Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1159001
  Сніжко В. "Природне" в науковому українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 83-87
1159002
  Костенко А.Н. "Природность" законодательства как критерий сравнения в правоведении (о "натуралистическом" сравнительном правоведении) // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 57-60. – ISBN 978-966-171-322-1
1159003
  Теплий І. "Присвята" до "Фауста" Йогана-Вольфганга Гете: перекладознавчий аспект (на матеріалі перекладів Івана Франка та Миколи Лукаша) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 223-236. – ISSN 0130-528Х
1159004
  Балан Я. "Присвячується Канаді": унікальний внесок Михайла Говди в літературну історію провінції Альберта // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 477-485. – ISSN 1028-5091
1159005
   [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.] : [б.в.], 1925


  У конволюті перепл. 23 окр. відбитка з природньо-наукової тематики: 1. Тутковский П.А. Геологический очерк Владимир-Волынского, Ковельского и Овручского уездов Волынской губернии / П.А. Тутковский 2. Тутковский П.А. Геологический очерк Луцкого ...
1159006
  Лагутін В.Д. |Природні монополії і суміжні ринки в Україні: особливості функціонування та ймовірні сценарії реформування / В.Д. Лагутін, Зігліна|, ОЛ // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 45-56. – ISSN 1993-6788
1159007
  Мацкевий А.Г. Природна сировина Карпат та її використання у праісторичнні часи і в ранньому середньовіччі / А.Г. Мацкевий, Г.І. Панахид // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – С. 110-113. – ISSN 0235-3490
1159008
  Нагорна А.М. Природна смерть працівників на робочому місці в Україні у динаміці 2015-2020 років / А.М. Нагорна, Н.В. Савенкова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 13-21 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-7477
1159009
   Природна спадщина Верхньодніпровщини : [збірник статей] / [вступ. слово: Артем Кравченко ; ред. П.Т. Чегорка ; фот. Б. Бучковського, О. Домбровського, І. Ковсюк та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-190. – ISBN 978-966-981-242-1
1159010
  Стецюк В.В. Природна та етнокультурна спадщина України : новітні дослідження / Володимир Стецюк, Василь Пазинич, Тетяна Ткаченко ; за ред. В.В. Стецюка. – Київ : Вища школа, 2012. – 341, [3] с., 32 с. іл. : іл. – Бібліогр.: 341-342. – ISBN 978-966-642-501-3
1159011
  Шпурік К.В. Природна та історико-культурна спадщина як об"єкт картографування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 157-161 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
1159012
  Мельник А.С. Природна та історико - культурна спадщина Чернівецької області // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 145-147. – ISBN 978-617-7069-75-8
1159013
  Поливач К. Природна та культурна спадщина України: досвід тематичного вивчення та атласного електронного картографування // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 86. – C. 53-66. – ISSN 2413-7154
1159014
  Коноплястий Є.В. Природна та соціально-економічна система України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 46-49. – Бібліогр.: 18 назв
1159015
  Кошляков О.Є. Природна та техногенна складові живлення грунтових вод на території м. Києва / О.Є. Кошляков, О.В. Диняк, І.Є. Кошлякова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 48-49. – ISSN 2306-5680
1159016
  Кравченко О.М. Природна штучність та ексцентрична позиціональність у концепції Плеснера: корпоральна природа віртуальної реальності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 44-45
1159017
  Ситник С.А. Природна щільність компонентів стовбурів Robinia pseudoacacia L. в умовах Північного Степу України // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 193-198. – ISSN 0459-1216
1159018
  Даниленко А.И. Природная бета-радиоактивность растений, животных и человека : (в норме и патологии) / А.И. Даниленко, И.Н. Шевченко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 200 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 91-103, 182-195
1159019
  Верета Л.А. Природная гитерогенность и целенаправленный отбор штаммов вируса клещевого энцефалита. / Л.А. Верета, М.С. Воробьева. – Москва, 1990. – 123с.
1159020
  Чернов Ю.И. Природная зональность и животный мир суши / Ю.И. Чернов. – Москва : Мысль, 1975. – 222с.
1159021
  Зубов В.И. Природная катастрофа в Юго-Восточной Азии и литосферные плиты Земли : География. Природа мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 3-7 : Фото, рис., карты. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0016-7207
1159022
  Закерман Кэтрин Природная ловушка : охрана природы // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 40 : Фото
1159023
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1963. – рис., табл.
1159024
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев, 1965. – 167 с.
1159025
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1965. – рис., табл.
1159026
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1967. – рис., табл.
1159027
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев
Вып.3. – 1967. – 156 с.
1159028
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев
Вып.4. – 1968. – 150 с.
1159029
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1968. – рис., табл.
1159030
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 5. – 1970. – рис., табл.
1159031
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1972. – 156 с : рис., табл.
1159032
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
Вып. 6. – 1972. – 156с : рис., табл.
1159033
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
Вып. 7. – 1973. – 172с : рис., табл.
1159034
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 7. – 1973. – 172 с : рис., табл.
1159035
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 8. – 1974. – 160 с : рис., табл.
1159036
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
Вып. 8. – 1974. – 160с : рис., табл.
1159037
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 9. – 1975. – рис., табл.
1159038
   Природная очаговость болезней : библиогр. указат отеч. лит. 1939-1974 гг. – Ленинград
ч.1. – 1978
1159039
   Природная очаговость болезней : библиогр. указат отеч. лит. 1939-1974 гг. – Ленинград
ч.2. – 1978
1159040
   Природная очаговость болезней и вопросы паразитологии.. – Вып.3. – Алма-Ата, 1961. – 668с.
1159041
   Природная очаговость болезней человека и краевая эпидемиология.. – Л., 1955. – 532с.
1159042
  Сидоров Е.Г. Природная очаговость описторхоза / Е.Г. Сидоров. – Алма-Ата, 1983. – 240с.
1159043
  Якунин М.П. Природная очаговость спирохетоза птиц в Казахстане : Автореф... кандидата биол.наук: / Якунин М.П.; Алма-Ат. зоовет. ин-т. – Алма-Ата, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1159044
  Павловский Е.Н. Природная очаговость трансмиссионных болезней в связи с ландшафтной эпидемиологией зооантропонозов / Е.Н. Павловский. – МоскваЛ., 1964. – 212с.
1159045
  Перцов Л.А. Природная радиоактивность биосферы / Л.А. Перцов. – М., 1964. – 316с.
1159046
  Шевченко И.Н. Природная радиоактивность растений, животных и человека / И.Н. Шевченко, А.И. Даниленко; АН УССР; Ин-т проблем онкологии. – 2-е, испр. и доп. – Киев : Наукова думка, 1989. – 208 с. – ISBN 5-12-001855-2
1159047
  Шевченко И.Н. Природная радиоактивность растений, животных и человека / И.Н. Шевченко, Н.Г. Проданчук, А.И. Даниленко ; [отв. ред. В.В. Талько]. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев : Наукова думка, 2007. – 236, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 111-126, 218-234. – ISBN 978-966-00-0710-9
1159048
   Природная растительность Азербайджана, ее продуктивность и пути улучшения. – Баку : Элм, 1972. – 240 с.
1159049
  Менковский М.А. Природная сера / М.А. Менковский. – М.-Л., 1949. – 208с.
1159050
   Природная сера.. – М., 1972. – 240с.
1159051
   Природная сода и давсонитопроявления в СССР. – Москва : Наука, 1985. – 190с.
1159052
  Жучкова В.К. Природная среда - методы исследования / В.К. Жучкова, Э.М. Раковская. – Москва, 1982. – 163 с.
1159053
  Чубанов К.Д. Природная среда в зонах влияния промышленных центров / К.Д. Чубанов. – Минск, 1989. – 179с.
1159054
  Кучерявый В.А. Природная среда города / В.А. Кучерявый. – Львов : Вища школа, 1984. – 143с.
1159055
   Природная среда европейской части СССР : Опыт регион. анализа. – Москва, 1989. – 230с.
1159056
   Природная среда и биологические ресурсы морей и океанов. – Ленинград, 1984. – 194с.
1159057
   Природная среда и древний человек в позднем антропогене: Материалы конф.. – Улан-Удэ, 1987. – 180с.
1159058
  Кузьмин Я.В. Природная среда и древний человек в умеренном поясе Восточной Азии: основные этапы взаимодействия / Я.В. Кузьмин // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 58-67 : рис., табл. – Библиогр.: с. 66-67. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1159059
  Девятова Э.И. Природная среда и ее изменения в голоцене / Э.И. Девятова. – Петрозаводск, 1986. – 108с.
1159060
  Залетаев В.С. Природная среда и птицы северных пустынь Закаспия / В.С. Залетаев. – Москва : Наука, 1968. – 256с.
1159061
   Природная среда и территориальная организация хозяйства в районах агропромышленного производства : тезисы докладов (Кишинев, 27-29 октября 1982 г.). – Кишинев : Штиинца, 1982. – 256 с.
1159062
   Природная среда и хозяйственная деятельность человека : На материалах УССР. – Киев : Наукова думка, 1985. – 147с.
1159063
  Девятова Э.И. Природная среда позднего плейстоцена и ее влияние на расселение человека в Северодвинском бассейне и в Карелии / Э.И. Девятова. – Петрозаводск, 1982. – 156с.
1159064
  Сикура И.И. Природная флора Средней Азии - источник интродукции растений на Украине / И.И. Сикура. – Киев : Наукова думка, 1975. – 222с.
1159065
   Природная флора Украины и Молдавии и обогащение ее путем интродукциики. – Киев : Наукова думка, 1972. – 168с.
1159066
  Отт В.Д. Природне вигодовування немовлят / В.Д. Отт. – К., 1979. – 38с.
1159067
  Жежкун А.М. Природне відновлення лісів після суцільних рубок головного користування в соснових деревостанах Східного Полісся / А.М. Жежкун, І.М. Жежкун // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 23-32 : табл. – Бібліогр.: с. 31. – ISSN 0459-1216
1159068
   Природне відтворення корінних деревостанів у грабових дібровах західного регіону України : монографія / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2020. – 151, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 116-130. – ISBN 978-966-327-479-9
1159069
  Тинченко Я. Природне возз"єднання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 8 (536), 23.02 - 1.03.2018. – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  100 років тому Кубань зробила спробу стати частиною України.
1159070
  Шаблій О. Природне довкілля і природно-ресурсний потенціал у творчій спадшині Івана Франка / О. Шаблій, С. Кузик // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 207-218
1159071
  Максимов С. Природне і позитивне право як елементи правової реальності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.82-91
1159072
  Сибіга А. Природне партнерство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 90). – С. 11


  Україна та Туреччина відзначили 25-річчя встановлення дипломатичних відносин.
1159073
  Прокопов Д.Є. Природне право в консервативно-правовій думці Російської імперії кінця XIX - початку XX століть (Л. Тихомиров) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 129-136. – ISSN 1563-3349
1159074
  Бірюков І. Природне право вибору та його взаємозв"язок із цивільним законодавством // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 325-333. – ISSN 1026-9932
1159075
  Селіванов А. Природне право з необмеженим потенціалом // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 22 (331). – С. 3-10
1159076
  Зимовець Р. Природне право і правова мораль. До питання співвідношення моралі та права у "Понятті права" Г. Харта // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 253-267. – ISSN 2227-7153
1159077
  Бойченко М. Природне право на вищу освіту, або яких змін потребує сучасний університет, а що не має змінюватися ніколи // Quo vadis, Університете? / В. Бахрушин, М. Бойченко, Н. Бойченко, М. Виросткєвич, Т. та ін. Добко. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – С. 69-83. – ISBN 978-617-7328-82-6
1159078
  Петрович З.З. Природне право приватної власності: філософсько-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 350-359. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1159079
  Дудченко В.В. Природне право та історія (За вченням Лео Штрауса) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 9-13. – ISSN 1563-3349
1159080
  Мікуліна М. Природне право та його співвідношення з приватним (захід-схід): крізь призму концепції права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 3-7
1159081
  Прокопов Д. Природне право та його функції в дослідження Й. Михайловського // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-33.
1159082
  Львова О.Л. Природне право та тендерна рівність: взаємодія у сучасних умовах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 15-21.
1159083
  Андрєєв Д. Природне право у працях Лейбніца // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 12-15
1159084
  Рябошапко Л. Природне право чи юридичний позитивізм? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 58-59.
1159085
  Рябошапко Леонід Природне право чи юридичний позитивізм? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 58-59. – Бібліогр. в кінці ст.
1159086
  Рябошапко Леонід Природне право чи юридичний позитивізм? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 58-59. – Бібліогр. в кінці ст.
1159087
  Топчій В.В. Природне право як детермінант розвитку правової системи України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 262-268. – ISSN 2306-9082
1159088
  Топчій В.В. Природне право як детермінант розвитку правової системи України
1159089
  Грищук О.В. Природне право як духовна (ідеальна) основа позитивного права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 27-35. – (Юридична ; Вип. 2)
1159090
  Карнаух Б. Природне право як інобуття моралі // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 17-19
1159091
  Прокопов Д.Є. Природне право як предмет аналізу в європейській новочасній філософсько-правовій думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються основні етапи розвитку теорії природного права в традиції європейської філософсько-правової думки доби Нового часу з позицій визначення природного права як специфічного предмета теоретичного осмислення. Аналізуються підходи до ...
1159092
  Бартагарієва І. Природне право як ціннісно-нормативний концепт розвитку громадянського суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 89-92. – ISSN 1728-9343
1159093
  Саленко В. Природне право: генезис та актуальні поняття // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 52-54
1159094
  Муляр В. Природне право: концептуалізація західноєвропейської моделі від софістів до Гуго Гроція // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 59-65
1159095
  Мирцало П. Природне праворозуміння: до питання про класифікацію сучасних підходів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 15-18
1159096
   Природне свавілля та державне веління // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 2
1159097
   Природне свавілля та державне веління // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 2
1159098
   Природне свавілля та державне веління // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 2
1159099
  Герасименко Н.П. Природне середовище людини заключного періоду бронзової доби на поселенні Дикий Сад : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / Н.П. Герасименко, М.Б. Гладиревська, К.В. Горбенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 282-293 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
1159100
  Матеіїшина Ж.М. Природне середовище місць проживання людини в палеоліті на території Центральної України / Ж.М. Матеіїшина, С.П. Дорошкевич // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1159101
  Демченко О. Природне середовище та культурна адаптація первісного населення Дніпровського Надпоріжжя в пізньому мезоліті - ранньому неоліті // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 58. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1159102
  Повх М.М. Природне старіння іонно-імплантованих шарів епітаксійних плівок та монокристалів гранату : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Повх Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1159103
  Сливка С. Природне та надприродне право : (у 3-х частинах) / Степан Сливка. – Київ : Атіка. – ISBN 966-326-105-6
Ч.1 : Природне право: історико-філософський погляд. – 2005. – 224с.
1159104
  Карпічков В Природне та позитивне право як основні елементи правової реальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 98-100
1159105
  Ніколаєнко Н.В. Природне та штучне в контексті новітніх біотехнологічних практик // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 62-66
1159106
  Матвєєва Л.Л. Природне та штучне в людській буттєвості // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 14-29. – ISBN 978-966-177-064-4
1159107
   Природний perpetuum mobile відкрився на Прикарпатті // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-18
1159108
  Гевчук А. Природний відбір // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 18 травня (№ 19/20) : Інтелектуальна власність. – С. 21


  Загальні норми договору щодо купівлі­продажу не можуть застосовуватися до договору про передання майнових прав інтелектуальної власності, оскільки це суперечить їх правовій природі.
1159109
  Кальченко В.Н. Природний газ у народному господарстві УРСР / В.Н. Кальченко. – К., 1960. – 120с.
1159110
  Пестушко Валерій Природний газ України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 51
1159111
   Природний газ: інноваційні рішення для сталого розвитку : монографія / Райтер П.М. [та ін. ; під заг. ред. Карпаша О.М.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 398, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-373. – ISBN 978-966-694-215-2
1159112
  Прево М. Природний дар художника Наталі Денисової // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 1/3 (35/37). – С. 134-137. – ISSN 2078-6263
1159113
  Лисенко Т.Д. Природний добір і внутрішньовидова конкуренція / Т.Д. Лисенко. – Київ; Харків, 1950. – 40 с.
1159114
  Киричок О. Природний закон та права людини // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 : Сучасна політична філософія. – С. 92-95. – ISSN 2522-9338
1159115
  Ніс В. Природний закон: як нам українізувати українців? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 1-2
1159116
  Гетьман Володимир Природний заповідник "Горгани" : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 38-39 : Фото
1159117
   Природний заповідник "Горгани". Рослинний світ / Ю.В. Клімук, У.Д. Міскевич, Д.М. Якушенко, І.І. Чорней, В.В. та ін. Буджак; [Клімук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М., Чорней І.І., Буджак В.В. та ін.]; Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна КНУТШ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ; Природний заповідник "Горгани" та ін.; [відп. ред. Соломаха В.А.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 400с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Природно-заповідні території України. Рослинний світ ; Вип. 6). – ISBN 966-306-125-X
1159118
  Гетьман Володимир Природний заповідник "Єланецький степ" // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 39-42 : фото
1159119
  Яворська В. Природний і механічний рух населення України та її регіонів / Вікторія Яворська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 125-131. – (Серія: Географічні науки ; № 16 (265)). – ISSN 1729-360Х
1159120
  Вдовиченко В.Т. Природний і попутний гази як сировина для хімічної промисловості / В.Т. Вдовиченко. – Київ, 1958. – 32с.
1159121
  Борняк У. Природний кам"яний матеріал оборонної вежі с. П"ятничани на Львівщині / У. Борняк, А. Іваніна, О. Стасюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 137-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1159122
  Горячук В.Ф. Природний капітал як економічна категорія // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 48 : Новітні підходи в економіці та управлінні природокористування. – С. 88-93
1159123
  Пантюхова А.В. Природний капітал як об"єкт бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 209-216
1159124
  Богінська Л.О. Природний капітал як складова виробничого потенціалу АПК // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 24-28. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1159125
  Малюга Н.М. Природний капітал: ідентифікація та бухгалтерський вимір / Н.М. Малюга, І.В. Замула // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 1 (17). – С. 66-71. – ISSN 1729-7206
1159126
  Бадрак О.С. Природний капітал: провали ринкового механізму в соціально–оптимальному розподілі ресурсів // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – C. 46-60
1159127
  Галинська О.М. Природний код культури в українських і англійських інтертекстуальних фразеологізмах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 45-51. – Бібліогр.: Літ.: С. 50-51; 17 назв
1159128
  Сніжко В.В. Природний міт для українців : (українознавча психоекологічна монографія / Валерій Сніжко ; МОНУ ; Науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ. – ISBN 966-11-6015-5
Кн. 1 : Шлях. – 2006. – 448 с. – На обкл. назва Шлях
1159129
   Природний парк "Синевир" розширює співпрацю з вишами // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 10 грудня (№ 234)


  Угоду про співпрацю підписали директор Національного природного парку "Синевир" М. Дербак і ректор ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника І. Цепенда.
1159130
   Природний потяг : подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 24-25
1159131
  Лазоренко Г.Є. Природний радіонуклід полоній-210 у компонентах екосистеми Чорного моря : концентрації, розподіл та дози опромінення : дис. ... докт. біол. наук : 03.00.01 / Лазоренко Г.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 361 л. + Додатки: л. 262-297. – Бібліогр.: л. 298-361
1159132
  Лазоренко Г.Є. Природний радіонуклід полоній-210 у компонентах екосистеми Чорного моря: концентрації, розподіл і дози опромінення : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.01 / Лазоренко Г.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр. : 47 назв.
1159133
  Терець В. Природний рух населення й депопуляція в Україні на тлі європейської демографічної ситуації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 19-23
1159134
  Калиниченко Д.О. Природний рух населення та дітородна активність (регіональний аспект) // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 75-79 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1159135
   Природний рух населення України в 1925 році.. – Х., 1927. – 162с.
1159136
  Джаман В. Природний рух населення України: динаміка і територіальні відміни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 185-187. – (Серія географічна ; Вип. 28). – ISSN 0201-758Х
1159137
  Малютін І. Природний феномен державної влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 14 (323). – С. 27-31
1159138
  Андріїв В. Природний характер трудових прав працівників // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 67-71. – ISSN 0132-1331
1159139
  Лисиченко Г.В. Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління / Г.В. Лисиченко, Ю.Л. Забулонов, Г.А. Хміль ; НАНУ ; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Ін-т геохімії навколишнього середовища. – Київ : Наукова думка, 2008. – 544 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0798-7
1159140
  Малахова Н.Б. Природним монополіям - протизатратний механізм // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-39
1159141
  Денисик Г.І. Природнича географія Поділля / Г.І. Денисик. – Київ : ЕкоБізнесЦентр, 1998. – 184с.. – ISBN 966-95029-2-6
1159142
  Кононенко Т.П. Природнича історія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 369. – ISBN 966-316-069-1
1159143
  Компанець Т.М. Природнича лексика Плінія Старшого-нова віха у розвитку науково-природничої термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 229-234. – ISBN 966-581-295-6
1159144
  Климишин О.С. Природнича музейна термінологія : Словник-довідник / О.С. Климишин; Відп. ред. Ю.М. Чорнобай; НАН України; Держ. природознавчий музей. – Львів, 2003. – 244с. – ISBN 966-02-2811-2
1159145
   Природнича музеологія = Natural history museology / НАН України, Нац. наук.-природничий музей, Укр. нац. комітет Міжнар. ради музеїв ; [за ред. В. Гриценка, І. Ємельянова, І. Загороднюка та ін.]. – Київ : ЛОГОС. – ISBN 978-966-02-8998-7
5 : Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку : (праці наук. конф. 7-8 жовт. 2019 р. в Києві) / [редкол.: З. Баркасі та ін.]. – 2019. – 322, [2] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. та зміст парал. укр. та англ. - На обкл.: 100 років Зоологічному музею УАН. – Бібліогр. в кінці ст.


  in October 7–8, 2019 in Kyiv)
1159146
  Пасько І. Природнича наука в університеті: київські класичні наукові школи в українознавчому вимірі // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С.77-84. – ISBN 978-966-439-138-9


  Розвиток природничої науки в Університеті св. Володимира це процес створення і розвиток наукових шкіл, наукових співтовариств, експериментальних лабораторій.
1159147
  Різниченко В. Природнича секція в Українському науковому товаристві в Києві // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 177-181. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1159148
  Трегубенко О.М. Природниче краєзнавство в системі вітчизняної шкільної освіти (20 - 80-ті роки XX століття) : монографія / О.М. Трегубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДЗ "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 504 с. – Додатки: с. 450-503. – Бібліогр.: с. 371-449. – ISBN 978-966-617-281-8
1159149
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон
  вип. 23. – 2016. – 136 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1159150
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон
  вип. 24. – 2017. – 116 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1159151
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон
  вип. 25. – 2018. – 132 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1159152
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = cientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С.
  вип. 26. – 2019. – 227, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1159153
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С.
  вип. 27. – 2019. – 161, [1] с. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1159154
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : Вишемирський В.С.
  вип. 28. – 2020. – 109, [1] c. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1159155
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : Вишемирський В.С.
  вип. 29. – 2020. – 87, [1] c. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1159156
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : Вишемирський В.С.
  вип. 30. – 2021. – 135, [1] c. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1159157
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : [б. в.]
  вип. 31. – 2021. – 63, [1] c. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1159158
  Калинович Ф. Природничий відділ ІУНМ / Ф. Калинович, 1929. – 28 с.
1159159
  Стучинська Н.В. Природничі дисципліни в контексті особливостей розвитку національної фармацевтичної освіти на сучасному етапі / Н.В. Стучинська, Л.В. Філіппова // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 145-150. – (Серія педагогічна ; вип. 26). – ISSN 2307-4507
1159160
  Загороднюк І. Природничі колекції в Педагогічному музеї Києва 1902–1917 років // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 123-135. – ISSN 2219-7516
1159161
   Природничі музеї: роль в освіті та науці = Natural history museums: The role in education : матеріали IV Міжнар. наук. конф., [27-30 жовт. 2015, Київ] / Нац. наук.-природн. музей НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Харків. нац. ун-т ім. Василя Каразіна, Міжнар. рада музеїв: Укр. нац. комітет ; [упоряд.: І. Загороднюк, М. Комісарова, Е. Король]. – Київ : Простір-М. – ISBN 978-966-02-7728-1
Ч. 2. – 2015. – 183, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1159162
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 13. – 2016. – 136 с. – Резюме укр., англ. мовами
1159163
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, А.П. Вакал, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 14. – 2017. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
1159164
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, А.П. Вакал, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 15. – 2018. – 99, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1159165
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, Г.Я. Касьяненко, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 16. – 2019. – 127, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1159166
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, Г.Я. Касьяненко, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 17. – 2020. – Резюме укр., англ. мовами
1159167
   Природничі науки 10-11 класи. Інтегрований курс. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 2-15
1159168
   Природничі науки в школі : Збірник наукових праць. Науково-методичне видання. – Херсон. – ISBN 966-630-057-5
Вип. 2. – 2003
1159169
  Шабанов Д.А. Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери. Програма курсу для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл / Д.А. Шабанов, О.Г. Козленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 13-24 : табл.
1159170
  Засєкіна Т. Природничі науки: можлива інтеграція // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1159171
  Шевчук В.О. Природничі підвалини управління рівноважним економічним розвитком.Частина II. Складові частини капіталу та перспективи їх модернізації // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 84-89 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
1159172
  Рябчикова Ф.Д. Природничі предмети у музеях: музеологічний аналіз правових дефініцій : (до 50-річчя з дня створення) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 13-22 : табл. – Бібліогр.: с. 20-21. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
1159173
   Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії = Естественные проблемы национальной безопасности Украины в вызовах новейшей истории = Environmental issues of national security of Ukraine in the face of challenges of modern history : монографія / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф., голови Держ. коміс. України по запасах корис. копалин Г.І. Рудька та ін.] ; Держ. коміс. по запасах корис. копалин України [та ін.]. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – 502, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Тит. арк., зміст, вступ. та заключ. слово парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 477-500. – ISBN 978-617-7770-24-3
1159174
  Шемета Ю.М. Природничі факультети Київського національного університету імені Тараса Шевчека у міжнародних зв"язках (1991 - 2001) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 422-435. – ISBN 978-617-7107-21-6
1159175
  Гудзевич А.В. Природничо-географічна освіта і наука у педвузі : до 40-річчя природничо-географічного факультету // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 4-11. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  Висвітлено основні етапи становлення природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Проаналізовано особливості формування і розвитку кафедр факультету за 40 років його діяльності. ...
1159176
   Природничо-географічна складова туристичних маршрутів (на прикладі маршруту долиною Чорної Тиси) / О. Галаган, О. Ковтонюк, Н. Корогода, Є. Цвелих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 77-80. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі відомого туристичного маршруту до витоків Чорної Тиси розглядається можливість і необхідність використання інформації про геологічні, геоморфологічні, гідрологічні, ландшафтні особливості території з метою популяризації природничих знань. ...
1159177
  Самойленко В.М. Природничо-географічне моделювання = Natural-geographic modeling : підручник / В.М. Самойленко, І.О. Діброва. – Київ : Ніка-Центр, 2019. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-319. – ISBN 978-966-521-736-7
1159178
  Калько А.Д. Природничо-географічний факультет МЕГУ [Міжнародний економіко-гуманітарний університет] імені академіка Степана Дем"янчука: історія, сьогодення та перспективи розвитку // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 75-83. – ISBN 978-966-7359-77-5
1159179
  Гільберг Т.Г. Природничо-заповідний фонд Хмельниччини // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 35-38 : фото, табл.
1159180
  Черняхівський О. Природничо-лікарська і медична секції Українського наукового товариства в Києві // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 181-186. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1159181
  Казарян І.С. Природничо-математична компетентність учнів 8-х класів м. Києва (географічна складова) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 2-5 : діагр.
1159182
  Кохановська О.В. Природничо-математична освіта в Україні XIX - початку XX століття // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 48-67. – ISBN 978-966-2919-93-6
1159183
  Атаманчук П.С. Природничо-наукова компетентність індивіда: дидактико-філософський аспект // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 7-19. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1159184
  Білик В.Г. Природничо-наукова підготовка майбутніх психологів у вищих навчальних закладах у контексті сучасної парадигми вищої освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 112-117. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1159185
  Сидоренко М.М. Природничо-наукове обгрунтування неусвідомленого відображення дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
1159186
  Васецький Г.С. Природничо-науковий матеріалізм в Росії / Г.С. Васецький. – Київ, 1941. – 32с.
1159187
  Семерня О.М. Природничо-науковий проект навчання студентів: моделювання і прогнозування стану довкілля на Поділлі // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 70-73. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1159188
  Вяткіна Т.Г. Природничо-ресурсний та виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств Черкаської області / Т.Г. Вяткіна, Т.І. Бурцева // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 49-57. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
1159189
  Кравчук А.А. Природничонаукове пізнання і проблема антиномій Канта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1159190
  Ільченко Н.В. Природні антибіотики в сезон застуд // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 5-6 : фото
1159191
  Дубіс Л. Природні атракції на територіях природно-заповідного фонду Закарпатської області: проблеми і перспективи використання для екотуризму / Л. Дубіс, Н. Габчак // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 5-15 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 0868-6939
1159192
   Природні багатства Закарпаття. – Ужгород : Карпати, 1987. – 286с.
1159193
  Мармер М.Н. Природні багатства СРСР та УСРР і розміщення продукційних сил України в другій п"ятирічці / підручник для комсомольського політнавчання для всієї комсомольської політмережі; М.Н. Мармер. – Харків : Партвидав "Пролетар", 1932. – 55 с.
1159194
  Фещенко-Чопівський І.А. Природні багатства України / Всеукраїнський кооперативний видавничмй союзp. – Київ : Союзбанк
Частина 1 : Мінеральні багацтва та велика промисловість України. – 1918. – 173 [I-II]с.
1159195
  Фещенко-Чопівський І. Природні багатства України / І. Фещенко-Чопівський. – Київ : Друк. "Петро Барський". – (Всеукраїнський кооперативний видавничий союз ; [№] 11)
Ч. 2 : Сільське господарство та сільско-господарська промисловість. – 1919. – 150 с. : табл.
1159196
  Діброва О.Т. Природні багатства УРСР : Лекція для студентів-заочників / О.Т. Діброва. – Київ : Радянська школа, 1948. – 20с.
1159197
  Фещенко-Чопівський І. Природні богатства України / Всеукраїнський кооперативний видавничий союз. – Київ : Друк. "Петро Барський"
Частина 2 : Сільське господарство та сільськогосподарська промисловість. – 1919. – 151с.
1159198
   Природні будівельні матеріали західних областей України.. – К., 1961. – 148с.
1159199
  Усик Світлана Природні вітаміни лютого / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 3 : фото
1159200
  Панченко Д.Ю. Природні газики / Д.Ю. Панченко. – Київ : АН УРСР, 1958. – 52с.
1159201
  Круглов І. Природні геоекосистеми басейну Верхнього Західного Бугу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 165-173 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1159202
  Балановський Природні енергоресурси України / Балановський, Зінченко В.Ф. -. – Київ, 1971. – 46с.
1159203
  Мельничук А.Л. Природні загрози безпеці життєдіяльності населення України: гострота, розподіл за регіонами, заходи щодо запобігання та усунення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 142-148. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1159204
  Майданюк І.З. Природні засади права у спадщині львівського братства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 40-43. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
1159205
  Герасименко Н.П. Природні зміни впродовж пізньольодовиків"я та голоцену у середньому Припрутті (за даними палеонтологічного та літологічного вивчення відкладів печери Буковина, зал сухий) / Н.П. Герасименко, Ю.Л. Корзун, Б.Т. Рідуш // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 68-74. – ISSN 0868-6939


  Результати палінологічного та літологічного вивчення рихлих відкладів та знайдені рештки ссавців в печері Буковинка, послідовно демонструють зміни рослинності та клімату в пізньольодовиків"ї і голоцені в середньому Припрутті. Results of palynological ...
1159206
  Васільчук В.Г. Природні зони Північної Америки. Технологічна карта уроку // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 5 (231). – С. 12-15 : табл.
1159207
  Костриця М.Ю. Природні і виробничі комплекси : Посібник для вчителя / М.Ю. Костриця. – Київ : Радянська школа, 1988. – 124с. : Іл.
1159208
  Жежуха В. Природні і набуті конкурентні переваги національної економіки / В. Жежуха, Л. Крилишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 329-334. – ISSN 0321-0499
1159209
  Холоша В. Природні і техногенні надзвичайні ситуації в Україні: тенденції, причини виникнення та проблеми щодо їх запобігання // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-27.
1159210
   Природні і штучні біоплато. Фундаментальні та прикладні аспекти : [монографія] / [В.Д. Романенко та ін. ; ред. : Т.Л. Горбань, А.В. Круківська] ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ : Наукова думка, 2012. – 109, [3] с., [8] с. іл. : іл., табл. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 100-110. – ISBN 978-966-00-1141-0
1159211
  Цветкова А.С. Природні й антропогенні ресурси Одеської області // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 236-238. – ISBN 978-617-7069-75-8
1159212
  Барабаш В.І. Природні й економічні передумови формування Кременчуцького промислового вузла і його виробничо-територіальна структура : територіально-виробничі комплекси / В.І. Барабаш, В.П. Благов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 97-106 : Табл.
1159213
  Заславська О.П. Природні катастрофи в Україні: минуле, майбутнє, сьогодення. План-конспект уроку у 8 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 18-23 : табл.
1159214
  Пестушко Валерій Природні катастрофи частішають // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 49
1159215
  Крисаченко В.С. Природні катастрофи: легенди, гіпотези, факти / В.С. Крисаченко. – К, 1989. – 116с.
1159216
  Гуцуляк В.М. Природні комплекси і геохімічні особливості грунтів північної Молдавії / В.М. Гуцуляк, А.М. Холмецький // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 76-84
1159217
  Любич І.Й. Природні комплекси СРСР. [Ізовидання] : Альбом : Методичні вказівки до Альбому "Природні комплекси СРСР", с. 16 / І.Й. Любич ; под ред. П.Г. Шищенка. – 2-е вид., доп. – Київ : Радянська школа, 1989. – 16 с., 52 л. цв. іл. + 52 цв. іл. типічних природних ресурсів
1159218
  Карпюк З.К. Природні коридори як основні комунікаційні шляхи для біоти на Волинському Поліссі // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 35-41 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1159219
  Дрозда В.Ф. Природні ландшафти як складова сучасних аграрних технологій / В.Ф. Дрозда, А.І. Потопальський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 4-5
1159220
  Леонова С.В. Природні лікувальні ресурси території курорту Саки АР Крим // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 39-45 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1159221
  Пасічник М.П. Природні лікувально-оздоровчі ресурси в системі санаторно-курортної діяльності Волинської області // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 216-218
1159222
   Природні ліси Українських Карпат = Natural forests of Ukrainian Carpathians / Фонд Міхаеля Зуккова ; Всесвіт. фонд природи ; [авт. текстів: У. Гребенер, Г.Д. Кнапп, Б. Проць та ін. ; авт. фот.: М. Богомаз, Г. Мюллер, М. Шікгофер та ін.]. – Львів : Карти і Атласи, 2018. – 102, [2] с. : кольор. фотоіл., табл., карти. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 98-101
1159223
  Афанасьєв Д.Я. Природні луки УРСР / Д.Я. Афанасьєв ; АН УРСР, Ін-т ботаніки. – Київ : Наукова думка, 1968. – 256 с. : іл. – Бібліогр.: с. 242-254. – (Рослинність УРСР)
1159224
  Афанасьєв Д.Я. Природні лучні угіддя Українскього Полісся / Д.Я. Афанасьєв. – Київ : [Б. в.], 1982. – 302 с.
1159225
  Базилевич В.Д. Природні монополії : монографія / В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк. – Київ : Знання, 2006. – 367 с. – ISBN 966-346-055-5
1159226
  Кравченко Ю. Природні монополії в економіці України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 12. – С. 46-48. – ISSN 1810-3944
1159227
  Филюк Галина Михайлівна Природні монополії та їх регулювання у трансформаційній економіці України : Дис....канд. економ. наук.:08.01.01 / Филюк Галина Михайлівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 186л. – Додатки.:л.178-186. – Бібліогр.:л.:162-178
1159228
  Филюк Галина Михайлівна Природні монополії та їх регулювання у трансформаційній економіці України : Автореф...канд. економ. наук:08.01.01 / Филюк Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 22с.
1159229
  Филюк Галина Михайлівна Природні монополії та їх регулювання у трансформаційній економіці України : Дис... канд. екон.наук: 08.01.01 / Филюк Галина Михайлівна; Київск. нац. торговельно-економічний ун-тет. – К., 2001. – 178л. – Бібліогр.:л.162-178
1159230
  Кіндзюр О.С. Природні монополії як галузь державного регулювання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.13. – С. 195-198. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1159231
  Вергун Л. Природні монополії як об"єкт державного регулювання ( на прикладі країн Європейського Союзу) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.318-328
1159232
  Малахова Н.Б. Природні монополії: сутність та інституціоналізація системи державного регулювання : Автореф. дис. ...д-ра економ. наук; Спец. 08.01.01 / Наталія Борисівна Малахова; Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 46 назв
1159233
  Отрошко Л.Г. Природні мотиви українського етнодизайну // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 259-265
1159234
  Пендерецький О.В. Природні об"єкти промислового туризму Українських Карпат // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 138-147


  Проаналізовано географію природних об"єктів Карпатського туристичного регіону з метою використання їх для промислового туризму. На основі розробленого переліку даних об"єктів визначено можливість використання їх у туристичній галузі. Проанализировано ...
1159235
  Кушнір А.С. Природні обстановки проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу в пізньому плейстоцені - голоцені (за палеопедологічними даними) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 30-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1159236
  Данильченко О.С. Природні особливості формування стоку річок Сумського Придніпров"я / О.С. Данильченко, Б.М. Нешатаєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 206-215 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
1159237
  Геренчук К.І. Природні парки - нова форма територіальної охорони природи на Україні та їх географічна мережа / К.І. Геренчук, С.М. Стойко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 3-9. – Бібліогр.: 6 назв
1159238
  Віленкін В.Л. Природні парки і рекреаційні зони у зв"зку з проблемою оптимізації природного середовища / В.Л. Віленкін, П.В. Ковальов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 49-56 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
1159239
  Тонконог О.О. Природні передумови розвитку зернопродуктового комплексу України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 167-173. – Бібліогр.: 8 назв
1159240
  Алмаші М.М. Природні права корінних малочисельних народів Російської Федерації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 162-170. – ISSN 1563-3349
1159241
  Красовський К.Ю. Природні права людини в українському конституціоналізмі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Красовський Костянтин Юрійович ; ВНЗ ун-т економіки та права "Крок". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1159242
   Природні права людини. Право на мирне зібрання як спосіб захисту природних прав. Проблеми правової кваліфікації діянь, вчинених із метою захисту природних прав : [аналіт. матеріал]. – Київ : КМ Партнери, 2014. – 152, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – На обкл. також: Якщо вас затримали, якщо ви затримали. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в додатках. – ISBN 978-966-97387-0-7
1159243
  Ісакова В.М. Природні права людини: деякі загальнотеоретичні аспекти // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 86-90. – ISBN 978-966-438-135-9
1159244
  Малишев Б.В. Природні права людини: загальнотеоретична характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 23-29


  Природним правам людини притаманні ознаки: 1) природність (тобто вираз індивідуальної, а не спеціальної чи державної природи людини); 2) безпосереднє забезпечення життєво необхідних для людини цінностей: справедливість, рівність, свобода, гуманізм ...
1159245
  Доброхотов П.М. Природні продукційні сили Луганської округи / П.М. Доброхотов. – Луганськ; Донбас : Видання наукового товариства на Донеччині, 1929. – 43с.
1159246
  Панасюк Б. Природні процеси і суспільство // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 47-53. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1159247
  Панасюк Б. Природні процеси і суспільство // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 41-48. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1159248
  Поп С.С. Природні ресурси Закарпаття : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. і учнів серед. шк. / С.С. Поп ; Ужгородський національний ун-т. – 2-ге вид., із змін. та допов. – Ужгород : Спектраль, 2003. – 291с., 16 арк. фотоіл. : рис., табл. фотоіл. – Бібліогр.: с. 286-291. – ISBN 966-7400-24-4; 966-7400-32-0
1159249
  Ващенко П.Т. Природні ресурси західних районів УРСР : Економіко-географічний нарис / П.Т. Ващенко. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1959. – 132 с.
1159250
  Кантемирова Р.М. Природні ресурси Полтавщини як фактор становлення і розвитку кустарних народних промислів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 180-185
1159251
  Білявський Г.О. Природні ресурси прісних підземних вод Українського Полісся. / Г.О. Білявський. – Київ : Наукова думка, 1971. – 127с.
1159252
  Кузенко Н. Природні ресурси та структурні особливості економічного розвитку пострадянських держав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 209-215. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1159253
   Природні ресурси Української РСР та шляхи їх раціонального використання. Зб. ст.. – Київ : Наукова думка, 1965. – 120с.
1159254
  Княждвірська К.О. Природні ресурси як джерело конфліктів у Субхарській Африці // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – C. 255-264. – ISBN 978-966-136-196-5
1159255
  Салміна Я. Природні ресурси як об"єкти екологічних правовідносин, що складаються в процесі використання континентального шельфу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 6 (339). – С. 24-27
1159256
  Бистряков І. Природні ресурси як фактор активізації еколого-економічної діяльності : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 18-22 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1159257
  Гнатів П.С. Природні ресурси: проблеми збереження і використання // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 277-283. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1991-606X
1159258
  Багнюк В. Природні рослинні ресурси Полісся: сучасний стан і перспективи / В. Багнюк, В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Надано комплексну характеристику біологічних ресурсів Українського Полісся, оцінку рівня біопродуктивності і самовідновлення біоресурсів та запропоновано способи їх ощадливого використання в народногосподарських і природоохоронних цілях. The complex ...
1159259
  Глінка Н.В. Природні стихії у міфопоетиці прози Д.Г. Лоуренса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 85-91. – ISBN 966-581-481-8
1159260
  Поліщук Л. Природні та антропогенні ландшафти як складова знань про довкілля / Л. Поліщук, А. Мороз, Р. Кравченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 28. – C. 61-67. – ISSN 2075-1893
1159261
  Остроух О. Природні та антропогенні чинники зміни хімічного складу підземних вод на території південно-західної частини Закарпатської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-69. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкрито та проаналізовано основні природні і антропогенні чинники зміни хімічного складу підземних вод в межах південно-західної частини Закарпатської області. Exposed and analysed basic natural and anthropogenic factors of change of chemical ...
1159262
  Сиротенко А.Й. Природні та економічні умови розвитку господарства в народній республіці Конго (НРК) : географія зарубіжних країн // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 126-132
1159263
  Олійник Я. Природні та етнокультурні феномени України / КНУТШ; Ярослав Олійник, Володимир Стецюк. – Київ : Стафед-2, 2003. – 114с. – ISBN 966-95729-7-5
1159264
  Олійник Я.Б. Природні та етнокультурні феномени України : монографія / Я.Б. Олійник, В.В. Стецюк ; КНУТШ. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Київський університет, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-439-040-5
1159265
  Отрошко Л. Природні та історичні пам"ятки у творчій спадщині Тараса Шевченка // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 21-32


  У статті увагу зосереджено на дослідженні особливостей відображення природних та історичних пам"яток у літературній та образотворчій спадщині Т. Шевченка відповідно до реалій 19 ст. Виявлено натурфілософський підхід до використання ним композиційних ...
1159266
  Судаков В.І. Природні та культурні детермінанти соціальної напруженості в сучасних європейських суспільствах / В.І. Судаков, В.В. Лапіна // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (76). – С. 60-68. – ISSN 1681-116Х
1159267
  Ярошевич М. Природні та соціально-економічні передумови формування Східноєвропейського газового хабу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 341-347. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1159268
  Кошлякова Т. Природні та техногенні чинники формування хімічного складу води сеноман-келовейського водоносного комплексу у межах Київської міської агломерації / Т. Кошлякова, В. Долін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 73-76. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Мета. Визначення закономірностей формування хімічного складу сеноман-келовейського водоносного комплексу в межах м. Київ у зв"язку з техногенним впливом. Методика. При виконанні дослідження було застосовано математичні методи обробки гідрогеологічних ...
1159269
   Природні та техногенні чинники, що визначають напружено-деформований стан ділянки схилу біля Маріїнського палацу в м.Києві : випуск 21. Гідрогеологія та інженерна геологія / А.Й. Сергієнко, Я.М. Божко, О.С. Аксьом, А.А. Сергієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 52-54. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  На основі науково-технічних джерел та натурного обстеження проаналізовано природні та техногенні чинники, що спричинили формування певного напружено-деформованого стану на ділянці схилу біля Маріїнського палацу в м. Києві.
1159270
   Природні територіальні комплекси верхів"я басейну річки Лазещина в межах Чорногори / А.В. Мельник, М.М. Карабінюк, Л.Я. Костів, Д.В. Сеничак, Б.В. Яськів // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 5-24 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
1159271
  Карабінюк М.М. Природні територіальні комплекси субальпійського і альпійського високогір"я Чорногірського масиву Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Карабінюк Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1159272
  Карабінюк М.М. Природні територіальні комплекси субальпійського і альпійського високогір"я Чорногірського масиву Українських Карпат : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Карабінюк Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2020. – 278 арк. – Додатки: арк. 225-278. – Бібліогр.: арк. 196-224
1159273
  Горин Ірина Природні туристично-рекреаційні ресурси Львівщини: структура, оцінка потенціалу та характеру сучасного використання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 137-146 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1159274
   Природні умови Канівського Придніпров`я та їх вивчення : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 1992. – 270с.
1159275
  Шаблій О. Природні умови Львова та Підльвів"я // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 62-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1159276
  Качур В.О. Природні умови обмеження правосуб"єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 8-12


  Римське право виробило низку природних умов, які могли обмежувати правосуб"єктність фізичних осіб. Це стать, вік і здоров"я.
1159277
  Кушнір А.С. Природні умови проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу України у пізньому плейстоцені - голоцені (за палеопедологічними даними) : дис. ... канд. геогр. нак : 11.00.04 / Кушнір Анатолій Степанович ; НАН України, Ін-т географії. – Київ, 2016. – 316 арк. – Додатки : арк. 231-316. – Бібліогр.: арк. 203-230
1159278
  Кушнір А.С. Природні умови проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу України у пізньому плейстоцені - голоцені (за палеопедологічними даними) : автореф. дис. ... канд. геогр. нак : 11.00.04 / Кушнір Анатолій Степанович ; М-во науки і освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1159279
  Герасименко Н.П. Природні умови проживання населення неолітичної Дніпро-Донецької етнокультурної спільноти Посеймів"я (пам"ятка серикові сосни, Чернігівщина) / Н.П. Герасименко, Є.В. Ногін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 188-189. – ISSN 2306-5680
1159280
  Слєсарєв Є. Природні умови розселення ранньотрипільських племен на Середньому Дністрі // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 67. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1159281
   Природні умови та природні ресурси Українських Карпат = Фізична географія та геоморфологія : Зб. ст. – Київ : Наукова думка, 1968. – 303с.
1159282
  Перехрест С.М. Природні умови та проблеми розвитку зрошувальних та осушувальних меліорацій на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 8-16 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1159283
  Яценко А.Д. Природні умови та ресурси територіальних рекреаційних лісокультурних систем Північно-Західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 105-112. – Бібліогр.: 9 назв.
1159284
  Коротун І.М. Природні умови та ресурси України : Навчальний посібник для студ.економ.спец. вищ.навч.закладів / І.М. Коротун, Л.К. Коротун, С.І. Коротун; МОУ; Рівненський відділ Українського географічного товариства. – Рівне : Українська держ. академія водного господарства, 1997. – 176с. – ISBN 5-7763-8833-3
1159285
  Осадчий В.І. Природні умови формування хімічного складу води водних об"єктів національного природного парку "Прип"ять - Стохід" // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 59-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 70 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
1159286
  Гамалія М К. Природні умови як формотворчий елемент своєрідного садового мистецтва Давньої Індії // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 23-33. – ISSN 2077-9542
1159287
  Нємець К.А. Природні умови, як фактор просторової організації великого міста (на прикладі міста Харкова) / К.А. Нємець, А.В. Мазурова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 95-98 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1159288
  Малиш К.А. Природні фактори формування ресурсів та хімічного складу джерельних вод // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 459-466. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
1159289
  Сніжко В. Природні чинники в аналітичному психофілософському підході наукового українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 39-43
1159290
  Сніжко В. Природні чинники в аналітичному психофілософському підході наукового українознавства // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 133-136
1159291
  Біланчин Я.М. Природні чинники, умови і процеси грунтотворення та грунти території Нижньодністровського національного природного парку / Я.М. Біланчин, К.М. Усачова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 28-40 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1159292
  Бацевич Ф.С. Природність спілкування як лінгвопрагматична категорія // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
1159293
  Сливка С.С. Природно- правові джерела формування позитивістської концепції // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.173-176. – ISBN 966-568-656-9
1159294
  Парпан Т.В. Природно-антропогенні зміни в гірських лісових екосистемах Українських Карпат та шляхи підтримки їхньої стабільності / Т.В. Парпан, В.Д. Гудима // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 212-217 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0459-1216
1159295
  Удовиченко В. Природно-антропогенні системи як об"єкт планування території // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 25-29. – ISSN 2076-1333


  У представленій статті окреслено сутність поняття "природно-антропогенна система", визначено будову природно-антропогенних систем як об"єкту планувальної діяльності. Представлено результати структуризації природно-антропогенних систем як систем ...
1159296
   Природно-антропогенные геосистемы Центральной русской равнины. – Москва : Наука, 1989. – 276с.
1159297
  Голубчиков С.Н. Природно-антропогенные катаклизмы в современной России : География. География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 12-15 : Фото, табл. – ISSN 0016-7207
1159298
   Природно-антропогенные системы : Изуч. и анализ состояния. – Москва, 1989. – 140с.
1159299
  Синякова В.Г. Природно-географические исследования в Белоруссии. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.690 / Синякова В.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 23л.
1159300
  Ена В.Г. Природно-географическое районирование и ландшафтная характеристика Крымского полуострова. (С определением направлений рационального хозяйств. использования) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Ена В.Г. ; Львовский гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1962. – 19 с.
1159301
  Рымбу Н.Л. Природно-географическое районирование Молдавской ССР / Н.Л. Рымбу. – Кишинев, 1982. – 147с.
1159302
  Койнов М.М. Природно-географічний поділ Львівського та Подільського економічних районів / М.М. Койнов, К.І. Геренчук. – Львів, 1964. – 221с.
1159303
  Геренчук К.І. Природно-географічний поділ Львівського та Подільського економічних районів / К.І. Геренчук, М.М. Койнов, П.М. Цись. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964. – 221с
1159304
  Ткаченко О.Є. Природно-географічний фактор як привід до переселення менонітів у Канаду в 70-х роках XIX ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 222-229
1159305
  Іванов Є.А. Природно-географічні особливості освоєння мінеральних ресурсів Львівської області у допромисловий період : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 170-181 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0868-6939
1159306
  Коцан Наталія Природно-географічні передумови і ресурси розвитку сільського зеленого туризму в Польщі / Коцан Наталія, Ящинська Галина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 131-137 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1159307
  Ковтуник І.І. Природно-географічні рекреаційні ресурси та курортні території Поділля // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 122-126. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1159308
  Гобчак Н.Ф. Природно-географічні умови як головний чинник розташування туристично-оздоровчих комплексів "Бель Рояль" та "Солені млаки" Закарпатської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 149-155 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
1159309
  Барський Ю.М. Природно-географічні чинники - як фактори впливу на соціально-економічний розвиток Волинської області / Ю.М. Барський, А.О. Сліпчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 124-129 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1159310
  Поручинський Володимир Природно-географічні чинники розселення населення Волинської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 92-96 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1159311
  Рубан Л.І. Природно-гідрологічний метод захисту прибережних територій: окремі питання формування методологічного підходу на основі "блакитно-зеленої" інфраструктури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 317-325 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1159312
  Волкова Л.А. Природно-господарське використання земель (на прикладі басейнів малих річок Рівненської області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 299-307 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1159313
  Іванов Є.А. Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України : функціонування, моделювання, оптимізація : дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.11 / Іванов Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів ; Київ, 2017. – 578, 1-225 арк. – Додатки: арк. 1-225. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 494-578
1159314
  Іванов Є.А. Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Іванов Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 85 назв
1159315
  Ковальчук А.І. Природно-господарські умови річково-басейнової системи Бистриці як чинники впливу на її геоекологічний стан та їх відображення в геоекологічному атласі // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 124-143
1159316
  Данилишин Б.М. Природно-екологічний потенціал в стратегії сталого розвитку України // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 94-100. – ISSN 0374-3896
1159317
  Гуцаленко О.О. Природно-економічний потенціал як фактор формування пропозиції органічної продукції в Україні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 69-81. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
1159318
  Боярин М.В. Природно-заповідна мережа басейну р. Західний Буг у межах Волинської області / М.В. Боярин, І.М. Нетробчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 56-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
1159319
   Природно-заповідна мережа Волинської області: параметри сучасного стану, показники динаміки, картографічні моделі / І.П. Ковальчук, В.О. Фесюк, С Т. Павловська, О.В. Рудик // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 64-78


  У статті відображено результати дослідження природно-заповідного фонду Волинської області: його структуру, коефіцієнт заповідності, коефіцієнт інсуляризованості, особливості просторової локалізації природоохоронних територій. Створено картографічні ...
1159320
  Мельнійчук М.М. Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Рівненської області / М.М. Мельнійчук, Т.П. Безсмертнюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 120-127 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1159321
   Природно-заповідна спадщина Харківської області / [Атемасова Т.А. та ін. ; редкол.: В.А. Токарський та ін.] ; Харк. обл. держ. адміністрація ; Харк. обл. рада ; Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища у Харк. обл. [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 216 с. : фотогр., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 966-96559-5-Х
1159322
  Дяченко І.Б. Природно-заповідний фонд - базова основа формування екологічної мережі // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 88-91. – (Економіка ; Вип. 31)
1159323
  Ковальчук І.П. Природно-заповідний фонд басейну річки Стохід: сучасний стан, його картографічна модель, шляхи оптимізації функціонування / І.П. Ковальчук, Т.С. Павловська, Д.В. Савчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 82-91


  У статті відображено результати дослідження природно-заповідного фонду басейну р. Стохід: його структуру, просторове розміщення природоохоронних територій та їх транспортну доступність для рекреантів. Природні умови регіону та об’єкти ...
1159324
  Калько А.Д. Природно-заповідний фонд Закарпатської області, як об"єкт рекреаційного природокористування / А.Д. Калько, Т.О. Басюк, Ю.М. Шпонтак // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 230-233. – ISBN 978-617-7069-75-8
1159325
  Геник О.В. Природно-заповідний фонд західного регіону України як об"єкт інвестиційної діяльності // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.197-200. – ISBN 5-7763-2435-1
1159326
  Музиченко О.С. Природно-заповідний фонд Ківерцівського району Волинської оьласті / О.С. Музиченко, Т.В. Веселуха // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 86-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
1159327
  Мирза-Сіденко Валентина Природно-заповідний фонд Кіровоградської області: історія формування, сучасний стан, тенденції розвитку / Мирза-Сіденко Валентина, , Маслова Наталія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 198-205 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1159328
  Попова О.М. Природно-заповідний фонд Одеської області в системі фізико-географічного районування України і шляхи його оптимізації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 29-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1159329
  Удовиченко В.В. Природно-заповідний фонд території Лівобережної Українияк основа розбудови екомережі регіону // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 38-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1159330
  Геник О.В. Природно-заповідний фонд України: моделювання та прогнозування економічної діяльності = Nature reserve fund of Ukraine: modeling and forecasting of economic activities : монографія / О.В. Геник, С.О. Козловський, Я.В. Геник ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : НЛТУ України ; Ліга-Прес, 2011. – 301, [3] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 264-282. – ISBN 978-966-397-152-0
1159331
   Природно-заповідний фонд Української РСР: Реєст- довідник заповід. об"єктів.. – Київ : Урожай, 1986. – 222с.
1159332
  Харачка М. Природно-заповідний фонд як основа формування екологічної мережі // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2013. – С. 221-227. – (Економіка АПК ; № 20 (2))
1159333
  Жулканич В.О. Природно-заповідні території в системі охорони навколишнього середовища прикордонного регіону // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 266-269. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
1159334
  Грушкевич Г. Природно-заповідні території Українських Карпат // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 60-63. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
1159335
   Природно-климатическая типизация жилища Закавказья. – Москва, 1967. – 32 с.
1159336
  Бабаян А.О. Природно-климатические условия развития субтропических культур в Армянской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Бабаян А.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 20л.
1159337
  Лесных В.В. Природно-климатический аспект издержек производства. (Конкурентоспособность национальных экономик) / В.В. Лесных, Е.В. Попов // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 148-158. – ISSN 0869-0499
1159338
   Природно-климатическое районирование и проблемы градостроительства.. – М., 1974. – 164с.
1159339
  Воловик О. Природно-кліматичні аномалії та їх вплив на розвиток хлібної торгівлі в Російській державі у XVIII ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 8-9
1159340
  Рудич О.О. Природно-кліматичні умови як фактор ризику виробництва сільськогосподарської продукції в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 14-21. – ISSN 2308-1988


  Визначено, що глобальне потепління в Україні в найближчі роки буде мати як позитивний, так і негативний вплив на сільське господарство. Встановлено, що цей вплив буде неоднаковим у різних агрокліматичних зонах, зокрема: збільшення тривалості ...
1159341
  Магир О.Я. Природно-культурний каркас гуманістичного ландшафтного поля Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 335-342. – Бібліогр.: 5 назв.
1159342
  Новикова В.І. Природно-лікувальні ресурси санаторно-курортного комплексу України / В.І. Новикова, А.С. Пустовайт // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 381-391
1159343
  Вербицька Л. Природно-людський спільносвіт у дидактичній ліриці Івана Франка ("Мій Ізмарагд", "Давнє й нове") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 39-49. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про філософсько-дидактичний код образної символіки природно-людського спільносвіту у збірках "Мій Ізмарагд", "Давнє й нове". Зробелно спробу окреслити основні напрямки художньої філософії в межах парадигми "людина-природа" в повчальній ...
1159344
   Природно-мелиоративная характеристика Средней Азии и Казахстана.. – Пущино, 1976. – 188с.
1159345
   Природно-мелиоративные условия лесостепных районов Восточной Сибири. – Иркутск, 1990. – 155с.
1159346
  Медвідь Л.І. Природно-орієнтований туризм та умови його розвитку в Закарпатській області // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 36-43 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1159347
   Природно-очаговые инфекции и инвазии на территории СССР.. – Л., 1983. – 137с.
1159348
  Рабінович С. Природно-правова очевидність та її юридична позитивація // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 15-21.
1159349
  Рабінович С.П. Природно-правова рівність як основа цивільних відноси: спроба антропосоціального аналізу // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 318-326. – ISSN 1818-992Х
1159350
  Новікова О.М. Природно-правова теорія у наукових поглядах Є.М. Трубецького // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 433-436. – ISBN 978-617-7133-95-6
1159351
  Рабінович С. Природно-правова у практиці Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 103-113
1159352
  Сливка С. Природно-правове обгрунтування часу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 95-103. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1159353
  Київець О.В. Природно-правове осмислення джерела міжнародного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 142-146. – ISSN 2220-1394
1159354
  Геселев О. Природно-правове розуміння права та проблема забезпечення конституційних прав людини у кримінальному судочинстві: філософсько-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 10-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1159355
  Галамай О.З. Природно-правовий аналіз права та звичаю // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 138-144. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1159356
  Конєва Н.В. Природно-правовий зміст правового закону // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 2 (87). – С. 95-100
1159357
  Ковальчук О.М. Природно-правовий підхід до праворозуміння у вчених Київського університету // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 141-145. – ISBN 978-966-171-322-1
1159358
  Рабінович С. Природно-правовий підхід у державно-юридичній діяльності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 135-144. – ISSN 1993-0909
1159359
  Рабінович П. Природно-правовий світогляд: сутність, вихідні засади, механізм формування / П. Рабінович, Т. Бачинський // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 417-428. – ISSN 2227-7153
1159360
  Задорожна С.М. Природно-правовий характер принципів міжнародного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – С. 49-56. – (Правознавство ; Вип. 660). – ISSN 2221-173X
1159361
  Савайда О.І. Природно-правові аспекти естетичної культури юриста / О.І. Савайда, Л.М. Гринь, Р.І. Скрипець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 200-205. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1159362
  Галамай О.З. Природно-правові аспекти угляду у використанні звичаю в праві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 377-380. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1159363
  Анісімова Г.В. Природно-правові засади загального водокористування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 83-94. – ISSN 0201-7245
1159364
  Рабінович С.П. Природно-правові засади регулювання відносин з управління корпораціями // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 65-72. – (Юридична ; Вип. 3)
1159365
  Рабінович С.П. Природно-правові засади юридичного регулювання суспільних відносин в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Рабінович С.П. ; Львівський нац. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 56 назв
1159366
  Попадинець Г.О. Природно-правові ідеї у філософських курсах професорів Києво-Могилянської академії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 42-51.
1159367
  Рабінович С. Природно-правові підходи в інтерпретаційній практиці Страсбурзького суду // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 166-172. – ISSN 0132-1331
1159368
  Гирила І.М. Природно-правові погляди Бориса Миколайовича Чичеріна на державу та право // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 381-384. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1159369
  Сніжко В. Природно-просторові вектори української геополітики / В. Сніжко, О. Федоренко // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 185-193
1159370
  Лясота Е.Л. Природно-рекреационная характеристика Средней Подолии // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 117-123. – Бібліогр.: 10 назв
1159371
  Шищенко П.Г. Природно-рекреаційне районування Азово-Чорноморського узбережжя Української РСР / П.Г. Шищенко, В.І. Тимчинський, Т.І. Шовкопляс // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-7 : Табл. – (Географія ; Вип. 27)
1159372
  Бересток А.А. Природно-рекреаційний потенціал Сумської області // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 256-258
1159373
  Ігнатенко М.Г. Природно-рекреаційний потенціал території: зміни методів та принципів оцінки і використання / М.Г. Ігнатенко, О.А. Марченко // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 33-37. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-7293-90-4
1159374
  Сімченко С.В. Природно-рекреаційні ресурси території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області як один із пріоритетних напрямів розвитку господарства регіону // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 108-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1159375
   Природно-ресурсна рента і рентні платежі: диференціація понять / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, О.В. Сакаль, Д.В. Клиновий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (290). – Бібліогр.:21 назв
1159376
   Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку і трансформацій. – Київ : Нічлава, 2006. – 704с. – ISBN 966-8939-07-7
1159377
   Природно-ресурсний аспект розвитку України : проект "Програма сприяння сталому розвитку в Україні". – Киев : КМ Academia, 2001. – 107, [2] с. : іл., табл. – ПРООН. Проект "Програма сприяння сталому розвитку в Україні". – Бібліогр.: с. 108. – (ПРООН). – ISBN 966-518-038-X
1159378
  Кононенко О.М. Природно-ресурсний потенціал аграрної сфери України та його охорона // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 34-43. – ISSN 2221-1055
1159379
  Костенок Я.О. Природно-ресурсний потенціал розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 23-26.
1159380
  Хлівна І.В. Природно-ресурсний потенціал сільських територій: проблеми збереження довкілля // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 3 (221), березень. – С. 59-64. – ISSN 2221-1055
1159381
  Оліферук С. Природно-ресурсний потенціал сільського господарства: управління розвитком // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 7-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
1159382
   Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – Київ : РВПС України, 1999. – 716с. – ISBN 966-02-1074-4; 966-7317-34-Х
1159383
  Руденко С.В. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руденко Степан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 286 л. – Додатки: л. 174-286. – Бібліогр.: л. 152-173
1159384
  Руденко С.В. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руденко Степан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1159385
  Бредіхіна В.Л. Природно-ресурсний потенціал як об"єкт екологічного права екологічних спорах // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 240-244. – ISBN 978-966-7957-20-9
1159386
  Джаман В.О. Природно-ресурсні можливості як чинник розселенської ємності території : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-55. – Бібліогр. 17 назв. – ISSN 1561-4980
1159387
  Коржнев М.М. Природно-ресурсні основи розвитку суспільства : Підручник для студ. геологіч. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.М. Коржнев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 173 с. – ISBN 966-594-442-8
1159388
   Природно-ресурсный потенциал Восточной Сибири и проблемы формирования аграрных и промышленных коплексов : тезисы докладов к региональной научно-практической конференции : тематический сборник. – Иркутск, 1986. – 173 с.
1159389
   Природно-ресурсный потенциал и природное пользование. – Иркутск, 1989. – 175с.
1159390
  Литовка О.П. Природно-ресурсный потенциал региональных социально-экономических комплексов / О.П. Литовка, Э.А. Новиков. – Ленинград, 1991. – 127с.
1159391
  Игнатенко Н.Г. Природно-ресурсный потенциал Среднего Приднестровья / Н.Г. Игнатенко, В.П. Руденко. – Черновцы, 1980. – 88с.
1159392
  Корнеев А.В. Природно-ресурсный потенциал США: сосотояние и перспективы использования / А.В. Корнеев, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
1159393
  Корнеев А.В. Природно-ресурсный потенциал США: состояние и перспективы использования / А.В. Корнеев, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
1159394
  Игнатенко Н.Г. Природно-ресурсный потенциал территории : Географический анализ и синтез / Н.Г. Игнатенко, В.П. Руденко. – Львов : Вища школа, 1986. – 162 с.
1159395
   Природно-сельскохозяйственное районирование и использование земельного фонда СССР.. – М., 1983. – 336с.
1159396
  Залуцький І.Р. Природно-сільськогосподарське районування земель в Україні: особливості нормативно-методичного забезпечення та проблеми системного здійснення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (90). – С. 64-73. – ISSN 1562-0905
1159397
  Канаш О.П. Природно-сільськогосподарське районування України: виокремлення природно-сільськогосподарських зон і гірських областей / О.П. Канаш, С.О. Осипчук, А.Г. Мартин // Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2006. – № 2. – С. 50-68
1159398
  Мащенко О.М. Природно-сільськогосподарські райони Сумської області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 17-20. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1159399
   Природно-територіальні та суспільно-географічні комплекси регіонів: історія формування, стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від часу утворення Луганської області, 27-29 травня 2008 року, м. Луганськ / МОНУ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [та ін.] ; [відп. ред. Ю.О. Кисельов ; ред. кол. : П.Г. Шищенко, Г.І. Денисик]. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 199 с.
1159400
  Кияк С.Р. Природно-территориальные комплексы Житомирской области и их анализ в целях рационального природопользования : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Кияк С.Р.; АН УССР, Ин-т геофизики им. С.И.Субботина. Отд. географии. – К., 1984. – 19л.
1159401
   Природно-территориальные комплексы и их изучение в курсе географии средней школы : Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1973. – 160с.
1159402
  Архипова Л.М. Природно-техногенна безпека гідроекосистем : монографія / Людмила Миколаївна Архипова ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 367 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 358-366. – ISBN 978-966-694-138-4
1159403
  Довгань А.І. Природно-техногенна безпека життєдіяльності населення України : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Довгань А.І.; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 218л. + Додатки: л.181-218. – Бібліогр.: л.164-180
1159404
  Довгань А.І. Природно-техногенна безпека життєдіяльності населення України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: спец.: 11.00.02 економ. та соціал. географія / Довгань А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1159405
  Мельничук А.Л. Природно-техногенна безпека жттєдіяльності населення: суспільно-географічний вимір дослідження // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 95-101. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1159406
  Павлов Д Природно-техногенна безпека як елемент громадської безпеки: теоретико-правовий аспект // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 65-75. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
1159407
   Природно-техногенні загрози розвитку аграрного сектору України / С. Уліганець, Л. Мельник, О. Кравчук, Т. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 49-53. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Розкрита сутність природно-техногенної безпеки. Розглянуті джерела та види небезпеки. Особлива увага звернута на екологічну безпеку. Висвітленні регіональні особливості природно-техногенних загроз в Україні. Виявленні загрози природно-техногенного ...
1159408
  Данилишин Б.М. Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління / Б.М. Данилишин; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Киев : Нічлава, 2001. – 260с. – ISBN 966-7317-60-9
1159409
  Дяків В. Природно-техногенні причини та еколого-геохімічні наслідки гідродинамічної аварії 15 вересня 1983 р. на Стебницькому хвостосховищі / В. Дяків, І. Кицмур // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 106-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1159410
  Головко О.Н. Природно-хозяйственная и культурно-историческая аттрактивность Большого Севастополя : Туризм и краеведение / О.Н. Головко, В.А. Лей // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 64-74. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
1159411
  Карпухин С.С. Природно-хозяйственное районирование российской Арктики для создания комплексного космического ГИС-атласа / С.С. Карпухин, С.К. Белоусов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 27-32 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
1159412
   Природно-хозяйственные комплексы Восточной Сибири : сборник. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1983. – 108 с.
1159413
  Кривоборская А.И. Природно-экономический потенциал зоны БАМ : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии ; А.И. Кривоборская ; отв. ред. Б.М. Ишмуратов. – Новосибирск : Наука
Географические аспекты. – 1987. – 78 с.
1159414
  Аннамередов Н. Природно-экономический потенциал Туркменистана // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 1. – С. 116-118
1159415
  Юлдашев О. Природно - правова цінність категорії "гідність людини" як підгрунтя будь якого реформування (до проблеми принципів державотворення) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.92-99
1159416
  Івах Я.Є. Природно та суспільно-географічні особливості формування регіонального військово-політичного конфлікту на Сході України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 155-160. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1159417
  Бронштейн М.Л. Природно экономические различия и стимулирование колхозного производства / М.Л. Бронштейн. – М, 1968. – 208с.
1159418
  Колтун М.И. Природное (физико-географическое) районирование территории Советского Союза. : Указатель литературы, изданной в 1917-1960 гг. / М.И. Колтун. – Москва, 1962. – 379с.
1159419
  Бойко С.В. Природное и мелиоративное районирование южной части Красноярского края : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бойко С.В. ; МГУ , Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 17 с.
1159420
   Природное и сельскохозяйственное районирование СССР. – Москва, 1979. – 209с.
1159421
   Природное и сельскохозяйственное районирование СССР. – Москва, 1983. – 205с.
1159422
   Природное и сельскохозяйственное районирование СССР.. – М., 1967. – 372с.
1159423
   Природное районирование Алтайского края : Труды особой комплексной экспедиции по землям нового сельскохозяйственного освоения. – Омск : АН СССР
Т. 1. – 1977. – 144с. : карта
1159424
   Природное районирование и вопросы охраны природы. – Уфа, 1980. – 137с.
1159425
  Чупахин В.М. Природное районирование Казахстана : (Для целей сельского хозяйства) / В.М. Чупахин. – Алма-Ата : Наука, 1970. – 264с.
1159426
  Чупахин В.М. Природное районирование Казахстана / В.М. Чупахин. – Алма-Ата, 1978. – 264с.
1159427
   Природное районирование Новгородской области.. – Ленинград : ЛГУ, 1978. – 245с.
1159428
  Доскач А.Г. Природное районирование Прикаспийской полупустыни / А.Г. Доскач. – Москва : Наука, 1979. – 142 с.
1159429
   Природное районирование Северного Кавказа и Нижнего Дона.. – Ростов н/Д., 1959. – 112с.
1159430
   Природное топливо планеты.. – М., 1981. – 160с.
1159431
   Природному заповіднику "Медобори" - 25 років // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 265-266 : фото. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1159432
  Братасюк М.Г. Природноправова парадигма в постмодерній філософсько-правовій думці // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.167-173. – ISBN 966-568-656-9
1159433
  Міщенко В. Природноресурсна рента і рентна політика в Україні / В. Міщенко, Б. Данилишин // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 4-14. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1159434
   Природноресурсні платежі в доходах бюджету. Шляхи вдосконалення / В.С. Міщенко, Я.В. Коваль, М.А. Хвесик, О.А. Кучер // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 27-37.
1159435
   Природноресурсове право України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Істина, 2005. – 376 с. – ISBN 966-7613-60-7
1159436
   Природноресурсовое право и правовая охрана окружающей среды : Учеб. для вузов. по спец. "Правоведение". – Москва : Юридическая литература, 1988. – 510 с.
1159437
   Природные ассоциации серых гнейсов архея : (Геология и петрология). – Ленинград : Наука, 1984. – 200с.
1159438
   Природные битумы - дополнительный источник углеводородного сырья : сб. гауч. труд. – М., 1984. – 171с.
1159439
  Клубов Б.А. Природные битумы Севера / Б.А. Клубов. – М., 1983. – 205с.
1159440
   Природные битумы СССР: Закономерности формирования и размещения.. – Л., 1981. – 195с.
1159441
  Горелик З.А. Природные богатства Белоруссой ССР и их использование / З.А. Горелик, Н.Т. Романовский. – Минск, 1960. – 40с.
1159442
  Слюсарев А.А. Природные богатства Донбасса / А.А. Слюсарев. – Енакиево, 1947. – 83с.
1159443
  Конобрицкая Е.М. Природные богатства Казахстана на службе народного хозяйства / Е.М. Конобрицкая. – Москва, 1955. – 40с.
1159444
  Березина Ю.И. Природные богатства Китая / Ю.И. Березина. – М, 1958. – 88с.
1159445
  Молочек И.С. Природные богатства нашей Родины / И.С. Молочек. – Москва : Географгиз, 1955. – 112с.
1159446
  Шутов И.М. Природные богатства родины = (Цифры и факты) / И.М. Шутов. – Москва : Статистика, 1969. – 62с.
1159447
  Шутов И.М. Природные богатства Родины : (цифры и факты) / И.М. Шутов ; [ред. Н.И. Шатунова]. – Москва : Статистика, 1969. – 64 с. – (Статистика для всех)
1159448
  Пленкин Ф.И. Природные богатства СССР / Ф.И. Пленкин. – Москва, 1953. – 87с.
1159449
  Молочек И.С. Природные богатства СССР на службе социалистического строительства / И.С. Молочек. – М., 1951. – 32с.
1159450
  Свергун И.П. Природные богатства Тульской области и перспективы их использования / И.П. Свергун. – Тула : Тульское книжное изд-во, 1961. – 71с. : Ил. – Библиогр.: с. 71
1159451
  Моисеев А.Ю. Природные воды и здоровье человека // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 117-124. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0367-4290
1159452
   Природные воды и окружающая среда.. – М., 1976. – 39с.
1159453
   Природные воды района Костомукшского железорудного месторождения : Северная Карелия. – Петрозаводск, 1985. – 245с.
1159454
  Якубова Р.А. Природные воды Узбекистана иохрана их отзагрязнения пестицидами / Р.А. Якубова. – Ташкент, 1977. – 112с.
1159455
  Зорин Л.В. Природные воды, породообразование и рельеф / Л.В. Зорин. – Москва : Наука, 1979. – 168с.
1159456
  Стопневич А.Д. Природные газы в России. / А.Д. Стопневич. – Птгр., 1920. – 37с.
1159457
   Природные газы земли и их роль в формировании земной коры и месторождений полезных ископаемых: Материалы 2-го всесоюз. совещ.. – К., 1985. – 240с.
1159458
  Сихарулидзе Г.Г. Природные газы минаральных вод абхазской трещинной водонапорной системы и их спользование в решении генетических и возрастных вопросов гидротеологии. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 125 / Сихарулидзе Г.Г.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1968. – 22л.
1159459
   Природные газы осадочной толщи.. – Л., 1976. – 344с.
1159460
  Фридман А.И. Природные газы рудных месторождений / А.И. Фридман. – М., 1970. – 192с.
1159461
  Хлопин В.Г. Природные газы, их изучение, добывание и использование / В.Г. Хлопин, проф. – Ленинград, 1932. – 73 с.
1159462
   Природные геосистемы Центральной лесостепи Русской равнины. – Москва : Наука, 1988. – 142с.
1159463
  Ивонис И.Ю. Природные гиббереллиноподобные вещества в почках и генеративных органах сосны обыкновенной (pinus silvestris L.) : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Ивонис И.Ю.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 19л.
1159464
  Сидорова В.В. Природные достопримечательности глазами средневековых путешественников и хронистов (по французским историческим сочинениям X-XI вв.) // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 20-30. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1159465
  Рустамов А.К. Природные заповедники СССР / А.К. Рустамов. – Москва, 1976. – 48 с.
1159466
  Селиевская А.А. Природные зоны / А.А. Селиевская. – Москва, 1960. – 100с.
1159467
  Гулисашвили В.З. Природные зоны и естественно-исторические области Кавказа / В.З. Гулисашвили. – Москва : Наука, 1964. – 328с .
1159468
  Макеев П.С. Природные зоны и ландшафты / П.С. Макеев. – Москва : Географгиз, 1956. – 320с.
1159469
  Мильков Ф.Н. Природные зоны СССР / Ф.Н. Мильков. – Москва : Мысль, 1964. – 325с.
1159470
  Мильков Ф.Н. Природные зоны СССР / Ф.Н. Мильков. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Мысль, 1977. – 293с.
1159471
  Кондратьев К.Я. Природные и антропогенные изменения климата / К.Я. Кондратьев. – Л, 1986. – 65с.
1159472
  Петренко О.Н. Природные и антропогенные изменения пойм полесских рек и учет их в системе рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 65-73. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1159473
   Природные и антропогенные факторы воздействия на качество почв и водных ресурсов Республики Молдова / Игор Повар [и др.] ; Ин-т химии Акад. Наук Молдовы ; Ин-т почвоведения, агрохимии и защиты почв "Николае Димо". – Кишинэу : [б. и.], 2014. – 267, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-9975-62-383-4
1159474
  Финкельштейн Д.Н. Природные и искусственные минералы : Пособие для учащихся / Д.Н. Финкельштейн. – Москва : Просвещение, 1966. – 130с.
1159475
  Вампилова Л.Б. Природные и культурные признаки историко-географического районирования / Л.Б. Вампилова, А.Г. Манаков // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 7-16 : рис. – Библиогр.: 42 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
1159476
   Природные и модифицированные изофлавоноиды. – Ростов-на-Дону. : Ростовский университет, 1985. – 184 с.
1159477
   Природные и синтетические алмазы. – М., 1986. – 220с.
1159478
  Крутошикова А. Природные и синтетические сладкие вещества / А. Крутошикова, М. Угер. – Москва : Мир, 1988. – 120 с.
1159479
   Природные и социально-экономические условия Белорусской ССР. – Минск, 1984. – 118с.
1159480
  Водяницкий Ю.Н. Природные и техногенные соединения тяжелых металлов в почвах // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 420-432 : табл. – Библиогр.: 88 назв. – ISSN 0032-180Х
1159481
   Природные и хозяйственные ресурсы Рязанской области, оценка их перспектив : Тез. Рязан. обл. науч.-практ. конф., 26-27 февр. 1991 г. – Рязань, 1991. – 169с.
1159482
   Природные и экономические факторы формирования КАТЭКа. – Иркутск, 1980. – 161с.
1159483
   Природные изотопы гидросферы. – Москва : Недра, 1975. – 277с.
1159484
  Зейналов Э.Б. Природные ингибиторы Азербайджанских нефтей / Э.Б. Зейналов. – Баку, 1988. – 120с.
1159485
  Кефли В.И. Природные ингибиторы и их участие в росте растений : Автореф... канд. биол.наук: / Кефли В.И.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева АН СССР. – М., 1965. – 28л.
1159486
  Кефели В.И. Природные ингибиторы роста и фитогормоны / В.И. Кефели. – Москва : Наука, 1974. – 253с.
1159487
  Дорофеев А.А. Природные ископаемые богатства Сталинградской области / А.А. Дорофеев, Е.Ф. Соловьев. – Сталинград, 1940. – 52с.
1159488
  Гожик И.Ф. Природные источники атмосферных галогенуглеводородов / И.Ф. Гожик, В.И. Богилло, М.С. Базилевская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 44-53 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
1159489
  Кукал З. Природные катастрофы / З. Кукал. – Москва : Знание, 1985. – 240с.
1159490
  Котляков В.М. Природные катастрофы // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 185-213. – ISBN 5-89317-203-5
1159491
  Астафьева-Урбайтис Природные катастрофы в истории Земли / Астафьева-Урбайтис, Н.А. Ясаманов. – Москва, 1990. – 45с.
1159492
   Природные комплексы Арткити и вопросы их охраны : Сб. ст. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 119с.
1159493
  Брехман И.И. Природные комплексы биологически активных веществ / И.И. Брехман, И.Ф. Нестеренко. – Ленинград : Наука, 1988. – 91с.
1159494
   Природные комплексы Валаама и воздействие на них рекреации. – Петрозаводск, 1983. – 190с.
1159495
   Природные комплексы горных территорий, их изучение и использование. – Фрунзе, 1985. – 130с.
1159496
  Зубов С.М. Природные комплексы и продуктивность растительности СССР / С.М. Зубов. – Минск, 1978. – 168с.
1159497
  Шищенко П.Г. Природные комплексы и физико-географическое районирование левобережного Полесья УССР : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Шищенко П.Г. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 19 с.
1159498
   Природные комплексы Крыма, их оптимизация и охрана: Сб. науч. тр.. – Симферополь, 1984. – 161с.
1159499
  Выхованец В Г. Гыжко Природные комплексы морского побережья классического лиманного типа // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 9-21 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1159500
   Природные комплексы низших растений Западной Сибири. – Новосибрск, 1977. – 209с.
1159501
  Гуцуляк В.Н. Природные комплексы северной Молдавии и вопросы их практического использования : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 690 / Гуцуляк В.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1159502
  Гуцуляк В.Н. Природные комплексы северной Молдавии и вопросы их практического использования : Дис... канд. географ.наук: / Гуцуляк В.Н.; КГУ. Кафедра физической географии. – К., 1971. – 298л. – Бібліогр.:л.280-298
1159503
  Иванов А.Ф. Природные кормовые угодья степной и пустынной зон Внутренней Монголии и их использование. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Иванов А.Ф.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-тут кормов им. В.Р.Вильямса. – М., 1966. – 48л.
1159504
  Квасница В.Н. Природные кристаллы Украины / В.Н. Квасница, В.И. Павлишин, О.И. Матковский. – Львов : Світ, 1990. – 118с.
1159505
  Глызин В.И. Природные ксантоны / В.И. Глызин. – Новосибирск, 1986. – 173с.
1159506
  Кузнецова В.И. Природные кумарины и фурокумарины / В.И. Кузнецова. – Л., 1967. – 248с.
1159507
  Абромайт Ларс Природные лаборатории эволюции : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 58-60 : Фото. – ISSN 1029-5828
1159508
  Кадыркулов А.К. Природные ландшафты Атбашы-Каракоюновсой долины и их антропогенные модификации // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 240-251 : табл. – Библиогр.: 11 назв.
1159509
  Рыбин Н.Н. Природные ландшафты Карпат / Н.Н. Рыбин. – Черновцы, 1976. – 87с.
1159510
   Природные ландшафты Каршинской степи. : Материалы Каршинской экспедиции географака. – Ташкент : Фан
Вып.5. – 1966. – 144с.
1159511
  Гусейнова Ф.А. Природные ландшафты Кобыстана : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гусейнова Ф.А. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 24 с.
1159512
  Куница Н.А. Природные ландшафты территории Украины в последнее ледниковье // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 86-97 : Карта. – Бібліогр.: 30 назв
1159513
  Куница Н.А. Природные ландшафты территории Украины в эпоху максимального оледенения // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 84-92. – Бібліогр.: 23 назви
1159514
  Оранский И.Е. Природные лечебные факторы и биологические ритмы / Оранский И.Е. – Москва, 1988. – 288 с.
1159515
  Вайсфельд Д.Н. Природные лечебные факторы Одесского курортного региона / Д.Н. Вайсфельд, Г.А. Горчакова, Л.А. Серебрина. – Киев : Здоровья, 1991. – 140с. – (Курорты : Сер. основана в 1961 г.)
1159516
  Ревякин В.С. Природные льды Алтае-Саянской горной области / В.С. Ревякин. – Ленинград, 1981. – 288с.
1159517
  Филенко Ф.П. Природные материалы на уроках труда в начальных классах / Ф.П. Филенко. – Москва : Просвещение, 1971. – 144 с., 2 л. ил. : ил.
1159518
  Гузевич С.Н. Природные методы информатики // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 61-63. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1159519
  Розанов Ю.А. Природные минераллные пигменты РСФСР / Ю.А. Розанов, К.И. Толстихина. – М, 1947. – 175с.
1159520
  Мартынов М.А. Природные минеральные пигменты Украинской ССР / М.А. Мартынов. – Киев, 1950. – 103с.
1159521
  Иванов А.А. Природные минеральные соли / А.А. Иванов. – Москва, 1951. – 32с.
1159522
   Природные минеральные сорбенты.. – 1960. – Киев : Издательство АН УССР, 1960. – 372 с.
1159523
   Природные модели алмазных россыпей в конгломератах.. – М., 1984. – 134с.
1159524
   Природные национальные парки Украины. : (Охрана окружающей среды) / П.Т. Ященко, Е.М. Гребенюк, Л.А. Тасенкевич, Н.П. Жижин, др. и; Стойко С.М. – Львов : Вища школа, 1988. – 118с.
1159525
   Природные облицовочные камни Урала.. – М., 1981. – 71с.
1159526
  Беляева Л. Природные объекты как эффективное средство обучения студентов химико-биологического профиля / Л. Беляева, А. Босенко, М. Топчий // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 73-82. – ISSN 2414-5076
1159527
  Йиргенсонс Б. Природные органические макромолекулы / Б. Йиргенсонс. – Москва : Мир, 1965. – 554 с.
1159528
   Природные основы берегозащиты : Сборник статей. – Москва : Наука, 1987. – 207с.
1159529
   Природные особенности заповедника "Галичья гора" : Сб. науч. тр. – Воронеж, 1991. – 182с.
1159530
  Кузьмина М.М. Природные особенности приворонежских лесных массивов и возможности их комплексного использования. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.690 / Кузьмина М.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 18л.
1159531
  Коньшина Л.Н. Природные очаги зоонозного кожного лейшманиоза в Каракалпакской АССР : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Коньшина Л.Н.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1159532
  Бойко В.А. Природные очаги клещевого энцефалита в лесостепной зоне Среднего Поволжья : Автореф... докт. биол.наук: 14.00.03 / Бойко В. А.; АМН СССР, Ин-т полиомелита и вирусных энцифалитов. – М., 1975. – 57л. – Бібліогр.:с.50-57
1159533
  Бойко В.А. Природные очаги клещевого энцефалита лесостепной зоны Татарии : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко В. А.; КазГУ. – Казань, 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1159534
  Шилова Светлана Александровна Природные очаги клещевого энцефалита южной тайги Среднего Урала. (Структура, пространств.-врем. изм., меры оздоровления) : Автореф... д-ра биол.наук: / Шилова Светлана Александровна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1966. – 38л. – Бібліогр.:с.34-38
1159535
  Свиридова Ирина Природные парки Волгоградской области : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-81 : Фото
1159536
  Толстихина К.И. Природные пигменты СССР, их обогащение и применение / К.И. Толстихина. – М., 1963. – 364с.
1159537
  Кучеров В.Ф. Природные полиацетиленовые соединения / В.Ф. Кучеров, М.В. Мавров, А.Р. Держинский. – Москва : Наука, 1972. – 391 с.
1159538
  Мусиенко Б.А. Природные предпосылки рационального использования водных ресурсов для орошения в районах Причерноморья // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 10-16. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1159539
  Багрова Л.А. Природные предпосылки рекреационного освоения Казантипского побережья в Крыму // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 88-94. – Бібліогр.: 3 назви
1159540
  Семенов А.Л. Природные противоопухолевые соединения (структура и механизм действия) : (Структура и механизм действия) / А.Л. Семенов; Отв. ред. Е.В. Грунтенко ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Иркут. ин-т орган. химии. – Новосибирск : Наука, 1979. – 223 с.
1159541
  Томирдиаро С.В. Природные процессы и освоение территорий зоны вечной мерзлоты / С.В. Томирдиаро. – Москва : Недра, 1978. – 145с.
1159542
   Природные процессы и ресурсы Подмосковья : Сб. тр. – Москва, 1975. – 142с.
1159543
  Моисеев Б.В. Природные радиационные процессы в минералах / Б.В. Моисеев. – М., 1985. – 174с.
1159544
  Куракова Л.И. Природные районы и ландшафты Бирмы : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Куракова Л.И. ; Моск. гос. ун-т , Геогр. фак. – Москва, 1965. – 23 с.
1159545
  Культиасов М.В. Природные растительные богатства СССР и их народнохозяйственное значение / М.В. Культиасов. – Москва : Знание, 1955. – 32с.
1159546
   Природные регуляторы роста растений : Сводный указ. отеч. и зарубеж. лит. за 1975 г. – Москва, 1976. – 116с.
1159547
   Природные режимы и топогеосистемы Приангарской тайги. – Новосибирск : Наука, 1975. – 179с.
1159548
   Природные режимы средней тайги Западной Сибири. – Новосибирск, 1977. – 302с.
1159549
   Природные режимы степей Минусинской котловины : На примере Койбальской степи. – Новосибирск, 1976. – 237с.
1159550
   Природные резервуары в терригенных формациях Печорского нефтегазоносного бассейна.. – Сыктывкар, 1993. – 152с.
1159551
   Природные резервуары европейского Севера СССР и их нефтегазоносность: Сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 214с.
1159552
  Бурлин Ю.К. Природные резервуары нефти и газа : Учебное пособие для ВУЗов / Ю.К. Бурлин. – Москва : МГУ, 1976. – 136с.
1159553
   Природные ресурсы - естественная основа развития производительных сил : (аннотированная тематика лекций). – Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1987. – 48 с. – (в помощь лектору)
1159554
  Гладкий Ю.Н. Природные ресурсы Африки : ( По странам и континентам) / Ю.Н. Гладкий, В.С. Ягья. – Москва : Знание, 1986. – 45 с. – (Науки о Земле. Новое в жизни, науке и технике)
1159555
   Природные ресурсы Башкирии и их охрана: Сб. ст.. – Уфа, 1975. – 207с.
1159556
   Природные ресурсы Башкирской АССР.. – М.-Л.
1. – 1941. – 154с.
1159557
   Природные ресурсы больших озер СССР и вероятные их изменения. – Ленинград : Наука
1. – 1984. – 286с.
1159558
  Асташкин Н.Д. Природные ресурсы БССР / Асташкин Н.Д. – Минск : Наука и техника, 1970. – 460 с. – Библиогр.: с. 450-457
1159559
  Романов В.С. Природные ресурсы БССР, использование и охрана : (По республикам Советского Союза) / В.С. Романов. – Москва : Знание, 1985. – 48с.
1159560
   Природные ресурсы в моделях территориально-производственных систем : сборник. – Новосибирск : Наука, 1982. – 191 с.
1159561
   Природные ресурсы Воронежской области и их охрана.. – Воронеж, 1974. – 116с.
1159562
   Природные ресурсы Грузинской ССР. – Москва : АН СССР
Т. 3 : Минеральные воды. – 1961. – 439с.
1159563
   Природные ресурсы Грузинской ССР. – Москва : АН СССР
Т. 5 : Топливные ресурсы. – 1963. – 272с.
1159564
   Природные ресурсы Грузинской ССР. – Москва : АН СССР
Т. 6 : Сельскохозяйственные ресурсы. – 1965. – 275с.
1159565
   Природные ресурсы Дагестанской АССР. – Москва;Ленинград : Ан СССР
Т. 1. – 1935. – 367с.
1159566
   Природные ресурсы Забайкалья : сборник науч. трудов. – Новосибирск-Чита : ОИГГМ СО АН СССР, 1991. – 223 с. – ISBN 5-7623-0255-5
1159567
   Природные ресурсы Западной Сибири и их хозяйственная оценка : Межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск, 1979. – 97с.
1159568
  Баратов Паттах Природные ресурсы Зарафшанской долины и их использование / П. Баратов ; Ташкент. обл. гос. пед. ин-т. – Ташкент : ФАН, 1977. – 116 с. – Список лит.: с. 113-115
1159569
   Природные ресурсы зарубежных территорий Европы и Азии. – Москва : Мысль, 1976. – 447с.
1159570
  Хижняк А.А. Природные ресурсы земли Белгородской. / А.А. Хижняк. – Воронеж, 1975. – 126с.
1159571
  Подобедов Н.С. Природные ресурсы Земли и охрана окружающей среды / Н.С. Подобедов. – Москва : Недра, 1985. – 236с.
1159572
   Природные ресурсы и вопросы их рационального использования : Сб. тр. – Москва, 1976. – 114с.
1159573
   Природные ресурсы и заповедный фонд Таджикистана. – Душанбе : Дониш
Ч.2. – 1985. – 205с.
1159574
   Природные ресурсы и заповедный фонд Такжикистана : сб. ст. – Душанбе
Ч. 1. – 1984. – 224с.
1159575
  Разумихин Н.В. Природные ресурсы и их охрана : Учебное пособие / Н.В. Разумихин. – Ленинград : ЛГУ, 1987. – 267с.
1159576
   Природные ресурсы и культурные ландшафты материков. Сб. ст.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 248с.
1159577
   Природные ресурсы и пути комплексного их использования.. – К., 1978. – 164с.
1159578
  Канов В.И. Природные ресурсы и развитие хозяйственного механизма их воспроизводства. / В.И. Канов. – Томск, 1987. – 116с.
1159579
  Апрелин Г.К. Природные ресурсы и экономика Латинской Америки / Г.К. Апрелин. – Москва : Знание, 1979. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия: Наука о Земле ; № 11)
1159580
   Природные ресурсы и экономическая география СССР. – Москва, 1971. – 64с.
1159581
  Кондратьев В. Природные ресурсы и экономический рост // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 41-52 : табл., рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0131-2227
1159582
   Природные ресурсы и эффективность и использования.. – М., 1966. – 248с.
1159583
  Левин А.П. Природные ресурсы и эффективность производства / А.П. Левин, В.Г. Удовенко. – Москва : Знание, 1975. – 63 с. – (Экономика ; Новое в жизни, науке, технике)
1159584
   Природные ресурсы Кара-кумов : Рельеф и почвы Юго-восточных Кара-кумов. – Москва-Ленинград
Ч.4. – 1940. – 79с.
1159585
   Природные ресурсы Карелии, их использование и охрана : Сб. ст. – Петрозаводск, 1988. – 150с.
1159586
   Природные ресурсы Командорских остравов : Запасы, состояние, вопр. охраны и использ.: Сб. ст. – Москва, 1991. – 215с.
1159587
   Природные ресурсы Левобережной Украины и их использование : материалы межведомственной научной конференции. – Харьков : ХГУ им. А.М. Горького
Т. 1. – 1962. – 276 с.
1159588
   Природные ресурсы Левобережной Украины и их использование : материалы межведомственной научной конференции. – Харьков : ХГУ им. А.М. Горького
Т. 2. – 1962. – 418 с.
1159589
   Природные ресурсы Левобережной Украины и их использование.. – Харьков
2. – 1961. – 418с.
1159590
   Природные ресурсы Лискинского района Воронежской области и их рациональное использование. – Воронеж, 1977. – 134с.
1159591
   Природные ресурсы низовьев Амударьи.. – Ташкент : ФАН, 1974. – 280с.
1159592
  Умаров М. Природные ресурсы низовьев р.Зарафшан и их использование / М. Умаров. – Ташкент, 1967. – 174с.
1159593
  Бейром С.Г. Природные ресурсы Новосибирской области : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Новосибирский отдел географического общества СССР ; С.Г. Бейром, И.П. Васильев, И.М. Гаджиев и др. ; отв. ред.: В.А. Николаев, И.М. Гаджиев. – Новосибирск : Наука, 1986. – 214 с.
1159594
   Природные ресурсы Новосибирской области.. – Ташкент, 1986. – 214с.
1159595
  Задорожный В.Ф. Природные ресурсы новых районов = Методология освоения / В.Ф. Задорожный, Е.Н. Каратыгина. – Новосибирск : Наука, 1991. – 105с.
1159596
   Природные ресурсы озер Западной Сибири, прилегающих горных территорий и их рациональное использование: Мезвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 106с.
1159597
   Природные ресурсы Русской равнины в прошлом, настоящем и будущем. – Москва : Наука, 1976. – 379с. – (Проблемы конструктивной географии)
1159598
   Природные ресурсы Русской равнины и перспективы их использования. – Москва : Наука, 1974. – 59с.
1159599
  Дворов И.М. Природные ресурсы Рязанской области / И.М. Дворов. – Москва : Наука, 1965. – 236с.
1159600
  Славин С.В. Природные ресурсы Севера в народном хозяйстве СССР / С.В. Славин. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Наука о Земле ; Новое в жизни, науке, технике)
1159601
  Иванух Р.А. Природные ресурсы сельскохозяйственного производства Украинской ССР / Р.А. Иванух. – Киев : Наукова думка, 1984. – 223с.
1159602
   Природные ресурсы Сибири : (исследования, преобразования, охрана). – Новосибирск : Наука, 1976. – 183с.
1159603
   Природные ресурсы Сибири и их освоение : Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1981. – 111с.
1159604
  Асташкин Н.Д. Природные ресурсы Смоленской области и пути их хозяйственного использования : Автореф... Канд.геогр.наук: / Асташкин Н.Д.; М-во высш.сред.спец.и проф.образования БССР. – Минск, 1961. – 33л.
1159605
   Природные ресурсы Советского Союза, их использование и воспроизводство. – Москва : АН СССР, 1963. – 207с.
1159606
   Природные ресурсы СССР. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1983. – 48 с. – (Науки о Земле ; № 4 ; Новое в жизни, науке, технике)
1159607
   Природные ресурсы стран Азии и Северной Африки. – Москва : Наука, 1975. – 198с.
1159608
  Зиман Л.Я. Природные ресурсы США и из использование / Л.Я. Зиман. – М, 1954. – 136с.
1159609
   Природные ресурсы Тихого океана -- на благо человечества: Тр. XIV Тихоокеан. науч. конгр., Хабаровск 20 авг. -- 5 сент. 1979 г.. – М., 1980. – 351с.
1159610
   Природные ресурсы Томской области. – Новосибирск, 1991. – 174с.
1159611
   Природные ресурсы Тюменской области : Сб. ст. – Ленинград, 1976. – 134с.
1159612
   Природные ресурсы УССР и пути их рационального использования.. – Л., 1959. – 44с.
1159613
  Золотова А.В. Природные ресурсы Центрально- Черноземных областей : Геология: Указ. лит. 1965-1975 гг. / А.В. Золотова; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж
Ч. 2. – 1979. – 73 с.
1159614
  Золотова А.В. Природные ресурсы Центрально-Черноземных областей : Флора / Воронеж.ГУ; Зональная науч.б-ка; Сост.: А.В.Золотова. – Воронеж, 1981. – 66с.
1159615
   Природные ресурсы ЦЧО, их использование и охрана. Сб. студ. науч. работ.. – Воронеж, 1973. – 81с.
1159616
   Природные ресурсы ЦЧЭР, перспективы их использования и охрана : монография. – Воронеж : ВГУ, 1985. – 200 с.
1159617
   Природные ресурсы Южной Якутии в связи с социалистической реконструкцией сельского хозяйства.. – М.-Л., 1933. – 158с.
1159618
  Воротников Б.Ю. Природные ресурсы Янтарного края России : Регионы России / Б.Ю. Воротников, А.Е. Корниецкий // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 27-30. – ISSN 0016-7207
1159619
  Аккерман Э.А. Природные ресурсы Японии и перспективы японской экономики / Аккерман Э.А. ; пер. с англ. Л.Я. Бровика. – Москва : Издательство иностранной литературі, 1955. – 520с.
1159620
   Природные ресурсы, экология и социальная среда Прибайкалья. – Иркутск
Т.1. – 1995. – 320с.
1159621
   Природные ресурсы, экология и социальная среда Прибайкалья. – Иркутск
Т.2. – 1995. – 146с.
1159622
   Природные ресурсы, экология и социальная среда Прибайкалья. – Иркутск
Т.3. – 1995. – 304с.
1159623
  Маймулов Д.Ф. Природные системы Смоленской области / Д.Ф. Маймулов. – Смоленск, 1987. – 104с.
1159624
  Зандерманн В. Природные смолы, скипидары, талловое масло (химия и технология) / В. Зандерманн. – М, 1964. – 576с.
1159625
  Чижов О.С. Природные соединения ряда дибензоциклооктадиена. : Автореф... канд. хим.наук: / Чижов О.С.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1962. – 22л.
1159626
  Бундин Е.И. Природные сокровища / Е.И. Бундин. – Москва : Гос.издат.медицинской литературы, 1962. – 64 с.
1159627
  Поляков В.Д. Природные соли / В.Д. Поляков. – Москва : Знание, 1961. – 31с.
1159628
  Тарасевич Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки воды / Ю.И. Тарасевич. – Киев, 1981. – 208 с.
1159629
   Природные сорбенты СССР. – Москва : Недра, 1990. – 206с.
1159630
   Природные сорбенты цеолитовой структуры.. – Ташкент, 1974. – 107с.
1159631
   Природные сорбенты.. – М., 1967. – 225с.
1159632
  Райс Э.Л. Природные средства защиты растений от вредителей / Э.Л. Райс. – Москва : Мир, 1986. – 184с.
1159633
   Природные стекла -- индикаторы геологических процессов.. – М., 1987. – 156с.
1159634
  Полякова М.Н. Природные строительные материалы Крыма минерального происхождения. / М.Н. Полякова, А.Ф. Слудский. – Ялта, 1955. – 128с.
1159635
   Природные строительные материалы Харьковского экономического административного района.. – Х., 1958. – 18с.
1159636
  Бабушкин Л.Н. Природные территориальные комплексы Юго-Запада Средней Азии / Л.Н. Бабушкин, Н.А. Когай ; Ташкентский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : ФАН, 1975. – 116 с. – Библиогр.: с. 103-115
1159637
   Природные угольные пожары Кузбасса: геологические предпосылки, климатические обстановки, возраст / Э.В. Сокол, С.А. Новикова, Д.В. Алексеев, А.В. Травин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 9. – С. 1319-1343 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1342-1343. – ISSN 0016-7886
1159638
  Кабанов А.А. Природные условия Емельяновского района Красноярского края как фактор развития его сельскохозяйственного производства : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Кабанов А.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Красноярск, 1968. – 32л.
1159639
   Природные условия Западной Сибири. – Москва : Московский университет
Вып.1. – 1971. – 239с.
1159640
   Природные условия Западной Сибири. – Москва : Московский университет
Вып.2. – 1972. – 225с.
1159641
   Природные условия Западной Сибири : Сб. ст. – Вып.4. – Москва, 1973. – 172с.
1159642
   Природные условия Западной Сибири. – Вып.5. – Москва : Московский университет, 1975. – 274с.
1159643
   Природные условия Западной Сибири : Сб. ст. – Вып.6. – Москва, 1976. – 136с.
1159644
   Природные условия Западной Сибири : Сб. ст. – Вып.7. – Москва, 1980. – 142с.
1159645
   Природные условия Западной Сибири. – Москва
Вып. 8. – 1981
1159646
   Природные условия Западной Сибири : Сб. ст. – Москва, 1983. – 208с.
1159647
   Природные условия Западной Сибири и переброска стока рек в Среднюю Азию : Сб. ст. – Новосибирск, 1975. – 248с.
1159648
   Природные условия Западной Сибири.. – Москва : Московский университет
Вып.4. – 1971. – 171с.
1159649
   Природные условия Западной Сибири. Сб. ст.. – Москва : Московский университет
Вып.3. – 1973. – 231с.
1159650
  Чупахин В.М. Природные условия землеустройства / В.М. Чупахин. – Алма-Ата, 1982. – 211с.
1159651
   Природные условия зоны освоения БАМ : Сб. ст. – Москва, 1981. – 169с.
1159652
   Природные условия и биологичские ресурсы Монгольской Народной Республики : Тез. докл. междунар. конфр., Москва, окт. 1986 г. – Москва, 1986. – 223с.
1159653
  Попов П.Ф. Природные условия и богатства Иркутской области / П.Ф. Попов. – Иркутск, 1963. – 40с.
1159654
  Еремина В.А. Природные условия и вопросы использования земель Германо-Польской равнины : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Еремина В.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 19л.
1159655
   Природные условия и вопросы освоения Каракумов : Сборник статей. – Ашхабад, 1977. – 166с.
1159656
  Синицын В.М. Природные условия и климаты теорритории СССР в раннем и среднем кайнозое / В.М. Синицын. – Л., 1980. – 104с.
1159657
  Мамедов И.Т. Природные условия и ландшафтные пояса южного склона Главного Кавказского хребта. (Междуречье Мазымчай - Геокчай) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.690 / Мамедов И.Т.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1970. – 31л.
1159658
  Бабаев С.Я. Природные условия и ландшафты НАхичеванской АССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Бабаев С.Я.; АН Азербайджан. ССР Ин-т географии. – Баку, 1968. – 23л.
1159659
  Захаров А.С. Природные условия и природные ресурсы СССР и их экономическая оценка : (Учебное пособие) / А.С. Захаров. – Куйбышев, 1974. – 50 с.
1159660
   Природные условия и районирование Камчатской области. – Москва : АН СССР, 1963. – 162 с.
1159661
   Природные условия и ресурсы Апшерона. – Баку, 1979. – 180с.
1159662
  Рыбин Н.Н. Природные условия и ресурсы Карпат / Н.Н. Рыбин. – Черновцы, 1982. – 84с.
1159663
   Природные условия и ресурсы некоторых районов МНР : Тезисы докладов. – Улан-Батор, 1980. – 188 с.
1159664
   Природные условия и ресурсы некоторых районов Монгольской Народной республики : тезисы докладов. – Улан-Батор, 1986. – 125с.
1159665
   Природные условия и ресурсы некоторых районов Монгольской Народной республики : тез. докладов к конф. – Улан-Батор, 1990. – 160с.
1159666
   Природные условия и ресурсы Прихубсугулья : (Монгольская Народная Республика). – Иркутск, 1976. – 356с.
1159667
   Природные условия и ресурсы Прихубсугулья : (Монгольская Народная Республика). Труды советско-монгольской коплексной Хубсугульской экспедиции. – Иркутск : Иркутский гос. ун-т, 1981. – 178с.
1159668
   Природные условия и ресурсы Прихубсугулья : сб. статей. – Иркутск, 1986. – 199с.
1159669
  Мартынов П.И. Природные условия и ресурсы сельского и промыслового хозяйства Севера Бурятской АССР. : Автореф... канд. геогр.наук: / Мартынов П.И.; МВ и ССО РСФСР. Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1963. – 27л.
1159670
  Губкин М.П. Природные условия и ресурсы Среднего Приленья / М.П. Губкин; Отв. ред. Л.Н.Ивановский. – Новосибирск : Наука, 1984. – 110 с.
1159671
   Природные условия и ресурсы юга Средней Сибири : сб. науч. тр. – Красноярск, 1983. – 95с.
1159672
  Клевцов Т.А. Природные условия и физико-географическое районирование правобережного степного прибнепровья : Дис... канд. геогр.наук: / Клевцов Т.А.; Криворожский гос. пед.. ин-т. – Кривой Рог, 1963. – 62л. – Бібліогр.:л.343-362
1159673
  Клевцов Т.А. Природные условия и физико-географическое районирование Правобережного степного Приднепровья : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Клевцов Т.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 16 с.
1159674
  Султанов Ю. Природные условия и физико-географическое районирование южного горного обрамления Ферганы : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Султанов Ю. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
1159675
  Султанов Ю. Природные условия и физико-географическое районирование южного горного обрамления Ферганы. : Автореф... канд. географ.наук: / Султанов Ю.; КГУ. – К., 1965. – 20л.
1159676
  Нефедова В.Б. Природные условия Иссык-Кульской котловины в связи с размещением зон отдыха : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Нефедова В.Б. ; МГУ , Георг. фак. – Москва, 1968. – 13 с.
1159677
  Григорьев А.А. Природные условия Казахстана / А.А. Григорьев. – Москва, Ленинград : АН СССР, 1944. – 46 с.
1159678
  Арзамасцева Л.В. Природные условия как фактор формирования географиии сельского хозяйства Югославии : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Арзамасцева Л.В. ; АН СССР, Ин-т географии, Отд. экон. географии СССР и др. соц. стран. – Москва, 1968. – 20 с.
1159679
   Природные условия Красноярского края. – М., 1961. – 250 с.
1159680
   Природные условия Минусинской котловины (западной части территории КАТЭКа) : Сб. ст. – Красноярск, 1981. – 119с.
1159681
   Природные условия Молдавской ССР и их хозяйственное значение : межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца. – ISBN 5-376-005178-8
вопросы географии. – 1988. – 92 с.
1159682
  Ковалева В.И. Природные условия Монгольской Народной Республики и расселение кочевников. : Автореф... канд. географ.наук: / Ковалева В.И.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.П.Потемкина. – Москва, 1951. – 14 с.
1159683
   Природные условия Нечерноземной зоны РСФСР. – В. 1. – М., 1982. – 214 с.
1159684
  Савенков С.И. Природные условия Нижнего Заволжья. / С.И. Савенков. – Саратов, 1962. – 160с.
1159685
   Природные условия освоения Тазовского нефтегазоносного района. – М., 1972. – 231 с.
1159686
  Галицкий В.И. Природные условия пойм рек Киевского Полесья и их изменения под влиянием мелиорации / В.И. Галицкий, О.Н. Петренко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 75-82. – Бібліогр.: 3 назви
1159687
   Природные условия Сахалина : Сб. ст. – Л., 1976. – 115 с.
1159688
   Природные условия северо-восточного Прибайкалья. – Новосибирск : Наука, 1976. – 267с.
1159689
   Природные условия Северо-Западного Кавказа и пути рационального использования их в сельскохозяйственном производстве. – Москва : АН СССР
Ч. 3 : Черноморское побережье от бассейна р. Шепси до г. Новороссийска. – 1952. – 160с.
1159690
  Ларина Н.М. Природные условия сельского хозяйства нижней части бассейна реки Шилки : Автореф... канд .геогр.наук: / Ларина Н. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1970. – 23л.
1159691
  Анохина З.В. Природные условия Средиземноморской зоны в антропогене : Автореф... канд. геогр.наук: / Анохина З.В.; Яросл. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1966. – 18л.
1159692
  Гуцуляк В.Н. Природные условия средней части Прут-Днестровского междуречья : учебное пособие / В.Н. Гуцуляк. – Черновцы, 1978. – 111 с.
1159693
   Природные условия США в позднечетветичное время. Поздний плейстоцен. – Ленинград, 1986. – 319 с.
1159694
   Природные условия Тувинской автономной области : Труды Тувинской комплексной экспедиции. – Москва : АН СССР
Вып. 3. – 1957. – 277 с.
1159695
  Леонтьев О.К. Природные условия формирования берегов Каспийского моря / О.К. Леонтьев, А.И. Халилов. – Баку, 1965. – 207с.
1159696
  Аллабергенов Т.Х. Природные условия Хорезмского оазиса и его районирование : пособие для студентов геогр. фак. педвузов Узбекистана / Х. Аллабергенов. – Ташкент : Укитувчи, 1976. – 144 с. : ил. – Библиогр..: с. 142-144
1159697
   Природные условия центральной части Западно-Сибирской равнины. – М., 1977. – 212 с.
1159698
   Природные условия, растительный покров и животный мир Монголии : Сб. науч. тр. – Пущино, 1988. – 348 с.
1159699
   Природные условияе и естественные ресурсы. – Ростов -на-Дону, 1986. – 367с.
1159700
   Природные условияе и естественные ресурсы Восточного Казахстана. – Алма-Ата, 1978. – 190с.
1159701
   Природные условияе и естественные ресурсы Крыма, пути их рационального использования. – Симферополь, 1969. – 126с.
1159702
  Свергун И.П. Природные усовия Тульской области и некоторые вопросы их народнохозяйственного использования : Автореф... канд. геогр.наук: / Свергун И. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1965. – 15л.
1159703
  Холопцев А.В. Природные факторы "глобального затемнения" земной атмосферы и облачность / А.В. Холопцев, М.П. Никифорова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 71-83 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1159704
  Тон Д.С. Природные факторы и экономика производства / АН Молдавской ССР ; Ин-т экономики ; Д.С. Тон, Н.П. Додонов, И.П. Фесенко. – Кишинев : АН Молдавской ССР, 1970. – 188 с.
1159705
  Самборский Л.Н. Природные факторы материального поизводства / Л.Н. Самборский. – М, 1970. – 40с.
1159706
   Природные физико-геологические и инженерно-геологические процессы и явления.. – М., 1963. – 166с.
1159707
  Шенк А.К. Природные целебные силы Крыма / А.К. Шенк. – Севастополь. – 214с.
1159708
  Алтымышев А.А. Природные целебные средства / А.А. Алтымышев. – 2-е изд. – Фрунзе : Кыргызстан, 1990. – 350, [1] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 347-348
1159709
  Алтымышев А.А. Природные целебные средства / А.А. Алтымышев. – Москва : Профиздат, 1991. – 269, [3] с.
1159710
   Природные цеолиты. – М., 1985. – 223с.
1159711
   Природные цеолиты: Материалы семинара г.Звенигород, 1978 г.. – Москва : Наука, 1980. – 223с.
1159712
   Природные цеолиты: Труды советско-болгарского симпозиума по исследованию физико-химических свойств природных цеолитов, Тбилиси, 29-31 октября 1976 г.. – Тбилиси, 1979. – 336с.
1159713
  Максимов А.А. Природные циклы : Причины повторяемости экологических процессов / А.А. Максимов. – Ленинград : Наука, 1989. – 236 с. : ил., табл. – Библиогр.: 691 назв. – ISBN 5-02-025722-2
1159714
   Природные чудеса света // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 30-37 : фото
1159715
   Природные чудеса света // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 30-37 : фото
1159716
   Природные экосистемы дельты Волги : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1984. – 143с.
1159717
  Олейник Я.Б. Природный агропромышленный комплекс / Я.Б. Олейник, Н.И. Королева // Конструктивно-географические основы рационального природопользования В УССР. Киевское Приднепровье
1159718
  Арский А.К. Природный газ в энергетике США / Арский А.К. ; под ред. В.М. Гальперина. – Москва : Госэнергоиздат, 1963. – 208 с. – Библиогр.: с. 197-208
1159719
   Природный газ из воздуха : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 35 : Фото. – ISSN 1029-5828
1159720
  Ходанович И.Е. Природный газ как полезное ископаемое / И.Е. Ходанович. – М.-Л., 1933. – 40с.
1159721
   Природный генофонд дикорастущих родичей культивируемых растений флоры СССР и его охрана : Аннтированный перечень. – Ленинград, 1986. – 125с.
1159722
  Кривогуз М.И. Природный и инновационный ресурсы экономического роста : (на примере Великобритании) / М.И. Кривогуз ; РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Экслибрис-Пресс, 2003. – 92 с. : табл., граф. – ISBN 5-88161-136-5
1159723
  Андреева О.С. Природный и обогащенный уран: радиационно-гигиенические аспекты / О.С. Андреева, В.И. Бадьин, А.Н. Корнилов. – Москва : Атомиздат, 1979. – 209 с.
1159724
   Природный ингибитор роста- абсцизовая кислота. – Москва : Наука, 1989. – 183с.
1159725
   Природный источник высокообогащенного свинца-208 в Украине для ядерной энергетики / А.А. Вальтер, В.Е. Сторыжко, А.В. Андреев, В.Н. Павлюк, А.И. Писанский // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1159726
  Бызов В.В. Природный каучук / В.В. Бызов. – Ленинград : Госхимтехиздат, Ленинградское отделение, 1932. – 100с.
1159727
   Природный кварц и его физико-химические свойства. – М, 1985. – 124с.
1159728
  Корбут В.В. Природный комплекс, "зеленые острова" и экологический каркас мегаполиса Москвы на основе орнитологического подхода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 28-33 : рис., табл. – Библиогр.: с. 32. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
1159729
   Природный очаг чумы в Приаральских Каракумах. – М, 1972. – 405с.
1159730
   Природный парк Коми АССР. – М, 1977. – 123с.
1159731
  Величко А.А. Природный процесс в плейстоцене / А.А. Величко. – Москва, 1973. – 256с.
1159732
  Кузин А.М. Природный радиоактивный фон и его значение для биосферы Земли / А.М. Кузин. – Москва : Наука, 1991. – 117 с. – ISBN 5-02-004078-9
1159733
  Зиморой И.Я. Природный трихинеллез и синантропная очаговость его в Курской и сежных областях : Автореф... канд. биол.наук: / Зиморой И.Я.; Всес. ин-т гельминтологии. – Курск, 1964. – 24л.
1159734
  Гзовский В.М. Природный фактор в социалистическом воспроизводстве / В.М. Гзовский. – М., 1983. – 159с.
1159735
  Гзовский В.М. Природный фактор в социалистическом воспроизводстве / В.М. Гзовский. – М., 1989. – 197с.
1159736
  Сергеева О.А. Природный фактор в цивилизованной концепции / О.А. Сергеева, Г.В. Платонов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.53-64. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1159737
  Поплавский В.А. Природный холод / В.А. Поплавский. – Киев : Наукова думка, 1989. – 170с.
1159738
  Гостюк З.В. Природо-заповідний фонд ландшафтів Покутських Карпат // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 36-41. – ISSN 0868-6939


  У статті відображено результати досліджень природно-заповідного фонду Покутських Карпат його структуру, просторове розміщення об"єктів. Зроблено комплексну кількісну та якісну оцінку об"єктів природно-заповідного фонду на території. Встановлено ...
1159739
  Капелькин Природоведение / Капелькин, В.-Цингер. – М.-Птгр.
1. – 1923. – 127с.
1159740
  Капелькин Природоведение / Капелькин, В.-Цингер. – М.-Птгр.
3. – 1923. – 128с.
1159741
   Природоведение. – Москва, 1962. – 152 с.
1159742
  Мельчаков Л.Ф. Природоведение / Л.Ф. Мельчаков, М.Н. Скаткин. – М., 1983. – 240с.
1159743
  Мельчаков Л.Ф. Природоведение / Л.Ф. Мельчаков, М.Н. Скаткин. – 7-е изд., испр. – Москва, 1991. – 239с.
1159744
  Скаткин М.Н. Природоведение : Уч. для 5 кл. / М.Н. Скаткин. – 4-е изд. – Киев, 1991. – 109с.
1159745
  Мельчаков Л.Ф. Природоведение / Л.Ф. Мельчаков, М.Н. Скаткин. – М., 1992. – 238с.
1159746
  Байбара Т.Н. Природоведение : учебник для 3 класса четырёхлетней и 2 класса трёхлетней начальной школы : пер. с укр. / Т.Н. Байбара. – Київ : Освіта, 2002. – 191 с. – ISBN 966-04-0513-8
1159747
  Коваль Н.С. Природоведение в 3 классе четырехлетней начальной школы / Н.С. Коваль, Л.К. Нарочная. – К, 1988. – 123с.
1159748
  Соловьев М.М. Природоведение в дошкольном воспитании / М.М. Соловьев. – Л., 1924. – 211с.
1159749
  Кожевников Г.А. Природоведение в начальной школе. Ч. 1, Уроки 1-го года. Методические указания для учителя / [Г.А. Кожевников], сост. А.Л. Бродским, М.В. Вальборгом, Н.К. Кольцовым, Л.М. Кречетовичем и др. // Компакт - 252306 / Г Кожевников. – С. 197-202
1159750
  Яцикевичене А. Природоведение в начальных классах : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Яцикевичене А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 39л. – Бібліогр.:с.39
1159751
  Подзоров В.И. Природоведение с методикой преподавания / В.И. Подзоров. – Киев : Вища школа, 1990. – 86с.
1159752
  Левин М.Л. Природоведение. / М.Л. Левин. – Одесса. – 428с.
1159753
  Скаткин М.Н. Природоведение: уч. для 4 кл. / М.Н. Скаткин. – К., 1984. – 102с.
1159754
  Долженко Г.П. Природоведческая тропа в ботаническом саду / Г.П. Долженко, Л.И. Широчкина. – Ростов -на-Дону, 1986. – 79с.
1159755
  Шуляр В. Природовідповідна (ноосферна) складова сучасного уроку української літератури : (стаття перша) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 15-17


  Серія статей передбачає розкриття ноосферних імперативів у системі літературної освіти. Автор ставить за мету розкрити роль кожного суб"єкта літературної освіти у співпраці за новою парадигмою, яка зорієнтована на реалізацію природовідповідної, ...
1159756
  Терно С. Природовідповідне навчання історії на основі розвитку критичного мислення // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (127). – С. 38-42
1159757
  Круть М.В. Природодослідник Ф.П. Кеппен // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України ; редкол.: Пучков О.В., Федоренко В.П., Акімов І.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (14). – С. 58-60. – ISSN 2226-4272
1159758
  Рожнятовська О. Природодослідник, мовознавець, філолог. До 170-річчя від дня народження І. Верхратського (1846-1919) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 97-101. – ISSN 2306-3505


  Іван Григорович Верхратський увійшов в історію національної науки як видатний учений-природознавець, автор перших підручників з ботаніки, зоології, мінералогії, творець української наукової термінології з різних природничих наук.
1159759
  Думнов А.Д. Природоемкость экономики России и других стран: некоторые статистические аспекты // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 10. – С. 21-24. – ISSN 0320-8168
1159760
   Природознавство. – Херсон, 1932. – 137 с.
1159761
  Балабушевіч В.В. Природознавство : підручник для VI класу допоміжних шкіл : перекл. з рос. вид. / В.В. Балабушевіч, Л.А. Ісаєнко, І.К. Сапожніков. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1939. – 191 с. : мал.
1159762
  Скаткін М.М. Природознавство / М.М. Скаткін. – 8-е вид. – Київ, 1991. – 110с.
1159763
   Природознавство : Програма для 5 - 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Ярошенко Ольга, Гільберг Тетяна, Ільченко Віра, Крячко Іван, Курсон Валентина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 8-13 : Табл.
1159764
  Кулініч О. Природознавство : 6 кл. ІІ семестр: Методичні матеріали. Хімія. Біологія. Бібліотека. Фізика. Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека / Ольга Кулініч, Анжела Басок. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-084-0; 966-356-118-1
1159765
   Природознавство : 5 клас. 2 семестр: Методичні матеріали: Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека. Фізика. Хімія. Біологія. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-100-6; 966-356-134-3
1159766
   Природознавство : 5 клас.1 семестр: Методичні матеріали. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-055-7; 966-356-091-6
1159767
  Покутнєва С.О. Природознавство : підруч. для слабозорих учнів 3 кл. : у 2 ч. / С.О. Покутнєва. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД. – ISBN 978-966-189-320-6
Ч. 2. – 2014. – 103, [3] с. : іл., табл.
1159768
  Коваль Н.С. Природознавство в 3 класі чотирирічної початкової школи / Н.С. Коваль, Л.К. Нарочна. – К, 1988. – 118с.
1159769
   Природознавство в початковій школі. – Х, 1936. – 97с.
1159770
   Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах / Ю.В. Павленко, С.П. Руда, С.А. Хорошева, Ю.О. Храмов. – Київ : Академпереодика, 2001. – 420с. – (Біб-ка державного фонду фундам. досліджень). – ISBN 966-8002-09-1
1159771
  Вихрущ В.О. Природознавство в цифрах і фактах : Довідник для вчителів та учнів початкових класів / В.О. Вихрущ. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 1998. – 96с. – ISBN 966-7224-75-9
1159772
  Вихрущ В.О. Природознавство в цифрах і фактах. / В.О. Вихрущ. – Тернопіль, 1998. – 95с.
1159773
   Природознавство і хімія в школі. – К, 1950. – 140с.
1159774
  Кедровський О.І. Природознавство як предмет наукового дослідження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1159775
  Чорногор Л.Ф. Природознавство. Інтегруючий курс : [ навчальний посібник ] : переклад з російського другого доп. видання / Л.Ф. Чорногор ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. – 524 с., [ 24 ] с. іл. – ISBN 966-623-431-9
1159776
   Природознавство. Програма для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 29-32 : табл.
1159777
  Бабовал Т.І. Природознавство. Цікавий світ навколо нас : кн. для читання : посіб. для учнів 3 (2)-х та 4 (3)-х кл. загальноосвіт. шк. / Т.І. Бабовал, В.О. Вихрущ. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан. – (Бібліотека учня початкових класів). – ISBN 966-7224-79-1
Ч. 1. – 1998. – 127 с. : іл.
1159778
  Бабовал Т.І. Природознавство. Цікавий світ навколо нас : кн. для читання : посіб. для учнів 3 (2)-х та 4 (3)-х кл. загальноосвіт. шк. / Т.І. Бабовал, В.О. Вихрущ. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан. – (Бібліотека вчителя). – ISBN 966-7437-24-8
Ч. 2. – 1999. – 173 с. : іл.
1159779
  Висоцький М.В. Природознавство: науковий образ світу : текст лекцій / М.В. Висоцький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 143, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 138-139
1159780
  Скаткін М.М. Природознавство: підруч. для 4 кл. / М.М. Скаткін. – 8-е вид. – К., 1979. – 148с.
1159781
  Скаткін М.М. Природознавство: підруч. для 4 кл. / М.М. Скаткін. – 5-е вид. – К., 1984. – 100с.
1159782
  Вдовиченко Г.Г. Природознавство: світогляд, методологія, ідеологія. / Г.Г. Вдовиченко. – Київ : Знання, 1985. – 46с. – (серія 2 "теорія і практика наукового комунізму" ; №3)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
1159783
  Пинзеник О.М. Природознавчі дисципліни як засіб формування духовних цінностей майбутніх фахівців дошкільної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 139-143. – Бібліогр.: с. 142. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1159784
  Кулініч О. Природознвство : 6 кл. І семестр. Методичні матеріали / Ольга Кулініч. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-045-Х; 966-356-081-9
1159785
   Природоиспользование в бассейне озера Байкал. – Иркутск, 1988. – 153с.
1159786
   Природоиспользование в географии : Методологические аспекты. Сб.науч.труд. – Владивосток, 1989. – 157с.
1159787
   Природоиспользование и охрана среды в бассейне Байкала. – Новосибирск, 1990. – 224с.
1159788
  Олійник Я.Б. Природокористування в регіональномупродовольчому комплексі // Екологічні проблеми регіону: суть і шляхи вирішення
1159789
  Грановська Л. Природокористування в умовах поліфункціональності територій: еколого-збалансований підхід : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 64-67 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1159790
  Хвесик М. Природокористування в умовах ринкової трансформації: тенденції, закономірності та прогнози / М. Хвесик, В. Голян, О. Шубалий // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 20-25. – ISSN 1810-3944
1159791
  Кіндюк Б.В. Природокористування та охорона навколишнього середовища на землях Запорізького козацтва / Б.В. Кіндюк, В.Н. Патлачук, О.В. Патлачук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 49-56 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1159792
  Кулинич П.Ф. Природокористування та правова система України: проблема диференціації та інтеграції правового регулювання // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 67-70. – ISBN 978-966-7957-18-6
1159793
  Мордвінов Олександр Григорович Природокористування у сільському господарстві регіону і його удосконалювання : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Мордвінов Олександр Григорович; АН України. Ін-т географії. – К., 1992. – 19л.
1159794
  Голян В.А. Природокористування як сфера економічних відносин: суперечності та пріорітети // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1159795
  Дудник І.М. Природокористування: еколого-економічні основи / І.М. Дудник. – Полтава, 1994. – 246с.
1159796
   Природокористування: методологічні та соціальні аспекти оптимізації. – Київ : Наукова думка, 1992. – 143с.
1159797
  Строганова Г.О. Природоморфні метафори німецького економічного медіадискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 2 (182). – С. 352-356
1159798
  Баженова Л.Н. Природообразующие минералы гранитных пегматитов Западного Приазовья : Автореф... канд.геолого-минер.наук: / Баженова Л.Н.; Мин-во образ УССР КПИ Львов. гос. ун-т им Ивана Франко. – Киев; Львов, 1955. – 16л.
1159799
  Чорна Л.О. Природоохоронна діяльність академіка М.Г. Холодного // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 488-489


  М.Г. Холодний - український ботанік, фізіолог, мікробіолог, еколог, професор Київського університету (у 1926 році - Київський інститут народної освіти), завідувач кафедр фізіології і анатомії рослин, мікробіології (останню заснував у 1933 році).
1159800
  Головко А.Л. Природоохоронна діяльність в Україні: історико-правовий ракурс // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 44-48. – ISSN 2219-5521
1159801
  Головко А. Природоохоронна діяльність в умовах глобалізації: теоретико-правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 214-221. – ISSN 2306-9082
1159802
  Шевель А.О. Природоохоронна діяльність Неплюєвського братства // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 271-274. – ISSN 2218-4805


  У статті подається аналіз природоохоронної діяльності Неплюєвського братства, становлення універсалій екологічної культури та традицій в Неплюєвському братстві, що стають інтеграційним механізмом формування буття людини в культурі і через культуру. ...
1159803
  Потай О.А. Природоохоронна діяльність підприємств у контексті вимог екологічного менеджменту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 412-418
1159804
  Коцур Р. Природоохоронна діяльність професора В.Ф. Ніколаєва на початку XX ст.: деякі шрихи інтелектуальної біографії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 196-202. – ISSN 2415-3567
1159805
  Гайдукевич О.О. Природоохоронна діяльність Української Греко-католицької церкви (1920-1939 рр.) / Олена Гайдукевич, Олексій Голубчак ; [за заг. ред. В.А. Качкана] ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" [та ін.]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2019. – 231, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 217-230. – ISBN 978-966-2716-26-9
1159806
   Природоохоронна освіта в школі. – К, 1981. – 143с.
1159807
  Ковпак Л. Природоохоронна політика в Україні (1991-2015 роки) / Людмила Ковпак ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 198, [1] с. : іл., табл. – Зміст та зворот тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-8212-4
1159808
  Ковпак Л.В. Природоохоронна політика в Україні: засади формування та шляхи реалізації (1991-2011 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 92-107. – ISSN 0130-5247
1159809
  Хомінський С.И. Природоохоронна проблематика на сторінках фахового релігієзнавчого журналу "Людина і світ" // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 41-44


  Досліджується висвітлення синтезу релігії та екології у публікаціях фахового релігієзнавчого журналу "Людина і світ". The treatment of the religion and ecology synthesis in publications of the professional religion study magazine "An individual and ...
1159810
  Слободян І.М. Природоохоронна робота в школі / І.М. Слободян. – Київ, 1979. – 61с.
1159811
  Гриневецький В.Т. Природоохоронна роль сучасних меліорацій та їх класифікація / В.Т. Гриневецький, П.Г. Шищенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 138-145 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
1159812
  Левченко І. Природоохоронна, музейна та бібліотечна діяльність природничих товариств України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 109-116


  Завдяки відрядженням членів Київського товариства природодослідників кабінети біології, зоології, мінералогії та університетський музей збагатилися рідкісними колекціями, які зібрали відомі вчені, а саме: П. Рогович зібрав колекції з біології, ...
1159813
   Природоохоронне значення території центрального Свидовця (Українські Карпати) / О. Кагало, Ю. Канарський, Т. Микітчак, О. Ковтонюк, Ю. Кобів, В. Кияк, Н. Сичак, А.-Т. Башта, Й. Царик, І. Дикий, І. Шидловський, О. Решетило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 35-46. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Центральна частина Свидовецького гірського хребта з прилеглим верхів"ям басейну й витоками річки Чорна Тиса належить до найбільш збережених і малопорушених гірських територій Українських Карпат, якій властиве виняткове біотичне й ландшафтне ...
1159814
  Гриневецький В.Т. Природоохоронне ландшафтознавство: наукові засади, потреби і передумови розвитку в Україні // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 44-50 : Таблиці. – Бібліогр. 27 назв. – ISSN 1561-4980
1159815
   Природоохоронний дайджест: ботанічні сади // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 12 : фото
1159816
   Природоохоронний дайджест: дендрологічні парки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 20 : фото, табл.
1159817
   Природоохоронний дайджест: заказники // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 14 : фото
1159818
   Природоохоронний дайджест: заповідники // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий
1159819
   Природоохоронний дайджест: зоологічні парки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 14 : фото
1159820
   Природоохоронний дайджест: національні природні парки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 14 : фото,
1159821
   Природоохоронний дайджест: пам"ятки природи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 19 : фото
1159822
   Природоохоронний дайджест: парки-пам"ятки садово-паркового мистецтва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
1159823
   Природоохоронний дайджест: регіональні ландшафтні парки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 22 : фото
1159824
  Федчук А.П. Природоохоронний режим Aнтарктики: досягнення і проблеми (до 25-річчя підписання Мадридського протоколу) // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2016. – № 15. – С. 228-242. – ISSN 1727-7485
1159825
  Головко Оксана Природоохоронний феномен Китаю // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 20-22 : фото. табл.
1159826
  Стиранівський О.А. Природоохоронні засади транспортного освоєння гірських лісових територій : монографія / О.А. Стиранівський, Ю.О. Стиранівський ; МОНУ ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Галицька видавнича спілка ; Редакційно-видавничий відділ Національного лісотехнічного ун-ту України, 2010. – 208 с. : іл. + Додатки: с. 182-207. – Бібліогр.: с. 167-181. – ISBN 978-966-1633-24-6
1159827
  Кравченко Н.Б. Природоохоронні заходи з оптимізації функціонування рекреаційної зони / Н.Б. Кравченко, Є.І. Зеленська, М.В. Лукієнко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 74-84 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
1159828
  Стафійчук В. Природоохоронні заходи у столиці Гетьманщини у 18 ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С.78
1159829
   Природоохоронні конвенції РІО: реалізація їх положень у сільськогосподарській політиці України / О.Г. Тараріко, О.С. Дем"янюк, Т.Л. Кучма, Т.В. Ільєнко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 7-14. – ISSN 2077-4893
1159830
  Ващишин М.Я. Природоохоронні положення Української та Швейцарської Конституцій // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 80-83. – ISBN 978-966-419-269-6
1159831
  Скорик Я. Природоохоронні правовідносини та забезпечення екологічної безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 119-122
1159832
  Филипчук В.Л. Природоохоронні системи очистки та використання багатокомпонентних стічних вод із важкими металами : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 21.06.01 - Екологічна безпека / Филипчук В.Л. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 49 назв
1159833
  Габчак Н.Ф. Природоохоронні території в контексті розвитку екологічного туризму на території Закарпаття // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 323-327


  У статті проведено аналіз сутності екологічного туризму та його розвиток в межах природоохоронних територій. Доведено, що його стихійний прояв унеможливить збереження природних ландшафтів, а отже, необхідність раціонального використання екотуристичних ...
1159834
  Івахненко Н.В. Природоохоронні території Канади // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 273-275
1159835
   Природоохоронні території УРСР. – К, 1983. – 165с.
1159836
  Моклячук Л.І. Природоохоронні технології відновлення деградованих грунтів у органічному землеробстві / Л.І. Моклячук, І.М. Городиська, А.М. Ліщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 134-141. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2077-4893
1159837
  Поліщук Л.Б. Природоохоронно-екологічна діяльність та регіональне природокористування / Л.Б. Поліщук, В.С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 135-138. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1159838
  Боголюбов С.А. Природоохранительная деятельность общественности: правовые формы / С.А. Боголюбов. – М., 1988. – 48с.
1159839
  Гордиенко Т.Г. Природоохранительная деятельность Советского государства в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Гордиенко Т. Г.;. – М., 1978. – 24л.
1159840
  Орлов Н. Природоохранительное право и экологическая безопасность- основне юридические формы охраны окружающей среды // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.50-56
1159841
  Иванченко Н.С. Природоохранительный аспект международно-правовой проблемы разоружения / Н.С. Иванченко. – Л, 1983. – 137с.
1159842
   Природоохранитильное просвещение. – М, 1980. – 165с.
1159843
  Безлуцька О.П. Природоохранна діяльність Й.К. Пачоського // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – № 2 (22). – С. 27-32. – ISSN 2077-9496
1159844
  Русин И.И. Природоохранная деятельность в странах - членах СЭВ. / И.И. Русин, М.М. Швецов. – М., 1988. – 157с.
1159845
  Волкова А.А. Природоохранная деятельность при возникновении кризисных явлений // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 121-126. – ISSN 2309-1533
1159846
   Природоохранная работа. – К, 1986. – 122с.
1159847
  Бенько Николай Петрович Природоохранная технология горноподготовительных работ при вскрытии глубоких горизонтов железорудных карьеров Украины : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.03, 05.26.05 / Бенько Николай Петрович; Мин-во образования Украины. Госуд. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1996. – 18л.
1159848
   Природоохранная технология защиты растений. – К, 1989. – 167с.
1159849
  Борейко В.Е. Природоохранная эстетика в вузе / В.Е. Борейко; Киевский Эколого-Культурный Центр. – Киев, 2005. – 80с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 46). – ISBN 966-581-592-Х
1159850
   Природоохранное воспитание и образование. – Москва, 1983. – 131с.
1159851
  Рахилин В.К. Природоохранное движение в России / В.К. Рахилин. – М, 1985. – 49с.
1159852
   Природоохранное образование в университетах. – Москва, 1985. – 128 с.
1159853
  Хомицкий В.В. Природоохранные аспекты береговой гидротехники / В.В. Хомицкий. – Киев : Наукова думка, 1983. – 275с.
1159854
  Колопац С.К. Природоохранные аспекты закрытия шах за рубежом // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 47-54 : рис. – Библиогр.: с. 54. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
1159855
   Природоохранные аспекты освоения ресурсов Минусинской котловины. – Иркутск, 1981. – 130 с.
1159856
  Ляшенко В.И. Природоохранные и ресурсосберегающие технологии подземной разработки урановых месторождений / В.И. Ляшенко, В.И. Голик // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 53-67 : Рис. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 1726-5428
1159857
   Природоохранные исследования экосистем горного Крыма. – Москва, 1986. – 156с.
1159858
  Свистула Г.Е. Природоохранные комплексы в степи / Г.Е. Свистула. – Киев : Урожай, 1989. – 92с.
1159859
   Природоохранные комплексы Дальнего Востока. – М, 1984. – 159с.
1159860
   Природоохранные комплексы Дальнего Востока: Перспективы и пути формирования: Сб. науч. тр.. – Владивосток, 1984. – 104 с.
1159861
   Природоохранные мероприятия в ландашафтах. – Москва, 1982. – 123 с.
1159862
   Природоохранные проблемы урбанизации в региональном планировании / П.Г. Шищенко, Г.И. Фильваров, В.Н. Косенко, Б.А. Тищенко // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 112-119 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1159863
  Яценко Н.П. Природоохранные проблемы урбанизации в региональном планировании / Н.П. Яценко, В.М. Любченко, В.П. Погребенник // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 127-131. – Бібліогр.: 4 назви
1159864
  Реймерс Н.Ф. Природопользование : Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – Москва : Мысль, 1990. – 637 с.
1159865
   Природопользование : Учебник. – 3-е изд., перер. и доп. – Москва : Издательский Дом Дашков и К, 2001. – 276с. – ISBN 5-8316-0008-4
1159866
  Авраменко И.М. Природопользование : курс лекций для студентов вузов / И.М. Авраменко. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 128 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0512-X
1159867
  Малюк С.Н. Природопользование в зональных АПК Украинской ССР / С.Н. Малюк, Я.Б. Олейник // Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования
1159868
   Природопользование в системе общественного воспроизводства. – Ленинград, 1986. – 173 с.
1159869
  Федоренко Н.П. Природопользование в системе социалистического воспроизводства / Н.П. Федоренко. – Москва : Знание, 1979. – 40 с. – (Б-чка "Проблемы природопользования и размещения производительных сил")
1159870
   Природопользование в системе управления = Планирование с использованием экономико-математических методов. – Новосибрск : Наука, 1991. – 247с.
1159871
   Природопользование в системе хозяйства европейского Северо-Востока : сборник научных трудов. – Сыктывкар : Коми филиал АН СССР, 1987. – 95 с.
1159872
  Соколов В.И. Природопользование в США и Канаде: эконом. аспекты. / В.И. Соколов. – Москва : Наука, 1990. – 154с.
1159873
  Плотницкий С.В. Природопользование и геоинформационные технологии // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 82-88. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1159874
   Природопользование и охрана среды в бассейне Байкала. – Новосибрск : Наука, 1990. – 221с.
1159875
   Природопользование на Южном Урале : межвузовский сборник научных трудов. – Уфа : Башкирский пединститут, 1985. – 95 с.
1159876
   Природопользование таежной зоны СССР : межвузовский сборник научных трудов. – Ярославль : ЯГПИ им. К.Д. Ушинского, 1988. – 149 с.
1159877
  Швебс Г.И. Природопользование: теоретические основы и методы управления : рациональное природопользование и охрана окружающей среды // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 3-9 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1159878
  Єрмоленко В.М. Природоресурсне право в системі права України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 65-67
1159879
   Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – 222, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1159880
  Карякин Ю.В. Природосообразная модель образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 37-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Предлагаемая модель процесса образования максимально приближена к представлению педагогов-гуманистов о свободном воспитании. Одним из важных показателей идентичности природосообразной модели и модели свободного воспитания является цель обучения, скорее ...
1159881
  Карякин Ю.В. Природосообразная модель образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 37-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Предлагаемая модель процесса образования максимально приближена к представлению педагогов-гуманистов о свободном воспитании. Одним из важных показателей идентичности природосообразной модели и модели свободного воспитания является цель обучения, скорее ...
1159882
  Карякин Ю.В. Природосообразная модель образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 37-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Предлагаемая модель процесса образования максимально приближена к представлению педагогов-гуманистов о свободном воспитании. Одним из важных показателей идентичности природосообразной модели и модели свободного воспитания является цель обучения, скорее ...
1159883
  Кравченко О.О. Природотерапія як інноваційна технологія реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного туризму // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 73-78. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  В умовах соціально-економічних, демографічних та екологічних викликів актуальним залишається питання соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами. Гостроту питання підсилюють карантинні заходи, що пов’язані із ...
1159884
  Червонецкий В.В. Природохранительное просвещение учащихся в средней общеобразовательной школе США : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Червонецкий В.В. ; АПН СССР. – Москва, 1977. – 27 с.
1159885
  Ткаченко В.І. Природою обділені: свобода як "природне право" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 145-147
1159886
  Шалимов Н.А. Природы дивные загадки. Биофизика : прошлое, настоящее, будущее : монография / Н.А. Шалимов. – Одесса : Друк, 2007. – 264с. : илл. – ISBN 978-966-2907-84-1
1159887
  Баранник М.В. Природы литературно-художественной критики. (Эстетический анализ). : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Баранник М.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1989. – 165л. – Бібліогр.:л.148-165
1159888
   Природы расточительный хозяин. – Тула, 1979. – 161с.
1159889
  Кормилицин Александр Прирожденные инженеры. Крепкий хозяйственник / Кормилицин Александр, Греков Павел // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 86-93 : фото
1159890
  Хлевов Александр Прирожденный убийца : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 46-51 : Фото
1159891
  Головко В.І. Приросний факторний аналіз фінансової стійкості / В.І. Головко, Є.А. Фещенко, В.М. Шарманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-18. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто прирості функціональні залежності показників, які в найбільш загальному вигляді дають уявлення про співвідношення податків, неподаткових платежів і всієї доданої вартості. In article are considered functional increase dependences of ...
1159892
  Акунин Б. Приросшая маска // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 11/16-2/17 (133/136), ноябрь 2016 - февраль 2017. – С. 103-105


  Борис Акунин - русский писатель, ученый-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель
1159893
  Шевелев И.К. Приротовление витаминных напитков. / И.К. Шевелев. – К, 1987. – с.
1159894
  Фурса С.Я. Прирощення спадкових часток // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.85-87. – Бібліогр.: 2 назв. – ISBN 966-614-021-7


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1159895
  Бачинська О. Приручене козацтво // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 40 (153). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Після ліквідації Січі імперія за допомогою політики батога й пряника перетворила козаків на простих гречкосіїв.
1159896
  Яковенко В.Т. Приручение земли / В.Т. Яковенко. – М., 1975. – 240с.
1159897
  Данилов И.К. Приручение солнца / И.К. Данилов. – Якутск, 1956. – 36с.
1159898
  Холланд Дженнифер Прирученные чудища. Поделиться с акулами / Холланд Дженнифер, Майкл Оу // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 90-95 : фото
1159899
  Коуп Д. Прирученный бык : рассказы / Д. Коуп. – Москва : Из-во восточной литературы, 1963. – 84 с.
1159900
  Вишенський С. Приручення діви // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 14-17. – ISSN 0131-2561
1159901
  Ухин А. Приручёнушка / А. Ухин. – Грозный, 1957. – 28с.
1159902
  Стивенс Дж. Приручи своих драконов / Дж. Стивенс. – Спб., 1995. – 480с.
1159903
  Жаркова Р. Приручити мову: жіноче письмо у пошуках власного дискурсу (На матеріалі текстів Лесі Українки, Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – С. 39-41. – ISSN 0130-5263
1159904
  Амнуэль П. Приручить дракона // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 151-158. – ISSN 1728-8568
1159905
  Капицын В.М. Приручить левиафана: о молодежи в меняющемся мире политики. / В.М. Капицын, Е.Ю. Красова. – Воронеж, 1991. – 191 с.
1159906
  Славина Нина Приручить хозяина // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 52-60 : фото
1159907
  Ракул О. Присадибні земельні ділянки та деякі особливості їх відчуження // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (98), квітень 2018 р. – С. 120-124
1159908
   Присадки к маслам. – Москва, 1968. – 348 с.
1159909
   Присадки к маслам. Труды второго Всесоюзного научно-технического совещания.. – М., 1968. – 348с.
1159910
  Назаревич Г.Я. Присвійний детермінатив як засіб вираження суб"єктності французького речення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 252-257.
1159911
  Панченко І.В. Присвійні детермінативи сучасної французької мови: комунікативно-прагматичний аспект / І.В. Панченко, Н.О. Демьянова // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 5-10. – ISSN 2307-4558
1159912
  Тимошечкина Е.М. Присвоение имущества раскулаченных в Центрально-Черноземной области в 1929-1930 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 71-77. – ISSN 0042-8779
1159913
  Федорова М.В. Присвоение поведения международной организации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 103-110. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1159914
   Присвоєння ступеня доктора мистецтва // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  Кабмін урегулював процедуру присвоєння освітньо-творчого ступеня доктора мистецтв.
1159915
  Тацій В.Я. Присвоєння Харківському юридичному інституту імені Ф.Е. Дзержинського // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 3-5. – ISBN 978-966-458-148-3
1159916
   Присвоєно звання почесних докторів університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  Присвоєно звання почесних докторів КНУТШ акад. НАН України Сергієнку Івану Васильовичу, дир.інституту математики НАН України Самойленку Анатолію Михайловичу, проф. Вроцлавського університету Козловському Хенріку.
1159917
   Присвоєно почесні звання України // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Указом Президента України від 11 березня 1996 р. присвоєно почесні звання професорам: "Заслужений діяч науки і техніки України": Кучеренку Миколі Євдокимовичу - деканові, завкаф., д-ру біол. наук. проф.; Третяку Олегові Васильовичу - першому ...
1159918
  Гоян Ярема Присвята : Есе / Гоян Ярема. – Київ : Веселка, 2001. – 646с. – ISBN 966-01-0073-6
1159919
  Білан А. Присвята Артемію Веделю // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 31. – ISSN 0868-9644
1159920
  Шишкін В. Присвята Володимиру Панченку // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 14-20 жовтня (№ 41)
1159921
  Герасим"юк В. Присвята Романові Іваничуку // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С . 164-165. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти «Із майбутньої книги про Майстра» (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) – довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету «мозаїчний портрет» роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
1159922
  Манженко В. Присвята у творах Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 77-83. – ISBN 978-617-7009-24-4
1159923
  Челецька М. Присвята як засіб організації свого/чужого простору у ліриці Івана Франка // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 142-151
1159924
  Скорина Л. Присвята як маркер міжтекстових зв"язків (на матеріалі українського письменства 1920-х років) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 3-11. – ISSN 0236-1477
1159925
  Бугрим В.В. Присвяти : [ ексклюзивні віршування : збірка ] / Валентин В. Бугрим. – Київ, 2009. – 150 с. – ISBN 966-7139-77-8
1159926
  Сом М.Д. Присвяти і послання : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1983. – 80 с.
1159927
  Курганова О.Ю. Присвяти, передмови та післямови до українських кириличних стародруків: проблеми та перспективи науково-бібліографічного обліку // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 94-108. – ISSN 2707-3335


  У статті обґрунтовано доцільність науково-бібліографічного обліку текстів присвят, передмов та післямов, що збереглися у складі українських кириличних стародруків XVI–XVIII ст. Виділено складові аналітичного бібліографічного опису цих елементів апарату ...
1159928
  Сюндюков І. Присвятив себе Україні. Життя академіка Агатангела Кримського: подвиг ученого і громадянина // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 435-441. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1159929
   Присвячена ЄВРО-2012 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Відбулася Спартакіада ветеранів «Спорт для всіх» серед професорсько-викладацького складу університету, присвячена Євро-2012. У загальнокомандному заліку призові місця розподілилися таким чином:1 місце – кафедра фізичного виховання та спорту, 2 місце ...
1159930
   Присвячена І. Ляшкові / оргкомітет конференції // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 5


  На факультеті кібернетики відбулася VI міжнародна наукова конференція імені акад. І.І. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика". На пленарному засіданні з доповіддю виступив С. Зуб (КУ). До конференції було видано збірник праць.
1159931
   Присвячена Кобзареві : До 200-ліття Тараса Шевченка / прес-центр Інституту філології // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 3


  В інституті філології відбулася щорічна науково-практична Шевченківська конференція, яку відкрив директор Інституту філології Г. Семенюк. У конференції взяли участь: проректор з наук.-педаг. роботи В. Бугров, декан ф-ту психології І. Данилюк, ...
1159932
  Мельничук Я. Присвячена Ользі Кобилянській і не тільки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 80-81. – ISSN 0236-1477
1159933
   Присвячена пам"яті великого вченого // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  "... В Інституті філології з ініціативи кафедри елліністики відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження вітчизняного вченого-лінгвіста, професора Андрія Олександровича Білецького."
1159934
   Присвячена творчій спадщині Володимира Шинкарука // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  На філософському факультеті відбулася міжнародна науково-практична конференція "Екзистенційні виміри філософсько-антропологічного пізнання: творча спадщина В.Шинкарука". Її організаторами виступили КНУ імені Тараса Шевченка, Товариство "Знання" ...
1159935
  Лукиша К. Присвячений Тарасові Шевченку // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 4


  "...На юридичному факультеті відбувся круглий стіл "Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників", присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Участь у круглому столі взяли декан факультету ...
1159936
   Присвячено 100-річчю НМАПО імені П.Л. Шупика та 30-річчю кафедри медицини невідкладних станів // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 8 (87). – С. 8-12. – ISSN 2224-0586
1159937
  Жигало О. Присвячується 1000-літтю руського чернецтва на Святій Горі Афон // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев, 2016. – № 1 (18) : Гріх як норма. – C. 24-27
1159938
   Приседько Владислав Леонідович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 119-120.
1159939
   Приседько Владислав Леонідович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 223-224 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1159940
   Приседько Владислав Леонідович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 231-233. – ISBN 978-966-439-961-3
1159941
   Приседько Владислав Леонідович (1947) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 129-130. – ISBN 966-95774-3-5
1159942
   Приседьку Владиславу Леонідовичу - 65 ! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Приседько Владислав Леонідович - доцент кафедри геодезії і картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1999)
1159943
  Бутирський А.А. Присікальний строк для пред"явлення кредиторських вимог у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 112-116.
1159944
  Смит Р. Прискорбный случай : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 57-64
1159945
  Нахаба М.П. Прискорена амортизація і її роль у оновленні основних виробничих засобів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 264-271. – ISBN 966-7958-13-2
1159946
  Савченко А.Г. Прискорена амортизація у системі державного регулювання : фінанси підприємств / А.Г. Савченко, Н.П. Москалюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 68-74 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1159947
  Підлісна О. Прискорена амортизація як елемент пільгового оподаткування // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 106-114
1159948
  Андрощук Г.О. Прискорена експертиза заявок на винаходи: зарубіжний досвід // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 35-44. – ISBN 978-617-7363-04-9
1159949
  Андрощук Г. Прискорена експертиза заявок на винаходи: іноземний досвід // Юридична газета. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 23). – С. 32-34
1159950
  Андрощук Г. Прискорена експертиза патентних заявок на зелені технлогії в різних юрисдикціях // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 44-49. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
1159951
  Танкевич Валентина Вікторівна Прискорене вирощування саджанців яблуні і груші на півдні України : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.01.07 / Танкевич Валентина Вікторівна;. – К., 1994. – 24л.
1159952
  Дуда Є.В. Прискорене молекулярно-динамічне моделювання елементарних процесів дифузії в металах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Дуда Євген Вікторович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
1159953
  Бурла О.М. Прискорене навчання плавання студентів : Навчальний посібник дя студ. університетів і викладачів фізичного виховання / О.М. Бурла, О.В. Марченко, А.О. Бурла; МОНУ; Сумськ. держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 2006. – 167с. – ISBN 966-657-089-0
1159954
  Барилюк В. Прискорене провадження у кримінальному процесі: шляхи удосконалення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.106-110
1159955
   Прискорений курс англійської мови : Підручник для студ. вузів. – Київ : Вища школа, 1991. – 304с. – ISBN 5-11-002535-5
1159956
   Прискорений курс англійської мови : підручник / Л.Ю. Куліш, Є.О. Друянова, В.Л. Мотова, А.І. Мостицька, Н.М. Нестеренко; Куліш Л.Ю., Друянова Є.О., Мотова В.Л. [та ін.]. – Київ : Вища школа, 1993. – 304 с. – ISBN 5-11-002535-5
1159957
  Куліш Л.Ю. Прискорений курс англійської мови : підручник для студентів вузів / Л.Ю. Куліш, Є.О. Друянова, В.Л. та ін. Мотова. – 3-е вид., стер. – Київ : Вища школа, 1994. – 303 с.
1159958
   Прискорений курс англійської мови : Підручник / Л.Ю. Куліш, Є.О. Друянова, В.Л. Мотова, А.І. Мостицька, Н.М. Нестеренко. – 3-є вид.. стер. – Київ : Вища школа, 1995. – 304с. – ISBN 5-11-004485-6
1159959
   Прискорений курс англійської мови : підручник / Л.Ю. Куліш, Є.О. Друянова, В.Л. Мотова, А.І. Мостицька, Н.М. Нестеренко; . – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Вища школа, 1996. – 303 с. – ISBN 5-11-004485-6
1159960
   Прискорений курс англійської мови : Підручник для студ. вищих навчальних закладів / Л.Ю. Куліш, Є.О. Друянова, В.Л. Мотова, А.І. Мостицька; . – 4-те вид., випр., та допов. – Київ : Чумацький шлях, 2001. – 360с. – ISBN 966-95747-1-4
1159961
  Ханникова Л.М. Прискорений курс англійської розмовної мови. / Л.М. Ханникова. – Київ, 1991. – 173с.
1159962
  Крючков Г.Г. Прискорений курс французької мови : Підручник для студ. немовних факультетів внз / Г.Г. Крючков. – Київ : Вища школа, 1994. – 319с. – Шифр дубл. – ISBN 5-11-004383-3
1159963
   Прискорений курс французької мови = Francais accelere : Підручник / Г.Г. Крючков, М.П. Мамонтенко, В.С. Хлопук, В.С. Воєводська. – 2-ге авт. вид., переробл. – Київ : А.С.К., 2001. – 384с. – Шифр дубл. – ISBN 966-539-265-4
1159964
   Прискорений курс французької мови = Francais accelere : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Г.Г.Крючков, Мамотенко М.П., Хлопук В.С., Воєводська В.С. – 3-ге авт. вид., виправлене. – Київ : А.С.К., 2003. – 384с. – ISBN 966-8291-03-4
1159965
   Прискорений курс французької мови = Francais accelere : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко, В.С. Хлопук, В.С. Воєводська. – 3-тє авт. вид., виправл. – Київ : А.С.К., 2005. – 384с. – ISBN 966-8291-03-4
1159966
   Прискорений курс французької мови = Francais accelere : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко, В.С. Хлопук, В.С. Воєводська. – 3-тє авт. вид., виправл. – Київ : А.С.К., 2007. – 384с. – Присвячується 175-річчю Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. – ISBN 966-8291-03-4
1159967
  Голомб В. Прискорений стартап : усе, що вам потрібно знати, аби перетворити мрії про стартап на реальність, від ідеї до продукту й до компанії / Віталій Голомб. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 374, [2] с. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-205-1
1159968
  Сеничак В.М. Прискорені алгоритми і програми чисельного розв"язування задач кручення пружних стержнів довільног перерізу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.06 / Сеничак В.М.; М-во освіти Укр.Херсон держ.техн.ун-т. – Херсон, 1997. – 19л.
1159969
  Половінкін В.Х. Прискорені синхронні суматори // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 233-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядаються різіні арифметико-логічні пристрої прискорених паралельних суматорів.
1159970
  Любима О.Є. Прискорення iтерацiй для автономної крайової задачi методом Ньютона-Канторовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано нову iтерацiйну процедуру для знаходження розв’язкiв нетерової слабконелiнiйної крайової задачi для системи звичайних диференцiальних рiвнянь в критичному випадку We obtain a new iteration procedure for finding solutions of a Noetherian ...
1159971
   Прискорення виведення з організму щурів 137Cs, зміни токсичних властивостей крові та стану еритроцитарних мембран під впливом нового рослинного препарату "поліфітол-1" / В.А. Туманов, Т.Г. Самарська, Л.М. Гуніна, С.А. Олійник, Н.О. Горчакова, В.М. Войціцький, Р.З. Вексклярськии, В.І. Гаврилей, Л.Ю. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 6-9. – (Біологія ; Вип. 33)


  Експериментальними дослідженнями на щурах доведено, що здатність нового рослинного препарату "Поліфітол-1" виводити з організму 137 Cs обумовлені як комплексоутворенням, так і хімічною взаємодією з цим радіоізотопом, а антитоксичні властивості ...
1159972
  Камінський Є.Є. Прискорення геополітичного часу і соціальна диференціація як фактори міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 11-16


  In the article the author mentions the fact that geopolitical time acceleration and social differentiation of the actors of the international relations can be observed now. The author emphasizes that every modern period of revolutionary changes is not ...
1159973
  Ягельська К.Ю. Прискорення економічних процесів як ключове завдання економічних реформ // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 4 (21). – С. 45-49. – ISSN 2308-1988
1159974
  Анісімов І.О. Прискорення електронів в області локального плазмового резонансу, збуджуваній модульованим електронним пучком / І.О. Анісімов, Д.М. Великанець, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 209-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шляхом комп"ютерного моделювання методом крупних частинок досліджене прискорення електронів в області локального плазмового резонансу (ОЛПР), де модульований електронний пучок збуджує сильне електричне поле. Визначено умови існування ефекту. Досліджено ...
1159975
  Клочак О.З. Прискорення євроінтеграційних процесів та їхній вплив на формування польської зовнішньої політика в 1990-1993 рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 380-381. – ISBN 978-966-493-676-4
1159976
  Кузьмін В.В. Прискорення заряджених частинок у електромагнітних полях великої інтенсивності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.20 / Кузьмін Володимир Валеріанович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
1159977
  Лапко О. Прискорення інфляції як виклик стабільному розвитку світової економіки : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 59-63 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1159978
  Чухно А.А. Прискорення соціально - економічного розвитку: необхідність, сутність, джерела // Під прапором ленінізму, 1985. – №23
1159979
  Войцеховський В. Прискорення та поширення космічних променів надвисоких енергій у Локальному Всесвіті / В. Войцеховський, Б. Гнатик, Ю. Кудря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 33-36. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Розподіл речовини в Локальному Всесвіті (до ~ 100 Mпк), особливо в районі надскупчення Діви (~ 20 Mпк), дуже неоднорідний і включає всі елементи великомасштабної структури: галактики та їхні скупчення, надскупчення, філаменти, шари та пустоти (войди). ...
1159980
  Третяк В.П. Прискорення формування ефективних механізмів функціонування і розвитку соціальної інфраструктури села // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 234-240. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
1159981
  Живіцька І. Прислів"я-антитеза як засіб відображення фольклорних картин світу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 31-34.
1159982
  Куцик О. Прислів"я і приказки з ономастичним компонентом як лінгвокультурні тексти // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 176-186. – ISBN 978-966-2763-81-2
1159983
   Прислів"я та приказки : взаємини між людьми. – К. : Наукова думка, 1991. – 440с. – (Українська народна творчість)
1159984
   Прислів"я та приказки / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Від. фольклористики ; [упоряд., передм. М.К. Дмитренка]. – Київ : Микола Дмитренко, 2008. – 175, [1] с. – ISBN 966-7421-41-0
1159985
  Бронзенко Т. Прислів"я та приказки в контексті уроку української мови і літератури / Т. Бронзенко, О. Чепела // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 39-46
1159986
  Москаленко М.Н. Прислів"я та приказки Куби / М.Н. Москаленко. – Київ, 1977. – 144с.
1159987
   Прислів"я та приказки народів Африки.. – Київ, 1986. – 220с.
1159988
   Прислів"я та приказки народів РРФСР.. – К., 1974. – 303с.
1159989
   Прислів"я та приказки народів Югославії. Зб.. – К., 1969. – 158с.
1159990
   Прислів"я та приказки шістьма мовами : блізько 2200 одиниць. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Тандем, 2003. – 320с. – ISBN 966-7145-44-1
1159991
  Нагай С.П. Прислів"я та приказки як засіб вираження української ментальності (на матеріалі творів Григора Тютюнника) / С.П. Нагай, С.А. Ганжа // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 206-209. – ISBN 978-617-7109-99-9
1159992
   Прислів"я та приказки: Людина. Родине життя. Риси характеру.. – К., 1990. – 522с.
1159993
   Прислів"я та приказки: Природа. Господарська діяльність людини. – Київ : Наукова думка, 1989. – 480с. – ISBN 5-12-001089-Х
1159994
  Сеніна В.К. Прислів"я як вираження етикетних норм, життєвої мудрості народу / В.К. Сеніна, І.П. Калініна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 86-88. – (Філософські науки)
1159995
  Мерзлікіна О.В. Прислів"я як прагматичний елемент художніх творів М. Сервантеса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 116-119.
1159996
  Онисенко С. Прислів"я, приказки, загадки "і таке інше" в українських казках: інтертекстуальний аспект вивчення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 229-239


  Українські народні казки демонструють нелінійний характер оповіді, репрезентований наявністю у структурі казки прислів’їв, приказок, прокльонів, етикетних формул, загадок, небилиць, легенд, пісень, замовлянь тощо. Погляд на міжтекстову взаємодію казок ...
1159997
  М"ястківська Н.М. Прислівник як частина мови // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 34/36 (434/436). – С. 12-37
1159998
  Чешко Г.А. Прислівники на позначення понять "доба", "рік" у східнополіському говорі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 199-206. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню прислівників на позначення об"єктивного астрономічного часу, поширених на території східнополіського діалекту. Виділено лексико-семантичні групи темпоральних адвербіальних одиниць, обґрунтовано їх склад та наповненість. ...
1159999
  Гримашевич Г. Прислівникова система Кременецької актової книги земського уряду 1578 // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 10-15. – ISSN 2415-8828
1160000
  Мельник К.О. Прислівникові еквіваленти слова староукраїнської мови (XIV-XVII ст.): багатокомпонентні моделі з ланцюговим розгортанням структури // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 65-69. – ISSN 1996-9872
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,