Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1150001
   "Проблема не в лесных пожарах, а в обществе" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1029-5828
1150002
  Сабадан О. Проблема М"янми як фактор регіональної системи безпеки регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 67-68
1150003
  Окулов Ю.И. Проблема магнитного заряда и ее космофизический аспект : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Окулов Ю. И.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1967. – 18л.
1150004
   Проблема магния и Нижний Днепр. – Х., 1935. – 55с.
1150005
   Проблема Магочія: націєтворець чи ідеолог русинського сепаратизму? // Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці, 2015. – № 3 (90) Рік 24. – С. 8-10. – ISSN 1232-2776
1150006
  Золотарева О.А. Проблема макроэкономического диагноза / О.А. Золотарева, А.А. Минченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 39-51
1150007
  Котковский Я.Я. Проблема максимального выигрыша времени в экономическом соревновании двух мировых систем / Я.Я. Котковский. – Москва, 1959. – 4с.
1150008
  Спринджук В.Г. Проблема Малера в метрической теории чисел. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Спринджук В.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Матем.-мех. ф-тет. – Л., 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1150009
  Кунін Е.Л. Проблема малого бізнесу у сучасній податковій системі // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 247-249. – ISBN 978-966-188-219-4
1150010
  Шептицька Т. Проблема малоросійства в українській публіцистиці 1920-1930 років // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.85-90. – ISSN 0869-3595
1150011
  Раскин Л.Н. Проблема мальчиков и девочек в воспитании. / Л.Н. Раскин. – Москва-Ленинград, 1929. – 60 с.
1150012
  Костюк Н. Проблема маскулінності у культурному просторі сучасної України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 127-129. – ISBN 978-966-439-147-1
1150013
  Гринберг Ирина Соломоновна Проблема мастерства Ильи Сельвинского в стихотворных исторических трагедиях (на матер. "Ливонской войны") : Автореф... канд. филол.наук: 102 / Гринберг Ирина Соломоновна; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 34л.
1150014
  Рубанович А.Л. Проблема мастерства М.Ю.Лермонтова -- поэта. / А.Л. Рубанович. – Иркутск, 1963. – 173 с.
1150015
  Амосов П.Н. Проблема материального учёта в социалистическом хозяйстве / П.Амосов и А.Савич (Ибр. Санович). – Петроград : Изд. отд. Петрогр. сов. нар. хоз., 1921. – 121, [3], XII с., [10] л. ил. : диагр., схемы
1150016
  Мельник Р. Проблема матеріально-технічного забезпечення збройних сил у теоретичних розробках військовиків інтерновано // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 97-102. – ISSN 1728-9343
1150017
  Загороднюк В.В. Проблема матеріальної субстанції у теоретико-пізнавальній концепції Дж. Локка // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 58-60
1150018
  Подканьски Веслав Проблема матодологии общественных наук в франкфуртской социологической школе : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Подканьски Веслав; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К. – 140л. – Бібліогр.:л.125-140
1150019
  Кравчук В. Проблема меж державної лади в умовах формування громадянського суспільства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 7-9.
1150020
  Максимів О.Й. Проблема меж слова в укладанні частотних словників перської мови // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 81-93. – Бібліогр.: С. 91-93; 11 поз. – ISSN 1682-671Х
1150021
   Проблема международного частного права. – Москва, 1960. – 231с.
1150022
  Андросова Людмила Дмитриевна Проблема международной валютной ликвидности в условиях углубления общего кризиса капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Андросова Людмила Дмитриевна ; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1977. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
1150023
  Бондаренко Є.В. Проблема межкультурной коммуникации при обучении письменному бизнес-переводу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 46-49. – ISBN 966-7890-03-1
1150024
  Атаманчук Г.А. Проблема межличностных отношений во французском атеистическом экзистенциализме. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Атаманчук Г.А.; Ин-т.философ.АН.УССР. – К, 1983. – 23л.
1150025
   Проблема межнейронных и нейротканевых отношений. – Киев, 1953. – 228с.
1150026
  Ляпунов Б.В. Проблема межпланетных путешествий в трудах отечественых ученых. Стенограмма публичной лекции. / Б.В. Ляпунов. – М., 1951. – 24с.
1150027
  Чернышев Н.Г. Проблема межпланетных сообщений в работах К.Э.Циолковского и других отечественных ученых / Н.Г. Чернышев. – М., 1953. – 32с.
1150028
  Чхаидзе М.П. Проблема межъязыковых интерференций / М.П. Чхаидзе. – Тбилиси, 1985. – 48с.
1150029
  Пушкин С.Н. Проблема межэтнических контактов в творчестве Л.Н.Гумилева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 7 (339). – С. 89-98. – ISSN 0132-1625
1150030
  Ємельяненко Є.О. Проблема меншин у визначенні маргінальних груп: бідність та безчесність як фактори стигматизації та накладання табу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 101-105. – ISSN 2076-1554
1150031
  Виллис Б. Проблема Мертвого моря : (рифтовая или рамповая долина) / Б. Виллис; Под ред.Н.С.Шатского. – Пер. с англ. – Ленинград : ОНТИ, 1934. – 54с. – (Новые идеи в геологии)
1150032
  Стренадюк Е.Б. Проблема местоименности в тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Стренадюк Е.Б.; МВ и ССО СССР.Мсок.гос.ин-т иностр.яз. – М, 1988. – 21л.
1150033
  Боровкова Л.А. Проблема местоположения царства Гао Чан / Л.А. Боровкова. – М, 1992. – 180с.
1150034
  Волкова Т.С. Проблема метажанра в лирике : Дис... докт. филол.наук: 10.01.08 / Волкова Т. С.;. – Тернополь, 1994. – 300л.
1150035
  Волкова Тетяна Сергіївна Проблема метажанру в ліриці : Автореф... докт. філолог.наук: 10.01.08 / Волкова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 37л.
1150036
   Проблема металлоносности древних конгломератов на территории СССР. – Москва : Наука, 1969. – 192с.
1150037
   Проблема метаморфогенного рудообразования. – К., 1969. – 267с.
1150038
   Проблема метаморфогенного рудообразования. – К., 1974. – 220с.
1150039
  Юлина Н.С. Проблема метафизики в американской философии ХХ века / Н.С. Юлина. – М., 1978. – 296с.
1150040
  Юлина Нина Степановна Проблема метафизики в буржуазной философии США ХХ века : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.03 / Юлина Нина Степановна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1978. – 50л.
1150041
  Гавриленко Т.Л. Проблема мети і завдань початкової освіти в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 155-158. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто в історичному контексті проблеми початкової освіти в Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ століття.
1150042
  Осицкая Т.С. Проблема метода в сатире Маяковского. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.02 / Осицкая Т.С.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж., 1975. – 23л.
1150043
  Ковалева О.П. Проблема метода в современном химическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1150044
  Рябчиков В.В. Проблема метода в философии XVII в. : Автореф... канд. филос.наук: / Рябчиков В. В.; ЛГУ,Филос. фак. – Л., 1969. – 28л.
1150045
  Панфилов В.А. Проблема метода математического познания в философии и логике Аристотеля // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 54-57
1150046
  Ха Т.Н. Проблема методов обучения в современной педагогике. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ха Т.Н.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1961. – 21л.
1150047
  Подканьски Веслав Проблема методологии общественных наук в концепциях франкфуртской социологической школы (социально-философский аспект) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Подканьски Веслав; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 24л.
1150048
  Подканьски Веслав Проблема методологии общественных наук в концепциях франкфуртской социологической школы (Социально-философский аспект) : Автореф... кандидата философскихнаук: 09.00.01 / Подканьски Веслав; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1150049
  Гаврилів І. Проблема методології в історіографії діяльності організації українських націоналістів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 13-27. – (Серія "Історія" ; вип. 2/44). – ISSN 2312-2595
1150050
  Вугнявий Я.О. Проблема методології виміру рівня безробіття в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 87-92
1150051
  Дмитрієнко Ю.М. Проблема методології девіантної правосвідомості як метатеорії управління: монархічної чи республіканської? // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 26-34. – ISSN 1563-3349
1150052
  Голубовська І.О. Проблема методології лінгвістичних досліджень у міждисциплінарному висвітленні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 67-75
1150053
   Проблема методології пізнання в біології 20-30 рр. // Філософія біології в Україні ХХ століття / Н.В. Ківенко. – Київ, 1997. – С. 77-143
1150054
  Прунак М. Проблема методології розподілу влад в історії політичної науки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.380-388. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1150055
  Бульдович П.В. Проблема методологічних засад сучасної політичної науки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 224-235
1150056
  Гарасимів Т.З. Проблема методологічної демаркації права / Т.З. Гарасимів, Б.І. Базарник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 145-149. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1150057
  Свириденко В.М. Проблема методу в науковій творчості Д.К. Максвелла // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
1150058
  Бевз М.В. Проблема методу пізнання. Історико-філософський аналіз : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Бевз М. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 181л. – Бібліогр.:л.163-181
1150059
  Бевз Микола Васильович Проблема методу пізнання: історико-філосоіський аналіз : Автореф... канд. філософськихнаук: 09.00.05 / Бевз Микола Васильович; У ім. Тараса Шевчена. – К., 1999. – 20л.
1150060
  Аветисян А.І. Проблема методу у візуальних дослідженнях // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 3-5
1150061
  Толстова О.Л. Проблема механізмів розуміння метафори у прагматичній та когнітивній теоріях // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 315-319
1150062
  Губанов И.Б. Проблема миграции древних индоевропейцев в Северную Европу в свете новейших данных археологии, палеоэтнографии и генетики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 251-262. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
1150063
  Ушев Л.Т. Проблема миграции крестьянства в период строительства коммунизма. (На материалах Белоруссии) : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Ушев Л.Т.; АН СССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1968. – 25л.
1150064
   Проблема миграции нефти и формирования нефтяных и газовых скоплений. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 424с.
1150065
  Масленников М.В. Проблема Милна с анизтропным рассеянием : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Масленников М.В.; Отд. прикладной математики Математического ин-та АН СССР. – М., 1966. – 13л.
1150066
  Мосенкіс Ю.Л. Проблема милозвучності української мови: теоретичні й методичні аспекти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 20 : Філологічні науки. – С. 23-25. – ISBN 966-518-015-0
1150067
  Козо-Полянский Проблема мимикрии в ботанике / Козо-Полянский. – Воронеж, 1939. – 133с.
1150068
  Михлин С.Г. Проблема минимума квадратичного функционала / С.Г. Михлин. – М.-Л., 1952. – 216с.
1150069
  Андреева И.С. Проблема мира в западноевропейской философии / Андреева И.С. – Москва : Мысль, 1975. – 223 с. – Список лит.: с. 215-222 (254 назв.)
1150070
  Савчук К.О. Проблема мирного розв"язання міжнародних спорів у вітчизняній науці міжнародного права XIX - початку XX століть // V Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (збірник наукових праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – С. 111-113. – ISBN 978-966-301-200-1
1150071
  Невмержицкий Александр Артемович Проблема мировоззренческой направленности учебного процесса в педагогическом наследии В.А.Сухомлинского : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Невмержицкий Александр Артемович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1150072
  Гурвич А.А. Проблема митогенетического излучения как аспект молекулярной биологии / А.А. Гурвич. – Ленинград : Медицина, 1968. – 240 с.
1150073
  Церна Г.М. Проблема митця і влади в поезії "неокласиків" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 158-163. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
1150074
  Барчан В. Проблема митця і суспільства в оповіданні "Психічна розрядка" Т. Осьмачки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 21-25
1150075
  Терехова І. Проблема митця та мистецтва в прозі Т. Шевченка (на матеріалі повісті "Музхикант") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 122-128


  У статті схарактеризовано парадигму прекрасного на рівні мистецтва. Доведено, що авторська візія краси в мистецтві постає індикатором світогляду митця, його літературно-мистецьких орієнтирів, актуальних і нині. На прикладі аналізу повісті "Музикант" ...
1150076
  Усатенко І. Проблема міграції у творах І. Валлерстайна // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 627-630. – ISBN 978-966-171-795-3
1150077
  Волошин Ю. Проблема міждисциплінарності у визначенні категорії "інтеграція" та її роль у розвитку національного конституційного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 5-10. – ISSN 2220-1394
1150078
  Степико М Проблема міжелітного компромісу в перехідному суспільстві / М Степико, Л. Харченко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 178-187
1150079
  Бідзіля Ю. Проблема міжкультурної комунікації в поліетнічному інформаційному просторі (на прикладі Закарпаття) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 125-134. – (Філологія ; Вип. 21)
1150080
  Боднар А.Я. Проблема міжкультурної комунікації у викладанні іноземної мови у ВНЗ / А.Я. Боднар, Т.О. Верещагіна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 71 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 15-18.
1150081
  Баракатова Н.А. Проблема міжмовної омонімії в методиці викладання другої слов"янської мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 38-46. – ISSN 2313-4437
1150082
  Головченко В. Проблема міжнародно-дипломатичного визнання УНР за доби Центральної Ради // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 129-142. – ISBN 978-966-611-826-7
1150083
  Литвиненко К.О. Проблема міжнародно-правового закріплення соціальних прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 392-396
1150084
  Вінтонів М.М. Проблема міжнародно-правового регулювання боротьби з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 40-44
1150085
  Гель І.В. Проблема міжнародно-правового регулювання інформаційного тероризму // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 190-192. – ISBN 978-966-419-280-1
1150086
  Сергійчук В. Проблема міжнародного визнання української державності в 1917-1921 роках // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 419-425. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті на основі архівних документів розповідається про проблеми з визнанням незалежності Української держави в 1917-1921 роках, називаються держави, які без оглядки підтримали Українську Народну Республіку, вказується на причини зволікання окремими ...
1150087
  Бруз В.С. Проблема міжнародного втручання і застосування сили для врегулювання внутрішньодержавних конфліктів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 368-378. – ISBN 966-7196-06-2
1150088
  Павленко О. Проблема міжнародного статусу Косово в контексті окупації Криму // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 6-11. – (Історичні науки)
1150089
  Мережко О. Проблема міжнародної правосуб"єктності України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 85-88.
1150090
  Моря М.А. Проблема міжособистісної атракції в різних теоретичних напрямах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-50. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проведено теоретичний аналіз різних теоретичних напрямів, що вивчали проблему міжособистісної атракції, а також розглянуто детермінанти виникнення емоційних стосунків у парі. The article provides the theoretical analysis of different theoretical ...
1150091
  Фомічова В.М. Проблема міжособистісної аттракції в психології : Навчально-методичний посібник / В.М. Фомічова; МОУ. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 1998. – 98с. – ISBN 966-542-195-6
1150092
  Чередниченко В.І. Проблема міжпланетних і міжзоряних польотів. / В.І. Чередниченко. – К., 1962. – 40с.
1150093
  Ващенко О.О. Проблема мінімізації політичних маніпуляцій у трансформаційному суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 688-693. – ISSN 1563-3349
1150094
  Демешко І. Проблема місця словотворної морфонології в системі мови // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 70-75. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1150095
  Гончарова Ірина Михайлівна Проблема міфологічного символізму в контексті культури : Дис... канд. філософнаук: 09.00.04 / Гончарова Ірина Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 148л. – Бібліогр.:л.148-149
1150096
  Гончарова Ірина Михайлівна Проблема міфологічного символізму в контексті культури : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.04 / Гончарова Ірина Михайлівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.
1150097
  Пайнс Д. Проблема многих лет : пер. с англ. / Д. Пайнс. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 191 с.
1150098
  Марч Н. Проблема многих тел в квантовой механике : пер. с англ. / Н. Марч. – Москва : Мир, 1969. – 496 с.
1150099
  Кузнецов В.С. Проблема многих тел в квантовой механике : Учеб. пособие / В.С. Кузнецов. – Ярославль : Издательство Ярославского университета, 1981. – 104 с.
1150100
  Кубецкий А.Я. Проблема многих тел и уравнения состояний термодинамических систем / А.Я. Кубецкий. – Львов : Вища школа, 1975. – 131с.
1150101
   Проблема многих тел и физика плазмы : труды Междунар. симпозиума, Новосибирск, 1965 г. – Москва : Наука, 1965. – 214с.
1150102
  Гомбаш П. Проблема многих частиц в квантовой механике (теория и методы решения) : Пер.с нем. / П. Гомбаш. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 280 с.
1150103
  Гомбаш П. Проблема многих частиц в квантовой механике (теория и методы решения) : пер. с нем. / П. Гомбаш. – 2-е изд. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 276 с.
1150104
  Садыкбеков Р. Проблема многозначности слов в казахском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Садыкбеков Р.; Казах.ГУ, Филол. фак. – Алма-Ата, 1973. – 31л.
1150105
  Разлогов К.Э. Проблема множественности идентичностей // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 115-119. – ISSN 1606-951Х
1150106
  Чернишева Ю.О. Проблема множинності відповідників при перекладі сучасних релігійних текстів українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 669-676. – ISBN 966-581-481-8
1150107
  Грамацький Е. Проблема мобільного конфлікту в міжнародному приватному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 62-64


  У статті досліджуються поняття й основні способи вирішення проблеми мобільного конфлікту в сучасному міжнародному приватному праві. The article provides an overview of the conception and main ways of the mobile conflict problem solving in modern ...
1150108
  Сорока М.В. Проблема мови та мислення в творчості Гумбольдта та Потебні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 237-239. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1150109
  Ажнюк Б. Проблема мовних прав у сучасній соціолінгвістиці // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 22-36
1150110
  Жовніренко Я. Проблема мовних станів та ситуацій у лінгвістиці. Перспектива дослідження // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 23-31. – ISSN 2411-6548
1150111
  Гривко А. Проблема мовного вибору // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 150-153.
1150112
  Явоненко Олександр Олександрович Проблема мовного значення в контексті філософії культури (філософсько-методичний аналіз) : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Явоненко Олександр Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 186л. – Бібліогр.:л.173-186
1150113
  Явоненко Олександр Олександрович Проблема мовного значення в контексті філософії культури (філософсько-методологічний аналіз) : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.04 / Явоненко Олександр Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 23л.
1150114
  Білецький А.О. Проблема мовного субстрату і "догрецьке мовознавство" // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 9-12
1150115
  Недопитанська Ю. Проблема мовного суржику в ЗМІ
1150116
  Білявська Т.М. Проблема мовної норми в українському мовознавстві у другій половині 19 ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 40-46. – ISBN 978-966-8847-84-4
1150117
  Лаврик М. Проблема мовної підготовки іноземних громадян на підготовчих відділеннях університетів у вітчизняній науковій думці // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 63-76. – ISSN 2312-5993
1150118
   Проблема модели в философии и естествознании. – Фрунзе, 1969. – 91с.
1150119
  Побочий І.А. Проблема моделювання ідеальної ситуації політичної боротьби // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 222-231. – ISBN 966-628-132-5
1150120
  Житарюк М.Г. Проблема моделювання преси в системі науки про журналістику. // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 34-38.


  Автор акцентує увагу на потребі осмислення теорії журналістики з погляду соціокультурних моделей. The author concentrate"s his attention on the necessity to comprehend the theory of journalism from the point of view of social and cultural models.
1150121
  Аванесов В.С. Проблема модернизации образования // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 4 (73). – С. 58-79. – ISSN 1726-5223


  Российское образование переживает кризис, суть которого состоит в отставании качества образования от потребностей личности и общества, а также изменений, происходящих в мире. В России это отставание больше, чем в наиболее развитых странах за рубежом. ...
1150122
  Илларионов Н.С. Проблема модернизации традиционных социальных структур в современной африканской общественно-политической мысли : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Илларионов Н.С.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор философии и социологии стран Востока. – М., 1974. – 28л.
1150123
  Колесниченко Н.Ю. Проблема модернізації професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в контексті досліджень вчених Німеччини / Н.Ю. Колесниченко, О.С. Цокур // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 148-152. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 7). – ISSN 2522-1477
1150124
  Сокол М. Проблема модернізації системи понять у педагогічній науці // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 124-130. – ISSN 2308-4634


  "...У статті здійснено огляд проблеми модернізації системи понять у педагогічній науці. Розкрито зміст сучасного понятійно-категорійного апарату педагогічній науки, подано визначення таких понять як: "творчість", "асертивність", "педеутологія", ...
1150125
  Розлуцький І.М. Проблема модерного дискурсу в літературно-критичній творчості Миколи Євшана: основні аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Розлуцький Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1150126
  Бойко А.К. Проблема молодіжного безробіття в актах міжнародної організації праці // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 303-307. – ISBN 978-617-7450-09-1
1150127
   Проблема молодого героя в современном спектакле. – Москва, 1977. – 272 с.
1150128
  Гетьман В.І. Проблема Молочного лиману та шляхи її розв"язання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 23-26
1150129
  Ахієзер Н.І. Проблема моментів на двох інтервалах при додатковій умові А.А. Маркова / Н.І. Ахієзер, М.Г. Крейн. – Харків : ДНТ ВУ, 1937. – С. 47-59
1150130
  Гачок В.П. Проблема моментов в квантовой теории поля : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Гачок В.П. ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1968. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1150131
  Соловьев А.Д. Проблема моментов для целых аналитических функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев А.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 8л.
1150132
  Гусак И.Я. Проблема моментов и геометрия выпуклых множеств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гусак И.Я.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1981. – 15л.
1150133
  Крейн М.Г. Проблема моментов Маркова и экстремальные задачи. Идеи и проблемы П.Л. Чебышева и А.А. Маркова и их дальнейшее развитие. / М.Г. Крейн, А.А. Нудельман. – М., 1973. – 551с.
1150134
  Павлюк І. Проблема моральних цінностей у сучасному суспільстві // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С 110-117. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1150135
  Кендус О. Проблема моральних якостей особистості в українській філософсько-етичній думці першої половини ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.230-238. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1150136
  Петрова Г.М. Проблема моральнісної самоідентифікації та моральнісного самовизначення в сучасних теоріях: етичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-30. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  У статті здійснюється спроба аналізу виникнення і розкриття понять само ідентифікації та самовизначення у вітчизняній і західній філософських традиціях, а також пошук їхнього змістовного та смислового розведення.
1150137
  Марченко О.В. Проблема морально-етичних засад людського існування у філософській антропології Памфіла Юркевича // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Обгрунтовується провідна роль серця для розуміння людини як особистості, як образу Божого у філософії П. Юркевича. В цьому контексті розглядається ідея миру з ближніми як необхідна складова моральнішого зростання людини.
1150138
  Конєва Т. Проблема морального випробування в повісті Леоніда Бразова "Перший гарт" / Т. Конєва, Н. Тарасова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 43-48. – ISSN 2075-1486
1150139
  Конєва Т. Проблема морального випробування в повісті Леоніда Бразова "Перший гарт" / Т. Конєва, Н. Тарасова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С. 39-44. – ISSN 2075-1486
1150140
  Поліщук Н.П. Проблема морального ідеалу / Н.П. Поліщук. – Київ, 1970. – 126с.
1150141
  Коробко М.І. Проблема морального обрису сучасного телевізійного героя // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 50-54. – ISSN 2616-9967
1150142
  Северин Людмила Василівна Проблема морального розвитку людини в епоху Середніх віків (у контексті західноєвропейської культури) : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.07 / Северин Людмила Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 165л. – Бібліогр.:л.150-165
1150143
  Ярославцева Ирина Павловна Проблема морального творчества в философии Фридриха Ницше : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Ярославцева Ирина Павловна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 22л.
1150144
  Сива С.В. Проблема моральної свободи у творчості Григорія Сковороди / С.В. Сива, С.М. Романчук // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – C. 102-109. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1150145
  Сафаров Н.С. оглы Проблема моральной ответственности /методологический аспект исследования/ / Н.С. оглы Сафаров. – Баку, 1984. – 93с.
1150146
  Головко Н.А. Проблема моральной ответственности в марксисткой этике / Н.А. Головко. – К., 1972. – 231с.
1150147
  Бульц В.И. Проблема моральной цели и средств ее достижения : Автореф... канд. филос.наук: / Бульц В. И.; Аз.ГУ. – Баку, 1968. – 21л.
1150148
  Северин Л.В. Проблема моральности розвитку людини в епоху Середніх віків (у контексті західноєвропейської культури) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.07 / Северин Л. В.; КУ. – К., 1999. – 19л.
1150149
  Киселев В.П. Проблема моральных стимулов к труду в социалистическом обществе / В.П. Киселев. – Горький, 1968. – 192с.
1150150
  Федосова А.П. Проблема моральных ценностей в марксистско-ленинской этике. : Автореф... канд. филос.наук: / Федосова А.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 16л.
1150151
  Літошенко О.С. Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 284-293
1150152
  Кеммер Э. Проблема морозоустойчивости плодовых культур / Э. Кеммер, Ф. Шульц. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 155с.
1150153
  Охріменко І. Проблема мотивації професійної діяльності працівника оперативного підрозділу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 105-110.
1150154
  Васильківський В.О. Проблема мотивації творчості раціоналізаторів / В.О. Васильківський. – Київ : Знання України, 1976. – 24 с.
1150155
  Столбецька С.Б. Проблема мотивування вивчення іноземної мови у вищому аграрному закладі освіти // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С123-126
1150156
  Капічіна О.О. Проблема музичного символу і знаку в контексті філософсько-семіотичної думки // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 11-14
1150157
  Мансуров Н.С. Проблема мышления в свете учения И.П.Павлова : Автореф... канд. философ.наук: / Мансуров Н.С.; Ин-т философ. АН СССР. – Москва, 1951. – 13 л.
1150158
  Хргиан А.Х. Проблема наблюдений и исследований атмосферного озона / А.Х. Хргиан, Г.И. Кузнецов. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 217с.
1150159
  Глєбова І.А. Проблема навчання іншомовного професійно орієнтованого спілкування студентів немовних вузів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – С. 186-199. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (13))
1150160
  Бурдейна І.В. Проблема навчання та виховання особистості студента в контексті гуманізації освітнього процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 183-192
1150161
  Присяжнюк А.С. Проблема навчання фонетичного матеріалу японської мови // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 502-503
1150162
  Привалова Л.Д. Проблема наглядного обучения в педагогическом наследстве В.И.Водовозова и Н.Ф.Бунакова. : Автореф... канд. пед.наук: / Привалова Л.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 24л.
1150163
  Мурзина О. Проблема наголошеності у народнопісенній силабіці (за матеріалами пісень Центральної України) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 114-126. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
1150164
  Мережко А.А. Проблема Нагорного Карабаха и международное право / Александр Мережко. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. – 206, [2] с. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 202-206 в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-489-207-7
1150165
  Слизький А. Проблема надання юридичної сили службовим електронним документам // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 140-150


  У статті розкрито теоретичні та практичні питання поняття електронного документа (ЕД) й електронного цифрового підпису (ЕЦП); зміст норм українського і міжнародного права, які регламентують використання ЕЦП, дослідження правового регулювання інституту ...
1150166
  Пушкин В.Г. Проблема надежности / В.Г. Пушкин. – М, 1971. – 192с.
1150167
  Волович Владимир Ильич Проблема надежности эмпирических данных в социологическом исследовании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Волович Владимир Ильич ; АН УССР , Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1973. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
1150168
  Волков В. Проблема надежных гарантий прав собственности и российский вариант вертикальной политической интеграции // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 4-27. – ISSN 0042-8736
1150169
  Гулійчук Д. Проблема наділення землею переселенців з Польщі на теренах Рівненської області (1944 - 1946 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 282-286. – ISBN 978-966-171-795-3
1150170
  Бабушка Л.Д. Проблема надособистісного в світлі індивідуального: естетико-культурологічний аспект (перечитуючи В. Розанова) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 56-58
1150171
  Литвин В. Проблема наздогнати час у контексті національної недалекоглядності // Голос України, 2004. – 14 травня


  Виклад виступу Голови Верховної Ради України, академіка Національної академії наук на сесії Загальних зборів НАН України 29 квітня 2004 року
1150172
  Баиндурашвили А.Г. Проблема наименования в экспериментальной психологии : Автореф... д-ра психол.наук: / Баиндурашвили А.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 48л.
1150173
  Салтовський О.І. Проблема найкращої форми організації влади в теоретико-політичній спадщині Феофана Прокоповича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 89-92. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається питання особливостей розуміння державної влади в політичній концепції Феофана Прокоповича. В статье рассматривается вопрос особенностей понимания государственной власти в политической концепции Феофана Поркоповича. Тhe article ...
1150174
  Рехтета О.М. Проблема накопичення зовнішнього державного боргу України // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 168-174. – ISSN 2079-4762
1150175
  Ковтун Л.И. Проблема накоплений государственных промышленных предприятий в условиях экономики развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Ковтун Л.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1975. – 22л.
1150176
  Василишин С. Проблема налагодження українсько-білоруських відносин у політико-дипломатичній сфері (1991-1994 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 550-553. – ISBN 978-966-171-893-6
1150177
  Шумилов Д.В. Проблема налоговых преступлений // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 290-293. – ISSN 1684-2626
1150178
   Проблема Намибии. – М., 1991. – 195с.
1150179
  Кот О. Проблема наповнення місцевих бюджетів: сплата податку на прибуток // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 219-121
1150180
  Сутт Т.Я. Проблема направленности органической эволюции / Т.Я. Сутт. – Таллин, 1977. – 139с.
1150181
  Вагимов Э.К. Проблема направленности развития научных абстракций // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1150182
  Шелепин Л. Проблема наркомании // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С. 23-25. – ISSN 0321-0383
1150183
  Волошенко І.О. Проблема наркотрафіку в пострадянських країнах Центральної Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 88-93


  В статті проаналізовано основні причини незаконного обігу наркотичних речовин в пострадянських державах Центральної Азії, визначено особливу роль соціально-економічного і афганського факторів у появі і існуванні цього явища. З"ясовано особливості ...
1150184
  Уваров Ю.П. Проблема народа в социальных романах Жорж Санд 30-40-х годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Уваров Ю.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Кафедра зарубежных литератур. – Москва, 1956. – 16л.
1150185
  Охитин В.Г. Проблема народа и вождя в историческом повествовании В.Я.Шишкова "Емельян Пугачев". : Автореф... канд.филол.наук: / Охитин В.Г.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1952. – 22 с.
1150186
  Земских А.В. Проблема народа и героя в историческом повествовании В.Я.Шишкова "Емельян Пугачев" : Автореф... канд. филологич.наук: / Земских А.В.; Моск. гос. пед. ин-т им.В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
1150187
  Чан Винь Фук. Проблема народного героизма в романе Л.Толстого "Война и мир". : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Чан Винь Фук.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 19л.
1150188
  Гессен В.М. Проблема народного суверенитета в политической доктрине XVI века / В.М. Гессен. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Шредера, 1913. – [2], 233-330 с. – Отд. оттиск: Известия Санкт-Петербургского политехнического института. 1913 г., т. 20. - Экз. деф.: отсутствует обл. – Библиогр.: "Источники" (с. 233-237) и в примеч.
1150189
  Синенко В.С. Проблема народного характера в советской литературе / В.С. Синенко. – Уфа, 1984. – 85с.
1150190
  Мамедалиев Рафаэль Мамедалиевич Проблема народности в музыке : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Мамедалиев Рафаэль Мамедалиевич; Моск. гос. ун-т. – Баку, 1974. – 27л.
1150191
  Моисейчик А.А. Проблема народности в период становления социалистического реализма в белорусской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Моисейчик А.А.; АН БССР. Ин-т лит. им. Я.Купалы. – Минск, 1966. – 17л.
1150192
  Анненкова Е.И. Проблема народности в русской критике и публицистике середины XIX века : лекция / Е.И. Анненкова ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград : ЛГПИ, 1974. – 32 с.
1150193
  Соболев П.В. Проблема народности в русской литературе / П.В. Соболев. – Ленинград, 1955. – 47 с.
1150194
  Швечков Г.Я. Проблема народности в русской музыкально-эстетической мыслы первой половины XIX в. : Автореф... канд. филос.наук: / Швечков Г. Я.; ЛГУ, ИПКП марск. лен. – Ленинград, 1951. – 18 с.
1150195
  Шахназарова Н.Г. Проблема народности в советском музыкальном искусстве на современном этапе / Н.Г. Шахназарова. – М, 1987. – 92с.
1150196
  Кралина Н.П. Проблема народности в творчестве Г.Р.Державина : Автореф... канд. филологич.наук: / Кралина Н.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Ленинград, 1951. – 17 л.
1150197
  Исламова Л.А. Проблема народности в эстетическом наследии узбекских просветителей. (Конец ХІХ - начало ХХ в.) : Автореф... канд. филос.наук: / Исламова Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фил. фак-тет. – М., 1964. – 13л.
1150198
  Дридгер К.А. Проблема народности воспитания в России первой половины XIX в.: официальная и славянофильская позиции // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 70-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1150199
  Анофрикова П.С. Проблема народности воспитания в русской общественной мысли 30-40-х годов XIX века : Автореф... канд. пед.наук: / Анофрикова П.С.; Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – Кишинев, 1953. – 16 с.
1150200
  Сарычев А.П. Проблема народности и критический реализм / А.П. Сарычев. – М., 1975. – 256с.
1150201
  Ляшенко И.Ф. Проблема народности искусства в марксистко-ленинской эстетике : Дис... канд. филос.наук: / Ляшенко И. Ф.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. дилеет. и ист. материал. – Киев, 1955. – 271л. – Бібліогр.:л.1-25
1150202
  Ляшенко И.Ф. Проблема народности искусства в марксистско-ленинской эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ляшенко И.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. диалектич. и историч. материализма. – Киев, 1955. – 15 с.
1150203
  Баллыев А. Проблема народности искусства в свете марксистко-лениниской эстетики. : Автореф... канд. филос.наук: / Баллыев А.; АН Уз.ССР. – Ташкент, 1967. – 26л.
1150204
  Шамота Н.З. Проблема народности литературы в теории социалистического реализма. : Автореф... Доктора филол.наук: / Шамота Н.З.; Акад.наук УССР.Отдел.обществ.наук. – К, 1961. – 40л.
1150205
  Антропянский Н.А. Проблема народности литературы в трудах Н.А. Добролюбюова : Автореф... канд. филол.наук: / Антропянский Н.А.; Томск. гос. ун-тет. – Томск, 1954. – 16л.
1150206
  Березинская З.И. Проблема народности словарного состава "Песни о Нибелунгах". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Березинская З.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1150207
  Шубравский В.Е. Проблема народности украинской литературы первой половины XIX века. : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.03 / Шубравский В.Е.; АН УССР. Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 50л.
1150208
  Гончаренко М.В. Проблема народності літератури в марксистсько-ленінській естетиці / М.В. Гончаренко. – К., 1959. – 132с.
1150209
  Якимович Т.К. Проблема народності французького реалізму середини XIX ст. в світлі ленінської естетики // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 45-48
1150210
  Муравьев В.В. Проблема народонаселения в теории и истории культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 8. – С. 26-31. – ISSN 2073-9702


  Представлены культурные комплексы, детерминирующие основные параметры динамики населения. Производство пищи и одежды, строительство жилищ, истребление людей в войнах и карательных акциях, накопление и использование знаний о способах лечения болезне - ...
1150211
  Рубин Я.И. Проблема народонаселения как объект идейно-политической борьбы / Я.И. Рубин. – Минск, 1976. – 256с.
1150212
  Швець С. Проблема нарощення інвестиційного потенціалу економіки України в умовах посилення бюджетного дисбалансу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 12 (326). – С. 6-11. – ISSN 1810-3944


  Конференція організована Центром економічних досліджень економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Відкрив конференцію декан факультету В.Д. Базилевич (є фото), який відзначив, що "співпраця між економічним факультетом та Державною ...
1150213
  Лобастов Юлий Проблема насилия в искусстве и действительности // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 12 (1607). – С. 101-112. – ISSN 0869-44435
1150214
  Щур С.А. Проблема насилля в 90-х рр. XIX ст. і українська соціал-демократія Наддніпрянщини // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 25-26
1150215
  Проценко Н.В. Проблема насильства в сучасному американському суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 73-75


  The article is devoted to the social problems of the present day American society. The author makes an attempt to analyse such a social phenomenon as screen violence and show its negative influence on a person.
1150216
   Проблема наследия в теории искусства. – М., 1984. – 300с.
1150217
  Смирнов Е.С. Проблема наследования приобретенных признаков / Е.С. Смирнов. – Москва, 1927. – 28с.
1150218
  Бляхер Л.Я. Проблема наследования приобретенных признаков / Л.Я. Бляхер. – М, 1971. – 184с.
1150219
  Рубинштейн Г.Р. Проблема наследственности при туберкулезе. / Г.Р. Рубинштейн. – Москва, 1951. – 88с.
1150220
  Половцов В.В. Проблема наследственности, как научная схема / В.В. Половцев, проф. Новорос. ун-та. – Петроград : Изд. А.С. Панафидиной ; [Тип. Мин. Внутр. дел], 1915. – 31 с. – Без обл. – (Библиотека натуралиста : Собрание научно-популярных статей русских ученых)
1150221
  Нахлік Є. Проблема наслідування Христа у Шевченковій поезії та в поезії польських і російських романтиків // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 79-92. – ISBN 966-95452-3-8
1150222
  Бабич Ю. Проблема науки в эстетических теориях 19 века // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 10-13
1150223
  Соколов Б. Проблема наукова чи політична? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8 жовтня (№ 183). – С. 10


  Глобальне потепління давно вже перетворилося на фантом, який править світом.
1150224
  Гуцол А.З. Проблема наукових допущень у природознавстві / А.З. Гуцол, О.Н. Радченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1150225
  Комісаренко К. Проблема науково-технічного прогресу у фантастичній прозі Олеся Бердника та Аркадія і Бориса Стругацьких // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 232-237. – ISSN 2307-2261
1150226
  Десятник В.О. Проблема наукового методу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (72). – C. 4-11. – ISSN 2222-5374
1150227
  Крикун В.Ю. Проблема наукового статусу риторики // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 52-53
1150228
  Сосницький О. Проблема наукової класифікації homo sapience // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 382-393. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  За плідну співпрацю професору Шлезінгеру М.І. присвячується. У даній роботі досліджується універсалізація поняття сучасної людини відповідно існуючій науковій класифікації цього виду. Показано, що визначення homo sapience не цілком відповідає ...
1150229
  Десятник В.О. Проблема науковості теорій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (59). – С. 4-11. – ISSN 2222-5374
1150230
  Гульман Р.И. Проблема научного издания литературного наследия Янки Купалы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гульман Р.И. ; АН БССР. – Минск, 1965. – 16 с.
1150231
   Проблема научного обеспечения агропромышленного комплекса Ставропольского края. – Ставрополь, 1990. – 328с.
1150232
  Пирожкова С.В. Проблема научного предвидения в философии К. Поппера // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С.160-176. – ISSN 0042-8744
1150233
  Герасимова И.В. Проблема научной достоверности публикаций документов Разрядного приказа о Вильне под властью русских воевод (1655-1661) в XIX веке // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 4. – С. 16-27. – ISSN 0132-1366
1150234
  Летов О.В. Проблема научной объективности в постпозитивистской философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 57-62. – ISSN 0042-8744
1150235
  Летов О.В. Проблема научной объективности: от постпозитивизма к социальным исследованиям науки и техники // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 47-59. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1150236
  Бабин М.г. Проблема научной организации труда в советской экономической литературе двадцатых годов : Автореф... канд. экон.наук: / Бабин М.г.; МГУ. – М, 1966. – 14л.
1150237
  Чернякова Н.С. Проблема научных революций (типы, стадии развития, место в истории естествознания). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чернякова Н.С.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1150238
  Юлдашбаев Б.Х. Проблема нации и политическое положение башкир в составе царской России / Б.Х. Юлдашбаев. – Уфа, 1979. – 88с.
1150239
  Алиев Логман Проблема национально-духовного самопознания в азербайджанской литературе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 198-204. – ISSN 2522-493X
1150240
  Туторский А.В. Проблема национального возрождения и этнокультурные процессы в Поволжье в конце ХХ - начале ХХI в. ( на примере г. Маркс Саратовской области ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 26-51. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1150241
  Синицын Ф.Л. Проблема национального и интернационального в национальной политике и пропаганде в СССР в 1944 - первой половине 1945 года // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 40-53. – ISSN 0869-5687
1150242
  Максумова Ф. Проблема национального и интернационального в трудах В.И.Ленина : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Максумова Ф.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1969. – 25л.
1150243
  Щедрина Г.К. Проблема национального своеобразия в советской архитектуре / Г.К. Щедрина. – Ленинград, 1975. – 40 с.
1150244
  Щедрина Г.К. Проблема национального своеобразия в советской архитектуре / Г.К. Щедрина. – Ленинград, 1975. – 40 с.
1150245
  Краснов Г.В. Проблема национального характера в русской и болгарской литературах 60-х гг. 19 вв. / Г.В. Краснов. – Горький, 1963. – 46 с.
1150246
  Гембицкая-Бортник Проблема национальной идентичности в американском романе о Второй мировой войне // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 24-29


  Данная статья посвящена особенностям осмысления проблемы национальной идентичности в американских романах о Второй мировой войне. В статье рассматриваются романы Г. Уоука «Ветры войны» и «Война и память» и роман Дж. О. Килленса «И тогда мы услышали ...
1150247
  Жолудева Л.И. Проблема национальной идентичности в итальянских исторических и лингвистических сочинениях XVI века // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 111-119. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1150248
  Гусейнов А.М. Проблема национальной определенности в советской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 647 / Гусейнов А.М.; АН АзССР. – Баку, 1971. – 24л.
1150249
  Киреев А.Н. Проблема национальной формы в советской литертуре : Автореф... канд. филол.наук: / Киреев А.Н.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра теории лит-ры и искусства. – М., 1954. – 16л.
1150250
  Кривцов Н.В. Проблема национальный отношений в многорасовом обществе (малые государства Индийского океана) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Кривцов Н.В.; АН СССР. Ин-тут востоковедения. – М., 1985. – 19л.
1150251
  Баграмов Эдуард Александрович Проблема национальных отношений и современные буржуазные политико-социологические концепции(критический анализ) : Автореф... докт филос.наук: / Баграмов Эдуард Александрович; Моск. гос. ин-т межд. отношений. – М, 1966. – 40л.
1150252
  Іржавська А.П. Проблема нацистського фізичного терору проти східних слов"ян у період Другої світової війни в сучасній зарубіжній історіографії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 60-72. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
1150253
  Вівчарик Н. Проблема націанальної ідентичності в історичних повістях Григора Лужницького // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 47-55
1150254
  Кіхно О.В. Проблема нації-душі у філософських побудовах Шрі Ауробіндо Гхоша // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 217-218
1150255
  Сторожук С.В. Проблема нації в історіософській спадщині М. Грушевського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 53-55
1150256
  Салтовський О.І. Проблема нації в політичній концепції М. Драгоманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Проаналізовано особливості розгляду проблеми нації українським теоретиком політики М. Драгомановим.
1150257
  Коршук Р.М. Проблема нації в темпоральному вимірі: модернізм та примордіалізм // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 76-78. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1150258
  Замікула М. Проблема національних меншин в країнах Балтії в контексті їх інтеграційної політики: приклад Латвії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 21-22
1150259
  Лебедєва Ю. Проблема національних меншин і мовне питання у період Української революції та сучасної незалежної України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 176-188. – ISSN 1998-4634
1150260
  Трифонова О.С. Проблема національно-патріотичного виховання дошкільників у працях Алли Богуш (за період 1990 - 2018 роки) // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 98-103. – ISSN 2414-5076
1150261
  Кулішенко Л.А. Проблема національного виховання в педагогічній пресі сучасності (за період з 1991 до 2004 рр.) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Кулішенко Л.А.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 211л. + Додатки: л. 187-211. – Бібліогр.: л. 149-186
1150262
  Кулішенко Л.А. Проблема національного виховання в педагогічній пресі сучасності (за період з 1991 до 2004 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Кулішенко Л.А.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1150263
  Болбат Т. Проблема національного відродження Східної України у 1980-ті роки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 179-184. – ISSN 1728-9572
1150264
  Конончук О. Проблема національного і вселюдського в новелах іранського письменника Ебрахіма Рахбара // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 127-134
1150265
  Атаманчук В.П. Проблема національного самовизначення у п"єсі Володимира Винниченка "Між двох сил" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 152-157. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1150266
  Нагорний К.О. Проблема національного самоствердження в публіцистиці лідера літературного угруповання "Гарт" В.Блакитного // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 130-134


  Стаття присвячена темі українського національного самоствердження в публіцистиці В. Блакитного. Світогляд видатного діяча української культури першої чверті ХХ ст., лідера одного з найбільших літературних угруповань, редактора багатьох періодичних ...
1150267
  Працьовитий В. Проблема національного самоусвідомлення в романі "Повнолітні діти" Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 224-232. – ISSN 0130-528Х
1150268
  Петришин Г.Р. Проблема національного самоутвердження в західній Україні (друга половина ХІХ ст. -- 30-і роки ХХ ст.) : Дис... канд. політ.наук: 23.00.02 / Петришин Г. Р.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 170л. – Бібліогр.:л.154-170
1150269
  Петришин Галина Романівна Проблема Національного самоутвердження в західній Україні (друга половина ХІХ ст. - 30-ті роки ХХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петришин Галина Романівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
1150270
  Товстенко В. Проблема національного та іншомовного елементів у сучасній економиічній термінології // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 70-75. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1150271
  Грінберг Л.Ф. Проблема національного у картині світу Пантелеймона Куліша // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 123-130. – ISSN 2226-2180


  "Мета роботи. З’ясувати концептуальний підхід П. Куліша до проблеми «національного» як до першооснови національної ідеї. Методологія дослідження полягає у застосуванні проблемного, логічного й системного методів, завдяки яким визначено зміст ...
1150272
  Довженко О.В. Проблема національного характеру в публіцистиці та "Щоденниках" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 51-56. – ISBN 978-966-171-251-4
1150273
  Працьовитий Володимир Степанович Проблема національного характеру в українській драматургії 20 - початку 30-х років 20 століття : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Працьовитий В.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 366 л. – Бібліогр.: л. 354-366
1150274
  Працьовитий Володимир Степанович Проблема національного характеру в українській драматургії 20 - початку 30-х років 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Працьовитий В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 35 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1150275
  Лип"як І. Проблема національного характеру у творчості Олександра Довженка / І. Лип"як, Г.Й. Насмінчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 76-79. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1150276
  Дорога А.Є. Проблема національного: історико-філософський аспект // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.198-207. – ISBN 966-7653-02-8
1150277
  Пшеничний Т. Проблема національної безпеки в Україні наприкінці 1917 - на початку 1918 рр. Крізь призму церковного чиновника // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 22-29. – ISSN 2522-4611
1150278
  Пархомчук О.С. Проблема національної безпеки і військова конверсія в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.67-73
1150279
  Свідлов Ю. Проблема національної безпеки України в контексті військового протистояння з Росією (методологічні аспекти) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 138-149
1150280
  Головій С. Проблема національної зради в контексті християнських цінностей у драматичному діалозі Лесі Українки "На полі крові" // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 409-415. – ISBN 966-76-31-01-Х
1150281
   Проблема національної ідентифкації в контексті політики історичної пам"яті // Політика історичної пам"яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський, С.І. Здіорук, С.О. та ін. Зубченко. – Київ : НІСД, 2019. – С. 13-25. – ISBN 978-966-554-315-2
1150282
  Савич В.І. Проблема національної ідентичності в романі Р. Володимира "Нація на світанку" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 228-231. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1150283
  Новак В. Проблема національної ідентичності героїв у творах Юрія Косача 1930-х років // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 52-55. – ISSN 0130-5263
1150284
  Кузь В. Проблема національної ідентичності у жіночій прозі української діаспори // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 124-131. – (Серія "Культурологія" ; вип. 20)
1150285
  Юренко О.П. Проблема національної ідентичності у соціологічному доробку Микити Шаповала (1920-ті роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-16. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Проаналізовано теорію нації, створену Микитою Шаповалом - фундатором вітчизняної соціології. Виокремлено власне соціологічний аспект розуміння нації як складної суспільної спільноти, який характеризує цю теорію. Розглянуто основні напрямки полеміки, що ...
1150286
  Зєлінська Г. Проблема національної ідентичності у творчості Марка Боєслава // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 583-591. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1150287
  Гудзенко О.П. Проблема національної ідентичності у творчості письменників Розстріляного Відродження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 298-305


  Розглянуто творчість письменників Розстріляного Відродження крізь призму осмислення проблеми національної ідентичності. Національна ідентичність як усвідомлений вибір особистості стає ключовим елементом художнього тексту. Це продукує нові змісти, ...
1150288
  Дячук Л. Проблема національної ідентичності українців в міфоісторичних концепціях XVII та початку ХІХ століть // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 19-24
1150289
  Ревегук В. Проблема національної освіти на Полтавщині на початку ХХ століття // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 174-180. – ISSN 2075-1222
1150290
  Зеленська В. Проблема національної пам"яті у збірці "Легендт старокиївські" Наталени Королевої // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 98-105. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1150291
  Грикун Ю.О. Проблема національної самоідентифікації японців у парадигмі постмодерну // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 371-384
1150292
  Андрієнко Л.К. Проблема національної самосвідомості в науковій спадщині М.П. Драгоманова // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.185-196
1150293
  Онищенко В. Проблема національної самосвідомості в поемі Івана Франка "Мойсей" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 21-26. – ISSN 0130-5263
1150294
  Масненко В. Проблема національної свідомості в українській зарубіжній історико-політичній науці 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 103-110
1150295
  Подолян Г.П. Проблема націостановлення у творчості Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 247-248
1150296
  Абдильдин Ж.М. Проблема начала в теоретическом познании / Ж.М. Абдильдин ; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Наука, 1967. – 367 с.
1150297
  Бегиашвили А.Ф. Проблема начала познания у Б. Рассела и Э. Гуссерна / А.Ф. Бегиашвили ; АН ГрузССР, Ин-т философии. – Тбилиси : Мецниереба, 1969. – 124 с.
1150298
  Гаврилюк В.А. Проблема начала системы категорий теории развития / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 4)
1150299
  Троскот І. Проблема не-читання як проблема що-читання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 1/2 (373/374), 16-22.01.2015 р. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Про головні тенденції в українській літературі 2014-го.
1150300
  Соколов Б. Проблема не в наркотиках? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16 травня (№ 84). – С. 4-5


  Чи може вірменський сценарій повторитися в Грузії.
1150301
  Шапошніков А.О. Проблема невизнаних держав Закавказзя // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 93-94
1150302
  Ліщина І. Проблема невиконання судових рішень як порушення права власності в практиці Європейського суду з прав людини. Український аспект. Від Ivanov до Burmych // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 189-215. – ISSN 1026-9932
1150303
  Бережнюк М.М. Проблема невиражених засновків в аргументації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 221-225. – ISSN 2076-1554
1150304
  Бережнюк М.М. Проблема невиражених засновків в аргументації: альтернативний підхід до розв"язання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 112-114
1150305
  Фурса В. Проблема невідмінюваних прикметників у сучасному мовознавстві // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 67-69. – ISSN 2415-8208
1150306
  Наумова Е.И. Проблема негативности в философии Гегеля // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 34-34. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1150307
  Симонян Р.Х. Проблема негражданства в странах Балтии: истоки возникновения и перспективы решения // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 10. – С. 51-58. – ISSN 0132-0769
1150308
  Яреськовська І.І. Проблема недобросовісних умов у договорах із споживчами в українському законодавстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 124-133
1150309
  Бугаев Д. Проблема недоедания, или Что будет, если герой мало каши ел // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 198-201. – ISSN 2307-2261


  Роман "Омон Ра" (1992) и рассказ "Ассасин" (2008) Виктора Пелевина в свете мотива недоедания.
1150310
  Семенчук І.М. Проблема неефективного використання земель сільськогосподарського призначення Миколаївської області / І.М. Семенчук, В.А. Юзик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 30-37 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1150311
  Ващенко Ю.В. Проблема незалежності енергетичного регулятора в Україні крізь призму класичної тріади гілок влади // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 43-47. – ISBN 978-617-7293-17-9
1150312
  Гриб А.А. Проблема неинвариантности вакуума в квантовой теории поля / А.А. Гриб. – Москва : Атомиздат, 1978. – 127 с.
1150313
  Осмоловська О.Ю. Проблема нейтралітету та політики Швейцарії стосовно інтернованих військовослужбовців у період Другої світової війни / О.Ю. Осмоловська, В.Ю. Павлюченко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 107-112. – ISSN 2076-1554
1150314
  Осмоловська О.Ю. Проблема нейтралітету та політики Швейцарії стосовно інтернованих військовослужбовців у період Другої світової війни / О.Ю. Осмоловська, В.Ю. Павлюченко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 135-139. – ISSN 2076-1554
1150315
  Кузьмук О.М. Проблема неконсистентності статусних позицій середнього класу (за результатами емпіричного соціологічного дослідження,проведеного в м. Луцьку) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 98-103. – ISBN 978-966-171-498-3
1150316
  Топорецька З.М. Проблема нелегального грального бізнесу потребує вирішення // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 227-229. – ISBN 978-966-520-183-0
1150317
  Бортник К.А. Проблема нелегальної імміграції в Україні // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 14-16. – ISBN 978-617-696-385-1
1150318
  Надюк Я.М. Проблема нелегальної міграції в Україні // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 124-125. – (Серія "Економічні науки")
1150319
   Проблема нелегальної міграції та транспортування мігрантів в Україні : Наукова доповідь. – Київ : Бланк-Прес, 2000. – 120с. – ISBN 5-7770-1220-5
1150320
  Самченко В.М. Проблема нелокальной связи в современной физике и философии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 37-49. – ISSN 1560-7488
1150321
  Короєд С.О. Проблема неналежного відповідача у цивільному судочинстві як перешкода ефективному судовому захисту прав позивача // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (51). – С. 91-100. – ISSN 2413-1342
1150322
  Лисак І. Проблема ненасилля в соціально-політичній сфері // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 256-262. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Ідею демократичного врядування в українській суспільно-політичній думці розглядали М. Драгноманов, М. Костомаров, П. Орлик, Г. Сковорода, І. Франко та ін.( с.257)
1150323
  Фуркало В. Проблема ненасилля і природа людини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 146-149. – ISSN 1728-9343
1150324
  Пилипенко Николай Варфоломеевич Проблема необходимости и случайности в философии и естествознании : Автореф... д-ра филос.наук: / Пилипенко Николай Варфоломеевич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1966. – 38л.
1150325
  Иваненко В.И. Проблема неопределённости в задачах принятия решений / В.И. Иваненко, В.А. Лабковский. – К., 1990. – 132 с.
1150326
  Ефремов В.В. Проблема неопределенности в экономических теориях // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 3 (632). – С. 67-75. – ISSN 0131-7741
1150327
   Проблема неорганического проихождения нефти. – К., 1971. – 204с.
1150328
  Заброда Э.П. Проблема неосознанного в религиозной психологии : Автореф... канд. филос.наук: / Заброда Э.П.; КГУ. – Киев, 1970. – 22 л.
1150329
  Зінякова В. Проблема неперекладності "шма" в іудейській традиції (The problem of the "Shema" untranslatability in the Jewish tradition) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 191-199. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Досліджуються неперекладні сенси текстів Танаху,що складають молитву «Шма Ісраель». Простежуєтьсявзаємозв’язок цих сенсів з неоднозначним відношенням до мовивиконання заповіді читання «Шма» в іудейській традиції". The untranslatable meanings the ...
1150330
  Антипенко Л.Г. Проблема неполноты теории и её гносеологическое значение / Л.Г. Антипенко ; отв. ред. Н.И. Стяжкин, Л.И. Мчедлишвили ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1986. – 224 с. – Библиогр.: с. 219-222
1150331
  Давтян О.К. Проблема непосредственного превращения химической энергии топлива в электрическую / О.К. Давтян ; Акад. наук СССР, Энергет. ин-т им. Г.М. Кржижановского. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1947. – 144 с. – Библиогр.: с. 142-143 (72 назв.)
1150332
  Сахань О.М. Проблема непотизму в сучасному українському суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 189-209. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1150333
  Башелейшвили В.С. Проблема непрерывности и прерывности в развитии земной коры : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / башелейшвили В.С.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 26л.
1150334
  Шиганов Иван Степанович Проблема непрерывности некоторых стохастических моделей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шиганов Иван Степанович; МВ и ССО Лит.ССР. Вильн. гос. ун-т. – М., 1979. – 13л.
1150335
  Вінграновський А.М. Проблема нерівності регіонального розвитку в Україні як сфера державного регулювання // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 12-20
1150336
  Павленко В. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї під час і після завершення "холодної війни" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 27-31. – (Історія ; вип. 3 (142)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз процесу становлення й розвитку режиму неросповсюдження ядерної зброї, який автор пропонує умовно поділити на три етапи. Перший - 1945-1968 рр. - це той час, коли намагання зупинити чи загальмувати процес поширення ядерної зброї були ...
1150337
  Галака С.П. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах : монографія / С.П. Галака ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 278, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-594-332-4


  У прим. № 1693159 напис: Валере от автора с пожеланиями успехов в многотрудном нашем деле. Подпись.
1150338
  Ферсман А.Е. Проблема нерудных ископаемых / А.Е. Ферсман. – Ленинград : Изд.НХТ, 1929. – 107 с.
1150339
  Малахов В. Проблема несумісності культурних цінностей та сучасні практики людяності // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 29-40. – ISBN 978-966-02-6741-1
1150340
  Кривицька О. Проблема нетерпимості в українському суспільстві:стан та перспективи подолання // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 6-13
1150341
  Ущаповська Г.В. Проблема неформальної оцінки аргументації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-67. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті розглядає методи оцінювання аргументації природної мови з позиції концепції критичного мислення та неформальної логіки. Головна увага зосереджена на виявленні їхніх спільних та відмінних рис. Виявлено, що концепції критичного мислення ...
1150342
  Подкопаева Е.П. Проблема неформальной аргументации в историко-философском контексте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 76. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1150343
  Лукин А.Е. Проблема нефтегазоносности верхнедокембрийских осадочних комплексов древних платформ / А.Е. Лукин, П.Ф. Шпак // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 25-36 : рис. – Библиогр.: 18 назв.
1150344
   Проблема нефтедолларов : Реферат. сборник. – Москва : ИНИОН, 1984. – 232 с. – (Экономика развивающихся стран Азии и Африки)
1150345
  Вебер В.В. Проблема нефтеносности Донецкого бассейна / В.В. Вебер. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат, 1945. – 88с.
1150346
  Вебер В.В. Проблема нефтеносности палеогеновых и миоценовых слоев Кабристана / В.В. Вебер. – Москва-Ленинград, 1939. – 112с.
1150347
  Илларионов В.Т. Проблема нефтеносности Приволжской полосы Свияжско-Сурского водораздела / В.Т. Илларионов. – М.-Л., 1947. – 192с.
1150348
  Шумилин А.И. Проблема нефти и перспективы вывода американских войск из Ирака // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 12. – С. 37-54. – ISSN 0321-2068
1150349
  Юрьева Е.Г. Проблема неэфективности международных организаций в системе международной и национальной безопасности // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 141-142. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1150350
  Щербина Е.Ю. Проблема неясности в праве в спецкурсе "Логика и право" // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 205-207
1150351
  Зузик Д.Т. Проблема Нижнего Днепра / Д.Т. Зузик. – Москва-Ленинград : Государственное социально-экономическое изд-во, 1932. – 172 с.
1150352
  Матчанова З.Ш. Проблема низкой эффективности мер противодействия террористической деятельности на Северном Кавказе: историко-правовой экскурс // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 34-35. – ISSN 1812-3805
1150353
  Шевченко О. Проблема низької капіталізації банків: актуальність та шляхи розв"язання : теорія і практика / О. Шевченко, А. Сернецький // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 20-21 : Рис.
1150354
  Матвієнко І.С. Проблема нігілізму у європейській культурі (філософські погляди Ф. Ніцше). // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – С. 156-158. – ISSN 2076-1554
1150355
  Чуприна О.С. Проблема німецьких репарацій в міжнародних відносинах 1919-1924 рр. // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 70-72. – (Серія "Суспільні науки")
1150356
  Берсон А.С. Проблема новивизны в изобретательском праве. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Берсон А.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 19л.
1150357
  Казначеев С.М. Проблема нового реализма: регенерация метода // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 24-34. – ISSN 0130-9730
1150358
  Попков В. Проблема нового человека в контексте социально-политических трансформаций современной эпохи / В. Попков, Е. Попкова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 2 (254). – C. 210-220. – ISSN 2409-9260
1150359
  Медведева К.А. Проблема нового человека в творчестве А.Блока и В.Маяковского / К.А. Медведева. – Владивосток, 1989. – 290 с.
1150360
  Нестеров А.Ю. Проблема нового: фантастическое, эволюция и границы представимого // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 8. – С. 120-135. – ISSN 0235-1188
1150361
  Вавилов Н.И. Проблема новых культур / Н.И. Вавилов. – Москва : Сельхозгиз, 1932. – 48с.
1150362
  Гоман Ю.О. Проблема ногайців у науковій літературі (історико-філологічний аспект)


  Зроблено спробу з"ясувати стан дослідженості проблеми походження та суспільно-політичного розвитку ногайців у історіографії кінця ХVІІІ - ХХ ст.
1150363
  Мораховская Л.Н. Проблема норм английского литературного языка начала XVIII века : Автореф... канд. филол.наук: / Мораховская Л.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 12 с.
1150364
  Ступин Л.П. Проблема нормативности в истории английской лексикографии: XV-XX вв. / Л.П. Ступин. – Л., 1979. – 164с.
1150365
  Шевченко Л. Проблема нормування літературної мови в сучасній славістиці // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 106-111. – ISBN 978-966-02-6028-3
1150366
   Проблема нормы в токсикологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 203с.
1150367
  Пивоваров Д.В. Проблема носителя идеального образа: операц. аспект. / Д.В. Пивоваров. – Свердловск, 1986. – 129с.
1150368
  Чикалова Е.С. Проблема нравственно-правового регулирования общественных отношений // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.174--183. – ISSN 1728-3671
1150369
  Ваняшова М.Г. Проблема нравственного воспитания в современной советской литературе. / М.Г. Ваняшова. – Ярославль, 1979. – 80с.
1150370
  Мадьярова С.А. Проблема нравственного воспитания учащихся в истории школы Узбекистана (1924-1941 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мадьярова С.А.; НИИ общ. педагог. АПН СССР. – М., 1974. – 26л.
1150371
  Аль-Сади Ахмед Абдулла Проблема нравственного идеала : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.05 / Аль-Сади Ахмед Абдулла; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 14 с.
1150372
  Аль-Сади Ахмед Абдулла Проблема нравственного идеала : 09.00.05 ; Дис. ... канд. филос. наук / Аль-Сади Ахмед Абдулла ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1990. – 179 л. – Бібліогр. : л. 167-179
1150373
  Назаренко Галина Ивановна Проблема нравственного испытания в творчестве Василия Быкова и ее интерпретация в критике : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Назаренко Галина Ивановна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 218л. – Бібліогр.:л.183-218
1150374
  Федорина Д.В. Проблема нравственного конфликта в марксистско-ленинской этике. : Автореф... канд. филос.наук: 624 / Федорина Д.В.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1970. – 21л.
1150375
  Компанцев П.С. Проблема нравственного прогресса в марксистско-ленинской философии : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Компанцев П.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1150376
  Мустафаева М.А. Проблема нравственного прогресса в марксистско-ленинской этике. : Автореф... канд.филос.наук: 09.624 / Мустафаева М.А.; АН АзССР.Отд-ние обществ.наук Ин-т филос.и права. – Баку, 1970. – 21л.
1150377
  Мустафаева М.А. Проблема нравственного прогресса в марксистско-ленинской этике. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.624 / Мустафаева М.А.; АН АзССР.Отд-ние обществ.наук.Ин-т филос.и права. – Баку, 1970. – 24л.
1150378
  Бровченко А.К. Проблема нравственного развития и социализации личности на границе психологии и философии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 24-28. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1150379
  Гайдамавичене И.П. Проблема нравственной ответственности в философии Ж.П.Сартра : Автореф... канд. философ.наук: / Гайдамавичене И.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Философ. фак. Кафедра эстетики и этики. – Вильнюс, 1967. – 16л.
1150380
  Азимова Р.Д. Проблема нравственной самооценки в марксистской этике : Автореф... канд. философнаук: 624 / Азимова Р.Д.; АН АзССР. Отд-ние общест. наук. Ин-т философии и права. – Баку, 1971. – 28л.
1150381
  Назаренко Г.И. Проблема нравственого испытания в творчестве Василия Быкова и ее интерпретация в критике. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.10 / Назаренко Г.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 25л.
1150382
  Отрощенко І.В. Проблема об"єднання з Внутрішньою Монголією в політиці вищого керівництва МНР (1925 - 1928 рр.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 59-68. – ISSN 1608-0599
1150383
  Кан Ден Сік Проблема об"єднання Кореї : аналіз існуючих концепцій і перспективні варіанти об"єднання // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2004. – № 23/24. – С. 59-67. – ISSN 1682-671Х
1150384
  Заплетнюк М. Проблема об"єднання Кореї на початку XXI ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 23-24
1150385
  Дученко М.В. Проблема об"єкта в марксистсько-ленінській теорії пізнання / М.В. Дученко. – Київ, 1970. – 220с.
1150386
  Скотний П.В. Проблема об"єктивного в сучасному економічному пізнанні: контекст постмодернізму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 27-31. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161


  Досліджено проблему методологічної рефлексії сучасної економічної теорії. На прикладі економічного закону показано необхідність переходу від об"єктного до суб"єктно-об"єктного аналізу сучасного економічного пізнання.
1150387
  Ольховський В.О. та ін. Проблема об"єктивного встановлення давності утворення синців під час експертизи живих осіб // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 445-446
1150388
  Шугайлін О.В. Проблема об"єктивної реальності та інваріантність у спеціальній теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
1150389
  Вербицький В. Проблема об"єктивності знань в педагогіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-17. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається суть проблеми об"єктивності знань в педагогіці крізь призму об"єктивності оцінювання знань студентів, окреслені взаємопов"язані фактори, які впливають на об"єктивність оцінювання знань, уточнено окремі теоретичні положення ...
1150390
  Любивий Я.В. Проблема об"єктивності істини в сучасній філософії науки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 7-19
1150391
  Косінова К.С. Проблема об"єктності аутсорсингових відносин у системі економічної та господарсько-правової політики держави // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 172-187. – ISSN 1993-0909
1150392
  Кройтор В. Проблема обгрунтованості моральних засад суспільства як нормативних чинників цивільного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 16-20. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема науково-практичної обґрунтованості застосування моральних засад суспільства як нормативних чинників цивільного права України. Формулюється висновок про недоцільність застосування положень моралі як нормативних чинників для ...
1150393
  Владиченко Л.Д. Проблема обгрунтування "релігійного" діалогу в творчості Мартіна Бубера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті автор, спираючись на творчість М. Бубера, аналізує "релігійний" діалог. Показано, що центральною ідеєю творчості М. Бубера є буття як діалог між Богом і людиною, людиною і світом, людиною і людиною. На основі цих ідей подається визначення ...
1150394
  Мороз-Подворчан Ігор Григорович Проблема обгрунтування вибору характеристик ЕОМ реального часу для розв"язання задач керування та обробки даних : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Мороз-Подворчан І.Г.; НАН України Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2006. – 36 с. – Бібліогр.: 23 назви
1150395
  Руденко О.В. Проблема обгрунтування науки у філософії Канта і неокантіанстві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Ця стаття присвячена дослідженню зв"язку між обґрунтуванням науки у філософії Канта і в неокантіанстві.
1150396
  Починок І.Б. Проблема обгрунтування науковості гуманітарного знання у філософії Дільтея // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С.125130. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1150397
   Проблема обгрунтування та шляхи аргументації = The problem of justification and the ways of argumentation : тези восьмої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління", [21-22 берез. 2013 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська О.Ю., Грудінін Д.Ю.]. – Київ : НаУКМА ; Пульсари, 2013. – 146, [2] с. : іл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці тез. – ISBN 978-617-615-035-0
1150398
  Болгова И.В. Проблема обеспечения безопасности на внешней периферии Европейского Союза: место Закавказья // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 2 : Евросоюз и Россия: политика на постсоветском пространстве. – С. 81-103. – ISSN 0235-5620
1150399
  Рулько Е.Т. Проблема обеспечения международной правосубъектности африканских государств / Е.Т. Рулько, Лавони Акогу Атанас // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 82-86. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
1150400
  Абхиджит К. Проблема обеспечения мира и безопасности в Индийском океане и позиция стран Южной Азии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Абхиджит К, ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1150401
  Абхиджит К. Проблема обеспечения мира и безопасности в Индийском океане и позиция стран Южной Азии : дис... канд. ист. наук: 07.00.05 / Абхиджит Кармакар ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 176 л.
1150402
  Низзар Джаззан Проблема обеспечения общеарабской безопасности в 1990-е годы и роль Лиги Арабских государств : 23.00.04 Дис....канд. полит. наук / Низзар Джаззан; КУ ім. Т.Г. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 1999. – 189л. – Бібліогр.:л.175-189
1150403
  Кузьмина М.П. Проблема обеспеченности региональных бюджетов РФ собственными налоговыми доходными источниками // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (44). – С. 73-78. – ISSN 1728-8878
1150404
  Жажко Ю.В. Проблема обігу наркотичних засобів в пенітенціарній службі. Шляхи вирішення // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 46-49. – ISSN 2410-244Х
1150405
  Манакін В. Проблема обліку нематеріальних активів в Україні / В. Манакін, О. Рябенко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 63-66. – ISSN 1728-9343
1150406
  Соляр С. Проблема обмеження права особи на об"єднання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 226-233. – ISSN 1993-0909
1150407
  Клименко В.А. Проблема обмеженої осудності в кримінальному праві України : монографія / В.А. Клименко, В.Б. Первомайський, Т.М. Приходько ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМу, 2010. – 201 с. – Бібліогр.: с. 182-195. – ISBN 978-966-8299-83-4
1150408
  Читалин Н. Проблема обновления содержания и технологий высшего технического образования. / Н. Читалин, А. Чугунов, Е. Матухин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 30-35. – ISSN 0869-3617
1150409
  Крысин Л.П. Проблема обновления толковых словарей современного русского языка // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-9. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
1150410
  Легчилин А.А. Проблема обоснования в истории философии // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1150411
  Конверский А.Е. Проблема обоснования в логике и методологии науки / А.Е. Конверский. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издат. объединения "Вища школа", 1985. – 125, [2] с.
1150412
  Конверский А.Е. Проблема обоснования в логике научного иссдледования : Дис... канд.философ.наук: 09.00.07 / Конверский А.Е.; МВ и ССО УРРС. КГУ. – Киев, 1975. – 168л. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
1150413
  Конверский Анатолий Евгеньевич Проблема обоснования в логике научного исследования : автореф. ... канд. филос. наук: 09.00.07 / Конверский Анатолий Евгеньевич ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с.
1150414
  Жадько В.А. Проблема обоснования естественнонаучного знания и истинность / В.А. Жадько, П.Л. Кулиш // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1150415
  Сокулер З.А. Проблема обоснования знания. / З.А. Сокулер. – М., 1988. – 175с.
1150416
  Безносов Владимир Григорьевич Проблема обоснования морали в творчестве Ф.М.Достоевского : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.05 / Безносов Владимир Григорьевич; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1981. – л.
1150417
  Худа Н.С. Проблема образностіц в художньому перекладі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 471-474. – Бібліогр.: Літ.: с.474; 7 п. – ISSN 1729-360Х
1150418
   Проблема образования гранитов. – Москва : Изд-во ИЛ, 1950. – 387с.
1150419
   Проблема образования осадочных формаций. – Новосибирск, 1987. – 153с.
1150420
  Сахаров А.М. Проблема образования Российского государства в дореволюционной исторической литературе : Автореф... докт. ист.наук: / Сахаров А. М.; МГУ, Ист. фак. – М., 1972. – 29л.
1150421
  Варинська А.М. Проблема образу автора в художньому творі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 119-124. – (Філологічні науки)
1150422
  Варинська А.М. Проблема образу автора в художньому творі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 119-125. – (Філологічні науки)
1150423
  Шорохов Ю.В. Проблема обрання правильної політики у питанні вирішення політичних конфліктів // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 108-109
1150424
  Колінько О. Проблема обраності митця в модерній новелі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 175-182. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Зроблено спробу проаналізувати художнє осмислення у текстах українських та російських письм. порубіжжя 19-20 ст. проблеми "нового мистецтва" і його творця під різними кутами зору у модерній новелі та модифікації образу героя-естета у творах М. Яцківа, ...
1150425
  Чистозвонов А.Н. Проблема обратимости и необратимости исторического процесса и метод сравнительно-экономической истории. / А.Н. Чистозвонов. – Л., 1970. – 11с.
1150426
  Вахненко Т. Проблема обслуговування державного боргу України та шляхи її розв"язання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 10-13 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1150427
  Левицкий С.С. Проблема обусловленности в "Капитале" К. Маркса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Левицкий С.С.; МВСССО УССР, Хар.ГУ. – Х, 1980. – 23л.
1150428
  Левицкий С.С. Проблема обусловленности в "Капитале" К. Маркса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Левицкий С. С.; Хар.ГУ. – Х., 1980. – 23л.
1150429
  Шмакова Л.Н. Проблема обучения говорению студентов заочного отделения в системе дистанционного обучения (на примере немецкого языка как второго иностранного) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2019. – Т. 25. – С. 164-170. – ISSN 1993-5560
1150430
  Дмитриенко В.А. Проблема обучения иноязычному общению в современной системе образования / В.А. Дмитриенко, К.С. Лелюшкина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 256-262. – ISSN 1811-0916


  В настоящий момент существует множество позиций относительно того, какими должны быть технологии обучения иноязычному общению. Авторами разработано инновационное направление обучения продуктивному, оригинальному, неподготовленному высказыванию с ...
1150431
  Петрунин А.М. Проблема обучения основам мудрости и философии в современном вузе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 18-23. – ISSN 1026-955X


  Представлено аналитическое исследование научных основ понятия «мудрость», в связи с чем рассмотрена проблема структуры учебника по философии. Исходя из анализа этой структуры, автор предлагает новый учебник по философии, состоящий из двух частей: ...
1150432
  Васильев В.И. Проблема обучения распознанванию образцов / В.И. Васильев. – Київ, 1989. – 61с.
1150433
  Уман Л.М. Проблема обучения французскому артиклю : в плане грамматики для говорящегося / Л.М. Уман. – Орел : Издательство Курского педагогического института, 1970. – 160 с.
1150434
  Левинтов Н.Г. Проблема общенационального кризиса в трудах В.И.Ленина / Н.Г. Левинтов. – Ульяновск, 1975. – 99с.
1150435
  Прилюк Ю.Д. Проблема общения в историческом материализме / Ю.Д. Прилюк. – Киев, 1985. – 192с.
1150436
   Проблема общения в психологии. – М., 1981. – 280с.
1150437
  Ломов Б.Ф. Проблема общения в психологии // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 505-514. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Общение не является предметом исключительно психологического исследования. Оно изучается многими общественными науками. В процессе общения осуществляется взаимный обмен деятельностями, их способами и результатами, представлениями, идеями, установками, ...
1150438
  Бугаенко П.А. Проблема общественно-преобразующего значения литературы в эстетичской теории Н. Г. Чернышевского : Автореф... канд. филол.наук: / Бугаенко П. А.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1952. – 30 с.
1150439
  Иванов А.С. Проблема общественного долга в марксистской этике. : Автореф... канд. филос.наук: / Иванов А.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1962. – 15л.
1150440
  Кантор Владимр Карлович Проблема общественного назначения искусства в русской эстетической мысли второй половины 19 столетия : Автореф. дис... канд. филос. наук: 09.00.04 / Кантор Владимр Карлович; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1974. – 25л.
1150441
  Бялый Г.А. Проблема общественного пессимизма в творчестве В.М. Гаршина / Г.А. Бялый. – М-Л, 1935. – 1038с.
1150442
  Асланян Гайк Габриелович Проблема общественного прогресса и буржуазная мысль. : Автореф... наук: / Асланян Гайк Габриелович; Ерев. гос.унив. – Ереван, 1966. – 42л.
1150443
  Семенов Ю.Н. Проблема общественного прогресса и социальная философия современной буржуазии. : Автореф... Доктора филос.наук: / Семенов Ю.Н.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1964. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
1150444
  Шабс С.С. Проблема общественного труда в экономической системе Маркса / С.С. Шабс. – М.-Л., 1928. – 176с.
1150445
  Ерыгин Александр Николаевич Проблема общественной природы сознания в "Феноменологии духа" Гегеля : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Ерыгин Александр Николаевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 20л.
1150446
  Трухин А.Н. Проблема общечеловеческого в политике / А.Н. Трухин, А.С. Алексеев. – Иркутск, 1991. – 131с.
1150447
  Минчей А.В. Проблема общих понятий в "философских исследованиях" Л. Витгенштейна и в "Диалектике абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении" Э. Ильенкова // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 30-32
1150448
   Проблема общности алтайских языков. – Л., 1969. – 88с.
1150449
   Проблема общности алтайских языков. – Л., 1971. – 405с.
1150450
  Дученко Н.В. Проблема объекта в марксистско-ленинской теории познания. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.620 / Дученко Н.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1970. – 45л.
1150451
  Береговой Иван Иосифович Проблема объективации в диалектике как логике и теории познания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Береговой Иван Иосифович; Львов. гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1980. – 26л.
1150452
  Скнарь А.Ф. Проблема объективного и субъективного в категории совести. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.05 / Скнарь А.Ф.; ОИЯИ. – К, 1974. – 21л.
1150453
  Скнарь А.Ф. Проблема объективного и субъективного в категории совести. : Автореф... Канд.филос.наук: / Скнарь А.Ф.; АН УССР.Объед.совет.ин-та философии и ин-та гос.и права. – К, 1974. – 22л.
1150454
  Тагиров Л.Р. Проблема объективного и субъективного в марксистско-ленинской философии : Автореф... наук: 09.01.00 / Тагиров Л.Р.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 24л.
1150455
  Хачатрян Б Л. Проблема объективности научного знания / Б Л. Хачатрян, . – Ереван, 1979. – 149с.
1150456
  Хачатрян Б Л. Проблема объективности научного знания : от Канта к Попперу. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.03 / Хачатрян Л.Б,; АН АрмССР.Ин-т философии и права. – Ереван, 1978. – 19л.
1150457
  Поплавский А.Н. Проблема объективности физического знания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.627 / Поплавский А.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 15л.
1150458
  Навроцкий Б.А. Проблема объяснения в современной биологии / Б.А. Навроцкий. – Москва : Высшая школа, 1985. – 120с.
1150459
  Елсуков А.Н. Проблема объяснения в социально-историческом исследовании : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Елсуков А.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. – М., 1969. – 17л.
1150460
  Абрашнев М.М. Проблема обыденного здравого смысла, "наивного реализма" в исследованиях домарксистской философии. : ист.-филос. очерк : лекции, прочит. в Горьк. высш. парт. школе / М.М. Абрашнев ; отв. ред. доц., канд. филос. наук Джигкаев А.М. ; Горьк. высш. парт. школа, Каф. марксист.-ленин. философии. – Горький : [б. и.], 1971. – 37 с.
1150461
  Байтелиев Алтай Проблема ограничения именных фразеологических единиц от других сходных с ними в казахском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.06 / Байтелиев Алтай; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1974. – 27с.
1150462
  Экземплярский В.М. Проблема одаренности / В.М. Экземплярский. – Москва, 1923. – 136 с.
1150463
  Хрущев Сергей Витальевич Проблема одновременной аппроксимации и особенности линейных операторов в пространствах аналитических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Хрущев Сергей Витальевич; АН СССР. Математический ин-т. – Л., 1975. – 14л.
1150464
  Зубков М. Проблема одного відмінкового закінчення // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 33-40


  У статті йдеться про складні випадки нормування щодо вживання флексій -а (-я) та -у(-ю) в іменниках ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини та сучасний стан довідково-лексикографічних видань. The paper deals with complicated cases of ...
1150465
  Гусейной А.Р. Проблема однозначности категории определенности как коммуникативной единицы : Автореф... Канд.фил.наук: 10.02.19 / Гусейной А.Р.;. – К, 1979. – 24л.
1150466
  Гусейнов Ариф Рза оглы Проблема однозначности категории определенности как коммуникативной единицы (контекстуально-ситуативный анализ на материале английского, русского и азербайджанского языков) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Гусейнов Ариф Рза оглы; Азербайдж. пед. ин-т ин. яз. – Баку, 1979. – 201л.
1150467
  Гусейнов А.Р. Проблема однозначности категории определенности как коммуникативной единицы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.09 / Гусейнов А.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 24с.
1150468
  Стащук М.Ф. Проблема окислительно-восстановительного потенциала в геологии / М.Ф. Стащук. – Москва : Недра, 1968. – 208с.
1150469
  Драган П.І. Проблема Окінави у відносинах між Токіо та Вашингтоном // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 4-7.
1150470
  Макарчук А.В. Проблема окреслення кордонів УНР та УД у відносинах України з Четверним союзом (лютий-листопад 1918 р.): історико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 67-71
1150471
  Токмань Г. Проблема окреслення філософської парадигми в художній літературі // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 61-73. – ISBN 966-7773-70-1
1150472
  Хромов С.С. Проблема окружающей среды в деятельности ООН / С.С. Хромов; Отв. ред. Р.Ф.Иванов. – Москва : Наука, 1984. – 191 с.
1150473
   Проблема окружающей среды в мировой экономике и международных отношениях. – Москва : Мысль, 1976. – 359 с.
1150474
  Полякова В.Ю. Проблема Олстера и Великобритания (1918-1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07000, 07.00.03 / Полякова В.Ю.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1150475
  Толстов С.В. Проблема Ольстера в англо-ирландских отношениях (80-е годы) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 60-67. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 27). – ISSN 0203-7319
1150476
  Дмитренко Т.В. Проблема омертвления человеческой души в рассказе Л. Андреева "Большой шлем" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 165-172. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
1150477
  Панищев Алексей Леонидович Проблема онтологической самодостаточности человека и смысл его бытия // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С.76-80. – ISSN 2073-9702
1150478
  Бокал Ганна Василівна Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії середньовіччя : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Бокал Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 172с. – Бібліогр.: л.149-172
1150479
  Бокал Ганна Василівна Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії середньовіччя : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Бокал Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1150480
   Проблема онтологічної підготовки майбутніх спеціалістів з інформаційних технологій / В.С. Балута, В.В. Осадчиіі, С.В. Шаров, А.Я. Чураков // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 16-22. – ISSN 2074-8922
1150481
  Мишанова Е.В. Проблема операционализации иделогического поля в контент-аналитических исследованиях // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 3 (117). – С.69-79. – ISSN 0321-2017
1150482
  Омельянчик В.И. Проблема описания объектов теоретического анализа в языке науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
1150483
  Прокопов Д.Є. Проблема опису сутності та причин виникнення фантастичних ідей у "досліді про людське розуміння" Д. Локка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1150484
  Лысенко А.А. Проблема определения авиации общего назначения // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 10-12. – ISSN 1812-3910
1150485
  Годер Н.М. Проблема определения в логике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Годер Н.М. ; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В. Ломоносова. Философский факультет. – Москва, 1951. – 15 с.
1150486
  Ермаченко В.Е. Проблема определения весовых коэффициентов для построения рейтинга научной деятельности высших учебных заведений Украины / В.Е. Ермаченко, С.В. Прокопович // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 79-87. – ISSN 2222-0712
1150487
  Скиба Э.К. Проблема определения границ и рамок концепта "гендерная идентичность" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 52-55. – ISSN 2077-1800
1150488
  Малышев А.Н. Проблема определения легких углеводородных газов при проведении атмогеохимических работ / А.Н. Малышев, И.Е. Мамышев // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, Р. Кокот, Т. Герцюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19. – С. 4-23. – ISSN 1729-7192
1150489
  Власова А.Л. Проблема определения молодежной субкультуры в современном обществе // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 125-128. – ISSN 1811-0916
1150490
  Хобби Ю.С. Проблема определения правовой природы европейского союза // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 28-31. – ISSN 1812-3910
1150491
  Гамбаров Гидаят Балакиши оглы Проблема определения пределов территориальных вод и специальных морских зон в современном международном праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Гамбаров Гидаят Балакиши оглы ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 20 с.
1150492
  Гамбаров Г. Проблема определения пределов территориальных вод и специальных морских зон в современном международном праве : Дис... кан. юрид.наук: 12.00.10 / Гамбаров Г.; Ин-т гос. и права АН ССР. – М., 1978. – 170л.
1150493
  Найденов Ч.А. Проблема определения статуса химии в свете учения Ф.Энгельса о формах движения материи. : Автореф... Канд.филос.юнаук: 09.00.08 / Найденов Ч.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 23л.
1150494
  Поляков Н.В. Проблема определения типа высшего учебного заведения в современных условиях / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 406-419. – ISBN 978-966-551-249-3
1150495
  Ханчич Н.Г. Проблема определения философских категорий : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Ханчич Н.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 22 с.
1150496
  Ханчич Николай Григорьевич Проблема определения философских категорий : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ханчич Николай Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 179л. – Бібліогр.:л.158-179
1150497
  Фролов В.Н. Проблема оптимального выбора в прикладных задачах / В.Н. Фролов. – Воронеж, 1980. – 139 с.
1150498
  Щестюк Н.Ю. Проблема оптимального оцінювання функціоналів від однорідного поля в умовах невизначеності як гра двох гравців // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 175-176
1150499
  Печерский С.Л. Проблема оптимального распределения в социально-экономических задачах и кооперативные игры / С.Л. Печерский, А.И. Соболев. – Ленинград : Наука, 1983. – 176 с.
1150500
  Козюк В. Проблема оптимальної величини державної заборгованості у довгостроковій перспективі // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 17-27. – ISSN 1818-5754
1150501
  Царьова М. Проблема оптимальної виборчої системи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 109-113


  Стаття присвячена проблемам пошуку критеріїв для визначення найбільш сприятливої для нашої держави виборчої системи. Аналізуються основні риси пропорційної виборчої системи як із закритими, так і відкритими списками, значна увага при цьому приділяється ...
1150502
  Мусієнко К.С. Проблема оптимальної організації державної влади в теоретико-політичній спадщині С. Оріховського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 135-137
1150503
  Заставний Ф.Д. Проблема оптимальної статевої структури трудових ресурсів і розміщення промисловості (в порядку обговорення) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 3-9
1150504
  Клима М. Проблема оптимальной организации государственного правления в европейских философско-политических концепциях XVI-XVIII веков : Дис... канд. политическихнаук: 23.00.01 / Клима М.; КУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 157л. – Бібліогр.:л.150-157
1150505
  Клима М. Проблема оптимальной организации государственного правления в европейских философско-политических концепциях XVI-XVIII веков. : Автореф... канд. полит.наук: 23.00.01 / Клима М.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 16л.
1150506
  Волгин Л.Н. Проблема оптимальности в теоретической кибернетике / Л.Н. Волгин. – Москва, 1968. – 160с.
1150507
  Катренко А.В. Проблема оптимальності в теорії та практиці прийняття рішень / А.В. Катренко, О.В. Пастернак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 359-373. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; № 829). – ISSN 0321-0499
1150508
  Салтовский Александр Иванович Проблема оптимизации отношений в системе "общество-природа" : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Салтовский Александр Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 160л. – Бібліогр.:л.154-160
1150509
  Салтовский Александр Иванович Проблема оптимизации отношений в системе "общество-природа" : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Салтовский Александр Иванович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 16л.
1150510
  Саух П.Ю. Проблема оптимізації мережі закладів вищої освіти в контексті національного університетського рейтингу // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С.43-49. – ISSN 2304-06294
1150511
  Готдаев Ж. Проблема организации внеурочного времени младших школьников в группах продленного дня : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Готдаев Ж.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1981. – 16л.
1150512
  Чередник Т.П. Проблема организации самостоятельной работы студентов в процессе отработки профессиональных читательских навыков // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 36-42.
1150513
  Агол И. Проблема органической целесообразности / И. Агол. – С. 3-20. – Отд. оттиск
1150514
  Грегірчак Д. Проблема організації автономної адміністративно-політичної моделі управління на Підкарпатській Русі у 1919 - 1921 роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 213-220. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1150515
  Салтовський О. Проблема організації державної влади в політичній концепції С. Подолинського // Дослідження світової політики : Збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2002. – № 19. – С. 128-136. – ISBN 966-8397-07-5
1150516
  Кругляк М. Проблема організації студентського гуртожитку у вищій школі Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. (на прикладі України) // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 49-52. – ISBN 978-966-485-023-7
1150517
  Жбанова К. Проблема організованих наборів робітників та їх переселення у системі державних органів УРСР (друга половина 1940-х - 1992 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 287-290. – ISBN 978-966-171-795-3
1150518
  Майструк О. Проблема освіти у педагогічній спадщині Г.С.Сковороди і В.Н.Каразіна // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 282-286


  У статті висвітлено та проаналізовано просвітницькі ідеї Г.С.Сковороди і В.Н.Каразіна. Досліджено проблему розвитку освіти у спадщині видатних українських просвітників, розкрито змістове наповнення поняття "освіта".
1150519
  Костів Проблема освіти унійного парафіяльного духовенства Київської архієпархії у ретроспективі діяльності Михайла Примовича / Костів, М-М // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 200-202. – ISBN 978-966-171-893-6
1150520
  Луговий В.І. Проблема освітньо-наукової інтеграції в підготовці кандидатів і докторів наук в Україні // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 3-6. – ISBN 966-8847-12-1


  З урахуванням міжнародного досвіду , принципів Болонського процесу.
1150521
  Вишневская Г.А. Проблема освобождения женщины в литературном наследии Белинского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вишневская Г.А. ; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 23 с.
1150522
  Адгамова Г.М. Проблема освобождения женщины в творчестве Галимджана Ибрагимова : Автореф... канд. филол.наук: / Адгамова Г.М.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Казан. ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. В.И.Ул. – Казань, 1963. – 23л.
1150523
  Порошенков Е.П. Проблема освоения и преодоления романтизма в творчестве молодого Ф.М.Достоевского. : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Порошенков Е.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина, 1968. – 20л.
1150524
  Лупинович И.С. Проблема освоения торфяно-болотных и заболоченных почв в евпропейской части нечерноземной зоны СССР. / И.С. Лупинович, С.Г. Скоропанов. – М., 1957. – 14с.
1150525
  Гаврилюк В.С. Проблема освоєння Поліської низовини в зв"зку з спорудженням Дніпровсько-Німанського каналу // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1150526
  Тульчинский Г.Л. Проблема осмысления действительности : Логико-философский анализ. / Г.Л. Тульчинский. – Л., 1986. – 175с.
1150527
  Цебржинський О.І. Проблема основ регуляцій на різних рівнях живого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1150528
  Цебржинський О.І. Проблема основ регуляцій на різних рівнях живого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-64. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Обговорюється наявність генної регуляції як ведучої для програмування життєвого циклу клітини, рецепторної регуляції, як ведучої для адаптації та інтеграції організму, есенціальної регуляції, як важливої для біоценозу, що не заперечує ролі цих форм ...
1150529
  Неживий О. Проблема основного тексту творів Григора Тютюнника


  Текстологічна проблематика літературної творчості Григора Тютюнника в центрі уваги дослідника. Йдеться про насильницьке редагування та засилля цензури в 60-70-х роках ХХ століття.
1150530
  Чекер Н.В. Проблема особенностей становления религиозно-философской концепции творчества Н. А. Бердяева в период до 1916 года / Н.В. Чекер, С.А. Титаренко // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.167-173. – ISSN 1728-3671
1150531
  Заїка В.М. Проблема особистісної трансформації людини в умовах подолання кризових станів особистості // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 91-96
1150532
  Атаманчук В.П. Проблема особистісної трансформації у драматичних поемах Юрія Липи "Поєдинок", "Бенкет" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (40) - 2017, 3 (47) - 2018. – С. 508-515. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1150533
  Фучеджи Д.В. Проблема особистісної харизматичності в сучасній психологічній науці // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 122-128
1150534
  Фіськова С.П. Проблема особистої та культурної ідентичності крізь призму мультикультуралізму у творчості Еліаса Канеті (на основі автобіографічних текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 158-162. – ISBN 966-594-420-7
1150535
  Овчаренко К.Ф. Проблема особистості в моральному богослов"ї // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 145-153
1150536
  Ніколаєнко І.С. Проблема особистості в романах Олдоса Хакслі 1920 - 1940 років


  Розглядається ставлення Олдоса Хакслі до особистості людини та його художнє відображення. Для дослідження взято перший роман письменника "Жовтий Кром" та роман кінця 30-х рр. "І після багатьох весен".
1150537
   Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : Збірник доповідей Другої Всеукраїнської наукової конференції 9-10 вересня 1999 року. – Київ, 2000. – 152с.
1150538
  Завгородня О.В. Проблема особистості з позицій інтегративного підходу // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 5 (122). – С.1-7
1150539
  Щербань О.В. Проблема особистості людині в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
1150540
  Андрієнко О.В. Проблема особистості у контексті соціуму транзитивного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1150541
  Пастух С. Проблема особистості у романах Вука Драшковича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29-32. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Висвітлюється проблематика романів Вука Драшковича "Ніж" (1982) та "Російський консул" (1986). Здійснюється спроба нового підходу до розгляду проблеми особистості, під кутом зору співвідношення людини та дійсності. У центрі уваги - поведінка людини в ...
1150542
  Труш Т.В. Проблема особистості у філософії Відродження: витоки і генеза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1150543
  Ільніцька Н.І. Проблема особистості у філософії св. Августина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1150544
  Рассудіна К.С. Проблема особової ідентичності в поєднанні з концепціями особи // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – C. 17-20. – ISSN 2414-5823


  Проблема ідентичності людської особи - синхронічної і діахронічної - складна не лише через роздвоєність духовнотілесної природи людини, але й через те, що мусить враховувати суб"єктивний елемент - почуття власної єдності із собою. Концепції людської ...
1150545
  Чмыхов Н.А. Проблема осознания космоса в обществах неолита - бронзового века юга Восточной Европы : Научный доклад на соискание ученой степени д-ра истор.наук : 07.00.02 / Чмыхов Николай Александрович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1992. – 39 с.
1150546
  Кучер С. Проблема островів Сенкаку в японсько-китайських відносинах // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 75-77
1150547
  Войде Е.Г. Проблема осуществления естественных прав человека // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 22-24. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются особенности осуществления естественных прав человека, связь этого процесса с действием механизмов юридического права; обосновывается тезис, что естественные права реализуются только опосредованным образом.
1150548
  Сахипов М.С. Проблема ответственности в колхозном праве / М.С. Сахипов. – Алма-Ата, 1972. – 280с.
1150549
  Василенко В.А. Проблема ответственности в международном праве // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 92-95. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 2)
1150550
  Соболева О.А. Проблема ответственности за причиненный имущественный ущерб по действующему колхозному праву : Автореф... кандид. юридич.наук: / Соболева О.А.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 22 с.
1150551
  Лисаковская С.А. Проблема ответственности личности и критика неоанархизма : Дис... Канд. филос. наук: / Лисаковская С.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 180л. – Бібліогр.:л.181-199
1150552
  Лисаковская С.А. Проблема ответственности личности и критика неоанархизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Лисаковская С.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 20 с.
1150553
  Шевцова С.В. Проблема ответственности: современные научные подходы / С.В. Шевцова, Д.В. Конорев // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 126-132. – ISSN 2073-8536


  Представлен авторский содержательный анализ понятия «ответственность» в различных научных направлениях: педагогике, психологии, философии, этике. Раскрыты основные компоненты структуры ответственности, перечислены этапы определения сформированности ...
1150554
  Бычковская И.Б. Проблема отдаленной радиационной гибели клеток / И.Б. Бычковская. – Москва, 1986. – 157с.
1150555
  Стрыгин А. Проблема отмывания незаконных доходов и ФАТФ // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 3. – С. 43-47
1150556
  Тюпа Валерий Игоревич Проблема относительной самостоятельности литературного развития : Автореф... канд. филол.наук: 10.647 / Тюпа Валерий Игоревич; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1150557
  Алексич Б.В. Проблема относительности пространства, времени, движения в трудах Руджера И. Бошковича : Автореф... канд. филос.наук: / Алексич Б. В.; Кишин. ГУ им. Ленина. – Кишинев, 1972. – 31л.
1150558
  Кургинян С.С. Проблема отношения личности к себе в психологии (от философско-психологических представлений к научной теории) // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 41-53
1150559
  Шевченко Г.Г. Проблема отражения в кибернетическом моделировании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Шевченко Г. Г.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1973. – 19л.
1150560
  Шевченко Г.Г. Проблема отражения в кибернетическом моделировании. : Дис... канд. филос.наук: / Шевченко Г.Г.; КГУ. – К., 1972. – 181л. – Бібліогр.:л.165-181
1150561
  Каландришвили Г.М. Проблема отражения движения в логике понятий / Г.М. Каландришвили. – Тбилиси, 1966. – 170с.
1150562
   Проблема отражения и современная наука. – Москва, 1967. – 84с.
1150563
  Дробот Г.А. Проблема отсталости развивающихся стран в мирополитическом контексте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 53-66. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1150564
  Погосян В.А. Проблема отчуждения в "Феноменологии духа" Гегеля / В.А. Погосян. – Ереван, 1973. – 129с.
1150565
   Проблема отчуждения в современной теории культуры, этике эстетике. – Свердловск, 1990. – 134с.
1150566
  Ойзерман Т.И. Проблема отчуждения и буржуазная легенда о марксизме / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1965. – 79с.
1150567
  Брайович С.М. Проблема отчуждения и современная югославская философия : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Брайович С.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. Кафедра истории зарубежной философии. – М., 1968. – 10л.
1150568
  Кравчено В.А. Проблема отчуждения и социальное развитие личности : Автореф... канд. философ.наук: / Кравчено В.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 23л.
1150569
  Смолкин М.Д. Проблема отчуждения личности в творческтве А.П. Чехова / М.Д. Смолкин. – Вильнюс, 1969. – 75с.
1150570
  Гайдадым Эдуард Леонидович Проблема отчужденного труда в "Капитале" К.Маркса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Гайдадым Эдуард Леонидович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
1150571
  Гайдадым Эдуард Леонидович Проблема отчужденного труда в "Капитале" К.Маркса : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гайдадым Эдуард Леонидович; МВ и ССО УССР. Донецк. гос. мед. ин-т. – К., 1979. – 187л.
1150572
  Габрусевич С. Проблема отъезда Ярослава Гашека из Советской России на родину // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 121-123
1150573
   Проблема ОУН-УПА : попередня істор. довідка. – Київ, 2000. – 129 с. – ISBN 966-02-1636-Х
1150574
  Карлін М. Проблема офшоризації банківського бізнесу в Україні / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 21-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1150575
  Гладков Н.А. Проблема охраны природы и ее народнохозяйственное значение / Н.А. Гладков. – М., 1968. – 28с.
1150576
  Холопова Н.Т. Проблема охраны природы Московской области : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Холопова Н.Т.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 24л.
1150577
  Кислов Б.А. Проблема оценки в марксистко-ленинской философии / Б.А. Кислов. – Иркутск, 1985. – 184с.
1150578
  Соколова Ольга Ефимовна Проблема оценки в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Соколова Ольга Ефимовна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1150579
  Песоцкий В.А. Проблема оценки качества произведения художественной литературы // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 368-380. – ISSN 1993-5560
1150580
  Низиков М.А. Проблема оценки педагогических рисков в системе российского образования / М.А. Низиков, Н.А. Чесноков // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 130-139. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрывается понятие "педагогический риск". Представляется алгоритм экспертной оценки педагогического риска. Дается методика количественного анализа изучаемого риска, а также общая оценка риска.
1150581
  Данильян О. Проблема оцінки реального стану правосвідомості і правової культури у транзитивних умовах // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 57-68. – ISSN 1993-0909
1150582
  Пономаренко О. Проблема оцінки рівнів готовності майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 408-416. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1150583
  Тягло О. Проблема оцінки сили юридичного аргументу // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 175-183. – ISSN 2227-7153
1150584
  Лактіонова Г.П. Проблема оцінки та визначення ціни землі в умовах ринку // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 9-13. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
1150585
  Герасименко Л.В. Проблема оцінювання навчальних досягнень школярів у другій половині ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 46-51. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
1150586
  Ковалгин В.М. Проблема ощущений и рефлекторная теория / В.М. Ковалгин. – Минск, 1959. – 233с.
1150587
  Будилова Е.А. Проблема ощущения и мышления в трудах И. М. Сеченова : Автореф... канд. филос.наук: / Будилова Е. А.; АН СССР,Ин-т филос. – Москва, 1950. – 15 л.
1150588
  Ломака І.І. Проблема пам"яті та європейської ідентичності у спадщині святого Івана Павла другого // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 244-251. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1150589
  Щокіна М. Проблема пам"яті у фольклорі: сучасні стратегії і перспективи розвитку // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 169-174
1150590
  Тетруашвиоли Л.М. Проблема пантезима в философской лирике молодого Гете : Автореф... канд. фиолл.наук: 10.01.06 / Тетруашвиоли Л.М.; ТГУ. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1150591
  Вілков В.Ю. Проблема парадигматичності сучасної політичної науки // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 229-260. – ISBN 966-594-988-8
1150592
  Вілков В.Ю. Проблема парадигматичності сучасної політичної науки: сутність та перспективи розв"язання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 16-25. – ISBN 966-628-132-5
1150593
  Донской Д.Е. Проблема партийности литературы и искусства в дооктябрьской марксистской эстетике : Автореф... канд. философ.наук: / Донской Д.Е.; Белорусск. гос. ун-т. Кафедра истории философии, логики и эстетики. – Минск, 1967. – 24л.
1150594
   Проблема партийности: о чем спорят сегодня. – Москва, 1991. – 64с.
1150595
  Катырева Валентина Александровна Проблема педагогической техники учителя в современной буржуазной педагогике США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Катырева Валентина Александровна; Научно-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1976. – л.
1150596
  Семиченко В. Проблема педагогічного оцінювання / В. Семиченко, В. Заслуженюк // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.3-9. – ISSN 0131-6788
1150597
  Бесарабська Ю.О. Проблема педагогічного супроводу дитинства в педагогіці Януша Корчака // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 23-25. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1150598
  Никонова Р.И. Проблема пенеплена в геоморфологии. / Р.И. Никонова; Отв.ред. Г.И.Худяков. – Москва : Наука, 1986. – 134с.
1150599
  Васько Р.В. Проблема первинних фонологічних одиниць в теоріях петербурзької і московської фонологічних школ // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 54-63. – Бібліогр.: 90 назв.
1150600
  Жеребин А. Проблема перевода в герменевтическом освещении // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 133-147. – ISSN 0042-8795
1150601
  Рамишвили В. Проблема перевода в свете философии Мартина Хайдеггера // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 64-69. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1150602
  Вербицкая М.В. Проблема перевода интертекстуальных элементов: категориальный подход / М.В. Вербицкая, А.А. Гусева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 9-18. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1150603
  Иванова А.И. Проблема передачи идиостиля и идиодлекта в художественном переводе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 99-107. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1150604
  Фомичева Ольга Святославовна Проблема передачи оценки фактуальности на основе анализа семантико-смысловой структуры научного текста: (проблема реферирования и перевода науч. текста с англ. языка на рус. язык) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Фомичева Ольга Святославовна; Моск. гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 24л.
1150605
  Мусійчук В.А. Проблема передачі в"єтнамських власних назв українською мовою // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 192-197. – ISSN 1608-0599
1150606
  Донець Н.В. Проблема передачі емфази в англо-українських перекладах


  Проблема передачі емфази залишається однією з невирішених проблем перекладу. Розглянуто лексичні, грамати-чні та графічні засоби передачі англійської емфази українською мовою. Досліджено праці окремих перекладознавців. The problem of conveying ...
1150607
  Денисенко Н.В. Проблема передачі емфатичної інверсії в англо-українському перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 89-93.
1150608
  Ярмак В. Проблема передачі претеритів у перекладах українського поетичного дискурсу сербською мовою // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 138-152
1150609
  Денисенко Н.В. Проблема передачі риторичного запитання як емфатичного засобу в англо-українських перекладах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 81-84. – ISBN 966-581-727-2
1150610
  Кудрявцева Н.С. Проблема перекладності в світлі лінгвістичного релятивізму // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 461-464
1150611
  Гумінілович М.В. Проблема перекладу заголовків з німецької мови у пресі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 363-371


  Стаття присвячена проблемам перекладу заголовків у пресі на прикладі німецької газети "Junge Freiheit" та журналу "Der Spiegel". Розглядаються граматико-стилістичні особливості заголовків, подається аналіз перекладу окремих заголовків.
1150612
  Дей К.А. Проблема перекладу науково-технічних текстів // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття" : 22-23 груд. 2017 р. / "Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2017. – С. 88-91
1150613
  Алтухова С.В. Проблема перекладу німецьких та російських компаративних фразеологізмів з назвами тварин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 44-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)


  Стаття присвячена аналізу проблематики перекладу німецьких і російських компаративних фразеологізмів з назвами тварин і визначенням видів перекладу, властивих для цієї групи фразеологізмів. На основі даних "Німецько-російського фразеологічного ...
1150614
   Проблема переноса проникающих излучений в атмосфере Земли. – М., 1977. – 106с.
1150615
  Гульков М.П. Проблема переноса умений и навыков в различные виды общественной деятельности подростков. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Гульков М.П.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1150616
  Попов К. Проблема перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. / К. Попов. – М., 1930. – 56с.
1150617
  Терентьев А.А. Проблема перехода к полному социальному равенству и высшая школа : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: / Терентьев А. А.; Горьковский ГУ. – Горький, 1972. – 20 с.
1150618
  Уразалин Б.Б. Проблема перехода от теоретического уровня познания к эмпирическому : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Уразалин Б.Б.; КГУ. – Киев, 1982. – 21л.
1150619
  Уразалин Болат Берсугурович Проблема перехода от теоретического уровня познания к эмпирическому : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Уразалин Болат Берсугурович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 147л. – Бібліогр.:л.127-147
1150620
  Шелест А.В. Проблема перехода полнозначных слов в словообразовательные форманты (на мат-ле полусуффиксов прилагательных современного немецкого языка) : Дис... наук: / Шелест А.В.;. – К., 1990. – л.
1150621
  Шелест А.В. Проблема перехода полнозначных слов в словообразовательные форматы (на матер. полусуффиесов прилагательных современного нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Шелест А. В.; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
1150622
  Радченко В.В. Проблема переходу до інноваційної моделі розвитку та приватизаційний процес у промисловому виробництві України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 235-241
1150623
  Ершов Юрий Геннадьевич Проблема периодизации всемирной истории: соотношение исторического и логического : Автореф... канд. филос .наук: / Ершов Юрий Геннадьевич; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19с.
1150624
  Иванов Б.И. Проблема периодизации и некоторые особенности основных этапов развития технических наук : Автореф. дис... канд. техн. наук: 07.00.10 / Иванов Б.И.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – Москва, 1975. – 21с. – Бібліогр.:с.21
1150625
  Адыгамов Р.К. Проблема периодизации исламского права: история и современность // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 17. – С. 60-63. – ISSN 1812-3805


  Article is related with problems of periodization of Islamic law. Author shows and analyse ideas of Islamic law scholars related with problems of it’s periodization. From all the periodizations - earlier proposed by scholar Ibn Kamal, which has been ...
1150626
  Хут Л.Р. Проблема периодизации истории нового времени в отечественной историографии рубежа XX-XXI веков // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 80-95. – ISSN 0130-3864
1150627
  Моргун В.Ф. Проблема периодизации развития личности в психологии : Учеб. пособ. / В.Ф. Моргун, Н.Ю. Ткачева; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 84 с.
1150628
   Проблема періодизації в сучаносу українознавстві : конспект лекцій. – Київ : Київський університет, 1997. – 8 с.
1150629
  Мельник Л.Г. Проблема періодизації в сучасній буржуазній методології історії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 65-69. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1150630
  Плющ П.П. Проблема періодизації історії української мови // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 9-11
1150631
  Кондратик Л.Й. Проблема періодизації історії української соціологічної думки // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 39-44. – ISSN 2306-3974
1150632
  Бардин Г.Б. Проблема періодизації історії філософії у філософській концепції Ореста Новицького // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Розглядається оригінальна схема періодизації філософії відомого українського філософа Ореста Новицького. Акцентується увага на методологічних вимогах, з якими ми маємо підходити до вивчення історії філософської думки та на таких проблемах, як ...
1150633
  Пагута М. Проблема періодизації розвитку вітчизняної професійної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 179-185. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Зроблено спробу обгрунтувати періодизацію розвитку вітчизняної професійної освіти."
1150634
  Сумченко І.В. Проблема періодизації російської філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 94. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1150635
  Ралко Р.С. Проблема періодизації руху студентських будівельних загонів у СРСР // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 337-339. – ISBN 978-966-493-676-4
1150636
  Отрошко Л. Проблема періодизації символотворення в українському етнокультурному розвитку // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 124-134


  Статтю присвячено проблемі періодизації символотворення на прикладі етнокультурного розвитку України. Мета дослідження - розробити періодизацію символотворення на прикладі українського етнокультурного розвитку. Завдання - простежити розвиток ...
1150637
  Кудря Т.В. Проблема періодизації творчого спадку Ернста Хемінгуея // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 27-28
1150638
  Брайчевський С.М. Проблема персональних даних в системах Інтернету речей з елементами штучного інтелекту // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – С. 61-67. – ISSN 2616-6798
1150639
  Брайчевський С.М. Проблема персональних даних при використанні систем Інтернету речей в галузі охорони здоров"я // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 69-76. – ISSN 2616-6798
1150640
  Розман І. Проблема персоніфікації розвитку зарубіжної освіти і педагогічної думки: досвід української педагогічної компаративістики // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 109-113. – ISSN 2308-4634
1150641
   Проблема першооснов буття та її висвітлення у навчальних закладах : збірка доповідей Всеукраїнської конференції креаціоністів, 10 грудня 2005 р., Київ. – Київ : ІППРВЖ. – ISBN 966-8180-57-7
№ 1-2. – 2005. – 212 с.
1150642
  Романюк М.С. Проблема писателя и художественного творчества в произведениях и статьях Анны Зегерс : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Романюк М.С. ; МВ и ССО УССР , Львов. ГУ. – Дрогобы, 1974. – 26 с.
1150643
  Ситдикова І.В. Проблема письма у сучасній лінгвістиці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 305-309. – ISBN 966-638-08406
1150644
  Делюсто М.С. Проблема питомого / запозиченого в структурі української новожитньої говірки // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 105-115. – ISBN 978-966-1673-36-5
1150645
  Кретович В.Л. Проблема пищевой полноценности хлеба / В.Л. Кретович. – М.-Л., 1948. – 163с.
1150646
  Баталова Т.А. Проблема підвищення конкурентоспроможності підприємства в українській економічній літературі кінця ХХ - початку ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні розробки українських учених про сутність та фактори конкурентоспроможності підприємств: Антонюк Л.Л., Гончарук Т.І., Губський Б.В., Кобилянський Л.С., Сіваченко І.Ю., Скудара Г., Соколенко С.І., Шнипко О.С. In the ...
1150647
  Холодова О.О. Проблема підвищення якості туристичного продукту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 25-31. – Бібліогр.: 10 назв.
1150648
  Короткова Ю.М. Проблема підготовки вчителів-менторів у системі післядипломної педагогічної освіти: досвід Греції та республіки Кіпр // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 74-80. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1150649
  Топузов Олег Проблема підготовки вчителів географії до роботи в умовах профільного навчання / Топузов Олег, Назаренко Тетяна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 18-20. – Бібліогр.: 9 назв
1150650
  Євтух М.Б. Проблема підготовки вчителя в історії педагогіки України // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 12-19. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1150651
  Загородня А. Проблема підготовки економістів у науково-педагогічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 58-61. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми професійної підготовки фахівців економічної галузі що відображені у педагогічній теорії. Розкрито сутність та особливості проблема професійної підготовки фахівців економічної галузі, що досліджується в різних аспектах у ...
1150652
  Петров А.О. Проблема підготовки майбутніх педагогів до застосування здоров"язбережувальних технологій у професійній діяльності / А.О. Петров, В.А. Стасюк // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 116-122. – Бібліогр.: 7 назв.
1150653
  Княжев І.О. Проблема підготовки майбутніх педагогів до прогностичної діяльності в сучасних наукових дослідженнях // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 33-38. – ISBN 978-966-7359-77-5
1150654
  Граматик Н. Проблема підготовки майбутніх учителів природничих наук: аналітичний огляд // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 126-133. – ISSN 2414-5076
1150655
  Перинський Ю.Є. Проблема підготовки педагогічних фахівців інноваційного типу // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 307-310. – (Серія : Педагогічні науки)
1150656
  Майструк І.М. Проблема підготовки спеціаліста-соціолога в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 168-170. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1150657
  Хижняк І. Проблема підготовки фахівців цивільної інженерії в Німеччині у вітчизняних та іноземних дослідженнях / І. Хижняк, В. Григор"єва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 201-212. – ISSN 2312-5993
1150658
  Десятник В.О. Проблема підкріплення наукових теорій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (62). – С. 4-11. – ISSN 2222-5374
1150659
  Давиденко О.В. Проблема підпільної освіти в Польщі у період німецької окупації (1939-1944рр.) у монографіях польських дослідників // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 119-122. – (Серія : Педагогічні науки)
1150660
  Горбачевська О.В. Проблема підприємництва в економічній теорії / О.В. Горбачевська, Н.Н. Рим // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.2. – С. 242-248. – ISBN 5-7763-2435-1
1150661
  Славич Дмитро Дмитрович Проблема підстав і принципів оптимальної організації державної влади в теоретико-політичній спадщині Івана Франка : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Славич Дмитро Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 175л. – Бібліогр.:л.165-175
1150662
  Славич Д.Д. Проблема підстав і принципів оптимальної організації державної влади в теоретико-політичній спадщині Івана Франка. : Автореф... канд.політ.наук: 23.00.01 / Славич Д.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 32л.
1150663
  Манівчук В.М. Проблема підтоплення гірських населених пунктів Закарпаття малими водотоками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 114-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1150664
  Ватаманюк Л. Проблема пізнання права: гносеологічні межі та можливості / Л. Ватаманюк, Т. Гарасимів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 83-87. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1150665
  Козлов Є.В. Проблема пізнання у персоналістичній концепції Миколи Бердяєва // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 57-63. – (Серія "Філософія")
1150666
  Угляр Я.Ю. Проблема пізнання у філософії І.Гізеля // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 86-91


  В статті розглядається теорія пізнання, котра з"являється в Україні саме в Києво-Могилянській академі. Проблема пізнання висвітлюється в лекційних курсах вчених академії, зокрема Інокентія Гізеля.
1150667
  Бут С. Проблема піратства в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 46-47
1150668
  Шуст Н.Б. Проблема піратства та поширення контрафактної продукції в Україні: сучасний стан та шляхи попередження / Н.Б. Шуст, Т.В. Корженівська // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 115-120. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1150669
  Флорескул В.В. Проблема піратства у сфері інтелектуальної власності в України // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 159-162
1150670
  Богатирьов І.Г. Проблема плагіату в науково-дослідницькій роботі ад"юнкта, аспіранта // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (177/178). – С. 78-81. – ISSN 2308-9636
1150671
  Поживилов Юрий Сергеевич Проблема планирования развития лесопромышленного комплекса (на примере Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. экономич. наук : 08.00.05 / Поживилов Юрий Сергеевич ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1983. – 12 с.
1150672
  Никифоров В.И. Проблема планомерного ценообразования в период развернутого строительства коммунизма в ее связи с развитием распределения материальных и духовных благ среди членов общества : Автореф... канд. экон.наук: / Никифоров В. И.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
1150673
  Мальченко А.Е. Проблема плюрализма ценностей в философии свободы Исайи Берлина // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 88-90
1150674
  Пахомов І. Проблема побудови сучасної теорії державної служби // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 105-106. – ISSN 0132-1331
1150675
  Міхіденко К.О. Проблема побутового расизму в німецькому конфліктному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 149-157


  Статтю присвячено дослідженню сутності конфліктного дискурсу та проблемі визначення та ролі побутового расизму в конфліктному дискурсі німецького віртуального комунікативного простору. Пропонується класифікація та аналіз комунікативних стратегій і ...
1150676
  Лисенко В. Проблема повернення відвідувачів та створення постійної аудиторії для фірм в галузі електронної комерції // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 56-58
1150677
  Цепенда Ігор Проблема повернення культурних цінностей у радянсько-польських відносинах другої половини 40-х років XX ст. // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 7 (244). – С. 60-63
1150678
  Висотін М. Проблема повернення українських бранців з татарської неволі за часів Хмельниччини // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 36-49. – ISSN 2413-7065
1150679
  Смирнов А.В. Проблема повседневности в работах Ж. Бодрийяра // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 26-30. – ISSN 2073-9702
1150680
  Полесовой М.П. Проблема повторяемости в философии и естествознании / М.П. Полесовой. – Горький, 1970. – 192 с.
1150681
  Алаев М.В. Проблема повышения экономической эффективности товарного обращения в условиях развитого социализма : Автореф. дис... канд. экон. наук : 08.00.01 / Алаев М.В. ; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1972. – 17 с.
1150682
  Тихомиров Б.П. Проблема повышения экономической эффективности электроэнергетики СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Тихомиров Б. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. экон. наук. – М., 1965. – 16л.
1150683
  Сочеванов В.Г. Проблема повышения эффективности анализа минерального сырья и некоторые результаты ее решния. : Автореф... доктор хим..наук: / Сочеванов В.Г.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 59л. – Бібліогр.:с.54-59
1150684
   Проблема повышения эффективности воспитания и обучения в истории советской и зарубежной педагогики. – М., 1978. – 140с.
1150685
  Акбашев Александр Хаджимурзович Проблема повышения эффективности интернационального восприятия старшекласников : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Акбашев Александр Хаджимурзович ; А пед. наук. Научно-исслед. ин-т общих проблем воспитания. – Москва, 1980. – 16 с.
1150686
  Ганковский В.Е. Проблема погашения государственного внешнего долга Индии : Автореф... канд. экон.наук: 08.606 / Ганковский В.Е.; Моск. ун-т. – М., 1972. – 22л.
1150687
   Проблема пограничного слоя и вопросы теплопередачи. – М-Л, 1960. – 395с.
1150688
  Афтеній А. Проблема подвійного громадянства в зарубіжних країнах // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 12 (508), квітень 2018 р. – С. 11-12
1150689
  Олейнікова Л.Г. Проблема подвійного оподаткування та методи його уникнення / Л.Г. Олейнікова, А.О. Чорнолуцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 45-48
1150690
  Аманмурадов Кара Мурадович Проблема подготовки и осуществления всеобщего среднего образования в Советском Туркменистане (1964-1970 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Аманмурадов Кара Мурадович; Туркмен. гос. ун-т. – Ашхабад, 1975. – 19л.
1150691
  Ермаков Н.А. Проблема подготовки кадров в странах тропической Африки и политика США : Автореф... канд. ист.наук: / Ермаков Н.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1966. – 15л.
1150692
  Триселев А.В. Проблема подготовки учителей начальных классов в педагогических институтах по рисунку с натуры. : Автореф... канд. пед.наук: / Триселев А.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 16л.
1150693
  Гуменюк Б.І. Проблема подолання "відсталості" колишніми колоніальними країнами. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.03 / Гуменюк Б.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 43л.
1150694
  Гуменюк Б.І. Проблема подолання "відсталості" колишніми колоніальними країнами. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.03 / Гуменюк Б.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 43л.
1150695
  Гуменюк Борис Іванович Проблема подолання "відсталості" колишніми колоніальніми країнами : Дис... канд. іст.наук: 07.00.03 / Гуменюк Борис Іванович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1994. – 405л. – Бібліогр.:л.380-405
1150696
  Москалюк О.В. Проблема подолання колізій між нормами права у правовій науці дорадянського періоду / О.В. Москалюк, А.В. Портнов // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-27
1150697
  Гуцуляк І.Р. Проблема подолання негативних стереотипів, як складова польської регіональної політики (1989-2005 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 102-107
1150698
  Вдовиченко Є.В. Проблема подолання пострадянських атавізмів у системі вищої освіти України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 320-325. – ISSN 2076-1554
1150699
  Совтис Н.М. Проблема поетичної мови в дослідженнях польської лінгвістики // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 114-122. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто актуальну проблему дослідження поетичної мови в еволюції польських лінгвістичних досліджень. З"ясовано специфіку використання цього поняття. Подано найбільш поширені методики опису і аналізу поетичної мови. Зроблено спробу окреслити ...
1150700
  Меньшеніна А.Є. Проблема поєднання універсальних та національних цінностей у постмодерному дискурсі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 220-231. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1150701
  Кварацхелия Напо Иродинович Проблема познавательного взаимоотношения субъекта и объекта : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кварацхелия Напо Иродинович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
1150702
  Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике / Г.И. Щукина. – Москва, 1971. – 351с.
1150703
  Михайлов Б.В. Проблема познания в философии Эрнста Кассирера. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Михайлов Б.В.; МГУ. – М,, 1974. – 22л.
1150704
  Рагожник А.А. Проблема познания и осознания истины : Дис. ... канд. филос.наук / Рагожник А.А. – Киев, 1973. – 181л.
1150705
  Рагожник А.А. Проблема познания и осознания истины : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Рагожник А.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 25л.
1150706
   Проблема поиска внеземных цивилизаций. – Москва : Наука, 1981. – 262 с.
1150707
   Проблема поиска жизни во Вселенной : труды Таллинского симпозиума. – Москва : Наука, 1986. – 255 с.
1150708
  Резникова Н.В. Проблема поиска нового баланса сил в условиях биполярной валютной системы // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 46-52


  В статье анализируется роль США и ЕС в условиях биполярности международной валютной системы. Рассматривается влияние современного валютно-финансового кризиса на позиции евро и доллара США в глобальной валютной среде. The paper analyzes the role of ...
1150709
  Люлина А.Г. Проблема поиска реинкарнации Далай-ламы XIV в Китае // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 87-102. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1150710
  Иванов Е.М. Проблема поиска субстрата субъективной реальности. / Е.М. Иванов. – Москва, 1993. – 80 с.
1150711
  Чудновский Николай Семенович Проблема показателей качества учебного процесса : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чудновский Николай Семенович; МГУ. Фак-т психологии. – М., 1973. – 19л.
1150712
  Манько Ю.В. Проблема покарання в контексті історико-філософського аналізу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 165-167
1150713
  Манько Ю.В. Проблема покарання в контексті історико-філософського аналізу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 107-109
1150714
  Иванова Е.И. Проблема поколений и воспроизводство населения: теоретические подходы и реальность // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (336). – С. 42-53. – ISSN 0132-1625
1150715
  Карп В.С. Проблема покращання інвестиційної привабливості ринку туристичних послуг України для країн ЄС : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 58-59.
1150716
  Карп В.С. Проблема покращення інвестиційної привабливості ринку туристичних послуг України для країн ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 195-198.
1150717
  Львова И.Н. Проблема пола и органогенез растений / И.Н. Львова. – М., 1976. – 48с.
1150718
  Лозовская Е.Л. Проблема полжительного героя в романах Л.Н.Толстого "Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение". : Автореф... Канд.филол.наук: / Лозовская Е.Л.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1958. – 36л.
1150719
  Овчарук Т.В. Проблема полисемии в свете когнитивной лингвистики // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 14-25. – (Філологічні науки)
1150720
  Воробьева Галина Даниловна Проблема полисемии синтаксических конструкций в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Воробьева Галина Даниловна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 23л.
1150721
  Эпштейн Д.А. Проблема политехнизации средней общеобразовательной школы / Д.А. Эпштейн. – М, 1977. – 32с.
1150722
  Нечипорук В.А. Проблема политехнизма в становлении и развитии общеобразовательной школы УССР (1917-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Нечипорук В.А. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 26 с.
1150723
  Лопатников Р.А. Проблема политехнического образования в истории строительства советской школы. : Автореф... Канд.пед.инаук: / Лопатников Р.А.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1954. – 15л.
1150724
  Треверс П. Проблема политического равновесия в классической античности / П. Треверс. – М., 1970. – 30с.
1150725
  Быченков Денис Владимирович Проблема политического риска: понятие и методы оценки // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 68-77. – Бібліогр.: с. 69-75. – ISSN 0131-2227
1150726
  Бойчук О. Проблема політики пам"яті у польсько-німецьких відносинах // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 36-45. – ISSN 2519-4518
1150727
  Науменко О.С. Проблема політичного лідерства в демократичному суспільстві // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 322-328. – ISSN 2076-1554
1150728
  Федуняк С.Г. Проблема політичного лідерства США к контексті кризи постбіполярної системи міжнародних відносин // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 139-149. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1150729
  Вдовичин І.Я. Проблема політичного лідерства як інструмент реалізації свободи особи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 221-233


  Розкриваються концептуальні підходи правої української політичної думки до еліти і політичного лідерства як інструменту реалізації свободи особи. Встановлено, що лідерські риси політичного проводу українською політичною думкою розглядалися як єдність ...
1150730
  Таран М.А. Проблема політичного об"єднання КНР з Тайванем та зовнішня політика США // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 121-131. – ISSN 1608-0599
1150731
  Ющенко В. Проблема політичного режиму // Сіл. вісті, 2004


  З виступу кандидата на пост Президента України
1150732
  Горгота О. Проблема політичної культури в Україні // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 105-112. – ISBN 978-966-2710-92-2
1150733
  Бойко М.П. Проблема політичної самоідентичності в розробках діячів Кирило-Мефодіївського товариства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 89-92. – ISSN 2077-1800
1150734
  Лісовська М. Проблема політичної символіки у вітчизняній та зарубіжній політології // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 15-17
1150735
  Перевезій В. Проблема політичної участі церков у зарубіжних наукових дослідженнях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 2 (82), березень - квітень. – C. 26-59. – ISSN 2524-0137
1150736
  Бажанов В.А. Проблема полноты квантовой теории: поиск новых подходов : философский аспект / Бажанов В.А. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1983. – 104 с. – Библиогр.: с. 95-103
1150737
  Румянцев Н. Проблема полового воспитания, 1914
1150738
  Мусаев С.Р. Проблема положительного героя в азербайджанской драматургии 19-20 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 624 / Мусаев С.Р.; АН АзССР.Ин-т литературы. – Баку, 1970. – 36л.
1150739
  Чичуа Ш.П. Проблема положительного героя в грузинском советском романе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чичуа Ш.П.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1954. – 22л.
1150740
  Турта В.Т. Проблема положительного героя в демократической литературе 60-х годов XIX века (Слепцов, Помяловский) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Турта В.Т. ; МП УССР. Кременецкий гос. пед. ин-т. – Киев, 1951. – 19 с.
1150741
  Турта В.Т. Проблема положительного героя в демократической литературе 60-х годов ХІХ века. (Слепцов, Помяловский) : Дис... канд. филолог.наук: / Турта В.Т.; Кременецкий гос. пед. ин-т. – Кременец, 1951. – 387л.
1150742
  Исмагулов Ж. Проблема положительного героя в казахской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Исмагулов Ж.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературовед., искусствознания и журналист. – М,, 1968. – 15л.
1150743
  Соболев П.В. Проблема положительного героя в критике В.Г.Белинского : Автореф... кандид. филологич.наук: / Соболев П.В.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 21 с.
1150744
  Золина Н.А. Проблема положительного героя в критики Н.А.Добролюбова : Автореф... канд. филологич.наук: / Золина Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 14л.
1150745
  Наумов К.В. Проблема положительного героя в послевоенной русской советской прозе (1946-1950) : Автореф... канд. филологич.наук: / Наумов К.В.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1953. – 24л.
1150746
  Лучак А.А. Проблема положительного героя в поэзии Н.А.Некрасова 40-60-х годов.. : Автореф... канд. филолог.наук: / Лучак А.А.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1963. – 16л.
1150747
  Марзоев С. Проблема положительного героя в поэзии Нигера. / С. Марзоев. – Орджоникидзе, 1956. – 155 с.
1150748
  Султан Эмам Ахмед Надя Проблема положительного героя в прозе 20-х годов. (Изображение новой женщины). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Султан Эмам Ахмед Надя; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1975. – 20л.
1150749
  Каминский В.И. Проблема положительного героя в русской классической литературе / В.И. Каминский. – Л., 1963. – 96 с.
1150750
  Никитина Е.П. Проблема положительного героя в русской советской поэме периода ВОВ : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина Е. П.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1953. – 22 с.
1150751
  Юшин П.Ф. Проблема положительного героя в русском послевоенном романе о колхозной деревне : Автореф... кандид. филологич.наук: / Юшин П.Ф.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
1150752
  Червяченко Г.А. Проблема положительного героя в советской лирике 20-30-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Червяченко Г.А.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 17л.
1150753
  Золотухин Геннадий Алексеевич Проблема положительного героя в советской литературной критике : Дис... канд. фил.наук: 10.01.10 / Золотухин Геннадий Алексеевич; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 214л. – Бібліогр.:л.187-214
1150754
  Золотухин Г.А. Проблема положительного героя в советской литературной критике (на мат. периодич. печати 70 - начала 80-х гг.) : Автореф. дис.... канд. филолог. наук : 10.10.10 / Золотухин Г.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 25 с.
1150755
   Проблема положительного героя в советской многонациональной литературе 60-70-х гг.. – Ставрополь, 1983. – 159с.
1150756
  Мартусь В.И. Проблема положительного героя в советской сатире : Автореф... канд. филол.наук: 647 / Мартусь В.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
1150757
  Лувсанвандан С. Проблема положительного героя в совремденной монгольской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Лувсанвандан С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1962. – 19л.
1150758
  Кравченко А. Проблема положительного героя в творчестве А.М. Горького / А. Кравченко. – Чебоксары, 1971. – 53 с.
1150759
  Орлова Н.Н. Проблема положительного героя в творчестве А.П.Гайдара. : Автореф... Канд.филол.наук: / Орлова Н.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1958. – 24л.
1150760
  Мелик-Нубаров Проблема положительного героя в творчестве В.В.Маяковского. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мелик-Нубаров С.О.; Акад.наук Арм.ССР. – Ереван, 1956. – 22л.
1150761
  Гурлади М.С. Проблема положительного героя в творчестве Д.А.Фурманова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурлади М.С.; МВО СССР. – Львов, 1952. – 15 с.
1150762
  Быковцева Л.П. Проблема положительного героя в творчестве К.А Федина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Быковцева Л.П.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 16л.
1150763
  Андреева Е.П. Проблема положительного героя в творчестве Льва Толстого последнего периода / Андреева Е.П. – Воронеж : Воронижский университет, 1961. – 70 с.
1150764
  Хатипов Ф.М. Проблема положительного героя в творчестве Мирсая Амира : автореф. дис. ... канд. фил. наук / Хатипов Ф.М. ; М-во высш. образования СССР. Казан.ордена Труд. Красн. Знамени гос. ун-т. – Казань, 1955. – 16 с.
1150765
  Тимофеев В.И. Проблема положительного героя в творчестве Н. А. Островского : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеев В. И.; МГУ. – Свердловск, 1953. – 12 с.
1150766
  Солоха А.А. Проблема положительного героя в творчестве Панаса Мирного 80-х гг. XIX ст. : Автореф... канд. филолог.наук: / Солоха А.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1956. – 17л.
1150767
  Чернявская Д.С. Проблема положительного героя в трилогии А.Н.Толстого "Хождение по мукам". : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернявская Д.С.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1955. – 16л.
1150768
  Бега М.І. Проблема поляризації суспільного світу на чоловіче і жіноче // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1150769
  Штермер К. Проблема полярных сияний / К. Штермер. – М - Л, 1933. – 110с.
1150770
  Вишивана Н. Проблема польового моделювання лексики та типології лексичних мікросистем // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 10-15. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1150771
  Мрака Ігор Проблема польсько-німецького кордону в контексті британських ініціатив унормування відносин між Польщею та СРСР ( грудень 1943 - березень 1944 рр.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 84-91. – ISSN 0203-9494
1150772
  Роговин М.С. Проблема понимания : Автореф... канд. пед.наук: / Роговин М. С.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1956. – 15л.
1150773
  Доблаев Л.П. Проблема понимания в советской психологии. / Л.П. Доблаев. – Саратов, 1967. – 67с.
1150774
  Гусев С.С. Проблема понимания в философии / С.С. Гусев, Г.Л. Тульчинский. – М, 1985. – 192с.
1150775
  Шевченко А.К. Проблема понимания в эстетике / А.К. Шевченко. – К, 1989. – 125с.
1150776
  Никифоров С.В. Проблема понимания письменных сообщений : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Никифоров С. В.; Ин-т языкзнан. АН СССР. – М., 1983. – 24л.
1150777
  Соловьев А.Н. Проблема понятийной сущности права собственности // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 49-58. – ISSN 0201-7245
1150778
  Косач Т.М. Проблема поняття "мудрість" та шляхи оволодіння нею // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 160-161
1150779
  Дородний П.Г. Проблема поняття "парламентаризм" та його співвідношення з поняттям "партаментська форма державного правління" (теоретико-прикладний аспект) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 105-111. – ISSN 1563-3349
1150780
  Білоус Т.М. Проблема поняття "реалізму" стосовно наукового знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1150781
  Коршук Р.М. Проблема попередження і подолання політичних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1150782
  Ткаченко О.В. Проблема порівняльно-правового неофункціоналізму. Підхід "порівняльне правознавство і економіка" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 33-40. – ISSN 1563-3349
1150783
  Гордієнко О. Проблема порівняльного вивчення творів зарубіжної та української літератури
1150784
  Бардин К.В. Проблема порогов чувствительности и психофизические методы / К.В. Бардин. – Москва : Наука, 1976. – 394 с.
1150785
  Снітко О.С. Проблема породження номінативних одиниць у сучасній ономасіології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 22-28
1150786
  Гуменюк Б.І. Проблема посередництва в дипломатичній практиці: теоретичні засади та практичний підхід / Б.І. Гуменюк, Г.Д. Хоменко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 9-18.
1150787
  Западинська І. Проблема послідовності у формуванні іншомовної комунікативної компетентності на початковому етапі вивчення іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 65-68. – ISSN 2308-4634
1150788
  Дудко І.Д. Проблема постбіполярності світу в інтерпретаціях сучасних американських політологів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-78. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Присвячена аналізу доробку сучасних американських політологів щодо характеру постбіполярного світу. Серед головних спрямувань дослідження - визначення теоретичного підґрунтя прихильників і супротивників ідеї однополярності світу, з"ясування можливих ...
1150789
  Какосян А.В. Проблема построения моделей в статистической теории оценивания параметров / А.В. Какосян. – Тбилиси, 1986. – 183с.
1150790
  Лябис И.А. Проблема построения операторов физических величин в квантовой теории : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Лябис И.А. ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Минск, 1978. – 15 с. – Бібліогр.:с.13-15
1150791
  Маноха І.П. Проблема потенціалу індивідуального буття людини у вітчизняній психології: традиції та перспективи розвитку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 62-70
1150792
  Волкова Л.А. Проблема потребностей человека / Л.А. Волкова. – Ленинград, 1970. – 184с.
1150793
  Маргулис А.В. Проблема потребности в историческом материализме. Лекции по спецкурсу. / А.В. Маргулис. – Белгород, 1971. – 124с.
1150794
  Болдырева Г.А. Проблема потребности в свете ленинской теории отражения : Автореф... канд. филос.наук: / Болдырева Г. А.; МГУ, Филос. фак. – М., 1970. – 13л.
1150795
  Степанчук Ю. Проблема походження Богдана Хмельницького та його діяльність до 1948 року у сучасній українській історіографії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 118-122. – ISSN 1998-4634
1150796
  Бубенок О.Б. Проблема походження буртасів у дослідженнях О.Й. Пріцака і східноєвропейських вчених другої половини XX ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-10. – ISSN 1608-0599
1150797
  Ільків-Свидницький Проблема походження готичного письма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 9-20. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
1150798
  Лісова Катерина Проблема походження Київської Русі в інтерпретаціях українських вчених-емігрантів (1920-1940) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 291-293
1150799
  Буткевич О.В. Проблема походження міжнародного права: природно-правовий та позитивістський підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 19-22
1150800
  Буткевич О.В. Проблема походження міжнародного права: природно-правовий та позитивістський підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 87-95
1150801
  Лахно О.П. Проблема походження племінних об"єднань поміж слов"ян східного типу в спадщині російських істориків середини XVIII - початку XX століття // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 39-46. – ISSN 2075-1451
1150802
  Прокопов Д Проблема походження права і розвитку правових норм із позицій теорії природного права // Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Д.Є. Прокопов. – Київ : Логос, 2011. – С. 244-285. – ISBN 978-966-171-358-0
1150803
  Прокопов Д. Проблема походження права та визначення специфіки правових норм у дослідженнях М. Палієнка // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 67-78. – ISSN 1993-0909
1150804
  Воєвідка Г. Проблема походження пунктуації в японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано походження розділових знаків у японській мові. Розглянуто найпоширеніші теорії мовних контактів та звязків. Пунктуацію в Японії розуміли як розділ, що вивчає правила вживання слів. Здавна існували пунктуаційні знаки японського ...
1150805
  Кириленко С.О. Проблема походження Русі в науковій спадщині Михайла Максимовича // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 60-64
1150806
  Кириленко С.О. Проблема походження русів в радянській історичній науці 1930-1940-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 183-190. – ISSN 0130-5247
1150807
  Филипчук Х.М. Проблема походження словацького етносу ( у світлі міждисциплінарних досліджень) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 192-197. – ISSN 2078-1849
1150808
  Лєбєдєва О. Проблема походження українського етносу в українознавчому дослідженні Петра Кононенка і Тараса Кононенка "Український етнос: генеза і перспективи" // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 107-109
1150809
  Баран В. Проблема походження українського народу (археологічний пошук) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 156-164
1150810
  Лєбєдєва О. Проблема походження українського народу в працях Михайла Грушевського "Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов"янства" та "Історія України-Руси" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 287-290
1150811
  Лєбєдєва О.В. Проблема походження українського народу у дослідженнях М. Брайчевського, В. Петрова, В. Балушка та В. Барана // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 309-326
1150812
  Шакурова О. Проблема походження українського народу у науковій спадщині В. Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 155-170. – ISSN 2413-7065
1150813
  Шакурова О. Проблема походження українського народу у працях П. Кононенка, В. Крисаченка та В. Балушка // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 165-167
1150814
   Проблема походження української мови в наукових працях XIX - початку XXI ст. // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 27-38. – ISBN 978-966-00-1476-3
1150815
  Шакурова О. Проблема походження українців у сучасній українській історіографії // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 8-18. – ISSN 2413-7065
1150816
  Бондаревська І. Проблема початку і філософське обгрунтування у Григорія Сковороди // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.3-15. – ISBN 966-7653-05-3
1150817
  Бобошко Н.М. Проблема початку історії у філософії Ф.В.Й. Шеллінга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 89-90. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1150818
  Кононова М.М. Проблема почвенного гумуса и современные задачи его изучения / М.М. Кононова. – М., 1951. – 391с.
1150819
  Матвеєва Г.А. Проблема пошуку громадянського консенсусу в Україні в контексті інтенсифікації взаємодії політики і права // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 118-120
1150820
  Мозгова Т.А. Проблема пошуку культурної ідентичності в японській духовній традиції епохи Мейдзі (межа ХІХ - ХХ ст.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 39-46


  Здійснено спробу розглянути проблему пошуку культурної ідентичності в Японії на межі ХІХ - ХХ ст., тобто в епоху Мейдзі (1868-1912) - в період модернізації держави і японського суспільства, яке перебувало в повній міжнародній ізоляції протягом ...
1150821
  Юга О.А. Проблема пошуку політичною елітою Речі Посполитої шляхів розв"язання "української проблеми" в середині XVII ст. в українській історіографії / Олександр Юга // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 201-211. – ISSN 2309-2262


  Аналізуються праці вітчизняних дослідників, у тому числі праці В. Антоновича, М. Грушевського, М. Костомарова, М. Максимовича.
1150822
  Чистов В.П. Проблема поэтического пафоса эстетической концепции В.Г.Белинского. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.647 / Чистов В.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
1150823
  Розова Е.О. Проблема поэтической речи и критика структурной лингвистики в трудах В. В. Вейдле // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 123-124
1150824
  Нагайчук В.І. Проблема прав людини в арабському світі: локальний, регіональний та міжнародний виміри // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 268-278. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1150825
  Тейлор Марк Проблема прав людини в поліційній практиці : Довідник / Тейлор Марк; Council of Europe, The Human rights information centre. – Strasbourg, 2002. – 56с. : ill.
1150826
  Корнієнко Г.П. Проблема прав людини в філософії права США // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 60. – С. 78-85
1150827
  Носоченко О.О. Проблема права на обман та правду у філософсько-етичному вченні І. Канта // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 139-141. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1150828
  Архипов С.И. Проблема права собственности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 43-63. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1150829
  Шибаева Е.А. Проблема права убежища в международном праве : автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Шибаева Е.А. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юридический фак. – Москва, 1953. – 16 с.
1150830
  Оганов А.А. Проблема правды и правдоподобия в искусстве : Автореф... канд .филос.наук: / Оганов А.А.; АН СССР, Ин-т филос. Сект. естет. – М., 1966. – 23л.
1150831
  Швецова А.В. Проблема праветнічних меншин та їх забезпечення в умовах Криму / А.В. Швецова, Р.А. Халілєв // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-7.
1150832
  Сацький П.В. Проблема правлячої партії (блоку) та опозиції в Україні в 1990-2000 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-34. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  На основі наукових праць, соціологічних даних, аналітичних досліджень, документів, опублікованих в періодичній пресі, заяв та інтерв"ю офіційних осіб і політичних діячів розглянуто становлення правлячої партії (блоку) та опозиції в Україні в 1990-х ...
1150833
  Кужелєв О.М. Проблема правових послуг у прецедентах Європейського Суду з прав людини // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 218-221. – ISBN 978-966-7166-36-6
1150834
  Герц А.А. Проблема правового визначення лікарської помилки: медичний аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 50-54. – (Юридичні науки ; № 3)
1150835
  Погребняк Н.С. Проблема правового врегулювання мов в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 147. – С. 46-57. – ISSN 2224-9281
1150836
  Шамрай В.Г. Проблема правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади та шляхи їх удосконалення на основі адміністративної реформи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 201-202. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1150837
  Савайда О. Проблема правового знання та розуміння у філософії XX століття // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 179-184. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1150838
  Савайда О.І. Проблема правового знання та розуміння у філософії ХХ століття // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 289-292. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1150839
  Викут М.А. Проблема правового регулирования процессуального положения и деятельности сторон в советском гражданском судопроизводстве : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.712 / Викут М.А. ; Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1971. – 34 с.
1150840
  Данча Л.І. Проблема правового регулювання діяльності мас-медіа у вітчизняному журналістикознавчому дискурсі 1990-2010-х рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 106-111. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1150841
  Сєлезньова О. Проблема правового регулювання комунального банку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 49-51. – ISSN 0132-1331
1150842
  Масьондз С.О. Проблема правового регулювання науки в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 1 (80). – С. 73-81
1150843
  Бойко О.Ю. Проблема правового регулювання парламентської діяльності політичних партій України // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.52-56
1150844
  Іншин Микола Іванович Проблема правового регулювання праці державних службовців України : Дис. ... доктора юрид.наук: 12.00.05 / Нац. ун-т внутрішніх справ; Іншин М.І. – Харків, 2005. – 418л. – Бібліогр.: л.374-418
1150845
  Святун О.В. Проблема правового регулювання протидії нелегальній міграції в рамках Європейського Союзу на прикладі боротьби з торгівлею людьми / О.В. Святун, О.В. Довжук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 84-96. – (Європейські дослідження)
1150846
  Бакаев В.А. Проблема правового статуса Гонконга. : Автореф... кандид. юрид.наук: / Бакаев В.А.; АН СССР. – Москва, 1952. – 25 л.
1150847
  Кравченко Т.Д. Проблема правової еволюції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 442-443. – ISSN 2413-6433
1150848
  Пасінович І.І. Проблема правової ідентифікації суб"єктів господарювання та їх фінансової діяльності / І.І. Пасінович, Л.В. Іванець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 178-187. – ISSN 1562-0905
1150849
  Мельник І.С. Проблема правої природи нотаріальної діяльності // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 195-198
1150850
  Семененко М.В. Проблема правомірності впливу кредитора на права страхувальника при страхуванні заставного майна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 197-200
1150851
  Маловацький О. Проблема правомірності застосування зброї до цивільних повітряних суден у польоті: сучасне міжнародно-правове регулювання та практика застосування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 5. – С. 47-62. – ISSN 2220-1394
1150852
  Короєд С.О. Проблема правонаступництва в цивільному і господарському судочинстві при реорганізації (злитті) юридичних осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 55-60. – ISSN 2413-1342
1150853
  Перов Д.А. Проблема праворозуміння норм-дефініцій у колективній та індивідуальній правосвідомості // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 341-345. – ISSN 2413-6433
1150854
  Дудаш Т.І. Проблема праворозуміння: мовномінаційний аспект : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 125-134. – ISSN 1818-992Х
1150855
  Ковальчук Н.Д. Проблема православного естетизму в культурно-просвітницькій діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської лаври // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.157-160. – ISBN 966-7671-23-2
1150856
  Бейцун І Проблема правосуб"єктності об"єднань юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.45-50
1150857
  Окунєв І.С. Проблема правосуб"єктності як складова теорій правового статусу суб"єкта права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 58-65. – ISSN 1563-3349
1150858
  Безчервных Э.В. Проблема практики в процессе формирования философии марксизма / Э.В. Безчервных. – М, 1972. – 144с.
1150859
   Проблема практического бессмертия человека : Системный подход к вопросам онто- и геронтогенеза при решении проблемы пролонгирования жизни за видовой предел / Б.М. Ханжин, Г.Д. Бердышев, И.В. Вишев, Т.Ф. Ханжина. – Москва-Астрохань-Владимир, 2004. – 94с. – ISBN 5-93350-083-6
1150860
  Брешко В.В. Проблема працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в Україні // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 277-281. – ISSN 2218-5348
1150861
  Ковальчук С.В. Проблема працевлаштування українців переселенців на Одещині 1944-1946 рр. / С.В. Ковальчук, Н.О. Петрова // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 33-45. – ISSN 2312-6825
1150862
  Георгиевский А.Б. Проблема преадаптации : историко-критическое исследование / А.Б. Георгиевский. – Ленинград : Наука, 1974. – 147 с.
1150863
  Добровольскис Б. Проблема предварительного обучения обособленным второстепенным членам предложения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Добровольскис Б. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 27 с.
1150864
  Ожегов Ю.П. Проблема предвидения в современной буржуазной идеологии / Ю.П. Ожегов. – Новосибирск, 1971. – 184с.
1150865
  Безарова Г. Проблема предмета i об"єкта в методології історії // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 62-67. – ISSN 2311-9896
1150866
  Жирнов В.Д. Проблема предмета медицины : (Методологический анализ) / В.Д. Жирнов. – Москва : Медицина, 1978. – 239с.
1150867
  Косарева Л.М. Проблема предмета науки с точки зрения марксисткой категории деятельности : Автореф... канд. филос.наук: / Косарева Л. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1971. – 22л.
1150868
  Голосов В.Ф. Проблема предмета философии в теоретическом наследстве классиков марксизма-ленинизма / В.Ф. Голосов. – Красноярск, 1971. – 249с.
1150869
  Гордиенко Е.В. Проблема представлений личности об отношении к ней в образовательном процессе (философский анализ) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 245-252. – ISSN 1811-0916
1150870
  Малютин К.Г. Проблема представления дельта-субгармонических функций / К.Г. Малютин, Н. Садык, А.И. Швырков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 117-125. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглянуто задачу про зображення дельта-субгармонічної функції скінченного [лямбда]-типу у вигляді різниці двох субгармонічних функцій з того ж класу. Аналогічна проблема для мероморфних функцій була розв"язана Майлзом. Для розв"язання використовується ...
1150871
  Брагинская Тамара Лазаревна Проблема предупреждения делинквентного (преступного) поведения учащихся в теории и практике школы США (критический анализ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Брагинская Тамара Лазаревна; АПН СССР. Науч.-иссл. ин-т общих проблем воспитания. – М., 1978. – 17л.
1150872
  Батурин Владимир Степанович Проблема преемственности в диалектико-материалистическо учении о развитии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Батурин Владимир Степанович ; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1981. – 19 с.
1150873
  Чистов Г.А. Проблема преемственности в искусстве. : Автореф... канд. филос.наук: 08.623 / Чистов Г.А.; Философ. ф-тет. – М., 1971. – 22л.
1150874
  Зарицкий Юрий Павлович Проблема преемственности в процессе нравственного становления личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарицкий Юрий Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 23л.
1150875
  Зарицкий Юрий Павлович Проблема преемственности в процессе нравственности становления личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарицкий Юрий Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 167л.
1150876
  Пересыпкин В.В. Проблема преемственности в развитии научного знания / В.В. Пересыпкин, В.И. Пустовойтов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 56 : Роль диалектики в современном естествознании
1150877
   Проблема преемственности в татарской общественной мысли. – Казань, 1985. – 163с.
1150878
  Рубанов Виталий Георгиевич Проблема преемственности как закономерность общественного развития : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рубанов Виталий Георгиевич; ТГУ им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1979. – 19л.
1150879
  Ванслов В.В. Проблема прекрасного / В.В. Ванслов. – Москва, 1957. – 263с.
1150880
  Бирюков В.Ф. Проблема прекрасного в современной эстетике. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Бирюков В.Ф.; МГУ. – М, 1977. – 21л.
1150881
  Пенчев Г.И. Проблема прекрасного в философском и художественном творчестве Жана-Поля Сартра : Автореф... канд. филос.наук: 63 / Пенчев Г.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 16л.
1150882
  Рехвиашвили Н.М. Проблема прекрасного в эстетике Д.И.Писарева : Автореф... канд. философ.наук: 623 / Рехвиашвили Н.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21л.
1150883
  Акперов Т.С. Проблема прекрасного и азербайджанская советская поэзия : Автореф... канд. философ.наук: / Акперов Т.С.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 16л.
1150884
  Дякович А.Г. Проблема прекрасного у Платона в контексті єдності істини та краси // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 236-241. – ISSN 1729-360Х
1150885
  Бондаренко В.В. Проблема прекрасного, трагического и комического в творчестве украинских революционных демократов конца XIX - начала XX столетий : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Бондаренко В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
1150886
  Бондаренко В.В. Проблема прекрасного, трагічного і комічного в творчості українських революційних демократів кінця 19 - початку 20 століть : Дис... канд. філос.наук: / Бондаренко В.В.; КДУ. Кафедра історії філософ. – К., 1967. – 257л. – Бібліогр.:л.1-11
1150887
  Хуан Цинь Проблема преодоления "цифрового разрыва" в стратегии и практике информационной политики Китая // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 117-123
1150888
  Калмыкова З.И. Проблема преодоления неуспеваемости глазами психолога / З.И. Калмыкова. – М., 1982. – 96с.
1150889
  Комахидзе Н.В. Проблема преодоления социально-экономической отсталости востока Турции в программных установках буржуазных политических партий страны / Н.В. Комахидзе. – Тбилиси, 1985. – 90с.
1150890
  Осипов Г.С. Проблема прерывности и непрерывности в квантовой теории. : Автореф... канд.филос.наук: 09.627 / Осипов Г.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1970. – 23л.
1150891
  Ахундов Д М. Проблема прерывности и непрерывности пространства и времени / Ахундов М.Д,. – Москва : Наука, 1974. – 254 с.
1150892
  Софер М.Г. Проблема пресной воды / М.Г. Софер. – Л., 1974. – 40с.
1150893
  Гусак В.А. Проблема преступности среди отдельных категорий граждан в условиях тыла на завершающем этапе войны (1944-1945 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805


  Статья содержит историко-правовой анализ борьбы с преступностью и нарушениями общественного по-рядка в трудных условиях военного времени. В центре внимания - особенности социальной и уголовно-правовой политики в тылу. Автор исследует причины нарушений ...
1150894
  Вялков С.Н. Проблема привленчения трудящихся масс к управлению производством в ленинском идейном наследии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вялков С.Н.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 19л.
1150895
   Проблема признания государств // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 43-68. – ISSN 0130-9625


  Наукова дискусія в Центрі міжнародного права і міжнародної безпеки Інституту міжнародних проблем Дипломатичної академії МЗС Росії.
1150896
  Іванов Д.В. Проблема прийняття Конституції Європейського Союзу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 51-53. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1150897
  Гудима Михаил Антонович Проблема приложения в молдавском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Гудима Михаил Антонович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1150898
  Вацеба Р.В. Проблема приложения как члена предложения и компонента аппозитивных конструкций в современном французском языке : Дис... канд. филол.наук: / Вацеба Р. В.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 177л.
1150899
  Вацеба Р.В. Проблема приложения как члена предложения и компонента аппозитивных конструкций в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Вацеба Р.В.; КГУ. – К, 1979. – 20л.
1150900
   Проблема применения программированного обучения в спецобластях обучения (Медицина). – Москва, 1969. – 182с.
1150901
  Кирсенко М.В. Проблема принадлежности пограничных районов в Австро-Чехословацких отношениях накануне Сен-Жерменского договора // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 67-71. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Рассматривается одна из наиболее острых проблем австро-чехословацких отношений в период после окончания Первой мировой войны.
1150902
  Мельникова А.В. Проблема принципа в гносеологии Канта / А.В. Мельникова. – Иркутск, 1990. – 216с.
1150903
  Шаптала О. Проблема принципів у дослідженнях державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.82-90
1150904
  Осипов А.О. Проблема природи людини у розвідках вітчизняних філософів : Духовність як засада єдності сутнісних характеристик людини (стаття друга) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.110-114
1150905
  Осипов А.О. Проблема природи людини у розвідках українських вітчизняних філософів : розробка питання про цілісність людського єства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.219-225
1150906
  Каримский А.М. Проблема природы и человека в философии американского натурализма : Автореф... канд. филос.наук: / Каримский А. М.; МГУ, Филос. фак., Каф. ист. заруб. филос. – М., 1968. – 12л.
1150907
  Григоров Сергей Андреевич Проблема природы человека в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Григоров Сергей Андреевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 18л.
1150908
  Мороз И.А. Проблема притвоположностей в диалектических противоречиях при социализме / И.А. Мороз. – Днепропетровск, 1974. – 192с.
1150909
  Базаренко Н.А. Проблема причинности в генетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Базаренко Н.А. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. философии. – Москва, 1968. – 16 с.
1150910
  Базаржав Э. Проблема причинности в генетике : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Базаржав Э.; АОН при ЦК КПСС Кафедра философии. – М, 1968. – 16л.
1150911
  Манкиев А.Д. Проблема причинности в генетической психологии / А.Д. Манкиев. – Грозный, 1971. – 48 с.
1150912
  Богданов Б. Проблема причинности в истории новой философии и диалектическом материализма / Б. Богданов, В. Михайлов. – М, 1933. – 156с.
1150913
  Мусабаева Н.А. Проблема причинности в марксистской философии. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.620 / Мусабаева Н.А.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 14л.
1150914
  Давыдовский И.В. Проблема причинности в медицине / И.В. Давыдовский. – Москва, 1962. – 176с.
1150915
  Стригачева Э.И. Проблема причинности в современной медицине. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.08 / Стригачева Э.И.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1974. – 37л. – Бібліогр.:с.35-36
1150916
   Проблема причинности в современной физике. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 429с.
1150917
  Перминов В.Я. Проблема причинности в философи и естествознании / В.Я. Перминов. – Москва, 1979. – 223с.
1150918
  Мусабаева Н.А. Проблема причинности в философии и биологии / Н.А. Мусабаева. – Алма-Ата, 1962. – 294 с.
1150919
  Моллаков В.М. Проблема причинности и вариационные принципы классической механики. : Автореф... канд. филос.наук: / Моллаков В.М.; АН СССР. Ин-т философии. – Ашхабад, 1963. – 25л.
1150920
  Мартиросян Ю.В. Проблема причинности и некоторые философские вопросы развития современной физики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мартиросян Ю.В.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1974. – 47л.
1150921
  Гусева А.И. Проблема причинности и целесообразности в живой природе. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусева А.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1957. – 14л.
1150922
  Прокопов Д.Є. Проблема причинності у Д. Юма і феномен "специфічної форми каузальності" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю специфіки тлумачення Д. Юмом проблеми причинності розглянутої з точки зору можливостей опису взаємозв"язку речей та ідей через застосування причинно-наслідкової матриці. The artіcle іs dedіcated to analysіs of Hume"s ...
1150923
  Мірошниченко В. Проблема проведення виборів за конституційною реформою в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 333-337. – ISSN 2413-6433
1150924
  Шахман Н.В. Проблема проведення експертизи у справах про адміністративні правопорушення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 238-243. – ISSN 1563-3349
1150925
  Вахтангадзе О.Д. Проблема проверки и оценки знаний учащихся по физике : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Вахтангадзе О.Д.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 28л.
1150926
  Бурлачков В. Проблема прогнозируемости экономической системы: теоретические аспекты // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 136-142. – ISSN 0042-8736
1150927
  Соловьев В.С. Проблема продления жизни / В.С. Соловьев. – Москва, 1952. – 56с.
1150928
  Кічура В.П. Проблема продуктивності лісових насаджень колишніх колективних сільськогосподарських підприємств Закарпатської області / В.П. Кічура, А.В. Кічура // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 61-69. – ISSN 0459-1216
1150929
  Маслов П. Проблема продукции / П. Маслов. – Петроград ; Москва, 1923. – 209 с.
1150930
  Гринберг М.С. Проблема производственногоо риска в уголовном праве / М.С. Гринберг. – Москва, 1963. – 132 с.
1150931
  Дедов К.М. Проблема произвольных действий в свете учения И.М.Сеченова и И.П.Павлова : Автореф... канд. филос.наук: / Дедов К.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра логики и психологии. – М., 1953. – 18л.
1150932
  Васильев В.Г. Проблема происхождения алмазов / В.Г. Васильев. – Якутск, 1961. – 152с.
1150933
  Васильев В.А. Проблема происхождения американских индейцев // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 64-79. – ISSN 0869-5415
1150934
  Чаквин И.В. Проблема происхождения белорусской народности (историография и опыт изучения процесса этнического формирования). : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.07 / Чаквин И.В.; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1981. – 19л.
1150935
  Опарин А.И. Проблема происхождения жизни / А.И. Опарин. – Москва, 1976. – 63 с.
1150936
  Редько В.Г. Проблема происхождения интеллекта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 76-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1150937
  Бляхер Е.Д. Проблема происхождения искусства в истории философской мысли. : Автореф... Канд.филос.наук: 623 / Бляхер Е.Д.; Моск.ин-т нар.хоз-ва. – Душанбе, 1969. – 27л.
1150938
  Савченко А.Н. Проблема происхождения личных окончаний глаголов в индоевропейском языке. / А.Н. Савченко. – Ростов -на-Дону. – 24с.
1150939
  Вавилов Н.И. Проблема происхождения мирового земледелия в свете современных исследований / Н.И. Вавилов. – Москва : Научно-техническое изд-во, 1932. – 16с.
1150940
   Проблема происхождения нефти и газа и образование их промышленныхзалежей. – К., 1966. – 187с.
1150941
   Проблема происхождения нефти и газа и условия формирования их залежей. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 548с.
1150942
  Маркевич А.П. Проблема происхождения простейших (Protozoa). Лекция, прочит. в Киевском университете. / А.П. Маркевич. – Киев, 1954. – 17с.
1150943
  Ажубалис Ю. Проблема происхождения религии в ее социальной роли. (Из истории атеист. мысли Литвы 1940-1965 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Ажубалис Ю.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 15л.
1150944
  Кармов Т.М. Проблема происхождения тяжеловооруженной конницы у сарматов. Исторический обзор подходов и мнений // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-56


  Кубань в І-ІІІ ст н.е., Північний Кавказ в перших ст. н.е.
1150945
  Чернничко Н.О. Проблема прокрастинації у наукових дослідженнях // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 56
1150946
  Афасижева Д.А. Проблема промежуточного типа связи в сложном предложении современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Афасижева Д.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1969. – 15 с.
1150947
  Иванов С.Л. Проблема промежуточных веществ в биохимии в свете эколюционного учения. / С.Л. Иванов, 1940. – С. 81-92
1150948
  Струмилин С.Г. Проблема промышленного капитала в СССР. / С.Г. Струмилин. – М., 1925. – 134с.
1150949
   Проблема промышленной нефтеносности и газоносности западных областей УССР. – К
Т. 1, 2. – 1954. – 564с.
1150950
   Проблема промышленной нефтеносности и газоносности западных областей УССР. – К
Т. 3. – 1955. – 383с.
1150951
   Проблема проницаемости : Труды конференции Московского общ-ва физиологов, биохимиков и фармакологов, 13-17 мая 1936г. – Москва-Ленинград : Медгиз, 1939. – 208с. : Ил.
1150952
  Гельхорн Э. Проблема проницаемости, ее физиологическое и паоталогическое значение / Э. Гельхорн. – Москва, 1932. – 336 с.
1150953
  Альков В. Проблема проституції на теренах Харківської губернії у XVIII – на початку ХХ ст.: соціальний та медичний аспекти / В. Альков, І. Робак // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 147-158. – ISSN 2222-5250
1150954
  Рузавин Георгий Иванович Проблема простого и сложного в эволюции науки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 102-114. – Бібліогр.: с. 103-106, 111-113. – ISSN 0042-8744
1150955
  Оніщенко Олена Проблема просторових видів мистецтва в теоретичній спадщині А.Шопенгауера // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 260-270. – ISSN 1997-4264


  Артур Шопенгауер (1788-1860) - німецький філософ
1150956
  Абасов О А.С. Проблема пространственно-временной организации структурных уровней материи : Автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.01 / Абасов А.С.О.; АН Азерб. ССР. – Баку, 1987. – 43 с.
1150957
  Ерофеев К.Б. Проблема противодействия деятельности деструктивных религиозных культов // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 35-39. – ISSN 1812-8696
1150958
  Ратыч Мария Теодоровна Проблема противопоставления форм простого и сложного прошедшего времени в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ратыч Мария Теодоровна; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 22л.
1150959
  Дудель С Проблема противоречий в условиях развитого социализма / С Дудель. – М, 1976. – 64с.
1150960
  Егоров В.Н. Проблема противоречий в условиях совершенствования социализма / В.Н. Егоров. – К, 1986. – 46с.
1150961
  Мороз И.А. Проблема противоречий при социализме / И.А. Мороз. – Днепропетровск
2. – 1975. – 55с.
1150962
  Гергиев Ф.И. Проблема противоречия / Ф.И. Гергиев. – М, 1969. – 216с.
1150963
  Нарский И.С. Проблема противоречия в диалектической логике / И.С. Нарский. – Москва, 1969. – 182с.
1150964
  Яшин Борис Леонидович Проблема противоречия в субъективной диалектике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Яшин Борис Леонидович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
1150965
  Вітенко Д.М. Проблема протидії насильству в сім"ї: світовий досвід ії законодавчого вирішення // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 152-153. – ISBN 978-966-919-107-6
1150966
  Бараненко Б.І. Проблема протидії незаконному обігу та використанню в злочинних діях вогнепальної зброї в Україні // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 6-18. – ISBN 978-617-616-070-0
1150967
  Чурюмов С.І. Проблема протиріччя в технічних науках // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1150968
  Михайленко Є.М. Проблема професійної етики у світовій та українській археології // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 102-108. – ISSN 0235-3490
1150969
  Ніколаєва Н.Б. Проблема професійної зайнятості жінок у США в останній третині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-72. – (Історія ; вип. 57)


  Розглядаються участь американських жінок у сфері праці, професії, якими вони могли займатись, і проблеми, з якими жінки стикались у професійних відносинах у США в останній третині ХІХ століття.
1150970
  Батечко Н.Г. Проблема професійної підготовки викладачів вищої школи у педагогічній теорії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 49-54. – ISSN 1609-8595
1150971
  Базова В.І. Проблема професійної підготовки викладачів іноземної мови в університетах Німеччини // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 55-59. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті досліджується проблема професійної підготовки викладачів іноземної мови в університетах Німеччини.
1150972
  Томашевський В.В. Проблема професійної підготовки майбутніх дизайнерів у системі вищих навчальних закладів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 121-127. – ISSN 2304-4470
1150973
  Савчук Б. Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до діагностики педагогічного супроводу в контексті сучасного наукового дискурсу / Б. Савчук, Г. Білавич, О. Валігунда // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 6-11. – ISSN 2308-4634
1150974
  Мілорадова Н.Е. Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 160-166. – ISSN 1727-1584
1150975
  Сметанський М. Проблема професіоналізму у вищій школі / М. Сметанський // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 67-72
1150976
  Байдашева Е.Н. Проблема профессионального воспитания студентов в современных условиях / Е.Н. Байдашева, В.Л. Савиных, В.Н. Томочкин // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2007. – № 11. – С. 143-150. – ISSN 0235-1188
1150977
  Брынцева И.А. Проблема профессиональной ориентации в теории и парктике школы США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Брынцева И. А.; НИИ общ. педагог. АПН СССР. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1150978
  Рыжкова С.В. Проблема профессиональной социализации будущих преподавателей иностранных языков в современной образовательной среде // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – С. 203-207. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1150979
  Базир І.В. Проблема профілактики злочинності в сучасній Україні та перспективи їх вирішення // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 43-46. – ISBN 978-617-7363-14-8
1150980
  Лазоренко Н. Проблема профільного навчання у вітчизняній науці та практиці // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 135-139


  Проаналізовано проблему профільного навчання у вітчизняній педагогічній науці та практиці. Визначено, що основу ефективної організації профільного навчання складає оптимальна побудова та успішна реалізація індивідуальних освітніх траєкторій.
1150981
  Козюк В. Проблема проциклічності у сфері глобальних фінансових та монетарних процесів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 4 (158). – С. 34-40
1150982
  Третьяков И.П. Проблема прочности металлорежущего инструмента и некоторые пути ее решения / И.П. Третьяков. – М., 1953. – 24с.
1150983
  Тимошенко С.П. Проблема пружної стійкості / С.П. Тимошенко. – Харків-Київ : Техвидав, 1932. – 136с
1150984
  Зеньковский В.В. Проблема психической причинности : Учеб. пособие. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Вадимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1914. – VIII, 435 с.


  На тит. л. экз. дарствтв. надписи: В суд. Библиотеку Университета Св. Владимира от автора 1914 г. 24 октября; № 11632: Дорогому Петру Павлдовичу Кудрявцему от автора 19 октября 1914 г., и печать из би-ка Петр Павлович Кудрявцев
1150985
  Ягупов В.В. Проблема психічних станів у військовій психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Розглядається важливий компонент психіки військовослужбовця - психічні стани, дається їх характеристика і класифікація.
1150986
  Грабовська С.Л. Проблема психічного стану людини у випадку заподіяння їй моральної (психічної) шкоди / С.Л. Грабовська, О.В. Грищук // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.101-105. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1150987
  Шаріпова Д.С. Проблема психічної ригідності у наукових дослідженнях // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 374-378
1150988
  Жаборюк О.А. Проблема психогенези крізь призму теорії логіко-граматичної динаміки // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.: в приміт.: 12 п. – ISSN 0027-2833
1150989
  Матруненок А.П. Проблема психологизма в современном белорусском романе : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Матруненок А.П.; АН БССР. Ин-т литературы им. Я.Купалы. – Минск, 1969. – 19л.
1150990
  Хороб Марта Богдановна Проблема психологической характеристики героя в Украинской советской новеллистике : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хороб Марта Богдановна; КГУ. – Киев, 1987. – 208л. – Бібліогр.:л.189-208
1150991
  Хороб Марта Богдановна Проблема психологической характеристики героя в украинской советской новеллистике 70-х годов : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хороб Марта Богдановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 19л.
1150992
  Гаврилюк Світлана Віталіївна Проблема психології селянина та християнської моралі у драматургії Марка Кропивницького : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Гаврилюк Світлана Віталіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 167л. – Бібліогр.:л.156-167
1150993
  Гаврилюк Світлана Віталіївна Проблема психології селянина та хритиянської моралі у драматургії М. Кропивницького : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гаврилюк Світлана Віталіївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 24 c.
1150994
  Конопацька О.М. Проблема психологічного захисту працівників Державної пенітенціарної служби України / О.М. Конопацька, М.Р. Можарівський // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 88-90
1150995
  Калашник Ілона Проблема психологічної смерті у контексті профілактики психічного вигорання психолога-практика // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 183-185. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1150996
  Скоробагатська О.І. Проблема психологічної стійкості майбутніх викладачів вищої школи до травмуючого впливу суспільства ризику // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 363-384. – ISBN 978-966-698-197-7
1150997
  Соколова Ганна Борисівна Проблема психолого-педагогічного супроводу з особливими освітніми потребами в наукових дослідженнях // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 73-80. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1150998
  Мачинська Н.І. Проблема психолого-педагогічної моделі викладача вищої школи у сучасних дослідженнях // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 6-9


  Розкриваються теоретичні аспекти психолого-педагогічної моделі викладача вищої школи. На основі аналізу наукових досліджень пропонує характеристику гіпотетичної, презентативної та прогностичної моделі діяльності фахівця.
1150999
  Корнієнко О. Проблема психосоматичного здоров"я в працях давньоримських та арабських мислителів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 100-106.
1151000
  Литвиненко О.Д. Проблема психотравми у психологічній науці: основні погляди иа підходи // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (39). – С. 180-186. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,