Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1145001
  Олещук П.М. "Політичний проект": поняття, етипи реалізації, функції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1145002
   "Полк обращается к потомству". – Л.-М., 1960. – 200с.
1145003
  Сеферіс Й. [Політичний щоденник / Йоргос Сеферіс ; ред. А. Ксідіс. – Афіни : Ікарос
Т. 1 : 25 листопада 1935 - 13 жовтня 1944. – 1992. – 320 с. – Видання новогрецькою мовою
1145004
   [Поліщук Валерій Петрович] // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2017. – Vol. 79, N 5, september - october. – С. 124-125. – ISSN 0201-8462


  "...Вітчизняна вірусологічна наука зазнала значної втрати - 5 серпня 2017 року на 60 році пішов із життя Поліщук Валерій Петрович (КУ) - видатний український вірусолог, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки , лауреат премії імені ...
1145005
  Карагацис М. [Полковник Ляпкін : роман / М. Карагацис. – 16-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 241 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0085-1
1145006
  Бавикіна В.М. Політичний акціонізм у контексті теорії соціальної дії : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Бавикіна Вікторія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1145007
  Груєва О.В. Політичний акціонізм: поняття, форми, досвід використання у політичному процесі // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 20-25. – ISSN 2519-2949
1145008
  Ващенко К.О. Політичний аналіз і політичний прогноз у структурі наукових досліджень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 203-223
1145009
  Ващенко К.О. Політичний аналіз і прогноз у сучасній Україні / К.О. Ващенко. – Київ : Логос, 2008. – 288 с. – Бібліогр.: с. 268-286. – ISBN 978-966-581-996-7
1145010
  Супрунюк І. Політичний аналіз як засіб пояснення політичної дійсності // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 403-404
1145011
  Баштанник В. Політичний аспект в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії України / В. Баштанник, Т. Чубара // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 125-135
1145012
  Неделіковська К.І. Політичний аспект децентралізації та демократизації публічної влади в Україні // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7149-61-2
1145013
  Гула Р.В. Політичний аспект єврейського питання у подіях першої російської революції на сторінках видання "Киевлянин" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 163-165. – ISSN 2076-1554
1145014
  Човік С. Політичний аспект процесу укранізації армії доби Центральної Ради // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 23-29. – (Історія ; вип. 1 (47)). – ISSN 2414-9012
1145015
  Ставченко С.В. Політичний бенчмаркінг як складова антикризової стратегії держави // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 53-57. – ISSN 2077-1800
1145016
  Мазуренко Г.М. Політичний вибір людини: психологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1145017
  Піскун В. Політичний вимір права перебування української еміграції в Чехо-Словаччині (20-ті роки ХХ ст.) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 17-33.
1145018
  Ніколайчук Г.Г. Політичний вимір спорту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 37-39
1145019
  Пахомова Н.І. Політичний вимір українсько-німецьких відносин у 90-их роках XX століття // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 91-97
1145020
  Мітрофанова О. Політичний вимір французько-українських відносин // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 16-25
1145021
  Лильо Т. Політичний детермінізм де(ре)ідеологізації суспільства і засобів масової інформації в посткомуністичних обставинах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 318-326. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1145022
  Євланова О. Політичний дискурс Вацлава Гавела й Вацлава Клауса: засоби та прийоми мовного впливу = Politicky diskurs Vaclava Havla a Vaclava Klause: prostredky a zpusoby jazykoveho vlivu / Олександра Євланова ; [наук. ред. Л.Даниленко] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2022. – 182, [2] с. – Дод. тит. арк. чес. – Бібліогр.: с. 162-180. – ISBN 978-966-489-642-6
1145023
  Фоменко О.С. Політичний дискурс демократичного суспільства (на матеріалі англійської мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 12-14. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  На матеріалі книги віце-президента США Альберта Гора "Common sense government: works better and costs less" досліджуються стилістичні та риторичні прийоми, характерні для американського політичного дискурсу.
1145024
  Онуфрів Соломія Тарасівна Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі : Дис. .. канд. філологічних наук: 10.01.08 / Онуфрів С.Т.; МОіНУ; Львівський нац. університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – 193л. – Бібліогр.: л.178-193
1145025
  Онуфрів Соломія Тарасівна Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.08 / Онуфрів С.Т.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1145026
  Стецула Ірина Василівна Політичний дискурс масової комунікації: трансформація прагмалінгвістичних параметрів функціонування (на матеріалі української преси) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.10 / Стецула Ірина Василівна; Львівський ун-т. – Львів, 1994. – 167л. – Бібліогр.:л.149-166
1145027
  Донець В. Політичний дискурс опозиційної та правлячої партій в Іспанії в період економічної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 283-284
1145028
  Каращук А.Я. Політичний дискурс та ідеологія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 258-268
1145029
  Бальцій Н.М. Політичний дискурс у ЗМІ: інтерпретація та ефективність впливу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.114-118. – Бібліогр. в кінці ст.
1145030
  Петренко І.І. Політичний дискурс: зміст, особливості, функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  В статті встановлюється зміст та межі поняття "політичний дискурс", узагальнюються його основні ознаки, визначаються функції та окреслюються його особливості. The subject and borders of political discourse are established in this article, the main ...
1145031
  Максимчук О.Л. Політичний дискурс: основні характеристики та функції // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 71-75
1145032
  Денисюк А.В. Політичний діалог в умовах глобалізаційних змін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 23-29. – (Серія "Питання політології" ; вип. 41). – ISSN 2220-8089
1145033
  Весела Н.М. Політичний діалог з міжнародними партнерами в Латинській Америці: європейський досвід та Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 24-29. – (Європейські дослідження)
1145034
  Ткачук І.Х. Політичний досвід партії - молоді / І.Х. Ткачук. – Київ, 1977. – 48с.
1145035
  Петренко Б.М. Політичний екстремізм в системі прав і свобод людини і громадянина // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 646-650. – ISSN 1563-3349
1145036
  Рева Т.С. Політичний екстремізм: основні риси та причини винекнення // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 98. – С. 196-204
1145037
  Рева Т.С. Політичний екстремізм: сутність та основні форми прояву // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1145038
  Гайтан В.В. Політичний екуменізм як фактор трансформації пострадянського простору // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 397-401. – ISSN 2076-1554
1145039
  Гончарук Г.І. Політичний землетрус в Україні у 1989 році // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 71-83. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Стаття присвячена 25-річчю Народного Руху України за перебудову. Показано протиборство ініціаторів створення цієї першої опозиційної громадсько-політичної організації тоталітарному комун істичному режиму в столиці України і на місцях. Очолили рух ...
1145040
  Бондар О.В. Політичний ідеал як альтернатива політичній ідеології // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 20-21
1145041
  Чорнолуцька Тетяна Політичний ідіотизм аграрної політики // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 25. – ISSN 0130-5212
1145042
  Каназірська В. Політичний імідж Володимира Зеленського: мовна специфіка // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Н.Г. Ареф"єва, О.А. Войцева, М.Л. Дружинець [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 13. – С. 21-25. – ISBN 978-617-689-397-4


  У статті здійснено лінгвістичний аналіз вербального іміджу президента України Володимира Зеленського, зокрема заналізовано мовлення політика на лексико-семантичному й синтаксичному рівнях. Визначено особливості функціювання лексики різних тематичних ...
1145043
  Канах А.М. Політичний іслам на Близькому Сході на прикладі асоціації братів-мусульман // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 207-220


  Розглядаються діяльність і основні ідеологічні напрямки однієї із провідних організацій політичного ісламу на Близькому Сході. Рассматриваются деятельность и основные идеологические направления одной из ведущих организаций политического ислама на ...
1145044
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд: спецвипуск. – Київ
Україна - 2001. Підсумки року. Інформаційно-аналітична доповідь. – 2001
1145045
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 5. – 2001
1145046
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 6. – 2001
1145047
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 10. – 2001
1145048
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 11. – 2001
1145049
   Політичний календар : нформаційно-аналітичний огляд: спецвипуск. – Київ
Україна - 2002. Підсумки року. Інформаційно-аналітична доповідь. – 2002
1145050
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 1. – 2002
1145051
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 3. – 2002
1145052
   Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 8. – 2002
1145053
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 11. – 2002
1145054
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 1. – 2003
1145055
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 2. – 2003
1145056
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 3. – 2003
1145057
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 4. – 2003
1145058
   Політичний календар : Інформаційно-аналітичний огляд. – Київ
№ 1. – 2005
1145059
  Гугнін Е.А. Політичний капітал як чинник регіоналізації країни / Е.А. Гугнін, В.В. Чепак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 21-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Розглянуто концепцію "поля політики" П.Бурд"є, внутрішню структуру цього поля, однією із складових частин якої є капітал і проблема його конвертації. Зроблено спробу проаналізувати сучасне українське суспільство через призму основних положень теорії ...
1145060
  Алексієвець М.М. Політичний керівник будівництва розвинутого соціалізму в НДР / М.М. Алексієвець. – Київ, 1976. – 47 с.
1145061
  Ляшенко Т.М. Політичний клас Республіки Казахстан: проблеми формування // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 38. – С. 117-128. – ISBN 978-966-02-4758-1
1145062
  Опанасюк В.В. Політичний клас у формуванні механізму державної влади в Гетьманаті Б. Хмельницького: екстраполяція на сучасність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 1 (45) січень - лютий. – С. 220-231
1145063
  Федорчак Т.П. Політичний клас Чеської Республіки: коппроміси на шляху до консолідованої демократії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 38. – С. 190-199. – ISBN 978-966-02-4758-1
1145064
  Рудич Ф.М. Політичний клас, правляча еліта, їх роль у визначенні й здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики Української держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 38. – С. 8-22. – ISBN 978-966-02-4758-1
1145065
  Сергєєв В.С. Політичний клієнтелізм як принцип організації політичних мереж: перспектива трансформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 160-169
1145066
  Федорчук В.А. Політичний компроміс як ціннісна основа розвитку політичної культури українського суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Федорчук Володимир Антонович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т Т. Шевчкенка. – Київ, 2012. – 219 л. – Бібліогр.: л. 192-219
1145067
  Вознюк П.Ф. Політичний консенсус у демократичних суспільствах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 119-124. – ISBN 966-628-197-5
1145068
  Поволокіна О.М. Політичний консенсус як чинник консолідації українського суспільства ( на матеріалах пресових політичних видань ) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Поволокіна О.М. ; КНУТШ, Ін-т журн. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв.
1145069
  Поволокіна О.М. Політичний консенсус як чинник консолідації українського суспільства (на матеріалах пресових політичних видань) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Поволокіна О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 198 л. – Бібліогр.: л. 174-198
1145070
  Лікарчук Н.В. Політичний консьюмеризм як форма вияву політичної активності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 157-164
1145071
  Василенко К.М. Політичний конфлікт і щляхи його вирішення в партійно-політичних виданнях // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 159-160
1145072
  Сітарський С.М. Політичний конфлікт та сучасні Українські реалії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 137-139. – Бібліогр.: 9 назв
1145073
  Станкевич І.П. Політичний конфлікт та технологія його запобігання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-77. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається походження та суть політичних конфліктів, а також шляхи їхнього попередження. This article is about origin and essence of political conflicts and the ways of their prevention.
1145074
  Цибульська Л.М. Політичний конфлікт та шляхи його вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 79. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1145075
  Валевський О.Л. Політичний конфлікт у сучасній Україні: культурні виміри,структура,принципи аналізу : Монографія / О.Л. Валевський, Ішмуратов Анатолій Теміргалійович; Рада нац.безпеки і оборони Укра ни;Нац.ін-т стратег.досліджень. – Київ : НІСД, 1997. – 101с. – ISBN 966-554-007-6
1145076
  Лихограй Р. Політичний конфлікт у сучасному анекдоті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 252-257


  У статті йдеться про побутування політичного конфлікту у сучасному анекдоті. Вказано основні точки політичного зіткнення, а також порівнюються світоглядні позиції протидіючих таборів у сучасному анекдоті з посиланням та використанням традиційного ...
1145077
  Похило І.Д. Політичний лідер як стабілізуючий фактор сучасного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 290-299
1145078
  Лук"янчук Г. Політичний майстер-клас від Блінкена-Нуланд та його наслідки для української влади // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-24 травня (№ 19/20)
1145079
  Шубін С. Політичний маркетинг у державному управлінні: сутність, методологія впровадження, проблемне поле // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 191-198
1145080
  Глущенко І.М. Політичний маркетинг як фактор електоральної поведінки населення // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2010. – С. 3-8. – (Соціологічні науки ; Т. 13, № 1). – ISSN 1562-9961
1145081
  Лікарчук Н.В. Політичний маркетинг: теорія і практика : монографія / Н.В. Лікарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 355, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-354. – ISBN 978-966-660-808-9
1145082
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1145083
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ : Четверта хвиля, 2003-
№ 3(6). – 2004. – 194 с.
1145084
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
1145085
  Головатий М.Ф. Політичний менеджмент : Навчальний посібник / М.Ф. Головатий; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 264с. – ISBN 966-608-431-7
1145086
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ : Дексі прінт, 2003-
№ 1(10). – 2005. – 174 с.
1145087
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1145088
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
1145089
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
1145090
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
1145091
   Політичний менеджмент : Український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
1145092
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ, 2003-
спецвипуск : Покликання і відповідальність політичної еліти та її лідерів. – 2007
1145093
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2007
1145094
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2007
1145095
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2007
1145096
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2007
1145097
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2007
1145098
   Політичний менеджмент : український науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2007
1145099
   Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2003-
спецвипуск : Політичний клас України: тенденції становлення і дієздатність. – 2008
1145100
   Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2003-
№ 1. – 2008
1145101
   Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2003-
№ 2. – 2008
1145102
   Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2003-
№ 3. – 2008
1145103
   Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2003-
№ 4. – 2008
1145104
  Буян В.В. Політичний міф та ідеологія // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 672-678. – ISSN 1563-3349


  Доводиться, що міф не тотожний ідеології, але й ідеологія не існує без міфу, тому що вона завжди включає ціннісну систему або комплекс архетипів, відображених у міфі. Доказывается, что миф не тождественен идеологии, но и идеология не существует без ...
1145105
  Чорноус А.В. Політичний міф як засіб виборчих кампаній : дис. ... канд. політ.наук : 23.00.02 / Чорноус Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 189 л. – Бібліогр.: л. 167-189
1145106
  Шаповалова А.О. Політичний міф як засіб маніпулювання людською свідомістю // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 159-161
1145107
  Зубрицька Л.Й. Політичний міф як засіб маніпуляції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-104. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1145108
  Шіпицина І. Політичний міф як засіб маніпуляції масовою свідомістю // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 409-410
1145109
  Лікарчук Н.В. Політичний обмін як центральна категорія політичного маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю сутті системоутворюючої категорії політичного маркетингу - політичному обміну. Аналізуються види політичного обміну: символічний обмін, утилітарний обмін та соціетальний обмін. Статья раскрывает сущность системообразующей ...
1145110
  Бушанський Валентин Політичний олімп у січні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4
1145111
  Бушанський Валентин Політичний олімп у січні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4
1145112
  Ковалевська А.В. Політичний патогенний мегадискурс: алгоритм нейтралізації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Ковалевська Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1145113
  Пилипенко С. Політичний популізм у новітній історії України: суперечливість осмислення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 21-29. – ISSN 2078-1016
1145114
  Тирон А.М. Політичний портрет Ангели Меркель // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 53-57. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 11)
1145115
  Кравченко С.І. Політичний портрет на шпальтах тижневика "Biuletyn Polsko-Ukrainski" (Варшава, 1932-1938) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 62-67. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто портрети польських та українських політичних діячів, представлені на сторінках місячника "Biuletyn Polsko-Ukrainski"; проаналізовано підходи й засоби публіцистичного змалювання видатних особистостей.
1145116
  Пасічник І.М. Політичний портрет Павла Скоропадського в інтепретаціях українських націоналістів у міжвоєнний період // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 433-447. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1145117
   Політичний портрет України : Часопис. – Київ
№ 32. – 2005
1145118
   Політичний портрет України : Часопис. – Київ
№ 33. – 2005
1145119
  Фукуяма Френсіс Політичний порядок і політичний занепад // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 вересня (№ 166). – С. 9
1145120
  Федірко І.П. Політичний потенціал громадянського суспільства / І.П. Федірко, О.І. Косілова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 181-182
1145121
  Чижова О.М. Політичний прагматизм у сучасній Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 492-499. – ISSN 1563-3349
1145122
  Внучко С.М. Політичний простір в глобальному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Досліджується та систематизується розуміння критичної геополітики, як нового напрямку теоретичної політології, предметом якої є політичний простір на прикладі концепцій західних та вітчизняних дослідників. Исследуется и систематизируется понимания ...
1145123
   Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти : Матеріали конференції, 12 лютого 2005 р. – Львів, 2005. – 152с.
1145124
  Таран С.В. Політичний регіоналізм як фактор дестабілізації українського суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Таран Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 210 л. – Бібліогр.: л. 183-210
1145125
  Грозинська О.В. Політичний режим XXI століття в Україні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 354-357
1145126
  Балабан Р. Політичний режим в Україні в аспекті суспільних цінностей // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 253-268
1145127
   Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз : [монографія] / [Ф.М. Рудич та ін. ; за ред. Ф.М. Рудича] ; НАН України ; Ін-т політичних і етнонаціональних дослліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 456 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-02-6212-6
1145128
  Рудич Ф. Політичний режим і народовладдя: II. Політичний режим в Україні: тенденції формування // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 21-25
1145129
  Рудич Ф. Політичний режим і народовладдя: методологічний контекст. I Визначення та класифікація політичних режимів. Класичні й сучасні моделі народовладдя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 42-48
1145130
  Денисенко І.Д. Політичний режим і суспільство: особливості взаємодії у контексті аристотелівської традиції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С.50-59
1145131
  Мінєнкова Н. Політичний режим незалежної України: характеристика змін // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 150-156
1145132
  Боровський О.О. Політичний режим як об"єкт соціологічного дослідження : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / О.О. Боровський ; КНУТШ. – Київ : [Б. и.], 2004. – 201 с. + Додатки: л. 196-201. – Бібліогр.: л. 178-196
1145133
  Боровський Олексій Олександрович Політичний режим як об"єкт соціологічного дослідження : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Боровський О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1145134
  Боровський О.О. Політичний режим як об"єкт соціологічного дослідження // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 13-21. – ISBN 978-966-2229-90-5
1145135
  Шляхтун П.П. Політичний режим як форма взаємодії держави і громадянського суспільства / П.П. Шляхтун, О.І. Задоянчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Аналізуються особливості взаємодії держави і громадянського суспільства при тоталітарних, авторитарних і демократичних політичних режимах.
1145136
  Кальниш Ю. Політичний ризик у державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 314-320
1145137
  Бовсунівський П.В. Політичний розвиток та політичні системи країн арабського світу : навч. посібник / П.В. Бовсунівський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с.
1145138
  Пушкарук Н. Політичний розклад змінюється / Н. Пушкарук, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 березня(№ 40)


  Вибори в Естонії: чому проросійська партія втратила підтримку, а популісти набирають обертів?
1145139
  Машкін А. Політичний розшук російської імперії та Україна у першій чверті XIX ст. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 2. – С. 1-11
1145140
  Сеник Л. Політичний роман? Так оголений нерв суспільства й держави // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 7


  Роздуми над книжкою Юрія Щербака "Час великої гри"
1145141
  Білик Я. Політичний словник : популярне пояснення понад 3000 малозрозумілих політ. слів, назв, імен та термінів / Я. Білик. – Київ : Всеукраїнська кооперативна книглторговельна та видавнича спілка : Книгоспілка, 1925. – 277 с.
1145142
  Родик В. Політичний сміх. Десакралізація або смерть! // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 46). – С. 13


  "Рік тому Володимир Даниленко, вигадник різноманітних літвідзнак (починаючи з «Коронації слова»), заснував премію «Літературні відкриття року» - від імені Київської організації Спілки письменників, яку нині очолює. Серед лауреатів - дебют Єлизавети ...
1145143
  Басара Г. Політичний соціум українських провінційних міст за звітами інструкторів Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 158-168. – ISBN 966-7060-54-1
1145144
  Шилова А. Політичний та економічний розвиток Республіки Македонія на рубежі XX-XXI століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 117-119. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політичний та економічний розвиток Республіки Македонія з моменту проголошення незалежності, особливу увагу приділено українсько-македонським відносинам. The article deals with political and economic development of Republic Macedonia, the ...
1145145
  Лопатіна Н.С. Політичний та національний міфи у романі П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 43-47


  У статті досліджується функціонування національного та політичного міфів. Розглядається питання розвінчування автором політичного міфу та створення національного міфу, визначення національної ідеї; характеризується художнє осмислення явищ національної ...
1145146
  Пасічник В.В. Політичний та соціальний устрій "Міста сонця" Томмазо Кампанелли // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 95-97
1145147
  Дашківська Л.А. Політичний театр Ярослава Галана. / Л.А. Дашківська. – Київ, 1982. – 48с.
1145148
  Бабієва А.Г. Політичний тероризм як різновид міжнародного злочину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті розглядається проблема сучасного політичного тероризму. Доводиться, що у поліполярному світі тероризм постає як різновид міжнародного злочину. Аналізуються різні підходи до визначення сутності політичного тероризму, розглядаються головні ...
1145149
  Канцір В.С. Політичний тероризм як специфічний феномен сучасної соціальної реальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 86-90. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1145150
  Вонсович С.Г. Політичний транзит в контексті неототалітарного вектора світової політичної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 25-34. – ISSN 2308-6912


  Політичний транзит, що має місце в пострадянських країнах, за останні майже 25 років, зазнав суттєвих трансформацій. Особливу роль на перебіг транзиту має зовнішньополітичний чинник .Це зумовлює подвійність впливу на транзит: з одного боку, тенденції ...
1145151
  Денисюк С.Г. Політичний успіх: чинники, критерії та оцінки / С.Г. Денисюк, В.В. Кавка // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 155-164. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1145152
  Розумний М.М. Політичний феномен блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 105-108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  На прикладі стратегії виборчого блоку, що здобув перемогу на парламентських виборах в Україні 2002 року, автор намагається визначити певні закономірності й політичні алгоритми, що є універсальними для сучасного пострадянського простору, а, можливо, й ...
1145153
  Соколовська А.М. Політичний фіскальний цикл: концептуальні засади та українські реалії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (286). – С. 7-26 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1145154
  Веселовський С.Г. Політичний час та соціальна макроідентичність: порівняльний аналіз громадської думки мешканців України, Росії та Білорусі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-33. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1145155
  Сухомлин К.Г. Політичний час: пошук оптимальної парадигми // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 84-87. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1145156
  Мельничук Ю.Г. Політичний чинник у релігійному процесі Буковини (на матеріалах газети "Буковина" (1885-1909)) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Ключові: газета "Буковина"; релігійна проблематика; румунізація; поділ дієцезії.
1145157
  Любовець О. Політичні альтернативи 1917-1920 рр. та українські партії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-12
1145158
  Осташко Т. Політичні амбіції Івана Полтавця-Остряниці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 6-7


  Колишній Наказний отаман Вільного козацтва був, по-суті, одним з "руйників" української державної ідеї.
1145159
  Ковальова Н.А. Політичні аспекти "аграрної" революції 1917 - 1922 рр. в Україні // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 19-26
1145160
  Лісничук О. Політичні аспекти боротьби з відмиванням тіньових грошей в Україні // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.70-77
1145161
  Кирилко Д.С. Політичні аспекти двосторонніх відносин Європейського Союзу й Азербайджану, Грузії, Молдови та України : дис. ... канд. політ наук : 23.04.04 / Кирилко Дарина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 261 арк. – Додатки: 257-261 арк. – Бібліогр.: 211-256 арк.
1145162
  Кирилко Д.С. Політичні аспекти двосторонніх відносин Європейського Союзу й Азербайджану, Грузії, Молдови та України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кирилко Дарина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1145163
  Тимченко Л. Політичні аспекти діяльності Суду ЄС / Л. Тимченко, В. Кононенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 178-196. – ISSN 1026-9932
1145164
  Хилько М.І. Політичні аспекти екологічної проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сутнісні ознаки екологічного характеру сучасної соціальної, правової, демократичної держави.
1145165
  Міклош І. Політичні аспекти економічних проблем: політична система, управління та корупція // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 13-38
1145166
  Шульга М.А. Політичні аспекти євроінтеграції : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Шульга ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 287 с. – Бібліогр.: с. 270-279. – ISBN 978-966-439-443-4
1145167
  Дмитренко М.А. Політичні аспекти інноваційних стратегій розвитку України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 163-170
1145168
  Горбатенко В.П. Політичні аспекти інформатизації суспільства / В.П. Горбатенко, О.П. Дубас // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 195-201. – ISBN 966-628-197-5
1145169
  Шаповалова А.О. Політичні аспекти інформаційної війни // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 59-61
1145170
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу та їх роль у сучасному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 83-92


  Досліджуються особливості протистояння західної та східної цивілізації. Ключові слова: іслам, мусульманські організації, мусульмани, цивілізація. Исследуются особенности противостояния западной и восточной цивилизаций. The features of the ...
1145171
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу та їх роль у сучасному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 44-54
1145172
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу: основні етапи еволюції та сучасні особливості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заболотна Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 211 л. – Бібліогр.: л. 191-211
1145173
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу: основні етапи еволюції та сучасні особливості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заболотна Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18, [1] с. – Бібліогр.: 8 назв
1145174
  Лелюх К.Т. Політичні аспекти концепції "неспротиву злу насильством" Л. М. Толстого // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 86-88
1145175
  Маруховський О.О. Політичні аспекти концепції суспільства знань в працях Т. Стоун"єра та П. Дракера // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 149-157
1145176
  Призіглей К.О. Політичні аспекти концепцій постіндустріального суспільства Д. Белла та Е. Тоффлера // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 29-30
1145177
   Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання : аналіт. доповідь / [О.О. Рафальський, В.А. Войналович, А.М. Дегтеренко та ін. ; редкол.: О.О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. – 266, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7990-2
1145178
  Сьомін С. Політичні аспекти міжнародної практики постконфлфіктного врегулювання: уроки для України / С. Сьомін, І. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-34. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто міжнародну практику щодо припинення регіональних конфліктів на сепаратистському ґрунті та механізми постконфліктного врегулювання суспільно-політичної й економічної ситуації у постраждалих регіонах. На підставі аналізу історичного ...
1145179
  Магда Є.В. Політичні аспекти нової енергетичної доктрини Російської Федерації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 36-45. – ISSN 2076-1554
1145180
  Бірюков Д.С. Політичні аспекти прийняття рішень у сфері цивільного захисту в Україні / Д.С. Бірюков, О.Я. Лещенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 468-471. – ISSN 2076-1554
1145181
  Троцько В. Політичні аспекти професіоналізації Збройних Сил України / В. Троцько, В. Терещук, Л. Троцько // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 111-117.
1145182
  Лісничук О. Політичні аспекти процесу наближення України до членства в СОТ // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – весна. – С.67-76
1145183
  Задоянчук О.І. Політичні аспекти становлення громадського суспільства в Україні : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Задоянчук О.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 16 с.
1145184
  Задоянчук Олександр Іванович Політичні аспекти становлення громадського суспільства в Україні : Дис... канд. політичнихнаук: 23.00.02 / Задоянчук Олександр Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 169л. – Бібліогр.:л.157-169
1145185
  Новоскольцева Л.О. Політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні : монографія / Л.О. Новоскольцева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : Елтон-2, 2011. – 252 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-617-563-060-0
1145186
  Данилиха Н.Р. Політичні аспекти та соціально-побутові і демографічні наслідки переселення українців із Польщі в Україну / Н.Р. Данилиха, Н.В. Гриньох // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 45-50
1145187
  Гладуняк І.В. Політичні аспекти функціонування органів судової влади // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 605-613. – ISSN 1563-3349
1145188
  Ідзьо В.С. Політичні взаємовідносини Руси-України з Австрійським герцогством середини XIII ст. // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 79-84
1145189
  Кучеренко А.А. Політичні вибори як предмет теоретичного аналізу // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 87-92
1145190
  Гуцуляк І.Р. Політичні виміри польсько-українського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 102-108. – (Європейські дослідження)
1145191
  Чижевський Б. Політичні виміри розвитку сфери науки та освіти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 листопада (№ 44/46). – С. 3
1145192
  Мовчан Т. Політичні відносини в сучасному українському суспільстві: культурно-етичний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 76-79


  Розглядаються особливості розвитку політичних відносин у сучасному українському суспільстві в культурно-етичному контексті. Здійснюється аналіз становлення політикуму в незалежній Україні, грунтуючись на теоретичному доробку американського політолога ...
1145193
  Погрібна В.Л. Політичні відносини крізь призму соціології / В.Л. Погрібна, І.В. Штана // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 65-75. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1145194
  Слободян Т.З. Політичні відносини Польщі та Італії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 497-501. – ISSN 2076-1554
1145195
  Ідзьо В. Політичні відносини Русі-України з Австрійським герцогством в середині XIII століття // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 10-21. – ISBN 978-617-7037-10-0
1145196
  Шляхтун П.П. Політичні вчення в Англії // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 53-56. – ISBN 978-611-01-0097-7
1145197
  Шляхтун П.П. Політичні вчення в Голандії // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 50-53. – ISBN 978-611-01-0097-7
1145198
  Шляхтун П.П. Політичні вчення в Німеччині // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 60-64. – ISBN 978-611-01-0097-7
1145199
  Шляхтун П.П. Політичні вчення у Франції // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 56-59. – ISBN 978-611-01-0097-7
1145200
  Шальман Т.М. Політичні дебати у програмах діалогічної форми на українському телебаченні // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 128-137


  У статті розглянуто етапи підготовки та проведення політичних дебатів у програмах діалогічної форми. Проаналізовано, наскільки вдало були проведені передвиборчі дебати на українському телебаченні, чи вдався конструктивний діалог між політичними ...
1145201
  Судак І. Політичні дискусії щодо державного устрою об"єднаної Канади (60-ті роки ХІХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-111. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості розгортання політичних дискусій стосовно державного устрою об"єднаної Канади. Закцентовано увагу на регіональних особливостях у Канаді. The peculiarities of developing of political discussions about united Canada state order are ...
1145202
  Іллічевський А.Х. Політичні діячі і письменники Заходу про Богдана Хмельницького // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 26-28
1145203
  Шановська О.А. Політичні документи одеського самвидаву // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 164-176. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  На матеріалах з архіву Управління Служби безпеки України в Одеській області аналізуються документи самвидаву, досі відсутні у науковому обігу. Опрацьовані документи з архівно-слідчої справи, заведеної на дисидента, автора та поширювача самвидаву Петра ...
1145204
   Політичні дослідження = Political studies : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ : Інститут політтичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2021-
№ 1. – 2021. – 191, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1145205
   Політичні дослідження = Political studies : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ : Інститут політтичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2021-
№ 2. – 2021. – 187, [1] с. – DOI: 10.53317/2786-4774-2021-2 - Резюме укр., англ. мовами
1145206
  Баталюк І.В. Політичні еліти в інформаційно-кібернетичній моделі політичної системи К. Дойча // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 9-11
1145207
  Кухта Б. Політичні еліти і лідерство / Б. Кухта, Н. Теплоухова. – Львов, 1995. – 198с.
1145208
  Рибалка С.В. Політичні еліти регіонів: підходи до теоретичної ідентифікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 95-99. – ISSN 2077-1800
1145209
  Лебедь О.М. Політичні еліти та лідери України часу становлення Незалежності / О.М. Лебедь, З.В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 77-83. – ISSN 2306-6814
1145210
  Антонова О.В. Політичні загрози стабільності нових демократій : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Антонова Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
1145211
  Антонова О.В. Політичні загрози стабільності нових демократій : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Антонова Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 172 л. – Бібліогр.: л. 153-172
1145212
  Марковець В.М. Політичні засади становлення особистості як суб"єкта державно-управлінської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 50-53. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні аспекти процесу трансформації політичної культури особистості у відповідності до умов сучасного суспільного розвитку України. Уточнено поняття "політичної культури особистості" як мети політичної соціалізації, його ...
1145213
  Римаренко С.Ю. Політичні засади суспільної консолідації // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 206-218. – ISBN 978-966-02-8821-8
1145214
   Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні. – Москва : Три квадрата, 2003. – 328 с. – ISBN 5-94607-021-5
1145215
  Карягін Ю. Політичні і культурні цінності українського суспільства в сфері суспільно-політичної і економічної трансформації // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – С. 205-217. – ISBN 978-966-8406-98-0
1145216
  Кормич А.І. Політичні і правові ідеї Західної Європи періоду Середньовіччя // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 47-61. – ISBN 978-617-566-335-6
1145217
  Кормич А.І. Політичні і правові концепції Античного світу // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 29-46. – ISBN 978-617-566-335-6
1145218
  Протосавіцька Л.С. Політичні і правові погляди Клода-Адріана Гельвеція // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 30-36. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1145219
  Лукашук А.С. Політичні і правові погляди С. Петлюри // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 27-30. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1145220
  Протосавіцька Л.С. Політичні і правові погляди Т.Г. Шевченка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 22-26. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1145221
  Кормич А.І. Політичні і правові теорії США в період боротьби за незалежність у XVIII-XIX століттях // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 126-143. – ISBN 978-617-566-335-6
1145222
  Кобилинський А.Д. Політичні ідеали Нікколо Макіавеллі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1145223
  Білас І. Політичні ідеї в "Апокрисисі" Христофора Філалета // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 164-166. – ISBN 966-7251-18-7
1145224
  Калиниченко О.В. Політичні ідеї державотворення Т. Масарика та О. Ейхельмана в реалізації права націй на самовизначення // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 213-219
1145225
  Гула Р.В. Політичні ідеї консерватизму в контексті розвитку історичного процесу в Україні 1900–1917 рр. / Р.В. Гула, І.Г. Передерій // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – С. 146-165. – ISSN 0130-5247
1145226
  Івченко О.С. Політичні ідеї конституційного роялізму доби Англійської революції середини XVII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Івченко Ольга Степанівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1145227
  Тань Юаньпін Політичні ідеї Конфуція і Мен Цзи і політика демократизації Китаю / Тань Юаньпін. – Тайбей : Веньхуа шиє, 1980. – 315 с. – Видання китайською мовою
1145228
  Куташев І. Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 176-186.
1145229
  Обушний М. Політичні ідеї у поетичній спадщині Тараса Шевченка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 33-37
1145230
  Ротар Н.Ю. Політичні ідентичності в сучасній України: міська громада Чернівців : монографія / Ротар Н.Ю. ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8192-9
1145231
   Політичні ідентичності в сучасній Україні / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М.С. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 286, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7861-5
1145232
  Кармазіна М.С. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 229, [1] с. : табл. – Бібліогр.в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8037-3
1145233
  Бевз Т.А. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси / Тетяна Бевз ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8101-01
1145234
  Зорич О.О. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Полтави / Оксана Зорич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 102, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8316-9
1145235
  Панчук Наталія Політичні ідеологеми в духовному світі сучасного студента // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 99-104
1145236
  Толстов С.В. Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах / С.В. Толстов, В.М. Якушик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 39-46. – ISSN 1996-5931
1145237
  Іщенко І.В. Політичні інститути в умовах нестабільності: аксіологічна складова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 198-203. – ISSN 2312-4342
1145238
  Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні : навчальний посібник / А.Д. Пахарєв ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розділів. – ISBN 978-966-02-5997-3
1145239
  Романюк А.С. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз : навч. посібник / А.С. Романюк, В.С. Литвин, Н.В. Панчак-Бялоблоцка ; за заг. ред. А.С. Романюка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 461, [1] с. : табл. – Бібліогр. в Робочій програмі: с. 416-434 , с. 435-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0131-2
1145240
  Іщенко І.В. Політичні інститути у період нестабільності: синергетичний підхід // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 80-83
1145241
  Пахарєв А.Д. Політичні інститути як фактори політичних режимів: історико-теоретичні засади та сучасний стан в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 21-24. – ISSN 0868-8117
1145242
  Воронянський О.В. Політичні інститути: механізм формування в конкурентному середовищі // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 15-28
1145243
  Петров П.Г. Політичні інститути: узагальнення змісту підходів до визначення поняття // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 9 (149). – С. 64-69. – ISSN 2077-1800
1145244
  Пітусь Л. Політичні інституції в релігійних футурологічних концепціях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.178-188. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1145245
  Радишевський Р. Політичні інтенції творчості А.Н. Коженьовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 426-434
1145246
  Радченко Л.М. Політичні інтереси: поняття, функції, типологія // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 595-600. – ISSN 1563-3349
1145247
  Сорока Ю. Політичні й економічні чинники міграційних процесів у західних областях УРСР у 1944-1950-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто механізми державного регулювання міграційних процесів у західному регіоні України. The article deals with the analysis of mechanism of state regulation of migration processes at the western region of Ukraine.
1145248
  Траверсе О.О. Політичні керівники та лідери України: друга половина XX ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 670-675. – ISSN 1563-3349
1145249
  Кирилюк Ф.М. Політичні комунікативно-інформаційні технології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 193-199. – ISBN 966-628-117-1
1145250
  Балинський І. Політичні комунікації в УАНЕТі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 137-141. – ISSN 2078-1911


  У статті обговорено думку, що неконтрольований потік неперевіреної інформації, оприлюднення компромату, зовнішні інформаційні втручання та маніпуляції поступово стають основними ознаками українських політичних Інтернет-ЗМІ, їх використовують з метою ...
1145251
  Панчук М. Політичні контексти етнонаціональної пам"яті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 59-75
1145252
  Радіонова Н.В. Політичні контексти філософського спілкування на Слобожанщині // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 5. – С. 58-64. – ISSN 1562-529Х
1145253
  Лендьел М.О. Політичні конфігурації місцевих органів влади у країнах Центральної Європи після виборів осені 2010 року // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 181-189
1145254
  Гончаренко І.О. Політичні конфлікти у державах Балтії і збройні конфлікти на Кавказі: пострадянський простір (90-х роках 20-го століття) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 172-178
1145255
  Албрні Абдарахман Політичні конфлікти: теоретичні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 174-184. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1145256
  Кравчук О.М. Політичні концепції лідерів чехословацького визвольного руху в роки Першої світової війни // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 178-186. – ISSN 2309-2262
1145257
  Страшнюк С.Ю. Політичні кризи та антитоталітарні рухи у країнах Східної Європи ( 50-80-ті рр. ХХ ст. ) : Хрестоматія за спецкурсом для студентів іст. фак-ту ХДУ / С.Ю. Страшнюк, Є.П. Пугач; МОУ. ХДУ. – Харків, 1998. – 392с. – ISBN 966-7080-48-Х
1145258
  Салагуб Л. Політичні кулуарні інтриги довкола Гетьманщини у 1709-1764 рр.: погляд вітчизняних істориків // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 188-196. – ISSN 1998-4634
1145259
  Рудич Ф.М. Політичні лідери XX сторіччя. Франклін Делано Рузвельт // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 21-27. – ISSN 0868-8117
1145260
  Пахарєв А.Д. Політичні лідери лівої опозиції: проблеми консолідації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 25-40
1145261
  Рудич Ф.М. Політичні лідери ХХ сторіччя. Конрад Аденауер // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 25-28. – ISSN 0868-8117
1145262
  Машаровська С. Політичні маніпулятивні технології у працях зарубіжних вчених // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 173-176


  Статтю присвячено аналізу наукових підходів зарубіжних вчених до вивчення феномена політичних маніпулятивних технологій. Аналізуються особливості наукового дослідження маніпулятивних технологій на прикладі західної та пострадянської наукових шкіл.
1145263
  Неліпа Д.В. Політичні маніпуляції і владні відносини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1145264
  Стеценко С.В. Політичні маркери історичної пам"яті в місті // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 251-255. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
1145265
  Новікова Л. Політичні методи боротьби уряду Української Держави з повстанським рухом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто низку аспектів політичної боротьби уряду П. Скоропадського з повстанським рухом. The article is studied a number ob aspects of the political struggle of the P.Skoropadsky"s Government against rebellious movement.
1145266
  Зельманович І.І. Політичні механізми врегулювання заморожених конфліктів сучасності : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Зельманович Іван Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1145267
   Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві : аналіт. доповідь / [Т.А. Бевз та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 94, [2] с. : іл. – Авт. зазнач.: с. 94. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7464-8
1145268
   Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві : колект. монографія / [Т.А. Бевз та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 295, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7464-8
1145269
  Гребоножко Є.П. Політичні механізми формування та використання людського потенціалу в системі державного управління: концептуалізація досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-25. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Виявлено зміст політичних механізмів формування та використання людського потенціалу в системі державного управління, аналізу та концептуалізації досвіду в Україні. Охарактеризовано політичні механізми формування та використання людського потенціалу в ...
1145270
  Кравценюк В.М. Політичні міфи перехідного періоду розвитку українського суспільства як тотальна дезінформація мас // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 220-229
1145271
  Зубрицька Л.Й. Політичні міфи як індикатори кризи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 178-179
1145272
  Сайчук М. Політичні мотиви в радянському експорті нафти та природного газу до країн Ради економічної взаємодопомоги і на Захід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-45. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено зв"язок між експортом нафти і природного газу з СРСР та радянською зовнішньою політикою. З"ясовано, що продаж енергоресурсів був важливим інструментом поширення геополітичного впливу Радянського Союзу. The article deals with the ...
1145273
  Данилиха Н. Політичні мотиви та наслідки переселення українців із Польщі в УРСР у 1944-1950-х рр. (на матеріалах західноукраїнських областей) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 103-113. – ISSN 0130-5247
1145274
  Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 17-20.
1145275
  Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 24-27.
1145276
  Сеник Л. Політичні наслідки геноциду України в XX століття // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 3/4 (207/208). – С. 32-34
1145277
  Білобровець О. Політичні настрої польського населення в Україні в 1914-1916 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 4-8. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено політичні настрої польського населення в Україні в роки Першої світової війни. Вони виразились у ставленні поляків до війни й до вирішення "польського питання". Сформувались три позиції щодо об"єднання поляків та створення ...
1145278
  Гуменюк В.В. Політичні настрої селянства національних меншин степової України (друга половина 1920-х рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 42-44. – ISSN 2076-1554
1145279
  Шляхтун П.П. Політичні науки у фаховій підготовці політологів // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 261-277. – ISBN 966-594-988-8
1145280
  Мохонько А.В. Політичні норми: підхди до визначення та особливості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 59-65. – ISSN 1563-3349
1145281
  Махонько А.В. Політичні норми: підходи до визначення та особливості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 59-65. – ISSN 1563-3349
1145282
  Ковалів І. Політичні об"єднання європейських держав в контексті глобалізаційних процесів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 10-23. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1145283
  Білоус А.О. Політичні об"єднання України / А.О. Білоус. – Київ : Україна, 1993. – 112 с.
1145284
  Василенко Олена Політичні організації студентів в індустріально-технічних вищих навчальних закладах УРСР у 1920-ті роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 35-39. – ISSN 1728-9343
1145285
  Москаленко В.В. Політичні орієнтації студентів з різним соціометричним статусом / В.В. Москаленко, О.О. Штанько // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 193-202
1145286
  Хмелько В.Є. Політичні орієнтації та соціальний склад двох частин України // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 18-24. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1145287
  Салій К.І. Політичні орієнтації українського православного духовенства доби Гетьманщини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 210-215. – ISBN 966-628-108-8
1145288
  Кутирьова І В. Політичні орієнтації як соціологічне поняття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С.103-109. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1145289
  Волобуєва А.М. Політичні орієнтири київської преси у сприйнятті революційних подій 1905-1906 // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 62-67.
1145290
  Ленін В.І. Політичні партіі в Росїї / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 28с.
1145291
  Ленін В.І. Політичні партіі в Росїї / В.І. Ленін. – Київ, 1986. – 35 с.
1145292
   Політичні партії в демократичному суспільстві. – Київ, 1997. – 125с.
1145293
  Токар П.В. Політичні партії в Закарпатті / П. Токар, Н. Токарчик ; Закарпатська обл. держ. адміністрація ; Упр. з питань внутр. політики та зв"язків із громадськістю. – Ужгород : Облдержадміністрація, 1998. – 118 с. : іл. – Бібліогр.: с. 114-118
1145294
  Салех Ель Сафі Баян Максед Політичні партії в Іраку: етапи становлення та ідеологічні відмінності / Ель Сафі Баян Максед Салех // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 4-15. – ISSN 2411-7587
1145295
  Копиленко М.Л. Політичні партії в Німеччині / М.Л. Копиленко. – Київ, 1997. – 52с. – (Зовнішньополітичні стратегії ; Вип.2). – ISBN 966-554-120-Х
1145296
  Лук"янов Д.В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави : (роль та правове регулювання) : монографія / Д.В. Лук"янов ; АПН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-458-025-7
1145297
   Політичні партії в Україні : Інформаційно-довідкове видання. – Київ : Центральна виборча комісія, 2001. – 360с. – ISBN 966-95532-8-8
1145298
   Політичні партії в Україні : Інформаційно-довідкове видання. – 2-е вид., доп. – Київ : Атіка, 2005. – 440с. – ISBN 966-326-122-6
1145299
  Кармазіна М.С. Політичні партії в Україні 2014-2017 рр. / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 165, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 154-165. – ISBN 978-966-02-8568-2
1145300
  Арабчук Я.І. Політичні партії в Україні та їх роль в соціалізації особистості // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 22-27. – ISBN 978-966-668-405-2
1145301
  Курінний В.К. Політичні партії в Україні та їх роль у становленні та розвитку місцевого самоврядування (питання аксіології) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 188-193. – ISSN 1563-3349
1145302
  Кармазіна М.С. Політичні партії в Україні як чинник дестбілізації держави і суспільства // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 67-93. – ISBN 978-966-02-8821-8
1145303
  Шевченко В. Політичні партії в Українській Центральній Раді // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 225-238. – ISBN 966-7060-54-1
1145304
  Стаценко О.С. Політичні партії в умовах переходу від тоталіторизму до демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 168-175. – ISBN 966-628-197-5
1145305
  Волиняк П. Політичні партії вклоняються народові // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 148, травень : травень. – С. 21-26


  Парламентські вибори в Канаді.
1145306
  Токар М.Ю. Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності (1919-1939) / Маріан Токар; Ужгородський нац. ун-т, Ф-т суспільних наук, Каф-ра політології; Агенція політичних досліджень "Соціум Карпат". – Ужгород : Наш рідний край, 2006. – 380с. – ISBN 966-332-086-9
1145307
  Карпо Василь Леонтійович Політичні партії Західної України в 20-ті роки: історіографія проблеми. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Карпо Василь Леонтійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 198л. – Бібліогр.:л.170-198
1145308
  Хімченко О.Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г.Хімченко; МОН України, Південнослов"янський інститут Київського Славіст. унів. – Київ : Професіонал, 2006. – 208с. – ISBN 966-370-004-1
1145309
  Заворотченко Т. Політичні партії і громадські організації як гаранти прав і свобод людини і громадянина в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 2. – С. 20-25. – ISSN 1561-4999
1145310
  Кафарський В.І. Політичні партії і конституційна реформа: системне оновлення чи спроба перерозподілу повноважень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 180-185. – ISSN 1563-3349
1145311
  Кафарський В. Політичні партії і конституційне будівництво в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-21. – ISSN 0132-1331
1145312
  Кафарський В. Політичні партії і конституційне будівництво в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1145313
  Кафарський В. Політичні партії і місцеве самоврядування: консервативні підходи в умовах політичних компромісів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 179-187. – ISSN 1563-3349
1145314
  Кафарський В.І. Політичні партії і опозиція: проблеми правового регулювання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 664-671. – ISSN 1563-3349
1145315
  Кафарський В.І. Політичні партії і питання про мови в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 556-565. – ISSN 1563-3349
1145316
  Ангеліна К.Г. Політичні партії і реалізація мандатної моделі представництва // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 672-680. – ISSN 1563-3349
1145317
  Гарба Наталія Анатоліївна Політичні партії і робітничий рух в Україні в період першої російської революції (1905-1907 рр.) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Гарба Наталія Анатоліївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 18л.
1145318
  Кафарський В. Політичні партії і уряд: проблеми правової реламентації в умовах політичної реформи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-16. – ISSN 0132-1331
1145319
  Лойко Л.І. Політичні партії національних меншин України: досвід створення та діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 68-77. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано досвід створення політичних партій національними меншинами України, їх участі у виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування. Визначено перспективи цих партій у контексті забезпечення представлення політичних інтересів ...
1145320
  Примуш М. Політичні партії поміж Сціллою бюрократії та Харібдою популізму // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 26-28
1145321
  Майборода О. Політичні партії та бізнес-структури в Україні: підсумки діяльності // Відповідальна політика в сучасній Україні: ілюзії та реалії : монографія / М.В. Горбатюк, Т.А. Бевз, М.С. Кармазіна, С.Ю. Римаренко, Ю.Ж. та ін. Шайгородський. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2021. – С. 74-111. – ISBN 978-966-02-9881-1


  Однією з особливостей української політики, починаючи з кінця 1991 р. (і наступні десятиліття), було поетапне її "зближення" з бізнесом і, зрештою, їх тісне сплетення у вигляді своєрідного симбіозу бізнесових структур і політичних партій. Цей симбіоз ...
1145322
  Савчин М. Політичні партії та виборчі системи: cпроби конституційної інженерії у контексті сучасного конституціоналізму // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-75.
1145323
  КяфарськийВ.І Політичні партії та громадські організації у правовому полі України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 132-139. – ISSN 1563-3349
1145324
  Барабаш Ю.Г. Політичні партії та ЗМІ як суб"єкти виборчого процесу: окремі питання конституційно-правового статусу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 6-12
1145325
  Арабчук Я.І. Політичні партії та їхня роль у державотворчих і соціально-економічних процесах в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 85-92. – ISSN 2306-6814
1145326
  Примуш М.В. Політичні партії та лібералізм // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 22-23. – ISSN 0868-8117
1145327
  Горшков Д.М. Політичні партії та місцеві вибори / Д.М. Горшков, В.М. Кампо, Є.М. Петренко; Товариство конститут.права.Українська правнича фундація. – Київ : Юридична книга, 2001. – 52с. – ISBN 966-7791-07-6
1145328
  Балашова О. Політичні партії та національна безпека України: синергія чи дисбаланс? // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 140-144. – ISBN 978-617-7814-10-7
1145329
  Гаврилів І. Політичні партії та організації Західної України в 20-30-х роках XX століття // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 91-99. – ISBN 5-7702-0432-X
1145330
   Політичні партії та партійні системи / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 109-118. – ISBN 978-966-2229-97-4
1145331
  Бєлашко С.О. Політичні партії та політична участь як чинники формування української політичної нації у ХХ-ХХІ ст.: історична ретроспектива і сучасні тенденції // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 13-20. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
1145332
  Кизименко І.О. Політичні партії та рухи в Україні наприкінці XX століття (історіографічні аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-17. – (Історія ; вип. 57)


  Подано короткий аналіз історіографії політичних партій та рухів України наприкінці ХХ століття.
1145333
  Донік О. Політичні партії та селянство в українських губерніях Російської імперії наприкінці XIX - на початку XX ст.: соціоментальні й інституційні чинники взаємодії / О. Донік, Б. Опря, О. Федьков // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 29-47. – ISSN 0130-5247
1145334
  Федьков Олександр Миколайович Політичні партії та селянські громадські організації на Правобережній Україні в 1905-1907 роки : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Федьков Олександр Миколайович; Ін-т історії України АН України. – К., 1993. – 362л. – Бібліогр.:л.334-362
1145335
  Федьков О.М. Політичні партії та селянські громадські організації на правобережній Україні в 1905-1907 роки. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Федьков О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
1145336
  Колесник В.Ф. Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні наприкінці XIX - на початку XX століття : навч. посібник / В.Ф. Колесник, Л.П. Могильний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 276-279. – ISBN 966-594-916-0
1145337
  Шведа Ю.Р. Політичні партії у виборах: теорія і практика виборчої кампанії : навч.-метод. посібник / Ю. Шведа. – Київ : Знання, 2012. – 373, [3] с. – Додатки: с. 356-373. – Бібліогр.: с. 333-355. – ISBN 978-966-346-995-9
1145338
  Рибачук М.Ф. Політичні партії у виборчому процесі 2004 року // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 43-46.
1145339
  Турчинов К.О. Політичні партії у виборчому процесі: актуальні питання законодавчого забезпечення / Кирило Турчинов. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-214. – ISBN 978-617-7638-32-1
1145340
  Руденко А.Ф. Політичні партії у суспільстві споживання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 10-12
1145341
   Політичні партії України / О.П. Голобуцький, Т.Г. Криворучко, В.О. Кулик, В.М. Якушик; О.П. Голобуцький, Т.Г. Криворучко, В.О. Кулик, В.М. Якушик; Укр.центр політичного маркетингу.Політичне об"єднання "Молода Україна". – Київ : Кобза, 1996. – 142 с. – Бібліогр.: С.130-140. – ISBN 5-87274-185-5
1145342
  Кизименко І.О. Політичні партії України 90-х рр. ХХ ст. у вітчизняній історіографії. Класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 77-81. – (Історія ; вип. 52)


  Подано класифікацію та короткий аналіз історико-політологічних досліджень сучасних політичних партій України.
1145343
  Вєтров Р.І. Політичні партії України в першій чверті ХХ століття (1900-1925 рр.) / Р.І. Вєтров, С.П. Донченко; МОНУ Дніпродзержинський держ.техн.ун-т. – Дніпропетровськ; Дніпродзержинськ : Вид-во "Поліграфіст", 2001. – 245с. – ISBN 966-7647-68-4
1145344
  Шморгун П.М. Політичні партії України на початку XX ст.: соціальний склад, чисельність, типологія // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 14-25. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Висвітлюється історія виникнення й розвитку політичних партій на Україні - як загальноросійських, так і національних - напередодні та в роки першої російської революції. Простежується еволюція багатьох партій також у період реакції. З"ясовуються деякі ...
1145345
  Вєтров Р.І. Політичні партії України на початку ХХ століття(1900 - 1925 рр.) : Навч.посібник / Р.І. Вєтров; МО Дніпродзержинський держ.техн.унів. – Дніпродзержинськ, 1997. – 112 с. – Бібліогр.: С.103-111. – ISBN 5-7763-8940-2
1145346
  Балабан Р.В. Політичні партії України на шляху до політичного класу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 38. – С. 77-93. – ISBN 978-966-02-4758-1
1145347
  Донченко С.П. Політичні партії України про національне питання (початок ХХ ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 126-131
1145348
  Лінецький С. Політичні партії України та проблеми запровадження нової виборчої системи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.63-65
1145349
   Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М.С. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7041-1
1145350
  Кармазіна М.С. Політичні партії України у процесі виборів президента України 2019 року // Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 149-186. – ISBN 978-966-02-9246-8


  Під час виборів 2019 р. Президента України політичні партії, яких, за даними Мін"юсту України, на 1 січня 2019 р. в країні в установленому законом порядку було зареєстровано 352, здобули шанс стати суб"єктом висування кандидатів на президентський пост. ...
1145351
   Політичні партії України, їх ідеології та політики: експертне опитування // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (175/176). – С. 115-134
1145352
  Саміло Г.О. Політичні партії України: виникнення й початок діяльності (1900-1905 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-21. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1145353
  Завалевська В. Політичні партії України: участь у виборчому процесі з виборів народних депутатів України 2006 року // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 66-74.
1145354
  Грицина О.М. Політичні партії Франції : виклики сучасності й потенціал змін // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 182-201. – ISBN 978-966-02-4329-3
1145355
  Гербут Н.А. Політичні партії як актори формування гендерного представництва у Верховній Раді України (на прикладі парламентських виборів 1998-2012 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 104-115. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1145356
  Любченко П.М. Політичні партії як елемент громадянського суспільства та їх вплив на розвиток місцевого самоврядування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 91-100. – ISSN 0201-7245
1145357
  Грушецький Б.П. Політичні партії як елемент зовнішньополітичного механізму Болгарії (1989–2015 рр.) // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 286-294. – ISSN 2218-0567
1145358
  Лемак В. Політичні партії як інститут громадянського суспільства: проблеми правового регулювання в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 18-24. – ISSN 0132-1331
1145359
  Постол О Політичні партії як об"єкт політичної філософії / О Постол, А.А. Постол // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 695-702. – ISSN 1563-3349
1145360
  Бевз Т. Політичні партії як основа політичного простору демократичного суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 116-125. – ISBN 978-966-02-5496-1
1145361
  Саміло Г. Політичні партії як складова частина політичної системи демократичної держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.95-98
1145362
  Галушко О.П. Політичні партії як суб"єкт парламентської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 107-110. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі моменти цчасті політичних партій в парламентській діяльності. This article is about some aspects of parliament activity of political parties.
1145363
   Політичні партії як суб"єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації : навчальний посібник для слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які навч. за спец. "Держ. управління" та "Управління суспільним розвитком" / Нац. академія держ. управління при Президентові України; Укр. тов-во сприяння соціальним інноваціям; [ ред. кол.: Е.А. Афонін та ін.; авт. кол.: Е.А. Афонін, Ю.С. Ганжуров, О.І. Крюков та ін. ]. – Київ : "BGW", 2008. – 416с. – (Відкрита дослідницька концепція). – ISBN 978-966-611-619-5
1145364
  Пробийголова Н.В. Політичні партії як суб"єкт формування політичного міфу // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 53-59
1145365
  Богашева Н. Політичні партії як суб"єкти виборчого процесу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 114-121. – ISSN 1026-9932
1145366
  Портнов І.А. Політичні партії як суб"єкти виборчого процесу на місцевих виборах в Україні та державах-членах Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Портнов Ігор Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 241, [2] арк. – Додатки: арк. 240-241, [2]. – Бібліогр.: арк. 220-239
1145367
  Ярош Я. Політичні партії як суб"єкти громадянського суспільства // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 145-155. – ISSN 2522-1663
1145368
  Яремчук В.П. Політичні партії як суб"єкти політичного процесу в Криму (1991-1994 рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 54-60. – ISSN 1996-5931
1145369
  Гонюкова Л. Політичні партії як суб"єкти творення коаліційного уряду // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 154-165.
1145370
  Меркотан К. Політичні партії як уособлення політичного режиму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 101-111
1145371
  Ткач О.І. Політичні партії як фактор демократизації суспільно-політичного життя в Латинській Америці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
1145372
  Шевченко О.В. Політичні партії. Чому громадяни приєднуються до лав партій та угруповань? // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-68. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1145373
  Газін В. Політичні партії: український варіант на тлі світового історичного досвіду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 15


  "Слово "партія" походить від латинського pars — частина. Партії — один з найважливіших безальтернативних інститутів демократичної системи, що активно впливає на суспільство, стратегію і тактику змагань (боротьби) за владу, відкрито забезпечуючи її ...
1145374
  Павловська Т.В. Політичні переговори як спосіб розв"язання політичних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-105. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються конфлікти та засоби їх вирішення. Автор зосереджує увагу на теоріях переговорів. This article connected conflicts and methods of permission. The author pays attention for the theory of negotiations.
1145375
  Суддя Ю.В. Політичні передумови анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 244-254. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1145376
  Завдський В.М. Політичні передумови європейської інтеграції країн Балтії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 24-29. – ISSN 1728-3671
1145377
  Ткач О.І. Політичні передумови консолідації українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поняття: політичної консолідації, вирішення політичних конфліктів. Розглянуто політичні передумови та чинники внутрішньополітичних стратегій України, проблеми реалізації політичних стратегій в залежності від моделей ...
1145378
  Краковська А.Є. Політичні передумови реалізації соціальної функції держави // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 22-30. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1145379
  Шпик І. Політичні передумови розвитку системи східнохристиянських духовно-культурних відносин на Балканах наприкінці XII - на початку XIII ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 9-19. – ISSN 0203-9494


  У статті зроблена спроба простежити зв’язок між епохальними геополітичними змінами на Балканському півострові кінця ХІІ–початку ХІІІ ст. та розвитком системи східнохристиянських духовно-культурних відносин. Крізь призму найважливіших політичних подій, ...
1145380
  Батура Н.Ю. Політичні передумови та чинники становлення соціальної держави : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Батура Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1145381
  Батура Н.Ю. Політичні передумови та чинники становлення соціальної держави : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Батура Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 237 л. – Бібліогр.: л.199-238
1145382
  Бривко М.В. Політичні переслідування й репресії проти вчителів України в 1920-1930-х роках // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 2 (177). – С. 56-74. – ISSN 2227-2747
1145383
  Савчук В. Політичні переслідування наукової інтелігенції м. Кам"янця-Подільського у 1920–1930-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією" [та ін.] ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, В. В"ятрович [та ін.]. – Київ ; Харків, 2010. – № 2 (33) за 2009 р. – С. 370-386. – ISBN 978-966-8919-99-2
1145384
  Бока Г.І. Політичні перифрази в українських ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 156-158


  У статті досліджуються політичні перифрази, що функціонують у нашому суспільстві. Розглядаються їхні стилістичні функції у текстах періодичних видань та з"ясовуються чинники їхньої появи в мовному просторі України. Іп the article it is analyzed the ...
1145385
  Стеценко С.В. Політичні перспективи історичної пам"яті // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 214-220. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1145386
  Тупиця О.Л. Політичні перспективи українських профспілок та тенденції розвитку європейського профспілкового руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 142-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу зовнішньополітичних детермінант суспільної діяльності профспілок України, серед яких чільне місце посідають чинники європейської інтеграції. Відстоюється думка про необхідність трансформації вітчизняного профспілкового руху у ...
1145387
  Тупиця О.Л. Політичні перспективи українських профспілок та тенденції розвитку європейського профспілкового руху // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 70-78. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 1 (29)). – ISSN 2312-2714
1145388
   Політичні підсумки року. (Очима народних депутатів) // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 1. – С. 16-17
1145389
  Драгоманов М.П. Політичні пісні укpайінського наpоду XVIII-XIX ст. [Політичні пісні українського народу XVIII–XIX ст.] / з увагами М. Дpагоманова. – Женева : H. Georg. Печатньа "Гpомади"
Ч. 1, pозд. 1 : Кінець козацтва. – 1883. – [4], V, LV, 136, [1] с. – Chanson pilitigues du peuple Ukrainien XVIII-XIX ss. Textes annotes par M. Dragomanov. Premiere partie. Section I. - Hа окp. аpк.: Посвьашчайеться... Льудмилі Дpагомановій
1145390
  Шляхтун П.П. Політичні погляди в Київській Русі // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 80-85. – ISBN 978-611-01-0097-7
1145391
  Старовойтенко І. Політичні погляди Віктора Андрієвського на українські перспективи (на матеріалах листів до Є. Чикаленка) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 305-342
1145392
  Старовойтенко І. Політичні погляди Віктора Андрієвського на українські перспективи (на матеріалах листів до Євгена Чикаленка) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 305-342
1145393
  Гай-Нижник Павло Політичні погляди Вудро Вільсона у допрезидентський період його життя та діяльності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 67-77. – ISBN 978-966-02-4770-3
1145394
  Клюй А.І. Політичні погляди Г.С. Сковороди // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 89-96. – ISBN 978-966-8676-80-2


  Згадується професор КУ - Потульницький В.А.
1145395
  Болтон К. Політичні погляди Г.Ф. Лавкрафта : науковий переклад / переклав О. Артамонов // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 387-392. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  "Лавкрафт, як і багато інших освічених людей, котрі зверталися до лівих чи правих політичних напрямів на початку ХХ століття, цікавився впливом капіталізму й техніки на суспільство та культуру. Економічний редукціонізм капіталізму просто ...
1145396
  Білас І. Політичні погляди Жан Жака Руссо та його теорія народного суверенітету // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 224-229. – ISBN 966-7251-18-7
1145397
  Білас І. Політичні погляди Івана Вишенського // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 169-174. – ISBN 966-7251-18-7
1145398
  Шумський Л.М. Політичні погляди К. Шмідта в контексті побудови сучасної правової держави // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 22-27. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
1145399
  Мовчан У.В. Політичні погляди М. Рудницької як ідейна платформа західноукраїнського жіночого руху у першій третині ХХ ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 123-125
1145400
  Машковська І.М. Політичні погляди Нікколо Макіавеллі щодо секуляризації державної влади у Флоренції / І.М. Машковська, А.Л. Пількевич // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / "Діджиталізація науки як виклик сьогодення", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 326-328. – ISBN 978-617-8037-70-3


  За доби Середньовіччя вплив Папи Римського поширювався також на ідеологічну і політичну владу. Флорентійського мислителя епохи Відродження Нікколо Макіавеллі (1469–1527) можна назвати дисидентом першої половини XVI ст., оскільки він був носієм ...
1145401
  Білас І. Політичні погляди та державно-правове вчення Богдана Кістяківського // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 393-400. – ISBN 966-7251-18-7


  Кістяковський Богдан Олександрович (1868-1920) викладав у Київському університеті та в приватному Київському юридичному інституті, а також у новоствореному Українському народному університеті в Києві: з березня 1918 року - професор, з березня 1919 року ...
1145402
  Білас І. Політичні погляди та державно-правове вчення Джона Локка // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 157-162. – ISBN 966-7251-18-7
1145403
  Білас І. Політичні погляди та природно-правова теорія Бенедикта Спінози // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 140-146. – ISBN 966-7251-18-7
1145404
  Кругляк М.Е. Політичні погляди українського студентства на початку ХХ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 269-274. – ISSN 2076-1554


  Йдеться про особливості залучення українського студентства до участі в політичному житті Наддніпрянської України. Так, 1431 студент Київського університету 1906 року звернувся до ректора із проханням запровадити у виші викладання українознавства (із ...
1145405
  Куташев І.В. Політичні погляди Феофана Прокоповича // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 60-71
1145406
  Півнева Л.М. Політичні події в контексті прогнозування нестабільності в політиці: динаміка світу, який глобалізуеться // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 130-139
1145407
  Солдатенко В.Ф. Політичні портрети Винниченка і Петлюри революційної доби через призму історіографічного освоєння // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 65-83
1145408
  Чуб О.О. Політичні права громадян в аспекті здійснення місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 45-52. – ISSN 0201-7245
1145409
   Політичні права громадян в країнах ЄС: конституційне регулювання / Школа політ. аналітики при НаУКМА ; Укр. незалежний центр політ. досліджень ; [за заг. ред. : С.В. Балана, С.Г. Конончук]. – Київ : Лікей, 2012. – 44 с.
1145410
  Конончук І.М. Політичні права громадян Європейського Союзу // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 109-111. – ISBN 978-966-940-085-7
1145411
  Бондаренко Н. Політичні права жінок у суспільстві гендерної рівності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (117). – C. 132-140. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1145412
  Шаповал В.М. Політичні права і свободи : (теоретичний і конституційний аспекти) / Володимир Шаповал, Тетяна Шаповал ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Людмила, 2019. – 80, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7828-03-6
1145413
  Кононенко Н. Політичні права і свободи в сучасній Україні: проблеми політичної практики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 145-166
1145414
  Заворотченко Т.М. Політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації : монографія / Т.М. Заворотченко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2013. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 380-420. – ISBN 978-966-551-399-5
1145415
  Кузуб М. Політичні права національних меншин у контексті процесу децентралізації влади в державах Східної Європи // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 250-256. – ISSN 2519-4518
1145416
  Строган А. Політичні права особи в сучасній правовій державі порівняльний аналіз національних і міжнародних нормативно-правових актів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 82-85.
1145417
  Федоренко В. Політичні права та свободи людини і громадянина в Україні : поняття, види, характеристика // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 80-87. – ISSN 2409-4544
1145418
  Липчук О.І. Політичні права та свободи людини і громадянина: сучасний стан та проблеми реалізації в Україні // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 72-78. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1145419
  Скнар О.М. Політичні практики: визначення поняття та підходи до розуміння // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 95-105. – ISBN 978-966-8063-99-46
1145420
  Сидоренко Н. Політичні пристрасті в українській пресі Великої Британії (друга половина ХХ століття) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 117-132.
1145421
  Мейс Джеймс Політичні причини голодомору в Україні (1932-1933 рр.) // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 273-293. – ISBN 966-95452-3-8
1145422
  Гедьо А.В. Політичні причини переселення греків із Криму до Північного Приазов"я у 1778 р. (за архівними джерелами) / А.В. Гедьо, М.А. Араджионі // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 84. – С. 3-54. – ISSN 1682-671Х
1145423
  Разіцький В.Й. Політичні пріоритети братів-мусульман в Єгипті після падіння режиму Х. Мубарака / В.Й. Разіцький, В.В. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  На початку 2011 року до Єгипту дійшла революційна хвиля, яка розпочалася в Тунісі у 2010 році і отримала назву "Арабська весна". Внаслідок цих подій до влади в країні прийшли представники забороненого при режимі Х. Мубарака релігійно-політичного руху ...
1145424
  Терещенко В. Політичні проблеми військової промисловості країн ЄС і спільна європейська безпекова та оборонна політика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.86-93
1145425
  Бабкіна О.В. Політичні проблеми післявоєнного відновлення України // Сімнадцяті юридичні читання "Правничо-політичні цінності як фактор демократичного розвитку України" : матеріали Міжнар. наук. онлайн-конф., 24-25 листоп. 2022 р., м. Київ : [збірник] / "Правничо-політичні цінності як фактор демократичного розвитку України, юрид. читання. – Київ : Видавництво УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. – С. 23-26
1145426
  Терещук В.І. Політичні проблеми розвитку глобальної медійної системи в постбіполярний період : монографія / В.І. Терещук. – Київ : Таксон, 2019. – 349, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 347-349. – Бібліогр.: с. 314-346 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7128-96-8
1145427
   Політичні проблеми сучасної України : аналітичні доповіді Ін-ту політ. і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України / НАН України ; Ін-т політ. і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [редкол.: Левенець Ю.А., Кармазіна М.С., Майборода О.М. та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 599, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці доповіді. – ISBN 978-966-02-6547-9
1145428
  Горбатюк О. Політичні проблеми та загрози інформаційної безпеки України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 71-76. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглядаються основні політичні проблеми інформаційної безпеки України. Аналізуються основні загрози та шляхи подолання кризових явищ у сфері інформаційної безпеки України. The basic political problems of informational security of Ukraine are ...
1145429
  Яременко В. Політичні прогнози в історії і сучасна російська агресія проти України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 6-7
1145430
  Яременко В. Політичні прогнози в історії і сучасна російська агресія проти України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 листопада- 4 грудня (№ 48). – С. 10
1145431
  Білас І. Політичні програми та державно-правові погляди гетьманів України // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 175-187. – ISBN 966-7251-18-7


  "Відродження української державності нерозривно пов?язано з ім?ям Богдана Хмельницького (1595—1657). Одержа­вши гетьманську булаву й очоливши казацько-селянське повс­тання 1648 р., своїм найближчим політичним завданням ставив захист козацької ...
1145432
  Донська Політичні проекти об"єднання Європи / Донська, Г, . // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 85-86
1145433
  Балабан Р.В. Політичні протести: від суспільної кризи до консолідації // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 35-83. – ISBN 978-966-02-9032-7
1145434
  Орлик В.В. Політичні процеси в республіці Казахстан у контексті "транзиту влади" // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 64-75. – ISSN 2616-9460
1145435
  Рейтерович І.В. Політичні процеси в сучасній Україні: особливості, проблеми, перспективи // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 100-103. – ISBN 978-617-7300-93-8
1145436
  Заболотня Г. Політичні процеси в Україні: дискурс гегемонії чи гегемонія дискурсу? // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 171-176
1145437
  Постригань Г.Ф. Політичні процеси в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1145438
  Калинович В.І. Політичні процеси Івана Франка та його товаришів / В.І. Калинович. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1967. – 155 с.
1145439
  Ціватий В. Політичні процеси, переговори та трансформації в модерній Європі доби раннього Нового часу: пошук компромісів, дипломатичних перемог та інституційних результатів / В. Ціватий, С. Каріков // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 40-43. – (Політичні науки)
1145440
  Примуш М.В. Політичні режими і партійні системи: історичний аспект // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.26-28. – ISSN 0868-8117
1145441
  Тимчук О.Л. Політичні режими країн Латинської Америки: порівняльно-правовий аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 94-99. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1145442
  Ляшенко Т.М. Політичні режими країн Центральної Азії: нестійка рівновага // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 263-273
1145443
  Медвідь Ф. Політичні режими України та чорноморських країн у геополітичному вченні Юрія Липи / Ф. Медвідь, В. Баран // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 419-431
1145444
  Білик Н. Політичні рейтинги України в дослідженнях міжнародних неурядових організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 219-222


  У статті аналізуються міжнародні рейтинги неурядових організацій світу та місце України, що вона посідає в них. The article deals with international rating systems of non-governmental organizations of the world and Ukraine"s position in the ratings.
1145445
  Бривко М. Політичні репесії учителів України як засіб нищення української інтелігенції // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 292-295. – ISBN 978-617-7196-23-4
1145446
  Бабенко Л. Політичні репресії 1920-1930-х років у Полтавському педагогічному інституті // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 196-209. – ISSN 2075-1222
1145447
  Ченцов В.В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки / В.В. Ченцов; НАНУ, Ін-т історії України НАНУ; [наук. ред. П.Т .Тронько]. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 482с. – Паралел. титул. аркуш англ. мовою. – ISBN 966-528-098-8
1145448
   Політичні репресії в Україні (1917-1980-ті рр.) : бібліографічний покажчик. – Київ ; Житомир : Полісся, 2007. – 456 с. – ISBN 978-966-655-233-7
1145449
  Васильчук Геннадій Політичні репресії в УСРР 20-30-х рр. XX ст.: історіографічний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 281-291. – ISBN 978-966-02-4770-3
1145450
   Політичні репресії на Тернопільщині 1939-1941 рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 194-251. – ISBN 978-966-8919-85-5


  За документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України та Державного архіву Тернопільської області. Упорядники: О. Бажан, П. Гуцал, Л. Кіт.
1145451
  Шевчук Юрій Політичні репресії проти науково-педагогічної інтелігенції Житомирщини в добу "великого терору" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 66-79
1145452
  Довбня О. Політичні репресії проти Римо-католицької церкви в Радянській Україні (1920-ті - початок1950 -х рр.) у сучасній вітчизняній історіографії: регіональні особливості // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 296-310. – ISSN 2523-4234
1145453
  Деревінський Василь Політичні репресії радянської влади щодо В. Чорновола у другій половині 60-х років XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 73-82. – Бібліогр. в кінці ст.
1145454
   Політичні репресії радянської доби в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / МОНУ, Державна історична біб-ка України ; [ упоряд. : Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна ; авт. вступ. статті Ю.І. Шаповал ]. – Київ : Арістей, 2008. – 684с. – ISBN 978-966-381-009-6
1145455
  Орлов Ю.В. Політичні репресії та терор як соціально-правові феномени: кримінологічний аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 167-179. – ISSN 2304-4556
1145456
  Бажан О.Г. Політичні репресії у Києві в часи Другої світової війни // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
1145457
  Довбня О. Політичні репресії у Києві та на Київщині (1918 - 1950-ті рр.): сучасна українська історіографія // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 169-176. – ISBN 978-617-7399-06-2
1145458
  Бривко М. Політичні репресії щодо учителів Києва у 1937-1938 роках // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 186-191. – ISBN 978-617-7399-39-0
1145459
  Петречко О. Політичні репресії: Сулла та Другий тріумвірат // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 163-174. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
1145460
  Ляшенко Т. Політичні реформи а країнах Центральної Азії // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 460-471. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
1145461
  Парлюк В.І. Політичні реформи в Україні: перехід від трансформації до модернізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 47-52. – ISSN 2077-1800
1145462
  Горбняк О.В. Політичні ризики в умовах диференціації суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 163-168
1145463
  Ковалевський В.О. Політичні ризики і можливості розв"язання цивілізаційних конфліктів в Україні: теоретичний і практичний аспект // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 345-386. – ISBN 978-966-02-9194-2
1145464
  Зубчик О.А. Політичні ризики публічного адміністрування та управління вищою освітою в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 79-81


  Українська освіта сьогодні перебуває у полі значних політичних ризиків. Підтвердженням є висновки експертів розширеного засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України "Про стан імплементації Закону України "Про вищу освіту", яке ...
1145465
  Михальченко Микола Політичні ризики суперечливих змін політичної системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 36-37


  Історія України знає різні періоди: розвитку, тупцювання на місці, руїни тощо. Після здобуття незалежності 1991 року у людей з"явилася надія на швидке просування вперед і входження України як рівної серед рівних до європейської сім"ї народів. Але ...
1145466
  Марченко С.М. Політичні ризики та державний борг // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 91-98. – Бібліогр.: на 18 пунктів
1145467
  Шигун М.М. Політичні ризики та їх оцінка в стратегічному управлінському обліку / М.М. Шигун, В.В. Ходзицька // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 71-75. – ISSN 2307-9878
1145468
  Горбатенко В.П. Політичні ризики: від теорії до практики // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 55-69
1145469
  Обушний М.І. Політичні рішення - ключовий елемент політичного процесу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 122-124
1145470
  Вінникова Н.А. Політичні рішення в контексті постдемократичних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Вінникова Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 38, [1] с. – Бібліогр.: 47 назв
1145471
  Обушний М.І. Політичні рішення у цивілізованому вимірі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 35-39
1145472
  Семенченко Ф.Г. Політичні рішення як мета політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 370379
1145473
  Антонов Є.В. Політичні рішення: сутність, типологія, механізм підготовки й прийняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-91. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про деякі питання теорії політичного менеджменту та політичної практики - способи підготовки та прийняття політичних рішень.
1145474
  Дуцик Д. Політичні свободи та відповідальність українських мас-медіа // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 11-14. – ISBN 966-7181-44-8
1145475
  Семенченко Ф.Г. Політичні свободи як пріоритетні цінності суспільного життя та загрози їм з боку демократичного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 209-220
1145476
  Климончук В.Й. Політичні свободи: суть, форми та способи наукового визначення у сучасній вітчизняній політичній науці // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 66-72. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
1145477
   Політичні сили і вибори: думка молоді. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2006. – 88с.
1145478
  Лейберов О. Політичні сили на Україні у 1919 році та їхнє ставлення до "трудового принципу" Директорії УНР // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 66-68
1145479
  Гриценко А.П. Політичні сили у боротьбі за владу в України (кінець 1917р. - початок 1919 р.) / А.П. Гриценко; Академія наук України, Інститут історії України. – Київ, 1993. – 102с. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0664-0
1145480
  Шевель Т. Політичні символи України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 74-74. – ISBN 978-966-439-357-4
1145481
  Миколенко Д.В. Політичні системи та режими зарубіжних країн новітнього часу : програма спеціального курсу для студ. історичного фак-ту / Д.В. Миколенко ; МОНУ, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 32 с. – (Методична література)
1145482
  Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки / Данило Яневський ; [відп. за вип. К. Сігов, Л. Фінберг]. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 767, [7] с. – Бібліогр. в кінці параграфів. – ISBN 966-7888-49-5
1145483
  Буренко Н.М. Політичні складові концепції наближення країн ЦСЄ до стандартів європейської спільноти. Здобутки та втрати Польщі в процесі опанування досвідом інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 12-22
1145484
  Панченко О. Політичні скритовбивства Кремля - основний засіб проти українського Визвольного Руху // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2010. – 20 листопада [№ 45]. – С. 18


  Роздуми з нагоди перепоховання подружжя Лева та Дарії Ребетів на Личакові.
1145485
  Мамалага В. Політичні словотвори. Кому і для чого вигідно через 350 років гетьмана Дем"яна Ігнатовича нарікати Многогрішним // Україна молода. – Київ, 2020. – 19-20 червня (№ 53). – С. 13


  Існує думка, що сучасні засоби обміну інформацією роблять інформаційне поле, в якому живуть люди, надзвичайно дина- мічним та мінливим. Можливо, так і є, але все-таки існує і зво- ротний бік цієї медалі у вигляді достатньо дивних речей. У минулих 2018 ...
1145486
  Худолій А.О. Політичні стереотипи у геостратегії США / Анатолій Худолій ; [наук. ред. Б.І. Канцелярук] ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. – 146, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-146. – ISBN 978-966-2254-15-0
1145487
   Політичні структури та процеси в сучасній Україні. – Київ : Наукова думка, 1995. – 257с.
1145488
  Калиняк Л. Політичні суперечності між УНДО та ОУН і поляризація українського руху в Польщі (1932-1935) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 549-563. – ISSN 2078-6077
1145489
  Білас І. Політичні та державно-правові вчення німецького і італійського Просвітництва // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 234-240. – ISBN 966-7251-18-7
1145490
  Білас І. Політичні та державно-правові ідеї якобінців // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 229-234. – ISBN 966-7251-18-7
1145491
  Білас І. Політичні та державно-правові погляди Михайла Павлика // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 327-330. – ISBN 966-7251-18-7
1145492
  Білас І. Політичні та державно-правові погляди Якова Козельського, Григорія Сковороди та Олександра Радіщева // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 253-260. – ISBN 966-7251-18-7
1145493
  Шевченко Ф.П. Політичні та економічні зв"язки України з Росією в середині 17 ст. / Ф.П. Шевченко. – К., 1959. – 500с.
1145494
  Мовчан М.П. Політичні та економічні інтереси Китаю на Африканському континенті // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 12-15. – ISSN 1728-6220
1145495
  Лиман С.І. Політичні та економічні інтереси Франції в Казахстані: погляд з двадцять першого року ХХІ столітя / С.І. Лиман, К.А. Борзенкова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – С 16-23. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 14). – ISSN 2310-9513
1145496
  Макаренко Є.А. Політичні та економічні пріоритети інформаційного суспільства: аналітичний огляд міжнародних глобальних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81-87. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  У статті розглядаються актуальні проблеми глобального інформаційного суспільства та інформаційної економіки, трансформація корпоративного управління в інформаційній сфері, конкуренція транснаціональних корпорацій (ТНК) на світових ринках. The article ...
1145497
  Мартинова Л. Політичні та економічні проблеми газотранспортної системи України // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-17. – ISSN 0868-8893
1145498
  Луніна І. Політичні та економічні фактори зміни рівня державних видатків // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 12-19 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1145499
  Мисик О.І. Політичні та культурно-освітні права національних меншин Польщі (1921-1989 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 278-284
1145500
  Замніус В. Політичні та правові аспекти законодавчого визнання Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.17-23
1145501
  Тодоров І.Я. Політичні та правові засади співробітництва України і НАТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 108-111. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політичні та правові засади взаємовідносин України з Організацією Північноатлантичного Договору. Особливу увагу приділено аналізу Державних програм співробітництва України з Альянсом. Розглянуто перспективи України пов"язані з прийняттям у ...
1145502
  Кравчук М. Політичні та правові ідеї Рональда Дворкіна – загально-цивілізаційний стандарт / М. Кравчук, Н. Кравцова // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 5-11. – ISSN 2524-0129
1145503
  Андрусяк Т. Політичні та правові погляди Якова Головацького // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 574-579. – ISBN 966-603-098-5


  Яків Федорович Головацький (літ. псевд. Гаврило Русин; 1814-1888) - український мовознавець, етнограф, фольклорист, історик, поет, священник УГКЦ, педагог, громадський діяч. Співзасновник об"єднання «Руська трійця», співавтор збірника «Русалка ...
1145504
  Корольова А.В. Політичні та соціальні аргументи за/проти щодо офіційного статусу англійської мови в США // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 61-64
1145505
  Кашка М.Ю. Політичні та соціальні реалії русинської спільноти Закарпаття напередодні революції 1848-1849 років // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 8-14. – (Історія ; Вип. 19)
1145506
  Безсонов О.І. Політичні та соціально- економічні процеси у німецьких і менонітських поселенняї Півдня України після закінчення громадянської війни (1918-1920 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 46-57. – Бібліогр.: на 22 пункти. – (Історія та археологія ; Вип. 11)
1145507
  Муха В.В. Політичні та соціально-економічні наслідки угоди щодо Брекзіту для розвитку Великобританії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 310-320. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1145508
  Ярошенко М.О. Політичні та соціально-економічні передумови української національно-визвольної війни в середині ХVII ст. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 29-38. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1145509
  Кузьмин Р.Я. Політичні та соціально-економічні перетворення більшовиків на Волині та у Східній Галичині в ході радянсько-польської війни 1919-1920 років : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Кузьмин Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 301 л. – Бібліогр.: л. 225-301
1145510
  Кузьмин Р.Я. Політичні та соціально-економічні перетворення більшовиків на Волині та у Східній Галичині в ході радянсько-польської війни 1919 - 1920 років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кузьмин Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1145511
  Качор А. Політичні та соціально-економічні умовини в Україні в добу Тараса Шевченка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 493, березень : березень. – С. 10-11
1145512
  Михальченко М. Політичні теоретичні дослідження у забезпеченні модернізації України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 5-14
1145513
  Воронов І.О. Політичні теорії XX століття / І.О. Воронов. – Київ : Генеза, 2004. – 288 с. : табл. – Бібліогр. в прим. : с. 268-282. – ISBN 966-504-383-8
1145514
  Льошенко Я.В. Політичні технології в сучасному політичному процесі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1145515
  Ціватий В.Г. Політичні технології лобізму в діаспоральних практиках і діаспоральній політиці держав у ХХІ столітті: теоретико-методологічній та історичний дискурсй // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 42-48. – ISBN 978-617-7300-93-8
1145516
   Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях : аналіт. доповідь / [С.Ю. Римаренко та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 186, [2] с. – Авт зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7466-2
1145517
  Екзархов М.А. Політичні технології та національна безпека: виклики для України / М.А. Екзархов, Л.М. Костецька // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 81-83. – ISBN 978-617-7300-93-8
1145518
  Стрижкова Є.І. Політичні технології у контексті психології / Є.І. Стрижкова, О.С. Юрганов, Л.М. Костецька // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 125-127. – ISBN 978-617-7300-93-8
1145519
  Череватий В.О. Політичні технології у сучасній Україні // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 139-144. – ISSN 2664-1933
1145520
  Калініченко О.В. Політичні технології як засіб реалізації завдань в політиці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 267-283


  Стаття присвячена проблемі аналізу політичних технологій як засобу реалізації завдань і стратегічних цілей в політиці. Ключові слова: політичні технології, виборчі технології, політичне рішення, політика, влада. Статья посвящена проблеме анализа ...
1145521
  Ринковий Т. Політичні технології як складова публічної політики та управління на сучасному етапі державотворення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 221-230.
1145522
  Жиган Д.Ф. Політичні технології: загальна характеристика політичного феномена // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 392-402. – ISSN 1563-3349


  Розглянуто передумови виникнення, етапи розвитку, основні практичні аспекти застосування та основні ризики політичних технологій як політичного феномена.
1145523
  Погоріла А.О. Політичні технології: маніпулювання у виборчому процесі / А.О. Погоріла, Л.М. Костецька, С.О. Кравченко // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 72-75. – ISBN 978-617-7300-93-8
1145524
  Пуцята І. Політичні ток-шоу на українських телеканалах: дотримання принципу об"єктивності (на прикладі телеканалу "1+1", програми "Право на владу") // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 37-42. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 3). – ISSN 2663-9793
1145525
  Кубрак О.В. Політичні трансформації в Україні та Грузії після "кольорових революцій" // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 74-79. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 6)
1145526
  Бурдяк В. Політичні трансформації у посткомуністичних державах ЦСЄ: теоретичні та методологічні підходи // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 40-49. – ISSN 2519-4518
1145527
  Овчар І.В. Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985-1991 рр.) : [за матеріалами кандидатської дисертації] / Ірина Овчар. – Київ : НВП "Інтерсервіс", 2011. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-216 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2465-68-6
1145528
  Федорчак Т.П. Політичні трансформації у Чеській Республіці після "оксамитової революції": ретроспективний підхід // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 148-164. – ISSN 2522-4050
1145529
  Луцишин Г.І. Політичні умови та механізми досягнення національної консолідації України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 125-129. – ISSN 2077-1800
1145530
  Савченко В. Політичні уподобання професора М. Слабченка // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 12. – C. 111-119. – ISSN 2519-2523
1145531
  Бурейко Н.М. Політичні фактори реструктуризації сучасного імміграційного процесу в США : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Бурейко Надія Миколаївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1145532
  Третяк О.П. Політичні фактори формування об"єктів конституційно-правових відносини // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 534-536. – ISBN 966-660-151-6
1145533
   Політичні фінанси: регулювання і практика : Матеріали міжнародної конференції. – Київ, 2002. – 160с.
1145534
  Косілова О.І. Політичні функції громадського суспільства : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Косілова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 190л. – Бібліогр.: л.176-190
1145535
  Косілова О.І. Політичні функції громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.01 - теорія та іст. політ. науки / О.І. Косілова ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1145536
  Подлєсна В. Політичні цикли в умовах формування інформаційно-мережевого суспільства // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 3. – С. 52-64 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1811-3141
1145537
  Проскуріна О. Політичні цінності в контексті політичної культури інформаційного суспільства // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 41-52. – ISBN 978-966-349-201-8


  У рамках політичного дискурсу аналізуються політичні цінності як важливий чинник у формуванні політичної культури інформаційної доби.
1145538
  Носенко О.В. Політичні цінності в масовому суспільстві: соціально-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Носенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 194л. – Бібліогр.: л. 176-194
1145539
  Носенко О.В. Політичні цінності в масовому суспільстві: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Носенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1145540
  Семенченко Ф.Г. Політичні цінності в системі політичних відносин: формування, зміст і функції політичних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються політичні цінності та їх роль в системі політичних відносин. Розкривається процес формування політичних цінностей, їх зміст та функції. Political values and their role in the system of political relations have been analysed. ...
1145541
  Ляшенко Т. Політичні цінності в Україні як фактор впливу на соціально-економічний розвиток // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 27 трав. 2021 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 49-53. – ISBN 978-617-8034-16-0
1145542
  Кіш Є.Б. Політичні цінності громадянського суспільства Угорщини // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 362-376
1145543
  Миколюк А.В. Політичні цінності євроінтеграції України: концептуальньний вимір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 268-278
1145544
  Дьоміна О.С. Політичні цінності та їх сутність // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 105-110. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
1145545
   Політичні цінності та політико-ідеологічні орієнтації громадян України в період російської агресії: стан і напрями змін // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; редкол.: Ю. Якименко, П. Пинзеник, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (189/190). – С. 4-49
1145546
  Семенченко Ф.Г. Політичні цінності українського суспільства: екзистенційний вакуум? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується складний процес руйнування колишніх ціннісних основ життя і нестача нових політичних ідеалів в розбудові української державності. Анализуется сложный процесс разрушения бывших ценностсных оснований жизни и недостаток новых политических ...
1145547
  Онищенко В.І. Політичні цінності: поняття та підходи до визначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 378-385
1145548
  Короб А. Політичні чинники другої половини XIX ст. та їх вплив на функціонування української видавничої справи як однієї із складових націєтворчого процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 77-82
1145549
  Жадько К.В. Політичні чинники зародження й розвитку міжнародного туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 74-78. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1145550
  Бойко А. Політичні чинники корупції в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 284-289. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1145551
  Бабенко Л. Політичні чинники посилення впливу органів ВЧК-ВУЧК-ГПУ-НКВД на суспільне життя в Україні (1920-1930-ті рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 294-303. – ISSN 2078-6077
1145552
  Ткаченко А. Політичні чинники розвитку механізму правового регулювання банківської діяльності 1917-1920 рр. // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 42-45.
1145553
  Бутирська І.В. Політичні чинники розвитку соціальної політики в нових державах-членах Європейського Союзу / І.В. Бутирська ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 607, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 522-607 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-04-1
1145554
  Бойко А.М. Політичні чинники сучасної економічної злочинності в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 104-108. – (Правознавство ; Вип. 385)
1145555
  Обушний М.І. Політичні чинники у визначенні соціоцивілізаційних типів людини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 45-51. – ISBN 966-628-117-1
1145556
  Шуліка А.А. Політичні чинники формування прекаріату як соціально-політичного класу в сучасному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 248-257
1145557
  Васьківська О. Політичні чинники формування тематики книжкових видань у роки визвольних змагань (1917-1920 рр.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 32-39. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано тематичний аспект випуску книжкових видань у роки визвольних змагань. Особливу увагу приділено впливу політичних подій, що відбувалися в Україні, на динаміку випуску книг
1145558
  Пінчук І.О. Політичні чинники як предмет дослідження економічної науки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-26
1145559
  Кузьменко М.М. Політичні чистки науково-педагогічних кадрів КІНО - КДУ у 1920-1930 роках // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 62-63
1145560
  Луняк Є.М. Політичні, економічні та військові взаємини між Кримом і Запоріжжям у 1750-1760-х рр.( за свідченнями французьких сучасників) // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 228. – С. 90-93. – ISSN 1562-0808
1145561
  Лихограй Р. Політичність дитячого фольклору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив суспільно-політичної ситуації на тексти дитячого фольклору та його трансмісію. Наскрізною є теза про виокремлення дитиною найпростіших маркерів за позицією "свій - чужий". The article deals with the influence of the social-political ...
1145562
  Мудрик Ю. Політично-активна молодь як чинник демократизації суспільства // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 44-47
1145563
  Малацай І. Політично-економічна криза в Угорщині на початку 1950-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-43. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується процес загострення політичного протистояння та поглиблення економічної кризи на початку 50-х років ХХ ст. в Угорщині, що стало одним із чинників Угорської революції 1956 року, яка була одним із перших проявів заперечення ...
1145564
  Кравчук Л.В. Політично-номенклатурні аспекти управління освітньо-виховними процесами в період утвердження радянської влади в Західній Україні вересень - 1939, червень - 1941 роки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 32-36. – ISSN 2076-1554
1145565
  Пархоменко І.І. Політично-правові аспекти культурного будівництва в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 240-242
1145566
  Каденко Н.І. Політично-суспільні процеси у Західній Європі: стан та перспективи мультикультуралізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 100-104


  У даній статті розглядаються витоки і теоретичне підгрунтя явища мультикультуралізму. Наводяться та аналізуються проблеми, пов"язані з цим явищем, в тому числі додатково висвітлені актуальними подіями. Розглядаються приклади Нідерландів, Норвегії та ...
1145567
  Бисага К.В. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація : (міжнар. досвід та укр. реалії) : наук.-практ. рекомендації для нац. системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин. шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдж. зброї масового знищення / Катерина Бисага ; Київ. ін-т імені Бориса Грінченка. – Київ : Київський університет імені Б. Грінченка, 2017. – 200 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-658-026-3
1145568
  Кононенко Є. Політично релігійний фанатизм біляцерковних православних спільнот // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 151-156
1145569
   Політичну книгу - в маси. – Харків, 1968. – 132 с.
1145570
   Політичну пропозицію схвалено // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 2


  Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на засіданні Уряду представила політичну пропозицію "Нова українська школа".
1145571
  Бачинська К. Політіспит. Із Київського національного університету відраховують студентів, які боролися з корупцією // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 23 вересня (№ 124). – С. 6


  За словами проректора В. Бугрова студентів В. Коваля та І. Кучерявого відрахувати зараз не можуть, тому що деканат факультету, де хлопці навчаються, не дає на це подання, а також немає підпису голови студентського парламенту М. Бурдюги.
1145572
  Тимошенко Ю. Політклуб із Юлією Тимошенко // Вечірні вісті. – 2004. - 30 квіт. - 6 трав.


  [Інтернет-конф. лідера БЮТ (розвиток політ. ситуації в Україні; можливість співпраці лідера Соціаліст. партії О.Мороза та Глави Адмін. Президента В.Медведчука та підтримки Президентом України Л.Кучмою лідера "Нашої України" В.Ющенка в обмін на гарантії ...
1145573
  Якименко Юрій Політко-правові проблеми кримськотатарського народу: підходи до вирішення // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 5 (109). – С. 84-88
1145574
  Завадська О.В. Політкоректність як мовленнєва стратегія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 178-183. – (Бібліотека Інституту філології)


  В статті разглядаєься політкоректність як мовленнєва стратегія, з"ясувуються особливості і визначаються основні типи мовленнєвих стратегій та способи їх реалізації. В статье рассматривается политкорректность как речевая стратегия, выясняются ...
1145575
  Марченко Г.В. Політкультурна освіта: принципи творення єдиного культурно-освітнього простору // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 260-266


  У статті розглядаються соціокультурні основи побудови єдиного культурно-освітнього простору на основі принципів природовідповідності, культуровідповідності, інтеркультурності і толерантності, які багато в чому визначають формування особистості - людини ...
1145576
  Бичок А. Політкультурність навчання як життєва установка студентів США // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 325-328. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1145577
  Косянчук О. Політкультурність української літературної традиції: образ Олександра Македонського у творах середньовіччя і бароко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 205-207
1145578
  Ямпольська Л. Політкультурність як конфліктогенний фактор міжетнічних відносин Афганістану в другій половині XX - на початку XXI ст. // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 114-123
1145579
  Кукуруз Оксана Політолог і юрист як суб"єкти реформування політико-правової системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С.11-13
1145580
  Кукуруз Оксана Політолог і юрист як суб"єкти реформування політико-правової системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С. 11-13.
1145581
  Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / С.Г. Рябов; Фонд "Відродження". – Київ : Тандем, 1996. – 240с.
1145582
  Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / С.Г. Рябов. – 2-е вид. – Київ : Тандем, 1996. – 240с. – ISBN 5-11-022546-6
1145583
  Морозов К.П. Політологічне обгрунтування євроатлантичного вибору України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 50-60.
1145584
  Логущенко І.М. Політологічне тлумачення інституту соціальної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 361-368. – ISSN 1563-3349
1145585
  Гончарук В.П. Політологічний аналіз еволюції виборчої системи сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Визначаються етапи еволюції виборчої системи сучасної України, показуються обставини впровадження різних типів виборчих систем в Україні, розкривається сутність застосованих вітчизняних виборчих моделей та визначаються політичні наслідки застосування ...
1145586
  Мельник В.М. Політологічний аналіз економічного та конституційного процесів у посткомуністичній Албанії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 239-241
1145587
  Бірюков Д.С. Політологічний аналіз цивільного захисту як безпекової функції країн-членів Європейського Союзу / Д.С. Бірюков, О.Я. Лещенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 144-150. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1145588
  Шергін С. Політологічний вимір війн і військових конфліктів // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 5-9. – ISSN 2663-2675
1145589
  Задоянчук О.І. Політологічний вимір громадянського суспільства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Досліджується політичний характер громадянського суспільства. автор визначає політичні інститути громадянського суспільства: політичні права і свободи громадян, політичні партії, групи інтересів, засоби масової інформації, політична культура.
1145590
  Косенко Д.В. Політологічний вимір комунікативної теорії Ю. Габермаса // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 213-220
1145591
   Політологічний вісник : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Політична думка в Україні : минуле і сучасність". Київ, 1-4 лютого 1993 р. – Київ
Ч. 4. – 1993. – 190 с.
1145592
   Політологічний вісник : Науково-аналітичний збірник. – Київ : Либідь
Вип. 2. – 1994
1145593
   Політологічний вісник : Науково-аналітичний збірник. – Київ : Либідь
Вип. 3. – 1994
1145594
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-108-8
Вип. 6. – 2000. – 224 с.
1145595
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 10. – 2002. – 316 с.
1145596
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 13. – 2003. – 374 с.
1145597
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 14. – 2003. – 342 с.
1145598
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-117-1
Вип. 17. – 2004. – 302 с.
1145599
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-132-5
Вип. 19. – 2005. – 360 с.
1145600
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-134-1
Вип. 20. – 2005. – 319 с.
1145601
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : ІНТАС, 1993-
Вип. 23. – 2007. – 264 с.
1145602
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 32. – 2008. – 305 с.
1145603
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 36. – 2008. – 368 с.
1145604
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 37. – 2008. – 368 с.
1145605
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 39. – 2009. – 495, [1] с.
1145606
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 42. – 2009. – 424 с. – Резюме укр. мовою
1145607
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 43. – 2009. – 512 с. – Резюме укр. мовою
1145608
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 45. – 2009. – 612 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145609
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 46. – 2010. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145610
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 47. – 2010. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145611
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 50. – 2010. – 404 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145612
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 51. – 2011. – 424 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145613
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 52. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145614
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 53. – 2011. – 414 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145615
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 54. – 2011. – 527, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145616
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 55. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145617
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 56. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145618
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 57. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145619
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 58. – 2011. – 520 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145620
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 59. – 2012. – 592 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145621
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 60. – 2012. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145622
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 61. – 2012. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145623
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 62. – 2012. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145624
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 63. – 2012. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145625
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 64. – 2012. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145626
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 65. – 2012. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145627
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 66. – 2012. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145628
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 67. – 2012. – 384 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145629
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 68. – 2012. – 408 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145630
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 69. – 2013. – 591 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145631
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 70. – 2013. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145632
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 71. – 2013. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145633
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 72. – 2014. – 488 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145634
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 73. – 2014. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145635
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 74. – 2014. – 504 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145636
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 75. – 2014. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145637
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 76. – 2014. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145638
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 77. – 2015. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145639
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 78. – 2015. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145640
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 79. – 2015. – 519, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145641
   Політологічний вісник = Politology bulletin : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 80. – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145642
   Політологічний вісник = Politology bulletin : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 81. – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145643
   Політологічний вісник = Politology bulletin : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 82. – 2019. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145644
   Політологічний вісник = Politology bulletin : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 83. – 2019. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145645
  Добродум О.В. Політологічний глобалізаційний процес: витоки та перспективи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 152-157. – ISBN 966-628-108-8
1145646
   Політологічний енциклопедичний словник. – Київ : Генеза, 1997. – 400 с. – ISBN 9665040111
1145647
   Політологічний енциклопедичний словник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Генеза, 2004. – 736с. – ISBN 966-504-244-0
1145648
   Політологічний огляд : Реферативний збірник. – Київ
Вип. 2. – 1995
1145649
  Яковлєв М.В. Політологічний підхід до типології форм колоніальної експансії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 9-13. – ISSN 1996-5931
1145650
   Політологічний словник : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : МАУП, 2005. – 792с. – ISBN 966-608-459-7
1145651
  Шляхтун П.П. Політологічний термінологічний словник / П.П. Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 543, [1] с. – ISBN 978-966-439-835-7
1145652
  Шергін С. Політологічні аспекти дослідження азійсько-тихоокеанського регіоналізму // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 565-584. – ISBN 966-7522-07-5
1145653
  Антонова О.С. Політологічні аспекти формування партійно-фракційної дисципліни в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 298-305


  На підставі аналізу положень нормативно-правових актів України про статус депутатських фракцій визначено аспекти їх дисципліни у процесах законотворчості. Доведено, що політичний вимір фракційної дисципліни включає в себе два структурні рівні: ...
1145654
  Коломоєць А.В. Політологічні засади дослідження символічного насильства // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 156-165
1145655
  Токмань Г. Політологічні засади навчання української літератури: допомога вчителям від академіка Віталія Дончика // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко ; редкол.: Н. Бондаренко, М.Ільницький, О. Ковальчук [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (710). – С. 58-63. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено політології, що використовується як одна з основ навчання української літератури в середній школі. Автор спирається на публіцистичну книжку Віталія Дончика, який виклав концепцію світогляду українця. Політологія може допомогти ...
1145656
   Політологічні обрії : збірник наукових праць : до 10 річниці кафедри політології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 249, [1] с. – 10 річниці незалежності України присвячується. – ISBN 966-628-015-9
1145657
  Гаврилюк Д.Ю. Політологічні розвідки причин вияву в політичній практиці феномену абсентеїзму // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 106-111. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 6)
1145658
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 3. – 2013. – 159 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1145659
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., англ. мовами
1145660
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – 2016. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
1145661
  Морозов А.Ю. Політологічні та культурологічні аспекти "Нового світового порядку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1145662
   Політологічні та соціологічні студії : Збірник наукових праць. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-194-6
Том 2. – 2002
1145663
   Політологічні та соціологічні студії : Збірник наукових праць.Тематичний випуск. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-792-1
Том 3 : Етнополітика й етнополітологія країн Центральної та Східної Європи. – 2005
1145664
   Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Каф. ім. Жана Моне [та ін.]. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-534-2. – ISSN 2309-7760
Т. 12, тематич. вип. : Політичні виміри процесів європейської інтеграції. – 2013. – 564 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145665
   Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2309-7760
Т. 15, тематич. вип. : Електоральні процеси в умовах кризи демократії: регіональні, національні та глобальні тенденції. – 2018. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1145666
   Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.] наук. ред. А.М. Круглашов. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2309-7760
Т. 16, тематич. вип. : Європейська інтеграція України в час нових викликів та загроз. – 2019. – 287, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1145667
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 1. – 1992
1145668
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 2. – 1992
1145669
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 3. – 1992
1145670
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 1. – 1995
1145671
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 2. – 1995
1145672
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 3. – 1995
1145673
  Білюга А.Д. Політологічно-історична оцінка сучасного тероризму в працях вчених США // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (33). – С. 23-37. – ISSN 2707-1383
1145674
   Політологія. – Львiв : Світ, 1993. – 576с. – ISBN 5-7773-0086-3
1145675
   Політологія. – Київ, 1993. – 270 с.
1145676
   Політологія. – 2-е вид. – Львiв : Світ, 1994. – 592с. – ISBN 5-7773-0086-3
1145677
  Рябов С.Г. Політологія : Словник термінів і понять / С.Г. Рябов. – Київ : Тандем, 1996. – 192с. – ISBN 5110225467
1145678
   Політологія : Навчальний посібник для студ.вузів. – Харків : Фоліо, 1998. – 735с. – ISBN 966-03-0493-5
1145679
   Політологія : Підручник для студ.ВНЗ / Левківський І.С. Дзюбко, В.П. Андрущенко, В.С. Буцевицький, В.П. Горбатенко, І.О. Кресіна, ; За заг.ред.І.С.Дзюбка,К.М.Левківського. – Київ : Вища школа, 1998. – 415с. – Бібліогр.:с.407-415. – ISBN 5-11-004699-9
1145680
   Політологія : Посібник для студентів вузів. – Київ : Академія, 1998. – 368с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-029-9
1145681
  Єрмілов Є.П. Політологія : (скорочений текст лекцій для студентів усіх форм навчання) / Є.П. Єрмілов; Мін. освіти України ; Черкаський інженерно-технічн. ін-т. – Черкаси : Відлуння, 1998. – 104 с. – ISBN 9667331058
1145682
  Павліченко П.П. Політологія : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ.вузів / П.П. Павліченко. – Кременчук : Кременчук, 1998. – 252с. – ISBN 966-7513-03-3
1145683
  Гелей С.Д. Політологія : Навчальний посибник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 3-е вид., перераб. і доп. – Київ : Знання, 1999. – 427с. – (Вища освита ХХІ століття). – ISBN 966-7293-47-5
1145684
  Піча М В. Хома Політологія : Конспект лекцій. Навч. посібник / М В. Хома Піча. – Київ : Каравела, 1999. – 168с. – ISBN 966-95596-1-4
1145685
  Бабкіна О.В. Політологія : посібник для студ. вузів / [Авт. колектив.: О.В. Бабкіна, Є.Ф. Безродний, В.П. Горбатенко та ін.] ; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – Київ : Академія, 2000. – 363, [4] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 359-363 та в кінці розд. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-065-5
1145686
   Політологія : Підручник для вищих закладів освіти. – Київ : Ельга-Н, Ніка-центр, 2000. – 584с. – ISBN 966-521-114-5
1145687
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.Для студ.вищ.закл.освіти 1-1V рівнів акредитації / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ. Львів : Каравелла. Новий Світ-2000, 2001. – 328с. – Шифр дубл. – ISBN 966-95596-1-8. 966-7827-00-3
1145688
  Гелей С.Д. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 4-е вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2001. – 384с. – ISBN 966-603-103-5


  З позицій сучасних методологічних підходів висвіт-люється зміст, структура, функції інститутів полі-тичної системи з позиції сучасних методологічних підходів. Аналізується вплив різноманітних чинни-ків на політичний процес та прояв їх у суспільних ...
1145689
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Вища школа, 2001. – 416 с. – ISBN 966-642-062-7
1145690
  Бабкіна О.В. Політологія : підручник / О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко; За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2001. – 528 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
1145691
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти I-II рівнів акредитації / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ. Львів : Каравелла. Новий Світ-2000, 2001. – 328с. – ISBN 966-95596-1-8. 966-7827-00-3
1145692
  Рябов С.Г. Політологія : Словник понять і термінів / С.Г. Рябов. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ : КМ Академія, 2001. – 256с. – ("Книга НаУКМА"). – ISBN 966-518-093-2
1145693
  Піча Володимир Маркович Політологія : Навч. посібник для студ вищих закладів освіти / Піча Володимир Маркович, Хома Наталія Михайлівна. – 3-тє вид., виправ. і допов. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2002. – 344с. – 1Піча Шифр дубл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6; 966-7827-13-5
1145694
   Політологія : Підручник для студ.вищ.навч.закл. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 612с. – ISBN 966-542-158-1
1145695
   Політологія : підручник / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, ін. та; За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка ; Авт. колл.: В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, та ін. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2002. – 528 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
1145696
  Шляхтун П.П. Політологія : (теорія та історія політичної науки).: Підручник / П.П. Шляхтун. – Київ : Либідь, 2002. – 576 с. – ISBN 966-06-0226-Х


  У підручнику систематизовано наукові знання про політику. Значна увага приділя-ється історії становлення і розвитку політичних ідей. Для студентів вищих навчальних закладів.
1145697
  Муляр В.І. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.І. Муляр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 356с. – ISBN 966-8253-00-0
1145698
   Політологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Панов, Л.М. Герасіна, Н.П. Осипова, Ю.М. Розенфельд; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Київ : Ін Юре, 2002. – 360 с. – ISBN 966-8088-01-8
1145699
  Іванцова І.В. Політологія / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 300-301. – ISBN 966-642-073-2
1145700
   Політологія : підручник для ВНЗ / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко; [А. Колодій, Л .Климанська, Я. Космина, В. Харченко] ; за наук. ред. А. Колодій. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр. – ISBN 966-521-226-5
[Кн. 1, 2]. – 2003. – 663, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
1145701
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.для студ.вищ.закл.освіти / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 4-те вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 344с. – ISBN 966-7827-13-5
1145702
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., переробл., доповн. – Київ : Академія, 2003. – 528c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
1145703
  Муляр В.І. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.І. Муляр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 356 с. – ISBN 966-8253-00-0
1145704
  Ткач О.І. Політологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Ткач; МОіНУ; Відкритий міжнар. ун-тет розвитку людини "Україна". – Київ : [ВМУРоЛ], 2003. – 254с. – ISBN 966-7979-17-2
1145705
  Обушний М.І. Політологія : Довідник / М.І. Обушний, А.А. Коваленко, І О. Ткач; КНУШ. – Київ : Довіра, 2004. – 599с. – ISBN 966-507-161-0
1145706
   Політологія. – Харків : ХНЕУ, 2004. – 340с. – ISBN 966-676-111-4
1145707
   Політологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. посібник / М.В. Примуш, А.П. Розкошний, Ю.А. Ададуров, О.І. Анастасов, В.Д. Бородінов; МОНУ ; Примуш М.В. [ та ін.] ; під. заг. ред. М.В. Примуша. – Київ : Професіонал, 2004. – 320 с. – ISBN 966-8556-63-1
1145708
  Кухта Б. Політологія : Історія і теорія політичної науки. Курс лекцій / Борис Кухта, Орест Красівський, Андрій Ліпенцев. – Львів : Кальварія, 2004. – 272с. – ISBN 966-663-137-7
1145709
  Піча В.М. Політологія : Конспект лекцій: Навч. посібник / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 3-тє вид., доповн. – Львів : Магнолія Плюс, 2004. – 172c. – ISBN 966-8340-37-X
1145710
  Піча В.М. Політологія : Типові питання та відповіді з лекційного курсу. навч. посібник для студ. / В.М. Піча., К.М. Левківський, Н.М. Хома. – 2-е вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 176с. – ISBN 966-7827-01-1
1145711
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 5-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 645 с. – ISBN 966-620-154-2


  Аналізується значна кілкість найновіших публікацій вітчизняних та зарубіжних науковців щодо політичних систем, систематизувати цей матеріал і подати його з позицій сучасних методолічних подхідів. Для студентів вищих заклад
1145712
  Юрій М.Ф. Політологія : Підручник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2004. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
1145713
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.для студ.вищ.закл.освіти / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 5-те вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 344с. – ISBN 966-7827-13-5
1145714
   Політологія : навчально-методичний комплекс : [підручник] / Ф.М. Кирилюк, А.Є. Конверський, В.Ф. Білик, В.Ф. Цвих, С.О. та ін. Тимошенко; [Ф.М. Кирилюк, А.Є. Конверський, В.Ф. Білик та ін. ; за ред. Кирилюка Ф.М.] ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 697, [6] с. – ISBN 966-8365-69-0


  Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Для студентів вищих навчальних закладів
1145715
   Політологія : Підручник для вищ. навч. закладів 3-4 рівнів акредитації / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько, М.О. Корж, І.П. Федірко; За ред.: Ф.М. Кирилюка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Здоров`я, 2004. – 776с. – ISBN 5-311-01327-3
1145716
  Сахно А.К. Політологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / А.К. Сахно ; [за ред. В.І. Головченка] ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 185, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-58 та наприкінці модулів. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-63-6
1145717
  Рудич Ф.М. Політологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.М. Рудич. – Київ : Либідь, 2005. – 480с. – ISBN 966-06-0347-9
1145718
  Білецька І.Б. Політологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Б. Білецька. – Київ : Знання України, 2005. – 182 с. – ISBN 966-316-063-2
1145719
   Політологія : підручник / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, В.М. Бебик, М.Ф. та ін. Головатий; За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка ; авт. В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, В.М. Бебик, М.Ф. Головатий та ін. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2005. – 528 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
1145720
   Політологія : Навчально-методичний комплекс. Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 704с. – ISBN 966-364-127-4
1145721
  Шляхтун П.П. Політологія : (теорія та історія політичної науки). Підручник / П.П. Шляхтун. – 3-тє вид-ня, стереотипне. – Київ : Либідь, 2005. – 576с. – ISBN 966-06-0389-4


  У підручнику систематизовано наукові знання про політику. Значна увага приділя-ється історії становлення і розвитку політичних ідей. Для студентів вищих навчальних закладів.
1145722
  Прибутько П.С. Політологія : Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, С.І. Вировий, Р.В.Михайленко. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 152с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-47-2
1145723
   Політологія : Підручник для студ. юрид. спец. внз / Л.М. Герасіна, В.С. Журавський, В.Я. Зимогляд, Н.П. та ін. Осипова; Редкол.: Панов М.І., Журавський В.С., Герасіна Л.М., Осипова Н.П. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2005. – 520с. – Шифр дубл.1 Полі.Доп.карт.хим.,киб.,м.м.,рфз.,фз. – ISBN 966-313-242-6
1145724
  Юрій М.Ф. Політологія : підручник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор ; КНТ, 2005. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
1145725
  Левківський К.М. Політологія : підручник для студ. вищих навч. закладів освіти / К.М. Левківський, В.М. Піча, Н.М. Хома; за заг. ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., виправл. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2005. – 476с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-
1145726
  Прибутько П.С. Політологія : Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, С.І. Вировий, Р.В.Михайленко. – 2-е вид., доп.. та переробл. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 152с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-85-5
1145727
  Рудич Ф.М. Політологія : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Ф.М. Рудич. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2006. – 480с. – ISBN 966-06-0431-9
1145728
  Піча В.М. Політологія : підручник. для студ вищ. навч. закладів освіти / Піча В.М., Хома Н.М.; за заг. ред. В.М. Пічі. – 5-е вид., виправл. і доп. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 304с. – ISBN 966-8340-39-6
1145729
   Політологія : підручник [студ. вищих навч. закладів] / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, В.М. Бебик, М.Ф. та ін. Головатий; [В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, В.М. Бебик, М.В. Головатий]; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2006. – 568 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-219-4
1145730
  Піча В.М. Політологія : типові питання та відповіді з лекційного курсу: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.М. Піча., К.М. Левківський, Н.М. Хома. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 176с. – ISBN 966-7827-01-1
1145731
  Юрій М.С. Політологія : підручник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор; КНТ, 2006. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
1145732
  Логвина В.Л. Політологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Логвина ; МОН України ; Кам"янець-Подільський держ. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 304 с. – ISBN 966-364-354-8
1145733
  Дробінка І.Г. Політологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.Г. Дробінка, Т.М. Кришталь, Ю.В. Підгорецький ; М-во освіти і науки України. – Київ : [Центр учбової літератури], 2007. – 290 с. – Бібліогр.: с. 263-264. – ISBN 978-966-364-433-2
1145734
  Аляєв Г.Є. Політологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.Є. Аляєв ; [відп. ред. А.Є. Конверський]. – Полтава : АСМІ, 2007. – 277, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 260-272. – Бібліогр.: с. 248-250 та в кінці тем. – (Bibliotheca studiorum). – ISBN 966-7653-31-5
1145735
   Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Штанько, Н.В. Чорна, Т.Г. Авксентьєва, Л.А. Тіхонова; Штанько В.І. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Наук.- метод. центр вищої освіти. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ : Фірма "Інкос" ; Центр учбової л-ри, 2007. – 287, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 966-364-378-1
1145736
  Кусок Л.М. Політологія : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Кусок Л.М., Ткач О.І.; Київський славістичний ун-т. – Київ : КСУ, 2007. – 225с. – ISBN 966-7486-17
1145737
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 312 с. – ISBN 966-346-206-X
1145738
   Політологія : навч. посібник / А.М. Черній, В.І. Волобуєв, І.Р. Байрак, О.В. Грабовський, П.Г. та ін. Калько; [А.М. Черній, В.І. Волобуєв, І.І. Бойко та ін. ; за заг. ред. А.М. Чернія]. – Київ : Міленіум, 2007. – 364, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8063-66-4
1145739
  Грицяк Н.В. Політологія : навч. посібник / [Н.В. Грицяк, Б.Л. Дем"яненко, В.М. Дем"яненко] ; за ред. Б.Л. Дем"яненка. – 3-тє вид., допов. і уточнене. – Київ : Софія-А, 2008. – 753, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. словник: с. 727-746. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8684-47-0
1145740
   Політологія : навчальний посібник / Мін-во аграрної політики України ; Полтавська державна аграрна академія ; [ уклад. Безотосний М.Т. ]. – Полтава : ПДАА, 2008. – 128 с.
1145741
   Політологія : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка; [ В.Г. Антоненко та ін. ]. – 3-тє вид., переробл., доп. – Київ : Академія, 2008. – 568c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-258-7


  Охоплює основну політологічну проблематику, включену до вітчизняних навчальних програм із політології для вищої школи. Розраховане на студентів, викладачів, аспірантів, вчителів і учней середніх спец.навчальних закладів
1145742
   Політологія : підручник / Вегеш М.М., Остапець Ю.О., Боднар В.Л., Буркало В.В. та ін.; за ред. М.М. Вегеша. – 3-тє вид.. переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 384с. + CD ROM. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-453-4
1145743
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 7-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 415с. – ISBN 978-966-346-467-1
1145744
   Політологія : навчальний посібник / Кузь О.М. [ та ін. ] ; МОН України; Харківський нац.економ. унів. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-676-307-8
1145745
  Бебик В.М. Політологія : наука і навчальна дисципліна : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Валерій Бебик. – Київ : Каравела, 2009. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-93-7


  У цьому ілюстрованому підручнику нового покоління викладено основні засади політології як науки і навчальної дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та становлення політології в системі суспільних наук
1145746
   Політологія : підручник / Димитрова Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова. – Київ : Знання, 2009. – 206 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-533-3


  Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, ідеї національної державності і демократії в історії політичної думки України, теорії політичної влади, сутність політичної системи
1145747
  Піча В.М. Політологія : підручник для студентів внз / Піча В.М., Хома Н.М ; за заг. ред. В.М. Пічі. – 5-е вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-303. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-39-6
1145748
  Рудич Ф.М. Політологія : підручник для студ. вищих навч. закладів / Ф.М. Рудич ; [гол. ред. В.М. Куценко ; ред. : Д.В. Петік, Н.А. Симоненко]. – Вид. 3-тє, переробл., допов. – Київ : Либідь, 2009. – 478, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-06-0550-3
1145749
   Політологія : підручник / Цвих В.Ф. [та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Цвиха, О.В. Батрименко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 671 с. – ISBN 978-966-439-237-9
1145750
  Шляхтун П.П. Політологія : історія та теорія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Шляхтун ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 451с. – ISBN 978-966-439-272-0
1145751
   Політологія : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Антоненко В.Г. [та ін.] ; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-є вид., переробл., доп. – Київ : Академія, 2010. – 567 c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-258-7
1145752
  Горбач О. Політологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Горбач Олександр, Демчишак Руслан. – Львів : [ЛДІНТУ ім. В. Чорновола], 2011. – 263 с. – Бібліогр.: с. 258-263 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-199-015-8
1145753
   Політологія : навчальний посібник / [В.С. Бліхар та ін.] ; за заг. ред. М.П. Гетьманчука. – Київ : Знання, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 396-415. – ISBN 978-966-346-681-1
1145754
   Політологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / [В.Ф. Цвих та ін.] ; за ред. В.Ф. Цвиха. – Київ : Знання, 2012. – 374, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-374. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-987-4
1145755
   Політологія : [базовий] підручник для студентів вищ. навч. закл. / [Коваль І.М. та ін. ; Громад. рада.: Ю.Я. Бобало, В.С. Бакіров, Л.В. Губерський та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України]. – Харків : Фоліо, 2012. – 410, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 410-411. – Бібліогр.: с. 341-350 , в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-03-5994-9
1145756
   Політологія : [підручник для студентів ВНЗ] / [А.М. Черній, В.Ф. Калуга, О.В. Костюк та ін.] ; за заг ред. проф. А.М. Чернія. – Київ : Міленіум, 2012. – 425, [1] с : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Довідник країн Європи: с. 362-373. - Слов. політол. термінів: с. 374-420. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8063-66-4
1145757
   Політологія : підручник / [М.П. Требін та ін.] ; за ред. проф. М.П. Требіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 414, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: 408-411. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-458-450-7
1145758
  Гелей С.Д. Політологія : навч. посібник ... для студ. вищих навч. закладів / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 346, [1] с. – Бібліогр.: с. 346. – ISBN 978-617-673-103-0
1145759
  Косьмій О.М. Політологія : навч.-метод. комплекс (для курсантів психолог. ф-ту) / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-викон. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 25, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 23-25
1145760
   Політологія : енциклопед. словник / [В. Денисенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук., проф. Володимира Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 404, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. В кінці кн. зазнач. авт.: Денисенко В.М., Угрин Л.Я., Хома Н.М. – ISBN 978-617-10-0166-4
1145761
   Політологія : метод. рек. до самост. роботи для студентів напряму підгот. 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад. М.С. Гурицька]. – Київ : НАУ, 2015. – 26, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 26-27
1145762
  Мальчин Ю.М. Політологія : курс лекцій / Мальчин Ю.М. – Київ : АМУ, 2015. – 112 с. – ISBN 978-966-2341-18-8
1145763
  Шляхтун П.П. Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 471, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0097-7
1145764
  Бебик В.М. Політологія : наука і навчальна дисциплина : підручник для студентів ВНЗ / В.М. Бебик. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2016. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-93-7
1145765
   Політологія : підручник / [М.П. Требін, Л.М. Герасіна, І.О. Поліщук, О.М. Сахань] ; за ред. М.П. Требіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2018. – 460, [2] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 454-457. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-397-409-7
1145766
  Піча В.М. Політологія : підручник для студентів ВНЗ / В.М. Піча, Н.М. Хома ; за заг. ред. В.М. Пічі. – 5-те вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 298-303. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-13-5
1145767
   Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / Білоусов О.С., Бабіна В.О., Кривдіна І.Б. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2019. – 167, [1] с. – До 100-ліття Одес. нац. політехн. ун-ту. - Предм. показчик: с. 163-164. – Бібліогр.: с. 165-167. – ISBN 978-966-2229-97-4


  У цьому ілюстрованому підручнику нового покоління викладено основні засади політології як науки і навчальної дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та становлення політології в системі суспільних наук
1145768
   Політологія : навч. посібник / [упоряд. та ред.]: Міщенко А.Б. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 101, [1] с. : табл., іл. – Упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 96-101. – ISBN 978-617-520-148-0
1145769
  Шляхтун П.П. Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 471, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0097-7
1145770
  Міщенко А.Б. Політологія : навч. посібник / Міщенко А.Б. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2022. – 101, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96-101. – ISBN 978-617-520-148-0
1145771
   Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку : Наукові доповіді та статті. – Київ : Європейський університет, 2000. – 252с. – ISBN 966-7508-69-2
1145772
   Політологія в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48). – С. 13


  Фрагменти виступів учасників Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму, який відбувся 25-27 жовтня ц.р. на базі Інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка. Серед виступаючих професор університету П.П. Шляхтун.
1145773
  Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина / В.М. Бебик; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 424с. – ISBN 966-608-366-3


  Викладено основні засади політичної науки в контексті історії розвитку світової політичної думки, становлення політології як науової, навчальної та практичної дисципліни
1145774
  Мейс Д. Політологія історії, або Народна освіта як чинник соціалізації громадян // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 лютого (№ 7). – С. 12-13
1145775
  Мадіссон В.В. Політологія міжнародних відносин : Навч. посіб. для студ. гуманіт. фак. вищ. закл. освіти / В.В. Мадіссон, В.А. Шахов. – Київ : Либідь, 1997. – 174 с. – ISBN 5325008560
1145776
  Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.О. Шергін ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ : ДАУ, 2013. – 200, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7037-03-2
1145777
  Перепелиця Г. Політологія міжнародних відносин // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 61


  Рецензія на навчальний посібник - "Політологія міжнародних відносин" - підготовлений і виданий завідувачем кафедри регіональних систем і європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС, доктором політичних наук, професором Сергієм ...
1145778
  Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин : навч. посібник / С.О. Шергін. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-868-8
1145779
  Кирилюк Ф.М. Політологія Нової доби : Посібник / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Академія, 2003. – 304с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-158-9


  Викладено основні політологічні доктрини, концепції Нової доби, висвітлено розвіток політичного знання в єдності його світоглядних засад, теоретичного змісту і програмних вимог. Для студентів вузів
1145780
   Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – Київ : Політична думка, 1995. – 368с. – ISBN 5-87983-010-1
1145781
  Кирилюк Ф. Політологія Ренесансу : Навчальний посібник / Федір Кирилюк; КНУТШ; Філософський факультет; Кафедра політології. – Київ : Знання України, 2000. – 200с. – ISBN 966-618-113-4; 966-618-149-5
1145782
  Кирилюк Ф. Політологія середньовіччя : Навчальний посібник / Ф. Кирилюк; КНУТШ; Філософський факультет; Кафедра політології. – Київ : Знання, 2000. – 256с. – ISBN 966-618-113-4
1145783
  Сергієнко П.П. Політологія сьогодні і завтра / П.П. Сергієнко. – К., 1991. – 45с.
1145784
  Сіленко А. Політологія та соціологія в освітньому процесі України: Болонський процес чи відступ від демократії? / А. Сіленко, Л. Кормич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 13 (274). – С. 31-32.
1145785
   Політологія у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2003. – 263с. – ISBN 966-642-163-1


  У популярному викладі наведено найактуальніші питання сучасного політичного життя та відповіді на них. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1145786
  Бульбенюк С.С. Політологія у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / С.С. Бульбенюк, Н.Ю. Іванова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 242, [6] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-352-0
1145787
  Стародуб Н. Політологія у порівнянні // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Друге місце у загальнокомандному заліку вибороли студенти філософського факультету Шевченкового університету Владислав Сасін, Ігор Гончарук та Анастасія Руденко у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Політологія", яка цього ...
1145788
  Цвих В. Політологія у системі підготовки сучасного фахівця / В. Цвих, Д. Черняк // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 106-110. – ISSN 1682-2366


  Згадується книга " Політологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів" за ред. В.Ф. Цвиха, підготовлена каф. політології філософського фак-ту КНУТШ.
1145789
   Політологія у схемах , таблицях, визначеннях : Навчальний посібник. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 161c. – ISBN 966-7508-02-1
1145790
  Кусок Л.М. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : Навчально-методичний посібник / Кусок Л.М., Ткач О.І.; Київський славістичний ун-т. – Київ, 2006. – 188с.
1145791
  Дей М.О. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : навч. посібник для студ. ВНЗ / Дей М.О., Ткач О.І. ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2014. – 170, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-170. – ISBN 978-966-2609-61-5
1145792
   Політологія як наука і навчальна дисципліна / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 8-16. – ISBN 978-966-2229-97-4
1145793
  Хілько М.І. Політологія як нова парадигма освітньо-наукового знання // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 190-228. – ISBN 966-594-988-8
1145794
  Цвих В.Ф. Політологія, як наука і навчальна дисципліна: сучасні модуси реалізації // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 6-12
1145795
   Політологія. Кінець ХІХ - перша половина ХХ ст. : хрестоматія. – Львiв : Світ, 1996. – 800 с. – ISBN 5-7773-0219-Х
1145796
  Піча В.М. Політологія. Типові питання та відповіді з лекційного курсу : навч. посібник / Піча В.М., Левківський К.М., Хома Н.М. – Київ ; Львів : Каравелла ; Новий Світ-2000, 2002. – 176 с. – ISBN 966-95596-5-0, 966-7827-01-1
1145797
  Славинський Микола Політологія: від роздумів до прогнозів // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 2-3 : фото
1145798
   Політологія: історія та методологія : хрестоматія. – Київ : Здоров"я, 2000. – 632 с. – ISBN 5-311-02747-9
1145799
  Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Шляхтун ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 472 с. – ISBN 978-611-01-0097-7
1145800
  Піча В.М. Політологія: конспект лекцій : Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-ге вид., доп. – Львів : Новий Світ-2000; Альтаїр-2002, 2003. – 172с. – ISBN 966-95596-1-4
1145801
   Політологія: наука про політику : Підручник / В.П. Андрущенко, В.С. Афанасенко, М.І. Горлач, Г.Т. та ін. Головченко; За заг.ред.В.Г. Кремень, М.І. Горлач. – 3-є вид., виправ. і доп. – Київ-Харків : Єдінорог, 2001. – 640 с. – ISBN 5-7763-8287-4
1145802
   Політологія: наука про політику : Підручник. – Київ-Харків : Єдінорог. – ISBN 966-7333-36-1
Вид. 4-те, виправлене та доповнене. – 2002. – 640с.
1145803
  Горлач М.І. Політологія: наука про політику : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.І. Горлач, В.Г. Кремень. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 840 с. – ISBN 978-966-364-836-1
1145804
   Політологія: освітньо-професійний комплекс : напрям підгот. 030104 - "Політологія", спец. - "Політологія" (6.030104; 7.040301; 8.040301) : [навч. посібник] / А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, П.П. Шляхтун, В.Ф. та ін. Цвих; [А.Є. Конверський та ін.] ; за ред. А.Є. Конверського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 678, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем
1145805
   Політологія: Плани семінарських занять і методичні рекомендації. – Київ, 1993. – 40 с.
1145806
   Політологія: Терміни. Поняття. Персоналії. Схеми. Таблиці. : Навчальний словник-довідник для студентів. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2001. – 320с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6; 966-7827-06-2
1145807
  Цвих В.Ф. Політологія: традиція та інновація // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 434-448. – ISBN 978-966-439-469-4
1145808
  Томенко М. Політреформа як патова ситуація // Україна і світ сьогодні, 2003. – 25-31 жовтня


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації щодо майбут. конституц. реформи та ролі ЗМІ під час виборів Президента 2004 р.
1145809
  Тримбач С. Політтехнологія по-сталінськи : Фрагмент книжки "Олександр Довженко: загибель богів" // Kino-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2006. – № 32 : Зима. – С. 170-173
1145810
  Турчинська А.Ф. Поліття : вибрані вірші та поеми / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1965. – 333 с.
1145811
  Бойченко В.П. Поліття : поезії / В.П. Бойченко ; [біогр. довідка: с. 77. іл.: А.Б. Площанський]. – Київ : Молодь, 1977. – 79 с. : іл.


  Цикли: Час і простір. - Із Роберта Фроста.
1145812
   Поліття. – К., 1986. – 136с.
1145813
  Лісняк І. Поліфеноли магнолієвих: вивчення впливу на злоякісні клітини in vitro / І. Лісняк, Р. Палагеча, В. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 99-100. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджували протипухлинну дію екстрактів, отриманих з кори деяких видів магнолій. Виявлено відсутність цитотоксичної чи цитостатичної дії отриманих екстрактів на клітини пухлин in vitro. Між тим, проведені дослідження показали наявність сильно ...
1145814
  Ганжа А. Поліфонізм наративу в документальному кінотексті (на прикладі фільму "Poeta Maximus") // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (397), січень - березень. – С. 29-35. – ISSN 2664-4282
1145815
  Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В. Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Каленченко О.О. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 165л. – Бібліогр. : л.151-165
1145816
  Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В.Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Каленченко О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 4 назв.
1145817
  Шевченко В.І. Поліфонічна діалектика як філософський метод // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 142-152


  В.Б. Антонович.- С. 147; М.П. Драгоманов.- С. 151.
1145818
  Моляко В.О. Поліфонічна трансформація наукової школи Г.С. Костюка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 6-13. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772


  Творчий доробок і сама творча особа Г.С. Костюка поза усяким сумнівом повинні визначатись без будь-якой штучної компліментарності, гіперболізації найвищими в нашій науці вимірами й визначеннями. .
1145819
  Завгородняя Г.Ф. Поліфонічний текст як предмет музикознавчого дискурсу // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 147-156. – ISSN 2524-0447


  "В історичних та жанрових умовах у контексті семантики часу досвід людства, що народжується у колективному, несвідомому, відображується у його творах, будь то художник, музикант чи архітектор. Таким чином, мистецтво у всі часи було своєрідним дзеркалом ...
1145820
  Андрусь Л.А. Поліфонічний характер інтеррогативів у заголовках французьких медійних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 35-41. – Бібліогр.: Літ. : с. 41; 23 п.
1145821
  Біляшевич Р.З. Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 266-276. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1145822
  Прісовський Є. Поліфонічність першого Шевченкового "Кобзаря" // Дороговказ на віки : літ.-крит. статті / Є.М. Прісовський. – Одеса : Друкарський дім, 2006. – С. 12-17. – ISBN 966-389-037-1
1145823
  Супрун-Яременко Поліфонія в духовно-релігійних творах Миколи Леонтовича // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 26-33. – ISSN 1728-6875
1145824
  Соболь Ю О. Поліфонія заперечення як основа його аргументативної функції у французькому дискурсі преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 169-176
1145825
  Присухін С.І. Поліфонія культури життя: філософсько-богословська спадщина Йоана Павла II в сучасному дискурсі : релігієзнавчий аспект / С.І. Присухін ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2017. – 475, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-123-6
1145826
  Астрахан Н. Поліфонія літературного твору: теоретичний аспект // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 175-183. – ISSN 2305-5898
1145827
  Данчишин Н.Р. Поліфонія поетичних світів Ігоря Калинця, Романа Кудлика та Григорія Чубая : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Данчишин Назар Романович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1145828
  Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 441, [ 89 ] л. + Додатки : 89 л. – Бібліогр.: л. 396-441
1145829
  Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: Біюліогр.: 51 назв.
1145830
  Грабовський В. Поліфонія слова Володимира Корнійчука. Про книгу "КольороМузика Слова" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 208-210. – ISSN 0868-4790


  ""Почім грам сивого горя?..", "…Ті слова приходять до мене з неба", "І тамую душу молитвами"… Це - назви деяких мальованих поезій у прозі Володимира Корнійчука, що віддавна присутній в українському письменстві, в музичній критиці та журналістиці. Нині ...
1145831
  Паславська А. Поліфонія творів та німецькомовних перекладів Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 397-408. – (Серія філологічна ; вип. 70). – ISSN 2078-5534
1145832
  Ярових Д. Поліфонія художнього світу. Роман Мирослава Дочинця "Горянин. Води Господніх русел" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 3 (917), березень. – С. 187-198. – ISSN 08-68-4790-1
1145833
  Рева-Лєвшакова Поліфонія художньої мови Валер"яна Підмогильного // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 190-198. – ISBN 978-966-171-889-9
1145834
  Циркунова І.В. Поліфонія як засіб створення іронії в романі К. Х. Села "Вулик" та проблеми її відтворення в перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 487-491. – (Бібліотека Інституту філології)


  В статті розглядається теорія аргументативно-поліфонічної інтерпретації Освальда Дюкро, як один із сучасних підходів до аналізу іронії. На основі роману каміло Хосе Села «Вулик» розглянуто як іронічна модальність може реалізуватися за рахунок ...
1145835
  Мамосюк О. Поліфонія як комунікативна ознака побудови художніх текстів письменників-новороманістів // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 98-104. – ISSN 2410-0927
1145836
  Станько О.В. Поліфтороалкілімінофосфонати в синтезі оптично активних похідних [альфа]-амінофосфонових кислот : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Станько Олег Володимирович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1145837
  Овсієнко Л.М. Поліфункційність терміна в сучасному термінознавстві // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2022. – С. 89-97. – (Серія : Філологія ; т. 25, № 1). – ISSN 2311-0821
1145838
  Ліханов А.Ф. Поліфункціональна організація і трансформація вторинного метаболізму деревних рослин у лісових та урбофітоценозах : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 06.03.01 / Ліханов Артур Федорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 46 с. – Бібліогр.: 38 назв
1145839
  Гнатюк Н.Г. Поліфункціональний аспект авторського "я" в передмовах до наукових праць (на матеріалі англійської наукової літератури XVI-XX ст. ) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1145840
  Гнатюк Н.Г. Поліфункціональний аспект авторського "я" в передмовах до наукових праць (на матеріалі англійської наукової літератури XVI-XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 92-95. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
1145841
  Обрізків А.В. Поліфункціональні громадські будівлі центрів об"єднаних територіальних громад // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 459-464. – ISSN 2077-3455
1145842
  Лавер О. Поліфункціональні літературно-художні антропоніми у драмах П. Куліша // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 58-60
1145843
  Дуліна Н.А. Поліфункціональні матеріали на основі нанопорошків оксидів рідкісноземельних елементів R2O3 (R=Lu, Y) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Дуліна Надія Андріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1145844
  Савченко І.О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Савченко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 372 л. – Бібліогр.: л. 331-372
1145845
  Савченко І.О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Савченко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
1145846
  Кононенко І. Поліфункціональність ад"єктивів у поетичній мові Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 110-121. – ISBN 978-966-02-7585-0
1145847
  Конончук Т. Поліфункціональність експресивного у творенні художнього буття в оповіданнях В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 137-146. – ISBN 966-594-246-8
1145848
  Зуб М.Я. Поліфункціональність інфраструктури регіонального ринку праці на етапі інноваційних зрушень в економіці України / М.Я. Зуб, Д.А. Шуліка // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 74-80. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
1145849
  Пирогова К. Поліфункціональність концепту козацтва в поемі П. Куліша "Настуся" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 100-103
1145850
  Гальчук О. Поліфункціональність міфологеми сну в поезії Миколи Зерова // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 22-26. – ISBN 966-638-152-4
1145851
  Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.35-46. – ISSN 0236-1477
1145852
  Балан Н.В. Поліфункціональність мотиву дороги в повісті К.Маккарті "Коні, коні..." // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 25-31


  Стаття присвячена дослідженню мотиву дороги в повісті К. Маккарті "Коні, коні…". Акцентується увага на структурі хронотопу дороги. Визначається значення сутності мотиву дороги в життєвому шляху протагоніста. Статья посвящена исследованию мотива ...
1145853
  Свєтлова А.І. Поліфункціональність та поліаспектність комунікативного мовчанняв англомовному художньому дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 104-112. – Бібліогр.: С. 111-112; 30 назв
1145854
  Тищенко І.Ю. Поліфункціональність художнього світу прози Романа Андріяшика // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 280-284
1145855
  Бандура Т.Й. Поліфункціональність художньої деталі в поетикальній структурі наративу новел Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 127-133. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті на основі аналізу новелістики О. Гончара з"ясовується поліфункціональність художньої деталі, її еволюція у творах митця.
1145856
  Сідорова Я. Поліхромія як засіб гармонізації житлового середовища / Я. Сідорова, Ю.Ф. Сазонова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 302-306. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1145857
  Кравченко А.І. Поліхудожні проекти у виконавській творчості українських ансамблістів кінця XX - початку XXI століть // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 139-145. – ISSN 2312-4679
1145858
  Бурлакова І.В. Поліхудожній простір Оксани Лятуринської // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 409-414
1145859
  Ситнік В. Поліцейська "магія", або Чому "нова" поліція є копією старої міліції? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1145860
  Вчелічка Геза Поліцейська година / Вчелічка Геза. – Київ, 1961. – 480с.
1145861
  Вчелічка Геза Поліцейська година : роман / Вчелічка Геза. – Київ : Дніпро, 1972. – 574 с.
1145862
  Вчелічка Геза Поліцейська година : роман / Вчелічка Геза. – Київ : Дніпро, 1982. – 543 с.
1145863
   Поліцейська деонтологія : навч. посібник / [В.Я. Марковський, О.І. Савайда, Р.Б. Тополевський та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – 315, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 315. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
1145864
  Кобзар О.Ф. Поліцейська діяльність в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія / О.Ф. Кобзар ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Харків ; Дніпропетровськ : Панов, 2015. – 314, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 261-302. – ISBN 978-617-7293-71-1
1145865
   Поліцейська діяльність, орієнтована на громаду, в Європі: концепції, теорія та практика / Європ. мережа попередження злочинності (EUCPN) ; Центр політ.-прав. реформ ; Міжнар. фонд "Відродження" ; М-во внутр. справ України ; [авт.-упоряд.: B. Wijckmans та ін.] ; пер. укр. мовою С. Сизенко ; заг. ред.: О. Банчук, І. Дмитрієва, З. Саідова. – Брюсель : EUCPN, 2012. – 133 c. : табл. – В рамках проекту "Створення Європейського експертного центру попередження злочинності", Секретаріат EUCPN, грудень 2012., Брюсель. – Бібліогр. в кінці частин. – (Серія посібників EUCPN : посібник № 2)
1145866
  Біленчук П. Поліцейська наука і криміналістика в третьому тисячолітті: системний аналіз / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 13). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1145867
   Поліцейська юрисдикція в умовах воєнного стану : [колект.] монографія / [С.В. Албул, А.М. Бабенко, П.М. Балтаджи та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Швеця, М.О. Семенишина ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Гельветика, 2022. – 551, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 518-551 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-554-109-8
1145868
  Міхневич Л.В. Поліцейське (адміністративне) право поза класичними університетами (XIX - початок XX ст.) // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17. – С. 58-70. – ISSN 2412-8465
1145869
  Комарницький В.М. Поліцейське забезпечення екологічної безпеки: правові питання / В.М. Комарницький, М.І. Єрофеєв // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 150-157. – ISSN 2524-0323
1145870
  Бондаренко В.Д. Поліцейське капеланство в Україні: становлення, зміст діяльності, перспективи розвитку / В.Д. Бондаренко, М.О. Семенишин // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (54). – С. 7-14. – ISSN 2072-8670
1145871
  Мороз І. Поліцейське новосілля // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 травня (№ 17/18). – С. 26-27. – ISSN 1992-9277


  На Київщині відкрили відбудований після артобстрілів Ірпінський відділ поліції.
1145872
  Гриценко І.С. Поліцейське право в країнах Західної Європи // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 8-11. – ISBN 978-966-667-624-8
1145873
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 212 л. – Бібліогр.: л. 180-212
1145874
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1145875
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : монографія / Соломаха А.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Посвіт, 2015. – 198, [1] с. – Бібліогр.: с. 169-198. – ISBN 978-617-7235-99-5
1145876
  Мінченко О.В. Поліцейське право в системі юридичної освіти: європейська традиція та український досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 294-300
1145877
  Гриценко І.С. Поліцейське право в університеті Святого Володимира // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 195-204. – ISSN 2227-796X


  У статті представлено дослідження становлення та розвитку поліцейського права в Університеті Святого Володимира. Охарактеризовано структуру юридичного факультету, увага приділена його професорам, їхньому науковому доробку. The article presents the ...
1145878
  Гриценко І.С. Поліцейське право в Університеті Святого Володимира / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. І-ХІХ. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
1145879
   Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
Кн. 1. – 2010. – XIX, 413, [3] с. : табл. – Текст рос. - Видання містить тексти лекцій М.Х. Бунге, А.Я. Антоновича. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено найкращі зразки праць учених та викладачів Київського університету. У першій книзі вміщено курси лекцій М.Х. Бунге та А.Я. Антоновича
1145880
   Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
Кн. 2. – 2010. – 462, [2] с. – Текст укр., рос.-Том містить тексти лекцій М.М. Цитовича, В.Ф. Дерюжинського. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено найкращі зразки праць учених та викладачів Київського університету. У першій книзі вміщено курси лекцій М.М. Цитовича та В.Ф. Дерюжинського, розгляд учення німецького правника Л. Штейна в інтерпретації І. Тарасова, а також ...
1145881
  Гриценко І.С. Поліцейське право в університеті Святого Володимира в контексті поліцейського (адміністративного) права Західної Європи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 226-235. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються поняття та основні ознаки, що характеризують поліцейське право Західної Європи XVII-XIX століть, його представники, їх науковий доробок та вплив на адміністративне право. The article describes the basic concepts and features ...
1145882
  Піляй А. Поліцейське право Російської імперії у працях юристів першої половини ХІХ століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 183-190. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1145883
  Соломаха А.Г. Поліцейське право у навчально-педагогічній діяльності І.Даниловича та С. Богородського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 284-289. – ISBN 978-617-7133-95-6
1145884
  Самусь А.В. Поліцейське право у наукових поглядах А.Я. Антоновича // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 313-317. – ISBN 978-617-7133-95-6
1145885
  Соломаха А.Г. Поліцейське право у наукових поглядах М. Бунге // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 23-36. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню наукових поглядів М.Х. Бунге на поліцейське право на грунті його наукової діяльності - двотомної праці "Поліцейське право" (Киев, 1896, 1877) та оцінки її сучасниками. In terms of the European integration processes in ...
1145886
  Гриценко І.С. Поліцейське право у працях професорів Університету Святого Володимира // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 14-17. – ISBN 978-966-667-624-8
1145887
  Іванець О. Поліцейське право як підгалузь адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7069-14-9
1145888
  Соломаха А. Поліцейське право як юридична наука // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 143-145. – ISBN 978-617-7069-14-9
1145889
  Сірант М.М. Поліцейське співробітництво України і Європейського Союзу - правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 353-360. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1145890
  Прибиткова І. Поліцейський характер радянської паспортної системи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, липень - вересень. – С. 112-124. – ISSN 1563-3713
1145891
   Поліцейський: "Люди із совковим типом мислення нас не сприймають" / записав Станіслав Козлюк // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 28 (400), 17-23.07.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
1145892
  Банчук О.А. Поліцейські заходи в контексті європейських стандартів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 330-338. – ISSN 0869-2491
1145893
  Коваленко Л.П. Поліцейські заходи патрульної поліції / Л.П. Коваленко, І.С. Тарасов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 59-64. – (Юридичні науки ; № 4)
1145894
  Река В.А. Поліцейські органи деяких зарубіжних країн та порядок їх фінансування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 480-488. – ISSN 1563-3349
1145895
  Бойко І.В. Поліцейські послуги в діяльності Національної поліції України // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 175-182. – ISBN 978-617-7364-24-4
1145896
  Крапивин Є. Поліцейські функції для Нацгвардії: за чи проти. Правозахисники, експерти, депутати, омбудсман висловилися проти такої законодавчої ініціативи, оскільки вона загрожує правам людини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 2


  "Впродовж останніх тижнів в експертних колах гаряче дискутується законопроект, який покладає нові функції та розширює повноваження Національної гвардії. Правозахисники, експерти, депутати, омбудсман уже висловилися проти такої законодавчої ініціативи, ...
1145897
  Вовк П.С. Поліцентризм фонологічних систем / П.С. Вовк. – Київ, 2002. – 84с. – ISBN 5-8238-0766-Х
1145898
  Мельник Ю.П. Поліцентричне поле таксису у структурі макрополя гіпотаксичної конструкції // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 19-21. – ISSN 2219-4290
1145899
  Савчук І.Г. Поліцентричний розвиток як складова сучасної регіональної політики // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 39-45 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
1145900
  Шумило М.Є. Поліційна і кримінально-процесуальна діяльність: на стику минулого і сучасного // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 45-59. – ISBN 978-966-520-183-0
1145901
  Шумило М.Є. Поліційна і кримінально-процесуальна діяльність: на стику минулого та сучасного // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 223-234. – ISSN 2310-9769


  Кримінальний процес не може ефективно функціонувати без системних узгоджень з іншими суб’єктами кримінальної юстиції. Насамперед, це стосується взаємин з органами кримінальної юстиції, оскільки поліція завжди брала участь в розслідуванні злочинів: ...
1145902
  Несбьо Ю Поліція = Politi : скандинавський гостроюжет. роман / Ю Несбьо ; [пер. з англ. М. Козлової]. – Харків : Фоліо, 2016. – 669, [3] с. – Пер. вид.: Politi / Jo Nesbo/ - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Норвегія ; Норвегія). – ISBN 978-966-03-7524-6
1145903
  Кузьмічов В.С. Поліція Баварії: структура, організація та система підготовки / В.С. Кузьмічов, В.Г. Лісогор // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 205-208.
1145904
  Капітонова Н.В. Поліція в демократичній державі // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 111-114. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1145905
  Лісогор В.Г. Поліція Данії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 250-257.
1145906
  Кобзін Д. Поліція і насильство. Чому на третьому році реформи частішають випадки незаконного насильства в поліції? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С.11


  "...Це дослідження триває 13 років. За цей час країна і люди здолали важкий шлях, який інші країни долали століттями, - змінювалася влада, змінювався напрямок руху держави. Але цей феномен досі ще з нами. Ми досліджуємо незаконне насильство в поліції. ...
1145907
  Римаренко К.М. Поліція і поліцейська діяльність у цивілізаційному вимірі // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 4-11.
1145908
  Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України : теорія і практика : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Калаянов Д.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назв.
1145909
  Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України: теорія і практика : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Калаянов Д.П. ; Одес. держ. ун-т внутрішніх спсрав. – Одеса, 2010. – 455 л. + Додатки: л. 385-411. – Бібліогр.: л. 412-455
1145910
  Копча В.В. Поліція Польської республіки: нормативний та організаційний аспекти // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 395-406. – ISBN 978-617-7404-86-5
1145911
  Копча В.В. Поліція Польської Республіки: нормативний та організаційний аспекти // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 106-111. – ISSN 1727-1584
1145912
   Поліція розслідує близько 20 тисяч військових злочинів рф в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1145913
  Боярко Г.В. Поліція США: особливості організації діяльності / Г.В. Боярко, М Л. Маніна, Г.П. Проценко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 53-56


  Some aspects of organization and functioning of the US law enforcement agencies, at the federal, state, county and local level in particular, are elucidated.
1145914
  Самбор М. Поліція та органи внутрішніх справ: роздуми про співвідношенняпонять // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 149-156. – ISSN 1026-9932
1145915
  Біленчук П. Поліція України (національна поліія). Якою вона має бути? / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 11). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Історіографія створення, сучасний стан та перспективи розвитку нової поліції України.
1145916
   Поліщук Валерій Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 70. – ISBN 966-8352-11-4
1145917
   Поліщук Валерій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 383. – ISBN 978-966-439-754-1
1145918
   Поліщук Валерій Петрович (1958-2017) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 405-406. – ISBN 978-966-933-054-3
1145919
   Поліщук Віталій Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 214-215 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1145920
   Поліщук Віталій Васильович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 223-224. – ISBN 978-966-439-961-3
1145921
   Поліщук Ліна Сергіївна // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 26


  Учений секретар Спеціалізованої вченої ради.
1145922
   Поліщук Любов Костянтинівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 42. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1145923
   Поліщук Любов Костянтинівна (1913-1978) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 383-384. – ISBN 978-966-439-754-1
1145924
   Поліщук Любов Костянтинівна (1913-1978) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 406. – ISBN 978-966-933-054-3
1145925
  Швед Б.Г. Поліщуки / Б.Г. Швед. – Львів : Каменяр, 1965. – 242 с.
1145926
  Стецюк Я.Н. Поліщуки. Гірськими стежками : повісті / Я.Н. Стецюк. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 367 с.
1145927
  Павленко В.О. Поліядерні координаційні сполуки перехідних 3d-металів на основі простих і хелатуючих піразолів : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Павленко Вадим Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 524 с. – Додатки: с. 521-524. – Бібліогр.: с. 458-520
1145928
  Павленко В.О. Поліядерні координаційні сполуки перехідних 3d-металів на основі простих і хелатуючих піразолів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Павленко Вадим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 58 назв
1145929
  Фрицький Ігор Олегович Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Фрицький Ігор Олегович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 372л. + Додаток: л.354 - 368. – Бібліогр.: л.: 325 - 354
1145930
  Фрицький Ігор Олегович Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів : Автореф. дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Фрицький І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 67 назв
1145931
  Лебідь А. Полк Джеймс Нокс // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 88-93. – ISBN 978-617-751-922-4
1145932
  Ругоев Я. Полк майора Валли: 126-й стрелковый полк : документальное повествование / Я. Ругоев. – Петрозаводск : Карелия, 1989. – 334 с.
1145933
  Пармузин Б.С. Полк поднимается по тревоге / Б.С. Пармузин. – Ташкент. – 186с.
1145934
  Лазаревский А.М. Полк Прилуцкий / Ал. Лазаревский. – [Перепеч. с изд. 1902 г.]. – [Киев : б. и. – 426, XXIII, [4] с. : табл. – Кн. опис. по обл. - Тит. л. ориг. - Перепеч. с изд.: Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и упр. Ал. Лазаревского. Т. 3: Полк Прилуцкий. К.: тип. Императ.ун-та св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Бібліотека часопису "Прилуки. Фортеця" / проект Юрія Коптєва ; т. 1)


  У пр. 1717257 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1145935
  Штыков Н.Г. Полк принимает бой / Н.Г. Штыков. – М, 1979. – 159с.
1145936
  Федотов Ф.С. Полк продолжает бой. / Ф.С. Федотов. – М., 1978. – 198с.
1145937
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – Л, 1947. – 203с.
1145938
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – М, 1955. – 171с.
1145939
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – М, 1961. – 262с.
1145940
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – Л, 1970. – 320с.
1145941
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – М, 1972. – 272с.
1145942
  Осинин В. Полк прорыва / В. Осинин. – М, 1983. – 271с.
1145943
  Десняк О. Полк Тимофія Черняка : повість / О.Г. Десняк. – Київ, 1938. – 67 с.
1145944
  Хомуло М.Г. Полк, к бою! / М.Г. Хомуло. – Москва : Военное издательство, 1980. – 264 с.
1145945
  Хомуло М.Г. Полк, к бою! / М.Г. Хомуло. – Новосибирск, 1985. – 312с.
1145946
  Журавлев В.А. Полк, под знамя! / В.А. Журавлев. – М., 1956. – 167с.
1145947
  Бедзик Ю.Д. Полки идут на переправу : роман / Ю.Д. Бедзик ; пер. с укр. Н. Бакаева. – Москва : Воениздат, 1965. – 240 с.
1145948
  Бедзик Ю.Д. Полки ідуть на переправу : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 332 с.
1145949
  Микитин Т.Д. Полки йдуть на Галич. -- (Під мурами Львова). Іст. повісті. / Т.Д. Микитин. – Львів, 1965. – 272с.
1145950
  Морозов И.К. Полки сражались по-гвардейски / И.К. Морозов. – Волгоград, 1964. – 165 с.
1145951
  Мечетная Н. Полкило свободы // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 15. – С. 64-66


  Перестройка на Кубі. Дозволено користуватися деякими приладами : мобільними телефонами, мікроволновими печами, інтернетом
1145952
  Жадько В. Полківниче (Полковниче) (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 711-712. – ISBN 978-966-8567-14-8
1145953
  Манакин М.Ф. Полковая наша семья / М.Ф. Манакин. – М, 1983. – 208с.
1145954
  Довгич В. Полковенко Віктор Васильович : [спогади] / Віталій Довгич // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 239-240. – ISBN 978-966-2726-03-9
1145955
   Полковенко Тарас Вікторович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 241. – ISBN 978-966-2726-03-9
1145956
  Іванюк О.Л. Полкові бібліотеки Наддніпрянської України у ХІХ – на початку ХХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 125-135. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
1145957
  Стецюк В.Б. Полкові історії та пам"ятки - джерело з історії російської військової присутності на Правобережній Україні кінця XIX - початок XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 57-58
1145958
  Лакизюк В.П. Полкові суди козацької доби та Гетьманскої України (ХVI-XVIII ст.) // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-40
1145959
  Лакизюк В.П. Полкові суди козацької доби та Гетьманської України (ХVI-XVIII ст.) // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 41-44
1145960
  Тешкин Ю.А. Полковник / Ю.А. Тешкин. – М, 1991. – 526с.
1145961
   Полковник // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 108-111
1145962
  Мірчук П. Полковник Андрій Журба // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 252-254
1145963
  Середницький Я. Полковник Андрій Мельник - видатний старшина УСС і Корпусу Січових Стрільців, начальник Штабу Дієвої Армії УНР, другий голова Проводу Українських Націоналістів / Я. Середницький, П. Дорожинський // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2010. – Рік 81, 9 грудня (число 48). – С. 11
1145964
  Середницький Я. Полковник Армії Української Народної Республіки Павло Шандрук у війні проти більшовиків 1920 року // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 30 серпня (№ 35). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1145965
  Обухов В.В. Полковник Богун : Козацькому роду нема переводу ! / Обухов В.В. – Киев, 2006. – 136с. – (Наши великие предки). – ISBN 966-8498-19-6
1145966
  Личманенко В. Полковник Брацлавський Данило Нечай // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 2 (28), квітень-червень. – С. 13-14
1145967
  Моруа А. Полковник Брэмбл и его друзья / А. Моруа. – Москва, 1992. – 142с.
1145968
  Курбатов К.И. Полковник в отставке: Повести. / К.И. Курбатов. – Л., 1987. – 288с.
1145969
  Курбатов К.И. Полковник в отставке: Повести. / К.И. Курбатов. – Л., 1987. – 287с.
1145970
  Горобець В.М. Полковник Війська Запорозького та його влада // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 50-70. – ISSN 0130-5247
1145971
  Наумов Н.Ф. Полковник Горин : Повести / Н.Ф. Наумов. – Москва : Воениздат, 1971. – 212с.
1145972
  Плав"юк М. Полковник Євген Коновалець - державний будівничий і політичний діяч // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 2008. – Т.45, N 3/4 (179/180) : У 75-ліття голодомору : 1932-1933 / ред. Л. Винар. – С. 245-252. – ISSN 0041-6061
1145973
  Мартинович О. Полковник Євген Коновалець у Канаді (невідомі його листи, написані у червні 1929 р.) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 368-378
1145974
  Чухліб Т. Полковник і наказний гетьман Євстафія Гоголь // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (липень-_вересень). – С. 9-13. – ISSN 1814-5078


  Остап (Євстафій) Гоголь (р.н.невід.-1679) — український військовий діяч доби Хмельниччини і Руїни, полковник Кальницького(1649, 1674), Подільського (1654-1661, 1663-1669, 1673-1675) та Брацлавського (1663-1665) полків, наказний гетьман Правобережної ...
1145975
  Мірчук П. Полковник Іван Бондаренко // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 256-257
1145976
  Мірчук П. Полковник Іван Гонта // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 227-241
1145977
  Канторович Л.В. Полковник Коршунов / Л.В. Канторович. – Фрунзе, 1964. – 618 с.
1145978
  Лиддель Г. Полковник Лоуренс / Г. Лиддель. – М., 1939. – 295с.
1145979
  Виленский Ю. Полковник медицинской службы Борис Эпштейн: "Я бы сделался снова врачом" // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 5 (654). – С. 20


  Лікар-ендокринолог Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", професор, полковник медичної служби у відставці.
1145980
  Мірчук П. Полковник Микита Швачка // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 248-252
1145981
  Никифоров А.В. Полковник милиции / А.В. Никифоров. – Саратов, 1989. – 333с.
1145982
  Вирський Д.С. Полковник Михайло Криса - малознаний герой / антигерой козацької революції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 65-70. – ISSN 0130-5247
1145983
   Полковник Михайло Кричевський Наказний Гетьман України // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 4 (22), жовтень-грудень. – С. 3-6
1145984
  Чисніков В.М. Полковник міліції М.М. Польської (1931-1985) - легенда карного розшуку Луганщини (до 90-річчя з дня народження) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (54). – С. 15-21. – ISSN 2072-8670
1145985
  Абліцов В. Полковник не дочекався світанку // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 337-355. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Болбочан Петро Федорович — український військовий діяч, полковник Армії УНР, очільник Кримської операції проти більшовиків з метою встановлення на території півострову української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту.
1145986
  Сідак В. Полковник Петро Болбочан на тлі своєї доби // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 36-45
1145987
  Полянський О. Полковник Петро Болбочан: життя, покладене на плаху української революції 1917-1921 рр. // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 55-61. – ISSN 0130-7037
1145988
  Сідак В. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника / В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. – Київ : Темпора, 2004. – 416с. : іл. – (Vita Memoriae). – ISBN 966-8201-04-3
1145989
  Стороженко Н. Полковник прилуцкий Иван и бунчуковый товарищ Григорий Стороженки. / Н. Стороженко. – 7с.
1145990
  Куций А.Ф. Полковник Р. Сушко – учасник Другого зимового походу 1921 року // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 128-135. – ISSN 0321-0499
1145991
  Овад Х. Полковник Роман Сушко (1894-1944) : на вшанування його пам"яті: документи, матеріали, спогади, щоденники, листи, фотографії / Христина Овад. – Торонто, 2006. – 305 с. : фотогр.
1145992
  Азольский Анатолий Полковник Ростов : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.47-80. – ISSN 0012-6756
1145993
  Азольский Анатолий Полковник Ростов : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 1. – С.10-46. – ISSN 0012-6756
1145994
  Микитин Т.Д. Полковник Семен Височан : іст. повість [про керівника антифеодал. боротьби на Галичині у 1648—1654 рр.] / Т. Д. Микитин. – Львів : Каменяр, 1968. – 179 с.
1145995
  Мірчук П. Полковник Семен Неживий // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 241-248


  Неживий Семен (Мусієнко — рідне прізвище, Гончар — січове прізвисько, Неживий — гайдамацьке прізвисько) (*1744 — рік смерті невідомий) — один з керівників національно-визвольного повстання проти польського панування у Правобережній Україні в 1768 році, ...
1145996
  Вайян Р. Полковник Фостер визнає себе винним / Р. Вайян. – Москва, 1953. – 103с.
1145997
  Вайян Р. Полковник Фостер признает себя виновным / Р. Вайян. – Москва, 1952. – 96с.
1145998
  Бальзак Оноре де Полковник Шабер. Гобсек / Онорпе де Бальзак ; з фр. мови пер. Г. Оберемок. – Харків : Держвидав України, 1930. – ІХ, 179 с.
1145999
  Бальзак Оноре де Полковник Шабэр / О. Бальзак ; пер. с фр. И.Б. Мандельштама. – Ленинград : Сеятель, 1925. – 96 с. – (Общедоступная библиотека "Сеятель" : Отдел художественной литературы)
1146000
  Загоронюк Л. Полковник Яків Водяний (1886-1940 рр.) // Військо України / Міністерство оборони України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.51-52
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,