Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1144001
  Бриндза В. "Розвиток освіти зупинився у сімдесятих" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 7 : фото


  Вікторія Бриндза більше 7 років досліджує цінності українців і моніторить проведення освітньої реформи. Вона переконана, що зараз школи та університети мають непогані шанси на проведення успішних змін. Але якою має бути нова система освіти - чи має ...
1144002
  Горностай Н.І. Розвиток і перспективи ІКТ в світі та Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 28-34
1144003
  Кожолянко Георгій Розвиток і практика впровадження в життя української національної ідеї : (рецензія на книгу П.П. Кононенка "Національна ідея, нація, націоналізм". - К.: Міленіум, 2006. - 358 с.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 364-367
1144004
  Ковалевська Т.М. Розвиток і розміщення текстильної промисловості Української РСР / Т.М. Ковалевська, А.С. Куц // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 82-91
1144005
   Розвиток і становлення наукових поглядів у теоретичній спадщині Ю.М. Грошевого (до 85-річчя з дня народження) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 234-254. – ISSN 1993-0909
1144006
  Шовковий В. Розвиток і сучасний стан методики навчання класичних мов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 129-136.
1144007
  Житник М.М. Розвиток ідеї громадянського суспільства у філософській репрезентації: актуальність для України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 184-189. – ISSN 2076-1554
1144008
  Козакевич І.О. Розвиток ідеї постматеріальних цінностей у творчості Еріха Фромма // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 255-267
1144009
  Пшеничнюк Д. Розвиток ідеї тісного та реального зв"язку в англійському міжнародному приватному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 82-87. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розвитку ідеї тісного та реального зв"язку в англійському колізійному праві. У статті аналізується колізійна доктрина домислюваного наміру сторін, демонструються основні недоліки цієї доктрини та її еволюція у принцип реального та ...
1144010
  Салтовський О.І. Розвиток ідеї української державності у вітчизняній політичній думці: розробленість проблеми та пошук закономірностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання розробленості проблеми дослідження становлення ідеї української державності в історії вітчизняної політичної думки.
1144011
  Січкар А.Д. Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України (кінець XIX - перша третина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Січкар Алла Дмитрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1144012
  Ковальчук В. Розвиток ідей маржиналізму у дослідженнях українських економістів / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 123-131. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1144013
  Пузанов І.І. Розвиток ІЕ-індустрії як фактор становлення інформаційного суспільства в Україні / І.І. Пузанов, А.Є. Литвин // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 294-300. – ISSN 1811-9824


  Проаналізовано перешкоди для розвитку вітчизняної галузі інформаційних технологій, розглянуто основні законодавчі акти, які регулюють суспільні відносини щодо розбудови інформаційного суспільства, запропоновано інструменти для стратегії розвитку ...
1144014
  Подліняєва О.О. Розвиток ІКТ-компетентності вчителів у міжкурсовий період: практичний аспект // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 61-65
1144015
  Ткачук В.В. Розвиток ІКТ-компетентності майбутніх інженерів-педагогів у ВНЗ України // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 285-291. – ISSN 2304-4470
1144016
  Назарова Л.В. Розвиток інвестиційних процесів в АПК України: стан, проблеми, перспективи // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 71-75
1144017
  Черкасова С.В. Розвиток інвестиційних стратегій інституційних інвесторів небанківського типу // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 87-98. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
1144018
  Латинін М.А. Розвиток інвестиційного потенціалу регіону як об"єкт державного управління // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 130-134
1144019
  Моторнюк У.І. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / У.І. Моторнюк, М.І. Теребух // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 434-441. – ISSN 0321-0499
1144020
  Павлюк А. Розвиток індустріальних парків в Україні: проблеми та напрями політики стимулювання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 25-28. – ISSN 1810-3944
1144021
  Токарук Л. Розвиток інклюзії в Україні за принципом європейського освітнього простору (італійський досвід) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 77-81. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Інклюзивна освіта в Україні проходить етапи індивідуального становлення та професійного розвитку новітніх принципів наукового менеджменту за зразком європейських освітніх програм і практикою впровадження італійських реформаторських ідей в педагогічне ...
1144022
  Ісаєнко О.О. Розвиток інновацийних технологій документовидачі з фондів провідних бібліотек України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 49 - 57
1144023
  Ільченко М.Ю. Розвиток інноваційних структур на базі дослідницького університету / М.Ю. Ільченко, В.А. Барбаш // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 79-82. – ISBN 978-966-600-659-5


  Досвід створення і функціонування першого в Україні наукового парку "Київська політехніка" - інноваційного середовища на базі дослідницького університету.
1144024
  Сукало Алевтина Миколаївна Розвиток інноваційних технологій у формуванні інформаційних архівних ресурсів України (1991-2003 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історічних наук: 07.00.10 / Сукало А.М.; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1144025
  Сукало А.В. Розвиток інноваційних технологій у формуванні інформаційних архівних ресурсів України (1991-2003 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.10 - документознавство, архівознавство / Сукало А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 252л. + Додатки: л.240-252. – Бібліогр.: л.200-239
1144026
  Зозуля Н.М. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 59-61
1144027
  Смоляр Л.Г. Розвиток інноваційного потенціалу як фактор забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1144028
  Джеппарова З.Р. Розвиток інноваційної діяльності в Україні // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 20-25
1144029
  Яншина А.М. Розвиток інноваційної і сталої інфраструктури: досвід Європейського Союзу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 353-358. – ISSN 0321-0499
1144030
  Жилінська О.І. Розвиток інноваційної інфраструктури / О.І. Жилінська, Д.В. Чеберкус // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 57-67
1144031
  Циганов С.А. Розвиток інноваційної інфраструктури глобального ринку платіжних послуг / С.А. Циганов, В.В. Апалькова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 99-110. – ISSN 2305-7645
1144032
  Буторіна В.Б. Розвиток інноваційної інфраструктури НІС України // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 3-4
1144033
  Федулова Л. Розвиток інноваційної системи України / Л. Федулова, М. Пашута // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-47 : Табл. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1144034
  Рожко О. Розвиток інститутів парабанківської системи України: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються суперечності розвитку фінансового сектора України у контексті його інтеграції у сучасний фінансовий ринок європейських країн. Досліджуються проблеми функціонування парабанківської системи України. Акцентується увага на необхідності ...
1144035
  Баюра Д. Розвиток Інституту корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 25-29. – ISSN 2078-5860


  Досліджено стан та визначено основні тенденції розвитку та оцінювання корпоративної соціальної відповідальності.
1144036
  Великий В.І. Розвиток інституту ліцензування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 172-180
1144037
  Жилінська О.І. Розвиток інституту патентування у моделі "Відкритих інновацій" // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 30-41. – ISBN 978-966-8177-75-0
1144038
  Зражевська Н.О. Розвиток інституту попереднього розгляду справи у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 163-173.
1144039
  Петреченко С.А. Розвиток інституту права власності на українських землях у складі російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Петреченко Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1144040
  Петреченко С.А. Розвиток інституту права власності на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століття : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Петреченко Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 176-196
1144041
  Волков Е.К. Розвиток інституту спадкування земельних ділянок в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 231-235. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1144042
  Шамрай О. Розвиток інституту судового адміністрування: український та зарубіжний досвід // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 37-43
1144043
  Саблук П.Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 10 (192). – С. 3-10
1144044
  Болдуєв М.В. Розвиток інституційних основ продовольчої безпеки регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 29-34. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1144045
  Невідомий В.І. Розвиток інституційної спроможності Рахункової палати України як незалежної державної аудиторської установи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 116-125. – ISSN 2305-7645
1144046
  Злупко С. Розвиток інституціональних засад у монетарній теорії О.М. Миклашевського = З історії економічної науки / С. Злупко, В. Небрат // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 73-81. – ISSN 0131-775Х
1144047
  Попрозман О.І. Розвиток інституціональної економіки та її вплив на соціальну інфраструктуру // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 31-35
1144048
  Шинкаренко О.М. Розвиток інтеграційних об"єднань як основа вдосконалення економічних взаємовідносин в АПК // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-11.
1144049
  Шинкаренко О.М. Розвиток інтеграційних об’єднань як основа вдосконалення економічних взаємовідносин в АПК // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-11. – Бібліогр. в кінці ст.
1144050
  Мохамед Абдула Хассан Яхлеф Розвиток інтеграційних процесів в арабському світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Досліджено проблеми розвитку інтеграційних процесів в арабському світі, історія створення арабського загального ринку. Особливу увагу приділено діяльності Ліги Арабських держав (ЛАД). The article deals with the issues of building Arabic common market; ...
1144051
  Рибак С.О. Розвиток інтеграційної стратегії України : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 30-33
1144052
  Ярема Л.В. Розвиток інтегрованих агропромислових формувань та економічна ефективність їхнього функціонування : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 103-109 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1144053
  Горбачевська О.В. Розвиток інтегрованих підприємницьких структур в економічній системі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 165-170. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1144054
  П"ятницька Г.Т. Розвиток інтелектуального капіталу в процесі реалізації національної інноваційної стратегії // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 179-187. – Бібліогр.: на14 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
1144055
  Золотарьова І. Розвиток інтернаціоналізації університету у співпраці з європейським простором вищої освіти / І. Золотарьова, Шоша, Жан-Юг // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 70-79. – ISSN 1682-2366


  Підготовка професійних кадрів, здатних ефективно працювати у змінених умовах глобального ринку.
1144056
  Чуб О.О. Розвиток інтернет-банкінгу в глобальному середовищі // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 62-67
1144057
  Кузнєцова Н. Розвиток Інтернет-маркетингу в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-65. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджені проблеми та перспективи розвитку Інтернет-маркетингу в українському секторі Всесвітньої Мережі, виявлено специфіку та параметри маркетингових комунікацій, здійснюваних онлайн. В статье исследуются проблемы и перспективы развития ...
1144058
  Валькова Н.В. Розвиток Інтернет-торгівлі в Україні: динаміка та вплив факторів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 39-42. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
1144059
  Дорошенко І.В. Розвиток інфляційних процесів та їх глобалізаційна складова // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 10-16. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено аналіз сучасних концепцій інфляції з урахуванням специфіки економіки країни. Виявлені переваги та недоліки основних показників інфляції. З"ясовані та описані тенденції інфляції, основні фактори впливу на індекс споживчих цін. Визначено роль ...
1144060
  Богач А. Розвиток інформаційних систем промислових підприємств на принципах аналітико-логістичної інформації / А. Богач, В. Мельник // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 247-251. – ISSN 1815-3232
1144061
  Недільніченко В.Д. Розвиток інформаційних технологій і національна безпека України // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 43-57.
1144062
  Рахматуллаєв М. Розвиток інформаційних технологій у бібіліотеках Узбекистану. Реформи та їх результати // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-25. – ISSN 1029-7200
1144063
  Сусська О.О. Розвиток інформаційно-комунікативних теорій мас-медіа та вивчення впливу інформаційного простору на особистість людини // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 211-226. – ISBN 966-8906-05-5
1144064
  Михайловська О.В. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їх роль у "новій" економіці ХХІ століття // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 159-169
1144065
  Каїді В. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури у глобальному електронному просторі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 23-25. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто основні особливості розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури у глобальному електронному просторі на сучасному етапі його розвитку.
1144066
  Стрельченко Л.В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови у Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 126-132. – ISSN 2312-5993


  Актуалізовано проблему професійної підготовки викладачів англійської мови як іноземної в британських університетах на основі інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес і формування інформаційно комунікаційної компетентності ...
1144067
  Купалова Г.І. Розвиток інформаційно-статистичної бази економічного аналізу лізингової діяльності / Г.І. Купалова, Ю.С. Гринчук // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 162-166
1144068
  Балашова А. Розвиток інформаційного сектору України в умовах глобальної економічної трансформації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  На основі кореляційно-регресійного методу здійснено аналіз стану і перспектив розвитку інформаційного сектору економіки України. Пропонується загальна структура індикаторів, адаптована для оцінки розвитку інформаційного сектору. Обгрунтовується ...
1144069
  Згуровський М.З. Розвиток інформаційного суспільства в Україні : Правове регулювання у сфері інформаційних відносин / М.З. Згуровський, М.К. Родіонов, І.Б. Жиляєв ; МОНУ, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2006. – 544 с. – ISBN 966-622-214-0
1144070
  Сіленко А. Розвиток інформаційного суспільства в Україні: позитиви та ризики // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 197-207. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
1144071
  Чорногор Я. Розвиток інформаційного суспільства у Скандинавських країнах / Я. Чорногор, Т. Михайдюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – С. 20-22.
1144072
  Скибун О.Ж. Розвиток інформаційної інфраструктури в Україні: практичний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 141-148. – ISSN 2078-9165
1144073
   Розвиток інформаційної та видавничої справи України у першому кварталі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-4
1144074
   Розвиток інформаційної та видавничої справи України у першому кварталі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-4
1144075
  Кірєєв О.І. Розвиток інфраструктури банківського сектора: європейський досвід / О.І. Кірєєв, Р.М. Набок // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 9-15. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1144076
   Розвиток Інфраструктури Ботанічного Саду ім. О.В. Фоміна / [підсумок: О.П. Олійник, С.М. Кудревич]. – [Київ] : [б. в.], 2016. – 11 арк.
1144077
  Желіхівська А.М. Розвиток інфраструктури фондового ринку України в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 48-52
1144078
  Іванова С.В. Розвиток іпотечного кредитування в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 78-83. – ISSN 2221-1055
1144079
  Кривенко В.Г. Розвиток іпотечного кредитування у контексті забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 317-323


  В статті досліджено особливості та напрями впливу іпотечного кредитування на конкурентоспроможність національної економіки. Виявлено проблеми та перешкоди розвитку іпотечного кредитування. Розроблено пропозиції щодо основних напрямів розвитку ...
1144080
  Мазуренко А.В. Розвиток ІРО в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 61-63
1144081
  Назарчук Т. Розвиток історико-краєзнавчої бібліографії в Криму (20-30-ті роки XX століття) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 103-110
1144082
  Алєксєєнко А. Розвиток історичного краєзнавства у вищій школі в радянську добу : основні напрямки діяльності ВНЗ Харкова (1950-і - 1980-і рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 28-35.
1144083
  Бєсєдіна Ю. Розвиток історичного принципу моделювання світу у "Повісті врем"яних літ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 19-25
1144084
  Дядиченко В.А. Розвиток історичної науки в Українській РСР / В.А. Дядиченко, Ф.Є. Лось, В.Г. Сарбей ; АНУ РСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1970. – 80с.
1144085
  Терзі О.С. Розвиток історії ідеї правової держави // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 148-152. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті досліджується процес розвитку і становлення поглядів на правову державу, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи сучаною українською правовою думкою. Автор робить висновок про те, що розвиток ідеї правової держави продовжувався ...
1144086
  Ізвалов О. Розвиток ІТ-спільноти шляхом проведення міжнародного хакатону Global Game Jam / О. Ізвалов, В. Неділько, С. Неділько // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 49-56. – ISSN 1682-2366
1144087
  Хірівський Р. Розвиток кадрового потенціалу об"єднаних територіальних громад у контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 75-82 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 82. – ISSN 2313-3627
1144088
  Павлюк К.В. Розвиток казначейської системи виконання державного бюджету : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.78-90. – Бібліогр.: 13 назв
1144089
  Паробецький М.М. Розвиток Калузько-Долинського економічного вузла // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 160-167 : Табл.
1144090
  Панасюк Р.П. Розвиток камерального права в Україні (теоретико-методологічний аспект) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (46). – C. 21-27. – ISSN 2413-1342
1144091
  Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії / В.І. Ленін. – Харків, 1930. – 601с.
1144092
  Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії / В.І. Ленін, 1933. – 476с.
1144093
  Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1948. – 468с.
1144094
  Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 572с.
1144095
  Пономарьов О.М. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості України XVIII ст. / О.М. Пономарьов. – Львів, 1971. – 183с.
1144096
  Нестеренко О.О. Розвиток капіталістичної промисловості і формування пролеаріату на Україні в кінці 19 і на початку 20 ст. / О.О. Нестеренко. – К., 1952. – 180с.
1144097
  Руденко Л.Г. Розвиток картографічного напряму досліджень в Інституті географії НАН України / Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1561-4980
1144098
  Даценко Л.М. Розвиток картографічної складової шкільної географічної освіти (до 40-х років XX ст.) // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 123-136


  Вивчення основ картографії як складової шкільних курсів географії залишається незмінним упродовж усього часу вивчення географії у школі. У статті здійснено історичний огляд змісту підручників, виданих у різні періоди, за якими можна простежити зміни у ...
1144099
  Палієнко Л.О. Розвиток картографування лікувально-рекреаційних і туристичних ресурсів на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 13-15. – Бібліогр.: 10 назв
1144100
  Рижов С.М. Розвиток кафедри археології та музеєзнавства за роки незалежності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-42. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто результати роботи кафедри археологій та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка за останні 10 років. This article considers the basic results of work the department archaeology and muzeology Taras ...
1144101
  Катрич О.О. Розвиток кваліметричних методів оцінювання процесів систем управління якістю підприємств відповідно до вимог міжнародних стандартів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Катрич Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1144102
  Свєшнікова Л.В. Розвиток квантової медицини в Україні / Л.В. Свєшнікова, М.П. Стародуб // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 123-127. – ISSN 1023-2427
1144103
  Шамборовський Г.О. Розвиток кейнсіанства та відродження лібералізму в ХХ ст. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 16, серпень. – С. 36-39. – ISSN 2306-6814
1144104
  Орлів М.С. Розвиток керівних кадрів федеральних агентств у США: досвід для України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 87-94. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1144105
  Черевко І.А. Розвиток Києва і його вплив на природне середовище // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 120-128. – Бібліогр.: 8 назв
1144106
  Лі Фень Розвиток Китайсько-українського економічного співробітництва в сучасних умовах : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Лі Фень ; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 1998. – 16 с.
1144107
  Величко В.В. Розвиток китайської економічної дипломатії: наукові підходи, досягнення та проблеми // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 111-120. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1144108
  Бачинська О.М. Розвиток кінопрокату в Україні за гетьманату П. Скоропадського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 3-4
1144109
  Курляк І.Є. Розвиток класичної освіти на західноукраїнських землях (ХІХ - перша половина ХХ ст.) : 13.00.01:Дис.на здоб.наукового ступеня доктора педагогічних наук / Курляк І.Є.; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 2000. – 473л. – Бібліогр.: С.389-436
1144110
  Курляк Ірина Євгенівна Розвиток класичної освіти на західноукраїнських землях (ХІХ - перша половина ХХ століття) : Автореф... доктора педагогічнихнаук: 13.00.01 / Курляк Ірина Євгенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 44л.
1144111
  Мицюк С. Розвиток кластерів в національній економіці як ефективний механізм підвищення конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-50. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання кластеризації економіки, як ефективного механізму підвищення конкурентоспроможності. Досліджуються проблеми створення кластерів і їх розвитку. Рассматриваются вопросы кластеризации экономики, как эффективного механизма повышения ...
1144112
  Середюк В.Н. Розвиток клінічного мислення у внутрішній медицині (за моделлю СBCR) на прикладі клінічного випадку: первинна легенева гіпертензія // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 3 (145). – C. 226-229. – ISSN 2077-4214
1144113
  Діденко С.В. Розвиток клінічної психології в США // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 115-117. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1144114
  Новак О.М. Розвиток ключових компетентностей майбутніх педагогів професійного навчання у процесі вивчення дисципліни "Педагогіка вищої школи" // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 316-331. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1144115
  Васюк Н.О. Розвиток ключових компетенцій при підготовці керівних кадрів за спеціальністю "державне управління у сфері охорони здоров"я" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 99-102. – Бібліогр.: 16 назв
1144116
  Фіть Л. Розвиток книговидавничої справи м.Черкаси кінця ХІХ – початку ХХ століть // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 111-118
1144117
  Бабич О.І. Розвиток книжкової справи Києво-Печерського монастиря в домонгольську добу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 23-30


  Стаття присвячена історії книжкової справи Києво-Печерського монастиря домонгольської доби: її започаткованню, розвитку, книгозбиранню, долі книжкових зібрань монастиря в післямонгольську добу, ролі книги в житті києво-печерських ченців.
1144118
  Копанєва В. Розвиток когнітивної концепції наукової комунікації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано лінгвістичні та нейрофізіологічні витоки когнітивних наук, розкриті у бібліопсихологічній теорії М. Рубакіна.
1144119
  Байоль О.В. Розвиток когнітивної моделі надломлення особистості (на матеріалі ранніх творів Теннессі Вільямса) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 21-37
1144120
  Музичко О. Розвиток козакознавчих студій у Миколаєві та Херсоні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 12. – C. 142-160. – ISSN 2519-2523
1144121
  Сапко М.О. Розвиток колажних прийомів у європейському мистецтві ХХ століття. "Новий реалізм" - поворот до об"єктивних художніх форм // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури
1144122
  Ивасюта М.К. Розвиток колгоспного ладу в західних областях Української РСР / М.К. Ивасюта. – Київ, 1960. – 40с.
1144123
  Шкварець В.П. Розвиток колгоспної демократії / В.П. Шкварець. – К, 1975. – 58с.
1144124
  Шкварець В.П. Розвиток колгоспної демократії / В.П. Шкварець. – К, 1975. – 58с.
1144125
  Шкварець В.П. Розвиток колгоспної демократії / В.П. Шкварець. – К, 1975. – 58с.
1144126
  Овчаренко Ф.Д. Розвиток коллоїдної хімії на Україні / Ф.Д. Овчаренко. – Київ, 1955. – 32с.
1144127
  Мещеряк І.Є. Розвиток колоніального управління у Південній Родезії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 72-78. – (Серія права ; № 12)


  В статье освещены вопросы британского колониального управления в Южной Родезии и раскрыты исторические предпосылки возникновения расизма в этой стране.
1144128
  Грищенко І.М. Розвиток комерційної діяльності підприємств гуртової торгівлі : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 4-8 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1144129
  Постолатій Віталій Володимирович Розвиток комерційної освіти в Україні : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Постолатій Віталій Володимирович; КУ. – Київ, 1996. – 210л. – Бібліогр.:л.155-180
1144130
  Постолатій В.В. Розвиток комерційної освіти в Україні (1804-1920 рр.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Постолатій В.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 25 с.
1144131
  Бондаренко В.В. Розвиток комерційної реклами на сторінках періодики Східної України середини ХІХ — початку ХХ століття // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 62-64
1144132
  Ріжняк Р. Розвиток комп"ютерних мереж та розподілених комп"ютерних середовищ у вищій школі України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 166-173. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджуються історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію розвитку комп"ютерних мереж та розподілених програмно-апаратних комп"ютерних середовищ у ВНЗ України протягом другої половини ХХ на початку ХХІ століття. ...
1144133
  Стахов Є.О. Розвиток комп"ютерних технологій у ДНВП "Картографія" на базі програмного продукту MikroStstion : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 52-55 : Схема. – Бібліогр.: 8 назв
1144134
  Смольницька О.О. Розвиток компаративного дискурсу Шекспіра, Лесі Українки й американської "сповідальної поезії" в "Коді української літератури" Ніли Зборовської // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 107-116. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1144135
  Локшина О. Розвиток компетентнісного підходу в освіті Європейського Союзу // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-21.
1144136
  Марценюк О.О. Розвиток компетентнісного підходу в публічному управлінні // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 116-121
1144137
  Гараба Н.П. Розвиток компетентностей учнів на уроках географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 24-29 : табл., фото. – Бібліогр.: 4 назви
1144138
  Коваль Л.В. Розвиток компетенції органів територіального управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 11-16. – (Серія права ; № 12)


  В статье на основе анализа нормативного материала и на примере Советов Министров союзной республики показаны направления расширения компетенции территориальных органов управления в области планирования капитального строительства, финансирования, ...
1144139
  Бригідир І. Розвиток компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 11-14. – ISSN 1818-2682
1144140
  Коломійчук В.С. Розвиток комплексу "Виробництво-споживання" приміського району в умовах ринкових відносин : Автореф... канд. економічнихнаук: 08.10.02 / Коломійчук В.С.; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 17л.
1144141
  Верля Н.Й. Розвиток комунікативних здібностей майбутніх інженерів як актуальна проблема вищої освіти / Н.Й. Верля, Т.Л. Шкундя, О.М. Джежула // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 197-202. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
1144142
  Жукова А. Розвиток комунікативної активності при використанні інформаційних технологій // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 48-49
1144143
  Кукло О. Розвиток комунікативної компетентності курсантів під час навчання у ВНЗ як складова успішної майбутньої професійної діяльності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 122-128. – ISSN 2312-1246
1144144
  Котелевська Л. Розвиток комунікативної компетентності студентів на заняттях української мови - запорука їх успішної соціалізації // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 73-76
1144145
  Насмінчук І.А. Розвиток комунікативної компетентності студентів на основі роботи з текстом // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 37-38
1144146
  Мейтарчан С.Ю. Розвиток комунікативної компетентності у ході професійної соціалізації майбутніх менеджерів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 136-139. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
1144147
  Артеменко Т.М. Розвиток комунікативної компетенції у процесі викладання іноземних мов / Т.М. Артеменко, І.П. Липко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 21. – С. 8-17. – ISSN 2073-4379
1144148
  Присяжнюк О.М. Розвиток комунікативної толерантності як професійно важливої здатності соціального працівника : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. / Присяжнюк О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1144149
  Присяжнюк О.М. Розвиток комунікативної толерантності як професійно важливої здатності соціального працівника : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Присяжнюк О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206 л. + Додатки : л. 191-206. – Бібліогр.: л. 170-190
1144150
  Дунас Н.В. Розвиток комунікаційних стратегій маркетингу електронних банківських послуг для фізичних осіб // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 344-350. – ISSN 2222-0712
1144151
  Пилипчук В.П. Розвиток комунікаційної моделі маркетингу туристичних послуг / В.П. Пилипчук, О.Д. Лендєл // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 87-92. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
1144152
  Наконечний С.Т. Розвиток комуністичної праці на селі / С.Т. Наконечний. – Львів, 1970. – 127с.
1144153
  Баран О. Розвиток конвективних структур у сонячній фотосфері / О. Баран, М. Стоділка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  На основі моделей фотосферної конвекції, отриманих з використанням даних VTT шляхом розв"язку оберненої задачі нерівноважного переносу випромінювання, проведено дослідження розвитку конвективних структур у сонячній фотосфері. Для цього проаналізовано, ...
1144154
  Олексюк В.В. Розвиток конвективних течій та трансформація вихрових структур у потоці неоднорідної рідини : Автореф...канд. техн.наук: 01.02.05 / Олексюк В.В.; НАНУ. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.:с.13-14
1144155
  Фединяк Г.С. Розвиток конвенцій з питань сімейних правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 485-494. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1144156
  Ходаков М.Б. Розвиток конвенційних норм міжнародного права, що регулюють виробництво, розповсюдження та застосування наркотичних засобів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 119-125. – (Серія права ; № 9)


  В статье анализируются этапы развития конвенционных норм международного права, которые в целях борьбы с наркоманией регулируют производство, распространение и потребление наркотических средств. Рассматриваются практические и юридические аспекты борьбы ...
1144157
  Гражевська Н.І. Розвиток конкурентних засад внутрішнього ринку в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-19. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми розвитку конкурентних засад функціонування внутрішнього ринку як важливого чинника інноваційного орієнтованого економічного зростання.
1144158
  Бутовченко К. Розвиток конкурентного законодавства в Україні. Досвід міжнародний, стратегія вітчизняна // Юридична газета. – Київ, 2013. – 12 лютого (№ 7). – С. 15
1144159
  Медведєв А. Розвиток конкурентного законодавства в умовах трансформації України / А. Медведєв, К. Ярчевська // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 43-47


  Конкурентне право справедливо можна віднести до окремої, незалежної галузі права України насамперед через те, що на сьогодні воно має свій чітко визначений предмет, методи і суб"єкти, які не можна віднести до якоїсь однієї галузі права (будь-то ...
1144160
  Кирчата І.М. Розвиток конкурентного потенціалу як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 21-27. – ISSN 2226-8820
1144161
  Філь О.А. Розвиток конкурентноздатності освітніх організацій у контексті організаційного розвитку // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 7-13. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1144162
  Аптекар С. Розвиток конкуренції в Україні / С. Аптекар, О. Жамойда // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 13-21. – ISSN 0131-775Х
1144163
  Лозова Г. Розвиток конкуренції на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 24-26. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена аналізу розвитку конкурентних відносин на страховому ринку України, порівнянню їх із загальносвітовими тенденціями в цій сфері, а також обгрунтуванню заходів щодо посилення конкурентних позицій національних страхових компаній на ...
1144164
   Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 179, [1] с. : табл. – Ст. укр., англ., пол., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.
1144165
  Дідківська Л.І. Розвиток конкуренції у сфері товарного обігу : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 25-31. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1144166
  Бойко З. та інш. Розвиток консалтингу в Україні в контексті становлення "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.61-65. – ISBN 966-654-102-5
1144167
  Грішнова О.А. Розвиток консалтингу в Україні під впливом змін у соціально-трудовій сфері / О.А. Грішнова, О.Г. Брінцева // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 87-94


  Розглянуто взаємозв"язок і взаємовплив змін у соціально-трудовій сфері та розвитку консалтингових послуг з управління персоналом.
1144168
  Погібко Розвиток конституційних засад про оборону Української держави / Погібко, 0. // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 43-48. – ISSN 1561-4999


  До 15-ї річниці Конституції України.
1144169
  Пухтинський М.О. Розвиток конституційно-правових засад врядування в організації публічної влади // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 7. – С. 5-14. – ISSN 2311-6420
1144170
  Єфремова Н.В. Розвиток конституційно-правових ідей у Речі Посполитій у ХVІ-ХVIII ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 71-79. – ISSN 1563-3349
1144171
  Белашова Т.В. Розвиток конституційно-правового регулювання статусу депутатів місцевих рад в Україн // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 47-55. – ISSN 0201-7245
1144172
  Кузнєцова В.Ф. Розвиток конституційного законодавства про статус народних депутатів у СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 11-16. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье анализируются конституционные основы правового положения народных депутатов в СССР. Показано его развитие в нормативных актах Союза ССР и Украинской ССР после принятия Конституции СССР 1977 г.
1144173
  Батанов О. Розвиток конституційного законодавства про статус територіальних громад в Україні:доктринальні та прикладні аспекти // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 18-22. – ISSN 2313-559X
1144174
  Пижик А. Розвиток конституційної думки в добу Директорії УНР: сучасна історіографія // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 68-76. – (Історія ; вип. 1 (43)). – ISSN 2414-9012
1144175
  Бабенко К. Розвиток конституціоналізму як елемент сучасної правової культури в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 99-106
1144176
  Смірнова Л. Розвиток конструктивізму в сучасній педагогічній думці Болгарії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 151-154. – (Серія: Педагогічні науки)
1144177
  Берлач Н.А. Розвиток консультаційної та освітньої системи в процесі становлення органічного сільського господарства в Україні та за кордоном // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 253-257. – ISSN 1563-3349
1144178
  Папінко В. Розвиток контролінгу як об"єктивна необхідність вдосконалення управління // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 297-299. – ISSN 1815-3232
1144179
  Моцовкіна О.В. Розвиток конфесійних навчальних закладів Криму в XIX - першій половині XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Моцовкіна О.В. ; Держ. закл. "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1144180
  Браніцька Т. Розвиток конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери (на прикладі Сполучених Штатів Америки) // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 4. – С. 64-70


  У статті проаналізовані умови успішної трансформації вищої освіти України на шляху її входження до світового освітнього простору: удосконалення змісту програм, наповнення навчальних дисциплін матеріалами, в яких розкрито особливості ...
1144181
  Вільчинська Т.П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові 17-20 ст. : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Вільчинська Т.П. ; КНУТШ, ін-т філології. – Київ, 2009. – 520л. + Додатки : л.446-456. – Бібліогр. : л.457-520
1144182
  Вільчинська Т.П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові 17-20 ст. : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Т. П. ; КНУТШ , Ін-т філол. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр. : 44 назв.
1144183
  Пожуєв В.І. Розвиток концептуальних засад інформатизації сучасного українського суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 4-17. – ISSN 2072-1692
1144184
  Самойленко В.М. Розвиток концептуальних підвалин моделювання регіональної екологічної мережі / В.М. Самойленко, О.С. Маляренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 8-22. – ISSN 2306-5680
1144185
  Маляренко О.С. Розвиток концептуальних підвалин моделювання регіональної екологічної мережі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 49-52
1144186
  Лазаришина І. Розвиток концептуальних підходів в обліку та економічному аналізі як реалізація потреб теорії і практики управління // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 98-101. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1144187
  Шитікова Л.В. Розвиток концептуальних підходів до управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 126-130. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1144188
  Будько О.В. Розвиток концептуальної основи побудови інтегрованої звітності підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 157-163. – ISSN 2222-0712
1144189
  Афанасьєва Розвиток концепції вільних джерел як нова реальність сучасного медійного простору / Афанасьєва, (Горська) // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 36-45. – ISSN 2312-5160


  Інтернет став оптимальним середовищем для зародження та популяризації концепції вільних джерел. Аналіз концепції та оцінка її впливу на медіасферу, зроблені в цьому дослідженні, підтвердили, що галузь засобів масової комунікації в умовах глобалізації ...
1144190
  Левченко О.Г. Розвиток концепції внутрішньої форми як шлях до глибинної семіотики // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 38-49. – ISSN 2077-8309
1144191
  Тимошенко О. Розвиток концепції громадянського суспільства у вітчизняній політико-правовій думці XIX - початку XX ст. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 33. – ISSN 0132-1331
1144192
  Городецька М.О. Розвиток концепції економічної політики // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 13-15
1144193
  Бірюков О.М. Розвиток концепції законодавства про банкрутство в Україні на зламі віків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 15-21


  Стаття присвячена важливому аспекту реформи законодавства про банкрутство - перегляду концепції нового закону. Автор стаття проаналізував концептуальні засади закону про банкрутство в редакції 1992 і 1999 років, що дало повне уявлення про стан ...
1144194
  Білоусов О.С. Розвиток концепції інформаційного суспільства: від формування теорії постіндустріалізму до сучасності // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 60-68
1144195
  Оржеховська А.О. Розвиток концепції особистих немайнових прав у цивільному праві // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 53-54. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1144196
  Стоян Ф.В. Розвиток концепції поняття "українська книга" вченими ВБУ в 20-х роках // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 46-54. – ISBN 966-02-0832-4
1144197
  Руднєва О.М. Розвиток концепції прав людини під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 30-37
1144198
  Ковальов В. Розвиток концепції соціально-трудових відносин у світлі вчення академіка В. Вернадського // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
1144199
  Ковальов В. Розвиток концепції соціально-трудових відносин у світлі вчення академіка В.І. Вернадського // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 5. – С. 12-19
1144200
  Павликівська О. Розвиток концепції управлінського обліку // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 293-296. – ISSN 1815-3232
1144201
  Малік М.Й. Розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, В.А. Пехов // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 5-11. – ISSN 2308-1988
1144202
  Свиноус І.В. Розвиток кооперативних зв"язків при виробництві і збуту продукції особистими селянськими господарствами / І.В. Свиноус, М.І. Ібатуллін // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 180-184. – ISSN 2309-1533
1144203
  Левчук Олена Миколаївна Розвиток кооперативного книговидання в Україні в кінці 19 - першій третині 20 ст. (на прикладі Всеукраїнського кооперативного книговидавничого і книготорговельного товариства "Книгоспілка") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Левчук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1144204
  Левчук Олена Миколаївна Розвиток кооперативного книговидання в Україні в кінці 19 - першої третині 20 ст. (на прикладі Всеукраїнського кооперативного книговидавничого і книготорговельного товариства "КНИГОСПІЛКА") : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08. / Левчук Олена Миколаївна; Націон. технічний ун-тет України "Київський політехнічний ін-тут". – Київ, 2003. – 229 л. + Додатки: л. 203-229. – Бібліогр.: л. 185-202
1144205
  Гуляща О. Розвиток кооперативного кредиту та кооперативних банків Німеччини: минуле і сучасність // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.53-56. – ISSN 1605-2005
1144206
  Стадник А.А. Розвиток кооперативного руху в Україні : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 104-109 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1144207
  Медвідь О. Розвиток кооперативного руху на Дрогобиччині у міжвоєнний період // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 227-232. – ISBN 978-617-7235-56-8
1144208
  Дмитренко О. Розвиток кооперативного руху на Чернігівщині // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С.101-108
1144209
  Малік М.Й. Розвиток кооперативної ідеї в контексті наукових доробок І.І Лукінова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 167-169. – ISSN 2221-1055
1144210
  Шебанін В.С. Розвиток кооперації в АПК: проблеми та напрями їх подолання / В.С. Шебанін, Т.В. Шевченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 9-12. – ISSN 2221-1055
1144211
  Молдаван Л.В. Розвиток кооперації в системі кредитного забезпечення сільського господарства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-63.
1144212
  Зубар І.В. Розвиток кооперації малих фермерських господарств на основі світового досвіду // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 54-60. – ISSN 2309-1533
1144213
  Мороховський Ю.П. Розвиток кооперування селянства в Німецькиій Демократичній Республіці / Ю.П. Мороховський. – Вінниця, 1959. – 32с.
1144214
  Доценко О.М. Розвиток координаційних здібностей студенток спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Доценко О.М. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 14 назв
1144215
  Срібняк І. Розвиток корейських ЗМІ в умовах японської військово-політичної присутності (1905-1945 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 290-294


  У статті аналізується процес виникнення перших періодичних видань сучасного типу в Кореї, реконструйовано основні тенденції розвитку газетної періодики в умовах японської військово-політичної присутності у 1905-1945 рр., розглянуто обмежувальні заходи ...
1144216
  Меньшова В.О. Розвиток кореневої системи ехінацеї вузьколистої (Echinacea angustifolia DC. var. angustifolia) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Викладено результати вивчення розвитку кореневої системи ехінацеї вузьколистої (Echinacea angustifolia DC.) в умовах культури.
1144217
  Мар"їна О. Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 22 - 25. – ISSN 2076-9326
1144218
  Євтушевська О.В. Розвиток корпоративних відносин в ринковій економіці : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Євтушевська О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1144219
  Євтушевська О.В. Розвиток корпоративних відносин в ринковій економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Євтушевська О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 244л. + Додаток : л.211-244. – Бібліогр. : л.193-210
1144220
  Пішпек С.І. Розвиток корпоративних відносин як пріоритетний напрямок трансформаційної політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-69. – (Економіка ; Вип. 48)


  Досліджено актуальні проблеми розвитку корпоративних відносин в економіках перехідного типу.
1144221
  Уманців Ю.М. Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Уманців Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 459 л. – Додатки: л. 439-459. – Бібліогр.: л. 388-438
1144222
  Уманців Ю.М. Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Уманців Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 75 назв
1144223
  Баюра Д. Розвиток корпоративного нагляду і контролінгу в Україні: ближче до міжнародних стандартів // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (138/139), липень - серпень. – С. 28-37
1144224
  Семенюк В.П. Розвиток корпоративного сектора економіки та корпоративного управління в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 78-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
1144225
  Білик М.Д. Розвиток корпоративного сектору в Україні : монографія / М.Д. Білик, В.К. Хлівний, О.Ю. Клементьєва ; за наук. ред. М.Д. Білик ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 414, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 380-390. – ISBN 978-966-483-735-1
1144226
  Лазоренко Ю. Розвиток корпоративної взаємодії сільськогосподарських бібліотек територіальних об’єднань в Україні // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 32-37. – ISSN 1029-7200
1144227
  Матукова Г.І. Розвиток корпоративної культури організацій: сучасний стан й актуальні проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 96-99. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1144228
  Буковинський М.П. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 9 (215). – С. 47-51. – ISSN 2221-1055
1144229
  Івасів І.Б. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в банках України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2014. – № 1 (36). – С. 3-6. – ISSN 2077-6330
1144230
  Супрун Н.А. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в контексті вимог євроінтеграційного процесу // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 118-131. – ISSN 1605-7988
1144231
  Царик І.М. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 49-52.
1144232
  Бурковська А.В. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 38-43. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1144233
  Гражевська Н. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах загострення глобальних проблем сучасності / Н. Гражевська, А. Мостепанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 12-17. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено роль та значення корпоративної соціальної відповідальності як важливого механізму подолання кризи держави загального добробуту та пом"якшення соціальних проблем, спричинених світовими глобалізаційними процесами. Проаналізовано досвід ...
1144234
   Розвиток корпоратизму і корпоративних відносин в економіці України. – Київ, 2003. – 304 с. – ISBN 966-02-1588-6
1144235
  Сінягіна Е. Розвиток космологічних уявлень Г.А. Гамова його учнями і послідовниками // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 2 (38). – С. 3-6. – ISSN 2077-9496
1144236
  Матвійчук М.М. Розвиток КПРС марксистсько-ленінського вчення про партію в сучасних умовах / М.М. Матвійчук. – Київ, 1980. – 48 с.
1144237
  Грінченко О. Розвиток краєзнавчої освіти у Харьківському регіоні / О. Грінченко, С. Губіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 242-245. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
1144238
  Заваріка Г. Розвиток країн у постконфліктних ситуаціях // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2015. – № 2 (49). – С. 106-112. – ISSN 2409-8892
1144239
  Жулід-Христенко Розвиток креативних індустрій у Європейському Соузі // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 11-15. – ISSN 2226-8820
1144240
  Уліщенко А. Розвиток креативних якостей педагога в системі підвищення кваліфікації. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 126-130.
1144241
  Тодорова І.С. Розвиток креативно-інноваційного потенціалу майбутніх менеджерів / І.С. Тодорова, Д.В. Бульченко // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 258-267. – ISSN 2226-4078
1144242
  Бутенко О.Т. Розвиток креативного мислення учнів на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 6-9. – Бібліогр.: 11 назв
1144243
  Вахович І.М. Розвиток креативної економіки в умовах транскордонного співробітництва / І.М. Вахович, О.М. Чуль // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 182-186 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
1144244
  Яворська С. Розвиток креативної особистості в історії методики навчання української мови (XVI ст. - 20-і рокм XX ст.) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Спецвип. 15, ч. 1. – С. 139-147. – ISSN 2077-1827
1144245
  Шубіна В.Б. Розвиток креативності майбутнього вчителя музики в процесі ескізного вивчення музичних творів під час ансамблевої гри // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 135-138. – ISSN 2413-5402
1144246
  Семенюк В. Розвиток креативності студентів - майбутніх соціальних працівників з допомогою навчальних творчих професійних задач // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – C. 117-118. – ISSN 1810-2131
1144247
  Басюк Л. Розвиток креативності як необхідна умова професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування / Л. Басюк, І. Доброскок // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 7-15. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1144248
  Гончаренко В.В. Розвиток кредитних спілок України в умовах фінансової кризи // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 71-78. – (Економічні науки)
1144249
  Венгерська В.О. Розвиток кредитно-банківської системи на Правобережній Україні у другій половині XIX ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Венгерська В. О.; Житомирський інженерно-технологіч. ін-т. – Житомир, 1998. – 195л. – Бібліогр.:л.178-196
1144250
  Венгерська Вікторія Олдексіївна Розвиток кредитно-банківської системи на Правобережній Україні у другій половині XIX ст. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Венгерська Вікторія Олдексіївна; Ку. – К., 1998. – 19л.
1144251
  Макаренко Ю.П. Розвиток кредитного скорингу позичальників банку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 65-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1144252
  Сороківська З. Розвиток кредитування населення комерційними банками в Україні : історія банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 78-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1144253
  Науменкова С. Розвиток кредитування у посткризових умовах / С. Науменкова, С. Міщенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 3-19 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1144254
  Корнієнко В.В. Розвиток криміналістичних знань про економічну злочинність у сфері банківської діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 63-73. – ISSN 1999-5717
1144255
  Яра О.С. Розвиток кримінально-правової охорони права інтелектуальної власності: первісний етап // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (47). – С. 73-80. – ISSN 2413-1342
1144256
  Бабаніна В.В. Розвиток кримінального законодавства в період роздробленості Київської Русі (ХІІ – ХІІІ ст.) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 241-247. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1144257
  Дякур М.Д. Розвиток кримінального законодавства про замах на злочин в України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 117-123. – (Правознавство ; Вип.333)
1144258
  Пушкар О.А. Розвиток кримінального законодавства щодо змішаної форми вини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 310-314. – ISSN 2219-5521
1144259
  Остапенко Я.С. Розвиток кримінального законодавства, що передбачає відповідальність за службове підроблення: історико-правовий аналіз (I століття до н. е. - початок XX століття) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 199-208. – ISSN 2304-4556
1144260
  Виговський Д.Л. Розвиток кримінальної субкультури: історичний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 210-217. – (Право. Економіка. Управління)
1144261
  Мошак Г.Г. Розвиток кримінологічної думки у ФРН і в Україні : (за матеріалами досліджень науковців Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України) : монографія / Г.Г. Мошак ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 69, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 60-69 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 19). – ISBN 978-966-458-498-9
1144262
  Димарчук Тетяна Розвиток критичного мислення на уроках економіки // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 2-3. – Бібліогр.: 13 назв
1144263
  Щимон Ю. Розвиток критичного мислення на уроках правознавства // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 9 (505), березень 2018 р. – C. 8-16
1144264
  Скоморовська Н. Розвиток критичного мислення учнів під час вивчення творів Т. Шевченка
1144265
  Векслер С.І. Розвиток критичного мислення учнів у процесі навчання / С.І. Векслер. – Київ, 1971. – 60с.
1144266
  Іванчук Г. Розвиток критичного мислення школярів у контексті поглядів американських та українських дослідників // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 201-209. – ISSN 2077-1827
1144267
  Харбом Лотта Розвиток крупних збройних конфліктів у 1999-2008 рр. / Харбом Лотта, Валленштайн Петер // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 65-89. – ISBN 978-966-7272-95-1
1144268
  Темнер Лотта Розвиток крупних збройних конфліктів у 2001-2010 рр. / Темнер Лотта, П. Валленштейн // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 59-74. – ISBN 978-966-7272-99-9
1144269
  Безклубенко С.Д. Розвиток культури в Українській РСР / С.Д. Безклубенко. – К, 1981. – 120с.
1144270
  Пекарчук В.М. Розвиток культури етносів України у вимірі базових положень світової та європейської культурної політики (1990-2000-і роки) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 3 (55). – С. 18-23. – ISSN 1728-3671
1144271
  Стряпко І. Розвиток культури Закарпаття через призму діяльності товариства "Просвіта" (1920-1925 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 64-67. – ISSN 1728-9343
1144272
  Глоба А. Розвиток культури і освіти як наслідок законотворчої діяльності урядів УНР та Української Держави: порівняльно–правовий аналіз // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 161-162
1144273
  Захарчук-Дуке Розвиток культури мовлення майбутніх учителів української мови і літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Захарчук-Дуке Ольга Олександрівна ; Київ. у-нт ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1144274
  Буркало І.Ф. Розвиток культури на Закарпатті за роки Радянської влади (1945-1965 рр.) : Дис. ... канд. іст. наук / Буркало І.Ф. ; КДУ. – Київ, 1968. – 263 л.
1144275
  Коляда Ігор Розвиток культури на українських землях наприкінці XVIII ст. - у першій половині ХІХ ст. : (історія України, 9 клас) / Коляда Ігор, Шеремета Зоя // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-30
1144276
  Іванов Андрій Розвиток культури у 20-30 рр. ХХ ст. : (Всесвітня історія, 10 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 41-45
1144277
  Кожолянко Г. Розвиток культури українців Канади з 70-х рр. XX ст. // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 146-150. – ISBN 1-55195-156-8
1144278
  Савченко В. Розвиток культурно-мистецьких традицій в Сокиринській садибі Галаганів в другій половині XVIII - початку XX століття // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 160-169. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
1144279
  Сидоренко Т.В. Розвиток культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України в 20-30-і роки ХХ століття // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С. 6-14. – ISSN 2409-9805


  У статті аналізується особливість культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України у 20-30-і рр. ХХ ст. Визанчені форми культурно-просвітницької роботи бібліотек, дана соціокультурна характеристика означеного періоду
1144280
  Бейдик О.О. Розвиток культурно-розважального туризму в Україні (на прикладі фестивального туризму) / О.О. Бейдик, А.О. Гончарук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 45-49
1144281
  Мацькевич М. Розвиток культурної функції держави як умова демократичних трансформацій українського суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 210-217. – ISSN 1026-9932
1144282
  Замотаєва Н. Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів: психолого-педагогічні умови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 50-56. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1144283
  Малишев Олександр Володимирович Розвиток кустарної промисловості в Харківській губернії у другій половині 19 - на початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. історічних наук: 07.00.01 / Малишев О.В.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1144284
  Іваніченко Л. Розвиток легкої промисловості Одеси у XIX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 47-54. – ISSN 1998-4634
1144285
  Коломієць В.Т. Розвиток лексики слов"янських мов у післявоєнний період / В.Т. Коломієць. – К., 1973. – 304с.
1144286
  Муромцева О.Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / О.Г. Муромцева. – Х., 1985. – 152с.
1144287
  Тимошенко П.Д. Розвиток лексичного складу української літературної мови другої пол. ХІХ - початку ХХ ст. // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 13-15
1144288
  Підопригора О.А. Розвиток ленінських ідей про науково-технічний прогрес у радянському законодавстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 61-67. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье рассматриваются важнейшие идеи В.И. Ленина о научно-техническом прогрессе, в частности положения о необходимости систематического перевооружения новейшей техникой всех отраслей народного хозяйства, о связи науки с производством, о массовости ...
1144289
  Фролов Ю.О. Розвиток ленінських принципів організації та діяльності радянського суду в Конституції СРСР 1977 року // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 10-17. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье дана характеристика ленинских принципов социалистического правосудия и дальнейшего развития и углубления их демократической сущности в Конституции СССР.
1144290
  Цалюк М.Я. Розвиток ленінської теорії соціалістичної революції в Програмі КПРС. / М.Я. Цалюк, І.Х. Сас. – К., 1965. – 71с.
1144291
  Безсмертна В. Розвиток лідерства у діяльності центрів гендерної освіти при вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 22-24


  Здійснено аналіз факторів сензитивності студентського віку до впровадження гендерних ідей у системі вищої освіти України; розвитку лідерських якостей студентської молоді на прикладі діяльності активісток та активістів Центру гендерної освіти ...
1144292
  Мачинська Н. Розвиток лідерських якостей у студентів у процесі професійної підготовки // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 32-38. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1144293
  Волківська Д.А. Розвиток лідерського потенціалу студентського активу в унівеситетському середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Волківська Діана Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1144294
  Делас У.С. Розвиток лізингових операцій в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 226-232.
1144295
  Душило А.А. Розвиток лізингових операцій за кордоном // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 77-81. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1144296
  Якушева І.Є. Розвиток лізингових послуг як інструмент інвестування аграрного сектора // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 397-403. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 1)
1144297
  Дєгтяр О.А. Розвиток лізингових форм фінансування як напрям державної підтримки малого підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 81-83.
1144298
  Писаренко М.М. Розвиток лізингу в контекcті європейських тенденцій / М.М. Писаренко, К.Л. Нетудихата // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 58-61. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1144299
  Онищук Я.В. Розвиток лізингу в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 106-113
1144300
  Купалова Г.І. Розвиток лізингу в Україні: обліково-аналітичні та фінансово-економічні аспекти / Г.І. Купалова, Ю.С. Гринчук // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 1 (68). – С. 120-126.
1144301
  Марченко Г.В. Розвиток лінгвістичної освіти в Україні до XVIII століття // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 235-243
1144302
  Лазаренко Я. Розвиток лісового законодавства України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.131-135. – ISSN 0132-1331
1144303
  Шаблій О.І. Розвиток лісохімічної промисловості Українських Карпат у дорадянський період // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 86-92. – Бібліогр.: 4 назви
1144304
  Смирнов І.Г. Розвиток логістики в країнах НАФТА // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 120-148
1144305
  Бублик М.І. Розвиток логістики в сучасних умовах функціонування ринку / М.І. Бублик, Т.І. Бабій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 138-141. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1144306
  Починок П.М. Розвиток логістики туризму в Алжирі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 191-197 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1144307
  Махова Г.В. Розвиток логістичних підприємств України: проблеми та перспективи / Г.В. Махова, П.Е. Алакозова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 240-245. – ISSN 2222-4459
1144308
  Струтинська І.В. Розвиток логістичних центрів як чинник економічної безпеки держави // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 54-56. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1144309
  Климова І.Г. Розвиток логістичного управління на промислових підприємствах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 49-51
1144310
  Крючкова І.В. Розвиток логістичного управління підприємством // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 80-81 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1144311
  Полякова О.М. Розвиток логістичної інфраструктури в транспортному комплексі України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 17-18. – ISSN 2075-4892
1144312
  Мазаракі А.А. Розвиток логістичної системи України: екологічні виклики / А.А. Мазаракі, Л.Г. Харсун // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 3-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-9303
1144313
  Піонтковська Т.В. Розвиток логічних ідей у Києво-Могилянській академії (др.пол. XVII - поч. XVIII ст.) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 43-44
1144314
  Скрипкін І.М. Розвиток логічного мислення учнів на уроках історії та суспільствознавства / І.М. Скрипкін. – К., 1977. – 104с.
1144315
  Стрільчик А.К. Розвиток логічного мислення учнів при вивченні хімії / А.К. Стрільчик. – К., 1984. – 80с.
1144316
  Христофорова Н.А. Розвиток логічного мислення учнів у рамках курсу "Вступ до історії" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 32 (240). – С. 8-12
1144317
  Євтушенко О.Н. Розвиток локальної організації влади в умовах децентралізації: європейський досвід та українські реалії / О.Н. Євтушенко, Т.В. Лушагіна // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 352-369. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1144318
  Ройко Михайло Миколайович Розвиток людини в процесі взаємодії факторів виробництва : Дис... канд. екон.наук: 08.00.01 / Ройко Михайло Миколайович; КУ. – К, 1993. – 160л. – Бібліогр.:л.154-160
1144319
  Ройко М.М. Розвиток людини в процесі взаємодії фаткорів виробництва : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Ройко М. М.; КУ. – К., 1993. – 20л.
1144320
  Войтович М.С. Розвиток людини як економічне явище // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 25-29. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1144321
  Ларіна Я.С. Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації : монографія / Ярослава Ларіна, Олена Брацлавська. – Київ : Академія, 2012. – 244, [4] с. : табл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 221-244. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-402-4
1144322
  Сіденко С.В. Розвиток людського капіталу в умовах формування інформаційного суспільства / С.В. Сіденко, О.І. Стадник // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 158-160. – ISSN 1729-7036
1144323
  Горовий Д.А. Розвиток людського капіталу сучасної держави // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 144-150. – ISSN 2226-8820
1144324
  Лапшина І.А. Розвиток людського капіталу України в процесі євроінтеграції = Human capital development in Ukraine in the process of european integration : монографія / І.А. Лапшина; Національний ін-т стратегічних досліджень. – Львів : НІСД, 2008. – 332с. – ISBN 978-966-7255-34-4
1144325
  Сагалович З.М. Розвиток людського капіталу як фактор конкурентоспроможності країни // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – С. 34-46. – (Економіка ; Вип. 30). – ISBN 966-7486-32-X
1144326
  Стефанишин О. Розвиток людського потенціалу в контексті утвердження інноваційної економіки України // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 86-96. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1144327
  Лісогор Л.С. Розвиток людського потенціалу країни у контексті реалізації інтелектуальних чинників конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 27-35
1144328
  Ревіна О.М. Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 250-254
1144329
  Курій Л.О. Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання БРІКС // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (75). – С. 37-49. – ISSN 1683-1942
1144330
  Добровольська Т. Розвиток Львівського національного театру імені Марії Заньковецької у 50-70-х роках XX століття: художні процеси та історичний контекст // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 127-139. – ISSN 2413-4767
1144331
  Липчук В. Розвиток льонарства в Україні / В. Липчук, О. Домінська // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 80-83 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1144332
  Жлуденко М. Розвиток М. Пироговим педагогіки вищої школи // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 218-226. – ISBN 978-617-640-146-9
1144333
  Батечко Н. Розвиток магістратури в Україні на засадах міждисциплінарності / Н. Батечко, І. Титаренко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 17-22. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1144334
  Потапенко С.І. Розвиток макроструктури англомовних часописів новин у контексті глобалізації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 48-52. – ISBN 966-594-420-7
1144335
  Нерета О. Розвиток малих міст: світовий та вітчизняний досвід // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 262-268.
1144336
  Бицюра Юрій Розвиток малих підприємств в Україні : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-11 : Діагр., табл. – Бібліогр.: 4 назви
1144337
  Драган І.О. Розвиток малих підприємств у системі ринкової економіки України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 33-38. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1144338
  Вдовенко Л.О. Розвиток малих підприємств у сільському господарстві / Л.О. Вдовенко, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 38-42
1144339
  Зубар І.В. Розвиток малих форм господарювання в регіоні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 106-114. – ISSN 2221-1055


  Розглянуто сучасний стан аграрного виробництва Вінницької обл. Особлива увага приділена функціонуванню малих форм господарювання, а саме особистих селянських і фермерських господарств. Проаналізовано канали збуту продукції даними суб"єктами та виявлено ...
1144340
  Кирилов Ю.Є. Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах глобалізації / Ю.Є. Кирилов, І.В. Осадчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 7 (189). – С. 91-97
1144341
  Єременко Д.В. Розвиток малих форм господарювання: проблеми і перспективи в регіональному АПК / Д.В. Єременко, А.В. Збарська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 105-111. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1144342
  Єрмаков О.Ю. Розвиток малого аграрного підприємництва в Україні / О.Ю. Єрмаков, Д.О. Грабовський, В.В. Вакараш // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2009. – Вип. 121 : Економічні науки. – С. 7-13
1144343
  Прінц О.М. Розвиток малого бізнесу в Україні // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 208-211. – ISBN 5-7763-2435-1
1144344
  Дикань О.В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 58-66. – ISSN 2075-4892
1144345
  Кобель У.С. Розвиток малого бізнесу як фактор забезпечення зайнятості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 44)


  Упродовж останніх років мале підприємництво набуває дедалі більшого як економічного, так і соціального зростання. Зростання економічного потенціалу України пов"язано насамперд з підвищенням трудової активності населення шляхом розвитку малого ...
1144346
  Орлова В.О. Розвиток малого бізнесу: сучасні реалії та нові напрями державної політики
1144347
  Черніна О.В. Розвиток малого і середнього бізнесу в умовах європейської інтеграції: досвід республіки Польща // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 52-57
1144348
  Наумова Л.Ю. Розвиток малого і середнього підприємництва як фактор фінансової стабілізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.24-30
1144349
  Васільєва Л.М. Розвиток малого підприємництва в зарубіжних країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 56-60. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
1144350
  Шпак В.І. Розвиток малого підприємництва в Україні : (на прикладі Української видавничо-поліграфічної компанії "Експрес-Об"ява") / В.І. Шпак; МАУП. – 2-ге вид., доп., і перероб. – Київ : МАУП, 2003. – 128с. – ISBN 966-608-285-3
1144351
  Баранова Л.Г. Розвиток малого підприємництва та інфраструктури його підтримки в Київській області: тенденції та перспективи розвитку // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 79-83. – ISBN 978-966-455-002-1
1144352
  Бабіна Н.І. Розвиток малого підприємництва туристичної сфери в курортному місті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 4-6. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1144353
  Наумова Л. Розвиток малого підприємництва у контексті прийняття Податкового кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-89. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто вплив прийняття Податкового кодексу на розвиток малого бізнесу в Україні. Ключові слова: податковий кодекс, малий бізнес. In the article influences of acceptance of Tax code are considered on development of small enterprise in ...
1144354
  Хмелевська Любов Петрівна Розвиток малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Хмелевська Л.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1144355
  Терюханова. І. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні - погляд держави та роботодавців на проблеми та пошук шляхів їх вирішення / І. Терюханова., Т. Тимошек, О. Терещук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 21-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1144356
  Іванова А.М. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 23-24
1144357
  Паливода О.М. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні в контексті європейської економічної інтеграції / О.М. Паливода, Ю.А. Теміндарова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 267-271. – ISSN 2222-4459
1144358
  Мамонова Г.В. Розвиток малого та середнього підприємництва як основа забезпечення стабільності економіки України в умовах кризи / Г.В. Мамонова, О.І. Піжук, Г.П. Ляшенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 32-35
1144359
  Бобиль В. Розвиток малого та середнього підприємництва як складова соціально-економічної стабільності сучасної України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-38.
1144360
  Швець А. Розвиток маркетингу як сфери прикладної економіки // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 174-177. – ISSN 2078-5860
1144361
  Шуляк Світлана Розвиток масових форм обслуговування читачів дитячих бібліотек (20 - 30-ті роки XX століття) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-36. – Бібліогр. в кінці ст.
1144362
  Литвин Н. Розвиток масового туризму у Польщі у XIX - першій половвині XX ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 88-93. – ISBN 978-966-02-5080-2
1144363
  Сотник А. Розвиток масової культури тоталітарного типу у ретроспективі Німеччини і України в 1930-1940-і роки // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 375-382
1144364
  Грацианская Л.М. Розвиток математики в Київському університеті за 50 років радянської влади // Некоторые работы по истории математики / Л.М. Грацианская. – Киев ; Москва. – 42 с. – Бібліогр.: 25 пунктів
1144365
  Граціанська Л.М. Розвиток математики в Київському університеті за 50 років Радянської влади / Л.М. Граціанська. – Київ, 1967. – 5-42с.
1144366
   Розвиток математичних ідей Михайла Кравчука = Development of the mathematical ideas of Mykhailo Kravchuk (Krawtchouk). – Київ-Нью-Йорк, 2004. – 779 с. – ISBN 0-88054-141-5
1144367
  Нікітчин О. Розвиток математичної освіти в Україні (кінець XIX - поч. XX ст) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 222-227. – ISBN 978-617-7009-20-6


  У статті викладено розвиток математичної освіти в Україні (кінець XIX - поч. XX ст), проводиться аналіз діяльності вчених України по створенню наукової бази для навчальних закладів, які б відповідали змісту освіти, вимогам науки і життя того часу.
1144368
  Донець Г.П. Розвиток матеріалізму та його боротьба проти ідеалізму в період виникнення капіталістичних відносин в Європі 15-16 ст. / Г.П. Донець. – Чернівці, 1968. – 28с.
1144369
  Пясковський Б.В. Розвиток матеріалістичних традицій в математиці на Україні у дожовтневий період // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 13. – С. 22-28
1144370
  Острянин Д.Х. Розвиток матеріалістичної філософії на Україні / Д.Х. Острянин. – Київ : Вища школа, 1971. – 326 с.
1144371
  Ступницький І.С. Розвиток матеріального виробництва в процесі розширеного соціального відтворення. / І.С. Ступницький. – К., 1965. – 235с.
1144372
  Романенко В.А. Розвиток машинобудування в Україні: системний підхід // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 56-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1144373
  Чернюк Л.Г. Розвиток машинобудування формування виробничих комплексів міст УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 70-76. – Бібліогр. 3 назви
1144374
  Zasupko M. Розвиток медицини в Гетьманщині в першій половині 18-го ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – P. 42-45. – ISSN 2312-1165


  У першій половині XVIII ст. медицина в Гетьманщині перейшла на новий, вищий щабель розвитку. Почали працювати перші дипломовані лікарі, які отримували знання і досвід роботи закордоном. Поява лікарів, в свою чергу, привела до створення і відкриття ...
1144375
  Хухліна О. Розвиток медицини на території Буковини протягом ХIX ст. зародження, становлення / О. Хухліна, В. Смандич // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 88-91. – ISSN 2311-9896
1144376
  Потимко О. Розвиток медицини у Львові в XIV-XVIII ст.: література, проблеми, дискусії / Оксана Потимко. – Львів : [б. в.], 2012. – 214 с. – Бібліогр.: с. 165-197 та в підрядк. прим. – (Серія "Львівські історичні праці. Дослідження" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-02-6500-4
1144377
  Рисінович-Сунара Розвиток медичного права у Хорватії / Рисінович-Сунара, М. Тадіч // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 45-52. – ISSN 0132-1331


  Медичне право: загальнотеоретичні питання.
1144378
  Шубенко І.А. Розвиток медичного страхування в системі особистого страхування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 89-92. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1144379
  Рись Ю.С. Розвиток медичного страхування в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 358-362. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1144380
  Кочнова І.В. Розвиток медичного страхування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 26-30. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто актуальні питання щодо розвитку медичного страхування в Україні. Науково обґрунтовано пропозиції, що сприятимуть ефективному запровадженню медичного страхування в систему охорони здоров"я України. Галузь охорони здоров"я потребує ...
1144381
  Гучко О. Розвиток медичної освіти на території Північної Буковини у 20-30-ті роки XX ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 45-50. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1144382
  Пискун О.М. Розвиток медіакульткри майбутніх учителів технологій // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 300-302. – (Серія : Педагогічні науки)
1144383
  Наумук И. Розвиток медіаосвіти в Україні: сучасний стан та вимога сьогодення // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 3 (122), березень. – С. 162-166. – ISSN 2308-4634
1144384
  Маркіна В.О. Розвиток медієвістики / В.О. Маркіна, Т.П. Брянцева, О.П. Крижанівський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 86-97. – (Історичні науки ; вип. 26). – ISSN 0201-7601


  В статье рассматривается вклад ученых Киевского университета в изучение истории стран Западной и Восточной Европы, а также Правобережной Украины в средние века.
1144385
  Клименко Л.О. Розвиток мембранології в Україні у зв"язку з впровадженням мікроелектродної техніки. Фомування школи П.Г. Костюка (60-70 рр. ХХ ст.) // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 95-102. – ISBN 978-966-306-190-8
1144386
  Кузнєцов Е.А. Розвиток менеджмент-освіти в Одеському університеті // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 356-364. – ISBN 978-617-689-150-5
1144387
  Сухарєв О. Розвиток ментальності вищих прошарків руського суспільства від кінця X до XVII століття // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 39-58. – ISSN 1810-2131
1144388
  Попович О.М. Розвиток мереживих підприємств в умовах нової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються мережі підприємств в умовах нової економіки. Представлено три типи організації бізнес-інкубаторів: центри підтримки бізнесу, бізнес-інкубатори для економічного розвитку та технопарки.
1144389
  Ленін Д. Розвиток мережі відділень банку як чинник впливу на його економічний потенціал // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 96-111 : табл., рис. – Бібліогр. : 34 назв. – ISSN 1605-2005
1144390
   Розвиток мережі закладів ресторанного господарства Столичного регіону України / В.Ф. Доценко, О.В. Арпуль, Н.П. Бондар, Т.В. Ємчук, О.О. Дудкіна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 64-70 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1144391
  Ляшуга І.Ю. Розвиток мережі метрологічних установ України на початку XX ст. // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 109-112
1144392
  Луцан І. Розвиток мережі релігійних організацій у Чернівецькій області та загострення міжконфесійних конфліктів (кін. ХХ - поч. ХХІ ст.) // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Марусяк [та ін.]. – Чернівці, 2017. – № 15. – С. 51-70. – ISSN 2310-0923
1144393
  Бутко М .П. Розвиток мережі шляхів автомобільного сполучення та її роль у зміцненні туристичного потенціалу України / М .П. Бутко, Н.О. Алєшугіна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 23-33. – ISSN 1562-0905
1144394
  Перетокін А.Г. Розвиток металургійної промисловості в Катеринославі наприкінці XIX - на початку XX ст. // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – C. 20-28. – ISSN 2409-4137
1144395
  Большаков В.І. Розвиток металургійної промисловості в Наддніпрянській Україні на початку XX ст. (1900-1917) / В.І. Большаков, Г.П. Євсєєва, А.Г. Перетокін // Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (72). – С. 38-46. – ISSN 2413-7405
1144396
  Путій Т.М. Розвиток методики викладання російської мови в Україні в лінгводидактичній спадщині Л.А. Булаховського (1888-1961 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Путій Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1144397
  Туркевич О. Розвиток методики викладання української мови як іноземної
1144398
  Пархоменко В. Розвиток методики економічного аналізу якості продукції: ретроспективний вимір // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 50-55
1144399
  Грицай Н.Б. Розвиток методики проведення екскурсій з біології у 20-х роках XX століття // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 27-36. – ISBN 978-966-7359-68-3
1144400
  Худик О.Б. Розвиток методики стратегічного аналізу фінансової безпеки підприємства // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 31-37. – (Економіка ; вип. 790). – ISSN 2519-240Х
1144401
  Гаргін В.В. Розвиток методики трудового навчання в Україні як галузі педагогічної науки (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гаргін Володимир Владиславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1144402
  Скавронський Павло Розвиток методики формування картознавчих знань, навичок та вмінь учнів у радянській школі (1919-1990 рр.) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 24-29. – Бібліогр.: 64 назв
1144403
  Корчемна І. Розвиток методичних засад комплектування та обліку особових архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1940-1980-ті роки) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 636-646. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто історію формування науково-методичних засад, розроблення нових та оновлення частини застарілих інструктивно-нормативних документів щодо комплектування та обліку особових архівних фондів Інституту рукопису НБУВ.
1144404
  Ткаченко Н.В. Розвиток методичних засад рейтингування недержавних пенсійних фондів за рівнем інвестиційного потенціалу / Н.В. Ткаченко, О.В. Шабанова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 450-458. – ISSN 1993-6788
1144405
  Д"яконова І.І. Розвиток методичних підходів до оцінювання незалежності органів банківського нагляду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 63-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
1144406
  Кузхнєцова А. Розвиток методичних підходів щодо формування комплексної системи управління ризиками лізингових операцій в Україні / А. Кузхнєцова, О. Левченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 49-63. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1144407
  Болдуєв М.В. Розвиток методичного забезпечення проведення комп"ютерного аудиту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 35-39. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
1144408
  Барановський О.І. Розвиток методичного інструментарію підвищення дієвості методів державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг України / О.І. Барановський, В.П. Левченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 25-32. – ISSN 2309-1533
1144409
  Головко М. Розвиток методичної думки з фізики у Східній Галичині наприкінці XIX - на початку XX ст. // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 16-19
1144410
  Лазаренко І. Розвиток методичної думки про формування учнівських умінь аналізувати художній твір
1144411
  Тиховод С.М. Розвиток методів аналізу електромагнітних процесів в трансформаторах з вентильним навантаженням (на основі магнітоелектричних заступних схем) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.05 / Тиховод Сергій Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1144412
  Бухан Д.Ю. Розвиток методів аналізу та синтезу сигналів з компактним спектром : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Бухан Дмитро Юрійович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одесса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1144413
  Уаід С.Р. Розвиток методів аналізу тонкопроводових антен з нелінійними властивостями поверхневого імпедансу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Сальман Рашід Уаід ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1144414
  Гребченко М.В. Розвиток методів захисту та діагностування вузлів електричних систем з двигунами : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук; 05. 14. 02 / Гребченко М. В.; Держ. вищ. навч. заклад "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2007. – 36с. – Бібл.: 50 назв
1144415
  Балашова Р.І. Розвиток методів і напрямів підвищення ефективності туристичної діяльності // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 116-122. – (Економічні науки)
1144416
   Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем : монографія / Ф.Г. Гаращенко, О.Ф. Волошин, М.Ф. Кириченко, Ю.В. Крак, В.В. Пічкур та ін. ; КНУТШ ; [ за ред. : Ф.Г. Гаращенка, І.А. Куценка, І.І. Харченка ]. – Київ : Сталь, 2009. – 668 с. – ISBN 978-966-1555-27-2
1144417
  Шелковєнков Д.О. Розвиток методів мережної супутникової диференціальної навігації : Автореф. дис. ...канд. технічних наук. Спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Шелковєнков Д.О.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 21 назва
1144418
  Гільова О.О. Розвиток методів обробки інформації при неруйнівному контролі композиційних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Гільова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1144419
  Дацько Ю.М. Розвиток методів осаджувального розкислення розплаву для одержання монокристалів йодиду цезію з покращеними сцинтиляційними параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Дацько Юрій Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр: 21 назва
1144420
  Мохамед Хассан Хессайн Алі Розвиток методів оцінки спотворень зображення у відеотрактах цифрового телебачення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Мохамед Хассан Хессайн Алі ; Держ. служба спец. зв"язку та захисту інформації України ; Адмін. держ. служби спец. зв"язку та захисту інформації України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1144421
  Андрейко В.М. Розвиток методів оцінки якості програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки під час сертифікаційних випробувань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Андрейко Віталія Миколаївна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1144422
  Чабан О.П. Розвиток методів оцінювання якості продукції і послуг за одиничними та узагальненими показниками : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Чабан О.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1144423
  Кутовий Т.В. Розвиток методів первинного публічного розміщення акцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 190-196. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто поширені у світовій практиці методи первинного розміщення акцій, їх переваги, недоліки та особливості в процесі залучення компанією ресурсів на зовнішніх ринках. In the article the worldwide methods of the initial public ...
1144424
  Мухаммед Кадім Абдул-Хуссейн Розвиток методів підвищення захищеності Wi-Fi каналів зв"язку на фізичному рівні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Мухаммед Кадім Абдул-Хуссейн ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1144425
  Маковеєнко Д.О. Розвиток методів побудови мереж наземної радіомовленнєвої служби : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Маковеєнко Д.О. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1144426
  Бублик Б.М. Розвиток методів практичної стійкості та їх використання для аналізу, оцінки і оптимізації динаміки пучків / Б.М. Бублик, Ф.Г. Гаращенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-17. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Розглянуто комплекс питань пов"язаних з аналізом, оцінкою та структурно-параметричною оптимізацією динамічних систем. Підкреслюється зв"язок таких задач з проблемами керування пучками траєкторій. Особливу увагу зосереджено на огляді та оцінці ...
1144427
  Бейко І.В. Розвиток методів розв"язуючих та асимптотично-розв"язуючих операторів для побудови оптимальних та асимптотично-оптимальних математичних моделей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-15. – (Кібернетика ; Вип. 3)


  Розглянуто методи теорії розв"язуючих та асимптотичних-розв"язуючих операторів для побудови оптимальних і асимптотично-оптимальних моделей керованих та ієрархічно-керованих систем в умовах невизначеності, неповних знань та неповних даних.
1144428
  Чернов Д.В. Розвиток методів розрахунку і побудови активних пристроїв класу Е на польових транзисторах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Чернов Д.В. ; Хмельницкий нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
1144429
  Бурлига М.Б. Розвиток методів розрахунку та вибір раціональних схем двопотокових безступінчастих гідрооб"ємно-механічних трансмісій колісних тракторів. : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.02 / Бурлига Михайло Борисович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1144430
  Діцький І.В. Розвиток методів та алгоритмів розв"язання неоднозначності та усунення стрибків фазових вимірювань у задачах точного позиціонування по сигналах глобальних навігаційних супутникових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Діцький Ігор Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1144431
  Воскобойнікова-Гузєва Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: традиції та новації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 26-31. – ISSN 2409-9805
1144432
  Ричаківська В. Розвиток методології бухгалтерського обліку в банках України // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С. 32-42 : табл.
1144433
  Єнальєв М.М. Розвиток методології використання інструментарію теорії корисності в економічних розрахунках // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 97-100 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1144434
  Сметанко О.В. Розвиток методології внутрішнього аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 389-398. – ISSN 1993-6788
1144435
  Ізмайлов Я.О. Розвиток методології економічного аналізу господарської діяльності підприємств у постіндустріальній економіці // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 165-174. – ISSN 2222-0712
1144436
  Костирко Р.О. Розвиток методології контролю економічного потенціалу підприємств в ринкових умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 145-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1144437
  Корягін М. Розвиток методології облікового відображення справедливої оцінки запасів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 11. – С. 18-26 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
1144438
  Кресін О. Розвиток методології порівняльного правознавства: історичний аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 128-131. – ISSN 0132-1331
1144439
  Шевчук С.М. Розвиток методології суспільної географії в Україні у першій половині ХХ століття : Теорія, методологія, методика // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 27-37
1144440
  Нєізвєсний С.І. Розвиток методологій управління проектами із застосуванням механізмів конвергенції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Нєізвєсний Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
1144441
  Сич Т.В. Розвиток методологічних засад дослідження питань управління освітою як наукова проблема // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 241-247. – ISSN 2227-2844
1144442
  Раджаб Заде Мортеза Розвиток методологічних основ розробки інтегрованих систем управління на базі міжнародних стандартів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Раджаб Заде Мортеза ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
1144443
  Шевчук С.М. Розвиток методологічних основ суспільної географії в Україні у 20 столітті : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.13 - історія географії / Шевчук С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 220л. + Додатки: л.202-204. – Бібліогр.: л.205-220
1144444
  Шевчук С.М. Розвиток методологічних основ суспільної географії в Україні у 20 столітті : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: спец.: 11.00.13 -і ст. географії / Шевчук С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1144445
  Крижний А.В. Розвиток методологічних основ теорії функціональної стійкості систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння / А.В. Крижний, П.В. Опенько, О.М. Борзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 62-70


  У статті наведені методологічні основи вирішення задачі забезпечення функціональної стійкості систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння при технічній експлуатації за станом. В статье представлены методологические основы решения задачи ...
1144446
  Сухіна О.М. Розвиток методологічних підходів до економічної оцінки мінерально-сировинних ресурсів / О.М. Сухіна, О.П. Лобасов, М.І. Жишко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 67-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
1144447
  Руснак І.С. Розвиток методологічних положень обгрунтування заходів організаційного будівництва (реформування) Повітряних Сил Збройних Сил України / І.С. Руснак, О.М. Загорка // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 6-12.
1144448
  Лаврентьєва О. Розвиток методологічної культури вчителя в системі післядипломної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 20-25
1144449
  Філіппов Д.М. Розвиток методу вторинних джерел для моделювання плоскопаралельного магнітного поля електромагнітних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Філіппов Дмитро Максимович ; Нац. акад. наук України, Наук.-техн. центр магнетизму техн. об"єктів. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1144450
  Сорокін Д.С. Розвиток методу інтегральних рівнянь для розрахунку нестаціонарних електродинамічних процесів в системах з осьовою симетрією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Сорокін Дмитро Сергійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1144451
  Шиляєва О.Л. Розвиток методу оцінювання впливу тропосфери на характеристики радіотехнічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Шиляєва Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1144452
  Гармаш О.В. Розвиток методу пуассонівських спектрів для дослідження шумових діагностичних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гармаш Оксана Вікторівна ; НАН України , Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1144453
  Коноводов Д.В. Розвиток методу розрахунку контактних напружень з урахуванням кінематики осередку деформації для удосконалення режимів обтисків при холодній прокатці : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.03.05 / Коноводов Д.В.; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1144454
  Згурський В.О. Розвиток методу розрахунку радіаційного теплообміну в низькоемісійних топках : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Згурський В.О.; НАНУ; Ін-т газу. – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 16 назв
1144455
  Бобух О.С. Розвиток методу розрахунку раціонального режиму деформації при холодній пільгерній прокатці котельних труб з урахуванням несиметричності формозміни металу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Бобух Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1144456
  Ремез О.А. Розвиток методу розрахунку раціонального режиму прокатки сталей, схильних до підвищенного розширення, в витяжних калібрах безперервних станів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Ремез Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1144457
  Герасим М.Р. Розвиток метрологічного забезпечення вимірювання електрофізичних параметрів об"єктів кваліметрії неелектричної природи : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Герасим Марта Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1144458
  Кузь М.В. Розвиток метрологічного забезпечення експлуатації засобів вимірювань об"єму та витрати газу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Кузь Микола Васильович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1144459
  Піщенко О. Розвиток механізації сільськогосподарського виробництва в Україні у 50-х рр. ХХ ст. // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2011. – Вип. 83. – С. 128-136
1144460
  Євграфов О.Є. Розвиток механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 83-86.
1144461
  Авраменко Н.В. Розвиток механізмів державного управління охороною здоров"я в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 38-43. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1144462
  Макаренко П.М. Розвиток механізмів державної підтримки особистих селянських господарств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 45-49. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1144463
  Котляревський Я.В. Розвиток механізмів закупівлі соціальних послуг в умовах децентралізації в Україні / Я.В. Котляревський, К.В. Павлюк, О.В. Степанова // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 42-55. – ISSN 2414-3499
1144464
  Єрфорт О.Ю. Розвиток механізмів кредитування здобуття вищої освіти в Україні / О.Ю. Єрфорт, І.Ю. Єрфорт // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 67-79 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1144465
  Стадник В.А. Розвиток механізмів особистісної корекції емоційної напруженості при діяльності в екстремальних умовах (на прикл. спортивної діяльності) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 / Стадник В.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 19 с.
1144466
  Стадник Володимир Анатолійович Розвиток механізмів особистісної корекції емоційної напруженості при діяльності в екстремальних умовах (на прикладі спортивної діяльності) : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.03 / Стадник Володимир Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 217л. – Бібліогр.:л.171-195
1144467
  Короткевич О.В. Розвиток механізмів податкової підтримки малого підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 10-15
1144468
  Болдуєва О.В. Розвиток механізмів регулювання ринку цінних паперів в умовах економічної кризи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 193-198. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
1144469
  Корх В.М. Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та юнацькому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Корх Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 280 л. – Додатки: л. 177-280. – Бібліогр.: л. 162-176
1144470
  Корх В.М. Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Корх Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1144471
  Бесчастний В.М. Розвиток механізмів фінансування навчальних закладів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 54-56
1144472
  Ярошенко Г. Розвиток механізму взаємодії ринку праці і професійної освіти України / Г. Ярошенко, І. Заюков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв


  Нові видання
1144473
  Косянчук Т.О. Розвиток механізму державного управління у сфері іноземного інвестування // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 4-12. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
1144474
  Нагорський Ю.А. Розвиток механізму економічної мотивації трудової діяльності // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 39-40. – Бібліогр: 6 пунктів. – ISSN 1683-1942
1144475
  Поважний О.С. Розвиток механізму реалізації державної інвестиційної політики України / О.С. Поважний, В.П. Пшенична // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 54-58. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1144476
  Васюков Г.Г. Розвиток механізму фінансування місцевого самоврядування в контексті реформування адміністративно-територіального устрою України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 105-107 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1144477
  Нерода Ф.О. Розвиток мислення і мови на предметних уроках / Ф.О. Нерода. – Київ : Радянська школа, 1963. – 49 с.
1144478
  Хіврич С. Розвиток мислення і мовлення учнів на уроках української літератури: основні напрями роботи, технологічні методи і прийоми // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 7/8, квітень. – С. 69-86
1144479
  Хіврич С. Розвиток мислення і мовлення учнів у процесі вивчення шкільного курсу української мови
1144480
  Терно Сергій Олександрович Розвиток мислення учнів під час вивчення шкільного громадянознавчого курсу : (робота над поняттями) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1144481
  Іванець А.О. Розвиток міграційних процесів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 274-279. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1144482
  Кириленко О.М. Розвиток міграційних процесів в Україні / О.М. Кириленко, В.О. Ільєнко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 70-75. – ISSN 2306-5834
1144483
  Малиновська О.А. Розвиток міграційних процесів в умовах фінансово економічної кризи: деякі можливі наслідки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 60-68. – Бібліогр.: 14 назв.
1144484
  Тиндик Н.П. Розвиток міграційного законодавства в Україні: історичний аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 82-93. – (Юридична ; Вип. 2)
1144485
  Стаканов Р.Д. Розвиток міграційного регулювання в Китаї: від обмеженої еміграції до імміграційного центру // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 168-173


  Стаття присвячена аналізу міграційних тенденцій та розвитку міграційної політики в Китаї в XIX - XXI ст., досліджується трансформація міграційної ролі Китаю на світовій арені.
1144486
  Дракохруст Т. Розвиток міграційної політики України під впливом євроінтеграцйних процесів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 23-25. – ISSN 2524-0129
1144487
  Кузьменко С. Розвиток міжбюджетних відносин на базі оцінки фінансового потенціалу регіонів / С. Кузьменко, В. Боронос, О. Пластун // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 16-20 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1144488
  Еш С.М. Розвиток міжбюджетних відносин у сучасних умовах господарювання / С.М. Еш, В.М. Ляховецька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 93-97
1144489
  Данкевич Є.М. Розвиток міжгалузевої інтеграції у сільському господарстві Житомирської області // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 100-108. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 5)
1144490
  Парахіна М.Б. Розвиток міждержавних відносин України та Росії у бібліотечній галузі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 181-185. – ISSN 2226-3209


  Проаналізовано проблему розвитку бібліотечної співпраці між Україною та Росією, що є актуальними для всієї бібліотечної системи.
1144491
  Куценок Н.М. Розвиток міжкультурної комунікації та порівняльна характеристика навчання у вищих навчальних заколадах України та Польщі // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 63-65
1144492
  Гозуватенко Г.О. Розвиток міжнародних відносин України - пріоритетний напрям створення українського професійного війська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 257-263. – ISSN 0321-0499
1144493
  Яремович П.П. Розвиток міжнародних господарських логістичних комплексів в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Яремович Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. екон. ін-т менеджменту. – Київ, 2012. – 261 л. – Додатки: л. 224-261. – Бібліогр.: л. 188-223
1144494
  Яремович П.П. Розвиток міжнародних господарських логістичних комплексів в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Яремович Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1144495
  Забара І. Розвиток міжнародних інформаційних правовідносин в період 1970 - 1990 років: ретроспективний аналіз концепцій і практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 70-74. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання розвитку міжнародних інформаційних правовідносин. Автор розглядає вплив різних концепцій на становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання і стан впорядкованості міжнародних інформаційних відносин в період 1970 - ...
1144496
  Лук"янов В. Розвиток міжнародних платіжно-розрахункових відносин та їх вплив на платіжні системи в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 2/3 (92/93). – С. 86-94. – ISSN 1605-2005
1144497
  Денісова Г. Розвиток міжнародних стандартів незалежності судової влади у європейському праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-72.
1144498
  Денісова М.М. Розвиток міжнародних стандартів реалізації права на мирні збори // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 168-175. – ISSN 1563-3349
1144499
  Заблоцька Р.О. Розвиток міжнародних туристичних послуг в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 24-27.
1144500
  Камінська Н.В. Розвиток міжнародних фінансових відносин комерційних банків при переході до ринку : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.05.01. / Камінська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с.17
1144501
  Камінська Наталія В"ячеславівна Розвиток міжнародних фінансових відносин комерційних банків при переході до ринку : Дис.... канд. економ. наук: 08.05.01 / Камінська Наталія В"ячеславівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 220 л. + Додатки: л.207-226. – Бібліогр.: л.187-206
1144502
  Кот С. Розвиток міжнародно-правових засад реституції культурних цінностей у 1943 - 1947 роках // Пам"ятки України : науковий альманах / М-во культури і туризму України ; вид. А. Сєриков ; голов. ред. О. Рибалко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 94-108
1144503
  Доді К.В. Розвиток міжнародно-правових норм, що стосуються збройних конфліктів неміжнародного характеру : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Доді К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1144504
  Діденко Н.А. Розвиток міжнародно-правового поняття "біженці" на сучасному етапі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 379-382
1144505
  Маслов О. Розвиток міжнародно-правового регулювання боротьби з піратством (ситуація в Сомалі) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 133-136


  В цій роботі йдеться про проблему морського піратства та її роль в геополітичному просторі двадцять першого століття. Окремо розглянуті питання правового регулювання цієї проблеми у правових джерелах ООН, таких як Конвенція 1982 та останні законодавчі ...
1144506
  Герасимов Р. Розвиток міжнародно-правової відповідальності держави перед міждержавною організацією у сфері убезпечення цивільної авіації // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 131-136. – ISSN 0132-1331
1144507
  Юрковська Л. Розвиток міжнародного арбітражу в Україні. В Києві презентовано Українську Арбітражну Асоціацію // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 11 (125). – С. 18-21
1144508
  Ніколенко О.В. Розвиток міжнародного аутсорсингу в контексті посткризових процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 167-169
1144509
  Ткаленко С.І. Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобалізації: злиття та поглинання // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 44-46
1144510
  Фрасинюк А.М. Розвиток міжнародного банківського бізнесу під впливом інновацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 225-229


  The brief review of the most considerable innovations which entailed transformation of international banking is given in the article. Attention concentrated on the role of innovative financial instruments and technological changes in development of ...
1144511
  Гуцалюк О.М. Розвиток міжнародного бізнесу в контексті міжнародного менеджменту / О.М. Гуцалюк, В.А. Череватенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 8-13. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
1144512
  Вишняк Л. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 78-79


  В Україні необхідно модернізувати державну інноваційну політику і сконцентрувати її на розвиток високих технологій і наукомістких галузей економіки.
1144513
  Тіптюк Н.М. Розвиток міжнародного валютного фонду і його стратегії фінансування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 187-189
1144514
  Кунець О.Д. Розвиток міжнародного гуманітарного права в університеті Святого Володимира в другій чверті XIX століття // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 202-205.
1144515
  Козак Л.С. Розвиток міжнародного економічного співробітництва в системі національної фінансової безпеки / Л.С. Козак, Є.В. Бондаренко, О.В. Федорук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 90-103. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті досліджено механізм міжнародного фінансового і технічного співробітництва України з державами та міжнародними організаціями, проаналізовано стратегічні напрями співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями й залучення міжнародної ...
1144516
  Селівон М. Розвиток міжнародного комерційного арбітражу як необхідна складова успішності судової реформи в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 44-55. – ISSN 1026-9932
1144517
  Ржевська В. Розвиток міжнародного права в 2002 році // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 101-120


  Цей огляд підготовлений як суто інформаційний матеріал - огляд подій, що мали суттєве значення для розвитку міжнародного права, міжнародних відносин, а також як добірка цікавих коментарів до них у наукових виданнях, періодиці, інтернет-публікаціях. ...
1144518
  Ржевська В. Розвиток міжнародного права в 2003 році // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 84-100


  Цей огляд підготовлений як суто інформаційний матеріал - хроніка подій, що мали суттєве значення для розвитку міжнародного права, міжнародних відносин а також як добірка цікавих коментарів до них у наукових виданнях, періодиці інтернет-публікаціях. ...
1144519
  Довгерт А. Розвиток міжнародного приватного права України за роки її незалежності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.437-455
1144520
  Гуменюк Ю.П. Розвиток міжнародного руху робочої сили в індустріальних та постіндустріальних суспільствах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 479-486. – ISSN 0321-0499
1144521
  Балабанов Г.В. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері підготовки кадрів для туризму в Національному авіаційному університеті // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 9-14
1144522
  Заячковська Г. Розвиток міжнародного туризму в аспекті формування нового світового економічного порядку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 71-76. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1144523
  Подвірна Х.Є. Розвиток міжнародного туризму в Карпатському регіоні: сучасні аспекти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 88-97. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1144524
  Котляревський Я.В. Розвиток міжнародного фінансування проектів сталого розвитку та вирішення глобальних екологічних проблем / Я.В. Котляревський, Т.В. Троцький, М.О. Дяченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 15-23. – ISSN 2222-0712
1144525
  Черняк Ю.В. Розвиток міжнародної договірної підсудності та проблеми її правового регулювання в Україні (в аспекті сімейно-правових спорів) // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 310-312. – ISBN 978-617-673-442-0
1144526
  Кудрявцев К.О. Розвиток міжнародної економічної співпраці України та Греції в умовах кризи єврозони // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 40-46
1144527
  Чайка-Петегирич Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів в Україні : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Чайка-Петегирич Л.Б.; Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – 198л. + Додатки: л.184-198. – Бібліогр.: л.166-183
1144528
  Чайка-Петегирич Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів в Україні : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.02 - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Чайка-Петегирич Л.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1144529
  Кийков О.Ю. Розвиток міжнародної освіти в епоху Відродження і Нового часу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 70. – С. 119-126. – ISSN 2072-1692


  "Здійснена концептуалізація розвитку міжнародної освіти в епоху Відродження та Нового часу, з якого розпочинається формування сучасної парадигми освіти."
1144530
  Прейгер Д.К. Розвиток міжнародної системи транспортування вуглеводнів в умовах глобального та регіонального перерозподілу контролю за їх видобуванням і постачанням // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.105-116
1144531
  Сазонець О.М. Розвиток міжнародної торгівлі за допомогою інформаційних послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 51-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1144532
  Перегудова Т. Розвиток міжрегіональних кластерів за соціальними принципами як засіб відродження Донбасу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 30-36 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1144533
  Морочковський С.Ф. Розвиток мікології і фітопатології на Україні за 40 років радянськї влади / С.Ф. Морочковський, 1957. – 20-26с.
1144534
  Левченко І. Розвиток мікробіології в Україні зусиллями членів київських об"єднань лікарів // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – C. 100-106. – ISSN 2518-7732


  "Київська школа мікробіологів формувалася відомими вченими Київського університету, членами Київського товариства лікарів" Г.М. Мінхом, В.К. Високовичем, В.В. Підвисоцьким, Д.К. Заболотним, О.Д. Павловським та ін."
1144535
  Палієнко Е.Т. Розвиток мінерально-сировинних ресурсів і охорона надр і навколишнього середовища / Е.Т. Палієнко. – К, 1981. – 17с.
1144536
  Дем"янюк О.Й. Розвиток мінно-загороджувальної справи на Чорному морі під час Першої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 95-107. – ISSN 2313-5603
1144537
  Пітюренко Ю.І. Розвиток міст і міське розселення в Українській РСР / Ю.І. Пітюренко. – Київ, 1972. – 187с.
1144538
  Глотов Б. Розвиток міст у добу Гетьманщини // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.247-255. – ISBN 966-7800-16-4
1144539
   Розвиток міст шляхом євроінтеграції: досвід країн Вишеградської групи для України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 52-54. – ISSN 1728-6220
1144540
  Колибенко О.В. Розвиток містобудівельної структури Переяславля Руського у світлі археологічних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-20. – (Історія ; Вип. 40)


  Розглядається історичний розвиток містобудівельної структури Переяславля Руського. Виділено його два основні етапи: кінець X - початок XIII ст.; 30-ті рр. XII ст. - перша половина XIII ст.
1144541
  Усков І.В. Розвиток місцевих фінансів в умовах проведення бюджетно-податкових реформ // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 5. – С. 3-7
1144542
  Студінська С.Ю. Розвиток місцевого самоврядування в постсоціалістичних країнах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 212-216. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1144543
   Розвиток місцевого самоврядування в Україні : Посібник новообранних депутатів місцевих рад. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2002. – 108с. – (Основи місцевого самоврядування)
1144544
  Бобловський О.Ю. Розвиток місцевого самоврядування в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 101-108. – (Економічні науки)
1144545
  Карлова В. Розвиток місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі реформування: проблеми та пріоритети // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 132-138.
1144546
  Беспалий В.В. Розвиток місцевого самоврядування в Україні: проблеми та пріоритети // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 58-67. – ISSN 2306-9082
1144547
  Самойленко Л.Я. Розвиток місцевого самоврядування в умовах саморозгортання демократії як головний концепт дослідження : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 96-98. – Бібліогр.: 5 назв
1144548
  Колишко Р.А. Розвиток місцевого самоврядування через децентралізацію державної влади в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 45-50
1144549
  Любченко П.М. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 38-45. – ISSN 0201-7245
1144550
  Ярков С. Розвиток мішаних за субстратом 20-40- річних відвальних ландшафтів Криворіжжя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 23-30 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1144551
  Погорілко М. Розвиток млинарства Львова XVII ст. в контексті європейського // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 329-331. – ISBN 978-966-171-893-6
1144552
  Білодід І.К. Розвиток мов соціалістичник націй СРСР / І.К. Білодід. – Київ, 1967. – 287с.
1144553
  Білодід І.К. Розвиток мов соціалістичних націй СРСР / І.К. Білодід. – Київ, 1963. – 94с.
1144554
  Кучеренко Є.М. Розвиток мови на уроках української літератури в 4-5 класах / Є.М. Кучеренко. – Київ, 1976. – 114с.
1144555
  Кучеренко Є.М. Розвиток мови на уроках української літератури в 5 класі / Є.М. Кучеренко. – К., 1965. – 137с.
1144556
  Конопляста С.Ю. Розвиток мовлення дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння як психолого-педагогічна проблема // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-88


  Проанализированы причины актуальности проблемы речевого развития детей из НВГН и определены условия, способствующие решению этой проблемы.
1144557
  Хорошковська О.Н. Розвиток мовлення молодших школярів / О.Н. Хорошковська. – К, 1985. – 96с.
1144558
  Назимко О.В. Розвиток мовної компетентності студентів на основі реальних дій, спрямованих на сприйняття та породження мовного висловлювання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 163-170. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1144559
   Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977.. – К, 1980. – 248с.
1144560
  Баран Р.Я. Розвиток моделей електронної комерції та її проблеми на сучасному етапі // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 77-88. – ISSN 2313-8246
1144561
  Виноградський М.Д. Розвиток моделей корпоративного управління / М.Д. Виноградський, Нашинець-Наумова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 172-178
1144562
  Гаврилюк А. Розвиток модернізації класичних університетів Німеччини // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – № 12/13. – C. 77-79. – ISSN 1994-4845


  У статті розглядаються особливості розвитку модернізації класичних університетів Німеччини в другій половині XX - на початку XXI ст. У статті розкрито поняття класичного університету, модернізації університетів, освітніх реформ.
1144563
  Колінько О. Розвиток модерністських тенденцій та становлення жанру новели в українській та російській малій прозі кінця XIX - початку XX століття // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 121-127. – ISBN 978-966-171-312-2
1144564
  Цимбалюк С. Розвиток модерністського дискурсу XX ст. в західній соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано генезу модерністських теорій соціального розвитку з використанням широкого кола теоретичних монографічних, дисертаційних досліджень, матеріалів, наведених у фахових виданнях. Окреслено хронологічні періоди конституювання модерністського ...
1144565
  Ільїч Л. Розвиток молодіжного ринку праці: сучасний стан, тенденції та перспективи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 12-20
1144566
  Князевич Д.О. Розвиток молодіжного руху в Україні (друга половина 1980-х - 1990-ті роки) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Князевич Д.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 236 л. – Бібліогр.: л. 197-236
1144567
  Князевич Д.О. Розвиток молодіжного руху в Україні (друга половина 1980-х - 1990-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Князевич Дар"я Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1144568
  Пестушко Валерій Розвиток молодіжного туризму в Україні : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 52-53 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
1144569
  Сало І.В. Розвиток монетарної політики Національного Банку України // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 9-16
1144570
  Огняник М.С. Розвиток моніторингових досліджень у зв"язку із забрудненням підземних вод нафтопродуктами / М.С. Огняник, А.Л. Брикс, Р.Б. Гаврилюк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1. – С. 37-46. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0367-4290
1144571
  Гуменюк М.П. Розвиток морально-вольових якостей засобами фізкультури і спорту / М.П. Гуменюк. – К., 1979. – 48с.
1144572
  Чекаловець В. Розвиток морських торгових портів України у конкурентному середовищі : Управління економікою: теорія і практика / В. Чекаловець, С. Крижановський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.32-39 : Табл, рис. – Бібліогр. 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1144573
  Черняк А. Розвиток мотивації курсантів до навчання та ефективної професійної діяльності / А. Черняк, Н. Скулиш // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 166-172.
1144574
  Адарюкова Л.Б. Розвиток мотиваційно-ціннісного відношення студентів до самоосвітньої діяльності як умова формування самоосвітньої компетентності // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 6-13. – ISSN 2220-6310


  Стаття присвячена аналізу проблеми мотиваційно-ціннісного відношення майбутніх інженерів-програмістів до самоосвітньої діяльності як умови формування самоосвітньої компетентності. Стаття висвітлює точки зору освітян на поняття "мотив" та "мотивація". ...
1144575
  Батечко Н.Г. Розвиток мотиваційної сфери майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 41-47. – ISSN 1609-8595


  У статті розкрито особливості формування мотиваційної сфери майбутніх викладачів ВНЗ на етапі навчання в магістратурі. На акмесинергетичному підгрунті представлено методологічну основу розвитку мотиваційної сфери майбутнього педагога. Прослідковано ...
1144576
  Дейкун М.П. Розвиток моторики учениць старших класів загальноосвітніх навчальних закладів / М.П. Дейкун, М.О. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 61-66. – (Педагогічні науки)


  У статті подано особливості розвитку моторики учениць старших класів загальноосвітніх навчальних закладів. А саме: особливості антропометричних показників та періоди статевого дозрівання та їх вплив на навчально-тренувальний процес.
1144577
  Кепін Д.В. Розвиток музеєзнавчих досліджень у Білорусі // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 162-173. – ISBN 978-966-8999-37-6
1144578
  Наулко В.І. Розвиток Музею народної архітектури та побуту України // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 59-61. – ISBN 978-966-2530-21-6
1144579
  Бугаєва О. Розвиток музично-біографічної довідкової справи в Україні // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 246-257. – ISSN 0869-3595
1144580
  Кривозуб В. Розвиток музично-педагогічної думки в Україні у період національного відродження // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 154-165


  У статті представлені пріоритетні напрямки розвитку музично-педагогічної думки та дослідження науковців у галузі музично-педагогічної освіти в Україні у 90-х роках ХХ-го століття. Основна увага зосереджена на фаховій проблематиці наукових досліджень, ...
1144581
  Ляшенко Т.В. Розвиток музичної культури Чернігівщини у рамках функціонування громадських товариств (перша третина ХХ століття) // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 263-267
1144582
  Бойчук О. Розвиток музичної освіти на Тернопільщині в умовах полікультурного середовища // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 255-260. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  На основі комплексного аналізу архівних документів та матеріалів преси панорамно висвітлено розвиток музичної освіти на Тернопільщині. З’ясовано, що однією із детермінант професіоналізації мистецтва у краї був полікультурний склад населення. ...
1144583
  Субота М.В. Розвиток музичної психології як науки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 288-295. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1144584
  Купчик Я. Розвиток муніципальних підприємств в Києві (1917 - 1919 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-28. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних документів і матеріалів періодичних видань охарактеризовано стан муніципального господарства м. Києва в роки української революції. Визначено основні причини занепаду комунальних підприємств та заходи міської думи, спрямовані на їх ...
1144585
  Голікова Т.В. Розвиток муніципального корпоратизму в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.70-81. – ISSN 1605-7988
1144586
  Ковбасюк Ю. Розвиток муніципальної інфраструктури та система міжбюджетних відносин в Україні і світі // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.137-141
1144587
  Комар О.С. Розвиток навичок аудіювання на основі google ресурсів як складова професійно-орієнтованого навчання іноземним мовам // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 23-24
1144588
  Червінська Л. Розвиток навичок листування під час викладання ділової англійської мови у ВНЗ економічного профілю // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1/2 (961/962). – С. 25-27. – ISSN 0131-6788
1144589
  Червінська Л. Розвиток навичок написання ділових звітів на заняттях з ділової англійської мови в економічному ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 45-47. – ISSN 0131-6788


  У статті роглянуто окремі аспекти розвитку навичок написання ділових звітів на старших курсах ВНЗ за програмою "Ділова англійська мова". З метою підвищення ефективності навчального процесу запропоновано застосовувати інтерактивні методики та ...
1144590
  Дем"янюк А.А. Розвиток навичок наукового мовлення : (для іноземних студентів-філологів) : навч. посібник / Анжела Дем"янюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 120 с. – Бібліогр.: с. 118-120. – ISBN 978-966-439-142-6
1144591
  Дерба С.М. Розвиток навичок писемного мовлення іноземних студентів нефілологічних спеціальностей // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 44-49. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлено основні принципи навчання іноземних студентів нефілологічних спеціальностей писемного мовлення. Наведені завдання базуються на смисловому аналізі наукового тексту, виділенні та коментуванні інформативного змісту даних текстів. Вони ...
1144592
  Волошинова Л. Розвиток навичок сприймання й аналізу екранного повідомлення як складова фахової мовної підготовки майбутніх фахівців сфери міжнародних відносин


  Висвітлено проблеми використання аудіовізуальних мистецтв у системі спеціальної мовної підготовки майбут-ніх фахівців у сфері міжнародних відносин, що ґрунтується на дотриманні певних психолого-педагогічних умов (дида-ктичних, психологічних та ...
1144593
  Кузьміна К. Розвиток навичок сприйняття іноземного тексту на слух на заняттях з перекладу (на матеріалі англо-українського перекладу) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 304-308. – ISSN 2522-493X


  У статті ставиться питання залежності аудіальних навичок перекладачів від їх загального культурного розвитку. Для кращого розуміння іноземного тексту на слух, навіть ускладненого важкими акцентами мовців, високою швидкістю мовлення, важливо, щоб ...
1144594
   Розвиток навичок усної мови при навчанні німецької мови в 5-7 классах.. – К, 1958. – 57с.
1144595
  Козлан М.В. Розвиток навколофутбольного руху в Центральній Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 80-83. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1144596
  Дурєєва Т.А. Розвиток навчального середовища в умовах трансформації педагогічних технологій у системі бібліотечно-інформаційної освіти // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 145-153. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглянуті сучасні педагогічні технології. Показана можливість адаптації педагогічних технологій до системи бібліотечно-інформаційної освіти в Україні.
1144597
  Грабовий А.К. Розвиток навчального хімічного експерименту в стабільних підручниках з хімії // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  Дана характеристика школьных учебников по химии советского периода с позиции реализации в них учебного химического эксперимента -демонстрационных и лабораторных опытов или демонстрационных опытов и практических работ.
1144598
  Рагуля А.В. Розвиток нанонаук та нанотехнологій в Україні у перспективі до 2020 р. / А.В. Рагуля, В.М. Крячек // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 150-157. – ISSN 0374-3896
1144599
   Розвиток нанотехнології та дослідження електричних, оптичних, сенсорних характеристик структур з нанокомпозитними шарами напівпровідникових/діелектричних наночастинок (Si, оксидів/сульфідів металів), органічних і біополімерних молекул / О.Д. Горчинський, І.В. Бєлоусов, Т. Дітрих, В.М. Дужко, Ю.В. Бойко, А.М. Карлаш, П.В. Золотаренко, К.О. Горчинський, С.О. Пуцелик, К.С. Яковкін, Я.В. Штогун, Г.Д. Попова, Є.В. Бузанева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-43. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Розвинуто методи самоорганізації новітніх нанокомпонентів: з нанокристалами Si у різних діелектричних матрицях; шарів із колоїдальними частинками оксидів і сульфідів металів; органічних/біополімерних шарів для нових електронних, оптичних ситем. Вивчено ...
1144600
   Розвиток народного господарства Української РСР.. – К, 1967. – 460с.
1144601
   Розвиток народного господарства Української РСР.. – К, 1967. – 500с.
1144602
  Євтушенко В.В. Розвиток народної медицини в Україні: від минулого до майбутнього // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 73-75
1144603
   Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X - поч. XX ст.) : нариси. – Київ : Радянська школа, 1991. – 381 с.
1144604
  Гомоннай В.В. Розвиток народної освіти і школи в Угорській Народній Республіці / В.В. Гомоннай. – К., 1962. – 180с.
1144605
  Шашло Т.М. Розвиток народної освіти на Київщині за 40 років. / Т.М. Шашло. – К., 1957. – 24с.
1144606
  Ясницький Г.І. Розвиток народної освіти на Україні (1921-1932 рр.) / Г.І. Ясницький. – К., 1965. – 256с.
1144607
  Грищенко М.М. Розвиток народної освіти на Україні за роки Радянської влади / М.М. Грищенко; Т-во для поширення політичних і наукових знань. – Київ, 1957. – 44с. – З автографом
1144608
  Корнілов В.В. Розвиток народної освіти на Харківщині / В.В. Корнілов, О.А. Завадська. – Х., 1959. – с.
1144609
  Завадська О.Я. Розвиток народної освіти на Харківщині. / О.Я. Завадська, В.В. Корнілов. – Х., 1959. – 216с.
1144610
  Буткевич О.В. Розвиток науки "Історія міжнародного права" // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 21-35. – ISBN 978-966-2609-51-6
1144611
  Коваленко Т.О. Розвиток науки аграрного права на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-20. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Досліджується розвиток науки колгоспного, сільськогосподарського та аграрного права; аналізується внесок у розвиток науки аграрного права України вчених, які працювали і працюють на юридичному факультеті Київського національного університету імені ...
1144612
  Багай Н.О. Розвиток науки аграрного права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Багай Надія Онуфріївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1144613
   Розвиток науки в Київському університеті за сто років = A hundred years development of science at the University of Kiev. – Ювілейне видання. – Київ : Вид-во КДУ, 1935. – 295 с. : іл. – Парал. тит. арк. англійською мовою
1144614
  Єгоров І.Ю. Розвиток науки в США в 90-х роках: тенденції, досягнення, проблеми / І.Ю. Єгоров; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва. – Київ, 2001. – 94с. – ISBN 966-660-054
1144615
  Клюшніченко Олена Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів десертацій за 2016 р.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.3-14. – ISSN 2076-9326


  Виявлено основні тенденції та особливості розвитку наукових досліджень в Україні.Також здійснено аналіз кількісного й тематичного розподілу дисертаційних досліджень за регіонами, науковим ступенем і гендерною належністю науковців
1144616
  Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2017 р.) // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 10-16. – ISSN 2076-9326
1144617
  Кочупалова В. Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних "Літопис авторефератів дисертацій" 2014 р.) / В. Кочупалова, О. Клюшніченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 11 (232). – С. 3-11. – ISSN 2076-9326


  На основі аналізу бази даних "Літопис авторефератів дисертацій" 2014 р. за класами та розділами Універсальної десяткової класифікації (УДК), галузями знань, регіонами, науковим ступенем та гендерною приналежністю виявлено основні тенденції та ...
1144618
  Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних "Літопис авторефератів дисертацій" 2015 р.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 8-17. – ISSN 2076-9326
1144619
  Легун Ю.В. Розвиток науки в Україні в 60-ті роки XX століття. Історіографічний огляд // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 75-85. – (Історія ; Вип. 22)


  Зроблено історіографічний огляд розвитку науки в Україні в 60-х рр. XX ст.
1144620
  Яцків Я. Розвиток науки в Україні в контексті української національної ідеї / Я. Яцків, С. Бублик, Ю. Канигін // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 61-64.
1144621
  Мельник К.М. Розвиток науки в Україні у 50-ті роки 20 ст. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Мельник К.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
1144622
  Мельник Катерина Миколаївна Розвиток науки в Україні у 50-ті роки ХХ ст. : Дис... канд.іст.наук: 07.00.01 / Мельник Катерина Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 204л. – Бібліогр.:л.181-195
1144623
  Мельник К.М. Розвиток науки в Україні у 50-ті роки ХХ століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 75-82. – (Історія ; Вип. 35)


  Проаналізовано основні тенденції розвитку науки в Україні в 50-ті рр.., показано позитивні результати діяльності наукових установ, указано на недоліки, що негативно впливали на роботу науково-дослідних і проектних організацій.
1144624
  Легунов Ю.В. Розвиток науки в Україні у 60-х роках ХХ ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Легунов Ю. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 204л. – Бібліогр.:л.174-204
1144625
   Розвиток науки в Українській РСР за 40 років.. – Київ, 1957. – 532 с.
1144626
  Ніколаєнко С. Розвиток науки в університетах - ключовий фактор побудови в Україні суспільства, заснованого на знаннях // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 21-25. – ISSN 0372-6436
1144627
  Орендарець О.О. Розвиток науки екологічного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Орендарець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1144628
  Орендарець О.О. Розвиток науки екологічного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Орендарець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 165-194
1144629
  Ковальчук Т.Г. Розвиток науки земельного права на юридичному факультеті Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 206-212. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
1144630
  Мацькевич М.М. Розвиток науки і законодавства про нотаріат в Україні та Росії // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 43-49.
1144631
  Пилипенко А.Т. Розвиток науки і техніки / А.Т. Пилипенко, 1981
1144632
  Косуха П.І. Розвиток науки і утвердження атеїстичного світорозуміння / П.І. Косуха. – К., 1975. – 48с.
1144633
  Дідікін А. Розвиток науки конституційного права на сучасному етапі: системно-технологічний підхід // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 199-200.
1144634
  Юсупов В.В. Розвиток науки криміналістики в навчальних закладах 1920-1940-х роках // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 142-150
1144635
  Мельник С.М. Розвиток науки кримінально-процесуального права в Університеті св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-69. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Висвітлено питання розвитку науки кримінально-процесуального права в працях учених Університету св. Володимира. In this article the questions on the development of the criminal procedure law science in the words of the University named after Vladimir.
1144636
  Забара І. Розвиток науки міжнародного інформаційного права українськими юристами-міжнародниками // Міжнародне право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 173-189. – ISSN 2304-1803
1144637
  Онопрійчук О. Розвиток науки міжнародного права в Україні після здобуття незалежності // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 248-251. – ISBN 978-966-2609-68-4
1144638
  Денисов В. Розвиток науки міжнародного права в Україні у XIX - першої половини XX сторіччя / В. Денисов, К. Савчук // Український щорічник міжнародного права : науковий альманах / Українська асоц. міжнар. права ; Президенська Рада ; редкол.: В.Н. Денисов, М.В. Буроменський, В.І. Кисіль [та ін.]. – Київ, 2010. – 2008. – С. 264-292. – ISBN 978-966-8935-09-1


  "Значний внесок у розвиток науки міжнародного права зробив професор Університету св. Володимира Оттон Оттонович Ейхельман (1854-1943). Дотримуючись позитивістських поглядів, він вважав, що міжнародне право необхідно вивчати щодо його застосування до ...
1144639
  Заблоцька Л. Розвиток науки міжнародного права вченими університету Св. Володимира // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 117-134


  Досліджуються питання розвитку науки міжнародного права вченими Київського університету Св. Володимира.
1144640
  Крутинець М.І. Розвиток науки міжнародного права середньовічної Польщі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 324-328
1144641
  Нипорко Ю.І. Розвиток науки міжнародного права у 70 - 80 роках XIX ст. у відділі міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права НАН України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 445-447. – ISBN 978-966-301-169-1
1144642
  Репецький В. Розвиток науки міжнародного права у Львівському університеті за період відновлення української державності / В. Репецький, В. Малига // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 9-18. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
1144643
  Земан І.В. Розвиток науки міжнародного права у Львівському університеті у перехідний період між створення ліги націй та ствррення ООН // Наука міжнародного права у Львівському університеті : монографія / І.В. Земан. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 88-204. – ISBN 978-617-10-0224-1
1144644
  Щумило М.М. Розвиток науки права соціального забезпечення на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 344-351. – ISSN 1563-3349
1144645
  Бездрабко В.В. Розвиток науки про документ у XIX ст.: візії теорії і практики // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 137-165. – ISSN 0130-5247
1144646
  Різун В.В. Розвиток науки про масову комунікацію в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 15-22


  Iсторія розвитоку науки про масову комунікацію в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1144647
  Різун В. Розвиток науки про масову комунікацію в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-9. – (Журналістика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено основні віхи розвитку науки про масову комунікацію, її теоретичне підгрунтя, визначено роль Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка у дослідженні масовокомунікаційних процесів. In the ...
1144648
  Різун В. Розвиток науки про масову комунікацію в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 6-16. – ISSN 2312-5160
1144649
  Колот А. Розвиток науки про працю і соціально-трудові відносини та її роль у переформатизації та формуванні сучасного економічного мислення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 3-10. – Бібліогр.: 12 назв
1144650
  Дуюнова О. Розвиток науки трудового права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 88-94
1144651
  Панасюк О.Т. Розвиток науки трудового права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.Т. Панасюк, С.М. Черноус, О.М. Дуюнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 188-196. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
1144652
  Левицька Н.М. Розвиток науки у вищих спеціальних навчальних закладах України (II-а половина XIX - початок XX ст.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – № 2 (22). – С. 2-12. – ISSN 2077-9496


  В статті згадуються науковці Київського університету.
1144653
  Нестеренко Л.Б. Розвиток науки фінансового права в Київському університеті Святого Володимира // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 31-34. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X


  На прикладі діяльності Київського університету cв. Володимира простежено становлення вітчизняної фінансово-правової науки в XIX ст. у взаємозв"язку з фінансовою наукою та політичною економією. Перевага на юридичному факультеті університеті була ...
1144654
  Мацелюх І.А. Розвиток науки церковного права в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 130-135. – ISSN 1563-3349


  Розкривається розвиток науки церковного права в Україні з доби Руської держави до сьогодення.
1144655
  Штефан М.Й. Розвиток науки цивільного процесуального права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / М.Й. Штефан, М.П. Омельченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-64. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто окремі питання з проведених наукових досліджень у галузі цивільного процесуального права. Виділено основні проблеми й напрями досліджень. Their own contribution to the development of the civil case law science in Ukraine has been formulated ...
1144656
  Перглер Т. Розвиток науки, освіти і культури як засада українського державотворення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 51-58. – ISSN 2078-1016


  Розвиток науки, освіти і культури розглядається як основа українського державотворення; підкреслено, що розвиток національно-культурного середовища є одним із пріоритетних завдань української держави.
1144657
  Слюсаренко А.Г. Розвиток наукових досліджень на кафедрі новітньої історії України (1992 - 2003) / А.Г. Слюсаренко, С.Ф. Пивовар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-49. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено основні напрямки наукових досліджень актуальних проблем вітчизняної історії ХХ ст., здійснених на кафедрі новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка за роки державної незалежності України. The ...
1144658
  Василяка Д.К. Розвиток наукових знань про оціночні поняття й терміни в кримінально-процесуальному праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 118-122. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1144659
  Пікашова Т.Д. Розвиток наукових знань у ХІХ столітті : Конспект лекцій / Т.Д. Пікашова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 110с.
1144660
  Компанієць І.В. Розвиток наукових і нормативних засад метрологічного забезпечення методу контактної різниці потенціалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Компанієць Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1144661
  Стрелко О. Розвиток наукових методів дослідження рухомого складу залізниць / О. Стрелко, Ю. Бердниченко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 122-126. – ISSN 1998-4634
1144662
  Птащенко Л.О. Розвиток наукових напрямів управлінських концепцій удосконалення системи показників діяльності : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-44 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1144663
  Калякін С.О. Розвиток наукових основ безпечного провадження вибухових робіт в газоносних масивах вугільних шахт : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Калякін С.О. ; Держ. вищий навч. заклад "Донецький нац. технічний ун-т". – Донецьк, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 35 назв
1144664
  Чудик І.І. Розвиток наукових основ буріння скерованих свердловин з мінімальними витратами енергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.06 / Чудик Ігор Іванович ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: 36 назв
1144665
  Ващенко С.В. Розвиток наукових основ виробництва сировини для металургійної галузі методом брикетування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Ващенко Сергій Володимирович ; М-во чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. – Дніпропетровськ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 12 назв
1144666
  Вітушко О.В. Розвиток наукових основ гірничої механіки підземних гідротехнічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Вітушко Олег Вікторович ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1144667
  Пінчук В.О. Розвиток наукових основ горіння водовугільного палива та розробка методів його активації для підвищення ефективності спалювання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Пінчук Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 45 с. – Бібліогр.: 46 назв
1144668
  Кутовий В.О. Розвиток наукових основ енергоефективного термовакуумного сушильного устаткування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Кутовий Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1144669
  Захаров М.І. Розвиток наукових основ енергоресурсозберігання при інтенсифікації процесів тепломасопереносу в умовах рафінування рідкого металу від газів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Захаров Микола Іванович ; НАН України, Ін-т пролем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 35 назв
1144670
  Дядюра К.О. Розвиток наукових основ ефективного використання техніко-економічної інформації для забезпечення якості складних виробів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Дядюра Костянтин Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв
1144671
  Малєєв М.В. Розвиток наукових основ запобігання травматизму від проявлення комплексу природних небезпек у вугільних шахтах : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : 05.26.01 / Малєєв Микола Володимирович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Держ. Макіївський н.-д ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1144672
  Бабанін А.Я. Розвиток наукових основ і вдосконалення технологічних процесів виробництва високоміцних конструкційних сталей для магістральних газо-нафтопроводів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 / Бабанін Анатолій Якович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва та архітектури. – Київ, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
1144673
  Розов Ю.Г. Розвиток наукових основ і розробка процесів холодного деформування трубчастих виробів з профільованою внутрішньою поверхнею : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.03.05 / Розов Юрій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорск, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 43 назви
1144674
  Мостика Ю.С. Розвиток наукових основ кінетики мокрої високоградієтної магнітьної сепарації слабомагнітних руд : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.15.08 / Юрій Сергійович Мостика; МОН України; Нац.гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 44 назв
1144675
  Редько Я.В. Розвиток наукових основ нанотехнологій створення текстильних матеріалів з електропровідними та магнітними властивостями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Редько Яна Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2018. – 41 с. – Бібліогр.: 76 назв
1144676
  Ляліна Н.П. Розвиток наукових основ первинної переробки стебел ненаркотичних конопель для отримання волокон різного функціонального призначення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.02 / Ляліна Наталя Петрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 43 назви
1144677
  Мандрик О.М. Розвиток наукових основ підвищення рівня екологічної безпеки при транспортуванні природного газу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Мандрик Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1144678
  Нестеров Д.К. Розвиток наукових основ підвищення якості, експлуатаційної стійкості залізничних рейок і удосконалення комплексної технології їх виробництва : Автореф... докт. техн.наук: 05.03.05, 05.16.02 / Нестеров Д. К.; Дон. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 2000. – 34л.
1144679
  Горобець Лариса Жанівна Розвиток наукових основ подрібнення твердих корисних копалин : Автореф. дис. ... доктора техніч. наук: 05.15.08 / Горобець Л.Ж.; МОНУ. Нац. гірничий ун-тет. – Дніпропетровськ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
1144680
  Гнатів Р.М. Розвиток наукових основ прогнозування гідравлічних параметрів неусталених потоків в технологічних процесах : автореф дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Гнатів Роман Маріянович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назва
1144681
  Шевченко Г.О. Розвиток наукових основ процесів вібраційного переміщення та розділення мінеральної сировини в рідині на поверхні, що коливається : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Шевченко Г.О. ; НАН України, Ін-т геотехнічної мех. ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 38 с. – Бібліогр. : 30 назв.
1144682
  Жбанков Я.Г. Розвиток наукових основ процесів гарячого пластичного деформування і удосконалення технологій кування крупних поковок : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.05 / Жбанков Ярослав Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 82 назви
1144683
  Савєлов Д.В. Розвиток наукових основ процесів і обладнання високоефективного вібропресування виробів з порошків тугоплавких металів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.05 / Савєлов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 28 назв
1144684
  Сергєєв П.В. Розвиток наукових основ селективної флокуляції вугілля гідрофобними органічними реагентами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.08 - збагачення корисних копалин / Сергєєв П.В. ; МОНУ ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 39 назв
1144685
  Мороз М.М. Розвиток наукових основ складного витягування та підвищення ефективності процесу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.05 / Мороз Микола Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
1144686
  Мачехін Ю.П. Розвиток наукових основ стабілізованих за частотою лазерів та їх метрологічного забезпечення : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец.05.11.15 / Юрій Павлович Мачехін; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2006. – 39с. – Бібліогр.: 41 назва
1144687
  Книш Л.І. Розвиток наукових основ створення високоефективних термофотоелектричних сонячних станцій з параболоциліндричними концентраторами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Книш Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 32 назви
1144688
  Бричка С.Я. Розвиток наукових основ створення функціональних матеріалів з нанотрубками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Бричка Сергій Якович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2018. – 41 с. – Бібліогр.: 76 назв
1144689
  Добротвор І.Г. Розвиток наукових основ технології формування модифікованих епоксикомпозитів з регульованою міжфазною структурою : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Добротвор Ігор Григорович ; Нац. акад. наук України, Київ. нац. ун-т технології і дизайну. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 77 назв
1144690
  Олійник Т.А. Розвиток наукових основ технологій комплексного збагачення титан-фосфорних руд корінних родовищ України : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.15.08 / Олійник Т.А.; Ольйник Т.А.; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 32 назви
1144691
  Новіков О.О. Розвиток наукових основ управління стійкістю виробок з використанням анкерних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Новіков О.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 54 назв.
1144692
  Кошлак Г.В. Розвиток наукових основ утилізації відходів теплових електричних станцій для зменшення техногенного навантаження на довкілля : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Кошлак Ганна Володимирівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ, 2016. – 48 с. – Бібліогр.: 42 назви
1144693
  Постригань Т. Розвиток наукових парків на базі університетів США: історико-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (95). – С. 32-37. – ISSN 2308-0361


  Стаття розкриває важливі історико-правові аспекти створення та діяльності наукових парків у США.
1144694
  Постригань Т. Розвиток наукових парків Японії та Китаю: історико-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 74-80. – ISSN 2308-0361


  Стаття розкриває важливі історико-правові аспекти створення та діяльності наукових парків у Японії та Китаї. Автором розглянуто законодавство Японії та Китаю з питань діяльності університетів, процедури інвестування для бізнесу, технологічних ...
1144695
  Списак В.Є. Розвиток наукових підходів до класифікації та визначення економічної суті непрямих витрат підприємства // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 320-329. – ISSN 0320-4421
1144696
  Краснова М.В. Розвиток наукових підходів щодо договорів в екологічному праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 102-109. – ISSN 0132-1331


  У статті розглянуто основні наукові напрями дослідження договорів в екологічному праві, які в сучасних умовах дають змогу більш ефективно регулювати відносини у сфері використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної ...
1144697
  Гафурова О.В. Розвиток наукових підходів щодо екологізації аграрного законодавства // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 77-82. – ISBN 978-966-7957-20-9
1144698
  Ріжняк Р. Розвиток наукових пошуків з інформатики в Одеській політехніці (XX-XXI століття) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 129-133. – ISSN 1998-4634
1144699
  Гусак В.Г. Розвиток наукових принципів та практика отримання високоякісного коксу з вугілля різних басейнів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Гусак Володимир Георгійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1144700
  Жупанський Я.І. Розвиток наукових та освітніх географічних напрямів і шкіл у Чернівецькому університеті / Я.І. Жупанський, В.П. Руденко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 117-123 : Табл. – Бібліогр. 22 назв. – ISSN 1561-4980
1144701
  Одерій О.В. Розвиток наукових уявлень про завдання криміналістики / О.В. Одерій, С.В. Павлов // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац.ак.внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1 (15). – С. 13-22. – ISSN 1992-4437
1144702
  Щур Б. Розвиток наукових уявлень про криміналістичну методику // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 460-466. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Розглядаються позиції провідних вчених-криміналістів щодо розвитку наукових поглядів про криміналістичну методику, її місце в теорії криміналістики та практиці діяльності органів дізнання та досудового слідства у розслідуванні кримінальних справ.
1144703
  Шепітько В. Розвиток наукових уявлень про криміналістичну тактику // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.732-739
1144704
  Бабенко Л.Л. Розвиток наукових форм історичного краєзнавства у 20-х - на початку 30-х років // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – С. 3-8.
1144705
  Шибіко В. Розвиток наукових шкіл на кафедрі правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 14-23


  Методологічні аспекти науково-освітніх правничих шкіл.
1144706
  Устиновський Д.В. Розвиток науково-бібліографічної діяльності Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР і організація супроводу академічних наукових досліджень (1965-1991) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 285-300. – ISSN 2222-4203
1144707
  Дудіна О.В. Розвиток науково-дослідницьких здібностей майбутніх перекладачів з технічного перекладу в США // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 128-132. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1144708
  Касьяненко В.О. Розвиток науково-методичних підходів до розуміння потенціалу як економічної категорії // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 74-81. – ISSN 1683-1942
1144709
  Чистякова С.В. Розвиток науково-практичних основ економіко-математичного моделювання // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 27-46. – ISSN 0320-4421
1144710
  Тимофеєв Є.П. Розвиток науково-технічних основ забезпечення єдності вимірювань енергетичних параметрів лазерного випромінювання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Тимофеєв Євген Петрович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1144711
  Гаврилов В.І. Розвиток науково-технічних основ інтенсифікації дегазації напружених газонасичених вугільних пластів гідродинамічною дією : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Гаврилов Вячеслав Іванович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 43 назви
1144712
  Жилінська О.І. Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і практика активізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Жилінська Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 564 арк. – Додатки: 202 арк. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 489-564
1144713
  Жилінська О.І. Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і практика активізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Жилінська Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1144714
  Ріжняк Р.Я. Розвиток науково-технологічного забезпечення формування електронних бібліотек у вищих навчальних закладах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 193-201. – (Серія: Історичні науки ; вип. 19)


  В статті згадуються роботи про бібліотечні технології директорів Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича О.Г. Кириленка і О.О. Сербіна.
1144715
  Бабанін О.С. Розвиток науково-технологічного потенціалу США: досвід для України (наукознавчий та економічний аналіз) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 132-142. – ISSN 0374-3896


  Відзначено, що країни з вищим рівнем фінансування наукових досліджень мають більше шансів досягти швидшого росту сукупної факторної продуктивності. Підкреслено, що процес інтенсифікації співпраці підприємств і університетів було започатковано ...
1144716
  Мех О.А. Розвиток науково-технологічної сфери України: держава, наука та бізнес у створенні спільних точок "зростання"/"кластерів" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; голов. ред. Маліцький Б.А. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 3-28. – ISSN 0374-3896
1144717
  Горбатенко О.В. Розвиток наукового знання у творчості П. Фейєрабенда і Ж.-Ф. Ліотара // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 19-26
1144718
  Скленар І.М. Розвиток наукового книговидання (на прикладі Київського університету св. Володимира) / І.М. Скленар, М.В. Лозинський // Історія видавничої справи та редагування : навч. посібник / І.М. Скленар, М.В. Лозинський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 71-75. – ISBN 978-617-10-0110-7
1144719
  Гаєвський Б.А. Розвиток наукового комунізму в сучасних умовах / Б.А. Гаєвський. – Київ : Київський університет, 1972. – 203с.
1144720
  Шелудько Н.М. Розвиток наукового напряму фінансово-монетарного регулювання української економіки / Н.М. Шелудько, В.П. Кудряшов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 9 назв
1144721
  Шелудько Н.М. Розвиток наукового напряму фінансово-монетарного регулювання української економіки / Н.М. Шелудько, В.П. Кудряшов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (260). – С. 109-121. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
1144722
  Мельник Л.Г. Розвиток наукового пізнання історії / Л.Г. Мельник. – К., 1983. – 124с.
1144723
  Ситник Й.С. Розвиток наукового потенціалу України як передумова інтелектуалізації економіки і менеджменту // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 75-86. – ISSN 0321-0499
1144724
  Артамонов О.О. Розвиток наукового світогляду в ранньому Середньовіччі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 3-4
1144725
  Мельник В.Г. Розвиток наукової бази і принципів побудови імітансометричних каналів та сенсорних систем на їх основі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Мельник Володимир Григорович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 52 назви
1144726
  Коломієць І. Розвиток наукової думки в галузі етнічної психології / І. Коломієць, А. Свідерська // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 183-189. – ISBN 978-966-2710-92-2
1144727
  Коваленко Ю.В. Розвиток наукової думки у розумінні поняття висотної диференціації поширення ландшафтів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 14-16
1144728
  Подскальна О.А. Розвиток наукової думки щодо організації цивільного захисту як складової національної безпеки держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 20-27. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1144729
   Розвиток наукової складової : атестація кадрів // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Перший заст. міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Суліма повідомив, що міністерство видало наказ про склад експертних рад і Положення про експертні ради з проведення експертизи дисертаційних робіт.
1144730
  Звєряков М. Розвиток наукової складової в Одеському державному економічному університеті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-14. – ISSN 1682-2366
1144731
  Липовська Н.А. Розвиток наукової спеціальності "Державна служба" в Україні : наук. розробка / [Липовська Н.А.] ; Нац. акад. держ. управл. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ун-т держ. упр. – Дніпропетровськ : Грані, 2013. – 98, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 96-99. – ISBN 978-966-8841-90-3
1144732
  Щербина В. Розвиток наукової школи господарського права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 114-118
1144733
  Кошевий М.М. Розвиток наукоємного сектора національної економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 5-10. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
1144734
  Маліцький Б.А. Розвиток наукознавства й історії науки в Національній академії наук України / Б.А. Маліцький, О.С. Попович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 75-83. – ISSN 0374-3896
1144735
  Легун Ю.В. Розвиток наукри України у 60-х роках ХХ століття : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Легун Ю. В.; КУ. – К., 1995. – 23л.
1144736
  Шнирков О.І. Розвиток національних інноваційних політик країн-членів ЄС на початку ХХІ століття / О.І. Шнирков, А. Капустін // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 216-230
1144737
  Парфенцева Н.О. Розвиток національних статистичних класифікацій в Україні / Н.О. Парфенцева, В.І. Гладкова, Ю.Г. Жуковська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 80-83. – Бібліогр.: 10 назв
1144738
  Бикова Т. Розвиток національно-визвольного руху кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 24 серпня (№ 34). – С. 6
1144739
  Бикова Т. Розвиток національно-визольного руху кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня (№ 35). – С. 6
1144740
  Волкова О.О. Розвиток національного законодавства відносно трансплантації органів, тканин та клітин людини // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 170-174
1144741
  Григанська С.В. Розвиток національного законодавства щодо реформування вищої освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 103-106.
1144742
  Нестеряк Ю.В. Розвиток національного інформаційного простору України (1994-2004 рр.) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 98-104. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1144743
  Нестеряк Ю.В. Розвиток національного інформаційного простору України (1994-2004 рр.) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 98-104. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1144744
  Нестеряк Ю.В. Розвиток національного інформаційного простору України (2005-2014 рр.) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 181-188. – (Серія "Державне управління" ; № 3). – ISSN 2310-2837
1144745
  Тихонов О. Розвиток національного кримінального законодавства про відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 156-159.
1144746
  Петрук А.М. Розвиток національного ринку інтелектуальної власності як шлях до побудови економіки знань. Фінансовий аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 69-71
1144747
  Бекиров С.Н. Розвиток національного руху кримських татар на початку XX століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 176-179. – ISSN 2077-1800
1144748
  Лакуша О. Розвиток національного театру, драматургії 1920-1930 років = Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Зв"язок із театром Леся Курбаса // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 38-43


  Про традиції, які успадкував український професійний театр у 20 ст. від класичного; роль Леся Курбаса в його створенні; творча біографія Миколи Куліша.
1144749
  Рудницька О.П. Розвиток національного трудового законодавства, що регулює надання гарантійних виплат працівникам // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 322-329. – ISSN 1563-3349
1144750
  Уманців Ю. Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 60-67
1144751
  Сундук А.М. Розвиток національної економіки в контексті глобальних викликів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 101-110 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1144752
  Онікієнко В.В. Розвиток національної інноваційної системи на етапі становлення в Україні постіндустріального суспільства / Онікієнко В.В., Ємельяненко Л.М. НАНУ, рада по вивченню продукт. сил України. – Київ : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008. – 65 с.
1144753
  Шебітченко А.П. Розвиток національної культури в умовах глобалізації // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 112-115. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
1144754
  Краснодемська І. Розвиток національної культури як складової самопізнання українського народу в дослідженнях науковців діаспори (ХХ ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 192-197


  У статті на основі архівних джерел, наукових праць, матеріалів преси, спогадів, мемуарів висвітлюється доробок українознавців за кордоном в галузі національної культури, з"ясовується їхня роль у збереженні, розвитку та популяризації її досягнень. ...
1144755
  Гоголь Т. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних вимог: наслідки для підприємств малого бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 3-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1144756
   Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції : монографія / [Т.Г. Мельник та ін. ; за заг. ред. Т.Г. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Кондор, 2017. – 225, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7458-32-5


  У пр. № 1718370 напис: Шановному Віктору Дмитровичу! Зі словами вдячності від авторського колективу монографії кафедри обліку та аудиту. В.о. зав. каф. Підпис. 14.06.2017 р.
1144757
  Смовженко Т. Розвиток національної системи гарантування вкладів фізичних осіб: застосування передових принципів та методів / Т. Смовженко, І. Серветник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 59-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1144758
  Добровська С.В. Розвиток національної системи реферування // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С.45-51. – ISSN 0374-3896


  Розглянуто 20-річну історію створення українського реферативного журналу (УРЖ) "Джерело" і реферативної бази даних "Україніка наукова".
1144759
   Розвиток національної системи фінансового моніторингу / [Т.І. Єфименко та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 378, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 355-378. – ISBN 978-966-2380-70-5
1144760
  Домащенко О. Розвиток НДІ слов"янознавства і компаративістики
1144761
   Розвиток небезпечних зсувних геологічних процесів на території Київської області / В.В. Приходько, Г.І. Рудько, О.П. Нікіташ, В.М. Расовський, Н.Ф. Сидорова, С.В. Кондратюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 52-61 : Рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
1144762
  Забарний Г.Г. Розвиток недержавних пенсійних фондів та їхня діяльність на інвестиційному ринку України / Г.Г. Забарний, Н.Ю. Баланюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 50-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1144763
  Герасименко Г.В. Розвиток недержавних соціальних інвестицій як умови формування громадянського суспільства в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 30-34. – ISBN 966-614-021-7
1144764
  Зубик С.П. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 31-50. – ISSN 1605-7988
1144765
  Стельмащук Л. Розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 112-115. – ISSN 1818-2682
1144766
  Дворнікова Н.С. Розвиток недержавної вищої школи у руслі демократизації системи української вищої освіти // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 54-60.
1144767
  Петренко Т. Розвиток некласичного вірша у творчості Євгена Маланюка й Олекси Стефановича // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 238-246
1144768
  Пікульський М.М. Розвиток неоконсерватизму за президентства Джорджа Буша молодшого // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1144769
  Манько В. Розвиток неолітичних культур на території України: подолання запрограмованості на певний тип ландшафту // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 25. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1144770
  Олішевська Ю.А. Розвиток несприятливих природних процесів на території України: сучасний стан : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 65-74 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1144771
  Гук Л. Розвиток нестандартних форм зайнятості в умовах структурної перебудови економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 46-57. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто нові тенденції у трансформації зайнятості, які проявляються в Україні в умовах посилення ролі глобалізації.
1144772
  Полякова Я. Розвиток неформального екологічного руху у Великій Британії // Рідна школа : Київ, 2001
1144773
  Павлик Н. Розвиток неформального сегмента у системі неперервної освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 7-12. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1144774
  Предборський В.А. Розвиток неформальної (експолярної) економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 105-112. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1144775
   Розвиток неформальної освіти дорослих в Україні // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 5
1144776
  Кацин М.Ю. Розвиток Німецького митного союзу (1834–1853 рр. ): історико-правові особливості в аспекті європейської економічної інтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 10-15. – ISSN 2220-1394
1144777
  Кацин М.Ю. Розвиток Німецького митного союзу (1834–1853 рр.): історико-правові особливості в аспекті європейської економічної інтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 2220-1394
1144778
  Наумік-Гладка Розвиток нішової діяльності на ринку туристичних послуг / Наумік-Гладка, М.С. Гіззатуліна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1144779
  Москаленко О. Розвиток нових технологій у Державної науково-технічній бібліотеці України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 16 - 18
1144780
  Фурман В.М. Розвиток нових технологій у страхуванні : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 135-145. – Бібліогр.: 4 назви
1144781
  Мікула Н. Розвиток нових форм транскордонного співробітництва : розвиток регіонів / Н. Мікула, Є. Матвєєв // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 20-23. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1144782
   Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття : монографія / [Шнирков О.І. та ін. ; за ред. О.І. Шниркова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 415, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-907-1
1144783
  Левчин І.Д. Розвиток нової поезії "ше"ре ноу" в Ірані після ісламської революції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 462-467


  Розглянуто вплив Ісламської революції 1979 р. в Ірані на розвиток пер- ської поезії, зокрема на жанрові форми "ше"ре ноу". Досліджено причини невикористання поетами "ше"ре ноу" на початку революційного періоду та її повторне ...
1144784
   Розвиток нової та новітньої історії / А.К. Мартиненко, Б.М. Гончар, Г.А. Джеджула, Т.Г. Солтановська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 61-78. – (Історичні науки ; вип. 26). – ISSN 0201-7601
1144785
   Розвиток нової та новітньої історії / А.К. Мартиненко, Б.М. Гончар, Г.А. Джеджула, Т.Г. Солтановська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 61-78. – (Історичні науки ; вип. 26). – ISSN 0201-7601
1144786
  Мельник О.Г. Розвиток нормативно-методичного забезпечення діагностики неплатоспроможності та банкрутства вітчизняних підприємств в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 112-117. – ISSN 2222-4459
1144787
  Плеханов Д.О. Розвиток нормативно-правового забезпечення міжбюджетних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 183-187. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1144788
  Міхалєва М.С. Розвиток нормативно-технічного забезпечення оперативного визначення характеристик рідин для контролю стічних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Міхалєва Марина Станіславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1144789
  Кабачинський М.І. Розвиток нормативно правової бази спрямованої на протидію незаконному переправленню осіб через державний кордон України / М.І. Кабачинський, О.Я. Казимирчук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-158.
1144790
  Солов"ян Ю. Розвиток нормативного забезпечення корпоративного сектора України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 112-114. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості сучасного стану нормативного забезпечення корпоративного сектора економіки України. Увагу зосереджено на основних положеннях Закону України "Про акціонерні товариства" та особливостях його впровадження. Вивчаються ...
1144791
  Дідич Т.О. Розвиток нормопроектування в умовах перехідного періоду становлення державно-правових інституцій (теоретико-правовий аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 240-243.
1144792
  Мірошниченко А.М. Розвиток нормування як засобу правового регулювання земельних правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-142. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найбільш яскраві віхи розвитку нормування при регулюванні земельних відносин в Україні та деяких зарубіжних країнах. Формулюються пропозиції щодо врахування історичного досвіду в сучасній правотворчій діяльності. The most important ...
1144793
  Дунаєвська С. Розвиток нотаріату очима нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 117-121
1144794
  Стрижалковська В.В. Розвиток обдарованих дітей у неформальній освіті Чеської Республіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Стрижалковська Вікторія Владиславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1144795
  Голубнича Г. Розвиток обліково-аналітичних інформаційних систем в умовах фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність поняття обліково-аналітичних інформаційних систем. Досліджено основні шляхи, форми і чинники становлення і удосконалення обліково-аналітичних інформаційних систем та відповідні напрями забезпечення ними суспільних потреб і ...
1144796
  Швець В.Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання в Україні = The development of analytical accounting systems of economic subjects in Ukraine : монографія / Володимир Швець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 448 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 414-446. – ISBN 978-966-613-775-6
1144797
  Засадний Б. Розвиток обліково-аналітичної науки через призму студентських наукових робіт // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 54-55 : табл.
1144798
  Швець В. Розвиток обліково-аналітичної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-8. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію становлення та розвитку обліково-аналітичної освіти та науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. В.В. Скопенко. - С. 5, М.О. Приходько. - С. 5, 8, В.Г. Швець. - С. 5-8, Д.М. Черваньов. - С. 6, І.В. ...
1144799
  Фаренюк Н.В. Розвиток облікової інфраструктури фондового ринку України як елемент євроінтеграційної підготовки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 124-130.
1144800
  Малік М. Розвиток обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Росії / М. Малік, І. Семенчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-15. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні тенденції розвитку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Росії: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. Особлива увага надана історичним особливостям побудови страхування та впливом війни на ...
1144801
  Яровий В. Розвиток оборонно-промислового комплексу республіки Польщі під час її інтегрування в НАТО та Європейський Союз // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 103-108. – ISSN 1728-9343
1144802
   Розвиток оборонного планування як складової національної системи планування у сфері безпеки і оборони за умов наближення до процедур та стандартів НАТО / П.М. Крикун, В.Ы. Павленко, О.В. Полякова, В.В. Кравчук // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 2 (60). – С. 44-48. – ISSN 2304-2699
1144803
  Фролова К.П. Розвиток образної свідомості в українській радянській ліриці (1917-1967). / К.П. Фролова. – Дніпропетровськ, 1970. – 316с.
1144804
  Ганюкова К.О. Розвиток образу вимишленого головного героя в українській історичній повісті ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 48-51. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9


  Українська література ХІХ - початку ХХ століття має значний досвід історичного повістярства. Це твори зокрема таких письменників, як Г. Квітка-Основ"яненко, Є. Гребінка, О. Сомов; М. Костомаров, О. Стороженко, Марко Вовчок, Д. Мордовець, М. Старицький, ...
1144805
  Клапчук В. Розвиток озокеритової галузі у Галичині XIX-XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 50-59
1144806
  Богдановська Н. Розвиток оксидативного стрессу в умовах фізичних навантажень високої інтенсивності / Н. Богдановська, А. Голубенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 64-67. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості розвитку оксидативного стресу у дівчат 19-22 років під впливом фізичних навантажень високої інтенсивності. Виявлено об"єктивне існування достовірних відмінностей у показниках, що характеризують розвиток оксидативного стресу у ...
1144807
  Білорусов О.С. Розвиток олігополістичних ринків в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Білорусов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 222 л. + Додаток: л. 215-222. – Бібліогр.: л. 193-214
1144808
  Білорусов О.С. Розвиток олігополістичних ринків в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Білорусов О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 32 назви
1144809
  Прокопов Д.Є. Розвиток онтологічної парадигми тлумачення хиби у філософії Платона (закінчення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються окремі аспекти пояснення феномена хиби та хибного знання у філософії Платона. Автор доводить некоректність тлумачення платонівської теорії хиби в термінах арістототелівської логіки, а також демонструє її зв"язок з проблемою ...
1144810
  Прокопов Д.Є. Розвиток онтологічної парадигми тлумачення хиби у філософії Платона (початок) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються окремі аспекти пояснення феномена хиби та хибного знання у філософії Платона через звернення до його діалогів "Теетет" і "Держава". Пропонуються аргументи, які визначають специфіку платонівської інтерпретації хиби як онтологічну ...
1144811
  Жицький Є.О. Розвиток оперативного обслуговування об"єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернету // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 41-48. – ISSN 1999-5717
1144812
  Шевченко Р.Ю. Розвиток оподаткування доходів фізичних осіб в умовах упровадження Податкового кодексу України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 11-19


  Проаналізовано взаємозв"язок між обсягами надходжень таосновними макроекономічними параметрами, а також розглянуто питання міжнародної практики оподаткування фізичних осіб.
1144813
  Соколов Ю. Розвиток оправи та палітурного мистецтва в Україні: традиції та сучасність (європейський контекст) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 26-37. – ISSN 2518-7341


  Характеризуються головні тенденції та особливості розвитку оправи, стилі та матеріали, що використовували в палітурному мистецтві європейських країн; аналізуються характерні риси оправ, що збереглися до сьогодення; розкрито особливості декоративного та ...
1144814
  Горський Б.Є. Розвиток оптимізації / Б.Є. Горський. – К., 1995. – 47с.
1144815
  Лепетуха Я.В. Розвиток органів місцевого самоврядування в Україні за умов децентралізації влади // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 63-65. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1144816
  Лищенко О.Г. Розвиток організації обліку нематеріальних активів / О.Г. Лищенко, О.В. Васютіна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 167-172. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
1144817
  Нестеров І.Г. Розвиток організаційних структур агропромислових транснаціональних корпорацій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.191-197. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1144818
  Туницький Я.В. Розвиток організаційних форм об"єднань підприємств у сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 32-36.
1144819
  Березіна А.М. Розвиток організаційно-економічних відносин суб"єктів малого та середнього підприємництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 3-8. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1144820
  Болдуєва О.В. Розвиток організаційно-економічних механізмів державного регулювання ринку цінних паперів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 11-16. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1144821
  Перконос І.Ю. Розвиток організаційно-економічнних заходів банку з управління проблемними кредитами // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 15-25. – ISSN 2312-4903
1144822
  Яремко О.П. Розвиток організаційно-економічного механізму екологічно збалансованого управління лісовим господарством // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 59-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1144823
  Дьяченко Я.Я. Розвиток організаційно-методичного забезпечення активізації інвестиційної діяльності в Україні / Я.Я. Дьяченко, І.П. Колосов // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 3 (80). – C. 97-110. – ISSN 2414-3499
1144824
  Соляник А.А. Розвиток організаційно-правових засад міжнародного документообігу наукових бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 83-90. – ISBN 966-7352-66-8


  Висвітлюються особливості започаткування, становлення та розвитку організаційно-правових засад міжнародного документообміну наукових бібліотек України.
1144825
  Торба О.М. Розвиток організаційно-правових засад місцевого самоврядування у сфері охорони здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 98-101.
1144826
  Разнатовський І.М. Розвиток організаційно-правових форм управління промисловістю Української РСР / І.М. Разнатовський. – Київ, 1965. – 161с.
1144827
  Клапків Ю. Розвиток організаційно-правового та ідейного формування інституцій, що надають страхові послуги // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 52-62. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1144828
  Кириченко О.М. Розвиток органічних законів: історичний аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 137-143.


  Розглянуто поняття органічних законів, їх значення та історію виникнення, розвитку як в Україні, так і в інших країнах світу. This article is devoted to the meaning of the organic laws, their importance and history of their appearance and ...
1144829
  Найда А.В. Розвиток органічного виробництва в Україні // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса, 2015. – С. 110-117. – (Економічні науки ; вип. 78-2). – ISBN 966-8149-53-X
1144830
  Харченко Т.Б. Розвиток органічного виробництва як засіб підвищення конкурентоспроможності українських виробників // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 293-299
1144831
  Орехівський В. Розвиток органічного землеробства в Україні під егідою Української академії аграрних наук у кінці XX століття // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 130-135. – ISSN 2522-4611
1144832
  Липчук В. Розвиток органічного сільського господарства в Польщі / В. Липчук, Б. Шувар // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 21-25 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1144833
  Купалова Г.І. Розвиток органічного сільського господарства в Україні / Г.І. Купалова, Н.В. Гончаренко // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 56-58
1144834
  Загурський О.М. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 18-21
1144835
  Безгубенко В.Ю. Розвиток орендних відносин та концептуалізація оренди об"єктів державної власності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 344-351. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1144836
  Солов"яненко Н. Розвиток орендних земельних відносин в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 32-35
1144837
  Данкевич А. Розвиток орендних земельних відносин в умовах корпоратизації // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 34-39
1144838
  Філіпчук Г. Розвиток освіти в багатонаціональних регіонах / Г. Філіпчук. – Чернівці, 1996. – 128с.
1144839
  Малишева Н.Р. Розвиток освіти в галузі космічного права: освітові та регіональні процеси // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 312-317
1144840
  Силадій І. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 34-38. – ISSN 2078-1016
1144841
  Васильчук В. Розвиток освіти в німецьких поселеннях Катеринославщини, Херсонщини та Таврії (кін. XVIII - поч. XX ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 131-137
1144842
  Остапенко Т.Г. Розвиток освіти в Україні як чинник переходу національної економіки до новітніх технологічних укладів // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 64-66
1144843
   Розвиток освіти в Україні, 1992-1993 роки / В.П. Гондюл, В.П. Шепотько, В.О. Зайчук, О.Г. Мороз, В.В. Сокол // Доповідь 44 сесії міжнродної конференції з питань освіти /жовтень, 1994 р./
1144844
  Каленюк І.С. Розвиток освіти в умовах глобалізації / І.С. Каленюк, А.А. Шегда // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 141-147.
1144845
  Байлема Т.М. Розвиток освіти в УНР за доби Директорії (на матеріалах Подільської губернії) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 87-91. – ISBN 966-614-021-7
1144846
  Райнін І.Л. Розвиток освіти в Харківському регіоні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 55-61. – ISSN 1727-1584


  Розглянуто комплекс завдань обласної державної адміністрації в системі освіти і низку заходів з розв’язання проблемних питань, пов’язаних з реформуванням освіти в Харківській області.
1144847
  Овчарук О.В. Розвиток освіти для демократичного громадянства: міжнародний контекст // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 14-17


  На основі порівняльного аналізу подано огляд основних засад і понять громадянської освіти й освіти для демократичного громадянства в міжнародному вимірі. Виокремлено теоретичні основи та ідеологічні позиції різних авторів з питань демократичного ...
1144848
  Поточни Є. Розвиток освіти дорослих в Глачині (1867-1918 рр..) : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01 / Поточни Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 37л.
1144849
  Возняк А.Б. Розвиток освіти дорослих на шляху до демократизації української нації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 257-260


  У статті акцентується на тому, що ефективне функціонування системи освіти дорослих в Україні залежить від створення відповідних об"єктивних передумов для демократизації всієї системи освіти дорослих а гуманізації навчального процесу, а також врахування ...
1144850
  Євтух Микола Борисович Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні (кінець XVIII - перша половина XIX століття) : Дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Євтух Микола Борисович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 70с. – Бібліогр.:л.61-70
1144851
  Бугасова Н.В. Розвиток освіти іммігрантів у Швеції: від пілотного пректу до державної програми // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 241-245. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті проаналізовано розвіток освіти іммігрантів у Швеції від пілотного проекту до державної програми.Досліджено місце і роль у цьому процесі навчальної програми "Шведська мова для іммігрантів", що стала важливим фактором соціальної адаптації ...
1144852
  Андросович О.Г. Розвиток освіти на Близькому та Cередньому Сході у XX- - на початку XXI ст.: гендерні аспекти // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 209-213. – ISSN 2226-3209
1144853
  Нінічук З. Розвиток освіти на Ратнівщині в ХІХ - ХХ ст. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 39-43
1144854
  Кочубей Т. Розвиток освіти на українських землях у ІІ пол. ХVII - кін. XVIII ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 38-47.


  Історія педагогічної думки. Києво-Могилянська акдемія, Львівський ун-т та Харківський, Переяславський, Чернігівський колегіум.
1144855
  Шпарик О. Розвиток освіти у стародавньому Китаї: доконфукціанська доба // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 38-43
1144856
  Шпарик О.М. Розвиток освіти у стародавньому Китаї: конфуціанська доба // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 3 (61). – С. 29-34
1144857
  Шульга Н.Д. Розвиток освіти України: стратегія, мета, принципи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 48-50. – Бібліогр.: 8 назв
1144858
  Осійська В. Розвиток освіти як одна з головних функцій держави на шляху подолання проблем молоді на ринку праці // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 180-183


  Розглядається конкурентоспроможність молоді з вищою освітою на ринку праці як важливий чинник розвитку сучасної економіки.
1144859
  Ярошенко А.О. Розвиток освіти як складової ноосферогенезу в умовах інформаційного суспільства // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 23-33
1144860
  Купрійчук В. Розвиток освітніх процесів у період Української національної революції 1917-1920 років // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 205-212


  Були оголошени українськими Київський (Святого Володимира), Харківський, Одеський університети.
1144861
  Дзвінчук Д. Розвиток освітніх систем у 20 столітті та нові запити 21 століття // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-35.
1144862
  Янкович Олександра Розвиток освітніх технологій у педагогічних Інститутах України в 70-х роках XX століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-44. – Бібліогр. в кінці ст.
1144863
  Янкович Олександра Розвиток освітніх технологій. З"ясування сутності поняття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 46-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  З"ясовано сутність поняття "розвиток освітніх технологій". Визначено відмінності між генезисом, еволюцією, революцією та розвитком технологічних понять та їхніх похідних. Доведено необхідність визначення термінології для поліпшення практичного ...
1144864
  Павлюк С. Розвиток освітньо-наукового комплексу Німеччини в умовах європейської інтеграції // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 61-70. – ISSN 1682-2366
1144865
  Шаульська Л.В. Розвиток освітньо-професійного потенціалу в системі чинників забезпечення якості життя / Л.В. Шаульська, Г.В. Бей // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – С. 217-223. – (Економічні науки ; № 3 (32)). – ISSN 2519-884X
1144866
  Євсеєва О.О. Розвиток освітнього комплексу України в умовах євроінтеграції // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 141-146. – ISSN 2075-4892


  "Система освіти сучасної України стратегічно має євроінтеграційний вектор розвитку. Нині в економічно розвинутих країнах зростає роль вищої освіти, університетів у побудові соціально-економічних систем інноваційного типу.
1144867
  Вікарчук О.І. Розвиток освітнього маркетингу в сучасному українському суспільстві / О.І. Вікарчук, О.О. Калініченко, І.О. Пойта // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 46-52. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (77)). – ISSN 1728-4236


  Статтю присвячено гострим проблемам розвитку освітнього маркетингу в сучасному українському суспільстві, його впливу на модернізацію національної системи освіти.
1144868
  Вапельник Д. Розвиток освітнього менеджменту в університетах України у XIX столітті // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 120-123. – ISBN 978-617-640-146-9


  Вивчення історико-педагогічної літератури, монографічних праць, архівних матеріалів свідчить про те, що одним із напрямів трансформаційних змін у фундаментальній та загальнопедагогічній підготовці вчителів, яку здійснювали класичні університети України ...
1144869
  Брайнін Я.М. Розвиток основ кримінального права УРСР до першої кодифікації // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1144870
  Білашенко О.С. Розвиток основних фінансових складових механізму корпоративного управління в банках: досвід США // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 70-75


  Доведено, що англосаксонська система корпоративного управління відрізняється від інших основних систем.
1144871
  Кухар Р. Розвиток особистих господарств населення Львівщини / Р. Кухар, М. Шульський // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 152-156. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1144872
  Малі Розвиток особистих господарств у перехідній економіці / Малі, кова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 53-55
1144873
  Губені Ю.Е. Розвиток особистих селянських господарств в умовах інституціональних змін / Ю.Е. Губені, Ю.А. Коверко, П.О. Оліщук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 59-67. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1144874
  Стрельніков В. Розвиток особистісних смислів і ціннісних орієнтацій педагога // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 2. – С.11-13
1144875
  Михальчук Н. Розвиток особистісного досвіду майбутнього психолога під час його професійної підготовки у вищій школі / Н. Михальчук, Н. Хупавцева // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 385-389
1144876
  Сапіга С.В. Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об"єднаннях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Сапіга Світлана Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1144877
  Гнезділова К. Розвиток особистісного ресурсу магістрантів у професійному навчанні в умовах класичного університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 8 (127), серпень. – C. 42-46. – ISSN 2308-4634
1144878
  Білик О. Розвиток особистості в сімейній парі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-7. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Однією з умов сімейного щастя є прагнення до розвитку. Проблеми виникають тоді, коли люди перестають ставити перед собою цілі і перестають розвиватися. Прагнення та можливості розвитку залежать від стадії сім"ї. Причиною конфліктів і розбіжностей також ...
1144879
  Малая Оксана Розвиток особистості засобами краєзнавства // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 30-34 : Схеми
1144880
  Кіреєва В.Г. Розвиток особистості засобами музики // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 182-187. – ISSN 1728-3671


  Відродження духовної спадщини, звернення до шарів культури Всесвіту стало яскравою ознакою Новітнього часу
1144881
  Сухомлинська О.В. Розвиток особистості і освіта: історичний вимір // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор, прослеживая развитие личности в историческом измерении, останавливается на анализе проблемы на примере XX в., в частности, рассматривает экспериментальную психологию (Э. Мейман, Э. Клапаред, Т. Симон), психо-физиологическую школу (В.М. Бехтерев, ...
1144882
  Сухомлинська О.В. Розвиток особистості і освіта: історичний вимір // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-26.
1144883
  Ятчук М.С. Розвиток особистості курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі навчання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 231-240
1144884
  Максимов Ю. Розвиток особистості ліцеїста-гуманітарія шляхом міжпредметної інтеграції на уроках математики і природознавства // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 37-39. – ISSN 0131-6788
1144885
  Ковальчук Ю.І. Розвиток особистості неповнолітнього правопорушника // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 169-175.
1144886
  Клюєва О. Розвиток особистості сучасного гімназиста засобами тренінгової роботи на основі краєзнавчого матеріалу // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 9/10, травень. – С. 69-79
1144887
  Максимов М.В. Розвиток особистості через творчість як складова процесу соціалізації // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 88-90
1144888
  Крисанов Д.Ф. Розвиток особитсих селянських господарств в Україні в умовах глобалізації: виклики, наслідки та результати діяльності / Д.Ф. Крисанов, Л.О. Удова // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 221-234. – (Фінанси і кредит ; № 1 (32))
1144889
  Кучер Р.В. Розвиток острова Жуків як частина регіонально ландшафтному парку - Дніпровські острови в м. Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 293-299. – ISSN 2077-3455
1144890
  Волкова Ю.О. Розвиток офшорних центрів у системі міжнародного бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 43-48.
1144891
  Ступак Ф.Я. Розвиток охорони здоров"я в Україні у другій половині XX століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 158-162. – ISSN 2077-1800
1144892
  Сіташ Т.Д. Розвиток охорони здоров"я в Україні: стан та стратегічні важелі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 233-236
1144893
  Біркентале В. Розвиток охорони інтелектуальної власності як необхідна умова реалізації інтелектуального потенціалу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 198-202. – ISSN 1818-2682
1144894
  Заворотній Р.І. Розвиток оцінки зростання вітчизняного бізнесу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 54-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1144895
  Хороша О.І. Розвиток палацової архітектури стилю класицизм на Східному Поділлі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 88-98. – ISSN 2077-3455
1144896
  Мисак М. Розвиток паперового виробництва: культурно-історичний аспект // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 239-251. – ISSN 0236-4832
1144897
  Каськів Олег Розвиток партикулярного права УГКЦ 1596-2006 рр. // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 10-20


  Східне канонічне право
1144898
  Чухрай Н.І. Розвиток партнерства між ВНЗ та ІТ-компаніями у сфері кадрового забезпечення / Н.І. Чухрай, Т.С. Щербата // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 192-200. – ISSN 2313-4569


  У статті досліджено актуальні питання співробітництва між ВНЗ та ІТ-компаніями України в кадровій підготовці. Розглянуто сучасний стан ринку інформаційних технологій. Досліджено особливості процесу та основні етапи розроблення ІТ-продукту. Виділено ...
1144899
  Вознюк О. Розвиток педагогічної дійсності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 23-31. – ISSN 2078-1016
1144900
  Артемов В. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання / В. Артемов, В. Серіков // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 3-11


  У статі здійснено спробу дослідити проблеми розвитку педагогічної майстерності викладача вищого військового навчального закладу зі специфічними умовами навчання. Проблема розвитку педагогічної майстерності викладача ВНЗ зі специфічними умовами ...
1144901
  Михайлова І.Ю. Розвиток пенсійного законодавства в СРСР у післявоєнний період // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 193-203. – ISSN 2078-9165
1144902
  Полозенко Д.В. Розвиток пенсійної системи України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 18-26
1144903
  Мартиненко Н. Розвиток пенсійної системи України: поняття та сутність // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 55-61. – ISSN 2414-4436
1144904
  Автономова О.О. Розвиток передовоо педагогічного досвіду в загальноосвітніх школах України в 1980-1994 роках : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Автономова О.О. ; Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – Киев, 1995. – 251л. – Бібліогр.: л. 192-222
1144905
  Ткаченко Н.В. Розвиток перестрахування як важіль забезпечення фінансової стійкості страховиків : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1144906
  Маркова Н.С. Розвиток персоналу : навч. посібник [для студ. спец. 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці"] / Маркова Н.С., М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 242-251. – ISBN 978-966-676-542-3
1144907
  Плугіна Ю.А. Розвиток персоналу підприємства: підходи, сутність, моделі // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 323-327. – ISSN 2075-4892
1144908
  Швець Л.В. Розвиток персоналу як основна передумова розвитку підприємства / Л.В. Швець, Г.Г. Гайдай // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 126-130. – ISSN 2413-0966
1144909
  Малік М.Й. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10
1144910
  Грецька Г.А. Розвиток підприємництва в аграрному секторі як фактору мобіліації трудових та інвестиційних ресурсів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 271-275.
1144911
  Кредісов Вячеслав Анатолійович Розвиток підприємництва у сучасних транзитивних економічних системах : Дис. ... доктора економ. наук: 08.01.01 / Кредісов В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 420 л. + Додатки: л.369-420. – Бібліогр.: л.353-368
1144912
  Кредісов Вячеслав Анатолійович Розвиток підприємництва у сучасних транзитивних економічних системах : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.01.01 / Кредісов В.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 35с. – Бібліогр.: 42 назв.
1144913
  Стрельніков М. Розвиток підприємницької компетентності магістрантів з бізнес-адміністрування засобами проективної освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 104-110. – ISSN 2075-1478
1144914
  Шаманська О.І. Розвиток підприємств лікеро-горілчаної промисловості України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 126-130 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1144915
  Щегель С.М. Розвиток підприємства: інтелектуально-інвестиційне забезпечення (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Щегель С.М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1144916
  Кузьменко Г.І. Розвиток підходів до вибору ознак класифікації податкового планування / Г.І. Кузьменко, В.В. Шалімов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 170-180. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1144917
  Андрощук І.І. Розвиток підходів до стандартизації виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 205-216. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1144918
  Харжевська О.М. Розвиток пізнавальних можливостей студентів під час диференційованого навчання з іноземної мови // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 187-195. – (Серія "Психологія" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-15-Х. – ISSN 2415-7384
1144919
  Вітюк А.В. Розвиток пізнавальної активності студентів на заняттях із вищої математики. / А.В. Вітюк, Н.В. Нужна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 12-18. – (Педагогічні науки ; № 2 (121)). – ISSN 2414-5076
1144920
  Монаєнко А. Розвиток повноважень держави з визначення видатків на освіту та науку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 128-131. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1144921
  Смаль-Стоцький Розвиток поглядів про сем"ю слов"янських мов і їх взаїмне споріднення. / Смаль-Стоцький. – 2-е вид., доп. – Прага, 1927. – 92с.
1144922
  Ільяшенко В.А. Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 15-20. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1144923
   Розвиток податкової системи України: трансформація спрощеної системи оподаткування : наук.-практ. коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" від 04.11.2011 № 4014-VI / [Т.І. Єфименко та ін. ; редкол.: Ф.О. Ярошенко (голова) та ін.] ; М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Академія фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2011. – 245, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. -238-245 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-30-9
1144924
  Машталір Р.М. Розвиток поліграфії на Україні / Р.М. Машталір. – Львів, 1974. – 188с.
1144925
  Голуб Л.І. Розвиток полікультурної компетентності майбутнього вчителя: австралійські підходи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 83-86. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)
1144926
  Левицька Л.А. Розвиток полікультурної освіти в університетах об"єднаної Німеччини // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 41-44. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1144927
  Колендо О.Ю. Розвиток полімерної хімії : навчальний посібник / О.Ю. Колендо, Н.П. Мельник ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 77, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 78
1144928
  Радович Р. Розвиток поліського житла : проблема генезису стелі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 88-133. – (Серія історична ; Вип. 43)
1144929
  Крилова Н.В. Розвиток політики конкурентоспроможності в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-28. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрями й принципи розробки та проведення сучасної політики конкурентоспроможності. Наголошено необхідність врахування впливу глобалізації на стан галузей і компаній. Main directions and principles of the development and ...
1144930
  Терзі О.С. Розвиток політичних прав і свобод у роботах М. Драгоманова / О.С. Терзі, О.О. Гудков // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 1 (53). – С. 119-123. – ISSN 1728-3671
1144931
  Богомолов О.В. Розвиток політичного ісламу в Криму в 1990-2000-х рр. / О.В. Богомолов, С.І. Данилов, І.М. Семиволос // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-66. – ISSN 1608-0599
1144932
  Тарасенко Т.М. Розвиток політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні в умовах децентралізації влади: досвід європейських країн // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 92-99. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1144933
  Пономаренко М.М. Розвиток політичної економії, як науки в Російській Імперії в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 191-200. – ISSN 2415-7422
1144934
  Савєнкова А. Розвиток політичної культури в Україні як один з основних чинників політичної стабільності // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 399
1144935
  Розумний М. Розвиток політичної системи України: виклики і загрози // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-13.
1144936
  Буглай Н.М. Розвиток польсько-американських відносин // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 194-213. – ISBN 978-617-534-424-8
1144937
  Коба Т.М. Розвиток поняттєвого апарату системи інтеграційних процесів в АПК // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 163-170. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
1144938
  Устрицька Н.І. Розвиток поняття повторності злочинів у юридичній науці // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 380-391. – (Юридична ; Вип. 1)
1144939
  Панова Л. Розвиток поняття цінних паперів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 104-109


  Трансформація поглядів у дореволюційний та сучасний періоди
1144940
  Кресін О.В. Розвиток порівняльного правознавства в Україні в межах історичної школи права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 90-96
1144941
   Розвиток потенціалу можливостей учнів в умовах сучасного навчання : монографія / Гончаренко С.А. [ та ін. ] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред.Гончаренко С.А., Кондратенко Л.О. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-644-120-4
1144942
  Смерічевський С.Ф. Розвиток потенціалу підприємства за рахунок побудови системи управління лояльністю клієнтів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-19 : Табл. рис. – Бібліогр.: 8 назв
1144943
  Мірошниченко Н.О. Розвиток початкової сільськогосподарської освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 233-240. – ISSN 2218-4805
1144944
   Розвиток права інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства у щорічному збірнику статей, присвячених пам"яті професора О. А. Підопригори // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 322-323
1144945
  Сорокун В.М. Розвиток права на свободу совісті й віросповідання в універсальному міжнародному праві з часів прийняття Загальної декларації прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 220-227. – ISSN 0201-7245
1144946
  Волянська Г.М. Розвиток права приватної власності й підприємництва в контексті євроітеграції України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 78-83.
1144947
  Макаруха Зоряна Розвиток правових систем України й Туреччини в процесі їхньої європейської інтеграції // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 273-283. – ISBN 978-966-579-439-4
1144948
  Нікітюк В.О. Розвиток правових та інституціональних засад європейських механізмів з врегулювання конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.104-118
1144949
  Міщенко І.В. Розвиток правового регулювання підприємницької діяльності у галузі митної справи України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 28-30.
1144950
  Неколяк Р.В. Розвиток правового статусу Національної академії наук України як вищої державної самоврядної організації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 185-194. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1144951
  Рафал Канія Розвиток правової кібернетики у Польщі в ХХ-му сторіччі // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 81-88. – ISSN 2616-6798
1144952
  Сербин Р.А. Розвиток правової культури в сучасному українському суспільстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-34.
1144953
  Кахнич В. Розвиток правової науки та освіти на юридичному факультеті Львівського університету за часів Австрії та Австро-Угорщини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 66-71. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1144954
  Сокуренко О. Розвиток правоздатності та дієздатності України як суб"єкта міжнародного права в міжнародних відносинах (1991-1994 // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 33-38.
1144955
  Фесенко А.М. Розвиток православної церкви на Донеччині у 1920 рр.: аналіз і класифікація джерел // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 186-190. – ISSN 1728-3671
1144956
   Розвиток практично-дослідного компонента змісту шкільної природничої освіти (З досвіду роботи вчителів-природничників) / Волкова Наталія, Тимчик Олена, Шереметова Любов, Кравчук Ольга // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 39-41
1144957
  Завальнюк Є. Розвиток прикладної банківської системи з урахуванням вимог міжнародних стандартів: інструментальний аспект // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 26-28. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1144958
  Гунько Л.О. Розвиток прикладної лінгвістики у КНР // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 193-196. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1144959
  Божидарнік Т. Розвиток прикордонних регіонів на засадах маркетингової концепції / Т. Божидарнік, В. Левчук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 56-60 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1144960
  Дубовик О.І. Розвиток примирення і посередництва в українській гетьманській державі (Війську Запорізькому) // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 160-161. – ISBN 978-966-97457-5-0
1144961
  Рогоза Я.Е. Розвиток принципів відкритості та прозорості в європейській // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 25-34. – ISSN 2227-796X


  The article deals with analysis of the principles of openness and transparency in public administration. The evolution of these principles in European doctrinal tradition is analyzed. Development of the principles of openness and transparency in the ...
1144962
  Пожарицька І.М. Розвиток принципів екологічного аудиту // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 92-96. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1144963
  Хопта О.С. Розвиток принципів права та принципів судочинства як передумова правового прогресу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 390-393. – ISSN 2524-017X
1144964
  Олійник Я.Б. Розвиток природничо-географічної освіти і науки у Київському національному університеті // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 7-14. – ISSN 0868-6939
1144965
  Чорна Л. Розвиток природоохоронних ідей у період діяльності українських національних урядів (1917-1919) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 156-167. – ISSN 0320-9466
1144966
  Гербільський Г.Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині XIX ст. (до 1848 р.) / Г.Ю. Гербільський; [відп. секр. Ф.І. Стеблій]. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1964. – 250, [2] с.
1144967
  Балашова А. Розвиток продуктивних сил постекономічної суспільної формації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 74-77. – ISSN 1810-3944
1144968
  Карташов Є.Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 87-90. – ISSN 2306-6814
1144969
  Шелудько Е.І. Розвиток промислового інжинірингу як ключова умова комплексної модернізації // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 112-122. – ISSN 2306-546X
1144970
  Петрушко В.І. Розвиток промисловості західних областей України. / В.І. Петрушко. – К., 1959. – 124с.
1144971
  Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / О.О. Нестеренко. – К.
1. – 1959. – 496с.
1144972
  Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / О.О. Нестеренко. – Київ
2. – 1962. – 580с.
1144973
  Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / О.О. Нестеренко. – К.
3. – 1966. – 488с.
1144974
  Ковальчак Г.І. Розвиток промісловості в західних областях України за 20 років Радянської влади / Г.І. Ковальчак. – Київ, 1965. – 186с.
1144975
  Дідіченко М.О. Розвиток просторово-часової композиції міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 249-253. – ISSN 2077-3455
1144976
  Дутчак В.Г. Розвиток професійних засад бандурного мистецтва 1970-1990 років : Автореф... канд. мистецтвознав. наук: 17.00.03 / Дутчак В.Г.; Нац.муз.акад. – Київ, 1996. – 24л.
1144977
  Кусій М.І. Розвиток професійних якостей майбутніх фахівців служби надзвичайних ситуацій у процесі вивчення математики // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1144978
  Новіков В.М. Розвиток професійно-технічної освіти в умовах децентралізації системи управління в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – С. 126-137. – ISSN 2072-9480


  "...Перспективи модернізації системи професійно-технічної освіти пов"язані з підвищенням престижності робітничих професій."
1144979
  Шеремет П.М. Розвиток професійного іміджу вчителя історії у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шеремет Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України ; Льотна акад. нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1144980
  Скульська В.Є. Розвиток професійного навчання безробітних в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-14
1144981
  Вербин Н.Б. Розвиток професійної витривалості військових керівників: історико-педагогічний аналіз // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 5-12. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
1144982
  Ваель Хуссейн Розвиток професійної діяльності у сучасній архітектурі арабських країн : Автореф. дис. ... канд. архіт. наук: 18.00.0 / Ваель Хуссейн; В.Хуссейн; Харк. держ. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2001. – 16 с.
1144983
  Маланчій М.О. Розвиток професійної ідентичності посадових осіб прикордонної служби України // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 111-113. – ISBN 978-617-7139-11-8
1144984
  Носко М. Розвиток професійної компетентності фахівців технічного профілю в системі освітнього середовища коледжу / М. Носко, Л. Долінська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 13-25. – ISSN 2077-1827


  "У статті проведено аналіз проблеми за темою дослідження. Виокремлено педагогічні умови, сформульовані показники, визначені рівні розвитку професійної компетентності фахівців технічного профілю в системі освітнього середовища коледжу".
1144985
  Добровольська А.М. Розвиток професійної мотивації майбутніх лікарів провізорів у процесі формування іт-компетентності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 333-352. – ISSN 2074-8922
1144986
  Грипич С.Н. Розвиток професійної мотивації студентів психолого-педагогічних спеціальностей в процесі навчання у ВНЗ // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 63-67. – ISSN 2518-7503


  У статті розглядаються такі ефективні напрями розвитку професійної мотивації студентів психолого-педагогічних спеціальностей, як використання на заняттях творчих навчально-дослідних завдань, організація самостійної роботи, спільно-розподілена ...
1144987
   Розвиток професійної орієнтації в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Акад. пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського [та ін.] ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Ніколюк Л.І. ; наук. ред.: Рогова П.І., Чепурна Н.М.]. – Київ ; Черкаси : [Б.в.], 2009. – 196 с.
1144988
  Абашкіна Н.В. Розвиток професійної освіти в Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Абашкіна Н.В. ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 1999. – 46 с.
1144989
  Ничкало Н.Г. Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проанализирована динамика состояния профессионально-технического образования, определены перспективы его развития с учетом требования рынка труда.
1144990
  Павленко Л.О. Розвиток професійної освіти як необхідна передумова становлення бандурного виконавства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 114-122. – ISSN 2226-2180


  "Метою роботи є дослідження процесу зародження та становлення професійної освіти бандуристів як важливого чинника на шляху формування академічного музичного напряму бандурного виконавства. Методологія дослідження полягає в застосуванні загального ...
1144991
  Човрій С.Ю. Розвиток професійної педагогічної освіти Закарпаття в контексті освітнього законодавства Австро-Угорщини // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 71-74. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1144992
  Каплун Андрій Володимирович Розвиток професійної школи сільскогосподарського профілю у Польщі : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Каплун Андрій Володимирович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
1144993
  Каплун Андрій Володимирович Розвиток професійної школи сільскогосподарського профілю у Польщі (1960-1990 рр.) : Дис... канд. педагог.наук: / Каплун Андрій Володимирович; НДІ педагогіки України. – К., 1993. – 179л. – Бібліогр.:л.142-159
1144994
   Розвиток профспілкового руху на Полтавщині.. – Полтава, 1958. – 88с.
1144995
  Пількевич А. Розвиток процесу професіоналізації римської армії в період першої та другої Мітрідатових воєн // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 165-167
1144996
  Зав"ялова Олена Володимирівна Розвиток прямого іноземного інвестування в сучасних умовах : Дис... кандид. економічн.наук: 08.05.01 / Зав"ялова Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка, Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 1997. – 215л. – Бібліогр.:л.180-215
1144997
  Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. В 2-х томах / С.Д. Максименко. – Київ : ФОРУМ. – ISBN 966-7786-44-7
Т.1 : Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. – 2002. – 319с.
1144998
  Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. В 2-х томах / С.Д. Максименко. – Київ : ФОРУМ. – ISBN 966-7786-45-5
Т.2 : Моделювання психологічних новоутворень: генетичний аспект. – 2002. – 335с.
1144999
   Розвиток публічного права в Україні : (доповідь за 2007-2008 роки) / Центр політико-правових реформ ; [ за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка ]. – Київ : Конус-Ю, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-2250-04-6
1145000
  Кухарева Г. Розвиток публічного управління Франції: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 13-20. – ISSN 2414-4436
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,