Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>
1160001
  Магомедов М. Система адаптивного управління та її елементи // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 121-129. – ISSN 2409-9260
1160002
  Делавар-Касмаі Мохаммад Система адаптивної магнітотерапії з пульсометрочним зворотнім зв"язком : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Делавар-Касмаі Мохаммад ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1160003
  Апаров А. Система адміністративно-процесуального права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 89-92
1160004
  Гриценко І.С. Система адміністративного права та еволюція наукових поглядів на її зміст // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 26-34. – ISBN 978-966-667-624-8
1160005
  Константий О. Система адміністративного права як концептуальна основа здійснення адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 20-24. – ISSN 0132-1331
1160006
  Прокіпчук Л.І. Система адміністрування митних платежів: теоретичні основи та інституційні засади розвитку // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 116-120. – ISSN 2071-4653
1160007
  Крупка М.І. Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи / М.І. Крупка, В.М. Кміть, Р.Ю. Паславська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 217-224. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1160008
  Перри Х А. Система акеан-атмосфера / Х А. Перри, Дж.М. Уокер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 195с.
1160009
  ПрисенкоМ.О Система акредитації вищих навчальних закладів в Україні: реалії становлення, проблеми дії та розвитку / М.О. Присенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 125-139. – ISSN 1818-5797
1160010
  Сакаль-Лісніченко Система актантів як сюжетноутворюючий аспект художнього твору (на матеріалі романів про Северина Наливайка) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 367-375


  На матеріалі прозових творів про Северина Наливайка автор робить спробу аналізу системи актантів як сюжетоутворюючого аспекту художнього твору. В процесі системного дослідження визначаються моделі актантних схем, які дозволяють з’ясувати особливості ...
1160011
  Петунин О.В. Система активизации познавательной самостоятельности учащихся // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-70. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
1160012
  Патроник І. Система актуальних філософем у публіцистиці Сергія Кримського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 106-112. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1160013
  Кириченко В.С. Система акціонерних банків земельного кредиту в Росії в останнє двадцятиріччя XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 397-405. – ISSN 1563-3349
1160014
  Кирсанов Г.М. Система алгоритмических алгебр и некоторые вопросы автоматизации программирования : Дис... канд.фи- матнаук: 01.01.09 / Кирсанов Г.М.; МВи ССО УССР. КГУ. – К, 1975. – 131л. – Бібліогр.:л.124-128
1160015
  Кирсанов Г.М. Система алгоритмических алгебр и некоторые вопросы автоматизации программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.0109 / Кирсанов Г.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-13
1160016
  Черепухин А.В. Система альтернативного разрешения конфликтов : Учебно-методическое пособие / А.В. Черепухин. – Харків : Торнадо, 2001. – 208с. – ISBN 966-635-055-6
1160017
  Эмирбеков Э.З. Система аммиак -- глютаминовая кислота -- глютамин мозга при некоторых экстремальных состояниях. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эмирбеков Э.З.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1964. – 16л.
1160018
  Городянська Л.В. Система амортизації та оновлення основних засобів на підприємствах України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 102-109. – ISSN 0321-0499
1160019
  Красикова В.В. Система анализа драматургического прозведения на первом этапе литературного образования : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Красикова В.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 22л.
1160020
  Юферова Надежда Юрьевна Система анализа и прогнозирования динамики рынка жилой недвижимости с учетом состояния городской среды : Автореф. дисс. ... канд. техн. наук: 05.13.01 / Юферова Н.Ю.; Сибирский госуд. технол. ун-тет. – Красноярск, 2004. – 22с.
1160021
  Владимирова Н.Ю. Система анализа распространения заграязнения в воздушной среде / Н.Ю. Владимирова, Л.Н. Тарасенко. – Москва, 1991. – 15с.
1160022
   Система анализа состояния атмосферы в Сибирском регионе с использованием модели WRF-ARF и трехмерного вариационного усвоения данных WRF 3D-Var / Р.Б. Зарипов, Ю.В. Мартынова, В.Н. Крупчатников, А.П. Петров // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 33-43 : рис., табл. – Библиогр: 43 назв. – ISSN 0130-2906
1160023
  Костюкова Н.И. Система аналитических выкладок для вычисления группы, допускаемой дифференциальными уравнениями : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.11 / Костюкова Н. И.; АН СССР, Сиб. от-ние, Секц. киберн. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. науам. – Новосибирск, 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1160024
  Базанов О.Ю. Система аналізу даних для забезпечення охорони об"єктів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 14-18
1160025
  Максюта Н.В. Система аналізу результатів гемореологічних досліджень на основі ієрархічної кластеризації діагностичних ознак : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Максюта Н.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1160026
  Стеблецька Ю.І. Система аналізу фінансових ризиків // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С. 248-256. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
1160027
  Боголіб Т.М. Система аналізу, планування та контроль вартості науково-технічної продукції // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 40-44.
1160028
  Хлебникова Ирина Борисовна Система английского глагола и сослагательное наклонение : Автореф. дис. ... док. филолог. наук / Хлебникова Ирина Борисовна ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1965. – 52 с.
1160029
  Антипова А.М. Система английской речевой интонации / А.М. Антипова. – Москва, 1979. – 131с.
1160030
  Мельник М. Система антикорупційного законодавства України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.49-57
1160031
  Жорова Є.Р. Система антикризового корпоративного управління // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 6-9
1160032
  Воронкова Т.Є. Система антикризового управління підприємством // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 17-25 : фото, рис. – Бібліогр.: 19 назв.
1160033
  Ярошенко Ф.О. Система антикризової діагностики стану державних фінансів України, імітаційно-сітьового моделювання та проактивного реагування на поширення кризи : [аналіт. доповідь] / міністр фінансів України Ф.О. Ярошенко ; М-во фінансів України. – Київ : Мінфін, 2011. – 137 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1160034
  Кубальський В.П. Система антитерористичного законодавства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 471-477. – ISSN 1563-3349
1160035
  Пономарьова Л. Система аргументації в жанрі судового вироку // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 282-290. – ISSN 1728-9572
1160036
  Гостев В.И. Система АРМП с цифровім дифференцирующим контіром в адаптивном радиоканале связи / В.И. Гостев, В.И. Кащук, А.В. Тельвинов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 76-81
1160037
  Рабинович А.М. Система ассортиметной работы книготорга / А.М. Рабинович. – М., 1976. – 64с.
1160038
  Казакова Тамара Анатольевна Система ассоциативных связей слова в поэтическом тексте и стихотворный перевод. (На материале лирики Шелли) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Казакова Тамара Анатольевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 25л.
1160039
  Хандриков М.Ф. Система астрономии : [Т. 1-3] / [соч.] Д-ра Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – 1875-1877. – Киев : Тип. и лит. М.И. Фрица
Т. 1 : Сферическая астрономия. – 1875. – 350, III с., 4 л. черт., карт. – Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. № 421671фамилия-подпись И. Косоногов (из книг); На обл. № 63025 надпись: студ. матем. М. Бордзиловский; На обл. № 113570 Петру Петровичу Алексееву от автора
1160040
  Хандриков М.Ф. Система астрономии : [Т. 1-3] / [соч.] Д-ра Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – 1875-1877. – Киев : Тип. и лит. М.И. Фрица
[Т. 2] : [Практическая астрономия]. – 1875. – 504, VIII с., 7 л. черт.


  В кн. 5 л. чертежей
1160041
  Хандриков М.Ф. Система астрономии : [Т. 1-3] / [соч.] Д-ра Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – 1875-1877. – Киев : Тип. и лит. М. Фрица
[Т. 3] : [Теоретическая астрономия]. – 1877. – 428, VI с., 1 л. черт.


  В кн. № 146194 чертеж отсутств.
1160042
  Михальченкова О.Є. Система АСФИМІР як інструмент маркетингу / О.Є. Михальченкова, І.С. Баланчук // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 43-47
1160043
  Мишутис П. Система атеистического воспитания в Советской Литве / П. Мишутис. – Вильнюс, 1985. – 202с.
1160044
  Клименко Н.Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови / Н.Ф. Клименко. – К., 1973. – 186с.
1160045
  Клименко Н.Ф. Система аффиксального словообразования современного украинского языка (на основе апплиеативной порождающей модели) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.681 / Клименко Н.Ф. ; АН УССР, Отд. лит., языка и искусствоведения. – Киев, 1970. – 23 с.
1160046
  Лоева М. Система ба инь в музыкальной культуре Китая // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 180-186
1160047
  Діденко Ю.Ю. Система багатоступеневого перехресного контролю та гарантії у сфері недержавного пенсійного забезпечення / Ю.Ю. Діденко, О.О. Шатравка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 41-44
1160048
  Кравченко С.Ю. Система базового автоматического лингвистического анализа текстов японского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 / Кравченко Сергей Юрьевич ; Учреждение образования "Минс. гос. лингв. ун-т". – Минск, 2014. – 24 с. – Библиогр.: 9 названий
1160049
   Система балансов в народно-хозяйственном планировании / А.С. Емельянов, В.Ф. Беседин, А.И. Москвин, Ю.Г. Сватко, В.А. и др. Борисов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 318с.
1160050
  Крюков В.П. Система балансов населения и трудовых ресурсов крупного города / АН СССР ; Центральный экономико-математический ин-т ; В.П. Крюков ; отв. ред. Э.Ф. Баранов. – Москва : Наука
Вопросы прогнозирования и планирования. – 1985. – 200 с.
1160051
  Златіна Н. Система банківського законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються погляди науковців щодо визначення системи права та системи законодавства. Також у статті, автором, запропоновано ієрархічну структуру системи банківського законодавства, яка передбачає державне регулювання банківської системи - ...
1160052
   Система банківського менеджменту : Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. – Київ : ІНКОС, 2004. – 480с. – ISBN 966-8347-08-0
1160053
  Любунь О.С. Система банківського менеджменту : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Любунь О.С. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Київ : Кондор, 2007. – 356с. – ISBN 966-351-053-6
1160054
  Кришталь Г.О. Система банківського нагляду в зарубіжних країнах : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 122-127. – Бібліогр.: 4 назви
1160055
  Бай О. Система барокових образів у польськомовній поезії Данила Братковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 250-253. – ISBN 978-966-3888-379-3
1160056
  Довбня К.В. Система бгав та рас у крішнаїтській середньовічній поезії гінді // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Пропонована стаття розглядає питання про поетологічні особливості поезії відомого поета піздньосередньовічної літератури бгакті Раскхана, а саме, важливу категорію поетики гінді - систему бгав та рас. Цей аспект вивчення творчості поета ще не ...
1160057
   Система бездефектного труда в больнице. – К, 1984. – 56с.
1160058
  Яворски Д. Система безопасности Java : Руководство разработчика / Джим Яворски, Пол Дж. Перроун; Пер. с англ. С.А. Добродеева. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 528 с. – ISBN 5-8459-0165-0
1160059
  Брагг Р. Система безопасности Windows 2000 / Роберта Брагг; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 592с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0181-2


  Основы стратегии безопасности для систем, работающих под управлением Windows 2000
1160060
  Хондогій І. Система безоплатної правової допомоги як реалізація конституційного права громадян професійну правничу допомогу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 138-146. – ISSN 2524-0129
1160061
  Галаджій О. Система безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону: позиція США // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 558-562. – ISBN 978-966-171-893-6
1160062
  Божко Сергій Олександрович Система безпеки і співробітництва в регіоні Балтійського моря в 1990-х роках 20 століття - на початку 21 століття : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Божко С.О.; КНУТШ. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 2005. – 204л. – Бібліогр.: л. 166 - 204
1160063
  Божко Сергій Олександрович Система безпеки і співробтництва в регіоні Балтійського моря в 1990-х роках - на початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Божко С.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв.
1160064
  Плевако І.Г. Система безпеки країн МЕРКОСУР як геополітична проблема // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 492-497. – ISSN 2076-1554
1160065
  Марченко Ю.В. Система безпеки підприємництва: політологічний і міждисциплінарний контекст дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 296-304
1160066
  Товажнянський Л. Система безперервної освіти на базі дистанційної технології навчання і кредитно-модульної організації навчального процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.62-66. – ISSN 1682-2366
1160067
  Юхимович Оксана Система безперервної шкільної економічної освіти : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 8-11 : Схема. – Бібліогр.: 16 назв
1160068
  Ставнійчук М. Система безпосереднього народовладдя в умовах незалежності України // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 22-26.
1160069
  Зуммер В.М. Система библейской кмпозиции А.А.Иванова. / В.М. Зуммер. – К., 1919. – 7-12с.
1160070
  Василевская А.Д. Система библиографических пособий по науке и научно-исследовательской работе союзной республики / А.Д. Василевская. – Минск, 1984. – 120с.
1160071
  Леонченков В.Е. Система библиографическй информации союзной республики / В.Е. Леонченков. – Минск, 1990. – 254с.
1160072
  Семенова Г.Г. Система библиографической информации по экономике. / Г.Г. Семенова. – М., 1987. – 76с.
1160073
  Редькина Н.С. Система библиотечно-информационного обслуживания удаленных пользователей / Наталья Степановна Редькина, Олеся Викторовна Кулева, Марина Юрьевна Дунин-Барковская // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 3. – С. 21-23
1160074
  Терешин В.И. Система библиотечных фондов технической литературы и документации / В.И. Терешин. – М, 1978. – 97с.
1160075
  Костирко Т.М. Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування : Автореф. дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Костирко Т.М. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1160076
  Проценко Т.В. Система бібліотечно-інформаційного супроводу професійної діяльності сімейних лікарів в Україні : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Проценко Т.В. ; Харківська держ. академія культури. – Харків, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1160077
  Федосова А.О. Система бізнес-стратегій підприємства // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 94-97. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Проаналізовані існуючі, виділено перелік типових стратегій і типових бізнес-стратегій підприємств. Визначено необхідність зміни управлінської організаційної структури підприємства при виборі стратегічної орієнтації. Розглянуто зміст роботи з ...
1160078
  Чубінський М.А. Система бонус-малус в обов"язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та її удосконалення // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 16, ч. 2. – С. 112-119. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1160079
  Волинець В.В. Система боротьби з організованою злочинністю у США (досвід організації та функціонування) // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 72-75. – ISSN 1609-0462
1160080
  Воронин Ю.А. Система борьбы с преступностью в США / Ю.А. Воронин. – Свердловск, 1990. – 100с.
1160081
  Шаваев А.Г. Система борьбы с экономической разведкой / А.Г. Шаваев. – Москва : Правовое просвещение, 2000. – 240с. – ISBN 5-93-485-003-2
1160082
  Олійник Я.В. Система бухгалтерського обліку: питання термінології : бухгалтерський облік // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 112-118 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1160083
   Система быстрого счета по Трахтенбергу. / Э. Катлер, Р Мак-Шейн, , . – М, 1967. – 135с.
1160084
  Цинделиани И.А. Система бюджетного права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 55-60. – ISSN 0132-0769
1160085
  Пасічний М.Д. Система бюджетного регулювання економіки України в умовах економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 361-369


  Досліджуються проблеми, пов"язані із визначенням сутності та ролі системи бюджетного регулювання в уомвах кризових трансформацій. Розглянуто структуру системи бюджетного регулювання. Досліджено роль та значення дефіцитного фінансування економіки в ...
1160086
  Остапенко Ю. Система бюджетування в управлінні основною діяльністю підприємств водного транспорту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 12. – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1160087
  Соколовская Ж.П. Система в лексической семантике / Ж.П. Соколовская. – К., 1979. – 189с.
1160088
  Зубко А. Система вагових мір давньої Греції (класична доба) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-45.
1160089
  Гудсков А.К. Система ВАЗа на предприятиях республики / А.К. Гудсков. – К, 1985. – 48с.
1160090
  Михайличенко С.Ю. Система валютного регулювання періоду економічного зростання України у 2000-2004 рр . // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1160091
   Система ввода текста для альтернативной речевой коммуникации / Ю.В. Крак, А.В. Бармак, Р.А. Багрий, И.О. Стеля // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; Глав. ред.: В.М. Кунцевич ; Редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 1, январь - февраль. – С. 128-137. – ISSN 0572-2691
1160092
  Соломко І.М. Система вдосконалення організації та нормування праці управлінського персоналу підприємства (за матер. підприємств машинобудування). : Автореф... канд. екон.наук: 08.09.01 / Соломко І.М.; Кіровоград. ін-т сільскогосп. машинобуд. – Кіровоград, 1997. – 16л.
1160093
   Система ведения агропромышленного производства Луганской области на период 1997-2005 гг.. – Луганск, 1997. – 560с.
1160094
  Байрамова З.М. Система ведения сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Байрамова З.М. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбиллиси, 1968. – 23 с.
1160095
   Система ведения сельского хозяйства в целинном колхозе. – М, 1961. – 11с.
1160096
   Система ведения сельского хозяйства Киргизии. – Фрунзе, 1960. – 408с.
1160097
   Система ведения сельского хозяйства по Ставропольского края. – Ставрополь, 1980. – 490с.
1160098
   Система ведения сельского хозяйства Ташкентской области : (Мероприятия по увеличению выхода сельскохозяйственной продукции на 100 га земельных угодий). – Ташкент : Госполитиздат, 1959. – 203с.
1160099
  Посмитный М.А. Система ведения хозяйства в колхозе / М.А. Посмитный. – К., 1959. – 32с.
1160100
   Система ведення господарства в голгоспах Бородянського району Київської області. – К, 1961. – 200с.
1160101
   Система ведення господарства в голгоспі "Зоря комунізму" Глинянського району Львівської області. – К, 1959. – 64с.
1160102
   Система ведення господарства в голгоспі ім. Леніна Бородянського району Киїіської області. – К, 1959. – 103с.
1160103
   Система ведення господарства в голгоспі ім. Леніна Олишівського району Чернігівської області. – К, 1959. – 92с.
1160104
   Система ведення господарства в голгоспі ім. Шевченка Старо-Констянтинівського району Хмельницької оьласті. – К, 1959. – 80с.
1160105
  Судук Н.В. Система взаємозв"язків як детермінанта розвитку туризму в регіоні / Н.В. Судук, М.В. Кифор // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 248-252. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
1160106
  Маврин С.А. Система взаимодействий в дистанционном высшем профессиональном образовании Казахстана, развивающая конкурентноспособность молодых специалистов / С.А. Маврин, Н.Л. Шевченко // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 135-143. – ISSN 1811-0916
1160107
  Кустов Ю.А. Система взаимосвязей курса физики с политехническим образованием учащихся в области электротехники : Автореф... канд. пед.наук: / Кустов Ю.А.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1160108
  Устиашвили Г.Х. Система взимания налога с оборота : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Устиашвили Г.Х.; АН Гр.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1970. – 30л.
1160109
  Вербова В.В. Система вибіркового розповсюдження інформації:теоретичні підходи та досвід її упровадження в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О.Сухомлинського // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С.289 - 298. – ISBN 978-966-529-203-6
1160110
  Кафарський В.І. Система виборів в Україні: пошук оптимального варіанта // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 5-16
1160111
  Шелестов О. Система виборів депутатів районних і обласних рад: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-34.
1160112
  Нікіфорова І.І. Система виборів до органів місцевого самоврядування як чинник розвитку політичної конкуренції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 41-44. – Бібліогр.: 10 назв
1160113
  Ткач О.І. Система виборів та референдумів в країнах Латинської Америки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 164-168. – ISBN 966-7196-06-2
1160114
  Заросило В.О. Система вивчення законодавства про корупцію та напрями її розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 181-184
1160115
  Гусева Е.К. Система видов в современном корейском языке / Е.К. Гусева. – М, 1961. – 118с.
1160116
   Система виконання покарань в Україні: проблеми та перспективи гуманізації : Навчально-методичний посібник. – Київ : ПП "Арарат-Центр", 2000. – 139 с. – ISBN 966-95833-0-6
1160117
  Яковець І.С. Система виконання покарань Швейцарії (частина 2) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 120-131. – ISSN 2079-6242
1160118
  Романюк О.П. Система вимірювання діяльності соціальних установ: сутність та особливості розробки. Частина I. Теоретико-методологічні аспекти вимірювання діяльності з надання соціальних послуг // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1160119
  Романюк О.П. Система вимірювання діяльності соціальних установ: сутність та особливості розробки. Частина II. Особливості розробки та впровадження Системи вимірювання діяльності соціальних установ в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  У роботі досліджено особливості поетапної (крок за кроком) розробки системи вимірювання діяльності соціальних установ в Україні, узагальнено уроки іноземного досвіду, які доцільно врахувати при її розробці та впровадженні в нашій країні, а також ...
1160120
  Лопатін О.К. Система випереджаючих показників для виявлення закономірностей функціонування економіки України напередодні криз ділових циклів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 210-217 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1160121
  Шкарабан М.М. Система виразності Франсуа Дельсарта в контексті світових сценічних мистецтв : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Шкарабан М.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1160122
  Романаускас Ю. Система виробництва сільськогосподарської продукції та його інфраструктура в Литві : Економіка зарубіжних країн / Ю. Романаускас, Я. Романаускене // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С.79-88 : Табл. – ISSN 0131-775Х
1160123
   Система виртуальных машин для ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 360 с.
1160124
  Вишневський О. Система виховання і розвитку учнів у середній школі (експериментальний проект) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 3. – С. 3-15
1160125
  Полухтович Т.Г. Система виховання Платона // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 157-161. – ISSN 1729-360Х
1160126
  Бартків О.С. Система виховної роботи в педагогічному інституті / О.С. Бартків, О.Л. Дурманенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 36-40. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано організацію виховної роботи в педагогічному інституті Волинського національного університету ім.Лесі Українки,
1160127
  Савинець В.К. Система вищої освіти в СССР / В.К. Савинець. – Львів, 1970. – 25с.
1160128
  Буцак М.В. Система вищої освіти Канади // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 42-44. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1160129
  Цівіна І.І. Система вищої освіти Російської Федерації // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 254-255. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1160130
  Висоцька Г.В. Система вищої освіти у Республіці Польща // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 375-378. – ISSN 2076-1554
1160131
  Степаненко С. Система вищої освіти у США : фінансування і технології // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.71-86. – ISSN 1682-2366
1160132
  Жиляєв І.Б. Система вищої освіти України / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 16-17. – ISBN 978-966-7909-71-0
1160133
  Зарубінська І.Б. Система вищої освіти України і міжнародний ринок освтніх послуг / І.Б. Зарубінська, А.В. Полухін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 6-10. – ISSN 2078-1016


  У статті розглянуті деякі аспекти функціонування міжнародного ринку освітніх послуг в умовах глобалізації. Досліджені наслідки вступу України до Світової організації торгівлі, зокрема ризики та загрози для вітчизняної системи вищої освіти.
1160134
  Яковлєва О.В. Система вищої освіти України поміж цінностями та прагматикою // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 118-126. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
1160135
  Рєвнівцев О.В. Система вищої освіти України: фінансові аспекти сучасних пробтем розвитку // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 36-45. – ISSN 2072-9480
1160136
  Бебко С. Система вищої освіти як об"єкт наукового дослідження // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 83-89. – ISSN 1682-2366
1160137
  Сапожников С. Система вищої педагогічної освіти Румунської Республіки як країни-члена ОЧЕС у світлі євроінтеграційних процесів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 3 (122), березень. – С. 42-46. – ISSN 2308-4634
1160138
  Ніколаї Г.Ю. Система вищої технічної освіти в республіці Польща // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 433-442. – ISSN 2312-5993
1160139
  Варинський Б.О. Система вищої фармацевтичної освіти в Японії // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 9-14. – ISSN 0367-3057


  Всім добре відомо, що Японія створила одну з передових економічних систем світу. За рівнем ВВП у 2013 р. Японія посідала 5 місце в світі після США, Європейського Союзу, Китаю та Індії. До 2010 р. Японія посідала третє місце за кількістю наукових ...
1160140
  Туренко В.Е. Система вищої філософської освіти у Франції: спроба переосмислення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 212-214


  Виходячи з потреб модернізації вітчизняної філософської освіти і науки та її гармонізації з базовими принципами міжнародного овітньо-наукового простору, актуальним стає звернення та ґрунтовний аналіз національних філософських систем освіти у світі, ...
1160141
  Рябовол Л.Т. Система вищої юридичної освіти в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 379-384. – ISSN 2219-5521
1160142
  Бурлай Т.В. Система виявлення і коригування макроекономічних дисбалансів Євросоюзу та її адаптація до умов України // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2014. – [2014 рік]. – С. 16-21
1160143
  Заросило В.О. Система відбору на командні посади в місіях ООН // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 241-248.
1160144
  Вихованець І.Р. Система відмінків української мови / І.Р. Вихованець. – Київ, 1987. – 232с.
1160145
  Борисенко З. Система відповідальності за порушення конкурентного законодавства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 19-26 : табл. – ISSN 0131-775Х
1160146
  Іванова І.М. Система відповідальності учасників бюджетного процесу в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 134-139.
1160147
  Пашкова О.О. Система військових навчальних закладів Фінляндії на початку ХХ століття // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 171-175
1160148
  Баранівський В.Ф. Система військово-патріотичного виховання курсантів вищого військового навчального закладу / В.Ф. Баранівський, О.В. Тарасенко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 25-33


  В статті висвітлена актуальна проблема військово-патріотичного виховання в Збройних Силах та вищих військових навчальних закладах України. Удосконалено систему військово-патріотичного виховання, здійснено аналіз її основних компонентів цільового, ...
1160149
  Коваль О.Ю. Система військової підготовки та кадрові питання в українській армії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Досліджується існуюча система підготовки офіцерських кадрів та офіцерів запасу, проводиться аналіз кадрових питань у Збройних силах України.
1160150
  Мельник Р.С. Система вітчизняного адміністративного права та євроінтеграція України: до питання пошуку взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 116-122. – ISSN 0132-1331
1160151
  Бєлік А.В. Система влади в Україні періоду правління Директорії УНР // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 100-104. – ISSN 2076-8982
1160152
  Касьянов Г.В. Система владних відносин у сучасній Україні: групи інтересу, клани та олігархія // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 160-180. – ISSN 0130-5247
1160153
  Курінний Є. Система владних форм безпосередньої реалізації складових об"єкта адміністративного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.16-20
1160154
  Дахин А.В. Система власти в России в 2000-х годах и модели политического управления регионами // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 2 (110). – С.52-59. – ISSN 0321-2017
1160155
  Полунов А.Ю. Система власти и управления самодержавной России в воззрениях К.П. Победоносцева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 131-146. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Взгляды К.П. Победоносцева на систему власти и управления в России, анализируются представления крупнейшего консервативного государственного деятеля конца XIX - начала XX в. о прерогативах монарха, формах его взаимодействия с правительственным ...
1160156
  Торыбаева Ж.З. Система внедрения в вузе педагогических технологий формирования здорового образа жизни будущего специалиста // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – C. 40-43. – ISSN 1026-955X


  Дано изложение авторского опыта исследования проблемы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. Определены возможности применения инновационных технологий здорового образа жизни в практике учебно-воспитательного процесса ...
1160157
  Литвин В.М. Система внедрения достижений науки в сельскохозяйственное производство США и ее экономическая эффективность : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Литвин В.М. ; АН СССР. – М, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
1160158
  Грибов В.С. Система внеклассной воспитательной работиы в вечерных (сменных) школах : Автореф... канд. пед.наук: / Грибов В. С.;. – М., 1967. – л.
1160159
  Пак А.И. Система внеклассной и внешкольной работы по научно-атеистическому воспитанию учащихся сельской школы. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пак А.И.; Киргиз. НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – 21л.
1160160
  Шониа М.Б. Система внеклассной работы по русскому языку и литературе в грузинской восьмилетней школе (IV-VIII классы). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шониа М.Б.; АПН СССР. НИИ преподавания рус. яз. в нац. школе. – М., 1973. – 32л.
1160161
  Середа В.И. Система внеурочной работы по географии в средней школе. : Автореф... канд. пед.наук: / Середа В.И.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1968. – 27л.
1160162
  Бегалиев Т.Б. Система внеучебного педагогического воздействия органов общественности на воспитание учащихся-подростков. (По материалам Казахской ССР). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бегалиев Т.Б.; М-во просвещения Казахской ССР. – Алма-Ата, 1975. – 23л.
1160163
  Яковлева И. Система внешкольного воспитания и обучения в республике Беларусь на пути к новому качеству: актуальность научно-педагогического поиска // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2009. – № 1 (14). – С. 95-101
1160164
  Новиков Д.Л. Система внешней инжекции электронной модели сильноточного протонного ускорителя. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков Д.Л.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборат. ядерных проблем. – Дубна, 1967. – 21л.
1160165
  Илюшечкин В.П. Система внеэкономического принуждения и проблема второй основной стадии общественной эволюции / В.П. Илюшечкин. – М., 1970. – 110с.
1160166
  Аманжолова Бибигуль Система внутреннего контроля в управлении операционными рисками коммерческого банка: теоретические и методологические основы / Аманжолова Бибигуль, Умбетова Майра // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 231-239 : табл., рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1160167
   Система внутреннего хозяйственного производственного объединения ЗИЛ. – Москва : Московский университет, 1983. – 200 с.
1160168
  Лапина Н.Н. Система внутрихозяйственных экономических отношений в сельскохозяйственных предприятиях : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-68. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1160169
  Карпенко С.В. Система внутрішнього керівництва в козацькій Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 248-252. – ISSN 2076-1554
1160170
  Дмитренко І. Система внутрішньокорпоративного контролю: передумови запровадження та чинники ефективності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 5. – С. 41-51


  Розглянуті проблемні питання навчання і розвитку професійних бухгалтерів у зв"язку із реформою системи бухгалтерського обліку в Україні.
1160171
  Булат А.Ф. Система вода-газ в массиве горных пород Донбасса / А.Ф. Булат, К.А. Безручко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2015. – 189, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 178-188. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1468-8
1160172
  Малинин С.Д. Система водно-углекислота и карбонатное равновесия при высоких температурах и давлениях (в приложении к природным гидротермальным процессам) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Малинин С.Д.; АН СССР, Ин-т геохимии и аналитический химии. – М., 1963. – 28л.
1160173
  Конжиев Н.М. Система военно-патриотического воспитания в общеобразовательной школе / Н.М. Конжиев. – М., 1986. – 141с.
1160174
  Совтис Н. Система вокалізму та консонантизму Л.Е. Венглінського з погляду її унормованості порівняно з польською мовою XIX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 112-115. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1160175
  Киржинов С.С. Система воспитания адыгов (черкесов) в прошлом : Автореф... канд. ист.наук: 07.576 / Киржинов С.С.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этногратии им. И.А.Джавахушвили. Специализр. учен. совет. – Тбилиси, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1160176
  Макаев В.В. Система воспитания школьников на примере жизни и деятельности В.И.Ленина. / В.В. Макаев. – М, 1984. – 144с.
1160177
  Бураков Ю.В. Система воспитательной деятельности круглогодичного прионерского лагеря (на опыте Всесоюзного пионер. лагеря ЦК ВЛКСМ "Орленок" : Автореф... канд. пед.наук: 13.0.01 / Бураков Ю. В.; НИИ общих проблем воспит. АПН СССР. – М., 1980. – 20л.
1160178
  Керимов Л.К. Система воспитательной работы с педагогически запущенными детьми : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Керимов Л.К.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1972. – 23л.
1160179
  Кожемяченко О.О. Система впливів на формування соціально-трудових відносин в Україні // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 41-46. – ISSN 2310-5534
1160180
  Карпа М.І. Система впливу на масову політичну свідомість: державно-управлінський аспект : Автореф. ... дис. канд. наук з держ. управління: Спец.25.00.01 / Карпа М.І.; Львівський регіональний ін-т держ. управління нац. академії держ. управління при Президентові України. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 3 назви
1160181
  Мельниченко А.О. Система впливу суспільства на функціонування держави в політичній філософії Дж. Локка // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 74-77
1160182
  Майєр Н.В. Система вправ для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-24. – ISSN 1817-8510
1160183
  Голованчук Л.П. Система вправ для формування в учнів 9-го класу англомовної культурно-країнознавчої компетенції // Іноземні мови : Науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – № 1. – С.17-24. – ISSN 1817-8510
1160184
  Вовк О.І. Система вправ для формування комунікативно-когнітивної компетентності майбутніх філологів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 139-144. – (Серія "Педагогіка" ; № 2)
1160185
  Кавицька Т.І. Система вправ для формування текстотворчої компетенції у перекладі з рідної мови на іноземну // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 120-123. – (Педагогічні науки)
1160186
  Романюк Ю.В. Система вправ для формування у майбутніх інженерів читацької англомовної компетенції у процесі використання навчального веб-сацту // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 2. – С. 32-39. – ISSN 1817-8510
1160187
  Недбалюк О.П. Система впровадженння інновацій через освітні програми: досвід США для України // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2012. – № 29/30 (746/747). – С. 16-17
1160188
  Андрейчин С.Р. Система впровадження арт-методів у роботу практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 5 (122). – С.13-19
1160189
  Айтекеева З.А. Система вращающихся тел произвольной формы в общей теории относительности : автореф. дис. ... канд. физ. -мат. наук / Айтекеева З.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Алма-Ата, 1963. – 6 с.
1160190
  Сыромятников Н.А. Система времен в новояпонском языке / Н.А. Сыромятников. – М., 1971. – 336с.
1160191
  Веденькова М.С. Система времен и два плана речевого высказывания в современном немецком языке / М.С. Веденькова. – Днепропетровск, 1976. – 107с.
1160192
  Чкадуа Система времен и основных модальных образований в абхазско-абазинских диалектах. / Чкадуа, л. – Тбилиси, 1970. – 311 с.
1160193
  Панченко Р.С. Система времен индикатива в английском языке второй половины XV века.. : Автореф... канд. филолог.наук: / Панченко Р.С.; МП РСФСР. Москов. гор. пед.ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 16л.
1160194
  Бондарко А.В. Система времен русского глагола (в связи с проблемой функционально-семантических и грамматических категорий) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 660 / Бондарко А.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1968. – 36 с.
1160195
  Веденькова М.С. Система времен современного немецкого языка (парадигматика) / М.С. Веденькова. – Днепропетровск, 1977. – 55 с.
1160196
  Бунина И.К. Система времен старославянского глагола / И.К. Бунина. – М., 1959. – 160с.
1160197
  Серебренников Б.А. Система времен татарского глагола / Б.А. Серебренников. – Казань, 1963. – 76с.
1160198
  Трифонов Е.В. Система временной связи после воздействия ионизирующего излучения. : Автореф... канд. мед.наук: 766 / Трифонов Е.В.; Воен.-мед. академия. – Л., 1971. – 21л.
1160199
  Зубрицька М.О. Система вступу до вищих навчальних закладів: точка зору ВНЗ // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 4. – С. 5-8.
1160200
  Ломакович С.В. Система вступу до ВНЗ у Сполучених Штатах Америки / С.В. Ломакович, В.М. Терещенко // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 37-44


  Прийом студентів в ВНЗ США.
1160201
  Шестаков В.П. Система высшего образования в Великобритании: pro et contra // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 10. – С. 31-37. – ISSN 2073-9702
1160202
  Глайсснер О.Ю. Система высшего образования в Германии: великое множество путей // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 10. – С. 58-64. – ISSN 0321-0383
1160203
  Вахштайн В.С. Система высшего образования в Норвегии // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 4. – С. 359-364. – ISSN 0869-5873
1160204
  Сафонов Ю.И. Система высшего образования в условиях научно-технической и культурной революции в период развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сафонов Ю. И.; АН СССР, Сиб. от-ние Ин-т ист., филол. и филос. – Новосибирск, 1980. – 22л.
1160205
  Вахштайн В.С. Система высшего образования в Японии // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 3. – С.261-264. – ISSN 0869-5873
1160206
  Вахштайн В. Система высшего образования Великобритании // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 12. – С. 1134-1138. – ISSN 0869-5873
1160207
   Система высшего образования и образовательные стандарты в Украине : Аналитический доклад / К.М. Левковский, Ю Т. Морозова, В.Л. Петренко, М.Ф. и др. Степко; Мин-во образования и науки РФ; МОНУ; Авт.: Левковский К.М., Морозова Т.Ю, Петренко В.Л., Степко М.Ф. и др. – Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 96 с. – ISBN 5-7563-0296-4
1160208
  Ширинова Фируза Ахмед кызы Система гамма-аминомаслянной кислоты (ГАМК) в структурах головного мозга при изменении функции щитовидной железы и воздействии паров бензола : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Ширинова Фируза Ахмед кызы; АН АзССР. Ин-т физиологии. – Баку, 1981. – 24л.
1160209
  Юрчишин Н.Г. Система гарантій права власності на ліси в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 467-472. – ISSN 1563-3349
1160210
  Мазур Т.В. Система гарантування вкладів фізичних осіб у банках : сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / Т.В. Мазур. – Київ : Київський університет, 2010. – 198, [2] с. – ISBN 978-966-439-318-5
1160211
  Мапрчук В.Ю. Система гарантування вкладів фізичних осіб: напрями удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 27-29. – ISSN 2306-6806
1160212
   Система генератора отчетовдля ЭВМ "Минск-32". – Москва : Статистика, 1975. – 248 с.
1160213
   Система генерации и интерпретации диалога. – Минск, 1985. – 117с.
1160214
  Деркач І. Система генерації сигналів керування та синхронізації з використанням мікроконтролера / І. Деркач, Д. Грязнов, Ю. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-24. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто схему генерації сигналів керування та синхронізації на прикладі блоку формування імпульсів заповнення та зміщення для релаксаційного спектрометра глибоких рівнів. Використанням мікроконтролера дозволило розробити гнучке рішення для генерації ...
1160215
  Башук О.О. Система генерації тексту на основі заданого шаблону // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 63-65
1160216
  Сиротин В.И. Система географических заданий и упражнений как необходимое условие реализации деятельностного подхода при обучении географии = Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 54-55 : Табл. – ISSN 0016-7207
1160217
  Шульгин В.М. Система гимнастических упражнений на уроках физической культуры с юношами старших классов средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед.наук / Шульгин В.М. ; МП РСФСР ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1958. – 16 с.
1160218
  Диденко А.С. Система гипотаксиса немецкого языка в семиотическом аспекте (некоторые вопросы экспликации и импликации, парадигматики и синтагматики) / А.С. Диденко. – Краснодар, 1977. – 108с.
1160219
  Вейлерт А.А. Система глагола в верхнемецком говоре села Найдорф : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Вейлерт А.А. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 23 с.
1160220
  Лавер В.И. Система глагола в говорах Закарпатской области УССР : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Лавер В.И. ; Одес. гос. ун-т, Каф. укр. языка. – Одесса, 1969. – 23 с.
1160221
  Хайдаков С.М. Система глагола в дагестанских языках / С.М. Хайдаков. – М, 1975. – 276с.
1160222
  Розенфельд А.З. Система глагола в юго-восточных говорах таджикского языка : Автореф... докт. филол.наук: / Розенфельд А. З.; ЛГУ. – Л., 1966. – 32л.
1160223
   Система глагола и фразеология современного немецкого языка. – Челябинск, 1965. – 262с.
1160224
  Матвеева Наталия Петровна Система глагольных префиксов несоотносительных с предлогами, в современном русском литературном языке (в сопоставлении с украинским) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Матвеева Наталия Петровна ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1982. – 25 с.
1160225
  Маркина Т.М. Система глагольных форм в народном дастане XV--XVI вв. "Дараб-наме" М.Бигами : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Маркина Т.М.; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1974. – 27л.
1160226
  Зубко Г.В. Система глагольных форм в языке фула : Автореф... канд. филолог.наук: 671 / Зубко Г.В.; Моск. гос. ин-тут междунар. отношений. – Москва, 1968. – 21л.
1160227
  Голов С. Система глобального бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-12
1160228
  Коваленко Г.М. Система городских поселений Киевской области и их роль в территориальном разделении труда. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Коваленко Г.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1160229
  Яковлев А. Система госзакупок: на пути к новому качеству // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 88-107. – ISSN 0042-8736
1160230
  Беликов А.П. Система государственного контроля: правовой, теоретический и организационно-кадровій аспект // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 43-45. – ISSN 1684-2618
1160231
  Сорокин Г.М. Система государственного народнохозяйственного планирования в СССР / Г.М. Сорокин. – М., 1949. – 32с.
1160232
  Галимов А.А. Система государственного снабжения в США / А.А. Галимов. – М., 1968. – 21с.
1160233
  Бровко Е.А. Система государственного топографического мониторинга: прогнозная оценка эффективности ее реализации с позиций программно-целевого метода и графо-аналитического моделирования // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 50-60 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1160234
  Рославцев В.В. Система государственного управления крупномасштабными программами экономического развития в Канаде / В.В. Рославцев. – Москва, 1970. – 54с.
1160235
  Конюхова И.А. Система государственной власти суб"ектов Российской Федерации: актуальные проблемы правового регулирования и практика конституционного правосудия / И.А. Конюхова, И.А. Алешкова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 35-42. – ISSN 0132-0769
1160236
  Ковтун Н.В. Система государственной статистики в Украине: проблемы и перспективы развития // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 3. – С. 8-12. – ISSN 0320-8168
1160237
  Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер / Т.И. Илларионова. – Томск, 1982. – 168с.
1160238
  Комогорцева В.М. Система грамматических средств выражения будущего в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Комогорцева В.М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1965. – 18л.
1160239
  Домуховский В.Н. Система графических упражнений в начальных классах как первый этап изучения черчения в общеобразовательной школе : Автореф... канд. педаг.наук: 732 / Домуховский В.Н.; Московск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 16л.
1160240
  Ефимова Валентина Александровна Система губоцветных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ефимова Валентина Александровна; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1973. – 20л.
1160241
   Система гуманитарного и социально-экономического знания : Учебное пособие для студ.высш.учебн.зав. – Москва : Per Se, 2001. – 752c. – ISBN 5-9292-0042-4
1160242
  Панченко Л.М. Система гуманітарного знання у вищій освіті: виклики та шляхи трансформацій в умовах інтернаціоналізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 111-118. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)
1160243
  Дергачева М.И. Система гумусовых веществ почв : пространственные и временные аспекты / М.И. Дергачева; Гаджиев И.М. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1989. – 110 с. : табл. 21, ил. 15, библиогр. 247 назв.
1160244
  Здоровенин В.В. Система данных проекта глубоководного бурения. / В.В. Здоровенин, В.С. Щербаков. – М., 1980. – 54с.
1160245
  Никаноров С Система двухмерного представления оптической информации на основе электроннолучевого модулятора света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Никаноров С И. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 19 с.
1160246
  Ткач В.М. Система дезамидирования глутамина в головном мозге и печени белых крыс при действии ионизирующей радиации в относительно малой дозе. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Ткач В.М.; МВ и ССО БСССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 28л.
1160247
  Ноздріна О.М. Система державних органів соціального захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених, батьківського піклування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 262-270. – ISSN 1563-3349
1160248
  Суржинський М.І. Система державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства пострадянських країн: порівняльний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 156-161. – ISSN 1563-3349
1160249
  Богословська Ж.М. Система державних органів. що забезпечують конституційне право громадян України на соціальний захист // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 122-128.
1160250
   Система державних фінансів України: Шляхи забезпечення прозорості та оптимальної дезентралізації фінансових потоків : Матеріали форуму експертів, Київ, 2 березня 2001 року. – Київ : К.І.С., 2001. – 120с. – ISBN 966-7048-27-6
1160251
  Бех В. Система державно-громадського управління суспільством як продукт процесу демократизації державного упраління / В. Бех, О. Рябека // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 52-58. – ISBN 978-966-2141-99-3


  Система державно-громадського управління подається як продукт процесу демократизації управління суспільством, що виникає на основі комунікаційного процесу між державою і громадянським суспільством.
1160252
  Головкін Олександр Система державного екологічного контролю як складова єдиної системи державного контролю // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 30-34
1160253
  Пивоваров М.Г. Система державного контролю підприємництва в Україні: потрібна вона в такому вигляді чи ні? // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 139-144. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1160254
  Позняк Е.В. Система державного моніторингу довкілля // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 241-251. – ISBN 978-617-566-151-2
1160255
  Прокопенко О.В. Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності США // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 146-149. – (Серія "Економічні науки")
1160256
  Авраменко Н.В. Система державного регулювання охорони здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 145-148
1160257
  Онуфрієнко О. Система державного регулювання ринку цінних паперів: принципи побудови // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.50-52
1160258
  Дєгтяр О.А. Система державного регулювання розвитку малого підприємництва: теоретико-методологічний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 65-69. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1160259
  Жабинець О. Система державного регулювання страхової діяльності в Україні та її вдосконалення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 342-348. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1160260
  Молохова Я.О. Система державного регулювання та управління фінансовою сферою країни // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 56-61
1160261
  Арсенюк Олександр Сергійович Система державного управління в Республіці Сербія: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 31-34
1160262
   Система державного управління в США : загальний огляд. – [Б. м.] : Держ. департамент США, 2000. – 125, [2] c. : іл. – Бібліогр.: с. 122-125
1160263
  Прокопенко Л. Система державного управління освітою в Україні в першій половині ХІХ ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 3-11
1160264
  Ткаченко В.І. Система державного управління освітою Естонії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 129-131
1160265
  Дребот О.І. Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 205-209. – ISSN 1562-0905
1160266
  Ільяшенко В.А. Система державного управління процесами виробництва і обігу продовольчої продукції в регіоні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 78-81 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1160267
  Стадницька О.М. Система державного управління ринком цінних паперів в Україні: шляхи реформування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 237-244. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1160268
  Паладій М.В. Система державного управління сферою інтелектуальної власності: відбір методів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 89-91. – Бібліогр.: 20 назв
1160269
  Шестак І.М. Система державного управління сферою промислової власності України: структура і сучасний стан : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 84-86 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1160270
  Кондратюк Т.В. Система державного управління США та її економіко-статистична визначеність // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-113.
1160271
  Кондратюк Т.В. Система державного управління США та її економіко-статистична визначеність // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-113. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто поняття державного управління у широкому та власному, вузькому розумінні наголошено на їх принциповій єдності. Охарактеризовано англосаксонську традицію державного управління. Відображено структуру сектору державного управління США на основі ...
1160272
  Кириленко Л.М. Система державного управління у сфері охорони культурної спадщини в європейських країнах // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 51-58. – ISBN 978-966-651-795-4
1160273
  Шуляр Р.В. Система державного управління фрілансовою діяльністю: підтримка механізмів, розвитку та якості послуг / Р.В. Шуляр, Н.Ю. Реверенда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 61-66. – ISSN 2222-4459
1160274
  Роговенко Д.С. Система державного фінансового контролю-гарантія стабільної фінансової діяльності держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 343-349. – ISSN 1563-3349
1160275
  Клімова С.М. Система державного фінансового контролю // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.38-41
1160276
  Юргелевич С.В. Система державного фінансового контролю // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.138-145
1160277
  Скирта Д. Система державного фінансового контролю у сфері державних закупівель ЄС: історія становлення та основні джерела // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-64. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється ретроспективне дослідження становлення та розвитку системи правового регулювання державного фінансового контролю Європейського союзу у сфері державних закупівель. Розглянуто велику кількість директив та інших комунітарних ...
1160278
  Роговенко Д.С. Система державногофінансового контролю-гарантія стабільної фінансової діяльності держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 343-350. – ISSN 1563-3349
1160279
  Возненко А.А. Система державної допомоги на етапі жорсткої економії бюджетних коштів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 2 (71). – С. 33-45


  Розглянуто проблему формування державної допомоги в умовах жорсткої економії бюджетних коштів. Висвітлено заходи уряду, спрямовані на стабілізацію економіки й відновлення сталого економічного зростання. Проаналізовано видатки Державного бюджету ...
1160280
  Галан Н.І. Система державної підтримки малих та середніх педприємств у США // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 142-150
1160281
  Данилейчук Р. Система державної підтримки малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 154-157. – ISSN 1818-2682
1160282
  Литвишко Л.О. Система державної підтримки та сприяння розвитку підприємництва в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 144-151. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (69)). – ISSN 1728-4236
1160283
  Горбунова Л. Система держсоцстраху Новели трудового законодавства // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 14). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1160284
  Сергеев А.Ф. Система деривации имен существительных и прилагательных в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сергеев А.Ф. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 22 с.
1160285
  Сербін О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-22


  У попередньому номері (№ 9) журналу "Вісник Книжкової палати" було розпочато аналіз систем десяткової класифікації українською мовою. В цьому номері продовжено публікацію даного матеріалу.
1160286
  Иванов Е.В. Система детектирования перехода в нормально-проводящую фазу сверхпроводящих магнитов ускорительного комплекса нуклотрон : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.20 / Иванов Евгений Владимирович ; Объед. ин-т ядер. исслед. – Дубна, 2015. – 14, [1] с. – Библиогр.: 13 названий
1160287
  Кравченко В. Система детермінант агресивних проявів особистості шульги (лівші) в українському суспільстві // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 274-276. – ISBN 978-966-439-357-4
1160288
  Прозументова Г.Н. Система деятельности как фактор формирования всесторонних и гармонических ценностных ориентаций школьников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Прозументова Г.Н.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 17л.
1160289
  Детюк А.М. Система джерел адміністративно-правового регулювання державного замовлення в сфері освіти // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 60-65. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1160290
  Гриценко І.С. Система джерел адміністративного права в їх історичній ретроспективі // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 35-41. – ISBN 978-966-667-624-8
1160291
  Коваленко Б.В. Система джерел екологічного права та стандарти як її складовий елемент // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 120-129. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1160292
  Копиленко О. Система джерел європейських правових стандартів місцевого самоврядування / О. Копиленко, І. Демченко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 139-145. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1160293
  Цоклан В.І. Система джерел конституційного права в контексті розвитку вітчизняного конституціоналізму: тенденції та перспективи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 20-26
1160294
  Йовбак І. Система джерел права Європейського Союзу // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 169-176. – ISBN 978-966-2075-20-5
1160295
  Тополевський Р. Система джерел права України: сучасний стан і перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 27-33. – ISSN 1026-9932
1160296
  Клабан В.В. Система джерел права Чеської Республіки: сучасний стан та тенденції розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 30-35. – (0). – ISSN 2078-9165
1160297
  Гураленко Н.А. Система джерел права: аналіз структурних елементів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 11-16. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
1160298
  Пархаменко Н.М. Система джерел права: ознаки, властивості та зміст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 8-12.
1160299
  Пиралова О.Ф. Система диагностики инженерной компетентности выпускников технических вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 26-29. – ISSN 1726-667Х
1160300
  Шумская Н.И. Система диагностики рудных минералов по кристаллооптическим данным / Н.И. Шумская, Л.И. Ильина, И.Т. Миловзорова. – Ленинград : Недра, 1979. – 168с.
1160301
   Система диалогового схемотехнического проектирования на мини-ЭВМ. – Томск, 1986. – 114с.
1160302
  Страздас Н.Н. Система дидактических игр как средство формирования педагогической умелости и направленности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Страздас Н.Н.; ЛГУ. – Л, 1980. – 15л.
1160303
  Ружичка Ян Система дисплейного контроля процесса автоматической обработки фильмовой информации с магнитного искрового спектометра ОИЯИ и расчеты некоторых характеристик оптического и переходного излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Ружичка Ян; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 20л.
1160304
  Ткачев С.М. Система дистанционного образования высшего учебного заведения:структура и принципы формирования // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 3. – С.81-86.
1160305
  Макарова О.Е. Система дистанционного образования: анализ средств, форм, методов, преимуществ и недостатков // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 173-175. – ISBN 978-966-285-311-7
1160306
   Система дистанційного навчання "OMEGA" / О.К. Закусило, Є.О. Лебєдєв, М.М. Шарапов, О.В. Кучеренко, О.В. Лукович, І.Я. Усар // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 107-109
1160307
  Жирицький В.П. Система дистанційного навчання "VITAVA" / В.П. Жирицький, Н.М. Товмаченко // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 71-73
1160308
  Залєський Є. Система дистанційного навчання ВІКНУ / Є. Залєський, А. Аронов, Ю. Сидоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 70-74. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті надається обґрунтування завдання на розроблення електронних (мережевих) підручників як елементів системи дистанційного навчання (СДН) ВНЗ; проведено аналіз існуючих програмних засобів створення мережевих підручників, запропоновано вимоги до ...
1160309
  Федорук Павло Іванович Система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтернет-технологій (на прикладі медичних вузів) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Федорук П.І.; НАНУ ін-тут проблем математ. машин і систем. – Київ, 2001. – 19 с.
1160310
  Петренко І. Система дистанційного навчання у вивченні курсу «Електротехніка» / І. Петренко, А. Щерба // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 39-48. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто структуру системи дистанційного навчання, що була створена співробітниками ка-федри теоретичної електротехніки НТУУ «КПІ» для забезпечення навчального процесу з дисципліни «Електротехніка». Описано технологію навчання студентів з ...
1160311
  Безносюк О.О. Система дистанційного навчання у Збройних Силах України: концептуальний обрис // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 144-149


  Розглядається концептуальний обрис системи дистанційного навчання у Збройних Сил України, його понятійний апарат, актуальність впровадження дистанційного навчання у ЗСУ і відповідні завдання, які з цього випливають. Рассматривается концептуальное ...
1160312
  Савків Л.Г. Система дистанційного прийому передачі даних геофізичних спостережень : XV Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти", 10-13 травня 2016 р., Київ // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 59-67 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1684-2189


  Щорічну конференцію з геоінформатики втретє проведено у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. На урочистому відкритті конференції до присутніх звернувся В. А. Михайлов - директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка, ...
1160313
  Корнєєв Олександр Система диференційованих дидактичних матеріалів з географічного краєзнавства : Географічне краєзнавство // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 25-31. – Бібліогр.: 11 назв
1160314
  Младов А.Г. Система дифференциальных уравнений / А.Г. Младов. – Москва, 1966. – 224 с.
1160315
  Перестюк Н.А. Система дифференциальных уравнений с точкой поворота и нулевыми элементами спектра / Н.А. Перестюк, В.Н. Бобочко; НАНУ // Доповіді НАНУ, 2001. – №6
1160316
  Парасюк Л.С. Система дифференциальных уравнений эллиптического типа с полярной особенностью в коэффициентах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Парасюк Л.С.; Львов.гос.унг-т. – Львов, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1160317
  Чучуков Виктор Федорович Система дифференцированных заданий как средство управления процессом обучения. (На материале математики в 6-8 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чучуков Виктор Федорович; НИИ педагогики УССР. НИИ психологии УССР. – К., 1975. – 29л.
1160318
  Кошкарьова Л.С. Система дієслівних префіксів у сучасній німецькій мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 88-105. – ISSN 2075-2970
1160319
  Хобзей Н. Система дієслова в гуцульських говірках / Н. Хобзей, Т. Ястремська // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 586-600. – ISBN 978-966-8760-98-3
1160320
   Система для обработки контурных графических изображений. – Минск, 1983. – 55с.
1160321
  Гончарова Л.И. Система для обработки строк СНОБОЛ-А-БЭСМ-6 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Гончарова Л.И.; АН СССР. ВП. – М., 1972. – 14л.
1160322
  Михалева Т.Г. Система добровольной сертификации услуг по оценке учебных достижений учащихся образовательных учреждений России / Т.Г. Михалева, В.А. Хлебникова // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 4. – С. 118-128
1160323
  Арсеєнко Т.І. Система довідково-інформаційного обслуговування в Австрійській національній бібліотеці / Т.І. Арсеєнко, М.А. Воробей // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 492-495. – ISBN 978-966-02-7337-5
1160324
  Гончаренко В.О. Система договорів римського права та деякі питання її рецепції в сучасному цивільному законодавстві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 121-126. – (Право. Економіка. Управління)
1160325
  Вядрова І.М. Система додаткового страхування вкладів як чинник зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків / І.М. Вядрова, І.О. Добровольська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 268-276. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано доцільність створення в Україні системи розширеного страхування депозитів та оцінено очікуваний ефект від її впровадження. Розглянуто можливі моделі функціонування системи страхування депозитів фізичних осіб. The article grounds ...
1160326
  Швецова-Водка Система документальных коммуникаций // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 5-18. – ISSN 0130-9765
1160327
   Система документации единой системы ЭВМ. – М, 1975. – 328с.
1160328
   Система документации пл социальному обеспечению. – М, 1979. – 12с.
1160329
  Бондар Л. Система документопостачання Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано способи поповнення фонду наукової галузевої бібліотеки в сучасних суспільно-економічних умовах
1160330
  Добрун Ю. Система досконалого законодавства за Джеремом Бентамом // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.112-114


  Джерем Бентам - англійський юрист і політолог
1160331
  Лилик С. Система дуальної освіти: чи можливий німецький досвід в Україні? // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 44-50. – ISSN 1606-3732
1160332
  Турчак С.К. Система духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Приднестровья // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 120-126. – ISSN 0869-561Х
1160333
  Шевченко Г.П. Система духовно-нравственного развития учащейся молодежи Украины // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1160334
  Кочерга М.М. Система екологічного аудиту сільських територій в умовах збалансованого розвитку // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 41-45
1160335
  Діденко Т.І. Система екологічного законодавства: проблема класифікації нормативно-правових актів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 135-142. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
1160336
  Іванова Т.В. Система екологічного менеджменту - складова інтелектуального капіталу підприємства / Т.В. Іванова, О.М. Сегай // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 124-127. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка ; Вип. 1)
1160337
  Анікієва О.Ю. Система екологічного менеджменту на підприємстві та використання стандартів ISO пр її впровадженні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 76-82
1160338
  Дем"яненко С.О. Система екологічного менеджменту природокористування в зоні впливу АЕС : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 267-272. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
1160339
  Могильний В.В. Система екологічного страхування при проведенні природоохоронної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-63. – (Економіка ; Вип. 46)


  З"ясовано місце екологічного страхування в системі природоохоронної політики.
1160340
  Кармазиненко С.П. Система екологічної освіти України // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 243-244. – ISBN 978-966-285-405-3
1160341
  Царук А.Ю. Система економіко-екологічного моніторингу залізорудного гірничо-збагачувального виробництва // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 47-50. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 1 (21)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1160342
  Крамаренко В.І. Система економічних відносин у сфері послуг та механізм їх реалізації при переході до ринку : Автореф... д-ра економ.наук: 08.01.01 / Крамаренко В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 33л.
1160343
   Система економічних законів і категорій : Навч. посібник / О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков; МОНУ; КНЕУ; О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков. – Київ : КНЕУ, 2005. – 173с. – ISBN 966-574-734-7
1160344
  Томчук О. Система економічного аналізу та необхідність її створення // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 230-235. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1160345
  Коврегін В.В. Система економічної безпеки вищого навчального закладу як основа формування та реалізації відповідних механізмів державного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 81-83. – ISSN 2306-6814
1160346
  Овчаренко Є.І. Система економічної безпеки підприємства : формування та цілепокладання : монографія / Є.І. Овчаренко ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Лисичанськ : ПромЕнерго, 2015. – 482, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 468-470. – ISBN 978-966-8695-21-6
1160347
  Ткач В.О. Система економічної безпеки регіону: аналіз та перспективи // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2. – С. 165-168
1160348
  Кавун С.В. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади : монографія / Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-676-370-2
1160349
  Сич Є.М. Система економічної оцінки діяльності Національного центру транспортного сервісного обслуговування контейнерних перевезень / Є.М. Сич, М.М. Андрієнко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Редкол.: Є.М. Сич, Ю.Є. Пащенко, О.М. Кириленко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 3-10. – ISSN 2306-5834
1160350
   Система електрозабезпечення експериментального будинку типу 0-енергії (площею 300 м2) на основі використання відновлюваних і альтернативних джерел енергії / Б.І. Басок, Т.Г. Бєляєва, І.К. Божко, О.М. Недбайло, В.Г. Новіков, М.А. Хибина // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 29-42. – ISSN 1815-2066


  Наведено результати розробки та впровадження системи електрозабезпечення експериментального будинку типу 0-енергії на основі використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії. Розроблено CDF-модель, за допомогою якої визначені оптимальні ...
1160351
  Йованович М. Система електронних декларацій про активи є початком, а не завершенням процесу виявлення та приборкання корупційної діяльності : інтерв"ю / бесіду вела М. Денисенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 3


  Мучити американського посла в Україні Марі Йованович розгорнутим інтерв"ю за тиждень до дуже нервових виборів у її рідній країні було б грубим вчинком. Але дізнатися думку посла з приводу трьох найактуальніших тем DT.UA все-таки спробувало. У що має ...
1160352
  Стек Д. Система електронних закупівель: повноцінне впровадження // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (125), червень. – С. 32-34
1160353
   Система електронних платежів НБУ у 2007 році // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 42-44.
1160354
  Лапко Н. Система електронних платежів НБУ у 2008 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 29-31 : Табл., рис.


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1160355
  Лапко Н. Система електронних платежів НБУ у 2009 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 2 (168). – С. 29-31 : Табл., рис.
1160356
  Лапко Н. Система електронних платежів НБУ у 2010 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 31-33 : Табл., рис.
1160357
  Пашковська Т. Система електронного адміністрування ПДВ: нюанси судової практики // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 45
1160358
  Садовий М. Система електронного бізнесу: елементи, механізм дії та тенденції розвитку : проблеми макроекономіки / М. Садовий, Б. Баласинович // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 31-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 1605-2005
1160359
   Система електронного зв"язку Microsoft Outlook Express : Методична розробка. – Київ : Київський університет, 2000. – 38с.
1160360
  Попов Ю.Д. Система електронної презентації Microsoft PowerPoint : Навчальний посібник / Ю.Д. Попов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 52с.
1160361
  Кобильнік Д.А. Система елементів правового механізму податку як похідна форма визначення податкового обов"язку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.99-103. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1160362
  Шевченко О.М. Система енергетичного оцінювання об"єктів галузі освіти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Шевченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1160363
  Каспрук В. Система Ердогана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 19 липня - 8 серпня (№ 26). – С. 5


  Чи розвинеться в турецького лідера "синдром Путіна"?
1160364
  Савченко О.В. Система еталонів і критеріїв оцінки розвитку понятійних структур як необхідний компонент понятійної системи людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104-108. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано систему еталонів і критеріїв оцінки розвитку когнітивних структур, як один з найважливіших компонентів понятійної системи. Докладно розглянуто основний механізм утворення та об"єктивні критерії оцінки функціонування еталонних схем. ...
1160365
  Степанюк А. Система етичного виховання старшокласників у процесі навчання біології / А. Степанюк, О. Троцька // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 143-150. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1160366
  Пінькас Г.І. Система ефективного державного фінансового контролю і координації у сфері державних закупівель : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 57-69 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1160367
  Грубінко А. Система євроатлантичної безпеки в умовах військово-політичного протистояння на Сході Європи // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 15-19. – ISSN 2524-0129
1160368
  Мушак Н.Б. Система Європейських міжнародних організацій, які займаються питаннями захисту прав людини // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 203-209
1160369
  Зінченко Ф.А. Система європейських фондових бірж: перспективи консолідації та універсалізації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 49-52
1160370
  Чєсьлінські А. Система єдиного внутрішнього ринку Європейського Союзу та Україна з перспективи Угоди про асоціацію // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 136-145. – ISSN 2082-4939
1160371
  Забуліоніс А. Система єдиного прийому: досвід Литви // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 4. – С. 20-22.
1160372
  Мишанич С. Система жанрів в українському фольклорі
1160373
  Дебейко О.В. Система жанрів класичної японської літератури


  На базі японських, російських та інших джерел проведено огляд японських фольклорних і літературних жанрів періодів . .[(текст на японській мові)] та . .[(текст на японській мові)] On the base of Japanese, Russian and others sources there has been a ...
1160374
   Система жанрів у літературі Близького та Середнього Сходу / [О.В. Дебейко та ін. ; під заг. ред. Халимоненка Г.І.] ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Киев : Знання України, 2002. – 214. [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., араб. – Бібліогр. в прим.: с. 74-76. – ISBN 966-618-193-2
1160375
  Воробьева С.Н. Система жанров в средневековой турецкой ашыкской поэзии: проблемы жанровой классификации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 48-58. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Предпринята попытка теоретического осмысления жанровой системы средневековой ашыкской поэзии, представляющей собой индивидуально-авторское творчество турецких певцов-поэтов. Автор предлагает свою жанровую классификацию ашыкских песен.
1160376
  Захаров В.Н. Система жанров Достоевского / В.Н. Захаров. – Л., 1985. – 209 с.
1160377
  Бардаханова С.С. Система жаров бурятского фольклора / С.С. Бардаханова. – Новосибрск, 1992. – 235 с.
1160378
  Томилин А.Г. Система животного мира /характеристика основных групп/. / А.Г. Томилин. – М., 1969. – 36с.
1160379
  Усар І.Я. Система з повторними викликами керована гістерезисною стратегією / І.Я. Усар, Ю.О. Протопоп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 200-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається система обслуговування з повторними викликами типу М/М/1/oo, в якій інтенсивність вхідного потоку залежить від кількості джерел повторних викликів. Розглядається гістерезисна стратегія керування такою системою. Знайдено умови ...
1160380
  Закусило О.К. Система з пріоритетним обслуговуванням вимог з найменшим обслуженим часом в умовах великого завантаження // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 161-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В статті розглядається система масового обслуговування M/G/1 з пріоритетним обслуговуванням вимог з найменшим обслуженим часом. Для середнього часу перебування вимоги в цій системі доведено кілька тверджень про його асимптотичну поведінку в умовах ...
1160381
  Богма О.С. Система забезпечення бюджетної безпеки: сутність, функції, ознаки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 28-32. – ISSN 2306-6792
1160382
  Алієва П.А. Система забезпечення державного управління щодо дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 159-161. – ISBN 978-966-285-311-7
1160383
  Волошин В.І. Система забезпечення економічної безпеки підприємства / В.І. Волошин, А.М. Гуменюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 181-184.
1160384
  Бубела Т.З. Система забезпечення єдності оцінювання якості об"єктів різної природи : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Бубела Тетяна Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 38, [1] с. – Бібліогр.: 35 назв
1160385
  Сухоруков Аркадій Ісмаїлович Система забезпечення зовнішньоторговельної безпеки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  Обгрунтовано системний підхід до забезпечення зовнішньоторговельної безпеки, виявлено загрози, що провокують зменшення обороту і погіршення сальдо зовнішньої торгівлі. Доведено, що суттєвої географічної і продуктової диверсифікації зовнішньої ...
1160386
  Виговська О.С. Система забезпечення інформаційної безпеки України в період глобальної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 108-113


  In the article was observed different approaches to the creation of the system of informational security in the researches of national scientists, was analyzed basic directions of national politic of Ukraine in the informational sphere in time of ...
1160387
  Драган О.І. Система забезпечення конкурентоспроможності підприємств: методологічні аспекти // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 239-246. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1160388
  Раманаускас Юліус Система забезпечення кредитами сільськогосподарських суб"єктів Литви : фінанси АПК / Раманаускас Юліус, Раманаускене Ядвіга // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-119 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1160389
  Шпак Г.М. Система забезпечення органічного виробництва / Г.М. Шпак, В.В. Рибак, Д.С. Кропивко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 26-27 : рис. – Бібліограф.: 6 назв.
1160390
  Гребенюк М. Система забезпечення продовольчої безпеки в законодавстві Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 227-233. – ISSN 0132-1331
1160391
  Кузьменко М.Д. Система забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців до екстремальних ситуацій професійної діяльності / М.Д. Кузьменко, С.Г. Лисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 83-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обгрунтуванню розробленої системи забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців до екстремальних ситуацій професійної діяльності. The article is devoted to substantiation of the developed system of maintenance of ...
1160392
  Гребенюк Л.А. Система забезпечення реалізації стратегії кредитування малого бізнесу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 79-87
1160393
  Кристопчук Т. Система забезпечення якості вищої освіти: зарубіжний досвід // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 99-103. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1160394
  Артиш М.І. Система забезпечення якості діяльності викладачів у вищих навчальних закладах Канади // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 34-36


  Розглянуті визначальні елементи контролю якості викладання у канадських вищих аграрних навчальних закладах. Проаналізовано вплив студентського оцінювання діяльності викладачів на якість надання ними освітніх послуг.
1160395
  Шеверун Н.В. Система забезпечення якості навчання іноземних мов у технічних університетах Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 151-158. – ISSN 2312-5993


  Розкриття особливостей забезпечення якості навчання іноземних мов у технічних університетах Польщі.
1160396
  Трегуба С.Г. Система завдань для вивчення географічних карт : Посібник для вчителя / С.Г. Трегуба. – Київ : Радянська школа, 1979. – 85с.
1160397
   Система завдань, спрямованих на розвиток інтелектуальних вмінь учнів. – Суми, 1996. – 20с.
1160398
  Кольченко Б.Д. Система загальгообов"язкового медичного страхування в Німеччині - позитивний приклад для України // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 48-51
1160399
  Приходько В.П. Система загроз національним економічним інтересам України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 14, липень. – С. 10-13. – ISSN 2306-6814
1160400
  Бадраков Канибай Тимофеевич Система заданий и дидактические требования к ним в преподавании казахской литературы в старших классах : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Бадраков Канибай Тимофеевич; Каз. пед. ин-т им Абая. – Алма Ата, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
1160401
  Саранцев Г.И. Система задач на геометрические преобразования в курсе математики восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Саранцев Г. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 19л.
1160402
  Майер Р.А. Система задач с функциональным содержанием в курсе алгебры восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Майер Р. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 20л.
1160403
  Клочко В.І. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей : монографія / В.І. Клочко, Н.І. Праворська ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 140 с. – ISBN 978-966-641-234-1
1160404
  Жмурко О. Система закладів охорони здоров"я в Україні: проблеми та перспективи правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 158-165. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1160405
  Євтух О.Т. Система законів грошей і принципи їх використання : теорія грошей // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 27-34. – Бібліогр.: 14 назв
1160406
  Туленов Ж.Т. Система законов и категорий диалектики / Ж.Т. Туленов. – Ташкент, 1974. – 342с.
1160407
  Самбор М.А. Система законодавства про адміністративні правопорушення: проблеми та шляхи їх розв"язання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 58-64. – ISSN 2220-1394
1160408
  Новицький Г. Система законодавства у сфері забезпечення національної безпеки України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 54-56.
1160409
  Вісітаєва Р.Б. Система законодавчого регулювання захисту дітей від насильства в сім"ї // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 16-18. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1160410
  Семеусов В.А. Система законодательства о хозяйственных договорах в сельском хозяйстве. / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1980. – 89с.
1160411
  Зуев С.В. Система залоговых поручительств в уголовном процессе Соединенных Штатов Америки // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 2. – С.45-49. – ISSN 1812-3910
1160412
  Присяжнюк В.П. Система заміщення уніатських архієрейських кафедр у Правобережній Україні в XVIII століття : (До питання про організаційну структуру церкви в регіоні) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 21-28. – (Історія ; Вип. 22)


  Розглядаються соціально-економічні, національно-територіальні, політичні та релігійно-канонічні аспекти заміщення уніатських архієрейських кафедр в Правобережній Україні у XVIII ст., аналізується роль і місце греко-католицьких ієрархів та церкви в ...
1160413
  Савенко Е.Н. Система занятий по иностранному языку в техническом вузе как одна из основ для построения учебника : Автореф... канд. пед.наук: / Савенко Е. Н.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1969. – 24л.
1160414
  Гандельман В.А. Система занятий по иностранному языку на 1-м курсе педвузов иностранных языков (на материале немецкого языка) : Автореф... канд. пед.наук: / Гандельман В.А.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1967. – 24л.
1160415
  Лутфулин В.С. Система занятий предметного кружка как средство повышения эффективности обучения слабоуспевающих школников (общедидактический аспект совершенствования работы предметныхкружков) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лутфулин В. С.; Ростоский пед. инст. – Ростов-на-Дону, 1984. – 197л. – Бібліогр.:л.154-175
1160416
  Лутфуллин В.С. Система занятий предметного кружка как средство повышения эффективности обучения слабоуспевающих школьников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лутфуллин В.С.; КГУ. – К., 1984. – 24л.
1160417
  Шаховська Н.Б. Система заохочення молодих людей до наукової роботи / Н.Б. Шаховська, Б.П. Худоба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 854. – С. 149-160. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
1160418
  Горская Л.М. Система запросов СУБД ИНЭС / Л.М. Горская. – Л., 1983. – 50с.
1160419
   Система запуска стримерной камеры СК-600. – Харьков, 1979. – 12с.
1160420
  Стеценко О.А. Система засобів альтернативного вирішення міжнародних суперечок: розмежування медіації та добрих послуг // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 155-160. – ISSN 2220-1394
1160421
  Диха М.В. Система засобів економічного механізму державного регулювання соціально-економічних процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 20-29. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано компонентну структуру економічного механізму господарювання в умовах ринку, яка є основою дослідження стану та проблем функціонування соціально-економічної системи, напрямів реформування, розробки пропозицій з вдосконалення ...
1160422
  Шейхо К. Система засобів масової інформації Сирії. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 54-64.
1160423
   Система засобів по землеробству і тваринництву Волинської області. – Львів, 1965. – 484с.
1160424
  Єфремов Юриій Миколайович Система засобів синтезуючого програмування та її використання для фінансово-економічних задач підприємтсва : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.03 / Єфремов Юриій Миколайович; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 2000. – 16л.
1160425
  Мельников М. Система захисту авторського права і суміжних прав // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С.18-24
1160426
  Бондаренко С. Система захисту авторського права і суміжних прав в Україні // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 10. – С.61-65
1160427
  Смітюх А. Система захисту акціонерного товариства від недружнього поглинання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 103-107.
1160428
  Смітюх А. Система захисту акціонерного товариства від недружнього поглинання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 110-115.
1160429
  Пономаренко Л.В. Система захисту від несанкціонованого доступу на основі голосової автентифікації : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.21 / Пономаренко Л.В.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1160430
  Толюпа С.В. Система захисту електронного документообігу на основі застосування електронного цифрового підпису / С.В. Толюпа, О.О. Гаврилюк // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 4. – С. 25-34. – ISSN 2409-7292
1160431
  Вавженчук С.Я. Система захисту і охорони конституційних трудових прав працівників : монографія / С.Я. Вавженчук. – Харків : Диса плюс, 2013. – 508, [1] с. – Бібліогр.: c. 466-508 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-20-5
1160432
  Кудрявцева О.М. Система захисту конституційних прав дитини в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 4 (164). – С. 28-30
1160433
  Толкачова Н.Б. Система захисту прав людини в Європейському Союзі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 346-350.
1160434
  Фалалєєва Л.Г. Система захисту прав людини в інтеграційному правопорядку ЄС: еволюція підходів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9 (168). – С. 35-40
1160435
  Язвінська О. Система захисту прав споживачів в економічно високорозвинених країнах // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.55-63
1160436
  Ровинський Ю.О. Система заходів валютно-правових обмежень // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 7-11


  У статті досліджено поняття валютних обмежень, систему валютних обмежень в Україні та наведено авторське визначення поняття валютних обмежень.
1160437
  Андрієвський Д.Й. Система заходів державної підтримки реструктуризації промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 154-156
1160438
  Савчук Д.П. Система заходів з екологічного оздоровлення річок і річкових басейнів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 28-29 : фото
1160439
  Краус К.М. Система заходів з удосконалення управління маркетингом малих торговельних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 899-103. – Бібліогр.: Бібілогр..: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1160440
  Позняков С. Система заходів правовідновлювапьноі відповідальності у сфері погашення податкового боргу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 83-87
1160441
   Система заходів протидії незаконному збагаченню в сучасних умовах / В.Ю. Шепітько, В.М. Шевчук, В.В. Білоус, Л.І. Керик // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – C. 5-16. – ISSN 1993-0917
1160442
  Мінка П.Я. Система заходів та профілактики розкрадання вантажів з рухомого складу на залізниці // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 44-48.
1160443
  Краснолуцький О. Система заходів щодо охорони родючості грунтів та попередження їх деградації у Київській області / О. Краснолуцький, О. Шевченко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 24-29
1160444
  Захожая Т.М. Система зачетных единиц в образовательном процессе вуза // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С. 72-79. – ISSN 0869-561Х


  В статье описывается опыт использования системы зачетных единиц для структурирования учебной нагрузки преподавателя и реорганизации образовательного процесса: сокращение аудиторной нагрузки и увеличение доли самостоятельной работы студента, реализация ...
1160445
  Дектярев Г. Система зачетных единиц: предложения по внедрению в технических вузах / Г. Дектярев, И. Насыров, В. Крюков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 8-18. – ISSN 0869-3617
1160446
   Система зачетов по математике в старших классах. – М, 1970. – 44с.
1160447
  Смутнев В.И. Система защит блоков с реакторами ВВЭР-1000 / В.И. Смутнев. – М., 1987. – 23с.
1160448
  Лазарев М.М. Система защитных лесонасаждений и проблемы пчеловодства. / М.М. Лазарев. – М., 1978. – 31с.
1160449
   Система защиты и процедуры предоставления статуса беженца детям без сопровождения взрослых : методические материалы. – Киев, 2010. – 80 с.
1160450
  Беляева А.С. Система защиты овощных и полевых культур от вредителей и болезней / А.С. Беляева, Е.Ф. Палилова. – М., 1968. – 112с.
1160451
  Гулевец В.Д. Система защиты операторов от падения на примере процесса технического облуживания авиационной техники. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.01 / Гулевец В.Д.; М-во образов.Укр. – Днепропетровск, 1996. – 20л.
1160452
  Стефаненко М.М. Система збалансованих фінансових показників як основа прийняття контролінгових рішень : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-117 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1160453
  Онищенко В.О. Система збалансованості економічних інтересів у корпоративній стратегії / В.О. Онищенко, Л.О. Птащенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 41-44.
1160454
   Система збору, обробки та аналізу сейсмологічних даних Карпатського регіону / С.Т. Вербицький, О.Т. Стецьків, Ю.Т. Вербицький, Н.І. Рожок, А.Ф. Стасюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 125-131 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
1160455
  Виноградов О.В. Система здравоохранения США. Полезные предложения для государственного управления в Украине : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-47 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1160456
  Бокоч І. Система злочинів проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 72-81


  Про права людини в правовій державі.
1160457
  Мочкош Я. Система злочинів у сфері економіки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.73- 76
1160458
  Бондаренко М.П. Система зміцнення конкурентних позицій туристичного сектору України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 66-73. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1160459
  Зильберт Б.А. Система знаков языка,их значения и мотивированность / Б.А. Зильберт. – Саратов, 1978. – 87с.
1160460
   Система знаний о народонаселении. – Москва : Статистика, 1976. – 368с.
1160461
   Система знаний о народонаселении. – Москва, 1991. – 255с.
1160462
  Марусіна О.С. Система знання в класичному та "мозаїчному" типах культури // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 86-87
1160463
  Савченко О.В. Система знань про рефлексію як елемент рефлексивної компетентності особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 356-366. – ISSN 2219-2654
1160464
  Оскотская Б.Л. Система значений и функций частиц only, just, even в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Оскотская Б.Л.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1966. – 22л.
1160465
  Сильницкая Г.В. Система значений модальных глаголов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Сильницкая Г.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 18л.
1160466
  Гринько С.Д. Система зобов"язань за римським приватним правом та її рецепція в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 104-108. – (Право. Економіка. Управління)
1160467
  Боброва Д.В. Система зобов"язань із правопорушень в цивільному законодавстві Польської Народної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 56-64. – (Серія права ; № 15)


  В статье показано, что в Гражданском кодексе Польской Народной Республики использована смешанная система обязательств из нарушений, по которой правонарушение, сформулированное в общей форме, сочетается с отдельными видами правонарушений. Анализируются ...
1160468
  Боброва Д.В. Система зобов"язань із правопорушень у цивільному законодавстві Чехословацької Соціалістичної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 59-65. – (Серія права ; № 16)


  В статье анализируются нормы Гражданского кодекса ЧССР, посвященные обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. Автор характеризует систему указанных обязательств, элементы генерального деликта, а также основы некоторых сингулярных ...
1160469
  Кочевых В.И. Система зрительного анализа объектов роботизированного производства / В.И. Кочевых, В.К. Никонов. – Киев : Тэхника, 1990. – 127с.
1160470
  Гасанова Ш.Ш. Система и виды преступлений, в сфере экономической деятельностив УК Азербайджанской Республики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 3 (77). – С. 6-12
1160471
  Менегетти А. Система и личность / Антонио Менегетти; Пер. с итальянского. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Онтопсихология, 2003. – 328с. – ISBN 5-93871-015-4


  Интеллектуальный вызов существующей культуре, зачастую вызывающие шок
1160472
  Бакрадзе К.С. Система и метод в философии Гегеля / К.С. Бакрадзе. – Тбилиси, 1936. – 358с.
1160473
  Бакрадзе К.С. Система и метод в философии Гегеля / К.С. Бакрадзе. – Тбилиси, 1958. – 456с.
1160474
  Гельмонт А.М. Система и методика изучения и распространения передового педагогического опыта / А.М. Гельмонт. – М., 1956. – 115с.
1160475
  Капенов Г.С. Система и методика изучения фонетики русского языка в казахской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Капенов Г.С.; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
1160476
   Система и методика повторения в 4-10 классах. – Ленинград, 1945. – 118 с.
1160477
  Ежов А.И. Система и методология показателй советской статистики. / А.И. Ежов. – М, 1965. – 372с.
1160478
  Скороходов С.А. Система и организация безналичных расчетов в СССР / С.А. Скороходов. – Л., 1969. – 38с.
1160479
  Серебряный М.И. Система и организация краткосрочного кредитования в оборотные средства / М.И. Серебряный. – Ленинград, 1968. – 35 с.
1160480
  Кравцов А.И. Система и организация подготовки учителей для школ Белорусской ССР после Великой Октябрьской социалистической революции и до Великой Отечественной войны : Автореф... канд. пед.наук: / Кравцов А.И.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 14л.
1160481
  Карцев С.К. Система и организация профессионального образования в Югославии. / С.К. Карцев. – М., 1958. – 72с.
1160482
  Оськин Д. Система и организация снабжения на водном транспорте. / Д. Оськин. – М., 1931. – 80с.
1160483
  Плотников К.Н. Система и организация финансов и кредита в СССР / К.Н. Плотников, Н.Н. Ровинский. – Москва, 1948. – 213с.
1160484
  Плотников К.Н. Система и организация финансов и кредита в СССР / К.Н. Плотников, Н.Н. Ровинский. – Москва, 1950. – 182с.
1160485
  Ерыш И.Ф. Система и особенности региональгых долгосрочных и краткосрочных прогнозов опасных экзогенных геологических процессов в Крыму в течении VIII и IX циклов развития / И.Ф. Ерыш, Э.В. Кулиш, А.А. Лоенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 31-38 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1160486
  Павлов Ц.М. Система и принципы построения сети общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений в условиях всеобщего обязательного десятилетнего обучения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Павлов Ц.М.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 23л.
1160487
  Каструбин Э.М. Система и программы психической самозащиты : (информационный психотренинг здоровья и успехов) / Э.М. Каструбин. – Москва : КСП, 1996. – 303 с. – В изд. также: Сознательное самовнушение как путь к господству над собой / Э. Куэ. – Библиогр.: с. 179-180 (25 назв.). – ISBN 5-88694-033-2
1160488
  Сапельников В.П. Система и стратиграфичское значение брахиопод подотряда пентамеридин / В.П. Сапельников; Отв. ред. Богоявленская О.В. – Москва : Наука, 1985. – 206с.
1160489
  Илюшечкин В.П. Система и структура добуржуазной частнособственнической эксплуатации / В.П. Илюшечкин. – М.
1. – 1980. – 216с.
1160490
  Джагарян А. Система и структура органов местного самоуправления: конституционное содержание и соотношение в контексте муниципальной реформы / А. Джагарян, Н. Шевченко // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 116-127. – ISSN 1812-7126
1160491
   Система и структура языка в свете марксистско-ленинской методологии. – Киев, 1982. – 202с.
1160492
  Никольский В.В. Система и текст XII таблиц : исследование по истории Римсого права В,В, Никольского. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1897. – VIII, [2], 480 с.
1160493
   Система и уровни языка. – М, 1969. – 264с.
1160494
  Очев В.Г. Система и филогения капитозавроидных лабиринтодонтов / В.Г. Очев; Молева Т.Н. – Саратов : Саратовский госуниверситет, 1966. – 184с.
1160495
  Михайлова И.А. Система и филогения меловых аммоноидей / И.А. Михайлова; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1983. – 280с.
1160496
  Тахтаджян А.Л. Система и филогения цветковых растений / А.Л. Тахтаджян. – М.-Л., 1966. – 612с.
1160497
   Система ИБМ-360. – М, 1974. – 127с.
1160498
  Ничкало Н.Г. Система идейно-политического воспитания учащихся средних профессионально-технических училищ : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Ничкало Н. Г.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1985. – 49л.
1160499
   Система идентификации параметров динамических систем для персональных ЭВМ. – М, 1989. – 16с.
1160500
  Баев Баю ПЕтров Система изложения теории площадей и объемов с примененим элементов анализа в курсе математики : Автореф... канд.педнаук: 130002 / Баев Баю ПЕтров; МИн-во просвещения БССР Минский гос. пед. ин-т им А.М.Горького. – Минск, 1975. – 26л.
1160501
  Попов И.Ю. Система измерения эволюции и лекарство от эволюционных запретов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 36-90. – ISSN 1560-7488
1160502
  Губашева К.Ш. Система изучения русского склонения в 5-7 классах казахской школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Губашева К.Ш.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1968. – 26л.
1160503
  Шманова Н.Н. Система изучения сложного предложения русского языка в восьмилетней казахской школе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шманова Н.Н.; Казах. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1976. – 18л.
1160504
  Янцевич А.И. Система изучения тригонометрических функций в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Янцевич А.И.; Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1160505
  Немковская М.В. Система имен существительных в брянских говорах XVII - начала XVIII века (на материале частных писем и деловых документов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Немковская М.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 24л.
1160506
  Романеева И.К. Система именного склонения древнерусского языка XIV в. в ее жанрово-стилиситческой дифференции : Автореф... канд. филол.наук: / Романеева И. К.; МГУ. – М., 1966. – 19л.
1160507
  Овсепян Л.С. Система именного склонения среднеармянского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10-661 / Овсепян Л.С.; АН Арм.ССР. Ин-т яз. им. Р.Ачаряна. – Ереван, 1969. – 24л.
1160508
  Виноградова М.И. Система именных форм в говоре д. Боровлянки Сорокинского района Алтайского края. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Виноградова М.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 17л.
1160509
  Сюсько М.И. Система именных частей речи украинских говоров Закарпатской области : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Сюсько М.И. ; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1969. – 22 с.
1160510
  Терентьев С.В. Система имитации крупномасштабного военного конфликта / С.В. Терентьев. – Москва, 1991. – 40 с.
1160511
  Мановицкий В.И. Система имитационного моделирования дискретных процессов (ДИСМ) / В.И. Мановицкий, Е.М. Сурков. – К.-Одесса : Вища школа, 1981. – 95с.
1160512
  Конышев В.Н. Система индикаторов вузовской коррупции (гипотеза) / В.Н. Конышев, А.А. Сергунин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 152-159. – ISSN 0869-3617


  Предпринимается попытка разработки и обоснования системы индикаторов вузовской коррупции в России как концептуальной предпосылки для раннего обнаружения и предупреждения различных уровней и видов этого опасного социального явления. An effort to ...
1160513
  Барздинь Г.Я. Система индуктивного синтеза систем подстановок термов / Г.Я. Барздинь. – Рига, 1990. – 42с.
1160514
   Система инерциальной навигации, использования в ней цифровых интеграторов, 1959. – 13с.
1160515
  Кочетков Г. Система инженерного образования в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 8. – С. 109-121. – ISSN 0321-2068
1160516
   Система ИНСВАР атоматизированного проектирования сборочно-сварочных приспособлений кузового производства. – Москва, 1986. – 122 с.
1160517
  Кобзаренко П.В. Система институтов смягчения и усиления уголовной ответственности и наказания / П.В. Кобзаренко, В.В. Самань, Н.А. Редун // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 49-54. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Авторы вводят в теорию уголовного права понятие нестандартного объема уголовно-правового принуждения (ответственности), классифицируют его виды с учетом содержания институтом о преступлении, видах наказания и освобождения от ответственности и ...
1160518
  Каган В. Система интегральной подготовки // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.84-88. – ISSN 0869-3617
1160519
  Белоусов С.К. Система интегральных индексов для обеспечения комплексного картографического мониторинга арктического региона России / С.К. Белоусов, С.С. Карпухин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 12-20 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
1160520
   Система интеграции вида. – Вильнюс, 1986. – 291с.
1160521
  Зимин В. Система интеллектуальных прав: постановка проблемы // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 4. – С. 34-43. – ISSN 0201-7059
1160522
  Алтунин Д.А. Система интенсивного кормопроизводства / Д.А. Алтунин, В.Н. Киреев, А.В. Гарист. – Москва : Знание, 1980. – 64с. – (Сельское хозяйство ; 9, 1980)
1160523
  Пяртельпоег И.Х. Система информации союзной республики / И.Х. Пяртельпоег. – Таллин, 1985. – 238 с.
1160524
   Система информационно-библиографической документации. – М, 1979. – 22с.
1160525
   Система информационно-библиографической документации. – М, 1979. – 6с.
1160526
  Грязнухина Т.А. и др. Система информационного поиска / Т.А. и др. Грязнухина. – Киев : Наукова думка, 1964. – 84 с.
1160527
  Ахремчик Р.В. Система ИРИ в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси / Р.В. Ахремчик, Т.В. Пинчук // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2014. – № 2. – С. 58-62. – ISSN 0130-9765


  Краткая история развития технологии и ресурсной базы для избирательного распространения информации. Опыт работы отдела электронных ресурсов ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси по обслуживанию пользователей в режиме ИРИ посредством электронных БД и ...
1160528
  Кривоносова Н.В. Система испанской юридической терминологии : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Кривоносова Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
1160529
  Кривоносова Нина Васильевна Система испанской юридической терминологии : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кривоносова Нина Васильевна; ГОрьковский гос. пед ин-т им А.Н.Добролюбова. – Горький, 1985. – 246л. – Бібліогр.:л.203-208
1160530
  Юзьков Л.П. Система исполнительно-распорядительных органов местных Советов Украинской ССР и основные направления ее совершенствования : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 711 / Юзьков Л.П. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
1160531
  Юзьков Л.П. Система исполнительно-распорядительных органов местных советов Украинской ССР и основные направления ее совершенстования в современный период : Дис... канд. юридич.наук: / Юзьков Л.П.; КГУ. Каф-ра гос. и административного права. – К., 1968. – 306л. – Бібліогр.:л.XXV
1160532
   Система использования и охраны земли на основе рабочего проектирования. – Целиноград, 1989. – 107с.
1160533
  Гречинская В.С. Система использования изобразительного искусства при изучении русской литературы (8-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гречинская В. С.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1160534
  Савина Е.А. Система источников комплектования документальных фондов региональных вузовских библиотек на рубеже XX и XXI вв. Часть I // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 27-34. – ISSN 0130-9765
1160535
  Савина Е.А. Система источников комплектования документных фондов региональных вузовскиз библиотек на рубеже XX и XXI вв. Часть II // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 5-24. – ISSN 0130-9765
1160536
  Клименко А.И. Система источников права человека // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-5. – ISSN 1812-3805
1160537
  Пилипчук В.Г. Система і компентенція державних органів зі спеціальним статутсом у сфері національної безпеки України : монографія / В.Г. Пилипчук, О.П. Дзьобань, В.Я. Настюк ; АПН України, Ін-т вивчення проблем злочинності ; Служба безпеки України, Ін-т оперативної діяльності та державної безпеки. – Харків : Право, 2009. – 200с. – ISBN 978-966-458-115-5
1160538
  Олейві А А.С. Система і магнітний метод контролю немагнітних середовищ на присутність металевих тіл : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Олейві Анвер Субхі Абдулхуссейн ;М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1160539
  Страчар Е. Система і методи керівництва навчальним процессом / Е. Страчар. – К, 1982. – 296с.
1160540
  Боголіб Т.М. Система і методи фінансового аналізу фінансово-господарської діяльності ВНЗ // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-62
1160541
  Карпіловська Є.А. Система і несистема в лінгвосеміотичній концепції А.О. Білецького // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 295-303


  У статті розглянуто два трактування понять система та несистема у лінгвосеміотичній концепції А.О.Білецького: 1) як опозицію абстрактної схеми і тексту реалізації такої схеми і 2) як опозицію ладу і безладу з градуйованою проміжною зоною відносного ...
1160542
  Коваленко Л.П. Система і перспективи правового становища органів управління у сфері екології і природних ресурсів // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.146-154. – ISSN 0201-7245
1160543
  Головкін О. Система і правове становище органів державного контролю у сфері охорони довкілля в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 46-54
1160544
  Руденко О.М. Система і стратегія HR-менеджменту для державного управління : навч. посіб. / Руденко О.М., Усаченко Л.М., Штурхецький С.В. ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 132, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 79-80. – ISBN 978-617-696-082-9
1160545
  Погорілко В.Ф. Система і структура Конституції України: проблеми теорії та практики / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 12-25
1160546
   Система і структура східнослов"янських мов. – К, 1997. – 166с.
1160547
   Система і структура східнослов`янських мов : Міжкафедральний збірник наукових праць. – Київ, 1999. – 287 с. – ISBN 966-7201-26-0
1160548
  Кліменко Н.І. Система і структура як категорії криміналістичного пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-70. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розглядаються поняття системи і структура як філософські категорії діалектики. Показано, як ці категорії використовуються з метою криміналістичного пізнання і для побудови криміналістичних знань. The article is devoted to the concepts of system and ...
1160549
  Бенюк Г.М. Система ігрових уроків з розділу "Господарство України", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 27-34
1160550
  Сквирська І.В. Система ідейно-художніх домінант у творчості Юрія Косача : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сквирська Ірина В"ячеславівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1160551
  Сквирська І.В. Система ідейно-художніх домінант у творчості Юрія Косача : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сквирська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 180 л. – Бібліогр.: л. 160-180
1160552
  Абраїмова Т.В. Система іменника в українскій літературній мові 17 ст. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.01 / Абраїмова Т.В.; Харьківський держ.ун-т. – Х, 1999. – 16л.
1160553
  Суслов Є.Ф. Система імпульсного імпедансного контролю композиційних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Суслов Євгеній Федорович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1160554
  Процикевич А.І. Система інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг і методичні засади їх державного регулювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 154-158. – ISSN 2222-4459
1160555
  Білан О.С. Система інвестиційного планування на промисловому підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 107-112 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1160556
  Богомазова В.М. Система індикаторів економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 40-49


  Досліджено зміст та протиріччя економічного зростання, його типи та фактори формування.
1160557
  Яценко Г.Ю. Система індикаторів ідентифікації дисбалансів в економіці України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 221-223. – ISBN 978-617-7069-02-6
1160558
  Шумська С.С. Система індикаторів попередження кризи: міжнародний досвід та проблеми вибору для України : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 38-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1160559
  Бєлік О. Система індикаторів та її формування, як важлива складова концепції сталого розвитку регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-41. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  За останнє десятиліття у світі все ширше починає розповсюджуватися "індикаторне мислення". Необхідність інструментальної оцінки процесів, що відбуваються, дати їм ретроспективний аналіз і спробувати зазирнути в майбутнє вимагають формування відповідних ...
1160560
  Братусь Олександр Васильович Система індуктивного виводу на основі модифікованого -методу : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.03 / Братусь Олександр Васильович; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1996. – 15л.
1160561
  Черваньов Д.М. Система інноваційного менеджменту. Теорія і практика : підручник для студ. вищих навч. закладів / Дмитро Черваньов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 1391 с. : табл. – Бібліогр.: с. 1349-1374. – ISBN 978-966-439-439-9
1160562
  Поліщук Павло Система інституцій польської підпільної держави // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 180-188. – (Історія ; Вип. 18)
1160563
  Мельник А. Система інституційного забезпечення структурної трансформації національної економіки: сутнісні характеристики та проблеми формування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 7-17. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240
1160564
  Заблоцька Р.О. Система інституційного регулювання світової торгівлі послугами : монографія / Р.О. Заблоцька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-439-042-9
1160565
  Катигробова О. Система інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості системи інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації, визначено її основні підсистеми, розкрито їх сутність і роль у розвитку інноваційної економіки. Исследованы особенности системы ...
1160566
  Дубініна М.В. Система інституціонально-трансформаційних процесів аграрної економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 128-133. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1160567
  Хижнякова Н.О. Система інструментів екологічної політики у сфері поводження з хімічними засобами захисту рослин : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 187-194 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1160568
  Підоріна Людмила Система інтегрованих завдань з фізичної географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-43. – Бібліогр. 12 назв
1160569
  Скрипніченко О.П. Система інтегрованого маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.215-220
1160570
  Понікаров В.Д. Система інтелектуальної власності / В.Д. Понікаров, О.В. Кожушко // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 117-120. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1160571
  Ковальчук К. Система інтелектуальної підтримки прийняття інвестиційних рішень : теорія і практика / К. Ковальчук, К. Анненков // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 6. – С. 57-61. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
1160572
  Шуфнарович М.А. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керуванні об"єктами природокористування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Шуфнарович Мар"яна Антоніївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1160573
  Демчина М.М. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при виборі оптимальних режимних параметрів буріння нафтових і газових свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Демчина Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1160574
  Черваньов Д.М. Система інтерактивних технологій організації навчального процесу : практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Дмитро Черваньов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 576 с. : табл. – Бібліогр.: с. 555-566. – ISBN 978-966-439-494-6
1160575
  Маслова Г. Система інформатизації та її застосування в управлінні регіоном / Г. Маслова, В. Усольцев // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 21-28. – ISSN 0131-775Х
1160576
  Валуєв Ю.Б. Система інформації в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю промислового підприємства: принципи створення, інформаційні сукупності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 385-391. – ISSN 0321-0499
1160577
  Осадчий В.В. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету : [монографія] / В.В. Осадчий ; за ред. С.О. Сисоєвої. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 418, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 379-418. – ISBN 978-966-197-139-3
1160578
  Дятлов Є.В. Система інформаційного забезпечення економічної діяльності: понятійний апарат та правові засади // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 153-160. – (Серія "Економіка")
1160579
  Піхоцький В.Ф. Система інформаційного забезпечення контролюючих органів як інструмент підвищення державного фінансового контролю в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 138-143. – ISSN 1562-0905
1160580
  Кісіль М.Ю. Система інформаційного забезпечення стратегічного планування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 94-98. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1160581
  Фурашев В.М. Система інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України / В.М. Фурашев, О.В. Семіков, С.Ф. Джердж. – Київ : Прес-КІТ, 2008. – 167, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-96973-4-9
1160582
  Рачинська Г.В. Система інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу / Г.В. Рачинська, Л.С. Лісовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 211-220. – ISSN 0321-0499
1160583
  Вовчак О. Система іпотечних облігацій як механізм рефінансування іпотечних кредитів: європейська практика та впровадження в Україні / О. Вовчак, І. Ковалишин // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 56-65. – ISSN 1605-2005
1160584
  Ковалевська О.П. Система іпотечного кредитування як напрям поліпшення житлових умов населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 122-125 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1160585
  Мельник Р. Система й мережа архівів державної архівної служби Польщі // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 343-364


  У статті розглянуто причини і передумови реформування системи архівних установ державної архівної служби Польщі після Другої світової війни та в 1970-х рр. З"ясовано принципи внутрішньої організації і функціонування системи, розподіл повноважень між ...
1160586
  Каленська В.І. Система казначейського контролю за бюджетними коштами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 128-134. – Бібліогр.: 11 пунктів
1160587
  Грачев М.И. Система каналов отрицательных частиц в диапазоне импульсов 20-50 Гэв/с на ускорителе ИФВЭ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Грачев М. И.; Ин-т физ. высоких энергий 73/102. – Серпухов, 1973. – 19л.
1160588
  Жарова Т.В. Система каталогов вузовских библиотек / Т.В. Жарова. – М., 1983. – 37с.
1160589
  Стукалова А.А. Система каталогов ГПНТБ СО РАН: этапы и перспективы развития // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 3. – С. 77-81. – ISSN 1815-3186


  Рассмотрены изменения в структуре системы каталогов и карточек ГПНТБ СО РАН. Представлены характеристики основных электронных и карточных каталогов библиотеки.
1160590
  Сукиасян Э.Р. Система каталогов и динамика развития современной библиотеки // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 18-33. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены определение и функции системы каталогов в современных библиотеках; проанализированы некоторые практические вопросы - отношения между структурой библиотеки и системой каталогов, функции электронного каталога (ЭК), организация информации для ...
1160591
  Синицына И.С. Система каталогов и картотек в библиотеке научно-исследовательского учреждения АН СССР / И.С. Синицына. – М., 1966. – 44с.
1160592
  Тимонова Т.В. Система каталогов и картотек, отражающих литературу на иностранных языках / Т.В. Тимонова. – М., 1971. – 66 с.
1160593
  Тимонова Т.В. Система каталогов и картотек, отражающих литературу на иностранных языках. / Т.В. Тимонова. – М., 1971. – 66с.
1160594
  Жак Д.К. Система каталогов областной библиотеки / Д.К. Жак, С.Е. Шамурина. – М., 1961. – 90с.
1160595
  Кленов А.В. Система каталогов советской библиотеки. / А.В. Кленов. – М, 1953. – 31с.
1160596
  Эверлинг Н.А. Система каталогов технических библиотек / Н.А. Эверлинг. – М, 1961. – 36с.
1160597
   Система каталогов технических библиотек : Методическое пособие. – Москва : Б.и., 1966. – 52 с. – (В помощь работникам технических библиотек)
1160598
  Шептулин А.П. Система категорий диалектики : Автореф... докт. филос.наук: / Шептулин А. П.; АНСССР, Ин-т филос. – М., 1965. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1160599
  Шептулин А.П. Система категорий диалектики / А.П. Шептулин. – Москва : Наука, 1967. – 375с.
1160600
  Вазюлин В.А. Система категорий диалектической логики в "Капитале" К.Маркса : Автореф... Доктора филос.наук: 622 / Вазюлин В.А.; МГУ. – М, 1972. – 44л.
1160601
  Авраменко И.М. Система категорий коммунистического труда в условиях развитого социализма : автореф. ... дис. канд. экон. наук: 08.00.01 / Авраменко И.М. ; МВ и ССО УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1980. – 25 с.
1160602
  Косаренко А.А. Система категорий стоимостного распределния в социалистической экономике / А.А. Косаренко. – Калинин, 1989. – 57с.
1160603
  Грушко О.В. Система категорій теорії політичної ренти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 85-89. – ISSN 2306-6814
1160604
  Круглов В.И. Система качества в учреждениях высшего и среднего профессионального образования / В.И. Круглов, О.А. Горленко, Т.П. Можаева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 10-13. – ISSN 1726-667Х
1160605
  Громова Н. Система качества на службе у профессионалов : из опыта внедрения и функционирования международных стандартов / Наталия Громова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 11. – С. 38-41. – ISSN 0869-4915
1160606
  Круглова Н.Ю. Система качества продукции / Н.Ю. Круглова. – М, 1991. – 174с.
1160607
   Система качественной и количественной оценки результатов производственного процесса. – Ярославль, 1986. – 138с.
1160608
  Шкурат А.М. Система кваліфікаційних комісій судів як складовий елемент незалежної судової влади в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 95-97. – ISSN 1563-3349
1160609
  Тиндик Н.П. Система квот-вагомий чинник регулювання сучасним імміграційним процесом // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 88-98. – (Юридична ; Вип. 1)
1160610
  Рудюк В.В. Система керування електронною документацією у Федеративній Республіці Німеччина (1990-2006 рр.) : Автореф. дис. ... канд.історичних наук: спец. 27.00.02 / Рудюк В.В.; Мін-во культури і туризму України.Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 10 назв
1160611
  Передерій О.В. Система керування перетворювачем-імітатором електродвигунів змінного струму для випробувань силових перетворювачів частоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Передерій Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1160612
  Ковалюк Д.О. Система керування полімеризаційною колоною для виробництва різних марок продукту / Д.О. Ковалюк, П.М. Чубаров // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 49-50
1160613
  Худа Ж.В. Система керування процесом навчання / Ж.В. Худа, Є.А. Тонконог // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 118-122. – ISSN 2519-2884
1160614
  Жученко О.А. Система керування тепловим режимом випарника у процесі виробництва поліїзобутилену / О.А. Жученко, А.Д. Кононенко // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 39-40
1160615
   Система КИНГ. – Новосибирск, 1980. – 136с.
1160616
   Система кинематической интерпретации волн (КИНГ). – Новосибирск, 1987. – 179с.
1160617
   Система класифікації функції руки в дітей із церебральним паралічем: українська версія / О.О. Качмар, В.І. Козявкін, Т.Б. Волошин, Х.О. Вітик, Н.Р. Калинович // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 31-34
1160618
  Бэр К.М. Система классификации кник П отделения Библиотеки Рассийской Академии Наук, составленная в 1841 г. / К.М. Бэр. – Л, 1926. – 63с.
1160619
  Белоцерковский А. Система классификации образовательных программ (опыт США). // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 113-119. – ISSN 0869-3617
1160620
   Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України = The system of key reformance indicators of the Ministry of revenue and duties of Ukraine : монографія / [Є.В. Бридун та ін. ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права]. – Київ : Алерта, 2013. – 334, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 329-334. – ISBN 978-617-566-269-4
1160621
  Червинский М. Система книги / М. Червинский. – М, 1981. – 144с.
1160622
  Вернигора Н.М. Система книговидання та книгорозповсюдження для дітей в Україні в другій половині ХХ століття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 120-131


  У статті йдеться про основні тенденції книговидання та книгопоширення для дітей в Україні другої половини ХХ століття. Дослідник характеризує авторське середовище цього періоду, аналізує типологічні та жанрово-тематичні аспекти видань. The article is ...
1160623
  Григорьев Ю.В. Система книгоснабжения советских библиотек. / Ю.В. Григорьев. – М, 1956. – 48с.
1160624
  Столяренко О. Система колективного управління Швеції // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 32-41. – ISSN 1608-6422
1160625
  Гірма Г.А. Система колізійних норм в міжнародному приватному праві. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Гірма Г.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 13л.
1160626
  Арайс Е.А. Система коллективого пользования в автоматизации атмосферно-оптических исследований. / Е.А. Арайс, Н.Е. Яковлев. – Новосибирск, 1984. – 145с.
1160627
  Гирма Гизау Айеле Система коллизионных норм в международном частном праве : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Гирма Гизау Айеле; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т междун. отношений. – К., 1998. – 204л. – Бібліогр.:л.182-183
1160628
  Каратеев В.П. Система колхозного самоуправления и ее функционирование в современных усовиях : Автореф... канд. филос.наук: / Каратеев В. П.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 25л.
1160629
  Базилевич В.Л. Система команд и программирование для БЭСМ-2 / В.Л. Базилевич, Л.В. Базилевич. – Л., 1964. – 342с.
1160630
   Система команд моделей ЕС ЭВМ. – Таллин, 1978. – 101с.
1160631
  Магарик В.А. Система команд универсальной цифровой автоматической машины БЭСМ-2 вычислительного центра АН СССР / В.А. Магарик, Н.М. Нагорный. – М., 1960. – 84с.
1160632
  Магарик А В. Нагорный Система команд универсальной цифровой автоматической машины БЭСМ-2 Вычислительного центра АН СССР / А В. Нагорный Магарик. – 3-е изд., испр. – М., 1963. – 88с.
1160633
  Сосенко Э.Ю. Система коммуникативных подготовительных упражнений, вырабатывающих навыки и умения говорения. (Нач. этап обуч. русс. языку как иностранному). : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Сосенко Э.Ю.; АПН СССР. – М., 1971. – 28с.
1160634
   Система коммунистического воспитания студентов в учебном процессе. – Москва, 1984. – 192с.
1160635
  Мохамед Наим Голь Система компенсации токов замыкания на землю при несинусоидальном напряжении (применительно к электрической сети 15кВг. Кабула) : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Мохамед Наим Голь; Донецк. политехн. ин-т. – Донецк, 1993. – 24л.
1160636
  Лисенко О. Система компетентностей лікаря: післядипломний етап становлення // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 169-172. – ISSN 2226-3012


  Представлено структуру компетентності лікаря (мотиваційно-аксіологічний, когнітивний, соціально-особистісний та професійно-діяльнісний компоненти); окреслено особливості формування складових компетентності лікаря на післядипломному етапі, зокрема з ...
1160637
  Масич С.Ю. Система компетенцій викладача вищого навчального закладу // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 135-144. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1160638
  Головань М. Система компетенцій випускника вищого навчального закладу напряму підготовки "Фінанси і кредит" // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 27-38 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1682-2366
1160639
  Єгоров І.Ю. Система комплексних індикаторів оцнки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 4. – C. 21-23. – ISSN 1815-2066
1160640
  Антипов Є.О. Система комплексного енергозабезпечення споживачів із застосуванням альтернативних джерел та комбінованих акумуляторів енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Антипов Євген Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 22 назви
1160641
  Калинцев В.А. Система комплексного информационного обслуживания предприятий и организацих УССР / В.А. Калинцев. – Киев, 1976. – 38с.
1160642
   Система комплексного планирования и управления производством с использованием электронных вычислительных машин. – К., 1964. – 19с.
1160643
   Система комплексного экологического мониторинга Сочи-2014 / С.А. Сарычев, Л.И. Дудина, М.А. Запевалов, В.С. Косых, Д.Р. Нечаев, Н.Н. Полетаева // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 78-87 : рис. – ISSN 0130-2906
1160644
  Новіков В.Я. Система комплексної автоматизації технологічних процесів багатопрофільного виробництва. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Новіков В.Я.; Донецьк. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1999. – 17л.
1160645
  Бережинский В.Г. Система комплектования войска и мобилизационные мероприятия в Киевской Руси / В.Г. Бережинский, В.Г. Лишавський; Научно-исследов. центр гуманитарных проблем Вооруженных сил Украины. Укр. ин-тут военной истории. – Киев : НИЦ ГП ВСУ, УИВИ, 2003. – 20с.
1160646
  Корчемна С І. Система комплектування й обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Створення електронного інтегрованого ресурсу / Ірина Корчемна ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2016. – 218, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-191. – ISBN 978-966-02-8165-3
1160647
  Лапатійова Н. Система комплектування козацького війська в Україні в XVIII ст. та місцеві органи військового управління // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 59-65. – ISSN 2078-0850
1160648
  Процик П.П. Система композиционно-номинативного программирования SCRIPT.NET // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 323-331. – ISSN 1727-4907
1160649
  Zahnitko A. Система компонентів мовленнєвого акту: функційно-структурні вияви / A. Zahnitko, O. Levichera // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 74-80. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1160650
  Тріщук О.В. Система комунікації в науково-інформаційній сфері // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 24-28


  Аналізуються формати комунікативної взаємодії в таких ланках системи, як "інформатор – редактор", "автор першоджерела – редактор науково-інформаційного тексту", "редактор – науково-інформаційний текст", "читач – науково-інформаційний текст". The ...
1160651
  Коваленко І. Система комунікаційних засобів формування правової культури бібліотечних фахівців // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 35-37. – ISSN 2076-9326
1160652
  Коваленко І.П. Система комунікаційних засобів формування професійної правової культури бібліотечних фахівців // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 158-166


  Розкрито основні комунікаційні засоби формування професійної правової культури бібліотечних фахівців.
1160653
  Вовк Т.В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України / Вовк Т.В., Перемот С.В. ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Тріумф, 2006. – 416 с. – ISBN 966-7237-23-0
1160654
  Заворотченко Т. Система конситуційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.110-116. – ISSN 0132-1331
1160655
  Омельченко Т.В. Система конституційних гарантій прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 253-257. – ISBN 966-435-028-1
1160656
  Савчин М. Система конституційних цінностей та конституційний лад України: конституційна державність та народний суверенітет // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 34-44
1160657
  Кононенко О. Система конституційно-правових гарантій забезпечення правового статусу осіб без громадянства в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 373-381. – ISBN 978-966-8909-91-7
1160658
  Федоренко В.Ж. Система конституційного права України: матеріальне, процесуальне та колізійне право // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 193-198. – ISSN 1563-3349
1160659
  Скрипнюк О. Система конституційного права України: поняття та її складові елементи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1160660
  Скрипнюк О. Система конституційного права України: поняття та її складові елементи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1160661
  Федоренко В. Система конституційного права України: поняття, генезис і структура // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 18-26. – ISSN 1026-9932
1160662
  Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти : монографія / В.Л. Федоренкко ; МОН України ; Міністерство юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2009. – 580с. – ISBN 978-966-2174-09-0
1160663
  Шемшученко Ю Система конституційного права як галузі пава, юридичної науки та навчальної дисципліни / Ю Шемшученко, В. Погорілко // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.213-224
1160664
  Федоренко В.Л. Система конституційного права: поняття, структура, взаємозв"язок зі системою конституційного законодавства // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 27-36. – ISSN 2524-0323
1160665
  Крусян А. Система констиуционного законодатеьства - нормативная основа современного украинского конституционализма: понятие и свойства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
1160666
  Нистратов Э.Ф. Система конструкторско-технологической докумнтации в условиях АСУП. / Э.Ф. Нистратов. – М., 1972. – 67с.
1160667
  Лук"янихіна О.А. Система контролінгу як інформаційна складова економічного потенціалу підприємства // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 51-57. – (Економіка ; № 9 (68))
1160668
  Брохун Н.С. Система контролінгу: об"єкт, суб"єкт та завдання // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 22-30. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1160669
  Пивоваров К.В. Система контролю в державному управлінні України: теорія, методологія, практика : монографія / Пивоваров Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – Київ : АМУ, 2016. – 462, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 384-450. – ISBN 978-966-2341-24-9
1160670
  Жадько К.С. Система контролю в сучасному інформаційно-аналітичному забезпеченні управління підприємств // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 216-221. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1160671
  Моссаковський В. Система контролю витрат виробництва за сучасних умов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 9. – С.29-34
1160672
  Кузьмін О.Є. Система контролю діяльності промислового підприємства: формування та формалізація // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 184-194 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1160673
  Богатир В.В. Система контролю за дотриманням норм службової етики: стан та шляхи удосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 19-23
1160674
  Коноваленко Ігор Володимирович Система контролю за процесом відстоювання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Коноваленко Ігор Володимирович; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2000. – 17л.
1160675
  Ільчак О.В. Система контролю земель сільськогосподарського призначення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 270-276. – ISSN 1993-6788
1160676
  Прошкін В. Система контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення "Вищої математики" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 80-85. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1160677
  Кравченко О.І. Система контролю рівня навчальних досягнень вищого навчального закладу, як складова комп"ютерно-орієнтованої системи навчання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 161-164


  У статті розглянуті підходи для визначення специфічних змістовно-предметних рис, що відображають технологічні особливості навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, де застосовується, комп"ютерно-орієнтовані системи навчання, дається ...
1160678
  Беспала О.А. Система контролю та менеджменту якості продукції, як сучасний метод управлінського контролю на підприємстві / О.А. Беспала, М.С. Яценко, Я.В. Ференець // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 44-46. – ISSN 2409-1944
1160679
  Богачев І.В. Система контролю характеристик ультразвукового поля з використанням малоапертурних магнітострикційних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Богачев Ігор Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1160680
  Лисогор Володимир Григорович Система контролю цифрових телекомунікаційних мереж зі спільноканальною сигналізацією : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.16 / Лисогор В.Г.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1160681
  Бондар В.П. Система контролю якості аудиторських послуг: організаційні аспекти та успішна практика оцінки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 23-27. – ISSN 2409-1944
1160682
  Хазан М.И. Система контроля знаний по теории вероятностей : Случайные события. Методическая разработка / М.И. Хазан, Я Л. Энгельсон. – Рига : Латвийский государственный университет им. П.Стучки, 1986. – 58с.
1160683
  Третьякова Т.В. Система контроля и оценки качества образования в Республике Саха (Якутия) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 28-34. – ISSN 0869-561Х
1160684
  Кунденко Н.П. Система контроля параметров биологических объектов после обработки низкоинтенсивным акустическим полем в процессе криоконсервации / Н.П. Кунденко, А.Н. Кунденко, И.Н. Шинкаренко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 74-79 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2311-1828
1160685
  Ніколаєва Г.М. Система контрольних завдань з хімії для 7-8 класів / Г.М. Ніколаєва, В.С. Романчі. – Київ, 1984. – 152 с.
1160686
   Система контрольно-проверочных заданий тестового типа для седьмого и восьмого классов средней школы. – Х., 1990. – 140с.
1160687
  Дудар О.В. Система конфліктів сімейних романів Ірини Вільде "Сестри Річинські" та Теодора Драйзера "Оплот" // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 100-109
1160688
  Воропаєва Т.С. Система концептуальних мостів між українознавством та цивіліологією // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 141-144
1160689
  Жадько О. Система координації політики європейської інтеграції в органах виконавчої влади України та країн Центральної і Східної Європи // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 186-197.
1160690
  Стумбина Я Э. Система коплексного планирования и управления профилактикой правонарушений / Я Э. Стумбина. – Рига, 1980. – 288с.
1160691
  Савенкова І.І. Система корекційних заходів медико-психологічної реабілітації хворих на психосоматичні захворювання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 414-418. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1160692
  Ліщинський М.П. Система корпоративного управління в умовах трансформаційного розвитку аграрного сектору економіки України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 160-167. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1160693
  Черевко В.С. Система космического навигационно-временного обеспечения Украины. Оценка эффективности / В.С. Черевко, Г.В. Аксюта, С.Н. Флерко // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 44-47 : Фото, рис.
1160694
  Степанюк В.Л. Система кратного ускорения электродинамического сепаратора частиц выскоих энергий ОИЯИ. : Автореф... Канд.техн.наук: 280 / Степанюк В.Л.; Объед.ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1160695
  Волкова О. Система кредитної кооперації: сутність та характеристика її складових // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 40-42. – ISSN 1810-3944
1160696
  Лошкарьова О.О. Система кредитної та фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств України : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.94-100. – Бібліогр.: 5 назв
1160697
  Герасименко Г.П. Система кредитования части постоянных затрат предприятий несезонных отраслей тяжелой промышленноси и пути ее улучшения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Герасименко Г.П.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Ростов -на-Дону, 1963. – 29л.
1160698
  Берлач А.І. Система кредитування сільськогосподарських виробників : фінансовий механізм / А.І. Берлач, Н.М. Фещенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 44-51 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1160699
  Черевко Г.В. Система кредитування фермерства у США / Г.В. Черевко, М.С. Ващик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 102-110. – Бібліогр.: с. 103-106, 108-110


  Досліджено кредитування фермерського сектору США, розглянуто основні види і джерела фінансово-кредитного забезпечення ферм, функціонування відповідних урядових агентств, проаналізовано ефективність державних фермерських програм, зокрема програми ...
1160700
  Румак Н.В. Система кремний - двуокись кремния в МОП-структурах / Н.В. Румак. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 239 с.
1160701
  Яблоков Н.П. Система криминалистики: наступил ли её кризис? / Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.54-66. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1160702
  Журавель В.А. Система криміналістики: традиційні підходи та новаторські пропозиції // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 130-144. – ISSN 1993-0909
1160703
  Нижник Л. Система кримінального процесу та диференціація кримінального провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 86-89
1160704
  Трофименко В. Система кримінального процесу України (спроба концептуального аналізу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 201-208. – ISSN 1026-9932
1160705
  Старушкевич А.В. Система кримінальної реєстрації в Україні: проблеми диференціації та функціонування / А.В. Старушкевич, Є.Ю. Свобода // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 134-139.
1160706
  Панасюк В.В. Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх - цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 13-17
1160707
  Пичахчи И.Д. Система критериев оценки состояния поверхностных вод и ее использование в целях водной мелиорации / И.Д. Пичахчи, А.А. Верниченко, Л.А. Васьковец // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 86-91. – Бібліогр.: 3 назви
1160708
  Турило А.А. Система критеріїв і показників оцінювання капіталізації підприємства в процесі інноваційного розвитку / А.А. Турило, А.М. Турило // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 233-239 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1160709
  Ковальчук Д. Система критеріїв комплексної оцінки освітніх технологій // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 71-82


  Технології управління якістю освіти
1160710
  Семенченко А. Система критеріїв оцінки ефективності державної політики захисту національних інтересів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-41.
1160711
  Ковтун Н.В. Система критеріїв та показників ефективності інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 4-8 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1160712
  Шевченко М.М. Система критеріїв та показників оцінки ефективності стратегічного планування у сфері національної безпеки / М.М. Шевченко, З.К. Бондар, О.М. Житник // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 110-114. – ISSN 2306-6814
1160713
  Ільяшенко В.А. Система критеріїв та показників продовольчого забезпечення = державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 79-82. – Бібліогр.: 14 назв
1160714
   Система кроветворения развивающегося организма в норме и патологии. – Челябинск, 1979. – 78с.
1160715
  Ястребов А.П. Система крови и регенерация костной ткани / А.П. Ястребов, А.В. Осипенко. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1990. – 124с. – ISBN 5-7525-0130-Х
1160716
  Парджанидзе А.Г. Система лабораторных работ в курсе математики восьмилетней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Парджанидзе А.Г.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 27л.
1160717
  Свешников В.М. Система Ламон для автоматизации управления вычислительным процессом и ее применение для решения задач электронной оптики / В.М. Свешников. – Новосибирск, 1984. – 16с.
1160718
  Дударев А.В. Система латинского нотариата и ее приемлемость для России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 107-110. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1160719
  Хомутова Тамара Николаевна Система лексико-грамматических средств выражения ирреальной модальности в придаточных предложениях в современном англ. яз. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Хомутова Тамара Николаевна; Моск. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1984. – 23л.
1160720
  Кройтор Д.С. Система лекционных демонстраций по курсу физики для медицинских институтов. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Кройтор Д.С.; Тартуский гос. ун-тет. – Кишинев, 1968. – 16л.
1160721
  Степанова А.А. Система лингвистических взглядов Н.Г.Чернышевского. : Автореф... Канд.филол.наук: / Степанова А.А.; АН СССР.Ин-т языкознания. – М, 1953. – 12л.
1160722
   Система линейного программирования ЛП/БЭСМ-6. – Москва, 1981. – 126 с.
1160723
  Мустафаев М.Д. Система линейных дифференциальных уравнений в частных производных типа близкого к параболическому. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мустафаев М.Д.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1952. – 13 с.
1160724
  Малашонок Геннадий Иванович Система линейных уравнений в коммуникативном кольце : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Малашонок Геннадий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 11л.
1160725
  Малашонок Геннадий Иванович Система линейных уравнений в коммутативном кольце : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.06 / Малашонок Геннадий Иванович; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1986. – 75л. – Бібліогр.:л.70-75
1160726
  Малюшонок Геннадий Иванович Система линейных уравнений в комутативном кольце : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Малюшонок Геннадий Иванович; КГУ. – К., 1986. – 11л.
1160727
  Обломская И.Я. Система личных материальных стимулов при социализме / И.Я. Обломская. – Москва, 1972. – 230с.
1160728
  Кузнєцова С.В. Система лідеротворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1160729
  Шушарін Ю.В. Система лінійних диференціальних рівнянь з випадковими лінійними стрибками рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 162-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджується моментна стійкість випадкових розв"язань системи лінійних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами, разв"язок якої має лінійні стрибки, які відбуваються у випадкові моменти, що визначаються стрибками кінцевозначного марковського ...
1160730
  Милль Д.С. Система логики / Соч. Джона Стюарта Милля ; с 5-го, дополненного лондонского изд. переведено под ред. и с прим. П.Л. Лаврова, Ф. Резенером. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. и тип. М. О. Вольфа
Т. 1. – 1865. – XXXI, 553, XI, VI с.
1160731
  Милль Д.С. Система логики / Соч. Джона Стюарта Милля ; с 5-го, дополненного лондонского изд. переведено под ред. и с прим. П.Л. Лаврова, Ф. Резенером. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. и тип. М. О. Вольфа
Т. 2. – 1867. – 537, VIII с.
1160732
  Милль Д.С. Система логики / Соч. Джона Стюарта Милля ; с 5-го, дополненного лондонского изд. переведено под ред. Ф. Резенером. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод. и тип. М. О. Вольфа
Т. 1. – 1878. – XXXI, 522, XI, VI с.


  На кн. печать: Платон Мефодиевич Петров
1160733
  Милль Д.С. Система логики / Соч. Джона Стюарта Милля ; с 5-го, дополненного лондонского изд. переведено под ред. Ф. Резенером. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод. и тип. М. О. Вольфа
Т. 2. – 1878. – 507, VIII с.
1160734
  Милль Д.С. Система логики: силлогистической и индуктивной : Изложение принципов доказательства в связи с методами научнаго исследования / Д. С. Милль ; Перевод с англ. изд. под ред. В.Н.Ивановскаго. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело" ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*], 1899. – XXX, [2], 781 с.
1160735
  Милль Д.С. Система логики: силлогистической и индуктивной : Изложение принципов доказательства в связи с методами научнаго исследования / Дж. Ст. Милль ; Перевод с англ. под ред. приват-доцента Имп. Казанскаго ун-та В.Н.Ивановскаго. – 2-е, вновь обраб.изд. – Москва : Издание Г.А.Лемана, 1914. – LXXXI, [2], 880 с.
1160736
  Вожжов С.П. Система логистики банковской ликвидности: природа и уровни регулирования // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 32-40
1160737
  Свекатовски Р. Система логистического обучения в Польше / Р. Свекатовски, В. Наумов // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 73-79
1160738
  Лакшин Г.Л. Система логического моделирования устройств МВК "Эльбрус" / Г.Л. Лакшин, Ю.С. Коротаев. – М., 1979. – 1с.
1160739
   Система логического проектирования дискретных устройств на программируемых матричных БИС. – Минск, 1987. – 81с.
1160740
   Система логического синтеза устройств управленияч на базе программируемых контроллеров. – Минск, 1988. – 99с.
1160741
  Бондаренко О.Г. Система логістичного менеджменту об"єднаних збройних сил НАТО // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 76-83 : рис., фото. – Библиогр.: 9 назв
1160742
  Нацюк А.А. Система локальних нормативно-правових актів сільськогосподарських кооперативів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 21-26. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1160743
  Булыгин Л.Л. Система локальной сети для микро ЭВМ "Электроника БК-0010" / Л.Л. Булыгин, М.О. Эглайс. – Рига, 1988. – 30с.
1160744
  Шуман В.Н. Система локальных векторных тождеств импедансного типа для гармонического электромагнитного поля на замкнутой регулярной границе раздела и задачи геоэлектрики // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 3-13. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0203-3100
1160745
  Братійчук А.М. Система М о/G/1/b 3 [подано формулу] відновлюючим рівнем вхідного потоку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається система обслуговування типу М о/G/1/b3 [подано формулу] груповим впливом вимог, в якій вхідний потік регулюється за допомогою деякого порогового рівня. Знайдено вигляд ергодичного розподілу довжини черги та запропоновано алгоритм його ...
1160746
  Арутюнян А.Л. Система м"яких обчислень на базі нейронних мереж адаптивного резонансу для розв"язання задач Сапр : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Арутюнян А.Л. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв.
1160747
  Закусило О.К. Система М/G/l з дисципліною обслуговування найдовшої вимоги в умовах великого завантаження / О.К. Закусило, Н.П. Лисак // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 246-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається система масового обслуговування М/G/l з дисципліною обслуговування найдовшої вимоги (LRPT). В умовах великого завантаження знайдено такі характеристики: граничне значення для перетворення Лапласа тривалості перебування вимоги в ...
1160748
  Литвиненко Г.С. Система магічної фольклорної свідомості у контексті гармонізації світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 133-142


  В статті розкривається система магічного в українській народній пісні. Автор аналізує тексти у світлі вчення про архетипи К. Г. Юнга, Е. Ноймана, В. Буряка. Акцентує увагу на зв"язку несвідомої інформації (сугестивного) з образним пластом фольклорної ...
1160749
  Прохоров Н.Л. Система магнитных логических элементов ЭЛМ-400 / Н.Л. Прохоров. – М., 1965. – 40с.
1160750
  Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов / А.Л. Тахтаджян. – Л., 1987. – 438с.
1160751
  Коваль Т.Ф. Система майнових покарань Литовського Статуту 1529 р. та Судебника 1550 р.: порівняльно-правове дослідження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 120-126. – ISSN 1563-3349
1160752
  Сибірянська Ю.В. Система майнового оподаткування в Україні: ефекти реформування та напрямки оптимізації / Ю.В. Сибірянська, О.Ю. Кондратюк // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 55-64. – ISSN 2312-4903
1160753
  Скрипниченко М.І. Система макромоделей у програмно-аналітичному інструментарії "Макропрогноз економіки України" // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 85-96 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1160754
  Довгий С. Система МАН - наше унікальне досягнення, яке не можна втратити / інтерв"ю брали О. Рожен, А. Рожен // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (38). – С. 56-64. – ISSN 1819-7329
1160755
  Бутенко Наталія Василівна Система маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва : Дис....канд.економічних наук.:08.06.02 / Бутенко Наталія Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 247л. + Додатки.:л.:208-247. – Бібліогр.:л.:192-208
1160756
  Буденко Наталія Василівна Система маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.02 / Буденко Наталія Василівна; Бутенко Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1160757
  Пригара О. Система маркетингової інформації у дослідженні привабливості міжнародних ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-41. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості побудови системи маркетингової інформації у дослідженні привабливості міжнародних ринків і визначено, що дана система повинна враховувати широке коло кількісно-якісних показників. Запропоновано розглядати багаторівневу систему ...
1160758
  Вірт Г. Система маркетингової інформації як елемент аналізу ринкових можливостей // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 131-133
1160759
  Різун В.В. Система масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.22-30
1160760
   Система математического обеспеения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ, 1971. – 30с.
1160761
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ, 1971. – 91с.
1160762
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ, 1971. – 36с.
1160763
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ, 1971. – 42с.
1160764
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ., 1971. – 26с.
1160765
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ., 1971. – 38с.
1160766
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ., 1972. – 22с.
1160767
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ. Ввод вывод информации, 1971. – 96с.
1160768
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ. Входной язык, 1972. – 148с.
1160769
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32". – Москва
1. – 1970. – 204с.
1160770
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32". – Москва
2. – 1970. – 234с.
1160771
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32". – Москва
3. – 1970. – 196с.
1160772
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32". – Москва
4. – 1972. – 214с.
1160773
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32" система символического кодирования. – Москва, 1970. – 213с.
1160774
   Система математического обеспечения АСУ для ЭВМ "Минск-22". – Рига, 1975. – 172с.
1160775
   Система математического обеспечения ЕС ЭВМ. – Москва : Статистика, 1974. – 216 с.
1160776
  Кациашвили З.Г. Система материального стимулирования труда и ее роль в повышении эффективности производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Кациашвили З.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 21л.
1160777
  Волошин Н.И. Система матричных моделей внутризаводского планирования : Автореф... канд. экон.наук: / Волошин Н.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. фак-т. – М., 1964. – 18л.
1160778
   Система матричных моделей технико-экономического управления на предприятии. – М., 1977. – 192с.
1160779
  Модин А.А. Система матричных моделей экономики района и республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Модин А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – М., 1963. – 16л.
1160780
  Серегин Г.А. Система машин для сельского хозяйства. / Г.А. Серегин. – М, 1979. – 62с.
1160781
  Брегман В.И. Система машинной обработки информационных массивов / В.И. Брегман, Г.З. Михлин. – Москва : Статистика, 1972. – 256 с.
1160782
  Дубонос Мария Егоровна Система машинной обработки экономической информации в строительстве. (На примере домостроит. комбинатов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Дубонос Мария Егоровна; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1160783
  Черемісова Т.А. Система МВФ - Світовий банк: фінансування у XXI ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 547-552. – ISSN 0321-0499
1160784
  Черемісова Т.А. Система МВФ - Світовий банк: фінансування у ХХІ ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 547-552. – ISSN 0321-0499
1160785
  В"юн В.В. Система медико-психологічної підтримки лікаря у період адаптації до професійної діяльності // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 4 (87). – C. 64-67. – ISSN 2410-7484
1160786
  Богомаз Н. Система медичного страхування Німеччини: уроки для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 78-80. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність впровадження медичного страхування в Україні. Розглянуто існуючі моделі систем охорони здоров"я країн Західної Європи. Досліджено переваги та недоліки системи медичного страхування Німеччини. Проаналізовано можливості ...
1160787
   Система международного контроля за мирным использованием атомной энергии. – М., 1986. – 181с.
1160788
  Кленович С. Система международного кредита. / С. Кленович. – М, 1927. – 135с.
1160789
  Фельдман Д.И. Система международного права / Д.И. Фельдман. – Казань, 1983. – 119с.
1160790
  Малиновский А. Система международного уголовного права // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 1 (68). – С. 111-116. – ISSN 1812-7126
1160791
  Чубик П.С. Система международной сертификации и регистрации профессиональных инженеров / П.С. Чубик, А.И. Чучалин, А.В. Замятин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 0869-3617


  Во многих развитых странах успешно функционирует система регулирования инженерной профессии, основанная на сертификации и регистрации профессиональных инженеров. В статье рассматривается российский опыт построения аналогичной системы на основе ...
1160792
   Система международной эксплуатации. – М., 1975. – 199с.
1160793
  Саркисянц А.Г. Система международных долгов / А.Г. Саркисянц. – Москва : ДеКа, 1999. – 720с. – ISBN 5-89645-013-3
1160794
  Ципе К.А. Система межотраслевых балансов союзной республики. / К.А. Ципе. – М, 1971. – 184с.
1160795
  Еремкин А.И. Система межпредметных связей в высшей школе / А.И. Еремкин. – Харьков, 1984. – 152с.
1160796
  Крюков И.Э. и др. Система менеджмена качества как сфера применения информационных технологий // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 3. – С.43-50
1160797
  Чуприкова Н.Т. Система менеджмента качества : практика работы / Наталья Чуприкова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 6 (192). – С. 21-23. – ISSN 1727-4893


  Представлены результаты моделирования бизнес-процессов в Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета.
1160798
  Ахмадова Ю.А. Система менеджмента качества библиотеки : учебно-практическое пособие / Ю.А. Ахмадова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 264с. – (Библиотека). – ISBN 978-5-93913-143-8


  Система менеджмента качества в деятельности библиотек: эволюция, внедрение, характеристика этапов развития, роль персонала библиотеки. Инновационная форма развития библиотечных работников Ч коучинг. Для руководителей и сотрудников библиотек, студенто
1160799
  Куликова Е. Система менеджмента качества в библиотеке: модное увлечение или необходимость? / Евгения Куликова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2010. – № 4. – С. 22-25
1160800
  Семкин Б.В. Система менеджмента качества образования и управление подготовкой специалистов / Б.В. Семкин, Т.Ф. Свит, Н.П. Щербаков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 58-65. – ISSN 0869-3617
1160801
  Мамаев Вячеслав Викторович Система менеджмента качества профессионального образования для факультета вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 16-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1160802
  Мамаев В.В. Система менеджмента качества профессионального образования для факультета вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 16-20. – ISSN 1726-667Х


  Южно-Уральский гос. ун-т.
1160803
  Поторочина К.С. Система менеджмента качества учебной деятеьности как компонент стратегической деятельности студентов // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 5 (74). – С. 3-9. – ISSN 1998-1740
1160804
  Лузанова Н.А. Система менеджмента качества: работа с персоналом // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 6 (26). – С. 22-27. – ISSN 2072-3849


  О повышении квалификации в библиотечной профессии.
1160805
  Мокій А.І. Система менеджменту талантів як складова стратегії розвитку держави / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 28-30
1160806
  Пирогов В.Л. Система ментальних стереотипів, відображена в японських прислів"ях і приказках // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 72-79. – ISSN 1608-0599
1160807
  Косоплечев Н.П. Система мер предупреждения преступности / Н.П. Косоплечев. – М., 1988. – 128с.
1160808
  Самошин П.И. Система мер уголовной ответственности по законодательству ГДР, / П.И. Самошин. – М, 1972. – 63с.
1160809
   Система мероприятий по борьбе з основными вредителями и болезнями конопли. – М., 1962. – 12с.
1160810
   Система мероприятий по борьбе с переноспорозом табака. – М., 1962. – 20с.
1160811
   Система мероприятий по защите посадок земляники от земляничной нематоды. – М., 1961. – 24с.
1160812
  Матвієнко С. Система мертва. Хай живе система! Алгоритми, мережі та колючі дроти імперій // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 2-11


  Кіберпростір. "...нові субтильні форми колоніялізму і війни, які випадково - або зовсім невипадково - не потрапляють у поле нашої уваги і стають об"єктом політикао-економічних дискусій."
1160813
  Данилов В.Н. Система местной самообороны в Поволжье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Данилов Виктор Николаевич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1978. – 18, [1] с. – Библиогр.: 2 назв.
1160814
  Чан Тхуи Ван Система местных органов исполнительной власти Вьетнама в сфере туризма // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 136-140. – ISSN 2219-5521
1160815
  Сахненко М.Д. Система метал-електроліт-полімерне покриття: електрохімічні властивості, способи контролю, прогнозування надійності : Автореф... докт. техн.наук: 05.17.03 / Сахненко М. Д.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 35л.
1160816
  Алиев В.Ф. оглы Система метафор в языке Насими (эпитеты, метафоры и символы) : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.02 / Алиев В. Ф. оглы; МВиССО АзССР ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 46л. – Бібліогр.:с.46
1160817
  Алиев В.Ф. оглы Система метафор в языке Насими (эпитеты, метафоры и символы) : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.02 / Алиев В. Ф. оглы; МВиССО Аз. ССР ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1975. – 46с.
1160818
  Ванеев А.Н. Система методического руководства библиотечным делом. / А.Н. Ванеев. – Ленинград, 1982. – 78с.
1160819
   Система методического руководства организацией депозитарного хранения библиотечных фондов и управление перераспределением малоиспользуемой литературы в РСФСР. – Л., 1985. – 174с.
1160820
   Система методической подготовки учителя географии. – 164с.
1160821
  Ожема С. Система методів дослідження в процесі державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 148-151. – ISSN 2078-5860
1160822
  Кучерук О.А. Система методів навчання української мови в основній школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Кучерук Оксана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1160823
  Приходченко О.Ю. Система методів та моделей аналізу пенсійного забезпечення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 170-175 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1160824
  Белєнкова О.Ю. Система методів управління розвитком будівельного підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1160825
   Система методов идентификации вирусов ядерного полиэдроза. – Кишинев, 1991. – 44с.
1160826
   Система методов оценки эффективности размещения производства : сборник научных трудов. – Москва : Совет по изучению производительных сил при Госплане СССР, 1989. – 133 с.
1160827
   Система методов профессиональной ориентации. – К
1. – 1993. – 164с.
1160828
   Система методов профессиональной ориентации. – К
2. – 1993. – 163с.
1160829
  Комаров Евгений Иванович Система методов управления социалистическим производством : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Комаров Евгений Иванович ; Моск. ин-т управления им. С. Орджоникидзе. – Москва, 1975. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
1160830
  Крестовников О.А. Система методологии криминалистики // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 9. – С. 50-57. – ISSN 0132-0769
1160831
   Система метрологического обеспечения и стандартизации радиометрии при изучении состава естественных радиоактивных элементов в горных породах и рудах и поверхностного загрязнения радионуклидами искус. – Санкт-Петербург, 1991. – 251с.
1160832
  Крайник О.П. Система механізмів регулювання регіонального економічного розвитку : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Крайник О.П. ; Мін-во фінансів України ; Академія фінансового управління ;Науково-досдідний фінансовий ін-т. – Київ, 2009. – 35с. – Бібліогр.: 65 назв
1160833
  Зимовина Е.П. Система миграционного взаимодействия Казахстана и стран Центральной Азии в постсоветский период / Е.П. Зимовина, В.С. Агаджанян // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 4 июпь-август. – С. 108-125. – ISSN 0869-5415
1160834
   Система микроциркуляции и гемокоагуляции в экстремальных условиях. – Фрунзе, 1990. – 447с.
1160835
   Система минералогии. – Москва : Изд-во ИЛ
Т.1, 1-й полутом : Элементы, сульфиды, сульфосоли. – 1950. – 608с.
1160836
   Система минералогии. – Москва : Изд-во ИЛ
Т.1, полутом 2 : Окислы и гидроокислы. – 1951. – 420с.
1160837
   Система минералогии. – М.
1. – 1951. – 608с.
1160838
   Система минералогии. – Москва : Изд-во ИЛ
Т.2, полутом 1 : Галоиды, карбонаты, нитраты, иодаты, бораты, сульфаты. – 1953. – 773с.
1160839
   Система минералогии. – Том II. – Москва : Изд-во иностранной л-ры, 1954. – 591с.
1160840
  Дэна Дж.Д. Система минералогии / Дж.Д. Дэна, Э.С. Дэна, К. Фрондель; Под ред. П.П.Смолина. – Москва : Мир
Т.3. – 1966. – 431с.
1160841
  Шеллинг Й Ф.В. Система мировых эпох : Мюнхенские лекции 1827-1828гг. в записи Эрнста Ласо / Й Ф.В. Шеллинг. – Томск : Водолей, 1999. – 320с. – ISBN 5-7137-0132-8
1160842
  Волков Сергій Михайлович Система мистецької освіти в культурі України 90-х років 20 століття: традиції, реформи, перспективи : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Волков С.М.; Нац. музична академія України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв
1160843
  Овчаренко А. Система міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 23-31
1160844
  Назарова Г.В. Система міжнародних стандартів корпоративного управління // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.67-74
1160845
  Москаль Г. Система міжнародно-правових міграційних процесів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 13 (322). – С. 42-44
1160846
  Супрун А.Г. Система міжнародного оподаткування як фактор впливу на діяльність транснаціональних компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 137-139
1160847
  Передерієв Є. Система міжнародного приватного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 54-56.
1160848
  Сорокін Сергій Володимирович Система мікросинтаксису турецької мови : Дис...канд. філол. наук:10.02.13 / Сорокін Сергій Володимирович; КНУТШ. – К., 2001. – 209л. – Бібліогр.:л.194-209
1160849
  Сорокін Сергій Володимирович Система мікросинтаксису турецької мови : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук:10.02.13 / Сорокін С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1160850
  Усков І.В. Система місцевих фінансів в умовах трансформації економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 87-90. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1160851
  Веріга Г.В. Система місцевих фінансів як сукупність соціально-економічних відносин в умовах децентралізації / Г.В. Веріга, Н.В. Рагуліна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 242-247. – ISSN 2222-0712
1160852
  Письменний В.В. Система місцевого оподаткування України: сучасний стан та шляхи реформування // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 41-45. – ISSN 2309-1533
1160853
  Шиманке Д. Система місцевого самовряд. та її реформи. Досвід деяких європейських країн (Данія, Німеччина, Англія, Франція та Швеція) // Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні : міжнар. досвід та практ. пропозиції / М.В. Пітцик, Ю.І. Ганущак, Д. Шиманке, Х. Циммерманн. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 75-101 : іл. – (Проект "Реформа публічного управління в Україні"). – ISBN 978-966-1639-00-2
1160854
  Попко В.В. Система місцевого самоврядування в Королівстві Норвегія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 353-358. – ISSN 2219-5521
1160855
  Бєлкін Л.М. Система місцевого самоврядування у Польщі як модель децентралізації в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 76-83. – ISSN 2306-9082
1160856
  Недашківський С. Система місцевого самоврядування: з досвіду Західної Європи // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.246-256
1160857
  Мармазов В.Є. Система місцевого управління у Великобританії : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Мармазов В.Є.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1160858
  ИМармазов Василь Євгенович Система місцевого управління у Великобританії : Дис... канд.юридич.наук: 12.00.01 / ИМармазов Василь Євгенович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 155л. – Бібліогр.:л.142-155
1160859
  Коваленко Г.М. Система міських поселень Київської області та їх роль в територіальному поділі праці (економіко-географічне досладження) : Дис... канд. географ.наук: 691 / Коваленко Г.М.; КДУ. Географічн ф-т. Кафедра економічної географії. – К, 1969. – 287л.
1160860
  Гладкий О. Система міського розселення України як чинник формування промислових агломерацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-40. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються особливості формування системи розселення міського населення України. Висвітлено особливості її щільності, урбанізації, скупченості та показники гравітаційного поля потенціалу у розрізі окремих областей. Розкрито особливості розміщення ...
1160861
  Гладкий О. Система міського розселення як основний чинник формування промислово-агломераційних утворень України : Прикладні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості міського розселення населення України як чинника формування промислових агломераційних утворень. Виділено основні елементи територіальної структури агломераційних утворень у середовищі міст України. The peculiarities of urban ...
1160862
  Михайлов Ю.В. Система многомерного амплитудного анализа годоскопического спектрометра для регистрации -квантов высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Михайлов Ю.В.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1160863
  Теряєв Д. Система мовленнєвого ритму (експериментально-фонетичне дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  За допомогою експериментально-фонетичних прийомів розкрито ієрархічну систему мовленнєвого ритму на матеріалі звучання поезії Лесі Українки. Using experimental-phonetic methods linguistic rhythm hierarchical system is revealed based on fonetion ...
1160864
   Система моделей в народнохозяйственном планировании социалистических стран. – Новосибирск, 1990. – 316с.
1160865
  Крылатых Э.Н. Система моделей в планировании сельского хозяйства / Э.Н. Крылатых. – Москва : Экономика, 1979. – 200 с.
1160866
  Воркуев Б.Л. Система моделей для оценки конечных условий при перспективном планировании межотраслевых связей : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Воркуев Б.Л.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Экон. фак. – М., 1968. – 19л.
1160867
   Система моделей и методов рационального планирования и организации учебного процесса в вузе. – Воронеж, 1984. – 151с.
1160868
   Система моделей и нормативов АСПР. – Киев, 1980. – 62с.
1160869
  Туркебаев Э.А. Система моделей народного хозяйства союзной республики / Э.А. Туркебаев, С.Б. Байзауов. – М., 1985. – 167с.
1160870
  Аганбегян А.Г. Система моделей народнохозяйственного планирования / А.Г. Аганбегян. – Москва, 1972. – 351с.
1160871
   Система моделей народнохозяйственного планирования. – М., 1982. – 375с.
1160872
   Система моделей оптимального планирования. – М., 1975. – 376с.
1160873
  Раяцкас Р.Л. Система моделей планирования и прогнозирования / Р.Л. Раяцкас. – Москва, 1976. – 286с.
1160874
  Равикович Е.И. Система моделей прогнозирования развития народного хозяйства союзной республики. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.13 / Равикович Е.И.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1976. – 19л.
1160875
   Система моделей прогнозирования роста народного хозяйства республики / И.Г. Адимир, Я Янов, , Р.Я. Почс. – Рига, 1975. – 191с.
1160876
  Адирим И.Г. Система моделей регионального прогнозирования / И.Г. Адирим. – Москва, 1977. – 175с.
1160877
   Система моделей территориальной организации районного производственного комплекса. – Москва : Московский университет, 1979. – 80 с.
1160878
  Ціпов"яз Лариса Система модульних занять за темою "Героїчні пісні та балади у світовій літературі" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-62
1160879
  Кюрчева Н.В. Система моніторингу використання земель сільськогосподарського призначення // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 61-64
1160880
  Чепіжко О.В. Система моніторингу геодинамічних зон шельфу Чорного моря - теорія та модель / О.В. Чепіжко, С.В. Кадурін // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 17-23 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
1160881
  Єгоров І.Ю. Система моніторингу діяльності індустріальних парків як інструмент реалізації державної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності / І.Ю. Єгоров, Ю.О. Рижкова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 1 (64). – С. 4-9 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1160882
  Плікус І.Й. Система моніторингу для фінансового прогнозудіяльності підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 35-44 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1160883
  Міснік О. Система моніторингу доступності державних веб-ресурсів / О. Міснік, М. Антонішин // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 1 (6). – C. 54-61. – ISSN 2411-1031
1160884
  Левченко К.Б. Система моніторингу дотримання прав людини в діяльносп міністерства внутрішніх справ // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1160885
  Бондаренко В.М. Система моніторингу життєздатності підприємства та її інформаційне забезпечення // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 137-145. – (Економіка ; Вип. 32)
1160886
  Завгородня С.П. Система моніторингу загроз економічній безпеці України: теоретичний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 108-113. – ISSN 2306-6814
1160887
   Система моніторингу наукових досліджень у сфері економіки та фінансів України / О.О. Любіч, М.С. Вертузаєв, О.Я. Навольнєв, Ю.Г. та ін. Желябовський; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; Авт.: О.О. Любіч, М.С. Вертузаєв, О.Я. Навольнєв, Ю.Г. Желябовський та ін. – Київ : НДФІ, 2004. – 112с. – ISBN 966-7675-21-1
1160888
  Оксак А.О. Система моніторингу процесів зліття та поглинання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 9 (172). – С. 43-46
1160889
  Макаренко О.І. Система моніторингу ризиків, які виникають у процесі експлуатації системи корпоративного електронного документообігу / О.І. Макаренко, О.В. Кіщенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 83-88. – ISSN 2222-4459
1160890
  Солодкий В.Д. Система моніторингу та запобігання небезпечним природним явищам у Чернівецькій області / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 20-23 : мал. – Бібліогр.: 14 назв
1160891
  Красильникова Г. Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії: досвід для України // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 3. – С. 138-144. – ISSN 2308-4081


  В статті розглянуто досвід використання системи внутрішнього моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії. Проаналізовано існуючу модель системи моніторингу якості освіти на рівні вищого навчального закладу в межах виявленої відомим ...
1160892
  Бойд У. Система Монтессори. Историко-критический анализ системы. / У. Бойд. – М., 1925. – 179с.
1160893
  Поповиченко И.В. Система мотивации менеджеров по продажам / И.В. Поповиченко, Е.А. Терник // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 95-99.
1160894
  Ахмантурова Е. Система мотивации сотрудников: моральная или материальная? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 4-8. – ISSN 0869-4915
1160895
  Циганова Н. Система мотивації банківського персоналу: проблеми оцінювання та вдосконалення : кадрове забезпечення банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 61-63. – Бібліогр.: 3 назви
1160896
  Татомир І.Л. Система мотивації праці в умовах інформаційного суспільства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Татомир Ірина Любомирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1160897
  Татомир І.Л. Система мотивації праці в умовах інформаційного суспільства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Татомир Ірина Любомирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 248 л. – Додатки: л. 210-248. – Бібліогр.: л. 187-209
1160898
  Мацюк А.А. Система мотивів у романі П. Кіньяра "Вілла Амалія" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 137-140. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1160899
  Хорошилова В. Система мотивов в рассказе А.И. Куприна "Психея" как проявление авторского мира писателя // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – С. 215-219
1160900
  Степанков Я.В. Система мотивов и лейтмотивов в структуре повести Е. Замятина "Рассказ о самом главном" // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 190-197. – ISBN 966-581-590-3
1160901
  Драганов Павел Система на идеологическото възпитание на учениците / Драганов Павел. – София, 1979. – 100с.
1160902
  Безносюк О.О. Система набору студентів у Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 35-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Ідеться про впровадження модульно-рейтингової системи контролю на вступних іспитах у Військовому інституті Київського університету імені Тараса Шевченка, доводиться значна перевага цієї системи відбору над звичайною.
1160903
   Система наведення і супроводження для фотометричних та координатних вимірювань високоорбітальних супутників / С.В. Кузьков, В.П. Кузьков, З. Соднік, Д.В. Воловик, С.П. Пуха, В.В. Клещонок // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 3 (82). – С. 61-67. – ISSN 1561-8889


  Для виконання експериментів з встановлення лазерного комунікаційного зв"язку між телескопом АЗТ-2 Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України та геостаціонарним супутником ARTEMIS Європейського космічного агентства розроблено ...
1160904
  Рощупкина О.А. Система навчання самостійної роботи іноземних студентів на мовній кафедрі підготовчого факультету // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 98-103. – (Педагогічні науки ; № 3)
1160905
  Сліпачук Т. Система нагляду за арбітражними рішеннями // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 88-108
1160906
  Муза О.В. Система надання адміністративних послуг в Україні як нова якість ідеології взаємовідносин людини і держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 234-243. – ISSN 2078-9165
1160907
  Грибко О. Система надання адміністративних послуг населенню в Україні: підвищення якості послуг в нових реаліях / О. Грибко, Н. Грабар // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 52-58. – ISSN 2414-4436
1160908
  Левченко К. Система надання допомоги дітям, що стали жертвами торгівлі людьми в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 6. – С. 18-33
1160909
  Оксамытный В.В. Система наказания по уголовному праву Англии : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Оксамытный В. В.; КГУ. – К., 1973. – 27л.
1160910
  Гензель П.П. Система налогов Советской России. / П.П. Гензель. – М.-Л., 1924. – 86с.
1160911
  Чернякова Т.М. Система налоговых платежей предприятия, обеспечивающих их минимизацию // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.292-300
1160912
  Гречаная С.И. Система налогообложения как внешний фактор самоорганизации предприятий / С.И. Гречаная, Н.В. Швец // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 8 (637). – С. 44-56. – ISSN 0131-7741
1160913
  Ковалев Б.Н. Система налогообложения на оккупированной территории России в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2002. – № 2. – С.20-23
1160914
  Волков Леонид Викторович Система направленного развития физических особенностей учащихся в разные возрастные периоды : Автореф... доктора педагогич.наук: 13.00.04 / Волков Леонид Викторович; Московск. ин-т физ. культ. – Москва, 1984. – 40л.
1160915
  Константинов Н.А. Система народного образования / Н.А. Константинов. – М., 1956. – 31с.
1160916
  Аранский В.С. Система народного образования в Англии / В.С. Аранский, В.П. Лапчинская. – Москва, 1961. – 260с.
1160917
   Система народного образования в Англии. – Пятигорск, 1978. – 38с.
1160918
  Касвин Г.А. Система народного образования в Италии / Г.А. Касвин. – М., 1962. – 160с.
1160919
  Булай Л.В. Система народного образования в Канаде : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Булай Л.В.; МП УССР, НИИ психолог. УССР. – К., 1973. – 26л.
1160920
  Залевская-Трафиш Система народного образования в Польше / Залевская-Трафиш. – Варшава, 1966. – 60с.
1160921
  аль-Шамари М Х.А. Система народного образования в современном Ираке : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / аль-Шамари Х.А.М. ; Акад. пед. наук СССР, Н-исслед. ин-т общей пед. – Москва, 1974. – 31л.
1160922
  Логинова В.И. Система народного образования в СССР / В.И. Логинова. – Л., 1972. – 44с.
1160923
  Студенцов Н.Н. Система народного образования СССР / Н.Н. Студенцов. – Саратов, 1967. – 68с.
1160924
  Ряппо Я.П. Система народного просвещения Украины : сборник материалов, статей и докладов / Я . Ряппо. – Харьков : Госиздат Украины, 1925. – 232 с. – Экз. деф., отсутств. с. 223-232
1160925
  Чертан С.Е. Система натурально-стоимостных межотраслевых балансов союзной республики / С.Е. Чертан. – Кишинев-Штиинца, 1984. – 242с.
1160926
  Гегель Ф Г.В. Система наук / Ф Г.В. Гегель; Пер.Г.Шпета. – Санкт-Петербург : Наука. – (Слово о сущем). – ISBN 5-02-028235-9
Ч.1 : Феноменология духа. – 1999. – 444с.
1160927
  Михайлин І.Л. Система наук про журналістику // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 114-124. – ISBN 978-966-680-459-7
1160928
  Макарчук Р. Система наукових гуртків студентів та аспірантів / Р. Макарчук, М. Костенко, А. Ходирева // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 110-139. – ISBN 978-617-7069-05-7


  Про наукові гуртки студентів та аспірантів юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1160929
  Гриценко І.С. Система наукових поглядів на джерела адміністративного права у радянській науці адміністративного права / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються наукові погляди на систему джерел адміністративного права, висловлені в науці адміністративного права у межах 40-х - 80-х років ХХ ст. There is analised scientific points of views according to sources of administrative law in perod of ...
1160930
  Зварич І. Система науково-дослідницької діяльності випускової кафедри в процесі підготовки фахівця // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 42-45. – ISSN 2308-4634


  У статті представлено систему науково-дослідницької діяльності у формуванні та становленні сучасного фахівця. Проаналізовано вплив якісного рівня науково-дослідницької діяльності на результат підготовки фахівця. "Питання формування особистості ...
1160931
  Саидов Н.Х. Система научно-атеистического воспитания в условиях развитого социализма. / Н.Х. Саидов. – Ташкент, 1982. – 156с.
1160932
   Система научно-информационного обеспечения деятельности конгресса США : Науч.-аналит. обзор. – Москва : ИНИОН, 1990. – 78с. – Библиогр.: C. 78-79. – (Науковедение за рубежом / АН СССР, ИНИОН)
1160933
  Ступницкий И.С. Система научно-исследовательской работы студентов экономического факультета Киевского университета / И.С. Ступницкий. – Киев, 1975. – 21 с.
1160934
  Хлебутина Л.К. Система научно-технической информации в АПК / Л.К. Хлебутина, К.Т. Ямчук. – М., 1987. – 159с.
1160935
  Уланов Б.П. Система научно-технической информации в сельском хозяйстве Канады. / Б.П. Уланов. – М., 1973. – 87с.
1160936
   Система научно-технической информации в Украинской ССР : (Информационные материалы). – Киев
Выпуск 1. – 1976. – 35 с.
1160937
   Система научно-технической информации в Украинской ССР. Выпуск 2. – Киев, 1976. – 34 с.
1160938
  Журавлев А.Л. Система научных предствалений Б.Д. Парыгина в области социальной психологии / А.Л. Журавлев, И.А. Мироненко // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 5. – С. 28-38. – ISSN 0205-9592
1160939
  Пономаренко А.Н. Система национального счетоводства / А.Н. Пономаренко, Б.И. Башкатов. – М., 1992. – 50с.
1160940
  Рябушкин Б.Т. Система национальных счетов (Некоторые вопросы теории и методологии) : Автореф... канд. экон.наук: / Рябушкин Б. Т.; Моск. экон. стат. ин-т, Каф. экон. стат. – М., 1966. – 19л.
1160941
  Рябушкин Б.Т. Система национальных счетов в зарубежной стастистике / Б.Т. Рябушкин. – М., 1969. – 180с.
1160942
  Климович О. Система національних засобів захисту прав люлини(в контексті положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.34-36. – ISSN 0132-1331
1160943
  Моторин Р.М. Система національних рахунків : Навч. посібник / Р.М. Моторин, Т.М. Моторина; МОіНУ;КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 336с. – ISBN 966-574-278-7
1160944
  Моторин Р.М. Система національних рахунків : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Моторин, Т.Є Трубнік-Шаковяш, М.В. Мазур; МОіНУ; НЕУ; За заг. ред. Р.М. Моторина. – Київ : КНЕУ, 2004. – 196с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-674-585-9
1160945
  Моторин Р.М. Система національних рахунків : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р.М. Моторин, Т.Є. Трубнік-Шаковяш, М.В. Мазур ; за заг. ред. Р.М. Моторина ; МОН України ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2007. – 200 с. – ISBN 966-574-585-9
1160946
  Головко В. Система національних рахунків України: вчора, сьогодні, завтра : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 3-6 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1160947
  Побочий І.А. Система національно-державних інтересів та боротьба за їх реалізацію // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 576-583. – ISSN 1563-3349
1160948
  Євграфова Є.П. Система національного законодавства в контексті права (лібертарно-легістський підхід) : Монографія / Є.П. Євграфова. – Київ : КНТ, 2007. – 184с. – ISBN 966-373-201-6
1160949
  Гаркунова Э.К. Система начального образования в республике Куба : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Гаркунова Э.К.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 26л.
1160950
  Скулиш Є.Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – С. 108-114. – (Правознавство ; Вип. 618). – ISSN 2221-173X
1160951
  Уваров В.Г. Система негласних слідчих (розшукових) дій за новмим КПК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 523-529. – ISSN 2078-3566
1160952
  Загородній А.Г. Система недержавного гарантування у сфері іноземного інвестування : міжнародні фінанси / А.Г. Загородній, Т.Т. Гринів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 122-132 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1160953
  Андрєєва В. Система недержавного пенсійного забезпечення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Право громадян на соціальний захист".
1160954
  Кривоносов А.Т. Система неизменяемых классов слов / А.Т. Кривоносов. – Саратов, 1974. – 118с.
1160955
  Пунда О. Система немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, у законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.14-18
1160956
  Руснак І. Система неперервної освіти як чинник соціальної інтеграції емігрантів у країнах Північної Америки // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 103-105. – ISSN 1994-4845
1160957
  Римарева И.И. Система непрерывного образования // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2012. – № 3 (111). – С. 11-19
1160958
  Сукиасян Э.Р. Система непрерывного образования: структура, функции составных частей // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 2. – С.103-111. – ISSN 0130-9765
1160959
  Хуторянская А.Д. Система непрерывного профессионального экономического и бизнес-образования // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 69-72. – ISSN 1811-0916


  В статье исследуются возможности и перспективы реализации системы непрерывного профессионального экономического и бизнес-образования в учреждении высшего профессионального образования. Выделяются два уровня непрерывного образования – высшее ...
1160960
  Кирюхин В.М. Система непрерывного развития одаренных детей в среде подготовки к всероссийской олимпиаде школьников по информатике / В.М. Кирюхин, М.С. Цветкова // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 10 (228). – С. 42-47. – ISSN 0234-0453
1160961
  Морозова А.В. Система непрерывного тестирования при обучении математическим дисциплинам в вузе / А.В. Морозова, Е.Г. Плотникова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 11. – С. 73-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается система непрерывного тестирования, которая используется при обучении математическим дисциплинам для формирования умений, развития мышления, систематизации знаний, воспитания профессиональной направленности, организации самостоятельной ...
1160962
  Копманієць О. Система неформальної освіти в державі Ізраїль // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 54-57. – ISSN 1562-529Х


  "Метою статті є надати описову характеристику системі неформальної освіти держави Ізраїль в історичній ретроспективі та на сучасному етапі."
1160963
  Пастушенко Т. Система німецьких таборів для радянських військовополонених в Україні: (червень - грудень 1941 р.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 116-125. – ISSN 2222-5250
1160964
  Ремнева М.Л. Система норм грамматики Мелетия Смотрицкого: проблемы рецепции и императивности / М.Л. Ремнева, Е.А. Кузьминова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 7-20. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья подводит итоги филол. разысканий, посв. механизмам восприятия в социуме наиболее авторитетной грамматики церковнославянского языка и установлению степени ее императивности для великорусских книжников. Исходная кодификаторская установка М. ...
1160965
  Соколов В.В. Система норм и нормативов / В.В. Соколов. – М., 1984. – 64с.
1160966
  Алексеев В.А. Система норм и нормативов в строительном комплексе / В.А. Алексеев, В.Ф. Богданов. – Чебоксары, 1987. – 56с.
1160967
  Допилка В.А. Система норм об ответственности за контрабанду в Украине и иностранном уголовном законодательстве // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 2 (62). – С. 62-66.
1160968
  Косович В. Система нормативно-правовових актів України: сновні напрями вдосконалення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 23-35. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1160969
  Шуляк В. Система нормативно-правового забезпечення електронного урядування в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 133-142
1160970
   Система нормативных документов в строительстве. – М., 1983. – 33с.
1160971
  Лагунов Г.В. Система нормативных картотек на перфокартах для выполнения планово-ученых работ. / Г.В. Лагунов. – М, 1964. – 20с.
1160972
  Марек А.И. Система нормативов в процессах разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры / А.И. Марек, А.Е. Фатеев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 76 с.
1160973
  Овсепян Роберт Ованесович Система нормативов отчислений в фонд материального поощрения и ее дальнейшее совершенствование. (На примере электротехн. пром-сти АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Овсепян Роберт Ованесович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1160974
  Фам Тхань Бинь. Система нравственного воспитания младших школьников в СССР, и возможности ее применения в условиях школ Вьетнама. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фам Тхань Бинь.; АПН СССР. НИИ общих проблем воспитания. – М., 1980. – 21л.
1160975
  Лаптенок С.Д. Система нравственного воспитания: (Опыт БССР). / С.Д. Лаптенок. – М., 1982. – 64с.
1160976
  Зараховський О.Є. Система об"єктів Світової спадщини ЮНЕСКО: географічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 196-202 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1160977
  Манакіна В. Система обліку як реалізація функції управління витратами / В. Манакіна, Н. Шпачинська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 59-62. – ISSN 1728-9343
1160978
  Варічева Р. Система обліку як складова інформаційного забезпечення економічного механізму внутрішьовиробничого управління: етапи розвитку, цілі та показники : облік та аудит // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1160979
  Моця К. Система оборони середньовічного Херсонеса в контексті Візантійської військової доктрини // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-59. – ISSN 0235-3490
1160980
  Затинайко О.І. Система оборонного планування, програмування, розроблення бюджету та виконання збройних сил США / О.І. Затинайко, П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 18-25
1160981
  Тарасов А.В. Система обработки почвы под кукурузу в условиях Донбасса : Автореф... канд. с.-х.наук: / Тарасов А.В.; Одес. с.-х. ин-т. – Луганск, 1967. – 19л.
1160982
  Чернышева В.В. Система обработки почвы. / В.В. Чернышева. – Владимир, 1951. – 28с.
1160983
  Брага В.В. Система обработки статистической информации на ЭВМ / В.В. Брага. – М., 1977. – 208с.
1160984
  Сквирська І. Система образів повісті Ю. Косача "Еней та життя інших" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано систему образів повісті Ю. Косача "Еней та життя інших". У центрі дослідження - образ Енея, символ українського емігранта. Автор осмислює античний міф про Енея в національному контексті. The system of images of Yuriy Kosach"s novel ...
1160985
  Маклакова Галина Владимировна Система образной реализации слова в художественном произведении и ее текстообразующая функция : Дис... канд.филолог.наук: 10.0201 / Маклакова Галина Владимировна; КГУ им.Т.Шевченка. – К. – 171л. – Бібліогр.:л.153=171
1160986
  Валагин А.П. Система образов в романе Ф.М.Достоевского "Бесы". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Валагин А.П.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 21л.
1160987
  Тимошенков И.В. Система образования в зеркале экономической науки : монография / И.В. Тимошенков ; НУА. – Харьков : НУА, 2005. – 296 с. – ISBN 966-8558-26-X
1160988
  Белянин П.С. Система образования в Новой Зеландии / П.С. Белянин. – Москва, 1976. – 63с.
1160989
  Белянин П.С. Система образования в США / П.С. Белянин. – Москва, 1976. – 76с.
1160990
  Янушевич Ю.Г. Система образования в Танзании / Ю.Г. Янушевич. – М., 1976. – 48с.
1160991
  Антонова Д.О. Система образования взросдых в Англии : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Антонова Д.О.; МГУ. – Москва, 1974. – 42л.
1160992
  Мир-Багирзаде Система образования и воспитания на мусульманском Востоке // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 361-372
1160993
  Гребнев Л.С. Система образования как ключевой фактор долгосрочного развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 5. – С. 12-15. – ISSN 0321-0383
1160994
  Ломонос Я.Г. Система обробки електронних документів на основі нечіткої моделі термінологічного аналізу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ломонос Я.Г. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1160995
  Гергей И. Система обслуживания с переключением : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гергей И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1160996
  Томарова Наталья Германовна Система обучения декоративно-прикладному искусству как средство становления креативного опыта будущих педагогов-художников // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 94-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1160997
  Бим И.Л. Система обучения иностранным языкам в средней школе и учебник как модель ее реализации / И.Л. Бим. – М., 1974. – 240с.
1160998
  Жихарева З.А. Система общественно-политической практики в педвузе как средство формирования активной жизненной позиции у будущих учителей / З.А. Жихарева, М.С. Жихарев. – Москва, 1980. – 24с.
1160999
  Макаров Ю.А. Система общественных организаций СССР и ее роль в привлечении трудящихся к социалистическому управлению : Автореф... канд. филос.наук: / Макаров Ю. А.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1970. – 20л.
1161000
  Юлдашев К. Система общих экономических категорий - фундамент системы экономических категорий коммунизма / К. Юлдашев. – Ташкент, 1982. – 131с.
<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,