Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1155001
  Евреинов Н.Н. "Самое главное" / Н.Н. Евреинов. – Пб., 1921. – 138с.
1155002
  Ложенко І. "Самоіронія з ознакою здорової нації" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 22-23


  На виставі за творами Остапа Вишні побували онука письменника разом із журналістом "Дня".
1155003
  Дарницький Володимир "Саморушні" валуни у Долині смерті // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 24 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
1155004
  Онікієнко І.М. "Самособоюнаповнення" Василя Стуса в контексті практик духовного перетворення людства // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 211-221


  У статті розглядається "самособоюнаповнення" В. Стуса як поетичне кредо митця й оригінальна філософія, що своїми джерелами має "філософію серця" Г. Сковороди, створення себе як "великої ентелехії" Й. В. Г’ете, обряди християн. ініціації та ...
1155005
  Королевич Я.О. "Самостійники" на продаж / Я.О. Королевич. – К, 1985. – 86с.
1155006
  Колоколова Н.С. "Самость" и "я" как проблема философской антропологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 95-96
1155007
  Лілік О. "Самотній на землі, як сонце на небі...": урок-дослідження імпресіоністичних і екзистенціальних рис у новелі Михайла Коцюбинського "Intermezzo"
1155008
   Сам-один на вершині // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 49 (266). – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Володимир Путін розпочав резонансну боротьбу з корупцією
1155009
  Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма. / А.М. Давидович. – М, 1975. – 350 с.
1155010
  Сафонов М.М. Самодержавие и борьба вокруг государственной реформы в первые годы XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сафонов М. М.; Лен. от-ние ин-та ист. СССР АН СССР. – Л., 1975. – 24л.
1155011
  Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1902-1907 гг. / Ю.Б. Соловьев. – Л., 1981. – 256с.
1155012
  Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1907-1914 гг. / Ю.Б. Соловьев. – Л., 1990. – 267с.
1155013
  Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века / Ю.Б. Соловьев. – Л., 1973. – 383с.
1155014
  Суни Л.В. Самодержавие и общественно-политическое развитие Финляндии в 80-90-е гг. Х1Х в. / Л.В. Суни. – Л., 1982. – 158с.
1155015
  Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России 1856-1861. / Л.Г. Захарова. – М., 1984. – 255с.
1155016
   Самодержавие и печать в России. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Э. Винеке, 1906. – [1], 80 с. – (Библиотека "Светоча" : Серия "Материалы для истории русского общественного движения" / под ред. С.А. Венгерова)


  Содерж.: Предисловие. Всеподданнейшее прошение 114 русских писателей. Записка о нуждах русской печати. Мартирологий русской печати
1155017
  Мироненко С.В. Самодержавие и реформы / С.В. Мироненко. – М., 1989. – 238с.
1155018
  Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже 19-20 столетий : 1881-1903 г. / П.А. Зайончковский. – М., 1973. – 351с.
1155019
  Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России / М.Г. Коротких. – Воронеж, 1989. – 183с.
1155020
  Макаров Д.М. Самодержавие и христианизация народов Поволжья во второй половине XVI-XVII вв. / Д.М. Макаров. – Чебоксары, 1981. – 102с.
1155021
  Дубанцов Борис Борисович Самодержавие и чиновничество в 1881-1904 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Дубанцов Борис Борисович; АН СССР. Ленингр. отд. ин-та истории СССР. – Л., 1977. – 22л.
1155022
  Бахрушин С.В. Самодержавие Ивана IV / С.В. Бахрушин. – М, 1946. – 80с.
1155023
  Ерошкин Н.П. Самодержавие накануне краха / Н.П. Ерошкин. – М, 1975. – 160с.
1155024
  Магазинер Я. М. Самодержавие народа : (Опыт социально-полит. конструкции суверенитета) / Я. Магазинер. – Санкт-Петербург : Н. Глаголев, 1907. – VIII, 142 с.
1155025
  Оржеховский И.В. Самодержавие против революции / И.В. Оржеховский. – М., 1982. – 207с.
1155026
  Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907-1911 гг. / В.С. Дякин. – Л., 1978. – 246с.
1155027
  Сарбей В.Г. Самодержавна Росія в історичній концепції Сталіна / В.Г. Сарбей. – К., 1990. – 47с.
1155028
  Мордвінцев В.М. Самодержавство / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 330. – ISBN 966-642-073-2
1155029
  Липовська Т. Самодержавство та консервативне дворянство початку ХХст: боротьба за владу / Т. Липовська, Н. Маєвська, В. Мирончук // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.219-227. – ISBN 966-7800-03-2
1155030
  Берлянт М. Самодеятельдный театр / М. Берлянт. – Москва, 1938. – 96с.
1155031
  Шимон А.А. Самодеятельная кинематография. / А.А. Шимон. – Х., 1961. – 44с.
1155032
  Туктаров З.Н. Самодеятельное искусство как форма выявления и развития духовно-творческих сил народных масс и его роль в коммунистическом воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Туктаров З.Н.; МВ и ССО Казахской ССР. КГУ. – Алма-Ата, 1971. – 27л.
1155033
   Самодеятельное население ТР по полу и главным занятиям по данным переписи 1926г.. – Казань, 1928. – 23с.
1155034
   Самодеятельное хореографическое искусство в клубе. – Л, 1988. – 98с.
1155035
  Богемская К.Г. Самодеятельное художественное творчество / К.Г. Богемская. – М, 1987. – 47с.
1155036
  Ахундов А.М. Самодеятельное художественное творчество и его роль в идейно-эстетическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. философ.наук: / Ахундов А.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра эстетики и этики. – Баку, 1964. – 18л.
1155037
   Самодеятельное художественное творчество Узбекистана. – Ташкент, 1984. – 104с.
1155038
  Каргин А.С. Самодеятельное художественное творчество: / А.С. Каргин. – М, 1988. – 271с.
1155039
   Самодеятельному художнику. – М, 1973. – 105с.
1155040
  Смайльс Сэмюэл Самодеятельность = (Self-help) / Соч. Самуила Смайльса ; Пер. с англ. с доп. И. Кутейникова. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Колесова и Михина, 1872. – [4], VI, 542 с.
1155041
  Смайльс Сэмюэл Самодеятельность = (Self-help) : [В. 2-х т.] / Соч. Самуила Смайльса ; Пер. с англ. с доп. И. Кутейникова. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод.-типографа М.О. Вольфа
Т. 1. – 1881. – [4], 251, III с. – Переплетено: Самодеятельность. Т. 2 / Смайльс
1155042
  Смайльс Сэмюэл Самодеятельность. Т. 2 = (Self-help) : Соч. Самуила Смайльса ; Пер. с англ. с доп. И. Кутейникова // Самодеятельность : [В. 2-х т.] / Смайльс Сэмюэл. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод.-типографа М.О. Вольфа, 1881. – Т. 1. – 258, IV с.
1155043
   Самодеятельные ВИА и дискотеки. – М, 1987. – 224с.
1155044
   Самодеятельные мастера декоративно-прикладного искусства - 60-летию образования СССР, 1982. – 14, [2] с.
1155045
   Самодеятельные объединения молодежи. – Киев, 1989. – 31с.
1155046
  Верхало Ю. Самодеятельные приборы по электротехнике / Ю. Верхало. – Ленинград, 1956. – 216с.
1155047
   Самодеятельные художники - Родине!. – Москва, 1979. – 261с.
1155048
   Самодеятельные художники. – Москва, 1981. – 11с.
1155049
  Боровая Н.И. Самодеятельные художники Чувашии / Н.И. Боровая. – Чебоксары, 1968. – 68с.
1155050
  Рубинштейн С.Н. Самодеятельный ансамбль баянистов / С.Н. Рубинштейн. – М., 1961. – 96с.
1155051
   Самодеятельный спектакль. – М.-Л., 1942. – 136с.
1155052
  Кутасова Т.Д. Самодеятельный танцевальный коллектив / Т.Д. Кутасова. – М., 1953. – 88с.
1155053
   Самодеятельный театр. – М, 1947. – 92с.
1155054
   Самодеятельный театр. – М, 1947. – 123с.
1155055
   Самодеятельный театр. – М, 1948. – 212с.
1155056
  Петрова Людмила Михайловна Самодеятельный театр и формирование гармонически развитой личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Петрова Людмила Михайловна; Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1972. – 26л.
1155057
   Самодеятельный театр кукол. – М, 1961. – 64с.
1155058
  Свиридова Ирина Самодеятельный туризм - движение миллионов или клуб по интересам? : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 78-79
1155059
  Харламова Татьяна Самодеятельный туризм как образ жизни : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 42-43 : Фото
1155060
  Кротков С. Самодеятельный хоровой коллектив / С. Кротков. – М, 1952. – 88с.
1155061
  Кротков С. Самодеятельный хоровой коллектив / С. Кротков. – М, 1954. – 104с.
1155062
   Самодийский сборник. – Новосибирск, 1973. – 230с.
1155063
  Булавін Л.А. Самодифузія води в ПАА гідрогелях / Л.А. Булавін, В.В. Клепко, М.Б. Стрельченко // Доповіді НАН Ураїни, 1997. – №10
1155064
   Самодифузія етанолу у кремнієвих гелях / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко, В.Б. Іваницький, В.І. Слісенко // УФЖ, 1994. – №36
1155065
   Самодифузія молекул у водних розчинах тритону Х-100 після контакту в силікагелем. Ч. 1 / Л.А. Булавін, В.Б. Іваницький, Т.В. Карамзина, О.М. Півненко, В.І. Слисенко, А.Г. Миронюк // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
1155066
   Самодифузія молекул у водних розчинах тритону Х-100 після контакту з графіетованою сажею. Ч. 1 / Л.А. Булавін, П.Г. Іваницький, Т.В. Карамзіна, Н.А. Клименко, В.І. Слисенко, А.Г. Миронюк // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
1155067
   Самодифузія рідин в полімерних гелях. Ч. 2 / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко, В.Б. Іваницький, В.І. Слісенко // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
1155068
  Малюк Николай Григорьевич Самодиффузия в воде и водных растворах электрлитов при высоких давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Малюк Николай Григорьевич; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1979. – 18л.
1155069
  Булавин Л.А. Самодиффузия в водных растворах электролитов. Перспективы нейтронных экспериментов. // Физика жидкого состояния, 1987. – №15


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1155070
  Иванцов И.Г. Самодиффузия в железе и никеле высокой чистоты и в сильно разбавленных бинарных растворах на их основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Иванцов И.Г.; АН УССР. Ин-т металлофизики АН УССР. – К., 1967. – 26л.
1155071
  Маклаков А.И. Самодиффузия в растворах и расплавах полимеров / А.И. Маклаков, В.Д. Скирда, Н.Ф. Фаткуллин. – Казань : Казанский университет, 1987. – 224с.
1155072
   Самодиффузия воды в водных растворах однозарядных электролитов / Л.А. Булавин, А.А. Василькевич, П.Г. Иваницкий, В.Т. Кротенко // УФЖ, 1986. – №11


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1155073
  Булавін Л.А. Самодиффузия воды в полиакриламидных гелях. Динамика свободной и связаной воды / Л.А. Булавін, В.В. Клепко, М.Б. Стрельченко // ДАН Украины, 1997. – №10
1155074
   Самодиффузия ионов в тяжеловодных растворах / Л.А. Булавин, Г.Н. Вербинская, В.Т. Кротенко, П.Г. Иваницкий // УФЖ, 1991. – №2


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1155075
  Наумов А.Н. Самодиффузия лития и изотопный эффект диффузии лития в натрии : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Наумов А.Н.; Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе АН СССР. – Л., 1965. – 10л.
1155076
  Булавин Л.А. Самодиффузия молекул воды в водных растворах электролитов в малых объемах пор. / Л.А. Булавин, А.Н. Перепелица // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1155077
   Самодиффузия свободной и связанной воды в желатиновых гелях / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко, В.В. Шилов // Высокомолекулярные соединения, 1990. – №10


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1155078
  Наєнко М. Самодіагноз по-московськи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 26 травня (№ 20). – С. 3, 7
1155079
  Субота Світлана Леонідівна Самодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Субота С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 116л. – Бібліогр.: л. 108 - 116
1155080
  Субота Світлана Леонідівна Самодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Субота С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр: 11 назв
1155081
   Самодіяльна естрада. – К, 1955. – 268с.
1155082
   Самодіяльна естрада. – 2-й випуск. – К, 1956. – 263с.
1155083
   Самодіяльна естрада. – 1-й випуск. – К, 1958. – 340с.
1155084
   Самодіяльна сцена. – К, 1958. – 216с.
1155085
  Федорук В.С. Самодіяльна художня творічсть у розвинутому соціалістичному суспільстві. / В.С. Федорук. – К., 1982. – 33с.
1155086
   Самодіяльний театр. – Кам"янець-Подільський, 1947. – 145с.
1155087
   Самодіяльний театр. – 2-й випуск. – Х, 1948. – 118с.
1155088
   Самодіяльний театр. – 1-й випуск. – К, 1950. – 180с.
1155089
   Самодіяльний театр. – Кам"янець-Подільський, 1951. – 184с.
1155090
   Самодіяльний театр. – 5-й випуск. – Х, 1952. – 144с.
1155091
   Самодіяльний театр. – 1-й випуск. – Кам"янець-Подільський, 1953. – 160с.
1155092
   Самодіяльний театр. – Київ
Вип. 1. – 1954. – 227 с.
1155093
   Самодіяльний театр. – 2-й випуск. – Кам"янець-Подільський, 1955. – 236с.
1155094
   Самодіяльний театр. – 2-й випуск. – Кам"янець-Подільський, 1956. – 232с.
1155095
  Мороз Л. Самодостатність і філософічність // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 18


  Творчий портрет грузинського поета Рауля Чілачави
1155096
  Елачич А. Самодржавие и народ России 18 века Историко-юридический этюд. / А. Елачич. – К, 1919. – 32с.
1155097
  Гольдони К. Самодуры / К. Гольдони. – М., 1937. – 176с.
1155098
  Гольдони К. Самодуры / К. Гольдони. – Москва ; Ленинград, 1938. – 110 с.
1155099
   Самодуфузія молекул у водних розчинах неіонної ПАР до контакту з сорбентом. Ч. 1 / Л.А. Булавін, П.Г. Іваницький, Т.В. Карамзіна, О.М. Півненко, В.І. Слисенко, А.Г. Миронюк, О.А. Василькевич // Тез. доп. 1-ї Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем", Львів, 1993
1155100
  Салтыков А.Б. Самое близкое искусство. / А.Б. Салтыков. – М., 1969. – 296с.
1155101
  Журавлев Андрей Самое большое дерево пустыни Намиб. Дерево пустыни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 50 : фото
1155102
  Пэйтон А. Самое большое несчастье в его жизни / А. Пэйтон. – М., 1974. – 45с.
1155103
   Самое важное из всех искусств. – М, 1963. – 200с.
1155104
   Самое важное из всех искусств. – М, 1973. – 243с.
1155105
  Воронцов А.П. Самое важное, самое главное : (о производительности труда в сельском хозяйстве) / А.П. Воронцов. – Москва : Колос, 1973. – 96 с.
1155106
  Фролов Сергей Борисович Самое важное, самое главное : Производительность труда и резервы ее повышения / Фролов Сергей Борисович; Под общ. ред.: С.М.Фирсовой. – Москва : Книга, 1985. – 23с. – (Мир. Труд. Коммунизм)
1155107
  Прокофьев А. Самое важное, самое главное. / А. Прокофьев. – М, 1954. – 64с.
1155108
  Каминский Ю.М. Самое время / Ю.М. Каминский. – Днепропетровск : Радянський письменник, 1989. – 285 с.
1155109
   Самое высокое здание // Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2010. – № 2/3


  В Дубае (ОАЭ) 4 января в торжественной обстановке открылось самое высокое в мире здание, высота которого 828 метров
1155110
  Матвеев Г.М. Самое высокое чувство / Г.М. Матвеев. – М., 1962. – 32с.
1155111
   Самое высокое чувство. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1984. – 83с.
1155112
   Самое высокое чувство. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1992. – 263с.
1155113
  Зубавин Б.М. Самое главное / Б.М. Зубавин. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 168 с.
1155114
  Лесная Л.В. Самое главное / Л.В. Лесная. – Рига, 1953. – 60с.
1155115
  Зорич А. Самое главное / А. Зорич. – М., 1961. – 256с.
1155116
  Наседкин Ф.И. Самое главное. Повесть и рассказы. / Ф.И. Наседкин. – М., 1964. – 347с.
1155117
  Давыдычев Л.И. Самое длинное мгновение / Л.И. Давыдычев. – М., 1977. – 270с.
1155118
  Давыдычев Л.И. Самое длинное мгновение / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1988. – 282с.
1155119
  Чуркин А.Д. Самое дорогое / А.Д. Чуркин. – Л, 1947. – 107с.
1155120
  Левитанский Ю.Д. Самое дорогое / Ю.Д. Левитанский. – Иркутск, 1951. – 116с.
1155121
  Кравцов А.Ф. Самое дорогое / А.Ф. Кравцов. – Х., 1951. – 92с.
1155122
  Мошковский А.И. Самое дорогое / А.И. Мошковский. – М, 1952. – 152с.
1155123
  Бейлин П.Е. Самое дорогое / П.Е. Бейлин. – Киев : Радянський письменник, 1956. – 444с.
1155124
  Комиссарова М.И. Самое дорогое / М.И. Комиссарова. – М.-Л., 1962. – 220с.
1155125
   Самое дорогое. – М, 1965. – 96с.
1155126
  Павлов Н.К. Самое дорогое / Н.К. Павлов. – М, 1967. – 216с.
1155127
  Деркаченко К.И. Самое дорогое / К.И. Деркаченко. – Алма-Ата, 1974. – 56с.
1155128
  Шилин А.И. Самое дорогое / А.И. Шилин. – М., 1974. – 30с.
1155129
  Юстус А.В. Самое дорогое / А.В. Юстус. – Л, 1977. – 122с.
1155130
  Дубровин Б.С. Самое дорогое / Б.С. Дубровин. – М, 1979. – 255с.
1155131
  Шарипов Х. Самое дорогое : стихи и поэма / Х. Шарипов; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 111 с.
1155132
  Богданов В.А. Самое дорогое : стихи / Вячеслав Богданов. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1982. – 94 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1155133
  Юстус А.В. Самое дорогое / А.В. Юстус. – 3-е изд., доп. – Л, 1984. – 151с.
1155134
  Моряков Е.Н. Самое дорогое наследство: повесть / Е.Н. Моряков. – Л., 1985. – 256с.
1155135
  Ульянский А. Самое дорогое. / А. Ульянский. – М., 1950. – 16с.
1155136
  Базовский В.Н. Самое дорогое: докум. повествование об А.А.Кузнецове / В.Н. Базовский, Н.Д. Шумилов. – М., 1985. – 238с.
1155137
  Базовский В.Н. Самое дорогое: докум. повествование об А.А.Кузнецове / В.Н. Базовский, Н.Д. Шумилов. – М., 1985. – 255с.
1155138
  Тертышник Г. Самое заветное / Г. Тертышник. – Куйбышев, 1951. – 100с.
1155139
  Земной В.П. Самое заветное / В.П. Земной. – Симферополь, 1956. – 135с.
1155140
  Татьяничева Л.К. Самое заветное / Л.К. Татьяничева. – Челябинск, 1961. – 279с.
1155141
  Гришин Н.Н. Самое заветное / Н.Н. Гришин. – Иваново, 1963. – 56с.
1155142
  Васильев С.А. Самое заветное / С.А. Васильев. – Москва, 1971. – 32с.
1155143
  Волгин Г.А. Самое заветное / Г.А. Волгин. – Воронеж, 1974. – 112с.
1155144
  Бирюков В Самое заветное / В Бирюков. – М., 1980. – 96с.
1155145
  Шведов Я.З. Самое заветное. / Я.З. Шведов. – М., 1976. – 238с.
1155146
  Горбунов Д. Самое задушевное / Д. Горбунов. – Ярославль, 1959. – 96с.
1155147
  Греков А.Т. Самое земное / А.Т. Греков. – Волгоград, 1967. – 43 с.
1155148
  Корытковская А.Г. Самое золотое / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1955. – 68с.
1155149
  Асеев Н.Н. Самое лучшее / Н.Н. Асеев. – Москва, 1959. – 303с.
1155150
  Енеш Виталий Самое маленькое государство : повести и рассказы / Виталий Енеш ; перевод с чуваш. А. Финько, Л. Краснова ; [худож. М.А. Андреева]. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1990. – 332,[3] с. – ISBN 5-7670-0242-8
1155151
  Крейг У. Самое начало / У. Крейг. – М., 1990. – 73с.
1155152
  Листов И.В. Самое незабываемое / И.В. Листов. – Омск, 1963. – 79с.
1155153
  Каверин В.А. Самое необходимое : повести, рассказы / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 352 с
1155154
  Петрянов И.В. Самое необыкновенное вещество в мире. / И.В. Петрянов. – М., 1975. – 95с.
1155155
  Дворянский Е.М. Самое острое оружие. / Е.М. Дворянский. – Харьков, 1980. – 142с.
1155156
  Иваненко В.И. Самое памятное / В.И. Иваненко. – Москва, 1972. – 272с.
1155157
  Кутырев Э. Самое первое утро. / Э. Кутырев. – Рига, 1968. – 56с.
1155158
  Георгиев Кольо Самое прекрасное на свете / Георгиев Кольо. – София, 1966. – 176с.
1155159
  Уруймагова Е.А. Самое родное / Е.А. Уруймагова. – Дзауджикау, 1951. – 80с.
1155160
  Леонтичев Ю.А. Самое светлое / Ю.А. Леонтичев. – Нукус, 1964. – 227с.
1155161
  Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на земле : Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху / С.С. Алексеев. – Москва : Норма, 1998. – 416с. – ISBN 5-89123-265-0
1155162
  Воскресенский Н.А. Самое сильное / Н.А. Воскресенский. – Новосибирск, 1953. – 471с.
1155163
   Самое синее в мире. – Одесса, 1971. – 160 с.
1155164
  Герчик М.Н. Самое синее небо / М.Н. Герчик. – Минск, 1982. – 352с.
1155165
  Кежун Б.А. Самое смешное / Б.А. Кежун. – Л, 1957. – 91с.
1155166
  Левитин М.Е. Самое смешное / М.Е. Левитин. – Л, 1966. – 428с.
1155167
  Балкарова Ф. Самое сокровенное : стихи и поэмы / Ф. Балкарова; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1960. – 136 с.
1155168
  Мошкин С. Самое страшное из орудий. Немецкие листовки для Красной армии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1. – С. 104-108. – ISSN 0235-7089
1155169
  Смирнов Алексей Самое счастливое меньшинство // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 150-160 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828


  Саами Норвегии
1155170
  Кульчицкий М.В. Самое такое. Стихи / М.В. Кульчицкий. – Х., 1966. – 79с.
1155171
  Усова Г.С. Самое теплое воспоминание / Г.С. Усова. – Л., 1979. – 128с.
1155172
  Паперный З.С. Самое трудное / З.С. Паперный. – Москва : Советский писатель, 1963. – 464 с.
1155173
  Ниедре Я. Самое трудное доверяют не каждому : роман / Я. Ниедре; пер. с латыш. Д.Глезер. – Рига : Лиесма, 1984. – 238 с.
1155174
  Филипповский И.А. Самое удивительное ископаемое / И.А. Филипповский. – Алма-Ата, 1981. – 112с.
1155175
  Черри-Гаррард Самое ужасное путешествие / Черри-Гаррард. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 551с.
1155176
  Рюриков Ю.Б. Самое утреннее из чувств = (Культура любви) / Ю.Б. Рюриков. – Киев : Реклама, 1985. – 136 с.
1155177
  Баева Ирина Самое, самое, самое... : видят посетители в "Дни открытых дверей" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1155178
  Потєряхін О. Самоефективність і мотивація діяльності // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 2. – С. 50-53 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
1155179
  Бондарчук О.І. Самоефективність керівника освітньої організації як психологічна детермінанта розвитку організаційної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 6-10. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1155180
  Пазьоха В.Л. Самозайнятість молоді в сучасному світі: постановка проблеми // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 237-243. – ISSN 2411-1449
1155181
  Крисанов Д.Ф. Самозайнятість сільського населення в ринкових умовах: масштаби, структуризація, перспективи / Д.Ф. Крисанов, К.О. Прокопенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 168-176. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1155182
  Делас У. Самозайнятість як джерело доходів населення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 1810-3944
1155183
  Притворова Т.П. Самозанятость в Казахстане: тенденции развития и трудности идентификации / Т.П. Притворова, Г.Б. Пестунова, О.А. Кулов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 246-255. – ISSN 1993-6788
1155184
  Вишневская Н. Самозанятость в переходных экономиках // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 10. – С. 58-67. – ISSN 0131-2227
1155185
  Кондрашова-Діденко Самозаперечення країнової економіки: особливості та результат-наслідок / Кондрашова-Діденко, Л. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-31. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано, що на певному етапі розвитку країнової економіки виникають нові явища і процеси, які уможливлюють її самозаперечення. Обосновано, что на определенном этапе развития в самой страновой экономике зарождаются и рождаются новые явления и ...
1155186
  Голоднов Ю.М. Самозапуск электродвигателей / Ю.М. Голоднов, А.Х. Хоренян. – Москва, 1974. – 145 с.
1155187
  Черненко В.О. Самозахист : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] / В.А. Черненко ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 151, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк.: В.А. Черненко (помилково). – Бібліогр.: с. 147-148 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-597-1
1155188
  Штефан Анна Самозахист авторського права і суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 22-29
1155189
  Матвійчук А.О. Самозахист особистого немайнового права на безпечне навколишнє природне середовище // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3. – С. 25-40. – ISSN 2222-5374
1155190
  Негода О.А. Самозахист прав та інтересів дитини за цивільним та сімейним правом // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 388-393. – ISSN 1563-3349
1155191
  Супруненко Ю.Г. Самозахист трудових прав працівників // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 123-126. – ISBN 978-966-7178-01-8
1155192
  Супруненко Ю. Самозахист трудових прав працівників // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 344-346. – ISBN 978-617-7069-15-6
1155193
  Тимошенко Л. Самозахист у цивільному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7069-17-0
1155194
  Горяйнов А.М. Самозахист як засіб приватного правового примусу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 384-390. – ISSN 1563-3349
1155195
  Рудик В.В. Самозахист як правовий засіб захисту суб"єктивних цивільних прав та законних інтересів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 101-102. – ISBN 978-617-7041-84-8
1155196
  Параниця С.П. Самозахист як самостійне суб"єктивне право особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-36
1155197
  Хрімлі О. Самозахист як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 63-67
1155198
  Підлубна Т.М. Самозахист як форма захисту суб"єктивних цивільних прав та інтересів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 365-371. – ISSN 1563-3349
1155199
  Стецюк Л.Л. Самозахист як форма захисту цивільних прав // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 151-158. – (Право. Економіка. Управління)
1155200
  Венедиктов С. Самозащита в трудовых отношениях-миф или реальность // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 44-47.
1155201
  Сидельников Р.Н. Самозащита гражданских прав: ретроспенктивный взгляд и виды на будущее // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.82-89. – ISSN 0201-7245
1155202
  Сидельников Р. Самозащита гражданских прав: сравнительно - правовой анализ законодательства Украины, Казахстана , России // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.44-46
1155203
  Борщ Ю.Г. Самозащита от курения / Ю.Г. Борщ. – Киев : КМ Академія, 1997. – 24с.
1155204
  Нечаева А.М. Самозащита по семейному праву // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 7. – С. 25-31. – ISSN 0132-0769
1155205
  Пушкар М.В. Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронними генераторами : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.03 / Пушкар Микола Васильович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1155206
  Шестаков П.А. Самозванец / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1990. – 186с.
1155207
  Шустов А. Самозванец ли "2-й Лжедмитрий"?. – 16 с.
1155208
  Штрайх С.Я. Самозванец Медокс среди декабристов / С.Я. Штрайх. – М, 1925. – 14с.
1155209
  Зубков Б.В. Самозванец Стамп / Б.В. Зубков, Е.С. Муслин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 285 с.
1155210
  Богданова А.И. Самозванец сын самозванца : (исторический роман) / А.И. Богданова. – Киев : ЗАВС Украины, 1992. – 143 с.
1155211
  Бовгиря А.М. Самозванство в Україні XVI - XVIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 58-68. – ISSN 0130-5247
1155212
  Арканникова М.С. Самозванство как объект социально-политологического анализа // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 12. – С.27-44. – ISSN 0235-1188
1155213
  Ніколова О. Самозванці історичних творів української й російської літератур першої половини XIX ст. (у контексті європейської традиції) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 107-111. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1155214
  Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале 17 века / Р.Г. Скрынников. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : Наука, 1990. – 238с. – (Страницы истории нашей Родины). – ISBN 5-02-029629-5
1155215
  Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале XVII века / Р.Г. Скрынников. – Новосибирск, 1987. – 218с.
1155216
  Мордовцев Д.Л. Самозванцы и понизовая вольница : историческая монографии Д. Мордовцева : в 2 т. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева
Т. 1 : Самозванцы: Самозванец Степан Малый; Дополнительные данные о Степане Малом; Самозванец Богомолов; Пугачев; Пугачев до самозванства и первые действия самозванца до взятия Татищевской крепости; Самозванец Ханин. – 1886. – 326, [1] с.
1155217
  Мордовцев Д.Л. Самозванцы и понизовая вольница : историческая монографии Д. Мордовцева : в 2 т. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева
Т. 2 : Понизовая вольница. – 1886. – 270, [1] с.


  Атаман Иванов и есаул Юдин; Атаман Кулага; Атаман Заметаев; Атаман Филиппов и разбойник Сучков; Атаман Буков и Тимофеев; Атаман Шагала и Рыжий; Атаман Дегтяренко; Атаман Брагин и разбойник Зубакин
1155218
  Кокун О.М. Самоздійснення фахівців різних професійних груп та професій // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 39-45. – ISBN 978-966-189-359-6


  Аналізуються результати емпіричних досліджень в яких взяли участь фахівці 10 професій. Встановлена загальна тенденція до перевищення рівня внутрішньопрофесійного самоздійснення над зовнішньопрофесійним. Найбільш вираженою вона є у програмістів та ...
1155219
  Гетьман В.І. Самознищення людини // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 36-39. – Бібліогр.: 15 назв.
1155220
  Гетьман В. Самознищення людини і природи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 липня (№ 29). – С. 10-11
1155221
  Чуйко Т. Самознищення чи сонце?: До тридцятиліття творчої діяльності (художника Володимира Гарбуза) // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-21. – ISSN 0868-9644
1155222
  Яцюк В. Самозображення Т. Шевченка: нові спостереження та інтерпретації // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 248-256. – ISBN 966-7759-23-7
1155223
  Шичанина Ю.В. Самоидентизванство : интернет-форматы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 10. – С.45-58. – ISSN 0235-1188
1155224
  Лаппо М.А. Самоидентификация в поэтическом и прозаическом дискурсах В. Маяковского: лингвистический аспект // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 29-33. – ISSN 2307-4558
1155225
  Земсков В.Б. Самоидентификация и культура // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 75-88. – ISSN 044-748Х
1155226
  Малахова О.В. Самоидентификация и религиозные общества : тенденции сближения и преодоления различий // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 (47). – С.52-59. – ISSN 1680-2721
1155227
  Сухоева Д. Самоидентификация лирического героя В.Ф. Ходасевича в культуре и социуме Европы // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 78-82. – ISSN 2307-2261
1155228
  Букин В.П. Самоидентификация провинциальной молодежи в контексте социально-статусной принадлежности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – С.93-100. – ISSN 0132-1625
1155229
  Шеманов А.Ю. Самоидентификация человека в современной культуре и проблема становления субъективности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 11. – С.106-118. – ISSN 0235-1188
1155230
  Тальман П.Н. Самоизреживание, стадийность и фазы развития древостоев / П.Н. Тальман. – М.-Л., 1952. – 172с.
1155231
  Геминтерн В.И. Самоинъективные кольца эндоморфизмов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Геминтерн В.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 5л.
1155232
  Зливков В.Л. Самоідентифікація в педагогічній комунікації / В.Л. Зливков. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Соціальна психологія"). – ISBN 966-8878-01-9
1155233
  Токар Л. Самоідентифікація в системі самопізнання й самотворення народу // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 164-168
1155234
  Міщенко Михайло Самоідентифікація і громадянська позиція // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 25-31
1155235
  Бокань Г.А. Самоідентифікація індивіда в суспільстві за Норбертом Еліасом // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1155236
  Кошетар У.П. Самоідентифікація локальних цивілізацій в умовах глобалізаційних процесів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 57-64. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1155237
  Колісник О.В. Самоідентифікація людини в американській філософії другої половини XX століття : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Колісник Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 351 л. – Бібліогр.: л. 321-351
1155238
  Колісник О.В. Самоідентифікація людини в американській філософії другої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Колісник Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 29 с. – Бібліогр.: 31 назва
1155239
  Ергемлідзе М. Самоідентифікація національних меншин в умовах глобалізації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 18-20. – ISBN 978-966-439-357-4
1155240
  Доброносова Ю.Д. Самоідентифікація перед сучасними викликами: інтенсифікація множинності і незавершеності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.84-93
1155241
  Огнев"юк В. Самоідентифікація Просвітителя = З нагоди 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 24-31 січня (№ 2). – С. 1, 10


  Очевидно, не існує універсального плану людського самосотворіння. Потаємними є і внутрішні спонукальні рушії, що визначають наші устремління й вибір шляхів, якими кожна людина має пройти, аби пізнати себе та обрати особистісну стезю служіння людям, ...
1155242
  Моця О.П. Самоідентифікація східних слов"ян у часи Русі // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – С. 4-10. – ISSN 0130-5247
1155243
  Легкобит І.В. Самоідентифікація як здійснення рефлексивного проекту Індивідуального "Я" за Е.Гіденсом // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 81-83
1155244
  Петрова Г.М. Самоідентифікація як культурологічна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1155245
  Мазур Л. Самоідентичність особистості за умов глобалізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 11-16. – ISSN 0321-0499
1155246
  Ільїна Г.В. Самоідентичність у життєдіяльності людини : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Ільїна Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1155247
  Ільїна Г.В. Самоідентичність у життєдіяльності людини : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Ільїна Г.В.; КНУТШ, Філософський ф-т. – Київ, 2009. – 180 л. – Бібліогр.: л. 165-180
1155248
  Калуга В.Ф. Самоідентичність як предмет філософського дослідження // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 115-116
1155249
  Копанева Е. Самой востребованой специальностью в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко оказался ... туризм // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 14 августа (№ 143). – С. 2


  Проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров о вступительной кампании-2013.
1155250
  Шабловская И.В. Самой высокой мерой: соврем. проза европ. соц. стран. о войне. / И.В. Шабловская. – Минск, 1984. – 207с.
1155251
  Лифшиц М.Н. Самой светлой стране : стихи и поэма / М.Н. Лифшиц; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1975. – 174 с.
1155252
   Самойленко Анатолій Михайлович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 230. – ISBN 978-617-7530-19-9
1155253
   Самойленко Віктор Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 132-133.
1155254
   Самойленко Віктор Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 242-245 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1155255
   Самойленко Віктор Миколайович (1955) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 143-145. – ISBN 966-95774-3-5
1155256
   Самойленко Денис Миколайович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 60
1155257
   Самойленко Юрій Іванович : до 80-річчя від дня народження / О.К. Бахтін, В.І. Герасименко, Ю.Б. Зелінський, С.А. Плакса, Ю.Ю. Трохимчук // Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 2 : Аналіз і застосування. – С. 9-31. – Бібліогр. : 171 назва. – ISSN 1815-2910
1155258
   Самойленку В.Г. – 60 // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 5


  Завідувачеві кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету КНУ імені тараса Шевченка професорові В.Г. Самойленку виповнилося 60 років.
1155259
  Коханов Н. Самойлова яблоня / Н. Коханов. – Фрунзе, 1968. – 72с.
1155260
  Меметов І.М. Самойлович О.М. та кримськотатарське мовознавство (до 120 річниці від дня народження О.М. Самойловича)
1155261
  Захарченко С.М. Самокалібровані АЦП із накопиченням заряду на основі надлишкових позиційних систем числення : Монографія / С.М. Захарченко, О.Д. Азаров, О.М. Харьков; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 236 с. – ISBN 966-641-141-5
1155262
   Самокиш М.С.. – К, 1937. – 31с.
1155263
  Конашевич С. Самокиш чи Самокиша: повернення справжнього імені // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 січня (№ 3). – С. 6-7


  Микола Самокиш — український художник-баталіст, майстер анімалістичного жанру і графік.
1155264
   Самоковската комуна 1910-12.. – София, 1981. – 67с.
1155265
  Зарицька В.В. Самоконтроль емоцій у структурі емоційного інтелекту // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 43-52
1155266
  Агапова М.О. Самоконтроль і самооцінка як складники навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 4. – С. 64-71. – ISSN 2078-7782
1155267
  Никифоров Г.С. Самоконтроль как механизм надежности человека-оператора / Г.С. Никифоров. – Л., 1977. – 112с.
1155268
  Синяков А.Ф. Самоконтроль при занятиях по комплексу ГТО / А.Ф. Синяков. – М., 1988. – 32с.
1155269
  Готовцев П.И. Самоконтроль при занятиях физической культурой / П.И. Готовцев. – М, 1984. – 31с.
1155270
  Бирзин Г.К. Самоконтроль спортсмена / Г.К. Бирзин. – М., 1927. – 128с.
1155271
  Тамбиан Н.Б. Самоконтроль спортсмена / Н.Б. Тамбиан. – М, 1953. – 128с.
1155272
  Валецький Ю.М. Самоконтроль спортсменом стану свого здоров"я // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 66-69. – ISSN 2220-7481


  Зазначено, що для об"єктивізації здоров"я фізкультурників велике значення має правильне оцінювання функціонального стану основних систем енергозабезпечення їх організму. Самоконтроль має суттєве доповнення до лікарського контролю, проте не може його ...
1155273
  Газеева Т.И. Самоконтроль учащихся при изучении орфографии : Пособ. для учителя из опыта работы / Т.И. Газеева. – Измаил, 1998. – 192с.
1155274
  Кобернік Сергій Самоконтроль учня як основа здійснення поточного контролю навчальних досягнень з географії у 8-9 класах / Кобернік Сергій, Люта Вікторія // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 2-5. – Бібліогр.: 11 назв
1155275
  Синяков А.Ф. Самоконтроль физкультурника / А.Ф. Синяков. – М., 1987. – 94с.
1155276
  Никифоров Г.С. Самоконтроль человека / Г.С. Никифоров. – Л., 1989. – 191с.
1155277
  Тищенко С.П. Самоконтроль школьников в процессе овладения связной письменной речью. : Автореф... канд. пед.наук: / Тищенко С.П.; АПН СССР. НИИ психологии. – М., 1967. – 18л.
1155278
  Мельник В.А. Самоконфігуровні високопродуктивні комп"ютерні системи : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Мельник Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
1155279
  Зайцев Є.О. Самокоректуючі електричні перетворювачі для лазерних вимірювачів переміщень і вібрацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Зайцев Є.О. ; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1155280
  Шипилов И.Ф. Самолет - русское изобретение. / И.Ф. Шипилов. – М., 1949. – 24с.
1155281
  Омета В.И. Самолет в нашей жизни / В.И. Омета. – Новосибирск, 1953. – 64с.
1155282
  Алексеев Самолет вылетел из Мирного / Алексеев, Б. Чалый. – Москва, 1961. – 23 с.
1155283
  Негреба В.А. Самолет и твоя профессия. / В.А. Негреба, Л.В. Маркин. – М., 1991. – 111с.
1155284
  Бельский Л.Л. Самолёт к полёту готов! / Л.Л. Бельский. – М., 1964. – 56с.
1155285
  Андропов С.С. Самолет на болоте / С.С. Андропов. – Воронеж, 1970. – 214с.
1155286
  Попов Г.А. Самолет на Кельн. / Г.А. Попов. – М, 1991. – 221с.
1155287
  Овечкин Н.К. Самолет на службу геологии / Н.К. Овечкин. – М,Л., 1947. – 40с.
1155288
   Самолет над домом.. – М, 1981. – 287с.
1155289
   Самолет над Якутией.. – М, 1933. – 63с.
1155290
  Гончаренко Е.И. Самолет не вернулся / Е.И. Гончаренко. – Москва, 1958. – 79с.
1155291
  Накаряков В.Н. Самолёт открывает тайны земли / В.Н. Накаряков. – Москва : Знание, 1960. – 62 с. – (Прочти, товарищ!)
1155292
  Быков М. Самолет по-Можайски // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. май. – С. 32-35
1155293
  Гофман Г.Б. Самолет подбит под целью / Г.Б. Гофман. – М, 1959. – 116с.
1155294
  Осипов Н.И. Самолет стартует ночью / Н.И. Осипов. – Симферополь, 1967. – 142с.
1155295
  Мышкин Л.В. Самолетные гидравлические системы / Л.В. Мышкин, В.А. Тихонравов, 1956. – 60с.
1155296
  Китаева Л.Н. Самолетные и корабельные радиолокационные и радионавигационные устройства / Л.Н. Китаева. – Москва, 1964. – 40 с.
1155297
  Суриков Б.Т. Самолетные ракеты / Б.Т. Суриков. – М., 1962. – 71с.
1155298
  Липатов В.В. Самолетный кочегар / В.В. Липатов. – М., 1975. – 175с.
1155299
  Гилль И.Л. Самолётный радиодальномер РДС и его использование для радиогеодезических определений / И.Л. Гилль; [ред. изд. Л.Г. Иванова]. – Москва : Недра, 1975. – 143 с.
1155300
  Казаков Л.Я. Самолетный радиорефрактометр и его применение для исследования неоднородностей диэлектрической проницаемости воздуха : Автореф... кандидата техн.наук: / Казаков Л.Я.; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1964. – 18л.
1155301
  Запорощенко С.К. Самолетовождение : пособие для аэроклубов / С.К. Запорощенко. – Москва : ДОСААФ, 1957. – 200 с. : ил., карт.
1155302
  Мюллер Кэл Самолетопоклонники : архивы NG // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 60-70 : Фото
1155303
  Пестушко Валерий Самолеты-невидимки изобрела природа : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 54
1155304
   Самолеты вертикального взлета и посадки. – Москва, 1965. – 159с.
1155305
  Розанов А.Н. Самолеты и наземная аппратура в сельском хозяйстве и обороне страны / А.Н. Розанов, А Беркенгейм, . – М-Л, 1931. – 32с.
1155306
  Ошанин Л.И. Самолеты и соловьи : Книга лирики / Л.И. Ошанин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 119с.
1155307
  Верхозин А.М. Самолеты летят к партизанам / А.М. Верхозин. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 207с.
1155308
  Милявский А.И. Самолеты летят на запад / А.И. Милявский. – Симферополь, 1962. – 224с.
1155309
  Милявский А.И. Самолеты летят на запад. / А.И. Милявский. – М, 1978. – 208с.
1155310
  Милявский А.И. Самолеты летят на запад. / А.И. Милявский. – Симферополь, 1990. – 288с.
1155311
  Волков А. Самолеты на войне / А. Волков. – Москва-Ленинград, 1946. – 254с.
1155312
  Русов А.Е. Самолеты на земле - самолеты на небе: повести и рассказы. / А.Е. Русов. – М., 1977. – 350с.
1155313
  Чуксин А. Самолеты оставляют след / А. Чуксин. – К, 1990. – 333с.
1155314
  Имерманис А.А. Самолеты падают в океан : приключенческий роман / А.А. Имерманис. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 288 с.
1155315
  Виноградов Р.И. Самолёты СССР / Р.И. Виноградов, А.В. Минаев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1961. – 299с.
1155316
  Чечнева М.П. Самолеты уходят в ночь / М.П. Чечнева. – М, 1961. – 158с.
1155317
  Чечнева М.П. Самолеты уходят в ночь / М.П. Чечнева ; Военные мемуары. – Москва : Военное издательство, 1962. – 156 с.
1155318
  Молодчий А.И. Самолеты уходят в ночь / А.И. Молодчий. – 2-е изд., доп. – К., 1983. – 311с.
1155319
  Молодчий А.И. Самолёты уходят в ночь / А.И. Молодчий. – К., 1979. – 238с.
1155320
  Перерва П.Г. Самомаркетинг : Учебное пособие / П.Г. Перерва, Н.И. Погорелов; МОУ, ИСМО МОУ, ХГПУ. – Киев : ИСМО МОУ, 1998. – 300с. – ISBN 5-7763-1667-7
1155321
  Бирюков А.А. Самомассаж-источник бодрости, сил и здоровья / А.А. Бирюков. – 2-е изд. – М., 1977. – 72с.
1155322
  Бирюков А.А. Самомассаж / А.А. Бирюков. – М., 1982. – 112с.
1155323
  Бирюков А.А. Самомассаж // Физкультура против недуга / Б.С. Толкачев. – [2-е изд.]. – Москва : Физкультура и спорт, 1984. – С. 42-80. – (Физкультура и здоровье)
1155324
  Бирюков А.А. Самомассаж спортсмена / А.А. Бирюков. – М., 1968. – 53с.
1155325
  Колпаков В.М. Самоменеджмент : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Колпаков; МАУП. – Київ : Персонал, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-608-732-7
1155326
  Штепа О.С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : навч. посіб. / О.С. Штепа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка], 2012. – 361, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 350-351. – Бібліогр.: с. 352-361 та в кінці розд. – ISBN 978-966-613-946-0
1155327
  Шевченко Н.В. Самоменеджмент как технология профессионального саморазвития выпускника ВУЗа // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 115-118. – ISSN 2077-1800
1155328
  Смолей В.В. Самоменеджмент керівника навчального заклоду // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 3-7. – (Педагогіка ; № 2)


  Розкривається сутність самоменеджменту як технології управління власною діяльністю, що базується на сформованих особистих цінностях, визначених особистих цілях, самоконтролі, самопізнанні та самоаналізі, вмінні вирішувати проблеми, керувати стресами та ...
1155329
  Чайка Г.Л. Самоменеджмент менеджера : навч. посібник [для студ. екон. спец. і викладачів вищ. навч. закладів] / Г.Л. Чайка. – Київ : Знання, 2014. – 422, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 401-422 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0136-7
1155330
  Лукашевич Н.П. Самоменеджмент: как достич успеха в деловой карьере / Н.П. Лукашевич; Харьк. гуманитарный ин-т. – Харків : Око. – ISBN 9665260480
Кн. 2 : Практикум деловой карьеры. – 1998. – 128с.
1155331
  Лукашевич Н.П. Самоменеджмент: как достичь успеха в деловой карьере / Н.П. Лукашевич; Харьк. гуманитарный ин-т. – Харків : Око. – ISBN 9665260499
Кн. 1 : Деловая карьера: путь к успеху. – 1998. – 128с.
1155332
  Полежаева Екатерина Андреевна Самомониторинг в контексте политического лидерства // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 90-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Изучен уровень самомониторинга в зависимости от присущего группе (испытуемыми были студенты и аспиранты МГУ им. М.В. Ломоносова и лидеры и активные участники региональных молодежных политических движений демократического толка) уровня политической ...
1155333
  Кравков С.В. Самонаблюдение / С.В. Кравков. – М., 1922. – 176с.
1155334
  Яновский М.И. Самонаблюдение как метод психологии // Вестник Московского университета. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-21. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1155335
  Семенченко В.Л. Самонавантажувальні сіткові моделі робототехнічних систем складального виробництва. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.07 / Семенченко В.Л.; Киев.політехн.ін-т. – К, 1993. – 16л.
1155336
  Заикин В.В. Самонаведение : Учебное пособие для студ., обуч. по направлению подготовки дипломир-х специалистов 654200 "Радиотехника" / В.В. Заикин; Мин-во образования РФ. – Москва : САЙНС-ПРЕСС, 2002. – 80с. – (Конспекты лекций по радиотехническим дисциплинам ; Вып. 7). – ISBN 5-94818-010-7
1155337
  Чубенко Александр Самонаводящаяся таблетка : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 96-102 : Фото. – Бібліогр. 3 назви


  Рудольфо Валентино
1155338
  Хілуха О.А. Самонавчальна корпорація: особливості та організаційні форми // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 359-363. – ISSN 2222-4459
1155339
  Долотов А.І. Самонавчанні спайк-нейронні мережі в задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Долотов А.І. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
1155340
  Фулбрайт Д.У. Самонадеянность силы / Д.У. Фулбрайт. – М, 1967. – 256с.
1155341
  Моця О. Самоназви автохтонів півдня Східної Європи середньовічних та модерних часів у працях М.І. Костомарова // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 265-281. – ISBN 978-966-02-6227-0
1155342
  Крайчинська В.А. Самонастановлення особистості у сферах життєвих завдань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 116-126. – ISBN 978-966-8063-84-3
1155343
  Уайтекер Х. Самонастраивающая система управления динамическими характеристиками самолетов и космических летальных аппаратов / Х. Уайтекер, 1961. – 20с.
1155344
  Таранов С.Г. Самонастраивающиеся измерительные приборы / С.Г. Таранов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 203 с.
1155345
  Гринберг И.П. Самонастраивающиеся измерительные усилители с пробным сигналом / И.П. Гринберг, С.Г. Таранов. – Москва, 1978. – 97 с.
1155346
  Чинаев П.И. Самонастраивающиеся системы / П.И. Чинаев. – М., 1963. – 303с.
1155347
  Ивахненко А.Г. Самонастраивающиеся системы автоматического регулирования / А.Г. Ивахненко. – Киев, 1957. – 52с.
1155348
  Громыко В.Д. Самонастраивающиеся системы с моделью / В.Д. Громыко, Е.А. Санковский. – М., 1974. – 80с.
1155349
  Санковский Е.А. Самонастраивающиеся системы управления с эталонными моделями / Е.А. Санковский, В.В. Кругликов. – Минск, 1970. – 168-172с.
1155350
   Самонастраивающиеся системы.. – М, 1967. – 432с.
1155351
   Самонастраивающиеся системы.. – К, 1969. – 228с.
1155352
  Балаболов Г.А. Самонастраивающиеся следящие системы / Г.А. Балаболов. – Л
1. – 1980. – 62с.
1155353
  Костюк В.И. Самонастраивающиеся следящие системы. / В.И. Костюк. – К., 1966. – 243с.
1155354
  Сороколетов Н.И. Самонастраивающийся регулятор негрузки угледобывающих машин. : Автореф... канд. техн.наук: / Сороколетов Н.И.; КПИ. – К., 1967. – 32л.
1155355
  Зуев А.К. Самонастройка в технике и живой природе / А.К. Зуев. – Рига, 1964. – 72с.
1155356
  Богдан С. Самономінації в епістолярних текстах Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 241-251. – ISSN 2304-9383


  У статті окреслено основні способи автопортретування, з"ясовано словесні засоби його експлікації в епістолярних текстах Тараса Шевченка.
1155357
   Самообертання еліпса поляризації в лазерно-активному ізотропному середовищі з кубічною нелінійністю / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко, В.С. Шанойло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 306-311. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Отримано теоретичні залежності кута повороту еліпса поляризації електромагнітної хвилі, яка поширюється в активно-нелінійному середовищі, від довжини цього середовища, вхідної інтенсивності і рівня накачки робочого переходу. Встановлено, що, на відміну ...
1155358
   Самообложение населения для удовлетворения его общественных нужд.. – Харьков, 1928. – 39с.
1155359
  Цалкин Г.М. Самообложение сельского населения. / Г.М. Цалкин. – М., 1941. – 24с.
1155360
  Цалкин Г.М. Самообложение сельского населения. / Г.М. Цалкин. – М., 1952. – 40с.
1155361
  Цалкин Г.М. Самообложение сельского населения. / Г.М. Цалкин. – М., 1956. – 52с.
1155362
  Блинов Г.М. Самообман / Г.М. Блинов. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 188с. – (Трезвость - норма жизни)
1155363
  Тихомиров А. Самообман в науке и искусстве (с приложением). – Москва, 1914. – 42 с.
1155364
  Карякин Ю.Ф. Самообман Раскольникова: роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" / Ю.Ф. Карякин. – Москва : Художественная литература, 1976. – 158 с.
1155365
  Гончаренко В.Г. Самообмова: поняття, причини та мотиви / В.Г. Гончаренко, Я.О. Береський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 94-98. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглядаються окремі види само обмови, причини та мотиви виникнення цього явища.
1155366
  Мертенс Норберт Самооборона - для женщин. / Мертенс Норберт. – М., 1992. – 142с.
1155367
  Шармазанашвили Г.В. Самооборона в международном праве / Г.В. Шармазанашвили. – М., 1973. – 112с.
1155368
  Скакунов Э.И. Самооборона в международном праве. / Э.И. Скакунов. – М., 1973. – 176с.
1155369
  Голов В.П. Самооборудование в школьной географии / В.П. Голов. – Москва : Просвещение, 1979. – 62с.
1155370
  Сулимов В.А. Самообоснование в интеллектуальном пространстве современности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С. 119-125. – ISSN 0235-1188
1155371
  Гвоздь И. Самообразование – это и необходимость, и удовольствие / Инга Гвоздь // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 10. – С. 60-61. – ISSN 0869-4915
1155372
  Айзенберг А.Я. Самообразование : [учеб. пособие для вузов по спец. "Библиотековедение и библиогр."] / А.Я. Айзенберг. – Москва : Высшая школа, 1986. – 126, [2] с. – Библиогр. в примеч.: 120-127
1155373
  Наумченко И.Л. Самообразование будущего учителя / И.Л. Наумченко. – Саранск, 1974. – 261с.
1155374
  Лобанов Ю.И. Самообразование в открытой сетевой информационной среде / Ю.И. Лобанов, О.А. Ильченко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 99-103. – ISSN 0869-3617
1155375
  Громцева А.К. Самообразование старшеклассников общеобразовательной школы / А.К. Громцева. – Л., 1974. – 119с.
1155376
  Миняева Н.М. Самообразование студента в вузе в свете ключевых идей гуманитарных наук // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 49-54. – ISSN 1726-667Х
1155377
  Даринский А.В. Самообразование учителя географии : Книга для учителя / А.В. Даринский, В.К. Луканенкова. – Москва : Просвещение, 1983. – 159 с.
1155378
   Самообразование, книга, культура чтения. – Москва, 1973. – 56с.
1155379
   Самообслуживание в розничной торговле.. – Москва : Экономика, 1976. – 206 с.
1155380
  Криксунов Б.А. Самообслуживание в торговле за рубежом / Б.А. Криксунов, А.Д. Якович. – М., 1970. – 128с.
1155381
   Самообслуживание учащихся.. – М, 1960. – 11с.
1155382
   Самообучающиеся автоматические системы.. – М, 1966. – 432с.
1155383
  Ивахненко А.Г. Самообучающиеся системы распознавания и автоматического управления / А.Г. Ивахненко. – Киев, 1969. – 392с.
1155384
  Ивахненко А.Г. Самообучающиеся системы с положительными обратными связями / А.Г. Ивахненко. – К, 1963. – 328с.
1155385
  Левчик Н. Самоозначення у мистецькому слові: етапи творчого шляху Марка Вовчка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 97-101. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1155386
   Самоокупаемость и самофинансирование: Методика анализа.. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 143 с.
1155387
  Муратов О. Самоомана // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (133). – C. 2-3. – ISSN 1562-3238
1155388
  Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссе Самоомана і слабкість волі в контексті дії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссе ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 189 л. – Додатки: л. 189. – Бібліогр.: л. 171-188
1155389
  Эйген М Самооорганизация материи и эволюции биологических макромолекул. / М Эйген, . – М., 1973. – 216с.
1155390
  Пересецький Р.Д. Самоописувальні стратегії в українському кіноавангарді 1920-х рр. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 225-233
1155391
  Буряченко А.Є. Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 44-50. – Бібліогр.: 13 назв
1155392
  Агаев Р. Самоопределение без сепаратизма - возможно ли это? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-63.
1155393
  Приходько Е.В. Самоопределение в проекте: организация проектной деятельности в школе как условие для самоопределения учащихся и педагогов // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2010. – № 3 (45). – С. 19-24. – ISSN 1726-5304
1155394
  Старостенкова М.В. Самоопределение в старшей школе // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2010. – № 3 (45). – С. 7-18. – ISSN 1726-5304
1155395
  Ковалев А.А. Самоопределение и экономическая независимость народов / А.А. Ковалев. – М, 1988. – 155с.
1155396
  Голубчиков Анатолий Яковлевич Самоопределение индивида : Автореф... докт. философ.наук: 09.00.11 / Голубчиков Анатолий Яковлевич; Гос. ком. по высш. образован. Российской федерации, Уральский гос. университет. – Екатеринбург, 1993. – 39л.
1155397
  Клименко А.Б. Самоопределение личности в пространстве русской духовности // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 95-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Сегодня в общественных науках возрос интерес к теоретическому осмыслению изменения и реформирования общества как целостной и сложной системы. В связи с этим происходит "восхождение" темы рефлексии идентичности в повседневную жизнь. В данной статье ...
1155398
  Штейн Б.Е. Самоопределение народов и проблема международной опеки / Б.Е. Штейн. – М., 1947. – 32с.
1155399
  Телемтаев М.М. Самоопределение человека как целостной личности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 100-108. – ISSN 1026-955X


  Предложена концепция самоопределения человека как целостной личности со своим жизненным циклом в деятельностной среде. Введено понятие проблемы, сформулированы цели и задачи формирования личности. Раскрыт принцип целостности самоопределения, описана ...
1155400
  Овчинникова М.В. Самоопределение, самовырожение, самореализация ( Научно-исследовательская направленность профессионального становлеия учителя математики в процессе магистерской подготовки) // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 50-56
1155401
  Закарьева З.М. Самоорганизационные процессы в системе образования: механизмы функционирования // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 2 (80). – С. 142-149. – ISSN 2073-6118


  Сегодня, когда реформы в системе образования назрели, важно уяснить, в чем заключается смысл современного образования и воспитания, в каких целях, в чьих интересах будут проводиться и проводятся ее модернизация? Каковы их последствия для страны? Какое ...
1155402
  Штакельберг Д.И. Самоорганизация в дисперсных системах / Д.И. Штакельберг, М.М. Сычев. – Рига, 1990. – 175с.
1155403
  Николис Г. Самоорганизация в неравновесных системах. От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации : Пер. с англ. / Г. Николис, И. Пригожин; Под ред. Ю.А. Чизмаджева. – Москва : Мир, 1979. – 512с.
1155404
  Полак Л.С. Самоорганизация в неравновесных физико-химических системах / Л.С. Полак, А.С. Михайлов. – М, 1983. – 285с.
1155405
  Шёлль Э. Самоорганизация в полупроводниках : Неравновесные фазовые переходы в полупроводниках, обусловленные генерационно-рекомбинационными процессами / Э. Шёлль. – Москва : Мир, 1991. – 464 с. – ISBN 5-03-001894-8
1155406
   Самоорганизация в природе и обществе. – Л, 1988. – 200с.
1155407
  Зубок Ю.А. Самоорганизация в проявлениях молодежного экстремизма / Ю.А. Зубок, В.И. Чупров // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.78-88. – ISSN 0132-1625
1155408
  Селищев П.А. Самоорганизация в радиационной физике / П.А. Селищев. – Киев : Аспект-Полиграф, 2004. – 240с. – ISBN 966-8276-84-1
1155409
  Поздняков А.В. Самоорганизация в развитии форм рельефа / А.В. Поздняков, И.Г. Черванев. – Москва : Наука, 1990. – 202с.
1155410
  Бузин А.Ю. Самоорганизация в социальных системах / А.Ю. Бузин. – Москва, 1988. – 44с.
1155411
   Самоорганизация в технических системах.. – Киев, 1991. – 89с.
1155412
   Самоорганизация в физических, химических и биологических системах. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 163с.
1155413
  Макушок Е.М. Самоорганизация деформационных процессов / Е.М. Макушок. – Минск, 1991. – 272с.
1155414
  Петкова Илиана Никифоровна Самоорганизация деятельности учащихся в процессе профессионального обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Петкова Илиана Никифоровна; МГУ. Фак. психологии. – М., 1975. – 21л.
1155415
  Леонтьев Д.А. Самоорганизация живых систем и физиология поведения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 16-26. – ISSN 2073-8528
1155416
  Бабинцев В.П. Самоорганизация и "автоматизация" молодежи как актуальные формы социокультурной рефлексии / В.П. Бабинцев, Е.В. Реутов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.109-115. – ISSN 0132-1625
1155417
  Бойко В.С. Самоорганизация и ее эволюция (философский анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бойко В. С.; БГУ. – Минск, 1972. – 26л.
1155418
  Данияров С.Б. Самоорганизация и навыки умственного труда студентов / С.Б. Данияров, Б.Н. Дектярев. – Фрунзе, 1985. – 75 с.
1155419
  Залитинкевич С.С. Самоорганизация и нелокальная природа геофизической турбулентности и планетарных пограничных слоев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 169-174. – Список літ.: с. 174. – ISSN 0203-3100
1155420
  Арманд А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем / А.Д. Арманд; Отв.ред. В.О. Таргульян. – Москва : Наука, 1988. – 264с
1155421
  Осипов А.И. Самоорганизация и хаос (Очерк неравновесной термодинамики) / А.И. Осипов. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
1155422
  Дзугаев Коста Георгиевич Самоорганизация как сущностный механизм прогрессивного развития : Дис... канд. философ. наук: 09.00.01. / Дзугаев Коста Георгиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 156л. – Бібліогр.:л.135-156
1155423
  Дзугаев К.Г. Самоорганизация как сущность механизм прогрессивного развития. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Дзугаев К.Г.; КГУ. – Київ, 1988. – 16с.
1155424
  Ровинский Р.Е. Самоорганизация как фактор направленного развития // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.67-77. – ISSN 0042-8744
1155425
   Самоорганизация кибернетических систем.. – К, 1978. – 83с.
1155426
   Самоорганизация кибернетических систем.. – К, 1980. – 86с.
1155427
  Засимчук Е.Э. Самоорганизация кристаллов при пластической деформации / Е.Э. Засимчук, В.И. Засимчук, Т.В. Турчак // Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 275-318. – ISSN 1608-1021
1155428
  Щербаков А.С. Самоорганизация материи в неживой природе : Философские аспекты синергетики / А.С. Щербаков. – Москва : Московский университет, 1990. – 109с.
1155429
  Чистилин Дмитрий Константинович Самоорганизация мировой экономики : Евразийский аспект / Чистилин Дмитрий Константинович. – Москва : Экономика, 2004. – 237с. – (Росссийская социально-экономическая мысль). – ISBN 5-282-02384-9
1155430
  Халиков А. Самоорганизация моделей и синтез управления водохозяйственными системами. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.01 / Халиков А.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1155431
  Виноградов В.Д. Самоорганизация населения как основа развития непосредственной демократт / В.Д. Виноградов, Л.И. Сенлезнев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 260-268. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1155432
  Усанов В.Е. Самоорганизация населения как основа эффективного местного самоуправления в России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 6. – С. 24-34. – ISSN 0132-0769
1155433
  Плесская Э. Самоорганизация немцев Причерноморья: исторический аспект // Історія німців України : [матеріали всеукр. наук. конф.] / В. Васильчук, Э. Плесская, Ю. Поліщук, О. Берестень, Ю. та ін. Берестень. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – C. 25-32. – ISBN 978-966-02-8257-5
1155434
  Синица В.Ф. Самоорганизация предприятия в рыночных условиях / В.Ф. Синица. – М., 1991. – 61с.
1155435
  Ивахненко А.Г. Самоорганизация прогнозирующих моделей / А.Г. Ивахненко, И.А. Моллер. – Киев : Техніка, 1984. – 224с.
1155436
  Черванев И.Г. Самоорганизация рельефа земной поверхности : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 45-51. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
1155437
  Климчук А.Б. Самоорганизация структуры водообмена как системообразующее свойство карста // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 85-110 : рис. – Библиогр.: 76 назв. – ISSN 0367-4290
1155438
  Баженова Н.Г. Самоорганизация студенчества: заданность или данность? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 81-85. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена осмыслению процесов студенческого самоуправления в вузах, с одной стороны, и реальных процесов самоорганизации студенчества.
1155439
  Непомнящий А.В. Самоорганизация, самоконтроль и саморегуляция в учебном процессе : (учеб. пособие) / Непомнящий А.В., Захаревич В.Г. ; Таганрог. радиотехн. ин-т им. В.Д. Калмыкова. – Таганрог : ТРТИ, 1989. – 81, [1] с. – Библиогр.: с. 80-81
1155440
   Самоорганизующиеся кибернетические системы.. – М, 1974. – 100с.
1155441
  Розгачева И.К. Самоорганизующиеся системы во Вселенной / И.К. Розгачева. – Москва : Знание, 1989. – 63с.
1155442
  Шкенев Ю.С. Самоорганизующиеся системы природы и общества / Ю.С. Шкенев. – Москва : Прометей, 1991. – 205 с.
1155443
   Самоорганизующиеся системы.. – М, 1964. – 435с.
1155444
  Саридис Д. Самоорганизующиеся стохастические системы управления / Д. Саридис. – М., 1980. – 400с.
1155445
   Самоорганизющиеся кибернетические системы.. – Киев, 1975. – 101с.
1155446
  Баранова С.С. Самоорганізаційна взаємодія як чинник виживання фанатських груп // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 149-154. – ISSN 2077-1800
1155447
  Бевзенко Л. Самоорганізаційна парадігма і проблемне поле соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.113-126
1155448
  Кавалеров В.А. Самоорганізаційні аспекти розвитку якості освіти в контексті соціоекономічних перетворень // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 28-31. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1155449
  Яроцький В. Самоорганізаційні засади функціонування сфери цивільно-правового регулювання як різновиду соціальних управлінських систем // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 115-123. – ISSN 1993-0909
1155450
  Добронравова І. Самоорганізація в мультикультурному просторі // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2005. – № 2. – С. 241-242.
1155451
   Самоорганізація вищої школи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 лютого (№ 6). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка зібралася ініціативна група з підготовки та проведення З"їзду представників вищих навчальних закладів державної форми власності. Мета закладу - обрання членів Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти. До ...
1155452
  Щедрова Г.П. Самоорганізація громадянського суспільства: теоретичні засади і практичні реалії. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 341-345. – ISSN 2076-1554
1155453
  Шпонтак І.М. Самоорганізація дитини й основі правильного виховання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 16-18
1155454
   Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні : зб. наук. праць / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. – Київ : ІКНАМУ. – ISBN 978-966-2241-29-7
Вип. 2 : Об"єктивізація культуротворення в добу цивілізаційної глобалізації / [редкол.: Ю.П. Богуцький (голова), С.Д. Безклубенко, О.М. Берегова та ін. ; відп. за вип.: Г.П. Чміль]. – 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1155455
   Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні : зб. наук. праць / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. – Київ : Інститут культурології НАМ України. – ISBN 978-966-2241-40-2
Вип. 3 : Організаційні та самоорганізаційні аспекти культуротворення: досвід інтерпретації / редкол.: Ю.П. Богуцький (голова), С.Д. Безклубенко, О.М. Берегова та ін. ; відп. за вип.: Г.П. Чміль]. – 2014. – 159, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
1155456
  Пирога С.А. Самоорганізація квантових систем : У 2-х томах / С.А. Пирога. – Луцьк : Б.в. – ISBN 966-7294-01-03
Т.2. – 2002. – 186 с.
1155457
  Богуцький Ю.П. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи : монографія / Юрій Богуцький ; [Ін-т культурології Акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології АМУ ; Веселка, 2008. – 198, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-197. – ISBN 978-966-010463-1
1155458
  Олійник С.Л. Самоорганізація населення в соціальній системі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 226-233. – Бібліогр.: 4 назв.
1155459
  Олійник С.Л. Самоорганізація населення в Україні на прикладі проекту ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 144-146
1155460
  Лиховид Д.О. Самоорганізація населення у контексті розвитку громадянського суспільства / Д.О. Лиховид, Семигіна, // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 34-36
1155461
  Телелим В.М. Самоорганізація систем: теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти військової освіти / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 3-16
1155462
  Єнікєєва С.М. Самоорганізація словотворчої системи (на матеріалі лексичних інновацій англійської мови) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 53-60
1155463
  Семенець О.О. Самоорганізація та етика дискурсу масової комунікації: Луман чи Габермас? // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 36-39


  Статтю присвячено аналізові концепції самоорганізації в межах комунікативної моделі суспільства Н. Лумана та зіставленню її з "етикою дискурсу" Ю. Габермаса. The article is devoted to the analysis of self-organization conception within the frame of ...
1155464
  Булгаков В.А. Самоорганізація та проблема розвитку сучасної геостратегії України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 174-191. – ISBN 966-628-134-1
1155465
  Чуркіна В.Г. Самоорганізація та самостійна робота управлінця як складники професійної компетентності / В.Г. Чуркіна, К.О. Косенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 130-138. – ISSN 2227-2844
1155466
  Кононенко В. Самоорганізація управління в місцевому самоврядуванні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 196-205.
1155467
  Златніков В.Г. Самоорганізація як фактор розвитку професіоналізму майбутніх педагогів / В.Г. Златніков, Н.Ю. Дуднік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 283-287


  У статті розглянуто деякі теоретичні підходи щодо визначення поняття "педагогічний професіоналізм". Проаналізовано вплив професійної самоорганізації на розвиток професіоналізму майбутніх учителів. Порівняно зміст понять "професійна самоорганізація" ...
1155468
  Буткевич Б. Самоорганізація, скорбота і порядок // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 14-15. – ISSN 1996-1561


  Євромайдан: звільнення урядового кварталу від силовиків та тітушків.
1155469
  Мелконян Д. Самоорганізована критичність у зсувних процесах Одеського узбережжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-60. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Вивчено особливості розподілу зсувів на ділянці Одеського узбережжя Ланжерон-Аркадія. Виявлено, що для зсувів Одеського узбережжя є характерними: просторова масштабна інваріантність; часова масштабна інваріантність (флікер-шум). This study examines ...
1155470
   Самоорганізований ZnО/С2Н5ОН/поліанілін нанокомпозит: виявлення зв"язку між провідністю та складом інтерфейсів / К.О. Горчинський, Я.В. Штогун, О.Д. Горчинський, Т.С. Веблая, Є.В. Бузанева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-39. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 2)


  Метод "мокрої" самоорганізації колоїдальних частинок ZNO, молекул етанолу C2H5OH та поліаніліну бло розвинуто для одержання нанокомпозиту ZnO/C2H5OH/поліанілін з керованими інтерфейсними властивостями. Запропонована модель провідності нанокомпозиту з ...
1155471
   Самоорганізований шар ДНК молекул з карбоновими нанотрубками: УФ та ІЧ-спектроскопія / Г.Ю. Карлаш, М.Ю. Лосицький, Я.В. Штогун, С.В. Прилуцька, В.М. Ящук, О.Д. Горчинський, О.П. Матишевська, Є.В. Бузанева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 412-421. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами УФ та ІЧ спектроскопії проведено вивчення шарів ДНК молекул з карбоновими нанотрубками типу "bundles", які спонтанно самоорганізуються в блоки з карбонової нанотрубки та ДНК молекули зі структурою хаотичного клубка. Так, для шару ДНК/вуглецеві ...
1155472
  Бардяк О.М. Самоорганізовані спільноти: до проблеми визначення і вивчення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 21-24. – ISSN 1996-5931
1155473
  Швачко С.О. Самоорганізуючі тенденції мовних одиниць // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 310-312. – ISSN 2219-4290
1155474
  Копил О.А. Самоосвіта в структурі фахової підготовки студентів немовних спеціальностей // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 165-168. – (Серія : Педагогічні науки)
1155475
  Ярмолюк А. Самоосвіта і саморозвиток старшокласників у процесі формування соціокультурної компетенції
1155476
  Кочерган Ю. Самоосвіта на барикадах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 грудня (№ 232). – С. 2


  Організатор Університету на Євромайдані (вільний університет) Юлія Кочерган про перші результати ініціативи та найпопулярніші теми.
1155477
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості в контексті отримання знання в середньовічній Європі // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 114-122. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1155478
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості як необхідний компонент сучасного освітнього процесу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 369-372. – ISSN 2076-1554
1155479
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості як процес створення власного образу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 24-32. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
1155480
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості: зародження та становлення // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 209-220. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1155481
  Медведовська Т. Самоосвіта студентів вищих навчальних закладів в Україні та її роль у процесі професійної підготовки фахівців в умовах Болонського процесу // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 114-118. – ISSN 2077-1827
1155482
  Поліщук М.Б. Самоосвіта у процесі навчання професійно-орієнтованої особи / М.Б. Поліщук, Г.Н. Левицька, О.В. Тимченко // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 79. – С. 172-175. – ISSN 2309-7647
1155483
  Резнік А.Б. Самоосвіта учнів у школі / А.Б. Резнік. – Київ, 1979. – 48 с.
1155484
  Грабовець Ірина Володимирівна Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Грабовець І.В.; Криворізький держ. педаг. ун-тет. – Кривий Ріг, 2004. – 187л. + Дод.: 158-187. – Бібліогр.: л.145-157
1155485
  Грабовець Ірина Володимирівна Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Грабовець І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1155486
  Тур О.М. Самоосвіта як необхідна умова підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 81-86
1155487
  Миколюк О. Самоосвіта, саморозвиток, самовдосконалення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 208). – С. 2


  День студента. Викладачі та роботодавці радять молоді шукати роботу, починаючи з першого року навчання у ВНЗ. "... Це міф, що університет повинен готувати до роботи <...> Університети повинні надавити майданчики для спілкування бізнесу та студентів" ...
1155488
  Курінський В.О. Самоосвітні роздуми / В.О. Курінський. – Київ : Знання України, 1991. – 43с. – (Т-во "Знання" України ; Сер.5 : Вдумливим, допитливим, кмітливим. № 11). – ISBN 5-7770-0298-6
1155489
  Курінський В. Самоосвітні роздуми / В. Курінський. – Київ, 2001. – 228с. – (ПостПсихологія). – ISBN 966-95028-6-1
1155490
  Бурлука О.В. Самоосвітня активність особистості в доіндустріальних цивілізаціях // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 255-260. – ISSN 2076-1554
1155491
   Самоосвітня діяльність бібліотечних працівників як складова частина безперервної освіти : методичні поради. – Київ : ІПК ПК, 1998. – 56 с.
1155492
  Дубровіна І.В. Самоосвітня діяльність учителів музичного мистецтва у системі післядипломної освіти: практичний аспект // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 549-556
1155493
  Захарова О.В. Самоосвітня компетенція учнів: теорія й практика // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 7-15
1155494
   Самоосягнення. 19 грудня Георгію Філіпчуку виповниться 65 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 8-9


  Провідний науковий працівник НДІ українознавства МОН України, директор Інституту безпеки суспільства і людини, заступник голови ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка, голова секретаріату Конгресу української інтелігенції.
1155495
  Смирнова Н.В. Самооценка в разговорном стиле речи современного английского языка // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 2 (58). – С. 53-58. – Библиогр.: С. 58; 11 назв. – ISSN 1680-2721
1155496
  Барская Н.А. Самооценка в системе обеспечения качества подготовки специалистов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 73-75. – ISSN 1726-667Х
1155497
  Корнилова Т.В. Самооценка в структуре интеллектуально-личностного потенциала человека / Т.В. Корнилова, М.А. Новикова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 2. – С. 25-35. – ISSN 0205-9592
1155498
  Анисимова Ольга Михайловна Самооценка в структуре личности студента : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Анисимова Ольга Михайловна ; Ленинградский госуд. у-т. – Ленинград, 1984. – 17 с.
1155499
  Бороздина Л.В. Самооценка и психометрический интеллект в прогнозе эффективности учебной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 30-38. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1155500
  Корнилов С.А. Самооценка интеллекта и успешность обучения: мини метаанализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 56-66. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1155501
  Соловьева А.Е. Самооценка как фактор самовоспитания в юношеском возрасте. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Соловьева А.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1973. – 19л.
1155502
  Кригер Г.Н. Самооценка как функция самосознания / Г.Н. Кригер, Л.М. Федотова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.299-301. – ISSN 1684-2618
1155503
  Тристень К.С. Самооценка студентами факторов формирования их здоровья [в Белоруссии] / К.С. Тристень, Е.А. Лобковская // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 456-461. – ISBN 978-966-7359-77-5
1155504
  Кухарчук А.М. Самооценки учащихся старших классов в процессе профессионального самоопределения : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Кухарчук А.М.; Мин гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1155505
  Мамон О.В. Самооцінка в професійному розвитку вчителя: аналіз поняття, структури і процесу формування // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 172-176. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті проаналізовані різні підходи до вивчення поняття самооцінки, виділені означення самооцінки і професійно-педагогічної самооцінки, розглянуті аспекти і структура самооцінки, а також складові процесу формування самооцінки
1155506
  Сідоров О.О. Самооцінка та самореалізація як причини прояву суїцидальних схильностей у представників студентської молоді // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 234-241. – ISSN 2227-1376
1155507
  Цепа О. Самооцінка художнього вираження "Я" в поезіях Тараса Шевченка 1837-1847 років // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 7-12. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1155508
  Васюк Т.І. Самооцінка як показник моральної зрілості особистостіі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С.48-52. – ISSN 1729-360Х
1155509
  Зотова Л.М. Самооцінки здоров"я в студентів, що використовують різні джерела соціальної підтримки // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 99-116. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1155510
  Шпонтак І.М. Самооцінювання і самоаналіз професійної діяльності викладача - шляхи формування його педагогічних якостей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 26-28
1155511
  Стыро Б.И. Самоочищение атмосферы от радиоактивных загрязнений / Б.И. Стыро. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 288с.
1155512
   Самоочищение в прибрежной акватории Черного моря.. – К, 1975. – 1243с.
1155513
   Самоочищение воды и миграция загрязнений по трофической цепи. – Москва : Наука, 1984. – 183с.
1155514
   Самоочищение и диффузия во внутренних водоемах.. – Новосибирск, 1980. – 189с.
1155515
   Самоочищение, биопродуктивность и охрана водоемов и водотоков Украины.. – К, 1975. – 228с.
1155516
  Долін В.В. Самоочищення природного середовища після Чорнобильської катастрофи = Environmental self-clearing after the chornobyl catastrophe / В.В. Долін, Г.М. Бондаренко, О.О. Орлов; За ред.: Е.В. Соботовича. – Київ : Наукова думка, 2004. – 221с. – ISBN 966-00-01119-Х


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики. Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів
1155517
  Соловей Т.В. Самоочищення річкових вод (на прикладі ділянки річки Прут) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 136-142. – Бібліогр.: 7 назв
1155518
  Мартыненко Н.В. Самопишущие электроизмерительные приборы / Н.В. Мартыненко, М.С. Шкабардня. – Москва, 1979. – 128 с.
1155519
  Берг Э.Ю. Самопишущий ливнемер Г.Г.О. Назначение прибора, его описание и руководство по уходу за ним / Э.Ю. Берг. – Ленинград : ГГО, 1925. – 11с.
1155520
  Кйосев А. Самопідкорювані культури // Критика. – Київ, 1998. – Червень, (число 6). – С. 18-21


  "...в генеалогічному вузлі болгарської національної культури існує хворобливе усвідомлення відсутності - цілковитої, структурної, неімпіричної відсутності. Інші - сусіди, Європа, цивілізований світ тощо - володіють усім, чого нам бракує; вони є всім, ...
1155521
  Харченко Л. Самопізнання Григорія Сковороди як основа особистісного буття людини // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 219-224. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті розкривається концепція самопізнання Г. Сковороди як основа особистісного буття, самореалізації та творчої діяльності людини. Аналізується проблема людини, її щастя та шляхів досягнення цього щастя. Особлива увага звертається на самопізнання ...
1155522
  Бахвалова А. Самопізнання та саморегуляція сучасної людини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 36-38. – ISSN 2518-7104
1155523
  Крошка О.І. Самопізнання як форма емоційно-оцінного ставлення до себе на провідних етапах онтогенетичного розвитку // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 117-124
1155524
  Петренко Т.В. Самоповага як складова успіху майбутніх соціальних працівників // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 61-66
1155525
  Витвицький Б. Самоповага, користування українською мовою та побудова кращого майбутнього // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.14-17. – ISSN 0130-5263
1155526
  Кондиленко И.И. Самопоглощение в спектрах / И.И. Кондиленко. – Киев, 1973
1155527
  Струбицький Р.П. Самоподібна модель завантаженості хмаркових сховищ даних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 147-155. – ISSN 0321-0499
1155528
  Некрашевич В.В. Самоподібні групи автоматів : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Володимир Володимирович Некрашевич; КНУТШ. – Київ, 2006. – 28с. – Бібліогр.: 21 назва
1155529
  Некрашевич В.В. Самоподібні групи автоматів : Дис. ... д-ра фіз.- мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорії чисел / Некрашевич В.В.; КНУШТ. – Київ, 2006. – 305л. – Бібліогр.: л. 293 - 305
1155530
  Бондаренко Євген Володимирович Самоподібні групи автоморфізмів однорідних кореневих дерев : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 01. 06 / Бондаренко Є. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібл.: 6 назв
1155531
  Бондаренко Є.В. Самоподібні групи автоморфізмів однорідних кореневих дерев : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Євген Володимирович Бондаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 119л. – Бібліогр.: л. 114-119
1155532
  Перминова Л.М. Самопознание - базовый гуманитарный фактор модернизации образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 27-34. – ISSN 0869-561Х


  Гуманизация и гуманиторизация общества и образования только тогда действительны, когда они затрагивают и преобразуют жизнь каждого человека через осуществление им самопознания как условия сознательного и осознанного самостроительства и созидания. ...
1155533
  Бердяев Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев. – Москва : ДЭМ ; Международные отношения, 1990. – 336с. – Библиогр. в примеч.: с. 332-335. – ISBN 5-85207-006-8
1155534
  Бердяев Н.А. Самопознание : (Опыт философской автобиографии) / Н.А. Бердяев; [Сост., предисл., подгот. текстов, коммент. и указ. имен А.В. Вадимова]. – Москва : Книга, 1991. – 448с. – Библиогр. в примеч.: с. 409-432. – ISBN 5-212-00417-9 (в пер.)
1155535
  Бердяев Н.А. Самопознание : Опыт философской автобиографии / Николай Бердяев. – Москва : Мысль, 1991. – 220с.
1155536
  Бердяев Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев; Сост., авт. вступ. ст. А.А. Ермичев. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 395с. – ISBN 5-289-01115-3
1155537
  Бердяев Н.Я. Самопознание : Сочинения / Н.Я. Бердяев. – Москва ; Харьков : Эксмо-Пресс ; Фолио, 1998. – 624с. – (Антология мысли). – ISBN 966-03-0248-7
1155538
  Кулик А.В. Самопознание в процессе интерпретации философских текстов // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 137-142. – ISSN 2077-1800
1155539
  Звево И. Самопознание Дзено / И. Звево. – Ленинград : Художественная литература, 1972. – 440с.
1155540
  Звево И. Самопознание Дзено / И. Звево. – Л., 1980. – 472с.
1155541
  Черкашина Т.В. Самопознание как способ предупреждения развития коррупции в университетской среде // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 9-12


  Рассматривается проблема предупреждения развития коррупции в системе высшего образования. Охарактеризированы составляющие структуры коррупционных проявлений в университетской среде, проанализированы возможности педагогической системы самопознания как ...
1155542
  Рыбасов В.П. Самопомощь и взаимопомощь / В.П. Рыбасов. – М., 1976. – 44с.
1155543
  Рыбасов В.П. Самопомощь и взаимопомощь в очагах массового поражения / В.П. Рыбасов. – Москва, 1964. – 47с.
1155544
  Горбачова Н.І. Самопохвала у репертуарі дискурсивних тактик мовної особистості підлеглого // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 41-52. – ISSN 2413-5593
1155545
  Субботин А.А. Самопредикация, "разрывы" в "желании" и типизация знаний о человеке-вообще // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 76-97. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1155546
  Маркова Г. Самопрезентация юридического факультета Карлова университета в Праге // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 6-11. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Организационная структура юридического факультета Карлова университета в Праге, его научная деятельность и международные связи.
1155547
  Гапачило Н. Самопрезентація як характерна риса жанру телевізійного інтерв"ю // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 73-80. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1155548
  Хлаповська Т.Г. Самопрезентація: визначення та історія дослідження поняття // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 270-277. – ISBN 978-966-8063-99-46
1155549
  Согомонян Е.С. Самопроверяемые устройства и отказоустойчивые системы / Е.С. Согомонян, Е.В. Слабаков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 207 с.
1155550
  Ішин С. Самопрограмування: Еволюціонуючі алгоритми, самопрограмування та самомодифікація програм / С. Ішин. – К., 1997. – 28с.
1155551
  Иванов В.Д. Самопроизвольная униполярная зарядка "горячих" аэрозольных частиц : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Иванов В.Д.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
1155552
  Голанский М.М. Саморазвивающиеся системы в экономическом анализе и планировании. / М.М. Голанский. – М., 1978. – 191с.
1155553
  Шлыков Валерий Григорьевич Саморазвитие сущностной взаимосвязи философии и науки : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шлыков Валерий Григорьевич; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 135л. – Бібліогр.:л.123-135
1155554
  Смайльс Сэмюэл Саморазвитие умственное, нравственное и практическое = (Self-help) : С доп. ст. "Русские деятели" : (Самодеятельность) / Сочинение С. Смайльса; Пер. и доп. Владимира Вольфсона. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. В.И. Губинского, 1900. – 407, VI с. – Пер. также под загл.: Самодеятельность; Самопомощь; Самостоятельная деятельность
1155555
   Самораспространяющийся высокотемпературный синтез.. – Томск, 1991. – 196с.
1155556
  Михайлова И.Г. Самореализация в художественной деятельности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 91-102
1155557
  Деркач А.А. Самореализация как структурообразующий конструкт и процесс в онтогенезе ( теоретико-методологическое обоснование ) / А.А. Деркач, Э.В. Сайко // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – С.222-234
1155558
  Ветошкина Т.А. Самореализация личности в творческой деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01. / Ветошкина Т.А.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 19л.
1155559
  Муляр Владимир Ильич Самореализация личности как социальный процесс (методолого-социологический аспект) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Муляр Владимир Ильич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 170л. – Бібліогр.:л.151-170
1155560
  Муляр Владимир Ильич Самореализация личности как социальный процесс: (методолого-социологический аспект) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Муляр Владимир Ильич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
1155561
  Шаталова Н.И. Самореализация личности как социальный феномен (на примере любительской культуры деятельности). : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Шаталова Н.И.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Сверодловск, 1979. – 23л.
1155562
  Кривда Наталия Юриевна Самореализация личности художника в творческом процессе : Дис... канд. философ.наук: 09.00.04 / Кривда Наталия Юриевна; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1992. – 182л. – Бібліогр.:л.168-182
1155563
  Автомонова Т.І. Самореалізація людини в інтерпретації Е. Тоффлера // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 82-85. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Розглянуто соціально-економічні умови розвитку суспільства в концепціях зарубіжних філософів, зокрема модель інформаційного суспільства Е. Тоффлера, в якій поняття світу, часу, простору, мислення набувають іншого виміру, а рівень самореалізації, ...
1155564
  Шепель М.Є. Самореалізація майбутніх учителів філологічних спеціальностей як етап адаптації до професійної діяльності // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 143-148. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розглядається самореалізація майбутніх учителів філологічних спеціальностей як етап адаптації до професійної діяльності. Проаналізовано погляди провідних науковців стосовно питань професійної адаптації. Надано приклади стосовно підготовки майбутніх ...
1155565
  Ватковська М.Г. Самореалізація особистості в постіндустріальному суспільстві // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 2226-3209
1155566
  Ватковська М.Г. Самореалізація особистості в умовах гуманізації системи освіти // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 8-12
1155567
  Григор"єв В.Й. Самореалізація особистості і вітчизняний спосіб життя: пошуки нових смислів // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 18-26
1155568
  Шуневич Н.В. Самореалізація особистості студента як фактор демократизації навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 113-115. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано взаємозв"язок самореалізації особистості студента і демократизації навчального процесу. А також автор намагається дати визначення оптимальних умов самореалізації особистості студента і водночас прискорення демократизаційних процесів у ...
1155569
  Овчаренко Н.В. Самореалізація особистості у професійній освіті: філософський аспект проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 131-134. – ISSN 2077-1800
1155570
  Кривда Н.Ю. Самореалізація особистості художника у творчому процесі : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Кривда Н.Ю.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 22 с.
1155571
  Муляр В.І. Самореалізація особистості як соціальна проблема / В.І. Муляр. – Житомир, 1997. – 213с.
1155572
  Матвєєв В.О. Самореалізація особистості: досвід індуїзму та християнства : монографія / В.О. Матвєєв. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 306-338. – ISBN 978-966-340-408-0


  У пр. № 1704542 напис: Шановній Наталі Вікторівні від автора з побажаннями творчих успіхів і нової самореалізації. Підпис.
1155573
  Толков О.С. Самореалізація студентів вищої школи в сучасних умовах // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 149-150
1155574
  Рибалко Л.С. Самореалізація студентів у процесі формування громадянської позиції / Л.С. Рибалко, О.В. Коломієць // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 238-245. – ISSN 2074-8167


  У статті розглядається мета, компоненти та педагогічні умови національно-патріотичного виховання студентської молоді. Автор розкриває поняття та види патріотизму; пропонує аналіз педагогічних умов формування національно-патріотичної свідомості, ...
1155575
  Заварзіна Є.В. Самореалізація творчої особистості та культурна ситуація: проблема стосунків письменника й читача (за щоденником В.Винниченка) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 241-245. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1155576
  Сепетий Д.П. Самореалізація як самотрансценденція // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 23-32
1155577
  Хом"як І. Самореалізуватися в науці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Про важливість підготовки дітей до наукового майбутнього, співпрацю між учителями і викладачами і забезпечення умовамидля проведення досліджень.
1155578
  Терсков И.А. Саморегистрирующий фотоэлектрический спектрофотометр и его применение для анализа крови : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терсков И. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 9 с.
1155579
   Саморегулирование в некоммерческом секторе : Сборник документов, 2000. – 78с. – ISBN 966-7672-01-8
1155580
  Сорокин Саморегулирование в социалистической экономике / Сорокин, д.Е. – М., 1990. – 157с.
1155581
  Романовская О. Саморегулирование в сфере рекламы // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 11. – С. 26-34. – ISSN 0132-0831
1155582
  Васильева С. Саморегулирование и самоорганизация в системе демократии: внутри права, по ту сторону права или параллельно ему? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 5 (72). – С. 39-51. – ISSN 1812-7126


  В статье определяется правовое содержание категорий "саморегулирование" и "самоорганизация" с позиций частноправового и публично-правового подходов, а также описываются пределы правового регулирования, за рамками которых можно вести речь о свободе ...
1155583
  Белоцерковский А. Саморегулируемые организации в высшем профессиональном образовании: "прогноз погоды" // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617


  Кардинальным образом меняются социокультурные условия функционирования системы высшего образования, действующие во всех промышленно развитых странах. Глобальные мировые тенденции : 1. "Массовизация" высшего образования. 2. Возникновение "общества ...
1155584
  Карман В.О. Саморегулівні організації арбітражних керуючих / В.О. Карман, Я.О. Карман // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 194-197
1155585
  Шапенко Л.О. Саморегулівні організації страховиків як учасники публічного управління // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 25-34. – ISSN 2222-5374
1155586
  Суслова В.В. Саморегулівні організації у системі правового господарського порядку: проблема концептуального підходу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 422-426. – ISSN 1563-3349
1155587
  Залєтов О. Саморегулювання на страховому ринку: економічна сутність і принципи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 42-45. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-7923
1155588
  Кологойда О. Саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 109-112. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено історію виникнення саморегулювання, визначено поняття, моделі, організаційно-правові основи та перспективи розвитку інституту саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку. Статья посвящена исследованию истории ...
1155589
   Саморегулювання реклами в Європі : [аналіз системи рекламного саморегулювання і кодексу рекламної практики в Європі]. – [Київ] : Індустріальний телевізфйний комітет, 2005. – 170 с. : іл., табл. – Книга є перекладом англ. оригінального вид. Advertising Self-regulation in Europe, 4th edition
1155590
  Лилик І. Саморегулювання ринку маркетингових досліджень: сучасний світовий досвід // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 4-9. – ISSN 1606-3732
1155591
  Вітренко А. Саморегулювання ринку рекламних послуг як дієвий механізм захисту добросовісної конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті особливості системи саморегулювання на ринку рекламних послуг та її значення в механізмі захисту добросовісної конкуренції. В статье рассматриваются особенности системы саморегулирования на рынке рекламных услуг и её значение в ...
1155592
  Самуляк О.В. Саморегулювання як визначальний чинник діяльності віртуальних медіа в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  В статті проаналізовано принципи державної інформаційної політики України, висвітлено проблему діяльності мережевих ЗМІ в позаправовому полі. The article analyzes the principles of state information policy of Ukraine and highlights the problem of ...
1155593
  Кочин В. Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 34-38. – ISSN 2308-9636
1155594
  Данькова Н.О. Саморегулювання як принцип функціонування мережевих медіа. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 195-199.
1155595
  Долинська Л.В. Саморегулятивні механізми особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 88-92
1155596
  Крауклис А.А. Саморегуляция высшей нервной деятельности / А.А. Крауклис. – Рига, 1964. – 292с.
1155597
  Иванов-Муромский Саморегуляция головного мозга. / Иванов-Муромский. – Киев, 1971. – 248с.
1155598
  Осницкий А.К. Саморегуляция деятельности школьника и формирование активной личности / А.К. Осницкий. – М., 1986. – 77с.
1155599
  Миславский Ю.А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте / Ю.А. Миславский. – Москва : Педагогика, 1991. – 151с.
1155600
  Котик М.А. Саморегуляция и надежность человека-оператора / М.А. Котик. – Таллин, 1974. – 168с.
1155601
   Саморегуляция и прогнозироание социального поведения личности. – Л, 1979. – 265с.
1155602
  Пейсахов Н.М. Саморегуляция и типологические свойства нервной системы. / Н.М. Пейсахов. – Казань, 1974. – 253с.
1155603
  Клочко В.Е. Саморегуляция мышления и ее формирование: для слуш. ФПК и учителей / В.Е. Клочко. – Караганда, 1987. – 94с.
1155604
   Саморегуляция паразитарных систем : молекулярно-генетические механизмы. – Ленинград : Медицина, 1987. – 240 с. : ил.
1155605
  Лесовик Александр Леонидович Саморегуляция поведения в социально-психологическом тренинге : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.05 / Лесовик Александр Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
1155606
  Лесовик Александр Леонидович Саморегуляция поведения в социально-психологическом тренинге : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.05 / Лесовик Александр Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
1155607
  Лесовик А.Л. Саморегуляция поведения в социально-психологическом тренинге : Дис... канд. психол.наук: 19.00.05 / Лесовик А. Л.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 147л. – Бібліогр.:л.138-147
1155608
   Саморегуляция сердца. – Киев, 1969. – 160с.
1155609
  Петанова И Е. Саморегуляция студентов-психологов в ситуации компьютерного тестирования / И Е. Петанова, Э.П. Бахчеева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 131-136. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1155610
  Кузнецова А.С. Саморегуляция функционального состояния на разных этапах профессионального развития / А.С. Кузнецова, В.А. Ерилова, М.А. Титова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.83-92. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1155611
  Гриньова М.В. Саморегуляція : навчально-методичний посібник / М.В. Гриньова ; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2008. – 268 с. – ISBN 966-7653-27-7
1155612
  Павлюк С.П. Саморегуляція виділеної потужності напівпровідникового діодного кристала / С.П. Павлюк, Л.В. Іщук, В.М. Кисліцин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 344-347. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження виділеної потужності в напівпровідниковому кристалі мікропаяльника, виготовленого на базі діода КД209 при різних режимах живлення. Показано, що мінімальний розкид величини виділеної потужності має місце при живленні діода в ...
1155613
  Дорошенко І. Саморегуляція глобальних фінансових ринків - механізм встановлення ринкової рівноваги чи джерело нестабільності та макроекономічних ризиків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 14-26. – ISSN 1605-2005
1155614
  Глова Л.А. Саморегуляція психічних станів військовослужбовців - контрактників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 80-81. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі саморегуляції психічних станів військовослужбовців служби за контрактом. Розглянуті основні методи саморегуляції, які дають змогу цілеспрямовано змінювати свій психічний стан в особливих умовах військової діяльності. The ...
1155615
  Бех В.П. Саморегуляція соціального організму навчального закладу / В.П.Бех, Л.М. Семененко. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 330 с. – До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-469-2
1155616
  Гринців М. Саморегуляція як компонент професійної підготовки майбутнього фахівця // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 238-246. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Висвітлюються питання підготовки студентів до професійної саморегуляції. Зокрема, розглядається феномен професійної саморегуляції, а також визначено сутнісні характеристики основних категорій готовності до професійної саморегуляції студентів, а саме: ...
1155617
  Клименко В.І. Саморегульована організація кредитних спілок як запорука ефективного розвитку кредитно-кооперативного сектора національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 277-281. – ISSN 2222-4459
1155618
  Куцевська О. Саморедагування Олесем Гончаром передмови "Той, тридцять третій" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 116-121


  Розглядається актуальна проблема сучасного журналістикознавства - дискурс авторського редагування публіцистичного тексту, а також: аналізуються причини, що зумовили цей процес. It is the first time author editing of the publicistic text is reviewed as ...
1155619
  Куцевська О.С. Саморедагування Олесем Гончаром публіцистичного твору: модифікація, прагматика, інтерпретація : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Куцевська О.С. ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1155620
  Галич В.М. Саморедагування публіцистичних творів Олесем Гончаром: прагматика тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 68-76


  У статті розглядаються проблеми редагування письменником власних публіцистичних текстів. Розкривається динаміка творчих пошуків митця, його праця, спрямована на досягнення гармонії змісту й форми твору. Problems of the author"s own publicistic ...
1155621
  Букрієнко А.О. Саморепрезентація духу у творах Міядзави Кендзі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 101-106. – ISSN 1608-0599
1155622
  Яцина О.Ф. Самореферентна ідентичність - множинний конструкт бажань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 112-119. – ISSN 2309-8287
1155623
  Блєдних Т. Саморефлексія української історичної прози за доби постмодернізму (на прикладі прози Валерія Шевчука) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 25-30
1155624
  Мінаков М. Саморефлексія університету і наукова практика // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.24-30. – ISBN 966-01-0371-9
1155625
  Князева Е.Н. Саморефлективная синергетика. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.99-113. – ISSN 0042-8744
1155626
  Варламов Р.Г. Саморобки на транзисторах / Р.Г. Варламов. – Київ, 1968. – 112 с.
1155627
  Василенко О.Б. Саморобне географічне приладдя / О.Б. Василенко. – Київ-Харків : Учпедгиз, 1947. – 79с.
1155628
  Василенко О.Б. Саморобне наочне приладдя у викладанні фізичної географії / О.Б. Василенко; За ред. А.Г.Розанова. – Київ : Радянська школа, 1941. – 75с.
1155629
  Бульба Т.М. Саморобні вибухові пристрої і їх характеристика // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26.
1155630
  Бартновський О.Л. Саморобні електровимірювальні прилади / О.Л. Бартновський. – вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1963. – 148с.
1155631
  Цілинко М.Г. Саморобні електронні прилади в навчальному експерименті. / М.Г. Цілинко. – Київ : Радянська школа, 1990. – 140с.
1155632
  Янко М.Т. Саморобні наочні посібники з географії та робота з ними. / М.Т. Янко. – 2-е вид. перероб. і доп. – К., 1962. – 187с.
1155633
  Слесаревський С.П. Саморобні прилади з фізики / С.П. Слесаревський. – Київ ; Львів, 1947. – 108 с.
1155634
  Масловський В.І. Саморобні прилади з фізики / В.І. Масловський. – Київ, 1961. – 116 с.
1155635
  Шейко П.Д. Саморобні прилади з хімії / П.Д. Шейко. – 2-е перероб. доп. – К, 1967. – 201с.
1155636
  Лисак П.І. Саморобні пристрої для обробки деревини в шкільних майстернях / П.І. Лисак. – К., 1979. – 87с.
1155637
  Литовченко Г.М. Саморобні фізичні прилади / Г.М. Литовченко. – Харків, 1932. – 32 с.
1155638
  Отрошко В.Д. Самородки / В.Д. Отрошко. – Симферополь, 1965. – 96с.
1155639
  Смолин А.П. Самородки золота Урала / А.П. Смолин. – Москва : Недра, 1970. – 146с.
1155640
  Квасниця І.В. Самородна мідь України : геологічна позиція, мінералогія і кристалогенезис / І.В. Квасниця, В.І. Павлишин, Я.О. Косовський ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ : Логос, 2009. – 171 с. – ISBN 978-966-171-079-4
1155641
  Соколов А.С. Самородная сера. / А.С. Соколов. – 2-е изд. – М., 1961. – 3-44с.
1155642
   Самородне золото із білокоровицьких протерозойських конгломератів / В.М. Квасниця, О.В. Павлюк, О.А. Вишневський, І.В. Квасниця, Б.Л. Висоцький, І.В. Гурненко // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 103-116. – ISSN 2218-7472
1155643
  Лукин А.Е. Самородно-металлические микро- и нанововключения в формациях нефтегазоносных бассейнов - трассеры суперглубинных флюидов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 61-92 : Рис. – Бібліогр.: с. 91-92. – ISSN 0203-3100
1155644
   Самородное железо в осадках озера Байкал (скважина BDP-98): результаты термомагнитного анализа / Д.М. Печерский, Д.М. Гильманова, Е.В. Иванов, М.И. Кузьмин, Г.П. Марков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 9. – С. 1336-1347 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1346-1347. – ISSN 0016-7886
1155645
   Самородное железо в четвертичных отложениях Дархатской впадины, Северная Монголия / Д.М. Печерский, Д.М. Гильманова, А.Ю. Казанский, С.К. Кривоногов, Д.К. Нургалиев, В.А. Цельмович // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1923-1941 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1939-1941. – ISSN 0016-7886
1155646
  Петровская Н.В. Самородное золото : Общая характеристика, типоморфизм, вопросы генезиса / Н.В. Петровская. – Москва : Наука, 1973. – 347с.
1155647
  Нестеренко Г.В. Самородное золотов комплексных Еі-Zr россыпях юга Западно-Сибирской равнины / Г.В. Нестеренко, В.В. Колпаков, Л.П. Бобошко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1905-1922 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1920-1922. – ISSN 0016-7886
1155648
   Самородное металлообразование в платформенных базитах.. – Якутск, 1985. – 187с.
1155649
  Деревська К.І. Самородномідне рудоутворення на етапах рифей-вендського рифтогенезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 92-93. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Формування самородномідної рудоутворюючої системи носило складний характер - вона зазнавала змін на різних стадіях рифей-вендського рифтогенезу. Відповідно до цього відбувалися зміни морфології рудних утворень - від вкраплених самородномідних ...
1155650
  Новгородова М.И. Самородные металлы / М.И. Новгородова. – М., 1987. – 46с.
1155651
  Новгородова М.И. Самородные металлы в гидротермальных рудах. / М.И. Новгородова. – М., 1983. – 287с.
1155652
  Гуров Е.П. Самородные металлы в ударно-расплавленных породах Болтышской импактной структуры / Е.П. Гуров, В.В. Пермяков // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 58-67 : рис., табл. – Библиогр.; 34 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1155653
  Лукин А.Е. Самородные металлы и карбиды - показатели состава глубинных геосфер // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 17-46 : рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
1155654
  Диогенов Г.Г. Самородные металлы и неметаллы : Химия и экология / Г.Г. Диогенов. – Москва : Знание, 1990. – 32с. – (Химия ; №11,1990). – ISBN 5-07-001553-2
1155655
   Самородные элементы рудных месторождений тихоокеанской окраины Азии.. – Владивосток, 1989. – 179с.
1155656
  Слободчиков И.Ф. Самородный ключик / И.Ф. Слободчиков. – Уфа, 1966. – 174с.
1155657
  Маркин Е.Ф. Самородок / Е.Ф. Маркин. – М., 1971. – 104с.
1155658
  Шестаковский А.Ф. Самородок / А.Ф. Шестаковский. – М., 1983. – 223с.
1155659
  Сергеев Ю.В. Самородок / Ю.В. Сергеев. – Москва, 1984. – 239с.
1155660
  Сергеев Ю.В. Самородок / Ю.В. Сергеев. – М., 1986. – 79с.
1155661
  Сергеев Ю.В. Самородок / Ю.В. Сергеев. – 2-е изд. – М., 1987. – 254с.
1155662
  Борзенко С.А. Самородок России / С.А. Борзенко, Н.И. Денисав. – М., 1970. – 240с.
1155663
  Д"Ор О.Л. Самородок; Круговорот; Протьекция; Плагиат; Телеграмма; Услужливые друзья; Правожительство / О.Л. Д"Ор [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корфельда, 1911. – 64 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 5)
1155664
  Зязюн Л.І. Саморозвиток особистості в освітній системі Франції : Монографія / Зязюн Лариса Іванівна; АПН України ; Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ-Миколаїв : Вид-во ім. П. Могили, 2006. – 388с. – ISBN 966-336-051-8
1155665
  Лозовой В.О. Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці : монографія / В.О. Лозовой, Л.М. Сідак. – Харків : Право, 2006. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 228-254 та в підрядк. прим. – ISBN 966-458-000-7
1155666
  Петренко Н.В. Саморозвиток особистості як філософсько–освітня проблема // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 296-298. – ISSN 2076-1554
1155667
  Шликов Валерій Григорович Саморозвиток сутнісного взаємозв"язку філософії і науки : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.01 / Шликов Валерій Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
1155668
  Кузьмич Р.Ю. Саморозігрів діодів при протіканні імпульсів ударного струму / Р.Ю. Кузьмич, С.П. Павлюк, В.Г. Ковток // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 200-203
1155669
  Котов Н.В. Саморудное золото месторождений Западного Узбекистана. / Н.В. Котов. – СПб., 1995. – 70с.
1155670
  Месянжинов В.В. Самосборка белка головки бактериофага Т2 in vitro. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Месянжинов В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 16л.
1155671
  Озьмінська І. Самосвідомість і мова: як інструменти пізнання внутрішнього духовного світу особистості // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 45-49
1155672
  Полянська Вікторія Іванівна Самосвідомість мистецтва в естетиці Росії 20-х років : Автореф... канд. філософськихнаук: 09.00.04 / Полянська Вікторія Іванівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 16л.
1155673
  Чамата П.Р. Самосвідомість та її розвиток у дітей / П.Р. Чамата. – К, 1965. – 48с.
1155674
  Вдовиченко Л.О. Самосвідомість як основа подолання соціальної кризи // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 20-21
1155675
  Снігур С.А. Самосвідомість як початок формування людини моральної // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 146-149. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Окрема увага приділена процесам формування ментальних структур українського етносу. В процесі дослідження з"ясовуються взаємовідносини між нормами язичництва та цінностями християнства. In the process of study mutual relations between pagan standards ...
1155676
  Гладкий С.О. Самосвідомість як структурно-функціональне ядро правового самопізнання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 13-16. – ISSN 2219-5521
1155677
  Боришевський Мирослав Самосвідомість як фактор психічного розвитку особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.119-126. – ISSN 1810-2131
1155678
  Рагульскис М К. Самосинхронизация механических систем / М К. Рагульскис. – Вильнюс, 1965. – 187с.
1155679
   Самосканирующий фотоприемник из полуизолирующего GaAs компенсированого Cr, с доменной неустойчивостью / О.В. Третяк, И.А. Коломиец, Н.Г. Фомин, В.Н. Захарченко, Ю.В. Воробьев // Оптико-механическая промышленность, 1975. – №16
1155680
  Махдумова Диляра Фоатовна Самосовершенствование как мультидисциплинарная проблема // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1155681
  Макарец Н.Ф. Самосовершенствование как фактор социализации индивида : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Макарец Н. Ф.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
1155682
  Макарец Николай Федосиевич Самосовершенствование как фактор социализмации индивида : Дис... канд.филос.наукнаук: 09.00.01 / Макарец Николай Федосиевич; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – Киев, 1987. – 163л. – Бібліогр.:л.145-163
1155683
  Бурова О.К. Самосовершенствование: анохронизм или проект? // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 3-8
1155684
  Куликова Л.Н. Самосоврешенствование коллектива старшеклассинков / Л.Н. Куликова. – Хабаровск, 1988. – 96с.
1155685
  Барц Борис Исаакович Самосогласованная теория коллективных возбуждения атомных ядер : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Барц Борис Исаакович; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1985. – 17л.
1155686
  Кибартас В.В. Самосогласованное поле Фока в многоконфигурационном приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кибартас В.В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. Каф-ра теорет. физики. – Вильнюс, 1956. – 7л.
1155687
  Никифоров П.Н. Самосогласованное поле Хартри и электронный энергетический спекрт полупроводников группы PbS : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никифоров П. Н.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1968. – 11л.
1155688
  Ивнев Р. Самосожжение : книга стихов 1812-1916 гг. / Рюрик Ивнев. – Петроград : Изд. "Очарованный странник", 1916. – 16 с. : ил. на обл. Льва Бруны


  На форзаце дарственная надпись автора: Дорогому ..... в память встречь 1915 и 1917 гг. Т. Ивн. весна 1917 г. Петербург
1155689
  Ивнев Р. Самосожжение : книга стихов 1812-1916 гг. / Рюрик Ивнев. – Петроград : Книгоиздат "Фелана", 1917. – 104, [5] с. : ил. на обл.


  На форзаце дарственная надпись автора: Дорогому ..... в память встречь 1915 и 1917 гг. Т. Ивн. весна 1917 г. Петербург
1155690
  Антропов Ю.В. Самосожжение : роман / Ю.В. Антропов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 416с.
1155691
  Новик А.А. Самосознание албанцев Украины: исторический, лингвистический и экстралингвистический контексты // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 75-90. – ISSN 0869-5415
1155692
  Новик А. Самосознание албанцев Украины: этноним, лингвоним и маркеры идентичности в историческом, лингвистическом и экстралингвистическом контекстах // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (346), листопад - грудень. – С. 104-115. – ISSN 0130-6936
1155693
   Самосознание в философии.. – Л, 1987. – 152с.
1155694
   Самосознание Европейской культуры ХХ века : Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – Москва : Политиздат, 1991. – 366 с.
1155695
  Абрамова Н.Т. Самосознание и культура / Н.Т. Абрамова, А.А. Воронин, Ф.Т. Михайлов ; Российская акад. наук, Ин-т философии. – Москва : Наука, 2009. – 211 с. – Библиогр.: с. 207-209. – ISBN 978-5-02-036840-8
1155696
  Кириленко Г.Г. Самосознание и мировоззрение личности / Г.Г. Кириленко. – М., 1988. – 62с.
1155697
  Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности / Е.Т. Соколова. – Москва : Московский университет, 1989. – 215с.
1155698
  Стефацкая М.П. Самосознание личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Стефацкая М.П. ; АН СССР , Ин-т философии. – Москва, 1976. – 24 с.
1155699
  Столин В.В. Самосознание личности / В.В. Столин. – М, 1983. – 286с.
1155700
  Диянова З.В. Самосознание личности / З.В. Диянова, Т.М. Щеголева. – Иркутск, 1993. – 56с.
1155701
  Петрова Елена Николаевна Самосознание личности: (Филос.-соц. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Петрова Елена Николаевна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1981. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1155702
  Курачев Д.Г. Самосознание молодых приверженцев культа кришнаитов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 9 (317). – С. 99-107. – ISSN 0132-1625


  Результаты исследований особенностей личности членов религиозного движения "деструктивный культ"
1155703
  Разина Т.В. Самосознание мотивации научной деятельности студентов вузов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 62-67
1155704
  Евсеева С. Самосознание родства : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 107-110. – ISSN 0027-8238
1155705
  Беляева Н.В. Самосознание русского постмодернизма: ("Поп-арт роман" Олега Сивуна "Brand") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 28-36. – (Б-ка Ін-ту філології)
1155706
  Липпс Теодор Самосознание, ощущение и чувство / Липпс Теодор. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург, 1910. – 84 с.
1155707
  Анисимов О.С. Самосознание, самоотношение и самоопределение в контексте проблемы "самости" // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 65-78
1155708
  Березанский Ю.М. Самосопряженность дифференциальных операторов с конечным и бесконечным числом переменных и эволюционные уравнения / Ю.М. Березанский, В.Г. Самойленко. – Киев, 1979. – 64с.
1155709
  Березанский Ю.М. Самосопряженные операторы в пространствах функций бесконечного числа переменных / Ю.М. Березанский. – К, 1978. – 360с.
1155710
  Мишустин И.А. Самостабилизирующиеся каскады / И.А. Мишустин. – М., 1967. – 199с.
1155711
  Вірна Ж.П. Самоставлення як імперативний модус професійної ідентифікації особистості // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 28-39


  В статье раскрывается содержание само-отношения как императивного модуса профессиональной идентификации. По-казано, что самоотношение в интегративных характеристиках есть детермини-рующим мотивационным фактором профессиональной идентификации, что ...
1155712
  Погорільська Н. Самоставлення як чинник психологічної адаптації матерів дітей з обмеженими можливостями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-42. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Основну увагу в статті зосереджено на вивченні самоставлення як чинника соціально-психологічної адаптації матерів дітей з обмеженими можливостями. Встановлено, що визначальний вплив на адаптації спричиняють наступні компоненти само ставлення: внутрішня ...
1155713
  Пащенко В. Самоствердження // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 54-57
1155714
  Попова В. Самоствердження нації в умовах глобалізації // IV Бандерівські читання "Як завершити українську національну революцію" : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років та 75-річчя Укр. Повстан. Армії : [зб. матеріалів (2 лют. 2017 р., м. Київ)] / "Як завершити українську національну революцію", Бандерівські читання. – Київ : Промінь, 2017. – С. 218-233. – ISBN 978-966-8512-42-1
1155715
  Охріменко Л.В. Самоствердження особистості в умовах глобалізації: філософсько-освітній контекст // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 108-113. – ISSN 1729-360Х
1155716
  Скрипник Л. Самостийна робота студентів з використанням технології ОЗОН // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 2-6. – ISSN 0130-5263
1155717
  Вишня Остап Самостійна дірка / Вишня Остап. – Київ : Радянська Україна, 1945. – 71с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1155718
  Вишня Остап Самостійна дірка : Фейлетони / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1968. – 79с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1155719
  Звонар Й.П. Самостійна зайнятість як сфера реалізації соціально-трудового потенціалу населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 219-227 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1155720
  Снєгирьов Д. Самостійна Кубанська Народна Республіка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 12-13
1155721
  Лила М.В. Самостійна навчальна діяльність студентів в оволодінні іноземною мовою // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 26-33. – ISBN 978-617-7009-23-7
1155722
  Сусь Б. Самостійна навчальна діяльність студентів в умовах комп"ютеризації навчального процесу / Б. Сусь, Б. Сусь // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 95-102. – ISSN 1682-2366
1155723
  Сусь Б.А. Самостійна навчальна діяльність студентів як важливий механізм формування компетентності майбутніх фахівців в умовах комп"ютеризації навчального процесу / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 231-233. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
1155724
  Алексеева Л.І. Самостійна навчальна діяльність як професійна компетентність майбутнього фахівця / Л.І. Алексеева, І.В. Малецька, О.І. Ярмолович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 50-55. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)
1155725
  Сафронова Д. Самостійна навчальна робота студентів коледжу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 50-53. – ISSN 1562-529Х
1155726
  Рапопорт І.А. Самостійна робота з іноземної мови учнів старших класів / І.А. Рапопорт, Г.А. Турій. – Київ, 1979. – 104с.
1155727
  Майборода В.К. Самостійна робота з історії учнів у 5-6 класах / В.К. Майборода. – К, 1975. – 88с.
1155728
  Буряк В.К. Самостійна робота з книгою / В.К. Буряк. – К., 1990. – 45с.
1155729
  Власенко І.В. Самостійна робота здобувачів вищої освіти як основа дистанційного навчання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 14-15
1155730
   Самостійна робота лікарів-інтернів на кафедрі сімейної медицини і терапії / В.М. Ждан, Є.М. Кітура, М.Ю. Бабаніна, Г.В. Волченко, М.В. Ткаченко // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 4 (58). – С. 142-144. – ISSN 2079-8334
1155731
  Шевченко А.І. Самостійна робота магістрантів-управлінців освітою як засіб формування дослідницької культури // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 423-430. – ISSN 2312-5993


  Охарактеризовано різні види та форми самостійної роботи майбутніх менеджерів освіти в процесі їх професійної підготовки у магістратурі ВНЗ. Зокрема, проаналізовано метод проблемного навчання, метод випереджаючої самостійної роботи та пошуковий ...
1155732
  Дем"яненко Н. Самостійна робота магістрантів у системі модульного навчання: організаційно-управлінські засади // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 3. – С. 42-46. – ISSN 2075-1478
1155733
  Теслав А. Самостійна робота студента як елемент модернізації вищої освіти в контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 321-325. – ISSN 2218-5348
1155734
  Дмитренко В. Самостійна робота студента як передумови професійного самовдосконалення особистості // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – Т. 2. – С. 56-59
1155735
   Самостійна робота студентів - основа високого професійного рівня фахівця (лікаря). досвід роботи кафедри біохімії і медичної хімії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / Г.С. Маслак, Г.В. Долгіх, Н.І. Цокур, К.В. Шевцова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 90-95. – ISSN 1681-2751
1155736
   Самостійна робота студентів – важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі / І.Р. Бекус, М.В. Кирилів, А.Є. Демид, І.Я. Криницька, Л.А. Бойко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 287-289. – ISSN 2077-1096
1155737
  Агаджанова Р. Самостійна робота студентів в умовах запровадження в систему освіти компетентнісного підходу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 44-50. – ISSN 1562-529Х
1155738
  Семеренко Г.В. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульного навчання // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 208-210
1155739
  Мельник О. Самостійна робота студентів з використанням інформаційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 10 (129), жовтень. – C. 99-102. – ISSN 2308-4634
1155740
  Токмань Г. Самостійна робота студентів з метолики викладання української літератури в школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
1155741
  Кудрев В. Самостійна робота студентів за умов дистанційно-активного навчання // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.49-53. – ISSN 1562-529Х
1155742
  Товтин Н.І. Самостійна робота студентів педагогічних навчальних закладів у контексті гуманізації навчального процесу вищої школи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 92-95. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1155743
  Ліцман Ю.В. Самостійна робота студентів при вивченні хімії : навчальний посібник [для студ. нехімічних спец. вищих навч. закладів] / Ю.В. Ліцман, Л.І. Марченко, С.Ю. Лебедєв. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 349 с. – Бібліогр.: с. 340-341. – ISBN 978-966-657-338-7
1155744
  Панасенко Е. Самостійна робота студентів у вищому педагогічному навчальному закладі // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 0131-6788
1155745
  Грищук О.К. Самостійна робота студентів у контексті європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи організації навчального процесу / О.К. Грищук, О.М. Язвінська, В.А. Ткаченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 118-125. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1155746
  Чирвона Т.М. Самостійна робота студентів у період переходу до нової моделі вищої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 84-89. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341Х
1155747
  Панчук Т.К. Самостійна робота студентів у процесі вивчення хімічних дисципллін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 217-222. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1155748
  Кузьменко Г. Самостійна робота студентів у процесі кредитно-модульного навчання // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – Вип. 5. – С. 273-278. – (Педагогічні науки)
1155749
   Самостійна робота студентів у світлі інноваційних технологій / О.І. Дрогомерецька, Г.М. Курилів, Т.І. Гриджук, Я.В. Сандурська // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 140-142. – ISSN 2077-4214
1155750
  Туряниця В.В. Самостійна робота студентів як вид творчої діяльності, фактор модернізації навчального процесу та підвищення якості вищої освіти / В.В. Туряниця, В.В. Туряниця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 302-305. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1155751
  Голенко Н.М. Самостійна робота студентів як невід"ємний компонент навчального процесу // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 148-154. – ISSN 2414-4207


  Статтю присвячено питанню організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів як виду навчальної діяльності, спрямованої на формування пізнавальних здібностей студентів, їх безперервну самоосвіту. Самостійна робота розглядається як ...
1155752
  Нагорняк М. Самостійна робота студентів як необхідна складова підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля" // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 124-129
1155753
  Нагорняк М.В. Самостійна робота студентів як необхідний складник підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 202-206


  У статті акцентується увага на надзвичайній важливості самостійної роботи студентів під час під- готовки та випуску навчальної радіопрограми "Студентська хвиля"; розглядаються способи та прийоми самостійної роботи студентів на всіх етапах створення ...
1155754
  Пасмор Н. Самостійна робота студентів як об"єкт бібліотечно-інформаційного забезпечення // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.33-38. – ISSN 1562-529Х
1155755
  Єрмолаєва Г.А. Самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутнього фахівця-документознавця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 4-8. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1155756
  Чорній Н.В. Самостійна робота студентів як складова частина у підготовці спеціаліста в умовах кредитно-модульної системи навчання // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 132-134. – ISSN 1681-2751
1155757
  Коротич Н.М. Самостійна робота студентів як фактор підготовки спеціаліста в умовах кредитно-модульної системи навчання // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (59). – С. 219-222. – ISSN 2079-8334
1155758
  Марушкевич А.А. Самостійна робота студентів. Науково-дослідницька робота студентів. Курсові, дипломні, магістерські роботи / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 192-199. – ISBN 978-966-439-865-4
1155759
  Дудіна О. Самостійна робота у професійній підготовці магістрів з технічного перекладу в США // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 127-131. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1155760
  Передрій Г.Р. Самостійна робота учнів 5-8 класів на уроках української мови / Г.Р. Передрій. – К, 1968. – 156с.
1155761
  Гіттіс І.В. Самостійна робота учнів IV класу з історії. / І.В. Гіттіс. – К., 1952. – 44с.
1155762
  Кобернік Сергій Самостійна робота учнів з географії та проблема її вдосконалення : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-6 : Схеми. – Бібліогр.: 13 назв
1155763
  Степаненко Г.П. Самостійна робота учнів на уроках історії. / Г.П. Степаненко. – К., 1965. – 90с.
1155764
  Степанишин Б.І. Самостійна робота учнів при вивченні української літератури. / Б.І. Степанишин. – К., 1963. – 112с.
1155765
  Головко В.А. Самостійна робота як аспект самоосвіти іноземного студента // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 50-54. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 2). – ISSN 2077-6780
1155766
  Кобернік С.Г. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 4-8 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1155767
  Бережна Г.М. Самостійна робота як засіб формування професіоналізму майбутніх фахівців / Г.М. Бережна, Н.О. Сітнікова, Л.В. Соляр // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 9-14


  Висвітлені сучасні методики з організації самостійної роботи студентів напрямку "Харчові технології та інженерія".
1155768
  Горін І.І. Самостійна робота як невід"ємний фактор підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов"язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 23-24. – Бібліогр.: 8 назв.
1155769
  Буряк Володимир Самостійна робота як системоутворюючий елемент навчальної діяльності студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються методологічні та теоретичні підходи до організації самостійної роботи студентів, які дозволяють активізувати їхню навчальну діяльність.
1155770
  Головко Н. Самостійна робота як складова навчального процесу у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-22. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розглядаються особливості самостійної роботи як складової навчального процесу у вищій школі. Посилення ролі самостійної роботи студентів принципово змінює організацію навчально-виховного процесу у виші. Це дає можливість формувати у студента здібності ...
1155771
  Антал І. Самостійна робота як складова навчання у контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 152-156. – ISSN 2218-5348
1155772
  Модестова Т. Самостійна робота як складова педагогічної підготовки студентів магістратури // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 80-86 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
1155773
  Бондаренко Ю. Самостійна робота як спосіб реалізації загальнодидактичних та методико-літературних завдань // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 3 (732), березень 2018 р. – С. 19-24. – ISSN 0130-5263
1155774
  Бобакова І.П. Самостійна робота як фактор удосконалення процессу підготовки майбутнього вчителя музики. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Бобакова І.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 19л.
1155775
  Бобакова І.П. Самостійна робота як фактор удосконалення процесу підготовки майбутнього вчителя музики. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.04 / Бобакова І.П.; Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 164л. – Бібліогр.:л.141-164
1155776
  Маковєй Р.Г. Самостійна робота як форма навчального процесу у ВНЗ для розвитку іншомовного професійного мовлення студентів транспортних спеціальностей // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 159-164. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті подається аналіз самостійної роботи студентів транспортних спеціальностей ВНЗ як важливої форми навчального процесу з метою розвитку й удосконалення іншомовного професійного мовлення.
1155777
  Хоменко С.В. Самостійна рюбота у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 367-372. – ISSN 2074-8922
1155778
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 3. – 1992
1155779
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 2. – 1993
1155780
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 4. – 1993
1155781
   Самостійна Україна = Independent Ukraine. – Chicago. – ISSN 0036-3847
Рік 45, № 1 (447). – 1993
1155782
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 3. – 1994
1155783
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 4. – 1994
1155784
   Самостійна Україна = Independent Ukraine. – Chicago. – ISSN 0036-3847
Рік 46, № 1 (451). – 1994
1155785
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1995
1155786
   Самостійна Україна. – Київ
№ 2. – 1996
1155787
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1996
1155788
   Самостійна Україна. – Київ
№ 1. – 1998
1155789
   Самостійна Україна. – Київ
№ 2. – 1998
1155790
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1998
1155791
   Самостійна Україна. – Київ
№ 4. – 1998
1155792
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1999
1155793
   Самостійна Україна. – Київ, 2000
1155794
   Самостійна Україна. – Київ
№ 1. – 2000
1155795
   Самостійна Україна. – Київ
№ 2. – 2000
1155796
   Самостійна Україна : тижневий часопис Української республіканської партії. – Київ
26 грудня. – 2000
1155797
   Самостійна Україна. – Київ, 2001
1155798
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 2001
1155799
   Самостійна Україна. – Київ
№ 4. – 2001
1155800
  Міхновський М. Самостійна Україна // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 15-32. – ISBN 978-966-1513-01-2
1155801
  Міхновський М. Самостійна Україна / Микола Міхновський // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 160-169. – ISSN 0869-3595
1155802
   Самостійна Україна.. – Тернопіль, 1991. – 78с.
1155803
  Костюк О.М. Самостійне існування малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 133-137
1155804
  Лисиця Н.М. Самостійне читання з англійської мови: Гнучкі виробничі системи / Н.М. Лисиця. – Харків, 1992. – 93с.
1155805
  Старинець К.О. Самостійний захист права інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 101-103. – ISBN 978-966-7178-01-8
1155806
  Вишня Остап Самостійний смітник / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1958. – 48с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1155807
  Лакснесс Х.К. Самостійні люди / Х.К. Лакснесс. – К., 1956. – 457с.
1155808
  Кобернік С.Г. Самостійні роботи в шкільних курсах географії / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 9-27 : табл., схеми
1155809
  Кузнецов В.С. Самостійні роботи з фізики у 8 класі : посіб. для вчителя / В.С. Кузнецов. – Киев : Радянська школа, 1986. – 184 с.
1155810
  Іванова Р.Г. Самостійні роботи з хімії : посіб. для вчителів / Р.Г. Іванова, Т.З. Савич, І.Н. Чертков; Р.Г. Іванава, Т.З. Савич, І.Н. Чертков. – Київ : Радянська школа, 1986. – 216 с.
1155811
  Жицький Є.І. Самостійність і творча активність учнів у процесі вивчення літератури / Є.І. Жицький. – К, 1969. – 168с.
1155812
  Луговий В. Самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 4-5


  Круглий стіл тижневика "Освіта" на тему "Університетська автономія: міф чи реальність?". Куратори проекту: академік НАПН України, професор, доктор педагогічних наук В.І. Луговий, професор доктор педагогічних наук С.А. Калашнікова, професор, доктор ...
1155813
  Смайльс Сэмюэл Самостоятельная деятельность = (Self-help) / Соч. Самуэля Смайльса ; Пер. с англ. С. Майковой. – Санкт-Петербург : Изд. книготорг. В.В. Лепехина, 1888. – [2], VIII, 528 с.
1155814
  Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся / П.И. Пидкасистый. – М, 1972. – 184с.
1155815
   Самостоятельная деятельность учащихся при обучении математике.. – М, 1985. – 191с.
1155816
  Скачков И.С. Самостоятельная домашняя работа учащихся старших классов средней школы по литературе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Скачков И.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 15 с.
1155817
  Ждан О.А. Самостоятельная жизнь / О.А. Ждан. – Минск, 1990. – 300с.
1155818
  Чеджемов Т.Б. Самостоятельная и активная роль суда в исследовании доказательств в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Чеджемов Т.Б.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1968. – 18л.
1155819
   Самостоятельная методическая работа мастера производственного обучения / Шумович, Х, , . – М, 1969. – 80с.
1155820
   Самостоятельная методическая работа мастеров и преподавателей учебных заведений проф.-тех. образования. – Москва, 1969. – 31с.
1155821
  Балакин А.М. Самостоятельная подготовка к сочинению / А.М. Балакин. – М, 1963. – 24с.
1155822
  Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении / П.И. Пидкасистый. – М, 1980. – 240с.
1155823
  Гаранина Р.М. Самостоятельная работа - средство развития потенциала студента // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С.46-48. – ISSN 1026-955X


  В статье рассматривается личностно-профессиональное становление будущего врача в процессе самостоятельной учебной работы при изучении теоретических дисциплин. Обоснована необходимость активизации этой работы, определены аспекты развития личности ...
1155824
   Самостоятельная работа в обучении иностранным языкам в школе и вузе. – Л, 1990. – 162с.
1155825
   Самостоятельная работа глазами студентов и преподавателей: результаты мониторинга / Т.П. Петухова, И.Д. Белоновская, М.И. Глотова, М.С. Пашкевич // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются результаты мониторинга, направленного на выявление продуктивных подходов к организации и обеспечению самостоятельной работы студентов в вузе, а также на определение отношения студентов к самостоятельной работе как виду ...
1155826
  Петухова Т. Самостоятельная работа как средство развития информационной компетенции / Т. Петухова, М. Глотова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 121-126. – ISSN 0869-3617
1155827
  Халилов У.М. Самостоятельная работа как средство успешного обучения стериометрии учащихся старших классов средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Халилов У.М.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 26л.
1155828
  Смолина С.Г. Самостоятельная работа как средство формирования информационной компетентности студентов университета // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 11-16. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена роль Научной библиотеки Южно-Уральского государственного университета в формировании информационной компетентности студентов.
1155829
  Акулова Е.А. Самостоятельная работа по литературе в старших классах ШРМ : из опыта работы учителей школ г. Ленинграда / Е.А. Акулова ; Ленинград. Городской ин-т усовершенствования учителей. – Ленинград, 1947. – 59 с.
1155830
  Виленкина Е.Э. Самостоятельная работа по немецкому языку в старших классах / Е.Э. Виленкина. – Ленинград, 1957. – 143с.
1155831
  Аносова Т.Ф. Самостоятельная работа по обществоведению в вечерней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13731 / Аносова Т.Ф. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1970. – 23 с.
1155832
  Новиков П.С. Самостоятельная работа с книгой / П.С. Новиков. – Сталинград, 1953. – 76с.
1155833
  Коренева С.А. Самостоятельная работа с описаниями изобретений к патентам на немецком языке. / С.А. Коренева. – Иркутск, 1989. – 87с.
1155834
  Куликов В.М. Самостоятельная работа слушателей (курсантов). / В.М. Куликов, А.П. Порохин. – М., 1973. – 112с.
1155835
   Самостоятельная работа студентов. – Москва, 1953. – 83с.
1155836
   Самостоятельная работа студентов. – Нальчик, 1977. – 76с.
1155837
  Васильева Э.К. Самостоятельная работа студентов / Э.К. Васильева. – Ленинград, 1989. – 53с.
1155838
  Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов : Учеб. пособие для слушателей ФПК вузов по дисциплине "Педагогика и психология высш. шк." / В.А. Козаков. – Киев, 1989. – 250с.
1155839
  Герасименко С.Г. Самостоятельная работа студентов в вузе / С.Г. Герасименко. – Одесса, 1982. – 52с.
1155840
   Самостоятельная работа студентов в вузе. – Саратов, 1982. – 228с.
1155841
   Самостоятельная работа студентов в вузе : Указ. лит. за 1919-1983 гг. – Томск, 1985. – 78с. – (Методические материалы по орг. самост. работы студ.)
1155842
   Самостоятельная работа студентов в вузе : Рекоменд. список. лит. – Саратов, 1988. – 23с.
1155843
   Самостоятельная работа студентов в профессонально ориентированном обучении иностранным языкам.. – Вильнюс, 1990. – 170с.
1155844
  Гарунов М.Г. Самостоятельная работа студентов в теории и практике высшей школы капиталистических стран / М.Г. Гарунов, Р.М. Герасимова. – Москва, 1980. – 28с.
1155845
   Самостоятельная работа студентов и активные методы обучения. – Омск, 1989. – 168с.
1155846
   Самостоятельная работа студентов и роль кафедр общественных наук.. – Л, 1981. – 111с.
1155847
  Бирченко Е.В. Самостоятельная работа студентов как базовая компонента развития личности и прфессиональных ресурсов выпускников вуза // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.126-130.
1155848
  Перевозный А.В. Самостоятельная работа студентов как процесс и результат // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 47-52. – ISSN 1026-955X


  Раскрыты выделенные на основе общепсихологической структуры деятельности компоненты самостоятельной работы студентов (потребностно-мотивационный, целевой, содержательный, организационно-деятельностный, контрольно-регулировочный, ...
1155849
  Кузьмина Ю.О. Самостоятельная работа студентов как средство формирования профессиональной компетентности / Ю.О. Кузьмина, О.И. Донина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 12. – С. 27-28. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается сущность самостоятельной работы и проблема ее организации в связи с переходом на уровневую систему высшего образования. В качестве одного из основных условий повышения эффективности самостоятельной работы студентов по овладению ...
1155850
  Мулявина Э.А. Самостоятельная работа студентов как средство формирования профессиональных компетенций / Э.А. Мулявина, И.Н. Омельченко // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 76-82. – ISSN 1609-4646


  Авторы делятся опытом поиска новых форм организации самостоятельной работы студентов в условиях и реализации новых стандартов, делая акцент на внеаудиторной творческой самостоятельной работе. The article presents the experience of organizating ...
1155851
  Ахметова Мадина Сейтхановна Самостоятельная работа студентов на аудиторных занятиях как средство интенсификации учебного процесса в языковом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ахметова Мадина Сейтхановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 23л.
1155852
  Пименов Ю.С. Самостоятельная работа студентов пединститута по педагогическому циклу : Автореф... канд. пед.наук: / Пименов Ю.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Саратов, 1958. – 21л.
1155853
   Самостоятельная работа студентов по иностранному языку.. – Ярославль, 1975. – 64с.
1155854
   Самостоятельная работа студентов по курсу "Физиология человека и животных" с применением ЭВМ.. – Новосибирск, 1988. – 68с.
1155855
  Гончаренко В.В. Самостоятельная работа студентов по марксистско-ленинской фиолсофии : Материалы к лекции / В.В. Гончаренко; КГУ им.Т.Г.Шевченко. ИПК преп.общ.наук. – Киев : "Вища школа", 1973. – 39с.
1155856
  Ажгибкова Т.Н. Самостоятельная работа студентов по общественным наукам - важный фактор обучения и коммунистического воспитания / [подгот.: канд. филос. наук, доц. Т.Н. Ажгибкова, доц. Н.А. Воробьев, С.П. Рубанова] ; Науч.-исслед. ин-т проблем высш. школы, Отд. науч. информ. – Москва : НИИВШ, 1976. – 72 с. : ил. – Список лит.: с. 65-69. – (Обзорная информация. Серия "Обучение и коммунистическое воспитание в высших и средних специальных учебных заведениях")
1155857
   Самостоятельная работа студентов по психологии.. – М, 1989. – 67с.
1155858
  Давыдова М.И. Самостоятельная работа студентов по физической географии СССР : учебное пособие / М.И. Давыдова. – Москва : Просвещение, 1971. – 144 с.
1155859
   Самостоятельная работа студентов при изучении иностранных языков.. – М, 1964. – 20с.
1155860
  Куманин Г.М. Самостоятельная работа студентов с зарубежными источниками экономической информации / Г.М. Куманин. – М., 1990. – 79с.
1155861
   Самостоятельная работа студентов с учебной литературой. – Тарту, 1979. – 79с.
1155862
   Самостоятельная работа студентов.. – Казань, 1955. – 47с.
1155863
  Сенашенко В. Самостоятельная работа студентов: актуальные проблемы. / В. Сенашенко, Н. Жалнина // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 103-109. – ISSN 0869-3617
1155864
   Самостоятельная работа студентов: поиски, проблемы, решения. – Ростов -на-Дону, 1991. – 174с.
1155865
  Зольникова В.И. Самостоятельная работа уч-ся над литературным произведением в 8 классе / В.И. Зольникова. – Москва : Просвещение, 1978. – 74 с.
1155866
  Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся / В.К. Буряк. – М., 1984. – 64с.
1155867
  Ижендеев С.Д. Самостоятельная работа учащихся 1-х и 2-х классов в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Ижендеев С.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1155868
  Баширов Б.Ю. Самостоятельная работа учащихся 5-8-х классов азербайджанской школы в процессе обучения. (На материалах уроков географии и естествознания). : Автореф... канд. пед.наук: / Баширов Б.Ю.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 35л.
1155869
  Саморуков И.И. Самостоятельная работа учащихся 5-8 классов с учебником на уроках русского языка : Автореф... канд. пед.наук: / Саморуков И.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 23л.
1155870
  Дроздова М.Ф. Самостоятельная работа учащихся 7-8 классов в процессе изучения литературы : Автореф... канд. пед. (по методике литературы)наук: / Дроздова М.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 20л.
1155871
  Файбушевич А.И. Самостоятельная работа учащихся 9-11 классов на уроках литературы : (Проект доклада) / А.И. Файбушевич. – Новосибирск, 1963. – 72 с.
1155872
  Гиттис И.В. Самостоятельная работа учащихся IV класса по истории. / И.В. Гиттис. – М., 1950. – 48с.
1155873
  Сулейменова Р. Самостоятельная работа учащихся в преподавании казахской литературы в 10 классе. : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Сулейменова Р.; Казах. гос. пед.ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1155874
  Симакова Л.А. Самостоятельная работа учащихся в процессе анализа художественного произведения в 4 - 7 классах / Л.А. Симакова. – К, 1987. – 111с.
1155875
   Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения математике.. – М, 1988. – 125с.
1155876
  Хмелюк Р.И. Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения. (На материалах преподавания географии в V-VII кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Хмелюк Р.И.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1953. – 16 с.
1155877
  Кучинский В.Д. Самостоятельная работа учащихся в системе занятий по сложному литературному произведению : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Кучинский В.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 20л.
1155878
   Самостоятельная работа учащихся в сочетании с учебно-деловой игрой на уроках производственного обучения в профтехучилищах.. – Л, 1988. – 24с.
1155879
   Самостоятельная работа учащихся в школе.. – Ростов н/Д, 1949. – 48с.
1155880
  Ханжиев Н.А. Самостоятельная работа учащихся вечерних (сменных) школ в процессе обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Ханжиев Н.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 21л.
1155881
  Федоренко М.И. Самостоятельная работа учащихся и условия повышения ее эффективности : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Федоренко М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
1155882
  Федоренко М.И. Самостоятельная работа учащихся и условия повышения ее эффективности (на материалае предметов ботаники, зоологии, физиологии и гигиены человека) : Дис... канд. пед.наук: / Федоренко М.И.; ХГУ. – Х., 1967. – 216л. – Бібліогр.:л.204-216
1155883
  Финкельштейн И.И. Самостоятельная работа учащихся классов ускоренного обучения / И.И. Финкельштейн. – М, 1962. – 40с.
1155884
  Кучинский В.Д. Самостоятельная работа учащихся на текстом художественных произведений / В.Д. Кучинский. – Омск, 1967. – 96с.
1155885
  Соколова Е.А. Самостоятельная работа учащихся на уроках анатомии и физиологии человека / Е.А. Соколова. – М., 1961. – 106с.
1155886
  Боровая Г.И. Самостоятельная работа учащихся на уроках в начальных классах (на материале уроков русского языка во II и III классах) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Боровая Г.И.; Минский пед. ин-т. – Минск, 1967. – 23л.
1155887
  Смирнова В.Н. Самостоятельная работа учащихся на уроках русского языка / В.Н. Смирнова. – М., 1962. – 104с.
1155888
   Самостоятельная работа учащихся на уроках русского языка.. – М, 1962. – 128с.
1155889
  Гаврусейко Н.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках химии в восмилетней школе / Н.П. Гаврусейко. – Минск, 1962. – 88с.
1155890
   Самостоятельная работа учащихся на уроках.. – М, 1960. – 159с.
1155891
  Качурин Самостоятельная работа учащихся над текстом художественного произведения ( V --VIII классах). / Качурин, М.А. Шнеерсон. – Л., 1960. – 196 с.
1155892
  Малютина Н.К. Самостоятельная работа учащихся над языком переводов. / Н.К. Малютина. – Бельцы, 1970. – 40с.
1155893
  Молдавская Н.Д. Самостоятельная работа учащихся над языком художественного произведения / Н.Д. Молдавская. – М. : Просвещение, 1964. – 144 с.
1155894
  Левенталь Е.О. Самостоятельная работа учащихся по английскому языку в среденей школе 5-7 классы : Автореф... канд. пед.наук: / Левенталь Е. О.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 15л.
1155895
  Сидорова М.А. Самостоятельная работа учащихся по истории в 5-7 классах средней школы / М.А. Сидорова. – Москва, 1951. – 40с.
1155896
   Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 5 классе малокомплектной школы.. – М, 1989. – 160с.
1155897
   Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 6 классе малокомплектной школы.. – М, 1990. – 160с.
1155898
   Самостоятельная работа учащихся по русскому языку в 7 классе малокомплектной школы.. – М, 1990. – 175с.
1155899
  Родина Н.А. Самостоятельная работа учащихся по физике в 7-8 классах средней школы : дидакт. материал / Н.А. Родина. – Москва : Просвещение, 1991. – 126с.
1155900
  Хижнякова Л.С. Самостоятельная работа учащихся по физике в 9-м классе средней школы : Дидактический материал / Л.С. Хижнякова, А Ю. Никифоров Коварский. – Москва : Просвещение, 1993. – 176с. – ISBN 5-09-004021-4
1155901
  Усова А.В. Самостоятельная работа учащихся по физике в средней школе / А.В. Усова, З.А. Вологодская. – Москва : Просвещение, 1981. – 158с.
1155902
  Ковалевская М.К. Самостоятельная работа учащихся по экономической географии СССР : кн. для учителя / М.К. Ковалевская. – 2-е изд. доп. – Москва : Просвещение, 1984. – 112 с.
1155903
  Александров А.И. Самостоятельная работа учащихся при изучении истории / А.И. Александров. – Москва, 1964. – 126с.
1155904
  Вайнберг Е.И. Самостоятельная работа учащихся при изучении истории древнего мира / Е.И. Вайнберг. – Москва, 1962. – 132с.
1155905
  Никольская Н.И. Самостоятельная работа учащихся при изучении нового учебного материала на уроке : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Никольская Н. И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 18 с.
1155906
  Ажикин Г.И. Самостоятельная работа учащихся профтехучилищ в процессе производственного обучения / Г.И. Ажикин. – 2 изд., перераб., доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 176 с.
1155907
  Порункевич Д.А. Самостоятельная работа учащихся пятого класса восьмилетней школы на уроках русского языка. : Автореф... канд. пед.наук: / Порункевич Д.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 19л.
1155908
  Гончаренко Наталья Николаевна Самостоятельная работа учащихся с учебником на уроках украинского языка в IV-VI классах : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.02 / Гончаренко Наталья Николаевна; КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1986. – 24л.
1155909
  Горбунов А.З. Самостоятельная работа учащихся с учебными фильмами на уроках физики (9-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Горбунов А. З.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1155910
  Полищук Г.И. Самостоятельная работа учащихся старших классов средней школы с книгой (в процессе изучения предметов гуманитарного цикла) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Полищук Г.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 24 с.
1155911
   Самостоятельная работа учащихся.. – М, 1961. – 143с.
1155912
  Есипов Б.П. Самостоятельная работа учеников на уроках / Б.П. Есипов. – М, 1961. – 239с.
1155913
  Алексашкина Л.Н. Самостоятельная работа школьников при изучении новейшей истории / Л.Н. Алексашкина. – Москва, 1988. – 128с.
1155914
  Новиков П.С. Самостоятельная учеба коммунистов / П.С. Новиков. – Сталинград, 1956. – 71с.
1155915
  Гиниатуллин И.А. Самостоятельная учебная деятельность по овладению иностранным языком на специальном факультете / И.А. Гиниатуллин. – Свердловск, 1990. – 96с.
1155916
   Самостоятельная учебная работа студентов. – Гродно, 1983. – 35с.
1155917
  Скамьянова Т.Ю. Самостоятельная учебная работа студентов, склонных к переутомлению от интенсивных интеллектуальных нагрузок // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 45-47. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы статьи ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании которых выделяются из общего числа обучающихся лица с особыми образовательными потребностями. ФЗ обязывает организации ВПО создавать для обучающихся с особыми ...
1155918
  Осипов Д.М. Самостоятельное обучение основам изобразительного искусства / Д.М. Осипов. – М, 1962. – 64с.
1155919
  Ниматулаев М.М. Самостоятельное повышение квалификации педагогов в условиях непрерывного самообразования на основе Web-технологий // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образования "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2013. – № 4, ч. 1. – С. 42-46. – ISSN 2073-9613


  Статья раскрывает проблему совершенствования системы повышения квалификации, то есть формирования и развития непрерывного самообразования и Web-технологий. Ведущей составляющей непрерывной системы повышения квалификации является непрерывное ...
1155920
  Семья Ф.Ф. Самостоятельное составление задач учащимися начальных классов как средство обучения решению задач и развития творческих способнотей учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Семья Ф.Ф.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1155921
  Можаев Б.А. Самостоятельность : [Очерки] / Можаев Б.А. – Москва : Сов. Россия, 1972. – 62 с. – На обл.: Письма из деревни
1155922
  Циринг Диана Александровна Самостоятельность и беспомощность у студентов высших учебных заведений // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1155923
  Дивногорцев И.П. Самостоятельность и ответственность: Новые методы хозяйствования / И.П. Дивногорцев. – Тула, 1988. – 140с.
1155924
   Самостоятельность и управление производственным профилем предприятия.. – Москва : Экономика, 1990. – 236 с.
1155925
  Воротилкина И.М. Самостоятельность студентов в учебном процессе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 92-97. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются различные трактовки самостоятельности, представленные в психолого-педагогической литературе, показаны цели, задачи и формы самостоятельной работы студентов в учебном процессе вуза.
1155926
  Жицкий Е.И. Самостоятельнсоть и творческая активность учащихся в процессе изучения украинской литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Жицкий Е.И. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1971. – 28 с.
1155927
  Белов Р.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой / Р.А. Белов. – Киев, 1988. – 204с.
1155928
  Мейксон Г.Б. и др. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре / Г.Б. и др. Мейксон. – М., 1986. – 111с.
1155929
  Иващенко Л.Я. Самостоятельные занятия физическими упражнениями / Л.Я. Иващенко, Н.П. Страпко. – Киев, 1988. – 155 с.
1155930
   Самостоятельные занятия физическими упражнениями в специальном учебном отделении вуза. : Методические рекомендации. – Киев : КГУ, 1983. – 24 с.
1155931
  Муравин К.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре / К.С. Муравин. – Изд. 2-е. – М., 1971. – 200с.
1155932
  Ершова А.П. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса : Разноуровневые дидактические материалы / А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. – Москва, Харьков : Илекса, Гимназия, 1998. – 80с. – ISBN 5-89237-014-3
1155933
  Блошкин Б.Ф. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 10 класса / Б.Ф. Блошкин. – М, 1961. – 104с.
1155934
  Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии : Пособие для учителя (6 - 10 классы) / В.И. Сиротин. – Москва : Просвещение, 1991. – 128с.
1155935
  Баринова И.И. Самостоятельные и практические работы по физической географии СССР : книга для учителя / И.И. Баринова. – Москва : Просвещение, 1990. – 94с.
1155936
  Лакснесс Х.К. Самостоятельные люди / Х.К. Лакснесс. – М., 1954. – 496с.
1155937
  Лакснесс Х.К. Самостоятельные люди : героическая сага / Х.К. Лакснесс; Пер. с исландского Н. Крымовой и А. Эмзиной. – Москва : Художественная литература, 1960. – 507 с.
1155938
  Фомина М.П. Самостоятельные люди / М.П. Фомина. – М., 1969. – 296с.
1155939
  Лакснесс Х.К. Самостоятельные люди. Исландский колокол : пер. с исланд. / Халлдор Лакснесс ; [вступ. ст. А. Погодина ; коммент. Л. Горлиной ; ил. О. Верейского]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 767 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 158 ; Серия третья. Литература XX века)
1155940
  Эндресен А.А. Самостоятельные морфемы или позиционные варианты? Морфологический статсус русских приставок о- и об- в свете новых данных: корпус и эксперимент? // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь-декабрь. – С. 33-69. – ISSN 0373-658Х
1155941
  Леонтьева М.Р. Самостоятельные работы на уроках алгебры / М.Р. Леонтьева. – М, 1978. – 64с.
1155942
  Иванова Р.Г. Самостоятельные работы по химии / Р.Г. Иванова. – М, 1982. – 206с.
1155943
  Анисимова В.С. Самостоятельные работы учащихся по анатомии, физиологии и гигиене человека / В.С. Анисимова. – Москва, 1978. – 112с.
1155944
  Анисимова В.С. Самостоятельные работы учащихся по анатомии, физиологии и гигиене человека : Пособие для учителя / В.С. Анисимова, БруновтЕ.П, Л.В. Реброва. – Москва : Просвещение, 1987. – 127с.
1155945
  Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по биологии : Растения: Пособие для учителя / А.М. Розенштейн. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 143с.
1155946
   Самостоятельные работы учащихся по биологии.. – Москва, 1984. – 160с.
1155947
  Бороздинов Н.М. Самостоятельные работы учащихся по географии в 5 классе : Пособие для учителя / Н.М. Бороздинов. – Изд. 2-е, перера. и доп. – Москва : Просвещение, 1963. – 191с.
1155948
  Коринская В.А. Самостоятельные работы учащихся по географии материков: Кн. для учителя. / В.А. Коринская. – Москва : Просвещение, 1983. – 128с.
1155949
  Асонова Г.С. Самостоятельные работы учащихся по географии СССР : Из опыта работы / Г.С. Асонова. – Москва : Просвещение, 1967. – 91с
1155950
  Матвеев Н.И. Самостоятельные работы учащихся по зоологии / Н.И. Матвеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1968. – 88с.
1155951
  Луцкая Л.А. Самостоятельные работы учащихся по зоологии: Пособие для учителя. / Л.А. Луцкая, А.И. Никишов. – М., 1977. – 111с.
1155952
  Луцкая Л.А. Самостоятельные работы учащихся по зоологии: Пособие для учителя. / Л.А. Луцкая, А.И. Никишов. – 2-е изд., перераб. – М., 1987. – 112с.
1155953
  Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии: Пособие для учителя : пособие для учителя / Л.П. Анастасова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1989. – 175с.
1155954
  Чеботарева А.В. Самостоятельные работы учащихся по физике в 6-7 классах. : дидактич.материал/пособие для учителя / А.В. Чеботарева. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 158с.
1155955
  Давыдова М.И. Самостоятельные работы учащихся по физической географии СССР : Книга для учителя / М.И. Давыдова. – Москва : Просвещение, 1982. – 112с.
1155956
  Войлошникова Н.А. Самостоятельные работы учащихся по экономической географии зарубежных стран / Н.А. Войлошникова. – Москва : Просвещение, 1981. – 108 с.
1155957
  Городков С.С. Самостоятельные расчеты ядерной плотности на основе иодели оболочек : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Городков С. С.; Моск. инж.физ. ин-т. – М., 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1155958
  Кнабе Г.С. Самостоятельный причастный оборот во французском и латинском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кнабе Г.С.; Москов. гор. пед. ин-тут им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 17л.
1155959
  Науменко И.Л. Самостоятельный учебный труд студентов / И.Л. Науменко. – Саратов, 1984. – 148с.
1155960
  Наумченко И.Л. Самостоятельный учебный труд студентов / И.Л. Наумченко. – Саратов : Саратовский университет, 1984. – 148с.
1155961
  Пікус Р.В. Самострахування в концепції управління фінансовими ризиками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено альтернативному до страхування методу управління фінансовими ризиками суб"єктів господарювання - самострахуванню. Висвітлено його переваги і недоліки, світовий досвід запрвадження, проаналізовано можливості його використання в Україні.
1155962
  Вагин М.Г. Самосттоятельность, инициатива, предприимчивость / М.Г. Вагин. – Москва, 1989. – 47с.
1155963
  Флякс С.С. Самостятельная работа студентов по педагогическим дисциплинам / С.С. Флякс. – Одеса, 1957. – 27 с.
1155964
  Маркин В.Н. Самость и "система Я" личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 25-33
1155965
  Канаев И.А. Самость как коммуникационная структура // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 7. – С. 73-83. – ISSN 0235-1188
1155966
  Анисимов О.С. Самость как основание высших форм самоорганизаци человека и общества // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 74-84. – ISSN 2073-8528
1155967
  Марков В.Н. Самость как точка равновесия в изменчивом мире // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 33-40
1155968
  Дімаров Анатолій Самосуд : Повісті. Оповідання. Етюди / Дімаров Анатолій. – Київ : Український письменник, 1999. – 221с. – ISBN 966-579-032-3
1155969
  Смирнов А.М. Самосуд над ведьмами и колдунами в России // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 7. – С. 6-9. – ISSN 1812-3805
1155970
  Адамус Т. Самосуд над відьмою у 1745 році в Гетьманщині // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 62-78. – ISSN 0869-3595
1155971
  Гуменюк О. Самотворення я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.33-76. – ISBN 966-654-025-8
1155972
  Коняев К. Самотен парус се белее. / К. Коняев. – Стара Загора, 1992. – 54 с.
1155973
  Доценко Юрій Самотина : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 47-49
1155974
  Сопот А.С. Самотлор / А.С. Сопот. – Минск, 1987. – 267с.
1155975
  Голев В. Самотната вила / В. Голев. – София, 1990. – 205с.
1155976
  Покальчук Ю.В. Самотнє покоління / Ю.В. Покальчук. – К, 1972. – 274с.
1155977
   Самотнє серце. – Київ, 1982. – 23с.
1155978
  Цей І. Самотній / І. Цей. – Х.-Дніпропетровськ, 1930. – 44с.
1155979
  Яремчук Андрій Самотній вершник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 6-7. – ISSN 0868-9644


  Нар. артист України Іван Гаврилюк
1155980
  Дімент М. Самотній вигнанець. Щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах = The lone survivor. A diary of the lukacze ghetto and Svyniukhy, Ukraine / Майкл Дімент ; за ред., [пер., передм.] Шмуеля Ягалома (Дімента) ; [пер. з англ. В. Бобров]. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2016. – 199, [1] с. : іл. – (Серія "Бібліотека спогадів про Голокост"). – ISBN 978-617-7021-50-5
1155981
  Дрозд В.Г. Самотній вовк : повість / В.Г. Дрозд. – Київ, 1983. – 240 с.
1155982
  Марченко Ірина Самотній орел : П"єса для лялькового театру за однойменною казкою Клима Поліщука (1891-1937 (на Соловках) // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 10. – С. 129-140. – ISSN 0130-321Х
1155983
  Васьківський [Ващенко] Г. Самотній. Феєрія. До грунту / Г. Васьківський [псевд.]. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 216 с.
1155984
  Вирта Н.Е. Самотність / Н.Е. Вирта. – Київ, 1938. – 248с.
1155985
  Наєнко М. Самотність долається словом молодих // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 119-125. – ISBN 978-966-439-809-8
1155986
  Наєнко М. Самотність долається словом наймолодших // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 138-142. – ISBN 978-966-2133-74-5
1155987
  Савінок В. Самотність Європи. Що стоїть за гучною заявою Ангели Меркель? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
1155988
  Нестелєєв М.А. Самотність і свобода у прозі Кобо Абе // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 164-166. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1155989
  Казарін В. Самотність Миколи Гоголя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 11


  Чи готові ми до нового прочитання творчої спадщини нашого класика?
1155990
  Панченко В.В. Самотність на верхів"ях // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 50-71. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Поезія Ліни Костенко в часи "відлиги" і "заморозків".
1155991
  Самолевська Ольга Самотність пані Ющенко та її оточення = Документальні замальовки у семи епізодах з прологом // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 106-113. – ISSN 0208-0710
1155992
  Жулинський М. Самотність у Славі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  Про дві останні зустрічі з Богданом Ступкою.
1155993
  Шушарін Д. Самотність України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 4


  Путін робить що хоче, тому що волі до опору в цивілізованому світі не проявив ніхто.
1155994
  Коломієць Г.О. Самотність як вид мовчання у романі Сільві Жермен "Безмірність" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 180-184
1155995
  Мельник Д. Самотність як вимір буття жіночих персонажів збірки "Синхронно" Інгеборг Бахманн // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 260-270. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблему самотності жіночих персонажів збірки "Синхронно", пов"язану з втратою відчуття особистісної ідентичності. Увагу звернуто на такі типи самотності, як комунікативна, соціальна, культурна та метафізична. Простежено чітке розмежування ...
1155996
  Малімон В.І. Самотність як екзистенційно-соціальний феномен // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 178-181. – ISBN 978-966-2188-73-8
1155997
  Біла Н.В. Самотність як причина трагедії особистості у романах І. Роздобудько "Все, що я хотіла сьогодні" і П. Коельйо "Вероніка вирішує померти" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 11-13. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1155998
  Полохова Н. Самотність як провідний психічний стан героїв прози Євгена Гуцала 70-х років ХХ ст. // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 132-138. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1155999
  Мовчан М.М. Самотність як феномен буття особистості : монографія / М.М. Мовчан ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра філософії та політології. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 265 с. – ISBN 978-966-184-038-5
1156000
  Часто П.І. Самотності просто нема : новели / П.І. Часто. – Ужгород : Карпати, 1985. – 268 с.
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,