Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>
1144001
  Димков М.А. "Руконтекст" - новое слово в борьбе с плагиатом / М.А. Димков, М.В. Дегтярев, А.П. Голипад // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 8, октябрь. – С. 52-53. – ISSN 1726-6726


  Оценка оригинальности студeнчeскoй рабoты всeгда была нeпрoстoй, а в современных условиях её просто невозможно решить бeз использования современных средств поиска заимствований, Интeрнeта и поисковых машин. В вузах ужe активно испoльзуются ...
1144002
  Баліна К.Н. "Рукописи не горять" : урок за романом Булгакова "Майстер і Маргарита". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-62
1144003
  Френсен Г. "Рукопись" из романа "Hilligenlel" (Жизнь Иисуса) / Густав Френсен; Разреш. авт. пер. с послед. перераб. изд. Арнольда Гюберта; Со вступ. ст. А.Г. Горнфельда и И.И. Гюберта. – Санкт-Петербург : Тип. Н.Н. Клобукова, 1907. – 160 с., 1 л. фронт. (портр.)
1144004
  Максимов К.П. "Рула", Рассказы / К.П. Максимов. – Свердловск, 1966. – 38с.
1144005
  Стоєнеску Д. "Румунія є непохитним партнером і другом України" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 7


  Розмова з міністром із питань зв"язків із закордонними румунами Міністерства закордонних справ Румунії Даном Стоєнеску.
1144006
  Іртуганова Т.Р. "Руно орошенное" Дмитрія Туптала в історико-літературному дискурсі // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 40-46. – ISBN 978-966-551-315-5


  Руно окроплене, пречиста і преблагословенная діва Марія, або чудеса образу пресвятия Богородиці, бившия в монастирі Ільінськом Черніговськом. Руно орошенное, пречистая и преблагословенная дева Мария, или чудеса образа пресвятыя Богородицы, бывшия в ...
1144007
  Білецький О.І. "Русалка Днiстpова" : До-50-річчя народження Макіяна Шашкевича / О.І. Білецький. – Львiв : Львівський ун-т, 1961. – 36с.
1144008
  Ільницька Л.І. "Русалка Днестровая" (1837) у бібліотеках і музеях світу = "Rusalka Dnistrovaja" (1837) in libraries and muzeums of the world : іст.-книгознавч. дослідження / Луїза Ільницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 2007. – 247, [1] с., [16] арк. іл. : іл. – Назва обкл.: "Русалка Днестровая" (1837) у бібліотеках і музеях світу. - Парал. тит . арк. англ. - Резюме, зміст також англ. - Імен. покажч.: с. 223-240. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4281-4
1144009
   "Русалка Дністрова" : документи і матеріали. – Київ : Наукова думка, 1989. – 543, [1] с. – ISBN 5-12-000437-7
1144010
  Ільницька Л. "Русалка Дністрова" (1837) в системі культурних цінностей: поширення книги у світі як фактор міжнаціональних зв"язків // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 43-53. – ISSN 1591-6223
1144011
  Ільницька Л. "Русалка Дністрова" у фондах національної бібліотеки у Варшаві // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 18-23. – ISBN 966-02-1903-2
1144012
   "Русалка Дністрова". Збірка нар. пісень Зах. України. – Фотокопія з видання 1837 р. – Київ : Дніпро, 1972. – 135с.
1144013
   "Русалка Дністровая". Фольклор.-літ. альманах "Руської трійці".. – К., 1987. – 205с.
1144014
  Шустов А.Н. "Русалка на ветвях сидит..." Правильно ли изображают художники сказочное существо из поэмы А.С. Пушкина? // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 2, март - апрель. – С. 33-34
1144015
  Гольдман И.Б. "Русалка" / И.Б. Гольдман. – Таллин, 1979. – 55с.
1144016
  Серов А.Н. "Русалка". Опера А.С. Даргомыжского / А.Н. Серов. – Москва : Музгиз, 1953. – 160 с.
1144017
  Мищак І.М. "Русинське питання" у контексті дотримання прав людини в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 47-53. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1144018
  Белей Л.О. "Русиньскый язык" у Закарпатській області України поч. ХХІ ст.: реалізація мовних прав автохтонного населення чи мовна містифікація? // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 97-103. – ISSN 0027-2833
1144019
  Пономарів О. "Русифікація українських прізвищ траплялася ще з часів Російської імперії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 вересня (№ 156)
1144020
  Ремезов И.И. "Руслан и Людмила" М.И. Глинки / И.И. Ремезов. – Москва : Музгиз, 1957. – 70 с.
1144021
   "Руслан и Людмила" М.И.Глинки.. – М., 1961. – 80с.
1144022
   [Рукопись комедии неизвестного автора] : [Название неизвестно. Дата написания - начало XIX в. Место действия - Украина]. – Рукопис


  На передньому форзаці надпис олівцем: "Рукопись комедии неизвестного автора. Название неизвестно. Дата написания - начало ХІХ в. Место действия - Украина". Рукопис виконано чорним чорнилом, гражданським почерком кінця XVIII - начала XIX ст.
1144023
  Цикуленко А.В. Руководство для библиотекарей Красной Армии / А.В. Цикуленко. – Москва, 1920. – 32с.
1144024
  Петровский В.В. Руководство для библиотекаря-передвижника / В.В. Петровский. – М., 1945. – 45с.
1144025
  Франк-Каменецкий и др. Руководство для лабораторных занятий по рентгеновскому исследованию металлов / и др. Франк-Каменецкий. – Л., 1959. – 200с.
1144026
  Хавкина Л.Б. Руководство для небольших и средних библиотек / Л.Б. Хавкина. – Изд. 6-е, вновь пересм. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 384 с.
1144027
  Смирнов Н.Н. Руководство для практических занятий по геодезии : методическое пособие для студ. геогр., геологич. и биолого-почвенного ф-ов / МВиССО РСФСР ; Воронежский ордена Ленина гос. ун-т им. Ленинского комсомола ; Н.Н. Смирнов, Н.Г. Бокачев. – Воронеж : Ротапринт ВГУ
Ч. 1 : Топографическая карта и работа с ней. – 1971. – 44 с.
1144028
  Смирнов Н.Н. Руководство для практических занятий по геодезии : методические рекомендации для студ. географического, геологического и биолого-почвенного ф-ов / МВиССО РСФСР ; Воронежский ордена Ленина гос. ун-т им. Ленинского комсомола ; Н.Н.Смирнов, Н.Г. Бокачев. – Воронеж : ВГУ
Ч. 2 : Геодезические инструменты и камеральная обработка результатов полевых измерений. – 1973. – 63 с.
1144029
  Тарасов А.О. Руководство и изучению лесов юно-востока европейской части СССР. / А.О. Тарасов. – Саратов, 1981. – 100с.
1144030
  Солодовникова Л.Л. Руководство и таблицы для определения минералов : По внешним физическим признакам с помощью простых химических реакций / Л.Л. Солодовникова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского у-та, 1954. – 276с.
1144031
  Первак В.И. Руководство и управление в социалистическом обществе / В.И. Первак. – Львов, 1984. – 111с.
1144032
  Первак В.И. Руководство и управление в стратегии ускорения / В.И. Первак. – Львов, 1987. – 148с.
1144033
   Руководство к арифметике для употребления гимназии при имп. Акад . наук. – Спб
1. – 1740. – 312 с.
1144034
   Руководство к арифметике для употребления гимназии при имп. Акад . наук. 2
1144035
  Федоров В.С. Руководство к изучению начала математического анализа / В.С. Федоров. – Иваново, 1960. – 51с.
1144036
  Смирнов Д. Руководство к изучению японского языка / Д. Смирнов. – С-Пб., 1890. – 422с.
1144037
  Шалтыко Руководство к лаборатоным работам по высокомолекулярным веществам / Шалтыко, Т.И. Вехотко. – Л, 1960. – 8с.
1144038
  Фролов В.Т. Руководство к лабораторным занятиям / В.Т. Фролов. – Москва, 1964. – 310с.
1144039
  Холмс Г. Руководство к лабораторным работам по коллоидной химии / Г. Холмс. – Л., 1930. – 210с.
1144040
  Петренко П.В. Руководство к лабораторным работам по курсу АФУ и РРВ / П.В. Петренко, 1961. – 96 с.
1144041
  Полякова Н.Л. Руководство к лабораторным работам по курсу общей физики. Электричество / Н.Л. Полякова, К.В. Феодосьева. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1965. – 148 с.
1144042
  Сыромятников Д.Б. Руководство к лабораторным работам по курсу электротехники / Д.Б. Сыромятников, В.Н. Истратов. – Москва, 1962. – 156 с.
1144043
  Эссаулова И.А. и др. Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике / И.А. и др. Эссаулова. – М., 1987. – 270с.
1144044
  Петелина В.С. Руководство к лабораторным работам по общей и неорганической химии / В.С. Петелина, С.Б. Пиркес. – Саратов, 1979. – 113с.
1144045
  ПомеранскийА.Н Руководство к лабораторным работам по техническому анализу для теплотехников / ПомеранскийА.Н. – Л., 1932. – 96с.
1144046
  Рымкевич П.А. Руководство к лабораторным работам по физике / П.А. Рымкевич. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Кубуч, 1932. – 196 с.
1144047
  Седоков Л.М. Руководство к лабораторным работам по электротензометрированию при изучении курса сопротивления материалов / Л.М. Седоков, Ю.С. Богомолов. – Томск, 1962. – 44с.
1144048
  Спицын В.И. Руководство к лекционным демонстрациям по неорганической химии / В.И. Спицын. – Москва, 1977. – 197с.
1144049
  Парфенова Е.И. Руководство к микроморфологическим исследованиям в почвоведении / Е.И. Парфенова, Е.А. Ярилова. – М., 1977. – 199с.
1144050
  Бургсдорф Руководство к надежному воспитанию и насаждению иностранных и домашних дерев, которые в Германии, равномерно в средней и южной части России на свободе произростать могут
ч. 2. – 1803. – 271с.
1144051
  Четвериков С.Д. Руководство к петрохимическим пересчетам химических анализов горных пород и определению их химических типов / С.Д. Четвериков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 246с.
1144052
  Попко Ю.М. Руководство к практикуму по физике : учеб. пособие / Ю.М. Попко, Л.А. Князева. – Москва : ГУПИ, 1959. – 443с.
1144053
  Терновский В.Н. Руководство к практическим занятиям по анатомии / В.Н. Терновский. – 4-е изд. – Москва, 1948. – 44с.
1144054
  Ясвоин Г.В. Руководство к практическим занятиям по гистологии / Г.В. Ясвоин. – М., 1946. – 201с.
1144055
  Попов В.И. Руководство к практическим занятиям по криминалистической тактике. / В.И. Попов. – М, 1964. – 272с.
1144056
   Руководство к практическим занятиям по курсу общей геологии. – М, 1945. – 156с.
1144057
  Тарасов В.В. Руководство к практическим занятиям по медицинской арахноэнтомологии. / В.В. Тарасов, Л.К. Бушуева. – М., 1982. – 124с.
1144058
  Синюшина М.Н. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии / М.Н. Синюшина, М.Н. Самсонова. – М., 1974. – 166с.
1144059
   Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии и лабораторной диагностике инфекционных болезней. – К, 1986. – 376с.
1144060
   Руководство к практическим занятиям по методам санитарно-гигиенических исследований. – М, 1990. – 303с.
1144061
  Федоров М.В. Руководство к практическим занятиям по микробиологии / М.В. Федоров. – 2-е изд., заново переработ. – М., 1951. – 280с.
1144062
  Пименова М.Н. Руководство к практическим занятиям по микробиологии / М.Н. Пименова. – М, 1971. – 221с.
1144063
   Руководство к практическим занятиям по микробиологии. – 3-е изд. – М, 1995. – 222с.
1144064
   Руководство к практическим занятиям по микробиологии, иммунологии и вирусологии. – М, 1977. – 288с.
1144065
   Руководство к практическим занятиям по неорганической химии. – М, 1959. – 300с.
1144066
   Руководство к практическим занятиям по общей химии. – М.Л, 1928. – 132с.
1144067
   Руководство к практическим занятиям по общей химии. – 2-е изд. – М.Л, 1931. – 103с.
1144068
   Руководство к практическим занятиям по общей химии. – М.Л, 1932. – 144с.
1144069
   Руководство к практическим занятиям по общей химии. – М, 1962. – 208с.
1144070
   Руководство к практическим занятиям по общей химии. – Л, 1962. – 141с.
1144071
  Эдельштейн В.И. Руководство к практическим занятиям по овоществодству. / В.И. Эдельштейн. – М., 1939. – 200с.
1144072
  Полунина Е.Ф. Руководство к практическим занятиям по органической химии. / Е.Ф. Полунина. – М., 1954. – 112с.
1144073
  Тараканов П.И. Руководство к практическим занятиям по органической химии. / П.И. Тараканов, М.С. Ершова. – М., 1969. – 112с.
1144074
   Руководство к практическим занятиям по физическим основам радиохимии. – М, 1971. – 520с.
1144075
  Просецкая А.Г. Руководство к практическим занятиям по школьной гигиене. / А.Г. Просецкая. – М., 1965. – 104с.
1144076
  Просецкая А.Г. Руководство к практическим занятиям по школьной гигиене. / А.Г. Просецкая. – 2-е изд., доп. – М., 1974. – 127с.
1144077
  Цыбасов В.П. Руководство к практическим и лабораторным работам по общей химии. / В.П. Цыбасов, А.И. Крягова. – Л., 1959. – 171с.
1144078
  Цыбасов В.П. Руководство к практическим и лабораторным работам по общей химии. / В.П. Цыбасов, А.И. Крягова. – 2-е изд., испр. идоп. – Л., 1963. – 174с.
1144079
  Столяров Б.В. и др. Руководство к практическим работам по газовой хроматографии / Б.В. и др. Столяров. – Л., 1973. – 284с.
1144080
  Столяров Б.В. и др. Руководство к практическим работам по газовой хроматографии / Б.В. и др. Столяров. – 2-е перераб. – Л., 1978. – 288с.
1144081
  Столяров Б.В. и др. Руководство к практическим работам по газовой хроматографии / Б.В. и др. Столяров. – 3-е перераб. – Л., 1988. – 334с.
1144082
  Цветов Е.П. Руководство к практическому изучению топографической анатомии / Е.П. Цветов, Г.в. Стовичек. – Ярославль
1. – 1957. – 135с.
1144083
  Фирганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики : учеб.пособие / Е.В. Фирганг. – Москва : Высшая школа, 1977. – 351с.
1144084
  Плотникова Л.А. Руководство к решению задач по определенным и неопределенным интегралам / Л.А. Плотникова. – Свердловск, 1963. – 124 с.
1144085
  Чиченев Н.А. Руководство к решению задач по прикладной механике / Н.А. Чиченев, Е.А. Свистунов. – М., 1979. – 80с.
1144086
  Самусевич А.Ф. Руководство к решению прикладных задач по математике / А.Ф. Самусевич. – Свердловск, 1975. – 100 с.
1144087
  Савельева Н.И. Руководство к спецпрактикуму по оптическим методам анализа. / Н.И. Савельева, А.Д. Белоглазова. – Казань, 1980. – 100с.
1144088
  Старк В.Н. Руководство к учету повреждений леса / В.Н. Старк. – М.-Л., 1930. – 356с.
1144089
  Старк В.Н. Руководство к учету повреждений леса / В.Н. Старк. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1932. – 408с.
1144090
  Петренко Ф.Ф. Руководство коммунистической партии / Ф.Ф. Петренко. – М, 1978. – 80с.
1144091
  Кононенко М.Н. Руководство коммунистической партии военным строительством на Украине (ноябрь 1918 г-июнь 1919 г) : Дис... канд.ист.наук: / Кононенко М.Н.; МВ и ССО УССР.КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 197л. – Бібліогр.:л.174-197
1144092
  Тимофеев Н.И. Руководство Коммунистической партии органам рабоче-крестьянской милиции в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Тимофеев Н.И.; МВД СССР. Киев. высш. школа. – К., 1975. – 187л. – Бібліогр.:л.XIII-XXIV
1144093
  Хорошун Борис Иванович Руководство Коммунистической партии подготовкой и воспитанием специалистов сельского хозяйства (опыт партийных организаций Украины 1921-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Хорошун Борис Иванович; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1977. – 220л. – Бібліогр.:л.194-220
1144094
  Моисеенко Владимир Дмитриевич Руководство Коммунистической партии Советского Союза народного образования. 1945-1958 гг. (на матер. парторг. Украины) : Дис... канд. ист.наук: / Моисеенко Владимир Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 438л.
1144095
  Гоков Реджепмурат Руководство Коммунистической партии Туркмении народной стройкой Каракумского канала : Дис... канд. истор.наук: / Гоков Реджепмурат; МВ ССО УССР. КГУ. Кафедра истории КПСС. – К., 1965. – 280л. – Бібліогр.:л.XVIII
1144096
  Вишневский А.И. Руководство Коммунистической партии Украины деятельностью комсомола по интернациональному воспитанию молодежи республики (1959-1967 гг.) (На материалах западных обл. : Дис... канд. ист.наук: / Вишневский А. И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей общ. наук при КГУ, Каф-ра истории КПСС. – К., 1972. – 244л.
1144097
  Трофимчук И.Е. Руководство Коммунистической партии Украины культурным строительством в деревне в 1951-1955 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Трофимчук И.Е.; Ин-т повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1959. – 376л. – Бібліогр.:л.351-375
1144098
  Волохина Е.А. Руководство Коммунистической партии Украины органами партийно-государственного контроля в период наступления социализма по всему фронту (1929-1933 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Волохина Е. А.; МВиССО УССР, КГУ, Каф-ра ист. КПСС естеств. наук. – К., 1971. – 274л. – Бібліогр.:л.61-274
1144099
  Филиппов А.М. Руководство Коммунистической партии Украины подготовкой педагогических кадров в республике (1928-1932 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Филиппов А.М.; Ин-т повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ. – К., 1962. – 268л. – Бібліогр.:л.I-XVІІІ
1144100
  Ямковая З.И. Руководство Коммунистической партии Украины пропагандой экономических знаний : Дис... канд. историч.наук: / Ямковая З.И.; КГУ. Каф. истории КПСС естественных фак-тов. – Киев, 1968. – 288л. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
1144101
  Громенко И.Е. Руководство Коммунистической партии Украины развертыванием производственного кооперирования на селе (1921-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Громенко И.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. ист. КПСС. – К., 1961. – 278,15л. – Бібліогр.:л.1-15
1144102
  Поставной В.Г. Руководство Компартии Украины деятельностью общественных организация по развитиютрудовой активности рабочего класса республики. Уч. пособие. / В.Г. Поставной. – Днепропетровск, 1974. – 237с.
1144103
  Горбань Юрий Андреевич Руководство Компартии Украины развитием промышленности республики в период социалистической индустриализации СССР : Дис... д-ра ист. наук: / Горбань Юрий Андреевич; КГУ. – Киев, 1984. – 418л.
1144104
  Касьян В.И. Руководство КП Украины деятельностью профсоюзов в период пятой пятилетки в области промышленности. : Дис... канд. историч.наук: / Касьян В.И.; КГУ. Каф. истории КПСС естественных фак-тов. – К., 1969. – 264, I-XIXл. – Бібліогр.:л.I-XIX
1144105
  Вертелецкий И.Т. Руководство КП(б) Украины советским строительством в первые годы восстановительного периода (1921-1922 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Вертелецкий И. Т.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1953. – 234л. – Бібліогр.:л.I-XI
1144106
  Чубатый В.М. Руководство КП(б)У деятельностью коминетов незаможных селян по укреплению союза рабочего класса и трудящегося крестьянства : Дис... канд. ист.наук: / Чубатый В.М.; Ин-т повыш. квалиф. препод. общественных наук при КГУ. – К., 1960. – 260л. – Бібліогр.:л.XI-XXV
1144107
  Гоголь В.А. Руководство КПСС - основа научной организации управления в органах внутрених дел. / В.А. Гоголь. – М., 1972. – 41с.
1144108
  Гоголь В.А. Руководство КПСС - основа научной организации управления в органах внутренних дел / В.А. Гоголь, В.Д. Малков. – М, 1972. – 41с.
1144109
  Ферапонтов Н.А. Руководство КПСС массовыми добровольными оборонными организациями трудящихся / Н.А. Ферапонтов. – Новосибирск, 1960. – 17с.
1144110
  Слюсаренко Анатолий Игнатьевич Руководство КПСС развитием науки и внедрением ее результатов в промышленное производства в условиях зрелого социализма (опыт партийных организаций Украины) : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Слюсаренко Анатолий Игнатьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 462л. – Бібліогр.:л.412-462
1144111
  Чалык Павел Алексеевич Руководство КПСС созданием и осуществлением программы сохраны окруж. среды 1966-1975 гг. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чалык Павел Алексеевич; КГУ. – К., 1984. – 232л. – Бібліогр.:л.189-232
1144112
  Фомиченко К.Е. Руководство партийными группами / К.Е. Фомиченко. – М, 1969. – 64с.
1144113
  Воблов И.В. Руководство партийных организаций Украины органами народного контроля в борьбе за развитие промышленности (1965-1968 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Воблов И. В.; КГУ, Каф-ра истории КПСС естественных фак-тов. – К., 1970. – 233л. – Бібліогр.:л.I-XIX
1144114
  Солтыш М В. Руководство по алмазному бурению геологоразведочных скважин / М В. Солтыш. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 208с.
1144115
   Руководство по ведению топографо-геодезической документации в системе Мингео СССР. – Москва : ВСЕГЕИ, 1985. – 140 с.
1144116
   Руководство по ветеринарной вирусологии. – Москва : Колос, 1966. – 688с.
1144117
  Сюрин В.Н. Руководство по ветеринарной вирусологии. / В.Н. Сюрин. – М., 1966. – с.
1144118
   Руководство по внутрихозяйственному землеустройству колхозов. – Л, 1947. – 256с.
1144119
   Руководство по газовой хроматографии. – М
1. – 1988. – 480с.
1144120
   Руководство по газовой хроматографии. – М
2. – 1988. – 510с.
1144121
   Руководство по геологии с основами палеонтологии безпозвоночных с элементами геоморфологии. – Москва : Московский университет, 1980. – 200с.
1144122
   Руководство по геологической практике : Для студентов второго курса. – Москва : Московский университет, 1974. – 502с.
1144123
   Руководство по геронтологии. – М, 1978. – 503с.
1144124
   Руководство по гигиене детей и подростков. – М, 1964. – 512с.
1144125
   Руководство по гигиене труда. – М
1. – 1965. – 652с.
1144126
   Руководство по гидро-газодинамическим и термометрическим методам исследований. – К, 1972. – 348с.
1144127
   Руководство по гидрогеологическим прогнозам. – Л
2. – 1963. – 280с.
1144128
   Руководство по гидрогеологическим прогнозам. – Л
3. – 1963. – 294с.
1144129
   Руководство по гидрогеологическим прогнозам. – Л
4. – 1963. – 292с.
1144130
   Руководство по гидрогеологическим прогнозам. – Л
1. – 1964. – 204с.
1144131
   Руководство по гидрогеологическим работам в океанах и морях. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 556с.
1144132
   Руководство по гидрогеологическим работам в океанах и морях. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 725с.
1144133
   Руководство по гидрогеологической практике. – 3-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 513с.
1144134
   Руководство по гидрогеологическому исследований морских устьев рек. – Л, 1965. – 340с.
1144135
   Руководство по глянциологическим работам в горах (временное). – М, 1960. – 104с.
1144136
  Щуров М.В. Руководство по двигателям внутреннего сгорания / М.В. Щуров. – изд. 3-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1955. – 480с.
1144137
   Руководство по делопроизводству. – М, 1969. – 175с.
1144138
   Руководство по делопроизводству. – Москва, 1972. – 294с.
1144139
   Руководство по долгосрочным прогнозам погоды на 3-10 дней. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1. – 1968. – 352с.
1144140
   Руководство по долгосрочным прогнозам погоды на 3-10 дней. – Л
2. – 1968. – 326с.
1144141
   Руководство по домашнему чтению для студентов факультета иностранных языков немецкого отделения. – Ашхабад, 1982. – 72с.
1144142
   Руководство по зоологии. – Москва ; Ленинград : Биомедгиз
Т. 2 : Безпозвоночные. Простейшие. Губки. Плоские черви. Круглые черви. Коловратни. – 1937. – 795 с. : ил.
1144143
   Руководство по зоологии. – Москва: Ленинград
Т. 2. – 1940. – 684с.
1144144
   Руководство по зоологии. – Москва; Ленинград
Т. 6 : Позвоночные: птицы. – 1940. – 856с.
1144145
   Руководство по зоологии. – М.Л.
3,ч.2. – 1951. – 608с.
1144146
   Руководство по изучению биологического окисления полярографическим методом. – М, 1973. – 222с.
1144147
   Руководство по изучению кожного покрова млекопитающих. – М, 1988. – 278с.
1144148
   Руководство по изучению крымско-татарского языка. – Симферополь, 1931. – 103с.
1144149
   Руководство по изучению магматических и метаморфических пород. – М, 1986. – 136с.
1144150
  Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. / И.Ф. Правдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1931. – 135с.
1144151
  Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. / И.Ф. Правдин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1939. – 245с.
1144152
  Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. / И.Ф. Правдин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1966. – 376с.
1144153
  Савельев Б.А. Руководство по изучению свойств льда / Б.А. Савельев. – Москва : Московский университет, 1963. – 199с.
1144154
  Циглер Т. Руководство по истории педагогики. / Т. Циглер. – Птгр.-К. – 501с.
1144155
  Уэр Д. Руководство по качественному химическому анализу / Д. Уэр. – М - Л, 1932. – 306с.
1144156
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – Л
2. – 1954. – 228с.
1144157
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат
2. – 1965. – 492с.
1144158
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – Л
3,вып 2. – 1965. – 236с.
1144159
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Часть3. Выпуск 4 : Синоптические процессы и прогноз погоды в восточных районах СССР. – 1965. – 214с.
1144160
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – Л
3,вып.3. – 1966. – 276с.
1144161
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – 3-е изд. – Л
1. – 1986. – 701с.
1144162
   Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. – 2-е изд. – Л
2. – 1986. – 197с.
1144163
   Руководство по культивированию нервной ткани. – 2-е изд. – М, 1988. – 318с.
1144164
   Руководство по курсу "Организация и тактика медицинской службы гражданской обороны". – Ашхабад, 1983. – 120с.
1144165
   Руководство по курсу "Радиационные поражения, поражения ОВ и защита от них". – Ашхабад, 1983. – 114с.
1144166
   Руководство по лабораторной диагностике вирусных и риккетсиозных болезней. – Москва, 1965. – 591с.
1144167
   Руководство по лабораторным работам в курсе "Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений". – Казань, 1974. – 59с.
1144168
   Руководство по лечению комбинированных радиационных поражений на этапах медицинской эвакуации. – М, 1982. – 152с.
1144169
   Руководство по медицинским вопросам противорадиационной защиты. – М, 1975. – 216с.
1144170
   Руководство по медицинской библиографии. – М, 1965. – 192с.
1144171
   Руководство по медицинской энтомологии. – М, 1974. – 360с.
1144172
   Руководство по месячным прогнозам погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 365с.
1144173
   Руководство по методам исследований и расчетов перемещения наносов и динамики берегов при инженерных изысканиях. – М, 1975. – 365с.
1144174
   Руководство по методам разведки и подсчету запасов золоторудных месторождений. – М, 1956. – 456с.
1144175
   Руководство по методике исследований физиологии рыб. – М, 1962. – 376с.
1144176
   Руководство по методике люминесцентно-битуминологического исследования. – Л, 1966. – 112с.
1144177
   Руководство по методике опробования гравийно-песчаных месторождений. – Л, 1962. – 63с.
1144178
  Рогачев Б.В. Руководство по методу заряда с измерением магнитного поля. / Б.В. Рогачев. – М., 1965. – 100с.
1144179
   Руководство по микробиологии и эпидемиологии. – М.Л.
1. – 1937. – 330с.
1144180
   Руководство по микробиологической диагностике инфекционных болезней. – М, 1964. – 684с.
1144181
  Цукерман Л.И. Руководство по микрофотографии для минералогов и петрографов. / Л.И. Цукерман. – М.Л., 1936. – 160с.
1144182
   Руководство по морским гидрохимическим исследованиям. – М, 1959. – 256с.
1144183
   Руководство по наблюдениям на курортных метеорологических станциях. – Ленинград : Недра, 1978. – 176с.
1144184
   Руководство по научно-техниченскому прогнозированию. – М, 1977. – 350с.
1144185
   Руководство по неорганической химии к практическим работам. – Чебоксары, 1971. – 16с.
1144186
   Руководство по неорганическому синтезу : в 6 томах. – М
Т. 1. – 1985. – 319с.
1144187
   Руководство по неорганическому синтезу : в 6 томах. – М
Т. 2. – 1985. – 321-657с.
1144188
   Руководство по неорганическому синтезу : в 6 томах. – М
Т. 3. – 1985. – 669-1056с.
1144189
   Руководство по неорганическому синтезу : в 6 томах. – М
Т. 4. – 1985. – 1059-1502с.
1144190
   Руководство по неорганическому синтезу : в 6 томах. – М
Т. 5. – 1985. – 1510-1864с.
1144191
   Руководство по неорганическому синтезу : в 6 томах. – М
Т. 6. – 1986. – 360с.
1144192
   Руководство по неорганическому синтезу. – М, 1997. – 320с.
1144193
  Тененбаум Р.Ш. Руководство по обучению разговорному английскому языку посредством рисуночных задач / Р.Ш. Тененбаум. – Л.
Вып. 1. – 1969. – 36с.
1144194
  Тененбаум Р.Ш. Руководство по обучению разговорному английскому языку посредством рисуночных задач / Р.Ш. Тененбаум. – вып.2. – Л., 1970. – 52с.
1144195
  Тененбаум Р.Ш. Руководство по обучению разговорному английскому языку посредством рисуночных задач / Р.Ш. Тененбаум. – вып.3. – Л., 1970. – 37с.
1144196
  Тененбаум Р.Ш. Руководство по обучению разговорному английскому языку посредством рисуночных задач / Р.Ш. Тененбаум. – вып.4. – Л., 1970. – 65с.
1144197
  Скакун В.А. Руководство по обучению слесарному делу. / В.А. Скакун. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 95с.
1144198
   Руководство по определению агрогидрологических свойств почв на гидрометеостанциях. – 2-е изд. – М, 1964. – 124с.
1144199
   Руководство по определению гидрографических характеристик картометрическим способом. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 91 с.
1144200
   Руководство по определению расчетных гидрогеологических характеристик. – Л, 1973. – 111с.
1144201
   Руководство по организации кабинета иностранных языков с типовым перечнем оборудования. – 2-е изд. – М, 1969. – 104с.
1144202
   Руководство по организации кабинета иностранных языков с типовым перечнем оборудования. – 3-е изд. – М, 1974. – 104с.
1144203
   Руководство по организации медицинской помощи при радиационных авариях. – М, 1989. – 97с.
1144204
   Руководство по организации самостоятельной работы студентов по курсу общей химии. – Рига, 1976. – 59с.
1144205
   Руководство по оформлению и составлению инженерно-геологических чертежей. – М, 1979. – 76с.
1144206
   Руководство по оценке доз облучения щитовидной железы при поступлении радиоактивных изотопов йода в организм человека. – М, 1988. – 78с.
1144207
   Руководство по оценке и регулировании ветрового режима жилой застройки. – М, 1986. – 59с.
1144208
   Руководство по патологической физиологии. – М.Л.
1. – 1935. – 548с.
1144209
   Руководство по патологической физиологии. – К
2. – 1947. – 702с.
1144210
   Руководство по первичной обработке материалов метеорологических наблюдений. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : ГИС, 1957. – 304с.
1144211
   Руководство по плановой аэрофотосъемке / Н.Д. Богомолов, А.С. Егоров, В.А. Кручинин, А.П. Любимов; Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; Н.Д. Богомолов, А.С. Егоров, В.А. Кручинин, А.П. Любимов. – Москва : Геодезиздат, 1950. – 164 с.
1144212
   Руководство по поверке актинометрических приборов. – Л
1. – 1952. – 68с.
1144213
   Руководство по поверке гидрологических приборов. – Л, 1966. – 220с.
1144214
   Руководство по поверке метеорологических приборов. – Л, 1967. – 419с.
1144215
   Руководство по подготовке аэрологичесмких ежегодников. – М.Л.
1. – 1952. – 56с.
1144216
   Руководство по подготовке аэрологичесмких ежегодников. – М.Л.
3. – 1952. – 104с.
1144217
   Руководство по подготовке к рукопашному бою Красной Армии. – М, 1941. – 126с.
1144218
   Руководство по подготовке карт к изданию методом гравирования ГКИНП 05-136-80 : (издание официальное). – Москва : Недра, 1983. – 63 с. – (Геодезические, картографические инструкции, нормы и правила)
1144219
   Руководство по подземной электроразведке. – Ереван, 1987. – 95с.
1144220
   Руководство по поискам железных и марганцевых руд. – М, 1933. – 16с.
1144221
   Руководство по полевой геодезической практике / П.И. Малев, А.А. Курочкин, Т.С. Себрякова, Е.Т. Якушенкова; П.И. Малев, А.А. Курочкин, Т.С. Себрякова, Е.Т. Якушенкова ; под ред. П.И. Малева. – Москва : Высшая школа, 1964. – 151 с.
1144222
  Шишкин В.Н. Руководство по постройке геодезических знаков : руководство при постройке геодезических знаков аэрогеодезическими предприятиями ГУГК / В.Н. Шишкин. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 205 с.
1144223
  Шишкин В.Н. Руководство по постройке геодезических знаков / В.Н. Шишкин. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1965. – 312 с.
1144224
   Руководство по постройке геодезических знаков / А.Л. Баргер, М.М. Вдовин, В.В. Полевцев, И.И. Тишкин; Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; А.Л. Баргер, М.М. Вдовин, В.В. Полевцев, И.И. Тишкин. – Москва : Недра, 1969. – 304 с.
1144225
  Щипанов А.С. Руководство по практикуму "Изобразительные средства агитации и пропаганды". / А.С. Щипанов. – М.
2. – 1961. – 38с.
1144226
   Руководство по предварительной математической обработке геохимической информации при поисковых работах. – М, 1965. – 120с.
1144227
   Руководство по преобразованию жилой застройки в сложившихся частях городов. – Москва, 1983. – 71 с.
1144228
   Руководство по препаративной неорганической химии. – М, 1956. – 896с.
1144229
  Сусленников В.М. Руководство по приготовлению титрованных растворов / В.М. Сусленников, Е.К. Киселева. – 5-е изд. – Ленинград, 1973. – 145с.
1144230
  Сусленникова В.М. Руководство по приготовлению титрованных растворов. / В.М. Сусленникова, Е.К. Киселева. – Л, 1962. – 123с.
1144231
   Руководство по приему, размещению и составлению описей архивного материала. – М, 1922. – 16с.
1144232
   Руководство по применению метода переходных процессов в рудной физике. – Л, 1976. – 128с.
1144233
   Руководство по применению метода разгруузки для определения напряженного состояния в глубине горных массивов. – Л, 1960. – 16с.
1144234
  Пейве Я.В. Руководство по применению микроудобрений. / Я.В. Пейве. – Москва, 1963. – 224с.
1144235
   Руководство по применению стенных знаков в полигонометрических и теодолитных ходах / Р.Я. Адлин, К.И. Зимин, Б.И. Коськов, А.С. Мосалов, Н.М. Смирнова, В.И. Шляпников; Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; Р.Я. Адлин, К.И. Зимин, Б.И. Коськов, А.С. Мосалов, Н.М. Смирнова, В.И. Шляпников ; ред. Б.И. Коськов. – Москва : Недра, 1972. – 56 с.
1144236
   Руководство по применению шарошечных долот для бурения геологоразведочных скважин сплошным забоем. – М, 1972. – 46с.
1144237
  Рожкова Е.В. Руководство по применения электродиализа для изучения горных пород, руд и минералов / Е.В. Рожкова. – Москва, 1953. – 51с.
1144238
   Руководство по проектированию городов и поселков АЭС. – М, 1984. – 160с.
1144239
   Руководство по проектированию городских промышленно-селитебных районов. – Москва, 1978. – 30 с.
1144240
   Руководство по проектированию городских улиц и дорог. – Москва, 1980. – 222 с.
1144241
   Руководство по проектированию малых городов в системах расселения. – Москва, 1979. – 128 с.
1144242
   Руководство по проектированию систем автоматического управления. – М, 1983. – 296с.
1144243
   Руководство по проектированию транспортных контейнеров. – Москва, 1972. – 119с.
1144244
   Руководство по проектированию элементов автоматики. – М, 1957. – 136с.
1144245
   Руководство по проектированию элементов и систем автоматики. – М
2. – 1959. – 248с.
1144246
   Руководство по проектированию элементов и систем автоматики. – М
3. – 1959. – 202с.
1144247
   Руководство по проектированию элементов систем автоматики. – М, 1969. – 319с.
1144248
   Руководство по производственной практике студентов физико-математического факультета. – Пржевальск
1144249
   Руководство по производству и обработке наблюдений на сейсмических станциях СССР. – М, 1952. – 208с.
1144250
   Руководство по производству и обработке наблюдений на сейсмических станциях СССР. – М
2. – 1954. – 184с.
1144251
   Руководство по производству наблюдений и применению информации с радиолокаторов МРЛ-1 и МРЛ-2. – Л, 1974. – 335с.
1144252
   Руководство по производству наблюдений над испарением с сельскохозяйственных полей. – Л
1. – 1957. – 110с.
1144253
   Руководство по производству наблюдений над испарением с сельскохозяйственных полей. – Л
2. – 1957. – 60с.
1144254
   Руководство по психотехническому профессиональному подбору. – М.Л., 1929. – 374с.
1144255
   Руководство по работе в дисплейном классе на базе ЭВМ типа СМ-4. – Москва, 1984. – 43 с.
1144256
   Руководство по работе с геодезическими приборами и топографическими материалами : учеб.-метод. пособие / И.Ф. Болгов, В.С. Виноградов, В.Р. Чепулевич, Л.В. Аронина; МВиССО РСФСР ; Куйбышевский инженерно-строительный ин-т им. А.И. Микояна ; Кафедра инженерной геодезии ; И.Ф. Болгов, В.С. Виноградов, В.Р. Чепулевич, Л.В. Аронина ; под общ. ред. И.Ф. Болгова. – Куйбышев, 1975. – 769 с.
1144257
   Руководство по радиоволновым методам скважинной и шахтной геофизики. – Москва : Недра, 1977. – 335с.
1144258
   Руководство по разведению животных. – Москва
1. – 1963. – 504с.
1144259
   Руководство по разведению животных. – Москва
2. – 1963. – 554с.
1144260
   Руководство по разведению животных. – Москва
3 ; кн1. – 1965. – 488с.
1144261
   Руководство по разговорной практике по теме "Театр" "Живопись". – Ашхабад, 1981. – 72с.
1144262
  Теленга Н.А. Руководство по размножению и применению трихогиаммы для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур / Н.А. Теленга, В.А. Щепетильникова. – К., 1949. – 100с.
1144263
   Руководство по разработке и упорядочению научно-технической терминологии. – М, 1952. – 56с.
1144264
   Руководство по расчету морского волнения и ветра над морем. – М, 1960. – 152с.
1144265
   Руководство по расчету параметров ветровых волн. – Л, 1969. – 139с.
1144266
   Руководство по регулировке метеорологических приборов. – Л, 1956. – 34с.
1144267
   Руководство по реконструкции городов. – Москва, 1979. – 49 с.
1144268
   Руководство по рентгеновскому исследованию минералов. – Ленинград : Недра, 1975. – 399с.
1144269
   Руководство по рентгенографии минералов. – Казань, 1987. – 40с.
1144270
   Руководство по сбору и установлению географических названий на топографических картах и планах ГКИНП - 13 - 42 - 82. – Москва : Наука, 1985. – 54 с. – (Геодезические, картографические инструкции, нормы и правила)
1144271
   Руководство по системе РИГА-микро. – Рига, 1988. – 55с.
1144272
   Руководство по скважинной магниторазведке и магнитному каротажу. – Свердловск, 1966. – 188с.
1144273
  Филиппов В.И. Руководство по СУБД КОМПАС / В.И. Филиппов. – Москва, 1981. – 44 с.
1144274
  Цинберг С.Л. Руководство по химическому анализу в металлургическом производстве. / С.Л. Цинберг. – Л, 1929. – 188с.
1144275
  Бережной А.Н. Руководство политорганов и партиных организаций Совестских Вооруженных Сил политической учебой коммунистов и беспартийного актива в системе партийного образования (1966-1971 гг.) На материалах Красн : Дис... канд. ист.наук: / Бережной А. Н.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра истрии КПСС гуманитар. фак. – К., 1976. – 179л. – Бібліогр.:л.I-XI
1144276
   Руководство практического психолога. – М, 1995. – 168с.
1144277
   Руководство практического психолога. – М, 1995. – 123с.
1144278
   Руководство профессиональным становлением молодого учителя. – М, 1985. – 108с.
1144279
   Руководство самообразованием школьников. – М, 1983. – 143с.
1144280
   Руководство сельской восьмилетней школой. – М, 1978. – 247с.
1144281
   Руководство службы станций радиообнаружения "Пегматит" и "Редут". – Москва : Военное издательство, 1946. – 364 с.
1144282
   Руководство Советов народных депутатов экономическим и социальным развитием. – К, 1986. – 254с.
1144283
   Руководство стоковым станциям. – Л, 1954. – 288с.
1144284
   Руководство учебно воспитательной работой в восьмилетней школе. – М, 1961. – 359с.
1144285
   Руководство учебно воспитательной работой в школе. – М, 1954. – 24с.
1144286
  Стрезикозин В.П. Руководство учебным процессом в школе / В.П. Стрезикозин. – М., 1972. – 270с.
1144287
  Пигров К.К. Руководство хором / К.К. Пигров. – М., 1964. – 220с.
1144288
   Руководство чтением в билиотеке. – Л, 1987. – 68с.
1144289
   Руководство чтением детей в билиотеке. – 3-е изд. – М, 1976. – 320с.
1144290
   Руководство чтением на абонементе в массовой билиотеке. – М, 1954. – 64с.
1144291
  Езекян Р.К. Руководтво Компартии Армении профсоюзами республики в 1959-1965 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Езекян Р.К.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 28л.
1144292
   Руководтели внешней разведки страны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12. – С. 12-22. – ISSN 0235-7089


  История в лицах.
1144293
  Гранов Н.А. Руководящая деятельность Коммунистической партии по коренному улучшению строительного дела в годы пятой пятилетки : Автореф... канд .ист.наук: / Гранов Н. А.; МГУ, ИПКП обществ. наук. – М., 1956. – 16л.
1144294
  Янчаускас Руководящая деятельность КП Литвы в области социального обеспечения трудящихся в годы строительства социализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Янчаускас Эдуардас-Энрикас; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 25л.
1144295
  Куличенко М.И. Руководящая и направляющая роль Коммунистической партии в борье украинского народа за государственное объединение Советской Украины с Советской Россией (1917-1922 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Куличенко М. И.; ИПКИ маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1954. – 325л. – Бібліогр.:л.I-VII
1144296
  Шашло Т.М. Руководящая и направляющая роль Коммунистической партии в развитии советской школы на Украине : автореф. дис. ...канд. ист. наук / Шашло Т.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1962. – 19 с.
1144297
  Чичканева Мария (ЧССР) Руководящая и направляющая роль коммунистической партии Чехословакии в формировании и совершенствовании социалистического образа жизни : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чичканева Мария (ЧССР); КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 170л. – Бібліогр.:л.156-170
1144298
  Чичканева М. Руководящая и направляющая роль Коммунистической партии Чехословакии в формировании и совершенствовании социалистического образа жизни.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чичканева М.; КГУ. – К., 1982. – 23л.
1144299
   Руководящая и направляющая сила советского общества : Ленинским курсом мира и прогресса. – Москва : Книга, 1986. – 39с. – (Мир. Труд. Коммунизм : Беседы о книгах ; Вып. 86)
1144300
   Руководящая и организующая роль КПСС в период развитого социмализма. – Л, 1978. – 304с.
1144301
   Руководящая рогль рабочего класса в сициалистических странах. – М., 1970. – 342с.
1144302
  Бабаев А.Б. Руководящая роль Бакинской большевитской организации во всеобщей политической задастовке бакинских нефтепромышленных рабочих в 1914 г : Автореф... канд. ист.наук: / Бабаев А.Б.; МВО СССР Азерю. индуср. ин-т им М.Азизбекова. – Баку, 1949. – 41л.
1144303
  Жеков К.Н. Руководящая роль болгарского рабочего класса в борьбе за становление и укрепление накродно-демократической власти в стране : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Жеков К. Н.; КГУ. – Киев, 1979. – 22л.
1144304
  Маринов В.Н. Руководящая роль Болгарской коммунистической партии в ускоренном развитии сельского хозяйства НРБ (1959-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маринов В.Н.; АОН при ЦК КПСС. Каф. ист. междунар. коммунистич. и рабочего движения. – Москва, 1963. – 17л.
1144305
  Варданян Елена Магаковна Руководящая роль коммунистической партии Армении в оганизации творческих сил интеллигенци республики в годы Велико Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Варданян Елена Магаковна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 24л.
1144306
  Матюшенко П.И. Руководящая роль Коммунистической партии в развертывании социалистического соревнования и стахановского движения в промышленности Львовской области : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Матюшенко П.И. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1952. – 16 с.
1144307
  Матюшенко П.И. Руководящая роль Коммунистической партии в развертывании социалистического соревнования и стахановского движения в промышленности Львовской области 1956-1950 гг. : Дис... канд.ист.наук: / Матюшенко П.И.; Ин-т повышения квалификации преподават.марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 222л. – Бібліогр.:л.211-222
1144308
  Белов М.В. Руководящая роль Коммунистической партии в развитии науки / М.В. Белов. – М., 1957. – 39с.
1144309
  Шахназаров Г.Х. Руководящая роль Коммунистической партии в социалистическом обществе / Г.Х. Шахназаров. – М, 1970. – 48с.
1144310
  Пантелейчук А.А. Руководящая роль Коммунистической партии в укреплении материально-технической базы сельского хозяйства (1952-1958 гг.) (На матер. Украины). : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Пантелейчук А.А. ; Ин-т истории партии ЦК КП Украины. – Киев, 1965. – 19 с.
1144311
  Грекул А.В. Руководящая роль Коммунистической партии Советского Союза в формировании и развитии молдавской социалистической нации : Автореф... канд .ист.наук: / Грекул А. В.; АОН при ЦК КПСС,Каф. ист. КПСС. – Москва, 1953. – 19 c.
1144312
  Аставацатуров А.А. Руководящая роль Коммунистической партии Советского Союза в формировании и развитии осетинской социалистической нации. : Автореф... Канд.ист.наук: / Аставацатуров А.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1957. – 24л.
1144313
  Маркин Н.С. Руководящая роль Коммунистической партии Советского Союза в формировании и развитии социалистических наций в СССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Маркин Н.С. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. ист. КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
1144314
  Хамракулов П. Руководящая роль Коммунистической партии Советского Союза в формировании и развитии таджикской социалистической нации. : Автореф... канд.ист.наук: / Хамракулов П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС.Кафедра истории КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
1144315
  Федоров Н.С. Руководящая роль Коммунистической партии Советского Союза в формировании чувашской социалистической нации. : Автореф... канд. ист.наук: / Федоров Н.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
1144316
  Исмаилов Р. Руководящая роль Коммунистической партии Узбекистана в развитии физкультурного движения в республике (1917-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Исмаилов Р.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1971. – 32л.
1144317
  Чайчук Р.Д. Руководящая роль Коммунистической партии Украины в проведении политико-просветительной работы в деревне в восстановительных период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чайчук Р.Д.; Ин-т истории партии ЦК КП Украины. – К., 1963. – 19л.
1144318
  Оргмяэ Э.Х. Руководящая роль Коммунистической партии Эстории в установлении социалистического правосудия в Эстонской ССР. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Оргмяэ Э.Х.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстории.-- филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Таллин, 1969. – 36л.
1144319
  Кряучелюнас С З. Руководящая роль КП Литвы по преобразованию и расширению здравоохранения в республике в годы строительства социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кряучелюнас З.С.-С.; Вильнюс. гос. ун-тет. – Вильнюс, 1973. – 16л.
1144320
  Чистяков Г.А. Руководящая роль КПСС в обеспечении военно-хозяйственной деятельности морского транспорта в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чистяков Г.А.; Москов. ин-т нар. хоз. – М., 1977. – 28л.
1144321
   Руководящая роль КПСС в победе совтского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – Днепропетровск, 1985. – 275с.
1144322
  Ермаков В.Т. Руководящая роль КПСС в развитии советской культуры на современном этапе / В.Т. Ермаков. – М., 1966. – 40с.
1144323
   Руководящая роль КПСС в развитит естественных наук. – М., 1969. – 100с.
1144324
  Лесной В.М. Руководящая роль КПСС в Советском государстве. / В.М. Лесной. – М., 1961. – 56с.
1144325
   Руководящая роль КПСС в условиях развитого социализма. – М., 1979. – 327с.
1144326
  Ерошкин В.А. Руководящая роль Марийской партийной организации в процессе завершения коллективизации и организационно-хозяйственного укрепелния колхозов области (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Ерошкин В.А.; Горьк. гос .ун-т. – Горький, 1970. – 23л.
1144327
  Ерошкин В.А. Руководящая роль Марийской партийной организации в процессе завершения коллективизации и организационно-хозяйственного укрепления колхозов области (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Ерошкин В.А.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1970. – 23л.
1144328
   Руководящая роль партии в развитии социалистического сельского хозяйства. – Пятигорск, 1984. – 185с.
1144329
  Жеков К.Н. Руководящая роль рабочего класса Болгарии в борьбе за становление и укрепление народно-демократической власти в стране : Дис... канд. ист.наук: 09.00.02 / Жеков К.Н.; МП УССР. Одесск. пед. ин-т. – Одесса, 1979. – 207л.
1144330
  Данилевский А.Ф. Руководящая роль рабочего класса в деревне - одна из закономерностей социалистической революции / А.Ф. Данилевский. – М, 1984. – 88с.
1144331
  Лифарь Г.Г. Руководящая роль рабочего класса в преобразовании социальной природы крестьянства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Лифарь Г.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 14 с.
1144332
  Алексеева В.М. Руководящая роль рабочего класса в строительстве коммунизма / В.М. Алексеева. – Ленинград, 1971. – 32с.
1144333
  Москалев М.А. Руководящая роль рабочего класса СССР в строительстве коммунизма. / М.А. Москалев. – М., 1964. – 28с.
1144334
  Луковцева И.И. Руководящая роль рабочего класса СССР в управлении государством (1926-1932) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Луковцева И.И.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1968. – 16л.
1144335
  Назаров С.А. Руководящая роль ЦК ленинской партии в развитии и укреплении коммунистических организаций Средней Азии в период строительства социализма. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Назаров С.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1973. – 57л.
1144336
   Руководящая сила в борьбе за коммунизм. – Горький, 1975. – 219с.
1144337
  Алихова Т.Н. Руководящая фауна брахиопод ордовикских отложений северо-западной части Русской платформы / Т.Н. Алихова. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 164с.
1144338
  Данилов С.Ю. Руководящие деятели Либеральной партии Канады // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 3 (31). – С. 215-227
1144339
  Герасимов П.А. Руководящие ископаемые мезозоя центральных областей Европейской части СССР / П.А. Герасимов. – Москва : Госгеолтехиздат
Ч. 1 : Пластинчатожаберные, брюхоногие, ладьеногие моллюски и плеченогие юрских отложений. – 1955. – 380с.
1144340
  Герасимов П.А. Руководящие ископаемые мезозоя Центральных областей Европейской части СССР / П.А. Герасимов. – Москва : Госгеолтехиздат
Ч. 2 : Иглокожие, ракообразные, черви, мшанки и кораллы юрских отложений. – 1955. – 91с.
1144341
   Руководящие ископаемые нефтеносных районов Крымско-Кавказской области : Труды Государственного Исследовательского Нефтяного Института. – Москва; Ленинград
9 : Дуабские пласты. – 1931. – 28с.
1144342
  Давиташвили Л.Ш. Руководящие ископаемые нефтеносных районов Крымско-Кавказской области : Труды Государственного Исследовательского Нефтяного Института / Под ред. Архангельского А.Д., Давиташвили Л.Ш. – Москва; Ленинград : ОНТИ
I-II : Тарханский и чокракский горизонты/Давиташвили Л.Ш. – 1932. – 47с.
1144343
  Пронин И.И. Руководящие кадры: Подбор,расстановка и воспитание. / И.И. Пронин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 224с.
1144344
  Григорьев А.А. Руководящие климатологические идеи А.И. Воейкова / А.А. Григорьев. – Москва4 Ленинград : АН СССР, 1948. – 9-34с.
1144345
   Руководящие материалы в помощь рабоникам вузовских библиотек. – М., 1974. – 409с.
1144346
   Руководящие материалы к уборочной компании 1937 г.. – Ростов-на-Дону, 1937. – 68с.
1144347
   Руководящие материалы по библиотечному делу. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1968. – 270с.
1144348
   Руководящие материалы по библиотечному делу. – Москва, 1975. – 224с.
1144349
   Руководящие материалы по библиотечному делу : справочник. – Москва : Книга, 1982. – 207 с.
1144350
   Руководящие материалы по библиотечному делу. – М., 1988. – 286с.
1144351
   Руководящие материалы по котлонадзору. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1963. – 824с.
1144352
   Руководящие материалы по работе профсоюзов. – с.
1144353
  Александрова Г. Руководящие материалы по работе профсоюзов / Г. Александрова, Д. Радушкевич. – Москва, 1933. – 263с.
1144354
  Малинко В.В. Руководящие окаменелости геологических отложений / В.В. Малинко. – М., 1934. – 38с.
1144355
  Ализаде К.А. Руководящие окаменелости плиоценовых и четвертичных отложений / К.А. Ализаде. – Баку, 1957. – 151с.
1144356
  Ализаде К.А. Руководящие окаменелости плиоценовых и четвертичных отложений Азербайджана : Справочник / К.А. Ализаде, Б.Г. Векилов, Е.Х. Гейвандова; АН Азербайджанской ССР, Институт геологии им. акад. Губкина И.М. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1957. – 151с.
1144357
  Лубяко В.Н. Руководящие основы для составления организационных планов совхозов / В.Н. Лубяко. – М., 1929. – 206с.
1144358
   Руководящие технические материалы по сварке, термообработке и контролю трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования тепловых электростанций РТМ-1С-81. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 208 с.
1144359
   Руководящие указания по восстановлению котельных агрегатов. – М.-Л., 1944. – 72с.
1144360
   Руководящие указания по наладке, проверке и эксплуатации релейной части дифференциально-фазовой высококачественной защиты типа ДФЗ-2. – М.-Л., 1957. – 120с.
1144361
  Кузнецов П.И. Руководящие указания по обследованию опорных геодезических статей и топосъёмочных материалов крупных масштабов (1 : 500 - 1 : 5000) и составлению генеральных проектов топо-геодезических работ в угольных бассейнах / П.И. Кузнецов; [отв. ред. Е.Е. Блоха]. – Москва : Углетехиздат, 1947. – 44 с.
1144362
   Руководящие указания по определению приближенными способами астрономических азимутов и географических широт по измеренным высотам Солнца или звезд при изысканиях для гидроэнергетического строительства. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1955. – 152 с.
1144363
   Руководящие указания по повышению коэффициента мощности в установках потребителей электрический энергии. – М.-Л., 1961. – 20с.
1144364
   Руководящие указания по применению, наладке и эксплуатации аппаратуры каналов телемеханики типа ТМТП. – М., 1969. – 112с.
1144365
   Руководящие указания по проектированию, монтажу, приемке в эксплуатацию и эксплуатации статических конденсаторов в электрических установках промышленных предприятий с целью повышения коэффициента... – Ленинград, 1940. – 29 с.
1144366
   Руководящие указания по релейной зашите. – Москва : Энергия
Вып. 9. – 1972. – 112 с.
1144367
   Руководящие указания по релейной защите. – Москва
вып. 8. – 1970. – 56с.
1144368
   Руководящие указания по релейной защите. – Москва : Энергия
Вып. 10 : Высокочастотная блокировка дистанционной и токовой направленной нулевой последовательности защит линий 110-220 кВ. – 1975. – 76 с.
1144369
   Руководящие указания по релейной защите. – Москва : Энергия
Вып. 11. – 1979. – 152 с.
1144370
   Руководящие указания по релейной защите. – Москва : Энергия
Вып. 12. – 1980. – 88 с.
1144371
   Руководящие указания по релейной защите. – Москва : Энергоатомиздат
Вып. 13А : Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ. Схемы. – 1985. – 112 с.
1144372
   Руководящие указания по релейной защите. – Москва : Энергоатомиздат
Вып. 13Б. – 1985. – 96 с.
1144373
   Руководящие, нормативные и методические документы по переводу строительных организаций на полный хозяйственный расчет, самофинансирование, арендный подряд. – Москва : Стройиздат
ч. 3. – 1991. – 416 с.
1144374
   Руководящий технический материал по обеспечению безопасности при гаммадефектоскопии. – Куйбышев, 1964. – 82с.
1144375
  Куличенко М.И. Руководящя и направляющая роль Коммунистической партии в борьбе украинского народа за государственное объединение Советской Украины с Советской Россией (1917-1922 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Куличенко М.И. ; КГУ. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Киев, 1954. – 20 с.
1144376
  Крейн А.З. Руковтворный памятник: 1880-1980. К столетию открытия в Москве памятнику А.С. Пушкину работы А.М. Опекушина. / А.З. Крейн. – М., 1980. – 47с.
1144377
  Жилкина А.Д. Рукоделие / А.Д. Жилкина. – М, 1948. – 195с.
1144378
  Жилкина А.Д. Рукоделие / А.Д. Жилкина, В.Ф. Жилкин. – М, 1953. – 176с.
1144379
  Жилкина А.Л. Рукоделие / А.Л. Жилкина, В.Ф. Жилкин. – 2-е изд., доп. – М, 1955. – 222с.
1144380
  Царук В.В. Рукоделие / В.В. Царук. – К., 1985. – 152с.
1144381
  Еременко Т.И. Рукоделие / Т.И. Еременко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1989. – 159с.
1144382
   Рукоделие. – М., 1991. – 287с.
1144383
  Мульги А.Я. Рукоделие в школе / А.Я. Мульги. – М, 1971. – 176с.
1144384
  Мульги А.Я. Рукоделие в школе / А.Я. Мульги. – 2-е изд. – М, 1974. – 173с.
1144385
   Рукодельницам. – К., 1981. – 72с.
1144386
  Островская С.Д. Рукой Горького: Сов. рус. проза в лич. б-ке А.М.Горького / С.Д. Островская. – М. : Советский писатель, 1985. – 238 с.
1144387
   Рукокрылые. – К., 1988. – 196с.
1144388
   Рукокрылые (Chiroptera) : АН СССР, Всес. териологич. об-во. – Москва : Наука, 1980. – 321с. – (Вопросы териологии)
1144389
  Курсков А.Н. Рукокрылые (Chiroptera, Vespertilionidae) Белорусской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Курсков А.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1967. – 20л.
1144390
  Курсков А.Н. Рукокрылые Белоруссии / А.Н. Курсков; Ин-т зоологии АН БССР. – Минск : Наука и техника, 1981. – 132с.
1144391
  Курсков А.Н. Рукокрылые охотники / А.Н. Курсков. – М, 1978. – 136с.
1144392
  Штюренберг Михаэль Рукокрылые рекордсмены : живая природа / Штюренберг Михаэль, Додс Киран // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 56-70 : Фото. – ISSN 1029-5828
1144393
  Богданов О.П. Рукокрылые Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: / Богданов О. П.; АН УзССР, Ин-т зоолог. и паразит. – Ташкент, 1951. – 15 с.
1144394
   Рукопашный бой = Рукопашний бій = Hand-to-hand fighting : русско-украинско-английский словарь-разговорник спортивных терминов. – Харьков : НУА, 2007. – 164с. – Текст на украинском, русском и английском языках. – ISBN 978-966-8558-65-8
1144395
   Рукопис : укр. альманах щоденників, листів, документів, світлин : у 2 т. / [авт. ідеї та орг. проекту В. Стадниченко ; під заг. ред. І. Дзюби ; ред. рада: Л. Андрієвський [та ін.]. – Київ : Криниця. – (Серія: "Бібліотека Шевченківського комітету" / вид. рада: Б.Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-7575-96-0
Т. 2. – 2011. – 606, [2] с. : іл. – Сер. засн. у 2002 р. - Розгорнутий тит. арк. - На тит. арк. також зміст 2 т.


  Зміст 2 т.: Спогади і роздуми в епістолярному жанрі / Іван Дзюба; Літо сорок першого (Спогади) / Михайло Кирпиченко; Самотність пророка, або Добрий ангел Івана Франка (Уривок з роману) / Левко Різник; Література і творчість / Євген Маланюк; ...
1144396
  Мицик Ю.А. Рукопис білоруського шляхтича першої половини XVII ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 99-102. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
1144397
  Федорук Я. Рукопис Мартина Голінського - археографічна пам"ятка середини XVII ст. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 186-249
1144398
  Шалак О. Рукопис подільського весілля з архіву Олександра Кістяківського: атрибутування і текстологія // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 561-574. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091


  Подається рукопис подільського весілля, віднайдений в архіві відомого юриста, д-ра кримінального права О. Кістяківського.
1144399
  Іванченко Р.Г. Рукопис у редактора / Р.Г. Іванченко. – Х, 1967. – 219с.
1144400
   Рукопис: Українській альманах щоденників, листів, документів, світлин : У 2 т. – Київ : Криниця : "Б-ка Шевченківського комітету". – ISBN 966-7575-65-9
Т.1. – 2004. – 608с.
1144401
   Рукописи А. Н. Островского. – М., 1939. – с.
1144402
   Рукописи А. Н. Островского. – Л., 1956. – 32с.
1144403
  Кашин Н.П. Рукописи А.Н.Островского / Н.П. Кашин. – М., 1939. – 52с.
1144404
  Пушкин А.С. Рукописи А.С.Пушкина / А.С. Пушкин. – М, 1939. – 84с.
1144405
  Перетц В.Н. Рукописи библиотеки Московского университета, самарских библиотеки и музея и минских собраний. / В.Н. Перетц. – Л., 1934. – 193с.
1144406
   Рукописи В. Г. Белинского. – Л., 1952. – 32с.
1144407
  Петрук В.І. Рукописи В.М. Глушкова. Автобіографія, написана в 1947 р. у Ростові // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 134-139. – ISBN 978-617-571-085-2
1144408
  Тимошик М. Рукописи горять не всі, або Історія про те, як написаний сто років тому й "арештований" згодом твір Івана Огієнка, нарешті став книжкою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 12). – С. 1, 10-11


  Рукопис, про який йдеться, мовою оригіналу називається "Местечко Брусиловъ и его окрестности". Протягом усіх підрадянських і аж до кінця 90-х XX століття документ зберігався під номером 86901 у спецфондах НБ імені М. Максимовича КНУ імені Тараса ...
1144409
  Григорьян К.Н. Рукописи Д.И.Писарева в собрании Ин-та литературы. / К.Н. Григорьян. – М-Л, 1941. – 56 с.
1144410
  Маторина Р.П. Рукописи и переписка В. Г. Белинского / Р.П. Маторина. – М., 1948. – 42с.
1144411
   Рукописи и печатная книги в России. – Л., 1988. – 170с.
1144412
   Рукописи И. С. Тургенева. – Л., 1953. – 143с.
1144413
  Заборова Р.Б. Рукописи И.С.Тургенева. / Р.Б. Заборова. – Л, 1953. – 143с.
1144414
  Нугман М. Рукописи Каюма Насыри / М. Нугман. – Казань, 1958. – 49с.
1144415
   Рукописи Л. Н. Толстого. – М., 1937. – с.
1144416
  Буслаев Ф.В. Рукописи Л.Н.Толстого / Ф.В. Буслаев. – М., 1937. – 152с.
1144417
   Рукописи М. Е. Салтыкова-Щедрина. – Л., 1954. – 32с.
1144418
  Амусин И.Д. Рукописи Мертвого моря / И.Д. Амусин ; АН СССР. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 271, [2] с.
1144419
  Амусин И.Д. Рукописи Мёртвого моря / И.Д. Амусин. – Москва, 1960. – 272с.
1144420
  Попов Н. Рукописи Московской синодальной (патриаршей) библиотеки. / Н. Попов. – вып. 1. – М. – 189с.
1144421
  Попов Н. Рукописи Московской синодальной (патриаршей) библиотеки. / Н. Попов. – вып. 2. – М. – 214с.
1144422
  Маторина Р.П. Рукописи Н. А. Некрасова / Р.П. Маторина. – М., 1939. – 76с.
1144423
   Рукописи Н. А. Некрасова / Маторина Р. П. – М., 1939. – с.
1144424
   Рукописи Н. В. Гоголя. – Л., 1952. – 54с.
1144425
  Георгиевский Г. Рукописи Н.В. Гоголя / Г. Георгиевский, А. Ромодановская. – М, 1940. – 127с.
1144426
  Корпусова В. Рукописи народознавчих праць Віктора Петрова // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.123-124


  Подано короткий огляд і перелікрукописних праць відомого літературознавця, письменника та ученого Віктора Павловича Петрова (літературний псевдонім В.Домонтович)
1144427
  Томин В. Рукописи не горят // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2012. – № 20 (282). – С. 15. – ISSN 2075-7093
1144428
   Рукописи не горят.... – М., 1990. – 639с.
1144429
  Ткаченко В. Рукописи не горять, а воскресають, як Фенікс // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 242-251. – ISSN 0320-8370
1144430
  Іщенко Д.С. Рукописи південнослов"янського походження в зібранні Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького: стан і перспективи дослідження / Д.С. Іщенко, М.І. Зубов // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 103-110. – Бібліогр.: с. 103-110. – ISSN 0027-2833


  У статті розглянуто деякі мовні, графіко-орфографічні та змістові особливості кількох рукописів південнослов"янського походження із зібрання Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького. Вказано на наявність у цих рукописах середньовічних ...
1144431
  Каграманов Д.В. Рукописи произвдений Низами Гянджеви в мировых хранилищах / Д.В. Каграманов, К.Г. Аллахаров. – Баку, 1987. – 80 с.
1144432
   Рукописи произведений Абдурахмана Джами в собрании института востоковедения Академии наук Узбекской ССР. – Ташкент, 1965. – 96с.
1144433
  Вахабова Бария Рукописи произведений Ибн Сины в собрании Института востоковедения АН УзССР / Вахабова Бария. – Ташкент, 1982. – 72 с.
1144434
   Рукописи Пушкина в библиотеках, музеях и архивохранилищах СССР. – Л., 1929. – с.
1144435
  Модзалевский Л.Б. Рукописи Пушкина в собрании Государственной публичной библиотеки в Ленинграде / Л.Б. Модзалевский. – Ленинград, 1929. – 51 с.
1144436
   Рукописи Пушкина,. – М.-Л., 1964. – 112с.
1144437
  Модзалевский Л.Б. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме. / Л.Б. Модзалевский, Б.В. Томашевский. – Москва ; Ленинград : Изд-во Ан СССР, 1937. – 395 с.
1144438
   Рукописи С. Н. Глинки : Каталог. – Стеклограф. изд. – Ленинград, 1963. – 33с.
1144439
  Брюховецький В. Рукописи таки не горять, але ховають загадки!


  Перший варіант опублікованої 1955-1956 рр. праці Віктора Петрова "Українські культурні діячі - жертви большевицького терору", в якій автор на величезному фактичному матеріалі показує послідовну політику більшовиків, спрямовану на знищення української ...
1144440
   Рукописи Ф. М. Достоевского. – Ленинград, 1963. – 66с.
1144441
  Джамиль Я.Ю. Рукописи, посвященные лингвистике, из коллекции восточных рукописей А.К. Казем-Бека // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 54-72. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
1144442
   Рукописи. Редкие издания. Архивы : Из фондов библиотеки Московского университета. – Москва : Археографический центр, 1997. – 316с. – ISBN 5-047-86169-2
1144443
  Петрунь Ф.О. Рукописна збірка В.І.Григоровича. / Ф.О. Петрунь. – 137-161с.
1144444
  Гребеньова В. Рукописна збірка дитячого музичного фольклору // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 76-82
1144445
  Тимошик М. Рукописна і друкована україніка у Франції як джерело дослідження українсько-французьких відносин // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 79-96. – ISBN 966-7522-07-5
1144446
   Рукописна і стародрукована книга : збірник праць: міжнародна наукова конференція (12 Федоровський семінар), Львів, 23-25 квітня 2004. – Львів, 2006. – 160с. – ISBN 966-8445-35-Х
1144447
  Маслова О.М. Рукописна книга / О.М. Маслова, 1925
1144448
  Руденко О. Рукописна книга в творчості Модеста Сосенка / Олег Руденко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 327-331. – ISSN 1028-5091
1144449
  Примак А.Ф. Рукописна спадщина в особовому архіві М.Ф. Біляшівського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 122-130. – ISBN 978-966-8999-37-6
1144450
  Мага І. Рукописна спадщина В.О. Романовського / Ірина Мага // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 278-287. – ISBN 966-02-2554-7
1144451
  Перерва В.С. Рукописна спадщина П.Г. Лебединцева як історичне джерело // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-19. – (Історія ; Вип. 46)


  Аналізується джерельна цінність рукописної спадщини протоєрея-історика П. Лебединцева.
1144452
  Коваль Ф.В. Рукописна спадщина Т.Г. Шевченка / Коваль В.Ф. – с. 103-120. – Окр. відб.
1144453
  Яременко Л.М. Рукописна та бібліографічна спадщина Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926-1930) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2004. – Вип.9. – C. 3-13
1144454
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ. – ISBN 5-7702-0566-0
Вип. 1. – 1993. – 250 с.
1144455
   Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ : Українознавство. – ISBN 5-7702-0690-Х
вип.2. – 1994. – 250с
1144456
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ. – ISBN 966-02-0930-4
Вип. 4. – 1998
1144457
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ. – ISBN 966-02-1646-7
Вип. 5. – 2000
1144458
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ. – ISBN 966-02-1794-3
Вип. 6. – 2000
1144459
   Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ. – ISBN 966-02-2780-9(серія); 966-02-2781-7
Вип.7. – 2002
1144460
   Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ. – ISBN 966-02-2780-9(серія); 966-02-3147-4
Вип.8. – 2003
1144461
   Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ
Вип.9. – 2004
1144462
   Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ, 2003-. – ISBN 966-02-3854-1
Вип. 10. – 2005, ISSN 966-02-2780-9
1144463
   Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-4450-4
Вип. 11. – 2007, ISSN 966-02-2780-9
1144464
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
Вип. 12. – 2007
1144465
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
Вип. 13. – 2009
1144466
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISSN 2222-4203
Вип. 14. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1144467
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISSN 2222-4203
Вип. 15. – 2012
1144468
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISSN 2222-4203
Вип. 16. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1144469
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISSN 2222-4203
Вип. 17. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1144470
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISSN 2222-4203
Вип. 18. – 2014. – 651 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1144471
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
Вип. 19. – 2015. – 528 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1144472
   Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
Вип. 20. – 2016. – 536 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1144473
   Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних = Manuscripts Ucrainica in the holdings of Lviv Stefanyk scientific library of the National academy of sciences of Ukraine and the problems of creating information databases : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – 653, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., рос., пол. та англ. - Назва обкл.: Рукописна україніка. - Покажчики: с. 551-624. - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці ст., та в підрядк. прим.
1144474
  Яковець Л.М. Рукописна церковнослов"янська книга як складова християнської писемної культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 84-85
1144475
  Мяскова Т. Рукописна, книжкова та архівна спадщина України: проблеми створення цифрового інформаційного ресурсу : пленарне засід. Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття" 9-10 жовтня 2012 р. м. Київ / Т. Мяскова, Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 61-64. – ISSN 1029-7200
1144476
   Рукописная и печатная книга. – Москва : Наука, 1975. – 258с.
1144477
   Рукописная книга в культуре народов Востока. – М.
1. – 1987. – 557с.
1144478
   Рукописная книга в культуре народов Востока. – М.
2. – 1988. – 548с.
1144479
  Романова В.Л. Рукописная книга и готическое письмо во Франции в 13-14 вв. (по матер. собран. рукописн. книг Гос. публичн. библиот. им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) : Автореф... канд. ист.наук: / Романова В. Л.; Ин-т всеобщ. ист. АН СССР. – М., 1970. – 28л.
1144480
  Романова В.Л. Рукописная книга и готическое письмо во Франции в XIII-XIV вв. / В.Л. Романова. – М., 1975. – 239с.
1144481
  Хромов О.Р. Рукописная книга с гравюрами - новый жанр в искусстве русской книги позднего Средневековья и Нового времени // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 54-61. – ISSN 0869-608Х
1144482
  Никольский Н.К. Рукописная книжность древнерусских библиотек. / Н.К. Никольский. – С-Пб. – 163с.
1144483
  Филиппова Татьяна Рукописная красота // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 1. – ISSN 1727-4893
1144484
  Апанович Е.М. Рукописная светская книга XVIII века на Украине / Е.М. Апанович. – Київ, 1983. – 122с.
1144485
  Андреев И.Л. Рукописная страница истории марксизма (проблема общины и рода в рукописях К.Маркса 70-80-х гг.) / И.Л. Андреев. – Москва, 1985. – 271с.
1144486
  Бухарин М.Д. Рукописная традиция "Малых греческих географов" (Кодексы А и В) // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2015. – № 1 (292), январь - февраль - март. – С. 37-59. – ISSN 0321-0391
1144487
   Рукописная традиция16-19 вв. на Востоке России. – Новосибирск, 1983. – 248с.
1144488
  Манучарян Г.Г. Рукописная школа монастыря Аракельц в Муше и Погос Таронаци : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Манучарян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 39л.
1144489
  Сас П.М. Рукописне "Євангеліє П. Сагайдачного" // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 4. – С.157-189. – ISSN 0130-5247
1144490
  Кукса Н.В. Рукописне Євангеліє Петра Конашевича Сагайдачного кінця XV - початку XVI ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 133-134. – ISSN 2218-4805
1144491
  Боброва М. Рукописне зібрання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: проблеми зберігання та використання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 129-135. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1144492
  Тумаш В. Рукописне Нобельське Четвероєвангеліє - найдавніша писемна пам"ятка Українського Полісся / В. Тумаш, П. Дубінець // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 травня (№ 19). – С. 14


  Зарічненський район Рівненської області – унікальний регіон, який донині недостатньо вивчений істориками. У різні періоди історії територія краю належала до різних держав, тому документальні свідчення з життя його мешканців розпорошені по архівах та ...
1144493
  Біленький Є.А. Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Є.А. Біленький, С.О. Булатова ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна ; ред. : Н.М. Зубкова, М.Л. Скирта, О.С. Боляк] ; НАН України ; Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису. – Київ : [Друкарня Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського], 2011. – 251, [5] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6296-6
1144494
  Сус І. Рукописний українсько-польський словник "Idyotyzmy” І. Вагилевича як пам"ятка української діалектної фразеографії // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 141-145
1144495
  Пилипенко Є.М. Рукописні варіанти ранніх повістей як джерело дослідження діалектної основи мови творів І. Нечуя-Левицького // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 48-50. – ISBN 978-966-96911-8-7
1144496
  Булатова С.О. Рукописні дарчі написи на виданнях як джерело з історії комплектування зібрання Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 183-196. – ISSN 2222-4203
1144497
  Гринчишин Д. Рукописні джерела "Словника української мови XVI - першої половини XVII ст" // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 342-351
1144498
  Якубова Т.А. Рукописні документи бібліотечних фондів Інституту рукопису НБУВ про епоху російсько-турецьких війн ( XVIII ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 299-301. – ISSN 2218-4805
1144499
  Мовчун А. Рукописні журнали та народопросвітні книжки Бориса Грінченка
1144500
  Кришталович У.Р. Рукописні карти ХVІ - ХІХ століть у фондах центрального державного історичного архіву України (м. Львів) / У.Р. Кришталович, Р.І. Сосса // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 47-53 : мал. – Бібліогр.: 12 назв.
1144501
  Радомисльська Ф.М. Рукописні картографічні матеріали Київського облдержархіву як джерело з історії населених пунктів Київщини // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 210-217
1144502
  Ковальчук Г.І. Рукописні книги та стародруки : [навч. посібник] / Галина Ковальчук ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2011. – 100 с. : іл. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 978-966-02-5640-8
1144503
  Яроцька М.В. Рукописні книги ХVІІ ст. з монастирських збірок у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: питання наукового опису // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 438-442. – ISBN 966-02-3854-1
1144504
  Гейда О. Рукописні колекції з історії Чернігівської єпархії у музеї Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 166-176. – ISBN 978-966-2410-77-8
1144505
  Голуб М. Рукописні Мінеї, створені у Львові у XVI - на початку XVIII ст., як джерело книгознавчих досліджень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – C. 10-21. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1144506
  Кроп Т. Рукописні раритети Івана Котляревського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 3


  Літературна діяльність І. Котляревського.
1144507
  Ярмиш Ю. Рукописні скарби Святої гори Афон // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 31 травня - 7 червня (№ 25). – С. 7
1144508
  Міщук С.М. Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історія, склад, наукове дослідження / С.М. Міщук ; НАНУ ; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського ; [ відп. ред. О.С. Онищенко ]. – Київ, 2007. – 243 с. – ISBN 978-966-02-4560-0
1144509
  Дзьобан О. Рукописні фонди ЛНБ: історія і сучасність // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 5-10
1144510
  Міщук С.М. Рукописно-книжкові пам"ятки Волині в наукових студіях професора В.М. Перетца // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 120-124. – Бібліогр. : 12 назв
1144511
  Дубровіна Л.А. Рукописно-книжна спадщина України в сфері національної культури: створення традиційних та електронних ресурсів // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 286-315. – ISSN 2222-4203
1144512
   Рукописное наследие Древней Руси. – Л., 1972. – 423с.
1144513
  Паликова А.К. Рукописные журналы Сибири 900-х годов / А.К. Паликова. – Улан-Удэ, 1974. – 70с.
1144514
   Рукописные и редкие печатные книги в фондах библиотек АН СССР. – Л., 1976. – 158с.
1144515
  Кнатько Г.Д. Рукописные издания партизан Белоруссии. / Г.Д. Кнатько. – Минск, 1979. – 88 с.
1144516
  Епифанова Л.М. Рукописные источники Института востоковедения Академии наук УзССР по истории Средней Азии периода присоединения к России (Бухара). / Л.М. Епифанова. – Ташкент, 1965. – 76с.
1144517
   Рукописные источники по истории Западной Европы в архиве Ленинградского отделения Института истории СССР. – Ленинград, 1982. – 176 с.
1144518
  Раджабов И.Р. Рукописные источники по истории музыкальной культуры народов Средней Азии из собрания восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР, : Автореф... Канд.филол.наук: / Раджабов И.Р.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
1144519
  Мамутова З.А. Рукописные книги XIII–XV веков по изучению основ ислама в фондах КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 48-54. – ISSN 1608-0599
1144520
  Мамут З. Рукописные книги XIII -XV вв. по изучению основ ислама в фондах КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2014. – № 42. – С. 94-103
1144521
  Вздорнов Г.И. Рукописные книги Северо-Восточной Руси XII-начала XV веков как памятники искусства : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / Вздорнов Г.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 17 c.
1144522
   Рукописные книги собрания М. П. Погодина. – Л., 1988. – 340с.
1144523
  Еганян О.С. Рукописные коллекции Матенадарана. : Автореф... Канд.филол.наук: / Еганян О.С.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1966. – 24л.
1144524
   Рукописные литературные сборники второй половины XIX в. в фондах научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского. – Казань, 1988. – 64с.
1144525
   Рукописные памятники. – М., 1975. – с.
1144526
   Рукописные памятники. – М., 1975. – с.
1144527
  Сперанский М.Н. Рукописные сборники 18 века / М.Н. Сперанский. – Москва, 1963. – 268с.
1144528
  Бондаренко И.П. Рукописные словари японских мореплавателей как источники по истории русского языка XVIII века // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 49-57. – ISBN 966-594-936-5
1144529
   Рукописные собрания государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. – М.
Т. 1. – 1986. – 381с.
1144530
   Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. – М.
Т. 1, вып. 1. – 1983. – 254с.
1144531
   Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. – М.
Т. 1, вып. 2. – 1986. – 382с.
1144532
   Рукописные собрания Д.В. Разумовского и В.Ф. Одоевского и архив Д.В. Разумовского. – М.ж, 1960. – с.
1144533
  Баскаков В.И. Рукописные собрания и коллекции Пушкинского дома / В.И. Баскаков. – Л., 1989. – 80с.
1144534
  Абрамян А.Г. Рукописные сокровища Матенадарана / А.Г. Абрамян. – Ереван : Армгосиздат, 1959. – 108 с., [14] л. ил. – Список опубл. Матенадараном первоисточников: с. 104-106
1144535
  Кукушкина М.В. Рукописные фонды Библиотеки Академии наук СССР / М.В. Кукушкина. – Л., 1988. – 68с.
1144536
   Рукописные фонды Центральной научной библиотеки им. В. И. Вернадского. – К., 1989. – 126с.
1144537
   Рукописный лексикон первой половины XVIII в.. – Ленинград, 1964. – 402 с.
1144538
  Баскаков В.Н. Рукописный отдел Пушкинского дома / В.Н. Баскаков. – Ленинград : Наука, 1982. – 40 с.
1144539
   Рукописный требник. – Москва. – 267с. – Книга без титул. арк. Рукописне видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XIX? cт.- картон, корінець зі шкіри
1144540
   Рукописный требник. – Москва. – 287с. – Книга без титул. арк. Рукописне видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XIX? cт.- картон, корінець зі шкіри
1144541
  Таранов Н.Н. Рукописный шрифт / Н.Н. Таранов. – Львов : Вища школа, 1986. – 159 с.
1144542
   Рукопись - художественный редактор - книга : опыт худож. редактирования изд. : сб. статей. – Москва : Книга, 1985. – 296 с.
1144543
  Куняев С. Рукопись / С. Куняев. – М, 1977. – 287с.
1144544
  Шевердин М.И. Рукопись Алишера. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1947. – 236с.
1144545
  Астахов Е.Е. Рукопись в кожаном переплете / Е.Е. Астахов. – Куйбышев, 1966. – 112с.
1144546
  Чудакова М.О. Рукопись и книга / М.О. Чудакова. – Москва : Просвещение, 1986. – 176 с.
1144547
  Фролов А.А. Рукопись и корректура. / А.А. Фролов. – Л, 1965. – 71с.
1144548
  Грибоедов А.С. Рукопись комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума" / [вступ. ст. А. Станкевича, В. Якушкина]. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1903. – [4], XIX, 152 с., [5] л. факс. – Примеч.: с. 121-152. - В кн. вложено факсимиле афиши, оповещающей о первой постановке "Горе от ума" на сцене Большого театра в Петербурге 2 дек. 1829 г. – (Иператорский Российский Исторический музей имени императора Александра III : Описание памятников ; Вып. 3)


  Станкевич Алексей Иванович (1856-1922) Якушкин Вячеслав Евгеньевич (1856-1912) Печатано на основании "параграфа" 16 Высочайше утвержденного 11 апреля 1888 г. Положения об Императорском Российском историческом музее/ Товарищ председателя Ив. Забелин
1144549
  Заславский И.Я. Рукопись Пушкина. О вариантном фонде романа "Евгений Онегин" // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 11-26
1144550
  Худуд Рукопись Туманского. / Худуд, Ал-Алем. – Л., 1930. – 45с.
1144551
  Ладлэм Р. Рукопись Чэнселлора / Р. Ладлэм. – М., 1983. – 464с.
1144552
  Ладлэм Р. Рукопись Чэнселлора : роман / Роберт Ладлэм ; [Пер. с англ. М. Осинцевой ; Послесл. А.М. Зверева]. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 351 с.
1144553
  Ладлэм Р. Рукопись Чэнселлора : Роман / Р. Ладлэм. – 2-е изд. – Москва : Воениздат, 1990. – 459с.
1144554
   Рукопись, зарытая в саду Эдема. – Л., 1989. – 491с.
1144555
  Гиляревский Р. Рукопись, найденная в библиотеке : К истории российской каталогиации // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 7 (121). – С. 26 - 27. – ISSN 1727-4893
1144556
  По Эдгар Рукопись, найденная в бутылке // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2006. – № 5. – С. 88-95
1144557
  Потоцкий Ян Рукопись, найденная в Сарагосе / Потоцкий Ян. – Москва : Наука, 1968. – 624с.
1144558
  Потоцкий Ян Рукопись, найденная в Сарагосе / Потоцкий Ян. – М., 1971. – 640с.
1144559
  Потоцкий Ян Рукопись, найденная в Сарагосе / Потоцкий Ян. – Пер.с польского. – Москва : Художественная литература, 1989. – 687с.
1144560
  Потоцкий Ян Рукопись, найденная в Сарагосе / Потоцкий Ян. – М., 1992. – 603с.
1144561
  Потоцкий Ян Рукопись, найденная в Сарагосе / Потоцкий Ян. – М., 1994. – 638с.
1144562
  Долинский Д. Рукопожатие / Д. Долинский. – Ростов, 1959. – 63с.
1144563
  Сухарев А.А. Рукопожатие / А.А. Сухарев. – Вологда, 1960. – 32с.
1144564
   Рукопожатие. – Липецк, 1963. – 68с.
1144565
   Рукопожатие. – Нальчик, 1966. – 172с.
1144566
  Шестинский О.Н. Рукопожатие / О.Н. Шестинский. – Л., 1967. – 72с.
1144567
   Рукопожатие. – Ярославль, 1971. – 80с.
1144568
  Гиляжев Х. Рукопожатие : стихотворение и поэма / Х. Гиляжев. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1975. – 127 с.
1144569
  Кондырев Л.Н. Рукопожатие / Л.Н. Кондырев. – М, 1976. – 31с.
1144570
   Рукопожатие. – Ташкент, 1976. – 332с.
1144571
   Рукопожатие. – Волгоград, 1977. – 111с.
1144572
   Рукопожатие. – М., 1977. – 279с.
1144573
  Ярковец А.Г. Рукопожатие / А.Г. Ярковец. – Л., 1978. – 80с.
1144574
  Ковалев Ю.И. Рукопожатие / Ю.И. Ковалев. – Хабаровск, 1982. – 31с.
1144575
   Рукопожатие. – М., 1985. – 343с.
1144576
  Инов И.В. Рукопожатие в Карпатах / И.В. Инов. – Ужгород, 1988. – 198с.
1144577
   Рукопожатие в космосе. – Москва : Известия, 1975. – 480с.
1144578
   Рукопожатие границ. – М., 1971. – 359с.
1144579
  Филиппов А.П. Рукопожатие друга / А.П. Филиппов. – Уфа, 1974. – 63с.
1144580
   Рукопожатие друзей : стихи [поэтов Донец. обл. и Магдебург. окр. (ГДР) / сост. Б.Л. Радевич, Т.В. Рольник ; предисл. Г. Щурова, М. Зельбера ; худож. М.А. Бочаров]. – Донецк : Донбас, 1979. – 151 с. : ил. – Миниатюрное издание


  Содерж.: Нефедов, Е. ; Кочергин, В. ; Мамнев, В. ; Мирошниченко, Н. ; Калиниченко, В. ; Марченко, А. ; Руденко, В. ; Легостаев, Е. ; Горовой, Л. ; Козодоев, В.
1144581
  Луковец А.И. Рукопожатие друзей / А.И. Луковец. – М., 1980. – 256с.
1144582
   Рукопожатие миллионов. – М., 1962. – 271с.
1144583
  Сидоров В.М. Рукопожатие на расстоянии / В.М. Сидоров. – Москва, 1987. – 131с.
1144584
  Куленко Н.А. Рукопожатие огня. / Н.А. Куленко. – М., 1987. – 95с.
1144585
  Строганов О.А. Рукопожатие полюсов. / О.А. Строганов, В.Н. Накаряков. – М., 1963. – 157с.
1144586
   Рукопожатие через горизонт. – Ставрополь, 1979. – 267с.
1144587
  Лазарев В.Я. Рукопожатие. / В.Я. Лазарев. – Тула, 1959. – 96с.
1144588
  Тейф М.С. Рукопожатие. / М.С. Тейф. – М., 1964. – 106с.
1144589
  Пятков Г.И. Рукопожатие. стихи / Г.И. Пятков. – М., 1964. – 95с.
1144590
  Ийеш Д. Рукопожатия / Д. Ийеш. – М., 1969. – 176с.
1144591
  Азаров В.Б. Рукопожатье : стихотворения и переводы / В.Б. Азаров. – Таллин : Эстоское государственное издательство, 1964. – 196 с.
1144592
  Миронов В.Н. Рукопожатье. / В.Н. Миронов. – Челябинск, 1976. – 78с.
1144593
  Апраушев А.В. Рукотворение "души" / А.В. Апраушев. – Москва, 1986. – 96с.
1144594
   Рукотворная нить. – М., 1990. – 43с.
1144595
  Ясень М. Рукотворне диво // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 71-73, 3 с. обкл.


  Реставрація Царськіх врат головного вівтаря Софійського собору
1144596
  Ясень Микола Рукотворне диво // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 71-72, 3 с. обкл.


  У Національному заповіднику "Софія Київська" після освячення відкрили срібні Царські врата іконостасу, які два роки реставрували в Кракові. Величне дійство відбулося за участю Президента України Віктора Ющенка та Вселенського патріарха Варфоломія І під ...
1144597
  Ясень Микола Рукотворне диво // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 71-72, 3 с. обкл.


  У Національному заповіднику "Софія Київська" після освячення відкрили срібні Царські врата іконостасу, які два роки реставрували в Кракові. Величне дійство відбулося за участю Президента України Віктора Ющенка та Вселенського патріарха Варфоломія І під ...
1144598
  Письменний А.Г. Рукотворное море / А.Г. Письменний. – М, 1980. – 432с.
1144599
  Письменний А.Г. Рукотворное море / А.Г. Письменний. – М, 1986. – 478с.
1144600
  Гавердовская Т. Рукотворное чудо / Татьяна Гавердовская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2010. – № 4. – С. 28-34


  Об авторской рукотворной книге.
1144601
  Калинин Анатолий Рукотворные "двойные" картины : Невидимое - видимое // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 21-27 : Іл.
1144602
  Мильков Ф.Н. Рукотворные ландшафты / Ф.Н. Мильков. – Москва : Мысль, 1978. – 86с.
1144603
  Ревуцкий А.М. Рукотворный гром / А.М. Ревуцкий. – М., 1975. – 64с.
1144604
  Шарапов Ю.П. Рукою Владимира Ильича / Ю.П. Шарапов. – М., 1981. – 78с.
1144605
  Пушкин А.С. Рукою Пушкина / А.С. Пушкин. – М-Л, 1935. – 926с.
1144606
  Симонова Т.М. Руксские пленные в польских лагерях. 1919-1922 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 2. – С. 60-63. – ISSN 0321-0626
1144607
   Руку дружбы подали : стихи : [сборник / сост. И.М. Мельниченко, Т.И. Махалова ; худож. А. Бочаров]. – Донецк ; Кемерово : Донбас ; Кн. изд-во, 1979. – 197, [9] с. : ил. – Миниатюрное издание


  Авт.: Тычина, П. ; Маяковский, В.; Сосюра, В. ; Беспощадный, П. ; Федоров, В. ; Ушаков, Н. ; Ласкин, Б. ; Матусовский, М. ; Черкасский, Ю. ; Доризо, Н.
1144608
   Руку на верность. – М., 1969. – 348с.
1144609
  Хмельковская Е. Руку твою, человек! / Е.Хмельковская. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1963. – 59, [2] c.
1144610
  Михалевич О.В. Руку, товаришу! / О.В. Михалевич. – К., 1967. – 194с.
1144611
  Мухтасипов М. Руку, товарищ / М. Мухтасипов. – М., 1966. – 103с.
1144612
  Чечнева М.П. Руку, товарищ Вьетнам! / М.П. Чечнева. – М, 1971. – 119с.
1144613
  Бендицкий Э.Я. Рулевое управление колесных тракторов / Э.Я. Бендицкий. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Россельхозиздат, 1987. – 124с.
1144614
  Костин С.В. Рулевые приводы / С.В. Костин. – М., 1973. – 205с.
1144615
  Гроссман Л.П. Рулетенбург. Повесть о Достоевском / Л.П. Гроссман. – М.-Л., 1932. – 303с.
1144616
  Жуков Борис Рулетка для души : интроспекция // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 154-160 : Фото
1144617
  Мордвінцев В. Рум"янцевський гурток // Історичний календар"99 : Науково-популярний та літературний альманах / упорядники А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5
1144618
   Румбы фантастики. – М., 1988. – 509с.
1144619
   Румбы фантастики, 1988. – М., 1989. – 222с.
1144620
   Румбы фантастики, 1988. – М., 1989. – 444с.
1144621
  Львов Е. Румелийский переворот / Исторический этюд Евгения Львова, (русского странника). – Москва : В Университетской тип. (М. Катков), 1886. – 113 с.
1144622
  Лєсаков В.І. Руминія на шляху до соціалізму / В.І. Лєсаков. – К., 1949. – 139с.
1144623
  Муратов В.В. Румия. / В.В. Муратов. – Ростов н/Д, 1962. – 191с.
1144624
  Мірон Адріан Румунія відкривається для України / Мірон Адріан, Самойлов Юрій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 30-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1144625
  Кульчицький С. Румунія і Молдова: дві країни, одна нація // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 85-102
1144626
  Олійниченко Г.М. Румунія на шляху до соціалізму / Г.М. Олійниченко. – К., 1951. – 44с.
1144627
  Солодкий Сергій Румунія наступає? // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 16 (117). – С. 18-21


  Зовнішня політика Румунії. Політична ситуація у Молдові і політика Бухаресту.
1144628
  Гук П. Румунія та розширення Європейського Союзу // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Т. 5, (№ 3). – С. 286-298. – ISSN 1684-906Х
1144629
  Русак А.В. Румунія у Другій Світовій війні - від сателіта гітлерівської Німеччини до союзника антифашистської коаліції (1941-1945 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-70. – (Історія ; Вип. 50)


  Розглядається участь Румунії у ІІ Світовій війні.
1144630
  Іващенко Микола Румунія. 5 днів за 5 євро // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 64-69 : фото
1144631
   Румунія. Відпочинок, що закінчується весіллям // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 116-117 : Фото
1144632
   Румунія. Між морем і озером : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 86-87
1144633
  Рафаловський Євген Румунія. Незнайомі сусіди : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 74-79
1144634
  Стаховський Дмитро Румунія. Роман зі снігом // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 96-102 : фото
1144635
  Рафаловський Євген Румунія. Шукали вампіра, а зустріли ведмедя // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 54-62
1144636
   Румунія. Як наші Карпати, тільки... дешевше : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 78-81 : Фото
1144637
  Федоренко К. Румунія: народ проти корупції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 5


  "П"ятого лютого в Румунії відбулася найбільша акція протесту в історії країни. Понад півмільйона людей вийшло на вулиці, щоб висловити своє невдоволення діями уряду. До цього масштабні мітинги проводилися вже кілька днів поспіль."
1144638
  Макаренко П. Румунія: погляд на врегулювання українсько-російської кризи // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 50-51. – (Історичні науки)
1144639
  Попеску І.В. Румуно-російський білінгвізм та мовна ситуація в південному ареалі Чернівецької області. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Попеску І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 18л.
1144640
  Назарія С. Румунська інтервенція в Бессарабії (1918 р.) та інтерпретація цих подій в історіографії та мемуарах румунських діячів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 129-138. – ISSN 0321-0499
1144641
  Пеняк П.С. Румунська історіографія про слов"ян Тисо-Дунайського басейну // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 167-171. – (Історія ; Вип. 21)
1144642
  Семчинський С.В. Румунська мова : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Станіслав Семчинський ; КНУТШ. – Чернівці : Букрек, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-399-159-7
1144643
  Лучканин С.М. Румунська мова в концепції філологів латиністів трансільванскої школи кінця XVIII-початку XIX ст. (С. Міку, Г. Шінкай) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 10-15. – ISBN 966-581-295-6
1144644
  Сергієнко Т.С. Румунська національна меншина Закарпаття в контексті розвитку українсько-румунських взаємин (1991-2013 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 39-44. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1144645
  Новосьолов О. Румунська політика в Бессарабії, Буковині і Трансністрії в 1941-1944 рр. історіографічний аспект // Південний Захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Ассоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2009. – Вип. 8. – С. 76-93. – ISBN 978-966-389-260-3
1144646
  Торончук І.Ж. Румунська політична поліція (сигуранца) на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 15-18. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Здійснено історико-правовий аналіз процесу організації та діяльності органів сигуранци (таємної політичної поліції Румунії) на Буковині у міжвоєнний період. Особлива увага звертається на законодавче регламентування, структурну організацію та кадрове ...
1144647
  Жерновей Г.Я. Румунська філологія в Чернівецькому університеті = Filologia romana la Universitatea din Cernauti / Г.Я. Жерновей ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. румун. та класичної філології. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – (Серія видань "PRO HISTORIA" = Seria de editii "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
Т. 2 : 1919-1940. – 2013. – 423, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. румун. – Бібліогр.: с. 410-423 та в підрядк. прим.
1144648
  Жерновей Г.Я. Румунська філологія у Чернівецькому університеті. Історія становлення та сучасний стан // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 320-324
1144649
  Гіною І. Румунський етнографічний атлас // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 33-36. – ISSN 0130-6936
1144650
  Тертична Ю.В. Румунський етнос Закарпатської області як ресурс етноекзогенного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 132-140. – Бібліогр.: 17 назв.
1144651
  Пархомчук С.М. Румунський народ завершує будівництво соціалізму / С.М. Пархомчук. – Київ, 1963. – 47с.
1144652
  Битке М. Румунський народний одяг: традиція і сучасність // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 52-58. – ISSN 0130-6936
1144653
  Шаровольський І.В. Румунські запозичені слова в українській мові / Іван Шаровольський. – Київ, 1929. – С. 52-65. – Окр. відб. з: Збірник заходознавства УАН, К., 1929, № 1


  13 травня 1926 р. цю статтю було зачитано в Українській Академії Наук, як доповідь на спільнім засіданні Комісії Заходо-й Америкознавства, Комісії Історичного словниката Інституту Української Наукової Мови
1144654
   Румунські народні казки. – К., 1956. – 192с.
1144655
   Румунські народні прислів"я та приказки. – Київ, 1978. – 224 с.
1144656
   Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність = Relatii romano-ucrainene. Istorie si contemporaneitate : зб. наук. пр. за матеріалами III Міжнар. наук. конф. "Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність" (30 черв.-1 лип. 2009 р., м. Сату-Маре, Румунія) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т ; Повітовий музей Сату-Маре ; [ред. рада: Ващук Ф.Г. та ін. ; редкол.: Вовканич І.І. (голова) та ін.]. – Ужгород ; Caтy-Mape : ЗакДУ, 2011. – 575, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-966-2075-18-2
1144657
  Иваненко Анна Румын-дза-дза : Приключения / Иваненко Анна, Шевченко Людмила // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 72-83 : Іл.
1144658
  Прашкевич Г. Румын сделал открытие // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 2. – С. 7-66. – ISSN 1728-8568
1144659
  Дилевская Н.А. Румыния / Н.А. Дилевская ; Ист. комис. О.Р.Т.З. – Москва : Изд. и печ. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1914. – 38 с. – Без тит. л. – (Война и культура ; 12)
1144660
  Тимов С. Румыния / С. Тимов. – М.-Л. : Моск. рабочий, 1931. – 64 с.
1144661
  Сихля Ф. Румыния / Ф. Сихля. – М, 1931. – 64с.
1144662
  Дембо В. Румыния / В. Дембо. – Москва, 1937. – 168с.
1144663
  Арманд Д.Л. Румыния / Д.Л. Арманд. – Москва : Госполитиздат, 1941. – 64с.
1144664
  Арманд Д.Л. Румыния : Физико-географическое описание / Д.Л. Арманд. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1946. – 259с. – (Научно-популярная)
1144665
  Пагирев Б.В. Румыния / Б.В. Пагирев. – Москва, 1955. – 264с.
1144666
   Румыния. – 2-е, пересмотр. и доб. – Бухарест, 1960. – 875с.
1144667
  Валев Э.Б. Румыния / Э.Б. Валев. – Москва, 1963. – 112с.
1144668
   Румыния. – Бухарест, 1964. – 219с.
1144669
  Бэлаж Теафил Румыния / Бэлаж Теафил. – Бухарест, 1972. – 312с.
1144670
   Румыния : Из сокровищницы традиционного народного костюма. – Бухарест : Спортивно-туристское изд-во, 1978. – 22 с., 112. ; разд. паг. : илл.
1144671
   Румыния : Рек. библиогр. справ. – Москва : Книга, 1986. – 93с. – (Страны и народы мира)
1144672
  Бантя Э. Румыния в антигитлеровской войне 23 августа 1944 года - 12 мая 1945 года / Э. Бантя. – 2-е, пересмотр. и сокращен. изд. – Бухарест, 1976. – 203 с.
1144673
  Лебедев Н.И. Румыния в годы второй мировой войны / Н.И. Лебедев. – М., 1961. – 320с.
1144674
   Румыния в годы народно-демократической революции. – М., 1974. – 344с.
1144675
  Виноградов В.Н. Румыния в годы первой мировой войны / В.Н. Виноградов. – Москва, 1969. – 372с.
1144676
  Биткова Т.Г. Румыния в единой Европе // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 4 : Две Европы : процесcы интеграции. – С. 129-141. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1144677
   Румыния в цифрах и фактах. – Бухарест, 1967. – 80с.
1144678
   Румыния во второй мировой войне. – Бухарест, 1964. – 143с.
1144679
  Покивайлова Т.А. Румыния во Второй мировой войне в румынской историографии // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 126-142. – ISSN 0130-3864


  Автор подробнейшим образом рассматривает развитие румынской историографии, посвященной Второй мировой войне.
1144680
  Попов И. Румыния и ее вооруженные силы / И. Попов. – Москва, 1940. – 83с.
1144681
  Гук П. Румыния и расширение Европейского Союза // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 3. – С. 300-312. – ISSN 1684-906Х
1144682
  Ткаченко В. Румыния на пути к социализму / В. Ткаченко. – М., 1954. – 80с.
1144683
  Меркулов А. Румыния на пути строительства экономических основ социализма / А. Меркулов. – М., 1954. – 192с.
1144684
  Языкова А.А. Румыния накануне Второй мировой войны 1934-1939 гг. / А.А. Языкова. – М., 1963. – 296с.
1144685
  Чаушеску Николае Румыния по пути построения всесторонне развитого социалистического общества. / Чаушеску Николае. – Бухарест
10,11. – 1974. – 970,1187с.
1144686
  Чаушеску Николае Румыния по пути построения всесторонне развитого социалистического общества. / Чаушеску Николае. – Бухарест
12,13. – 1975. – 736,768с.
1144687
  Чаушеску Николае Румыния по пути построения всесторонне развитого социалистического общества. / Чаушеску Николае. – Бухарест
14,15. – 1977. – 753,655с.
1144688
  Шутова Наталья Румыния поборется за бизнес-туриста : Destionations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 67 : Фото
1144689
  Шутова Наталья Румыния поработала над своей привлекательностью : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 67 : Фото
1144690
  Шутова Наталья Румыния составляет мастер-план : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 33
1144691
  Бадулеску А. Румыния. / А. Бадулеску. – Москва; Ленинград : Московский рабочий, 1927. – 31с. – (Наши соседи)
1144692
  Бадулеску А. Румыния. / А. Бадулеску. – М., 1929. – 32с.
1144693
  Самойлов С.И. Румыния. / С.И. Самойлов. – М, 1950. – 94с.
1144694
  Исакина Юлия Румыния. Верите ли вы в вампиров? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 32-37 : фото
1144695
  Мазур Владимир Румыния. Кто, кто в тремочке живет? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 20-23 : фото
1144696
  Введенская Г. Румыния. Лучшие театральные премьеры 1987/88 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.А. Харитонов, А.Ф. Строев. – Москва, 1989. – № 5 (85). – С. 7-23
1144697
  Улунян Ар.А. Румыния: 1916 год. Британские оценки и прогнозы // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 3-16. – ISSN 0132-1366
1144698
   Румыния: традиции и обычаи загадочной страны Дракулы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 31-33 : Фото
1144699
  Попеску Иван Васильевич Румыно-русский билингвизм и языковая ситуация в южном Ареале Черновицкой области : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.01. / Попеску Иван Васильевич; Черновицкий гос. ун-тет. – Черновцы, 1992. – 229л. – Бібліогр.:л.171-194
1144700
  Фридман М.В. Румынская деревня в творчестве Михаила Садовяну периода с 1900 г. по 1944 г. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Фридман М.В. ; МГУ. – Москва, 1953. – 15 с.
1144701
   Румынская живопись. – Бухарест, 1956. – 85с.
1144702
  Розерцвейг. М.Ю. Румынская литература на путях к социалистическому реализму : Автореф... канд. филол.наук: / Розерцвейг. М. Ю.; МГУ. – М., 1954. – 16л.
1144703
  Диев Д.В. Румынская Народная армия / Д.В. Диев. – М., 1966. – 102с.
1144704
   Румынская народная поэзия. – М., 1987. – 238с.
1144705
  Четерки И. Румынская Народная Республика -- социалистическое государство / И. Четерки. – М., 1964. – 416с.
1144706
  Слепян С. Румынская Народная Республика / С. Слепян. – Москва : Воениздат, 1955. – 111с. : Ил. – (Беседы у карты мира)
1144707
   Румынская Народная Республика. – М., 1956. – 99с.
1144708
   Румынская Народная Республика. – М., 1958. – с.
1144709
   Румынская Народная Республика. – Бухарест, 1962. – 267с.
1144710
   Румынская Народная Республика. – М., 1962. – 347с.
1144711
  Лесаков В.И. Румынская Народная Республика в борьбе за социализм / В.И. Лесаков. – Москва, 1955. – 40с.
1144712
  Лебедев Н.И. Румынская Народная Республика в современных международных отношениях / Н.И. Лебедев. – Москва, 1962. – 96с.
1144713
  Константинеску А.К. Румынская Народная Республика. Географ. и полит. описание / А.К. Константинеску, Х. Дона. – Бухарест, 1948. – 59с.
1144714
  Молдованов А.М. Румынская повесть / А.М. Молдованов. – Симферополь, 1958. – 164с.
1144715
  Коробчинский Э.С. Румынская прогрессивная публицистика 30-х годов ХХ в. : Автореф... канд. филол.наук: / Коробчинский Э. С.; МГУ, Фак. журн. Каф. ист. зарубеж. печати и литературы. – М., 1971. – 16л.
1144716
  Видрашку Ф.К. Румынская рапсодия / Ф.К. Видрашку. – Москва, 1986. – 333с.
1144717
  Видрашку Ф.К. Румынская рапсодия : трилогия / Ф.К. Видрашку; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1988. – 720 с.
1144718
   Румынская рапсодия : "Лучший турпартнер - турфирма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 69
1144719
  Опреску Г. Румынская скульптура / Г. Опреску. – Бухарест, 1957. – 155с.
1144720
   Румынские баллады и дойны. – Москва : Художественная литература, 1965. – 184 с.
1144721
  Чалая Т.П. Румынские добровольцы в Красной армии. 1943-1945 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 139-144. – ISSN 0042-8779
1144722
  Петреску П. Румынские ковры-скоарцэ / П. Петреску, П.Г. Стала. – Бухарест : Меридиане, 1966. – 32, [104] с.
1144723
   Румынские народные песни и сказки. – М., 1953. – 180с.
1144724
   Румынские народные сказки. – М., 1972. – 239с.
1144725
   Румынские народные танцы. – М., 1959. – 60с.
1144726
   Румынские повести и рассказы. – М., 1952. – 336с.
1144727
   Румынские повести и рассказы. – М.
1. – 1959. – 663с.
1144728
   Румынские рассказы. – М., 1952. – 120с.
1144729
   Румынские сказки. – М, 1960. – 479с.
1144730
   Румынский горный курорт Лакул-Рошу. – Бухарест, 1955. – 72 с.
1144731
  Петрункина Г.В. Румынский коммерческий язык. Уч. пособие / Г.В. Петрункина. – М., 1977. – 376с.
1144732
  Петреску К. Румынский Моцарт // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 5. – С.48-57.


  Джордже Энеску
1144733
   Румынский рассказ. – М., 1978. – 350с.
1144734
  Лебедев Н.И. Румынский фашизм и его крах (1930-1945 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Лебедев Н. И.; МГИМО. – Москва, 1966. – 36л.
1144735
  Соловьев В.В. Румынский фронт Первой мировой войны. Российская историография проблемы // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 293-303. – ISBN 978-966-551-322-3
1144736
   Румынский юмор. – Л., 1970. – 159с.
1144737
  Репина Т.А. Румынский язык / Т.А. Репина. – Москва, 1968. – 190с.
1144738
  Заюнчковский Ю.П. Румынский язык : Учебник для ІІ-ІІІ курсов фил. ф-тов / Ю.П. Заюнчковский, Т.А. Репина. – Москва, 1989. – 247с.
1144739
  Русу В. Румынский язык = Limba Romana : слова и изображения / Валериу Русу, Романица Маттей-Русу ; Biblioteca revistei "Limba Romana". – Кишинэу : Limba Romana, 1997. – 226 с. – ISBN 9975-918-03-4
1144740
  Русу В. Румынский язык = Limba Romana : язык, литература, цивилизация / Валериу Русу ; Biblioteca revistei "Limba Romana". – Кишинэу : Limba Romana, 1997. – 212 с. – ISBN 9975-918-04-2
1144741
   Румынско-русские литературные связи второй половиы 19 -- начала 20 века. – М., 1964. – 300с.
1144742
   Румынско-русский политехнический словарь. – М., 1956. – 715с.
1144743
  Розенфельд М.Н. Румынско-русский разговрник для туристов / М.Н. Розенфельд. – М, 1979. – 252с.
1144744
   Румынско-русский словарь. – М., 1931. – с.
1144745
   Румынско-русский словарь. – Москва : ОГИЗ, 1943. – 454 с.
1144746
   Румынско-русский словарь. – М., 1953. – 976с.
1144747
   Румынско-русский словарь. – 2-е, стереотип. – Москва, 1954. – 976 с.
1144748
  Болокан Г. Румынско-русский словарь / Г. Болокан, Т. Медведев, Т. Воронцова. – Москва ; Бухарест : Русский язык ; Научное и энциклопед. изд-во, 1980. – 1592с.
1144749
  Андрианов Б.А. Румынско русский словарь : около 7 000 / Б.А. Андрианов. – Москва : ГИС, 1960. – 362 с.
1144750
  Нае А. Румынское государство и международно-правовой режим черноморских проливов : Автореф... Канд.юрид.наук: / Нае А.; Ленингр.ордена Ленан гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 14л.
1144751
   Румынское законодательство. – Бухарест, 1977. – 232с.
1144752
   Румынское искусство. – М., 1951. – 100с.
1144753
   Румынское народное декоративно-прикладное искусство. – М., 1981. – 35с.
1144754
   Румынское народное искусство. – с.
1144755
   Румынское народное искусство. – Бухарест, 1955. – 227с.
1144756
   Румынское спортивное общество "Металул". – Бухарест, 1954. – 37с.
1144757
  Соболевский А.И. Румыны среди славянских народов : Речь академика А.И. Соболевского в торжественном годовом собрании Академии 29 декабря 1916 года. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук, 1917. – 16 с. – Отд. оттиск: Отчет о деятельности Императорской Академии наук по Отделению физико-математических наук и исторических наук и филологии за 1916 г.
1144758
  Морозов Н. Румыны уже примеряют натовские мундиры // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С.10-11. – ISSN 0234-1670


  [Румыния - страна-кандидат в НАТО. ]
1144759
  Попа И.К. Румыны, Бессарабия и Приднестровье / Иоан Попа, Луиза Попа. – Кишинев : Prut international, 2010. – 263, [4] с. – На обл. указ. также: Европейский фонд Титулеску. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-9975-69-571-8
1144760
  Примеров Б.Т. Румянец года / Б.Т. Примеров. – М., 1971. – 87с.
1144761
  Мосияш С.П. Румяной зарею: повести / С.П. Мосияш. – Минск, 1978. – 304с.
1144762
  Петров М.Т. Румянцев-Задунайский: ист. роман в 2-х кн. / М.Т. Петров. – Саранск
1. – 1976. – 436с.
1144763
  Петров М.Т. Румянцев-Задунайский: ист. роман в 2-х кн. / М.Т. Петров. – Саранск
2. – 1979. – 576с.
1144764
  Петров М.Т. Румянцев-Задунайский: ист. роман в 2-х кн. / М.Т. Петров. – 2-е изд. – Москва
1. – 1984. – 415с.
1144765
  Петров М.Т. Румянцев-Задунайский: ист. роман в 2-х кн. / М.Т. Петров. – 2-е изд. – Саранск
2. – 1985. – 526с.
1144766
  Петров М.Т. Румянцев-Задунайский: ист. роман в 2-х кн. / М.Т. Петров. – М.
1. – 1993. – 400с.
1144767
  Петров М.Т. Румянцев-Задунайский: ист. роман в 2-х кн. / М.Т. Петров. – М.
2. – 1993. – 528с.
1144768
   Румянцев Анатолій Павлович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 224. – ISBN 978-617-7530-19-9
1144769
  Меерович Г.И. Румянцев в Петербурге. / Г.И. Меерович. – Л, 1987. – 234с.
1144770
   Румянцевський літопис. [Електронний ресурс]
1144771
  Сердюк І.О. Румянцевський опис Малоросії як джерело вивчення демографічних характеристик міст Гетьманщини // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 144-152
1144772
  Турчинська А.Ф. Руна / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1977. – 72 с.
1144773
  Ермаков Дмитрий Рунет: взгляд пользователя : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 42-43 : Фото
1144774
  Чекштуріна В.М. Рунічний знак як багатофункціональний засіб соціальної комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 212-219
1144775
  Чекштуріна В.М. Рунічний знак як засіб символьної комунікації: теоретико-методологічний аспект : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чекштуріна Вікторія Миколаївна ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – 435 арк. – Додатки: арк. 412-435. – Бібліогр.: арк. 366-411
1144776
  Чекштуріна В.М. Рунічний знак як засіб символьної комунікації: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікації : 27.00.01 / Чекштуріна Вікторія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 32 c. – Бібліогр.: 35 назв
1144777
  Муркок М. Рунный посох: Хроника Хокмуна / М. Муркок. – СПб., 1992. – 450с.
1144778
  Скуратов М.М. Рунный ход / М.М. Скуратов. – М., 1970. – 103с.
1144779
  Островський О. Рунування Чортомлицької Січі (1709 р.) / О. Островський. – К., 1918. – с.
1144780
   Руны и исторические песни.. – Петрозаводск, 1946. – 87с.
1144781
  Князева Е. Руны. Шепот тайны // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 9. – С. 46-49. – ISSN 1818-2968
1144782
  Коломієць В.Р. Рунь : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 122 с.
1144783
   Рунь : твори письменників Чернігівщини для дітей. – Чернігів : Упр. у справах преси та інформації, 2007. – 222, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-502-426-2
1144784
  Ругоев Я. Руокоранта -- тростниковый берег : роман / Я. Ругоев. – Москва : Современник, 1978. – 333 с.
1144785
  Ругоев Я. Руокоранта -- тростниковый берег : роман / Я. Ругоев. – Петрозаводск : Карелия, 1981. – 350 с.
1144786
  Тимошенко О.П. РУП і УСП: програмні вимоги з національного питання і взаємовідносини на початку XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 51-61. – (Історія ; Вип. 34)


  На основі досліджень архівного матеріалу та нових публікацій піднімається питання виникнення перших українських політичних партій РУП і УСП, а також вирішення цими партіями національного питання в період їх становлення.
1144787
  Шумлянский И.И. Рупорные излучатели со ступенчатыми и криволинейными образующими / И.И. Шумлянский. – Киев : Вища школа, 1986. – 147 с.
1144788
  Афанасьева Н.А. Рур - экономическая база западногерманского милитаризма / Н.А. Афанасьева, Э.Б. Ванярков, Х.Ш. Никольский ; под ред. Д.Е. Мельникова ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междун. отношений. – Москва : Институт международных отношений, 1963. – 214, [2] с.
1144789
  Грюнберг К. Рур в огні : [роман] / К. Грюнберг; З нім. перекл. О. Соболів. – Харків : Держвидав України, 1930. – 307 с. – Обкл.: худ. Є. Мей. - Прим. дефектний: без обкл. та тит. стор., описан по каталогу НБУВ
1144790
  Мельников Д.Е. Рур и политика американских монополий в Европе / Д.Е. Мельников. – М., 1949. – 23с.
1144791
  Павлов О.І. Руральний дискурс міждисциплінарних наукових досліджень // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 59-67 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1144792
  Полторак А.И. Рурские господа и вашингтонские судьи / А.И. Полторак, Е.Б. Зайцев. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 366 с.
1144793
  Папенко Н. Рурський конфлікт та його врегулювання (1921-1924) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-37. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Досліджено виникнення та врегулювання Рурського конфлікту політичними колами Німеччини та Західних країн, а також роль плана Дауеса у вирішенні репараційної проблеми. The author studies appearance and settlement of Rur Conflict by political circles of ...
1144794
  Краснов Н.С. Рус Марья / Н.С. Краснов. – Воронеж, 1966. – 134с.
1144795
  Беспаленко В.В. Русcкий язык : для студентов-иностранцев, изучавших украинский язык: Учебное пособие / В.В. Беспаленко; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2002. – 98с.
1144796
  Арамян В.Г. Руса, сын Аргишти : историч. повесть / В.Г. Арамян; авториз. пер. с арм. К.Серебрякова. – Ереван : Айастан, 1974. – 106 с.
1144797
   Русаков Александр Исаакович. 1898-1952. Выставка произвед.. – Л., 1984. – 10с.
1144798
   Русаков Максим Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 129-131
1144799
   Русаков Максим Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 239-240 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1144800
   Русаков Максим Григорович (1906-1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 141-142. – ISBN 966-95774-3-5
1144801
  Скуратівський В.Т. Русалії / Василь Скуратівський ; [ред.: Л.О. Ващенко, І.М. Римарук]. – Київ : Довіра, 1996. – 733, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 719-727 та в підрядк. прим. – ISBN 966-507-028-2
1144802
  Барвінок Г. Русалка / Г. Барвінок
1144803
  Барвінок Г. Русалка. – Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна; З друкарні Кисілевського і Ски в Коломиї. – 74 с. – "Загальна бібліотека", №105
1144804
  Стороженко О.П Русалка / сочинение Алексия Стороженко. – Вильна : В тип. А.К. Киркорова, 1865. – 32 с. – Отд. оттиск из газеты: Виленский вестник


  Зміст: 1. Не в добрий час; 2. Два брати; 3. Дурень
1144805
  Севунц Г. Русалка / Г. Севунц. – Москва, 1969. – 32 с.
1144806
  Пушкин А.С. Русалка : [драма] / Александр Сергеевич Пушкин ; [худож. Э. Насибулин]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1989. – 154, [8] с. : ил. ; 8,5х6 см. – Загл. указ. на об. тит л. - Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7620-0051-6
1144807
   Русалка Дністрова : [Альманах] / Вдруге вид. з нагоди столітних уродин Маркіяна Шашкевича (З портретом і подобизною письма поета). – Тернопіль : Накл. Терноп. Т-ва "Іститут жіночий ім. княгині Ярославни" ; Друк. Подільська Й. Степка, 1910. – XXIII, 95 с. + 1 л. литогрф. – Перепечатка після первого вид. 1937 р. – Бібліогр.: портр. – (Ювілейна бібліотека ; Т. 1)


  Зміст: Пеpедслівє [без підпису]. Пеpедговоp к наpодним pуским песням; Мадей; Жулин и Калина / Далибоp Вагилевич. Згадка; Погоня; Роспука; Веснівка; Туга за милою; Сумpак вечеpний; Олена; Стаpина [пеpедм. до pозд.] / Руслан Шашкевич. Два віночки; ...
1144808
   Русалка Дністрова. – Київ : Художня література, 1950. – 133, [2] с. – Фотокопія з видання 1837 р.
1144809
   Русалка Дністрова. – Київ : Дніпро, 1972. – 133 с. – (Фотокопія з видання 1837р.)
1144810
   Русалка Дністрова : фольклорно-літературний Альманах "Руської трійці". – Київ : Дніпро, 1987. – 205 с.
1144811
   Русалка Дністровая = The Dnister nymph. – Репринтне відтворення з першодруку 1837 р. – Львів : Афіша. – ISBN 978-966-02-4590-7
Кн. 1. – 2007. – 136 с. – Відтворення з видання : Русалка Днестровая. Ruthenische Volkslieder. - У Будиме. Письмом Корол. Всеучилища Пештанского. - 1837
1144812
   Русалка Дністровая = The dnister nymph : науково-критичне видання. – Львів : Афіша. – ISBN 978-966-02-4591-4
Кн. 2. – 2007. – 168 с.
1144813
  Гишенз Пьер Русалки, сирены и другие фантазии : Мифологии // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 118-120 : Іл. – ISSN 1029-5828
1144814
  Залозний Петро Русалочка : Збиpнычок [поет.] твоpив З. Петpуся [псевд.]. – Киев : Тип. Е.Т. Кеpеp, аpенд. H.Ф. Пилющенко и С.М. Бpодовским, 1887. – 32 с. – Hа окp. аpк.: Посвята коханій дpужыни Виpи Олексіевни Залозній. - Hа обкл. мал. автоpа. - Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  (псевдоніми і криптоніми — Петро 3., Петрусь 3., Явір Петро, Федоренко П., Заний Петро, П. 3. та ін.
1144815
   Русалочка [Електронний ресурс] : продолжительность 81 мин. ; жанр сказка ;. – Москва : RUSCICO, 2000. – 1DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ., франц.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....- Дидактич. пос. в изуч. иностран. яз.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Сказки. Избранное)


  Музыкальный фильм по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена. Во время шторма юная Русалочка спасает от гибели прекрасного принца. Ради любви к нему морская принцесса уговаривает колдунью помочь ей стать земной девушкой в обмен на свой ...
1144816
  Яворницький Д.І. Русальчине озеро : (Із записної книжки старого мисливця П.К. Д-ча [П.К. Дякович]) / Д.І. Яворницький. – Екатеринославль : Друк. К. Андрущенка, 1911. – 31 с.
1144817
  Парпура П.П. Русальчын велыкдень [Русальчин Великдень] : дpаматична дума в пъять одмин П.П. – Киев : Тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1885. – 64 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1144818
  Єрмоленко С.Я. Русанівський Віталій Макарович / С.Я. Єрмоленко, Л.В. Любарська // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 232-235
1144819
   Русев Светлин. Выставка произведений. Каталог.. – Москва, 1983. – 28с.
1144820
  Конча С. Руси-луд"ана в праці аль-Мас"уді: етногеографічна інтерпретація // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 100-104. – ISBN 978-966-439-357-4
1144821
  Василенко Г.К. Руси / Г.К. Василенко. – Київ : Знання, 1990. – 48с. – (Вдумливим, допитливим, кмітливим). – ISBN 5-7770-0134-3
1144822
  Томіленко Л.М. Русизми (росіянізми) в українській перекладній лексикографії початку XX ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 71-79. – ISSN 0027-2833
1144823
  Фролов Л.А. Русиловское молоко. / Л.А. Фролов. – М, 1986. – 46с.
1144824
   Русин : Международный исторический журнал. – Кишинев, 2005-
№ 1. – 2005
1144825
   Русин : Международный исторический журнал. – Кишинев, 2005-
№ 2. – 2005
1144826
  Бодак Я. Русини-лемки - нащадки білих хорватів. Етномузикологічне підтвердження гіпотези // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 94-107
1144827
   Русини а москалїзб. статей і оповідань. : Збірка статей і оповідань (З образками) / Видавництво політичного т-ва "Руска Рада". – Чернівці : уска Рда, 1911. – 112с.
1144828
  Мигович Іван Русини в Україні: статус, проблеми та перспективи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 7 (244). – С. 50-54
1144829
  Мигович І. Русини в Україні: тест на європейськість : збірник праць / Іван Мигович. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 231, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. мовами. – Бібліогр.: с. 227-229. – ISBN 978-966-387-065-6
1144830
  Мигович І. Русини і мова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 3 (288). – С. 12-17
1144831
  Федик І. Русини і московити. Лікбез для Путіна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 травня (№ 19). – С. 5
1144832
  Нагірний М. Русини й українці Хорватії під владою Сербської Країни // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 240-244
1144833
  Федака С.Д. Русини: етнонім і його наповнення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 31-38. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1144834
  Вітман К.М. Русини: основні причини відмови у визнанні національною меншиною України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 460-470
1144835
  Майор Р.І. Русинофільська національна орієнтація у суспільно-національному русі українців Закарпаття у другій половині XIX - на початку XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 29-32
1144836
  Дмитрий Русинский выбор: момент истины / отец Дмитрий (Сидор), Петр Гецко // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 79-88. – ISSN 0869-44435
1144837
  Панасюк Л.В. Русинство: історія та сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-25. – (Історія ; Вип. 46)


  Висвітлюються історичні аспекти та сучасний стан русинства на Україні.
1144838
  Вітман К.М. Русинське питання: спроби законодавчого врегулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 625-630. – ISSN 1563-3349
1144839
  Ляшенко О. Русинський партикуляризм у сучасній Україні: витоки, ідеологія, прояв // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 211-232. – ISBN 978-966-02-4630-8
1144840
  Зан М. Русинський рух у сучасній Румунії: ідентифікація, структура, рефлексії // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 74-86. – ISSN 0130-6936
1144841
  Петровай В.Н. Русины / В.Н. Петровай. – М., 1987. – 572с.
1144842
   Русистика : сборник научных трудов. – Київ, 2001-
Вып. 1. – 2001. – 114 с.
1144843
   Русистика : сборник научных трудов. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-355-3
Вып. 2. – 2002. – 114 с.
1144844
   Русистика : сборник научных трудов. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-547-5
Вып. 3. – 2003. – 118 с.
1144845
   Русистика : сборник научных трудов. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-623-4
Вып. 4. – 2004. – 88 с.
1144846
   Русистика : сборник научных трудов. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-839-3
Вып. 5/6. – 2006. – 130 с.
1144847
   Русистика : сборник научных трудов. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2001-. – ISBN 966-594-936-5
Вып. 7. – 2007. – 90 с.
1144848
   Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2001-. – ISBN 966-594-936-5
Вып. 8. – 2008. – 100 с.
1144849
   Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2001-. – ISBN 978-966-439-298-0
Вып. 9/10. – 2010. – 96 с.
1144850
   Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2001-. – ISBN 978-966-439-400-7
Вып. 11. – 2011. – 100 с.
1144851
   Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей рус. языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2001-
Вып. 12. – 2012. – 92 с.
1144852
   Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоц. преподавателей рус. языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Киев : Киевский университет, 2001-
Вып. 13. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1144853
  Озерова Н.Г. Русистика в Институте языковедения им. А.А. Потебни НАН Украины // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 3-11. – ISBN 966-594-839-3
1144854
   Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва : МГПУ. – ISBN 978-5-243-00283-7
Вып. 3. – 2008
1144855
  Рудяков А.Н. Русистика и русофония: к вопросу об украинском варианте русского литературного языка // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 40-46. – ISBN 966-594-936-5
1144856
   Русистика и современность : литературоведение : сборник научных статей по материалам XII Международной научной конференции посвященной 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя : г.Одесса, 30 сентября - 3 октября 2009 г. / МОНУ ; Междунар. укр. ассоц. препод. русск. яз. и лит. ; Фонд "Русский мир" ; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филол. фак. ; [отв. ред. Е.Н. Степанов]. – Одесса : Астропринт, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-190-282-3
1144857
   Русистика сегодня: язык: система и ее функционирование: сб. ст.. – М., 1988. – 221с.
1144858
   Русисты-доктора наук // Информационный бюллетень УАПРЯЛ / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы /УАПРЯЛ. – Киев, 2011. – Вып. 22. – С. 9-31


  Киевский национальный университет им. Т. Шевченка : Кудрявцева Л.А., Снитко Е.С., Дядечко Л.П., Слухай Н.В., Мережинская А.Ю., Корзов Ю.И.
1144859
  Гайсенюк В. Русифікаторська діяльність москвофілів та російської окупаційної адміністрації в Галичині у 1914 - 1915 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 165-169. – ISBN 978-966-171-795-3
1144860
  Голубець М. Русифікація - люмпенізація - вульгаризація / Михайло Голубець. – Львів : Поллі, 2006. – 48 с. – ISBN 966-7307-17-4
1144861
  Трофименко С. Русифікація задніми дверима: Постколоніяльний синдром назовництва в сучасній Україні // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2005. – № 11/12. – С. 21-24.


  Українська мова та її зв"язок з іншими мовами світу. Проблеми транскрипції слів, що запозичені в українській мові з англійської та німецької мов. Особливо це стосується слів з "ге" та "га". Не треба запозичувати слова англійські з російської мови. Як ...
1144862
  Красножон Н.Г. Русифікація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи України (1944-1953) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-29. – (Історія ; Вип. 49)


  Висвітлюється розвиток загальноосвітньої школи в Україні, показано засоби русифікації навчально-виховного процесу.
1144863
  Глизнер В.В. Русифікація Східної Галичини на початковому етапі Першої світової війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 217-221
1144864
  Звірковський І.В. Русифікація та українізація України: ретроспективи, перспективи, альтернативи // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 93-99. – ISBN 978-966-581-930-1
1144865
  Юринець І.О. Русичі / І.О. Юринець. – К, 1989. – 174с.
1144866
  Галунова К. Русия в живота на българския писател Алеко Константинов / Калина Галунова // Одеська болгаристика : науковий щорічник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса, 2014. – № 11/12 (2013-2014). – С. 83-90
1144867
   Русия и Българското национално-освоботително движение 1856/1876 : Документи и материали. – София : Академия на науките
Т. 1, ч. 1 : Февруари 1856 - декември 1860. – 1987. – 548 с.
1144868
   Русия и Българското национално-освоботително движение 1856/1876 : Документи и материали. – София : Академия на науките
Т. 1, ч. 2 : Януари 1861 - декември 1863. – 1987. – 432 с.
1144869
   Русия и Българското национално-освоботително движение 1856/1876 : Документи и материали. – София : Академия на науките
Т. 2 : Януари 1864 - май 1867. – 1990. – 508 с.
1144870
   Русия и освобождението на България.. – София, 1981. – 238с.
1144871
  Панайотов И. Русия, великите сили и българскиятъ въпросъ следъ избора на князъ Фердинанда (1888-1896 г.) / И. Панайотов. – София : Университетска печатница, 1941. – 274 с.
1144872
  Косев Д. Русия, Франция и българското освободително движения / Д. Косев. – София, 1978. – 232с.
1144873
  Єсипенко Д.О. Русівський філософ: екзистенціальні виміри творчої постаті Василя Стефаника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 206-211
1144874
   Русіна Наталія Геннадіівна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 79-81. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1144875
  Попович О. Рускo-нїмецкий словар / уложив Омелян Попович. – Чернівці, 1904. – 319 с. – Фактично видання : Українсько-німецький словник ; у вих. даних наклейка : Verlag: Ignatz Rechenberg & Komp. in Czernowitz
1144876
   Руска-беларускі слоунік.. – Менск, 1937. – 496с.
1144877
  Онишкевич І. Руска бібліотека / І. Онишкевич
т.1. – 1877
1144878
  Смаль-Стоцький С.Й., Гартнер Ф. Руска граматика / Уложили Степан Смаль-Стоцкий і Федір Гартнер. – Львів : Hакладом фонду кpаєвого ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1893. – V, 6-180, [1], III, [1] с. – Додаток 1-й: Пеpегляд закінчень: с. 15-18. - Додаток 2-й: [Пpимітки до пpавопису О.М. Огоновського]: с. 18-19. - Додаток 3-й: Спис слів: с. 19-23.


  Додаток: 1. Руске віpшованє; 2. Письмо цеpковно-словяньске: с. 167-175. - Азбучний [пpедм.] показчик: с. I-III в кінці кн.
1144879
  Попович О. Руска граматика для шкіл народних / уложив Омелян Огоновский. – пересмотрене вид. тексту з року 1907. – Відень : Hакладом ц. к. видав. шкільних книжок
Ч. 2 : До 3 ; читанки для 5 і 6 року науки. – 1907. – 128 с.


  В кн. також відомості пpо твоpчість І.П. Котляpевського, П.П. Гулака-Аpтемовського, Є.П. Гpебінки, О.М. Бодянського, О.О. Коpсуна, П.М. Коpеницького, П.С. Писаpевського, С.В. Александpова, М.М. Макаpовського, Л.І. Боpовиковського, А.Л. Могильницького, ...
1144880
  Попруженко М. Руска книжова речь в образци. / М. Попруженко, Ст. Романски. – София, 1943. – 626с.
1144881
   Руска перва языкоучебна читанка : для 2. отряду школ народных в цесарстве Австрии. – Львов : В цес. кор. накл. школьных кн. Ставропигийского Ин-та, 1867. – 176 с.
1144882
   Руска третья читанка : для школ народных в Австрийской державе. – Львов : В цес. кор. накл. школьных кн. Ставропигийского Ин-та, 1864. – 412 с.
1144883
  Германов С. Руската общественост и революционното движение в Македония и Одринско 1893-1908 / С. Германов. – София : Университетско издателство "Св. Климент Охридско", 1992. – 250, [1] с.
1144884
  Глинка С. Руская история в пользу воспитания,сочиненная Сергеем Глинкою. – Москва : В университетской Типографии
Часть пятая. – 1817. – 187, 188с. – Видання старою орфографією, перепл. с кн.: Глинка С. Руская история... Часть шестая. М., Ун-ская тип., 1818


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра
1144885
  Глинка С. Руская история в пользу воспитания,сочиненная Сергеем Глинкою. – Издание первое. – Москва : В университетской Типографии
Часть осьмая. – 1818. – 351с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра
1144886
  Глинка С. Руская история,сочиненная Сергеем Глинкою. – Москва : В университетской Типографии
Часть десятая. – 1823. – 194,158,221с. – Конволют. Перепл. с кн.: Глинка С. Руская история...Часть одиннадцатая, двенадцатая, М., Ун-ская тип.,1824


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, папір, кінцівка
1144887
  Грибушин Андрей Рускеала: серебряные скалы истории : Регионы / Грибушин Андрей, Георгиевкий Игорь, Гаврилов Александр // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 76-77 : Фото
1144888
   Руские сказки, содержащие древнейшия повествования о славных богатырях, сказки народныя и прочия оставшиеся чрез пересказывание в памяти приключения. – Третие издание. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Часть пятая. – 1820. – 276с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XIX ст.- картон, корінець зі шкіри
1144889
   Руские сказки, содержащие древнейшия повествования о славных богатырях, сказки народныя и прочия оставшиеся чрез пересказывание в памяти приключения. – Третие издание. – Москва : В типографии С. Селивановскаго
Часть шестая. – 1820. – 254с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, корінець зі шкіри
1144890
  Хераскова Е.П. Руский език / Е.П. Хераскова. – Москва
1. – 1955. – 376с.
1144891
  Перепиляк Г.П. Руский след в атомной программе Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 95-100. – ISSN 044-748Х
1144892
  Духовской М.В. Руский уголовный процесс : сокращенный курс лекций проф. М.В. Духовского // Дополнение к курсу полицейского права / В.Ф. Левитский. – [Харьков] : Изд. Я Стеценко ; Литогр. С. Иванченко, 1900. – X, 278 с. – Библиогр. в подстр. прим.
1144893
  Вьжарова Живка Руските учении българские старижи / Вьжарова Живка. – София, 1960. – 451с.
1144894
  Анчев Ангел Руският роман от втората половина на XIXвек / Анчев Ангел. – София, 1986. – 144 с.
1144895
  Троев Петко Руският роман от първата половина на XIX век / Троев Петко. – София, 1989. – 327 с.
1144896
  Крукоускі Н.І. Рускі лексічны на сучасну беларускую літературную мову / Н.І. Крукоускі. – Мінськ, 1958. – 175с.
1144897
  Марчевский М. Руско-български речник / М. Марчевский. – 2-о изд. – София, 1945. – 359 с.
1144898
   Руско-български речник : около 14 000 думи. – София, 1955. – 334 с.
1144899
   Руско-български речник. – София : Наука и изкуство
Т. 2 : П-Я. – 1960. – 813с.
1144900
   Руско-български речник.. – София, 1960. – 843с.
1144901
   Руско-български технически речник. 26000 думи.. – София, 1957. – 912с.
1144902
  Кобиляньский Юлїян Руско-латиньский словарець для руских гімназий / зладив проф. Юлїян Кобиляньский. – Чернівцї : Накладом Ромуальда Шаллього, 1907. – 405 с.
1144903
  Чундева Н. Руско-македонски речник = Русско-македонский словарь / Н. Чундева, Наjческа-Сидоровска, С. Накев. – Скопjе : Филолошки ф-т "Блаже Конески", 1997. – 990с. – ISBN 9989-724-09-1
1144904
  Димитров Б. Руско-турската война 1877-1878 / Б. Димитров. – София : Наука и изкуство, 1988. – 155 с. : ил.


  Илюстрациите в тази книга са от английски, холандски, немски и руски илюстровани издания за руско-турската война 1877 - 1878
1144905
   Руско-турската освободителна война 1877-1878 в картини и рисунки на руски и румънски художници.. – София, 1959. – 27с.
1144906
  Барболов Г.Б. Руско-Турската освободителна война и Румъния 1877-1878 г. / Г.Б. Барболов. – София : Нардна просвета, 1987. – 180 с.
1144907
  Ангелов Боню Руско-южбославянски книжовни връзки / Ангелов Боню. – София, 1980. – 129с.
1144908
  Ерихонов Л.С. Руското общество и българската литература. Очерци. / Л.С. Ерихонов. – София, 1967. – 404с.
1144909
  Шнитман А.М. Руското революционне движение в идейното наследство на Димитър Благоев / А.М. Шнитман. – София, 1978. – 569с.
1144910
  Ластовенко Б.Я. Русла памяти / Б.Я. Ластовенко. – Донецк, 1977. – 63с.
1144911
  Гурак Р. Руслан Гурак: ми хочемо трансформувати систему так, щоб мати можливість підвищувати якість освіти / спілкувалася Н. Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 24 квітня (№ 15/16). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Розмова з головою Державної інспекції навчальних закладів України Р. Гулаком про подію, що відбулася 29 березня цього року у Празі - Державна інспекція навчальних закладів України стала асоційованим членом постійно діючої міжнародної конференції ...
1144912
  Цветаев С.А. Руслан и Людмила / С.А. Цветаев. – Л, 1935. – 58с.
1144913
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – М-Л, 1936. – 128с.
1144914
   Руслан и Людмила : волшебная опера в 5 актах. – Москва, 1937. – 90 с.
1144915
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – М, 1946. – 96с.
1144916
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – Сталинград, 1949. – 96с.
1144917
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – М, 1956. – 72с.
1144918
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – Л, 1957. – 95с.
1144919
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – Москва, 1960. – 151с.
1144920
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – Москва, 1964. – 115с.
1144921
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – М, 1969. – 128с.
1144922
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – Л, 1974. – 135с.
1144923
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – Петрозаводск, 1974. – 135с.
1144924
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – Киев, 1975. – 87с.
1144925
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – М, 1982. – 174с.
1144926
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – М, 1984. – 126с.
1144927
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила : поэма / А.С. Пушкин ; [ил. Н.И. Домашенко]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1984. – 159 с. : ил. ; 8,5х6,5 см. – Миниатюрноне издание в суперобл.
1144928
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – М, 1985. – 134с.
1144929
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – М, 1986. – с.
1144930
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – Москва, 1989. – 135с.
1144931
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – Минск, 1989. – 103с.
1144932
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – Воронеж, 1990. – 121с.
1144933
  Пушкин А.С. Руслан и Людмила / А.С. Пушкин. – Москва, 1991. – 134с.
1144934
   Руслан и Людмила. Новый цвет. худ. фильм, 1972. – 22с.
1144935
   Руслан и Людмила. Опера М.И.Глинки по А.С.Пушкину.. – М,, 1937. – 268с.
1144936
  Лотоцький Антін Руслан і Либедь. Легендарне оповідання з початків Києва / Лотоцький Антін. – Львів, 1935. – 64с.
1144937
  Пушкін О.С. Руслан і Людмила / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 128с.
1144938
  Пушкін О.С. Руслан і Людмила / О.С. Пушкін. – К, 1949. – 103с.
1144939
  Бреяк О. Руслан Орлов (1949 - 2013) // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 10/12 (218/220). – С. 10-11. – ISSN 0131-2685


  Руслан Сергійович Орлов - археолог - співробітник Інституту археології НАН України.
1144940
  Верстюк В.Ф. Руслан Пиріг – архівіст, історик, педагог (до 75-річчя від дня народження) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 288-294. – ISSN 0320-9466
1144941
  Ревенко Василь Руслана підкорює континенти // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22. – ISSN 0868-9644
1144942
  Будько Євген Руслана. Дикий креатив триває : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 82-87 : Іл.
1144943
  Федорин И.А. Русло / И.А. Федорин. – М., 1964. – 77с.
1144944
  Бурлаков С.Р. Русло : поезії / С.Р. Бурлаков. – Дніпропетровськ : Промінь, 1968. – 95 с.
1144945
  Бортняк А.А. Русло : поезії / А.А. Бортняк. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 83 с.
1144946
  Казакова Р.Ф. Русло / Р.Ф. Казакова. – Москва : Художественная литература, 1979. – 430 с.
1144947
  Коломієць В.Р. Русло : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ, 1990. – 161 с.
1144948
  Хазри Н. Русло времени : стихи и поэмы / Н. Хазри. – Москва : Советский писатель, 1976. – 248 с.
1144949
  Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне / Н.И. Маккавеев. – Москва : АН СССР, 1955. – 345 с.
1144950
  Машовец Н.П. Русло реки народной / Н.П. Машовец. – Москва : Советский писатель, 1978. – 331 с.
1144951
  Казанцев В.И. Русло. / В.И. Казанцев. – Москва : Советская Россия, 1969. – 95 с.
1144952
  Корнеев А.А. Русло. / А.А. Корнеев. – Волгоград, 1975. – 143с.
1144953
  Стариков І.Т. Русло. / І.Т. Стариков. – К., 1989. – 349с.
1144954
  Кузнецов В.Н. Русло. Книга лирики / В.Н. Кузнецов. – М., 1975. – 79с.
1144955
  Нежиховский Р.А. Русловая сеть бассейна и процесс формирования стока воды / Р.А. Нежиховский. – Л., 1971. – 476с.
1144956
   Русловий алювій Черемошу / Р. Маляж, В. Новак, М. Проскурняк, В. Андрейчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 253-262 : Табл. – Бібліогр.: 23. – ISBN 966-521-129-3
1144957
  Вишневський В.І. Русловипрямні роботи на ділянках перетину річок магістральними трубопроводами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 98-102. – Бібліогр.: 3 назви
1144958
  Ободовський О.Г. Руслові процеси : Навч. посібник / О.Г. Ободовський; Київський ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 134c. – ISBN 966-594-074-0
1144959
   Руслові процеси річки Лімниця / О.Г. Ободовський [та ін.] ; за ред. Ободовського О.Г. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 256 с. – Бібліогр.: с. 210-220. – ISBN 978-966-521-553-0
1144960
  Ободовський Ю.О. Руслові процеси річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 4 (31). – С. 25-36. – ISSN 2306-5680


  Еволюція будь-якого природного русла супроводжується постійною його зміною - деформацією. Гідравлічна структура потоку найбільш яскраво виявляє взаємодію з русловими формами при проходженні русло формувальних витрат води. Особливості такої взаємодії ...
1144961
  Данько К.Ю. Руслові процеси та гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Стиру : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Данько Костянтин Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв


  Руслові процеси та гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Стиру
1144962
  Данько К.Ю. Руслові процеси та гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Стиру : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Данько Костянтин Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 286 л. – Додатки: л. 268-286. – Бібліогр.: л. 238-267
1144963
   Русловой процесс.. – Л., 1959. – 372с.
1144964
  Каменсков Ю.И. Русловые и пойменные процессы / Ю.И. Каменсков. – Томск, 1987. – 170с.
1144965
  Чалов Р.С. Русловые исследования (избранные главы по курсу "Водно - технические изыскания") : Учебное пособие / Р.С. Чалов; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. фак-тет. – Москва : Московский университет, 1995. – 106 с. – ISBN 5-211-03278-0
1144966
  Каганов Я Русловые переформирования при регулировании рек горно-предгорной зоны / Я Каганов. – Львов, 1981. – 119с.
1144967
  Гергов Г.И. Русловые процедуры рек Болгарии. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гергов Г.И.; Главное управление гидрометеорорлог.службы при Совете Министров СССР. – Л, 1974. – 24л.
1144968
   Русловые процессы : Труды 4 Всесоюзного гидрологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 10. – 1976. – 398с.
1144969
  Маккавеев Н.И. Русловые процессы / Н.И. Маккавеев. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1986. – 263с.
1144970
   Русловые процессы в дельте Волги. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1997. – 165с. – (Геоэкология Прикаспия / Гл. ред. серии Н.С.Касимов ; Вып.2). – ISBN 5-89575-004-4
1144971
   Русловые процессы и водные пути на реках Обского бассейна. – Новосибирск : РИПЭЛ плюс, 2001. – 300 с. – ISBN 5-8406-0305-8
1144972
  Никора В.И. Русловые процессы и гидравлика малых рек. / В.И. Никора. – Кишинев, 1992. – 140с.
1144973
   Русловые процессы и гидравлика сооружений. Межвуз. сб.. – Калинин, 1983. – 158с.
1144974
   Русловые процессы и гидротехническое строительство.. – Ташкент, 1957. – 416с.
1144975
  Боровков В.С. Русловые процессы и динамика речных потоков на урбанизированных территориях / В.С. Боровков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 285с.
1144976
  Карасев И.Ф. Русловые процессы при переброске стока / И.Ф. Карасев. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 288с.
1144977
   Русловые процессы. Сб. ст.. – М., 1958. – 396с.
1144978
   Руслознавчі аспекти сталого розвитку (на прикладах річок передкарпаття) / Ю.С. Ющенко, А.О. Кирилюк, Ю.В. Караван, М.Д. Пасічник, О.В. Паланичко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 8-14


  Річки є важливим індикатором стану взаємодії суспільства та природи. З ними пов"язана актуальна проблема водних ресурсів. За останні роки намітилась чітка тенденція їх сприйняття не просто як певну кількість води чи водний потік, а як складні ...
1144979
  Ржаницын Н.А. Руслоформирующие процессы рек / Н.А. Ржаницын. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 263с.
1144980
  Ободовський О.Г. Руслоформуючі витрати води річок Кримського півострова / О.Г. Ободовський, Є.С. Цайтц, О.О. Гуменний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 59-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 26)
1144981
  Ободовський В.Г. Руслоформуючі витрати р. Дніпра / В.Г. Ободовський, Є.С. Цайтц, О.М. Петрук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 49-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 27)
1144982
  Ободовський О.Г. Руслоформуючі витрати та класифікація паводків на гірських річках / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, О.С. Коноваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-47 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  На основі матеріалів багаторічних лабораторних і польових експедиційних досліджень руслових процесів гірських річок Українських Карпат викладено науково-методичні підходи щодо визначення руслоформуючих витрат та подано класифікацію паводків.
1144983
   Руснацький світ : науково-популярний збірник. – Ужгород. – ISBN 966-7838-26-9
Т. 2. – 2001
1144984
  Трофимова Ю. Русофільство в Галичині // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 168-171. – ISBN 978-966-171-783-0
1144985
  Плотников А.И. Руссео поле / А.И. Плотников. – Горький, 1981. – 95с.
1144986
  Владиславлев И.В. Руссие писатели / И.В. Владиславлев. – Москва-Ленинград, 1924. – 445с.
1144987
   Руссие пословицы и поговорки. – Москва, 1983. – 303 с.
1144988
  Козлова Р.М. Русск. Волга и родственные названия // Студії з ономастики та етимології. 2005 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2005. – С. 80-106. – ISBN 966-02-3762-6
1144989
   Русскае шпалеры XVIII - начала XX века : каталог выставки. – Ленинград : Государственный Русский музей, 1975. – 35 с.
1144990
  Иванов А.С. Русская / А.С. Иванов. – М., 1961. – 120с.
1144991
  Ганиев Ж.В. Русская "ортоэпия" и практика в конце XVIII - I-й половине XIX вв. Коренной перелом в русском произносительном стандарте // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 78-87. – Бібліогр.: 27 назв. – ISBN 978-5-243-00283-7
1144992
  Смирнов В.Н. Русская (восточнославянская) православная цивилизация : [ (в воззрениях мыслителей и богословов) ] : монография / В.Н. Смирнов. – Харьков : Майдан, 2009. – 232 с. – ISBN 978-966-372-251-1
1144993
  Котляревский П Русская адвокатура и закон : Очерк судоустройства / П. Котляревский. – Киев : Тип. Штаба Киев. воен. окр., 1905. – V, 167 с.
1144994
  Пронина И.А. Русская академическая школа декоративно-прикладного искусства в конце XVIII - первой половине ХІХ века. : Автореф... канд. искусствовед.наук: 824 / Пронина И.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории рус. и совет. искусства. – М., 1968. – 32л.
1144995
   Русская акварель в собрании Государственного Эрмитажа, Ленинград.. – М., 1988. – 174с.
1144996
  Капланова С.Г. Русская акварельная живопись конца 19 начала 20 века / С.Г. Капланова. – Москва, 1968. – 38с.
1144997
   Русская акция помощи в Чехословакии: история, значение, наследие : к 90-летию начала Русской акции помощи в Чехословакии / Нац. б-ка Чешской Республики - Славянская б-ка ; Гражданское объединение "Русская традиция" ; сост. : Л. Бабка, И. Золотарев. – Прага : Русская традиция, 2012. – 360 с. : фотоил. – Библиогр. в подстр. прим. – ISBN 978-80-7050-609-7 ; 978-80-905145-1-5
1144998
  Гринберг М. Русская альтовая литература. / М. Гринберг. – М., 1967. – 195с.
1144999
  Федюкин Игорь Русская Америка : Аляска. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 104-108 : Фото. – ISSN 1029-5828
1145000
   Русская Америка в "записках" Кирила Хлебникова.. – М., 1985. – 302с.
<< На початок(–10)1141114211431144114511461147114811491150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,