Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1152001
  Гребенюк В. "Примара площі" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 32-35. – ISSN 08-68-4790-1
1152002
  Лосєв І. "Примара Третього Риму" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 8


  Кримська війна, великодержавні фантоми й Україна.
1152003
  Макарський О. "Примари" - бар"єри - установки. Як журналісту користуватися словом, аби його добре розуміли // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 3. – С. 38-41
1152004
  Левицький В. "Примарне соло на кларнеті смутку", або один із переломів у львівському міському тексті // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11 (599). – С. 35-40. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються особливості урбаністичної рефлексії, розвинутої в поетичних творах Б.-І. Антонича. Актуальність студії полягає у здійсненому зістав- ленні львівського і київського текстів, зокрема, на рівні міфологем, сприйнятих ...
1152005
  Николаева И.А. Прилагательное и качественное наречие в группк глагола в древенрехненемецкий период : Автореф... канд. филол.наук: / Николаева И. А.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. яз. – Л., 1956. – 12л.
1152006
  Юрченко А.И. Прилагательное: потерянное и возвращённое имя : Фрагменты из подготавливаемой к публикации книги / А.И. Юрченко. – Москва : АНО СОШ Учебный центр Перспектива, 2004. – 136с.
1152007
  Шевчук О.С. Прилагательные в современном украинском литературном языке, образованные от имет существительных (суффиксальные и префиксально-суффиксальные образования) : Автореф... канд. филол.наук: / Шевчук О. С.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1958. – 18л.
1152008
  Солоненко Е.Н. Прилагательные размерности как база для вторичной номинации при выражении аксиологической оценки в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Солоненко Е.Н.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 18 с.
1152009
  Брандыс Ольга Степановна Прилагательные с полногласными и неполногласными корнями как словопроизводственная база существительных в русском языке : Дисс.... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Брандыс Ольга Степановна; Мин-во образования и науки Украины. Ужгород. нац. ун-тет. Кафедра русского языка. – Ужгород, 2002. – 343 л. + Приложение: л. 220-343. – Библиогр.: л.183-220
1152010
  Закієв В.І. Прилад безконтактного вимірювання геометричних параметрів поверхні виробів методом інтерферометрії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Закієв Вадим Ісламович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1152011
  Казаков Є.О. Прилад для визначення питомої поверхневої щільності листків рослин / Є.О. Казаков, М.М. Мусієнко, Т.Є. Казакова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 34-36. – (Біологія ; Вип. 25)


  Описаний прилад для визначення питомої поверхневої щільності листа, зібраного на базі торсіонних терезів з деякими змінами терезної камери у відповідності до устрою та принципу дії універсального експресвологометра.
1152012
  Смірнов А.М. Приладдя з астрономії : На допомогу вчителеві середноьї школи / А.М. Смірнов. – Київ- Харків : Радянська школа, 1939. – 115с.
1152013
  Дробоцький А.С. Прилади для демонстрування дослідів з хімії / А.С. Дробоцький, Ю.Г. Шмуклер. – Київ : Радянська школа, 1988. – 69 с.
1152014
  Бичківський Р.В. Прилади для контактного вимірювання температури з покращеннями метролгічними характеристиками. : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.04 / Бичківський Р.В.;. – Львів, 1994. – 56 с.
1152015
  Рева П В. Прилади з зарядовим зв"язком у застосуванні до пристроїв зчитування з багатоелементних ІЧ фотоприймачів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Рева В.П. ; НАНУ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1152016
  Старикович Л.С. Прилади і методи дослідження стану довкілля : навч. посібник / Л.С. Старикович, К.П. Дудок, Н.М. Любас ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0115-2
1152017
  Наапетян Р.М. Прилади квантової елекроніки / Р.М. Наапетян. – Київ, 1971. – 323 с.
1152018
  Петлюк І.В. Прилади нічного бачення / І.В. Петлюк, О.І. Петлюк // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 14-15
1152019
  Ігуменцев Євген Олександрович Прилади, системи та методологія спектрально-кореляційного віброконтролю предаварійного стану газотранспортного обладнання : Автореф... доктора техн.наук: 05.11.13 / Ігуменцев Євген Олександрович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 34л.
1152020
  Подчашинський Ю.О. Приладова система для вимірювання геометричних параметрів об"єктів на основі комп"ютеризованої обробки відеозображень : монографія / Ю.О. Подчашинський ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-211. – ISBN 978-966-683-496-9
1152021
  Стахова А.П. Приладова система для вимірювання механічних напружень на основі явища акустичної емісії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Стахова А.П.; Сахова Анжеліка Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1152022
  Цірук В.Г. Приладовий комплекс стабілізації та вимірювання механічних величин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Цірук Віктор Григорович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 43 назви
1152023
  Кочкуркина С.И. Приладожье в Х-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Кочкуркина С.И.; Ин-т археологии АН СССР. – М., 1969. – 19л.
1152024
  Алиферов В.В. Прилближенное решение некоторых задач оптимального управления линейных систем с распределенными параметрами : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алиферов В. В.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по мех.-мат. специальн. Отд-ия физ.техн. и мат. наук. – Ташкент, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1152025
  Ревякина Надежда Васильевна Приледниковая флора Катунского хребта. (Центр. Алтай) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ревякина Надежда Васильевна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Биол.-почв. фак. – Томск, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1152026
  Михайлов Ю.П. Приленский промышленный район : (экономико-географический аспект природопользования) / АН СССР ; Ордена Ленина Сибирское отделение ин-т географии ; Ю.П. Михайлов, В.Л. Юлинов ; [отв. ред. А.А. Сысоев, А.Я. Якобсон]. – Иркутск : Ин-т географии СО АН СССР, 1988. – 148 с.
1152027
   Прилеп и прилепско низ историjата. – Изд. на општинското собр. и на соjуз. на здруж. на борците од н. – Прилеп
Кн. 1 : Од праисториjата до краjот на првата светска воjйна. – 1971. – 326 с.
1152028
   Прилеп и прилепско низ историjата. – Прилеп
Кн. 2 : Мегу двете светски воjни и народноослободителната воjна. – 1972. – 348 с.
1152029
  Лидин В.Г. Прилёт птиц / В.Г. Лидин. – Москва, 1970. – 608с.
1152030
  Ибрагимбеков М. Прилетала сова : повесть и рассказы / Максуд Ибрагимбеков ;. – Москва : Детская литература, 1990. – 76 с.
1152031
  Ибрагимбеков Максуд Прилетела сова / Ибрагимбеков Максуд; Галимджан Ибрагимов ;. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 384 с.


  Ибрагимов Мирза Аждар оглы
1152032
  Костюк Н. Прилетіла ластівонька : вірші для дітей / Ніна Костюк // Казкові таємниці : казки для дітей серед. віку : [збірка] / В. Костюк. – Київ : Український писменник, 2016. – С. 55-78. – Бібліогр.: іл. – ISBN 978-966-579-516-2-518-6
1152033
  Мельник Л.Д. Прилетіла ластівонька... : Частина 1 / Мельник Л.Д. – Київ : Оріяни, 2006. – 80с. – ISBN 966-8305-61-2
1152034
   Прилетіла ластівонька... : Частина 2 / Упор. Мельник Л.Д. – Київ : Оріяни, 2006. – 160с. – ISBN 966-8305-64-7
1152035
   Прилив. – М, 1917. – 128с.
1152036
   Прилив. – М, 1919. – 161с.
1152037
   Прилив. – М, 1961. – 244с.
1152038
  Полунин И.С. Прилив : стихи / И.С. Полунин. – Москва, 1979. – 78 с.
1152039
  Парпара А.А. Прилив / А.А. Парпара. – М., 1986. – 110с.
1152040
  Чумаков Валерий Прилив сил : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 3 (2822). – С. 68-74 : Фото
1152041
  Халупский И.Я. Прилив. / И.Я. Халупский. – Ростов, 1963. – 64с.
1152042
  Ташпулатов Н. Приливное взаимодействие и возможности образования "мостов"-перемычек и "хвостов" у галактик : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.030 / Ташпулатов Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 11л.
1152043
  Спиридонов Е.А. Приливной анализ и экспериментальный океанический нагрузочный эффект в Мурманске / Е.А. Спиридонов, В.Д. Юшкин, О.А. Храпенко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 22-29 : табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7126
1152044
  Некрасов А.В. Приливные волны в окраинных морях / А.В. Некрасов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 247с.
1152045
  Ржонсницкий В.Б. Приливные движения / В.Б. Ржонсницкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 244с.
1152046
   Приливные деформации Земли. – Москва : Наука, 1975. – 188с.
1152047
  Губанов В.С. Приливные деформации и двухнедельная нутация Земли по наблюдениям некоторых служб времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Губанов В.С. ; АН СССР , Главная астрон. обсерватория. – Ленинград, 1969. – 8 с.
1152048
  Яковлев Приливные наблюдения в Ташкенте / Яковлев, А.А. Цхай. – Ташкент, 1976. – 230с.
1152049
  Сурдин В.Г. Приливные явления во Вселенной / В.Г. Сурдин. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
1152050
  Балавадзе Б.К. Приливы в твердом теле Земли / Б.К. Балавадзе, К.З. Картвелишвили ; АН ГССР, Ин-т геофизики. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. – 173 с. : ил. – Библиогр.: с. 168-171
1152051
   Приливы и вращение Земли : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 144с.
1152052
  Нгуен Нгок Тви Приливы и колебания уровня Южно-Китайского моря : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 697 / Нгуен Нгок Тви ; Моск. гос. ун-т. Геогр. фак. – Москва, 1968. – 8 с.
1152053
  Конрад Д. Приливы и отливы. Плантатор с Малаты Энни-хохотушка. / Д. Конрад. – Москва-Птгр., 1923. – 123с.
1152054
   Приливы и резонансы в солнечной системе : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1975. – 287 с.
1152055
  Дарвин Дж.Г. Приливы и родственные им явления в Солнечной системе : пер. с англ. / Дж.Г. Дарвин. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 328 с.
1152056
  Дарвин Д.Г. Приливы и родственные им явления в Солнечной системе : пер. с англ. / Д.Г. Дарвин. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1965. – 252 с.
1152057
  Богданов К.Т. Приливы Мирового океана / К.Т. Богданов. – Москва : Наука, 1975. – 116с
1152058
  Семенов М.Г. Прилипалы / М.Г. Семенов. – М., 1960. – 151с.
1152059
   Прилог кон библиографиjата на македонската книжевна историjа. Есеистика и критика. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите
1 : (1945 - 1965). – 1974. – III, 183 с.
1152060
   Прилог кон библиографиjата на македонската книжевна историjа. Есеистика и критика. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите
2 : (1966 - 1971). – 1974. – с. 184 - 389
1152061
   Прилог кон библиографиjата на македонската книжевна историjя : есеистика и критика. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите
4 : 1978 -1982. – 1985. – 206 с.
1152062
   Прилог кон библиографиjата на македонскиот jазик = A contribution to the bibliography of Macedonian language. – Скопjе. – ISBN 9989-101-02-7
2 : 1954-1970: (со дополнуваньа за 1950,1951,1952,1953)/Уред.одбор: З.Тополиньска (одгов. уред.), М.Миркуловска, С.Миленковска. – 2002. – 21,199с.
1152063
   Прилог кон библиографіата на македонската книжневна историіа : Есеистика и критика за 1972-1977 гг. – Скопіе, 1978. – 632с.
1152064
  Больаи Я. Приложение / Я. Больаи. – Москва -Ленинград, 1950. – 236 с.
1152065
  Клинген И. Приложение III-е К статье И.Н. Клингена: "Русский хлебороб" // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 438-450
1152066
  Больман К А.Н. Приложение алгебры к решению определенных геометрических задач : в таком объеме и порядке, как требуется в 6 кл. гимназий, по последнему распределению в них математических наук / К А.Н. Больман. – 3 изд.., испр. и доп. – Санктпетербург, 1863. – 56с.
1152067
  Монж Гаспар Приложение анализа к геометрии / Монж Гаспар. – Москва ; Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство, 1936. – 699 с.
1152068
  Каталинайте Р.И. Приложение в синтаксисе французского языка IX - XVI веков. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.05 / Каталинайте Р.И.; Львовский гос. ун-т. – Львов., 1974. – 20л.
1152069
  Северьянова В.А. Приложение в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Северьянова В.А. ; АН СССР , Лен. отд. Ин-та языкознания. – Ленинград, 1977. – 12 с.
1152070
  Цыганенко Г.П. Приложение в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Цыганенко Г. П.; МВО СССР, ХГУ. – Х., 1954. – 16л.
1152071
  Рогозин Л.Л. Приложение в современном украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рогозин Л. Л.; АН УССР, Отд. обществ. наук. – К., 1955. – 20л.
1152072
  Вязанкина А.М. Приложение в структуре словосочетания предложения и текста (на материале испан. яз.) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Вязанкина А. М.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 144л. – Бібліогр.:л.142-144
1152073
  Вязанкина Алаа Михайловна Приложение в структуре словосочетания, предложения и текста (на материале исп. языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Вязанкина Алаа Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 20л.
1152074
  Вальмис Ф А. Приложение в эстонском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.07 / Вальмис А.Ф.-И.; АН ЭССР. – Таллин, 1973. – 71л. – Бібліогр.:с.71
1152075
  Билимович А.Д. Приложение геометрических производных к теории кривых и поверхностей / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1906. – 112 с.
1152076
  Сохоцкий Ю.В. Приложение диференциального исчисления : Лекции, читанные на 2 курсе проф. Ю. Сохоцким / [сост. Сост. Старостин; И.Г.И. [Ин-т гражд. инж.]]. – [Санкт-Петербург] : Литогр. Трофимова, 1898. – 140 с. – Написано от руки. Литогр.


  Сот.: Старостин, Василий Васильевич
1152077
  Талызин М.И. Приложение дифференциального исчисления : (Извлечение из исследований о линейных дифференциальных уравнениях М. Талызина). – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Академии наук, 1868. – 30 с. – Без тит.л. и без обл. - Отд. оттиск: Сборник 1-го съезда Русских Естествоиспытателей


  Сот.: Старостин, Василий Васильевич
1152078
  Савцова М.П. Приложение и его роль в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Савцова М.П. ; МВО УССР, КГУ. – Киев, 1956. – 16 с.
1152079
  Шатух М.Г. Приложение и его роль в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шатух М.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1954. – 15л.
1152080
  Бугаев Н.В. Приложение исчисления Е(x) к определению целого частного двух полиномов. – Москва : Университетская тип., 1898. – 13с.
1152081
   Приложение к запискам А.П. Ермолова. Ч. 2 // Записки Алексея Петровича Ермолова : с приложением : в 2 ч. / А.П. Ермолов. – СПб. : Изд. Н.П. Ермолова, В унив. тип. (Катков и К*), 1868. – Ч. 2 : 1816-1827. – 434, VII с.
1152082
   Приложение к инструкции об охране, учете и регистрации памятников старины и искусства, вне Петрограда. – 14 с.
1152083
  Таганцев Н.С. Приложение к Общей части Курса уголовного права, к 1-му вып.. – [Санкт-Петербург] : Литография Пазовского, 1867. – 76, 233-272 с. – Написано от руки. Литография
1152084
  Казаклиев В.А. Приложение к предварительному отчету опытной организации отдела земледелия киевского общества с.-х. за 1912-1914 г. : Цифровой материал / В.А. Казаклиев. – Киев
Вып. 2. – 1917. – 24с.
1152085
   Приложение к программе шестого археологического съезда в Одессе : 15-го Августа 1884 года. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1883. – [8], 12 с.
1152086
   Приложение к руководству по приоизводству и обработке наблюдений на сейсмических станциях СССР. – Москва : Из-во Академии Наук СССР, 1952
1152087
  Максимович Н.И. Приложение к сочинению Днепр и его бассейн / Н.И. Максимович. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – 112, 91, 15 с.
1152088
  Леопардов Н. Приложение к статьи о печати царева мужа, помещенной в 1-м выпуске II серии "Сборника снимков с предметов древности, находящихся в Киеве в частных руках" (стр. 19) / Н. Леопардов. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1891. – 23 с. – В конце текста авт.: Н. Леопардов
1152089
   Приложение к трудам педагогического съезда деятелей мужских гимназий и реальных училищ Одесского учебного округа : (2-7 янв. 1916 года). – Одесса : Изд. Управ. Одесского уч. округа ; Тип. "Печатное слово", 1916. – 48 с.
1152090
  Слободчиков В.А. Приложение к учебному пособию Обучение французскому языку по математическим моделям / В.А. Слободчиков. – Саратов, 1968. – 37 с.
1152091
  Журавлев В.И. Приложение концепций "золотого сечения" и "фрактальности" к исследованию социокультурной реальности // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 166-174. – ISSN 1728-3671
1152092
   Приложение математических моделей к анализу эколого-экономических систем. – Новосибирск : Наука, 1988. – 212с.
1152093
  Силаев М.А. Приложение матриц и графов к анализу СВЧ устройств / М.А. Силаев, С.Ф. Брянцев. – Москва : Советское радио, 1970. – 248 с.
1152094
  Безухов Н.И. Приложение метов теории упругости и пластичности : учебник для втузов / Н.И. Безухов, О.В. Лужин. – Москва : Высшая школа, 1974. – 200 с. – Библиогр.: с. 195-198
1152095
  Векуа И. Приложение метода акад. Мусхелишвили к решению граничных задач плоской теории упругости анизотропной среды / И. Векуа, 1940. – 724с.
1152096
  Булешов У.Б. Приложение метода внешних форм картана к теории интегрирования дифференциальных уравнений в частных производных первого и второго порядка по двум независимым переменным : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булешов У. Б.; АН УзССР, Ин-т матем. и механ. – Ташкент, 1954. – 8л.
1152097
  Пучкова Н.Г. Приложение метода дифференциальных и интегральных операторов к задачам газовой динамики и электродинамики : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.024 / Пучкова Н.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 18 с.
1152098
  Губкин И.А. Приложение метода комплексных угловых моментов к расчету некоторых ядерных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Губкин И.А.; ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 11л.
1152099
  Нестеров А.И. Приложение метода конгуенций к исследованию управлений полей в общей теории относительности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Нестеров А. И.; Ун-т дружбы наро. – М., 1976. – 14л.
1152100
  Хрусталева Л.Г. Приложение метода нормализации к теории пар конгруенций : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Хрусталева Л.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1152101
  Омаров Е.О. Приложение метода прямых к решению краевых задач для некоторых дифференциальных уравнений в частности производных : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Омаров Е. О.; Казан.ГУ. – Казань, 1963. – 12л.
1152102
  Бойко Л.Л. Приложение метода рядов к решению задачи пластического течения : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.04 / Бойко Л. Л.; МГУ, мех.-мат. фак. – М., 1973. – 12л.
1152103
  Крылов Н.М. Приложение методов нелинейной механики к теории стационарных колебаний / Н.М. Крылов, Н.Н. Боголюбов. – Киев, 1934. – 112с.
1152104
  Гихман И И. Приложение методов теории вероятностей в механике сплошной среды. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Гихман И.И,; АН УССР. – К, 1975. – 12л.
1152105
  Асанов Г.С. Приложение методов финслеровой геометрии к некоторым проблемам общей теории относительности. : Автореф. дис. ... наук: 01.04.02 / Асанов Г.С. ; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1975. – 12 с. – Библиогр.: с. 12-14
1152106
  Назмутдинова А.С. Приложение методов функционального анализа к решению бесконечных систем дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Назмутдинова А.С.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1951. – 8 с.
1152107
  Коган Б.Ю. Приложение механики к геометрии / Б.Ю. Коган. – Москва, 1965. – 56 с.
1152108
  Кривнов В.Я. Приложение модели Изинга к исследованию термодинамических свойств вещества в критической области. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Кривнов В.Я.; Москов. физ.-техн. ин-тут. – М,, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1152109
  Лазаренко М.А. Приложение нейросетевого моделирования к интерпретации акустических каротажных диаграмм / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 5. – С. 162-167 : рис. – Библиогр.: с. 166. – ISSN 0203-3100
1152110
  Мищенко В.С. Приложение некоторых математических и минералогеохимических методов к решению геологических задач. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Мищенко В.С.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1966. – 22л.
1152111
   Приложение некоторых методов математики к интерпретации геофизических данных. – Новосибрск : Наука, 1967. – 132с.
1152112
  Дрозд Е.Е. Приложение обратной задачи газовой динамики к проектированию трансзвуковых сечений лопаточных аппаратов аппаратов турбомашин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Дрозд Е.Е.; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1973. – 15л.
1152113
  Вагаршакян А.А. Приложение понятия емкости к изучению граничного поведения некоторых классов функции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Вагаршакян А.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1152114
  Громова Л.Л. Приложение принципа площадей к экстремальным задачам конформного отображения неналегающих областей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Громова Л.Л.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1152115
  Клюйник И.Ф. Приложение пространственных матриц в анализе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Клюйник И.Ф.; Львов. гос. ун-тет. – Львов, 1975. – 32л.
1152116
  Евдокимов А.Е. Приложение специальных функций некоторым задачам устойчивости и удара по пластинке : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Евдокимов А.Е. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Харьков, 1965. – 16 с.
1152117
  Литвинов В.В. Приложение тензорного анализа к геометрии и механике / В.В. Литвинов, О.И. Шерстова. – Ярославль, 1985. – 98с.
1152118
  Карамышкин В.В. Приложение теории гипергеометрических функций к задаче о колебаниях стрежней переменного сечения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карамышкин В.В.; МГУ. – М., 1958. – 4л.
1152119
  Скала С. Приложение теории двухфазного ламинарного пограничного слоя при больших сверхзвуковых скоростях к изучению оплавления поверхности тел. / С. Скала, Д. Саттон, 1959. – 15с.
1152120
  Мнев Н Е. Приложение теории жестких пластин к расчету крыла малого удлинения / Н Е. Мнев. – Л, 1956. – 42с.
1152121
  Пилявский Ольга Степановна Приложение теории задач к некоторым вопросам теории конечных Р-групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Пилявский Ольга Степановна; КГУ. – К., 1989. – 10л.
1152122
  Хаджиев Д. Приложение теории инвариантов к дифференциальной геометрии кривых / Д. Хаджиев. – Ташкент, 1988. – 132 с.
1152123
  Пилявская Ольга Степановна Приложение теории матричных задач к некоторым вопросам теории конечных Р-групп : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Пилявская Ольга Степановна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К, 1989. – 156л. – Бібліогр.:л.154-156
1152124
  Зоркий П.М. Приложение теории плотной упаковки молекул к кристаллохимии внутрикомплексных соединений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Зоркий П.М. ; МГУ. – Москва, 1963. – 30 с. – Бібліогр. : с. 29-30
1152125
  Петунин Ю.И. Приложение теории случайных процессов в биологии и медицине / Ю.И. Петунин. – Киев, 1981. – 320с.
1152126
  Филиппов П.И. Приложение теории теплопроводности к теплофизическим измерениям / П.И. Филиппов; Сиб. отд. АН СССР, Якутский ф-л; Ин-т физико-технических проблем Севера; Отв. ред. В.П. Ушкалов. – Новосибирск : Наука, 1973. – 62 с.
1152127
  Грузинцев А.П. Приложение термодинамики к химическим реакциям с твердыми фазами / [Соч.] Проф. А.П. Грузинцева. – Харьков : Печатное дело, 1915. – [2], 112 с. : черт.
1152128
  Кривлева Л.В. Приложение тригонометрии к решению и исследованию геометрических задач / Л.В. Кривлева. – М., 1951. – 40с.
1152129
  Ван Фо Фы Приложение функций Матье в дельта-функции к исследованию пластин и оболочек : Автореф... Канд.техн.наук: / Ван Фо Фы Г.А.; Акад.наук УССР. – К, 1959. – 6л.
1152130
  Хавин В.П. Приложение функционального анализа к некоторым задачам теории аналитических функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хавин В.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1958. – 10л.
1152131
  Хованский А.Н. Приложение цепных дробей и их обобщений к вопросам приближенного анализа / А.Н. Хованский. – Москва, 1956. – 203с.
1152132
  Гудзенчук З.В. Приложения MS Office 97/2000 : Учебное пособие / З.В. Гудзенчук; МУПК. – Москва : Маркетинг, 2001. – 351с. – ISBN 5-94462-104-4
1152133
  Дайер Д.Р. Приложения абсорбционной спектроскопии органических соединений / Д.Р. Дайер. – Москва : Химия, 1970. – 164 с.
1152134
  Антонов В.А. Приложения вариационного метода к звездной динамике и некоторым другим проблемам : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонов В.А. – Ленинград, 1963. – 5 c.
1152135
  Кислицын С.Г. Приложения винтовых операторов к механике : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Кислицын С.Г.; М-во высш. образования СССР. Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1958. – 7л.
1152136
  Олвер П. Приложения групп Ли к дифференциальным уравнениям / П. Олвер. – Москва : Мир, 1989. – 637 с.
1152137
   Приложения дифференциальных уравнений в механике и теории управляемых процессов : Сборник научных трудов. – Ташкент, 1985. – 92 с.
1152138
  Кондратьев Н.И. Приложения к газете "Восточное обозрение" ("Литературный сборник", "Сибирский сборник") : указатель содержания / Кондратьев Н.И. ; [отв. ред. В.П. Трушкин ; отв. за вып. В.Л. Кензина] ; М-во высшего и среднего специального образования РСФСР ; Иркутский гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : [б.и.], 1974. – 49, [1] с.
1152139
   Приложения к Журналу Главного комитета по крестьянскому делу. – с.
1152140
   Приложения к отчету Государственного контроля по исполнению государственной росписи за сметный период 1874 года. – Санкт-Петербург : Тип. Второго Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1875. – 243 с.
1152141
  Титов Федор Приложения к первому тому исследования заслуж.проф.протоиерея Федора Титова : Типография Киево-Печерской Лавры. Исторический очерк. /1606-1616-1721/ / Титов Федор. – Киев : Тип.Киево-Печерской Успенской Лавры, 1918. – 17, 546с.
1152142
   Приложения к протоколам заседаний Магнитной комиссии при Императорской Академии наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
А) Журнал заседаний Магнитной Комиссии 3-4 января 1911; Б) Дополнение к проекту магнитной съемки России с окончательной сметой расходов на производство сьемки. – 1911. – 9с.
1152143
  Пушкин А.С. Приложения к сочинениям А.С. Пушкина, изданным Я.А, Исаковым : Библиографический список всех произведений А.С. Пушкина, дополнения, черновые отрывки, невошедшие в текст и примечания / сост. Григорий Геннади. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца
Отд. первый : Произведения в стихах: Т. 1 : Лирические стихотворения ; Т.2 и Т. 3 : Поэмы, Евгений Онегин и драматические произведения. – 1860. – [8], 114, 171, [5] с. – Назв. главного док: Сочинения А.С. Пушкина : Т. 1-6. 1859. - Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 146208 без обл.


  Изд.: Исаков, Яков Алексеевич (1811-1881) Сост.: Геннади, Григорий Николаевич (1826-1880)
1152144
  Пушкин А.С. Приложения к сочинениям А.С. Пушкина, изданным Я.А. Исаковым : Библиографический список всех произведений А.С. Пушкина, дополнения, черновые отрывки, невошедшие в текст и примечания / сост. Григорий Геннади. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца
Отд. первый : Произведения в стихах: Т. 1 : Лирические стихотворения ; Т.2 и Т. 3 : Поэмы, Евгений Онегин и драматические произведения. – 1860. – [8], 114, 171, [5] с. – Назв. главного док: Сочинения А.С. Пушкина : Т. 1-6. 1859. - На корешке назв. и Т. 7. - Экз. в разных тип. переплетах. - Конволют.


  Изд.: Исаков, Яков Алексеевич (1811-1881) Сост.: Геннади, Григорий Николаевич (1826-1880)
1152145
   Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. – Санкт-Петербург : Типография В. Безобразова и Комп.
Т. 2 : Извлечения из описаний имений по великороссийским губерниям. Губернии: Московская, Нижегородская, Новгородская, Олонецкая, Оренбургская, Орловская, Пензенская. – 1860. – [365] с.
1152146
   Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. – Санкт-Петербург : Типография В. Безобразова и Комп.
Т. 3 : Извлечения из описаний имений по великороссийским губерниям. Губернии: Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская , С. Петербургская, Симбирская, Тамбовская. – 1860. – [338] с.
1152147
   Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. – Санкт-Петербург : Типография В. Безобразова и Комп.
Т. 4 : Извлечения из описаний имений по великороссийским губерниям. Губернии: Костромская, Пермская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская. – 1860. – [388] с.
1152148
   Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях: второе приложение к тому VI : извлечения и выводы из описаний имений по Могилевской губернии. – Санкт-Петербург : Типография В. Безобразова и Комп., 1860. – 60 с.
1152149
   Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : Сведения о помещичьих имениях ; приложение к Т.6. – Санкт-Петербург : Тип. В.Безобразова
Выводы из описаний имений по губерниям: Харьковской, Полтавской, Черниговской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской и Витебской. – 1860. – 64 с.
1152150
   Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : Сведения о помещичьих имениях ; второе приложение к т. 6. – Санкт-Петербург : Тип. В.Безобразова
Извлечения и выводы из описаний имений по Могилевской губернии. – 1860. – 59 с.
1152151
   Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : Сведения о помещичьих имениях. – Санкт-Петербург
Т. 5 : Выводы из описаний имений, по 28 великороссийским губерниям. – 1860. – 349 с.
1152152
   Приложения к трудам редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : Сведения о помещичьих имениях. – Санкт-Петербург : Тип. В.Безобразова
Т. 6 : Извлечения из описаний имений по губерниям: Харьковской, Полтавской, Черниговской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской, Витебской, Виленской, Ковенской и Минской. – 1860. – с.
1152153
  Платонов М.Л. Приложения комбинаторных чисел в теории вероятностей / М.Л. Платонов. – Иркутск, 1982. – 112 с.
1152154
  Тополянский Д.Б. Приложения кубических сплайнов для приближенного решения граничных задач. / Д.Б. Тополянский. – Днепропетровск, 1977. – 50с.
1152155
  Книжнерман Л.А. Приложения метода оптимальных коэффициентов к численному решению уравнений в частных производных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Книжнерман Л.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 8л.
1152156
  Троицкая Е.А. Приложения общей теории приближенных методов анализа к оценкам для собственных чисел и элементов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Троицкая Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 15л.
1152157
  Устинов А.В. Приложения оценок сумм Клостермана к некоторым задачам метрической и аналитической теории чисел : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук. Спец. 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел / Устинов А.В. ; РАН. Математический институт им. В.А. Стеклова. – Москва, 2008. – 25с. – Библиогр.: 8 названий
1152158
  Ильина Лариса Петровна Приложения принципа площадей и метода вариаций к оценкам некоторых функционалов на классах однолистных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Ильина Лариса Петровна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.9-10
1152159
  Максимова Е.Д. Приложения с двумя глагольными сказуемыми в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Максимова Е. Д.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
1152160
  Воробьев Н.Н. Приложения теории игр / Н.Н. Воробьев. – Вильнюс, 1971. – 119 с.
1152161
  Плещинский Н.Б. Приложения теории интегральных уравнений с логарифмическими и степенными ядрами / Н.Б. Плещинский. – Казань, 1987. – 154 с.
1152162
  Пересада В.И. Приложения теории локальных возущений к некоторым вопросам крсталло-физики. : Дис... Канд. физ.-мат. наук: / Пересада В.И.; Харьковский гос. ун-т. – Х, 1961. – 131л. – Бібліогр.:л.128-131
1152163
  Харазишвили А.Б. Приложения теории множеств. / А.Б. Харазишвили. – Тбилиси, 1989. – 140с.
1152164
  Арман Приложения теории оптимального управления системами с распределенными параметрами к задачам оптимизации конструкций / Ж.-Л.П. Арман ; пер. с англ. А.М. Самсонова ; под ред. К.А. Лурье. – Москва : Мир, 1977. – 142 с. : ил. – Список лит.: с. 109-111 (51 назв.), с. 125-126 (22 назв.). – (Новое в зврубежной науке : Механика / ред.: А.Ю. Ишлинский, Г.Г. Черный ; 10)
1152165
   Приложения теории функций в механике сплошной среды : труды Международного симпозиума в Тбилиси, 17-23 сентября 1963 г. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика твердого тела. – 1965. – 452 с. – Библиогр. в конце докладов
1152166
   Приложения теории функций в механике сплошной среды : труды Международного симпозиума в Тбилиси, 17-23 сентября 1963 г. – Москва : Наука
Т. 2 : Механика жидкости и газа, математические методы. – 1965. – 479 с. – Библиогр. в конце докладов
1152167
  Галанин А.В. Приложения теории функций комплексного переменного в задачах механики сплошной среды / А.В. Галанин, А.Г. Терентьев. – Чебоксары, 1980. – 124 с.
1152168
  Яснопольский Н.П. Приложения у Исследованию проф. Н.П. Яснопольского О географическом распределении Государственных расходов России : Статистические таблицы, картограммы и диаграммы / [соч.] Н.П. Яснопольского. – 1890-1897. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1897. – 13, 7 с., 72 л. табл., 33 л. карт : ил. табл., карт. – Экз. в разнах тип. переплетах. - Экз. № 346734 деф., отстутс. с. 1-7, и часть карт-табл. 2-33
1152169
  Хатсон В. Приложения функционального анализа и теории операторов : пер. с англ. / В. Хатсон, Дж. Пим. – Москва : Мир, 1983. – 431 с.
1152170
  Гурбанов Ровшан Юсиф оглы Приложения, грамматические союзы, частицы в наречиях Масаллинского района азербайджанского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 313-319


  В статье исследуются некоторые особенности приложения, грамматических союзов, частиц в наречиях Масаллинского района азербайджанского языка.
1152171
  Киселева Е.Ф. Приложимость формулы Peairs"a и Blunck"a к развитию Anopheles maculipennis Meig. и Aedes (subg. Ochlerotatus) maculipennis (Meig.) и предсказание их числа генераций в пределах Сибири : Доложено на заседании секции Естествоиспытателей(при О-ве Естеств. врачей Томскогог университета в апреле 1927 года) : (с 2-мя рис.) / Е.Ф. Киселева. – [Томск] : [Тип. № 2 Сарполиграфпрома], 1928. – С. 10-20. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русский гидробиолог. журнал. 1928, т. VII, № 1-2


  .
1152172
  Високов Г.П. Приложна плазмохимия / Н. с. к. т. н. инж. Георги П. Високов. – София : Техника
Ч. 1 : Приложение на нискотемпературната плазма в неорганичната химична технология. – 1987. – 295 с. : ил.
1152173
  Високов Г.П. Приложна плазмохимия / Н. с. к. т. н. инж. Георги П. Високов. – София : Техника
Ч. 2 : Приложение на нискотемпературната плазма в органичната химична технология и металургията. – 1987. – 335 с. : ил.
1152174
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 20, N 1/2. – 1995
1152175
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за биолошки и медицински науки; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje, 1996. – ISSN 03513254


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152176
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за математичко-технички науки.; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе, 1996. – ISSN 03513246
1152177
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : Скопje-Skopje. – ISSN 0350-1914
Т. 17, N 1/2. – 1996. – 92 с.


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152178
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 21, N 2. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152179
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 21, N 1. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152180
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
Т. 18, N 1/2. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152181
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т.18, N 1/2. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152182
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 22, N 1/2. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152183
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
Т. 19, N 1/2. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152184
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Vol.19, N 1/2. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152185
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 23, N 1/2. – 1998
1152186
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за општествени науки; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 03501698
Т. 29, № 1/2. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152187
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т.20, бр.1/2. – 1999
1152188
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
Т. 20, бр.1/2. – 1999
1152189
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т.24, N 1/2. – 1999
1152190
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 30, бр.1/2. – 1999
1152191
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т.21, бр.1/2. – 2000


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152192
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T.21, бр.1/2. – 2000


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152193
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т.25, N 1/2. – 2000
1152194
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 31, бр. 1. – 2000
1152195
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 31, бр. 2. – 2000
1152196
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T.22, бр.1/2. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152197
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т.22, бр.1/2. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152198
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т.26, N 1/2. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152199
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 32, бр. 1/2. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152200
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3254
Т.23, бр.1/2. – 2002
1152201
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 27, бр. 1/2. – 2002
1152202
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 33, бр. 2. – 2002
1152203
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 33, бр. 1. – 2002
1152204
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 23/24, бр. 1/2. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152205
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T.24, бр.1/2. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152206
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 28, N 1. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152207
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 28, N 2. – 2003
1152208
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 34, бр. 1/2. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152209
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T. 25, бр. 1/2. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152210
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 25, бр.1/2. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152211
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 29, N 1/2. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
1152212
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 35, бр. 1/2. – 2004
1152213
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 26, бр. 1. – 2005
1152214
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T. 26, бр.1. – 2005
1152215
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T. 26, бр.2. – 2005
1152216
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 26, бр. 2. – 2005
1152217
   Прилози = Сontributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 30, N 1/2. – 2005
1152218
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 36, бр. 1. – 2005
1152219
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 36, бр. 2. – 2005
1152220
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T.27, бр.1. – 2006
1152221
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одд.за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T.27, бр.2. – 2006
1152222
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за математичко-технички науки. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 27/28, бр.1/2. – 2006
1152223
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 31, N 2. – 2006
1152224
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 31, N 1. – 2006
1152225
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 37, N 1/2. – 2006
1152226
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за биолошки и медицински науки. – Ckopje. – ISSN 0351-3254
T. 28, бр. 1. – 2007
1152227
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 32, N 1 : Реферати на македонските учесници за 9-от мегународен конгрес на Jугоисточна Европа, Тирана, 30 август-3 септември 2004 година. – 2007
1152228
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 32, N 2 : Реферати на македонските слависти за 14-от мегународен славистички конгрес во Охрид, 10-16 септември 2008 година. – 2007
1152229
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 38, N 1/2. – 2007
1152230
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 29, бр.1/2. – 2008
1152231
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 29, бр. 1. – 2008
1152232
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 29, бр. 2 : "Вештачките органи денес: од ин витро Проценка до терапии Каj Лугето " 28 септември, 2007. – 2008
1152233
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 39, N 1. – 2008
1152234
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 39, N 2. – 2008. – Прилози посветени на академик Ксенте Богоев
1152235
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3254
Т. 30, бр.1. – 2009
1152236
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3254
Т. 30, бр.2. – 2009
1152237
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 30, бр.1/2. – 2009
1152238
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 40, бр. 2. – 2009
1152239
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 40, бр.1. – 2009
1152240
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 31, бр. 2. – 2010
1152241
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 31, бр.1/2. – 2010
1152242
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 31, бр. 1. – 2010
1152243
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 35, N 1. – 2010
1152244
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 35, N 2. – 2010
1152245
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 41, 1/2. – 2010
1152246
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 32, бр.1/2. – 2011
1152247
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 32, бр. 2. – 2011
1152248
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 32, бр. 1. – 2011
1152249
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 36, N 1/2. – 2011
1152250
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 42, 1/2. – 2011
1152251
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 33, бр. 1. – 2012
1152252
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 33, бр. 2. – 2012
1152253
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0351-3246
Т. 33, бр.1/2. – 2012
1152254
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 37, N 1/2. – 2012
1152255
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 43, 1/2. – 2012
1152256
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 34, бр. 1. – 2013
1152257
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 34, бр. 2. – 2013
1152258
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISSN 1857-9027
Т. 34, бр. 1/2. – 2013
1152259
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 34, бр. 3. – 2013
1152260
   Прилози = Contributions. Section of technical sciences. – Скопjе : МАНУ. – ISSN 1857-6656
Т. 34, бр. 1\2. – 2013
1152261
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 38, N 1/2. – 2013
1152262
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 44, 1/2. – 2013
1152263
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9027
Т. 35, бр. 1. – 2014
1152264
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9027
Т. 35, бр. 2. – 2014
1152265
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 1857-9345
Т. 35, бр. 2. – 2014
1152266
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 1857-9345
Т. 35, бр. 3. – 2014
1152267
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0351-3254
Т. 35, бр. 1. – 2014
1152268
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 39, N 1/2. – 2014
1152269
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 45, 1. – 2014
1152270
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 45, 2. – 2014
1152271
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9027
Т. 36, бр. 1. – 2015
1152272
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9027
Т. 36, бр. 2. – 2015
1152273
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 1857-9345
Т. 36, бр. 1. – 2015
1152274
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 1857-9345
Т. 36, бр. 2. – 2015
1152275
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 1857-9345
Т. 36, бр. 3. – 2015
1152276
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 40, N 1/2. – 2015
1152277
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 46, 1/2. – 2015
1152278
   Прилози = Contributions. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9345
Т. 37, бр. 1. – 2016
1152279
   Прилози = Contributions. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9345
Т. 37, бр. 2/3. – 2016
1152280
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISSN 1857-9027
Т. 37, бр. 1. – 2016
1152281
   Прилози = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISSN 1857-9027
Т. 37, бр. 2. – 2016
1152282
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 41, N 1/2. – 2016
1152283
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 47, 1. – 2016
1152284
   Прилози = Contributions. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9345
Т. 38, бр. 1. – 2017
1152285
   Прилози = Contributions. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9345
Т. 38, бр. 2. – 2017
1152286
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 42, N 1/2. – 2017
1152287
   Прилози = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
Т. 47, 2. – 2017
1152288
   Прилози = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Т. 43, N 1/2. – 2019
1152289
   Прилози за Даме Груев : Материjали од тркалезната маса за Даме Груев одржана во Битола на 23 декември 1982 година по повод 75-годишницата од неговото загинуванье. – Битола, 1983. – 248 с.
1152290
   Прилози за илинден : Материjали од научните собири одржани во Крушево во рамките на манифестациите "Десет дена Крушевска република" во 1976 и 1977 година. – Крушево, 1978. – 280 с.
1152291
   Прилози за илинден 1978 : Материjали од научниот собир "Местото на илинденското востание и Крушевската република во борбата на македонскиот народ за национално и социjално ослободуванье" одржан на 3, 4 и 5 август 1978 година во Крушево по повод 75-годишнината од илинден.вост. – Крушево
Ч. 2. – 1979. – 985 с.
1152292
   Прилози за историjата на македониjа и македонската култура = Contributions to the history of Macedonia and macedonian culture / [ред.: Ль. Коцарев та ін.] ; приред.: Катица Кулавкова. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2021. – [602] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-608-203-316-7
1152293
   Прилози за обичаjното право на македонскиот народ = Contributions to common law of the Macedonian people. – Скопje : [МАНУ]. – (Обичаjното право на македонскиот народ). – ISBN 9989-649-69-3
Т. 1. – 2000. – 513, [2] с. – Парал. тит. лист англ. мовою
1152294
  Видоески Б. Прилози за развоjот на македонистичката лингвистика / Божидар Видоески ; Макед. акад. на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика "Божидар Видоески"; приред.: Димитар Пандев. – Скопje : МАНУ, 2013. – 259, [1] с. – ISBN 978-608-203-092-0
1152295
  Босни С. Прилози методици наставе доматинства / С. Босни. – Београд, 1966. – 118с.
1152296
  Аjдачичь Д. Прилози проучаваньу фолклора балканских Словена / Деjан Аjдачичь. – Beograd : Науч. друшство за словенске уместности и културе, 2004. – 311, [ 3 ] с. – ISBN 86-83215-03-2
1152297
  Шульга Я. Прилуки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 53-55
1152298
  Щербань А. Прилуки містичні. Історія одного роду / А. Щербань, О. Щербань // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 10-13. – ISSN 1814-5078
1152299
  Балушок В. Прилуки: нове повстання через 50 років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 10


  "Останніми днями ЗМІ рясніють повідомленнями про повстання жителів Прилук проти місцевого відділу поліції у зв"язку зі смертю підлітка Дениса Чаленка. Але, крім своєрідної детективної фабули та намагання встановити істину, в усій цій історії є ще один ...
1152300
  Маценко В.А. Прилукщина. Историческое и статистическое описание территории прилукского уезда, Полтавской губернии / В.А. Маценко. – Ромны : Типография Бр. Э. и Н. Дельберг, 1888. – 238 с.
1152301
   Прилуцька Світлана Володимирівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 253-254. – ISBN 978-966-439-757-2
1152302
  Москаленко О. Прилуцький козацький полк: формування, участь у національній революції // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.3-8
1152303
   Прилуцький Юрій Іванович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 255-256. – ISBN 978-966-439-757-2
1152304
   Прилуцький Юрій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 392. – ISBN 978-966-439-754-1
1152305
  Крамаренко С. Прилуцькі полковники Горленки // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 137-141
1152306
  Гайдай Г.Ф. Прилуцькі храми // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 4: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 4/5 (7/8) : Ніжин окупаційної доби (до 65-річчя звільнення міста від нацистів); пам"яткознавство північного регіону України № 1. – С. 161-166. – ISBN 978-966-8999-16-1
1152307
  Пічета В.І. Прилученнє України до Москви в московській історичній літературі. – Київ : Шлях, 1917. – 15 с. – (Видавництво "Шлях")
1152308
  Чухно А. Прилучення до високої культури = Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 83-85. – ISSN 0131-775Х
1152309
  Андрієвський М.К. Прилучення до життя / Андрієвський М.К., Павелко В.В. – Київ : Політвидав України, 1979. – 103 с.
1152310
  Мусієнко В.Д. Прилучення учнів 5-7 класів до національної культури засобами декоративно-прикладного мистецтва. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мусієнко В.Д.; Укр.Держ.пед.ун-т. – К, 1997. – 24л.
1152311
   Прилюдний захист дисертації Ю.В. Латишем // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С.169-170. – ISBN 978-966-581-772-1


  У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.
1152312
  Ткачук О. Прилюдний захист докторської дисертації В.В. Ластовським // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 131-132. – ISBN 978-966-581-930-1
1152313
   Прилюк Дмитро Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 148-149. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1152314
  Махінчук М. Прилюк Дмитро Михайлович : [спогади] / Микола Махінчук, Володимир Різун, Сергій Правденко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 247-254. – ISBN 978-966-2726-03-9
1152315
   Прилюк Дмитро Михайлович (1918-1987) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 392-393. – ISBN 978-966-439-754-1
1152316
  Забіяка І.М. Прилюк Дмитро Михайлович. (Коротка біографія) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 5-7
1152317
  Хитрик Т. Прилюківські читання - свято для Деражнянського краю // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 53-55
1152318
  Кумакшев В.К. Прильни к земле, сб. стихов / В.К. Кумакшев. – Горький, 1971. – 40с.
1152319
  Золозов А. Прима всея Руси - Матильда Кшесинская // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41/1. – C. 1, 10-11


  До революции семнадцатого года очаровательная полька по крови Матильда Кшесинская олицетворяла собой блистательный российский Императорский балет и царствовала в нем самодержавно. Она была возлюбленной последнего российского царя в бытность его ...
1152320
  Горлач Л.Н. Прима грацій / Л.Н. Горлач. – К, 1980. – 152с.
1152321
  Промет А Л. Примавера : роман / А Л. Промет, ; пер. с эст. Г.Муравина. – Москва : Советский писатель, 1973. – 272 с.
1152322
  Витарский Н.В. Примадонна / Н.В. Витарский. – Москва, 1963. – 18с.
1152323
  Москалець О. Примадонна номер один // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 6 (1002). – С. 42-43. – ISSN 0868-9644


  Про знамениту оперну співачку Євгенію Мірошниченко, 12 червня їй виповнилося б вісімдесят один рік...
1152324
  Костенко Примаков / Серия, основанная Горьким
1152325
  Дубинский И.В. Примаков / И.В. Дубинский. – М, 1968. – 176с.
1152326
   Примаков Евгений Максимович // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 3-6. – ISSN 0321-5075
1152327
  Кириченко М.С. Прималітети ("primalitates"), попередні принципи ("proprincipia") філософії Нового часу в історико-філософському поступі Античності і Середньовіччя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3
1152328
  Элизабет Примани удачу! : Япония / Элизабет, Инандиак // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 78-82 : Фото. – ISSN 1029-5828
1152329
  Сушин І.О. Приманка IOT з використанням безпечної аутентифікації / І.О. Сушин, Д.А. Міночкін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 73-79. – ISSN 2524-0056
1152330
  Харви С. Приманка для хищника : роман / Сара Харви ; [пер. с англ. Н. Карпенко]. – Санкт-Петербург : Амфора ; RedFish, 2004. – 414, [2] с. – На обл.: Романтическая комедия. – (Романтическая комедия). – ISBN 5-94278-511-2
1152331
  Аносов Г.Г. Приманочные посевы как фон для энтомологической и фитопатологической оценки в селекции : Автореф... кандидата биол.наук: / Аносов Г.Г.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. селекционно-генет. ин-т. – Одесса, 1965. – 20л.
1152332
  Зацепина Д.Я. Приманычские долинные степи : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Зацепина Д.Я.; Ростов н/Д. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.30
1152333
  Короленко Б. Примара імперії. Генералісимус Суворов в історії та символічному просторі України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 26 (606), 27.06 - 4.07.2019. – С. 23-25. – ISSN 1996-1561


  "Ким є Алєксандр Суворов для пересічного росіянина? У російській версії Вікіпедії читаємо (переклад автора): «А. В. Суворов (1730-1800) - російський полководець, засновник російської військової теорії, національний герой Росії; князь, генералісимус, ...
1152334
  Лі А. Примара інтелектуальної власності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 липня (№ 137). – С. 9
1152335
   Примарен црнодробен канцер : Научен собир. Одржан на 10-11 декември 1987 година во Скопjе. – Скопjе : Гоце Делчев, 1989. – 180с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
1152336
  Ібсен Г. Примари : Семйова дpама на тpи дії / Генрік Ібсен ; Пеpеклала М. Загіpня [М.М. Гpінченко]. – [У Київі (Київ)] : Видав Б. Гpінченко ; [З дpук. С.А. Боpисова], 1907. – 80 с. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 3])
1152337
  Лосєв І. Примари "вічного миру"... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 32 (404), 14-20.08.2015 р. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Міжнародні організації, що мали б запобігати війнам, за роки свого існування так і не знайшли інструментів впливу на країни з достатнім зовнішньополітичним потенціалом та потужною армією.
1152338
  Казанський Д. Примари внутрішніх офшорів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 43 (675), 23-29.10.2020. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Які моделі вільної економічної зони небезпечні, а які справді здатні відродити Донбас.
1152339
  Шатров В. Примари дезінтеграції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 37 (305). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Посилення відцентрових тенденцій у РФ, спричинене кризою регіональної політики Кремля, ставить перед ним нові виклики.
1152340
  Грубов В.М. Примари і реалії европейського ідеалізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 439-451
1152341
  Крамар О. Примарне відновлення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 37 (669), 11-17.09.2020. – С. 23-25. – ISSN 1996-1561


  Чому так і не було створено необхідних умов для сталого економічного зростання України.
1152342
  Мельник Т.І. Примарні групи з нормальними нормалізаторами і нециклічним комутантом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються примарні групи, у яких нормалізатор кожної підгрупи є нормальна підгрупа.
1152343
  Мельник Т.І. Примарні групи, у яких нормалізатори підгруп інваріантні і мають доповнення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються р-групи, у яких нормалізатор кожної підгрупи є інваріантною підгрупою і має доповнення.
1152344
  Эдшмід К. Примарні пригоди двірського радника Брюстляйна. / К. Эдшмід. – Харків-Київ, 1930. – 156с.
1152345
  Нежинский Владимир Михайлович Примарные зацепления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Нежинский Владимир Михайлович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 14л.
1152346
  Шамраева Л.В. Примарные идеалы в некоторых банаховых алгебрах функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Шамраева Л.В. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 8 с. – Бібліогр. : с. 8
1152347
  Попович В. Примат норм міжнародного кримінального права над законодавством України: проблеми, глибина та межі імплементації // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 125-139. – ISSN 2078-1431
1152348
  Вербицкий В.Г. Примат теоретического знания над практикой: Лейбниц, Кант и современность // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 860. – С. 202-212. – (Серія : Теорія культури і філософія науки ; вип. 37). – ISSN 0453-8048
1152349
  Нестурх М.Ф. Приматология и антропогенез.(Обезьяны, полуобезьяны и происхождение человека). / М.Ф. Нестурх. – М., 1960. – 188с.
1152350
  Вебер М. Приматы / М. Вебер. – Москва-Ленинград, 1936. – 366с.
1152351
  Акимушкин И.И. Приматы моря / Акимушкин И.И. – Москва : Географгиз, 1963. – 158 с. – (Рассказы о природе)
1152352
  Акимушкин И.И. Приматы моря / Акимушкин И.И. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1974. – 152 с. – (Рассказы о природе)
1152353
  Фридман Э.П. Приматы: Современные полуобезьяны, обезьяны и человек / Э.П. Фридман. – М., 1979. – 209с.
1152354
  Нежнова Н.В. Примеение математических методов в исторических исследованиях / Н.В. Нежнова, Ю.П. Смирнов. – Чебоксары, 1989. – 88с.
1152355
  Антонова А.М. Примеиение р-аналитических функций к безмоментной теории оболочек : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонова А.М. ; МГУ. – Москва, 1964. – 8 с.
1152356
  Балахонов Никифор Филиппович Примекнение проямых тензорных методов кристаллофизики в теории физических свойств магнитоупорядоченных кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Балахонов Никифор Филиппович; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1973. – 19л.
1152357
  Смородин В.А. Применеие киофильмов в учебном процессе / В.А. Смородин. – Киев, 1951. – 9 с.
1152358
  Шутова П.А. Применеие методики оценки трансакционных издержек в логистике на основе функционально-стоимостного анализа на примере промышленного предприятия // Логистика и управление цепями поставок / Гос. ун. - Высшая школа экономики; Национальная логистическая ассоциация. – Москва, 2010. – № 5 (40). – С. 45-55. – ISSN 1727-6349
1152359
  Ахметов А.А. Применене хромового электрода в кулонометрическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Ахметов А.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 23л.
1152360
  Фердман Д.Л. Применени радиоактивных изотопов для исследований в области биохимии мышц / Д.Л. Фердман. – М, 1955. – 15с.
1152361
  Грицайчук Владимир Михайлович Применение - функций и методов теории групп к решению некоторых задач теории упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Грицайчук Владимир Михайлович; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 18л.
1152362
  Торопов В.С. Применение "идеальной" петли гистерезиса ферромагнетиков в магнитных запоминающих устройствам / В.С. Торопов. – М, 1962. – 35с.
1152363
  Шпак Э.А. Применение N-фуроилфенилгидроксиламина в спектрофотометрии : Дис... канд. хим.наук: / Шпак Э.А.; КГУ. Каф. химии редких элементов и технической химии. – Киев, 1965. – 166л. – Бібліогр.:л.155-162
1152364
  Альзубайди Ахмед Хайдар Применение Na- и K-стеклянных электродов для изучения активности катионов в почвах и некоторых вопросов ионного обмена : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Альзубайди Ахмед Хайдар ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1966. – 16 с.
1152365
  Бажанов Владимир викторович Применение S-матричной электродинамики для описания эффектов мягких фотонов без приближений теории возмущений : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 010402 / Бажанов Владимир Викторович; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 8 с.
1152366
  Самойлович Г.Г. Применение авиации и аэрофотосъемки в лесном хозяйстве : учеб. пособ. для вузов / Г.Г. Самойлович. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат
лесная авиация и аэрофотосъемка. – 1953. – 477 с.
1152367
   Применение автоматизированных обучающих систем на базе ЭВМ. – Л, 1989. – 62с.
1152368
  Нахмейн Евгений Лейбович Применение автоморфных функций в смешанных периодтческих задачах теории упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Нахмейн Евгений Лейбович; Ленингр. политех. ин-т. – Л., 1979. – 17л.
1152369
  Миркин Б.М. Применение адаптивного распределенного контроля при построении автоматизированных систем управления непрерывными технологическими процессами : Автореф... канд. техн.наук: 198 / Миркин Б.М.; АН КиргССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1152370
  Гурвич М С. Применение акрилонитрила в синтезе азотсодержащих гетероциклических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гурвич С.М,; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1951. – 8 с.
1152371
   Применение аксонометрии при анализе графических материалов. – Алма-Ата, 1979. – 28с.
1152372
  Морозов В.П. Применение алгебраических методов в теории строения и спектров молекул и кристаллов : учеб. пособие / В.П. Морозов. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1988. – 80с.
1152373
  Новобранова Р.И. Применение алгебраических методов к теории и построению номограмм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новобранова Р.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1152374
   Применение алгоритмов в процессе преподавания специальной технологии. – Л, 1987. – 40с.
1152375
  Попов С.П. Применение алгоритмов сглаживания границ в методе граничных элементов / С.П. Попов, Ш. Саламов. – М., 1991. – 15с.
1152376
  Гордиенко В.И. Применение амперометрического титрования в контроле цинкового производства : Автореф... канд.. хим.наук: / Гордиенко В. И.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д., 1965. – 16л.
1152377
   Применение аналитических методов в вероятностных задачах. – Киев, 1986. – 131с.
1152378
   Применение аналитических методов в теории вероятности. – Киев, 1983. – 140с.
1152379
  Белецкий А.И. Применение аналитической теории дифференциальных уравнений к решению некоторых задач фильтрации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Белецкий А.И.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1970. – 10л.
1152380
   Применение антибиотиков в животноводстве. – М, 1959. – 188с.
1152381
  Черномордик Б А. Применение антибиотиков и других химиотерапевтических препаратов / Б А. Черномордик. – Киев, 1988. – 312с.
1152382
   Применение антисептиков в целях повышения урожайности. – М, 1939. – 240с.
1152383
  Мирошниченко В.И. Применение аппроксимационно-комбинаторного метода для решения некоторых задач надежности технических систем / В.И. Мирошниченко. – М., 1989. – 18с.
1152384
  Подлипенко Юрий Константинович Применение аппроксимационного метода к решению задач Коми и Гурса для дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Подлипенко Юрий Константинович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1973. – 15л.
1152385
   Применение асимптотических методов в теории нелинейных дифференциальных уравнений. – К, 1987. – 116с.
1152386
  Стрижак Т.Г. Применение асимптотических методов для исследования движений сложных маятников : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Стрижак Т.Г. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 12 с. – Бібліогр. : с. 11-12
1152387
  Дзыра Б.И. Применение асимптотических методов к некоторым классам нелинейных дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мсат.наук: 01.041 / Дзыра Б.И.; Ан УССР. – К, 1972. – 12л.
1152388
  Бондарев Петр Артемович Применение асимптотических методов нелинейной механики для исследования колебаний пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Бондарев Петр Артемович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1152389
  Дудзяный Игорь Михайлович Применение асимптотических методов нелинейной механики и решение задач динамики систем, характеризуемых продольным движением : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дудзяный Игорь Михайлович; Львовский гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1990. – 147л. – Бібліогр.:л.136-147
1152390
  Притила Николай Николаевич Применение асимптотических методов нелинейной механики к некоторым уравнениям математической физики : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.01.02. / Притила Николай Николаевич; Ин-т мат. – Киев, 1981. – 121л. – Бібліогр.:л.110-121
1152391
  Воробьева Нина Ивановна Применение асимптотического метода к исследованию напряженно-деформированного состояния трансверсально-изотропных оснований : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.06 / Воробьева Нина Ивановна; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1152392
  Перестюк М.О. Применение асимптотического метода Крылова-Боголюбова к исследованию систем с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, И. Каркинбаев, К.В. Цидыло // Тезисы докл. VI Казахстанской межвуз. науч. конф. по матем. мех.
1152393
   Применение атомной энергии в мирных целях. – М, 1956. – 158с.
1152394
   Применение атомной энергии в народном хозяйстве. – М, 1973. – 143с.
1152395
  Перцовский Е.С. Применение атомных энергий в пищевой промышленности / Е.С. Перцовский, А.С. Шубин. – М., 1964. – 398с.
1152396
   Применение аудиовизуальных технических средств. – Ярославль, 1986. – 32с.
1152397
   Применение аэрогеологических и морфометрических методов для изучения неотектоники. – Воронеж, 1973. – 104с.
1152398
   Применение аэрокосмических методов для изучения и контроля состояния земной поверхности : сборник. – Москва : ЦНИИГАиК, 1986. – 83 с.
1152399
   Применение аэрометодов в ландшафтных исследованиях. – Москва ; Ленинград : АН СССР
Труды совещания по применению аэрометодов в ландшафтных исследованиях, состоявшегося в Ленинграде 23-25 апреля 1959 г. – 1961. – 307 с.
1152400
   Применение аэрометодов для изучения грунтовых вод. – М-Л, 1962. – 143с.
1152401
   Применение аэрометодов для исследования моря. – Москва;Ленинград : АН СССР, 1963. – 546с.
1152402
   Применение аэрофоосъемки при изучении лесного и болотного мелиоративного фондов. – Л, 1973. – 132с.
1152403
   Применение базовой системы микроэлементарных нормативов времени. – М, 1985. – 136с.
1152404
   Применение бактериальных препаратов в земледелии. – М, 1949. – 136с.
1152405
  Павлов И М. Применение безотвальной обработки на дерново-подзолистых почвах Татарской АССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Павлов М.И,; Мин. сел. хоз. РСФСР. Горьков. с.-х. ин-т. – Горький, 1961. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1152406
  Павлов М.И. Применение безотвальной обработки под зерновые и пропашные культуры на дерново-подзолистых почвах Татарской АССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Павлов М.И.; Мин. сел. хоз. РСФСР. Горьков. с.-х. ин-т. – Горький, 1962. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1152407
  Румянцев С.В. Применение бета-толщиномеров покрытий в промышленности. / С.В. Румянцев, В.С. Парнасов. – М., 1980. – 138с.
1152408
  Бережная Валентина Гавриловна Применение биоклиматограмм для прогнозирования сроков развития и гибели яиц аскариды в почве в целях рационального планирования противоаскаридозных мероприятий. (На прим. прир. усл. р-на Кавк.Мин.Во : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Бережная Валентина Гавриловна; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М., 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1152409
   Применение биологических методов защиты растений. – Кишинев, 1988. – 124с.
1152410
  Мартаков А.А. Применение биохимических методов при предварительной обработке яблок в связи с извлечение из них сока : Автореф... канд. биол.наук: / Мартаков А.А.; Ин-т ботаники АН КазССР. – Алма-Ата, 1953. – 7 с.
1152411
  Набок М.Ф. Применение Бориставских минеральных бромиодных вод для лечения больных облитерирующих эндартериозом и артериосклерозом. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.777 / Набок М.Ф.; Львов.гос.мед.ин-т. – Львов, 1969. – 20л.
1152412
  Гиниятуллин Н.Г. Применение борогидридов щелочных металлов для разработки новой технологии отбеливания в меховом производстве : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.340 / Гиниятуллин Н.Г. ; Казан. хим.-технол. ин-т. – Казань, 1970. – 18 с.
1152413
  Карнаухов А.И. Применение бросковых токов в полярографии с предварительным накоплением на серебряном амальгамированном электроде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Карнаухов А.И. ; Укр. с. х. акад. – Киев, 1965. – 15 с.
1152414
  Гурвич В.А. Применение булевых функций и контактных схем в теории игр. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Гурвич В.А.; Моск.физ-техн. – М, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1152415
   Применение в архивах антисептиков отечественного производства. – М, 1976. – 37с.
1152416
   Применение вакуума в металлургии. – М, 1958. – 168с.
1152417
  Мурзакматов Мукай Усупович Применение вариационно-разностного метода к решению задач фильтрации подземных вод : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мурзакматов Мукай Усупович; АН КиргССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Фрунзе, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1152418
  Бурман Я.З. Применение вариационного метода декомпозиции к решению пространсвенных задач теории упругости : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.02.04 / Бурман Я. З.; Казан.ГУ. – Казань, 1980. – 16л.
1152419
  Поповкин В.И. Применение вариационного метода к решению некоторых задач теории щелевых антенн и перегулярных волновдов. : Автореф... канд. техн.наук: / Поповкин В.И.; МВО СССР. МАШВУЗОВ. – Ленинград, 1952. – 12 л.
1152420
  Симулик Владимир Михайлович Применение вариационного принципа к электродинамике в терминах напряженностей и ее теоретико-алгебраический анализ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Симулик Владимир Михайлович; АН УССР, Ужгородское отд-ние ин-та ядерных исследований. – Ужгород, 1986. – 164л. – Бібліогр.:л.154-164
1152421
  Симулик В.М. Применение вариационного принципа к электродинамике в терминах напряженностей и ее теоретико-алгебраический анализ. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Симулик В.М.; КГУ им. ТарасаШевченко. – Киев, 1986. – 19 с.
1152422
  Сучеван В.Г. Применение вариационного принципа Кастильяно к решению задач теории упругости об упругом параллелепипеде и упругой полуполосе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сучеван В.Г.; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1152423
  Бальмаков М.Д. Применение вариационных методов в теории дисперсионных сил. : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Бальмаков М.Д. ; Ленинград. гос. ун-т. – Ленинград, 1972. – 16 с.
1152424
  Адзерихо К.С. Применение вектор-параметрического метода к исследованию поляризованной люминесценции веществ конечных объемов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Адзерихо К.С.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1964. – 12л.
1152425
  Новак Г.А. Применение вербальных сплетений к некоторым задача теории многообразии групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Новак Г. А.; Мех. мат. фак. – Москва, 1979. – 9л.
1152426
  Харбух Джон Применение вероятностных методов в поисково-разведочных работах на нефть. / Харбух Джон. – М., 1981. – 246с.
1152427
  Генералова В.В. Применение водных растворов углеводов для дозиметрии гамма-лучевых и нейтронных полей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Генералова В.В.; Ан УзССР. – Ташкент, 1963. – 14л.
1152428
  Гришанов Василий Иванович Применение второго метода А.М.Ляпунова в теории экстремумов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гришанов Василий Иванович; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1974. – 16л.
1152429
  Карандеев К.Б. Применение выпрямителей в измерительной технике : Автореф... докт. техн.наук: / Карандеев К.Б.; МВО СССР, Льв.политехн. ин-т. – Львов, 1951. – 34 с.
1152430
  Быховцова Т.Т. Применение высокомолекулярных аминов в аналитической химии урана. : Автореф... Канд.хим.наук: / Быховцова Т.Т.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 16л.
1152431
  Лоскутов В.И. Применение вычислительной техники в народном хозяйстве / В.И. Лоскутов. – Москва, 1972. – 46 с.
1152432
  Веренинов И.А. Применение вычислительных машин для моделирования нестационарных процессов разделения изотопов в промышленных каскадных установках. : Автореф... канд. техн.наук: 301 / Веренинов И.А.; Ленингр. политех. ин-т. – Л., 1972. – 14л.
1152433
  Эндрюс Г. Применение вычислительных машин для обработки изображений / Г. Эндрюс. – М, 1977. – 161с.
1152434
  Семина Г.Н. Применение газо-хроматографических индексов удержания для исследования состава и молекулярного строения продуктов производства капролактама и других мономеров. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семина Г.Н.; Гос.науч-исслед. и проект ин-т азотной пром.и продуктов органич.синтеза. – М, 1967. – 25л.
1152435
  Митрука Б.М. Применение газовой хроматографии в микробиологии и медицине / Б.М. Митрука. – Москва : Медицина, 1978. – 608с.
1152436
  Гаврилина Л.Я. Применение газовой хромотографии как метода анализа в исследовании каталитических процессов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Гаврилина Л.Я.; АН СССР, Сиб. отд-ние Объединенный учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 16л.
1152437
  Власов Юрий Павлович Применение гамильтонова формализма к проблеме энергии-импульса в общей теории относительности (о.т.о) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Власов Юрий Павлович; МВ и ССО СССР. Ун-т Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1974. – 9л.
1152438
  Рочев В.Я. Применение гамма-резонансной спектроскопии для исследования координационных и электронных эффектов в некоторых соединениях олова и их растворах : Автореф... канд. хим.наук: 056 / Рочев В.Я.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1968. – 12л.
1152439
  Строганов Е.В. Применение гармонических рядов в рентгеноструктурном анализе на примере исследования структуры кристалла трифенилдихлорсурьмы. : Автореф... канд.хим.наук: / Строганов Е.В.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1953. – 12л.
1152440
  Соловцов И.Л. Применение гармонического анализа на группе Лоренца в составных моделях элементарных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Соловцов И.Л.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 19л.
1152441
  Зятьков Л.К. Применение геолого-геоморфологических методов для выявления локальных структур центральной части Западно-Сибирской низменности. : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Зятьков Л.К.; Томский гос. ун-тет. – Новосибирск, 1960. – 17л.
1152442
  Можаев В.Г. Применение гербицидов и специальных рыхлителей при уходе за почвой в рядах молодых лесных полос в Алтайском крае. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.03.01 / Можаев В.Г.; Уральск. лесотехн. ин-т. – Свердловск, 1973. – 18л.
1152443
  Манько Ю.П. Применение гербицидов линурона и монурона на посевах кукурузы в условиях северной части Лесостепи Украины : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Манько Ю.П.; Укр. с.-х. акад. – К., 1968. – 22л.
1152444
  Мяги М.Я. Применение гетероядерного магнитного резонанса дял исследования структуры органических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Мяги М.Я.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1152445
  Гайков Николай Ефимович Применение гиперграфов к решению некоторых задач дискретной оптимизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Гайков Николай Ефимович; АН БССР, Ин-т математики. – Минск, 1980. – 11л.
1152446
  Онищенко С.М. Применение гиперкомплексных чисел в теории инерциальной навигации / С.М. Онищенко. – Киев, 1983. – 208с.
1152447
  Пойда Василий Юрьевич Применение гиперсферического адиабатического подхода к описанию гелиеподобных систем : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.04.02. / Пойда Василий Юрьевич; Ужгородский гос. ун-тет. – Ужгород, 1988. – 110л. – Бібліогр.:л.101-110
1152448
  Пойда Василий Юрьевич Применение гиперсферического адиабатического подхода к описанию гелиеподобных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Пойда Василий Юрьевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 14 с.
1152449
  Тюрин Н.Е. Применение гладких квазипотенциалов к описанию процессов рассеяния при высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тюрин Н.Е.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1970. – 13л.
1152450
  Нгуен Дык Ту Применение голубого мельдола в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Нгуен Дык Ту ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с.
1152451
  До Н.З. Применение гомологического К-функтора Ех1. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / До Н.З.; МГУ. – М, 1977. – 9л.
1152452
  Мелихов А.Н. Применение графов для проектирования дискретных устройств / А.Н. Мелихов. – М, 1974. – 303с.
1152453
  Поляков Г.А. Применение громкоговорителей и телефонов / Г.А. Поляков. – Москва : Энергия, 1973. – 72 с.
1152454
  Тихиня В.Г. Применение данных криминалистической тактики при исследование вещественных доказательств по гражданским делам : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.09 / Тихиня В. Г.; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1973. – 22л.
1152455
  Мальцев Юрий Федорович Применение двух- и трехристальных рентгеновских спектрометров-дифрактометоров для исследования сегнетоэлектрическох кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мальцев Юрий Федорович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 28л.
1152456
  Носков И.Г. Применение ДДТ и ГХЦГ для борьбы с вредителями сельскохозяйственных запасов в зоне поливного хлопководства Средней Азии : Автореф... кандид. сельскохозяйствен.наук: / Носков И.Г.; Министерство хлопководства СССР. Всесоюзный ордена Ленина научно-исслед. институт хлопководства (Союзнихи). – Ташкент, 1950. – 13 с.
1152457
  Прауде В.Р. Применение деловых игр в учебном процессе. / В.Р. Прауде. – Рига, 1985. – 75с.
1152458
  Пашинкин А.С. и др. Применение диаграмм парциальных давлений в металлургии / А.С. и др. Пашинкин. – М., 1984. – 159с.
1152459
  Бараненко В.А. Применение динамического програмирования к решению некоторых задач механики деформируемых тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Бараненко В.А.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1970. – 18л.
1152460
  Малютина Т.М. Применение дифференциального спектрофотометрического метода к анализу редких элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Малютина Т.М.; Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т редкометаллич. пром-сти. – М., 1964. – 29л. – Бібліогр.:с.27-28
1152461
  Воложанина Э.Г. Применение дифференциального термического анализа и одновременной записи электропроводности к изучению диаграмм состояния солевых систем : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Воложанина Э.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 14л.
1152462
  Мелков Г.А. Применение диэлектрических резонаторов в нелинейных приборах СВЧ на основе ферритов / Г.А. Мелков, А.Л. Луценко, Н.Н. Артюх // Ферритовые СВЧ приборы и материалы, Электроника, 1972
1152463
  Абдусалямов Н. Применение диэтилдитиофосмфорной кислоты для экстракционно-радиометрических и нейтронно-активационных определений ряда элементов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Абдусалямов Н. ; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1969. – 32 с.
1152464
  Гамоян В.Б. Применение естественных электрических полей и полей промышленных блуждающих токов в подземных горных выработках при решении поисково-разведочных задач : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.131 / Гамоян В.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 18л.
1152465
  Ляховицкий М.В. Применение звукозаписи в обучении иностранным языкам / М.В. Ляховицкий. – М., 1979. – 133с.
1152466
  Рижинашвили У.И. Применение идей семиотики и теории информации к анализу некоторых проблем эстетики : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Рижинашвили У. И.; АН СССР, Ин-т филос., Сектор маркс.-лен. эстет. – Москва, 1971. – 23с.
1152467
  Затеев Борис Георгиевич Применение изотопа углерода С14 для исследования механизма гомолитических реакций фенил-радикалов с бензолом : Автореф... канд. хим.наук: / Затеев Борис Георгиевич; Отд-ние физ.-мат., хим. и геол. наук АН БССР. – Минск, 1964. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1152468
  Попов Е.И. Применение изотопно-кинетического метода для исследования некоторых гетерогенных каталитических реакций. : Автореф... канд. хим.наук: / Попов Е.И.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1957. – 12л.
1152469
  Вайну Я-Ф Я. Применение индексного метода и экономико-стаистического моделирования при анализе производительности труда в строительстве. : Автореф... Канд.экон.наук: 600 / Вайну Я.Я-Ф.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1152470
  Архипов В.М. Применение инрефренционной селективной амплитудной модуляции в спектроскопии. : Автореф... наук: / Архипов В.М.; Гос. оптич. инст. им.С.И.Вавилова. – Л., 1966. – 16л.
1152471
  Скрышевский А.Ф. Применение интегрального анализа кривых интенсивности к исследованию структуры бинарных жидких растворов : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : / Скрышевский А.Ф. ; АН УССР.Лаборат.металлофизики. – Київ, 1954. – 12 с.
1152472
  Борисенко Сергей Данилович Применение интегральных неравенств в задаче об устойчивости решений систем дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Борисенко Сергей Данилович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
1152473
  Борисенко С.Д. Применение интегральных неравенств в задаче об устойчивости решений систем дифференциальных уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Борисенко С.Д.; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1983. – 110л. – Бібліогр.:л.103-110
1152474
  Бездомников С В. Применение интегральных неравенств к исследованию условий разрешимости краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Бездомников В.С,; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 10л.
1152475
   Применение интегральных преобразований Фурье в некоторых задачах тормоупругости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каркузашвили Н. Н,; Каркузашвили Н. Н,; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1152476
  Грилицкий Д.В. Применение интегральных уравнений к решению некоторых контактных задач теории упргости : Автореф... д-ра техн.наук: / Грилицкий Д.В.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1152477
  Семенов В.О. Применение интегральных уравнений теории потенциала к исследованию истечения жидкости из колеблющегося осесиметричного сосуда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Семенов В.О.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 12л.
1152478
  Савин В.А. Применение интерференции в микроскопии прозрачных объектов : Автореф... канд. техн.наук: / Савин В. А.;. – [Ленинград], 1950. – 10 с.
1152479
  Нгуен Ван Быу Применение интерферометра в спектральном анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Нгуен Ван Быу ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 15 с.
1152480
  Сулейменов М.Д. Применение интерферометра Фабри-Перо в пространственно-некогерентных голографических методах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Сулейменов М.Д.; ВНИИ оптико-физ. измерений. – М., 1979. – 24л.
1152481
  Рублев Ю.В. Применение информационной техники в обучении / Ю.В. Рублев. – Одесса, 1966. – 7с.
1152482
  Новак И.И. Применение инфракрасной спектроскопии для изучения некоторых виодв междумолекулярного взаимодействия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Новак И. И.; АН СССР, Лен. физ. техн. ин-т. – Ленинград, 1956. – 21л.
1152483
  Глазков Ю.В. Применение инфракрасной спектроскопии к изучению кристаллизации стекол системы окись натрия-кремнезем : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Глазков Ю.В.; М-во высш.сред.спец. и проф образования БССР. – Минск, 1962. – 11л.
1152484
  Маркова З.А. Применение инфракрасных спектров поглощения к изучению некоторых вопросов гетерогенно-каталитической полимеризации : Автореф... канд. хим.наук: / Маркова З.А.; Ин-т хим. физики АН СССР. – М., 1962. – 12л.
1152485
  Самуэльсон О. Применение ионного обмена в аналитической химии / О. Самуэльсон. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 286 с.
1152486
  Тимофеева Л.В. Применение искусственных паводков в борьбе з личинками Anopheles как один из методов противомлярийной рационализации при строительстве водохранилищ и оросительных систем : Автореф... канд. биол.наук: / Тимофеева Л. В.; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1953. – 14 с.
1152487
  Алтунин Д.А. Применение калийных удобрений на лугах и сеянных травах : Автореф... канд. с.х.наук: / Алтунин Д. А.; М-во с.х. СССР, Всес. науч.-исслед. ин-т удобр. и агропочвовед. – М., 1962. – 16л.
1152488
  Пархоменко Г.О. Применение картографического метода исследования в разработке проблемы рационального природопользования и охраны природы : Автореф... Канд.геогр.наук: 05.24.03 / Пархоменко Г.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1152489
  Машенцева Л.Д. Применение картографического метода при исследовании эрозионных процессов : Дис... канд.географич.наук: / Машенцева Л.Д.; КГУ. – К., 1969. – 189л. – Бібліогр.:л.177-189
1152490
  Машенцева Л.Д. Применение картографического метода при исследовании эрозионных процессов : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 502 / Машенцева Л.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 23 с.
1152491
  Стульгене С. Применение катализатороа четырехокиси осмия в титриметрии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Стульгене С. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.21-23
1152492
  Прохорова Г.В. Применение каталитических токов водорода и метода амальгамной полярографии с накоплением для опредления микроколичеств никеля и кобальта в некоторых природных и биологических объектах. : Автореф... канд. хим.наук: / Прохорова Г.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1967. – 15л.
1152493
  Гордон Е.Б. Применение квантового генератора на атомном водороде для изучения элементарных процессов с участием атомов Н в газовой фазе и на поверхности твердых тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гордон Е.Б. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1969. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
1152494
  Долманова И.Ф. Применение кинетических методов анализа для определения примесей меди, кобальта и никеля в полупроводниковых материалах и веществах особой чистоты : Автореф... кандидата хим.наук: / Долманова И.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 16л.
1152495
  Меньших Е.А. Применение кино в преподавании физики в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Меньших Е.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
1152496
  Чарльз Д.А. Применение кислорода в производстве чугуна и стали. / Д.А. Чарльз. – Москва, 1960. – 288с.
1152497
  Микульский Владимир Евгеньевич Применение классических неравенств к решению некоторых задач дискретной оптимизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Микульский Владимир Евгеньевич; АН БССР. Отделение физ.-мат. наук. – Минск, 1974. – 12л.
1152498
  Дмитриченко Д.А. Применение коаксиальных резонаторов для исследования тепературных зависимостей высокочастотных полимерных диэлектриков на частоте 500 и 3000 мгц. : Автореф... Канд.техн.наук: / Дмитриченко Д.А.; Ин-т высокомолекулярных соединений АН СССР,. – Л, 1966. – 26л.
1152499
  Богуш А.А. Применение ковариантных методов в теории элементарных частиц : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богуш А. А.; АН БССР, Объед. сов. Ин-та физики, Ин-та механ. и вычисл. техники и Отдела физики творед. тела и полупровод. – Минск, 1962. – 11л.
1152500
  Гецель Х.А. Применение количественной авторидаографии для изучения проникновения Р32 в гистологические структуры головного мозга. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гецель Х.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 19л.
1152501
  Грановская Л.Н. Применение количественных методов к анализу возрастной изменчивости взаимодействий интеллектуальных функций взрослых : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Грановская Л. Н.; ЛГУ. – Л., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1152502
  Поляков В.П. Применение комплексного эманационнотермического метода для изучения фазовых и химических превращений в системах KCl-CaCl2 и CaO-Fe2O3 : Автореф... канд. хим.наук: 084 / Поляков В.П.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. Кафедра радиохимии. – М., 1968. – 16л.
1152503
  Габададзе Н.А. Применение комплексных и гиперкомплексных чисел к теории прямолинейных конгруэнций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Габададзе Н.А.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Талина. – Тбилиси, 1953. – 8л.
1152504
  Добровольский В.Л. Применение комплексных переменных в некоторых нелинейных задачах механики : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Добровольский В.Л.; АН СССР. – Москва, 1964. – 3л.
1152505
  Маргулова Т.Х. Применение комплексонов в теплоэнергетике. / Т.Х. Маргулова. – 2-е изд., перераб. – М., 1986. – 278с.
1152506
  Софронюк Н.А. Применение концепции накопления повреждений к задачам усталостного разрушения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Софронюк Н.А.; ЛГУ. – Л., 1977. – 24л.
1152507
  Вэй Цин-юнь Применение короткопериодических колебаний электромагнитного поля Земли для исследования внешней атмосферы и земной коры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вэй Цин-юнь; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 9л.
1152508
  Казакевич Р.Д. Применение кортикостероидов и АКТГ в комплексной терапии некоторых коллагенозов с поражением нервной системы : Автореф... канд. мед.наук: / Казакевич Р.Д.; Черновицкий мед. ин-т. – Черновцы, 1967. – 20л.
1152509
  Стефанович В.В. Применение коэффициента рудоносности / Стефанович В.В. – Москва : Недра, 1972. – [1], 81 с. – Библиогр.: с. 80-81
1152510
  Гаевская А.И. Применение кремнийорганических соединений для снижения гигроскопичности электродно-сварочных материалов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 350 / Гаевская А.И. ; Киевск. политехн. ин-т. – Киев, 1968. – 26 с.
1152511
  Ильин Игорь Александрович Применение кубических сплайн-функций к решению краевых задач для уравнений параболического типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Ильин Игорь Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. ВЦ. – Новосибирск, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1152512
  Сахабутдинов Ж .М. Применение лагранжевых переменных в задачах аэрогидроупругости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Сахабутдинов Ж .М.; Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1152513
  Григорян Л.А. Применение ландшафтно-геохимического районирования при геохимических поисках. (На примере Алаверд. рудного района Арм.ССР) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Григорян Л.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 25л.
1152514
  Туров Александр Всеволодович Применение лантаноидных сдвигающих реагентов для структурного и конформационного анализа производных тиазола, бензимидазола, изоиндола, дибензофурана, третичных амидов : Дис... канд. хим.наук: / Туров Александр Всеволодович; КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1979. – 210л.
1152515
  Ловцов Д.П. Применение лигатурных сплавов и соединений лития, бериллия, циркония и редкоземельных элементов в металлах и сплавах. / Д.П. Ловцов. – М, 1961. – 64с.
1152516
  Гирник Л.П. Применение линейного программирования к расчету производственной мощности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гирник Л.П.; Киев.ин-ть.нар.хоз. – К, 1967. – 23л.
1152517
  Гаврилов Г.В. Применение линейного программирования при определении специализации и рационального сочетания отраслей сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: / Гаврилов Г.В.; Моск. гос. ун-т им. В.М.Ломоносова. Экон. фак. Кафедра матем. методов анализа экономики. – М., 1967. – 24л.
1152518
  Сербуленко М.Г. Применение линейных операторов типа свертки к решению некоторых задач теории потенциала. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сербуленко М.Г.; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.матем.секц.объед.учен.совет.по физ-мат. и техн.наукам. – Новосибирск, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1152519
  Фомин С.К. Применение лыжных мазей / С.К. Фомин, А.Б. Портнов. – М., 1979. – 112с.
1152520
  Овчинникова Л.И. Применение люминесцентной микроскопии для изучения рассянных битуминозный веществ в горных породах : Автореф... канд. геол .минер.наук: / Овчинникова Л. И.; МГУ, Географ. фак. – М., 1964. – 20л.
1152521
  Голубков В.В. Применение магнитотеллурических зондирований для изучения глубинного геологического строения Центральной части Прикаспийской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 051 / Голубков В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. Кафедра геофизики. – М., 1969. – 25л.
1152522
  Сабитов Ш.Н. Применение малой светосильной камеры Шмидта для наблюдений слабых туманностей и комет : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.02 / Сабитов Ш. Н.; Тад. ГУ. – Душанбе, 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1152523
  Журавок А.И. Применение малых доз рентгеновых лучей в лечении больных с воспалительными хирургическими заболеваниями : Автореф... канд. мед.наук: / Журавок А. И.; Одесск. гос. мед. ин-т. – Одесса, 1970. – 19л.
1152524
  Семейко Николай Григорьевич Применение маркированных точечных процессов в математической морфологии и компонентном анализе электрограмм с помощью ЭВМ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Семейко Николай Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 178л. – Бібліогр.:л.146-158
1152525
  Аннаев Т. Применение марковских процессов, однородных по второй компоненте к решению некоторых задач теории массового обслуживания. : Дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аннаев Т. ; КГУ, Каф. теории вероятностей и матем. статистики. – Киев, 1971. – 103 л. – Библиогр.: л. 97-103
1152526
  Мкртычева Л.Б. Применение марковских цепей и динамического программирования в задачах регулирования стока водохранилищами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Мкртычева Л.Б.; АН СССР. Центр. экон.-мат. ин-т. – М., 1974. – 16л.
1152527
  Семенов Г.А. Применение масс-спектрометрии в неорганической химии / Г.А. Семенов, Е.Н. Николаев, К.Е. Францева. – Ленинград : Химия, 1976. – 151 с.
1152528
  Скогорев Применение математики и электронной техники при экономических расчетах в угольной промышленности. / Скогорев, О.П. Суслов. – М., 1965. – 204с.
1152529
  Санников В.А. Применение математико-статестического метода планирования химического эксперимента. / В.А. Санников. – Томск, 1973. – 24с.
1152530
  Погребняк М.К. Применение математических методов в биологических науках, в химии, химической технологии / М.К. Погребняк, Н.А. Шемец. – К., 1975. – 344с.
1152531
  Хэнссменн Ф. Применение математических методов в управлении производством и запасами / Ф. Хэнссменн. – М, 1966. – с.
1152532
  Соколицын С.А. Применение математических методов в экономике и организации машиностроительного производства. Уч. пособие / С.А. Соколицын. – Л., 1970. – 216с.
1152533
  Нагапетьянц Н.А. Применение математических методов в экономике складского хозяйства. / Н.А. Нагапетьянц. – М., 1970. – 63с.
1152534
  Дей Г.Г. Применение математических методов в экономическим анализе работы промышленного предприятия : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Дей Г.Г.; МГУ. – М., 1971. – 24л.
1152535
   Применение математических методов в экономических исследованиях и планировании. – Киев, 1974. – 122 с.
1152536
   Применение математических методов в экономических исследованиях и планировании. – К, 1975. – 122с.
1152537
   Применение математических методов в экономических исследованиях и планировании. – Киев : Институт кибернетики, 1976. – 122 с.
1152538
   Применение математических методов в экономических исследованиях и планировании. – Киев, 1977. – 102 с.
1152539
   Применение математических методов в экономических исследованиях и планировании. – Киев, 1978. – 102 с.
1152540
   Применение математических методов для исследования многокомпонентных систем. – М, 1974. – 173с.
1152541
  Веденеев Е.П. Применение математических методов для обработки результатов эксперимента в газовой электронографии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Веденеев Е.П.; МГУ. – М, 1971. – 12л.
1152542
  Сыроежин И.М. Применение математических методов для определения рациональной структуры кормопроизводства. : Автореф... канд. экон.наук: / Сыроежин И.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 17л.
1152543
  Драпацкий М.Я. Применение математических методов для получения основных характеристик состояния сырьевой базы рыболовства : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.364 / Драпацкий М.Я. ; Мин-во рыбного хозяйства СССР , Всесоюзн. науч.-исслед. ин-т морского рыбного хозяйства и океанографии. – Москва, 1972. – 23 с.
1152544
   Применение математических методов и вычислительной техники в горном деле. – М, 1965. – 80с.
1152545
   Применение математических методов и вычислительной техники в энергосистемах. – Свердловск : Издание УПИ, 1982. – 158 с.
1152546
  Могилевер М.З. Применение математических методов и вычислительных машин для расчета раскроя ткани в швейной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 602 / Могилевер М.З.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М,, 1967. – 17л.
1152547
   Применение математических методов и моделей в экономических исследованиях. – Фрунзе, 1988. – 95с.
1152548
   Применение математических методов и ЭВМ. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 278с.
1152549
   Применение математических методов и ЭВМ. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 123 с.
1152550
   Применение математических методов и ЭВМ в геологии. – Алма-Ата, 1974. – 288с.
1152551
   Применение математических методов и ЭВМ в геологии. – Новочеркаск, 1975. – 109с.
1152552
   Применение математических методов и ЭВМ в некоторых областях исследования. – Ташкент, 1987. – 106с.
1152553
   Применение математических методов и ЭВМ в нефтегазовой геологии. – М, 1981. – 163с.
1152554
   Применение математических методов и ЭВМ в рудной геологии. – Иркутск, 1975. – 119с.
1152555
   Применение математических методов и ЭВМ в социологических исследованиях. – М, 1982. – 198с.
1152556
   Применение математических методов и ЭВМ в ценообразовании. – М, 1970. – 113с.
1152557
   Применение математических методов и ЭВМ в экономических исследованиях. – Фрунзе, 1976. – 109 с.
1152558
   Применение математических методов и ЭВМ для комплексного изучения популяции животных. – Саратов, 1986. – 109с.
1152559
  Савинский И.Д. Применение математических методов и ЭВМ при выборе разведочных сетей и построение планов в изолиниях / И.Д. Савинский. – Москва, 1974. – 115с.
1152560
   Применение математических методов и ЭВМ при изучении геокриологических процессов. – М, 1990. – 123с.
1152561
   Применение математических методов и ЭВМ при изучении геокриологических процессов. – М
1. – 1990. – 123с.
1152562
   Применение математических методов и ЭВМ при изучении геокриологических процессов. – М
2. – 1990. – 96с.
1152563
   Применение математических методов и ЭВМ при поисках полезных ископаемых : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1972. – 343с.
1152564
   Применение математических методов и ЭВМ при поисках полезных ископаемых : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1973. – 170с.
1152565
   Применение математических методов и ЭВМ при поисках полезных ископаемых. – М, 1976. – 170с.
1152566
   Применение математических методов и ЭВМ при решении титповых геологических задач. – Новосибирск, 1976. – 194с.
1152567
  Соколицын С.А. Применение математических методов и электронно-вычислительной техники в планировании и управлении производством. / С.А. Соколицын. – Л., 1966. – 18с.
1152568
  Молоденкова И.Д. Применение математических методов к расчету истинных значений параметров линий комбинационного рассеяния света. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Молоденкова И.Д.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.16-17
1152569
   Применение математических методов при поиске полезных ископаемых. – М, 1974. – 210с.
1152570
  Дородницына Валентина Викторовна Применение математических методов распознавания образов к задачам диагностики, прогнозирования и классификации в области медицины : Автореф. дис. ... канд. биол. и мед. наук : 05.13.09 / Дородницына Валентина Викторовна; АН УССР, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев, 1986. – 12 с.
1152571
  Позывной Вячеслав Анатольевич Применение математических моделей в расчетных задачах системы автоматизации компрессорного цеха : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Позывной Вячеслав Анатольевич; Науч.-произв. корпорация "Киевск. ин-т автоматики". – К., 1993. – 17л.
1152572
   Применение математического моделирования для прогноза рудных месторождений. – Иркутск, 1981. – 188с.
1152573
  Сенюкова А.Г. Применение математической логики к решению ряда задач о строении вещества. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.17 / Сенюкова А.Г.; МГУ., 1973. – 17л.
1152574
  Уланова Е.С. Применение математической статистики в агрометеорологии для нахождения уравнений связей. / Е.С. Уланова. – М., 1964. – 112с.
1152575
  Авилов В.А. Применение математической статистики в технико-экономических исследованиях. : Автореф. дис. ... док. экон. наук / Авилов В.А. ; Моск. экон-стат. ин-т. – Москва, 1965. – 34 с. – Бібліогр.:с.32-33
1152576
  Налимов В.В. Применение математической статистики при анализе вещества / В.В. Налимов. – М., 1960. – 431 с.
1152577
  Рыжов П.А. Применение математической статистики при разведке недр / П.А. Рыжов, В.М. Гудков. – М., 1966. – 236с.
1152578
  Семенова Н.Н. Применение материалов аэрофотосъемки при исследовании и картировании почвенного покрова степной и сухостепной зоны. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Семенова Н.Н.; М-во высш.образования СССР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1960. – 15л.
1152579
  Малыханов Юрий Борисович Применение матрицы плотности в расчетах поляризуемостей по методу молекулярных орбиталей : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 01.041 / Малыханов Юрий Борисович; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ. фак. – Л., 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15
1152580
  Камель Мохамед Ахмед Применение матрицы плотности для расчета энергии еорреляции многоэлектронных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Камель Мохамед Ахмед; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1152581
  Нгуен Дык Ту Применение мельдола в анализе : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Нгуен Дык Ту; КГУ. – К., 1968. – 18л.
1152582
  Александровская А.М. Применение метода "прогрессирующей жесткости) к изучению колебаний галологенидов вида XVп : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Александровская А.М. ; АН БССР, Объед. Сов. Ин-та физ., Ин-та математики и вычислительной техники и Ин-та твердого тела. – Иваново, 1966. – 17 с.
1152583
  Бабиченко Г.Е. Применение метода R-функций к определению частот электромагнитных колебаний полых резонаторов. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Бабиченко Г.Е.; КГУ. – К., 1971. – 126л. – Бібліогр.:л.119-126
1152584
  Склепус Н.Г. Применение метода R-функций к расчету пластин сложной формы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.023 / Склепус Н.Г.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1970. – 9л.
1152585
  Таранов Александр Юрьевич Применение метода Боголюбова к решению задач о взаимодействии квантованных полей с классическими : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Таранов Александр Юрьевич; ВНИИ физ.-техн. и радиотехнич. измерений. – М., 1980. – 11л.
1152586
  Нобл Б. Применение метода Винера -Хопфа для решения дифференциальных уравнений в частных производных. = Methods based on the wiener - hopf technique for the solution of partialdifferential equations / Б. Нобл ; под ред. В.И. Левина ; пер с англ. Л.Н. Брюхатова. – М. : Изв-во иност. литер., 1962. – 279с.
1152587
  Теличко Григорий Николаевич Применение метода возмущений в задачах статики и динамики гибких стержней и нитей : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Теличко Григорий Николаевич; Тульский политехн. ин-т. – Тула, 1981. – 11л.
1152588
  Смирнов Н.В. Применение метода возмущений к расчету течений газа около решетки из конических лопаток : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Смирнов Н.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Науч.-исслед. ин-т математики и механики. – Л., 1965. – 15л.
1152589
  Загаецкая Елена Анатольевна Применение метода возмущения для решения задач геометрической оптики в гидроакустике : Дис... канд. техн.наук: 05.13.16 / Загаецкая Елена Анатольевна; КУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1993. – 125л. – Бібліогр.:л.98-111
1152590
  Макарюненен Э.К. Применение метода возмущенных угловых корреляций для исследования примесных атомов иода в кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макарюненен Э. К.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 16л.
1152591
  Драгиева Нели Ангелова Применение метода Галеркина к решению смешанных краевых задач для уравнений гиперболического и параболического типа в области с подвижными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Драгиева Нели Ангелова; МГУ. – М., 1974. – 16л.
1152592
  Пронштейн Г.С. Применение метода геодезических засечек при построении инженерно-геодезических сетей / Г.С. Пронштейн. – Москва, 1969. – 96с.
1152593
  Зоан Ван Минь Применение метода группировок в экономико-статистическом анализе : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Зоан Ван Минь; Моск. эконо.-стат. ин-т. – М., 1971. – 19л.
1152594
  Сучков В.А. Применение метода дифференциальных связей к задачам газовой динамики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сучков В.А.; АН СССР. Сиб. отд. Совет матем. секции Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1152595
  Глазунов Ю.Т. Применение метода интегральных балансов в аналитической теории взаимосвязанного тепло- и массопереноса. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Глазунов Ю.Т.; АН ЛатвССР. – Рига, 1974. – 18л.
1152596
  Павлов С.Л. Применение метода интегральных уравнений к решению задач упругого кручения для тел вращения сложной формы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Павлов С.Л.; Москов. ин-т электрон. машиностроения. – М., 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1152597
  Гайбакян Д.С. Применение метода ионного обмена при анализе руд, содержащих молибден, медь, рений, селен и теллур : Автореф... канд. хим.наук: / Гайбакян Д.С.; Ереванский гос. ун-т. Хим. фак. – Ереван, 1964. – 29л.
1152598
  Гриднев К.А. Применение метода искаженных волн к прямым ядерным реакциям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гриднев К.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 6л.
1152599
  Вчерашнюк П.П. Применение метода канонического усреднения в задачах динамики искусственных спуников Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вчерашнюк П.П.; Объедин. учен. совет ин-тов математики, кибернетики и Глав. астроном. обсерватории АН УССР. – К., 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1152600
  Живописцев Ф.А. Применение метода квантовых функций Грина в теории ядерных реакций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Живописцев Ф. А. ; МГУ , НИЯИ. – Москва, 1965. – 9 с. – Бібліогр. : с. 8-9
1152601
  Попов Х.Д. Применение метода когерентных состояний в дуальных моделях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Попов Х.Д.; ОИЯИ. Лаборат. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1152602
  Демуржан В.М. Применение метода кольматации для борьбы с фильтрацией и оросительных каналов в условиях легко- и тяжелосуглинистиых грунтов : Автореф... канд. с. х.наук: / Демуржан В. М.; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1152603
  Шабад М.А. Применение метода компенсации падения напряжения для повышения чувствительности защиты длинных линий и трансформаторов / М.А. Шабад. – М., 1959. – 11с.
1152604
  Скульский О.И. Применение метода конечных элементов к рачету оптимальных режимов проходного прессования термопластов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Скульский О.И.; Моск.ин-т электр.машиностр. – М, 1977. – 16л.
1152605
  Гайдук С.И. Применение метода контурного интеграла к решению некоторых задач на сопряжение дифференциальных уравнений параболического и гиперболического типов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гайдук С.И.; АН БССР. Ин-т математики и вычислит. техники. – Минск, 1964. – 12л.
1152606
  Дидковская Т.В. Применение метода конформных отображений к решению некоторых задач фильтрации в двухслойной среде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Дидковская Т.В.; АН УССР. – К, 1973. – 14л.
1152607
  Кирьянов В.А. Применение метода коррелятивных функций к теории двойного электрического поля и некоторым другим задачам статистиченского равновесия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кирьянов В.А.; М-во высш. образования СССР. Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1958. – 8л.
1152608
  Окуджава А.М. Применение метода Лайтфута к решению задачи Стефана для составных сред : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Окуджава А. М.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1969. – 10л.
1152609
  Макаров М.Г. Применение метода меченных атомов для изучения скоростей взаимных превращений и последовательнсоти обрзования продуктов окисления н-декана : Автореф... канд. хим.наук: / Макаров М. Г.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1970. – 26л.
1152610
   Применение метода меченых атомов в физике и технике : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 342с.
1152611
   Применение метода меченых атомов в химии. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 372 с.
1152612
  Маркова М.Н. Применение метода минимизации при решении обратных задач гравиметрии для контактных поверхностей : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.12 / Маркова М.Н.; АН УССР, Ин-т геофиз. им. С.И.Субботина. – К., 1978. – 22л.
1152613
  Розин С.Г. Применение метода Монте-Карло для решения задач переноса излучения : Автореф... канд. физ. мат,наук: / Розин С. Г.; АН БССР, Ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.29-30
1152614
  Копейкин Владимир Васильевич Применение метода Монте-Карло для решения статистических волновых задач в параболическом приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Копейкин Владимир Васильевич; АН СССР. Ин-т заочного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1982. – 12л.
1152615
  Давыдов Иван Анисимович Применение метода Навье к вычислению решений новых задач математической физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Давыдов Иван Анисимович; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 14л.
1152616
  Борзов Н.Г. Применение метода наименьших квадратов к решению плоской смешанной задачи теории потенциала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Борзов Н.Г.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
1152617
  Покровский Л.А. Применение метода неравновесного статистического оператора к системам с внутренними степенями свободы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Покровский Л.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1152618
  Куземский А.Л. Применение метода неравновесного статистического оператора к теории твердого ортоводорода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Куземский А.Л.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.7-8
1152619
  Башкиров А.Г. Применение метода неравоновесного статистического оператора к выводу обобщенных уравнений Крамерса-Фоккера-Планка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Башкиров А.Г.; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1971. – 15л.
1152620
  Конно Т. Применение метода Ньютона-Канторовича к уравенениям Чу-Лоу : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Конно Т.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1971. – 7л.
1152621
  Бодрик А.Г. Применение метода осреднения функциональных поправок к решению некоторых задач механики сплошной среды : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бодрик А.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 12 с.
1152622
  Бодрик А.Г. Применение метода осреднения функциональных поправок к решению некоторых задач механики сплошной среды : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бодрик А. Г.; КГУ. – К., 1969. – 12л.
1152623
  Бодрик А.Г. Применение метода осреднения функциональных поправок к решению некоторых задач механики сплошной среды. : Дис... канд. физ.мат.наук: / Бодрик А.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1968. – 132л. – Бібліогр.:л.120-132
1152624
  Митихин Вячеслав Георгиевич Применение метода отражений к некоторым задачам диффракции линейной теории поверхностных волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Митихин Вячеслав Георгиевич; Моск. гос. ун-т. – М., 1975. – 12л.
1152625
  Александров В.Н. Применение метода параметрического продолжения при нахождении постоянных в интеграле Кристофеля-Шварца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01. / Александров В. Н.; Том. гос. ун-т. – Тюмень, 1975. – 13л.
1152626
  Курковская Лидия Николаевна Применение метода ПМР к изучению внутримолекулярной водородной связи в некоторых азотсодержащих системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Курковская Лидия Николаевна; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1152627
  Таджиев А.Т. Применение метода полукоксования для исследования окисленности углей : Автореф... канд. хим.наук: / Таджиев А.Т.; АН УзССР. Ин-т химии. – Ташкент, 1953. – 12л.
1152628
  Тимошенко В.И. Применение метода последовательных приближений к решению осесимметричных задач газовой динамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимошенко В. И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 14л.
1152629
  Овчинников А.А. Применение метода правил сумм квантовой хромодинамики для описания свойств адронов : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.16 / Овчинников А.А.; Ин-т яд. иссл. – М., 1990. – 11л.
1152630
  Мрыглод Игорь Мироновч Применение метода приближенного преобразования ренормгруппы к исследованию критического поведения н-компонентной модели структурного фазового перехода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мрыглод Игорь Мироновч; КГУ. – К., 1988. – 18л.
1152631
  Жигунов В.П. Применение метода разложения по собственным функциям к задаче рассеяния трех тел : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жигунов В. П.; Ин-т физ. высоких энерг. – Серпухов, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1152632
  Квиташвили Автандил Иванович Применение метода регуляризации для обострения пиков функции Патерсона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Квиташвили Автандил Иванович; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1152633
  Шманенко Татьяна Леонтиевна Применение метода сеток к решению нелинейных задач математической физики и метод полной редукции : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Шманенко Татьяна Леонтиевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 85л. – Бібліогр.:л.78-85
1152634
  Гришанова С.И. Применение метода сильной связи каналов в единой теории ядерных реакций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Гришанова С.И. ; Моск. гос. ун-т , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1971. – 10 с.
1152635
  Малин В.В. Применение метода сингулярных интегральных уравнений к задаче дифракции электромагнитных волн на плоской решетке и к исследованию собственных волн в кольцевых и спиральных волноводах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Малин В.В.; Акад. наук СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1963. – 11л.
1152636
  Ложкин В.Л. Применение метода случайных функций к исследованию влияния шероховатости на процессы контактирования и энергообмена с твердым телом : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ложкин В.Л.; Всес.науч-исслед.ин-т.оптико-физ.измерений. – Москва, 1974. – 22л.
1152637
  Вакарчук И.А. Применение метода смещений и коллективных переменных к исследованию системы взаимодействующих бозе-частиц вблизи абсолютного нуля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Вакарчук И.А.; АН УССР.ин-т теорет физики. – К, 1973. – 15л.
1152638
  Бигун Г.И. Применение метода смещений и коллективных перменных к исследованию нормальных фермисистем заряженных частиц вблизи абсолютного нуля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Бигун Г.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1970. – 10л.
1152639
  Веремчук И.А. Применение метода сопряжения для решения задач стационарной фильтрации жидкости в кусочно- однородных анизотропных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Веремчук И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
1152640
  Веремчук И.А. Применение метода соряжения для решения задач стационарной фильтрации жидкости в кусочно-одиночных анизотропных средах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Веремчук И. А.; МВ и ССО БССР, Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1982. – 89л. – Бібліогр.:л.8489
1152641
  Компановский В.И. Применение метода спектральной прозрачности к исследованию атмосферного аэрозоля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Компановский В.И.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 11л.
1152642
  Мун Григорий Алексеевич Применение метода спиновой ловушки в изучении кинетики и механизма элементарных процессов радикальной полимеризации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Мун Григорий Алексеевич; МГУ. – М., 1983. – 19л.
1152643
  Лопатюк М.М. Применение метода сплайн-фукций для решения задач, возникающих при проектировании крыла : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Лопатюк М.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 21 c.
1152644
  Гринштейн Борис Павлович Применение метода статистических испытания для математического моделирования в технике СВЧ : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.01 / Гринштейн Борис Павлович; Моск. ин-т радиотхники и автоматики. – М., 1974. – 16л.
1152645
  Великоиваненко И.М. Применение метода суммарных представлений к решению задач плоской фильтрации : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Великоиваненко И. М.; КГУ. – К., 1966. – 140л. – Бібліогр.:л.131-138
1152646
  Попов В.Н. Применение метода температурных функций Грина к теории бозе-систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов В.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 7л.
1152647
  Подкуйченко Г.В. Применение метода топкросса в оценке общей комбинационной способности самоопыленных линий клещевины : Автореф... канд. с.-х.наук: 534 / Подкуйченко Г.В.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства им. Н.И.Вавилова. – Л., 1969. – 27л.
1152648
  Милушева Светлана Димитровна Применение метода усреднения для некоторых классов интегро-дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Милушева Светлана Димитровна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 13 с.
1152649
  Медведев Г.Н. Применение метода усреднения к некоторым системам дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Медведев Г.Н.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1970. – 10л.
1152650
  Мелиоранский А.С. Применение метода уу-совпаданий для исследования низколежащих состояний ядер в реакции (n,y) на тепловых нейтронах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мелиоранский А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 15л.
1152651
  Албаут Г.Н. Применение метода фотоупругих покрытий к исследованию нелинейных задач при больших деформациях : Автореф... канд. техн.наук: 022 / Албаут Г.Н.; Новосиб. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. – Новосибирск, 1971. – 10л.
1152652
  Галицкий В.М. Применение метода функций Грина к Ферми-системам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Галицкий В.М.; Моск. инж.-физич. ин-т. – М., 1962. – 8л.
1152653
  Новожилов Ю.В. Применение метода функционалов Фока к задаче о собственной энергии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новожилов Ю.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
1152654
  Трлифан Л. Применение метода функционалов Фока к мезонным полям. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Трлифан Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 9л.
1152655
  Вильчевский Н.О. Применение метода штрафных функций к некоторым задачам математического программирования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вильчевский Н.О.; Ун-т дружбы народов. – М., 1967. – 11л.
1152656
  Богомолова Л.Д. Применение метода электронного парамагнитного резонанса для исследования структуры хальгенидных стекол : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Богомолова Л.Д. ; МГУ, Физ.фак. – Москва, 1965. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
1152657
  Нактинис И.И. Применение метода электронного парамагнитного резонанса при исследовании патологических процессов. : Автореф... Канд.биол.наук: 091 / Нактинис И.И.; Ин-т эксперим. и клинич.медицины. – Вильнюс, 1969. – 15л.
1152658
  Голубев В.Б. Применение метода ЭПР для исследования взаимодействий в адсорбционных системах : Автореф. дис... канд. хим. наук: / Голубев В.Б.; МГУ. – Москва, 1966. – 11с.
1152659
  Васянина Л.К. Применение метода ЯМР для исследования процессов межмолекулярной ассоциации некоторых молекулярных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Васянина Л.К.; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – М, 1973. – 18л.
1152660
  Сапрыкова З.А. Применение метода ЯМР для количественного определения ионов металлов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: / Сапрыкова З. А.; Казан.ГК. – Казань, 1965. – 16л.
1152661
  Мускалу Ш. Применение методика суммирования диаграмм теории возмущений для исследования реакций нуклонов с дейтронами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мускалу Ш.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 9л.
1152662
  Никулин В.К. Применение методики псевдопотенциалов в теории металлов : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук / Никулин В. К. ; АН СССР , Физ.-технол. ин-т. – Ленинград, 1966. – 7 с.
1152663
   Применение методов биохимии в исследованиях по защите растений. – М., 1976. – 135 с.
1152664
   Применение методов биохимии в исследованиях по защите растений. – М., 1976. – 135 с.
1152665
  Демченко Н.Х. Применение методов возмущений к построению прикладных уравнений деформирования многослойных сред : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Демченко Н. Х.; Моск ин-т электрон. маш. строен. – М., 1980. – 16л.
1152666
  Ильин Ю.Т. Применение методов вызванной поляризации и естественного поля для поисков и разведки марганцевых месторождений в Атасуйском районе Центрального Казахстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Ильин Ю.Т.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1972. – 26л.
1152667
   Применение методов голографии в науке и технике : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1987. – 124с.
1152668
   Применение методов и средств голографии : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1989. – 240с.
1152669
  Булах Е.Г. Применение методов интегральных соотношений и скорейшего спуска для интерпретации гравитационных аномалий : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Булах Е.Г. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1967. – 13 с.
1152670
  Никитин В.А. Применение методов инфракрасной спектроскопии к исследованию фотоокисления органических соединений молекулярным кислородом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитин В. А.; Гос. опт. инзт. – М., 1959. – 10л.
1152671
   Применение методов классической и квантовой теории к решению физических задач : межвуз. сб. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1983. – 160с.
1152672
  Жуковская В.Н. Применение методов конформынх отображений в решении задач гидродинамики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 07.00.01 / Жуковская В.Н. ; АН СССР , Ин-т истории естествознания и техники. – Москва, 1975. – 23 с.
1152673
  Королев Ю.Г. Применение методов корреляции в исследованиях качественных показателей работы промышленных предприятий (на прим. показ. приб.) : Автореф... канд. экон.наук: / Королев Ю. Г.; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1970. – 24л.
1152674
  Румша В.И. Применение методов корреляции и регрессии для анализа себестоимости сельскохозяйственной продукции. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Румша В.И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1152675
  Верещагин А.Н. Применение методов линеаризации для расчета валов и стержней с нелинейными опорами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Верещагин А.Н.; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 1968. – 18л.
1152676
  Миловидова Н.В. Применение методов логики к анализу физико-географических определений и классификаций / Н.В. Миловидова. – Москва, 1977. – 104с.
1152677
  Манусаджян В.Г. Применение методов масс -- спектрометрии и инфракрасной спектроскопии к изучению первичной структуры коротких пептидов и их производных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Манусаджян В.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 15л.
1152678
  Новиков В.Н. Применение методов математического моделирования зондовой задачи. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Новиков В.Н.; МВ и ССО СССР. Москов. авиац. ин-т. – М., 1979. – 19л.
1152679
  Максимов В.Н. Применение методов математического планирования эксперимента при отыскании оптимальных условий культивирования микроорганизмов / В.Н. Максимов, В.Д. Федоров. – М., 1969. – 128с.
1152680
  Гогичашвили Важа Алексеевич Применение методов математического программирования для выбора рациональных способов орошения их экономического анализа. (На примере чайных совхозов Грузии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Гогичашвили Важа Алексеевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1152681
  Застава М.М. Применение методов математической статистики к анализу экспериментальных данных по усадке и ползучести тяжелых бетонов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.022 / Застава М.М. ; Одесск. инж.-строит. ин-т. – Одесса, 1970. – 23 с.
1152682
  Дутка Ю.В. Применение методов недифференциоруемой оптимизации к задачам приближения и распознавания образов. : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Дутка Ю.В. ; АН УССР. – Киев, 1981. – 16 с.
1152683
  Ахметшин Александр Мубаркович Применение методов оптимальной фильтрации и многопараметрового СВЧ зондирования для контроля неоднородных диэлектрических структур : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.03 / Ахметшин Александр Мубаркович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1979. – 22л.
1152684
  Нудельман П.Я. Применение методов оптимизации к некоторым задачам повышения эффективности систем связи : Автореф... кандидата техн.наук: / Нудельман П.Я.; Одес. электротехн. ин-т связи. – Одесса, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1152685
  Соколов А.В. Применение методов оптической голографии для исследования биологических микрообъектов : Методы физиологических исследований / А.В. Соколов. – Ленинград : Наука, 1978. – 68с.
1152686
   Применение методов оптической обработки изображений. – Ленинград, 1986. – 112 с.
1152687
   Применение методов оптической обработки информации и голографии. – Ленинград, 1980. – 442 с.
1152688
  Смирнов Сергей Александрович Применение методов парных рядов-уравнений к решению некоторых смешанных осесимметричных задач теории упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Смирнов Сергей Александрович; МВ и ССО СССР. Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1979. – 16л.
1152689
  Семенчин Е.А. Применение методов преобразования случайных процессов в теории оптимального управления стохастическими системами / Е.А. Семенчин. – Саратов, 1986. – 36 с.
1152690
  Цейтлин Н.М. Применение методов радиоастрономии в антенной технике / Н.М. Цейтлин. – Москва : Советское радио, 1966. – 214 с.
1152691
  Сосинская С.С. Применение методов распознавания образов для автоматического построения нормативной базы предприятия : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Сосинская С.С.; МВ и ССО РСФСР. Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1975. – 23л.
1152692
  Филиппович Е.И. Применение методов Рисса и Адамара при построении произведений причинных функций квантовой теории поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Филиппович Е.И. ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1959. – 7 с.
1152693
   Применение методов рудной геофизики в Казахстане. – Л, 1983. – 100с.
1152694
   Применение методов спекртального анализа в некоторых исследованиях по геофизике : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жигаловская Т. Н,; Жигаловская Т. Н,; Ин-т прикл. геофиз. – Обнинск, 1967. – 18л.
1152695
  Токарев В.И. Применение методов статистической физики в теории турбулентных течений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Токарев В.И. ; АН УССР , Ин-т гидромеханики. – Киев, 1966. – 20 с.
1152696
  Бережный Владимир Лукьянович Применение методов субмиллиметровой интерферометрии для диагностики плазмы в стеллараторах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Бережный Владимир Лукьянович; МВ и ССО УССР, Харьковск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1987. – 23л.
1152697
  Тареева Елена Евгеньевна Применение методов теории ветвлений решений нелинейных интегральных уравнений к проблеме фазовых переходов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Тареева Елена Евгеньевна; АН СССР. Математический ин-тут. – М., 1979. – 22л.
1152698
  Нежметдинов Т.К. Применение методов теории массового обслуживания к анализу процессов приема и обработки радиосигналов в вероятностных радиотелемеханических системах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Нежметдинов Т.К.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1152699
  Федосов С.В. Применение методов теории теплопроводности для моделирования процессов конвективной сушки. / С.В. Федосов. – Алма-Ата, 1992. – 200с.
1152700
   Применение методов физической химии в петрологии и геохимии. – Москва : Наука, 1972. – 214с.
1152701
  Осипова О.А. Применение методов фитоиндикации в геологии на примере лесной растительности Предбайкалья. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.05 / Осипова О.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1152702
  Соснова А.К. Применение методов фотографической астрометрии к задачам метеорной астрономии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соснова А.К.; Глав. астроном. обсерватория АН СССР. – Л., 1961. – 9л.
1152703
  Жилкин В.А. Применение методов фотоупругих покрытий к исследованию анизотропных задач : Автореф... канд. техн.наук: / Жилкин В. А.; Новосиб. ин-т инж. ж.д. трансп. – Новосибирск, 1971. – 16л.
1152704
   Применение методов функционального анализа в задачах математической физики. – Киев : Институт математики, 1987. – 137 с.
1152705
   Применение методов функционального анализа в задачах математической физики. – К, 1989. – 132с.
1152706
   Применение методов функционального анализа в уравнениях математической физики. – К, 1987. – 176с.
1152707
  Гиндес В.Б. Применение методов функционального анализа к решению некоторых задач оптимального управления. : Автореф... Канд.физ-матнаук: / Гиндес В.Б.; АН БССР. – Минск, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1152708
   Применение методов фурье-оптики : пер. с англ. – Москва : Радио и связь, 1988. – 536 с. – ISBN 5-256-00051-9
1152709
  Маевская С.Н. Применение методов химического расщепления для установления структуры антибиотиков : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Маевская С. Н.; МГУ. – М., 1976. – 21л.
1152710
  Порохова Т.Г. Применение методов цветной трансформации к металлографии. : Автореф... канд. техн.наук: / Порохова Т.Г.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова., 1953. – 8 с.
1152711
  Осика В.И. Применение механических систем с большим временем релаксации в радиофизических экспериментах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Осика В.И. ; Моск. ун-т. – Москва, 1971. – 12 с.
1152712
   Применение меченых атомов в аналитической химии. – Москва : АН СССР, 1955. – 235 с.
1152713
  Шпота Л.А. Применение меченых атомов в биологии / Л.А. Шпота. – Фрунзе, 1964. – 74с.
1152714
  Кошель Ю.Н. Применение микродоз хлористого кобальта для лечения больных тромбофлебитом : Автореф... канд. мед.наук: 14.777 / Кошель Ю.Н.; Одес. гос. мед. ин-т. – Одесса, 1971. – 16л.
1152715
  Пожарицкая Л.М. Применение микрокалориметрических методов Кальве для изучения биологических объектов (микроорганизмов) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Пожарицкая Л.М. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак. – Москва, 1966. – 12 с.
1152716
  Федоров К.Н. Применение микроморфологических методов исследования для изучения пойменных и дерново-подзолистых почв центра РСФСР. : Автореф... канд. биол.наук: / Федоров К.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1965. – 26л.
1152717
   Применение микропроцессорных средств в системах информации. – Москва : Высшая школа, 1987. – 256с.
1152718
   Применение микропроцессоров в системах управления. – Москва, 1982. – 145 с.
1152719
  Фритч В. Применение микропроцессоров в системах управления. / В. Фритч. – Москва : Мир, 1984. – 464с.
1152720
   Применение микропроцессоров и микроЭВМ в электротехнике. – Чебоксары, 1988. – 123 с.
1152721
  Трояновский В.М. Применение микропроцессоров и микроЭВМ. / В.М. Трояновский. – М.
кн. 5. – 1988. – 159с.
1152722
  Масленков С.Б. Применение микрорентгеноспектрального анализа / С.Б. Масленков. – Москва : Металлургия, 1968. – 112 с.
1152723
  Нисбетт А. Применение микрофонов / А. Нисбетт. – Москва, 1981. – 173 с.
1152724
  Спиридонов Е.В. Применение микроЭВМ в системх автоматизации химических производств / Е.В. Спиридонов. – Л., 1990. – 26с.
1152725
   Применение микроэлементов в с ельском хозяйстве. – Киев, 1965. – 219с.
1152726
   Применение микроэлементов в сельском хозяйстве. – К, 1965. – 219с.
1152727
   Применение минеральных масел в плодовых садах. – М, 1956. – 87с.
1152728
   Применение мини-ЭВМ. – К, 1985. – 112с.
1152729
  Позубенков А.Ф. Применение многочленов в теории колебаний периодических структур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Позубенков А.Ф.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1152730
   Применение моделей для разработки схем формирования ТКП. – М, 1973. – 209с.
1152731
  Пасконов В.М. Применение модели Навье-Стокса для численного исследования течений вязкого газа с учетом физико-химических процессов / В.М. Пасконов. – М., 1985. – 82с.
1152732
  Теньковцев В.В. Применение мокрой цементации в количественном анализе : Автореф... канд. хим.наук: / Теньковцев В. В.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1953. – 12л.
1152733
   Применение молекулярной спектроскопии в химии. – Москва : Наука, 1966. – 272 с.
1152734
  Румянцев С.В. Применение монадного и диадного методов в общей теории относительности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Румянцев С.В.; Физ. ф-тет. МГУ. – М., 1978. – 11л.
1152735
  Васильчук Т.А. Применение морина (кварцетина) в присутствии поверхностно-активных веществ в флуорисцентном анализе : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Васильчук Т. А.; АН УССР, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского. – К., 1985. – 202л. – Бібліогр.:л.184-202
1152736
  Васильчук Т.А. Применение морина в присутствии поверхностно-активных веществ в флуорисцентном анализе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Васильчук Т.А.; КГУ. – К, 1985. – 18л.
1152737
   Применение моторного режима на тепловых электрических станциях. – Москва : Энергия, 1980. – 253 с.
1152738
  Ломакин А.Б. Применение неземных геофизических методов для определения природы магнитных аномалий на стадии детальных поисков магнетитовых месторождений / А.Б. Ломакин. – М., 1976. – 43с.
1152739
  Барсуков О.А. Применение нейтронных методов исследования для разделения нефтеносных пластов от водоносных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барсуков О.А.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1956. – 11л.
1152740
  Кожевникова А И. Применение некоторых азометинов В-оксинафтойного альдегида для определения хлоридов и бромидов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кожевникова И.А,; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1964. – 15л.
1152741
  Левицкас Е.В. Применение некоторых боразотных соединений для химического никелирования : Автореф... канд. хим.наук: / Левицкас Е. В.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1971. – 18л.
1152742
  Казюлин Анатолий Федорович Применение некоторых квадратичных соотношений типа леммы Лоренца в СВЧ-электродинамике гиротропных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Казюлин Анатолий Федорович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1152743
  Жидков Г Применение некоторых классов функций к краевым задачм математической физики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жидков Г, В.; Ун-т дружбы народов, Фак. физ.мат. и естеств. наук. – М., 1964. – 7л.
1152744
  До Н.К. Применение некоторых методов полярографии для изучения механизма восстановления и определения самария, церия и европия. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / До Н.К.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1152745
  Лаврик В.И. Применение некоторых методов теории функций комплексного переменного к задачам фильтрации со свободной поверхностью : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лаврик В.И. ; Объедин. учен. совет ин-тов математ., кибернетики и Глав. астрон. обсерватории АН УССР. – Киев, 1963. – 12 с.
1152746
  Филенко О.Ф. Применение некоторых модельных систем для первичного отбора и изучения свойств радиозащитных веществ : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Филенко О.Ф.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
1152747
  Терентьев Г.В. Применение некоторых новых биологически активных лекарственных веществ при консервативном лечении хронического риногенного эксудативного гайморита : Автореф... канд. мед.наук: / Терентьев Г. В.; Киев .НИИ отоларингологии. – К., 1968. – 20л.
1152748
  Волосковец А.Л. Применение некоторых производных антипирина для определения малых концентраций фенолов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Волосковец А.Л.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.16-17
1152749
  Гарус З.Ф. Применение некоторых серусодержащих органических соединений для определения золота : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Гарус З.Ф. ; Днепропетровский хим.- технологич. ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 16 с.
1152750
  Туткувене В. Применение некоторых тиосоединений для колориметрического определения теллура : Автореф... канд. хим.наук: / Туткувене В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15
1152751
  Смирнова Н.А. Применение некоторых экономико-статистических методов в анализе рентабельности. (На примере морских портов) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Смирнова Н.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 23л.
1152752
  Сабас К.-В.В. Применение неортогональных радиальных орбиталей в теоретическом изучении возбужденных конфигураций атомов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Сабас К.-В. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
1152753
  Биргер Б.Н. Применение неравновесной термодинамики к изучению процессов переноса в комбинированных мембранах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.17 / Биргер Б.Н.; МВ и ССО РСФСР. – Саратов, 1974. – 17л.
1152754
  Спринц Э.А. Применение неравновесной термодинамики к построению теории многокомпонентной политермической смеси. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Спринц Э.А.; МВ и ССО УССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 14л.
1152755
  Нгуен Ким Тхоа Применение низкочастотных индуктивных методов электроразведки для поисков магнитных руд железа в Северном Вьетнаме : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.12 / Нгуен Ким Тхоа; Моск. геол.-развед. ин-т. – М., 1977. – 17л.
1152756
  Расиньш А.П. Применение новых гербицидов в посевах гороха и методы оценки достоверности результатов : Автореф... кандидата биол.наук: / Расиньш А.П.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1965. – 20л.
1152757
  Малов В.Г. Применение норм трудового права в регулировании труда лиц, осужденных к лишению свободы. Учеб. пособие. / В.Г. Малов. – М., 1973. – 36с.
1152758
  Тищенко Б.И. Применение обобщенно и альфа-частичной моделей к легким ядрам. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тищенко Б.И.; Физ.-техн. ин-т низких температур АН УССР. – Харьков, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1152759
  Чемерис В.С. Применение обобщенного интеграла типа Коши для р-аналитических функций в осесимметричной теории упругости : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чемерис В.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 155л. – Бібліогр.:л.148-155
1152760
  Иевлева О.Б. Применение обобщенных сферических функций к задачам о колебаниях тела со сферической полостью наполненной вязкой жидкостью : Автореф... физ.-мат.наук: / Иевлева О.Б.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1152761
  Шварц Л. Применение обощненных функций к изучению элементарных частиц в релятивистской квантовой механике. / Л. Шварц. – М., 1964. – 181с.
1152762
  Владимиров Л.А. Применение однородных разностных схем к решению задач математической теории фильтрации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Владимиров Л.А.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по мех.-мат. специальностям Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
1152763
  Мосолова Мария Владимировна Применение операторного метода к произведениям экспонент : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мосолова Мария Владимировна; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1981. – 16л.
1152764
  Джаши Т.Г. Применение оптических отбеливателей в условиях Ингурского целлюлозно-бумажного комбината для повышеня белизны писчей бумаги : Автореф... канд. техн.наук: / Джаши Т. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1971. – 25л.
1152765
  Ринкевичюс Б.С. Применение оптического квантового генератора дял измерения скоростей в потоках жидкости и газа : Автореф... канд. техн.наук: / Ринкевичюс Б. С.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1969. – 18л.
1152766
  Власов В.Л. Применение оптической модуляционной интерферометрии к исследованию неоднородных ультразвуковых полей в жидкости : Автореф... кандидата техн.наук: / Власов В.Л.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1966. – 26л.
1152767
  Мариупольский Л.А. Применение органами внутренних дел меры пресечения -- заключения под стражу. Учеб. пособие для курсантов и слушателей спец. сред. учеб заведений МВД СССР. / Л.А. Мариупольский. – М., 1972. – 47с.
1152768
  Эндрюс У. Применение органических и минеральных удобрений / У. Эндрюс. – М, 1959. – 399с.
1152769
  Сопильняк Д.С. Применение органических реагентов для амперометрического титрирования ниобия. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Сопильняк Д.С.; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1152770
  Меквабишвили Лиана Федоровна Применение отечественных анионитов для отделения флор-ионов от некоторых сопутствующих анионов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Меквабишвили Лиана Федоровна; МВ и ССО ГрузССР. Грузинский политехнический ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1975. – 23л.
1152771
  Рассудова Г.Н. Применение отражательных дифракционных решеток в интерференционных схемах для измерения линейных и угловых перемещений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Рассудова Г.Н.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1152772
  Луньков А.Е. Применение отраженного СВЧ-излучения для определения свойств полупроводниковых материалов и структур. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Луньков А.Е.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1152773
  Озеров А.М. Применение переменного тока при электрооснащении металлов : Автореф... докт. хим.наук: / Озеров А. М.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1963. – 47л.
1152774
  Олейников А.Н. Применение перфокарт в геологии / А.Н. Олейников, Ю.И. Михайлова. – Ленинград : Недра, 1968. – 168с.
1152775
  Канне Л.А. Применение пластических масс и его экономическая эффективность в машиностроении и металлообработке Эстонской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Канне Л.А.; АН Эст.ССР. Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1968. – 28л.
1152776
  Гордиенко С.А. Применение полимеров акрилового ряда и клеевых смол для улучшения физико-химических свойств и биолгической активности почв : Автореф... канд. биол.наук: / Гордиенко С. А.; МГУ, Биол.-почв. фак. – М., 1963. – 19л.
1152777
  Абросимов В.П. Применение полиномов Сеге к решению задач о концентрации напряжений в изотропных пластинках и плитах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Абросимов В.П.; МВ и ССО РСФСР. – Саратов, 1974. – 12л.
1152778
  Алейников И.Н. Применение полосковых экранированных резонаторов для измерения параметров ферритов в УКВ диапазоне : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 042 / Алейников И.Н.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1968. – 12л.
1152779
  Каменская В.В. Применение полупроводниковых термочувствительных сопротивлений в биологии и медицине : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Каменская В.В. ; Томский гос. ун-т , Совет физ. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. наукам. – Томск, 1964. – 15 с.
1152780
  Туразян Анаида Вагановна Применение поляризационно-оптического метода к исследованию напряженного состояния неармированных (гомогенных) и армированных конструкционных материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.07 / Туразян Анаида Вагановна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1974. – 19л.
1152781
  Кулева З.П. Применение полярографии для определения состава сложных полупроводниковых сплавов и изучения природы электродных процессов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Кулева З.П.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1152782
  Пац Р.Г. Применение полярографии переменного тока для анализа продуктов цветной металлургии. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пац Р.Г.; Гос.науч-исслед.и проект.ин-т.редкометаллич.пром-сти. – М, 1964. – 19л.
1152783
  Аширов Э. Применение пороговых детекторов для дозиметрии нейтронного излучения ВВР -С : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.055 / Аширов Э.; АН Аз ССР. – Ташкент, 1970. – 19л.
1152784
  Куземко Н.И. Применение потенциальных представлений к решению некоторых нелинейных задач теории пологих оболочек : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.023 / Куземко Н.И. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 12 с.
1152785
  Дихтяр Виктор Данилович Применение потенциальных представлений к решению некоторых прикладных задач механики деформируемого твердого тела : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04. / Дихтяр Виктор Данилович; МВ и ССО УССР, Днепродзержинск. индустр. ин-т. – Днепродзержинск, 1978. – 153л.
1152786
  Нгуен Монг Зао Применение правил отбора, основанных на калибровочной инвариантности для анализа экспериментальных данных по распадам частиц : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.01 / Нгуен Монг Зао; Объединенный институт ядерных исследований. – Дубна, 1983. – 8л.
1152787
  Пугинский Б.И. Применение правовых средствдля улучшения качества продукции / Б.И. Пугинский. – М, 1980. – 39с.
1152788
  Белинский Эдуард Срульевич Применение преобразования Фурье к суммируемости рядов Фурье : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Белинский Эдуард Срульевич; Ин-т прикл. математики и механики АН УССР. – Донецк, 1977. – 12л.
1152789
  Михеев Ю.Я. Применение принудительных мер по Уставу ООН / Ю.Я. Михеев. – Москва, 1967. – 207с.
1152790
  Барабошкин Л.Е. Применение принципа инвариантности для стабилизации режима и ленеаризации характеристик электронных усилительных элементов. : Автореф... канд. техн.наук: 294 / Барабошкин Л.Е.; Томск. политех. ин-т. – Томск, 1968. – 20л.
1152791
  Сонин Д.М. Применение принципа индивидуального подхода к учащимся в учебной работе. : Автореф... канд. пед.наук: / Сонин Д.М.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 19л.
1152792
  Падольскене Г.-М. Применение принципа историзма при исследовании неживой природы. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Падольскене Г.-М.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 20л.
1152793
  Истомин Б.И. Применение принципа полилинейности к энтальпиям образования органических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Истомин Б.И.; Тарт. гос. ун-тет. – Тарту, 1973. – 36л.
1152794
  Корниенко Олег Григорьевич Применение принципов двойственности в вариационным задачам о движени вязкопластических сред : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.05 / Корниенко Олег Григорьевич; АН УССР. Ин-т проблем машиностроения. – Харьков, 1980. – 125л. – Бібліогр.:л.112-118
1152795
  Корниенко Олег Григорьевич Применение принципов двойственности к вариационным задачам о движениях вязко-пластических сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Корниенко Олег Григорьевич; КГУ. – К., 1981. – 15л.
1152796
  Муллахметов Ренац Харисович Применение принципов супермозиции и способа наименьших квадратов для решения задач нестационарной теплопроводности : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Муллахметов Ренац Харисович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоедиения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1152797
  Иванов Е.Г. Применение прямого метода Ляпунова к исследованию устойчивости систем линейных дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами и некоторых линейных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Е.Г.; Тул. горный ин-тут.. – Тула, 1960. – 5л.
1152798
  Капшивый А.А. Применение р-аналитических функций в осесимметричной теории упругости. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Капшивый А.А.; КГУ. – К., 1964. – 157л. – Бібліогр.:л.149-154
1152799
  Антонова А.М. Применение Р-аналитических функций к безмоментной теории оболочек : Дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонова А.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 106 л. – Библиогр.: л. 97-104
1152800
  Габелова Н.А. Применение радиоактивного иода для прижизненного исследования процессов, определяющих функциональную активность щитовидной железы у человека : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Габелова Н.А. ; Акад. наук СССР, Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Ленинград, 1954. – 14 с.
1152801
  Штейнбок Н.И. Применение радиоактивных излучений в измерительной технике / Н.И. Штейнбок. – М.-Л., 1960. – 288с.
1152802
  Горошко В.Д. Применение радиоактивных излучений для решения некоторых задач углеобогащения : Автореф... канд. техн.наук: / Горошко В. Д.;. – М., 1957. – 20л.
1152803
  Румянцев С.В. Применение радиоактивных изотопов в дефектоскопии. / С.В. Румянцев. – М., 1960. – 294с.
1152804
  Нейман М.Б. Применение радиоактивных изотопов в промышленности / М.Б. Нейман. – Москва, 1955. – 40с.
1152805
  Нейман М.Б. Применение радиоактивных изотопов в химической кинетике / М.Б. Нейман, Д. Гал. – Москва : Наука, 1970. – 240 с.
1152806
  Тельдеши Ю. Применение радиоактивных индикаторов в объемном анализе. (Радиометр. титрование) : Автореф... д-ра хим.наук: 071 / Тельдеши Ю.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1968. – 60л. – Бібліогр.:с.50-60
1152807
  Фролов А.Д. Применение радиоволн для геологического картирования : Автореф... канд. техн.наук: / Фролов А.Д.; Моск. геологоразвед. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1962. – 16л.
1152808
  Балашова Н.А. Применение радиоктивных изотопов электрохимических исследованиях. : Автореф... докт. хим.наук: / Балашова Н.А.; АН СССР. – М., 1966. – 104л.
1152809
  Серебрянный Л.Р. Применение радиоуглеродного метода в четвертичной геологии. / Л.Р. Серебрянный. – М, 1965. – 270с.
1152810
  Муминов Махсуд Сабирович Применение различных репеллентов для отпугивания комаров в условиях Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Муминов Махсуд Сабирович; АН Кирг.ССР. Объед. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1975. – 20л.
1152811
  Машкова Е.С. Применение рассеяния ионов для анализа твердых тел / Е.С. Машкова, В.А. Молчанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1995. – 175 с.
1152812
  Васильченко В.П. Применение растворов электролитов для предотвращения гидратообразования при добыче природного газа : Автореф... канд. техн.наук: 342 / Васильченко В.П.; Харьк. политехн. ин-т. – Харьков, 1969. – 25л.
1152813
  Стасюкайтис В.Ю. Применение расширенного метода расчета к атомам и ионам группы железа и редкоземельным элементам. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Стасюкайтис В.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1152814
  Духота В.А. Применение реактивной бумаги в количественных комплексометрических определениях : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Духота В.А.; Киев.техн.ин-т.легк.пром-сти. – Киев, 1968. – 24л.
1152815
  Гудвилович И.В. Применение реакции азосочетания для синтеза полимеров с системой сопряжения : Автореф... канд. хим.наук: / Гудвилович И.В.; Ин-т хим. физики АН СССР. – М., 1967. – 19л.
1152816
  Камалов И.И. Применение реакции непрямой гемаглютинации для выявления антител к токсину столбняка : Автореф... канд. мед.наук: / камалов И.И.; Военно-медицинская Академия им. С.М.Кирова. – Л., 1968. – 16л.
1152817
  Абдишева А.В. Применение реакций комплексообразования сурьмы с азореагентами для ее фотометрического и экстракционно-фотометрического определения. : Автореф... Канд.хим. наук: 071 / Абдишева А.В.; Ташк.гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 15л.
1152818
  Адоменас П. Применение реакций отщепления для определения основности алифатических аминов кинетическим методом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Адоменас П.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 16л.
1152819
  Алейникова Т.Л. Применение реакций формальдегида с азотистыми основаниями для изучения состояния и некоторых особенностей структуры ДНК : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Алейникова Т.Л. ; Рост. н/Д гос. ун-т. Кафедра биол. химии. – Ростов -на-Дону, 1965. – 22 с.
1152820
  Красовский А.Е. Применение релятивистского линейного метода МТ-орбиталей к исследованию электронной структуры, рентгеновских эмиссионных и оптических свойств переходных металлов и соединений на их основе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Красовский А.Е.; АН УССР. Ин-тут металлофиз. – К., 1985. – 18л.
1152821
  Доронин Валентин Николаевич Применение рентгеноспектрального локального анализа для исследования неорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Доронин Валентин Николаевич; АН СССО. Ин-т общей и неорганической химии. – Черноголовка, 1977. – 13л.
1152822
  Спольник З.М. Применение рентгенофлуорисцентного анализа для контроля стехиометрии висмутсодержащих высокотемпературных сверхпроводников. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Спольник З.М.; АН Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1993. – 19л.
1152823
  Нохрин Дмитрий Фокеевич Применение салицилатного и роданидного комплексов меди в анализе органических оснований : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.02 / Нохрин Дмитрий Фокеевич; МВ и ССО СССР, Пермский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1980. – 15л.
1152824
  Нгуен Монг Шинь Применение сафранина Т в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Нгуен Монг Шинь ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 16 с.
1152825
  Шевченко Тамара Леонидовна Применение сафранина Т и феносафранина в люминесцентном анализе. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шевченко Тамара Леонидовна; АН УССР. Ин-т коллоидной хим. и хим. воды АН УССР. – Київ, 1979. – 156л.
1152826
  Уоррик Р. Применение сейсмических методов при поисках подземных вод в северо-восточной части штата Огайо / Р. Уоррик, Д. Уинслоу. – М, 1963. – 29с.
1152827
  Мануков В.С. Применение сейсмического метода поперечных волн при изучении структур. / В.С. Мануков. – М., 1975. – 45с.
1152828
  Лоссовский Е.К. Применение сейсморазведки для выделения железистых кварцитов и руд в белозерском железорудном районе. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Лоссовский Е.К.; М-во высш и сред.спец.образования УССР. – К, 1963. – 16л.
1152829
  Бернштейн Г.Л. Применение сейсморазведки МРНП при изучении сложнопостроенных структур в Восточной Сибири. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04,131 / Бернштейн Г.Л.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1152830
  Левнер Е.В. Применение сетевых моделей и методов в задачах календарного планирования : Автореф... канд. тезхн.наук: / Левнер Е. В.; АН СССР, Цетр. экон.-матем. ин-т. – М., 1972. – 18л.
1152831
  Руссман И.Б. Применение сингулярных интегральных уравнений к некоторым задачам теории переноса. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Руссман И.Б.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1152832
  Новицкий О.Н. Применение систем комплексных чисел к построению круговых моделей неевклидовых пространств на евклидовых плоскостях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Новицкий О.Н.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1152833
  Полевой Юрий Львович Применение системного подхода к построению учебного предмета. (На материале техн. вуза) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Полевой Юрий Львович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1975. – 19л.
1152834
  Гурвич И.М. Применение системы группировок и электронно-вычислительной техники в анализе эффективности сельскохозяйственного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 600 / Гурвич И.М.; Моск.экон.стат.ин-т. – М, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1152835
  Пикуров Н.И. Применение следователем уголовно-правовых норм с бланкетной диспозицией / Н.И. Пикуров. – Волгоград, 1985. – 35с.
1152836
  Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. / П.Е. Недбайло. – Москва, 1960. – 511с.
1152837
   Применение современных методов исследования в географии. – Иркутск, 1987. – 176с.
1152838
  Никитин Е.Н. Применение сорбционного метода к исследованию взаимодействия двуокиси циркония с окислами кальция и магния : Автореф... канд. хим.наук: / Никитин Е. Н.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 6 с.
1152839
   Применение спектоскопии в химии. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 657 с.
1152840
  Аббауи Л. Применение спектральной теории систем коммутирующих несамосопряженных операторов к исследованию неоднородных случайных полей : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Аббауи Л. ; Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1984. – 21 с.
1152841
  Родионова В.С. Применение спектральной теории теплицевых операторов в вопросах статистики случайных процессов : Дис... наук: / Родионова В.С.; КГУ. – К, 1970. – 74л. – Бібліогр.:л.75-76
1152842
  Бурштейн Э.А. Применение спектральных методов в исследовнии фунциональных состояний белков : Автореф... канд. биол.наук: / Бурштейн Э. А.; Ин-т биол. физ. АН СССР. – М., 1964. – 23л.
1152843
   Применение спектров комбинационного рассеяния. – Москва : Мир, 1977. – 586 с.
1152844
  Седова Т.А. Применение спектроскопии внутреннего отражения в судебной экспертизе / Т.А. Седова. – Л, 1978. – 108с.
1152845
  Сотников В.Т. Применение спектроскопии характеристических потерь энергии и ОЖЕ-электронов к изучению десорбции углерода из приповерхностных слоев (карбидов молибдена, вольфрама и кремния). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сотников В.Т.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1152846
  Стунгис Применение специальных автотехническихд знаний в расследовании и судебном рассмотрении дел о нарушении правил безопаснотси движения и эксплуатации автотранстпорта. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Стунгис К.-Ю.А.; МГУ. – М, 1973. – 20л.
1152847
   Применение специальных познаний в борьбе с преступностью. – Свердловск, 1983. – 103 с.
1152848
  Гаврилов Л.Н. Применение специальных фотографических приемов и методы при производстве следственных действий : Автореф... канд. юрид.наук: / Гаврилов Л.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1152849
  Несбит Р.А. Применение способа линейных границ к анализу одного класса нелинейных и нестационарных систем с помощью прямого метода Ляпунова. Доклад. / Р.А. Несбит. – М., 1963. – 32с.
1152850
   Применение средств ВТ для моделирования задач экономики и управления. – Москва, 1989. – 142 с.
1152851
  Корсунский С.И. Применение средств наглядности при изучении литератруы в старших классах среденй школы : Автореф... канд. пед.наук: / Корсунский С.И.; Казах. гос. пед. ин-т. – Гурьев, 1970. – 22л.
1152852
   Применение стандартизованой библиографической терминологии. – Москва, 1986. – 39 с.
1152853
   Применение стандартизованой терминологии по каталогизации. – М, 1986. – 63с.
1152854
   Применение статистических методов в метеорологии. – Новосибирск, 1971. – 211с.
1152855
   Применение статистических методов в метеорологии. – М, 1971. – 345с.
1152856
   Применение статистических методов в метеорологии. – М, 1977. – 312с.
1152857
   Применение статистических методов в метеорологии. – М, 1978. – 280с.
1152858
   Применение статистических методов в метеорологии. – М, 1987. – 240с.
1152859
  Сринивасан Р. Применение статистических методов в рентгеновской кристаллографии : Пер. с англ. / Р. Сринивасан, С. Партасарати. – Москва : Мир, 1979. – 312с.
1152860
  Михайлушкин В.И. Применение статистических методов для исследования производства. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Михайлушкин В.И.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. общей теории статистики. – М., 1968. – 19л.
1152861
  Порохова Л.Н. Применение статистических методов для решения обратной задачи магнитотеллургического зондирования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Порохова Л.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1152862
  Георгобиани Д.А. Применение статистических решающих функций к задаче оптимального регулирования потоков. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Георгобиани Д.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 8л.
1152863
  Покровская И.П. Применение статистического контроля качества продукции в ампульном производстве медицинской промышленности : Автореф... канд. эконом.наук: / Покровская И.П.; Моск. экономико-статистический ин-т. – Москва, 1953. – 23 с.
1152864
   Применение статических методов в производствеи управлении. – М
1. – 1990. – 169с.
1152865
   Применение статических методов в производствеи управлении. – М
2. – 1990. – 169с.
1152866
  Коковина С.А. Применение стационарных электрических режимов при электрохимической обработке поверхности стальных изделий : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Коковина С.А.; МВ и ССО РСФСР. – Пермь, 1975. – 27л.
1152867
  Мадан Л.Г. Применение стационарных электродов в переменнотоковой полярографии для аналитических целей : Автореф... канд. хим.наук: / Мадан Л. Г.; АН УССР, Ин-т общ. и неорган. хим. – Кишинев, 1967. – 17л.
1152868
   Применение стереофотограмметриии при гравиметрических съемах в горах. – М, 1974. – 91с.
1152869
  Селиванов Н.А. Применение судебной фотографии в работе следователя. : Автореф... канд.юрид.наук: / Селиванов Н.А.; М-во высш. образования.Моск.юрид.ин-т. – М, 1954. – 15л.
1152870
  Елейко Я.И. Применение теорем типа восстановления к асимптотическому анализу полумрковских и ветвящихся процессов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Елейко Я.И.; АН УССР. – Киев, 1980. – 11л.
1152871
  Турундаевский В.Б. Применение теории вероятностей в экономике / В.Б. Турундаевский. – М., 1988. – 129с.
1152872
  Борисов М.С. Применение теории возмущений в молекулярных расчетах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Борисов М.С.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1152873
  Сапиро И.Л. Применение теории возмущенпй к расчету молеул с замкнутой электронной оболочкой : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапиро И. Л.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1152874
  Самир Валио Применение теории графов в структурной теории полусовершенных колец : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Самир Валио; Мин-во народного образования Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 81л. – Бібліогр.:л.79-81
1152875
   Применение теории графов в химии. – Москва, 1988. – 304 с.
1152876
  Белкин Анатолий Рафаилович Применение теории графов к анализу и оптимизации функционирования одного класса сложных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Белкин Анатолий Рафаилович ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1981. – 20 с.
1152877
   Применение теории графов связей в технике. – М, 1974. – 96с.
1152878
   Применение теории и методов распознания образов в АСУ. – М, 1978. – 68с.
1152879
   Применение теории игр в военном деле. – Москва, 1961. – 360 с.
1152880
  Демидова С.А. Применение теории интегральных инвариантов групп Ли к некторым вопросам интегральной гемометрии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демидова С. А.; МВО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1956. – 7л.
1152881
  Макаров А.А. Применение теории к некоторым задачам квантовой механики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров А. А.; Моск. инж.физ. ин-т. – М., 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1152882
  Копытин И.В. Применение теории конечных ферми-систем к b-распаду сферических ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Копытин И.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 17л.
1152883
  Борисов Азизджан Кинджабаевич Применение теории модулей к некоторым задачам квазиконформных отображений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Борисов Азизджан Кинджабаевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1152884
  Гудович Н.Н. Применение теории операторов к исследованию разностных схем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Гудович Н.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 11л.
1152885
  Дорфман И.М. Применение теории особых точек к некоторым вопросам вынужденных колебаний : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дорфман И.М. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 11 с.
1152886
  Беркашвили В.Ш. Применение теории подобия в космической биологии и медицине. : Автореф... Канд.техн.наук: 255 / Беркашвили В.Ш.; Ин-т биофизики. – М, 1971. – 16л.
1152887
  Лоссиевский В.Л. Применение теории подобия и динамических аналогий к задачам моделирования объектов и процессов регулирования / В.Л. Лоссиевский. – М.-Л, 1951. – 152с.
1152888
  Орищенко И.В. Применение теории подобия и размерностей при анализе упругих характеристик пород : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.94.12 / Орищенко И.В.; АН УССР.Ин-т геофизики. – К, 1980. – 18л.
1152889
  Зинькевич Алексей Петрович Применение теории потенциалов к решению задач динамики вязкой жидкости со свободными границами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Зинькевич Алексей Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 172л. – Бібліогр.:л.141-151
1152890
  Зинькевич А.П. Применение теории потециалов к решению задач динамики вязкой жидкости со свободными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Зинькевич А.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 16л.
1152891
  Максимов Ю.Н. Применение теории псевдопотенциала для изучения тонкого распределения электронной плотности в ОЦК металлах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Максимов Ю. Н. ; МВССО СССР, МГУ. – Москва. – 25 с.
1152892
  Голинько В.И. Применение теории пульсаций переменных звезд для изучения спектральных и фотометрических особенностей цефеид : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Голинько В.И. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 10 с.
1152893
  Негойцэ К.В. Применение теории систем к проблемам управления. / К.В. Негойцэ. – М., 1981. – 180с.
1152894
  Нугманов И.С. Применение теории статистических решений при обработке информации в некоторых системах связи : Автореф... канд. техн.наук: 253 / Нугманов И.С.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1152895
  Бирюков А.А. Применение теории цепей Маркова к решению некоторых физических задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Бирюков А.А.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1152896
  Макклеллан Дж.Х. Применение теории чисел в цифровой обработке сигналов / Дж.Х. Макклеллан, Ч.М. Рейдер. – Москва : Радио и связь, 1983. – 264 с.


  Книга весьма полезна для специалистов в области ЦОС. Вы думаете, что БПФ - это очень быстрый алгоритм и его больше нельзя ускорить? Как бы не так! Из книги вы узнаете об этом, а также ещё о многих интерестных и "вкусных" вещах из области ЦОС, В книге ...
1152897
  Белан Н.В. и др. Применение тепловых труб в бортовых энергосистемах летательных аппаратов / Н.В. Белан и др. – Харьков : [б. и.], 1984. – 151 с.
1152898
  Морозов Г.В. Применение термолюминесцентного метода для изучения отложений лессовой формации : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 120 / Морозов Г.В.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1968. – 23л.
1152899
  Гордиенко Ю.Е. Применение техники СВЧ для исследования некоторых физико-электрических свойств аморфных слоев селена : Автореф... канд. техн.наук: / Гордиенко Ю. Е.; Хар.ин-т радиоэлектрон. – Х., 1969. – 18л.
1152900
  Попов В.Н. Применение технических средств в учебном процессе / В.Н. Попов. – Киев, 1980. – 107с.
1152901
   Применение техничских средств и программированного обучения в средней и высшей школе. – Москва : Изд-во АПН РСФСР
Т. 1. – 1963. – 342 с.
1152902
   Применение техничских средств и программированного обучения в средней и высшей школе. – Москва : Изд-во АПН РСФСР
Т. 2. – 1963. – 438 с.
1152903
   Применение техничских средств и программированного обучения в средней специальной и высшей школе. – Москва, 1965. – 399 с.
1152904
   Применение техничских средств и программированного обучения в средней школе. – Новосибирск
Т. 4. – 1965. – 368 с.
1152905
   Применение техничских средств при обучении иностранным языкам. – М, 1959. – 296с.
1152906
   Применение техничских средств при обучении иностранным языкам. – М, 1961. – 64с.
1152907
   Применение техничских средств при обучении иностранным языкам. – М, 1963. – 64с.
1152908
   Применение титана в народном хозяйстве. – К, 1975. – 200с.
1152909
   Применение топологии в современном анализе. – Воронеж, 1985. – 179 с.
1152910
  Суворов С.Г. Применение топологических методов в задачах о собственных функциях некоторых нелинейных операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Суворов С.Г.; ДГУ. – Донецк, 1971. – 12л.
1152911
  Муталь А.М. Применение точек среднего значения в исследованиях сложных полупроводников. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Муталь А.М.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1977. – 15л.
1152912
   Применение транзисторов в аппаратуре дальней связи / А.Г. Мурадян, В.М. Шамшин, А.И. Борисов, Г.М. Микиртичан. – Москва : Связьиздат, 1963. – 72 с.
1152913
   Применение тренажерного комплекса для обучения водителй автомобиля. – М, 1980. – 21с.
1152914
  Татаринова Н.И. Применение труда женщин в народном хозяйстве СССР / Н.И. Татаринова. – М., 1979. – 135с.
1152915
   Применение ТСО и ЭВМ в учебном процессе : Библиогр. указ. лит. за 1979-1986 гг. – Алма-Ата, 1987. – 35с.
1152916
   Применение уголовно-процессуального законодательства судом. – М, 1987. – 70с.
1152917
  Тишкевич С.И. Применение уголовного закона при совершении преступлений на территории нескольких союзных республик. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Тишкевич С.И.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1986. – 17л.
1152918
   Применение удобрений. – М, 1958. – 168с.
1152919
   Применение ультраакустики в машиностроении. – М, 1963. – 145с.
1152920
  Ноздрев В.Ф. Применение ультраакустики в молекулярной физике / В.Ф. Ноздрев. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 456 с.
1152921
   Применение ультраакустики к исследованию вещества. – Москва
3. – 1956. – 215 с.
1152922
   Применение ультраакустики к исследованию вещества : труды 4 конференции. – Москва : МОПИ
вып. 5. – 1956. – 163 с.
1152923
   Применение ультраакустики к исследованию вещества. – Москва
9. – 1959. – 172 с.
1152924
   Применение ультраакустики к исследованию вещества. – Москва
10. – 1959. – 172 с.
1152925
   Применение ультраакустики к исследованию вещества. – Москва
13. – 1960. – 172 с.
1152926
  Ноздрев В.Ф. Применение ультраакустики к исследованию вещества / В.Ф. Ноздрев. – Москва, 1961
1152927
   Применение ультраакустики к исследованию вещества. – Москва : МОПИ
вып. 14. – 1961. – 172 с.
1152928
   Применение ультраакустики к исследованию вещества. – Москва : МОПИ
вып. 15. – 1961. – 172 с.
1152929
   Применение ультраакустики к исследованию вещества : сб. науч. трудов. – Москва : Всесоюзный заочный машиностроительный институт, 1987. – 256с.
1152930
   Применение ультразвука в медицине. – М, 1989. – 568с.
1152931
  Маренина К.Н. Применение ультразвука к исследованию дисперсных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Маренина К.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 11л.
1152932
  Зерецкий А.А. Применение ультразвуковой техники для исследования тонкой структуры биологических объектов : Автореф... канд. техн.наук: 300 / Зерецкий А.А.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1968. – 20л.
1152933
   Применение универсальных вычислительных машин в работе органов информации. – М, 1970. – 240с.
1152934
   Применение управляющих вычислительных машин. – М, 1988. – 237с.
1152935
  Ломако В.А. Применение условного осуждения / В.А. Ломако. – Харьков, 1976. – 125 с.
1152936
  Ковальчук Т.В. Применение уф-спектрофотометрии к анализу фармацевтических препаратов, производных аминофенолов : Автореф. дис... канд. фармацевт. наук: 792 / Ковальчук Т.В.; Львов. гос. мед. ин-т. – Львов, 1968. – 24с.
1152937
  Позднякова Т.М. Применение фенилизотиоцианатного метода для анализа N-концевой последовательности аминокислот полипептидных цепей фибрина : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Позднякова Т.М. ; АН УССР, Ин-т биохимии. – Киев, 1965. – 16 с.
1152938
   Применение феррозондовых магнитометров для исследования магнитного поля в космическом пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жузгов Л. Н,; Жузгов Л. Н,; МГУ, НИИ ядерной физики. – М., 1967. – 43л.
1152939
  Ста Мохамед Бен Мохамед Применение физических упражнений при диафизарных переломах костей голени. : Автореф... канд. пед.наук: 13.0.04 / Ста Мохамед Бен Мохамед; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1986. – 19л.
1152940
   Применение физической акустики в квантовой физике и физике твердого тела. – М
4. – 1970. – 440с.
1152941
  Перцов Аркадий Михайлович Применение фиксации потенциала и уравненний возбудимых мембран для анализа аритмий сердечной мышцы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Перцов Аркадий Михайлович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.26-27
1152942
  Даев В.Г. Применение формы защиты права в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Даев В.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Ленинград, 1967. – 18л.
1152943
  Гудушаури Циала Николаевна Применение фтор-форм анионитов в аналитической химии ниобия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Гудушаури Циала Николаевна; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1152944
  Гогичаева Светлана Петровна Применение фтор-форм анионитов в аналитической химии рения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Гогичаева Светлана Петровна; Груз. политехн. ин-т им. В.И. Ленина. – Тбилиси, 1974. – 18л.
1152945
  Какабадзе Антонина Георгиевна Применение фтор-форы анионитов в аналитической химии Урана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Какабадзе Антонина Георгиевна; МВ и ССО ГССР. Груз. политехнический ин-т. – Тбилиси, 1975. – 22л.
1152946
  Ташходжаев А.Т. Применение фторидов щелочных металлов к количественному определению магния и отделению его от других элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Ташходжаев А.Т.; Среднеазиатский гос. ун-т. Химический факультет. – Ташкент, 1953. – 4 с.
1152947
  Лаппо-Данилевский Применение функций от матриц к теории линейных систем / Лаппо-Данилевский. – Москва, 1957. – 456 с.
1152948
  Табылова Ш.А. Применение функций с ограниченным спектром при решении краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Табылова Ш.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 10 с.
1152949
  Тодуа Д.А. Применение функционально-пространственных методов оценки надежности для оптимизации параметров магнитных оперативных запоминающихся устройств : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Тодуа Д.А.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1968. – 28л.
1152950
   Применение функционального анализа в теории приближений. – Калинин, 1978. – 197 с.
1152951
   Применение функционального анализа в теории приближений. – Калинин, 1981. – 197с.
1152952
   Применение функционального анализа в теории приближений. – Калинин, 1982. – 197с.
1152953
   Применение функционального анализа в теории приближений. – Калинин, 1983. – 156 с.
1152954
   Применение функционального анализа в теории приближений. – Калинин, 1986. – 144 с.
1152955
   Применение функционального анализа в теории приближений. – Калинин, 1987. – 124с.
1152956
   Применение функционального анализа в теории приближений. – Калинин, 1988. – 124с.
1152957
   Применение функционального анализа в теории приближений. – Тверь, 1990. – 188 с.
1152958
   Применение функционального анализа в теории приближений. – Тверь, 1991. – 97с.
1152959
   Применение функционального анализа в теории приближений. – Тверь, 1993. – 103с.
1152960
   Применение функционального анализа в теории приближений. – Калинин, 1993. – 156с.
1152961
  Рочев Владимир Ефимович Применение функциональных методов квантовой теории поля к изучению калибровочных теорий в непертурбативной области : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Рочев Владимир Ефимович; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1989. – 8л.
1152962
  Отрощенко П.Г. Применение химопсина и химотрипсина при антибактериальной терапии и хирургическом лечении больных туберкулезом легких : Автореф... канд.мед.наук: 776 / Отрощенко П.Г.; Киев.мед.ин-т. – Киев, 1967. – 16л.
1152963
  Василечко В.О. Применение хинолиновых и акридиновых производных в качестве новых аналитических хемилюминесцентных реагентов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Василечко В.О. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1988. – 280 л. + Приложение: л. 253-280. – Библиогр.: л. 226-252
1152964
  Василечко В.О. Применение хинолиновых и акридиновых производных в качестве новых аналитических хемилюминесцентных реагентов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Василечко В.О. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 25 с. – Библиогр.: 12 назв.
1152965
  Шрайбман С.С. Применение хлоратов калия, натрия и кальция / С.С. Шрайбман, А.Г. Рейхсфельд. – М.-Л., 1939. – 52с.
1152966
  Сидоренко Л.В. Применение цианиновых красителей для исследования некоторых вопросов аналитической химии бора. : Автореф... канд. хим.наук: / Сидоренко Л.В.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1967. – 20л.
1152967
  Дехтярев В.Л. Применение цикла с комбинированной регенерацией для повышения к п д и мощности энергетических установок : Автореф... канд. техн.наук: / Дехтярев В. Л.; АН СССР, Объед. уч. сов. техн. наук. – Киев, 1964. – 20л.
1152968
  Парнасская О.Е. Применение циклографического отображения к аксиоматическому построению некоторых неевклидовых геометрий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01. / Парнасская О.Е.; Ярославский гос.пед.ин-т. – Ярославль, 1973. – 22л.
1152969
  Рыбин В.А. Применение цитологического метода при селекционной работе с плодовыми / В.А. Рыбин. – Кишинев, 1962. – 168с.
1152970
  Симоньянц Р.П. Применение ЭВМ в исследовании нелинейных динамических систем / Р.П. Симоньянц, Е.Е. Елькин. – М., 1989. – 37с.
1152971
  Назаров В.В. Применение ЭВМ в материально-техническом снабжении / В.В. Назаров, И.В. Ивашкин. – Москва, 1967. – 239с.
1152972
  Стриха В.И. Применение ЭВМ в физическом эксперименте / В.И. Стриха, А.П. Ветров. – К., 1979. – 86с.
1152973
  Мампория Д.М. Применение ЭВМ для оптимизации одного типа водохозяйственных систем / Д.М. Мампория. – Тбилиси, 1976. – 14 с.
1152974
  Комиссарчик Эдуард Александрович Применение ЭВМ для построения и исследования конечных групп с малым числом классов сопряженности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Комиссарчик Эдуард Александрович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1978. – 15л.
1152975
  Смирнов Владимир Иванович Применение ЭВМ для теоретического анализа за колебательных спектров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Смирнов Владимир Иванович; АН БССР. Совет физ.-мат. наук. – Минск. – 27л.
1152976
  Кулеева Л.И. Применение ЭВМ к решению задач качественной теории дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кулеева Л.И.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 12л.
1152977
  Цой П.И. Применение ЭВМ к решению экономических и статистических задач. / П.И. Цой. – Тула, 1976. – 72с.
1152978
  Ортнер Г. Применение ЭВМ на предприятии / Г. Ортнер. – М, 1975. – 311с.
1152979
  Мельников А.Н. Применение ЭКВМ типа "Искра" для решения экономических задач / А.Н. Мельников. – К., 1983. – 54с.
1152980
  Каплин В.Т. Применение экстракции при определении летучих фенолов, органического и аммонийного азота в водоемах, загрязненных сточными водами : Автореф... канд. хим.наук: / Каплин В.Т.; Акад. наук СССР. Гидрохим. ин-т. – Новочеркасск, 1960. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1152981
  Ершова Н.И. Применение экстракционной хроматографии для концентрирования следов элементов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ершова Н.И. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак-т , Кафедра аналит. химии. – Москва, 1969. – 21 с.
1152982
  Денкс В.П. Применение электрических полей для исследования квазичастиц в люминесцирующих ионных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Денкс В.П. ; Тарт. ун-т. – Тарту, 1969. – 28 с. – Бібліогр.:с.26
1152983
  Компаниец Анатолий Михайлович Применение электронно-вычислительных машин в почерковедении : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Компаниец Анатолий Михайлович; Харьковский юрид. ин-т. – Харьков, 1975. – 18л.
1152984
  Миленина Д.П. Применение электронно-счетной машины для решения спектроаналитических задач методом интегральных графиков. Лекция. / Д.П. Миленина. – К.
Ч.1,2. – 1965. – 82, 75с.
1152985
  Ординович А.Е. Применение электронного моделирования для изучения собственныъ колебаний крыльев самолета. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ординович А.Е.; Моск.ордена Ленана и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1959. – 8л.
1152986
  Долголенко Тамара Федоровна Применение электронного парамагнитного резонанса V4+ к исследованию структурных и полупроводниковых свойств оксидных стекол : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Долголенко Тамара Федоровна; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1152987
  Пинскер З.Г. Применение электронных волн в исследовании строения вещества / З.Г. Пинскер. – Москва : Правда, 1950. – 24 с.
1152988
  Абуталиев У.Б. Применение электронных вычислительных машин для решения прогнозных гидрогеологических задач. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.024 / Абуталиев У.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1970. – 14л.
1152989
  Малиновский К.Б. Применение электрофореза для оформления тонкокерамических масс и исследование процесса : Автореф... канд. техн.наук: / Малиновский К.Б.; Харьк. политехнич. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1952. – 13 л.
1152990
  Божок Н.И. Применение электрохимических методов для изучения реакций в газовой фазе : Автореф... канд. хим.наук: / Божок Н. И.; Дальневост.ГУ. – Владивосток, 1968. – 14л.
1152991
  Пащенко А.И. Применение электрохимических методов для определения некоторых благородных металлов в продуктах металлургии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Пащенко А.И. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 20 с.
1152992
  Филипчук Виктор Леонидович Применение электрохимического изменения величин рН и Е для очистки сточных вод гальванических производств от ионов тяжелых металлов : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Филипчук Виктор Леонидович; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды. – К., 1981. – 25л.
1152993
  Нистирюк И.В. Применение эмиссионной мессбауэровской спектроскопии в физике полупроводников / И.В. Нистирюк, П.П. Серегин. – Кишинев : Штиинца, 1982. – 123 с.
1152994
  Калиниченко В.В. Применение ЭПР для измерения и стабилизации магнитных полей изохронных циклотронов. 68-66 : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Калиниченко В.В.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1968. – 15л.
1152995
  Приходько В.И. Применение эргодических соотношений к неоднородной системе со "слабым взаимодействием" / В.И. Приходько. – К., 1972. – 22с.
1152996
  Беришвили Л.А. Применение этилендиаминтетраацетатных форм анионитов в аналитической химии урана. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Беришвили Л.А.; Груз. политехн.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 23л.
1152997
  Серегин П.П. Применение эффекта Мессбауэра в физике аморфных полупроводников / П.П. Серегин, Э.Ю. Тураев. – Ташкент : Фан, 1989. – 75с.
1152998
  Серегин П.П. Применение эффекта Мессбауэра и фотоэлектронной спектроскопии в физике аморфных полупроводников / П.П. Серегин, П.В. Нистирюк. – Кишинев : Штиинца, 1991. – 134с.
1152999
  Белик Л.В. Применение ЭЦВМ к исследованию пуска в ход поездов с существенно нелинейными междувагонными соединениями : Автореф... канд. техн.наук: 01.025 / Белик Л.В.; Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. – Днепропетровск, 1970. – 19л.
1153000
  Семин Г.К. Применение ядерного квадрупольного резонанса в химии / Г.К. Семин, Т.А. Бабушкина, Г.Г. Якобсон. – Ленинград : Химия : Ленинградское отд-ние, 1972. – 536 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,