Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1154001
  Оніщук О.І. "Роль регіональних ознак в сучасній архітектурі Києва" // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 105-109. – ISSN 2077-3455
1154002
  Сорокин О.В. Роль политических институтов в формировании и регуляции политического сознания молодежи // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 5-11. – (Гуманитарные науки ; № 6). – ISSN 2076-4685
1154003
  Банник А.Н. Роль политических отделов машинно-тракторных станций западных районав Молдавской ССР в политическом и организационно-хозяйственном укреплении колхозов в 1950-1952 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Банник А.Н.; КГУ. – К., 1953. – 15л.
1154004
  Трусов Евгений Владимирович Роль политических партий в разработке и реализации концепции оборонной достаточности государства Восточной Европы (вторая половина 80-х - начало 90-х гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Трусов Евгений Владимирович; Киевский военный ин-тут управления и связи. – Киев, 1992. – 162л. – Бібліогр.:л.147-162
1154005
  Зоркин В.И. Роль политических ссыльных в изучении русского фольклора Сибири (вторая половина 19 - начало 20 века) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Зоркин В.И.; АН БССР. Ин-тут искусствоведения, этнографии и фольлора. – Минск, 1980. – 25л.
1154006
  Лысенко Р.В. Роль политической агитации в обеспечении выполнения народно-хозяйственный планов (1976-1981) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лысенко Р.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 17л.
1154007
  Ковач Ю. Роль политической системы ЧССР в научном управлении социалистическим обществом : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Ковач Ю. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1154008
  Лобанов А.П. Роль политорганов и партийных организаций Красной Армии в подготовке и проведении коллективизации сельского хозяйства в СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Лобанов А.П.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 21л.
1154009
  Кочкин Н.П. Роль политотделов "Турксиба" в развитии железнодорожного транспорта Казахстана (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кочкин Н.П.; Ин- повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 15 с.
1154010
  Загайный Н.В. Роль политотделов МТС в борьбе КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Загайный Н.В. ; МГУ. – Москва, 1963. – 29 с.
1154011
  Клишин Ф.И. Роль политотделов МТС в колхозном строительстве западных областей Белорусской ССР (1950-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Клишин Ф.И.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1962. – 17л.
1154012
  Раджабов Р.Б. Роль политотделов МТС в организационно-хозяйственном и политическом укреплении колхозов в 1933-1934 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раджабов Р.Б.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 32л.
1154013
  Королев Н.П. Роль полифенолоксидазы в лучевом поражении растений и механизм ее изменения : Автореф... канд. биол.наук: / Королев Н. П.; Ин-т биол. физ. АН СССР. – Пущино, 1968. – 23л.
1154014
  Синьова Т.В. Роль полікультурного виховання в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу / Т.В. Синьова, Л.І. Алексєєва, М.Е. Алексєєв // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 44-48. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1154015
  Нафанець Роль полікультурної освіти старшокласників у становлені толерантної особистості / Нафанець, о. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 49-52. – ISSN 0131-6788
1154016
  Галицька Е.В. Роль політичних арифметиків у зародженні та формуванні статистики // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 81 : Економічні науки
1154017
  Антонова О.В. Роль політичних еліт у руйнації нових демократій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема суб"єкта руйнації нових демократій. Автор визначає політичних акторів, які мають визначальний вплив на руйнацію нових демократичних режимів. Рассматривается проблема субъекта разрушения новых демократий. Автор определяет ...
1154018
  Ляшенко Т.М. Роль політичних лідерів в інтеграційних процесах у країнах Центральної Азії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 82-96. – ISBN 978-966-02-4329-3
1154019
  Трусов Євген Володимирович Роль політичних партій в розробці та реалізації концепції оборонної достатності держав Східної Європи (друга половина 80-х - початок 90-х рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Трусов Євген Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 20л.
1154020
  Гербут Н.А. Роль політичних партій у процесах децентралізації в Україні / Н.А. Гербут, В.Л. Семко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 55-67. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1154021
  Токаленко П.О. Роль політичних партій у радикалізації революційного руху 1905-1907 років // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 16/18 (440/442), червень 2016. – С. 28-33
1154022
  Ярош Я.Б. Роль політичних партій у реалізації державної політики в Україні // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 54-57. – ISSN 2519-2949
1154023
  Чижова О.М. Роль політичних партій у системі владних відносин та дія політичного прагматизму // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 583-590. – ISSN 1563-3349
1154024
  Галушко О.П. Роль політичних партій у формуванні парламентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 84-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1154025
  Павлюк О. Роль політичних партій у формуванні представницьких органів місцевого самоврядування в Україні під час виборів 2010 року // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 61-72. – ISSN 0869-3595
1154026
  Терзі О.С. Роль політичних партій України у формуванні Конституційного Суду України (1992-1996 рр.) / О.С. Терзі, О.С. Колесник // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 144-148. – ISSN 1728-3671
1154027
  Ігнатов О.М. Роль політичних факторів в детермінації злочинності працівників міліції // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1154028
  Примаченко Л.В. Роль політичних фондів в процесі формування зовнішньої політики ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 140-146
1154029
  Бовтун К.О. Роль політичних цінностей та ціннісних орієнтацій у політичній культурі сучасних українських політичних партій // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 540-544
1154030
  Шевчук П.І. Роль політичного класу та політичної еліти України у розбудові держави // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 29-38
1154031
  Климкова І.І. Роль політичного консенсусу у процесі формування дієздатної моделі культури парлатентської діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 207-215
1154032
  Кальниш Ю.Г. Роль політичного опортунізму у формуванні політико-економічних циклів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 47-54. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1154033
  Неліпа Д.В. Роль політичної еліти у становленні національної ідеї // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 14-17. – ISSN 0868-8117
1154034
  Чабанов В.Г. Роль політичної етики в легітимації владних відносин // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 266-268
1154035
  Якименко А.М. Роль політичної комунікації в процесі взаємодії влади та суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 191-199
1154036
  Сищук О.А. Роль політичної комунікації в сучасному політичному процесі розвинутих країн та України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 173-176


  У статті проаналізовано новітні тенденції розвитку змісту й форм політичної комунікації в епоху цифрових медіа, еволюції маркетингового підходу до політики. The article analyses latest tendencies of content and forms of political communication at the ...
1154037
  Товмаш Д.А. Роль політичної комунікації у формуванні громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 - соціальна філос. та філос. історії / Товмаш Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1154038
  Товмаш Д.А. Роль політичної комунікації у формуванні громадянського суспільства : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Товмаш Д.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 185л. – Бібліогр.: л.170-185
1154039
  Прокопюк В.С. Роль політичної культури еліт у процесі демократичної трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Аналізується залежність трансформаційних процесів від політичної культури еліт.
1154040
  Радченко Л.М. Роль політичної свідомості у становленні та реалізації політичних інтересів // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 79-86
1154041
  Лавніченко О.В. Роль полку (бригади) оперативного призначення Національної гвардії України у спеціальній операції у ході збройного конфлікту всередині держави / О.В. Лавніченко, С.О. Годлевський // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 64-68. – ISSN 2078-7480
1154042
  Батиргареєва В.С. Роль положення ст. 34 КК України у визначенні масштабів рецидивної злочинності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 482-486. – ISBN 978-966-458-403-3
1154043
  Мурзакова З.Н. Роль положительного примера в воспитании коммунистического поведения учащихся начальной школы (на материалах начальных школ Башкирии) : Автореф... канд. пед.наук: / Мурзакова З.Н.;. – Москва, 1953. – 20 с.
1154044
  Мамедов И.А. Роль положительного примера в нравственном воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.624 / Мамедов И.А.; АН АзССР. Отд. общ. наук. ин-т филоосфии и права. – Баку, 1970. – 24л.
1154045
  Делія О.В. Роль полтавських єпископів кінця XIX - початку XX століття в розвитку церковно-історичного краєзнавства // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 54-59. – ISSN 2075-1451
1154046
  Федорова М. Роль Полтавської ОУНБ ім. І.П. Котляревського в активізації процесів взаємодії з науковими, культурно-мистецькими та краєзнавчими осередками області // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 39-41. – ISSN 2518-7341


  Йдеться про співпрацю протягом 2016-2018 рр. Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.П. Котляревського з Державним архівом Полтавської області, Полтавським обласним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді, Полтавським ...
1154047
  Бацис Альфонсас Петро Роль Польско-Прибалтийского линдерисекретариата исплкома Коминтерна в деятельности Коммунистической партии Литвы в 1926-1929 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бацис Альфонсас Петро; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 22 л.
1154048
  Бородін К. Роль польських довоєнних інскрипцій у творенні сучасного міфу Львова // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 77-84


  Йдеться про підписи на пам"ятниках, меморіальних таблицях, назви вілл, рекламні стінописи та фрески. До уваги взято рецепцію написів представниками різних націй та різними за фахом людей, пердусім письменників і митців
1154049
  Дудка І.О. Роль польських дослідників XIX - початку XX століть у вивченні міксоміцетів на території сучасних Національних парків Українських Карпат / І.О. Дудка, І.М. Аніщенко // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 260-267. – ISBN 978-966-2303-13-1
1154050
  Пасова Т.О. Роль польського журналу "Культура" у публіцистичній дискусії другої половини ХХ ст.та в польсько-українському взаєморозумінні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 83-87.


  У статті йдеться про політичну дискусію, яка розгорнулася на сторінках польського іммігрантського журналу "Культура". Особлива увага приділяється українському аспекту цієї дискусії, зокрема опублікованим у часописі статтям, що значно вплинули на ...
1154051
  Пасова Т.О. Роль польського журналу "Культура" у публіцистичній дискусії другої половини ХХ ст.та в польсько-українському взаєморозумінні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 39-43


  Стаття присвячена політичній дискусії, що розгорталася на сторінках польського еміграційного видання "Культура". Особливу увагу автор приділяє розкриттю українського аспекту цієї дискусії. Журналісти "Культури" підтримали українську незалежність як ...
1154052
  Радишевський Р. Роль польського посередництва у формуванні української барокової літератури // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 2. – С. 71-121. – ISBN 966-7021-52-1
1154053
  Потоцький В.П. Роль польського ротмістра Анджея Окуня у військових кампаніях проти українських козаків (1648 - початок 50-х років XVII ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 21-29. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 21). – ISSN 2227-6505
1154054
  Дубина О. Роль польського чинника в утворенні шведсько-українського союзу 1708 року // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 589-602. – ISBN 966-7522-07-5
1154055
  Чебан А.Д. Роль Польщі у вирішенні проблем європростору // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 231-240
1154056
  Ведько И.М. Роль пониженной реактивности организма в развитии реакции : Автореф. дис... канд. мед. наук: 140.016 / Ведько И.М.; Ин-т физиологии. – Киев, 1974. – 20с.
1154057
  Попов В.В. Роль понятий "интервал" и "стадия" в оценке социального противоречия // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 243-249. – ISSN 1606-951Х
1154058
  Меркулов А.С. Роль понятий "сигнал" и "сигнальность" в исследовании процессов отражения и информации. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Меркулов А.С.; Урал.гос.ун-т. – Свердловск, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1154059
  Утробин Игорь Серафимович Роль понятий порядка и беспорядка в анализе информационных процессов : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.08 / Утробин Игорь Серафимович; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 18л.
1154060
  Навроцкий Б.А. Роль понятия "система" в становлении и развитии естественно-научных теорий. : Автореф... канд.филоснаук: 627 / Навроцкий Б.А.; Филос.фак. – М, 1970. – 20л.
1154061
  Савельева М.Ю. Роль понятия "эволюция" в формировании современных философских представлений о человеке // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 121-132. – ISSN 2077-8309
1154062
  Савельева М.Ю. Роль понятия эволюция в формировании современных философских представлений о человеке // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.70-75
1154063
  Кулик Ю.А. Роль поощрительных фондов в повышении эффективности производства. / Ю.А. Кулик. – Л., 1975. – 24с.
1154064
  Заббарова Г.Х. Роль поощрительных фондов и материальной заинтересованности в повышении эффективности производства : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Заббарова Г.Х.; МГУ. – М, 1972. – 24л.
1154065
  Офицеров Н.Н. Роль поощрительных фондов предприятий в осуществлении принципа материальной заинтересованности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Офицеров Н.Н. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 24 с.
1154066
  Родионова А.З. Роль поощрительных фондов предприятия в соспроизводстве рабочей силы в социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Родионова А. З.; Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 20л.
1154067
  Давыдова Г.В. Роль поощрительных фондов промышленных предприятий в материальном стимулирвании труда. (На материалах пром-сти ТАССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Давыдова Г.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 26 с.
1154068
  Бубликова Р.В. Роль поощрительных фондов социалистических промышленных предприятий в воспроизводстве рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бубликова Р. В.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1154069
  Кірдан О. Роль попечителя Київського учбового округу в управлінні університетом Св. Володимира (1832-1839) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 59-63.


  Метою статті є дослідження ролі, організаційних засад, теорії та практики управління університетом В. Володимира попечителем Київського учбового округа в 1832-1839 рр. Є.Ф. фон Брадке.
1154070
  Львова О.Л. Роль порівняльно-правових досліджень у розвитку національної правової системи // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 89-92. – ISBN 966-660-151-6
1154071
  Щербина В.І. Роль порівняльного правознавства в розвитку законодавства України про працю // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 58-62. – ISBN 978-966-458-401-9
1154072
  Воронова М. Роль порівняння в літературно-критичному портреті (психолінгвістичний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-58. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічну й мовленнєву роль порівняння в портретуванні складного персонажа літературно-критичного портрета. This article is about psychological and vocal role of comparing in creating of complicated character in literary-critical portrait.
1154073
   Роль пород, содержащих самородное железо, в образовании железистых карбонатно-силикатных расплавов: экспериментальное моделирование при Р-Т-параметрах литосферной мантии / Ю.В. Баталева, Ю.Н. Пальянов, А.Г. Сокол, Ю.М. Борздов, О.А. Баюков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 188-203 : рис., табл. – Библиогр.: с. 201-203. – ISSN 0016-7886
1154074
  Семенов Ю.Н. Роль портов в реалиации европейской политики развития интермодальных перевозок // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 42-52 : табл., рис. – Библиогр.: 12 назв.
1154075
  Пустовіт Т.М. Роль портретних характеристик у художній реалізації концепції людини та історії у романах Д. Балашова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 180-185


  У статті розглядається своєрідність портретних характеристик у романах Д.М. Балашова та їх роль у художньому втіленні авторської концепції людини та історії. Виявлено, що Д.М. Балашов, використовуючи традиційний психологічний портрет, у якому зовнішні ...
1154076
  Баранова О. Роль посередників у вітчизняному страховому бізнесі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 40-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-7923
1154077
  Березняк Н.В. Роль посередницьких структур в інноваційному процесі / Н.В. Березняк, К.В. Кваша // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 25-30 : фото, рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1154078
  Сафронов А.Н. Роль последовательного снижения розничных цен в повышении благосостояния рабочих и служащих СССР в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Сафронов А. Н.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1955. – 20л.
1154079
   Роль постійного електричного струму у формуванні електричної пам"яті кристалів кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, М.Я. Горідько, А.М. Коломієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-46. – (Фізика ; Вип. 2)


  Досліджуються нерівноважні явища, які виникають внаслідок дії на напівпровідників кристали кремнію імпульсного електричного струму. Визначено, що за певного експериментальних умов можна спостерігати релаксацію нерівноважних станів. Висловлюється ...
1154080
  Штефан-Бастль Роль Постоянного совета ОБСЕ // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 391-403. – ISBN 5-7712-0333-5
1154081
  Ванівська О. Роль постпозицій для творення нових значень в англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 54-58. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1154082
  Анашкина Е.Б. Роль постсоветского пространства во внешней политике США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 6 (546). – C. 19-34. – ISSN 0321-2068
1154083
  Мау В. Роль постсоциалистического государства в формировании и эволюции предпринимательства // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 7/8. – С. 22-53. – ISSN 0207-3676
1154084
  Цудзевич Б.А. Роль посттрансляционных модификаций белков хроматина в экспрессии генома при лучевом поражении : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.01 / Цудзевич Б. А.; Ин-т пробл. онкол. АН УССР,. – К., 1983. – 42л.
1154085
  Сіренко О. Роль потерпілого в генезисі злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.130-135
1154086
  Пчелинський В.М. Роль потреб у біологічній еволюції // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1154087
  Ларін Д.І. Роль потреб у професійному становленні студентів-практичних психологів // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 41-45. – ISBN 978-613-8-33760-7
1154088
  Лебедев Н.Н. Роль потребительской кооперации в повышении уровня жизни сельского населения / Н.Н. Лебедев, Н.А. Бобров. – К., 1984. – 31с.
1154089
  Бобров Н.А. Роль потребительской кооперации в повышении уровня жизни сельского населения в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бобров Н. А.; Харьк. ГУ им. Горького. – Х., 1983. – 22л.
1154090
  Мясоутов Р.Х. Роль потребительской кооперации в преодолении существенных различий между городом и деревней. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мясоутов Р.Х.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 20л.
1154091
  Дурманова Т.И. Роль потребительской кооперации в развитии товарного обмена между городом и деревней / Т.И. Дурманова. – М., 1969. – 78с.
1154092
  Федюкович К.И. Роль потребительской кооперации в экономической и общественной жизни Латвийской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Федюкович К.И.; Мин. торговли РСФСР. Лен. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Л., 1960. – 25л.
1154093
  Бидный Ю.Т. Роль потребительской кооперации в экономической связи между городом и деревней в переходный период от капитализма к социализму в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Бидный Ю.Т.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1958. – 17л.
1154094
  Быстров А.И. Роль потребительской кооперации укреплении и развитии экономических связей между городом и деревней при социализме : автореф. ... канд. экон. наук / Быстров А.И. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1956. – 20 с.
1154095
  Перекалина Н.С. Роль потребительской оценки в управлении качеством товаров. / Н.С. Перекалина. – М., 1978. – 96с.
1154096
  Головков Станислав Иванович Роль потребностей в деятельности человека : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Головков Станислав Иванович; МГУ. – М., 1979. – 24л.
1154097
  Кикнадзе Д.А. Роль потребностей в поведении человека и их воспитание в процессе строительства. коммунизма : Автореф... канд. философ.наук: / Кикнадзе Д.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра науч. коммунизма. – М., 1966. – 16л.
1154098
  Сусь Б.А. Роль початкової швидкості електронів при визначенні величини e/m методом магнетрона / Б.А. Сусь, Т.М. Павелко, П.В. Бережний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 230-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Теоретично показано, що при визначенні питомого заряду електрона методом магнетрона поступовий спад анодного струму в залежності від значення індукції зовнішнього магнітного поля не пов"язаний з початковою швидкістю електронів. Тому при встановленні ...
1154099
  Никитин Е.Д. Роль почв в жизни природы / Е.Д. Никитин. – Москва : Знание, 1982. – 48 с. – На обл. авт.: Е.Д. Никитин. – (Новое в жизни, науке, технике ; Науки о Земле, № 7)
1154100
  Панкова Е.И. Роль почвенного института им. В.В. Докучаева в становлении почвоведения в России (к 85-летию института) / Е.И. Панкова, Л.Ф. Назарова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 997-1007. – Библиогр.: 66 назв. – ISSN 0032-180Х
1154101
  Степанова Л.Н. Роль почвенных бактерий в токсичности дерново-подзолистых почв. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанова Л.Н.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 22л.
1154102
  Курчева Г.Ф. Роль почвенных животных в разложении и гумификации растительных остатков : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Курчева Г.Ф.; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – Москва, 1970. – 21л.
1154103
  Костриця М.Ю. Роль почесних членів у діяльності товариства дослідники Волині (1900-1920 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 13-18
1154104
  Дуи Сафи Роль почти без слов : Культура // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 110-111 : Фото. – ISSN 1029-5828
1154105
  Федосій О.О. Роль почуттів співпереживання у виховному процесі сучасної школи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 248-252


  У запропонованій статті йдеться про роль почуттів співпереживання, подолання недоліків та перехід на інноваційні технології здійснення навчально-виховного процесу. У якосты методологічного імперативу розглядається особистісно орієнтоване виховання як ...
1154106
  Коридзе М.Г. Роль поясной извилины в организации мотивационно-эмоциональных реакций и краткосрочной памяти кошки : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Коридзе М.Г.; АН Груз.ССР. Ин-т физиологии. – Тбилиси, 1968. – 22л.
1154107
  Мироненко В.В. Роль ПР у формуванні соціального капіталу організації // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 82-89. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1154108
  Малимоненко Р. Роль прав. свобод та інтересів людини у новій світовій обстановці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.133-134. – ISSN 0132-1331
1154109
   Роль права в деле повышения благосостояния советских граждан в свете решений 27 съезда КПСС. – Тарту, 1987. – 145 с.
1154110
  Авакьян С.А. Роль права в деятельности Советов депутатов трудящихся / Авакьян С.А. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Государство и право" ; 6)
1154111
  Беленчук І.А. Роль права в здійсненні Продовольчої програми СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 17-21. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье освещается комплекс правовых средств - организационных, мобилизационных, стимулирующих, охранительных и иных мер по проведению в жизнь Продовольственной программы СССР.
1154112
  Рослов П.Н. Роль права в интенсификации сельскохозяйственного производства / П.Н. Рослов. – К., 1987. – 47с.
1154113
   Роль права в обеспечении исполнения жилищной программы. – М, 1989. – 116с.
1154114
  Кучма М.И. Роль права в организации социалистического соревнования / М.И. Кучма. – М., 1975. – 32с.
1154115
  Братусь С.Н. Роль права в развитии советской экономики. / С.Н. Братусь. – М., 1971. – 48с.
1154116
   Роль права в реализации Продовольственной программы СССР. – Москва, 1986. – 131 с.
1154117
  Александров Н.Г. Роль права в советском социалистическом обществе / Н.Г. Александров. – Москва : Знание, 1957. – 40 с. – (Серия 2 / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 29)
1154118
  Седов Л.А. Роль права в стимулирвоании экономической заинтересованности колхозников в развитии социалистического колхозного производства. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Седов Л.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
1154119
  Наумов В.Л. Роль права в управлении качеством / В.Л. Наумов. – К, 1979. – 48с.
1154120
   Роль права в экономическом развитии региона. – М, 1990. – 110с.
1154121
  Исламов Зайнитдин Мухитдинович Роль права и норм общественных организаций в самоуправлении народа. / Исламов Зайнитдин Мухитдинович. – Ташкент, 1988. – 172с.
1154122
  Свиридюк Н.П. Роль права у вирішенні конфліктів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 79-86
1154123
  Балінський О.В. Роль права у формуванні громадянського суспільства: історико-правовий дискурс // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 117-123. – ISSN 1563-3349
1154124
  Балаклицький І.І. Роль права як загальносоціального феномена в розвитку сучасної держави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 76-82. – ISSN 1563-3349
1154125
  Скринька Д. Роль права як фактора економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 99-102
1154126
   Роль правильной организации занятий физическойкультурой в гармоническом развитии ребенка и подростка. – Ташкент, 1987. – 161 с.
1154127
  Гришко М.Ф. Роль правильной организации и оплаты труда в экономическом укреплении колхозов Киевщины в послевоенный период (1945-1948 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Гришко М.Ф.; Киевский гос. пед. ин-т им. Горького. – Киев, 1949. – 16 с.
1154128
  Боган С.М. Роль правлячої верстви у творах Тараса Шевченка як складова філософської концепції українського націоналізму Дмитра Донцова // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 31-38. – ISBN 978-966-2710-51-9
1154129
  Женченко М.І. Роль правничих часописів Галичини наприкінці XIX – на початку XX ст. у формуванні національної свідомості українського народу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 249-251


  У статті розглядається роль правничих часописів Галичини наприкінці XIX – на початку XX ст. у національному відродженні краю, формуванні свідомості українського народу. The role of the legal periodicals of Galicia at the end of XIX – at the ...
1154130
  Приходько Х. Роль правових позицій Конституційного Суду України у становленні та розвитку доктрини конституційного процесу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 43-54. – ISSN 2310-6158
1154131
  Іванський А.Й. Роль правових презумпцій у регулюванні фінансових правовідносин // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 82-88. – ISSN 2078-3736
1154132
  Павличенко О.В. Роль правових фікцій у тлумаченні правових норм // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 239-250. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1154133
  Гачкевич А.О. Роль правового виховання в запобіганні плагіату в студентських наукових роботах // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 138-142. – ISBN 978-617-7363-04-9
1154134
  Тітомир-Зотова Роль правового виховання в механізмі забезпечення прав людини // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 36-43. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1154135
   Роль правового воспитания. – М, 1985. – 236с.
1154136
  Коваленко Т. Роль правового звичаю в забезпеченні ефективності правового регулювання земельних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 135-142. – ISSN 0132-1331
1154137
  Бортник Н.П. Роль правового регулювання в розвитку транспортної інфраструктури України щодо асоціації з Європейським Союзом на прикладі західного регіону / Н.П. Бортник, С.С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 34-40. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1154138
  Бобрицький Л.В. Роль правового регулювання мовного питання в Україні у забезпеченні національної безпеки держави // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 64-67. – ISSN 1609-0462
1154139
  Гіда Є. Роль правової дисципліни в діяльності міліції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 83-86
1154140
  Семеніхін І. Роль правової доктрини в історії розвитку англійського права // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 21-22
1154141
  Кузнєцова Н.С. Роль правової ініціативи у становленні громадянського суспільства / Н.С. Кузнєцова, Н.М. Оніщенко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О. Петришин, Ю. Барабаш, В. Борисова [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 120-133. – ISSN 1993-0909
1154142
  Цимбалюк В. Роль правової інформатики у модернізації прокуратури України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 73-77. – ISSN 0132-1331
1154143
  Богачов С. Роль правової освіти у приведенні змісту прав та свобод засуджених до міжнародних стандартів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 127-135. – ISSN 0132-1331
1154144
  Кархут О.Я. Роль правової освіти у формуванні правової культури студентів // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 303-305
1154145
  Воднік В.Д. Роль правової освіти у формуванні правової культури українського соціуму за умов його модернізації // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 263-265. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1154146
  Морозов В.П. Роль правовой надстройки в коммунистическом воспитании трудящихся / В.П. Морозов. – Москва, 1966. – 72с.
1154147
   Роль правовых средств. – М, 1983. – 134с.
1154148
  Корнієнко П.С. Роль правозахисних організацій у розбудові громадянського суспільства в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 3-15. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1154149
  Полонка І.А. Роль правомірної поведінки: підвалини теоретико-онтологічного розуміння // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 58-71. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1154150
  Бурда С. Роль правоохоронних органів у забезпеченні адміністративно-правового захисту суб"єктів виборчого процесу // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 23-28.
1154151
  Подойнік О. Роль правоохоронних органів у протидії експлуатації дітей і дитячої порнографії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 142-145
1154152
  Волинець В. Роль правоохоронної функції держави у державотворчому і правотворчому процесах в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 4-10
1154153
  Тот З. Роль правоохранительных органов (полиции) в обеспечении безопасности выборов. Безопасность и подлинность избирательных документов // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-27.
1154154
  Вавилов С. Роль правоохранительных органов в обеспечении безопасности выборов // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-41.


  17-та міжнародна конференція АОВЄ
1154155
  Мартьянова Т.С. Роль правосвідомості в механізмі кримінально-правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 236-239. – ISSN 2219-5521
1154156
  Ткачук А. Роль правосвідомості та правової культури у формуванні правової держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 421-425. – ISSN 0132-1331
1154157
  Андрушко І.П. Роль правосвідомості у законотворчій діяльності // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 288-291. – ISBN 978-966-7166-35-9
1154158
  Хілько Є.В. Роль православ"я у подоланні християнської схизми в творчому спадку митрополита Калліста // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 97-103. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
1154159
  Рощина Л.О. Роль православної церкви у формуванні та функціонуванні політичної системи України в 90-і роки XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 118-123. – ISSN 1728-3671
1154160
  Мерденов Роль православной церкви в становлении и развитии русско-осетинских политических и культурных связей. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Мерденов Х.-М.Ю.; Рос.Акад.наук Ин-тд истори России. – М, 1992. – 21л.
1154161
  Савин И.А. Роль правосознания в регулировании поведения человека при переходе от социализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савин И. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25
1154162
  Соломонюк О. Роль правотворчих актів у судовій правотворчості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 124-127. – ISSN 2307-8049
1154163
  Антошкіна В.К. Роль правочину, корпоративних актів у процесі саморегуляції цивільно-правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 2219-5521
1154164
  Бабич Б.В. Роль прагматичного контексту для зняття синтаксичної омонімії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 25-30. – ISBN 966-581-102-9
1154165
  Кулешов К.Н. Роль практик класифікації у структуруванні повсякденних взаємодій (есе) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-65. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Представлено роздуми про роль повсякденних практик класифікації у створенні соціальної структури. Обгрунтовується питання про те, чи не задається соціальна структура, яка розкриває себе об"єктивно, самими практиками класифікації? Саме в практиках ...
1154166
  Свистова Л.В. Роль практики в историческом познании : Автореф... 09.00.01наук: / Свистова Л. В.;. – Свердловск, 1978. – л.
1154167
  Тархова М.А. Роль практики в познании / М.А. Тархова. – М., 1959. – 36с.
1154168
  Руткевич М.Н. Роль практики в познании мира / М.Н. Руткевич. – Свердловск, 1956. – 72с.
1154169
  Даниленко Д Роль практики в процессе образования понятий : Автореф... канд. филос.наук: / Даниленко Д,И.; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – Москва, 1950. – 16 л.
1154170
  Гайдуков Ю.Г. Роль практики в процессе познания / Ю.Г. Гайдуков. – Москва, 1955. – 32с.
1154171
  Гайдуков Ю.Г. Роль практики в процессе познания / Ю.Г. Гайдуков. – Москва, 1964. – 336с.
1154172
  Курсанов Г.А. Роль практики в развитии научных понятий и их значение в познании мира и в практической деятельности людей : Автореф... д-ра филос.наук: / Курсанов Г.А., Ин-т философии. – Свердловск, 1951. – 28 с.
1154173
  Хорошко Г.И. Роль практики в развитии языка / Г.И. Хорошко. – Гомель, 1957. – 41с.
1154174
  Конвай Б.И. Роль практики в формировании знаний о природе : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Конвай Б.И. ; АН УССР , Объединен. совет ин-та философии и ин-та государства и права. – Киев, 1974. – 30 с.
1154175
  Косогубова М.Г. Роль практики держав у розвитку міжнародного звичаю // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1154176
  Туров И.В. Роль практики единения (ехуда) в вероучении хасидов // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 215-229. – ISSN 1682-671Х


  Хасидизм ("учение благочестия") - религиозное течение в иудаизме, которое в первой пол. XVIII в. за очень короткое время охватило еврейское население Речи Посполитой и прилегающих территорий
1154177
  Кампов Л. Роль практики за кордоном для набуття професійної мовної компетентності магістрів з міжнародних відносин в умовах інтеграції до європейського і світового освітнього простору // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 245-255. – ISSN 2218-5348
1154178
  Давиденко В.Ю. Роль практичного заняття на післядипломному етапі освіти лікарів стоматологів-ортопедів, його форми та методи, дидактичні принципи проведення // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Т. 18, вип. 2 (62). – C. 235-239. – ISSN 2077-1096
1154179
  Мезенцова Н.В. Роль практичної складової у підготовці юристів у непрофільних вищих навчальних закладах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 192-195
1154180
  Андрос О.Є. Роль практичної соціоприродної філософії у формуванні методологічних основ освіти для збалансованого розвитку // Екологічні науки : науково-практичний журнал / М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 32-36. – ISSN 2306-9716


  Стаття обгрунтовує включення в освітній процес, зокрема процес післядипломної освіти, курсу з практичної філософії охорони довкілля.
1154181
  Енгельс Ф. Роль праці в процесі перетворення мавпи на людину / Ф. Енгельс. – Київ, 1953. – 16с.
1154182
  Енгельс Ф. Роль праці в процесі перетворення мавпи на людину. / Ф. Енгельс. – К., 1951. – 16с.
1154183
  Енгельс Ф. Роль праці в процесі перетворення мавпи на людину. / Ф. Енгельс. – К., 1985. – 18с.
1154184
  Каспришин З.О. Роль праць І.І. Ковалика у формуванні української дериватології як окремої галузі мовознавства // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 36-41
1154185
  Стецюк Т. Роль превентивних заходів у медичному страхуванні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 62-67. – ISSN 1818-5754
1154186
  Автономов П.П. Роль предметно-эстетической среды школы в системе коммунистического воспитания учащихся(на примере комплексной организации форм наглядной агитации в сельских восьмилетних и ср.общеобразоват. школах) : Дис... наук: 13.00.01 / Автономов П.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев. – л.
1154187
  Гусева Н.В. Роль предметной деятельности в формировании и освоении знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусева Н.В.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1982. – 24л.
1154188
  Ильин А.И. Роль предприятий в воспроизводстве квалифицированной рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ильин А.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 19л.
1154189
  Лялина Н.Е. Роль предприятий и местных органов в воспроизводстве квалифицированных рабочих кадров : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лялина Н.Е. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф. полит. экономии гуман. ф-т. – Москва, 1966. – 19 с.
1154190
  Михайлова И.Б. Роль представлений в процессе познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Михайлова И.Б. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филос. ф-тет. – Москва, 1963. – 15 с.
1154191
  Верба І. Роль представників та послідовників школи В.Б. Антоновича в житті та творчій діяльності Н.Д. Полонської-Василенко // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 217-223
1154192
  Смирнова Є.В. Роль предствництва президента України в Автономній республіці Крим в розбудові автономії // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.82-87. – ISSN 1563-3349
1154193
  Власова Ирина Николаевна Роль преемственности и революционных связей в создании и становлении казанской социал-демократической организации (1883-1903 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Власова Ирина Николаевна; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1979. – 18л.
1154194
  Будовская Л.М. Роль преемственности поколений и трудовых традиций советского народа в коммунистическом воспитании рабочей молодежи : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Будовская Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 24 с.
1154195
  Будовская Л.М. Роль преемственности поколений и трудовых традиций советского народа в коммунистическом воспитании рабочей молодежи : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Будовская Л. М.; цМВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 185л. – Бібліогр.:л.I-X
1154196
  Коваль І.О. Роль президента в координуванні державних комунікацій (на прикладі США) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 148-156. – ISSN 2306-5664
1154197
  Питльована Л.Ю. Роль президента США В. Вільсона у Першій світовій війні та повоєнному врегулюванні в Європі очима британських карикатуристів // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 266-279. – ISSN 2313-5603
1154198
  Байбакова Л.В. Роль президента США Т. Рузвельта в выработке предварительных условий мирных переговоров между Россией и Японией (март - июнь 1905 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-41. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1154199
  Бєлкіна Ю. Роль Президента України в забезпеченні культурних прав громадян // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 161-168. – ISSN 0132-1331
1154200
  Иостсон Э.А. Роль Президиума Верховного Совета Латвийской ССР в укреплении Советской власти в Советской Латвии (25 VIII 1940г. - 25 XVIII 1952 г.) : Автореф... канд. юридич.наук: / Иостсон Э.А.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1954. – 27л.
1154201
  Иостсон Э.А. Роль Президиума Верховного Совета ЛатвССР в укреплении и развитии советской власти в Латвии. 1940-1951. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иостсон Э.А.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1952. – 24 с.
1154202
  Стахівський С.М. Роль презумпцій у процесі доказування // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-77. – ISBN 966-614-021-7
1154203
  Бабієнко В.В. Роль прекурсорів оксиду азоту у виникненні патології людини: екологічний та гігієнічний аспекти : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Бабієнко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
1154204
  Чомахидзе Д.Д. Роль премоторных зон и лобных долей головного мозга в осуществлении системных двигательных условий рефлексов. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Чомахидзе Д.Д.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 23л.
1154205
  Гаджиев Дж.М. Роль преодоления существенных различий между городом и деревней во всестороннем развитии личности (По материалам АзССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Гаджиев Дж.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 18л.
1154206
  Кузнецова Т.И. Роль преподавателя в предвузовском образовании // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 120-127.
1154207
  Горбачев В.В. Роль преподавателя в социальном управлении образовательным потенциалом современных вузов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 6. – С. 41-47. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрена роль преподавателя в социальном управлении образовательным потенциалом на примере российских вузов. Особое внимание уделяется качеству профессорско-преподавательского состава в условиях компьютеризации учебного процесса. Прослеживается ...
1154208
  Бондар Є.П. Роль преси в боротьбі Комуністичної партії Радянського СОюзу за культурну революцію на Україні (1933-1937 рр). (за матеріалами українських газет). : Дис... канд. істор.наук: / Бондар Є.П.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1956. – 249л. – Бібліогр.:л.1-24
1154209
  Костилєва О.В. Роль преси діаспори у створенні позитивного іміджу України (80-90-ті XX ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 219-224
1154210
  Тетерук І. Роль преси у вихованні комуністичного ставлення до праці. : Дис... канд. історич.наук: / Тетерук І.;. – К., 1963. – 343л. – Бібліогр.:л.321-341
1154211
  Валько І.В. Роль преси у вихованні свідомого будівника комунізму / І.В. Валько. – Київ, 1976. – 85с.
1154212
  Червінчук А. Роль преси у інформаційному забезпеченні суспільства під час виборів до Верховної Ради України (2012 р.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 327-332


  У статті розглядається преса як невід’ємний компонент забезпечення політичних виборів, як умова досягнення консенсусу між владою та громадянами. Проаналізовано проблему дотримання етичних стандартів журналістами під час виборчих процесів в Україні. В ...
1154213
  Онкович Г. Роль пресодидактики в розширенні "культурної пам"яти" та розвитку мовлення
1154214
  Каграманян Л.С. Роль пресс-службы и политического PR в коммуникативном сопровождении в РФ // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 3-5
1154215
  Безугла Л. Роль пресупозиції висловлення в конструюванні дискеурсивної імплікатури (на матеріалі німецькомовного діалогічного дискурсу) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 3-12. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1154216
  Егорова Т.А. Роль префиксации, как способа словообразования в английском языке в историческом освещении. : Автореф... Канд.филол.наук: / Егорова Т.А.; Первый Ленингр.гос.педи.ин-т. – Ленинград, 1951. – 16 л.
1154217
  Демчук Н.М. Роль префіксів у формуванні термінів маркетингу у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 76-88. – ISSN 2413-5593
1154218
  Мариненко П.І. Роль префіксоїдів в утворенні неологізмів у сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 277-281. – ISBN 966-8188-07-1
1154219
  Юрчинська Г.К. Роль прецедента в діяльності, відладки програм для ЕОМ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 84-89. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1154220
  Шевченко М.В. Роль прецедентних текстів у формуванні художньо-естетичного змісту поетичного твору (на прикладі вірша І. Жиленко "Похорон") // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 142-149.


  Розглядаються прецедентні тексти як важливий текстотвірний чинник поетичного мовлення, лінгвокультурологічного і художнього і художнього потенціалу тексту. The article present precedent text as an important text-forming factor of a poetic ...
1154221
  Коновалова Н.О. Роль прецеденту в правовій системі Світової організації торгівлі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 133-138. – ISSN 2220-1394
1154222
  Халтурина В.П. Роль прибавочного продукта в сближении и слиянии двух форм социалистической собственности : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Халтурина В.П. ; Моск. ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1961. – 21 с.
1154223
  Лазарева С.И. Роль прибыли в материальном стимулировании : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Лазарева С.И. ; МВ и ССО СССР, Всес. заоч. фин.-эконом. ин-т. – Москва, 1973. – 19 с.
1154224
  Жарылгапов Ш.М. Роль прибыли в сочетании экономических интересов трудящихся развитого социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Жарылгапов Ш. М.; КГУ. – К., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1154225
  Кутырев С.А. Роль прибыли в стимулированни экономической эффективности промышленного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Кутырев С.А.; АОН при ЦК КСС. Каф. экон. наук. – М., 1967. – 16л.
1154226
  Проскурин И.Г. Роль прибыли в экономике предприятия / И.Г. Проскурин. – Воронеж, 1973. – 247с.
1154227
  Гольдберг Л.В. Роль прибыли предприятия в общественном воспроизводстве при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Гольдберг Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 18л.
1154228
  Таможська І.В. Роль приват-доцентури в науково-педагогічному доробку Харківського університету в період 1901-1917 рр. (з досвіду медичного факультету) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 154-159. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1154229
  Лісова І.В. Роль приватних книжкових колекцій у збереженні культурного надбання нації (на прикладі колекцій Флавіана, С. Сірополка, І Огієнка) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 609-614. – ISBN 978-966-452-103-8
1154230
  Вдовенко А.В. Роль приватного пенсійного забезпечення у пенсійному доході: світовий досвід і українські реалії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 41-48
1154231
  Друганова О.М. Роль приватної ініціативи інтелігенції Слобідського краю у вирішенні проблеми збереження й зміцнення здоров’я учнівської молоді (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 259-273. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1154232
  Черченко Г.Л. Роль призвания в формировании социальной активности личности в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Черченко Г.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 19 с.
1154233
  Черченко Геннадий Леонидович Роль призвания в формировании социальной активности личности в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Черченко Геннадий Леонидович; МВССО УССР КГУ. – К., 1976. – 191л. – Бібліогр.:л.172-187
1154234
  Копачов І.П. Роль прикладу у вихованні учнів. / І.П. Копачов. – К., 1984. – 47с.
1154235
  Андреева Татьяна Викторовна Роль прилагательных в пополнении словарного состава современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андреева Татьяна Викторовна ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1981. – 16 с.
1154236
  Куслик А.М. Роль прилагательных, обозначающих цвет, в лексической системе современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: / Куслик А.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 20л.
1154237
  Муравейник Ю.А. Роль приливов в дегазации Земли // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 95-104 : рис., табл. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 1999-7566
1154238
  Калядин А. Роль принуждения в стабилизации режима ДНЯО // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 14-27. – ISSN 0131-2227
1154239
   Роль принципа конкретности в современной науке. – М, 1975. – 361с.
1154240
   Роль принципа конкретности в современной науке. – М, 1975. – 361с.
1154241
  Адвадзе В.С. Роль принципа материальной заинтересованности в развитии колхозного производства. (На примере колхозов Телав. района Груз. ССР) : Автореф... канд. эеон.наук: / Адвадзе В.С.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1957. – 21л.
1154242
  Шломенко И.М. Роль принципа материальной заинтересованности в стимулировании технического прогресса. (На материалах предприятий машиностроения Львовского совнархоза) : Автореф... кандидата экон.наук: / Шломенко И.М.; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1964. – 23л.
1154243
  Белогуб В.Д. Роль принципа партийности в современной науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
1154244
  Наливайко Л.Р. Роль принципів державного ладу у розбудові демократичної, соціальної і правової держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 11-15. – (Право. Економіка. Управління)
1154245
  Кучинська О.П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : автореф. дис. ... д-ра юрид наук : 12.00.09 / Кучинська О.П.; Кучицька Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с. – Бібліогр. : 58 назв
1154246
  Кучинська О.П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Кучинська Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 460 л. – Додатки: л. 426-460. – Бібліогр.: л. 376-425
1154247
  Ковшар О.В. Роль принципів наступності і перспективності в організації безперервної освіти // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 176-185. – ISSN 2304-4470
1154248
  Снесар В.И. Роль принципов в познании / В.И. Снесар. – Саратов, 1985. – 180 с.
1154249
  Ивакин А.А. Роль принципов диалектики в геологическом познании / А.А. Ивакин. – Алма-Ата, 1979. – 200с.
1154250
  Бородина-Глебская Роль принципов построения технологии интенсивного образования для развития речевой компетентности студентов // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 4. – С. 116-126. – ISSN 1812-9463
1154251
  Волинець В.В. Роль принципу верховенства права при захисті трудових прав // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-42.
1154252
  Блецкан М.І. Роль принципу діалектичної суперечності у розвиткові наукових абстракцій // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1154253
  Блецкан М.І. Роль принципу екстраполяції в розвиткові наукових понять
1154254
  Письменна І.І. Роль принципу наступності в системі державної служби України в умовах суспільних трансформацій // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 48-54. – ISSN 2311-6420
1154255
  Погребняк С. Роль принципу недискримінації в загальній концепції рівності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 23-35. – ISSN 1993-0909
1154256
  Яременко Н. Роль принципу повтору в реалізації теми роду : (на матеріалі романів Ю. Яновського "Чотири шаблі", "Вершники") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 267-271
1154257
  Лисенко В.М. Роль принципу причинності у виборі основоположних принципів теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
1154258
  Грабовська О.О. Роль принципу рівності в процесі доказування у цивільних справах // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 83-91


  Досліджується зміст принципу рівності у цивільному судочинстві та його вплив на процес доказування у цивільних справах. Исследуется содержание принципа равенства в гражданском судопроизводстве и его влияние на процесс доказывания по гражданксим ...
1154259
  Козьменко О.І. Роль природи у формуванні національного характеру канадців // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 12-20. – ISSN 2219-2654
1154260
   Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов = Role of natural ecotypes of plants for formation of a biodiversity and resistance of phytosystems to adverse conditions / [О.Т. Демків та ін.] ; за ред. : О.Т. Демківа, О.О. Кагала, О.В. Лобачевської [та ін.] ; НАН України ; Ін-т екології Карпат. – Львів : [Простір М], 2011. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-179. – ISBN 978-966-02-6226-3
1154261
   Роль природних підземних вод у ранній профілактиці метаболічних порушень / Л.В. Дичка, І.С. Лемко, О.П. Голубка, М.О. Гайсак, С.Т. Шуберт // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 502-509. – ISSN 2227-7404
1154262
  Дударець В.М. Роль природних факторів у ландшафтному проектуванні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 130-136
1154263
  Марченко А.В. Роль природних явищ у формуванні та існуванні сакральних географічних об"єктів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – 159-161
1154264
  Плахотнік О.В. Роль природничих галузей географії в інтеграції наукових знань про природу і людину // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 358-365


  Природознавчі галузі географії сприяють екологізації природознавчої тематики. В умовах сьогодення зростає інтерес до екологічних процесів, зріс інтерес до фізико-географічної освіти, до загальних і галузевих розділів фізичної географії як у всьому ...
1154265
  Кольцов М.О. Роль природничих праць Томаса Гоббса, Генрі Мора та Роберта Бойля в становленні філософських поглядів Ісаака Ньютона // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 20-24
1154266
  Кратко Л.А. Роль природно-антропогенных условий и факторов в проявлении геоморфологических процессов Покутско-Буковинского Предкарпатья : региональные геоморфологические и палеогеографические исследования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 88-93 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0201-4122
1154267
   Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття : (матеріали конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 9-11 вересня 2003 р.). – Канів, 2003. – 351 с. – ISBN 966-306-029-8
1154268
  Ли Шуань Роль природного ландшафта и водных массивов в восприятии исторической застройки Циндао // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 208-212. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1154269
  Івашко Ю.В. Роль природного ландшафту в збереженні зон модерну // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 49-53. – ISSN 2077-3455
1154270
  Гетьман В.І. Роль природного середовища у збереженні національної ідентичності // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 37-41
1154271
  Иванцов Г.Б. Роль природного фактора в расширенном воспроизводстве общественного богатства при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Иванцов Г.Б.; Ростовский-на-Дону ин-т нар. хоз. – Ростов-на-Дону, 1970. – 24л.
1154272
  Гришина В.С. Роль природного фактора в формировании образа города через отношения "природа-человек-культура" // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 59-65 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1154273
  Гурвич Л.И. Роль природных богатств в развитии производительных сил / Л.И. Гурвич. – М., 1961. – 254с.
1154274
  Мартынов Владимир Федорович Роль природных факторов в формировании и развитии эстетического чувства : Дис... канд.филос.наук: 09.00.04 / Мартынов Владимир Федорович; Белорусский гос.ун-т им.В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 198л.
1154275
  Мартынов В.Ф. Роль природных факторов в формировании и развитии эстетического чувства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Мартынов В.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с.
1154276
  Мижега Н.Я. Роль природных факторов в формировании сельских поселений (на примере Южного района) / Н.Я. Мижега, Р. Лабабиди // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 30-33. – ISBN 0201-8683
1154277
  Аркушина Г.Ф. Роль природознавців-аматорів у дослідженні природної різноманітності Кіровоградщини // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 123-126. – ISBN 978-966-2303-13-1
1154278
  Скибицька Н.В. Роль прислівників у вираженні епістемічної модальності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 455-462. – ISBN 966-581-388-9
1154279
  Исмаилов Р.А. Роль притоков реки Куры в ее загрязнении // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 295-300 : табл. – Библиогр.: 4 назв.
1154280
  Дерев"яна Л. Роль проблемного навчання у формуванні креативноті студентів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 104-110. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1154281
  Дроздова Г.Д. Роль проблемных методов обучения философии в формировании творческого мышления студентов / Г.Д. Дроздова, В.В. Гончаренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1154282
  Григорак М.Ю. Роль провайдерів послуг технічного обслуговування в логістичних ланцюгах авіаційного комплексу / М.Ю. Григорак, Чичкан-Хліповка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 171-183 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1154283
  Каланов Б.Ш. Роль проводящей системы в развитии органов плодоношения у винограда : Автореф... канд. биол.наук: / Каланов Б.Ш.; Самарк. гос. ун-т им. А.Навои. – Ташкент, 1966. – 20л.
1154284
  Кривопустов О.С. Роль прогестерон-індукованого блокуючого чинника в прогнозуванні й терапії невиношування вагітності // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 16-18. – ISSN 2413-550Х
1154285
  Аль-Джибури Роль прогрессивной иракской печати в борьбе с иностранными монополистическими нефтяными компаниями за национализацию нефти (1923-1972 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Аль-Джибури А. С.; МГУ. – М., 1979. – 19л.
1154286
   Роль прогрессивных литературных традиций в развитии и взаимообогащении социалистических культур. – Москва : Наука, 1986. – 335 c.
1154287
  Иваков А.Н. Роль прогрессивных народных традиций в интернациональном воспитании советской молодежи. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иваков А.Н.; Казах. гос. ун-тет. – Алма-Ата, 1979. – 21л.
1154288
  Становский Р.Л. Роль прогрессивных нормативов организаций производства в повышении его эффективности / Р.Л. Становский. – Л., 1979. – 16с.
1154289
  Солнцев Н.В. Роль прогрессивных традиций в коммунистическом воспитании / Н.В. Солнцев. – Новосибирск, 1977. – 125с.
1154290
  Живоглядова Ирина Викторовна Роль продуктивного воображения в структуре творческого процесса : Дис... канд. филос.наук: / Живоглядова Ирина Викторовна; КГУ. – К., 1991. – 140л. – Бібліогр.:л.129-140
1154291
  Арутюнова О.С. Роль продуктов радиолиза лецитина в лучевом поражении : Автореф... канд. биол.наук: / Арутюнова О.С.;. – Баку, 1967. – 16л.
1154292
  Арутюнова О.С. Роль продуктов радиолиза лецитина в лучевом поражении : Автореф... канд. биол.наук: / Арутюнова О.С.;. – Баку, 1967. – 16л.
1154293
  Привалова Л.Г. Роль продуктов реакции в механизме жидкофазного окисления углеводородов. : Автореф... канд. хим.наук: / Привалова Л.Г.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 10л.
1154294
  Као Хыу Туан Роль продуктов уплотнения в разработке цинкцеолитных катализаторов в ходе превращений алкилбензовло : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Као Хыу Туан; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1983. – 17л.
1154295
   Роль проекта РПФР "Правовое образование в школе" в развитии правового образования в России // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.71-80
1154296
  Тхорук Л. Роль проективних методик у дослідженнях особливостей мовлення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 75-80.
1154297
  Вербівський Д.С. Роль проектної діяльності у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 13-19. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X
1154298
  Мустафаева Э.С. Роль проектной методики в развитии коммуникативных навыков студентов старших курсов // Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2011. – Вып. 32 : Педагогические науки. – С. 48-51


  В статье рассматривается проблема обучения коммуникативным навыкам студентов старших курсов с использованием проектного метода.
1154299
  Веретенко Т.Г. Роль проектування у активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 174-181
1154300
  Сакович Мария Владимировна Роль производства средств производства в формировании социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сакович Мария Владимировна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 26л.
1154301
  Бель Галина Николаевна Роль производственного коллектива в развитии трудовой активности рабочей молодежи в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бель Галина Николаевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет № 1 (К-13/15) по теории науч. коммунизма. – М., 1977. – 20л.
1154302
  Тарасов К.Е. Роль производственного коллектива в трудовом воспитании личности. / К.Е. Тарасов. – М., 1977. – 46с.
1154303
  Биекенов К.У. Роль производственного коллектива в формировании политического сознания рабочих. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Биекенов К.У.; Акад.обществ.наук.при ЦК КПСС. – М, 1968. – 16л.
1154304
  Родионов А.А. Роль производственной бригады в развитии социальной активности трудящихся : Автореф... канд. социол.наук: 22.00.05 / Родионов А. А.; МГУ, Специал. совет (К053.05.89). – М., 1990. – 24л.
1154305
  Волчек Н.З. Роль производственной инфрастуктуры в развитии освободившихся стран. (На примере стран Южн. и Юго-ВОст. Азии) : Автореф... канд. экон.наук: / Волчек Н.З.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1967. – 19л.
1154306
   Роль производственных коллективов в решении задач совершенствования хозяйственного механизма : Межвузовский сборник. – Барнаул : АГУ, 1980. – 117 с.
1154307
  Паршин Б.А. Роль производственных коллективов в формированнии коммунистического отношения к труду у рабочих в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 09.00.02 / Паршин Б.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1154308
  Благодарев И.М. Роль производственных связей промышленности в специализации хозяйства Таджикистана в период развернутого коммунистического строительства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Благодарев И.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 21л.
1154309
   Роль производственого коллектива в формировании научного мировоззрения рабочго. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Светловский А. Т,; Светловский А. Т,; Казах.ГУ, Каф. филос. – Алма-Ата, 1974. – 28л.
1154310
  Лахно О.П. Роль Прокоф"єва у становленені церковної опозиції серед євангельських християн-баптистів у 50-60-х роках ХХ століття // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2006. – № 2
1154311
  Чуйко З. Роль прокуратури в забезпеченні національної безпеки України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.73-77
1154312
  Руденко М. Роль прокуратури поза межами кримінального судочинства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 47-57.
1154313
  Руденко М. Роль прокуратури поза межами кримінального судочинства: сучасна українська модель // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 53-60.
1154314
  Сливенко В.А. Роль прокуратури у витісненні з ринку приватного сектора господарства наприкінці НЕПу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 60-65. – ISSN 2075-1451
1154315
  Дунас Т. Роль прокуратури у захисті прав і свобод людини і громадянина // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.100-105
1154316
  Гарник М. Роль прокуратури у судовому захисті прав людини // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.8-12
1154317
  Шамара О.В. Роль прокуратури України у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 164-168. – ISBN 978-617-7220-71-7
1154318
  Шамара О. Роль прокуратури України у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 93-100
1154319
  Волков М.И. Роль прокуратуры в реализации и соблюдении прав и свобод несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве в 90-х годах ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 4-7. – ISSN 1812-3805
1154320
  Кайнов В.И. Роль прокуратуры Российской Федерации в системе разделения властей: теретико-правовой аспект / В.И. Кайнов, М.М. Садыгова // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805
1154321
  Руденко Н. Роль прокурора в механизме апелляционного и кассационного пересмотра решений хозяйственного суда // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.140-145. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999
1154322
  Неділько В. Роль прокурора в умовах створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 74-77
1154323
  Чупринська Є.М. Роль прокурора при перегляді Верховним Судом України судових рішень у кримінальних справах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 185-193. – (0). – ISSN 2078-9165
1154324
  Драган О. Роль прокурора у виконавчому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 63-70
1154325
  Лапкін А.В. Роль прокурора у відшкодуванні заподіяної потерпілому злочином шкоди за рахунок держави // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 307-311


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1154326
  Каркач П. Роль прокурора у захисті прав потерпілого в стадії порушення кримінальної справи / П. Каркач, А. Лапкін // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 78-85.
1154327
  Шестакова Н. Роль прокурора у захисті прав та інтересів неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-36.
1154328
  Ковальова Я. Роль прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 71-77.
1154329
  Михайленко О. Роль прокурора у механізмі захисту права особи на інформацію / О. Михайленко, З. Пасєчко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 45-49.
1154330
  Кайло І. Роль прокурора у формуванні якісного доказового матеріалу під час досудового розслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 87-99
1154331
  Бурмистров К.Д. Роль прокурорского надзора в обеспечении социалистической законности. / К.Д. Бурмистров. – М., 1979. – 66с.
1154332
  Пила В.І. Роль промислового потенціалу в соціально-економічному розвитку регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 163-167
1154333
  Вегеш А. Роль промовистих літературно-художніх антропонімів у романі Василя Шкляра "Залишеннець. Чорний Ворон" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 14-19
1154334
  Ергемлидзе А.К. Роль промышленного банка в финансировании капитального строительства. (на примере Груз.ССР.) : Автореф... канд. экон.наук: / Ергемлидзе А.К.; Акад. наук Груз. ССР. ин-т экономики. – Тбилиси, 1955. – 15л.
1154335
  Галко Иван Кириллоич Роль промышленного труда в формировании нового человека в условиях коммунистического строительства (на материалах предприятий Белоруссии) : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Галко Иван Кириллоич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1980. – 70л.
1154336
  Галко Иван Кириллович Роль промышленного труда в формировании нового человека в условиях коммунстического строительства. (На мат. предприятий Белоруссии) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Галко Иван Кириллович ; Белорусский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1975. – 41 с.
1154337
  Правотворов В.Ф. Роль пропаганды марксистско-ленинской теории в формировании социалистического сознания. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Правотворов В.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М,, 1970. – 19с.
1154338
  Мокроменко О. Роль просвітницької діяльності благодійних та народоосвітніх громад у справі заснування єдиної масової мережі закладів елементарної освіти у Великій Британії XIX ст. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (92). – С. 74-77. – ISSN 1562-529Х
1154339
  Павлова Л.И. Роль просодии в выражении апеллятивного компонента информационной структуры текста (на матер. англ. эссе). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Павлова Л.И.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 23л.
1154340
  Леонтьева Надежда Афанасьевна Роль просодии в организации радиоинтервью (Экспериментально-фонетическое исследование на материале американского варианта англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Леонтьева Надежда Афанасьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 20л.
1154341
  Скрипниченко Е.В. Роль просодии в организации строфы с четным и нечетным количесвом строк. : Автореф... Канжд.филол.наук: 10.02.04 / Скрипниченко Е.В.; Моск.гос.лингв.ун-т. – М, 1991. – 18л.
1154342
  Саклакова Наталья Николаевна Роль просодии в реализации коммуникативной программы немецкого спонтанного диалогического текста : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Саклакова Наталья Николаевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 19л.
1154343
  Семыкина Т.Ф. Роль просодии в ритмической организации свободного стаха. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Семыкина Т.Ф.; Моск.гос.ин-т ин.яз. – М, 1988. – 21л.
1154344
  Бурая Е.А. Роль просодии в формировании ритма спонтанной диалектической речи (эесперементально-фонетическое исследование на материале английского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Бурая Е. А. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 23 с.
1154345
  Абдрахимова Г.Б. Роль просодии в формировании связанности немецкого диалогического текста : Автореф. дис. ... канд. филол. наук. : 10.02.04 / Абдрахимова Г.Б. ; Моск. гос. ин-т ин. яз.им. М.Тореза. – Москва, 1988. – 22 с.
1154346
  Григорян Н.Р. Роль просодии и семантико-синтаксических структур в определении коммуникативных целей высказывания / Н.Р. Григорян, Е.М. Музя // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 52-60
1154347
  Иванова С.В. Роль просодических характеристик в реализации смысла высказывания // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 45-47
1154348
  Зайцева Є. Роль просодії в підтримці комунікативного процесу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 157-161
1154349
  Вербич Н. Роль просодії в реалізації комунікативної стратегії проповідника // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 14-26. – ISSN 0320-3077


  У статті визначено особливості інтонаційної організації проповіді. З"ясовано роль просодії в реалізації прагматичних намірів проповідника
1154350
  Можеїтова О.А. Роль простагландину F2a у регуляції жовчосекреторної функції печінки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Можеїтова Олександра Арнольдівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1154351
  Можеїтова О.А. Роль простагландину F2a у регуляції жовчосекреторної функції печінки : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Можеїтова Олександра Арнольдівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ННЦ "Ін-т біології". – Київ, 2012. – 160 л. – Бібліогр.: л. 139-160
1154352
  Алексеев А.Я. Роль просторечий лексики в развитии функциональных стилей современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Алексеев А. Я.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1971. – 20л.
1154353
  Чирка Ю.О. Роль просторово-часової організації в структурі п"єси Л. Фейхтвангера "Мир" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 208-219. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  В статті робиться спроба простежити таку типову рису творів Ліона Фейхтвангера, як змалювання актуальних проблем сучасної йому Німеччини через історичні аналогії та паралелі. Досліджуються особливості просторово-часової організації п"єси "Мир", що ...
1154354
  Лисицына О.О. Роль пространственно-временных масштабов в процессе познания закона движения материи : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Лисицына О.О. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
1154355
  Лисицына О.О. Роль пространственно-временных масштабов в процессе познания законов движения материи : Дис... Канд. философ. наук: / Лисицына О.О.; КГУ.Философский факультет. – Киев, 1966. – 256л. – Бібліогр.:л.241-256
1154356
  Алхименков М.А. Роль протестантского мессианизма в историческом развитии США // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 166-175. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
1154357
  Терехова М.И. Роль противоина и растворителя в реациях металлирования аддуктами ароматических углеводов со щелочными металлами : Автореф... канд. хим.наук: / Терехова М. И.; Науч. исслед. физ. хим. ин-т. – М., 1972. – 16л.
1154358
  Старовойтенко Е.Б. Роль противоречий в жизни личности / Е.Б. Старовойтенко, А.Н. Исаева // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 2 (62). – С.230-241
1154359
  Перепелиця С.М. Роль протиіонів лужних металів у конформаційній динаміці двоспіральних полінуклеотидів : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Перепелиця С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 138л. + Додатки: л.134-138. – Бібліогр.: л.120-133
1154360
  Перепелиця С.М. Роль протиіонів лужних металів у конформаційній динаміці двоспіральних полінуклеотидів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.14 / Перепелиця С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1154361
  Гулкевич З. Роль протоколів слідчих дій у доказуванні у кримінальних справах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.576-579. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1154362
  Бакене Эляна Витаутовна Роль протонного потенциала в процессе поступления ДНК фага Т4 в клетку .Еscherichiacoli. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04. / Бакене Эляна Витаутовна; АН ЛССР. – Вильнюс, 1984. – 18л.
1154363
  Письменна Ю.О. Роль прототипної лексики у створенні національно-мовної картини світу (на прикладі української лексеми село, росїйських лексем деревня, село) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 224-231


  У статті розглядаються понятійно еквівалентні лексеми близькоспоріднених мов: укр. село, рос. село, деревня, - які відносяться до національно-специфічної лексики з різним культурним фоном івідображають етнічні особливості традиційної матеріальної та ...
1154364
  Живоглядова И.В. Роль проуктивного воображения в структуре твореческого процесса (09.00.04) : Автореф... канд. филос.наук: / Живоглядова И. В.; КГУ. – К., 1991. – 18л.
1154365
  Антонюк О.Р. Роль професійних організацій у забезпеченні конкурентоспроможності аудиторських фірм // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 13-15. – ISBN 978-617-645-233-1
1154366
  Боднарук М. Роль професійних спілок у механізмі соціального партнерства / М. Боднарук, Г. Трунова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 12 (180). – С. 104-107
1154367
  Зоценко О.К. Роль професійних учасників на ринку акцій України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 9, травень. – С. 108-110. – ISSN 2306-6814


  У статті висвітлено результати діяльності основних типів професійних учасників з торгівлі цінними паперами на вітчизняному ринку акцій, які активно функціонують на ньому. Досліджено структуру ринку акцій за видами учасників. Визначено територіальний ...
1154368
  Кара-Васильєва Роль професійних художників у розвитку мистецтва вишивки в кінці XIX - на початку XX століття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 24-33. – ISSN 1728-6875
1154369
  Салата О. Роль професійно-технічних закладів у нарощуванні виробничих потужностей оборонної промисловості УРСР (початок 40-х років ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 124-128. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу комплексного аналізу діяльності підлітків та молоді під час Великої Вітчизняної війни. Досліджено працю молоді і підлітків під час мобілізації та евакуації як потенційний трудовий резерв. Розглянуто діяльність та роль ...
1154370
  Погорєлова Т. Роль професійно значущих якостей у формуванні особистості прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 45-49
1154371
  Борозенець Н. Роль професійно спрямованих завдань з математичної статистики в курсі вищої математики аграрних університетів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 235-245. – ISSN 2077-1827


  "У даній статті автором обгрунтовано необхідність вивчення методів математичної статистики студентами аграрних університетів".
1154372
  Домашенко О.М. Роль професійного навчання у запобіганні тактичним помилкам у слідчій діяльності // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 122-134. – ISSN 2079-6242
1154373
  Лихач Ю.Ю. Роль професійного навчання у процесі реформування державного управління та місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-61. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті висвітлено поточний стан та основні напрями модернізації системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у контексті реформування державного управління та місцевого самоврядування. В ...
1154374
  Мирошникова М. Роль професійної підготовки у формуванні естетичної культури майбутніх офіцерів Національної поліції України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 151-157. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлюються актуальні питання формування естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції України. Йдеться про роль професійної підготовки у залученні курсантів вищих навчальних закладів МВС України до естетичних цінностей, ...
1154375
  Корольова І. Роль професійної рефлексії у фаховому становленні особистості майбутнього менкджера освітньої галузі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 69-77. – ISSN 1682-2366
1154376
  Корнівська В.О. Роль професіоналізму у процесі подолання інформаційної асиметрії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 42-50. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1811-3141
1154377
  Кічмаренко О.Д. Роль професора В.О. Плотнікова в становленні Одеської школи асимптотичних методів в задачах керування // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 209-216. – ISBN 978-617-689-150-5
1154378
  Коробко І. Роль професора Задорожнього у дослідженні проблеми захисту тварин у міжнародному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 105-107. – ISSN 1814-3385
1154379
  Мудрицька В.Г. Роль професора Миколи Івановича Петрова у створенні музею Чернігівського єпархіального давньосховища / В.Г. Мудрицька, О.І. Ісаєнко // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 320-324
1154380
  Джабраїлов І. Роль професора Олександра Васильовича Багрія в історії педагогіки // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред.: Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (129). – С. 47-49


  У статті розглянуто наукову діяльність Олександра Васильовича Багрія як відомого історика, філолога, а також педагога - вченого. Як автор серйозних досліджень і науковий організатор, він вніс вагомий внесок в педагогічну науку. Автор статті, ...
1154381
  Коваленко В.С. Роль професора Ю.М. Лошкарьова в розвитку електрохімічних досліджень у Дніпропетровському університеті / В.С. Коваленко, В.Ф. Варгалюк, Н.В. Стець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, вип. 1. – С. 64-70. – (Серія: Хімія). – ISSN 2306-871Х
1154382
  Хоркава І. Роль професорсько-викладацького колективу та студентів Греко-католицької богословської академії у м. Львові в організації її музею // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 123-127. – ISSN 1998-4634
1154383
  Чураев В.И. Роль профессионально-креативной компетентности педагога дополнительного образования в обеспечении качества его деятельности // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 210-212. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1154384
  Коноплянский Д.А. Роль профессионально-образовательного пространства вуза в формировании конкурентоспособности выпускника // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 12-17. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается понятие «профессионально-образовательное пространство вуза» как фактор формирования конкурентоспособности выпускника вуза. Определяются его специфика и признаки. Обосновывается идея синергетического эффекта образовательных сред в ...
1154385
  Барминцева Наталия Александровна Роль Профессионально-технического образования в социально-профессиональном воспроизводстве аграрных рабочих. : Автореф... канд. социол.наук: 22.00.05 / Барминцева Наталия Александровна; МГУ. – М., 1991. – 24л.
1154386
  Гаврилюк О.А. Роль профессиональной автономности в обеспечении готовности преподавателя вуза к инновационной деятельности / О.А. Гаврилюк, Т.П. Лебедева, А.В. Лахно // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 63-68. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена роль профессиональной автономности преподавателя университета в обеспечении его готовности к инновационной деятельности в условиях трансформации современного высшего образования. Обозначены универсальные компетенции субъектов ...
1154387
  Кудряшев Л.А. Роль профессиональных периодических изданий в повышении идейно-теоретического уровня и журналистского мастерства работников печати Украины : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Кудряшев Л.А.; ВМ о ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
1154388
  Кудряшов Л.А. Роль профессиональных периодических изданий в повышении идейно-теоретического уровня и журналистского мастерства работников печати Украины (1925-1937 гг.) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Кудряшов Л. А.;. – К., 1986. – 228л. – Бібліогр.:л.189-228
1154389
  Григорьев С.И. Роль профессиональных союзов СССР в воспитании коммунистической сознательнсоти рабочего класса и интеллигенции : Автореф... канд. филос.наук: / Григорьев С.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – М., 1960. – 15л.
1154390
  Захаров Н.Н. Роль профессонального идеала в профориентации молодежи развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.000.02 / Захаров Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
1154391
  Цымбал М.Л. Роль профессора Н.С. Бокариуса в развитии судебной экспертизы и криминалистики / М.Л. Цымбал, Э.Б. Симакова-ефремян, Л.Н. Дереча // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 566-574. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто позитивні й негативні моменти які виникають у період підготовки і проведення допиту.
1154392
  Катальникова С.А. Роль профессорско-преподавательского состава вузов в воспитании духовных ценностей у студентов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 268-275. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматривается проблема воспитания духовных ценностей у студентов, роль профессорско-преподавательского состава вузов в данном процессе, а также раскрываются качества, которыми необходимо обладать педагогу для повышения эффективности ...
1154393
  Харченко Н.В. Роль профорієнтації в оптимальному виборі майбутньої професії старшокласниками // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 144-150
1154394
  Єщенко М. Роль профорієнтаційної роботи в системі довузівської підготовки // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 86-91


  Розкрито важливу роль профорієнтаційної роботи в довузівській підготовці. Підкреслено важливість свідомого вибору майбутньої професії для випускників та старшокласників ЗНЗ. Схарактеризовано та уточнено поняття "професійна орієнтація". Зазначено ...
1154395
  Магер П.В. Роль профсоюза Дона в восстановлении промышленности в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Магер П. В.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1959. – 18л.
1154396
  Кузнецов Е.А. Роль профсоюза текстильщиков в социалистическом преобразовании сельского хозяйства : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Кузнецов Е.А.; Высш.школа проф.движения ВЦСПС. – Москва, 1974. – 36л.
1154397
  Кузьмин Л.М. Роль профсоюзной периодической печати в развитии трудовой активности масс в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Кузьмин Л.М.; Высш.школа профдвижения ВЦСПС. – М, 1971. – 20л.
1154398
  Чимидишин Алагсай Роль профсоюзной печати МНР в решениях проблем коммунистического воспитания трудящихся (1960-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.04 / Чимидишин Алагсай ; ВШ профсоюзного движ. ВЦСПС. – Москва, 1979. – 18 с.
1154399
  Сукманская Г.Б. Роль профсоюзных организаций в развитии трудовой активности рабочего класса на предприятиях Пензенской и Саратовской областей (1959-1965 гг.) : Автореф... наук: / Сукманская Г.Б.; МВШП ВЦСПС. – М., 1967. – 23л.
1154400
  Антропов Н.П. Роль профсоюзов в государственном и хозяйственном строительстве СССР / Н.П. Антропов. – Москва, 1959. – 26с.
1154401
  Антропов Н.П. Роль профсоюзов в государственном и хозяйственном строительстве СССР / Н.П. Антропов. – Москва, 1961. – 24с.
1154402
  Берберова Елена Григорьевна Роль профсоюзов в образовании Союза СССР (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Берберова Елена Григорьевна; Высшая школа проф. движения ВЦСПС. – М., 1978. – 28л.
1154403
  Бутринова Л.М. Роль профсоюзов в повышении экономического образования трудящихся в годы восьмой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Бутринова Л.М.; Высш.школа профдвижения ВЦСПС,. – М, 1976. – 31л.
1154404
  Сафронов Н.А. Роль профсоюзов в преобразовании быта советского общества : Автореф... канд. филос.наук: / Сафронов Н. А.; БГУ, Каф. научн. коммун. – Минск, 1970. – 16л.
1154405
  Каменецки Е. Роль профсоюзов в процессе демократизации управления социалистическм хозяйством : Автореф... канд. филос.наук: / Каменецки Е.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра научного коммунизма. – М., 1972. – 18л.
1154406
  Теренин Н.И. Роль профсоюзов в системе политической организации социалистического общества и становлении коммунистического самоуправления : Автореф... канд. филос.наук: / Теренин Н. И.; Перм.ГУ. – Пермь, 1968. – 23л.
1154407
  Лобок Д.В. Роль профсоюзов в становлении системы социального партнерства в период нэпа (1921-1925 гг.) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 82-91. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1154408
   Роль профсоюзов в укреплении дружбі и братства трудящихся. – Москва : Профиздат, 1982. – 200 с.
1154409
  Высоцкий Всеволод Антонович Роль профсоюзов в улучшении условий труда рабочих и служащих в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 09.00.02 / Высоцкий Всеволод Антонович ; КГУ. – Киев, 1972. – 26 с.
1154410
  Высоцкий В.А. Роль профсоюзов в улучшении условий труда рабочих и служащих в период строительства коммунизма : Дис... канд. ист.наук: / Высоцкий В. А.; КГУ, Каф-ра научн. комм. – К., 1972. – 193л. – Бібліогр.:л.I-XII
1154411
  Бондарева Т.А. Роль профсоюзов в управлении производством в 1926-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Бондарева Т.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 16л.
1154412
   Роль профсоюзов в экономическом и социальном планировании. – Москва : Профиздат, 1976. – 176 с.
1154413
  Венгеров Сергей Григорьевич Роль профсоюзов ГДР в ускорении научно-технического прогресса (1976-1981 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Венгеров Сергей Григорьевич; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1989. – 16л.
1154414
  Захарова Т.Ф. Роль профсоюзов Среднего Поволжья по развитию промышленного производства в условиях зрелого социализма 1959-1965 гг. (на материалах Куйбышевской, Ульяновской областей) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Захарова Т.Ф.; Куйбышевский гос. пед. ин-т. Специализ. учен. совет. К-113.17.01. – Куйбышев, 1980. – 21л.
1154415
  Рахимов М. Роль профсоюзов Узбекистана в борьбе за создание материально-технической базы коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Рахимов М.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 27л.
1154416
  Лившиц И.Ф. Роль профсоюзов Украины в проведении сплошной коллективизации сельского хозяйства (1929-1931 гг.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Лившиц И.Ф.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
1154417
  Проценко В. Роль профспілки освітян у ліквідації неписьменності та українізаційних процесах (1920-ті рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 77–85. – ISSN 2309-9356
1154418
  Добровольська Г.О. Роль профспілок у процесі становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 113-120. – ISBN 966-614-021-7
1154419
  Круторогова С. Роль профспілок у регулюванні трудових відносин // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 12. – С. 8-11.
1154420
   Роль процесів тектоно-магматичної (термальної) активізації в урановому рудоутворенні в породах фундаменту Українського щита / А.В. Кузьмін, В.А. Анісімов, О.Ф. Маківчук, В.А. Крюченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-67. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  У ході виконання геолого-прогнозних досліджень у КП "Кіровгеологія" складено карту тектоно-термальної активізації (ТТА) порід фундаменту Українського щита (УЩ). Матеріал згруповано за віковими інтервалами, що відповідають встановленим для УЩ епохам ...
1154421
  Саєнко С. Роль процесного управління в системі організаційно-економічних відносин українських ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитаціїї // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч. 2/3. – С. 81-85.


  Розглянуто причини неефективності функціонального підходу до управління.
1154422
  Лозовой В.П. Роль процессов дегитратации в механизме воздействия малых концентраций пиридина и его производных на клеточные мембраны / В.П. Лозовой, А.В. Бычко, А.Ю. Артеменко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Луган.держ. мед. ун-т. – Київ ; Луганськ, 2011. – Вип. 5 (107) : Ювілейний випуск. – С. 84-96. – ISBN 966-95259-9-6
1154423
  Олейник Е.В. Роль процессов с переносом электрона на ранныих этапах химического канцерогенеза : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.14 / Олейник Е. В.; АН УССР, Ин-т пробл. онкол. – К., 1974. – 16л.
1154424
  Куцый М.П. Роль процессов солюбизации и связывания ферментов с митохондриями в рационном иземении их активности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Куцый М.П.; АН СССР. ИН-т биологич. физ. – Пущино, 1979. – 24л.
1154425
  Косьмій Н.В. Роль процесу нагромадження у формуванні конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 287-294
1154426
  Завгородня А. Роль процесуальної активності та розсуду суду при встановленні істини у цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 13-17
1154427
  Хойч А. Роль прямих інвестицій в економіці Казахстану за роки незалежності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 517-526. – ISSN 1993-6788
1154428
  Хе Кінг Фонг Роль прямих іноземних інвестицій в економічній безпеці держави (на прикладі Тайваню) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 320-321
1154429
  Ільїна А.О. Роль прямих іноземних інвестицій в інноваційному розвитку економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 99-104. – ISSN 2306-6814
1154430
  Панченко К.В. Роль прямих іноземних інвестицій у забезпеченні економічного росту Угорщини // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – № 1. – С. 200-203
1154431
  Тимошенко О.В. Роль прямих податків у фіскальній політиці держави // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 30-34. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1154432
  Ігнатов О.М. Роль психічних аномалій в детермінації кримінального насильства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 260-265
1154433
  Юрчинська Г.К. Роль психодраматичного методу в подоланні кризи професійного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Виділено інтернальні та екстернальні ознаки кризи професійного навчання. Розкрито способи подолання кризи методом психодрами у форматах самопізнання, тренінгу, консультування та навчальної дисципліни. The internal and external indications of the ...
1154434
  Пономаренко Я.І. Роль психокультури у формуванні духовності особистості // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 109-111
1154435
  Завацкая Л.Н. Роль психолога в организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательной школы // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.73-79. – (Психологічні науки)
1154436
  Тригубенко А. Роль психолога у профорієнтаційній роботі // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 95-96
1154437
  Утлик Э.П. Роль психологического образования в улучшении качества подготовки менеджеров // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 9-14. – ISSN 1726-667Х
1154438
  Негребецький В. Роль психології підозрюваного при перевірці показань на місці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 188-191
1154439
  Новікова О.С. Роль психологічних особливостей професійної діяльності жінки-керівника в сучасних економічних умовах / О.С. Новікова, А.В. Атаманчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 76-79. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1154440
  Малиняк Х.В. Роль психологічних чинників у зміцненні законності та дисципліни в діяльності працівників міліції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 89-91. – Бібліогр.: 6 назв
1154441
  Матвійчук О.С. Роль психологічної діагностики в системі проектування соціального розвитку особистості учня. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.5-9.
1154442
  Кондратенко Л.О. Роль психологічної культури вчителя у подоланні шкільної неуспішності учнів // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 49-55. – ISBN 978-966-189-358-9
1154443
  Дрижак В.В. Роль психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу в забезпеченні якості освіти у вищому навчальному закладі / В.В. Дрижак, С.М. Єрмак // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 144-147. – (Серія : Педагогічні науки)
1154444
   Роль психосоціальних стресових факторів у розвитку серцево-судинної патології: можливості фазаграфії у попередженні їх негативного впливу / І.П. Катеренчук, Л.С. Файнзільберг, О.І. Катеренчук, К.Є. Вакуленко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 42-46. – ISSN 2077-4214
1154445
  Фіалковська А.І. Роль психотропних засобів у шаманських практиках Сибіру // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 56-57
1154446
   Роль птиц в биоценозах Восточной Сибири : Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР; Иркутск.ГУ. – Иркутск, 1978. – 188с.
1154447
  Пахульский А.И. Роль птиц в рыбном хозяйстве / А.И. Пахульский. – М., 1957. – 44с.
1154448
  Василик Л.Є. Роль публіцистики літературно-художніх видань у формуванні національної ідентичності: модус України як Національного Дому // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 15-20


  У статті аналізується публіцистика сучасних літературно-художніх видань, розглядається концепт "Україна" в утвердженні національної ідентичності, виділяється жодус України як Національного Дожу. The article analyses social and political journalism ...
1154449
  Варфоломеєва Н. Роль публіцистики часопису "Сьоло" для українсько-польського зближення в 60-х роках XIX століття // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 351-360. – ISBN 966-95452-4-3
1154450
  Пальчук В. Роль публічних бібліотек у розвитку електронного урядування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – С. 22-27. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюються науково-прикладні підходи до розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності, спрямованої на інформаційне забезпечення сфери державного управління на принципах електронного урядування, особлива увага приділяється участі сучасних публічних ...
1154451
  Богуш Т. Роль публічної бібліотеки в житті пересічного українця : (за наслідками дослідження) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 5-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1154452
  Тищенко-Тишковець Роль публічної дипломатії у запобіганні міждержавним конфліктам // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 240-243.
1154453
  Ситник С.В. Роль публічної політики у забезпеченні легітимації правлячої влади // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
1154454
  Булатевич М.М. Роль публічної сфери в концепції суспільства модерну Юргена Габермаса // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 162-173
1154455
  Андронова Р. Роль Пушкина в становление и развитие русского литературного языка / Р. Андронова. – Бельцы, 1968. – 24с.
1154456
  Рымашевская Р.С. Роль пчелиных (Apidae) в опылении люцерны в Алма-Атинской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Рымашевская Р.С.; АН КазССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1952. – 12 с.
1154457
  Полищук Николай Васильевич Роль рабочего класса в интернационализации социалистического образа жизни : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Полищук Николай Васильевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1985. – 34л.
1154458
  Кватыра Н.Н. Роль рабочего класса в осуществлении задач развития сельского хозяйства на современном этапе / Н.Н. Кватыра. – Львов, 1982. – 183с.
1154459
  Герман К.К. Роль рабочего класса в победе колхозного строя в Белоруссии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Герман К.К.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1963. – 22л.
1154460
  Моисеев И.К. Роль рабочего класса в победе колхозного строя в МССР. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Моисеев И.К.; АН МолдССР. Ин-т истории. – Кишинев, 1980. – 21л.
1154461
   Роль рабочего класса в развитии интернациональных традиций народов СССР и экономических связей союзных республик. – М., 1972. – 148с.
1154462
   Роль рабочего класса в развитии советской культуры. – М., 1976. – 303с.
1154463
   Роль рабочего класса в развитии социалистической культуры. – М., 1967. – 149с.
1154464
  Покровский М.Н. Роль рабочего класса в революции / М.Н. Покровский. – Москва : Московский рабочий, 1929. – 29 с.
1154465
   Роль рабочего класса в решении коренных социально-экономических проблем переходного периода в СССР. – Иваново, 1985. – 160с.
1154466
  Черкашин И.Ф. Роль рабочего класса в создании вооруженных сил Советского государства в первый год диктатуры пролетариата (ноябрь 1917 г. - ноябрь 1918 г.) : Автореф... канд. истор.наук: / Черкашин И.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1954. – 16л.
1154467
   Роль рабочего класса в социалистическом преобразовании деревни в СССР. – М., 1968. – 256с.
1154468
  Репида Л.Е. Роль рабочего класса в ствроительстве социализма в Молдавской ССР / Л.Е. Репида. – Кишинев, 1977. – 278с.
1154469
  Разумов В.А. Роль рабочего класса в строительстве социалистической культуры в начале революции и в годы гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Разумов В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 14л.
1154470
  Зверев Е.П. Роль рабочего класса в укреплении материально-технической бызы сельского хозяйства Урала (1966-1975) / Е.П. Зверев. – Саратов, 1986. – 171с.
1154471
  Хонеккер Э. Роль рабочего класса и его партии в социалистическом обществе / Э. Хонеккер. – Москва, 1973. – 399с.
1154472
  Андреев Коста Тодоров Роль рабочего класса и профсоюзов Болгарии в создании материально-технической базы развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.04 / Андреев Коста Тодоров ; Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. Н.М. Шверника. – Москва, 1981. – 20 с.
1154473
  Смыков Ф.Н. Роль рабочего класса РСФСР в развитии социалистического сельского хозяйства (1951-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Смыков Ф.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 23л.
1154474
  Россохин Л.Т. Роль рабочего класса РСФСР в развитии социалистической культуры в период построения фундамента социалистической экономики в СССР (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Россохин Л.Т.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – Москва, 1967. – 16л.
1154475
  Светлов А.Н. Роль рабочей полодежи в международном рабочем и профсоюзном движении развитых социалистических стран (1957-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Светлов А. Н.; Выс. шк. профдвиж. ВЦСПС. – М., 1968. – 24л.
1154476
  Катунцева Н.М. Роль рабочих факультетов в формировании кадров народной интеллигенции в СССР. / Н.М. Катунцева. – М, 1966. – 192с.
1154477
  Кост П. Роль Ради Європи в забезпеченні політичної стабільності в Україні в контексті європейської інтеграції україни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 61-64


  The article contains analysis of main problems of cooperation between Ukraine and the Council of Europe. There is made an attempt to find connection between political stability in Ukraine, her European ambitions and the role of The Council of Europe in ...
1154478
  Шинкаренко Т.І. Роль Ради Європи і Європейського Союзу в активізації міжкультурного діалогу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 137-141.
1154479
  В"юницька О.І. Роль Ради Європи у зміцненні демократії у країнах Центрально-Східної Європи : Дис.... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04- політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / В"юницька О.І., КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2005. – 208л. + Додатки: л.199-208. – Бібліогр.: л.160-199
1154480
  В"юницька Ольга Іванівна Роль Ради Європи у зміцненні демократії у країнах Центрально-Східної Європи : Автореф. дис.... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 / В"юницька О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1154481
  Лебедева Л.И. Роль радиационно-химических реакций и метаболических процессов в формировании лучевого поражения семян : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Лебедева Л.И. ; АН СССР , Сиб. от-ние Объед. уч. сов. по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 27 с.
1154482
  Московский П.В. Роль радио и телевидения в коммунистическом воспитании советского народа / П.В. Московский. – Москва, 1967. – 40с.
1154483
  Чепрасов М.П. Роль радиовещания в коммунистическом воспитании трудящихся. (На матер. БССР). : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Чепрасов М.П.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. науч. коммунизма. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1154484
  Гуревич П.С. Роль радиовещания в культурной революции в СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гуревич П.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 19л.
1154485
  Касымов А. Роль радиотоксинов при дистанционном действии гамма-радиации на растения. : Автореф... канд. биол.наук: / Касымов А.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по биол. наукам Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1965. – 16л.
1154486
  Серебрянный Л.Р. Роль радиоуглерода в изучении истории Земли / Л.Р. Серебрянный. – Москва : Знание, 1976. – 55с.
1154487
  Сифоров В.И. Роль радиоэлектроники в научно-техническом прогрессе СССР и задачи лекционной пропаганды / В.И. Сифоров. – Москва : Знание, 1975. – 22 с.
1154488
  Коцан І.Я. Роль радіобіологічних знань у валеологічному вихованні студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-31. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  У дослідженні визначено провідну роль радіобіологічних знань у системі валеологічного виховання студентської молоді
1154489
  Соловйов О.Д. Роль радянського суду в охороні прав громадян / О.Д. Соловйов, Я.Л. Штутін. – К., 1957. – 48с.
1154490
  Василенко В.Л. Роль радянської держави в будівництві комунізму / В.Л. Василенко. – Київ, 1959. – 48с.
1154491
  Василенко В.Л. Роль Радянської держави в створенні соціалістичного способу виробництва / В.Л. Василенко. – Київ, 1957. – 155с.
1154492
  МатвійчукМ.М Роль радянської науки в розвитку науково-технічного прогресу / МатвійчукМ.М, В.Ф. Остафійчук. – К., 1977. – 48с.
1154493
  Боркин В.К. Роль различных аффектных систем в механизме реакций мышц сумки пера и хвоста на вращение и вертикальное перемещение тела : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Боркин В.К.; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1971. – 20л.
1154494
  Меринг Т.А. Роль различных звеньев слухового аналитизатора в замыкании двигательных пищевых условных рефлексов. : Автореф... Доктора биол.наук: / Меринг Т.А.; АН СССР.Ин-т высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. – М, 1963. – 29л.
1154495
  Коток Э.В. Роль различных источников энергии в эволюции массивных звезд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коток Э.В.; АН СССР. Астрон. совет. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. МГУ. – М., 1966. – 7л.
1154496
  Микаелян Н.Г. Роль различных отделов головного мозга в функции размножения у млекопитающих. / Н.Г. Микаелян, 1963. – С. 237-240
1154497
  Летова Л.П. Роль различных социальных групп рабочего класса в управлении социалистическим промышленным предприятием. (Конкретно-социол. исследование) : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Летова Л.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 22л.
1154498
  Чек Джон Вилли Люси Роль различных факторов и условий в функционировании системы фибринолиза. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чек Джон Вилли Люси; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 16л.
1154499
  Педаяс Роль различных факторов развития в профессиональной адаптации учителя. : Автореф... Канд.пед.наук: / Педаяс М.-И.Я.; Тартуский гос.ун-т. – Тарту, 1973. – 44л.
1154500
  Хегай Валерий Варламович Роль различных физических процессов в формировании структуры возмущенной ионосферы высоких широт : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Хегай Валерий Варламович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1982. – 14л.
1154501
  Собакарь Г.Т. Роль разломно-блоковой тектоники в формировании структуры земной коры / Г.Т. Собакарь. – Киев : Наукова думка, 1976. – 178с.
1154502
  Тяпкин К.Ф. Роль разломов тектоносферы в структурообразовании и размещении месторождений полезных ископаемых / К.Ф. Тяпкин, М.М. Довбнич, О.К. Тяпкин // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 7-13 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
1154503
   Роль размера частиц в люминесценции мелкодисперсного ZnS: Mn, полученного методом СВС / Р.В. Куричка, Ю.Ю. Бачериков, А.Г. Жук, С.А. Кравченко, О.Б. Охрименко, С.Е. Зеленский, А.В. Гильчук // Лашкарьовські читання – 2016 : конф. молодих вчених з фізики напівпровідників [з міжнар. участю, Київ, 6-8 квіт. 2016 р., Україна] : зб. тез / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 32-33. – ISBN 978-966-02-7887-5


  "...В работе проведен сравнительный анализ спектрально-люминесцентных характеристик мезо- и наноразмерных частиц ZnS:Mn, полученных методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в одном технологическом цикле. Концентрация примеси ...
1154504
  Звягинцева Т.В. Роль разных видов москитов Phlebotominae в передаче возбудителя остро некротизирующегося кожного лейшманиоза в Узбекистане : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Звягинцева Т.В.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.22-24
1154505
  Павлова Т.В. Роль разумный потербностей личности в развитии социалистического образа жизни.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Павлова Т.В.; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1154506
  Павлова Тамара Владимировна Роль разумных потребностей личности в развитии социалистического образа жизни : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Павлова Тамара Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 165л. – Бібліогр.:л.148-165
1154507
  Жмуйдзинавичюс А.А. Роль райокомв партии в повышении эффектривности сельскохозяйственного производства на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Жмуйдзинавичюс А.А. ; АН при ЦК КПСС, Каф. парт. строит. – Москва, 1974. – 24л.
1154508
  Стадниченко В.Н. Роль районной планировки в совершенствовании территориального планирования. (На прим. Рост. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Стадниченко В.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 21л.
1154509
  Джусупов Б. Роль районных Советов депутатов трудящихся в укреплении социалистической законности / Б. Джусупов, М.И. Зафран. – Алма-Ата, 1962. – 43с.
1154510
  Адылов Т.А. Роль райсовета в развитии здравоохранения и социального обеспечения / Т.А. Адылов. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1962. – 44 с. – (В помощь депутату Райсовета)
1154511
  Крымова В.Ж. Роль распределительных отношений в развитии социалистического образа жизни. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Крымова В.Ж.; МВ и ССО КазССР. Казахский гос. ун-тет. – Алма-Ата, 1980. – 24л.
1154512
  Галушка Зоя Ивановна Роль распределительных отношений в реализации высшей цели социалистического производства : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Галушка Зоя Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 198л. – Бібліогр.:л.174-193
1154513
  Галушка Зоя Ивановна Роль распределительных отношений в реализации высшей цели социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Галушка Зоя Ивановна; Киев. гос. ун-т. – К., 1986. – 22л.
1154514
   Роль рассолов в гидрохимическом режиме рек : Западная Якутия. – Новосибирск : Наука, 1987. – 85с.
1154515
   Роль растений в пространственной дифференциации состояния 137Cs и 90Sr на агрегатном уровне / А.Д. Фокин, С.П. Торшин, Ю.М. Бебнева, Р.А. Гаджиагаева, Л.Г. Талдыкина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 448-458 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1154516
  Маличенко С.М. Роль растений и микроорганизмаов в инактивации гербицидов симм-триазинового ряда в почве : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.101 / Маличенко С.М. ; АН УССР, Ин-т физиологии растений. – Киев, 1970. – 23 с.
1154517
  Шпільхофф Л. Роль рахункових палат у бюджетному циклі Німеччини та їхні потенційні позитивні ефекти в суспільстві // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 32-41 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2305-7645
1154518
  Воеводин А.П. Роль рационального в развитии искусства : Дис... наук: / Воеводин А. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1980. – л.
1154519
  Воеводин А.П. Роль рационального в развитии искусства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Воеводин А. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1980. – 182л.
1154520
  Воеводин Алексей Петрович Роль рационального в развитии искусства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Воеводин Алексей Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 24л.
1154521
  Воеводин Алексей Петрович Роль рационального в развитии искусства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Воеводин Алексей Петрович ; КГУ. – Киев, 1980. – 24 с.
1154522
  Ошовская Н.В. Роль рационального природопользования в концепции устойчивого развития // Экономика и управление : научно-практический журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 6. – С. 109-119
1154523
  Умалатов А.Д. Роль рационального размещения и специализации сельского хозяйства в подъеме экономики колхозов. / А.Д. Умалатов. – Махачкала, 1965. – 46с.
1154524
  Ружичка К. Роль революционного профсоюзного движения в борьбе рабочего класса за укрепление народной демократии в Чехословакии (1945-1948 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ружичка К.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории междунар. комм. и рабоч. движения. – Москва, 1961. – 16л.
1154525
  Юрьев М.Ф. Роль революционной армии в китайской революции 1925-1927 гг. : Автореф... кандид. историч.наук: / Юрьев М.Ф.; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – Москва, 1950. – 15 с.
1154526
  Юрьев М.Ф. Роль революционной армии на первом этапе китайской революции. / М.Ф. Юрьев. – М., 1952. – 143с.
1154527
  Гусейнов Р.М. Роль революционных и боевых традиций в военно-патриотическом воспитании молодежи. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.05 / Гусейнов Р.М.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1983. – 21л.
1154528
   Роль революционных традиций в коммунистическом воспитании студентов. – Рига, 1979. – 114с.
1154529
  Литвин В.М. Роль революцій в історичній долі України // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 166-176. – ISBN 978-966-611-701-7
1154530
  Кошевой В. Роль региональных организаций и инициатив в построении южного энергетического коридора для ЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 112-114


  Рассматривается история создания региональных организаций и инициатив в Черноморско-Каспийском регионе и их роль в освоении и доставке энергоресурсов постсоветского пространства в Европу.
1154531
  Баймуратов М.О. Роль регіоналізації і європейської регіональної політики в розмежуванні повноважень між різними рівнями місцевого самоврядування в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 132-139. – ISSN 2220-1394
1154532
  Волкова О.О. Роль регіональних банків розвитку у структурних зрушеннях в економіках країн Центральної та Східної Європи : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Волкова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
1154533
  Волкова О.О. Роль регіональних банків розвитку у структурних зрушеннях в економіках країнах Центральної та Східної Європи : Дис.... канд. економічних наук. Спец. 08.05.01- світове господарство і міжнародні економічні відносини / Волкова О.О., КНУТШ. – Київ, 2005. – 206л. + Додатки: л. 202-206. – Бібліогр.:л. 186-201
1154534
  Добіжа В.В. Роль регіональних еліт у формуванні соціокультурних орієнтирів українського суспільства // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 67. – С. 146-158
1154535
  Левченко А.М. Роль реґіональних ЗМІ у соціокультурній, економічній та політичній системах суспільства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 85-89


  У статті розглядаються деякі аспекти діяльності реґіональних ЗМІ у соціокультурному, економічному та правовому полі. Особлива увага приділяється основним проблемам виробництва інформаційної продукції та перспективам розвитку реґіональних мас-медіа. ...
1154536
  Гнатовський М. Роль регіональних міжнародних організацій у правовій інтеграції держав Європи: теорія і практика / М. Гнатовський, Д. Кулеба // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 36-45


  У статті розглядаються теоретичні засади процесу зближення правових систем держав Європи та практична роль, яку відіграють в ньому міжнародні організації що діють на континенті. У першій частині статті розкривається зміст понять "правова інтеграція", ...
1154537
  Байрак О.М. Роль регіонального ландшафтного парку "Диканський" у національній та регіональній екомережах / О.М. Байрак, І.Є. Шапаренко // Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – С. 31-39. – ISBN 978-966-7723-82-8
1154538
  Гоблик В.В. Роль регіональної влади у визначенні пріоритетів транскордонного та міжрегіонального співробітництва // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць. Спецвип. / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 5-9. – (Економіа ; Вип. 20 Спец. випуск ;Транскордонне співробітництво в умовах розширення ЄС на Схід)
1154539
  Крупицька О.В. Роль регіональної влади у процесі залучення іноземних інвестицій // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.153-156. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1154540
  Борисенко Т. Роль регіональної системи в забезпеченні добробуту населення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 5-12. – ISSN 1728-9343
1154541
  Лакіш С.М. Роль регіонів у розвитку національної економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 165-168. – ISBN 5-7763-2435-1
1154542
  Лавренчук А. Роль регіонів України в реалізації державного євроінтеграційного курсу // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.224-231. – ISBN 966-73-53-51-Х
1154543
  Трощенко Г.О. Роль регламенту "Рим II" в уніфікації міжнародного приватного права в ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 572-576. – ISSN 1563-3349
1154544
  Фіголь Н. Роль редактора в підготовці мовностилістичного наповнення електронного навчального видання . // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 99-106


  У статті визначено роль редактора у створенні якісного мовностилістичного наповнення електронного навчального видання. Визначено критерії та чинники, які повинен враховувати досвідчений редактор, створюючи досконалий текст для видань такого типу. In ...
1154545
  Гусак О.О. Роль редактора в популяризації сайта інтернет-ЗМК : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Гусак Ольвія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавн.-полігр. ін-т. – Київ, 2014. – 193 л. – додатки: л. 190-193. – Бібліогр.: л. 169-189
1154546
  Гусак О.О. Роль редактора в популяризації сайта інтернет-ЗМК : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Гусак Ольвія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1154547
  Сегол Р. Роль редактора перекладу в опрацюванні американських телесеріалів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 41-44. – ISSN 2076-9326
1154548
  Балаклицький М.А. Роль редактора у формуванні та розвитку конфесійної преси в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 44-48


  Подано нарис історії адвентистської журналістики в Україні крізь призму діяльності її провідних редакторів і видавців. In this article was made a historical review of Seventh-day Adventists Church"s press in Ukraine through the activity of its main ...
1154549
   Роль редких металлов в ускорении научно-технического прогресса. – М., 1986. – 120с.
1154550
  Насимович А.А. Роль режима снежного покрова в жизни диких копытных на территории Советского Союза : Автореф... докт. географ.наук: / Насимович А.А.; Ин-т географии АН СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
1154551
  Петрик О. Роль режиму обмінного курсу в кредитному процесі: приклад України / О. Петрик, Ю. Шоломицький // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 17-25. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано процес кредитного процесу в Україні з 2000 до 2008 рр.
1154552
  Маліновська О.Я. Роль резервного капіталу в кредитній спілці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 67-74. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1154553
  Аль-Нашри Мохамед Яхья Роль резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в прогрессивном развитии принципа самоопределения : Дис. ... канд. юр. наук / Аль-Нашри Мохамед Яхья ; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1977. – 173 л. – Бібліогр. : л. I-XV
1154554
  Дмитриева Г.К. Роль резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в механизме нравственного регулирования международных отношений // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 22-26. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
1154555
  Шолойко А.С. Роль реінжинірингу бізнес-процесів при формуванні фінансової безпеки страховика // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 58-62. – ISSN 2306-6814
1154556
  Горбенко Н.В. Роль рекламної діяльності в підвищенні конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 49-54


  У статті розкрито суть та роль рекламної діяльності вищих навчальних закладів у підвищенні їх конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.
1154557
  Лепетюк О.В. Роль рекомендацій Європейської комісії як актів "м"якого" права у контексті забезпечення дотримання третіми державами мінімальних стандартів належного управління у сфері оподаткування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 333-337. – ISSN 2219-5521
1154558
  Бурлаков В.В. Роль рекреаційних ресурсів у підвищенні конкурентоспроможності людського капіталу на світовому ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 83-88.
1154559
  Малинин Н. Роль религии в общественно-политической жизни ЛНДР // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1986. – № 1 (240). – С. 103-124
1154560
  Мчедлова М.М. Роль религии в современном обществе // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.77-84. – ISSN 0132-1625
1154561
  Тамразова Е.Н. Роль религии и права в становлении Арабского халифата // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 5 (95). – С. 91-98. – ISSN 1812-8696
1154562
  Мыцик К.Н. Роль религиозных общественных объединений в духовно-нравственном становлении личности : (на примере православных братств Минской епархии конца ХІХ - начала ХХ века) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 174-177. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье раскрывается деятельность православных братств Минской епархии во второй половине XIX -начале XX в. На примере Минского Народного Братства Животворящего Креста Господня показываются основные направления их деятельности: помощь в ...
1154563
  Антонова О.И. Роль религиозных общностей в реализации социальной политики / О.И. Антонова, Н.Б. Костина // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 9 (305). – С.89-96. – ISSN 0132-1625
1154564
  Старикова Г.Г. Роль религиозных представлений в формировании личностной картины мира // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 127-132. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1154565
  Білий Д.Д. Роль релігії в становленні станової та національної ідентичності чорноморського козацтва (1792 - 1860 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 203-208. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті автор розглядає питання про значення релігії при формуванні особливостей станової, територіальної та етнічної ідентичності чорноморського козацтва, її роль в процесі освоєння Кубані українськими поселенцями в період існування Чорноморського ...
1154566
  Кузьмова О.А. Роль релігії в східноєвропейських інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 97-98
1154567
  Щурко У.В. Роль релігії в трансформації країн Центрально-Східної Європи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 195-202. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті подаються основні характеристики релігійності країн Центрально-Східної Європи в контексті її ролі в процесах соціально-економічної трансформації". Проаналізовано взаємозв"язки держави-церкви-економіки та подано рекомендації щодо адаптації ...
1154568
  Липчук О.І. Роль релігії та церкви в соціально-політичному житті демократичного суспільства / О.І. Липчук, І.І. Ломака // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 125-135. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1154569
  Гераськов С.В. Роль релігії у формуванні моральної особистості : японський контекст ( на прикладі феномену бусидо) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 138-145. – ISSN 1728-3671


  Категорії сакрального в ціннісно-смисловому полі японської культури
1154570
  Туренко В. Роль релігій і віри в суспільному розвитку // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 108-119.
1154571
  Карась А.Г. Роль релігійних цінностей у процесі формування права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С.58-62
1154572
  Костриця М. Роль релігійного краєзнавства у дослідженні малої Батьківщини // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 27-36
1154573
  Симон М.П. Роль релігійного фактора в контексті політичних та духовних трансформацій українського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 167-169
1154574
  Голоборотько Д.Є. Роль релігійного фактора в реформах тюремних систем: зарубіжний історично-правовий досвід // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 79-89. – ISSN 2222-5374
1154575
  Захарченко А.М. Роль релігійного фактору в палестинсько-ізраїльському конфлікті на початку XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 59-66


  Стаття присвячена комплексному аналізу ролі релігійного фактору на сучасному етапі палестинсько-ізраїльського протистояння. Досліджуються причини поширення радикальної ісламістської ідеології серед палестинців та його наслідки для мирного процесу, а ...
1154576
  Масовець В.П. Роль релігійного фактору у світовій політиці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 13/14, липень. – С. 94-99. – ISSN 2306-6814
1154577
  Ткачук У.В. Роль релігійного чинника в поглибленні транскордонного співробітництва у контексті інтеграції України до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 211-218.
1154578
  Ільніцька Н.І. Роль релігійного чинника у сучасних конфліктах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-111. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1154579
  Меллума А.Ж. Роль рельефа в образовании малых географических комплексов и методика его изучения для нужд сельскохозяйственного производства. : Автореф... Канд.геогр.наук: 690 / Меллума А.Ж.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1968. – 27л.
1154580
  Чобітько О.М. Роль рельєфу і водних масивів в сприйнятті образу об"єктів бароко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 191-196. – ISSN 2077-3455
1154581
  Михайлов Ф.К. Роль ремесленных училищ и школ ФЗО в подготовке квалифицированных рабочих кадров в Казахстане (1940-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михайлов Ф.К.; АН КазССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1955. – 16л.
1154582
  Позняков С. Роль реординації в адміністративно-правовому регулюванні суспільних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 83-86
1154583
  Міхровська М. Роль реординаційних відносин у демократизації виконавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 91-93. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується сутність таких відносин в сфері державного управління, як реординаційні, з"ясовано підстави їх виокремлення поряд з відносинами субординації і координації, розглянуто роль реординаційних відносин в процесі демократизації сучасної ...
1154584
  Євтушенко Н.В. Роль репарації та імунітету при канцерогенезі / Н.В. Євтушенко, М.Є. Євтушенко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 105-111. – ISSN 1023-2427


  Наводяться гіпотези та наукові дані щодо механізмів розвитку канцерогенезу.
1154585
  Ляшина А.Г. Роль репрезентативних суфіксів у процесі перекладу наукової літератури // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 142-147. – ISBN 978-617-7132-63-8
1154586
  Романець Н.Р. Роль репресій у боротьбі з селянським опором в Україні (1927-1929 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 51-58. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1154587
  Дудко О.С. Роль репутації у створенні іміджу вищого навчального закладу (на прикладі Київського національного університету имені Тараса Шевченка у 2010 р) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 125-130. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1154588
  Мамедов Шахруддин Мугуддин оглы Роль республиканских газет в борьбе за развитие народного просвещения в Азербайджане (1936-1941 гг.) (По материалам газет "Коммунист", "Бакин. рабочий", "Гяндж ишчи" и "Коммунист маарифи" - "Муаллим : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мамедов Шахруддин Мугуддин оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1974. – 35л. – Бібліогр.:с.35
1154589
  Бовсунівський П.В. Роль Республіки Судан в зовнішній політиці Арабської Республіки Єгипет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 69-74


  Стаття присвячена двостороннім відносинам Арабської Республіки Єгипет та Республіки Судан. Автор розглядає історичні аспекти відносин між країнами, територіальні конфлікти, проблему розподілу вод Нілу у міждержавних відносинах, а також вплив зміни ...
1154590
  Воропаєва В.Я. Роль ресурсів відкритого доступу для підвищення рейтингу університету / В.Я. Воропаєва, Н.О. Ткаченко // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 35-40. – ISBN 978-966-479-052-6
1154591
  Микитюк С.О. Роль ресурсного підходу в психологічному супроводі навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладіі
1154592
  Заверико Н.В. Роль ресурсного центра в развитии неправительственных организаций социальной сферы // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.49-50
1154593
  Боровик О.А. Роль ресурсозберігаючого фактора в розвитку сучасного світового та вітчизняного господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 88-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1154594
  Сотнікова К.В. Роль референдумів у розбудові інтеграційних процесів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 218-226. – ISSN 1563-3349
1154595
  Сеченов И.Н. Роль рефлексии в самоорганизации и развитии сознания личности в профессиональном образовании / И.Н. Сеченов, М.Ю. Двоеглазова // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 131-143. – ISSN 2073-8528
1154596
  Васильєва О.М. Роль рефлексії в саморозвитку майбутнього професіанала // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 15-19
1154597
  Галахов В.И. Роль рецепторов двенадцатиперстной кишки во внешнесекреторной функцией поджелудочной железы : Автореф... канд. биол.наук: / Галахов В.И.; Рязан. гос. мед. ин-т им. И.П.Павлова. – Рязань, 1964. – 20л.
1154598
  Скворцова Ю.В. Роль рецепции права в становлении и развитии российской правовой системы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (68). – С. 38-43. – ISSN 1812-8696
1154599
  Назаров А.М. Роль решений КПСС в развитии азербайджанской советской литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Назаров А.М. ; АН АзССР , Ин-т литературы. – Баку, 1976. – 39 с.
1154600
  Андреева Л.Ф. Роль Рижского городского Совета депутатов трудящихся в руководстве хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы (1948-1952 гг.) : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : / Андреева Л.Ф.; Латвийский гос. ун-т. – Рига, 1953. – 16 с.
1154601
  Рудик В.К. Роль ризик-менеджменту у системі організації пенсійного менеджменту // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 159-163. – ISSN 2307-9878
1154602
   Роль ризикового фінансування у формуванні національної інноваційної системи / А.В. Ігнатенко, Р.А. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, Д.О. Короткова // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 71-81. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються питання, пов"язані з функціонуванням венчурного бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки. Пояснюється економічна суть ризикового капіталу як різновиду фінансового капіталу. З"ясовуються особливості венчурного підприємництва та ...
1154603
  Ревяко Казимир Адамович Роль римского и итальянского плебса во 2-ой Пунической войне : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ревяко Казимир Адамович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 33л.
1154604
  Задорожний Ю. Роль римського права у контексті формування правової доктрини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 41-44. – ISSN 0132-1331
1154605
  Задорожний Ю. Роль римського права у процесі становлення та розвитку університетів у країнах Західної Європи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 153-160. – ISSN 0132-1331
1154606
  Трохименко В. Роль ринку банківських послуг у ринковій економіці // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 231-237. – ISSN 1818-2682


  Досліджено сутність та взаємозв"язок категорій "фінансовий ринок", "ринок фінансових послуг", "ринок банківських послуг".
1154607
  Кім М.М. Роль ринку нерухомості в структурі перехідної економіки / М.М. Кім, В.А. Йолкіна // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.54-58


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1154608
  Дмітрієв Ю.А. Роль ринку продукції водного транспорту у зміні географічної спрямованості зовнішньоекономічної діяльності України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 70-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1154609
  Еш С.М. Роль ринку фінансових послуг у підвищенні конкурентоспроможності фінансового ринку України. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 92-97
1154610
  Садлівська О. Роль ритму у формуванні лірико-епічної тональності композиційно-мовленнєвої форми "Статичний опис"


  Cтаття присвячена дослідженню впливу ритмічної будови на формування лірикo-епічної тональності. Ключові слова:ритмічна будова, лірико-епічна тональність, статичний опис. Статья посвящена исследованию влиянию ритмического построения на формированик ...
1154611
   Роль рифтогенеза в геологической истории Земли. – Новосибирск : Наука и Техника, 1977. – 223с.
1154612
  Бикін А.В. Роль рідких фосфорних добрив у оптимізації фракційного складу врожаю бульб картоплі столової / А.В. Бикін, І.П. Бордюжа // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 19-21. – ISBN 978-966-2742-92-5
1154613
  Жежеря В.А. Роль різних груп розчинених органічних речовин поверхневих вод в міграції металів / В.А. Жежеря, П.М. Линник, І.І. Ігнатенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 59-71. – ISSN 2306-5680
1154614
  Булава Н. Роль різних класів лексики у творенні прізвищ північної Донеччини // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 16-19. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
1154615
  Грисенко Н.В. Роль різних форм благополуччя у задоволеності шлюбом осіб зрілого віку / Н.В. Грисенко, К.Ю. Батаєва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 51-61. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
1154616
  Губа Л.В. Роль різних частин мови у репрезентації просторових відносин в оповіданнях та казках Германа Гессе // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 93-100


  У статті розглянуто проблематику мовного вираження простору в оповідному тексті та роль різних частин мови (зокрема дієслів, просторових прислівників та прикметників, іменників, займенників) як засобів вираження просторових відносин у художніх текстах ...
1154617
  Толочко О. Роль рішень Європейського суду з прав людини в механізмі кримінального процесуального регулювання // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 56-62
1154618
  Бобрик В.І. Роль рішень Конституційного суду України в оптимізації процесуального регулювання цивільного і господарського судочинства // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 215-221. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1154619
  Хлібороб Н. Роль рішень Конституційного Суду України в реалізації компетенції адміністративного суду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 173-179. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1154620
  Тичина Анатолій Костянтинович Роль робітничого класу в управлінні соціалістичним виробництвом / Тичина Анатолій Костянтинович. – Київ : Політвидав, 1979. – 57с.
1154621
  Лєх Т. Роль родини у відтворенні людського капіталу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 32-36. – ISSN 1728-9343
1154622
  Музика Л. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у форматуванні світобачення Лесі Українки
1154623
  Коврігіна Л. Роль родинного оточення, самоосвіти та суперечностей доби в становленні творчої особистості Зінаїди Тулуб


  У статті прослідковано і по-новому осмислено основні етапи життєвого та творчого шляху Зінаїди Тулуб. Авторка статті, спираючись на архівні матеріали та спогади сучасників, враховуючи суперечності епохи, з"ясовує роль родини, культурного оточення та ...
1154624
  Коврігіна Л. Роль родинного оточення, самоосвіти та суперечностей доби в становленні творчої особистості Зінаїди Тулуб. Закінчення


  У статті прослідковано і по-новому осмислено основні етапи життєвого та творчого шляху Зінаїди Тулуб. Авторка статті,спираючись на архівні матеріали та спогади сучасників, враховуючи суперечності епохи, з"ясовує роль родини, культурного оточення та ...
1154625
   Роль родителей в привитии учащимся черт морального кодекса строителя коммунизма. – Куйбышев, 1964. – 19с.
1154626
   Роль родителей в профессиональной ориентации учащихся. – Куйбышев, 1965. – 16с.
1154627
  Петліна Д.Д. Роль роду Гудим-Левковичів у формуванні феномену українського сакрального будівництва XVII – XIX століть // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 228-233


  Гудимы-Левковичи (польск. Lewkowicz) - русский дворянский род. Потомство Ивана Левковича, дворянина киевского, пожалованного именьями по универсалу Мазепы, в 1692 г., внесено в VI часть родословной книги Киевской, II и III частях Полтавской, ...
1154628
  Яремович П.П. Роль розвитку інфраструктурних об’єктів України у транскордонному співробітництві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 122-128. – ISSN 2308-6912


  В умовах глобалізації світового господарства, розвиток інфраструктурних об’єктів в Україні набуває нових пріоритетних напрямів, поштовхом для чого є практичні дії української влади. Покращення інвестиційного клімату, вдосконалення законодавчої бази в ...
1154629
  Пасічник С.П. Роль розвідувальних органів у протидії сучасним загрозам і викликам // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 30-35.
1154630
  Харченко О.М. Роль розломів у розподілі та накопиченні забруднювальних речовин // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 86-93. – ISSN 0868-6939


  Проаналізований вплив просторово-часових закономірностей будови та розвитку рельєфу на формування зон виносу, ареалів накопичення і можливих шляхів міграції забруднювальних речовин. Ареали концентрації забруднювальних речовин співпадають із основним ...
1154631
  Якимчук Н.Я. Роль розпорядників бюджетних коштів на стадії виконання бюджету за доходами в частині повернення коштів наданих на умовах повернення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 71-76. – (Правознавство ; Вип. 435)
1154632
  Парамонова Н.К. Роль розташування керамічних зондів під час вивчення залежності "вміст - капілярний напір" у двофлюїдних системах // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 98-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0367-4290
1154633
   Роль рольових ігор у вивченні акушерства та гінекології / А.М. Громова, Н.І. Мітюніна, В.Б. Мартиненко, Л.А. Нестеренко, Т.Ю. Ляховська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 117-119. – ISSN 1681-2751
1154634
  Пшеничная Ф.А. Роль романтических "начал" в творчестве писателей наруральной школы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Пшеничная Ф.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1975. – 21л.
1154635
  Тимошенко П.Д. Роль російських учених і діячів культури у розвитку і дослідженні української мови // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 16-20
1154636
  Парасунько Б. Роль російської інтелігенції в просвітницькому русі на початку XX століття // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 76-80
1154637
  Коваленко Л.В. Роль російськомовної української періодичної преси у розвитку української політичної думки (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1154638
  Абакумов А.И. Роль России в воссоединение болгарской государственности в 1877-1879 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абакумов А.И. ; Моск. гос.ун-т им.М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
1154639
  Некрасов Г.А. Роль России в европейской международной политике / Г.А. Некрасов. – М., 1976. – 320с.
1154640
  Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана / В.Г. Гаджиев. – М., 1965. – 392с.
1154641
  Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана (дооктябрьский период) : Автореф... д-ра ист.наук: / Гаджиев В.Г.; АН ГрССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1965. – 51л.
1154642
  Агаян Ц.П. Роль России в исторических судьбах армянского народа : к 150-летию присоединения Вост. Армении к России / Ц.П. Агаян ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1978. – 311 с.
1154643
  ЛьвовД.С Роль России в мировом развитии // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.70-79. – ISSN 1605-7988
1154644
  Шныпко В.С. Роль российских императоров в создании военных знамен // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 165-169. – ISSN 0042-8779
1154645
  Козлов Д.Ю. Роль российского Балтийского флота в экономической блокаде Германии. 1914-1917 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 70-84. – ISSN 0042-8779
1154646
  Алферов Ж. Роль Российской академии наук в современной России // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 24 мая (№ 21). – С. 11-14


  В основополагающем указе Петра I от 1724 года было всего четыре строчки: “О Академии, в которой бы языкам учились, также прочим наукам и знатным художествам и переводили книги, назначить место для сего и доход”. С этого петровского указа и начиналась ...
1154647
  Лагутина М.Л. Роль Российской Федерации в процессе экологизации международных отношений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 167-173. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1154648
  Володин Э.И. Роль РПЦ во взаимодействии власти и российского общества в XXI веке // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 54-55
1154649
  Уразаев Ш.З. Роль РСФСР и СССР в создании советской государственности и Узбекистане / Ш.З. Уразаев. – Ташкент, 1965. – 138с.
1154650
  Машедо В.С. Роль руководителя в функционировании эффективной корпоративной культуры организации // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 182-184
1154651
  Дрешер Ю.Н. Роль руководства в вовлечении персонала в процесс внедрения СМК // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3. – С. 24-30. – ISSN 0130-9765


  Освещен опыт внедрения Системы менеджмента качества в деятельность Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра Татарстана; раскрыта роль руководства в вовлечении персонала в этот процесс; рассмотрено обучение персонала. Ключевые ...
1154652
  Малафеев К.А. Роль руководства германской социал-демократии в подготовке и развязывании первой мировой войны (1911-1914 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Малафеев К.А. ; Моск. гор. пед. ин-т, Кафедра новой истории. – Москва, 1955. – 16л.
1154653
  Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности / Френк Никсон. – Москва, 1978. – 242 с.
1154654
  Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности. / Ф. Никсон. – 2-е изд. – М, 1990. – 230с.
1154655
   Роль руководящих кадров в формировании производственного коллектива. – Пермь, 1976. – 23с.
1154656
  Абрашнев М.М. Роль русских биологов первой половины XIX века в подготовке диалектического взгляда на природу / М.М. Абрашнев, И.Е. Рубцов ; под ред. проф. д-ра биол. наук Е.М. Воронцова ; Горьк. высш. парт. школа. – Горький : [б. и.], 1961. – 46 с.
1154657
  Маринов Н.А. Роль русских и советских геологов в изучении геологии и полезных ископаемых Монголии / Н.А. Маринов. – Москва : Недра, 1981. – 200 с.
1154658
  Мартынов В.И. Роль русских писателей в формировании литературы коми / В.И. Мартынов. – М, 1974. – 174с.
1154659
  Шишаков В.А. Роль русских ученых в развитии астрономии / В.А. Шишаков. – Москва : Всесоюзн. общество по распространению полит. и науч. знаний, 1949. – 20 с.
1154660
  Григорьян А.Т. Роль русских ученых в развитии вариационных принципов механики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Григорьян А.Т.;. – Москва, 1950. – 12 с.
1154661
  Глинка Н.Л. Роль русских ученых в развитии мировой химии / Н.Л. Глинка. – М, 1950. – 24с.
1154662
  Сергиенко С.Р. Роль русских ученых и инженеров в развитии химии и технологии нефти / С.Р. Сергиенко. – М.-Л., 1949. – 140с.
1154663
  Дуков В.М. Роль русских физиков в развитии учения об электромагнитном поле в 19 в. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дуков В.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 20 с.
1154664
  Паркидзе В.Д. Роль русских физиков в развитии физики в Грузии за последние два века. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Паркидзе В.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1154665
  Мохов Н.А. Роль русского и украинского народов в исторических судьбах Молдавии / Н.А. Мохов, К. Стратиевский. – Кишинев, 1963. – 66с.
1154666
  Демидова И.И. Роль русского народа в развитии хозяйства и материальной культуры чувашского крестьянства в период капитализма (1861-февраль1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Демидова И. И. ; Горьков. ГУ. – Горький, 1979. – 20 с.
1154667
  Турсунбаев А.Б. Роль русского народа в социалистическом преобразовании Казахстана / А.Б. Турсунбаев. – Алма-Ата, 1947. – 56с.
1154668
  Богоутдинов А.М. Роль русского рабочего класса в исторических судьбах таджикского народа / А.М. Богоутдинов, А.Я. Вишневский. – Душанбе, 1957. – 155с.
1154669
   Роль русского рабочего класса в формировании рабочего класса автономных республик РСФСР. – Чебоксары, 1984. – 125с.
1154670
  Крюковский Н.И. Роль русского языка в обогащении лексики современного белорусского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Крюковский Н.И.; АН БССР. Ин-тут языкознания. – Минск, 1956. – 19л.
1154671
  Астемирова Ф.Б. Роль русского языка в развитии и обогащении кумыкского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Астемирова Ф.Б. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1963. – 26 с.
1154672
  Урусилов А.У. Роль русского языка в развитии и обогащении лексики аварского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Урусилов А.У.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 20л.
1154673
  Перевощиков П.Н. Роль русского языка в развитии культуры удмуртского народа / П.Н. Перевощиков. – Ижевск, 1963. – 36с.
1154674
  Лилич Г.А. Роль русского языка в развитии словарного состава чешского литературного языка / Г.А. Лилич. – Л., 1982. – 192с.
1154675
  Лилич Галина Алексеевна Роль русского языка в становлении словарного состава чешского национального литературного языка (конец XVIII - начало XIX века) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.03 / Лилич Галина Алексеевна ; МВ и ССО РСФСР, ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1977. – 68 с.
1154676
  Абрамян Г.С. Роль русской географической науки в изучении Армении : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Абрамян Г.С. ; М-во высш. образования СССР. – Ереван, 1954. – 22 с.
1154677
  Мавродин В.В. Роль русской и советской науки в истории мировой культуры / В.В. Мавродин. – Л., 1948. – 36с.
1154678
  Перепелицына Л.А. Роль русской культуры в развитии культур народов Средней Азии / Л.А. Перепелицына. – Москва, 1966. – 124с.
1154679
  Сабирова Р.М. Роль русской литературы в утверждении новых традиций в узбекской советской прозе / Р.М. Сабирова. – Ташкент, 1985. – 176с.
1154680
  Мирошникова Н.Н. Роль русской литературы и искусства в формировании языковой личности (новые тенденции и интенсификация обучения русскому языку как иностранному) // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2008. – N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – С. 119-136. – (Neofilologia). – ISSN 1898-1577
1154681
  Чальцева О.М. Роль руської Православної Церкви в національному відродженні південних слов"ян. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Чальцева О.М.; Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 19л.
1154682
  Моисеев Г.Н. Роль С.М.Кирова в борьбе Коммунистической партии за укрепление дружбы народов Терека в период установления и упрочения власти Советов (1917-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Моисеев Г.Н.; Дагст. гос. ун-т. – Махачкала, 1967. – 24л.
1154683
  Чувпило О.О. Роль С.Ч. Боса в національно-визвольному русі народів Британської Індії напередодні Другої світової війни // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 4. – С. 63-75. – ISSN 1608-0599
1154684
   Роль сайта турагенства - продажи // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 40 : Фото
1154685
  Літвін Я.О. Роль сакральної символіки в конструюванні релігійної ідентичності людини // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 136-138. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1154686
  Андрюшкова О.А. Роль самоврядування у формуванні лідерських якостей студентської молоді вищих навчальних закладів // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 39. – C. 5-11. – ISSN 2312-0657
1154687
  Черкашин Е.А. Роль самодеятельного молодежного кинотеатра / Е.А. Черкашин. – М, 1987. – 62с.
1154688
  Зубов В.С. Роль самодеятельного художественного творчества в воспитании всесторонне развитой личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зубов В.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 168л.
1154689
  Зубов В.С. Роль самодеятельного художественного творчества в воспитании всесторонне развитой личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Зубов В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1154690
  Віценко К.С. Роль самоосвіти у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця // Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – С. 81-84. – ISBN 978-617-7351-28-2
1154691
  Калюжна Є.М. Роль самооцінки у формуванні статусу особистості у групі / Є.М. Калюжна, О.С. Гвоздик // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 102-108. – ISSN 2310-4368
1154692
  Гринечко А. Роль самооцінювання в процесі самовизначення особистості // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 227-235. – ISBN 978-966-2763-39-3
1154693
  Герасименко Д.Г. Роль самопізнання у становленні громадянського суспільства та свідомості в західній соціальній філософії (І.Кант - Е.Левінас) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 35-37
1154694
  Князян М. Роль самостійно-дослідницької діяльності в підготовці вчителя іноземних мов : компетентнісний підхід // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 10-13. – ISSN 0131-6788
1154695
  Бакунчик Л. Роль самостійної підготовки в антикорупційній освіті військових фахівців / Л. Бакунчик, Л. Кримець // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 28-34
1154696
  ШелудяковаГ Роль самостійної пізнавальної діяльності учнів у формуванні ключових компетентностей // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2012. – № 19/21 (299/301). – С. 4-10


  У статті охарактеризована роль самостійної пізнавальної діяльності учнів як однієї з головних передумов успішного формування ключових компетентностей та всебічного розвитку особистості. Головну увагу звертають на дидактичні прийоми, форми і методи ...
1154697
  Канівець М.В. Роль самостійної роботи в процесі саморозвитку студентів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 87-94. – ISSN 2078-7782
1154698
  Добровольська І.Є. Роль самостійної роботи студента в освітньому процесі підчас вивчення іноземних мов у світі модернізації вищої освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 62-64. – (Педагогічні науки)
1154699
  Черчата Л. Роль самостійної роботи студентів в умовах застосування інформаційних технологій у контексті вимог Болонського процесу // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2007. – Вип. 18. – С. 269-280.
1154700
  Полоннікова О.Л. Роль самостійної роботи студентів із науково-технічною літературою у формуванні професійної компетенції майбутніх фахівців // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 122-125
1154701
  Іванцова О.П. Роль самостійної роботи студентів у модульно-рейтинговій технології навчання // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 109. – С. 355-360.
1154702
  Редун О.В. Роль самостійної роботи студентів у підвищенні мотивації вивчення іноземної мови // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 94-106.
1154703
  Максименко Т. Роль самостійної роботи у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів вишу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 281-291. – ISSN 2312-5993
1154704
  Жигалко С.Э. Роль самостоятельной работы при формировании языковых компетенций у будущих инженеров-педагогов / С.Э. Жигалко, О.В. Леонова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 225-230. – ISSN 2074-8922
1154705
   Роль санационной терапии носоглотки и ротовой полости в профилактике гнойных осложнений верхних дыхательных путей у пациентов, находящихся на длительной искусственной вентиляции / А.С. Соколов, В.И. Иевлева, О.С. Винокурова, В.С. Рустамова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 21-25. – ISSN 2224-0586
1154706
  Баранецький І.О. Роль санкційної політики США у протидії російської агресії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 62-69. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1154707
  Назімов С.С. Роль сапрофагії в трофічній активності Pedinus femoralis (Coleoptera,Tenebrionidae) / С.С. Назімов, О.Є. Пахомов // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 194-201 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-2056
1154708
  Исрафилов М М. Роль сближения национальных культур в духовном развитии личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Исрафилов М.М.оглы; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1973. – 28л.
1154709
  Клешнин А.Ф. Роль света в жизни растений / А.Ф. Клешнин. – Москва, 1955. – 32с.
1154710
  Верещагина В.В. Роль света в поведении и распределении непарного шелкопряда и дубовой листовертки в условиях полезащитных лесных полос / В.В. Верещагина. – 25-32с.
1154711
  Листопадський М.А. Роль світлової структури деревостанів біосферного заповідника "Асканія-Нова" у формуванні дендрофільної орнітофауни в репродуктивний період // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 46-50. – ISSN 2310-0974
1154712
  Топчій Н.М. Роль світлозбирального комплексу в адаптації вищих рослин до умов освітлення : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.02.01 - біохімія / Топчій Н.М.; НАН України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2006. – 119л. – Бібліогр.: л. 102 - 119
1154713
  Топчій Н.М. Роль світлозбирального комплексу в адаптації вищих рослин до умов освітлення : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.02.01 / Топчій Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1154714
  Шмідт А.О. Роль світових фінансових центрів у глобалізованій економіці // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 130-131. – ISBN 978-966-188-219-4
1154715
  Красота О.В. Роль Світового банку у становленні малого підприємництва в У країні досвід розвинених країн та уроки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 62-66
1154716
  Шилова А. Роль світового співтовариства в урегулюванні Югославської кризи та участь у цьому процесі України (90-ті роки ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-60. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду процесу еволюції мобілізаційної політики Австро-Угорщини наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття та показано безпосередні результати цієї еволюції. The article describes the processes of evolution of the Austro-Hungarian"s ...
1154717
  Володарська Н.Д. Роль світоглядних орієнтацій особистості та образу "Я" у самотворенні особистості // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 24-29. – ISBN 978-966-189-358-9
1154718
  Сохацька О. Роль світоглядної культури в системі особистісно-орієнтованого виховання сучасної молоді // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 60-62. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1154719
  Новосельская Л.П. Роль свободных J-аминокислот и нуклеотидов в формировании вкуса и запаха искусственного ароматизатора мяса : автореф. дисс. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Новосельская Л.П. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с. – Библиогр.: 8 назв.
1154720
  Новосельская Л.П. Роль свободных L-аминокислот и нуклеотидов в формировании вкуса и запаха искусственного ароматизатора мяса : дисс. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Новосельская Л.П. ; Укр. НИИ мясной и молочной промышленности. – Киев, 1986. – 125 л. + Приложения: л. 116-125. – Библиогр.: л. 104-115
1154721
  Козлов Ю.П. Роль свободных радикалов в нормальных и патологических процессах. : Автореф... Доктора биол.наук: 091 / Козлов Ю.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.26-30
1154722
  Козлов Ю.П. Роль свободных радикалов в нормальных и патологических процессах. : Автореф... Доктора биол.наук: 091 / Козлов Ю.П.; МГУ. – М, 1969. – 30л.
1154723
  Ковальова К.Ю. Роль Свято-Успенскої Лаври у відродженні правосла"я в Донбасі // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 72-84. – ISBN 978-966-608-733-4
1154724
  Оксенюк Р.Н. Роль Северного Причерномороья в борьбе Понта с Гоимом (II-I вв. до. н. э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Оксенюк Р. Н.; М-во культ. СССР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1953. – 18л.
1154725
  Есипенко Б.Е. Роль секреторных функций пищеварительных желез в регуляции водного обмена : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Есипенко Б.Е. ; АН УССР, Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1965. – 32 с. – Бібліогр.:с.30-32
1154726
  Васильева Л.А. Роль селекционно-генетических параметров в оценке генетической структуры популяции животных : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Васильева Л.А.; АН СССР. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1969. – 34л.
1154727
  Омельченко К.Ю. Роль селянського (фермерського) господарства в забезпеченні ефективної економічної діяльності аграрного сектору // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 79-83 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1154728
   Роль сельских райкомов партии в осуществлении аграрной политики КПСС в современных условиях. – М., 1987. – 381с.
1154729
  Кукушкин Ю.С. Роль сельских Советов в социалитсическом переустройстве деревни 1929-1932 гг. / Ю.С. Кукушкин. – М., 1962. – 156с.
1154730
  Соловьев В.Н. Роль сельского хозяйства в формировании национального дохода / В.Н. Соловьев. – М., 1983. – 136с.
1154731
  Ковылина Э.Л. Роль сельской инженерно-технической интеллигенции в преодолении существенных различий между городом и деревней. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Ковылина Э.Л.; МГУ. – М, 1972. – 20л.
1154732
  Ковылина Э.Л. Роль сельской инженерно-технической интеллигенции в преодоленнии существенных различий между городом и деревней. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Ковылина Э.Л.; МГУ. – М, 1972. – 21л.
1154733
  Матковский Владимир Михайлович Роль сельской интеллигенции в идейно-политическом воспитании тружеников села в условиях развитого социализма : Дис... канд.истр.наук: 09.00.02 / Матковский Владимир Михайлович; КГУ. – К., 1979. – 189л.
1154734
  Матковский Владимир Михайлович Роль сельской интеллигенции в идейно-политическом воспитании тружеников села в условиях развитого социализма. (На материалах Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.02 / Матковский Владимир Михайлович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 29 с.
1154735
  Шавин Б.Д. Роль сельской интеллигенции в осуществлении завершающего этапа культурной революции (на материале КазССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 621 / Шавин Б.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с.
1154736
  Шавин Б.Д. Роль сельской интеллигенции в осуществлении завершающего этапа культурной революции. : Дис... канд. историч.наук: / Шавин Б.Д.; Укр. сельхоз. Акад. Каф. науч. коммунизма. – К., 1972. – 256, ХХл. – Бібліогр.:л.І-ХХ
1154737
  Кукса В.Ф. Роль сельской интеллигенции в подъеме общеобразовательного и профессионального уровня трудящихся села / В.Ф. Кукса. – М, 1973. – 47с.
1154738
  Шестера И.А. Роль сельскохозяйственной кооперации в социалистическом преобразовании советской деревни. : Автореф... канд. экон.наук: / Шестера И.А.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 17 с.
1154739
  Назарян А.Г. Роль семантических факторов в формировании и развитии фразеологизмов французского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Назарян А.Г.; Ун-т дружбы народов. – М, 1968. – 20л.
1154740
  Управителев Ф.А. Роль семантической структуры слова в принятии лексического решения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 66-73. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1154741
  Желінська Н.О. Роль семантичних риторичних фігур у зображенні картини світу художнього твору у романах Бориса Віана та Раймона Кено // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 44-53. – ISBN 966-581-148-7
1154742
  Жантиев Д.Р. Роль семейства Ааль аш-Шейх в религиозно-политической жизни Саудовской Аравии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 25-33. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1154743
  Козубенко К.В. Роль семінарських занять у формуванні комунікативної компетентності майбутніх фахівців із туристичного обслуговування. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 130-135. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1154744
   Роль семьи в воспитании дисциплинированности и привычек культурного поведения учащихся. – Куйбышев, 1965. – 20с.
1154745
  Красногорская Л.И. Роль семьи в воспитании дошкольника / Л.И. Красногорская. – Изд. 2-е. – М., 1955. – 80с.
1154746
  Красногорская Л.И. Роль семьи в воспитании дошкольника / Л.И. Красногорская. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1959. – 96с.
1154747
  Лавриненко Н.В. Роль семьи в трудовом воспитании / Н.В. Лавриненко, В.С. Небоженко. – К., 1988. – 64с.
1154748
  Кизириа В.И. Роль семьи и общественности в общей системе обучения и воспитания детей : Автореф... канд. пед.наук: / Кизириа В.И.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 32л.
1154749
  Хуторнов Б.Н. Роль сенегальского прогрессивного союза в общественной и государственной жизни Сенегала : Автореф... канд. юридич.наук: 12.711 / Хуторнов Б.Н.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. МИД СССР. Кафедра государственного права. – М., 1971. – 24л.
1154750
  Ільєнко М.М. Роль сенсорів у регуляції локомоторної системи ссавців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-52. – (Біологія ; Вип. 32)


  На основі власних морфологічних досліджень та з урахуванням даних фізіологів розглядається принцип регуляції стато-локомоторної системи ссавців за участю сенсорів суглобів.
1154751
  Волошина Оксана Володимирівна Роль сенсорної лексики у створенні художньої образності : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Волошина Оксана Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
1154752
  Волошина О.В. Роль сенсорной лексики в создании художественной оразности : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волошина О. В.; МО Укр. КУ им. Т. Шевченко. – К., 1994. – 175л. – Бібліогр.:л.146-175
1154753
  Швець Є.В. Роль Середземного моря у формуванні та розвитку мультикультурного міського середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 186-189. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1154754
  Петрищева О.М. Роль середнього класу у становленні громадянського суспільства : дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Петрищева О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 206 л. – Бібліогр.: л. 188 - 206
1154755
  Петрищева О.М. Роль середнього класу у становленні громадянського суспільства : автореф. ...канд. філософ. наук : 09.00.03 / Петрищева О. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1154756
  Меликов Э.М. Роль серолтонинергической системы дорсального гиппокампа в условных рефлексах и эмоционально-мотивационных реакциях у кошек. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Меликов Э.М.; Ин-т физиологии. – Баку, 1976. – 20л.
1154757
  Александрюк С.П. Роль серотонина (5-окситриптамина) в регуляции двигательной активности гельминтов на примере лигул и аскарид : Автореф... канд. биол.наук: / Александрюк С. П.; МГУ им. М. Ломоносова, биол.-почв. фак. – Москва, 1964. – 20с.
1154758
  Исмайлова Ю Х. Роль серотонина в механизмах гипоталамической регуляции интероцептивных гликемических реакций. : Автореф... канд. биол.наук: 00.13 / Исмайлова Х.Ю.кызы; АН АзССР. Отд. биол. наук. Объед. совет. – Баку, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.24
1154759
   Роль серотоніну в розвитку печінкової енцефалопатії / Е.Г. Манжалій, О.В. Вірченко, Т.М. Фалалєєва, О.М. Савчук, Т.В. Берегова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 2, т. 3 (130). – C. 164-168. – ISSN 2077-4214
1154760
  Махмудова Р.Щ. Роль сетевых педагогических сообществ в непрерывном образовании // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 6. – С. 103-106. – ISSN 0234-0453
1154761
  Мельников В.П. Роль Сиббюро ЦК РКП(б) в укреплении партийных организаций Сибири. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Мельников В.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 19л.
1154762
   Роль Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета в сохранении биоразнообразия растений тропической и субтропической флоры / Г. Степанюк, В. Смолина, Л. Хоцкова, С. Романова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 169-170. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В статье показана роль Сибирского ботанического сада Томского государственного университета в решении вопросов сохранения биоразнообразия растений мировой флоры в Сибири. Дана информация об основных очагах привлечения интродуцентов для "сибирских" ...
1154763
  Колупаев Ю.Е. Роль сигнальных посредников и стрессовых гормонов в регуляции антиоксидантной системы растений / Ю.Е. Колупаев, Ю.В. Карпец // Физиология растений и генетика : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, А.П. Бонжан, Н.В. Борисюк [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 49, № 6 (290), ноябрь - декабрь. – С. 463-481. – ISSN 2308-7099
1154764
  Кабиш О.О. Роль силових структур в системі політичної влади демократичних держав. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 18-24. – ISSN 2519-2949
1154765
  Туров И.В. Роль силы воображения в духовной практике раннего хасидизма // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 52. – С. 127-146. – ISSN 1682-671Х


  Хасидизм - религиозное течение в иудаизме, которое в первой половине18 в. за очень короткое время охватило еврейское население Речи Посполитой и прилегающих территорий.
1154766
  Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки / Л. Маргелис; Под ред. Б.М. Медникова. – Москва : Мир, 1983. – 352 с. : ил.
1154767
  Охрименко О.Г. Роль символизации в познании и проблема диалектического выведения знаний / О.Г. Охрименко, Н.С. Кравец // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
1154768
  Починок П.С. Роль символів у суспільстві // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 237-240. – ISBN 978-966-452-250-9
1154769
  Веселовський С.Г. Роль символічних чинників у формуванні зовнішньополітичних ідентифікацій мешканців України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 189-205
1154770
  Наследскова Е.О. Роль Симодского трактата 1855 г. в урегулировании проблемы принадлежности Южных Курильских островов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 143-146. – (Глобалистика и геополитика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1154771
   Роль симуляційних методів навчання на післядипломному етапі медичної освіти лікарів загальної практики – сімейних лікарів. / О.Г. Шекера, Л.Ф. Матюха, Н.В. Малютіна, Л.В. Клименко, Т.І. Туліка // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Л. Анкін, О.О. Біляєва [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 1. – C. 643-64. – ISSN 2227-7404
1154772
   Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії / А.І. Цвях, І.С. Кулянда, І.Р. Копитчак, Ю.О. Грубар, Ю.С. Сморщок, Н.О. Марченкова, Є.А. Лимар // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 62-63. – ISSN 1681-2751
1154773
  Руднев В.С. Роль Сингапура в политике США в Азии // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1977. – № 18. – С. 69-80
1154774
   Роль синдрома "сухого" глаза при патологических состояниях органа зрения / С.А. Рыков, И.В. Шаргородская, Д.Д. Гурская, А.А. Леменева, А.И. Яковец // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2016. – Т. 4, № 2 (6). – С. 70-78. – ISSN 2309-8147
1154775
  Перминова Г.Н. Роль сине-зеленых водорослей в азотном балансе дерново-подзолистой почвы : Автореф... кандидата биол.наук: / Перминова Г.Н.; Перм. с.-х. ин-т им. Д.Н.Прянишникова. – Киров, 1964. – 19л.
1154776
  Лінькова О. Роль синергії в менеджменті // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 98-109. – ISSN 2409-9260
1154777
  Драган Г.І. Роль синзоохорії для проростання насіння Staphylea pinnata L. / Г.І. Драган, Л.В. Калашникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Приведены сведения об изменчивом типе произрастания семян клекачки перистой, связанном с её синзоохорией. Исследования проводились в одном из локалитетов Staphylea pinnata на Приднепровье - в дендропарке "Александрия" НАН Украины. In the article have ...
1154778
  Служинська Л. Роль синонімів у сучасній німецькій мові // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 100-104. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1154779
  Горбунов Р.В. Роль синоптических ситуаций в динамике состояний ландшафтов / Р.В. Горбунов, В.А. Лапченко, Т.Ю. Беседина // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 216-223 : табл. – Библиогр.: 3 назв.
1154780
  Андрієвська В.В. Роль синтаксису у вираженні механістичних міжособистісного спілкування( на матеріалі творів французької драматургії абсурдизму) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 19-27. – Бібліогр.: Літ.: с. 27; 7 п.
1154781
  Гедвилас Л. Роль синтаксического анализа при изучении имени существительного в V классе : Автореф... канд. пед.наук: 17.731 / Гедвилас Л.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 24л.
1154782
  Бобырева М.М. Роль синтаксического фактора в выражении связи условия и следствия / М.М. Бобырева. – Киев, 1960. – 36 с.
1154783
  Вуковська В.І. Роль синтаксичної організації адвокатської промови у здійсненні ментального впливу на суд (на матеріалі сучасних англомовних захисних виступів) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 208-211. – ISSN 2307-4558
1154784
  Про Ф.М. Роль системи адміністративного судочинства Сполучених Штатів у захисті прав іноземців і осіб без громадянства // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 351-358. – ISBN 978-966-8909-91-7
1154785
  Лазаренко Л.М. Роль системи інтерферону в імунопатогенезі папіломавірусної інфекції : Дис. ... доктора біолог. наук. Спец. 03.00.09- імунологія / Лазаренко Л.М.; НАНУ; Ін-т мікробіології і вірурусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ, 2006. – 337 л. – Бібліогр.: л. 289-337
1154786
  Лазаренко Л.М. Роль системи інтерферону в імунопатогенезі папіломавірусної інфекції : Автореф. дис. ...д-ра. біол. наук: Спец. 03.00.09 / Людмила Миколаївна Лазаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 34 с. – Бібліогр.: 35 назв
1154787
  Варабаш Ю.О. Роль системи контролінгу в управлінні підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.19-21. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1154788
  Бойченко М.І. Роль системи освіти в динаміці суспільних процесів // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 14-16
1154789
  Нестеренко Г. Роль системи освіти у становленні української політичної нації // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 177-186
1154790
  Крупка М.І. Роль системи оцінки ризиків (СОР) у забезпеченнні стабільності комерційних банків України / М.І. Крупка, І.В. Кончаківський, О.І. Скаско // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 100-104
1154791
  Большаков В.Н. Роль системного аналізу в моніторингу для проведення науково-дослідної роботи у юридичній сфері // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 22-24
1154792
  Котенко М.В. Роль системного тлумачення в правоінтерпретаційній діяльності Конституційного суду України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 61-67. – ISSN 2219-5521
1154793
   Роль системы комсомольского политического просвещения в формировании политической культуры молодежи. – М., 1985. – 171с.
1154794
  Ушаков Д.В. Роль системы образования в гармонизации этноконфессиональных отношений молодежи (на примере Новосибирской области) // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 89-98. – ISSN 1811-0916
1154795
  Борисенко Е.С. Роль системы образования в подготовке специалиста третьего тысячелетия // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С-607-613.
1154796
  Шуралева З.В. Роль системы политического просвещения в формировании и развитии управленческой активности работников промышленных предприятий. (Опыт конкретно-социол. исследования эффективности полит. учебы) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 002 / Шуралева З.В. ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1972. – 21 с.
1154797
  Федчук А.С. Роль системы протеолиза в ранних этапах взаимодействия вирусов гриппа с чувствительными клетками. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Федчук А.С.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – К., 1981. – 21л.
1154798
  Куйбеда В.В. Роль системы циклических нуклеотидов в механизме действия фенилимидазотиазолов : дисс. ... д-ра биол. наук : 03.00.04 / Куйбеда В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 134 л. – Библиогр.: Быблиогр.: л. 109-134
1154799
  Левицкий А.Э. Роль ситуации в процессе понимания значений лексических единиц // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 81-89. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821


  В статье рассматриватся аспекты зависимости понимания значений лексических единиц от референтной или коммуникативной ситуаций. Обосновывается значимость фреймов как структур знания для декодирования получателем заложенной в вербализованном сообщении ...
1154800
  Беляєв І. Роль сільрад в зв"язку з колективізацією сільского господарства / І. Беляєв, І. Агронський, 1930. – 58с.
1154801
  Федуняк І.О. Роль сільських домогосподарств у розвитку економіки України / І.О. Федуняк, І.С. Гурська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 8-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1154802
  Карпенко В.В. Роль сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в комплексному розвитку сільських територіальних громад // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 273-278. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1154803
  Карпачова Роль сім"ї суспільства і держави в недопущенні безоглядності, безпритульності та насильства щодо дітей(із спеціальної доповіді "Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні) / Карпачова, // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 5-12
1154804
  Жаворонко О.І. Роль сім"ї у вихованні в дітей культурної поведінки / О.І. Жаворонко. – Київ, 1956. – 32с.
1154805
  Бобак О.Б. Роль сім"ї у процесі соціалізації особистості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 214-219
1154806
  Заплетнюк О.А. Роль сім"ї фараона Ехнатона у новому релігійному культі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1154807
  Шевченко А.А. Роль сім"ї як соціального інституту у формуванні культури особистості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 242-250. – ISSN 2225-7586
1154808
  Гаськевич В.Г. Роль сірих лісових грунтів у формуванні грунтових комбінацій Пасмового Побужжя / В.Г. Гаськевич, О.В. Гаськевич // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 59-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1154809
  Ситар О.В. Роль сірковмісних сполук у формуванні адаптивних реакцій сої на вплив важких металів / О.В. Ситар, А.М. Косян, Н.Ю. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-141. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено роль сірки в адаптивних реакціях рослин на прикладі сої. Показано особливості, які пов"язують будову хімічних сполук з особливостями їхніх функцій. Розглянуто найбільш нові аспекти механізму адаптивних реакцій на вплив важких металів.
1154810
  Слободяник Л.О. Роль сірководню та монооксиду азоту у регуляції кровообігу в печінці : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Слободяник Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 164 арк. – Бібліогр.: арк. 132-164
1154811
  Слободяник Л.О. Роль сірководню та монооксиду азоту у регуляції кровообігу в печінці : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Слободяник Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1154812
  Педченко Е.Д. Роль скандинавских существительных в процессе обогащения словарного состава национального английского языка : Автореф... Канд.филол.наук: / Педченко Е.Д.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1956. – 15л.
1154813
  Мельниченко Н.ф. Роль скачков в поступательном развитии : Дис... канд.философ.наук: / Мельниченко Н.ф.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1960. – 302л. – Бібліогр.:л.1-16
1154814
  Мельниченко Н.Ф. Роль скачков в поступательном развитии : Автореф... Канд.филос.наук: / Мельниченко Н.Ф.; М-вод высш и сред.спец.образования УССР. – Киев, 1961. – 21л.
1154815
  Осташева А. Роль складнопідрядних речень з підрядним предикативним в організації спонтанного мовлення // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 97-99
1154816
  Михайлов А.И. Роль следователя в борьбе с преступностью / А.И. Михайлов. – М., 1974. – 33с.
1154817
  Семенюк Л.А. Роль слепого отдела толстого кишечника овец в процессах пищеварения. : Автореф... Доктора биол.наук: / Семенюк Л.А.; Акад.наук СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1963. – 29л.
1154818
  Костюк А.В. Роль слів-реалій у викладанні турецької мови як іноземної // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 151-157
1154819
  Сорока С.В. Роль слідчих комісій у здійсненні парламентського контролю уряду в країнах ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 49-55. – ISSN 2220-1394
1154820
  Черненко О.О. Роль слідчих підрозділів ОВС України у профілактиці злочинності (історичний досвід) // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 180-187


  У статті з"ясовані основні етапи виникнення та формування слідчої профілактики на вітчизняному просторі. Виявлено, що обсяг профілактичної складової у слідчій діяльності безпосередньо залежав від моделі функціонування органів розслідування. Вказано на ...
1154821
  Сенченко Н.М. Роль слідчого в захисті прав та законних інтересів осіб із психічними відхиленнями // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 51-54.
1154822
  Калюга К.В. Роль слідчого під час проведення огляду місця події з метою отримання інформації щодо встановлення особи, яка вчинила злочин: історичний аспект і сучасність // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 564-568. – ISSN 1563-3349
1154823
  Колбая М.Г. Роль слова в процессе мышления : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Колбая М.Г.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 18л.
1154824
  Дзюрич В.В. Роль слова в развитии движений у глухих школьников : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Дзюрич В.В.; АПН СССР. – Москва, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1154825
   Роль слова в стихе и прозе. – М., 1983. – 84с.
1154826
  Паньків О. Роль слова у ранній грецькій філософії (Наукове повідомлення) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 111-113. – ISSN 0321-0499
1154827
  Вовчанская С.И. Роль словообразовательных моделей двухкомпонентных терминов-композитов в системной организации терминологии маркетинга современного немецкого языка // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 3-8
1154828
  Чирвоний О.С. Роль словоскладання у поповненні словникового складу англійської мови в сфері інформаційних технологій // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 188-191. – (Філологія)
1154829
  Саранюк Є.В. Роль слотів ТУТ і ЗАРАЗ концепту GLAMOUR у комунікативних стратегіяхангломовного мас-медійного дискурсу // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2017. – № 6. – C. 136-141. – ISSN 2410-0927
1154830
  Мігус І.П. Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки / І.П. Мігус, С.М. Лаптєв // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 15-17
1154831
  Копан О.В. Роль Служби зовнішньої розвідки України у боротьбі з організованою злочинністю // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 247-255. – ISSN 1609-0462
1154832
  Пугарська Н.Б. Роль служби контролінгу в організаційній структурі банку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 259-264. – ISSN 2222-4459
1154833
  Ровинская Т.Л. Роль СМИ в деятельности "зеленых" партий (опыт США и ФРГ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.85-99. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1154834
  Добросклонская Т.Г. Роль СМИ в динамике языковых процессов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 38-54. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
1154835
  Давыдова Е.Ю. Роль СМИ в совершенствовании арбитражного процессуального права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 329-332. – ISSN 1684-2626
1154836
  Гулиев Б. Роль СМИ в формировании государственного сознания и традиций государственности в независимом Азербайджане // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 188-191. – ISSN 2076-1554
1154837
  Зубова Я.В. Роль СМИ в формировании правовой культуры граждан // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С.209-212. – ISSN 1684-2618
1154838
  Степанов И.Н. Роль снега и льда в осадконакоплении и почвообразовании. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Степанов И.Н.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1154839
  Нефедьева Е.А. Роль снежного покрова в дифференциации ландшафтной сферы / Е.А. Нефедьева, А.В. Яшина; Отв.ред. Г.Д.Рихтер. – Москва : Наука, 1985. – 143с.
1154840
   Роль снежного покрова в земледелии. – Москва : АН СССР, 1953. – 112с.
1154841
  Демшин Я.Я. Роль снижения покрова и снижников в современном рельефообразование Равнинного Алтая : Автореф... канд. геогр.наук: / Демшин Я. Я.; АН СССР, Ин-т геогр. – М., 1966. – 22л.
1154842
  Агдарбеков Т. Роль СНК РСФСР в создании и упрочнении национальной советской государственности в Казахстане. (1917-1924) : Автореф... канд. юрдич.наук: 12.715 / Агдарбеков Т.; Казахск. гос. ун-т им. Кирова. Юридич. фак-т. – Алма-Ата, 1971. – 24л.
1154843
  Теперик Т.Ф. Роль сновидения в "Электре" Софокла // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 226-230


  В статье рассматривается роль мотива сновидения в трагедии Софокла "Электра" в сравнении с другими аналогичными версиями. Делается вывод о том, что хотя мотив сна у Софокла имеет меньшее значение для развития сюжета трагедии, анализ его содержания и ...
1154844
  Абдулазизова С.Л. Роль событийного туризма в продвижении регионального турпродукта и популяризации отдыха в регионах (на примере Ростовской области) // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 1813-1212
1154845
  Куттубаева З.А. Роль совершенствования структуры капитальных вложений в повышении эффективности производства : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Куттубаева З.А.; АН Каз. ССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1971. – 25л.
1154846
  Головин А.В. Роль Совета Безопасности ООН на последнем этапе иракского кризиса (2003 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 95-107. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1154847
  Цихоцкий В.В. Роль Советов в обеспечении социалистической законности / В.В. Цихоцкий, И.К. Туркевич. – К., 1985. – 95с.
1154848
  Жарков М.И. Роль Советов в формировании и развитии политической активности масс : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Жарков М.И.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 23л.
1154849
  Мекулов Д.Х. Роль Советов в хозяйственном и культурном развитии Адыгеи (1922-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мекулов Д.Х.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1972. – 35л.
1154850
  Долганов У.А. Роль Советов деревни в борьбе Коммунистической партии за укрепление союза рабочего класса с крестьянством в 1921-1925 гг. (По материалам Южн. Зауралья) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Долганов У.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 20л.
1154851
  Смирнов Николай Иванович Роль Советов Московской губернии в восстановлении и развитии сельского хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Смирнов Николай Иванович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1974. – 19л.
1154852
   Роль Советов народных депутатов в коммунистическом воспитании трудящихся : Библиогр. указ. лит. за 1977-1980 гг. – Минск, 1980. – 16с.
1154853
  Семенова Е.Г. Роль советских женщин в промышленности в годы второй пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенова Е.Г.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
1154854
  Чекнева С.К. Роль советских женщин в тылу в период Великой Отечественной войны Советского Союза. (По матер. Ивановской обл.). : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Чекнева С.К. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1952. – 18 с.
1154855
  Брегадзе А.А. Роль советских общественных организаций в развитии международной деятельности советского народа (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Брегадзе А.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского об-ва. – М., 1967. – 15л.
1154856
  Гуляев Г.И. Роль советских профсоюзов в правовом регулировании социалистических трудовых отношений. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Гуляев Г.И.; Ленингр.мед.ин-т. – Ленинград, 1953. – 12 л.
1154857
  Данчинов А.В. Роль советско семьи в повышении успеваемости учащихся начальной школы : Автореф... канд. пед.наук: / Данчинов А.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 14л.
1154858
  Вартанян К.А. Роль Советского государства в вознкновении и формировании социалистчиеских производственных отношений. (В переходнй период от капитализма к социализму) : Автореф... канд. экон.наук: / Вартанян К.А.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1959. – 22л.
1154859
  Серебряков Л.Е. Роль Советского государства в воспитании коммунистического отношения к труду в период постепенного перехода от социализма к коммунизму. : Автореф... канд. филос.наук: / Серебряков Л.Е.; МП РСФСР. Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. филос. – М., 1955. – 17л.
1154860
  Исаев А.А. Роль советского государства в ликвидации существенных различий между городом и деревней в период строительства коммунизма в СССР (на мат. Сов. Узбекистана) : Автореф... канд. философ.наук: / Исаев А.А.; АН СССР. Ин-тут философии. – М., 1966. – 23л.
1154861
  Николаев В.В. Роль Советского государства в период развернутого строительства коммунизма / В.В. Николаев. – М, 1959. – 48с.
1154862
  Джафаров И.Б. Роль Советского государства в повышении общеобразовательного и культурно-технического уровня трудящихся в период строительства коммунизима : Автореф... канд. филол.наук: / Джафаров И. Б.; Аз.ГУ. – Баку, 1969. – 20л.
1154863
  Болотов С.Д. Роль Советского государства в построении коммунизма в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / Болотов С. Д.; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1952. – 20 с.
1154864
  Болотов С.Д. Роль Советского государства в построении коммунизма в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / Болотов С. Д.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1954. – 15л.
1154865
  Кондырин Константин Владимирович Роль советского государства в развитии политических отношений в условиях социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кондырин Константин Владимирович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет № 1 (К.053.05.41) по теории нау. – М., 1977. – 18л.
1154866
  Николаев Н.М. Роль советского государства в содзании противочумной системы СССР и организации борьбы с особо опасными инфекциями (1918-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Николаев Н. М.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 22л.
1154867
  Синицын А.М. Роль советского государства в укреплении тыла и мобилизации всех страны на разгром врага в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Синицын А.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
1154868
  Нарынбаев А.И. Роль советского государства в формировании и развитии социалистических наций (на примере Киргизской социалистической нации) : Автореф... канд. филос. наук: / Нарынбаев А.И. – Москва, 1951. – 16 с.
1154869
  Золотухин Ф.К. Роль советского государства в формировании экономического базиса социализма в период 1917-1918 гг. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотухин Ф.К.; Ленинград. финансово-эконом. ин-тут. – Ленинград, 1952. – 14 л.
1154870
  Золотухин Ф.К. Роль советского государства в формировании экономического базиса социализма в период 1917-1918 гг. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотухин Ф.К.; Ленинград. финансово-эконом. ин-тут. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1154871
  Огородникова М.Е. Роль советского государтсва и права в организации народного образования (1917-1925гг.) : Автореф... канд. юр.наук: / Огородникова М. Е.; Лен. юр. пед. ин-т , Каф. тор. ист. гос. и права. – Ленинград, 1952. – 14 с.
1154872
  Новицкий И.Б. Роль советского гражданского права в осуществлении хозрасчета и режима экономии / И.Б. Новицкий. – М, 1955. – 207с.
1154873
   Роль советского гражданского права в ускорении социально-экономического развития социалистического общества. – Свердловск, 1987. – 133с.
1154874
  Искендеров З.А. Роль советского нотариата в обеспечении законности возникновения и подтверждения гражданских правоотношений. : Автореф... канд. юридич.наук: 712 / Искендеров З.А.; Свердлов. юридич. ин-тут. – Свердловск, 1969. – 20л.
1154875
  Бурдина А.И. Роль советского общественного мнения в формировании коммунистической идейности строителя коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Бурдина А. И.; ХГУ, Каф. диалект. и ист. материализма. – Х., 1964. – 26л.
1154876
   Роль советского права в борьбе за дисциплину, качество и эффективность общественного производства. – М., 1987. – 108с.
1154877
  Панова Е.А. Роль советского права в воспитании коммунистического отношения трудящихся к социалистической собственности и к труду : Автореф...канд.юрид.наук: / Панова Е.А. – Москва, 1953. – 16 с.
1154878
  Ивашкин Серафим Семенович Роль советского рабочего класса в социалистическом преобразовании и развитии сельского хозяйства Казахстана (1917-1958 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Ивашкин Серафим Семенович; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1977. – л.
1154879
  Захарченко Мария Ивановна Роль советского радиовещания в деятельности коммунистической партии по развертыванию борьбы на оккупированной территории Украины и за восстановление народного хозяйства (1941-1945 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Захарченко Мария Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 192л. – Бібліогр.:л.179-192
1154880
  Воробьев А.И. Роль советского радиовещания в мобилизации трудящихся на выполнение первой пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Воробьев А.И.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра журналистики и литературы. – М., 1968. – 24л.
1154881
  Дзыба Р.А. Роль советского семейного права в раскрепощении женщины-горянки и коренное изменение личных и имущественных отношений супругов в семье народов Карачаево-Черкессии. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Дзыба Р.А.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – К, 1963. – 15л.
1154882
  Мухин В.В. Роль советского социалистического государства в формировании и развитии новой исторического общественности людей : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Мухин В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1154883
  Мухин В.В. Роль советского социалистического государства в формировании и развитии новой исторической общности людей. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Мухин В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 23л.
1154884
  Аюева Е.И. Роль советского социалистического права в создании, укреплении и развитии колхозного строя : Автореф... канд.юрид.наук: / Аюева Е.И.; АКад. обществ. наук при ЦК ВКП (б). Кафедра теории государства и права. – М, 1952. – 18л.
1154885
  Недбайло П.Е. Роль советского социалистического права в строительстве коммунизма. / П.Е. Недбайло. – К., 1967. – 32с.
1154886
  Навицкас К.В. Роль Советского Союза в деле защиты жизненных национальных интересов литовского народа в 1917-1940 гг. : Автореф... Доктора ист.наук: / Навицкас К.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1965. – 52л.
1154887
  Мельцер Д.Б. Роль Советского Союза в обеспечении свободы и независимости болгарского народа. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельцер Д.Б,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1952. – 23 с.
1154888
  Мельцер Б Д. Роль Советского Союза в обеспечении свободы и независимости болгарского народа. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельцер Д.Б,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 14л.
1154889
  Любимский Л.А. Роль Советского Союза в создании Польских народных ВВС и боевое содружество советских и польских авиаторов в Великой Отечественной войне (1943-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Любимский Л.А. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1973. – 25 с.
1154890
  Чхиквадзе В.М. Роль советского суда в борьбе с пережитками капитализма в сознании людей / В.М. Чхиквадзе. – М, 1951. – 64с.
1154891
  Ачаркан В.А. Роль советского трудового права в борьбе за повышение производительности труда в государственной промышленности : Автореф... Канд.юрид.наук: / Ачаркан В.А.; АН СССР, Ин-т права. – Москва, 1952. – 33 л.
1154892
  Пашков А.С. Роль советского трудового права в деле набора и использования кадров государственной промышленности. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Пашков А.С.; Ленингр.юрид.ин-т. – Ленинград, 1953. – 15 л.
1154893
  Астрахан Е.И. Роль советского трудового права в плановом обеспечении народного хозяйства кадрами / Е.И. Астрахан. – Москва, 1955. – 192с.
1154894
  Матышевский П.С. Роль советского уголовного законодательства в охране экономической основы Союза ССР / П.С. Матышевский. – Киев, 1955. – [19] с.
1154895
  Брайнин Я.М. Роль советского уголовного законодательства в укреплении социалистического базиса. /Отдельный оттиск/ / Я.М. Брайнин. – Киев : КГУ. – 95-115с. – Отд.оттиск:Юридический сборник №7. КГУ им.Т.Г.Шевченко
1154896
  Кузьмичева К. Роль советской драматургии в воспитании советского патриотизма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кузьмичева К.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
1154897
  Никитин А.Ф. Роль советской концессионной политики в осуществлении ленинского принципа мирного сосуществования (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никитин А. Ф.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1966. – 26л.
1154898
  Желтова Н.И. Роль советской литературы в коммунистическом воспитании / Н.И. Желтова. – Л, 1977. – 32с.
1154899
  Лукин Ю.А. Роль советской литературы в коммунистическом воспитании трудящихся / Ю.А. Лукин. – М., 1960. – 32с.
1154900
  Островский К.С. Роль советской литературы послевоенного периода в деле коммунистического воспитания трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: / Островский К.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1952. – 22 с.
1154901
  Акимова Г.М. Роль советской науки в борьбе за дальнейший расцвет нашей родины : краткий рекомендательный указатель литературы / Г.М. Акимова; сост. Г.М. Анимова ; Гос. библиотека СССР им. В.И. Ленина. – Москва, 1947. – 30 с. – (Что читать о пятилетнем плане ; вып. 3)
1154902
  Садыков Ф.Б. Роль советской науки в культурно-техническом подъеме рабочих СССР в послевоенный период : Автореф... канд. филос.наук: / Садыков Ф.Б.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 20 с.
1154903
  Вульфович А.М. Роль советской общественности в коммунистическом воспитании подрастающего поколения / А.М. Вульфович. – Ленинград, 1956. – 40с.
1154904
  Константинов А.А. Роль советской общественности в осуществлении политехнического обучения в школе / А.А. Константинов. – Улан-Удэ, 1957. – 67с.
1154905
  Сафронов В.М. Роль советской общественности в предупреждении преступности / В.М. Сафронов. – М., 1963. – 31с.
1154906
  Алиханян С.Т. Роль Советской России в деле освобождения армянского народа (1917-1921 гг) : автореф. ... д-ра ист. наук / Алиханян С.Т. ; ЕГУ. – Ереван, 1965. – 86 с. – Библиогр.: с. 85-86
1154907
  Левитас А.Г. Роль советской торговли в осуществлении требовний основного экономического закона социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Левитас А. Г.; МВО СССР, Моск.гос. экон. ин-т, Каф. полит. экон. – М., 1954. – 16л.
1154908
  Москвин В.И. Роль советской торговли в повышении материального благосостояния трудящихся / В.И. Москвин. – М, 1950. – 32с.
1154909
  Дудицкая В.Н. Роль советской торговли в становлении и развитии коммунистических распределительных отношений : Автореф... канд. экон.наук: / Дудицкая В.Н.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1966. – 20л.
1154910
  Гавриш А.В. Роль советской торговли в укреплении союза рабочего класса с трудовым крестьянсвом (1921-1925 гг.) (на материалах Украины) : Дис... канд. экономич.наук: / Гавриш А.В.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 249л. – Бібліогр.:л.236-248
1154911
  Гавриш А.В. Роль советской торговли в укреплении союза рабочего класса с трудовым крестьянством (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гавриш А.В. ; СССР. Ин-т повышения квалификации преподпвателей марксизма-ленинизма при Киевском гос. ун-те им. Т.Г.Шевчен. – Киев, 1955. – 20 с.
1154912
  Храмичева З.А. Роль советской торговли за улучшение качества и ассортимента промышленных товаров широкого потребления в послевоенный период : Автореф... канд. экономич.наук: / Храмичева З.А.; Академия наук Союза ССР. Институт экономики. – Москва, 1951. – 33 л.
1154913
  Каленюк С.И. Роль современного национально-освободительного движения в революционном преобразовании капитализма в социализм. (На мат-лах стран Юго-Восточной Азии) : Дис... канд. философ.наук: / Каленюк С.И.; КГУ им. Т.Шевченко. Каф. диалектич. и историч. материализма. – К., 1963. – 279л. – Бібліогр.:л.272-279
1154914
   Роль современной литературы и искусства в формировании человека коммунистического общества. – М., 1963. – 303с.
1154915
  Чибриков Г.Г. Роль современных международных монополий в процессе интернационализации капитала и производства / Г.Г. Чибриков. – М., 1979. – 172 с.
1154916
  Чибриков Г.Г. Роль современных международных монополий в процессе интернационализации капитала и производства. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Чибриков Г.Г.; МГУ. – М., 1979. – 38л.
1154917
  Иванова В.Ф. Роль современных средств распространения культуры в духовном развитии советской молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Иванова В.Ф.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1972. – 19л.
1154918
  Лейбовский М.А. Роль современных технологий в формировании единого информационного образовательного пространства // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 4. – С. 96-100.
1154919
  Смагулов Р. Роль совхозов в социалистическом преобразовании сельского хозяйства Казахстана. : Автореф... Канд.экон.наук: / Смагулов Р.; Республикан.партийная школа при ЦК КП (б).(казахстана). – Алма-Ата, 1951. – 16 с.
1154920
  Трофимова З.П. Роль соединения образования с производительным трудом в преодолении существенных различий между умственным и физическим трудом. (На опыте СССР) : Автореф... кандидата философ.наук: / Трофимова З.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1964. – 22л.
1154921
  Гераськов С.В. Роль сокрального в ціннісно-смисловому універсумі японської культури // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 107-108
1154922
  Андронов Л.М. Роль сольватации в кинетике реакции окисления метилэтилкетона : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Андронов Л.М. ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва, 1968. – 18 с.
1154923
  Мазепова О.В. Роль соматизмів у мовній концептуалізації внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 438-450


  У статті досліджено особливості використання соматичного коду у процесі мовної концептуалізації деяких фрагментів внутрішнього світу людини у перському лінгвоментальному просторі. Розглянуто, яку роль у перській мові відіграють соматизми при позначенні ...
1154924
  Юлдашева Г.Д. Роль соотносительных слов в сложноподчиненных предложениях современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Юлдашева Г.Д.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1969. – 32л.
1154925
  Долуханян Владимир Манукович Роль сопричастности в формировании коллективизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Долуханян Владимир Манукович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 20л.
1154926
  Бояринова Лидия Георгиевна Роль сорбционных процессов в распределении иода и брома в природных водах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Бояринова Лидия Георгиевна; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1154927
  Смольков В.Г. Роль соревнования в политическом и трудовом воспитании советских людей / В.Г. Смольков. – М., 1978. – 47с.
1154928
  Ракитский Б.В. Роль соревнования в управлении хозяйством. / Б.В. Ракитский. – М, 1971. – 48с.
1154929
  Сафаров Г.И. Роль сотрудничества социалистических анций в создании коммунистической культуры : Автореф... канд. филос.наук: / Сафаров Г. И.; Аз.ГУ. – Баку, 1971. – 25л.
1154930
  Златков И.В. Роль сотрудничества стран -- членов СЭВ в расширении производства товаров народного потребления : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.15 / Златков И.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1973. – 22л.
1154931
  Цупров П.А. Роль социалистических общественных отношений в преодолении пережитков прошолого в нравственном сознании советских людей : Автореф... канд. филос.наук: 624 / Цупров П. А.; Моск. гос. ин-т культ. – М., 1968. – 23л.
1154932
  Бурлай Е.В. Роль социалистических правоотношений в укреплении правовой основы государства. / Е.В. Бурлай. – Киев, 1983. – 54с.
1154933
  Малкондуев А.М. Роль социалистических традиций и обычаев в формировании нового человека / А.М. Малкондуев. – Нальчик : Эльбрус, 1969. – 77, [3] с.
1154934
  Арипходжаев Кутбудин Роль социалистического города в осуществении культурной революции в кишлаке. (По материалам УзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Арипходжаев Кутбудин; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1154935
  Рычкова А.К. Роль социалистического государства в осуществлении свободы личности в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Рычкова А. К.; Мсок. гос. пед. ин-т. – М, 1969. – 24л.
1154936
  Ерофеев И.И. Роль социалистического государства в развитии колхозной собственности на современном этапе коммунистического строительства в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Ерофеев И.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Кафедра полит. экономии. – Саратов, 1965. – 24л.
1154937
  Норматов Эсанали Роль социалистического искусства в формировании научно-атеистического мировоззрения трудящихся в период развитого социализма (на материалах Узбекской ССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.06 / Норматов Эсанали; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 18л.
1154938
  Зыков С.С. Роль социалистического накопления в индустриализации СССР. : Автореф... канд. эконом.наук: / Зыков С.С.; Моск. ин-тут нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1955. – 16л.
1154939
  Гасымов Х.А. Роль социалистического права в осуществлении хозяйственно-организаторской деятельности советского государства в период строительства коммунизма : Автореф... канд. юридич.наук: 710 / Гасымов Х.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 24л.
1154940
  Ишимов М.В. Роль социалистического предприятия в сближении рабочего класса с производственной интеллигенцией. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Ишимов М.В.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 25л.
1154941
  Колесов Г.И. Роль социалистического производственного коллектива в атеистическом воспитании : Автореф... канд. философ.наук: / Колесов Г.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма. – М., 1967. – 15л.
1154942
  Дмитрук Л.А. Роль социалистического производственного коллектива в воспитании сознания общественного долга. : Автореф... Канд.филос.наук: / Дмитрук Л.А.; АН БССР. – Минск, 1966. – 21л.
1154943
  Андреева Г.К. Роль социалистического производственного коллектива в преобразовании быта трудящихся : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Андреева Г.К. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1971. – 27 с.
1154944
  Валеев Ш.М. Роль социалистического производственного коллектива в совершенствовании организации труда на предприятии. : Автореф... Канд.экон.наук: / Валеев Ш.М.; Акад.обеществ.наук при ЦК КПСС. – Казань, 1967. – 15л.
1154945
  Масленников В.П. Роль социалистического производственного коллектива в совершенствовании планирования : Автореф... канд. экон.наук: / Масленников В.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1967. – 18л.
1154946
  Азимов Хикмет Мустафа оглы Роль социалистического производственного коллектива в формировании нравственной ответственности личности. (На материалах АзССР). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Азимов Хикмет Мустафа оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1976. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1154947
  Константинов Ф.В. Роль социалистического сознания в развитии советского общества / Ф.В. Константинов. – М., 1948. – 37с.
1154948
  Халилов А.А. Роль социалистического соревнования в воспитании коммунистического отношения к труду в новых условиях. : Автореф... Канд.филос.наук: 624 / Халилов А.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1968. – 27л.
1154949
  Пекарский Ф.Ф. Роль социалистического соревнования в воспитании коммунистического отношения к труду рабочего класса СССР : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Пекарский Ф.Ф. ; Днепропетр. гос. мед. ин-т. – Днепропетровск, 1952. – 20 с.
1154950
  Карян Лиа Сейрановна Роль социалистического соревнования в нравственном воспитании молодых рабочих в условиях соверенствования социалистического общества. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Карян Лиа Сейрановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 165л. – Бібліогр.:л.134-152
1154951
  Карян Л.С. Роль социалистического соревнования в нравственном воспитании молодых рабочих в усолвиях совершенствования социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Карян Л. С.; КГУ. – К., 1988. – 21л.
1154952
  Карян Л.С. Роль социалистического соревнования в нравственном воспитании молодых рабочих в усолвиях совершенствования социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Карян Л. С.; КГУ. – К., 1988. – 21л.
1154953
  Черкасов А.С. Роль социалистического соревнования в повышении производительности общественного труда. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Черкасов А.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 17л.
1154954
  Джангулашвили Д.И. Роль социалистического соревнования в провышении эффективности общественного производства (на материалах лег. пром. ГССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Джангулашвили Д. И.; Ин-т экон. и права АН ГССР. – Тбилиси, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1154955
  Джангулашвили Л.И. Роль социалистического соревнования в провышении эффективности общественного производства (на материалах лег. пром. ГССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Джангулашвили Л. И.; Ин-т экон. и права АН ГССР. – Тбилиси, 1979. – 24л.
1154956
  Коваль И.В. Роль социалистического соревнования в развитии активности производствнного коллектива. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Коваль И.В.; АНС Сиб.отд. – Новосибирск, 1979. – 23л.
1154957
  Гинзбург О.Ш. Роль социалистического соревнования в уничтожении противоположности и существенного различия между умственным и физическим трудом. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гинзбург О.Ш.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1954. – 23л.
1154958
   Роль социалистического соревнования в ускорении социально-экономического развития страны. – Томск, 1987. – 240с.
1154959
  Левиков В.Д. Роль социалистического соревнования работников тракторных бригад МТС в развитии колхозного земледелия : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Левиков В.Д.; МГУ, Экон. фак. – Москва, 1954. – 17 с.
1154960
  Ашин М.А. Роль социалистического соревнованияч в повышении производительности труда : Автореф... канд.эконом.наук: / Ашин М.А.; МГУ. Ин-т повышения квалификации общественных наук. – М, 1956. – 16л.
1154961
  Федорова А.Т. Роль социалистического труда в коммунистическом воспитании трудящихся масс. / А.Т. Федорова. – М., 1951. – 208с.
1154962
  Габидзашвили О.Д. Роль социалистического труда в формировании советского человека : Автореф... канд. философ.наук: / Габидзашвили О.Д.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 19л.
1154963
  Шакаров Амрах Асад оглы Роль социалистической демократии в духовном развитии личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Шакаров Амрах Асад оглы ; МВ и ССО АзССР , Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1979. – 20 с.
1154964
  Константинов Ф.В. Роль социалистической идеологии в развитии советского общества / Ф.В. Константинов. – Москва, 1948. – 48с.
1154965
  Рустамов М.А. Роль Социалистической идеологии в развитии Советского общества : Автореф... канд. филос.наук: / Рустамов М.А.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1953. – 14л.
1154966
  Рокитко В.П. Роль социалистической индустрии в развитии колхозного производства : Дис... канд.. экон.наук: / Рокитко В.П.;. – К, 1957. – 250л.
1154967
  Рокито В.П. Роль социалистической индустрии в развитии колхозного производства (по матер. Укр. за 1950-1955гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Рокито В. П.; КГУ. – Киев, 1957. – 16л.
1154968
  Зуев Ю.П. Роль социалистической обрядности в формирвоании нравственного облика советского человека / Ю.П. Зуев, Н.В. Трусенева. – М., 1978. – 32с.
1154969
  Гранаткин Ю.А. Роль социалистической промышленности в ускорении темпов роста производительности труда в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: / Гранаткин Ю. А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 19л.
1154970
  Куроедов А.И. Роль социалистической сельскохозяйственной практики в развитии мичуринской биологии : Автореф... кандид. философ.наук: / Куроедов А.И.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
1154971
  Грунвальд Ар. Роль социально-гуманитарного познания в междисциплинарной оценке научно-технического развития // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 115-126. – ISSN 0042-8744
1154972
  Вожгурова О.В. Роль социально-гуманитарных дисциплин в процессе политической социализации студенченской молодежи // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 82-86. – ISSN 2307-9770


  Исследование посвящено проблеме актуализации роли социально-гуманитарных дисциплин в условиях высшей школы.
1154973
  Бондаренко А.А. Роль социально-культурных фаскторов в ускорении развития села / А.А. Бондаренко. – М, 1987. – 64с.
1154974
  Батыров Анвар Ходжаевич Роль социально-экономических условий в улучшении охраны здоровья сельского населения при социализме. (На материалах УзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Батыров Анвар Ходжаевич; Ташк. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1976. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1154975
   Роль социально-экономических факторов в формировании личности коммунистического типа в условиях совершенствования социализма. – Ташкент, 1988. – 74с.
1154976
  Брюкнер Л. Роль социально-экономической информации в деятельности профсоюзов на предприятиях ГДР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Брюкнер Л.; Высш. школа проф. движ. ВЦСПС. – М., 1976. – 20л.
1154977
  Мудрик А.В. Роль социального окружения в формировании личности подростка / А.В. Мудрик. – М., 1979. – 39с.
1154978
  Миколишин Н.ф. Роль социального партнерства в повышении качества профессионального образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 5. – С. 62-66. – ISSN 0869-561Х
1154979
  Иваненко И.А. Роль социального партнерства при формировании социального заказа в образовании // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 2 (март). – С. 52-55. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется опыт управления образованием в зарубежных странах и на этой основе определяются общие принципы формирования социального заказа в формате социального партнерства в профессиональном образовании. The article analyzes experience of ...
1154980
  Анчугин Г.А. Роль социального эксперимента в выроботке и принятии управленческого решения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Анчугин Г.А. ; МГУ. – Москва, 1968. – 16 с.
1154981
  Бурков В.Л. Роль социальной адаптации человека в условиях научно-технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
1154982
   Роль социальной информации в образовании и воспитании молодежи. – Волгоград, 1977. – 56с.
1154983
  Елчанинова О.В. Роль социальной информации и математических методов в выработке решений про управлению социальными процессами : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Елчанинова О.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра науч. коммунизма. – Москва, 1969. – 24 с.
1154984
  Бадиев Николай Алексеевич Роль социальной миграции в сближении социалистических наций и народностей (на материалах Восточной Сибири) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Бадиев Николай Алексеевич ; Иркутск. гос. ун-т им А.А. Жданова. – Иркутск, 1975. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1154985
  Азаров Н.И. Роль социальной политики в формировании и развитии социалистического образа жизни / Н.И. Азаров, О.И. Коновалюк. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с. 48. – (Библиотечка "Социалистический образ жизни")
1154986
  Капленков Д Ф. Роль социальной психологии в коммунистическом воспитании масс / Д Ф. Капленков. – Кишинёв, 1975. – 187с.
1154987
  Перре-Клермон Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей / Перре-Клермон. – Москва, 1991. – 248с.
1154988
   Роль социальных мифов в картине мира молодежи / Н.Н. Королева, В.Х. Манеров, И.М. Богдановская, А.Н. Кошелева, Ю.Л. Проект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 124-130. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1154989
  Каземирова Светлана Константиновна Роль социальных норм в регулировании социалистических управленческих отношений : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Каземирова Светлана Константиновна; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1986. – 24л.
1154990
  Радзиволек М. Роль социальных порталов в процессе межличностной коммуникации молодых людей // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 328-333. – (Серія педагогічна ; Вип. 21). – ISSN 2307-4507
1154991
  Пугачева Э.Н. Роль социальных факторов в обеспечении эффективности материального стимулирования работников (на прим. машиностроения). : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Пугачева Э.Н.; МГУ. – М., 1970. – 15л.
1154992
  Дмитрук Л.А. Роль социальных факторов в повышении эффективности инженерного труда / Л.А. Дмитрук. – Минск : БелНИИНТИ, 1976. – 36 с.
1154993
  Аляев Г.Е. Роль социальных факторов в стабилизации сельских трудовых коллективов (на материалах Украинской ССР) : дис. ... канд. ист. наук : 09.00.02 / Аляев Геннадий Евгеньевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 200 л. – Бібліогр.: л. 176-200
1154994
  Аляев Геннадий Евгеньевич Роль социальных факторов в стабилизации сельских трудовых коллективов (На материалах Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 09.00.02 / Аляев Геннадий Евгеньевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с.
1154995
  Еременко О.И. Роль социокультурных факторов в изменении словарного состава русского литературного языка XIX в. (на материале женских nomina professionalia) // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 45-51. – (Філологія)
1154996
   Роль социологии в обновлении общества. – Алматы
1. – 1996. – 158с.
1154997
  Мельник О.Г. Роль соціально-економічної діагностики підприємств в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів / О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 39-41. – ISBN 978-617-645-230-0
1154998
  Середа Ю.В. Роль соціального капіталу у формуванні ставлення до ринкової економіки в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 72-89 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1154999
  Соколова К. Роль соціальної журналістики у підтримці позитивного образу жінки та руйнуванні стереотипів га грунті сексизму // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 122-123
1155000
  Угрин О.Г. Роль соціальної ідентичності у психологічній готовності до професійної діяльності студентської молоді // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 215-223. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,