Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1152001
  Костенко М. "Проблема формування критеріїв розмежування "цивільних" і "нецивільних" прав та обов"язків ,тлумачення цивільного та приватного права Европейським судом з прав людини"
1152002
  Костенко М. "Проблема формування критеріїв розмежування "цивільних" і "нецивільних" прав та обов"язків, тлумачення цивільного та приватного права Европейським судом з прав людини" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7069-14-9
1152003
  Котенко В. Проблема та напрями досліджень виникнення держави у східних слов"ян // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 39-44
1152004
  Пилипчук В. Проблема та періодизація досліджень новітньої історії держави і права України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 49-58. – ISSN 1993-0909
1152005
  Ментишинова О. Проблема та перспективи ринку акцій // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 105-109. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1152006
  Ворочек В. Проблема та перспективи транскордонного руху капіталу в європейських країнах, що розвиваються // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 176-184. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1152007
  Богородецька О. Проблема та перспективи формування побратимських зв"язків міст України та Польщі // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 157-167
1152008
  Мінасян Р. Проблема Тайваню у відносинах між США та КНР (1995 - 1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 580-582. – ISBN 978-966-171-893-6
1152009
  Тертычная Н.Н. Проблема творческой личности в произведениях В. Токаревой // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 159-173. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1152010
  Сырцова Е.Н. Проблема творчества в материалистической теории исторического процесса : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Сырцова Е.Н. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
1152011
  Чантладзе Р.А. Проблема творчества в философии Николая Бердяева (Критич. анализ). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Чантладзе Р.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 28л.
1152012
  Ємчик О.Г. Проблема творчого потенціалу особистості в науково-педагогічній спадщині // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 5 (49). – С. 116-125. – ISSN 2312-5993


  Представлено результати дослідження основних підходів до визначення сутності творчого потенціалу особистості в науковій літературі та охарактеризовано його співвідношення з поняттями "особистість", "творчість" та "творча особистість". Описано ...
1152013
  Алєксандрова О.В. Проблема творчості у контексті західно-європейської ментальності // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 150-164. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1152014
  Конечна Т.М. Проблема творчості у традиційних китайських вченнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 152-154
1152015
  Потапенко С.В. Проблема тексту у фольклорі з погляду теорії інтертекстуальності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 455-459. – (Б-ка Ін-ту філології)
1152016
  Юрчук О.О. Проблема текстуалізації соціального життя: літературознавчий підхід // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 594-598


  З позиції соціології літератури художній текст часто виступає полем соціальної діяльності, де автор фігурує в ролі соціологічного суб"єкта. За таких умов авторська рефлексія виявляється інформативним простором,за яким можна судити про наслідки ...
1152017
  Лешкова Н. Проблема темо-рематичного членування речення: історія поглядів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 193-203. – ISSN 1728-9572
1152018
  Мотылев В.Е. Проблема темпа развития СССР / В.Е. Мотылев. – М, 1929. – 159с.
1152019
  Лось А.П. Проблема темпов и необходимость некапиталистического развития освободившихся стран : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лось А.П. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1966. – 20 с.
1152020
  Павловська В.О. Проблема теодицеї у романі "Доктор Фаустус" Томаса Манна // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 78-82
1152021
  Сичевська-Возняк Проблема теодиції крізь призму філософських поглядів Я. Беме та Г.В. Лейбніца. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 88-94. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 10)
1152022
  Белоус Н.В. Проблема теоретизации технического познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
1152023
  Шевченко Б.О. Проблема теоретико-методичного забезпечення оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 313-318. – ISSN 2222-0712


  Мета статті полягає у теоретичному обгрунтуванні і методичному забезпеченні основ оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства. У результаті дослідження сформульовані теоретичні основи оцінки ефективності проектів державно-приватного ...
1152024
  Охрименко О.Г. Проблема теоретического анализа системы "естественнонаучное исследование - производство" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1152025
  Кравченко Ю.М. Проблема теорії пізнання в українській академічній філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
1152026
  Мельник І. Проблема термінології в нотаріальному процесуальному праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
1152027
  Хіміч Ярослава Проблема термінології комплексного дослідження фондових зібрань церков і релігійних організацій України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті автор презентує довідкове видання Хіміч Я.О. "Християнська культура України: термінологія мистецтвознавчого аналізу" (К. : ДАКККіМ, 2008). Довідкове видання вміщує понад тисячу термінів із різних галузей знань (культурології, ...
1152028
  Рощина І. Проблема термінології у кримінальному праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 213-219. – ISSN 0132-1331
1152029
  Аляєв Г.Є. Проблема термінологічного визначення російської філософії "срібного віку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-18. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1152030
  Половко О.О. Проблема тероризму в контексті європейської політики мультикультуралізму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 78-79
1152031
  Карим Мохамад Али Проблема территориальных вод и прилежащих зон в международном праве. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Карим Мохамад Али; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 149л.
1152032
  Мохамед Карим Проблема территориальных вод и прилежащих морских зон в международном праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мохамед Карим ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 21 с.
1152033
  Рожкова А. Проблема терроризма и религиозного экстремизма в современном Пакистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 6 (240). – С. 124-138. – ISSN 1998-1813
1152034
  Михайлов Д.Є. Проблема техніки у філософії Брюно Латура // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 68-72. – ISSN 1996-9872
1152035
  Мельниченко В. Проблема тимчасового житла (гуртожитків) в Україні // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 32-35.
1152036
  Костенко А.З. Проблема типизации в литературе социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Костенко А. З.; АН УССР, Ин-т лит. – К., 1978. – 25л.
1152037
  Молдавская Н.Д. Проблема типического в курсе литературы 8-10 классов средней школы / Н.Д. Молдавская, Н.И. Прокофьев. – М., 1954. – 88 с.
1152038
  Штейнбергер И. Проблема типического в марксистско-ленинской эстетике. : Автореф... канд. филос.наук: / Штейнбергер И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 17л.
1152039
  Баженова А. Проблема типического в реалистическом искусстве : Автореф... канд.филос.наук: / Баженова А.; АН СССР Ин-т философии. – Москва, 1953. – 16л.
1152040
  Акимов Ю.Л. Проблема типического в художественной литературе / Ю.Л. Акимов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1954. – 80 с. – (В помощь лектору)
1152041
  Ревякин А.И. Проблема типического в художественной литературе / А.И. Ревякин. – Москва, 1959. – 367с.
1152042
  Разумный В.А. Проблема типического в эстетике / В.А. Разумный. – М, 1955. – 196с.
1152043
  Рунт М.И. Проблема типического в эстетике революционных демократов Белинского, Чернышевского, Добролюбова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рунт М.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит. и искусства. – М., 1954. – 16л.
1152044
  Озеров В.М. Проблема типичности в советской литературе / В.М. Озеров. – М., 1953. – 48с.
1152045
  Ревякин А.И. Проблема типичности в художественной литературе / А.И. Ревякин. – М., 1954. – 172с.
1152046
  Толстих В.І. Проблема типового в художній літетаратурі / В.І. Толстих. – К., 1958. – 32с.
1152047
  Крижанівський С.А. Проблема типовості в художній літературі / С.А. Крижанівський. – Київ, 1953. – 36с.
1152048
  Демчук Т.В. Проблема типологизації синонімів у сучасній китайській мові // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 109-116. – ISSN 1608-0599
1152049
  Гусева Е.Н. Проблема типологии библиотек в современном отечественном библиотековедении // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 6-19
1152050
  Скоробогатов А.В. Проблема типологии правопонимания в современной юридической науке // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 31-36.
1152051
  Новик Б.В. Проблема типологізації держав у творчих пошуках Є. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 143-146. – ISBN 978-617-7133-95-6
1152052
  Стасюк О.С. Проблема типологізації евфемізмів та дисфемізмів (на матеріалі парламентських текстів ФРН та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 286-291


  У статті розглядається типологія евфемізмів та дисфемізмів за критерієм зміни оцінного значення. Показане застосування цієї типології до аналізу евфемізмів та дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції. В статье рассматривается типология ...
1152053
  Ковінько М.В. Проблема типології авторських масок (на матеріалі сучасної української та російської малої прози) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 165-174
1152054
  Сириця Г.В. Проблема типології конфліктів у трансформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 308. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1152055
  Ткаченко О.Б. Проблема типології мовно-літературного розвитку неповних націй (і насамперед української) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 241-263. – ISBN 966-581-295-6
1152056
  Курбала В.В. Проблема тілесності в метафізиці ХVІІ ст.: Декарт, Спіноза, Ляйбніц // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 87-89
1152057
  Кузьміна С.Л. Проблема тілесності у київській духовно-академічній філософії виховання другої половини XIX ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 55-59
1152058
  Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 43-48. – ISBN 966-7943-03-8


  Дослідницький інтерес до проблеми людської тілесності пов"язаний з відчуттям того, що тілесність є однією з онтологічних засад єдності з природою, якої прагне людина в умовах глобальної екологічної кризи. Проблемні ситуації стосовно людської тілесності ...
1152059
  Макаренко Ю.П. Проблема тінізації економіки в банківському секторі // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 117-121. – ISSN 1997-4167
1152060
  Ніпіаліді О. Проблема тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 355-360
1152061
  Рудзевич О.П. Проблема тіньової економіки / О.П. Рудзевич, В.М. Кий // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 40-46. – ISSN 2310-5534
1152062
  Успаленко В. Проблема тіньової економіки в Україні та шляхи її подолання / В. Успаленко, В. Карпенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 7. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 1 назв.
1152063
  Кіліч Х. Проблема тлумачення в конституційній юрисдикції // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.47-49.
1152064
  Илларионов С.И. Проблема товарного производства / С.И. Илларионов. – М., 1984. – 111с.
1152065
  Шимчук Эмма Григорьевна Проблема тождества слова в историческом словаре : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Шимчук Эмма Григорьевна; МГУ. – М., 1974. – 28с.
1152066
  Косачова О.О. Проблема толерантності культур в ігровому кінематографі: естетичний потенціал // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 206-219. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1152067
  Комарова З.И. Проблема толкования специальных слов в словарях русского языка советского периода / З.И. Комарова. – Свердловск, 1979. – 91с.
1152068
  Тихоцкая И.С. Проблема топливно-сырьевого обеспечения японской промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.16 / Тихоцкая И. С.; АН СССР, Ин-т востоковед. – М., 1981. – 22л.
1152069
  Шаповалова О. Проблема тотожності позики і кредиту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 63-65. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1152070
  Ніканоров О.К. Проблема травматизму в ігрових видах спорту та перспективи використання засобів фізичної реабілітації // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 82-87. – ISSN 1992-7894
1152071
  Бабій Л.Т. Проблема трагічного в естетиці. : Дис... канд. філософ.наук: / Бабій Л.Т.; КДУ. Кафедра етики та естетики. – К., 1971. – 218л. – Бібліогр.:л.206-218
1152072
  Лавренчук М. Проблема трагічного кохання сучасної жінки у творчості Чжан Цзє (на матеріалі творів "Кохання неможливо забути" та "Смарагд") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 48-50. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблеми відображення у літературних творах трагічного кохання жінки в сучасному китайському суспільстві. Кохання розглядається як важлива складова людського духу, невід"ємна складова частина життя сучасної жінки. Статья ...
1152073
  Куценко Н.А. Проблема традиции в русской философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 1. – С.102-112. – ISSN 0235-1188
1152074
  Салманов Ш.М. Проблема традиций и новаторства азербайджанской советской поэзии (1920-1932) : Автореф... канд. филол.наук: 10.647 / Салманов Ш.М.; АН АзССР. Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1970. – 29л.
1152075
  Гниломедов В.В. Проблема традиций и новаторства в современной белорусской лирике. (1954-1965) : Автореф... канд. филолог.наук: / Гниломедов В.В.; АН БССР. Ин-т лит-ры. – Минск, 1966. – 20л.
1152076
  Карцов Н.П. Проблема традиций и новаторства в творчестве В.Маяковского : Автореф... канд. филол.наук: / Карцов Н. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 м.
1152077
  Лосев И.В. Проблема традиций и творчества в морали : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Лосев И.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
1152078
  Руденко С.В. Проблема традиції в українській філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1152079
  Садовникова Я. Проблема трансграничных рек в отношениях Индии и Бангладеш // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 105-113. – ISSN 0131-2227
1152080
  Ткаченко Р.В. Проблема трансгрессии в философии постмодернизма // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 49-61
1152081
  Самойлова М.П. Проблема трансформации и адаптации античного наследия в социокультурной среде Руси (мистико-символическое направление) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 38-44. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена проблеме рецепции античного наследия культурой Руси. Рассматривается один из путей включения античности в отечественную культуру - мистико-символический - на примере творчества Псевдо-Дионисия Ареопагита и исихазма
1152082
  Левина И. Проблема трансформации: сравнительно-исторический анализ подходов и решений : (классические версии) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 123-139. – Бібліогр.: с. 123-138. – ISSN 0042-8736
1152083
  Левина И. Проблема трансформации: сравнительно-исторический анализ подходов и решений (классические версии) : (о книге Й. Цвайнерта "История экономической мысли в России") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 98-122. – ISSN 0042-8736
1152084
  Марчук Б. Проблема трансформації боротьби за права людини у боротьбу за права нації в контексті діяльності правозахисного руху Української Гельсінської Групи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7069-15-6
1152085
  Зеленько О.А. Проблема трансформації вищої школи в аспекті теорії соціальної оптимізації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 84-95. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1152086
  Шершенюк О.М. Проблема трансформації гендерного аспекта безробіття в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 19-21. – ISSN 2409-1944
1152087
  Журбечюк Г.В. Проблема трансформації інституту права власності в умовах переходу України до ринку історико-правові аспекти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 59-65.
1152088
  Талько Т. Проблема трансформації релігійної свідомості українців у контексті постколоніальних студій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 55-61. – ISSN 2520-2626


  "розглядаються трансформаційні процеси у сфері вітчизняної релігійності, щоактивізувалися з 70-90 рр. минулого століття, в контексті вітчизняних постколоніальних студій. Вказано, що ці процеси обумовлені як загальними соціальними і економічними ...
1152089
  Гріненко О.О. Проблема трансформації ролі та місця ООН у регулюванні безпекових проблем сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 25-32


  Стаття присвячена дослідженню проблеми регулювання засобами ООН без пекових проблем сучасності. Статья посвящается исследованию проблемы регулирования посредством ООН современных проблем в области безопасности. The present article deals with the ...
1152090
  Терепищий С.О. Проблема трансформації сучасного університету в контексті експансії освітнього простору // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 273-277. – ISSN 2076-1554
1152091
  Шнирков О.І. Проблема трансформації товарної експортної спеціалізації України в умовах пошуку нових ринків збуту / О.І. Шнирков, Н.В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 121-129. – ISSN 2308-6912


  В статті обґрунтовано необхідність експортної диверсифікації України в контексті дезінтгераційних процесів на пострадянському просторі. Розглянуто факторні умови розвитку експорту з розподілом на фактори екзогенного та ендогенного впливу. До ендогенних ...
1152092
  Голубев В.Г. Проблема трех тел в небесной механике / В.Г. Голубев, Е.А. Гребеников. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 240 с.
1152093
  Джеджула К.Е. Проблема Триеста в 1945-1946 г.г. и советская дипломатия : Дис... наук: / Джеджула К.Е.;. – К., 1946. – 243л. – Бібліогр.:л.235-243
1152094
  Яглом И.М. Проблема тринадцати шаров. / И.М. Яглом. – Киев : Вища школа, 1975. – 85 с.
1152095
  Трипільський А. Проблема труда в естетиці соціалістичного реалізму / А. Трипільський. – К., 1949. – 44с.
1152096
  Спекторская Р.Б. Проблема трудового воспитания детей в литературном наследстве А.М.Горького. : Автореф... канд. пед.наук: / Спекторская Р.Б.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 16л.
1152097
  Малиновская Е.А. Проблема трудовой эмиграции в социально-экономической политике СФРЮ (середина 60-х - 70-е годы) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Малиновская Е.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с. – Библиогр.: 2 назв.
1152098
  Золотов А.В. Проблема Тунгусской катастрофы 1908 г. / А.В. Золотов. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 202 с.
1152099
  Слободянюк Р.Д. Проблема у системі координат категорії змісту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-58. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Досліджується цікаве з погляду теорії і практики явище - проблема - у широкому соціальному контексті та тісній взаємодії з іншими складовими категоріями змісту.
1152100
  Будыко М.И. Проблема углекислого газа / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 59с.
1152101
  Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений / В.К. Глистин. – Ленинград, 1979. – 128с.
1152102
  Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно опасных последствий. / В.В. Мальцев. – Саратов, 1989. – 192 с.
1152103
  Клименко В. Проблема удосконалення законодавства про строки давності притягнення до кримінальної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 107-110
1152104
  Коновал О. Проблема удосконалення змістового компоненту фізичної освіти / О. Коновал, Т. Туркот // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 25-28
1152105
  Люзняк М.Е. Проблема удосконалення інструментів регулювання та нагляду за стабільністю банків України в аспекті кредитної діяльності / М.Е. Люзняк, Л.О. Гаряга, Т.І. Гончарук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 19-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1152106
  Іванчук М.А. Проблема узгодження інформаційної пари викладач-студент: особливості вивчення курсу "Інформаційні технології в медицині" студентам спеціальності "Медична психологія" / М.А. Іванчук, В.В. Кульчинський // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 2. – С. 50-55. – ISSN 2413-1571
1152107
  Колісник В. Проблема узгодження конституційно-правових норм, покликаних визначати правовий статус вищих органів державної влади в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 65-72. – ISSN 1993-0909
1152108
  Петров В.В. Проблема указания в языке науки / В.В. Петров. – Новосибирск, 1977. – 127с.
1152109
  Матвієнко В.М. Проблема українсько-кубанських союзницьких відносин та укладання міждержавного договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 173-181. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Проаналізовано здобутки та проблеми двосторонніх відносин УНР та Кубанської Республіки у 1919-1921 рр. The main achievements and problems of the bilateral relations between UPR and Kuban Republic in 1919-1921.
1152110
  Потульницький В. Проблема українсько-російського співіснування в українській політичній думці міжвоєнної доби (1918-1939) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 491-524. – (Нова серія ; вип. 21/22)
1152111
  Росовецький С.К. Проблема українського бароко і Тарас Шевченко: деякі стилістичні та мовно-поетикальні аспекти // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 66-77
1152112
  Шендрик А.П. Проблема українського месіанізму у філософській доктрині В. Липинського та її потрактування І. Мірчуком // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 106-116. – ISSN 2075-1443
1152113
  Федорченко І. Проблема українського національного характеру в науковій спадщині М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-24. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі досліджень М. Костомарова проаналізовано становлення національного характеру українців. The development of national character of the Ukrainians is analyzed on the materials of the work of Mykola Kostomarov.
1152114
  Панасевич В.А. Проблема українського перекладу безособових речень новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 102-106. – Бібліогр.: Літ.: С. 106; 10 поз.
1152115
  Дмитрієнко І.В. Проблема українського правового прогресу: критерії та показники // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 50-58. – ISSN 1563-3349
1152116
  Зайцева Зінаїда Проблема українського університету у Львові: публіцистичний вимір (1899-1914 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 71-82
1152117
  Оглоблин О. Проблема української економіки в науковій і громадській думці XIX–XX в. (До 90-річчя першої публікації статті) (вступна стаття О.Яся) : вступна стаття О. Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 175-202. – ISSN 0130-5247


  У передмові О. Яся згадуються: О. Оглоблін, М. Слабченко, М. Туган-Барановський (С. 175-183). Проф. О. Оглоблін аналізує у своїй статті праці проф. М.П. Яснопольського (С. 193).
1152118
  Ганаба С.О. Проблема української історичної ідентичності на зламі тисячоліть // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 172-178
1152119
  Геник М. Проблема української меншини в Польщі у процесі міжнаціонального примирення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 207-222
1152120
  Єгорова В.В. Проблема української мови в народній просвіті та питання прогресу в українській і російській публіцистиці 1860-х - 1880-х рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 12-23
1152121
  Данюк Н. Проблема української мови у літературній творчості та громадському світогляді А. Свидницького // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 348-352
1152122
  Демчук Ю.Б. Проблема української національної ідентичності в посткомуністичну добу // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 41-42
1152123
  Здорікова Наталія Володимирівна Проблема української національної самосвідомості в політичних поглядах М.Драгоманова : Дис... канд. політичних наук : 23.00.01 / Здорікова Наталія Володимирівна ; МО України ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1993. – 131л. – Бібліогр.: л. 119-131
1152124
  Здорікова Наталія Володимирівна Проблема української національної самосвідомості в політичних поглядах М.Драгоманова : Дис... канд. політичних наук : 23.00.01 / Здорікова Наталія Володимирівна ; МО України ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1993. – 131л. – Бібліогр.:л.119-131
1152125
  Здорікова Н.В. Проблема української національної самосвідомості в політичних поглядах М.Драгоманова : автореф. дис. ... канд. політтичних наук : 23.00.01 / Здорікова Н.В. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 19 с.
1152126
  Волковецька Н.В. Проблема української самоідентифікації в англомовній та українській прозі початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Волковецька Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1152127
  Волковецька Н.В. Проблема української самоідентифікації в англомовній та українській прозі початку XXI століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Волковецька Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 226 арк. – Бібліогр.: арк. 196-226
1152128
  Ефремов В.Я. Проблема укрепления морального духа Красной армии в историографии периода Великой Отечественной войны (июнь 1941-май 1945 г.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 95-102. – ISSN 2070-9773
1152129
  Слепухов Н.И. Проблема умственного воспитания школьников в педагогическом наследии П.П.Блонского. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Слепухов Н.И.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1981. – 24л.
1152130
  Вдовина И.С. Проблема универсального ращвития личности в французском персонализме : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Вдовина И.С.; Ин-т философии АН СССР. – М, 1971. – 24л.
1152131
  Китайгородская Г.А. Проблема универсального языка: Pro et contra // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 73-77. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1152132
  Мостепаненко А.М. Проблема универсальности основных свойств пространства и времени / А.М. Мостепаненко. – Л, 1969. – 230с.
1152133
  Подлесный Д.В. Проблема университетской автономии в Украине периода 1917–1921 гг. // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 182-191. – ISSN 1993-5560
1152134
  Бокал Г.В. Проблема універсалій у філософії Ансельма Кентерберійського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито зміст та спосіб розв"язання проблеми універсалій в філософії Ансельма Кентерберійського. В статье изложено содержание и способ решения проблемы универсалий в философии Ансельма Кентерберийского. The article Assembly put the content ...
1152135
  Братута О.Г. Проблема універсальності методологічного забезпечення здійснення досліджень в економічній науці // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро, 2016. – № 2 (4). – С. 7-12. – ISSN 0321-4095
1152136
  Литвинов В.Д. Проблема унії у творах Станіслава Оріховського (поч. XVI ст.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 162-174. – ISSN 2075-1443
1152137
  Мельник Т.П. Проблема унормування української літературної мови в мовознавчому доробку Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 273-277. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1152138
  Баженов Л.. Проблема упорядкування краєзнавчих навчальних дисциплін // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 28-30. – ISBN 978-617-7399-17-8
1152139
   Проблема управлением процессом воспитания (материалы симпозиума). – М, 1971. – 147с.
1152140
   Проблема управлением процессом формирования личности. – М, 1972. – 152с.
1152141
  Вовк П.С. Проблема управления артикуляцией при обучении русскому языку как иностранному : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Вовк П.С.; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1970. – 20л.
1152142
  Лозовая С.Н. Проблема управления информационным взаимодействием на очной ставке // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.209-212. – ISSN 1727-1584
1152143
  Левшина О.Н. Проблема управления термоядерными реакциями / О.Н. Левшина. – М, 1961. – 19с.
1152144
   Проблема управления трудовыми ресурсами на совершенном этапе. – Л, 1989. – 165с.
1152145
  Катеринчук І. Проблема управління адаптацією права України до права ЄС у вітчизняній та зарубіжній думці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С.158-162
1152146
  Печенюк Н.М. Проблема управління зовнішнім державним боргом України та шляхи її вирішення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 274-282 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1152147
  Кудла М.В. Проблема управління початковою школю в Україні в педагогічній науці та публіцистиці другої половини XIX - початку XX століття // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 53-56. – (Педагогічні науки ; № 2 (115)). – ISSN 2414-5076


  "... ідея М. Драгоманова щодо фінансування різних типів шкіл є особливо актуальною і сьогодні, у зв"язку зі становленням мережі опорних шкіл та потребою забезпечення належного державного фінансування загальноосвітніх шкіл різних типів". (с. 54)
1152148
  Вауліна О.В. Проблема управління суспільством в античній філософії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 132-137. – (Серія "Філософія")
1152149
  Ковнєров О. Проблема управління суспільством у німецькій філософії XVIII - XIX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 112-115. – ISSN 1728-9343
1152150
  Кірячок М. Проблема урбанізації в романі С. Процюка "Інфекція" // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 69-74
1152151
  Алисиевич Е.С. Проблема урегулирования национальных интересов в каспийскои регионе (международно-правовой аспект) / Е.С. Алисиевич, Н.В. Кислицына // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 149-172. – ISSN 1560-2893
1152152
   Проблема уровней и систем в научном познании. – Минск, 1970. – 256с.
1152153
  Сенина Т.А. Проблема усвоения в России византийского культурного наследия в связи с имяславческим спором начала ХХ века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 10-15. – ISSN 2073-9702


  Византийское культурное наследие, усвоенное в России при ее крещении, было забыто. Спор об имени Божием, разгоревшийся накануне революции, поспособствовал воскрешению в России "византизма" не только в области богословия, но и в практической церковной ...
1152154
  Дмитрие В.А. Проблема условности в реалистической литературе : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитрие В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1967. – 19л.
1152155
  Михайлова А.А. Проблема условности в реалистическом искусстве / А.А. Михайлова. – Москва, 1966. – 32с.
1152156
  Элиава Н.Л. Проблема установки в промышленности мышления. : Автореф... Доктора пед.наук: / Элиава Н.Л.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
1152157
  Рябушко А.П. Проблема устойчивости движения тел в общей теории относительности / А.П. Рябушко. – Минск : Вышэйш. школа, 1987. – 110с.
1152158
  Зубов В.И. Проблема устойчивости процессов управления / В.И. Зубов; СП Госуд. ун-тет .Фак-тет прикладной математ.-процессов управления. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : НИИХ СПбГУ, 2001. – 354с. – ISBN 5-7997-0307-3
1152159
  Штонь Г.М. Проблема утверждения социалистической личности в украинской советской прозе 60-х - нач. 70-х гг. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Штонь Г.М.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 19л.
1152160
  Шпаковськи Л.В. Проблема утворення єдиної Української Помісної православної церкви // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 63-65. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1152161
  Шостак М. Проблема утворення Києво-Руської держави в українознавчих дослідженнях XII - XIX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 189-192
1152162
  Ханчич М.Г. Проблема утворення та визначення "загального" (понять та філософських категорій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про діалектичне визначення філософських категорій, особливо таких, як "буття", "суперечність", "всезагальне", "рух" тощо. Автор досліджує принципи утворення категорій.
1152163
  Лєбєдєва О. Проблема утворення українського етносу в українознавчих дослідженнях кінця XIX-початку XXI століть // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 106-109. – ISBN 978-966-439-357-4
1152164
  Крупка Н.О. Проблема утворення, обробки та утилізації відходів у Львівській області / Н.О. Крупка, Лотоцька-Дудик // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 62-67 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1152165
   Проблема утилізації опалого листя міст і відходів тваринницьких ферм та шляхи їх вирішення / С.П. Сонько, Пушкарьова-Безділь, І.П. Суханова, О.В. Василенко, І.М. Гурський // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 143-154 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1992-4224
1152166
  Романів М.В. Проблема утилізації сміття в Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 32-33 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
1152167
  Розенблат В.В. Проблема утомления / В.В. Розенблат. – М., 1961. – 220с.
1152168
  Виговська І. Проблема ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного характеру // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-17-0
1152169
  Сірко А. Проблема участі акціонерного сектору в інноваційному розвитку економіки України та її вирішення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 7-16. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1152170
  Садикова В. Проблема участі британської команди в Олімпійських іграх 1980 року // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 96-100. – ISSN 1728-9343
1152171
  Кудіна О.О. Проблема участі громадсько-політичних об"єднань у процесі політичної нормотворчості на місцевому рівні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 268-277
1152172
  Чорний О. Проблема участі держави в організації сучасної політичної науки в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 182-198. – ISSN 2524-0137
1152173
  Маслюк О. Проблема участі населення УРСР в Збройних силах СРСР у 1941-1945 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 97-100. – ISBN 978-966-171-783-0
1152174
  Філатов В.Г. Проблема участі ФРН у "гуманітарних інтервенціях" світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 223-231
1152175
  Тищенко Лариса Владимировна Проблема ученического самоуправления в истории школы и педагогики на Украине в период 1917-1931 гг. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тищенко Лариса Владимировна; НИИ педагогики Украины. – Киев, 1992. – 138л. – Бібліогр.:л.115-138
1152176
  Суюнов А.С. Проблема учета атмосферных влияний на геодезические измерения в условиях центральной Азии. : Автореф... доктор техн.наук: 05.24.01 / Суюнов А.С.; Киев. гос. технич. ун-т строит. и архит. – К., 1995. – 39л.
1152177
  Карауш М.И. Проблема учета и контроля в аграрнопромышленных объединениях / М.И. Карауш. – М., 1977. – 168с.
1152178
  Иоффе М.П. Проблема учета производительности труда / М.П. Иоффе. – Москва ; Ленинград, 1931. – 159 с.
1152179
  Рубинштейн М.М. Проблема учителя / М.М. Рубинштейн. – М.-Л., 1927. – 175с.
1152180
  Тищенко Л.В. Проблема учнівського самоврядування в історії школи і педагогіки на Україні в період 1917-1931 рр. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тищенко Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 21л.
1152181
  Лєбєдєв Є.О. Проблема фазового укрупнення стохастичних систем у нетрадиційних постановках // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 82-84
1152182
  Цветкова Любовь Семеновна Проблема фактора в нейропсихологии детского возраста / Цветкова Любовь Семеновна, Цветков Андрей Владимирович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 57-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются подходы к выделению вариантов лобного синдрома на классическом и современном этапе развития нейропсихологии с позиций диагностики нарушений психического развития у детей. Предложена новая (иерархическая) концепция ...
1152183
  Хилханова Э.В. Проблема факторов переключения кодов в зарубежной и отечественной лингвистике: теоретический аспект // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 1 (40). – С. 83-90. – ISSN 1562-1391


  Новокорейский язык - корейский язык 17-19 вв. Рассматриваются различия, существующие между текстами на новокорейском языке.
1152184
  Деревянко А.Ю. Проблема фальсифікації творів С.І. Васильківського // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 21-23. – ISBN 978-966-8308-26-0
1152185
  Фісун О.В. Проблема фасилітуючої позиції педагогі у наукових дослідженнях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 66-71. – (Педагогіка ; № 2)
1152186
   Проблема фациальной диагностики нефтегазоперспективных песчаных тел и пути её решения / А.Е. Лукин, П.М. Коржнев, А.Д. Науменко, С.В. Окрепкий // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 7-21 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1152187
  Іляшенко А. Проблема федералізації України / А. Іляшенко, О. Лихута // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 450-454. – ISSN 2413-6433
1152188
  Жданова И.А. Проблема федеративного устройства в Февральской революции 1917 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 17-28. – ISSN 0042-8779
1152189
   Проблема фенолов, из получение и применение. – М.Л., 1942. – 80с.
1152190
  Курбанов С. Проблема физического воспитания школьников (На примере туркм. фольклора и литературы) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Курбанов С. ; Туркм. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Ашхабад, 1973. – 19 с.
1152191
  Антипенко Л.Г. Проблема физической реальности : логико-гносеол. анализ / Л.Г. Антипенко ; (АН СССР, Ин-т философии). – Москва : Наука, 1973. – 262 с. : черт. – Библиогр.: с. 254-260
1152192
  Погонченкова Е. Проблема философского антиковедения в контексте гуманитарного знания // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (26) : Гуманітарний дискурс : дисциплінарність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. – С. 114-122. – ISSN 2410-2601
1152193
  Кондратенко С.В. Проблема философской интерпретации основных концепций планетарной цивилизации // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.76-84
1152194
  Щербин В.К. Проблема финансирования инфраструктурных проектов инновационного развития стран СНГ // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 67-73. – ISSN 1815-2066
1152195
  Поліщук Р.В. Проблема фізичного здоров"я та виховання у працях українських педагогів XVIII-XIX століть // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 48-62. – ISBN 978-966-493-990-1
1152196
  Савицька І.М. Проблема філософії свідомості: історико-філософський вимір // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 2. – С. 16-24. – (Серія "Гуманітарні студії")
1152197
  Лучкевич Вікторія Проблема філософсько-релігійних основ педагогіки Я.А. Коменського крізь призму століть // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 70-75. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена исследованию философско-религиозных взглядов известного чешского педагога Я.А. Коменского и их влиянию на всю его педагогическую систему. В статье раскрыто сущность философской концепции ученого, выделены факторы, которые влияли на ...
1152198
  Прокопов Д.Є. Проблема філософського осмислення феномена Просвітництва (К. Л. Райнгольд) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 104-107
1152199
  Олійник Я.Б. Проблема фінансового забезпечення регіонального розвитку України і шляхи її вирішення / Я.Б. Олійник, С.Г. Шуман // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 194-203. – Бібліогр.: 8 назв.
1152200
  Новородовський В. Проблема фінансування інституцій природничо-сільськогосподарського напряму УАН (1918 - 1921 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 80-89
1152201
  Чернявський О. Проблема фінансування політичних партій в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 96-97
1152202
  Селіванова О. Проблема форм міксації мов у соціолінгвістиці // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 3--10. – Бібліогр.: С. 8-9; 18 назв


  Стаття присвячена обгрунтуванню статусу змішаних мов як форм міксації мов. Ознаки змішаних мов розглянуто в порівнянні з формами існування мови. Схарактеризовано типи змішаних мов іїхні диференційні параметри. Авторка враховує погляди лінгвівстів на ...
1152203
   Проблема форм руху у сучасній науці. – К, 1968. – 286с.
1152204
  Шварц И.Е. Проблема формализма в процессе обучения и в знаниях учащихся и пути его преодоления. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шварц И.Е.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1949. – 22 с.
1152205
  Маглыш В.Н. Проблема формационной природы и типология доколониальных обществ восточноафриканского межозерья XVIII-XIX вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Маглыш В. Н.; АН СССР, Ин-т Афр. – М., 1981. – 26л.
1152206
  Гараев Ш.Ш. Проблема формирования гражданского общества в современной Украине и Азербайджане // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 468-477
1152207
  Самардак М.В. Проблема формирования графической культуры студентов в виртуальном образовательном пространстве университета / М.В. Самардак, Т.А. Рубанцова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 141-147. – ISSN 1811-0916
1152208
  Судьбин В.Е. Проблема формирования духовного мира личности при социализме в условиях научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Судьбин В.Е.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1969. – 22л.
1152209
  Балыкова Л.М. Проблема формирования и развития личности в наследии А.В.Луначарского : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Балыкова Л.М.; Моск. гос.пед. ин-т. – Тула, 1972. – 22л.
1152210
  Конкин М.И. Проблема формирования и развития философских категорий / М.И. Конкин. – Москва, 1980. – 245с.
1152211
  Царев Д.И. Проблема формирования колчеданных месторождений (на примере Забайкалья) / Д.И. Царев, А.П. Фирсов; АН СССР; Бурят.Науч.Центр СО; Геологический ин-т; Отв.ред.Ф.И. Вольфсон. – Москва : Наука, 1988. – 144с. – ISBN 5--02-002624-7
1152212
  Ильюшина Л.Л. Проблема формирования культурной идентичности социумов транзитивного типа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 285-286. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1152213
  Кармазина Т.П. Проблема формирования культуры потребления / Т.П. Кармазина. – Минск, 1986. – 107с.
1152214
  Боборыкин В.Е. Проблема формирования личности в марксистско-ленинской философи и критика буржуазных концепций социализации. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Боборыкин В.Е.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1975. – 20л.
1152215
  Трегубов Н.А. Проблема формирования многопартийности в современной России: опыт и перспективы исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-29. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1152216
  Сгурская Л.В. Проблема формирования научного мировоззрения и атеистического воспитания учащихся в педагогическом наследии А. В. Луначарского : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сгурская Л. В.; МВССО ГССР, Тбиил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 25л.
1152217
  Звонарев И.С. Проблема формирования научного мировоззрения и марксистско-ленинская философия : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Звонарев И.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 23 с.
1152218
  Лазоренко Е.В. Проблема формирования нового социального типа личности в наследии Н. К. Крупской : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лазоренко Е. В.; КГУ, филос. фак-т. – К., 1973. – 198л. – Бібліогр.:л.I-XVII
1152219
  Семенюк Н.Н. Проблема формирования норм немецкого литературного языка XVIII столетия. / Н.Н. Семенюк. – М., 1967. – 300с.
1152220
  Шпиталь А.Г. Проблема формирования нравственного мира современника в современной литературе (опыт сравнительно-типол. анализа на матер. укр. и латыш. прозы 70-х годов). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Шпиталь А.Г.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 22л.
1152221
  Караваева Е.В. Проблема формирования общего образовательного пространства / Е.В. Караваева, И.Б. Котлобовский // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 4 (май). – С. 9-17. – ISSN 0321-0383


  В статье проведен анализ основных тенденций и результатов образовательных реформ, проводимых в последние годы в России и других странах СНГ. Подробно проанализированы особенности российских ФГОС нового поколения и проблемы нормативно-методической базы, ...
1152222
  Нагорных Л.А. Проблема формирования общественной активности старшеклассников в теории и практике советской школы в период 60-х годов. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Нагорных Л.А.; АНН СССР. – М, 1975. – 28л.
1152223
  Глушенкова Е.Н. Проблема формирования политической модели устойчивого развития России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.63-76. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1152224
  Плотникова О.А. Проблема формирования профессиональной культуры бакалавров по направлению подготовки "Реклама и связи с общественностью" // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8, август. – С. 116-117. – ISSN 1026-955X


  Анализируется проблема формирования профессиональной культуры бакалавра по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью». Рассмотрено понятие «профессиональная культура» с точки зрения философии, психологии и педагогики, а также ...
1152225
  Мизис Ю.А. Проблема формирования русского фронтира на юге России в XVI - первой половине XVIII в. в отечественной историографии / Ю.А. Мизис, С.Г. Кащенко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 9-16. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1152226
  Костоева Ж.И. Проблема формирования системы образования в Саудовской Аравии // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 190-202. – ISBN 978-5-89282-378-4
1152227
  Тарасенко Геннадий Иванович Проблема формирования социально-политических основ мировоззрения учащихся в современной буржуазной педагогике Франции (критический анализ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тарасенко Геннадий Иванович; Научо-иссл. ин-т общей педагогики. АПН СССР. – М. – 23л.
1152228
  Шмелев Н.П. Проблема формирования социально-экономического механизма роста в развивающихся странах. : Автореф... доктор экон.наук: / Шмелев Н.П.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1969. – 41л. – Бібліогр.:с.38-39
1152229
  Соболь Т.В. Проблема формирования социальной идентичности в условиях глобальных общественных изменений // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2013. – за 2012 г. – С. 211-230. – ISSN 2307-3705
1152230
  Варьяш О.И. Проблема формирования феодально зависимого крестьянства в Испании в 8-9 веках : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Варьяш О.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – М, 1979. – 14л.
1152231
  Ананьев В.Г. Проблема формирования характера. Расширенная стенограмма публичной лекции, прочит. в 1949 году в Ленинграде. / Ананьев Б.Г. ; Всесоюз. общ-во по распространению полит. и науч. знаний. – Ленинград : [б. и.], 1949. – 56 с.
1152232
  Кияница Л.А. Проблема формирования художественного образа в документальном телефильме. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Кияница Л.А.; МГУ. – М., 1971. – 21л.
1152233
  Тамбовцев Виталий Леонидович Проблема формирования целей в экономической системе : Автореф... канд. экон.наук: 00.13 / Тамбовцев Виталий Леонидович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1972. – 25л.
1152234
  Григорьева Н.Г. Проблема формирования ценностей в системе профессиональноо образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 37-40. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема формирования ценностных ориентаций у студентов в системе профессионального образования. Анализируются результаты проведенного исследования.
1152235
  Решетуха Т. Проблема формування базових компетентностей майбутнього журналіста в процесі вивчення дисципліни "Медіабезпека" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 69-74. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324
1152236
  Рахманов О.А. Проблема формування верстви власників крупного капіталу в соціологічних концепціях капіталізму // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 47-55. – ISBN 978-966-171-498-3
1152237
  Чанцева-Коваленко Проблема формування готовності до сімейного життя та відповідального батьківства у молоді // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 98-101. – ISBN 978-966-189-359-6
1152238
  Ярощук І. Проблема формування готовності майбутнього економіста до іншомовного професійного спілкування / І. Ярощук, О. Блашків // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 223-230. – ISSN 2309-9127
1152239
  Семіченко В.А. Проблема формування готовності студентів і викладачів до інноваційної діяльності / В.А. Семіченко, М.В. Артюшина // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 54-67. – ISSN 2226-4078
1152240
  Блашкова О.М. Проблема формування гуманістичних цінностей у студентів під час "Методики навчання географії" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 3-5
1152241
  Сидоренко Н. Проблема формування духовного світу підлітка й особливості поетики у повісті "Бригантина" Олеся Гончара // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація ; голов. ред. Немченко І. [та ін.]. – Київ ; Херсон, 2016. – Вип. 12. – С. 13-19. – ISBN 978-617-7201-22-8
1152242
  Богданова Наталія Проблема формування духовної культури студентської молоді сучасної України // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.27-34. – ISSN 1728-9572
1152243
  Богданова Н. Проблема формування духовної культури студентської молоді сучасної України // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.97-105. – ISSN 2075-1443
1152244
  Мельник М. Проблема формування екзистенційно-естетичного імперативу в контексті становлення автора // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 350-360


  Роль родового досвіду, ментальності народу в процесі формування автора як творця, деміурга слова особливо яскраво набуває своєї актуальності в умовах сучасного суспільства, яке перебуває на складному етапі відновлення та ревізії пост-радянських ...
1152245
  Фісанов В.П. Проблема формування засад спільної європейської ідентичності у ФРН і Франції: порівняльні аспекти // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 35-46. – ISSN 2522-4050


  "Досліджуються актуальні питання формування нових ідентичностей у ФРН та Франції в умовах сучасних глобальних викликів. Автор виокремлює спільне та особливе у маркерах ідентичності обох країн, які стосуються насамперед таких сфер суспільного життя, ...
1152246
  Корінна Г.О. Проблема формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в сучасній педагогічній науці // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 61-66. – (Педагогічні науки ; № 1 (120)). – ISSN 2414-5076


  "У статті визначено та обгрунтовано педагогічні умови формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі навчання у вищих закладах освіти".
1152247
  Бєлкова Т.О. Проблема формування здорового способу життя студентів медичних вузів на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти / Т.О. Бєлкова, Ж.В. Малахова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 61-65. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1152248
  Коркішко О. Проблема формування іміджу й репутації в системі особисто-професійного становлення майбутнього магістра педагогіки вищої школи // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (76). – С. 73-79. – ISSN 2077-1827
1152249
  Васильєва Т.А. Проблема формування інвестиційних ресурсів підприємства в трансформаційній економіці / Т.А. Васильєва, О.С. Грищенко // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 86-89
1152250
  Шарун Ю.Ф. Проблема формування інтелектуальних умінь як об"єкт дослідження науковців другої половини XXстоліття // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 245-251


  "У статті висвітлено актуальність проблеми формування інтелектуальних умінь "особистості в процесі освіти, що зумовлено потребами суспільства та змінами у змісті освіти. Розкрито суть поняття «інтелектуальні вміння». Проаналізовано ідеї науковців ...
1152251
  Корнєєв В. Проблема формування інформаційного комфорту сприймача в структурній побудові твору // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 62-68


  У статті розглядається проблема впливу структури твору на інформаційний комфорт сприймана. Визначено шляхи підвищення комунікативної привабливості твору в масовій комунікації. The problem of influencing of structure of work on the informative ...
1152252
  Романишин С.С. Проблема формування комунікативної культури студентів в аспекті медичної деонтології // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 4 (72). – С. 269-272. – ISSN 1684-7903
1152253
  Палагіцький Н.В. Проблема формування лідерських якостей майбутніх офіцерів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 519-520
1152254
  Паламаренко С. Проблема формування лідерських якостей майбутніх офіцерів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 369-370
1152255
  Кучеренко Н. Проблема формування місії університету в правовому дискурсі освітньої парадигми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 81-88. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
1152256
  Садова М.А. Проблема формування морально-етичної відповідальності майбутнього практичного психолога // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 231-239. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1152257
  Буцкіна С. Проблема формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.49-51. – ISSN 0131-6788
1152258
  Снігур Проблема формування наукового лідера / Снігур, А // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 47-50
1152259
  Щербакова Олена Анатоліївна Проблема формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Щербакова Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 241л. – Бібліогр.:л.189-218
1152260
  Щербаков О.А. Проблема формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.08 / Щербаков О.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Київ, 1999. – 20л.
1152261
  Єрескова Тетяна Проблема формування національної ідентичності жителів Донеччини: регіональний вимір // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 87-90. – ISBN 978-966-8603-36-5
1152262
  Міхно О.П. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях С.Русової в журналі "Світло" (1910-1914 рр.) // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 41-44


  У статті висвітлено погляди С.Русової на проблему формування національної самосвідомості, викладені в її публікаціях у журналі "Світло" протягом 1910-1914 рр.
1152263
  Міхно О. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях Софії Русової в часопису "Світло" (1910-1914 рр.): з фондів Педагогічного музею України // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 115-125. – ISBN 978-966-2410-26-6


  У статті висвітлено погляди С. Русової на проблему формування національної самосвідомості, викладені в її публікаціях у журналі "Світло" протягом 1910-1914 рр.
1152264
  Лавриненко С. Проблема формування національної свідомості студентської молоді в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 82-86. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Теоретичними підставами дослідження були роботи провідних українських і західних теоретиків в галузі проблем євроінтеграції, рівнів функціонування і формування національної свідомості. Визначаючи формування національної свідомості як одну з головних ...
1152265
  Лавриненко С. Проблема формування національної свідомості сучасної молоді // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 117-120. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1152266
  Гаврилова О. Проблема формування національної свідомості у сучасному українському кінотексті / О. Гаврилова, В. Гарбар // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 76-83
1152267
  Марченко О.Г. Проблема формування освітнього середовища у філософсько-педагогічній спадщині Г.С. Сковороди // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С.173-183. – ISSN 2074-8167


  Простежено життєвий шлях і становлення наукового світогляду Г.С. Сковороди, ідейні витоки його прогресивного вчення, в фокусі якого знаходяться етико-гуманістичні проблеми людства. Проаналізовані погляди сучасних науковців стосовно суті, складу, ...
1152268
  Довгополова Г.Г. Проблема формування особистості у вищій школі в контексті педагогічної спадщини А.С. Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 126-129. – ISBN 978-966-698-257-8
1152269
  Гавриленко І. Проблема формування позитивного іміджу на міжнародній арені в контексті реалізації концепції "м"якої сили" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 105-106
1152270
  Чорний М.Г. Проблема формування природно-заповідної мережі Черкащини (на прикладі Черкаського бору) // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 489-490
1152271
  Грибок О.П. Проблема формування професійної культури у майбутніх фахівців в умовах інформатизації освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 229-233


  У даній публікації розглянута проблема формування професійної культури у майбутніх фахівців та розкриті педагогічні умови, шляхи, засоби і технології її формування у студентів під час навчально-виховного процесу ВНЗ
1152272
  Герасимова А. Проблема формування професійної мотивації студентів під час навчання у вищому навчальному закладі // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 26-36. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1152273
  Сьомченко В.В. Проблема формування резерву сумнівних боргів у контексті ефективного управління дебіторською заборгованістю / В.В. Сьомченко, О.О. Дядюн // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 133-141. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1152274
  Башманівська Л.А. Проблема формування риторичної компетентності студентів-філологів: теоретичний аспект // Педагогічна риторика : історія, теорія, практика : монографія / О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман, О.В. та ін. Караман. – Київ : КНТ, 2019. – С.153-170. – ISBN 978-966-485-103-6
1152275
  Хміль В.В. Проблема формування світоглядних пріоритетів сучасного суспільства // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 344-347. – ISSN 2076-7382
1152276
  Олексіч Д. Проблема формування системи державного аудиту в Україні / Д. Олексіч, Ж. Олексіч // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 236-245. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
1152277
  Сищук А.А. Проблема формування соціально-економічної однорідності національної економіки у глобальній економічній системі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 247-251. – ISSN 1729-360Х
1152278
   Проблема формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи в ракурсі реформування системи освіти. / В. Бабич, Ю. Полулященко, О. Павлюк, О. Дубовой // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 11 (154), листопад. – C. 6-11. – ISSN 2308-4634
1152279
  Кочерга О. Проблема формування соціальної відповідальності вчителя в спадщині педагогів- класиків другої половини Х!Х століття // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 11-14
1152280
  Ромашенко В. Проблема формування соціокультурної та полікультурної компетентностей у студентів філологічного напряму // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 101-105. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1152281
  Копійка В.В. Проблема формування спільного інтеграційного механізму ЄЕС у контексті розширення в 60-70-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-30. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Висвітлено історичні аспекти інституційного реформування Європейського Співтовариства в контексті першого розширення, що набуває особливого значення в умовах проблеми сьогоднішнього розширення ЄС. The article deals with the historical issues ...
1152282
  Вільна Я. Проблема формування стилю в мистецтві (методологічний дискурс) // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 74-84
1152283
  Лихолат А.О. Проблема формування стратегії інтелектуально-інноваційного розвитку України // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 25. – С. 80-88.
1152284
  Ткачук П.П. Проблема формування сухопутних військ за доби Директорії УНР // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 92-97. – ISSN 0321-0499
1152285
  Грінівецька Ніна Миколаївна Проблема формування сучаского типу державного службовця в Україні : Автореф... канд. держ. управліннянаук: 25.00.01 / Грінівецька Ніна Миколаївна; Україн. Академ. державного управління при президент. України. – К., 1998. – 18л.
1152286
  Щербакова О.А. Проблема формування сучасної української еліти на сторінках наукової літератури та періодичної преси 90-х // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-61. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення на сторінках наукової літератури та періодики 90-х років ХХ ст. проблеми формування сучасної української еліти у контексті загальних проблем "множини еліт". Наводиться ряд визначень поняття "еліта", зауважується ...
1152287
  Горяча О. Проблема формування та використання кадрового потенціалу підприємств України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 35-41 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1152288
  Валконський Є. Проблема формування та реалізації прав людини і основних свобод за допомогою органів ООН і регіональних міжнародних організацій ( // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 28-31
1152289
  Богданова Н.Г. Проблема формування творчої особистості // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 7-11


  У статті досліджуються основні чинники формування творчої особистості, з"ясовується роль соціального середовища, виховання та самовиховання.
1152290
  Богданова Н. Проблема формування творчої особистості // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 6 (388). – С. 59-63


  У статті досліджуються основні чинники формування та існування творчої особистості, підкреслюється роль соціального середовища, культури, навчального процесу, виховання та самовиховання
1152291
  Цзюй Жань Проблема формування творчої особистості вчителя музики в контексті евристичної дидактики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
1152292
  Гусакова Н.М. Проблема формування творчої особистості режисера-педагога в соціально-культурному аспекті діяльності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 185-193
1152293
  Іщенко Ю. Проблема формування територіально-інноваційних систем в Україні та їхнє дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 165-171. – (Серія географічна ; вип. 46). – ISSN 2078-6441
1152294
  Семенко С.В. Проблема формування української інтелігенції як конститутивна тема публіцистики Михайла Драгоманова та Олени Пчілки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 96-100. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано публіцистичні виступи Михайла Драгоманова та Олени Пчілки, котрі стосуються теми формування національно свідомої інтелігенції, її ролі як провідника народу на шляху до здобуття незалежності, етики поведінки українського ...
1152295
  Бондар С.В. Проблема формування української нації у творчості І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1152296
  Рабінович П. Проблема формування універсальної теорії права як спільної концептуальної основи теорій національного права і міжнародного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 240-244. – ISSN 1026-9932
1152297
  Чжан Бо Проблема формування художньо-оцінювальних умінь майбутніх учителів музики у загальнонауковому вимірі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 130-134. – ISSN 2308-4634
1152298
  Івлєва Наталія Петрівна Проблема формування ціни науково-дослідних робіт у будівництві / Івлєва Наталія Петрівна, Івлєв Сергій Сергійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання складності формування вартості робіт (послуг) на основі норм часу на їх виконання та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу виконавців відповідних послуг, недосконалість системи і суперечність ціноутворення. ...
1152299
  Новосьолова В. Проблема формування ціннісних орієнтацій здобувачів освіти у лінгводидактичній спадщині Л.В. Скуратівського // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (156). – С. 29-30
1152300
  Литвиненко О.М. Проблема формування/збереження національної ідентичності у світлі зарубіжного досвіду // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 136-143. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1152301
  Николаев В.Н. Проблема формулирования организаторских умений учителя в педагогической литературе : Указ. лит. В.Н. Николаев; Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова: Кафедра педагогики и психологии / В.Н. Николаев. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 1976. – 44 с.
1152302
  Ситдиков П.Г. Проблема формулювання дефініції та визначення ознак терміну // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 432-439


  Статтю присвячено формулюванню дефініції та визначенню ознак терміну. В процесі аналізу наукового доробку вітчизняних та зарубіжних вчених було сформульовано визначення терміну і подано розширений перелік його ознак. Статья посвящена формулировке ...
1152303
  Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей / А. Гильдебранд. – Москва : Мусагет, 1913. – IX, 196 с.
1152304
  Вальцель О. Проблема формы в поэзии / Оскар Вальцель ; Авторизированный перевод с нем. М.Д. Гурфинкель, под ред. и с вступ. статьей проф. В.М. Жирмунского "К воспросу о формальном методе". – Петербург : Academia, 1923. – 72 с. – Экз. деф., без обл. и отсутств. с. 67-72. – (Современная литература)


  На обл. фамилия-подпись: Петра Кудрявцева
1152305
  Попов А.А. Проблема формы в современной дидактике / А.А. Попов, С.В. Ермаков, П.П. Глухов // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 110-123. – ISSN 1811-0916
1152306
  Мартыненко В.Я. Проблема формы и содержания : Автореф... канд. философ.наук: / Мартыненко В.Я.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. диалект. и ист. материализма. – Х., 1967. – 16л.
1152307
  Руднев А.Г. Проблема формы и содержания в языке. / А.Г. Руднев. – Л., 1959. – 28с.
1152308
  Руднев А.Г. Проблема фразеологии / А.Г. Руднев. – Ленинград, 1960. – 40с.
1152309
  Волкотруб Г.Й. Проблема фразеологічної антонімії в сучасному мовознавстві // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 77-83. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Проводиться аналіз структурних і семантичних особливостей фразеологічних особливостей фразеологічних антонімів, синоніміко-антонімічних відношень у фразеології, а також деяких питань лексикографування ФА. Робиться висновок про необхідність подальшого ...
1152310
  Педич В. Проблема Франко-Грушевський в історіографічному дискурсі / В. Педич, В. Тельвак // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 196-209. – ISSN 2312-1165
1152311
  Мкртчян М.А. Проблема фрустрации и защитные механизмы личности. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Мкртчян М.А.; Мин. просвещ. АрССР. Армян. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 25л.
1152312
  Дубовицкая Татьяна Дмитриевна Проблема фрустрации у студентов на начальном этапе обучения в вузе / Т. Д. Дубовицкая, А. Р. Эрбегеева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1152313
  Горелов И.Н. Проблема функционального базиса речи в онтогенезе : учеб. пособие / Горелов И.Н. ; М-во просвещения РСФСР, Челяб. гос. пед. ин-т. – Челябинск : Челяб. пед. ин-т, 1974. – 116 с. – Библиогр.: с. 106-115
1152314
  Черницкий В.Б. Проблема функциональности режима художественной речи. (На матер. англоамериканской прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Черницкий В.Б.; АН УССр. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 25л.
1152315
  Кендзерська-Цеслякова Проблема функцій цивільного права в зв"язку з нормалізацією відшкодування шкоди в польському законодавстві
1152316
  Явчуновский Я.И. Проблема характера в драматургии Николая Погодина : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Явчуновский Я.И. ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1966. – 23 с.
1152317
  Панченко В.Е. Проблема характера в ее связи со стилевыми тенденциями современной украинской советской прозы. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Панченко В.Е.; Одесский гос.у н-т. – Одесса, 1979. – 26л.
1152318
   Проблема характера в зарубежных литературах. – Свердловск, 1985. – 134 с.
1152319
   Проблема характера в зарубежных литературах. – Свердловск, 1991. – 116с.
1152320
  Додонова Н.И. Проблема характера в историческом романе А.Н.Толстого : Автореф... Канд.филол.наук: / Додонова Н.И.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1963. – 19л.
1152321
  Рунт М.И. Проблема характера в критике революционных демократов: народ и герой в критике Н.Г.Чернышевского: уч. пособие / М.И. Рунт. – Куйбышев, 1975. – 140с.
1152322
  Радзявичюс А. Проблема характера в литовском советском рассказе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Радзявичюс А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
1152323
  Михайлов Н.А. Проблема характера в прозе 60-х годов : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Михайлов Н.А. ; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1973. – 20 с.
1152324
  Бороздина Л.В. Проблема характера в психологии // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 36-42. – ISSN 0042-8841
1152325
   Проблема характера в советской литературе. – Челябинск, 1988. – 152с.
1152326
  Дергачева Э.С. Проблема характера в советской прозе 20-х годов / Э.С. Дергачева. – Челябинск, 1983. – 94с.
1152327
  Фидарова Р.Я. Проблема характера в современной северокавказской прозе / Р.Я. Фидарова. – Орджоникидзе, 1987. – 103с.
1152328
  Шахова Л Проблема характера в современном болгарском романе. : Автореф... Канд.филол.наук: 643 / Шахова Л,Г.; АН СССР.Ин-т славяноведения и балканистики. – М, 1972. – 19л.
1152329
  Шарабасов С. Проблема характера в современном казахском рассказе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Шарабасов С.; Казах.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1981. – 18л.
1152330
  Крикунов Ю.А. Проблема характера в современном очерке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Крикунов Ю.А. ; Каз. гос. ун-т , Филолог. фак. – Алма-Ата, 1967. – 19 с.
1152331
  Марисова Л.И. Проблема характера в трудах Н.Г. Чернышевсого и Н.А. Добролюбова : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Марисова Л.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 18 с.
1152332
  Марисова Л.и. Проблема характера в трудах Н.Г.Чернышевского и Н.А.Добролюбова : Дис... канд.пед.наук: / Марисова Л.и.; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1954. – 501л. – Бібліогр.:л.445-501
1152333
  Полтавчук Василий Григорьевич Проблема характера в украинском советском историко-биографическом романе 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Полтавчук Василий Григорьевич; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1152334
  Киреев В.Х. Проблема характеров и обстоятельств в современном историческом романе русских писателей Узбекистана : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Киреев В.Х.; Самаркандский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1973. – 21л.
1152335
  Гуторов А.М. Проблема характеров и обстоятельств в творчестве В.Тендрякова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.641 / Гуторов А.М. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1973. – 42 с.
1152336
   Проблема характеру в радянській багатонаціональній ліитературі. – К, 1977. – 180с.
1152337
  Буряк Б.С. Проблема характеру в сучасній українській прозі : Дис... канд. филол.наук: / Буряк Б. С.; КДУ ім. Т. Шевченко. – К., 1965. – 506л.
1152338
  Моссэ И.Б. Проблема химической защиты в радиационной генетике / И.Б. Моссэ. – Минск : Наука и Техника, 1974. – 151с.
1152339
  Холодный Н.Г. Проблема химической регуляции морфогенеза и развития растений / Н.Г. Холодный. – 79-92с.
1152340
  Підмогильний В. Проблема хліба / В. Підмогильний. – К., 1927. – 218с.
1152341
  Підмогильний В. Проблема хліба / В. Підмогильний. – 2-е вид. – Х.К., 1930. – 170с.
1152342
   Проблема хлорорганічних сполук у працях українських науковців / В.О. Прокопов, О.Б. Липовецька, О.В. Зоріна, Т.В. Куліш, В.А. Соболь // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (96). – С. 65-73. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-7477
1152343
  Пиріг Р. Проблема Холмщини у публіцистичних працях Михайла Грушевського (1905-1918 рр.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 123-134. – ISBN 978-966-02-4344-6
1152344
  Тимиш Л. Проблема християнства та церкви Київської Русі на сторінках міжвоєнних львівських греко-католицьких історико-црковних видань // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 130-141. – ISBN 966-7379-70-1


  Розглядається внесок українських учених у дослідження історії поширення християнства в Україні.
1152345
  Самойленко О.А. Проблема християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці (др. пол. XIX ст.- поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Самойленко Оксана Анатоліївна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1152346
  Головко Л.В. Проблема християнського екуменізму і природа громадянської релігії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 39. – С. 238-246. – ISSN 2072-1692
1152347
  Романцов В. Проблема хронологічних меж національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. у вітчизняній історіографії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 122-125. – ISSN 1728-9343
1152348
  Пименов Н.З. Проблема художественного в марксистско-ленинской эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Пименов Н.З. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 19 с.
1152349
  Ковынев В.М. Проблема художественного конфликта в свете теории познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ковынев В.М. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1965. – 20 с.
1152350
  Погребный Анатолий Григорьевич Проблема художественного конфликта в теории и практике современной советской литературы : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.08, 10.01.02 / Погребный Анатолий Григорьевич; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1982. – 44л.
1152351
  Пигулевский Виктор Олегович Проблема художественного мастерства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Пигулевский Виктор Олегович; МГУ. – М., 1979. – 20л.
1152352
  Волков И.Ф. Проблема художественного метода и "Фауст" Гете : Автореф... д-ра филол.наук: 647 / Волков И.Ф.; МГУ. – М., 1970. – 31л.
1152353
  Максимов С.И. Проблема художественного очерка в современном советском литературоведении и критике : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Максимов С.И. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. лит. и искусст. – Москва, 1964. – 14 с.
1152354
  Владимирова А.И. Проблема художественного познания во французской литературе на рубеже двух веков (1890 - 1914) / А.И. Владимирова; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ун-та, 1976. – 96 с.
1152355
  Джинджизашвили Н.Я. Проблема художественного прогресса : Автореф... канд. филос.наук: / Джинджизашвили Н. Я.; АН СССР, Ин-т филос. Сектор эстетики. – М., 1968. – 20л.
1152356
  Шляхов Б.М. Проблема художественного прогресса в идейном наследии В.И.Ленина / Б.М. Шляхов. – Днепропетровск, 1984. – 84с.
1152357
  Костин Е. Проблема художественного психологизма в "Тихом Доне" М. Шолохова / Е. Костин. – Вильнюс, 1979. – с.
1152358
  Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля / А.Ф. Лосев; [сост., авт. предисл. А.А. Тахо-Годи ; ред. С.Б. Бураго]. – Киев : Collegium Киев. Акад. Евробизнеса, 1994. – 289 с. – (Библиотека журнала «Collegium»)
1152359
  Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства / А.Г. Васадзе. – Тбилиси, 1978. – 174с.
1152360
  Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства : Автореф... д-р филол.наук: 10.01.08 / Васадзе А.Г.; АН Груз. ССР. Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1979. – 49л.
1152361
  Николов Н.П. Проблема художественной выразительности современного конфликта (на матер. соврем. болгар. драмат. и театра) : Автореф... канд. искусств.наук: / Николов Н. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. литератур. искусств. и журналист. – М., 1965. – 15л.
1152362
   Проблема художественной правды. – М, 1971. – 328с.
1152363
  Дедова Н.Ф. Проблема художественной правды в марксистско-ленинской эстетике : Автореф... канд. филос.наук: / Дедова Н.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1963. – 15л.
1152364
  Раевская В.В. Проблема художественной правды в произведения советской прозы в Великой Отечественной войне : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Раевская В.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1971. – 22л.
1152365
  Еремеев А.Ф. Проблема художественной правды и ее критерия в искусстве : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Еремеев А.Ф. ; Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердолвск, 1962. – 16 с.
1152366
  Махлина Светлана Тевельевна Проблема художественной условности в связи с некоторыми вопросами содержания и формы в искусстве : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Махлина Светлана Тевельевна; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1973. – 24л.
1152367
  Мунтян А.А. Проблема художественных стилей и направлений английской поэзии XVIII века в современном литературоведении // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 196-205
1152368
  Школут Тадеуш Проблема художественых ценностей в марксистско-ленинской эстетике. : Дис... канд. филос.наук: / Школут Тадеуш; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1976. – 242л. – Бібліогр.:л.197-242
1152369
  Леонова В.П. Проблема художетсвенного метода в критике РАПП / В.П. Леонова. – Иркутск, 1970. – 76с.
1152370
  Такварелия Лия Амбросиевна Проблема художника в творчестве Э.Т.А.Гофмана (на примере образа Крейслера) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Такварелия Лия Амбросиевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси. – 26л.
1152371
  Тетеріна О. Проблема художнього перекладу в літературознавчій концепції М. Драгоманова // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 115-121. – ISBN 966-02-2954-2
1152372
  Сяошуан Д. Проблема художнього синтезу у камерно-вокальних циклах Д. Шостаковича // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 239-249. – ISSN 2524-0447
1152373
  Ільницька Л.В. Проблема художнього стилю в естетичній теорії Герберта Ріда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Автор статті досліджує проблему художнього стилю на основі аналізу естетичної теорії Герберта Ріда. The author of this article throws light on Herbert Read"s problem of such notion as artistic style in his aesthetic theory.
1152374
  Горяча Н.М. Проблема художньої єдності збірки Марселя Пруста "Втіхи та дні" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 25-31. – ISBN 966-581-148-7
1152375
  Вернудіна І.В. Проблема художньої творчості в українській гуманістиці кінця XIX - початку XX століть // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 2226-3209
1152376
  Вернудіна І.В. Проблема художньої творчості в українській гуманістиці кінця XIX - початку XX століть // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 2226-3209


  У статті окреслено основні теоретичні аспекти, історичні особливості й шляхи розв"язання проблем художньої творчості в гуманістиці України межі XIX - XX століть.
1152377
  Поляков Є.М. Проблема Цезаря у неофрегеанській філософії математики // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 67-71. – ISSN 1996-5931
1152378
  Володарская И.А. Проблема целей обучения в современной педагогике / И.А. Володарская, А.М. Митина. – Москва, 1989. – 72с.
1152379
  Фролов И.Т. Проблема целесообразности в свете современной науки. / И.Т. Фролов. – М, 1971. – 48с.
1152380
   Проблема целесообразности в теоретической биологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Царбаев Ч. Л,; Царбаев Ч. Л,; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1978. – 24л.
1152381
  Москалюк М. Проблема целібату в християнсько-суспільному житті Галичини 20-х - 30-х років ХХ століття // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 58-62.
1152382
  Айрумян М.В. Проблема целостной личности и эстетическое воспитание : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Айрумян М.В.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1152383
  Блауберг И.В. Проблема целостности в марксистской философии / И.В. Блауберг. – М, 1963. – 98с.
1152384
   Проблема целостности в современной биологии. – М, 1968. – 384с.
1152385
  Мукитанов Н.К. Проблема целостности в физической географии / Н.К. Мукитанов. – Алма-Ата, 1974. – 167с.
1152386
  Афанасьев В.Г. Проблема целостности в философии и биологии / В.Г. Афанасьев ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра философии. – Москва : Мысль, 1964. – 416 с.
1152387
  Черных В.В. Проблема целостности высших таксонов : Точка зрения палеонтолога; монография / В.В. Черных; Отв. ред. Мейен С.В. – Москва : Наука, 1986. – 142с.
1152388
  Тягло А.В. Проблема целостности квантовых систем / А.В. Тягло, И.З. Цехмистро // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1152389
  Монич З.И. Проблема целостности общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Монич З.И.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1966. – 15л.
1152390
  Югай Г.А. Проблема целостности организма / Г.А. Югай. – Москва, 1962. – 248с.
1152391
  Югай Герасим Андреевич Проблема целостности организма. (Философ. анализ) : Автореф... доктора философ.наук: / Югай Герасим Андреевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1964. – 33л.
1152392
  Пружинин Б.И. Проблема целостности теории. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Пружинин Б.И.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1972. – 20л.
1152393
  Косилова Е.В. Проблема цельности субъекта в философии и когнитивной науке // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 37-54. – (Философия ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
1152394
  Рамазанов С.П. Проблема ценности в истории. Историографические и методологические аспекты / С.П. Рамазанов. – Волгоград : Волгоградское научное издательство, 2006. – 128с. – ISBN 5-98461-231-3
1152395
  Субботин Ю.К. Проблема ценности в неотомизме. / Ю.К. Субботин. – Москва, 1980. – 126с.
1152396
  Антонович И.И. Проблема ценности в современной американской буржуазной философии и социологии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Антонович И.И. – Киев, 1964. – 19 с.
1152397
   Проблема ценности в философии. – М.Л,, 1966. – 262с.
1152398
  Слободянюк С.С. Проблема ценности личности в марксистской философии и православно-христианской теологии. : Автореф... канд.филос.наук: 625 / Слободянюк С.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС.Ин-т науч.атеизма. – М, 1968. – 16л.
1152399
  Шапиро Н.А. Проблема ценности теории по С. Булгакоку и политическая экономия сегодня // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 4 (88). – С. 57-66. – ISSN 2073-6118
1152400
  Мережинская Проблема ценностных ориентиров в текстах "позднего" русского литературного постмоденизма : (концепты "деньги", "новый русский" в концептосфере произведений) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 282-290. – ISBN 966-8188-10-1
1152401
  Лункевич В.А. Проблема центра для дифференциальных уравнений с разрывными правыми частями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Лункевич В.А.; АН БССР. Учен. совет по матем. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1152402
   Проблема центра и периферии в физиологии нервной деятельности. – Горький, 1935. – 491с.
1152403
  Садовский А.П. Проблема центра и фокуса для аналитических дифференциальных систем : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.02 / Садовский А. П.; Ин-т матем. АН Белоруссии. – Минск, 1996. – 32л.
1152404
  Батаєва К. Проблема церковно-державних відносин у соціології релігії М. Драгоманова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 2, квітень - червень. – С. 164-174. – ISSN 1563-3713


  Розглянуто основні аргументи М. Драгоманова, що обгрунтовують тезу про соціально-культурну небезпеку поєднання церковної і державної влади, що може призвести до релігійної нетерпимості, порушення принципу свободи совісті, зростання внутрішньої і ...
1152405
  Кагамлик С.Р. Проблема церковної єдності у творчому спадку митрополита Андрея Шептицького та діячів ранньомодерного часу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 242-244
1152406
  Пестушко Валерій Проблема цивілізації № 1 : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53
1152407
  Пономарьова О.О. Проблема цивільно-правового забезпечення реалізації майнових прав інтелектуальної власності у сфері медицини в Україні // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 105-108. – ISBN 978-617-696-925-9
1152408
  Бейцун І. Проблема цивільно-правової відповідальності у відносинах між основною та дочірньою юридичними особами :порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31
1152409
  Дарвин М.Н. Проблема цикла в изучении лирики / М.Н. Дарвин. – Кемерово, 1983. – 104с.
1152410
  Чамата Н. Проблема циклізації в поетичній творчості Тараса Шевченка
1152411
  Микушевич В. Проблема цитаты ("Доктор Фаустус" Томаса Манна по-немецки и по-русски) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 239-260
1152412
  Тарасюк Л.С. Проблема цілісності буття людини // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 66-71. – ISSN 2077-1800
1152413
  Гук О.І. Проблема цілісності людини в українській філософії першої половини XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 151-152. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1152414
  Вергелес К.М. Проблема цілісності людини в християнстві // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – C. 16-19


  У статті аналізується одна з головних проблем християнської традиції - проблема цілісності людини. Особливу увагу автор звертає на "втрачену цілісність" Адама і Єви, на шляхи та можливості поновлення людської сутності. Людина є єдиною духовною істотою ...
1152415
  Усманов Ю.І. Проблема цільових убивств у міжнародному гуманітарному праві // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 177-191. – ISSN 1993-0909
1152416
  Трайчук А.С. Проблема ціннісного призначення людини у філософській антропології Макса Шелера // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 120-122
1152417
  Кругляк М. Проблема ціннісної навантаженості наукового знання і об"єктивності вченого // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2012. – № 1. – С. 50-58. – ISSN 2227-1503
1152418
  Сколеба І.І. Проблема цінностей в російській філософії(кінець ХІХ – початок ХХ ст.): методологічні аспекти дослідження // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 109-112. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Розглянуто методологію аналізу цінностей, їх взаємозв"язку зі смислом життя людини у російській традиції філософування (ХIХ - ХХ ст.). Статья посвящена методологии исследования ценностей, их взаимосвязи со смыслом жизни человека в русской традиции ...
1152419
  Коваль Г.В. Проблема цінностей як міждисциплінарний конструкт соціально-гуманітарного знання // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 86-91. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-4368
1152420
  Синюченко М.І. Проблема цінності грошей у теорії М.І. Туган-Барановського // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 16-22.
1152421
  Ковальчук О. Проблема цінності права в нормативістській теорії Г. Кельзена / О. Ковальчук, В. Хаврук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 120-124. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Проводиться аналіз і розглядається питання цінності права з точки зору нормативістської теорії Г. Кельзена. Проводится анализ и рассматривается вопрос ценности права с точки зрения нормативистской теории Г. Кельзена. The analysis is spent and the ...
1152422
  Федик Л.Б. Проблема цінності права у правовій думці України (XIX - початок XX ст.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 72-79. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670


  Найбільш детально розглянута проблема цінності права у наукових працях Б. Кістяківського (С. 74, 75), С. Дністрянського (74, 77), В. Старосольського (74, 76). Також згадуються М. Драгоманов (С. 74, 75), Л. Петражицький (С. 77).
1152423
  Букін П. Проблема ціноутворення в державному оборонному замовленні потребує вирішення // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 31-32. – ISBN 978-617-7638-06-2
1152424
  Дергачев А.П. Проблема Чада: международный аспект // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 59-63. – (Международные отношения и международное право ; № 25)
1152425
  Оніщенко О. Проблема часових видів мистецтв у естетичній спадщині А. Шопенгауера / продовження. Початок у № 4/5, 2009 // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 114-124. – ISSN 1997-4264


  Роглянуто концепцію часових видів мистецтва А. Шопенгауера.
1152426
  Дронь С. Проблема часу в Новій філософії XVI-XVIII ст. // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2016. – № 5. – С. 119-128. – ISSN 2227-1503
1152427
  Козубенко Л. Проблема часу та простору у світовому літературному процесі XX століття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 45-54


  У статті досліджується проблема часу і простору у світовому літературному процесі ХХ століття. Час і простір у художніх творах зарубіжних письменників, на відміну від реального часу і простору, завжди подаються безпосередньо через сприйняття ...
1152428
  Осадча О.А. Проблема часу у композиційній системі ікони // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 76-78. – ISBN 978-966-452-250-9
1152429
  Мысливченко А.Г. Проблема человека / А.Г. Мысливченко. – Москва, 1965. – 40с.
1152430
   Проблема человека. – Петрозаводск, 1979. – 160с.
1152431
  Угримова А.Н. Проблема человека в буржуазных теориях организации / А.Н. Угримова. – Киев, 1982. – 136 с.
1152432
   Проблема человека в диалектическом материализме. – ПЕрмь, 1979. – 162с.
1152433
   Проблема человека в западной философии : Сб. переводов с англ., нем., фр. – Москва : Прогресс, 1988. – 552с.
1152434
   Проблема человека в истории науки и философии. – Л, 1990. – 165с.
1152435
  Махаров Е.М. Проблема человека в истории философской мысли / Е.М. Махаров. – М., 1986. – 61с.
1152436
  Смольянинов И.Ф. Проблема человека в марксистско-ленинской философии и эстетики / И.Ф. Смольянинов. – Л., 1974. – 208с.
1152437
  Нажмудинов Г.М. Проблема человека в немарксистской философии США XX века / Г.М. Нажмудинов. – Свердловск, 1989. – 163с.
1152438
  Дудкин В.Я. Проблема человека в позитивном экзистенциализме Никола Аббаньяно : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Дудкин В.Я.; МГУ. – Москва, 1974. – 21л.
1152439
  Добин А.В. Проблема человека в политической философии Шри Раджниша / А.В. Добин, А.С. Иванова, Е.М. Прошина // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 231-235. – ISSN 1606-951Х
1152440
  Герман Е. Проблема человека в произведениях маркиза де Сада // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 16-18
1152441
  Цанн Кай-си Проблема человека в работах Маркса 40-х годов ХІХ века / Цанн Кай-си. – Владимир, 1973. – 230с.
1152442
  Волкова Валентина Александровна Проблема человека в работах Ф. Энгельса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Волкова Валентина Александровна ; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1152443
  Драч Г.В. Проблема человека в раннегреческой философии / Г.В. Драч. – Ростов -на-Дону, 1987. – 174с.
1152444
  Брегадзе А.А. Проблема человека в ранних трудах К.Маркса : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Брегадзе А.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 19л.
1152445
  Болдырев А.И. Проблема человека в русской философии XVIII века / А.И. Болдырев. – Москва : Московский университет, 1986. – 120с.
1152446
  Гордиенко А.Т. Проблема человека в современной борьбе эстетических идей : Дис... докт. филос.наук: / Гордиенко А.Т.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 390л. – Бібліогр.:л.1-54
1152447
  Омаров З.О. Проблема человека в современной лирической поэзии народов Дагестана : Автореф... канд. филол.наук: / Омаров З. О.; ДагестГУ. – Махачкала, 1969. – 18л.
1152448
   Проблема человека в современной философии. – М, 1969. – 432с.
1152449
  Крутова О.Н. Проблема человека в социальной философии марксизма / О.Н. Крутова. – М., 1990. – 136с.
1152450
  Петленко В.П. Проблема человека в теории медицины / В.П. Петленко. – Киев, 1984. – 200 с.
1152451
   Проблема человека в традиционных китайских учениях. – М, 1983. – 262с.
1152452
   Проблема человека в традиционных китайских учениях.. – Москва : Наука, 1983. – 262с.
1152453
  Бережной Н.М. Проблема человека в трудах К. Маркса / Н.М. Бережной. – Москва, 1981. – 111 с.
1152454
  Какулия Ш.Т. Проблема человека в философии / Ш.Т. Какулия. – Тбилиси, 1971. – 78-335 с.
1152455
  Какулия Ш.Т. Проблема человека в философии : Автореф. дис. ... доктора филос. наук : 09.622 / Какулия Ш.Т. ; КГУ. – Киев, 1971. – 52 с.
1152456
  Нажмудинов Г.М. Проблема человека в философии 20 века : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Нажмудинов Г.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 57л.
1152457
  Шлайфер Наум Ефимович Проблема человека в философии американского протестантизма : Автореф... доктора филос.наук: 09.00.03 / Шлайфер Наум Ефимович; Москов. гос. ун-т. – М., 1984. – 33л.
1152458
  Бакрадзе Арчил Тенгизович Проблема человека в философии Вл. С.Соловьева. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Бакрадзе Арчил Тенгизович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилисси, 1973. – 35л.
1152459
  Вакульчик Н.В. Проблема человека в философии Герберта Маркузе. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00. / Вакульчик Н.В.; АН БССР. – Минск, 1975. – 13л.
1152460
  Овсиенко Ф.Г. Проблема человека в философии католицизма / Ф.Г. Овсиенко. – Киев, 1986. – 47с.
1152461
  Бергинер Г.В. Проблема человека в философии французского экзистенциализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.622 / Бергинер Г.В.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 20л.
1152462
  Нажмудинов Г.М. Проблема человека в философии ХХ века. Основные направления : Дис... докт. философ.наук: / Нажмудинов Г.М.; Госкомитет РСФСР по делам науки и высш. шк., Ярославский гос. ун-т. – Ярославль, 1990. – 313л. – Бібліогр.:л.289-313
1152463
  Какулия Ш.Т. Проблема человека в философии. : Дис... доктор философ.наук: / Какулия Ш.Т.;. – Тбилиси-М., 1970. – 439л. – Бібліогр.:л.423-439
1152464
  Новиков Г.Б. Проблема человека в философии: к вопросу о соответствии целей и средств их достижения // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 108-112. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1152465
  Коломиец Т.А. Проблема человека во французском материализме XVIII в. : Автореф... канд. филос.наук: / Коломиец Т.А.; АН УССР. Объед. учен. совет ин-та философии и ин-та гос-ва и права. – К., 1974. – 22л.
1152466
  Тавризян Г.М. Проблема человека во французском экзистенциализме: критич. анализ. / Г.М. Тавризян. – М., 1977. – 141с.
1152467
   Проблема человека и гуманитарные науки. – Новосибирск, 1988. – 120с.
1152468
   Проблема человека и интегративно-общенаучные процессы в эпоху НТР. – Казань, 1984. – 115с.
1152469
  Гусейнова Е.С. Проблема человека и личности в эпическом наследии Бахтияра Вагабзаде // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 29-33. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
1152470
  Мысливченко А.Г. Проблема человека и марксистско-ленинской философии / А.Г. Мысливченко. – М., 1973. – 64с.
1152471
  Аладьин В.Г. Проблема человека и общества в философии Аргентины / В.Г. Аладьин. – Москва : Издательство Университета дружбы народов, 1986. – 162 с.
1152472
  Фомиченко В.В. Проблема человека и современный клерикальный антикоммунизм / В.В. Фомиченко. – Киев, 1982. – 165с.
1152473
  Иванова М.В. Проблема человека как проблема автора в западнорусской философско-богословской мысли первой половины XVII // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 69-76. – ISSN 0042-8744
1152474
  Куликов Владимир Борисович Проблема человека: противоположность диалектико-материалистической и религиозно-антропологической концепций : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Куликов Владимир Борисович; Уркльский гос. ун-т. – Свердловск, 1978. – 19л.
1152475
  Какабадзе З.М. Проблема человеческого бытия / З.М. Какабадзе. – Тбилиси, 1985. – 309 с.
1152476
   Проблема человеческого капитала в условиях современной России : материалы конференции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С.88-104. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1152477
  Кан Г.Э. Проблема человечества. / Г.Э. Кан. – М, 1955. – 255с.
1152478
  Бердниченко І. Проблема черговості задоволення вимог кредиторів, що не забезпечені заставою // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 254-255. – ISBN 978-617-7069-28-6
1152479
  Лунева Ю.В. Проблема Черноморских проливов и англо-русское соперничество на рубеже XIX - XX вв. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 5 (613). – С. 36-42. – ISSN 0321-0626
1152480
  Федоровых А.П. Проблема Черноморского флота в контексте российско-украинсуих отношений (1991-2002 гг.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 137-143
1152481
  Бубенок О.Б. Проблема черных клобуков в восточноевропейской историографии от XVIII в. до наших дней // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 45-64. – ISSN 1608-0599
1152482
  Завальнюк О. Проблема чесності й гідності в спорті та моральне самовиховання спортсмена // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 47-57
1152483
  Лебідь І. Проблема чеченських біженців у контексті відносин Росія - ЄС (1992-2010 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 152-155. – ISSN 2076-1554
1152484
  Маслюк О. Проблема чисельності та національного складу радянських партизан на території України у вітчизняній історіографії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 309-312. – ISBN 978-966-171-795-3
1152485
   Проблема чистой воды. – М, 1977. – 95с.
1152486
  Копистинська І. Проблема чистоти мови на сторінках всеукраїнської преси у період російської військової агресії (на матеріалах журналу "Країна") / І. Копистинська, В. Качмар, О. Говера // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 146-156. – ISSN 2616-7948
1152487
  Гнатюк Е. Проблема читання в структурі текстуального досвіду // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 311-319. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглянуто проблему читання в структурі текстуального досвіду. Зосереджується увага на досвіді читання як особливому типі сприйняття. Досліджується вплив феномену читання на становлення і трансформацію свідомості читача. Аналізуються роль і зміст ...
1152488
  Ищук Г.Н. Проблема читателей в творческом сознании Л.Н. Толстого / Г.Н. Ищук. – Калинин, 1975. – 119с.
1152489
  Кривонов В.Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя / В.Ш. Кривонов. – Воронеж, 1981. – 167 с.
1152490
  Шевченко Г. Проблема читача в компаративних дослідженнях Олександра Білецького
1152491
  Цар Ю. Проблема читача та рецепції художнього твору у працях Олександра Потебні, Івана Франка та Олександра Білецького // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 93-101. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто проблему читача художнього твору у літературознавчій спадщині О. Потебні та її подальше вивчення в наукових студіях І. Франка та О. Білецького. Вивчено зв"язок читача з процесом художньої творчості, поняттями свідомості та самосвідомості ...
1152492
  Павлюх Н.М. Проблема читача у європейській літературі та європейському літературознавстві доби романтизму : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Павлюх Наталія Миколаївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 195-219
1152493
  Павлюх Н.М. Проблема читача у європейській літературі та європейському літературознавстві доби романтизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Павлюх Н.М.; Павлюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1152494
  Гайдуков Л.Ф. Проблема членства УРСР в ООН у зарубіжній українській історіографії 50-х - 60-х років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1152495
  П"явка Проблема членування і похідності у парадигматичному висвітленні : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / П"явка П.-О.Т. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1993. – 23 с.
1152496
  Машевський О.П. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах : (1870 р. - початок 1920-х рр.) : монографія / О.П. Машевський ; КНУТШ. – Київ : Аквілон-Плюс, 2010. – 792 с. – ISBN 978-966-2172-03-4
1152497
  Машевський О. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах 1877-1878 років: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні історіографічні підходи до вивчення проблеми дипломатичної боротьбі великих держав за контроль над протоками Босфор та Дарданелли в період російсько-турецької війни 1877-1878 рр. та післявоєнного врегулювання "східної кризи". Main ...
1152498
  Машевський О. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах останньої третини XIX століття: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-26. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи російських, радянських, західних дослідників до вивчення питання впливу проблеми Чорноморських проток на трансформацію міжнародних відносин в останній третині XIX ст. Main attitudes to studying of Straits Question and ...
1152499
  Гончар Б.М. Проблема Чорноморських проток у політиці країн Антанти і Троїстого союзу напередодні Першої світової війни / Б.М. Гончар, О.П. Машевський // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії. – Київ, 2009. – Вип. 18
1152500
  Машевський О.П. Проблема чорноморських проток у політиці країн Троїстого союзу в період східної кризи 1894-1897 рр. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 403-409. – ISBN 966-7196-06-2
1152501
  Задорожна С. Проблема чужомовності в українській літературі: приклад М. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання приналежності творчості М. Гоголя до української літератури. The article tackles the role and place of M. Gogol"s works in the Ukrainian literature.
1152502
  Дика О.І. Проблема чуттєвого і раціонального в естетичних концепціях Гегеля, Фейєрбаха та Ніцше // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 75-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1152503
  Кривошея Т.О. Проблема чуттєвої культури в некласичному гуманітарному дискурсі: Ф. Ніцше, М. Шелер, М. Гартман // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 71-74. – ISSN 2226-3209
1152504
  Смирнов Б.М. Проблема шаровой молнии / Б.М. Смирнов. – Москва : Наука, 1988. – 207 с.
1152505
  Иванов А.А. Проблема шпионажа в России в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 143-147. – ISSN 0042-8779
1152506
  Швирков О.І. Проблема штучного інтелекту і людиновимірність штучних інтелектуальних систем : Автореф. дис. ...канд. филос. наук: Спец. 09.00.09 / Олександр Іванович Швирков; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.:8 назв
1152507
  Швирков О.І. Проблема штучного інтелекту і людиновимірність штучних інтелектуальних систем : Дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.09 - філософія науки / Швирков О. І.; Олександр Іванович Швирко; МОН України; Житомирський держ. ун-т ім.І.Франка. – Житомир, 2006. – 170л. – Бібліогр.:л.154-170
1152508
  Прокопець Т.М. Проблема щастя в драмі Володимира Винниченка "Брехня" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 117-120. – (Філософські науки)
1152509
  Костенко О.О. Проблема щастя у ранній прозі В. Винниченка : Аналіз одного оповідання // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 40-51
1152510
  Фесенков В.Г. Проблема эволюции Земли и планет / В.Г. Фесенков. – Алма-Ата : Издательство АН КазахССР, 1950. – 62с.
1152511
  Танкиев Абукар Хажалиевич Проблема эволюции образа человека в эпическом творчестве вайнахов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Танкиев Абукар Хажалиевич; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1978. – 22л.
1152512
  Петров Э.Ф. Проблема эгоизма в свете марксистско-ленинской этики : Автореф... канд. философ.наук: / Петров Э.Ф.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор этики. – М., 1966. – 19л.
1152513
  Хубулава Г.Г. Проблема эйтаназии в светской и христианской этике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С.44-50. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  Эйтаназия является сложнейшей социально-философской, антропологической и медицинской проблемой. Вопрос о праве человека на смерть, как и вопрос о спасительном значении предсмертного страдания, остается предметом острых дискуссий между богословами, ...
1152514
  Оськина П. Проблема эквивалентного перевода термина "storytelling" в профессиональной сфере связей с общественностью / П. Оськина, Ю. Маркина // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 53-58. – ISBN 978-617-646-477-8
1152515
  Папоян В В. Проблема эквивалентности ансамблей для Бозе-системы : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Папоян В.В; АН СССР.Матем.ин-т. – Москва, 1987. – 9л.
1152516
  Акатьев А.П. Проблема эквивалентности документов об образовании: современное состояние, перспективы решения / А.П. Акатьев [и др.] ; МВ и ССО СССР. – Москва : НИИВШ, 1980. – 29 с. – Библиогр.: с. 29. – (Высшая и средняя специальная школа за рубежом : обзор. информ. / НИИ пробл. высш. школы ; Вып. 5)
1152517
  Фаге М.К. Проблема эквивалентности обыкновенных линейных дифференциальных операторов / М.К. Фаге, Н.И. Нагнибида. – Новосибрск, 1987. – 280с.
1152518
  Гесь С.Э. Проблема экономии времени в условиях развитого социализма : /Материалы к лекции/ / С.Э. Гесь; МВ и ССО УССР.ИПК препод.общест.наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1980. – 32 с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1152519
  Комаров С.В. Проблема экономии рабочего времени и ее значение в строительстве коммунистического общества : Автореф... канд. экон.наук: / Комаров С.В.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Кафедра полит. экономии. – Горький, 1966. – 15л.
1152520
  Коноплева Эльвира Павловна Проблема экономических интересов в социалистическом производстве : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Коноплева Эльвира Павловна;. – М., 1973. – 24л.
1152521
  Гофман К.Б. Проблема экономического единства и уровень промышленности Германии / К.Б. Гофман. – Москва, 1947. – 24с.
1152522
  Завьялов В.Г. Проблема экономического отчуждения в анализе производственных отношений / В.Г. Завьялов. – Томск, 1990. – 140с.
1152523
  Вайнштейн Альберт Проблема экономического прогноза в ее статистической постановке / Вайнштейн Альберт. – Москва : Мосполиграф, 1930. – 78 с.
1152524
  Сатхапорн С. Проблема экономического роста новых индустриальных стран (на прим. Таиланда) : Автореф... канд. экон.наук: 08.01.01 / Сатхапорн С.; КУ. – Киев, 1994. – 18л.
1152525
  Сатхапорн Суваначария Проблема экономического роста новых индустриальных стран (на примере Таиланда) : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Сатхапорн Суваначария; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 195л. – Бібліогр.:л.183-192
1152526
  Литаврина Э.Э. Проблема экономического упадка Испании в XVI - начале XVII вв. по сочинениям испанских экономистов XVI-XVII вв. : Автореф... кандидата ист.наук: / Литаврина Э.Э.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1964. – 19л.
1152527
  Степанов Л.В. Проблема экономической независимости. : О путях развития национальной экономики освободившихся стран / Л.В. Степанов. – Москва : Мысль, 1965. – 191 с.
1152528
  Довбненко Н.Л. Проблема экономической эффективности социалистического производства в литературе 20-30-х годов / Н.Л. Довбненко. – М, 1983. – 174с.
1152529
  Куприян А.П. Проблема эксперимента в системе общественной практики / А.П. Куприян; отв. ред. Д.П.Горский. – Москва : Наука, 1981. – 166, [2] с.
1152530
  Кистанов В.О. Проблема экспорта оружия из Японии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1982. – № 2 (220). – С. 78-83
1152531
  Ковалев А.П. Проблема элементарности в географии : теория и практика экологических исследований в физической географии // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 20-29 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
1152532
  Комиренко И.Д. Проблема эмиграции в алжиро-французских отношениях / И.Д. Комиренко. – Киев, 1975. – 31с.
1152533
  Мукбиль А.А. Проблема эмиграции квалифицированных специалистов из Йемена в Западные страны // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 36-39
1152534
  Прихидько А.И. Проблема эмоций в зарубежной социальной психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.141-152. – ISSN 0042-8841
1152535
  Лебедев Л.П. Проблема эмоций в свете марксистско-ленинской теории отражения : Автореф... канд. филос.наук: / Лебедев Л. П.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1954. – 15л.
1152536
  Афанасенко Э.Е. Проблема эмоциональности обучения в советской педагогике (1917-1941 гг.) : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Э.Е. Афанасенко ; МВ и ССО УССР, Ужгор. гос. ун-т. – Ужгород, 1982. – 179 л. – Бібліогр.: с. 140-179
1152537
  Афанасенко Э.Е. Проблема эмоциональности обучения в советской педагогики /1917-1941 гг/ : Автореф... наук: / Афанасенко Э.Е.; КГУ. – К., 1982. – 22л.
1152538
  Мартынюк Юлия Александровна Проблема эмоциональных состояний личности в психологической науке // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 136-144. – Библиогр.: 17 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1152539
  Касымов К.Т. Проблема энтеровирусов в Таджикистане : Автореф... доктор. мед.наук: 095 / Касымов К. Т.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д. И. Ивановского. – Москва, 1968. – 30л.
1152540
  Шишкин Алексей Петрович Проблема эпического повествования в современном английском романе (циклы романов Р.Хьюза, И.Во, Э.Поуэлла) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Шишкин Алексей Петрович; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1981. – 18л.
1152541
  Домиловская Л.В. Проблема эстетики художественного текста в современной лингвистике // Rusistika : [russkij jazyk i literatura] / Korean Association of Rusists. – [Seoul], 2015. – Vol. 51. – С. 207-220. – ISSN 1229-1188
1152542
  Тушинский Оурелян Дионизьевич Проблема эстетического и процесс художественного творчества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Тушинский Оурелян Дионизьевич; КГУ. – К., 1975. – 21л.
1152543
  Заслонова Е.Н. Проблема эстетического идеала в работах Г.В.Плеханова : Автореф... канд. филол.наук: / Заслонова Е.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра литературоведения, искусствознания и журналистики. – Москва, 1964. – 15л.
1152544
  Климов Ю.Д. Проблема эстетического идеала в раннем творчестве К.А. Федина (1919-1924) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Климов Ю.Д. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1966. – 25 с.
1152545
  Громов Е.С. Проблема эстетического идеала. (К вопосу о становлении категории эстетического идеала) : Автореф... канд. филос.наук: / Громов Е.С.; МГУ. Философ. фак-т. – М., 1961. – 18л.
1152546
  Миролюбова Л.Р. Проблема эстетического освоения предметно-вещной сферы быта : Автореф... канд. философ.наук: 09.623 / Миролюбова Л.Р.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 22л.
1152547
   Проблема эстетической ценности в современных зарубежных исследованиях : реферативный сб. – Москва, 1983. – 140 с.
1152548
  Фортова А.И. Проблема этического в марксистско-ленинской эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Фортова А.И. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 28 с.
1152549
  Бабич Виктор Александрович Проблема этической допустимости тактических средств при расследовании преступления : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Бабич Виктор Александрович; БГУ. – Минск, 1979. – 20л.
1152550
  Сопов А.В. Проблема этнического происхождения казачества и ее современное прочтение // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 66-85. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1152551
  Бубенок О.Б. Проблема этногенеза карачаевцев и балкарцев // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2002. – № 19/20. – С. 14-26


  Тюркомовне населення Центрального Кавказу
1152552
  Хазина А.В. Проблема этнокультурных стереотипов: античная историография и ответ стоика Посидония // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 161-169. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1152553
  Поликанов Александр Александрович Проблема эффективности борьбы против влияния буржуазной идеологии на молодежь. (Теоретические аспекты) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Поликанов Александр Александрович; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 24л.
1152554
   Проблема эффективности в современной науке. – Кишинев, 1985. – 256с.
1152555
  Марочкин С.Ю. Проблема эффективности норм международного права / С.Ю. Марочкин. – Иркутск, 1988. – 146с.
1152556
  Цитленок В.С. Проблема эффективности общественного труда в теории и практике развитого социализма. / В.С. Цитленок. – Томск, 1978. – 125с.
1152557
  Попов В.В. Проблема эффективности производства в промышленности Канады (опричинах и последствиях сравнит. неэффект. обраб. сектора). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.16 / Попов В.В.; АН СССР. Ин-т США и Канады. – М., 1980. – 22л.
1152558
  Зубарева Е.Е. Проблема юмора в художественной литературе для детей и подростков. : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Зубарева Е.Е.; Моск. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 18л.
1152559
  Іванова А.Ю. Проблема юридичного оформлення історико-культурної спадщини УНР // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 18-27. – ISSN 0869-2491
1152560
  Сакара Н.Ю. Проблема юридичної заінтересованості та її значення в забезпеченні права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 163-170. – ISSN 0201-7245
1152561
  Галака С.П. Проблема ядерного нерозповсюдження на Близькому Сході // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 28-37.
1152562
  Кравцов Г.Ю. Проблема ядерного роззброєння України в періодиці США // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 218-228
1152563
  Прохорова О. Проблема ядерної зброї в авмерикансько-російських відносинах (1991 - 1996) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 40-41
1152564
  Чикобава А.С. Проблема языка, как предмета языкознания / А.С. Чикобава. – Москва, 1959. – 179с.
1152565
  Шахнович М.Н. Проблема языкового стиля автора-билингвиста : Автореф... Канд.филол.наук: 10.664 / Шахнович М.Н.; Калинин.гос.пед.ин-т. – Калинин, 1970. – 25л.
1152566
  Хожиева З.Б. Проблема языковой картины мира в современной лингвистике // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 189-195. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1152567
  Мирошникова Ольга Христьевна Проблема языковых стандартов в высшем образовании: Европейский языковой портфель в российском вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-16. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1152568
  Кравчук М.О. Проблема як вихідний пункт наукового дослідження // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 33-35
1152569
  Мельниченко М.П. Проблема якісних перетворень явищ дійсності / М.П. Мельниченко. – Київ-Харків, 1973. – 183с.
1152570
  Халявка Т.О. Проблема якісної питної води у сільській місцевості // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – C. 168-171. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 3)
1152571
  Старосельский. Проблема якобинской диктатуры. / Старосельский. – М, 1930. – 306с.
1152572
  Ситник Є.І. Проблема якості в стратегічному управлінні підприємствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 279-283. – ISBN 966-7958-13-2
1152573
  Сподін Л.А. Проблема якості вищої освіти: філософський аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 228. – C. 90-96. – (Серія "Гуманітарні студії")
1152574
  Рябченко В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 12-27. – ISSN 2078-1016


  Проаналізовано основні реформи вищої школи України, які були здійснені за останні 35 років та їх вплив на якість вищої освіти.
1152575
  Сірко А. Проблема якості економічного зростання України: теоретичні підходи та рутини політики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 7-20. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1152576
  Невах Є. Проблема якості життя в Україні: психологічний та медичний аспекти // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2012. – Спеціальний випуск : "Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери". – С. 25-32
1152577
  Лутфуллін М.В. Проблема якості математичної освіти в історії середньої і вищої школи в Україні // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 115-122. – ISSN 2075-1478


  Розкрито творчі досягнення видатних педагогів Київської і Харківської науково-математичних шкіл у розробці і реалізації методів, прийомів і засобів забезпечення високої якості математичної освіти в середній і вищій школі. Виключно важливою подією в ...
1152578
  Бойко А.І. Проблема якості освіти в соціально-філософському контексті // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 372-376. – ISSN 2076-1554
1152579
  Загородня А. Проблема якості та змісту підготовки фахівців економічної галузі в Україні // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – С. 21-25. – ISSN 2078-1687
1152580
  Карпович В.Н. Проблема, гипотеза, закон / В.Н. Карпович. – Новосибирск, 1980. – 175с.
1152581
   Проблема, яку нарешті слід вирішити // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 6


  Лист-клопотання про переховання праху українського письменника Тодося Осьмачки зі США до України.
1152582
  Шпонтак І.М. Проблема, яку не варто недооцінювати / І.М. Шпонтак, І.Й. Павко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 25-27 : фото
1152583
   Проблемазащиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. – Ярославль, 1981. – 134с.
1152584
  Фалев Е.В. Проблематизация времени в феноменологии Э. Гуссерля и раннего Хайдеггера // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 2. – С. 132-143. – ISSN 0235-1188
1152585
  Богатая Л.Н. Проблематизация темы мышления // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 34-39. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 5)
1152586
  Пекарчук В.М. Проблематизація відродження і розвитку культури етноменшин у парадигмах культурно-мистецької політики України 1990-2000-х років // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 61-65. – ISSN 2076-1554
1152587
  Туряниця М.М. Проблематизація дискурсу війни у романі Дж. Хеллера "Пастка на дурнів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті розглянуто питання співвіднесення роману Дж. Хеллера "Пастка на дурнів" із дискурсом Другої світової війни в американському суспільстві. Акцентовано увагу на явищі проблематизації, характерному для потсмодернізму як мистецького напряму. ...
1152588
  Гейко С.М. Проблематизація нігілізму у філософії Ф. Ніцше / С.М. Гейко, О.І. Алмаші // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 219-222. – ISSN 2076-1554
1152589
  Петрушенко В. Проблематизація поняття істини в сучасній філософії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 780 : Філософські науки. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
1152590
  Костюк О.В. Проблематизація світу культурними героями як шлях до релігійної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 116. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1152591
  Потапенко Я.О. Проблематизація тілесності людини в історіософських концепціях Мішеля Фуко // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава, 2012. – № 27. – С. 138-145. – ISSN 2075-1451
1152592
  Яремко І.В. Проблематизація цінностей науки в концепції Роберта Мертона // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 329-333. – ISSN 2076-1554
1152593
  Филип С. Проблематикa безопасности в системе высшего образования в Высшей школе экономики и менеджмента общественного управления в Братиславе // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (78). – С. 25-30. – ISSN 1683-1942


  Проблематика безпеки та кризового менеджменту у громадському управлінні є невід"ємною частиною процесу освіти та виховання майбутніх фахівців у сфері адміністративного менеджменту. Розглянуто проблеми важливості та статусу громадської безпеки та ...
1152594
  Фененко А.В. Проблематика "АфПак" в мировой политике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 23-48. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385


  С приходом к власти в США администрации Б. Обамы в американском официальном политическом дискурсе появилось новое понятие "АфПак", обозначившее необходимость рассмотрения Афганистана и Пакистана в качестве единого военно-политического пространства.
1152595
   Проблематика "единства нации" в западногерманской литературе 80-х годов : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1989. – 266, [2] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Социально-политические проблемы развитых капиталистических стран")
1152596
  Кульчицький О. Проблематика "Оперативної схеми" у вивченні української еміграції // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 364-384. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1152597
  Харченко Г.Г. Проблематика абсолютності речових прав у правовій науці // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 12-18. – ISSN 1563-3349
1152598
  Костюк О.М. Проблематика автентичного тлумачення: сучасний стан дослідження // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 562-568. – ISSN 0869-2491
1152599
  Рябчиков М.Л. Проблематика аналізу практичної ефективності впровадження інформаційно-комунікативних навчальних технологій / М.Л. Рябчиков, Д.В. Борисенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 151-155. – ISSN 2074-8922
1152600
  Тижненко А.Ю. Проблематика англомовного сленгу в аспекті теорії перекладу // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 167-172. – ISSN 1993-5560
1152601
  Мельник В. Проблематика антропологічного обгрунтування політичного функціоналізму в Аристотеля // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 96-98
1152602
  Бетко І. Проблематика архетипічної пари персони і тіні у Пісні 10-й Всякому городу нрав и права та у творах поетів нової доби. Діва Марія як синкретичний образ-символ Саду, його архетипічне підгрунтя // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 55-62. – ISSN 0280-6336
1152603
  Коломієць П.В. Проблематика вдосконалення понятійного апарату в частині адаптації податкового законодавства України до стандартів ЄС // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 140-147. – ISSN 2306-9082
1152604
  Біляєва С. Проблематика взаємовпливу українського та тюркських народів у контексті сучасного світобачення // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 219-222
1152605
  Селіванова К.В. Проблематика виборчої системи на окупованих територіях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 120-124. – ISSN 2219-5521
1152606
  Росоляк О. Проблематика визнання та запровадження правових механізмів щодо реалізації права на одностатевий шлюб у світі (порівняльно-правовий аспект) / О. Росоляк, О. Єднак // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 180-185. – ISSN 2524-0129
1152607
  Сирота О.В. Проблематика визначення економічної сутності категорії "основні засоби" / О.В. Сирота, Г.М. Підлісецький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 51-55 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
1152608
  Демченко Т. Проблематика визначення недобросовістності заявника при подачі заявки на реєстрацію товарного знаку // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-13.
1152609
  Масурівська О. Проблематика визначення типу родової системи сучасної англійскої мови / О. Масурівська, Садовник-Чучвага // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наук. праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 751. – С. 30-43. – (Германська філологія ; вип. 751)
1152610
  Лісова І.Г. Проблематика викладання мови спеціальності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 66-71.
1152611
  Кулініч О.М. Проблематика використання земельних ресурсів в умовах постіндустріальної цивілізації: український напрям // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 38-41
1152612
  Михайлова Є. Проблематика виокремлення прикметника в частиномовній класифікації сучасної турецької мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 244-249. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Описані принципи частиномовної класифікації, критерії поділу слів. Розгянуто частиномовну класифікацію сучасної турецької мови, принципи якими керувалися турецькі мовознавці під час цього поділу, їхні погляди на проблему чіткого виділення частин мов. ...
1152613
  Смола Л.Є. Проблематика висвітлення релігійного дискурсу в інформаційно-комунікативному просторі України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Розглянуто роль та місце релігійної тематики в соціальних комунікаціях. Наголошено на відсутності достатньої кількості кваліфікованих журналістських і редакційних кадрів, які б не порушували морально-етичний принцип при висвітленні релігійних аспектів ...
1152614
  Ластовець М.Ю. Проблематика вищого світу в трагедії Есхіла "Плакальниці" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 179-183
1152615
  Юрчук О.О. Проблематика вищої освіти в контексті українських реалій // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 92-94. – ISBN 978-617-7351-15-2


  Рейтинг ВНЗ України за результатами вступної кампанії 2015 р.
1152616
  Дяченко С. Проблематика відновлення становища, яке існувало до порушення права у сфері інтелектуальної власності / С. Дяченко, Д. Ліхтанська // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 122-126. – ISSN 2524-0129


  Досліджено судову практику з різними видами правопорушень прав суб"єктів інтелектуальної власності, що виникають при відновленні становища, яке існувало до порушення права відповідно до Цивільного кодексу України, а також досліджено зміст, особливості ...
1152617
  Жуковський В.В. Проблематика відносин між Богом і світом у філософії Філона Олександрійського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 131-135. – ISSN 1729-360Х
1152618
  Ліщиновська Н.О. Проблематика впровадження автоматизованої системи управління повітряним рухом з використанням системи EGNOS / Н.О. Ліщиновська, О.Ю. Ільїн, Ю.П. Бойко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Барабаш О.В. ; редкол.: Бойко Ю.М., Вишнівський В.В., Лунтовський А.О. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2020. – № 2 (67)
1152619
  Мамонтова Н.А. Проблематика впровадження інформаційних технологій у системі вищої освіти ЄС // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 1 (157). – С. 36-39
1152620
   Проблематика Всеукраїнської Академії Наук на другу п"ятилітку (1933-1937) : ВУАН, 1934. – 115 с.
1152621
  Заславська М.Г. Проблематика встановлення об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 137 КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 43-53. – ISSN 1999-5717
1152622
  Хітрова Т.В. Проблематика газети "Александровский телеграф" (1919) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-22. – Бібліогр.: с.22, 4 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Дослідження історії виникнення провінційної преси, її текстових матеріалів посідає чільне місце в загальній системі періодичного друку. Значення місцевих видань для вивчення життя повітового міста важко переоцінити, адже це унікальний літопис історії ...
1152623
  Гандзюк В. Проблематика газети "Сурма" після утворення ОУН (1929-1934 рр.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 202-206


  У статті визначено основні проблемно-тематичні аспекти пропагандистської діяльності, ідеологічні концепти та функції газети «Сурма» після утворення ОУН (1929-1934 рр.). In the article certainly basic problem thematic aspects of propagandist activity, ...
1152624
   Проблематика газетных выступлений. – Москва, 1975. – 240с.
1152625
  Блажнов Е.А. Проблематика газетных выступлений / Е.А. Блажнов. – М., 1979. – 174с.
1152626
  Коломієць В.В. Проблематика героїко-романтичної драматургії Л.Старицької-Черняхівської (на матеріалі народної трагедії "Гетьман Дорошенко" та драми "Останній сніп") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 28-35


  Аналізуються драматичні твори видатної української письменниці – Л.Старицької-Черняхівської – народну трагедію «Гетьман Дорошенко» та драматичний етюд «Останній сніп» з точки зору проблематики, системи образів та поетики. Визначається також місце ...
1152627
  Білопольський М.Г. Проблематика гнучкого розвитку регіональних систем споживчої кооперації / М.Г. Білопольський, В.В. Гончаренко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 18-20. – ISSN 1729-7206
1152628
  Лазор О.Я. Проблематика демократизації виборчого процесу в Україні: понятійно-категоріальний апарат / О.Я. Лазор, І.Г. Лазар // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 93-97
1152629
  Ребар О.В. Проблематика державного регулювання в забезпеченні економічної рівноваги територіальних систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 165-171
1152630
  Пак Н.С. Проблематика державної політики у сфері розвитку англійської мови у вищій освіті в Україні / Н.С. Пак, Ю.В. Гаруст // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 42-48. – ISSN 2519-2353
1152631
  Радчик Р.В. Проблематика державотворчих ідей на сторінках підокупаційної газети "Волинь" (1941-1944) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 43-49


  Аналізується низка публікацій журналістів і позаштатного активу рівненської газети "Волинь" (1941-1944), в яких, незважаючи на цензуру райхскомісаріату, утиски "Ес-Де", вони стверджували українську державотворчу ідею, сміливо, ризикуючи життям, ...
1152632
  Лазер-Паньків Проблематика дисертаційних досліджень з теорії та методики навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (2-2019). – С. 70-76. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
1152633
  Сичов Б.С. Проблематика дії рішень Конституційного суду України в контексті розвитку доктрини конституційного судочинства України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 384-385. – ISBN 978-617-7096-97-8
1152634
  Колосюк Г. Проблематика діяльності закладів охорони здоров"я та їх інспектування: шляхи вирішення // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (120), січень. – С. 26-29
1152635
  Салій О. Проблематика добра і зла в гуцульській прозі Івана Франка і Гната Хоткевича // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 42-60. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  З компаративістичного погляду проаналізовано проблему добра і зла у гуцульських творах Івана Франка і Гната Хоткевича. Зосереджено увагу на специфіці гуцульського тексту, релігійному та міфологічному тлумаченні цих понять.
1152636
  Бодрецький М. Проблематика довгострокового кредитування // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-38.
1152637
  Разиграєва Н. Проблематика доказування при порушенні прав у мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 43-47. – ISSN 1608-6422
1152638
  Тупиця О. Проблематика дослідження мовної картини світу художнього тексту // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 107-110. – Бібліогр.: Літ.: С. 110; 6 поз. – ISSN 2075-1486
1152639
  Купрієнко О.В. Проблематика дослідження розвитку комп"ютерної техніки в Україні // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 46-52


  В.М. Глушков - основоположник інформаційних технологій в Україні.
1152640
  Кондратюк А.Ю. Проблематика дослідження Троїцької надбрамної церкви // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.170-175. – ISBN 966-7671-23-2
1152641
  Фаль О.С. Проблематика дослідження французьких топонімів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 484-490


  У статті розглядається проблематика дослідження семантичної складової французьких топонімів. Наводяться приклади їх утворення та правила написання. Аналізується вплив історичних подій на зміни топонімів. В статье рассматривается проблематика ...
1152642
  Кузьменко А.В. Проблематика досліджень з історії України (кінец 18- перша половина 19 ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Кузьменко А.В.; Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – 229л. – Бібліогр.: л. 179 - 229
1152643
  Кузьменко А.В. Проблематика досліджень з історії України (кінець 18 - перша половина 19 ст.) : Автореф. дис. ... канд.історичних наук: спец. 07.00.06 / Кузьменко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 15с. – Бібл.: 11 назв
1152644
  Карпенкео С. Проблематика досліджень української народної казки у вимірі слов"янських культур // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 61-70. – ISSN 2225-5095


  У статті порушено питання поділу фольклористики на сфери вивчення, зумовлені потребою консолідації наукових знань навколо автентичних жанрів, зокрема казки.
1152645
  Голобородько М. Проблематика доступу до професії нотаріуса в Україні: реформаційний аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 293-295
1152646
  Горбунова Г.А. Проблематика драматургии М.Е. Салтыкова-Щедрина // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 46-59. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Драматургія М.Є. Салтикова-Щедріна є важливою частиною його спадщини. Проблематика його творів зумовлена тим, що письменник був прихильником концепції "утилітарності" літератури, її предметом вважав життя, а завданням - зображення ідеалу, виховання ...
1152647
  Лисенко О.Є. Проблематика Другої світової війни в сучасній вітчизняній історіографії // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 38-45
1152648
   Проблематика духовности простого человека в духовно-просветительских и богословских трудах Жана Жерсона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 27-36. – ISSN 0042-8744
1152649
  Гнілуша Н.В. Проблематика екологічної безпеки та моніторингу / Н.В. Гнілуша, В.І. Шанда // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 31-32
1152650
  Євтух В. Проблематика етнічних та расових студій у західних університетах: навчальна та дослідницька дисципліна // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 10-18.
1152651
   Проблематика етнічного профайлінгу в діяльності поліції : аналіз сучасної західної літератури / за ред. Дж. Перліна ; наук. ред.: О.А. Мартиненко та Ю.Л. Бєлоусов. – Львів : Астролябія, 2011. – 631, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – (Українсько-Канадський проект "Розбудова демократії"). – ISBN 978-966-8657-73-3
1152652
  Ремовська О. Проблематика жанру рецензії в сучасній українській масовій пресі // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 222-224
1152653
  Асланов С. Проблематика забезпечення етнополітичної стабільності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 337-343. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
1152654
  Житник Т.П. Проблематика забезпечення ефективної державної підтримки малого підприємництва в сільській місцевості України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 30-38
1152655
  Тарасенко В.А. Проблематика забезпечення кваліфікованими кадрами потреб народногосподарського комплексу держави / В.А. Тарасенко, С.В. Тарасенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 120-124


  Визначено, що масштаби трудової міграції стали не тільки економічною проблемою, але і загрозою національній безпеці.
1152656
  Тульчевська Н.В. Проблематика законодавчого визначення поняття "житло" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 290-296. – ISSN 1563-3349
1152657
  Кучерявенко Ю. Проблематика законотворчого процесу у сфері діяльності ОКУ авторським правом і суміжними правами // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 4-8. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1608-6422
1152658
  Максимович Р. Проблематика закріплення норм щодо допустимості доказів в Кримінально-процесуальному кодексі України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 181-182
1152659
  Шуст Н. Проблематика закріплення правового статусу адвоката у процесі медіації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 319-320
1152660
  Лаврук В.В. Проблематика залучення інвестицій у економічну модернізацію і підвищення кокурентоспроможності тваринництва / В.В. Лаврук, Л.М. Будняк, О.С. Лаврук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 26-36 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1152661
  Саінчук Н.В. Проблематика залучення іноземних інвестицій в економіку України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 786. – С. 47-53. – (Економіка ; вип. 786). – ISSN 2519-240Х
1152662
  Бенч Л.Я. Проблематика залучення фізичних осіб на ринок державних позик в Україні / Л.Я. Бенч, М.О. Михайлюк, Т.С. Сіра // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 328-333. – ISSN 2222-4459
1152663
  Шацька Б.І. Проблематика запровадження судового прецеденту в Україні у контексті судової реформи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 73-76
1152664
  Корчак Н.М. Проблематика застосування адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо заняття іншою оплачуваною роботою або підприємницькою діяльністю / Н.М. Корчак, Я.О. Корчак // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 80-85. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1152665
  Щегельська Ю.П. Проблематика застосування тривимірної анімації та специфіка її сприйняття в доданій реальності: комунікаційний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 132-138. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
1152666
  Григор"єв Д. Проблематика захисту інтелектуальної власності та поширення Інтернет-піратства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 189-190
1152667
  Жилін А. Проблематика захисту інформаційних ресурсів при використанні хмарних технологій / А. Жилін, А. Дівіцький, А. Козачок // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information protection ; ed. in chief Dmytro Lande. – Kyiv, 2019. – Vol. 7, iss. 2 (13). – С. 171-182. – ISSN 2411-1031
1152668
  Дакал А.В. Проблематика захисту прав і законних інтересів дитини: європейські стандарти та практичний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 100-106. – ISSN 2306-6814


  "Статтю присвячено розгляду європейських стандартів прав дітей та механізмів їх реалізації в окремих країнах Європейського Союзу, де існує 4 моделі інституту омбудсмена з прав дитини. А саме: парламентського інституту, президентського, самостійного ...
1152669
  Носовець О.І. Проблематика здійснення інноваційної діяльності вітчизняними економічними суб’єктами в умовах чинного законодавства / О.І. Носовець, Л.О. Волощук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 64-70. – ISSN 2222-4459
1152670
  Протасова Г.В. Проблематика зла в українській прозі 1920-х років // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 516-520
1152671
  Слащук А. Проблематика знаковості жестових фразеологізмів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С.131-138. – Бібліогр.: Літ.: С. 138; 7 поз. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1152672
  Пожоджук Т.Б. Проблематика значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у ТОВ // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 156-159. – ISBN 978-617-7605-90-3
1152673
   Проблематика зображальної журналістики : Навч. програма. – Київ, 2000. – 7с.
1152674
  Базілевич Д.С. Проблематика зовнішнього фінансування: деякі теоретичні підходи : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 19-24. – Бібліогр.: 7 назв
1152675
  Ченьлин Ч. Проблематика и жанровая специфика повести Р.П. Погодина "Трень-брень" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 182-190. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1152676
   Проблематика и научное содержание национальных атласов : (опыт разработки Атласа Рубы). – Москва, 1973. – 232 с.
1152677
  Горбунов Г.И. Проблематика и образы современной мордовсокй прозы (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Горбунов Г. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 17л.
1152678
  Тагиева Н. Проблематика и поэтика новеллистики Шервуда Андерсона // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 77-81. – ISSN 2075-1486
1152679
  Оконь З.П. Проблематика и поэтика поветси Л. Н. Толстого "Хаджи-Мурат" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. / Оконь З.П. ; МГУ. – Москва, 1974. – 24 с.
1152680
  Дейнега В.В. Проблематика и поэтика романа Дины Рубиной "Почерк Леонардо" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 18-21. – (Філологічні науки ; № 1)
1152681
  Любимова А.Ф. Проблематика и поэтика романов Г. Уэллса / А.Ф. Любимова. – Иркутск, 1990. – 103с.
1152682
  Климчук В.Н. Проблематика и поэтика романов Эмиляна Станева. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.04 / Климчук В.Н.; АН УССР. Ин-тут лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 23л.
1152683
   Проблематика и поэтика творчества В.Я.Шишкова. – Калинин, 1983. – 122 с.
1152684
   Проблематика и поэтика творчества В.Я.Шишковароб. – Тверь, 1991. – 84 с.
1152685
  Мысливец Н.Н. Проблематика и структура повествования украинского советского романа. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Мысливец Н.Н.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 27л.
1152686
   Проблематика и художественное построение пьесы М.Горького "Егор Булычев и другие" : Автореф... канд. филол.наук: / Телятникова Г. Г,; Телятникова Г. Г,; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1952. – 19 л.
1152687
  Мишин И.Т. Проблематика и художественные особенности романа Ф.М.Достоевского "Записки из мервтого дома". : Автореф... канд. филолог.наук: / Мишин И.Т.; Москов.гос. пед.ин-т. – М., 1958. – 20л.
1152688
   Проблематика иисследования стандартизованного контроля знаний (методическая разработка). – К, 1969. – 72с.
1152689
  Поліщук В. Проблематика і герої новелістики Михайла Старицького (стаття друга) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 79-85. – (Філологічні науки)
1152690
  Сидоренко Н. Проблематика і поетика "театральних" повістей Ніни Бічуї // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 129-134
1152691
  Галушка Н. Проблематика і поетика роману "Гудзик" Ірен Роздобудько // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 242-245. – ISSN 2307-2261
1152692
  Козюра О.В. Проблематика і поетика роману Дж. Фаулза "Колекціонер" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 16-18. – Бібліогр. в кінці ст.
1152693
  Климчук В.Н. Проблематика і поетика творчості Е. Станева / В.Н. Климчук. – К., 1983. – 199с.
1152694
  Кушнір І. Проблематика і символи казок Туве Янссон: вічні цінності та ідеал сім"ї // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (397). – С. 49-53
1152695
  Назарець В.М. Проблематика і система образів роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита" / В.М. Назарець, Г.В. Фінчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 4 : Шедевр Михайла Булгакова - роман "Майстер і Маргарита" До 120-річчя від дня народження письменника. – С. 2-9
1152696
  Шевченко В. Проблематика і структурні особливості романів "Уеверли" В. Скотта й "Останні орли" М. Старицького // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 8. – С. 94-105. – ISBN 978-966-493-187-5
1152697
  Васьків М.С. Проблематика і сюжетобудова сучасного роману // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 46-50. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1152698
  Лотоцька В.М. Проблематика ідеальної сакральної природи довкілля в українському пластичному мистецтві XVI - XX століть (жанрова типологія, концепції, засоби художньої виразності) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лотоцька Віта Миронівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1152699
  Бохан О. Проблематика інституту емфітевзису в судовій практиці України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 19-21
1152700
  Кебуладзе В. Проблематика Іншого у творах Юргена Габермеса: поняттєво-перекладний аспект / В. Кебуладзе, А. Дахній // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 130-132. – ISSN 0235-7941
1152701
  Алмаші О. Проблематика іронії в нігілістичних поглядах Ф. Ніцше // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 100-102
1152702
  Тарасевич В.М. Проблематика істини у світовій економічній науці // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (683). – С. 88-100. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2522-9303
1152703
  Присяжнюк Ю.П. Проблематика історії ментальностей у сучасній російській історіографії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 37-41. – (Серія "Історичні науки")
1152704
  Горенко Л.М. Проблематика історіографічного огляду питань поміщицького землеволодіння на Правобережній Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 73-83. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1152705
  Галич О. Проблематика й жанрово-стильові особливості лірики Миколи Малахути
1152706
  Галич О. Проблематика й жанрово-стильові особливості лірики Миколи Малахути
1152707
  Стасюк Т.В. Проблематика й перспективи соціокогнітивного термінознавства // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 149-156
1152708
  Колошук Н. Проблематика й поетика роману А.Синявського "Добраніч" у контексті табірної прози дисидентського покоління // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 117-125
1152709
  Бетко І. Проблематика книжки Велика гармонія у світлі аналітичної психології // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 187-196. – ISSN 0280-6336


  Про книгу Б.-І. Антонича "Велика гармонія"
1152710
  Карпенко О.Ю. Проблематика когнітивної ономастики / О.Ю. Карпенко ; [відп. ред. І.М. Колегаєва] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 324, [4] с. – Бібліогр.: с. 297-323. – ISBN 966-318-570-8
1152711
  Амеліна О.С. Проблематика козацького здобичництва в роботах Д.І. Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 78-85. – ISSN 2312-2587
1152712
  Амеліна О.С. Проблематика козацького здобничества в науковій спадщині Я. Дашкевича // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 225-235. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1152713
  Кулыковська А.С. Проблематика комедії Оскара Уайльда "Ідеальний чоловік" // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 122-125. – ISBN 978-966-921-000-5
1152714
  Заруцька О.П. Проблематика контролю економічних нормативів у системі банківського нагляду України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 218-225 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1152715
  Онанко А.А. Проблематика лінгвопоетичного дослідження текстів пісень // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 243-248.
1152716
  Путівцева Н.К. Проблематика мартиніканської та антильської самобутності у творчості Едуара Гліссана : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Путівцева Наталія Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 8 назв
1152717
  Куфтирев П.В. Проблематика меж державної влади в дореволюційній державно-правовій думці / П.В. Куфтирев, О.І. Верник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-26. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується теоретичне обґрунтування процесу зв"язування держави за допомогою права, в контексті меж державної влади. Досліджуються проблеми типології різноманітних варіантів меж державної влади в дореволюційній державно-правовій думці. Theoretical ...
1152718
  Верник О. Проблематика меж державної влади в політико-правовій концепції Муаммара Кадаффі // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 164-186.


  У статті Проблематика меж державної влади в політико-правовій концепції Муаммара Каддафі. проаналізований внесок лівійського політичного мислителя в проблематику меж державного втручання, а також проведений компаративістській аналіз вчення Муаммара ...
1152719
  Раджабова Н.Р. Проблематика межгосударственных взаимоотношений на Южном Кавказе в 2011-2017 гг. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 130-133. – ISSN 2076-1554
1152720
  Коломієць П. Проблематика методології дослідження правового регулювання податкової безпеки України: концептуальні особливості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 191-195. – ISSN 2663-5313
1152721
  Оснач М. Проблематика миротворчості ООН на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 137-139


  Впродовж історії, участь миротворчих сил ООН у операціях з метою підтримання миру була ускладнена умовами та обставинами, Важливим фактором є розуміння поняття "Миротворчість", та вміння розрізняти поняття "Підтримання миру" і "Зміцнення миру". ООН, ...
1152722
  Логвінов І. Проблематика міграційних процесів у магрібському літературному контексті // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 115-118. – ISSN 2311-9896
1152723
  Верник О. Проблематика міждержавної влади в науковій спадщині М.М. Ковалевського // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 71-74
1152724
  Плешко Е. Проблематика міжнародних договорів України та Російської Федерації в умовах міждержавного конфлікту // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 11-21. – ISSN 1026-9932
1152725
  Данилевич А. Проблематика народознавчих студій Степана Носа в журналі "Основа" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
1152726
  Березенко В.В. Проблематика наукових досліджень політичних PR-комунікацій в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 81-87


  У статті розглядається проблематика наукових досліджень політичних РR-комунікацій в Україні, які становлять підґрунтя вітчизняної науки про зв"язки з громадськістю. This article discusses the issues of scientifical researches of political ...
1152727
  Березенко В.В. Проблематика наукових досліджень феномена PR (2007 - 2012 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 108-111. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1152728
  Лазаренко К. Проблематика національно-персональної автономії в період революційних перетворень в Україні (1917-1918) // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 204-205
1152729
  Павлюк Т.С. Проблематика національної ідентичності в процесі стандартизації англійського стилю бального танцю // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 141-150. – ISSN 2226-2180
1152730
  Аністратенко А. Проблематика новелістики нового тисячоліття: "чужий" - книга-мапа творчих задумів Василя Кожелянка та скарбниця сюжетних схем романної прози
1152731
  Киричко В.М. Проблематика об"єкта і системи господарських злочинів у наукових працях В.Я. Тація // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 146-158. – ISSN 2224-9281
1152732
  Заставська Л.П. Проблематика об"єкта правовідносин у системі правових категорій / Л.П. Заставська, Л.О. Терещенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 31-37. – ISSN 2524-0323
1152733
  Замрига А. Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 60-65
1152734
  Колісник М.І. Проблематика онтологічного статусу людини в філософській антропології Макса Шелера // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 93-94
1152735
  Бархударов С.Г. Проблематика определения терминов в словарях разных типов / ред. С.Г. Бархударов. – Ленинград : [б. и.], 1976. – 277 с.
1152736
  Древаль Ю.Д. Проблематика організаційних конфліктів / Ю.Д. Древаль, Л.М. Лінецький // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 59-68. – (Економічні науки)
1152737
  Петруньок Н. Проблематика освіти у філософсько-науковому підході Пола Феєрабенда // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 13-15
1152738
  Мудрак І.В. Проблематика оскарження потерпілим недотримання розумних строків під час здійснення кримінального провадження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 303-307. – ISSN 2219-5521
1152739
  Мережко О. Проблематика особистих немайнових прав з погляду міжнародного приватного права (на прикладі України та Польщі) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 125-127.
1152740
  Мережко О. Проблематика особистих немайнових прав з погляду міжнародного приватного права (на прикладі України та Польщі) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 57-59.
1152741
  Фурман Вікторія Проблематика особистісної рефлексії студента в аналітичному висвітленні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 116-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1152742
  Шеремет О.С. Проблематика пам"яті й посттравматичний досвід в оповіданнях Міленко Єрговича й репортажах Войцеха Тохмана // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 309-314. – ISSN 2075-437X


  У статті на прикладі оповідань Міленко Єрговича й репортажів Войцеха Тохмана розкривається тема пам"яті, позначеної травматичним досвідом війни у Боснії впродовж 1992-1994 років. Проаналізовано художні стратегії авторів у відтворені різних станів ...
1152743
  Цимбалюк О.В. Проблематика патентування живої матерії в Україні. Гармонізація з законодавством Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 315-318. – ISSN 2219-5521
1152744
  Івацький В.І. Проблематика питання національної ідентифікації у греків Укранського Північного Приазов"я // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 159-161
1152745
  Морщагіна Н.С. Проблематика підвідомчості справ про оскарження рішень, дій чи бездіяотності Антимонопольного комітету України // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 49-53
1152746
  Тиховська О. Проблематика повісті В. Бережного "Археоскрипт" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 116-120


  У статті осмислено проблематику, символіку, образну систему повісті В. Бережного "Археоскрипт"
1152747
  Смірнова О.М. Проблематика податкового консультування в Україні як складової процесу адміністрування податків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 3-10
1152748
  Коломієць В.В. Проблематика поетичної драматургії Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 217-224


  Розглядається драматургічна творчість видатної української поетеси Лесі Українки, зокрема проблематика поетичної драматургії письменниці. Особливу увагу автор приділяє драматичним поемам "Камінний господар","Бояриня", в яких сконденсовані провідні ...
1152749
  Чихарев И.А. Проблематика политического пространства и времени в современной политологии и международных исследованиях // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2009. – № 1 : Пространно-временные измерения политики. – С.7-31
1152750
  Вервес Г. Проблематика польських повістей Івана Франка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1152751
  Руденко І.В. Проблематика польського романтизму в рецепції літературного критика Міхала Грабовського (на матеріалі листування) // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 312-320. – ISSN 2520-2103
1152752
   Проблематика польського шевченкознавства другої половини ХІХ ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Польське шевченкознавство другої половини ХІХ ст. має чималі досягнення. Коли уважно проглянути продукцію польських критиків і публіцистів цього періоду, можна виявити в ній більше 30 статей, розвідок і повідомлень про життя і творчість Т. Шевченка. Ці ...
1152753
  Булаховська Ю.Л. Проблематика польської сатири 30-50-х років ХХ ст. / Ю.Л. Булаховська. – Київ, 1968. – 191с.
1152754
  Богуш М. Проблематика похідного (непрямого) позову // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 6 (114). – С. 19-23


  У статті аналізується проблеми похідного позову як нетрадиційного механізму захисту прав та інтересів учасників господарських товариств, акцентується увага на доцільності легалізації даного інституту в чинному акціонерному законодавстві, досліджуються ...
1152755
  Цебенко С. Проблематика прав людини в документах всесвітньої ради церков // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 29-36. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1152756
  Луцька Г.В. Проблематика права інтелектуальної власності у наукових дослідженнях правничої комісії НТШ // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 49-52. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670


  У даній науковій статті висвітлюються основні підходи до удосконалення законодавчого регулювання інституту права інтелектуальної у публікаціях вчених- правників - членів НТШ. У ході наукового дослідження автор робить висновок про ступінь наукової ...
1152757
  Галкіна М. Проблематика права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 479-480. – ISBN 978-617-7069-28-6
1152758
  Цимбалюк В.І. Проблематика правового регулювання видобутку бурштину // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 71-73. – ISSN 2304-5809
1152759
  Мелех Л.В. Проблематика правового регулювання корпоративних правовідносин: перспективи використання законодавчого досвіду Європейського союзу в правовому полі України / Л.В. Мелех, К.І. Круць // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 102-108. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Досліджено питання правового регулювання корпоративних правовід-носин в Україні та перспективи використання законодавчого досвіду Євро-пейського Союзу шляхом неупередженого формування Україною свого корпо-ративного законодавства з урахуванням і ...
1152760
  Щедров І. Проблематика правового регулювання професійних учасників ринку цінних паперів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 88-91.
1152761
  Харченко Г.Г. Проблематика правової природи права інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 173-178
1152762
  Оніщенко Н. Проблематика праворозуміння у творчості М.І. Палієнка: сучасний контекст // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 26-29. – ISBN 978-966-7067-07-6
1152763
  Борзенкова О.Д. Проблематика прибуткового оподаткування юридичних осіб у фінансовій теорії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 155-160
1152764
  Охріменко І. Проблематика призначення судово-психологічних експертиз щодо потерпілих під час розслідування статевих злочинів / І. Охріменко, Г. Лузанова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 102-107


  Стаття присвячена розгляду особливостей призначення судово-психологічних експертиз щодо потерпілих під час розслідування кримінальних справ за фактами вчинення статевих злочинів. Вказується, що предметом даного виду судово-психологічних експертиз є ...
1152765
  Руденко Л.Г. Проблематика природокористування та сталого розвитку в працях Інституту географії Національної академії наук України / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 3-9. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1152766
  Запорощук С.В. Проблематика присвоєння статусу обмеженої службової інформації публічній інформації/ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 193-195. – ISBN 978-617-7041-84-8
1152767
  Прищепа О.І. Проблематика процедури прийняття правових актів управління // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 209-215. – ISSN 0201-7245
1152768
  Мілашовська О.І. Проблематика процесу виробництва кулінарної продукції в ресторані / О.І. Мілашовська, Н.В. Олексюк // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 181-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
1152769
   Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об"єднаних територіальних громадах : матеріали доп. та тез круглого столу (18 квіт. 2019 р.) / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України, Полтав. держ. аграрна акад., Укр. асоціація район. та обл. рад [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, П.В. Ворона, Ю.М. Андрійчук та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – 218, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-062-3
1152770
  Терехова Д.І. Проблематика психолінгвістичних досліджень у Білорусі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 192-198
1152771
  Богатель Н.В. Проблематика публикации результатов научных исследований в мировых наукометрических базах данных / Н.В. Богатель, М.В. Попов // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 27-34. – ISBN 978-966-479-066-3
1152772
  Антонюк Н. Проблематика публікацій журналу "Політика і час" (1992-2001 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 362-370. – ISBN 966-02-2347-1
1152773
  Школьна О. Проблематика публіцистики Антона Синявського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 147-156. – (Журналістика ; Вип. 4)
1152774
  Іванова О.В. Проблематика ранньої драматургії Івана Кочерги // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 324-331


  Розглядається рання драматургія історичного жанру видатного драматурга Івана Кочерги з погляду проблематики та образної системи, а також поетики. Рассматривается ранняя драматургия исторического жанра выдающегося драматурга Ивана Кочерги с точкизрения ...
1152775
  Галаєва О.М. Проблематика ранньої творчості Галини Пагутяк // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 48-54. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1152776
  Остренко М. Проблематика реабілітації юридичних осіб у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 262-266. – ISSN 2663-5313
1152777
  Донцов О.О. Проблематика регіоналізації в географічній освіті вищих навчальних закладів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, С.В. Костріков [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 29. – C. 34-42. – ISSN 2075-1893
1152778
  Микуляк П.П. Проблематика розвитку вищої освіти в Україні // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 175-178. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)


  Статья имеет целью обозрение развития высшего образования в Украине.
1152779
  Сотник А.Л. Проблематика розвитку правової політології у вітчизняному й зарубіжному науковому дискурсі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 3-10. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Аналізуються актуальні напрями політико-правових досліджень у сучасній політичній науці. Окрему увагу приділено питанню розвитку нових сфер пізнання на межі політології й правознавства, серед яких чільне місце займає правова політологія.
1152780
  Лоянич А. Проблематика розмежування діяльності фізичної особи в податкових правовідносинах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 125-132. – ISSN 2663-5313
1152781
  Писаренко М.С. Проблематика роману А. Мердок "Море, море" в контексті філософських переконань авторки // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 119-120
1152782
  Цепа О. Проблематика роману В. Домонтовича "Без грунту" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 248-253. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
1152783
  Ворончихина Е.С. Проблематика самосознания в социальной теории XX века // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 13-15
1152784
  Бондар Є. Проблематика свободи слова сайту Інституту масової інформації / Є. Бондар, О.-Е. Рабійчук // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 64-66. – ISBN 966-95840-5-1
1152785
  Кіхно О. Проблематика свободи у філософії Шрі Ауробіндо Гхоша // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – C. 35-48. – ISSN 2522-9338
1152786
   Проблематика семінарських занять з курсу " Новітня історія України" для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 10с.
1152787
   Проблематика семінарських занять з курсу " Основи етнології" для студентів гуманітарних факультетів : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 28с. – Бібліогр.:с.24-26
1152788
  Дейнека А. Проблематика смислу та смислотворення в контексті соціологічних теорій Нікласа Лумана та Ентоні Гіденса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 69-74. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається досвід соціологічного вивчення проблематики смислу та смислотворення з точки зору теорії соціальних систем Нікласа Лумана та теорії структурації Ентоні Гіденса. Автор проблематизує варіанти концептуалізації даної тематики у ...
1152789
  Ющенко М.А. Проблематика СНІДу в українських ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 187-190.


  Проблема епідемії ВІЛ/СНІДу залишається актуальною як в Україні, так і в цілому світі. Як не прикро, але Україна займає одне з перших місць в Європі за темпами поширення ВІЛ-інфекції. За неофіційними даними, сьогодні в Україні ВІЛ-позитивними є понад 2 ...
1152790
  Банару В.И. Проблематика содержательно-формальной организации предложения : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.09 / Банару Виктор Иванович ; Кишинев. гос. ун-т им. В. Ленина. – Кишинев, 1979. – 663 л. – Библиогр.: л. 361-455
1152791
  Банару В.И. Проблематика содержательной организации предложения : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Банару Виктор Иванович ; Киев. гос. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 34 с.
1152792
  Грабовець О.В. Проблематика соціального насилля в соціологічному дискурсі // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79. – С. 205-219
1152793
  Присухін С.І. Проблематика соціального розвитку в неотомізмі св. Івана Павла II : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 81-82
1152794
  Самойлов М.О. Проблематика спадкування земельних ділянок в Україні іноземними громадянами // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 48-51
1152795
  Лавріненко І. Проблематика співвідношення "дійсності/недійсності" та "правомірність/протиправність" правочинів із вадами волі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 59-64
1152796
  Коваль О. Проблематика становлення інституту управління майном в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 97-101. – ISSN 0132-1331
1152797
  Карпов В. Проблематика становлення української уніформістики в новітній період // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 35-40. – ISSN 2305-9389
1152798
  Марковський В. Проблематика статусу мови в науковій творчості О. Потебні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 213-216. – Бібліогр.: Літ.: с. 216; 17 назв
1152799
  Самойленко В. Проблематика створення музеїв національної пам"яті в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 245-247. – ISBN 978-966-171-783-9
1152800
  Каляпіна Є. Проблематика створення робочих місць та працевлаштування інвалідів з позиції роботодавця // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 8-11
1152801
  Мархонос С.М. Проблематика створення та функціонування туристичних кластерів в Україні / С.М. Мархонос, Н.П. Турло // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 95-97


  Стаття присвячена дослідженню проблем створення та функціонування туристичних кластерів в Україні, визначені пріоритетних напрямів їхнього розвитку.
1152802
  Вершина В.А. Проблематика страдания в русском религиозно-философском дискурсе: модусы Достоевского // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 11-20. – ISSN 2663-0265
1152803
  Гайко О.С. Проблематика суверенітету в макроісторичній політологічній перспективі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 6-13. – (Серія "Питання політології" ; вип. 35). – ISSN 2220-8089
1152804
  Барков О.С. Проблематика суспільної моралі у концепції Шарля Монтеск"є // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 59-61
1152805
  Кутуєв Павло Проблематика сучасного соціологічного теоретизування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.144-165. – ISSN 1563-3713
1152806
  Лиходій А.О. Проблематика сучасної календарної обрядовості святкування Нового року та Різдва в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 184-186
1152807
  Сбродов О.О. Проблематика сходознавчих конференцій "Бартольдовські читання" в науковій спадщині В.М. Бейліса // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 119-129. – ISSN 1682-671Х
1152808
  Чернуха В.П. Проблематика та жанрово-стильові модифікакації новелістики Василя Портяка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Чернуха Вікторія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 176 л. – Бібліогр.: л. 157-176
1152809
  Чернуха В.П. Проблематика та жанрово-стильові модифікакації новелістики Василя Портяка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Чернуха Вікторія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1152810
  Петриченко Н. Проблематика та образна система польської прози першої половини XIX ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 214-218. – ISBN 978-966-3888-379-3
1152811
  Цебрик О.Д. Проблематика та особливості правового регулювання оплати праці наукових (науково-педагогічних) працівників: вітчизняний та зарубіжний досвід / О.Д. Цебрик, І.А. Грицяк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 345-349
1152812
  Малій А.С. Проблематика та поетика драматургії Гарольда Пінтера 1970-х років


  Досліджується творча еволюція 1970-х рр. відомого англійського драматурга Гарольда Пінтера. Розглядається проблематика та поетика його п"єс "На безлюдді" (1975) і "Зрада" (1978).
1152813
  Валах Н. Проблематика та поетика комедії Григорія Цеглинського "Торгівля жемчугами" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 6-10. – ISSN 2307-2261
1152814
  Іщук Н.М. Проблематика та реалії інформаційно-комунікаційних інтеракцій українських мережевих мас-медіа та аудиторії в умовах демасифікації // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 277-308. – ISBN 978-966-8299-26-2
1152815
  Вернигора Н.М. Проблематика та функціональне призначення перших книжкових видань для дітей на теренах України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 60-72


  У статті проаналізовано перші тексти, які безпосередньо або опосередковано призначалися для дитячої аудиторії; досліджено перші видання для дітей, вивчено їх структуру та зміст; названо основні видавничі осередки ХVII-ХIХ ст., що спеціалізувалися також ...
1152816
  Талабірчук О. Проблематика та художня своєрідність оповідання Сергія Степи "Не суть" // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 517-524. – ISBN 978-966-8760-98-3
1152817
  Левицька О. Проблематика творів "німецького періоду" Морі Огай // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 330-335. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1152818
  Мацько В. Проблематика творчості Марії Галич крізь призму прочитання маловідомих автобіографічних текстів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 77-93. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
1152819
  Жекало Г. Проблематика типології політичних конфліктів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 162-170. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
1152820
  Самойленко Ю.О. Проблематика тлумачення нових форм релігії, та причин їх виникнення в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 148-149. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1152821
  Беляневич О. Проблематика торговельних угод у працях комерціалістів Київського Університету Св. Володимира // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 124-126
1152822
  Зоріна О.А. Проблематика трактування контролінгу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 40-44
1152823
  Цимбаленко Є.С. Проблематика трансформацій у медіакомунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 199-202


  У статті розглянуто найбільш яскраво виявлені трансформаційні явища в медіакомунікаціях, а також визначаються основні елементи проблематики медіагалузі. The article deals with the most pronounced effects in transformation phenomenon in media ...
1152824
  Бровченко І.О. Проблематика третіх осіб у зобов"язанні на прикладі майнової поруки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 107-112.
1152825
  Прожогин В.Е. Проблематика труда в творчестве М.Горького и современность / В.Е. Прожогин. – К. : Вища школа, 1974. – 271 с.
1152826
  Денисенко Г. Проблематика укладення угоди про визнання винуватості у відповідності до законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 446-448. – ISBN 978-617-7069-15-6
1152827
  Карпенко С.Д. Проблематика українського казкознавства в парадигмі досліджень // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 76-86. – (Серія "Філологія" ; вип. 86). – ISSN 2227-1864


  Вивчення фольклорних жанрів малої епіки упродовж двох століть було дискурсивним виявом позицій представників різних фольклористичних шкіл. Стартувавши в ХІХ ст. збірками текстів народних казок з коментарями, жанр казки набув колосальних розмахів ...
1152828
  Білий Дмитро Проблематика української національно-демократичної революції 1917-1921 років на Кубані в українській історіографії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 12-15. – ISSN 1728-9343
1152829
  Хомутенко А.В. Проблематика управління державними бюджетними та позабюджетними фондами грошових коштів в Україні // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 60-66. – ISSN 2306-6806
1152830
  Дребот О.А. Проблематика управління земельними ресурсами при формуванні територіальних громад в умовах децентралізації влади / О.А. Дребот, Т.М. Прядка, Н.В. Комарова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
1152831
  Кузьміних А. Проблематика управління теплопостачальним підприємством // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 245-249. – ISBN 978-617-7768-17-2
1152832
  Кременчук І. Проблематика утворення та діяльності накопичувального пенсійного фонду в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 111-114.
1152833
  Лисаківська І. Проблематика участі переміщених осіб із зони агресії РФ у місцевих виборах // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 74-76
1152834
  Костилєва А.Д. Проблематика участі України в міжнародному трансфері технологій // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 194-196. – ISBN 978-966-419-280-1
1152835
  Вдовиченко Г.В. Проблематика філософії культури у дослідженнях П. Демчука з історії зарубіжних філософії і суспільно-політичної думки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 36-45


  Ця стаття подає комплексний аналіз розробки проблематики філософії культури у дослідженнях з історії зарубіжних філософії і суспільно-політичної думки представника філософської думки УСРР 1920-х - 1930-х рр. П. Демчука. Основну увагу присвячено ...
1152836
  Вдовиченко Г.В. Проблематика філософії культури у дослідженнях П. Демчука з історії української філософії і суспільно-політичної думки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 38-47


  Ця стаття подає комплексний аналіз проблем філософії культури у дослідженнях з історії українських філософії і суспільно-політичної думки представника філософської думки УСРР 20-х - 30-х рр. ХХ ст. П. Демчука. Основну увагу присвячено розгляду ним ...
1152837
  Булах С.М. Проблематика філософії права в науковій системі філософії та юриспруденції // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 10-13. – ISBN 978-966-2456-11-0
1152838
  Савицька І.М. Проблематика філософсько-педагогічної епістемології в контексті сучасної філософії освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 199-201


  Філософія з самого початку свого виникнення намагалася не тільки осмислити існування системи освіти, але й сформувати ії нові цінності та межі.
1152839
  Солоненко О.М. Проблематика форм муніципальної діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 69-78
1152840
  Говалко Д. Проблематика формату інформаційною блоку телеканалу СТБ (на прикладі вечірнього випуску новин) // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 206-208
1152841
  Галіцка Д. Проблематика формування Ради з питань преси в Республіці Польща // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 105-109. – ISBN 966-294-186-0
1152842
  Соснова Н.С. Проблематика формування системи пішохідних просторів значнішого міста (на прикладі міста Львів) / Н.С. Соснова, І.Ю. Киргизбаєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 187-198 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-3455
1152843
  Назаров І.В. Проблематика формування складу Вищої ради юстиції України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 182-190. – ISSN 2224-9281
1152844
  Слюсаренко Ю.А. Проблематика функціонування виборчої системи США // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 252-256. – ISBN 978-617-7069-57-6
1152845
  Гавриленко В. Проблематика цілісного тіла та "тіла без шкіри" у гомерівському епосі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-13. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано багатогранність поняття тілесності в гомерівському епосі. The polysemy of the concert corporal in the Homeric epos is analysed.
1152846
  Шевченко Л.І. Проблематика цінності в лінгвістиці як проекція філософської традиції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 181-189. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Присвячено диспозиції цінностного і пізнавального як універсуму інтелектуального пізнання світу в проекції на загальнотеоретичні засади мовознавчих студій.
1152847
  Таран Т. Проблематика швидкості розповсюдження сектантства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-53. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються чинники, що обумовлюють швидке розповсюдження сектантства в Україні, пропонуються критерії розрізнення тоталітарних сект. The paper analyzes the factors that cause rapid spread of sectarianism in Ukraine, proposed criteria for ...
1152848
  Пичугина Т. Проблематика эссе Германа Броха "Гофмансталь и его время" // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / НАН України ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 3 (18) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 76-85
1152849
  Саппа М.М. Проблематика юридичної психології в структурі юрислінгвістики // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – С. 153-156. – ISSN 1727-1584
1152850
  Гуменюк О.Є. Проблематика Я у психоаналітичній теорії Зігмунда Фройда : Лекція / О.Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 34с.
1152851
  Скопа О.О. Проблематика якості послуг інтернет-провайдерів / О.О. Скопа, С.Л. Волков, К.Б. Айвазова // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості / Одеська, державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2013. – Вип. 1 (2). – С. 25-31
1152852
  Гавриленко О.Д. Проблематика, архітектоніка і композиція "Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 88-94


  Проаналізовано основоположні характеристики архітектонічного комплексу "Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа" – феномена краєзнавчої періодики ХІХ–ХХ ст. Досліджено проблему жанрового визначення видання, внутрішній жанровий ...
1152853
  Голубінка Н.І. Проблематика, метод, жанри та питання майстерності Миколи Євшана-критика // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 246-249
1152854
   Проблематика,жанры и формы прессы Казахстана в коммунистическом воспитании масс. – Алма Ата, 1986. – 87с.
1152855
  Руденко К. Проблематико-правові аспекти адвокатської таємниці в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 356-357
1152856
  Руденко К. Проблематико-правові аспекти реалізації принципу незалежності при здійсненні адвокатської діяльності // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 312-314
1152857
  Богачев В.В. Проблематическая водоросль Taonurus в русском палеогене / Криштофович Н. – С. 221-226
1152858
  Криштофовичъ А.Н. Проблематическія водоросли Taonurus - Spirophyton изъ юры побережья Уссурійскаго Края : Отдельный оттиск из 30 тома Известий геологического комитета / А.Н. Криштофович. – Санкт-Петербург : Типо-Литографія К. Биркенфельда, 1911. – [10] с., 1 л. ил : ил.
1152859
  Танчак Я.А. Проблематичні аспекти розвитку страхування фінансових ризиків підприємства / Я.А. Танчак, М.М. Миколишин // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 193-199. – ISSN 2222-0712
1152860
  Андрійченко Ю.В. Проблематичні особливості авторських описів у текстах художніх творів Г.Г. Маркеса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 24-29
1152861
  Кузьмінов С.В. Проблематичність моделювання економічного зростання у постіндустріальній економіці // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 287-293. – ISSN 2312-7600
1152862
  Бистрова А.Р. Проблематичність питань, пов"язаних із делімітацією та демаркацією кордонів в Азовському морі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 107-109. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються проблеми, пов"язані з правовим статусом і режимом використання Україною вод Азовського моря.
1152863
  Кантор В.К. Проблеме "восстания масс" (Степун и Шпенглер) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 68-76. – ISSN 0042-8744


  Федор Степун: русский немец и немецкий русский как хранитель высших смыслов европейской культуры Материалы конференции 14-15 мая 2014 г. на факультете философии НИУ-ВШЭ состоялась международная конференция “Федор Степун: русский немец и немецкий ...
1152864
  Клімова Т.І. Проблемене навчання як дієвий метод на шляху до осучаснення викладання вищої математики / Т.І. Клімова, Т.М. Сапронова // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 188-190. – ISBN 978-617-7021-29-1
1152865
  Паніна О. Проблеми "кліпового" мислення курсантів та використання креолізованих текстів у начанні їх фізики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 86-91. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X


  "Стаття присвячена проблемі «кліпового» мислення в рамках сучасної «кліпової» культури, яка виникла внаслідок тотальної інформатизації суспільства, як результат бурхливого розвитку інформаційно-комунікативних технологій. Аналізуються роботи вітчизняних ...
1152866
  Погрібна В.Л. Проблеми "м"якої сили" та ментальності крізь призму сучасних українських реалій // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 294-296. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1152867
  Потапенко Я.О. Проблеми "смерті автора" й інтертекстуальної взаємодії: уявлення про трансформацію природи художньої творчості в умовах інформаційного суспільства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С.102-107
1152868
  Клочек Г. Проблеми "шкільного" літературознавства: погляд на перспективу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 146-153. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті аналізуються недоліки діючої програми з літератури для середньої школи і пропонуються принципи її реформування. Визначається специфіка шкільного літературознавства та накреслюються перспективи його розвитку. У зв"язку з цим розглядаються ...
1152869
  Костенко О.М. Проблеми №1 сучасної цивілізації (в українському контексті) : монографія / О.М. Костенко; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту. – Черкаси : СУЕМ, 2008. – 112с.
1152870
  Паличенко Л. Проблеми ressentiment у працях Ф. Ніцше // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 96-98
1152871
  Матросова Л.М. Проблеми smart-освіти в українських реаліях // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 134-138. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1152872
  Диба В.М. Проблеми автоматизації бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-34. – (Економіка ; Вип. 54)


  Висвітлено проблеми методологічного забезпечення бухгалтерського обліку і контролю, які спрямовані на комплексне їх реформування, застосування національних стандартів бухгалтерського обліку, а також застосування нових інформаційних автоматизованих ...
1152873
  Владімірова Т.І. Проблеми автоматизації обліку та її вплив на фінансові результати // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 391-397. – ISSN 0321-0499
1152874
  Фоменко Ігор Проблеми автоматизації процесів обслуговування читачів у бібліотеці вищого навчального закладу / Фоменко Ігор, Коржик Наталя // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 27-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядається специфіка процесів впровадження автоматизованих технологій обслуговування читачів у бібліотеці вищого навчального закладу, а також розкриваються загальні положення створення проблемно-орієнтованих баз даних.
1152875
  Герасимов С.Г. Проблеми автоматизації та використання комп"ютерних технологій у навчальному процесі // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – C. 4-5
1152876
  Солдатенко В. Проблеми автономії й федерації в політиці Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 18-26. – ISBN 966-7060-54-1
1152877
  Дзіс Сергій Анатолійович Проблеми авторського права в сфері новітніх комп"ютерних технологій : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дзіс С. А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 249л. – Бібліогр.: л.222-249
1152878
  Дзіс Сергій Анатолійович Проблеми авторського права в сфері новітніх комп"ютерних технологій : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дзіс С.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
1152879
  Постовий В. Проблеми автохтонності української сім"ї // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 9. – С. 9-14
1152880
  Саламатіна Тамара Миколаївна Проблеми аграрних відносин в діяльності сучасних політичних партій України : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Саламатіна Тамара Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 27л.
1152881
  Саломатіна Тамара Михайлівна Проблеми аграрних відносин в діяльності сучасних політичних партій України : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Саломатіна Тамара Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 184л. – Бібліогр.:л.161-184
1152882
   Проблеми аграрних закладів // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22)


  Чергове виїзне засідання профільного парламентського комітету, яке відбулось у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, було присвячено законодавчому врегулюванню діяльністю вищих аграрних навчальних закладів
1152883
   Проблеми аграрного развития Северного Кавказа. – Краснодар : КГУ, 1987. – 157 с.
1152884
  Сухарєва Л. Проблеми адаптаціі і передумови організації контроллінгу у вітчизняній теорії та практиці / Л. Сухарєва, С. Петренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 8. – С.32-36
1152885
  Міхаліна І.Г. Проблеми адаптації аграрного бізнесу України до правового поля ЄС // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 93-97
1152886
  Ващенко В.В. Проблеми адаптації банківської системи України до умов СОТ // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 180-183. – бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1152887
  Васильченко З.М. Проблеми адаптації банківської системи України при її вступі до Світової організації торгівл // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються позитивні наслідки та ускладнення для України в разі її вступу до СОТ в контексті необхідної зміни норм та правил ведення банківської діяльності. The author consider positive results for Ukraine in case of entering World Organization of ...
1152888
  Онищенко О. Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  Порушено низку актуальних проблем розвитку вітчизняної бібліотечної галузі в умовах інформаційної революції, формування суспільства знань, становлення цифрової культури.
1152889
   Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу = The problems of Ukraine"s high education adaptation towards the european standards and principles of bolonyan process : Матеріали міжнародної наукової конференції 23-26 березня 2004 р. Ужгород (Україна)-Сніна (Словаччина). – Ужгород, 2004. – 228 с. – ISBN 966-7186-97-0
1152890
  Євтух М.Б. Проблеми адаптації вищої освіти України до стандартів єдиного європейського освітнього простору // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 25-34. – ISSN 2218-5348
1152891
  Островик Д. Проблеми адаптації воїнів-"афганців" в умовах трансформаційних процесів у радянському соціумі 1980-х рр. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 88-98. – ISSN 2415-3567
1152892
  Нечитайло У.Я. Проблеми адаптації державного статистичного спостереження за інвестиційними процесами до стандартів Європейського Союзу / У.Я. Нечитайло, О.Р. Кардаш // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 37-42
1152893
  Рудоміно-Дусятська Проблеми адаптації до нового фізичного середовища дітей-мігрантів із зони радіаційного забруднення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 112-121. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1152894
  Малюга Л.Ю. Проблеми адаптації європейського законодавства у сфері управління охороною праці до законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 129-132. – ISBN 978-617-7069-52-1
1152895
  Чорномаз О.Б. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 188-192. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1152896
  Дехтяр І.І. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС у галузі митногорежиму тимчасового ввезення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 127-132.
1152897
  Кравченко В. Проблеми адаптації законодавства України до стандартів і принципів Європейської хартії місцевого самоврядування // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-41.
1152898
   Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу : монографія / [О.Ю. Шостко та ін.] ; за заг. ред. О.Ю. Шостко ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 253, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 220-253 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 20). – ISBN 978-966-458-499-6
1152899
  Архипова М.І. Проблеми адаптації законодавствва України щодо географічних зазначень відповідно до Угоди про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТКІР5) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 102-108. – (Право. Економіка. Управління)
1152900
  Шило О.Г. Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 102-110. – ISSN 1993-0909
1152901
  Шило О.Г. Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 109-122. – ISSN 1993-0909
1152902
  Унковська Т.Є. Проблеми адаптації монетарної політики України до європейських стандартів // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 85-96. – ISBN 978-966-434-012-7
1152903
  Краснова Ю. Проблеми адаптації національного екологічного законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-60. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються вимоги законодавства Європейського Союзу щодо забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації та особливості їх адаптації до національного законодавства. Исследуются требования законодательства Европейского Союза по обеспечению ...
1152904
  Ославський М. Проблеми адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу в галузі фінансового контролю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 100-105.
1152905
  Бобошко О.М. Проблеми адаптації норм національного кримінально- процесуального законодавства до права Європейського Союзу // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 98-101. – ISBN 978-966-419-300-6
1152906
  Голуб С. Проблеми адаптації податкового законодавства України до законодавства європейських країн // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 95-99.
1152907
  Кожина Г.М. Проблеми адаптації студентів І курсу до навчальної діяльності у вузі в умовах кредитно-модульної системи освіти // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 3 (86) : травень - червень. – С. 87-92
1152908
  Рассоха І.В. Проблеми адаптації студентів першого курсу при вивченні вищої математики / І.В. Рассоха, Л.М. Блажко, Т.О. Карпалюк // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 груд. 2014 р. / Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 203-205. – ISBN 978-617-7021-25-3
1152909
  Кайда Н.Я. Проблеми адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кайда Наталія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 402 арк. – Додатки: арк. 397-402. – Бібліогр.: арк. 351-396
1152910
  Кайда Н.Я. Проблеми адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кайда Наталія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 31 назва
1152911
  Кіжаєв С.О. Проблеми адаптації українських реалій до вимог євроінтеграції у сфері інтелектуальної власності // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 46-48. – ISBN 978-617-696-925-9
1152912
  Шпичак О.М. Проблеми адаптації ціноутворення на продукцію АПК України до євроінтеграційних умов // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част. 2. – С. 15-21
1152913
  Лобузіна К. Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи / К. Лобузіна, І. Лобузін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 14-21. – ISSN 1029-7200
1152914
  Павліха Н.В. Проблеми адаптпції вітчизняної економіки до міжнародних стандартів / Н.В. Павліха, І.Б. Іус // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С.28-29
1152915
  Фесенко М. Проблеми адаптування України до формування нового міжнародного порядку // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 34-43
1152916
  Пянтковська О. Проблеми адвокатської таємниці // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Окремі аспекти".
1152917
  Жуковська О.Л. Проблеми адвокатури України в фокусі уваги світової юридичної громадськості // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.34-37
1152918
  Ігонін Р.В. Проблеми адміністративно-правового забезпечення захисту персональних даних в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 46-51. – ISSN 1727-1584
1152919
  Севідов О.В. Проблеми адміністративно-правового регулювання електронного документообігу у експертних установах Міністерства юстиції України // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 145-147
1152920
  Зубкова Н. Проблеми адміністративно-правового регулювання статусу біженців в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 172-173
1152921
  Гриценко В.Г. Проблеми адміністративно-правового регулювання статусу учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції / В.Г. Гриценко, Т.В. Вставська // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 42-46. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1152922
  Легенький М.І. Проблеми адміністративно-правового регулювання у сфері освіти // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 62-69. – ISSN 2072-8670
1152923
  Кравчук О.О. Проблеми адміністративно-правового регулювання управління державними організаціями та установами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 251-258. – ISSN 1563-3349
1152924
  Кравчук О.О. Проблеми адміністративно-правової охорони та захисту державної власності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 220-227. – ISSN 1563-3349
1152925
  Дуднік О.Я. Проблеми адміністративно-територіальної реформи у Федеративній республиці Німеччини // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 497-499
1152926
  Баранкова В. Проблеми адміністративного контролю за нотаріальною діяльністю // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 13-16
1152927
  Опришко В.Ф. Проблеми адміністративного примусу в правовому регулюванні якості продукції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 70-77. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы применения мер административного принуждения в механизме правового регулирования качества продукции.
1152928
  Трачук П. Проблеми адміністративного реформування місцевої публічної влади // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 19-24


  Стаття присвячена проблемам адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та шляхів реформування місцевої публічної влади, функціонування яких залишається недостатньо ефективним і потребує до себе постійної ...
1152929
  Заярний О.А. Проблеми адміністративного судочинства в практиці Конституційного Суду України на прикладі Наукового висновку у справі № 1-22/2012 щодо офіційного тлумачення положень статей 172, 177 Кодексу адміністративного судочинства України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 213-225. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується передбачений частиною третьою ст. 172 та частиною шостою ст. 177 КАС України, актами виборчого законодавства механізм оскарження в адміністративних судах України рішень, дій чи бездіяльності Центральної виборчої комісії, правові ...
1152930
  Лук"янець Д. Проблеми адміністративного судочинства при вірішенні справ стосовно правомірності рішень органів місцевого самоврядування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
1152931
  Бурда С.Я. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав громадян // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 263-268. – ISSN 1563-3349
1152932
  Носік Ю. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю за КУпАП: процесуально-правовий аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 62-65
1152933
  Бакалінська О. Проблеми адміністративної відповідальності у сфері економічної конкуренції // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.48-55
1152934
  Набільський Д. Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 190-192
1152935
  Настюк В.Я. Проблеми адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні / В.Я. Настюк, Г.С. Крайник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 48-57. – ISSN 1026-9932
1152936
  Бєлкін Л.М. Проблеми адміністрування ПДВ в Україні в контексті Директиви 77/388/ЄЕС, практики суду ЄС та Європейського суду з прав людини / Л.М. Бєлкін, Ю.Л. Юринець, М.Л. Бєлкін // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 63-69. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
1152937
  Пенякова Г. Проблеми адміністрування прямих податків в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 211-217. – ISSN 1818-5754
1152938
  Метеленко Н.Г. Проблеми адміністрування ресурсних платежів та техніко-технологічного забезпечення платників екологічних податків у промисловості / Н.Г. Метеленко, А.О. Попова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 34-39 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
1152939
  Боровик П. Проблеми адміністрування та напрями вдосконалення механізму справляння єдиного податку в Україні / П. Боровик, С. Колотуха, В. Бечко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 14-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1152940
  Трофімова Л. Проблеми академічної культури: пошук bona fides ta equitas // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 458-461. – ISBN 978-966-7067-18-2


  Згадується Л.К. Воронова та В.І. Синайський.
1152941
  Маліцький Б.А. Проблеми академічної науки очима вчених // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 83-98. – ISSN 0374-3896


  Представлені результати соціологічних досліджень в інститутах НАН України, інтерв"юрування вчених та директорів ін-тів відносно стану Академії наук.
1152942
  Шингур М.В. Проблеми активізації інноваційної діяльності промислових підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 320-326


  У статті проаналізовано головні фактори, що стримують інноваційні процеси на промислових підприємствах України. На основі порівняння із відповідною проблематикою інноваційної діяльності підприємств країн Євросоюзу пропонуються заходи подолання ...
1152943
  Семикіна М. Проблеми активізації інноваційної праці на промислових підприємствах України в контекстіглобальних трансформацій // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.129-136. – ISBN 966-654-102-5
1152944
   Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 393, [3] с. : іл., табл. – Конф. присвяч. 70- річчю Львів. держ. ун-ту фіз. культури і 20-річчю каф. фітнесу та рекреації. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2328-98-1
1152945
  Ходаківський В.М. Проблеми активізації розвитку підприємницької складової галузі тваринництва в сучасному ринковому середовищі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1152946
  Білорус О.Г. Проблеми активізації технологічного трансферу в дослідницьких університетах // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (705). – С. 96-99. – ISSN 2522-9303
1152947
  Гром Проблеми активізування зовнішньоекономічної діяльності / Гром, "як // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 157-162. – ISSN 0321-0499
1152948
   Проблеми активного захисту інформації від витоку через віброакустичні канали / В.С. Катаєв, А.В. Грицак, В.О. Леонтьєв, Н.В. Ляховченко // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 18, № 3. – С. 54-58. – ISSN 1560-9189
1152949
  Єрмошина Ж.С. Проблеми актуалізації культурної спадщини: українські реалії // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 286-288. – ISBN 978-966-452-103-8
1152950
  Гальчук І. Проблеми акценології в науковому доробку Івана Огієнка та шляхи внормування сучасного наголосу // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 279-289. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1152951
  Гурнович Ю.А. Проблеми акцизного оподаткування в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 94-95
1152952
  Орлик С. Проблеми акцизного оподаткування тютюнових виробів на окупованих Росією територіях Галичини і Буковини в період Першої світової війни // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 204-212. – ISSN 2518-7732
1152953
  Ковтуненко Л.П. Проблеми алгоритмізації діяльності слідчого в ситуаціях, що виникають у ході проведення окремої слідчої дії // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 209-213.
1152954
  Журавель В. Проблеми алгоритмізації та програмування розслідування злочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 191-199. – ISSN 1993-0909
1152955
  Ратніков М.І. Проблеми американо-турецьких відносин за минуле десятиліття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 218-223


  У статті розглядаються проблеми відносин між СЩА і Туреччиною за минуле десятиліття.
1152956
  Василюк А. Проблеми аналізу освітніх реформ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 76-82. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються різні підходи до дослідження багатовимірного феномену освітніх реформ.
1152957
  Петлін В. Проблеми аналізу середовища та екологічного стану ландшафтних систем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 126-132. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1152958
  Драгіна О.В. Проблеми аналізу художнього перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1152959
  Драгінда О.В. Проблеми аналізу художнього перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 109-112. – ISBN 966-7890-03-1
1152960
  Бондарчук Л.Й. Проблеми англо-українського перекладу економічних термінів (на матеріалі художнього дискурсу) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 21-22. – ISBN 966-581-373-0
1152961
  Щолокова О.В. Проблеми англо-українського перекладу поезії нонсенсу (на матеріалі лімериків Е. Ліра) / О.В. Щолокова, Л.А. Коваленко // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 19. – С. 221-226. – ISBN 978-966-285-556-2
1152962
  Коіч Д. Проблеми антикорупційної політики України та способи їх вирішення // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 280-281
1152963
  Давиденко М.В. Проблеми антикризового управління підприємством / М.В. Давиденко, В.В. Білик // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 32-34. – ISBN 978-966-493-863-8
1152964
  Макаренко І.О. Проблеми антикризового управління промисловим підприємством : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 126-129 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1152965
  Пальчук П.М. Проблеми анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності за законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 210-216. – ISSN 1563-3349
1152966
  Сліпченко В.І. Проблеми апеляційного оскарження обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 509-514. – ISSN 1563-3349
1152967
  Маринів В.І. Проблеми апеляційного розгляду скарг на постанови про порушення кримінальної справи / В.І. Маринів, В.В. Смірнова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 226-233. – (Право. Економіка. Управління)
1152968
  Кравцов С. Проблеми арбітражної угоди та її автономності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 86-89
1152969
   Проблеми археології Подніпров"я : Міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. – 120 с. – Присвячується 85-річчю Дніпропетровського нац.ун-ту
1152970
  Стрілець Н. Проблеми архівного збереження документів в українських бібліотеках / Наталія Стрілець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 29-31. – ISSN 2076-9326


  Розглядаються проблеми організації та реалізації процесів архівного збереження документів, нагромаджених у провідних українських бібліотеках.
1152971
  Майстренко А.А. Проблеми архівної справи та документознавства на сторінках зарубіжної періодики за 2009–2013 рр. (науково-аналітичний огляд) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 7-42. – ISSN 0320-9466
1152972
  Бєломєсяцев А. Проблеми архітектурної творчості на сучасному етапі розвитку філософії архітектури // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 101-109. – ISBN 966-7021-96-3
1152973
  Гайдуцький А. Проблеми асиметричного руху неофіційних потоків міграційного капіталу // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-19. – ISSN 1605-2005
1152974
  Суярко В.О. Проблеми атеїстичного виховання у світлі рішень XXV з"їзду КПРС / В.О. Суярко. – Київ, 1976. – 48 с.
1152975
  Скаженюк О.М. Проблеми атомної енергетики України на прикладі Рівненської атомної електростанції / О.М. Скаженюк, Н.В. Савчук // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 1 (71), січень - лютий. – С. 25-27
1152976
  Дзюблюк О. Проблеми банківського кредитування реального сектору в умовах кризових явищ в економіці України / О. Дзюблюк, В. Рудан // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (148). – С. 22-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1152977
  Ігнат"єва Л.Р. Проблеми банківської системи України // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 47-48. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1152978
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : Науково-технічний збірник. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 1. – 2004
1152979
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : Науково-технічний збірник. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 2. – 2005
1152980
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : Науково-технічний збірник. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 7. – 2007
1152981
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 9. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1152982
   Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2004-. – ISSN 1813-3584
Вип. 29. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1152983
  Шабліовський В.Є. Проблеми безпеки в сучасному світі: інформаційний спецназ проти інформаційного тероризму // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 69-72.


  Сфера високих технологій стає перспективним "інформаційним бойовищем" не тільки для держав, а рористів. Проблема боротьби з інформаційним тероризмом, що набуває глобального характеру, вимагаі ватних і своєчасних превентивних заходів, не лише ...
1152984
  Нижник В.М. Проблеми безпеки інформаційної системи вищого навчального закладу за умов розвитку Болонського процесу / В.М. Нижник, В.М. Стецюк, В.М. Лисак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 7-14.
1152985
  Борділовська О.А. Проблеми безпеки Південно-азійського регіону: погляд з України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.89-100
1152986
  Данильян О.Г. Проблеми безпекового освоєння космічного простору: філософсько-правовий підхід / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 3 (42). – С. 8-21. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
1152987
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, С.В. Костріков [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 30. – 2019. – 119, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1152988
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, С.В. Костріков [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 31. – 2020. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1152989
   Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, С.В. Костріков [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 2075-1893
Вип. 32. – 2020. – 97, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1152990
   Проблеми безперервної медичної освіти та науки = Problems of uninterrupted medical training and science : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків : Харківська медична академія післядипломної освіти, 2000-. – ISSN 2308-3220
№ 2 (42). – 2021. – 95, [1] c. – резюме укр., рос., англ. мовами
1152991
  Савицька Н. Проблеми безпечності харчових продуктів та формування національних стандартів FOOD-маркетингу / Н. Савицька, В. Евлаш // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (115), липень - серпень. – С. 4-20. – ISSN 1606-3732


  "Купуючи продукти, людина спирається не лише на власний родинний досвід харчування, а й на надану маркетологами інформацію, яка має містити в собі всі складові для відповідального рішення споживача".
1152992
  Гуць М. Проблеми безробіття та рівня життя населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.13-18
1152993
  Перова О.Є. Проблеми біофілософії в сучасній філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 192-198. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто становлення об"єктивно необхідного етапу виходу біології й філософії на більш загальний світоглядний рівень осягнення феномена життя як основоположного факту буття планетарного цілого й людського існування в ньому.
1152994
  Путято В. Проблеми боротьби з відмиванням "брудних" грошей // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 20. – С.33-37
1152995
  Титаренко О.О. Проблеми боротьби з економічними злочинами у вугільній промисловості (кримінологічний аспект) : Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: Спец.12.00.08 / Титаренко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1152996
  Петровський О.М. Проблеми боротьби з кіберзлочинністю: міжнародний досвід та українські реалії / О.М. Петровський, С.Ю. Лівчук // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 55-59. – ISSN 2304-5809
1152997
  Киренко С.Г. Проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-37.
1152998
  Миронець Н. Проблеми боротьби за Українську державу в творчій спадщині Олени Теліги // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 35-39
1152999
  Кобець М.С. Проблеми бюджетного контролю та їх вирішення // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 60-61
1153000
  Кульчицький М.В. Проблеми бюджетного реформування в Україні // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.25-29
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,