Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>
1150001
  Кралюк П. "Синехологічний спіритуалізм" Олексія Гілярова // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 522-525. – ISBN 978-966-2254-74-7
1150002
  Шатерников М.С. "Синие воротнички" на экранах США / М.С. Шатерников. – М., 1985. – 253с.
1150003
  Мицик Ю.А. "Синопсис" / Ю. Мицик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 339-340. – ISBN 966-642-073-2
1150004
  Властос Петрос [Синоніми і споріднені слова / Властос Петрос; упор. А. Сулуянніс ; вступ. Р. Ставрідіс-Патрікіу. – Нове доп.вид. – Афіни : Грецького літературного та історичного архіву, 1989. – 742 с. – Видання грецькою мовою. – ISBN 960-201-087-8
1150005
  Властос Петрос [Синоніми і споріднені слова : Ремесло та знаряддя праці / Властос Петрос. – Репринтне вид. – Афіни : Епікайротита, 1991. – 661 с. – Вихідні дані оригіналу: Афіни:Тип."Естіа", 1931. - Видання грецькою мовою. – ISBN 960-205-022-5
1150006
  Косарик Д.М. Син-колос / Д.М. Косарик. – Киев, 1962. – 237с.
1150007
  Приходькова Л.П. Сине-зеленые водоросли почв, рисовых полей и эфемерных водоемов левобережного Нижнего Приднепровья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Приходькова Л.П. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 34 с.
1150008
  Горышин Г.А. Синее око / Г.А. Горышин. – Л., 1963. – 226с.
1150009
  Тарасенко Н.Ф. Синее солнце. / Н.Ф. Тарасенко. – Ярославль, 1965. – 128с.
1150010
  Кошелев Н.В. Синее стекло / Н.В. Кошелев. – М., 1960. – 96с.
1150011
  Коростелева В.А. Синее утречко / В.А. Коростелева. – М, 1977. – 111с.
1150012
  Подгорнов В.М. Синеет в лесу медуница / В.М. Подгорнов. – М, 1962. – 78с.
1150013
  Подгорнов В.М. Синеет в лесу медуница / В.М. Подгорнов. – М, 1962. – 78с.
1150014
  Домаров К.В. Синеет речка Тара / К.В. Домаров. – К., 1985. – 413с.
1150015
  Горюнова С.В. Синезеленые водоросли / С.В. Горюнова. – Москва : Наука, 1969. – 232с.
1150016
  Еленкин А.А. Синезеленые водоросли СССР. / А.А. Еленкин. – М-Л, 1936. – 679с.
1150017
  Еленкин А.А. Синезеленые водоросли СССР. : Вып.1 / А.А. Еленкин. – М-Л, 1938. – 984с.
1150018
  Еленкин А.А. Синезеленые водоросли СССР. : вып.2 / А.А. Еленкин. – М-Л, 1949. – 989-1908с.
1150019
  Козловский Евгений Синезубый король : DIGITAL // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 174-179 : Іл.
1150020
  Лобачова І.М. Синекдоха як один із засобів творення тропеїчної образності в українських текстах Біблії // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 103-108. – ISSN 2077-804X
1150021
  Ястремська О.М. Синектика як метод активізації творчого мислення персоналу / О.М. Ястремська, Ю.М. Сиваш // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 219-223 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
1150022
  Грешнов М.Н. Синели горы - Саяны / М.Н. Грешнов. – Москва, 1984. – 231с.
1150023
  Лях А. Синельников и ремонт // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 44-72. – ISSN 1728-8568
1150024
  Лях А. Синельников и холодильник // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.7-61. – ISSN 1728-8568
1150025
  Шебанова В.І. Синенергетична модель розвитку розладів харчової поведінки // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 12 (189). – С. 1-19


  Розглядається синергетична біо-психо-соціо-духовна модель розвитку розладів харчової поведінки.
1150026
  Мазурин В.И. Синенький скромный платочек / В.И. Мазурин. – Ярославль, 1981. – 256с.
1150027
   Синеокая Рязань. – М., 1978. – 191с.
1150028
  Степанюк Б.П. Синеокий мой июль : стихи, баллады, поэмы / Б.П. Степанюк. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
1150029
  Курдюмов С.П. Синергетика - новые направления / С.П. Курдюмов. – Москва : Знание, 1989. – 48 с.
1150030
  Курдюмов С.П. Синергетика - теория самоорганизации: Идеи, методы, перспективы. / С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. – М., 1983. – 64с.
1150031
  Хакен Г. Синергетика : Пер. с англ. / Г. Хакен. – Москва : Мир, 1980. – 404с.
1150032
   Синергетика : Сборник статей. – Москва : Мир, 1984. – 248 с.
1150033
   Синергетика : Труды семинара. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-02579-2
Том 3 : Материалы кругл.стола "Самоорганизация и синергетика: идеи,подходыи перспективы". – 2000. – 368с.
1150034
   Синергетика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 902-905. – ISBN 966-316-069-1
1150035
  Анісімов І.О. Синергетика : підручник для студентів ВНЗ / І.О. Анісімов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 511, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 495-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-759-6
1150036
  Стеклов И. Синергетика в науке и образовании // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.22-24. – ISSN 0321-0383
1150037
  Кремень В.Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 366, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 354-359 та в кінці розд. – ISBN 978-966-644-317-8
1150038
   Синергетика в филологических исследованиях : монография / [Т.И. Домброван и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Пихтовниковой ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – 339, [1] с. : ил., табл. – Текст рус. и укр. - Сведения об авт.: с. 330-339. - Глоссарий: с. 319-329. – Библиогр. в конце частей. – ISBN 978-966-285-202-8


  В пр. №1699775 напис: В наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка жовтень 2015 р. Підпис (Л.С. Піхтовнікова)
1150039
  Летников Ф.А. Синергетика геологических систем / Ф.А. Летников. – Новосибирск, 1992. – 230с.
1150040
  Пономарев А.А. Синергетика живых систем / А.А. Пономарев; НАНУ; Научно-учебный центр прикладной информатики. – Киев, 2004. – 50с.
1150041
  Мамалига А. Синергетика журналістської і читацької взаємодії в ідіостилі газетного видання / А. Мамалига, Т. Глушкова // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 83-93. – Бібліогр.: Літ. : с. 92-93; 22 назв.
1150042
  Мамалига А.І. Синергетика змістової та стильової взаємодії в системі ідіостилю газетного видання / А.І. Мамалига, Т.В. Глушкова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 70-75


  На теренах синергетики розглядаються параметри змістової та стильової взаємодії в процесі формування ідіостилю газетного видання. In terms of synergetics it is considered the parameters of content and stylistic interaction in the process of formation ...
1150043
  Чернавский Д.С. Синергетика и информация / Д.С. Чернавский. – М., 1990. – 45с.
1150044
  Делокаров К.Х. Синергетика и концептуальные сдвиги в познании: ценностно-эпистемологические аспекты // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 89-102. – ISSN 1606-951Х
1150045
  Котова Е.В. Синергетика и некоторые тенденции развития энергетики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1150046
   Синергетика и современное научное познание : Методические указания. – Новосибирск, 1992. – 24с.
1150047
   Синергетика и усталостное разрушение металлов : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 244 с.
1150048
  Бутов В.Н. Синергетика и эволюционные процессы в языке // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 32-36. – Бібліогр.: Лит.: с.36; 8 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1150049
   Синергетика і освіта / [В.Г. Кремень та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 347, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2633-33-7
1150050
  Черленяк І І. Синергетика і проблеми оптимізації державного та соціального управління // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.91-100
1150051
   Синергетика і творчість / [В.Г. Кремень та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 312, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2633-31-3
1150052
  Сидоренко В.Г. Синергетика как наука / В.Г. Сидоренко, А.И. Отраднова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 81-82
1150053
  Кудрявцев Н.И. Синергетика как парадигма нелинейности / Н.И. Кудрявцев, С.А. Лебедев // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.55-63. – ISSN 0042-8744
1150054
   Синергетика как третья парадигма, или Понятие парадигмы в философии и науке / В.В. Еськов, В.М. Еськов, В.А. Карпин, М.А. Филатов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 88-97. – ISSN 1560-7488
1150055
  Султанова Н.Д. Синергетика как фактор социального познания (на примере вынужденной миграции) / Н.Д. Султанова, Ф.А. Чернышева // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 3. – С. 99-106. – ISSN 0235-1188
1150056
  Аршинов В.И. Синергетика конвергирует со сложностью // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 73-83. – ISSN 0042-8744
1150057
  Вагурин В.А. Синергетика конструктивности института стоимости / В.А. Вагурин. – Луганск : Копицентр, 2008. – 28с. – ISBN 978-5-484-00586-4
1150058
  Єсипенко Н. Синергетика культурного концепту і мовного знаку ( на матеріалі англомовної прози XVIII-XX століть) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 10-22. – Bibliogr.: Літ.: С.21-22; 14 поз. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1150059
  Петлін В. Синергетика ландшафту / Валерій Петлін; МОНУ, Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 206с., 59 рис.
1150060
  Зеленина Г.Н. Синергетика МАРСа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2015. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0130-9765


  Представлены современное состояние проекта АРБИКОНа - "Межрегиональная аналитическая роспись статей" (МАРС); динамика роста числа участников, общего объема и прироста сводной базы, ее современное тематическое содержание, технология создания, ...
1150061
  Сеидов Д.Г. Синергетика океанских процессов / Д.Г. Сеидов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 286с.
1150062
  Дорофеєва М.С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрямок) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Дорофеєва Маргарита Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 582 арк. – Додатки: арк. 473-582. – Бібліогр.: арк. 427-472
1150063
  Дорофеєва М.С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрямок) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Дорофеєва Маргарита Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1150064
  Решетило В.П. Синергетика потенційного й актуального в становленні і розвитку інституційних систем // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-39. – ISSN 1811-3141
1150065
  Яковлев О.В. Синергетика регіональних ідентичностей у культурному континуумі України кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Яковлев Олександр Вікторович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
1150066
  Бацевич Ф. Синергетика рідної мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С.11-18. – Бібліогр.: Літ.: с. 18; 9 п. – ISSN 0320-3077
1150067
  Лукієнко О.І. Синергетика тектонічної течії гірських порід у зонах розломів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-9. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тектонічну течію гірських порід у зонах розломів як самоорганізуючий процес, що керується законами синергетики. Визначено основні риси цього процесу. Відзначено енергетичні фактори й механізми його здійснення. Tectonic flow of rocks in ...
1150068
  Бєлозьорова Ю.С. Синергетика темпоральних відношень у розмовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 17-25. – ISBN 966-581-481-8
1150069
  Вагурин В.А. Синергетика эволюции современного общества / В.А. Вагурин. – Луганск : Копицентр, 2005. – 200 с. – ISBN 966-7709-22-1
1150070
  Киричкук Синергетика як інноваційна методологія професійної освіти / Киричкук, В // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 23-25
1150071
  Таценко Н.В. Синергетика як методологічна основа сучасних філологічних досліджень // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 151-159. – ISSN 2077-804X
1150072
  Єнікеева С.М. Синергетика як методологія дослідження мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 96-111
1150073
  Буслинський В.А. Синергетика як нове світорозуміння // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С.5-11. – ISBN 966-7943-03-8
1150074
  Помаза-Пономаренко Синергетика як новітній методологічний підхід до державного управління регіональним розвитком у контексті безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 82-87. – ISSN 2306-6814
1150075
  Кавалеров В.А. Синергетика як трансдисциплінарна методологія сучасної освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 187-194
1150076
  Войтович М.С. Синергетика як фактор розвитку парадигми економічної теорії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 30-35. – ISSN 1729-360Х
1150077
  Хакен Г. Синергетика: Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах : Пер. с англ. / Г. Хакен. – Москва : Мир, 1985. – 421 с.
1150078
  Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления / И.С. Добронравова. – Киев : Лыбидь, 1990. – 152 с. – ISBN 5-11-001613-5
1150079
  Мендель Ю.В. Синергетичгний вимір художнього простору поезії В. Затуливітра (за збірками "Полотно" та "Четвертий із триптиха") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 281-287


  Стаття розглядає параметри художнього прояву тринітарного типу мислення в поезії В. Затуливітра. Тріадна концепція тісно переплетена з натурфілософською основою його творчості. Тривимірність мислення поета проявляється в символіці, образності, художніх ...
1150080
  Плющ А.Н. Синергетическая модель организации вербальной информации // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 67-72. – (Серія : Психологічні науки)
1150081
  Гребенюк Е.Н. Синергетическая модель студенческого самоуправления вуза // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 1. – С. 42-48. – ISSN 2073-9613


  В статье исследуются проблемы моделирования процесса студенческого самоуправления в вузе.
1150082
  Карпенко И.В. Синергетическая тектоника. 1. Физическая природа глобальных цикличностей // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 60-71 : рис., табл. – Библиогр.: с. 70-71. – ISSN 0203-3100
1150083
  Карпенко И.В. Синергетическая тектоника. 2. Тектоническая таксономия глобальных цикличностей // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 22-36 : рис., табл. – Библиогр.: с. 35-36. – ISSN 0203-3100
1150084
  Карпенко И.В. Синергетическая тектоника. 3. Основная тектоническая закономерность в строении континентальных окраин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 65-77 : рис., табл. – Библиогр.: с. 76-77. – ISSN 0203-3100
1150085
  Марцинковская Т.Д. Синергетические и энтропийные тенденции в психологии личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 109-116. – ISSN 2073-8528
1150086
  Кочубей Н.В. Синергетические концепты и нелинейные контексты : монография / Н.В. Кочубей. – Суми : Университетськая книга, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-680-489-4
1150087
  Курейчик В.М. Синергетические принципы в моделировании педагогических систем / В.М. Курейчик, В.И. Писаренко // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2013. – № 6 (101). – С. 16-23. – ISSN 1818-4243


  Данная статья посвящена рассмотрению синергетики как основы нового подхода к функционированию современной образовательной системы. Рассматриваются различные точки зрения на синергетику как методологию современных научных исследований. Предложены ...
1150088
  Фоменко Е.Г. Синергетические проблемы перевода "Поминок по Финнергану" Джеймса Джойса // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-51. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
1150089
  Гаврилова Л.Г. Синергетические эффекты при экстракции некоторых внутрикомплексных соединений : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Гаврилова Л.Г. ; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва, 1969. – 27 с.
1150090
  Якубенко Е.В. Синергетический механизм функционирования системы государственного управления // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 385-393
1150091
  Сапронов М.В. Синергетический подход в исторических исследованиях: новые возможности и трудности применения // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.158-173. – ISSN 0869-0499
1150092
  Унгуряну Т.Н. Синергетический подход в медицинской экологии / Т.Н. Унгуряну, П.И. Сидоров // Экология человека : Научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 2007. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 1728-0869
1150093
  Курейчик В.М. Синергетический подход в педагогическом проектировании образовательной среды вуза / В.М. Курейчик, В.И. Писаренко // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2014. – № 3 (104). – С. 55-62. – ISSN 1818-4243


  Данная статья посвящена рассмотрению синергетики как основы нового подхода к проектированию образовательной среды вуза. Анализируются различные подходы к определению образовательной среды. Проанализировано действие семи основных принципов синергетики в ...
1150094
  Барбазюк В.Ю. Синергетический подход внешних и внутренних эмерджентных свойств языковых систем // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2011. – № 5 (61). – С. 59-61. – Библиогр.: Лит.: С. 61; 9 назв. – ISSN 1680-2721
1150095
  Мусаева Н.Р. Синергетический подход к анализу межэтнических отношений / Н.Р. Мусаева, Т.А. Сулейменов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 9 (329 ). – С. 86-91. – ISSN 0132-1625
1150096
  Езова С.А. Синергетический подход к библиотечному общению // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 42-28. – ISSN 0130-9765
1150097
  Крынская Л.И. Синергетический подход к институциональной экономической теории // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 1729-7206
1150098
  Ежов Г.П. Синергетический подход при оценке эффективности инновационно-инвестиционных проектов / Г.П. Ежов, М.Н. Черкасов // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 5 (55). – С. 9-12. – ISSN 1680-2721
1150099
  Медведева Л.Д. Синергетический эффект в развивающей среде образовательного пространства подготовки экономистов // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2012. – № 2. – С. 66-71. – ISSN 1609-4646


  Рассмотрены синергетические свойства образовательного пространства подготовки экономистов на основе интеграции сфер экономической науки, образования и профессиональной деятельности.
1150100
  Поздняков М.В. Синергетична інтерпретація етносуб"єктності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 121-130
1150101
  Барабаш М. Синергетична концепція творчості у поетів перших десятиріч XX ст. (Б.-І Антонич, В. Свідзинський, І. Анненський) // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 111-120. – ISBN 978-966-02-6024-5
1150102
  Димченко О.В. Синергетична концепція управління інвестиційною діяльністю комунальніх підприємств у контексті підвищення інвестиційної привабливості галузі / О.В. Димченко, Ю.Г. Ільяшенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1150103
  Бойко І.І. Синергетична методологія дослідження соціальних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретичні засади, сутнісні характеристики синергетики як сучасної методології пізнання соціальних змін, міждисциплінарного напряму наукового дослідження, завданням якого є пізнання принципів та умов самоорганізації соціальних систем, ...
1150104
  Димитрова Л.М. Синергетична модель "нової людини" і світу // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 3-7
1150105
  Квітка С.А. Синергетична модель державного управління // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 25-33. – ISSN 2311-6420
1150106
  Варення Г.А. Синергетична модель ефективного функціонування системи охорони праці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 21-27 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1150107
  Васильєв О. Синергетична модель прогнозування динаміки ВВП України / Олексій Васильєв // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 59-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1150108
  Бобрицька В.І. Синергетична модель розвитку вищої професійної освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 84-88. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (7)). – ISSN 2411-264X
1150109
  Васильєв О. Синергетична модель саморегулювання ринку праці в умовах кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 91-96. – ISSN 1605-2005
1150110
  Власенко Ф.П. Синергетична модель соціалізаційного процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 136-145
1150111
  Лемешко Ю.С. Синергетична модель управління проектами організації системи знань віртуального університету : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Лемешко Ю.С. ; МОН України; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1150112
  Булгаков В.А. Синергетична мораль сучасного геополітичного вибору України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 268-277. – ISBN 966-628-197-5
1150113
  Карлова В. Синергетична парадигма в державному регулюванні духовного розвитку суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 236-243
1150114
  Варцаба В.І. Синергетична парадигма гармонізованого управління людськими ресурсами соціально-економічних систем // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 247-252. – ISSN 2222-0712
1150115
  Лук"янов С В. Синергетична парадигма розвитку фінансових ринків та фінансової економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 17-24. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1150116
  Решетило В. Синергетична парадигма та формування нелінійного стилю економічного мислення // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 3-21 : табл. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 1811-3141
1150117
  Гребельник О.П. Синергетична парадигма формування митної політики України в контексті розвитку світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 15-19
1150118
  Кичкирук Т.В. Синергетична парадигма як методологічна основа професійної освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 154-156
1150119
  Твердовська О.В. Синергетична парадигма як універсальна теоретико-методологічна схема // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 54-56
1150120
  Коваленко В. Синергетична теорія метровізації розуму та розумових технологій у галузі дидактологістики вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 37-41. – ISSN 2078-1016
1150121
  Пархоменко А.А. Синергетичний вектор кластерів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 25-27. – ISSN 1728-6220
1150122
  Поздняков М.В. Синергетичний вимір етнології (філософсько-методологічний аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Поздняков Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 192 л. – Бібліогр.: л. 170-192
1150123
  Поздняков М.В. Синергетичний вимір етнології (філософсько-методологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Поздняков Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1150124
  Поздняков В. Синергетичний вимір змісту постнекласичних пізнавальних завдань із суспільствознавства в профільній школі // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 2. – С. 16-19
1150125
  Поздняков М.В. Синергетичний вимір концепцій походження етносу в працях Л. Гумільова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 71-81
1150126
  Ткачук Н. Синергетичний ефект в операціях злиття і поглинання банків: особливості оцінки та визначення : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 2 (168). – С. 36-40 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1150127
  Яремчук Т.В. Синергетичний ефект в управлінні організацією підприємств мережної роздрібної торгівлі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 293-296. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1150128
  Михайловська О.В. Синергетичний ефект від взаємодії стимулювання внутрішнього попиту і розвитку вітчизняного виробництва в умовах глобалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 64-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1150129
  Фісун К.А. Синергетичний ефект від злиття і поглинання компаній у регіоні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 138-144.
1150130
  Яненкова І.Г. Синергетичний ефект застосування організаційного ресурсу на різних рівнях управління інноваційною діяльністю // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 82-92. – ISSN 1605-7988
1150131
  Мельников В.В. Синергетичний ефект при моделюванні інноваційних процесів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 335-340. – ISSN 2309-1533
1150132
  Котляревський О.В. Синергетичний ефект розвитку підприємницької діяльності на мікро- і макрорівні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 98-101. – ISSN 2306-6814
1150133
  Захарченко П.В. Синергетичний ефект у діяльності регіонального курортно-рекреаційного комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 96-100. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1150134
  Фомішина В.М. Синергетичний ефект у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 67-75. – (Економічні науки ; вип. 2 (54)). – ISSN 2310-8185
1150135
  Чурилова Т.М. Синергетичний ефект у сільськогосподарській кооперації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 490-495. – ISSN 1563-3349
1150136
  Богма О.С. Синергетичний ефект як одна з найважливіших складових процесу створення кластерів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 43-45. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1150137
  Ткачук Н. Синергетичний ефект: економічна суть і феномен його виникнення у процесах консолідації банків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 24-32. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1150138
  Пугачова О.Г. Синергетичний менеджмент / О.Г. Пугачова, К.М. Солов"єнко // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 51-62
1150139
  Сухоруков А.І. Синергетичний механізм формування системи економічної безпеки держави / А.І. Сухоруков, Д.О. Остапчук // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2014. – № 1/2 (1). – С. 19-22. – ISSN 1728-6220


  Визначено основні тенденції використання соціальних медіа для ефективної зовнішньополітичної комунікації держави.
1150140
  Даниленко В.А. Синергетичний підхід в дослідженні стійкості економічних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 257-265


  В статті розглянуто основні положення синергетичного підходу до дослідження стійкості економічних систем. Дано визначення категорії "стійкість" з позицій синергетичного підходу, сформульовано основні передумови забезпечення стійкості економічної ...
1150141
  Вірченко В. Синергетичний підхід в економічних дослідженнях / В. Вірченко, А. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-36. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена питанню практичного застосування синергетичного підходу в сфері економічних досліджень. У роботі розкрито ключові поняття для розуміння цього підходу, а також сутність функціонування економічних систем з точки зору синергетики; ...
1150142
  Сидоренко Синергетичний підхід в методології менеджменту / Сидоренко, А // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 64-65
1150143
  Ємельяненко Л. Синергетичний підхід в методології управління економічним розвитком України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 32-39. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1150144
  Підгірний О.В. Синергетичний підхід в системі заочного навчання // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 79-84. – (Педагогічні науки ; № 2 (115)). – ISSN 2414-5076
1150145
  Ландяк О. Синергетичний підхід до аналізу медіамистецтва // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 25-32. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1150146
  Островерхова Н. Синергетичний підхід до аналізу якості уроку // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.90-95.
1150147
  Ніколаєнко Н.В. Синергетичний підхід до біотехнології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1150148
  Цимбалюк М.М. Синергетичний підхід до вивчення динаміки суспільно-правової реальності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-15.
1150149
  Олійченко І.М. Синергетичний підхід до інформаційного забезпечення системи державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 109-110.
1150150
  Попрозман Н.В. Синергетичний підхід до моделювання факторів економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 68-72.
1150151
  Варення Г.А. Синергетичний підхід до навчання з охорони праці // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 13-16 : рис.
1150152
  Слоневська І. Синергетичний підхід до освітнього процесу у дискурсі сучасних педагогічних досліджень / І. Слоневська, С. Пірошенко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 196-200. – ISSN 2309-9127
1150153
  Гончар О.І. Синергетичний підхід до оцінювання потенціалу підприємства за умов глобалізації // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 129-133. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 4 (24)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1150154
  Чернецька О.В. Синергетичний підхід до процесу управління фінансовими результатами в аграрних підприємствах // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 51-55. – ISSN 2308-1988
1150155
  Лукашевич С.Ю. Синергетичний підхід до системи запобігання злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 87-95. – ISSN 2079-6242
1150156
  Корчевська Л.О. Синергетичний підхід до управління економічною безпекою підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 311-315. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1150157
  Шульга Н. Синергетичний підхід до формування змісту дисципліни "теорія ймовірностей та математична статистика" в / Наталія Шульга // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 40-47. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 6, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
1150158
  Самойлов О.Ф. Синергетичний підхід у викладанні курсу "Міжнародні системи та глобальний розвиток" в аспекті професійної підготовки фахівців з міжнародних відносин / О.Ф. Самойлов, І.А. Панарін // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 474-497. – ISSN 2219-438X
1150159
  Берназ В.Д. Синергетичний підхід у слідчій діяльності як основа вирішення тактичних завдань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 138-141. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1150160
  Якімцов В.В. Синергетичний підхід у сучасній економічній науці // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 265-271. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (46)). – ISSN 2409-6857
1150161
  Бондар О.І. Синергетичний підхід як підгрунтя лінгвістичної екології // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 4-15
1150162
  Остапчук О.Є. Синергетичний потенціал авторського проектування педагогічних систем // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 86-100. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье исследуются проблемы авторского проектирования в системе высшего педагогического образования, характеризуется взаимосвязь самопроектирования и авторского проектирования, формируется понимание системы работы учителя как авторской педагогической ...
1150163
  Маловічко О.В. Синергетичний потенціал української держави // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 82. – С. 68-75
1150164
  Потапова Н.А. Синергетичний розвиток складних економічних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 180-186. – ISSN 0321-0499
1150165
  Сірко І.М. Синергетичний та феноменологічний аналіз сучасної музики як нова методологічна форма дослідження // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 110-116
1150166
  Лола В. Синергетичні аспекти державного управління в умовах трансформаційних змін в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 63-74
1150167
  Сухоруков А. Синергетичні аспекти забезпечення економічної безпеки держави // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 23-36. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1150168
  Леонтьєв А.О. Синергетичні аспекти проблем управління вищою освітою // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 181-185
1150169
  Лещев В.О. Синергетичні аспекти процесу приватизації українських портів : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 19-20. – Бібліогр.: 7 назв
1150170
  Пихтєєв В. Синергетичні ефекти об"єднання економічних систем / В. Пихтєєв, А. Бакурова // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 152-159. – ISSN 0201-758Х
1150171
  Петлін В.М. Синергетичні залежності в організаціі природних територіальних систем / Петлін В.М. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 371-395. – ISBN 978-966-397-170-5


  У пр. № 1713552 напис: Валерію Петровичу з найкращими побажаннями від автора. 18.09.2013 р. Підпис.
1150172
  Цехмістрова Г.С. Синергетичні засади вищої школи та її прояви в туристичній освіті // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 102-109
1150173
  Циба В. Синергетичні ідеї формування сфери свідомості особистості // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 26-30
1150174
  Кочубей Н.В. Синергетичні концепти в нелінійних соціально-культурних контекстах : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09. / Кочубей Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 388 л. – Бібліогр.: л.351-388
1150175
  Кочубей Н.В. Синергетичні концепти в нелінійних соціально-культурних контекстах : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09. / Кочубей Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 35 назв
1150176
  Мудраченко Т.Б. Синергетичні основи дослідження сугестивного потенціалу віршованого тексту (на прикладі англомовної католицької молитви) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 119-125
1150177
  Черленяк І. Синергетичні особливості управління складними організаційними системами в сучасних умовах: привідні та непривідні алгоритми управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 213-224.
1150178
  Васильєв О. Синергетичні підходи в антикризовому регулюванні (теоретичний аспект) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 34-40. – ISSN 0131-775Х
1150179
  Васильєв О. Синергетичні підходи в економічній теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-78. – ISSN 0131-775Х
1150180
  Дідух Я.П. Синергетичні підходи до оцінки ландшафтно-екологічної диференціації Карабі-Яйли (Гірський Крим) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 36-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1150181
  Ходаківський Є.І. Синергетичні підходи до формування інтеграційних структур / Є.І. Ходаківський, В.В. Камінська, О.В. Мосієнко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 121-126. – ISSN 2221-1055
1150182
  Похресник А. Синергетично-форсайтні підходи до змін національної вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 54-59. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто глобалізацію та інші світові явища, вказано процеси, що відбуваються в сучасних системах освіти. Відзначено їх складність і високу змінність, що вимагає використання у плануванні синергетики і форсайту. Досліджено поняття "інновація" і ...
1150183
  Білоус В.С. Синергетмчна парадигма і політична діяльність: методологічний потенціал та ефективність його реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-9. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання застосування синергетики дл вивчення політичної діяльності. Article is devoted to consideration of application of synergetrics to studying political activity.
1150184
  Гонор А.А. Синергизм антиоксидантов в синтетическом эфирном масле : Автореф... канд. техн.наук: / Гонор А.А.; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. – Л., 1966. – 7л.
1150185
   Синергизм действия ионизирующей радиации и других физических и химических факторов на биологические системы : Тезисы докл.: Всесоюзная конференция: 18-20 октября 1988, Пущино. – Пущино, 1988. – 73с.
1150186
  Девисилов В.А. Синергизм и трансдисциплинарность в образовании // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 95-101. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы синергизма и трансдисциплинарности в образовании на примере новой научно-образовательной области знаний - ноксологического образования, в котором объектом изучения является система "человек машина - среда".
1150187
  Чирков Ю.Н. Синергизм при катализе уретанообразования системой оловоорганическое соединение Sn(IV) третичный амин. : Автореф... канд. хим.наук: / Чирков Ю.Н.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1973. – 12л.
1150188
  Кучерова Анна Синергия лучших брендов : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 19 : Фото. – ISSN 1998-8044
1150189
  Абламейко С. Синергия образования и науки // Наука и инновации : научно-практический журнал / Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2011. – № 10 (104). – С. 5-7. – ISSN 1818-9857


  В состав Белорусского гос. ун-та входит 27 факультетов и образовательных учреждений, 4 научно-исследовательского ин-та, 9 научных центров, 11 унитарных предприятий, 3 учебно-опытные станции, 41 научно-исследовательская лаборатория, 30 студ. НИЛ и 3 ...
1150190
  Кольчугина Маргарита Борисовна Синергия образования и науки как инновационный ресурс // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 84-92. – ISSN 0131-2227
1150191
  Каиржанов А.К. Синергия языка / А.К. Каиржанов. – Астана : КУЭФиМТ ; ИПЦ, 2007. – 240 с. – ISBN 9965-839-02-6
1150192
  Єгорова Т.М. Синергізм 137Cs і дисбалансу поживних мікроелементів у агроландшафтах Полісся України // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 59-64 : табл. – Бібліогр.: с. 63-64. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1150193
  Чайка Г.Л. Синергізм в управлінні / Г.Л. Чайка. – Київ : Знання, 2011. – 70 с. – Бібліогр.: с. 68-70. – ISBN 978-966-346-888-4
1150194
  Богуславський Є.І. Синергізм при диверсифікації підприємств як прояв комплементарного ефекту // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 163-168
1150195
  Марченко В.М. Синергізм ринкової вартості корпорації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 132-137
1150196
  Профатило О.В. Синергізм як результат інтеграції комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 208-211. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1150197
  Сервецький І. Синергічний підхід до вивчення якостей риміногенної поведінки людини / І. Сервецький, О. Юрченко, В. Редька // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 277-283. – ISSN 0132-1331
1150198
  Масловська Л.Ц. Синергічний підхід у становленні регіонального менеджменту // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 19-25. – ISSN 1562-0905
1150199
  Шаповалова Л. Синергічні аспекти розвитку науково-технічної сфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 78-80. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто науково-технічну сферу з точки зору основних положень і взаємозв"язків всезагальної організаційної науки, загальної теорії систем і синергетики. The article deals with the problem of science-technical sphere"s development ...
1150200
  Горбась І. Синергічні ефекти в діяльності диверсифікованих підприємств і об"єднань // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 92-96. – ISSN 2078-5860
1150201
  Челябієва В.М. Синергічні композиції з використанням поліметиленімідазолінієвих солей для захисту металів від корозії. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.14 / Челябієва В.М.; Нац. техн. ун-т України. КПІ. – К., 1999. – 22л.
1150202
   Синергія : всеукраїнський аналітично-методичний журнал з бізнес - освіти. – Київ, 2000-
№ 1. – 2000
1150203
   Синергія : всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 1. – 2001
1150204
   Синергія : всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 2/3. – 2001
1150205
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 1. – 2003
1150206
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
1150207
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 3. – 2003
1150208
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
1150209
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
1150210
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
1150211
   Синергія : Всеукраїнський аналітичний журнал з менеджменту. – Київ, 2000-
№ 4. – 2004
1150212
  Чумак Д.В. Синергія 3s(safety, security, safeguards) у питаннях протидії ядерному тероризму і незаконному обігу ядерних матеріалів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 39-41
1150213
  Будько Євген Синергія задоволень : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 100-103
1150214
  Тустанівський Б.О. Синергія зовнішньоторговельних відносин США та ЄС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 29-33. – ISSN 2309-1533
1150215
  Кондратюк О.М. Синергія інформації в управління витратами підприємства / О.М. Кондратюк, О.В. Школа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 134-138. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1150216
  Яковлев О. Синергія культурного регіонального розвитку України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 12-18. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1150217
  Ковальська-Фрайт Синергія музики й слова у працях українських музикознавців Галичини першої третини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 3-15. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Висвітлено проблематику поєднання слова й музики у працях українських музикознавців Галичини першої третини 20 ст. - С. Людкевича, З. Лиська та Б. Кудрика. Вказано на своєрідність внеску кожного з них до загально-європейського філософсько-естетичного ...
1150218
  Піхтовнікова Л.С. Синергія стилю байки : німецька віршована байка 13-20 ст. / Л.С. Піхтовнікова. – Харків : Бізнес Інформ, 1999. – 220 с. – ISBN 966-7080-72-2
1150219
  Гамма Т. Синергія як фактор ефективності угод M&A // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 73-88. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1150220
  Шулінова Л. Синестеземи в українському медійному тексті мистецької тематики в інтернет-виданнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто вербалізацію синестетичного світосприйняття в сучасному медійному тексті мистецької тематики в інтернет-виданнях як один із засобів реалізації функції впливу на реципієнта. В статье рассмотрена вербализация синестетического ...
1150221
  Шулінова Л.В. Синестеземи в українському медійному тексті мистецької тематики: неспеціалізовані інтернет-видання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – C. 17-25. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто вербалізацію синестетичного світосприйняття в сучасному медійному тексті мистецької тематики як один із засобів реалізації функції впливу на реципієнта в інтернет-виданнях, зорієнтованих на широку аудиторію. This article is devoted ...
1150222
  Прадивлянная П.Н. Синестезия в прозе английских писателей начала 20 века (на материале произведении З.Вулф, К.Мзнсфилд, Д.Конрада) // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 265-273. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1150223
  Шулінова Л. Синестезії в індивідуальній мовній картині світу митця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто синестезії, в основі яких сприйняття відчуттів запаху, дотику і смаку, в авторському художньому мовленні. The syneasthesiae of smell, tactile sense and taste feeling in the poetical speech are reveiwed.
1150224
  Шулінова Л.В. Синестезії в українській національній мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 426-433


  У статті розглянуто синестезії, в основі яких візуальне, звукове, смакове і тактилне сприйняття світу в національній і поетичній картині світу. В статье рассмотрены синестезии, сформированные на визуальном, звуковом, вкусовом и тактильном восприятии ...
1150225
  Шулінова Л.В. Синестезії в художньому поетичному мовленні Василя Симоненка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 467-471


  У статті розглянуто синестезії, в основі яких сприйняття звукових, зорових, смакових і тактильних відчуттів у поетичному художньому мовленні Василя Симоненка. В статье рассмотрены синестезии, сформированные на визуальном, звуковом, вкусовом и ...
1150226
  Ільницька І.А. Синестезійна метафора у творчості Ірен Роздобудько / І.А. Ільницька, А.С. Попович // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 40-44. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1150227
  Циховська Е. Синестезійна поезія Леопольда Стаффа // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1 (577). – С. 44-50. – ISSN 0236-1477
1150228
  Дубініна О.В. Синестезійний інтертекст в романі В. Стайрона „І підпалив цей дім” (спроба міжвидового аналізу) // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 232-241. – ISBN 966-8474-40-6
1150229
  Рубан Я. Синестезійні константи в образотворенні Б.-І. Антонича // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 72-76. – ISSN 2307-2261
1150230
  Фока М. Синестезійність поетичного слова П. Тичини в англомовному перекладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 219-225. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
1150231
  Генералюк Л.С. Синестезійність світосприйняття Шевченка - маляра і поета // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 29-35.
1150232
  Фока М. Синестезія як генератор музично-живописних ефектів у поетичній творчості Павла Тичини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 55-57. – ISSN 0130-5263
1150233
  Вірченко С.В. Синестезія як якість поетики прози Миколи Хвильового // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 33-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
1150234
  Капанова Алия Адамбековна Синестетическое использование имен прилагательных в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Капанова Алия Адамбековна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1984. – 24 с.
1150235
  Вострякова Н.В. Синестична метафора в іспансько-українському художньому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 25-33


  У статті розглядаються особливості вживання синестетичної метафори в іспано- мовному художньому тексті та шляхи її відтворення в українському перекладі. В статье рассматриваются особенности употреблениясинестической метафоры в испаноязычном ...
1150236
  Савицкене Р.Ю. Синетез и исследование гидрозинопроизводных пиримидин-4-карбоновых кислот : Автореф... кад. хим.наук: 02.00.03 / Савицкене Р. Ю.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1975. – 22л.
1150237
  Саркисян М.Г. Синетз N- ( -галогенэтил) этиленмининов и смешанных An - ( -галогенэтил аминов (азотистых ипритов) на их сонове : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саркисян М. Г.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 18л.
1150238
  Волошина Л.К. Синє озеро неба / Л.К. Волошина. – Харків, 1975. – 79с.
1150239
  Зейкан Ю.П. Синє полум"я ранку / Ю.П. Зейкан. – Ужгород, 1981. – 188с.
1150240
  Машкін Г.М. Синєє море, білий пароплав / Г.М. Машкін. – Київ, 1969. – 122с.
1150241
  Фейхтвангер Л. Сини / Л. Фейхтвангер. – К., 1938. – 456с.
1150242
  Бредель В. Сини : роман / В. Бредель. – Ужгород : Книжково-журнальне видавництво, 1954. – 372с.
1150243
  Коцур П.М. Сини // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 20


  Уривок із книги "У кожного своя доля": про молодшого сина - Анатолія Коцура. Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного ...
1150244
  Картер Д. Сини без батьків / Д. Картер. – К., 1959. – 567с.
1150245
  Рутинський М.Й. Сини Бористена / Михайло Рутинський. – Київ : Український центр духовної культури, 2004. – 512с. – ISBN 966-628-093-0
1150246
  Рутинський М. Сини Бористену : Роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 1/2. – С.43-100. – ISSN 0130-321Х
1150247
  Рутинський М. Сини Бористену : Роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 3/4. – С.73-107. – ISSN 0130-321Х
1150248
   Сини великого народу. – К., 1938. – 104с.
1150249
  Вельскопф-Генріх Сини Великої Ведмедиці : Роман / Вельскопф-Генріх. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 440с.
1150250
  Вельскопф-Генріх Сини Великої Ведмедиці / Вельскопф-Генріх. – Київ, 1967. – 439с.
1150251
  Вельскопф-Генріх Сини Великої Ведмедиці : Роман / Вельскопф-Генріх. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 440с.
1150252
  Савченко М.М. Сини Гіппократа. / М.М. Савченко. – К., 1962. – 95с.
1150253
  Яременко М.Т. Сини грози : вірші / М.Т. Яременко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 80 с.
1150254
  Кротевич Є.М. Сини землі / Є.М. Кротевич. – К, 1951. – 456с.
1150255
  Киріяк Ілля Сини землі : Повість з українського життя в Канаді / Ілля Киріяк. – 2-ге вид. – Вінніпег : Тризуб
Т. 1. – 1973. – XV, 390 с. – Парал. тит. арк. анкл. мовою
1150256
  Киріяк І. Сини землі : повість з українського життя в Канаді / І. Киріяк. – Канада : Тризуб-Вінніпег
Т. 2. – 1973. – 358 с.
1150257
  Киріяк І. Сини землі : повість з українського життя в Канаді / І. Киріяк. – Канада : Тризуб-Вінніпег
Т. 3. – 1974. – 363 с.
1150258
  Йокаї Мор Сини людини з кам"яним серцем : Роман / Йокаї Мор. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 515с.
1150259
  Йокаї М. Сини людини з кам"яним серцем / Йокаї М. – Київ, 1988. – 486 с.
1150260
  Міщенко Д.О. Сини моря : Оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 178с.
1150261
  Архірейський Д. Сини ображених батьків... // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 14 (386), 10-16.04.2015 р. – С . 44-47. – ISSN 1996-1561


  До 1966-х років Україна залишалася аграрною країною, більшість її населення становили селяни. І за будь-якого політичного режиму селянство було фундаментом соціальної піраміди, маючи при цьому найменше прав.
1150262
  Дем"яненко В.І. Сини полків / В.І. Дем"яненко. – К., 1978. – 142с.
1150263
  Бердник О.П. Сини Світовида / Олесь Бердник. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 163 с.
1150264
  Большак В.Г. Сини сонця / В. Большак. – Київ : Дніпро, 1990. – 380 с. – У вид. також: Борг перед Златополем / М. Біднина ; Високе приземлення / К. Слободін
1150265
  Зейдан Д. Сини Харуна ар-Рашіда. / Д. Зейдан. – К, 1974. – 234с.
1150266
  Вежинов П. Синие бабочки / П. Вежинов. – София, 1987. – 100с.
1150267
  Цветов Я.Е. Синие берега / Я.Е. Цветов. – М., 1976. – 447с.
1150268
  Цветов Е Я. Синие берега / Е Я. Цветов. – М., 1978. – 479с.
1150269
  Джачаев А.М. Синие берега : стихи / А.М. Джачаев; пер. с кумык. – Москва : Современник, 1980. – 95 с.
1150270
  Цветов Я.Е. Синие берега / Я.Е. Цветов. – М., 1982. – 479с.
1150271
  Соколов-Улянец Синие версты / Соколов-Улянец. – Одесса, 1968. – 104с.
1150272
  Скородумов Ю.А. Синие веси. / Ю.А. Скородумов. – Л, 1974. – 111с.
1150273
  Карпов Е. Синие ветры. Избранное. / Е. Карпов. – Ставрополь, 1969. – 303с.
1150274
  Тарас Н.М. Синие волны. / Н.М. Тарас. – М., 1960. – 99с.
1150275
  Гревцов Н.А. Синие глаза / Н.А. Гревцов. – Сталино, 1959. – 125с.
1150276
  Гревцов Н.А. Синие глаза / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1965. – 205с.
1150277
  Гершанова С.Ю. Синие города / С.Ю. Гершанова. – Ростов-на-Дону, 1963. – 39с.
1150278
  Хршановский А.А. Синие горы / А.А. Хршановский. – М, 1955. – 120с.
1150279
  Хршановский А.А. Синие горы / А.А. Хршановский. – Л, 1959. – 206с.
1150280
  Рыбин В.Ф. Синие горы / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад, 1961. – 78с.
1150281
  Алимжанов А. Синие горы / А. Алимжанов. – Алма-Ата, 1964. – 296с.
1150282
  Хршановский А.А. Синие горы / А.А. Хршановский. – Л, 1966. – 191с.
1150283
  Алимжанов А. Синие горы : повести и рассказы / А. Алимжанов. – Алма-Ата : Жазущы, 1967. – 456 с.
1150284
  Макитов С.И. Синие горы : стихи / С.И. Макитов; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1968. – 112 с.
1150285
  Шахбазов Н.Г. Синие горы / Н.Г. Шахбазов. – М, 1971. – 72с.
1150286
  Хршановский А.А. Синие горы / А.А. Хршановский. – Л, 1972. – 192с.
1150287
  Алимжанов А. Синие горы / А. Алимжанов. – Алма-Ата, 1988. – 349 с.
1150288
  Дашдоров С. Синие горы вдали. / С. Дашдоров. – М., 1976. – 191с.
1150289
   Синие горы Кавказа. – Нальчик, 1982. – 485с.
1150290
  Сюрюн-Оол Синие горы. / Сюрюн-Оол. – Кызыл, 1975. – 168с.
1150291
  Беляев А.П. Синие дали / А.П. Беляев. – М., 1976. – 319с.
1150292
  Мирнели М. Синие истоки : стихи / М. Мирнели. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 78 с.
1150293
  Харабаров И.М. Синие камни. / И.М. Харабаров. – М., 1962. – 95с.
1150294
  Буравкин Г.Н. Синие качели : стихотворения : поэмы : 1956-1985 : пер. с белорус. / Геннадий Буравкин ; [вступ. ст. И. Шкляревского]. – Москва : Художественная литература, 1987. – 381, [1] с. : [1] л. портр. – Миниатюрное издание


  Содерж.: Циклы : Дыхание; Жатва; Исток; Поэмы: Хатынский снег; Поэма расставания; Четыре думы о Белоруссии
1150295
  Тухватуллин Р.Г. Синие колокольчики : рассказы / Р.Г. Тухватуллин. – Москва : Советская Россия, 1971. – 60 с.
1150296
  Мина Х. Синие лампы. / Х. Мина. – М, 1958. – 88с.
1150297
  Якушенко Г. Синие ливни. / Г. Якушенко. – Воронеж, 1967. – 56с.
1150298
  Багряк П. Синие люди / П. Багряк. – М., 1986. – 245 с.
1150299
  Гвин Питер Синие люди / Гвин Питер, Стиртон Брент // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 102-119 : Фото, карта
1150300
  Шаблыгина В.В. Синие метели / В.В. Шаблыгина. – Саратов, 1969. – 64 с.
1150301
  Климов В.В. Синие ночи / В.В. Климов. – Воронеж, 1973. – 182с.
1150302
  Хохлов С. Синие ночи. / С. Хохлов. – Краснодар, 1961. – 80с.
1150303
  Титов Алексей Иванович Синие острова / Титов Алексей Иванович. – Петрозаводск : Карел.кн.изд., 1967. – 66с.
1150304
  Котюков Л.К. Синие перегоны / Л.К. Котюков. – М, 1976. – 62с.
1150305
  Шеразадишвили З. Синие пирамиды / З. Шеразадишвили. – Тбилиси, 1977. – 95с.
1150306
  Алехин В.С. Синие птицы / В.С. Алехин. – Воронеж, 1979. – 123с.
1150307
  Зарудный М.Я. Синие росы / М.Я. Зарудный. – М, 1971. – 424с.
1150308
  Зарудный М.Я. Синие росы : Пьесы / М.Я. Зарудный. – Москва : Советский писатель, 1973. – 240с.
1150309
  Аузинь И. Синие своды : стихи / И. Аузинь; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1967. – 87 с.
1150310
  Пятков Г.И. Синие сосны. Невыдуманные рассказы. / Г.И. Пятков. – Симферополь., 1967. – 138с.
1150311
  Астафьев В. Синие сумерки / В. Астафьев. – Москва : Советский писатель, 1968. – 416с.
1150312
  Теймур Махмуд Синие фонари. / Теймур Махмуд. – М., 1970. – 223с.
1150313
  Семернин В.Н. Синие широты. / В.Н. Семернин. – М., 1962. – 48с.
1150314
  Хвылевый М. Синие этюды : повесть, рассказы / Микола Хвылевый ; пер. с укр. А. Руденко-Десняка. – Москва : Советский писатель, 1990. – 489 с.
1150315
   Синий-синий день. – М., 1974. – 80с.
1150316
  Криощеков Л.Д. Синий апрель / Л.Д. Криощеков. – Алма-Ата, 1969. – 84с.
1150317
  Щипахина Л.В. Синий берег. / Л.В. Щипахина. – Л., 1968. – 102с.
1150318
  Климашевская И.В. Синий бор. / И.В. Климашевская. – Минск, 1960. – 227с.
1150319
  Велюгин А.С. Синий вереск : избр. лирика / А.С. Велюгин; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1975. – 175 с.
1150320
  Петренко Ю.П. Синий ветер : стихи / Ю.П. Петренко. – Москва, 1976. – 63 с.
1150321
  Демьянов И.И. Синий ветер / И.И. Демьянов. – Л., 1984. – 158с.
1150322
  Чугунов В.А. Синий ветер Алатау / В.А. Чугунов. – Кемерово, 1978. – 191с.
1150323
  Шесталов Ю. Синий ветер каслания : повести / Ю. Шесталов. – Москва : Известия, 1985. – 463 с.
1150324
  Устьянцев В.А. Синий ветер. / В.А. Устьянцев. – М., 1971. – 252с.
1150325
  Савельев Ю. Синий воздух / Ю. Савельев. – Саратов, 1964. – 48с.
1150326
  Броделе А.Ю. Синий воробей / А.Ю. Броделе. – Рига, 1966. – 217 с.
1150327
  Петров А.И. Синий воротник / А.И. Петров. – Архангельск, 1960. – 35с.
1150328
  Фархади Р. Синий город / Р. Фархади. – Ташкент, 1974. – 107с.
1150329
  Шергова Г.М. Синий гусь / Г.М. Шергова. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 335с.
1150330
  Баглюк Г.Н. Синий заяц / Г.Н. Баглюк. – Донецк, 1966. – 175с.
1150331
  Гуро И. Синий кабан / И. Гуро. – М., 1955. – 80с.
1150332
  Капица П.О. Синий кит / П.О. Капица. – М., 1955. – 48с.
1150333
  Тарутин О.А. Синий кит / О.А. Тарутин. – Л., 1990. – 303с.
1150334
  Лавров И.М. Синий колодец / И.М. Лавров. – Чита, 1956. – 126с.
1150335
  Лавров И.М. Синий колодец / И.М. Лавров. – М., 1980. – 431с.
1150336
  Горский В.Л. Синий колокольчик / В.Л. Горский. – М., 1977. – 79с.
1150337
  Жале Синий корабль / Жале. – М., 1978. – 78с.
1150338
  Фарбер А.М. Синий костер. / А.М. Фарбер. – Ростов н/Д, 1965. – 102с.
1150339
   Синий край. – Сухуми, 1972. – 119с.
1150340
  Кашпуров И.В. Синий край России. / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1979. – 135с.
1150341
  Регистан Г. Синий лен / Г. Регистан. – М., 1978. – 110с.
1150342
  Дубровина Э.М. Синий лес / Э.М. Дубровина. – М.-Л, 1962. – 118с.
1150343
  Гуртуев С. Синий ливень : лирика / С. Гуртуев; пер. с балкар. В.Приходько. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд., 1967. – 129 с.
1150344
  Динкар Р.С. Синий лотос / Р.С. Динкар. – М., 1965. – 127с.
1150345
  Володин Г.Г. Синий луч / Г.Г. Володин. – Киев, 1957. – 118с.
1150346
  Володин Г.Г. Синий луч : повести / Г.Г. Володин. – Сталино : Сталинское обласное издательство, 1958. – 211 с.
1150347
  Шатров М.А. Синий Маврикий. / М.А. Шатров. – Днепропетровск, 1961. – 166с.
1150348
   Синий меридиан. – Петрозаводск, 1968. – 47с.
1150349
  Донцова Д.А. Синий мопс счастья : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-04543-0
1150350
  Хвылевый М. Синий ноябрь / М. Хвылевый. – М, 1991. – 632с.
1150351
  Мориц Ю.П. Синий огонь : Стихи / Ю.П. Мориц. – Москва : Советский писатель, 1985. – 191с.
1150352
  Волосков В.В. Синий перевал / В.В. Волосков. – Москва, 1971. – 222с.
1150353
  Емец И. Синий платочек любви // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 7/8 (64). – С. 80-89. – ISSN 1818-3948


  О знаменитой певице Клавдии Шульженко, чей голос стал символом єпохи
1150354
  Молчанов-Сибириский Синий снег. / Молчанов-Сибириский. – Иркутск, 1970. – 90с.
1150355
  Пантелеев И.И. Синий снег: Повести и рассказы. / И.И. Пантелеев. – Красноярск, 1978. – 248с.
1150356
  Васильева Л.Н. Синий сумрак / Л.Н. Васильева. – Москва, 1970. – 111с.
1150357
  Ланин Г. Синий тарантул / Г. Ланин. – Благовещенск, 1957. – 152с.
1150358
  Чепуров А.Н. Синий Утес : Стихи и поэмы / А.Н. Чепуров. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 159с.
1150359
  Юров Г.Е. Синий факел. / Г.Е. Юров. – Кемерово, 1964. – 44с.
1150360
  Пелевин В. Синий фонарь / В. Пелевин. – М, 1991. – 242с.
1150361
   Синий цвет. – Москва, 1989. – 64с.
1150362
  Пастернак Б.Л. Синий цвет: избр. стихотворения поэтов Востока и Запада / Б.Л. Пастернак. – М., 1990. – 269с.
1150363
  Лэй Цзя Синий Цинганлинь / Лэй Цзя. – М., 1959. – 358с.
1150364
  Андреев И.В. Синий час / И.В. Андреев. – Москва, 1962. – 144с.
1150365
  Алигер М.И. Синий час / М.И. Алигер. – Москва, 1970. – 160с.
1150366
  Алигер М.И. Синий час / М.И. Алигер. – Москва, 1970. – 160с.
1150367
  Федоров П.И. Синий Шихан / П.И. Федоров. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 480с.
1150368
  Федоров П.И. Синий Шихан / П.И. Федоров. – М., 1965. – 460с.
1150369
  Федоров П.И. Синий Шихан; Витилм Золотой / П.И. Федоров. – М., 1980. – 591с.
1150370
  Рейтман М.И. Синий штурман. / М.И. Рейтман. – Мурманск, 1973. – 47с.
1150371
  Пастуро Мишель Синий. История цвета = Фрагменты книги : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 239-297. – ISSN 1130-6545
1150372
   Сиников Михаил Иванович : Библиография деятелей сельскохозяйственной науки. – Москва, 1990. – 26с.
1150373
  Крылов И.А. Синица / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 8с.
1150374
  Чиков А.Ф. Синица / А.Ф. Чиков. – М., 1962. – 60с.
1150375
  Королев А.А. Синица в небе / А.А. Королев. – М, 1981. – 47с.
1150376
  Барабашов В.М. Синица в руках / В.М. Барабашов. – Воронеж, 1986. – 189с.
1150377
  Колесников Е.Г. Синица пила воду: Повести. / Е.Г. Колесников. – М., 1980. – 224с.
1150378
  Клишин Олег Синица точит клюв... : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 98-100. – ISSN 0321-1878
1150379
  Потоцкий В.И. Синицы / В.И. Потоцкий. – М., 1987. – 296с.
1150380
  Брэм А. Синицы, жаворонки и трясогузки / А. Брэм. – Санкт-Петербург : Издание Товарищества "Общественная польза". – 52 с. : ил. – Отд. оттиск из кн. А.Брэм. "Жизнь животных"
1150381
  Воинственский М.А. Синицы, поползни, пищухи УССР. Их экология, систематика, хозяйственное значение : Дис... наук: / Воинственский М. А.;. – 261 с. – Бібліогр.:л.253-260
1150382
  Глібов Л.І. Синиця : Байка для дошк. віку / Л.І. Глібов. – Київ : Веселка, 1982. – 12с.
1150383
  Іщук Г. Синицький дендрарій як центр інтродукції видів роду Juglans L.y правобережному Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  В результаті вивчення архівних матеріалів та обстеження горіхових насаджень Синицького дендрарію досліджено історію його створення, встановлено флористичний склад видів роду Juglans L. І подано їх таксаційну характеристику. Based on the archive ...
1150384
  Авраменко И.К. Синичьи заморозки : новые стихи / Илья Авраменко. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1964. – 166 с.
1150385
  Хвильовий М.Г. Сині етюди : новели, оповідання, етюди / Микола Хвильовий. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 423 с.
1150386
  Хвильовий М.Г. Сині етюди / М.Г. Хвильовий. – Львів, 1991. – 148с.
1150387
  Сидор-Гібелінда Олег Сині кошмари // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 68-69. – ISSN 0130-5212
1150388
  Клименко М.Д. Сині очі весни : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 117 с.
1150389
  Лазарук В. Сині очі Волині : Краєзнавчий нарис / В. Лазарук. – Львів : Каменяр, 1979. – 93с.
1150390
  Мороз Г.А. Сині паморозки / Г.А. Мороз. – К., 1981. – 48с.
1150391
  Лис В.М. Сині проліски / В.М. Лис. – К., 1983. – 172с.
1150392
  Гайдай І.І. Сині ранки / І.І. Гайдай. – К., 1979. – 237с.
1150393
  Гайдай І.І. Сині ранки / І.І. Гайдай. – К., 1989. – 381с.
1150394
  Зарудний М.Я. Сині роси : п"єси / М.Я. Зарудний. – Київ, 1968. – 448 с.
1150395
  Зарудний М.Я. Сині роси. Обочина. Тил. За Сибіром сонце сходить : п"єси / М.Я. Зарудний. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 263 с.
1150396
  Фединишинець В.С. Сині серпантини. / В.С. Фединишинець. – Ужгород, 1985. – 143с.
1150397
  Забаштанський В.О. Сині скелі : поезії / Володимир Забаштанський. – Київ : Молодь, 1978. – 186, [6] с. – В одній кн.: Якби не було вогню / Д. Дамянов
1150398
  Підпалий В.О. Сині троянди : поезії / В.О. Підпалий. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 153 с.
1150399
  Ткачук В. Сині чічки : новели / Василь Ткачук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 199, [1] с. : фотогр., портр. – ISBN 978-966-668-313-0
1150400
  Панч П. Синів не віддам! : Повість / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 112с.
1150401
  Реп"ях С.П. Синівське / С.П. Реп"ях. – К., 1985. – 118с.
1150402
  Олійник Б.І. Синівське / [Борис Олійник ; упоряд.: В. Костюченко ; голов. ред.: А. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2015. – 377, [5] с. : іл., портр. – До 80-річчя від дня народження Бориса Олійника. - Авт. зазнач. на обкл.- Текст укр., рос., англ. та ін. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0699-9
1150403
  Яремчук Андрій Синівським зором бачити Вітчизну // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21-23. – ISSN 0868-9644


  На старій стіні мазепинського корпусу Національного університету "Києво-Могилянська академія" відкрито меморіальну стелу великому укр. композитору і подвижникові Артемію Веделю
1150404
  Казакевич Е.Г. Синій зошит / Е.Г. Казакевич. – Київ : Дніпро, 1965. – 228 с.
1150405
  Давиденко В. Синій купол капели // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 86-89. – ISSN 0130-5212
1150406
  Малишко А.С. Синій літопис : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 151 с.
1150407
  Рудь М.Д. Синій птах : поезії / М.Д. Рудь. – Київ, 1961. – 32 с.
1150408
  Голованівський С.О. Синій птах : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 175 с.
1150409
  Баранова С.В. Синкретизм англійських квантитативних одиниць / С.В. Баранова, О.С. Петровська // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 72-76. – ISSN 2077-804X


  Розглянуто основні етапи еволюції англійських числівників та димензіональної лексики. Сфокусовано увагу на фразеологічних словосполученнях з нумеральним компонентом - числівником та денумеральних утвореннях англійської мови.
1150410
  Аникин В.П. Синкретизм в древнерусской литературе в сравнении с фольклорным // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Московское отделение Российской Академии естественных наук. Гос академия славянской культуры. – Москва, 2005. – № 3. – С. 7-9
1150411
  Шилов В.В. Синкретизм в развитии методологии библиотековедения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 5-11. – ISSN 0130-9765


  Статья о проявлении синкретизма - особого научного направления. Предложен термин синкретичность для характеристики методов исследования.
1150412
  Ганущин І.І. Синкретизм етичного і юридичного в шаріаті та його роль в сучасних ісламських спільнотах // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 16-18
1150413
  Мазоха Г. Синкретизм жанрово-стильового мислення в епістолярії В. Симоненка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-31. – Бібліогр.: с. 31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано синкретизм жанрово-стильового мислення в епістолярії В. Симоненка. На матеріалі приватної кореспонденції поета автор виокремлює ряд найважливіших її жанрових різновидів і мовностилістичних тенденцій.
1150414
  Коломийчук О. Синкретизм збірного образу великого христянського святого: до проблеми народного культу святого Миколая на Бойковщині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 72-79. – ISSN 0130-6936
1150415
  Безклабу С.О. Синкретизм культури Київської Руси (філософсько-естетичний аспект дослідження) : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Безклабу С. О.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 172л. – Бібліогр.:л.158-172
1150416
  Безклуба Світлана Олександрівна Синкретизм культури Київської Русі (філософсько-естетичний аспект дослідження) : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Безклуба Світлана Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1150417
  Каптюрова В.В. Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в интернет-комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 129-136


  У статті розглядаються особливості взаємодії монологічного, діалогічного та полілогічного мовлення в комунікативному середовищі соціальних мереж та мікроблогів. Розкриваються механізми переходу видів мовлення у напрямку "монолог – ...
1150418
  Каптюрова В.В. Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в інтернет-комунікації // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 141-142
1150419
  Цибенко Л. Синкретизм музики й літератури як засіб розширення виражальних можливостей художнього слова у творчості Інгеборі Бахман // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 313-321
1150420
  Козенко Іван Синкретизм народної свідомості як основа формування релігійних уявлень, понять і образів (за романом М. С. Лєскова "На ножах") // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.46-54. – ISSN 1728-9572
1150421
  Гуляк А. Синкретизм стильових модифікацій малої прози Ольги Кобилянської: жанрологічний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 48-57
1150422
  Лютко О. Синкретизм українського релігійного світогляду // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 318-324. – ISBN 966-7379-70-1
1150423
  Рябченко М. Синкретизм фантастичних, фентезійних та міфологічних елементів творчості Марини Соколян // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 177-188. – (Бібліотека інституту філології)
1150424
  Овчаренко Н. Синкретизм художніх систем (на матеріалі канадської прози) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 50-62. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізуються стратегії синкретизму в художньому полі англомовної канадської прози з акцентом на процесі формування феномену ідентичності в постколоніальному мультикультурному світі. Досліджено запозичення і взаємодію елементів різних видів ...
1150425
  Кавун Л. Синкретизм художнього мислення в українській прозі 20-х років ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 6-20. – ISSN 1728-9572
1150426
  Кавун Л. Синкретизм художнього мислення у прозі Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 197-203. – ISBN 966-7759-23-7
1150427
  Єременко О.В. Синкретизм художньої образності в українській прозі другої половини 19 - початку 20 століття : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Єременко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 419л. – Бібліогр.: л.373-419
1150428
  Єременко О.В. Синкретизм художньої образності в українській прозі другої половини 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. доктора філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Єременко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 37с. – Бібліогр.: 20 назв
1150429
  Демчук Н. Синкретична природа теорії бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книгознавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 164-179. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
1150430
  Гладких В.В. Синкретична релігійність як джерело виникнення нових релігійних напрямків (на прикладі китайських реалій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню феномену китайських синкретичних релігій. Автор, аналізуючи погляди широкого кола європейських, американських та азіатських дослідників на процес виникнення та становлення китайських синкретичних релігійних напрямків, ...
1150431
  Мазіна Д.М. Синкретичний наратив романів С. Рушді (функції "Я"-оповіді) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 372-379. – ISBN 966-581-481-8
1150432
  Шевцова Г. Синкретичний світогляд японців та його відображення у традиціях сакральної архітектури // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35
1150433
  Ромащенко Л.І. Синкретичний характер "Споминів про Олеся Гончара" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 108-117. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті аналізується книга спогадів дружини письменника Валентини Гончар "Я повен любові..."
1150434
  Гладких Валентин Валерійович Синкретичний характер становлення традиції дзен-буддизму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Гладких В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 177л. – Бібліогр.: л.158-177
1150435
  Гладких Валентин Валерійович Синкретичний характер становлення традиції дзен-буддизму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Гладких В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1150436
  Козій Ю.П. Синкретичні з"ясувально-атрибутивні речення в ідіостилі В. Винниченка (на матеріалі роману "Чесність з собою") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 13-15. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1150437
  Шитик Л.В. Синкретичні інструментальні відношення знаряддя дії (структурно-семантичний аспект) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 99-104. – (Філологічні науки)
1150438
  Єременко О.В. Синкретичні модифікації поетики романтизму в українській і французькій прозі другої половини 19 ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 178-185. – ISBN 978-966-188-008-4
1150439
  Данилюк І. Синкретичні явища в українській мові // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 94-104. – Бібліогр.: Літ.: с. 103-104; 19 назв. – ISSN 1728-9572
1150440
  Тищук О.С. Синкретичність світосприйняття танського поета Сикун Ту (837-908) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 369-374


  Стаття присвячена танському поетові Сикун Ту, у творах якого важливе місце посідають образи природи та людини. Проаналізовано вірші поета, а також визначено основні фактори, які впливали на його світогляд. Статья посвящена танскому поэту Сыкун Ту,в ...
1150441
  Дебейко О. Синкретичність творів японського красного письменства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-44. – (Східні мови та літератури ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На базі японських, російських та інших джерел проведено огляд японських фольклорних і літературних жанрів періодів [подано текст японською мовою] та [подано текст японською мовою] в аспекті категорії синкретичності. Based on Japanese, Russian and ...
1150442
   Синметаморфические гранитоиды (- 490 млн лет) - индикаторы аккреционной стадии в эволюции Ольхонского террейна (Западное Прибайкалье) / Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, В.С. Федоровский, А.М. Мазукабзов, М. Чо // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1543-1561 : рис., табл. – библиогр.: с. 1559-1561. – ISSN 0016-7886
1150443
  Димов Я. Синове на времето / Я. Димов. – София, 1961. – 52с.
1150444
  Велев Д. Синове на оборище / Д. Велев. – Пловдив, 1982. – 280с.
1150445
  Березкин А.Г. Синовиальная жидкость суставов конечностей млекопитающих / А.Г. Березкин. – К, 1987. – 164с.
1150446
  Сингаївський М.Ф. Синові в дорогу : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Дніпро, 1982. – 200 с.
1150447
   Синові кримськотатарського народу присвячена // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  В КНУ імені Тараса Шевченка було проведено міжнародну наукову конференцію"Ісмаїл-бей Гаспринський - видатний син кримськотатарського народу (до 100-річчя від дня його смерті)" за підтримки Турецького агентства зі співробітництва та координації (ТІКА) ...
1150448
  Степаненко В.І. Синові сонячно. / В.І. Степаненко. – К., 1981. – 72с.
1150449
   Синові України : зб. статей 1906 року на пошану проф. Володимира Антоновича / М. Дашкевич, М Сумцов, В. Хвойка, В. Перетц, М. [та ін.] Веселовський; Дашкевич М. [та ін. ; ред. Т. Санкович] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т укр. археографії АН України ; Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського АН України. – Фототип. відтворення. – Київ : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.], 1993. – 122, [1] с. – Факсимільне вид. - Київська археографічна комісія 150 років. - Вих. дан. ориг.: Киев : Тип. 1-ой Киев. артели печ. дела, 1906. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-0426-5


  У книзі вміщено факсимільне відтворення маловідомої пам"ятки української історіографії поч. ХХ ст. - ювілейний збірник "Сыну Украины" на пошану видатного укр. історика проф. В.Б. Антоновича. Виданий 1906 р. в одному примірнику, цей твір тільки тепер ...
1150450
  Винник Т. Синові; "Діти, що виросли на молоці"; "Коли у квартиру заходить тиша..."; Еолові форми рельєфу; "Переглядаю гардероб, який тобі купувала..."; "Метеликом паперовим..."; "Не вибіжиш на трасу..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 137-141
1150451
  Васильевский В.Г. Синодальный кодекс Метафраста / В.Г. Васильевский. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашев и К*, 1899. – [2], 80 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1897, июнь
1150452
   Синодик Колясниковский. – Приложение ко 2-му выпуску Колясниковского синодика. – Санкт-Петербург, 1899. – 18 с.
1150453
  Сукина Л.Б. Синодики в русской монастырской книжности ХVI - ХVII веков: специфика и функции // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 57-61. – ISSN 0869-608Х
1150454
  Лах Р.А. Синологія у творчій спадщині Івана Світа (1897-1989) // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 136-150. – ISSN 2409-904X


  У статті подано короткий нарис життя відомого українського громадського діяча, вченого і публіциста Івана Світа (1897–1989). Детально аналізується творчий доробок науковця з українсько-китайської тематики, його зацікавленість етнокультурними й ...
1150455
  Слюсарева С.В. Синомический ряд глаголов, объединенных значением Destroy-разрушитель, в английском и русском языках. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Слюсарева С.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1974. – 36л.
1150456
  Димитрова М. Синонимен речник на съвременния български книжовен език / М. Димитрова, А. Спасова. – София, 1980. – 734с.
1150457
  Димитрова М. Синонимен речник на съвременния български книжовен език / М. Димитрова, А. Спасова. – София, 1980. – 733с.
1150458
  Пантелеева Е.М. Синонимика беспредложно-предложных конструкций и пути ее изменения. (На матер. русских говоров Кемеров. обл.). : Автореф... канд. филолог.наук: / Пантелеева Е.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1965. – 24л.
1150459
  Игнатьева М.М. Синонимика беспредложных глагольно-именных словосочетаний обстоятельственного значения образа действия с существительным в творительном падеже : Автореф... канд. филол.наук: / Игнатьева М.М.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра рус. яз. и его истории. – М., 1968. – 20л.
1150460
  Гуц Л.М. Синонимика бессоюзных и союзных предложений в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Гуц Л.М.; МП УССР. – К, 1973. – 25л.
1150461
  Тунгачина Ш.А. Синонимика в кругу конструкций с приименным родительным падежом в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Тунгачина Ш.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1970. – 18л.
1150462
  Олейник И.С. Синонимика в поэтических произведениях Леси Украинки : Автореф... канд. филол.наук: / Олейник И. С.; МВО УССР, ОГУ. – Одесса, 1958. – 18л.
1150463
  Жилин И.М. Синонимика в синтаксисе современного немецкого языка / И.М. Жилин. – Краснодар, 1974. – 187с.
1150464
  Сергалиев М.С. Синонимика глагольных словосочетаний в современном казахском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сергалиев М.С.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1150465
  Виленчик Е.С. Синонимика имен прилагательных в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Виленчик Е.С. ; Куйбыш. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1965. – 22 с.
1150466
  Терехина Е.Ф. Синонимика конструкций с соотносительными и атрибутивными сочетаниям в современном русском языке : Автореф... канд. фиолл.наук: 10.02.01 / Терехина Е.Ф.; Ташк. ГУ. – Ташкент, 1978. – 21л.
1150467
  Дряхлушин А.М. Синонимика лексики языка произведений М.Е.Салтыкова-Щедрина "Сказки", "Пестрые письма", "Пошехонские рассказы" : Автореф... канд. филол.наук: / Дряхлушин А.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 15л.
1150468
  Прутовых Э.С. Синонимика определения и определительных конструкций в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Прутовых Э.С.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. рус. яз. – Львов, 1955. – 16л.
1150469
  Винокуров И.П. Синонимика падежных конструкций в якутском языке. : Автореф... канд .филол.наук: 661 / Винокуров И.П.; Якут гос. ун-т. – Якутск, 1971. – 20л.
1150470
  Иваненко З.И. Синонимика предложных словосочетаний в языке украинской народности. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иваненко З.И.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1962. – 20л.
1150471
  Давиденко Н.Д. Синонимика предметных понятий (На материале произведений Леси Украинки) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Давиденко Н.Д. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1970. – 24 с.
1150472
  Кононенко В.И. Синонимика синтаксических конструкций в современном русском языке / В.И. Кононенко. – Киев, 1970. – 143с.
1150473
  Мурзина М.Н. Синонимика словосочетаний с согласованными и несогласованными определениями : Автореф... канд. филол.наук: / Мурзина М.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1961. – 19л.
1150474
  Петрова З.П. Синонимика словосочетаний, выражающих изъяснительные (делиберативные) отношения в современном русском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Петрова З.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1965. – 19л.
1150475
  Стишкова Л.И. Синонимико-антонимические отношения во фразеологии современного английского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стишкова Л.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1977. – 17л.
1150476
  Косякова Н. и. Синонимико-антонимические отношения глагоолв и слов, связанных с ними деривационно (англ. яз) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Косякова Н. и.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1983. – 19л.
1150477
  Сайфутдинова Р.Г. Синонимическая группа английских глаголов объединенная значением "ненавидеть" : Автореф... канд. филол.наук: / Сайфутдинова Р.Г.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра английской филологии. – Л., 1966. – 24л.
1150478
  Путятина Е.И. Синонимическая группа глаголов объединенных значением "думать", в английском и русском языках. : Автореф... Канд.лилл.наук: 663 / Путятина Е.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 31л.
1150479
  Старикова Е.Н. Синонимическая соотносительность устойчивого глагольного сочетания и просто глагола в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Старикова Е.Н. ; АН УССР , Отд. лит., языка и искусствоведения. – Киев, 1966. – 15 с.
1150480
  Кувшинова Н. Синонимические отношения немецких заимствований в лексической системе русского языка // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 328-229
1150481
  Путятина Е.И. Синонимические отношения при сопоставлении микросистем в двух языках. / Е.И. Путятина. – Томск, 1979. – 116с.
1150482
  Синочкина Б.М. Синонимические пары слов в истории русского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Синочкина Б.М.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1975. – 16л.
1150483
  Паршина В.А. Синонимические предложно-падежные конструкции в поэме Н.А.Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". : Автореф... Канд.филол.наук: / Паршина В.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1966. – 23л.
1150484
  Порожнюк А.Л. Синонимические прилагательные в произведениях Олеса Гончара "Прапороносці" и "Тронка" : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Порожнюк А.Л. ; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 15 с.
1150485
  Соколовская Ж.П. Синонимические связи имен прилагательных со значением обобщенной положительной качественной оценки. (На материале соврем. рус. лит. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Соколовская Ж.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
1150486
  Бобровичная Л.Г. Синонимические связи сложных слов в современном русском литературном языке. (Имена существительные и прилагательные) : Автореф... канд. филол.наук: / Бобровичная Л. Г.; Иркут.ГУ им. Жданова. – Иркутск, 1968. – 20л.
1150487
  Фетисова А.В. Синонимические соответствия между обособленными второстепенными членами и придаточными предложениями обстоятельства в современном русском литературном языке. (Деепричастные обороты и придаточные пре : Автореф... канд. филолог.наук: / Фетисова А.В.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 19л.
1150488
  Норанович А.И. Синонимичные отношения словообразовательных моделей немецких глаголов (на материале производных с префиксами be, ent, er, ver и полупрефиксами ab, an, auf, aus) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Норанович А.И.; МВ и ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 18л.
1150489
  Макаренко А.В. Синонимичные предложные конструкции как средство повышения точности речи // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 51-52
1150490
  Скшидло А.Я. Синонимия в диалогической речи / А.Я. Скшидло. – Иркутск, 1987. – 196с.
1150491
  Касландзия В.А. Синонимия в немецкой фразеологии : Справочник / В.А. Касландзия. – Москва : Высшая школа, 1990. – 187с.
1150492
  Коноваленко Жанна Федоровна Синонимия в распределительном словаре (на материале распределительного словаря по подъязыку астрономии современного англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 / Коноваленко Жанна Федоровна ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1978. – 24 с.
1150493
  Молодец В.Н. Синонимия в современной немецкой лингвинистической терминологии (в сопоставлении с синонимией в современной русской лингвистической терминологии). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Молодец В.Н.; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1979. – 22л.
1150494
  Гамзатов М.Г. Синонимия в толковании и переводе юридических текстов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 27-48. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В статье рассматривается проблема толкования и перевода парадигм синонимов с английского на русский и наоборот в сравнительно-правовом аспекте и в зависимости от их отраслевой принадлежности. Предлагаются пути решения этой проблемы. The article ...
1150495
  Хазанович А.П. Синонимия в фразеологии современного немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хазанович А.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1958. – 17л.
1150496
  Боярова Людмила Георгиевна Синонимия глагольных фразеологических единиц современного украинского литературного языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Боярова Людмила Георгиевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1150497
  Боярова Л.Г. Синонимия глагольных фразеологических единиц современного украинского литературного языка : дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Боярова Л.Г. ; Харьковск. гос. универ. – Харьков, 1981. – 209 л. – Бібліогр. : л. 188-209
1150498
  Сичинава Д.В. Синонимия грамматических показателей: теоретические подходы лингвистики 19 - 21 веков. // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-133. – ISSN 0373-658Х
1150499
  Маргарян С.А. Синонимия и антонимия в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Маргарян С.А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1988. – 20л.
1150500
  Каменец Э.Г. Синонимия и вариантность синтаксических структур в истории агнлийского языка: Учеб. пособие. / Э.Г. Каменец. – Саранск, 1982. – 84с.
1150501
  Загидуллин Р.З. Синонимия и гипонимия в лексико-семантических группах терминологического характера : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Загидуллин Р.З.; МГУ. – М, 1981. – 24л.
1150502
  Рознюк В.К. Синонимия и система оппозиций причастных форм современного немецкого языка : Автореф... канд. флол.наук: 10.02.04 / Рознюк В.К.; МП УССР, Кие. пед. ин-т ин. яз. – К., 1974. – 27л.
1150503
  Израйловский М.Ш. Синонимия конструкций с инфинитивом и однокорневым с ним отглагольным именем в позиции дополнения (На материале современного нем. языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Израйловский М.Ш.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1150504
  Соскова Л.Д. Синонимия личных глагольных форм в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Соскова Л.Д.; МП РСФСР. – М., 1972. – 15л.
1150505
  Бузакова Р.Н. Синонимия мордовских языков : Автореф... канд. филол.наук: / Бузакова Р. Н.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1970. – 19л.
1150506
  Леонтович Н.Я. Синонимия некоторых видо-временных форм английского глагола и их стилистические функции : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Леонтович Н.Я.; Московский гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 28л.
1150507
  Родионова М.А. Синонимия обстоятельственных конструкций с нелиными формами глагоола (на прим. соврем. порут. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Родионова М. А.; МГИМИ. – М., 1969. – 29л.
1150508
  Байкеева Л.И. Синонимия обстоятельственных придаточных предложений причины и соответствующих причастных оборотов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Байкеева Л.И.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – Москва, 1966. – 24с.
1150509
  Чувенкова Н.И. Синонимия обстоятельственных придаточных предложений условия и соответствующих причастных и герундиальных оборотов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Чувенкова Н.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1150510
  Виноградова Р.И. Синонимия однокоренных префиксальных глаголов в современном немецком языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Виноградова Р.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1974. – 26л.
1150511
  Демина Е.В. Синонимия придаточных предложений и причастных оборотов, вводимых союзами as, if, as though, в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Демина Е.В. ; Калин. гос. пед. ин-т. – Калинин, 1969. – 31 с.
1150512
  Жуперка К. Синонимия придаточных предложений и причастных, полупричастных, деепричастных оборотов в современном литовском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Жуперка К. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1969. – 24 с.
1150513
  Брицын Виктор Михайлович Синонимия присубстантивных предложений и предложений с обособленными согласованными определениями в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02. / Брицын Виктор Михайлович; АН УССР. Ин-т языковед. – К., 1977. – 25л.
1150514
  Брицын Виктор Михайлович Синонимия присубстантивных предложений и предложений с обособленными согласованными определениями в русском языке. (В сопоставлении с укр.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Брицын Виктор Михайлович; Ин-т языкознания им. А.А.Потебни АН УССР. – Киев, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1150515
  Рзаев Гусейнага Гасаналы оглы Синонимия причастных абсолютных конструкций и компонентов сложных предложений. (На материале соврем. англ. и азерб. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Рзаев Гусейнага Гасаналы оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1974. – 50л.
1150516
  Могиленских Н.П. Синонимия просодических структур специального вопроса в современном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Могиленских Н.П.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 17л.
1150517
  Поротикова Э.А. Синонимия синтаксических конструкций, употребляемых в функции постпозитивного определения в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 633 / Поротикова Э.А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
1150518
  Гурьева З.И. Синонимия сложных слов и словосочетаний в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гурьева З.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 27л.
1150519
  Школина К.В. Синонимия способов выражения модальности в современном немецком языке / К.В. Школина. – Л, 1971. – 80с.
1150520
  Чудакова И.В. Синонимия средств выражения причины в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Чудакова И.В.; Лен. гос. пед. ин-т. Кафедра англ. филологии. – Л., 1967. – 34л.
1150521
  Ткаченко А.О. Синонимия французских глаголов hanger, boire, travoiller, rire, dormir mourir в социальном контексте. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Ткаченко А.О.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1989. – 22л.
1150522
  Горбачевич К.С. Синонимные прилагательные в произведениях Чехова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горбачевич К.С. ; АН СССР, Лен. отд. Ин-та языковедения. – Ленинград, 1963. – 18 с.
1150523
  Каменецкайте Н.Л. Синонимы в английской фразеологии. (Учеб. пособие). / Н.Л. Каменецкайте. – М., 1971. – 367с.
1150524
  Брагина А.А. Синонимы в литературном языке / А.А. Брагина. – М., 1986. – 124с.
1150525
  Постникова С.В. Синонимы в немецком языке и основные приемы их активизации. / С.В. Постникова. – М., 1984. – 112с.
1150526
  Палевская М.Ф. Синонимы в русском языке / М.Ф. Палевская. – М, 1964. – 128с.
1150527
  Фаворин В.К. Синонимы в русском языке. / В.К. Фаворин. – Свердловск, 1953. – 71с.
1150528
  Мухаммадиев М. Синонимы в современном таджикском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мухаммадиев М. ; М-во просвещения Таджик.ССР. – Сталинабад, 1960. – 28 с.
1150529
  Ханбикова Ш.С. Синонимы в татарском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ханбикова Ш.С.; Казан.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Казань, 1962. – 23л.
1150530
  Федорова Г.А. Синонимы в языке газет. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.11 / Федорова Г.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 15л.
1150531
  Яковлева Валентина Николаевна Синонимы и семантически сближенные слова в рассказах И.А.Бунина цикла "Темные аллеи" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковлева Валентина Николаевна; М-во просвещения РСФСР. Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 19л.
1150532
  Нечитайло О.И. Синонимы как средство лексикографической интерпретации слова (на матер. укр. слов.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Нечитайло О. И. ; Ин-т языковед. АН СССР. – Киев, 1983. – 25 с.
1150533
  Рахманов И.В. Синонимы немецкого языка / И.В. Рахманов. – Москва : Просвещение, 1971. – 269 с.
1150534
  Медвецкая О.Г. Синонимы подлежащих и определительных придаточных предложений в современном молдавском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Медвецкая О.Г.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 27л.
1150535
   Синонимы русского языка. – М., 1978. – 123с.
1150536
   Синонимы русского языка. – М, 1978. – 123с.
1150537
   Синонимы русского языка и их особенности. – Л., 1972. – 246с.
1150538
  Хрычикова Ирина Семеновна Синонимы структур наличия в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.04 / Хрычикова Ирина Семеновна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1972. – 25л.
1150539
  Степанова О.М. Синонимы французского языка / О.М. Степанова. – М., 1972. – 112с.
1150540
  Лубківський Р. Синонім її творчості - одержимість! // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 147-149.
1150541
  Нечитайло О.І. Синоніми в лексикографії / О.Ы. Нечитайло ; АН УРСР, Ын-т мовознавства. – Київ : Наукова думка, 1987. – 130 с.
1150542
  Таванець Я.А. Синоніми у сучасній пресі Німеччини: стилістичний аспект // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 233-235. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1150543
  Щербатюк В. Синоніми як засіб вираження мовної картини світу Ліни Крстенко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 130-138. – ISSN 1728-9572
1150544
  Щербатюк В. Синоніми як лінгвостилістичний засіб у поетичних творах Ліни Костенко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 191-196. – ISBN 966-7804-53-4
1150545
  Булах М.Б. Синонімізація перифрастичних конструкцій у мас-медіа: семантичний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 107-115. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто особливості системних відношень у синонімії перифрастичних одиниць. На матеріалі українських медіа проаналізовано властивості та функції перифрастичних синонімів. The article deals with issue of periphrasis in the modern media ...
1150546
  Білинський М.Е. Синоніміка англійського дієслова = English Verbal Synonyms.A Dictionary of Semantic Distances over 5500 entries : Словник семантичних відстаней.Понад 5500 словникових статей / М.Е. Білинський. – Львів : ЛДУ, 1999. – 382с. – ISBN 966-613-019-Х
1150547
  Хвостенко О.О. Синонімічна і паронімічна атракції та явище лексичної метаморфози у комп"ютерному сленгу сучасної болгарської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 365-371


  У статті розглядаються явища лексичної метаморфози, синонімічної і паронімічної атракції, що є джерелами поповнення емоційно-експресивної жаргонної лексики у галузі комп"ютерних технологій та надають комп"ютерним жаргонізмам оціночного значення. ...
1150548
  Павлишенко О. Синонімічний обсяг лексем у частотному розподілі семантичних полів дієслова в авторських текстах // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 111-119
1150549
  Пашковська Н.Ф. Синонімічний ряд як мовна мікросистема // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 158-165.
1150550
  Ващенко В.С. Синонімічний словник-мінімум української мови / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1972. – 91с.
1150551
  Гринюк О.С. Синонімічні відносини між афіксальними похідними сучасної німецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 86-91. – ISBN 978-966-581-958-5
1150552
  Багмут Ірина Синонімічні зв"язки : на матеріалі лексичних одиниць із значеннєвим компонентом "звук" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 42-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1150553
  Лехніцька С.І. Синонімічні назви у номенклатурі гормональних препаратів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 222-237. – Бібліогр.: Літ.: с.236-237; 29 назв
1150554
  Волошина І.Т. Синонімічні прислівники quickly та fast як складові ренрезентанти художнього твору, тексту і дискурсу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 172-177. – Bibliogr.: Літ.: с. 177; 12 п. – ISSN 1729-360Х
1150555
  Кожушний О. Синонімічні теонімо-поетоніми як важливий чинник творення поетичної тканини в "педагогічному гімні" Климента Олександрійського // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 93-98
1150556
  Леміш Н.Є. Синонімічність і омонімічність причинових сполучників в різносистемних мовах // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 332-338. – (Філологія)
1150557
  Козловська Л. Синонімічність як ознака наукової мови Івана Франка // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 106-112. – ISSN 0201-419
1150558
  Бочарнікова А.М. Синонімія в перекладному перському словнику // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 35-39. – Бібліогр.: Літ.: 39; 7 п.


  У статті наведено приклади українсько-перського перекладу й розглянуто особливості функціонування синонімів у перській мові. Lexical illustrations show the ways of translation from Ukrainian into Persian. Also we"ve analyzed particularities of ...
1150559
  Пирогов В.Л. Синонімія в системі паремій сучасної японської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 175-179. – ISSN 1608-0599
1150560
  Фецко І. Синонімія в сучасній українській музейній терміносистемі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 2 (110), березень - квітень. – С. 65-70


  Розглянуто проблему синонімії в українській термінології, проаналізовано особливості синонімних відношень у музейній терміносистемі, окреслено типи синонімів серед музейних термінів.
1150561
  Шевців Р.Б. Синонімія в термінології німецькомовних економічних наук (ЕН) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 83-88. – Бібліогр.: Літ.:с. 87-88; 19 поз.
1150562
  Панчишин М.В. Синонімія в український медичній термінології Галичини початку XX століття // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 2. – С. 109-115. – ISSN 2077-804X
1150563
  Гапонова Л. Синонімія в українській криміналістичній термінології // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 60-65. – ISBN 978-966-2763-81-2
1150564
  Думашівський Ярослав Євгенович Синонімія дієслів руху у мові французької спортивної преси : Дис...канд. філолог. наук:10.02.05 / Думашівський Ярослав Євгенович; Львівськ. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2001. – 186л. + Додатки:л.173-186. – Бібліогр.:л.156-172
1150565
  Думашівський Ярослав Євгенович Синонімія дієслів руху у мові французької спортивної преси : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.02.05 / Думашівський Я.Є.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1150566
  Кушнір О.П. Синонімія іспанських прислів"їв та приказок // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 49-52. – Бібліогр.: Літ.: с.51-52; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1150567
  Жулінська М. Синонімія комп"ютерної лексики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 73-77. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1150568
  Забула І. Синонімія релігійної лексики: українсько-французькі паралелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-41. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено явище синонімії релігійної лексики в українській і французькій мовах. The article deals with the synonymy of religious vocabulary in ukrainian and french languages.
1150569
  Чумак Т. Синонімія рослинних специфікаторів у межах лексико-семантичного поля саду (на матеріалі барокової поезії) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 323-326
1150570
  Іщенко Ніна Григорівна Синонімія спільнокореневих похідних іменників сучасної німецької мови : Автореф. дис. ... докт. філолог. наук: 10.02.04 / Іщенко Н.Г.; Київск. держ. лінгвіст. ун-тет. – Київ, 2001. – 30 с.
1150571
  Федоренко О. Синонімія сталих дієслівно-субстантивних словосполучень у сучасній англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 66-74. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1150572
  Палій О.С. Синонімія та антонімія у складі дієслів з постпозитивними компонентами on і of // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 52-62
1150573
  Кучма О.І. Синонімія та багатозначність емоційно-експресивних часток німецької мови: проблеми перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 192-196. – ISBN 966-594-420-7
1150574
  Шитик Л.В. Синонімія термінів для номінації перехідних лінгвоутворень // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 134-141. – ISSN 2077-1932
1150575
  Любарський С. Синонімія термінів загального землеробства // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 163-168


  У статті розглядається проблема функціонування синонімів у термінології, зокрема в терміносистемі загального землеробства. Розкриваються питання виникнення та класифікації синонімів у термінологічній лексиці взагалі. The problem of functioning of ...
1150576
  Чайка О. Синонімія термінів зобов"язального права в українській мові в порівнянні з англійською та португальською // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 436-446


  Стаття присвячена гендерному вивченню стратегії моделювання комунікативної інтеракції, зокрема провокуючій тактиці, реалізованій респондентами під час англомовного телевізійного інтерв"ю. Матеріалом аналізу є програма CNN LARRY KING LIVE. Представлена ...
1150577
  Стрішенець Н. Синонімія у бібліотечно-інформаційній термінології / Надія Стрішенець // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 19-21
1150578
  Новоставська О. Синонімія у філософській терміносистемі Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 102-106. – ISSN 0130-528Х
1150579
  Пашковська Н. Синонімія як засіб відтворення національної ментальності // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 230-239. – ISBN 978-2-919320-35-6
1150580
   Синопсис или краткое описание от различных летописцев о начале славянского народа, о первых Киевских князях и о житии ... князя Владимира ... 8-м тиснением изданное в пользу любителям истории. – С-Пб, 1798. – 238с.
1150581
   Синопсис или краткое описание от различных летописцев о начале славянского народа, о первых Киевских князьях, и о житии Св. Благоверного и Великого князя Владимира, всея России первейшего самодержца. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии Наук, 1810. – 238с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням.
1150582
  Гасанов С. Синопсис мирового опыта построения системы обеспечения продовольственной безопасности / С. Гасанов, С. Петруха, Н. Петруха // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 10 (336), жовтень. – С. 25-30. – ISSN 1810-3944
1150583
  Власов В. Синопсис сільськогосподарських проблем у світі і складники продовольчої безпеки / В. Власов, М. Лисак // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-48. – ISSN 0372-6436
1150584
   Синопсис, или Краткое описание от различных летописцев, о начале славенскаго народа, о первых киевских князьях, и о житии святаго благовернаго и великаго князя Владимира, ... : всея России первейшаго самодержца, и о его наследниках, даже до благочестиваго государя царя и великого князя Фёдора Алексеевича, самодержавца всероссийскаго. – Седьмым тиснением изданное в пользу любителям истории. – В Санктпетербурге, : при Императорской Академии наук, 1785. – 222 с.


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра ( передня частина палітурки відсутня)
1150585
   Синопсис: ключевые и коррелятивные таксоны пыльцы покрытосеменных : справочное пособие. – Москва : Наука
Поздний мел - палеоген. – 1979. – 119с.
1150586
   Синопсис: ключевые и коррелятивные таксоны пыльцы покрытосеменных. – М, 1979. – 119с.
1150587
   Синопсис: ключевые таксоны пыльцы покрытосеменных (поздний мел - ранний палеоген) : Основные местонахождения. – Москва : Наука, 1980. – 95с.
1150588
  Зверев Б.И. Синопская победа / Б.И. Зверев. – Симферополь, 1954. – 160с.
1150589
  Найда С.Ф. Синопская победа русского флота / С.Ф. Найда. – М., 1949. – 32с.
1150590
  Сергеев-Ценский Синопский бой / Сергеев-Ценский. – М., 1944. – 44с.
1150591
  Сергеев-Ценский Синопский бой / Сергеев-Ценский. – М., 1946. – 276с.
1150592
  Мордвинов Р.Н. Синопский бой / Р.Н. Мордвинов. – Л., 1953. – 30с.
1150593
  Сергеев-Ценский Синопский бой / Сергеев-Ценский. – М., 1982. – 142с.
1150594
  Зверев Б.И. Синопское сражение / Б.И. Зверев. – Москва, 1953. – 40с.
1150595
  Кобзистий П.І. Синоптико-аерологічні умови об"єднання циклонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-32. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано синоптико-аерологічні умови об"єднання циклонів. Are analysed synoptic-aerologic conditions of cyclone amalgamation.
1150596
  Пономаренко С.И. Синоптико-аэрологические условия возникновения гроз на теплом фронте. : Автореф... канд. геогр.наук: / Пономаренко С.И.; Глав. управ. гидрометеорол. службы при Сов. Мин. СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1956. – 13л.
1150597
  Зубян Г.Д. Синоптико-аэрологическое исследование атмосферных фронтов / Г.Д. Зубян. – Л., 1955. – 124с.
1150598
  Ахмед Мобасшер Синоптико-климатиеческое исследование Бангладеш : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Ахмед Мобасшер; Одесский гидрометеорит. и-т. – Ташкент, 1981. – 22л.
1150599
  Кулаковская М.Ю. Синоптико-климатическая характеристика областей повышенного давления, ориентированных на Украину с Востока : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Кулаковская М.Ю. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 23 с.
1150600
  Кулаковская М.Ю. Синоптико-климатическая характеристика областей повышенного давления, ориентированных на Украину с Востока : Дис... канд. геогр.наук: / Кулаковская М. Ю.; Ин-т геолог. наук АН УССР, Отд. физическ. географ. и картограф. – К., 1963. – 233л. – Бібліогр.:л.219-233
1150601
   Синоптико-климатический режим осадков в правобережной части Саратовской области. – Саратов, 1984. – 56с.
1150602
  Покровская Т.В. Синоптико-климатологические и гелиогеофизические долгосрочные прогнозы погоды / Т.В. Покровская. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 255с.
1150603
   Синоптико-метеорологические процессы в атмосфере Северного полушария. – Казань, 1990. – 168с.
1150604
  Сонькни Л.Р. Синоптико-статистический анализ и краткосрочный прогноз загрязнения атмосферы / Л.Р. Сонькни. – Л., 1991. – 223с.
1150605
  Остапчук Валентина Володимирівна Синоптико-статистичний метод прогнозу різких змін температури повітря всередині місяця на території України у теплий період року : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.09 / Остапчук Валентина Володимирівна; Український науково-дослід. гідрометеоролог. ін-тут. – Київ, 2002. – 197л. + Додаток: л. 193 - 197. – Бібліогр.: л.171 - 193
1150606
  Остапчук Валентина Володимирівна Синоптико-статистичний метод прогнозу різких змін температури повітря всередині місяця на території України у теплий період року : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.09 / Остапчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. + Додаток: л. 193 - 197. – Бібліогр.: 7 назв
1150607
  Колинко Александр Васильевич Синоптическая изменчивость в системе океан-атмосфера и крупномасштабный теплообмен (на примере Ньюфаундлендской энергоактивной области) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.08 / Колинко Александр Васильевич; Госком СССР по гидрометеорологии и контролю природн. среды, Ин-т океанографии. – М., 1986. – 16л.
1150608
  Куниц А.В. Синоптическая метеорология / А.В. Куниц. – М, 1940. – 334с.
1150609
  Куниц А.В. Синоптическая метеорология / А.В. Куниц. – М, 1944. – 320с.
1150610
  Куниц А.В. Синоптическая метеорология : Учебник для техникумов / А.В. Куниц. – Москва : Гидрометеоиздат, 1947. – 326с.
1150611
  Кричак О.Г. Синоптическая метеорология : Учебное пособие для техникумов / О.Г. Кричак. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 531с.
1150612
  Зверев А.С. Синоптическая метеорология / А.С. Зверев. – Л., 1957. – 559с.
1150613
  Куниц А.В. Синоптическая метеорология / А.В. Куниц, М.В. Матвеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 319с.
1150614
  Зверев А.С. Синоптическая метеорология / А.С. Зверев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 711с.
1150615
  Воробьев В.И. Синоптическая метеорология : Учебник для вузов / В.И. Воробьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 616с.
1150616
  Бауман И.А. Синоптическая метеорология для океанологов / И.А. Бауман. – Ленинград : ЛПИ, 1983. – 228с.
1150617
  Вительс Л.А. Синоптическая метеорология и гелиогеофизика : Избранные труды / Л.А. Вительс; Под ред. Т.В. Покровской. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 255 с.
1150618
  Зверев А.С. Синоптическая метеорология и основы предвычисления погоды / А.С. Зверев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 774с.
1150619
   Синоптические вихри в океане. – Киев : Наукова думка, 1980. – 288с.
1150620
  Каменкович В.М. Синоптические вихри в океане / В.М. Каменкович, М.Н. Кошляков, А.С. Монин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 264с.
1150621
  Каменкович В.М. Синоптические вихри в океане / В.М. Каменкович, М.Н. Кошляков, А.С. Монин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 509с.
1150622
  Савичев А.И. Синоптические методы анализа атмосферных процессов: уч. пособие / А.И. Савичев. – Л., 1980. – 100с.
1150623
  Савичев А.И. Синоптические методы прогноза погоды: уч. пособие / А.И. Савичев. – Л., 1982. – 55с.
1150624
   Синоптические механизмы зимнего потепления в Арктике / Е.К. Семенов, Н.Н. Соколихина, К.О. Тудрий, М.В. Щенин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 20-30 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0130-2906
1150625
  Полянская Е.А. Синоптические процессы и явления погоды в Нижнем Поволжье / Е.А. Полянская. – Саратов, 1986. – 205с.
1150626
  Исаев Э.А. Синоптические процессы над Атлантическим океаном и Евразией / Э.А. Исаев. – Л, 1955. – 212с.
1150627
   Синоптические процессы Средней Азии. – Ташкент, 1957. – 478с.
1150628
  Мартазинова В.Ф. Синоптические процессы, определяющие современный климат Украины / В.Ф. Мартазинова, Е.К. Иванова // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 18-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
1150629
   Синоптические условия метелей. – М.-Л., 1949. – 139с.
1150630
   Синоптические условия метелей. – М.-Л., 1949. – 139с.
1150631
  Дмитриева Т.Г. Синоптические условия, наукастинг и модельные прогнозы сильных шквалов и смерчей в Башкирии 1 июня 2007 г. и 29 августа 2014 г. / Т.Г. Дмитриева, Б.Е. Песков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 16-29 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0130-2906
1150632
   Синоптический бюллетень. – Обнинск, 1974. – 186с.
1150633
   Синоптический бюллетень. – Обнинск, 1974. – 180с.
1150634
   Синоптический бюллетень. – Обнинск, 1974. – 120с.
1150635
   Синоптический бюллетень. – Обнинск, 1974. – 124с.
1150636
   Синоптический бюллетень. – Обнинск, 1974. – 79с.
1150637
   Синоптический бюллетень. – Обнинск, 1974. – 78с.
1150638
  Вительс Л.А. Синоптический каталог 1900-1939 гг. / Л.А. Вительс. – Москва ; Ленинград, 1948. – 488 с.
1150639
  Агалаков В.С. Синоптическое и климатологическое исследование атмосферных процессов над Камчаткой и акваториями омывающих ее водных бассейнов : Автореф... канд. геогр.наук: / Агалаков В.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1969. – 11л.
1150640
  Срезневський Б.І. Синоптична аналіза термічної аномалії південного заходу СРСР в зв"язку з атмосферніми збуреннми центру і сходу 1-3 листопада 19926 р. / Б.І. Срезневський. – К, 1927. – с.
1150641
  Лиманська І.В. Синоптичні умови випадіння паводкоутворюючих дощів у Закарпатті / І.В. Лиманська, О.Г. Ободовський, П.І. Кобзистий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-45 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Проаналізовано типи синоптичних процесів, які призводять до катастрофічних паводків по території Закарпаття.
1150642
   Синорогенные глинистые породы: особенности валового химического состава и палеотектоника / А.В. Маслов, Г.А. Мизенс, В.Н. Подковыров, А.Д. Ножкин, Т.М. Сокур, А.И. Малиновский // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 512-538 : рис., табл. – Библиогр.: с. 536-538. – ISSN 0016-7525
1150643
  Янков А.Г. Синофобия - русофобия : реальность и иллюзии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – С. 65-71. – ISSN 0132-1625
1150644
  Трубникова Н.Н. Синран и история буддийского учения о чистой земле // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 5. – С. 61--75. – ISSN 0235-1188
1150645
  Керцер Гарри СИНТ-63. Жизнь человеческого духа. След : Спектакль / Гарри Керцер; Худож.- оформитель П.С.Рыженко. – Харьков : Фолио, 2002. – 398с. – ISBN 966-03-1746-8
1150646
  Чапля Ольга Степанівна Синтагма N1+de+N2 у функції квантифікатора у сучасному французькому художньому мовленні : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Чапля О.С.; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 189л. + Дод.: л.172-189. – Бібліогр.: л.158-171
1150647
  Чапля Ольга Степанівна Синтагма N1+de+N2 у функції квантифікатора у сучасному французькому художньому мовленні : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Чапля О.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1150648
  Бардина Наталья Васильевна Синтагма в русской спонтанной монологической речи. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бардина Наталья Васильевна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 17л.
1150649
  Ильинский Н. Синтагма Матфея Властаря : С приложением свода замечаний и разъяснений... по поводу недостатков, обнаруженных при обзоре в 1878-1879 гг. делопроизводства следователей Окр. Казан. судеб. палаты / исследования Николая Ильинского. – Москва : Изд. Моск. о-ва любит. дух. просв. ; Тип. А.И. Снегиревой, 1892. – VI, 239 с.
1150650
  Орап М. Синтагма як одиниця мовленнєвого досвіду // East european journal of psycholinguistics / Lesya Ukrainka Eastern national university. – Lutsk, 2015. – Vol. 2, № 1. – С. 106-114. – ISSN 2312-3265
1150651
  Диброва Н.В. Синтагматика абстрактных существительных в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10..02.04 / Диброва Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 25 с.
1150652
  Диброва Наталья Владимировна Синтагматика абстрактных существительных в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04. / Диброва Наталья Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 178л. – Бібліогр.:л.156-178
1150653
  Почепцов Г.Г. Синтагматика английского слова / Г.Г. Почепцов. – Киев : Київський університет, 1976. – 111с.
1150654
  Лукьянова Г.Л. Синтагматика глаголов ненаправленного действия в древнеанглийском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Лукьянова Г.Л.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 24л.
1150655
  Ятель Георгий Прокофьевич Синтагматика и парадигматика предложного словосочетания в современном английском языке : Дис... д-ра филол.наук: 10.02.04 / Ятель Георгий Прокофьевич; МВ и ССО УССР. КИСИ. – К., 1978. – 409л.
1150656
  Ятель Георгий Прокофьевич Синтагматика и парадигматика предложного словосочетания в современном английском языке : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.04 / Ятель Георгий Прокофьевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 48 с.
1150657
   Синтагматика морфологических форм. – Иваново, 1984. – 160 с.
1150658
  Кузьмина Е.С. Синтагматика научного текста / Е.С. Кузьмина. – М, 1986. – 119с.
1150659
  Степаненко М. Синтагматика оніма Україна в поетичному дискурсі Тараса Шевченка // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 188-203. – ISSN 2413-0923
1150660
  Тер-Минасова Синтагматика речи: онтология и эвристика / Тер-Минасова. – Москва : Московский университет, 1980. – 200с.
1150661
   Синтагматика слова, словосочетания и предложения. – Волгоград, 1988. – 185с.
1150662
  Тер-Минасова Синтагматика функциональных стилей и оптимизация преподавания иностранных языков / Тер-Минасова. – М., 1986. – 152с.
1150663
  Чикурова М.Ф. Синтагматическая актуализация английских глагольных оппозиций (личных форм актива). : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Чикурова М.Ф.; Калинин. гос. пед. ин-т. – Калинин, 1969. – 31л.
1150664
   Синтагматическая обусловленность лексической семантики. – Рига, 1980. – 175с.
1150665
  Ракитов А.И. Синтагматическая революция (50 лет спустя) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 100-109. – ISSN 0042-8744
1150666
  Синельников В.С. Синтагматически-ограниченное существительно - заместитель one в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Синельников В.С.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. им. М.Тореза. – М., 1969. – 27л.
1150667
  Фидаева Лилия Ильдусовна Синтагматические отношения лексических единиц русского и татарского языков : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук: 10.02.20 / Фидаева Л.И. – Казань, 2002. – 26с. – Библиогр.: 13 назв.
1150668
  Маликова Л. Синтагматические связи опорных существительных и их роль в формировании лексической базы неродного языка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 129-132. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  На матеріалі базових іменників аналізуються синтагматичні зв"язки лексичних одиниць, які є одним із джерел формування лексичної бази нерідної мови.
1150669
  Асланов Фикрет Алиовсет оглы Синтагматические ударения в современом немецком языке : Автореф. дис. ... наук : 10.02.04 / Асланов Фикрет Алиовсет оглы ; КГУ. – Киев, 1981. – 26л.
1150670
  Лаан М.П. Синтагматические эквиваленты имени существительного в немецкой диалогической речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Лаан М.П. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1973. – 40 с.
1150671
   Синтагматический аспект коммуникативной семантики. – Нальчик, 1985. – 190 с.
1150672
  Асланов Фикрет Алиовсит оглы Синтагматическое ударение в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Асланов Фикрет Алиовсит оглы ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 26 с.
1150673
  Асланов Ф.А. Синтагматическое ударение в современном немецком языке. : Дис... канд. филол.наук: / Асланов Ф.А.; КГУ им.Т.ШЕвченко. – К., 1981. – 207л. – Бібліогр.:л.149-165
1150674
  Пруссаков Н.Н. Синтагматическое членение как средство повышения эффективности обучения чтению художественного текста на первом курсе языкового факультета. : Автореф... канд. пед.наук: / Пруссаков Н.Н.; Москов. гос. пед.и н-т. – М., 1977. – 15л.
1150675
  Родионова О.С. Синтагматическое членение как средство фоностилиситческой организации текста в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родионова О. С.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1985. – 21л.
1150676
  Ковпік С. Синтагматична мікропоетика духовності авторського мовлення у творах української драматургії ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 31-37
1150677
  Дрига Ірина Миколаївна Синтагматична специфіка турецької мови (регіон балканського півострова, середина 19-20 ст.) : Дис...канд.ф ілолог. наук: 10.02.13 / Дрига Ірина Миколаївна; НАНУ. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. – Київ, 2000. – 227л. + Додаток:л.220-227. – Бібліогр.:л.192-219
1150678
  Дрига Ірина Миколаївна Синтагматична специфіка турецької мови (регіон Балканського півострова, середина ХІХ -- ХХ ст.) : 10.02.13. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Дрига Ірина Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 21 с.
1150679
  Савлук О.М. Синтагматичний та парадигматичний аспект дієслівної перифрази // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 350-353


  У статті висвітлюється поняття дієслівної перифрази та вивчення даного феномену на синтагматичному та парадигматичному рівнях. Обґрунтовується розмежування допоміжного та службового дієслів, досліджуються функції, які вони виконують у реченні. В ...
1150680
  Стукалова В.М. Синтагматичні властивості похідних багатозначних дієслів у сучасній російській мові (на матеріалі дієслів інтелектуальної діяльності) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 93-97. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  На прикладі групи дієслів інтелектуальної діяльності розглядаються синтагматичні властивості похідних багатозначних дієслів у сучасній російській мові, їх співвідносність із синтагматичними властивостями твірних при різних типах семантичних кореляцій ...
1150681
  Липка С. Синтагматичні характеристики німецьких прикметників зі значенням "зухвалий, нахабний" (на матеріалі публіцистичних текстів) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 42-46. – ISSN 2307-633Х
1150682
  Минова-Гуркова Синтакса на македонскиот стандарден jазик / Минова-Гуркова. – 2.изд. – Скопjе : Магор, 2000. – 334.187с. – ISBN 9989-851-19-0
1150683
  Коломийцева В.В. Синтаксема як одиниця семантико-синтаксичного рівня // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 84-89
1150684
  Мухин А.М. Синтаксемный анализ и проблема уровней языка / А.М. Мухин. – Ленинград, 1980. – 303с.
1150685
  Дзюбишина-Мельник Синтаксемы с квалификативным и квалификативно-субстанционным значением в современном украинском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Дзюбишина-Мельник Н.Я.; Ин-т языковедения. – К, 1986. – 18л.
1150686
  Мандыч Элеонора Григорьевна Синтаксико-лексическое поле целенаправленности в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мандыч Элеонора Григорьевна; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1976. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1150687
  Сенкевич М.П. Синтаксико-слилистичекские средства языка / М.П. Сенкевич. – М., 1968. – 116с.
1150688
  Носоченко Светлана Федоровна Синтаксико-словообразовательное совмещение в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Носоченко Светлана Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
1150689
  Лященко В.И. Синтаксико-стилистическая структура текстов советских дипломатических документво. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Лященко В.И.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1150690
  Ященко Л.А. Синтаксико-стилистическая характеристика немецкой диалогической речи (бытовой, судебной, научной) : Автореф... канд. филол.наук: / Ященко Л.А.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Душанбе, 1967. – 28л.
1150691
  Кочергина В.А. Синтаксис : (учебное пособие по курсу "Введение в языкознание") / В.А. Кочергина. ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : МГУ, 1974. – 93 с. – Библиогр.: с. 85-93
1150692
  Бобер Э.Я. Синтаксис "Записок охотника" И.С.Тургенева. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бобер Э.Я.;. – Черновцы, 1948. – 190л.
1150693
  Шатунова Л.В. Синтаксис "камчатского наречия". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Шатунова Л.В.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1974. – 22л.
1150694
  Патроева Н.В. Синтаксис "Слова о полку Игореве" в сопоставлении с его поэтическими переложениями // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 1. – C. 39-78. – ISSN 0373-658Х
1150695
  Булаховський Л.А. Синтаксис (з"язки) другорядних членів речення : Відмінкова залежність (керування) / Л.А. Булаховський; Мін-во освіти УРСР ; Науково-методичний кабінет заочного навчання вчителів. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Безпосереднє (безприйменникове) керування. – 1959. – 35с.
1150696
  Булаховський Л.А. Синтаксис (з"язки) займенників у простому реченні : Лекція для вчителів-заочників / Л.А. Булаховський; Мін-во освіти УРСР ; Науково-методичний кабінет заочного навчання вчителів. – Київ : Радянська школа, 1957. – 30с.
1150697
  Булаховський Л.А. Синтаксис (зв"язки) другорядних членів речення в українській літературній мові / Л.А. Булаховський. – Київ, 1958. – 23с.
1150698
  Бокарев А.А. Синтаксис аварского языка / А.А. Бокарев. – М.-Л., 1949. – 277с.
1150699
  Борщевская М.В. Синтаксис авторской речи в романе Р.Олдингтона "Смерть героя". (Опыт стилист. исследования) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Борщевская М.В.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1972. – 20л.
1150700
  Агаева М Ф. Синтаксис азербайджанской разговорной речи. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.02 / Агаева Ф.М,; МВ и ССО АзССР. – Баку, 1979. – 48л.
1150701
   Синтаксис алтайских и европейских языков. – Новосибирск, 1981. – 177с.
1150702
   Синтаксис алтайских и европейских языков. – Новосибирск, 1981. – 177с.
1150703
  Раевская Н.Н. Синтаксис английского герундия : Дис. ... канд. филол. наук / Раевская Н.Н. ; КГУ. – Киев. – 248 л. – Бібліогр. : л. 244-247
1150704
  Даниель В.В. Синтаксис английского языка / сост. В.В. Даниель, лектор англ. яз. при Имп. Ун-те св. Владимира. – Киев : В унив. тип., 1875. – [4], 91 с. – Отд оттиск: Университетские известия, 1875


  Денстон, Вальтер И.
1150705
  Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. / А.И. Смирницкий. – М., 1957. – 286с.
1150706
  Аракелян В.Д. Синтаксис армянского языка : Автореф... Доктора филол.наук: / Аракелян В.Д.; Акад.наук Арм.ССР. – Ереван, 1959. – 62л.
1150707
  Буряко Н.И. Синтаксис белорусских народных пословиц (Простое предложение) : Автореф... канд. филол.наук: / Буряко Н. И.; АН БССР, Ин-т языкознан. им. Коласа. – Минск, 1974. – 24л.
1150708
  Журавская Л.В. Синтаксис белорусских народных сказок и рассказов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Журавская Л. В.; Минск.гос. пед. ин-т. – Минск, 1979. – 22л.
1150709
  Дмитришина Г.А. Синтаксис бессоюзного сложного предложения / Г.А. Дмитришина. – Донецк, 1973. – 47с.
1150710
  Конюшкевич М.И. Синтаксис близкородственных языков: тождество, сходства, различия. / М.И. Конюшкевич. – Минск, 1989. – 156с.
1150711
  Захаревич Е.А. Синтаксис болгарского языка / Е.А. Захаревич, Г.В. Крылова. – Ленинград, 1978. – 100с.
1150712
  Палатовська О.В. Синтаксис в антропоцентричному вимірі новітньої лінгвістики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 52-65. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто передумови, етапи становлення та методологічні установки антропоцентричного підходу до вивчення мовних об"єктів у новітньому східнослов"янському мовознавстві. Розглядаються також основні дискурсивні чинники, які характеризують ...
1150713
  Седун Е. Синтаксис вводных образований в современном русском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Седун Е.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 14л.
1150714
  Выхованец И.Р. Синтаксис винительного падежа в современном украисном литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Выхованец И.Р. ; АН УССР, Отд-ние литературы, яз. и искусствоведения. – Киев, 1968. – 19 с.
1150715
  Єрмоленко С.Я. Синтаксис віршованої мови / С.Я. Єрмоленко. – Київ, 1969. – 94с.
1150716
  Цолин Д.В. Синтаксис глагола в еврейской литургической поэзии на арамейском языке. На материале поэзии таргумов // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 138-170. – ISSN 1682-671Х
1150717
  Гришаева Людмила Ивановна Синтаксис глаголов поведения в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Гришаева Людмила Ивановна; Моск. гос. ин-т иностр. языков им. М.Тореза. – Москва, 1987. – 21 с.
1150718
  Прохорова С.М. Синтаксис глагольных словосочетаний переходных русско-болгарских говоров смоленщины. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Прохорова С.М.; Белорус. гос. ун-т.. – 24л.
1150719
  Канский В.А. Синтаксис греческого языка : для средних уч. зав. / сост. В. Канский, испектор Псковской губ. гимн. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1889. – [4], 232 с.
1150720
  Миляев А.И. Синтаксис греческого языка с применением общих правил к Нововму завету, и с указанием на сходство с ним синтаксисом / Сост. бывшим при Ярославской гимназии учителем греч. яз. Алексеем Миляевым. – Москва : В унив. тип., 1847. – [6], 218, II с.
1150721
  Чахоян Л.П. Синтаксис диалогической речи современного английского языка. / Л.П. Чахоян. – М., 1979. – 168с.
1150722
  Борковский В.И. Синтаксис древнерусских грамот : (простое предложение) / В.И. Борковский ; ЛГУ им. И. Франко ; МВО СССР. – Львов : ЛГУ, 1949. – 391 с.
1150723
  Борковский В.И. Синтаксис древнерусских грамот. Сложное предложение / В.И. Борковский. – М, 1958. – 188с.
1150724
  Матвіяс І.Г. Синтаксис займенників в українській мові / І.Г. Матвіяс. – Київ, 1962. – 131 с.
1150725
  Павловська З.В. Синтаксис знахідного відмінка в новогрецькій мові : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Павловська З.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2008. – 177л. – Бібліогр. : л.154-177
1150726
  Павловська З.В. Синтаксис знахідного відмінка в новогрецькій мові : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови, окремі індоєвропейські мови / Павловська З.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв
1150727
  Вихованець І.Р. Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській літературній мові / І.Р. Вихованець. – Київ, 1971. – 120с.
1150728
   Синтаксис и интонация. – Уфа, 1976. – 168 с.
1150729
   Синтаксис и норма. – Москва : Наука, 1974. – 283с.
1150730
  Горшкова В.Н. Синтаксис и пунктуация / В.Н. Горшкова. – М., 1975. – 208с.
1150731
  Брицын В.М. Синтаксис и семантика инфинитива в современном русском языке / В.М. Брицын. – К., 1990. – 318с.
1150732
  Шинько И.В. Синтаксис и сематика образного сравнения : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Шинько И. В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 24л.
1150733
  Ванников Ю.В. Синтаксис и синтаксические особенности русской речи. / Ю.В. Ванников. – Москва, 1979. – 296с.
1150734
  Гренобль Л.А. Синтаксис и совместное построение реплики в русском диалоге // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 25-36. – ISSN 0373-658Х
1150735
   Синтаксис и стилистика. – М, 1976. – 318с.
1150736
  Филиппова Ирина Владимировна Синтаксис и стилистика деадъективного имени существительного в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филиппова Ирина Владимировна; КГУ. – К., 1985. – 22л.
1150737
  Филиппова Ирина Владимировна Синтаксис и стилистика деадъективного существительного в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: / Филиппова Ирина Владимировна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1985. – 194л. – Бібліогр.:л.168-194
1150738
  Куровская Елена Викторовна Синтаксис и стилистика перифраз "Vhave Nads" (на современном англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Куровская Елена Викторовна; КГУ. – К., 1982. – 26л.
1150739
  Куровская Е.В. Синтаксис и стилистика перифраз Vhaverabs (на материале современного английск. языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Куровская Е. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1982. – 183л. – Бібліогр.:л.152-183
1150740
   Синтаксис и стилистика: функциональный аспект. – М, 1982. – 143 с.
1150741
  Зеликов М.В. Синтаксис испанского языка : особенности структуры предложений по характеру коммуникативной установки и цели высказывания / Зеликов М.В. – Санкт-Петербург : КАРО, 2005. – 304 с. – Библиогр.: с. 283-301. – (Espanol). – ISBN 5-89815-568-6
1150742
   Синтаксис испанского языка и инженерная лингвистика. – Л., 1979. – 97с.
1150743
  Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика / С.Я. Єрмоленко. – К, 1982. – 212с.
1150744
   Синтаксис как диалектическое единство коллигации и коллокации. – М., 1969. – 184с.
1150745
  Долгова О.В. Синтаксис как наука о построении речи / О.В. Долгова. – Москва : Высшая школа, 1980. – 191с.
1150746
  Алиев У.Б. Синтаксис карачаево-балкарского языка / У.Б. Алиев. – Москва, 1972. – 351с.
1150747
  Алиев У.Б. Синтаксис карачаево-балкарского языка / У.Б. Алиев. – Москва, 1973. – 351с.
1150748
  Филичева Нинель Ильинична Синтаксис клагольных словосочетаний в немецком литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филичева Нинель Ильинична; МГУ. Филол. фак-т. Кафедра германской филологии. – М., 1973. – 68л.
1150749
  Максим"юк О. Синтаксис комітативних конструкцій // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 37-41.
1150750
  Трофимова Э.А. Синтаксис конструкции английской разговорной речи / Э.А. Трофимова. – Ростов -на-Дону, 1981. – 159с.
1150751
  Чумаков Г.М. Синтаксис конструкций с чужой речью. / Г.М. Чумаков. – К., 1975. – 220с.
1150752
  Бойко Н.В. Синтаксис латинської мови : практична частина : навч. посіб. із дисципліни "Латинська мова" для студ. гуманіт. ф-тів внз / Н.В. Бойко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 216 с. : табл. – Бібліогр.: с. 203-205. – ISBN 978-966-439-392-5
1150753
  Гаджиев М.М. Синтаксис лезгинского языка / М.М. Гаджиев. – Махачкала
Ч.1. – 1954. – 196с.
1150754
  Ромбандеева Е.И. Синтаксис мансийского (вогульского) языка / Е.И. Ромбандеева. – Москва, 1979. – 156 с.
1150755
  Яворская Ю.Л. Синтаксис местоимений в простом предложении в современном польском литературном языке : Дис... канд. филол.наук: / Яворская Ю.Л.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 352л. – Бібліогр.:л.341-352
1150756
  Матвияс И.Г. Синтаксис местоимений в украинском литературном языке первой половины 19 века : Автореф. дисююю канд. филол. наук / Матвияс И.Г.; АН УССР, Отд. бществ. наук. – Киев, 1954. – 16с.
1150757
  Цыхун Г.А. Синтаксис местоименных клитик в болгарсокм и македонском литературных языках : Автореф... канд. филол.наук: / Цыхун Г. А.; ЛГУ, Филол. фак. – Л., 1966. – 18л.
1150758
  Цыхун Г.А. Синтаксис местоименных клитик в южнославянских языках / Г.А. Цыхун. – Минск : Наука и Техника, 1968. – 131, [3] с.
1150759
  Сумкина А.И. Синтаксис московских актовых и эпистолярных текстов XVIII в. / А.И. Сумкина. – Москва, 1987. – 138 с.
1150760
  Авласенко Н.А. Синтаксис наречный словосочетаний в русском литературном языке второй половины 18 - начала 19 в. : автореф. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Авласенко Н.А. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 24 с. – Библиогр.: с. 23-24
1150761
  Лимаренко О.Н. Синтаксис научно-популярного языка Д.И.Писарева : Автореф... канд. филол.наук: / Лимаренко О.Н.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 25 с.
1150762
  Гречко В.К. Синтаксис немецкой научной речи: элементар. предложение / В.К. Гречко. – Л., 1985. – 163с.
1150763
  Бухтиярова Н.С. Синтаксис несобственно-прямой речи в произведениях Т.Драйзера : Автореф... Канд.филол.наук: / Бухтиярова Н.С.; 1-й Ленингр.пед.ин-т.иностр.яз. – Ленинград, 1953. – 20 с.
1150764
  Проничев В.П. Синтаксис обращения. / В.П. Проничев. – Л., 1971. – 88с.
1150765
  Горяний В.Д. Синтаксис односкладних речень / В.Д. Горяний. – К., 1984. – 128с.
1150766
  Гагкаев К.Е. Синтаксис осетинского языка : Автореф... д-ра филол.наук: / Гагкаев К.Е.; МВО СССР. Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Дзауджикау, 1950. – 23л.
1150767
  Руднев А.Г. Синтаксис осложненного предложения. / А.Г. Руднев. – М., 1959. – 198с.
1150768
  Прохорова С.М. Синтаксис переходной русско-белорусской зоны / С.М. Прохорова. – Минск, 1991. – 135с.
1150769
  Едлинская У.Я. Синтаксис писем Богдана Хмельницкого в Россию : Автореф... Канд.филол.наук: / Едлинская У.Я.; Акад.нау Укр.ССР. – Львов, 1955. – 16л.
1150770
  Пронь Н.А. Синтаксис повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка". : Автореф... канд. филолог.наук: / Пронь Н.А.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 22л.
1150771
  Чобану А.И. Синтаксис полусвязочных глаголов в молдавском языке. : Автореф... доктор филолог.наук: 10.02.05 / Чобану А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1973. – 48л.
1150772
  Чобану А.И. Синтаксис полусвязочных глаголов в молдавском языке. / А.И. Чобану. – Кишинев
1. – 1976. – 226с.
1150773
  Кириленко К.И. Синтаксис поэзии Луи Арагона : Автореф... канд. филол.наук: / Кириленко К.И.; М-во высш. образования СССР. 1-ый Моск. гос. пед ин-т иностр. яз. – М., 1959. – 11л.
1150774
  Цолин Д.В. Синтаксис поэтической строки в еврейской литургической поэзии на арамейском языке IV-VIII веков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – 90-111. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
1150775
  Рихтер Г.И. Синтаксис предлогов в языке современной русской публицистики : Дис... доктор. филолог.наук: / Рихтер Г.И.;, 1951. – 215л.
1150776
  Рихтер Г.И. Синтаксис предлогов в языке современной русской публицистики : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рихтер Г.И. ; МП УССР, Сталин. гос.пед. ин-т. – Сталино, 1952. – 12 с.
1150777
   Синтаксис предложения : сборник научных трудов. – Калинин : КГУ, 1983. – 110 с.
1150778
   Синтаксис предложения и сверхфразового единства : сборник статей. – Ростов-на-Дону
[Вып.1]. – 1977. – 163 с.
1150779
   Синтаксис предложения и сверхфразового единства в английском языке. – Ростов-на-Дону
[Вып. 2]. – 1978. – 111 с.
1150780
   Синтаксис предложения и текста : Сб. науч. тр. – Пятигорск : ПГПИИЯ, 1989. – 181 с.
1150781
  Басманова Синтаксис предложения французского языка / Басманова, И, др. – Москва : Высшая школа, 1986
1150782
  Рожновская М.Г. Синтаксис прилагательного в болгарском литературном языке. / М.Г. Рожновская. – М, 1970. – 248с.
1150783
  Кузьмина И.Б. Синтаксис причастных форм в русских говорах / И.Б. Кузьмина, Е.В. Немченко. – Москва, 1971. – 307с.
1150784
  Сухотин В.П. Синтаксис прозы М.Ю.Лермонтова (словосочетание). : Автореф... доктор филолог.наук: / Сухотин В.П.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М.-Л., 1950. – 31л.
1150785
   Синтаксис простого предложения. – Л, 1972. – 144с.
1150786
   Синтаксис простого предложения. – Л., 1972. – 144с.
1150787
  Доля Т.Г. Синтаксис простого предложения в говорах Заонежья Карельской АССР : Автореф... канд. филол.наук: / Доля Т.Г.; ЛГУ. – Л., 1967. – 26л.
1150788
  Кислякова Н.А. Синтаксис простого предложения в памятниках украинской деловой письменности конца XVI - начало XVIII веков : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Кислякова Н.А. ; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 34 с.
1150789
   Синтаксис простого предложения в современном немецком языке : межвуз. сб. науч. тр. – Москва : МГПИ, 1982. – 115 с.
1150790
  Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке / П.А. Лекант. – М., 1974. – 159с.
1150791
  Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке / П.А. Лекант. – 2-е изд., испр. – М., 1986. – 175с.
1150792
  Васильева Н.М. Синтаксис простого предложения в современном французском языке / Н.М. Васильева. – Москва, 1983. – 110с.
1150793
  Чернышев В.А. Синтаксис простого предложения в хинди / В.А. Чернышев. – М., 1965. – 232с.
1150794
  Горшкова Н.М. Синтаксис простого предложения в языке русского фольклора : Автореф... канд. филол.наук: / Горшкова Н. М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 18л.
1150795
  Руднев А.Г. Синтаксис простого предложения. / А.Г. Руднев. – М., 1960. – 170с.
1150796
  Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення / Н.Л. Іваницька. – К., 1989. – 62с.
1150797
  Чуприна О.А. Синтаксис простого речення в схемах і таблицях / О.А. Чуприна, С.О. Чуприна. – Харків : Основа, 2013. – 77, [2] с. – Бібліогр.: с. 78. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (112)). – ISBN 978-617-00-1715-4
1150798
  Дарканбаева Ирина Темирбаевна Синтаксис прямой, косвенной и несобственно-прямой речи в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дарканбаева Ирина Темирбаевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 27л.
1150799
  Карпова Н.С. Синтаксис рассказов Л. Н, Толстого для детей : Автореф... канд. филол.наук: / Карпова Н. С.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1956. – 14л.
1150800
  Норман Б.Ю. Синтаксис речевой деятельности / Б.Ю. Норман. – Минск, 1978. – 151с.
1150801
   Синтаксис речевых единиц в современном русском языке. – Днепропетровск, 1992. – 200с.
1150802
  Панюшева М.С. Синтаксис родительного падежа и ео синонимические замены в языке письменности 17 века. : Автореф... Канд.филол.наук: 678 / Панюшева М.С.; МГУ. – М, 1970. – 17л.
1150803
  Тарланов З.К. Синтаксис русских пословиц : Автореф... д-ра филол.наук: 10.660 / Тарланов З.К.; ЛГУ. – Л., 1970. – 34л.
1150804
  Шулене О. Синтаксис русского говора Зарасайского района Литовской ССР. (Простое предложение) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Шулене О. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 18 с.
1150805
   Синтаксис русского предложения : Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. – 143 с.
1150806
  Овсянико-Куликовский Синтаксис русского языка / Овсянико-Куликовский. – Пб. – 312с.
1150807
  Овсянико-Куликовский Синтаксис русского языка / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Овсянико-Куликовской, 1912. – 322 с. – 1-е изд. удостоено Московск. ун-том премии им. Поливанова. – Библиогр. в подстроч. прим.
1150808
  Овсянико-Куликовский Синтаксис русского языка / проф. Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Овсянико-Куликовской, 1912. – 322 с. – 1-е издание удостоено Моск. Ун-том премии им. Поливанова. – Библиогр. в подстроч. прим.
1150809
  Гусев Н. Синтаксис русского языка : научно-пед. секция гос. ученого совета допущено для школ II ступени / Н. Гусев, Н. Сидоров. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное изд-во, 1924. – 102, [1] с. – (Учебники и учебные пособия для школ I и II ступени)
1150810
  Грунский Н.К. Синтаксис русского языка / Н.К. Грунский. – Ленинград : Акад. Наук СССР
Вып. 1. – 1925. – 18 с. – Оттиск.


  А.А. Шахматов. Синтаксис русского языка. Вып. 1 Учение о предложении и о словосочетании (издано в ознаменование двухстолетнего юбилея АН СССР. Ленинград, 1925), XVIII+44. Синтаксис рус. яз. Вып. 2. Учение о частях речи. Дополнения (издано в онам. ...
1150811
  Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / А.А. Шахматов. – изд. 2-е. – Л, 1941. – 620с.
1150812
  Тимофеев К.А. Синтаксис русского языка / К.А. Тимофеев. – Новосибрск
Ч.2. – 1974. – 123 с.
1150813
   Синтаксис русского языка. – Х., 1986. – 88с.
1150814
  Гукова Л.Н. Синтаксис русского языка : тестовые задания и справочные материалы : учеб. пособие для студентов-филологов / Л.Н. Гукова, Е.Н. Степанов ; МОНУ ; Одесский филиал ин-та инновац. технологий и содержания образования МОН Украины ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2011. – 384 с. – Библиогр.: с. 11-14. – ISBN 978-966-190-322-6
1150815
  Белоруссов И. Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни / И. Белоруссов; И. Беларуссов. – Орел : Тип. Хализева, 1901. – 258 с., 1-12
1150816
  Васильев П. Синтаксис русского языка для младших классов средних учебных заведений и для городских училищ : с необходимым метериалом для устных и письменных упражнений / сост. Петр Васильев. – Изд. 9-е, испр. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1912. – 115, [1] с.
1150817
  Вагнер В.Н. Синтаксис русского языка как иностранного и его преподавание : учебное пособие / В.Н. Вагнер. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 168с. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 978-5-89349-650-5
1150818
  Красногорский П. Синтаксис русского языка с необходимым материалом для упражнений знаков препинания / П. Красногорский. – Изд. 7-е. – С.-Петербург : Тип. В. Безобразова и Ко, 1906. – 110, [1] с. – Ученым Ком. Минист. Народн. Просв. допущено в шестом изд. (журн. М.Н. Пр. 1904 г. февраль) в качестве руководства при преподавании рус. яз. в средних учеб. заведениях
1150819
  Терещенко Н.М. Синтаксис самодийских языков / Н.М. Терещенко. – Л., 1973. – 323с.
1150820
  Гагкаев Казан Егорович Синтаксис сетинского предложения : Автореф... д-ра филол.наук: / Гагкаев Казан Егорович; Ин-т языкознания АН СССР. Сев.-Осет. науч.-исслед. ин-т. – Орджоникидзе, 1963. – 43л.
1150821
  Борковский В.И. Синтаксис сказок / В.И. Борковский. – М, 1981. – 235с.
1150822
  Мамалига А.І. Синтаксис складних конструкцій у публіцистичному стилі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-44. – (Журналістика ; Вип. 6)


  Розглядаються комунікативні одиниці текстової текстури публіцистичного твору. Дослідження засвідчує, що їх побудова зумовлена необхідністю повідомлення основної інформації у супроводі засобів коментування різнопланової деталізації емоційної наснаженості.
1150823
  Кващук А.Г. Синтаксис складного речення / А.Г. Кващук. – К., 1986. – 109с.
1150824
  Медушевський А.П. Синтаксис складного речення в середній школі : Дис... наук: / Медушевський А.П.;. – К., 1948. – 299л. – Бібліогр.:л.287-294
1150825
  Москаленко А.А. Синтаксис складного речення давньоруської та української мови. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1959. – 33с.
1150826
   Синтаксис словосполучення і простого речення. – К., 1975. – 222с.
1150827
   Синтаксис словосполучення і простого речення. – К, 1975. – 222с.
1150828
  Смирнова Н.В. Синтаксис сложного предложения / Н.В. Смирнова. – М.
Ч.3. – 1972. – 131с.
1150829
   Синтаксис сложного предложения : межвуз. тем. сб. – Калинин : КГУ, 1978. – 161 с.
1150830
   Синтаксис сложного предложения : (Устойчивые структуры рус. яз.). Учеб. пособие. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1985. – 135 с. – Авт. указаны на 4-й с. – Библиогр.: с. 128-131 (72 назв.)
1150831
  Медушевский А.П. Синтаксис сложного предложения в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Медушевский А.П. ; Министерство Просвещения. Киевский государственный педагогический институт им. А.М. Горького. – Киев. – 12 с.
1150832
   Синтаксис сложного предложения германских языков : сборник научных трудов. – Ленинград, 1973. – 142 с.
1150833
  Кремко И.И. Синтаксис сложного предолжения слонимских актов второй половины XVI века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кремко И.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1960. – 26л.
1150834
  Тарасевич Таисия Аркадьевна Синтаксис сложного словосочетания. (На материале трехкомпонентных словосочетаний с прямопереходными глаголами в роли организующего центра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Тарасевич Таисия Аркадьевна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 20л.
1150835
  Столярова Л.П. Синтаксис сложноподчиненного предложения / Л.П. Столярова. – Днепропетровск, 1992. – 30с.
1150836
  Пометун Т.Е. Синтаксис сложноподчиненного предложения "Книги о скудности и богатстве" И.Т.Посошкова : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Пометун Т.Е.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Душанбе, 1969. – 19л.
1150837
  Гаджиева Н.З. Синтаксис сложноподчиненного предложения в азербайджанском языке / Н.З. Гаджиева. – М., 1963. – 218с.
1150838
   Синтаксис современного английского языка. – Пятигорск, 1974. – 111с.
1150839
   Синтаксис современного английского языка. – Пятигорск, 1974. – 111с.
1150840
  Зверева Е.Н. Синтаксис современного английского языка. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1956. – 18с.
1150841
  Зверева Е.Н. Синтаксис современного английского языка. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1956. – 16с.
1150842
  Зверева Е.Н. Синтаксис современного английского языка. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1956. – 58с.
1150843
  Зверева Е.Н. Синтаксис современного английского языка. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1957. – 20с.
1150844
  Смычковская Ю.А. Синтаксис современного испанского языка / Ю.А. Смычковская. – Киев, 1979. – 191с.
1150845
  Шутова Е.И. Синтаксис современного китайского языка / Е.И. Шутова. – Москва, 1991. – 390с.
1150846
  Балькявичюс Й. Синтаксис современного литовского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Балькявичюс Й. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1963. – 28 с.
1150847
  Бертагаев Т.А. Синтаксис современного монгольского языка в сравнительном освещении. / Т.А. Бертагаев. – М, 1964. – 280с.
1150848
  Гулыга Е.В. Синтаксис современного немецкого языка / Е.В. Гулыга, М.Д. Натанзон. – М.-Л., 1966. – 226с.
1150849
  Адмони В.Г. Синтаксис современного немецкого языка / В.Г. Адмони. – Ленинград, 1973. – 366с.
1150850
  Беляев Ю.И. Синтаксис современного русского литературного языка : Учебное пособие / Ю.И. Беляев; МОиНУ. ХГУ. – Херсон, 2003. – 496 с. – ISBN 966-8249-29-1
1150851
  Гиппиус В.В. Синтаксис современного русского языка / В.В. Гиппиус. – М., 1922. – 52с.
1150852
  Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка / А.Г. Руднев. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 320с.
1150853
  Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка / Н.С. Валгина. – Москва, 1973. – 424 с.
1150854
   Синтаксис современного русского языка : (сб. программир. заданий). – Львов : Вища школа
Ч. 1 : Простое предложение. – 1976. – 115 с.
1150855
   Синтаксис современного русского языка : (сб. программир. заданий). – Львов : Вища школа
Ч. 2 : Простое предложение. – 1977. – 107 с.
1150856
   Синтаксис современного русского языка : (сб. программир. заданий). – Львов
Ч. 3 : Простое предложение. – 1977. – 76с.
1150857
   Синтаксис современного русского языка. – Москва : УДИ, 1978. – 62 с.
1150858
  Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка / Н.С. Валгина. – 2-е изд. – Москва, 1978. – 439с.
1150859
   Синтаксис современного русского языка : учеб. пособ. для занятий с иностр. студентами-филол. с родным нем. яз. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1979. – 161 с.
1150860
   Синтаксис современного русского языка : учеб. пособ. для иностр. студ.-филологов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 182 с. – ISBN 5-7455-0195-2
1150861
  Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка / Н.С. Валгина. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1991. – 431с.
1150862
  Кустова Г.И. Синтаксис современного русского языка : Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Г.И. Кустова, К.И. Мишина, В.А. Федосеев. – Москва : Academia, 2005. – 256с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2025-6
1150863
  Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка. / А.Г. Руднев. – М., 1963. – 364с.
1150864
  Ионина М.В. Синтаксис современного русского языка. / М.В. Ионина. – Донецк
1. – 1970. – 92с.
1150865
  Илия Л.И. Синтаксис современного французского языка / Л.И. Илия. – Москва, 1962. – 384 с.
1150866
  Реферовская Е.А. Синтаксис современного французского языка. (Сложное предложение) / Е.А. Реферовская. – Ленинград, 1969. – 238с.
1150867
  Липеровский В.П. Синтаксис современного хинди / В.П. Липеровский. – М., 1987. – 164с.
1150868
  Пирогов Николай Александрович Синтаксис современной нижненемецкой диалектной литературы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пирогов Николай Александрович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1980. – 27л.
1150869
  Шигаревская Нина Александровна Синтаксис современной французской разговорной речи. (Простое предложение) : Автореф... д-ра филол.наук: 664 / Шигаревская Нина Александровна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1150870
  Жолковский А.К. Синтаксис сомали / А.К. Жолковский. – М, 1971. – 268с.
1150871
  Урысов Е.В. Синтаксис союзов и коннекторов и теория валентности // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 3-24. – ISSN 0373-658Х
1150872
  Охомуш Е.А. Синтаксис старославянского языка / Е.А. Охомуш, А.Т. Сизько. – Днепропетровск, 1964. – 52с.
1150873
  Ермоленко С.Я. Синтаксис стихотворной речи. (На материале укр. советской поэзии) : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Ермоленко С.Я.; Отд-е литературы, яз. и искусствоведения АН УССР. – К., 1968. – 16л.
1150874
  Богданова Е.И. Синтаксис Стоглава : Автореф... канд. филол.наук: / Богданова Е. И.; МГУ. – М., 1958. – 17л.
1150875
  Юркова В.Н. Синтаксис субстантивных словосочетаний в "Казанском летописце" : Автореф... канд. филол.наук: 669 / Юркова В.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 23л.
1150876
  Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення / П.С. Дудик. – К, 1973. – 288с.
1150877
   Синтаксис сучасної англійської мови : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Є.І. Гороть [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 463, [1] с. : іл., табл. – Текст англ. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 458-461. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-565-9
1150878
  Мовчун Є. Синтаксис сучасної німецькомовної поезії. Ії переклад українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 192-196
1150879
  Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови : Навч. посібник / М.У. Каранська. – Київ : Либідь, 1995. – 312 с.
1150880
  Кадочнікова О.П. Синтаксис сучасної української літературної мови : зб. вправ і завдань / Олена Кадочнікова ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2017. – 155, [1] с. – ISBN 978-966-2410-81-5
1150881
  Слинько І.І. Синтаксис сучасної української мови : Проблемні питання / І.І. Слинько. – Київ : Вища школа, 1994. – 672с.
1150882
  Сафиуллина Ф.С. Синтаксис татарской разговорной речи / Ф.С. Сафиуллина. – Казань, 1978. – 253 с.
1150883
   Синтаксис текста. – Москва, 1979. – 368 с.
1150884
  Сыч В.Ф. Синтаксис украинской полемической литературы конца XVI - начала XVII ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сыч В.Ф. ; Мв и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1960. – 18 с.
1150885
  Плиско К.М. Синтаксис українскьої мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення / К.М. Плиско. – Харків, 1992. – 150с.
1150886
  Чолан В.Я. Синтаксис українських офіційно-ділових текстів у військовій сфері : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Чолан В.Я. ; МОНУ ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 213 л. – Бібліогр.: л.199-213
1150887
  Чолан В.Я. Синтаксис українських офіційно-ділових текстів у військовій сфері : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Чолан В.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1150888
  Добош Синтаксис українських південнокарпатських говорів / Добош, в.і. – Ужгород, 1971. – 119с.
1150889
  Добош В.І. Синтаксис українських південнокарпатських говорів / В.І. Добош. – Ужгород, 1972. – 48с.
1150890
  Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови : Підручник / К.Ф. Шульжук. – Київ : Академія, 2004. – 408с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-173-2
1150891
  Ожоган В.М. Синтаксис української мови : навч. посібник / Василь Ожоган ; М-во освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2009. – 331, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 208-228 та в кінці розд. – (Серія: Мовознавчі студії). – ISBN 978-966-188-116-6
1150892
  Дудик П.С. Синтаксис української мови : підручник / П.С. Дудик, Л.В. Прокопчук. – Київ : Академія, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 374-380. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2


  Синтаксис є центральним розділом граматики, адже на синтаксичному рівні лексеми, словоформи набувають граматичного оформлення і комунікативної спрямованості, утворюючи синтаксичні одиниці — члени речення, словосполучення і речення різноманітної будови. ...
1150893
  Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови : підручник. – 2-е вид., допов. – Київ : Академія, 2010. – 406, [2] с. – Бібліогр.: с. 398-406. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-312-6
1150894
  Плиско К.М. Синтаксис української мови в опорних конспектах, таблицях і завданнях / К.М. Плиско. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.10). – ISBN 966-333-076-7
1150895
  Студнева А.И. Синтаксис художественной прозы А.С. Пушкина / А.И. Студнева. – Волгоград, 1988. – 107с.
1150896
  Иванчикова Е.А. Синтаксис художественной прозы Достоевского / Е.А. Иванчикова ; АН СССР. Ин-т русского языка. – Москва : Наука, 1979. – 287 с.
1150897
  Фигуровский И.А. Синтаксис целого текста и ученические письменные работы / И.А. Фигуровский. – М., 1961. – 171с.
1150898
  Яковлев Н.Ф. Синтаксис чеченского литературного языка / Н.Ф. Яковлев. – М-Л, 1940. – 319с.
1150899
  Колесникова В.Д. Синтаксис эвенкийского языка. / В.Д. Колесникова. – М.Л., 1966. – 247с.
1150900
  Раянди Х. Синтаксис эстонского имперсонала и пассива : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Раянди Х.; АН Эст.ССР. Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1969. – 35л.
1150901
  Добош В.И. Синтаксис южнокарпатских говоров украинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Добош В.И.; Ужгородский гос.ун-т. – Ужгород, 1978. – 28л.
1150902
  Петличный И.З. Синтаксис языка произведений Ивана Франко. На материале худож. прозы : Автореф. дис. ... док. филол. наук / Петличный И.З. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 32 с. – Бібліогр.:с.31-32
1150903
   Синтаксис языков народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1981. – 95с.
1150904
  Братчиков И.Л. Синтаксис языков программирования. / И.Л. Братчиков. – Москва : Наука, 1975. – 232с.
1150905
  Орлова І.С. Синтаксис як компонент ідіостилю автора та його відтворення у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 224-231. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
1150906
  Холодович А.А. Синтаксис японского военного языка / А.А. Холодович. – М., 1937. – 248с.
1150907
  Конрад Н.И. Синтаксис японского национального литературного языка. / Н.И. Конрад. – Москва, 1937. – 375с.
1150908
  Шингарева Елена Александровна Синтаксис, семантика и прагматика информационного языка объективно-признакового типа : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Шингарева Елена Александровна; ЛГУ. – Л., 1979. – 20л.
1150909
   Синтаксис, фразеология и лингвистика английского языка. – Рязань, 1976. – 113с.
1150910
   Синтаксис, фразеология и лингвостилистика английского языка. – Рязань, 1976. – 113с.
1150911
  Ломакович С.В. Синтаксис: Вправи. Завдання. Диктанти. : 7-8 класи. Дидактичні матеріали / С.В. Ломакович, В.Ф. Жовтобрюх. – Харків : Світ дитинства, 1997. – 160с. – ISBN 966-544-090-Х
1150912
  Бабайцева В.В. Синтаксис: Пунктуация / В.В. Бабайцева, Л.Ю. Максимов. – Москва : Просвещение, 1987. – 271с.
1150913
  Малинович М.В. Синтаксическая валентность в именных свободных словосочетаниях как вторичных образованиях глагольных структур. (На материале соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Малинович М.В.; АН СССР, Ин-т языкознания. – М., 1968. – 21л.
1150914
  Сафронова Е.А. Синтаксическая валентность причастия и ее реализация в структуре предложения современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04. / Сафронова Е. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1150915
  Лазарис Т.Н. Синтаксическая вариантность моделей сложноподчиненных предложений современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Лазарис Т.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 22л.
1150916
  Мурзин Л.Н. Синтаксическая деривация. Анализ производных предложений рус. яз. / Л.Н. Мурзин. – Пермь, 1974. – 170с.
1150917
   Синтаксическая и лексическая семантика. – Новосибирск, 1986. – 267с.
1150918
  Ляшкова Н.И. Синтаксическая и семантическая структура простого предложения современного французского языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ляшкова Н. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1984. – 179л. – Бібліогр.:л.157-177
1150919
  Верба Л.Г. Синтаксическая идиоматика в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Верба Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 20 с.
1150920
  Верба Л.Г. Синтаксическая идиоматика в современном английсокм языке : Дис... канд. филол.наук: / Верба Л. Г.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1975. – 174л. – Бібліогр.:л.149-174
1150921
  Ковылина Л.Н. Синтаксическая интерференция и способы ее изучения : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.19 / Ковылина Л.Н.; МВ и ССО Каз. ССР. Алма-Атинский пед. ин-т ин. яз. – Алма ата, 1981. – 226л. – Бібліогр.:л.222-226
1150922
  Медынская Вера Леонидовна Синтаксическая категория причины и ее взаимодействие с другими синтаксическими значениями (по данным русского языка 1 половины XIX в.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Медынская Вера Леонидовна; МВ ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 16л.
1150923
  Печенкина Таисия Григорьевна Синтаксическая категория уступиетльности формы ее выражения в русском литературном язые 2-й половины XIX в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Печенкина Таисия Григорьевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1150924
  Левина Е.П. Синтаксическая многозначность и ее реализация в атаке коммуникации : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Левина Е. П.; Мосу. ин-т ин. яз. – Москва, 1987. – 19л.
1150925
  Колесников Н.П. Синтаксическая омонимия в простом предложении. / Н.П. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1981. – 144с.
1150926
  Дрейзин Ф.А. Синтаксическая омонимия в русском языке с точки зрения автоматического анализа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дрейзин Ф.А. ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1966. – 26 с.
1150927
  Спасова Лилия Викторовна Синтаксическая организация и текстообразующая роль описательных контекстов в современной русской поэзии : Дис... наук: / Спасова Лилия Викторовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 180л. – Бібліогр.:л.159-180
1150928
  Бирюкова Д.В. Синтаксическая организация описаний интерьера в художественном дискурсе // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 106-110. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
1150929
  Халилов А.А. Синтаксическая роль указательных и вопросительных местоимений в азербайджанском и татарском языках. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.06 / Халилов А.А.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 34л.
1150930
  Криворчук И.А. Синтаксическая семантика постсубстантивного именного локатива в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Криворчук И.А. ; Киев. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Киев, 1981. – 17 с.
1150931
  Криворчук И.А. Синтаксическая семантика постсубстантивного именного локатива в современном испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Криворчук И.А.; Киев. гос. пед. ин-тут ин. яз. – К., 1981. – 17л.
1150932
  Евневич М.С. Синтаксическая синонимика в современном белорусском языке : Автореф... д-ра филол. наук: 10.02.02 / Евневич М.С.; АН БССР. – Минск, 1981. – 45л. – Бібліогр.:с.44-45
1150933
  Афанасьева В.Н. Синтаксическая синонимика и некоторые вопросы изучения ее в школе : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Афанасьева В.Н.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1150934
  Пономарев А.Н. Синтаксическая синонимика как метериал для работы в школе / А.Н. Пономарев. – Курган, 1969. – 42с.
1150935
  Дорофеева Т.М. Синтаксическая сочетаемость русского глагола / Т.М. Дорофеева. – М., 1986. – 103с.
1150936
  Агладзе Т.К. Синтаксическая сочетаемость словопроизводственной группы "брать" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Агладзе Т.К.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 25л.
1150937
  Цивьян Т.В. Синтаксическая структура балканского языкового союза / Т.В. Цивьян ; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва : Наука, 1979. – 301 с.
1150938
  Макарова Л.К. Синтаксическая структура глагоолв непроцессуальной семантики в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Макарова Л.К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 23л.
1150939
  Нушикян Э.А. Синтаксическая структура и интонация ответно-воспроизводящего повтора в диалогической английской речи. (Учеб. пособие). / Э.А. Нушикян, О.И. Еременок. – Одесса, 1983. – 56с.
1150940
   Синтаксическая структура простого предложения. – Смоленск, 1979. – 80с.
1150941
  Чуваева В.Г. Синтаксическая функция причастынх оборотов в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Чуваева В.Г.;. – М., 1951. – 14л.
1150942
  Шмелев Д.Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке / Д.Н. Шмелев. – М., 1976. – 151 с.
1150943
  Долинина И.Б. Синтаксически значимые категории английского глагола / И.Б. Долинина. – Л., 1989. – 215с.
1150944
  Межжерина Светлана Алексеевна Синтаксически несвободное значение в кругу имен существительных : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Межжерина Светлана Алексеевна; АПН СССР. – М., 1978. – 24л.
1150945
  Авраменко О.П. Синтаксически составные слова в системе английского наречия : автореф. ... канд. филол. наук / Авраменко О.П. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киевский гос. ордена Ленина ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1962. – 31с.
1150946
  Вейхман Г.А. Синтаксические единства в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 004 / Вейхман Г.А.; Ин-т языкознания. – Москва, 1963. – 27л.
1150947
  Ткаченко Рената Григорьевна Синтаксические конструкции прямой речи в английском языке. : Дис... канд. филолог.наук: / Ткаченко Рената Григорьевна; МВ и ССО УССР. Харьк. ун-т. – Х., 1977. – 202л. – Бібліогр.:л.138-169
1150948
  Богдан С.К. Синтаксические конструкции с чисительными в памятниках украинской деловой письменности XIV--XVII вв. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Богдан С.К. ; ОГУ им. Мечникова. – Одесса, 1965. – 19 с.
1150949
  Нестеренко С.И. Синтаксические конструкции со значением исключения и включения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нестеренко С. И.; Лен.гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 19л.
1150950
  Ронгинский В.М. Синтаксические модели заголовков и их использование в различных стилях речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ронгинский В. М. ; АН УССР, От-ние лит, яз. и искусств. – Киев, 1965. – 20 с.
1150951
   Синтаксические модели разговорной речи и специальные эмоционально-экспрессивные средства в современном английском языке. – Ростов-на-Дону, 1963. – 36с.
1150952
   Синтаксические модели фразеологизмов : межвуз. сб. науч. тр. – Челябинск : ЧГПИ, 1989. – 178, [2] с.
1150953
  Бабичева Л.П. Синтаксические новшества Н.М. Карамзина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бабичева Л.П. ; Куйб. гос. пед ин-т. – Куйбышев, 1966. – 16 с.
1150954
   Синтаксические особенности литературных языков на ранних этапах их формирования. – Л, 1982. – 200с.
1150955
  Швец А.В. Синтаксические особенности произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка (на матер. повест. 80-90 х гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Швец А. В. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. рус. языка. – Киев, 1955. – 17 с.
1150956
  Тоцкая Н.И. Синтаксические особенности произведений Панаса Мирного (На матер. романов: "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" и "Повія"). : Автореф... канд. филолог.наук: / Тоцкая Н.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 16л.
1150957
  Рогова К.А. Синтаксические особенности публицистической речи. / К.А. Рогова. – Л., 1975. – 71с.
1150958
  Архипов А.Ф. Синтаксические особенности речевого жанра радиоинтервью.(на матер. радиовещания ГДР). : Автореф... наук: 10.02.04 / Архипов А.Ф.; МВ и ССО СССР. Моск. гос. пед. инст.иностр. языков. – М., 1974. – 30л.
1150959
  Королевич Н.Ф. Синтаксические особенности романа А. Головко "Бурьян" : Автореф. дис ... канд. филол. наук / Королевич Н.Ф. ; АН СССР , От-ние литер. яз. и исскуств. – Киев, 1967. – 19 с.
1150960
  Величко Т.И. Синтаксические особенности русских повестей Г.Ф.Квитки-Основьяненко : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Величко Т.И. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 19 с.
1150961
  Ванников Ю.В. Синтаксические особенности русской речи. / Ю.В. Ванников. – Москва, 1969. – 132с.
1150962
  Порхомовский М.В. Синтаксические особенности турецких пословиц // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 107-110. – Библиогр.: Лит.: с. 110; 9 п. – ISSN 1562-1391
1150963
   Синтаксические отношения в сложном предложении : сборник науч. тр. – Калинин : КГУ, 1989. – 156, [3] с.
1150964
  Нгуен Ба Хынг Синтаксические позиции имен существительных с предлогом "по" в современном русском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Нгуен Ба Хынг; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1965. – 19л.
1150965
  Филичева Н.И. Синтаксические поля / Н.И. Филичева. – М, 1977. – 213с.
1150966
  Ріжих В.И. Синтаксические преобразователи именного предложения // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 4. – С. 97-105. – ISSN 1608-0599
1150967
  Варламова А.А. Синтаксические свойства глаголов на -ся в соотношении с их залоговыми различиями в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Варламова А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 20л.
1150968
  Смирнова М.А. Синтаксические свойства изменяемых глаголов в языке хауса : Автореф... канд. филол.наук: 671 / Смирнова М.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 23л.
1150969
  Опришко А.Я. Синтаксические связанные конструкции соотносительные с местоименными вопросительными предложениями, в современном русском зяыке : Автореф... канд. филол.наук: / Опришко А.Я.; Хар.ГУ. – Х., 1970. – 20л.
1150970
   Синтаксические связи в русском языке. – Владивосток, 1978. – 127с.
1150971
   Синтаксические связи и отношения. – Ростов-на-Дону, 1972. – 135с.
1150972
  Расулов Равшанходжа Синтаксические связи между словами в дастане "Алпамыш" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Расулов Равшанходжа; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1150973
  Агишев Х.Г. Синтаксические сочетания однокоренных слов в русском и татарском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Агишев Х.Г.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1970. – 34л.
1150974
  Васильева А.А. Синтаксические способы выражения уступительности в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Васильева А.А.; Ленигр. гос. пед. ин-т. – Л, 1965. – 27л.
1150975
  Виноградова Т.А. Синтаксические средства выражения темпоральных отношений в современном английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Виноградова Т.А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
1150976
  Верба Г.Г. Синтаксические средства выражения эмоциональности в испанской разговорной речи : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Верба Г. Г.; Киевский ин-т инж. гражд. авиации им. 60-летия образования СССР. – К., 1983. – 215л. – Бібліогр.:л.186-215
1150977
  Верба Г.Г. Синтаксические средства выражения эмоциональности в испанской речи : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02:05 / Верба Г.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1150978
  Кобрина Н.А. Синтаксические средства связи между самостоятельными предложениями в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобрина Н.А.; первый Лен. гос. пед. ин-тут ин. яз. – Л., 1953. – 20л.
1150979
  Малахова Лидия Евгеньевна Синтаксические средства экспресии в творческом контексте С.А.Есенина : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Малахова Лидия Евгеньевна; Казахс. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1974. – 30л.
1150980
  Мейтус В.Ю. Синтаксические структуры в формальных языках / В.Ю. Мейтус. – К., 1974. – 28с.
1150981
  Вайс М.Я. Синтаксические структуры диалогической речи немецкого языка и их стлистическое использование в современной немецкой литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Вайс М.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1964. – 24л.
1150982
  Гладкий А.В. Синтаксические структуры естественного языка в автоматизированных системах общения / А.В. Гладкий. – Москва : Наука, 1985. – 144с.
1150983
  Орлов К.П. Синтаксические структуры простого и сложноподчиненного предложений в их соотношении с одним и тем же референтом. : Автореф... Доктора филол.наук: 660 / Орлов К.П.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1971. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
1150984
  Шарипов М.К. Синтаксические функции деепричастия "деб" в узбекском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шарипов М.К.; Акад.наук СССР.Ин-т востоповедения. – Л, 1949. – 11л.
1150985
  Саидаметов Рашид Синтаксические функции деепричастных оборотов в русском языке и их эквиваленты в узбекском : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Саидаметов Рашид; Таш. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1975. – 26л.
1150986
  Буда В. Синтаксические функции и особенности подчинения определительных придаточных предложений в литовском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Буда В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 30л.
1150987
  Мейксина И.И. Синтаксические функции инфинитива в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Мейксина И.И.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Л., 1972. – 20л.
1150988
  Швец И.Р. Синтаксические функции инфинитива в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Швец И. Р. ; ОГУ. – Одесса, 1971. – 16 с.
1150989
  Мецлер А.А. Синтаксические функции модальных и союзных слов и словосочетаний в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мецлер А.А.; МВ и ССО СССР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1973. – 26л.
1150990
  Жихарева Н.Д. Синтаксические функции прилагательных в языке великорусской народности (на матер. Моск. летописн. свода конца XV в по Уваровскому списку и московских грамот того же периода) : Автореф... канд. филол.наук: / Жихарева Н. Д.; Ворон.ГУ, Каф. русско-словян. и общего языкознан. – Воронеж, 1964. – 25л.
1150991
  Троицкий Е.Ф. Синтаксические функции союзов И и А. (По матер. из фонда А.И.Безобразова) : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Троицкий Е.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 21л.
1150992
  Мешковская Н.М. Синтаксические явления в моршанских говорах Тамбовской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мешковская Н.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1950. – 16 с.
1150993
   Синтаксический и семантический компонент лингвистического обеспечения. – Новосибирск, 1979. – 177с.
1150994
  Шабуришвили Шота Константинович Синтаксический механизм словообразования в свете теории текста. (на матер. немецкого языка) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.04 / Шабуришвили Шота Константинович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1984. – 47л.
1150995
  Рабчинская И.А. Синтаксический параллелизм как способ организации сложных конструкций : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Рабчинская И.А. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1976. – 23 с.
1150996
  Донец Н.А. Синтаксический разбор сложного предложения / Н.А. Донец. – Рига, 1970. – 32с.
1150997
  Золотова Г.А. Синтаксический словарь / Г.А. Золотова. – М., 1988. – 439с.
1150998
  Золотова Г.А. Синтаксический словарь : Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса / Г.А. Золотова. – 3-е изд., стереот. – Москва : Едиториал УРСС, 2006. – 440с. – ISBN 5-354-01147-7
1150999
  Поспелов Н.С. Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина / Н.С. Поспелов. – М, 1960. – 250с.
1151000
  Могильный О.Т. Синтаксическое выражение эквативности в современном испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Могильный О.Т.; Москов. гос. пед. ин-т ин. лит-ры. – М., 1976. – 23л.
<< На початок(–10)1151115211531154115511561157115811591160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,