Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1143001
  Теленга Н.А. Сем / Н.А. Теленга. – М.-Л., 1955. – 312с.
1143002
   Сем"я [Сім"я] Скакунчиків. – Станиславів : Hакладом Вид-ва "Бистpиця" ; [Коломия: З печатні А. Кисілевського], 1920. – 67 с. – Конволют. Переплетено з: Пан Коцький / А. Лотоцький. - Прим. без обкл. – (Бібліотека для укpаїнської молодіжи ; Вип. 83, т. 165, pік 22)
1143003
  Штакельберг А.А. Сем. Culicidae. Кровососущие комары / А.А. Штакельберг. – М.-Л., 1937. – 1-256с.
1143004
  Рейхардт А.Н. Сем. Sphaeritidae и Histeridae. / А.Н. Рейхардт. – М.Л.
4. – 1941. – 1-421с.
1143005
  Рейхардт А.Н. Сем. Sphaeritidae и Histeridae. / А.Н. Рейхардт. – М.Л.
4. – 1941. – с.
1143006
  Штейнберг Д.М. Сем. сколии (Scoliidae) / Д.М. Штейнберг. – М.-Л.
13. – 1962. – 1-1-186с.
1143007
  Агриропуло А.И. Сем.Muradae - мыши / А.И. Агриропуло. – М.-Л., 1940. – 170с.
1143008
  Бондар А.Д. Семiнаpськi заняття у вищiй школi / А.Д. Бондар. – Київ : Вища школа, 1974. – 80с. – (Бібліотечка викладачя)


  У моногpафії на основi вивчення та аналiзу педагогичної лiтеpатуpи, визначено мiсце семiнаpських занять у навчальному пpоцесi вищої школи, їх типи i стpуктуpа, планування, пiдготовка та методика їх пpоведення.
1143009
  Скідченко О.А. Сема соціальний статус у семантичній структурі англійських дієслів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 15-16. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Робиться аналіз англійських дієслів, що містять у своєму значенні сему "соціальний статус", яка може бути виділена шляхом логічного моделювання семантичних ролей і за допомогою пресу позиційного аналізу. Розглядаючи ці дієслова як особливу групу в ...
1143010
  Матвеев Г.И. Семандцатилетие / Г.И. Матвеев. – Челябинск, 1957. – 452с.
1143011
  Матвеев Г.И. Семандцатилетие / Г.И. Матвеев. – Л., 1959. – 590с.
1143012
  Матвеев Г.И. Семандцатилетие / Г.И. Матвеев. – Смоленск, 1960. – 567с.
1143013
  Васильев Ю.А. Семанико-синтаксическая характеристика речевого жанра научно статьи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильев Ю.А.; Моск. пед. ин-т ин. яз. – М, 1979. – 26л.
1143014
  Хачатурова Л.А. Семанитическая структура и принципы семанитизации отглагольных наименований лица в словаре В.Даля. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хачатурова Л.А.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1981. – 22л.
1143015
  Закарешвили М.К. Семантиак и форма сценической ремарки во французской пьесе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Закарешвили М.К.; Тбилисский гос. пед. ин-т иностранных яз. им.И.Чавчавадзе. – Тбилисси, 1990. – 21л.
1143016
  Кучер И.А. Семантизация глагола kayda в структуре идиоматических выражений финского языка // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 361-368. – ISSN 2311-0821
1143017
  Харлов Г.А. Семантизация иноязычных слов путем толкования их значений. : Автореф... Канд.пед.наук: 731 / Харлов Г.А.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
1143018
  Салахатдинова Э.Ш. Семантизация крылатых слов и выражений в русской лексикографии : дис. канд. филол. наук: 10.02.02 / Салахатдинова Эльмира Шамильевна ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2016. – 276 л. – Приложения: л. 269-276. – Библиогр.: л. 233-268
1143019
  Афанасьєва Л.І. Семантизация прилагательных в толковых словарях // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 133. – С. 185-192. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))


  Стаття присвячена питанням семантичних особливостей номінації в группі слов на позначення осіб-носіїв сакральних знань з урахуванням походження цих лексем. У статті виділено групи лексичних одиниць з відповідним значенням; вказано семантичні ...
1143020
  Маринова Д.И. Семантизация слов русского языка в болгарской школе на основе учета интерферирующего влияния родного языка учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Маринова Д.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1976. – л.
1143021
  Бурлаков М.О. Семантизація і контекст // Іноземні мови : Науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – № 4. – С. 31-34.


  Навчання іноземних мов у ВНЗ (англійска, німецька, французька).
1143022
  Лисенко Ю.В. Семантизація іншомовних украплень у художньому тексті // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 124-130. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1143023
  Салахатдінова Е.Ш. Семантизація крилатих слів і зворотів у російській лексикографії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Салахатдінова Ельміра Шаміліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1143024
  Купріянов Є.В. Семантизація терміна в електронних галузевих тлумачних словниках на матеріалі онлайнових англомовних ресурсів) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 220-224. – Бібліогр.: Літ.: с. 224; 9 п.
1143025
  Татаренко А. Семантизація форми як ергодичний прийом (на матеріалі роману М. Павича "Друге тіло") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 393-404


  В статті досліджуєтьтся проблема семантизації форми як ергодичного прийому на прикладі роману відомого сербського письменника Мілорада Павича "Друге тіло". Він розглядається як приклад інноваційного поєднання традиційної жанрової форми з можливостями ...
1143026
  Янович И.С. Семантика - то и -нибудь: 20 лет спустя // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 149-157. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1143027
  Кронгауз М.А. Семантика : Учебник для студ., обуч. по спец. "Теоретическая и прикладная лингвистика" / М.А. Кронгауз. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Академия, 2005. – 352с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2016-7
1143028
  Шевченко Л.І. Семантика "волі" в лінгвоестетиці З. Тулуб // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 99-108


  У лінгвостилістичному аспекті розглянуто семантику волі як естетичного і світоглядного символу художньої парадигми З. Тулуб. The semantic of liberty as aesthetic symbol of Z. Tulub"s creative paradigm is investigated in the lingvostylistic aspect. В ...
1143029
  Дворянчикова С.Е. Семантика "иллюзорности" как составляющая образной сфері топопоєтонимов в романах И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и Золотой теленок" // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 63-66. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1143030
  Предибайло В.О. Семантика "робити добро/зло" у межах словотвірних гнізд з коренем псл. "CIN - (на матеріалі польської та української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 193-197
1143031
  Соболєвський П.А. Семантика або прагматика? Питання до розмежування // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 151-153
1143032
  Сорокін С.В. Семантика абсентивності й презенивності як ключовий контрастний компонент функціонально-семантичного поля модальності в турецькій і українській мовах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 376-391. – Бібліогр.: Літ.: с. 390-391; 22 п.


  У статті розглядаються семантичні категорії презентивності й абсентивності як один з ключових компонентів ФСП модальности в турецькій мові, засоби реалізації досліджуваної семантики в турецькій мові і її відображення в українській мові. В статье ...
1143033
  Николаева Т.М. Семантика акцентного выделения / Т.М. Николаева. – Москва, 1982. – 104 с.
1143034
  Пучкова А.В. Семантика английских адъективных наименований в аспекте взаимодействия системных и функциональных характеристик : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Пучкова А.В.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Москва, 1984. – 25с.
1143035
  Алексєєва І.О. Семантика англійських дієслів із префіксами dis- та un- // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 14-16. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Проаналізовано значення префіксів dis- та un- як дієслівних формантів. Хоча традиційно ці морфеми пов"язуються з категорією заперечення, значення власне логічного заперечення підтвердилося лише для префікса dis-; решта матеріалу свідчить про ...
1143036
  Каптюрова О.В. Семантика англійського вигуку Oh // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 25-29
1143037
  Татьянченко О.О. Семантика англіцизмів в правознавчій термінології // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 91-94.
1143038
  Ковалюк Ю.В. Семантика антопоніму в англійській фразеології у варіантологічному аспекті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 182-186. – Бібліогр.: Літ.: с.186; 11 п.
1143039
  Сингаївська Г.В. Семантика антропонімів у складі фразеологічних одиниць (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 404-417


  У статті розглядаються проблеми значеннєвої природи антропоніма у складі фразеологічної одиниці та вплив пропріального компонента на сукупну семантику фразеологізму. Значна увага приділяється проблемам національного та інтернаціонального у ...
1143040
  Тиховська О. Семантика архетипу страшної маткрі в чарівних казках Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 48-53. – (Філологія ; Вип. 18)
1143041
  Дем"яненко Л. Семантика архітектури міста в оповіданнях М. Коцюбинського "Сон" і "Хвала життю" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 133-139


  Здійснено аналіз архітектурних елементів і літератури на прикладі оповідань "Сон" і "Хвала життю", наприклад, простежено, як архітектура та література корелюють передовсім на рівні смислових асоціацій, Доведено, що в оповіданнях архітектурні образи ...
1143042
  Романова Н.В. Семантика асоціатів Schamgefuhl у лінгвістичному аспекті // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 281-290. – ISBN 978-966-2668-24-7
1143043
  Романова Н.В. Семантика асоціатів слова-стимулу Feuer у свідомості носіїв німецької мови (на матеріалі спрямованого асоціативного експерименту) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 161-170. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті наведено аналіз результатів спрямованого асоціативного експерименту щодо категорії фундаментальних емоцій. Висвітлено лінгвістичну й семантичну характеристики отриманих асоціатів німецькомовного слова-стимулу Feuer "вогонь", виявлено три ...
1143044
  Швець Т. Семантика ахроматичних кольоропозначень у художньому тексті (на матеріалі казок братів Грімм) / Т. Швець, О. Швець // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 154-162. – ISBN 978-617-7009-23-7
1143045
   Семантика в речевой деятельности. – М., 1988. – 142с.
1143046
  Бессонов А.В. Семантика вероятностных прогнозов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 68-74. – ISSN 1560-7488
1143047
  Мельник О. Семантика вигука в українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 26-40. – ISSN 0320-3077


  Верифіковано семантичні варіанти вигука А за контекстуальними, ситуативними та позиційними ознаками на основі тлумачних словників та художніх текстів
1143048
  Ткачук М. Семантика вічних образів у поемі "Ізольда Білорука" Лесі Українки та французькому середньовічному "Романі про Трістана та Ізольду" : порівняльний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 257-268.
1143049
  Лашкарадзе А.С. Семантика возвратных глаголов в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лашкарадзе А. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1143050
  Стеблева И.В. Семантика газелей Бабура. / И.В. Стеблева. – М., 1982. – 328с.
1143051
  Пескова Валентина Яковлевна Семантика глагола в структуре S+V intr в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Пескова Валентина Яковлевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 25л.
1143052
  Ибрагимова В.Л. Семантика глаголов пространственной локализации в современном русском языке / В.Л. Ибрагимова. – Уфа, 1992. – 167с.
1143053
   Семантика глагольной лексики в когнитивной парадигме // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2005. – № 2. – С.150-152. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1684-2626
1143054
  Славятинская М.Н. Семантика глагольных основ презенса и аориста в греческом языке древнейшего периода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 673 / Славятинская М.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1143055
  Ковалева Е.С. Семантика глагольных приставок вы-, з-(с-), за- в современном белорусском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Ковалева Е.С. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 20 с.
1143056
  Козіна Ю. Семантика граматичної форми назв істот/неістот у переносному значенні // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 53-58. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1143057
   Семантика грамматических форм. – Ростов н/Д, 1982. – 151с.
1143058
  Черткова М.Ю. Семантика грамматической категории вида глаголов в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Черткова М.Ю.; МГУ. – Москва, 1993. – 24 с.
1143059
  Ступак І.В. Семантика деад"єктивних каузативних дієслів у сучасній німецькій мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 123-134
1143060
  Палій О.С. Семантика дієслів з постпозитивними компонентами jn і off в сучасні ангійській мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 39-54
1143061
  Крайник Д.С. Семантика дієслів на позначення бажання в українській, англійській та французькій мовах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 124-133. – ISBN 978-617-7132-63-8
1143062
  Троцан Д. Семантика дороги в традиційній весільній обрядовості українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 103-113


  У статті розглядаються звичаї та вірування, пов"язані з семантикою дороги в традиційному весільному обряді українців другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Аналізуються мотиви дороги та долі у весільній обрядовій пісенності. В статье рассматриваются ...
1143063
  Троцан Д. Семантика дороги в традиційному весільному ритуалі українців // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 59
1143064
   Семантика древних образов. Первобытное искусство. – Новосибирск, 1990. – 158с.
1143065
   Семантика единиц различных уровней в романо-германских языках. – К., 1982. – 242с.
1143066
  Павлычко Роксолана Дмитриевна Семантика единичности в современном испанском языке : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.05 / Павлычко Роксолана Дмитриевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 140л. – Бібліогр.:л.119-140
1143067
  Ткачук М. Семантика екзистенційного світу повісті Миколи Гоголя "Шинель" : До 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 8 (584). – С. 108-114. – ISSN 0236-1477
1143068
  Давиденко М.С. Семантика емотивних висловлювань у сучасній англійській мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 207-209. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1143069
  Романова Н.В. Семантика емотивних прислівників у сучасному німецькому художньому мовленні // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 172-178. – ISBN 978-617-7132-63-8
1143070
   Семантика естественных и искусственных языков в специализированных системах. – Л., 1979. – 192с.
1143071
  Галак І. Семантика етнокультурних образів у прозі Федора Одрача // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 85-90. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1143072
  Гребенюк Т. Семантика завершення в екранізаціях роману Станіслава Лем «Соляріс» // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 284-296. – ISBN 978-617-7480-12-8
1143073
  Шуляк С. Семантика звертань у текстах українських замовлянь // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 216-221. – ISBN 978-2-919320-35-6
1143074
  Бондаренко О.О. Семантика зла в літературному тексті: філософсько-естетичний аспект : дис. … канд. філос. наук : 09.00.08 / Бондаренко Олег Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 174-190
1143075
  Бондаренко О.О. Семантика зла в літературному тексті: філософсько-естетичний аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бондаренко Олег Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1143076
  Коминарец Т.В. Семантика знака "хаос" и повествовательные стратегии моделирования художественной картины мира-хаоса в романах Е. Попова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 216-223. – ISBN 966-8188-10-1
1143077
  Ломазова И.А. Семантика и алгоритмическая логика для программ с операторами перехода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Ломазова И.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 12л.
1143078
   Семантика и грамматика языковых единиц. – М., 1980. – 170с.
1143079
  Волков Николай Николаевич Семантика и дейктические функции личных местоимений в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолол. наук : 10.02.04 / Волков Николай Николаевич ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1984. – 23 с.
1143080
   Семантика и категоризация. – М., 1990. – 167с.
1143081
  Гячас К К. Семантика и логическая теория статистики распределенных программ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Гячас К.К,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 17л.
1143082
  Гячас Кститис Казакевич Семантика и логическая теория статически распределенных программ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Гячас Кститис Казакевич; АНЛитССР, Ин-т математики и кибернетики. – Вильнюс, 1986. – 108л. – Бібліогр.:л.101-108
1143083
  Канделаки Т.Л. Семантика и мотивированность терминов. / Т.Л. Канделаки. – М, 1977. – 167с.
1143084
  Маханьков Е.А. Семантика и поэтика мифологических мотивов в рассказе Г. Газданова "Судьба Саломеи" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 152-156. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1143085
  Почепцов Олег Георгиевич Семантика и прагматика вопросительного предложения : Дис... канд.филол.наук: 10.02.04. / Почепцов Олег Георгиевич; КГУ. – Киев, 1979. – 178л.
1143086
   Семантика и прагматика единиц языка в тексте. – Л., 1988. – 169с.
1143087
  Милосердова Е.В. Семантика и прагматика модальности / Е.В. Милосердова. – Воронеж, 1991. – 196с.
1143088
  Заботкина В.И. Семантика и прагматика нового слова : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.04. / Заботкина В.И.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Москва, 1991. – 51 с.
1143089
  Приходько А.И. Семантика и прагматика оценки в современном английском языке : монография / Приходько Анна Ильинична ; МОНУ ; Запорожский гос. ун-т. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2004. – 321с. – ISBN 966-599-135-3
1143090
  Шевченко Н.А. Семантика и прагматика побудительного микродиалога в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Шевченко Н. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1143091
  Шевченко Наталия Алексеевна Семантика и прагматика побудительного микродиалога в современном английском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шевченко Наталия Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 210л. – Бібліогр.:л.188-205
1143092
  Василенко И.В. Семантика и прагматика предложений с глаголами кинесической коммуникации : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Василенко И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 24л.
1143093
  Василенко И.В. Семантика и прагматика предложений с глаголами кинесической коммуникации (на материалах английского языка) : Дис... канд. филолог.наук: / Василенко И. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 168л.
1143094
  Сусов И.П. Семантика и прагматика предложения / И.П. Сусов. – Калинин, 1980. – 51с.
1143095
  Стексова Т.И. Семантика и прагматика русских высказываний с оборотом "если на то пошло" // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 192-195. – ISSN 2307-4558
1143096
   Семантика и прагматика синтаксических единств. – Калинин, 1981. – 125с.
1143097
   Семантика и прагматика языковых единиц. – К., 1984. – 60с.
1143098
   Семантика и прагматика языковых единиц. – К., 1984. – 60с.
1143099
   Семантика и прагматика языковых единиц. – Душанбе, 1990. – 201с.
1143100
  Терентьева Л.П. Семантика и прогаматика лексических экказионализмов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Терентьева Л. П.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 26л.
1143101
   Семантика и производство лингвистических единиц. – Пермь, 1979. – 134с.
1143102
  Алмалех Мони Семантика и синтаксис : семантика на безпредложни словосъчетания от две съществитени имена в съвременния български книжовен език / Алмалех Мони. – София : Унив. изд-во Св. Климент Охридски, 1993. – 136 с. – (Библиотека "Дебюти" : пъерви книги на български учени ; Филологические науки)
1143103
  Лобода И.В. Семантика и синтаксис в немецком глаголе : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лобода И.В.; АН СССР.Ленингр.отд-ние ин-т.языкознания. – Ленинград, 1980. – 32л.
1143104
   Семантика и синтаксис конструкций с предикатными актантами. – Л., 1981. – 108с.
1143105
  Фаттахова Наиля Нурыйхановна Семантика и синтаксис народных примет в русском и татарском языках: сопоставительный аспект : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук:10.02.20, 10.02.01 / Фаттахова Н.Н. – Казань, 2002. – 45 с.
1143106
  Тиунова Светлана Павловна Семантика и синтаксис предложений, образуемых комплексом глагольных лексем / Тиунова Светлана Павловна. – Кемерово : б.и., 1978. – 63с.
1143107
  Маслова Н.А. Семантика и синтаксис производных имен существительных в современном немецком языке / Н.А. Маслова. – Казань, 1985. – 170с.
1143108
   Семантика и синтаксис текста. – Куйбышев, 1988. – 156с.
1143109
   Семантика и системность языковых единиц. – Новосибирск, 1985. – 164с.
1143110
   Семантика и социальная психология. – Фрунзе, 1976. – 155с.
1143111
  Блажко М.И. Семантика и сочетаемость акустических прилагательных современного немецкого языка // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 40-44. – (Філологічні науки)
1143112
   Семантика и стилистика грамматических категорий русского языка. – Днепропетровск, 1989. – 144с.
1143113
  Соколова С.О. Семантика и стилистика русского глагола / С.О. Соколова, Н.П. Шумарова ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А. Потебни. – Киев : Наук. думка, 1988. – 142, [2] с. – Библиогр: с. 137-143 и в примеч.: с. 136
1143114
   Семантика и структура деривационных моделей. – Владивосток, 1988. – 180с.
1143115
  Ламина К.В. Семантика и структура отрицательных предложений в испанском языке 12-20 вв. / К.В. Ламина. – Л., 1988. – 168с.
1143116
  Данилич Валентина Стефановна Семантика и структура паронимов испанского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Данилич Валентина Стефановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1143117
   Семантика и структура предложения и текста. – Грозный, 1981. – 193с.
1143118
   Семантика и структура предложения. Лексическая и синтаксическая семантика. – Уфа, 1978. – 143с.
1143119
  Кондратюк Н.С. Семантика и структура психотерапевтического высказывания // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.152-161
1143120
   Семантика и структура слова : сб. науч. тр. – Калинин, 1984. – 163 с.
1143121
   Семантика и структура слова. – Калинин, 1985. – 119с.
1143122
  Зарецкий В.А. Семантика и структура словесного художественного образа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зарецкий В.А. ; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 23 с.
1143123
  Блинов А.Л. Семантика и теория игр / А.Л. Блинов. – Новосибирск, 1983. – 129с.
1143124
  Храковский В.С. Семантика и типология императива. Русский императив / В.С. Храковский, А.П. Володин. – Л., 1986. – 270с.
1143125
  Арустамян Лилия Львовна Семантика и типология некоторых частеричных моделей количества (на материале русского и английского языков) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.20 / Арустамян Л.Л.; Мин-во высш. и сред. спец. образования респ. Узбекистан, Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1995. – 19 с.
1143126
   Семантика и типология разносистемных языков : Сб. науч. тр. – Ташкент, 1986. – 158с.
1143127
   Семантика и типология разносистемных языков: Сб. науч. тр.. – Ташкент, 1984. – 163с.
1143128
  Дебабова Н.А. Семантика и употребление предлогов второго слоя в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Дебабова Н.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1953. – 16л.
1143129
  Левицкий В.В. Семантика и фонетика / В.В. Левицкий. – Черновцы, 1973. – 103с.
1143130
  Глясс Е.М. Семантика и функции as в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Глясс Е.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 19л.
1143131
  Олешко. Г.И. Семантика и функции именных ALS-конструкций в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Олешко. Г. И.; МП УССР, Киев. гос. пед .ин-т ин. яз. – Киев, 1975. – 25л.
1143132
  Торопова Н.А. Семантика и функции логических частиц : (на материале нем. яз.) / Н.А. Торопова ; под ред. Л.Б. Гарифулина. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1980. – 173 с. – Библиогр.: с. 160-161 и в примеч.: с. 162-169
1143133
  Торопова Нина Афанасьевна Семантика и функции логических частиц (на мат. нем. яз.) : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.04 / Торопова Нина Афанасьевна; КПИ. – Калинин, 1981. – 469л. – Бібліогр.:л.426-469
1143134
  Игнатова Ольга Ивановна Семантика и функции парентетических конструкций в художественной прозе Р.Роллана. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Игнатова Ольга Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 162л. – Бібліогр.:л.148-162
1143135
  Игнатова Ольга Ивановна Семантика и функции парентетических конструкций в художественной прозе Ромена Роллана : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Игнатова Ольга Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
1143136
   Семантика и функции синтаксических единиц в германских языках. – Горький, 1989. – 100с.
1143137
  Крупская Л.А. Семантика и функции слова в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Крупская Л.А.; Одесский гос. ун-тет. – Одесса, 1980. – 19л.
1143138
  Скиба Ю.Г. Семантика и функции частицы как служебного слова. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1969. – 57с.
1143139
   Семантика и функционирование английского глагола. – Горький, 1985. – 122с.
1143140
  Овчинникова А Семантика и функционирование глагольной приставки в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Овчинникова А, В.; Казах.ГУ, Филол. фак. – Алма-Ата, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1143141
  Кулдашев Акрамжон Семантика и функционирование пассивной структуры Get+ причастие ІІ в современном английском языке (к проблеме варьирования средств выражения страдательного залога) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кулдашев Акрамжон; Моск. гос. пед. ин-т им. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 24л.
1143142
  Нанси Порреро Марин Семантика и функционирование простого и сложного претерита в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Нанси Порреро Марин; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с.
1143143
  Нанси Порреро Марин Семантика и функционирование простого и сложного претерита в современном испанском языке : Дис... канд. филолнаук: 10.02.05 / Нанси Порреро Марин; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 137л. – Бібліогр.:л.111-123
1143144
   Семантика и функционирование синтаксических единиц. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1983. – 150 с.
1143145
  Судакова О.Н. Семантика и функционирование широкозначных имен существительных (на матер. англ. и нем. языков). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Судакова О.Н.; Москов. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 21л.
1143146
  Божко Н.М. Семантика имен артефактов в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Божко Н. М.; Госком. РСФСР по ВО, Кубанск.ГУ. – Краснодар, 1993. – 25л.
1143147
  Севастьянова О.В. Семантика имен существительных среднего рода в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Севастьянова О. В.; Калин.ГУ. – Калинин, 1972. – 27л.
1143148
  Младенова М. Семантика именных групп при глаголах торговых операций в болгарском, чешском и русском языках // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2016. – Т. 41, № 4. – С. 5-19. – ISSN 0204-8701
1143149
  Ожоган А. Семантика і валентна структура предикатів зі значенням руйнування в німецькій та українській мовах : монографія / Андрій Ожоган ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – 178, [1] с. : іл., табл. – Резюме парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 136-165. – ISBN 978-617-7092-35-2
1143150
  Ніколаєнко Л.І. Семантика і валентність дієслів семантичного поля "співчуття" (на матеріалі польської, української та російської мов) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 44-54. – ISSN 0027-2833
1143151
  Шпить О. Семантика і граматика займенника Я (азь, язь) у пам"ятках ХУІ - ХУІІ століття / Оксана Шпить // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 333-337. – ISSN 0320-3077
1143152
  Татаров Р.М. Семантика і значення людського буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 214-217. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Йдеться про семантичні відмінності розуміння людського буття в онтології та в філософській антропології.
1143153
  Багмут А.Й. Семантика і інтонація в українській мові / А.Й. Багмут. – К. : Наукова думка, 1991. – 165с.
1143154
  Каптур Г.А. Семантика і прагматика англійських прикметників емоційного стану / Г.А. Каптур, К.М. Долинська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 156-160. – Бібліогр.: Літ.: с. 160; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1143155
  Бацевич Ф. Семантика і прагматика пауз хезитації в поетичних творах Т. Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 3-8. – ISSN 1682-3540
1143156
  Теребушко Ю.Р. Семантика і синтаксис дієслів мовлення в німецькій та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Теребушко Юрій Романович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1143157
  Ардонсо В.А. Семантика і синтаксична структура безособових речень у новогрецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Ардонсо Валентина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1143158
  Ардонсо В.А. Семантика і синтаксична структура безособових речень у новогрецькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Ардонсо Валентина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 174 л. – Бібліогр.: л. 158-174
1143159
  Кондратюк А.Ю. Семантика і стилістика розписів Троїцької церкви Києво-Печерської Лаври // Софія : Культурологічний журнал / Інститут гуманітарних досліджень. – Київ, 2005. – № 4. – С.142-163
1143160
  Трофімова О.В. Семантика і структура вигукових фразеологічних одиниць на позначення негативних емоцій в англійській та українській мовах // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 201-205
1143161
   Семантика і функії граматичних структур. – К., 1991. – 170с.
1143162
  Руда Н. Семантика і функції демінутивів у поетичній творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 240-246


  У статті досліджуються авторські особливості використання демінутивів у поетичній творчості Тараса Шевченка. Проаналізовано семантику, а також функціональне навантаження демінутивних утворень у творчості українського поета. В статье исследуются ...
1143163
  Васютенко І.О. Семантика і функціонування кольороназв як засіб художнього відображення в поетичній мовотворчості Миколи Бажана // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 3-7
1143164
  Столярчук Н. Семантика ікони в знаковій системі авангарду // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 169-174. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1143165
  Кремзикова С.Ю. Семантика імен дії у смисловій структурі епічного тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 60-66. – ISBN 966-581-498-2
1143166
  Тютенко О.Ф. Семантика іменникових суфіксів на позначення особи в сучасній українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Тютенко Олена Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 251 арк. – Додатки: арк. 216-251. – Бібліогр.: арк. 189-215
1143167
  Тютенко О.Ф. Семантика іменникових суфіксів на позначення особи в сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Тютенко Олена Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1143168
  Тесля О. Семантика й вербальне вираження усмішки та сміху в українській мові : на матеріалі творів Ірини Вільде // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 121-129. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
1143169
  Голобородько В. Семантика казкового мотиву "герой казки перекидається мухою і влізає в хату через комін" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 384-390. – Бібліогр.: Літ.: с. 390; 20 назв. – ISSN 1728-9572
1143170
  Білик Н.Л. Семантика ключового знаку-символу в романах І. Андрича "Міст на Дрині" й П. Загребельного "Первоміст": типологічні аналогії, міфологічний інтертекст // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 237-246. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматривается семантика знака-символа "моста", которій выступает структурным стержнем в романах И. Андрича "Мост на Дрине" П. Загребельного "Первомист".
1143171
  Бабич Т. Семантика кольоративів у поетичних текстах Л.В. Костенко // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 16/17. – С. 182-188. – ISBN 978-966-493-304-6
1143172
  Домненко Т.В. Семантика кольору в контексті культури української вишивки / Т.В. Домненко, Т.М. Зіненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 141-146. – ISSN 2077-3455
1143173
  Жуков О.М. Семантика кольору в творах Володимира Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 184-188. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1143174
  Дроботун О. Семантика кольору в творчості М. Коцюбинського : (на прикладі новели "На камені") // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 79-84
1143175
  Тиха Л. Семантика кольору у поетичних текстах Василя Голобородька // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 255-261. – ISSN 2311-5165
1143176
  Колесник О.С. Семантика компонентів міфологічних просторів англійців і українців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 225-232. – Бібліогр.: 26 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
1143177
  Гольтер І.М. Семантика концепту-колороніма в англійських фразеологізмах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 33-36. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто семантику концепту-колороніма в англійських фразеологізмах, з"ясовано, настільки природа фразеологізмів співвідноситься з їх компонентним складом.
1143178
  Афанасьєва О.М. Семантика концепту "ВЛАДА" у французькій мові та дискурсі політичних наук // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 17-22. – Бібліогр.: Літ.: С.21-22; 18 поз.
1143179
  Меншій А. Семантика концепту "страх" у творчості М. Коцюбинського та Г. Косинки // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 29-34


  У статті проаналізовано семантику концепту "страх" у творчості М. Коцюбинського " Fata morgana" та циклі Г. Косинки "Новели дезертира" Встановлено, що протагоністи страждають від соціальних та внутрішніх страхів, однак роль соціальних страхів є значно ...
1143180
  Камінчук О.А. Семантика концепту любові в українській поезії кінця XIX - на початку XX ст.: світоглядно-оцінний аспект // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 188-195. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1143181
  Камінчук О. Семантика концепту любові в українській поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст.: світоглядно-оцінний аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 4 (628). – С. 102-107. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається художньо-світоглядна функція оцінної семантики концепту любові в українській поезії кінця ХІХ - початку ХХ століття. Простежується зв"язок осмислення концепту любові в поезії з ідеями самовияву особистості, провідними для ...
1143182
  Рибалкін В.С. Семантика коранічної лексеми гайб // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 158-159. – ISSN 1608-0599
1143183
  Коржик А. Семантика кулінарного тексту українців на матеріалі родильного фольклору // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 36-40


  У статті досліджується значення кулінарного тексту українців на матеріалі обрядовості родин. Розглядається семантика їжі на рівні вербального, акціонального та реального кодів. На прикладах доводиться, що харчовий код, переплітаючись з іншими кодами, ...
1143184
  Кемберова Р. Семантика лексем зі значенням кольору в українських поетів-символістів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 300-305. – (Серія філологічна ; Вип. 48)


  Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичних полів колоративів у поетичному мовленні Г. Чупринки, Б. Лепкого, О. Олеся, М. Рильського, В. Пачовського, П.Карманського, М. Вороного
1143185
  Невойт В.И. Семантика лексических эквивалентов в сопоставительном аспекте // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 165-168. – ISSN 2307-4558


  Стаття присвячена зіставному дослідженню семантики еквівалентних слів генетично неспоріднених мов. Об’єктом аналізу стали російське слово звезда й англійське star. Збіг у семантиці еквівалентних слів — це закономірне явище, оскільки такі слова ...
1143186
  Дмитрасевич Н.І. Семантика літературних власних імен (на матеріалі французької мови) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 15-18. – Бібліогр.: Літ.: с. 17-18; 8 п. – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано семантичну специфіку літературних антропонімів. Окреслюються основні проблеми передачі авторського значення власних імен у процесі перекладу. The author analyses the semantic specific character of literary anthroponims. main ...
1143187
  Мовна У. Семантика меду в весільному ритуалі: український контекст та європейські паралелі // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 779-798. – ISSN 1028-5091
1143188
  Іващенко В.Л. Семантика ментальності концепту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-43. – Бібліогр.: с. 37-43. – ISSN 0027-2833


  У статті дається визначення поняття "семантика ментальності концепту" в дихотомії лінгвістичних визначень понять "семантика ментальності" і "семантика менталітету".
1143189
  Іващенко В.Л. Семантика ментальності концепту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-43. – Бібліогр.: с. 37-43. – ISSN 0027-2833


  У статті дається визначення поняття "семантика ментальності концепту" в дихотомії лінгвістичних визначень понять "семантика ментальності" і "семантика менталітету".
1143190
  Заполовський М.В. Семантика метафори та алегорії в структурі німецькомовної біблійної притчі // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 77-80. – ISSN 2311-0821
1143191
  Фабіан М.П. Семантика мовного етикету: новий підхід до її вивчення // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – C. 7-13. – ISBN 978-617-7132-18-8
1143192
  Биценко А.Ю. Семантика модального дієслова "sollen" в німецьких юридичних актах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 54-60. – ISBN 966-581-388-9
1143193
   Семантика модальных и интенсиональных логик. – М., 1981. – 424с.
1143194
   Семантика можливих світів // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 901. – ISBN 966-316-069-1
1143195
  Ковальчук І.А. Семантика можливих світів та епістемічна логіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості застосування теоретико-модельної семантики в епістемічній логіці. Головна увага приділяється класичним семантикам можливих світів Кріпке. У статті показано, яким чином в межах семантики можливих світів можна ...
1143196
  Разумович І.А. Семантика можливих світів у творчості Е.А. По (на матеріалі новели "MS. Found in the Bottle") // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – C. 163-166
1143197
  Вовченко А.М. Семантика мотиву стеження (на матеріалі роману Мілана Кундери "Справжність" (("Identite"] // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 28--32. – ISBN 966-581-373-0
1143198
  Гуріна Алла Вікторівна Семантика музично-пісенного фольклору (на історіографічній базі досліджень 19-20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтв.:17.00.01 / Гуріна А.В.; Харк. держ. академ. культ. – Харків, 2001. – 20 с.
1143199
  Коваль М. Семантика мультикультурних акцентів "білого" американського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 157-160. – ISBN 966-7825-78-7
1143200
   Семантика на разных языковых уровнях. – Рига, 1979. – 120с.
1143201
  Базарова Д.Х. Семантика наименований частей тела и производных от них в тюркских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Базарова Д.Х.; АН Уз ССР Ин-т языка и литературы им А.С.Пушкина. – Ташкент, 1967. – 27л.
1143202
  Тіменик З.І. Семантика найменувань бога (божества) в українській філософсько-релігійній думці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 74-77. – ISSN 2077-1800
1143203
  Петров В.В. Семантика научных терминов / В.В. Петров. – Новосибирск, 1982. – 127с.
1143204
  Czerniakiewicz J. Семантика некоторых славянских лексем праиндоевропейского происхождения // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2012. – С. 109-122. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 46, 1). – ISSN 0459-9586
1143205
  Гижий В. Семантика неоромантичного простору в художньому тексті української та англійської літератур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 390-397. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1143206
  Федосій О.О. Семантика новели настрою (на прикладі малої прози Людмили Тарнашинської) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 227-230. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1143207
  Пузанов Д. Семантика образа "огненного столпа" в древнерусской литературе // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 34-35
1143208
  Семененко Л.М. Семантика образів природи в дитячих оповіданнях Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядаються особливості семантики образів природи в дитячих оповіданнях Володимира Винниченка, вміщених у збірці "Намисто". Автором аналізуються специфічні риси використання й навантаження картин та образів природи, їх зв"язок із розкриттям ...
1143209
  Щербак О. Семантика образу жінки у "Слові о полку Ігоревім" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 47-52. – ISSN 0236-1477
1143210
  Висоцька Н.О. Семантика образу моря у романі Кейт Шопен "Пробудження": процес інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 99-101. – ISBN 966-8188-10-1
1143211
  Некрашевич А.В. Семантика образу смерті у поезії Франсуа Війона // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 231-235. – ISBN 966-638-08406
1143212
  Красовська І. Семантика обрядового простору у весіллі Сокирянщини 90-х рр. XX - поч. XXI ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 294-302. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
1143213
  Павличко Р.Д. Семантика однини в сучасній іспанській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Павличко Р.Д. ; МО України. КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1992. – 16 с.
1143214
  Дамилівська Л.В. Семантика одного епіграфа до "Майстра корабля": асоціативні перетинання мовно-естетичного світогляду Миколи Гоголя і Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 57-63


  У даному дослідженні увага зосереджена на лінгвостилістичній функції епіграфа М.В. Гоголя у романі Юрія Яновського "Майстер корабля". Новизна пропонованого дослідження полягає в тому, що вперше простежено характер впливу епіграфа на особливості ...
1143215
  Городнюк Н. Семантика одягу у романі Михайла Івченка "Робітні сили" // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 776-790. – ISBN 978-966-2763-27-0
1143216
  Адах Н. Семантика оказіонально-предметних номінацій у поезії Василя Барки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 16-20. – Бібліогр.: с. 20; 9 поз. – ISSN 0320-3077
1143217
  Білоконь М. Семантика омонімічних суфіксів -к- у морфемній системі сучасної української мови // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 17-26. – (Бібліотека інституту філології)


  Проведено комплексний семантичний аналіз суфікса -к- як одиниці морфемного мовного рівня та як одиниці словотвірної системи мови. проаналізовано омонімічні суфікси -к- в аспекті мутаційної та модіфікаційної функції, яку вони виконують у процесі ...
1143218
  Мудрова Н. Семантика онимного окказионализма как проблема перевода // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 66-68. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1143219
  Газиева И.А. Семантика ономатопоэтической лексики в хинди (к постановке вопроса) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 268-273. – ISSN 2311-0821
1143220
  Злобина Н.И. Семантика основных глаголов знания в современном немецком языке и их синтаксические и словообразовательные потенции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Злобина Н.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1976. – 24л.
1143221
  Виноградова С.А. Семантика относительных прилагательных в английском языке: комбинаторный аспект // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Рос. акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2013. – № 1 (43). – С. 6-10. – ISSN 1562-1391
1143222
  Исмаилов Д. Семантика оценочных антропонимов в современном французском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Исмаилов Д.; МВ и ССО УзССР. Андижанск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Андижан, 1978. – 150л.
1143223
  Исмаилов Д. Семантика оценочных антропонимов в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Исмаилов Д.; КГУ. – К., 1979. – 20л.
1143224
  Святна О.О. Семантика оцінних іменників-композитів (критерії добору мовного матеріалу) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 179-181
1143225
  Морозенко О. Семантика оцінних прикметників в англійській мові // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 152-157. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1143226
  Клобуков Е.В. Семантика падежных форм в современном русском литературном языке / Е.В. Клобуков. – М., 1986. – 117с.
1143227
  Хопта С. Семантика парадигми "Я - інший" у прозі Оксани Забужко // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 195-200. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1143228
  Звонко Г.О. Семантика перетворення та особливості її об"єктивації в українській мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 110-121
1143229
   Семантика переходности: Сб. нау. тр.. – Л., 1977. – 149с.
1143230
  Слухай А. Семантика першоелемента буття "вода" у давньоанглійських сакральних текстах (на матеріалі загадок) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 191-202. – Бібліогр.: Літ.: С. 201-202; 16 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1143231
  Кіндер К.Р. Семантика пластичних символів народної танцювальної культури українців : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 01 / Кіндер К. Р.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 9 назв
1143232
  Темченко А.І. Семантика поетичних фігур в українських замовляннях // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 135-144. – (Філологічні науки)
1143233
  Шевченко Л.І. Семантика поняття "інтелектуальний" в системі лінгвістичних категорій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 11-14


  У дослідженні в контексті теорії інтелектуалізації літературної мови здійснено аналіз мотиваційних ознак, які визначили термін "інтелектуальний". The research of of the theory intellectualization of a language made the basis of term ...
1143234
  Пчелінцева О.Е. Семантика початку дії в українських, російських та польських віддієслівних іменниках дії // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 112-118. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
1143235
  Майстренко К.А. Семантика предложных конструкций в контрастивном описании и психолингвистическом эксперименте : Автореф. дис. ... канд .филол. наук : 10.1219 / Майстренко К.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 20 с.
1143236
  Майстренко Карина Анатольевна Семантика предложных конструкций в контрастивном описании и психолингвистическом эксперименте (на материале романских языков) : Дис... канд.филол.наук: 10.02.19 / Майстренко Карина Анатольевна; КГУ. – К., 1991. – 166л. – Бібліогр.:л.144-145
1143237
  Миронова В.М. Семантика прийменникових та безприйменникових конструкцій середньовічної судово-адміністративної латини XV - XVI ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 57-63
1143238
  Соловйова О. Семантика прикметників загального розміру в сучасні англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 38-52. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1143239
  Соловйова О. Семантика прикметників розміру в раньоновоанглійському періоді : на матеріалі творів У. Шекспіра // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 218-228. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1143240
  Вилюман В.Г. Семантика причастия II и категория состояния в английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Вилюман В.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1949. – 10 с.
1143241
  Пекелис О.Е. Семантика причинности и коммуникативная структура: потому что и поскольку // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 66-84. – ISSN 0373-658Х
1143242
  Архипов И.К. Семантика производного слова английского языка / И.К. Архипов. – Москва, 1984. – 128с.
1143243
  Гарипова Н.Д. Семантика производных слов с транспозиционным значением / Н.Д. Гарипова. – Уфа, 1983. – 45с.
1143244
  Казимирова Светлана Александровна Семантика производных существительных с абстрактным значением в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Казимирова Светлана Александровна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 27л.
1143245
  Лутава С.М. Семантика просторовості у староукраїнській мові (на матеріалі Словника староукраїнської мови 14-15 ст.) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 67-75. – Бібліогр.: c. 74-75$ 12 поз.


  Аналізується мікрополе власності як частина лексико-семантичного поля локусов староукраїнської мови XIV-XV століть. The microfield "property" as a part of the lexica-semantic field "locusis" in the Old Ukrainian laguage of XIV-XV century is ...
1143246
  Кирильчук О. Семантика простору в польській та українській історичній прозі другої половини XIX століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 198-207. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1143247
  Губа Л.В. Семантика простору та її концептуалізація у малій прозі Германа Гессе : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Губа Лариса Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 241 арк. – Додатки: арк. 236-241. – Бібліогр.: арк. 196-235
1143248
  Губа Л.В. Семантика простору та її концептуалізація у малій прозі Германа Гессе : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Губа Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1143249
  Закрян А.А. Семантика пространственных и временных предлогов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Закрян А.А.; В надзаг.: Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 25л.
1143250
  Приходько Н. Семантика пунктуаційного знака в драматургійному тексті Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 252-262. – ISSN 2304-9383
1143251
  Магера Т. Семантика ретроспекції у наративній структурі І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 191-195. – ISBN 966-594-298-0
1143252
  Калустова О.М. Семантика речень з підрядними умовами та їх перекладацькі відповідники (на матеріалі іспанської та української мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 130-135. – ISBN 966-638-08406
1143253
  Плющ Н. Семантика ритму "Вершників" Юрія Яновського (фонетичні тропи в системі виражально-зображальних засобів художнього тексту) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 293-299
1143254
  Литвин-Кіндратюк Семантика ритуалізованої поведінки особистості у просторі моди // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – C. 59-67. – ISBN 978-966-8063-99-62
1143255
  Сидяченко Н. Семантика ріки у мовотворчості Чеслава Мілоша // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 127-133. – ISBN 978-966-3888-379-3
1143256
  Чобану И.Я. Семантика романского глагола / И.Я. Чобану. – Кишинев, 1985. – 110 с.
1143257
  Фарсадманеш Сафар Али Семантика русских деепричастных оборотов и их эквиваленты в современном персидском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01, 10.02.08 / Фарсадманеш Сафар Али; МГУ. Филолог. ф-тет. Каф. русс. яз. – М., 1978. – 25л.
1143258
  Моаззен З.З. Семантика русских пространственных предлогов и проблема их перевода на персидский язык // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 127-134. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1143259
  Васильев Л.М. Семантика русского глагола / Л.М. Васильев. – Москва, 1981. – 184 с.
1143260
  Васильев Л.М. Семантика русского глагола / Л.М. Васильев. – Уфа, 1981. – 71с.
1143261
  Ибрагимова Л В. Семантика русского глагола / Л В. Ибрагимова. – Уфа, 1988. – 75 с.
1143262
  Лебедева Н.Б. Семантика русского глагола как полиситуативная динамическая структура // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 3-6. – ISBN 966-594-355-3
1143263
  Новиков Л.А. Семантика русского языка / Л.А. Новиков. – Москва : Высшая школа, 1982. – 272с.
1143264
   Семантика русского языка в диахронии. Лексика и грамматика. – Калининград, 1992. – 145с.
1143265
  Дударець В.М. Семантика садів і парків України // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 115-126
1143266
  Бархударов Л.С. Семантика связовчных глаголов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бархударов Л.С.;. – Москва, 1951. – 16 с.
1143267
  Задорожнюк Наталя Іванівна Семантика символічно-обрядової системи болгарської весільної поезії : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Задорожнюк Наталя Іванівна; Націон. АН України, Ін-т мистецвтознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 1994. – 143л. – Бібліогр.:л.115-143
1143268
   Семантика синтаксических единиц в германских языках. – Горький, 1986. – 119с.
1143269
  Гурова О.М. Семантика слів "дитя", "дитина" як репрезентант класифікаційних характеристик віку дитини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 154-159. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1143270
  Беляевская Е.Г. Семантика слова / Е.Г. Беляевская. – Москва, 1987. – 126 с.
1143271
   Семантика слова в диахронии. – Калининград, 1987. – 128с.
1143272
   Семантика слова в истории русского и древнерусского языков. – Горький, 1989. – 90с.
1143273
  Середа Н.А. Семантика слова в процесі номінації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 182-189. – Бібліогр.: Літ.: с. 189; 21 назв.
1143274
   Семантика слова и предложения. – Днепропетровск, 1983. – 179с.
1143275
   Семантика слова и предложения : сборник научных трудов. – Ставрополь : Ставроп. ГПИ, 1984. – 110 с.
1143276
   Семантика слова и предложения в английском языке. – Л., 1980. – 104с.
1143277
   Семантика слова и семантика высказывания. – М., 1989. – 121с.
1143278
   Семантика слова и синтаксической конструкции. – Воронеж, 1987. – 175с.
1143279
   Семантика слова и словосочетания в немецком языке. – Тула, 1977. – 151с.
1143280
   Семантика слова и смысл текста. – Саранск, 1986. – 171с.
1143281
   Семантика слова предложения. – Л., 1985. – 161с.
1143282
  Бондаренко А.Ф. Семантика сложноподчиненного предложения / А.Ф. Бондаренко. – К, 1984. – 163с.
1143283
  Ржержих Вацлав Семантика сложных существительных с отглагольным компонентом типа Cooking, Apple и lee-breaker в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ржержих Вацлав; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 24л.
1143284
   Семантика служебных слов. – Пермь, 1982. – 179с.
1143285
  Сіренко С.А. Семантика смерті в збірці есеїв "Село Уріж та його духи" Галини Погутяк // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 432-437. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1143286
  Фєфєлова В. Семантика сполученого слова як засіб відображення взаємопов"язаних дій у часовому просторі / В. Фєфєлова, М. Попова // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 79-80
1143287
  Гейман М.Ф. Семантика субстандартных наименований лица по характеру межличностных отношений в английском языке // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 25-30. – ISSN 2077-804X
1143288
  Харитончик З.А. Семантика суффиксального производного слова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Харитончик З.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. иностр. яз. – Москва, 1971. – 24 с.
1143289
  Романова Н.В. Семантика сучасних німецьких слів із напівафіксами affen-, -affe // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – C. С. 78-86. – Bibliogr.: Літ.: С. 85-86 ; 28 назв
1143290
  Щеголева Т. Семантика та переклад метафоричних лексичних одиниць у текстах американської преси // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 186-193. – ISSN 2410-0927
1143291
  Алєксєєва Ірина Олексіївна Семантика та прагматика англійських часток : Дис...канд.філолог.наук:10.02.04 / Алєксєєва Ірина Олексіївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 195с. – Бібліогр.:л.171-195
1143292
  Алєксєєва І.О. Семантика та прагматика англійських часток. : 10.02.04. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Алєксєєва І. О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с.
1143293
  Ломакіна Ірина Анатоліївна Семантика та прагматика особових займенникових слів у сучасних іспаномових текстах : Дис....канд. філолог. наук:10.02.05 / Ломакіна Ірина Анатоліївна; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2001. – 177л. + Додатки:л.175-177. – Бібліогр.:л.157-175
1143294
  Ломакіна І.А. Семантика та прагматика особових займенникових слів у сучасних іспаномовних текстах : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.05 / Ломакіна І.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.15
1143295
  Вигнанська І.М. Семантика та прагматика фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Вигнанська І.М. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 244 л. + Додатки: л. 195-209. – Бібліогр.: л. 210-244
1143296
  Вигнанська І.М. Семантика та прагматика фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Вигнанська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1143297
  Котлярова К. Семантика та розуміння терміну "superstitio" у працях Цицерона // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 199-202. – ISSN 2076-1554
1143298
  Мікрюкова К.О. Семантика та стилістичні функції епітетів лексико-семантичного поля "місто"в художній прозі письменників-постмодерністів // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 74-78. – ISSN 2307-4558
1143299
  Шікіда І.Г. Семантика та функціонування номена WESSI у сучасній німецькій публіцистиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 407-413


  Стаття присвячена вивченню лексико-семантичних та прагматичних особливостей номена "Wessi" на матеріалі сучасної німецької публіцистики. Вперше досліджені його функціональні значення. Статья посвящена изучению лексико-семантических и прагматических ...
1143300
  Орел Д. Семантика твірних основ прізвищ жителів міста Кременчука // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 87-90. – ISBN 978-617-689-129-1
1143301
  Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация / А.И. Новиков. – Москва, 1983. – 215 с.
1143302
  Могила Л.М. Семантика теперішнього часу індикатива сучасної французької мови та його лексичного корелята "зараз" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 135-139. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1729-360Х
1143303
  Александровская Л.В. Семантика термина как члена общелитературной лексики. (На материале англ. морск. терминологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Александровская Л. В.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза. – М., 1973. – 24л.
1143304
  Канделаки Т.Л. Семантика терминов категории процессов : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Канделаки Т.Л.; МГУ. – М., 1970. – 28л.
1143305
  Штельмашенко А.Д. Семантика терміна "бренд держави" в політології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 233-242
1143306
  Хоменко І. Семантика термінології сучасного радіомовлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-21. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор детально зупиняється на значенні тих термінів, якими послуговуються теоретики радіомовлення. Особливу увагу приділено термінам "гібридизація" та "дифузія", а також їх порівнянню. Автор подробно останавливается на значении тех терминов, которыми ...
1143307
  Гоз Д. Семантика тире у поезіях Ліни Костенко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 274-282


  Розглянуто функції (граматичну, семантичну та емоційну) та конотаційний потенціал тире в поезіях Ліни Костенко. Схарактеризовано основні випадки нормативного та індивідуально-авторського уживання тире.
1143308
  Мельничук Ю. Семантика українських вишитих рушників // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 59-65.
1143309
  Скринник М. Семантика української ідентичності в поетиці "Кобзаря" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 143-146. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Поетика "Кобзаря" виражає міфологічну матрицю українського світосприйняття. Шевченко передає її через опозицію "єднання-розбрат", яка виражає втрату нацією своєї Правди - закону буття українського народу, наданого йому Богом. Пізнання своєї Правди - ...
1143310
  Ковалів Ю.І. Семантика усмішок Остапа Вишні в контексті експериментальної прози 20-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 43-53


  У статті аналізується експериментальний характер малої прози Остапа Вишні 1920-х років з огляду на тематику та образну систему творів
1143311
  Тонконогова Т.А. Семантика фразеологических антонимов в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Тонконогова Т.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
1143312
  Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов / В.П. Жуков. – М., 1978. – 160с.
1143313
  Дергун Т.В. Семантика фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях науково-техничної тематики: лінгвокогнітивний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 9-15


  В англомовних журнальних статтях науково-технічної тематики фразеологічні одиниці співвідносять інтелектуальну діяльність і нові технології з фігурою, тобто фокальним компонентом, і силовою взаємодією, що дозволяє характеризувати вчених ...
1143314
  Балабан О. Семантика фразеологічних одиниць на позначення гендерних стереотипів в англомовній картині світу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 270-273. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1143315
  Торопова Н.А. Семантика функции логических частиц (на матер. нем. яз.) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.04 / Торопова Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 36 с.
1143316
  Ботнаренко Н. Семантика художнього простору в новелі В. Стефаника "Вона-земля" та повісті А. Чехова "Нудна історія" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 20-24. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1143317
  Вороьева Е.Ю. Семантика цвета во фразеологических оборотах (на материале французского языка) // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 80-85. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1143318
   Семантика целого текста. – М., 1987. – 168с.
1143319
  Садыхова Г.Р. Семантика цифры "семь" (на материале французского и русского языков) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 375-380. – ISSN 2311-0821
1143320
  Віват Г. Семантика числообразів у художньому просторі Миколи Руденка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 51-53. – ISSN 0130-5263


  У статті декодується числова символіка М. Руденка в контексті української поезії й крізь призму філософії та релігії
1143321
  Гулак А. Семантика чорного кольору в поезії Василя Стуса (на матеріалі збірки "Палімпсести") // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 219-225. – ISSN 1728-9572
1143322
  Мойжес В.В. Семантика штампованої кераміки Верхнього Потисся // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2012. – Вип. 41. – С. 44-58
1143323
  Брудный А А. Семантика языка и психология человека / А А. Брудный, . – Фрунзе, 1972. – 234с.
1143324
   Семантика языка и текста. – Кировоград, 1984. – 219с.
1143325
   Семантика языков программирования: Сб. ст.. – М., 1980. – 395с.
1143326
   Семантика языковых единиц. – Л., 1975. – 163с.
1143327
   Семантика языковых единиц лексического уровня. – Элиста, 1983. – 107с.
1143328
   Семантика языковых единиц разных уровней : межвузовский сборник научных трудов. – Ростов -на-Дону, 1987. – 184 с.
1143329
   Семантика, грамматика и прогматика языковых единиц. – М., 1988. – 97с.
1143330
   Семантика, логика и интуиция в мыслительной деятельности человека. – М., 1979. – 184с.
1143331
  Криконюк К. Семантика, словотвір і етимологія оронімів Ірану // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 131-142. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
1143332
  Корбозерова Нина Николаевна Семантика, структура и эволюция сложноподчиненного предложения в испанском языке : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.02.05 / Корбозерова Нина Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 33л.
1143333
  Корбозерова Нина Николаевна Семантика, структура и эволюция сложноподчиненноо предложения в испанском языке : Дис... докт. филол.наук: 10.02.05 / Корбозерова Нина Николаевна; Киев. гос. педин-т иностр. яз. – Киев, 1991. – 548л. – Бібліогр.:л.420-511
1143334
  Сюй Л. Семантика. / Л. Сюй. – Пекин, 1990. – 292с.
1143335
  Кальченко Т.Ю. Семантико-аксіологічний аспект прецедентних феноменів історичного походження в ліриці І. Римарука і В. Герасим"юка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 15-18. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1143336
  Рябуха Н.О. Семантико-аксіологічні основи звукообразу в сучасній музиці // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 264-275
1143337
  Пискач О.Д. Семантико-граматична характеристика фразем у романі Марини Гримич "Варфоломієва ніч" // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 13. – С. 145-156


  Досліджено лексико-граматичні типи (дієслівні, адвербіальні, іменні та ін.) і семантику фразем у романі Марини Гримич "Варфоломієва ніч".
1143338
  Загнітко А.П. Семантико-граматичне енергетичне ядро дієслівності // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – C. 3-13. – ISSN 0027-2833
1143339
  Ульянова Н. Семантико-граматичний аналіз метафори (на матеріалі повісті Тодося Осьмачки "Старший боярин") // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 214-220. – ISBN 966-95452-3-9
1143340
  Сингаївська Г.В. Семантико-граматичний аспект субстантивації дієприкметників в іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 332-343. – Бібліогр.: Літ.: с. 342-343; 25 п.


  Досліджено явище субстантивації дієприкметників в іспанській мові. В статье исследовано явление субстантивации причастий в испанском языке. The phenomenon of participles in Spanish language is investigated in the article.
1143341
  Маковецька-Гудзь Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь ( на матеріалі української поетичної мови 70 - 90-х років 20 століття ) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 - українська мова / Маковецька-Гудзь Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1143342
  Маковецька-Гудзь Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь (на матеріалі української поетичної мови 70-90-х років 20 століття) : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Маковецька-Гудзь Ю.А.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ. – 208, 209-423 л. – Додатки: [ кн.2.- л. 209-423 ]. – Бібліогр.: л. 190-208
Кн. 1, кн. 2. – 2009. – 208, 209-423 л. – Додатки: [ кн.2.- л. 209-423 ]. – Бібліогр.: л. 190-208
1143343
  Тоненчук Т. Семантико-граматичні, структурні, етимологічні та функціонально-стилістичні особливості соматичних фразеологічних одиниць англійської мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 340-346. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1143344
  Голоюх Василий Иванович Семантико-грамматическая структура сложноподчиненных условных предложений в современном украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Голоюх Василий Иванович ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1977. – 27 с.
1143345
  Стасевский С.Б. Семантико-грамматическая структура украинской технической терминологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Стасевский С.Б.; Ин-т языковедения. – К, 1973. – 21л.
1143346
  Чепасова А.М. Семантико-грамматические классы русских фразеологизмов / А.М. Чепасова. – М, 1974. – 78с.
1143347
  Афанасьева Р.П. Семантико-грамматические классы русского глагола : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Афанасьева Р.П.; Воронежский государственный университет им.Ленинского комсомола. – Воронеж, 1978. – 22л.
1143348
  Алейник Г.Б. Семантико-грамматические особенности абстрактных имен существительных. (На материале соврем. франц. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Алейник Г.Б.; Моск. ос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 21л.
1143349
  Ермаченко М.Н. Семантико-грамматические особенности имен собственных (на материале французского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 13.664 / Ермаченко М.Н.; Моск. гос. пед ин-т. – М., 1970. – 26л.
1143350
   Семантико-грамматические свойства фразеологизмов русского языка. – Челябинск, 1985. – 157с.
1143351
  Копелиович А.Б. Семантико-грамматическое развитие категории рода в современном русском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Копелиович А.Б.; Моск. гос. пед. ин-т имени В.И.Ленина. – М., 1971. – 20л.
1143352
  Бабич Сергей Георгиевич Семантико-деривационные отношения в словообразовательных гнездах русских имен существительных (лексико-семантическое поле "погода") : Автореф... канд филол.наук: 10.02.01 / Бабич Сергей Георгиевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 18л.
1143353
  БАбич Семантико-деривационные отношения в словообразовательных гнездах русских имен существительных (на материал. лексики со значением "погода"). : Дис... канд. философ.наук: 10.02.01 / БАбич С.Г.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1988. – 144л. – Бібліогр.:л.138-144
1143354
  Корпало О. Семантико-етимологічна характеристика прізвищ Галичини польського походження категорії nomina personalia / О. Корпало, Н. Тишківська // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 149-155. – ISBN 978-966-2763-81-2
1143355
  Карацева Л.М. Семантико-интонационный анализ вокативных единиц в английской разговорной речи : Автореф... канд. филол.наук: / Карацева Л. М.; МГИМО. – М., 1969. – 16с.
1143356
  Борисова Л.В. Семантико-интонационный анализ сложноподчиненных предложений с придаточным нереального условия в английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Борисова Л.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 22 с.
1143357
  Матковська М. Семантико-когнитивні особливості концепту "рекомендація" в англомовному політичному дискурсі (на матеріалі документів ООН) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 133-138. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1143358
  Дмитриева Л. Семантико-когнитивное описание концептов "улыбка / смех" в русской картине мира // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 50-55. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1143359
  Кислицына Н.Н. Семантико-когнитивный анализ концепта работа (на материале английского, французского, украинского и русского языков / Н.Н. Кислицына, Т.М. Норец // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 98-106
1143360
  Вільчинська Т. Семантико-когнітивна природа концепту "святість" у поетичному тезаурусі Б.- І. Антонича // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 77-84. – ISSN 0320-3077
1143361
  Кравцова Ю.В. Семантико-когнітивне моделювання метафоризації // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 43-54. – ISSN 0027-2833
1143362
  Мазепова О.В. Семантико-когнітивний підхід до аналізу мовних явищ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 42-48


  Розглянуто специфіку семантико-когнітивного підходу до аналізу мовних явищ як одного з напрямів когнітивної лінгвістики, метою якого є моделювання змісту та структури окремих концептів як одиниць національної свідомості. На прикладі зіставного ...
1143363
  Змієвська О.О. Семантико-когнітивний та функціональний аспекти конекторів ментальних просторів сенсорики в сучасній англомовній прозі / О.О. Змієвська, О.Л. Козачишина // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 121-128. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1143364
  Галуцьких І.А. Семантико-когнітивні аспекти образної інтерпретації ТІЛА ПІД ВЛАДОЮ в англійській художній прозі постмодернізму (на матеріалі тексту роману Дж. Фаулза "The Collector ") // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 35-44
1143365
  Краморова Л.М. Семантико-коммуникативная природа предикативного определения (НА материалах нем.яз.) : Дис... канд филол.наук: / Краморова Л.М.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К,, 1971. – 176л. – Бібліогр.:л.177-182
1143366
  Краморова Л.М. Семантико-коммуникативная природа предикативного определения (на материале современного нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10677 / Краморова Л.М.; МВ и ССО ССР. КГУ. – К., 1972. – 14л.
1143367
  Алимурадов А.Р. Семантико-композиционное стрение современного английского диалога как коммуникативной единицы текста : Автореф... наук: 10.02.04 / Алимурадов А. Р.; Одесск. ГУ. – Одесса, 1980. – 24л.
1143368
  Алимурадов А.Р. Семантико-композиционное строение современного английского диалога как коммуникативной формы текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алимурадов А. Р.; Пятигорск. ин-т ин. яз. – Пятигорск, 1981. – 23л.
1143369
  Буняк А.В. Семантико-композиційні особливості текстів -анотацій сучасних агломовних наукових публікацій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 39-45. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
1143370
  Жерібко Н. Семантико-комунікативні особливості функціонування у ЗМК назв політичних об"єднань // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 110-114
1143371
  Чорна Н.В. Семантико-концептуальний підхід до дослідження проблеми "фантастичного світу" в постмодерному художньому дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 230-239. – ISSN 2413-5593
1143372
  Потемкина Н.Ф. Семантико-морфологическое освоение немецких заимствований в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Потемкина Н.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
1143373
  Ганцева О. Семантико-морфологічна структура новоутворених слів у перській мові (в контексті мовного реформування) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 95--98. – Бібліогр.: Літ.: С. 98; 5 поз. – ISBN 966-7825-79-5


  Метою запропонованої статті є дослідження структури нових слів. запропанованих Академією перської мови та літератури на заміну європейським та арабським запозиченням у мові фарсі. Целью этой статьи является исследование структуры новых слов, ...
1143374
  Маркина А.А. Семантико-ориентированное сравнительное исследование бессуфиксальных сложных существительных английского и немецкого языков : Автореф... канд. филол.наук: 0.02.20 / Маркина А.А.; Каз. гос. пед. ун-т. – Казань, 1999. – 23л.
1143375
  Лавриненко О.О. Семантико-правова асиметрія українсько-англійського юридичного перекладу (на прикладі термінологічного словосполучення "припинення дії правочину") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 99-106. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1143376
  Климкина Ольга Ивановна Семантико-прагиматические аспекты восприятия текста (на материале русских художественных текстов малого объема) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Климкина Ольга Ивановна; КУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 241л. – Бібліогр.:л.164-185
1143377
  Кудряшов В.С. Семантико-прагматический аспект передачи специальных советских реалий в переводах на английский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Кудряшов В.С.; Моск.гос.ин-т.иностр.яз. – М, 1989. – 24л.
1143378
  Серажим К.С. Семантико-прагматична організація тексту // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 121-125. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9


  Текст, як один із найважливіших засобів людської комунікації, стає об"єктом обговорення широкого кола вчених, які працюють у різних галузях гуманітарного знання: логіці, психології, філософії, лінгвістиці... Такий комплексний підхід до тексту неодмінно ...
1143379
  Пустовалова В.І. Семантико-прагматичний діапазон футбольної лексики та фразеології в метафоричному вживанні (на матеріалі мови української преси) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 177-180. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1143380
  Клімкіна О.І. Семантико-прагматичні аспекти сприйняття тексту (на матер. російських текстів малого обсягу) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Клімкіна О.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
1143381
  Мєдвєдєва Н.О. Семантико-прагматичні особливості сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 53-59. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
1143382
  Ясакова Н.Ю. Семантико-прагматичні параметри транспозиції у вказуванні на мовця // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 161-169. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто властиві українській мові способи вказування на мовця за допомогою одиниць, що зазвичай реалізують граматичне значення другої або третьої осіб. Доведено, що власне-іменники найчастіше слугують засобами номінації соціальних ролей ...
1143383
  Андрусь Л.А. Семантико-психологічні особливості інтерогативів сучасної французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 11-15. – ISBN 966-8188-07-1
1143384
  Куранова С. Семантико-рольовий аналіз дискурсів інтерв"ю у зіставному аспекті (на прикладі англійської та української мов) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 5 (101) вересень - жовтень. – С. 76-79
1143385
  Куранова С. Семантико-рольові особливості публічних виступів в українській, англійській та російській мовах // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 57-61


  Запропоновано динамічну модель розгортання семантико-рольових характеристик змісту дискурсу. Представлено послідовну та ієрархічну стратегії семантико-рольової побудови змісту відповідних дискурсів.
1143386
   Семантико-синтаксичекская организация текста в германских и романских языках. – Грозный, 1979. – 212с.
1143387
   Семантико-синтаксичекская структура словосочетания и предложения. – Горький, 1988. – 115с.
1143388
   Семантико-синтаксичекские проблемы теории языка и перевода. – М., 1986. – 212с.
1143389
  Мацегора И.Л. Семантико-синтаксическая валентность русских глаголов с дефектными парадигмами личных форм // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 230-234. – (Філологія)
1143390
  Степанян В.А. Семантико-синтаксическая категория притяжательности в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Степанян В.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1979. – 24л.
1143391
  Сафина Г.А. Семантико-синтаксическая неразложимость словосочетаний в позиции группы подлежащего в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сафина Г. А.; Калин. ГУ. – Калинин, 1975. – 21л.
1143392
  Сафина Г.А. Семантико-синтаксическая неразложимость словосочетаний в пределах группы подлежащего в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сафина Г. А.; Калин.ГУ. – Калинин, 1974. – 25л.
1143393
  Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения / В.В. Богданов. – Ленинград, 1977. – 204с.
1143394
   Семантико-синтаксическая организация предложения и текста в современном французском языке. – Горький, 1984. – 114 с.
1143395
   Семантико-синтаксическая организация словосочетания и предложения в современном французском языке. – Горький, 1982. – 148 с.
1143396
   Семантико-синтаксическая организация словосочетания и предложения в современном французском языке. – Пятигорск, 1987. – 136с.
1143397
  Вербенко И.Ю. Семантико-синтаксическая организация типов простых предложений в научном стиле русского языка (на материалах научно-технических текстов) : Дис... наук: 10.02.01 / Вербенко И. Ю.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1987. – 239л. – Бібліогр.:л.188-205
1143398
  Двухжилов Александр Владимирович Семантико-синтаксическая природа противопоставления "слабая/сильная форма" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Двухжилов Александр Владимирович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1143399
  Двухжилов Александр Владимирович Семантико-синтаксическая природа противопоставления "слабая/сильная форма" прилагательного в готском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04. / Двухжилов Александр Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 205л.
1143400
  Коростышевская Елена Михайловна Семантико-синтаксическая структура и функциональные особенности безличных предложений в современном русском и украинском языках : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Коростышевская Елена Михайловна ; КГУ им Т.Г.Шевченка. – Киев, 1990. – 182 л. – Бібліогр. : л. 170-182
1143401
  Пожица Адриана Георгиевна Семантико-синтаксическая структура именных словосочетаний с локальными предлогами в современном французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Пожица Адриана Георгиевна; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – л.
1143402
  Кубская У.В. Семантико-синтаксическая структура субстантивных словосочетаний с атрибутивно-обстоятельственными отношениями в русском языке: (В сопоставлении с укр. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Кубская У.В.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1981. – 27л.
1143403
  Овсянников Геннадий Иванович Семантико-синтаксическая характеристика метеонимов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Овсянников Геннадий Иванович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 18л.
1143404
  Мирзамухамедова Мархамат Фахритдиновна Семантико-синтаксическая характеристика указательных местоимений и местоименных наречий в соврем. англ. языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мирзамухамедова Мархамат Фахритдиновна; Моск. госпед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 26л.
1143405
  Сапрыкин А.А. Семантико-синтаксические и просодические особенности восклицательно-вопросительных фраз современного французского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Сапрыкин А. А.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 23 с.
1143406
  Сапрыкин Александр Андреевич Семантико-синтаксические и просодические особенности восклицательно-вопросительных фраз современного французского языка : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Сапрыкин Александр Андреевич; Киевский государственный пединст-тут иностранных языков. – К., 1992. – 127л. – Бібліогр.:л.108-127
1143407
  Мунгалова Ольга Максимовна Семантико-синтаксические и функциональные особенности номианльных структур в испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Мунгалова Ольга Максимовна ; МГУ , Филол. фак-т. – Москва, 1976. – 32 с.
1143408
  Подчасова Валентина Степановна Семантико-синтаксические свойства дейктических слов here/there в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Подчасова Валентина Степановна ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1978. – 25 с.
1143409
  Нехай Г.В. Семантико-синтаксические свойства неличных форм глагола (ING-форма) в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Нехай Г. В.; Львов. ГУ. – Львов, 1958. – 23 с.
1143410
   Семантико-синтаксические связи в языках разных систем. – Кемерово, 1983. – 155с.
1143411
  Немец Г.П. Семантико-синтаксические средства выражения модальности в русском языке / Г.П. Немец. – Ростов н/Д, 1989. – 142с.
1143412
  Никитченко Николай Степанович Семантико-синтаксические структуры программ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Никитченко Николай Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 134л.
1143413
  Никитченко Н.С. Семантико-синтаксические структуры программ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Никитченко Н. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 16 с.
1143414
  Онищенко Яна Анатольевна Семантико-синтаксические функции частиц в испанском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Онищенко Яна Анатольевна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 200л. – Бібліогр.:л.167-191
1143415
  Денисенко Л.Г. Семантико-синтаксические характеристики глагоолв зрительной перцепции в современном испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Денисенко Л. Г.; Моск пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1981. – 13л.
1143416
  Родионова А Семантико-синтаксические характеристики конструкцкий "финитный глагол + инфинитив" в современном английсокм языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Родионова А А.; АН СССР, Ин-т языкознан., Лен. отд. – Ленинград, 1979. – 19л.
1143417
  Митрофанова Зинаида Ивановна Семантико-синтаксические, прагматические и функциональные особенности двухзвенных сложных предложений в свете актуального членения: (на материале англ. языка) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Митрофанова Зинаида Ивановна; Московский гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 24л.
1143418
  Васильева М.И. Семантико-синтаксический анализ адъективно-именных словосочетаний : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Васильева М.И.; Ленигр. гос. пед. ин-т. – Л, 1978. – 24л.
1143419
  Матина Инесса Евгеньевна Семантико-синтаксический анализ безглагольных союзных оборотов в осложненном предложении (на материале современного англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Матина Инесса Евгеньевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 16л.
1143420
  Хомякова Елизавета Георгиевна Семантико-синтаксический анализ конверсных отношений глаголов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Хомякова Елизавета Георгиевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 19л.
1143421
  Приходько А.Н. Семантико-синтаксический анализ конструкций с предикативным определением в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Приходько А.Н.; Киев. гос. пед. ин-т. ин. языков. – К., 1983. – 22л.
1143422
  Елкина Елена Владимировна Семантико-синтаксический анализ коррелятивных пар : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Елкина Елена Владимировна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1978. – 24л.
1143423
   Семантико-синтаксическое взаимодействие предложения и текста. – Краснодар, 1985. – 117с.
1143424
  Масицька Т. Семантико-синтаксична залежність суб"єкта процесу у поетичних творах Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 287-297. – ISSN 2304-9383


  У статті досліджено семантико-синтаксичну залежність суб"єкта процесу в семантико-синтаксичній структурі речення. Виділено групи предикатів процесуального значення.
1143425
  Приходько А.М. Семантико-синтаксична організація зіставних паратаксисів у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 282-288. – ISBN 966-581-231-9
1143426
  Приходько А.М. Семантико-синтаксична організація зіставних паратаксисів у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1143427
  Корсун О.В. Семантико-синтаксична організація статальних безсуб"єктних речень в англійській і українській мовах // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 83-93. – ISSN 2075-4205
1143428
  Різник С. Семантико-синтаксична сполучуваність віддієслівних дериватов у сучасній українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 27-31. – ISSN 0320-3077
1143429
  Тимкова В.А. Семантико-синтаксична структура двоскладних речень із предикатами якості в українській мові : Монографія / В.А. Тимкова; Вінницький держ. аграрний ун-т. – Київ : Кондор, 2005. – 134с. – ISBN 966-351-005-6
1143430
  Арібжанова Ірина Миколаівна Семантико-синтаксична структура полівалентних дієслів-предикатів у сучасній українській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Арібжанова Ірина Миколаівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 17л.
1143431
  Арібжанова І.М. Семантико-синтаксична структура полівалентних дієслів-предикатів у сучасній українській мові. : Дис... канд. філол.наук: 10.02.02 / Арібжанова І.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 188л. – Бібліогр.:л.165-188
1143432
  Арібжанова І. Семантико-синтаксична структура прикладкового словосполучення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 52-62. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Здійснено спробу абстрактно-граматичного аналізу прикладкових словосполучень, простежено внутрішні семантико-синтаксичні відношення між іменниками, що називають той самий предмет: власне прикладкові та взаємоприкладкові. The article is devoted to the ...
1143433
  Щербачук Н.П. Семантико-синтаксична структура простого речення у діалогічному мовленні (на матеріалі художніх творів) : Дис. .... канд.філологічних наук. Спец.10.02.01 - українська мова / Щербачук Н.П.; КНУТШ.Ін-т філології. – Рівне, 2006. – 210л. + Додатки: л. 208-210. – Бібліогр.:л. 182-206
1143434
  Щербачук Н.П. Семантико-синтаксична структура простого речення у діалогічному мовленні (на матеріалі художніх творів) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Наталія Петрівна Щербачук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1143435
  Вихованець І.Р. Семантико-синтаксична структура речення / Відпов.ред. І.П.Вихованець. – Київ : Наукова думка, 1983. – 220с.
1143436
  Швайка О.М. Семантико-синтаксична структура речення в мові оригіналу і перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 158-162. – ISBN 966-581-102-9
1143437
  Харченко С.В. Семантико-синтаксична та комунікативна структура речень спонукальної модальності : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.01 / Харченко С.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 21с. – Бібліогр.:с.17-18
1143438
  Масицька Т. Семантико-синтаксична темпорально-темпоральна взаємозалежність у складносурядних реченнях // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 88-92. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1143439
  Манакова О.І. Семантико-синтаксична технологія конструювання програм, які базуються на рекурентних співвідношеннях : Навч. посібник для студ. 1-го курсу факультету кібернетики / О.І. Манакова, В.Н. Редько; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 88с. – ISBN 966-594-112-7
1143440
  Малімон Л.К. Семантико-синтаксична характеристика мовленнєвого жанру наукової статті / Л.К. Малімон, А.Д. Шкаровецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 38-41. – ISSN 1729-360Х
1143441
  Жидкова Є. Семантико-синтаксичне оточення дієслів мовлення (на матеріалі твору В.Г.Дрозда "Листя землі") // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 43-48. – ISBN 978-617-689-129-1
1143442
  Андрухова Т.А. Семантико-синтаксичні й стилістичні особливості незакінчених та перерваних речень у художній прозі Уласа Самчука // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 118-120. – ISBN 978-966-96911-8-7
1143443
  Гузенко С. Семантико-синтаксичні компоненти заголовків реклами // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 68-71. – Бібліогр. в кінці ст.
1143444
  Марченко О.О. Семантико-синтаксичні моделі природної мови. Тензорний підхід : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Марченко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 280 л. – Бібліогр.: л. 263-280
1143445
  Марченко О.О. Семантико-синтаксичні моделі природної мови. Тензорний підхід : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Марченко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
1143446
  Дяченко Н.Л. Семантико-синтаксичні олсобливості текстів французьких лічилок // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 58-63. – Бібліогр.: 28 назв.
1143447
  Татьянченко Н.Ф. Семантико-синтаксичні особливості простого безособового речення (на матеріалі української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 234-240. – ISBN 966-581-295-6
1143448
  Христіанінова Р. Семантико-синтаксичні різновиди безсполучникових складносурядних речень у сучасній українській мові // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 263-274. – ISSN 2311-5165


  Статтю присвячено актуальній проблемі теорії складних речень. У ній досліджено безсполучникові конструкції, утворені граматично рівноправними предикативними частинами, поєднаними сурядним зв"язком, обгрунтовано можливість зарахування таких конструкцій ...
1143449
  Ніколаєнко Т. Семантико-синтаксичні структури надфразних єдностей у повісті І. Франка "Основи суспільності" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 371-376. – ISBN 966-594-298-0
1143450
  Онищенко Я.А. Семантико-синтаксичні функціі часток в іспанській мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Онищенко Я. А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 11 с.
1143451
  Бурналева З.К. Семантико-синтексические свойства конструкции с двойным комплетивным отношеним в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бурналева З. К.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 24л.
1143452
   Семантико-системные отношения в языке. – Свердловск, 1984. – 129с.
1143453
  Пятницкий В.Д. Семантико-словообразовательна соотносительность качественных прилагательных и отвлеченных существительных с качественным значением в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Пятницкий В.Д.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 25л.
1143454
  Капская А.И. Семантико-словообразовательная структура названий цветов в украинсом языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Капская А.И. ; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1970. – 22 с.
1143455
  Шило Нина Ивановна Семантико-словообразовательная структура украинской лесной и деревообрабатывающей терминологии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Шило Нина Ивановна; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1981. – 22л.
1143456
  Житару Е.Н. Семантико-словообразовательные особенности корреляции глаго -- имя в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Житару Е. Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1979. – 24л.
1143457
  Шагинуров Э.А. Семантико-словообразовательные отношения отвлеченных имен действия к базовым глаголам в современном русском языке. (На материале отвлеченных существительных с формантами -ние, -ение, -тие) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Шагинуров Э.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 16л.
1143458
  Нечитайло І.М. Семантико-словотвірна диференціація праслов"янських локалізмів як шлях до реконструкції прамови // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2012. – Вип. 1, А. – С. 216-254. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1143459
  Лелюх С. Семантико-словотвірна структура словотвірних гнізд з омонімічною вершиною КЛУБ // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 111-115. – Бібліогр.: Літ.: 114-115; 5 назв. – ISSN 2075-1486
1143460
  Бабій І. Семантико-словотвірна характеристика композитних інноваційних іменників у романі "Правдв і кривда" М. Стельмаха // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 42-49. – ISSN 2304-9383
1143461
  Оглашенний Р. Семантико-словотвірні особливості відіменникових ергативних дієслів у німецькій та українській мовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 114-123. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
1143462
  Штибель Ю. Семантико-словотвірні та стилістичні особливості оцінних найменувань у біблійному тексті // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 286-292. – ISBN 978-966-2763-81-2
1143463
  Нечитайло І. Семантико-словотвірні типи праслов"янських діалектизмів (балкано-карпатські ізоглоси) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 118-122. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1143464
  Юрченко О. Семантико-смислова природа чисел у текстах козацьких дум // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 185-189. – ISBN 978-966-171-783-0
1143465
  Заславская Наталия Викторовна Семантико-стилистическая и функциональная характеристика межьязыковых омонимов в русском и украинском языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01, 10.02.02 / Заславская Наталия Викторовна ; АН УССР, Ин-т языкознания им. А.А.Потебни. – Киев, 1985. – 17 с.
1143466
  Куликова И.С. Семантико-стилистическая характеристика атрибутивных именных словосочетаний. (На материале световых и цветовых прилагательных в произведениях К.Г.Паустовского и М.М.Пришвина) : Автореф... канд. филол.наук: / куликова И.С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра рус. яз. – Л., 1966. – 20л.
1143467
  Огольцев В.М. Семантико-стилистическая характеристика качественно-оценочных суффиксных форм прилагательных в руссокм литературном языке и устной народной поэзии XIX-ХХ вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Огольцев В. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 19л.
1143468
  Николаева Наталья Сергеевна Семантико-стилистическая характеристика отадъективных наречий на -О, -Е в современном языке : Дис... канд. филос.наук: 10.02.01 / Николаева Наталья Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 213л. – Бібліогр.:л.197-213
1143469
  Судиловская В.Г. Семантико-стилистическая характеристика производных прилагательных с суффиксами -bar, -sam, -lich : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Судиловская В.Г.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1979. – 24с.
1143470
  Николаева Н.С. Семантико-стилистическая характеристика стадьективных наречий на -о, -е в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Николаева Н. С.; КГУ. – К., 1988. – 20л.
1143471
   Семантико-стилистические аспекты функционирования языковых единиц. – Барнаул, 1986. – 156с.
1143472
  Богуславский В.М. Семантико-стилистические группы слов в языке газеты : Автореф... канд. филол.наук: / Богуславский В. М.; АН СССР, Лен. отд-ние Ин-та языковед. – Х., 1969. – 26л.
1143473
  Сильвестров Юрий Владимирович Семантико-стилистические и прагматические особенности русского рекламного текста (на материалах газетной рекламы) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Сильвестров Юрий Владимирович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 176л. – Бібліогр.:л.179
1143474
   Семантико-стилистические исследования слова и предложения. – Барнаул, 1990. – 144с.
1143475
  Тростогон М.А. Семантико-стилистические категории лексики иностранного происхождения в произведениях И.Я.Франко : Автореф... кандидата филол.наук: / Тростогон М.А.; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1965. – 24л.
1143476
  Черная А.И. Семантико-стилистические особенности английских фразеологических единиц со значением движения - перемещения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Черная А.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 18л.
1143477
  Вазбуцкая К.Г. Семантико-стилистические особенности первого места в простом повествовательном предложении немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Вазбуцкая К.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1964. – 19л.
1143478
  Кузнецова И.Ф. Семантико-стилистические функции атрибутивных словосочетаний с согласованием в авторской речи А.П.Чехова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Кузнецова И.Ф.; МВ и ССО СССР. – 29л.
1143479
  Сенив М.Г. Семантико-стилистические функции деминутивных образований в латинском языке раннего периода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.673 / Сенив М.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 28 с.
1143480
  Качаева Л.А. Семантико-стилистические функции имен прилагательных в повести А.И.Куприна "Поединок" : Автореф... канд. филол.наук: / Качаева Л.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Владивосток, 1965. – 19л.
1143481
  Москалева А.Г. Семантико-стилистические функции согласованных атрибутивных слов в "Записках охотника" И.С.Тургенева : Автореф. дис... канд. филол. наук : 660 / Москалева А.Г. ; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 22 с.
1143482
  Зимон Е.И. Семантико-стилистическое варьирование имен прилагательных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 00.02.04 / Зимон Е.И.; Моск. ин-т иностр. яз. – М., 1981. – 21л.
1143483
  Костик Є.В. Семантико-стилістична неоднозначність англійських паремій // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 170-176. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1143484
  Бугрим А. Семантико-стилістична своєрідність назви в українській рекламі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 144-150
1143485
  Федосій О. Семантико-стилістична структура запитальних конструкцій у малих епічних творах Людмили Тарнашинської // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 30-33
1143486
  Шимків Н.М. Семантико-стилістична характеристика колірних епітетів у ліриці поетів "Празької школи" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 16-22.
1143487
  Малащук К. Семантико-стилістичний аналіз церковнослов"янізмів у формах звертань до жіночих образів у поетичній спадщині Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 109-114
1143488
  Масюк Ж. Семантико-стилістичний потенціал теонімів у творах Й.С. Струцюка про долю холмщаків // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 180-189. – ISSN 2304-9383
1143489
  Здіховська Т. Семантико-стилістичні властивості фразеологізмів на позначення морально-психологічних характеристик людини в прозі У. Самчука // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 101-107. – ISBN 978-966-2763-81-2
1143490
  Бербер Н.М. Семантико-стилістичні домінанти антропоетонімікону оповідання "Дванадцять службів" Марії Матіос // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 24-32
1143491
  Єфімова А.І. Семантико-стилістичні особливості verba dicendi ( на матеріалі "Commentarii de bello Gallico" Гая Юлія Цезаря та "Oratio in Catilinam I" Марка Тулія Цицерона" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 47-52


  Стаття присвячена встановленню семантико-стилістичних особливостей verba dicendi (на матеріалі "Сommentarii de bello Gallico" Гая Юлія Цезаря та "Oratio in Catilinam I" Марка Тулія Цицерона). В статье рассматриваются семантико-стилистические ...
1143492
  Савчук Р. Семантико-стилістичні особливості ментального простору інтрагомодієгетичної оповіді у романі Ф. Саган "Un certain sourire" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – C. 243-248. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1143493
  Поворознюк С.І. Семантико-стилістичні особливості порівнянь у поезії Івана Малковича // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 94-98
1143494
  Ходаковська Н.Г. Семантико-стилістичні особливості прикметників німецької мови в художніх текстах (на матеріалі роману Розамунди Пільхер "Зимове сонце") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 518-524


  Статтю присвячено дослідженню прикметників сучасної німецької мови, визначено особливості їх семантики, їхніх стилістичних функцій та використання в художньому тексті. Аналізуються кольористичні, емотивні епітети та їх роль у збагаченні лексичного ...
1143495
  Вокальчук Г. Семантико-стилістичні особливості юкстапозитів у поезії Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 48-55. – ISSN 2413-0923
1143496
  Нужна К.А. Семантико-стилістичні процеси формування лексики французького молодіжного мовлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 279-294


  У статті йде мова про французьке молодіжне мовлення та його характерні особливості. Розглянуто семантико-стилістичні процеси формування лексики французького молодіжного мовлення: синонімічну субституцію, метафору, порівняння, метонімія та ...
1143497
  Сильвестров Ю.В. Семантико-стилістичні та прагматичні особливості російського рекламного тексту (на матер. газетної реклами) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.02 / Сильвестров Ю.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1996. – 25 c.
1143498
  Єщенко Т. Семантико-стилістичні типи метафор: теоретичний аспект // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 224-239. – ISSN 1728-9572
1143499
  Науменко Л. Семантико-стилістичні функції назв кольорів у ранній прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 322-328. – ISBN 966-594-246-8
1143500
  Новіцька Л.В. Семантико-структурна класифікація бібліонімів Михайла Стельмаха // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 129-137. – Бібліогр.: с. 137


  У статті розглядається назва заголовка як об"єкта ономастики (на основі заголовків творів Михайла Стельмаха). Відношення заголовка зтекстом у Михайла Стельмаха неоднозначні: заголовок може виділяти основну думку, ідею твору; наголошувати на місце та ...
1143501
  Байдюк О.І. Семантико-структурна специфіка складнопідрядних речень у поетичному мовленні Агатангела Кримського // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 85-92
1143502
  Костик О.І. Семантико-структурні особливості складних слів і словосполучень в англійській мові / О.І. Костик, Ю.А. Яременко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 213-218. – ISBN 978-966-581-958-5
1143503
  Ямкова І.В. Семантико-структурні трансформації давніх італійських приказок // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 488-492


  У науковій статті було розглянуто зміну давніх італійських приказок впродовж їхньої еволюції, зокрема, обгрунтовано їхні семантико-структурні трансформації. Аналіз конкретних фразеологічних одиниць показав, що давні італійські приказки характеризуються ...
1143504
  Малахова Вера Григорьевна Семантико-структурные осоебнности низкочастотных слоев и их стилистические функции. (На материале имени существ. в соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Малахова Вера Григорьевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 23л.
1143505
  Муштенко Г.А. Семантико-структурные типы терминологии свекло-сахарного производства : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.664 / Муштенко Г.А. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 24 с.
1143506
  Василяйко І. Семантико-тематична класифікація термінів кінематографа // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 21-29. – ISSN 2311-5165


  У статті розглянуто функційну специфіку кінематографічних термінів сучасної української мови як складника терміносистеми в цілому. На основі сучасного термінознавства визначено поняття "кінематографічний термін" та "терміносистема кінематографа", а ...
1143507
  Мерзлікіна О.В. Семантико-тематичні особливості іспанської інвективної лексики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 148-154. – ISSN 2413-5593
1143508
   Семантико-фонетические и грамматические явления в иностранном языке. – Алма-Ата, 1985. – 105с.
1143509
  Истомин В.С. Семантико-функциональная характеристика высказывания с перформативными глаголами во французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Истомин В.С.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – Москва, 1979. – 18л.
1143510
  Челак Т.Ф. Семантико-функциональная характеристика уменьшительных существительных в современном молдавском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Челак Т.Ф.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 22л.
1143511
  Дементьев А.В. Семантико-функциональные аспекты кинематических речений в современной английской речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дементьев А. В.; Моск. ин-т. ин. яз. – Москва, 1985. – 19л.
1143512
   Семантико-функциональные поля в лексике и грамматике. – Л., 1990. – 131с.
1143513
  Павлов В.Г. Семантико-функциональные характеристики современных английских наречий (опыт системного словаря). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Павлов В.Г.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
1143514
   Семантико-функциональный аспект изучения языковых единиц разных уровней. – Днепропетровск, 1987. – 151с.
1143515
  Сліпич А.А. Семантико-функціальні властивості конекторів аргументації в іспанській публіцистиці // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 71-75
1143516
  Грицик Н. Семантико-функціональний потенціал дієслівної синоніміки у мовостилі О.Олеся // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 256-262. – ISBN 966-7773-70-1
1143517
  Мацько Любов Семантико-функціональні аспекти тексту міста // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1143518
  Рак Олександр Михайлович Семантико-функціональні особливості вигуків у французькій мові: діахронічний та синхронічний аспекти : Дис....канд. філологічних наук.: 10.02.05 / Рак Олександр Михайлович; Буковинська державна медична академія. – Чернівці, 2001. – 20 с. + Додатки.: л.169-256. – Бібліогр.: л.: 144-169
1143519
  Рак Олександр Михайлович Семантико-функціональні особливості вигуків у французькій мові: Діахронічний та синхронічний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук; 10.02.05 / Рак О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1143520
  Руда Н.В. Семантико-функціональні особливості демінутивізованих прикметників і прислівників української та латинської мов // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 173-177
1143521
  Татаровська О. Семантико-функціональні особливості заперечення у мові права (на матеріалі англійських іменникових префіксальних форм ) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 101-107. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1143522
  Мацько Л.І. Семантико-функціональні особливості тексту міста // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 405-413. – ISBN 978-966-660-472-2
1143523
  Двойних К.Є. Семантитчний зміст інвестицій та фінансових ресурсів в умовах нової економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 22-26. – ISSN 2306-6814
1143524
  Кувшинова Н.М. Семантическая адаптация немецкоязычных лексических заимствований в русском языке XVII - XVIII вв. : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Кувшинова Наталия Мефодьевна ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова. – Киев, 2013. – 312 л. – Прилож.: л. 201-312. – Библиогр.: л. 168-200
1143525
  Филон Николай Иванович Семантическая вариативность глагольных фразеологизмов современного украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Филон Николай Иванович ; ХГУ. – Харьков, 1990. – 28 с.
1143526
  Чекунаева Г.В. Семантическая группа имен деятеля (лица) в современном немецком языке. К вопросу о системе словообразования имен деятеля : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чекунаева Г.В. ; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1964. – 30 с.
1143527
  Кулинич Ирина Андреевна Семантическая деривация в русской лексике 60-80-х годов и ее отражение в неографических и других лексикографических источниках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кулинич Ирина Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 22л.
1143528
  Кулинич И.А. Семантическая деривация в русской лексике 60-80-х годов и ее отражение в неорганических и других лексикографических источниках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кулинич И. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 208л. – Бібліогр.:л.137-156
1143529
  Тимошенкова Т.М. Семантическая емкость номинальной модели N 1 -- Vcop -- Nv : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Тимошенкова Т. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1143530
  Тимошенкова Тамара Михайловна Семантическая емкость номинальной модели N1 - Vcop - Nv. : Дис... канд. фило.наук: 10.02.04 / Тимошенкова Тамара Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 154л.
1143531
  Митина Тамара Васильевна Семантическая значимость компонентов фразеологических единиц современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Митина Тамара Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 26л.
1143532
  Алимпиева Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексико-семантической группы / Р.В. Алимпиева. – Ленинград, 1986. – 177с.
1143533
  Родионова И.С. Семантическая и грамматическая структура именных словосочетаний в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Родионова И. С. ; КГУ. – Киев, 1989. – 17 с.
1143534
  Родионова Ирина Сергеевна Семантическая и грамматическая структура именных словосочетаний украинского языка : Дис... канд. филос.наук: 10.02.02 / Родионова Ирина Сергеевна; КГУ. – К, 1988. – 177л.
1143535
  Осьмак Галина Карловна Семантическая и словообразовательная структура омонимов во французском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Осьмак Галина Карловна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 180л. – Бібліогр.:л.146
1143536
  Осьмак Г.К. Семантическая и словообразовательная структура омонимов во французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Осьмак Г.К. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1143537
  Стемковская Е.П. Семантическая и словообразовательная структура русской терминологической лексики. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Стемковская Е.П.; Моск.ун-т. – М, 1971. – 21л.
1143538
  Казадзе Ц.Д. Семантическая и словообразовательная структура сложных химических терминов : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Казадзе Ц.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 29л.
1143539
  Коломоец Владимир Михайлович Семантическая и словообразовательная структура украинской сельскохозяйственной лексики. (Названия профессий в отраслях полеводства, овощеводства, животноводства) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Коломоец Владимир Михайлович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1977. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
1143540
  Шовкопляс А.Г. Семантическая и словообразовательная характеристика профессионально-терминологической лексики плотничества. (На матер. рус. говоров Винниц. обл.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шовкопляс А.Г.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 24л.
1143541
  Захарова О.И. Семантическая избирательность слов с отрицательным компонентом в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Захарова О.И.; Пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1986. – 23л.
1143542
  Батрак Андрей Викторович Семантическая инвариантность и словообразовательные процессы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Батрак Андрей Викторович; МВиССО СССР. Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1974. – 39л.
1143543
   Семантическая интеграция в синтагматике. – Рига, 1984. – 175с.
1143544
  Пинчук Татьяна Николаевна Семантическая интерпретация монопредикативных предложений с множественным объектом в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пинчук Татьяна Николаевна; Одесск. гос. ун-т им. Мечникова. – Одесса, 1988. – 16л.
1143545
  Пудалова И.К. Семантическая интерпретация монопредикативных предложений с множественным субъектом в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пудалова И.К.; ОГУ. – Одесса, 1984. – 23л.
1143546
   Семантическая интерпретация простого предложения. – Иркутск, 1983. – 157с.
1143547
  Семчинский С.В. Семантическая интерференция языков : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Семчинский С.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 5 с. – Бібліогр.:с.53-55
1143548
  Кушнир Н.А. Семантическая категория возможности: обучение способам ее выражения иностранных студентов в практическом курсе русского языка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 372-378


  Стаття присвячена аналізу смислової структури категорії можливості як універсальної семантичної категорії мови, а також способам її вираження в сучасній російській мові. Статья посвящена анализу смысловой структуры категории возможности как ...
1143549
  Туранский И.И. Семантическая категория интенсивности в английском языке / И.И. Туранский. – Москва : Высшая школа, 1990. – 173 с.
1143550
  Киклевич А.К. Семантическая категория квантификации в языке и речи : Автореф... д-ра филолог.наук: 10.02.19 / Киклевич А.К.; БГУ. – Минск, 1995. – 36л.
1143551
  Смольская А.К. Семантическая категория лица / нелица и средний род в славянских языках // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 212-221. – ISBN 978-617-689-100-0
1143552
  Сенаторова Э.П. Семантическая классификация глаголов с суффиксом -НУ- на основании их валентных свойств. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Сенаторова Э.П.; Том.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 18л.
1143553
  Сильницкий Г.Г. Семантическая классификация структур типа "существительное + непереходный глагол" в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сильницкий Г.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 16л.
1143554
  Сильницкий Г.Г. Семантическая классификация структур типа "существительное + непереходный глагол" в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сильницкий Г.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1965. – 20л.
1143555
  Мокиенко В.М. Семантическая концепция Б.А. Ларина и историко--этимологическая реконструкция фразеологии // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 3-12. – ISBN 966-594-547-5
1143556
  Немировская Е.М. Семантическая концепция искусства. (К критическому анализу семантической философии искусства С.К.Лангер) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Немировская Е.М.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 24л.
1143557
  Савелова Л.А. Семантическая корреляция и асимметрия прилагательных и наречий в русском языке // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 146-149
1143558
  Ивашина Наталья Васильевна Семантическая микросистема обозначений времени в праславянском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Ивашина Наталья Васильевна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 17л.
1143559
  Ещенко Алексей Иванович Семантическая микросистема прилагательного nuevo в современном испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ещенко Алексей Иванович; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1976. – 24л.
1143560
  Марченко О.С. Семантическая модификация глагольного действия с позиций рецептивной и продуктивной грамматики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 31-37. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1143561
  Харитонова Т.А. Семантическая мотивированность и терминологизация обозначений абстрактных понятий. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Харитонова Т.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 17л.
1143562
  Харитонова Тамара Андреевна Семантическая мотивированность и терминологизация обозначений абстрактных понятий. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Харитонова Тамара Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 184л. – Бібліогр.:л.151-184
1143563
  Харитонова Т.А. Семантическая мотивированность и терминологизация обозначений астрактных понятий. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Харитонова Т.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 17л.
1143564
   Семантическая общность национальных языковых систем. – Воронеж, 1986. – 182с.
1143565
  Байкова Е.В. Семантическая оппозиция «лес и степь» как архетипы русской культуры в контексте языческой и христианской традиции изображения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 79-83. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена проблеме трансформации русской образной системы в контексте взаимовлияния языческой и христианской культуры и той роли, которую сыграла эта трансформация в становлении художественной культуры в дальнейшем. Проблема изучена в границах ...
1143566
  Савченко Л.Р. Семантическая организация высказываний с предикатами причинно-следственного отношения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Савченко Л. Р.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1985. – 24л.
1143567
   Семантическая организация грамматических единиц в романо-германских языках. – Красноярск, 1987. – 135с.
1143568
  Ненадых Тамара Михайловна Семантическая организация и залоговая интерпретация высказывания в современном французском языке. (Конструктции с Ninan + Vse) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ненадых Тамара Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1983. – 22л.
1143569
  Почепцов Г.Г. Семантическая организация предложения в аспекте пресуппозиции : Дис... канд.филол.наук: / Почепцов Г.Г.; КГУ. – Киев, 1975. – 170л. – Бібліогр.:л.156-170
1143570
  Федоров А.И. Семантическая основа образных средств языка / А.И. Федоров. – Новосибирск, 1969. – 92с.
1143571
  Гусев С.С. Семантическая основа связи научных и " ненаучных " форм познания // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 3 (май - июнь). – С. 5-18. – ISSN 0236-2007
1143572
  Маслюченко Н.Н. Семантическая парадигматика сложноподчиненных предложений с придаточным причины в испанском языке XII-XVII вв. / Н.Н. Маслюченко. – К., 1975. – 28с.
1143573
  Жучкова А.В. Семантическая поэтика прозы Захара Прилепина. О романе "СанькЯ" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 62-79. – ISSN 2310-4287
1143574
  Егорова Т.А. Семантическая роль префиксов в английском языке в историческом освещении. : Автореф... Канд.филол.наук: / Егорова Т.А.; Первый Ленингр.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Ленинград, 1950. – 11 л.
1143575
  Монастыренко З.А. Семантическая соотносительность производных имен действия и их производящих в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Монастыренко З.А.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1978. – 18л.
1143576
  Шнайдер М.М. Семантическая соотносительность производящих и производных слов (на матер. суффиксальных отглагольных имен существ. франц. языка). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Шнайдер М.М.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1974. – 22л.
1143577
   Семантическая специфика национальных языковых систем. – Воронеж, 1985. – 164с.
1143578
  Манаенко Г.Н. Семантическая специфика синтаксической подсистемы осложненного предложения // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 54-61. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1143579
  Гурская А.И. Семантическая структура английских бифункциональных глаголов to go, come, get, run, fall : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Гурская А.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 26 с.
1143580
  Андерш И.Ф. Семантическая структура беспредложного дательного падежа в современных чешском и немецком литературных языках : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Андерш И.Ф.; АН УССР. Ин-т языковедения. – К., 1971. – 29л.
1143581
  Корсаков А.К. Семантическая структура глагола в современном английском языке / А.К. Корсаков, Л.Л. Ивченко. – Одесса, 1982. – 75с.
1143582
  Карунц Р.Г. Семантическая структура глагоолв звучания в современном русском языке : Автореф... 24наук: 10.02.01 / Карунц Р. Г.; Мос. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1143583
  Сункало Саного Семантическая структура группы существительных со значением интеллекта. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Сункало Саного; БГУ. – Минск, 1985. – 19л.
1143584
  Журинский А.Н. Семантическая структура загадки / А.Н. Журинский. – М., 1989. – 126с.
1143585
  Маракулина Н.В. Семантическая структура и лексическая сочетаемость группы немецких прилагательных с общим значением "радостный", "веселый" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Маракулина Н.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 24л.
1143586
  Черкашина Л.М. Семантическая структура и синтез темпорального значения предложных конструкций в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Черкашина Л.М.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 31л.
1143587
  Тарасова Людмила Дмитриевна Семантическая структура и сочетаемость группы английских прилагательных, выражающих понятие температуры : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Людмила Дмитриевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 26л.
1143588
  Писанова Татьяна Викторовна Семантическая структура и функционально-коммуникативные свойства зооморфизмов испанского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Писанова Татьяна Викторовна; Моск. гос. ин-т иностр. языков, им. М. Тореза, Специализ. совет Д-053.17.01. – Москва, 1989. – 22 с.
1143589
  Жукова Л.К. Семантическая структура и характер синонимических связей группы прилагательных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Жукова Л. К.; Лен. от-ние Ин-та языковед. АН СССР. – Л., 1970. – 23л.
1143590
  Стоянов И.А. Семантическая структура и этимологический состав глаголов умственной деятельности в современном болгарском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.662 / Стоянов И.А.; АН УССР.Отдел.литературы, языка и искусствовед. – К, 1970. – 24л.
1143591
  Резаненко В.Ф. Семантическая структура иероглифической письменности / В.Ф. Резаненко. – Київ : Киевский университет, 1985. – 132с.
1143592
  Палатов М.И. Семантическая структура интерлингвизмов греко-латинского происхождения в современных европейских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.677 / Палатов М.И.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 28л.
1143593
  Лацабидзе Л.Ш. Семантическая структура конструкций родительного падежа в современном грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Лацабидзе Л. Ш.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1975. – 18л.
1143594
  Лебедева И.Ю. Семантическая структура лексических групп обозначения животных в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лебедева И. Ю.; БГУ. – Минск, 1985. – 17л.
1143595
  Мелихова Н.В. Семантическая структура микротекста : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мелихова Н.В.; Моск.гос.ин-т иностр.яз. – Москва, 1987. – 26л.
1143596
  Шевелева Л.В. Семантическая структура многозначного немецкого глагола nehmen и устойчивые словосочетания с компонентом nehmen : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Шевелева Л. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1972. – 27л.
1143597
  Нуритдинов Абубакиритдин Семантическая структура многозначных слов в составе антонимических пар (на материале русского языка в сопоставлении с узбекским) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Нуритдинов Абубакиритдин; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1980. – 20л.
1143598
  Булавин Н.М. Семантическая структура неологизмов существительных в британском и американском вариантах английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Булавин Н.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 18 с.
1143599
  Цой А.А. Семантическая структура нераспространенных двусоставных глагольных предложений в современном русском языке. / А.А. Цой. – Ташкент, 1980. – 127с.
1143600
  Намакштанская Инна Егоровна Семантическая структура односубъектного уступительного предложения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Намакштанская Инна Егоровна; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1980. – 20л.
1143601
  Гураль Майя Игоревна Семантическая структура отперсональных прилагательных с суффиксом -Н- в современном русскоя языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Гураль Майя Игоревна; Черновицкий гос. ун-тет им. Ю.Федьковича. – Черновцы, 1992. – 184л. – Бібліогр.:л.160-184
1143602
  Лежава В.Г. Семантическая структура предлогов пространственного значения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лежава В. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1970. – 21л.
1143603
  Желтобрюх В.Ф. Семантическая структура предложений с непроцессуальными глагоами цветового образования в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Желтобрюх В. Ф.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1984. – 23л.
1143604
  Смирнова Татьяна Николаевна Семантическая структура предложений с предикатами состояния (На материале русского языка) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.01 / Смирнова Татьяна Николаевна; МВ и ССО УССР, Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 25л.
1143605
  Сусов И.П. Семантическая структура предложения / И.П. Сусов. – Тула, 1963. – 143с.
1143606
  Сусов И.П. Семантическая структура предложения / И.П. Сусов. – Тула, 1973. – 141с.
1143607
   Семантическая структура предложения. – Ростов н/Д, 1978. – 152с.
1143608
  Куценко А.В. Семантическая структура прилагательных-вкусообозначений и их лексическая сочетаемость в английском и русском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Куценко А.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
1143609
  Туркина Р.В. Семантическая структура производного слова / Р.В. Туркина. – Калинин, 1984. – 80с.
1143610
  Арват Н.Н. Семантическая структура простого (односоставного) предложения / Н.Н. Арват. – Черновцы, 1974. – 66с.
1143611
  Арват Н.Н. Семантическая структура простого предложения в современном русском языке / Н.Н. Арват. – Киев, 1984. – 159с.
1143612
  Цой А.А. Семантическая структура простых нераспространенных двусоставных глагольных предложений в современном русском языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.01 / Цой А. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1980. – 41л.
1143613
  Смирнова Нина Георгиевна Семантическая структура сенсорных наречий в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Смирнова Нина Георгиевна; М-во просвещения РСФСР. Ленинградский гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 25л.
1143614
   Семантическая структура слова. – Москва, 1971. – 216 с.
1143615
  Туркина Р.В. Семантическая структура слова / Р.В. Туркина. – Калинин, 1973. – 22с.
1143616
  Туркина Р.В. Семантическая структура слова / Р.В. Туркина. – Калинин, 1977. – 84с.
1143617
   Семантическая структура слова : сборник науч. тркдов. – Кемерово : Кем. гос. ун-т, 1984. – 148 с.
1143618
  Туркина Р.В. Семантическая структура слова (на материале современного русского языка) : учебное пособие / Р.В. Туркина. – Калинин, 1977. – 84 с.
1143619
  Арнольд Ирина Владимировна Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследование (На материале имени существительного) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Арнольд Ирина Владимировна ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1966. – 33 с.
1143620
  Лисиченко Лидия Андреевна Семантическая структура слова в украинском языке (Полисемия отглагольных существительных) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Лисиченко Лидия Андреевна ; Ин-т языковедения АН УССР ; Харьк. гос. пед. ин-т. – Киев, 1978. – 48 с.
1143621
  Буачидзе М.Г. Семантическая структура слова и проблема смысловой связности текста : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Буачидзе М. Г.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1980. – 18 с.
1143622
   Семантическая структура слова и фразеологизма. – Рязань, 1978. – 116с.
1143623
   Семантическая структура слова и фразеологизма. – Рязань, 1980. – 113с.
1143624
  Ыйм Х. Семантическая структура словесных групп связанных с понятием лица в эстонском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Ыйм Х.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1970. – 26л.
1143625
   Семантическая структура словосочетаний и предложений русского языка. – Тула, 1978. – с.
1143626
  Комарова З.И. Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое описание / З.И. Комарова. – Свердловск, 1991. – 155с.
1143627
   Семантическая структура текста и ее компоненты. – К., 1989. – 144с.
1143628
  Кварчелия Лиана Владимировна Семантическая структура частотных существительных английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кварчелия Лиана Владимировна; Моск. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1985. – 22л.
1143629
  Петрова Ольга Владимировна Семантическая структура, дистрибутивные свойства и синтаксические функции местоимений в их соотношении с другими классами слов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Петрова Ольга Владимировна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 24л.
1143630
  Горбатов В.А. Семантическая теория проектирования автоматов / В.А. Горбатов. – М., 1979. – 264с.
1143631
  Ковбасенко Юрий Иванович Семантическая трансформация и текстообразующие функции лексических единиц (на материале русской художественной прозы 1960-80 х годов) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Ковбасенко Юрий Иванович; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 165л. – Бібліогр.:л.144-164
1143632
  Ковбасенко Ю.И. Семантическая трансформация и текстообразующие функции лексических единиц. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Ковбасенко Ю.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 23л.
1143633
  Басин Е.Я. Семантическая философия искусства : Критический анализ / Е.Я. Басин. – Москва : Мысль, 1973. – 217с.
1143634
  Фадеева Т.А. Семантическая характеристика ключевых слов в произведениях В.А.Луговского. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Фадеева Т.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 19л.
1143635
  Пономаренко Т.Г. Семантическая характеристика однокорневых глаголов современного русского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Пономаренко Т.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л.., 1971. – 17л.
1143636
  Недашковская Татьяна Евгеньевна Семантическая характеристика слова в толковых словарях русского языка советского периода (Семантическая неопределенность лексического значения) : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.01 / Недашковская Татьяна Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
1143637
  Недашковская Татьяна Евгеньевна Семантическая характеристика слова в толковых словарях русского языка советского периода: (Семантическая неопределенность лексического значения) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Недашковская Татьяна Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 201л. – Бібліогр.:л.183-201
1143638
  Политкина Галина Алексеевна Семантическая характеристика специальной глагольной лексики современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Политкина Галина Алексеевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1986. – 24л.
1143639
  Васильева И.Л. Семантическая характеристика фразеологических единиц с компонентом "синий цвет" в немецком языке // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 142-146. – (Філологічні науки ; № 1)
1143640
  Холина Ирина Михайловна Семантическая членимость фразеологических единиц как результат взаимодействия формы и содержания (на материале фразеолог. единиц типа "глагол+предложная группа" в современном анг. языке) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Холина Ирина Михайловна;. – Москва, 1987. – 26 с.
1143641
  Бех П.А. Семантическая шкала научного текста при бинарном переводе / П.А. Бех, Т.А. Тарасова // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 134-143. – ISSN 0207-8287
1143642
  Талицкая Е.Е. Семантическая эволюция слов со значением "труд, работа" в чешском языке (dilo, prace, robota, trud) : Автореф... канд. филол.наук: 662 / Талицкая Е.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 18л.
1143643
  Гизатулин С.Л. Семантическая экономия и избыточность // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.75-83. – ISSN 0130-9730
1143644
  Лысенко О.М. Семантически диффузные высказывания в английской разговорной речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Лысенко О.М.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
1143645
  Сеидова К Т.Г. Семантически неполные атрибутивные сустантивные словосочетания в английском языке и трансформации при переводе их на русский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Сеидова Т.Г.К.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1976. – 290л.
1143646
  Кормильцына М.А. Семантически осложненное( полипропрозитивное) простое предложение в устной речи. / М.А. Кормильцына. – Саратов, 1988. – 150с.
1143647
  Киселева О. Семантические актанты глаголов ошибочного действия в английском, русском и украинском языках // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 192-195. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1143648
   Семантические анализ лексических единиц. – Иркутск, 1979. – 101с.
1143649
  Каракеев Т.Дж. Семантические аспекты диалектики социального развития : (цивилизация и ее отражение в общественном сознании) / Т.Дж. Каракеев; отв. ред. А. А. Брудный. – Фрунзе : Илим, 1978. – 301, [2] c.
1143650
   Семантические аспекты изучения языковых единиц. – Барнаул, 1983. – 161с.
1143651
   Семантические аспекты слова и предложения. – Пермь, 1980. – 132с.
1143652
  Мешков О.Д. Семантические аспекты словосложения английского языка / О.Д. Мешков. – Москва, 1986. – 208с.
1143653
  Карпова К.И. Семантические взаимоотношения синонимов одного ряда : Автореф... канд. филол.наук: / Карпова К.И.; Лат.ГУ. – Рига, 1969. – 32л.
1143654
  Виноградов А. Семантические включения в производных названиях лиц русского и венгерского языков // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 33-38. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1143655
   Семантические вопросы словообразования: Производяящее слово. – Томск, 1991. – 272с.
1143656
  Янценецкая М.Н. Семантические вопросы теории словообразования / М.Н. Янценецкая. – Томск, 1979. – 242с.
1143657
  Алехина А.И. Семантические группы во фразеологии современного английского языка / А.И. Алехина. – Минск, 1978. – 159с.
1143658
  Левицкмй В.В. Семантические дериваты индоевропейских корней со значением "резать" // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 69-78
1143659
  Тропина Н.П. Семантические деривации и языковая картина мира // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 12-15. – (Серія "Філологічні науки")
1143660
  Хохлова Галина Александровна Семантические и грамматические свойства английских прилагательных, образованных от одушевленных существительных (на мат. суффиксальных производных) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Хохлова Галина Александровна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1143661
  Чепасова А.М. Семантические и грамматические свойства фразеологизмов / А.М. Чепасова. – Москва, 1983. – 87 с.
1143662
   Семантические и коммуникативные категории текста: (Типология и функционирование). – Ереван, 1990. – 147с.
1143663
   Семантические и прагматические аспекты анализа основных языковых единиц. – Барнаул, 1982. – 202с.
1143664
   Семантические и прагматические аспекты изучения языковых единиц : [тез. докл. и краев. науч.-практ. конф.]. – Барнаул : [б. и.]
[Т. 1]. – 1987. – 112 с. – Библиогр. в конце докл.
1143665
   Семантические и прагматические аспекты изучения языковых единиц : (тез. докл. и краев. науч.-практ. конф.). – Барнаул : [б. и.]
[Т. 2]. – 1987. – 228 с. – Библиогр. в конце докл.
1143666
  Киселевский А.И. Семантические и предметные описания в энциклопедиях и толковых словарях (на материалах энциклопедий и толковых словарей русского языка советской эпохи, XIX и начла ХХ столетий) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.19 / Киселевский А.И.; МВ и ССО БССР. БГУ. – Минск, 1980. – 34л.
1143667
   Семантические и стилистические особенности английских слов и словосочетаний. – Москва, 1985. – 169с.
1143668
  Голубева Анна Владимировна Семантические и стилистические особенности деминутивов в русском языке XI-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Голубева Анна Владимировна; Ленингр. гос. ун-тет. – 16л.
1143669
   Семантические и стилистические преобразования в лексике и фразеологии современного английского языка. – М., 1987. – 189с.
1143670
  Шестакова И.Г. Семантические и структурно-композиционные особенности текстов межстилевого характера. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шестакова И.Г.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 24л.
1143671
  Нестеренко Наталья Николаевна Семантические и структурные характеристики отадъективных существительных в современном английском языке : Дис... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Нестеренко Наталья Николаевна; КГУ. – Киев, 1981. – 193л. – Бібліогр.:л.170-193
1143672
  Нестеренко Н.Н. Семантические и структурынце характеристики отадъективных существительных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нестеренко Н. Н.; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1143673
  Левицкий В.В. Семантические и фонетические связи в лексике индоевропейского праязыка : опыт квантитативного анализа этимологического словаря / В.В. Левицкий; НАНУ, Украинский языково-информационный фонд. – Черновцы : Рута, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-568-995-9
1143674
  Борисова Людмила Михайловна Семантические и функциональные свойства дейктических наречий современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Борисова Людмила Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Специализир. совет К.113.08.10. – М., 1978. – 16л.
1143675
   Семантические и эстетические модификации слов в тексте. – Л., 1988. – 137с.
1143676
  Сульженко И.Л. Семантические изменения в группе глаголов движения (на матер. дреневе?рхненемецких глаголов gan, faran и quenman) : Автореф... канд. филолог.наук: / Сульженко И.Л.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1962. – 20л.
1143677
  Аксенова О.Г. Семантические изменения в группе общественно-политической лексики украинского литературного языка второй половины XIX - первой половины XX вв : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Аксенова О.Г. ; АН УССР, Отд-ние литературы, яз. и искусствоведения. – Киев, 1968. – 17 с.
1143678
  Чередниченко А.И. Семантические изменения в маргинальных вариантах литературного языка // Вестник Киевского университета. Сер. Романо-германская филология, 1983. – Вип. 17
1143679
  Довбня Л.Э. Семантические изменения в структурах общеславянских имен существительных, сохранивших первичное значение в русском и украинском языках (на материале тематической группы "Названия частей тела человека и животных") // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  В статье рассматриваются особенности семантической трансформации общеславянских по происхождению лексем (обозначающих названия частей тела человека и животных), которые в процессе своего исторического развития сохранили первичное значение в русском и ...
1143680
  Савченко Л.Г. Семантические изменения в украинской поэтической лексике советского периода : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Савченко Л. Г. ; МВССО УССР, ХГУ. – Киев, 1986. – 12 с.
1143681
  Голованова Н.Ф. Семантические изменения понятия "воспитание" в отечественной педагогике // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 70-79. – ISSN 0869-561Х
1143682
  Хусейн Нахед Мохамед Юсеф Семантические изменения слов современного русского языка (на материале "Толкового словаря русского языка" под редакцией Д.Н.Ушакова и "Словаря русского языка" в 4-х томах) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Хусейн Нахед Мохамед Юсеф; Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 35л.
1143683
  Разлогова Е.Э. Семантические инварианты : логико-когнитивный анализ лексики естественного языка / Е.Э. Разлогова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 84 с.
1143684
  Иванова В.П. Семантические инноваты с процессуальным значением в русском и болгарском языках // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 102-107. – ISSN 2307-4558
1143685
  Рудяков А.Н. Семантические исследования с использованием ЭВМ / А.Н. Рудяков. – К., 1988. – 83с.
1143686
   Семантические категории сопоставительного изучения русского языка. – Воронеж, 1981. – 188с.
1143687
   Семантические классы русских глаголов. – Свердловск, 1982. – 152с.
1143688
  Кутузова Н.В. Семантические классы слов в стихотворном переносе (на материале лирики М.Ю. Лермонотова и У. Вордсворта) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 16-24. – ISSN 2075-2970
1143689
  Потапова Н.Ф. Семантические корреляции в сверхфразовом единстве (на матер. англояз. худож. прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Потапова Н.Ф.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1986. – 17л.
1143690
   Семантические корреляции на лексическом и синтаксическом уровнях. – Саранск, 1990. – 127с.
1143691
  Оджаджуне А. Семантические корреляции речевых моделей и стереотипов поведения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Оджаджуне А.; МГУ, Филол.фак. Каф. общего и сравнит. ист. языкознан. – М., 1975. – 30л.
1143692
  Неделяева Тамара Георгиевна Семантические корреляции слов родственных языков : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Неделяева Тамара Георгиевна; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1978. – 24л.
1143693
  Наделяева Т.Г. Семантические корреляции слов родственных языков : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Наделяева Т.Г.; Киев.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Киев, 1979. – 24л.
1143694
   Семантические модели поиска научной информации и методы проектирования лингвистического обеспечения документальных ИПС. – Киев, 1979. – 62 с.
1143695
  Кравченко О.В. Семантические модели развития латинских слов aedes и fanum // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 133. – С. 101-109. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1143696
  Абрамец И.В. Семантические основы некоторых приемов преобразования фразеологических единиц : Автореф... канд.филол.наук: 10.000.10.660 / Абрамец И.В.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1969. – 37с.
1143697
  Острецова И.В. Семантические особенности глагольного компонента описательных предикатов (на материале специальных текстов) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 133-141. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912
1143698
  Тан Жогу Семантические особенности группы слов с доминантной лексемой "дом" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 294-297. – ISBN 966-638-142-7
1143699
   Семантические особенности и функции слов и словосочетаний в английском языке. – Москва, 1986. – 172 с.
1143700
  Краснова Е.Н. Семантические особенности общей предметной лексики в белоруссом и руссом языках : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Краснова Е.Н.; МО республии Беларусь, БГУ. – Минск, 1993. – 24л.
1143701
  Ивлева Г.Г. Семантические особенности слов в немецком языке: уч. пособие для пед. ин-тов / Г.Г. Ивлева. – М., 1978. – 104с.
1143702
  Филатов Владимир Арменович Семантические особенности фразеологических единиц канадского варианта английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филатов Владимир Арменович; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1983. – 22л.
1143703
  Вольфсон Э.М. Семантические отношения в словосочетаниях типа "существичетльное"+ (сочинительный союз) +существительное в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Вольфсон Э.М.; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 24л.
1143704
   Семантические отношения внутри словосочетания и предложения. – Волгоград, 1984. – 108с.
1143705
  Поповска Х. Семантические отношения иерархического типа в дескрипторных информационно поисковых языках. (На матер. польских информац.-поисковых тезаурусов). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.21 / Поповска Х.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1981. – 19л.
1143706
  Карбелашвили С.О. Семантические отношения между близкими по значению единицами языка и анализ сложных существительных в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.4 / Карбелашвили С. О.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 26л.
1143707
  Медведева Людмила Александровна Семантические отношения между родственными словами со значением качественной характеристики в современном русском языке : Дис... канд. филолог. наук: 10.02.01 / Медведева Людмила Александровна; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1990. – 181л. – Бібліогр.:л.161-180
1143708
  Медведева Людмила Александровна Семантические отношения между родственными словами со значением качественной характеристики в современном русском языке : Автореф. дис... канд. филолог.: 10.02.01 / Медведева Людмила Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 20с.
1143709
  Саркисова Л.Н. Семантические отношения между словами в лексической системе современного русского языка / Л.Н. Саркисова. – Донецк, 1972. – 42с.
1143710
  Виноградов А. Семантические параметры глаголов каузированного перемещения в контрастивных словообразовательных исследованиях // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 5-10. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
1143711
  Мерабишвили И.В. Семантические парметры окказиональных словосочетаний. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мерабишвили И.В.; Тбил.гсо.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 24л.
1143712
  Вердиева З.Н. Семантические поля в современном английском языке / З.Н. Вердиева. – Москва : Высшая школа, 1986. – 118с.
1143713
   Семантические признаки и их реализация в тексте. – Волгоград, 1986. – 136с.
1143714
  Лукин В.А. Семантические примитивы русского языка: основы теории / В.А. Лукин. – М., 1990. – 143с.
1143715
  Пристайко Т.С. Семантические приращения лексемы неправильный в современном русском языке / Т.С. Пристайко, И.И. Турута // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 3 (27). – С. 14-17
1143716
   Семантические проблемы автоматизации информационного поиска. – К., 1971. – 128с.
1143717
  Почепцов Г.Г. Семантические проблемы коммуникации : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Почепцов Г.Г.; КГУ. – Киев, 1988. – 457л. – Бібліогр.:л.390-458
1143718
  Почепцов Георгий Георгиевич Семантические проблемы коммуникации : автореф. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / Почепцов Георгий Георгиевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 36 с.
1143719
   Семантические процессы в системе языка. – Воронеж, 1984. – 123с.
1143720
   Семантические процессы и их проявление в языках разного типа. – Саратов, 1985. – 130с.
1143721
  Рзаев С.А. Семантические разряды глагола в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рзаев С. А.; АН АзССР. Ин-т языкознан. – Баку, 1970. – 28л.
1143722
  Щеголина К.Г. Семантические разряды обстоятельства внутеренней характеристики действия, выраженные предложно-именными сочетаниями, на материале современного английского языка : Автореф... Канд.филол.наук: / Щеголина К.Г.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.1-й Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Москва, 1962. – 23л.
1143723
  Новиков А.И. Семантические расстояния в языке и тексте. / А.И. Новиков, Е.И. Ярославцева. – М., 1990. – 135с.
1143724
   Семантические связи лексики. – Рига, 1978. – 132с.
1143725
   Семантические связи слов в предложении и тексте. – Саранск, 1985. – 164с.
1143726
  Егорченкова Е.Я. Семантические сдвиги в глаголах убеждения в синтаксических конструкциях в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Егорченкова Е.Я.; Моск.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1986. – 23л.
1143727
  Дат Нгуен Тхи Тху Семантические сдвиги в заимствованных иноязычных словах в процессе их освоения русским языком // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2005. – № 3/4 : Международный день студентов. – С. 74-79. – ISSN 0131-615X
1143728
  Скороходько Э.Ф. Семантические сети и автоматическая обработка текста / Э.Ф. Скороходько. – Киев, 1983. – 218с.
1143729
  Саблина Е.Н. Семантические способы обогащения синонимических рядов в лексике социального диалекта : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Саблина Е. Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 26л.
1143730
  Гоннерова Б. Семантические способы образования немецких и словацких терминов в терминологии рельсовых повозок // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 49-53. – ISBN 978-617-7132-63-8
1143731
  Гловинская М.Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола / М.Я. Гловинская. – М, 1982. – 155с.
1143732
  Бессонов Н.Ю. Семантические типы конструкций с каузативными глаголами-связками в английском языке // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 26-33. – Бібліогр.: С. 32-33; 34 назв
1143733
   Семантические типы предикатов. – М., 1982. – 365с.
1143734
  Хоменко Наталия Сергеевна Семантические типы предикатов в государственных законодательных актах : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Хоменко Наталия Сергеевна; Киев. гос. педагогический ин-т им. М.П.Драгоманова. – К., 1991. – 23л.
1143735
  Левицкий Ю.А. Семантические типы сложносочиненных предложений / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1982. – 83с.
1143736
  Абдуразаков М.А. Семантические типы субъектов / М.А. Абдуразаков ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Ф. Энгельса. – Ташкент : Фан, 1991. – 103 с. – Библиогр.: с. 94-102
1143737
  Чеснокова Л.Д. Семантические типы членов предложения в двойными отношениями / Л.Д. Чеснокова. – Ч.2. – Ростов на Дону, 1973. – 104с.
1143738
  Добрица А.Т. Семантические факторы словообразования безаффиксных отсубстантивных глаголов в немецкой разговорной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Добрица А.Т.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1983. – 25л.
1143739
  Резаненко В.Ф. Семантические элементы знаков иероглифической письменности / В.Ф. Резаненко. – Київ : Киевский университет, 1989. – 358 с.
1143740
  Дащенко Галина Михайловна Семантический анализ атрибутивных синтагм, состоящих из конкретных существительных. (На материале яз. урду) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.11 / дащенко Галина Михайловна ; МГУ, Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1974. – 26 л.
1143741
  Бухараев Р.Г. Семантический анализ в вопросно-ответных системах / Р.Г. Бухараев, Д.Ш. Сулейманов. – Казань, 1990. – 123с.
1143742
  Белкина З.В. Семантический анализ глагольной лексемы "давать" в сопоставлении с немецким и французским эквивалентами : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Белкина З.В.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1972. – 26л.
1143743
  Жуковская Е.Е. Семантический анализ некоторых глаголов эмоционального состояния и их производных : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Жуковская Е. Е.; Ун-т дрежбы народов. – М., 1975. – 21л.
1143744
   Семантический анализ понятий в историко-философских исследованиях. – Новосибирск, 1984. – 123с.
1143745
  Вердиева З.Н. Семантический анализ прилагательных, обозначающих понятие материального состояния / З.Н. Вердиева. – Баку, 1976. – 108с.
1143746
  Рак О.И. Семантический анализ приставочных глаголов в автобиографической трилогии М. Горького : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рак О.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 24 с.
1143747
  Селиверстова О.Н. Семантический анализ слов типа все, all и типа кто-нибудь some в русском и английском языках. : Автореф... канд.филол.наук: / Селиверстова О.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 20л.
1143748
  Эсакиа Л.Л. Семантический анализ суперинтуиционистских логик и нормальных расширений модальной системы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Эсакиа Л.Л.; МГУ. – М, 1979. – 14л.
1143749
  Эльгаров А.А. Семантический анализ текста / А.А. Эльгаров. – Нальчик, 1989. – 124с.
1143750
  Никитина С.Е. Семантический анализ языка науки / С.Е. Никитина. – М, 1987. – 141с.
1143751
  Елисеева А.Г. Семантический анализ языковых единиц, противопоставляемых по признаку действие - состояние. / А.Г. Елисеева. – М., 1977. – 72с.
1143752
   Семантический аспект изучения языковых единиц. – Ашхабад, 1982. – 158с.
1143753
  Дученко Ж.А. Семантический аспект понятия "логическая форма" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
1143754
  Усеинов Т.Б. Семантический аспект поэзии Газаи : (газельное наследие крымского хана) : монография / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2008. – 139, [1] с. – Библиогр.: с. 107-115. – (Литература крымских татар ; кн. 1). – ISBN 978-966-354-278-2
1143755
  Сергеев Ю.А. Семантический и прагматический аспекты функционирования устойчивых словесных комплексов в речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Сергеев Ю.А.;. – Киев, 1987. – 16 с.
1143756
   Семантический и формальный анализ синтаксических конструкций русского языка. – Иркутск, 1990. – 151с.
1143757
   Семантический и функциональный аспекты изучения лексики русского языка. – Саратов, 1983. – 130с.
1143758
  Трофимов П.С. Семантический идеализм - идеологическое оружие империалистической реакции. / П.С. Трофимов. – М., 1954. – 32с.
1143759
  Брутян Г.А. Семантический идеализм - новейший вариант махизма / Г.А. Брутян. – Ереван, 1953. – 40 с.
1143760
  Бессонова О.Л. Семантический объем имени концепта "язык" / О.Л. Бессонова, А.С. Курдина // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 10-14
1143761
  Чирнер Х. Семантический объем прилагательных, обозначающих цвета, в русском языке в сопоставлении с немецким. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Чирнер Х.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1973. – 28л.
1143762
  Аль-Котани Нашия Бахджат Семантический объем тематической группы слов русского языка в сопоставлении с арабским (названия частей головы) : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.01 / Аль-Котани Нашия Бахджат ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 27 с.
1143763
  Устюгова Л. Семантический потенциал лексем с корнями -голов-/-глав- в истории русского яыка // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 63-69. – (Філологія ; Вип. 16)
1143764
  Смирнова Евгения Дмитриевна Семантический потенциал претериального конъюктива в современном немецком языке : Автореф. дис ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Смирнова Евгения Дмитриевна ; Киевск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Киев, 1979. – 18 с.
1143765
   Семантический синтаксис современного английского языка. – Пятигорск, 1976. – 105с.
1143766
  Дученко Ж.А. Семантический смысл структурных компонентов формализованных систем логики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
1143767
  Бекасова Е. Семантический фактор как один из механизмов включения лексем с гетерогенными рефлексами *tj в русский литературный язык // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 81-86. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
1143768
  Червинский П.П. Семантический язык фольклорной традиции / П.П. Червинский. – М, 1989. – 222с.
1143769
  Прокопив В.И. Семантическо-стилистическая дифференциация государственно-административных и географических реалий в прессе ГДР : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Прокопив В.И. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 37 с.
1143770
  Чудинов П А. Семантическое варьирование русского глагола / П А. Чудинов, . – Свердловск, 1984. – 71с.
1143771
   Семантическое взаимодействие языковых единиц различных уровней. – Л., 1985. – 166с.
1143772
  Литвиненко Е.В. Семантическое и синтаксическое осложнение структуры предложения в результате обособления и парцелляции его компонентов : Дис... д-ра филол. наук: 10.02.19 / Литвиненко Е.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 401л. – Бібліогр.: л. 346-401
1143773
  Литвиненко Е.В. Семантическое и синтаксическое осложнение структуры предложения в результате обособления и парцелляции его компонентов : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.19.,10.02.05 / Литвиненко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 44 с.
1143774
   Семантическое и формальное варьирование. – Москва, 1979. – 376 с.
1143775
  Хачересова Л.М. Семантическое исследование английских глаголов движения и их роль в организации текста. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Хачересова Л.М.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1978. – 20л.
1143776
  Месробян П.М. Семантическое исследование прилагательных Strange и FoLeign, их снонимов, заимствованных из французского языка и их англо-саксонских элементов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Месробян П.М.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 24л.
1143777
  Колесников А.А. Семантическое обеспечение грамматических форм имен существительных русского языка / А.А. Колесников. – К., 1988. – 139с.
1143778
  Ревуцкий Олег Игоревич Семантическое обогащение именной лексики под влиянием развития науки, техники и культуры : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01. / Ревуцкий Олег Игоревич; КГУ. – Киев, 1983. – 218л.
1143779
  Ревуцкий Олег Игоревич Семантическое обогощение именной лексики под влиянием развития науки, техники и культуры. К вопросу о детерминологизации терминов в публицистической речи 70-80-х годов ХХ в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ревуцкий Олег Игоревич; КГУ. – К., 1983. – 24л.
1143780
  Хоменко И.В. Семантическое обоснование синтаксического анализа // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1143781
  Доровских Людмила Васильевна Семантическое освоение иноязычной лексики в заимствующем языке (на материале греческих заимствований в латинском языке) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.14 / Доровских Людмила Васильевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1143782
  Кувшинова Н.М. Семантическое освоение немецких заимствований // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 220-226
1143783
  Аркадьева Элла Васильевна Семантическое освоение русским языком терминов изобразительного и прикладного искусства, архитектуры и музыки итальянского происхождения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Аркадьева Элла Васильевна; МГУ. – М., 1974. – 26л.
1143784
  Петров М.Б. Семантическое переоформление русизмов в болгарском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Петров М.Б.; МГУ. – М., 1970. – 16л.
1143785
  Петров М.Б. Семантическое переоформление русизмов в болгарском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Петров М.Б.; Ин-т дружбы народов. – М., 1971. – 24л.
1143786
  Абдуллаев И.Ш. Семантическое поле "репутация" и старо- и среднефранцузском языке : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.05 / Абдуллаев И.Ш. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1981. – 23 с.
1143787
  Долгих Н.Г. Семантическое поле глаголов эмоций в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Долгих Н.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 22л.
1143788
  Сизова А.М. Семантическое поле прилагательных отрицательной эстетической оценки (на матер. франц. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Сизова А.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 21л.
1143789
  Цвет Л.Я. Семантическое поле существительных, передающих понятие ограниченного пространства (на матер. англ. кристаллограф. терминоолгии) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Цвет Л. Я. ; ОГУ. – Одесса, 1979. – 25 с.
1143790
  Москович В.А. Семантическое поле цветообозначений. (Опыт типологич. исследования семантич. поля) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Москович В.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1965. – 18 с.
1143791
  Кузнецов И.П. Семантическое представление / И.П. Кузнецов. – М., 1986. – 293с.
1143792
  Плющ А.Н. Семантическое пространство восприятия студентами Украины интеграции с Европейскогим союзом или единым экономическим пространством // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – С. 110-121. – ISSN 0132-1625


  В статье реконструированы семантические пространства восприятия студентами Украины различных интеграционных проектов. Было выявлено,что в основе выбора интеграции с ЕС лежит ориентация на сконструированные прадставления об успешных странах, служащих ...
1143793
  Адамия З.К. Семантическое расслоение в славянских языках (к проблеме о семантической общности некоторых общеславянских слов) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 259-262. – ISSN 2311-0821
1143794
  Донецких Л.И. Семантическое своеобразие и стилистические функции прилагательных (в трилогии К.А.Федина) : Автореф... канд. филол.наук: / Донецких Л.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1966. – 19л.
1143795
  Олійник Л. Семантична адаптація англомовних запозичень у сучасній німецькій мові та молодіжному сленгізмі (порівняльний аспект) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 107-110
1143796
  Ільницька Я.В. Семантична адаптація грузинських іменників в українській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 138-141. – ISBN 966-638-142-7
1143797
  Кувшинова Н.М. Семантична адаптація німецькомовних лексичних запозичень у російській мові XVII - XVIII століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Кувшинова Наталія Мефодіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1143798
  Орленко О.В. Семантична асиметрія опозиції прийменників над і під в українській мові // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 26-35


  Досліджено вживання в укр. мові первинних прийменників над і під із метою виявлення їхнього концептуального змісту. Описано основні метафоричні зв"язки між репрезентативними відношеннями прийменників. Исследовано употребление в укр. языке первичных ...
1143799
  Ізварін І.В. Семантична база даних неструктурованих та структурованих документів з різноманітним реквізитним змістом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Ізварін Ігор Вікторович ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1143800
  Батрин Н. Семантична градація : [її ознаки та характеристика] // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 58-60.
1143801
  Деменчук О.В. Семантична деривація тактильних перцептивів (на матеріалі української, польської та англійської мов) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 81-88. – ISSN 0027-2833


  У статті на матеріалі української, польської та англійської мов розглядаються особливості семантичної деривації тактильної перцептивної лексики. З"ясовуються особливості семантичного потенціалу прикметників на позначення тактильних відчуттів та ...
1143802
  Дубяк М. Семантична деривація у спортивній лексиці : на матеріалі французької та іспанської мов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 155-162. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
1143803
  Яблонська-Юсик Семантична диференціація віддієслівних синонімів (на матеріалі сучасної французької преси) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 238-242. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1143804
  Ковалевська Т.Ю. Семантична дифузія як індикатор комунікативної емпатії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 203-208. – ISBN 966-581-295-6
1143805
  Жук В.А. Семантична еволюція німецького кореня beu- у давньоанглійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 74-79. – ISBN 978-617-7132-63-8
1143806
  Тупахіна О.В. Семантична еволюція слова (на матеріалі неологізмів німецької мови кінця XX - початку XXI століття) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 186-190
1143807
  Чайка І.Ю. Семантична єдність процесу соціальної комунікації: гендерний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 38-41. – ISSN 2077-1800
1143808
  Зайченко Н.Ф. Семантична і словотвірна деривація в аспекті взаємодії мови та мовлення (на матеріалі слов"янських мов) / Н.Ф. Зайченко, О.Л. Паламарчук // Studia slovakistica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 15 : Словацька філологія в Україні. – C. 47-54. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-617-531-104-2
1143809
  Семчинський С.В. Семантична інтерференція мов / С.В. Семчинський. – Київ : Вища школа, 1974. – 256 с.
1143810
  Іваненко О.В. Семантична історія слова. Нотатки на полях книги // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 58-71. – ISSN 0027-2833
1143811
  Ковалик Н.В. Семантична категоризація значення та смислу в контексті мовної картини світу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 86-92. – ISSN 2077-804X


  Розглянуто концепції, думки та ідеї у дослідженні значення слова в контексті мовної картини світу. Розглянуто основні аспекти вивчення лексико-семантичного складу мови. Проаналізовано основні напрями у розвитку вчення про значення слова, а також ...
1143812
  Хилько М.М. Семантична класифікаційна модель у дослідженні контенту українського книговидання: соціально-комунікаційний аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 172-180
1143813
  Бойко Ю. Семантична класифікація дієслів руху у словах автора (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 39-45. – ISSN 2078-340X
1143814
  Фоміна А.О. Семантична класифікація звуконаслідувальних дієслів латинської та французької мов // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 476-480


  У статті розглянуті ономатопеїчні дієслова у латинський та французькій мовах. Подається семантична і етимологічна характеристика обраної для аналізу лексики. Основний акцент робиться на семантичній (на основі компонентного аналізу та виділення сем) ...
1143815
  Капніна Г.І. Семантична класифікація колоронімів вторинної номінації в німецькій мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 65-70. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1143816
  Покровська І.Л. Семантична класифікація похідних кольоративу червоний у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 214-218


  У статті розглядаються групи іменників, утворені за допомогою кольоративу червоний, який у турецькій мові може виражатися трьома лексемами al, kizil, kirmizi. Подається аналіз та взаємозамінність кольоративного компоненту у виділених семантичних ...
1143817
  Бондар О.І. Семантична класифікація предикатів на функціонально-когнітивній основі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 118-125. – ISSN 0027-2833
1143818
  Мініахметова Е.Х. Семантична класифікація турецьких фразеологізмів зі значенням манери мовлення // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 75-85. – ISSN 1682-671Х
1143819
  Бугров В.А. Семантична концепція Готтлоба Фреге // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 123-128. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена науковій творчості видатного німецького логіка Готтлоба Фреге. В ній узагальнено розглядаються філософські погляди та денотативна роль знаку в його семантичній концепції, а також указані її основні переваги та недоліки. In the ...
1143820
  Іваник С. Семантична концепція естетики Степана Олексюка (спроба реконструкції) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 124-127. – ISSN 0321-0499
1143821
  Алефіренко Л. Семантична кореляція твірних та похідних основ у процесі творення конверсійних іменників сучасної англійської мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 79-84. – Бібліогр.: Літ.:83; 14 поз. – ISSN 2075-1486
1143822
  Шило В.В. Семантична кореляція французьких запозичень та їхніх похідних в анлійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 103-111. – ISBN 966-581-476-1
1143823
  Кантемір С.О. Семантична ланка land-volk-staat та земля-народ-держава в німецькій та українській пресі (порівняльно-квантитативний аналіз) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 5-15. – ISSN 2075-2970
1143824
  Кісельова Л.О. Семантична мова фольклорної традиції в поемі М.Клюєва та В.Свідзинського // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 25-31
1143825
  Васько Р.В. Семантична модуляція соматизмів head (голова) у фразеотрансформах арабської, англійської, української та російської мов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 26-36. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1143826
  Миголинець О. Семантична мотивація лексики народної медицини в українських закарпатських говірках // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 109-111. – (Філологія ; Вип. 16)
1143827
  Сазонова О. Семантична наповненість міфопоетичної картини світу поезій М. Рильського та Ладі Могилянської // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 56-61. – ISSN 2411-4146


  У роботі здійснено спробу типологічного дослідження міфопоетики творчості Максима Рильського та Ладі Могилянської. У дослідженні виявлено подібність образів, мотивів, художнього бачення при яскраво вираженій творчій індивідуальності поетів. У ліриці ...
1143828
  Конопацька Ярина Олександрівна Семантична неологія в сучасному французському медіадискурсі : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук: 10.02.05 / Конопацька Я.О.; КНТУШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1143829
  Конопацька Ярина Олександрівна Семантична неологія в сучасному французькому медіадискурсі : Дис. ... канд.філологічних наук:10.02.05 / Конопацька Я. О.; КНТУТШ. – Київ, 2005. – 206л. + Додатки: л.187-206. – Бібліогр.: л.181-186
1143830
  Черняк О.П. Семантична організація лексики на позначення осуду в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 99-103. – Бібліогр.: Літ.: с. 103; 6+5 п. – ISSN 1729-360Х
1143831
  Моісєєва Н. Семантична організація стійких дієслівно-іменних словосполучень у німецькій мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 63-67. – ISSN 2307-633Х
1143832
  Рогач Леся Валер"янівна Семантична основа лінгвістичних термінів в українстькій та англійській мовах : Дис... канд. філол.наук: 10.02.15 / Рогач Леся Валер"янівна; Ужгород. держ. ун-тет. – Ужгород, 2000. – 192л. – Бібліогр.:л.171-192
1143833
  Рогач Л.В. Семантична основа лінгвістичних термінів в українській та англійській мовах : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15 / Рогач Л. В.; КУ. – Київ, 2000. – 20л.
1143834
  Шевель Н. Семантична парадигма образу сну в поезії Грицька Чупринки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 308-312
1143835
  Ігнатьєва С. Семантична парадигма слухових сенсоризмів у комунікативному просторі щоденникового дискурсу // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 118-131. – ISBN 978-617-7009-23-7
1143836
  Пирогов В.Л. Семантична парадигматика фразеологічних структур китайської та японської мов: порівняльний аспект // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 134-143. – ISSN 1608-0599
1143837
  Бондар О.І. Семантична природа номіналізації // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 63-69. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена аналізу семантичного потенціалу номіналізації як інваріанта репрезентації об"єктивного значення реченя.
1143838
  Мосенкіс Ю.Л. Семантична проблематика у спецкурсі "Мовні контакти" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 30-32. – ISBN 966-581-476-1
1143839
  Павловська Л.О. Семантична реконструкція англійських вербальних формул-прокльонів у зіставленні з українською мовою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 407-410. – ISSN 1729-360Х
1143840
  Сніжко А.М. Семантична реконструкція фрейму УСПІХ в українській та американській мовних картинах світу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 216-219. – ISSN 1729-360Х
1143841
  Навроцький В.В. Семантична роль преференцій // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.187-191
1143842
  Балабін В.В. Семантична складова понять "захищенності" та "безпечності" програмного забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 71-72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті наводяться результати аналізу понять характеристик якості програмного забезпечення з точки зору їх семантики та пропонується математичний апарат для їх кількісної оцінки. This article presents the results of analysis of software quality ...
1143843
  Хоменко І. Семантична складова сублімінального впливу: спроба комп"ютерного дослідження "прихованого контенту" аудіопродукції / І. Хоменко, А. Ревко // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 174-183


  Статтю присвячено дослідженню прихованих чинників впливу на особистість у сучасному українському ефірному просторі та інтернеті. This article is devoted to research subliminal message in modern Ukrainian broadcasting and Internet.
1143844
  Браїлко Ю. Семантична специфіка онімів // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 111-116. – ISSN 2075-1486
1143845
  Самойлова І. Семантична спеціалізація загальновживаних слів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 152-156


  У статті розглянуто семантичні зрушення в загальновживаних словах, зокрема в бік деякого звуження (спеціалізації). Подано семну структуру спеціалізованих значень. In the article semantic chenges are considered in current words, in particular in the ...
1143846
  Стасюк Т.В. Семантична спеціалізація концептів терміносфери новітніх технологій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 110-118. – ISSN 2311-2697


  Здійснено аналіз явища семантичної спеціалізації та переосмислення термінологічних концептів у структурі концептосфери; встановлено й обґрунтовано специфічні властивості терміносфери новітніх технологій. The comprehensive analysis of the phenomenon of ...
1143847
  Кудрявцева О. Семантична сполучуваність прийменників з іменниками : на матеріалі сучасної німецькомовної белетристики // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 14-26. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1143848
  Коваленко Г.С. Семантична сполучуваність прийменників у сучасній англійській мові (на матеріалі наукового та художнього стилів) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 54-62. – ISSN 2305-3852
1143849
  Карпіловська Є. Семантична стратифікація сучасного українського лексикону // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 19-25. – Бібліогр.: Літ.: с. 25; 5 п. – ISSN 0320-3077
1143850
  Сорока Т. Семантична структура багатозначних аксіономенів сучасної української мови // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 43-51. – (Філологічні науки ; вип. 1)
1143851
  Фабіан М.П. Семантична структура багатозначних лексичних одиниць на позначення етикету в сучасній англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 5-11. – ISBN 978-966-8904-46-2
1143852
  Андерш Йосип Фрідріхович Семантична структура безприйменникового давального відмінка в чеській і німецькій мовах / Андерш Йосип Фрідріхович. – Київ, 1975. – 134 с.
1143853
  Гураль М.І. Семантична структура відперсональних прикметників з суфіксом Н - в сучасній російській мові : Автореф... канд. філол. наук: 10.02.01 / Гураль М.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1993. – 17л.
1143854
  Калениченко М.М. Семантична структура власне безособових конструкцій у чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С.1-8
1143855
  Гливінська Л.К. Семантична структура генітивних метафор (на матеріалі поезій М. Вінграновського) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 102-107. – ISBN 966-581-388-9
1143856
  Толкачова Н.Є. Семантична структура давньоруської юридичної звичаєвої термінології // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-20.
1143857
  Бакуменко О.О. Семантична структура дієслів з превербом aus- у німецькій мові XVII ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 7-15. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1143858
  Попова Т.О. Семантична структура і актуалізовані конвенціональні смисли концепту ОБОВ"ЯЗОК у свідомості сучасної української молоді // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 501-508. – ISBN 966-581-481-8
1143859
  Дятчук В.В. Семантична структура і функціонівання лексики української літературної мови / В.В. Дятчук, Л.О. Пустосвіт. – К., 1983. – 154с.
1143860
  Романишина О.С. Семантична структура ієрогліфів на позначення кольорів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 8-14


  Стаття присвячена розкриттю аспектів світогляду китайського суспільства, що стосуються семантики ієрогліфів на позначення кольорів, визначенню історичних передумов їх формування та сучасного смислового навантаження. Статья посвящена раскрытию аспектов ...
1143861
  Кобець Л.К. Семантична структура лексеми "оксамит" у писемних пам"ятках української мови XIV - першої половини XVII століття // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 137-141
1143862
  Семашко Т. Семантична структура лексичних одиниць на позначення кольору в українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 14-21. – Бібліогр.: Літ.: с. 21; 9 п. – ISBN 966-7773-70-1
1143863
  Наєнко Г. Семантична структура наукового тексту ХVІІ ст. (на матеріалі "Зерцала богословії" К. Транквіліона-Ставровецького) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто семантичну структуру філософського трактату XVII ст. "Зерцало богословії" як зразка наукового стилю в аспекті співвідношення субтекстів. Вказано на особливості індивідуально-авторського стилю К. Транквіліона-Ставровецького відповідно до ...
1143864
  Блажко М.І. Семантична структура перцептивних і градуальних прикмектників і дієприкметників сучасної німецької мови на позначення звучання // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 113-119


  Стаття присвячена дослідженню семантичної структури прикметників і дієприкметників сучасної німецької мови на позначення звучання як засобів диференціації інформації, зосередженої у параметральному компоненті концепту KLANG. Встановлено, що перцептивні ...
1143865
  Мокрівська М.Т. Семантична структура прикметника [текст давньогрецькою мовою] в романі Геліодора "Ефіопіка" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 41-45. – ISBN 966-581-295-6
1143866
  Науменко Л.П. Семантична структура слова BUSINESS // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 372-378. – ISBN 966-581-388-9
1143867
  Наєнко Г.М. Семантична структура староукраїнських наукових текстів та проблема їх типології // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 9-11. – ISBN 978-966-96911-8-7
1143868
  Козленко Т.В. Семантична структура суфікса -ІВ/С"К- в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 73-78. – Бібліогр.: Літ.: с. 78;
1143869
  Чус О.Ф. Семантична структура суфікса з виходним морфом -АК- зі значенням "особа" в українській мові (компонентний аналіз) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 68-74. – Бібліогр.: Літ.: с. 74; 12 поз.
1143870
  Зубова Н.С. Семантична структура та функціональні особливості іменників на позначення "Accommodement" у французькій мові // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 62-70
1143871
  Корзун О.В. Семантична структура українських прізвищ XVII-XVIII ст. // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 243-248. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1143872
  Кулигіна Н. Семантична структура ченюй та їх місце у фразеологічній системі китайської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 198-205. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1143873
  Кальчу Т.В. Семантична та логічна структура концепту "sin" як основа текстоутворюючої функції в романі А.Камю "The Fall " // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 220-224. – ISBN 966-581-388-9
1143874
  Материнська О. Семантична та словотвірна продуктивність меронімічної лексики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-47. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню структурної та словотвірної продуктивності меронімічної лексики (позначень частин цілого) на прикладі найменувань частин артефактів у німецькій та англійській мовах. За результатами здійсненого дослідження виявлено базові ...
1143875
  Беспам"ятна Л.В. Семантична та структурна організація терміносистеми кораблебудування в німецькій, англійській та українській мовах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 178-183. – ISSN 2311-0821
1143876
  Босовська М.В. Семантична та функціональна структуризація інтеграційних процесів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 18-25. – ISSN 2222-4459
1143877
  Коплдик І.С. Семантична типологія локативних іменників у дилогії Олеся Гончара "Людина і зброя" та "Циклон" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 229-238
1143878
  Болобан М. Семантична типологія назв календарно-часових понять в індоєвропейських мовах у контексті духовної культури // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С.176-184. – ISBN 978-2-919320-35-6
1143879
  Бабій І. Семантична типологія описових номінацій (на матеріалі сучасної "малої прози") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 38-44. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1143880
  Ніколашина Т.І. Семантична типологія прислівників у сучасній українській мові : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ніколашина Т. І.; ДГУ. – Дніпропетровськ, 1998. – 18л.
1143881
  Ясакова Н. Семантична типологія та мовна репрезентація неозначено-особового суб"єкта // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 52-64. – ISSN 1682-3540


  Проаналізовано неозначено-особові речення як спосіб мовної концептуалізації особливого суб"єкта у формі третьої особи, якому властива обо в"язкова належність до категорії людей, неозначеність, спричинена прямим або опосередкованим стосунком дії до ...
1143882
  Смоляк О.А. Семантична характеристика іменників man, herre, kneht, ritcere, helt у середньоверхньонімецькій мові // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 201-206. – (Філологія)
1143883
  Чаварга Я. Семантична характеристика полісемічних прикметників на позначення відчуттів у сучасній англійській мові та їхнє місце у мовній картині світу // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 157-163. – ISSN 2308-4855
1143884
  Власенко М.С. Семантична характеристика юридичних термінів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 55-62


  Стаття присвячена проблемі полісемії в юридичній терміносистемі, визначенню сфер вживання багатозначних термінів та дослідженню розширення поняттєвого змісту термінології іспанської юриспруденції.
1143885
  Клименко Ніна Федорівна Семантичне ад"єктивне поле зі значенням кількості та інших параметричних вимірів у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті описано лексико-словотвірні категорії кількості ад"єктивної лексики, що виражені й протиставлені словотворчими засобами: скінчена - безконечна, парна - непарна, точна - неточна, неозначено велика - неозначено мала, опредметнена (зорово ...
1143886
  Клименко Н. Семантичне ад"єктивне поле зі значенням кількості та інших параметричних вимірів у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-25. – ISSN 1682-3540
1143887
  Романенко О. Семантичне дзеркало сну в українській високій і масовій літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості використання мотиву сну в українській прозі початку ХХІ століття, зокрема творах, які відносяться не тільки до "високої", але й до масової літератури. The use of reason of sleep are considered in Ukrainian prose of beginning of ...
1143888
  Іванченко Н.О. Семантичне моделювання техніко-технологічної функціональної складової економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 276-282 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1143889
  Швачко С.О. Семантичне навантаження денумеральних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 522-527. – ISBN 966-581-388-9
1143890
  Малікова О.В. Семантичне наповнення акціонального фрейму лінгвокультурного релігійного концепту DIVINE LOVE // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 54-64


  У статті досліджуються особливості дискурсивної реалізації лінгвокультурного релігійного концепту DIVINE LOVE у християнському теологічному дискурсі. В статье рассматриваются особенности дискурсивной реализации лингвокультурного религиозного концепта ...
1143891
  Бенкендорф Г.Л. Семантичне наповнення і словотвірні особливості концепта genosse - товарищ у мовах тоталітарних партій // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С.3-8. – ISBN 966-581-550-4
1143892
  Малікова О. Семантичне наповнення ідентифікаційного фрейму релігійного концепту DIVINE LOVE : (на матеріалі англомовного християнського теологічного дискурсу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-32. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості дискурсивної реалізації лінгвокультурного релігійного концепту DІVІNE LOVE в християнському теологічному дискурсі. В статье исследуются особенности дискурсивной реализации лингвокультурного религиозного концепта ...
1143893
  Штибель Ю. Семантичне наповнення лінгвістичного символу "кінь" у біблійному тексті // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 201-209. – ISSN 2311-5165


  У статті простежено функціонування лінгвістичного символу кінь у біблійному тексті, розглянуто мовні засоби вираження словесних образів-символів коня (агенсні, пацієнсні поєднання слів, порівняльні та різновиди синтаксичних конструкцій, асоціативні ...
1143894
  Лех О. Семантичне поле "розмір" в німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 27-33. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1143895
  Орєхова Ю. Семантичне поле дискурсу суспільно-політичного характеру // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 93-97
1143896
  Попович Н. Семантичне поле кількості в українській мові (на матеріалі "Народних оповідань" Марка Вовчка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 33-37. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1143897
  Савченко Л.Г. Семантичне поле РАДІСТЬ у поетичному світі Олександра Олеся // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 98-102. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
1143898
  Харченко О.В. Семантичне поле терміну ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 127-132. – ISBN 966-581-102-9
1143899
  Настенко С.В. Семантичне розгортання простору концепту "життя" та його репрезентація в іспанських поетичних текстах "золотого віку" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 47-51. – Бібліогр.: Літ.: С. 51; 7 назв. – ISBN 966-8188-07-1
1143900
  Настенко С.В. Семантичне розгортання простору концепту "життя" та його репрезентація в іспанських поетичних текстах "Золотого віку" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 47-51. – ISBN 966-8188-08-X
1143901
  Кривенко В.В. Семантичне ускладнення слова в художньому мовленні Дмитра Павличка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 120-122. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1143902
  Філонік С.Ю. Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e-(electronic) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – C/ 436-445
1143903
  Ніколаєва А.В. Семантичний аналіз вербальних апотропеїв // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 187-190
1143904
  Котовські Галина Семантичний аналіз девербативів на-wert та -wurdig у сучасній німецькій мові // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 120-124. – ISSN 2078-340X
1143905
  Шегедин Н.М. Семантичний аналіз концепту червоного кольору в латинській мові (на матеріалі поетичних творів Горація та Овідія) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 90-94. – ISSN 1729-360Х
1143906
  Бірса С.І. Семантичний аналіз лексем на позначення часу і простору в університетському романі (на матеріалі творів М. Бредбері і Д. Лоджа) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 13-18.
1143907
  Пастух Є.В. Семантичний аналіз лексеми glamur в англійській мові (на матеріалі словникових дефініцій) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 14-22


  У статті проводиться семантичний аналіз англійської лексеми glamour на матеріалі словникових визначень з метою уточнення її етимології, виявлення її основних сем і значень. Описуються слова, що асоціативно співвідносяться з лексемою glamour, робиться ...
1143908
  Іванюта О.А. Семантичний аналіз мінімальної ритуальної одиниці в новітньому українському міфі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 170-172
1143909
  Серажим К. Семантичний аспект аналізу тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 6-12.


  У статті досліджується текст із семантичного погляду як комунікативна одиниця, представлена смисловим утворенням вербальної та невербальної фактури, котре є зв"язним цілим, об"єднаним спільною метою, авторською інтенцією, текстовою модальністю ...
1143910
  Лазаренко О. Семантичний аспект дефразеологічної деривації : на метеріалі сучасної німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 92-103. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1143911
  Гуріна А.В. Семантичний аспект дослідження традиційної пісенності в працях В. Єлатова // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 276-282
1143912
  Лещук Т.Й. Семантичний аспект німецькомовної термінологізації в контекстуальних модифікаціях // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 186-196. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1143913
  Синишин Р.І. Семантичний аспект порівняльно-історичного дослідження мов (на прикладі окремих груп індоєвропейської лексики) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 313-319. – Бібліогр.: 41 назв.
1143914
  Галуза А.В. Семантичний діапазон поняття "Теленовини" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 51-54. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1143915
  Щигло Л. Семантичний зв"язок між твірними та похідними дієслівними основами з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 139-142. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1143916
  Серажим К. Семантичний і семіотичний аспекти аналізу текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-36. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про аспекти вивчення тексту та його аналізу крізь призму семантики та семіотики. Автор розкриває суть методики, завдяки якій, заглибившись у змістову та знакову структури тексту, з?ясовуємо його будову, структуру, композицію, зміст, значення, а ...
1143917
  Алієва О. Семантичний інваріант як компонент термінотворення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 88-93. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1143918
  Лучечко Т. Семантичний компонент руху в образі Сонця (на матеріалі англійських та українських народних загадок) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 59-62. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1143919
  Кушнєрова О.А. Семантичний об"єм поняття "параметр" у проекції на процес віршотворення // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 88-95. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1143920
  Майданюк Ю.П. Семантичний обсяг іменникових словоназв предметних денотатів у художньому стилі мовлення (на прикладі творів Л. Денисенко та Н. Гербіш) // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 80-84. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
1143921
  Юсвалієва А.В. Семантичний підхід до планування фінансової безпеки суб"єкта господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 74-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1143922
  Кантемір С. Семантичний потенціал деяких полісемічних лексем у контексті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 22-29. – (Германська філологія ; Вип. 407)
1143923
  Гливінська Л. Семантичний потенціал дієслівних метафор (на матеріалі поезій М. Вінграновського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значеннєву структуру й особливості функціонування метафор, семантичним ядром яких є дієслівна ознака. З"ясовано, що в поетичних текстах М. Вінграновського превалюють персоніфіковані образи, а основою метафоричного перенесення стає ...
1143924
  Білик Н.Л. Семантичний потенціал екфразису синтетичних видовищних мистецтв у романі М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 28-37


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербському постмодерністському роману досвід моделювання в художньому просторі літературного твору смислової активності синтезу ...
1143925
  Степаненко М. Семантичний поширювач "Бокова директивна локалізація" як елемент структури речення // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 82-90. – ISSN 2075-1486
1143926
  Радзієвська С.О. Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії 20 століття : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Радзієвська С.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 239л. + Додатки: л.232-239. – Бібліогр.: л.207-231
1143927
  Радзієвська С.О. Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец. 10.02.04 / Радзієвська С.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1143928
  Стоянова І.Д. Семантичний простір концепту народ у дискурсі антиутопії (зіставний аспект) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 109-119
1143929
  Краснобаєва-Чорна Семантичний простір оцінної фраземіки // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 39-51. – ISSN 0027-2833
1143930
  Хітрова Т.В. Семантичний простір репрезентації моделі "пам"ять" у сучасних медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 26-30. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1143931
  Ваховська Л.Ф. Семантичний простір текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 68-72
1143932
  Ковтун Л. Семантичний простір упестрених кольорів одягу "ряджених" у міфологічному вимірі М. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-15. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Акцентуються свідомісні аспекти використання упестрених кольорів як символічних знаків народної культури в тра-диції "ряджених" через призму світосприйняття Миколи Гоголя. The conscious aspects of using brightening colors accent like symbolical signs ...
1143933
  Пойнар Л.М. Семантичний простір фразеології як джерело інтерпретації концепту істинний шлях у картині світу китайського етносу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 125-131
1143934
  Рашкевич М. Семантичний простір чисел у публіцистиці Д. Мережковського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 130-141. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
1143935
  Климентова О.В. Семантичний резонанс як засіб дидактичного впливу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 457-463


  У статті аналізуються особливості вияву сугестії в рамках релігійного дискурсу. Розглядаються як вербальна сугестія в сакральних текстах, так і інші механізми цільового використання текстового матеріалу в маніпуляційних впливах. В статье анализируются ...
1143936
  Ткач О.М. Семантичний розвиток англійських запозичень у французькій мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 168-172. – ISSN 1729-360Х
1143937
  Тарасюк Н.Ю. Семантичний розвиток прикметників із суфіксом -ique- // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 75-80. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджуються можливі наслідки зміщення семантичного поля лексеми, що приводять до змін семантичного значення. Розглядаються лексико-синтаксичні групи з безпосереднім зв"язком між означенням та означуваним словом.
1143938
  Бойченко Н. Семантичний та експресивний потенціал вербоїдів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються функціонування вербоїдів у публіцистичному мовленні, їх семантичні характеристики, мовні функції, конотативні ознаки та контекстуальні умови реалізації експресії.
1143939
  Шевченко Мирослава Вікторівна Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовлені : Автореф...канд.філологічних наук:10.02.01 / Шевченко М.В.; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.:С.14.
1143940
  Шевченко М.В. Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Шевченко М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 14 с.
1143941
  Шевченко Мирослава Вікторівна Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні : Дис.... канд.філолог.наук: 10.02.01 / Шевченко Мирослава Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 191 л. + Список джерел та їх умовні скорочення: л.188-191. – Бібліогр.: л.170-188
1143942
  Більченко Є.В. Семантичний топос Майдану: внутрішні ідентичності українців між Заходом і Росією // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – C. 3-11. – ISSN 2312-4679
1143943
  Задорожний В. Семантичний чинник в акцентуації дієслів : історія походження дієслова збагнути // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 158-165. – ISBN 966-8547-39-X
1143944
  Степаненко С. Семантичні бар"єри у структурі педагогічної комунікації / С. Степаненко, Н. Степаненко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 26-33. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1143945
  Бараняк М. Семантичні види каузативів у пареміологічних текстах німецької мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 293-298. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1143946
  Бритвін Д.В. Семантичні виміри маргінальності: сутність поняття // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 145-156


  У статті робиться спроба узагальнення сутності поняття «маргінальність» у міжпредметних вимірах та аналізуються прояви феномену маргінальності у художній літературі. В статье делается попытка обобщить суть понятия «маргинальность» в межпредметных ...
1143947
  Калужинська Ю.В. Семантичні вияви субстандартної лексики для надання негативної оцінки газетним текстам // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 40-49. – (Сері "Філологічні науки"). – ISSN 2518-7600
1143948
  Левицький А.Е. Семантичні властивості кваліфікаторів у германських і слов"янських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 251-256. – ISBN 966-8188-07-1
1143949
  Нікітченко М.С. Семантичні властивості монотонних логік Флойда-Хоара / М.С. Нікітченко, А.В. Криволап // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 215-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі визначаються монотонні логіки Флойда-Хоара на базі багатоосновних алгебр часткових квазіарних предикатів та програм. Для цієї цілі дається визначення спеціальної, монотонної композиції Флойда-Хоара. Доводиться, що означена композиція є також ...
1143950
  Нікітченко М.С. Семантичні властивості неокласичних логік та секвенційні числення / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-35. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються семантичні властивості та відношення логічного наслідку для множин формул неокласичних логік реномінативного та квантового рівнів. Для таких логік пропонуються відповідні неокласичні секвенційні числення, на їх основі доводяться теореми ...
1143951
  Мільченко О.С. Семантичні девіації в нормативно-правових текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мільченко Ольга Сергіївна ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв
1143952
  Хороз Н. Семантичні засоби комічного в сучасній хорватській періодиці // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 163-169. – Бібліогр.: Літ. в приміт.; 10 п. – ISSN 0203-9494


  Досліджуються засоби створення комічних ефектів у текстах хорватських періодичних видань, зокрема застосування до фразеологічних зворотів прийомів семантичної трансформації, як полагають у створенні двопланового звучання фразеологізмів - як ...
1143953
  Осадча О. Семантичні засоби творення ефекту фантастичного в романі "На полі смиренному" та вербалізація фентезійної картини світу в романі-есе "Мисленне древо" В.О. Шевчука / Ольга Осадча // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 216-222. – ISSN 0320-3077
1143954
  Іщенко Н.Г. Семантичні зв"язки в системі однокореневих утворень сучасної німецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 68-75


  У цієї статті розглядається проблема семантичних зв"язків між однокореневими похідними на парадигматичному рівні на основі спільності і диференціації їх форми і змісту, що приводить до зміни їх мовного статусу. В статье рассматривается проблема ...
1143955
  Коваленко І. Семантичні зв"язки між праіндоєвропейськими коренями на позначення руху (ue-, ued-, uer-, uert-, uel-, ank-) та їх рефлексами в індоєвропейських мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 138-146. – ISBN 966-581-148-7
1143956
  Щибрик Т.П. Семантичні імплікації вигуків (на матеріалі ромиану Мартіана Х. "Він не прийшов на концерт") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 398-403. – ISBN 978-966-171-013-8
1143957
  Дробот О.В. Семантичні коди професійної культури менеджера // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 27-34
1143958
  Лизанець П. Семантичні лінгвістичні карти в європейській лінгвогеографії // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 11-18
1143959
  Годовиченко М.А. Семантичні моделі сценаріїв на базі мережі Петрі для інтелектуального відеоспостереження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Годовиченко Микола Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1143960
  Шкільняк О.С. Семантичні моделі та секвенційні числення транзиційних модальних логік // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 1. – С. 141-150


  Досліджено чисті першопорядкові транзиційні модальні логіки часткових предикатів. Описано семантичні моделі та мови таких логік. Для пропонованих логік побудовано числення секвенційного типу. Для цих числень доведено теореми коректності й повноти.
1143961
  Дунаєвська Л. Семантичні моделі української демонології (відьма, як персонаж народної прози) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 40-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто демонологічні образи українського фольклору, визначено їх мистецьку функцію та поетичну семантику на матеріалах народних легенд, казок, повір"їв і вірувань. In the article are determined the demoniacal characters of Ukrainian folklore, ...
1143962
  Янков А.В. Семантичні неологізми суспільно-політичного змісту в англійській мові (на рубежі століть) // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 37-44. – ISBN 978-966-8847-78-3
1143963
  Шураєва Н.Б. Семантичні опозиції та їхні маркери в структурі новели "Два листи" А. Любченка. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 275-279. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1143964
  Моренець І.М. Семантичні основи суфіксального словотвору дієслів в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 260-266. – ISBN 978-966-581-958-5
1143965
  Даниленко О.В. Семантичні особливості антропонімів діячів "Києво-Могилянської академії" XVII-XVIII ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 21-27. – ISSN 1996-9872


  Статтю присвячено аналізу семантики прізвищевих назв і прізвищ діячів Києво-Могилянської академії XVII–XVIII ст. Під семантикою розуміють відношення між мовним вираженням матеріалу та значенням, яке він має. Семантика тісно пов’язана з мотиваційними ...
1143966
  Александрук І.В. Семантичні особливості антропонімів можливого світу у творах жанру фентезі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 7-11. – Бібліогр.: Літ.: с.11; 23 п. – ISSN 1729-360Х
1143967
  Ботвієнко О.М. Семантичні особливості висловлень презирства в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 9-11. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1143968
  Ваніна Г.В. Семантичні особливості компліментарного висловлювання (на матеріалі іспанської та англійської мов) / Г.В. Ваніна, Н.М. Микитенко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 20-23
1143969
  Любич Д.А. Семантичні особливості кон"юнктива в італійській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 263-268
1143970
  Любчич Д.А. Семантичні особливості кон"юнктиву в італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 187-192.
1143971
  Дзисюк М.В. Семантичні особливості метафор у поетичному ідіостилі Григорія Савчука // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 260-268


  Стаття присвячена дослідженню творчої лабораторії поета Уманщини Григорія Савчука, зокрема використанню автором метафоричних образів. Визначено структурно-семантичні особливості метафор, з"ясовано їх роль в осмисленні письменником світобудови і місця ...
1143972
  Малюга А. Семантичні особливості найменувань атмосферних опадів в англійській, німецькій, іспанській, українській та російській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 66-71. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1143973
  Жила В. Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом "рука" в корейській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-12. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядаються та аналізуються особливості фразеологізмів з компонентом "рука" в корейській мовній картині світу. В данной статье рассматриваются и анализируются особенности фразеологизмов с компонентом "рука" в корейской языковой ...
1143974
  Хижняк М.М. Семантичні параметри англійських дієслів обертання: історичний аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 223-226
1143975
  Валюх З.О. Семантичні параметри словотвірних парадигм в українській і словацькій мовах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 183-189. – ISSN 2311-0821
1143976
  Пілецька Н. Семантичні процеси в чеській економічній терміносистемі // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 19-23. – (Філологія ; Вип. 19)
1143977
  Рогач Л.В. Семантичні процеси лінгвістичної термінології англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 438-443
1143978
  Круківська О.В. Семантичні процеси при переході слова з буденного дискурсу до спеціалізованого (на матеріалі французької мови) / О.В. Круківська, В.І. Круковський // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 199-211
1143979
  Волошина Н.В. Семантичні розходження між мовами, теорія лінгвальної відносності та проблема перекладності / Н.В. Волошина, С.Я. Литвак // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 39-46
1143980
  Ступак І.В. Семантичні ролі акціональних похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 83-88. – ISSN 2307-4558
1143981
  Філіп Г. Семантичні ролі мовця в кінокритиці Зигмунта Калужинського // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 194-202


  Темою статті є способи представлення кінокритика як мовця, аналізовані в категоріях семантики як семантичні ролі, що їх видіграє в текстах рецензій польський кінопубліцист 3. Калужинський. Особливістю його текстів є творення партнерського зв"язку з ...
1143982
  Лимаренко О.А. Семантичні ролі складових дивалентної структури зі складеним іменним присудком // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 302-308. – (Філологія)
1143983
  Сафонова Н. Семантичні та прагматичні компоненти категорії суб"єктної модальності драматичного дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 101-114. – Бібліогр.: Літ.: с. 113-114; 14 п. – ISSN 1728-9572
1143984
  Попова О.І. Семантичні та стилістичні особливості англіцизмів у сучасній українській мові // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 141-143. – ISSN 2219-4290
1143985
  Корнієнко С.І. Семантичні та стилістичні характеристики старослов"янізмів у творах І.К. Карпенка-Карого // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 587-597. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1143986
  Шевченко М.Ю. Семантичні та структурні особливості рекламних слоганів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 481-487
1143987
  Піскозуб Зоряна Федорівна Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови : Дис. ...канд. філолог. наук:12.02.05 / Піскозуб Зоряна Федорівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 173л. + Додатки: л. 169 - 171. – Бібліогр.: л. 157 - 169
1143988
  Піскозуб Зоряна Федорівна Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Піскозуб З.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1143989
  Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Найдюк О.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 200л. – Бібліогр. : л.175-200
1143990
  Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Найдюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
1143991
  Єфремова Н.В. Семантичні та функціональні особливості синонімічних опозицій англійських дієслів : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Єфремова Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
1143992
  Олійник Тетяна Сергіївна Семантичні та функціональні характеристики символічних власних імен в сучасній англійській мові : Дис....канд. філолог. наук.: 10.02.04 / Олійник Тетяна Сергіївна; Тернопільський держ. педагог. ун-т ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 386 л. + Додатки л.:217-386. – Бібліогр.: л.: 191-209
1143993
  Олійник Тетяна Сергіївна Семантичні та функціональні характеристики символічних власних імен в сучасній англійській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Олійник Т.С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1143994
  Лонська Л.І. Семантичні типи буттєвих предикатів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 42-50. – (Філологічні науки)
1143995
  Бойко Н.І. Семантичні типи експресивних дієслів української мови // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С, 94-99. – (Філологічні науки)
1143996
  Романченко А.П. Семантичні типи порівнянь у художньому мовленні Ліни Костенко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 43-50
1143997
  Єфименко В.А. Семантичні трансформації структур сюжетного та композиційного рівня в сучасних літературних казках про Попелюшку // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 422-427. – ISSN 2311-0821
1143998
  Хороз Н. Семантичні трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 222-228. – ISSN 0203-9494
1143999
  Яковенко Л.І. Семантичні трансформації фразеологічних одиниць у художньому мовленні М. Стельмаха // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (12). – С. 101-106. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1144000
  Конопацька Я. Семантичні, структурні та функціональні особливості неологічних зворотів у сучасній французькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 113-118. – ISBN 966-581-550-4
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,