синтез полициклических соединений, родственных стероидам, методом диеновой конденсации : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Торгов И.В. ; АН СССР, Отд. хим. наук, Ин-т орган. химии. – Москва, 1953. – 16 с.
1153343
   Синтез полімерів метакрилового ряду з стирилхіноліновим фрагментом / О. Харченко, В. Смокал, Д. Гетя, О. Крупка, О. Колендо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 72-75. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кінетику кополімеризації 8-метакрилоксистирилхінолінів з метилметакрилатом (1:3). Полімеризацію проводили в розчині ДМФА у присутності АІБН як ініціатора в атмосфері аргону. Будову синтезованих кополімерів доведено спектральними методами. ...
1153344
  Рябцева А.О. Синтез полімерних носіїв ліків з поліетиленгліколевими та поліелектролітними бічними ланцюгами на основі епоксидовмісних поліпероксидів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Рябцева Анна Олександрівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1153345
  Овсепян Т.Р. Синтез порфиринов, родственных простетическим группам цитохромов : Автореф... кандидата хим.наук: / Овсепян Т.Р.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 12л.
1153346
  Левков І. Синтез похідних 1-аміно-2-оксиалкілізоіндолу та їх взаємодія з N-фенілмалеїнімідом / І. Левков, Т. Єгорова, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 26-28. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Вперше синтезовано похідні 1-аміно-2-оксиалкілізоіндолу: 2-(2-гідроксиетил)-ізоіндоліум бромід, 2-(3-метоксипропіл)-ізоіндоліум бромід та (2-метоксиметил)-ізоіндоліум хлорид. На їх прикладі досліджено реакційну здатність 1-аміно-2-алкілізоіндолів, ...
1153347
  Шелепюк А.В. Синтез похідних азоло[а]піридинійолатів / А.В. Шелепюк, В.О. Ковтуненко, Л.М. Потіха // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 129
1153348
  Бутин Б.М. Синтез превращения и стереохимии некоторых производных фосфацикла гексанового ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Бутин Б.М. ; АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1977. – 25 с.
1153349
  Чуйкова Т.В. Синтез предшественников, генерация и изучение свойств замещенных октафтор-1-нафталинониевых ионов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чуйкова Т.В.; АН СССР. Сиб. отд-ние Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1974. – 20л.
1153350
  Рустамов А.Г. Синтез привитых сополимеров стироали бутилкаучука и их некоторые поллимераналогичные превращения. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Рустамов А.Г.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии по присужд. уч. степеней по химии и нефтепереработке. – Баку, 1971. – 16л.
1153351
  Кармазинский А.Н. Синтез принципиальных схем цифровых элементов на МДП-транзисторах / А.Н. Кармазинский. – Москва : Радио и связь, 1983. – 256 с.
1153352
  Савин Б.М. Синтез пририлиевых и пиридировых производных стероидного ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Савин Б. М. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1969. – 18 с.
1153353
  Поляков Володимир Петрович Синтез пристроїв прийому сигналів при апріорній невизначеності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Поляков В.П.; Одеська національна академія зв"язку. – Одеса, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 25 назв.
1153354
  Русев Г.Д. Синтез проверяющих тестов для дискретных автоматов : Автореф... канд. техн.наук: / Русев Г.Д.; Киев. высш. инж. радиотехн. училище противовоздуш. обороны. – К., 1972. – 27л.
1153355
  Наметкина Л.Н. Синтез производного 6-деметилтетрациклина : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Наметкина Л.Н.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1969. – 20л.
1153356
  Маньо Н.П. Синтез производных 2-амино-, 2-гидрозионоцикло-алкано тиазолина-2 и их некоторые превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Маньо Н.П.; МВ и ССО УССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 21л.
1153357
  Веневцева Н.К. Синтез производных 5-оксибензофурана. : Автореф... канд. хим.наук: / Веневцева Н.К.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – Москва, 1963. – 13л.
1153358
  Мильвидене Г. Синтез производных 6-замещенного бензодиоксана - 1,4 : аминокетонов, аминоспиртов, аминов и b - дикетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Мильвидене Г.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 14л.
1153359
  Васильев Г.С. Синтез производных бутадиеновой кислоты на основе диацетилена : Автореф... канд. хим.наук: / Васильев Г.С.; Ин-т орган.химии. – М, 1964. – 22л.
1153360
  Абдинова А.Б. Синтез производных мочевины и изучение их действия на стабильность смазочных масел. : Автореф... Канд. хим. наук: / Абдинова А.Б.; Азербайдж. гос. ун-т. им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 18л.
1153361
  Каган Е.Ш. Синтез производных перидина и хинолина на основе реакции Манниха : Автореф... канд. хим.наук: / Каган Е.Ш.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1967. – 20л.
1153362
  Карпышев Н.Н. Синтез производных сфингозиновых оснований : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Карпышев Николай Николаевич ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1979. – 21 с. – Библиогр.: 8 назв.
1153363
  Владзимирская Е.В. Синтез производных тиазана и тиазолидина : Автореф... доктора фармацевтич.наук: / Владзимирская Е.В.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1153364
  Пашкевич Ю.М. Синтез производных тиазолидона --4 с бензильными радикалами. : Автореф... канд.фармацевт.наук: / Пашкевич Ю.М.; М-во здравоохранения РСФСР.Ленингр.хим.фармацеврт.ин-т. – Л, 1961. – 12л.
1153365
  Терентьев А.Г. Синтез производных феназина через 5, 10 -- диацетилдигидрофеназин : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Терентьев А. Г.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1974. – 28л.
1153366
  Левитан Г.Е. Синтез производственных разветвленных и кетосахаров по реации реформатского : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Левитан Г. Е.; Рос.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 20л.
1153367
  Красницкая Т.А. Синтез произвольных тиазола и имидазола бромированием непредельных тиокарбамидов. : Автореф... хим.наук: 02.0003 / Красницкая Т.А.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 19л.
1153368
  Чжу Чунь-хуа. Синтез промежуточных продуктов и красителей, содержащих остаток бета-хлорпропионовой кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Чжу Чунь-хуа.; МВ и ССО РСФСР. Лен. технол. ин-т. – Л., 1963. – 15л.
1153369
  Павлик Е. Синтез промышленных систем автоматического регулирования при помощи стандартных регуляторов аппроксимирующих оптимальные по быстродействию нелинейные процессы регулирования. / Е. Павлик. – М., 1963. – 24с.
1153370
  Гавриш О.А. Синтез проривних технологій космічної галузі на основі поєднання дослідницької, науково-технічної, виробничої та інвестиційної діяльності / О.А. Гавриш, С.В. Войтко, Ю.В. Бухун // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 3-10. – ISSN 2218-1199
1153371
  Монашко Н.Т. Синтез пространственных шестизвенных рычажных механизмов периодического поворота машин-автоматов пищевой промышленности. : Автореф... канд. техн.наук: 05.021 / Монашко Н.Т.; Одес. технол. ин-т пищевой пром. – Одесса, 1971. – 12л.
1153372
  Раджюнас Л.В. Синтез простых виниловых эфиров аминофеновлов и их превращения. : Автореф... Канд.хим.наук: / Раджюнас Л.В.; Воронежский гос.ун-т. – Воронеж, 1964. – 17л.
1153373
  Сабиров С. Синтез простых моно-, ди- и триэфиров глицеринов ацетиленового и этиленового радов : Автореф... канд. хим.наук: / Сабиров С.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Душанбе, 1967. – 18л.
1153374
  Ибрагимов А. Синтез простых моно-, ди- и триэфиров глицеринов ацетиленового ряда с фенильным радикалом и их химические превращения. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ибрагимов А.; Тадж. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1968. – 26л.
1153375
  Орипов А. Синтез простых моно, -ди и алкоксиаминовых эфиров несимметричных ацетиленовых у-гликолей, их гидрирование. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Орипов А.; Кирг.гос.ун-т. – Фрунзе, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1153376
  Беззубов А.А. Синтез разветвленных жирных кислот и кислот с несопряженной системой двойных связей с помощью реакции Виттига : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Беззубов А.А.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1968. – 19л.
1153377
  Мещанов А.С. Синтез разрывных управлений с двумя поверхностями переключений и его применение к стабилизации турбореактивного двигателя. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.02 / Мещанов А.С.; Казан.авиац.ин-т. – Казань, 1977. – 24л.
1153378
  Геворкян Светлана Бениаминовна Синтез растворимых полидиацетиленов методом окислительной дегидрополиконденсации и изучение их свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Геворкян Светлана Бениаминовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1153379
  Воронин В.Г. Синтез рацемического тубокурариниодида : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Воронин В.Г. ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломносова. Кафедра технологии лекарств. и душистых веществ. – Москва, 1958. – 7 с.
1153380
  Авдеенко А.П. Синтез реакции и применение n-замещенных п-хинониминов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Авдеенко А.П.; МВ и ССО УССР. – Днепропетровск, 1974. – 24л.
1153381
  Шибнев В.А. Синтез регулярных полипептидов и применение их для изучения структуры коллагена : Автореф... д-ра хим.наук: 079 / Шибнев В.А.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1972. – 36л.
1153382
  Александров А.Г. Синтез регуляторов многомерных систем / А.Г. Александров. – Москва, 1986. – 271с.
1153383
  Зарецкий В.П. Синтез релейных стохастических систем управления, субоптимальных по быстодействию : Автореф... канд. техн.наук: 198 / Зарецкий В.П.; АН КиргССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1153384
  Хомінський С. Синтез релігії та екології у публікаціях "Гуманитарного экологического журнала" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 28-32. – (Журналістика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджується висвітлення синтезу релігії та екології у публікаціях "Гуманитарного экологического журнала". It is investigated the interpretation of religion and ecology synthesis in the publications of "Humanitarian ecological magazine".
1153385
  Тетеря Я.І. Синтез релігії та медицини давніх слов"ян. Втрата сакральності медицини у наш час // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 51-53
1153386
  Владимирцева Е.А. Синтез РНК в клетках асцитной карциномы Эрлиха, зараженных вирусом Сендай : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Владимирцева Е.А.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1968. – 17л.
1153387
  Горленко Ж.М. Синтез РНК в клетках Е cоli В во время развития фага Т2 : Автореф... канд. биол.наук: / Горленко Ж. М.; Ин-т биохим. АН СССР, Ин-т атомной энергии. – М., 1967. – 23л.
1153388
  Капралов О.О. Синтез РНК у ядрах та мітохондріях печінки щурів при дії А23187, верапамілу і форбол-миристат ацетату // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У дослідах на ізольованих ядрах та мітохондріях печінки щурів показано, що кальцієвий іонофор А23187, блокатор кальцієвих каналів верапаміл та активатор протеїнкінази С форбол-12-міристат-13-ацетат впливають на синтез РНК у ядрах, але не в ...
1153389
  Сікора Л.С. Синтез робастних автоматичних систем управління з лазерними спостерігачами : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.06 / Сікора Л.С.; Держ. ком. зв"язку та інформатиз. НАН України. Держ. наук.-дослід. ін-т інформат. інфрастр. – Львів, 2000. – 36л.
1153390
  Тавровський І.І. Синтез робастного регулятора заданої структури для процесу кристалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Тавровський І.І. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1153391
  Буаклін Мохамед Алі Синтез робастної електромеханічної системи із розподіленими параметрами механічної частини об"єкту регулювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Буаклін Мохамед Алі ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1153392
  Гераскина Т.В. Синтез робастных динамических и децентрализованных регуляторов гибридных систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.01 / Гераскина Т.В.; Нижегородск.гос.техн.ун-т. – Н.Новогород, 1998. – 15л.
1153393
  Пєтков О.О. Синтез розрядних кіл ємнісних накопичувачів енергії для формування великих імпульсних струмів з нормованими параметрами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Пєтков Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 42 назви
1153394
  Водолазська Наталія Володимирівна Синтез роторних систем для складання різьбових з"єднань на підставі просторово-функціонального підходу : Автореф. дис. ... техніч. наук: 05.02.08 / Водолазська Н.В.; Донецький нац. технічний ун-тет. – Донецьк, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 20 назв
1153395
  Хачатрян Р.М. Синтез ряда замещенных 2-оксо- и 2-тиогидропиримидинов и некоторые их превращения. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Хачатрян Р.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1153396
  Акопян Тарон Рубенович Синтез ряда замещенных 2-тро- и 2-имино - 1,3-тиазинов и некоторые их превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Акопян Тарон Рубенович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 20л.
1153397
  Саакян Л.А. Синтез С-замещенных глутаминовых и --аминоадипиновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Саакян Л. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.14-15
1153398
  Дударець В.М. Синтез садово-паркової архітектури і містобудування Лівобережної України // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 135-146
1153399
  Кфимов В.А. Синтез сегмента 36-46 структурного гена тРНК дрожжей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Кфимов В.А.; АН СССР. Ин-т биорганической химии. – М., 1974. – 20л.
1153400
   Синтез сегнетокерамики и комплексное исследование результатов. – Рига : Латвийский государственный университет им. П.Стучки, 1981. – 147 с.
1153401
  Скопенко В.В. Синтез селеноцианатовисмутитов некоторых металлов / В.В. Скопенко, А.Ж. Жумабаев // укр. хим. журн., 1969. – №4
1153402
  Шокол З.И. Синтез семизвенных гетероциклов, производных 1,4-тиазепина и 1,4-диазепина и цианиновых красителей из них : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шокол З.И. ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 28 с.
1153403
  Шокол З.И. Синтез семизвенных гетероциклов, производных 1,4 0 тиазепина и 1,4 - диазепина и цианиновых красителей из них. : Дис... канд. хим.наук: / Шокол З.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 214л. – Бібліогр.:л.200-212
1153404
  Демидович О.И. Синтез сети связи методами линейного программирования / О.И. Демидович, Ю.Е. Малашенко. – М, 1986. – 55с.
1153405
  Манцивода Г.П. Синтез сетчатых сополимеров малеинового агидрида и простых дивиниловых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Манцивода Г.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1153406
  Шкуліпа П.А. Синтез сигналів для телекомунікаційних систем з корелятивним кодуванням : автореф. ...канд. техн. наук : 05.12.13 / Шкуліпа П.А. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1153407
  Седлецкий Р.М. Синтез сигналов по функциям корреляции и неопределенности : Автореф... канд. техн. наук: 05.290 / Седлецкий Р.М.; Моск.авиац.ин-т. – М, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1153408
  Белецкий А. Синтез симметричных систем функций золотого сечения / А. Белецкий, В. Лужецкий // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; О. Корченко. – Київ, 2016. – Т. 18, № 4. – С. 283-292. – ISSN 2221-5212
1153409
  Траксел Д. Синтез систем автоматического регулирования / Д. Траксел. – М, 1959. – 614с.
1153410
  Кунцевич В.М. Синтез систем автоматического управления / В.М. Кунцевич, М.М. Лычак. – М, 1977. – 400с.
1153411
  Баховец Б.А. Синтез систем автоматичского управления пуском и торможением электроприводов : Автореф... канд. техн.наук: / Баховец Б.А.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ордена Ленина энергет. ин-т. – М,, 1962. – 20л.
1153412
  Андреєва Наталія Іванівна Синтез систем двозонного оптимального релейного управління електроприводом постійного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Андреєва Н.І.; Донец. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2001. – 19 с.
1153413
  Тимошенко Андрій Олександрович Синтез систем захисту інформації з використанням логіко-імовірнісних методів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.21 / Тимошенко А.О.; Національний технічний університет України. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1153414
  Борячок Михаил Дмитриевич Синтез систем оптимального децентрализованного управления взаимосвязанными процессами : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.01 / Борячок Михаил Дмитриевич; МО Украины, Харьков. гос. технич. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков, 1995. – 29л.
1153415
  Волков А.А. Синтез систем оптимального управления проветриванием шахт : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Волков А.А. ; АН УССР Ин-т кибернетики. – Киев, 1968. – 45 . – Бібліогр. : с. 42-45
1153416
  Горовиц А.М. Синтез систем с обратной связью / А.М. Горовиц. – М, 1970. – 600с.
1153417
  Соловей В.А. Синтез систем технического зрения для контроля плоских поверхностей на основе конструируемых локальных окон : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Соловей В.А.; Харьков. ин-т радиоэлектрон. – Харьков, 1993. – 26л.
1153418
  Ванюрихин Г.И. Синтез систем управления движением нестационарных объективов / Г.И. Ванюрихин, В.М. Иванов. – Москва, 1988. – 168 с.
1153419
  Алпатов Ю.Н. Синтез систем управления методом структурных графов / Ю.Н. Алпатов. – Иркутск, 1988. – 183с.
1153420
  Смирнов И.Н. Синтез систем управления на логических элементах / И.Н. Смирнов. – Л., 1975. – 77с.
1153421
  Загарий Г.И. Синтез систем управления на основе критерия максимальной степени устойчивости / Г.И. Загарий, А.М. Шубладзе. – Москва, 1988. – 100с.
1153422
  Шаршеналиев Ж.Ш. Синтез систем управления с заданными показателями качества / Ж.Ш. Шаршеналиев, Ж.И. Батырканов. – Бишкек, 1991. – 174с.
1153423
  Оболенський О.Ю. Синтез систем управління: теорія та методика / О.Ю. Оболенський, Ю.Г. Королюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 106-110
1153424
   Синтез системи адаптивної компенсації помилкових пеленгів в пасивних каналах пеленгації джерел активних шумових перешкод / В.П. Долгушин, О.В. Мірошніченко, В.М. Лоза, Ю.Б. Настич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 22-24


  Синтезується технічно реалізована система адаптивної компенсації активних шумових перешкод, що впливають по бічних пелюстках діаграми спрямованості, інваріантну до тривалості корисного сигналу, що забезпечує її застосування в системах пасивної ...
1153425
  Смірнов В.В. Синтез системи керування регульованого електропривода стрілочного перевода як багатомасової електромеханічної системи : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Смірнов Василь Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1153426
  Войт Сергій Миколайович Синтез системи маркетиногово-орієнтованого управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств промисловості : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:08.06.01 / Войт С.М.; Дніпропетровський університет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1153427
  Самер Синтез системи мікроконтролерного керування процесом травлення смугової сталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Самер Абдель-Хамід Лага ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1153428
  Сєріков С.А. Синтез системи обробки інформації стосовно до вимірювань прискорення сили тяжіння в умовах рухомої автомобільної платформи. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Сєріков С.А.; МО України. Харків. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 1998. – 19л.
1153429
  Биченков В.В. Синтез системи підтримки прийняття рішень визначення рівня спроможностей Збройних Сил України в ході оборонного планування // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 9-17. – ISSN 2311-7249


  В статті показана загальна схема проведення досліджень стосовно вирішення питання прогнозування стану складної інерційної системи "Збройні Сили України" в залежності від обсягів їх фінансування. При цьому був розроблений комбінаторний метод з обмеженою ...
1153430
  Артюх С.Ф. Синтез системи управління оборотними гідроагрегатами ГАЕС, які працюють зі змінною частотою обертання / С.Ф. Артюх, І.І. Червоненко // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 86-90. – ISSN 1997-9266


  Запропоновано першу вітчизняну систему управління для оборотних гідроагрегатів, які працюють зі змінною частотою обертання. Така система забезпечує всі необхідні режими роботи ГАЕС, які працюють зі змінними напорами.
1153431
  Райцын Т.М. Синтез системы автоматического управления методом направленных графов : Автореф... канд.техн.наук: / Райцын Т.М.; Ленингр.механ.ин-т. – Л, 1967. – 20л.
1153432
  Караченцев Д.В. Синтез системы автоматической оптимизации режимов ректифицированной установки обезбензоливания : Автореф... канд. техн.наук: / Караченцев Д. В.; АН СССР, Ин-т киберн. – К., 1967. – 25л.
1153433
  Полонский Александр Дмитриевич Синтез системы измерения скорости звука в жидких средах : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Полонский Александр Дмитриевич; Сумской Гос. университет. – Сумы, 1994. – 18л.
1153434
  Самохвалов Е.А. Синтез системы многоразрядного сумматора на мажоритарных элементах / Е.А. Самохвалов. – Киев, 1963. – 24с.
1153435
  Теребіленко К.В. Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Теребіленко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1153436
  Теребіленко К.В. Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Теребіленко К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190 л. – Бібліогр.: л. 168-190
1153437
  Кулешов В.Н. Синтез следящих систем автоподстройки частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Кулешов В.Н.; Военно-воздушная инженерная академия. – М., 1965. – 20л.
1153438
  Зайцев Г.Ф. Синтез следящих систем высокой точности / Г.Ф. Зайцев. – Киев, 1971. – 202с.
1153439
  Лимаренко А.Л. Синтез слова й музики у новелах М. Коцюбинського (на матеріалі новел "Intermezzo", "На крилах пісні") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 107-112. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1153440
  Цапюк О. Синтез словоформ німецьких дієслів у системі українсько-німецького машинного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 307-309
1153441
  Визгерт Р.В. Синтез сложных эфиров 4,4-диоксидифенилсульфона и исследование их гидролиза. : Автореф... канд. хим.наук: / Визгерт Р.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1953. – 16 с.
1153442
  Кругликова Р.И. Синтез сложных эфиров алифатических и циклических гамма-аминоспиртов. : Автореф... канд. хим.наук: / Кругликова Р.И.; Москов. ин-тут тонкой химич. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 12 с.
1153443
  Караванов Н.А. Синтез сложных эфиров алкилгликолевых и алкилглиоксалевых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Караванов Н.А.; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1961. – 11л.
1153444
  Ахмедова А.Х. Синтез сложных эфиров ароматического ряда и изучение их пластифицирующих свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Ахмедова А.Х.; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1967. – 16л.
1153445
  Бурунова Е.Н. Синтез сложных эфиров некоторых оксикарбоновых кислот, изучение их свойства и пути применения в народном хозяйстве : Автореф... канд. хим.наук: / Бурунова Е. Н.; АН АзССР, Ин-т нефтехим. процессов им. Мамедалиева. – Баку, 1966. – 21л.
1153446
  Алиев Р.М. Синтез сложных эфиров циклогексанового ряда и исследование их ластифицирующих свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Алиев Р. М.; АН АзССР, Ин-т нефтефиз. процес. – Баку, 1966. – 17л.
1153447
  Тихонравов Алексанжр Владимирович Синтез слоистых сред / Тихонравов Алексанжр Владимирович. – Москва : Знание, 1987. – 48с.
1153448
  Красовский А.Н. Синтез смешанных стратегий управления / А.Н. Красовский. – Свердловск, 1988. – 151с.
1153449
  Вагабова А.А. Синтез смешанных эфиров фосфористой кислоты на основе различных фенолов и исследование их в качестве присадок к смазочным маслам и стабилизаторов полимерных материалов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Вагабова А.А.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 27л.
1153450
  Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста / С.А. Васильев. – Київ, 1988. – 237с.
1153451
   Синтез современного научного знания. – М, 1973. – 640с.
1153452
  Верещагина Н.Н. Синтез соединений в области гидразидов с предполагаемыми туберкулостатическими свойствами. : Автореф... канд. хим.наук: / Верещагина Н.Н.; Уральск. политех. ин-т. – Свердловск, 1957. – 15л.
1153453
   Синтез соединений в плазме, содержащей углеводороды. – М., 1985. – 166с.
1153454
  Асанов У.А. Синтез соединений металлов в условиях их электроискрового разрушения в жидких диэлектриках / Асанов У.А. – Алма-Ата, 1977. – 50 с.
1153455
  Минин Валерий Александрович Синтез сополимера формальдегида и 1,3-диоксолана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Минин Валерий Александрович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1153456
  Пайкачев Ю.С. Синтез сополимеров акрилонитрила с винилсульфоновым красителями и исследование свойств цветных ПАН и волокон на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Пайкачев Ю.С.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1153457
  Полянская Н.Л. Синтез сорбиновой кислоты из кетена и кротонового альдегида : Автореф... канд. техн.наук: / Полянская Н.Л.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1153458
  Субботина Н.А. Синтез спектроскопические и магнитные свойства некоторых координационных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Субботина Н.А.; МГУ. – М., 1970. – 29л.
1153459
  Шаврыгина О.А. Синтез спиртов, кетонов и кислот изопреноидного ряда на основе дивинила и хлоропрена : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шаврыгина О.А. ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии. – Москва, 1959. – 14 с.
1153460
  Гуляев Б.Б. Синтез сплавов / Б.Б. Гуляев. – Москва, 1984. – 159 с.
1153461
  Берлин А.И. Синтез стереоизмерений циклических фосфорорганических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Берлин А.И.; М-во здравооранения РСФСР. – Л, 1963. – 17л.
1153462
  Бабичев Ф.С. Синтез стиpилов и цианиновых кpасителей pяда нафто-1,4-тиазина./отдельный оттиск/ / Ф.С. Бабичев; АН УССР. – Киев : Изд. АH Укpаинской ССР, 1950. – 188-198с. – Отдельный оттиск из:Украинский химический журнал т.16, №2
1153463
  Котляров В.О. Синтез стійких електромеханічних систем з від"ємним в"язким тертям та спостерігачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Котляров Володимир Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1153464
  Павлов В.В. Синтез стратегий в человеко-машинных системах / В.В. Павлов. – Киев : Высшая школа, 1989. – 161с.
1153465
  Орлов С.П. Синтез структур и оптимизация параметров систем обработки информации / С.П. Орлов. – Саратов, 1989. – 149с.
1153466
  Редькин Н.П. Синтез структур из пороговых элементов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 255 / Редькин Н.П. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1970. – 15 с.
1153467
  Мееров М.В. Синтез структур систем автоматического регулирования высокой точности. / М.В. Мееров. – М, 1959. – 284с.
1153468
  Артамонов Е.И. Синтез структур специализиованных средств машинной графики / Е.И. Артамонов, В.М. Хачумов; Ин-т проблем управления; АН СССР. – Москва, 1991. – 144с.
1153469
  Осіпов В.А. Синтез структур технологічних операцій одноінструментальної обробки деталей : Автореф... канд.техн.наук: 05.02.08 / Осіпов В.А.; Харків.держ.політехн.ін-т. – Харків, 1994. – 23л.
1153470
  Ашраф Синтез структури глобальних комп"ютерних мереж з технологією MPLS : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ашраф Абдель-Карім Хілал Абу-Аін; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1153471
  Кільменінов О.А. Синтез структури моделі контрольованого об"єкта системи управління інфокомунікаційними мережами // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4. – С. 99-104. – ISSN 2412-4338
1153472
  Павленко І.І. Синтез структури промислових роботів та аналіз їх механічних систем для верстатних комплексів : Автореф. дис. ... доктор техн. наук : 05.03.01, 05.02.05 / Павленко І.І. ; Нац. техніч. ун-тет України. КПІ. – Київ, 1996. – 32 с.
1153473
  Зайченко О.Ю. Синтез структури регіональних обчислювальних мереж при додаткових умовах / О.Ю. Зайченко, М.К. Печурін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 157-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглянуто задачу синтеза структури обчислювальних мереж за критерієм вартості при обмеженнях на середній час доставки та показники живучості. Запропоновано новий алгоритм синтезу структури та проведено його експериментальні дослідження.
1153474
  Лазарев И.А. Синтез структуры систем электроснабжения летательных аппаратов. / И.А. Лазарев. – М., 1976. – 256с.
1153475
  Анкудинов Г.И. Синтез структуры сложных объектов (логико-комбинаторный подход) / Г.И. Анкудинов. – Ленинград, 1986. – 260с.
1153476
   Синтез сульфидов, тиофенов и тиолов типа соединений, встречающихся в нефтях. – М., 1988. – 207с.
1153477
   Синтез суперпрецизионных станков с устройствами информационного управления. Теория. Конструкции. Алгоритмы управления / В.А. Тарасов [и др.] ; под ред. В.А. Тарасова ; [Нац. акад. наук Украины ; М-во образования и науки Украины], Междунар. науч.-учеб. центр информ. технологий и систем. – Киев : Наукова думка, 2014. – 487 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 476-479. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1351-3
1153478
   Синтез схем на пороговых элементах. – М, 1970. – 368с.
1153479
  Стародубцев Н.А. Синтез схем управления параллельных вычислительных систем / Н.А. Стародубцев. – Ленинград : Наука, 1984. – 191с.
1153480
  Вавилов Е.Н. Синтез схем электронных цифровых машин / Е.Н. Вавилов, Г.П. Портной. – Москва, 1963. – 440с.
1153481
  Марценішко В. Синтез східних і західних релігійно-філософських учень у фантастичній моделі світу Олеся Бердника // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 116-124. – (Філологічні науки)
1153482
  Бобечко Ю.О. Синтез та аналіз нейроконтролера системи керування вентильним реактивним двигуном : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бобечко Юрій Остапович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1153483
  Сторчак К.П. Синтез та аналіз систем частотного та фазового автопідстроювання з цифровими нечітткими та під-регуляторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.13 - радіотех. пристрої та засоби телекомунікацій / Сторчак К.П. ; Держ. ун-т інформ. комунікац. теехнол. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1153484
   Синтез та біохімічні дослідження композитів на основі фулеренів та інших ароматичних поверхонь для розвитку біонанотехнології : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 100с. : 51 рис., 23 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 75 дж.


  Об"єкт дослідження: супрамолекулярні композити на основі фулерену та інших ароматичних поверхонь для біонанотехнології. Мета роботи: розробка теоретичних основ вибору модифікуючих реагентів для синтезу нових неорганічних матеріалів. Методи ...
1153485
  Хоменко Д.М. Синтез та будова координаційних сполук деяких d- металів з похідними [альфа]-триазолілоцтових кислот : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Хоменко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 148 л. + Додатки : л. 136-148. – Бібліогр.: л. 121-135
1153486
  Хоменко Д.М. Синтез та будова координаційних сполук деяких d - металів з похідними a - триазолілоцтових кислот : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Хоменко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1153487
   Синтез та будова нових потрійних фосфатів на основі дво- та тривалентних металів / М.М. Яцкін, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, І.В. Огородник, В.М. Баумер, Р.М. Кузьмін // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 44
1153488
   Синтез та вивчення властивостей електропровідних матеріалів з поліазометинів та їх металокомплексів / Є.Г. Сівалов, О.А. Голуб, М.Д. Аптекар, О.Г. Овчаренко, С.С. Лосєв, В.В. Антощук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 35-40. – (Хімія ; Вип. 33)


  Здійснений синтез полішифових основ (ПШО) о,п-фталевого альдегіду з різними діамінами. З ПШО отримані молекулярні комплекси з хлоридами Cu, Sn, Hf. Знайдена брутто-формула отриманих сполук, а на основі ІЧ-спектрів та термодесорбції зроблено висновок ...
1153489
  Неділько С.А. Синтез та вивчення купратів деяких РЗЕ з частковим заміщенням у підгратці лантоноїду / С.А. Неділько, Г.В. Сокольський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 80-84. – (Хімія ; Вип. 34)


  Проведено синтез, рентгенографічні, резистивні дослідження та знято ІЧ-спектри 10 заміщених купратів РЗЕ. Порівнювали властивості відомих надпровідників Ln[нижній індекс 1,85]Ce[нижній індекс 0,15]CuO[нижній індекс 4], де Ln = Nd, Sm з іншими ...
1153490
   Синтез та вивчення реакційної здатності похідних ізоіндоло[2,1-А]бензімідазолу в умовах реакцій циклоприєднання / О. Корольов, З. Войтенко, І. Левков, Т. Єгорова, О. Туров, О. Шишкін, Р. Зубатюк, Г. Паламарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 25-29. – (Хімія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Вивченно взаємодію похідних ізоіндоло[2,1-а]бензімідазолу з малеїнімідами. Синтезовано ряд аддуктів, які було вивчено за допомогою спектроскопії ЯМР: 1Н, 13С та COSY, рентгеноструктурного дослідження. Reaction of isoindolo[2,1-a]benzimidazoles with ...
1153491
  Кузьменко М.Я. Синтез та використання реакційно здатних олігомерів з термостійким кремнійорганічним блоком. : Автореф... Доктора хім.наук: 02.00.06 / Кузьменко М.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 47л.
1153492
   Синтез та властивості 3-феноксихромонів і кумаринів = хімія / В.П. Хиля, С.А. Васильєв, М.С. Лукьянчиков, В.І. Кабачний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 6-13 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1153493
  Зеленько М.А. Синтез та властивості високотемпературної надпровідної кераміки на основі талію та рідкісноземельних елементів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Зеленько М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1153494
  Зеленько М.А. Синтез та властивості високотемпературної надпровідної кераміки на основі талію та рідкісноземельних елементів : Дис. ... канд. хім. наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Зеленько М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 112л. – Бібліогр.:л. 95-112
1153495
  Неділько С.А. Синтез та властивості ВТНП фаз у системах GdLnxBa2-xCu3O7+/-б (Ln-Pr, Sm, Eu) 0< x < 0.5 / С.А. Неділько, Т.А. Войтенко, К.Є. Левицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-5. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків ВТНП кераміки складу GdLn[нижній індекс х]Ba[нижній індекс 2-х]Cu[нижній індекс 3]O[нижній індекс 7 +/- дельта] (Ln-Pr, Sm, Eu) 0 [<або=] x [<або=] 0,5. Досліджено залежність параметрів і виду симетрії кристалічної ґратки ...
1153496
  Губрій Зоряна Василівна Синтез та властивості гемінальних дихлоропохідних 1,2- і 1,4-нафтохінонів : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.03 / Губрій Зоряна Василівна; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 18л.
1153497
   Синтез та властивості заміщених ортованадатів рідкісноземельних елементів / С.Л. Щур, К.Є. Левицька, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 43
1153498
  Наумова Д.Д. Синтез та властивості заміщенної Bi-вмісної надпровідної кераміки : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Наумова Д.Д. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1153499
  Наумова Д.Д. Синтез та властивості заміщеної Bi-вмісної надпровідної кераміки : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Наумова Д.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 140 л. – Бібліогр.: л. 119-140
1153500
  Потіха Людмила Михайлівна Синтез та властивості ізохіно (2,3-а) хіназолінів : Дис... докт. хім.наук: 02.00.03. / Потіха Людмила Михайлівна; КУ. – Киев, 1996. – 157л. – Бібліогр.:л.148-157
1153501
  Потіха Л.М. Синтез та властивості ізохіно (2,3-а) хінозолінів. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.03 / Потіха Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 18л.
1153502
  Бондаренко С.П. Синтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Бондаренко Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 365 арк. – Бібліогр.: арк. 308-365
1153503
  Бондаренко С.П. Синтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Бондаренко Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 41 с. – Бібліогр.: 28 назв
1153504
  Манченко С.С. Синтез та властивості молібдато-ванадатів рідкісноземельних елементів / С.С. Манченко, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 21
1153505
   Синтез та властивості нанокомпозитів Fe3O4/гідроксоапатит/памідронат/ диетилентриамінпентаоцтова кислота /гадоліній для мультимодальної МРТ / П.О. Підлужний, Ю.О. Зубчук, Є.В. Пилипчук, П.П. Горбик // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 174
1153506
  Кондратюк К.М. Синтез та властивості нових 4-фосфорильованих похідних 5-аміно(меркапто)-1,3-оксазолу / К.М. Кондратюк, О.В. Головченко, В.С. Броварець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 57


  Ряд синтезованих сполук виявили фунгістатичну активність проти культури Candida albicans. Деякі фосфорильні похідні виявились інгібіторами ферментів: фурину, ASK1, CK2 та FGFR.
1153507
  Мудрак Клавдія Василівна Синтез та властивості поліамідоімідів на основі імідів тртта тетракарбонових кислот : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.06 / Мудрак Клавдія Василівна; НАН України. Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – К., 1996. – 16л.
1153508
  Гуцул Р.М. Синтез та властивості похідних 3-аміноізохінолін-1(2H)-ону та 5,13-дигідро-11H-ізохіно[3,2-b]хіназолін-11-ону : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гуцул Роман Мирославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 180 арк. – Бібліогр.: арк. 169-180
1153509
  Гуцул Р.М. Синтез та властивості похідних 3-аміноізохінолін-1(2H)-ону та 5,13-дигідро-11H-ізохіно[3,2-b]хіназолін-11-ону : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гуцул Роман Мирославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1153510
   Синтез та властивості різних похідних 1-гептилтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-пропанола / А. Магеррамов, М. Мирзоева, В. Гасанов, Н. Садыхова, М. Аллахвердиев, О. Хиля, В. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  При взаємодії 1-гептилтіо-3-хлор-2-пропанола із о-хлорфенолом у лужному середовищі синтезовано1-гептилтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-хлорпропанол, на основі якого одержані карбамати, тіокарбамати, ацил-, алкоксиметили і амінометильні похідні. Була досліджена ...
1153511
   Синтез та властивості різних похідних 1-гептілтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-пропанола / Т. Крачко, В. Труш, Т. Слива, Є. Труш, І. Коновалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-38. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано та виділено в кристалічному стані ряд координаційних сполук лантаноїдів (III) на основі диметил-п-толуїлсульфоніламідофосфату складу Na[LnL4], де Ln = La-Lu (окрім Pm); HL = п-CH3(C6H4)SO2N(H)P(O)(OCH3)2 – ...
1153512
  Левицька К. Синтез та властивості системи YxYBa2-xCu4O8+\-Д[подано формулу], (0.05<х<0.2) / К. Левицька, Т. Войтенко, С. Неділько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-43. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано низку зразків складу YBa2Cu4O8+/-б[подано формулу], тверді розчини складу YxYBa2-xCu4O8+/-б[подано формулу] (0.05<х<0.2) методами спів осадження та керамічним. Досліджено характер зміни параметрів і симетрії кристалічних ґраток ...
1153513
  Воробйова Тетяна Валеріївна Синтез та властивості складних оксинітридофосфатів лужних та полівалентних металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Воробйова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1153514
  Воробйова Тетяна Валеріївна Синтез та властивості складних оксинітридофосфатів лужних та полівалентних металів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / КНУТШ; Воробйова Т.В. – Київ, 2005. – 139л. – Бібліогр.: л.123-139
1153515
  Бабарик А.А. Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неоргічна хімія / Бабарик А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 171л. – Бібліогр. : л.146-171
1153516
  Бабарик А.А. Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Бабарик А.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1153517
  Фесич І.В. Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Фесич Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 159 л. – Бібліогр.: л. 137-159
1153518
  Фесич І.В. Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Фесич І.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1153519
  Зеленько М. Синтез та властивості сполук складу YBa2-xSrxCu3O7 та YBa2-xCaxCu3O7 / М. Зеленько, С. Неділько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 24-25. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків складу YBa2-xSrxCu3O7 та YBa2-xCaxCu3O7 методом твердофазного синтезу. Розраховано параметри кристалічної гратки та температури переходу до надпровідного стану для синтезованих сполук. Досліджено залежність параметрів та виду ...
1153520
  Вітер Володимир Миколайович Синтез та властивості твердих розчинів заміщення на основі гідратованих фосфатів : Автореф. ... канд. хімичних наук: 02.00.01- неорганічна хімія / Вітер В.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 20 назв
1153521
  Вітер Володимир Миколайович Синтез та властивості твердих розчинів заміщення на основі гідратованих фосфатів двовалентних 3-d металів та Mg : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Вітер В.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 146л. – Бібліогр.: л. 125 - 146
1153522
   Синтез та властивості твердих розчинів на основі ванадатів РЗЕ / К.В. Дегтярьова, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько, С.Г. Неділько, О.В. Чукова, В.П. Щербацький // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 21
1153523
  Хрипак С.М. Синтез та властивості тієно[2,3-d] піримідинів : монографія / С.М. Хрипак, М.В. Сливка, В.Г. Лендєл ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород : Патент, 2009. – 134 с. – ISBN 978-966-8760-91-4
1153524
  Лісняк Владислав Владиславович Синтез та властивості фосфатів мобіленду та вольфраму : Дис....канд.хімічних наук:02.00.01 / Лісняк Владислав Владиславович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 135л. + Додатки.:л.135. – Бібліогр.:л.121-135
1153525
  Лісняк Владислав Владиславович Синтез та властивості фосфатів молібдену та вольфраму : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Лісняк В.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1153526
  Лісняк В.В. Синтез та властивості фосфатів молібдену та вольфраму. : Дис... Канд. хім. наук: 02.00.01 / Лісняк В.В.;. – К, 2001. – 143л. – Бібліогр.:л.121-135
1153527
  Лісняк В.В. Синтез та властивості фосфатів молібдену та вольфраму. : Дис... Канд. хімічн. наук: 02.00.01 / Лісняк В.В.;. – К, 2001. – 143л. – Бібліогр.:л.121-135
1153528
  Сисоєв Д.О. Синтез та властивості фотохромних перемикачів на основі діарилетенів азобензолів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сисоєв Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 122 арк. – Бібліогр.: арк. 108-122
1153529
  Сисоєв Д.О. Синтез та властивості фотохромних перемикачів на основі діарилетенів та азобензенів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сисоєв Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1153530
   Синтез та встановлення будови нового класу лігандів фосфорильованих арилсульфоніламідів / В.В. Скопенко, О.В. Мороз, В.О. Труш, Є.А. Труш, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10
1153531
  Вретик Л.О. Синтез та деякі властивості 4-фталімідонафтилметакрилату / Л.О. Вретик, О.Ю. Колендо, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 74-77. – (Хімія ; Вип. 35)


  Описано синтез 4-фталімідонафтилметакрилату. Його будову доведено за даними ПМР-спектроскопії. Дилатометричним методом вивчено кінетику радикальної термо- та фото ініційованої полімеризації нового мономера в розчині ДМФА, визначено константи швидкості ...
1153532
  Слива Т.Ю. Синтез та дослідження 2-гідроксиімінопропіонатних комплексів деяких лантаноїдів / Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-78. – (Хімія ; Вип. 37)


  Синтезовано координаційні сполуки деяких лантаноїдів з 2-гідроксиімінопропіновою кислотою складу LnL[нижній індекс 3]*2Н[нижній індекс 2]О та К LnL[нижній індекс 4], де НL = СН[нижній індекс 3]С(NОН)СООН, Ln = Lа, Се-Eu, Tb-Tm, Lu. Комплекси досліджено ...
1153533
   Синтез та дослідження аніонних комплексів лантаноїдів з N-(біс(аліламіно)фосфорил)-4-метилбензенсульфонамідом / І. Олишевець, Н. Каряка, В. Труш, Т. Слива, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-13. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий ліганд сульфонамідофосфатного типу (HL = п-CH3(C6H4)SO2N(H)P(O)(N(H)CH2CH=CH2)2 ) та його натрієву сіль (NaL). На їх основі одержано та виділено в кристалічному стані ряд координаційних сполук складу Na[LnL4], де Ln = La, Nd, Eu, Tb. ...
1153534
  Олишевець І.П. Синтез та дослідження аніонних комплексів лантаноїдів, що містять фосфорильовані сульфаміди (САФ ліганди) / І.П. Олишевець, Н.С. Каряка // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 40
1153535
   Синтез та дослідження біологічно-активних гетероциклічних сполук : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 169с. : 101 рис., 14 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 155 дж.


  Об"єкт дослідження: функціонально модифіковані природні і синтетичні флавоноїди і кумарини; конденсовані гетероциклічні системи на основі азолів та азинів. Мета роботи: Розробка препаративних методів синтезу модифікованих бензопіронів, конденсованих ...
1153536
  Казаков-Кравченко Синтез та дослідження біядерних комплексів купруму(ІІ) на основі похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу / Казаков-Кравченко, Д. Хоменко, Р. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-18. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовоно три нових ліганди похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу. На їх основі отримано біядерні комплекси Cu(II). Структури цих комплексів в кристалічному стані підтверджено методом РСА. Статья посвящена синтезу, исследованию строения и свойств ...
1153537
  Маханькова В. Синтез та дослідження біядерного півалатного Мангану (II) з 1, 10-фенантроліном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-35. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Методом окисного розчинення металу синтезовано біядерний комплекс мангану(ІІ) складу [Mn2(piv)4(phen)2]·H2O, де piv - півалат-аніон (CH3)3CCO2 -, phen - 1,10-фенантролін. Між атомами мангану у димері наявна слабка антиферомагнітна взаємодія. Для оцінки ...
1153538
   Синтез та дослідження будови комплексу паладію (II) на основі 3-(2-піридил)-5пропіл-1, 2, 4-триазолу / Б.В. Захарченко, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, Р.Д. Лампека // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1153539
  Волошинець В.А. Синтез та дослідження властивостей модифікованих багатофункціональних акрилатних полімерів : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Волошинець В.А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 415л. – Бібліогр.: л.380-415
1153540
  Волошинець В.А. Синтез та дослідження властивостей модифікованих багатофункціональних акрилатних полімерів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. хімічн. наук : спец. 02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук / Волошинець В. А. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 37 с. – Бібліогр.: 85 назв
1153541
  Вертік Л.О. Синтез та дослідження властивостей нафталінвмісних мономерів-модифікаторів полімерних матеріалів : Дис... канд. хім.наук: 02.00.06 / Вертік Л. О.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 189л. – Бібліогр.:л.162-189
1153542
  Вретік Людмила Олександрівна Синтез та дослідження властивостей нафталінвмісних мономерів-модифікаторів полімерних матеріалів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Вретік Людмила Олександрівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1153543
  Неділько С.А. Синтез та дослідження вольфрамових бронз типу (La,Sr)хWO3 / С.А. Неділько, В.М. Шамеко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 84-88. – (Хімія ; Вип. 34)


  Синтезовано ряд вольфрамових бронз лантану та стронцію в інертній атмосфері: La[нижній індекс x]WO[нижній індекс 3] (х = 0,05; 0,1; 0,3); Sr[нижній індекс х]WO[нижній індекс 3] (х = 0,1; 0,2; 0,25; 0,33). Всі одержані сполуки охарактеризовані ...
1153544
   Синтез та дослідження гетерометальних комплексів, що виявляють протипухлинну дію : Звіт про НДР (закл.). – Київ
Том 1. – 2005. – 159с. : 65 рис., 33 таб. – 3 додатки. – Бібліогр.: 76 дж.


  Об"єкт дослiдження: гетерометальні комплекси, що виявляють протипухлинну активність, та процеси їх утворення. Мета дослiдження: розробити методики прямого синтезу гетерометальних комплексів на основі міді. Методи дослідження: хімічні та ...
1153545
  Мохір Андрій Анатолійович Синтез та дослідження донорних властивостей нових ацидолігандів тіазолілоксимного типу : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Мохір Андрій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1997. – 23л.
1153546
  Домасевич Костянтин Валентинович Синтез та дослідження донорних властивостей нових ацидолігандів ціаноксимного типу : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01. / Домасевич Костянтин Валентинович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 205л. – Бібліогр.:л.190-205
1153547
  Домасевич Костянтин Валентинович Синтез та дослідження донорних властивостей нових ацидолігантів ціаноксимного типу : Автореф... канд. хіміч.наук: 02.00.01 / Домасевич Костянтин Валентинович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1993. – 25л.
1153548
  Булавко Г.В. Синтез та дослідження електрооптичних властивостей нових металовмісних азополімерів з бічними спейсерами різної довжини / Г.В. Булавко, І.О. Савченко, М.О. Давиденко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 184
1153549
   Синтез та дослідження заміщених нікелатів неодиму / В.А. Голубцов, І.В. Фесич, О.Г. Дзязько, С.А. Неділько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 19
1153550
   Синтез та дослідження зразків складу La1-x Eux VO4 та La1-x Cax VO4 (0 / А. Сліпець, Т. Войтенко, С.А. Неділько, С.Г. Неділько, О. Чукова, В. Щербацький // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 122-127. – (Серія хімічна ; вип. 57, ч. 1). – ISSN 2078-5615
1153551
   Синтез та дослідження йодзаміщених похідних антраценвмісних олігомерів / Ю.П. Гетьманчук, І.М. Іцковська, І.Д. Лазнікова, Р.М. Кузьмін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 148-151. – (Хімія ; Вип. 34)


  Розроблено методи синтезу йодзаміщених антраценвмісних мономерів та олігомерів. За допомогою методів ПМР визначена структура йодзаміщених иономерів. Досліджено спектри поглинання та зарядні властивості синтезованих йодзаміщених олігомерів, що містять ...
1153552
  Затовський І.В. Синтез та дослідження комплексів деяких d- та р-металів з 1,3-дитіол-2-тіон-4,5-дитіолатом / І.В. Затовський, В.В. Лісняк, В.О. Павленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-48. – (Хімія ; Вип. 35)


  Синтезовано ряд аніоних комплексів 1,3-дитіол-2-тіон-4,5-дитіолатом (dmit) d- та р-металів з тетрапропіламонієвим проти катіоном. Встановлено склад отриманих сполук, а на основі даних ІЧ-електронної та ЕПР-спектроскопії та магнітної сприйнятливості ...
1153553
  Шовкова Г.В. Синтез та дослідження комплексоутворення нового фосфорвмісного комплексону з Зd-металами / Г.В. Шовкова, О.К. Трунова, А.О. Гудима // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 7/8. – С. 79-85. – ISSN 0041-6045


  Вперше синтезовано новий, не описаний у літературі комплексон - фосфонометиламіноянтарну кислоту (phmas) з DL-аспарагінової і йодметилфосфонової кислот. Методом рН-потенціометричного титрування досліджено кислотні властивості комплексону та процеси ...
1153554
  Хоменко Д. Синтез та дослідження комплексу міді з етиловим ефіром 5-(2-піридил)-1,2,4-триазол-a-ілоцтової кислоти / Д. Хоменко, Р. Дорощук, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-54. – (Хімія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  На основі етилового ефіру 5-(2-піридил)-4H-1,2,4-триазол-a-ілоцтової кислоти (L) синтезовано комплекс міді - Cu(L)Cl2. Отриману сполуку досліджено методами ІЧ- та ЕПР спектроскопії, її молекулярна будова встановлена методом РСА. Ліганд в Cu(L)Cl2 ...
1153555
  Овчинніков Володимир Анатолійович Синтез та дослідження координативних сполук лантаноїдів та деяких 3d-металів з похідними карбацилфосфортриамідів : Дис...канд.хім.наук:02.00.01 / Овчинніков Володимир Анатолійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 200л. + Додатки:с.157-200. – Бібліогр.:с.142-156
1153556
   Синтез та дослідження координаційних сполук : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 278с. : 154 рис., 57 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 124 дж.


  Об"єкт дослідження: - комплекси на основі нових лігандних систем: азот-та фосфорвмісних ациклічних полідентатних лігандів, азотвмісних екзо бі та полідентатних лігандів азольного та азинового типів, методи їх синтезу, встановлення молекулярної та ...
1153557
  Карамаш М.Л. Синтез та дослідження координаційних сполук d- та f- металів з лігандами, що містять замісники із зв"язками алільного типу / М.Л. Карамаш, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 29
1153558
   Синтез та дослідження координаційних сполук d-металів з N, N"-дифеніл-N"-трихлорацетилфосфортриамідом / К.А. Ланікіна, Є.А. Труш, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов, О.В. Шишкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-58. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано та досліджено нові координаційні сполуки на основі вказаного ліганду H{L} = CCl3C(O)NHP(O)(NHC6H5)2 з: Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ із співвідношенням М:{L}=1:2. Комплекси М{L}2 є координаційно ненасиченими, і додатковими лігандами, як ...
1153559
  Ліціс О.О. Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Ліціс Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1153560
  Ліціс О.О. Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Ліціс Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорг. хімії. – Київ, 2013. – 161, [38] л. – Додатки: л. 162-199. – Бібліогр.: л. 146-161
1153561
  Овчинніков Володимир Анатолійович Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів та деяких 3d-металів з прохідними карбацилфосфортиамідів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Овчинніков В.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1153562
  Распертова Ілона Володимирівна Синтез та дослідження координаційних сполук металів з аліфатичними та ароматичними нітронами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Распертова Ілона Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 142 л. + Додатки: л. 134 - 142. – Бібліогр.: л. 122 - 134
1153563
  Распертова Ілона Володимирівна Синтез та дослідження координаційних сполук металів з алфатичними та ароматичними нітронами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Распертова І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1153564
  Распертова І.В. Синтез та дослідження координаційних сполук на основі [альфа]-феніл-N-метилнітрону / І.В. Распертова, Р.Д. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-30. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано координаційні сполуки [альфа]-феніл-N-метилнітрону (L) з Cu[верхній індекс 2+], Mn[верхній індекс 2+], Ni[верхній індекс 2+], UO[верхній індекс 2+, нижній індекс 2] та La[верхній індекс 3+]. Нові комплекси охарактеризовано за допомогою ІЧ, ...
1153565
  Пономарьова Віра Василівна Синтез та дослідження координаційних сполук на основі бензоілвмісних ацидогруп амідного та метанідного типів : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01 / Пономарьова Віра Василівна; КУ. – Київ, 1994. – 205л. – Бібліогр.:л.188-205
1153566
  Пелипенко О.О. Синтез та дослідження координаційних сполук нікелю та кобальту з 4-нітрозо-3,5-диметил-1H-піразолом // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 44
1153567
  Захарченко Б.В. Синтез та дослідження координаційних сполук паладію(іі) на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазоліл вмісних лігандів / Б.В. Захарченко, Р.Д. Лампека // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 26
1153568
  Захарченко Б. Синтез та дослідження координаційних сполук паладію(ІІ) на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолілвмісних лігандів / Б. Захарченко, Д. Хоменко, Р. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-23. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано ряд лігандів на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу та їх координаційні сполуки з паладієм (ІІ) в мольних співвідношеннях метал-ліганд 1:1 та 1:2. Встановлено вплив замісників на координаційно-хімічну поведінку лігандів. Отримані сполуки ...
1153569
  Гавриленко О.В. Синтез та дослідження координаційних сполук ураніл-іону на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу / О.В. Гавриленко, Р.О. Дорощук // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 17
1153570
  Гавриленко О. Синтез та дослідження координаційних сполук ураніл-іону на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу / О. Гавриленко, Д. Хоменко, Р. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 18-21. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано ряд координаційних сполук на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу. Отримані сполуки досліджено методом ПМР-спектроскопії. На основі отриманих даних запропонована будова синтезованих комплексів. Статья посвящена синтезу, ...
1153571
  Амірханов О.В. Синтез та дослідження моно- та гетеробіядерних координаційних сполук на основі N-трихлорацетиламідофосфатів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Амірханов Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорганічної хімії. – Київ, 2015. – 193 арк. – Додатки: арк. 187-193. – Бібліогр.: арк. 156-186
1153572
  Амірханов О.В. Синтез та дослідження моно- та гетеробіядерних координаційних сполук на основі N-трихлорацетиламідофосфатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Амірханов Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1153573
   Синтез та дослідження моноядерного комплексу міді (ІІ) з 3,5-диметил-1Н-піразолом / Ю. Давиденко, В. Павленко, І. Фрицький, І. Іскендеров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-11. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано моноядерний комплекс міді(II) з продуктом приєднання ціанат йону до 3,5-диметил-1Н-піразолу, досліджено його спектральні властивості. За допомогою РСтА встановлено, що сполука має молекулярну будову. У комплексі два аніони ліганду ...
1153574
   Синтез та дослідження надпровідного купрату Y2Ba5Cu7O15,7 / А. Пилипенко, С. Неділько, О. Дзязько, І. Фесич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-14. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Методом твердофазного синтезу одержано надпровідну сполуку Y2Ba5Cu7O15,7. Синтез контролювали ІЧ-спектроскопічним аналізом. Фазовий склад сполуки визначали методом рентгенівської порошкової дифракції. Індексування рентгенограм, визначення просторової ...
1153575
  Харченко О.Г. Синтез та дослідження нових мономерів та полімерів на основі 8-гідроксистирилхіноліну : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06, 102 / Харченко Оксана Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 133 арк. – Бібліогр.: арк. 4-7, 123-133
1153576
  Петренко Ольга Василівна Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних металів та нікелю і кобальту (ІІ) : Автореф... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Петренко Ольга Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 19л.
1153577
  Лаврик Руслан Володимирович Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d- металів (Mn, Co, Ni) : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01. / Лаврик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 180л. – Бібліогр.: л. 137-155; Дод.: л. 156-180
1153578
  Лаврик Руслан Володимирович Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, Co, Ni) : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Лаврик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1153579
  Затовський Ігор Вікторович Синтез та дослідження подвійних фосфатів титану (III) та ванадію (III) : Дис... канд. хім. наук : 02.00.01 / Затовський Ігор Вікторович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 174 л. – Бібліогр.: л. 153-174
1153580
  Затовський Ігор Вікторович Синтез та дослідження подвійних фосфатів титану (ІІІ) та ванадію (ІІІ). : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Затовський Ігор Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2000. – 16 с.
1153581
  Бійцева А.В. Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Бійцева А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 161л. + Додатки: л.160-161. – Бібліогр.: л.137-159
1153582
  Бійцева А.В. Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Бійцева А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1153583
   Синтез та дослідження провідності фосфатів Na5-xM1xTi(Po4)3 (M1-Li, K; x=0,1.0) зі структурою NASICON / Н.Ю. Струтинська, М.О. Бондаренко, Р.М. Кузьмін, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 5/6, май - июнь. – С. 81-86. – ISSN 0041-6045
1153584
   Синтез та дослідження уранільного комплексу з дианіоном 3,3"-(2,2"-дигідроксифеніл)-ди-1,2,4-триазолу / О. Ващенко, Д. Хоменко, Р. Дорощук, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-13. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий ліганд 3,3"-(2,2"-дигідроксифеніл)-ди-1,2,4-триазол (H4L), на основі якого отримано комплекс з ураніл-йоном складу UO2(H2L). Отримані сполуки були проаналізовані за допомогою ЯМР спектроскопії. Молекулярна та кристалічна будова ...
1153585
   Синтез та дослідження фосфатоборатів кальцію з апатитовим типом структури / Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник, Я.Ю. Ковба // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 1/2, январь. – С. 11-14. – ISSN 0041-6045
1153586
  Назаренко Н.К. Синтез та дослідження фотоорієнтуючої здатності кополімеру на основі 6-(метакрилоїл-аміно0-гексил-4-(метакрилоїламіно) / Н.К. Назаренко, В.В. Загній, Л.О. Вретік // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 202
1153587
  Ашуєв А.А. Синтез та дослідження фторвмісної BI2212 надпровідної кераміки / А.А. Ашуєв, О.Г. Зенькович, С.А. Неділько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 7
1153588
  Жеглова А.І. Синтез та електричні властивості оксидної кераміки для застосування в електриці : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Жеглова А. І.; КПІ. – К., 1994. – 16л.
1153589
  Русанова Юлія Анатоліївна Синтез та кристалічна будова гетероядерних комплексів на основі талію, рубідію та цезію : Дис... канд. хім.наук: / Русанова Юлія Анатоліївна; КУ. – К, 2000. – 185л. – Бібліогр.:л.120-135
1153590
  Русанова Ю.А. Синтез та кристалічна будова гетероядерних комплексів на основі талію, рубідію та цезію з 18-краун-6. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Русанова Ю.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1153591
   Синтез та кристалічна структура ніобатостанату та танталостанату барію / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В Марків, Я, , М.С. Слободяник, В.В. Полубінський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4
1153592
   Синтез та кристалічна структура шаруватих перовськітів Sr3LnBIIISnO8 (BIII - Sc, In) / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.Я. Марків, М.С. Слободяник, В.В. Полубінський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
1153593
  Теребіленко А.В. Синтез та люмінесценція Na3Y1-ХEuХ(PO4)2 / А.В. Теребіленко, В.М. Баумер, М Слободяник // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 55
1153594
   Синтез та люмінесценція NaAl1-XCrX(MoO4)2 (X = 0,005 - 0,2) в системі Na-Al-Cr-Mo-O / Н.В. Сухаревська, К.В. Теребіленко, Ю.А. Хижний, С.Г. Неділько, М.С. Слободяник, В Черній // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 54
1153595
  Слободяник М.С. Синтез та морфологія кристалів M1FeP2O7, (M1 - NA, K), отриманих з фосфато-молібдатних розчин-розплавів / М.С. Слободяник, К.В. Теребіленко, І.П. Ворона // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2012. – Т. 4, № 5/6. – С. 32-37. – ISSN 2078-9912
1153596
   Синтез та особливості будови 2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопіролатів цинку / С.О. Нікітін, Р.Д. Лапмека, С.В. Шишкіна, О.В. Шишкін, Т.А. Воловненко, Ю.М. Воловненко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 8
1153597
  Струтинська Н.Ю. Синтез та особливості будови фосфатів на основі цезію дво- та тривалентних металів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Струтинська Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 161 л. – Бібліогр. : л. 141-161
1153598
  Струтинська Н.Ю. Синтез та особливості будови фосфатів на основі цезію, дво -та тривалентних металів : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Струтинська Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1153599
  Святненко А.Ю. Синтез та полімеризація метакрилових мономерів на основі азобензольних барвників / А.Ю. Святненко, В.М. Овденко, О.Ю. Колендо // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 268
1153600
  Ходаківський П.В. Синтез та реакції 2-трифлуорацетил-1,3-азолів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03. / Ходаківський П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1153601
  Ходаківський П.В. Синтез та реакції 2-трифлуорацетил-1,3-азолів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ходаківський П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 185 л. + Додатки : л. 126-185. – Бібліогр.: л. 106-125
1153602
  Кулай І.В. Синтез та реакційна здатність нових гетероелементвмісних регуляторів для контрольованої радикальної полімеризації : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Кулай Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 301 арк. – Додатки : арк. 181-301. – Бібліогр.: арк. 160-180
1153603
  Кулай І.В. Синтез та реакційна здатність нових гетероелементвмісних регуляторів для контрольованої радикальної полімеризацї : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Кулай Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1153604
  Бондаренко Світлана Петрівна Синтез та реакційна здатність природних ізофлавоноїдів та їх аналогів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Бондаренко С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 233л. + Додатки: л. 166 - 233. – Бібліогр.: л. 146 - 166
1153605
  Бондаренко Світлана Петрівна Синтез та реакційна здатність природних ізофлавоноїдів та їх аналогів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Бондаренко С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 19 назв
1153606
   Синтез та рентгеноструктурний аналiз 7-(дiетиламiно)-2-етокси-3-(4-нiтрофенiл)-2H-бензо[e] [1,2]оксафосфiнiн 2-оксиду / І.В. Кулай, Маллет-Ладейра, В.О. Ковтуненко, З.В. Войтенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 12


  Синтезовано новий представник сiмейства 3-арилфосфакумаринiв, шляхом конденсацiї Кновенагеля 4-(дiетиламiно)салiцилового альдегiду з дiетил 4-нiтробензилфосфонатом з подальшою циклiзацiєю. Будова отриманої сполуки доведена методами ЯМР спектроскопiї, ...
1153607
  Арсенов В.Д. Синтез та свойства фотохромых сополимеров индолиноспиропирана : Автореф. дис... канд. хим. наук : 02.00.06 / Арсенов В.Д.; Арсёнов В.Д. – Москва, 1976. – 15 с.
1153608
  Кулініч А.В. Синтез та спектральні властивості мероціанінових барвників на основі малононітрилу та барбітурової кислоти : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Кулініч А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1153609
   Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості подвійного фосфату K3La0,8Eu0,2(PO4)2 / Д. Кисельов, К. Теребіленко, О. Хоменко, О. Петренко, В. Доценко, М. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-8. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Люмінесцентний матеріал складу K3La0,8Eu0,2(PO4)2 одержано методом твердофазної взаємодії при температурі 950С. Фазовий склад та морфологія зразку вивчено методами рентгенофазового аналізу та скануючої електронної мікроскопії. Спектр фотолюмінесценції ...
1153610
  Плутенко М.О. Синтез та структура цинквмісного комплексу з топологією дефектної молекулярної гратки / М.О. Плутенко, Р.Д. Лампека, І.О. Фрицький // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 45
1153611
  Чорнобук С.В. Синтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної кераміки на основі диборидів перехідних металів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.07 - фізика твердого тіла / Чорнобук С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1153612
  Чорнобук С.В. Синтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної кераміки на основі диборидів перехідних металів : дис. ... канд. фіз.- мат. наук: 01.04.07 / Чорнобук С. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 140 л. – Бібліогр.: л. 127-140
1153613
  Савченко Д.А. Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (2), цинку, ніколу (2) та кадмію : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Савченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 207 л. – Бібліогр.: л. 184-207
1153614
  Савченко Д.А. Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (2), цинку, ніколу(2) та кадмію : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Савченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1153615
   Синтез та термічні перетворення складнозаміщених карбонатвмісних гідроксоапатитів / Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник, А.І. Малишенко, Б.Г. Місчанчук, О.А. Бєда // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2
1153616
  Абарбарчук Леонід Михайлович Синтез та термічні перетворення фосфатів стронцію та кадмію : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Абарбарчук Л.М.; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 179л. – Бібліогр.: л.163-179
1153617
  Абарбарчук Леонід Михайлович Синтез та термічні перетворення фосфатів стронцію та кадмію : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Абарбарчук Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
1153618
  Шафорост Ю.А. Синтез та термогравіметричне дослідження сполук на основі RBa2Cu4O8 / Ю.А. Шафорост, С.А. Неділько, І.В. Фесич // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 50-55. – (Серія "Хімічні науки" ; № 14 (307)). – ISSN 2079-2573
1153619
   Синтез та фазовий склад пірохлорових керамік ряду (Са1—х SrхCe) (Ti2—y Zry) O7 (0 < х <1; 1 < у < 2) / Б.Г. Шабалін, Ю.О. Тітов, В.В. Чумак, О.А. Вишневський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 22-31. – ISSN 0204-3548
1153620
  Холодна Л.С. Синтез та фізико-хімічна характеристика поверхневого соматичного антигену стафілококів - білка А // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-64. – (Біологія ; Вип. 29)


  Розглянуто умови синтезу, структуру та основні фізико-хімічні властивості поверхневого соматичного антигену стафілококів - білка А, що є основним фактором патогенності та відіграє значну роль у формуванні імунної відповіді на антигенні субстанції ...
1153621
  Фесенко О.В. Синтез та фізико-хімічні властивості нових координаційних сполук золота з сіркувмісними макроциклами. : Автореф... наук: 02.00.01 / Фесенко О.В.; АН України. Ін-т фіз. хімії. – К., 1993. – 16л.
1153622
  Павлюк М.В. Синтез та фізико-хімічні властивості різнометалічних комплексів 3d-металів на основі поліоксованадатів / М.В. Павлюк, В.К. Мішин, В.Г. Маханькова // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 42
1153623
  Чепурна І.К. Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію : дис. ... канд. хімі. наук : 02.00.04 / Чепурна І.К. ; НАНУ, Ін-т сорбції та проблем ендоекології. – Київ, 2009. – 171 л. – Бібліогр.: л. 150 - 171
1153624
  Чепурна І.К. Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Чепурна І. К. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1153625
  Шишкіна О.О. Синтез та функціоналізація 1H-ізотіохромен-4(3H)-OH-2,2-діоксиду : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шишкіна Олена Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 138 л. – Додатки: л. 124-138. – Бібліогр.: л. 105-123
1153626
  Шишкіна О.О. Синтез та функціоналізація 1H-ізотіохромен-4(3H)-OH-2,2-діоксиду : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шишкіна Олена Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1153627
  Вітер В.М. Синтез твердого розчину заміщення (Cu1-yCoy)2(OH)P04*хH20, де 0[< або =]Y[< або =]0,10; х=0,1-0,2 / В.М. Вітер, П.Г. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-35. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  При взаємодії фосфорної кислоти та суміші гідроксокарбонатів Cu і Co синтезовано новий твердий розчин заміщення (Cu1-yCoy)2(OH)PO4*xH2O (0 [< або =] Y [< або =] 0,10; X=0,1-0,2), що ізоструктурний либеніту Cu2(OH)PO4*xH2O. Одержані фосфати були ...
1153628
  Дорфман В.Ф. Синтез твердотельных структур / В.Ф. Дорфман. – Москва : Металлургия, 1986. – 273 с.
1153629
  Демидов І.В. Синтез телекомунікаційних сервісних платформ національного масштабу : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.12.02 / Демидов Іван Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 40 назв
1153630
  Радзімовський Б.К. Синтез телекомунікаційних сигналів на основі хаотичних коливань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Радзімовський Броніслав Казимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1153631
  Темкина В.Я. Синтез теории действия и применения комплексокно ароматического ряда : Автореф... докт. хим.наук: / Темкина В. Я.; АН СССР, Ин-т гехим. и аналит. хим. – М., 1969. – 39л. – Бібліогр.:с.35-39
1153632
  Бузовский О.В. Синтез тестов для программно-управляемых объектов / О.В. Бузовский, Т.М. Чебаненко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2. – С. 93-102. – ISSN 2412-4338


  Запропоновано метод синтезу тестів для специфічного класу пристроїв - програмно керованих апаратних компонент комп"ютерних систем, які з точки зору тестового контролю і діагностики мають безліч властивостей, що істотно відрізняються від об"єктів, ...
1153633
  Скопенко В.В. Синтез тетрафосфатов одновалентных металлов и их исследование / В.В. Скопенко, О.В. Емельянов, К.М. Бойко // Укр. хим. журн., 1983. – № 10
1153634
  Шмонина Л.И. Синтез тетрациклических кетонов, родственных стероидам, методом диеновой конденсации. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмонина Л.И.; Ин-т органич. химии АН СССР. – М., 1953. – 8л.
1153635
  Басов А.С. Синтез технология и применение алкилдиметилаинов и солей четвертичных аммониевых оснований : Автореф... канд. техн.наук: 370 / Басов А.С.; Харьковский политехн. ин-т. – Х., 1969. – 23л.
1153636
  Бандровська А. Синтез технології і тілесності в літературі модернізму („Камера обскура” Володимира Набокова) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 213-227. – ISBN 978-966-359-360-9
1153637
   Синтез тиазолилгидразонов гликозида растения Stevia rebaudiana стевиолбиозида / Р.Р. Шарипова, Б.Ф. Гарифуллин, О.В. Андреева, И.Ю. Стробыкина, В.Е. Катаев // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 8. – С. 1334-1344. – ISSN 0044-460Х
1153638
  Лемішка О. Синтез типів дискурсу у висвітлення пандемії грипу 2009 в Україні англомовними ЗМІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто лінгвістичні засоби формування суспільної думки, що використовуються англомовними медіа у висвітленні пандемії грипу в Україні 2009 року. Аналіз базується на теорії соціального відтворення реальності. В статье рассмотрены ...
1153639
  Бійцева А.В. Синтез тіазол-2-ілгідразонів ряду 3-аміно-1Н-ізоіндол-1-ону / А.В. Бійцева, О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-44. – (Хімія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано похідні 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу, що містять залишки семікарбазиду, тіосемікарбазиду та аміногуанідину. Взаємодією 2-(3-аміно-1H-ізоіндол-1-іліден)-1-гідразинкарботіоаміду з ароматичними та аліфатичними ?-галогенокетонами одержано ...
1153640
  Бондаренко А.А. Синтез топологічної структури мереж доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бондаренко Антон Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1153641
  У Хун Юань Синтез традиций классической китайской поэзии и немецкой Kunstlied в вокальном цикле Хуан Цзы "Три желания розы" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 65-77. – ISSN 2226-2180


  Установлены функциональные связи между удаленными во времени и пространстве явле-ниями – классической китайской поэзией и немецкой Kunstlied, синтез которых определяет жан-ровую специфику китайской художественной песни ХХ века и созданный на ее основе ...
1153642
  Бродяк Д.А. Синтез традиционного и современного: традиционалистская трансформация правящей верхушки независимой Бирмы/Мьянмы // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 21-32. – ISSN 1682-671Х
1153643
  Анісімова Н. Синтез традиції та модерну в ліриці Василя Голобородька // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 270-277. – ISBN 966-7053-09-1
1153644
  Романенкова Ю.В. Синтез традицій у творчості німецьких майстрів XV - XVI століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 201-208
1153645
  Бердинських С.О. Синтез традиційних та сучасних засобів проектної графіки в художньому формоутворенні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 / Бердинських Святослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буді-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1153646
  Николаенко Н.С. Синтез транзисторных усилителей и фильтров / Н.С. Николаенко. – Ленинград, 1970. – 239 с.
1153647
  Липковский К.А. Синтез трансформаторно-ключевых исполнительных структур преобразователей переменного напряжения / К.А. Липковский. – Киев, 1983. – 61с.
1153648
  Зыков Ф.Н. Синтез трансформаторных дешифраторов с избыточными кодами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Зыков Ф.Н. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1966. – 26 с.
1153649
  Зыков Ф.Н. Синтез трансформаторных схем с избыточным кодированием / Ф.Н. Зыков. – Киев, 1970. – 115с.
1153650
  Шишкина Александра Александровна Синтез трансформированных стероидов ряда 19-нортестостерона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шишкина Александра Александровна; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1153651
   Синтез тригалогенидиых солей тиазолинийпиразоло [4.3-d] пиримидина и особенности их спектров ЯМР / О.В. Свалявин, Н.И. Свалявин, А.Г. Баля, М.Ю. Онисько, А.В. Туров, В.Г. Лендел // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 1


  За допомогою реакції галогенциклізації тіостетєрів піразоло/4,3-d] піримідинів, що містять при атомі сірки алільний радикал або його більш складні гомологи, були отримані тригалогенідні солі піразоло [3,4-є] [1,3] тіазоло [3,2-а] піримідинію, які ...
1153652
  Гордеев Е.Н. Синтез триптаминов с применением реакции Джэппа-Клингемана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гордеев Е.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1153653
  Юодвиршис А.М. Синтез тритепеновых гликозидов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Юодвиршис А.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 17л.
1153654
  Садрединов Ф.С. Синтез тритречтичных диацетиленовых и предельных трилонов, их простых моно-, ди- и триэфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Садрединов Ф. С.; Ин-т хим. АН Тад.ССР. – Душанбе, 1976. – 32л.
1153655
  Шульгін Д.М. Синтез трифазних нетрадиційних обмоток на базі узагальненої структурної моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Шульгін Д.М. ; Одеськ. нац. політ. ун-т. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
1153656
  Ярмолюк Д.В. Синтез трифторацетильних піразолів та дослідження їх хімічних властивостей / Д.В. Ярмолюк, П.К. Михайлюк, М.В. Горічко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 132
1153657
  Сех О.К. Синтез у маристемах коренів кукурудзи під впливом гіпотермії та фітогормонів. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Сех О.К.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1153658
  Прокопенко О.О. Синтез у частотній області двоканального стежного електропривода з роздільними навантаженнями. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Прокопенко О.О.; Харків. держ. політ. ун-т. – Харків, 1996. – 19л.
1153659
  Волкова Ольга Ивановна Синтез убихинонов и восстановительные превращения хроменовых форм природных хинонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Волкова Ольга Ивановна; АН СССР. Ин-т органич. химии. – М., 1973. – 22л.
1153660
  Бабаян В.О. Синтез углеводородов бензатраценового и бензфенатренового рядов с помощью сернокислоного гидролиза и двойной циклизации /3-хлоркротил/- арил-масляных кислот : Автореф... канд.хим.наук: / Бабаян В.О.; АН Арм ССР Хим ин-т. – Ереван, 1952. – 22л.
1153661
  Сторч Г. Синтез углеводородов из окиси углерода и водорода. / Г. Сторч. – М., 1954. – 516с.
1153662
  Лаврищева Л.Н. Синтез углеводородов с четвертичными атомами углерода состава С10-С22 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук: / Лаврищева Л.Н.; Моск. хим.-техн. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1953. – 15 с.
1153663
  Калакура Я. Синтез української історії у працях М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-27. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано внесок М. Грушевського в науковий синтез української історії на засадах позитивізму та методології історичного синтезу, розглянуто синтетичний характер "Історії України-Руси" та інших праць ученого. The article deals with M. ...
1153664
  Лазарев В.Г. Синтез управляющих автоматов / В.Г. Лазарев, Е.И. Пийль. – Москва, 1970. – 400с.
1153665
  Лазарев В.Г. Синтез управляющих автоматов. / В.Г. Лазарев, Е.И. Пийль. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 408с.
1153666
  Лазарев В.Г. Синтез управляющих автоматов. / В.Г. Лазарев, Е.И. Пийль. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 327с.
1153667
  Пашков А.Г. Синтез управляющих воздействий в некоторых задачах оптимального управления и дифференциальных игр. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Пашков А.Г.; АН СССР.Ин-т проблем механики. – М, 1973. – 14л.
1153668
   Синтез управляющих и вычислительных систем. – Свердловск, 1980. – 160с.
1153669
   Синтез управляющих устройств. – М., 1976. – 111с.
1153670
   Синтез управляющих устройств в однородных средах. – М., 1984. – 166с.
1153671
   Синтез устойчивых структур адаптивных систем угловой селекции на основе матричных ортогональных фильтров за счёт использования уникальных свойств фильтров-проекторов / Р.Ю. Кольцов, К.Ф. Боряк, Є.С. Лєнков, А.В. Малюга // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 36-41


  Рассматриваются возможности синтеза новых вариантов алгоритмических схем систем углового селектора, использующих общую идею метода обработки с помощью ортогональных фильтров-проекторов, за счёт применения процедур декомпозиции и факторизации проектора, ...
1153672
  Волгин Л.И. Синтез устройств для обработки и преобразования информации в элементном базисе реляторов / Л.И. Волгин. – Таллин, 1989. – 179с.
1153673
  Нурдинов Абдукарим Синтез устройств для уравновешивания инерционных нагрузок и выборки зазоров в комбинированных кулачково-рычажных механизмах полиграфических машин : Автореф... канд. техническихнаук: 05.02.15 / Нурдинов Абдукарим; Украинский полиграфический ин-т им. Федорова. – Львов, 1985. – 21л.
1153674
  Усманов А.А. Синтез устройств преобразования сигналов систем передачи непрерывных сообщений / А.А. Усманов, Х.Ю. Ибрагимов. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1987. – 160 с.
1153675
   Синтез устройств СВЧ на неоднородных линиях / В.В. Козловский, В.И. Сошников, В.А. Бычковский, П.М. Баранов, А.В. Згурский; Бычковский В.А. – Киев : Тэхника, 1991. – 155 с.
1153676
  Швец А.Г. Синтез устройств управления на программируемых логических интегральных схемах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Швец А. Г.; Дон. гос. техн. ун-т. – Донецк, 1995. – 19л.
1153677
  Кашкараева К.И. Синтез фенилаланина из фенилпировиноградной кислоты у растений : Автореф... канд. биол.наук: / Кашкараева К.И.; АН Киргиз.ССР. Объедин. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1967. – 17л.
1153678
  Тищук Н.В. Синтез фенольних сполук при фітовірусній інфекції / Н.В. Тищук, О.М. Постоєнко, Т.А. Компанець // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 78
1153679
  Бадалян В.Е. Синтез физиологически активных соединений содержащих альфа-нафтильный радикал : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Бадалян В.Е.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1153680
  Бубенцова Л.В. Синтез фільтрів з обмеженими смугами пропускання і затримання : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.17 / Бубенцова Л. В.; Укр. держ. акад. зв"язку ім. Попова. – Одеса, 1996. – 17л.
1153681
  Ашимбаева Д.Г. Синтез флотореагентов на основе нафтеиновых кислот нефти : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Ашимбаева Д.Г.; АН КАзССР Ин-т хим. наук. – Алма Ата, 1975. – 25л.
1153682
  Куликовский Р.Э. Синтез формирующих четырехполюсников развертки : Автореф... канд. техн.наук: / Куликовский Р.Э.; Моск. электротехн. ин-т связи. – Москва, 1953. – 10л.
1153683
  Колтунова В.И. Синтез фосфорных эфиров тиамина и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Колтунова В.И.; Моск. технол. ин-т пищевой пром-сти. – М., 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1153684
  Рахимов А.И. Синтез фосфорорганических соединений / А.И. Рахимов. – М, 1984. – 247с.
1153685
  Евстафьев Г.И. Синтез фосфорсодержащих полиэфиров реакцией полипереэтирификации. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Евстафьев Г.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 16л.
1153686
  Стецько Я. Синтез французької поезії кінця ХІХ - початку ХХ століття крізь естетичну призму Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 241-. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  На основі теоретичних висновків, яких дійшов Іван Франко в трактаті "Із секретів поетичної творчості", розглядається французька поезія щодо її омузикальнення та зорового зображення словом. Йдеться про поезію ХІХ - початку ХХ століть, зокрема про ...
1153687
  Ливитская И.Б. Синтез фталазола и нурсульфазоа с участием твердых компонентов : Автореф... канд. хим.наук: / Ливитская И. Б.; МВО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1955. – 15л.
1153688
  Ольховая Л.А. Синтез фторида магния и его взаимодействия с трифторидами редкоземельных элементов и иттрия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ольховая Л. А.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т неорг. хим. – Новосибирск, 1981. – 18л.
1153689
   Синтез фторованих похідних циклобутанкарбовнової кислоти та аміноциклобутану / О.В. Грищук, Д.С. Радченко, І.В. Комаров, Т.В. Шокол // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 83
1153690
  Дзевицкий Б.Э. Синтез фторосодержащих координационных соединений олова и исследование их методом ядерного гамма-резонанса. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дзевицкий Б.Э.; АН СССР. – М, 1967. – 17л.
1153691
   Синтез фторфосфатов щелочных металлов и хрома (ІІІ) / В.В. Скопенко, П.Г. Нагорный, З.И. Корниенко, Н.С. Слободяник // Докл. АН УССР. Сер.Б. : АН УССР, 1987. – № 9
1153692
  Модянова Л.В. Синтез фузариновой кислоты и ее аналогов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Модянова Л.В.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1969. – 15л.
1153693
  Мхитрян Г.Р. Синтез функционально-замещенных непредельных систем с кумулированными краткими связями. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Мхитрян Г.Р.; АН Арм.ССР.Ин-т органич.химии. – Ереван, 1980. – 24л.
1153694
  Попова А.А. Синтез функциональных органических перекисных соединений окислением альдегидов и кетонов перекисью водорода. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Попова А.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачвского. – Горький, 1969. – 18л.
1153695
  Мілохов Д.С. Синтез функціоналізованих азолів та азинів на основі 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мілохов Демид Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1153696
  Мілохов Д.С. Синтез функціоналізованих азолів та азинів на основі 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мілохов Демид Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 175 л. – Додатки: л. 165-175. – Бібліогр.: л. 150-164
1153697
  Акопян Рудольф Амазаспович Синтез фуранидил-карбоновых кислот и их аминопроизводных : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Акопян Рудольф Амазаспович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 14л.
1153698
  Поліщук Б.В. Синтез хелатів металів з ацетилпропіоновим альдегідом / Б.В. Поліщук, І.П. Середа, В.П. Михайленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 17-21 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1153699
   Синтез хірального 3-амінометил-3-флуоропіролідину / В.Л. Михальчук, В.С. Ярмольчук, П.К. Михайлюк, М.В. Горічко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 108
1153700
  Чарская Б.А. Синтез хлорзамещенных фенил- и метилфенил-хлорсиланов каталитическим хлорированием и термической конденсацией. : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Чарская Б.А.; Мин. хим. пром. СССР. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1153701
  Мехтиева Ф.А. Синтез хлорпроизводных окислительных хлорированнием метана, этана, этилена и этан-этиленовой фракции в кипящем слое катализатора. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мехтиева Ф.А.; АН АзССР.Ин-т нефтепром.процессов. – Баку, 1966. – 19л.
1153702
  Кондратенко В.И. Синтез хлорсодержащих пестицидов на основе акрилонитрила и его производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кондратенко В.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 23л.
1153703
  Гутник Л.М. Синтез художньої літератури і кіномистецтва в українському кіноплакаті (на матеріалах зібрання українського кіноплаката ХХ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 475-496. – ISSN 2222-4203
1153704
   Синтез цеолитов с разнозарядными катионами. – Тбилиси, 1986. – 109с.
1153705
  Валетдинов Р.К. Синтез цианалкильных эфиров кислот фосфора и их некоторые свойства. : Автореф... Канд.хим.наук: / Валетдинов Р.К.; М-во высш.образования СССР. – Казань, 1958. – 20л.
1153706
  Саникидзе Н.С. Синтез циклических кетонов, углеводородов и аналогов некоторых биологически активных веществ, на основе 2, 4-диокси-3-метилолпентана и 1, 2, 6-гексантриола : Автореф... канд. хим.наук: / Саникидзе Н.С.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 22л.
1153707
  Щелоков В.И. Синтез циклодепсипептидов методом оксиациального включения в циклические пептиды : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Щелоков В.И. ; АН СССР, Ин-т химии.природных соединений. – Москва, 1965. – 14 с.
1153708
  Краснова С.Г. Синтез циклопентадиенильных соединений редкоземельных элементов подгруппы церия и исследование их некоторых свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Краснова С.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 17л.
1153709
  Киладзе С.Х. Синтез циматрен- и ферроценсодержащих гидросиланов и их взаимодействие с ацетиленовыми спиртами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Киладзе С.Х.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – л.
1153710
  Даванкова Л.А. Синтез цистеинсодержащих пептидных производных индолилалкиламинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Даванкова Л.А. ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1153711
   Синтез цифрових нечітких регуляторів двомірного об"єкта "випарник + нагрівач парового казана" / В.І. Гостєв, С.Н. Скуртов, В.В. Крайнев, В.А. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 135-139. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Викладено синтез цифрових регуляторів, що працює на базі нечіткої логіки, для двомірної системи автоматичного управління об"єктом "випарник+нагрівач парового казана". Представлено результати математичного моделювання двомірної системи за умови ...
1153712
  Чупрін Андрій Євгенович Синтез цифрових нечітких регуляторів систем автоматичного керування нестаціонарними об"єктами з чистим запізнюванням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07 / Чупрін А.Є.; Мін-во промислової політики України. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1153713
  Мачнєв О.М. Синтез цифрових панорамних зображень в системах магнітооптичної візуалізації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Мачнєв О.М.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1153714
  Старостін С.С. Синтез цифрових систем регулювання на базі дискретних математичних моделей електромеханічних об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Старостін Сергій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1153715
  Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов / В.М. Глушков. – М., 1962. – 476с.
1153716
  Хо Дак Лок Синтез цифровых регуляторов систем АРВ синхронных генераторов : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.02 / Хо Дак Лок; КПИ. – К., 1994. – 18л.
1153717
  Кичак В.М. Синтез частотно-імпульсних елементів цифрової техніки : Монографія / В.М. Кичак; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 292с. – ISBN 966-641-137-7
1153718
  Согомонян Раиса Георгиевна Синтез четверных оксидов AIIAIIIBIVBVO7 методом твердофазных реакций и из растворов в расплавах солевых и оксидосолевых растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Согомонян Раиса Георгиевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.24
1153719
  Фельдштейн А.Л. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ / А.Л. Фельдштейн, Л.Р. Явич. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Связь, 1971. – 388 с.
1153720
  Бомба А.Я. Синтез числових методів конформних відображень та сумарних зображень при моделюванні ідеальних полів для криволінійних областей / А.Я. Бомба, А.П. Кузьменко, О.М. Гладка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 87-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  На основі синтезу числових методів конформних відображень та сумарних зображень розроблено конструктивний підхід до моделювання ідеальних полів для криволінійних областей, обмежених лініями течії і еквіпотенціальними лініями, та обчислювальну ...
1153721
  Кулик Ігор Анатолійович Синтез швидкодіючих алгоритмів стиснення на основі адресно-векторного кодування для інформаційних задач АСУ : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Кулик Ігор Анатолійович; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Х., 1998. – 20л.
1153722
  Чекунова О.М. Синтез швидкодіючих систем фазового автопідстроювання частоти синтезаторів частот для впровадження завадозахищенного режиму засобів радіозв"язку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.12.13 / Чекунова О.М.; Мін-во освіти і науки України. Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського " Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 18с. – Бібл.: 12 назв
1153723
  Норавян А.С. Синтез шестичленных гетероциклических кетонов содержащих азот, серу и кислород : Автореф... канд. хим.наук: / Норавян А.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 17л.
1153724
  Корнилов А.М. Синтез эйкозаниодов и их фторосодержащих аналогов : Дис... Канд хим.наук: 02.00.03 / Корнилов А.М.; АНУ . Ин-т биолог. химии и нефтехимии. – Киев, 1991. – 94л. – Бібліогр.:л.88-94
1153725
  Корнилов Андрей Михайлович Синтез эйкозаноидов и их фторсодержащих аналогов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Корнилов Андрей Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
1153726
  Обуховец Виктор Александрович Синтез экранирующих антенных систем с циклической симметрией : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Обуховец Виктор Александрович; МЭИ. – М., 1975. – 23л.
1153727
  Джапаридзе В.П. Синтез электрических фильтров / В.П. Джапаридзе. – Тбилиси, 1985. – 123 с.
1153728
  Балабанян Н. Синтез электрических цепей / Н. Балабанян. – Москва-Ленинград, 1961. – 416 с.
1153729
  Максимович Н.Г. Синтез электрических цепей с многополюсными элементами / Н.Г. Максимович, П.Г. Стахив, Ф.А. Шемуратов. – Киев, 1978. – 45с.
1153730
  Бандман О.Л. Синтез электронных RC-схем / О.Л. Бандман. – М, 1966. – 248с.
1153731
  Калниболотский Ю.М. Синтез электронных схем / Ю.М. Калниболотский, Ю.В. Королев. – Киев, 1979. – 231 с.
1153732
  Рогоза В.С. Синтез электронных схем методом переменных состояния / В.С. Рогоза, Калниболотский. – Киев : УМК ВО, 1988. – 136 с.
1153733
  Кузнецов В.И. Синтез элементов / В.И. Кузнецов. – Москва, 1971. – 48с.
1153734
  Крамаровский Я.М. Синтез элементов во Вселенной / Я.М. Крамаровский, В.П. Чечев. – Москва : Наука, 1987. – 158 с.
1153735
   Синтез элементов и систем автоматики на базе ЭВМ. – К, 1976. – 69с.
1153736
  Рогаческий В.Л. Синтез элементоорганических соединений на основе орто- и пара-хлорбифенилов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Рогаческий В.Л.; М-во хим. пром. – Москва, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1153737
  Иванова О.Н. Синтез элкетронных схем дискретного действия / О.Н. Иванова. – М, 1964. – 176с.
1153738
  Ефимов Эдуард Михайлович Синтез эмоционально-понятийного в экранном творчестве : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.03 / Ефимов Эдуард Михайлович; Всес. научно-исслед. ин-т киноискусства. – М., 1981. – 24л.
1153739
  Рожкова Л.Н. Синтез эпимерных альдегидов циклогексен-3-ового ряда и их конденсации с ацетоном : Автореф... канд. хим.наук: / Рожкова Л. Н.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед.. – М., 1971. – 25л.
1153740
  Алферова И.К. Синтез эпоксидных соединений - стабилизаторов, пластификаторов и мономеров для пластмасс / И.К. Алферова. – Москва, 1965. – 44с.
1153741
  Арутюнов И.А. Синтез этилен -пропиленового каучука в среде жидкого пропилена : Автореф... канд. хим.наук: / Арутюнов И.А.;. – Бакц, 1966. – 20л.
1153742
  Крикуненко Р.И. Синтез эфиров 3- и 4-интрофталевых кислот и исследование их как пластификаторов. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Крикуненко Р.И.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1968. – 23л.
1153743
  Волкова Л.В. Синтез эфиров бисбензилтетрагидроизохинолиновых оснований (аналогов алкалоида курарина) : Автореф... канд. хим.наук: / Волкова Л.В.; Моск. ин-т тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова. Кафедра технологии тонких органических соедине. – Москва, 1953. – 8 с.
1153744
  Верижников Л.В. Синтез эфиров о,о-бифенилфористой кислоты и стабилизация поливинилхлорида органическими фосфатами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075. / Верижников Л.В.; Казан. хим.-технол. ин-т. – Казань, 1972. – 20л.
1153745
  Попова Л.М. Синтез эфиров пирокатехинфосфористой кислоты и изучение их в качестве стабилизаторов полимеров. : Автореф... канд. техн.наук: / Попова Л.М.; Казан. хим.-технолог. ин-т. – Казань, 1966. – 16л.
1153746
  Старшов И.М. Синтез эфиров фенилалкилмышьяковистых кислот и их взаимодействие с галоидными алкилами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Старшов И.М.; Казан.лхим.-технол.ин-т. – Казань, 1954. – 12л.
1153747
  Ярмухаметова Д.Х. Синтез эфиров фосфон и тиофосфонкарбоновых кислот присоединением неполных эфиров кислот фосфора к эфирам непредельных карбоновых кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ярмухаметова Д.Х. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1953. – 8 с.
1153748
  Есказина Р.С. Синтез эхтиленовых аминоспиртов каталитической гидрогенизацией ацетиленовых производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Есказина Р.С.; АН Каз.ССР. Хим.-металлург. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
1153749
  Крохина Ю.А. Синтез юридического и экономического образования как фактор конкурентоспособности российских университетов // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 7-11. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305


  Особое значение в свете последствий мирового финансового кризиса приобретают состояние и развитие кадров в области налогообложения. Процесс подготовки специалистов в сфере налогообложения имеет ряд особенностей по сравнению с подготовкой людей других ...
1153750
  Цыбин Ю.С. Синтез, автоокисление и стереохимия гомологов альфа-фенилиндана : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Цыбин Ю. С.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1968. – 31л.
1153751
  Гріщенко Л.М. Синтез, адсорбційні та каталітичні властивості активованого вугілля з нанесеними кислотними центрами : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Гріщенко Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 16 назв
1153752
  Гріщенко Л.М. Синтез, адсорбційні та каталітичні властивості активованого вугілля з нанесеними кислотними центрами : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / КНУТШ; Гріщенко Л.М. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л.143-164
1153753
  Пивоваренко В.Г. Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів : Дис. ... д-ра хім. наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Пивоваренко В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 580л. – Бібліогр.: л. 530-580
1153754
  Пивоваренко В.Г. Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 02.00.03 / Пивоваренко В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 62 назви
1153755
  Краєвська Я.А. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу An+1BnO3n+1 та AnBnO3n+1 : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Краєвська Я. А.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 237 л. + Додатки: л. 187-237. – Бібліогр.: л. 163-186
1153756
  Полубінський В.В. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу AnBn-1O3n та An+1BnO3n+1 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Полубінський Віталій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 224 арк. – Додатки.: арк. 179-224. – Бібліогр.: арк. 151-178
1153757
  Полубінський В.В. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу AnBn-1O3n та An+1BnO3n+1 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Полубінський Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1153758
  Краєвська Я.А. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу Аn+1ВnO3n+1 та AnBnO3n+1 : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Краєвська Я.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1153759
  Тітов Юрій Олександрович Синтез, будова і властивості шаруватих перовскітоподібних сполук та фаз типу АnBnOзn+2 : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Тітов Юрій Олександрович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 282 л. + Додатки: л. 280 - 282. – Бібліогр.: л. 262 - 280
1153760
  Ранський А.П. Синтез, будова і реакції комплексоутворення ароматичних і гетероциклічних тіоамідів : монографія / А.П. Ранський , М.В. Євсєєва ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-641-321-8
1153761
  Нечитайлов М.М. Синтез, будова та властивості екзоедральних металофулеренів з атомами заліза і нікелю : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.03. - Органічна хімія / Нечитайлов М.М. ; НАНУ, Ін-т фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка. – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1153762
  Неділько Сергій Андрійович Синтез, будова та властивості ізо- та гетерозаміщених складних оксидів, які містять РЗЕ та перехідні метали : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Неділько Сергій Андрійович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 348л. – Бібліогр.:л.293-345
1153763
  Неділько Сергій Андрійович Синтез, будова та властивості ізо-та гетерозаміщених складних оксидів, які містять РЗЕ та перехідні метали : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.01 / Неділько Сергій Андрійович; Мін-во освіти України, КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 36л.
1153764
  Кандерал О.М. Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді (2) та (3) : Автореф. ... дис. канд. хім. наук: Спец.08.00.01 / Кандерал О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1153765
  Кандерал О.М. Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді (2) та (3) з тетрадентатними лігандами оксимно-гідразидного типу : Дис. ...канд.хім.наук: Спец. 02.00.01 - неорган. хімія / Ольга Михайлівна Кандерал; КНУТШ. – Київ, 2006. – 189л. – Бібліографія: л.177-189
1153766
  Бойко Р.С. Синтез, будова та властивості подвійних фосфатів лужних металів, галію та індію : Дис. ...канд. хім. наук: Спец.02.00.01 - неорганічна хімія / Роман Сергійович Бойко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 147л. – Бібліогр.: л.130-147
1153767
  Бойко Р.С. Синтез, будова та властивості подвійних фосфатів лужних металів, галію та індію : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 02.00.01 / Роман Сергійович Бойко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1153768
  Яцкін М.М. Синтез, будова та властивості різнометалічних фосфатів на основі лужних, дво- і тривалетних металів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Яцкін Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1153769
  Яцкін М.М. Синтез, будова та властивості різнометалічних фосфатів на основі лужних, дво- і тривалетних металів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Яцкін Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 163 л. – Додатки: л. 157-163. – Бібліогр.: л. 134-136
1153770
  Одинець Є.В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Одинець Євген Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Додатки: л. 125-126. – Бібліогр.: л. 127-150
1153771
  Одинець Є.В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Одинець Євген Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1153772
   Синтез, будова та люмінесенція KBi(WO4 )2 :Pr3+ / М.Ю. Мірошніченко, К.В. Теребіленко, М.С. Слободяник, В.М. Баумер // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 37
1153773
  Гончарова Світлана Анатоліївна Синтез, будова та реакції полігалоідних напівхіноідних структур на основі N-рисульфоніл-п-хінонімінів та ефірів п-хінонмонооксимів : Автореф... кандид. хімічн.наук: 02.00.03 / Гончарова Світлана Анатоліївна; Україн. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 18л.
1153774
  Дорощук Р.О. Синтез, будова та реакційна здатність координаційних сполук іонів деяких d-металів та ураніл-іону з с-гетерилнітронами : Дис. ... канд. хім. наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Дорощук Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 138л. + Додатки: л. 126-138. – Бібліогр.: л. 115-125
1153775
  Дорощук Р.О. Синтез, будова та реакційна здатність координаційних сполук іонів деяких d-металів та ураніл-іону з С-гетерилнітронами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Дорощук Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1153776
   Синтез, будова та спектральні властивості комплексу паладію (ІІ) з 3-(2-піридил)-(3,4,5-триметоксифеніл)-1,2,4-триазолом / Б.В. Захарченко, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, О.В. Севериновська, В.С. Старова, І.В. Распетрова, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 7/8, июль - август. – С. 28-33. – ISSN 0041-6045
1153777
   Синтез, вивчення бактеріостатичної активності координаційних сполук деяких Зd-металів із сульфаніламідними препаратами та їх шиффовими основами саліцилового альдегіду / М.Д. Аптекар, А.Г. Овчаренко, Г.І. Постернак, С.С. Лосев, О.А. Голуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-56. – (Хімія ; Вип. 35)


  Здійснено синтез шиффових основ (ШО) саліцилового з різними сульфаніламідами. Отримано моно ядерні та біядерні внутрішньо комплексні сполуки Cu, Ni, Co, Zn, Mn з сульфопрепаратами та їх ШО саліцилового альдегіду. Встановлено брутто-формули, а за даними ...
1153778
  Труш Віктор Олександрович Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі димерил-N-трихлорацетиламідофосфату : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02..00.01 / Труш В.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.:12 назв.
1153779
  Труш Віктор Олександрович Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі диметил-N-трихлорацетиламідофосфату : Дис.... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Віктор Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 222 л. – Бібліогр.: л.141-222
1153780
  Бурмістр О.М. Синтез, властивості та застосування полііоненів на основі епоксидованих похідних 1,2-епокси-4,7-діоксононен-8 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Бурмістр Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 154 л. – Бібліогр.: л. 127-154
1153781
  Бурмістр О.М. Синтез, властивості та застосування полііоненів на основі епоксидованих похідних 1,2-епокси-4,7-діоксононен-8 : автореф. дис. ...канд. хім. наук : 02.00.06 / Бурмістр Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1153782
  Фалалєєва Т.В. Синтез, властивості, технологія та застосування нових люмінесцентних сполук, похідних нафталевого ангідриду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Фалалєєва Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1153783
  Балашов В.А. Синтез, выращивание кристаллов и исследование свойств нормальных и двойных молибдатов и вольфраматов щелочных металлов и скандия. : Автореф... канд. хим.наук: 355 / Балашов В.А.; Моск. хим.-техн. ин-т. – М., 1971. – 22л.
1153784
  Винокуров В.А. Синтез, выращивание кристаллов и некоторые свойства двойных цезий-редкоземельных молибдатов и молибдатов и вольфраматов щелочных металлов с висмутом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Винокуров В.А.; Ин-т физики. – Красноярск, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1153785
  Садыков Ф.Т. Синтез, изомеризации и некоторые превращения первично-третичных, дитритичных спиртов и гликолей гетероциклического ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Садыков Ф.Т.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 25л.
1153786
  Краснобрижий Н.Я. Синтез, изучение свойств и подход к оценке конформации некоторых пептидов, содержащих пролин, орнитин, фенилаланин, лейцин и глицин : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 079 / Краснобрижий Н.Я. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1153787
  Зенько Р.И. Синтез, изучение свойств и химических превращений углеводородов ряда -ментана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Зенько Р.И.; АН БССР. Ин-т физ.-орган. химии. – Минск, 1978. – 25л.
1153788
  Тауберт Дитер Синтез, изучение свойств некоторых непредельных кислот и возможности получения на их основе макроциклических сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тауберт Дитер; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1980. – 20л.
1153789
  Жумадылов Т. Синтез, изучение строения и каталитических свойств гомогенных катализаторо низкотемпературного окисления Н-парафинов : Автореф... канд. хим.наук: / Жумадылов Т.; АН Кирг.ССР, Объед. уч. сов. отд. естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1968. – 20л.
1153790
  Сарыева С.А. Синтез, исследование и изучение пластифицирующих свойств эфиров салициловой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Сарыева С. А.; Ин-т нефтехим. процес. АН АзССР. – Баку, 1977. – 16л.
1153791
  Нурходжаева Зухра Абджаппаровна Синтез, исследование и применение высокопроницаемых азот- и фосфорсодержащих ионитов на основе макросетчатых сополимеров стирола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Нурходжаева Зухра Абджаппаровна; АН Казах.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1980. – 17л.
1153792
   Синтез, исследование и строение комплексов оксиматов таллия (I) с 1,10-фенантролином. / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, К.В. Домасевич, И. Силер, Р. Кемпе, Э.Б. Русанов // Журн. общей химии., 1997. – Вып. 6
1153793
  Клюшин В.В. Синтез, исследование и физиологическая активность соединений, содержащих 3,4,5 - триметоксифенильную группу : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Клюшин В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 169 л. – Библиогр.: л. 146-167
1153794
   Синтез, исследование с структура разнолигандных комплексов меди (ІІ) с бензоилцианоксимом / В.В. Пономарева, К.В. Домасевич, Коу Ксиаолан, Н.Н. Герасимчук, К.Н. Дейли, В.В. Скопенко // Журн. неорган, химии, 1997. – №1
1153795
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулянрных соединений. – Казань, 1985. – 159с.
1153796
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1979. – 182с.
1153797
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1979. – 182с.
1153798
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1981. – 146с.
1153799
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1981. – 146с.
1153800
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1988. – 173с.
1153801
  Казым Мухамед Синтез, исследование свойства и строения 1, 3, 4 - тиадиазоло (3, 2-а) пиримидиновых гетероциклических систем. : Дис... канд. химич.наук: / Казым Мухамед; КГУ. – К., 1971. – 134л. – Бібліогр.:л.129-134
1153802
  Родненко Л.В. Синтез, исследование строения и свойств 3,5 бидентатных гетарилформазанов и их металл-хелатов / Родненко Л.В. – Свердловск, 1977. – 24 л.
1153803
  Шапиро З.И. Синтез, исследование структуры и электрофизических свойств сегнетоэлектриков ниобата и танталата лития и твердых растворов на их основе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапиро З.И.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1967. – 15л.
1153804
  Грошенко Н.А. Синтез, исследование физико-химических свойств и выращивание монокристаллов двойных молибдатов Cu, Zn, Ca, Ba, Pb и редкоземельных элементов / Грошенко Н.А. – Москва, 1980. – 18 л.
1153805
  Фалендыш Е.Р. Синтез, кинетические исследования и применение двуядерных комплексов кобальта в анализе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Фалендыш Е.Р.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1153806
  Егорова С.П. Синтез, конфигурация и конформации в ряду 2,5-иалкил-5-в-алкоксиэтил-1,3-диоксанов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Егорова С.П.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 31л.
1153807
  Зелінська М.В. Синтез, кристалічна структура та властивості тернарних пніктидів у системах Er-{Ni, Pd}-{P, As, Sb} та споріднених з ними : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Зелінська М.В.; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1153808
  Пенкова Л. Синтез, кристалічна структура та магнітні властивості біядерного комплексу нікелю(ІІ) з 3-[(1Е)-n-гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1Н-піразол-5-карбоновою кислотою / Л. Пенкова, В. Павленко, І. Фрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-21. – (Хімія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  На основі нового піразолатного ліганду 3-[(1E)-N-гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1H-піразол-5-карбонової кислоти (PzOxCA) було синтезовано комплекс [Ni2(PzOxCA-2Н)2(Py)4]·2Н2О, його кристалічна структура була досліджена методом рентгеноструктурного ...
1153809
   Синтез, кристаллическая и молекулярная структура комплекса тетрафенилсурьмы (V) с 2-изонитрозо - 2 - ( 4 -метилтиазолил - 2 ) -ацетамидом. / К.В. Домасевич, В.В. Скопенко, Р. Кемпе, А.А. Мохир, И. Силер, Э. Хойер // Журн. неорган. химии, 1998. – №2
1153810
   Синтез, кристаллическая и молекулярная структура комплекса тетрафенилсурьмы (V) с 2-изонитрозо -2-(4-метилтиазолил-2)-ацетамидом / В В. Скопенко, В К. Домасевич, Р. Кемпе, А.А. Мохир // Журнал неорган. химии, 1998. – 43 №2, 246
1153811
  Захаров Р.Г. Синтез, кристаллохимические особенности и некоторые свойства окислов шпинельного типа в системе Mn-Fe-Ti-O : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Захаров Р.Г.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердовск, 1971. – 27л.
1153812
  Сомова И.К. Синтез, магнитные и спектроскопические исследования новых типов хелатов марганца (III) с основаниями Шиффа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сомова И.К.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1973. – 23л.
1153813
  Суворов К.М. Синтез, магнитные и спектроскопические исследования хелатов никеля II, кобальта ІІ, ІІІ, меди ІІ с тридентатными ONO и ONS-азометинами. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Суворов К.М.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 28л.
1153814
  Полубінський В.В. Синтез, механізми утворення та структура шаруватих сполук типу [перовскітоподібні сполуки] / В.В. Полубінський, Ю.О. Тітов // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 28
1153815
   Синтез, модификация и исследование полимерных и координационных соединений. – Кишинев, 1989. – 174с.
1153816
  Химеденов Ж.Х. Синтез, некоторые превращения и свойства жирноароматических и ароматических кремнийсодержащих эфиров третичных ацетиленовых и диацетиленовых спиртов циклогексанового и пиранового рядов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Химеденов Ж.Х.; АН Киргизской ССР. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Фрунзе, 1974. – 30л.
1153817
  Скопенко В.В. Синтез, некоторые свойства и строение [Ln(NO3)2(HMPA)4]C(CN)3 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук // Коорд. химия, 1985. – №9
1153818
  Русин Б.П. Синтез, обробка та розпізнавання складноструктурованих зображень : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Русин Б.П.; Нац. агенство з питань інформ. при Презид. України. Держ. Наук.-дослід. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 1998. – 33 с.
1153819
  Проскурина Т.С. Синтез, особенности строения и свойства непредльных циклических хлорацеталей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Проскурина Т.С.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 26л.
1153820
   Синтез, особливості поліморфних перетворень та електрофізичні властивості подвійних фосфатів молібдену (III) / В.В. Лісняк, Н.В. Стусь, В.П. Ящук, Р.Н. Кузьмин, М.С. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Хімія ; Вип. 37)


  Експериментально досліджено процеси фазоутворення та поліморфні перетворення ряду подвійних ортофосфатів молібдену (ІІІ) складу М[верхній індекс 1, нижній індекс 3]Мо[верхній індекс ІІІ, нижній індекс 2](РО[нижній індекс 4])[нижній індекс 3] (М[верхній ...
1153821
  Сурнина О.К. Синтез, полимеризация и сополимеризация 2-винилпиридина и 2-винилхинолина. : Автореф... канд. хим.наук: / Сурнина О.К.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соед. – Л., 1956. – 9л.
1153822
  Гудзера Сергей Сергеевич Синтез, полимеризация и сополимеризация олигоуретанакрилатов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Гудзера Сергей Сергеевич ; АН УССР , Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1974. – 16 с.
1153823
  Смокал В.О. Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.06. - Хімія високомолекулярних сполук / Смокал В.О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1153824
  Смокал В.О. Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Смокал В.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 157л. – Бібліогр.: л.141-157
1153825
   Синтез, полімеризація та термостабілізуюча дія 4-бензоїламіностиролу / В.В. Загній, В.Г. Сиромятніков, О.І. Клименко, І.В. Лисова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-72. – (Хімія ; Вип. 37)


  Синтезовано новий мономер 4-бензоїламіностирол. Вивчено його активність у реакціях полімеризації та кополімеризації зі стиролом. Показано, що одержаний мономер виявляє термостабілізуючу активність.
1153826
   Синтез, природа электронных переходов и спектры поглощения красителя на основе 4-метил-1-{2-[4-(1-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-ил)- фенил]-2-оксоэтил}пиридиния бромида / О.В. Еленич, Р.З. Лытвын, О.В. Скрипская, Х.Е. Питковыч, А.Д. Качковский, М.Д. Обушак, П.И. Ягодинец // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 8. – С. 1299-1305. – ISSN 0044-460Х
1153827
  Мосевич И.К. Синтез, реакции, превращения и полимеризация N-метилоламидов и их сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Мосевич И.К.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соедиений. – Л., 1968. – 21л.
1153828
  Политова Екатерина Дмитриевна Синтез, рентгеноанализ и исследование диэлектрических свойств теллурсодержащих соединений со структурой типа перовскита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Политова Екатерина Дмитриевна ; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я. Карпова. – Москва, 1974. – 18 с.
1153829
  Косинський М. Синтез, свойства и анатилическое применение вторичных гем-хлорнитрозосоединений : Автореф... канд. хим.наук: / Косинський М.; МГУ, Хим. фак. – М., 1960. – 9л.
1153830
  Беликова Н.А. Синтез, свойства и изомерные превращения мостиковых бициклических углеводородов состава С8 и С9 : Автореф... д-ра хим.наук: 082 / Беликова Н.А.; МГУ. – М., 1970. – 44л.
1153831
  Гарифова Ляйля Харисовна Синтез, свойства и изучение эффективности п-дифениловых эфиров гликолевой кислоты как пластификаторов поливинилхлорида и триацетата целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гарифова Ляйля Харисовна; Казанский хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1975. – 22л.
1153832
   Синтез, свойства и модификация синтетических и природных органических соединений. – Ташкент, 1988. – 106с.
1153833
  Ким И.Н. Синтез, свойства и некоторые пути использования высокозамещенного цианэтилового эфира целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ким И.Н.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 18л.
1153834
  Спиро В.Б. Синтез, свойства и некоторые реакции замещенных -пирролинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Спиро В.Б.; ВНИИ хим.-фармацевт. им. С.Орджоникидзе. – М., 1970. – 24л.
1153835
  Батурина Людила Самуиловна Синтез, свойства и применение некоторых Si-N-содержащих соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Батурина Людила Самуиловна; М-во хим. пром-сти. – М., 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1153836
   Синтез, свойства и применение полимеров на основе N-виниллактамов. – Ташкент, 1990. – 321с.
1153837
   Синтез, свойства и реакционная способность N-окисей 2- и 2,3-замещенных хиноксалина : Автореф... канд. хим.наук: / Цырульникова Л. Г,; Цырульникова Л. Г,; Всес. науч. иссл. хим-.фарм. ин-т. – М., 1965. – 18л.
1153838
  Холодов Л.Е. Синтез, свойства и реакционная способность сиднониминов : Автореф... кандидата хим.наук: / Холодов Л.Е.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевтич. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1965. – 29л.
1153839
  Танцюра Г.Ф. Синтез, свойства и стереохимия некоторых алкоксисоединений на основе замещенных ацетоуксусных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Танцюра Г.Ф.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 23л.
1153840
  Фрицкий Игорь Олегович Синтез, свойства и строение координационных соединений 3d-металлов с оксимами пиривуламинокислот : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фрицкий Игорь Олегович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 224л. – Бібліогр.:л.196-224
1153841
  Фрицкий Игорь Олегович Синтез, свойства и строение координационных соединений 3d-металлов с оксимами пирувиламинокислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фрицкий Игорь Олегович; КГУ. – К., 1990. – 25л.
1153842
  Зуб Ю.Л. Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантаноидов включающих трис (диметиламино) фосфиноксид. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Ю.Л.; КГУ. – К,, 1982. – 26л.
1153843
  Зуб Юрий Леонидович Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантаноидов, включающих трис (диметиламино-фосфиноксид) : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Юрий Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 320л. – Бібліогр.:л.232-267
1153844
  Зуб Ю.Л. Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантоноидов, включающих трис (диметиламино) фосфиноксид. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Ю.Л.; КГУ. – К., 1982. – 26л.
1153845
  Воронина Н.М. Синтез, свойства и строение некоторых производных 1,3,4-тиодиазола : Автореф... канд. хим.наук: / Воронина Н.М.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1955. – 20л.
1153846
  Закирова Н.Д. Синтез, свойства и термические превращения ароматических полимидов с вторичными и третичными аминогруппами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Закирова Н.Д.; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1972. – 26л.
1153847
  Крохина Н.Ф. Синтез, свойства и фармакологическая активность 5-окси- и 5-аминопиразолов. : Автореф... канд. хим.наук: / Крохина Н.Ф.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1968. – 14л.
1153848
   Синтез, спектральна характеристика син- і анти-ізомерних 2-(2-амінотіазол-4-ІЛ)-2-гідроксиімінооцтових кислот і їх комплексних сполук з іонами перехідних металів / С.І. Орисик, Ю.Л. Зборовський, О.О. Жолоб, В.В. Орисик, Л.В. Гарманчук, В.В. Нікуліна, М.В. Кордубан, В.І. Пехньо, М.В. Вовк // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81 , № 1/2, январь - февраль. – С. 71-84. – ISSN 0041-6045
1153849
  Павліщук Віталій Валентинович Синтез, спектральні та редокс-властивості тіоефірвмісних комплексів заліза, нікелю та міді : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Павліщук Віталій Валентинович; АН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.Писаржевського. – К., 1995. – 379л. – Бібліогр.:л.336-366
1153850
  Павліщук В.В. Синтез, спектральні та редокс-властивості тіоефірвмісних комплексів заліза, нікелю та міді. : Автореф... доктор хім.наук: 02.00.01 / Павліщук В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 48л.
1153851
   Синтез, спектры и строение комплекса N,N-диметилтиоамидцианоксимата никеля (ІІ) с насыщенным тетрааминным макроциклом [Ni[13]anN4 {ONC(CN)C(S)N(CH3h}]C104 / К.В. Домасевич, В.В. Пономарева, В.В. Скопенко, Г. Цан, И. Силер // Журн. неорган, химии, 1997. – №7
1153852
  Литвинова Л.А. Синтез, стереохимия и изучение зависимости между конфигурацией и некоторыхми физико-химическими костантами в рядах диалкилзамещенных 1,3-диоксанов. : Автореф... Канд.химнаук: 072 / Литвинова Л.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 32л.
1153853
  Макарова И.М. Синтез, стереохимия и каталитические превращения метилбицкого (4,3,0) нонанов : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова И. М.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синт. – М., 1967. – 24л.
1153854
  Пралиев К.Д. Синтез, стереохимия и некоторые превращения пространственных изомеров 2-метил- и 1,2-диметил-4-этинил-4-оксидекагидрохинолина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Пралиев К.Д.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 19л.
1153855
  Манатауов Д. Синтез, стереохимия и некоторые превращения стереоизомеров N-алкид-3-метл-4-этинилпиперидолов-4 : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Манатауов Д.; АН КзахССР. Ин-т химич. наук. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
1153856
  Галатин А.И. Синтез, стереохимия и свойстванекоторых функциональных производных гексадиена-2,4 : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Галатин А.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1153857
  Сарбаев Т.Г. Синтез, стерехимия и превращения N-замещенных 2,5-диметил-4-этилин(этил)-пиперидолов-4 : Автореф... канд. хим.наук: / Сарбаев Т. Г.; КазахГУ. – Алма-Ата, 1963. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1153858
  Роговик М.И. Синтез, строение и некоторые реакции N-арилхинальдиниевых солей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Роговик М.И. ; Львов. ГУ. – Львов, 1967. – 16 с.
1153859
  Черненко Т.А. Синтез, строение и некоторые свойства эфиров бензол-, бета-пиридин- и m-нитробензолтиосульфокислот. (К вопросу электронной аналогии бета-производных пиридина и m-производных нитробензола). : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Черненко Т.А.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1153860
  Крайнер З.Я. Синтез, строение и окраска хиноиндотиокарбоцианинов : Автореф... канд. хим.наук: / Крайнер З.Я.; М-во высш. образования СССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1950. – 12 с.
1153861
  Гуцуляк Б.М. Синтез, строение и превращение солей хинолиния, замещенных в пиридиновом кольце : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Гуцуляк Б.М. ; М-во высш. и среднего специального образования УРРС ; Ивано-Франк. ин-т нафты и газа. – Ивано-Франковск, 1989. – 672 л. + Прил.: л. 1-552. – Прил. отдельным томом. – Библиогр.: л. 630-672
1153862
  Гуцуляк Синтез, строение и превращение солей хинолиния, замещенных в пиридиновом кольце : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Гуцуляк .Б.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 48 с. – Библиогр.: 69 назв.
1153863
  Гуцуляк Б.М. Синтез, строение и превращение солей хиномения, замещенных в киридиновом кольце : Автореф...канд.геол.-минерал.наук:04.00.08 / Б.М. Гуцуляк. – Ивано-Франковск, 1989
1153864
  Шматкова Н.В. Синтез, строение и свойства комплексов германия (IV) C бензоил-, О-аминобензоилгидразонами 2-гидроксинафтальдегида / Н.В. Шматкова, И.И. Сейфуллина, Т.Г. Вербецкая // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.6/7 : Хімія. – С. 7-14.
1153865
   Синтез, строение и свойства координационного полимера с каркасной структурой [Zn2(DMA)(Atc)] DMA / С.А. Сапченко, Д.Г. Самсоненко, В.П. Федин, И. Болдог, К.В. Домасевич // Координационная химия / Российская академия наук. – Москва, 2013. – Т. 39, № 1, январь. – С. 62-64. – ISSN 0132-344Х
1153866
   Синтез, строение и свойства координационного полимера с каркасной структурой [Zn2(DMA)Atc)] DMA / С.Ф. Сапченко, Г Д. Федин Самсоненко, И. Болдог, К.В. Домасевич // Координационная химия / Рос. акад.наук. – Москва, 2014. – Т. 40, № 1, январь. – С. 61-64. – ISSN 0132-344Х
1153867
  Ермакова Валентина Дмитриевна Синтез, строение и свойства полимеров на основе диацетиленов с концевыми тройными связями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ермакова Валентина Дмитриевна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 25л.
1153868
   Синтез, строение и химические превращения органических соединений азота. – Л., 1991. – 112с.
1153869
  Ковтуненко В.А. Синтез, строение, реакции изоиндолов и конденсированных систем, содержащих изоиндольный фрагмент : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Ковтуненко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка, Хим. фак. – Киев, 1988. – 337 л. – Библиогр.: л. 323-337
1153870
  Ковтуненко В.А. Синтез, строение, реакции изоиндолов и конденсированных систем, содержащих изоиндольный фрагмент : автореф. дисс. д-ра хим. наук : 02.00.03 / Ковтуненко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 47 с. – Библиогр.: 70 назв.
1153871
  Исмаилов В.М. Синтез, структура и превращения некоторых производных алкоксивинилфосфоновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Исмаилов В.М.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 15л.
1153872
  Григоровская В.А. Синтез, структура и свойства олигоариденов : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Григоровская В.А.; АН СССР, Ин-т хим. физи. – М., 1970. – 21л.
1153873
   Синтез, структура и свойства полимеров. – Ленинград : Наука, 1989. – 283 с.
1153874
  Дорофеева В.Н. Синтез, структура и сорбционные свойства пористых координационных полимеров на основе строительных блоков Fe2MO((CH3)3CCO2)6 // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 23
1153875
  Ибрагимова Н.Д. Синтез, структура и химические свойства 3-ацетилзамещенных эпоксикаранов : Автореф. дис... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ибрагимова Н.Д. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 21с.
1153876
  Павліщук А.В. Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординованих систем на основі металокраунів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Павліщук Анна Віталіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 232 л. – Додаток: л. 184-232. – Бібліогр.: л. 164-183
1153877
  Павліщук А.В. Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординованих систем на основі металокраунів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Павліщук Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1153878
   Синтез, структура та властивості частково заміщених (La,Ca)VO4: Eu3+, Er3+ / А. Сліпець, Т. Войтенко, С. Неділько, О. Чукова, С. Неділько, Ю. Шафорост // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-31. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків складу Lа1-xErx/4Eux/4Cax/2VO4 (0 <= x <= 0,2) гель-золь методом. Встановлено залежність зміни фазового складу, кристалографічних характеристик, морфологічних особливостей та люмінесцентних властивостей зразків при зміні ...
1153879
  Багінський Іван Леонідович Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+xBa2-xCu3Oy : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Багінський І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1153880
  Багінський Іван Леонідович Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+xBa2-xCuзОу : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Багінський Іван Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 128 л. – Бібліогр.: л. 116 - 128
1153881
  Мізілевська М.Г. Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного композиту анатаз/брукіт : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Мізілевська Марина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1153882
  Ущапівська Тетяна Іванівна Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Ущапівська Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1153883
  Ущапівська Тетяна Іванівна Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Ущапівська Тетяна Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 139 л. – Бібліогр.: л.120 - 139
1153884
  Войтенко Тетяна Анатоліївна Синтез, структура, електрофізичні властивості та киснева стехіометрія купратів на основі рідкісноземельних елементів та бісмуту : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Войтенко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 123л. – Бібліогр.: л. 109 - 123
1153885
  Войтенко Тетяна Анатоліївна Синтез, структура, електрофізичні властивості та киснева стехіометрія купратів на основі рідкісноземельних елементів та бусмуту : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Войтенко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
1153886
   Синтез, структура, оптичні та фотокаталітичні властивості радіяційно-стійких потрійних TiO2/ZrO2/SiО2-золь-гель-плівок та порошків / Н.В. Вітюк, Н.П. Смірнова, Г.М. Єременко, Т.О. Буско, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 13, вип. 3. – С. 415-431. – ISSN 1816-5230
1153887
  Знов"як К.О. Синтез, структурні та спектральні дослідження комплексу неодиму на основі N-[біс(піролідин-1-іл) фосфорил]-2,2,2-трихлороацетаміду / К.О. Знов"як, В.А. Овчинніков, Т.Ю. Слива // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
1153888
  Миришли Ф.А. Синтез, структурное и электрические исследования новых слоистых спонтанно-поляризованных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Миришли Ф.А.; АН АзССР. Физ. ин-т. – Баку, 1971. – 22л.
1153889
   Синтез, тестирование, верификация и отладка программ. – Рига, 1981. – 236с.
1153890
  Котова В.В. Синтез, технологія та закономірності утворення карбамідоформальдегідних олігомерів з пониженим вмістом вільного формальдегіду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Котова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1153891
  Різак Г.В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2,4-діоксо- та 4-іміно-2-оксо-3-феніл-5-R-6-R"-тієно[2,3-d]піримідинів : монографія / Г.В. Різак ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Київ : Наукова думка, 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 90-105. – ISBN 978-966-00-1221-9
1153892
   Синтез, характеристика і адсорбційні власитивості наночасточок низькокористалічних гідроксиапатитів / І.О. Ніколенко, Е.С. Яновська, Н.Ю. Струтинська, А.І. Малишенко, М.С. Слободяник, І.В. Затовський // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 403-406
1153893
  Фадеева М.И. Синтез, химические свойства и пестицидная активность N-карболкокси - N-арилгидроксиламинов.. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Фадеева М.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1153894
  Кнутов В.И. Синтез, химические свойства и строение непредельных карбонильных соединений тиофенового ряда. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кнутов В.И.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1153895
  Мельникова И.А. Синтез, химические свойства и физиологическая активность O,N-- гидроксиламиновых производных симмтриазина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мельникова И.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
1153896
  Ременніков Григорій Якович Синтез, хімічні перетворення та біологічні властивості нітродигідропіримідинів : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.03 / Ременніков Григорій Якович; НАН України. Ін-тут органічної хімії. – К., 1998. – 38л.
1153897
  Геворкян Эльмир Цолакович Синтез, циклическая полимеризация и сополимеризация y-хлоркротилакрилатов и ненасыщенных ацеталей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Геворкян Эльмир Цолакович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 20л.
1153898
  Восканян М.Г. Синтез, циклическая полимеризация и сополимеризация дивинилацеталей : Автореф... канд. хим.наук: / Восканян М.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1153899
  Кутовой А.И. Синтез, экспериментальное исследование и биохимические основы действия нового антиопухолевого соединения тиотрибласт : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кутовой А.И. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – 28 с.
1153900
  Бушков А.Я. Синтез, электронное и пространственное строение диарилтеллуридов и их дигалогенпроизводных. : Автореф... Канд. хим.наук: 02.00.03 / Бушков А.Я.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 24л.
1153901
  Абраменко П.И. Синтез, электронное состояние и свойства полиметиновых красителей производных конденсированных тиазолов и пиридинов : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.03 / Абраменко П.И.; КГУ. – Москва, 1976. – 38л.
1153902
  Абраменко П.И. Синтез, электронное строение и свойства полиметиновых красителей производных конденсированных тиазолов и пиридинов : Дис... д-ра хим. наук: / Абраменко П.И. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1976. – 330 л. – Бібліогр.: л. 307-330
1153903
  Каплаушенко Андрій Григорович Синтез,фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-(2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-триазол-3-тіонів : Автореф. дис. ... канд. фармацевтичних наук: 15.00.02 / Каплаушенко А.Г.; Мін-во охорони здоров"я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 6 назв
1153904
  Козлов И.А. Синтез.физико-химические свойтва и строение этаноламидов жирных кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Козлов И.А.; Новочеркасск.политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1966. – 22л.
1153905
  Брук Ю.М. Синтезатор с дробно рациональной аппроксимацией сетки периодов / Ю.М. Брук. – Харьков, 1976. – 26 с.
1153906
   Синтезаторы : сборник статей. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1153907
  Кюннап Э.Ю. Синтезаторы речевых сигналов / Э.Ю. Кюннап. – Таллин, 1975. – 67с.
1153908
  Манассевич В. Синтезаторы частот = Frequency Synthesizers : Theory and Design / V. Manassewitsch : Теория и проектирование / В. Манассевич ; пер.с англ. под ред. А.С. Галина. – Москва : Связь, 1979. – 384 с. : ил.
1153909
  Рыжков А.В. Синтезаторы частот в технике радиосвязи / А.В. Рыжков, В.Н. Попов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 263 с.
1153910
  Левин В.А. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки / В.А. Левин, В.Н. Малиновский, С.К. Романов. – Москва, 1989. – 232 с.
1153911
  Зарецкий М.М. Синтезаторы частоты с кольцом фазовой автоподстройки / М.М. Зарецкий, М.Е. Мовшович. – Ленинград, 1974. – 256 с.
1153912
  Горюнова О.В. Синтези и изучение -- гликозидных аналогов противоопухолевых антибиотиков ряда пиразола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Горюнова О. В.; ВНИИ антибиотиков. – М., 1978. – 23л.
1153913
  Іщенко В.В. Синтези на основі магній- та цинкорганічних сполук : Навчальний посібник для студентів хімічного та біологічного факультетів / Іщенко В.В., Ковтуненко В.О.; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 28с.
1153914
  Шабликін О.В. Синтези похідніх 5-аміно- та 5-гідразино-1,3-оксазолів з потенційними біорегуляторними властивостями : автореф. дис. ... канд. хім: наук : спец.: 02.00.10. - біоорг. хімія / Шабликін О.В. ; НАНУ, Ін-т біоорг. хімії та нафтохімії. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1153915
  Третникова Г.И. Синтезирующие задания по грамматике. / Г.И. Третникова, А.Н. Чеснокова. – Свердловск, 1980. – 92с.
1153916
  Тімуш І. Синтезоване праворозуміння: комунікативно-філософський аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 16-22
1153917
  Ковина И.М. Синтезы арилалкилкарбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Ковина И.М.; АН УзССР. – Ташкент, 1964. – 14л.
1153918
  Годе Г.К. Синтезы боратов. / Г.К. Годе. – Рига, 1971. – 58с.
1153919
  Годе Г.К. Синтезы боратов. / Г.К. Годе. – Рига, 1972. – 64с.
1153920
  Джон Матью Синтезы гидразидов пиридинкарбоновых кислот, замещенных стальбазолов и 2-азафлуоренов на основе 2,5-диметил-4-арил-пиридинов : Автореф... канд. хим.наук: / Джон Матью К.; Университет дружбы народов. – Москва, 1966. – 18л.
1153921
  Лопатенко А.А. Синтезы дезоксицеллюлоз, ангидроцеллюлз и целлюлозеенов и изучение их свойств. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лопатенко А.А.; М-во высш.образования СССР. – Л, 1954. – 12л.
1153922
  Люшина Е.И. Синтезы диастереомеров бипиперидинов и некоторых их производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Люшина Е.И.; МВ и ССО СССР. Иркутский гос. ун-тет. – Иркутск, 1975. – 18л.
1153923
  Виденина Р.Ф. Синтезы замещенных анилидов и ундециленовой кислот и исследование зависимости между их химическим строением и биологической активностью. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Виденина Р.Ф.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1977. – 19л.
1153924
  Виденина Р.Ф. Синтезы замещенных анилидов каприловой и ундециленовой кислот и исследование зависимости между их химическим строением и биологической активностью / Виденина Р.Ф. – Харьков, 1977. – 19 л.
1153925
  Алибаева Х.А. Синтезы и исследование азот- и кислородосодержащих производных глицирретовой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алибаева Х. А.; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1153926
   Синтезы и исследования функционально-замещенных соединений. – Баку, 1988. – 115с.
1153927
  Кныш Е.Г. Синтезы и превращения в ряду производных 2-меркаптонафт (1,2- ) имидазола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Кныш Е.Г.; Харьков. гос. ун-тет. – Харьков, 1971. – 24л.
1153928
   Синтезы и превращения на основе непредельных соединений. – Баку, 1986. – 126с.
1153929
   Синтезы и превращения на основе непредельных соединений. – Баку, 1986. – 126с.
1153930
   Синтезы и превращения элементоорганических соединений. – Баку, 1987. – 108с.
1153931
  Пономарев А.А. Синтезы и реакции фургановых веществ / А.А. Пономарев. – Саратов, 1960. – 243с.
1153932
  Владимирцев И.Ф. Синтезы и свойства некоторых хинонов нафталинового ряда : Автореф... кандид. химич.наук: / Владимирцев И.Ф.; МВО СССР. Уральский политехнич. ин-т им. С.М.Кирова. Кафедра органической химии. – Свердловск, 1952. – 20 л.
1153933
  Прилепская А.Н. Синтезы на основе 1-ацилхинолиниевых солей. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Прилепская А.Н.; ДГУ. – Донецк, 1970. – 30л.
1153934
  Вольнова Э.Е. Синтезы на основе 5-метилфурфурова : Автореф... канд. хим.наук: / Вольнова Э.Е.; АН СССР. ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1153935
  Насакин Олег Евгеньевич Синтезы на основе b-хлорэтиловых эфиров кислот фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Насакин Олег Евгеньевич; МВ и ССО РСФСР. Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1974. – 20л.
1153936
  Ширшова Татьяна Ивановна Синтезы на основе алкалоидов осоки парвской : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ширшова Татьяна Ивановна; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 20л.
1153937
  Жирнова К.Г. Синтезы на основе кетонов индольного ряда и их оксимов : Автореф... канд .хим.наук: / Жирнова К. Г.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1972. – 245л.
1153938
  Барам Н.И. Синтезы на основе лимонной и яблочной кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Барам Н.И.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1964. – 19л.
1153939
   Синтезы на основе магний- и цинкоорганических соединений. – Пермь, 1980. – 126с.
1153940
  Горячук Н.А. Синтезы на основе некоторых алкоксиалкилмалоновых эфиров : Автореф... канд. химнаук: / Горячук Н. А.; ОГУ. – Одесса, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1153941
  Фальбе Ю. Синтезы на основе окиси углерода / Ю. Фальбе. – Л, 1971. – 214с.
1153942
  Ян Юн Бин Синтезы на основе оксидов углерода. / Ян Юн Бин, Б.К. Нефедов. – М., 1987. – 262с.
1153943
  Вненковская Д.Г. Синтезы на основе Ос-нитрокетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Вненковская Д.Г.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 13л.
1153944
  Юсупов С.А. Синтезы некоторых N-замещенных диметилпиперидолов и их сложных эфиров - новых физиологически активных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Юсупов С.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1153945
  Форостян Ю.Н. Синтезы некоторых новых соедиений на основе алкалоидов анабазиса : Автореф... канд. хим.наук: / Форостян Ю.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1958. – 12л.
1153946
  Алимжанова С.К. Синтезы некоторых пиперидиновых спиртов. 1,8 диаза (оксаза и тиаза) декалонов-4 и их превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алимжанова С. К.; Каз.ГУ им. Кирова, хим. фак. – Алма-Ата, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24
1153947
  Назарова В.Д. Синтезы некоторых приозводных хризофановой кислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Назарова В.Д.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1975. – 256л.
1153948
   Синтезы неорганических препаратов. – М, 1949. – 604с.
1153949
   Синтезы неорганических препаратов. – М, 1952. – 582с.
1153950
   Синтезы неорганических препаратов. – М, 1953. – 660с.
1153951
   Синтезы неорганических соединений. – М
1. – 1966. – 277с.
1153952
   Синтезы неорганических соединений. – М
3. – 1970. – 269с.
1153953
   Синтезы неорганических соединений. – М.
3. – 1970. – 269с.
1153954
  Маканов У. Синтезы новых пестицидов на основе ацетиленовых и диацетиленовых спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Маканов У.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1153955
   Синтезы органических препаратов. – М. – 103с.
1153956
   Синтезы органических препаратов. – Москва, 1949. – 604с.
1153957
   Синтезы органических препаратов. – М., 1952. – 582с.
1153958
   Синтезы органических препаратов. – М., 1952. – 192с.
1153959
   Синтезы органических препаратов. – М., 1953. – 660с.
1153960
   Синтезы органических препаратов. – М., 1954. – 92с.
1153961
   Синтезы органических препаратов. – М, 1954. – 92с.
1153962
   Синтезы органических препаратов. – М., 1956. – 111с.
1153963
   Синтезы органических препаратов. – М., 1958. – 89с.
1153964
   Синтезы органических препаратов. – М, 1958. – 89с.
1153965
   Синтезы органических препаратов. – М., 1959. – 103с.
1153966
   Синтезы органических препаратов. – М., 1960. – 85с.
1153967
   Синтезы органических препаратов. – М, 1960. – 85с.
1153968
   Синтезы органических препаратов. – М, 1961. – 72с.
1153969
   Синтезы органических препаратов. – М., 1961. – 72с.
1153970
   Синтезы органических препаратов. – М., 1964. – 195с.
1153971
   Синтезы органических препаратов. – М, 1964. – 195с.
1153972
  Садыков А.С. Синтезы органических препаратов пиридинового ряда / А.С. Садыков. – Ташкент, 1974. – 60с.
1153973
  Кульберг Л.М. Синтезы органических реактивов для неорганического анализа / Л.М. Кульберг. – М.-Л., 1947. – 163с.
1153974
   Синтезы органических соединений. – М.-Л., 1950. – 167с.
1153975
  Эйдус Я.Т. Синтезы органических соединений на основе окиси углерода. / Я.Т. Эйдус. – М., 1984. – 360с.
1153976
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами водорода / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – М., 1961. – 619с.
1153977
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами галоидов, азота, кислорода. фосфора, серы / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – М., 1962. – 480с.
1153978
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами углерода / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – М., 1962. – 627с.
1153979
  Кравцов В.С. Синтезы полимеров и мономеров на основе хлорпроизводных ксилола : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Кравцов В.С. ; Днепропетровский хим.-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1966. – 18 с.
1153980
  Пинегина Л.Ю. Синтезы производных альфа-фенилхинолина : Автореф... канд. хим.наук: / Пинегина Л.Ю.; Горьк. гос. ун-т. – Молотов, 1955. – 6л.
1153981
   Синтезы с помощью магнийорганических соединений. – Горький, 1966. – 12с.
1153982
   Синтезы с помощью магнийорганических соединений. – Горький, 1966. – 12с.
1153983
   Синтезы соединений редкоземельных элементов. – Томск
Ч. 1. – 1983. – 144с.
1153984
   Синтезы соединений редкоземельных элементов. – Томск
2. – 1986. – 160с.
1153985
  Ким Хя Ок Синтезы тритерпеновых азотгетероциклов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Ким Хя Ок; АН Каз. ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1153986
   Синтезы фторорганических соединений. – М., 1973. – 312с.
1153987
   Синтезы фторорганических соединений. – М, 1973. – 312с.
1153988
   Синтезы фторорганических соединений. – М., 1977. – 303с.
1153989
  Kapuscik J. Синтетизм - основная идея русского Серебряного века // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2013. – 8. – С. 23-37. – ISBN 978-83-233-3787-4. – ISSN 1897-3035


  The article is an attempt at complex apprehension of the synthesis concept existing in Russian literature during the Silver Age. At the turn of the 19th century, Russian authors, endeavoured to unite any forms and aspects of human activity, giving a ...
1153990
  Мартиросян К.Г. Синтетизм в романе И.А. Бунина "Жизнь Арсеньева" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 179-188. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1153991
  Штейнберг Б.И. Синтетик витамина В12. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Штейнберг Б.И.; Львов. гос .ун-т. – Львов, 1969. – 22л.
1153992
  Денисов А.А. Синтетика для всех / А.А. Денисов. – М., 1966. – 32с.
1153993
  Балицкий В.С. Синтетические аналоги и имитации прородных драгоценных камней / В.С. Балицкий, Е.Е. Лисицына. – Москва : Недра, 1981. – 158с.
1153994
  Бектуров Е.А. Синтетические водорастворимые полимеры в растворах / Е.А. Бектуров, Х.Х. Бакаурова. – Алма-Ата, 1981. – 248с.
1153995
  Андрианов К.А. Синтетические высокополимеры в электроэнергетике / К.А. Андрианов. – Москва, 1959. – 32с.
1153996
  Смирнов Н.И. Синтетические каучуки / Н.И. Смирнов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л., 1954. – 456с.
1153997
  Авербух А.Я. Синтетические материалы - источник увеличения производства предметов народного потребления / А. Я. Авербух ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Ленингр. отд-ние. – Ленинград : [б. и.], 1959. – 56 с. : ил.
1153998
  Гончарук Н.С. Синтетические пленки в овощеводстве Латвийской ССР / Н.С. Гончарук. – Рига, 1961. – 34 с.
1153999
  Алиев В.С. Синтетические смолы из нефтяного сырья / В.С. Алиев, Н.Б. Альтман. – Москва-Ленинград, 1965. – 156с.
1154000
  Вильямс В.В. Синтетический практикум по органнической химии. / В.В. Вильямс, Н.К. Семенова. – Москва, 1959. – 50с.
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,