Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1155001
   "Проблеми інформатики та комп"ютерної техніки" (ПІКТ - 2014), міжнар. наук.-практ. конф. = "Проблемы информатики и компьютерной техники" (ПИКТ - 2014) = "Informatics and computer technics problems" (PICT - 2014) : праці III-ї Міжнар. наук.-практ. конф. : Чернівці, 27-30 трав., 2014 / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: Ф.О. Сопронюк та ін.]. – Чернівці : Родовід, 2014. – 203, [1] с. : іл., табл. – На обкл. текст англ. - Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1155002
  Земцева В.М. Проблеми і досягнення стандартизації у сфері інформації і документації // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 10-13 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.


  Аналіз стану вітчизняної наукової і науково-технічної діяльності (науковий потенціал, фінансове забезпечення, результативність наукових робіт) за результатами моніторингових досліджень.
1155003
  Мацука Г.Х. Проблеми і досягнення сучасної молекулярної біології / Г.Х. Мацука. – Київ : Знання, 1982. – 33 с. – (В лабораториях ученых ; № 8)
1155004
  Пащенко Є. Проблеми і завдання порівняльного вивчення етногенезу хорватів в українському контексті // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 545-560. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1155005
  Парахіна М. Проблеми і завдання розвитку українсько-російської музейної міждержавної практики 1991-2013 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 57-60. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз розвитку українсько-російських відносин у сфері музейної міждержавної практики, яка є важливою складовою для здійснення повноцінної наукової роботи, адже після розпаду Радянського Союзу виникло питання не лише подолання наслідків кризи у ...
1155006
  Романенко Г.М. Проблеми і завдання щодо формування засад нової прогнозованої та екологічно безпечної водогосподарської політики в Херсонській області та Причорноморському регіоні : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 52-54 : Табл. – ISSN 1561-4980
1155007
  Міщук Г. Проблеми і механізми хеджування на українських товарних біржах // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 167-175. – ISBN 966-654-172-6
1155008
  Мельник А.В. Проблеми і можливості розвитку геоінформаційної освіти в Україні : Запрошуємо до дискусії // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-51. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1561-4980
1155009
  Белінська Я.В. Проблеми і напрями узгодження фіскальної та монетарної політики : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 124-130. – Бібліогр.: 2 назви
1155010
  Руфат Проблеми і особливості реалізації іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою : зарубіжний досвід / Руфат, Кулієв // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 65-70. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1155011
  Федулова Л. Проблеми і передумови формування в Україні економіки новітнього технологічного укладу // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 9-20
1155012
  Веріга Г. Проблеми і перспективи валютного курсоутворення в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 6-10. – ISSN 1728-9343
1155013
  Заєць О.В. Проблеми і перспективи викладання релігієзнавчих дисциплін у сучасній школі і вузі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 21-23
1155014
  Гаранько Т.Й. Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 89-91. – ISSN 0554-4866
1155015
  Шевченко Ф. Проблеми і перспективи використання ісламських облігацій (сукук) в Україні // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 76-78
1155016
  Федулова Л. Проблеми і перспективи виробничої та науково-технологічної кооперації підприємств України й Російської Федерації експертна оцінка : світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку / Л. Федулова, О. Балакірєва // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 56-67 : Табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1155017
  Швець О.В. Проблеми і перспективи виходу України на світові інформаційні ринки в рамках вступу до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 145-157. – (Європейські дослідження)
1155018
  Касьянов Д. Проблеми і перспективи впровадження нанотехнологій в Україні // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 230-240. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1155019
  Швець О.В. Проблеми і перспективи входження України до глобального інформаційного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 140-145. – (Європейські дослідження)
1155020
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (7). – 2016. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155021
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (10). – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155022
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (11). – 2017. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155023
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (12). – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155024
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (13). – 2018. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155025
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (19). – 2019. – 367, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5215-2019-3(19) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1155026
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (20). – 2019. – 487, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5215-2019-4(20) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1155027
  Ващик С.М. Проблеми і перспективи ефективного використання меліорованих земель Львівщини в ринкових умовах / С.М. Ващик, О.С. Цюра // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 64-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1155028
  Легенький М. Проблеми і перспективи законотворчого забезпечення реформування освітянської галузі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 131-134. – ISSN 2307-8049
1155029
  Попова Ю.М. Проблеми і перспективи залучення України до проекту "Шовковий Шлях" // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 155-156
1155030
  Чуприна Л.М. Проблеми і перспективи зміцнення фінансової стійкості об"єднаних територіальних громад / Л.М. Чуприна, Е.Г. Мороз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1155031
  Швець О.В. Проблеми і перспективи іміджу України на світових інформаційних ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 113-125
1155032
  Рибчук А. Проблеми і перспективи інвестування глобальних інфраструктурних проектів у посткризовий період / А. Рибчук, В. Прушківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується посткризовий стан функціонування та оздоровлення об"єктів виробничої інфраструктури різних суб"єктів світової економіки. Аналізуються проблеми і перспективи використання мобілізованих інвестиційних ресурсів фінансування ...
1155033
   Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 65. – ISSN 1810-3944
1155034
  Затонацька Т.Г. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку України / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицька // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 19-24
1155035
  Литвиненко Т.А. Проблеми і перспективи інституалізації приватної вищої освіти в Україні // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 201-207. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))
1155036
  Шинкар В.А. Проблеми і перспективи інтеграції України до ЄС / В.А. Шинкар, Т.Ю. Ковач // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 111-117. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
1155037
  Юнко О.М. Проблеми і перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в Україні // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 191-194. – ISSN 2221-755X
1155038
  Литвиненко О. Проблеми і перспективи нового етапу // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – C. 42-43


  Динамічний розвиток китайської економіки, що триває понад 35 років, сприяв кардинальному посиленню ролі Китаю у сучасних міжнародних відносинах.
1155039
  Штогун С. Проблеми і перспективи нового законопроекту про судоустрій // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 73-76. – ISSN 0132-1331
1155040
  Кирилюк З. Проблеми і перспективи подальшого вивчення прози Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 44-51


  Стаття присвячена виникненню задуму прозового твору в Т. Шевченка і втіленню цього задуму в його повістях. Розглянуто також інтертекстуальні зв"язки прози Т. Шевченка з творами російської та української літератури
1155041
  Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 31-35. – ISSN 1810-3944
1155042
  Соколенко Станіслав Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1155043
  Сундук А.М. Проблеми і перспективи реалізації політики конвергенції макроекономічних показників України відповідно до європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 85-86
1155044
  Кияниця І.П. Проблеми і перспективи регулювання індивідуальних трудових правовідносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-6. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто недостатню гнучкість трудового права України в регулюванні найманої праці у приватному секторі економіки та доцільність рецепції цивільного права для укладення трудових договорів і угод. In the article it is considered insufficient ...
1155045
  Кафарський В.І. Проблеми і перспективи реформування законодавства України про місцеві вибори // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 106-112. – ISSN 1563-3349
1155046
  Ватаманюк О. Проблеми і перспективи реформування пенсійної системи в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 42-52. – ISSN 2078-5860


  З"ясовано основні чинники, що визначають сьогодні нагальність реформування пенсійної системи України. Проаналізовано сучасний зарубіжний досвід збалансування пенсійних систем. Показано, що за відсутності необхідних передумов запровадження ...
1155047
  Арешкович А.О. Проблеми і перспективи реформування системи охорони здоров"я в м. Києві / А.О. Арешкович, О.М. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 202-209 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1155048
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наук. праць. – Суми, 1999. – 268с. – ISBN 966-535-107-9
1155049
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми
Т. 3. – 2000
1155050
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми
Т. 4. – 2000
1155051
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-566-186-8
Т. 5. – 2002
1155052
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-566-187-6
Т. 6. – 2002
1155053
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник тез доповідей 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 листопада 2004 р.). – Суми : УАБС, 2004. – 132 с.
1155054
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-239-2
Т. 9. – 2004
1155055
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-241-4
Т. 10. – 2004
1155056
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-281-3
Т. 12. – 2005
1155057
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-284-8
Т. 13. – 2005
1155058
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-00-4
Т. 14. – 2005
1155059
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-02-0
Т. 15. – 2006
1155060
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-03-9
Т. 16. – 2006
1155061
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-01-2
Т. 17. – 2006
1155062
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-08-3
Т. 19. – 2007
1155063
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 21. – 2007
1155064
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 22. – 2007
1155065
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 23. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1155066
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 24. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1155067
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 25. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1155068
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 26. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1155069
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 27. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1155070
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 29. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1155071
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-
Вип. 30. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1155072
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 31. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1155073
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 32. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
1155074
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 33. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1155075
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 34. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
1155076
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 35. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
1155077
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 36. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
1155078
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
Вип. 37. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155079
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
Вип. 38. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155080
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
Вип. 39. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155081
  Пацера М. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України в полі зору науковців : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 7-9
1155082
  Мхітарян Н. Проблеми і перспективи розвитку відновлювальної енергетики України // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 181-191. – ISBN 978-966-02-4324-8
1155083
  Сметанко О.В. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / О.В. Сметанко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 461, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-352. – ISBN 978-966-483-870-9
1155084
   Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали наук.-практ. конф. студентів та молодих учених / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; відп. за вип.: Недзведовська О.Є., Якубець О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1155085
  Різун В.В. Проблеми і перспективи розвитку журналістської освіти в Україні початку XXI століття // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 6-13


  Доповідь на Міжнародній науковій конференції "Журналістика - 2004 у світлі підготовки журналістських кадрів", 27 травня 2004р., М.Київ.
1155086
  Голубій І.Є. Проблеми і перспективи розвитку інтеграційних об"єднань на теренах СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 62-69


  В статті йдеться про проблеми інтеграційних процесів в межах СНД. Аналізуються чинники негативних тенденцій розвитку та окреслено подальші перспективи інтеграції на теренах СНД.
1155087
  Плахотнік О.В. Проблеми і перспективи розвитку класичного університету / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 254-260


  У статті йдеться про те, що функціонування класичного університету має досить різноманітний спектр ознак, за якими його можна розглядати. Класичний університет і в епоху постмодерну і інформаційної революції зберігає свою суть як співтовариство ...
1155088
  Чорномаз О.Б. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 131-134. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1155089
  Дячук М.І. Проблеми і перспективи розвитку медіації в Республіці Казахстан // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 164-183. – ISSN 2222-5374
1155090
   Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України : матеріали 2-го круглого столу, Київ, 23-24 листопада 2007 р. – Київ : Політехніка, 2007. – 92 с. – ISBN 996-96213-8-0
1155091
  Галат Л.М. Проблеми і перспективи розвитку особистих селянських господарств у галузі плодоовочівництва України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 71-79 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1155092
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (1) : Присвячується 45-річчю факультету управління і бізнесу ХНАДУ. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
1155093
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (2). – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
1155094
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (4). – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155095
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (5). – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155096
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (3), 2012. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155097
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (6). – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155098
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (7), т. 1. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155099
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (7), т. 2. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155100
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (8), т. 1. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155101
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (8), т. 2. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155102
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (9). – 2015. – 230 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155103
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (10), т. 1. – 2015. – 170 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155104
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (10), т. 2. – 2015. – 138 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155105
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 4 (11). – 2015. – 167 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155106
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (12). – 2016. – 202 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155107
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (14), т. 1. – 2016. – 126 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155108
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (14), т. 2. – 2016. – 114 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155109
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (17). – 2017. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1155110
  Хаустова М. Проблеми і перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 54-64. – ISSN 1993-0909
1155111
  Ілляшенко С.М. Проблеми і перспективи розвитку промисловості україни в умовах четвертої промислової революції / С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 85-89. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1155112
  Ширяєва Л.В. Проблеми і перспективи розвитку річкової логістики в Україні / Л.В. Ширяєва, О.К. Афанасьєва // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 119-126. – ISSN 2524-003X
1155113
  Максимчук О.С. Проблеми і перспективи розвитку системи недержавних пенсійних фондів в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-41 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1155114
  Замора О.І. Проблеми і перспективи розвитку соціально-економічної сфери регіону / О.І. Замора, Л.В. Ярема // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 13-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1155115
  Козоріз Г. Проблеми і перспективи розвитку страхування в Україні у XXI столітті // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 377-383. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1155116
  Паулик А.Я. Проблеми і перспективи розвитку торгівлі в Україні // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 22-25. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (1)). – ISSN 2313-8114
1155117
  Закутинська І.І. Проблеми і перспективи розвитку туристичної інфраструктури в межах приміської зони Івано-Франківська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 70-76 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1155118
   Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України : монографія / [І.О. Школьник та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.О. Школьник, д-ра екон. наук, проф. І.І. Рекуненка ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 342, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 299-328. – ISBN 978-966-657-672-2
1155119
  Чічуріна О. Проблеми і перспективи розвитку франчайзингу в Білорусі: правовий аспект // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 51-57. – ISSN 1608-6422
1155120
  Гриценко М. Проблеми і перспективи становлення фінансової системи України : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 32-33


  На економічному факультеті Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України".
1155121
  Абрамова В.О. Проблеми і перспективи створювання та функціонування свободних економічних зон // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.93-98. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1155122
  Мищак І.М. Проблеми і перспективи удосконалення законодавства у бібліотечній сфері України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 2220-1394
1155123
  Примуш М.В. Проблеми і перспективи України в контексті розширення ЄС // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117
1155124
  Вірван Л.А. Проблеми і перспективи України у міжнародній торгівлі : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 78-88 : Рис. – Бібліогр.:10 назв
1155125
  Панасюк Л. Проблеми і перспективи фінансового забезпечення вищих навчальних закладів освіти : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 78-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1155126
  Толуб"як В. Проблеми і перспективи фінансової децентралізації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1155127
  Никитюк Т. Проблеми і перспективи формування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств в умовах світової економічної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-33. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Виявлено основні проблеми для акціонерного капіталу в Україні, спричинені світовою економічною кризою. Проаналізовано перспективи, що може забезпечити оновлене правове середовище функціонування акціонерного капіталу. Main problems for share capital in ...
1155128
  Буглай Н.М. Проблеми і перспективи функціонування багатостороннього Карпатського єврорегіону (історичний аспект) // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 78-87
1155129
  Стрекаль О.О. Проблеми і пріоритети забезпечення ефективності діяльності державних підприємств нафтогазового сектору України // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 46-54. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
1155130
  Сімченко Н.О. Проблеми і пріорітети забезпечення охорони праці на підприємствах вугільної галузі / Н.О. Сімченко, Ю.В. Лазар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 175-182 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1155131
  Дучинська Н.І. Проблеми і протиріччя нагромадження основного капіталу в промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 28-34.
1155132
  Цимбалюк Н.М. Проблеми і протиріччя формування ринку праці культурно-мистецької сфери // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 253-258. – ISSN 2073-9591


  У статті розглядаються проблеми формування та структури ринку праці в культурно-мистецькій сфері. Аналізується динаміка поповнення ринку праці фахівцями, що випускаються вищими навчальними закладами системи Міністерства культури України. Здійснюється ...
1155133
  Мриглод І.М. Проблеми і реалії української наукової сфери // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-5. – ISSN 0372-6436


  Виступ академіка НАН України І.М. Мриглода на сесії Загальних зборів НАН України 18 квітня 2013 року.
1155134
   Проблеми і стратегія виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату / В.Я. Шевчук, І.В. Трофимова, О.М. Трофимчук, Н.І. та ін. Іваненко; Рада нац. безпеки і оборони України; Україн. ін-т досліджень навколишнього середовища і ресурсів; За ред. В.Я. Шевчука. – Київ : УІДНСіР, 2001. – 96с. – ISBN 966-95863-6-4
1155135
  Шанін О.В. Проблеми і чинники конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств галузі птахівництва / О.В. Шанін, В.О. Лаготюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 7-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
1155136
  Дем"яненко Ю.С. Проблеми і шляхи вдосконалення системи підготовки та контролю якості екскурсійної діяльності в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 149-153. – Бібліогр.: 6 назв
1155137
  Пустюльга С.І. Проблеми і шляхи вирішення завдань практичної підготовки інженерних кадрів у технічних ВНЗ / С.І. Пустюльга, Л.В. Гань, С.І. Лобанова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 91-94. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1155138
  Сподін Л.А. Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 143-158. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Проаналізовано основні чинники існуючого стану, окремих тенденцій розвитку та шляхів удосконалення якості вищої освіти в Україні. Наведено перелік заходів щодо можливих механізмів здійснення дієвої політики України в системі вищої освіти шляхом її ...
1155139
  Кізима І.В. Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти в Україні // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 131-132
1155140
  Голубенко А.В. Проблеми і шляхи збереження зникаючих видів роду Gentiana L. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Лікарські властивості тирличів були відомі ще до нашої ери. Через активне збирання їх як лікарської сировини і через складну біологію розмноження майже всі види тирличів є рідкісними. Для їх збереження необхідно використовувати всі можливі методи ...
1155141
  Мелешко М.І. Проблеми і шляхи удосконалення зерно-продуктового підкомплексу та формування його інвестиційної привабливості : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 71-73 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1155142
  Погореловська І. Проблеми ідентифікації видавців у межах системи ISBN в Україні // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 450-455. – ISBN 978-966-493-306-0
1155143
  Куцевич О.П. Проблеми ідентифікації земельних ділянок як об"єкта права в Україні та шляхи їх вирішення // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2015. – № 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – С. 22-39. – ISBN 978-617-7161-20-1


  Розглядається проблема ідентифікації земельних ділянок як об"єктив права. Державна реєстрація нині здійснюється в дозвільному порядку, є обтяжливою, тривалою та витратною, при цьому виникають численні проблеми, такі як так звані накладки, які ...
1155144
  Самуляк О.В. Проблеми ідентифікації інтернет-ЗМК // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 82-84


  У статті проаналізовано критерії ідентифікації веб-ресурсів, що позиціонують себе як інтернет ЗМІ. The article analyses criteria of determination of web resources that set themselves up as an Internet media. В статье проанализированы критерии ...
1155145
  Ущаповська Г.В. Проблеми ідентифікації концепції критичного мислення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 203-210


  Головна увага зосереджена на визначенні положення концепції критичного мислення у сфері сучасного знання, дослідження якого приводить до висновку, що концепція критичного мислення розвивається у декількох напрямках: як метод досягнення істинного знання ...
1155146
  Ушаповська Г.В. Проблеми ідентифікації концепції критичного мислення // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 72-76
1155147
  Барановський М.О. Проблеми ідентифікації та оцінки рівня депресивності аграрних територій України : Суспільно - географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-51 : Табл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1155148
  Шульгун М. Проблеми ідентичності людини у літературі подорожей ("Платформа" М. Уельбека) // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 106-107
1155149
  Курченко Л.М. Проблеми ідентичності у світлі мовної політики України // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 78-86


  У статті з соціолінгвістичної точки зору розглядаються проблеми ідентичності в умовах сучасної України. Із залученням статистичних даних мовного балансу України аналізується неконгруентність національної, етнічної і мовної ідентичності. Обстоюється ...
1155150
  Поляк О. Проблеми ідентичності фахівців спеціальності "соціальна робота" та "соціальна педагогіка" в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2012. – № 12. – С. 81-86 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
1155151
  Троян С.С. Проблеми ідеології німецького колоніалізму в новітній історіографії // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.33-43. – ISBN 966-551-070-3
1155152
  Сердюк А. Проблеми із збереженням здоров"я дітей і шляхи вирішеня в умовах школи // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.7-11.
1155153
  Медвецька О. Проблеми імплементації актів міжнародного й європейського законодавства про корупційні злочини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 66-71


  Аналізуються вплив міжнародних та європейських антикорупційних нормативних актів на українське законодавство, зміни у національному законодавстві, зумовлені імплементацією положень цих актів.
1155154
  Краснова М.В. Проблеми імплементації в Україні положень Орхуської Конвенції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-35. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Присвячено аналізу міжнародних правових положень щодо забезпечення доступу до екологічної інформації з питань, що стосуються навколишнього середовища та шляхів їх трансформації в національне законодавство у цій сфері. The article is devoted to analyze ...
1155155
  Хоббі Ю.С. Проблеми імплементації європейських стандартів до національної правової системи України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 113-117. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
1155156
  Прошко В. Проблеми імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні / В. Прошко, В. Толкованов // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 71-81
1155157
  Дробко В.М. Проблеми імплементації інституту конституційної скарги в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – C. 292-294. – ISBN 978-617-7096-97-8
1155158
  Золотарьова О. Проблеми імплементації інституту приватної детективної діяльності в законодавстві України / О. Золотарьова, А. Амбросійчук // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 121-134. – ISBN 978-617-7768-17-2
1155159
  Бескоровайний С.Я. Проблеми імплементації норм міжнародного гуманітарного права / С.Я. Бескоровайний, В.Ф. Іванов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 96-101. – ISSN 2222-5374
1155160
  Озеран В.О. Проблеми імплиментації Директиви 2013/34/ЄС щодо річної фінансової звітності / В.О. Озеран, А.В. Озеран // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 166-168. – ISBN 978-611-01-0721-1
1155161
  Моторнюк У.І. Проблеми імпортозамінної діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів / У.І. Моторнюк, М.І. Теребух, А.О. Ціхановський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 192-198. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1155162
  Корецький А.А. Проблеми імпорту озброєнь: ефективність закупівель, міжнародна кооперація / А.А. Корецький, О.П. Кутовий, Св.М. Чумаченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 79-84. – ISSN 2304-2699
1155163
  Іщук С.О. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 248-250. – ISSN 1562-0905
1155164
  Савченко В.Ф. Проблеми інвестиційно-інноваційної політики в економіці України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 61-69. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1155165
  Титарчук І.М. Проблеми інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 35-40. – ISSN 2308-1988


  Для забезпечення захисту національних інтересів в умовах посилення глобальної конкуренції необхідно створити конкурентоспроможні на світових ринках модернізовані формування вітчизняних аграрних товаровиробників. Водночас брак дієвих фінан. механізмів ...
1155166
  Гончарук Т. Проблеми інвестиційного забезпечення конкурентноспроможності економіки в умовах ринкової трансформації : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 31-34. – Бібліогр.: 21 назва
1155167
  Білоус В. Проблеми інвестиційної діяльності як складової фінансової безпеки держави // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 229-239. – ISBN 978-617-7638-06-2
1155168
  Харламова Г.О. Проблеми інвестиційної привабливості економіки України з боку ЄС : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 59-60.
1155169
  Семикіна Проблеми інвестування агропромислового комплексу України / Семикіна, КЛ // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 85-89
1155170
  Омеляненко О.А. Проблеми інвестування економіки України за роки самостійного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.154-158
1155171
  Багдасарян А. Проблеми інвестування пенсійних активів та розвитку ринку цінних паперів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 61-67. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240
1155172
  Алєксєєв І.В. Проблеми інвестування промислового виробництва в умовах монополізованих ринків / І.В. Алєксєєв, І.М. Талатура // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 77-81
1155173
  Борщ Л. Проблеми інвестування стратегічних підприємств : теорія і практика // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 11-16 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1155174
  Гринюк К.Б. Проблеми інвестування ТНК у розвиток людського капіталу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 15-18. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано та систематизовано деякі проблеми, які виникають при інвестуванні транснациональних корпорацій у людський капітал.
1155175
  Юдов М.О. Проблеми індивідуального підходу в системі підготовки режисерів драматичного театру в умовах заочної форми навчання у ВНЗ / М.О. Юдов, Ю.В. Раденко // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.][та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 142-147. – ISSN 2226-0285
1155176
   Проблеми індикативного планування та концепції управління існуючої системи медичного захисту населення україни під час проведення контртерористичних операцій / Г.Г. Рощин, В.Ю. Кузьмін, В.О. Крилюк, Ф.М. Новіков, В.І. Іванов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 15-22. – ISSN 2224-0586
1155177
  Костюченко М. Проблеми інженерно-геологічних досліджень на майданчиках реконструкції цивільних споруд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми та особливості інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції будівель і споруд. Розглянуто фактори, що впливають на стан грунтової основи й експлуатаційну надійність будівель. Рекомендовано вдосконалити нормативи, проводячи ...
1155178
  Терещенко В.І. Проблеми інженерно-економічні // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 453-458. – ISBN 978-966-316-239-3
1155179
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 36. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155180
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 37. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155181
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 38/39. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155182
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 40/41. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155183
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 42/43. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155184
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 44. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155185
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 45. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155186
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 46. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155187
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 47. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155188
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 52/53. – 2016. – 410 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155189
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 54/55. – 2017. – 392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155190
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 56/57. – 2017. – 310 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155191
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 58. – 2018. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155192
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 61. – 2018. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155193
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 64. – 2019. – 183, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155194
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 66. – 2020. – 139, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155195
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 68. – 2020. – 163, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155196
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 69. – 2020. – 139, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155197
  Клопова Є.А. Проблеми інклюзивної освіти в Україні // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 94-101. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
1155198
  Калашник Т.Є. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку України в сучасних умовах / Т.Є. Калашник, І.Ф. Лісна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 60-64. – ISSN 2222-4459
1155199
  Покотильська Н.В. Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств в сучасних умовах // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 176-180. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
1155200
  Овчаренко Т. Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-69. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Аналізуються складові інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Пропонуються дослідити загальну тенденцію посилання ринкових вимог до підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції,шляхом застосування новітніх технологій. Розкривається ...
1155201
   Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / [М.А. Бойченко та ін.] ; за заг. ред. проф. А.А. Сбруєвої та Г.Ю. Ніколаї ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – 410, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-968-247-0
1155202
  Безус П.І. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / П.І. Безус, Т.І. Грицак // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 51-56. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1155203
  Горлачук В.В. Проблеми інноваційного розвитку землекористування на сучасному етапі / В.В. Горлачук, А.В. Стрюченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 23-27.
1155204
  Золотих І. Проблеми інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 40. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1810-3944
1155205
  Чижов С.В. Проблеми інноваційного розвитку промисловості в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 133-137. – ISSN 2222-4459
1155206
  Прохоровська С.А. Проблеми інноваційного розвитку регіону / С.А. Прохоровська, О.П. Дяків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 299-308. – ISSN 0321-0499
1155207
  Оліфіров О.В. Проблеми інноваційної діяльності підприємств в Україні у сфері підвищення енергоефективності / О.В. Оліфіров, К.О. Маковейчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.19. – С. 8-13. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1155208
  Мартинова В.О. Проблеми інноваційної діяльності підприємств України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 99-104. – ISBN 966-614-021-7
1155209
  Звягіна К.С. Проблеми іноземного інвестування в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 98-100. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
1155210
  Богашева Н. Проблеми інститулізації політичних партій в Україні / Н. Богашева, Ю. Ключковський // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 29-39.
1155211
  Редько О.Ю. Проблеми інституту аудиту в Україні // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13). – С. 200-209
1155212
  Будько І.Ю. Проблеми інституту конституційного оскарження в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 279-280. – ISBN 978-617-7096-97-8
1155213
  Луцків О.М. Проблеми інституційно-організаційного забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку в регіоні / О.М. Луцків, Н.М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 33-37. – ISSN 2071-4653
1155214
  Кнейслер О. Проблеми інституційно-правового забезпечення асистанської діяльності на страховому ринку України / О. Кнейслер, О. Камінська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 192-205. – ISSN 1818-5754
1155215
  Лемак В. Проблеми інституційної незалежності Конституційного Суду України: уроки європейського досвіду // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 113-117. – ISSN 2310-6158
1155216
  Антузінська К. Проблеми інституційної спроможності органу омбудсмана в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 121-122
1155217
  Софішенко І.Я. Проблеми інституціоналізації державного сприяння експорту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 52-57. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто особливості функціонування експортного кредитного агентства в системі механізмів підтримки експорту, визначено необхідні заходи щодо запровадження світового досвіду в Україні.
1155218
  Ярмак О.В. Проблеми інституціоналізації освітніх послуг в Україні // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 84-90. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 2 (9)). – ISSN 2218-8010
1155219
  Кваснюк Б. Проблеми інституціоналізації фондового ринку у світлі теорії трансакційних витрат // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-115. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
1155220
   Проблеми інституціонального регулювання землекористування в умовах зрошення / І. Пєсков, Л. Грановська, О. Морозов, А. Полухов, О. Морозова // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 19-23
1155221
  Харазішвілі Ю. Проблеми інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки держави / Ю. Харазішвілі, Є. Дронь // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 3-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1155222
  Бровков С. та інш. Проблеми інтеграції банківського і корпоративного капіталу в умовах глобалізації економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С.37-41. – ISSN 1605-2005
1155223
  Семів Л.К. Проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Україні в світлі наукових підходів до дослідження // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 59-69. – ISSN 1562-0905
1155224
  Бондаренко Е.Л. Проблеми інтеграції даних у геоінформаційному картографуванні // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 42-50


  Охарактеризовані інтеграційні можливості сучасних географічних інформаційних систем. Визначено види інтеграції даних, групи проблем, які виникають в процесі використання даних у геоінформаційному картографуванні та шляхи їх вирішення. Вказано на ...
1155225
  Козелецький П.С. Проблеми інтеграції економіки України у світогосподарський процес глобалізації // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 18-21. – (Економічні науки)
1155226
  Штуца В.М. Проблеми інтеграції економічної та екологічної політики України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2016. – Вип. 57. – С. 21-31
1155227
  Весела Н.М. Проблеми інтеграції країн Меркосур // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 39-44.
1155228
   Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. Перший Міжнародний симпозіум. – Севастополь-Форс : Смолоскип, 1997. – 348с.
1155229
  Кириченко К.І. Проблеми інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 11/12 (25/26). – C. 104-108. – ISSN 2311-6420


  Розбудова системи забезпечення якості освіти з її внутрішнім (університетським) та зовнішнім (національним) компонентами, які будуть узгоджені із стандартами і рекомендаціями Європейської мережі забезпечення якості (ENQA) є однією з ключових передумов ...
1155230
  Омельяненко В. Проблеми інтеграції підготовки вчителя фізичної культури в європейський освітній простір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 202-209. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Здійснений аналіз професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у ВНЗ України."
1155231
  Мазука Л.І. Проблеми інтеграції ромів в українське суспільство: сучасний стан і шляхи вирішення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 126-131
1155232
  Опанасюк В.В. Проблеми інтеграції стратегії вищого порядку в афілійованій компанії при M&A / В.В. Опанасюк, А.В. Зборовський // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 8-15. – ISSN 2313-8246
1155233
  Купчак М.Я. Проблеми інтеграції та адаптація законодавства України у сфері охорони довкілля до правових стандартів Європейського Союзу / М.Я. Купчак, А.В. Саміло // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 36-41
1155234
   Проблеми інтеграції України в міжнародний поділ праці : Методично-довідкове видання / Г.Н. Климко, В.І. Павлюк, В.Я. Красильчук, М.І. Дідківський. – Київ : Посредник, 1994. – 173с. – (Міжнародні економічні відносини). – ISBN 5-7101-0281-4
1155235
  Моторнюк У.І. Проблеми інтеграції України у світове фінансове середовище / У.І. Моторнюк, О.О. Жовтанецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 515-520. – ISSN 0321-0499
1155236
  Гуменюк А. Проблеми інтеграції української освіти до європейського освітянського простору / А. Гуменюк, Т. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам інтеграції української освіти до європейського освітянського простору, реалізації певних заходів для поступового включення України в європейський освітянський простір, питанням реформування сучасної вітчизняної системи ...
1155237
  Калінічева Г.І. Проблеми інтеграції університетської науки України до європейського наукового простору // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 9/10/, 11/12. – С. 35-36. – ISSN 0868-8117
1155238
  Чорнокнижний О.А. Проблеми інтегрування геоінформаційних технологій в систему інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) завдань за призначенням / О.А. Чорнокнижний, С.В. Сівков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 279-284


  У статті розглядаються основні складові проблеми інтегрування геоінформаційних технологій в систему інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) завдань за призначенням. А саме проблеми: наукового обґрунтування, фінансового ...
1155239
  Гаврилей Лариса Проблеми інтелектуальної власності у запитаннях і відповідях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 33-34
1155240
  Шевченко Л.І. Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови = The problems of intellectual evolution of ukrainian literary language : навч. посібник / Лариса Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2015. – 175, [1] с. – Парал. тит .арк. англ. – Бібліогр.: с. 166-170 та в тексті. – ISBN 978-966-439-777-0
1155241
  Вельбівець Галина Григорівна Проблеми інтепритації товрчої спадщіни Тараса Шевченка в Молдові. : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.02 / Вельбівець Галина Григорівна; КУ. – К., 1994. – 23л.
1155242
  Мельник З.П. Проблеми інтернаціоналізації та формування наднаціонального права: теоретичні питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-45.
1155243
  Лякішева Д.І. Проблеми Інтернет-піратства в сфері інтелектуальної власності в Україні // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 176-180. – ISBN 978-617-7363-04-9
1155244
  Маціонова Ю.Р. Проблеми Інтернет-соціалізації сучасної людини як суб"єкта соціальної життєдіяльності / Ю.Р. Маціонова, А.В. Соклакова // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 97-99
1155245
  Друг О. Проблеми Інтернет підсудності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 91.
1155246
  Туранли Ф.Г. Проблеми інтерпретації арабографічних тюркських текстів: методологічний погляд // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 95-101
1155247
  Потапенко С. Проблеми інтерпретації поняття інтертекстуальності в сучасній гуманітарній науці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 332-339


  Стаття становить собою спробу критичного аналізу існуючих сьогодні інтерпретацій понять "інтертексту" й "інтертекстуальності". Авторка прагне узанальнити попередній науковий досвід та накреслити перспективи застосування інтертекстуального аналізу у ...
1155248
  Бунь О.А. Проблеми інтерпретації стилістичної гетерогенності постмодерністського тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 116-119. – ISBN 966-594-420-7
1155249
  Вельбівець Г.Г. Проблеми інтерпретацї творчої спадщини Тараса Шевченка в Молдові : Дис... канд. філол.наук: 10.01.02 / Вельбівець Г. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 173л. – Бібліогр.:л.152-173
1155250
  Навроцький Б. Проблеми інтонаційно-композиційної аналізи Шевченкового віршу // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 5-21. – ISBN 978-966-493-139-4
1155251
  Білоус В. Проблеми інформатизації процесу індентифікації загиблих під час проведення антитерористичної операції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 67-74
1155252
  Костюк Н.П. Проблеми інформатизації процесу правозастосування / Н.П. Костюк, Д.С. Степанець // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 102-108. – ISSN 1992-4437
1155253
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 2 (62). – 2019. – 77, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1155254
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 63. – 2020. – 96, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155255
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А. (голов. ред.), Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 64. – 2020. – 77, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155256
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 01 (019), травень. – 2016. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155257
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 02 (020), грудень. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155258
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 01 (021), травень. – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155259
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 02 (022), грудень. – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155260
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон : ПП "ОЛДІ-Плюс". – ISSN 1998-7005
№ 01 (023), травень. – 2018. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155261
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Шерстюк В.Г. ; редкол.: Марасанов В.В., Тулученко Г.Я., Рудакова Г.В. [та ін.]. – Херсон : ПП "ОЛДІ-Плюс". – ISSN 1998-7005
№ 02 (024), грудень. – 2018. – 135, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155262
  Суптеля Ю.В. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення виборчого процесу в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 50-55. – Бібліогр.: 9 назв
1155263
  Кальман О. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення протидії злочинності в Україні / О. Кальман, О. Вавренюк // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 49-54
1155264
  Гордієнко Т.М. Проблеми інформаційного забезпечення економічної безпеки регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 137-142 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1155265
  Пасмор Ю.В. Проблеми інформаційного забезпечення інновацій: соціально-комунікаційний аспект // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 42-47
1155266
   Проблеми інформаційного забезпечення інтерпретаційних технологій геофізичної томографії / С. Вижва, Г. Продайвода, І. Віршило, О. Козіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-62. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Ррозгляднуто нову інтерпретаційну технологію геофізичної томографії. Технологія ґрунтується на тривимірній нелінійній динамічній анізотропній моделі середовища. Показано теоретичні та методичні принципи розробки для деяких геофізичних задач. В статье ...
1155267
  Серкутан Т.В. Проблеми інформаційного забезпечення маркетингу інновацій на підприємстві : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 184-187. – Бібліогр.:10 назв
1155268
  Адамова І.З. Проблеми інформаційного забезпечення наукових досліджень / І.З. Адамова, Т.Р. Власова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 316-323. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1155269
  Лютак О.М. Проблеми інформаційного забезпечення розрахунку транскордонних показників // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 276-283 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1155270
  Ковтун Н.В. Проблеми інформаційного забезпечення статистичного аналізу інвестиційного процесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-49. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язані з обґрунтуванням необхідності структуризації інформаційних потоків, що характеризують інвестиційний процес, а також зроблено спробу структурувати існуючі інформаційні потоки і побудувати структурну модель інформаційного ...
1155271
  Горова С.В. Проблеми інформаційної безпеки в соціальних мережах // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 136-140. – ISSN 1609-0462
1155272
  Лунь Ю.О. Проблеми інформаційної безпеки особистості в діяльності Ради Європи / Ю.О. Лунь, В.В. Гулай // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 38-43


  The article statees that together with the very personality,a normative-judical activity of national and international institutions became particularly important for providing its informational security.
1155273
  Лахно В.А. Проблеми інформаційної безпеки систем диспетчерського управління і збирання даних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 168-175


  У статті запропоновано алгоритм моделювання процесу прийняття рішення щодо вибору оптимальної стратегії управління інвестиційним проектуванням СЗІ для господарюючого суб"єкта на транспорті. В статье предложен алгоритм моделирования процесса принятия ...
1155274
  Левченко О.І. Проблеми інформаційної боротьби у збройних силах України та можливі шляхи їх вирішення // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 123-125. – ISBN 978-966-2439-41-0
1155275
  Піддубцева О.І. Проблеми іншомовної професійно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців-аграріїв // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 108-112. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1155276
  Приходько В.Б. Проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації фразеологізмів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 175-180. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
1155277
  Коваленко І.О. Проблеми іпотечного кредитування в Україні // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 14-19. – ISBN 966-594-145-Х
1155278
  Криволап В О. Проблеми іпотечного кредитування в Україні та шляхи їх вирішення / В О. Криволап, // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 239-241. – ISBN 978-966-188-219-4
1155279
  Растегар І. Проблеми іранської преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 77-81


  Стаття присвячена аналізу проблем іранської преси з точки зору економіки, політики, держави. Відсутність загальновизнаної системи масових комунікацій, розбіжності в поглядах партій, груп та держави з цього питання стали причиною того, що становище ...
1155280
  Хлистун Г. Проблеми існування друкованих засобів масової інформації в сучасному медіапросторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 67-70. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблеми, з якими стикнулися світові друковані засоби масової інформації за останні декілька років у зв"язку з інформатизацією, а також смартфонізацією суспільства. Розглядаються питання монетизації медіа. The article deals with the ...
1155281
  Прокопов Д.Є. Проблеми історико-філософської реконструкції рецепції ідей німецького просвітництва в українській філософії XVII-XVIII cт. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 98-100. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується специфіка та основні напрямки рецепції ідей німецького Просвітництва у вітчизняній філософській думці XVII-XVIII століть. Автор досліджує погляди представників української філософії у контексті їх зв"язку з німецьким пієтизмом, ...
1155282
  Максимова М. Проблеми історичного джерелознавства у науковій спадщині професора П.В. Голубовського // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 278-284. – ISBN 978-966-308-217-2


  В університеті Св. Володимира головні аспекти методики джерелознавства були висвітлені у лекційних курсах В.Б. Антоновича, П.В. Голубовського та В.Ю. Данилевича.
1155283
  Максимова М. Проблеми історичного джерелознавства у науковій спадщині професора П.В. Голубовського // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 278-284. – ISBN 978-966-308-217-2
1155284
  Ворончук І. Проблеми історичної демографії в науковому доробку Михайла Владимирського-Буданова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (67). – C. 24-43. – ISSN 2413-7065
1155285
  Сидоренко Н. Проблеми історичної долі словянських народів (за матеріалами іншомовної періодики Східної України початку XX ст.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 102-107


  У статті проаналізовано тематику іншомовної періодики, що виходила на початку ХХ ст. на території Східної України болгарською, польською та іншими слов’янськими мовами; простежено проблематику історичної спорідненості, порозуміння, національного ...
1155286
  Стрільчук Л. Проблеми історичної пам"яті в сучасних українсько-польських відносинах // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 50-59. – ISSN 2305-9389
1155287
  Пилипенко Р.Є. Проблеми історичної періодизації дослідження німецької економічної мови // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2005. – № 4 (46) : вересень - жовтень. – С. 35-43
1155288
  Гедін М.С. Проблеми історичної спадщини Старокиївської держави в науковій полеміці М.П. Погодіна та М.О. Максимовича // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 16-18. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1155289
   Проблеми історії Голокосту: український вимір = Holocaust studies : A Ukrainian Focus : науковий журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; редкол.: І. Щупак, А. Медведовська, Є. Врадій [та ін.]. – Дніпро : ПП "Ліра ЛТД". – ISBN 978-966-383-978-3
Вип. 9. – 2017. – 280 с.
1155290
  Марценюк С.П. Проблеми історії й теорії світової та українськох культури. / С.П. Марценюк. – К, 1993. – 120с.
1155291
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
Вип. 3. – 2012. – Резюме укр., рос. мовами
1155292
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2015. – 295 с. – Резюме укр., рос. мовами
1155293
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 5. – 2016. – 276 с. – Резюме укр., рос. мовами
1155294
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 6 : На пошану професора Л.А. Коваленка. – 2017. – 344 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1155295
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 8. – 2020. – 267, [1] c. – DOI: 10.32626/2309-2262.2020-8 - Резюме укр., англ. мовами
1155296
  Храновський В.А. Проблеми історії найдавніших держав та етносів на території Ірану в нарисі А.Ю. Кримсьеого "З історії Ірана передарійської доби Елам" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 138-141. – ISSN 1608-0599
1155297
   Проблеми історії та історіографії України : матеріали V Міжнар. наукової конф. "Дні науки історичного факультету - 2012" (12-13 квітня). Секція кафедри історії для гуманітарних ф-тів / КНУТШ, Історичний ф-т, Каф. історії для гуманітарних ф-тів ; [відп. ред. : Г. Казьмирчук, Ю. Латиш ; редкол. : Г.Д. Казьмирчук (гол.), В.Ф. Колесник, Т.В. Орлова, А.Ф. Мінгазутдінов, О.В. Вербовий та ін.]. – Київ : Логос, 2012. – 92 с. – Бібліогр. в кінці доповіді. – ISBN 978-966-171-532-4


  В книзі також редколегія: ... О.Ю. Комаренко, Г.Г. Коцур, О.Р. Купчик, Ю.В. Латиш, С.В. Набока, Ю.М. Шемета, І.В. Семеніст
1155298
   Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 84 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (День науки історичного факультету / оргком. секції: Казьмирчук Г.Д. (відп. ред.) [та ін.] ; Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1


  Науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича від усіх учасників збірника матеріалів на згадку. Підпис Г.Д. Казьмирчук. 16/XII.2013 р.
1155299
   Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 67, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (День науки історичного факультету / оргком. секції: Казьмирчук Г.Д. (відп. ред.) [та ін.] ; Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1155300
  Мотрук С.М. Проблеми історії та сучасного розвитку української громади в Чехії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-64. – (Історія ; вип. 37)
1155301
  Ковальова Д. Проблеми історії України 1917-1920-х років у статтях російських науковців // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 31-33
1155302
   Проблеми історії України XIX - початку XX ст.. – Київ
Вип. 5. – 2003
1155303
  Санцевич А.В. Проблеми історії України післявоєнного періоду в радянській історіографії / А.В. Санцевич. – Київ, 1967. – 255с.
1155304
  Пестрикова О. Проблеми історії України у дослідженнях польських істориків Львова другої половини XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 163-165. – ISBN 978-966-171-893-6
1155305
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць: спецвипуск. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 7. – 2003
1155306
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 8. – 2003
1155307
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 9. – 2003
1155308
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 10. – 2004
1155309
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 13. – 2005
1155310
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 20. – 2011
1155311
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 21. – 2012
1155312
  Статєєва В. Проблеми історії українського мовознавства на Закарпатті в працях Й.О. Дзендзелівського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 404-408
1155313
  Кирчанів М. Проблеми історії української периферії : соціальний і локальний дискурси // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 113-126. – ISBN 978-966-02-4741-3
1155314
  Ярмоліцька Н.В. Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О. Козлова : Автореферат дис. ... канд.філософських наук:спец. 09.00.05-Історія філософії / Ярмоліцька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв
1155315
  Ярмоліцька Н.В. Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О. Козлова : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Ярмоліцька Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 197л. – Бібліогр. : л.180-197
1155316
  Степенко О.Д. Проблеми історіографії Древньої Русі / О.Д. Степенко. – К., 1965. – 86с.
1155317
  Конопленко К. Проблеми історіографії фемінологічних студій другої половини XIX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 490-494. – ISBN 978-966-171-795-3
1155318
  Журба О. Проблеми історіографічного районування та пошуки регіональних ідентичностей // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 47-58. – ISBN 978-966-02-4741-3
1155319
  Бойко-Блохін Проблеми історіософії українського націоналізму / Юрій Бойко-Блохін ; за ініціативою Організації Укр. Націоналістів (б). – Київ : Українська видавнича спілка, 2014. – 132, [4] с. : портр. – ISBN 978-966-410-028-8
1155320
  Фатюшина Н. Проблеми історіософського аналізу релігії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  У статті аналізуються основні проблеми філософського знання історії релігії, робиться спроба обгрунтувати думку про те, що конкретика минулого й сьогодення та філософське осмислення її становлять єдине ціле.
1155321
  Бацак Н.І. Проблеми й напрями досліджень історії України XIX - початку XX ст. в історіографічній практиці "Українського історичного журналу" (1957-2017 pp.) / Н.І. Бацак, О.П. Реент // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 61-104. – ISSN 0130-5247
1155322
  Бутенко В.О. Проблеми й основні напрямки розвитку правової експертизи нормативно-правових актів України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 220-226. – ISSN 0201-7245
1155323
  Лейба Л.В. Проблеми й особливості правового забезпечення охорони тваринного світу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 48-56. – ISSN 0201-7245
1155324
  Сисюк С.В. Проблеми й перспективи вдосконалення організації обліку в Україні: теоретико-прикладні аспекти і міжнародні вимоги // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 218-223. – ISSN 2222-4459
1155325
  Карлін М. Проблеми й перспективи використання "зелених" фінансів територіальними громадами: світовий досвід та Україна // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 148-157. – ISSN 2411-4014
1155326
  Шевченко С. Проблеми й перспективи державно- громадського управління якістю вищої освіти в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 23-34
1155327
  Грудзевич І. Проблеми й перспективи інвестування пенсійних активів у банківські метали // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1. – С. 49-53. – ISSN 2411-4014
1155328
  Лісовий А Проблеми й перспективи реформування адміністративно-територіального устрою України : бюджетна політика / А Лісовий, Н Рубан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 28-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1155329
  Вірван Л.А. Проблеми й перспективи розвитку геоекономіки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.109-112
1155330
  Різун В. Проблеми й перспективи розвитку журналістської освіти в умовах нестабільного суспільства // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 59-67. – ISBN 978-966-493-306-0
1155331
  Рябцев Г.Л. Проблеми й перспективи розвитку нафтопереробної галузі України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 89-96. – ISSN 2616-9460
1155332
  Кнейслер О.В. Проблеми й перспективи розвитку професійного ринку перестрахування в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 108-117. – Бібліогр.: 24 назв.
1155333
  Луніна І.О. Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1155334
  Хорунжак Н.М. Проблеми й перспективи розвитку системи обліку суб"єктів туристичної діяльності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 199-205. – ISSN 2309-1533
1155335
   Проблеми й перспективи співпраці громадських організацій та політичних партій : Матеріали конференції. 22 червня 2002 року м. Київ. – Київ : Міленіум, 2002. – 108с. – ISBN 966-8063-03-1
1155336
  Дикусаров О.О. Проблеми й перспективи співробітництва Росії і ЄС в рамках енергетичного діалогу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 86-92.
1155337
  Опарін В.М. Проблеми й перспективи фінансування розвитку галузі зв"язку України в умовах світової економічної кризи / В.М. Опарін, М.Й. Поляков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 33-39
1155338
  Гуцал І.С. Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків / І.С. Гуцал, А.О. Тимків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 78-87
1155339
  Ходанович О.В. Проблеми й перспективні напрями розвитку судово-психологічної експертизи "моральної шкоди" // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 139-148. – ISSN 2310-9769
1155340
  Нарівська В. Проблеми й ресурси інтермедіальності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 106-109. – ISSN 0236-1477
1155341
  Нарівська В. Проблеми й ресурси інтермедіальності : [відгук дев"ятнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 233-237. – ISBN 978-617-7480-98-2


  "Збірник є результатом роботи дев"ятнадцятого філологічного семінару "Теоретичні і методологічні проблеми літературознавства" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (відновленого з 1996 року)...".
1155342
  Бачо Р.Й. Проблеми й стратегії розвитку ринку страхових послуг у регіонах України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 158-162. – (Економіка ; Вип. 32)
1155343
  Дмитренко В.М. Проблеми й тенденції розвитку туризму в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 63-67. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1155344
  Дмитрук Б.П. Проблеми кадрового забезпечення адаптаційного періоду інтеграції України до Світової організації торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 78-80
1155345
  Винокурова І. Проблеми кадрового забезпечення адміністративних судів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 78-83
1155346
  Швиданенко О.А. Проблеми кадрового забезпечення в США / О.А. Швиданенко, С.М. Січко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 91-97. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.1 (97)). – ISSN 2078-2128
1155347
  Добровольська Г.О. Проблеми кадрового забезпечення діяльності українських профспілок (1997-2002) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-115. – ISBN 966-614-021-7
1155348
  Погребна О.О. Проблеми кадрового забезпечення історичних факультетів УРСР в повоєнний період (40-60-ті рр. ХХ ст.) // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових статей / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – С.247-254. – (Серія педагогічні та історичні науки ; Вип. 78)
1155349
  Коворотний В.М. Проблеми кадрового забезпечення підприємств транспортного комплексу України / В.М. Коворотний, О.О. Левченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 84-94. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1155350
  Глух М.В. Проблеми кадрового забезпечення сфери житлово-комунального господарства України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 147-151. – ISSN 2220-1394
1155351
  Сподарець М.П. Проблеми казки і дитячої літератури в українському ідеологічному дискурсі 1920 - поч. 1930-х років // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 273-278. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1155352
  Криклій А.С. Проблеми капіталізації банківської системи України в умовах глобалізації / А.С. Криклій, І.О. Лютий, Т.Б. Рихлінський // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-13.
1155353
  Циганов С.А. Проблеми капіталізації банківської системи України в умовах фінансової нестабільності / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 192-194
1155354
  Міщенко В. Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-7.
1155355
  Міщенко В. Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 2-7 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1155356
  Кучерина Л.А. Проблеми капіталізації українських банків // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 86-92. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1155357
  Малий І.Й. Проблеми капіталізації фінансів страхових компаній як інвестиційних ресурсів / І.Й. Малий, Ю.Ю. Дяченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 17-22.
1155358
  Коваленко В.В. Проблеми капіталізація та оцінювання достатності капіталу банку : гроші, фінанси і кредит / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль, Ж. . Торяник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 276-286 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1155359
  Миронець Н. Проблеми Карпатської України у науковій спадщині Микити Шаповала / Н. Миронець, О. Чумаченко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – С.19-23
1155360
  Манько Ю. Проблеми кваліфікації вбивства матір"ю новонародженої дитини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 37-38
1155361
  Ганова Г.О. Проблеми кваліфікації дій співучасників, які вчинили умисне вбивство з розподілом ролей // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 520-526. – ISSN 1563-3349
1155362
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 9-14


  В статті розглядаються проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, які визначаються закінченими, різновиди складів таких злочинів.
1155363
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 1 (148). – С. 14-19


  В статті розглядаються проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, які визначаються закінченими, різновиди складів таких злочинів.
1155364
  Андрушко А.В. Проблеми кваліфікації захоплення заручників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 231-235. – ISSN 2219-5521
1155365
  Буфан В.В. Проблеми кваліфікації злочинів проти життя та здоров"я // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 58-65. – ISBN 978-617-7363-14-8
1155366
  Ярмиш Н. Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених групою осіб за попередньою змовою // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 53-58
1155367
  Семчук А.Г. Проблеми кваліфікації злочинів, пов"язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 98-105.
1155368
  Абакумова Ю.В. Проблеми кваліфікації злочинів, учинених під час виконання спеціального завдання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 54-57. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1155369
  Богонюк Г.І. Проблеми кваліфікації злочинів, які посягають на порядок виконання судового рішення // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 85-90
1155370
  Віскунов В. Проблеми кваліфікації знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу та відмежування цього складу злочину від ст. 396 КК України "Приховування злочину" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 99-102
1155371
  Сорока С.О. Проблеми кваліфікації контрабанди за КК України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 485-492. – ISSN 1563-3349
1155372
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С. 30-45
1155373
  Крижний О. Проблеми кваліфікації незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменуванн, кваліфікованого зазначення походження товару // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-14.
1155374
  Арманов М. Проблеми кваліфікації незаконної порубки лісу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 80-85
1155375
  Бородій І. Проблеми кваліфікації одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаної з її вимаганням // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 397-398. – ISBN 978-617-7069-15-6
1155376
  Багіров С. Проблеми кваліфікації підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, за сукупністю зі службовим підробленням, що спричинило тяжкі наслідки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 51-58. – ISSN 2222-5374
1155377
  Дудоров О. Проблеми кваліфікації самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва у практиці Верховного Суду / О. Дудоров, Р. Мовчан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 19 червня - 2 липня (№ 24/25). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1155378
  Дудуров О. Проблеми кваліфікації самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва у практиці Верховного Суду / О. Дудуров, Р. Мовчан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 3-16 липня (№ 26/27). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1155379
  Швець Ю.С. Проблеми кваліфікації умисних вбивств, поєднаних із згвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 433-440. – ISSN 1563-3349
1155380
  Чейпеш А.І. Проблеми кваліфікації умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 62-63
1155381
  Палюх Л. Проблеми кваліфікації умисного невиконання засудженим угоди про примирення або про визнання винуватості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 217-221. – ISSN 2663-5313
1155382
  Плутицька К.М. Проблеми кваліфікації фізичного домашнього насильства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 112-117. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
1155383
  Демидова Л.М. Проблеми кваліфікації фінансування тероризму // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 84-98. – ISSN 2079-6242
1155384
  Ніколаєнко Н.О. Проблеми кваліфікаційної структури адміністративного ресурсу в дискурсі некоректних політичних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 137-145
1155385
   Проблеми квантитативної лінгвістики = Problems of quantitative linguistics. – Чернівці : Рута, 2005. – 352с. – ISBN 966-568-783-2
1155386
  Реєнт О. Проблеми києвознавства // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 6-9. – ISBN 978-966-95419-8-7
1155387
  Писаренко В.П. Проблеми кібербезпеки в Україні // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Р.В. Войтович. – Київ, 2018. – № 8. – С. 80-83. – (Серія державне управління)
1155388
  Мережко О. Проблеми кібервійни та кібербезпеки в міжнародному праві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 94-96
1155389
  Пяткова А.В. Проблеми кількісної оцінки ерозійних втрат грунту // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 28-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1155390
  Лашкун Г.А. Проблеми кількісної оцінки інтелектуального капіталу як складової національного людського капіталу / Г.А. Лашкун, А.Ю. Шахно, Т.І. Паустовська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 32-36. – ISSN 2306-6814
1155391
  Топішко Т.І. Проблеми класифікації видів лізингу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 181-190. – ISSN 1729-360Х
1155392
  Корнійчук К. Проблеми класифікації документації транспортного підприємства за вимогами міжнародного стандарту // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 43-46. – ISSN 2076-9326
1155393
  Фунікова О.В. Проблеми класифікації запитань у криміналістиці // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 175-180. – ISBN 966-8759-17-6
1155394
  Дроваль О.М. Проблеми класифікації земель України за цільовим призначенням // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 226-235. – ISSN 0201-7245
1155395
  Дробуш І.В. Проблеми класифікації конституційно-правових гарантій політичних прав громадян України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-106
1155396
  Нарожний А.П. Проблеми класифікації нематеріальних активів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 159-163. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
1155397
  Кочин В. Проблеми класифікації непідприємницьких товариств як юридичних осіб приватного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 57-60
1155398
  Осіпова Л.В. Проблеми класифікації та взаємодії інтересів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 247-256. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1155399
  Новаковська І.О. Проблеми класифікації та формування земель авіаційного транспорту / І.О. Новаковська, Л.Р. Скрипник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 46-54. – ISSN 2306-1677
1155400
  Кравчук Микола Проблеми класифікації та функціонального призначення політичної символіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 21-25. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1155401
  Самохін Л.В. Проблеми класифікації фінансових результатів та шляхи їх вирішення // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 57-63. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1155402
  Лукач І. Проблеми класифікації холдингових компаній // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 151-153
1155403
  Лукін І. Проблеми класифікації цивільної процесуальної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 46-49
1155404
  Кравчук О. Проблеми класифікації юридичних осіб державної і комунальної власності як об"єктів управлінського впливу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 48-54.
1155405
  Ільницька Н. Проблеми класифікації юридичних осіб за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 5-10. – ISSN 2
1155406
  Стоянова Т.В. Проблеми класифікації юридичної термінології та її переклад // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 189-196. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Стаття присвячена питанню відтворення англомовних термінів документів ЮНЕСКО сфери освіти китайською мовою. Розглянуто загальні види класифікацій та характеристику термінів. Виокремлено класифікації для подальшого вивчення юридичних термінів. ...
1155407
  Літвінов О. Проблеми класифікаціїї видів ефективності та її показників / О. Літвінов, К. Ненюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 45-54. – ISSN 2409-9260
1155408
  Кузьмін О.Є. Проблеми кластеризації національної економіки та шляхи їх вирішення / О.Є. Кузьмін, О.О. Маслак, Т.Є. Удовиченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 73-78. – ISSN 2222-4459
1155409
  Топчієв О.Г. Проблеми кластеризації та структурування соціоприродних видів господарської діяльності у географічних дослідженнях / О.Г. Топчієв, В.А. Сич // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 2 (110). – С. 65-72 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1155410
  Ситник О. Проблеми книговидання і книгорозповсюдження в період українізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-35. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про книговидання та розповсюдження книг у період антиукраїнського терору, геноциду та лінгвоциду. The article is about the problem of book"s edition and distribution in the period of anti-Ukrainian terror, genocide and lingvocide.
1155411
  Сенченко М. Проблеми Книжкової палати України - 2021 рік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (298), травень. – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
1155412
  Черниш Н.І. Проблеми книжкової справи та історії книги на шпальтах часописів Галичини початку ХХ ст. (за матеріалами часопису "Стара Україна") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 135-140


  У статті висвітлюються проблеми книжкової справи та історії книги, які посідали чільне місце на шпальтах фахових часописів Галичини першої чверті ХХ ст. Головну увагу приділено аналізу журналу "Стара Україна" (1921–1925), проаналізовано проблематику ...
1155413
  Сацик Р. Проблеми кодифікації аграрного законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 316-318. – ISBN 978-617-7069-17-0
1155414
  Коваль Л.В. Проблеми кодифікації адміністративного законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматриваются проблемы кодификации законодательства об административных правонарушениях в свете системного подхода. Показаны системные качества Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях и ...
1155415
  Сташків Б.І. Проблеми кодифікації законодавства про соціальне забезпечення // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 438-442. – ISBN 978-966-458-401-9
1155416
  Киценко П.Ф. Проблеми кодифікації законодавства Республіки Казахстан у сфері підприємництва в контексті українського досвіду // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 60-64. – ISSN 2220-1394
1155417
  Сухомлин Ю.В. Проблеми кодифікації законодавства у сфері адміністративного права // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 130-133.
1155418
  Андрейцев В.І. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-14. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Висвітлюються проблеми вдосконалення законодавства про екологічну безпеку, обґрунтовується наукова модель відповідного закону. The article deals with the problems of improvement of legislation on ecological security. The scientific model of ...
1155419
  Вінник О.М. Проблеми кодифікації законодавства у сфері ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Статтю присвячено питанням кодифікації законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері економіки, доцільності прийняття Господарського (Комерційного) кодексу України, його співвідношенню з Цивільним кодексом України, а також загальному аналізу ...
1155420
  Носік В. Проблеми кодифікації земельного законодавства України: тенденції і перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 94-98. – ISSN 0132-1331
1155421
  Шемшученко Ю.С. Проблеми кодифікації міжнародного екологічного права // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 5-6
1155422
  Голосніченко І. Проблеми кодифікації норм, що встановлюють адміністративну відповідальність. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.20-24. – ISSN 0132-1331
1155423
  Глушков В.О. Проблеми кодифікації оперативно-розшукового законодавства України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 179-188. – ISSN 1609-0462
1155424
  Єфремова Н.В. Проблеми кодифікації права у Великому Князівстві Литовському кінця XVI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 139-146. – ISSN 1563-3349
1155425
   Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267, [1] с. – Окремі ст. рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-52-1
1155426
  Циганчук Н.А. Проблеми кодифікації трудового законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 209-211. – ISBN 978-617-7069-52-1
1155427
  Любчик О.А. Проблеми кодифікації трудового законодавства України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Любчик Олександр Антонович ; М-во освіти і науки України, Донецьк. юрид. ін-т МВС України, М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 412 арк. – Додатки: арк. 409-412. – Бібліогр.: арк. 366-408
1155428
  Любчик О.А. Проблеми кодифікації трудового законодавства України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Любчик Олександр Антонович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 30 назв
1155429
  Пацурківський П.С. Проблеми кодифікації фінансового законодавства України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 41-52. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Розглядаються деякі проблеми систематизації фінансового законодавства, оскільки нестабільність фінансово-правових актів, негативно впливає на економіку і особливо на іноземних інвесторів в Україну. Пропонується створення фінансового кодексу, дана його ...
1155430
  Шершньова О. Проблеми колізійного регулювання відносин утримання в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – C. 168-170
1155431
  Калакура В. Проблеми колізійного регулювання сім"ї та шлюбу в міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 145-153. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню та аналізу проблем колізійного регулювання сім"ї та шлюбу в міжнародному приватному праві. На основі вивчення досвіду матеріально-правового регулювання сімейних відносин у законодавстві різних країн автор визначає основні ...
1155432
   Проблеми комбайнового збирання картоплі на важкосуглинкових грунтах / В.С. Бончик, П.П. Федірко, Т.В. Дудчак, М.М. Корчак // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 105-111 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
1155433
  Руднєва О. Проблеми коментування та імплементації конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.11- 13. – ISBN 966-667-078-Х
1155434
  Коваль І. Проблеми комерціалізації вищими навчальними закладами прав на об"єкти інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 11-18. – Бібліогр.: 5 назв
1155435
  Мирощенко Н.Ю. Проблеми комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств / Н.Ю. Мирощенко, О.Л. Зарицька, А.В. Симак // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 12. – С. 35-40 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2409-1944
1155436
  Вікулова А.О. Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в Україні: стан, порівняння, перспективи // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 124-129. – ISSN 2078-5860
1155437
  Поплавський М.В. Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 43-50. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1155438
  Гуржій Н.М. Проблеми комерціалізації наукових розробок вищих навчальних закладів // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 105-113
1155439
  Шпак Н. Проблеми комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах / Н. Шпак, М. Гнатюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 150-155. – ISSN 1993-0259
1155440
  Вікулова А. Проблеми комерціалізації результатів інноваційної діяльності ВНЗ України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 64-68. – ISSN 2078-5860


  Виявлено основні чинники, які гальмують створення вузівських інновацій та використання їх бізнесом. Проаналізовано основні шляхи поліпшення комерційного використання наукових розробок вузів.
1155441
  Лебедева Л.В. Проблеми комерціалізації системи вищої освіти в Україні за умов формування постіндустріального ладу / Л.В. Лебедева, А.С. Митрофанова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 2 : Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – С. 65-71. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є аналіз економічних проблем, що витікають із суперечностей комерціалізації вищої освіти в Україні, а також формулювання рекомендацій щодо державної політики у сфері вищої освіти.
1155442
  Захарчук О.В. Проблеми комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 39-43. – ISSN 2221-1055
1155443
  Ісмаїлова Н. Проблеми комп"ютеризації азербайджанських бібліотек в перехідний період / Н. Ісмаїлова, С. Халафова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 151-152. – ISSN 2076-1554
1155444
  Мітрясова О.П. Проблеми комп"ютеризації навчання // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 93-99.
1155445
  Опарін А.В. Проблеми комп"ютерного тестування знань у сучасній освіті / А.В. Опарін, О.П. Брітавська, Л.Ю. Куценко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 68-74. – (Педагогічні науки ; № 1 (114)). – ISSN 2414-5076
1155446
  Лейба Є.В. Проблеми комп"ютерної злочинності: міжародно-правовий аналіз // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 27-31. – ISBN 978-966-2075-20-5
1155447
  Змієвець Д. Проблеми компенсації жертвам збройних конфліктів // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 8-10
1155448
  Наконечний В. Проблеми компенсації моральної шкоди в договірних зобов"язаннях // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 222-229. – ISBN 978-617-7069-28-6
1155449
  Оніщенко О.В. Проблеми компенсації моральної шкоди при порушенні трудових прав / О.В. Оніщенко, І.С. Гораш // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 99-105. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1155450
   Проблеми компенсації операційної крововтрати: стратегії об"ємної гемодинамічної підтримки (аналітичний огляд) / С.В. Курсов, О.В. Білецький, К.І. Лизогуб, А.О. Хмизов, М.Г. Клебек // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 28-38. – ISSN 2224-0586
1155451
  Краснова М.В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Краснова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: 22 назви
1155452
  Краснова М.В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Краснова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 419 л. – Бібліогр.: л. 351-419
1155453
   Проблеми комплексного використання водних ресурсів УРСР. – К, 1972. – 136с.
1155454
  Бутко М.П. Проблеми комплексного розвитку регіональних економічних систем // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 33-38. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
1155455
  Волос С.О. Проблеми комплексного соціально-економічного розвитку міських курортних систем / С.О. Волос, С.П. Кузик, Л.С. Гринів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 44-47
1155456
   Проблеми комплексного удосконалення управління виробицтвом та матеріально-технічним постачанням. – К, 1974. – 150с.
1155457
  Дурицька Г.В. Проблеми комплексної оцінки зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 209-216. – ISSN 1562-0905
1155458
  Ціщик Н. Проблеми комплексної оцінки функціонування домашніх господарств в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 64-68. – ISSN 1818-2682
1155459
  Сморчков А.Б. Проблеми комплектування Збройних сил України особовим складом на добровільній основі, за контрактом і можливі шляхи їх вирішення / А.Б. Сморчков, В.О. Муренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-24. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Сконкретизовано й уточнено проблемні питання, що можуть виникнути в ході реформування Збройних сил України. Розглянуто можливий вплив і шляхи вирішення проблем, які виникають при переході до комплектування за контрактом. Наведено конкретні недоліки, ...
1155460
  Щепотьева М.О. Проблеми композиції в орнаменті українського килима. / М.О. Щепотьева. – с.
1155461
  Товкун Л. Проблеми комунальної гігієни у дослідженнях вчених-гігієністів вищих медичних закладів України (1922 - червень 1941 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 145-156
1155462
  Макаренко Л.П. Проблеми комунікативної взаємодії держави та громадянського суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 334-338. – ISSN 2076-1554
1155463
  Доля І.М. Проблеми комунікації влади і населення в зоні АТО // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 24-29. – ISSN 2077-1800
1155464
  Петрушкевич М. Проблеми комунікації у сучасному світі та релігійна преса України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлюються особливості масової комунікації, що впливають на функціонування релігійного комунікативного середовища України. Розглядаються питання екзистенційної релігійної комунікації, мережевої комунікації, залученість релігійних ...
1155465
  Іщук Є. Проблеми комунікації українських та чеських студентів першого курсу в процесі навчання // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 18-24. – (Серія "Філологія" ; вип. 40). – ISSN 2522-4557
1155466
  Конах В.В. Проблеми комунікаційної взаємодії між владою і суспільством в Україні та шляхи їх вирішення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 27-29
1155467
  Різніченко Є. Проблеми конвергенції в Європейському валютному союзі на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 153-155
1155468
  Дунаєвська Л. Проблеми конгруентності легенди та казки
1155469
  Піменова О.В. Проблеми конкурентоспроможності аграрного сектору України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 355-360


  Проаналізовано конкурентоспроможність вітчизняного сільського господарства на міжнародному ринку. Розглянуто роль держави та СОТ у формуванні та розвитку аграрного сектора. Запропоновано перспективи розвитку сільськогосподарської галузі.
1155470
  Охота В. Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних ТНК // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 16-19. – ISSN 1993-0259
1155471
  Костишина Т.А. Проблеми конкурентоспроможності робочої сили на сучасному етапі розвитку економіки України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.14-18. – (Економічні науки ; № 2)
1155472
  Окселенко Н.О. Проблеми конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі України і перспективи розвитку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1155473
  Піменова О. Проблеми конкурентоспроможності сучасного ринку художніх матеріалів України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 122-131


  Досліджено ринок художніх матеріалів України. Виявлено основні чинники формування конкурентоспроможності вітчизняного ринку художніх матеріалів. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо розвитку ринку художніх матеріалів. Исследован рынок ...
1155474
  Прімєрова О. Проблеми конкурентоспроможності української банківської системи на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-50. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються фактори конкурентоспроможності банківської системи, визначаються основні проблеми у розвитку банківського сектора України та напрями їх розв"язання. The factors of banking system competitive capacity are analyzed, the main ...
1155475
  Варналій З.С. Проблеми конкуренції та конкурентоспроможності України в контексті вступу до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 35-42.


  Розглядаються проблеми внутрішньої та зовнішньої конкуренції як стимул, що дає поштовх підприємництву та технічному прогресу. Розкривається об"єктивна необхідність та шляхи забезпечення конкурентоспроможності економіки України в контексті вступу до ...
1155476
  Бурега В.В. Проблеми конкурсного відбору до ВНЗ на основі зовнішнього незалежного оцінювання за результатами аналізу вступних компаній 2008-2011 років // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 15-17
1155477
  Вахонєва Т.М. Проблеми конкурсного відбору працівників // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 68-71. – ISBN 978-617-7069-63-7
1155478
  Кучеревська Н.Л. Проблеми консервації і реставрації археологічної скульптури (на прикладі пам"ятників Кунченського лапідарія) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 116-123. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1155479
  Лисенко М.Я. Проблеми консолідації банківського капіталу в умовах кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 282-287


  Досліджуються заходи, необхідні для сприяння консолідації банківського капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів.
1155480
  Петрецький В.В. Проблеми консолідації еліти Підкарпатської Русі другої половини 30-х років XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 147-151. – (Історія ; Вип. 25)
1155481
  Будзяк В. Проблеми консолідації земель сільськогосподарського призначення : економіка природокористування / В. Будзяк, О. Будзяк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 58-60 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1155482
  Саганюк Ф.В. Проблеми консолідації та взаємозв"язку стратегічного і оборонного планування в секторі безпеки і оборони України / Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко, В.Я. Мірошниченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 44-47. – ISSN 2304-2699
1155483
  Козаченко О.С. Проблеми конституційно-правового вдосконалення обмеження предмета всеукраїнського референдуму // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 44-49
1155484
  Дутка Р. Проблеми конституційно-правового механізму формування місцевих державних адміністрацій в контексті децентралізації державного управління // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 25-27. – ISBN 978-617-7069-28-6
1155485
  Новікова М.В. Проблеми конституційно-правового регулювання зворотної дії кримінального закону щодо осіб, які вчинили злочини проти людяності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 100-102. – ISSN 2308-9636
1155486
  Нестеренко О.В. Проблеми конституційно-правового регулювання права на інформацію в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 7-13. – ISSN 0201-7245
1155487
  Нестерович В.Ф. Проблеми конституційно-правового регулювання проведення мирних зібрань громадян в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (82). – C. 48-59. – ISSN 2524-0323
1155488
  Бабенко К.А. Проблеми конституційно-правового регулювання процесу взаємодії вищих органів виконавчої та законодавчої влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 5-14.
1155489
  Мірошниченко Ю. Проблеми конституційно-правового регулювання реалізації принципу народного суверенітету як фундаменту народовладдя в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 262-273. – ISSN 0132-1331


  Конституційний процес в Україні: новий етап.
1155490
  Гураль П. Проблеми конституційно-правового статусу української мови в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 125-131. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1155491
  Слободян Н.М. Проблеми конституційно-правової відповідальності за порушення законодавства про вибори Президента України // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 49-55
1155492
  Захаров Є.Ю. Проблеми конституційного гарантування прав людини та основоположних свобод // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 37-43.
1155493
  Стефанюк В.С. Проблеми конституційного й адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції, законів та інших нормативно-правових актів // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.54-56
1155494
  Куненко І.С. Проблеми конституційного процесу у контексті рішень Конституційного Суду України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 229-236. – ISSN 1563-3349
1155495
  Попко Є. Проблеми конституційного розвитку Хартії основних прав Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 100-102.
1155496
  Кампо В.М. Проблеми конституційної модернізації в контексті правових позицій Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 13-16


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
1155497
  Батанов О. Проблеми конституційної регламентації компетенції місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 104-113. – ISSN 1026-9932
1155498
   Проблеми конституційної реформи в Україні. Круглий стіл, м. Київ, 18 квітня 2003 року. – Київ, 2003. – 7с.
1155499
  Летнянчин Л. Проблеми конституціоналізації індивідуальної конституційної скарги в Україні // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 55-76. – ISSN 1026-9932
1155500
  Андрейцев В.І. Проблеми конституціоналізації об"єктного складу права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-13. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Розглядаються доктринальні, нормативно-правові та міжнародно-правові підходи визначення екологічної безпеки, дається характеристика її ознак, обгрунтовується доцільність її конституціоналізації як об"єкта права екологічної безпеки. Standard legal and ...
1155501
  Андрейцев В.І. Проблеми конституціоналізації правовідносин у сфері ефективного використання земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-8. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми конституціоналізації правовідносин у сфері ефективного використання земель. Problems of legal relations constitutionalization in sphere of effective land use are dealt in the article.
1155502
  Дзейко Ж.О. Проблеми конструювання взаємозв"язків між нормами законів при їх створенні та систематизації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 21-28.
1155503
  Балюк С.В. Проблеми конструювання образу країни в контексті глобалізаційних перетворень // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.232-239. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1155504
   Проблеми конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової і основної школи : монографія / [Курач Л.І. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 135-143. – ISBN 978-966-644-310-9
1155505
  Опанасенко Л. Проблеми контактів племен київської і черняхівської культури на території Середнього Подніпров"я // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 421-425. – ISBN 978-966-171-795-3
1155506
  Борщенко В.В. Проблеми контент-аналізу ціннісних орієнтацій юнацтва за автобіографічними документами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-24. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду якісних методів та контент-аналізу автобіографічних документів. Зазначено основні можливості якісних методик та їх недоліки під час аналізу однопорядкового масиву автобіографічних документів. Використовуючи автобіографічні документи ...
1155507
  Шубіна Л.Ю. Проблеми контролю знань в дистанційному навчанні / Л.Ю. Шубіна, М.А. Кучеренко // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 79-80
1155508
  Гребенніков В.О. Проблеми контролю якості послуг доступу до Інтернету та можливі шляхи їх вирішення / В.О. Гребенніков, Г.Ф. Колченко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 1 (35). – C. 5-9
1155509
  Бєлікова І.В. Проблеми контролю якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 202-208. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
1155510
  Дьяченко О.В. Проблеми контролю якості та достовірності статистичних даних зовнішньої торгівлі товарами // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 12-16. – Бібліогр.: 6 назв
1155511
  Трусова Т.С. Проблеми контролю якості туристичних послуг в умовах трансформації економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 119-125. – ISSN 0321-0499
1155512
  Миколаєнко Р.С. Проблеми концентрації банківського капіталу в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 460-462. – ISBN 978-966-188-219-4
1155513
  Паламарчук Г. Проблеми концентрації виробництва в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-46. – Бібліогр.: с. 38-40, 42-43. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто проблеми підвищення рівня концентрації виробництва в Україні як важливого фактора забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Охарактеризовано рівень концентрації виробництва. Проаналізовано основні процеси консолідації ...
1155514
  Гербут І.А. Проблеми концептуалізації консолідації в політичній науці та практичній українській політиці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 93-104. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1155515
  Березенко В. Проблеми концептуального визначення поняття "кордон" та інших суміжних понять у науці конституційного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 39-44. – ISSN 2308-9636
1155516
  Бондар В. Проблеми концептуального розуміння права: історія та сучасність // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7363-7-0
1155517
  Затулко К. Проблеми концесії як форми державно-приватного партнерства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 116-118
1155518
  Сірик З. Проблеми кооперування інвестиційних ресурсів територіальних громад // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розкрито сутність інвестиційних ресурсів територіальних громад. Визначено особливості використання інвестиційних ресурсів територіальних громад. Проведено аналіз форм кооперації інвестиційних ресурсів територіальних громад. Зроблено аналіз ...
1155519
   Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки : V Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. 11-12 жовт. 2017 р. / М-во оборони України ; М-во освіти і науки України, Центр. НДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України. – Київ : Видавництво ДНУ УкрІНТЕІ, 2017. – 397, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос.
1155520
  Порфімович Ольга Леонідівна Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08. / Порфімович Ольга Леонідівна; КГУ. – Київ, 2000. – 201л. – Бібліогр.:л.176-191
1155521
  Порфімович О.Л. Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України (за матер. україн. преси періоду незалежності) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Порфімович О.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики.. – Київ, 2000. – 18л.
1155522
  Порфімович О.Л. Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України (за матеріалами української преси періоду незалежності) : 10.01.08:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.філологічних наук / Порфімович О.Л.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 201л. – Бібліогр.: С.176-191
1155523
  Філіпенко А. Проблеми координації економічної політики в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 19. – ISSN 1728-6220
1155524
  Романюк Н.В. Проблеми коректорської підготовки щоденної газети "Запорозька Січ" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 75-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741


  "Висвітлено особливості та проблеми коректорської підготовки щоденної газети «Запорозька Січ» до друку, наголошено на специфіці роботи учасників редакційно-видавничого процесу. Основними проблемами є нерівномірне надходження авторських текстів у день, ...
1155525
  Анісімова Г.В. Проблеми користування пляжами за екологічним законодавством України: природно-правовий аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 82-93. – ISSN 0201-7245
1155526
  Нашинець-Наумова Проблеми корпоративних відносин в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 39-40. – Бібліогр.: 12 назв
1155527
  Іоргачова М.І. Проблеми корпоративного кредитування в Україні // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 59-62. – ISSN 1683-1942


  Доведено неспроможність вітчизняної банківської системи задовольнити існуючі потреби реального сектору у фінансових ресурсах. Висловлено думку про необхідність створення альтернативних механізмів фінансування корпоративного сектору.
1155528
  Чепель О.Д. Проблеми корпоративного представництва в контексті сучасних тенденцій розвитку парламентаризму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 41-50
1155529
  Войцеховська Ю.В. Проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи її вирішення / Ю.В. Войцеховська, В.В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 244-247. – ISSN 0321-0499
1155530
  Лівак П. Проблеми корупції в медичній галузі України та передумови запровадження / П. Лівак, Л. Задорожня // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 81-84
1155531
  Поляков С.Ю. Проблеми корупції у Збройних Силах України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 80-83. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1155532
  Бутук О. Проблеми кредитно-грошової політики в Україні : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 45-47
1155533
  Грошева В.К. Проблеми кредитної діяльності банківських консорціумів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 390-393. – ISSN 1563-3349
1155534
  Юхименко П. Проблеми кредитування аграрного бізнесу в умовах ринкової економіки / П. Юхименко, О. Загурський, М. Розпутня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 59-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
1155535
  Хохленко О. Проблеми кредитування вищої освіти в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 91-93
1155536
  Батковський В. Проблеми кредитування малого підприємництва // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28-33. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1155537
  Філін О.С. Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 201-205. – ISSN 2222-4459
1155538
  Єпіфанов А. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 39-45 : Табл., рис.
1155539
  Волошин О.А. Проблеми кризи співдружності як інтеграційного об"єднання у зовнішньоплоітичній доктрині та політичному дискурсі Росії середини 1990-х рр. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 458-467
1155540
  Ботіка Т. Проблеми кризових явищ в економічному житті Великої Британії початку XX ст. на сторінках "Вестника Европы" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 9-10
1155541
  Чеботарьова Г.В. Проблеми криміналізаци суспільно небезпечних діянь у сфері медицини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 413-419. – ISSN 1563-3349
1155542
  Жовтяк Л. Проблеми криміналізації правопорушень в екологічній сфері // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 337-338. – ISBN 978-617-7069-17-0
1155543
  Матвійчук В. Проблеми криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на довкілля // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 219-224.
1155544
  Матвійчук В.К. Проблеми криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на навколишнє природне середовище // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 89-95
1155545
  Габуда А.С. Проблеми криміналізації шантажу / А.С. Габуда, О.В. Сав"юк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 151-155. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1155546
  Чорний Проблеми криміналістичного аналізу організованої злочинносї діяльності поєднаної з вчиненяям вбивств / Чорний, А.В. Хірсін // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.101-106
1155547
  Патик Л.Л. Проблеми криміналістичного дослідження підробленого паспорта громадянина України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 34-36
1155548
  Шепітько В.Ю. Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів України / В.Ю. Шепітько, О.Ю. Булулуков, Г.О. Чорний // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 98-105. – ISBN 966-8467-41-8
1155549
  Гора І.В. Проблеми криміналістичного забезпечення досудового розслідування злочинів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 103-110. – ISSN 2310-9769
1155550
  Іщенко А.В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів : Монографія / А.В. Іщенко, П І. Красюк, В.В. Матвієнко; Мін-во внутрішніх справ України; Нац. академія внутр. справ України; За ред. В.Д. Сущенка. – Київ, 2002. – 212с. – ISBN 966-74-74-57-7


  Теория литературы освещается в учебнике в ее специфичности и в ее связях с другими гуманитарными дисциплинами: эстетикой, историей общества, культурологией, аксиологией, семиотикой, лингвистикой, теорией межличностного общения, религиоведением
1155551
   Проблеми криміналістичної ідентифікації почерку у судовій експертизі / Кернякевич-Танасійчук, В.С. Сезонов, І.М. Ничитайло, М.А. Савчук // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 389-407. – ISSN 1993-0909


  Власноручний підпис як характеристика аутентифікації була юридично і суспільно визнана протягом століть і вже багато десятиліть використовується в криміналістичній області для ідентифікації автора. Підходи до біометричної аутентифікації користувача, ...
1155552
  Бахарева О. Проблеми кримінально- правової охорони прав інтелектуальної власності (промислової власності) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 48-52. – ISSN 2308-0361
1155553
  Моісеєв О.І. Проблеми кримінально-правового забезпечення охорони прав і свобод громадян України за кордоном // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 132-139. – ISBN 966-7196-06-2
1155554
  Крижановський О.М. Проблеми кримінально-правового захисту підприємництва // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 77-79. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Межі державного регулювання підприємницької діяльності окреслити складно, оскільки саме втручання залежить від конкретно-історичних умов, від результатів функціонування ринку і т.д. Разом із тим, варто говорити про міні-мальне використання ...
1155555
  Ментов М.І. Проблеми кримінально-правової караності за примушення працівника транспорту до невиконання своїх службових обов"язків (ст.280 КК України) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 266-271


  У цій статті мова йде про проблеми кримінально-правової караності за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов‘язків. Невідповідність суворості санкцій загальної та спеціальної норм.
1155556
   Проблеми кримінально-правової кваліфікації : навч. посібник / [Арманов М.Г. та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 391, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд., та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7220-95-3
1155557
  Нікітенко В.М. Проблеми кримінально-правової кваліфікації діянь, пов"язаних із фальсифікацією доказів // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 58-69. – ISSN 2413-1342
1155558
  Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 50-68
1155559
  Харченко В. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності, пов"язаних із конфіденційністю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 86-93. – ISSN 0132-1331
1155560
  Бахарнеаа О.В. Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної (промислової) власності // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 9-14. – ISBN 978-617-696-925-9


  У статті досліджено проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності у сфері промислової власності (промислових зразків, винаходів та корисних моделей) за Кримінальним кодексом України. Розглянуто і проаналізовано норми, що містить ...
1155561
  Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : Автореф. дис. ... д-ра юридичних наук: 12.00.08 / Дудоров О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 8 назв
1155562
  Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Дудоров О.О.; КНУТШ. – Луганськ, 2007. – 528л. – Бібліогр.: л. 411-514
1155563
  Ємельянов В.П. Проблеми кримінально-правової протидії тероризму згідно з кримінальним кодексом України // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 87-104.
1155564
  Стрижевська А.А. Проблеми кримінально-правової характеристики дій, пов"язаних з використанням газових пістолетів (револьверів) і балончиків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 135-140. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  На підставі чинного законодавства обґрунтовується положення про необхідність визнати газові пістолети і газові балончики спеціальним видом зброї, прийняти закон України про зброю і в зв"язку з цим внести відповідні зміни і доповнення до чинних ...
1155565
  Озерський І.В. Проблеми кримінально-процесуального та адміністративного права України : наук.-практ. посібник / І.В. Озерський, В.В. Чумак. – Харків : Ніка-Нова, 2014. – 252 с. – Бібліогр.: с. 237-250, в підрядк. прим. та наприкінці частин. – ISBN 978-966-2526-85-1
1155566
  Мурзановська А. Проблеми кримінально-процесуальної відповідальності в контексті підвищення ефективності досудового провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 153-157
1155567
  Постульга В. Проблеми кримінально - правового захисту інформаційної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.23-25
1155568
  Копилян В. Проблеми кримінального покарання за жорстоке поводження з тваринами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 16-19.
1155569
  Чорний Р.Л. Проблеми кримінальної відповідальності за деякі суспільно небезпечні діяння проти основ національної безпеки України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 305-307. – ISBN 978-966-458-403-3
1155570
  Задоя К.П. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності з урахуванням змін, передбачених законом України від 21 лютого 2014 р. № 746-VII // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (164). – С. 16-26
1155571
  Панов М.І. Проблеми кримінальної відповідальності за насильство в сім"ї / М.І. Панов, В.В. Гальцова // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (195). – С. 19-28. – ISSN 2308-9636
1155572
  Сарнавський Олександр Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння військовослужбовцем військовим майном // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 63-67.
1155573
  Дудоров О.О. Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне полювання / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 84-97
1155574
  Андрушко П.П. Проблеми кримінальної відповідальності за перешкоджання законній діяльності журналістів та порушення недоторканності приватного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-105. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблемні питання кримінальної відповідальності за порушення права громадян на недоторканність їх приватного життя, а також за перешкоджання законній діяльності журналістів. Problem issues of criminal liability for violations of ...
1155575
  Дудоров О.О. Проблеми кримінальної відповідальності за підроблення документа // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 90-103
1155576
  Миронова В.О. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни : Монографія / В.О. Миронова; Академія правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності; Служба безпеки України, Ін-т оперативної діяльності та держ. безпеки. – Харків : Право, 2007. – 152с. – ISBN 978-966-458-013-4


  Пропонований посібник призначений допомогти студентам здобути системні знання з курсу середньовічної латинської мови та сформувати уміння перекладу оригінальних латиномовних творів середньовічних авторів (VІ—ХV ст.). У посібнику вміщено ...
1155577
  Терсіна О.Ф. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законодавства про тваринний світ // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 132-135. – ISBN 978-966-7178-01-8
1155578
  Таран О.В. Проблеми кримінальної відповідальності за посягання на об"єкти критичної інфраструктури в ядерній енергетиці / О.В. Таран, О.Г. Сандул // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (83). – С. 58-67. – ISSN 2073-6231
1155579
  Ландіна А. Проблеми кримінальної відповідальності за проституцію або примушування чи втягнення до заняття проституцією // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.73-78
1155580
  Кубальський В.Н. Проблеми кримінальної відповідальності за публічні заклики до вчинення злочинів проти державного суверенітету // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (51). – С. 67-78. – ISSN 2413-1342
1155581
  Грек Б.М. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 4-9.
1155582
  Грек Б. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи їх вирішення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 75-81
1155583
  Давидович І.І. Проблеми кримінальної відповідальності за умисне вбивство з мотивів співчуття до потерпілого / І.І. Давидович, Кіпран, // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 131-133. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1155584
  Кисленко Д.П. Проблеми кримінальної відповідальності за участь у рейдерських захопленнях // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (65). – С. 4-12. – ISSN 2222-5374
1155585
  Гринчак С.В. Проблеми кримінальної відповідальності за участь у транснаціональних організаціях, які займаються незаконною трансплантацією // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 133-139. – ISSN 0201-7245
1155586
  Мойсик Володимир Романович Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мойсик Володимир Романович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 221 л. – Додатки: л.: 222 - 221. – Бібліогр.: л.: 207 - 222
1155587
  Мойсик Володимир Романович Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мойсик В.Р.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1155588
  Маланчук П. Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 202-205. – ISSN 2524-0129
1155589
  Комель М.Ю. Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб в умовах реформування українського законодавства // Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 129-131. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
1155590
  Школьний В. Проблеми криптовалюти як об"єкта цивільних правовідносин // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 58-59
1155591
  Литвин О.Г. Проблеми культури мови професійного спілкування в освітньому процесі ВНЗ технічного профілю / О.Г. Литвин, Н.І. Голубкіна // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 57-65. – ISSN 2313-4437


  У статті досліджено проблеми культури професійного спілкування в українській науково-технічній мові, зокрема в освітньому процесі ВНЗ технічного профілю. Проаналізовано типові помилки, пов’язані з уживанням слів з невластивим значенням; розглянуто ...
1155592
  Литвин О.Г. Проблеми культури слова в засобах масової інформації / О.Г. Литвин, Н.І. Голубкіна // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 220-227. – ISSN 2313-4437
1155593
  Пазяк О. Проблеми культури сучасного мовлення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 249-260. – (Журналістика ; Вип. 4)
1155594
  Сидоренко О.Л. Проблеми культури якості освіти в парадигмі smart-освіти // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 197-199. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1155595
  Сидоренко О. Проблеми культури якості освіти в парадигмі smart education // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 45-47. – ISSN 1562-529Х
1155596
   Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф.; Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол. Пасічник І.Д. (відп. ред.) та ін.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – 211, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1155597
  Дунай П. Проблеми культурної орієнтації в передмовах Андрія Ніковського до текстів європейського класика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 196-201
1155598
  Культенко В.П. Проблеми культурної політики в контексті техніки реконструкції Ж. Деріді // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 47-49
1155599
  Кирилюк З.В. Проблеми культурологічного підходу у вивченні зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-5. – Бібліогр.: с. 2-4
1155600
  Рогач Ф.І. Проблеми курсоутворення в системі монетарної і фіскальної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-63. – (Економіка ; Вип. 62)


  Аналізуються причини дефляційних проявів в економіці України, зроблено висновок про немонетарну їхню природу, обгрунтовується необхідність політики курсоутворення НБУ яка б діалектично поєднували в собі елементи режиму фіксованого і плаваючого ...
1155601
  Олексюк Б. Проблеми курсоутворення в Україні // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 85-90
1155602
  Терлецька О.В. Проблеми ландшафтно-екологічного дослідження і оцінювання урбосистем на прикладі Дрогобича // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 10-15. – ISSN 0868-6939
1155603
  Петлін В.М. Проблеми ландшафтно-картографічної інтерпретації просторової мінливості даних // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 3 (103). – С. 16-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1155604
  Волонцевич О.О. Проблеми ландшафтного диференціювання орнітокомплексів міста Харкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 269-277 : табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1155605
   Проблеми ландшафтного різноманіття України : Збірник наукових праць. – Київ, 2000. – 400с. – ISBN 966-02-1799-4
1155606
  Петлін В.М. Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 5-10. – ISSN 0868-6939
1155607
  Комаров В. Проблеми латинського нотаріату: український досвід нормоутворення / В. Комаров, В. Баранкоси // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С.129-141. – ISSN 1993-0909
1155608
  Ярова В.В. Проблеми легалізації доходів населення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 57-62. – ISSN 2221-1055
1155609
  Доброва Н.В. Проблеми легалізації заробітної плати в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 213-221. – ISSN 2313-4569
1155610
  Гайдуцький А.П. Проблеми легалізації потоків міграційного капіталу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1155611
  Швець В. Проблеми легалізації тіньових капіталів та їх інвестування в економіку України / В. Швець, Н. Чуба // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 251-256. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1155612
  Нагорська О.Ф. Проблеми легітимації державної влади в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-82.
1155613
  Мартинюк Роман Проблеми легітимації змішаної форми правління в сучасній Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 52-57
1155614
   Проблеми легітимації інституту лобіювання в Україніі та шляхи їх розв"язання / Федоренко В.,Базілевич Д. [ та ін. ] ; Мін. юст. України ; Департамент конституційного та адміністративного права ; Програма сприяння Парламентиу 2 ; [ за заг. ред. В. Федоренка ]. – Київ : СПД Москаленко О.М., 2009. – 108с. – Авт. зазнач. на звороті ттит. арк. – ISBN 978-966-2214-22-3
1155615
  Авраменко В.В. Проблеми легітимації конституції ЄС у Французькій Республіці в контексті національної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 144-148


  В статті розглянуто договір, що засновує Конституцію для Європи. Вона була прийнята державами-членами Європейського Союзу в Брюсселі 17 та 18 червня 2004 року. У травні 2005 року Конституція була відхилена на референдумі у Франції.
1155616
  Черненко Г.А. Проблеми лексикографічного опису займенників ТИ і ВИ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 367-371


  Автор аналізує сучасні норми вживання українських займенників другої особи однини Ви та ти і систематизує семантичну, прагматичну та синтагматичну інформацію, яка повинна бути представлена у їхніх словникових дефініціях. Автор анализирует современные ...
1155617
  Пальчевська О.С. Проблеми лексикографічного опису та перекладу номінацій "народної мови" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 307-313. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1155618
  Сімович О. Проблеми лексикографічної репрезентації символу в діалектних словниках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 131-134
1155619
  Марфін М.І. Проблеми лектора-прочатківця вищого навчального закладу // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 33-36 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1155620
  Стуконог Я. Проблеми лібералізації газового ринку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 229-230
1155621
  Литвиненко Н.П. Проблеми лібералізації зовнішньоекономічної політики України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто актуальні проблеми реформування зовнішньоекономічної політики в умовах залучення України до міжнародного поділу праці. Особливу увагу приділено найсуттєвішим недолікам зовнішньоекономічної діяльності. Визначено ступінь зовнішньої відкритості ...
1155622
  Чухлата Ж.Г. Проблеми лідерства в умовах постіндустріальної економіки // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 61. – C. 203-212. – ISSN 2075-4892
1155623
  Гарагонич О.В. Проблеми ліквідації акціонерного товариства внаслідок банкрутства // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 207-210. – ISBN 978-617-7605-90-3
1155624
  Ославський М.І. Проблеми ліквідації дуалізму виконавчої влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 199-203. – ISSN 1563-3349
1155625
  Аврамчук Л.А. Проблеми ліквідності банківської системи України та її вплив на продовольчу безпеку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 2. – С. 10-14
1155626
   Проблеми лінгвістики тексту. – Чернівці, 1996. – 32с.
1155627
  Космеда Т. Проблеми лінгвістики тексту: інтерпретація категорії інтимізації // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 103-108. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1155628
  Прадід Ю.Ф. Проблеми лінгвістичної експертизи усного й писемного мовлення в дослідженнях українських учених // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 166-171. – ISBN 966-8467-20-5
1155629
  Маньковська Т.О. Проблеми лінгвоукраїністики в науковій спадщині Ватрослава Ягича / Тетяна Маньковська. – Тернопіль : Джура, 2007. – 228с. – ISBN 978-966-8650-57-4
1155630
  Печуляк В. Проблеми лісокористування у цілях, не пов"язаних з підприємницькою діяльністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 171-174
1155631
  Михед Тетяна Проблеми літературного канону та концептуальність дитячої літератури // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 64-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблемы формирования канона детской литературы, его принципиальное отличие от "взрослого" канона, необходимость изменения принципов составления учебных программ, своеобразие национального варианта изучения детской зарубежной литературы и значимость ...
1155632
  Мхитарян Ольга Проблеми літературного розвитку учнів зі слабкими навчальними досягненнями


  У статті подано психолого-педагогічний аналіз різноманітних проблем літературного розвитку учнів з низьким рівнем навчальних досягнень. Визначено основні етапи створення словесником програми подолання учнівського відставання в навчанні та розкрито її ...
1155633
  Лазебник Ю. Проблеми літературної майстерности в журналістиці : Дис... докт. філол.наук: / Лазебник Ю.;. – К., 1963. – 267л.
1155634
  Лазебник Ю.А. Проблеми літературної майстерності в журналістиці / Ю. Лазебник. – Київ : Політвидав України, 1963. – 266 с.
1155635
  Погорілий С. Проблеми ліцензування та акредитації в галузі ІТ-освіти / С. Погорілий, С. Теленик // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 28-33. – ISSN 1682-2366
1155636
  Коновалова В.О. Проблеми логіки і психології у слідчій тактиці / В.О. Коновалова. – Харків, 1965. – 140с.
1155637
  Проненко Є Т. Проблеми логістики постачання аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 45-48. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1155638
  Сергієнко О.В. Проблеми локально-правового регулювання питань служби в органах місцевого самоврядування та правового статусу посадових осіб // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 190-198. – ISSN 0201-7245
1155639
  Огнєва Т.К. Проблеми людини у філософії і культурі Україри 17 століття : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Огнєва Т. К.; КУ. – К., 1996. – 21л.
1155640
  Домаєва Т. Проблеми людської моральності і злочину у творах В. Підмогильного // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 171-180. – ISBN 978-966-306-020-4
1155641
  Уразовська О.М. Проблеми м"ясопереробної галузі України в умовах фінансової кризи / О.М. Уразовська, А.С. Струпова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 71-77. – ISSN 2310-5534
1155642
  Гузар Б.С. Проблеми майнового оподаткування в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 95-100. – ISSN 2221-1055
1155643
  Гринів Л.С. Проблеми макроекономічного моделювання в системі нових концепцій розвитку // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк, 2008. – № 5. – С. 13-18. – ISBN 966-8460-14-6
1155644
  Козюк В. Проблеми макроекономічнолї політики у світлі формування глобальної рівноваги // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 53-60. – ISSN 0131-775Х
1155645
   Проблеми малих міст України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду : Матеріали міжнар. науково-практичної конференції (Злочів - Львів, 27-28 травня 2000 р.). – Львів : Державність, 2000. – 228с. – ISBN 966-95155-1-3
1155646
  Слюсаренко Е. Проблеми маніпуляції свідомостю в політичних процесах:: сучасний досвід // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 134-137
1155647
  Белоусова І. Проблеми маржинального аналізу економіки підприємств // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 228-231. – ISSN 1815-3232
1155648
  Олійник Я.Б. Проблеми маркетингу в регіональних продовольчих комплексах України / Я.Б. Олійник, О.Д. Краєвий // Маркетинг: теорія і практика: Матер.Ш Міжнар. наук.- практ. конф
1155649
   Проблеми маркування продукції з використанням генетично модифікованих організмів (ГМО) в Україні та світі / Т.І. Білик, К.В. Лисенко, Ю.П. Топчій, О.О. Гнатюк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 11-12 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
1155650
  Шапошникова І.В. Проблеми масовизації вищої освіти в умовах сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 98-101. – ISSN 2077-1800
1155651
  Коваль Ю.М. Проблеми матеріально-технічного забезпечення Галицької Армії на Наддніпрянщині (1919 р.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 123-128. – ISSN 0321-0499
1155652
  Тименко В. Проблеми матеріально-художньої культури у творчій спадщині Г. Земпера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 109-114
1155653
  Красноносова О.М. Проблеми матеріального стимулювання персоналу промислових підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.48-52
1155654
  Дмитрук О.В. Проблеми матеріального стимулювання праці в закладах охорони здоров"я України в процесі провадження реформ / О.В. Дмитрук, Т.А. Зінкевич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 44-47 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
1155655
   Проблеми матеріальногостимулювання і підвищення народного добробуту в період будівництва комунізму. – К, 1967. – 336с.
1155656
  Чепелевська Л.а. Проблеми медико-демографічної ситуації та заходи з її покращення / Л.а. Чепелевська, О.М. Дзюба // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2017. – № 1 (71). – С. 19-23. – ISSN 1681-2786
1155657
  Шепітько В.Ю. Проблеми медичної криміналістики у працях професора М.С. Бокаріуса / В.Ю. Шепітько, М.В. Шепітько // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 7-8


  "Професор М. С. Бокаріус є фундатором криміналістичного напрямку у вітчизняній судовій медицині, використання медичних знань (знань лікарів) для криміналістичних цілей".
1155658
  Зражевська Н. Проблеми медіа-культури у зв"язку з розвитком масової комунікації і масової культури // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 130-140. – (Філологічні науки)
1155659
  Іллюк Н. Проблеми медіаосвіти в Україні в контексті євроінтеграції // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – C. 79-83


  Стаття присвячена проблемі становлення та розвитку медіаосвіти в Україні як важливого складника розвитку інформаційного суспільства. This article is dedicated to the problem of the establishment and developing of media education in Ukraine as one of ...
1155660
  Ячнюк М.О. Проблеми менеджменту екотуристичної діяльності в Чернівецькій області / М.О. Ячнюк, В.Я. Вацеба, О.Б. Франків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 263-268 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1155661
  Гронська Н. та інш. Проблеми менеджменту інвестиційно-інноваційної діяльності // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.42-44. – ISBN 966-654-085-1
1155662
  Грищук А. Проблеми менеджменту неприбуткових організацій в Україні / А. Грищук, О. Підлужна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 323-327. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1155663
  Супрун Д.М. Проблеми меншин в сфері пріоритетних питань міжнародного захисту прав людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-33. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1155664
  Ясишева В. Проблеми методики викладання облікових дисциплін / В. Ясишева, Н. Головай // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 78-87. – ISSN 2410-0706
1155665
  Скок А.Г. Проблеми методики викладання психології // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 122-126. – (Серія : Психологічні науки)
1155666
  Корнієнко О.М. Проблеми методики виявлення пріоритетів внеску у науково-технічний прогрес / О.М. Корнієнко, О.П. Лютий // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 1 (37). – С. 3-7. – ISSN 2077-9496
1155667
  Гончарук В. Проблеми методики навчання українського народознавства // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 163-171. – ISSN 2313-8505
1155668
  Папуша І.О. Проблеми методики розслідування незаконного обігу наркотичних засобів у сучасних умовах // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 177-179
1155669
   Проблеми методичного забезпечення формування національної екологічної мережі України / О.В. Клімов, Д.О. Клімов, І.М. Гайдріх, Г.С. Надточій // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 121-132. – ISBN 978-966-1511-50-6
1155670
  Коритник Л.П. Проблеми методичного забезпечення формування собівартості державних послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (289). – С. 108-121 : табл. – Бібліогр.: Ббліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1155671
  Заюкова М.С. Проблеми методології визначення фінансової стійкості підприємств в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему формування комплексного показника оцінки фінансової стійкості підприємства з урахуванням особливостей впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.
1155672
  Стороженко І.С. Проблеми методології дослідження воєнного мистецтва у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 135-145. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1155673
  Бортнікова А. Проблеми методології дослідження інституту міського самоврядування в умовах запровадження магдебурзького права (на прикладі Волинської обл.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 5/6 (91/92), вересень - грудень. – C. 393-405. – ISSN 2524-0137
1155674
  Євтушевський В.А. Проблеми методології дослідження корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 17-24


  В статті розкриваються основні методологічні проблеми дослідження корпоративного управління в Україні. Розглядаються підходи іноземних та вітчизняних вчених щодо суті корпоративного управління. Визначаються суб"єкти та об"єкти корпоративного управління ...
1155675
  Єрмоленко І. Проблеми методології дослідження правових феноменів у творчості Б.Кістяківського // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 126-129
1155676
  Спиця Н.В. Проблеми методології дослідження процесів самоорганізації суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 178-193. – ISSN 2072-1692
1155677
  Бабець І.Г. Проблеми методології дослідження сталого розвитку регіону в контексті економічної безпеки / І.Г. Бабець, С.В. Сергієнко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 121-127. – ISSN 2306-546X


  Метою статті є виявлення проблем методології дослідження сталого розвитку та обґрунтування методичних підходів до оцінки сталого розвитку відповідно до критеріїв економічної безпеки. Обґрунтовано сутність сталого розвитку регіону в контексті ...
1155678
  Гаврилюк Я. Проблеми методології загальної теорії держави і права // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 8-10
1155679
  Носік В.В. Проблеми методології й методики дослідження, вивчення та викладання аграрного, земельного і екологічного права в Україні // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 47-50. – ISBN 978-966-419-269-6
1155680
  Панов М.І. Проблеми методології науки кримінального права : вибр. наук. праці / М.І. Панов ; [уклад.: Г.М. Анісімов, В.В. Гальцова ; передм. О.В. Петришина, В.І. Борисова] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 471, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-314-4
1155681
  Пилипенко О.І. Проблеми методології обліку інновацій на прикладі підприємств стартапів // XIV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002) "Розвиток.. : тези доп. учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2016. – С. 45-49. – ISBN 978-617-571-127-9
1155682
  Лорткян Е.Л. Проблеми методології соціалістичного планування в ращянській економічній літературі / Е.Л. Лорткян. – Харків, 1971. – 39с.
1155683
  Панов М.І. Проблеми методології формування категоріально-понятійного апарату юридичної науки // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С.3-13. – ISSN 2224-9281
1155684
  Невольніченко А.І. Проблеми методологіного забезпечення воєнно-наукових досліджень // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 151-152
1155685
  Тропак Ю.А. Проблеми методологічного забезпечення управління діяльністю підприємств транспортного машинобудування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 274-281


  В цій статті проаналізоване методологічне забезпечення управління підприємствами транспортного машинобудування за умов глобалізації діяльності господарських структур і вступу України в СОТ, виокремлен і ключові засади планування діяльності підприємств ...
1155686
  Шаульська Г.М. Проблеми механізмів зворотного зв"язку між органами місцевого самоврядування та територіальними громадами // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 116-122. – ISSN 2220-1394
1155687
  Паливода Є. Проблеми механізму акцизного оподаткування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 293-295
1155688
  Ковальчук Т.Г. Проблеми механізму гарантування права власності на землю // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 99-101
1155689
  Боровик П. Проблеми механізму державного соціально-пенсійного забезпечення в Україні / П. Боровик, П. Бечко, І. Коваленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1155690
  Голуб В.М. Проблеми механізму регулювання та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 162-167. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
1155691
  Захарченко А.М. Проблеми мирного врегулювання на Близькому Сході в контексті американсько-російських відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 159-164
1155692
   Проблеми миру та безпеки в діяльності міжнародних організацій: до 40-річчя Гельсінського заключного акта // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 10-13. – (Історичні науки)


  Круглий стіл ,який відбувся наприкінці вересня в Інституті всесвітньої історії Національної академії наук України. У заході взяли участь фахівці Інституту, українські дипломати, викладачі КНУ імені Тараса Шевченка Олег Машевський та Наталія Городня.
1155693
  Калмикова Л.О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього діалогізму особливости // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 185-198. – ISSN 2309-1797
1155694
  Керц О.І. Проблеми мистецтва на шпальтах католицької періодики (на прикладі видання "Католицький вісник" ("Парафіяльна газета") за 1993-2011 роки) . // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 164-168


  У статті розглянуто підходи римо-католицьких мас-медіа України до висвітлення проблем мистецтва. The article considers approaches of Roman Catholic mass media of Ukraine to art problems. В статье рассмотрены подходы римо-католических масс-медиа ...
1155695
  Оніщик Ю. Проблеми митного законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 274-279. – ISSN 0132-1331
1155696
  Корнєва Є.В. Проблеми митного контролю, що виникають при застосуванні вексельної форми розрахунків при ввезенні іноземних інвесицій на митну територію України / Є.В. Корнєва, І.В. Сало // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 5. – С. 42-47
1155697
  Коваль Л. Проблеми митної вартості товарів в контексті гармонізації обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності / Л. Коваль, М. Коваль // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 109-116. – ISSN 2410-0706
1155698
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 1997
1155699
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 1997
1155700
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 1998
1155701
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 1998. – ІМВ отримав журнал укр. та англ. мовами
1155702
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 1998. – ІМВ отримав журнал англ. мовою
1155703
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 1998
1155704
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 2. – 1999
1155705
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 3. – 1999
1155706
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 4. – 1999
1155707
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 1. – 1999
1155708
   Проблеми міграції (англ.) : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 4. – 1999
1155709
   Проблеми міграції (на англ. м.) : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 1998. – ІМВ отримав журнал укр. та англ. мовами
1155710
  Кузьмін П. Проблеми міграції в країни ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 124-125.
1155711
  Міненко В. Проблеми міграції населення в контексті процесів соціалізації економічного розвитку (на матеріалах Харківської області) / В. Міненко, Я. Сагач // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 45-48. – ISSN 1728-9343
1155712
  Гуцол О.І. Проблеми міграції населення у структурі українсько-російських міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.27-31
1155713
  Гуцол О.І. Проблеми міграції населення у структурі українсько - російських міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.27-32
1155714
   Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну : Матеріали міжнародного симпозіума 14-15 березня 1997. – Київ : Freedom House, 1997. – 200с. – ISBN 966-95257-3-Х
1155715
  Павлів-Самоїл Проблеми міграції у контексті вступу України в ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 58-62. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1155716
  Старух А.І. Проблеми міжбюджетної політики та напрями її реформування // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 82-88. – (Економічні науки ; № 24). – ISSN 2219-7915
1155717
  Топалов А.Д. Проблеми міжгалузевих відносин сільського господарства в ринкових умовах : економіка та управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 132-136 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1155718
  Харченко Л.В. Проблеми міжелітної консолідації в умовах ментального плюралізму українського суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 305-309. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1155719
  Мазука Л.І. Проблеми міжетнічної толерантності в Автономній Республіці Крим // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 43-47
1155720
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 5. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1155721
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 10/11. – 2015. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155722
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 12. – 2017. – 420 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Політичні науки)
1155723
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 13. – 2018. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: політичні науки)
1155724
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 14. – 2018. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: політичні науки)
1155725
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 15. – 2019. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: політичні науки)
1155726
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 16. – 2019. – 393 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: політичні науки)
1155727
  Цибульський Ю. Проблеми міжнародно-правового забезпечення екологічного планування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 154-160. – ISSN 1993-0909
1155728
  Калакура В.Я. Проблеми міжнародно-правового регулювання міждержавного усиновлення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 69-75. – (Юридичні науки ; № 3)
1155729
  Камінська Н.В. Проблеми міжнародно-правового статусу сучасних регіонів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 101-108
1155730
  Вергун В.А. Проблеми міжнародного бізнесу в економічній нобелелогії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 32-44. – ISSN 2308-6912
1155731
  Лукіша К. Проблеми міжнародного всиновлення українських дітей іноземцями // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 244-246. – ISBN 978-617-7069-14-9
1155732
  Коваль Т.М. Проблеми міжнародного оподаткування // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 104-105
1155733
  Тертишник В. Проблеми міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства / В. Тертишник, О. Тертишник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С125-128
1155734
  Ісакович С.В. Проблеми міжнародної безпеки в концепції нової Конституції України // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – С. 39-51


  Автор розглядає питання міжнародної безпеки і пропонує концептуальні положення для включення в новий Основний Закон.
1155735
  Коломієць Т.В. Проблеми міжнародної безпеки в сучасному світі = Gegenvartige probleme der internationalen sicherheit : Навчально-методичні матеріали з німецької мови / Т.В. Коломієць; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 96с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
1155736
  Желєзняк І. Проблеми міжнародної безпеки і глобальна стратегія США на початку постбіполярної епохи // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 21-22
1155737
  Вербицька Г. Проблеми міжнародної заборгованості на глобальних фінансових ринках // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 77-84. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1155738
  Лутковська А. Проблеми міжнародної правової допомоги в реалізації права на справедливий судовий розгляд // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 539-541
1155739
  Верхогляд О. Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспект / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-23. – ISSN 1682-2366


  Піднімаються питання підвищення ефективності взаємодії ВНЗ різних країн, контролю й оцінки якості освіти, ліцензування й акредитації ВНЗ у країнах світу.
1155740
  Кравченко В. Проблеми міжнаціональних взаємин у повісті "Тарас на Аралі" У. Бекбаулова // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 110-114. – ISBN 978-617-7196-23-4
1155741
  Бландіньєр Ж.-П. Проблеми містобудування та благоустрою території // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.3-6
1155742
  Толуб"як В. Проблеми місцевих бюджетів та необхідність удосконалення міжбюджетних відносин // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.191-199
1155743
  Батанов О.В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації принципу верховенства права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-68.
1155744
  Якимчук Н.Я. Проблеми місця інституту права власності на публічні фонди коштів у сисмтемі права України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.87-93. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1155745
  Найден О. Проблеми міфологізації і деміфологізації в українській культурі (пастуші плачі: фольклорний і Тарас Шевченко // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 45-47. – ISSN 0130-6936
1155746
  Боярська Л.В. Проблеми міфологічного мислення в дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" і "Зелені млини" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 28-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються особливості поетики дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" і "Зелені млини", зокрема прийоми міфологізації твору.
1155747
  Багіров С.Р. Проблеми множинності причин та кумулятивної каузальності при встановленні причинного зв"язку у злочинах проти довкілля // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 67-72. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1155748
  Боровик П.М. Проблеми мобілізації власних податкових надходжень бюджетів місцевих громад в Україні / П.М. Боровик, С.М. Колотуха // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 15-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1155749
  Романюк О.В. Проблеми мови та якостыі освіти // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 107-114. – ISSN 2227-7242
1155750
  Сидорчук Н. Проблеми мови, історії та літератури на сторінках народовської преси 1860-1900 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 177-179. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1155751
  Зеленська О. Проблеми мовних контактів і видів міжмовних зв"язків у працях професора Ю.О. Жлуктенка (до сторіччя від дня народження) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 105-110. – ISSN 2522-493X
1155752
  Гейко Т.М. Проблеми мовно-культурної взаємодії: роль культурологічних запозичень у мовній картині світу / Т.М. Гейко, О.Д. Федченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 89-95
1155753
  Ткачова А.В. Проблеми мовно-культурної комунікації у п"єсі Петера Хандке "Quodlibet" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 173-176
1155754
  Карпенко М.О. Проблеми мовної взаємодії в контексті перекладознавства // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 143-146. – ISBN 966-7890-03-1
1155755
  Карпенко М.О. Проблеми мовної взаємодії в контексті перекладознавства // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1155756
  Підкопай Т. Проблеми мовної глобалізації та їх відображення у сучасних лексичних системах / Т. Підкопай, Л. Черняк // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 28-30
1155757
  Грицюта Н.М. Проблеми мовної етики реклами // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 82-96


  Етична некоректність мови соціальних комунікацій, їх безграмотність і брак моральної свідомості - болюче й актуальне питання, оскільки впливає на формування і стан вітчизняної масової культури. Реклама, що є однією з найпоши реніших субкультур ...
1155758
  Малікова О.В. Проблеми мовної інтерференції у міжкультурній комунікації / О.В. Малікова, О.В. Йолкіна // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 396-404. – ISBN 966-581-481-8
1155759
  Пентилюк М.І. Проблеми мовної культури в науковому доробку І. Огієнка / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 169-173. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовано проблеми мовної культури, висвітлені в науковому доробку І. Огієнка, їх значення для розвитку української мови загалом та культури української мови зокрема.
1155760
  Балабін В.В. Проблеми мовної підготовки в Збройних Силах України // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-46.
1155761
  Семиколєнова С.В. Проблеми моделювання в стратегічному управлінні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1155762
  Вовк Роман Проблеми моделювання міжнародних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 235-238. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1155763
  Алєксєйчук В.І. Проблеми моделювання при огляді місця події // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 170-177. – ISSN 0201-7245
1155764
  Калмикова Л. Проблеми моделювання процесів аудіювання у світовій психолінгвістиці / Л. Калмикова, Н. Харченко, І. Мисан // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – C. 160-198. – (Psychology ; vol. 26, issue 1). – ISSN 2309-1797
1155765
  Білоусова О.О. Проблеми моделювання системи протидії злочинності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 272-277
1155766
  Ковтуненко Е.С. Проблеми моделювання трансформаційного процесу в сучасних соціологічних теоріях // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  У руслі структуралістської парадигми була розроблена теорія фазси стемної трансформації. Автором цієї теорії є німецький соціолог та політолог Вольфганг Меркель.
1155767
  Лісова Л.А. Проблеми моделювання шельфових екосистем // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 214-220. – ISSN 0868-6939
1155768
  Солових В.П. Проблеми модернізації державного управління в контексті постіндустріального суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 71-76. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1155769
  Найдьонов І.М. Проблеми модернізації ефективності освіти // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 54-57
1155770
  Мицик Л. Проблеми модернізації змісту освіти в умовах європейської інтеграції вищої школи України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 77-81.
1155771
  Ляшенко О.І. Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 5-11. – ISSN 2304-0629
1155772
  Семенчук Д.В. Проблеми модернізації інвестиційної політики України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 75-83
1155773
  Антонюк Д.А. Проблеми модернізації інфраструктури підприємництва України в контексті євроінтеграційних процесів // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 193-195
1155774
  Даниляк О.О. Проблеми модернізації конституційних форм безпосереднього народовладдя в Україні / О.О. Даниляк, В.С. Караваєв // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 30-34. – ISSN 2220-1394
1155775
  Бенчак О. Проблеми модернізації навчального процесу при підготовці фахівців з міжнародних відносин // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 169-177. – ISSN 2218-5348
1155776
  Костюк Т.О. Проблеми модернізації освіти в Україні в рамках Болонського процесу // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 88-92
1155777
  Попова О.Б. Проблеми модернізації освіти і мультикультурність // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 168-170
1155778
   Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції: Київ, 20-21 лютого 2004 р. – Київ : Європейський університет, 2004. – 197с.
1155779
  Щерба І. Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 333-338. – ISSN 2218-5348
1155780
  Ващук О.М. Проблеми модернізації освітньої політики України у контексті Болонського процесу / О.М. Ващук, В.О. Нелюбов // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 155-156. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)


  Статья посвящена проблемам евроинтеграции образовательной системы Украины.
1155781
  Терещенко М. Проблеми модернізації підготовки менеджерів з інновацій в контексті реформування системи освіти в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 329-333. – ISSN 2076-1554
1155782
  Гусаров К.В. Проблеми модернізації процесуальної форми касаційного провадження в цивільному процесі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 158-167. – ISSN 0201-7245
1155783
  Кутузова Г.І. Проблеми модернізації регіональної системи університетської освіти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 50-53. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1155784
  Биваліна М.В. Проблеми модернізації та реконструкції міських територій забудованих великопанельними будинками перших серій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 146-151. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1155785
   Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України : тези доповідей науково-практичної конф., Київ 27-28 травня 2010 року / [ відп. ред. ] : В. Ковтунець ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Ком. з питань науки та освіти ВРУ, Міжн. фонд "Відродження", Всеукраїнська громадська орган. "Ін-т виробничого права", Т-во конституційного права. – Київ : Нора-Друк, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-2961-54-6
1155786
  Федорчук Е.І. Проблеми модульно-рейтингового оцінювання навчальної діяльності студентів у світлі входження України в Болонський процес / Е.І. Федорчук // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С.267-276.
1155787
  Сененко А.І. Проблеми молодих учених Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 71-73. – ISSN 1027-3239
1155788
  Герасимова Т.І. Проблеми молоді з інвалідністю в сучасних умовах економічної нестабільності // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 109-111. – ISBN 978-966-654-490-5
1155789
  Пачковський Ю.Ф. Проблеми молоді: соціолого-психологічні аспекти вивчення та діагностики : Науково-методичний збірник / Ю.Ф. Пачковський, І.О. Корнієнко; МФ "Відродження"; Асоціація практикуючих психологів Львівської області. – Львів : ВНТЛ, 1999. – 76с. – ISBN 966-7148-76-9
1155790
   Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2011. – 64 с. : табл., іл.
1155791
  Кучина Н.І. Проблеми молодіжного дозвілля в Україні та шляхи їх вирішення / Н.І. Кучина, Е.В. Манелюк // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – C. 6-19. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 57). – ISSN 2410-5333
1155792
  Бєльська Т.В. Проблеми молодого покоління: "waithood generation" та NEET / Т.В. Бєльська, Ю.І. Малюхова // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 75-93. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1155793
  Костюк О. Проблеми монетарної комунікації в контексті перспектив реалізації інфляційного таргетування // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 20-27


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1155794
  Макаренко М.І. Проблеми монетарної підтримки економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються процеси, що характеризують рівень економічного росту в Україні, і їх залежнісь від грошово-кредитної політики та інших макроекономічних показників. In the articles the processes are considered which characterize a level of ...
1155795
  Юхименко П.І. Проблеми монетизації економіки України : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 11-20. – Бібліогр.: 18 назв
1155796
  Єщенко П.С. Проблеми монетизації цифрового контенту / П.С. Єщенко, В.В. Жебка, С.В. Ступак // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (9). – С. 22-27
1155797
  Романенко Проблеми моніторингу в освіті / Романенко, А, . // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С. 3-9. – ISBN 966-8847-12-1
1155798
  Соколовська А.М. Проблеми моніторингу ефективності надання податкових пільг в України : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 42-53 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1155799
  Теклюк Р.В. Проблеми моніторингу здоров"язберігаючої компетентності сучасних підлітків / Р.В. Теклюк, І.В. Сергета // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1155800
  Колотило О.Д. Проблеми моніторингу ризику в умовах вітчизняного ринку страхування // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 135-138. – Бібліогр.: 2 назв
1155801
  Станько Н.Л. Проблеми монополії та механізми її вивялення в національній економіці // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.72-75. – ISBN 5-7763-2435-1
1155802
  Лукінова Ю. Проблеми моралі та виховання у творчості Арістофана (за комедією "Хмари") // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 310-313. – ISBN 978-966-171-783-0
1155803
  Атаманюк І.В. Проблеми моралі у роботі З. Баумана "Мислити соціологічно" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 9-11
1155804
  Нападиста Валентина Григорівна Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.07 / Нападиста Валентина Григорівна; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2000. – 230л. – Бібліогр.:л.167-191
1155805
  Нападиста Валентина Григорівна Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.07 / Нападиста Валентина Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
1155806
  Нападиста В. Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: джерела та історіографія // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С. 77-84


  Дослідження вчених КДА та Університету Св. Володимира. Про О. Гілярова. - С. 83. Про С.С. Гогоцького. - С. 77, 78-79, 81, 83.
1155807
  Парасюк В.М. Проблеми морального імперативу у професійній діяльності слідчого // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 409-414. – (Юридична ; Вип. 1)
1155808
  ІЦербатюк Олена Проблеми моральної культури в системі українознавства: стан та перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-74. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Обгрунтовано актуальність досліджень моральної культури в системі українознавства та визначено їх ключові аспекти. На окремих конкретних прикладах з історії культури Княжлої доби, доби бароко, ХІХ та ХХ ст. продемонстровано принципову можливість ...
1155809
  Симонова К.С. Проблеми морфології в українському мовознавстві XVI-XVII ст. / К.С. Симонова, І.А. Ярошевич // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 496-506. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1155810
  Демешко І.М. Проблеми морфонологічного моделювання девербативів у сучасній українській літературній мові // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 48-55. – ISBN 978-617-7092-36-9
1155811
  Заворотько Я.Л. Проблеми мотивації дистанційних працівників в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 137-148
1155812
  Колесник В.І. Проблеми мотивації персоналу на підприємствах харчової промисловості / В.І. Колесник, С.Ю. Вігуржинська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 27-32. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1155813
  Гриківська О.В. Проблеми мотивації праці управлінського персоналу / О.В. Гриківська, Ж.В. Соловйова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 86-91. – ISSN 1993-6788
1155814
  Гривківська Оксана Василівна Проблеми мотивації праці управлінського персоналу / Гривківська Оксана Василівна, Соловйова Жанна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 86-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто актуальні проблеми мотивації праці управлінського персоналу, визначено їхній вплив на ефективність діяльності підприємства.
1155815
  Васильєв М.Г. Проблеми музейної справи в Україні в довоєнні роки // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 89-94
1155816
  Шахова К.О. Проблеми мультикультуралізму в німецькомовних літературах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 162-167. – ISBN 966-594-420-7
1155817
  Шклифов Благой Проблеми на българската диалектна и историческа фонетика с оглед на македонските говори / Шклифов Благой. – София : Изд-во "Качармазов", 1995. – 120с. – ISBN 954-603-004-Х
1155818
  Цанев Г. Проблеми на днешната бъгарска литература. / Г. Цанев. – София, 1939. – 145с.
1155819
   Проблеми на езиковата култура.. – София, 1980. – 264 с.
1155820
  Георгиева Ц. Проблеми на культурната антропология : учебник / Цветана Георгиева. – София : Ан-Ди. – ISBN 978-519-7221-03-9
Ч. 1 : Литература и антропология. – 2015. – 195, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1155821
  Ангелов Т. Проблеми на натрупването в НР България / Т. Ангелов. – София : Наука и изкуство, 1979. – 215 с.
1155822
  Балевски А. Проблеми на науката и образованието : избрани доклади, статии и изказвания / Ангел Балевски ; под ред. на акад. Пантелей Зарев ; Болгарская Академия на науките. – София : Изд-во на БАН, 1974. – 202 с.
1155823
   Проблеми на новата българска литература.. – София, 1978. – 336с.
1155824
   Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ. – Велико Търново, 1982. – 140с.
1155825
  Фея О. Проблеми на орбіті. Як російський модуль "Наука" ледь не знищив Міжнародну космічну станцію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 39 (723), 1-07.10.2021. – С. 38-49. – ISSN 1996-1561
1155826
   Проблеми на сравнителного литературознание.. – София, 1978. – 322с.
1155827
  Попов К. Проблеми на теория на културата / Костадин Попов. – София : Наука и изкуство, 1977. – 351 с.
1155828
  Момов В. Проблеми на теорията и управлението на идеологическия процес. / В. Момов, В. Проданов. – София
1. – 1980. – 429с.
1155829
   Проблеми на художествената култура.. – София, 1976. – 258с.
1155830
  Гошкин Г.Д. Проблеми на художествената специфика / Г.Д. Гошкин. – София, 1961. – 328с.
1155831
   Проблеми на художественето творчество.. – София, 1968. – 292с.
1155832
  Важинський Ф.А. Проблеми на шляху інтеграції аграрної політики України в загальноєвропейську та заходи щодо їх вирішення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 117-121
1155833
  Селянський О.В. Проблеми на шляху суспільного телебачення України // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 22-23
1155834
  Якубівський І.Є. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03, 081 / Якубівський Ігор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 81 назва
1155835
   Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – 99, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці статей
1155836
  Дика Н.М. Проблеми навчання граматики української мови у контексті методичної спадщини А.П. Медушевського // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 189-195. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
1155837
  Кошман Т.І. Проблеми навчання діалогічного мовлення студентів технічних ВНЗ / Т.І. Кошман, Т.І. Сінькова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 94-99
1155838
  Марчук О.О. Проблеми навчання і виховання молодого покоління на території Волині ХІХ - першої половини ХХ століття у науко-вих розвідках // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 127-142. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1155839
  Ушакова Н.В. Проблеми навчання іноземних студентів аудіювання засобами інформаційно- комунікаційних технологій // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редrjk.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 33. – С. 89-102. – ISSN 2073-4379
1155840
  Пац Л. Проблеми навчання української мови як іноземної // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 128-131
1155841
  Шпак М.В. Проблеми надання правової допомоги при виконанні судових рішень у цивільних справах // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (209). – С. 48-49. – ISSN 2308-9636
1155842
  Олійник Я.Б. Проблеми накопичення відходів життєдіяльності людини та її майбутнього розвитку / Я.Б. Олійник, В.І. Гетьман // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 235-242. – Бібліогр.: 7 назв.
1155843
  Скокова Л.Г. Проблеми наративного інтерв"ю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 72-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Описано зміст та поняття автобіографічного наративного інтерв"ю як одного з можливих методів збирання соціологічної інформації. Проводиться формальний аналіз комунікативної схеми інтерв"ю через підтвердження його аутентичної спонтанності, а також через ...
1155844
   Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні. – Київ, 2001. – 48 с. – (Бібліотека соціального працівника)
1155845
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 1. – 2000
1155846
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 1. – 2001
1155847
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 2. – 2001
1155848
  Федоренко Д.М. Проблеми наступності норм про кримінальну відповідальність за вимагання // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 175-186. – ISSN 2079-6242
1155849
  Микуляк М.І. Проблеми наступності у навчанні іноземних мов у початковій та середній школі Німеччини // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 127
1155850
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 1999
1155851
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 1999
1155852
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 1999
1155853
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 1999
1155854
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 1999
1155855
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 1999
1155856
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 1999
1155857
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 1999
1155858
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 1999
1155859
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 1999
1155860
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 1999
1155861
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
1155862
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2000
1155863
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2000
1155864
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2000
1155865
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2000
1155866
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2000
1155867
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2000
1155868
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2000
1155869
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2000
1155870
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2000
1155871
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2000
1155872
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ
№ 1. – 2001
1155873
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ
№ 2. – 2001
1155874
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2001
1155875
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2001
1155876
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2001
1155877
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2001
1155878
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2001
1155879
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2001
1155880
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002
1155881
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002
1155882
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002
1155883
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002
1155884
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002
1155885
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2002
1155886
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002
1155887
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003
1155888
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003
1155889
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2003
1155890
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2003
1155891
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
1155892
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
1155893
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2004
1155894
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
1155895
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
1155896
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
1155897
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2005
1155898
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2005
1155899
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2005
1155900
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2005
1155901
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2005
1155902
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
1155903
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
1155904
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006
1155905
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2006
1155906
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2006
1155907
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2006
1155908
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2006
1155909
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2006
1155910
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2006
1155911
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1155912
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1155913
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1155914
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1155915
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
1155916
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1155917
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1155918
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1155919
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1155920
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1155921
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
1155922
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1155923
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1155924
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1155925
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1155926
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1155927
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
1155928
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1155929
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1155930
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1155931
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1155932
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1155933
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1155934
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1155935
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
1155936
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1155937
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1155938
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1155939
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1155940
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1155941
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ ; М-во освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1155942
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 1. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1155943
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 2. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1155944
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 6. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1155945
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 8. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1155946
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 10. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
1155947
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 2 (146). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1155948
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 3 (147). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1155949
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 4 (148). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1155950
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 5 (149). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1155951
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 6 (150). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1155952
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 7 (151). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1155953
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 8 (152). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1155954
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 1 (157). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155955
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 2 (158). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155956
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 3 (159). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155957
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 4/5 (160/161). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155958
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 10 (166). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155959
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 11/12 (167/168). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155960
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 1 (169). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1155961
  Залізняк Л. Проблеми науки в Україні та археології в НаУКМА // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 3-4. – ISSN 1996-9872
1155962
  Бобров О.М. Проблеми науки управління / О.М. Бобров. – Київ, 1966. – 40с.
1155963
  Яценко Б.П. Проблеми наукових досліджень географічного країнознавства (початок ХХІ ст.) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 92-97
1155964
  Касьян В.І. Проблеми науково-технічної революції в сучасній ідеологічній боротьбі / В.І. Касьян. – К., 1979. – 47с.
1155965
  Бібік Н.М. Проблеми наукового забезпечення модернізації загальної середньої освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-46


  Проанализированы направления модернизации общего среднего образования, тематика научных исследований ученых академии по этому вопросу в свете Болонского процесса.
1155966
  Шемшученко Ю. Проблеми наукового забезпечення сучасного конституційного процесу в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-34. – ISSN 1026-9932
1155967
  Фурман В. Проблеми наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення страхового ринку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Автором висвітлюються проблеми наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення страхового ринку України та пропонуються шляхи їх вирішення. Science, informational and analytical issues of insurance market provision in Ukraine are analyzed. Ways of ...
1155968
  Кравченко О.В. Проблеми наукової інституалізації вітчизняної культурології // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 48-56
1155969
  Квасовський О.Р. Проблеми наукової систематизації принципів оптимального оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.101-112 : Рис. – Бібліогр.: 30 назв
1155970
  Шутов І. Проблеми націоналізації в Україні (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 122-126
1155971
  Наконечний М. Проблеми націоналізму в епоху "наднаціональності" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 442-448. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються особливості феномена націоналізму у контексті сучасних світових наднаціональних тенденцій. Значна увага приділяється аналізу ідей А. Етционі. In the article features are examined to the phenomenon of nationalism in the context ...
1155972
  Скляр В.О. Проблеми національного виховання у педагогічній та літературній спадщині українських письменників другої половини XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 221-223. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1155973
  Гончарук В. Проблеми національної безпеки в епоху інформаційного суспільства: український вимір / В. Гончарук, О. Качан // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 48-54. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
1155974
  Косенко М. Проблеми національної держави в історичній концепції Ф.К. Дальмана // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 52-56. – ISSN 2309-9356


  В статті розглядаються погляди німецького історика Ф.К.Дальмана, представника ліберально-національних політичних сил, на проблеми становлення національної держави. Аналізуються його основні праці з проблем новітньої історії та історії політики, проекти ...
1155975
  Макаров Г.В. Проблеми національної ідентичності в Україні: етнорегіоналізм, регіоналізм чи локалізм? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про проблеми національної ідентичності в українському суспільстві. На думку автора, ці проблеми випливають з територіальної визначеності та систем поглядів, таких як етнорегіоналізм, регіоналізм та локалізм.
1155976
  Головко О. Проблеми національної ідентичності постсоціалістичної Молдови в антропологічних студіях Дженіфер Кеш // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 120-130. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена аналізу проблем національної ідентичності Республіки Молдова, висвітлених у публікаціях антрополога Дженіфер Кеш. Зазначено, що наявні проекти національного будівництва є недієвими, бо не відповідають ідентифікаційним процесам серед ...
1155977
  Косенко М. Проблеми національної інтеграції у творчості Г. фон Трейчке // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 283-285. – ISBN 978-966-171-783-0
1155978
  Юндерський Ю. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні / Ю. Юндерський, Г. Паламарчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.19-29. – ISSN 0131-775Х
1155979
  Аледінова С. Проблеми національної мови та освіти у висвітленні кримськотатарських ЗМІ // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 26-29


  У статті йдеться про проблеми національної мови та освіти кримських татар, а також про становлен ня спеціальних освітніх видань з метою інформування населення. Про шляхи та способи відродження кримськотатарської мови, з метою досягнення кримськими ...
1155980
  Пригуза П.Д. Проблеми національної моделі неспроможності та банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 169-188.
1155981
  Гончар І. Проблеми неадекватності статистичної оцінки ІСЦ в контексті податкової реформи / І. Гончар, В. Качалай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 26-29. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  У статті наголошено на важливості проведення адекватного розрахунку індексу споживчих цін. За допомогою структурного аналізу споживчих грошових витрат домогосподарств та споживчого кошику товарів (послуг) - представників для визначення рівня ІСЦ було ...
1155982
  Воронін І. Проблеми невизначеності процентних ставок у часі та можливості їх розв"язання : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 20-22. – Бібліогр.: 4 назви
1155983
  Тертишник В.М. Проблеми негласних слідчих дій в ситемі доказового права // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 5-10. – ISBN 978-617-616-074-8
1155984
  Юрець О. Проблеми недійсності правочинів // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 29-62. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
1155985
  Кривульченко О.А. Проблеми нелегальних емігрантів громадян України в Італії: умови праці та соціальне становище // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С.277-285. – ISBN 966-7196-06-2
1155986
  Довжук О.В. Проблеми нелегальної трудової міграції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 232-236.
1155987
  Курінна В.О. Проблеми неповних сімей в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 45-47. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1155988
  Карелін В. Проблеми нормативно-правового забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 142-145. – ISSN 2307-8049
1155989
  Козак З. Проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 238-246. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті аналізуються міжнародні правові акти та чинне законодавство України, що визначають правовий статус уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, окреслюються основні проблеми нормативно-правового забезпечення їхньої ...
1155990
  Бостан С.К. Проблеми нормативно-правового регулювання дистанційної форми навчання у системі вищої освіти в Україні / С.К. Бостан, Л.М. Бостан // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 217-221. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1155991
  Сімакова-Єфремян Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності в адміністративному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-81.
1155992
  Лозовий А.І. Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності у кримінальному процесі України / А.І. Лозовий, Сімакова-Єфремян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 74-83
1155993
   Проблеми нормативно-правової бази забезпечення кібербезпеки в Україні: стан і перспективи / З.Б. Живко, Т.В. Рудий, В.В. Сеник, С.С. Родченко // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 3 (9). – С. 18-25. – ISSN 2617-4162
1155994
  Худенко О. Проблеми нормативного визначення економічних спорів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 57-65. – ISSN 1026-9932
1155995
  Лугина О.В. Проблеми нормативного визначення терміна "самовільне зайняття земельних ділянок" // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 59-66.
1155996
  Сапін О. Проблеми нормативного врегулювання повноти повноважень прокурора у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 439-440. – ISBN 978-617-7069-28-6
1155997
  Печуляк В. Проблеми нормативного закріплення державної податкової політики в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.38-43
1155998
  Курбатова М. Проблеми нормативного закріплення забезпечення інформаційної безпеки в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 320-321
1155999
  Чудна О.О. Проблеми нотаріального посвідчення договору дарування земельної ділянки // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 173-175. – ISBN 978-617-673-442-0
1156000
  Куліш О. Проблеми нотаріального посвідчення спадкового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 490-492. – ISBN 978-617-7069-28-6
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,