Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1145001
  Шевчук І. "Про плани не буду поширюватися. Їх багато, але чекаю, доки мине втома" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 10 (513), 12 березня 2020. – С. 47-50


  Максим Рильський у тюрмі співав пісні.
1145002
  Сіфакіс Г.М. [Про поетику грецької народної пісні / Г.М. Сіфакіс. – Іракліон : Вид-во Критського ун-ту, 1988. – 236, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
1145003
  Курділь Н.В. Про необхідність адаптації до європейських стандартів освітніх і кваліфікаційних вимог за спеціальністю "токсикологія" в Україні // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 116-121. – ISSN 2224-0586
1145004
  Циганчук Н.А. Про необхідність адаптації окремих норм проекту трудового кодексу до законодавства Європейського Союзу // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 143-145. – ISBN 978-617-7069-63-7
1145005
  Дараган В.В. Про необхідність введення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про здійснення державних закупівель // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 86-90. – ISSN 2220-1394
1145006
  Подцерковний О.П. Про необхідність вдосконалення компетенції господарських судів стосовно міжнародного комерційного арбітражу // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 166-170. – ISBN 978-617-7320-15-8
1145007
  Тревого І.С. Про необхідність визначення висотного елемента місцезнаходження геодезичних пунктів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 4-6 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1145008
  Половко О.О. Про необхідність викладання гуманітарних дисциплін на природничих (фізичному) факультетах університету / О.О. Половко, М.В. Ісаєв // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 212-220
1145009
  Погорецький М. Про необхідність викладання навчальної дисципліни " Основи та правове регулювання оперативно - розшукової діяльності" у вищих юридичних закладах України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.113-117. – ISSN 0132-1331
1145010
  Пожидаєва М.А. Про необхідність викладання фінансово-правових дисциплін у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)
1145011
  Тревого І.С. Про необхідність внесення доповнень "В Акт здачі геодезичних пунктів для нагляду за збереженям" / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярнмк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 66-71 : мал. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1145012
  Ковязіна К.О. Про необхідність внесення концептуальних змін до Закону України "Про прожитковий мінімум" // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 108-114. – ISSN 2306-5664
1145013
  Шекера Ю.О. Про необхідність врахування потреб примирення та інших об"єктивних обставин при вдосконаленні господарсько-процесуальних строків // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 230-233. – ISBN 978-617-7320-15-8
1145014
  Архангельський Ю. Про необхідність державного планування ринкової економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 47-52. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1145015
  Дем"яненко В.В. Про необхідність диференційованого підходу в процесі навчання студентів у сучасному виші / В.В. Дем"яненко, О.О. Дем"яненко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 220-221. – ISBN 978-617-7021-58-1
1145016
  Боршовські П. Про необхідність еластичності польського податкового законодавства // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 321-330. – ISSN 2082-4939
1145017
  Культенко О.В. Про необхідність законодавчого схвалення концепції проведення молекулярно-генетичної експертизи в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 246-254. – ISSN 1563-3349
1145018
  Третьякова В.Г. Про необхідність запровадження єдиних уніфікованих міжнародно-правових стандартів офіційного ставлення до евтаназії як біоетичної проблеми // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 160-162. – ISSN 2220-1394
1145019
  Киця О. Про необхідність запровадження інституту студентського омбудсмана в Україні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 82-88
1145020
  Слабкий Г.О. Про необхідність запровадження магістратури з громадського здоров"я за освітньо-науковими програмами / Г.О. Слабкий, І.С. Миронюк, В.В. Шафранський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 72-74. – ISSN 1681-2751
1145021
  Парнюк В. Про необхідність зміни методологічного підходу до нарахування зборів до пенсійного та соціальних фондів : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16-21. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
1145022
  Присяжнюк М. Про необхідність і напрями поглиблення аграрної реформи / М. Присяжнюк, П. Саблук, М. Кропивко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
1145023
  Дядищева-Росовецька Про необхідність методологічного розмежування між сучасними українськими лінгвофольклористикою й етнолінгвістикою // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 17-22


  У розвідці йдеться про необхідність чіткішого розмежування між лінгвофольклористикою та етнолінгвістикою та пропонуються деякі теоретичні параметри такої детермінації.
1145024
  Виговський Д.Л. Про необхідність наукової дискусії з приводу можливості застосування смертної кари в Україні // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 78-79. – ISBN 978-617-7169-06-9
1145025
  Медяник В.Ю. Про необхідність нової наукової концепції проектування вугільних шахт // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 107-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1145026
  Лисенкова О.С. Про необхідність нормативного визначення змісту терміна "законодавство України" // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.3-7
1145027
  Зуєвич Л.Л. Про необхідність нотаріального посвідчення заяви учасника ТОВ про його вихід із товариства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-42


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1145028
  Чепіжко О.В. Про необхідність організації видобутку вуглеводневої сировини в південно-західній частині Одеської області / О.В. Чепіжко, В.М. Кадурін, А.І. Самсонов // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 1. – С. 56-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-3591
1145029
  Боровик Л. Про необхідність охорони ділянки крейдяного степу на півночі Луганської області / Л. Боровик, Т. Сова // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 69-76 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 75. – ISSN 2219-7516
1145030
  Моссаковський В.Б. Про необхідність перебудови бухгалтерського обліку в Україні // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 34-40. – ISSN 2307-9878
1145031
  Фокіна А.О. Про необхідність підвищення математичної освіти у підготовці юридичних кадрів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
1145032
  Корсак К. Про необхідність подолання головного недоліку мислення сучасної популяції людей на землі / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (184). – С. 82-90. – ISSN 1682-2366
1145033
  Луханін М.І. Про необхідність реформування вітчизняній оборонній промисловості (системний підхід) / М.І. Луханін, В.Е. Сіренко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 15-31 : фото,. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 2222-8810
1145034
  Зеленько А. Про необхідність реформування освітньої системи в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 76-84. – ISSN 1682-2366
1145035
  Зеленько Анатолій Про необхідність реформування освітньої системи в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 76-84. – ISSN 1682-2366
1145036
  Олена Кузьменко Про необхідність реформування судової системи України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 145-147.
1145037
   Про необхідність розвитку компетентності щодо оцінювання якості тесту викладача вищої математики / І.В. Алєксєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, А.Ф. Дудко, Н.Р. Коновалова, Л.Б. Федорова // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 166-167. – ISBN 978-617-7021-58-1


  "В Україні спостерігається тенденція, коли у практичній діяльності з"являється величезна кількість псевдотестів та прикладів псевдотестування навчальних досягнень. Це пов"язано з низьким рівнем компетентності викладачів щодо розроблення та оцінювання ...
1145038
  Піскунов В.П. Про необхідність розвитку теорії сучасної демографічної кризи // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 234-246.
1145039
  Назаренко В. Про необхідність розмежування та додаткової регламентації на законодавчому рівні комісійної торгівлі на торговельну і побутову комісію // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 84-88
1145040
  Соснін О. Про необхідність світоглядних змін на вищу освіту // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 26-31. – (Історичні науки)
1145041
  Заржицький О. Про необхідність створення спеціалізованих трудових судів в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 223-227. – ISSN 0132-1331
1145042
  Костицький В.В. Про необхідність третьої революційної зміни змісту доктрини екологічного права // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 209-213. – ISBN 978-966-7957-20-9
1145043
  Ковязіна К.О. Про необхідність удосконалення величин прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 113-117. – ISSN 2306-5664
1145044
  Стрельніков О.І. Про необхідність удосконалення державного регулювання системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 66-68. – Бібліогр.: 8 назв
1145045
  Дадонов Є.С. Про необхідність удосконалення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають рпаво на пільги, в інформаційно-аналітичній системі Міністерства праці та соціальної політики України / Є.С. Дадонов, М.К. Гаврицька // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 56-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1145046
  Кузнєцова Н.В. Про необхідність узгодження підходів щодо надання кваліфікаційної науково-педагогічного працівника / Н.В. Кузнєцова, О.М. Анисенко, О.М. Ружицька // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 236-239. – ISBN 978-966-698-290-5
1145047
  Лютий Г.Г. Про необхідність упорядкування неосвоєних родовищ питних підземних вод / Г.Г. Лютий, Н.Г. Люта, І.В. Саніна // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 18-20. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-721Х
1145048
  Марова С.Ф. Про необхідність управління громадським здоров"ям / С.Ф. Марова, Л.С. Гречух // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 106-107 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1145049
  Середа В.Ю. Про необхідність уточнення поняття "доведення" в змістовних теоріях / В.Ю. Середа, Г.П. Стежко // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1145050
  Голозубова О.В. Про необхідність формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів / О.В. Голозубова, Л.Г. Нечитайло // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 226-228. – ISBN 978-966-654-490-5
1145051
  Луханін М.І. Про необхідність формування у вітчизняній оборонній промисловості (структура взаємодії елементів системи) / М.І. Луханін, В.Є. Сіренко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 1 (53). – С. 100-125 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2222-8810
1145052
  Асроров Ф.А. Про необхідну умову існування інтегральних множин диференціальних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 95-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються необхідні умови існування інтегральних тороідальних множин для неавтономних систем диференціальних рівнянь. Проведено дослідження поведінки розв"язків цієї системи в околі інтегральної множини.
1145053
  Карташов М.В. Про неоднорідне збурення однорідної за часом півгрупи операторів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 8 : Механіко-математичний факультет. – С. 88-91
1145054
  Рутицька В.В. Про неперервну математичну модель фондового ринку // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 119
1145055
  Калайда О.Ф. Про неповні рівняння Ейлера - Пуассона // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 72-74. – ISBN 978-617-7021-57-4
1145056
  Панченко М.П. Про неподільні фонди колгоспів. / М.П. Панченко. – Київ : КДУ, 1956. – [10] с. – Окр.відб. з : "Збірник кафедри політекономії КДУ", № 1, 1956, с.149-158
1145057
   Про неподільну свободу, або Яку Польщу ми любимо? / І. Сюндюков, Л. Зашкільняк, О. Бетлій, А. Данильчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 3
1145058
  Артемович О.Д. Про нерозкладні групи // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Вивчаються нільпотентні (відповідно гіперцентральні, енгелеві) розширення абелевих груп. Отримані результати застосовуються до вивчення нерозкладних груп.
1145059
  Гривінський Р. Про нерозривне "братство сестер" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 31


  В рамках відзначення національного свята Болгарії в Інституті філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка представили новинку з Бібліотеки "Дня" - книжки "Сестра моя, Софія...".
1145060
  Перегуда Є. Про нерозривність союзу фізиків і ліриків // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 7 (379), 20-2 6.02.2015 р. – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  Щоб покращити якість навчального процесу в Україні, Міністерство освіти і науки варто уважніше придивитися до європейського та американського досвіду викладання гуманітарних і суспільних наук у технічних університетах.
1145061
  Кабаненко І. Про несиметричну відповідь на морі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 вересня (№ 156). – С. 4-5


  Україні вкрай потрібне збалансоване угруповання з трьох видів швидкісних катерних платформ: патрульно-ударні з крилатими ракетами, протимінні й амфібійні.
1145062
  Лиман Ф.М. Про нескінченні 2-групи з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп / Ф.М. Лиман, Т.Д. Лукашова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються нескінченні 2-групи, в яких норма абелевих нециклічних підгруп недекіндова. Одержано повний опис таких груп та встановлено зв"язки між властивостями розглядуваних груп та їх абелевих нециклічних норм. Ключові слова: група, недедекіндова ...
1145063
  Джерелянський П. Про нескорену Україну - мовою гравюри // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 246-250


  "Верховна Рада України 11 лютого 2015 року прийняла постанову про відзначення на державному рівні 110-ої річниці від дня народження художника Ніла Хасевича. Мовою гравюри він розповів усьому світові про Україну, що ні на мить не припиняла запеклої ...
1145064
  Яресько В.М. Про нестійкість в"язкого струменя з біквадратним профілем швидкості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-79. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Досліджується стійкість осесиметричного в"язкого струменя з біквадратним профілем швидкості без врахування навколишнього середовища. Знайдено, що при певних параметрах профілю швидкості, в"язкість має дестабілізуюче значення.
1145065
  Попов Ю.М. Про нетрадиційну (кібернетичну) сторону основного питання філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
1145066
  Дереза Л. Про неуникну єдність протилежностей : (Оповідання В. Шевчука "Жінка і змія") // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 143-146. – ISSN 2075-1222
1145067
  Ковенчук Г.В. Про нефть / Г.В. Ковенчук. – М, 1980. – 63с.
1145068
  Максимов А.А. Про німецьку натурфілософію / А.А. Максимов. – Херсон, 1936. – 148с.
1145069
  Еліас Н. Про німців = Studien uber die deutschen / Норберт Еліас ; пер. з нім. О. Кислюка ; [ред. А. Чердаклі]. – Київ : Юніверс, 2010. – 429, [3] с. – Бібліогр.: с. 414-418. – (Серія "Історична думка"). – ISBN 978-966-8118-13-9
1145070
  Трахтенберг І. Про новації і профанації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9-15 листопада (№ 41). – С. 12


  Реформа системи атестації наукових кадрів, судячи з читацької реакції та кількості коментарів на публікації в тижневику, - одна з найбільш "вибухонебезпечних" тем. Особливо гучний резонанс у середовищі наук. громадськості викликали дії Міністерства ...
1145071
  Шулікін Д. Про новації й особливості реєстрації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 січня (№ 4). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій під час прес-конференції в "Укрінформі" відповів на найпоширеніші запитання щодо цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання, а також розповів про ключові етапи реєстрації.
1145072
   Про нове в класифікації біометричних систем контролю доступу / О.О. Мочалов, І.В. Пампуха, О.О. Гайша, Д.В. Вергуненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 90-92. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглянута існуюча класифікація біометричних систем контролю доступу і показана необхідність її розширення у зв"язку з прогресом в даній області. Пропонуються нові ознаки для відповідної класифікації. The existed biometrical access control systems ...
1145073
  Бойчук О. Про нове в режимі інвестування іноземцями в придбання у власність землі в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  "... Коротко про головне у відносинах з іноземцями".
1145074
  Кулаков В. Про нове обличчя наших міст, або "Методологічний посібник": як треба і як не можна перейменовувати вулиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 84). – С. 5
1145075
  Латишева К.Я. Про новий вигляд регулярних розв"язків лінійних діференціальних рівнянь / К.Я. Латишева. – Київ, 1950. – 66 с.
1145076
  Клюшніков М.М. Про новий вихід пісковиків Інгулецького горизонту в середній течії р.Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-8 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
1145077
   Про новий вірус цукрових буряків : біологія / Н.А. Сенчугова, Л.І. Яцківська, О.М. Барановська, Н.О. Васильєва, В.П. Поліщук, А.Л. Бойко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 26-27. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1145078
  Щербань М.І. Про новий метод вивчення граду : географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 61-62. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1145079
  Осадчук Л. Про новий пам"ятник Кобзарю, або Як житель Млинівців на Тернопільщині визволив Щевченка з неволі байдужості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 85)
1145080
  Онишкевич Л. Про новий посібник з української мови // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 33-34


  Автор посібника - О. Пономарів.
1145081
  Наконечний М. Про новий правопис український / М. Наконечний. – К. – 24с.
1145082
  Кононенко Петро Про новий проект Закону України "Про мови в Україні" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С.218-224
1145083
  Сидяченко Н. Про новий роман Андрія Куркова "Сірі бджоли" та про його переклад // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 14 грудня (№ 25). – С. 3
1145084
   Про новий склад Комітету зі щорічної премії Президента України "Українська книжка року" : указ Президента України від 24.09.2014 № 742 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 78, 7 жовтня 2014 року. – С. 36-37
1145085
  Вишняков В. Про новий спосіб мислення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 3-4 липня (№ 122/123). – С. 12


  Лебертаріанство як ідея побудови держави в Україні.
1145086
  Пушкарук Н. Про новий статус Нормандського формату / Н. Пушкарук, Г. Гопко, А. Умланд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 травня (№ 93). – С. 3


  З чим приїхали в Україну президент і глава МЗС Німеччини?
1145087
  Косенко Я.І. Про новий Статут КПРС / Я.І. Косенко. – Київ, 1962. – 82с.
1145088
  Гречанінов В. Про новий формат співпраці з НАТО // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 36-37
1145089
  Лук"янов Д.П. Про нові або мало на Україні розповсюджені рослини акліматсаду / Д.П. Лук"янов. – К, 1928. – 36с.
1145090
  Виноградов Г. Про нові версії рівноапостольної княгині Ольги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 24-25 липня (№ 137/138). – С. 19
1145091
  Погорілець О. Про нові знахідки монет Подільського князівства / О. Погорілець, Р. Саввов // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 1811-542X
1145092
  Дахно І. Про нові назви об"єктів інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 60-62
1145093
  Різун В.В. Про нові перспективи журналістської освіти в Україні // Актуальні проблеми журналістики, 2001
1145094
  Рутицька В.В. Про нові прикладні задачі інвестиційного менеджменту / В.В. Рутицька, В.Р. Кулян // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 267-271. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводяться нові постановки та методи розв"язання деяких прикладних задач інвестиційного менеджменту.
1145095
  Воротняк Т. Про нові стандарти вищої освіти // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2 : фото


  На базі географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка відбулося розширене засідання Вченої ради Українського географічного товариства (УГТ). В його роботі взяли участь голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілія Гриневич, ...
1145096
   Про нові стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Які студенти отримуватимуть стипендії у 2017 році? Перелік спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі.
1145097
  Ковальчук М.С. Про нові та незвичайні за хімічним складом і морфологією виділення золота з розсипів України // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 132-135. – Бібліогр.: 16 назв
1145098
   Про нові форми оплати праці в колгоспах. – Київ, 1958. – 119с.
1145099
  Сухарєва С. Про новітнє дослідження імперій Анджея Гіля // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 69-70. – ISSN 2306-028X
1145100
  Речицький В. Про новітній український конституціоналізм // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Вересень - (число 9/10). – С. 28-36
1145101
  Шушарін Д. Про нову варваризацію Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 4


  Переміна російської ідентичності - єдиний спосіб зупинити російську агресію.
1145102
  Ленін В.І. Про нову економічну політику / В.І. Ленін. – Київ, 1971. – 42с.
1145103
  Чорний А.В. Про нову задачу для рівняння Лапласа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 72-80. – (Геологія ; Вип. 13)


  Розглядається задача відновлення потенціалу притягання за значеннями модуля градієнта потенціалу сили тяжіння. Її розв"язок подається у вигляді послідовності розв"язання зовнішніх граничних задач Неймана для рівняння Лапласа. Доведена збіжність ...
1145104
  Зосімович В.Ю. Про нову знахідку великих Pectenideae у відкладах харківського ярусу УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 15-17. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
1145105
  Савронь Е.Б. Про нову знахідку морських відкладів нижнього сармату в межах західних околиць Донбасу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 84-86. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології ; № 11)
1145106
  Андрущенко В. Про нову місію вчителя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 6


  Ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманоіва про те, ким і чому було ухвалено "Педагогічну Конституцію Європи", ідею спільного європейського педуніверситету та шляхи модернізації єдиного освітнього простору.
1145107
  Нехайчук Д.В. Про нову модель розвитку держави: концептуальний підхід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 68-71. – ISSN 2306-6814
1145108
  Стешенко І.М. Про нову поему Я Мішковського (Кухаренка?) Харько Запорозький кошовій / Ів. Стешенко. – Київ : Друк. 2-ої Артіли, 1913. – 23 с.


  В кн. також уpив. з поеми
1145109
  Ажнюк Б. Про нову редакцію (проект) українського правопису / Б. Ажнюк, М. Стріха // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 вересня (№ 33/34). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1145110
  Ажнюк Б. Про нову редакцію українського правопису / Б. Ажнюк, М. Стріха // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 30). – С. 7
1145111
  Пробст А.Е. Про нову теорію капіталістичних циклів / А.Е. Пробст. – Х, 1929. – 125с.
1145112
  Федоров О. Про нову філософію космічних досліджень / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 жовтня (№ 185/186). – С. 14-15


  Своїм баченням ділиться член-кореспондент НАН України Олег Федоров.
1145113
  Ленін В.І. Про нову фракцію примиренців або доброчесних / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 24с.
1145114
  Руденко С.Б. Про номенклатурний субстрат сучасної української влади // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 218-230. – ISSN 2225-7586
1145115
  Корсак Ю. Про ноонауки як основу ноофілософії і нооесхатології // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 67-76. – ISSN 1682-2366
1145116
  Ганжа Р.О. Про нормалізовану відстань між контрольною та експериментальною вибірками / Р.О. Ганжа, Є.О. Лебєдєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 102-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1145117
  Зельдич М.В. Про нормальний базис алгебр ендоморфізмів розширень Галуа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доказано существование нормального базиса "общего положения" в пространстве линейных операторов расширения Галуа относительно двустороннего действия группы Галуа, состоящего из операторов максимального ранга и дана явная каноническая конструкция их ...
1145118
  Колмакова Л.М. Про нормальний базис функцій, кратних заданому дивізору на трилисній рімановій поверхні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 346-353. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  На трилисній рімановій поверхні, яка задана незвидним алгебраїчним рівнянням, побудовані нормальні базиси (н. б.) функцій, які кратні деяким цілим дивізорам. Одержані формули для показників елементів побудованих базисів.
1145119
  Кравчук М.П. Про нормальний закон розподілу при двох змінних ознаках / М.П. Кравчук, А. Оконенко. – [5] с.
1145120
  Чемес В.Ф. Про нормативність наукового писемного мовлення мовознавців центрального і південно-східного регіонів України (порівняльна лінгвістична характеристика) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 189-197. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглянуто в зіставному аспекті проблему нормативності українського писемного мовлення науковців центрального і південно-східного регіонів України, типологізовано характерні помилки, відзначено певні чинники соціолінгвістичного характеру, дією яких ...
1145121
  Гнот Х.Я. Про нормативно-правове регулювання діяльності установ з виконання покарань щодо забезпечення виконання судових рішень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 508-514. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1145122
  Крупка Я. Про нормативно-правове регулювання обліку інвестиційної діяльності підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 3. – С. 22-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1145123
  Мохонько В. Про нормативну документацію: кому і які потрібні положення, правила, інструкції? // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 9-11. – ISSN 1811-377X
1145124
  Ленін В.І. Про норми партійного життя і принципи партійного керівництва / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 704с.
1145125
  Лукашова Т.Д. Про норму абелевих нециклічних підгруп нескінченних локально скінченних р-груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються нескінченні локально скінченні р-групи (р[не дорівнює]2), в яких норма абелевих нециклічних підгруп неабелева. Одержано повний опис таких груп та встановлено зв"язки між властивостями розглядуваних груп та їх абелевих нециклічних норм.
1145126
  Друшляк М.Г. Про норму абелєвих нециклічних підгруп у неперіодичних групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі досліджуються властивості груп з вільною абелевою підгрупою рангу 2 залежно від властивостей норми абелевих нециклічних підгруп. Ключові слова: група, недедекіндова група, норма абелевих нециклічних підгруп. Properties of groups with ...
1145127
  Івченко К Про нулі матриці розсіяння для [rho]-збурень абстрактного хвильового рівняння / К Івченко, С.О. Кужіль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 46-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Встановлено зв"язок між нулями матриці розсіяння для групи розв"язків [rho]-збуреного абстрактного хвильового рівняння, та [mu]-вихідними розв"язками приведеного хвильового рівняння.
1145128
  Шпиталь І. Про нюанси та наголоси, або Доки будемо сахатися Івана Мазепи? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 19 червня (№ 12). – С. 14
1145129
  Хименко О. Про об"єднання Європи, сталий розвиток, трансфер технологій та "spin-off" компанії // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-15. – ISSN 1608-6422
1145130
  Мойсик В.Р. Про об"єкт і предмет шахрайства з фінансовими ресурсами // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.34-41
1145131
  Беззуб Б.С. Про об"єкт крадіжки і грабіжу особистого майна громадян // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 123-131
1145132
  Долинський П.А. Про об"єктивний зміст понять нарисної геометрії та її ролі в пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
1145133
  Паршихін П.В. Про об"єктивний характер законів економічного розвитку / П.В. Паршихін. – Київ, 1954. – 48с.
1145134
  Гончаренко М.В. Про об"єктивний характер законів соціалізму та їх свідоме використання / М.В. Гончаренко. – Київ, 1953. – 68с.
1145135
  Савенко Я.М. Про об"єктивний характер законів суспільного розвитку / Я.М. Савенко. – Київ, 1954. – 35с.
1145136
  Вагнер І. Про об"єктивні закономірності за безпечення соціалістичного права // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1145137
  Мирошниченко Ю.М. Про об"єктивну істину і змагальність кримінального судочинства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 109-115. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1145138
  Цехмістро І.З. Про об"єктивну підставу зв"язку точних наук та діалектико-матеріалістичної філософії
1145139
  Кобзаренко П.В. Про об"єктивну сторону злочинних порушень правил при проведенні будівельних робіт // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 36-42. – (Серія права ; № 12)


  В статье исследуются вопросы объективной стороны преступных нарушений строительных, санитарных и противопожарных правил, при производстве строительных работ, а также нарушений правил эксплуатации строительных механизмов (ст. 219 УК УССР и ...
1145140
  Сенько М.М. Про об"єктивну сторону складу злочину "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" / М.М. Сенько, В.П. Беленок // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 294-303. – (Юридична ; Вип. 1)
1145141
  Зінько Л.П. Про об"єктний метод комп"ютерного моделювання впливу фітовірусів на ріст рослин / Л.П. Зінько, Ю.В. Загородній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 208-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядається один підхід до розробки і використання системи комп"ютерної імітації росту рослин в умовах вірусного впливу на основі математичних моделей цих процесів. Ключові слова: модель росту, концентрація вірусу, об"єкти. It was ...
1145142
  Агеєнко А. Про обгрунтованість криміналізації декларування недостовірної інформації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 170-174. – ISSN 2663-5313
1145143
  Бардаш С.В. Про обгрунтованість розгляду контролінгу як форми внутрішнього контролю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 4-6
1145144
  Макридова І.Н. Про обгрунтування природничонаукових гіпотез // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
1145145
  Ковальова Т. Про облік факторингових операцій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 2. – С. 19-23 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1145146
  Ленін В.І. Про обман народу лозунгми свободи і рівності / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 40с.
1145147
  Городній М.Ф. Про обмеженi розв"язки рiзницевого рiвняння зi стрибком операторного коефiцiєнта / М.Ф. Городній, І.В. Гончар // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 20, № 1. – C. 66-73. – ISSN 1562-3076
1145148
  Городній М.Ф. Про обмежені в середньому і стаціонарні розв"язки деяких класів стохастичних різницевих рівнянь у банаховому просторі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано критерії існування та єдиності обмежених у середньому або стаціонарних розв"язків деяких класів лінійних стохастичних різницевих рівнянь з операторними коефіцієнтами. Досліджується питання про апроксимацію цих розв"язків розв"язками ...
1145149
  Куцик Н.М. Про обмежені розв"язки диференціального рівняння з ln-секторіальним оператором // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 110-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Отримано умови існування та єдиності обмеженого розв"язку диференціального рівняння з ln-секторіальним оператором у банаховому просторі.
1145150
  Городній М.Ф. Про обмежені розв"язки диференціального рівняння з секторіальним операторним коефіцієнтом / М.Ф. Городній, В.М. Романенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено питання про існування і єдиність обмеженого розв"язку диференціального рівняння x[штрих](t) = Tx(t) + f(t), t [належить] R, та апроксимацію цього розв"язку розв"язкам відповідних задач Коші. Тут Т - секторіальний оператор в банаховому ...
1145151
  Андросенко М. Про обмежені розв"язки нескінченної симметричної п"ятидіагональної системи різницевих рівнянь / М. Андросенко, О. Кашпіровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Для нескінченної системи різницевих рівнянь U[нижній індекс k-2] + U[нижній індекс k+a] - a(U[нижній індекс k-1] + U[нижній індекс k+1)+[лямбда]U[нижній індекс k] = f[нижній індекс k], k[належить]Z визначено умови для параметрів a[належить]R та [лямбда ...
1145152
  Городній М.Ф. Про обмежені розв"язки одного різницевого рівняння другого порядку / М.Ф. Городній, В.П. Кравець // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 22, № 2. – С. 196-201. – ISSN 1562-3076
1145153
  Гончар І.В. Про обмежені розв"язки різницевого рівняння з операторними коефіцієнтами // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Т. 4, № 1/2. – С. 25-30. – ISSN 2309-4001
1145154
  Городній М.Ф. Про обмежені розв"язки різницевого рівняння зі змінним операторним коефіцієнтом / М.Ф. Городній, І.В. Гончар // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 12. – С. 12-16. – ISSN 1025-6415
1145155
  Гончар І.В. Про обмежені та сумовні розв"язки різницевого рівняння зі стрибком операторного коефіцієнта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 25-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  We consider linear and weakly nonlinear di erence equations with a linear operator coe cient jump in the in nite dimensional complex Banach space X. Such equations often arise in theoretical and applied problems of physics, mechanics, mathematical ...
1145156
  Лобода Ю. Про обмеження конституційного права на оскарження судових ухвал у цивільному і господарському процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 119-123
1145157
  Шкода В.В. Про обмеження різноманітності в пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1145158
  Панасюк О. Про обмеження розвитку понятійного апарату трудового права // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 346-350. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Динаміка трудоправової дійсності є важливим фактором, який актуалізує потребу її пізнання. Понятійний апарат трудового права виступає результатом пізнання сутності трудоправової дійсності в цілому або окремих сторін. У такий спосіб дійсність (у т.ч. ...
1145159
  Нечипоренко Н. Про обмежену відповідальнсть залізниці при перевезенні вантажу залізничним транспортом України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 32-35
1145160
  Вернадський І. Про обмін і торгівлю / Іван Вернадський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 111-121. – ISBN 966-346-208-6
1145161
  Ієрусалімова І. Про обов"язки виконавчої влади з забезпечення прав та свобод громадян та шляхи удосконалення їх адміністративно-правового регулювання // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 3-6.
1145162
  Пуфендорф С. Про обов"язки людини і громадянина // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 353-359. – ISBN 978-966-8865-81-7
1145163
  Федоренко Є.Г. Про обов"язок, честь і совість молодої людини / Є.Г. Федоренко. – К., 1967. – 47с.
1145164
  Єресько О.В. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13
1145165
  Федченко В. Про обсяг повноважень слідчого при провадженні досудового слідства у складі групи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.84-87
1145166
  Андрощук Г. Про обсяг правової охорони промислового зразка // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – Бібліогр.: 9 назв
1145167
  Бірюков Д.С. Про обчислення показників надійності складних систем з багатьма станами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 193-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується підхід, який дозволяє поєднати методи аналізу надійності складних систем для обчислення показників надійності систем з багатьма станами. Наводиться чисельний приклад. Ключові слова: надійність систем з багатьма станами. Approach to ...
1145168
  Зайцев О.В. Про обчислення спеціальних функцій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 42-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  У статті пропонується модифікація метода Міллера для обчислення спеціальних математичних функцій Ломмеля та Струве.
1145169
   Про обчислення строків перебування на посаді завідувача кафедри : Лист Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2020 р. № 1/9-592 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 73
1145170
   Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні : указ Президента України від 16.11.2015 р. № 641 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 92, 27 листопада 2015 року. – C. 17-19
1145171
   Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні : указ Президента України від 16.11.2015 р. № 641 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 26 (332), 2 грудня 2015. – С. 9-10
1145172
   Про оголошення 2017 року Роком Японії в Україні : розпорядження Президента України від 11 січня 2017 р. № 1 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 13 січня (№ 6). – С. 4
1145173
   Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні : Указ Президента України від 30 січня 2020 р. № 31/2020 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 3-4
1145174
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про оголошення в Україні 2008 року Роком пам"яті жертв Голодомору : указ Президента України від 24 листоп. 2007 р. № 1144/2007 // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 3. – ISSN 0320 - 8370
1145175
   Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!" : Указ Президента України від 14 листопада 2017 року № 361/2017 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 93, 28 листопада 2017 року. – С. 5
1145176
   Про оголошення в Україні днів жалоби за загиблими : указ Президента України від 21.02.2014 № 82 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 17, 4 березня 2014 року. – С. 15
1145177
   Про оголошення в Україні дня жалоби : указ Президента України від 19.02.2014 № 82 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 17, 4 березня 2014 року. – С. 14
1145178
   Про оголошення конкурсного відбору членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2016 р. № 53 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  "... Старша школа поступово переходить на профільне навчання. Таку вимогу ставить перед українською освітою сьогодення. Чи не зменшиться кількість абітурієнтів, які обиратимуть педагогічні спеціальності, і як підняти престижність учительської професії ...
1145179
   Про оголошення конкурсного відбору членів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.01.2015 р. № 15 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 січня (№ 1/2). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1145180
   Про оголошення конкурсного відбору членів окремих науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 р. № 600 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 15. – ISSN 2219-5793
1145181
   Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора КНУ імені Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 2
1145182
   Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 514-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 8 червня (№ 108). – С. 13
1145183
  Швець О.Ф. Про один адаптивний алгоритм апроксимації кусково-неперервних сигналів / О.Ф. Швець, О.С. Дегтяр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 192-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Приведено алгоритм апроксимації кусково-неперервній сигналів за допомогою системи базисних функцій. На основі мінімізації динамічних нев"язок виписуються системи диференціальних рівнянь для параметрів, які апроксимують експериментальні дані. The ...
1145184
  Швець О.Ф. Про один адаптивний підхід апроксимації дискретних сигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 227-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розвиваються методи апроксимації експериментальних даних за допомогою системи базисних функцій. На основі мінімізації динамічних нев"язок виписуються системи різницевих рівнянь для параметрів, які апроксимують вимірювані дані. Ключові слова: ...
1145185
  Хусаінов Д.Я. Про один алгоритм керування в системах з чистим запізненням / Д.Я. Хусаінов, Г.В. Шуклін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 262-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано алгоритм побудови функції управління системами з чистим запізненням.
1145186
  Белоносова Ж.Ю. Про один алгоритм мінімаксної оптимізації для обвідної пучка траєкторій / Ж.Ю. Белоносова, І.А. Куценко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Приведено ітераційний алгоритм розв"язку оптимізаційної задачі з мінімаксним критерієм якості при обмеженнях на радіальну координату пучка.
1145187
  Кузьмін А.В. Про один алгоритм моделювання розповсюдження поверхневих хвиль у двошаровій ідеальної рідини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 94-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються питання моделювання процесу виникнення і розповсюдження поверхневих хвиль на поверхні двошарової рідини. Запропонований чисельний метод знаходження наближеного розв"язку. Нестаціонарна гранична задача з вільною поверхнею та поверхнею ...
1145188
  Верченко А.П. Про один алгоритм побудови панорамних знімків / А.П. Верченко, А.Ю. Кобзар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 109-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Описано алгоритм побудови панорамних знімків в режимі реального часу, деталізовано основні його етапи. Зроблено порівняльний аналіз алгоритму з описаними в літературі підходами. На основі запропонованого алгоритму реалізовано програмне забезпечення, ...
1145189
  Грищенко О.Ю. Про один алгоритм розв"язання задач кiнетики адсорбцiї / О.Ю. Грищенко, В.С. Федорова // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 40-50. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Для розв"язання системи диференцiйних рiвнянь, яка описує кiнетику адсорбцiї використовується скiнченно-рiзницевий метод. В загальному випадку система рiзницевих рiвнянь є нелiнiйною системою. Окремим самостiйним цiкавим випадком може бути процес, в ...
1145190
  Хусаінов Д.Я. Про один алгоритм стабілізації систем нейтрального типу / Д.Я. Хусаінов, Ю.А. Комаров, А.Т. Кожамєтов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 221-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі одержані правосторонні оцінки спектру квазіполіному, що визначає корені характеристичного рівняння системи диференціальних рівнянь нейтрального типу. Запропонований алгоритм стабілізації системи до заданого степеня стійкості, тобто побудова ...
1145191
  Семенов І.С. Про один аспект проблеми абстракцій в математичній логіці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1145192
  Савусін М.П. Про один варіант ентропійної міри простоти систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
1145193
  Калайда О.Ф. Про один варіант методі факторизації та методу варіації сталих інтегрувань лінійних диференціальних рівнянь / О.Ф. Калайда, О.Є. Анісімов, Г.А. Кабалюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 72-77. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Методом факторизації побудовано загальний розв"язок лінійного диференціального рівняння, оператор якого є добутком заданих операторів із відомими фундаментальними матрицями. При цьому для рівнянь, оператор яких є добутком степенів операторів першого ...
1145194
  Тузов О.Н. Про один вид нескінченних абелевих нормальних дільників групи // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі одержано умови, за яких всі нескінченні сервантні підгрупи абелевого нормального дільника групи мають в цій групі доповнення.
1145195
  Грищенко О. Про один двокроковий скінченно-різницевий алгоритм моделювання процесів переносу / О. Грищенко, В. Ляшко, В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-10. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано двокроковий симетризований різницевий алгоритм (ДС-алгоритм) для широкого класу систем параболічних рівнянь. Досліджено стійкість та апроксимаційні властивості алгоритму для систем, що описують процеси переносу, як із сталими, такі із ...
1145196
  Верченко А.П. Про один ефективний алгоритм векторизації растрового бінарного зображення / А.П. Верченко, В.В. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 134-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається проблема векторизації растрового зображення. Кожен виділений з зображення об"єкт можна розглядати як бінарне растрове зображення, яке містить маску даного об"єкту. Введено необхідний теоретичний апарат і запропоновано алгоритм ...
1145197
  Капленко Г.В. Про один з аспектів верифікації регресійних моделей споживчого попиту // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 20-22. – ISSN 2409-1944
1145198
  Дяченко О.В. Про один з аспектів типологого-статистичного аналізу Трипільської пластики // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-36. – ISSN 0235-3490
1145199
  Ткач М.В. Про один з підходів до розв"язування задач на доведення числових нерівностей // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 14-18. – ISSN 1029-4171
1145200
  Коровниченко Є.Г. Про один з типів обмінних хвиль // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 28-29
1145201
  Руденко С.В. Про один із перспективних напрямів розвитку історико-філософських ідей Д. І. Чижевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-27. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні положення історико-філософського вчення Д. І. Чижевського та пропонується їх інтерпретація на основі концепції конструктивної рефлексії. В статье подан анализ основных положений историко-философского учения Д. И. ...
1145202
  Руденко С.В. Про один із перспективних напрямків розвитку історико-філософських ідей Д.І. Чижевського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1145203
  Ситник Г.П. Про один із підходів визначення ієрархії національних інтересів в процесі розробки стратегії національної безпеки України / Г.П. Ситник, М.Г. Ситник // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 309-314. – (Право. Економіка. Управління)
1145204
  Мізюк В.А. Про один із підходів до комп"ютерного тестування навчальних досягнень студентів / В.А. Мізюк, В О. Коваленко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2015. – Вип. 33. – С. 123-125. – (Серія "Педагогічні науки")
1145205
  Могилов О.Д. Про один із різновидів ранньоскіфських зооморфних вуздечних прикрас / О.Д. Могилов, А.Ф. Гуцал // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-48. – ISSN 0235-3490
1145206
  Пуголовок Ю.О. Про один із фактів поклоніння домашнім духам у середовищі літописних сіверян (за матеріалами розкопок у Полтаві в 2007 р.) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 56-58


  "Розглянуто один із фактів поклоніння домашнім духам у середовищі літописних сіверян, де піч виступає як жертовник, а горщик із зерном - як пожертва".
1145207
  Янів Я Про один інтимний лейтмотив у творчості Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 254-258. – ISSN 0130-528Х
1145208
  Грищенко О.Ю. Про один ітераційний алгоритм розв"язування початково-крайової задачі для системи рівнянь Нав"є-Стокса / О.Ю. Грищенко, Л.І. Потапенко, В.І. Ляшко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 180-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано ітераійний алгоритм розв"язування початково-крайової задачі для системи рівнянь Нав"є-Стокса, який базується на використанні неявної різницевої апроксимації рівнянь руху, нерозривності та спеціальної процедури побудови рівняння для ...
1145209
  Азізбеков Е.А. Про один ітераційний метод знаходження розв"язків рівняння другого порядку з запізнюванням / Е.А. Азізбеков, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 93-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1145210
  Скобелєв В.Г. Про один клас автоматно-алгебраїчних моделей дискретних перетворювачів інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 151-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено автоматно-алгебраїчні моделі дискретних перетворювачів інформації, які представлені скінченною сім"єю бієкцій скінченного асоціативно-комутативного кільця з одиницею у себе. Для керування цією сім"єю бієкцій використано алгоритм, що генерує ...
1145211
  Крашаниця Ю. Про один клас аналітичних розв"язків системи рівнянь Нав"є-Стокса / Ю. Крашаниця, Д. Кириченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-88. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  На численних прикладах показано застосування узагальнених аналітичних функцій для винаходження нових точних розв"язків системи рівнянь Нав"є - Стокса ламінарного руху в"язкої нестисливої рідини. The application of generalized alalitical functions for ...
1145212
  Мельник Т.І. Про один клас груп, породжених елементом і двома інволюціями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються групи, породжені елементом і двома інволюціями, у яких нормалізатор кожної підгрупи є інваріантною підгрупою.
1145213
  Бублик С.Б. Про один клас задач цілочислового програмування / С.Б. Бублик, С.В. Чупов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 235-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається клас задач цілочислового лінійного програмування, його властивості та підходи до знаходження розв"язків.
1145214
  Жучок А.В. Про один клас напівретракцій вільних моноїдів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано напівретракції вільного моноїду з мутаціями, ідеали яких занурюються в напівгрупи Ріса матричного типу.
1145215
  Жданов Р.З. Про один клас неліївських розв"язків нелінійного рівняння Даламбера / Р.З. Жданов, О.А. Панчак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Побудовано новий клас точних розв"язків багатовимірного комплексного нелінійного рівняння Даламбера. Ці розв"язки в принципі не можуть бути одержані в рамках традиційного підходу Лі.
1145216
  Боярчук О.К. Про один клас рівнянь параболічного типу / О.К. Боярчук, І.М. Олександрович // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі розв"язується задача типу Коші для рівнянь параболічного типу [подано формули]. Задача узагальнюється на ітеровані рівняння [подано формули], а також на нелінійні рівняння виду [подано формулу].
1145217
  Кадубовський О. Про один клас хордових діаграм максимального роду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються клас хордових діаграм певного виду. Підраховано число нееквівалентних таких діаграм під дією циклічної групи. Ключові слова: хордова діаграма, цикл діаграми, рід діаграми. In this paper we consider the subset of cord diagrams ...
1145218
  Гіхман Й.І. Про один критерій згоди для дискретних випадкових величин. / Й.І. Гіхман, 1952. – [3] с.
1145219
  Бондаренко Г.І. Про один ланцюг рівнянь для операторної функції марковського відновлення напівмарковського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано ланцюг рівнянь, що пов"язує моменти часу перебування напівмарковського процесу в множині станів з його функцією марковського відновлення. Використано математичний апарат теорії марковських та напівмарковських процесів.
1145220
  Лахтіонова К.М. Про один маловідомий варіант італійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 172-176. – ISBN 966-581-148-7
1145221
  Горбаненко С.А. Про один маловідомий культ у сіверян / С.А. Горбаненко, Ю.О. Пуголовок // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 207-228. – ISBN 978-966-02-8144-8
1145222
  Вальковський В.О. Про один математичний формалізм представлення знань у галузі медичної діагностики / В.О. Вальковський, О.В. Терендій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-26. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Пропонується множина понять, що базується на численні предикатів. Описано два підходи. Один з них - в строгих математичних термінах, а інший - в термінах нечіткої логіки. Цей формалізм використовується для представлення знань у галузі медичної ...
1145223
  Карнаух Т.О. Про один метод апроксимації дійсних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 215-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто апроксимацію дійсних функцій системами кубиків та наведено достатні умови переходу від систем кубиків до строгих R-перетворювачів.
1145224
  Копистира С.М. Про один метод відшукання періодичніх розв"язків диференціального рівняння другого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 400-408. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Пропонується розвинення чисельно-аналітичного методу на дослідження періодичних розв"язків нелінійного диференціального рівняння другого порядку в резонансному випадку. З"ясовується також питання існування 2[пі]-періодичних розв"язків вихідного ...
1145225
  Івохін Є.В. Про один метод ефективного розподілу рекламного бюджету / Є.В. Івохін, С.М. Копичко, О.Д. Чесовник // Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2016 : восьма наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 20-22 квіт. 2016 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 279-283. – ISBN 978-617-7010-10-3
1145226
  Бритавський Г.М. Про один метод класифікації систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1145227
  Петунін Ю.І. Про один метод обчислення абсолютної величини визначника / Ю.І. Петунін, В.Л. Рябічев // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 295-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано метод обчислення абсолютної величини визначника n-го порядку; наведено результати тестувань.
1145228
  Положій Г.М. Про один метод розв"язання задач згину призматичних стержнів / Г.М. Положій, 1956. – С. 257-269. – Окр. відбиток : Прикладна механіка, т. 2, в. 3, 1956 р.
1145229
  Головач Г.П. Про один метод розв"язування інтегральних рівнянь Гельфанда-Левітана-Марченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  За допомогою перетворення Фур"є в комплексній області вказані рівняння зводяться до стандартної неоднородної задачі Рімана-Гільберта, матриця якої подається у діагональній формі.
1145230
  Вижва С.А. Про один метод статистичного моделювання періодичних стаціонарних випадкових процесів при розв"язанні геологічних задач / С.А. Вижва, З.О. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-59. – (Геологія ; Вип. 17)


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій періодичних стаціонарних випадкових процесів, описано метод побудови моделюючого алгоритму для отримання таких реалізацій, що мас за теоретичну основу спектральний розклад стаціонарних періодичних ...
1145231
  Рисухін Л.І. Про один метод стимулювання соціально-економічних перетворень у аграрному секторі // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.165-169. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1145232
  Грищенко О.Ю. Про один напрямок практичного застосування теоретичної спадщини Г.М. Положiя // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 5-16. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  У статтi розглянуто два напрямки наукових дослiджень член-кореспондента Г.М. Положiя: метод сумарних зображень для чисельного розв"язування крайових задач математичної фiзики та метод (p, q)-аналiтичних функцiй. Вiдзначено характернi якостi цих методiв ...
1145233
  Гече Ф.Й. Про один новий метод викладання тригонометрії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2001. – С. 15-24. – (Серія: Математика і інформатика ; Вип. 6)
1145234
  Стрижевський Л В. Про один окремий випадок теорії збурень, які залежать від часу / Л В. Стрижевський. – С. 55-59
1145235
  Шатирко А.В. Про один оптимізаційний підхід дослідження задач абсолютної стійкості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 197-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З використанням прямого методу Ляпунова розглянуто задачу побудови оптимальної функції Ляпунова виду Лур"є-Лостнікова, яка дає можливість встановити умови абсолютної стійкості дискретних нелінійних систем регулювання. Construction problem of optimal ...
1145236
  Лебєдєв Є.О. Про один підхід до аналізу процесів міграції / Є.О. Лебєдєв, І.Я. Усар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 244-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для дослідження стаціонарного режиму у двовимірних процесах міграції запропонований рекурентний алгоритм матричного прогону. Розглянуто застосування цього алгоритму до аналізу систем з повторними викликами та оптимальному керуванню сумісної роботи двох ...
1145237
  Усар І.Я. Про один підхід до аналізу систем з повторними викликами і чергою / І.Я. Усар, І.А. Макушенко, О.В. Лукович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 66-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1145238
  Меркур"єв М.Г. Про один підхід до визначення інтегралу за процесом нечіткого блукання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 224-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено альтернативний спосіб доведення коректності означення інтегралу за процесом нечіткого блукання. Визначений розподіл цього інтегралу для деяких випадків. Ключові слова: нечіткий процес, теорія можливостей, інтеграл за процесом нечіткого ...
1145239
  Жаріков Є.С. Про один підхід до евристики / Є.С. Жаріков, Г.А. Гведашвілі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1145240
  Заворотний А.Л. Про один підхід до задачі відновлення кривої за нечітко збуреними координатами її точок / А.Л. Заворотний, В.С. Касьянюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 106-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В рамках теоретико-можливісного підходу роз"язана задача відновлення кривої при нечітких збуреннях в координатах її точок. Наведені результати обчислювального експерименту. Within the theory of possibilities approach the task of curve restoration by ...
1145241
  Заворотний А.Л. Про один підхід до задачі моделювання роботи нюхового рецептора з використанням калібровочних вимірювань / А.Л. Заворотний, В.С. Касьянюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 166-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблені методи оцінювання входу та виходу з нюхового рецептора за скінченою кількістю спотворених шумами калібровочних вимірювань. Представлені результати обчислювального експерименту на реальних даних.
1145242
  Доленко Г.О. Про один підхід до задачі ранжування бізнес-процесів для реінжинірингу / Г.О. Доленко, О.С. Морозова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 210-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано підхід до ранжування бізнес-процесів для реінжинірингу та його програмна реалізація.
1145243
  Гладков О. Про один підхід до моделювання навчального процесу у вищому навчальному закладі / О. Гладков, О. Бичков // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 90-95. – ISSN 1998-6939


  Розглянуто аналіз подій, що відбуваються в деканаті підчас навчального процесу.Для найбільш суттєвих процесів побудовано мережу Петрі, яка б їх моделювала.
1145244
  Касьянюк В.С. Про один підхід до моделювання нечітких множин Л. Заде методами теорії можливостей / В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 161-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретико-можливісна модель нечіткої множини суттєво відрізняється від моделі нечіткої множини, що була запропонована Заде. Отже, виникає питання про взаємозв"язок цих теорій. Роботу присвячено аналізу питання зв"язку теорії можливостей і теорії ...
1145245
   Про один підхід до моделювання нечіткої динаміки / Ю.А. Бєлов, С О. Бичков, М.Г. Мєркур"єв, А.І. Чулічков; Представлено членом-кореспондентом НАН України Ю.І. Самойленком // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10
1145246
  Михайленко В. Про один підхід до моделювання повітряно-перешкодної обстановки в задачі оцінки ефективності радіолокаційної системи таїї елементів / В. Михайленко, О. Михайленко, О. Баранов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-83. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Пропонується підхід, який дозволяє формувати вхідну інформацію про повітряно-перешкодну обстановку на вході реальних РЛС, розгорнутих на позиціях або на вході їх моделей у лабораторних умовах та оцінку показників якості окремої РЛС. Offered is the ...
1145247
  Бомба А.Я. Про один підхід до моделювання просторової квазіідеальної течії / А.Я. Бомба, А.В. Теребус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 93-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Задачу моделювання квазіідеальної фільтраційної течії у деякому неоднорідному криволінійному паралелепіпеді, обмеженому двома еквіпотенціальними поверхнями та чотирма поверхнями течії, зведено до задачі на просторове квазіконформне відображення даного ...
1145248
  Загородній Ю.В. Про один підхід до моделювання розвитку систем / Ю.В. Загородній, О.Ф. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 149-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто метод моделювання розвитку систем. Система характеризується кількістю інформації про взаємозв"язки елементів. По мірі розвитку ускладнюється структура системи і в ній з"являються нові підсистеми. Розглянуто приклад моделі системи, ...
1145249
  Івохін Є.В. Про один підхід до моделювання розповсюдження реклами як процесу агрегації, обмеженої дифузією / Є.В. Івохін, Ю.О. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 98-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі змодельовано та досліджено процес розповсюдження реклами без засобів мас-медіа шляхом комунікації в межах заданої цільової аудиторії. Застосовується модель, яка описує процес спілкування всередині групи людей з метою зацікавити рекламною ...
1145250
  Загородній Ю. Про один підхід до моделювання систем, що розвиваються / Ю. Загородній, О. Ковальчук // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 74-76
1145251
  Бичков О.С. Про один підхід до опису нечітких подій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С.138-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Приводяться нові означення теорії нечітких множин такі як персептивний елемент, персептивна множина. Введені теоретико-можливісні операції над ними. Показано зв"язок з класичною теорією множин. Ключові слова: нечіткий елемент, персептивний елемент, ...
1145252
  Юлдашев О. Про один підхід до організації науково-дослідних робіт щодо створення модельних господарських судів // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-71.
1145253
  Завадський І.О. Про один підхід до побудови мережевого освітнього середовища / І.О. Завадський, О.М. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 210-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується підхід до побудови динамічного мережевого освітнього середовища.
1145254
  Касьянюк В.С. Про один підхід до побудови МНК та максимально-правдоподібних оцінок функцій та лінійних функціоналів за значеннями квадратичних функціоналів з випадковими похибками // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 213-218. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача оцінювання функції або лінійного функціоналу за значеннями квадратичних функціоналів, відомих з випадковими похибками. Розв"язок цієї задачі знайдено у вигляді розкладу за власними елементами інформаційного оператора лінійної частини ...
1145255
  Кулян В.Р. Про один підхід до проблеми математичного моделювання в гідроекології / В.Р. Кулян, О.Б. Жильцов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 247-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі формульовано задачі та побудовано чисельні алгоритми математичного моделювання гідроекологічною ситуацією.
1145256
  Петрович В.М. Про один підхід до розв"язання задачі математичного моделювання одновимірної динамічної системи з неповно визначеним крайовим станом / В.М. Петрович, Н.М. Требіна, К.В. Двірничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-42. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано та розв"язано задачу побудови інтегрального за Лапласом зображення функції стану довільної неповно за крайовими умовами спостережуваної одновимірно розподіленої динамічної системи за умов повної інформації про її початковий стан. Виконана ...
1145257
  Івохін Є.В. Про один підхід до розв"язання нечіткої задачї рекомбінації / Є.В. Івохін, М.Ф. Махно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 94-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  В статті розглянуто основні задачі теорії розкладів та їх математичні моделі. Відзначено необхідність враховувати NP-повну складність розв"язання таких задач. Для задачі оптимальної рекомбінації запропоновано схему жадібного алгоритму, що дозволило ...
1145258
  Бармак О.В. Про один підхід до синтезу та розпізнавання жестової інформації на основі базисних елементів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній статті розглядається підхід до формалізації жестового мовлення для відтворення його віртуальною моделлю. Запропонований підхід дозволяє використовувати отримані формальні ознаки для ідентифікації одиниць жестового мовлення This paper proposes ...
1145259
  Поліщук О.Б. Про один підхід при розв"язанні задачі з параметрами для сингулярних інтегральних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено умови розв"язності задачі з параметрами для лінійних сингулярних інтегральних рівнянь у випадку використання правого еквівалентного регулятора. Обгрунтовано застосування проекційно-ітеративного методу до такого типу задач.
1145260
  Сластьон С.Е. Про один приклад гендерного діалогу в британській поезії кінця XVI - 20-х років XVII ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 95-99. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1145261
  Івохін Є.В. Про один приклад реалізації нечітких баз даних / Є.В. Івохін, М.Г. Кучерявий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 143-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1145262
  Калайда О.Ф. Про один простий метод відновлення функції за її повним диференціалом / О.Ф. Калайда, О.В. Галкін, В.В. Гоженко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 44-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Доведено один простий метод відновлення функції за її повним диференціалом за допомогою невизначених інтегралів і, зокрема, метод інтегрування рівнянь в повних диференціалах.
1145263
  Калайда О.Ф. Про один простий метод розгортання правильної раціональної функції на елементарні / О.Ф. Калайда, Т.В. Туташконко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – C. 14-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Для інтегрування раціональних функцій, замість громіздкого методу невизначених коефіцієнтів, побудовано простіший метод розгортання згаданих функцій на елементарні дроби. A simpler method for developing above-mentioned rational functions into ...
1145264
  Бартіш М.Я. Про один рекурсивной метод розв"язання функціональних рівнянь / М.Я. Бартіш, О.В. Ковальчук // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 17-23. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Дослiджується рекурсивний аналог методу Ньютона для розв"язування функцiональних рiвнянь. Дослiджено швидкiсть збiжностi методу та дано оцiнку похибки методу i рекомендацiї щодо визначення оптимальної глибини рекурсiї. Проведено чисельнi експерименти ...
1145265
  Тимофієва Н.К. Про один спосіб розв"язання перелічувальних задач // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 245-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На прикладі розбиття цілого додатнього числа показано, яким чином, використовуючи закон періодичності, визначати кількість комбінаторних конфігурацій у їх множині.
1145266
  Дядищева-Росовецька Про один фольклорний за походженням компонент поетики кирило-мефодіївського перекладу пісні над піснями // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 99-111. – ISSN 2311-2697


  У статті аналузуються та характеризуються різні типи повторів у Кирило-Мефодіївському перекладі Пісні над піснями. Ключові слова: лінгвофольклористика, Пісня над піснями, загальнослов"янська спадщина, мова, поетична мова, повтори. The article ...
1145267
  Грищенко О.Ю. Про один чисельний алгоритм моделювання динамічних процесів ньютонівської теплопровідної рідини / О.Ю. Грищенко, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 192-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На базі двокрокових симетризованих схем побудовано різницевий алгоритм для системи Нав"є-Стокса з урахуванням балансу енергії. Отримано умови стійкості, доведено збіжність чисельного розв"язку до розв"язку початкової задачі.
1145268
  Мукоєд А.П. Про один чисельний розв"язок лінійних крайових задач / А.П. Мукоєд, О.Г. Бодрик, Ф.О. Хворостяний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 188-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропоновано поширення чисельного експоненціального методу розв"язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь на крайові задачі. Як приклад розглянуто згин циліндричної оболонки постійної товщини під дією поперечного навантаження.
1145269
  Заславський І.Я. Про один Шевченків вірш ("Н.Костомарову") // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 108-113
1145270
  Кириченко М.С. Про одне з двох основних джерел роботи Г.Г. Шпета "Проблема причинності у Г"юма та Канта" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається розв"язання Г"юмом питання причинності і пов"язаних з ним питань свободи волі, необхідності, детермінізму, та висвітлення Г"юмового аналізу у праці Г. Шпета. The artіcle іs about decіsіon a problem of causatіon, freedom by Hume ...
1145271
  Галас Василина Про одне з нездійснених видань Підкарпатського общества наук: "Перше песне" П Плиски // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С.185-190. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
1145272
  Шрамко О.С. Про одне застосування узагальненого ф-субгауссового дробового броунівського руху / О.С. Шрамко, Р.Є. Ямненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  У статті досліджуються деякі властивості узагальненого ф-субгауссового дробово го броунівського руту -ф-субгауссового випадкового процесу, властивості якого подібні де дробового броунівського руху, але розподіл якого не обов"язково є гауссовим. ...
1145273
  Бурим В.М. Про одне інтерполяційне зображення випадкових процесів з нерівновіддаленими вузлами інтерполяції / В.М. Бурим, В.Н. Нагорний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 17-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Отримані інтерполяційні зображення певних класів випадкових процесів по нерівновіддаленим вузлам інтерполяції, в яких використовуються значення процесу та його похідних до другого порядку включно. Вузли інтерполяції зібрані в групи по два вузла в ...
1145274
  Іщенко О.С. Про одне питання екології мовних ареалів (у контексті збереження чорнобильських говірок) // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 129-134. – ISBN 978-966-1673-36-5
1145275
  Козак Н.С. Про одне різночитання в статті 1074 року "Повісті временних літ" різних редакцій // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 198-210. – ISBN 966-7671-23-2
1145276
  Задорожний В. Про одне слово із Шевченкового лексикону


  У статті завважено ту обставину, що в сучасних виданнях творів Т. Шевченка дієслово "канати" в усіх випадках такого авторського слововжитку замінено дієсловом "конати". Спираючись на аналіз прижиттєвих видань творів Т. Шевченка, а також беручи до ...
1145277
  Кочубінська Є. Про одне узагальнення біциклічної напівгрупи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Вводяться дві напівгрупи, які є узагальненням біциклічної напівгрупи. Описані системи твірних, канонічний вигляд елементів, відношення Гріна та конгруенції цих напівгруп.
1145278
  Калайда О.Ф. Про одне узагальнення многочленів С. Бернштейна // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 205-206. – ISBN 978-617-7021-57-4
1145279
  Калиновський О.З. Про одне узагальнення поняття диз"юнкту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 201-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджується підхід до побудови машино-орієнтованих числень пошуку спростування у логіці першого порядку, що спирається на узагальненні поняття диз"юнкту. Наводяться результати про коректність та повноту числення, яке ґрунтується на цьому узагальненні.
1145280
  Городній М.Ф. Про одне узагальнення поняття секторіального оператора / М.Ф. Городній, Н.М. Куцик, А.В. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 80-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається клас операторів, що є узагальненням секторіальних операторів, і досліджуються його властивості.
1145281
  Тузов О.Н. Про одне узагальнення сервантних підгруп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі вводиться поняття k-сервантної підгрупи і вивчаються k-сервантні підгрупи k-регулярних р-груп. A notion of k-serving subgroups is introduced and k-serving subgroups of k-regular p-groups are studied in the paper.
1145282
  Лєбєдєв Є.О. Про одне узагальнення формул Ерланга / Є.О. Лєбєдєв, О.І. Пономарчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 162-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається багатолінійна система масового обслуговування з відмовами і неординарними потоками викликів на вході. Для стаціонарних ймовірностей отримані явні розрахункові формули через параметри системи.
1145283
  Шмигевський М.В. Про одне узагальнення формул Такача для керованих мереж обслуговування // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 281-287. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Для багатомірного процесу обслуговування в мережах з вузлами типу M|GI|[нескінченність] і керованим джерелом вимог знайдені умови існування стаціонарного режиму. Як наслідок для марківських керованих мереж отримано узагальнення формул Такача для ...
1145284
  Калайда О.Ф. Про одне узагальнення формул Фруллані та Дирихле / О.Ф. Калайда, Д.В. Мельничук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Узагальнено формулу Фруллані та формулу Дирихле на ширший клас інтегралів, залежних від параметрів.
1145285
  Мамчич Т.І. Про одне уточнення центральної граничної теореми для сум на ланцюзі Маркова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 85-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Пропонується операторний метод доведення центральної граничної теореми для сум випадкових величин з L[нижній індекс 2]([пі]) з обмеженим другим моментом на рівномірно ергодичних ланцюгах Маркова. Метод дозволяє отримувати оцінки швидкості збіжності.
1145286
  Калайда О.Ф. Про одновимірні лінійні інтегро-диференціальні задачі для рівнянь типу Вольтерра / О.Ф. Калайда, В.К. Магас // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 101-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджено питання про необхідну кількість додаткових умов для коректної постановки інтегро-диференціальних задач для лінійних одновимірних інтегро-диференціальних рівнянь типу Вольтерра другого та першого роду. Встановлено умови єдиності розв"язку цих ...
1145287
  Садовий М. Про одного із засновників української наукової школи - фізики плазми // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 9-16. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7
1145288
  Дубовенко Ю. Про однозначність обчислення наближень багатошарових густинних контактів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-73. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії чл.-кор. НАН України, д-ром фіз.-мат. наук, проф. М.А. Якимчуком) Мета статті - отримати математичні конструкції для геологічних об"єктів типу синкліналей та антикліналей, обґрунтувати єдиність оберненої ...
1145289
  Семенюк Е.П. Про однозначність розуміння інформації у науковому пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1145290
  Мацак І.К. Про однолінійну систему масового обслуговування з втратами // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 135-141. – ISSN 0868-6904


  Розглядається однолiнiйна СМО з втратами загального типу. Знаходяться стацiонарнi ймовiрностi станiв i установлюється центральна гранична теорема для часу перебування в станах. A one-line queueing system is considered with refuses of general type. ...
1145291
  Кравчук М.П. Про одну Hermite"ову Формулу / М.П. Кравчук. – [3] с.
1145292
  Ратинська О. Про одну анаграму у творах Мирослава Скорика // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 156-163. – ISSN 2224-0926
1145293
  Ядренко М.Й. Про одну геометричну нерівність П.Ердьоша // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 26-27. – ISSN 1029-4171
1145294
  Івохін Є.В. Про одну гібридну модель задачі теорії розкладів / Є.В. Івохін, М.Ф. Махно // Международная научная конференция имени Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016 : Киев, 18-20 мая 2016 г. : сб. трудов, рекомендовано Ученым советом фак. прикладной математики / "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016, междунар. науч. конф. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 90-96. – ISBN 978-617-7010-11-0
1145295
  Бондаренко В.М. Про одну гіпотезу для квадратичної форми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій статті ми формулюємо гіпотезу про будову скінченних частково впорядкованих множин з позитивно визначеною квадратичною формою Тітса. Ключові слова: впорядкованії множина, мінімаксна сума, форма Тітса. In this paper we formulate a conjecture on ...
1145296
  Оногда О.В. Про одну групу київської пізньосередньовічної кераміки / О.В. Оногда, С.А. Балакін // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 1. – С. 91-96. – ISSN 0235-3490
1145297
  Плахта Д. Про одну з граней Олени Кульчицької // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 вересня (№ 166). – С. 12


  Олена Кульчицька — український графік, маляр, педагог.
1145298
  Шульман Л.М. Про одну з можливостей підвищення роздільної здатності радіотелескопів / Л.М. Шульман. – [7] с.
1145299
  Ганюшкін О.Г. Про одну з Українських олімпіад // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 19-21. – ISSN 1029-4171
1145300
  Богданович В.І. Про одну з формальних інтерпретацій загальної теорії систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1145301
  Конча С. Про одну забуту і "давно спростовану" теорію // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 68-75. – ISBN 966-7060-76-4
1145302
  Мішура Ю.С. Про одну задачу відновлення вінерового поля на площині / Ю.С. Мішура, А.В. Золота // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 98-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається питання про відновлення вінерового поля в точці за його значеннями на прямокутнику. Знайдено найкращу середньоквадратичну оцінку та її похибку.
1145303
  Волчков С.О. Про одну задачу дослідження стійкості нечітких динамічних систем / С.О. Волчков, Є.В. Івохін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 196-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто роботу віртуального менеджера пам"яті в ОС Windows NT як приклад динаміки дискретних систем з нечіткими станами. Формулюється задача дослідження стійкості нечітких дискретних систем. Отримані твердження про умови стійкості розв"язків ...
1145304
  Умеров О. Про одну задачу оптимального вибору стратегії вимірювань в задачах гарантованого оцінювання розв"язків рівнянь еліптичного типу // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 214-215
1145305
  Глущенко О.А. Про одну задачу оптимізації захисту території від підтоплення / О.А. Глущенко, Т.П. Бездітний, В.В. Скринько // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 227-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено задачу оптимізації захисту території від підтоплення для випадку двостороннього притоку.
1145306
  Шуклін Г.В. Про одну задачу стабілізації маятника з запізненням // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 275-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудоване керування малими коливаннями маятника з запізненням.
1145307
  Федака С. Про одну із загадок Кобзаря // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2001. – Рік вид. 49, № 1. – С. 51-56


  Карпатські корені Тараса Шевченка.
1145308
  Стасюк А. Про одну із назв Галича в XVI столітті // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – C. 68-74. – ISBN 978-966-668-384-0
1145309
  Мальцев В. Про одну інверсну піднапівгрупу напівгрупи Cn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 101-107. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Уведено до розгляду й досліджено будову інверсної піднапівгрупи напівгрупи Сn. It"s given a definition and an investigation of a structure of an inverse subsemigroup from Cn.
1145310
  Поляков І.М. Про одну кардинальну проблему еволюційної теорії. / І.М. Поляков, 1935. – 95-116с.
1145311
  Снітко Г.А. Про одну коефіцієнтну обернену задачу для параболічного рівняння в області з вільною межею // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2014. – Т. 11, № 1. – C. 109-126. – ISSN 1810-3200
1145312
  Петунін Ю.В. Про одну концепцію обумовленості системи лінійних алгебраїчних рівнянь / Ю.В. Петунін, В.Л. Рябічев, О.М. Акчурін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 180-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  У роботі розглядаються показники, які визначають число обумовленості системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Показано, що існуючі числа Тьюрінга і Тодда добре узгоджуються із суттю цього поняття. This paper deals with the characteristics that determine ...
1145313
  Клен І.В. Про одну крайову задачу xk-аналітичних функцій для півплощини з викинутим півкругом // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 42-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  За допомогою інтегральних зображень x[верхній індекс k]-аналітичних функцій в нескінченній області через граничні значення аналітичних функцій розв"язано в квадратурах крайову задачу x[верхній індекс k]-аналітичних функцій для півплощини з викинутим ...
1145314
  Семеновська Н.В. Про одну лінійну задачу для однорідних та ізотропних випадкових полів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Для деяких кореляційних моделей однорідних та ізотропних випадкових полів встановлюються явні формули для дисперсії оцінки методу найменших квадратів невідомого середнього значення.
1145315
  Глущенко О.А. Про одну математичну модель для задачі оптимізації обмеження міграції забруднених грунтових вод через грунтові греблі / О.А. Глущенко, Н.В. Мудрак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 163-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача оптимального керування захистом грунтових вод від забруднень за допомогою насипних гребель. За критерій оптимальності, з урахуванням того, що саму греблю вже побудовано, вибрано вартість спорудження додаткових елементів (шпунта та ...
1145316
  Івохін Є.В. Про одну методику оцінювання ефективності рекламного тексту / Є.В. Івохін, Ю.О. Науменко, А.М. Марчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 44-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1145317
  Коробко Т.В. Про одну модель соціальних і біологічних систем, що розвиваються / Т.В. Коробко, Ю.В. Загородній // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 71-77 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1145318
  Демченко І.Ю. Про одну модель управління запасами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 116-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1145319
  Каральнік С.М. Про одну можливістя пояснення складної структури К-краю поглинання рентгенівських променів / С.М. Каральнік. – Київ, 1960. – 3 с.
1145320
  Супрун А.Д. Про одну можливість інтераційного розв"язку нелінійної задачі теплопровідності / А.Д. Супрун, П.Є. Ільницький // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 513-520. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  У статті обговорюється можливість побудови аналітичних розв"язків нелінійної задачі теплопровідності на базі запропонованої ітераційної процедури. Нелінійність пов"язана з залежністю коефіцієнта теплопровідності від температури. Отримано аналітичний ...
1145321
  Латишева К.Я. Про одну нерівність Д.Ю. Панова / К.Я. Латишева. – Київ, 1936. – 122 с.
1145322
  Нестеренко О.Н. Про одну нерівність для алгебраїчних поліномів та цілих функцій експоненціального типу / О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-19. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Відома нерівність [подано формулу], яка була доведена для монотонних непарних функцій g і алгебраїчних багаточленів P[нижній індекс n-2] степеня не вище n-2, узагальнюється на випадок багаточленів вищих степенів багатьох змінних у метриці L[нижній ...
1145323
  Безкрила С.І. Про одну нерівність для модулів неперервності дробового порядку, породжених півгрупою операторів / С.І. Безкрила, О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 168-169. – ISBN 978-617-7021-57-4
1145324
  Безкрила С.І. Про одну нерівність для третього модуля неперервності / С.І. Безкрила, О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 101-104
1145325
  Чухрай Л. Про одну обернену задачу для вироджених параболічних рівнянь // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 189-191
1145326
  Курило М.О. Про одну олімпіадну задачу // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 25. – ISSN 1029-4171
1145327
  Івохін Є.В. Про одну оптимізаційну задачу розподілу часового ресурсу в умовах невизначеності / Є.В. Івохін, В.О. Навродський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В роботі розглянуто задачу визначення порядку виконання заданої сукупності робіт, проведення яких забезпечує максимально ефективний розподіл наявного часового обмеження. Розглянуто модель даної задачі за умов неточного визначення термінів виконання ...
1145328
  Плахотник Т. Про одну особливість української народної пісні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 76-78. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядається та особливість українських народних пісень, що забезпечує їх позитивний вплив на людину, - наявність елементів втраченої піснемови.
1145329
  Косаревська Н.В. Про одну оцінку адекватності декомпозиції лінійних систем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 179-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Запропоновано інтегральний критерій якості апроксимації лінійної системи диференціальних рівнянь, іншою системою, отриманою в результаті спрощення. Він заснований на мажорантній оцінці розв"язків систем, яка отримується за допомогою другого методу О.М. ...
1145330
  Івохін Є.В. Про одну реалізацію процедури декомпозиції багатомірних нечітких системах / Є.В. Івохін, Л.Т. Аджубей // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 237-238
1145331
  Стріха М. Про одну репліку пізньої римської поезії в Англії та у Криму в XVII столітті / М. Стріха, С. Трош // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 85-92. – ISSN 0236-1477
1145332
  Сіренко А.С. Про одну різницеву систему зі слабкою нелінійністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 168-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1145333
  Лебєдєв Є.О. Про одну систему з повторними викликами і ненадійним приладом / Є.О. Лебєдєв, М.М. Шарапов, Г.В. Лівінська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 9. – С. 24-30. – ISSN 1025-6415
1145334
  Солдатов М.О. Про одну спектральну задачу, породжену проблемою коливань ідеальної рідини в басейні, покритому льодом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 173-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена задача на власні значення в гільбертовому просторі, порождена задачею про власні коливання ідеальної рідини в басейні, частково вкритому кришеним льодом. Досліджується спектр частот власних коливань.
1145335
  Прищепа О.В. Про одну стохастичну систему з обмеженим числом повторень // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 106-107
1145336
  Юриняк А. Про одну строкату збірку поезій // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 154, листопад : листопад. – С. 12-18


  Творчість Ганни Черінь.
1145337
  Лебединська Т. Про одну судову справу (за "Судебным вестником" № 269 від 10 грудня 1867 р.) / Т. Лебединська, М. Сулима


  У статі йдеться про багаторічний судовий процес щодо літературної спадщини Т. Шевченка, зніційований видавцем І. Лисенкомвим.
1145338
  Кудрик Л. Про оздоровчу функцію освіти в контексті сьогодення / Л. Кудрик, Ю. Сурмяк // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 4. – С. 15-24
1145339
  Дениско Н. Про ознаки магічного реалізму в романі Ольги Токарчук "Правік та інші часи" / Н. Дениско, Ю. Грицай // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (461), березень 2020. – С. 13-16
1145340
  Погребняк С. Про ознаки права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 13-21. – ISSN 1993-0909
1145341
  Козловська Г. Про ознаки пустинь а так званій "карпатській ріні" на Поділлі / Ганна Козловська // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [4] с. : мал. – Бібліогр.: 6 назв
1145342
  Козловська Г. Про ознаки пустинь в так званій карпатській ріні на Поділлі / Г. Козловська. – 4с.
1145343
  Осадчук О.К. Про окремі аспекти організації роботи окружних виборчих комісій під час проведення виборів народних депутатів України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 20-24
1145344
  Половко О.О. Про окремі аспекти протидії політичному тероризму в сучасних умовах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 246-251. – ISBN 966-628-197-5
1145345
  Грек Б.М. Про окремі аспекти протиправного перерозподілу власності в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-44.
1145346
  Мних М.В. Про окремі аспекти трансформації інструментів податкового регулювання економіки України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 29-34
1145347
  Тростюк З.А. Про окремі загальнолінгвістичні правила тлумачення кримінального закону // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 7. – С. 3-12
1145348
  Івохін В Є. Про окремі математичні моделі процесу розповсюдження реклами в соціумі / В Є. Івохін, Ю.О. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У даній роботі змодельовано та досліджено процес розповсюдження реклами шляхом комунікації в межах заданої цільової аудиторії. Використано підходи, що базуються на моделях соціальної та фізичної аналогій процесів обміну інформацією у соціальній мережі. ...
1145349
  Манцевич Юрій Миколайович Про окремі методологічні аспекти розподілу цін на ринку житла в містах України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 210-218. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються окремі методологічні проблемами вивчення сучасного українського ринку житла, які випливають з проведеного аналізу пропозицій квартир з різною кількістю кімнат по містах-представниках.
1145350
  Солдатенко О.В. Про окремі недоліки кваліфікації випускників-юристів вищих навчальних закладів України // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 52-53
1145351
  Маляренко В.Т. Про окремі питання касаційного перегляду кримінальних справ за новими правилами // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 4. – С.40-49
1145352
  Гетманцев Д. Про окремі питання справляння збору за право на використання місцевої символіки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 50-52.
1145353
  Уркевич В. Про окремі правові аспекти земельних відносин в особистих селянських господарствах // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.64-66
1145354
  Уркевич В. Про окремі правові аспекти формування земельного масиву сільськогосподарського кооперативу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.52-55
1145355
  Присяжнюк І.І. Про окремі проблеми кваліфікації злочинів за ст. 162 КК України "Про порушення недоторканності житла або іншого володіння особи" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 495-502. – ISSN 1563-3349
1145356
  Тростюк З.А. Про окремі проблеми латентності тексту Кримінального Кодексу України // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 149-151. – ISBN 978-966-301-172-1
1145357
  Бабаскін А.Ю. Про окремі проблеми правового регулювання придбання цінних паперів за законодавством України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 219-225. – ISSN 0869-2491
1145358
  Шицький І. Про окремі проблеми судової реформи // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-12.
1145359
  Гащук П.М. Про окремі сентенції-комільфо в теорії автомобіля / П.М. Гащук, // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 171-184 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-4643
1145360
  Радзієвський В. Про окремі соціальні передумови виникнення кримінальної субкультури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 164-168
1145361
  Тростюк З.А. Про окремі суперечності між статтями Кримінального кодексу України та кримінально-виконавчого законодавства України (у контексті тлумачення статей 390 — 393КК) // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-21
1145362
  Солдатенко О. Про окремі сучасні тенденції щодо науки фінансового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 45-49. – ISSN 1026-9932
1145363
  Баклан О.В. Про окремі функції державного управління: деякі теоретико-прикладні питання / О.В. Баклан, В.П. Чабан // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 70-74
1145364
  Данилявичюс Э. Про окрестностям Вильнюса : туристические маршруты / Э. Данилявичюс, В. Карвялис. – Вильнюс : МИНТИС, 1967. – 116 с.
1145365
  Іщук-Пазуняк Про Оксану Лятуринську. Некролог у 20-річчя смерті // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 263-272. – ISBN 978-966-355-044-2
1145366
   Про оксиданти, антиоксиданти і невиліковані форми раку // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 91-93. – ISSN 0372-6436


  Про статтю нобелівського лауреата, першовідкривача подвійної спіралі ДНК, Джеймса Уотсона, який розмірковує про роль антиоксидантів у розвитку онкологічних захворювань.
1145367
   Про Олександра Білецького : Спогади, статті. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 303с.
1145368
   Про Олександра Копиленка : спогади. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 279с.
1145369
   Про Олексу Десняка. – К., 1972. – 256с.
1145370
   Про Олеся Гончара. – К., 1968. – 395с.
1145371
   Про Олеся Гончара. – К., 1978. – 432с.
1145372
  Слабошпицький М. Про Олеся Жолдака й інших довкола нього // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 12). – С. 6-7


  До 100-річчя від дня народження письменника.
1145373
  Вознюк В.О. Про Ольгу Кобилянську / В.О. Вознюк. – Київ, 1983. – 183с.
1145374
  Семенець А.В. Про оновлення "Інформаційної системи перевірки знань у медичній освіті" / А.В. Семенець, С.Б. Чеканов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 82-89. – ISSN 1681-2751
1145375
  Дерев"янко С.М. Про оновлення конституційних повноважень Верховної Ради України щодо призначення всеукраїнського референдууму // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 75-78. – (Право. Економіка. Управління)
1145376
   Про оновлення навчально-наукового Бережанського геодезичного полігону / А.С. Перій, І.С. Сідоров, І.Я. Покотило, І.Ф. Гарасимчук, З.Р. Тартачинська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 72-75. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1145377
  Пастух М.В. Про оновлення топографічних карт та планів Києва // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 100-103. – Бібліогр.: 4 назви
1145378
  Климова Ю. Про ономасіологічний статус абревіації та моделі утворення абревіатур на позначення події // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 148-152. – ISSN 0869-3595
1145379
  Пфейфер Ю.В. Про оператори повної системи лінійних однорідних рівнянь з частковими похідними першого порядку одної невідомої функціі : доповідано 21 травня 1930 р. / [доп.] акад. Ю.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [6] с.
1145380
  Лінчук Ю.С. Про операторний аналог теореми додавання для косинуса // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2014. – Т. 11, № 1. – C. 69-78. – ISSN 1810-3200
1145381
  Турбал Ю. Про операторний метод моделювання спіральних структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 237-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується спосіб моделювання спіральних структур, що грунтується на апроксимації дії силового поля деякою послідовністю операторних перетворень. Ключові слова: операторне перетворення, ітераційний процес, спіральна структура. In this paper is ...
1145382
  Хлобистов В.В. Про операторну інтерполяцію та ідентифікацію нелінійних систем / В.В. Хлобистов, Т.М. Поповічєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 209-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Уточнено взаємозв"язок між інтерполяційними формулами типу Лагранжа і Ерміта для поліноміальних операторів в гільбертовому просторі та методом ортогональних моментів для ідентифікації поліноміальних систем. Отримано оцінки точності інтерполяції на ...
1145383
   Про оплату праці // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 23 березня (№ 12). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України та Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України надіслали спільний лист (№ 1/9-162, № 02-5/202 від 17.03.2020 р.) керівникам органів освіти і науки, закладів та установ освіти, підпорядкованих ...
1145384
  Коцурак О. Про оплату праці науково-педагогічних працівників та працівників культури // Праця та зарплата. – Київ, 2021. – 3 лютого (№ 5). – С. 6-7
1145385
  Євтушенко Ю. Про оплату праці педагогічних працівників // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 6). – С. 8
1145386
  Коцурак О. Про оплату праці педагогічних працівників // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 24 липня (№ 27). – С. 10
1145387
  Коцурак О. Про оплату праці педагогічних працівників // Праця та зарплата. – Київ, 2020. – 2 грудня (№ 45). – С. 8-9
1145388
   Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки : постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 3-8


  "...4. Надати право керівникам закладів, установ освіти і науки: <...> 3) формувати посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка". - С. 4.
1145389
   Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки : постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 30 серпня (№ 165). – С. 20-21
1145390
   Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки : постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 8). – С. 26-31
1145391
  Коцурак О. Про оплату праці працівників вищих навчальних закладів // Праця та зарплата. – Київ, 2020. – 5 лютого (№5). – С. 10
1145392
  Коцурак О. Про оплату праці працівників закладів освіти // Праця та зарплата. – Київ, 2020. – 12 серпня (№ 30). – С. 8


  На посаду вчителя закладу середньої освіти за сумісництвом прийнято працівника, який має вчене звання та науковий ступінь і працює в закладі вищої освіти III-IV рівнів акредитації на посаді доцента. Який тарифний розряд установити такому працівнику під ...
1145393
  Різнічук О. Про оплату праці працівників навчальних закладів та установ освіти // Праця та зарплата. – Київ, 2020. – 25 липня (№44)
1145394
   Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1037 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 31 грудня (№ 249). – С. 9
1145395
  Гузенко О. Про оплату праці у святкові (неробочі) дні та надурочний час // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 11 грудня (№ 17). – С. 10
1145396
   Про оподаткування прибутку підприємств // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – C.3-38
1145397
   Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 758 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 62, 14 серпня 2015 року. – С. 275-276


  Зміни внесено до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97 "Про затвердження технічних описів документів про освіту та вчені звання". Втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2010 року № 365 ...
1145398
  Усар І.Я. Про оптимальне керування вхідним потоком в системах з повторними викликами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-43. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто системи з повторними викликами з керованими інтенсивностями вхідного потоку. Отримано формули для ергодичного розподілу, які використовуються для розв"язування оптимізаційних задач з пороговою стратегією. The retrial queues with controlled ...
1145399
  Хітько І.В. Про оптимальне керування імпульсними системами з недиференційованими критеріями якості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 256-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розглядається задача відшукання оптимального керування динамічною системою з імпульсною дією. Критерій якості є функцією максимуму початкових умов.
1145400
  Ліндер Я.М. Про оптимальні оцінки практичної стійкості лінійних диференціальних включень з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 154-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі отримано оптимальні оцінки множин початкових умов та фазових обмежень в задачі практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом. In this paper optimal estimations of initial condition and phase restriction parameters in ...
1145401
  Шарапов М.М. Про оптимальні розв"язки транспортної задачі / М.М. Шарапов, О.Є. Ольховик // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 258-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В цій статті розглядається рекурсивний метод пошуку всіх оптимальних планів закритої цілочисельної транспортної задачі.
1145402
  Донченко В.С. Про оптимальність дискретизації для акумулятора перетворення Гоку для сімейства прямих в класичній параметризації // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 242-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі досліджуються умови максимальності параметрів бернулівських випадкових величин, що визначають акумуляторну функцію та її граничні значення, в залежності від характеристик дискретизації у просторі параметрів. Розглядаються також умови ...
1145403
  Іванов І.Ю. Про оптимізацію алгоритмів узгодження ключів в динамічних рівноправних групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 112-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Розглядається питання ефективності алгоритмів групового узгодження ключів. Запропоновано спосіб обчислення вартості алгоритму для використання в конкретному середовищі. Наведено спосіб зменшення вартості виконання алгоритмів обміну ключами в ...
1145404
  Верченко А.П. Про оптимізацію динаміки пучка траєкторій в лінійних системах зі скачками фазових координат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто задачі оптимізації динаміки пучка траєкторій в лінійних системах зі змінною структурою (зі скачками першого роду в точках переключення). Одержано відповідні формули обчислення частинних похідних від критерію якості за параметрами ...
1145405
  Кулян В.Р. Про оптимізацію інвестиційної політики на основі методів математичного моделювання / В.Р. Кулян, О.С. Требіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 101-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглядається проблема побудови математичної моделі та управління портфелем цінних паперів як задача оптимального керування динамічною системою. Ключові слова: математична модель, оптимальний портфель, оптимальне керування. The problems of construct ...
1145406
   Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : постанова КМУ від 25.03.2015 № 143 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 26, 10 квітня 2015 року. – С. 56-57
1145407
  Івохін Є. Про оптимізацію побудови лінійних систем порівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-30. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглянуто способи побудови лінійних систем порівняння та їх оптимізацію. Отримано необхідні та достатні умови стійкості систем порівняння. Досліджено умови оптимізації функцій Ляпунова, що складають векторну функцію Ляпунова. The methods of ...
1145408
  Волощук С.Д. Про оптимізацію розв"язку некоректної початково-крайової задачі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 198-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто питання мінімізації середньоквадратичної нев"язки некоректно поставленої лінійної початково-крайової задачі.
1145409
  Кобко В.А. Про оптимізацію та удосконалення системи підготовки керівного складу служби цивільного захисту і населення до дій у надзвичайних ситуаціях / В.А. Кобко, В.О. Тищенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 131-133. – Бібліогр.: 8 назв
1145410
   Про опублікування результатів дисертацій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Роз"яснення щодо застосування наказу МОН від 23 вересня 2019 року № 1220 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук".
1145411
   Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : наказ МОНмолодьспорту від 17.10.2012 , № 1112. // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 12 (14) грудень. – С. 42-45
1145412
   Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : наказ Міністерства освіти і науки в Україні від 23 вересня 2019 р. № 1220 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 76-79
1145413
   Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересняя 2019 р. № 1220 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2019. – Листопад (№ 11). – С. 39-40
1145414
   Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 р. № 1220 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 41-46
1145415
   Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 р. № 1220 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 85-90
1145416
   Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях : лист Міністерства освіти і науки України від 04.12.2015 р. № 1/9-586 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 95
1145417
  Красніков В. Про організаціїї колективного управління // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 68-70. – ISSN 1608-6422
1145418
   Про Організаційний комітет з питань розвитку Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності : указ Президента України від 4 квіт. 2017 р. № 98 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип. Л. Гаркавенко. – Київ, 2017. – № 9 (378), 21 квітня 2017 року. – С. 10
1145419
   Про Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів зі створення меморіалу українських героїв : розпорядження Президента України; склад колегіального органу від 23.11.2015 р. № 770/2015-рп // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 26 (332), 2 грудня 2015. – С. 29-31


  До складу організаційного комітету з підготовки та проведення заходів зі створення меморіалу українських героїв також входить декан історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Патриляк Іван Казимирович.
1145420
  Полянський Ю. Про організаційний устрій та функції органів прокуратури // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 87-90. – ISSN 1561-4999
1145421
  Андрушкін Б. Про організаційно-правові проблеми державного управління національною економікою в умовах перед"європейської адаптації законодавства України / Б. Андрушкін, О. Погайдак, У. Митник // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 3 (46). – С. 5-12
1145422
  Івохін Є.В. Про організацію автоматичного тестування баз даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 163-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто технологію розробки програмного забезпечення, яка базується на повторенні коротких циклів розробки: генерація тесту, створення коду для виконання тесту, рефакторінг нового коду до відповідних стандартів. Детально викладено методику розробки ...
1145423
  Чухно А.А. Про організацію вивчення студентами першоджерел з політичної економії. Вип. 6 // Праці і матеріали науково-методичної Ради КДУ, 1959. – Т.17
1145424
  Чирва Про організацію виховної роботи з іноземними студентами у вітчизняних класичних університетах / Чирва, Я..О // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 50-53. – ISSN 2411-5983
1145425
  Боброва І.А. Про організацію вітчизняних вищих медичних навчальних закладів // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5 (109). – С. 96. – ISSN 1562-1146
1145426
  Сердюк В.В. Про організацію діяльності Верховного Суду України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 30-40.
1145427
   Про організацію збирання врожаю та хлібоздачі 1935 року. – Херсон, 1935. – 16с.
1145428
  Холодний М.Г. Про організацію й основні завдання науково-дослідної та лісо-культурної роботи лісового заповідника / М.Г. Холодний. – 119-125с.
1145429
   Про організацію методичного керівництва навчанням неписьменних і малописьменних. – К., 1939. – 14с.
1145430
  Музика-Стефанчук Про організацію місцевого самоврядування та управління в зарубіжних країнах // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 106-109.
1145431
  Жебровський Б.М. Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 2
1145432
   Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 2-5
1145433
  Хижняк О. Про організацію наукової роботи під час пандемії / О. Хижняк, А. Жовнір // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 вересня (№ 37). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1145434
   Про організацію роботи щодо проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2019 р. № 1232 // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 5
1145435
   Про організацію та проведення V Міжнародної науково-методичної конференції "Освітні вимірювання-2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові" : наказ Міністерства освіти і науки України 12.05.2015 № 529 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 38-41


  Співорганізатори конференціїї: Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України, Національна академія педагогічних наук України, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні. Серед ...
1145436
   Про організацію та проведення заходів у Шевченківському національному заповіднику // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 квітня (№ 18). – С. 1


  Заходи до 200- річчя від дня народження Т.Г. Шевченка.
1145437
   Про організацію та проведення конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школи сприяння здоров"ю : наказ Міністерства освіти і науки України від 10.11.08 р. № 1023 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 16-23. – ISSN 0130-8890
1145438
  Пістун М.Д. Про організацію Української Академії Наук та зародження у ній економіко-географічних досліджень в 20-х рр. ХХ ст. : Суспільно-географічні дослідження / М.Д. Пістун, Т.Ю. Мельниченко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-24. – Бібліогр. 21 назва. – ISSN 1561-4980
1145439
  Хобзей Павло Про організоване завершення 2017/18 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 2-4
1145440
  Максюта М.В. Про орієнтаційний рух релятивістських заряджених частинок з погляду фрактальної геометрії / М.В. Максюта, К.П. Суткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-49. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглядаючи орієнтаційний рух релятивістської зарядженої частинки з погляду фрактальної геометрії, по-перше, отримано дробове нестаціонарне рівняння Шредінгера, за допомогою якого можна визначати зміну з часом амплітуди хвильової функції поперечного ...
1145441
  Тарасевич В.М. Про орієнтири і напрями виходу з кризи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 9 (622). – С. 4-17. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1145442
  Латиш В.Т. Про ортит і титаніт гранітів Токівського масиву // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 43-50 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
1145443
  Петравчук А.П. Про ортогональні оператори на скінченновимірних алгебрах Лі / А.П. Петравчук, С.В. Білун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що скінченновимірна комплексна алгебра Лі L з нульовим центром, яка допускає лінійний оператор Т: L[прямує до] L, що задовольняє умову [Тх, Ту]=[х, у] для довільних х, у[належить]L розв"язна ступеня [< або =]2 при умові, що оператор Т не має ...
1145444
  Воронов Г.С. Про орфографічний циклогенез в Українських Карпатах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 121-126. – (Географія ; Вип. 41)


  Наведений аналіз синоптико-метеорологічних даних про утворення, розвиток окремого циклону та мезосиноптичних процесів, які сприяли його виникненню, а також розподілу опадів у гірській частині Східних Карпат 10-11 липня 1992 р.
1145445
  Лебідь В.П. Про осбливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України Стаття 3. // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 42-47 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-721Х
1145446
   Про освіту : Закон від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 38/39, 29 вересня 2017. – С. 5-117. – ISSN 0320-7978
1145447
   Про освіту : закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 вересня (№ 178/179). – С. 10-22
1145448
  Наливайченко В. Про освіту і політику / В. Наливайченко, О. Наливайченко; записали розмову Наталія Шимків, Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 4-5


  Валентин Наливайченко та його донька Ольга стали лекторами Літньої школи журналістики "Дня". Студенти вражені - і форматом, і змістом. Валентин Олександрович також згадав про навчання в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
1145449
  Гоулман Д. Про освіту й емоції / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 серпня (№ 32). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1145450
  Маляренко В.Т. Про оскарження дій (бездіяльності) та процесуальних рішень органів дізнання, слідчого та прокурора // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.50-54
1145451
   Про оскарження наказів Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у частині визнання нікчемними договорів // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 203-207. – ISSN 1026-9932
1145452
  Гавриш К.Г. Про основи еволюції методів біологічного дослідження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
1145453
  Корсак К. Про основи нової української ідеї // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 18-21. – ISSN 2313-559X
1145454
  Довбня В.М. ( Чернігів) Про основи освітнього вчення Григорія Ващенка // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 143-154


  У статті розглядаються концептуальні засади філософсько-освітніх поглядів Г. Ващенко - визначного українського педагога-теоретика ХХ століття.
1145455
  Маліновський Д. Про основне завдання та проблеми реформування інституту перегляду судових рішень в цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 373-374. – ISBN 978-617-7069-14-9
1145456
  Пучковська І.Й. Про основне призначення видів забезпечення виконання зобов"язання // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 36-44. – ISSN 2224-9281
1145457
  Городній П. Про основний економічний закон соціалізму / П. Городній. – Київ, 1954. – 84с.
1145458
  Беркут Л Про основні елементи в походженні феодальної системи / Л. Беркут. – Б. м. – С. 46-58. – Окр. відбиток: Записки Київського ін-ту Народної освіти, Київ, 1927, кн. 2
1145459
  Шибіко В.П. Про основні європейські орієнтири розвитку кримінально-процесуального законодавства України (до 60-річчя Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод) // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 323-326
1145460
   Про основні завдання вищим навчальним закладам на 2005/2006 навчальний рік : [Лист Мін-ва освіти і науки України]. – Київ : Знання, 2005. – 15с.
1145461
   Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України, 18 жовтня 2005 р. // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С.5-10
1145462
   Про основні засади молодіжної політики : Закон України від 27 квітня 2021 р. № 1414-ІХ // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 10 червня (№ 110)
1145463
   Про основні засади молодіжної політики : Закон України від 27 квітня 2021 р. № 1414-ІХ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 21 травня (№ 93). – С. 10-13
1145464
   Про основні заходи щодо вдосконалення взаємозв"язків Верховної Ради України VI скликання з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самовряд // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 12-15
1145465
   Про основні заходи щодо вдосконалення взаємозв"язків Верховної Ради України VI скликання з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самовряд // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 12-15
1145466
   Про Основні заходи щодо вдосконалення взаємозв"язків Верховної Ради України VІ скликання з Верховною Радою Автономної Республіки Крим : Місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 12-15.
1145467
  Гончаренко О.М. Про основні концепти міфоритуального програмування життя воїна в українському козацькому фольклорі // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 36-41. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1145468
  Горбачов М.С. Про Основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики СРСР / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1989. – 45 с.
1145469
  Малярчук Т. Про основні напрями оптимізації норм кримінально-процесуального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 180-183
1145470
  Пясковський Б.В. Про основні напрямки боротьби матеріалізму з ідеалізмом у сучасній математиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1145471
  Зеленецький С В. Про основні напрямки вдосконалення Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" / С В. Зеленецький, М.В. Куркін, М.А. Погорецький // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 207-217. – ISBN 966-8759-17-6
1145472
  Кушерець В.І. Про основні напрямки діяльності товариства "Знання" України з національно-патріотичного виховання // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 10-13. – ISSN 0868-8117
1145473
  Боратинець В.Т. Про основні напрямки розвитку розміщення машинобудівної промисловості західних областей УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 89-98 : Схема. – Бібліогр.: 3 назви
1145474
  Попова І.С. Про основні операції лінгвістичного моделювання в синтаксисі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 76-84


  Статтю присвячено одній з актуальних і цікавих проблем сучасного українського мовознавства – синтаксичному моделюванню. Доведено потребу побудови моделей однієї із фундаментальних категорій синтаксису – синтаксичної одиниці. Розкрито сутність двох ...
1145475
   Про основні підсумки діяльності Академії правових наук України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.3-22
1145476
   Про основні підсумки діяльності Академії правових наук України в 2000 році та її завдання на перспективу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.3-16
1145477
  Патон Б.Є. Про основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2004-2008 роках // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 6-16. – ISSN 0372-6436


  Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона.
1145478
   Про основні підсумки діяльності у 2009 році та перспективи розвитку Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 6-18. – ISSN 0372-6436


  Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона.
1145479
  Марчук Є.К. Про основні підсумки роботи Ради національної безпеки і оборони України у 2001 році // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-10
1145480
  Яра О. Про основні підходи до визначення об"єктів злочинів, що посягають на об"єкти права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 84-87
1145481
  Лібанова Е.М. Про основні положення Національної доповіді "Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 березня 2016 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – C. 25-37. – ISSN 1027-3239
1145482
  Танчер В.К. Про основні попередні умови підготовки переходу від соціалізму до комунізму : (Матеріали до лекції) / В.К. Танчер; Київське обласне лекційне бюро. – Київ, 1953. – 29с. – (На допомогу лекторові ; Вип. 6)
1145483
  Маркс К. Про основні принципи партійного будівництва / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1974. – 270 с.
1145484
   Про основні результати 25-річних досліджень Димерського комплексного географічного стаціонару : Природничо-географічні дослідження / О.М. Маринич, В.Т. Гриневецький, Л.М. Шевченко, М.В. Давидюк, Петров, МФ // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-9 : Рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1145485
  Радченко В.І. Про основні результати роботи Ради національної безпеки і оборони України та Апарату Ради у 2003 році // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.3-20
1145486
  Абрамов О.М. Про основні сучасні напрями розвитку хмарних технологій e-Learning // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 287-293


  Розглядаються основні сучасні напрями розвитку хмарних технологій в освіті й аналізуються їх переваги та ризики застосування.
1145487
  Єрмоленко С.С. Про основні та додаткові функції мовних ілюстрацій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 294-299
1145488
  Онопенко В. Про основні тенденції здійснення правосуддя, причини кризових явищ у вітчизняному судочинстві та засади реформування судової системи України // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 5-10.
1145489
  Комлєв О.О. Про основні тенденції сучасної геоморфології і відповідність до них нових концепцій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-50. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглядаються сучасний стан геоморфології і перспективи створення загальної синтетичної теорії геоморфологічної науки.
1145490
  Нахаба М.П. Про основні форми підприємництва в Україні та проблеми їх розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 133-142. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розкриваються такі форми розвитку підприємництва в Україні, як малий бізнес, партнерське та корпоративне підприємництво, основні їх проблеми та заходи, що сприяли б розвитку підприємництва в Україні.
1145491
  Полозенко Д. Про основні чинники подолання фінансово-кредитної кризи в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 4 (158). – С. 28-31
1145492
  Пфейфер Г.В. Про основну Maurer"ову торему = Sur le theoreme fondamental de Maurer : докладено 26/IV 1929 р. / акад. Г.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [4] с.
1145493
  Пфейффер Г.В. Про основну Маерову теорему / Г.В. Пфейффер, 1929. – 79с.
1145494
  Щербина В. Про основоположні принципи трудового права України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 13-18.
1145495
  Пожидаєва О.А. Про особистісний фактор в мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 135-141. – Бібліогр.: Літ.: С. 141; 10 назв


  У статті розглядається проблема мовної особистості і її структурна організація у світлі нових досягнень сучасної лінгвістики. Аналізуються особливості функціонування мовної особистості з урахуванням різних підходів і моделей її вивчення у трьох ...
1145496
   Про особистість в умовах сьогодення // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 4 : фото


  Нещодавно в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства". Ії організатором, як і в минулі роки, виступив факультет психології та кафедра ...
1145497
  Панченко В. Про особистість у політиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 квітня (№ 70). – С. 4


  Відхід Левка Лук"яненка від політики не повинен стати причиною для забуття. Розмову з доктором філологічних наук, професором В. Панченком вела студентка КНУТШ Юлія Лучик.
1145498
  Білокінь С. Про особливі методи боротьби НКВД з українським підпіллям (1947-1949) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 354-364. – (Нова серія ; вип. 18)
1145499
   Про особливі п"ять тижнів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3-4 серпня (№ 135/136)


  Учасники X Літньої школи журналістики "Дня": Це стажування варте двох курсів університету. Зокрема, студентка Інституту журналістики КНУТШ Ельвіра Матросова висловлює свою думку.
1145500
  Фостер Р. Про особливість військового партнерства з Канадою / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 6-7


  Полковник Роберт Фостер: "Збройні сили України демонструють стійкість солдатів і бажання захищати країну. І це - неймовірно".
1145501
  Норкус Альгірдас Про особливість литовських інвестицій / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 6


  Військовий аташе Альгірдас Норкус: "Наша мета - допомогти Україні посилити свої оборонні можливості, щоб відбити будь-які напади на суверенітет та незалежність країни".
1145502
  Сірук М. Про особливість польських протестів / М. Сірук, М. Кобоско // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 232). – С. 3


  Експерт:" Спроба обмежити доступ медіа до парламенту - ще один крок, який демонструє намір партії Качинського консолідувати владу".
1145503
  Гусак Д.В. Про особливість розподілів перестрибкових функціоналів майже напівнеперервних зверху процесів на ланцюгу Маркова / Д.В. Гусак, Є.В. Карнаух // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 71-82. – ISSN 0868-6904


  We examine the question whether the memoryless property associated with the geometric and exponential distributions remains true for the overshoot functionals of almost upper semicontinuous integer- and real-valued processes on a Markov chain. It is ...
1145504
  Шевчук С.Ф. Про особливість філософії у контексті її стосунків з наукою // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 127-129
1145505
  Бортняк К.В. Про особливості адміністративно-правового статусу працівника податкової служби // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 271-276. – ISSN 1563-3349
1145506
  Бортнях К.В. Про особливості адмінктративно-правового статусу працівника податкової служби // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 271-276. – ISSN 1563-3349
1145507
   Про особливості британських виборів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 квітня (№ 74). – С. 9


  Експерти "Дня" - про шанси консерваторів та лейбористів перемогти на парламентських виборах, і як це може вплинути на відносини Лондона та Києва.
1145508
  Тимченко Ю.О. Про особливості вербалізаціі простору в малій прозі І. Франка і М. Коцюбинського // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 208-214
1145509
  Щербакова О.А. Про особливості викладання курсу "Риторика" студентам-журналістам // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 34-37
1145510
  Шафранська Л. Про особливості використання ділянок, зайнятих лісами, регулювання речових прав у Німеччині // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 18-20
1145511
  Скляр М. Про особливості використання земель рекреаційного призначення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-57.
1145512
  Берзін П.С. Про особливості врахування наслідків як результату поведінки людини у змісті юридичної конструкції складової вини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 95-102.
1145513
  Шушарін Д. Про особливості гібридної війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 грудня (№ 236)


  У війні проти України Кремль викладається на 200 відсотків. А на скільки відсотків викладається Україна?
1145514
  Костяной М.Г. Про особливості гранулометричних досліджень глинистих грунтів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 149-155 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1145515
  Станіславський В. Про особливості договору поставки продукції насінництва // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-67.
1145516
  Семенюк М.П. Про особливості ерозійного розчленування поверхні кристалічного фундаменту району Криворізьких структур // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 56-60 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
1145517
   Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 : Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 96, 11 грудня 2015 року. – С. 170-302
1145518
  Беляневич О.А. Про особливості застосування статті 652 цивільного кодексу України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 78-87.
1145519
  Завадська В.В. Про особливості збирання та публікації українського фольклору напередодні та під час Другої світової війни // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 244-253. – ISSN 2313-4437
1145520
  Воронкова Б.А. Про особливості звернення до історичних витоків в освіті і підготовці кадрів (на прикладі України, Росії та Грузії) // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 45-50. – ISBN 966-8847-12-1
1145521
  Єлкіна М. Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Про ОСББ і про досвід управління в житловобудівельних кооперативах // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 130-152
1145522
  Грабовський С. Про особливості індивідуального терору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11 березня (№ 44)


  Московські вожді безпідставно сподівалися шляхом фізичного знищення окремих політичних та громадських діячів призупинити формування цілої української нації.
1145523
  Вірані Аріф Про особливості канадського мультикультуризму / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 серпня (№ 152). – С. 10-11
1145524
   Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська" : Закон України від 18 жовтня 2018 р. № 2598-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 09 листопада (№ 212). – С. 13
1145525
  Ваншельбойм В. Про особливості мандата UNOPS / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 149). – С. 10-11


  Помічник генсека ООН Віталій Ваншельбойом - про те, як ООНівська структура може допомогти розв"язанню неможливих завдань в Україні.
1145526
  Сікорська З. Про особливості мовної суміші в деяких науково-гуманітарних текстах // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 1/2 (50/51). – С. 170-180.
1145527
  Микитенко Л.А. Про особливості наглядової діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства про рекламу // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 9 (59). – С. 39-44
1145528
  Бережна С. Про особливості національно-патріотичного виховання педагога-історика // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 6-7


  Досвід історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
1145529
  Дьячук С.В. Про особливості національного японського виховання


  Висвітлюються деякі особливості японського національного виховання. Розглядаються методи та прийоми японської етнопедагогіки, яка виступає одним із механізмів збереження і трансляції традиційної японської культури.
1145530
  Губа А. Про особливості одного алгоритму знаходження рівномірно-обертових конфігурацій точкових вихорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-105. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  За допомогою нового алгоритму знаходження рівномірно-обертових конфігурацій однакових точкових вихорів у необмеженій площині побудовано схему переходу від N точкових вихорів до N +1. Розглянуто випадок переходу від системи 6 вихорів, що містяться у ...
1145531
  Заяць К.Д. Про особливості окремих елементів механізму вчинення шахрайств // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 233-239. – ISSN 2524-0323
1145532
  Лебідь В.П. Про особливості освоєння нового напряму геологоровідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 2. Контури глибинної моделі // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – С. 39-46 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1682-721Х
1145533
  Лебідь В.П. Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 1 // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 22-28 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-721Х
1145534
  Кобзан С.М. Про особливості оцінки земельних ділянок // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 197-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1145535
  Шаповал Т. Про особливості парламентаризму в Україні (теоретичний і конституційний аспекти) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 36-41
1145536
  Білик Р.М. Про особливості підготовки майбутніх фахівців технологічної галузі з дисциплін безпекового циклу // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 135-138. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
1145537
  Запорожець В.А. Про особливості погляду на релігію у спадщині Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1145538
  Сірук М. Про особливості португальських виборів / М. Сірук, Л. Третяк, С. Солодкий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 181). – С. 3


  Консерватори здобули перемогу, незважаючи на непопулярні заходи жорсткої економії.
1145539
  Лебідь В.П. Про особливості пошуку вуглеводнів у базогенному комплексі Дніпровсько-Донецького розсуву // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 3. – С. 43-56. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-3591
1145540
  Рябченко О.П. Про особливості провадження у справах про порушення митних правил: сучасний стан правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 90-93. – ISSN 2219-5521
1145541
   Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/11 навчальному році : у міністерстві освіти і науки України // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 2
1145542
  Логвин Н.Г. Про особливості процесу будівництва давньоруських пам"яток Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 60. – С. 58-66. – ISSN 2077-3455
1145543
  Чамата Н. Про особливості раннього українського гекзаметра


  У статті розглядаються перші спроби імітації гекзаметра в українській поезії, що належали М. Костомарову та К. Думитрашку.
1145544
   Про особливості редукції максимальних модулів дощових паводків і весняних водопіль в залежності від розміру річкових водозборів / Є.Д. Гопченко, М.Є. Романчук, А.В. Траскова, І.О. Грушковська // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 109-115 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
1145545
  Кобзистий П.І. Про особливості режиму вітрів у степовій зоні України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 37-42 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 20)
1145546
  Кобзистий П.І. Про особливості режиму вітру в тропосфері над Україною в теплий період року // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 34-38 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 24)
1145547
  Стефанишин Д.В. Про особливості розвитку гідроенергетики в світі і в Україні // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 12-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-4049
1145548
  Лебединський В.В. Про особливості розвитку класової боротьби в капіталістичних країнах після другої світової війни. / В.В. Лебединський. – К., 1964. – 96с.
1145549
  Палієнко В.П. Про особливості розвитку морфоструктур передкарпаття в четвертинному періоді // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 116-123 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1145550
  Палієнко В.П. Про особливості розвитку морфоструктур Передкарпаття в четвертинному періоді // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 116-123 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1145551
  Шаповал В.М. Про особливості системи джерел британської конституції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  В цій статті розглядаються особливості системи джерел британської конституції. На прикладі норм, що регламентують парламентську організацію та діяльність, досліджуються її соціально-нормативна природа.
1145552
  Ніка О.І. Про особливості словопорядку листів та універсалів Богдана Хмельницького // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 117-119
1145553
  Бурдиляк С. Про особливості співпраці з Іраном / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 157). – С. 10-11


  Посол України Сергій Бурдиляк: "Сьогодні ми бажана особа на величезному середньо-східному ринку".
1145554
  Сірук М. Про особливості співпраці з КНР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28-29 вересня (№ 175/176). – С. 6


  Експерт: "Україна повинна долучатись до всіх форматів співпраці, ініційованих Піднебесною".
1145555
  Селіванова І. Про особливості статусу акціонерних компаній, створених за участі держави // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 36-41.
1145556
  Сухов В.В. Про особливості суфозії карбонатних порід / В.В. Сухов, В.Г. Суярко, О.В. Чуєнко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 74-79 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1145557
  Лучик В.В. Про особливості типологічного дослідження ойконімів // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 95-99. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1145558
  Горбань Н. Про особливості тлумачення адвокатської та нотаріальної таємниці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 481-482. – ISBN 978-617-7069-28-6
1145559
  Куц М.О. Про особливості тлумачення терміна "імплементація" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 133-138
1145560
  Панченко В. Про особливості українського неолібералізму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 лютого (№ 4). – С. 1, 7


  "Що ми зазвичай чуємо як рецепт покращення економічної ситуації в Україні? Експертне середовище, економісти і державні управлінці різних мастей, від міністрів до рядових "знавців", пропонують неоліберальну модель економічного розвитку та рецепти згідно ...
1145561
   Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік : наказ МОН України від 26.01.2015 № 47 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 12, 20 лютого 2015 року. – С. 197
1145562
   Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік : наказ МОН України від 26.01.2015 № 47 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4, квітень. – С. 61
1145563
  Вовк Д. Про особливості християнської правової традиції в умовах сучасного права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С.45-54. – ISSN 1993-0909
1145564
  Забокрицька М.Р. Про особливості часової та просторової динаміки якості річкових вод басейну Західного Бугу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 237-244. – Бібліогр.: 2 назви
1145565
  Козлов О.Ф. Про особливу групу суб"єктів цивільного процесуального права // Проблеми правознавства. – Київ, 1975. – Вип. 30
1145566
  Єрмаков П. Про останні роки життя Наполеона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 15 березня (№ 45)


  Унікальні можливості торсійної діагностикуи дають нові відомості про здоров"я французького імператора
1145567
   Про Остапа Вишню. – К., 1989. – 331с.
1145568
  Кравчук М.П. Про остачу Lagrange"вого ряду / М.П. Кравчук. – [3] с.
1145569
   Про отамана Квашу з уст його правнука // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Серпень (число 8)
1145570
  Пестушко Валерий Про офисные кресла и... магнитные потоки : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 55 : Іл.
1145571
   Про офіційне тлумачення положення частини п"ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України" // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-35.
1145572
   Про оформлення земельних ділянок, наданих у користування до 2002 року. Щодо успадкування таких земель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 47-48
1145573
  Ушаков Р.П. Про оформлення розв"язань екзаменаційних завдань з математики за курс середньої школи // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 100-103. – ISSN 1029-4171
1145574
  Мележик О.О. Про оформлення списку посилань у журналі "Вісник НАН України" // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 88-90. – ISBN 978-966-360-372-8 (вип. 15) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1145575
  Україна. Закони Про охорону атмосферного повітря : закон України від 16 жовтня 1992 року №2707-ХІІ // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3 : Повітряний кодекс України. – С. 63-83
1145576
  Ткачук В. Про охорону підземних вод в умовах України / В. Ткачук. – Б.м. – С.133-140. – Окремий відбиток
1145577
  Карачевський А. Про охорону психічного здоров"я // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 17


  "Дослідження ВООЗ свідчать, що порушення психічного здоров"я - це майже 11% глобального тягаря захворювань. Серед десяти головних причин інвалідності у всьому світі п"ять - це психічні захворювання: депресія, біполярний розлад, шизофренія, ...
1145578
  Богун І.В. Про оцінки розв"язків нескінченновимірного рівняння Ріккаті зі збуреною матрицею // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 89-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В статье сравнивается решение бесконечномерного уравнения Риккати с диагональной матрицей с решением этого же уравнения с возмущенной матрицей. Оценивается порядок уклонения одного решения от другого.
1145579
  Ямненко Р.Є. Про оцінки розподілу деяких функціоналів від процесів з субгаусовими приростами // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  Ця стаття продовжує цикл робіт із вивчення черг, що формуються випадковими процесами
1145580
  Безкрила С. Про оцінки типу Джексона - Стєчкіна для кусково [thita]-опуклого наближення функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-9. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Посилено контрприклад, який показує, що для кускового [thita] -опуклого [thita] [більше або дорівнює] 4 наближення алгебраїчними многочленами нерівність типу Джексона - Стєчкіна є хибною навіть з константою, яка залежить від функції, що ...
1145581
  Хлобистов В.В. Про оцінки точності інтерполювання диференційованих операторів в гільберторовому просторі в разі збурених значень їх диференціалів / В.В. Хлобистов, Т.М. Малишева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 270-277. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для диференційованих операторів в гіпьбертовому просторі досліджена точність розв"язку інтерполяційної задачі типу Ерміта в разі збурених значень диференціалів вищих порядків. Знайдена мінімальна кількість вузлів інтерполяції, перевищення якої не ...
1145582
   Про оцінку вплива на довкілля : закон України від 23 трав. 2017 р. № 2059- VIII // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 липня (№ 127). – С. 7-10
1145583
   Про оцінку впливу на довкілля : закон України від 23 трав. 2017 р. № 2059-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 50, 27 червня 2017 року. – С. 5-29
1145584
   Про оцінку впливу на довкілля : закон України від 23 трав. 2017 р. № 2059-VIII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 17 червня (№ 110). – С. 10-14
1145585
  Вовк В. Про оцінку динамічних конкурентних переваг банку : фінанси, податки, кредит / В. Вовк, А. Махота // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 35-43 : Табл., рис. – Бібліогр: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1145586
  Закревський Д.В. Про оцінку забрудненості поверхневих вод за гранично допустимими концентраціями хімічних компонентів // Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук. – Київ, 1996. – Вип. 83. – С. 86-91. – ISSN 0507-2166
1145587
  Войцеховський С.О. Про оцінку збіжності різницевих схем методу фіктивних областей для еліптичних рівнянь другого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 194-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу фіктивних областей побудовано різницеву схему розв"язування задачі Діріхле для еліптичних рівнянь другого порядку із змінними коефіцієнтами в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] в нормі W[верхній ...
1145588
  Братик М.В. Про оцінку ймовірності виживання страхової компанії, що займається інвестиційною діяльностю, при показниковому розподілі виплат. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для моделі страхової компанії, що має можливість інвестувати свій капітал в акції та облігації, розглянуто ймовірність її виживання при інвестуванні в облігації та в акції, якщо страхові виплати розподілені за показниковим законом. Ключові слова: ...
1145589
  Нагорний В.А. Про оцінку послідовності під"єднання точок в керуючому просторі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 309-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається проблема оцінки послідовності під"єднання точок керуючого простору до ресурсів ЕОМ.
1145590
  Войцеховська Т.Г. Про оцінку похибки при знаходженні власних функцій методом сіток // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 105-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора другого порядку з змінними коефіцієнтами в прямокутнику О. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних функцій ...
1145591
  Войцехівська Т.Г. Про оцінку похибки при знаходженні власних функцій методом скінченних різниць // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 98-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного рівняння другого порядку зі змінними коефіцієнтами у прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних ...
1145592
  Резніков Л.Б. Про оцінку російської моделі реформ та необхідність її зміни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-26. – (Економіка ; Вип. 62)


  Доводиться необхідність застосування науково обгрунтованих критеріїв оцінки обраної моделі російських реформ. Зміна реформаційного курсу пов"язується із практичноюнеспроможністю радикально-ліберальної моделі.
1145593
  Войцеховський С.О. Про оцінку точності екстраполяційного методу Річардсона в задачах на власні значення для еліптичних операторів другого порядку з мішаними похідними / С.О. Войцеховський, О.А. Філімоніхіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 154-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток в задачі на власні значення для еліптичного оператора другого порядку з мішаними похідними. Показано, що екстрапольовані за Річардсоном розв"язки різницевої задачі на власні значення мають четвертий порядок ...
1145594
  Войцехівський С.О. Про оцінку точності екстраполяційного методу Річардсона для еліптичних рівнянь четвертого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-21. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Розглянуто застосування методу сіток для розв"язування другої крайової задачі для еліптичного рівняння четвертого порядку. Показано, що екстрапольовий за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі W 2 2.
1145595
  Дородна Ю.А. Про оцінку точності екстраполяційного методу Річардсона для звичайних диференціальних рівнянь четвертого порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 245-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язування другої краєвої задачі для звичайного диференціального рівняння четвертого порядку. Показано, що екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі ...
1145596
  Алмазов С.Л. Про оцінку точності методу сіток для еліптичних рівнянь з розривними коефіцієнтами / С.Л. Алмазов, С.О. Войцеховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 147-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку з розривними коефіцієнтами у прямокутнику [Омега]. За допомогою усереднюючих операторів на рівномірній сітці побудовано різницеву схему, яка має перший порядок точності у сітковій нормі ...
1145597
  Войцеховський С.О. Про оцінку точності методу сіток для еліптичних рівнянь четвертого порядку / С.О. Войцеховський, О.М. Хіміч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 173-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розглянута задача Діріхле для еліптичного рівняння четвертого порядку у прямокутнику [Омега]. За допомогою усереднюючих операторів на рівномірній сітці побудовано різницеву схему, яка має перший порядок точності у сітковій нормі W[верхній індекс 2, ...
1145598
  Бондарєв Б.В. Про оцінку швидкості збіжності в принципі інваріантності / Б.В. Бондарєв, М.Л. Зубко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 104-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдені оцінки швидкості збіжності для суми стаціонарної послідовності та нормованих інтегралів від стаціонарних процесів зі слабкою залежністю до стандартного вінерівського процесу в рівномірній метриці за ймовірністю за послаблених умов.
1145599
  Войцеховська Т.Г. Про оцінку швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 196-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора другого порядку зі змінними коефіцієнтами в прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних ...
1145600
  Войцеховський С.О. Про оцінку швидкості збіжності різницевих схем для еліптичних рівнянь другого порядку в областях довільної форми / С.О. Войцеховський, Т.Г. Войцеховська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 177-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу фіктивних областей побудовано різницеву схему розв"язування задачі Неймана для еліптичних рівнянь другого порядку із змінними коефіцієнтами в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] в нормі W[верхній ...
1145601
  Войцехівський С.О. Про оцінку швидкості збіжності різницевих схем для еліптичних рівнянь з розривними коефіцієнтами на рівномірній сітці / С.О. Войцехівський, Т.Г. Войцехівська // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 34-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Розглянута задача Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку з розривними коефіцієнтами у прямокутнику. За допомогою операторів точних різницевих схем на рівномірній сітці побудована різницева схема, котра має перший порядок точності у сітковій ...
1145602
  Войцехівський С.О. Про оцінку швидкості збіжності різницевих схем для еліптичного рівняння другого порядку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 170-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку зі змінними коефіцієнтами в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] в нормі W[верхній ...
1145603
  Войцехівський С.О. Про оцінку швидкості збіжності різницевих схем для першої крайової задачі теорії пружності в анізотропному випадку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 132-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування першої крайової задачі теорії пружності в анізотропному випадку в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] в нормі W[верхній індекс 1, нижній ...
1145604
  Войцеховський С.О. Про оцінку швидкості збіжності різницевих схем методу фіктивних областей для власних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 176-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу фіктивних областей побудовано різницеву схему для задачі на власні значення для оператора Гельмгольця в областях довільної форми [Омега], яка має порядок точності [подано формулу] в нормі W[верхній індекс 1, нижній індекс ...
1145605
  Войцеховський С.О. Про оцінку швидкості збіжності різницевих схем у задачі на власні значення для оператора Гельмгольця в областях довільної форми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 127-131. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу фіктивних областей побудовано різницеву схему для задачі на власні значення для оператора Гельмгольця в області довільної форми [Омега], яка має порядок точності [подано формулу] для простих власних значень при умові, що власні ...
1145606
  Гриневецький В.Т. Про оцінювальні геофізично-ландшафтознавчі дослідження : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-29 : Табл. – Бібліогр. 40 назв. – ISSN 1561-4980
1145607
  Могильницька М. Про оцінювання ефективності банківської системи регіону / М. Могильницька, Я. Побурко // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 206-213. – ISSN 1562-0905
1145608
  Дем"яненко О.О. Про оцінювання кореляційної мартиці гауссівських векторних полів : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Дем"яненко О. О.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1994. – 13л.
1145609
  Дем"яненко Ольга Олегівна Про оцінювання кореляційної матриці гауссівських векторних полів : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05. / Дем"яненко Ольга Олегівна; КПІ. – К., 1995. – 143л. – Бібліогр.:л.137-143
1145610
  Лапко О.В. Про оцінювання обчислених невизначеностей // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 2. – С. 72-79


  Для вибору більш адекватного рішення за умов невизначеності розглядаються способи оцінки результатів обчислення останньої. Наведені також приклади задач, які більш наочно ілюструють способи оцінки результатів різних підходів.
1145611
  Шарапов М.М. Про оцінювання параметрів спектральної щільності випадкового процесу з сильною залежністю // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 107
1145612
  Залізняк Л. Про п"яту графу мешканців княжого Києва // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 79-81


  Сучасна етнологія дає підстави стверджувати, що мешканці південної частини Русі на чолі з княжим Києвом, Переяславом, Галичем мали певну етно-мовну специфіку, яка, по суті, була праукраїнською, а її носії представляли український народ на ...
1145613
   Про Павла Тичину. – К., 1976. – 295с.
1145614
  Білецький О. Про Павла Тичину
1145615
  Грушовець Є. Про пайовика замовте слово… Що потрібно знати, щоб себе захистити? / Є. Грушовець, Я. Сербін
1145616
  Дядюк Є. Про пайовика замовте слово… Що потрібно знати, щоб себе захистити? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 13, 18-19
1145617
  Зелінська В.О. Про палеогенову фауну середнього Придніпров"я між рр. Цибульником і Домотканню. / В.О. Зелінська, 1956. – С. 570-573
1145618
  Веклич М.Ф. Про палеогеографічний прогноз розширення мінеральних ресурсів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 3-8
1145619
  Залеський І.І. Про палеогеографічні умови формування антропогенових відкладів Прип"ять-Турійського межиріччя / І.І. Залеський, І.В. Мельничук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 80-87 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1145620
   Про палеонтологічне товариство України (наукові школи, напрями палеонтологічних та стратиграфічних досліджень) / П. Гожик, Р. Лещух, Н. Маслун, В. Єфіменко, Н Жабіна, В. Очаковський, І. Супрун // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів, 2017. – № 49. – С. 62-84. – ISSN 0131-2634


  Згадуються члени Палеонтологічного товариства України, серед яких - О. Л. Ейнор, В. Ю. Зосимович, В. М. Нероденко.
1145621
  Матула П. Про пам"ятник Василеві Липківському в Бавнд Бруці // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – С. 29
1145622
  Яременко В. Про пам"ятник Франку в Києві і навколо нього // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 жовтня (№ 42). – С. 1, 5
1145623
  Шандра В. Про пам"ятники та пам"ять. Відтворення минулого й маніпуляція ним у Києві XIX століття // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 498-509. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  У арсеналі заходів влади на Правобережній Україні, як ніде в інших регіонах Російської імперії, була присутня історія, підігнана до імперських потреб. Пам"ятні споруди мали візуально закріпити в людській пам"яті право Росії на володіння цією територією.
1145624
   Про пам"ять та... "побєдобєсіє" / І. Капсамун, О. Шуткевич, Н. Малімон, І. Антипенко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 4


  Як змінюється українське суспільство у ставленні до 8-9 травня?
1145625
  Омельченко М. Про папір Літопису самійла величка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 169-172. – ISBN 966-95758-1-8
1145626
  Безвершук Ж. Про парадокс єднання культури і цивілізації (роздуми) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (184). – С. 97-105. – ISSN 1682-2366
1145627
  Грудницька С. Про парадокси, глобальні виклики і непорожні абстракції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 8


  "В академічній науці точаться нескінченні розмови про необхідність пошуку нових теоретичних підходів, які допоможуть піднести розвиток суспільних відносин в Україні на сучасний рівень, посприяють розвитку економіки, подоланню корупції, вирішенню інших ...
1145628
  Варення Г.А. Про параметри порядку в системі охорони праці // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 24-26 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1145629
  Калиновський О.З. Про парамодуляцію в лінійних стратегіях метода резолюції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 201-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Формулюються лінійні стратегії для впорядкованих диз"юнктів з правилами резолюції, парамодуляції та слабкою факторизації. Даються результати про їх коректність та повноту для класичної логіки з рівністю. Ключові слова: факторизація, резолюція, ...
1145630
  Ленін В.І. Про Паризьку Комуну / В.І. Ленін. – Київ, 1938. – 112с.
1145631
  Кудін Г. Про партизанське минуле // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  2010 - рік ветеранів Великої Вітчизняної війни.
1145632
  Ленін В.І. Про партійне будівництво / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 688с.
1145633
   Про партійне господарство. – Київ, 1945. – 63с.
1145634
  Ленін В.І. Про партійний, державний і громадський контроль / В.І. Ленін. – Київ, 1964. – 278с.
1145635
  Співак І.А. Про партійність і народність художньої літератури / І.А. Співак. – К., 1964. – 85с.
1145636
  Новиков М.І. Про партійність науки / М.І. Новиков. – Київ, 1952. – 28с.
1145637
   Про партійну і радянську пресу, радіомовлення і телебечення. – Київ, 1974. – 690с.
1145638
  Андреев А. Про партійну пропаганду : промова на відкритті вищої школи пропагандистів ім. Я.М. Свєрдлова при ЦК ВКП(б) 7 лют. 1936 р. / А. Андреев. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1936. – 29 с.
1145639
   Про партійну пропаганду і агітацію : рішення ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У (1935-1936р.р.). – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1936. – 32 с.
1145640
   Про партійну роботу. – Київ, 1936. – 499с.
1145641
   Про патентування деяких видів підприємницької діяльності. – Київ : Компас, 1998. – 36с.
1145642
  Вакуленко М. Про патріотів-формалістів, авторитет і принцип Ле Шательє-Брауна в мовній сфері
1145643
   Про педагогічне навантаження вчителя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 березня (№ 11). – С. 1, 10. – ISSN 2219-5793
1145644
  Синиця І.О. Про педагогічний такт вчителя / І.О. Синиця. – 2-е, доп. – Київ, 1969. – 208с.
1145645
  Синиця І.О. Про педагогічний такт учителя / І.О. Синиця. – Київ, 1963. – 187с.
1145646
  Бугайко Ф.Ф. Про педагогічну майстерність учителя-словесника / Ф.Ф. Бугайко. – Київ, 1953. – 24с.
1145647
  Шепель С.І. Про педофізичні особливості деяких зональних і гідроморфних грунтів України / С.І. Шепель, А.В. Сухорада, Д.А. Тютюнник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-69 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглядаються стан і перспективи застосування електрофізичних методів у грунтознавчих дослідженнях, оцінюється можливість їх використання для генетичної діагностики та картування грунтів. Описано методику електрофізичних досліджень. Наведено результати ...
1145648
  Галата С. Про пектораль, царя Атея і "гарячі археологічні точки" // Світ. – Київ, 2021. – Серпень (№ 29/30)


  Про археолога Бориса Мозолевського та знайдену ним знамениту золоту пектораль - із коментарями завідувача відділу "Польовий комітет" Інституту археології НАН України кандидата історичних наук Юрія Болтрика, який розповів, чи повністю вивчено пектораль ...
1145649
  Шулікін Д. Про пенсії, права здобувачів і діяльність спецрад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Відбулось засідання профільного парламентського комітету, було розглянуто низку законопроектів і питань - щодо обчислення пенсії, внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" та ін.
1145650
   Про пенсійне забезпечення // Праця і зарплата. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 21). – С. 22


  Про перерахунок наукової пенсії роз"яснює заступник директора Департаменту - начальник управління контролю та розгляду звернень громадян Пенсійного фонду України Олена Охріменко.
1145651
  Гончарова Г. Про пенсійне забезпечення багатодітних матерів // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2009. – № 11 (119). – С. 18-20
1145652
  Мельник Л.Г. Про первісне нагромадження в Росії в 17 ст. / Л.Г. Мельник. – Київ, 1959. – 84с.
1145653
   Про перебіг виконування постанови ЦК ВКП /б/ з 25.08.32 р.. – Одеса, 1933. – 28с.
1145654
  Бондарев Б.В. Про перебування в криволінійних межах розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь замалих мартингальних збурень / Б.В. Бондарев, О.А. Колосов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 81-86. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  побудовано нижню неасимптотичну оцінку ймовірності перебування розв"язку стохастичного диференціального рівняння в криволінійних межах за малих мартингальних збурань.
1145655
  Шацька А. Про перебування делегації українських культурних діячів у Санкт-Петербурзі (з листа Олени Пчілки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 110-120. – ISSN 0236-1477
1145656
  Савенко Є. Про перебування Михайла Грушевського на засланні : архівні матеріали // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 64-71
1145657
  Ремезовський Й.Д. Про перебування сім"ї Ульянових у Києві / Й.Д. Ремезовський. – Київ : КДУ, 1957. – 63 с.
1145658
  Андреев А.А. Про перебудову апарату ВЛКСМ : промова на XI пленумі ВЛКСМ 17 червня 1935 р. / А.А. Андреев. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1935. – 31 с.
1145659
   Про перебудову організацій ВЛКСМ. – Харків-Одеса, 1934. – 32с.
1145660
  Молдован В.В. Про перебудову читання лекцій і проведення семінарських занять з кримінального процесу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 87-89. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматриваются вопросы перестройки чтения лекций и проведения семинарских занятий по юридическим дисциплинам. Освещаются неимитационные и имитационные методы активного обучения - деловые игры, разыгрывание ролей, анализ конкретных ситуаций, ...
1145661
  Горбань Н.С. Про переваги медіації та мирової угоди у виконавчому провадженні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 121-133. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1145662
  Мушенок В. Про переваги механізму державної фінансової підтримки страхування ризиків аграрного виробництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 124-125
1145663
  Філіпов В.І. Про переваги соціалістичної системи господарства над капіталістичною / В.І. Філіпов. – К, 1958. – 104с.
1145664
  Подцерковний О.П. Про перевірку висновків науки господарського права тенденціями розвитку господарського законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 39-47. – ISSN 0132-1331
1145665
  Стельмащук Л. Про перевірку знань студентів в умовах дистанційного навчання / Л. Стельмащук, О. Мартинюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 98-103. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто деякі аспекти дистанційного навчання студентів вищих навчальних закладів, зокрема питання добору завдань та задач для організації попереднього, проміжного та підсумкового контролю знань. Запропоновано типову структуру підсумкового ...
1145666
  Різник С.В. Про перевірку конституційності правових актів судами загальної юрисдикції // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 81-83. – ISBN 978-617-7096-97-8
1145667
  Беляневич О. Про перегляд Верховним Судом України судових рішень Вищого Господарського Суду України // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-46.
1145668
  Ольшанська Н. Про перегляд судових рішень у кримінальних справах за нововиявленими обставинами // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 79-86
1145669
  Фурса С.Я. Про передачу деяких повноважень нотаріусів уповноваженим особам органу юстиції з надання реєстраційних та нотаріальних послуг // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 15-21
1145670
   Про передачу у 2019 році деяких бюджетних призначень Міністерству освіти і науки для Державної служби якості освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 165-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 27 березня (№ 59). – С. 15
1145671
   Про передачу цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2015 р. № 666-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 54, 17 липня 2015 року. – C. 116
1145672
   Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів освіти до сфери управління Міністерства освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2020 р. № 1667-р // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 28
1145673
   Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад Львівської області : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 578-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 149). – С. 7
1145674
   Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства "Дослідне господарство "Шарівка" Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України" у відання Національної академії наук : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 991-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 13 січня (№ 6). – С. 11
1145675
   Про передачу цілісного майнового комплексу державної наукової установи "Державний центр інноваційних біотехнологій" у відання Національної академії наук : розпорядження Кабінету Міністрів від 2 грудня 2020 р. № 1521-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 15 грудня (№ 244)
1145676
   Про передачу цілісного майнового комплексу державної освітньої установи "Навчально-методичний центр з питань якості освіти " до сфери управління Державної служби якості освіти" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 201-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 17 квітня (№ 74)
1145677
   Про передачу цілісного майнового комплексу навчального центру Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка до сфери управління Міністерства освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 867-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 247). – С. 11


  Внесено зміни до переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, затверджені Указом Президента України від 9 грудня 2015 року № 691 "Про перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в ...
1145678
   Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних пректів у 2020 році : розпорядження Кабінету Мінстрів України від 21 жовтня № 1276-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 28 жовтня (№ 209)


  В розпоряджені ідеться також про виділення державних коштів на реставрацію головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка та на реалізацію державного інвестиційного проекту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів ...
1145679
   Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 1193-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 25 листопада (№ 220). – С. 12
1145680
   Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік : розпорядження Кабінет Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 343-р. // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 5 червня (№ 104). – С.9
1145681
  Войтенко Ю.І. Про передвикидний стан порід і можливі механізми гірничих ударів і раптових викидів / Ю.І. Войтенко, О.В. Ковтун // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 32-35 : рис., фото. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1682-721Х
1145682
  Шпоть О. Про передумови виникнення козацтва // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 351-358. – ISSN 2078-0850
1145683
  Бойченко Е.Б. Про передумови відтворення регіонального соціуму // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1145684
  Гриневецький В.Т. Про передумови і проблеми ландшафтознавчого обгрунтування базового земельного кадастру України : Природничо-географічні дослідження / В.Т. Гриневецький, В.М. Чехій // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-9. – Бібліогр.: 44 назви. – ISSN 1561-4980
1145685
  Обручникова О.П. Про передумови паронімії у ліриці Антоніо Мачадо // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 65-80. – ISSN 2413-5593
1145686
   Про перейменування Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка : розпорядження Кабінету міністрів України від 16.03.2016 р. № 172-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 23, 29 березня 2016 року. – C. 202
1145687
  Ткаченко О. Про переклад лексики французької молодіжної мови українською // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 192- 196. – Бібліогр.: С. 195-196
1145688
  Зінченко А. Про переклад фронтового щоденника Ернста Юнгера // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 227-234
1145689
  Кох Г. Про переклади і перекладача : Замітки до моїх перекладів української лірики з 1955 року // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 345-357. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)


  Замітки
1145690
  Зубцова С.В. Про перекладність французької образної фразеології у політичному дискурсі


  На матеріалі політичного дискурсу розглянуто проблему перекладності фразеологізмів і запропоновано ва-ріанти їхнього перекладу з урахуванням їх національної специфіки та прагматичної спрямованості тексту. The article is devoted to the problem of ...
1145691
   Про перелік комісій Конституційної Асамблеї, їх персональний склад : Рішення Конституційної Асамблеї від 20 червня 2012 року №1 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 187-193. – ISSN 1026-9932


  До складу комісій увійшли представники КНУ імені Тараса Шевченка : ректор - Л.В. Губерський, декан юридичного факультету - І.С. Гриценко, професор кафедри конституційного права - Н.Г. Шукліна, завідувач кафедри політології - В.Ф Цвих.
1145692
   Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Постанова КМУ від 13 груд. 2006 р. // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-69. – ISSN 1682-2366
1145693
   Про переміщені ВНЗ і молодшого спеціаліста // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Законопроект про діяльність переміщених вишів, питання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, проекти рішень за результатами виїзних засідань і оновлення складу робочої групи з доопрацювання законопроекту "Про освіту" - які ухвалив ...
1145694
   Про перенесення робочих днів у 2013 році : розпорядження КМУ від 19 грудня 2012 р. № 1043-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 97. – С. 304
1145695
   Про перенесення робочих днів у 2018 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 1-р // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 3
1145696
  Коновалова О. Про перенесення щорічної відпустки через хворобу працівника // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 11 грудня (№ 17). – С. 8
1145697
   Про переоформлення ліцензії : наказ Міністерства освіти і науки України від 28 липня 2020 року № 201-Л // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Серпень (№ 8). – С. 45
1145698
   Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1010-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 11 січня (№ 6). – С. 5
1145699
   Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1011-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 11 січня (№ 6). – С. 5
1145700
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерством освіти і науки на 2019 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1189-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 3 січня (№ 1). – С. 11


  "Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетною ...
1145701
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 1178-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 92, 27 листопада 2015 року. – C. 139-145
1145702
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2015 р. № 1033-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 82, 23 жовтня 2015 року. – С. 77-85
1145703
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2014 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 536-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 25 червня (№ 113). – С. 21
1145704
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1340-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 1, 5 січня 2016 року. – С. 58-78
1145705
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 753-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 28 жовтня (№ 202). – С. 11
1145706
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 749-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 214). – С. 13
1145707
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 776-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 216). – С. 13
1145708
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 895-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 3 грудня (№ 228). – С. 11
1145709
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р № 272-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 13 квітня (№ 70). – С. 16
1145710
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 949-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 28 грудня (№ 246). – С. 4
1145711
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 957-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 17 грудня (№ 238). – С. 4
1145712
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 трав. 2017 р. № 368-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 10 червня (№ 106). – С. 16
1145713
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету міністрів України від 4 лип. 2017 р. № 442-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 6 липня (№ 123). – С. 11
1145714
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 524-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 155). – С. 9
1145715
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 572-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 1 вересня (№ 162). – С. 12
1145716
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 575-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 2 вересня (№ 163). – С. 8
1145717
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 670-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 жовтня (№ 189). – С. 19


  "...зменшення їх обсягу за програмами: 2201130 "Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти" на 3966,2 тис. гривень (з них ...
1145718
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 666-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 жовтня (№ 189). – С. 19


  "...зменшення обсягу видатків споживання за рахунок нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, ...
1145719
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 902-р. // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 242). – С. 13
1145720
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 868-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 9 грудня (№ 233). – С. 4


  "...2201470 "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами" на 7855,7 тис. гривень (з них оплата праці - 6439,9 тис. гривень); 2) збільшення їх обсягу за ...
1145721
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 р. : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 784-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 17 листопада (№ 217). – С. 4
1145722
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 р. : розпорядження від 5 вересня 2018 р. № 624-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 жовтня (№ 190). – С. 16
1145723
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1109-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 28 грудня (№ 250). – С. 42
1145724
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1108-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 грудня (№ 239). – С. 11
1145725
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 497-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 149). – С. 4


  "...збільшення їх обсягу за програмами: <...> 2201280 "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка" на 425,8 тис. гривень".
1145726
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік : розпорядження Кабінету міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 991-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 30 жовтня (№ 207). – С. 17
1145727
   Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на 2013 рік : розпорядження КМУ від 27 березня 2013 р. № 165-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 63). – С. 4


  "... Збільшення їх обсягу за програмою 2201290 "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів КНУ імені Тараса Шевченка".
1145728
   Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році : розпорядження КМУ від 18.03.2015 № 218-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 24, 3 квітня 2015 року. – С. 68-70
1145729
   Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 571-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 2 вересня (№ 163). – С. 10-11
1145730
   Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2017 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лип. 2017 р. № 441-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 6 липня (№ 123). – С. 11
1145731
  Горбань Н.С. Про перерозподіл повноважень у нотаріаті // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 79-83. – ISBN 978-617-7020-48-5
1145732
  Кущ П.Ю. Про пересування вологи в зоні аерації за умов зрошення на півдні України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 40-44 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 10)
1145733
  Кучер О.В. Про перетворення координат із системи СК-42 в систему УСК-2000 : геодезія / О.В. Кучер, О.С. Куриляк, О.М. Марченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 6-13 : Табл., мал. – Бібліогр.: 10 назв
1145734
  Кільчевський М.О. Про перетворення метрики в неевклідовому просторі / М.О. Кільчевський, 1937. – 33с.
1145735
  Молотов В.М. Про перетворення Наркомату оборони ... / В.М. Молотов. – Київ, 1944. – с.
1145736
  Мелкевік Б. Про перетворення права в контексті комунікативної теорії // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 25-39. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1145737
  Мельник В. Про перетворення просторових координат із застосуванням формалізму векторів Гіббса / В. Мельник, В. Расюн // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 76-78. – ISSN 1819-1339
1145738
  Котик І.В. Про перетворення тіла на слово : рецензії та статті / Ігор Котик ; [відп. за вип. Є. Нахлік] ; НАН України, ДУ "Ін-т Івана Франка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 397, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Літературна критика й есеїстика" ; вип. 6). – ISBN 978-966-02-8702-0
1145739
  Процук А. Про переформатування книжкового ринку / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 29


  Редакторка Анна Процук: "Межа між нормою і "вседозволеністю" тонка.
1145740
  Радовель М.Р. Про перехід до нового знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1145741
   Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання : постанова КМУ від 16.11.2000 № 1717 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22 листопада (№ 47). – С. 1. – ISSN 2219-5793
1145742
  Майстришин В. Про перехід на альтернативні енергії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 13


  "Щорічно людство додає понад 20 млрд т вуглекислого газу в атмосферу. 20 млрд т викидів на рік, які частково поглинаються Світовим океаном, через що він поступовоокислюється, а решта залишається в атмосфері й випадає нам на голову. "За останні 30 років ...
1145743
  Александров О. Про період соціалізму та про завершення побудови соціалізму в СРСР / О. Александров. – Харьков : Пролетар, 1931. – 88 с. – ISBN 978-966-2256-81-9


  Бібліотеці Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, Від автора. Підпис 09.01.2014 р.
1145744
  Березовський О.О. Про період, в якому проходило все моє життя : спогади і роздуми / Олександр Березовський. – Вид. 4-те, випр. і доповн. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 324 с. : фотоіл., портр. – Імен. покажч.: c. 316-320. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2256-81-9


  Бібліотеці Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, Від автора. Підпис 09.01.2014 р.
1145745
  Фукс С.А. Про періодизацію історії радянської держави та права // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 18-28
1145746
  Дутко О. Про періодизацію педагогічної і науково-просвітницької діяльності М. Костомарова (1817-1885) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 19-24.
1145747
  Касьянов П.О. Про періодичні розв"язки еволюційних включень першого порядку з *-псевдомонотонними відображеннями // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
1145748
  Радченко С. Про періодичні розв"язки нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням / С. Радченко, П. Самусенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-31. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Побудовано періодичний розв"язок нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням. In work the periodic solution of nonlinear singularly pertubed system of the differential equations with degeneration is constructed.
1145749
   Про періодичність розв"язків одного класу диференціальних рівнянь другого порядку / Перестюк, О, ., А.М. Ронто // Вісник держ. ун-ту " Львівська політехніка"". Сер. прикладна матем., 1998. – №337
1145750
  Жернов І.Є. Про пермський водоносний горизонт у районі м.Києва / І.Є. Жернов, Ю.Є. Добрянський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 70-72. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 8)
1145751
   Про персональний склад Ради з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти : Указ Президента України від 27 травня 2021 р. № 211/2021 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 61-62
1145752
  Когутич І.І. Про перспективи "комп"ютеризації" та сутність "технології" в криміналістиці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 255-258. – ISSN 2219-5521
1145753
  Корсак К. Про перспективи відвернення цивілізаційних колапсів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 47-57. – ISSN 1682-2366


  Мета статті - криткиа праць науковців-попередників і документів ООН та світових екологічних форумів за їх помилковість і песимізм у невідворотності загроз людству. Автор доводить, що вже існує можливість відвернення колапсу, а тому ми не ризикуємо ...
1145754
  Шинкаренко О.В. Про перспективи етики у пошуках практичності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 50-51
1145755
  Білінський Д.О. Про перспективи запровадження в Україні європейського досвіду правового регулювання публічних фінансових відносин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 105-109. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1145756
  Баліцька В.В. Про перспективи запровадження таргетування інфляції в Україні як нового монетарного устрою // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 15-19
1145757
  Карпенко О. Про перспективи нетрадиційних джерел вуглеводнів // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4 : фото


  "...На геологічному факультеті пройшла міжнародна конференція "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи". Головний організатор конференції - кафедра геології нафти і газу. З пленарними доповідями виступили міністр ...
1145758
  Дроздов О. Про перспективи перегляду в екстраординарних судових провадженнях окремих судових рішень, ухвалених у заочному кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 66-75. – ISSN 1026-9932
1145759
  Перегуда Є.В. Про перспективи політичної реформи в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 651-656. – ISSN 1563-3349
1145760
  Владиченко С. Про перспективи посилення захисту прав людини засобами конституційного правосуддя в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 31-36
1145761
  Дудоров О. Про перспективи рекриміналізації контрабанди товарів (нотатки на полях президентського законопроекту) / О. Дудоров, Р. Мовчан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 30 липня - 5 серпня (№ 30)
1145762
  Дудоров О. Про перспективи рекриміналізації контрабанди товарів (нотатки на полях президентського законопроекту) / О. Дудоров, Р. Мовчан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23-29 липня (№ 29). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1145763
  Нижеголенко Н. Про перспективи реформування ОВС // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 103-105.
1145764
  Сепанишин Д.В. Про перспективи розвитку вітчизняної гідроенергетики в контексті планів будівництва каскаду гідроелектростанції у Дністровському каньйонілі // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 5-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2411-4049
1145765
  Савельєва О.М. Про перспективи розвитку інформаційних правовідносин в агросфері України // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 148-151. – ISBN 978-966-7957-20-9
1145766
  Баулін О.В. Про перспективи розвитку системи органів дізнання в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.73-78. – Бібліогр.: 7 н.
1145767
  Рендон Беренісе Про перспективи співробітництва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 вересня (№ 166). – С. 8


  Посол Мексики в Україні Беренісе Рендон детально розповіла "Дню" про те, які реформи проводить Мексика — яка належить до G20, — а також про перспективи співробітництва між нашими країнами і про те, як в Україні будуть відзначати 203-ту річницю ...
1145768
  Оскольський В. Про перспективи становлення конкурентоспроможної регіональної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
1145769
  Панченко В. Про перспективи суспільного оздоровлення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 вересня (№ 156)


  Університетське середовище могло б стати джерелом опору деградації, але наразі ним не є. В університетському середовищі зараз відбувається багато підспудних процесів, які зовні не надто помітні, але рано чи пізно дадуть про себе знати. Коли міністром ...
1145770
   Про перспективні напрями розвитку економічної науки в Одеській національній академії харчових технологій: історія і сучасність / Г.В. Ангєлов, О.Б. Каламан, О.М. Кананихіна, А.О. Соловей // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 2. – С. 81-87. – ISSN 2312-847X
1145771
  Циганюк О. Про перспективні напрямки дослідження давніх українських поетик // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 5 (101) вересень - жовтень. – С. 69-72
1145772
  Дикун Х. Про Перський театр у дослідженні Агатангела Кримського: релігійні мохарремські містерії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 111-121. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Знайдено огляд твору А. Кримського "Перський театр. Звідки він узявся та як розвивався". З"ясовано історію створення книги, описано та проаналізовано джерела та рецензії на цю книгу, а також перебіг історії перського театру за А. Кримським
1145773
  Потильчак О. Про перше велике святкування річниці Перемоги / розмову вела Олена Подобєд // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 8, квітень. – С. 6-9


  Розмова з доктоом історичних наук, професором, завідувачем кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Олександром Патильчаком.
1145774
  Пфейфер Г.В. Про перше підставлення Jacobi = Sur la premiere transformation de Jacobi : доповіджене 6.1.1930 р. / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [11] с.
1145775
  Кондратюк М. Про перших і останніх : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 126-129
1145776
  Кулініч Г.Л. Про перші інтеграли неоднорідних стохастичних диференціальних рівнянь із стрибками / Г.Л. Кулініч, С.В. Кушніренко // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 53-55
1145777
  Наєнко М.К. Про перші кроки університетської славістики // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 97-101. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлено основні віхи перших п"ятдесят років розвитку славістичного навчально-наукового напряму в Київському університеті
1145778
  Рубель В. Про перші результати використання в університетському навчальному процесі тематичної хрестоматії з історії середньовічного Сходу // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 27. – С. 145-148. – (Історичні науки ; № 2)
1145779
  Бондаренко Ю. Про першопочатки історії людства у повісті "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 4-11. – ISSN 0130-5263
1145780
  Іваніченко Л.М. Про першу Всеукраїнську наукову конференцію "Кочубіїв - Хаджибей - Одеса" // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 459-464. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  29 трав. 2015 р. на базі Одеського національного політехнічного університету відбулася перша Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 600-річчю Одеси, «Кочубіїв - Хаджибей - Одеса», яка зібрала понад шістдесят науковців. Ініціатором конференції, ...
1145781
  Мельник Л.Г. Про першу публікацію рукопису В.Й. Ключевського "Курс лекций по источниковедению" // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 92-96. – (Серія історії ; № 16)
1145782
  Молотов В.М. Про пететворення наркомату оборони і наркомзаксправ з загальносоюзних на союзно-республіканські наркомати / В.М. Молотов. – Київ-Харків, 1944. – 15с.
1145783
   Про Петра Козланюка. – К., 1964. – 167с.
1145784
  Конєва Я. Про Петра Кононенка
1145785
  Слабошпицький М. Про Петра Кралюка та його книжки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 28-29


  Принадний прецедент письменника і вченого.
1145786
   Про Петра Панча. – К., 1961. – 236с.
1145787
   Про Петра Панча. – К., 1981. – 192с.
1145788
  Снегирев Г.Я. Про пингвинов / Г.Я. Снегирев. – М., 1980. – 16с.
1145789
  Карасьов М. Про письменника та епоху. Замітки про роман Юрія Винничука "Танго смерті" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 19
1145790
  Козловський С. Про питання еквівалентності та аналогії при перекладі фразеологічних одиниць з корейської на слов"янські мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 98-107. – ISBN 978-617-7132-63-8
1145791
  Шабалін А. Про питання кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (117). – С. 74-81. – ISSN 2308-0361
1145792
   Про питання необхідності коригування програм навчальних дисциплін з безпеки з урахуванням основних положень "Концепції державної програми розвитку освіти" / О.В. Бикова, С.І. Осипенко, С.А. Єременко, В.В. Бєгун // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 51-53 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1145793
  Пушай В.І. Про питання про чинність відступлення права вимоги за цивільним законодавством України // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 232-239
1145794
  Назар"єв Є. Про питання протогенезу греків України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 54-58
1145795
   Про питання розподілу компетенцій з безпеки за освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом освіти / В.В. Бєгун, С.І. Осипенко, О.В. Бикова, С.А. Єременко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 20-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1145796
  Бєгуг В.В. Про питання розподілу компетенцій з безпеки за освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом освіти / В.В. Бєгуг, С.І. Осипенко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 27-33. – ISBN 966-8847-12-1
1145797
  Гошовська В.А. Про питання становлення українського соціал-демократичного руху // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 5-10. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1145798
  Сергєєва Д.Б. Про питання удосконалення окремих норм нового КПК України щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 308-314. – ISSN 2078-3566


  На підставі наукового аналізу процесуальних джерел та відповідних норм чинно- го кримінального процесуального законодавства, а також кримінально-процесуального законодавства, чинного до 20 листопада 2012 р., зроблено висновок про необхідність ...
1145799
  Дяченко Ю. Про питання щодо співвідношення та обчислення фінансового і реального секторів економіки : фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 38-44 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1145800
  Мурзін В.Ю. Про північні межі Геродотової Скіфії // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 2. – С. 29-33. – ISSN 0235-3490
1145801
  Калиновський В.С. Про підвищення боєздатності первинних парторганізацій промислових підприємств України у розв"язанні завдань удосконалення соціалістичного суспільства (1976 - 1980) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 93-94. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В тезисах на основе ленинского идейного наследия, документов КПСС раскрываются основные направления повышения боевитости первичных парторганизаций промышленных предприятий Украины.
1145802
   Про підвищення ефективності системи державного управління науковою сферою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 8 квітня (№ 14). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  У газеті "Дзеркало тижня. Україна" № 12 від 30.03.13 була опублікована стаття щодо стану української науки. Міністерство освіти і науки інформує про ефективність використання бюджетних коштів (дані 2011 року.) Для забезпечення державної програми "Наука ...
1145803
  Кузнецова В.Ф. Про підвищення кваліфікації працівників виконкомів місцевих Рад // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
1145804
   Про підвищення кваліфікації та атестації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Питання, що турбують усю університетську спільноту України, обговорили учасники круглого столу "Нова процедура акредитації освітніх програм: як покращити якість технічної освіти?", який відбувся в КПІ ім. Ігоря Сікорського 4 листопада. Організували ...
1145805
   Про підвищення оплати праці педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 12, 9 лютого 2018 року. – С. 26-28
1145806
   Про підвищення оплати праці педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 67
1145807
   Про підвищення оплати праці педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 18). – С. 4
1145808
   Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 731 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 76, 2 жовтня 2015 року. – С. 383-384
1145809
  Коцурак О. Про підвищення посадових окладів // Праця та зарплата. – Київ, 2021. – 2 червня (№ 21)
1145810
   Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 36 // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 30 січня (№ 19). – С. 5
1145811
  Парнюк В.О. Про підвищення ролі амортизації як джерела інвестицій і регулятора попиту та пропозиції основних засобів // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 166-172. – ISSN 1993-6788
1145812
  Коропатнік І.М. Про підвищення ролі миротворчої діяльності України у формуванні безпечного міжнародного середовища // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 333-334
1145813
  Костенко О. Про підвищення ролі суспільних наук у модернізації України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 13 (274). – С. 25-27.
1145814
  Шищенко П.Г. Про підготовку викладачів географії в Київському університеті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 85-89 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 16)
1145815
   Про підготовку до 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Київ, 1967. – 31с.
1145816
   Про підготовку до 50-річчя утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік : Постанова ЦК КПРС від 21 лютого 1972 року. – Київ : Політвидав України, 1972. – 31 с.
1145817
   Про підготовку до проведення в 2021 році вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання : наказ Міністерства освіти і науки від 26 листопада 2020 р. № 1468 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 71-77
1145818
   Про підготовку докторів філософії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Запорізькому національному університеті відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція "Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти".
1145819
  Губерський Л.В. Про підготовку дослідників нового покоління в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Л.В. Губерський, О.В. Третяк // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 56-60. – ISBN 978-966-439-447-2
1145820
  Губерський Л.В. Про підготовку дослідників нового покоління в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Л.В. Губерський, О.В. Третяк // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – С. 222-225. – ISBN 978-966-644-217-1
1145821
   Про підготовку закладів освіти до нового навчального року // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 серпня (№ 30). – С. 8-11. – ISSN 2219-5793
1145822
   Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину : лист Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2020 року № 1/9-406 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 3-28
1145823
  Трухманова С. Про підготовку кадрів радянських спеціалістів у 20-х роках ХХ століття. (На матеріалах подільських міст) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 93-98
1145824
  Бойко С.М. Про підготовку майбутніх дільничих інспекторів міліції до профілактики насильства у сім"ї // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.103-108
1145825
  Берестень Ю.В. Про підготовку менонітськими громадами Півдня Російської імперії гуманітарних програм та проектів на початку Першої світової війни (серпень 1914 - січень 1915 рр.) / Ю.В. Берестень, О.Л. Левін // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 93-100. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1145826
  Кондуфор Ю.Ю. Про підготовку на історичному факультеті / Ю.Ю. Кондуфор. – К, 1973. – с.
1145827
  Гончаров О. Про підготовку навчального посібника з краєзнавства для вищих навчальних закладів України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 56-61


  У статті обгрунтовується необхідність підготовки навчального посібника з національного краєзнавства для вищих навчальних закладів України, висвітлено стан його підготовки, концепція та окремі, найбільш важливі і дискусійні аспекти змісту майбутнього ...
1145828
  Пилипенко П. Про підготовку нового трудового кодексу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.357-362. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1145829
  Глушко О. Про підготовку педагогічних кадрів для шкіл українознавства в США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 27-28
1145830
   Про підготовку підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.08 р. № 363 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 6-7. – ISSN 0130-8890
1145831
   Про підготовку підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.08 р. № 363 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 6-7. – ISSN 0130-8890
1145832
  Різун В.В. Про підготовку редакційно-видавничих працівників в Інституті журналістики // Українська журналістика, 1997
1145833
  Маргасова В.Г. Про підготовку статистиків в Україні та світі / В.Г. Маргасова, М.Є. Юрченко, Т.А. Шевченко // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 20-25. – ISBN 978-966-2188-72-1
1145834
   Про підготовку та відзначення 120-річчя заснування Національного університету біоресурсів і природокористування : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 157-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 18 квітня (№ 74). – С. 9
1145835
   Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка / Постанова ВРУ від 19 червня 2013 року № 340-VII // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 127). – С. 11
1145836
   Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка : постанова Верховної Ради України 19 червня 2013 р. № 340-VII // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 4 липня (№ 121). – С. 5
1145837
   Про підготовку та відзначення 200-річчя заснування державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" : розпорядження Кабінету міністрів України від 14 черв. 2017 р. № 397-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 115). – С. 4
1145838
   Про підготовку та відзначення у 2014 році 180-річчя заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка : розпорядження КМУ від 11 грудня 2013 р. № 986-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 240). – С. 13
1145839
   Про підготовку та відзначення у 2015 році 130-річчя заснування Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2015 р. № 1430-p // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 21 січня (№ 12). – С. 13
1145840
   Про підготовку та відзначення у 2018 році 100-річчя заснування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара : розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 738-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 31 жовтня (№ 204). – С. 9
1145841
   Про підготовку та відзначення у 2018 році 100-річчя заснування Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 671-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 жовтня (№ 191). – С. 8
1145842
   Про підготовку та відзначення у 2018 році 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 83-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 30). – С. 8-9
1145843
   Про підготовку та відзначення у 2019 році 25-річчя з часу утворення Національного університету "Острозька академія" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1220-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 31 грудня (№ 251). – С. 18
1145844
   Про підготовку та відзначення у 2020 році 120-річчя з дня заснування Національного університету "Запорізька політехніка" : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1515-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 12 грудня (№ 242)
1145845
   Про підготовку та відзначення у 2021 році 100-річчя з дня заснування Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" : розпорядження від 26 травня 2021-р № 516-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 5 червня (№ 107)


  До списку увійшли студенти, аспіранти КНУ імені Тараса Шевченка: студентка Грищенко Анастасія Олегівна; курсант Військового інституту Карпенко Вероніка Юріївна; аспірантка Кучерів Олеся Ільківна; аспірант Чаповський Євгеній Юрійович.
1145846
   Про підготовку та відзначення у 2021 році 100-річчя з дня заснування Одеського національного економічного університету : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 351-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 26 травня (№ 99). – С. 11
1145847
   Про підготовку та відзначення у 2021 році 360-річчя з дня заснування Львівського національного університету імені Івана Франка : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 р. № 182-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 56). – С. 6
1145848
   Про підготовку учнів сільскої школи до практичної діяльності. – К., 1940. – 64с.
1145849
  Пересадько В.А. Про підготовку фізико-географів на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : проблеми природничо-географічної освіти в Україні / В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, К.А. Нємець // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 338-341. – ISSN 0868-6939
1145850
  Купчик О. Про підготовчий факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1960-1965 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-32. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито обставини заснування Підготовчого факультету КДУ, встановлено мету і завдання у його роботі, з"ясовано зміст навчально-виховного і наукового у ньому процесу, визначено структуру і керівництво, кількісний і якісний студентський склад ...
1145851
  Супрун О.М. Про підгрупи нільпотентної групи, що збігаються зі своїм замиканням // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 176-177. – ISBN 978-617-7021-28-4
1145852
  Тоцька Ірма Про підземні ходи на подвір"ї Софії Київської // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 21-27. – ISBN 966-7865-75-4
1145853
  Аркушин Г. Про підляське середопістя та деякі інші регіональні святкуваня // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 5-23. – ISSN 2311-5165
1145854
  Молотов В.М. Про піднесення сільського господарства і колгоспне будіцвництво / В.М. Молотов. – Харків, 1932. – 22с.
1145855
  Молотов В.М. Про піднесення соціалістичної індустрії і колгоспне будівництво / В.М. Молотов. – Харків, 1932. – 10с.
1145856
   Про піднесення успішності учнів початкової школи. – К., 1949. – 144с.
1145857
   Про підпал рейхстагу. – Ї., 1933. – 80с.
1145858
   Про підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Протоколу до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію від 16 червня 200 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 628-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 28 вересня (№ 182). – С. 11
1145859
   Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки і культури : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 146-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 50). – С. 4
1145860
   Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про науково-технологічне співробітництво : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 956-р // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 9). – С. 4
1145861
  Плевако Н. Про підприємницьку дієздатність фізичних осіб // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.226-232
1145862
  Шулікін Д. Про підручники і вступну кампанію // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 7 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про засідання колегії Міністерства освіти і науки. Було розглянуто питання щодо підручників і чим вступ-2016 відрізнятиметься від цьогорічного.
1145863
  Шулікін Д. Про підручники, ЄДЕБО й урядовий план дій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1145864
  Коваль В.О. Про підсилений закон великих чисел для мартингалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджуються необхідні і достатні умови типу Прохорова-Лоева виконання підсиленого закону великих чисел для мартингалів.
1145865
  Слободян С. Про підстави відмови у наданні правової охорони товарним знакам (торговельним маркам) відповідно до чинного законодавства України // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 53-59. – ISSN 1608-6422
1145866
  Шевченко Я.М. Про підстави відповідальності за шкоду, заподіяну дітьми
1145867
  Лахмотов О. Про підстави і порядок припинення права постійного користування земельними ділянками суб"єктами господарювання // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 43-44
1145868
  Мілаш В.С. Про підстави недійсності підприємницького комерційного договору // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 194-204. – ISBN 966-7784-65-7
1145869
  Дороніна В Про підстави реабілітації та відшкодування шкоди, завданної громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, в кримінальному процесі / В Дороніна, , М.Є. Шуміло // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 1. – С.48-50
1145870
  Машковська Л.В. Про підстави, передумови, похідні та супутні відносини у сфері некомерційного господарювання // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 168-172
1145871
  Подкопаєв С. Про підставу дисциплінарної відповідальності суддів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 119-124
1145872
  Черноусова Ж.Т. Про підстановки горенштейнового черепичного порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розглядається зв"язок між підстановкою Кириченка горенштейнового черепичного порядку [Лямбда], підстановкою, що задає ідеал J цього кільця, та підстановкою Накаями квазіфробеніусового факторкільця [Лямбда]/ J.
1145873
  Журавльов В.М. Про підстановки Кириченка та Накаями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі встановлено зв"язок між трьома підстановками: підстановкою Кириченка горенштейнового черепичного спадкового порядку [Лямбда]; підстановкою, що задає ідеал І цього порядку та підстановкою Накаями квазіфробеніусового факторкільця [Лямбда]/І.
1145874
  Гончаренко О.М. Про підступне знищення запорозької січі в українському козацькому фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 74-81. – Бібліогр.: С. 80-81
1145875
   Про підсумки 1936 сільськогосподарского року і звдання по піднесенню урожайності на Україні в 1937 р.. – К., 1937. – 18с.
1145876
   Про підсумки весняної сівби, догляд за посівами, підготовку і проведення збирання врожаю зернових, олійних та інших с/г культур. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 40 с.
1145877
   Про підсумки весняної сівби, догляд за посівами, підготовку і проведення збирання врожаю, Хлібозаготівель і заготівель інших С/г продуктів : Постанова XIX Пленуму ЦК КП(б) У на доповідь тов. М.С. Хрущова. – Київ : Політвидав, 1948. – 48 с.
1145878
   Про підсумки весняної сівби, догляд запосівами, про підготовку до збирання врожаю і забезпечення виконання плану заготівель с/г продуктів у 1952 р.. – Київ : Держполітвидав, 1952. – 40 с.
1145879
   Про підсумки виконання державного плану відбудови й розвитку народного господарства СРСР у 1949 р.. – К., 1950. – 20с.
1145880
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1952 р.. – К., 1953. – 28с.
1145881
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1952 р.. – К., 1961. – 47с.
1145882
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1953 р.. – К., 1954. – 47с.
1145883
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1954 р.. – К., 1955. – 44с.
1145884
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1954 р.. – К., 1955. – 25-42с.
1145885
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1955 р.. – К., 1956. – 48с.
1145886
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1956 р.. – К., 1957. – 63с.
1145887
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1957 р.. – К., 1958. – 64с.
1145888
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1958 р.. – К., 1959. – 56с.
1145889
   Про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у 1959 р.. – К., 1960. – 64с.
1145890
   Про підсумки виконання четвертого (першого післявоєнного) п"ятирічного плану СРСР на 1956-1950 рр.. – К., 1951. – 20с.
1145891
   Про підсумки Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2008" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 3
1145892
   Про підсумки Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 2008" : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.08 р. №4/14-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 4-5. – ISSN 0130-8890
1145893
   Про підсумки Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 2008" : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.08 р. №4/14-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 4-5. – ISSN 0130-8890
1145894
   Про підсумки Всеукраїнського конкурсу серед педагогів позашкільних навчальних закладів України на кращі навчально-методичні посібники та методичні розробки з науково-технічного напрямку позашкільної о : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2008 р. № 1014 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 93-96. – ISSN 0130-8890
1145895
   Про підсумки Всеукраїнського конкурсу серед педагогів позашкільних навчальних закладів України на кращі освітні проекти, програми, посібники з проблем духовного виховання підростаючого покоління : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2008 р. № 1015 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 90-93. – ISSN 0130-8890
1145896
   Про підсумки вступної кампанії 2008 року та основні завдання щодо організації прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2009 році : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 31.10.08 р. №12/2-4 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 3-10. – ISSN 0130-8890
1145897
  Гадзало Я.М. Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011-2015 роки та основні завдання на перспективу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 5-14. – ISSN 2221-1055
1145898
   Про підсумки діяльності Національної академії наук України в 2000 році та основні напрями ії роботи в сучасніх умовах. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.19-31. – ISSN 0374-3896


  Доповідь президента НАН Україри акад.Б.Е.Патона ра сесії Загальних зборів...
1145899
   Про підсумки діяльності Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у 2009-2014 роках (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 березня 2015 р.) / В.М. Геєць, Е.М. Лібанова, О.С. Онищенко, М.Г. Жулинський // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 104-111. – ISSN 1027-3239


  Академік НАН України М.Жулинський під час свого виступу на засіданні Президій НАН України згадав Університет, який був ініціаторам проведення міжнародного симпозіуму із вшанування пам"яті Т. Шевченка.
1145900
  Єрмолова В.М. Про підсумки І-го Всеукраїнського фестивалю "Нащадки козацької слави" фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів "Козацький гарт" / В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 42-43 : фото
1145901
   Про підсумки і дальші завдання колгоспного будівництва : Резолюція Пленуму ЦК ВКП(б) 17 листопада 1929 р. – Харків : Пролетарий, 1929. – 30с.
1145902
  Штонь Г. Про підсумки літературного 1996 року (Інтерв"ю з Григорієм Штонем) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 130-135. – ISBN 966-7379-16-7
1145903
  Геєць В. Про підсумки наукової діяльності установ Відділення економіки НАНУ в 2001 році та перспективи розвитку фундаментальних досліджень у галузі економічних наук // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.4-10. – ISSN 0131-775Х
1145904
   Про підсумки п"ятоої і підготовку до шостої математичної олімпіади школярів Львівщини. – Львів, 1965. – 22 с.
1145905
  Ворошилов К. Про підсумки першої п"ятирічки / К. Ворошилов. – Київ, 1933. – 40с.
1145906
  Затонський В. Про підсумки Пленумів ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У (вересень-жовтень 1932 р.) / В. Затонський. – Харків : Пролетар, 1932. – 32 с.
1145907
   Про підсумки Пленуму ЦК КПРС і завдання партійної організації України п дальшому розвитку сільского господарства. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 40 с.
1145908
  Дуброва Н.Й. Про підсумки проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці в 2009 році // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-28
1145909
   Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2008 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.08 р. № 414 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 20-24. – ISSN 0130-8890
1145910
   Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2008 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.08 р. № 414 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 20-24. – ISSN 0130-8890
1145911
  Ольшанский М.О. Про підсумки роботи IV сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім.В.І.Леніна і про завдання дальшого розвитку мічурінськоъ агробіології на Україні / М.О. Ольшанский. – Київ-Харків, 1948. – 55с.
1145912
   Про підсумки роботи сесії Всесоюзної академіх с/г наук. – Київ; Харків, 1948. – 300с.
1145913
  Шищенко П.Г. Про підсумки роботи Х з"їзду Українського географічного товариства : Інформація / П.Г. Шищенко, С.Ю. Бортник // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 1561-4980
1145914
  Кириченко О.І. Про підсумки січневого Пленуму ЦК КПРС і заходи по дальшому збільшенню виробництва продуктів тваринництва в Українській РСР / О.І. Кириченко. – Київ : Держполітвидав, 1955. – 64 с.
1145915
   Про підсумки січневого Пленуму ЦК КПРС і заходи по дальшому збільшенню виробництва продуктів тваринництва в УРСР. – Київ : Держполітвидва, 1955. – 47 с.
1145916
  Висоцька Л. Про підсумки та перспективи роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С.48-51 : табл. – ISSN 1608-6422
1145917
   Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї : Указ Президента України від 21 лютого 2011 року № 224 / 2011 // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 158. – ISSN 1561-4999
1145918
   Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї : Указ Президента України від 21 лютого 2011 року №224/2011 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 171. – ISSN 1026-9932
1145919
  Вадньов Д.О. Про підхід до прийняття рішень на основі застосування невизначених нечітких множин / Д.О. Вадньов, Є.В. Івохін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 201-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядається задача прийняття рішень, яка описується в термінах невизначених нечітких множин (ННМ) і невизначених нечітких відносин. Крім врахування нечіткості вибору альтернативи при прийнятті рішення запропоновано використовувати функцію ...
1145920
  Івохін Є.В. Про підхід до реалізації нечітких баз даних / Є.В. Івохін, К.О. Косинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 83-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Для обробки неточно заданої та нечітко формалізованої інформації запропоновано підхід до формування, накопичення та актуалізації нечітких баз даних. Степінь нечіткості атрибутів таблиць розраховується на основі чітких даних у вигляді спеціального ...
1145921
  Жорняк А.В. Про підходи до класифікації інформаційних послуг у сфері господарювання // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 120-129. – ISSN 2616-6798
1145922
  Яджак М.С. Про підходи до оптимізації обчислень під час розв"язання задач цифрової фільтрації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 52-58. – Бібліогр.: с. 55, Літ.:12 назв. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Наведено та проаналізовано підходи до оптимізації обчислювальних алгоритмів і систем для розв"язання задач цифрової фільтрації різної вимірності.
1145923
  Опанасюк О. Про пізнання в музичному мистецтві // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 28-39


  Аналіз принципів пізнання в музичному мистецтві
1145924
  Бутрин Н. Про піпвідомчість корпоративних спорів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 34-36
1145925
  Кауфман Николай Про пісні євреїв-сефардів з Балканського півострова / пер. Н. Шумади // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 17-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1145926
  Сокіл В. Про пісню "Пливе кача по тисині" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 817-821. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1145927
  Крищенко В. Про пісню і її виконавців. Короткі історії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня (№ 35). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429
1145928
   Про план полезахисних лісонасаджень, впровадеження тавопільних сівозмін, будівництва ставів і водойм для забезпечення високих і сталих урожаїв у степових і лісостепових райної Європейської частини С. – Київ; Харків, 1948. – 48с.
1145929
   Про план пуску нових підприємств у 1935 р.. – К., 1935. – 40с.
1145930
  Откаленко М.П. Про планету Земля : наук.-поп. нарис / М.П. Откаленко. – Київ : Радянська школа, 1974. – 174 с.
1145931
   Про планування дисертацій / Міністерство освіти і науки України // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2020. – Липень (№ 7). – C. 3
1145932
  Мензатов Л.Ш. Про планування технічного обслуговування елементів мережі мобільного зв"язку // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 167-168
1145933
  Сова А. Про пластове псевдо "Баба" Степана Бандери // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Головна Пластова Булава. – Львів, 2010. – Ч. 1(161). – С. 49-50
1145934
   Про плату за користування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "...З ІІІ кварталу 2017 року українські ВНЗ платитимуть за користування Єдиною державною електронною базою з питань освіти 1,98 грн. у розрахунку на одного студента".
1145935
  Тезель Йонет Джан Про платформу для діалогу та "чорноморську ідентичність" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 85). – С. 10


  Посол Туреччини Йонет Джан Тезель: "Я не можу уявити ОЧЕС без України та її внеску".
1145936
  Прокоф"єв П.Г. Про плоскі локально нільпотентні диференціювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Локально нільпотентні диференціювання (позначимо як ЛНД) алгебр поліномів є джерелом численних екзотичних прикладів автоморфізмів афінного простору. Враховуючи природне Z[верхній індекс n]-градуювання на алгебрі поліноміальних диференціальних ...
1145937
  Якимчик А. Про побудову аналітичних апроксимацій елементів аномальних гравітаційних полів / А. Якимчик, О. Чорна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-14. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. М.А. Якимчуком) Коротко викладається метод побудови лінійних аналітичних апроксимацій в гравіметрії і магнітометрії. Обґрунтовується необхідність співробітництва з організаціями, що ...
1145938
  Кулян В.Р. Про побудову б-адекватних математичних моделей / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 224-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто особливості побудови математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані системами звичайних диференціальних рівнянь з невизначеностями в правій частині.
1145939
  Самойленко Ю. Про побудову головного члена асимптотичного розкладу розв"язку задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-14. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача про побудову головного члена асимптотичного розкладу розв"язку задачі Коші для рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами. Показано, що вираз для головного члена такого розкладу залежить від значення кривої розриву лише ...
1145940
  Калайда О.Ф. Про побудову загальних раціональних колокант // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 116. – ISBN 978-617-7021-28-4
1145941
  Кудін В.І. Про побудову загальних розв"язків одного класу систем лінійних нерівностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 309-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Застосовано метод базисних матриць для побудови загальних розв"язків систем лінійних нерівностей Ключові слова: система лінійних нерівностей, базисна матриця, розв"язок Property of solutions linear systems of inequality is research. Key Words: ...
1145942
  Калайда О.Ф. Про побудову загального розв"язку рівняння Бернуллі та рівняння Клеро / О.Ф. Калайда, Г.Ю. Абросімова, В.В. Висоцький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 65-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Для рівняння Бернуллі у випадку, коли воно має особливий зв"язок, та для рівняння Клеро побудовано їх загальний розв"язок як такий, що містить у собі усі, без винятку, частинні розв"язки рівняння.
1145943
  Богаєнко В.О. Про побудову оцінювача числа обумовленості методом базисних матриць / В.О. Богаєнко, В.І. Кудін // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 56-70. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1145944
  Гаращенко Ф.Г. Про побудову панорамних знимків в режимі реального часу / Ф.Г. Гаращенко, А.Ю. Кобзар // "Проблеми інформатики та комп"ютерної техніки" (ПІКТ - 2014), міжнар. наук.-практ. конф. : праці III-ї Міжнар. наук.-практ. конф. : Чернівці, 27-30 трав., 2014 / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: Ф.О. Сопронюк та ін.]. – Чернівці : Родовід, 2014. – С. 165-166
1145945
  Шарапов М.М. Про побудову періодограми для випадкового процесу з неперервним часом / М.М. Шарапов, Н.А. Галюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 220-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В цій нотатці розглядається застосування періодограми випадкового процесу з неперервним часом в одній веріфікаційній моделі.
1145946
  Смогоржевський О.С. Про побудову центрів кіл з допомогою одної тільки лінійки. / О.С. Смогоржевський. – 8-15с.
1145947
  Бернацька Ю.В. Про поведінку гармонічного осцилятора з випадковими початковими даними // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-11. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Розглядається сумісний розподіл положення та швидкості гармонічного осцилятора з випадковими початковими даними. Досліджується незалежність u(t) і u[з верхньою крапочкою](t) у момент часу t[більше]0.
1145948
  Остафійчук І.М. Про поведінку магнію та кобальту в деяких гранітоїдних породах Північного Казахстану // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 49-59 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 10)
1145949
  Бернацька Ю.В. Про поведінку математичного сподівання енергії стохастичного гармонічного осцилятора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглядається стохастичний гармонічний осцилятор з тертям у разі, коли під деяким кутом до вектора фазової швидкості осцилятора діють випадкові збурення типу "білого шуму" у формі Іто. Досліджується поведінка математичних сповідань положення, швидкості ...
1145950
  Котляр А.О. Про поведінку неперервної функції та її ліній рівня в околі ізольованого локального екстремуму // Proceedings of the International geometry center / International, geometry center. – Одеса, 2013. – Vol. 6, n. 4. – С. 57-65. – ISSN 2072-9812
1145951
  Чемерис В.С. Про поведінку походної на грані відображуванних / В.С. Чемерис. – К
2. – 1955
1145952
  Перегуда О.В. Про поведінку розв"язків одного классу стохастичних спряжених осциляторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 124-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено явний вигляд і досліджено поведінку розв"язків системи двох спряжених гармонічних осциляторів збурених випадковіш процесом типу "білого шуму" у формі Іто. Ключові слова: гармонічний осцилятор, випадкові збурення типу "білого шуму" у формі ...
1145953
  Перегуда О.В. Про поведінку розв"язків системи двох згасаючих стохастичних осциляторів / О.В. Перегуда, О.І. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 15-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  In present paper we consider representation of the solutions of the system of two harmonic oscillators with friction. This model is described by a system of linear differential equations of second order. The phase represent of the system is a family of ...
1145954
  Перегуда О.В. Про поведінку розв"язку системи стохастичних диференціальних рівнянь на інваріантній циліндричній поверхні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 32-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Досліджується поведінка при t[прагне до нескінченності] розв"язку системи рівнянь [подано формулу] на інваріантній циліндричній поверхні G(x) = x[верхній індекс 2, нижній індекс 1] + x[верхній індекс 2, нижній індекс 2] = C, де a[нижній індекс і](x), ...
1145955
  Остафійчук І.М. Про поведінку свинцю в процесі формування гранітоїдів другої фази пізньокаледонського магматичного циклу у північному Казахстані // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 60-63 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 7)
1145956
  Краснитський С.М. Про поведінку функцій в околі точки локального екстремуму / С.М. Краснитський, О.О. Курченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 102-107. – (Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі ; вип. 9)
1145957
   Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" : постанова Верховної Ради України від 19 січня 2017 р. № 1827-VIII // Відомості Верховної Ради України : нормативний бюлетень / Україна. Верховна Рада. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 7/8, 24 лютого 2017. – С. 84. – ISSN 0320-7978
1145958
  Сірук М. Про повернення окупованих територій і посилення позицій у світі / М. Сірук, К. Грищенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 січня (№ 11)


  Чому підсумкова прес-конференція голови МЗС не дала відповіді на ключові питання для України.
1145959
  Грубрін Ю.Л. Про поверхні вирівнювання області Українського щита // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 3-9. – Бібліогр.: 13 назв. – (Географія ; Вип. 24)
1145960
  Моторний Л.Т. Про поверхні узагальненого переносу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Узагальнюється та вивчається поняття поверхні перенесення.
1145961
  Пфейфер Г.В. Про повні інтеграли лінійних рівнань та систем лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку однієї невідомої функції = Sur les integrales completes des equations lineaires et des systemes d"equations lineaires aux derivees partielles du premier ordre d"une fonction inconnue : докладено 18/І 1929 / флфв. Г.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [21] с.
1145962
  Пфейфер Г.В. Про повні інтеграли лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку / акад. Г.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [6] с.
1145963
  Зубенко В.В. Про повноту логіки делегувань повноважень / В.В. Зубенко, А.В. Зубенко // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 107-108
1145964
  Молотов В.М. Про повсюдні грабежі, розор населення і страхітні звірства німецьких властей на захоплених ними радянських територіях : Нота Народного Комісара Закордонних Справ тов. В. М. Молотова / В.М. Молотов. – Київ : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1942. – 20с.
1145965
  Вишневський В.І. Про повторюваність екологічних попусків на Дністрі / В.І. Вишневський, І.В. Щіголєв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 177-179 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
1145966
  Маяковський В. Про погань. / В. Маяковський. – К., 1953. – 92с.
1145967
   Про погодження укладення договору доручення : розпорядження КМУ від 11.12.2013 р. № 1063-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 7). – С. 4


  "...Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо укладення договору доручення на виконання функцій замовника між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, який виступає за договором як довіритель, та товариством з ...
1145968
  Міхельсон В.А. Про погоду і як її можна передбачити / В.А. Міхельсон. – К.-Х., 1935. – 60с.
1145969
  Маляренко В.Т. Про подання апеляцій на судові рішення у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.42-53
1145970
   Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі вищої та післядипломної (післявузівської) освіти : розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 року № 8-р // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 17 січня (№ 10). – С. 5
1145971
   Про подання на ратифікацію ВРУ Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018) : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 637-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 5 жовтня (№ 187). – С. 14
1145972
   Про податки і збори населенню України : Посібник. – Київ, 2000. – 182с. – ISBN 966-7257-2-7
1145973
  Грабовський С. Про податки та Історію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 11


  Чи стане Арсеній Петрович ідейним нащадком Петра I?
1145974
  Кисельова О. Про податкові зміни в законі "Про Державний бюджет України на 2006 рік" // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-24
1145975
   Про подвійне дипломування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Відбувся «Круглий стіл з подвійного дипломування та спільних навчальних програм» під головуванням проректора Петра Беха. Захід відбувся в рамках наради Консорціуму 18 університетів-партнерів міжнародного освітнього проекту Еразмуc Мундус, яка ...
1145976
  Сьомченков О.А. Про подвійний лістинг пайових інструментів іноземних компаній з активами в Україні на національних фондових біржах // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 105-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1145977
  Кондратьєва М. Про події у сучасному кінематографі // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 131-147. – ISSN 2309-8406
1145978
  Прокіп В.М. Про подільність із залишком матриць над областю головних ідеалів // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 41-50. – ISSN 0130-9420
1145979
  Жмудський О.З. Про подолання кризи в сучасній фізиці / О.З. Жмудський, 1960. – 14 с.
1145980
   Про подолання культу особи і йогонаслідків. – Київ, 1956. – 31с.
1145981
  Бузько О.В. Про подолання марризму в археології на початку 50-х років XX ст.. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 60 : Археологічні студії. – С. 10-17. – ISSN 1996-9872
1145982
  Рильський М.Т. Про поезію Адама Міцкевича / М.Т. Рильський. – Київ, 1955. – 119с.
1145983
  Кацнельсон А.І. Про поезію і поетів. / А.І. Кацнельсон. – К, 1972. – 247с.
1145984
  Ткаченко А. Про поезію поза рідними берегами = Олександру Астаф"єву - 60 // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 92-94. – ISBN 978-966-2763-27-0


  Спроба структурно-семіотичної інтерпретації лірики української діаспори О. Астаф"євим.
1145985
  Кацнельсон А.І. Про поезію. : вибрані статті / А.І. Кацнельсон. – К : Дніпро, 1977. – 247с.
1145986
  Гусленко Р. Про поему "Змагання Григорія Сковороди" Володимира Підпалого // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 40-43. – ISBN 978-617-640-200-8


  Стаття присвячена аналізові символів, як джерел істини для Г. С. Сковороди та його прецедентних висловлювань, глибоке обмірковування яких В. Підпалим дало поетові невичерпні смислові глибини для втілення ідейного замислу поеми та створення в ній ...
1145987
  Оржицький І. Про поета Чеотченка, літератора Вадимовича, блукання інтернетрями та інші знані й незнані українцям речі


  У статті подається характеристика першої в Іспанії публікації про Тараса Шевченка та привертається увага до літературної, наукової та громадської діяльності В. Лесевича. Автор коригує попередні бібліографічні відомості про цю публікацію в українській ...
1145988
  Гливінська Л.К. Про поетику когнітивного зразка: сучасні виміри і спадкоємність традицій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 111-116. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
1145989
  Гаврилюк Н. Про поетичний словник неокласиків:(нульова суфіксація як спосіб творення оказіоналізмів) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С.22-23
1145990
  Мамутов В. Про поєднання держрегулювання і ринкової саморегуляції : Наукові дискусії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.59-65. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1145991
  Борисович О.В. Про поєднання класичних творів та жанрових варіацій роману в сучасній англомовній літературі, або як Сет Грем-Сміт відправив зомбі у роман Джейн Остін // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 57-66


  Статтю присвячено розгляду гібридного жанру, що виник внаслідок поєднання оригінального тексту та нового тексту в одному творі. Проведено аналіз способів і рівнів взаємодії двох текстів. Виникнення таких текстів розглядається в аспекті постмодернізму ...
1145992
  Жадько К. Про поєднання національних і загальнолюдських споконвічних цінностей у філософії українського буття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 266-268. – ISBN 978-966-439-357-4
1145993
  Малаков Д. Про пожежу на Хрещатику 1941 року // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2006. – Число 5/6. – С. 177-184
1145994
  Крейн М.Г. Про позитивні адитивні функціонали в лінійних нормованих просторах. / М.Г. Крейн. – Х., 1937. – 227-237с.
1145995
  Булганін М.О. Про поїздку в Індію, Бірму і Афганістан : Доповідь на четвертій сесії Верховної Ради СРСР 4-го скликання 29 грудня 1955 року / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 32 с.
1145996
  Манзій І.Б. Про показники продовольчої бзпеки країни // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 51-56
1145997
  Ковальчук В. Про покращення стану інформаційної безпеки загальноосвітніх навчальних закладів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 209-216. – (Педагогіка ; № 1)


  Проаналізовано сучасний стан інформаційної безпеки в загальноосвітніх навчальних закладах і рівень компетентності вчителів інформатики з указаних питань. Розглянуто основні поняття інформаційної безпеки й особливості системи інформаційної безпеки ...
1145998
  Демченко М.В. Про полеміку навколо "Капіталу" К. Маркса в російській пресі 70-х років ХІХ століття // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 15-21. – (Серія історії ; № 18)
1145999
  Дрозд Ю. Про поліедри, які належать одному роду / Ю. Дрозд, П. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Розглядається стабільна гомотопічна категорія поліедрів (скінченних клітинних комплексів). Два поліедра належать одному роду, якщо є ізоморфними їхні образи у локалізаціях стабільної гомотопічної категорії за кожним первинним числом. Доведено, що це ...
1146000
  Василик В.Б. Про поліноміальні розв"язки лінійного гіперболічного рівняння першого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 178-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається задача існування поліноміальних розв"язків для лінійного гіперболічного рівняння першого порядку в R[верхній індекс 3], що являється проміжним етапом в алгоритмічній реалізації FD-методу. Побудовано в явному вигляді частковий розв"язок. ...
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,