Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1155001
  Богма О.С. Система забезпечення бюджетної безпеки: сутність, функції, ознаки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 28-32. – ISSN 2306-6792
1155002
  Сухоруков Аркадій Ісмаїлович Система забезпечення зовнішньоторговельної безпеки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  Обгрунтовано системний підхід до забезпечення зовнішньоторговельної безпеки, виявлено загрози, що провокують зменшення обороту і погіршення сальдо зовнішньої торгівлі. Доведено, що суттєвої географічної і продуктової диверсифікації зовнішньої ...
1155003
  Виговська О.С. Система забезпечення інформаційної безпеки України в період глобальної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 108-113


  In the article was observed different approaches to the creation of the system of informational security in the researches of national scientists, was analyzed basic directions of national politic of Ukraine in the informational sphere in time of ...
1155004
  Шпак Г.М. Система забезпечення органічного виробництва / Г.М. Шпак, В.В. Рибак, Д.С. Кропивко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 26-27 : рис. – Бібліограф.: 6 назв.
1155005
  Гребенюк М. Система забезпечення продовольчої безпеки в законодавстві Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 227-233. – ISSN 0132-1331
1155006
  Кузьменко М.Д. Система забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців до екстремальних ситуацій професійної діяльності / М.Д. Кузьменко, С.Г. Лисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 83-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обгрунтуванню розробленої системи забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців до екстремальних ситуацій професійної діяльності. The article is devoted to substantiation of the developed system of maintenance of ...
1155007
  Гребенюк Л.А. Система забезпечення реалізації стратегії кредитування малого бізнесу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 79-87
1155008
  Шеверун Н.В. Система забезпечення якості навчання іноземних мов у технічних університетах Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 151-158. – ISSN 2312-5993


  Розкриття особливостей забезпечення якості навчання іноземних мов у технічних університетах Польщі.
1155009
   Система завдань, спрямованих на розвиток інтелектуальних вмінь учнів. – Суми, 1996. – 20с.
1155010
  Приходько В.П. Система загроз національним економічним інтересам України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 14, липень. – С. 10-13. – ISSN 2306-6814
1155011
  Бадраков Канибай Тимофеевич Система заданий и дидактические требования к ним в преподавании казахской литературы в старших классах : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Бадраков Канибай Тимофеевич; Каз. пед. ин-т им Абая. – Алма Ата, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
1155012
  Майер Р.А. Система задач с функциональным содержанием в курсе алгебры восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Майер Р. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 20л.
1155013
  Жмурко О. Система закладів охорони здоров"я в Україні: проблеми та перспективи правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 158-165. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1155014
  Євтух О.Т. Система законів грошей і принципи їх використання : теорія грошей // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 27-34. – Бібліогр.: 14 назв
1155015
  Новицький Г. Система законодавства у сфері забезпечення національної безпеки України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 54-56.
1155016
  Вісітаєва Р.Б. Система законодавчого регулювання захисту дітей від насильства в сім"ї // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 16-18. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1155017
  Семеусов В.А. Система законодательства о хозяйственных договорах в сельском хозяйстве. / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1980. – 89с.
1155018
  Присяжнюк В.П. Система заміщення уніатських архієрейських кафедр у Правобережній Україні в XVIII століття : (До питання про організаційну структуру церкви в регіоні) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 21-28. – (Історія ; Вип. 22)


  Розглядаються соціально-економічні, національно-територіальні, політичні та релігійно-канонічні аспекти заміщення уніатських архієрейських кафедр в Правобережній Україні у XVIII ст., аналізується роль і місце греко-католицьких ієрархів та церкви в ...
1155019
  Шаховська Н.Б. Система заохочення молодих людей до наукової роботи / Н.Б. Шаховська, Б.П. Худоба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 854. – С. 149-160. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
1155020
  Горская Л.М. Система запросов СУБД ИНЭС / Л.М. Горская. – Л., 1983. – 50с.
1155021
   Система запуска стримерной камеры СК-600. – Харьков, 1979. – 12с.
1155022
  Диха М.В. Система засобів економічного механізму державного регулювання соціально-економічних процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 20-29. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано компонентну структуру економічного механізму господарювання в умовах ринку, яка є основою дослідження стану та проблем функціонування соціально-економічної системи, напрямів реформування, розробки пропозицій з вдосконалення ...
1155023
   Система засобів по землеробству і тваринництву Волинської області. – Львів, 1965. – 484с.
1155024
  Єфремов Юриій Миколайович Система засобів синтезуючого програмування та її використання для фінансово-економічних задач підприємтсва : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.03 / Єфремов Юриій Миколайович; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 2000. – 16л.
1155025
  Бондаренко С. Система захисту авторського права і суміжних прав в Україні // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 10. – С.61-65
1155026
  Толкачова Н.Б. Система захисту прав людини в Європейському Союзі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 346-350.
1155027
  Фалалєєва Л.Г. Система захисту прав людини в інтеграційному правопорядку ЄС: еволюція підходів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9 (168). – С. 35-40
1155028
  Язвінська О. Система захисту прав споживачів в економічно високорозвинених країнах // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.55-63
1155029
  Ровинський Ю.О. Система заходів валютно-правових обмежень // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 7-11


  У статті досліджено поняття валютних обмежень, систему валютних обмежень в Україні та наведено авторське визначення поняття валютних обмежень.
1155030
  Савчук Д.П. Система заходів з екологічного оздоровлення річок і річкових басейнів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 28-29 : фото
1155031
  Краус К.М. Система заходів з удосконалення управління маркетингом малих торговельних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 899-103. – Бібліогр.: Бібілогр..: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1155032
   Система заходів протидії незаконному збагаченню в сучасних умовах / В.Ю. Шепітько, В.М. Шевчук, В.В. Білоус, Л.І. Керик // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – C. 5-16. – ISSN 1993-0917
1155033
   Система зачетов по математике в старших классах. – М, 1970. – 44с.
1155034
  Смутнев В.И. Система защит блоков с реакторами ВВЭР-1000 / В.И. Смутнев. – М., 1987. – 23с.
1155035
  Лазарев М.М. Система защитных лесонасаждений и проблемы пчеловодства. / М.М. Лазарев. – М., 1978. – 31с.
1155036
   Система защиты и процедуры предоставления статуса беженца детям без сопровождения взрослых : методические материалы. – Киев, 2010. – 80 с.
1155037
  Гулевец В.Д. Система защиты операторов от падения на примере процесса технического облуживания авиационной техники. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.01 / Гулевец В.Д.; М-во образов.Укр. – Днепропетровск, 1996. – 20л.
1155038
  Стефаненко М.М. Система збалансованих фінансових показників як основа прийняття контролінгових рішень : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-117 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1155039
  Онищенко В.О. Система збалансованості економічних інтересів у корпоративній стратегії / В.О. Онищенко, Л.О. Птащенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 41-44.
1155040
   Система збору, обробки та аналізу сейсмологічних даних Карпатського регіону / С.Т. Вербицький, О.Т. Стецьків, Ю.Т. Вербицький, Н.І. Рожок, А.Ф. Стасюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 125-131 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
1155041
  Виноградов О.В. Система здравоохранения США. Полезные предложения для государственного управления в Украине : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-47 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1155042
  Бокоч І. Система злочинів проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 72-81


  Про права людини в правовій державі.
1155043
  Мочкош Я. Система злочинів у сфері економіки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.73- 76
1155044
  Бондаренко М.П. Система зміцнення конкурентних позицій туристичного сектору України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 66-73. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1155045
  Зильберт Б.А. Система знаков языка,их значения и мотивированность / Б.А. Зильберт. – Саратов, 1978. – 87с.
1155046
   Система знаний о народонаселении. – Москва : Статистика, 1976. – 368с.
1155047
   Система знаний о народонаселении. – Москва, 1991. – 255с.
1155048
  Марусіна О.С. Система знання в класичному та "мозаїчному" типах культури // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 86-87
1155049
  Савченко О.В. Система знань про рефлексію як елемент рефлексивної компетентності особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 356-366. – ISSN 2219-2654
1155050
  Оскотская Б.Л. Система значений и функций частиц only, just, even в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Оскотская Б.Л.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1966. – 22л.
1155051
  Сильницкая Г.В. Система значений модальных глаголов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Сильницкая Г.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 18л.
1155052
  Гринько С.Д. Система зобов"язань за римським приватним правом та її рецепція в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 104-108. – (Право. Економіка. Управління)
1155053
  Боброва Д.В. Система зобов"язань із правопорушень в цивільному законодавстві Польської Народної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 56-64. – (Серія права ; № 15)


  В статье показано, что в Гражданском кодексе Польской Народной Республики использована смешанная система обязательств из нарушений, по которой правонарушение, сформулированное в общей форме, сочетается с отдельными видами правонарушений. Анализируются ...
1155054
  Боброва Д.В. Система зобов"язань із правопорушень у цивільному законодавстві Чехословацької Соціалістичної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 59-65. – (Серія права ; № 16)


  В статье анализируются нормы Гражданского кодекса ЧССР, посвященные обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. Автор характеризует систему указанных обязательств, элементы генерального деликта, а также основы некоторых сингулярных ...
1155055
  Кочевых В.И. Система зрительного анализа объектов роботизированного производства / В.И. Кочевых, В.К. Никонов. – Киев : Тэхника, 1990. – 127с.
1155056
  Гасанова Ш.Ш. Система и виды преступлений, в сфере экономической деятельностив УК Азербайджанской Республики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 3 (77). – С. 6-12
1155057
  Менегетти А. Система и личность / Антонио Менегетти; Пер. с итальянского. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Онтопсихология, 2003. – 328с. – ISBN 5-93871-015-4


  Интеллектуальный вызов существующей культуре, зачастую вызывающие шок
1155058
  Бакрадзе К.С. Система и метод в философии Гегеля / К.С. Бакрадзе. – Тбилиси, 1936. – 358с.
1155059
  Бакрадзе К.С. Система и метод в философии Гегеля / К.С. Бакрадзе. – Тбилиси, 1958. – 456с.
1155060
  Гельмонт А.М. Система и методика изучения и распространения передового педагогического опыта / А.М. Гельмонт. – М., 1956. – 115с.
1155061
  Капенов Г.С. Система и методика изучения фонетики русского языка в казахской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Капенов Г.С.; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
1155062
   Система и методика повторения в 4-10 классах. – Ленинград, 1945. – 118 с.
1155063
  Ежов А.И. Система и методология показателй советской статистики. / А.И. Ежов. – М, 1965. – 372с.
1155064
  Скороходов С.А. Система и организация безналичных расчетов в СССР / С.А. Скороходов. – Л., 1969. – 38с.
1155065
  Серебряный М.И. Система и организация краткосрочного кредитования в оборотные средства / М.И. Серебряный. – Ленинград, 1968. – 35 с.
1155066
  Кравцов А.И. Система и организация подготовки учителей для школ Белорусской ССР после Великой Октябрьской социалистической революции и до Великой Отечественной войны : Автореф... канд. пед.наук: / Кравцов А.И.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 14л.
1155067
  Карцев С.К. Система и организация профессионального образования в Югославии. / С.К. Карцев. – М., 1958. – 72с.
1155068
  Оськин Д. Система и организация снабжения на водном транспорте. / Д. Оськин. – М., 1931. – 80с.
1155069
  Плотников К.Н. Система и организация финансов и кредита в СССР / К.Н. Плотников, Н.Н. Ровинский. – Москва, 1948. – 213с.
1155070
  Плотников К.Н. Система и организация финансов и кредита в СССР / К.Н. Плотников, Н.Н. Ровинский. – Москва, 1950. – 182с.
1155071
  Ерыш И.Ф. Система и особенности региональгых долгосрочных и краткосрочных прогнозов опасных экзогенных геологических процессов в Крыму в течении VIII и IX циклов развития / И.Ф. Ерыш, Э.В. Кулиш, А.А. Лоенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 31-38 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1155072
  Павлов Ц.М. Система и принципы построения сети общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений в условиях всеобщего обязательного десятилетнего обучения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Павлов Ц.М.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 23л.
1155073
  Каструбин Э.М. Система и программы психической самозащиты : (информационный психотренинг здоровья и успехов) / Э.М. Каструбин. – Москва : КСП, 1996. – 303 с. – В изд. также: Сознательное самовнушение как путь к господству над собой / Э. Куэ. – Библиогр.: с. 179-180 (25 назв.). – ISBN 5-88694-033-2
1155074
  Сапельников В.П. Система и стратиграфичское значение брахиопод подотряда пентамеридин / В.П. Сапельников; Отв. ред. Богоявленская О.В. – Москва : Наука, 1985. – 206с.
1155075
  Илюшечкин В.П. Система и структура добуржуазной частнособственнической эксплуатации / В.П. Илюшечкин. – М.
1. – 1980. – 216с.
1155076
  Джагарян А. Система и структура органов местного самоуправления: конституционное содержание и соотношение в контексте муниципальной реформы / А. Джагарян, Н. Шевченко // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 116-127. – ISSN 1812-7126
1155077
   Система и структура языка в свете марксистско-ленинской методологии. – Киев, 1982. – 202с.
1155078
  Никольский В.В. Система и текст XII таблиц : исследование по истории Римсого права В,В, Никольского. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1897. – VIII, [2], 480 с.
1155079
   Система и уровни языка. – М, 1969. – 264с.
1155080
  Очев В.Г. Система и филогения капитозавроидных лабиринтодонтов / В.Г. Очев; Молева Т.Н. – Саратов : Саратовский госуниверситет, 1966. – 184с.
1155081
  Михайлова И.А. Система и филогения меловых аммоноидей / И.А. Михайлова; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1983. – 280с.
1155082
  Тахтаджян А.Л. Система и филогения цветковых растений / А.Л. Тахтаджян. – М.-Л., 1966. – 612с.
1155083
   Система ИБМ-360. – М, 1974. – 127с.
1155084
  Ничкало Н.Г. Система идейно-политического воспитания учащихся средних профессионально-технических училищ : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Ничкало Н. Г.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1985. – 49л.
1155085
   Система идентификации параметров динамических систем для персональных ЭВМ. – М, 1989. – 16с.
1155086
  Баев Баю ПЕтров Система изложения теории площадей и объемов с примененим элементов анализа в курсе математики : Автореф... канд.педнаук: 130002 / Баев Баю ПЕтров; МИн-во просвещения БССР Минский гос. пед. ин-т им А.М.Горького. – Минск, 1975. – 26л.
1155087
  Попов И.Ю. Система измерения эволюции и лекарство от эволюционных запретов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 36-90. – ISSN 1560-7488
1155088
  Губашева К.Ш. Система изучения русского склонения в 5-7 классах казахской школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Губашева К.Ш.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1968. – 26л.
1155089
  Шманова Н.Н. Система изучения сложного предложения русского языка в восьмилетней казахской школе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шманова Н.Н.; Казах. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1976. – 18л.
1155090
  Янцевич А.И. Система изучения тригонометрических функций в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Янцевич А.И.; Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1155091
  Немковская М.В. Система имен существительных в брянских говорах XVII - начала XVIII века (на материале частных писем и деловых документов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Немковская М.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 24л.
1155092
  Романеева И.К. Система именного склонения древнерусского языка XIV в. в ее жанрово-стилиситческой дифференции : Автореф... канд. филол.наук: / Романеева И. К.; МГУ. – М., 1966. – 19л.
1155093
  Овсепян Л.С. Система именного склонения среднеармянского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10-661 / Овсепян Л.С.; АН Арм.ССР. Ин-т яз. им. Р.Ачаряна. – Ереван, 1969. – 24л.
1155094
  Виноградова М.И. Система именных форм в говоре д. Боровлянки Сорокинского района Алтайского края. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Виноградова М.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 17л.
1155095
  Сюсько М.И. Система именных частей речи украинских говоров Закарпатской области : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Сюсько М.И. ; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1969. – 22 с.
1155096
  Терентьев С.В. Система имитации крупномасштабного военного конфликта / С.В. Терентьев. – Москва, 1991. – 40 с.
1155097
  Мановицкий В.И. Система имитационного моделирования дискретных процессов (ДИСМ) / В.И. Мановицкий, Е.М. Сурков. – К.-Одесса : Вища школа, 1981. – 95с.
1155098
  Конышев В.Н. Система индикаторов вузовской коррупции (гипотеза) / В.Н. Конышев, А.А. Сергунин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 152-159. – ISSN 0869-3617


  Предпринимается попытка разработки и обоснования системы индикаторов вузовской коррупции в России как концептуальной предпосылки для раннего обнаружения и предупреждения различных уровней и видов этого опасного социального явления. An effort to ...
1155099
  Барздинь Г.Я. Система индуктивного синтеза систем подстановок термов / Г.Я. Барздинь. – Рига, 1990. – 42с.
1155100
   Система инерциальной навигации, использования в ней цифровых интеграторов, 1959. – 13с.
1155101
  Кочетков Г. Система инженерного образования в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 8. – С. 109-121. – ISSN 0321-2068
1155102
   Система ИНСВАР атоматизированного проектирования сборочно-сварочных приспособлений кузового производства. – Москва, 1986. – 122 с.
1155103
  Кобзаренко П.В. Система институтов смягчения и усиления уголовной ответственности и наказания / П.В. Кобзаренко, В.В. Самань, Н.А. Редун // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 49-54. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Авторы вводят в теорию уголовного права понятие нестандартного объема уголовно-правового принуждения (ответственности), классифицируют его виды с учетом содержания институтом о преступлении, видах наказания и освобождения от ответственности и ...
1155104
  Каган В. Система интегральной подготовки // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.84-88. – ISSN 0869-3617
1155105
  Белоусов С.К. Система интегральных индексов для обеспечения комплексного картографического мониторинга арктического региона России / С.К. Белоусов, С.С. Карпухин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 12-20 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
1155106
   Система интеграции вида. – Вильнюс, 1986. – 291с.
1155107
  Зимин В. Система интеллектуальных прав: постановка проблемы // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 4. – С. 34-43. – ISSN 0201-7059
1155108
  Алтунин Д.А. Система интенсивного кормопроизводства / Д.А. Алтунин, В.Н. Киреев, А.В. Гарист. – Москва : Знание, 1980. – 64с. – (Сельское хозяйство ; 9, 1980)
1155109
  Пяртельпоег И.Х. Система информации союзной республики / И.Х. Пяртельпоег. – Таллин, 1985. – 238 с.
1155110
   Система информационно-библиографической документации. – М, 1979. – 22с.
1155111
   Система информационно-библиографической документации. – М, 1979. – 6с.
1155112
  Грязнухина Т.А. и др. Система информационного поиска / Т.А. и др. Грязнухина. – Киев : Наукова думка, 1964. – 84 с.
1155113
  Ахремчик Р.В. Система ИРИ в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси / Р.В. Ахремчик, Т.В. Пинчук // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2014. – № 2. – С. 58-62. – ISSN 0130-9765


  Краткая история развития технологии и ресурсной базы для избирательного распространения информации. Опыт работы отдела электронных ресурсов ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси по обслуживанию пользователей в режиме ИРИ посредством электронных БД и ...
1155114
  Кривоносова Нина Васильевна Система испанской юридической терминологии : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кривоносова Нина Васильевна; ГОрьковский гос. пед ин-т им А.Н.Добролюбова. – Горький, 1985. – 246л. – Бібліогр.:л.203-208
1155115
  Кривоносова Н.В. Система испанской юридической терминологии : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Кривоносова Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
1155116
  Юзьков Л.П. Система исполнительно-распорядительных органов местных Советов Украинской ССР и основные направления ее совершенствования : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 711 / Юзьков Л.П. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
1155117
  Юзьков Л.П. Система исполнительно-распорядительных органов местных советов Украинской ССР и основные направления ее совершенстования в современный период : Дис... канд. юридич.наук: / Юзьков Л.П.; КГУ. Каф-ра гос. и административного права. – К., 1968. – 306л. – Бібліогр.:л.XXV
1155118
   Система использования и охраны земли на основе рабочего проектирования. – Целиноград, 1989. – 107с.
1155119
  Гречинская В.С. Система использования изобразительного искусства при изучении русской литературы (8-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гречинская В. С.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1155120
  Савина Е.А. Система источников комплектования документальных фондов региональных вузовских библиотек на рубеже XX и XXI вв. Часть I // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 27-34. – ISSN 0130-9765
1155121
  Савина Е.А. Система источников комплектования документных фондов региональных вузовскиз библиотек на рубеже XX и XXI вв. Часть II // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 5-24. – ISSN 0130-9765
1155122
  Клименко А.И. Система источников права человека // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-5. – ISSN 1812-3805
1155123
  Пилипчук В.Г. Система і компентенція державних органів зі спеціальним статутсом у сфері національної безпеки України : монографія / В.Г. Пилипчук, О.П. Дзьобань, В.Я. Настюк ; АПН України, Ін-т вивчення проблем злочинності ; Служба безпеки України, Ін-т оперативної діяльності та державної безпеки. – Харків : Право, 2009. – 200с. – ISBN 978-966-458-115-5
1155124
  Олейві А А.С. Система і магнітний метод контролю немагнітних середовищ на присутність металевих тіл : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Олейві Анвер Субхі Абдулхуссейн ;М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1155125
  Страчар Е. Система і методи керівництва навчальним процессом / Е. Страчар. – К, 1982. – 296с.
1155126
  Боголіб Т.М. Система і методи фінансового аналізу фінансово-господарської діяльності ВНЗ // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-62
1155127
  Карпіловська Є.А. Система і несистема в лінгвосеміотичній концепції А.О. Білецького // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 295-303


  У статті розглянуто два трактування понять система та несистема у лінгвосеміотичній концепції А.О.Білецького: 1) як опозицію абстрактної схеми і тексту реалізації такої схеми і 2) як опозицію ладу і безладу з градуйованою проміжною зоною відносного ...
1155128
  Коваленко Л.П. Система і перспективи правового становища органів управління у сфері екології і природних ресурсів // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.146-154. – ISSN 0201-7245
1155129
  Головкін О. Система і правове становище органів державного контролю у сфері охорони довкілля в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 46-54
1155130
  Руденко О.М. Система і стратегія HR-менеджменту для державного управління : навч. посіб. / Руденко О.М., Усаченко Л.М., Штурхецький С.В. ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 132, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 79-80. – ISBN 978-617-696-082-9
1155131
  Погорілко В.Ф. Система і структура Конституції України: проблеми теорії та практики / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 12-25
1155132
   Система і структура східнослов"янських мов. – К, 1997. – 166с.
1155133
   Система і структура східнослов`янських мов : Міжкафедральний збірник наукових праць. – Київ, 1999. – 287 с. – ISBN 966-7201-26-0
1155134
  Кліменко Н.І. Система і структура як категорії криміналістичного пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-70. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розглядаються поняття системи і структура як філософські категорії діалектики. Показано, як ці категорії використовуються з метою криміналістичного пізнання і для побудови криміналістичних знань. The article is devoted to the concepts of system and ...
1155135
  Бенюк Г.М. Система ігрових уроків з розділу "Господарство України", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 27-34
1155136
  Сквирська І.В. Система ідейно-художніх домінант у творчості Юрія Косача : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сквирська Ірина В"ячеславівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1155137
  Сквирська І.В. Система ідейно-художніх домінант у творчості Юрія Косача : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сквирська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 180 л. – Бібліогр.: л. 160-180
1155138
  Абраїмова Т.В. Система іменника в українскій літературній мові 17 ст. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.01 / Абраїмова Т.В.; Харьківський держ.ун-т. – Х, 1999. – 16л.
1155139
  Суслов Є.Ф. Система імпульсного імпедансного контролю композиційних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Суслов Євгеній Федорович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1155140
  Білан О.С. Система інвестиційного планування на промисловому підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 107-112 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1155141
  Богомазова В.М. Система індикаторів економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 40-49


  Досліджено зміст та протиріччя економічного зростання, його типи та фактори формування.
1155142
  Яценко Г.Ю. Система індикаторів ідентифікації дисбалансів в економіці України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 221-223. – ISBN 978-617-7069-02-6
1155143
  Шумська С.С. Система індикаторів попередження кризи: міжнародний досвід та проблеми вибору для України : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 38-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1155144
  Бєлік О. Система індикаторів та її формування, як важлива складова концепції сталого розвитку регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-41. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  За останнє десятиліття у світі все ширше починає розповсюджуватися "індикаторне мислення". Необхідність інструментальної оцінки процесів, що відбуваються, дати їм ретроспективний аналіз і спробувати зазирнути в майбутнє вимагають формування відповідних ...
1155145
  Братусь Олександр Васильович Система індуктивного виводу на основі модифікованого -методу : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.03 / Братусь Олександр Васильович; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1996. – 15л.
1155146
  Черваньов Д.М. Система інноваційного менеджменту. Теорія і практика : підручник для студ. вищих навч. закладів / Дмитро Черваньов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 1391 с. : табл. – Бібліогр.: с. 1349-1374. – ISBN 978-966-439-439-9
1155147
  Поліщук Павло Система інституцій польської підпільної держави // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 180-188. – (Історія ; Вип. 18)
1155148
  Мельник А. Система інституційного забезпечення структурної трансформації національної економіки: сутнісні характеристики та проблеми формування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 7-17. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240
1155149
  Заблоцька Р.О. Система інституційного регулювання світової торгівлі послугами : монографія / Р.О. Заблоцька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-439-042-9
1155150
  Катигробова О. Система інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості системи інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації, визначено її основні підсистеми, розкрито їх сутність і роль у розвитку інноваційної економіки. Исследованы особенности системы ...
1155151
  Дубініна М.В. Система інституціонально-трансформаційних процесів аграрної економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 128-133. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1155152
  Хижнякова Н.О. Система інструментів екологічної політики у сфері поводження з хімічними засобами захисту рослин : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 187-194 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1155153
  Підоріна Людмила Система інтегрованих завдань з фізичної географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-43. – Бібліогр. 12 назв
1155154
  Скрипніченко О.П. Система інтегрованого маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.215-220
1155155
  Понікаров В.Д. Система інтелектуальної власності / В.Д. Понікаров, О.В. Кожушко // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 117-120. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1155156
  Ковальчук К. Система інтелектуальної підтримки прийняття інвестиційних рішень : теорія і практика / К. Ковальчук, К. Анненков // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 6. – С. 57-61. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
1155157
  Шуфнарович М.А. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керуванні об"єктами природокористування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Шуфнарович Мар"яна Антоніївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1155158
  Демчина М.М. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при виборі оптимальних режимних параметрів буріння нафтових і газових свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Демчина Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1155159
  Черваньов Д.М. Система інтерактивних технологій організації навчального процесу : практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Дмитро Черваньов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 576 с. : табл. – Бібліогр.: с. 555-566. – ISBN 978-966-439-494-6
1155160
  Маслова Г. Система інформатизації та її застосування в управлінні регіоном / Г. Маслова, В. Усольцев // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 21-28. – ISSN 0131-775Х
1155161
  Валуєв Ю.Б. Система інформації в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю промислового підприємства: принципи створення, інформаційні сукупності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 385-391. – ISSN 0321-0499
1155162
  Осадчий В.В. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету : [монографія] / В.В. Осадчий ; за ред. С.О. Сисоєвої. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 418, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 379-418. – ISBN 978-966-197-139-3
1155163
  Дятлов Є.В. Система інформаційного забезпечення економічної діяльності: понятійний апарат та правові засади // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 153-160. – (Серія "Економіка")
1155164
  Піхоцький В.Ф. Система інформаційного забезпечення контролюючих органів як інструмент підвищення державного фінансового контролю в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 138-143. – ISSN 1562-0905
1155165
  Кісіль М.Ю. Система інформаційного забезпечення стратегічного планування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 94-98. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1155166
  Фурашев В.М. Система інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України / В.М. Фурашев, О.В. Семіков, С.Ф. Джердж. – Київ : Прес-КІТ, 2008. – 167, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-96973-4-9
1155167
  Рачинська Г.В. Система інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу / Г.В. Рачинська, Л.С. Лісовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 211-220. – ISSN 0321-0499
1155168
  Вовчак О. Система іпотечних облігацій як механізм рефінансування іпотечних кредитів: європейська практика та впровадження в Україні / О. Вовчак, І. Ковалишин // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 56-65. – ISSN 1605-2005
1155169
  Ковалевська О.П. Система іпотечного кредитування як напрям поліпшення житлових умов населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 122-125 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1155170
  Мельник Р. Система й мережа архівів державної архівної служби Польщі // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 343-364


  У статті розглянуто причини і передумови реформування системи архівних установ державної архівної служби Польщі після Другої світової війни та в 1970-х рр. З"ясовано принципи внутрішньої організації і функціонування системи, розподіл повноважень між ...
1155171
  Каленська В.І. Система казначейського контролю за бюджетними коштами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 128-134. – Бібліогр.: 11 пунктів
1155172
  Грачев М.И. Система каналов отрицательных частиц в диапазоне импульсов 20-50 Гэв/с на ускорителе ИФВЭ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Грачев М. И.; Ин-т физ. высоких энергий 73/102. – Серпухов, 1973. – 19л.
1155173
  Жарова Т.В. Система каталогов вузовских библиотек / Т.В. Жарова. – М., 1983. – 37с.
1155174
  Стукалова А.А. Система каталогов ГПНТБ СО РАН: этапы и перспективы развития // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 3. – С. 77-81. – ISSN 1815-3186


  Рассмотрены изменения в структуре системы каталогов и карточек ГПНТБ СО РАН. Представлены характеристики основных электронных и карточных каталогов библиотеки.
1155175
  Сукиасян Э.Р. Система каталогов и динамика развития современной библиотеки // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 18-33. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены определение и функции системы каталогов в современных библиотеках; проанализированы некоторые практические вопросы - отношения между структурой библиотеки и системой каталогов, функции электронного каталога (ЭК), организация информации для ...
1155176
  Синицына И.С. Система каталогов и картотек в библиотеке научно-исследовательского учреждения АН СССР / И.С. Синицына. – М., 1966. – 44с.
1155177
  Тимонова Т.В. Система каталогов и картотек, отражающих литературу на иностранных языках / Т.В. Тимонова. – М., 1971. – 66 с.
1155178
  Тимонова Т.В. Система каталогов и картотек, отражающих литературу на иностранных языках. / Т.В. Тимонова. – М., 1971. – 66с.
1155179
  Жак Д.К. Система каталогов областной библиотеки / Д.К. Жак, С.Е. Шамурина. – М., 1961. – 90с.
1155180
  Кленов А.В. Система каталогов советской библиотеки. / А.В. Кленов. – М, 1953. – 31с.
1155181
  Эверлинг Н.А. Система каталогов технических библиотек / Н.А. Эверлинг. – М, 1961. – 36с.
1155182
   Система каталогов технических библиотек : Методическое пособие. – Москва : Б.и., 1966. – 52 с. – (В помощь работникам технических библиотек)
1155183
  Шептулин А.П. Система категорий диалектики : Автореф... докт. филос.наук: / Шептулин А. П.; АНСССР, Ин-т филос. – М., 1965. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1155184
  Шептулин А.П. Система категорий диалектики / А.П. Шептулин. – М, 1967. – 375с.
1155185
  Вазюлин В.А. Система категорий диалектической логики в "Капитале" К.Маркса : Автореф... Доктора филос.наук: 622 / Вазюлин В.А.; МГУ. – М, 1972. – 44л.
1155186
  Авраменко И.М. Система категорий коммунистического труда в условиях развитого социализма : автореф. ... дис. канд. экон. наук: 08.00.01 / Авраменко И.М. ; МВ и ССО УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1980. – 25 с.
1155187
  Косаренко А.А. Система категорий стоимостного распределния в социалистической экономике / А.А. Косаренко. – Калинин, 1989. – 57с.
1155188
  Грушко О.В. Система категорій теорії політичної ренти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 85-89. – ISSN 2306-6814
1155189
  Круглов В.И. Система качества в учреждениях высшего и среднего профессионального образования / В.И. Круглов, О.А. Горленко, Т.П. Можаева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 10-13. – ISSN 1726-667Х
1155190
  Громова Н. Система качества на службе у профессионалов : из опыта внедрения и функционирования международных стандартов / Наталия Громова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 11. – С. 38-41. – ISSN 0869-4915
1155191
  Круглова Н.Ю. Система качества продукции / Н.Ю. Круглова. – М, 1991. – 174с.
1155192
   Система качественной и количественной оценки результатов производственного процесса. – Ярославль, 1986. – 138с.
1155193
  Шкурат А.М. Система кваліфікаційних комісій судів як складовий елемент незалежної судової влади в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 95-97. – ISSN 1563-3349
1155194
  Тиндик Н.П. Система квот-вагомий чинник регулювання сучасним імміграційним процесом // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 88-98. – (Юридична ; Вип. 1)
1155195
  Рудюк В.В. Система керування електронною документацією у Федеративній Республіці Німеччина (1990-2006 рр.) : Автореф. дис. ... канд.історичних наук: спец. 27.00.02 / Рудюк В.В.; Мін-во культури і туризму України.Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 10 назв
1155196
  Передерій О.В. Система керування перетворювачем-імітатором електродвигунів змінного струму для випробувань силових перетворювачів частоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Передерій Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1155197
  Худа Ж.В. Система керування процесом навчання / Ж.В. Худа, Є.А. Тонконог // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 118-122. – ISSN 2519-2884
1155198
   Система КИНГ. – Новосибирск, 1980. – 136с.
1155199
   Система кинематической интерпретации волн (КИНГ). – Новосибирск, 1987. – 179с.
1155200
  Бэр К.М. Система классификации кник П отделения Библиотеки Рассийской Академии Наук, составленная в 1841 г. / К.М. Бэр. – Л, 1926. – 63с.
1155201
  Белоцерковский А. Система классификации образовательных программ (опыт США). // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 113-119. – ISSN 0869-3617
1155202
   Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України = The system of key reformance indicators of the Ministry of revenue and duties of Ukraine : монографія / [Є.В. Бридун та ін. ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права]. – Київ : Алерта, 2013. – 334, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 329-334. – ISBN 978-617-566-269-4
1155203
  Червинский М. Система книги / М. Червинский. – М, 1981. – 144с.
1155204
  Вернигора Н.М. Система книговидання та книгорозповсюдження для дітей в Україні в другій половині ХХ століття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 120-131


  У статті йдеться про основні тенденції книговидання та книгопоширення для дітей в Україні другої половини ХХ століття. Дослідник характеризує авторське середовище цього періоду, аналізує типологічні та жанрово-тематичні аспекти видань. The article is ...
1155205
  Григорьев Ю.В. Система книгоснабжения советских библиотек. / Ю.В. Григорьев. – М, 1956. – 48с.
1155206
  Столяренко О. Система колективного управління Швеції // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 32-41. – ISSN 1608-6422
1155207
  Гірма Г.А. Система колізійних норм в міжнародному приватному праві. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Гірма Г.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 13л.
1155208
  Арайс Е.А. Система коллективого пользования в автоматизации атмосферно-оптических исследований. / Е.А. Арайс, Н.Е. Яковлев. – Новосибирск, 1984. – 145с.
1155209
  Гирма Гизау Айеле Система коллизионных норм в международном частном праве : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Гирма Гизау Айеле; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т междун. отношений. – К., 1998. – 204л. – Бібліогр.:л.182-183
1155210
  Каратеев В.П. Система колхозного самоуправления и ее функционирование в современных усовиях : Автореф... канд. филос.наук: / Каратеев В. П.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 25л.
1155211
  Базилевич В.Л. Система команд и программирование для БЭСМ-2 / В.Л. Базилевич, Л.В. Базилевич. – Л., 1964. – 342с.
1155212
   Система команд моделей ЕС ЭВМ. – Таллин, 1978. – 101с.
1155213
  Магарик В.А. Система команд универсальной цифровой автоматической машины БЭСМ-2 вычислительного центра АН СССР / В.А. Магарик, Н.М. Нагорный. – М., 1960. – 84с.
1155214
  Магарик А В. Нагорный Система команд универсальной цифровой автоматической машины БЭСМ-2 Вычислительного центра АН СССР / А В. Нагорный Магарик. – 3-е изд., испр. – М., 1963. – 88с.
1155215
  Сосенко Э.Ю. Система коммуникативных подготовительных упражнений, вырабатывающих навыки и умения говорения. (Нач. этап обуч. русс. языку как иностранному). : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Сосенко Э.Ю.; АПН СССР. – М., 1971. – 28с.
1155216
   Система коммунистического воспитания студентов в учебном процессе. – Москва, 1984. – 192с.
1155217
  Мохамед Наим Голь Система компенсации токов замыкания на землю при несинусоидальном напряжении (применительно к электрической сети 15кВг. Кабула) : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Мохамед Наим Голь; Донецк. политехн. ин-т. – Донецк, 1993. – 24л.
1155218
  Лисенко О. Система компетентностей лікаря: післядипломний етап становлення // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 169-172. – ISSN 2226-3012


  Представлено структуру компетентності лікаря (мотиваційно-аксіологічний, когнітивний, соціально-особистісний та професійно-діяльнісний компоненти); окреслено особливості формування складових компетентності лікаря на післядипломному етапі, зокрема з ...
1155219
  Масич С.Ю. Система компетенцій викладача вищого навчального закладу // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 135-144. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1155220
  Головань М. Система компетенцій випускника вищого навчального закладу напряму підготовки "Фінанси і кредит" // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 27-38 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1682-2366
1155221
  Єгоров І.Ю. Система комплексних індикаторів оцнки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 4. – C. 21-23. – ISSN 1815-2066
1155222
  Антипов Є.О. Система комплексного енергозабезпечення споживачів із застосуванням альтернативних джерел та комбінованих акумуляторів енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Антипов Євген Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 22 назви
1155223
  Калинцев В.А. Система комплексного информационного обслуживания предприятий и организацих УССР / В.А. Калинцев. – Киев, 1976. – 38с.
1155224
   Система комплексного планирования и управления производством с использованием электронных вычислительных машин. – К., 1964. – 19с.
1155225
   Система комплексного экологического мониторинга Сочи-2014 / С.А. Сарычев, Л.И. Дудина, М.А. Запевалов, В.С. Косых, Д.Р. Нечаев, Н.Н. Полетаева // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 78-87 : рис. – ISSN 0130-2906
1155226
  Новіков В.Я. Система комплексної автоматизації технологічних процесів багатопрофільного виробництва. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Новіков В.Я.; Донецьк. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1999. – 17л.
1155227
  Бережинский В.Г. Система комплектования войска и мобилизационные мероприятия в Киевской Руси / В.Г. Бережинский, В.Г. Лишавський; Научно-исследов. центр гуманитарных проблем Вооруженных сил Украины. Укр. ин-тут военной истории. – Киев : НИЦ ГП ВСУ, УИВИ, 2003. – 20с.
1155228
  Лапатійова Н. Система комплектування козацького війська в Україні в XVIII ст. та місцеві органи військового управління // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 59-65. – ISSN 2078-0850
1155229
  Процик П.П. Система композиционно-номинативного программирования SCRIPT.NET // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 323-331. – ISSN 1727-4907
1155230
  Zahnitko A. Система компонентів мовленнєвого акту: функційно-структурні вияви / A. Zahnitko, O. Levichera // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 74-80. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1155231
  Тріщук О.В. Система комунікації в науково-інформаційній сфері // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 24-28


  Аналізуються формати комунікативної взаємодії в таких ланках системи, як "інформатор – редактор", "автор першоджерела – редактор науково-інформаційного тексту", "редактор – науково-інформаційний текст", "читач – науково-інформаційний текст". The ...
1155232
  Коваленко І. Система комунікаційних засобів формування правової культури бібліотечних фахівців // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 35-37. – ISSN 2076-9326
1155233
  Коваленко І.П. Система комунікаційних засобів формування професійної правової культури бібліотечних фахівців // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 158-166


  Розкрито основні комунікаційні засоби формування професійної правової культури бібліотечних фахівців.
1155234
  Вовк Т.В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України / Вовк Т.В., Перемот С.В. ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Тріумф, 2006. – 416 с. – ISBN 966-7237-23-0
1155235
  Заворотченко Т. Система конситуційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.110-116. – ISSN 0132-1331
1155236
  Омельченко Т.В. Система конституційних гарантій прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 253-257. – ISBN 966-435-028-1
1155237
  Савчин М. Система конституційних цінностей та конституційний лад України: конституційна державність та народний суверенітет // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 34-44
1155238
  Кононенко О. Система конституційно-правових гарантій забезпечення правового статусу осіб без громадянства в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 373-381. – ISBN 978-966-8909-91-7
1155239
  Федоренко В.Ж. Система конституційного права України: матеріальне, процесуальне та колізійне право // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 193-198. – ISSN 1563-3349
1155240
  Скрипнюк О. Система конституційного права України: поняття та її складові елементи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1155241
  Скрипнюк О. Система конституційного права України: поняття та її складові елементи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1155242
  Федоренко В. Система конституційного права України: поняття, генезис і структура // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 18-26. – ISSN 1026-9932
1155243
  Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти : монографія / В.Л. Федоренкко ; МОН України ; Міністерство юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2009. – 580с. – ISBN 978-966-2174-09-0
1155244
  Шемшученко Ю Система конституційного права як галузі пава, юридичної науки та навчальної дисципліни / Ю Шемшученко, В. Погорілко // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.213-224
1155245
  Федоренко В.Л. Система конституційного права: поняття, структура, взаємозв"язок зі системою конституційного законодавства // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 27-36. – ISSN 2524-0323
1155246
  Крусян А. Система констиуционного законодатеьства - нормативная основа современного украинского конституционализма: понятие и свойства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
1155247
  Нистратов Э.Ф. Система конструкторско-технологической докумнтации в условиях АСУП. / Э.Ф. Нистратов. – М., 1972. – 67с.
1155248
  Лук"янихіна О.А. Система контролінгу як інформаційна складова економічного потенціалу підприємства // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 51-57. – (Економіка ; № 9 (68))
1155249
  Брохун Н.С. Система контролінгу: об"єкт, суб"єкт та завдання // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 22-30. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1155250
  Пивоваров К.В. Система контролю в державному управлінні України: теорія, методологія, практика : монографія / Пивоваров Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – Київ : АМУ, 2016. – 462, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 384-450. – ISBN 978-966-2341-24-9
1155251
  Жадько К.С. Система контролю в сучасному інформаційно-аналітичному забезпеченні управління підприємств // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 216-221. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1155252
  Моссаковський В. Система контролю витрат виробництва за сучасних умов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 9. – С.29-34
1155253
  Кузьмін О.Є. Система контролю діяльності промислового підприємства: формування та формалізація // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 184-194 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1155254
  Богатир В.В. Система контролю за дотриманням норм службової етики: стан та шляхи удосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 19-23
1155255
  Коноваленко Ігор Володимирович Система контролю за процесом відстоювання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Коноваленко Ігор Володимирович; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2000. – 17л.
1155256
  Ільчак О.В. Система контролю земель сільськогосподарського призначення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 270-276. – ISSN 1993-6788
1155257
  Прошкін В. Система контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення "Вищої математики" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 80-85. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1155258
  Кравченко О.І. Система контролю рівня навчальних досягнень вищого навчального закладу, як складова комп"ютерно-орієнтованої системи навчання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 161-164


  У статті розглянуті підходи для визначення специфічних змістовно-предметних рис, що відображають технологічні особливості навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, де застосовується, комп"ютерно-орієнтовані системи навчання, дається ...
1155259
  Беспала О.А. Система контролю та менеджменту якості продукції, як сучасний метод управлінського контролю на підприємстві / О.А. Беспала, М.С. Яценко, Я.В. Ференець // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 44-46. – ISSN 2409-1944
1155260
  Богачев І.В. Система контролю характеристик ультразвукового поля з використанням малоапертурних магнітострикційних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Богачев Ігор Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1155261
  Лисогор Володимир Григорович Система контролю цифрових телекомунікаційних мереж зі спільноканальною сигналізацією : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.16 / Лисогор В.Г.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1155262
  Бондар В.П. Система контролю якості аудиторських послуг: організаційні аспекти та успішна практика оцінки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 23-27. – ISSN 2409-1944
1155263
  Хазан М.И. Система контроля знаний по теории вероятностей : Случайные события. Методическая разработка / М.И. Хазан, Я Л. Энгельсон. – Рига : Латвийский государственный университет им. П.Стучки, 1986. – 58с.
1155264
  Третьякова Т.В. Система контроля и оценки качества образования в Республике Саха (Якутия) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 28-34. – ISSN 0869-561Х
1155265
  Кунденко Н.П. Система контроля параметров биологических объектов после обработки низкоинтенсивным акустическим полем в процессе криоконсервации / Н.П. Кунденко, А.Н. Кунденко, И.Н. Шинкаренко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 74-79 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2311-1828
1155266
  Ніколаєва Г.М. Система контрольних завдань з хімії для 7-8 класів / Г.М. Ніколаєва, В.С. Романчі. – Київ, 1984. – 152 с.
1155267
   Система контрольно-проверочных заданий тестового типа для седьмого и восьмого классов средней школы. – Х., 1990. – 140с.
1155268
  Дудар О.В. Система конфліктів сімейних романів Ірини Вільде "Сестри Річинські" та Теодора Драйзера "Оплот" // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 100-109
1155269
  Воропаєва Т.С. Система концептуальних мостів між українознавством та цивіліологією // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 141-144
1155270
  Жадько О. Система координації політики європейської інтеграції в органах виконавчої влади України та країн Центральної і Східної Європи // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 186-197.
1155271
  Стумбина Я Э. Система коплексного планирования и управления профилактикой правонарушений / Я Э. Стумбина. – Рига, 1980. – 288с.
1155272
  Савенкова І.І. Система корекційних заходів медико-психологічної реабілітації хворих на психосоматичні захворювання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 414-418. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1155273
  Ліщинський М.П. Система корпоративного управління в умовах трансформаційного розвитку аграрного сектору економіки України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 160-167. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1155274
  Черевко В.С. Система космического навигационно-временного обеспечения Украины. Оценка эффективности / В.С. Черевко, Г.В. Аксюта, С.Н. Флерко // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 44-47 : Фото, рис.
1155275
  Степанюк В.Л. Система кратного ускорения электродинамического сепаратора частиц выскоих энергий ОИЯИ. : Автореф... Канд.техн.наук: 280 / Степанюк В.Л.; Объед.ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1155276
  Волкова О. Система кредитної кооперації: сутність та характеристика її складових // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 40-42. – ISSN 1810-3944
1155277
  Лошкарьова О.О. Система кредитної та фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств України : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.94-100. – Бібліогр.: 5 назв
1155278
  Герасименко Г.П. Система кредитования части постоянных затрат предприятий несезонных отраслей тяжелой промышленноси и пути ее улучшения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Герасименко Г.П.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Ростов -на-Дону, 1963. – 29л.
1155279
  Берлач А.І. Система кредитування сільськогосподарських виробників : фінансовий механізм / А.І. Берлач, Н.М. Фещенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 44-51 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1155280
  Черевко Г.В. Система кредитування фермерства у США / Г.В. Черевко, М.С. Ващик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 102-110. – Бібліогр.: с. 103-106, 108-110


  Досліджено кредитування фермерського сектору США, розглянуто основні види і джерела фінансово-кредитного забезпечення ферм, функціонування відповідних урядових агентств, проаналізовано ефективність державних фермерських програм, зокрема програми ...
1155281
  Румак Н.В. Система кремний - двуокись кремния в МОП-структурах / Н.В. Румак. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 239 с.
1155282
  Яблоков Н.П. Система криминалистики: наступил ли её кризис? / Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.54-66. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1155283
  Журавель В.А. Система криміналістики: традиційні підходи та новаторські пропозиції // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 130-144. – ISSN 1993-0909
1155284
  Нижник Л. Система кримінального процесу та диференціація кримінального провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 86-89
1155285
  Трофименко В. Система кримінального процесу України (спроба концептуального аналізу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 201-208. – ISSN 1026-9932
1155286
  Старушкевич А.В. Система кримінальної реєстрації в Україні: проблеми диференціації та функціонування / А.В. Старушкевич, Є.Ю. Свобода // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 134-139.
1155287
  Панасюк В.В. Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх - цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 13-17
1155288
  Пичахчи И.Д. Система критериев оценки состояния поверхностных вод и ее использование в целях водной мелиорации / И.Д. Пичахчи, А.А. Верниченко, Л.А. Васьковец // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 86-91. – Бібліогр.: 3 назви
1155289
  Турило А.А. Система критеріїв і показників оцінювання капіталізації підприємства в процесі інноваційного розвитку / А.А. Турило, А.М. Турило // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 233-239 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1155290
  Ковальчук Д. Система критеріїв комплексної оцінки освітніх технологій // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 71-82


  Технології управління якістю освіти
1155291
  Семенченко А. Система критеріїв оцінки ефективності державної політики захисту національних інтересів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-41.
1155292
  Ковтун Н.В. Система критеріїв та показників ефективності інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 4-8 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1155293
  Шевченко М.М. Система критеріїв та показників оцінки ефективності стратегічного планування у сфері національної безпеки / М.М. Шевченко, З.К. Бондар, О.М. Житник // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 110-114. – ISSN 2306-6814
1155294
  Ільяшенко В.А. Система критеріїв та показників продовольчого забезпечення = державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 79-82. – Бібліогр.: 14 назв
1155295
   Система кроветворения развивающегося организма в норме и патологии. – Челябинск, 1979. – 78с.
1155296
  Ястребов А.П. Система крови и регенерация костной ткани / А.П. Ястребов, А.В. Осипенко. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1990. – 124с. – ISBN 5-7525-0130-Х
1155297
  Парджанидзе А.Г. Система лабораторных работ в курсе математики восьмилетней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Парджанидзе А.Г.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 27л.
1155298
  Свешников В.М. Система Ламон для автоматизации управления вычислительным процессом и ее применение для решения задач электронной оптики / В.М. Свешников. – Новосибирск, 1984. – 16с.
1155299
  Дударев А.В. Система латинского нотариата и ее приемлемость для России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 107-110. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1155300
  Хомутова Тамара Николаевна Система лексико-грамматических средств выражения ирреальной модальности в придаточных предложениях в современном англ. яз. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Хомутова Тамара Николаевна; Моск. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1984. – 23л.
1155301
  Кройтор Д.С. Система лекционных демонстраций по курсу физики для медицинских институтов. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Кройтор Д.С.; Тартуский гос. ун-тет. – Кишинев, 1968. – 16л.
1155302
  Степанова А.А. Система лингвистических взглядов Н.Г.Чернышевского. : Автореф... Канд.филол.наук: / Степанова А.А.; АН СССР.Ин-т языкознания. – М, 1953. – 12л.
1155303
   Система линейного программирования ЛП/БЭСМ-6. – Москва, 1981. – 126 с.
1155304
  Мустафаев М.Д. Система линейных дифференциальных уравнений в частных производных типа близкого к параболическому. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мустафаев М.Д.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1952. – 13 с.
1155305
  Малашонок Геннадий Иванович Система линейных уравнений в коммуникативном кольце : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Малашонок Геннадий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 11л.
1155306
  Малашонок Геннадий Иванович Система линейных уравнений в коммутативном кольце : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.06 / Малашонок Геннадий Иванович; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1986. – 75л. – Бібліогр.:л.70-75
1155307
  Малюшонок Геннадий Иванович Система линейных уравнений в комутативном кольце : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Малюшонок Геннадий Иванович; КГУ. – К., 1986. – 11л.
1155308
  Обломская И.Я. Система личных материальных стимулов при социализме / И.Я. Обломская. – Москва, 1972. – 230с.
1155309
  Кузнєцова С.В. Система лідеротворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1155310
  Шушарін Ю.В. Система лінійних диференціальних рівнянь з випадковими лінійними стрибками рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 162-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджується моментна стійкість випадкових розв"язань системи лінійних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами, разв"язок якої має лінійні стрибки, які відбуваються у випадкові моменти, що визначаються стрибками кінцевозначного марковського ...
1155311
  Милль Д.С. Система логики / Соч. Джона Стюарта Милля ; с 5-го, дополненного лондонского изд. переведено под ред. и с прим. П.Л. Лаврова, Ф. Резенером. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. и тип. М. О. Вольфа
Т. 1. – 1865. – XXXI, 553, XI, VI с.
1155312
  Милль Д.С. Система логики / Соч. Джона Стюарта Милля ; с 5-го, дополненного лондонского изд. переведено под ред. и с прим. П.Л. Лаврова, Ф. Резенером. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. и тип. М. О. Вольфа
Т. 2. – 1867. – 537, VIII с.
1155313
  Милль Д.С. Система логики / Соч. Джона Стюарта Милля ; с 5-го, дополненного лондонского изд. переведено под ред. Ф. Резенером. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод. и тип. М. О. Вольфа
Т. 1. – 1878. – XXXI, 522, XI, VI с.


  На кн. печать: Платон Мефодиевич Петров
1155314
  Милль Д.С. Система логики / Соч. Джона Стюарта Милля ; с 5-го, дополненного лондонского изд. переведено под ред. Ф. Резенером. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод. и тип. М. О. Вольфа
Т. 2. – 1878. – 507, VIII с.
1155315
  Милль Д.С. Система логики: силлогистической и индуктивной : Изложение принципов доказательства в связи с методами научнаго исследования / Д. С. Милль ; Перевод с англ. изд. под ред. В.Н.Ивановскаго. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело" ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*], 1899. – XXX, [2], 781 с.
1155316
  Милль Д.С. Система логики: силлогистической и индуктивной : Изложение принципов доказательства в связи с методами научнаго исследования / Дж. Ст. Милль ; Перевод с англ. под ред. приват-доцента Имп. Казанскаго ун-та В.Н.Ивановскаго. – 2-е, вновь обраб.изд. – Москва : Издание Г.А.Лемана, 1914. – LXXXI, [2], 880 с.
1155317
  Вожжов С.П. Система логистики банковской ликвидности: природа и уровни регулирования // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 32-40
1155318
  Свекатовски Р. Система логистического обучения в Польше / Р. Свекатовски, В. Наумов // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 73-79
1155319
  Лакшин Г.Л. Система логического моделирования устройств МВК "Эльбрус" / Г.Л. Лакшин, Ю.С. Коротаев. – М., 1979. – 1с.
1155320
   Система логического проектирования дискретных устройств на программируемых матричных БИС. – Минск, 1987. – 81с.
1155321
   Система логического синтеза устройств управленияч на базе программируемых контроллеров. – Минск, 1988. – 99с.
1155322
  Бондаренко О.Г. Система логістичного менеджменту об"єднаних збройних сил НАТО // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 76-83 : рис., фото. – Библиогр.: 9 назв
1155323
  Нацюк А.А. Система локальних нормативно-правових актів сільськогосподарських кооперативів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 21-26. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1155324
  Булыгин Л.Л. Система локальной сети для микро ЭВМ "Электроника БК-0010" / Л.Л. Булыгин, М.О. Эглайс. – Рига, 1988. – 30с.
1155325
  Шуман В.Н. Система локальных векторных тождеств импедансного типа для гармонического электромагнитного поля на замкнутой регулярной границе раздела и задачи геоэлектрики // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 3-13. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0203-3100
1155326
  Братійчук А.М. Система М о/G/1/b 3 [подано формулу] відновлюючим рівнем вхідного потоку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається система обслуговування типу М о/G/1/b3 [подано формулу] груповим впливом вимог, в якій вхідний потік регулюється за допомогою деякого порогового рівня. Знайдено вигляд ергодичного розподілу довжини черги та запропоновано алгоритм його ...
1155327
  Арутюнян А.Л. Система м"яких обчислень на базі нейронних мереж адаптивного резонансу для розв"язання задач Сапр : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Арутюнян А.Л. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв.
1155328
  Закусило О.К. Система М/G/l з дисципліною обслуговування найдовшої вимоги в умовах великого завантаження / О.К. Закусило, Н.П. Лисак // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 246-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається система масового обслуговування М/G/l з дисципліною обслуговування найдовшої вимоги (LRPT). В умовах великого завантаження знайдено такі характеристики: граничне значення для перетворення Лапласа тривалості перебування вимоги в ...
1155329
  Литвиненко Г.С. Система магічної фольклорної свідомості у контексті гармонізації світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 133-142


  В статті розкривається система магічного в українській народній пісні. Автор аналізує тексти у світлі вчення про архетипи К. Г. Юнга, Е. Ноймана, В. Буряка. Акцентує увагу на зв"язку несвідомої інформації (сугестивного) з образним пластом фольклорної ...
1155330
  Прохоров Н.Л. Система магнитных логических элементов ЭЛМ-400 / Н.Л. Прохоров. – М., 1965. – 40с.
1155331
  Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов / А.Л. Тахтаджян. – Л., 1987. – 438с.
1155332
  Коваль Т.Ф. Система майнових покарань Литовського Статуту 1529 р. та Судебника 1550 р.: порівняльно-правове дослідження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 120-126. – ISSN 1563-3349
1155333
  Сибірянська Ю.В. Система майнового оподаткування в Україні: ефекти реформування та напрямки оптимізації / Ю.В. Сибірянська, О.Ю. Кондратюк // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 55-64. – ISSN 2312-4903
1155334
  Скрипниченко М.І. Система макромоделей у програмно-аналітичному інструментарії "Макропрогноз економіки України" // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 85-96 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1155335
  Довгий С. Система МАН - наше унікальне досягнення, яке не можна втратити / інтерв"ю брали О. Рожен, А. Рожен // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (38). – С. 56-64. – ISSN 1819-7329
1155336
  Бутенко Наталія Василівна Система маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва : Дис....канд.економічних наук.:08.06.02 / Бутенко Наталія Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 247л. + Додатки.:л.:208-247. – Бібліогр.:л.:192-208
1155337
  Буденко Наталія Василівна Система маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.02 / Буденко Наталія Василівна; Бутенко Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1155338
  Пригара О. Система маркетингової інформації у дослідженні привабливості міжнародних ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-41. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості побудови системи маркетингової інформації у дослідженні привабливості міжнародних ринків і визначено, що дана система повинна враховувати широке коло кількісно-якісних показників. Запропоновано розглядати багаторівневу систему ...
1155339
  Вірт Г. Система маркетингової інформації як елемент аналізу ринкових можливостей // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 131-133
1155340
  Різун В.В. Система масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.22-30
1155341
   Система математического обеспеения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ, 1971. – 30с.
1155342
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ, 1971. – 91с.
1155343
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ, 1971. – 36с.
1155344
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ, 1971. – 42с.
1155345
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ., 1971. – 26с.
1155346
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ., 1971. – 38с.
1155347
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ., 1972. – 22с.
1155348
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ. Ввод вывод информации, 1971. – 96с.
1155349
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ. Входной язык, 1972. – 148с.
1155350
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32". – Москва
1. – 1970. – 204с.
1155351
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32". – Москва
2. – 1970. – 234с.
1155352
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32". – Москва
3. – 1970. – 196с.
1155353
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32". – Москва
4. – 1972. – 214с.
1155354
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32" система символического кодирования. – Москва, 1970. – 213с.
1155355
   Система математического обеспечения АСУ для ЭВМ "Минск-22". – Рига, 1975. – 172с.
1155356
   Система математического обеспечения ЕС ЭВМ. – Москва : Статистика, 1974. – 216 с.
1155357
  Кациашвили З.Г. Система материального стимулирования труда и ее роль в повышении эффективности производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Кациашвили З.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 21л.
1155358
  Волошин Н.И. Система матричных моделей внутризаводского планирования : Автореф... канд. экон.наук: / Волошин Н.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. фак-т. – М., 1964. – 18л.
1155359
   Система матричных моделей технико-экономического управления на предприятии. – М., 1977. – 192с.
1155360
  Модин А.А. Система матричных моделей экономики района и республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Модин А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – М., 1963. – 16л.
1155361
  Серегин Г.А. Система машин для сельского хозяйства. / Г.А. Серегин. – М, 1979. – 62с.
1155362
  Брегман В.И. Система машинной обработки информационных массивов / В.И. Брегман, Г.З. Михлин. – Москва : Статистика, 1972. – 256 с.
1155363
  Дубонос Мария Егоровна Система машинной обработки экономической информации в строительстве. (На примере домостроит. комбинатов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Дубонос Мария Егоровна; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1155364
  Черемісова Т.А. Система МВФ - Світовий банк: фінансування у XXI ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 547-552. – ISSN 0321-0499
1155365
  Черемісова Т.А. Система МВФ - Світовий банк: фінансування у ХХІ ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 547-552. – ISSN 0321-0499
1155366
  В"юн В.В. Система медико-психологічної підтримки лікаря у період адаптації до професійної діяльності // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 4 (87). – C. 64-67. – ISSN 2410-7484
1155367
  Богомаз Н. Система медичного страхування Німеччини: уроки для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 78-80. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність впровадження медичного страхування в Україні. Розглянуто існуючі моделі систем охорони здоров"я країн Західної Європи. Досліджено переваги та недоліки системи медичного страхування Німеччини. Проаналізовано можливості ...
1155368
   Система международного контроля за мирным использованием атомной энергии. – М., 1986. – 181с.
1155369
  Кленович С. Система международного кредита. / С. Кленович. – М, 1927. – 135с.
1155370
  Фельдман Д.И. Система международного права / Д.И. Фельдман. – Казань, 1983. – 119с.
1155371
  Малиновский А. Система международного уголовного права // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 1 (68). – С. 111-116. – ISSN 1812-7126
1155372
  Чубик П.С. Система международной сертификации и регистрации профессиональных инженеров / П.С. Чубик, А.И. Чучалин, А.В. Замятин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 0869-3617


  Во многих развитых странах успешно функционирует система регулирования инженерной профессии, основанная на сертификации и регистрации профессиональных инженеров. В статье рассматривается российский опыт построения аналогичной системы на основе ...
1155373
   Система международной эксплуатации. – М., 1975. – 199с.
1155374
  Саркисянц А.Г. Система международных долгов / А.Г. Саркисянц. – Москва : ДеКа, 1999. – 720с. – ISBN 5-89645-013-3
1155375
  Ципе К.А. Система межотраслевых балансов союзной республики. / К.А. Ципе. – М, 1971. – 184с.
1155376
  Еремкин А.И. Система межпредметных связей в высшей школе / А.И. Еремкин. – Харьков, 1984. – 152с.
1155377
  Крюков И.Э. и др. Система менеджмена качества как сфера применения информационных технологий // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 3. – С.43-50
1155378
  Чуприкова Н.Т. Система менеджмента качества : практика работы / Наталья Чуприкова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 6 (192). – С. 21-23. – ISSN 1727-4893


  Представлены результаты моделирования бизнес-процессов в Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета.
1155379
  Ахмадова Ю.А. Система менеджмента качества библиотеки : учебно-практическое пособие / Ю.А. Ахмадова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 264с. – (Библиотека). – ISBN 978-5-93913-143-8


  Система менеджмента качества в деятельности библиотек: эволюция, внедрение, характеристика этапов развития, роль персонала библиотеки. Инновационная форма развития библиотечных работников Ч коучинг. Для руководителей и сотрудников библиотек, студенто
1155380
  Куликова Е. Система менеджмента качества в библиотеке: модное увлечение или необходимость? / Евгения Куликова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2010. – № 4. – С. 22-25
1155381
  Семкин Б.В. Система менеджмента качества образования и управление подготовкой специалистов / Б.В. Семкин, Т.Ф. Свит, Н.П. Щербаков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 58-65. – ISSN 0869-3617
1155382
  Мамаев В.В. Система менеджмента качества профессионального образования для факультета вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 16-20. – ISSN 1726-667Х


  Южно-Уральский гос. ун-т.
1155383
  Мамаев Вячеслав Викторович Система менеджмента качества профессионального образования для факультета вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 16-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1155384
  Поторочина К.С. Система менеджмента качества учебной деятеьности как компонент стратегической деятельности студентов // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 5 (74). – С. 3-9. – ISSN 1998-1740
1155385
  Лузанова Н.А. Система менеджмента качества: работа с персоналом // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 6 (26). – С. 22-27. – ISSN 2072-3849


  О повышении квалификации в библиотечной профессии.
1155386
  Мокій А.І. Система менеджменту талантів як складова стратегії розвитку держави / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 28-30
1155387
  Пирогов В.Л. Система ментальних стереотипів, відображена в японських прислів"ях і приказках // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 72-79. – ISSN 1608-0599
1155388
  Косоплечев Н.П. Система мер предупреждения преступности / Н.П. Косоплечев. – М., 1988. – 128с.
1155389
  Самошин П.И. Система мер уголовной ответственности по законодательству ГДР, / П.И. Самошин. – М, 1972. – 63с.
1155390
   Система мероприятий по борьбе з основными вредителями и болезнями конопли. – М., 1962. – 12с.
1155391
   Система мероприятий по борьбе с переноспорозом табака. – М., 1962. – 20с.
1155392
   Система мероприятий по защите посадок земляники от земляничной нематоды. – М., 1961. – 24с.
1155393
  Данилов В.Н. Система местной самообороны в Поволжье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Данилов Виктор Николаевич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1978. – 18, [1] с. – Библиогр.: 2 назв.
1155394
  Чан Тхуи Ван Система местных органов исполнительной власти Вьетнама в сфере туризма // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 136-140. – ISSN 2219-5521
1155395
  Сахненко М.Д. Система метал-електроліт-полімерне покриття: електрохімічні властивості, способи контролю, прогнозування надійності : Автореф... докт. техн.наук: 05.17.03 / Сахненко М. Д.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 35л.
1155396
  Алиев В.Ф. оглы Система метафор в языке Насими (эпитеты, метафоры и символы) : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.02 / Алиев В. Ф. оглы; МВиССО АзССР ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 46л. – Бібліогр.:с.46
1155397
  Алиев В.Ф. оглы Система метафор в языке Насими (эпитеты, метафоры и символы) : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.02 / Алиев В. Ф. оглы; МВиССО Аз. ССР ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1975. – 46с.
1155398
  Ванеев А.Н. Система методического руководства библиотечным делом. / А.Н. Ванеев. – Ленинград, 1982. – 78с.
1155399
   Система методического руководства организацией депозитарного хранения библиотечных фондов и управление перераспределением малоиспользуемой литературы в РСФСР. – Л., 1985. – 174с.
1155400
   Система методической подготовки учителя географии. – 164с.
1155401
  Ожема С. Система методів дослідження в процесі державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 148-151. – ISSN 2078-5860
1155402
  Кучерук О.А. Система методів навчання української мови в основній школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Кучерук Оксана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1155403
  Приходченко О.Ю. Система методів та моделей аналізу пенсійного забезпечення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 170-175 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1155404
  Белєнкова О.Ю. Система методів управління розвитком будівельного підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1155405
   Система методов идентификации вирусов ядерного полиэдроза. – Кишинев, 1991. – 44с.
1155406
   Система методов оценки эффективности размещения производства : сборник научных трудов. – Москва : Совет по изучению производительных сил при Госплане СССР, 1989. – 133 с.
1155407
   Система методов профессиональной ориентации. – К
1. – 1993. – 164с.
1155408
   Система методов профессиональной ориентации. – К
2. – 1993. – 163с.
1155409
  Комаров Евгений Иванович Система методов управления социалистическим производством : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Комаров Евгений Иванович ; Моск. ин-т управления им. С. Орджоникидзе. – Москва, 1975. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
1155410
  Крестовников О.А. Система методологии криминалистики // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 9. – С. 50-57. – ISSN 0132-0769
1155411
   Система метрологического обеспечения и стандартизации радиометрии при изучении состава естественных радиоактивных элементов в горных породах и рудах и поверхностного загрязнения радионуклидами искус. – Санкт-Петербург, 1991. – 251с.
1155412
  Крайник О.П. Система механізмів регулювання регіонального економічного розвитку : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Крайник О.П. ; Мін-во фінансів України ; Академія фінансового управління ;Науково-досдідний фінансовий ін-т. – Київ, 2009. – 35с. – Бібліогр.: 65 назв
1155413
  Зимовина Е.П. Система миграционного взаимодействия Казахстана и стран Центральной Азии в постсоветский период / Е.П. Зимовина, В.С. Агаджанян // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 4 июпь-август. – С. 108-125. – ISSN 0869-5415
1155414
   Система микроциркуляции и гемокоагуляции в экстремальных условиях. – Фрунзе, 1990. – 447с.
1155415
   Система минералогии. – Москва : Изд-во ИЛ
Т.1, 1-й полутом : Элементы, сульфиды, сульфосоли. – 1950. – 608с.
1155416
   Система минералогии. – Москва : Изд-во ИЛ
Т.1, полутом 2 : Окислы и гидроокислы. – 1951. – 420с.
1155417
   Система минералогии. – М.
1. – 1951. – 608с.
1155418
   Система минералогии. – Москва : Изд-во ИЛ
Т.2, полутом 1 : Галоиды, карбонаты, нитраты, иодаты, бораты, сульфаты. – 1953. – 773с.
1155419
   Система минералогии. – Том II. – Москва : Изд-во иностранной л-ры, 1954. – 591с.
1155420
  Дэна Дж.Д. Система минералогии / Дж.Д. Дэна, Э.С. Дэна, К. Фрондель; Под ред. П.П.Смолина. – Москва : Мир
Т.3. – 1966. – 431с.
1155421
  Шеллинг Й Ф.В. Система мировых эпох : Мюнхенские лекции 1827-1828гг. в записи Эрнста Ласо / Й Ф.В. Шеллинг. – Томск : Водолей, 1999. – 320с. – ISBN 5-7137-0132-8
1155422
  Волков Сергій Михайлович Система мистецької освіти в культурі України 90-х років 20 століття: традиції, реформи, перспективи : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Волков С.М.; Нац. музична академія України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв
1155423
  Овчаренко А. Система міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 23-31
1155424
  Назарова Г.В. Система міжнародних стандартів корпоративного управління // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.67-74
1155425
  Москаль Г. Система міжнародно-правових міграційних процесів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 13 (322). – С. 42-44
1155426
  Супрун А.Г. Система міжнародного оподаткування як фактор впливу на діяльність транснаціональних компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 137-139
1155427
  Передерієв Є. Система міжнародного приватного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 54-56.
1155428
  Сорокін Сергій Володимирович Система мікросинтаксису турецької мови : Дис...канд. філол. наук:10.02.13 / Сорокін Сергій Володимирович; КНУТШ. – К., 2001. – 209л. – Бібліогр.:л.194-209
1155429
  Сорокін Сергій Володимирович Система мікросинтаксису турецької мови : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук:10.02.13 / Сорокін С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1155430
  Усков І.В. Система місцевих фінансів в умовах трансформації економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 87-90. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1155431
  Веріга Г.В. Система місцевих фінансів як сукупність соціально-економічних відносин в умовах децентралізації / Г.В. Веріга, Н.В. Рагуліна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 242-247. – ISSN 2222-0712
1155432
  Письменний В.В. Система місцевого оподаткування України: сучасний стан та шляхи реформування // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 41-45. – ISSN 2309-1533
1155433
  Шиманке Д. Система місцевого самовряд. та її реформи. Досвід деяких європейських країн (Данія, Німеччина, Англія, Франція та Швеція) // Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні : міжнар. досвід та практ. пропозиції / М.В. Пітцик, Ю.І. Ганущак, Д. Шиманке, Х. Циммерманн. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 75-101 : іл. – (Проект "Реформа публічного управління в Україні"). – ISBN 978-966-1639-00-2
1155434
  Попко В.В. Система місцевого самоврядування в Королівстві Норвегія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 353-358. – ISSN 2219-5521
1155435
  Бєлкін Л.М. Система місцевого самоврядування у Польщі як модель децентралізації в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 76-83. – ISSN 2306-9082
1155436
  Недашківський С. Система місцевого самоврядування: з досвіду Західної Європи // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.246-256
1155437
  Мармазов В.Є. Система місцевого управління у Великобританії : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Мармазов В.Є.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1155438
  ИМармазов Василь Євгенович Система місцевого управління у Великобританії : Дис... канд.юридич.наук: 12.00.01 / ИМармазов Василь Євгенович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 155л. – Бібліогр.:л.142-155
1155439
  Коваленко Г.М. Система міських поселень Київської області та їх роль в територіальному поділі праці (економіко-географічне досладження) : Дис... канд. географ.наук: 691 / Коваленко Г.М.; КДУ. Географічн ф-т. Кафедра економічної географії. – К, 1969. – 287л.
1155440
  Гладкий О. Система міського розселення України як чинник формування промислових агломерацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-40. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються особливості формування системи розселення міського населення України. Висвітлено особливості її щільності, урбанізації, скупченості та показники гравітаційного поля потенціалу у розрізі окремих областей. Розкрито особливості розміщення ...
1155441
  Гладкий О. Система міського розселення як основний чинник формування промислово-агломераційних утворень України : Прикладні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості міського розселення населення України як чинника формування промислових агломераційних утворень. Виділено основні елементи територіальної структури агломераційних утворень у середовищі міст України. The peculiarities of urban ...
1155442
  Михайлов Ю.В. Система многомерного амплитудного анализа годоскопического спектрометра для регистрации -квантов высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Михайлов Ю.В.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1155443
  Теряєв Д. Система мовленнєвого ритму (експериментально-фонетичне дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  За допомогою експериментально-фонетичних прийомів розкрито ієрархічну систему мовленнєвого ритму на матеріалі звучання поезії Лесі Українки. Using experimental-phonetic methods linguistic rhythm hierarchical system is revealed based on fonetion ...
1155444
   Система моделей в народнохозяйственном планировании социалистических стран. – Новосибирск, 1990. – 316с.
1155445
  Крылатых Э.Н. Система моделей в планировании сельского хозяйства / Э.Н. Крылатых. – Москва : Экономика, 1979. – 200 с.
1155446
  Воркуев Б.Л. Система моделей для оценки конечных условий при перспективном планировании межотраслевых связей : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Воркуев Б.Л.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Экон. фак. – М., 1968. – 19л.
1155447
   Система моделей и методов рационального планирования и организации учебного процесса в вузе. – Воронеж, 1984. – 151с.
1155448
   Система моделей и нормативов АСПР. – Киев, 1980. – 62с.
1155449
  Туркебаев Э.А. Система моделей народного хозяйства союзной республики / Э.А. Туркебаев, С.Б. Байзауов. – М., 1985. – 167с.
1155450
  Аганбегян А.Г. Система моделей народнохозяйственного планирования / А.Г. Аганбегян. – Москва, 1972. – 351с.
1155451
   Система моделей народнохозяйственного планирования. – М., 1982. – 375с.
1155452
   Система моделей оптимального планирования. – М., 1975. – 376с.
1155453
  Раяцкас Р.Л. Система моделей планирования и прогнозирования / Р.Л. Раяцкас. – Москва, 1976. – 286с.
1155454
  Равикович Е.И. Система моделей прогнозирования развития народного хозяйства союзной республики. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.13 / Равикович Е.И.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1976. – 19л.
1155455
   Система моделей прогнозирования роста народного хозяйства республики / И.Г. Адимир, Я Янов, , Р.Я. Почс. – Рига, 1975. – 191с.
1155456
  Адирим И.Г. Система моделей регионального прогнозирования / И.Г. Адирим. – Москва, 1977. – 175с.
1155457
   Система моделей территориальной организации районного производственного комплекса. – Москва : Московский университет, 1979. – 80 с.
1155458
  Ціпов"яз Лариса Система модульних занять за темою "Героїчні пісні та балади у світовій літературі" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-62
1155459
  Кюрчева Н.В. Система моніторингу використання земель сільськогосподарського призначення // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 61-64
1155460
  Чепіжко О.В. Система моніторингу геодинамічних зон шельфу Чорного моря - теорія та модель / О.В. Чепіжко, С.В. Кадурін // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 17-23 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
1155461
  Єгоров І.Ю. Система моніторингу діяльності індустріальних парків як інструмент реалізації державної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності / І.Ю. Єгоров, Ю.О. Рижкова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 1 (64). – С. 4-9 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1155462
  Плікус І.Й. Система моніторингу для фінансового прогнозудіяльності підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 35-44 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1155463
  Міснік О. Система моніторингу доступності державних веб-ресурсів / О. Міснік, М. Антонішин // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 1 (6). – C. 54-61. – ISSN 2411-1031
1155464
  Левченко К.Б. Система моніторингу дотримання прав людини в діяльносп міністерства внутрішніх справ // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1155465
  Бондаренко В.М. Система моніторингу життєздатності підприємства та її інформаційне забезпечення // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 137-145. – (Економіка ; Вип. 32)
1155466
  Завгородня С.П. Система моніторингу загроз економічній безпеці України: теоретичний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 108-113. – ISSN 2306-6814
1155467
   Система моніторингу наукових досліджень у сфері економіки та фінансів України / О.О. Любіч, М.С. Вертузаєв, О.Я. Навольнєв, Ю.Г. та ін. Желябовський; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; Авт.: О.О. Любіч, М.С. Вертузаєв, О.Я. Навольнєв, Ю.Г. Желябовський та ін. – Київ : НДФІ, 2004. – 112с. – ISBN 966-7675-21-1
1155468
  Оксак А.О. Система моніторингу процесів зліття та поглинання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 9 (172). – С. 43-46
1155469
  Макаренко О.І. Система моніторингу ризиків, які виникають у процесі експлуатації системи корпоративного електронного документообігу / О.І. Макаренко, О.В. Кіщенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 83-88. – ISSN 2222-4459
1155470
  Солодкий В.Д. Система моніторингу та запобігання небезпечним природним явищам у Чернівецькій області / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 20-23 : мал. – Бібліогр.: 14 назв
1155471
  Красильникова Г. Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії: досвід для України // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 3. – С. 138-144. – ISSN 2308-4081


  В статті розглянуто досвід використання системи внутрішнього моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії. Проаналізовано існуючу модель системи моніторингу якості освіти на рівні вищого навчального закладу в межах виявленої відомим ...
1155472
  Бойд У. Система Монтессори. Историко-критический анализ системы. / У. Бойд. – М., 1925. – 179с.
1155473
  Поповиченко И.В. Система мотивации менеджеров по продажам / И.В. Поповиченко, Е.А. Терник // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 95-99.
1155474
  Ахмантурова Е. Система мотивации сотрудников: моральная или материальная? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 4-8. – ISSN 0869-4915
1155475
  Циганова Н. Система мотивації банківського персоналу: проблеми оцінювання та вдосконалення : кадрове забезпечення банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 61-63. – Бібліогр.: 3 назви
1155476
  Татомир І.Л. Система мотивації праці в умовах інформаційного суспільства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Татомир Ірина Любомирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1155477
  Татомир І.Л. Система мотивації праці в умовах інформаційного суспільства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Татомир Ірина Любомирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 248 л. – Додатки: л. 210-248. – Бібліогр.: л. 187-209
1155478
  Мацюк А.А. Система мотивів у романі П. Кіньяра "Вілла Амалія" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 137-140. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1155479
  Хорошилова В. Система мотивов в рассказе А.И. Куприна "Психея" как проявление авторского мира писателя // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – С. 215-219
1155480
  Степанков Я.В. Система мотивов и лейтмотивов в структуре повести Е. Замятина "Рассказ о самом главном" // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 190-197. – ISBN 966-581-590-3
1155481
  Драганов Павел Система на идеологическото възпитание на учениците / Драганов Павел. – София, 1979. – 100с.
1155482
  Безносюк О.О. Система набору студентів у Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 35-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Ідеться про впровадження модульно-рейтингової системи контролю на вступних іспитах у Військовому інституті Київського університету імені Тараса Шевченка, доводиться значна перевага цієї системи відбору над звичайною.
1155483
   Система наведення і супроводження для фотометричних та координатних вимірювань високоорбітальних супутників / С.В. Кузьков, В.П. Кузьков, З. Соднік, Д.В. Воловик, С.П. Пуха, В.В. Клещонок // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 3 (82). – С. 61-67. – ISSN 1561-8889


  Для виконання експериментів з встановлення лазерного комунікаційного зв"язку між телескопом АЗТ-2 Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України та геостаціонарним супутником ARTEMIS Європейського космічного агентства розроблено ...
1155484
  Рощупкина О.А. Система навчання самостійної роботи іноземних студентів на мовній кафедрі підготовчого факультету // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 98-103. – (Педагогічні науки ; № 3)
1155485
  Сліпачук Т. Система нагляду за арбітражними рішеннями // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 88-108
1155486
  Муза О.В. Система надання адміністративних послуг в Україні як нова якість ідеології взаємовідносин людини і держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 234-243. – ISSN 2078-9165
1155487
  Грибко О. Система надання адміністративних послуг населенню в Україні: підвищення якості послуг в нових реаліях / О. Грибко, Н. Грабар // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 52-58. – ISSN 2414-4436
1155488
  Левченко К. Система надання допомоги дітям, що стали жертвами торгівлі людьми в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 6. – С. 18-33
1155489
  Оксамытный В.В. Система наказания по уголовному праву Англии : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Оксамытный В. В.; КГУ. – К., 1973. – 27л.
1155490
  Гензель П.П. Система налогов Советской России. / П.П. Гензель. – М.-Л., 1924. – 86с.
1155491
  Чернякова Т.М. Система налоговых платежей предприятия, обеспечивающих их минимизацию // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.292-300
1155492
  Гречаная С.И. Система налогообложения как внешний фактор самоорганизации предприятий / С.И. Гречаная, Н.В. Швец // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 8 (637). – С. 44-56. – ISSN 0131-7741
1155493
  Ковалев Б.Н. Система налогообложения на оккупированной территории России в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2002. – № 2. – С.20-23
1155494
  Волков Леонид Викторович Система направленного развития физических особенностей учащихся в разные возрастные периоды : Автореф... доктора педагогич.наук: 13.00.04 / Волков Леонид Викторович; Московск. ин-т физ. культ. – Москва, 1984. – 40л.
1155495
  Константинов Н.А. Система народного образования / Н.А. Константинов. – М., 1956. – 31с.
1155496
  Аранский В.С. Система народного образования в Англии / В.С. Аранский, В.П. Лапчинская. – Москва, 1961. – 260с.
1155497
   Система народного образования в Англии. – Пятигорск, 1978. – 38с.
1155498
  Касвин Г.А. Система народного образования в Италии / Г.А. Касвин. – М., 1962. – 160с.
1155499
  Булай Л.В. Система народного образования в Канаде : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Булай Л.В.; МП УССР, НИИ психолог. УССР. – К., 1973. – 26л.
1155500
  Залевская-Трафиш Система народного образования в Польше / Залевская-Трафиш. – Варшава, 1966. – 60с.
1155501
  аль-Шамари М Х.А. Система народного образования в современном Ираке : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / аль-Шамари Х.А.М. ; Акад. пед. наук СССР, Н-исслед. ин-т общей пед. – Москва, 1974. – 31л.
1155502
  Логинова В.И. Система народного образования в СССР / В.И. Логинова. – Л., 1972. – 44с.
1155503
  Студенцов Н.Н. Система народного образования СССР / Н.Н. Студенцов. – Саратов, 1967. – 68с.
1155504
  Ряппо Я.П. Система народного просвещения Украины : сборник материалов, статей и докладов / Я . Ряппо. – Харьков : Госиздат Украины, 1925. – 232 с. – Экз. деф., отсутств. с. 223-232
1155505
  Чертан С.Е. Система натурально-стоимостных межотраслевых балансов союзной республики / С.Е. Чертан. – Кишинев-Штиинца, 1984. – 242с.
1155506
  Гегель Ф Г.В. Система наук / Ф Г.В. Гегель; Пер.Г.Шпета. – Санкт-Петербург : Наука. – (Слово о сущем). – ISBN 5-02-028235-9
Ч.1 : Феноменология духа. – 1999. – 444с.
1155507
  Михайлин І.Л. Система наук про журналістику // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 114-124. – ISBN 978-966-680-459-7
1155508
  Макарчук Р. Система наукових гуртків студентів та аспірантів / Р. Макарчук, М. Костенко, А. Ходирева // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 110-139. – ISBN 978-617-7069-05-7


  Про наукові гуртки студентів та аспірантів юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1155509
  Гриценко І.С. Система наукових поглядів на джерела адміністративного права у радянській науці адміністративного права / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються наукові погляди на систему джерел адміністративного права, висловлені в науці адміністративного права у межах 40-х - 80-х років ХХ ст. There is analised scientific points of views according to sources of administrative law in perod of ...
1155510
  Зварич І. Система науково-дослідницької діяльності випускової кафедри в процесі підготовки фахівця // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 42-45. – ISSN 2308-4634


  У статті представлено систему науково-дослідницької діяльності у формуванні та становленні сучасного фахівця. Проаналізовано вплив якісного рівня науково-дослідницької діяльності на результат підготовки фахівця. "Питання формування особистості ...
1155511
  Саидов Н.Х. Система научно-атеистического воспитания в условиях развитого социализма. / Н.Х. Саидов. – Ташкент, 1982. – 156с.
1155512
   Система научно-информационного обеспечения деятельности конгресса США : Науч.-аналит. обзор. – Москва : ИНИОН, 1990. – 78с. – Библиогр.: C. 78-79. – (Науковедение за рубежом / АН СССР, ИНИОН)
1155513
  Ступницкий И.С. Система научно-исследовательской работы студентов экономического факультета Киевского университета / И.С. Ступницкий. – Киев, 1975. – 21 с.
1155514
  Хлебутина Л.К. Система научно-технической информации в АПК / Л.К. Хлебутина, К.Т. Ямчук. – М., 1987. – 159с.
1155515
  Уланов Б.П. Система научно-технической информации в сельском хозяйстве Канады. / Б.П. Уланов. – М., 1973. – 87с.
1155516
   Система научно-технической информации в Украинской ССР : (Информационные материалы). – Киев
Выпуск 1. – 1976. – 35 с.
1155517
   Система научно-технической информации в Украинской ССР. Выпуск 2. – Киев, 1976. – 34 с.
1155518
  Журавлев А.Л. Система научных предствалений Б.Д. Парыгина в области социальной психологии / А.Л. Журавлев, И.А. Мироненко // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 5. – С. 28-38. – ISSN 0205-9592
1155519
  Пономаренко А.Н. Система национального счетоводства / А.Н. Пономаренко, Б.И. Башкатов. – М., 1992. – 50с.
1155520
  Рябушкин Б.Т. Система национальных счетов (Некоторые вопросы теории и методологии) : Автореф... канд. экон.наук: / Рябушкин Б. Т.; Моск. экон. стат. ин-т, Каф. экон. стат. – М., 1966. – 19л.
1155521
  Рябушкин Б.Т. Система национальных счетов в зарубежной стастистике / Б.Т. Рябушкин. – М., 1969. – 180с.
1155522
  Климович О. Система національних засобів захисту прав люлини(в контексті положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.34-36. – ISSN 0132-1331
1155523
  Моторин Р.М. Система національних рахунків : Навч. посібник / Р.М. Моторин, Т.М. Моторина; МОіНУ;КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 336с. – ISBN 966-574-278-7
1155524
  Моторин Р.М. Система національних рахунків : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Моторин, Т.Є Трубнік-Шаковяш, М.В. Мазур; МОіНУ; НЕУ; За заг. ред. Р.М. Моторина. – Київ : КНЕУ, 2004. – 196с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-674-585-9
1155525
  Моторин Р.М. Система національних рахунків : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р.М. Моторин, Т.Є. Трубнік-Шаковяш, М.В. Мазур ; за заг. ред. Р.М. Моторина ; МОН України ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2007. – 200 с. – ISBN 966-574-585-9
1155526
  Головко В. Система національних рахунків України: вчора, сьогодні, завтра : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 3-6 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1155527
  Побочий І.А. Система національно-державних інтересів та боротьба за їх реалізацію // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 576-583. – ISSN 1563-3349
1155528
  Євграфова Є.П. Система національного законодавства в контексті права (лібертарно-легістський підхід) : Монографія / Є.П. Євграфова. – Київ : КНТ, 2007. – 184с. – ISBN 966-373-201-6
1155529
  Гаркунова Э.К. Система начального образования в республике Куба : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Гаркунова Э.К.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 26л.
1155530
  Скулиш Є.Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – С. 108-114. – (Правознавство ; Вип. 618). – ISSN 2221-173X
1155531
  Уваров В.Г. Система негласних слідчих (розшукових) дій за новмим КПК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 523-529. – ISSN 2078-3566
1155532
  Загородній А.Г. Система недержавного гарантування у сфері іноземного інвестування : міжнародні фінанси / А.Г. Загородній, Т.Т. Гринів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 122-132 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1155533
  Андрєєва В. Система недержавного пенсійного забезпечення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Право громадян на соціальний захист".
1155534
  Кривоносов А.Т. Система неизменяемых классов слов / А.Т. Кривоносов. – Саратов, 1974. – 118с.
1155535
  Пунда О. Система немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, у законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.14-18
1155536
  Руснак І. Система неперервної освіти як чинник соціальної інтеграції емігрантів у країнах Північної Америки // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 103-105. – ISSN 1994-4845
1155537
  Римарева И.И. Система непрерывного образования // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2012. – № 3 (111). – С. 11-19
1155538
  Сукиасян Э.Р. Система непрерывного образования: структура, функции составных частей // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 2. – С.103-111. – ISSN 0130-9765
1155539
  Хуторянская А.Д. Система непрерывного профессионального экономического и бизнес-образования // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 69-72. – ISSN 1811-0916


  В статье исследуются возможности и перспективы реализации системы непрерывного профессионального экономического и бизнес-образования в учреждении высшего профессионального образования. Выделяются два уровня непрерывного образования – высшее ...
1155540
  Кирюхин В.М. Система непрерывного развития одаренных детей в среде подготовки к всероссийской олимпиаде школьников по информатике / В.М. Кирюхин, М.С. Цветкова // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 10 (228). – С. 42-47. – ISSN 0234-0453
1155541
  Морозова А.В. Система непрерывного тестирования при обучении математическим дисциплинам в вузе / А.В. Морозова, Е.Г. Плотникова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 11. – С. 73-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается система непрерывного тестирования, которая используется при обучении математическим дисциплинам для формирования умений, развития мышления, систематизации знаний, воспитания профессиональной направленности, организации самостоятельной ...
1155542
  Копманієць О. Система неформальної освіти в державі Ізраїль // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 54-57. – ISSN 1562-529Х


  "Метою статті є надати описову характеристику системі неформальної освіти держави Ізраїль в історичній ретроспективі та на сучасному етапі."
1155543
  Пастушенко Т. Система німецьких таборів для радянських військовополонених в Україні: (червень - грудень 1941 р.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 116-125. – ISSN 2222-5250
1155544
  Ремнева М.Л. Система норм грамматики Мелетия Смотрицкого: проблемы рецепции и императивности / М.Л. Ремнева, Е.А. Кузьминова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 7-20. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья подводит итоги филол. разысканий, посв. механизмам восприятия в социуме наиболее авторитетной грамматики церковнославянского языка и установлению степени ее императивности для великорусских книжников. Исходная кодификаторская установка М. ...
1155545
  Соколов В.В. Система норм и нормативов / В.В. Соколов. – М., 1984. – 64с.
1155546
  Алексеев В.А. Система норм и нормативов в строительном комплексе / В.А. Алексеев, В.Ф. Богданов. – Чебоксары, 1987. – 56с.
1155547
  Допилка В.А. Система норм об ответственности за контрабанду в Украине и иностранном уголовном законодательстве // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 2 (62). – С. 62-66.
1155548
  Косович В. Система нормативно-правовових актів України: сновні напрями вдосконалення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 23-35. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1155549
  Шуляк В. Система нормативно-правового забезпечення електронного урядування в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 133-142
1155550
   Система нормативных документов в строительстве. – М., 1983. – 33с.
1155551
  Лагунов Г.В. Система нормативных картотек на перфокартах для выполнения планово-ученых работ. / Г.В. Лагунов. – М, 1964. – 20с.
1155552
  Марек А.И. Система нормативов в процессах разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры / А.И. Марек, А.Е. Фатеев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 76 с.
1155553
  Овсепян Роберт Ованесович Система нормативов отчислений в фонд материального поощрения и ее дальнейшее совершенствование. (На примере электротехн. пром-сти АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Овсепян Роберт Ованесович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1155554
  Фам Тхань Бинь. Система нравственного воспитания младших школьников в СССР, и возможности ее применения в условиях школ Вьетнама. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фам Тхань Бинь.; АПН СССР. НИИ общих проблем воспитания. – М., 1980. – 21л.
1155555
  Лаптенок С.Д. Система нравственного воспитания: (Опыт БССР). / С.Д. Лаптенок. – М., 1982. – 64с.
1155556
  Карамушка Л.М. Система об"єктивно-цільових моделей психологічної служби // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.61-68. – (Психологічні науки)
1155557
  Зараховський О.Є. Система об"єктів Світової спадщини ЮНЕСКО: географічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 196-202 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1155558
  Небритов Б.Н. Система обеспечения АСУ и САПР. / Б.Н. Небритов. – Ростов -на-Дону, 1990. – 111с.
1155559
  Мамутов В.К. Система обеспечения государственной дисциплины поставок / В.К. Мамутов. – Донецк, 1975. – 30с.
1155560
  Терешин В.И. Система обеспечения информацией для учебной и научной работы в вузах культуры / В.И. Терешин. – М., 1980. – 40с.
1155561
  Чекмазова С.И. Система обеспечения экономической безопасности предприятия в современных условиях развития России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 122-125. – ISSN 1728-8878
1155562
  Фркович М. Система обещественного планирования в Югославии. / М. Фркович. – Белград, 1966. – 28с.
1155563
  Сухорський С.Ф. Система обліку успішності в школі / С.Ф. Сухорський. – К., 1968. – 119с.
1155564
  Манакіна В. Система обліку як реалізація функції управління витратами / В. Манакіна, Н. Шпачинська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 59-62. – ISSN 1728-9343
1155565
  Варічева Р. Система обліку як складова інформаційного забезпечення економічного механізму внутрішьовиробничого управління: етапи розвитку, цілі та показники : облік та аудит // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1155566
  Семенченко А.І. Система обмежень та вимог до комплексної моделі стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 87-90. – Бібліогр.: 13 назв
1155567
  Драганенко В.П. Система оборони південно-східного прикордоння Поділля в середині XVII ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 461-466. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1155568
  Моця К. Система оборони середньовічного Херсонеса в контексті Візантійської військової доктрини // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-59. – ISSN 0235-3490
1155569
  Герцен А.Г. Система оборонительных сооружений Мангупа. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.06 / Герцен А.Г.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1984. – 21л.
1155570
  Затинайко О.І. Система оборонного планування, програмування, розроблення бюджету та виконання збройних сил США / О.І. Затинайко, П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 18-25
1155571
  Затинайко О.Ы. Система оборонного планування, програмування, розроблення бюджету та виконання збройних сил США / О.Ы. Затинайко, П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 18-26
1155572
   Система обработки геологической информации на ЭВМ. – Саратов, 1979. – 127с.
1155573
   Система обработки макроэкономической информации. – М., 1987. – 183с.
1155574
  Данилов Г.Г. Система обработки почв лесостепной зоны / Г.Г. Данилов; Корабицкий Н.К. – Саранск, 1969. – 372 с.
1155575
  Тарасов А.В. Система обработки почвы под кукурузу в условиях Донбасса : Автореф... канд. с.-х.наук: / Тарасов А.В.; Одес. с.-х. ин-т. – Луганск, 1967. – 19л.
1155576
  Чернышева В.В. Система обработки почвы. / В.В. Чернышева. – Владимир, 1951. – 28с.
1155577
  Брага В.В. Система обработки статистической информации на ЭВМ / В.В. Брага. – М., 1977. – 208с.
1155578
  Барановский Е.С. Система обработки учетной информации на ЭВМ в сельском хозяйстве : учебное пособие для факультетов повышения квалификации руководящих кадров колхозлв и совхозов и специалистов сельского хозяйства / Е.С. Барановский, М.Ф. Кропивко. – Киев : Вища школа, 1983. – 245 с.
1155579
  Азьомов В.Т. Система образів-символів оповідання для комп"ютера та циркуля "Дамаскин" Милорада Павича / В.Т. Азьомов, Т.М. Азьомова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 3 (159). – С. 26-32


  Автори стстті розкривають деякі образи-символи, що зустрічаються в оповіданнях М. Павича., щоб зрозумити символічну роль комп"ютера у художньому світі автора, розкрити постмодернистську естетику текстів.
1155580
  Сквирська І. Система образів повісті Ю. Косача "Еней та життя інших" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано систему образів повісті Ю. Косача "Еней та життя інших". У центрі дослідження - образ Енея, символ українського емігранта. Автор осмислює античний міф про Енея в національному контексті. The system of images of Yuriy Kosach"s novel ...
1155581
  Городенко Л. Система образів у мережевій комунікації // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 27-34


  У статті проаналізовано теорії віртуальності, симуляції реальності, в яких головним поняттям є образ, а також систематизовано образи в мережевій комунікації. В статье анализируются теории виртуальности, симуляции реальности, в которых главным понятием ...
1155582
  Маклакова Галина Владимировна Система образной реализации слова в художественном произведении и ее текстообразующая функция : Дис... канд.филолог.наук: 10.0201 / Маклакова Галина Владимировна; КГУ им.Т.Шевченка. – К. – 171л. – Бібліогр.:л.153=171
1155583
  Валагин А.П. Система образов в романе Ф.М.Достоевского "Бесы". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Валагин А.П.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 21л.
1155584
  Халмухаммедов Шамухаммет Система образов туркменской сказочной сатиры. / Халмухаммедов Шамухаммет. – Ашхабад, 1990. – 100с.
1155585
  Катунская С.Ф. Система образования в Австралии. / С.Ф. Катунская. – М, 1976. – 80с.
1155586
  Потапова Ж.Е. Система образования в Германии (к вопросу о непрерывном образовании) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 63-71. – ISSN 1993-5560
1155587
  Аюбова Ш.И. Система образования в Дагестане к началу ХХ в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 147- 149. – ISSN 0042-8779
1155588
  Тимошенков И.В. Система образования в зеркале экономической науки : монография / И.В. Тимошенков ; НУА. – Харьков : НУА, 2005. – 296 с. – ISBN 966-8558-26-X
1155589
  Хайро К.Р. Система образования в Колумбии: история и современность / К. Р. Хайро // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 43-72. – (Педагогическое образование ; № 1)
1155590
  Туева И.А. Система образования в Лихтенштейне. / И.А. Туева. – М., 1976. – 31с.
1155591
  Ворожейкина О.Л. Система образования в Люксембурге / О.Л. Ворожейкина, Л.П. Шилова. – Москва, 1976. – 25с.
1155592
  Троякова Л.Г. Система образования в Нигере и Руанде. / Л.Г. Троякова. – М., 1976. – 58с.
1155593
  Белянин П.С. Система образования в Новой Зеландии / П.С. Белянин. – Москва, 1976. – 63с.
1155594
  Самсонова А.А. Система образования в Объединенных Арабских Эмиратах / А.А. Самсонова. – Москва, 1976. – 24 с.
1155595
  Малаховская Л.С. и Маркетова И.М. Система образования в Польше / Л.С. и Маркетова И.М. Малаховская. – М., 1976. – 80с.
1155596
  Ткач Г.Ф. Система образования в Португалии / Г.Ф. Ткач. – М., 1976. – 82с.
1155597
  Маркетова И.М. Система образования в Сомали. / И.М. Маркетова. – М., 1976. – 46с.
1155598
  Белянин П.С. Система образования в США / П.С. Белянин. – Москва, 1976. – 76с.
1155599
  Янушевич Ю.Г. Система образования в Танзании / Ю.Г. Янушевич. – М., 1976. – 48с.
1155600
   Система образования в Турции. – М., 1976. – 80с.
1155601
  Туева И.А. Система образования в ФРГ / И.А. Туева. – Москва, 1976. – 72с.
1155602
  Ворожейкина О.Л. Система образования в Швейцарии / О.Л. Ворожейкина, Л.П. Шилова. – Москва, 1976. – 80с.
1155603
  Слипко С.Г. Система образования в Югославии / С.Г. Слипко, Л.С. Малаховская. – Москва, 1976. – 80 с.
1155604
  Владиславлев Л.А. Система образования вевропейских странах СЭВ / Л.А. Владиславлев. – Москва, 1989. – 131с.
1155605
  Антонова Д.О. Система образования взросдых в Англии : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Антонова Д.О.; МГУ. – Москва, 1974. – 42л.
1155606
  Мир-Багирзаде Система образования и воспитания на мусульманском Востоке // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 361-372
1155607
  Осипов В.Г. Система образования и НТР / В.Г. Осипов. – Ереван, 1985. – 178с.
1155608
  Бунеева Р.Н. Система образования и образовательные системы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 1 (33). – С. 153-161.


  Рассматривается проблема вариативности в образовании, предлагается организовать конкуренцию образовательных систем.
1155609
   Система образования и социальные перемещения. – Таллин, 1981. – 51с.
1155610
  Гребнев Л.С. Система образования как ключевой фактор долгосрочного развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 5. – С. 12-15. – ISSN 0321-0383
1155611
  Тимошенков И.В. Система образования как объект исследования экономической теории: от классической к новой институциональной экономике / И.В. Тимошенков, О.Н. Нащекина // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-3. – С. 51-57. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1155612
  Мороз Е.Ф. Система образования как фактор обеспечения национальной безопасности // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 33-42. – ISSN 1811-0916


  Теория национальной безопасности опирается на каноны классической философской культуры, на ее основные достижения, являющиеся теоретической, методологической и праксиологической основой всех сфер человеческой деятельности. В основе существования и ...
1155613
   Система образования как фактор формирования личности. – М., 1979. – 55с.
1155614
  Оноприенко В.И. Система образования перед требованиями информационных технологий // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 24-27. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))


  Скозь призму взаимосвязанных ценностей демократии и образования рассмотрены новые аспекты в системах образования, вызванные беспрецедентным прогрессом информационно-коммуникационных технологий и глобализацией.
1155615
   Система образования Украины в условиях глобализации: состояние и прогнозы : программа и материалы 14 международной студенческой научной конференции, 21 апреля 2007 года. – Харьков : НУА, 2007. – 138с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-56-6
1155616
  Вахштайн В.С. Система образования Финляндии // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 4. – С. 360-364. – ISSN 0869-5873
1155617
  Попов Ф.А. Система обробітку грунту на Україні. / Ф.А. Попов. – К., 1959. – 51с.
1155618
  Ломонос Я.Г. Система обробки електронних документів на основі нечіткої моделі термінологічного аналізу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ломонос Я.Г. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1155619
   Система оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення. ДСТУ 2938-94. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 31 с. – (Системи оброблення інформації)
1155620
  Дригайло С.В. Система обслуговування газетними фондами в умовах зростання інформаційних потреб читачів: досвід Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1991-2010) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Дригайло Сергій Васильович ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр. : 10 назв
1155621
   Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-350-187-1
1155622
  Ярощук Валентина Петрівна Система обслуговування читачів обласних універсальних наукових бібліотек України (80-90-ті роки) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.08 / Ярощук Валентина Петрівна; НАН України. НБ України ім. В.І.Вернадського. – К., 1997. – 23л.
1155623
  Мяскова Т. Система обслуговування читачів у бібліотеці Імператорського Університету Св. Володимира (1834-1919) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2002. – Вип. 9. – С. 403-413. – ISBN 966-02-2655-1
1155624
  Гергей И. Система обслуживания с переключением : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гергей И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1155625
  Ільїна О.В. Система обтяжуючих обставин корисливих злочинів проти власності за КК України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 443-450. – ISSN 1563-3349
1155626
  Коршев Р.С. Система обучения выразительному чтению на русском языке учащихся 4-8 классов казахской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Коршев Р. С.; Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1155627
  Томарова Наталья Германовна Система обучения декоративно-прикладному искусству как средство становления креативного опыта будущих педагогов-художников // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 94-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1155628
  Ильясова Г.И. Система обучения изложения на русском языке учащихся 4-8 классов казахской школы. : Автореф... канд. пед.наук: 013.731 / Ильясова Г.И.; Казах. гос. пед. ин-тут. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1155629
  Бим И.Л. Система обучения иностранным языкам в средней школе и учебник как модель ее реализации / И.Л. Бим. – М., 1974. – 240с.
1155630
  Совайленко В.К. Система обучения математике в 5-6 классах. / В.К. Совайленко. – М., 1991. – 479с.
1155631
  Воробьева В.В. Система обучения русскому языке в высшей партийной школе : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Воробьева В.В.; Науч.-исслед. ин-т прподавания рус. яз. в нац. школе. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1155632
   Система обучения сочинениям в 4-8 классах. – Изд.2-е, испр. и доп. – М., 1973. – 367с.
1155633
   Система обучения сочинениям на уроках русского языка (V-VIII кл.). – 3-е изд., испр. – М., 1978. – 284с.
1155634
  Григорьев О.Г. Система общения для предметных областей с формалиезумой семантикой / О.Г. Григорьев. – Москва, 1986. – 20 с.
1155635
   Система общепедагогической подготовки студентов педагогических институтов и путии ее совершенствования. – Москва, 1988. – 198с.
1155636
  Жихарева З.А. Система общественно-политической практики в педвузе как средство формирования активной жизненной позиции у будущих учителей / З.А. Жихарева, М.С. Жихарев. – Москва, 1980. – 24с.
1155637
   Система общественно-политической практики студентов Куйбышевского авиационного института им. С.П.Королева : Экспресс-информация. – Москва, 1974. – 36с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи)
1155638
  Чернышенко И.Д. Система общественно полезного труда учащихся в современной советской школе. / И.Д. Чернышенко. – Минск, 1974. – 256 с.
1155639
  Макаров Ю.А. Система общественных объединений трудящихся в политической организации советского общества / Ю.А. Макаров, И.Н. Чихичин. – Саратов, 1971. – 111с.
1155640
  Макаров Ю.А. Система общественных организаций СССР и ее роль в привлечении трудящихся к социалистическому управлению : Автореф... канд. филос.наук: / Макаров Ю. А.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1970. – 20л.
1155641
  Наумова В.И. Система общественных потребностей / В.И. Наумова. – Л, 1974. – 31с.
1155642
  Оруджав И. Система общих условий судебного разбирательства по УПК Азербайджанской республики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 43-47
1155643
  Юлдашев К. Система общих экономических категорий - фундамент системы экономических категорий коммунизма / К. Юлдашев. – Ташкент, 1982. – 131с.
1155644
  Кузнєцова Т.В. Система ознак "друкованого" почерку: перспективи та можливості вдосконалення // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 250-255. – ISSN 1993-0917
1155645
  Булкат М. Система ознак судової влади: теоретико-правова характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 59-62. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати наукового аналізу щодо системи ознак судової влади. Запропоновано авторський підхід, в основі якого використання трирівневої структури. Обґрунтовано, що первинною ознакою є характеристика природи судової влади як загального ...
1155646
  Максимович М.А. Система океана // Избранные произведения русских естествоиспытателей первой половины XIX века / [ред. и вступ. ст. Г.С. Васецкого, С.Р. Микулинского ; подбор текстов С.Р. Микулинского]. – Москва : Изд-во соц.-эконом. лит-ры, 1959. – С. 114-116
1155647
  Малаховский К.В. Система опеки -- разновидность колониализма / К.В. Малаховский. – М., 1963. – 144с.
1155648
  Смирнов К.А. Система оперативного маневрирования материальными ресурсами / К.А. Смирнов. – М., 1972. – 182с.
1155649
  Комісар К.М. Система оперативного моніторингу за станом озонового шару над територією України за супутниковими даними / К.М. Комісар, О.А. Кривобок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 255-261 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1155650
  Исанчурин Р.А. Система оперативного планирования и управления в сельско-хозяственном производстве / Р.А. Исанчурин. – М, 1975. – 270с.
1155651
  Ткачева Е.К. Система оперативного сигнального информирования отдела БЕН РАН в ГБС РАН // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 104-109. – ISSN 2224-1825


  Отражены этапы формирования, современное состояние и проблемы системы оперативного сигнального информирования в Библиотеке Главного ботанического сада РАН (отдел БЕН РАН).
1155652
  Лиходій В.Г. Система операцій фондової біржі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 109-116. – (Економіка ; Вип. 36)


  Аналізується формування системи операцій фондової біржі. Значна увага приділяється модифікації біржових угод, їх спрямованості на забезпечення стабільності існування маси учасників біржових операцій і функціонування фондової біржі.
1155653
  Горецька Т. Система оплати праці державних службовців у європейських країнах // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 40-48
1155654
   Система оплаты труда в свеклосеющих колхозах Киргизии. – Фрунзе, 1964. – 95с.
1155655
  Деликатная И.А. Система оплаты услуг в транснациональной рекламной корпорации // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1155656
  Корнус В. Система оподаткування в Росії на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 35-42. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1155657
  Лисенко Н. Система оподаткування страхової діяльності в Україні у 2011 році // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 58-60. – ISSN 1810-7923
1155658
   Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.М. Гарасим, О.М. Десятнюк, Г.П. Журавель, А.І. Крисоватий, Я П. Хомин; МОНУ; Гарасим П.М., Десятнюк О.М., Журавель Г.П., Крисоватий А.І., Хомин П.Я. – Київ : Професіонал, 2006. – 736с. – ISBN 966-370-005-Х
1155659
   Система оподаткування та податкова політика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Я. Литвиненко; МОНУ; Під керівництвом та за ред. В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 496с. – ISBN 966-364-193-2
1155660
  Дударов О. Система оподаткування України : необхідність кримінально -правової охорони // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.60-65. – ISSN 0132-1331
1155661
  Дулік Т.О. Система оподаткування України в ретроспективі та напрями оптимізації її регулятивного впливу на соціально-економічний розвиток держави // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 65-74. – (Економічні науки)
1155662
  Гречана С.І. Система оподаткування як зовнішній фактор самоорганізації підприємств / С.І. Гречана, Н.В. Швець // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 8 (645). – С. 44-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1155663
  Васильєв Є.О. Система оподаткування як конкретно-історична риса розвитку України в роки незалежності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 230-237. – ISSN 0201-7245
1155664
  Олейнікова Л Г Система оподаткування як складова конкурентоспроможності держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 3-7
1155665
  Башкирова О. Система опозицій у п"єсі В. Винниченка "Чорна пантера і Білий ведмідь" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 13-17. – ISBN 966-594-246-8
1155666
  Лозицький О.А. Система опрацювання технічних текстів українською мовою з метою їх адаптації для людей з вадами зору / О.А. Лозицький, Н.Е. Кунанець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 316-324. – ISSN 0321-0499
1155667
  Ганиев А.З. Система определения местоположения пунктов возбуждения упругих колебаний при проведении морских сейсморазведочных работ / А.З. Ганиев, С.В. Пинчук, С.С. Чулков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 199-202 : рис. – Библиогр.: с. 202. – ISSN 0203-3100
1155668
  Левицкий Ю.А. Система определителей / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1973. – 72с.
1155669
   Система оптимального керування електротехнічним комплексом біогазової установки / М.Ф. Стародуб, С.А. Шворов, Д.С. Комарчук, В.Є. Лукін, П.Г. Охріменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 151-159 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1155670
  Данилов-Данильян Система оптимального перспективного планирования народного хозяйства / Данилов-Данильян, М.Г. Завельский. – Москва, 1975. – 320 с.
1155671
   Система оптимизации и методы диагностики минерального питания растений. – Рига, 1989. – 195с.
1155672
  Черленяк І. Система оптимізації державної влади та управління: синергетичний підхід // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-48.
1155673
  Алієва Е. Система оптимізації формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-10. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті представлені: структура здатності до самостійного життєвого вибору, методи діагностики цієї здатності, а також результати експериментального дослідження проблеми формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору; ...
1155674
   Система организации бездефектного изготовления продукции. – М., 1964. – 89с.
1155675
   Система организации научно-исследовательской работы студентов в вузах страны. – Москва, 1984. – 215с.
1155676
  Ильязов Р.Ш. Система Организации Объединенных Наций : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Ильязов Р.Ш. ; КГУ. – Киев, 1972. – 22 с.
1155677
  Ильязов Р.Ш. Система Организации Объединенных Наций. (Междунар. аспекты). : Дис... канд. юрид..наук: / Ильязов Р.Ш.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 230л. – Бібліогр.:л.199-230
1155678
  Самойлов М.Г. Система организации профилактики и формирования здорового образа жизни в вузах / М.Г. Самойлов, Д.А. Петров // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 8. – С. 28-31. – ISSN 0321-0383
1155679
  Власова Н.М. Система организации эффективного управления персоналом предприятий в условиях рыночной экономики : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 54-59 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1155680
  Надиров М. Система организационных факторов повышения производительности труда и ее экономическая эффективность. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Надиров М.; АН Каз.ССР.Отдел.обществ.наук. – Алма-Ата, 1975. – 32л.
1155681
   Система органів виконавчої влади України: правові проблеми вдосконалення організації та діяльності : монографія / [Андрійко О.В. та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Харків : Планета-Принт, 2013. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр.: с. 353-380 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97373-2-8
1155682
  Авер"янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С. 24-31. – ISSN 0132-1331
1155683
  Чумаченко І.Є. Система органів державного контролю за використанням та охороною вод Чорноморського басейну // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 238-240. – ISBN 978-966-419-269-6
1155684
  Бусуйок Д. Система органів державного контролю у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 63-71. – ISSN 1026-9932
1155685
  Клочков В. Система органів державного нагляду та контролю: (порядок створення та розмежування повноважень) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 204-207. – ISSN 0132-1331
1155686
  Поєдинок В. Система органів державного регулювання інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті охарактеризована система органів державного регулювання інвестиційної діяльності. Особлива увага приділена компетенції Держінвестпроекту України як головного органу із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної ...
1155687
  Юшина С.І. Система органів державного регулюваннязовнішньої торгівлі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 563-566. – ISBN 966-660-151-6
1155688
  Коваленко Л.П. Система органів державного управління в галузі економіки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 134-140. – ISSN 0201-7245
1155689
  Дніпров О.С. Система органів державного управління гуманітарною сферою України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 178-184. – ISSN 2220-1394
1155690
  Тішкова Н. Система органів державного управління охороною навколишнього середовища в країнах Європейського Союзу: досвід Німеччини та Франції // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 90-100
1155691
  Ярошенко І.С. Система органів державного управління соціальним захистом в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 9-15
1155692
  Гладкий С. Система органів державного управління та контролю за кооперацією в УСРР 1920-х років // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 4-10
1155693
  Синельникова Р.Д. Система органів державного управління у Польській Народній Республіці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 56-62. – (Серія права ; № 9)


  В статье рассматривается система органов управления в Польской Народной Республике, начиная от Совета Министров и кончая органами рабочего самоуправления на государственных предприятиях. Подробно освещены способ образования, компетенция этих органов, а ...
1155694
  Антонюк У.В. Система органів державного управління щодо забезпечення екологічної безпеки в процесі діяльності залізничного транспорту // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 417-423. – ISSN 1563-3349
1155695
  Артеменко О.В. Система органів державної виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища / О.В. Артеменко, Н.М. Нестеренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 36-39. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1155696
  Гребенюк М.В. Система органів державної влади у сфері забезпечення продовольчої безпеки за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 38-48
1155697
  Мінюков А. Система органів державної влади, що забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина: їх повноваження // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.61-64. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1155698
  Сліпченко М. Система органів державної влади, що забезпечують охорону режиму державного кордону України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 87-89.
1155699
  Басов А.В. Система органів державної влади, що забезпечують реалізацію режиму надзвичайного стану, загальноправова характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 79-87.
1155700
  Лесько Н.В. Система органів державної влади, що здійснюють профілактику правопорушень серед дітей: досвід зарубіжних країн // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 107-112. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1155701
  Запорожець М. Система органів організаційного забезпечення діяльності судів України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.72-76. – ISSN 0132-1331
1155702
  Білоус В. Система органів прокуратури в Косово: перехід функцій від міжнародної прокуратури до місцевої моделі / В. Білоус, В. Заросило // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 96-98
1155703
  Жовнір С. Система органів прокуратури за Законом України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 113-117. – ISSN 2311-6676
1155704
  Москаленко С.І. Система органів публічної влади, які здійснюють державний контроль в галузі цивільної авіації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 82-86. – ISSN 2219-5521
1155705
  Воробйова М.О. Система органів регулювання державно-приватного партнерства в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 51-59. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
1155706
  Ящищак О.Р. Система органів судової влади України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 162-167. – ISSN 1563-3349
1155707
  Черненок М.П. Система органів та установ виконання покарань // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 160-166. – ISSN 0201-7245
1155708
  Торончук І.Ж. Система органів управління Буковиною після проведення адміністративної уніфікації 1925 р. у Румунії // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 32-38. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Дослідження присвячене історико-правовому аналізу правового статусу місцевих органів управління на Буковині у складі Румунії після проведення адміністративної реформи 1925 р. Особлива увага звертається на законодавче регулювання, організацію та ...
1155709
  Тішкова Н. Система органів управління охороною навколишнього середовища у Європейському Союзі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 98-109
1155710
  Гусаров К. Система органів цивільної юрисдикції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.85-89
1155711
  Ковальова-Слуцька Система органів, що здійснюють регулювання страхової справи в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 112-115. – ISBN 978-966-7178-01-8
1155712
  Настюк А.А. Система організації і функціонування давньоруського війська // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 157-163. – ISSN 1563-3349
1155713
  Карпова Н.А. Система організації обліку в неприбуткових установах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.438-441. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1155714
  Марушкевич А.А. Система організації освітнього процесу у вищій школі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 135-140. – ISBN 978-966-439-865-4
1155715
  Пилипчук В.Г. Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки) : аналіт. доповідь / В.Г. Пилипчук, М.О. Будаков, В.М. Гірич ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НСД, 2012. – 52, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-188-2
1155716
  Артус М.М. Система організації функціонування фінансів : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 56-64 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1155717
  Бевзюк І. Система організаційних заходів з підвищення ефективності управлінської команди місцевої прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 17-23. – ISSN 2311-6676
1155718
  Безкровний М.Ф. Система організаційно-економічних зв"язків сільськогосподарської дорадчої служби з органами управління, організаціями наукового забезпечення АПВ // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 15-19. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1155719
  Зеліско А. Система організаційно-правових форм кооперативів: проблеми адаптації до законодавства ЄС // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 14-17
1155720
   Система органов городского управления. – Л., 1980. – 216с.
1155721
  Ананов И.Н. Система органов государственного управления в Советской социалистической фередарции / И.Н. Ананов. – Москва, 1951. – 344с.
1155722
  Гесь А.А. Система органов материально-технического снабжения в СССР / А.А. Гесь. – К., 1975. – 54с.
1155723
  Закружный А.А. Система органов снабжения и сбыта БССР / А.А. Закружный. – Минск, 1973. – 254с.
1155724
  Копейчиков В.В. Система органов Советского государства по новой Конституции СССР. / В.В. Копейчиков. – К., 1979. – 48с.
1155725
  Жбанкова Е.В. Система органов управления культурой и искусством в советских государственных структурах начала 1920-х годов // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 112-128. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1155726
  Косачев В.М. Система органов управления народным хозяйством / В.М. Косачев. – М., 1966. – 56с.
1155727
  Дислер Н.Н. Система органов чувств боковой линии акуловых рыб. / Н.Н. Дислер. – М., 1977. – 182с.
1155728
  Захарова В.Д. Система орфографического разбора в школе / В.Д. Захарова. – М., 1956. – 119с.
1155729
  Дзевицька Л. Система освіти Австрії в контексті соціально-історичного розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 46-55. – ISSN 1682-2366
1155730
  Дзевицька Л. Система освіти Австрії: реалії сьогодення // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 65-80. – ISSN 1682-2366
1155731
  Бобильова С. Система освіти в німецьких та менонітських колоніях Півдня України: становлення і розвиток (XIX - початок XX ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 22-28


  На основі раніше не використовуваних джерел аналізується духовне життя німецького населення південних губерній царської Росії, зокрема система освіти. Досліджується поетапний розвиток шкільної справи в німецьких та менонітських колоніях, реформування ...
1155732
  Дарійчук Л. Система освіти в Україні: реформування чи оновлення? // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.29-41. – ISSN 1682-2366
1155733
  Кожедуб О.В. Система освіти Заходу другої половини XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Присвячено проблемам кризи системи освіти Заходу середини XX століття і шляхом її подолання. Наведено думки філософів, які займалися проблемами освіти і виховання.
1155734
  Ковач Л. Система освіти національних меншин Закарпаття: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 34. – С. 254-264. – (Курасівські читання - 2006). – ISBN 966-02-4242-5
1155735
  Вишневський О. Система освіти очима Івана Франка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 27 липня - 3 серпня (№ 31/32). – С. 3
1155736
  Сорока Т. Система освіти у вищих навчальних закладах країни - учасниць Болонського процесу: окремі аспекти // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 316-321. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 1)
1155737
  Волков С. Система освіти у контексті процесів українізації, уніфікації та централізації 20-х років // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 43-50. – ISBN 978-966-2241-15-0
1155738
  Порожня А.О. Система освіти України: сучасний стан та проблематика // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 199-201. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1155739
  Нємець К.А. Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект / Нємець К.А., Вірченко П.А., Кулєшова Г.О. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – 179, [1] с. – (Серія "Суспільно-географічні дослідження регіонів України"). – ISBN 978-966-285-165-6
1155740
  Кривошеєва О.О. Система освіти як середовище відтворення соціальної нерівності (за П. Бурдьє та Ж.-К. Пассроном) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 81-89. – ISSN 2077-1800
1155741
  Молодиченко В.В. Система освіти: ціннісний контекст // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 31-38
1155742
  Сліпушко О.М. Система освітньо-педагогічних уявлень у книжності Київської Русі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 517-523


  У статті проводиться аналіз парадигми педагогічних уявлень у книжності Київської Русі. Показано зародження української національної педагогічної системи, особистості її становлення і розвитку. Наголошується на її демократизмі та гуманізмі, ...
1155743
  Емельянов В.А. Система осенней обработки зяби на черноземах Мордовской АССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Емельянов В.А.; Горьк. с.-х. ин-т. – Саранск, 1965. – 18л.
1155744
  Воскобитова Л.А. Система оснований к отмене или изменению приговора в кассационном порядке / Л.А. Воскобитова. – Москва, 1985. – 42с.
1155745
  Твердохлєбов І.Т. Система основних категорій економічної географії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 3-8. – Бібліогр.: 7 назв
1155746
  Сенченко В.И. Система основных категорий науки управления социалистическим производством / В.И. Сенченко. – К., 1986. – 173с.
1155747
  Замосковный О.П. Система основных показателей статистики сельского хозяйства / О.П. Замосковный. – Москва : Статистика, 1980. – 87 с.
1155748
  Зайдель М.І. Система особистих зв"язків у владі на пострадянському просторі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 405-409. – ISSN 2076-1554
1155749
  Стефанчук Р.О. Система особистих немайнових прав у сфері авторства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 60-66. – (Право. Економіка. Управління)
1155750
  Федюк Л.В. Система особистих немайнових прав у цивільному праві : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Федюк В.І.; Прикарпатський нац. ун-т. ім.В.Стефаника Юридичний інститут. – Івано-Франківськ, 2006. – 187л. – Бібліогр.: л. 169-188
1155751
  Федюк Л.В. Система особистих немайнових прав у цивільному праві : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Федюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1155752
  Торгашев В.А. Система остаточных классов и надежность ЦВМ / В.А. Торгашев. – М, 1973. – 118с.
1155753
  Курапова И.А. Система отношений в профессиональной деятельности и эмоциональное выгорание педагогов // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 3. – С.84-95. – ISSN 0205-9592
1155754
  Мишина Е.В. Система отношений законодательных актов и общественной мысли к несовершеннолетним преступникам в дореволюционной России // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2002. – № 2. – С.2-4
1155755
  Щеблыкин В.Н. Система отношений собственности: сущность и содержание // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 29-34. – ISSN 1684-2618
1155756
  Сенченко И.А. Система отраслевой профориентации молодежи / И.А. Сенченко. – Грозный, 1982. – 96с.
1155757
  Дорошенко Л.С. Система отраслей народного хозяйства : Конспект лекций / Л.С. Дорошенко. – Київ : МАУП, 1998. – 68с. – ISBN 966-7312-05-4
1155758
   Система отчетности в ресторане // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 58-59 : фото
1155759
  Магазаник А.М. Система отчислений от прибылей в бюджет : Дис... канд.экономич.наукнаук: / Магазаник А.М.; Киевский финансово-экономич.ин-т. – К., 1953. – 268л. – Бібліогр.:л.259-268
1155760
  Яковлева Н.Я. Система отчислений от прибыли в бюджет и пути ее совершенствования : Автореф... кандидата экон.наук: / Яковлева Н.Я.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. Кафедра финансов. – Л., 1965. – 20л.
1155761
  Магазаник А.М. Система отчисления от прибылей в бюджет : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Магазаник А. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 20 с.
1155762
  Музика І. Система охорони здоров"я в умовах інституційних змін в Україні: фінансові аспекти / І. Музика, Г. Возняк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 99-108. – ISSN 1818-5754
1155763
  Солощук М. Система охорони інтелектуальної власності (тема 2) / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-75. – ISSN 1608-6422
1155764
  Хаустов В. Система охорони інтелектуальної власності як елемент національної інноваційної політики // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 50-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1155765
  Казакова И.А. Система оценивания знаний в историческом аспекте // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 153-157. – ISSN 0869-3617


  статье показана история оценивания знаний в образовательных учреждениях России с начала XVII века до наших дней. Рассмотрены критерии оценки знаний, которые применялись в лицеях, университетах, военных училищах. Выявлены тенденции применения системы ...
1155766
  Андрущак Г Система оценивания преподавателей студентами: управленческие инновации в российских вузах // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 106-115. – ISSN 0042-8736
1155767
  Губкин В.А. Система оценки вузов по запросам и ожиданиям абитуриентов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 10 (249). – С. 69-72. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматриваются последние изменения в системе высшего образования как фактор дезориентации абитуриентов на рынке образовательных услуг. Обоснована необходимость создания системы оценки вузов в соответствии с запросами и ожиданиями ...
1155768
  Ковалев В. и др. Система оценки деятельности кафедр университета // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С17-22. – ISSN 0321-0383
1155769
  Конограй В.В. Система оценки качества высшего образования в странах Балтии: сравнительный анализ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 10 (54). – С. 345-355. – ISSN 2312-5993
1155770
  Трубилин А.И. Система оценки качества деятельности преподавателей и кафедры вуза / А.И. Трубилин, О.В. Григораш // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 2 (март). – С. 60-64. – ISSN 0321-0383


  В статье авторы предлагают рейтинговую систему оценки качества деятельности профессорско-преподавательского состава по основным видам работы кафедры. В основу оценки положены показатели аккредитации и аттестации вуза; в системе учтены показатели по ...
1155771
  Гуцуляк В.Р. Система оцінки економічної ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 68-70
1155772
  Бондаренко О.С. Система оцінки ефективності управління фінансами підприємства у сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 18-21. – ISSN 2306-6814
1155773
  Власова Н. Система оцінки ефективності цінової політики підприємств роздрібної торгівлі / Н. Власова, М. Чорна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 8-14. – ISSN 1728-9343
1155774
  Євтух О.О. Система оцінки заставної нерухомості та її склад за елементами // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 151-154. – Бібліогр.: 9 п.
1155775
  Шубко О. Система оцінки нерухомості та особливості її формування на вітчизняних ринках // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1155776
  Антонова І.В. Система оцінки ризику розвитку професійно обумовлених захворювань на основі нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Антонова І.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1155777
  Боярчук Т.В. Система оцінки соціально-економічних ризиків у сфері соціального захисту населення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 392-396. – (Право. Економіка. Управління)
1155778
  Бендюг Владислав Іванович Система оцінки техногенної безпеки промислових підприємств: методологія та алгоритм розрахунку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бендюг В.І. ; НТУУ "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1155779
  Влох Р. Система оцінки українських фахових видань // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч.4. – С. 115-122.
1155780
  Влох Р.О. Система оцінки українських фахових видань // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 57-94. – ISBN 978-966-02-4705-5 (вип. 1) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1155781
  Авксентьєв Ю.А. Система оцінки фінансового стану емітента боргових зобов"язань та емісії облігацій місцевих позик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 15-24. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
1155782
  Авксентьев Ю. Система оцінки фінансового стану емітента боргових зобов"язань та емісії облігацій місцевих позик (регіональний аспект) : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 65-73. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
1155783
  Валенкевич Л.П. Система оцінки якості адміністративних послуг / Л.П. Валенкевич, В.М. Краснощоков // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 5-10. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215


  Досліджено сучасний стан якості надання адміністративних послуг.
1155784
  Гунько І.В. Система оцінки якості освіти / І.В. Гунько, Л.Г. Михальчишина // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 48-51. – ISBN 978-966-479-052-6
1155785
  Гавриленко К.М. Система оцінювання вивчення іноземних мов студентами технічних ВНЗ у парадигмі сучасної освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 83-90. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У статті розглядається важливість створення якісної системи оцінювання процесу засвоєння іноземної мови студентами технічних вузів в умовах реформування сучасної освіти, переходу від системи пасивного заучування запропонованого матеріалу до оцінювання ...
1155786
  Афанасьєв Ю.А. Система оцінювання грунтово- екологічного стану земель в умовах краплинного зрошення // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 170-176 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 176. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1155787
  Плащовата М.С. Система оцінювання й контролю навчальних досягнень студентів у ВНЗ Німеччини // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 95-100. – ISSN 2312-0657


  З’ясовано, що при оцінюванні знань студентів у німецьких університетах домінує принцип академічної свободи, а контрольно-оціночні заходи близькі до тих, які практикують українські вузи.
1155788
  Левчук В.М. Система оцінювання контролю за ризиком ліквідності у фінансово-кредитних установах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 120-128.
1155789
  Титова Н.М. Система оцінювання навчальних досягнень з креслення майбутніх вчителів трудового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Титова Н.М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1155790
  Буханевич Н.В. Система оцінювання навчальних досягнень студентів у ВНЗ. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 55-63. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
1155791
  Скуратівський Л. Система оцінювання результатів навчальної діяльності учнів 5-11 класів з української /мови навчання/ за 12-бальною шкалою / Л. Скуратівський, Г. Шелехова // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.73-79


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1155792
  Микитюк П. Система оцінювання та аналізу факторів ризику інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 145-153. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
1155793
  Александров Вадим Система оцінювання та типи контрольних завдань в інтегрованому навчально-атестаційному комплексі "Основи економіки" / Александров Вадим, Бицюра Юрій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 4-8 : Мал. – Бібліогр. 10 назв
1155794
  Маматов В. Система оцінювання якості діяльності органів державного контролю / В. Маматов, Т. Маматова // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 40-43.
1155795
  Ходова К.И. Система падежей старославянского языка / К.И. Ходова. – М., 1963. – 160с.
1155796
  Попова З.Д. Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном языке XVII века (структурно-семантич. описание) / З.Д. Попова. – Воронеж, 1969. – 184с.
1155797
  Попова З.Д. Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном языке XVII века. (структурно-семантич. описание) / З.Д. Попова. – Воронеж, 1969. – 184с.
1155798
   Система партийной учебы в СССР : Указ. кн. и ст. на рус. яз. за 1980-1982 гг. – Москва, 1982. – 48 с.
1155799
   Система патентной информации в СССР. – М., 1974. – 20с.
1155800
  Демакова М.Д. Система патентных фондов в СССР / М.Д. Демакова. – Л., 1985. – 84с.
1155801
  Алферов Ю.С. Система педагогического образования в Англии : Автореф... канд. пед.наук: / Алферов Ю. С.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1965. – 21л.
1155802
  Пильдеш Р.Е. Система педагогической пропаганды среди родителей и населения : Автореф... канд. пед.наук: / Пильдеш Р.Е.; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1155803
  Мельник Т. Система пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто систему пенсійного забезпечення України та основні напрями реформування діючої пенсійної системи. In the article the system of the pension providing of Ukraine and is considered.
1155804
  Калита Н.В. Система пенсійного забезпечення в Україні: необхідність і основні напрями реформування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-11. – (Економіка ; Вип. 47)


  Українська пенсійна система переживає глибоку кризу, яка спонукає до оперативного розв"язання основних проблем, що нагромадились у цій сфері. У статті узагальнюються причини сучасних труднощів у пенсійному забезпеченні в Україні, розглядаються шляхи їх ...
1155805
  Ваврів М.І. Система пенсійного забезпечення Канади: досвід для України // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 82-85
1155806
  Грищенко Е.В. Система пенсійного забезпечення України та деяких країн світу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 268-275
1155807
  Конопліна Ю.С. Система пенсійного забезпечення як елемент соціальної сфери економіки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 3-8
1155808
  Срєдкова К. Система пенсійного страхування Болгарії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 126-133. – ISSN 1026-9932
1155809
   Система передачи данных с телескопа магнитострикционных проволочных искровых камер в ЭВМ М-6000. – Харьков, 1979. – 8 с.
1155810
  Гурин Н.Н. Система передачи файлов между персональной ЭВМ и ЕС ЭВМ / Н.Н. Гурин, К.Г. Говор. – М., 1989. – 36с.
1155811
  Мудрак Д.О. Система передачі засуджених осіб в європейському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 94-96
1155812
  Салімов Р.М. Система перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців в Національному авіаційному університеті / Р.М. Салімов, О.М. Савінов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 179-183


  Обґрунтовується необхідність побудови системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців авіаційної галузі в Україні. На прикладі Національного авіаційного університету розглядаються завдання, структура, методологія реалізації системи ...
1155813
  Буркова Е.С. Система персонажей Ф. Достоевского в литературной критике Л. Шестова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 197-200. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1155814
  Прокопенко А. Система перспективного управління у вищому навчальному закладі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 2 (67). – С. 25-35. – ISSN 1562-529Х
1155815
  Вороненкова Галина Федоровна Система печати Германской Демакратической Республики: становление и развитие. 1946-1980 : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Вороненкова Галина Федоровна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 21л.
1155816
  Теннова Н.И. Система письменных работ по иностранному языку в средней школе / Н.И. Теннова, В. Цетлин. – Ленинград, 1949. – 26 с.
1155817
  Леглер А.П. Система письменных работ по развитию речи учащихся 5-8 классов / А.П. Леглер. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Абакан, 1964. – 292с.
1155818
  Цимбалюк В.И. Система письменных творческих работ по литературе как средство формирования коммунистического мировоззрения учащихся средней школы (в процессе изучения укр. лит. в 8-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Цимбалюк В. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1978. – 24л.
1155819
  Костылев В.В. Система письменных упражнений по русскому языку. / В.В. Костылев. – М., 1956. – 55с.
1155820
  Галкін В.П. Система письмових робіт на уроках української літератури / В.П. Галкін. – Київ, 1965. – 170с.
1155821
  Єрмолаєва Г. Система підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів як одна з провідних функцій управління бібліотечними колективами / Ганна Єрмолаєва // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-30
1155822
  Сігаєва Лариса Євгеніївна Система підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20-30-ті роки : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Сігаєва Лариса Євгеніївна; Державна Акад. керівних кадрів освіти. – К., 1998. – 248л. – Бібліогр.:л.154-176
1155823
  Сігаєва Л.Є. Система підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20-30-ті роки. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Сігаєва Л.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1155824
  Романюк О. Система підвищення фахового рівня працівників публічних бібліотек Киева // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 22 - 25. – ISSN 1811-377X
1155825
  Васильєва Р.Ю. Система підготовки вчителя з "Основ безпеки життя та діяльності" в умовах навчання у ВНЗ // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 38-39 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1155826
  Михальченко О.А. Система підготовки державних службовців в Україні та за кордоном (Німеччина, Франція) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 163-166. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1155827
  Іжа М.М. Система підготовки державних службовців Китаю / М.М. Іжа, Л.В. Курносенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 5-11. – ISSN 2310-2837


  Досліджується досвід і особливості сучасного стану підготовки державних службовців Пекінського і Шанхайського адміністративних інститутів, висвітлюється організаційно-правові основи підготовки спеціалістів у сфері державної служби Китаю, розглядаються ...
1155828
  Вронська Т. Система підготовки кадрів органів державної безпеки у роки Великої Вітчизняної війни / Т. Вронська, С. Лясковська // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 111-123. – ISSN 2222-5250
1155829
  Кнодель Л.В. Система підготовки кадрів сфери туризму у Німеччині : монографія / Кнодель Л.В., Федерація профспілок України, ін-т туризму. – Київ : ФПУ, 2007. – 183 с.
1155830
  ПеченюкІ.С Система підготовки підрозділів Збройних сил України до участі в міжнародній миротворчій діяльності (1992-2006) / ПеченюкІ.С, О.Д. Розумний // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 466-476
1155831
  Акулов С.О. Система підготовки правоохоронців у коледжі державної прикордонної охорони Латвійської Республіки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 269-273.
1155832
  Савчин М.В. Система підготовки працівників та структура юридичної освіти // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 183-187. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1155833
  Савченко І. Система підготовки робітників у Білорусі є національним надбанням // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 5


  3-4 квітня у Мінську відбувся Міжнародний форум "Професійна освіта в умовах глобальних викликів". У його роботі взяли участь представники міжнародних організацій ЮНЕСКО, Європейського фонду освіти, Німецької асоціації народних університетів Dvv ...
1155834
  Іванова Т. Система підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-76.
1155835
  Вовчаста Н.Я. Система підготовки фахівців пожежної безпеки на західноукраїнських землях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано історичний досвід, національні джерела зародження та систему підготовки фахівців пожежної служби на західноукраїнських землях. Показано, що створення широкомасштабного руху добровільних пожежних товариств спонукала велика ...
1155836
  Вовчаста Н.Я. Система підготовки фахівців пожежної безпеки на західноукраїнських землях // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 216-221
1155837
  Ромашко О.Ю. Система підготовки фахівців фондового ринку : фінансовий ринок / О.Ю. Ромашко, М.О. Бурмака // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 102-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1155838
  Комар Є.Г. Система підзаконних нормативно-правових актів та документів технічного регулювання у сфері капітального будівництва в Україні // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 347-358
1155839
  Мітряєва С. Система підтримки закордонних співвітчизників в країнах Карпатського Єврорегіону: приклад Угорщини // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 63-67. – ISSN 2076-1554
1155840
  Шаповал Н.В. Система підтримки прийняття рішення щодо кредитування фізичних осіб за допомогою нейронних мереж в умовах невизначенності інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шаповал Наталія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1155841
  Іванченко Г.Ф. Система підтримки прийняття рішень в компанії на основі збалансованої системи показників (BSC) // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 1729-7036
1155842
  Мокін Б.І. Система підтримки прийняття рішень з використання коштів, отриманих вищим навчальним закладом від надання платних послуг / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, Ю.В. Мокіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 372-383. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено систему підтримки прийняття рішень (СППР) з використання коштів, отриманих вищим навчальним закладом від надання платних послуг, в основу якої покладено подвійне застосування матриці парних порівнянь Сааті. Використовуючи ...
1155843
  Джума Людмила Миколаївна Система підтримки прийняття рішень з хімічного захисту рослин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Джума Л.М.; Наук.-виробн. "Київс. ін-тут автоматики". – Київ, 2002. – 19 с.
1155844
  Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційним фондом : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Омардибірова В.Н. ; КНУТШ, ф-т кібернетики. – Київ, 2009. – 298 л. + Додатки : л. 153-286. – Бібліогр.: л. 287-298. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)
1155845
  Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційним фондом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04. / Омардибірова В.Н. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)
1155846
  Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційними фондами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 182-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена опису СППР керуючого інвестиційними фондами. СППР побудована з використанням розробленої моделі багатовимірної класифікації, моделі поведінки фінансових інструментів та методу Монте-Карло для моделювання поведінки інвестиційного ...
1155847
  Демківський Олександр Борисович Система підтримки прийняття рішень при моделюванні та прогнозуванні фінансово-економічних показників : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Демківський О.Б.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв
1155848
  Бабенко М.І. Система підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом загальноосвітнього закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бабенко М.І.; Харківський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 11 назв
1155849
  Нечипорук Микола Васильович Система підтримки прийняття управлінських рішень в адміністративно-господарчій діяльності вузу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Нечипорук Микола Васильович; Нечипорюк М. В.; МО і НУ, Херсонський держ. техн. ун-т. – Херсон, 2001. – 17 с.
1155850
  Тихоненко Н. Система пільг в Україні потребує зваженого реформування // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 8-9
1155851
  Киридон П.В. Система пільг і привілеїв як органічна складова характеристики партійно-державної номенклатури Української РСР 1945-1964 років // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 93-102. – ISSN 2075-1451
1155852
  Побача Т. Система післядипломної педагогічної освіти сучасної України: нормативно-правове регулювання // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 333-342. – ISSN 2304-4470
1155853
  Кудрина Е.Л. Система планирования в учреждениях социально-культурной сферы : учеб. пособие / Е.Л. Кудрина, Л.И. Рудич, Е.В. Утин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФАИР, 2006. – 224 с. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 5-8183-1192-9
1155854
  Орлов Н.Н. Система планирования и организации учебного процесса / Н.Н. Орлов, Г.Л. Таукач, В.И. Лисовиченко. – Киев : Вища школа, 1974. – 192 с.
1155855
  Голубева В.И. Система планирования и управления народным хозяйством в Венгерской Народной Республике / В.И. Голубева. – М., 1978. – 159с.
1155856
  Толстиков А.Н. Система планирования и управления технологической подготовкой и освоением производства нового изделия на машиностроительном заводе на основе сетевой модели. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Толстиков А.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 26л.
1155857
  Минашкин М.А. Система планирования и экономического стимулирования в геологической службе / М.А. Минашкин, Л.В. Савичев. – М, 1979. – 229с.
1155858
  Бабич В.П. Система планирования и экономического стимулирования научно-технического прогресса / В.П. Бабич. – Киев, 1978. – 391с.
1155859
  Бабич В.П. Система планирования и экономического стимулирования научно-технического прогресса / В.П. Бабич, А.П. Найден. – К, 1978. – 391с.
1155860
  Падерин И.Д. Система планирования на промышленном предприятии в условиях переходной экономики // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 88-91. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1729-7206
1155861
   Система планирования народного хозяйства. – Днепропетровск, 1978. – 43 с.
1155862
  Слободник В.И. Система планирования опытного производства / В.И. Слободник, Л.Н. Андрухович. – Москва : Экономика, 1978. – 160 с.
1155863
   Система планирования развития народного хозяйства Москвы. – М., 1982. – 121с.
1155864
  Чебаненко В.М. Система планирования технического уровня отрасли. / В.М. Чебаненко. – М., 1985. – 118с.
1155865
   Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. – М., 1987. – 191с.
1155866
  Синягин Н.Н. Система планово-предупредительного ремонта энергооборудования промышленных предприятий / Н.Н. Синягин. – М., 1975. – 376с.
1155867
  Синягин Н.Н. Система планово-предупредительного ремонта энергооборудования промышленных предприятий / Н.Н. Синягин. – М, 1975. – 376с.
1155868
  Гордон А.С. Система плановых органов СССР / А.С. Гордон. – М, 1929. – 66с.
1155869
  Гусаров С А. Система плановых показателей / С А. Гусаров, А.В. Сигиневич. – М, 1980. – 64с.
1155870
  Ветров А.А. Система плановых показателей и нормативы экономии материальных ресурсов / А.А. Ветров. – Москва, 1983. – 40с.
1155871
  Годованець Л.І. Система планування на основі структури знань : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Л.І. Годованець, О.П. Кучеров // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 25-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1155872
  Романюк С.А. Система планування розвитку як інструмент регіональної політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 18-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1155873
  Скурський П.П. Система планування, програмування, розроблення бюджету та виконання Армії США / П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 29-34
1155874
   Система Плутона з оцифрованих зображень фотографічних платівок / С.В. Шатохіна, Л.В. Казанцева, М В. Андрук, ПроцюкЮ.І // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 81
1155875
   Система Плутона з оцифрованих зображень фотографічних платівок / С. Шатохіна, Л. Казанцева, В. Андрук, Ю. Процюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Планетна система Плутону внаслідок своєї віддаленості, недавнього відкриття компонентів та недостатності спостережних даних залишається недостатньо вивченою. Сучасний підхід до переопрацювання ранніх спостережень Плутона з використанням нових ...
1155876
  Топфер Г. Система пневматических элементоврелейной техники / Г. Топфер. – М, 1972. – 87с.
1155877
  Гусев В.А. Система повествовательных жанров русской литературы конца XIX века / В.А. Гусев. – Днепропетровск, 1982. – 96 с.
1155878
  Дузінкевич Т. Система повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 104-107
1155879
  Кузнецова А.И. Система повторения в курсе истории СССР 8-го класса средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: / Кузнецова А.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 15л.
1155880
  Хлебникова А.В. Система повторения грамматики в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – М, 1956. – 152с.
1155881
  Адилов М.И. Система повторов в азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Адилов М.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 56л. – Бібліогр.:с.55-56
1155882
  Корниенко В.А. Система повышения квалификации в помощь самообразованию персонала // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 72-80. – ISSN 0130-9765


  Опыт и результаты исследований по системе повышения квалификации персонала в Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского.
1155883
  Панасюк А.Ю. Система повышения квалификации и психологическая перестройка кадров / А.Ю. Панасюк. – Москва, 1991. – 78с.
1155884
  Арзуханов А.С. Система повышения квалификации кадров ГПНТБ России: история и современное состояние // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 64-77. – ISSN 0130-9765


  Динамика зарождения, развития и стабилизации системы повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров библиотеки.
1155885
  Зевина А.Н. Система повышения квалификации педагогических кадров народного образования Москвы / А.Н. Зевина. – Москва, 1975. – 190с.
1155886
  Чернев С.П. Система повышения педагогической квалификации учителей в школе и районе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чернев С.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
1155887
  Рябчук О.Г. Система податкових знижок (відрахувань) при оподаткуванні доходів населення та необхідність її удосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-27
1155888
   Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду. – Київ : НДФІ, 2006. – 320с. – ISBN 966-7675-29-7
1155889
  Мельник М.І. Система податкового контролю: аналіз ефективності та напрями удосконалення / М.І. Мельник, І.В. Лещух // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 106-115 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1155890
  Кізло М.В. Система податкового контролю: сутність та структура / М.В. Кізло, Р.В. Росоха // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 203-208. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1155891
  Сергеева С.В. Система подготовки аспирантов в высшей школе отрасль "педагогические науки" / С.В. Сергеева, О.А. Воскрекасенко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 80-83. – ISSN 1026-955X


  В статье представлена система подготовки аспирантов в высшей школе по педагогическим специальностям 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» и 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Внимание уделено ...
1155892
  Загузов Н. Система подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров в России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 3. – С. 24-35. – ISSN 0321-0383
1155893
  Карпенко А.П. Система подготовки и повышения квалификации кадров в народном хозяйстве СССР / А.П. Карпенко. – Москва, 1954. – 40с.
1155894
   Система подготовки и повышения квалификации руководителей для народного хозячйства СССР. – М., 1985. – 120с.
1155895
   Система подготовки и повышения квалификации руководителей: опыт социалистических стран. – М., 1985. – 183с.
1155896
   Система подготовки инженерных кадров в вузе. – Киев, 1987. – 184с.
1155897
  Родионов Александр Система подготовки кадров для гостиничного бизнеса совершенствуется : Процесс "длинных волн". Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 33-34 : Фото
1155898
  Белоцерковский О.М. Система подготовки кадров для научных центров / О.М. Белоцерковский, Б.Е. Патон, В.А. Школьников // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается развитие в Московском физико-техническом институте (государственном университете) системы целевой подготовки специалистов для удаленных от Москвы ведущих научных и научно-производственных центров. Разработанная методика ...
1155899
  Барбашев И. Система подготовки кадров и технческое образование в САСШ / И. Барбашев. – М.-Л., 1932. – 152с.
1155900
  Танько Татьяна Петровна Система подготовки музыкально-педагогических кадров в педвузах Украинской ССР (1917-1981 гг.). : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Танько Татьяна Петровна; Харьковский гос. пед. ин-т им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1988. – 187л. – Бібліогр.:л.163-187
1155901
  Танько Татьяна Петровна Система подготовки музыкально-педагогических кадров в педвузах Украинской ССР (1917-1981) : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.01 / Танько Татьяна Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 19л.
1155902
  Коюда А.П. Система подготовки научно-педагогических кадров в высшей школе // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 167-172
1155903
   Система подготовки руководящих кадров и ее роль в совершенствовании хозяйственного механизма. – Алма-Ата, 1985. – 115с.
1155904
  Ковтун Н. Система подготовки специалистов - статистиков в современных условиях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5-7. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам підготовки фахівців - статистиків в сучасних умовах, а також розробці концептуальних засад системи підготовки фахівців - статистиків з урахуванням потреб часу. Статья посвящена проблемам подготовки специалистов - ...
1155905
  Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник для студ. высших учеб. заведений физического воспитания и спорта / В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с. : 522 ил., 206 табл. – Библиогр.: с. 787-807. – ISBN 966-7133-64-8
1155906
  Французов Евгений Иванович Система подготовки студентов к работе с техническими средствами обучения в общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Французов Евгений Иванович; Киргизский НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – л.
1155907
  Будыко В.С. Система подготовки учителей в Соединенных Штатах Америки : Автореф... канд. пед.наук: / Будыко В. С.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 24л.
1155908
  Скрыль О.К. Система поддержки принятия решений в управлении экономической устойчивостью промышленного предприятия // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 465-471. – ISSN 0321-0499
1155909
  Бистрова О.О. Система поетикальних особливостей романної прози Ф. Достоєвського // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 7-13. – (Філологічні науки ; № 1)
1155910
  Сорочук Людмила Василівна Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Сорочук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184л. – Бібліогр.: л.169-184
1155911
  Сорочук Людмила Василівна Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Сорочук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв.
1155912
  Винниченко І.А. Система позакасної роботи у восьмирічній школі / І.А. Винниченко. – Київ, 1968. – 418с.
1155913
  Подгорная Нина Ивановна Система познавательных заданий как средство развития мышления учащихся подготовительных классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Подгорная Нина Ивановна; НИИ педагогики УССР. – К., 1985. – 24л.
1155914
  Савельев Владимир Система поиска и бронирования туров ФОРОС : ФОРОС: 5 лет туркошмара. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 25 : Фото
1155915
  Струков Е.Н. Система поиска и интегрированного доступа к электронным ресурсам Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета на платформе VuFind // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 260-266. – ISBN 978-966-285-103-8
1155916
  Карпинка Е.С. Система поиска и ошибок редактирования текстовой информации / Е.С. Карпинка. – К., 1976. – 37с.
1155917
   Система показателей второго пятилетнего плана легкой промышленности СССР /1933-1937/. – Москва, 1932. – 32с.
1155918
  Кац А.Б. Система показателей для оценки итогов хозрасчетной деятельности основных цехов предприятий в условиях хозяйственной реформы : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.600 / Кац А.Б. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Х., 1969. – 22 с.
1155919
  Каплунов И.А. Система показателей для рейтинговой оценки инновационного развития регионов Российской Федерации как элемент мониторинга эффективности трансформационных процессов / И.А. Каплунов, А.А. Мальцева, В.И. Дроздов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 237-247 : табл., рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1155920
  Крутик А.Б. Система показателей и нормативово в условиях полного хозрасчета и самофмнансирования / А.Б. Крутик. – Л., 1990. – 271с.
1155921
   Система показателей и формы таблиц к составлению второго пятилетнего плана. – М.-Л., 1932. – 196с.
1155922
  Бабешко В.Н. Система показателей качества образовательного процесса при наличии бизнес-заказчика / В.Н. Бабешко, М.И. Нежурина, А.Ю. Силантьев // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 1 (78). – С. 29-37. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена актуальной проблеме качества подготовки специалистов в условиях применения новых ИТ-технологий с участием бизнес-заказчика. Предложенное решение позволяет включить бизнес-заказчика в образовательный процесс высшей школы на уровне ...
1155923
  Шевчук А.В. Система показателей основных фондов промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Шевчук А. В.; М-во культ. СССР, Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1954. – 20л.
1155924
  Носкова Е.И. Система показателей оценки уровня организации производства на машиностроительных предприятиях : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Носкова Е.И.; АН СССР. Сибирское отд-ние. Объедин. учен. совет по эконом. наукам. – Новосибирск, 1968. – 21л.
1155925
  Ианова Г.Е. Система показателей оценки хозяйственной деятельности и промышленности / Г.Е. Ианова, В.Г. Шорин. – М, 1977. – 116с.
1155926
  Онищук И. Система показателей оценки эффективности нормативно-правовых актов в процессе правового мониторинга // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 17-25
1155927
  Морозов П.Т. Система показателей плана развития народного хозяйства СССР / П.Т. Морозов. – Москва, 1967. – 78с.
1155928
  Соколова Р.П. Система показателей статистики судимости и деятельности судов / Р.П. Соколова. – М., 1974. – 46с.
1155929
  Чухно А.А. Система показателей хозяйственной деятельности и конечные народнохозяйственные результаты // Узловые вопросы экономической политики КПСС
1155930
  Чухно А.А. Система показателей хозяйственной деятельности: сущность, структура, совершенствование // Экономика Советской Украины, 1980. – №6
1155931
  Эйлон С. Система показателей эффективности производства: приклад. анализ. / С. Эйлон. – М., 1980. – 192с.
1155932
  Теліженко О.М. Система показників використання економічного потенціалу підприємства / О.М. Теліженко, Є.В. Лапін, А.Ю. Жулавський // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 43-53. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1155933
  Чухно А.А. Система показників господарської діяльності: сутність, структура, удосконалення // Економіка Радянської України, 1980. – №6
1155934
  Стеценко С.П. Система показників для моніторингу економічної безпеки регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1155935
   Система показників для оцінки ефективності державних закупівель / А.І. Дешко, А.Б. Ігнатенко, Т.К. Кваша, А.Є. Слівак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 109-116
1155936
  Прокопчук І.М. Система показників для статистичного вивчення діяльності підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1155937
  Глуха Г.Я. Система показників економічного зростання // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (39). – С. 5-12. – ISSN 2074-5354
1155938
  Собчишин В.М. Система показників економічної ефективності логістичного управління закупками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 204-211. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1155939
  Силецька Н.В. Система показників ефективності економічної діяльності на регіональному рівні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-104. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні основи проведення аналізу ефективності економічної діяльності на регіональному рівні. Побудовано систему показників. The methodological bases of the analysis of economic activity efficiency level are considered. The system of ...
1155940
  Дейнека О.В. Система показників ефективності функціонування суб"єктів державного сектора економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 268-274
1155941
  Головань О.М. Система показників і критеріїв оптимізації процесу перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій при виникненні надзвичайних ситуацій соціального характеру // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 69-77. – ISSN 2078-7480
1155942
  Наумова О.О. Система показників інноваційної діяльності персоналу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 273-279


  У статті розглянуто зміст інноваційної діяльності персоналу, запропоновано систему показників інноваційної діяльності персоналу. Проаналізовано вплив рівня розвитку характеристик інноваційної діяльності персоналу на забезпечення конкурентоспроможності ...
1155943
  Зубко Т.Л. Система показників оцінки ефективності стратегічних рішень підприємства / Т.Л. Зубко, Н.М. Новікова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 12-17. – ISSN 2409-1944
1155944
  Жилєнкова М.М. Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-53. – Бібліогр.: 7 назв
1155945
  Носова Є. Система показників оцінки фінансового стану підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні проблеми оцінки фінансового стану підприємств. Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу при побудові системи показників оцінки фінансового стану та виділено в її межах підсистеми, що дозволяють охарактеризувати окремі ...
1155946
  Кугук М.С. Система показників оцінки фінансового стану підприємства // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 113-115
1155947
  Аберніхіна І.Г. Система показників оцінки фінансової надійності страховика / І.Г. Аберніхіна, І.Г. Сокиринська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.:16 назв
1155948
  Руликівський В. Система показників оцінювання впливу агропромислового комплексу на ефективність забезпечення продовольчої безпеки держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 114-121
1155949
  Загірняк М. Система показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-63. – ISSN 1682-2366
1155950
  Партин Г.О. Система показників оцінювання ефективності впровадження і реалізації аутсорсингових операцій / Г.О. Партин, О.В. Дідух // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С. 11-22. – ISSN 2306-8558
1155951
  Левченко М. Система показників оцінювання ефективності механізмів державного управління підготовкою молоді до служби у Збройних Силах України на контрактній основі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.183-188
1155952
  Семенова В.Г. Система показників оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 179-185. – ISSN 2222-0712
1155953
  Кашубіна Ю.Б. Система показників оцінювання ритмічності операційної діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 196-201 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1155954
  Рожелюк В. Система показників стану і використання нематеріальних активів / В. Рожелюк, П. Денчук // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 49-51. – ISSN 1815-3232
1155955
  Колесник О.О. Система показників статистики туризму // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 241-244. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
1155956
  Пенькова О.Г. Система показників стратегічного планування на довгострокову перспективу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 3-8
1155957
  Редченко К.І. Система показників та економічна додана вартість : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 21-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1155958
  Рибак С. Система показників та індикаторів соціалізації бюджетної політики держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 3-15. – ISSN 1605-2005
1155959
  Мазуренко В.П. Система показників фінансової безпеки банківської діяльності / В.П. Мазуренко, Є.М. Бондар // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 102-119


  В статті обгрунтовано необхідність та доцільність моніторингу ризиків, що впливають на економічну безпеку життєдіяльності банківської сфери, аналіз стану банків, фінансових і валютних ринків, а також процесів, що відбуваються на макроекономічному і ...
1155960
  Гаман С.М. Система показників як основа інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного контролю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 49-53. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1155961
  Сухицька Н. Система покарань в українському і російському кримінальному праві (середина XVII - кінець XVIII століть) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 15-20
1155962
  Мірошниченко С.С. Система покарань за злочини проти правосуддя та шляхи її вдосконалення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 179-185
1155963
  Марченко Н.В. Система покарань за кримінальним законодавством держав англо-американської правової сім"ї (на прикладі Англії та США) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 144-149. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1155964
  Мехальчук В.П. Система покарань за Кримінальним кодексом України та Туреччини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 133-138. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
1155965
  Хипс С. Система покарань за кримінальним правом Республіки Польща // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 184-195. – ISSN 0132-1331
1155966
  Коваль Т. Система покарань за Руською Правдою та Двинською статутною грамотою 1397 р.: порівняльно-правове дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 75-79. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В цій статті йдеться про визначення співвідношення характеру покарань за Руською Правдою та Двинською статутною грамотою 1397 р. В данной статье определяется соотношение характера системы наказаний по Русской Правде и Двинской уставной грамоте 1397 ...
1155967
  Цимбрівська О.С. Система покарань неповнолітніх в Україні: сучасний стан та перспективи реформування // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 4/5. – С. 33-38
1155968
  Рябчинська О.П. Система покарань серед засобів кримінально-правового впливу // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 259-263. – ISBN 978-966-458-403-3
1155969
  Музика А.А. Система покарань та її підсистеми за Кримінальни Кодексом України / А.А. Музика, О.П. Горох // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 368-390. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1155970
  Музика А.А. Система покарань та її підсистеми за Кримінальним кодексом України / А.А. Музика, О.П. Горох // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 388-390
1155971
  Орловська Н.А. Система покарань як відображення процесів розвитку ЕТНОСУ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 33-39. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1155972
  Трапізонян А.Г. Система покарань: міжнародно-правове дослідження // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 145-147. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1155973
  Хомовий С. Система покращення обліку запасів на підприємстві / С. Хомовий, Н. Томілова // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 75-81. – ISSN 2410-0706
1155974
  Абаринов И.Я. Система политехнических знаний и умений и пути ее формирования у учащихся 4-8 классов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Абаринов И.Я. ; Лениг. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1968. – 16 с.
1155975
  Ставский П.И. Система политехнических электротехнических знаний и умений в средней школе. / П.И. Ставский. – М.
2. – 1965. – 80с.
1155976
  Ставский П.И. Система политехнических электротехнических знаний и умений в средней школе. / П.И. Ставский. – М., 1971. – 40с.
1155977
  Бырганов В.К. Система политического просвещения как средство политического воспитания трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Бырганов В.К.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 32л.
1155978
  Рибалка Г.Г. Система політико-правового регулювання соціального партнерства: структура та функції в умовах сучасної демократії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Рибалка Ганна Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1155979
  Милосердна І.М. Система політичної влади України в умовах демократичних перетворень // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 77-87
1155980
  Милосердна І.М. Система політичної влади як умова стабільного розвитку політичного процесу: американська модель // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 202-214
1155981
  Іванов М.С. Система політичної освіти молоді України: головні напрямки дослідження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
1155982
  Хахулина Л.А. Система понятий в современных исследованиях движения трудовых ресурсов в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Хахулина Л.А.; АН СССР.Сиб.отдел.объед.учен.совет.по экон.наукам. – Новосибирск, 1974. – 25л.
1155983
  Дубровский Ю.Н. Система понятий и категорий научной организации труда / Ю.Н. Дубровский. – М, 1973. – 118с.
1155984
  Айдинян Р.М. Система понятий и принципов гносеологии / Р.М. Айдинян. – Ленинград, 1991. – 230с.
1155985
  Алексейчук И.С. Система понятий рационального познания // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.184-191. – ISSN 1728-3671
1155986
  Алексейчук И.С. Система понятий рационального познания. Часть 2. Виды сущностей // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.10-15. – ISSN 1728-3671
1155987
  Морозова С.В. Система понятий статистического дискурса психологии: психосемантичское исследование // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 20-33. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
1155988
  Петров О.А. Система понять картографування земельного кадастру // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 114-119. – ISBN 978-966-455-002-1
1155989
  Філоненко С.Ф. Система попередження витоку персональних даних мережевими каналами / С.Ф. Філоненко, І.М. Мужик, Т.В. Німченко // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Т. 20, вип. 3. – С. 279-285. – ISSN 2225-5036


  Витік інформації, зокрема персональних даних, мережевими каналами є актуальною проблемою інформаційної безпеки. З огляду на це, у статті розглянуто методи мінімізації загроз персональним даним. Розглянуто завдання, які необхідно реалізувати для захисту ...
1155990
  Слободчиков В.А. Система порождающих моделей как основа организации структурного языкового материала при обучении иноязычной речи : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Слободчиков В.А. ; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1155991
  Ильин В.Д. Система порождения программ. / В.Д. Ильин. – Москва : Наука, 1989. – 264 с.
1155992
  Борейшо А.С. Система послевузовской дополнительной инженерной подготовки бакалавров / А.С. Борейшо, К.М. Иванов, С.Ю. Страхов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – C. 7-13. – ISSN 0869-3617


  В статье проведен анализ двухуровневой («бакалавр - магистр») схемы подготовки специалистов с позиции кадровых запросов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и современных инновационных предприятий. Предложена система послевузовской дополнительной ...
1155993
  Задорожня Г.В. Система постійних комісій у місцевому самоврядуванні: перспективи розвитку та вдосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 132-141
1155994
  Беланова Р. Система постреволюційної освіти США // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.75-77. – ISSN 0131-6788
1155995
  Манаев Амарбек Сахабович Система построения и экономическая эффективность овощеплодо-консервного аграрно-промышленного объединения (на примере Чечено-Ингушетского республиканского объединения "Консервплодовощ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Манаев Амарбек Сахабович; МГУ. – М., 1974. – 22л.
1155996
   Система поточного обліку знань учнів. – К., 1958. – 39с.
1155997
  Петрова Ю.І. Система похідних дієслівних форм єгипетського діалекту арабської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 121-130. – ISSN 1608-0599
1155998
  Волобуев В.Р. Система почв мира / В.Р. Волобуев. – Баку : Элм, 1973. – 308с.
1155999
  Осадчий В.П. Система поэтапного контроля и управления качеств при подготовке велосипедов высокого класса : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Осадчий В.П.; Киев.ин-т.физ.культуры. – Киев, 1981. – 23л.
1156000
  Сурова Н.М. Система прогнозування розвитку переддіабетичного стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Сурова Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,