Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1147001
  Пастух Р. "Право на сміх" - гумор для всіх // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 3 липня (№ 13). – С. 18


  Про видатного письменника-гумориста і художника-карикатуриста Едварда Козака.
1147002
  Куян І.А. "Право на страйк" як форма прояву народного суверенітету: проблеми теорії і практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 92-96
1147003
  Неменский О.Б. "Право народа" в православной мысли Речи Посполитой конца XVI - первой половины XVII века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
1147004
  Потапова О.В. "Право народов" Джона Ролза и концепция справедливости в международных отношениях // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 74-78. – ISSN 0042-8744


  Статья предваряет перевод работы Джона Ролза "Право народов" В статье анализируется предложенная Ролзом концепция справедливости в международных отношениях.
1147005
  Зінченко В.В. "Право народу" в конституційному законодавстві та його міжнародне значення для системи прав людини і демократії // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 1. – С. 183-194. – ISSN 1813-1271
1147006
  Сердюк О. "Право та економіка": соціальність правових феноменів у теорії раціонального вибору // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 4-7.
1147007
  Настасяк І. "Правова діяльність" та "юридична діяльність": проблемні аспекти співідношення понять // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 22-25
1147008
  Лутковська В. Право на свободу вираження поглядів у оішеннях Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.30-32. – ISSN 0132-1331
1147009
  Святненко А.П. Право на свободу мирних зібрань в Україні та державах Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Святненко Анна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 220 арк. – Додатки: арк. 208-220. – Бібліогр.: арк. 178-207
1147010
  Святненко А.П. Право на свободу мирних зібрань в Україні та державах Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Святненко Анна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1147011
  Самбор М.А. Право на свободу мирних зібрань в Україні: еволюція конституційних норм протягом століття // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 62-74. – ISSN 2524-0323
1147012
  Федорова А.Л. Право на свободу мирних зібрань у контексті практики Європейського суду з прав людини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 36-40. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
1147013
  Святненко А.П. Право на свободу мирних зібрань у міжнародному законодавстві // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 371-374. – ISSN 2524-017X
1147014
  Кириченко Ю. Право на свободу мирних зібрань: теоретико-правові аспекти вдосконалення ст. 39 Конституції України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 94-103. – ISSN 1561-4999
1147015
  Гаєва Н.П. Право на свободу об"єднання в системі конституційних прав і свобод людини та громадянина // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 138-144. – ISSN 1563-3349
1147016
  Кочкадан А. Право на свободу світогляду і віросповідання людини в Україні і проблеми законодавчого забезпечення його реалізації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 3-10. – (Серія юридична ; вип. 47)
1147017
  Натаров О.О. Право на свободу світогляду та віросповідання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 59-66
1147018
  Мельниченко О. Право на свободу слова // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "...Міжнародні стандарти та національне законодавство".
1147019
  Лісова Д. Право на свободу та особисту недоторканність у Європейській Конвенції про захист прав людини та основних свобод та у правозастосовчій практиці // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 65-71.
1147020
  Корнякова Т. Право на своєчасне одержання зарплати захищається законом // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-10
1147021
  Пришко А. Право на своєчасне одержання зарплати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат захищається законом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 19-23.
1147022
  Салига Т.Ю. Право на себе / Т.Ю. Салига. – К., 1983. – 136 с.
1147023
  Ковальчук Я. Право на складання заповіту // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 32-34.
1147024
  Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярошевська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1147025
  Панч П. Право на смерть : Роман / П. Панч. – Харків : Лім, 1933. – 351с. – (Ювілейна б-ка Червоної Армії)
1147026
  Капителли П. Право на смерть и эвтаназию: сравнительно-правовое исследование // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 56-67. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  На основе современного законодательства нескольких европейских стран и США автором в сравнительно-правовой перспективе анализируются различные проблемы, связанные с правом на смерть. The author analyses different problems dealing with the right to die ...
1147027
   Право на сміх. Антологія сатири і гумору української діаспори / [Міжнар. фонд Відродження ; упоряд. та передм. Івана Дзюби]. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0809-2
Кн. 1 : Часопис "Лис Микита": сатира, гумор, карикатура 1948-1985. – 2020. – 422, [2] с. : іл.
1147028
   Право на сміх. Антологія сатири і гумору української діаспори / [Міжнар. фонд Відродження ; упоряд. та передм. Івана Дзюби]. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0824-5
Кн. 2 : Гумористика "Мітли" і "Комара/Їжака". – 2021. – 359, [1] с. : іл. – Здійснено за підтримки Міжнародгого фонду "Відродження"
1147029
  Смирнов Л.В. Право на солнце / Л.В. Смирнов. – К., 1964. – 106с.
1147030
  Семашко Н.А. Право на социальное обеспечение / Н.А. Семашко. – Москва, 1937. – 40 с.
1147031
  Семашко Н.А. Право на социальное обеспечение / Н.А. Семашко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1938. – 48 с.
1147032
  Ситников И.И. Право на социальное обеспечение / И.И. Ситников. – Ижевск, 1988. – 93с.
1147033
  Бондарев А.И. Право на социальное обеспечение в системе прав человека // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 255-259. – ISBN 978-966-927-257-7
1147034
  Наумович Д.І. Право на соціальне забезпечення в міжнародних правових актах / Д.І. Наумович, Л.Ю. Малюга // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 260-263. – ISBN 978-617-7625-74-1
1147035
  Аляб"єва Н. Право на соціальний захист цивільних осіб, які отримали поранення внаслідок військового конфлікту на Сході України / Н. Аляб"єва, Л. Керімов // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 6 (64), червень. – С. 52-60
1147036
  Костюк В.Л. Право на соціальні допомоги в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 67-72. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1147037
  Шумна Л.П. Право на соціальну підтримку і гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки : монографія / Л.П. Шумна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. техн. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 380, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-380. – ISBN 978-966-7496-54-8
1147038
  Бонтлаб В. Право на справедливий суд в Україні: міжнародний та національний джосвід // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 194-205
1147039
  Коліушко І.Б. Право на справедливий суд у контексті судової і правової реформ / І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 248-254.
1147040
  Доліва-Клепацька Право на справедливий суд: окремі питання застосування у Республіці Польща / Доліва-Клепацька, І. Бутирська // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 243-254. – ISSN 1026-9932
1147041
  Толочко О. Право на справедливий судовий розгляд кримінальних справ // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 84-88
1147042
  Глушкова И.Б. Право на справедливое судебное разбирательство в арбитражном процессе Российской Федерации // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 309-312. – ISSN 1684-2626
1147043
  Глушкова И.Б. Право на справедливое судебное разбирательство как общепризнанная норма международного права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 303-306. – ISSN 1684-2626
1147044
  Назарова Ю. Право на средства индивидуализации в уставном фонде хозяйственного общества: правовой анализ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.29-34
1147045
  Єфанова Н. Право на страйк // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 6. – С. 50-55.
1147046
  Брауде И.Л. Право на строение и сделки по строениям по советскому праву / И.Л. Брауде. – Москва, 1950. – 168с.
1147047
  Брауде И.Л. Право на строение и сделки по строениям по советскому праву. / И.Л. Брауде. – М., 1954. – 144с.
1147048
  Трюхіна А. Право на суброгацію // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 18
1147049
  Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве. / А.Н. Кожухарь. – Кишинев, 1989. – 140с.
1147050
  Радзієвська В.В. Право на судовий захист - універсальна конституційна гарантія прав і свобод людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 67-69


  The present research is dedicated to the problem of the right for judicial protection within the framework of human rights. Judicial protection is important aspect of constitutional guaranteeing of the rule of law and Us providing is vital important ...
1147051
  Сердюк В.В. Право на судовий захист у контексті змагальності сторін // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 14-18
1147052
  Шило О.Г. Право на судовий захист у системі основних прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 171-180. – ISSN 0201-7245
1147053
  Бисага Ю.М. Право на судовий захист: конституційно-правовий аспект : монографія / Ю.М. Бисага, О.В. Лемак ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : Гельветика, 2015. – 207, [1] с. – Сер. засн. в 2001 р. – Бібліогр.: с. 183-207. – (Досконалість. Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-966-916-002-7
1147054
  Марко Я.Р. Право на сурогатне материнство: проблеми розширеного розуміння // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 245-249. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1147055
  Божко В.И. Право на существование / В.И. Божко. – Киев, 1921. – 15с.
1147056
  Полякова Н.М. Право на счастье. / Н.М. Полякова. – Л., 1955. – 80с.
1147057
  Рубин Я.И. Право на счастье. О пробл. семьи и детей. / Я.И. Рубин. – Минск, 1986. – 172с.
1147058
  Токар Н.В. Право на таємницю кореспонденції і телефонних розмов як самостійне право людини: обґрунтування наукової концепції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 216-226. – ISSN 2227-796X


  У статті обгрунтовано наукову концепцію розуміння права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов як самостійного права. Із цією метою надано коротку характеристику сутності концепції розуміння названого права як складової права на недоторканість ...
1147059
  Єськов С.В. Право на таємницю приватного життя у цифрову добу: пошуки нових механізмів захисту // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 43-47. – ISSN 2220-1394
1147060
  Косцинский К.В. Право на творчество / К.В. Косцинский. – Л., 1952. – 207с.
1147061
  Рижко О.М. Право на творчість і плагіат // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 38-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
1147062
  Різнічук О. Право на тимчасове призупинення дії трудового договору // Праця та зарплата. – Київ, 2023. – 9 лютого (№ 3)
1147063
  Крижна В. Право на товарні знаки в Єдиному економічному просторі // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 104-109
1147064
  Коняев Н.И. Право на товарный знак и промышленный образец. / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1984. – 48с.
1147065
  Пашерстник А.Е. Право на труд / А.Е. Пашерстник. – М., 1951. – 232с.
1147066
  Шахназаров О.Л. Право на труд и "право" на безработицу / О.Л. Шахназаров. – М, 1987. – 63с.
1147067
  Лушников А.М. Право на труд и право на социальное обеспечение: религиозные аспекты // Вестник трудового права и права социального обеспечения : научное издание / Мин. обр. и науки РФ; Федеральное агентство по образованию; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2007. – Вып. 2 : Право на труд и право на социальное обеспечение в системе прав человека. – С. 61-71. – (Ярославская юридическая школа начала 21 века)
1147068
  Егоров В.В. Право на труд рабочих и служащих: теория и практика / В.В. Егоров. – М, 1986. – 116с.
1147069
   Право на труд: советский и британский подходы. – М., 1989. – 116с.
1147070
  Тарасов А. Право на убийство : размышления о цинизме, ханжестве и неолиберализме // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 1. – С.146-155. – ISSN 0012-6756
1147071
  Кондратьєва Н.М. Право на укладання договору оренди майна, яке знаходиться у спільній частковій власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 419-425. – ISSN 1563-3349
1147072
  Дузь Ю. Право на утримання у шлюбі та після його розірвання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 серпня (№ 29). – С. 13


  "Нещодавно проглядала статистику шлюбів та розлучень в Україні. І, на превеликий жаль, виявилося, що кількість розлучень, зареєстрованих у відділах реєстрації актів цивільного стану, без урахування розлучень за рішеннями судів, у 2016 р. становила 44,3 ...
1147073
  Литвинов О.М. Право на участь в управлінні державними справами в умовах республіканської форми правління // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 35-41
1147074
  Головко В. Право на участь в управлінні державними справами: нотатки до наукової дискусії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 93-99


  Статтю присвячено визначенню сутності та основних характеристик права на участь в управлінні державними справами як самостійного конституційного права громадян. Розкриття авторського бачення його особливостей здійснюється на підставі сучасного ...
1147075
  Кулеба Г.І. Право на хліб : поезії / Г.І. Кулеба. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 111 с.
1147076
  Тарло Е.Г. Право на частную жизнь России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 47-50. – ISSN 1812-8696
1147077
  Казаков В.Б. Право на честь / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1990. – 480 с.
1147078
  Егоров И.Н. Право на штурвал / И.Н. Егоров. – Москва, 1979. – 191с.
1147079
  Пашук Т. Право на юридичні засоби захисту в світлі статей 6 та 13 Європейської конвенції з прав людини // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 27-31. – ISSN 1814-3385


  В статті розглядається питання права на юридичні засоби захисту із урахуванням тлумачення положень статей 6 та 13 Європейської конвенції з прав людини. Автор розглядає широку прецедентну базу Європейського суду з прав людини щодо застосування ...
1147080
  Богомазова І.О. Право на якісні та безпечні лікарські засоби в системі прав на охорону здоров"я // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – C. 9-17. – ISSN 2072-084X
1147081
  Проскуров М.В. Право набувальної давності як інститут права власності в англо-американській системі права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 420-424. – ISSN 1563-3349
1147082
  Проскуров М.В. Право набувальної давності як інститут права власності в англосаксонській системі права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 40-44. – ISSN 2220-1394
1147083
  Радзівілл О.А. Право народів від неоліту до Нового часу : монографія : [у 2 т.] / О.А. Радзівілл ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ. – ISBN 978-966-932-032-2
Т. 1. – 2017. – 458, [2] с. – На обкл.авт.: Олександр Радзівілл. – Бібліогр.: с. 446-458
1147084
  Радзівілл О.А. Право народів від неоліту до Нового часу : монографія : [у 2 т.] / О.А. Радзівілл ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ. – ISBN 978-966-932-033-9
Т. 2. – 2017. – 427, [1] с. – На обкл. авт.: Олександр Радзівілл. – Бібліогр.: с. 416-427
1147085
  Мамішова Н. Право народів на самовизначення та анексія Кримського півострова Російською Федерацією // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 195-198
1147086
  Кресін О.В. Право народів на самовизначення та протидія сепаратизму в міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 352-357. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано міжнародно-правове закріплення права народів на самовизначення та труднощі, що супроводжують його реалізацію. Розглянуто останні тенденції у міжнародному праві щодо протидії сепаратизму та можливість застосування норм міжнародного ...
1147087
  Ролз Дж. Право народов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 79-105. – ISSN 0042-8744


  Лекция Дж.Ролза" Право народов" была написана в 1993 году и ранее на русский язык не переводилась
1147088
  Шармазанашвили Г.В. Право народов и наций на свободу и независимость / Г.В. Шармазанашвили, А.К. Цикунов. – Москва, 1987. – 80с.
1147089
  Ваттель Эмер де Право народов или принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и суверенов / Ваттель Эмер де. – Москва, 1960. – 719с.
1147090
  Тарахонич Т. Право народу на належне урядування (5 червня 2018 р. у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України відбувся круглий стіл) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 273-275. – ISSN 2306-9082


  "5 червня 2018 року у м. Києві відбувся Круглий стіл на тему "Право народу на належне урядування". <...>. У ньому взяв участь Київський національний університет ім. Т. Шевченка".
1147091
  Зборошенко Д.М. Право народу на опір в історико-правовій думці: від зародження до утвердження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 69-73. – ISSN 1996-5931
1147092
  Сіренко В. Право народу на опір гнобленню - основа і гарантія народовладдя // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 82-94. – ISSN 1026-9932
1147093
  Сінявін В. Право народу на повстання: сучасні погляди та виклики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 62-64


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1147094
  Аврамова Ольга Право народу на протест // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 11-16
1147095
  Самошенко И.С. Право нарушения и юридическая ответственность / И.С. Самошенко. – Москва, 1966. – 32с.
1147096
  Рубанов А.А. Право наследования / А.А. Рубанов. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 93с.
1147097
  Амфитеатров Г.Н. Право наследования в СССР / Амфитеатров Г.Н., Солодилов А.П. – Москва : Юриздат Министерства Юстиций СССР, 1946. – 40 с.
1147098
  Халфина Р.О. Право наследования в СССР. / Р.О. Халфина. – М., 1951. – 64с.
1147099
  Халфина Р.О. Право наследования в СССР. / Р.О. Халфина. – 2-е изд., доп. – Москва : Юридическая литература, 1952. – 72 с.
1147100
  Пронина М.Г. Право наследования. / М.Г. Пронина. – Минск, 1989. – 95с.
1147101
  Ханко О. Право нації : теорія націології / Остап Ханко. – Київ : Видавець О. Ханко, 2007. – 72с., 4с. іл. : іл. – ISBN 966-2922-08-3
1147102
  Небрат С. Право націй на самовизначення: Косово - початок чи продовження? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 83-84
1147103
  Пилипчук В.Г. Право національної безпеки та військове право: теоретичні та прикладні засади становлення і розвитку в Україні / В.Г. Пилипчук, І.М. Доронін // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 62-72. – ISSN 2616-6798
1147104
  Камардіна Ю.В. Право невиліковно хворого на евтаназію: міжнародно-правове регулювання та практика реалізації / Ю.В. Камардіна, Н.В. Мітько // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 14-24. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
1147105
  Антоноа И.П. Право нейтралитета в германской доктрине международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 24-26. – ISSN 1812-3910
1147106
  Куліш А. Право ненародженої дитини на життя / А. Куліш, Т. Фащук // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 87-90
1147107
  Добров О. Право необхідного спадкування за Литовським Статутом / О. Добров. – К, 1925. – 8с.
1147108
  Червякова О. Право неповнолітніх на персоніфіковану інформацію потребує захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 80-85.
1147109
  Кондратьєва Л.А. Право неповнолітніх на судовий захист, його процесуальний зміст та структура // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.55-59. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1147110
  Ольховик Л.А. Право неповнолітньої фізичної особи на сім"ю // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 12-17. – ISSN 1561-4999
1147111
  Гасанова В.Ш. Право несовершенолетнего подсудимого на конфиденциальное судебное разбирательство уголовного дела по законодательству Азербайджанской Республики // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 157-166. – ISSN 1684-2618
1147112
  Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в України : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Б.М. Поляков ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. – Київ : Ін Юре, 2011. – 559, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 534-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-454-3
1147113
  Возняковська К.А. Право неспроможності банків: проблеми теорії та практики : монографія / К.А. Возняковська ; М-во науки і освіти України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 323-359 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7465-57-6
1147114
  Новикова Н.И. Право нефти и права аборигенов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-36. – ISSN 0869-5415
1147115
  Кубко Євген Право Німеччини: тенденція ефективності / Кубко Євген, Крумел Томас // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 128-131.
1147116
  Елюбаев Ж.С. Право о недрах - самостоятельная отрасль казахстанского права, наука и учебная дисциплина // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 45-51. – ISSN 2413-6433


  На основе классических свойств, характерных для любой отрасли права, следует отметить, что право о недрах - это система установленных и санкционированных государством норм, регулирующих отношения по изучению, пользованию, воспроизводству и охране недр. ...
1147117
  Елюбаев Ж.С. Право о недрах – самостоятельная отрасль казахстанского права, наука и учебная дисциплина // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 26-32. – ISSN 2413-7189


  "Право о недрах следует рассматривать шире чем "горное право", более того обосновывается позиция о необходимости отказа от термина "горное право", как отрасли права на том основании, что последний в настоящее время не охватывает в полном объеме ...
1147118
  Михеєнко М.М. Право обвинуваченого на захист при доказуванні в кримінальній справі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 68-75. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются вопросы об обязанности защитника участвовать в доказывании по уголовному делу, о возможности коллизии позиций обвиняемого и защитника по вопросу о виновности или невинности обвиняемого, а также о применении полиграфа в ...
1147119
  Кучевська С.П. Право обвинуваченого на неправдиві показання як елемент favor defensionis / С.П. Кучевська, Б.І. Яворський // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 2 (125). – С. 18-25
1147120
  Кобликов А.С. Право обвиняемого на защиту / А.С. Кобликов. – Москва, 1961. – 79с.
1147121
  Галаган И.С. Право обвиняемого на защиту в советском уголовном процессе : Дис... канд. юридич.наук: / Галаган И.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 279л. – Бібліогр.:л.I-XI
1147122
  Галаган И.С. Право обвиняемого на защиту в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Галаган И.С. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Кафедра уголовного права. – Киев, 1956. – 14 с.
1147123
   Право обвиняемого на защиту в социалистическом уголовном процессе. – М., 1983. – 285с.
1147124
  Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / М.С. Строгович. – М., 1984. – 143с.
1147125
  Десятник Владимир Алексеевич Право обмена жилыми помещениями : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03. / Десятник Владимир Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 173л. – Бібліогр.:л.160-173
1147126
  Десяткин В.А. Право обмена жилыми помещениями : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Десяткин В. А.; КГУ. – К., 1989. – 20л.
1147127
  Гуляев А.М. Право общее и местное // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 387-400. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1147128
  Филатова У.Б. Право общей долевой собственности в дореволюционной России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 15-18. – ISSN 1812-3805


  В статье с использованием нормативных актов и доктринальных источников рассматривается вопрос о становлении и развитии института общей долевой собственности в дореволюционной России. Автор прослеживает динамику развития данного института и обращает ...
1147129
  Арзиани С.Э. Право общей собственности социалистических организаций в советском гражданском праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Арзиани Сергей Эдуардович ; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1984. – 13 с.
1147130
  Караханян Г.А. Право общей совместной собственности в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Караханян Г. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1969. – 21л.
1147131
  Дзера А.В. Право общей совместной собственности по советскому законодательству. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дзера А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 26л.
1147132
  Дзера В А. Право общей совместной собственности по советскому законодательству. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дзера А.В; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1979. – 26л.
1147133
  Ковтун О.М. Право одержання екологічної освіти в Україні в світлі реформування освітнього та екологічного законодавства // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2019. – Т. 16, № 1 (42). – C. 19-26. – ISSN 2310-9769
1147134
   Право окружающей среды в СССР и Великобритании. – Москва, 1988. – 132с.
1147135
  Полонский Э.Г. Право оперативного управления государственным имуществом. / Э.Г. Полонский. – Москва, 1980. – 175с.
1147136
  Орданский М.С. Право оперативного управления предприятий железнодорожного транспорта / М.С. Орданский. – Уфа, 1980. – 72с.
1147137
  Москалюк Н. Право оперативного управління в системі речових суб"єктивних цивільних прав // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 158-163. – ISSN 2524-0129
1147138
  Єригіна Г. Право оперативного управління майном бюджетних наукових установ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 31-36.
1147139
  Петриченко О.П. Право оперативного управління як форма реалізації права державної власності на засоби виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-33. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розкриваються умови з"явлення права оперативного управління державних підприємств, дається його визначення та зміст, проблеми регулювання, перспективи розвитку на основі аналізу чинного законодавства України та досвіду інших країн. In clause the ...
1147140
  Маляр Ю.В. Право оренди землі до одного року: реєструвати чи ні? // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-43.
1147141
  Кулинич П.Ф. Право оренди землі як об"єкт ринкового обігу в Україні: стан та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 2219-5521
1147142
  Яремко О.М. Право осіб з психічними розладами на соціальні послуги у контексті правової реальності України / О.М. Яремко, В.В. Шафранський // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (31). – С. 90-94. – ISSN 2524-0129
1147143
  Сохань М.Ю. Право осіб з сімейними обов"язками на соціальний захист: світовий досвід // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 76-81. – ISSN 2311-4894
1147144
  Миронова Г.А. Право осіб із проблемами психічного здоров"я на згоду на медичне втручання: вплив європейських стандартів на законодавство України // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 62-64
1147145
  Рябенко О. Право осіб мати дитину шляхом застосування сурогатного материнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 104-107. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нове явище у сучасному суспільстві - сурогатне материнство як один із видів методів допоміжних репродуктивних технологій. Окрема увага приділена поняттю та ознакам договору про сурогатне материнство. В статье проанализировано ...
1147146
  Москаленко К. Право осіб, народжених із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, на інформацію про своє генетичне походження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 27-30. – ISSN 2307-8049
1147147
  Власова А. Право осіб, які проживають в фактичних шлюбних відносинах на укладення спадкового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7069-14-9
1147148
  Теремецький В.І. Право особи на апеляційне оскарження вироку в кримінальному процесі України : монографія / В.І. Теремецький. – Харків : Харків юридичний, 2010. – 286, [1] с. – На обкл. зазнач. назви розд. – Бібліогр. : с. 264-286 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8395-87-1
1147149
  Коваль О.М. Право особи на виправдання у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коваль Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 258 л. – Додатки: л. 238-258. – Бібліогр.: л. 181-237
1147150
  Коваль О.М. Право особи на виправдання у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коваль Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1147151
  Коваль О.М. Право особи на виправдання: загальнотеоретична характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 374-378. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто загальнотеоретичні основи поняття права на виправдання, його характеристика і співвідношення з правом на реабілітацію.
1147152
  Кобилянський К.М. Право особи на захист в адміністративному суді // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 3 (114). – С. 35-38
1147153
  Коломоєць Т.О. Право особи на лінгвістичну (мовну) допомогу в адміністративному судочинстві: деякі теоретичні, нормативні та праксеологічні питання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 64-72. – (Юридичні науки ; № 4)
1147154
  Назаров В. Право особи на недоторканність житла та його обмеження у кримінальному провадженні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 105-110.
1147155
  Літвінова І.Ф. Право особи на недоторканність житла чи іншого володіння: тенденції законодавчого регулювання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 46-52
1147156
  Софіюк Т. Право особи на недоторканність особистої документації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 1 (217). – С. 8-11
1147157
  Бринзанська О. Право особи на подання конституційної скарги та процесуальні проблеми його реалізації в контексті змін до Конституції України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 2220-1394
1147158
  Галаган О.Я. Право особи на приватність в умовах супутникового навігаційного моніторингу: міжнародно-правові аспекти // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 30-35. – ISSN 2309-818X
1147159
  Бараннік Роман В"ячеславович Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичив у кримінальному процесі України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.09. / Бараннік Роман В"ячеславович; Мін-во внутрішніх справ України; Запорізький юридичний ін-тут. – Запоріжжя, 2002. – 235 л. + Додатки: л. 179-235. – Бібліогр.: л. 172-178
1147160
  Бараннік Роман В"ячеславович Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України : Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. / Бараннік Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1147161
  Бараннік Р.В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України: монографія : монографія / Р.В. Бараннік, В.П. Шибіко ; МВС України ; Запоріз. юрид. ін-т. – Київ : КНТ, 2008. – 212 с. – Шифр. дубл. 34 Бара. (доп. карт. юр.). – ISBN 978-966-373-487-3
1147162
  Бараннік Р. Право особи на свободу від самовикриття: історія розвитку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.135-138. – ISSN 0132-1331
1147163
  Касумова А.Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касумова Анжела Бахтіярли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 252, [8] л. – Додатки: л. 239-252. – Бібліогр.: л. 195-238
1147164
  Касумова А.Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касумова Анжела Бахтіярли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1147165
  Касумова А. Право особи на скаргу в кримінальному процесі України: етапи формування та розвитку // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 106-110


  У статті проведений системний історичний аналіз формування та розвитку права особи на скаргу в кримінальному процесі України.
1147166
  Косумова А.Б. Право особи на скаргу в проекті Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 55-57. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1147167
  Синельников М.Х. Право отвечать за все / М.Х. Синельников. – М., 1980. – 327с.
1147168
  Петренко И. Право отдельных категорий граждан на льготы // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 38 (846), октябрь. – С. 33-34
1147169
  Тихонова Евгения Аратольевна Право отзіва депутата / Тихонова Евгения Аратольевна. – Москва : Госюриздат, 1961. – 48с.
1147170
  Гегия А.В. Право отзыва депутата - важнейший институт советского государственного права : Автореф... кандидата юрид.наук: / Гегия А.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 16л.
1147171
  Мусса Мобарек Мохаммед Право палестинского народа на самоопределение : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Мусса Мобарек Мохаммед; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 190л. – Бібліогр.:л.169-190
1147172
  Мусса Х М.М. Право палестинского народа на самоопределение : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мусса М.М.Х. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
1147173
  Базанков М.Ф. Право памяти : роман и повесть / М.Ф. Базанков. – Москва : Современник, 1986. – 397с. – (Новинки "Современника")
1147174
  Миронова Г. Право пацієнта на вибір методів лікування: "білі плями" українського законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 59-64. – ISSN 0132-1331
1147175
  Пришляк М.І. Право пацієнта на вільний вибір лікаря та проблеми його реалізації в Україні / М.І. Пришляк, Г.В. Пришляк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 104-108. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1147176
  Кашинцева О. Право пацієнта на духовну підтримку: принцип толерантності в біоетичній доктрині // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 196-199. – ISSN 0132-1331
1147177
  Сенюта І. Право пацієнта на життя у правових позиціях Європейського суду з прав людини // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 17-23
1147178
  Булеца С.Б. Право пацієнта на одержання інформації про стан здоров"я // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 272-278. – ISSN 1563-3349
1147179
  Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні : Курс лекцій / І.М. Сирота. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 288с. – ISBN 966-7302-14-8
1147180
  Бойко М.Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Атіка, 2006. – 356 с. – ISBN 966-326-153-6
1147181
  Сафонов М.И. Право первой строки / М.И. Сафонов. – Таллин, 1977. – 58с.
1147182
  Майданик Н.І. Право переважної купівлі майна: поняття і порівняльна характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-45.
1147183
   Право під колесами контрабанди. Генеральна прокуратура вступилася за митне законодавство // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.40-42
1147184
  Ольховська М.М. Право підозрюваного, обвинуваченого на захист шляхом оскарження рішень, дій чи бездіяльності процесуальних осіб під час попереднього слідства за КПК УСРР 1922 р. та КПК УРСР 1927 р. // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 250-256. – ISSN 2310-9769


  В статті досліджується питання щодо законодавчого врегулювання права підозрюваного, обвинуваченого на скаргу під час попереднього слідства відповідно до норм КПК УСРР 1922 р. та КПК УРСР 1927 р. Проведено науковий аналіз ефективності та дієвості ...
1147185
  Альонкін О. Право підприємства на професійну правничу допомогу і судове представництво // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (120). – С. 97-106. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1147186
  Петриченко О.П. Право повного господарського відання як засіб реалізації державної власності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розкривається зміст права повного господарського відання державних підприємств та проблеми його врегулювання на основі аналізу чинного законодавства і проекту Цивільного кодексу України.
1147187
  Каракаш І. Право поділеної власності на природні ресурси у законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.82-84. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1147188
  Ариванюк Т.О. Право подружжя на роздільну власність // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.21-26. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1147189
  Козловська Л.В. Право пожиттєвого користування житлом як предмет заповідального відказу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 126-134
1147190
  Карпентьер А. Право политического убежища : Право политического убежища. Тени на белой стене. Беглец / А. Карпентьер. – Москва : Прогресс, 1976. – 160 с.
1147191
  Бочков Н.В. Право пользования городскими землями / Н.В. Бочков. – Москва, 1966. – 16с.
1147192
  Балезин В.П. Право пользования граждан, проживающих в городской местности / В.П. Балезин. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 70 с.
1147193
  Лесин С Б. Право пользования жилой площадью в домах ЖСК / С Б. Лесин, . – Москва, 1975. – 64с.
1147194
  Мерзликин А. Право пользования землей и совместная деятельность // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 7. – С.18-20
1147195
  Бочков Н.В. Право пользования землями сельскохозяйственного назначения / Н.В. Бочков. – М., 1964. – 19с.
1147196
  Башмаков Г.С. Право пользования недрами в СССР / Г.С. Башмаков. – Москва : Наука, 1974. – 156 с.
1147197
  Крат В. Право попереднього користувача на торговельну марку // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 96-102
1147198
  Чікін С. Право попереднього користувача: філологічний та історичний аспекти / С. Чікін, К. Решетилов, О. Чікіна // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-62.
1147199
  Зорич Г.А. Право постійного землекористування: поняття та юридичні ознаки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 117-123
1147200
  Ковальчук Т. Право постійного і тимчасового користування лісами: юридичні ознаки та особливості змісту // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 148-155. – ISSN 0132-1331


  У статті розглянутоосновні ознаки, види, об"єкти, суб"єкти, зміст, умови й підстави виникнення та правове регулювання еколого-правових договірних відносин в Україні, здійснено розмежування їх з цивільно-правовими договірними відносинами, запропоновано ...
1147201
  Підюкова Т.П. Право постійного користування земельними ділянками в Україні / Т.П. Підюкова, Б.М. Устименко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 146-153.
1147202
  Оніка Я. Право постійного користування земельною ділянкою лісогосподарського призначення у системі речових правОніка Я. // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 78-86


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1147203
  Уркевич В. Право постійного користування земельною ділянкою: проблеми теорії та практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 143-157. – ISSN 1026-9932
1147204
  Лизогуб А. Право потерпілого на подання доказів та заявлення клопотань у кримінальному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 142-144
1147205
  Климович О. Право прав людини як jus cogens сучасного міжнародного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34. – ISSN 0132-1331
1147206
  Климович О. Право прав людини як jus соgепs сучасного міжнародного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1147207
  Литвин В. Право правди / Володимир Литвин; Ред. В.Я. Смолій. – Київ : Лі-Терра, 2005. – 400с. – ISBN 966-8749-01-4
1147208
  Феськів М.М. Право працівника - мігранта на зайнятість на території іншої держави: стандарти Ради Європи і законодавство України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.57-61. – Бібліогр.: 11 назв.
1147209
  Бусуйок Д. Право працівників соціальної сфери села на землю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-35.
1147210
  Штутин Я.Л. Право предъявления иска / Я.Л. Штутин, 1953. – 85-108с.
1147211
  Волощук О.Т. Право президента розпускати парламент: проблеми реалізації конституційних норм // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 36-40. – (Правознавство ; Вип. 282)
1147212
  Бутовский А.Н. Право преимущественной покупки по действующим законам и по проекту Гражданского Уложения // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 141-191
1147213
  Іоффе О.С. Право приватне й право публічне // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 7-19. – (Право. Економіка. Управління)
1147214
  Некіт К.Г. Право приватної власності в інформаційному суспільстві:цивілістична теорія і практика реалізації : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Некіт Катерина Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 133 назви
1147215
  Надибська О.Я. Право приватної власності в теорії лібералізму: український контекст / О.Я. Надибська, К.М. Афанасьєва // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – C. 6-9. – ISSN 2312-928X
1147216
  Шевченко Я. Право приватної власності в Україні: проблеми і перспективи // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 19-25
1147217
  Ліщишин П. Право приватної власності є непорушним : Прокурорський нагляд за виявленням і розкриттям злочинів проти власності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 13-25
1147218
  Кравченко С.С. Право приватної власності за законодавством України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 10 (97). – С. 4-13.
1147219
  Цилюрик Р. Право приватної власності на земельні ділянки для ведення органічного землеробства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 95-99. – ISSN 2
1147220
  Кулинич О.П. Право приватної власності на земельну ділянку як об"єкт цивільно-правового захисту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 373-378. – ISSN 1563-3349
1147221
  Заєць О.І. Право природокористування: особливості розвитку сучасної юридичної науки та законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-49. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сучасних науково-правових поглядів на поняття права природокористування, його зміст, принципи, види, структуру правовідносин природокористування. The article is devoted to the analysis of modern scientific and law views on ...
1147222
   Право природопользования в СССР. – М., 1990. – 195с.
1147223
  Пучковська І. Право притримання і притримання - самостійні способи захисту прав кредитора у договірному зобов"язанні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 218-226. – ISSN 1026-9932
1147224
  Середа И.О. Право приусадебного землепользования колхозного двора / И.О. Середа. – М, 1964. – 60с.
1147225
  Журик Ю. Право про захист економічної конкуренції як комплексна підгалузь права в національній системі права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 102-105
1147226
  Манько Е.А. Право проживания: история и современные проблемы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 11 (53). – С. 59-64. – ISSN 1812-8696
1147227
  Говоруха М. Право прокурора на відкриття виконавчого провадження // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 59-65.
1147228
  Гусаров К. Право прокурора на оскарження судових рішень в апеляційному порядку // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.92-96
1147229
  Підопригора О.А. Право промислової власності в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С.13-20
1147230
  Белоус-Сергеева Право промышленной собственности / Белоус-Сергеева, Л.С. Сорокина // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 282-287. – ISSN 2225-6407
1147231
  Клименко Б.М. Право прохода через иностранную территорию / Б.М. Клименко. – Москва, 1967. – 136с.
1147232
  Матвеев В.М. Право публичных собраний : очерк развития и современной постановки права публичных собраний во Франции, Германии и Англии / В.Ф. Матвеев. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1909. – [4], VIII, 395 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.


  На кн. № 9282 фамилия-печать
1147233
  Фролов Ю. Право публічної (суспільної) власності: до теорії питання / Ю. Фролов, В. Антошкіна // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-28.
1147234
  Бенуа-Ромер Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського правового простору / Флоренц Бенуа-Ромер, Гайнріх Клебес ; [пер. з англ. О. Андрійчук ; наук. ред. С. Шевчук]. – Київ : К.І.С., 2007. – 232 с. – ISBN 966-7048-64-0
1147235
  Москатов П.Г. Право радянського громадянина на відпочинок / П.Г. Москатов. – К., 1938. – 24с.
1147236
  Явич Л.С. Право развитого социалистического общества. / Л.С. Явич. – Москва, 1978. – 224с.
1147237
  Романюк В.Я. Право решать / В.Я. Романюк. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 204 с.
1147238
  Лабань А.І. Право роботодавця на вибір працівників як суб"єктивне трудове право // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 100-102. – ISBN 978-617-7069-63-7
1147239
  Хименко О.А. Право роботодавця на свободу об"єднання // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 369-371. – ISBN 978-966-458-401-9
1147240
  Ушакова Ю.А. Право розпорядження як елемент змісту права власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 127-133.
1147241
  Скринька Д.В. Право світової організації торговлі : підручник для студентів вищ. навч. закл. / Д.В. Скринька ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Ін-т міжнар. відносин КНУТШ ; Промені, 2010. – 337, [3] с. – Предм. покажч.: с. 325-327. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-8935-14-5
1147242
  Калиниченко Т.Г. Право сельскохозяйственного водопользования / Т.Г. Калиниченко. – М, 1989. – 125с.
1147243
  Шайбеков К.А. Право сельскохозяйственного водопользования в Казахской советской социалистической республике : Автореф... канд. юрид.наук: / Шайбеков К.А.; Моск. юрид. ин-т. – Москва, 1951. – 21 с.
1147244
  Байсалов С. Право сельскохозяйственного водопользования в Узбекской ССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Байсалов С.; АН СССР. – Москва, 1952. – 29 л.
1147245
  Сірук М. Право сили vs сила правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 вересня (№ 179/180). – С. 3


  Чому після першого дня дебатів на ГА ООН ухвалили резолюції з ісламського екстремізму, не давши адекватної оцінки російської агресії в Україні.
1147246
  Шульженко Ф. Право сили, "шредер-меркелізм" та перспективи глобальної безпеки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 лютого (№ 4/6)


  Стрімке поширення в XXI сторіччі ідеології права сили, відвертого свавілля в міжнародних відносинах, а також криза демократії та формування в країнах Заходу світогляду державного егоїзму порушили світовий порядок стабільності та рівноваги, призвели до ...
1147247
  Шульженко Ф. Право сили, "шредер-меркелізм" та перспективи глобальної безпеки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-28 лютого (№ 7/8)
1147248
  Гордієнко Д. Право Сізіфа // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.115-117


  Право на працю в законодавстві України
1147249
  Цемко В.П. Право сільскогосподарського використання землі в Українській РСР. / В.П. Цемко. – Київ, 1975. – 280с.
1147250
  Юрченко Е.С. Право сільськогосподарського землекористування в Україні : теорет. та практ. аспекти : монографія / Е.С. Юрченко ; за ред. д-ра юрид. наук Т.О. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 232, [1] с., [1] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 197-225. – ISBN 978-617-566-583-1
1147251
  Яригіна Є.П. Право сімей із дітьми на соціальний захист як складова соціальних прав людини і громадянина: вітчизняний і європейський контекст // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 118-128. – ISSN 2224-9281
1147252
  Гриценко І.С. Право скарги та його закріплення в адміністративному законодавстві УРСР у 20-х роках ХХ століття / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 118-120. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються питання адміністративного оскарження. Автор звертається до закономірностей становлення інституту адміністративної скарги та особливостей закріплення права скарги в адміністративному законодавстві УРСР у 20-х роках ХХ ...
1147253
  Осипова Т. Право следования в законодательстве Европейского союза // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 5. – С. 73-78. – ISSN 0201-7059
1147254
  Капиця Ю. Право слідування в Європейському Союзі та Україні / Ю. Капиця, С. Стипак // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-7
1147255
  Андрощук Г. Право слідування в законодавствах Європейського Союзу та України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 9. – С. 22-26. – ISSN 1608-6422
1147256
  Супрун Д. Право слідування в республіці Польща // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 348-350
1147257
  Штефан О. Право слідування в Україні та інших країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 3-14
1147258
  Тьер А. Право собственности / А. Тьер. – Санкт-Петербург, 1905. – 362 с.
1147259
   Право собственности. – Москва, 1980. – 85с.
1147260
  Крусс В.И. Право собственности в контексте российской приватизации: теория и практика // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.27-36. – ISSN 0132-0769
1147261
  Генкин Д.М. Право собственности в СССР / Д.М. Генкин. – Москва, 1961. – с.
1147262
   Право собственности в СССР. – М., 1989. – 287с.
1147263
  Генин Д.М. Право собственности в СССР. / Д.М. Генин. – М, 1961. – 223с.
1147264
   Право собственности в Украине. – Киев, 1996. – 320 с.
1147265
   Право собственности в условиях совершенствования социализма. – М., 1989. – 126с.
1147266
  Ишанов Б.А. Право собственности граждан по законодательству Узбекской ССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Ишанов Б.А.; АН УзССР. – Ташкент, 1976. – 28л.
1147267
  Кузнецов Н.Н. Право собственности и управление народным хозяйством в СССР / Н.Н. Кузнецов. – М., 1984. – 73с.
1147268
  Гладкая Е.Н. Право собственности как категория цивилистики в трудах ученых дореволюционного советского и постсоветского периодов // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Каф. адвокатуры. – Минск, 2017. – № 2 (8) / 2016. – С. 200-213. – ISSN 2306-255Х
1147269
  Рабец А.М. Право собственности на алименты (из нормотворческого опыта Украины) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 44-47. – ISSN 1812-3910
1147270
  Дульнева Л.А. Право собственности на жилой дом / Л.А. Дульнева. – Москва, 1974. – 56с.
1147271
  Цыгулев С. Право собственности на земельный пай // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 38-41.
1147272
  Безбах В В. Право собственности на землю в странах Латинской Америки : пробл. регламентации и преобразований / Безбах В.В ; Гос. ком. СССР по нар. образованию. – Москва : Университет дружбы народов, 1989. – 141 с.
1147273
  Мозолин В.П. Право собственности на имущество межколхозных предприятий и организаций / В.П. Мозолин. – Москва, 1963. – 76с.
1147274
  Кудрявцева Г.А. Право собственности общественных организаций / Г.А. Кудрявцева. – Минск, 1978. – 64с.
1147275
  Качанова В.В. Право собственности профсоюзных и иных общественных организаций / В.В. Качанова. – Куйбышев, 1980. – 51с.
1147276
  Масляев А.И. Право собственности профсоюзов СССР. / А.И. Масляев. – Москва, 1975. – 222с.
1147277
   Право собственности субъектов РФ: проблемы теории и правоприменительной практики / [Сордия Н.Р. и др. ; под общ. ред. А.В. Цихоцкого] ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права, М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]. – Новосибирск : РИФ-Новосибирск, 2010. – 240, [1] с. – Авт. указаны в копирайте. – Библиогр. : с. 198-238 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94520-061-6
1147278
  Труш Ж.С. Право собственности супругов в современном российском законодательстве и роль нотариата в его осуществлении // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 112-117. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
1147279
  Абашидзе А.Х. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и основных свобод : [учеб. пособие] / А.Х. Абашидзе, Е.С. Алисиевич. – Москва : Международные отношения, 2007. – 303, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7133-1290-9
1147280
  Литовкин В.Н. Право советских граждан на жилище. / В.Н. Литовкин. – М., 1982. – 64с.
1147281
  Дзера А.В. Право советских граждан на пенсию : Об-во "Знание"УССР / А.В. Дзера. – Киев, 1986. – 49с. – (Серия ХІ "Правовое воспитание" ; №3)
1147282
  Артемова В.Н. Право советских граждан на профессиональную подготовку и повышение квалификации / Артемова В.Н. ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и техника, 1981. – 191 с. – Библиогр.: с. 175-189
1147283
  Остапенко Ю.І. Право СОТ : курс лекцій / Ю.І. Остапенко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2021. – 190, [2] с. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-966-998-286-5
1147284
  Аксененок Г.А. Право социалистического землепользования колхозов / Аксененок Г.А. – Москва, 1952. – 64 с.
1147285
  Аксененок Г.А. Право социалистического землепользования колхозов / Г.А. Аксененок. – Москва, 1955. – 103с.
1147286
  Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения / В.Ш. Шайхатдинов. – Свердловск, 1986. – 58 с.
1147287
  Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения / Е.Е. Мачульская, Ж.А. Горбачева; Учебное пособие для студ.вісших учеб.заведений, обуч.по спец."Социальная работа". – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2000. – 293с. – (Высшая школа). – ISBN 5-8041-0006-8
1147288
  Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР : [учебник дляюрид. ин-тов и фак.] / Андреев В.С. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 303 с.
1147289
  Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР : учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающ. по спец. "Правоведение" / Андреев В.С. – Изд. 2-е, с изм. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 312 с.
1147290
  Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР : [учебник для вузов по спец. "Правоведение"] / Андреев В.С. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 349, [1] с. – Библиогр. в конце глав
1147291
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ.высших учреждений образования I-IV уровней аккредитации, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; Одесская нац.Юридическая академия. – Харків : Одиссей, 2000. – 384с. – ISBN 966-7334-99-6
1147292
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ.высших учебных заведений, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; Мин-во образования и науки Украины; Одесская нац. – 3-е изд. перераб. и доп. – Харків : Одиссей, 2002. – 384с. – ISBN 966-633-092-X
1147293
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ. высших учебных заведений, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; МОиНУ; Одесская нац. юрид. акад. – 4-е изд. перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2003. – 384с. – ISBN 966-633-183-7
1147294
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ. высших учебных заведений, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; МОиНУ; Одесская нац. юрид. акад. – 4-е изд. перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2004. – 384 с. – ISBN 966-633-183-7
1147295
   Право социального обеспечения России : учебник для студ. высших учебных заведений / М.О. Буянова и др. ; Мин-во образования и науки РФ ; Московская государственная юридическая академия ; под ред. К.Н. Гусова. – 4-е изд., перер. и доп. – Москва : Проспект, 2008. – 640с. – ISBN 978-392-5-00207-8
1147296
  Стичинський Б. Право соціальногго забезпечення: проблеми становлення і розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.85-90. – ISSN 0132-1331
1147297
  Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; І.С. Ярошенко. – Київ : КНЕУ, 2005. – 232с. – ISBN 966-574-786-Х
1147298
   Право соціального забезпечення : Навч. посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук, В.Л. Стрепко, О.І. Кульчицька; Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л. та ін.; МОНУ; За ред. П.Д. Пилипенка. – Київ : Ін Юре, 2006. – 496с. – Шифр. дубл. 34 Прав.доп.карт.юр. – ISBN 966-313-325-2
1147299
   Право соціального забезпечення : підручник для студ. юридичних спеціальностей вищ. навч. закл. / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л. та ін.; МОНУ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2008. – 504с. – ISBN 978-966-313-344-7
1147300
   Право соціального забезпечення : підручник / [О.М. Ярошенко та ін.] ; за заг. ред. О.М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 374, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 369-373 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-550-6
1147301
  Мокрицька Н.П. Право соціального забезпечення : навч. посібник / Н.П. Мокрицька ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 536 с. – Глосарій: с. 522-535. – Бібліогр.: с. 487-521 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-316-5
1147302
  Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні : Підручник для студ.ВНЗ / І.М. Сирота; МОіНУ. – 2-ге вид., доп. та перераб. – Харків : Одіссей, 2001. – 384с. – ISBN 966-633-046-6
1147303
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення в Україні : навч. посіб. / Микола Дмитрович Бойко. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Київ : Олан, 2005. – 320 с. – ISBN 966-7984-05-2
1147304
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення в Україні : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2006. – 380 с. – ISBN 966-326-152-8
1147305
  Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник студентів вищих навч. закладів / І.М. Сирота; МОНУ; Одеська національна юридична академія. – 7-е вид., переробл. й доп. – Харків : Одіссей, 2007. – 408с. – ISBN 966-633-601-4
1147306
   Право соціального забезпечення в Україні : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Лазар Л.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. – Харків : ФІНН, 2009. – 434 с. – ISBN 978-966-8030-39-0
1147307
  Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник для студентів ВНЗ, що навч. за фахом "Правознавство" / І.М. Сирота ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. – Вид. 8-ме. – Харків : Одіссей, 2010. – 407, [1] с. – Бібліогр.: с. 398-404 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-633-838-2
1147308
  Скоробагатько А.В. Право соціального забезпечення у системі права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 125-132. – ISSN 2078-9165
1147309
  Синчук С.М. Право соціального забезпечення України : Навчальний посібник / С.М. Синчук, В.Я. Бурак. – Київ : Знання, 2003. – 306с. – ISBN 966-620-208-5
1147310
   Право соціального забезпечення України : Навчальний посібник / В.С. Стичинський, І.В. Зуб, П.І. Мінюков, А.П. Мінюков, Т.П. Мінюкова. – Київ : Юридична книга, 2003. – 440с. – ISBN 966-7791-26-2
1147311
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2004. – 312 с. – ISBN 966-7984-05-2
1147312
  Синчук С.М. Право соціального забезпечення України : Навч. посіб. / С.М. Синчук, В.Я. Бурак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 318с. – ISBN 966-346-119-5
1147313
   Право соціального забезпечення України : Навчальний посібник / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л. та ін.; Львівський національний ун-т ім. І. Франка; За ред. П.Д. Пилипенка. – Київ : Істина, 2007. – 224с. – Шифр. дубл. 34 Прав. доп.карт.юр. – ISBN 978-966-8909-04-7
1147314
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ : Атіка, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-326-258-1
1147315
   Право соціального забезпечення України : навчальний посібник / Пилипенко П.Д. [ та ін. ]; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-е вид., змін. і доп. – Київ : Істина, 2010. – 224с. – ISBN 978-966-8909-04-7
1147316
   Право соціального забезпечення України : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / [П.Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Ін Юре, 2010. – 499, [5] с. : табл. – на обкл.: Академічний курс. – Бібліогр. в кінці розділів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-441-3
1147317
   Право соціального забезпечення України : навчальний посібник (з урахуванням новел пенсійної реформи) / [Пилипенко П.Д. та ін. ] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 3-тє, змінене і допов. – Київ : Істина, 2012. – 232 с. – Бібліогр.: с. 217-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-04-7
1147318
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М.Д. Бойко. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 438-444. – ISBN 978-617-673-330-0
1147319
  Тищенко О.В. Право соціального забезпечення України : теоретичні та практичні проблеми формування і розвитку галузі : монографія / О.В. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Блудчий М.І., 2014. – 394, [1] с. – Бібліогр.: с. 321-390. – ISBN 978-617-7032-08-2


  У прим. № 1693142 напис: Шановному Валерію Володимировичу. З глибокою повагою та вдячністю від автора. Підпис. (Тищенко О.В.) 05.08.2014 р.
1147320
  Тищенко О.В. Право соціального забезпечення України : теорет. та практ. проблеми формування і розвитку галузі : монографія / О.В. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – 393, [1] с. – Бібліогр.: с. 320-389. – ISBN 978-617-7069-20-0


  У пр. №1715847 напис: Шановному Івану Степановичу! З повагою та вдячністю. Підпис
1147321
   Право соціального забезпечення України : підручник / [П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Ін Юре, 2014. – 476, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-500-7
1147322
  Кучма О.Л. Право соціального забезпечення України : практикум / О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 58-95
1147323
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М.Д. Бойко ; М-во освіти і науки України. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 447, [1] с. : Бібліогр.: с. 438-444. – ISBN 978-617-673-330-0
1147324
  Кучма О.Л. Право соціального забезпечення України : [навч. посібник] / О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Маслаков, 2019. – 306, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-306 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-22-8
1147325
  Гарасимів Т. Право соціального забезпечення як галузь національного права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 23-29. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
1147326
  Сташків Б. Право соціального забезпечення як наука // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.18-24. – ISSN 0132-1331
1147327
  Орловский О.Я. Право соціального забезпечення: новації та перспективи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 58--61. – (Правознавство ; Вип. 435)
1147328
  Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України : навчальний посібник / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2005. – 615 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-041-5
1147329
  Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України : навча. посіб. / Н.Б. Болотіна. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 663 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-482-4


  Висвітлюються теоретичні засади права громадян на соціальний захист, предмет, методи, принципи, система та джерела цієї галузі права
1147330
  Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2005. – 381 с. – ISBN 966-346-033-4
1147331
  Сташків Б.І. Право соціального обслуговування : навчальний посібник / Б.І. Сташків. – Київ : Знання, 2007. – 567 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-237-X
1147332
  Волков Г.І. Право спадкоємства / Г.І. Волков. – Київ, 1924. – 55с.
1147333
  Гордон М.В. Право спадкування в новому Цивільному кодексі Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1147334
  Козловська Л. Право спадкування як суб"єктивне цивільне право // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 15-21. – ISSN 2308-9636
1147335
  Комарницький В.М. Право спеціального природокористування : монографія / В.М. Комарницький ; М-во внутрішніх справ України ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 424 с. – ISBN 978-966-2905-90-8
1147336
  Гриняк А. Право спільної власності за цивільним та сімейним законодавством України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 59-64
1147337
  Труба В.І. Право спільної власності подружжя // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 142-148. – ISBN 978-966-927-257-7
1147338
  Балюк Ю. Право спільної власності у багатоквартирному жилому будинку // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 53-60
1147339
  Корнієнкова К. Право спільної сумісної власності подружжя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 41-44. – ISSN 2307-8049
1147340
  Христенко Н. Право спільної сумісної власності подружжя за Сімейним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-32.
1147341
  Шульга М. Право спільної часткової власності на земельну ділянку в земельно-правовій доктрині України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 116-127. – ISSN 1026-9932
1147342
  Черняк О.Ю. Право споживача на захист в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 70-75. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1147343
  Колісникова Г. Право споживача на інформацію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 248-252. – ISSN 0132-1331
1147344
  Яновицька Г. Право споживача на належну якість продукції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 46-50. – ISSN 2311-6676
1147345
  Хавронюк М.І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення : монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2011. – 323, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-410-3
1147346
  Звєрєва О.В. Право споживачів на належну якість // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 136-139.
1147347
  Євстігнєєв А.С. Право сталого природокористування - об"єктивна вимога сьогодення // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 62-64
1147348
  Хэтэуэй Д.С. Право статуса беженцев = The law of refugee status / Джеймс С. Хэтэуэй ; [пер. с англ. под ред. В. Масловского, Н. Кастабаевой] ; Представительство Упр. Верхов. Комиссара ООН по делам беженцев в Кыргыз. Респ. ; Европ. Союз ; OcOO Nex Print". – Бишкек : УВКБ ООН, 2008. – XXVII, [XV], 345 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1147349
  Соляр А. Право суб"єкта персональних даних на заперечення проти використання його даних // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 315-316
1147350
  Смітієнко З.І. Право суб"єктів кримінального процесу на звернення в стадії порушення кримінальної справи / З.І. Смітієнко, І.О. Мостова // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 62-68
1147351
  Мумладзе І.М. Право суб"єктів підприємництва на захист при проведенні державного контролю за їх діяльністю // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 170-175. – (Право. Економіка. Управління)
1147352
  Хартулари К.Ф. Право суда и помилования как прерогативы Российской державности : (Сравнительно историко-законодательное исследование) : приложение к Особенной части / К.Ф. Хартулари. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства Внутренних дел, 1899. – 282, VI с. – Без обл. – Библиогр.: "Источники и пособия..." в конце Особенной части, с. I-VII
1147353
  Алешина Юлия Право судить : Досье / Алешина Юлия, Измайлов Иван // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 120-131 : Іл.
1147354
  Мазур В М. Право судів на нормотворчість як ознанка правової держави // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С190-195
1147355
   Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2011-
№ 1/2. – 2012. – 392 с.
1147356
   Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2011-
№ 1/2. – 2013
1147357
  Мозолин В.П. Право США и экспансия американских корпораций / В.П. Мозолин. – Москва, 1974. – 284 с.
1147358
  Проценко О. Право та гарантії свободи думки і свободи масової інформації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 148-152. – ISSN 2307-8049
1147359
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1147360
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1147361
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1147362
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1147363
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1147364
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 1 (6). – 2012. – 173 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1147365
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 2 (7). – 2012. – 233 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1147366
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 3 (8). – 2012. – 217 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1147367
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 4 (9). – 2012. – 309 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1147368
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147369
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 2 (11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147370
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 3 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147371
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 4 (13). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147372
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1/2 (14/15). – 2014. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147373
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 3 (16). – 2014. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147374
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 4 (17). – 2014. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147375
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1 (18). – 2015. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147376
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 2 (19). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147377
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 3 (20). – 2015. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147378
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 4 (21). – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147379
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1 (22). – 2016. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147380
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 2 (23). – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147381
  Плавич В.П. Право та економіка: теоретико-правові роздуми // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 3-7. – ISSN 1563-3349
1147382
  Боголюбов С. Право та єдина державна екологічна політика в Росії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 52-65. – ISSN 0132-1331
1147383
  Чуян О.А. Право та ідеологія: проблема єдності та взаємозв"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1147384
   Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків : Юрайт, 2011-
№ 4. – 2013. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147385
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-
№ 1/2 (5/6). – 2014. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147386
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-
№ 3 (7). – 2014. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147387
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 4 (8). – 2014. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147388
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 1 (17). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147389
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 2 (18). – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147390
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 3 (19). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147391
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 4 (20). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147392
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 1 (21). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147393
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 2 (22). – 2018. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147394
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 3 (23). – 2018. – 144, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147395
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 4 (24). – 2018. – 104, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147396
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 1 (25). – 2019. – 97, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147397
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 2 (26). – 2019. – 114, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147398
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 3 (27). – 2019. – 134, [2] c. – DOI: 10.31359/2311-4894-2019-27-3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1147399
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 4 (28). – 2019. – 99, [1] c. – DOI: 10.31359/2311-4894-2019-27-4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1147400
   Право та інновації = Law and Innovations : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 1 (29). – 2020. – 99, [1] с. – DOI: 10.37772/2518-1718-2020-1(29) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1147401
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 2 (30). – 2020. – 119, [1] c. – DOI: 10.37772/2518-1718-2020-2(30) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1147402
   Право та інновації = Law and innovations : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 3 (31). – 2020. – 99, [1] с. – DOI: 10.37772/2518-1718-2020-3(31) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1147403
   Право та інновації = Law and innovations : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 4 (32). – 2020. – 111, [1] с. – DOI: 10.37772/2518-1718-2020-3(31) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1147404
   Право та інновації = Law and innovations : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 1 (33). – 2021. – 111, [1] с. – DOI: 10.37772/2518-1718-2021-1(33) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1147405
   Право та інновації = Law and innovations : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 2 (34). – 2021. – 127, [1] с. – DOI: 10.37772/2518-1718-2021-2(34) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1147406
   Право та інновації = Law and innovations : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 3 (35). – 2021. – 139, [1] c. – DOI: 10.37772/2518-1718-2021-3(35) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1147407
   Право та інновації = Law and innovations : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 4 (36). – 2021. – 143, [1] c. – DOI: 10.37772/2518-1718-2021-4(36) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1147408
   Право та інновації = Law and innovations : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: К.В. Ефремова, Р.В. Шаповал, А.П. Гетьман [та ін.]. – Харків : ПРОМАРТ, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 1 (37). – 2022. – 63, [1] c. – DOI: 10.37772/2518-1718-2021-1(37) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1147409
   Право та інноваційне суспільство / Нац. акад. правових наук України, Н.-д ін-т правового забезпечення інноваційногорозвитку НАПрН України. – Харків, 2013-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Електронне наукове видання
1147410
  Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу : Навчальний посібник / І.А. Грицяк; Нац. акад. держ. управл. при Презид. України. – Київ : К.І.С., 2004. – 260с. – ISBN 966-8093-39-4


  Викладено суть основних складників концепції Європейських співтовариств і Європейського Союзу
1147411
  Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу : Навчальний посібник / І.А. Грицяк; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2-ге вид., доповн. – Київ, 2006. – 300с. – ISBN 966-7048-56-X


  Викладено суть основних складників концепції Європейських співтовариств і Європейського Союзу
1147412
  Шай Р. Право та мультикультуралізм: аспекти відмінностей та взаємовпливу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 135-140. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1147413
  Копієвська О.Р. Право та охорона історико-культурної спадщини (теоретичний аспект дослідження) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 25-31. – ISSN 1563-3349
1147414
  Стюарт Ю. Право та політика у сфері державної допомоги. Гармонізація законодавства України зі стандартами ЄС : вересень 2016 р. / Д-р Юджин Стюарт, Сігітас Цемнолонскіс, Яна Рогінська. – Київ : CROWN AGENTS, 2016. – 644, 564 с. : табл. – переверт. – Бібліогр.: с. 608-644 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-288-130-1
1147415
  Мохонько А.В. Право та політика як регулятори суспільних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 59-62
1147416
  Смілянська А. Право та філологія - найпопулярніші спеціальності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 132). – С. 7


  На першому місці за кількістю поданих заяв перебуває КНУ ім. Т. Шевченка.
1147417
   Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ : ОВК, 2016-
№ 1 (2). – 2018. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147418
   Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ : ОВК, 2016-. – ISSN 2523-4889
№ 3 (4). – 2018. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147419
   Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ : ОВК, 2016-. – ISSN 2523-4889
№ 4 (5). – 2018. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147420
   Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ : ОВК, 2016-. – ISSN 2523-4889
№ 1 (6). – 2019. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147421
   Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ : ОВК, 2016-. – ISSN 2523-4889
№ 2 (7). – 2019. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147422
   Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ : ОВК, 2016-. – ISSN 2523-4889
№ 1 (10). – 2020. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147423
   Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ : ОВК, 2016-. – ISSN 2523-4889
№ 2 (11). – 2020. – 143, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147424
  Литвинець В.М. Право територіальної громади села щодо розпорядження землею: юридична природа та порядок здійснення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 271-275.
1147425
  Кібенко О. Право товариств (company law) : порівн.-прав. аналіз acguis ЄС та законодавства України / О. Кібенко, А. Пендак Сарбах ; за заг. ред. А. Пендак Сарбах (аналітика) та Ю. Мовчан (пер., глосарій) ; за наук. ред. О. Кібенко. – Київ : Юстініан, 2006. – 491, [1] с. – Глосарій: с. 439-491. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8257-21-9
1147426
  Мамут Л. Право толкования: правовое государство: идеологема и современные конституционные тексты // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 2 (81). – С. 105-111. – ISSN 1812-7126
1147427
  Селіванов В.М. Право у дзеркалі філософії // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.67-72. – ISBN 966-568-656-9
1147428
  Ушаков Н.А. Право убежища : Автореф... кандид. юридич.наук: / Ушаков Н.А.; Академия наук СССР. Институт права. – Москва, 1950. – 24 л.
1147429
  Галенская Л.Н. Право убежища : международно-правовые вопросы / Л.Н. Галенская. – Москва : Международные отношения, 1968. – 128 с.
1147430
  Антипов А.Н. Право убежища в государствах Древнего Мира // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 137-144. – ISSN 0042-8779
1147431
  Галенская Л.Н. Право убежища в современном международном праве : Автореф... канд. юрид.наук: / Галенская Л.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 16л.
1147432
   Право Украины : юридический журнал : научно-практическое издание / Нац. акад. правовых наук Украины ; Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" [и др.]. – Киев, 1922-. – ISSN 2227-295X
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1147433
   Право Украины : юридический журнал : научно-практическое издание / Нац. акад. правовых наук Украины ; Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" [и др.]. – Киев, 1922-. – ISSN 2227-295X
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1147434
  Майданик Р. Право Украины: дуализм и система // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 26-42


  Рассматривается тенденция приоритетного развития именно частного права как условия приближения украинского права к стандартам западной традиции права, которая имеет определяющее влияние на становление системы субъективных прав и составляет базис для ...
1147435
   Право України. – Київ
№ 9. – 1993
1147436
   Право України. – Київ
№ 10. – 1993
1147437
   Право України. – Київ
№ 11. – 1993
1147438
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11/12. – 1993
1147439
   Право України. – Київ
№ 12. – 1993
1147440
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1-12. – 1994
1147441
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1995
1147442
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1995
1147443
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3/4. – 1995
1147444
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5/6. – 1995
1147445
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1995
1147446
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1995
1147447
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9/10. – 1995
1147448
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1995
1147449
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1995
1147450
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1996
1147451
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1996
1147452
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1996
1147453
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1996
1147454
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1996
1147455
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1996
1147456
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1996
1147457
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1996
1147458
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1996
1147459
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1996
1147460
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1996
1147461
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1996
1147462
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1997
1147463
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1997
1147464
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1997
1147465
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1997
1147466
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1997
1147467
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1997
1147468
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1997
1147469
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1997
1147470
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1997
1147471
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1997
1147472
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1997
1147473
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1997
1147474
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1998
1147475
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1998
1147476
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1998
1147477
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1998
1147478
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1998
1147479
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1998
1147480
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1998
1147481
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1998
1147482
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1998
1147483
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1998
1147484
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1998
1147485
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1998
1147486
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1999
1147487
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1999
1147488
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1999
1147489
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1999
1147490
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1999
1147491
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1999
1147492
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1999
1147493
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1999
1147494
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1999
1147495
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1999
1147496
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1999
1147497
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1999
1147498
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2000
1147499
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2000
1147500
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2000
1147501
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2000
1147502
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2000
1147503
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2000
1147504
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2000
1147505
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2000
1147506
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2000
1147507
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2000
1147508
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2000
1147509
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2000
1147510
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2001
1147511
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2001
1147512
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2001
1147513
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2001
1147514
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2001
1147515
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2001
1147516
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2001
1147517
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2001
1147518
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2001
1147519
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2001
1147520
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2001
1147521
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2001
1147522
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2002
1147523
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2002
1147524
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2002
1147525
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2002
1147526
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2002
1147527
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2002
1147528
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2002
1147529
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2002
1147530
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2002
1147531
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2002
1147532
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2002
1147533
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2002
1147534
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2003
1147535
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2003
1147536
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2003
1147537
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2003
1147538
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2003
1147539
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2003
1147540
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2003
1147541
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2003
1147542
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2003
1147543
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2003
1147544
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2003
1147545
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2003
1147546
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2004
1147547
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2004
1147548
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2004
1147549
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2004
1147550
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2004
1147551
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2004
1147552
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2004
1147553
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2004
1147554
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2004
1147555
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2004
1147556
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2004
1147557
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2004
1147558
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2005. – 136 с.
1147559
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2005. – 136 с.
1147560
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2005. – 160 с.
1147561
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2005. – 143 с.
1147562
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2005. – 148 с.
1147563
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2005. – 136 с.
1147564
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2005. – 152 с.
1147565
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2005. – 148 с.
1147566
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2005. – 152 с.
1147567
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2005. – 140 с.
1147568
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2005. – 160 с.
1147569
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2005. – 164 с.
1147570
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2006. – 164 с.
1147571
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2006. – 148 с.
1147572
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2006. – 140 с.
1147573
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2006. – 164 с.
1147574
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2006. – 184 с.
1147575
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2006. – 136 с.
1147576
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2006. – 152 с.
1147577
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2006. – 148 с.
1147578
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2006. – 160 с.
1147579
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2006. – 160 с.
1147580
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2006. – 164 с.
1147581
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2006. – 155 с.
1147582
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2007
1147583
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2007
1147584
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2007. – 164 с.
1147585
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2007. – 160 с.
1147586
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2007. – 172 с.
1147587
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2007. – 156 с.
1147588
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2007. – 148 с.
1147589
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2007. – 148 с.
1147590
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2007. – 136 с.
1147591
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2007. – 148 с.
1147592
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2007. – 168 с.
1147593
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2007. – 156 с.
1147594
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2008. – 168 с.
1147595
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2008. – 132 с.
1147596
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2008. – 144 с.
1147597
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2008. – 176 с.
1147598
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2008. – 148 с.
1147599
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2008. – 164 с.
1147600
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2008. – 160 с.
1147601
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2008. – 164 с.
1147602
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2008. – 164 с.
1147603
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2008. – 164 с.
1147604
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2008. – 164 с.
1147605
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2008. – 186 с.
1147606
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2009. – 168 с. + 1 брошура. – Назва додатку: Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини / Карпачова Н.І.
1147607
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2009. – 196 с.
1147608
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2009. – 188 с.
1147609
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2009. – 200 с.
1147610
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2009. – 200 с.
1147611
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2009. – 204 с.
1147612
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2009. – 204 с.
1147613
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2009. – 200 с.
1147614
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2009. – 192 с.
1147615
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2009. – 288 с.
1147616
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2009. – 236 с.
1147617
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2009. – 282 с.
1147618
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2010. – 264 с.
1147619
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2010. – 296 с.
1147620
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2010. – 312 с.
1147621
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2010. – 372 с.
1147622
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2010. – 264 с.
1147623
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2010. – 272 с.
1147624
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2010. – 244 с.
1147625
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2010. – 232 с.
1147626
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2010. – 316 с.
1147627
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – 2010. – 268 с.
1147628
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – 2010. – 340 с.
1147629
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2010. – 350 с.
1147630
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2011
1147631
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2011. – 348 с.
1147632
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2011. – 370 с.
1147633
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2011. – 332 с.
1147634
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2011. – 360 с.
1147635
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2011. – 320 с.
1147636
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – 2011. – 364 с.
1147637
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2011. – 456 с.
1147638
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2011. – 428 с.
1147639
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2011. – 384 с.
1147640
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11/12. – 2011. – 472 с.
1147641
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1/2. – 2012. – 572 с.
1147642
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3/4. – 2012. – 592 с.
1147643
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання: ювілейний випуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5 : Минуле і сучасне журналу. – 2012. – 360 с.
1147644
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2012. – 432 с.
1147645
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2012. – 388 с.
1147646
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2012. – 408 с. – мова резюме англ.. укр., рос.
1147647
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2012. – 480 с. – мова резюме англ.. укр., рос.
1147648
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2012. – 364 с. – мова резюме англ.. укр., рос.
1147649
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11/12. – 2012. – 552 с.
1147650
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1/2. – 2013. – 508 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147651
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3/4. – 2013. – 552 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147652
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2013. – 460 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147653
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2013. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147654
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2013. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147655
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2013. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147656
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2013. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147657
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2013. – 364 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147658
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2013. – 448 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147659
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2013. – 384 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147660
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2014. – 384 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147661
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2014. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147662
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2014. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147663
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2014. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147664
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5, спец. вип. : До 65-річчя Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2014. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147665
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2014. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147666
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2014. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147667
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2014. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147668
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2014. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147669
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2014. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147670
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2014. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147671
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2014. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147672
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2015. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147673
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147674
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2015. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147675
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2015. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147676
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2015. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147677
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2015. – 254 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147678
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2015. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147679
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2015. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147680
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2015. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147681
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2015. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147682
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2015. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147683
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2015. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147684
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2016. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147685
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2016. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147686
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147687
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2016. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147688
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147689
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147690
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2016. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147691
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2016. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147692
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147693
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147694
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2016. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147695
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147696
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147697
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2017. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147698
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147699
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147700
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147701
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147702
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147703
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2017. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147704
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2017. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147705
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2017. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147706
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2017. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147707
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2017. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147708
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2018. – 332, [8] с. – Резюме укр., англ. мовами
1147709
   Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2018. – 284 с. – Резюме укр., англ. мовами
1147710
   Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2018. – 284 с. – Резюме укр., англ. мовами
1147711
   Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2018. – 295 с. – Резюме укр., англ. мовами
1147712
   Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2018. – 295, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1147713
   Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2018. – 270 с. – Резюме укр., англ. мовами
1147714
   Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2018. – 262, [2] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1147715
   Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2018. – 226, [2] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1147716
   Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2018. – 241, [3] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1147717
   Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2018. – 246, [2] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1147718
   Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2018. – 230, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1147719
   Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2018. – 324, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1147720
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2019. – 342, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1147721
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2019. – 296, [2] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1147722
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Юридичне видавництво "Право України", 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2019. – 321, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1147723
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Юридичне видавництво "Право України", 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2019. – 226, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1147724
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Юридичне видавництво "Право України", 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2019. – 207, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
1147725
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2019. – 212, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1147726
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2019. – 278, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1147727
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2019. – 301, [3] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1147728
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2019. – 248, [2] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1147729
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2019. – 301, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
1147730
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2019. – 358, [2] c., включ. обкл. – DOI: 10.33498/louu-2019-11 - Резюме укр., англ. мовами
1147731
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2019. – 294, [2] c. – DOI: 10.33498/louu-2019-12 - Резюме укр., англ. мовами
1147732
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2020. – 313, [3] с. – DOI: 10.33498/louu-2020-1. - Резюме укр., англ. мовами
1147733
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2020. – 310, [2] с. – DOI: 10.33498/louu-2020-02. - Резюме укр., англ. мовами
1147734
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2020. – 296 с. – DOI: 10.33498/louu-2020-03. - Резюме укр., англ. мовами
1147735
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2020. – 299, [1] с. – DOI: 10.33498/louu-2020-04. - Резюме укр., англ. мовами
1147736
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2020. – 291, [1] с. – DOI: 10.33498/louu-2020-05. - Резюме укр., англ. мовами
1147737
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2020. – 302, [1] c. – DOI: 10.33498/louu-2020-06. - Резюме укр., англ. мовами
1147738
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2020. – 274, [2] c., включ. обкл. – DOI: 10.33498/louu-2020-07. - Резюме укр., англ. мовами
1147739
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2020. – 291, [1] с. – DOI: 10.33498/louu-2020-08. - Резюме укр., англ. мовами
1147740
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2020. – 294, [2] с. – DOI: 10.33498/louu-2020-09. - Резюме укр., англ. мовами
1147741
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2020. – 235, [1] с. – DOI: 10.33498/louu-2020-10. - Резюме укр., англ. мовами
1147742
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2020. – 198, [2] с. – DOI: 10.33498/louu-2020-11. - Резюме укр., англ. мовами
1147743
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2020. – 229, [3] с. – DOI: 10.33498/louu-2020-12. - Резюме укр., англ. мовами
1147744
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2021. – 266, [3] с. – DOI: 10.33498/louu-2021-01. - Резюме укр., англ. мовами
1147745
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2021. – 211, [2] с. – DOI: 10.33498/louu-2021-02. - Резюме укр., англ. мовами
1147746
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2021. – 182, [2] с., включ. обкл. – DOI: 10.33498/louu-2021-03. - Резюме укр., англ. мовами
1147747
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2021. – 211, [1] с. – DOI: 10.33498/louu-2021-04. - Резюме укр., англ. мовами
1147748
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2021. – 250, [2] с., включ. обкл. – DOI: 10.33498/louu-2021-04. - Резюме укр., англ. мовами
1147749
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2021. – 267, [1] c. – DOI: 10.33498/louu-2021-06. - Резюме укр., англ. мовами
1147750
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2021. – 234, [2] c. – DOI: 10.33498/louu-2021-07. - Резюме укр., англ. мовами
1147751
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2021. – 218, [3] c. – DOI: 10.33498/louu-2021-08. - Резюме укр., англ. мовами
1147752
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2021. – 215, [1] c. – DOI: 10.33498/louu-2021-09. - Резюме укр., англ. мовами
1147753
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2021. – 242, [2] с. – DOI: 10.33498/louu-2021-09. - Резюме укр., англ. мовами
1147754
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2021. – 259, [1] с. – DOI: 10.33498/louu-2021-09. - Резюме укр., англ. мовами
1147755
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12 : Правотворчисть в Україні: доктринальні засади, правове регулювання і практика здійснення. – 2021. – 283, [1] c. – DOI: 10.33498/louu-2021-12. - Резюме укр., англ. мовами
1147756
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права. – 2022. – 239, [1] c. – DOI: 10.33498/louu-2022-01. - Резюме укр., англ. мовами
1147757
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – 2022. – 182, [2] c. – DOI: 10.33498/louu-2022-02. - Резюме укр., англ. мовами
1147758
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3 : Право в умовах воєнного стану. – 2022. – 126, [2] c. – DOI: 10.33498/louu-2022-03. - Резюме укр., англ. мовами
1147759
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4 : Доктрина договірного права. – 2022. – 146, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1147760
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5 : Доктрина договірного права (продовження). – 2022. – 163, [1] c., включ. обкл.. – Резюме укр., англ. мовами
1147761
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6 : Право в умовах воєнного стану: соціальне право, право довкілля і міжнародне публічне право. – 2022. – 169, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1147762
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7 : Інститут неплатоспроможності (банкрутства) фізичних осіб у правовій доктрині України. – 2022. – 167, [1] c., включ. обкл. – DOI: 10.33498/louu-2022-07 - Резюме укр., англ. мовами
1147763
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8 : Доктрина інформаційного права. – 2022. – 175, [1] c., включ. обкл. – DOI: 10.33498/louu-2022-08 - Резюме укр., англ. мовами
1147764
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9 : Доктрина інформаційного права (продовження). – 2022. – 154, [2] c. – DOI: 10.33498/louu-2022-09 - Резюме укр., англ. мовами
1147765
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10 : Право в умовах воєнного стану: подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України. – 2022. – 169, [3] c. – DOI: 10.33498/louu-2022-10 - Резюме укр., англ. мовами
1147766
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11 : Злочини проти основ національної безпеки України крізь призму доктрини кримінального права та практики правозастосування. – 2022. – 182, [2] c. – DOI: 10.33498/louu-2022-11 - Резюме укр., англ. мовами
1147767
   Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ : Право України, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12 : Право в умовах воєнного стану: визнання Російської Федерації державою - спонсором тероризму. – 2022. – DOI: 10.33498/louu-2022-11 - Резюме укр., англ. мовами
1147768
  Майданик Р. Право України: дуалізм і система // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 26-41


  Розглядається тенденція до пріоритетного розвитку саме приватного права як умови наближення українського права до стандартів західної традиції права, що визначально впливає на становлення системи суб"єктивних прав і становить базис для власної активної ...
1147769
  Раковська Ю.В. Право УРСР в період лібералізації державного управління (1953-1964 рр.) / Ю.В. Раковська, В.М. Боковня // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 64-67. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1147770
  Вінник О.М. Право учасників господарських товариств на інформацію: проблеми реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-95. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми реалізації права учасників господарських товариств на інформацію. Issues of realization of business companies participants right to information are dealt with.
1147771
  Кравченко С.С. Право участі в управлінні господарським товариством // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 16-20
1147772
  Лідовець Р. Право участі у товаристві з обмеженою відповідальністю як об"єкт спадкового правовідношення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-31.
1147773
  Кравченко С. Право участі, корпоративні права та підприємницька діяльність учасників товариств // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-70. – ISSN 0132-1331
1147774
  Кулініч О.О. Право фізичної особи на власне зображення: сучасний стан та перспективи розвитку = The right of private person to the own image: current status and prospects of development : монографія / О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 621, [3] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Дод. тит.арк. англ. – Бібліогр.: с. 526-621 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-287-0
1147775
  Майданик Р.А. Право фізичної особи на життя: поняття, елементи, виникнення і припинення // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 21-26. – ISSN 2306-9082
1147776
  Лісніча Т.В. Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров"я та медична таємниця в законодавстві України // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
1147777
  Коротка Н.О. Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров"я, право на таємницю про стан здоров"я // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 262-268
1147778
  Беллинг Д.В. Право церквей на самоопределение по законодательству Германии / Д.В. Беллинг, А.В. Бойко, Н.Б. Серова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 61-70. – ISSN 0132-0769
1147779
  Лашкарев П.А. Право церкви православной в ряду других юридических наук : Вступительная лекция по церковному праву, читанная 28 января 1886 г. приват-доц. Ун-та Св. Владимира, проф. Киев. духовной акад. П.А. Лашкаревым. – Киев : В унив. тип., 1886. – [2], 11 с. – Отд. отт. из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1886
1147780
  Лашкарев П.А. Право церковное в его основах, видах и источниках : из чтений по церковному праву / П. Лашкарев. – Киев : Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1886. – [2], II, 224 с. – Отд. отт. из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1886
1147781
  Вінник О. Право цифрової економіки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 157-163. – ISSN 2663-5313
1147782
  Гурак Д.Д. Право цінних паперів європейського союзу: порівняння відповідності вимог щодо емісії цінних паперів у законодавстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 143-145
1147783
  Рубаник В.Е. Право частной собственности в институциональной доктрине евразийства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 18. – С. 12-19. – ISSN 1812-3805
1147784
  Ковальчук О. Право частной собственности как правовая ценность // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 21-27. – ISSN 1810-3081
1147785
  Баурчулу А. Право человека и гражданина на суд присяжных // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 15-17. – ISSN 1810-3081
1147786
  Рагимов К.А. Право человека на жизнь в конституциях Украины и Азербайджанской Республики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 49-63. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1147787
  Талимончик В.П. Право человека на информацию: международно-правовые аспекты // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 13-23. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1147788
  Венгер Володимир Право чи обов"язок народного депутата України брати участь у голосуваннях парламенту? // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 44-51
1147789
  Гущин И.В. Право членов колхоза на пенсию / И.В. Гущин. – Москва, 1972. – 192с.
1147790
  Бритченко Сергей Петрович Право членов колхозов на ведение личного подсобного хозяйства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Бритченко Сергей Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1983. – 24л.
1147791
  Бритченко С.П. Право членов колхозов на ведение личного подсобного хозяйства. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Бритченко С.П.; Одесск. гос. универ. – Одесса, 1983. – 211л. – Бібліогр.:л.172-195
1147792
  Орденов С.С. Право як благо в системе суспільних відносин: соціально-філософське дослідження // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 71-77. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1147793
  Балаклицький І.І. Право як загальносоціальний феномен: риси та характеристики // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 170-172. – ISBN 978-966-301-172-1
1147794
  Рішняк М.О. Право як засіб попередження та подолання соціальних конфліктів // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 21-35. – ISSN 1993-0941
1147795
  Гетьман І.В. Право як засіб соціального спілкування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 13-20. – ISSN 0201-7245
1147796
  Василенко В. Право як зброя - 2 / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 6-7


  "Всі переговори з мирного урегулювання мають вестись лише з Росією", - Володимир Василенко.
1147797
  Василенко В. Право як зброя / розмову вів Валентин Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 19-20 червня (№ 113/114). – С. 6-7


  Володимир Василенко про особливості "термінологічної" війни.
1147798
  Кравчук О.О. Право як інструмент забезпечення сталого розвитку // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 44-45. – ISBN 978-966-940-085-7
1147799
  Забігайло В. Право як інструмент реформування українського суспільства: законодавчі сподівання та соціальна реальність // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 20-25


  Автор у статті наголошує на тому, що право само по собі не реалізує закладені законодавцем цілі, результатом чого є відсутність безпосереднього взаємозв"язку наявних законодавчих актів з результативністю економічного та соціального розвитку держави. ...
1147800
  Копієвська О.Р. Право як культурно-історичний феномен // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 143-147
1147801
  Зархіна С. Право як лінгвістична конструкція у трактуванні Карла Олівекрона // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 87-100. – ISSN 1993-0909
1147802
  Гаврилов М.І. Право як міра свободи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті право розкривається як наявне буття свободи, обов"язок розглядається як спосіб прояву і доповнення права, ідея свободи визначається через діалектику єдності прав і обов"язків.
1147803
  Заморська Л.І. Право як нормативна система соціального регулювання: інструментально-функціональний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 21-26. – ISSN 1563-3349
1147804
  Максимов С.І. Право як нормативна система: "гуманістичний" позитивізм Євгенія Булигіна // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 53-66. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
1147805
  Оніщенко Н.М. Право як об"єкт і чинник реформаторських змін в сучасному суспільстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 22-27. – ISSN 2312-1831
1147806
  Омельченко В.Ю. Право як офіційна мова міжнародної політики у контексті філософсько-правового дискурсу ХIХ ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 74-77
1147807
  Самбор М. Право як поняття та підходи до його розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті автор розглядає різноманітні підходи до розуміння поняття "право". Проводиться порівняльно-правовий аналіз поглядів на право у різних правових школах та правових сім"ях, зокрема романо-германській та мусульманській правових сім"ях. З метою ...
1147808
  Костенко О.Б. Право як право або евристика правозапитування // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Андрійко О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 2 : Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. – С. 96-100
1147809
  Дудченко В. Право як предмет нормативної етики // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 2. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999


  Здійснено екскурс в історію виникнення наукового і етичного знання і з"ясовано його специфіку. Виявлено онтологічне місце права, його духовну квінтесенцію, сенс, мету і призначення у суспільстві.
1147810
  Безклубий І.А. Право як провідник національної ідеї // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 119-120
1147811
  Цвік М. Право як система повторюваних юридично оформлених суспільних відносин // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 479-484. – ISSN 2227-7153
1147812
  Петришин О.В. Право як соціальне явище: особливості юридичного підходу // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 73-83. – ISSN 1818-992Х
1147813
  Петришин О. Право як соціально-юридичне явище: до постановки проблеми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 3-18. – ISSN 1993-0909
1147814
  Павко А. Право як соціокультурний феномен // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 13 (298). – С. 20-23
1147815
  Павко А. Право як соціокультурний феномен // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 102-108. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-2366


  Б. Кістяківський, один із засновників Української академії наук, декан юридичного факультету Київського державного університету, створеного у 1918 році.
1147816
  Ковальова С.Г. Право як суспільна цінність у правосвідомості української шляхти XVI ст. // Ювілейний збірник наукових праць : на пошану проф. Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін. ; за ред. І.Й. Бойка]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 231-240
1147817
  Селіванов В. Право як сфера свободи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.17-32


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1147818
  Клименко Олена Право як теоретичне поняття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 3-5
1147819
  Скринька Дмитро Васильович Право як фактор економічного розвитку (інституційний підхід) / Скринька Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1147820
  Скринька Дмитро Васильович Право як фактор економічного розвитку (інституційний підхід) : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Скринька Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 172л. – Бібліогр.: л. 162-172
1147821
  Гарасимів Т. Право як форма екзистенціального розвитку людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 3-6


  Стаття присвячена розкриттю екзистенції як права і права як екзистенції, що означає саморозвиток і дійсне буття людини, є джерелом саморозвитку та дійсного буття права
1147822
  Горбатенко В. Право як форма регулювання соціальних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5, спец. вип. : До 65-річчя Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С. 22-30. – ISSN 1026-9932
1147823
  Гарасимів Т. Право як фундаментальна соціальна основа життєдіяльності суспільства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 130-133
1147824
  Костицький В. Право як цілісність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.8-9. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1147825
  Карась А.Г. Право як ціннісна основа українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 56-61. – ISSN 1563-3349
1147826
  Медвідь Ф.М. Право як цінність / Ф.М. Медвідь, Я.Б. Мельниченко // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 72-75
1147827
  Котенко О.А. Право як явище соціальної дійсності (соціальний вимір) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 62-64
1147828
   Право, законность и демократия. – Баку, 1988. – 85с.
1147829
  Пиголкин А.С. Право, законность, гражданин / А.С. Пиголкин. – Москва, 1976. – 87с.
1147830
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7267-50-4
т.1 : Правила та порядок. – 1999. – 196с.
1147831
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7276-85-7
т.2 : Міраж соціальної справедливості. – 1999. – 200с.
1147832
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода = Law, legislation and liberty: a new statement of the liberal principles of justice and political economy : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк; Пер.з англ. Н.Комарова. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7267-99-7
Т.3 : Політичний устрій вільного народу. – 2000. – 252с.
1147833
   Право, законодательство и администрация в философских и исторических исследованиях и монографиях : в 3 т. – 1869-1870. – Санкт-Петербург : Изд. Ламанского ; [В тип. В. Демакова]
Т. 3 : Физиология государства, как основание политических наук : исследование Константина Франца; Законодательство Наполеона I : Монография Севэна; Лорд Брум : Биогр. очерк Фр. Альтгауза. – 1909. – [6], 318, 62, 37 с., 1 л. портр. – На обл. т. 2-3 подзагол.: "Историко-политический и юридический сборник" . - Каждое произведение имеет отд. тит. л.
1147834
   Право, международное сотрудничество и разрядка : Материалы международной конференции (1-3 сентября 1977 г.). – Москва : Юридическая литература, 1980. – 159 с.
1147835
  Калюжний Р.А. Право, мораль і релігія як регуляторні механізми / Р.А. Калюжний, В.М. Вовк // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 2-7
1147836
  Лукашева Е.А. Право, мораль, личность / Е.А. Лукашева. – Москва, 1986. – 262 с.
1147837
  Козюбра М.І. Право, наука та інші форми світосприйняття і методологія: лінії взаємозв"язків // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 3-12. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1147838
  Полежай П.Т. Право, политика и экономика в социалистическом обществе / П.Т. Полежай. – Х., 1973. – 51с.
1147839
  Козюбра М.І. Право, політика, правосуддя: зарубіжний та вітчизняний досвід взаємовідносин // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 3-7.
1147840
  Стазилова Т. Право, применимое к договорам управления имуществом в международном частном праве // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7069-17-0
1147841
  Бабкин С.А. Право, применимое к отношениям, возникающим при использовании сети "Интернет": основные проблемы / С.А. Бабкин. – Москва : Центр ЮрИнфоР, 2003. – 80 с. – (Биб-ка "ЮрИнфоР"). – ISBN 5-89158-122-1
1147842
  Анисимов А.П. Право, протекционизм и особенности национальной политики Украины на современном етапе // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
1147843
  Селлерз М. Право, розум та емоції // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 209-229. – ISSN 2227-7153
1147844
  Приходнюк Г. Право, свобода та відповідальність у творах Олександра Довженка // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 78-86. – ISBN 978-966-306-020-4
1147845
  Призиглей О. Право, свобода, відповідальність у творах Марка Вовчка (Марії Вілінської) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 145-154. – ISBN 978-966-306-020-4
1147846
  Кулажников М.Н. Право, традиции и обычаи в советском обществе. / М.Н. Кулажников. – Ростов-на-Дону, 1972. – 175с.
1147847
   Право, управление и научно-технический прогресс. – М., 1985. – 224с.
1147848
   Право, управление и экономика развитого социализма. – М., 1983. – 303с.
1147849
  Жебель А. Право, яке застосовується до спорів щодо націоналізації // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 233-236
1147850
  Євграфова Є. Право, яке належить виключно народові // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 23-26
1147851
  Рейснер М.А. Право. / М.А. Рейснер. – Л.М., 1925. – 276с.
1147852
  Некрасов А. Право. Антиправо. Предправо // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
1147853
  Лебедева Н.Н. Право. Личность. Интернет / Н.Н. Лебедева. – Москва : Волтерс Клувер, 2004. – 232с. – ISBN 5-466-00048-5
1147854
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 10, № 3. – 2019. – 159 с. – Резюме укр., англ. мовами
1147855
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 10, № 2. – 2019. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
1147856
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 10, № 1. – 2019. – 143 с. – Резюме укр., англ. мовами
1147857
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 10, № 4. – 2019. – 190 с. – Резюме укр., англ. мовами
1147858
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 11, № 1. – 2020. – 154 с. – DOI: https://doi.org/10.31548/law2020.01 - Резюме укр., англ. мовами
1147859
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 11, № 3. – 2020. – 189 с. – DOI: https://doi.org/10.31548/law2020.03 - Резюме укр., англ. мовами
1147860
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 11, № 4. – 2020. – 154 с. – DOI: https://doi.org/10.31548/law2020.04 - Резюме укр., англ. мовами
1147861
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 12, № 2. – 2021. – 116 с. – DOI: https://doi.org/10.31548/law2021.02 - Резюме укр., англ. мовами
1147862
   Право. Людина. Довкілля = Law. Human. Environment : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2663-1350
Vol. 12, № 1. – 2021. – 188 с. – DOI: https://doi.org/10.31548/law2021.01 - Резюме укр., англ. мовами
1147863
  Коржанський М.Й. Право. Наука. Закон // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 40-43.
1147864
  Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры // Основы государства и права. – Москва, 2005. – № 2. – С. 5-35.
1147865
  Бражник И.И. Право. Религия. Атеизм. : /Правовое содержание научного атеизма / И.И. Бражник. – Киев : Наукова думка, 1983. – 206с.
1147866
  Сокуренко Право. Свобода. Равенство / Сокуренко, А.Н. Савицкая. – Львов : Вища школа, 1981. – 231 с.
1147867
   Право. Ускорение. Справедливость : Сборник статей. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1989. – 157 с.
1147868
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 1. – 2014. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147869
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 2. – 2015. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147870
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 3. – 2015. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147871
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 4. – 2015. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147872
  Лизикова И.И. Право: миф или реальность? // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 11. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
1147873
  Мірошниченко М. Право: терміно-поняття, поняття, категорія // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 0132-1331
1147874
  Решетченко Д.В. Правобережна Україна в міжнародній торгівлі зерном наприкінці XVIII - у першій половині ХІХ ст. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-82. – ISSN 0130-5247
1147875
  Галатир В. Правобережна Україна в період Гетьманату П. Скоропадського // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4-9


  Заходи місцевих органів державної влади щодо стабілізації суспільної ситуації.
1147876
  Філінюк А. Правобережна Україна в політиці Росії та Австрії щодо Речі Посполитої наприкінці XVII ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 181-198. – (Історичні науки ; т. 34). – ISSN 2309-2254
1147877
  Зайдлер Н.В. Правобережна Україна періоду Руїни в художньому осмисленні авторів козацьких літописів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 83-90. – (Філологічні науки ; № 2)
1147878
  Чухліб Тарас Васильович Правобережна Україна у сфері геополітичних інтересів країн Східної і Південно-Східної Європи (60-ті роки XVII - початок XVIII ст.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Чухліб Тарас Васильович; НАН України. Ін-т історії України. – К., 1995. – 24л.
1147879
  Сюндюков І. Правобережна Україна: синтез історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 186/187). – С. 21


  Про "Українську трилогію"Даніеля Бовуа.
1147880
  Нераденко Т.М. Правобережна Черкащина: туристично-краєзнавчий потенціал : до 65-річчя Черкаської обл. / Тетяна Нераденко ; Упр. освіти і науки Черкаської облдержадм., Черкаське територ. від-ня Малої акад. наук України, Черкаська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2018. – 497, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-920-397-7
1147881
  Лисенко С.М. Правобережна шляхта : кiнець XVIII - перша половина XIX ст. : список шляхти Волинськоi, Киiвськоi та Подiльськоi губернiй, дворянськi права якоi перевiрила Центральна ревiзiйна комiсiя / Сергiй Лисенко, Євген Чернецький; Державний Комiтет архiвiв Украiни, Центр. державний iст. архiв Украiни. – 2-ге вид., випр. та доп. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2007. – 448 с. – (Серiя "Шляхта України" ) ( Архівні зібрання України : спеціальні довідники). – ISBN 978-966-8545-66-5
1147882
  Барабой А.З. Правобережная Украина в предреформенный период : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Барабой А.З. ; Ин-т истории АН СССР. – Киев, 1965. – 47 с.
1147883
  Нестерчук І.К. Правобережне Полісся – до витоків // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 111-119


  В статті проаналізовано історію походження терміну «Правобережне Полісся» та регіональні особливості розвитку регіону на межі ХVІІ – ХІХ сторіч. В статье проанализирована история происхождения термина «Правобережное Полесье» и региональные особенности ...
1147884
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 966-8545-62-1
Т.1 : Шляхта Васильківского, Таращанського та Звенигородського повітів. – 2006. – 160с.
1147885
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 978-966-8545-72-6
Т. 2 : Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1801-1804 рр.) /уклав. Є. Чернецький. – 2007. – 204с.
1147886
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 978-966-8545-99-3
Т. 3 : Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1802-1810 рр.)/уклав Є. Чернецький. – 2007. – 192с.
1147887
  Боєчко В.Ф. Правобережні порубіжні території у генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина 15-середина 17 ст.) : Автореф...канд.істор.наук:07.00.01 / Боєчко В.Ф,;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
1147888
  Боєчко В.Ф. Правобережні порубіжні території у генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина ХV-середина XVII ст.) : Дисертація...кандидата історичних наук : спеціальність 07.00.01 / Владислав Федорович Боєчко ; Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Б. в.], 2000. – 200 л. – Бібліогр. л. 183-200
1147889
   Правобережній геологічній експедиції 50 років. – Київ : Український видавничий консорціум, 2007. – 199, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-8189-69-2
1147890
  Никончук Н.В. Правобережно-полесские говоры в лингвогеографическом освещении : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Никончук Н. В. ; МВ и ССО УССР , Ужгород. ГУ. – Житомир, 1980. – 48 с.
1147891
  Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья в V-II вв. до н.э. / В.Г. Петренко // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1967. – Д1-4 : Правобережье Среднего Приднепровья в V-III вв. до н.э. / В.Г. Петренко. – С. 1-180, табл.
1147892
  Главацький М.Б. Правов е регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 321-324
1147893
  Логвиненко М. Правовi проблеми захисту авторських прав від піратства в мережі Інтернет / М. Логвиненко, А. Диковець // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (112). – С. 5-11. – ISSN 2308-0361
1147894
  Харитонов Є.О. Правова адаптація як вид взаємодії правових систем / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 454-461. – ISSN 0869-2491
1147895
  Зубко І.В. Правова акультурація в контексті європейської інтеграції України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 65-67. – ISBN 966-660-151-6
1147896
  Оніщенко М.П. Правова аналітика: взаємодія науки і громадянського суспільства // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 29-35. – ISSN 0896-2491
1147897
  Оніщенко Н.М. Правова аналітика: контекст розгляду та узагальнення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 28-30. – ISBN 978-966-7166-36-6
1147898
  Оніщенко Н.М. Правова аналітика: погляди на сутність і призначення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 26-29. – ISSN 2312-1831
1147899
  Оніщенко Н.М. Правова аналітика: сутнісні підходи, реалії, розвиток на перспективу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 16-19. – ISSN 2524-017X
1147900
  Бородін І.Л. Правова антропологія як методологія дослідження прав людини і громадянина – історико-правовий аналіз // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – C. 46-53. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (49)). – ISSN 2307-9061
1147901
  Васецький В.Ю. Правова антропологія: філософські аспекти з позиції становища особи в суспільстві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – C. 96-102. – ISSN 0869-2491
1147902
  Рабінович П. Правова аргументація (вихідні загальнотеоретичні характеристики) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 22. – ISSN 1992-9277
1147903
  Журбелюк Г.В. Правова аргументація в судочинстві України: до історії становлення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 129 : Юридичні науки
1147904
  Дудаш Т. Правова аргументація: до питання про загальне поняття // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 99-106. – ISSN 1026-9932
1147905
  Дудаш Т. Правова аргументація: стан та перспективи дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-13. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
1147906
  Рабінович П.М. Правова аргументація: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження / П.М. Рабінович, Т.І. Дудаш // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 8-20. – ISSN 1993-0909
1147907
  Кучина Н.І. Правова база діяльності клубних закладів України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 18-28. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
1147908
   Правова база з питань банкрутства суб"єктів господарювання. : Збірник нормативних актів. – Київ : Атіка, 2000. – 224с. – ISBN 966-7714-18-7
1147909
   Правова база з питань екології та охорони природного середовища : Збірник нормативних актів станом на 1 березня 2001р. – Київ : Атіка, 2001. – 632с. – ISBN 966-7714-50-0
1147910
   Правова база України з питань в"їзду та виїзду громадян. : Збірник законодавчих та нормативних актів(Станом на 31 жовтня 2002 року). – Київ : Атіка, 2003. – 224С. – ISBN 966-8074-35-1
1147911
  Коцан Р.І. Правова база українсько-польських транскордонних відносин та її розвиток в історичному контексті державотворення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 633-639. – ISSN 1563-3349
1147912
  Лобода А. Правова безпека особи: аксіологічний вимір // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 26-27
1147913
  Лобода А. Правова безпека особи: антропологічний підхід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 16-21
1147914
  Беззубов Д.О. Правова безпека підприємства в Україні (господарсько-правовий аспект) // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 119-124. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1147915
  Корж І.Ф. Правова безпека сфери доступу громадян до управління державними справами // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – С. 83-90. – ISSN 2616-6798
1147916
  Навроцький В. Правова визначеність і забезпечення її реалізації у кримінальному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 59-67. – ISSN 1026-9932
1147917
  Огнев"юк Г.З. Правова визначеність та принцип недопустимості подвійної відповідальності: питання теорії і практики // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 4. – С. 130-143. – ISSN 1993-0909
1147918
  Остапенко Г.З. Правова визначеність у контексті реформи місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 59-63. – (Юридичні науки ; вип. 4 (119)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання дотримання правової визначеності у процесі реалізації повноважень органами місцевого самоврядування, що були значно розширені в ході проведення реформи місцевого самоврядування. Визначено, що у процесі здійснення органами державної ...
1147919
  Огнев"юк Г.З. Правова визначеність як юридична категорія // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 32-36. – ISSN 2312-1831
1147920
  Матвєєва Ю.І. Правова визначеність: pro et contra // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 29-32. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1147921
  Требін М.П. Правова вихованість – основа демократичного, правового розвитку українського суспільства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 216-220. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
1147922
  Безклубий І. Правова відповідальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-10. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено актуальні питання правової відповідальності. В статье исследованы актуальные вопросы правовой ответственности. The actual questions of law responsibility are researched in the article.
1147923
  Данча Л.І. Правова відповідальність масмедіа як чинник комунікаційного балансу, комунікаційного консенсусу та мінімалізації комунікаційних ризиків: актуальний контент // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 19-25. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1147924
  Сушинський О. Правова відповідальність: засади компетенційної концепції // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 83-91
1147925
  Губарев К. Правова генеза "помаранчевої революції" в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 80-93.
1147926
  Гетьман І. Правова герменевтика і адаптація законодавства України в умовах становлення європейського правового простору // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 43-51. – ISSN 1993-0909
1147927
  Дякович О.В. Правова глобалістика як міждисциплінарна юридична наука: дискусійні питання // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 22-27
1147928
  Біленчук П.Д. Правова деонтологія / За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1999. – 320 с. – ISBN 5-900195-04-Х
1147929
   Правова держава : Міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1992-
Вип. 2/3. – 1992
1147930
  Тимошенко В.І. Правова держава : Теоретико-історичне дослідження / В.І. Тимошенко. – К. : Наук. думка, 1994. – 132с
1147931
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 2. – 2000
1147932
   Правова держава : щорічник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7791-04-1
№ 11. – 2000
1147933
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 3. – 2001
1147934
   Правова держава : щорічник наукових праць. – Київ. – ISSN 0869-2491
№ 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – 2001
1147935
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : Науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 4. – 2002
1147936
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : Науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 5. – 2002
1147937
  Рено Ф. Правова держава // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 302-310
1147938
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 18. – 2014. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147939
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 19. – 2015. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147940
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 20. – 2015. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147941
   Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ. – ISSN 0869-2491
Вип. 27. – 2016. – 694 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147942
   Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ. – ISSN 0869-2491
Вип. 28. – 2017. – 618 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147943
   Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 0896-2491
Вип. 29. – 2018. – 588, [2] с.
1147944
   Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – ISSN 0869-2491
Вип. 30. – 2019. – 604, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147945
   Правова держава = Constitutional state = Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.І. Миколенко, В.І. Труба, Б.С. Бачур [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 33. – 2019. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147946
   Правова держава = Constitutional state = Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.І. Миколенко, В.І. Труба, Б.С. Бачур [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 34. – 2019. – 140, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147947
   Правова держава = Constitutional state = Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.І. Миколенко, А.О. Богустов, О.В. Гаран [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 35. – 2019. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147948
   Правова держава = Constitutional state = Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.І. Миколенко, А.О. Богустов, О.В. Гаран [та ін.]. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 36. – 2019. – 100, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147949
   Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – ISSN 0869-2491
Вип. 32. – 2021. – 640, [7] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1147950
   Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – ISSN 0869-2491
Вип. 33. – 2022. – 751, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1147951
   Правова держава в дослідженнях правників-початківців : матеріали Міжнар. студент. наук. конф. 22-23 трав. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Студент. наук. т-во ; [уклад.: І.С. Сахарук, М.Т. Лоджук, О.В. Хлопчик та ін.]. – Одеса : Фенікс, 2009. – 492, [2] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1147952
  Заєць А.П. Правова держава в України: концепція і механізми реалізації : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Заєць А.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
1147953
  Заєць Анатолій Павлович Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації : Дис... доктора юридичнихнаук: 12.00.01 / Заєць Анатолій Павлович; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1999. – 447л. – Бібліогр.:л.414-447
1147954
  Заєць А.П. Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації : Автореф...док.юрид.наук:12.00.01 / Заєць А.П.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 36с. – Бібліогр.:с.30-32
1147955
  Скрипнюк О. Правова держава в Україні: теоретична модель і практика реалізації на сучасному етапі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 0132-1331
1147956
  Гринюк Р. Правова держава і демократія: питання взаємодії та взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 43-51. – ISSN 0132-1331
1147957
  Палієнко М. Правова держава і конституціоналізм (Вестник права, ХХХІ, книга І, 1906) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 1 (31). – С. 104-119
1147958
  Краснощоков В.П. Правова держава не може існувати без правової культури // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1147959
  Хаванов А. Правова держава очима Іммануіла Канта // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 90-92
1147960
   Правова держава та громадянське суспільство / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 87-94. – ISBN 978-966-2229-97-4
1147961
  Гоцуляк Ю.В. Правова держава та доктрина природного права у науковій спадщині П.І. Новгородцева // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 46-49
1147962
  Тканова І.В. Правова держава та проблеми побудови її в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 139-145
1147963
  Чепульченко Т.О. Правова держава як гарант дотримання основних демократичних принципів та прав людини у суспільстві // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 110-114. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (14))
1147964
  Лаговська С.С. Правова держава як гарант забезпечення прав людини та громадянина в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 209-215


  Розглянуто ідею правової держави, яка покликана бути гарантом утвердження та дотримання основних демократичних принципів, зокрема, принципу верховенства права, а також прав людини та громадянина, що потребує нагального вирішення в українському ...
1147965
  Кравчук М.А. Правова держава як засада європейської аксіологічної системи // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 83-85. – ISBN 978-966-7166-36-6
1147966
  Березна А. Правова держава як модель організації постіндустріального суспільства // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 106-108
1147967
  Воронов І.О. Правова держава як предмет політологічного аналізу / І.О. Воронов. – Київ : Віра ІНСАЙТ, 2000. – 375с. – ISBN 966-95755-2-4
1147968
  Фатхутдінова О.В. Правова держава як результат функціонування організаційної свідомості особистості // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 47-51. – ISSN 2524-017X
1147969
  Лаговська С.С. Правова держава як чинник демократичного розвитку українського суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 113-115
1147970
  Шелих А.А. Правова держава, правосвідомість та забезпечення прав людини // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 358-362. – ISSN 2524-017X
1147971
  Сікач І.В. Правова держава: концепція Б. Кістяківського // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 223-232
1147972
   Правова держава: Міжвідомчий зібрник наукових праць. – К.
2-3. – 1992. – 208с.
1147973
  Паращевіпа О.А. Правова держава: формування нової цілісності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 30-36. – ISSN 1563-3349
1147974
  Гарасимів Т.З. Правова детермінація поведінки: історико-теоретичний вимір / Т.З. Гарасимів, М.І. Голинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 50-54. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1147975
  Легуша С. Правова діяльність як категорія теорії права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-23. – ISSN 0132-1331
1147976
  Кармаліта М.В. Правова доктрина - джерело (форма) права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кармаліта М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1147977
  Васильєв С.В. Правова доктрина - джерело процесуального права // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 70-76
1147978
  Суржик О.О. Правова доктрина в аспекті судової практики // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 294-297. – ISBN 978-966-7166-36-6
1147979
  Задорожний Ю.А. Правова доктрина в країнах романо-германської та англо-американської правових сімей: порівняльний аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 17-24
1147980
  Панфілов А. Правова доктрина в системі джерел права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 63-65. – (Юридичні науки ; вип. 2 (117)). – ISSN 1728-3817


  Формування розуміння місця та значення правової доктрини, як джерела права, для всієї системи права, і для конституційного права зокрема, допоможе зрозуміти реальний вплив науки та наукових доробків на правову систему держави. Правова доктрина може ...
1147981
  Вавженчук С.Я. Правова доктрина дотримання трудових прав // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 126-136. – ISSN 1993-0909
1147982
  Грек Б.М. Правова доктрина інституту розумних строків у господарському процесі / Б.М. Грек, Т.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 34-37
1147983
  Дзейко Ж.О. Правова доктрина та законодавча техніка // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – C. 10-12. – ISBN 978-966-7166-36-6
1147984
  Дудар С.К. Правова доктрина та ії вплив на розвиток права // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 315-317. – ISBN 978-966-7166-36-6
1147985
  Тюріна О.В. Правова доктрина у романо-германській правовій сім"ї: окремі аспекти // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 122-124. – ISBN 978-966-7166-36-6
1147986
  Мочульська М.Є. Правова доктрина у сучасних правових системах: порівняльний аналіз // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 121-124. – ISBN 978-966-171-322-1
1147987
  Медвідь Ф.М. Правова доктрина як джерело (форма) права // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 52-54. – ISBN 978-966-940-085-7
1147988
  Шульга Ю. Правова доктрина як джерело адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 117-118. – ISBN 978-617-7069-28-6
1147989
  Пархоменко Н.М. Правова доктрина як джерело права та чинник правотворчості // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 31-33. – ISBN 978-966-7166-36-6
1147990
  Костенко О.Б. Правова доктрина як евристична самоідентифікація // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 74-75. – ISBN 978-966-7166-36-6
1147991
  Костенко О.Б. Правова доктрина як евристичний вимір праворозуміння // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 35-37. – ISBN 978-966-940-085-7
1147992
  Николина К.В. Правова доктрина: до питання визначення місця в системі джерел права // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 102-106. – ISBN 978-966-7166-36-6
1147993
  Медвідь Ф.М. Правова доктрина: історико-філософські засади формування / Ф.М. Медвідь, Я.Б. Мельниченко, А.І. Твердохліб // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 23-26. – ISBN 978-966-7166-36-6
1147994
  Вінніков О. Правова допомога в розрізі закону про адвокатську діяльність. Як новий Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" вплине на надання безоплатної правової допомоги в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 8-14 вересня (№ 36)
1147995
  Ізарова І.О. Правова допомога в транскордонному цивільному процесі в Європейському Союзі // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 53-60. – ISSN 2310-9769


  Статтю присвячено дослідженню загальних засад надання правової допомоги в цивільних справах транскордонного характеру, а також шляхів удосконалення чинного законодавства України, ураховуючи необхідність запровадження європейських стандартів надання ...
1147996
  Захарова О. Правова допомога в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 398-400. – ISBN 978-617-7069-17-0
1147997
  Дрейзіна Д.В. Правова допомога в цивільному судочинстві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 240-245
1147998
   Правова допомога у цивільних справах у Російській Федерації // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-50.
1147999
  Калинюк С.С. Правова допомога: конституційно-правові засади // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 58-62. – ISBN 978-617-7404-86-5
1148000
  Гапєєв Л. Правова допомога: що корисно знати // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 6 (466), лютий 2017 р. – С. 29-31
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,