Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1143001
  Шульц О.А. "Права дитини" як категорія сучасного конституційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 91-96
1143002
  Білякович Л.М. Пояс як невід’ємний елемент українського народного костюма Середньої Наддніпрянщини кінця XIX - початку XX століття / Л.М. Білякович, О.Ю. Козирєва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 105-111. – ISSN 2225-7586
1143003
  Жук Б. Пояси східнього походження на Україні / Борис Жук. – С. 287-300. – Окр. відбиток з: Наша культура, 1952, січень, ч. 3 (168), с. 287-300


  На примірнику № 68352 дарчий напис: Глубокоуважаемому и дорогому Валентину Андреевичу Шугаевскому от автора. Киев 10.VII-33.
1143004
  Заклинський Р.Г. Поясненє [пояснення] одного темного місця в "Слові о полку Ігоревім" / написав Роман Заклинський. – Передрук з "Діла". – Львів : З друк. народової Манєцких, 1906. – 45 с.
1143005
  Чорноус Ю. Пояснення громадян та протокол допиту: проблеми співвідношення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 57-62. – ISSN 0132-1331
1143006
  Никифоров Д.М. Пояснення до малюнків підрукника історії середніх віків. / Д.М. Никифоров. – К., 1956. – 43с.
1143007
  Бенклієв С.Н. Пояснення до малюнків підручника історії стародавнього світу : для 5-6 класів середн. школи : пер. з рос. вид. / С.Н. Бенклієв; С.Н. Бенкієв ; под ред. С.І. Ковальова. – Київ : Радянська школа, 1956. – 51 с. – Библиогр.: с. 49
1143008
  Ізмайлова О.І. Пояснення до малюнків підручника історії стародавнього світу для 5 і 6 класів середньої школи / О.І. Ізмайлова, Ползикова-Рубець. – К., 1953. – 68с.
1143009
   Пояснення до польських скорочень
1143010
  Пророк В.В. Пояснення закономірностей надходження 137Cs та калію до рослини у природних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 271-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано пояснення закономірностей надходження 137Cs та калію до рослини у природних умовах. Надходження 137Cs завжди приблизно пропорційне площі контакту епідерми кореня рослини з грунтовим розчином. Це є низькоселективний калієвий канал. При ...
1143011
  Ленін В.І. Пояснення закону про штрафи, що їх стягають з робітників на фабриках і заводах / В.І. Ленін. – Київ, 1958. – 100с.
1143012
  Білозерська Є.І. Пояснення заявників, заінтересованих осіб та їх представників як засіб доказування в нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 203-208


  Стаття розкриває зміст поняття "пояснення заявників, заінтересованих осіб та їх представників у нотаріальному процесі".
1143013
  Штефан О. Пояснення сторін і третіх осіб у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (93). – С. 5-15. – ISSN 2308-0361
1143014
  Гордієнко О.О. Пояснення таїни шуньяти у творчості Урена Сангхаракшита // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 244-246
1143015
  Пастернак О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого / О. Пастернак. – К., 1991. – 46с.
1143016
  Пастернак О. Пояснення Тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого / О. Пастернак. – Ужгород, 1990. – 44с.
1143017
  Короєд С.О. Пояснення учасників справи як процесуальна форма одержання фактичних даних в цивільному судочинстві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (206). – C. 80-82. – ISSN 2308-9636
1143018
  Симчук А.С. Пояснення як документ у кримінальному судочинстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 518-523. – ISSN 1563-3349
1143019
  Малікова О.В. Пояснення як стратегія дискурсу християнського богослов"я // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 287-292


  Статтю присвячено розгляду особливостей реалізації пояснення як ключової стратегії теологічного дискурсу. В статье рассмотрены особенности реализации пояснения как ключевой стратегии теологического дискурса. The article deals with means of expressing ...
1143020
  Гіжа А. Пояснення, розуміння, усвідомлення: від фактологічного опису предмета до його символу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 124-127. – ISSN 1728-9343
1143021
  Нехорошев В.П. Пояснительная записка к геологической карте бассейна верхнего плеса Иртыша (Большого Алтая) в масштабе 1:500 000 / В.П. Нехорошев. – Л.-М., 1936. – 40с.
1143022
  Гармонов И.В. Пояснительная записка к картам грунтовых вод степных и лесостепных районов Европейской части СССР / И.В. Гармонов. – Москва, 1955. – 19с.
1143023
  Герасимов И.П. Пояснительная записка к почвенной карте М 1:1 000 000 3. - Казахстанской области КазССР / И.П. Герасимов. – Алма-Ата, 1946. – 20 с.
1143024
  Стрелков Пояснительная записка к техническому проекту трансформаторного пункта Института ботаники УАН в г. Киеве / Стрелков. – Голосеево, 1940. – 14 с.
1143025
  КГУ им. Шевченко Т.Г. Пояснительная записка. Применение киносъемов в работе университета / им. Шевченко Т.Г. КГУ. – К., 1954. – с.
1143026
  Рыжих В.И. Пояснительное определение в арабском языке // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 174-182. – ISSN 1608-0599
1143027
   Пояснительный комментарий к Европейской Хартии местного самоуправления = Explanatory report on the European Charter of local self-governement. – [Страсбург] : Conseil de l"Europe. – 13с.
1143028
  Бец В. Пояснительный текст к атласу Вебера / В. Бец // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 34с.
1143029
  Бец В. Пояснительный текст к атласу Вебера : (Окончание) / В. Бец // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 33с.
1143030
  Лебедев Н.К. Поясное время / Н.К. Лебедев. – Москва : Госиздат. – 56 с.
1143031
   Поясное время и новые границы часовых поясов. – Москва : Комитет стандартов, 1956. – 18 с.
1143032
  Шокальский Ю.М. Поясное время: с картой часовых поясов / Ю.М. Шокальский. – Ленинград : Научное книгоиздательство, 1925. – 15 с.
1143033
  Ковалевская В.Б. Поясные наборы Евразии 4-9 вв. / В.Б. Ковалевская. – Москва, 1979. – 56с.
1143034
  Ковалевская В.Б. Поясные наборы Евразии IV-IX вв. Пряжки // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-2 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1979. – Е1-2 : Поясные наборы Евразии IV-IX вв. Пряжки / В.Б. Ковалевская. – C. 1-59, 6, 22 табл.
1143035
   Пояснювальна записка до звіту Народного Комісаріату Фінансів УРСР, про виконання державного бюджету УРСР за 1925-1926 рік. – Х. – 121с.
1143036
   Пояснювальна записка до звіту Народного Комісаріату Фінансів УРСР, про виконання державного бюджету УРСР за 1927-1928 рік. – Харків, 1929. – 108с.
1143037
   Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні" (реєстраційний № 11075 від 13 серпня 2012 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 139-147. – ISSN 1026-9932
1143038
  Канюка С.М. Пояснювальне читання художніх творів української літератури в школах з російською мовою навчання. / С.М. Канюка. – К., 1958. – 168с.
1143039
  Кузнєцов М.А. Пояснювальні можливості категорії відношення в психології / М.А. Кузнєцов, Я.В. Козуб // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 124-145. – (Психологія ; вип. 56). – ISSN 2312-1599
1143040
  Тимошенко Л. Пояснювальні параграфи до історії української церкви // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, Т. Гундорова [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 115-132. – ISBN 966-7679 ; 966-8978-02-1 (Вип. 13)
1143041
  Хохліна О.П. Пояснювальні принципи психології в теоретичній спадщині Олександра Ткаченка // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (11). – С. 275-296. – ISSN 2522-4093


  "У статті висвітлюються результати вивчення теоретичної спадщини українського вченого О.М. Ткаченка (КУ) щодо проблеми методологічних (пояснювальних) принципів психології, яким розроблена, обгрунтована концепція їх змісту."
1143042
  Корбозерова Н.М. Пояснювально-об"єктні та атрибутивні речення: тенденції розвитку (на матеріалі іспанської мови) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-24. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто важливі тенденції в розвитку структури пояснювально-об"єктних та атрибутивних речень в іспанській мові.
1143043
  Косточкин В.В. Поясом немеркнущей славы. (Монументы рубежей ленинградского фронта) / В.В. Косточкин. – Москва, 1975. – 150 с.
1143044
   ПП ЭВМ "Искра 1030": метод. пособие по нач. освоению.. – Рига, 1989. – 47 с.
1143045
  Демиденко В.К. Ппихологічні основи засвоєння історії учнями / В.К. Демиденко. – Київ, 1970. – 128с.
1143046
  Соркина В.Е. Ппостроение корпоративной сетевой инфраструктуры вуза на основе облачных технологий / В.Е. Соркина, Т.Д. Терехина // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 6 (235). – С. 14-17. – ISSN 0234-0453


  В статье анализируется, как создание современной сетевой информационной инфраструктуры на основе облачных вычислений позволит производить неограниченное наращивание мощности, оперативно и централизованно внедрять технологические инфраструктурные ...
1143047
  Сурис Н.Б. Ппоуляризация бионики / Н.Б. Сурис. – М., 1966. – 38с.
1143048
  Кузнецов Л.А. Пприменение дисперсионного анализа для оценок инноваций в образовательной сфере / Л.А. Кузнецов, В.Ф. Кузнецова, Д.А. Бугаков // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 7. – С. 33-46. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена иллюстрации возможностей применения математических методов для оценки и сопоставления эффективности различного рода инновационных методик и технологий, внедряемых в образовательные процессы. Применение формальных методов позволяет ...
1143049
  Антонюк В.Б. Ппротидія виявам корупції та профилактика правопорушень у митній службі України заходами прокурорського нагляду // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 2 (40). – С. 9-14.
1143050
  Пирог Александр Андреевич Ппртийное руководство дальнейшим развитием советской торговли в годы девятой пятилетки (на материалах Укр.ССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пирог Александр Андреевич; КГУ. – Киев, 1983. – 24л.
1143051
  Амосов Н.М. ППУ-2266. Записки военного хирурга / Н.М. Амосов ; [ил.: В.О. Лучко]. – Киев : Радянський письменник, 1975. – 190 с. : ил.
1143052
  Дунаев Б. Пр. Максим Грек и греческая идея на Руси в XVI веке : Историческое исследование с приложением дипломатических сношений России с Турцией в начале XVI ст. по документам Московского Архива Министерства Иностранных дел / Б.И. Дунаев. – Москва : Синодальная типография, 1916. – [2], 92 с. – Отд. оттиск: Труды Славянской комиссии Императорского Московского археологического общества. Т. IV, вып. 2
1143053
  Тищенко О. Прааове регулювання гендерної рівності в трудових відносинах // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 15-17.
1143054
  Трохимов Владимир Прабабушка российской энергетики : история / Трохимов Владимир, Журавлев Андрей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 36-42 : Фото
1143055
  Пєтков С. Прабатьківщина слов"ян / Сергій Пєтков. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Київ : АртЕк, 2019. – 189, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7674-13-8
1143056
  Опокау Е. Праблема вяликага Дняпра / Е. Опокау. – Минск, 1935. – 54с.
1143057
  Ігар Клімау Праблема размежавання украінскіх і беларускіх помнікау старажытнага пісьменства // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 417-453. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1143058
   Праблематика газетных выступленяу.. – Минск
ч. 1. – 1980. – 176с.
1143059
   Праблематыка газетных выступленяу.. – Минск
ч. 2. – 1982. – 176с.
1143060
   Праблемы беларускай філалогії.. – Минск, 1968. – 140с.
1143061
  Швед В.В. Праблемы даследавання тэмы "Паустанне 1863 - 1864 гг. На тэрыторыі Беларусі" (на фоне фальсіфікацыі і міфатворчасці) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 401-421. – ISBN 978-617-7107-21-6
1143062
  Добревски Д.И. Праболгарские космогонические архетипы // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 4 (30). – С. 203-211
1143063
  Сатсварупа Прабхупада: Человек. Святой. Его жизнь. Его наследие : [пер. с англ.] / Сатсварупа дас Госвами. – [Изд. 2-е]. – Москва : Bhaktivedanta book trust, 2013. – 512 с., [8] л. цв. ил. – Кн. опис. по обл. – ISBN 978-5-906504-02-9
1143064
  Чолов Петр Прабългари : Библиогр. указ. / Чолов Петр. – София, 1981. – 202с.
1143065
  Димитров Д.И. Прабългарите по Северното и Западното Черноморие / Д.И. Димитров. – Варна : Георги Бакалов, 1987. – 303 с.
1143066
  Бешевлиев В. Прабългарски епиграфски паметници / В. Бешевлиев. – София : Изд-во на отечест. фронт., 1981. – 182 с.
1143067
  Мороз В. Прав стало більше, але захищаються вони гірше // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 49). – С. 18-19
1143068
  Родін С. Права аб"юзера у провадженні у справах про домашнє насильство (адміністративно-правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 153-157. – ISSN 2663-5313
1143069
  Камышев В.Г. Права авторов литературных произведений / В.Г. Камышев. – Москва, 1972. – 183с.
1143070
  Ихсанов У.К. Права авторов произведений изобразительного искусства. / У.К. Ихсанов. – Москва, 1966. – 143с.
1143071
  Спасович В.Д. Права авторские и котрафакция / [соч.] В. Спасовича. – Санкт-Петербург : В тип. книгопрод. М.О. Вольфа, 1865. – [2], 106 с. – Текст памятника на лат. яз. - Экз. деф., без обл.
1143072
  Рябота В.В. Права акціонерів у проекті Закону України " Про акціонерні товариства" // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 142-146.
1143073
  Керницький А. Права акціонерів, шляхи і ступень їх захисту // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 40-45.
1143074
  Алєксєєва О.В. Права батьків щодо дітей в Україні // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 41-43. – ISBN 978-617-7364-24-4
1143075
  Терещенко Алексей Права берут : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 24 : Фото
1143076
   Права великі тепер ми маєм.. – К., 1939. – 76с.
1143077
  Жарова О.П. Права вищого навчального закладу за законодавством України // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 178-181. – ISSN 2312-928X


  В статті виконується аналіз прав, які мають вищі навчальні заклади України згідно чинного законодавства. Досліджується нормативно-правове закріплення прав вищого навчального закладу в Україні.
1143078
  Шкаровський Д. Права ВІЛ-позитивних людей в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 16-17
1143079
  Федорович В.І. Права власників земельних ділянок та землекористувачів на користування надрами // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 137-139. – ISBN 978-966-7957-20-9
1143080
  Ватаманюк З.Г. Права власників простих акцій в Україні : банківська справа / З.Г. Ватаманюк, М.М. Самбірський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 123-127. – Бібліогр.: 15 назв
1143081
  Шевченко Л. Права власності на робочу силу як інструмент аналізу ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
1143082
  Бородіна В.М. Права власності та приватизація в країнах Вишеградської групи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.166-172
1143083
  Карпенко К.В. Права внутрішніх переселенців із зони АТО і Криму // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 71-74. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1143084
  Мироненко В. Права володіння, користування і розпорядження власністю за цивільним законодавством // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 28-33. – ISSN 2307-8049
1143085
  Дядькин Д.С. Права государства на объекты интеллектуальной собственности // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 5. – С. 137-147. – ISSN 0132-0831
1143086
  Свердлов Г.М. Права граждан в семье / Г.М. Свердлов. – Москва, 1963. – 111 с.
1143087
  Белицкий В.Б. Права граждан в споре о заборе // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 138-147. – ISSN 0132-0831
1143088
  Боброва Д.В. Права граждан на возмещение вреда / Д.В. Боброва. – Киев : Знание, 1990. – 46, [2] с. – (Серия 11. Гражданин и закон / О-во "Знание" УССР ; № 12)
1143089
  Баурчулу В. Права граждан на юридическую помощь // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 9. – С. 52-54. – ISSN 1810-3081
1143090
  Баринов Н.А. Права граждан по договору бытового заказа и их защита / Н.А. Баринов. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1973. – 161 с.
1143091
  Рамазаев В П. Права граждан при изъятии земель и сносе домов. / В П. Рамазаев, . – М, 1974. – 104с.
1143092
  Иванов О.В. Права граждан при рассмотрении гаражданских дел. / О.В. Иванов. – М, 1970. – 128с.
1143093
  Ледях И.А. Права граждан: буржуазные теории и практика ФРГ / И.А. Ледях. – М., 1986. – 187с.
1143094
  Власенко Ю.Л. Права громадськості як суб"єкта екологічної політики // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 98-102. – ISBN 978-966-7957-24-7
1143095
  Паращич І.М. Права громадян і права пацієнтів та їх захист у системі охорони здоров"я України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 71-72. – Бібліогр.: 5 назв
1143096
  Лобода Ю.П. Права громадян на житло та отримання житла за рахунок житлового фонду підприємств, організацій, установ: правова традиція і трансформація вітчизняної правової системи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 23-29
1143097
  Клименко О.І. Права громадян на народне волевиявлення: історичні та теоретико-правові аспекти виборів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 111-118
1143098
  Бєлінгіо В.О. Права громадян та система їх захисту у публічному управлінні в Українській державі від минулого до майбутнього // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 30-35. – ISBN 978-617-7293-17-9


  О. Кістяківський - відомий професор Київського університету - пропагував надання людині демократичних прав, зокрема права на збори й створення товариств, участі у загальному виборчому процесі, права народу брати участь в управлінні - наприклад у ...
1143099
   Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / В.Б. Авер"янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, П.В. Діхтієвський, М.І. та ін. Козюбра; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; [В.Б. Авер"янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, П.В. Діхтієвський, М.І. Козюбра та ін.]; за заг. ред. В.Б. Авер"янова. – Київ : Наукова думка, 2007. – 588с. – Доп.карт.юр.,м.в. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0618-8
1143100
   Права громадян України. – Київ : Сірін, 1997. – 168 с.
1143101
   Права громадян України : Запитання - відповіді: Довідник. – Київ : Оріяни, 2000. – 284с. – шифр дубл 34(Прав). – ISBN 966-7373-35-5
1143102
  Оробець К. Права громадян України, які відбувають покарання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 45-51
1143103
  Деменко А.С. Права дитини-міф чи сучасна реальність // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Кривий Ріг, 2006. – Т. 10. – С. 75-80. – ISBN 966-594-102-2
1143104
   Права дитини : посіб. для журналістів. – Київ : Представництво ЮНІСЕФ в Україні ; "Клуб "Компас", 2002. – 116 с. – Бібліогр.: с. 115-116 та в підрядк. прим.
1143105
  Левченко К.Б. Права дитини в дзеркалі громадської думки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 19-20 : табл., фото
1143106
  Пленюк М.Д. Права дитини в медичних правовідносинах: до постановки питання про поняття / М.Д. Пленюк, Т.В. Водоп"ян // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 4. – С. 203-219. – ISSN 1993-0909
1143107
  Стешенко О.С. Права дитини на пренатальній стадії розвитку: теоретико-правове дослідження : дис. ... д-ра філософії : 081 ; 08 / Стешенко Олександра Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України ; Страсбур. ун-т, М-во вищ. освіти, дослідж. та інновацій Франції. – Київ, 2021. – 230 арк. – Бібліогр.: арк. 206-230 та в підрядк. прим.
1143108
  Чумаченко А. Права дитини очима прокурора // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 34-40
1143109
  Повар О. Права дитини у концепції соціального виховання в УРСР // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 207-211. – ISSN 2409-4544
1143110
   Права дитини: від витоків до сьогодення : Збірник текстів, метод. та інформ. матеріалів. – Київ : Либідь, 2002. – 280с. – ISBN 966-06-0258-8
1143111
   Права дитини: зб. докум.. – Львів, 1995. – 104с.
1143112
   Права дітей : інформаційний журнал. – Київ, 2004-
березень. – 2006
1143113
   Права дітей : інформаційний журнал. – Київ, 2004-
№ 2 (5). – 2006
1143114
   Права дітей : інформаційний журнал. – Київ, 2004-
№ 1 (6). – 2007
1143115
   Права дітей : інформаційний журнал / Представництво благодійної організації "Кожній дитині " в Україні ; Молодіжний інноваційний центр "Медіа-М". – Київ, 2004-
№ 1 (7). – 2009
1143116
   Права дітей : інформаційний журнал / Представництво благодійної організації "Кожній дитині " в Україні ; Молодіжний інноваційний центр "Медіа-М". – Київ, 2004-
№ 2 (8). – 2009
1143117
   Права дітей : інформаційний журнал / Представництво благодійної організації "Кожній дитині " в Україні ; Молодіжний інноваційний центр "Медіа-М". – Київ, 2004-
№ 1 (9). – 2010
1143118
  Богатирьова Р. Права дітей, що живуть з ВІЛ // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 5-15
1143119
  Сироїд Т.Л. Права дітей: міжнародно-правове регулювання і практика дотримання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 147-152. – ISSN 2220-1394
1143120
  Волинець Л.С. Права дітини в Україні: проблеми та перспективи / Л.С. Волинець; Український ін-тут соціальних досліджень.Ін-т дитинства. – Київ : Логос, 2000. – 74с. – ISBN 966-581-168-1
1143121
  Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права / Л.И. Петражицкий ; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2002. – 424, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. - На тит. л. BONA FIDES в гражданском праве. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-0102-7
1143122
  Есбе Ю. Права жінки за радянським законом / Ю. Есбе. – Х., 1928. – 132с.
1143123
   Права жінки за радянським законом.. – Х., 1928. – 132с.
1143124
  Келеберда А.М. Права жінок - у центрі уваги Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 111-115
1143125
  Ігнатьев П.М. Права жінок в індійському суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 45-53.
1143126
  Дутка Г.І. Права жінок у сучасних умовах розвитку державності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 43-48. – ISSN 1563-3349
1143127
  Петреченко С. Права жінок у ХХІ столітті: історико-правовий аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 117-124. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1143128
  Любжина Т.К. Права жінок, засудженних до позбавлення волі // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 144-153.
1143129
  Шерстюк Н. Права жінок. Домашнє насильство - шляхи вирішення проблеми на державному і неурядовому рівні // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 16. – С.3-4
1143130
  Левченко К.Б. Права жінок: історія становлення та розвитку в філософії права та практичній політиці // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
1143131
  Петренко Ю. Права журналіста редакції друкованого засобу масової інформації // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 56-59
1143132
   Права за якими судиться малоросійський народ // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 138-150. – ISBN 5-87332-157-4
1143133
   Права за якими судиться малоросійський народ, 1743. – Київ, 1997. – 547 с.
1143134
  Костяшкін І.О. Права загального землекористування громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-26. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Аналізується об"єктний склад права загального землекористування, проводиться класифікація та дається характеристика об"єктів відповідного права. Object structure of the right to common use of land is analyzed, objects of the respective rights are ...
1143135
  Николаев Н.Н. Права и бесправие / Н.Н. Николаев. – Москва, 1961. – 17с.
1143136
  Ясковец Г.А. Права и ложь о рабочем классе / Г.А. Ясковец. – Москва, 1978. – 200с.
1143137
  Кац С.Ю. Права и методы ведения дел товарищескими судами. / С.Ю. Кац. – Х., 1975. – 45с.
1143138
  Смолярчук В. Права и обязанности ... / В. Смолярчук, 1953. – с.
1143139
  Оридорога М.Т. Права и обязанности владельца автомобиля / М.Т. Оридорога. – М, 1963. – 66с.
1143140
   Права и обязанности владельца автомобиля.. – Москва, 1974. – 96с.
1143141
  Карпик В.С. Права и обязанности внутриколхозных органов управления / В.С. Карпик, Н.В. Сторожев. – Минск, 1969. – 120с.
1143142
  Щербович-Вечор Права и обязанности Гг. военных начальников по устройству судов военного ведомства и производству в них военно-судебных дел : с 18-ю приложениями / сост. помощник военного Прокурора Московского Военно-окружного суда подполковник Щербович-Вечор. – Москва : Тип. штаба Московского военного округа, 1880. – VIII, 129 с. – Извлечения из Военно-судебного устава (XXIV С. В. П. 1869 г.)), дополненные некоторыми кассационными решениями
1143143
  Попов В.А. Права и обязанности государственного предприятия в изобретательском правоотношении. (На матер. пром. УССР). : Автореф... канд. юрид.наук: / Попов В.А.; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1967. – 23л.
1143144
  Гуляев П.Н. Права и обязанности градской и земской полиций, и всех вообще жителей Российскаго государства по их состояниям в отношении к полиции / Сочинение Петра Гуляева. – 3-е изд., противу 1827 г. испр. и доп. нов. ст. и узаконениями. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внеш. торговли ; [Изд. книгопрод. А.Ф. Фарикова]
Ч. 1 : О полиции. – 1832. – X, 112 с. – Конволют. - Переплетено: Права и обязанности градской и земской полиций, и всех вообще жителей Российскаго государства по их состояниям в отношении к полиции. Т. 2


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1143145
  Гуляев П.Н. Права и обязанности градской и земской полиций, и всех вообще жителей Российскаго государства по их состояниям в отношении к полиции. Ч. 2 / Сочинение Петра Гуляева // Права и обязанности градской и земской полиций, и всех вообще жителей Российскаго государства по их состояниям в отношении к полиции / П.Н. Гуляев. – 3-е изд., противу 1827 г. испр. и доп. нов. ст. и узаконениями. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внеш. торговли ; [Изд. книгопрод. А.Ф. Фарикова], 1832. – Ч. 1 : О полиции. – [4], 112 с.
1143146
  Кретов Ф.Д. Права и обязанности граждан СССР / Ф.Д. Кретов. – М., 1941. – 64с.
1143147
  Карпинский В.А. Права и обязанности граждан СССР / В.А. Карпинский. – Москва, 1945. – 95с.
1143148
  Денисов А.И. Права и обязанности граждан СССР / А.И. Денисов. – Саратов, 1945. – 27с.
1143149
  Карпинский В.А. Права и обязанности граждан СССР / В.А. Карпинский. – Москва, 1946. – 45с.
1143150
  Анашкин Г.З. Права и обязанности гражданина СССР : (пособие для слушателей) / Г.З. Анашкин. – Москва : Знание, 1977. – 95 с. – Список лит.: с. 77-79. – (Нар. ун-т : Фак. правовых знаний)
1143151
  Имашев М.Т. Права и обязанности депутатов сельских и аульных советов / М.Т. Имашев, М. Амренов. – Алма-Ата, 1959. – 40с.
1143152
  Антимонов Б.С. Права и обязанности изобретателей и рационализаторов / Б.С. Антимонов, Е.А. Флейшиц. – Москва : Госюриздат, 1959. – 67 с.
1143153
  Харитонов Е.О. Права и обязанности квартиросьемщика / Е.О. Харитонов. – Одесса, 1989. – 173с.
1143154
  Панкратов И.Ф. Права и обязанности колхозника. / И.Ф. Панкратов. – М., 1981. – 117с.
1143155
  Коваленко Е.И. Права и обязанности колхозного двора и его членов / Е.И. Коваленко. – Молотов, 1957. – 64с.
1143156
  Криворученко В.К. Права и обязанности комсомола в советском обществе / В.К. Криворученко. – Москва, 1985. – 35с.
1143157
  Овчинникова Г.Ф. Права и обязанности молодежи по советскому трудовому законодательству / Г.Ф. Овчинникова. – К., 1983. – 78с.
1143158
  Хохлов В.Ф. Права и обязанности молодых рабочих. / В.Ф. Хохлов, Е.Б. Хохлов. – Л., 1987. – 188с.
1143159
  Орловский Ю.П. Права и обязанности молодых специалистов / Ю.П. Орловский. – М., 1988. – 63с.
1143160
  Фельдман А.М. Права и обязанности нанемателя жилого помещения / А.М. Фельдман. – К., 1966. – 139с.
1143161
  Плескач А.Е. Права и обязанности народных заседателей / А.Е. Плескач. – Киев, 1982. – 86 с.
1143162
  Каландадзе А.М. Права и обязанности общего собрания сельскохозяйственной артели / А.М. Каландадзе. – Л., 1951. – 28с.
1143163
  Алешко М.В. Права и обязанности органов управления в колхозах / М.В. Алешко. – Москва : Юридическая литература, 1965. – 176 с.
1143164
  Рослов П.Н. Права и обязанности органов управления колхозов / П.Н. Рослов. – М., 1961. – 111с.
1143165
  Лебединский В.Г. Права и обязанности районного прокурора и организация его работы. / В.Г. Лебединский. – М., 1950. – 200с.
1143166
  Берзин А.А. Права и обязанности ревизионной комиссии колхоза / А.А. Берзин. – М, 1962. – 78с.
1143167
  Григорьев С.Т. Права и обязанности ревизионных комиссий колхозов / С.Т. Григорьев. – Москва, 1957. – 79с.
1143168
  Григорьев С.Т. Права и обязанности ревизионных комиссий колхозов. / С.Т. Григорьев. – М, 1955. – 43с.
1143169
  Масевич М.Г. Права и обязанности родителей и детей. / М.Г. Масевич. – Москва, 1962. – 70с.
1143170
  Нечаева А.М. Права и обязанности родителей по воспитанию детей / А.М. Нечаева. – Москва, 1973. – 126с.
1143171
  Сторожев Н.В. Права и обязанности сельскохозяйственных предприятий по управлению производством. / Н.В. Сторожев, Л.Н. Молчадская. – Минск, 1982. – 160с.
1143172
  Смирнов В.Т. Права и обязанности участников договора грузовой перевозки. / В.Т. Смирнов. – Л., 1969. – 111с.
1143173
  Дулов А.В. Права и обязанности участников судебной экспертизы / А.В. Дулов. – Минск, 1962. – 408с.
1143174
  Арпеньева М.Р. Права и обязанности человека: проблемы и технологии управления сообществами в субъектной и интерсубъективной моделях // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 21-27
1143175
  Вишневская И.С. Права и обязанности члена жилищно-строительного кооператива / И.С. Вишневская. – Ростов-на-Дону, 1978. – 80с.
1143176
  Хламов И.Т. Права и обязанности членов жилищно-строительного кооператива / И.Т. Хламов. – Саратов, 1967. – 40с.
1143177
  Григорьев В.К. Права и обязанности членов колхоза / В.К. Григорьев. – Москва, 1953. – 64с.
1143178
  Первушин А.Г. Права и обязанности членов колхоза / А.Г. Первушин, Н.А. Синицын. – М, 1960. – 95с.
1143179
  Первушин А.Г. Права и обязанности членов колхоза / А.Г. Первушин, Н.А. Синицын. – М, 1964. – 122с.
1143180
  Первушин А.Г. Права и обязанности членов колхоза / А.Г. Первушин, Н.А. Синицын. – М, 1971. – 104с.
1143181
  Никитин Е.Н. Права и обязанности членов колхоза / Е.Н. Никитин. – Москва : Знание, 1975. – 62, [2] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Государство и право" ; Вып. 4)
1143182
  Григорьев В.К. Права и обязанности членов колхозов. / В.К. Григорьев. – Москва, 1952. – 48с.
1143183
  Ярошенко К.Б. Права и обязанности членов садово-огороднических товариществ / К.Б. Ярошенко. – М., 1987. – 63с.
1143184
  Арльт Р. Права и обязанности членов сельскохозяйственных производственных кооперативов в ГДР / Р. Арльт ; пер. с нем. канд. юрид. наук Л.П. Фоминой ; под ред. и с вступ. статьей [с. 5-22] М.И. Козыря. – Москва : Прогресс, 1970. – 448 с.
1143185
  Замятина К.Г. Права и обязанности членов семьи / К.Г. Замятина. – Молотов, 1957. – 59с.
1143186
  Покровский Б.В. Права и обязонности граждан при купле-продаже и бытовом подряде / Б.В. Покровский, Г.М. Степанченко. – М., 1959. – 90с.
1143187
  Богданова Светлана Права и ответственность нужно сбалансировать : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 22-25
1143188
  Шевцов С.П. Права и права человека: просвещение как поиск человеком себя // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.27-38
1143189
  Айзенберг Т.Д. Права и преимущества профсоюзов и низовых профячеек по действующему законодательству / Т. Айзенберг, А. Черняк ; под ред. проф. И.А. Хмельницкого. – Одесса : Бип, 1926. – 96 с. – (Серия "Популярно-справочная библиотека по трудовому праву" ; вып. №5)
1143190
  Жарков Б.Н. Права и роль профсоюзов в развивающихся странах Азии и Африки / Б.Н. Жарков. – Москва, 1975. – 207с.
1143191
  Орлова О.В. Права и свободы личности как субъекта политической жизни // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 50-56. – ISSN 0132-0769
1143192
  Лысенков С.Л. Права и свободы личности: реальные и фиктивные / С.Л. Лысенков. – Киев : Знание УССР, 1986. – 48 с.
1143193
  Костаки Г. Права и свободы человека - сущность и соотношение категории / Г. Костаки, Н. Чиобан // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 1 (241). – С. 4-9. – ISSN 1810-3081
1143194
  Мутагиров Д.З. Права и свободы человека как одна из фундаментальных проблем современного мирового политического процесса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 48-55. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1143195
  Беликова К. Права изобретателей и иных обладателей патентных прав в России, Индии, Китаэ и их защита // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 3. – С. 51-59. – ISSN 0201-7067
1143196
  Мозолин В.П. Права изобретателей и рационализаторов в СССР / В.П. Мозолин. – М., 1959. – 92с.
1143197
  Маканс З. Права изобретателей и рационализаторов и их защита в СССР. / З. Маканс. – Рига, 1960. – 44с.
1143198
  Беликова К. Права изобритателей и иных обладателей патентных прав в России, Индии, Китае и их защита // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 4. – С. 42-52. – ISSN 0201-7067
1143199
  Беленчук И.А. Права иностранцев, относящиеся к собственности и наследованию в Украинской ССР : Автореф... кандидата юрид.наук: / Беленчук И.А.; АН УССР. Секция обществ. наук. – Киев, 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1143200
   Права интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах Америки : Документы, комментарии специалистов, справочные материалы. – Москва : Либерея, 2002. – 144с. – ISBN 5-85129-150-8
1143201
  Левова И. Права Интернет- пользователей: Россия и мир, теория и практика / И. Левова, Г. Шуклин, Д. Винник // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 15-23. – ISSN 1608-6422
1143202
  Левова И. Права Интернет-пользователей: Россия и мир, теория и практика / И. Левова, Г. Шуклин, Д. Винник // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 9-14. – Библиогр.: 107 назв. – ISSN 1608-6422
1143203
  Левова И. Права Интернет-пользователей: Россия и мир, теория и практика / И. Левова, Г. Шуклин, Д. Винник // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 8-14 : табл. – Библиогр.: 121 назв. – ISSN 1608-6422
1143204
  Левова И. Права Интернет - пользователей: Россия и мир, теория и практика / И. Левова, Г. Шуклин, Д. Винник // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 9-14. – ISSN 1608-6422
1143205
  Пилипчук В.Г. Права і безпека людини в інформаційній сфері: сучасні проблеми та пріоритети наукових досліджень // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 20-26
1143206
  Макаренко Л.О. Права і безпека людини в умовах сучасних викликів та загроз // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 123-129. – ISSN 2524-017X
1143207
  Дробязко Н. Права і вольності від Пилипа Орлика. Проєкти конституційних статей 1710 року зародилися у Батурині // Україна молода. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 33). – С. 11


  Що ви знаєте про автора першої української Конституції? Чи відомо вам, де зародились проєкти конституційних статей 1710 року? Відповіді на ці питання можна знайти у Національному історико-культурному заповіднику "Гетьманська столиця". 310 років тому ...
1143208
   Права і вольності українського народу / [В. Тимофєєв та ін. ; ред. В. Тимофєєв] ; Рада Старійшин орг. Укр. козацтва, Рада засновників Укр. козацтва, Рада козацьких отаманів України. – Дніпро : Середняк Т.К., 2017. – 91, [1] с. : табл. – Авт. зазн. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7599-04-2
1143209
  Денисов А.І. Права і обо"язки громадян СРСР / А.І. Денисов. – Київ, 1945. – 16с.
1143210
  Ромовська З.В. Права і обов"язки батьків і дітей / З.В. Ромовська. – ЛЬвів, 1975. – 147с.
1143211
  Кисіль В.І. Права і обов"язки батьків і дітей / В.І. Кисіль. – Киев, 1985. – 48 с.
1143212
  Онишко О.Б. Права і обов"язки батьків та дітей, що виникли із позашлюбної спорідненості за сімейним законодавством Польщі (1918-1939 рр.) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-30.
1143213
  Андрусевич Н. Права і обов"язки громадян Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.310-316. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 2)
1143214
  Сатурін В.М. Права і обов"язки молоді за новою Конституцією СРСР / В.М. Сатурін. – К., 1978. – 48с.
1143215
  Машков К.Є. Права і обов"язки працівників, що виникають внаслідок отримання заохочення за трудові досягнення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 193-196
1143216
  Кохановська Н.С. Права і обов"язки сторін // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1147-1145. – ISBN 978-966-667-341-4


  Договір про надання інформаційних послуг.
1143217
  Середа І.О. Права і обов"язки членів колгоспу / І.О. Середа. – К, 1974. – 68с.
1143218
  Михайлюк О. Права і свободи-до кодексу! : Розвиток екологічної експертології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 23/24. – С. 24-26.
1143219
   Права і свободи в галузі освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 13 серпня (№ 31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Мністерство освіти і науки та Уповноважений ВРУ з прав людини координуватимуть зусилля та спільно працюватимуть для попередження, виявлення, усунення та недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина у сфері освіти.
1143220
  Король П.А. Права і свободи громадян за Конституцією Української Народної Республіки 1918 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 124-126
1143221
  Селіванов А.О. Права і свободи громадян під захистом Конституційного Суду України : правові позиції сучасної доктрини конституційного правосуддя / А.О. Селіванов; Академія правових наук України. – Київ : Логос, 2005. – 104 с. – ISBN 966-581-651-9
1143222
  Мартиненко Б. Права і свободи громадян у юрисдикційних провадженнях // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 17-20. – ISSN 0132-1331
1143223
  Строган А.Ю. Права і свободи дитини у сучасній правовій державі: порівняльний аналіз національних і міжнародних нормативно-правових актів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 49-56. – ISSN 1563-3349
1143224
  Косілова О.І. Права і свободи людини і громадянина v.s. штучний інтелект: проблемні аспекти / О.І. Косілова, Х.К. Солодовнікова // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 56-66. – ISSN 2616-6798


  В статті аналізуються актуальні проблеми забезпечення та порушень основоположних прав і свобод людини і громадянина у зв"язку з застосуванням технологій штучного інтелекту. Здійснено спробу комплексного аналізу впливу штучного інтелекту на права і ...
1143225
  Телешун С.О. Права і свободи людини і громадянина в перехідних суспільствах. Досвід України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 12-16


  In article the concept of human rights and the citizen in "new dtmocracies" on an example of Ukraine is analysed under conditions of system crises. The new form of a civil society - a multimedia society is considered.
1143226
  Косілова О.І. Права і свободи людини і громадянина: концептуальні підходи до диференціації в ФРН та Україні / О.І. Косілова, І.П. Федірко // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – С. 20-27. – ISSN 2616-6798
1143227
  Строган А.Ю. Права і свободи людини і громадянина: охорона, захист, гарантування в умовах побудови правової держави і громадянського суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 92-94. – Бібліогр.: 18 назв
1143228
   Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – 270 с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1143229
  Підпалий В.Л. Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 140-143
1143230
  Селіванов А. Права і свободи людини крізь призму діяльності Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 107-109
1143231
  Скрипнюк О.В. Права і свободи людини та громадянина: міжнародні стандарти, національна практика та проблеми їх конституційної модернізації в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 56-63. – ISSN 2224-9281
1143232
  Скригонюк М.І. Права і свободи людини та європейські стандарти кримінального судочинства: новітні філософсько-правові погляди // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 61-66.
1143233
  Тимошенко В.І. Права і свободи людини у вітчизняній політико"правовій думці епохи Відродження і Просвітництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 32-40.
1143234
  Оніщенко Н.М. Права і свободи людини у контексті дії та дієвості права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
1143235
  Купчак М.Я. Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування / М.Я. Купчак, А.В. Саміло, В.В. Шишко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 282-286. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1143236
  Купчак М. Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування / М. Купчак, А. Саміло, В. Шишко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 28-34. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1143237
  Темченко В. Права і свободи людини як критерій розмежування функціональної спрямованості держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 55-60
1143238
  Добрянський С. Права і свободи людини: класична доктрина і сучасна концепція (до порівняльної характеристики) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.3-7. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1143239
  Гавронська Т.В. Права і свободи людини: сучасні виміри та підходи // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 71-75
1143240
  Банашак Б. Права і свободи особи в контексті судової практики Конституційного Трибуналу Польщі та Верховного Суду Польщі // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 118-129
1143241
  Перглер Т.І. Права і свободи політичної нації у громадянському суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 471-481
1143242
  Буткевич В. Права і свободи та обов"язки людини і громадянина / В. Буткевич, В. Речицький // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2015. – № 4/5 (153/154). – С. 44-48
1143243
  Шевченко О.О. Права і свободи у соціалістичному та буржуазному суспільстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 93-97. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматривается природа социалистической демократии и демократии буржуазной, исследуются вопросы правового положения советских граждан и граждан буржуазных стран.
1143244
  Кулаков В. Права інвалідів - пріоритетний напрям наглядової діяльності прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 97-104.
1143245
  Гутаріна К.В. Права інвалідів у цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 65-67.
1143246
  Босенко О. Права інвесторів: проблеми захисту // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 25
1143247
  Шеїн К. Права інтелектуальної власності - основа ІТ-бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 25
1143248
  Шахбазян К.С. Права інтелектуальної власності в договорах на проведення досліджень і розробок всесвітньої організації інтелектуальної власності // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 67-72. – ISSN 2616-6798
1143249
  Кліффорд Р.Д. Права інтелектуальної власності в продукті праці адвоката // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 1 (174). – С. 43-48
1143250
  Кліффорд Р.Д. Права інтелектуальної власності в продукті праці адвоката // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 42-48
1143251
  Чередник Н.В. Права інтелектуальної власності дослідницьких університетів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чередник Наталія В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 212 арк. – Додатки: арк. 203-212. – Бібліогр.: арк. 184-202
1143252
  Чередник Н.В. Права інтелектуальної власності дослідницьких університетів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чередник Наталія В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1143253
  Бутнік-Сіверський Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок як об"єкт спадкування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 61-71
1143254
  Жилінкова О. Права інтелектуальної власності на телевізійний формат - питання теорії та практики / О. Жилінкова, Г. Вярвельська // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 36-45. – ISSN 1608-6422
1143255
  Ушинський В.О. Права інтелектуальної власності у видавничій діяльності: проблеми реалізації // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 251-256. – ISBN 978-966-999-024-2
1143256
  Капіца Ю. Права інтелектуальної власності у договорах про співробітництво/виконання досліджень і розробок між науковими установами, університетами та підприємствами: частина друга - Україна, нові незалежні країни // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 95-107. – ISSN 2308-0361
1143257
  Капіца Ю. Права інтелектуальної власності у договорах про співробітництво/виконання досліджень і розробок між науковими установами, університетами та підприємствами: частина перша - Європейський Союз, США // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (120). – С. 87-98. – ISSN 2308-0361
1143258
  Комарницька І. Права інтелектуальної власності у науково-педагогічній діяльності та їх захист // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 174-179. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
1143259
  Прилипко Д.С. Права інтелектуальної власності у сфері гемблінг // Питання інтелектуальної власності у сфері трансферу технологій : зб. наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф.-семінару з проблем економіки інтелект. власності, 21 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко, О.П. Орлюк, А,О. Кодинець та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 125-136. – ISBN 978-966-999-179-9
1143260
  Ковальчук Л.Г. Права й обов"язки людини в суспільстві (методичні поради до проведення заняття) // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 21-22 : табл.
1143261
  Колесник Г. Права й обов"язки наймача житлового приміщення та членів його сім"ї // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 66-72. – ISSN 2227-7056


  У статті розглянуто права й обов"язки наймача житлового приміщення та членів його сім"ї за цивільно-правовим договором найму житла та за договорами соціального найму. Розглянуто питання щодо співвідношення правового становища осіб, що (постійно) ...
1143262
  Грущинська Н. Права й обов"язки сторін за договором купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 28-31
1143263
  Сенюта І. Права й обов"язки суб"єктів медичних правовідносин: деякі проблеми реалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 67-73. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
1143264
  Тополянська Т.О. Права й обов"язки суб"єктів права законодавчої ініціативи на стадії розгляду, обговорення та прийняття закону // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 4-8.
1143265
  Герасименко Н. Права комунальних банків: перспективи законодавчого врегулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 161-164
1143266
  Толкаченко О.В. Права користувачів зелених насаджень міста // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 136-149


  В статті досліджується питання екологічних прав громадян, наводиться класифікація екологічних прав та, з врахуванням особливостей правового статусу суб"єкта у сфері охорони зелених насаджень міста і об"єкта рослинного світу, дається визначення прав ...
1143267
  Давиденко Т. Права корінних народів повинні бути захищені // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 20-24. – ISSN 1608-6422
1143268
  Ржаницын А.А. Права крестьян на землю. / А.А. Ржаницын. – М., 1925. – 43с.
1143269
  Дружинин И.А. Права ли Наташа?. / И.А. Дружинин. – Л, 1983. – 56с.
1143270
  Бережнов А.Г. Права личности : некоторые вопросы теории / А.Г. Бережнов. – Москва : Московский университет, 1991. – 142 с. – ISBN 5-211-01525-8
1143271
   Права личности в социалистическом обществе.. – М., 1981. – 272с.
1143272
  Бадирян Г.М. Права личности: исторические и теоретические аспекты обоснования и признания // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 54-62. – ISSN 0132-0769
1143273
  Піскун С. Права людини - нова філософія кримінального судочинства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.3-5
1143274
  Литвин В.М. Права людини - передумова розвитку сучасних європейських народів // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 (131). – С. 7-10


  Доповідь Голови Верховної Ради України В.М. Литвина на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України".
1143275
  Галай А.О. Права людини – відвідувача масових футбольних змагань у системі гарантування громадської безпеки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 109-118
1143276
   Права людини : Основні міжнародно-правові документи. – К., 1989. – 248с.
1143277
   Права людини : Міжнародні договори. – Київ, 1992. – 200с.
1143278
   Права людини : Методичні рекомендації. – К.., 1996. – 156с.
1143279
   Права людини. – Амстердам ; Київ : Українсько-Американське бюро захисту прав людини "Geneva initiative". – (Україна на шляху в XXI сторіччя)
Кн. 2 : Права людини в документах Ради Європи. – 1996. – 274 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1143280
   Права людини. – Амстердам ; Київ : Українсько-Американське бюро захисту прав людини "Geneva initiative". – (Україна на шляху в XXI сторіччя)
Кн. 1 : Права людини в документах ООН. – 1997. – 278 с.
1143281
  Пейн Томас Права людини = Rights of man / Пейн Томас; Центр гуманітарн. досліджень Львівськ. нац.ун-ту ім.І.Франка; Пер. з англ. І.Савчака. – Львів : Літопис, 2000. – 288с. – ISBN 966-7007-26-Х
1143282
   Права людини : інформаційно-аналітичний бюлетень: спеціальний випуск. – Харків. – ISBN 966-03-1102-8
№ 14 : Звернення до Європейського суду з прав дюдини (практ. суду і особл. укр. законод.)/ М.Буроменський. – 2000
1143283
   Права людини : бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 2. – 2001
1143284
   Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2002
1143285
   Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2002
1143286
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2002
1143287
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2002
1143288
   Права людини : Громадянська освіта Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2002
1143289
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2002
1143290
   Права людини : Громадянська освіта.Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2002
1143291
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2002
1143292
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2002
1143293
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2002
1143294
  Урофскі М. Права людини : особиста свобода і Білль про права / aвт. Мелвін Урофскі ; голов. ред. Джордж Клак ; укр. переклад : Ярослав Пилинський ; U.S. dep. of state, Bureau of intern. inform. programs. – [Vienna] : [Regional program office], 2006. – 96 c. : іл. – Без тит. арк.
1143295
  Пейн Т. Права людини // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 475-507. – ISBN 978-966-8865-81-7
1143296
  Рабінович С. Права людини "першого покоління" і канонічні джерела християнства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.50-53. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1143297
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 1. – 2002
1143298
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 8. – 2002
1143299
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 13. – 2002
1143300
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 29. – 2002
1143301
   Права людини (Громадська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (763), січень 2016 року. – 2016
1143302
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 3. – 2002
1143303
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 9. – 2002
1143304
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 24. – 2002
1143305
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 27. – 2002
1143306
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 30. – 2002
1143307
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2004
1143308
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2004
1143309
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2004
1143310
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2004
1143311
   Права людини (Громадянська освіта) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (691). – 2014
1143312
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (703). – 2014
1143313
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (706), червень. – 2014
1143314
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (709). – 2014
1143315
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (712), серпень. – 2014
1143316
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (715), вересень. – 2014
1143317
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (718), жовтень. – 2014
1143318
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (721), листопад. – 2014
1143319
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (724), грудень. – 2014
1143320
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (727), січень 2015 року. – 2015
1143321
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (730), лютий 2015 року. – 2015
1143322
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (733), березень 2015 року. – 2015
1143323
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (736), квітень 2015 року. – 2015
1143324
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (739), травень 2015 року. – 2015
1143325
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (742), червень 2015 року. – 2015
1143326
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (745), липень 2015 року. – 2015
1143327
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (748), серпень 2015 року. – 2015
1143328
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (751), вересень 2015. – 2015
1143329
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (754), жовтень 2015 року. – 2015
1143330
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (757), листопад 2015 року. – 2015
1143331
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (760), грудень 2015 року. – 2015
1143332
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (766), лютий 2016 року. – 2016. – 12 с.
1143333
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (769), березень 2016 року. – 2016. – 12 с.
1143334
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 7. – 2002
1143335
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 11. – 2002
1143336
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 14. – 2002
1143337
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 26. – 2002
1143338
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 28. – 2002
1143339
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 31. – 2002
1143340
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 34. – 2002
1143341
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 35. – 2002
1143342
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1. – 2003
1143343
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2003
1143344
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2003
1143345
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2003
1143346
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2003
1143347
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2003
1143348
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2003
1143349
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2003
1143350
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2003
1143351
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2003
1143352
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2003
1143353
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2003
1143354
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2003
1143355
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2003
1143356
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2003
1143357
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2003
1143358
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2003
1143359
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2003
1143360
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2003
1143361
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2003
1143362
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2003
1143363
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2003
1143364
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2003
1143365
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2003
1143366
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1. – 2004
1143367
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2004
1143368
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2004
1143369
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2004
1143370
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2004
1143371
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2004
1143372
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2004
1143373
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2004
1143374
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2004
1143375
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2004
1143376
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2004
1143377
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2004
1143378
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2004
1143379
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2004
1143380
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2004
1143381
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2004
1143382
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2004
1143383
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2004
1143384
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2004
1143385
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2004
1143386
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2004
1143387
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2004
1143388
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2004
1143389
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2004
1143390
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2004
1143391
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1. – 2005
1143392
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2005
1143393
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2005
1143394
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2005
1143395
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2005
1143396
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2005
1143397
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2005
1143398
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2005
1143399
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2005
1143400
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2005
1143401
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2005
1143402
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2005
1143403
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2005
1143404
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2005
1143405
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2005
1143406
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2005
1143407
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2005
1143408
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2005
1143409
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2005
1143410
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2005
1143411
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2005
1143412
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2005
1143413
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. Спецвипуск, 8 серп. – Харків, 1997-
№ 79 : Присвячений пам"яті Генріха Алтуняна. – 2005
1143414
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2006
1143415
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2006
1143416
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2006
1143417
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2006
1143418
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2006
1143419
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2006. – Редакційна передплата
1143420
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2006. – Редакційна передплата
1143421
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2006. – Редакційна передплата
1143422
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2006. – Редакційна передплата
1143423
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2006. – Редакційна передплата
1143424
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2006. – Редакційна передплата
1143425
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2006. – Редакційна передплата
1143426
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2006
1143427
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2006
1143428
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2006
1143429
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2006
1143430
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2006. – Редакційна передплата
1143431
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2006
1143432
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2006
1143433
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2006
1143434
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2006
1143435
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2006
1143436
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2006
1143437
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1. – 2007
1143438
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2007
1143439
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2007
1143440
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2007
1143441
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2007
1143442
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2007
1143443
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2007
1143444
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2007. – Редакційна передплата
1143445
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2007
1143446
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2007
1143447
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2007
1143448
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2007
1143449
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2007
1143450
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2007
1143451
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2007
1143452
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2007
1143453
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2007
1143454
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2007
1143455
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2007
1143456
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2007
1143457
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2007
1143458
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2007
1143459
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2007
1143460
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2007
1143461
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1. – 2008
1143462
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2. – 2008
1143463
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4. – 2008
1143464
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5. – 2008. – редакційна передплата
1143465
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7. – 2008
1143466
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8. – 2008
1143467
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10. – 2008
1143468
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11. – 2008. – редакційна передплата
1143469
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13. – 2008
1143470
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14. – 2008
1143471
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16. – 2008
1143472
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17. – 2008
1143473
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19. – 2008
1143474
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20. – 2008
1143475
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22. – 2008
1143476
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23. – 2008. – редакційна передплата
1143477
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25. – 2008. – редакційна передплата
1143478
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26. – 2008
1143479
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28. – 2008
1143480
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29/30. – 2008. – редакційна передплата
1143481
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31. – 2008
1143482
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32. – 2008
1143483
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35. – 2008
1143484
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (509). – 2009
1143485
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (510). – 2009
1143486
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (511). – 2009
1143487
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (512). – 2009
1143488
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (513). – 2009
1143489
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (515). – 2009
1143490
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (516). – 2009
1143491
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (518). – 2009
1143492
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (519). – 2009
1143493
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (521). – 2009
1143494
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (522). – 2009
1143495
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (524). – 2009
1143496
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (525). – 2009
1143497
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (527). – 2009
1143498
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (528). – 2009
1143499
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (530). – 2009
1143500
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (531). – 2009
1143501
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (533). – 2009
1143502
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (534). – 2009
1143503
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (536). – 2009
1143504
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (537). – 2009
1143505
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (539). – 2009
1143506
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (540). – 2009
1143507
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (542). – 2009
1143508
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (543). – 2009
1143509
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (545). – 2010
1143510
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (546). – 2010
1143511
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (548). – 2010
1143512
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (549). – 2010
1143513
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (551). – 2010
1143514
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (552). – 2010
1143515
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (554). – 2010
1143516
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (555). – 2010
1143517
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (557). – 2010
1143518
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (558). – 2010
1143519
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (560). – 2010
1143520
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (561). – 2010
1143521
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (563). – 2010
1143522
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (564). – 2010
1143523
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (566). – 2010
1143524
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (567). – 2010
1143525
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (569). – 2010
1143526
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (570). – 2010
1143527
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (572). – 2010
1143528
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (573). – 2010
1143529
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (575). – 2010
1143530
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (576). – 2010
1143531
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (578). – 2010
1143532
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (579). – 2010
1143533
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (582). – 2011
1143534
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (584). – 2011
1143535
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (585). – 2011
1143536
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (587). – 2011
1143537
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (588). – 2011
1143538
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (590). – 2011
1143539
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (591). – 2011
1143540
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (593). – 2011
1143541
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (594). – 2011
1143542
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (596). – 2011
1143543
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (597). – 2011
1143544
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (599). – 2011
1143545
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (600). – 2011
1143546
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (602). – 2011
1143547
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (603). – 2011
1143548
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (605). – 2011
1143549
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (606). – 2011
1143550
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (608). – 2011
1143551
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (609). – 2011
1143552
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (610). – 2011
1143553
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (611). – 2011
1143554
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (612). – 2011
1143555
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (614). – 2011
1143556
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (615). – 2011
1143557
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (617). – 2012
1143558
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (620). – 2012
1143559
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (621). – 2012
1143560
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (623). – 2012
1143561
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (624). – 2012
1143562
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (626). – 2012
1143563
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (627). – 2012
1143564
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (629). – 2012
1143565
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (630). – 2012
1143566
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (632). – 2012
1143567
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (633). – 2012
1143568
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (635). – 2012
1143569
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (636). – 2012
1143570
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (638). – 2012
1143571
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (639). – 2012
1143572
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (641). – 2012
1143573
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (642). – 2012
1143574
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (644). – 2012
1143575
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (645). – 2012
1143576
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (647). – 2012
1143577
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (648). – 2012
1143578
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (650). – 2012
1143579
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (651). – 2012
1143580
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (653). – 2013
1143581
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (654). – 2013
1143582
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (656). – 2013
1143583
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (657). – 2013
1143584
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (659). – 2013
1143585
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (660). – 2013
1143586
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (662). – 2013
1143587
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (663). – 2013
1143588
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (665). – 2013
1143589
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (666). – 2013
1143590
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (668). – 2013
1143591
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (669). – 2013
1143592
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (671). – 2013
1143593
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (672). – 2013
1143594
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (674). – 2013
1143595
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (675). – 2013
1143596
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (677). – 2013
1143597
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (678). – 2013
1143598
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (680). – 2013
1143599
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (681). – 2013
1143600
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (683). – 2013
1143601
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (684). – 2013
1143602
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (686). – 2013
1143603
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (687). – 2013
1143604
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (689). – 2014
1143605
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (690). – 2014
1143606
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (692). – 2014
1143607
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (693). – 2014
1143608
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (695 ). – 2014
1143609
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (696). – 2014
1143610
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (699). – 2014
1143611
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (701). – 2014
1143612
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№14 (702). – 2014
1143613
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (704), 1-16 червня. – 2014
1143614
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (705). – 2014
1143615
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (707), 1-15 липня. – 2014
1143616
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (708), 16-31 липня. – 2014
1143617
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (710), 1-15 серпня. – 2014
1143618
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (711), 16-31 серпня. – 2014
1143619
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (713), 1-15 вересня. – 2014
1143620
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (714), 16-30 вересня. – 2014
1143621
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (716), 1-15 жовтня. – 2014
1143622
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (717), 16-31 жовтня. – 2014
1143623
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (719), 1-15 листопада. – 2014
1143624
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (720 ), 16-30 листопада. – 2014
1143625
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (722 ), 1-15 грудня. – 2014
1143626
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (723), 16-31 грудня. – 2014
1143627
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (725), 1-15 січня 2015 року. – 2015
1143628
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (728), 1-15 лютого 2015 року. – 2015
1143629
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (729), 16 - 8 лютого 2015 року. – 2015
1143630
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (731), 1-15 березня 2015 року. – 2015
1143631
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (732), 16 - 31 березня 2015 року. – 2015
1143632
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (734), 1-15 квітня 2015 року. – 2015
1143633
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (735), 16-30 квітня 2015 року. – 2015
1143634
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (737), 1-15 травня 2015 року. – 2015
1143635
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (738), 16-31 травня 2015 року. – 2015
1143636
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (740), 1-15 червня 2015 року. – 2015
1143637
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (741),16-30 червня 2015 року. – 2015
1143638
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (743), 1-15 липня 2015 року. – 2015
1143639
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (744), 16-31 липня 2015 року. – 2015
1143640
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (746), 1-15 серпня 2015 року. – 2015
1143641
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (747), 16-31 серпня 2015 року. – 2015
1143642
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (749), 1-15 вересня 2015 року. – 2015
1143643
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (750), 16-30 вересня 2015 року. – 2015
1143644
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (752), 1-15 жовтня 2015 року. – 2015
1143645
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (753), 16-31 жовтня 2015 року. – 2015
1143646
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (755), 1-15 листопада 2015 року. – 2015
1143647
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (756), 16-30 листопада 2015 року. – 2015
1143648
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (758), 1-15 грудня 2015 року. – 2015
1143649
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (759), 16-31 грудня 2015 року. – 2015
1143650
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
Спец. вип. № 80, вересень 2015 року : Загибель Василя Стуса. – 2015
1143651
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (761), 1-15 січня 2016 року. – 2016
1143652
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (762), 16-31 січня 2016 року. – 2016
1143653
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (764), 1-15 лютого 2016 року. – 2016
1143654
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (765), 16-29 лютого 2016 року. – 2016
1143655
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (767), 1-15 березня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1143656
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (768), 16-31 березня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1143657
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (770), 1- 15 квітня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1143658
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (771), 16-30 квітня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1143659
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (773), 1- 15 травня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1143660
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (774), 16-31 травня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1143661
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (776), 1- 15 червня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1143662
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (777), 16-30 червня 2016 року. – 2016. – 12 с.
1143663
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2001
1143664
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2001
1143665
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2001
1143666
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2001
1143667
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2001
1143668
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2001
1143669
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2001
1143670
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2001
1143671
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2001
1143672
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2001
1143673
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2001
1143674
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2001
1143675
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2001
1143676
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2001
1143677
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2001
1143678
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2001
1143679
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2001
1143680
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2001
1143681
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2001
1143682
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2001
1143683
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 2. – 2002
1143684
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 4. – 2002
1143685
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 5. – 2002
1143686
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 10. – 2002
1143687
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 32. – 2002
1143688
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34. – 2008
1143689
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 6. – 2002
1143690
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2003
1143691
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2003
1143692
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2004
1143693
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2004
1143694
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2005
1143695
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2005
1143696
   Права людини . Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (529). – 2009
1143697
   Права людини . Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (541). – 2009
1143698
   Права людини .Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2004
1143699
   Права людини .Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2004
1143700
   Права людини .Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2005
1143701
  Гудима Д.А. Права людини : досвід дослідження з позиції соціально-антропологічного підходу // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С.166-178. – ISSN 1818-992Х
1143702
  Телешун Я. Права людини в XXI ст. - нові вимоги до ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 155-156


  У статті аналізуються сучасні вимоги ООН щодо дотримання прав людини. В статье анализируются современные требования ООН относительно соблюдения прав человека. In the present article are discussed the contemporary demands of the UN concerning the ...
1143703
  Меніович К.О. Права людини в арабських країнах Перської затоки: Арабська харчія прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 128-130


  The present article deals with the research of the human rights problem in the Islamic world. The Arabian Human Rights Charter is deeply analyzed as well as the specifics of Islamic, understanding of the rule of law.
1143704
   Права людини в галузі охорони здоров"я / [уклад.: Айгуль Муканова, Аркадій Бущенко]. – Харків : Права людини, 2011. – 173, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-034-1
1143705
  Левченко К.Б. Права людини в діяльності органів внутрішніх справ України // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1143706
   Права людини в діяльності української міліції - 2010 / Асоц. укр. моніторів з дотримання прав людини в діяльності правоохорон. органів ; [авт.-упоряд. : Захаров Є.Ю., Мартиненко О.А., Батчаєв В.К. та ін. ; заг. ред. : Мартиненко О.А., Захаров Є.Ю.]. – Київ ; Харків : Права людини, 2010. – 276 с. : іл. – ISBN 978-617-587-015-0
1143707
   Права людини в діяльності української поліції - 2016 : наук.-практ. видання / [В.К. Батчаєв та ін. ; упоряд. та ред. Є.О. Крапивін] ; Асоціація УМДПЛ ; Експерт. група "Поліція під контролем". – Київ : Софія-А, 2017. – 290, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7031-55-9
1143708
  Яковюк І. Права людини в Європейському Союзі: загальнотеоретичний аналіз // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 55-64. – ISSN 1993-0909
1143709
  Добрянський С. Права людини в Європейському Союзі: можливості удосконалення юридичного гарантування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 108-127. – ISSN 1026-9932
1143710
  Антонович М. Права людини в законодавстві України та Канади // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 35-39


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
1143711
  Гончарук Т. Права людини в зоні АТО: хто відповість за помилки держави // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 14
1143712
  Хаустова М. Права людини в інфомаційному суспільстві в умовах глобалізаційних процесів // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (35). – С. 91-103. – ISSN 2311-4894
1143713
  Єфімчук О. Права людини в інформсуспільстві: як захистити? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 13, 16-17
1143714
  Львова О.Л. Права людини в ісламі // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 46-50
1143715
  Чучалін О. Права людини в Київський Русі IX - XI століть // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1
1143716
  Маєвська А.А. Права людини в Китайській Народній Республіці конституційно-правовий аналіз // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 205-211. – ISSN 0201-7245
1143717
  Курманова Т. Права людини в Криму: без змін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 1, 10


  У грудні 2016 року Генасамблея ООН ухвалила підготовлену Україною резолюцію про права людини в анексованому Росією Криму. У тексті документа Росія визнається державою-окупантом, а Крим і Севастополь - тимчасово окупованими територіями. На виконання ...
1143718
  Клиша В. Права людини в місцях позбавлення волі - місце державної пенітенціарної служби України // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 44-45
1143719
  Шинальський О. Права людини в місцях позбавлення волі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 5-15
1143720
  Андрусяк Т.Г. Права людини в поглядах М. Драгоманова : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Андрусяк Т.Г. ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1993. – 207 л. – Бібліогр.: л. 188-207
1143721
  Андрусяк Тарас Григорович Права людини в поглядах Михайла Драгоманова : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Андрусяк Тарас Григорович ; МО України, КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 17 с.
1143722
  Протосавіцька Л.С. Права людини в політичних і правових поглядах М.П.Драгоманова, концепція федералізму // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 22-28. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті викладено політико-правові погляди М.П. Драгоманова щодо основних прав і свобод людини. З’ясовано, що найбільш дієвим засобом захисту цих прав і свобод, на думку вченого, є закон. Проаналізовано також драгоманівську федералістичну програму, ...
1143723
  Яворський В. Права людини в роботі фотографа // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2013. – № 1. – С. 8-11
1143724
   Права людини в Україні - 2004 : Доповідь правозахисних організацій. – Харків : Фоліо, 2005. – 332с. – На тит. арк.: Українська Гельсінська спілка з прав людини. – ISBN 966-03-3012-Х
1143725
   Права людини в Україні - 2005 : Доповідь правозахисних організацій. – Харків : Права людини, 2006. – 350с. – На тит. арк.: Українська Гельсінська спілка з прав людини; Харківська правозахисна група. – ISBN 966-8919-03-3
1143726
   Права людини в Україні - 2006 : доповідь правозахисних організацій / Українська Гельсінська спілка з прав людини; Харківська правозахисна група; [заг. ред.: Є. Захаров, І. Рапп, В. Яворський]. – Харків : Права людини, 2007. – 528 с. – ISBN 978-966-8919-28-2
1143727
   Права людини в Україні - 2007 : доповідь правозахисних організацій / [ Українська Гельсінська спілка з прав людини; заг. ред.: Є. Захаров, І. Рапп, В. Яворський ]. – Харків : Права людини, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-8919-48-0
1143728
   Права людини в Україні - 2008 : доповідь правозахисних організацій / Українська Гельсінська спілка з прав людини; [ заг. ред.: Є. Захарова, В. Яворського ]. – Харків : Права людини, 2009. – 304с. – ISBN 978-966-8919-71-8
1143729
   Права людини в Україні - 2009-2010 : доповідь правозахисних організацій / [Тарас Антошевський та ін. ; за ред. Є. Захарова ; упорядкув.: А.П. Бущенко, Є.Ю. Захаров] ; Укр. Гельсінська спілка з прав людини. – Харків : Права людини, 2011. – 485, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-617-587-027-3
1143730
   Права людини в Україні - 2011 : доповідь правозахисних організацій / [упоряд. : Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; за ред. Є.Ю. Захарова ; художник-оформлювач Б. Захаров]. – Харків : Права людини ; Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2012. – 349, [3] с. : табл. – ISBN 978-617-587-068-6
1143731
   Права людини в Україні - 2012 : доповідь правозахисних організацій / Українська Гельсінська спілка з прав людини ; [упорядкув.: Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; заг. ред. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2013. – 558, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-090-7
1143732
   Права людини в Україні - 2013 : доп. правозахис. організацій / Укр. Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) ; Харків. правозахис. група (ХПГ) ; упоряд.: Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; заг. ред. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2014. – 454, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-122-5
1143733
   Права людини в Україні - 2014 : доп. правозахис. організацій / [Укр. Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) ; упоряд.: А.П. Бущенко, О.А. Мартиненко ; за ред. О.А. Мартиненка, Є.Ю. Захарова]. – Харків : Права людини, 2015. – 337, [3] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7266-28-9
1143734
   Права людини в Україні : щорічник. – Київ
[1993]. – 1995
1143735
   Права людини в Україні : щорічник. – Київ
[1994]. – 1996
1143736
   Права людини в Україні : інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-Американського Бюро захисту прав людини. – Київ
№ 21 : Права меншин. – 1998
1143737
  Гончаренко О.М. Права людини в Україні : навчальний посібник / О.М. Гончаренко. – Київ : Знання, 2008. – 207с. – ISBN 978-966-346-474-9
1143738
   Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Всеукр. тижню права, 3 груд. 2015 р. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 184, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-399-8
1143739
   Права людини в Україні та у зарубіжних країнах: проблеми теорії та нормативно-правової регламентації : колект. монографія / [О.В. Батанов та ін. ; за заг. ред. Н.В. Мішиної ; редкол.: О.П. Васильченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Львів ; Торунь : Ліга-Прес, 2020. – 391, [1] с. – Авт. зазнач. в змісті. - Ст. укр., частк. англ. – Бібліогр. в кінці частин. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-210-7
1143740
  Речицький В. Права людини в Україні: критичний погляд на досягнуте // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 79-86. – ISSN 1026-9932
1143741
  Мельник Р. Права людини в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 27-29
1143742
  Макаренко Л.О. Права людини в Україні: сучасні виклики та загрози // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 76-89. – ISSN 2524-017X
1143743
  Середюк В. Права людини в умовах війни: філософсько-правова рефлексія // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 195-198
1143744
  Гурін К.С. Права людини в умовах міжнародного правопорядку Ліги Націй // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 126-131. – ISSN 2220-1394
1143745
  Коппель О.А. Права людини в умовах формування сучасного світового порядку / О.А. Коппель, О. Батурін // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 57-63


  The article is dedicated to the one of the most important problems of human writes and theoretical models of its investigation . Special attention is paid to investigation of the paradigm of world order, methods and up-to-date status of this problem.
1143746
  Сіромський Р.Б. Права людини в УРСР публічному просторі та зовнішній політиці Канади (1945-1991 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 ; 07.00.02 / Сіромський Руслан Богданович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 42 назви
1143747
  Петришин О.В. Права людини в цифрову епоху: виклики, загрози та перспективи / О.В. Петришин, О.Є. Гиляка // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 17-35. – ISSN 1993-0909
1143748
  Миронець О.М. Права людини в часи трансгуманізму // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 73-75. – ISBN 978-617-8034-4
1143749
   Права людини в Швеції // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 15-23
1143750
  Христова Г.О. Права людини внутрішньо переміщених осіб: зобов"язання держави та стандарти Ради Європи // Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 17-25. – ISBN 978-617-7220-88-5
1143751
  Горбачевський В.Я. Права людини за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 226-229.
1143752
  Жиляєв Є. Права людини і біженці // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 43-46
1143753
  Козюбра М. Права людини і верховенство права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-35. – ISSN 0132-1331
1143754
  Рабінович П.М. Права людини і громадянина : Навчальний посібник / П.М. Рабінович, М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2004. – 464с. – ISBN 966-326-014-9
1143755
  Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні : Навчальний посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 336с. – ISBN 966-667-084-4
1143756
  Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні : Навчальний посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 336с. – ISBN 966-667-129-8


  Розглянуто соціально-культурні та світоглядні передмови формування ідеї прав людини та громадянина, проаналізовано філософську та правову думку щодо цих ідей у різні історичні епохи, нормативні документи
1143757
  Рабінович П. Права людини і громадянина в Україні: конституційна перспектива // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 3-11. – ISSN 1993-0909
1143758
  Шаповап Т.В. Права людини і громадянина концептуальні підходи до визначення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 154-160. – ISSN 1563-3349
1143759
  Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України / П.М. Рабінович. – Харків : Право, 1997. – 64с. – (Серія 2. Коментарі законодавствва ; Вип.1). – ISBN 966-7146-07-3
1143760
  Тацій В.Я. Права людини і громадянина як підгрунтя вдосконалення законодавства Україні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 6-17. – ISSN 0201-7245
1143761
  Тацій В.Я. Права людини і громадянина як підгрунтя удосконалення законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 204-215.
1143762
  Рабінович П. Права людини і громадянина: можливості удосконалення конституційних гарантій // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 3-15. – ISSN 1993-0909
1143763
  Чепульченко Т.О. Права людини і громадянина: основні концепції та їх реалізація у законодавстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28-34.
1143764
  Окіпнюк В.Т. Права людини і діяльність радянських спецслужб в Україні: історико-правовий аналіз // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 122-124. – ISSN 1996-5931
1143765
  Дзьобань О.П. Права людини і національна безпека: філософсько-правові аспекти взаємозв"язку / О.П. Дзьобань, С.Б. Жданенко // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 9-22. – ISSN 2616-6798
1143766
  Кашинцева О. Права людини і права інтелектуальної власності у сфері медицини та фармації відповідно до принципів сучасного наукового етосу // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2014. – № 1 (13). – С. 19-25
1143767
  Костенко Олександр Права людини і правовий лібералізм (про співвідношення категорій прав і обов"язків людини у світлі соціально натуралістичної концепції права) / Костенко Олександр, Костенко Олена // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 13-17
1143768
   Права людини і правоохоронні органи : Посібник для практичного навчання. – Страсбург : Центр інформації з прав людини, 1998. – 141с. – На обкл.: Страсбург, 1 вересня 1998 р.
1143769
  Клочко Л. Права людини і правоохоронні органи // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 17. – С.7
1143770
   Права людини і професійні стандарти для військовослужбовців в документах міжнародних організацій. – Амстердам; Київ : Українсько-Американ.бюро захисту прав людини. – (Людина,право,суспільство). – ISBN 90-72657-19-5
Кн.2 : Гаагські та Женевські конвенції. – 1999. – 228с.
1143771
   Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Київ : Українсько-Американ.бюро захисту прав людини, 1996. – 341с. – ISBN 90-72657-18-7
1143772
   Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Київ : Сфера, 1999. – 342с. – (Людина,право,суспільство). – ISBN 966-7267-78-4
1143773
  Пайда Ю.Ю. Права людини і релігійна свобода: соціокультурні імплікації та нормативна пропорційність : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01, 12.00.12 / Пайда Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
1143774
  Поляков А. Права людини і суверенітет держави у світлі комунікативного підходу до права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 182-196. – ISSN 2227-7153
1143775
  Прокопов Д.Є. Права людини і теорія конституціоналізму С. Котляревського // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 56-63. – ISSN 1563-3349
1143776
   Права людини і Україна. Сер. І "Дослідження і реферати" : праці Львівської лабораторії прав людини Академії правових наук України. – Львів : Світ. – ISBN 966-7183-49-1
  Вип. 2. – 1999
1143777
  Гончаренко С.В. Права людини інформаційної доби // Вісник Академії адвокатури України : науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 5-19
1143778
  Скомороха В. Права людини на охорону здоров"я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-10. – ISSN 0132-1331
1143779
  Миколаєнко Ю.І. Права людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в основних концепціях сучасного праворозуміння // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 101-107. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1143780
  Радзієвська В.В. Права людини нового покоління та їх міжнародно-правове регулювання // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 65-70
1143781
  Котюк І. Права людини потребують захисту і після її смерті / І. Котюк, А. Мусієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 20 березня - 2 квітня (№ 11/12)
1143782
  Бабін Б.В. Права людини та громадянське суспільство : навч. посібник / Б.В. Бабін, А.В. Ковбан. – Одеса : Фенікс, 2014. – 258, [2] с. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 234-256 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-438-798-6
1143783
  Фалалєєва Л. Права людини та екстратериторіальна дія права ЄС: еволюція практики застосування юрисдикційних моделей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 91-97. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано правові передумови, концептуальні засади, юрисдикційні моделі, особливості теорії та практики, юридичні тонкощі застосування екстратериторіальних правових заходів, висвітлено правовий інструментарій, роль інституцій, основні ...
1143784
  Кравченко С. Права людини та збереження біорізноманіття // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 4/5 (34-35). – С. 9-13.
1143785
  Пазюк А.В. Права людини та інтернет / А.В. Пазюк. – Київ : Прайвесі Юкрейн, 2002. – 151 с. – ISBN 966-8026-03-9
1143786
  Кузьменко Л.Р. Права людини та їх захист в умовах стихійного лиха // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 544-551. – ISSN 1563-3349
1143787
  Рабінович П.М. Права людини та їх юридичне забезпечення / П.М. Рабінович. – Київ, 1992. – 100с.
1143788
   Права людини та мас-медіа в Україні : зб. конспектів лекцій / [А. Близнюк, І. Бондаренко, Т. Бондаренко [та ін.]] ; Акад. з прав людини для журналістів і журналісток ; Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; Уповноваж. Верхов. Ради України з прав людини [та ін.]. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. – 257, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці лекцій
1143789
   Права людини та медіадіяльність : зб. навч. програм викладачів і викладачок журналістики / [К. Шендеровський, І. Виртосу, А. Близнюк та ін.] ; Акад. з прав людини для журналістів і журналісток ; Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; Уповноваж. Верхов. Ради України з прав людини [та ін.]. – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. – 174 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 173-174 та в тексті
1143790
  Павлишин О. Права людини та методологія їх дослідження крізь призму семіотико-правового підходу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 46-51. – ISSN 1026-9932
1143791
  Гладюк О. Права людини та міжнародна торгівля // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 60-63.
1143792
  Солоненко О.М. Права людини та місцеве самоврядування: аспекти співвідношення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 109-114
1143793
  Кашинцева О. Права людини та патентування методів діагностики й лікування людини в контексті реформування сфери охорони здоров"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 5-10. – Бібліогр.: 13 назв
1143794
  Кашинцева О. Права людини та права інтелектуальної власності крізь призму сучасного наукового етосу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 3-8
1143795
   Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 143, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-88-6
1143796
   Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 215, [1] с. : табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7611-44-7
1143797
   Права людини та публічне врядування : матеріали ІV Міжнар. правн. форуму, 21 трав. 2021 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 183, [1] с. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8034-04-7
1143798
   Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – 323, [1] с. : іл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8034-4
1143799
  Львова О.Л. Права людини та суспільний інтерес: у пошуках балансу // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 179-185. – ISSN 2524-017X
1143800
  Грицьків А. Права людини та тероризм крізь призму застосування європейського ордера на арешт // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 251-253. – ISBN 978-617-8034-4
1143801
  Чепульченко Т.О. Права людини у демократичному суспільстві // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 270-276. – ISSN 2524-017X
1143802
   Права людини у діяльності міліції : Посібник з активних методів навчання / В.О. Соболєв, О.А. Мартиненко, Д.О. Кобзін, Ю.Л. Бєлоусов, А.М. Черноусов; В.О. Соболєв, О.А. Мартиненко, Д.О. Кобзін, Ю.Л. Бєлоусов, А.М. Черноусов; Харк. ін-т соціальних досліджень; Датський ін-т прав людини; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; За заг. ред. О.Н. Ярмиша. – Харків : Харківський національний ун-т внутрішніх справ, 2006. – 138с. – ISBN 966-610-146-7
1143803
  Чорнописька В.З. Права людини у контексті постмодерного правового світогляду // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 105-111. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1143804
  Донеллі Д. Права людини у міжнародній політиці = International human rights / Джек Донеллі; З англ. пер. Тарас Завалій. – Львів : Кальварія, 2004. – 280с. – (human rights). – ISBN 966-663-113-X
1143805
  Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві : міжнародно-правові механізми захисту : підручник / В.В. Мицик ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Промені, 2010. – 721, [1] с., [1] арк. портр. – Покажч.: с. 697-709. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол. ред. Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-11-4
1143806
  Протосавіцька Л.С. Права людини у політико-правовій концепції М.П. Драгоманова // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 98-101. – ISBN 978-617-7364-24-4
1143807
  Золотарьова Я.І. Права людини у політиці США щодо СРСР (1970-ті - початок 1990-х рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Золотарьова Яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 257 арк. – Бібліогр.: арк. 209-257
1143808
  Золотарьова Я.І. Права людини у політиці США щодо СРСР (1970-ті - початок 1990-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Золотарьова Яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1143809
  Рабінович С.П. Права людини у природно-правовій думці католицької церкви (за матеріалами соціальної доктрини католицизму) : Праці Львівської лабораторії прав лбдини і громадянина / С.П. Рабінович; Акад. правових наук України. – Львів : Астрон, 2004. – 198с. – (Серія 1.Дослідження та реферати ; Вип. 7). – ISBN 966-96205-6-0
1143810
  Зубрицька О.Я. Права людини у публічних правовідносинах: теоретико-методологічний аспект // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 43-48
1143811
  Костенко О.М. Права людини у світлі "натуралістичної" юриспруденції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 255-258.
1143812
  Шамраєва В.М. Права людини у сучасних міжнародних відносинах: еволюція розвитку, проблеми та перспективи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 173-182. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
1143813
  Рабінович П. Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів) / П. Рабінович, С. Цебенко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 7-16. – ISSN 1993-0909
1143814
   Права людини у сфері надання психіатричної допомоги / С.В. Юрнюк, Б.П. Сенюк, С.Д. Савка, Н.М. Наварчук // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 3, т. 2 (138). – C. 148-150. – ISSN 2077-4214
1143815
  Кушніренко О.Д. Права людини четвертого покоління // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 132-135. – ISBN 978-617-7638-01-7
1143816
  Козуб І. Права людини чи інваліда? // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 122-127. – ISSN 0132-1331
1143817
  Берестовський І.В. Права людини як відкрита система: теоретико-методологічний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 210-214. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1143818
  Барчук В. Права людини як головний об`єкт національної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.81-84. – Бібліогр.: 8 н.
1143819
  Петровський П. Права людини як напрям державної політики (теоретико-методологічний аспект) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 67-76.
1143820
  Бабенко К.А. Права людини як об"єкт конституційного захисту // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-30.
1143821
  Радзівілл О.А. Права людини як основа публічного порядку в діяльності європейських регіональних установ // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7. – С. 136-151. – ISSN 2222-5374
1143822
  Шакірзянова І.В. Права людини як політико-правова категорія // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 267-268. – ISBN 978-966-301-172-1
1143823
  Боровікова В.С. Права людини як прецизійний феномен історико-правової науки / В.С. Боровікова, О.М. Заверуха // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 12-20. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1143824
  Павлега О.С. Права людини як складова частина соціальної політики // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 75-82. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  У статті розкрито теоретичні основи, сутність та значення прав людини як складової частини соціальної політики. Проаналізовано особливості розгляду різних держав поняття прав людини. Здійсненно аналіз поняття прав людини як складової частини соціальної ...
1143825
  Размєтаєва Ю. Права людини як фундамнентальна цінність громадянського суспільства: до постановки питання // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 109-112. – ISSN 1561-4999
1143826
   Права людини, демократія, правосуддя: проблеми, досягнення, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (10 грудня 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : АртЕк, 2020. – 91, [1] с. – Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). - У надзаг.: Legal Activity. - Окремі ст. рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-86-2
1143827
  Варивода В.І. Права людини, європейська станндартизація: реалії та перспективи українського законодавства в сфері захисту прав і свобод людини і громадянина / В.І. Варивода, К.С. Слюсар // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-29.
1143828
  Бікс Б. Права людини, мир і взаємозв"язок між моральними та юридичними правами // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов, В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 143-163. – ISSN 2227-7153


  Центральним питанням, над яким роздумує автор статті, є питання про те, чи залежить право у своїй нормативній силі від моралі. У пошуку відповіді автор звертається до аналізу підходів, які у своїх роботах запропонували відомі теоретики і філософи ...
1143829
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1(583). – 2001
1143830
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2001
1143831
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2001
1143832
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2001
1143833
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2001
1143834
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2001
1143835
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2001
1143836
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2001
1143837
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2001
1143838
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2001
1143839
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2001
1143840
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2001
1143841
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2001
1143842
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2002
1143843
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2002
1143844
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2003
1143845
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2003
1143846
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 9. – 2003
1143847
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2003
1143848
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 15. – 2003
1143849
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2003
1143850
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2003
1143851
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2003
1143852
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 30. – 2003
1143853
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2003
1143854
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2004
1143855
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2004
1143856
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2005
1143857
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2005
1143858
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2005
1143859
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2005
1143860
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2005
1143861
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2005
1143862
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2005
1143863
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2006
1143864
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2006
1143865
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2006. – Редакційна передплата
1143866
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2006. – Редакційна передплата
1143867
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2006. – Редакційна передплата
1143868
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2006. – Редакційна передплата
1143869
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2006. – Редакційна передплата
1143870
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2006. – Редакційна передплата
1143871
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2006. – Редакційна передплата
1143872
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2006. – Редакційна передплата
1143873
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2006. – Редакційна передплата
1143874
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2007
1143875
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2007
1143876
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2007. – Редакційна передплата
1143877
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2007
1143878
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2007
1143879
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2007
1143880
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2007
1143881
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2007
1143882
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2007
1143883
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2007
1143884
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2007
1143885
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2007
1143886
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3. – 2008
1143887
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6. – 2008
1143888
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9. – 2008. – редакційна передплата
1143889
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12. – 2008
1143890
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15. – 2008
1143891
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18. – 2008
1143892
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21. – 2008. – редакційна передплата
1143893
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24. – 2008
1143894
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27. – 2008
1143895
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33. – 2008
1143896
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36. – 2008
1143897
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (514). – 2009
1143898
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (517). – 2009
1143899
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (520). – 2009
1143900
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (523). – 2009
1143901
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (526). – 2009
1143902
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (532). – 2009
1143903
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (535). – 2009
1143904
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (538). – 2009
1143905
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (544). – 2009
1143906
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (547). – 2010
1143907
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (550). – 2010
1143908
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (553). – 2010
1143909
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (556). – 2010
1143910
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (559). – 2010
1143911
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (562). – 2010
1143912
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (565). – 2010
1143913
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (568). – 2010
1143914
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (571). – 2010
1143915
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (574). – 2010
1143916
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (577). – 2010
1143917
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (580). – 2010
1143918
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (583). – 2011
1143919
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (586). – 2011
1143920
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (589). – 2011
1143921
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (592). – 2011
1143922
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (595). – 2011
1143923
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (598). – 2011
1143924
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (601). – 2011
1143925
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (604). – 2011
1143926
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (607). – 2011
1143927
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (610). – 2011
1143928
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (613). – 2011
1143929
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (616). – 2011
1143930
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (619). – 2012
1143931
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (622). – 2012
1143932
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (625). – 2012
1143933
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (628). – 2012
1143934
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (631). – 2012
1143935
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (634). – 2012
1143936
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (637). – 2012
1143937
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (640). – 2012
1143938
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (643). – 2012
1143939
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (646). – 2012
1143940
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (649). – 2012
1143941
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (652). – 2012
1143942
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (655). – 2013
1143943
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (658). – 2013
1143944
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (661). – 2013
1143945
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (664). – 2013
1143946
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (667). – 2013
1143947
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (670). – 2013
1143948
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (673). – 2013
1143949
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (676). – 2013
1143950
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (679). – 2013
1143951
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (682). – 2013
1143952
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (685). – 2013
1143953
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (688). – 2013
1143954
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (694). – 2014
1143955
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (697). – 2014
1143956
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (700). – 2014
1143957
  Винокуров В.В. Права людини. Захист та забезпечення // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 141-148. – ISSN 2524-017X
1143958
  Кармаліта М.В. Права людини. Реальність сьогодення // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 240-242
1143959
   Права людини.(ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2006. – Редакційна передплата
1143960
  Гудима Д.А. Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження / Д.А. Гудима ; Акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Львів : Край, 2009. – 291, [1] с. : табл. – Сер. засн. в 1997 р. – Бібліогр.: с. 245-291 та в підрядк. прим. – (Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина / Праці Львів. лаб. прав людини і громадянина : видаються з 1997 р. ; вип. 20 ; вип. 20 : Серія І. Дослідження та реферати). – ISBN 978-966-318-3
1143961
  Добрянський С. Права людини: деякі проблеми загальної теорії // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.35-42. – ISBN 966-667-078-Х
1143962
  Рабінович П. Права людини: діалектика універсалізації найменувань та урізноманітнення змісту й меж // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.3-9
1143963
  Ганзицька Т.С. Права людини: до питання про сутнісні ознаки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 16-18. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
1143964
  Дракохрус Т. Права людини: зміна клімату та примусове переміщення // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (29). – С. 32-36. – ISSN 2524-0129
1143965
  Головін А.С. Права людини: інтерпретаційна діялність Конституційного Суду України / А.С. Головін. – Київ : Логос, 2017. – 398, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-29-4
1143966
  Головін А.С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А.С. Головін. – Київ : Логос, 2012. – 368, [3] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-541-6
1143967
   Права людини: концепції, підходи, реалізація = Human rights: concepts, approaches, implementation. – Київ : Ай Бі, 2003. – 262, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Демократична освіта = Democration Education / голов. ред. Д. Перлін). – ISBN 966-7320-00-6
1143968
  Рабінович П. Права людини: критерії "цивілістичності" (за матеріалами практики Страсбурзького суду) / П. Рабінович, Р. Сивий // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 19-29. – ISSN 1993-0909
1143969
  Дорошенко С.І. Права людини: особливості тлумачення / С.І. Дорошенко, Костенко-Костейчук // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 53-59
1143970
  Максимов С. Права людини: універсальність і культурна різноманітність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-43. – ISSN 0132-1331
1143971
  Альчук М. Права людини: філософсько-правовий дискурс // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 7-15. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 4). – ISSN 2307-1664
1143972
  Буткевич О.В. Права людини: чи це винахід сучасного міжнародного нрава? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 145-151
1143973
  Копелянская С.Е. Права матери и ребенка / С.Е. Копелянская. – Москва, 1948. – 20 с.
1143974
  Копелянская С.Е. Права матери и ребенка в СССР / С.Е. Копелянская. – Москва, 1954. – 151 с.
1143975
  Сморгунова В.Ю. Права меньшинств и опасности обратной дискриминации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 34-35. – ISSN 1812-3805
1143976
  Агєєв О.Д. Права мігрантів як об"єктна основа діяльності омбудсмана з питань міграці: в аспекті зовнішньої трудової міграції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 149-157. – (Серія: Право ; вип. 12). – ISSN 2226-2830
1143977
  Амфитеатров Г.Н. Права на жилые строения и пользование жилыми помещениями / Г.Н. Амфитеатров; Амфитеартов Г.Н. ; Всесоюз. ин-т юрид. наук Министерства Юстиции СССР ; Биб-ка народного судьи и народного заседания. – Москва : Юриздат, 1948. – 72 с.
1143978
  Коваленко Т.О. Права на землю і банкрутство: теоретичні і практичні проблеми // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-25
1143979
  Кулинич П.Ф. Права на землю і володіння землею в земельному праві України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 119-130. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 92). – ISSN 1563-3349
1143980
  Коваленко Т.О. Права на землю та банкрутство: дефекти правового регулювання // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 91-100
1143981
  Кодинець А.О. Права на інформацію: концепція, зміст, особливості приватноправового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 93-97. – ISSN 2219-5521
1143982
  Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні : (цивільно-правовий аспект): Автореф.дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Юрій Володимирович Носік; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
1143983
  Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні : Монографія / Носік Ю.В. – Київ : КНТ, 2007. – 240с. – ISBN 966-373-193-1
1143984
  Носік Юрій Володимирович Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Носік Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 221л. – Бібліогр.: л.196-221
1143985
  Чарльз Сіпсак Права на майно, публічні реєстри та ризик втрати у системі реєстрації нерухомості у Сполучених Штатах Америки // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2015. – № 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – С. 88-110. – ISBN 978-617-7161-20-1


  Статтю присвячено системі переходу прав на нерухоме майно у Сполучених Штатах Америки. Описується природа права приватної власності, обмежена роль уряду в передачі прав, що полягає у наданні до послуг сторін реєстраційної системи для запису передачі ...
1143986
  Микитин В. Права на об"єкти інтелектуальної власності в аспекті цивільно-правової відповідальності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 50-57
1143987
  Еннан Р. Права на результати інтелектуальної діяльності: зміст і сутність // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 6 (62). – С. 10-17
1143988
  Крылова К.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности как объект преступлений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 98-106. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1143989
  Лахтин В.Л. Права на северные полярные пространства / В.Л. Лахтин. – Москва, 1928. – 48 с.
1143990
  Зленко В.А. Права на словах / В.А. Зленко. – Симферополь, 1988. – 139с.
1143991
  Фурса С.Я. Права на укладення шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1153-1154. – ISBN 978-966-667-341-4
1143992
  Носік В.В. Права на чужі земельні ділянки за законодавством зарубіжних країн / В.В. Носік, А.А. Мірошніченко, Р.І. Марусенко // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-89
1143993
  Білик О.О. Права на чужі речі // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 120-126. – ISBN 978-617-566-656-2
1143994
  Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мартыненко А.П.; АН УССР Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого. – К., 1991. – 20л.
1143995
  Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве / Мартыненко А.П.; АН УССР Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого. – Киев : Наукова думка, 1993. – 160 с.
1143996
  Боршевский А. Права национальных меньшинств: международное законодательство / А. Боршевский, А. Сосна // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 19-21. – ISSN 1812-3910
1143997
  Мицик В. Права національних меншин в універсальних міжнародно-правових актах // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 31-43


  У статті розглядаються положення ухвалених у рамках ООН універсальних міжнародно-правових актів, що стосуються захисту прав національних меншин. Головну увагу приділено аналізу і тлумаченню ст. 27 Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, ...
1143998
  Бабіч О.І. Права національних меншин на сучасному етапі розвитку Української держави // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 404-411.
1143999
  Мицик В.В. Права національних меншин у міжнародному праві : Монографія / В.В. Мицик; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 287с. – ISBN 966-594-489-4
1144000
  Мяловицька Н. Права національних меншин: європейський досвід // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 17 (350). – С. 25-26
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,