Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1151001
  Бєлкіна Ю.Л. Роль і значення господарського судочинства в реалізації культурних прав людини і громадянина. // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 166-176.
1151002
  Лисяк Л. Роль і значення державного боргу в грошово-кредитній та податковій політиці України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 16-26. – ISSN 1818-5754
1151003
  Іванюта П.В. Роль і значення державного управління якістю " товар - праця - життя" у поліпшенні демографічної ситуації України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 110-112
1151004
  Балицька Ю. Роль і значення діяльності Конгресу українців Канади у збереженні української самобутності // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 146-149. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1151005
  Недогібченко Є. Роль і значення доказів у процесі адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (97). – С. 44-50. – ISSN 2308-0361
1151006
  Ситник О.В. Роль і значення досвіду творення української навчальної літератури (20-30- ті роки XX століття) // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 214-221. – ISBN 978-966-644-248-5


  У статті зроблено спробу схарактеризувати книготворення у 20-30-х роках XX ст., що відбувалося під впливом українізаційних процесів, а також визначити ті знахідки і здобутки видавців, які є цікавими, важливими, корисними для сьгодення.
1151007
  Антоненко М.М. Роль і значення духовної музики в розвитку української культури на зламі XX–XXI століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 314-319. – ISSN 2225-7586
1151008
  Гаман Т. Роль і значення зв"язків з громадськістю у формуванні позитивного іміджу органів державної влади / Т. Гаман, О. Андрійчук // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 44-51
1151009
  Бородовський С.О. Роль і значення інституту нотаріату в сфері надання юридичної вірогідності правочинам // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 126-129
1151010
  Бандурка О.М. Роль і значення інтуїтивного пізнання у кримінології / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – C. 30-38. – ISSN 2304-4556
1151011
  Лопатін С.І. Роль і значення інформації в адміністративно-правових відносинах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 230-234. – ISSN 1563-3349
1151012
  Смірнов С.М. Роль і значення інформаційних ресурсів у системі управління фінансовою безпекою території : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 261-265 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1151013
  Іванюк Т.Б. Роль і значення інформаційних технологій в АПК України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.38-42
1151014
  Курило О.Й. Роль і значення інформаційно-бібліографічної діяльності в забезпеченні навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах / О.Й. Курило, Т.Ю. Лужанська, О.С. Кухарчук // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 154-158. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2313-8114


  У статті висвітлено один з найважливіших напрямів роботи бібліотеки вищого навчального закладу - інформаційно-бібліографічну діяльність, визначено ії важливість та актуальність для навчально-виховного процесу.
1151015
  Омельченко В.Ю. Роль і значення історії філософії у філософсько-правовому вченні К. Неволіна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 36-38
1151016
  Козлов В.І. Роль і значення колективних політичних прав громадян України в побудові громадянського суспільства і правової держави // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 22-27. – ISSN 0201-7245
1151017
  Дасюк Н. Роль і значення Конституції у правотворенні України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 184-185. – ISBN 978-966-301-169-1
1151018
  Батанов О.В. Роль і значення Конституції України у розвитку компетенції місцевого самоврядування в умовах сучасних модернізаційних процесів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 72-80. – ISSN 2306-9082
1151019
  Чорнолуцький Р.В. Роль і значення конституційної термінології у нормопроектуванні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 50-65. – ISSN 2413-1342
1151020
  Кот Л.Л. Роль і значення кредиту і кредитних відносин в умовах ринкової трансформації економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 253-260


  S статті розкриваються нова роль кредиту і принципи організації кредитних відносин в умовах трансформаційної економіки. Автор також звертає увагу на особливості грошово-кредитної системи України і на вплив кредитної політики на стан кредитного ...
1151021
  Ізотов О. Роль і значення криміналістичної підготовки прокурорів - процесуальних керівників досудового розслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 118-124
1151022
  Гайдуцький А.П. Роль і значення міграційного капіталу у забезпеченні макроекономічної стабільності та соціального розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 9-13
1151023
  Худоба А.Г. Роль і значення місцевих податків і зборів у доходах бюджетів Волині : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 33-34 : Табл.
1151024
  Гунченко М.В. Роль і значення мотиваційно-цільового резонансу у мотиваційному механізмі праці // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 65-68. – (Економічні науки)
1151025
  Бринцев В. Роль і значення наукових доктрин і концепцій у сучасному законодавчому процесі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 17-19
1151026
  Кучеркова С.О. Роль і значення обліково-інформаційного забезпечення в управлінні підприємством // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 1 (30). – С. 106-109. – (Економічні науки ; № 1 (30))
1151027
  Павко Я. Роль і значення праць Альберіко Джентілі в історії міжнародно-правової науки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 23-25
1151028
  Кравченко М.Г. Роль і значення принципу справедливості у процесі реалізації законодавства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 127-133. – ISSN 1563-3349
1151029
  Бринцев В. Роль і значення судової правотворчості у формуванні єдиного правового поля Європи // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 80-91.
1151030
  Корячко Є.І. Роль і значення топографічної карти як засобу управління / Є.І. Корячко, С.Г. Пархоменко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 388
1151031
  Товт М.М. Роль і значущ ість захисту прав національних меншин у двосторонніх українсько-угорських відносинах // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 89-96. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1151032
  Гусак Т. Роль і мета іспитів у процесі навчання // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 58-60. – ISSN 0131-6788
1151033
  Березніченко Н.О. Роль і механізм залучення іноземних інвестицій до процесу модернізації економіки України наприкінці XIX - початку XX століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 454-460
1151034
  Мягких І.М. Роль і місце автомобільного транспорту в системі споживчої кооперації та напрями покращення транспортних послуг в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 71-76. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1151035
  Шерман О.М. Роль і місце аксесуарів у системі візуальних параметрів іміджу політичного лідера // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 225-233. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1151036
  Герасименко І.О. Роль і місце амортизації у формуванні інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств / І.О. Герасименко, В.В. Зубченко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 103-108. – ISSN 2308-1988
1151037
  Ліснича О.В. Роль і місце бюджетування при складанні фінансового плану // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 162-167. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1151038
  Бортник О.М. Роль і місце в Україні експорту паливно-енергетичних ресурсів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 226-230
1151039
  Борсуковський Ю.В. Роль і місце вищих навчальних закладів у створенні системи інформаційної та кібернетичної безпеки України / Ю.В. Борсуковський, В.Л. Бурячок // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – С. 34-40. – ISSN 2409-7292
1151040
  Фесенко Л.І. Роль і місце Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у судовій системі України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-16
1151041
   Роль і місце військово-медичної служби в забезпеченні хімічної безпеки в Україні: післядипломна підготовка токсикологів / Л.А. Устінова, Н.В. Курділь, В.І. Сагло, М.І. Барасій, О.А. Євтодьєв // Військова медицина України : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17, № 2. – С. 51-57
1151042
  Шулдик С.С. Роль і місце військового господарства для задоволення фінансових потреб у життєдіяльності Збройних Сил України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 340-342. – ISBN 978-966-188-219-4
1151043
  Кириленко І.В. Роль і місце воєнно-економічної безпеки в системі національної безпеки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 171-174


  Визначено суть воєнно-економічної безпеки як економічної категорії. Досліджено теоретичні засади аналізу воєнно-економічної безпеки та напрями її забезпечення на базі стабілізації розвитку економіки України. На підставі отриманих результатів ...
1151044
  Зеленська Л.Д. Роль і місце вчених рад у формуванні професорсько-викладацького складу університетів України: історико-педагогічний аспект // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 117-108
1151045
  Гресько О.В. Роль і місце громадянської журналістики у процесі творення новин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 76-80. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
1151046
  Шутак Л.Б. Роль і місце гуманітарних дисциплін у процесі підготовки майбутніх медиків / Л.Б. Шутак, Г.В. Навчук // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 94-103
1151047
  Гергель Ю.В. Роль і місце держав Леванту в міжнародних відносинах на Близькому Сході та в системі зовнішньополітичних пріоритетів України в регіоні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 177-185. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Висвітлюється роль та місце арабських держав Леванту в міжнародних відносинах на Близькому Сході та у системі зовнішньополітичних пріоритетів України.
1151048
  Гречанюк Н.В. Роль і місце держави у становленні вільного ринку земель в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 195-200. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1151049
  Каменський Д. Роль і місце державних органіав США у протидії податковим правопорушенням // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.90-95
1151050
  Карпенко А.М. Роль і місце державно-приватного партнерства при реалізації національних інвестиційних проектів в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 51-56. – ISSN 2308-1988
1151051
  Бойко В. Роль і місце державної судової адміністрації України у забезпеченні діяльності місцевих судів: адміністративно-правові аспекти // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 145-150. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1151052
  Романова А.С. Роль і місце естетичної культури у праві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 377-385. – (Юридична ; Вип. 3)
1151053
  Кожолянко Г. Роль і місце етнонаціональної релігії в житті українського народу (за працями В. Шаяна) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 247-255. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1151054
  Дуцик Д. Роль і місце ЗМІ у громадянському суспільстві // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 32-39. – ISBN 966-294-186-0
1151055
  Сіденко В.Р. Роль і місце зовнішньоекономічних факторів у моделі ендогенного зростання економіки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 30-39. – Бібліогр.: на 35 пунктів. – ISSN 1811-3141
1151056
  Щербінін Н. Роль і місце Івана Наумовича у розвитку українсько-польських взаємин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 35-41. – ISBN 978-966-02-5080-2
1151057
  Березніченко Н.О. Роль і місце іноземних інвестицій у модернізації вітчизняної сфери послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 119-120
1151058
  Колісник В. Роль і місце іноземних мов у навчальних закладах України у 16-18 ст. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 3. – С.11-14. – ISSN 1562-529Х
1151059
  Ковач М.Й. Роль і місце інтернет-економіки в сучасній економічній системі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 188-192. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1151060
  Зюнькіна О.В. Роль і місце інформальної освіти в контексті Болонських перетворень // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 76-81.
1151061
  Мануйлов Є.М. Роль і місце інформаційної безпеки у розбудові сучасної української держави / Є.М. Мануйлов, Ю.Ю. Калиновський // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 144-153. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1151062
  Думенко М. Роль і місце кадрової політики у збройних силах України в процесі їх реформування та розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 141-144
1151063
  Сморжевська О.О. Роль і місце календарно–обрядового комплексу в діяльності Об’єднання рідновірів України // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 206-213
1151064
  Марчук Н. Роль і місце Карпатської України в процесі самоідентифікації русинів Закарпаття // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 179-188
1151065
  Шкарлет С.М. Роль і місце категорії «економічна безпека» у глобальній моделі національної безпеки держави // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 23-31.
1151066
  Костюк О.М. Роль і місце комерційних банків у структурі фінансово-промислових груп України / О.М. Костюк, О.В. Костюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 160-172. – Бібліогр.: на 25 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1151067
  Єгорова В. Роль і місце Конституції у правовій державі // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 146-147
1151068
  Ткачук П. Роль і місце Конституційного Суду України у захисті основних прав і свобод людини / П. Ткачук, А. Ткачук // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 118-131
1151069
  Олтаржевський Д.О. Роль і місце корпоративних медіа в сучасній системі ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 15-19


  У статті досліджено роль і місце корпоративних видань у сучасній системі ЗМІ, проаналізовано чинники, які впливають на ефективність цього різновиду мас-медіа, та окреслено шляхи їх удосконалення. The role and place of corporate media in modern system ...
1151070
  Богінський О.В. Роль і місце кримінальної розвідки в сучасних моделях стримування злочинності // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 12-17. – ISSN 1727-1584
1151071
  Ковальчук Т. Роль і місце культурної політики Європейського Союзу у процесі європейського будівництва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-50
1151072
  Ковальчук Тетяна Роль і місце культурної політики Європейського Союзу у процесі європейського будівництва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Ідея "об"єднання Європи" від самого початку передбачала й взаємовплив культур. Але культура розглядалася як "додаток" до проблем економічних, політичних, оборонних тощо. Проте нинішній етап євроінтеграції грунтується й на ідеї, що культура не просто ще ...
1151073
  Ковальчук Тетяна Роль і місце культурної політики Європейського Союзу у процесі європейського будівництва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Ідея "об"єднання Європи" від самого початку передбачала й взаємовплив культур. Але культура розглядалася як "додаток" до проблем економічних, політичних, оборонних тощо. Проте нинішній етап євроінтеграції грунтується й на ідеї, що культура не просто ще ...
1151074
  Нікітченко Л. Роль і місце лабораторних та практичних робіт із біології як однієї з форм особистісної орієнтації студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 168-175. – ISSN 2312-5993
1151075
  Решетнікова А.А. Роль і місце лізингу у розвитку економічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто роль і значення розвитку лізингового бізнесу для економіки країни, його місце у формуванні економічних відносин. Обгрунтовано положення про те, що лізинг - одна з передумов прискореного переходу до ринкового господарювання.
1151076
  Чекмишев О.В. Роль і місце медіамоніторингу у формуванні методології досліджень соціальних комунікацій на прикладі новітніх європейських студій / О.В. Чекмишев, О.Я. Шкоба // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 221-227


  У статті розглянуто методи моніторингових досліджень у контексті розвитку методології дослідження соціальних комунікацій. In the article the methods of monitoring researches in the context of development of research methodology of social ...
1151077
  Носа Н. Роль і місце міжнародних транспортних коридорів у розвитку інфраструктури прикордонного регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 116-120. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1562-0905
1151078
  Фурдичко А.О. Роль і місце музичного фольклоризму в художніх творах кінця XX - поч. XXI ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 140-147. – ISSN 2312-4679
1151079
  Радиш Я.Ф. Роль і місце населення та громадських лікарських організацій у формуванні державної політики в галузі охорони здоров"я: вступ до проблеми / Я.Ф. Радиш, В.В. Лещенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-55 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1151080
  Мельник Л. Роль і місце національної еліти в суспільстві в політичній спадщині Дмитра Донцова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 50-57
1151081
  Дроботенко Н.А. Роль і місце незалежної України на міжнародній арені // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 97-98.
1151082
  Савенко Т. Роль і місце НТШ у вирішенні університетського питання у Східній Галичині // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1


  Наукове товаиство ім. Т. Шевченка (НТШ) і вища школа України, відтворення і становлення Українського ун-ту у Львові
1151083
  Боголій Ю. Роль і місце ООН у протидії США розповсюдженю зброї масового ураження (1990-ті рр. - поч. XXI ст.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 17-21
1151084
  Трубенкова О. Роль і місце органів виконавчої влади в системі державного фінансового контролю // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 54-55
1151085
  Віхров О. Роль і місце організаційно- господарських зобов"язань у сучасній економіці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.53-57. – ISSN 0132-1331
1151086
  Глазкова І. Роль і місце педагогічного бар"єру в навчальному процесі ВНЗ // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 46-49. – ISSN 1994-4845
1151087
  Пастух Т. Роль і місце переказів в літописі С.В. Величка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 139-142
1151088
  Яремко Л. Роль і місце підприємництва у трансформаційних перетвореннях економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-36. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Досліджується роль малого підприємництва у трансформаційних перетвореннях сучасної економіки України, загрози, пов"язані з його неналежним розвитком та неефективністю використання. Ключові слова: трансформаційна економіка, мале підприємництво, ...
1151089
  Хомяков В.І. Роль і місце підприємств, фірм (компаній) та їх кластерів в сучасній економіці // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 5-19. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 33, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1151090
  Мохонько О. Роль і місце принципу змагальності у системі принципів кримінально-процесуального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 120-123.
1151091
  Черниш В. Роль і місце проблемних ситуацій у розвитку рефлексивних умінь в майбутніх учителів англійської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  В статті розглядається явище рефлексії, її механізми. Представлено модель та структуру процесу рефлексії. Виокремлено проблемну ситуацію як один із ефективних засобів формування умінь рефлексії у майбутніх учителів англійської мови у процесі фахової ...
1151092
  Сидоренко О.О. Роль і місце процесуальних норм у системі права. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 249-254. – ISSN 2224-9281
1151093
  Тітова Н. Роль і місце публічних бібліотек у побудові інформаційного суспільства: окремі аспекти, досвід та першочергові завдання // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-14
1151094
  Вилегжаніна Т. Роль і місце публічної бібліотеки в українському суспільстві // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5
1151095
  Вилегжаніна Т. Роль і місце публічної бібліотеки в українському суспільстві // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5
1151096
  Прокопенко О.Ю. Роль і місце регіональних органів внутрішніх справ у забезпеченні використання громадянами України політичних прав і свобод // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 226-233. – ISSN 2307-3427
1151097
  Гаман П.І. Роль і місце реклами в маркетингу платних медичних послуг лікувально-профілактичних закладів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 97-99.
1151098
  Антипенко Д. Роль і місце розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури сільської місцевості в реалізації державної інноваційної політики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 143-146
1151099
  Дубов Д.В. Роль і місце РФ у глобальному геополітичному кіберсуперництві // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 139-146. – ISSN 2306-5664
1151100
  Тоцький В.В. Роль і місце Служби безпеки України в системі суб"єктів боротьби з тероризмом (адміністративно-правові аспекти) / В.В. Тоцький, О.В. Плетньов // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 33-41. – ISSN 2227-796X


  У статті з"ясовано роль і місце Служби безпеки України в системі суб"єктів боротьби з тероризмом. Через призму адміністративно-правових засад діяльності суб"єктів забезпечення національної безпеки сформульовано завдання та функції Служби безпеки ...
1151101
  Авакян Тигран Роль і місце соціальних технологій у забезпеченні національної безпеки України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 84-89
1151102
  Андреюк Н.В. Роль і місце споживчої кооперації у реалізації соціально-економічної політики держави // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 301-308


  Аналізуються зміни, що відбуваються у споживчій кооперації України в сучасних умовах, з"ясовується її місце і роль у реалізації соціально-економічної політики держави.
1151103
  Рудь Ю.М. Роль і місце судової влади в сфері захисту прав людини // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 137-147
1151104
  Пономарьов А. Роль і місце судової практики в регулюванні відносин у сфері інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 22-24
1151105
  Натаров О. Роль і місце сучасної бібліотеки в забеспеченні прав і свобод людини й громадянина // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 285-290
1151106
  Суліменко О.О. Роль і місце театру як соціальної інституції у крос-культурній взаємодії етнічних спільнот України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему крос-культурного спілкування етнічних груп України засобами театрального мистецтва. Описано історичний досвід створення театрів етнічних меншин України як джерело традицій міжетнічної крос-культурної комунікації. На основі аналізу ...
1151107
  Кадеєва І.В. Роль і місце України в міжнародних міграційних процесах // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 250-260. – (Економіка ; вип. 13)
1151108
  Серажим В.І. Роль і місце України в реалізації транспортної політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 182-187. – ISSN 2308-6912
1151109
  Присяжнюк Ю.І. Роль і місце української діаспори у суспільно-політичному житті Хорватії / Ю.І. Присяжнюк, Б.Б. Уманців // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 39-45
1151110
  Барчук В.Б. Роль і місце Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в юридичному механізмі забезпечення прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 90-100
1151111
  Прилуцький П. Роль і місце учасників кримінального судочинства при встановленні істини у справі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.36-40. – ISSN 0132-1331
1151112
  Кириченко І. Роль і місце фізико-математичної освіти в підготовці сучасних фахівців з інформаційно-вимірювальних технологій / І. Кириченко, О. Полярус // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 44-49. – ISSN 1562-529Х
1151113
  Семеног А.Ю. Роль і місце фінансових установ у фінансовій системі країни // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 111-117
1151114
  Ковальчук А. Роль і місце фінансового права за ринкових умов // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-48. – ISSN 0132-1331
1151115
  Кирюшко Н. Роль і місце фольклорних образів у фабульній структурі "готичного" роману // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 201-209
1151116
  Верстюк В. Роль і місце Центральної Ради в модерній історії України // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 8-19. – ISBN 966-02-0276-8
1151117
  Піддубняк М.Ю. Роль і особливості принципів Європейського Союзу // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 215-217. – ISBN 978-966-419-280-1
1151118
  Чернат Д. Роль і перспективи Азії в новому світовому порядку ХХІ ст. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 81-83
1151119
  Бухтатий О. Роль і перспективи військово-цивільного партнерства у процесах відроження локальної "бригадної" (фронтової) преси збройних сил України) // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 5 (262), травень. – C. 36-43. – ISSN 2076-9326
1151120
  Мацуцька О.К. Роль і перспективи євро в завоюванні домінуючих позицій на світовому валютному ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 180-186. – Бібліогр.: 12 назв.


  Majour exchange pairs including euro are analyzed. The role of euro in international exchange market is determined. The increasing importance of euro is explored.
1151121
  Батюк Г. Роль і теоретична сутність малих форм господарювання у виробництві сільськогосподарської продукції / Г. Батюк, Н. Ціцька // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 31-37. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1151122
  Пасмор Н.П. Роль і функції бібліотечного веб-сайта в інформаційному забезпеченні самостійної роботи студентів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 80-84. – ISBN 966-7352-64-1


  Аналізуються функціональні можливості бібліотечного Web-сайта в інформаційному забезпеченні самостійної роботи студентів.
1151123
  Козоріз М.Л. Роль і функції капіталізації в забезпеченні економічного розвитку суб"єктів господарювання // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 42-48. – ISSN 1562-0905
1151124
  Міщенко В.І. Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченні цінової стабільності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 29-46 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1151125
  Варецька С. Роль і функції письменницького об"єднання "Група 47" в літературному процесі Німеччини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 145-154. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X


  "Подано огляд літературного процесу Німеччини другої половини ХХ ст., зокрема увагу зосереджено на становленні й значенні письменницького об’єднання “Група 47” у суспільно-політичному житті країни. Виокремлюються особливості тематики творчості ...
1151126
  Козубовська І.В. Роль і функції соціально-психологічної служби в роботі з сім`єю / І.В. Козубовська, В.Ю. Керецман, Г.В. Товканець; МОУ. УДУ. – Ужгород, 1998. – 173с. – ISBN 966-7400-02-2
1151127
  Вільна Ярослава Роль і характер впливу творчості Г. Квітки-Основ"яненка на подальший розвиток української літератури // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается влияние творчества Квитки-Основ"яненка на развитие украинской литературы.
1151128
  Вільна Я.В. Роль і характер впливу творчості Г. Квітки-Основ"яненка на подальший розвиток української літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 115-121
1151129
  Сандровський К.К. Роль і характер сучасної дипломатії // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 108-116
1151130
  Умланд Андреас Роль і цілі Кремля в "українській кризі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 січня (№ 2). – С. 5


  Чому і як зовнішня політика Росії підриває Східне партнерство ЄС.
1151131
  Левкун Я. Роль І. Борковського у становленні археологічної науки у Чехословаччині // Іван Борковський - славетне ім"я в історії Чехії та України / Я.І. Левкун. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2016. – С. 70-140. – ISBN 978-966-398-091-2
1151132
  Якубова Т. Роль І. Мазепи, С. Понятовського, Карла XII в історії фортеці Очаків у часи Північної війни (1709 р.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 177-185. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1151133
  Світлик Н.М. Роль І. Я. Франка у формуванні та розвитку наукових взаємин Закарпаття і Галичини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 20)
1151134
  Твердохліб А.І. Роль Івана (Іова) Борецького в становленні та розвитку Львівської братської школи // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 142-146. – ISSN 2075-1478


  З’ясована роль Івана (Іова) Борецького в становленні та розвитку Львівської братської школи як центру культури, освіти, науки й мистецтва на українських землях. Встановлені особливості культурно-освітнього процесу в Україні досліджуваного періоду.
1151135
  Копусь О.А. Роль Івана Огієнка в розвитку української лінгводидактики // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 244-247. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1151136
  Сохацька Є.І. Роль Івана Огієнка у формуванні мовної політики УНР ( За сторінками "Нової Ради" 1917 - 1919 рр.) // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 236-248. – ISBN 978-966-2187-00-7


  В статті згадуються події в Київському університеті Св. Володимира, проф. КУ : Т. Флоринський, Є.Тимченко, М.П. Яснопольський.
1151137
  Ількович В. Роль Івана Стешенка у Центральній Раді // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 70-73. – ISBN 978-966-171-783-0
1151138
  Захарова Валентина Роль Івана Франка в історії методики викладання літератури : (за оповіданням "Борис Граб")
1151139
  Труш О. Роль Івана Франка в розбудові наукового стилю української мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 97-105. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Простежено шляхи формування та особливості функціонування наукового різновиду української літературної мови протягом важливого в її історії періоду - другої половини XIX ст., з"ясовано роль І. Франка в розбудові наукового стилю української мови: у ...
1151140
  Яценко Г.В. Роль Івана Франка як публіциста у формуванні медіакартини галицького суспільства кінця XIX — початку XX ст. / Г.В. Яценко, А.М. Яценко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті досліджено медіакартину галицького суспільства кінця ХІХ - початку ХХ ст. крізь призму публіцистики Івана Франка. Проаналізовано три її найважливіші взаємопов"язані елементи: економічний, ментальний та культурний медіаобрази. Розглянуто моделі ...
1151141
  Зуб"як Р.М. Роль Івано-Франківського інституту післядипломної педагогічної освіти в розвитку освіти краю / Р.М. Зуб"як, О.Д. Барабаш, С.М. Подолюк // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 2-5
1151142
  Авдієвська О.В. Роль ігор ейдетики в успішному засвоєнні знань учнями початкової школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто теоретичне і практичне значення ігор ейдетики в навчальному процесі початкової школи. Обґрунтовано умови ефективного впливу ігор ейдетики на розвиток процесів пам"яті, образного мислення і уяви для успішного засвоєння навчальної інформації ...
1151143
  Білоус Тетяна Миколаївна Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.01 / Білоус Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 195л. – Бібліогр.: л.180-195
1151144
  Білоус Тетяна Миколаївна Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук:09.00.01 / Білоус Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1151145
  Константинов Ф.В. Роль ідей в суспільному розвитку / Ф.В. Константинов. – К., 1940. – 48с.
1151146
  Горінов О.С. Роль ідентифікації клієнта банку у загальній системі запобігання відмиванню грошей комерційного банку / О.С. Горінов, М.В. Колдовський // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 72-75.
1151147
  Красота О.В. Роль ідеології в економічних теоріях // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 103-104
1151148
  Макаренко Л.О. Роль ідеології в житті суспільства та особи // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 139-143. – ISSN 0869-2491
1151149
  Ситник О.М. Роль ідеології в історичному процесі: проблеми та особливості дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 164-175. – ISSN 0130-5247
1151150
  Колотило В.В. Роль ідеології в процесі соціальних змін : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Колотило В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 176л. – Бібліогр.: л. 162-176
1151151
  Колотило В.В. Роль ідеології в процесі соціальних змін : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Колотило В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
1151152
  Рихлік В.А. Роль ідеології в формуванні політичних партій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1151153
  Сабадуха В.О. Роль ідеології персоналізму в розбудові української державності // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 398-408. – ISBN 978-966-428-404-9
1151154
  Іваскевич О.В. Роль ідеології у теперішньому суспільстві // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 168-172
1151155
  Бойко С.В. Роль ідеології у формуванні гуманістичних цінностей особистості в постіндустріальну епоху // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 157-158
1151156
  Тоцький І.Н. Роль ідеології у формуванні комуністичної суспільної свідомості / І.Н. Тоцький. – Київ : [б.в.], 1966. – 28 с.
1151157
  Марченко А.М. Роль ідеологічних чинників у формуванні дружніх стосунків студентської молоді: результати дослідження з факторіальним дизайном / А.М. Марченко, В М. Сидоров // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 227-233. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1151158
  Власюк Т.О. Роль імпорту в інвестиційному забезпеченні конкурентоспроможності економіки України // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 56-65. – ISSN 2222-8810
1151159
  Тихонова Т.М. Роль імунних чинників в еволюції повільно прогресуючого автоімунного діабету дорослих // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 39-44. – ISSN 1029-4244
1151160
  Затонацька Т.Г. Роль інвестицій в економічному розвитку країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 140-143.
1151161
  Давиденко Н.М. Роль інвестицій корпоративного сектору України в забезпеченні зростання національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 68-71
1151162
  Марченко С.О. Роль інвестицій у відтворенні основних фондів (на прикладі Миколаївської області) / С.О. Марченко, Л.Г. Шемет // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 156-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблеми підвищення рівня інвестиційного забезнечення Миколаївського регіону як джерела відтворення основних засобів. Проаналізовано вплив обсягів інвестування на величину валового регіонального продукту, запропоновано заходи з ...
1151163
  Марченко Світлана Олександрівна Роль інвестицій у відтворенні основних фондів (на прикладі Миколаївської області) / Марченко Світлана Олександрівна, Шемет Людмила Григорівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 156-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблеми підвищення рівня інвестиційного забезнечення Миколаївського регіону як джерела відтворення основних засобів. Проаналізовано вплив обсягів інвестування на величину валового регіонального продукту, запропоновано заходи з ...
1151164
  Супруненко С. Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоздатності підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 25-27
1151165
  Дегтярьова Ю.В. Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 61-64
1151166
  Троян В.М. Роль інвестицій у нарощуванні економічного потенціалу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 210-214. – ISBN 966-7958-13-2
1151167
  Покатаєва О.В. Роль інвестицій у підвищенні конкурентоспроможності галузей економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 232-237. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1151168
  Кожем"якіна С.М. Роль інвестицій у підвищенні рівня капіталообзроєності та продуктивності праці / С.М. Кожем"якіна, І.М. Могілат // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 87-96


  Аналізується динаміка і структура інвестицій, нагромадження капіталу як чинників, що безпосередньо впливають на сукупну продуктивність праці на макрорівні
1151169
  Свинаренко Т.І. Роль інвестицій у розв"язанні соціально-економічних проблем Донбасу : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 44-49. – Бібліогр.: 1назва
1151170
  Ярощук В. Роль інвестицій у розвитку урбанізованих територій // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 248-251.
1151171
  Понедільчук Т.В. Роль інвестицій у формуванні економічного зростання в умовах сучасного розвитку економіки України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 4. – С. 11-15
1151172
  Марахов К. Роль інвестиційних банків на первинному ринку корпоративних цінних паперів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 34-36 : Табл., рис.
1151173
  Ромашко Ольга Миколаївна Роль інвестиційної діяльності у формуванні прибутку підприємства / Ромашко Ольга Миколаївна, Сопко Валерія Василівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 107-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто роль та місце інвестиційної діяльності в системі управління підприємством і вплив її результатів на загальний розмір прибутку підприємства.
1151174
  Касприк А. Роль інвестування в соціально-економічному розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 608-616. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1151175
  Лисенко Л.І. Роль індивідуалізму в публіцистичному образотворенні Євгена Сверстюка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 58-62


  Аналізується наповненість публіцистичної образності Євгена Сверстюка в кореляції з концептуальними принципами індивідуалізму в контексті епохи шістдесятництва. In the article the content of publicistic images of Ievhen Sverstiuk is analysed in ...
1151176
  Альохін О.Д. Роль індивідуальних характеристик компонентів розчину при виборі критичного параметра порядку / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 325-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі проблему асиметрії рівняння стану поблизу критичної точки розглянуто в термінах різних параметрів порядку. Одержані прості критерії вибору критичного параметра порядку, в яких суттєве значення мають індивідуальні характеристики компонентів ...
1151177
  Жижома О. Роль індивідуально-художніх новотворів у формуванні художніх образів сучасного поетичного дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 240-250. – ISSN 1728-9572
1151178
  Калюга О.О. Роль індикаторів у системі державного регулювання фондового ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 58-62. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1151179
  Ляшенко Н.В. Роль індуктивного умовиводу в судовому пізнанні // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 171-173
1151180
  Незабитовський Г.В. Роль індукції у побудові наукового обгрунтування // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 148-152. – ISSN 2076-1554
1151181
  Пазиніч Ю.М. Роль інженерної педагогіки в сучасній освіті / Ю.М. Пазиніч, О. Бичко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 165-167. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1151182
  Каракай Ю.В. Роль інновацій в перехідній економіці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 78-81
1151183
  Кущенко Д.І. Роль інновацій у діяльності зарубіжних митних адміністрацій // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 142-148 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1151184
  Бреус С.В. Роль інновацій у забезпеченні конкурентноспроможності машинобудівного комплексу : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 162-169 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1151185
  Поліщук Г.М. Роль інновацій у підвищенні ефективності інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.161-165
1151186
  Ярошенко О. Роль інновацій у розвитку конкурентоспроможності України // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 79-82
1151187
  Макаренко П. Роль інновацій у розвитку сучасного автомобілебудування в країнах "центру" і "напівпериферії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 57-58. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив інноваційних процесів на розвиток автомобілебудування. Розкрито роль інноваційних програм у розвитку автомобільної промисловості України на сучасному етапі. The effect of Innovation processes on the development of motor industry ...
1151188
  Чорненька Н.В. Роль інновацій у формуванні туристично-рекреаційної привабливості території міст // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1151189
  Євтушевська О.В. Роль інноваційних технологій у розвитку суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 14-16. – ISSN 2306-6814
1151190
  Папп К.В. Роль інноваційно-інвестиційного процесу у соціально-економічному розвитку регіонів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 98-102. – (Економіка ; Вип. 32)
1151191
  Тітова С. Роль інноваційного освітнього середовища у процесі фахової підготовки вчителів-філологів у вищому педагогічному навчальному закладі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 127-132


  Професійне становлення майбутнього вчителя філологічних дисциплін - процес складний і тривалий. Серед його обов"язкових складових - теоретичне й практичне навчання, під час якого майбутні вчителі отримують систему наукових знань у галузі філологічних ...
1151192
  Мудра І. Роль інноваційного підприємництва і фінансове забезпечення його конкурентоспроможності // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 295-299. – ISBN 966-7574-11-3
1151193
  Попова Н.О. Роль інноваційного потенціалу ВНЗ у формуванні ключових компетенцій // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2015. – № 4 (32). – C. 67-71. – ISSN 1997-4167


  Розглядається використання освітніх технологій як складової інноваційного потенціалу.
1151194
  Богородченко А.С. Роль інноваційної активності персоналу в системі факторів конкурентоспроможності підприємства / А.С. Богородченко, О.О. Наумова // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 4-11
1151195
  Кондрашова-Діденко Роль інноваційної культури в забезпеченні інноваційного розвитку економіки / Кондрашова-Діденко, А.П. Бут // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 77-81.
1151196
  Ярмоліцька Н.В. Роль інноваційної науки та освіти у розвитку сучасного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 141-143
1151197
  Химинець В.В. Роль інноваційної освіти у сталому розвитку територіальних еколого-економічних систем // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 39-44. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  Сучасна освіта повинна відповідати потребам соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, сприяти особистості самовизначатися і самореалізовуватися, творчо і ефективно працювати. Саме тому система сучасної еколого-економічної освіти ...
1151198
  Бутенко О. Роль іноземних банків у формуванні інноваційних національних банківських систем : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 83-89. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-2005
1151199
  Ткаченко Т.П. Роль іноземних інвестицій в банківській сфері / Т.П. Ткаченко, Д.П. Волинець // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 136-141. – ISSN 2310-5534
1151200
  Товстиженко О.В. Роль іноземних інвестицій в інтенсифікації розвитку вітчизняного виробництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-108. – ISSN 1993-6788
1151201
  Богдан І.В. Роль іноземних інвестицій у розвитку державно-приватного партнерства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 10 (149). – С. 57-64
1151202
  Розинська Н.М. Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 90-95. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1151203
   Роль іноземних інституцій у формуванні сучасного економічного мислення в Україні. – Полтава, 1998. – 132с. – ISBN 9667215201
1151204
  Коломієць С.С. Роль іноземних мов у підготовці студентів технічного університету до інноваційної діяльності // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 105-110. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591
1151205
  Саліхова О.Б. Роль іноземних технологій в інвестиційно-інноваційній модернізації економіки: досвід Республіки Корея, уроки для України / О.Б. Саліхова, Г.О. Бак // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 105-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
1151206
  Балануца О.О. Роль іноземного інвестування в економіці України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 73-76.
1151207
  Кроьтенко К.О. Роль іноземного капіталу в розвитку банківської системи України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 442-443. – ISBN 978-966-188-219-4
1151208
  Торяник Жанна Іванівна Роль іноземного капіталу у забезпеченні достатності ресурсного потенціалу банків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність категорії достатності ресурсного потенціалу банків. Визначено основні переваги і недоліки присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі. Розкрито та проаналізовано основні чинники, які впливають на ...
1151209
  Торяник Ж.І. Роль іноземного капіталу у забезпеченні достатності ресурсного потенціалу банків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність категорії достатності ресурсного потенціалу банків. Визначено основні переваги і недоліки присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі. Розкрито та проаналізовано основні чинники, які впливають на ...
1151210
  Осмоловська О. Роль іноземного капіталу у розвитку нафтової промисловості Азербайджану в II пол. XIX - на поч. XX ст. / О. Осмоловська, М. Лозян // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (7). – С. 3-11
1151211
  Василиця О.Б. Роль іноземного капіталу у розвитку НДіДКР у посттрансформаційних економіках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 77-79
1151212
  Версаль Н.І. Роль іноземного капіталу у формуванні національної банківської системи: досвід Чехії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-11. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються проблеми відкриття іноземними банками філій в Україні з огляду на досвід Чехії. На прикладі реформування чеської банківської системи доводиться теза, що прихід іноземного капіталу в банківський сектор має більше позитивних, ніж негативних ...
1151213
  Тарасова Т. Роль іноземців у створенні індустріального комплексу на Запоріжжі // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 64-71
1151214
  Зінченко Я. Роль інститутів в економічній історії: аналіз підходу Нобелівського лауреата Д. Норта // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 44-47. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1811-3141
1151215
  Ажажа М.А. Роль інститутів Європейського Союзу в забезпеченні стійкого розвитку суспільства // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 144-152
1151216
  Мысечко О. Роль Інститутів народної освіти у професіоналізації педагогічної освіти в Україні (початок 1920-х рр.) // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 2. – С. 104-108


  Київський інститут народної освіти (КІНО).
1151217
  Нитенко О.В. Роль інститутів народної освіти України в підготовці майбутніх учителів історії в 1920-1930 рр. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 85-92. – ISSN 2312-5993


  У статті визначається роль та місце Інститутів народної освіти у професійній підготовці майбутніх учителів історії в України в 1920–1930 рр. Автором виявлено, що новою й основною формою вищого навчального закладу були Інститути народної освіти (ІНО). ...
1151218
  Демінський С.А. Роль інститутів у формуванні нової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 20-24
1151219
  Котляревський Я.В. Роль інституту банківського омбудсмена у підвищенні довіри клієнтів до банків / Я.В. Котляревський, Г.О. Панасенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 11 (240). – С. 88-96 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1151220
  Дідківська Т. Роль інституту довіри в подоланні фінансової кризи // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 103-108. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
1151221
   Роль Інституту законодавства Верховної Ради України у забезпеченні європейської інтеграції України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 19 листопада (№ 221). – С. 5
1151222
  Міхеєва Т.П. Роль інституту конституційної юстиції в контексті принципу поділу влади (зарубіжний досвід) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 136-142. – ISSN 1563-3349
1151223
  Наулік Н. Роль інституту омбудсмана в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 119-124
1151224
  Дідковська І.О. Роль інституту омбудсмена у процесі становлення громадянського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 655-659. – ISSN 1563-3349
1151225
  Кузіна І.І. Роль інституту освіти в забезпеченні інформаційної безпеки держави (з позицій неоінституціонального підходу) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 31-34. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
1151226
  Корх О. Роль інституту президента за парламентсько-президентської форми державного правління в Україні / О. Корх, Б. Глотов, І. Карнаух // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 3-10.
1151227
  Буковський П.А. Роль інституту Президента України у подоланні політичної кризи 2006-2007 рр.: аналіз за положеннями концепції парламентського правління Ж. Бюрдо // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 14-21.
1151228
  Косілова О. Роль інституцій громадянського суспільства у забезпеченні національної безпеки держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 151-153
1151229
  Самсонюк К.О. Роль інституцій місцевого розвитку на місцевому рівні // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 160-163
1151230
  Міщенко Д.А. Роль інституційних перетворень у процесі державного регулювання сільськогосподарського комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 129-132. – Бібліогр.: 13 назв
1151231
  Куцоченко Д.О. Роль інституційного та банківського інвестування в економічній системі України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 21-24
1151232
  Попрозман О.І. Роль інституціональної системи національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 73-76
1151233
  Паєнтко Т.В. Роль інституціональної теорії як методології дослідження економічних процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 42-44
1151234
  Соболев Д.А. Роль інструментів державного регулювання у вдосконаленні логістичної системи торгівлі зерном в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 44-47. – ISSN 2221-1055
1151235
   Роль інсуліну у регуляції вуглеводного та ліпідного обміну за умов метаболічного синдрому / В. Копельнюк, Т. Галенова, Л. Кот, О. Богданова, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-16. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Метаболічний синдром знаходиться в центрі уваги вчених всього світу у зв"язку з високим ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень і передчасною смертністю цієї категорії хворих. В огляді відображені питання ролі інсуліну та принципи обміну ...
1151236
  Маленький Б.І. Роль інтеграції елементів фахових мов та дискурсів у процес викладання німецької мови як іноземної // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 37-44


  У статті розглядається проблема інтеграції фахових мов у процес викладання іноземної мови у вищій школі, наведені основні дидактичні підходи до розгляду та аналізу фахових мов і дискурсів, а також характерних для них видів фахових текстів. Доводиться ...
1151237
  Тарутина З.Є. Роль інтеграції нових наук про людину для інтенсифікації інноваційних процесів в ВНЗ / З. С. Тарутина // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 86-95. – ISBN 966-597-072-0
1151238
  Литвиненко О.В. Роль інтеграції українських ЗМК у соціальні мережі в контексті забезпечення інформаційної безпеки // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 27-29
1151239
  Миколенко В.А. Роль інтеграційних процесів у конституційній модернізації європейських правоохоронних систем // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 124-133. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1151240
  Підлужна Н. Роль інтеграційних процесів у підвищенні ефективності молокопродуктового підкомплексу АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 60-67 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1151241
  Заболотна М.Ф. Роль інтеграційних та дезінтеграційних процесів у сучасному світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – - C. 27-31. – ISSN 2077-1800
1151242
  Стефанівська Людмила Роль інтегрованих уроків географії в розвитку пізнавальних інтересів учнів : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 19-22 : Схема. – Бібліогр.: 5 назв
1151243
  Терлецька Л.Г. Роль інтегрованої психотерапії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 90-95.
1151244
  Халецька О. Роль інтелектуально-ідеологічної еліти у становленні соціально культурної ідентичності // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 119-126. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1151245
  Ібрагімов Е.Е. Роль інтелектуального капіталу в ефективній діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 110-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1151246
  Коломіна О.Б. Роль інтелектуального капіталу в розвитку економіки країни // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3 (11). – C. 42-48
1151247
  Піменова О.В. Роль інтелектуального капіталу у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх господарств аграрного сектора економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 391-403


  Проаналізовано роль інтелектуального капіталу у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх господарств аграрного сектора економіки України. Проведено порівняльний аналіз української та американської моделі господарювання. Обґрунтовано ...
1151248
  Невінчаний І.С. Роль інтелектуальної власності в контексті реалізації інноваційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 54-59.
1151249
  Пальчук О.І. Роль інтелектуальної власності в реалізації стратегії економічного розвитку в економіці знань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 42-49. – ISSN 1993-6788


  Важливі дослідження проблеми інтелектуальної власності здійснені такими відомими українськими вченими як А. Гальчинський, В. Гкєць, А. Чухно тощо.
1151250
  Чистякова А.В. Роль інтелектуальної власності в розповсюдженні економіки знань // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-39.
1151251
  Рудик П.А. Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України (перша половина 19 ст.) / П.А. Рудик. – Київ : НУХТ, 2003. – 93с. – ISBN 966-612-028-3
1151252
  Курносов Ю.О. Роль інтелыгенції України в комуністичному вихованні трудящих / Ю.О. Курносов. – Київ, 1968. – 183 с.
1151253
  Гирич В.В. Роль інтерактивних методів навчання в розвитку комунікативної компетентності студентів економічного напряму на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 217-223. – ISSN 2312-5993
1151254
  Петрина В.О. Роль інтерактивних методів навчання студентів факультету підготовки іноземних громадян із дисципліни "Внутрішня медицина" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 30-33. – ISSN 1681-2751
1151255
  Булах Т.Д. Роль інтерактивних методів навчання у викладанні книгознавчих дисциплін // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 250-251
1151256
  Смирнова І. Роль інтерактивних методів навчання у підготовці авіафахівців // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 40-48. – ISSN 1682-2366
1151257
  Кузан Г. Роль інтерактивних технологій в реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців юридичної сфери // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 1 (132), січень. – С. 71-76. – ISSN 2308-4634
1151258
  Матвієнко Т.В. Роль інтерактивних фоорм навчання під час екологічного виховання студентів у ВНЗ // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 219-224. – ISSN 2307-4752


  У статті аналізуються поняття "екологічне виховання", інтерактивні форми навчання".
1151259
  Пацурківський Ю.П. Роль інтересів при встановленні меж здійснення права власності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 66-72. – (Правознавство ; Вип.311)
1151260
  Кургалюк Наталія Миколаївна Роль інтермедіатів трикарбонових кислот у процесах енергозабезпечення та антиоксидантного захисту клітин при дії на організм екстремальних факторів : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.04 / Кургалюк Н.М.; КНУТШ. – Львів, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
1151261
  Кургалюк Наталія Миколаївна Роль інтермедіатів циклу трикарбонових кислот у процесах енергозабезпечення та антиоксидантного захисту клітин при дії на організм екстремальних факторів : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.04 / Кургалюк Наталія Миколаївна; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 326с. + Додатки: л. 327-326. – Бібліогр.: л. 283-327
1151262
  Радченко О.В. Роль інтернет-комунікацій в політичній взаємодії в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Радченко Олег Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1151263
  Нетреба І.О. Роль інтернет-маркетингу у збутовій діяльності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 114-117
1151264
  Гордійчук Ю.А. Роль інтернет-маркетнгу в сучасній економиці України // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 25-26. – ISBN 978-966-2410-87-7
1151265
  Ломачинська С.В. Роль інтернет – видань УПЦ у пропаганді патріархальних сімейних цінностей // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 155-157
1151266
  Трач Ю.В. Роль Інтернета в глобалізації культури // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 257-259. – ISBN 978-966-452-103-8
1151267
  Приказюк Н. Роль інтернету в реалізації страхових послуг / Н. Приказюк, Т. Моташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-52. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль Інтернету в реалізації страхових послуг, виокремлено переваги використання технологій Інтернету для суб"єктів страхового ринку. Виявлено особливості продажу страхових послуг через Інтернет в зарубіжних країнах. Визначено тенденції та ...
1151268
  Калуга В.Ф. Роль інтерпретації в формуванні цілісної картини світу, індивідуальної та колективної ідентичності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 77-82
1151269
  Калачова М.О. Роль інтертекстуальності у художньому тексті (на прикладі трилогії Моріса Дрюона "la fin des hommes") // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 86-90
1151270
  Хурані О.О. Роль інтонації в офіційному і неофіційному спілкуванні // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 221-226. – ISBN 978-617-7041-71-8
1151271
  Романюк В.В. Роль інфінітива в іспанському діалогічному мовленні / В.В. Романюк, Н.М. Попова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 158-163. – Бібліогр.: Літ.: с. 163; 7 п.
1151272
  Коляденко В. Роль інфокомунікативних технологій у формуванні громадянського суспільства // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С.52-57. – ISSN 1609-5499
1151273
  Горовий В.М. Роль інфориаційно - аналітичних служб у поширенні наукових знань // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.167-173. – ISSN 1609-0462
1151274
  Грушова А. Роль інформації в дипломатичній роботі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 26-30


  Стаття присвячена розгляду роботи дипломата та ролі інформації для його ефективної діяльності. З огляду на процес модернізації та розвитку технологій це питання є важливим і потребує детального розгляду. Він стосується не лише вітчизняної дипломатичної ...
1151275
  Баженова О.В. Роль інформації в забезпеченні ефективного управління системою економічної безпеки країн Європи та Америки в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-7. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено ролі інформації в забезпеченні ефективного управління системою економічної безпеки країн Європи та Америки в умовах глобалізації. Вказано на необхідність отримання повної і всеохоплюючої інформації про стан індикаторів економічної безпеки, ...
1151276
  Носова Є.А. Роль інформації в плануванні та здійсненні маркетингових досліджень // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1151277
  Михайловська О.В. Роль інформації в процесах самоорганізації на прикладі інноваційно-інвестиційного процесу в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 34-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розкрито функції інформації в самоорганізації інноваційно-інвестиційного процесу. Показано її роль у формуванні позитивного та негативного зворотного зв"язку в інвестиційній діяльності.
1151278
  Гаца О.О. Роль інформації в системах управління / О.О. Гаца. – К., 1977. – 48с.
1151279
  Вірченко В.В. Роль інформації в управлінні діяльністю фінансових інститутів // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 159-163. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1151280
  Луцик М. Роль інформації та знань в розвитку інтелектуальних ресурсів національної економіки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 275-280. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1151281
  Булеца С.Б. Роль інформації та реклами в медичній діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 357-365. – ISSN 1563-3349
1151282
  Маруженко С.О. Роль інформації у законотворчому процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 99-102.
1151283
  Конах В.К. Роль інформаційних операцій та інформаційних воєн у державній політиці США // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.164-170
1151284
  Іванова О.М. Роль інформаційних потоків у діяльності туристичних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 130-133 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1151285
  Белінська Я.В. Роль інформаційних потоків у функціонуванні сучасного валютного ринку : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 17-24. – Бібліогр.: 13 назв
1151286
  Ткаченко О. Роль інформаційних ресурсів бібліотеки вищого навчального закладу у впровадженні системи менеджменту якості / Олексій Ткаченко, Тетяна Кіщак // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 2. – С. 63-70


  Розглядається проблематика впровадження системи менеджменту якості з урахуванням специфіки інформаційних ресурсів в Науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП) України.
1151287
  Коваленко О.В. Роль інформаційних ресурсів в економічному аналізі процесів і технологій у виробничих системах сільських територій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 117-126 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1151288
  Закірова С. Роль інформаційних стратегій впливу в дискурсі сучасних війн // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 79-81
1151289
  Бессалова Т.В. Роль інформаційних технологій в перетворенні навчального середовища вищої школи України // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 263-266. – ISSN 2076-1554
1151290
  Волошенко С.С. Роль інформаційних технологій в розвитку галузі сільського зеленого туризму // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 104-108. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1151291
  Колесников О. Роль інформаційних технологій в українських виборчих кампаніях 2002-2006 років // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 68-75.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1151292
  Пацай Б.Д. Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 82-88. – Бібліогр.: с. 82-83, 86


  Розглянуто основні напрями використання інформаційних технологій як важливого елементу процесу управління фінансовими ресурсами підприємств. Проведено аналіз можливих результатів упровадження інформаційних технологій, наведено переваги та обумовлено ...
1151293
  Паламаренко І.О. Роль інформаційних технологій при підготовці викладачів медичних дисциплін / І.О. Паламаренко, Н.Т. Тверезовська // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 411-429. – ISSN 2219-438X
1151294
  Машейко І.В. Роль інформаційних технологій у викладанні дисциплін студентам вищих медичних навчальних закладів / І.В. Машейко, Г.Б. Пелешенко, А.М. Машейко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 23-26. – ISSN 1681-2751
1151295
  Довгий І. Роль інформаційних технологій у вишколі журналістів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 154-157. – ISSN 2078-1911


  Розглянуто місце і роль нових технологій у підготовці журналістів. Проаналізовано вплив нових інформаційних технологій на роботу журналістів-практиків.
1151296
  Назарова Л.М. Роль інформаційних технологій у дистанційному навчанні // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 61-65. – ISBN 978-966-916-268-7
1151297
  Підборський Ю.Г. Роль інформаційних технологій у науці та світі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 150-162. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
1151298
  Урсакій Ю.А. Роль інформаційних технологій у підвищенні економічного потенціалу підприємств // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 204-211. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1151299
  Дрок П.В. Роль інформаційних технологій у системі освіти // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 123-132. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1151300
  Заяць В.М. Роль інформаційних технологій у формуванні стратегічного мислення менеджера : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 280-288 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1151301
  Макарова О. Роль інформаційно-аналітичних центрів у підтримці органів державного управління (за досвідом Чилі) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 194-204. – ISSN 2224-9516
1151302
  Пархоменко О. Роль інформаційно-знаннєвої інноваційної системи при формуванні постіндустріальної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 37-40. – ISSN 1810-3944
1151303
  Коваленко А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій на різних рівнях стратегічного планування сталого розвитку / А. Коваленко, О. Моцок // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 63-74. – ISSN 1818-4170
1151304
  Заторський Р.А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у візуалізації вивчення математики / Р.А. Заторський, О.М. Дудка, О.О. Власій // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 39-44. – ISSN 2413-1571
1151305
  Терещук В.І. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесах трансформації державної влади: безпековий аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 117-121


  У статті мова йде про процеси трансформаії державної влади під впливом інформаційно-комунікаційних технологій. Дослідження засноване на 4-х вимірах влади за К. Дойчем: вага влади, сфера влади, межа влади, можливості влади.
1151306
  Лаута О.Д. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 169-172


  Важливим фактором виведення вищої освіти на якісно новий рівень і покращення якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів є комп"ютеризація навчального процесу, впровадження Internet-технологій і створення корпоративних мереж у вищих навчальних ...
1151307
  Петрова М. Роль інформаційно-комуніккаційної системи управління у моделюванні пріоритетних напрямів діяльності сучасної бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 16-20. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається концептуальная модель інформаційно-комунікаційної системи управління бібліотекою (ІКСУБ) та визначаються її зв"язки з об"єктом управління.
1151308
  Шеян О. Роль інформаційно-пропагандистського забезпечення у формуванні необхідних морально-психологічних якостей військовосліжбовців частин та підрозділів Збройних Сил України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 354-355
1151309
  Євтушенко М.В. Роль інформаційного забезпечення в процесі фінансової діагностики підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 175-180
1151310
  Фоміна Є.В. Роль інформаційного забезпечення глобалізаційних процесів в економічному розвитку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 58-63. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1151311
  Смага О.В. Роль інформаційного моніторингу в дослідженні документальних потоків навчального закладу // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 281
1151312
  Кужель Е.В. Роль інформаційного та патентно-правового супроводу інноваційного бізнесу : економіка та управління національним господарством / Е.В. Кужель, З.В. Герасимчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 12-17 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1151313
  Байцим В.Ф. Роль інформаційної компоненти у створенні інноваційного середовища регіону : інформаційні технології в економіці та управлінні / В.Ф. Байцим, З.В. Герасимчук, Е.В. Кужель // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 6-10. – Бібліогр.: 17 назв
1151314
  Шкарлет С.М. Роль інформаційної компоненти у фориуванні національної стратегії розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 17-28 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1151315
  Шопіна І.М. Роль інформаційної культури в підвищенні ефективності функціонування Збройних Сил України / І.М. Шопіна, І.М. Коропатнік // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 47-54. – ISSN 2072-8670
1151316
  Кучеров О.П. Роль інформаційної реальності в теорії управління синергетичним ефектом / О.П. Кучеров, Я.Є. Паздрій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 292-299 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1151317
  Чикрій Г.Ц. Роль інформованості в ігрових задачах динаміки : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Чикрій Грета Цолаківна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 67 назв
1151318
  Грищенко Т.В. Роль інфраструктури ринку цінних паперів у формуванні його фінансових ресурсів / Т.В. Грищенко, І.С. Івахненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 17-20
1151319
  Бєдная В.Б. Роль інфраструктури соціальної роботи в процесі створення соціального капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Соціальний капітал можна вважати одним із чинників формування громадянського суспільства та результатом соціальної роботи, яка інтенсивно розгортається в сучасному українському просторі. Дана публікація визначає роль інфраструктури соціальної роботи у ...
1151320
  Чуницька І.І. Роль інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у забезпеченні його гнучкості та безпеки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 357-365. – ISSN 2222-0712
1151321
  Ганніченко Т.А. Роль іншомовної освіти в системі професійної підготовки студентів-нефілологів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 50-52. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1151322
  Чиханцова О. Роль іншомовної професійної комунікативної компетенції під час оволодіння фахом у ВНЗ // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 71-74
1151323
  Богуцька К.І. Роль іонів алюмінію в АТФазній реакції міозину та актоміозину серцевого та скелетних м"язів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-22. – (Біологія ; Вип. 28)


  Досліджено суперпреципітацію актоміозину скелетних м"язів та АТФазну активність міозину серцевого м"яза в присутності іонів алюмінію для з"ясування можливої ролі цих катіонів у процесі скорочення. Встановлено, що іони алюмінію впливають як на ...
1151324
  Шевчук П.М. Роль іонних насосів у механізмах дії таурохолевої кислоти на скорочувальну активність гладеньких м"язів шлунка щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-72. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  У дослідах на ізольованих м"язових смужках шлунка щурів показано, що ефекти таурохолевої кислоти на спонтанну скорочувальну активність гладеньких м"язів обумовлені не їх впливом на Na+ -K+-помпу, а реалізуються з участю Са2+-помпи плазматичної мембрани.
1151325
  Шевчук П.М. Роль іонних насосів у механізмах дії таурохолевої кислоти на скорочувальну активність гладеньких м"язів шлунка щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1151326
  Омельчук В.О. Роль іпотеки на вітчизняному ринку доступного житла // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 17-22
1151327
  Шевченко Н.В. Роль ІРО у підвищенні рівня капіталізації промислових підприємств = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 45-46. – Бібліогр.: 3 назви
1151328
  Целуйко В.А. Роль іррегулярних збройних формувань у збільшенні бойової могутності держави у сучасних збройних конфліктах на території Сирії та України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 83-86. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
1151329
  Гришко Л.М. Роль ісламу в державно-правовому житті монархій Арабського Сходу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 315-323
1151330
  Кучер Т.М. Роль істини у процесі доказування: теоретико-правовий погляд // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 3 (43). – С. 92-96. – (0). – ISSN 2078-9165
1151331
  Вербиленко Г. Роль історико-філологічного відділу ВУАН у розвитку історичної географії в 20-х - 30-х рр. XX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 195-208


  В формуванні наукових засад української історичної географії чільне місце посідають роботи В.Б. Антоновича. Створений у 1870-х рр. за його участі гурток укладачів історико-географічного словника української землі в її етнографічних межах мав на меті ...
1151332
  Ротар Н.Ю. Роль історичних досліджень у вивченні поза інституційних форм політичного процесу в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 52-53. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядається процес перебудови університетської освіти в Україні в 1917-1918 рр. та аналізується вплив вищої школи на формування політичної свідомості української інтелігенції.
1151333
  Косик В. Роль історичних знань для суспільства // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 11-13
1151334
  Діденко К.Д. Роль історичних міст України в розвитку внутрішнього туризму // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 52-56. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1151335
  Лозовий В. Роль історичної освіти та науки у політиці сприяння порозумінню та примиренню у Європі // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 37-42.
1151336
  Куксенко А.С. Роль історичної пам"яті та напрямки розвитку особистості в процесі становлення національної ідеї // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 177-178
1151337
  Ростецька С.І. Роль історичної політики у процесі формування національної ідентичності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 93-104. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1151338
  Пашова Н.В. Роль історичної соціальної творчості людей в розвитку суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 114-116
1151339
  Кудря І. Роль історичної традиції в сучасних перетвореннях української системи самоврядування // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 29-30. – ISSN 2313-559X
1151340
  Ленда Р.І. Роль історіографічної концепції М. Костомарова у формуванні художнього мислення В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті аналізується специфіка чинників, що формували характер національних особливостей української літератури, виявляючи міру, вагу та своєрідність її внеску в системі світових художніх цінностей. Також у статті оцінюється здатність ...
1151341
  Богоявленський О.В. Роль ІТ-галузі у формуванні іміджу України / О.В. Богоявленський, А.І. Німкович // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 290-298. – ISSN 1993-5560


  У статті досліджується шлях формування позитивного іміджу України через розвиток сфери інформаційних технологій. В Україні дуже стрімко зростає обсяг капітальних інвестицій в ІТ-галузь, все більше людей працюють у цій галузі. Українські фахівці в ...
1151342
  Вдовиченко В.А. Роль Італії у процесі підготовки та підписання Маастрихтського договору (1989-1992) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 118-122. – ISSN 2076-1554
1151343
  Кромбет О.В. Роль італійської мови в розвитку лексичної системи французької мови XVI в. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 498-501. – ISSN 1729-360Х
1151344
  Гловацька М. Роль Йоана Павла II у розвитку європейської інтеграції // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 27-30. – ISSN 2306-028X
1151345
  Литвин И.И. Роль йода и некоторых других факторов в этиологии эндемического зоба во Львовской области УССР : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.04 / Литвин И.И. ; М-во с-хоз-ва СССР. – Львов, 1975. – 40 с.
1151346
  Авдосьева Н.В. Роль йода, как микроэлемента, в рыбоводстве : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Авдосьева Н.В. ; Черновц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 19 с.
1151347
  Проценко Д.П. Роль К. А. Тімірязєва в розвитку фізіології рослин та землеробства / Д.П. Проценко. – К., 1950. – 43с.
1151348
  Чорнописька В. Роль К. Шептицького в розв"язанні церковно-релігійних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 32-39. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1151349
  Селезнев К.Л. Роль К.Маркса и Ф.Энгельса в создании рабочей печати / К.Л. Селезнев. – Москва, 1965. – 95с.
1151350
  Парахіна М.Б. Роль Кабінету антропології та етнології ім. Ф. Вовка в піднесенні етнографічних досліджень у 20-30-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-136. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  На підставі узагальнення значної кількості опублікованих і архівних матеріалів досліджено роль Кабінету антропології та етнології ім. Ф.Вовка в розвитку етнографічних досліджень у 1920-1930-х рр. Вони мають насамперед наукову цінність для істориків та ...
1151351
  Макаренко О. Роль Кабінету Міністрів України у конституційно - правовому механізмі здійснення зовнішньої політики // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 8-12. – ISSN 0132-1331
1151352
  Мишустин М. Роль кадастра объектов недвижимости в современном государстве // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 9. – С. 129-136. – ISSN 0042-8736
1151353
  Багрій Олексій Роль кадастру в системі оподаткування нерухомості : (зарубіжний досвід) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проаналізовано закордонні системи кадастру нерухомості, проведено оцінку їх положень, щодо подальшого застосування деяких положень в Україні. Запропоновано рекомендації з оптимізації системи реєстрації прав власності на основі досвіду розвинених країн.
1151354
  Багрій О. Роль кадастру в системі оподаткування нерухомості (зарубіжний досвід) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-56. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1151355
  Нижник Н. Роль кадрової політики в реалізації функцій держави // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.9-16
1151356
  Васильєв О.А. Роль Казахстану у суспільно-політичній модернізації країн Євразійського Економічного Союзу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 53-58. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1151357
  Трут В. Роль казачества в подавлении революции 1905-1907 годов = Один из "черных" мифов нашей истории : публицистика // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 2. – С. 166-171. – ISSN 0131-2332
1151358
  Мануйкін О. Роль казки в духовному світі дитини: психологічний аспект // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 133-137. – (Філологічні науки)
1151359
  Стадник С.Ф. Роль калия в повышении урожайности на черноземах Ровенщины. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Стадник С.Ф.; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1964. – 18л.
1151360
  Толкачова Н.Є. Роль Кальмарської унії (1397-1523) у формуванні централізованої національної держави у Швеції / Н.Є. Толкачова, В.В. Коструба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-109. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються передумови, причини прийняття та зміст договору "Кальмарської унії" трьох держав - Данії, Швеції, Норвегії. Цей юридичний документ був основою політичного, організаційного та правового розвитку цих держав протягом трьох століть. Initial ...
1151361
  Шевчук П.М. Роль кальмодулінзалежної системи в механізмах дії таурохолевої кислоти на спонтанну скорочувальну активність гладеньких м"язів шлунка щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-75. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  У дослідах на ізольованих смужках шлунка щурів з використанням трифторперазина, хлорпромазина показано участь кальмодулізалежної системи в механізмах дії таурохолевої кислоти на спонтанну скорочувальну активність гладеньких м"язів.
1151362
  Шевчук П.М. Роль кальмодулінзалежної системи в механізмах дії таурохолевої кислоти на спонтанну скорочувальну активність гладеньких м"язів шлунка щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1151363
  Нянишкене Роль кальция в поглощении стронция-90 пресноводными моллюсками-фитофагами из растений и водной среды. (Эсперим. и радиоэкол. исследование с Limnaea stagnalis L. и Elodea canadensis Rich) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Нянишкене Вилигайле-Мария Брониславо; АН УССР. Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1973. – 15л.
1151364
  Ляшенко Валентина Петрівна Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Ляшенко В.П.; Дніпропетр. нац. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2005. – 277л. – Бібліогр.: л. 239 - 277
1151365
  Ляшенко В.П. Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії : Автореф. ... доктора біологіческих наук: 03.00.13- фізіологія людини біологічних наук / Ляшенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 45 назв
1151366
  Сергиенко Д.В. Роль каменной архитектуры в утверждении христианства на территории Киевской Руси // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 37-38
1151367
  Назар-Шевчук Роль камерно-інструментальної творчості В. Барвінського в процесі становлення та розвитку української камералістики (до 125-ліття з дня народження Василя Барвінського) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 428-444. – ISSN 2310-0583
1151368
  Ноголь А. Роль Канади в розвитку концепції "R2P" ("зобов"язання щодо захисту") як інструмента ООН у вирішенні сучасних міжнародних конфліктів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 134-139. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1151369
  Ноголь А.В. Роль Канади у врегулюванні конфлікту в країнах колишньої Югославії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 82-87. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1151370
  Судак І.І. Роль канадської дипломатії у Великій двадцятці (G20) // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 142-157. – ISSN 2221-5719
1151371
  Михайловский Г.Е. Роль канцерогенных полициклических углеводородов как акцепторов электронов в живой клетке.. : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Михайловский Г.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1970. – 16л.
1151372
  Сулавко Ф.В. Роль капитального строительства в развитии материально-технической базы сельского хозяйства. (На прим. с.-х. строит. Предбайкалья и Забайкалья). : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Сулавко Ф.В.; Иркутск. ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1151373
  Кресс А.М. Роль капитального строительства в создании материально-технической базы коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Кресс А.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 26 с.
1151374
  Щадных Н.И. Роль капитальных вложений в воспроизводстве основных производственных фондов : Дис... канд. эконом.наук: / Щадных Н.И.; КГУ. Каф. полит. экономии естеств. ф-тов. – Киев, 1970. – 192, ХІХл. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
1151375
  Шадных Н.И. Роль капитальных вложений в воспроизводство основных производственных фондов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Шадных Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
1151376
  Орловская С.К. Роль капитальных вложений в интенсификации сельского хозяйства стран-членов СЭВ / С.К. Орловская. – М., 1971. – 48с.
1151377
  Филиппович Лидия Петровна Роль капитальных вложений в социалистическом расширенном воспроизводстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Филиппович Лидия Петровна; Киевск. ин-т Народного хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1975. – 32л.
1151378
  Билык В.О. Роль капитальных вложений в социалитическом расширенном воспроизводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Билык В.О.; Киев.ин-т.нар.хоз-ва. – К, 1967. – 21л.
1151379
  Федулова Л.І. Роль капіталізації високотехнологічних компаній у формуванні фондового ринку та забезпеченні технологічного розвитку економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 56-64. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1151380
  Підгайна Н.Я. Роль капіталу у міжнародних економічних відносинах // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.92-96
1151381
  Щур А.В. Роль капіталу як соціальної сили в процесі формування громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 78-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Предметом даної статті є капітал як соціальна сила, що виступає як об"єктивне відношення, що проявляється через дії суб"єктів - носіїв цих відносин. Поява нової соціальної групи в структурі суспільства змушує осмислити роль цієї групи у формуванні ...
1151382
  Карамушка Т.В. Роль кар"єрних організацій у здійсненні професійної кар"єри особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 223-228. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1151383
  Рогожин В.В. Роль карбоксильной и гуанидиновых групп в функционировании пероксидазы хрена : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.15 / Рогожин В. В. ; МГУ. – Москва, 1983. – 22 с.
1151384
  Собокар І.І. Роль карикатури в контексті діяльності сатиричного журналу "Червоний перець" початкового періоду // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 127-131. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1151385
   Роль Карпатського національного природного парку в умовах соціально-економічного розвитку території / А.І. Яворський, О.І. Киселюк, О.В. Тимчук, М.В. Корчемлюк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 27-28
1151386
  Игнатьев В.А. Роль картины мира и стиля мышления в социальной детерминации биологического познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1151387
  Тихонова А.Ю. Роль картографического метода в изучении культурных процессов регионов России : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 48-50 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7207
1151388
  Немець Л.М. Роль картографії в оновленні змісту сучасної соціально - економічної географії // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С.10-14. – Бібліогр.: 3 назви
1151389
  Корнус А. Роль картографічного методу в територіально-нозологічному аналізі (на прикладі серії медико-географічних карт Сумської області) / А. Корнус, О. Корнус, В. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1151390
  Лакабарат А. Роль касаційної інстанції у захисті прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 218-222. – ISSN 1026-9932
1151391
  Брюховецкий Н.Н. Роль категории знания в философии Платона // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 236-245. – ISSN 2076-7382
1151392
  Шаваев И.Х. Роль категории причинности в анализе отношений между суждениями. : Дис... канд. филос.наук: / Шаваев И.Х.; Крымский гос. пед. ин-тут. – К., 1969. – 181л. – Бібліогр.:л.156-181
1151393
  Шаваев И.Х. Роль категории причинности при анализе отношений между суждениями : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Шаваев И.Х. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
1151394
  Лисицына О.О. Роль категорий "движение" и "отражение" в исследовании атрибутов материи // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1151395
   Роль категорий "идея" в научном познании. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 251 с.
1151396
   Роль категорий "идея" в научном познании. – М, 1979. – 251с.
1151397
  Комлева Людмила Александровна Роль категорий "качество" и "отношение" в организации внутригнездовой структуры и семантики в современном английском языке (на матер. адъективных внутригнездовых блоков) : Автореф... наук: / Комлева Людмила Александровна; Мос. гос. пед. ин-т иностр. язіков. – Москва, 1985. – 21 с.
1151398
  Артюх А.Т. Роль категорий в теоретическом синтезе знаний : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Артюх А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
1151399
   Роль категорий диалектики в изучении биологических явлений. – Москва, 1967. – 252 с.
1151400
  Иванов Г.Т. Роль категорий необходимости и случайности в познании общественных явлений : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Иванов Г.Т. ; АН УССР, Отд. обществ наук. – Киев, 1954. – 16 с.
1151401
  Лебідь Г.О. Роль категорії "структура" у сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1151402
  Михеев Александр Алексеевич Роль катепсина Д в деградации белков : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Михеев Александр Алексеевич; МВ ССО СССР.Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия Воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1985. – 124л. – Бібліогр.:л.104-124
1151403
  Михеев А.А. Роль катепсина Д в деграции белков. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Михеев А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 17л.
1151404
  Прокопенко Л.Л. Роль Катеринославської гімназії у духовно-культурному житті Наддніпрянської України в першій половині XIX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 118-126. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано внесок Катеринославської гімназії у розвиток духовно-культурного життя Наддніпрянської України в першій половині XIX ст. Вихованцем гімназії був ординарний професор, ректор Київського університету Володимир Францевич Цих.
1151405
   Роль катехоламінів та ацетилхоліну в регуляції гіпоталамоадреналової системи птахів / Н.О. Бузинська, М.Е. Дзержинський, Л.М. Пазюк, Н.В. Олексієнко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 94-97. – ISSN 1023-2427


  У роботі вивчено морфоструктурні зміни нейроцитів СОЯ і ПВЯ гіпоталамуса та інтерренальних клітин наднирників птахів.
1151406
  Бузинська Н.О. Роль катехоламінів, індоламінів та нонапептидів головного мозку в механізмах гіпоталамічного контролю сім"яника : Дис... канд. біол.наук: 03.00.11 / Бузинська Н. О.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 171л. – Бібліогр.:л.151-171
1151407
  Бузинська Н.О. Роль катехоламінів, індоламінів та нонапептидів головного мозку в механізмах гіпоталамічного контролю сім"яника : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.11 / Бузинська Н. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 21л.
1151408
  Гула О.Г. Роль католицької церкви в ідеології та практиці усташів (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 82-88. – ISBN 978-954-322-848-5
1151409
  Кошиль Ю.В. Роль каузи у тлумаченні договору // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 141-145. – (Право. Економіка. Управління)
1151410
  Балюк Г. Роль кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку ядерно-правових досліджень // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 72-78
1151411
  Зінов"єв Ф.В. Роль кафедри у формуванні трудового менталітету спеціаліста // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 214-220. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 1)
1151412
  Дюмін О.З. Роль кафедри українознавства у вихованні національної свідомості студентів // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 155-158
1151413
  Фурса С.Я. Роль Кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры в процессах реформирования правовой системы Украины и перспективы ее развития // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 74-76. – ISBN 978-617-673-442-0
1151414
   Роль кафедры философии и научного коммунизма в коммунистическом воспитании студентов. – Москва, 1976. – 31с. – (Обучение и коммунистическое воспитание в высш.и средн. спец. учебн. заведениях)
1151415
  Имангожин С. Роль качества продукции в повышении эффективности общественного производства. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Имангожин С.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
1151416
  Зубарєв В. Роль кептивних страхових компаній в розвитку страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-87. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто цілі створення кептивних компаній, відмінності кептивних компаній в Європі і країнах СНД. Визначено завдання що постають перед кептивними страховими компаніями України. The aims of captive companies creating and differences of captive ...
1151417
  Мартинов М. Роль керівника в організації оперативно-службової діяльності територіального органу внутрішніх справ України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 89-91. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Надана характеристика змісту управлінської діяльності керівника територіального органа внутрішніх справ України, визначена його роль в організації виконання правоохоронних функцій. Подана характеристика содержания управленческой деятельности ...
1151418
  Ткачук В.В. Роль керівника в регулюванні інформаційних потоків управлінського процесу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 9-11
1151419
  Сова А.В. Роль керівника в управлінні проектами // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 118-124. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1151420
  Підуст А.Ю. Роль керівника у формуванні корпоративних цінностей // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 119-130
1151421
  Бєльська К.М. Роль керівника у формуванні корпоративної культури PR-агентства / К.М. Бєльська, Т.М. Шальман // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 139-141


  Дослідження цієї теми спрямоване на вивчення явища корпоративної культури та роль керівника в колективі PR-агентства, а також розробку рекомендацій щодо дій керівника задля досягнення злагодженої співпраці підлеглих та ефективних результатів ...
1151422
  Єфімова О.В. Роль керівників й викладацького складу кадетських корпусів у підготовці майбутніх військовослужбовців в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 284-294. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1151423
  Тищенко Т.В. Роль керівної ланки у формуванні лояльності персоналу організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 258-262. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1151424
  Клигуненко Е.Н. Роль кетамина в периоперационном обезболивании (обзор) / Е.Н. Клигуненко, В.В. Халимончик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 31-37. – ISSN 2224-0586
1151425
  Шевченко Г.Г. Роль кибернетизации в ускорении научно-технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
1151426
  Мельник Л.Г. Роль Киева в развитии культурных связей русского и украинского народов / Л.Г. Мельник. – К., 1981. – 24с.
1151427
  Кравченко О.Г. Роль Киевского университета в развитии просвещения в Киевском учебном округе (Киевская, Волынская, Подольская, Черниговская, Полтавсая губернии) в 60-х годах XIX века : Автореф... канд. пед.наук: / Кравченко О.Г.; Киев. гос. пед. ин-т им. Горького. – К., 1954. – 14л.
1151428
  Федорук Н. Роль Киевского университета в развитии среднего естесвеннонаучного образовании в Беларуси во второй половине XIX -начале XX вв. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 307-309


  Систематизация и обобщение архивных материалов из 12 фондов (ГАГО )г. Гомель), БВУ и ГИАЛ (г. Вильнюс), НИАБ (г. Минск), НИАБ в г. Гродно), историко-педагогической литературы, а также в периодической печати по проблеме позволили установить роль ...
1151429
  Федорук Н. Роль Киевского университета в развитии среднего естественнонаучного образования в Беларуси во второй половине ХІХ - начале ХХ вв. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 51-53.
1151430
  Шевченко Ф.П. Роль Києва в міжслов"янських зв"язках у XVII-XVIII ст. : доповіді радянської делегації : V Міжнародний з"їзд славістів (Софія, вересень 1963 р.) / Ф.П. Шевченко; Акад. наук УРСР, Відділ суспільних наук, Український комітет славістів. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – 44 с.
1151431
  Сергійчук В.І. Роль Києва в розбудові української держави // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 47-55
1151432
  Яковенко Н. Роль Києва у формуванні та розвитку української дипломатії // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 296-300. – ISBN 978-617-7399-06-2


  Йдеться про історію заснування, відомих випускників Ун-ту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.
1151433
  Кара-Васильєва Тетяна Роль Києво-Лаврської іконописної майстерні в розвитку гаптування Флорівського монастиря у XVII столітті // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 3 ( 71). – С. 82-87. – ISSN 0130-1799
1151434
  Криволапов М.О. Роль Києво-Печерської лаври у формуванні культури і мистецтва в країнах Європи / М.О. Криволапов, Б.М. Криволапов // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 184-192. – ISSN 2226-2180


  Автори статті висвітлюють роль Києво-Печерської Лаври в просвітницькій та релігійної діяльності та вихованні багатьох поколінь діячів культури та мистецтва, а також піднімають важливі проблеми стану сучасної української культури, мистецтва і ...
1151435
  Нерід А. Роль київських бібліотек у гуманітарному вихованні вітчизняної інтелігенції на початку ХХ століття // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 57-60. – ISSN 2518-7341


  Створений у 2013 році ентузіастами на громадських засадах "Київський музей К.Г. Паустовського" здійснює науково-пошукову роботу, просвітницьку діяльність для школярів та всіх, хто цікавиться творчістю письменника, співпрацює з бібліотеками м. Києва та ...
1151436
  Горькова А.О. Роль Київського університету св. Володимира у підготовці кваліфікованих кадрів з історії та археології // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 11-18. – ISSN 2078-0133
1151437
   Роль Київського університету у розвитку вітчизни. – Київ, 1984. – с.
1151438
  Левченко І.М. Роль Київського, Харьківського та Новоросійського медичних товариств у розвитку вітчизняної науки (1850 - 1917) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – C. 13-17. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))


  У статті аналізується наукова діяльність членів медичних наукових товариств, які існували в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть. Автором проаналізовано діяльність членів товариств, які були створені при Університеті св. Володимира та ін.
1151439
  Богдашина О. Роль Київської комісії для розгляду давніх актів у поширенні позитивістських принципів археографічної роботи // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 58-65. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Сучасні дослідники все більше звертаються до досвіду роботи наукових товариств та наукового доробку відомих вчених – їх співробітників – з метою подальшого збагачення всього комплексу історичних знань, оскільки вивчення досвіду роботи різних наукових ...
1151440
  Сєріщев Я.М. Роль Київської міської партійної організації в героїчній обороні столиці Радянської України (липень - вересень 1941 p.). Питання історіографії / Я.М. Сєріщев, Д.В. Табачник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 62-71. – (Історичні науки ; Вип. 25)


  В статье дан обзор работ исследователей Советской Украины по изучению многогранной деятельности Киевской городской партийной организации в условиях героической обороны столицы УССР - города Киева от немецко-фашистских захатчиков летом - осенью 1941 г.
1151441
  Мотренко Т.В. Роль Київської релігійно-філософської школи в становленні вітчизняної історико-філософської науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-26. – Бібліогр.: с. 26 (94 назв.). – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається роль Київської релігійної академічної філософії в формуванні вітчизняної історико-філософської науки.
1151442
  Осипян А.Л. Роль Киликийской Армении в латино-монгольских отношениях и проект совместного крестового походах (1247-1307) // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (1). – С. 129-153. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
1151443
  Симонов Р.А. Роль Кирика Новгородца в культуре Руси (к 900-летию со дня рождения) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 4 (42). – С. 70-83. – ISSN 2071-9574


  Кирик Новгородец (1110-1156/58) - диакон и доместик (руководитель церковного хора при монастырской церкви Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде), автор "Учения о числах" (1136) и предполагаемый автор "Вопрошания Кирикова" (1147), ...
1151444
  Козярин И.П. Роль кисломолочных продуктов в питании человека (обзор литературы) / И.П. Козярин, Н.Ф. Дубовая, А.П. Ивахно // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 223-228
1151445
  Гуманов Р.Х. Роль кислородосодежащих функциональных групп угля в образовании брикетов и коксобрикетов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гуманов Р.Х.; Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1961. – 19л.
1151446
  Ян Ч. Роль Китая в урегулировании северокорейской ядерной проблемы // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 157-161. – ISSN 0321-2017
1151447
  Чань Ян Роль Китая в урегулировании северокорейской ядерной проблемы // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 157-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1151448
  Фокін С. Роль кількісних параметрів при вишколі усних перекладачів


  Розглянуто й узагальнено середні та граничні значення темпу, обсягу пам"яті, компресії й ступеня точності в усному синхронному, послідовному перекладі, темпу в усно-зоровому перекладі на основі даних емпіричних розвідок зарубіжних та вітчизняних ...
1151449
  Макогон Ю.В. Роль Кіотського протоколу і сучасних еко-технологій в енергозберігаючій політиці України / Ю.В. Макогон, О.М. Рябчик; М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С.135-143.
1151450
  Чупріна Н. Роль кітчу у формуванні сучасної вуличної моди // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 226-236. – ISSN 0236-4832


  У статті проаналізовано основні характеристики кітчу та його вплив на формування провідних тенденцій сучасної моди. Висвітлюються проблеми розробки провідних модних тенденцій засобами запозичення проектних характеристик субкультур ХХ ст. Визначаються ...
1151451
  Степовик Д.В. Роль класики в планувальній системі старих міст // Українське мистецтво першої половини 19 століття / Д.В. Степовик. – Київ : Мистецтво, 1982. – С. 15-34. – (Нариси з історіїї українського мистецтва)


  "Ансамбль Київського університету (1837-1843) - одне з найбільших досягнень Беретті останнього періоду його архітектурноїтворчості". (с. 22). Про корпус ліцею Безбородька в Ніжині - (с. 34).
1151452
  Жиленко М. Роль класичних університетів в сучасній системі освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 25-28. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто роль класичних університетів у забезпеченні розвитку суспільства у відповідності з вимогами його провідної організаційної культури. Досліджено основні тенденції сучасної університетської освіти. Запропоновано відповідь на запитання: ...
1151453
  Луцишин З.О. Роль класичних університетів у підвищенні якості вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 103-108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені питання значення, ролі і місця класичних університетів у забезпечення якості освіти. Необхідність структурної перебудови системи освіти в Україні в цілому, збереження кращих освітянських традицій при інтеграції до Болонського ...
1151454
  Жиленко М. Роль класичної університетської освіти у формуванні організаційної культури суспільства / М. Жиленко, М. Свінціцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-33. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено місце й роль класичних університетів у розвитку людського суспільства. Проаналізовано основні детермінанти, що впливали на розвиток класичної університетської освіти від часів заснування перших університетів дотепер. Розглянуто основні ...
1151455
  Каримов М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих учителей-исследователей / М.Ф. Каримов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 37-42. – (Педагогическое образование ; № 1)
1151456
  Софронов Д.И. Роль классного руководителя в повышении знаний учащихся / Д.И. Софронов. – Л., 1954. – 32с.
1151457
  Яншина А.М. Роль кластерних утворень у реалізації концепції сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 166-167
1151458
  Вильсон Эдмунд Роль клетки в развитии и наследственности : (The Cell in Development and Inheritance) / [соч.] Эдмунда Вильсона, проф. зоол. ун-та "Columbia" в Нью-Йорке ; Пер. с англ. Владимира Линдемана, прив.-доц. общ. патологии Имп. Моск. ун-та. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Типо-лит. В. Рихтер, 1900. – XX, 460 с. – Библиогр.: "Общий список литературы" (с. 431-445) и в конце каждой гл.


  Пер.: Линдеман, Владимир Карлович (1868-)
1151459
  Комлєв О. Роль кліматичного чинника у формуванні бурштиноносної формації території України / О. Комлєв, В.А. Нестеровський, О.С. Довнич // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 44-45
1151460
  Скударнова Н.А. Роль клубных учреждений в развитии духовной культуры трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Скударнова Н.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 24л.
1151461
   Роль книги в демократизации культуры. – Л, 1987. – 144с.
1151462
  Аюпов А.Т. Роль книги В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" в теоретической подготовке марксистско-ленинской партии : Автореф... канд.филос.наук: / Аюпов А.Т.; М-во образ. СССР. – Ташкент, 1955. – 20л.
1151463
  Прокопова О. Роль книги у формуванні духовності школяра
1151464
  Відякіна М. Роль КНР в економічній інтеграції країн БРІКС // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 64-70. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 2). – ISSN 2306-4420
1151465
  Резнікова Н.В. Роль КНР у валютно-фінансовій інтеграції азійських країн та в рамках БРІКС // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 227. – С. 71-74. – ISSN 1562-0808
1151466
  Данилова М. Роль коанів у буддійській секті Ріндзай // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  В даній статті розглянуто та проаналізовано роль коанів як жанру літератури та як методу практики в культурно-історичному розвитку буддійської секти Ріндзай з часів появи китайських коанів на території Японії і до укладання перших власне ...
1151467
  Ягодин Б.А. Роль кобальта в жизнедеятельности бобовых растений : Автореф... д-ра биолог.наук: / Ягодин Б.А.; АН СССР. Ин-т физиологии растений. – М., 1968. – 32л.
1151468
  Пономаренко Л.М. Роль когерентного рассеяния при дальнем тропосферном распространении ультракоротких волн. : Автореф... канд. техн.наук: / Пономаренко Л.М.; Мин. связи СССР. Лен. электротехн. ин-т связи им. М.А.Бонч-Бруевича. – Л., 1960. – 11л.
1151469
  Крижанівська А.Є. Роль когнітивних можливостей студентів при вивченні онкології // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 1 (5), січень - березень 2018 року. – С. 59-62. – ISSN 2521-1455


  "При такому підході формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців, коли "майбутній фахівець використовує знання з онкології, щоб самостійно отримувати й розширювати свої знання і досвід", стає метою навчання, чинником, що ...
1151470
  Гинцбург Г.И. Роль кожи в регенерации органов. Участие регионально различной кожи в регенерации конечностей у бесхвостых амфибий : Автореф... Канд.биол.наук: / Гинцбург Г.И.; Ин-т.морфологии животных. – Москва, 1951. – 22 с.
1151471
   Роль козацтва в історії Донецького регіону. – Донецьк : Каштан, 2006. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-427-002-4
1151472
  Губанова Т. Роль коледжів у реалізації права на здобуття вищої освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 55-58. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі коледжів у реалізації права на здобуття базової вищої освіти в Україні. В статті проведений аналіз міжнародних договорів України та положень чинного законодавства України у сфері вищої освіти. В результаті проведеного ...
1151473
  Чик А. Роль колективної пам"яті у цивілізаційному поступі українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 110-114


  У статті розглядаються особливості функціонування колективної пам’яті у рамках передісторичної та історичної епохи цивілізаційного поступу українства. Аналізується проблема колективної пам’яті та різні підходи до її розуміння як важливого чинника, який ...
1151474
   Роль коллектива в развитии социальной активности личности. – Киев : Знание, 1985. – 17 с.
1151475
  Кузнецов В.М. Роль коллектива в управлении производством / В.М. Кузнецов. – М., 1983. – 64с.
1151476
  Соколов А.Г. Роль коллектива учебно-производственной группы в воспитании учащихся. / А.Г. Соколов. – М., 1977. – 63с.
1151477
  Куренной А.Г. Роль коллективной материальной заинтересованности в развитии экономики колхозов на современном этапе коммунистического строительства. (На материале колхозов Днепропетр. обл УССР. ) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Куренной А.Г. ; Харьк.. гос. ун-т , Кафедра полит. экономии. – Харьков, 1967. – 18 с.
1151478
  Белова И.В. Роль коллективных договоров в антимонополистической борьбе итальянских трудящихся : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Белова И.В. ; АН СССР , Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва, 1972. – 24 с.
1151479
  Ахмедов Н.Л. Роль коллективов коммунистического труда в строительстве коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Ахмедов Н.Л.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 21л.
1151480
  Литвинов Л.Н. Роль коллективов коммунистического труда в формирвании коммунистических отношений на производсве и в быту. : Автореф... Канд.филос.наук: / Литвинов Л.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Тула, 1965. – 12л.
1151481
  Дем"янчук Ю. Роль колокації та колігації в процесі корпусного перекладу військових документів НАТО // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 158. – С. 61-67. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1151482
  Перестюк М.О. Роль комбінаторних задач у шкільному курсі математики / М.О. Перестюк, В.В. Вишенський // Математика в школі, 1999. – № 3
1151483
  Котирло О.О. Роль комерційних банків на ринку цінних паперів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 114-117
1151484
  Пурій Г.М. Роль комерційних банків на фінансовому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-60. – (Економіка ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Роль комерційних банків в розбудові фінансового ринку. A role of commercial banks is in alteration of financial market.
1151485
  Брітченко І. Роль комерційних банків у розбудові фондового ринку України / І. Брітченко, Р. Перепелиця // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 23-27. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1151486
  Вдовенко Л.О. Роль комерційних банків у розвитку економіки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 65-70. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1151487
  Мілай А.О. Роль комерційних банків у системі фінансового моніторингу в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 250-257.
1151488
  Чудаєва І.Б. Роль комерційних банків у становленні і розвитку технопарків України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 260-266 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1151489
  Чудаєва І.Б. Роль комерційних банків у становленні й розвитку технопарків України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 320-327
1151490
  Рупняк М.Я. Роль комерційних банків у формуванні боргового капіталу акціонерних товариств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-59. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається активність вітчизняних акціонерних товариств на борговому ринку. Автором визначається роль комерційних банків у процесі фінансування акціонерних товариств. The article deals with the investigation of joint-stock companies" ...
1151491
  Пашко М.М. Роль комерційного банку у структурі фінансово промислової групи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 101-105
1151492
  Шальман Т.М. Роль комерційного телебачення України у формуванні інформаційної політики держави // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 69-73


  У статті розглянуто комплекс питань, пов"язаних із формуванням інформаційної політики держави. Зокрема проаналізовано роль комерційного телебачення України у цьому процесі та визначено шляхи підви-щення його впливу на формування державної інформаційної ...
1151493
  Гловацкене Е.Н. Роль Коминтерна в организации борьбы компартии Литвы за народный фронт, против фашизма. (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 572 / Гловацкене Е.Н.; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра междунар. ком. раб. и нац.-освободит. движения. – М., 1971. – 20л.
1151494
  Аверочкина Т.В. Роль комиссии международного права в подготовке первой конференции ООН по морскому праву (режим территориального моря) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 73-84
1151495
  Ладилов Ю.Г. Роль комиссий партийного контроля в повышении уровня руководства производством на предприятиях Горьковской области (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ладилов Ю.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 22л.
1151496
  Костенков П.П. Роль комитета комсомола средней школы в борьбе за сознательную дисциплину и порядок в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Костенков П. П.; АПН РСФСР, Ин-т теор. и ист. педагог. – Москва, 1953. – 18 с.
1151497
  Струлева А.В. Роль комитета комсомола средней школы в организации и сплочении общешкольного коллектива. : Автореф... Канд.пед.наук: / Струлева А.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1151498
  Фих Б.М. Роль комитетов бедноты Витебской губернии в развертывании социалистической революции в деревне : Автореф... канд. ист.наук: / Фих Б.М.; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории СССР. – Минск, 1952. – 18 с.
1151499
  Фих Б.М. Роль комитетов бедноты Витебской губернии в развертывании социалистической революции в деревне : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Фих Б.М. ; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 22 с.
1151500
  Иванова Р.В. Роль комитетов бедноты Воронежской губернии в развертывании социалистической революции и упрочении Советской власти в деревне : Дис... канд. историч.наук: / Иванова Р.В.; МВО СССР. Ин-т повышения квалиф. препод. марксизма-ленинизма при Киевском гос. ун-те им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 246л. – Бібліогр.:л.228-246
1151501
  Коваль В.С. Роль комітетів Європейського Парламенту у створенні законодавства Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.51-55
1151502
  Файчук О.М. Роль Комітету по світовій продовольчій безпеці ФАО у вирішенні глобальної проблеми голоду // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 109-116. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто роль та організаційну структуру Комітету по світовій продовольчій безпеці ФАО. Досліджено сутність його реформування. Запропоновано напрями співпраці владних структур України із Продовольчою і сільськогосподарською організацією у питанні ...
1151503
  Миккин Хенн Хейнович Роль коммуникативных движений в межличностном общении : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Миккин Хенн Хейнович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1151504
   Роль коммуникаций в распространении научно-технических достижений : реферативный сборник. – Москва, 1986. – 238 с.
1151505
  Махортова Н.В. Роль коммуникаций в эффективном управлении предпринимательской деятельностью // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.148-151
1151506
  Фам Суан Шон Роль коммунистических и рабочих партий в формировании и развитии правовых основ международных отношений нового типа : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Фам Суан Шон; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1151507
  Фам Суан Шон Роль коммунистических и рабочих партий в формировании и развитии правовых основ международных отношений нового типа : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Фам Суан Шон;. – К., 1986. – 192л. – Бібліогр.:л.172-192
1151508
  Зотова Н.А. Роль коммунистических и рабочих партий стран СЭВ в социалистической интеграции / Н.А. Зотова. – М., 1985. – 191с.
1151509
  Виноградов Н.Н. Роль коммунистических фракций в осуществлении партийного руководства местными советами в годы иностранной интервенции и гражданской войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Виноградов Н.Н. ; Акад. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 27 с.
1151510
  Швец Ольга Борисовна Роль Коммунистического общественного идеала в формировании мировоззрения советских студентов : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Швец Ольга Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 213л. – Бібліогр.:л.1-19
1151511
  Швец О.Б. Роль коммунистического общественного идеальа в формировании мировоззрения советских студентов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Швец О. Б.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 25л.
1151512
  Ахадов Абдулла Роль коммунистического труда в формировании научно-атеистического мировоззрения у трудящихся : Автореф... канд. философ.наук: / Ахадов Абдулла Ф.; Азербайд. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 19л.
1151513
  Вечережа Я. и Литера Я. Роль Коммунистической партии в познании и преобразовании социалистической действительности. : Автореф... канд. филос.наук: / Вечережа Я. и Литера Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1964. – 28л.
1151514
  Сагайдачная З.А. Роль Коммунистической партии в развитии производительных сил Кузнецкого угольного бассейна в четвертой пятилетке. / З.А. Сагайдачная. – М., 1960. – 22с.
1151515
  Иванов А.И. Роль Коммунистической партии в становлении и развитии советской литературы. / А.И. Иванов. – Саратов, 1958. – 176 с.
1151516
  Лаврова З.И. Роль Коммунистической партии в становлении и развитии социалистической законности в первый год Советской власти : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Лаврова З.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1974. – 23 с.
1151517
  Кузавков В.М. Роль коммунистической партии в становлении научной организации труда в первые годы Советской власти. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кузавков В.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1973. – 21л.
1151518
  Жучкова Г.Е. Роль Коммунистической партии Колумбии в развитии революционного процесса (1958-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Жучкова Г. Е.; АН СССР, Ин-т Латин. Амер. – Москва, 1973. – 28л.
1151519
  Зиле Л.Я. Роль коммунистической партии Латвии в формировании и развитии рабочего класса республики (1940-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зиле Л.Я. ; Латв. гос. ун-т , Каф. истории КПСС. – Рига, 1965. – 25 c.
1151520
  Миэттинен Роль коммунистической партии Финляндии в объединении демократических сил в борьбе за мир и социальный прогресс (1944-1948 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Миэттинен Ю.-Э.И. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. истории междунар. коммунист. и рабочего движения. – Москва, 1964. – 15 с.
1151521
  Онучко Г В. Роль коммунистической партии Франции в борьбе за консолиацию левых сил страны (1961-1974 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Онучко В.Г. ; МГУ. – Москва, 1981. – 23 с.
1151522
  Приступенко Т.О. Роль коммунистической печати Украины в развитии технического творчества молодежи. 1971-1975 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Приступенко Т.О. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
1151523
  Гребенник Н.А. Роль коммунистов Красной Армии в восстановлении и укреплении партийных и советских органов в Сибири (октябрь 1919-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гребенник Н. А.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1981. – 19л.
1151524
  Чучелин Г.А. Роль Коммунитсической партии в становлении и развитии органов здравоохранения, борьбе с эпидемиями и глодом в первые годы Советской власти (1917-1923 гг.) По мат. Татар.АССР : Автореф... канд. ист.наук: / Чучелин Г.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 20л.
1151525
  Курята О.В. Роль комп"ютерних технологій у навчальному процесі при викладанні внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету / О.В. Курята, К.Г. Карапетян, О.С. Митрохіна // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 77-81. – ISSN 1681-2751
1151526
  Фоменко І. Роль комп"ютерної етики в сучасних інформаційно-документних комунікаціях : [рецензія] / Ігор Фоменко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-18
1151527
  Гедз С.Ф.Ю. Роль комп’ютерного тестування під час викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах / С.Ф.Ю. Гедз, Л.Є. Гусак // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 286-293


  Розглядається роль комп’ютерного тестування під час викладання іноземної мови для студентів вищих навчальних закладів. Характеризуються види тестів, визначаються етапи тестування, підкреслюється необхідність його системного використання в процесі ...
1151528
  Ігнатенко А.В. Роль компанії з управління активами у фінансуванні будівництва / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 85-90
1151529
  Киселев В.К. Роль Компартии Белоруссии в руководстве работой разведки партизан в период освобождения республики Красной Армией от немецко-фашистских оккупантов (сентябрь 1943 -- июль 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Киселев В.К.; БГУ. – Минск, 1977. – 25л.
1151530
  Ходос В.Н. Роль компартментов метаболитов в процессах регуляции и адаптации метаболизма в растительных клетках / В.Н. Ходос. – К., 1975. – 158с.
1151531
  Баймурашов М.М. Роль компетенції місцевого самоврядування у становленні локального сталого розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 219-224. – ISSN 1563-3349
1151532
  Ігнатенко І.І. Роль комплексоутворення в міграції молібдену у поверхневих водах / І.І. Ігнатенко, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 155-163. – Бібліогр.: 12 назв
1151533
  Мазепа Т. Роль композиторської творчості у діяльності музичних товариств (на прикладі Галицького Музичного Товариства у Львові) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 19-26. – ISSN 2224-0926
1151534
  Богданов О.В. Роль компонентів системи оксиду азоту у патогенезі ушкодження пародонта щурів за умов сполученого надлишкового надходження нітрату та фториду натрію : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Богданов Олексій Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв.
1151535
   Роль компонентов протоплазмы в водообмене растений. – Л, 1972. – 76с.
1151536
  Турлюн Л.Н. Роль компьютерных технологий и компьютерной графики в формировании профессиональных компетенций бакалавра и магистра искусствоведения // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 79-82. – ISSN 1026-955X


  Определена роль компьютерных технологий в организации учебного процесса, внедрение которых призвано способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра и магистра искусствоведения.
1151537
  Ковшаров Н.Д. Роль комсомола в восстановлении и развитии социалистической промышленности БССР в период четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковшаров Н.Д.; М-во высш. образования СССР. – Минск, 1958. – 15л.
1151538
  Иванова Ирина Ивановна Роль комсомола в коммунистическом воспитании молодежи и ее фальсификация в англо-американской буржуазной прессе (1956-1976 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванова Ирина Ивановна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 22л.
1151539
  Беляев Р.К. Роль комсомола в развитии социальной активности сельской молодежи. (По материалам ТАССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.621 / Беляев Р.К.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1151540
  Колос Валерий Алексеевич Роль комсомола в развитии трудовой активности рабочей молодежи Украины (1971-1980 гг) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Колос Валерий Алексеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 185л. – Бібліогр.:л.168-185
1151541
  Колосюк Валерий Алексеевич Роль комсомола в развитии трудовой активности рабочей молодежи Украины: Опыт и проблемы. (1971-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Колосюк Валерий Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1151542
  Лихачев Н.Е. Роль комсомола в трудовом воспитании рабочей молодежи в развитом социалистическом общесте. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Лихачев Н.Е.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1978. – л.
1151543
  Ледвицын В.И. Роль комсомола в укреплении обороны страны / В.И. Ледвицын. – М., 1971. – 54с.
1151544
  Зинченко Л.П. Роль комсомола советской молодежи в формировании нового быта на селе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Зинченко Л.П.; АН БССР. Ин-т искусств. этнографии и фольклора. – Минск, 1978. – 22л.
1151545
  Цыбин Л.И. Роль комсомола Украины в развитии социалистического соревнования и стахановского движения в период послевоенной Сталинской пятилетки в области промышленности (январь 1946 -- октябрь 1950 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыбин Л. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1950. – 22 с.
1151546
   Роль комсомольских организаций. – Л, 1983. – 119с.
1151547
   Роль комсомольских организаций в преобразовании Нечерноземной зоны РСФСР : Сб. науч. тр. – Москва : ВКШ, 1987. – 152 с.
1151548
  Назарова Н.С. Роль комсомольских организаций вузов в повышении общественно-политический активности студенческой молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: 621 / Назарова Н.С.; КГУ. – К, 1971. – 24л.
1151549
  Гончарук Г.И. Роль комсомольского политического просвещения в формировании марксистско-ленинского мировоззрения молодежи / Г.И. Гончарук. – Киев, 1984. – 163с.
1151550
  Левин С.М. Роль комсомольской организации в борьбе ученического коллектива за высокое качество знаний и умений учащихся : Автореф... канд. пед.наук: / Левин С. М.; АПН РСФСР, Ин-т теор. и ист. педагог. – М., 1954. – 16с.
1151551
  Бражко Анатолий Леонидович Роль комсомольской организации в привлечении молодежи к управлению производством : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бражко Анатолий Леонидович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 20л.
1151552
  Орлова А.П. Роль комсомольской организации в строительстве и освоении магнитогорского меиталлургического комбината 1929-1935 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 000 / Орлова А.П.; МГУ. – Москва, 1972. – 24л.
1151553
  Сидаченко А.Д. Роль комсомольской организации Украины в восстановлении народного хозяйства республики в период 1921-1925 годов. : Автореф... канд. ист.наук: / Сидаченко А.Д.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 20л.
1151554
  Бичехвост А.Ф. Роль комсомольской печати в интернациональном воспитании советской молодежи в годы строительства фундаменат социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бичехвост А.Ф.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1979. – 20л.
1151555
  Денисенко А.В. Роль комсомольской печати Украины в развертывании массового колхозного движения : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.10 / Денисенко А. В. ; КГУ. – Киев, 1985. – 26л.
1151556
  Денисенко Анатолий Васильевич Роль комсомольской печати Украины в развертывании массового колхозного движения (1929-1932 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.10 / Денисенко Анатолий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 168л. – Бібліогр.:л.152-168
1151557
  Качераускас Томас Роль комунізму в науці / пер. з рос. В. Недашківського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 5-9, 11,13. – ISSN 0235-7941
1151558
  Світич С.І. Роль комунікативних завдань у розвитку вмінь читання // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 258-262


  У статті розглядається комунікативний підхід до читання, на основі якого відбувається розвиток умінь працювати з текстом. Використання комунікативних та комунікативно-орієнтованих вправ сприяють формуванню компетенції у читанні. В статье ...
1151559
  Костиря І. Роль комунікативної компетентності політичних суб"єктів в умовах сучасного політичного процесу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 14 (347). – С. 16-19
1151560
  Симоненко О.В. Роль комунікативної компоненти в умовах сучасного політичного процесу України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 260-262
1151561
  Гайдукевич К.А. Роль комунікативної культури молодої сім"ї в умовах дозвілля // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 170-176
1151562
  Василенко Н.В. Роль комунікативної стратегії заохочення у педагогічній комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 73-81. – Бібліогр.: с. 81. Літ.:14 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
1151563
  Маліношевська К.І. Роль комунікації у функціонуванні аеропортів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 66-68. – Бібліогр.: 7 назв
1151564
  Прохоровська С. Роль комунікацій в управлінні брендом роботодавця / С. Прохоровська, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 87-91
1151565
  Кириченко М.В. Роль комунікацій у підвищенні ефективності управління сучасними організаціями // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 34-41
1151566
  Ситенко О.Р. Роль комунікаційної діяльності у розвитку охорони здоров" (огляд літератури) / О.Р. Ситенко, Є.М. Кривенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 4 (66). – С. 49-55. – ISSN 1681-2786
1151567
  Адамович С. Роль Комуністичної партії України в процесі становлення політичного русинства на Закарпатті // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 17-28. – (Історія ; Вип. 16)
1151568
  Андрійчук О. Роль комунітарних принципів у процесі застосування права ЄС // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 49-54.
1151569
  Власов В.Д. Роль конвергенції та реструктуризації підприємств у процесі антикризового управління // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 40-41. – ISSN 1729-7206
1151570
  Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступлений / Ю.М. Антонян. – Москва, 1973. – 71с.
1151571
  Васильев Г.Г. Роль конкретных социологических исследований в научном управлении социальными процессами / Г.Г. Васильев. – Москва, 1981. – 128с.
1151572
  Ага Хомаюн Абдулрахман Роль конкурентоспособности в обеспечении качества промышленной продукции в Иране в условиях глобализации // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 80-83. – ISSN 2306-6806
1151573
  Галаз Л.В. Роль конкурентоспроможного трудового потенціалу в інноваційному розвитку підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 162-169. – ISSN 0321-0499
1151574
  Сиротовский А.В. Роль конкуренции в экономике и эволюция взглядов теоретиков на рыночные структуры // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2004. – № 4. – С. 62-65. – ISSN 1684-2626
1151575
  Гринів Ю.О. Роль конкуренції в забезпеченні інноваційного розвитку малого підприємництва регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 72-75
1151576
  Карпиловская Е.А. Роль конотации в развитии семантики слова // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 225-234. – ISBN 978-966-489-126-1
1151577
  Рэдулеску-Иван Роль конревищных злаков в строении некоторых сообществ и ассоциаций : Автореф... канд. биол.наук: / Рэдулеску-Иван О. Д.; ЛГУ, Биол. почв. фак., Каф. геоботан. – Л., 1965. – 20л.
1151578
  Чечель И.Д. Роль консалтинга в модернизации общего образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 6. – С. 80-94. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются вопросы создания консалтинговой службы в системе российского образования, обеспечивающей релевантные подходы к реализации модернизации образовательной системы. Задачи консультантов, оказывающих помощь руководителям и ...
1151579
  Коростелев В.А. Роль консалтинга в управлении бизнесом : Учебное пособие / В.А. Коростелев; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 252с. – ISBN 966-608-385-Х
1151580
  Страхов О.О. Роль консалтингових фірм у розвитку національної економічної системи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 157-161. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1151581
  Коваль І. Роль консалтингу в активізації інвестиційного співробітництва України з державами ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 275-283. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1151582
  Лагоцька Н. Роль консалтингу в антикризовому управлінні вітчизняних підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 375-378. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1151583
  Євтушенко Н.О. Роль консалтингу в інноваційному розвитку підприємств // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 39-40
1151584
  Попович О.С. Роль консалтингу в стимуляції впровадження інновацій / О.С. Попович, Б.А. Жаліло // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 14-21. – ISSN 0374-3896
1151585
  Кміть В.М. Роль консалтингу у забезпеченні системи менеджменту підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 115-121. – ISSN 0321-0499
1151586
  Меленко С.Г. Роль консолідації як виду систематизації нормативно-правових актів у процесі формування норми права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 29-33. – (Правознавство ; Вип. 385)
1151587
  Рудницкий В.В. Роль конституции в имплементации норм "международной защиты прав человека" социалистическим государством // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 26-30. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
1151588
  Рудницкий В.В. Роль конституционного регулирования свободы и ответственности личности при социализме в развитии института международной защиты прав человека // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 93-97. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
1151589
  Ваславский Я.И. Роль конституционного строительства в процессе трансформации политических систем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 17-21. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1151590
  Цесар І. Роль Конституції і конституціоналізму у функціонуванні сучасних демократій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 35-41
1151591
  Брацук І.З. Роль конституційних судів в імплементації права ЄС у національних правопорядках: на прикладі нових держав-членів ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 44-50


  У статті на підставі аналізу рішень конституційних судів нових держав- членів ЄС встановлюється їхня роль в імплементації права ЄС у національні правові системи. Також увага присвячується дослідженню особливостей та специфіки дії права ЄС в їхньому ...
1151592
  Рібічич К. Роль Конституційного Суду в парламентській системі Словенії // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.54-56
1151593
  Рібічич К. Роль Конституційного Суду в парламентській системі Словенії // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.54-56
1151594
  Медведчук В. Роль Конституційного Суду в побудові основ правової держави в Україні // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.50-54
1151595
  Бірмонтієне Т. Роль Конституційного Суду в розвитку конституційного права в Литовській Республиці // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 213-222. – ISSN 2310-6158
1151596
  Гаврилюк А. Роль Конституційного Суду України в механізмі захисту прав і свобод людини // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XIII Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко, О.І. Стадник та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 155-161. – ISBN 978-966-2710-90-8
1151597
  Портнов А. Роль Конституційного Суду України в процесі ухвалення та реалізації конституційних законів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням визначення поняття конституційного судочинства та структури конституційного процесу. Статья посвящена вопросам определения понятия конституционного судопроизводства и структуры конституционного процесса. The article is ...
1151598
  Приходько В. Роль Конституційного Суду України в регулюванні банківських відносин // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.74-76


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1151599
  Кобилянський К.М. Роль Конституційного Суду України і Верховного Суду України у установленні права на судовий захист в адміністративних судах України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 4 (115). – С. 39-43
1151600
  Барвіцький В. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні конституційних гарантій місцевого самоврядування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 77-78.
1151601
  Самбор М. Роль Конституційного Суду України у регулюванні правовідносин, що виникають у наслідок вчинення адміністративних правопорушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 77-82. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається роль Конституційного Суду України у регулюванні адміністративно-деліктних правовідносин. Піддаються аналізові рішення Конституційного Суду України, які визначали конституційність (неконституційність) норм Кодексу України про ...
1151602
  Закоморна О К. Роль Конституційного Трибуналу Республіки Польща в забезпеченні прав і свобод людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 196-204. – ISSN 0201-7245
1151603
  Грицаєнко Л. Роль Конституційної Ради як органу конституційного контролю в державі та суспільстві Франції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 134-138. – ISSN 0132-1331
1151604
  Крусян А. Роль конституційної юстиції у системі сучасного українського конституціоналізму // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 77-88
1151605
  Кикец Н.И. Роль контекстных средств темпоральности в формировании аспектуальной характеристики глагольного действия в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Кикец Н.И.; Киевс. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1972. – 20л.
1151606
  Афанасьєва Роль Контентної конвергенції в процесах трансформації виробництва медіаконтенту / Афанасьєва, (Горська) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 38-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (21)). – ISSN 2219-8741
1151607
  Карабан В.І. Роль контрастивного аналізу у виявленні особливостей української мови (граматичний аспект) / В.І. Карабан, Л.Г. Верба // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 226-236
1151608
  Семенов Г.А. Роль контролінгу в структурі управління підприємством / Г.А. Семенов, О.В. Ліснича // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 290-294. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1151609
  Пілевич Д.С. Роль контролінгу у процесі розвитку підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 232-237. – ISSN 2222-0712
1151610
  Одінцова Т. Роль контролінгу у формуванні інформаційного середовища збалансованого сталого розвитку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 49-53. – Бібліогр.: 10 назв
1151611
  Аксентюк М.М. Роль контроллера в управлінській діяльності : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 187-191 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1151612
  Ковалюк О.М. Роль контролю у фінансовому механізмі економіки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.151-158
1151613
  Андріанов Кирил Вікторович Роль контрольного механізму конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.11. / Андріанов Кирил Вікторович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 185 л. – Бібліогр.: л.169-185
1151614
  Андріанов Кирил Вікторович Роль контрольного механізму конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Андріанов К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1151615
  Максименко П.И. Роль контрольных органов партии в борьбе за едитнство и идейно-политическое воспитание коммунистов (1921-1924 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Максименко П.И. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
1151616
  Довбенко М. Роль контрольованого експерименту в економічній науці // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 84-89. – ISSN 0131-775Х
1151617
  Пристайко В. Роль Контртерористичного комітету Ради Безпеки Організації Об"єднаних Націй у запобіганні та протидії тероризму у світі // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 275-277. – ISBN 978-617-7220-78-6
1151618
  Коваленко В.В. Роль контрциклічного регулювання в забезпеченні стійеого розвитку фінансового ринку України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 19 назв
1151619
  Шумунова Д.Д. Роль конфесійних протиріч в ескалації збройних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1151620
  Зинькина Ю.В. Роль конфессионального фактора в социологическом развитии Ливана во воторой половине ХХ в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 113-119. – ISSN 0869-1908
1151621
  Зинькина Ю.В. Роль конфессионального фактора в социополитическом развитии Ливана во второй половине XX в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 113-119. – ISSN 0869-1908
1151622
  Глазковский Ю.В. Роль конформаций макромолекул в процессах структурообразования поливинилхлорида и волокон на его основе. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Глазковский Ю.В.; МВ и ССО РСФСР. – Калинин, 1974. – 28л.
1151623
  Киселевич Л. Роль конхіліофауни в стратиграфічних та палеогеографічних дослідженнях палеогену платформної частини України / Л. Киселевич, І. Кушка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Проведений критичний аналіз опублікованих списків асоціацій решток викопної фауни молюсків із палеогенових відкладів платформної частини України та відмічена роль та провідне значення конхіліофауни у цих комплексах. The critical analysis of the ...
1151624
  Гожий Дмитрий Ксенофонтович Роль концентрации в повышении эффективности общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гожий Дмитрий Ксенофонтович ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1151625
  Новиков М.М. Роль концентраційного поля за умов евтектичної кристалізації / М.М. Новиков, І.М. Спиридонова, О.Ю. Береза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 456-463. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Авторами роботи проведений аналіз процесів атомної кооперації при рості кристалів двох різних фаз під час евтктичної кристалізації. Запропоновано модель зміни концентраційних полів фаз, що зростають, відповідно до якої процеси атомної кооперації ...
1151626
  Горкуша О.В. Роль концепта Логос в загальнохристиянській парадигмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 182-185. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується теоретичний рівень християнської духовно-культурної традиції. Автор приділяє увагу релігійній трансформації Логосу в християнстві. Автор дійшла висновку, що поняття Логосу в його першому значенні, закріпленному в Новому Заповіті, ...
1151627
  Ільків А. Роль концептів "любов-агапе" та "любов-ерос" в інтимному епістолярії Ольги Кобилянської // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 38-42. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1151628
  Дорофєєва О.С. Роль концепту "we" у формуванні мовної особистості політичного лідера (на матеріалі інавгураційних промов Д. Трампа і Б. Обами) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 419-425


  Статтю присвячено дослідженню поняття мовної особистості, визначенню концепту "we" та його використання у політичному дискурсі, зокрема у промові, для здійснення впливу на суспільну думку. Встановлено значення концепту "we" Д. Трампа та Б. Обами, як ...
1151629
  Ставнича О. Роль концепту абсурду в моделюванні соціальної реальності у прозі Галини Тарасюк // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 218-225. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1151630
  Алєксеенко Т.Ф. Роль концептуалізації в розвитку соціально-педагогічного знання // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 66-72. – ISSN 1817-3764
1151631
  Грищенко А.В. Роль концептуальних основ конституціоналізму та конституційного контролю у забезпеченні верховенству закону // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.33-43. – Бібліогр.: 25 назв. – ISBN 966-614-021-7
1151632
  Ярощук С. Роль концепції "контролінг" у процесі управління підприємством // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 126-128. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1151633
  Порфіренко М. Роль концепції реальних економічних циклів в еволюції макроекономічної теорії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 87-89


  У 1997 р. ЮНІСЕФ відкрив постійне представництво в Україні
1151634
  Середа А.А. Роль концепції табу у філософії Зігмунда Фрейда // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 203-204
1151635
  Демин А.А. Роль концерна Круппа в экономике и политике агрессивного германского империализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Демин А. А. ; МВ и ССО РСФСР , Лен. фин. экон. ин-т. – Ленинград, 1961. – 26 с.
1151636
  Красноженов Б.Ю. Роль концессионных соглашений в формировании хозяйственных взаимоотношений государства и бизнеса // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 9. – С. 66-73
1151637
  Молдаван Л.В. Роль кооперативів у забезпеченні конкурентоспроможності малого і середнього агробізнесу: теоретичні і практичні аспекти // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 23-31


  Аналізуються передумови необхідності об"єднання малих і середніх виробників для зниження витрат на придбання засобів та спільного виходу на ринки з метою збільшення виручки. Висвітлюються особливості кооперативних форм об"єднання для досягнення ...
1151638
  Молдаван Л.В. Роль кооперативів у подоланні сільської бідноти / Л.В. Молдаван, Д.Ф. Крисанов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 121-129
1151639
  Масленников В.П. Роль кооперативного движения в социально-экономическом развитии афро-азиатских стран. / В.П. Масленников. – М., 1978. – 206с.
1151640
  Дідківська Л.В. Роль кооперативної освіти у становленні сільськогосподарської кооперації в Україні наприкінці ХІХ - 20-ті роки ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 79-81
1151641
  Дежуров Леонид Андреевич Роль кооперативной торговли в повышении народного благосостояния (на материалах потребительской кооперации БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дежуров Леонид Андреевич; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1979. – 26л.
1151642
  Файзиев А. Роль кооперации в подготовке условий для коллективизации сельского хозяйства Узбекистана (на матер. Кашкадаринской и Сухандаринской обл. 1925-1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Файзиев А.; МВССО УзССР. Самрканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1974. – 20л.
1151643
   Роль коордидинации в катализе. – К, 1976. – 209с.
1151644
   Роль коордидинации в катализе. – К, 1976. – 209с.
1151645
  Фалалєєва Л.Г. Роль Копенгагенських критеріїв у реалізації цінностей Європейського Союзу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 114-122. – ISSN 2220-1394
1151646
  Гапонова Т.И. Роль корвитина и латрена в профилактике и терапии реперфузионного синдрома при реконструктивных операциях у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей / Т.И. Гапонова, Ю.Ю. Кобеляцкий, Г.В. Панченко // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 120-124. – ISSN 2224-0586
1151647
  Митина С.И. Роль Коринфского конгресса 337 г. до н. э. в оформлении основных принципов регулирования отношений в эллинистическом мире // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 20-24. – ISSN 1812-3910
1151648
  Булекбаева Л.Э. Роль корковых структвр головного мозга и мозжечка в регуляции лимфообразования : Автореф... докт. биол.наук: / Булекбаева Л. Э.; Объед. учен. сов. ин-тов зоол. и эксперем. биолгии АН КазССР. – Алма-Ата, 1972. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1151649
  Бассараб Андрій Ігорович Роль корозійного чинника в процесах корозійно-ерозійного руйнування конструкційних сталей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.17.14 / Бассараб Андрій Ігорович; НАН Украіни. Фіз.-механ. ін-тут ім. Г.В.Капренка. – Львів, 2000. – 19л.
1151650
  Антонюк Л. Роль корпоративного венчурного бізнесу в інноваційних системах ТНК / Л. Антонюк, А. Запроводюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 17-23. – ISSN 1993-0259
1151651
  Дєліні М. Роль корпоративного страхування у підвищенні соціальної відповідальності бізнесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 43-47. – ISSN 1728-9343
1151652
  Євона А.С. Роль корпоративної культури в діяльності туристичного підприємства // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 302-304. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1151653
  Копець Г.Р. Роль корпоративної культури у мотивації персоналу / Г.Р. Копець, М.Р. Леськів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 232-239. – ISSN 0321-0499
1151654
  Шаполова В.В. Роль корпоративної культури у підвищенні якості підготовки студентів-менеджерів вищого технічного навчального закладу // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 101-106. – ISSN 2078-7782


  Готуючи студентівменеджерів у ВТНЗ, необхідно доступно та ґрунтовно ознайомлювати їх з корпоративною культурою, з її структурою, видами, особливостями, процесом формування та корекції, а також з її значущістю в житті кожного працівника будь-якої ...
1151655
  Аніщенко В.О. Роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 64-72. – ISSN 1993-6788
1151656
  Захарова Т.В. Роль корпораций в инновационном развитии мировой экономики // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2008. – С. 28-40. – (Экономика ; № 1 (2))
1151657
  Чередниченко В.И. Роль корпускулярного излучения Солнца в физических процессах в кометах : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чередниченко В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 291,(7)л.
1151658
  Чередниченко В.И. Роль корпускулярного излучения Солнца в физических процессах в кометах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чередниченко В.И. ; МВО СССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 9 с.
1151659
  Панцхава Е.С. Роль корриноидов в биосинтезе метана у Methanobacillus kuzneceovii. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.04 / Панцхава Е.С.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М,, 1978. – 37л. – Бібліогр.:с.33-36
1151660
  Куликова В.С. Роль коры большого мозга в безусловно-рефлекторной регуляции содержания сахара в крови : Автореф... д-ра мед.наук: / Куликова В.С.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1964. – 23л.
1151661
  Быков К.М. Роль коры головного мозга в деятельности внутренних органов / К.М. Быков. – Москва, 1949. – 18с.
1151662
  Усиевич М.А. Роль коры головного мозга в деятельности внутренних систем организма / М.А. Усиевич. – Москва, 1951. – 24с.
1151663
  Риккль А.В. Роль коры головного мозга в регуляции деятельности пищеварительной системы / А.В. Риккль. – Москва, 1954. – 32с.
1151664
  Бубнов В.Д. Роль коры головного мозга в регуляции деятельности щитовидной железы и териотропной функции гипофиза : Автореф... канд. биол.наук: / Бубнов В. Д.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1954. – 16л.
1151665
  Лесюк И.И. Роль коры надпочечников в регуляции желчеотделительной функции печени : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Лесюк И.И.; АН СССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15
1151666
  Зиновьева Е.Г. Роль косвенного и непосредственного действия ионизирующей радиации в лучевом поражении одноклеточного организма Paramaecium caudatur : Автореф... канд. биол.наук: / Зиновьева Е.Г.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1960. – 21л.
1151667
  Григорьев А.А. Роль космических наблюдений в экологических исследованиях: опыт и перспективы / А.А. Григорьев, К.Я. Кондратьев; Отв. ред. В.А. Румянцева. – Ленинград : Наука, 1989. – 36 с.
1151668
  Ковбасюк С.В. Роль космічних систем та наземних засобів контролю космічного простору у забезпеченні національної безпеки / С.В. Ковбасюк, Л.Б. Каневський // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 75-76
1151669
  Шеховцова І.А. Роль коучингу в політиці ефективного управління персоналом / І.А. Шеховцова, А.С. Годована // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 159-165. – ISSN 2310-5534
1151670
  Борова Т. Роль коучингу в системі адаптованого управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 3 (64). – С. 27-32. – ISSN 1562-529Х


  Професійний розвиток науково-педагогічних працівників ВНЗ є підгрунтям у здійснені освітянських реформ
1151671
  Передало Х.С. Роль коучингу в системі мотивування працівників вітчизняних підприємств / Х.С. Передало, І.С. Процик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 131-135. – ISSN 0321-0499
1151672
  Марцінковська О. Роль коучингу персоналу / О. Марцінковська, Н. Фижик // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 63-67. – ISSN 1993-0259
1151673
  Поломошнов Александр Петрович Роль кошки в циркуляции токсоплазм среди копытных животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Поломошнов Александр Петрович; АН Казах. ССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1980. – 21л.
1151674
  Оліфіренко М.М. Роль коштів у розрахунках у роботі платіжної системи як складової економічного середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 106-108
1151675
  Джорджанели Р.К. Роль КПСС в мирвом революционном процесе. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Джорджанели Р.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1979. – 24л.
1151676
   Роль КПСС в мировом революционном процессе. – Прага, 1981. – 92с.
1151677
  Сильванян Г.Г. Роль КПСС в научном управлении социально-политическими процессами советского социалистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сильванян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 26л.
1151678
  Лаврененко И.М. Роль КПСС в обеспечении единства организаторкой и идеологической работы Ленинского комсомола (1966-1976 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Лаврененко И.М. ; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1980. – 21 с.
1151679
  Соколов Е.Е. Роль КПСС в ускорении темпов интенсификации производства. / Е.Е. Соколов, А.В. Фролов. – М., 1983. – 246с.
1151680
   Роль КПСС в формировании и совершенствовании социалистического образа жизни (на материалах европейского севера) : межвуз. сбор. науч. трудов. – Сыктывкар, 1985. – 132 с.
1151681
  Касьяненко В.И. Роль КПСС в формировании социалистического образа жизни / В.И. Касьяненко. – М., 1979. – 279с.
1151682
  Побидайло Н Роль краєзнавства у формуванні географічної картини світу: педагогічний аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 25-30. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
1151683
  Сискос Е. Роль країн організації Чорноморського економічного співтовариства у вирішенні економічних проблем клімату / Е. Сискос, К. Дарвиду // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 455-462. – ISSN 1684-906Х
1151684
  Чаусов П.Х. Роль Красной Армии в колхозном строительстве на Дальнем Востоке в 1927-1932 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Чаусов П.Х.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 21л.
1151685
  Шаров П.И. Роль краткосрочного кредита в повышении эффективности работы предприятий швейной промышленност. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Шаров П.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 23л.
1151686
  Колпакова Г.М. Роль краткосрочного кредита в развитии легкой промышленности в Казахстане в условиях экономической реформы : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Колпакова Г.М.; АН КазССР. Учен. совет по эконом. наукам при отд. обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 30л.
1151687
  Скворцов Л.И. Роль кредита в индустриализации СССР. / Л.И. Скворцов. – М., 1951. – 132с.
1151688
  Брусиловская А Н. Роль кредита в интенсификации общественного прозводства / А Н. Брусиловская, . – М, 1985. – 149с.
1151689
  Верба П.И. Роль кредита в крутом подъеме производства продовольственных товаров (На материалах пищевой промышленности УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Верба П. И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1954. – 230л. – Бібліогр.:л.1-12
1151690
  Верба П.И. Роль кредита в крутом подъеме производства продовольственных товаров. : Автореф... канд. экон.наук: / Верба П.И.; КГУ. – К., 1954. – 16л.
1151691
  Кочкарев В.В. Роль кредита в повышении эффективности колхозного производства / В.В. Кочкарев. – Москва : Финансы, 1977. – 176 с.
1151692
  Кушнарева Б.П. Роль кредита в повышении эффективности общественного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кушнарева Б.П.; Одес. ин-т нар. хоз-ва. – Одесса, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1151693
  Пуховкина М.Ф. Роль кредита в повышении эффективности централизованных капитальных вложений : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Пуховкина М.Ф.; Киев.ин-т нар.хоз. – Киев, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1151694
  Антипова Е.У. Роль кредита в развитии животноводства колхозов Казахстана : Автореф... кандидата экономич.наук: / Антипова Е.У.; Сектор экономики Академии наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1950. – 23 с.
1151695
  Пасси К. Роль кредита в развитии национальной экономики освободившихся стран. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Пасси К.; МВ и ССО УССР.Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1981. – 22л.
1151696
  Бороздин Борис Павлович Роль кредита в развитии службы быта : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Бороздин Борис Павлович; МВ и ССО СССР. Всес. заоч. финансово-эконом. ин-т. – М., 1973. – 16л.
1151697
  Глебов А.Е. Роль кредита в развитии социалистических форм хозяйства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Глебов А.Е.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 24л.
1151698
  Бочкова В.И. Роль кредита в социалистическом строительстве Румынии : Автореф... кандид. экономич.наук: / Бочкова В.И.; Академия наук СССР. Институт экономики. – Москва, 1952. – 29 л.
1151699
  Базаря М.П. Роль кредита в стимулировании колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Базаря М.П. ; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с.
1151700
  Мамонова И.Д. Роль кредита в стимулировании экономии материальных ресурсов / И.Д. Мамонова. – М., 1984. – 112с.
1151701
  Кочкарев В.В. Роль кредита в укреплении материально-технической базы сельского хозяйства / В.В. Кочкарев. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 119 с.
1151702
  Ковалев В.И. Роль кредита в укреплении экономики промышленных предприятий (на прим. Северо-Казахстанской обл.) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Ковалев В.И.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
1151703
  Валенцева Н.И. Роль кредита в управлении запасами товарно-материальных ценностей / Н.И. Валенцева, Е.И. Манина. – Москва, 1982. – 104с.
1151704
  Коробова Г.Г. Роль кредита в ускорении научно-технического прогресса / Г.Г. Коробова. – М., 1986. – 125с.
1151705
  Головатенко Евгения Кузьминична Роль кредита в ускорении технического прогресса и увеличении производства товаров народного потребления (на прим. предприятий Украинской ССР) : Автореф... наук: 08.00.10 / Головатенко Евгения Кузьминична; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1972. – 32л.
1151706
  Агаджанов А. Роль кредита и формировании производственных фондов колхозов. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.590 / Агаджанов А.; Таджикский гос.ун-т. – Душанбе, 1970. – 22л.
1151707
  Пруський С. Роль кредитних бюро в інфраструктурі банківського кредитування // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 181-185. – ISSN 1815-3232
1151708
  Хомутенко А. Роль кредитних спілок небанківського фінансового ринку Одещини / А. Хомутенко, О. Волкова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті розглянуто значення та роль кредитних спілок на небанківському ринку Одещини. Досліджено розвиток кредитних спілок на Україні в цілому та на Одещині зокрема. Проаналізовано динаміку зростання депозитів, кредитів та активів кредитних спілок ...
1151709
  Ярковий А.О. Роль кредитних спілок у розвитку фермерських та особистих селянських господарств України // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1151710
  Височанський В.Ю. Роль кредитних спілок у стимулюванні сталого розвитку регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 157-168. – (Економіа ; Вип. 25)
1151711
  Клебан О.Д. Роль кредитних спілок у фінансово-кредитній системі України // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 114-120. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
1151712
  Мазукабзова Б. Роль кредитно-дефолтных свопов в мировом кризисе // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 144-146. – ISSN 0042-8736
1151713
  Дрозд Н.В. Роль кредитно-фінансових установ у розвитку ринку фінансового капіталу України // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 107-120
1151714
  Аванесова І.А. Роль кредитної діяльності банків у становленні ринкових відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені результати дослідження взаємозв"язку між основними макроекономічними показниками еко-номіки України та вимогами банків за кредитами, наданими ними в економіку України. З метою проведення дослідження були використані данні офіційної ...
1151715
  Новіцька І.В. Роль кредитної кооперації у соціально-економічному розвитку України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 125-131 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1151716
  Ленда О.О. Роль кредитної політики банку у системі управління кредитними ризиками // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 447-449. – ISBN 978-966-188-219-4
1151717
  Оруджиев И.А. Роль кредитных отношений в повышении эффективности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Оруджиев И.А.; Рост.ин-т нар.хоз. – Ростов н/Д, 1974. – 27л.
1151718
  Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 96-102. – Бібліогр.: 10 назв
1151719
   Роль кремния в клинико-патогенетических построениях системной склеродермии / О.В. Синяченко, В.Я. Микукстс, Е.Д. Егудина, М.В. Ермолаева // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-26. – ISSN 1605-7295
1151720
  Омельченко К.Ю. Роль крестьянского (фермерского) хозяйства в обеспечении эфективной экономической деятельности аграрного сектора // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 10 (639). – С. 79-83. – ISSN 0131-7741
1151721
  Рафа Н.К. Роль крестьянства в кубинской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Рафа Н.К.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1971. – 20л.
1151722
  Сердюк П. Роль кримінально-правових засобів у забезпеченні духовно-моральної безпеки суспілства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 41-44. – ISSN 0132-1331
1151723
  Петренко Н.В. Роль Кримського гірського клубу в розвитку вітчизняного туристичного краєзнавства (друга половина XIX - початок XXI століття) // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 287-295
1151724
  Яблоновська Н. Роль кримськотатарських видань у вирішенні проблеми самоназви свого народу // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 24-29


  У статті розглядається роль кримськотатарських друкованих ЗМІ в к розв "язанні проблеми самоназви кримськотатарського народу. Роль крымскотатарских изданий в решении проблемы самоназвания своего народа. В стсатье рассматривается роль крымскотатарских ...
1151725
  Вишневська А.О. Роль криптовалюти для інноваційної економіки України та світу // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 13-17. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 47). – ISSN 2306-4420
1151726
  Лазаренко Е.К. Роль кристалломорфологии в практике геологических исследований и при оценке качества минерального сырья. / Е.К. Лазаренко, З.В. Бартошинский. – Львов, 1966. – С. 464-473
1151727
  Родчанин К.Г. Роль критики и борьбы мнений в развитии естествознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Родчанин К.Г.; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 28 с.
1151728
  Гордон В.М. Роль критики и самокритики в борьбе за переход от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Гордон В. М. ; МГУ , ИПКП маркс.-ленинизма. – Москва, 1955. – 16 с.
1151729
  Зиборов Р.Г. Роль критики и самокритики в развитии большевистской партии и советского общества : Автореф... канд. ист.наук: / Зиборов Р.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 22 с.
1151730
  Кулиниченко В.А. Роль критики и самокритики в управлении социалистическим обществом : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кулиниченко В.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1968. – 16л.
1151731
  Даниленко І В. Роль критики і самокритики в соціалістичному суспільстві / І В. Даниленко, . – К, 1977. – 47с.
1151732
  Николаев Ю.В. Роль крупномасштабного взаимодействия акеана и атмосферы в формировании аномальной погоды / Ю.В. Николаев. – Л,, 1981. – 51с.
1151733
   Роль крупных хищников и копытных в биоценозах заповедников. – М, 1986. – 143с.
1151734
  Кавтиш О.П. Роль КСВ у забезпеченні конкурентоспроможності національних підприємств / О.П. Кавтиш, Я.Г. Прокопенко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 128-137. – ISSN 2310-5534
1151735
  Фурман І.М. Роль культури в атеїстичному вихованні. / І.М. Фурман. – К., 1971. – 47с.
1151736
  Грищук А. Роль культури ділових відносин у ринковій економіці / А. Грищук, А. Осіпчук // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 108-112. – ISSN 2078-5860
1151737
  Фесенко С.Г. Роль культури педагога у системі освіти гуманістичного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1151738
  Черненко А.О. Роль культурних реплікаторів для розуміння релігійних ідей // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 75-78
1151739
  Відьменко М.О. Роль культурних цінностей у мотивації девіантної поведінки особистості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 72-75. – ISSN 2077-1800
1151740
  Клепар М.В. Роль культурно-мистецької складової у підготовці фахівців з міжнародних відносин // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 163. – С. 102-106. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1151741
  Слободянюк Петр Яковлевич Роль культурно-просветительной работы в активизации человеческого фактора (на материал. УССР в годы XI и начала XII пятилеток) : Дис... историч.наук: 09.00.02 / Слободянюк Петр Яковлевич; Ин-т им. А.Е.Корнейчука. – К., 1988. – 202л. – Бібліогр.:л.174-202
1151742
  Слободянюк П.Я. Роль культурно-просветительной работы в активизации человеческого фактора (на материалах Украинской ССР в годы 11 и начала 12 пятилеток) : Автореф. дис... канд. истор. наук : 09.00.02 / Слободянюк П.Я. ; КГУ. – Киев, 1988. – 24 с.
1151743
  Карпович О.Г. Роль культурно-цивилизационного фактора в современных международных конфликтах // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2014. – № 10 (118). – С. 1192-1204. – ISSN 1812-8696
1151744
  Бех К. Роль культурної диференціації в сучасному міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 253-254
1151745
  Мафуа Нельсон Клемен Роль культурных преобразований в социальном переустройстве стран тропической Африки в 80-х годах : Автореф... канд. философ.наук: 23.00.03 / Мафуа Нельсон Клемен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 19л.
1151746
  Савко Н.П. Роль культурро-просветительных учреждений в повышении культурного уровня сесльких туржеников в процессе строительства коммунизма (на матер. БССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Савко Н. П.; БГУ. – Минск, 1979. – 20л.
1151747
  Урнов М.Ю. Роль культуры в демократическом транзите // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 5-17. – ISSN 0869-0499
1151748
  Муравьев Виктор Викторович Роль культуры в сдерживании военных конфликтов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 17-22. – ISSN 2073-9702
1151749
   Роль культуры в совершенствовании развитого социализма. – М, 1986. – 95с.
1151750
   Роль культуры в формировании личности. – Минск, 1980. – 187с.
1151751
  Діколь-Кобріна Роль куратора в психологічному супроводі адаптації студентів-першокурсників // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 11/12 (140/141). – С. 45-50. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1151752
  Зябрева С.Е. Роль куратора групи у вихованні громадянськості студентів вищих навчальних закладів. / С.Е. Зябрева // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 130-137.
1151753
  Альльнов О.М. Роль куратора у формуванні особистості студента як професіонала, громадянина, патріота у студентському колективі / О.М. Альльнов, Ю.В. Мельник // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 4. – С. 9-14. – ISSN 2521-6449
1151754
  Тужинская Гелена Роль курса коммунизма в формировании политической культуры студентов. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Тужинская Гелена; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.134-147
1151755
  Тужинска Гелена Роль курса научного коммунизма в формировании политической культуры студентов : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Тужинска Гелена; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 24 с.
1151756
  Мельниченко Б. Роль курсу "Політична система" у громадянському вихованні учнів середньої загальноосвітньої школи Словацької республіки // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 18-20
1151757
  Русинка І. Роль курсу "психології" у підготовці студентів до успішної професійної діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 42-51. – ISSN 1682-2366


  Привертається увага до важливості курсу "Психологія" у підготовці студентів до майбутньої практичної професійної діяльності.
1151758
  Головай І. Роль курсу українознавства у збереженні національної ідентичності українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 199-201
1151759
  Довбня Л. Роль Л.А. Булаховського в історії українського мовознавства / Л. Довбня, Т. Товкайло // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 25-34. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  "...У статті аналізується внесок доктора філлогічних наук, професора, академіка АН УРСР, члена-кореспондента АН СРСР, Заслуженого діяча науки УРСР Л.А. Булаховського в історію становлення і розвитку славістики загалом та української мовознавчої науки ...
1151760
  Данилов В.В. Роль лазерной техники в разработке новейших технологий / В.В. Данилов, И.П. Пугач // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1151761
  Варбанець Павло Анатолійович Роль лаїцизму у процесі модернізації традиційних суспільств ісламського Сходу : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Варбанець П.А.; НАНУ; Ін-тут світової економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
1151762
  Носенко Е.Н. Роль лактобактерий в экологической динамике вагинальных микробных сообществ в норме и при патологии // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 25-31. – ISSN 2413-550Х
1151763
  Костюк А.В. Роль ландшафтного дизайну у розвитку сучасного міста (на прикладі міста Києва) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 175-178
1151764
  Суслова Ю.И. Роль латинизмов в формировании словообразовательных типов на книжной основе во французском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Суслова Ю.И. ; МВ и ССО РСФСР, 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1963. – 13 с.
1151765
  Габовда А.М. Роль латинского языка в формировании специалиста-филолога // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 528-533. – ISBN 978-966-2303-00-1
1151766
  Стецюк Е. Роль Латинской Америки в современной внешнеполитической стратегии КНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 44
1151767
  Компанец Татьяна Михайловна Роль латинской орнитологической лексики в формировании современных европейских языков : Дис... канд.филол.наук: 10.02.19 / Компанец Татьяна Михайловна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 200л. – Бібліогр.:л.172-182
1151768
  Компанець Тетяна Михайлівна Роль латинської орнітологічної лексики у формуванні природничо-наукової термінології сучасних європейських мов : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.19 / Компанець Тетяна Михайлівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1151769
  Виноградова О. Роль лейкотриєнів у реалізації скоротливої тонічної активності ворітної вени під впливом ацетилхоліну в умовах норми та експериментальної портальної гіпертензії / О. Виноградова, П. Янчук, О. Пасічніченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 139-142. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
1151770
  Черниш Т.О. Роль лексикалізації граматичних утворень у формуванні семантичної структури історико-етимологічного гнізда (ад"єктивні утворення з коренем псл. *kyp) // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 78-83. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  На матеріалі гнізда слов’янської лексики з коренем псл. *kyp- автор розглядає роль процесу лексикалізації (ад’єктивізації дієприкметників) у формуванні семантичної структури цього історико-етимологічного утворення. Подібні процеси, які супроводжувалися ...
1151771
  Адамович А.Є. Роль лексикографічної компетенції у розвиткові мовної культури студента // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 17-22. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)


  "У статті розглядається один із компонентів мовної/мовленнєвої компетентності, яка є одним з основних аспектів у професійній підготовці. Метою даного дослідження є аналіз особливостей мовної культури студентів, а саме лексикографічних знань, потреби ...
1151772
  Трошина Н.Н. Роль лексических эквивалентов при передаче стилистической структуры текста при переводе // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 76-84. – Библиогр.: Лит.: с. 84; 28 п. – ISSN 1562-1391
1151773
  Лепина Р.А. Роль лексического поворота в семантико-синтаксической организации предложения : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лепина Р. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 162л. – Бібліогр.:л.140-162
1151774
  Балясная Людмила Юрьевна Роль лексического повтора в организации предложения и текста. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Балясная Людмила Юрьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
1151775
  Лепина Раиса Алексеевна Роль лексического повтора в семантико-синтаксической организации предложения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Лепина Раиса Алексеевна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 25л.
1151776
  Жень Хулянь Роль лексичної пресупозиції у розумінні значення слова (на прикладі модального прислівника [слово китайською мовою])


  Статтю написано в руслі розробки поняття лексичної пресуппозиції, якому до сьогоднішнього дня лінгвісти приділяють замало уваги. Використовуючи окличні речення з модальним прислівником [слово китайською мовою] як приклад і спираючись на поняття ...
1151777
  Алексеев М.Н. Роль лекции в формировании убеждений / М.Н. Алексеев. – Москва, 1981. – 63с.
1151778
  Жданова А.А. Роль лекций в идейно-политическом воспитании / А.А. Жданова. – М, 1983. – 64с.
1151779
   Роль лекций в коммунистическом воспитании студентов. – Москва, 1987. – 24с.
1151780
  Афонин Н.С. Роль лекций в формировании общественной психологии / Н.С. Афонин. – Москва, 1981. – 64 с.
1151781
  Борисов Е.Ф. Роль лекций в формировании экономического мышления / Е.Ф. Борисов, А.В. Аношкин. – М., 1986. – 62с.
1151782
  Петрунев В.П. Роль лекционной пропаганды права в профилактике правонарушений / В.П. Петрунев. – Москва, 1976. – 54 с.
1151783
  Донцова А.И. Роль Ленина и Коммунистического интернационала в идеологическом и организационном укреплении Коммунистической партии Германии (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Донцова А.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 19л.
1151784
  Григорьев А.Н. Роль ленинско-сталинской газеты "Правда" в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев А.Н.; Моск. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 16л.
1151785
  Сидоркин И.И. Роль Ленинского комсомола в осуществлении аграрной политики КПСС на современном этапе (1966-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сидоркин И.И.; ВКШ при ЦК ВЛКСМ. – М., 1979. – 21л.
1151786
  Шустик М.В. Роль ленинской "Искры" в идейном и организационном сплочении социал-демократических организаций на Украине (1900-1903 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шустик М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 20 с.
1151787
  Шустик М.В. Роль ленинской "Искры" в идейном и организационном сплочении социал-демократических организций на Украине (1900-1903 гг.) : Дис... канд. истор.наук: / Шустик М.В.; КГУ. Ин-тут повыш. квалиф. препод. общ. наук. – Киев, 1966. – 308л.
1151788
  Мизгирева В.Ф. Роль ленинской "Искры" в работе за союз рабочего класса и крестьянства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мизгирева В.Ф.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 16л.
1151789
  Клепикова В.И. Роль ленинской "Искры" в развитии идей и принципов пролетарского интранационализма. / В.И. Клепикова. – М, 1963. – 81с.
1151790
  Ефремова О.И. Роль ленинской "Искры" в распространении марксизма в Белоруссии / Ефремова О.И. – Минск, 1980. – 118 с.
1151791
  Шанидзе В.В. Роль ленинской национальной программы и политики в созданнии и упрочении союза рабочего класса и крестьянства Грузии. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Шанидзе В.В.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии -- филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1971. – 23л.
1151792
  Соловьева А.Е. Роль Лениского зачета в коммунистическом вопитании студентов / А.Е. Соловьева, А.Г. Эфендиев. – Москва, 1979. – 61с.
1151793
  Пентковська В.В. Роль Леніна в створенні СРСР. / В.В. Пентковська. – Київ, 1957. – 80с.
1151794
  Воронков Н.А. Роль лесов в охране вод : Монография / Н.А. Воронков; Крестовский О.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 286 с.
1151795
  Тирранен Ляля Степановна Роль летучих метаболитов в межмикробном взаимодействии / Тирранен Ляля Степановна; Отв. ред. И.И.Гительзон. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1989. – 102с.
1151796
  Мудрецов О.В. Роль лжецаревича Сімеона в політиці Запорізької Січі у 1673-1674 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 71-75. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1
1151797
  Смід Ашраф Роль Ливии в реформировании Организации африканского единства и ее преобразовании в Африканский союз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 186-188
1151798
  Гайтинов А.Ш. Роль лидирующих частиц в неупругих пион-нуклонных взаимодействиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Гайтинов А.Ш.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1151799
  Можаева Елена Александровна Роль лизосомального аппарата нейтрофилов крови в формировании адаптационного синдрома в условиях дисбаланса инсулина : Дис... кандид. биолог.наук: 03.00.13 / Можаева Елена Александровна; Луганск. госуд. педагогический ин-тут им. Т.Г.Шевченко. – Луганск, 1998. – 151л. – Бібліогр.:л.125-151
1151800
  Драчук Л.Г. Роль лимбической области коры головного мозга в регуляции всасывательной функции тонкого кишечника : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Драчук Л.Г.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 27л.
1151801
  Никитина И.В. Роль лимбической системы мозга в организации гормональных каретов на фоне "реалистической" модели нейрогенного стреса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Никитина И. В.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1985. – 25л.
1151802
  Ивкина К.Л. Роль лимфатических образований в регуляции состава микрофлоры кишечника : Автореф... канд. биолог.наук: / Ивкина К.Л.; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса. – 16 с.
1151803
  Рзаев Н.А. Роль лимфатической системы в регуляции белкового обмена между кровью и тканями : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Рзаев Н. А. ; АН АзССР , Объед. совет От-ния биол. наук. – Баку, 1967. – 47 с. – Бібліогр.:с.46-47
1151804
  Слудская А.И. Роль лимфоидных органов в некоторых гистогенических процессах. : Автореф... Канд.биол.наук: 099 / Слудская А.И.; АН СССР.Ин-т биологии развития. – М, 1969. – 12л.
1151805
  Медведев Борис Иванович Роль липидов биомембран митохондрий в радиационном нарушении транспорта ионов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Медведев Борис Иванович; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1151806
   Роль липидов в метаболическом эффекте гормонов. – М, 1990. – 194с.
1151807
  Кулик М. Роль Лисенка в становленні української національної музичної культури / Михайло Кулик // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 119-125
1151808
  Кулиняк М. Роль Лисенка у розвитку української класичної культури // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 6-9. – ISSN 2224-0926
1151809
  Янкунас С. Роль листовок КП Литвы в распространении влияния партии в массах в годы фашистской диктатуры (XII.1926-VI.1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Янкунас С.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 19л.
1151810
  Минина Е.Г. Роль листьев в сексуализации растений. / Е.Г. Минина, С.В. Кушниренко
LXIV. – 1949. – 261-264с.
1151811
  Борев Ю.Б. Роль литературной критики в художественном процессе / Ю.Б. Борев. – М., 1979. – 63с.
1151812
  Имангулиева Н А. Роль литературных взаимосвязей в формировании новой арабской литературы (на мат. творчества писателей "сироамериканской школы") : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.08, 10.01.06 / Имангулиева А.Н.кызы; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1988. – 48л.
1151813
  Тимченко О.В. Роль литературных реминисценций в рассказе В.Я. Брюсова "Только утро любви хорошо" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 171-181. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1151814
  Мусаев К.М. Роль литературных связей в становлении и развитии лезгинской совтеской литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Мусаев К.М.; АН СССР.Ин-т мировой литературы. – М, 1973. – 19л.
1151815
  Ширалиев М.И. Роль литературы в преодолении религиозных пережитков. (По материалам азербайдж. советской литературы) : Автореф... канд. философ.наук: / Ширалиев М.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 20л.
1151816
  Полунин Г.В. Роль литологии, подземных вод и растительности в формировании долин рек Сахалина : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.693 / Полунин Г.В. ; Мин-во геологии и охраны недр РСФСР , Сахалинское территориальное управление. – Южно-Сахалинск, 1972. – 22 с.
1151817
   Роль литолого-стратиграфического, структурного и палеогеографического факторов в формировании месторождений полезных ископаемых на северо-западе РСФСР : Труды. – Москва, 1978. – 119с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
1151818
  Пырин А.Г. Роль личного подсобного хозяйства как фактора социальных различий внутри рабочего класса. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.01 / Пырин А.Г.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 20л.
1151819
  Столяров И.И. Роль личного потребления в социалистическом воспроизводстве / И.И. Столяров. – Горький, 1973. – 192с.
1151820
  Курбанов С. Роль личного примера учителя в коммунистическом воспитании школьников (на материале школ Туркменистана) : Автореф... канд. пед.наук: 13.370 / Курбанов С.; МНО ТССР Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1972. – 28л.
1151821
  Проскурин В.К. Роль личного фактора в повышении эффективности социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Проскурин В.К.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1151822
  Панфилов А.П. Роль личного фактора производства в развитии экономического строя социализма. / А.П. Панфилов. – Ростов -на-Дону, 1988. – 155с.
1151823
  Хабалов К.С. Роль личногод подсобного хозяйства колхозников воспроизводстве рабочей силы. : Автореф... канд.экон.наук: 08.0.01 / Хабалов К.С.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 23л.
1151824
  Тойнби А.Дж. Роль личности в истории / Арнольд Дж. Тойнби ; [пер. с англ. : Е. Доброхотовой-Майковой, И. Майгуровой]. – Москва : Астрель, 2012. – 222, [2] с. – ISBN 978-985-18-1259-8
1151825
  де Ландшир К. Роль личности в политике на примере Евросоюза / Ландшир К. де, Ю. Мидлхоф // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 2 (122). – С. 25-35. – ISSN 0321-2017
1151826
  Константинов Ф.В. Роль личности и народных масс в истории / Ф.В. Константинов. – Москва, 1946. – 40с.
1151827
  Константинов Ф.В. Роль личности и народных масс в истории / Ф.В. Константинов. – М., 1947. – 92с.
1151828
  Чурикова А.Е. Роль личностного фактора в процессе политических переговоров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 116-121. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1151829
  Гусев А.Н. Роль личностной саморегуляции в решении пороговой задачи: психофизический и дифференциально-психологический анализ / А.Н. Гусев, С.А. Емельянова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 76-93. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1151830
  Прогний Г.И. Роль личных услуг в рациональном использовании свободного времени. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Прогний Г.И.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1978. – 23л.
1151831
  Скороход Ю.С. Роль ліванської дипломатії в створенні Ліги Арабських держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 198-204


  В статті аналізуються особливості позиції Лівану на багатосторонніх переговорах арабських держав в Каїрі, метою яких було створення Ліги арабських держав. Особлива увага приділена дослідженню чинників, які мали визначальний вплив на формування позиції ...
1151832
  Візьонок В.В. Роль лідера у діяльності політичних партій на прикладі політичної партії "Удар" (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 34-38. – ISSN 1996-5931
1151833
  Корконос Ю.В. Роль лізингу в забезпеченні інноваційного розвитку підприємств країни // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 133-139
1151834
  Дунай П. Роль лізингу в забезпеченні й оновленні машинно-тракторного парку як основи розвитку продуктивних сил АПК / П. Дунай, О. Дунай // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 41-42. – ISBN 966-654-173-4
1151835
  Можаєва О.О. Роль лізосомального апарату нейтрофілів крові у формуванні адаптаційного синдрому в умовах дисбалансу інсуліну. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Можаєва О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1151836
  Гонтаренко П.І. Роль лінгвокраїнознавства у підготовці майбутніх менеджерів туризму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 148-154
1151837
  Андрусь Л.А. Роль лінгвопрагматичних основ у створенні питальних висловлень сучасної французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 5-12. – ISBN 966-638-142-7
1151838
  Могилевич Борис Романович Роль ліпідного матриксу мембрани у взаємодії регуляторних пентидів з клітиною : Дис... канд. біол.наук: 14.00.23 / Могилевич Борис Романович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 152л. – Бібліогр.:л.131-152
1151839
  Могилевич Б.Р. Роль ліпідного матриксу мембрани у взаємодії регуляторних петидів з клітиною : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 14.00.23, 03.00.02 / Могилевич Б.Р.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 24 с.
1151840
  Замула Х. Роль лісового господарства в адаптації до наслідків зміни клімату // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 17-19 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1151841
  Погребняк П.С. Роль лісу в природі і в сільському господарстві. / П.С. Погребняк. – К., 1948. – 56с.
1151842
  Шевченко О.О. Роль лоббі в політичному механізмі формування політики США на Близькому Сході // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 80-85. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье исследуется роль сионистского и арабского лобби в политическом механизме формирования ближневосточной политики США. Сделан вывод о том, что американское государство защищает на Ближнем Востоке интересы всей капиталистической системы в целом.
1151843
  Смирнова Е.Д. Роль логико-семантических методов в анализе философских вопросов // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 121-122
1151844
  Сергеев В.И. Роль логистики в обеспечении конкурентоспособности торговой компании // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2002. – № 1. – С. 24-28
1151845
  Миничкина Нина Васильевна Роль логических приемов мышления в решении творческих задач (на материале доказательства теорем по высшей математике) : Автореф... наук: 13.00.01 / Миничкина Нина Васильевна; МГУ. – М., 1981. – 18л.
1151846
  Скерсите Роль логических форм в процессе познания. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Скерсите Р.-А.-Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 18л.
1151847
  Лужанська Т.Ю. Роль логістики туризму як науково-практичного напрямку дослідження / Т.Ю. Лужанська, М.В. Гобрей, С.М. Співак // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 300-314. – ISSN 2311-8164
1151848
  Равриш О.Б. Роль логістики у функціонуванні транспортної системи західних областей України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 81-86.
1151849
  Поповиченко І.В. Роль логістичного менеджменту як засобу підвищення ділової активності підприємств у кризових економічних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 98-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1151850
  Каширин И.Н. Роль локальных правовых норм в совершенствовании труда на промышленном предприятии : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Каширин И.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 24л.
1151851
  Ткаченко В.Г. Роль Луганського національного аграрного університету у рішенні проблем сучасної економіки // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 8-10. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
1151852
  Росецька Ю.Б. Роль людського капіталу в модернізації економіки // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 57-62. – ISSN 2074-5354
1151853
  Верхоглядова Н.І. Роль людського капіталу в процесі формування соціально орієнтованої ринкової економіки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 81-83
1151854
  Павленко В.І. Роль людського капіталу в розвитку фермерських господарств // Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 74-77. – ISBN 978-617-649-035
1151855
  Ходжаян А.Р. Роль людського капіталу у забезпеченні економічного розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 123-124. – ISBN 978-966-188-219-4
1151856
  Грищук Л.А. Роль людського капіталу у забезпеченні економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 238-245. – (Економічна ; Вип. 1)
1151857
  Красота О.В. Роль людського капіталу у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 138-143


  Розглядається категорія "людського капіталу" як головного чинника підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах світової економічної кризи, рівні його аналізу, види інвестицій в людський капітал та віддачу від нього, проблеми та ...
1151858
  Ротань Н.В. Роль людського капіталу у розвитку економіки регіону // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 65-70. – ISSN 2307-4752


  В статті проведено дослідження вагомості людського капіталу та його ролі у розвитку економіки регіону.
1151859
  Кирич Н. Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-50.
1151860
  Кирич Н. Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-50. – Бібліогр.: с. 46-48, 49
1151861
  Перович Д.М. Роль людського фактору в розвитку економіки України та покращання демографічного становища країни // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 232-237. – ISSN 2078-6670
1151862
  Гривул Т. Роль Льва Зацного в розвитку підпільної мережі ОУН в західних областях України (квітень — серпень 1940 р.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 74-79. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
1151863
  Бурдин С.М. Роль М. В. Ломоносова в создании естественно-научной терминологии в русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бурдин С. М.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
1151864
  Подобна Є. Роль М. Дмитрієва в громадському житті та розвитку української преси початку ХХ століття // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 370-376. – ISBN 978-966-2410-25-9
1151865
  Курченко Т.Є. Роль М. Радвані у реформуванні архівної справи Закарпаття в період Першої Чеської Республіки // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 69-73
1151866
  Панченко О.П. Роль М.В. Левитського у створенні перших кооперативів на Єлисаветградщині та поширенні кооперативної ідеї / О.П. Панченко, В.А. Панченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 297-303. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1151867
  Рябухин Г.Е. Роль М.В. Ломоносова в развитии геологии / Г.Е. Рябухин. – Москва : Правда, 1951. – 22с.
1151868
  Журба О. Роль М.Д. Іванишева у фомуванні археографічних поглядів В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 82-85. – ISBN 5-7702-0821-X
1151869
  Акименкова А.И. Роль М.И. Калинина в политическом просвещении масс в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : автореф. ... канд. ист. наук: / Акименкова А.И. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М. Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
1151870
  Галицька Роль М.І. Зібера у розробці теоретико-методологічних засад статистичного спостереження / Галицька, БЛ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичним та методологічним аспектам внеску М.І.Зібера у розробку основ статистичного спостереження. The article discusses contribution of M.I.Ziber to theory and methodology of statistical observation.
1151871
  Савич В. Роль М.І. Туган-Барановського у формуванні українських фінансових установ за Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 220-224. – ISBN 966-7060-54-1
1151872
  Мотренко Т.В. Роль М.О. Бакуніна в поширенні гегельянства в Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ідеї відомого російського мислителя М. Бакуніна та його роль у поширенні гегелівської філософії в Росії. This article is about ideas of famous Russian thinker M. Bakunin and his role in dissemination of Hegel"s philosophy in ...
1151873
  Біленький С.Г. Роль М.О. Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Київському університеті (1834-1845 роки) : автореф. ... канд. іст. наук: 09.00.12 / Біленький Сeргiй Гeннaдiйoвич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с. – Бібліогр.:с.18
1151874
  Біленький Сергій Геннадійович Роль М.О.Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Київському університеті (1834-1845 роки) : Дис....канд.істор.наук:09.00.12 / Біленький Сергій Геннадійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 176л. – Бібліогр.:л.158-176
1151875
  Крячок М. Роль М.П. Василенка у культурно-освітній розбудові в Українській Державі // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 163-164
1151876
  Ніколайчук Д. Роль М.П. Драгоманова у громадсько-політичному і духовному житті Болгарії // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 18-21. – ISSN 0130-7037
1151877
  Ніколайчук Д. Роль М.П. Драгоманова у громадсько-політичному і духовному житті Болгарії // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 18-21. – ISSN 0130-7037
1151878
  Юр М. Роль М.Ф. Біляшівського у збереженні української селянської матеріальної культури: колекція мальованого дерева // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 24-28. – ISBN 966-8914-06-6
1151879
  Нестуля О.О. Роль М.Ф. Біляшівського у створенні музею Ф.Р. Штенгеля у с. Городок на Волині / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 257-264
1151880
  Галицька Е.В. Роль М.Х. Бунге в дослідженні демографічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-42. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та методичні аспекти вивчення демографічних подій відомим вченим ХІХ ст. Миколою Християновичем Бунге. Theoretical and methodical aspects of studying the demographic actions by well-known scientist of XIX century M. Bunge is ...
1151881
  Гринчуцький В.І. Роль М.Х. Бунге у проведенні фінансових реформ в Російській імперії (наприкінці ХІХ ст.) / В.І. Гринчуцький, Т.Б. Пиндус // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 245-253. – ISSN 0320-4421
1151882
  Коренєва Н.А. Роль М.Х. Бунге у розвитку вітчизняної статистики: започаткування соціологічного напряму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 62-64. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Зосереджена увага на розкритті внеску М.Х. Бунге у розвиток вітчизняної статистики, а саме на визначеннях предмету науки та розроблених ним принципах масового статистичного спостереження. This article is indented to illustrate the contribution of M. ...
1151883
  Новікова І.Є. Роль М.Х. Бунге у трансформації вітчизняної банківської системи на ринкових засадах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 64-67. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається роль М.Х. Бунге як вченого та фінансиста-практика у становленні вітчизняної банківсь-кої системи ринкового типу. M. Ch. Bunge"s role in the formation of native bank system on the market principles is discovered in article.
1151884
   Роль МАГАТЕ у забезпеченні режиму нерозповсюдження ядерної зброї // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 2 : Актуальні питання міжнародного співробітництва щодо зміцнення режиму неросповсюдження ядерної зброї. – С. 45-65.
1151885
  Шевченко В.К. Роль магматизма в формировании морфоструктур горных областей (на прим. Н. Приамурья, Зап. Приохотья и Юго-Зап. Забайкалья) : Автореф... канд. геогр.наук: / Шевченко В. К.; Геораф. фак. – М., 1971. – 32л.
1151886
   Роль магматизма в эволюции литосферы. – Москва : Наука, 1984. – 191с.
1151887
  Джафаров А.А. Роль магматизма и метасоматизма в формировании Магринского плутона : Автореф... канд. геол.наук: / Джафаров А. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 28л.
1151888
  Меньшов О. Роль магнетотактичних бактерій у формуванні природного магнетизму грунтів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-45. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
1151889
  Шевченко В.Е. Роль макета в структурі періодичного видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 92-99


  У статті розглядаються особливості верстки, модульної структури друкованих періодичних видань, специфіка оформлення і структури журналів та газет. The article is devoted to features of make-up, modular construction of periodicals, specificity of ...
1151890
  Котова Н.В. Роль макро- і мікроелементів у зростанні та розвитку на першому році життя дітей, народжених передчасно / Н.В. Котова, О.О. Старець, Т.М. Хіменко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 61-65. – ISSN 2226-1230
1151891
  Федишин І.Б. Роль макроекономічних чинників у розвитку України. Їх аналіз та оцінка // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 31-37. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1151892
  Нагірна В.П. Роль малих міст в активізації соціально-економічного розвитку сільської місцевості // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 47-55. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
1151893
  Мамедова Дилара Мустафа кызы Роль малоактных пьес в истории азербайджанской драматургии (19 век и начало 20 века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамедова Дилара Мустафа кызы; Ин-т лит-ры им. Низами. – Баку, 1981. – 26л.
1151894
  Ворохалина Л.П. Роль малого бизнеса в решении социально-экономических проблем // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 21-24. – ISSN 1728-8878
1151895
  Великий Ю.В. Роль малого бизнеса в становлении и развитии кластерных инновационных систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 3. – С. 13-16
1151896
  Князькова В.Я. Роль малого бізнесу в розвитку економіки України та його податкове стимулювання // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 88-93


  Розглянуто роль малого підприємництва в становленні та розвитку ринкової економіки. Охарактеризовано зміни в застосуванні спрощеної системи оподаткування в Україні внаслідок її реформування.
1151897
  Міца В.В. Роль малого підприємництва у економічному і соціальному розвитку громад // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 23-27. – ISSN 2306-6814
1151898
  Бутко М. Роль малого підприємництва у прискоренні процесів інноваційного розвитку в Україні : інноваційний розвиток / М. Бутко, О. Попело // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 49-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1151899
  Погребной Анатолий Сергеевич Роль мамиллярных тел в условно-рефлекторной деятельности и регуляции функционального состояния корковых структур мозга : Дис... канд. биолог.наук: 09.00.13 / Погребной Анатолий Сергеевич; Черкс. пед. ин-т. – К, 1986. – 189л. – Бібліогр.:л.165-189
1151900
  Погребной Анатолий Сергеевич Роль мамилярных тел в условнорефлекторной деятельности и регуляции функционального состояния корковых структур мозга : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Погребной Анатолий Сергеевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 25 с.
1151901
  Ряховская Н.Н. Роль марганца в повышении эффективности минеральных удобрений и продуктивности яровой пшеницы : Автореф... канд. биолнаук: / Ряховская Н. Н.; Ульян. с. х. ин-т. – Ульяновск, 1965. – 19л.
1151902
  Сахарова О.В. Роль марганца в световой и темновой реациях превращения ксантофиллов : Автореф... канд. биол.наук: / Сахарова О. В.; АН СССР, Ботан. ин-т. – Л., 1967. – 29л.
1151903
  Невмержицька М.В. Роль маргінальності у формуванні конкурентоздатності та конкурентоздатності особистості в умовах глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 146-156
1151904
  Делкарт Л. Роль маркетинга в банковской деятельности - одна из главных // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 2. – С. 6-8
1151905
  Ус І М. Роль маркетингових досліджень у підвищенні ефективності відносин підприємства з партнерами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 428-432. – ISSN 2222-4459
1151906
  Теребух А.А. Роль маркетингових комунікацій в діяльності закладів готельного господарства / А.А. Теребух, Ільницька-Гикавчук, О.П. Макар // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 189-192. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1151907
  Сторублева С. Роль маркетингових комунікацій в розвитку підприємницької діяльності в умовах переходу до інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 50-52


  Основними інструментами маркетингових комунікацій є реклама, персональні продажі, пропаганда збуту тощо. Реклама розглядається як основна складова та інформаційна сила маркетингових комунікацій.
1151908
  Двуліт З. Роль маркетингової логістики в діяльності транспортно-експедиторського підприємства / З. Двуліт, Ю. Стасів // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 36-45. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
1151909
  Андрєєва Н.М. Роль маркетингу в системі аудиторської діяльності підприємства: сучасний погляд на проблематику / Н.М. Андрєєва, Д.В. Зіньковська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 11-18. – ISSN 2313-4569
1151910
  Мордвінцева Т.В. Роль маркетингу в стратегічному управлінні металургійними підприємствами : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 55-58 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1151911
  Ростовцев С. Роль маркетингу взаємовідносин в онлайн-діяльності бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 11 (232). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  Запропоновано визначення маркетингу взаємовідносин і можливості його застосування в онлайн-діяльності бібліотек. З"ясовано переваги його викрористання, проаналізовано закордонний досвід у цій сфері.
1151912
  Ковальська М.С. Роль маркізи де Помпадур в "дипломатичній революції" напередодні вступу Франції у Семирічну війну // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 175-184. – ISSN 2312-6825
1151913
  Корнєєв В.М. Роль маркованої лексики у створенні емоціогенної структури тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 85-86
1151914
  Самедов В.Ю. Роль марксизма в развитии биологии / В.Ю. Самедов. – Баку, 1950. – 130с.
1151915
  Рзаев С.М. оглы Роль марксистско-ленинского мировоззрения в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рзаев С. М. оглы; Аз.ГУ. – Баку, 1976. – 26с.
1151916
  Рябов Н.П. Роль марксистско-ленинского мировоззрения в развитии социальной активности рабочей молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рябов Н. П.; Казан.ГУ. – Казань, 1974. – 19с.
1151917
  Буйначев К.Д. Роль марксистско-ленинского философского образования в формировании коммунистического мировоззрения масс : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Буйначев К. Д.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1973. – 28л.
1151918
  Полозов С.Н. Роль марксистско-ленинской идеологии в движении народных масс : Автореф... канд. философ.наук: / Полозов С.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. Кафедра философии. – Москва, 1953. – 14 с.
1151919
  Багдасаров К.А. Роль марксистско-ленинской идеологии в развитии социалистического образа жизни / К.А. Багдасаров. – Ашхабад, 1986. – 188с.
1151920
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов обществвенного развития и изменении характера их действия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ. – Киев, 1979. – 24с.
1151921
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменении характера их действия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 24л.
1151922
  Лынко В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменения характера их действия : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынко В. А.; МП УССР, Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1979. – 191л.
1151923
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменния характера их действия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ. – Киев, 1979. – 24л.
1151924
  Лынок В.А. Роль марксистско-ленинской партии в использовании объективных законов общественного развития и изменния характера их действия. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лынок В.А.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
1151925
   Роль марксистско-ленинской партии в нравственном развитиии общества. – Ленинград, 1983
1151926
  Димов Д.В. Роль марксистско-ленинской партии в руководстве социалистическим обществом. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Димов Д.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 16л.
1151927
  Петросян А.А. Роль марксистско-ленинской партии в системе социалистического управления обществом : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Петросян А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 29л.
1151928
  Варгин Л.И. Роль марксистско-ленинской теории в деятельности КПСС на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Варгин Л.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1971. – 26л.
1151929
  Мерзон С Л. Роль марксистско-ленинской философии в развитии советской науки при переходе от социализма к коммунизму. : Автореф... Канд.филос.наук: / Мерзон Л.С,; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 25 с.
1151930
  Гердт А.А. Роль Мартина Опица в выработке норм немецкого национального языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гердт А.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Москва, 1960. – 20 с.
1151931
   Роль мас-медіа у формуванні інформаційного суспільства : науково-практична конференція, 8 лютого 2005 р.: матеріали. – Київ, 2005. – 136с.
1151932
  Кулик В. Роль мас-медій у підтриманні комплексу влади/знання: дискурс щодо Всеукраїнського перепису населення 2001 року та його результатів // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2005. – С. 139-171. – (Політологія і етнологія ; Вип. 27). – ISBN 966-02-3666-2
1151933
  Осецький В.Л. Роль масових відкритих онлайн-курсів у сучасному "освітньому ландшафті" / В.Л. Осецький, І.Л. Татомир // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 86-98. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
1151934
  Рева Т.С. Роль масонства в українській політиці // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 152-154
1151935
  Хайтам Н.Р. Роль масс–медиа в формировании политической повестки дня // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 391-395. – ISSN 2076-1554
1151936
  Фидрус Т.А. Роль массовой борьбы в формировании позиции Швеции по отношению к агрессии США во Вьетнаме 1965-1973 гг.м : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Фидрус Т.А. ; МГУ , Истор. ф-т , Каф. новой и новейшей истории. – Минск, 1976. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1151937
  Варфоломеева М.В. Роль массовых библиотек в культурной революции в СССР : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Варфоломеева М.В.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М, 1971. – 25л.
1151938
  Варфоломеева М.В. Роль массовых библиотек в культурной революции в СССР / М.В. Варфоломеева. – Москва, 1974. – 231с.
1151939
  Остапенко Нина Филимоновна Роль массовых крестьянских газет Украинской ССР в пропагандистской подготовке сплошной коллективизации сельского хозяйства. 1926-1929 : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Остапенко Нина Филимоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 234л. – Бібліогр.:л.195-234
1151940
  Остапенко Н.Ф. Роль массовых крестьянских газет УССР в пропагандистской подготовке сплошной коллективизации сельского хозяйства. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Остапенко Н.Ф.; КГУ. – К, 1982. – 24л.
1151941
  Осецкий В.Л. Роль массовых окрытых онлайн-курсов в современном "образовательном ландшафте" / В.Л. Осецкий, И.Л. Татомир // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 12 (665). – C. 86-98. – ISSN 2522-9311


  "...Показано, какую роль играют массовые открытые онлайн-курсы в организации систмы дистанционного обучения."
1151942
   Роль массовых организаций в развитии общественно-политической и производственной активности трудящихся Урала ( 1917 - 1985 гг. ). – Пермь : ПГУ, 1988. – 137 с.
1151943
  Акперов М.С. Роль математики в познании / М.С. Акперов. – Москва, 1967. – 40с.
1151944
  Митропольский Ю.А. Роль математики в развитии техники / Ю.А. Митропольский, А.Н. Боголюбов. – К., 1984. – 48с.
1151945
  Радзіховська Л.М. Роль математико-статистичних методів обробки експертної інформації в ризикології / Л.М. Радзіховська, О.В. Іващук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С.162-165. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1151946
  Киселева Н.А. Роль математических абстракций в познании действительности : Автореф... канд. философ.наук: / Киселева Н.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра диалетич. и ист. материализма. – М., 1957. – 18л.
1151947
  Вовк С.Н. Роль математической теории эксперимента в повышении эффективности инженерных исследований и разработок / С.Н. Вовк, В.А. Вознесенский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1151948
  Файнерман І.Д. Роль математичних досліджень природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1151949
  Свириденко В.М. Роль математичної гіпотези в пізнанні мікроявищ : На матеріалах розвитку нерелятивістської квантової механіки / В.М. Свириденко; АН УРСР, Ін- філософії. – Київ, 1962. – 172с.
1151950
  Острянин Д.Х. Роль материалистической биологии в борьбе за коммунистическое мировоззрение / Д.Х. Острянин. – Київ, 1962. – 13-74с.
1151951
  Назаренко А. Роль материально-технического снабжения в обеспечении бесперебойной работы производства // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 48-50 : фото
1151952
  Гасанлы Гасан Махмуд оглы Роль материально-технического снабжения в повышении эффективности использования основных производственных фондов. (На примере нефетепромысл. машиностроения Азербайджана) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.06 / Гасанлы Гасан Махмуд оглы; Азер. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниат-Заде. – Баку, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1151953
  Шиловцева Надежда Васильевна Роль материально-технической базы в развитии содержания и характера труда в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шиловцева Надежда Васильевна; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 22л.
1151954
  Пасечник В.Л. Роль материального стимулирования в перевоспитании осужденных // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный, научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1973. – № 24. – С. 97-103
1151955
  Юлдашев Садыкжан Роль материального стимулирования в повышении производительности труда. (На материалах хлопководческих совхозов Узбекистана) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Юлдашев Садыкжан; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1968. – 21л.
1151956
  Султанова Т.Б. Роль материального стимулирования работников в совершенствовании организации общественного труда. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Султанова Т.Б.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1151957
  Пилипенко В.А. Роль материальной заинтересованности в развитии промышленного производства в период строительства коммунизма. (На материалах машиностроения Донбасса) : Автореф... канд. экон.наук: / Пилипенко В.А.; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1967. – 27л.
1151958
  Кулев Г.Б. Роль материальной заинтересованности колозов и колхозников в укреплении и развитии общественного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Кулев Г.Б.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1963. – 16л.
1151959
  Китапбаев Б. Роль материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного хозяйства : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Китапбаев Б.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 24л.
1151960
  Данчу Константин К. Роль материальных балансов при планировании народного хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: / Данчу К.Константин; Моск. ин-т нар. хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1954. – 17л.
1151961
  Коноплев Владимир Петрович Роль материальных и моральных стимулов в достижении высшей производительности труда (на опыте работе речного флота) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Коноплев Владимир Петрович; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 16л.
1151962
  Чобич Я.М. Роль материальных и моральных стимулов в становлении коммунистического труда. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чобич Я.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1979. – 20л.
1151963
  Харченко В.Е. Роль материальных и моральных стимулов в укреплении социалистической дисциплины труда. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Харченко В.Е.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1973. – 24л.
1151964
  Исхаков И. Роль материальных и моральных стимулов в формировании коммунистического отношения к труду. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Исхаков И.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 24л.
1151965
  Даутов Рашид Даутович Роль материальых и моральных стимулов в повышении эффективности колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Даутов Рашид Даутович; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 24л.
1151966
  Валюгин М.А. Роль материльных стимулов в дальнейшем развитии колхозного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Валюгин М.А.; Горьк.гос.ун-т. – Саранск, 1965. – 23л.
1151967
  Федоришин Г. Роль матері у вихованні дитини з особливостями у розвитку // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 119-127. – ISSN 2312-1246
1151968
  Пясковський Б.В. Роль матеріалістичних традицій у розвиткові вітчизняної математики. / Б.В. Пясковський. – К., 1973. – 183с.
1151969
  Бондарєв С.В. Роль матеріалознавства в сучасному світі та історії людства // Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (77). – C. 15-18. – ISSN 2413-7405


  Наприкінці 90-х років ХХ сторіччя Ю. М. Таран заснував процес підготовки фахівців за новою для металургії академії спеціальність - з галузі інженерного матеріалознавства, на кафедрі матеріалознавства. Автор є одним з перших випускників НМетАУ за цією ...
1151970
  Шишка І.В. Роль матеріально-технічної бази та науково-педагогічного забезпечення в підготовці лікаря майбутнього (сімейного лікаря) / І.В. Шишка, А.В. Кудієвський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 106-109. – ISSN 1681-2751
1151971
  Лаврук Н.А. Роль матеріального стимулювання у трудовій діяльності жінок сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 200-210. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1151972
  Тихонович А.И. Роль машинно-тракторной старции Украины в коллективизации сельского хозяйства (1929 -- начало 1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тихонович А. И.; МВО СССР, КГУ, Каф. ист.СССР. – Киев, 1951. – 18 с.
1151973
  Шпак В.А. Роль машинно-тракторных станций в развитии колхозного производства в годы послевоенной Сталинской пятилетки (1946-1950 гг.) (На примере передовых МТС Харьковской обл.) : Автореф... канд. эконом.наук: / Шпак В.А. – Киев, 1951. – 28 с.
1151974
  Понировский Ф.И. Роль машинно-тракторных станций в экономике колхозов Марийской АССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Понировский Ф.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – Москва, 1951. – 16 с.
1151975
  Иванов Г.Т. Роль машино-тракторных станций в развитии общественного хозяйства колхозов в послевоенный период. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов Г.Т.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 16л.
1151976
  Джелали Д.И. Роль машино-тракторных стинций в повышении производительности труда в колхозах (на матер. Одесск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Джелали Д. И.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1953. – 20л.
1151977
  Синькевич Н.І. Роль машинобудівного комплексу в економічному розвитку країни / Н.І. Синькевич, О.Р. Мазуренок // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 148-156. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1151978
  Герко А.П. Роль машиностроения в формировании народохозяйственного комплекса Западной Сибири : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Герко А.П. ; Сибир. отд-ние АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 25 с.
1151979
  Гуславський В.С. Роль МВС у формуванні та функціонуванні єдиного правоохоронного простору СНД // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 28-35.
1151980
  Івлєва Ірина Вадимівна Роль МВФ в макроекономічній стабілізації європейських транзитивних країн : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Івлєва І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190л. + Додатки: л.178-190. – Бібліогр.: л.159-177
1151981
  Івлєва І.В. Роль МВФ у глобалізації сучасної економічної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 2. – С. 20-24.
1151982
  Даминов Р.А. Роль меди в возникновении эндемической иктерогемоглобинурии каракульских овец в Юго-Западных Кызылкумах : Автореф... канд. биол.наук: / Даминов Р.А.; АН Киргиз. ССР. Объединен. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1967. – 19л.
1151983
  Киреева Н.Я. Роль медиальной зоны дыхательного центра в организации дыхательного акта : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Киреева Н.Я.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1981. – л.
1151984
  Кушик М. Роль медичних товариств і організацій у загальнокультурному розвитку України в другій половині XIX-початку ХХ ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 67-73.


  У 1890 р. ректором У-ту Св.Володимира було офіційно затверджено наукове клінічне товариство студентів-медиків м. Києва.
1151985
   Роль медичної сестри первинної медичної допомоги у впровадженні засад здорового способу життя у військовослужбовців / І.М. Ткачук, Г.З. Мороз, А.А. Воронко, Т.А. Бібік, Т.О. Гайшун, Н.І. Рум"янцева // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 59-68. – ISSN 2310-4910
1151986
  Юськів Б.М. Роль медіа-пропаганди в умовах "гібридної війни" / Б.М. Юськів, С.В. Хомич // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 132. – С. 27-43. – ISSN 2308-6912


  Предметом дослідження стала "гібридна війна", яку веде на Сході України Російська Федерація. Особливістю "гібридної війни" є те, що в ній нарівні з військовими ресурсами активно використовуються ресурси невійськові, насамперед пропагандистські. ...
1151987
  Кремень Т. Роль медіа в політичних процесах у Єгипті // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 5/8. – С. 30-32. – ISSN 0868-8117
1151988
  Пенчук І.Л. Роль медіа в системі дитячої медіакомпетентності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 78-83. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1151989
  Никоненко Л.В. Роль медіа в становленні політико-правової свідомості особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 300-309. – ISSN 2219-2654
1151990
  Осюхіна М.О. Роль медіаосвіти за умов сучасних українських суспільно-політичних реалій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 98-102. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1151991
  Ісаєнко О. Роль медіаосвіти у формуванні медіакультури сучасної молоді // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 22-25. – ISSN 2076-9326
1151992
  Чекалюк В.В. Роль медіафахівців у іміджуванні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 161-166. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
1151993
  Скребцова Н.Д. Роль медоносных пчел в избиратльности оплодотворения главнейших энтомофильных плодово-ягодных и некоторых других сельскохозяйственных культур. : Автореф... канд.биол.наук: / Скребцова Н.Д.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 17л.
1151994
  Матушкин Н.Н. Роль междисциплинарного компонента образовательных программ, реализующих компетентностную парадигму / Н.Н. Матушкин, И.Д. Столбов // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 5-17. – ISSN 1609-4646


  Рассматривается проблема реализации компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании. Для отражения природы компетенции компетентностно-ориентированные образовательные программы должны опираться на принцип междисциплинарности. Предложены ...
1151995
  Ходжаниязов С.У. Роль международного сотрудничества в совершенствовании педагогических условий деятельности информационно-ресурсного центра университета / С.У. Ходжаниязов, Х.И. Шихова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 29-37. – ISSN 2073-9613
1151996
  Наумовец А.Г. Роль международной мобильности ученых на разных этапах истории науки Украины / А.Г. Наумовец, А.С. Попович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (77). – С. 128-137. – ISSN 0374-3896


  Охарактеризованы основные тенденции международного сотрудничества ученых НАН Украины и миграция научных работников в последнее десятилетие.
1151997
  Барышников В.Н. Роль международной финансово-экономической помощи Финляндии в войне против СССР 1939 - 1940 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 59-72. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
1151998
  Давыдова Е.Ю. Роль международных договоров, общепризнанных принципов и норм международного права в развитии арбитражного процессуального права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 322-328. – ISSN 1684-2626
1151999
  Мазурова Е.К. Роль международных организаций в регулировании глобальных экономических процессов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.34-56. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1152000
  Самхарадзе Д.Г. Роль международных организаций в современных международных отношениях // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 11-14. – ISSN 1812-3910
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,