Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1079001
  Таран О. ""Петербурзький" період наукової та педагогічної діяльності Федора Вовка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-34. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядається петербурзький період наукової діяльності Ф. Вовка в контексті його антропологічної спадщини.
1079002
  Докусов А.М. "Петербургские повести" Н.В. Гоголя / А.М. Докусов. – Л., 1962. – 56 с.
1079003
  Некрасов Н.А. "Петербургские хроники" / Н.А. Некрасов. – Москва-Л., 1958. – с.
1079004
  Григорович Д.В. "Петербургские шарманщики" / Д.В. Григорович. – Москва, 1960. – 163с.
1079005
  Макаренко И.Ю. "Петербургский текст" в произведениях М. Палей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 171-175
1079006
  Шишко О. "Петлюрівські організації" як об"єкт політичного терору в Одеській губернії у 1921 - 1922 рр. // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 69-75. – ISBN 978-617-7046-59-1
1079007
  Ганин А.В. "Петлюровская армия... представляется достаточно боеспособной". Украина 1919 года глазами деникинских генштабистов // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С. 98-115. – ISSN 0132-1366
1079008
  Пауткин А.И. "Петр Первый" А.Н. Толстого и проблемы исторического романа : Автореф... Канд.филол.наук: / Пауткин А.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 20л.
1079009
  Голод Р.Б. "Петрії і Довбущуки" І. Франка в парадигмі української літературної готики / Р.Б. Голод, І.В. Гросевич // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – C. 5-11. – ISSN 2077-804X
1079010
  Бук С.Н. "Петрії й Довбущуки" у квантитативному зіставленні з великою прозою Івана Франка // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (72). – С. 7-19. – ISSN 2520-6397


  Статтю присвячено лінгвостатистичному дослідженню словника і тексту роману І. Франка «Петрії й Довбущуки». У зіставленні з іншими творами великої прози цього письменника найбільш виразними параметрами виявилися морфологічні характеристики індекс ...
1079011
  Лук"янчук Г. "Петро Болбочан - той, хто не схилив знамен" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 2
1079012
  Лук"янчук Г. "Петро Болбочан - той, хто не схилив знамен" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 8 жовтня - 26 жовтня (№ 39/40)
1079013
  Захаров Є. "Петро Григоренко дуже близький до нашого часу" / розмову вела Ольга Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 183/184). – С. 14


  Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров - про заходи зі вшанування 110-річчя видатного українця.
1079014
   [Петро Мефодійович Ляшук] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 2. – С. 117-118. – ISSN 1684-7903


  "...29 серпня 1933 р. народився Петро Мефодійович Ляшук. Діапазон науковой та практичної діяльності різноплановий: ендокринологія, кардіологія, пульмонологія, неврологія, гастроентерологія. Окремою сторінкою плідної і багатогранної діяльності П.М. ...
1079015
   [Петро Семенович Авсенєв (1810-1852)] // Київська академічна філософія XIX - початку XX ст. : методологічні проблеми дослідження / М. Ткачук. – Київ, 2000. – С. 59-60. – ISBN 966-95855-1-1
1079016
  Смагина Г.И. Петербургская академия наук и провинциальные любители наук в ХVIII в. // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 2. – С. 120-1139. – ISSN 0205-9606
1079017
   Петербургская Академия наук и Эстония. – Таллин : Валгус, 1978. – 223 с. : ил.
1079018
  Пунина И.Н. Петербургская артель художников / И.Н. Пунина. – Л, 1966. – 79с.
1079019
  Невская Н.И. Петербургская астрономическая школа XVIII в. / Н.И. Невская. – Ленинград : Наука, 1984. – 238 с.
1079020
   Петербургская ворожея. – М, 1991. – 668с.
1079021
  Фролов Э.Д. Петербургская историческая школа: традиции классицизма и последствия модернизации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 136-148. – (История ; вып. 4). – ISSN 1812-9323


  Целью работы является проследить рождение, развитие и драматическую судьбу классицизма в России на материале Петербургской исторической школы. Автор начинает с определения самого явления классицизма, под которым надо понимать культурное течение в ...
1079022
  Старк Петербургская опера и ее мастера / Старк, Э(Зигфрид). – Л.-Москва, 1940. – 266с.
1079023
  Ильченко А.Е. Петербургская осень / А.Е. Ильченко. – М., 1945. – 247с.
1079024
  Ильченко А.Е. Петербургская осень / А.Е. Ильченко. – Испр. и доп. изд. – Киев, 1951. – 312с.
1079025
  Ильченко А.Е. Петербургская осень / А.Е. Ильченко. – М., 1954. – 336с.
1079026
  Ильченко А.Е. Петербургская осень / А.Е. Ильченко. – М., 1954. – 100с.
1079027
  Ильченко А.Е. Петербургская осень / А.Е. Ильченко. – М.-Л., 1961. – 331с.
1079028
  Ильченко А.Е. Петербургская осень / А.Е. Ильченко. – Киев, 1988. – 254с.
1079029
  Басина М.Я. Петербургская повесть : докум. повесть о Н.В. Гоголе ; для сред. и ст. возраста / М.Я. Басина. – Ленинград : Детская литература ; Ленинградское отд-ние, 1974. – 237 с. : ил. – (По дорогим местам)
1079030
  Дилакторская О.Г. Петербургская повесть Достоевского / О.Г. Дилакторская. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1999. – 351 с. – (Studiorum slavicorum monumenta ; T. 17). – ISBN 5-86007-139-6
1079031
   Петербургская стихотворная культура : материалы по метрике, строфике и ритмике петербургских поэтов : [сб. статей] / [сост. и науч. ред. Е.В. Хворостьяновой]. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2008. – 660, [2] с. : табл. – Памяти профессора Ленинградского - Санкт-Петербургского государственного университета Владислава Евгеньевича Холшевникова. – ISBN 978-59818-7288-4
1079032
  Таирова-Яковлева Петербургская украинистика: от истоков до современности // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 83-89. – ISSN 0132-1366


  Статья посвящена истории изучения Украины в Петербурге/Ленинграде от Н. Костомарова до современности. В статье приводятся биографии и даются характеристики основным исследователям, родившимся или работавшим в Петербурге/Ленинграде и занимавшимся ...
1079033
  Обозна В. Петербургская усадьба Горчаковых / В. Обозна, О. Дерев"янко // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 120-129. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
1079034
  Делоне Б.И. Петербургская школа теории чисел / Б.И. Делоне. – Москва - Ленинград, 1947. – 422 с.
1079035
  Делоне Б.И. Петербургская школа теории чисел. : АН СССР / Б.И. Делоне. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1947. – 422с. – (Научно-популярная серия)
1079036
   Петербургские большевики в период первой русской революции. – Л, 1956. – 304с.
1079037
   Петербургские большевики в период подъема первой русской революции. – Л, 1955. – 608с.
1079038
   Петербургские встречи Пушкина. – Л, 1987. – 477с.
1079039
  Гиппиус З.Н. Петербургские дневники. 1914-1919 / З.Н. Гиппиус. – М., 1991. – 318с.
1079040
  Моренец Н.И. Петербургские казенные металлообрабатывающие заводы горного департамента в первой половине XIX столетия. (К истории машиностроения в России) : Автореф... канд. ист.наук: / Моренец Н.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 13л.
1079041
  Жуйков Г.С. Петербургские марксисты и группа "Освобождение труда" / Г.С. Жуйков. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 328 с.
1079042
  Берлов С.Л. Петербургские математические олимпиады / С.Л. Берлов, С.В. Иванов, К.П. Кохась. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 608 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0083-7
1079043
  Долгоруков П.В. Петербургские очерки / П.В. Долгоруков. – М., 1934. – 480с.
1079044
  Долгоруков П.В. Петербургские очерки / П.В. Долгоруков. – Москва, 1992. – 558с.
1079045
  Гоголь Н.В Петербургские повести : Невский проспект. Нос. Портрет. Шинель : Для неполной средней и средней школы / Н. В. Гоголь ; Рис. Н. Кузмина. – Москва ; Ленинград : Госиздат детской литературы НКП РСФСР, 1943. – 141 с., рис. – (Школьная библиотека)


  Авт. предисл., ред.: Кирпичников, Александр Иванович (1845-1903)
1079046
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – М, 1956. – 176с.
1079047
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1965. – 273с.
1079048
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – М, 1969. – 208с.
1079049
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 166с.
1079050
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Л, 1976. – 173с.
1079051
  Гоголь В Н. Петербургские повести / В Н. Гоголь. – Минск, 1976. – 175 с.
1079052
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Минск, 1976. – 175 с.
1079053
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – М, 1978. – 208с.
1079054
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – М, 1979. – 125 с.
1079055
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – М, 1981. – 206с.
1079056
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Л, 1990. – 210с.
1079057
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Н.В. Гоголь. – Л, 1991. – 205с.
1079058
  Гоголь Н.В. Петербургские повести : Невский проспект, Нос, Портрет, Шинель, Записки сумасшедшего / Н.В. Гоголь ; худож. Ю.И. Чарішников. – Киев : Грани-Т, 2008. – 180, [20] с. : ил. – Развернутый тит. л. – ISBN 978-966-465-073-8
1079059
  Гоголь Н.В. Петербургские повести / Николай Гоголь ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 302, [6] с. : ил. – Примеч.: с. 298-302. - Содерж. также: Миргород ; Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6065-5
1079060
   Петербургские повести А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. – Москва : Правда, 1987. – 352 с.
1079061
  Пушкин А.С. Петербургские повести А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя / А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь. – Москва : Правда, 1986. – 152 с.
1079062
  Маркович В.М. Петербургские повести Гоголя / В.М. Маркович. – Л : Художественная литература, 1989. – 205с.
1079063
  Достоевский Ф.М. Петербургские повести и рассказы / Ф.М. Достоевский. – Л, 1973. – 783с.
1079064
  Зарецкий В.А. Петербургские повести Н.В. Гоголя / В.А. Зарецкий. – Саратова, 1976. – 89 с.
1079065
  Шарова Т.Г. Петербургские повести Н.В.Гоголя в литературно-критической борьбе 30-х -- начала 40-х гг.19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шарова Т.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1959. – 17л.
1079066
  Губарев И.М. Петербургские повсести Гоголя / И.М. Губарев. – Ростов -на-Дону, 1968. – 159с.
1079067
  Шустер У.А. Петербургские рабочие в 1905-1907 гг. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02 / Шустер У.А.; Лен. отд. Ин-та истории СССР и АН СССР. – Л., 1978. – 37л.
1079068
  Шустер У.А. Петербургские рабочие в 195-1907 гг. / У.А. Шустер. – Л, 1976. – 283с.
1079069
  Шурыгина А.П. Петербургские рабочие в революции 1905-1907 гг. / А.П. Шурыгина. – Л, 1955. – 32с.
1079070
  Семанов С.Н. Петербургские рабочие накануне первой русской революции / С.Н. Семанов. – Москва-Ленинград, 1966. – 172с.
1079071
  Крузе Э.Э. Петербургские рабочиев 1912-1914 годах / Э.Э. Крузе. – М.-Л, 1961. – 346с.
1079072
  Крестовский В.В. Петербургские тайны / В.В. Крестовский. – Москва
1. – 1996. – 656с.
1079073
  Крестовский В.В. Петербургские трущобы : Роман в шести частях / В.В. Крестовский. – Москва : Правда
Ч.1-4. – 1990. – 732 с.
1079074
  Крестовский В.В. Петербургские трущобы = Книга о сытых и голодных : Роман в 2-х книгах / В.В. Крестовский. – Ленинград : Художественная литература
Кн. 1. – 1990. – 704с.
1079075
  Крестовский В.В. Петербургские трущобы = Книга о сытых и голодных : Роман в 2-х книгах / В.В. Крестовский. – Ленинград : Художественная литература
Кн. 2. – 1990. – 799с.
1079076
  Крестовский В.В. Петербургские трущобы : Роман в шести частях / В.В. Крестовский. – Москва : Правда
Ч.IV гл.49-74 - VI. – 1990. – 768 с.
1079077
  Некрасов Н.А. Петербургские углы / Н.А. Некрасов. – Пб., 1921. – 30с.
1079078
  Некрасов Н.А. Петербургские углы / Н.А. Некрасов. – Москва, 1974. – 326с.
1079079
  Ломашвили П.Н. Петербургский "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" -- зачаток марксистской партии в России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ломашвили П.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1958. – 20л.
1079080
   Петербургский "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". – Архангельск, 1985. – 193с.
1079081
  Гиппиус З.Н. Петербургский дневник / З.Н. Гиппиус. – М., 1991. – 125с.
1079082
   Петербургский дневник театрала : еженедельная театрально-литературная газета. – Санкт-Петербург
Вып. 1-52. – 1904
1079083
  Шмаков А.А. Петербургский изгнанник / А.А. Шмаков. – Новосибирск, 1951. – 312с.
1079084
  Шмаков А.А. Петербургский изгнанник / А.А. Шмаков. – Ташкент, 1952. – 300с.
1079085
   Петербургский комитет РСДРП. – Л, 1986. – 590с.
1079086
  Бондаревская Т.П. Петербургский комитет РСДРП в революции 1905-1907 г. / Т.П. Бондаревская ; Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС, филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 327 с.
1079087
  Абпросимова Т.А. Петербургский комитет РСДРП/б/ : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Абпросимова Т.А.; ЛГУ. – Л, 1980. – 14л.
1079088
  Подколзин Борис Иванович Петербургский кружок князя А.И.Васильчикова и зарождение кооперативного кредита в России (60-70-ые годы 19 в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Подколзин Борис Иванович; Российская АН, Ин-т российской истории. – М., 1994. – л.
1079089
  Спасский И.Г. Петербургский монетный двор / И.Г. Спасский. – Л, 1949. – 72с.
1079090
  Сергеев А.Н. Петербургский посол: ист. роман. / А.Н. Сергеев. – Алма-Ата, 1980. – 296с.
1079091
   Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым = Peterburgsij sbornik / Nekrasov : В.Г. Белинский, Ф.М. Достоевский, Искандер [псевд. А.И. Герцена], А.И. Кронеберг, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.В. Никитенко, кн. В.Ф. Одоевский, И.И. Панаев, гр. В.А. Соллогуб, И.С. Тургенев. – факсимильное изд. – Leipzig : Zentralantiquariat, 1976. – [2], 560 с. : ил. – Обл. в лат. транслитерации: Peterburgsij sbornik / Nekrasov. - Факс. изд. На тит. л.: Спб.: тип. Э. Праца, 1846
1079092
  Кондакова Д.Ю. Петербургский текст в лирике Ю. Шевчука (на примере сборника "Сольник") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 293-297. – (Б-ка Ін-ту філології)
1079093
  Ростовцев Е.А. Петербургский университет 1905 г. в зеркале периодической печати / Е.А. Ростовцев, В.В. Андреева // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 3-14. – ISSN 2070-9773
1079094
   Петербургский университет и революционное движение в России. – Ленинград, 1979. – 192 с.
1079095
  Костомаров Н. Петербургский университет начала 1860-х годов / Н. Костомаров. – [23] с. – Отд. оттиск
1079096
  Каменский А. Петербургский человек / А. Каменский. – Москва : Художественная литература, 1936. – 225 с.
1079097
  Новик Д. Петербургское искусство ХХ века // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 108.
1079098
  Копылов Н.А. Петербургское направление Отечественной войны 1812 года. Швейцарские солдаты на полях России // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 133-144. – ISSN 0130-3864
1079099
  Бистренко П.П. Петербургський "Союз боротьби за визволення робітничого класу" / П.П. Бистренко. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1940. – 44 с.
1079100
  Гуренович М. Петербуржский живописец с сердцем Шопена // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2008. – № 86. – С. 137-143. – ISSN 0234-1395


  Художник Ян Ционглинський
1079101
  Борисьонок Ю. Петербурзька германізація // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.84-88 : Фото. – ISSN 1607-6451


  Деякі особливості політики Російської імперії щодо України
1079102
  Ільченко О.Є. Петербурзька осінь / О.Є. Ільченко. – Київ, 1947. – 327с.
1079103
  Ільченко О.Є. Петербурзька осінь / О.Є. Ільченко. – Доп. вид. – Київ, 1952. – 316с.
1079104
  Ільченко О.Є. Петербурзька осінь / О.Є. Ільченко. – Київ, 1961. – 296с.
1079105
  Ільченко О.Є. Петербурзька осінь : повісті / Олександр Ільченко. – Київ : Дніпро, 1975. – 516, [4] с.
1079106
  Багдасарян К. Петербурзьке оточення як чинник становлення Т. Шевченка-поета // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 261-269


  У статті розглядаються зв"язки з петербурзьким бомондом, які сприяли становленню Т. Шевченка як поета. В статье рассматриваются связи с петербургским бомондом, которые способствовали становлению Т. Г. Шевченко как поэта. The article overlooks ...
1079107
  Левицький В. Петербурзький текст української журналістики: Тарас Шевченко і часопис "Основа" // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 306-320. – ISBN 978-966-02-7586-7
1079108
  Пасько І.В. Петербурзькі адреси Тараса Шевченка: історико-філософський контекст // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 242-242
1079109
  Гоголь М.В. Петербурзькі повісті / М.В. Гоголь. – К, 1959. – 252с.
1079110
  Гидони Г.И. Петергоф / Г.И. Гидони. – Л., 1931. – с.
1079111
   Петергоф. – Л, 1940. – 96с.
1079112
  Столпянский П.Н. Петергофская першпектива / П.Н. Столпянский. – С.-пб, 1923. – 70с.
1079113
   Петергофское совещание о проекте Государственной Думы под личным его императорского величества председательством : секретные протоколы. – Berlin : Eberhard Frowein Verlag. – XX, 220 с.
1079114
  Бредель В. Петерова наука / В. Бредель. – К., 1979. – 100с.
1079115
   Петефи в мировой культуре : материалы конференции. – Москва : Наука, 1975. – 158 с.
1079116
  Музичко О. Петиції українців Полтави, Чернігова та Одеси про відкриття кафедр українознавства в Одеському (Новоросійському) університеті (1905-1906 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 3-18. – ISSN 2306-4250
1079117
  Кудінов Д. Петиційна кампанія українських селян у 1905 р. (на матеріалах Лівобережної України) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 27-31
1079118
  Делямар Казимир Петиція до Сенату імперії з вимогою реформувати викладання історії // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 5-8. – ISBN 978-617-681-137-4


  Казимир Делямар - французький політик, сенатор, славіст, редактор впливового часопису "La Patrie", секретар Паризького географічного товариства, близький приятель французького імператора Наполеона III, першим з іноземців звернув увагу на фальшивий ...
1079119
  Димитров И. Петко Войвода / И. Димитров. – София, 1956. – 62с.
1079120
  Славейкова С. Петко Р. Славейков / С. Славейкова. – София, 1959. – 252с.
1079121
  Косев Д. Петко Рачев Славейков общественна и политическа дейност / Д. Косев. – Второ издание. – София : Издателство на българската академия на науките, 1986. – 289, [2] с.
1079122
  Баева С. Петко Славейков : живот и творчество / С. Баева ; Изд.на Българ. акад. на науките. – София : Изд.на Българ. акад. на науките, 1968. – 269 с.
1079123
  Георгиев Любен Петко Ю.Тодоров / Георгиев Любен. – София, 1961. – 148с.
1079124
  Абдукадырова И.Х. Петлевое дозиметрическое устройство для непрерывной и дистанционной регистрации поглощенной дозы смешанного гамма-нейтронного излучения реакторных систем. : Автореф... Канд.техн.наук: / Абдукадырова И.Х.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 15л.
1079125
  Казаков Владимир Александрович Петлевые уравнения движения и свойства вильсоновского среднего в калибровочных теориях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Казаков Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т теор. физики. – М., 1981. – 12л.
1079126
  Мионюк Н. Петлюра - журналіст і редактор / Н. Мионюк, Д. Миронюк // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 3. – С. 26-28


  У статті згадується про дисертаційне дослідження доктора філологічних наук професора Миколи Тимошика часопису Симона Петлюри "Украинская жизнь".
1079127
  Овчаренко Е. Петлюра вийшов на екран // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 14
1079128
  Литвин С. Петлюра и Пилсудский: нелегкий путь к пониманию // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 265-284. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
1079129
  Литвин С. Петлюра і Пілсудський: нелегкий шлях до розуміння // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 261-280. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
1079130
  Валер О. Петлюра й петлюрівщина // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 233, червень : червень. – С. 22-24
1079131
  Стрельський Г. Петлюра Симон Васильович / Г. Стрельський, А. Трубайчук // Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти / Г.В. Стрельский, А. Трубайчук. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – С. 124-12. – ISBN 9665290258
1079132
  Руденко Р.Г. Петлюра Симон Васильович / Р.Г. Руденко, В.В. Головченко // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 301-304. – ISBN 966-8088-02-6
1079133
   Петлюра Симон Васильович // Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. / [кер. проєкту О. Омельченко ; голов. ред. Л. Омельченко ; відп. за вип. С. Томечек ; фото.: Є. Чорноморченко]. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – С. 148-149
1079134
  Жадько В. Петлюра Симон Васильович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 694. – ISBN 978-966-8567-14-8
1079135
  Степаненко М. Петлюра Симон Васильович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7016-11-2
1079136
  Короткий В.А. Петлюра Симон Васильович (1879-1926) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 524-526. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1079137
  Сюндюков І. Петлюра та Facebook. Нові шанси для історичної справедливості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)


  Коментарі науковців. Вірші, присвячені Симону Петлюрі.
1079138
  Дем"янчук І. Петлюра та єврейські погроми // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 червня (№ 11). – С. 4-5
1079139
  Яковлєв А. Петлюра та Пілсудський: спільні цілі та погляди (1918-1921 рр.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 354-357. – ISBN 978-966-493-651-1
1079140
  Тимошик-Сударикова Петлюріана паризького журналу "Тризуб" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 108-118


  У статті аналізується одна з провідних тем часопису - життя, діяльність та вшанування пам"яті засновника ""Тризуба"", одного з провідників Української революції Симона Петлюри. One of the leading themes of the magazine - the life, activity and ...
1079141
  Ананко Ж. Петлюрівський сотник, директор школи і вчитель Іван Юрченко // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.3-9
1079142
  Богуславський О.В. Петлюрівщина як політичний феномен: полеміка на сторінках української еміграційної "лівої" преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 164-170


  Стаття присвячена дослідженню політичної полеміки у середовищі "лівих" течій міжвоєнної української еміграції в Європі та прихильників лінії С. Петлюри й очолюваного ним Державного центру УНР. Простежується не тільки еволюція політичного мислення, а й ...
1079143
  Шеф К. Петлюровская авантюра в октябре-ноябре 1921 года / К.Шеф. – Б.М. – С.163-200. – (вырезка)
1079144
  Кольцов М. Петлюровщина / Михаил Кольцов. – Петербург : Госиздат, 1922. – 43, [2] с.
1079145
  Зархин Л. Петлюровщина перед советским судом : (Дело "Союза Освобождения Украины") / Лев Зархин. – Харьков : Юриздат НКЮ УССР, 1930. – 52 с.
1079146
  Найман О.Я. Петлюрофілія як різновид українофобії // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 61-67. – ISSN 0320-9466
1079147
  Сенченко І.Ю. Петля / Сенченко І.Ю. – Харків : ДВУ, 1925. – 40 с. – 1907-1975
1079148
  Акимова М. Петля // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 10. – С. 132-143. – ISSN 1728-8568
1079149
  Гласко Марек Петля : оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 109-152
1079150
  Вайнер А.А. Петля и камень в зелёной траве / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1990. – 412с.
1079151
  Вайнер А.А. Петля и камень в зелёной траве / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1991. – 412с.
1079152
  Вайнер А.А. Петля и камень в зелёной траве / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1991. – 412с.
1079153
  Литвин А. Петля Корбута / А. Литвин, А. Сальникова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 137-140. – ISSN 0235-7089
1079154
   Петля Нестерова Петра Миколайовича // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-36 : фото
1079155
  Жиденков Б.А. Петля тайги / Б.А. Жиденков. – Владивосток, 1972. – 224с.
1079156
  Жиденков Б.А. Петля тайги / Б.А. Жиденков. – Владивосток, 1982. – 278с.
1079157
  Сименон Ж. Петр-латыш / Ж. Сименон. – Москва, 1991. – 160с.
1079158
  Корчмарь Я.И. Петр 1-й и его эпоха. / Я.И. Корчмарь. – К., 1937. – 105с.
1079159
  Щекотов Н.М. Петр 1 и царевич Алексей / Н.М. Щекотов. – Москва - Ленинград, 1943. – 12с.
1079160
  Порфирьев Е.И. Петр I - основоположник военного искусства русской регулярной армии и флота / Е.И. Порфирьев. – Москва, 1952. – 288с.
1079161
  Богословский М.М. Петр I : материалы для биографии / М.М. Богословский ; под ред. В.И. Лебедева. – Москва : ОГИЗ
Т. 1 : Детство. Юность. Азовские походы. – 1940. – 432 с.
1079162
  Богословский М.М. Петр I : материалы для биографии / М.М. Богословский ; под ред. В.И. Лебедева. – Ленинград : Соцэкгиз
Т. 2, ч. 1, 2 : Первое заграничное путешествие. 9 марта 1697 - 25 августа 1698 г. – 1941. – 624 с. : ил.
1079163
  Богословский М.М. Петр I : материалы для биографии / М.М. Богословский ; под ред. В.И. Лебедева. – Ленинград : Госполитиздат
Т. 3 : Стрелецкий розыск. Воронежское кораблестроение. Городская реформа. 1699 г. Карловицкий конгресс. 1698-1699. – 1946. – 502 с.
1079164
  Богословский М.М. Петр I : материалы для биографии / М.М. Богословский ; под ред. В.И. Лебедева. – Ленинград : Госполитиздат
Т. 4 : Русско-датский союз. Керченский поход. Дипломатическая подготовка северной войны. Реформы и преобразовательные планы 1699-1700 гг. Начало войны Дании и Польши со Швецией и приготовления Петра к северной войне. 1699-1701. – 1948. – 514 с. : ил.
1079165
  Богословский М.М. Петр I : материалы для биографии / М.М. Богословский ; под ред. В.И. Лебедева. – Ленинград : Госполитиздат
Т. 5 : Посольство Е.И. Украинцева в Константинополе. – 1948. – 315, [4] с. : ил., табл.
1079166
  Шмаринов Д. Петр I : альбом рисунков на темы романа А. Толстого / Д. Шмаринов. – Москва : Искусство, 1950. – 25 ил.
1079167
  Базилевич К.В. Пётр I государственный деятель, преобразователь, полководец / К.В. Базилевич. – Москва : Издательство 9-я тип. Военного издательства в Ленинграде, 1946. – 56 с. – (В помощь преподавателю дивизионной школы партийного актива. История СССР)
1079168
  Лапина И. Петр I и Алексей. Картина Н.Н.Ге. / И. Лапина. – Л., 1949. – 12с.
1079169
  Кафенгауз Б.Б. Петр I и его время / Б.Б. Кафенгауз. – Москва, 1948. – 174 с.
1079170
  Оларт Е. Петр I и женщины / Е. Оларт. – Киев, 1991. – 118с.
1079171
  Дмитрев А. Петр I и церковь. / А. Дмитрев. – М., 1931. – 88 с.
1079172
  Фирсов Н.Н. Петр III и Екатерина II. Первые годы ее царствования : опыт характеристик / Н.Н. Фирсов. – Петроград ; Москва : Издание Т-ва М.О. Вольф, 1915. – 108, [4] с., [1] л. портр. : фотоил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1079173
  Янишевский М.Э. Петр Александрович Казанский. / М.Э. Янишевский. – с.
1079174
  Ушенин Х. Петр Александрович Кривоногов / Х. Ушенин. – М, 1965. – 50с.
1079175
  Пирумова Н.М. Петр Александрович Кропоткин / Н.М. Пирумова. – М., 1972. – 223с.
1079176
  Исакова О.В. Петр Александрович Ребиндер / О.В. Исакова. – М, 1958. – 124с.
1079177
  Кузьменко Р.И. Петр Александрович Ребиндер / Р.И. Кузьменко, И.А. Махрова. – Изд 2-е, доп. – М, 1971. – 184с.
1079178
  Цыбульский В.В. Петр Александрович Чихачев -- выдающийся русский географ и путешественник (1808-1890 гг.) : Автореф... докт. геогр.наук: / Цыбульский В. В.; АН СССР, Ин-т геогр. – М., 1955. – 38л.
1079179
  Цыбульский В.В. Петр Александрович Чихачев, 1808-1890. / В.В. Цыбульский. – Москва : Наука, 1988. – 218с.
1079180
  Островер Л.И. Петр Алексеев / Л.И. Островер. – Москва : Молодая гвардия, 1957
1079181
  Островер Л.И. Петр Алексеев / Л.И. Островер. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 224с.
1079182
  Струминский М.Я. Петр Алексеев в Якутской ссылке. / М.Я. Струминский. – Якутск, 1940. – 78с.
1079183
  Белосельский З. Петр Алексеевич Кропоткин : биографический очерк / З. Белосельский. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой, 1906. – 46 с. – (Темы жизни : Еженедельное издание ; № 19)
1079184
  Маркин В.А. Петр Алексеевич Кропоткин, 1842-1921 / В.А. Маркин. – Москва : Наука, 1985. – 207с.
1079185
  Остромецкий А.А. Петр Алексеевич Олышев / А.А. Остромецкий. – М., 1952. – 63с.
1079186
  Кулакова Л.И. Петр Алексеевич Плавильщиков. / Л.И. Кулакова. – Москва-Л., 1952. – 104с.
1079187
   Петр Алексеевич Широков (1895-1944). : био-библиографический указатель. – Казань : [Татполиграф], 1955. – 32 c. – Библиогр.: с. 27-28
1079188
   Петр Андреевич Зайончковский : Библиографический указатель. – 2-е изд.перераб.и доп.кдевяностолетию со дня рождения. – Москва : Московский университет, 1995. – 64с.
1079189
  Смирнова Н.В. Петр Андреевич Земятченский / Н.В. Смирнова. – Москва, 1960. – 56с.
1079190
  Петровская В.И. Петр Андреевич Павленко. 1899-1951 / В.И. Петровская. – М., 1954. – 28с.
1079191
  Пасецкий В.М. Петр Анжу / В.М. Пасецкий. – Москва, 1958. – 40с.
1079192
  Ежов В.А. Петр Анисимович Моисеенко. / В.А. Ежов. – М, 1929. – 130с.
1079193
  Гарибджанян Г.Б. Петр Арвеладзе / Г.Б. Гарибджанян. – Тбилиси, 1970. – 50с.
1079194
  Мамедов А.Д. Петр Бабаев : (Биогр. очерк) / А. Мамедов ; Ин-т истории партии при ЦК КП Азербайджана - фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Баку : Азернешр, 1988. – 89, [2] с. : ил.
1079195
  Мдивани Г.Д. Петр Багратон / Г.Д. Мдивани. – М.-Л, 1949. – 144с.
1079196
  Бычваров Д М. Петр Берон / Д М. Бычваров, Бычварова Нелли. – Москва : Мысль, 1981. – 231 с. – (Мыслители прошлого)
1079197
   Петр Богачев : живопись : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1988. – [32] с. : в основном ил. – ISBN 5-269-00231-0
1079198
  Рыбаков Б.А. Петр Бориславич:поиск автора "Слова о полку игореве" / Б.А. Рыбаков. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 286 с.
1079199
  Френкель В.Я. Петр Борисович Козловский / В.Я. Френкель. – Ленинград, 1978. – 142с.
1079200
  Петинова Е.Ф. Петр Васильевич Басин : 1793-1877 / Е.Ф. Петинова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 271 с. : ил., цв. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 205-228
1079201
   Петр Васильевич Васильев. – Москва : Советский художник, 1952. – 88 с.
1079202
  Шефов А.Н. Петр Васильевич Васильев / А.Н. Шефов. – М., 1973. – 83с.
1079203
   Петр Васильевич Зарицкий - профессор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина : (к 85-летию со дня рождения) : биобиблиогр. указатель / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Геол.-геогр. фак., Центр. науч. б-ка ; [сост. П.В. Зарицкий ; науч. ред. В.В. Андреев]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 91, [2] с. включ. обл., [10] л. ил. : ил., портр. – Имен. указ. : с. 88-90. – Библиогр. : с. 81-87. – ISBN 978-966-623-984-9
1079204
   Петр Васильевич Зарицкий (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиографический указатель / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Центральная научная б-ка, Геолого-географический ф-т ; [ сост. : С.Р. Марченко ; науч. ред. В.В. Андреев ; библиогр. ред. С.Б. Глибицкая ]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 120 c., [ 16 ] с. илл.
1079205
   Петр Васильевич Митурич (1887-1956) : к 90-летию со дня рождения. Каталог выставки / Митурич, Выставка, Москва. произведений., 1978; Авт. вступ. ст. и сост.: Е. Жукова. – Москва : Советский художник, 1978. – 58 с.
1079206
   Петр Васильевич Митурич 1887-1956 : выставка произведений. Живопись. Графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1968. – 36 с.
1079207
  Поляк А.И. Петр Васильевч Елкин / А.И. Поляк. – Л., 1989. – 70с.
1079208
  Шихматов С.А. Петр Великий : Лирическое песнопение, в 8 песнях / Сочинил князь Сергей Шихматов. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : печ. в тип. Шпора, 1810. – [8], 217, 50, 66с. – Конволют. Перепл. с: Ночь на размышления / Сергей Шихматов. - СПб.,1814 (49 с.) ; Ночь на гробах / С. Шихматов. - СПб., 1812 (66 с.)


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тисненням
1079209
  Валишевский К. Петр Великий : По новым документам : С 4-го изд. / К. Валишевский ; [От ред. и авт. предисл. Г. Балицкий]. – Москва : Моск. книгоизд. т-во "Образование", 1908. – 157, [2] с., 4 л. ил., портр. ил., портр., факс. – (Русская быль ; № 3)
1079210
  Валишевский К. Петр Великий : По новым документам : С 4-го изд. / К. Валишевский ; [От ред. и авт. предисл. Г. Балицкий]. – Москва : Моск. книгоизд. т-во "Образование", 1909. – 157, [2] с., 5 л. ил., портр. ил., портр., факс. – Конволют. - Пер.: Александр Первый / Т. Шиман. – (Русская быль ; № 3)
1079211
   Петр Великий : сборник статей. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
[Т. 1]. – 1947. – 433 с.
1079212
  Павленко Н.И. Петр Великий / Н.И. Павленко. – Москва, 1975. – 383 с.
1079213
  Валишевский К. Петр Великий / К. Валишевский. – Москва : ИКПА. – ISBN 5-85202-021
Кн.1, 2. – 1990. – 422,1с.
1079214
  Валишевский К. Петр Великий / К. Валишевский. – Москва
3. – 1990. – 409с.
1079215
   Петр Великий в анекдотах : Черты из жизни и деятельности / Под ред. Шевляков М., Щеголев Я. – (к 200-лет. юбилею Петербурга). – Санкт-Петербург : Изд-во Ив. Ив. Иванова, 1901. – 247 с.
1079216
  Петр Великий Петр Великий в его изречениях / Петр Великий. – Москва, 1991. – 111с.
1079217
  Леонов В. Петр Великий и Библиотека Академии наук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 229-232.


  Статья представляет собой опыт биографии первой государственной библиотеки-БАН, основаной Петром Великим в 1714 г.
1079218
  Леонов В.П. Петр Великий и Библиотека Академии наук // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 64-69. – ISSN 0869-608Х
1079219
  Буганов В.И. Петр Великий и его время / В.И. Буганов. – М. : Наука, 1989. – 192с.
1079220
  Богословский М.М. Петр Великий и его реформа / М.М. Богословский. – Москва : Кооперативное издательство, 1920. – 120 с.
1079221
  Богословский М.М. Петр Великий и его реформа / М.М. Богословский. – Москва : Изд. центр. т-ва "Кооперативное издательство", 1920. – 115 с.
1079222
  Либрович С. Петр Великий и женщины / С. Либрович. – Ярославль, 1991. – 62с.
1079223
  Васькин А.А. Петр Великий и Триумфальные ворота // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 8-10. – ISSN 1684-2618
1079224
  Соколовский И.В. Петр Великий как воспитатель и учитель народа / [Соч.] И.В. Соколовского. – Казань : Тип. Ун-та, 1873. – [4], 148, III с. – Перепеч. из "Учен. записок" Казанск. ун-та, 1873 г., № 4 и 5. – Библиогр. в примеч.
1079225
  Петров П.Н. Петр Великий, последний царь Московский и первый император (1672-1725) : биографический очерк П.Н. Петрова : [с прил. портр. имп. Петра Великого, грав. на стали с вернейшего портр., писан. Карлом Моором, по гравюре Якова Хубракена]. – Санкт-Петербург : Изд. Г. Гоппе, 1872. – 163 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. деф. без портр. , в экз. № 78547 отсут. с. 49-163


  Ил. : Мор де Карель (1656-1738), Гоубракен, Якобус (1698-1780)
1079226
  Павленко Н.И. Петр Великий. / Н.И. Павленко. – Москва, 1990. – 591с.
1079227
  Платонов С.Ф. Петр Великий. Личность и деятельность / С.Ф. Платонов. – Л., 1926. – 115с.
1079228
  Мордовцев Д.Л. Петр Великий. Начало славных дел / Даниил Мордовцев ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецк : БАО, 2012. – 413, [3] с. – (Русская историческая проза). – ISBN 978-966-481-684-4
1079229
  Сидоров А. Петр Вильямс : Живопись. Сценография / А. Сидоров. – Москва, 1980. – 136с.
1079230
   Петр Владимирович Вильямс. – Москва, 1953. – 138 с.
1079231
  Клюева Т.Ю. Петр Владимирович Вильямс. 1902-1947 / Т.Ю. Клюева. – М., 1956. – 39с.
1079232
  Сабсай П.В. Петр Владимирович Сабсай / П.В. Сабсай. – Москва, 1979. – 16с.
1079233
  Рогинская Ф.С. Петр Владимирович Сабсай. / Ф.С. Рогинская. – М., 1958. – 87с.
1079234
  Елисеева Н. Петр Гарчев (1923-2001) - украинский историк из Малого Буялыка // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 87-93. – ISSN 2218-0567


  Статья посвящается П.И. Гарчеву, украинскому ученому историку и педагогу, работавшему в разные периоды жизни в Сумах, Харькове, Запорожье, Симферополе и создавшему научные школы в области проблем истории Украины. Профессор, доктор исторических наук, П. ...
1079235
  Нахимовский М.И. Петр Глебович Ярков / М.И. Нахимовский. – Москва : Советский композитор, 1973. – 40 с.
1079236
   Петр Горюнов. – Москва, 1990. – 31с.
1079237
  Щеголев П.Е. Петр Григорьевич Каховский. – Москва, 1919. – 153с.
1079238
  Щеголев П.Е. Петр Григорьевич Каховский.. – Пб., 1921. – 88с.
1079239
  Кузнецов В.И. Петр Григорьевич Меликишвили (Меликов), 1850-1927: Химик / В.И. Кузнецов, Н.В. Небиеридзе. – Москва, 1985. – 224с.
1079240
  Плоткин С.Я. Петр Григорьевич Соболевский / С.Я. Плоткин. – М., 1966. – 128с.
1079241
  Самошин А.И. Петр Гришин, чекист. / А.И. Самошин. – Рязань, 1960. – 144с.
1079242
  Стийенский Р. Петр Дабшевич / Р. Стийенский. – Москва, 1943. – 47с.
1079243
  Вязигин А.С. Петр Дамиани, борец за церковно-общественные преобразования XI века : (Проб. лекция, прочит. 10 нояб. 1894 г.) / А. Вязигин. – Харьков : Тип. Зильберберга, 1895. – 44 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Зап. Харьк. ун-та. 1895 г., вып. 4. – Библиогр.: "Литература" (с. 44)
1079244
  Покаржевский П.Д. Петр Дмитриевич Покажевский. / П.Д. Покаржевский. – М, 1977. – 15с.
1079245
  Беспалова Л.А. Петр Дмитриевич Покаржевский / Л.А. Беспалова. – Москва : Советский художник, 1959. – 80 с. : ил.
1079246
  Петропавловская Л.И. Петр Добрынин. Жизнь и подвиг / Л.И. Петропавловская. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 192 с. : ил.
1079247
  Витрук Н.В. Петр Емельянович Недбайло (1907-1974) / Н.В. Витрук, П.М. Рабинович // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 0132-0769


  С 1959 г. и до конца жизни заведовал каф. теории государства и права в Киевском гос. ун-те . Его крупная научная заслуга - обоснование возрастания роли норм права в развитии общества
1079248
  Макаров Г.Н. Петр Заломов / Г.Н. Макаров. – Горький, 1972. – 159с.
1079249
  Страхов Н.И. Петр Замойский / Н.И. Страхов. – М : Художественная литература, 1976. – 350 с.
1079250
  Егоров А.А. Петр Замойский и его творчество. 1896-1958 / А.А. Егоров. – М : Московский рабочий, 1964. – 100 с.
1079251
  Запорожец М.К. Петр Запорожец / М.К. Запорожец. – Москва, 1960. – 56с.
1079252
   Петр Запорожец : Документы и материалы. – Винница : Винницкое областное книжно-газетное издательство, 1962. – 178 с., [1] л. портр. : ил.
1079253
  Мережковский Д.С. Петр и Алексей: Истр. роман. / Д.С. Мережковский. – Краснодар, 1990. – 430с.
1079254
  Даниш М. Петр и город Петра интересны словакам // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 98-100. – ISSN 0235-7089
1079255
  Мищенко Н. Петр и его команда / Н. Мищенко, Н. Задерей // Forbes : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2013. – № 4 (26), апрель. – С. 98-107. – ISSN 2221-4542


  Последние 15 лет Петр Порошенко больше занимается политикой, чем бизнесом. Чья заслуга в том, что его бизнес процветает?
1079256
  Шугаев В.М. Петр и Павел. / В.М. Шугаев. – Иркутск, 1979. – 332с.
1079257
  Рысс Е. Петр и Петр / Е. Рысс. – Москва : Детская литература, 1972. – 383 с.
1079258
  Рысс Е.С. Петр и Петр / Е.С. Рысс. – Москва : Детская литература, 1974. – 383 с.
1079259
  Андрианов П.М. Петр и Полтава : (по поводу 200-летия юбилея) / сост. П.М. Андрианов, д. чл. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва. – Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909. – 62, [2] с. ил., портр., карт.
1079260
  Жданов Л.Г. Петр и Софья / Л. Жданов. – Москва : АРМАДА, 1994. – 748, [3] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Петр Великий. - Загол. корешка: Петр Великий. - В кн. также: Д.Л. Мордовцев. Державный плотник ; П.Н. Петров. Балакирев. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-053-5
1079261
  Ростунов И.И. Петр Иванович Багратион / И.И. Ростунов. – М., 1957. – 252с.
1079262
  [Г.Л.И.] Петр Иванович Бартенев : некролог / [Г.Л.И.]. – [Б. м. : б. и.], 1912. – С. 1129-1137. – Отд. оттиск из: "Исторический вестник", № 12, 1912 г.
1079263
  Булгарин Ф. Петр Иванович Выжигин. – Санкт-Петербург, 1831. – 265 с.
1079264
   Петр Иванович Живаго 1883-1948. – Москва : Наука, 1975. – 111с.
1079265
  Тарасов И.Д. Петр Иванович Зенцев. / И.Д. Тарасов, С.П. Зенцова. – Уфа, 1966. – 91с.
1079266
   Петр Иванович Кодьев. Жизнь и деятельность. Творческое наследие. Родные, друзья, современники = Peter Kodyev : моногр. сборник / составитель Елена Кодьева. – Киев : АлМакс, 2012. – 221, [2] с. : ил., фот. – Резюме англ.


  Науковій бібліотеці імені М. Максимовича у дарунок від упорядника книги З повагою 28 листопада Підпис 2013 р.
1079267
  Разумовская С.В. Петр Иванович Котов / С.В. Разумовская. – М.-Л, 1950. – 32с.
1079268
  Шпис К.В. Петр Иванович Лебедев / К.В. Шпис. – Москва, 1952. – 32с.
1079269
   Петр Иванович Леонтьев. – М, 1949. – 12 с.
1079270
   Петр Иванович Линицкий, профессор Киевской духовной академии : некролог и произнесенные при погребении речи // [Памяти отшедших]. – [Б.м., 1899. – 52 с. : 1 портр.
1079271
  Троицкая Т.Н. Петр Иванович Лисицын / Т.Н. Троицкая. – М, 1988. – 127с.
1079272
  Нестерова Н.М. Петр Иванович Лукирский. / Н.М. Нестерова. – М., 1959. – 41с.
1079273
  Киктенко Т.П. Петр Иванович Лященко 1876-1955 : библиографический указатель / Т.П. Киктенко, Е.И. Скокан; АН УССР. – Киев : Изд-во Акад. наук Украинской ССР, 1961. – 64 с. – (Ученые Украинской ССР)
1079274
  Львов П.И. Петр Иванович Львов : каталог выставки / П.И. Львов. – Москва, 1979. – 13 с.
1079275
  Тарасов Л.М. Петр Иванович Петровичев / Л.М. Тарасов. – М., 1951. – 32с.
1079276
  Круглый И.А. Петр Иванович Петровичев / И.А. Круглый. – Л, 1975. – 146с.
1079277
  Руднев В.В. Петр Иванович Петровичев. / В.В. Руднев. – Москва, 1979. – с.
1079278
   Петр Иванович Петровичев. 1874-1947. – М., 1959. – 31с.
1079279
   Петр Иванович Шолохов. – М, 1982. – 24с.
1079280
  Нуцубидзе Ш.И. Петр Ивер и античное философское наследие. (Проблемы ареопагитика). / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси, 1963. – 490с.
1079281
  Чачанидзе В.И. Петр Ивер и археологические раскопки Грузинского монастыря в Иерусалиме. / В.И. Чачанидзе. – Тбилиси, 1977. – 235с.
1079282
  Нуцубидзе Ш.И. Петр Ивер и проблемы ареопагитики. / Ш.И. Нуцубидзе. – Тбилиси, 1957. – 63с.
1079283
   Петр Илемницкий. – М., 1960. – 58с.
1079284
  Савицкий В. Петр Илемницкий. / В. Савицкий. – М., 1964. – 136с.
1079285
  Липаев И.В. Петр Ильич Чайковский : (биографический очерк) / Ив. Липаев. – Москва ; Лейпциг : Изд. П. Юргенсона, 1905. – 61 с.
1079286
  Черный О. Петр Ильич Чайковский / О. Черный, Е. Черная. – Минск : Молодая гвардия, 1944. – 63 с.
1079287
  Бугославский С.А. Петр Ильич Чайковский / С.А. Бугославский. – Москва, 1945. – 26 с.
1079288
  Кунин И.Ф. Петр Ильич Чайковский / И.Ф. Кунин. – Москва, 1953. – 48 с.
1079289
  Орлова Е.М. Петр Ильич Чайковский / Е.М. Орлова. – Москва : Музыка, 1980. – 271 с.
1079290
  Прибегина Г.А. Петр Ильич Чайковский / Г.А. Прибегина. – Москва : Музыка, 1983. – 191с.
1079291
  Прибегина Г.А. Петр Ильич Чайковский / Г.А. Прибегина. – Москва : Музыка, 1984. – 200 с.
1079292
  Прибегина Г.А. Петр Ильич Чайковский / Г.А. Прибегина. – Москва : Музыка, 1990. – 220 с.
1079293
  Поляновский Г.А. Петр Ильич Чайковский. / Г.А. Поляновский. – Москва, 1954. – 62 с.
1079294
  Положишников Д.О. Петр Ипатов. (1887-1918. Биография одного из организаторов Советской власти и партизанского движения на Ставрополье). / Д.О. Положишников. – Ставрополь, 1954. – 48с.
1079295
  Мавродин В.В. Петр І / В.В. Мавродин. – Л., 1945. – 143с.
1079296
  Мавродин В.В. Петр І / В.В. Мавродин. – Москва, 1949. – 164с.
1079297
  Мавродин В.В. Петр І и петровская эпоха в оценке нашего современника / В.В. Мавродин. – Л., 1972. – 32с.
1079298
  Мавродин В.В. Петр І и преобразование России в первой четверти XVIII века / В.В. Мавродин. – Ленинград, 1954. – 32с.
1079299
  Панов В.А. Петр І как полководец. / В.А. Панов. – М., 1940. – 126с.
1079300
  Фруменков Г.Г. Петр І на Севере. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1972. – 22с.
1079301
  Наумова Н.Н. Петр Капица / Н.Н. Наумова. – Л : Советский писатель, 1984. – 200 с.
1079302
  Дубинянская Я. Петр Капица: В любых обстоятельствах // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 24-41. – ISSN 1819-6268


  Петро Леонідович Капиця — фізик, лауреат Нобелівської премії (1978).
1079303
  Петров В.Н. Петр Карлович Клодт / В.Н. Петров. – 2-е изд. – Л., 1973. – 45с.
1079304
  Петров В.Н. Петр Карлович Клодт, 1805-1867 / В.Н. Петров. – 2-е изд. – Л., 1985. – 63с.
1079305
  Алешкин А.В. Петр Кириллов : очерк творчества / А.В. Алешкин. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1974. – 155 с.
1079306
  Рясенцев Б.К. Петр Комаров / Б.К. Рясенцев. – Новосибирск, 1976. – 72 с.
1079307
  Гай А. Петр Комаров. Очерки жизни и творчества / А. Гай. – Хабаровск, 1956. – 176 с.
1079308
  Рыжова В.Ф. Петр Константинов / В.Ф. Рыжова. – М., 1981. – 88с.
1079309
  Гиндин А.М. Петр Красиков. Жизнь и революционная деятельность / А.М. Гиндин, Г.М. Гиндин. – Красноярск, 1972. – 279с.
1079310
  Востоков Е.И. Петр Кривоногов / Е.И. Востоков. – Москва, 1972. – 80с.
1079311
  Петухова О. Петр Кропоткин: за волю и анархию // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 86-103. – ISSN 1819-6268
1079312
  Чебаевский Н.Н. Петр Круглов. / Н.Н. Чебаевский. – Барнаул, 1982. – 79с.
1079313
  Финн К.Я. Петр Крымов / К.Я. Финн. – М, 1942. – 112с.
1079314
   Петр Кузьмич Анохин : воспоминания современников, публицистика. – Москва : Наука, 1990. – 282, [2] с., [1] л. портр. : ил. – (Ученые СССР. Очерки, воспоминания, материалы). – ISBN 5-02-003449-5
1079315
   Петр Кузьмич Анохин (1898-1974). – Москва : Наука, 1987. – 127 с, [1] л. портр. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 13 ; Сер. биол. наук. Физиология)
1079316
  Курганов М.С. Петр Лаймен из Нексе. / М.С. Курганов. – Таллин, 1956. – 328с.
1079317
  Коркина А. Петр Леонарди: Докум. повесть. / А. Коркина. – Кишинев, 1980. – 136 с.
1079318
  Митурич П.В. Петр Митурич : основные даты жизни и творчества / П.В. Митурич. – Москва : Советский художник, 1972. – 136 с.
1079319
   Петр Митурич (1887-1956): Избранные рисунки к 100-летию со дня рождения. – Москва, 1988. – 88с.
1079320
  Никифораки Н.А. Петр Михайлович Боклевский 1816-1897 / Н.А. Никифораки. – Москва : Искусство, 1952. – 31 с.
1079321
  Верзилов А.В. Петр Михайлович Добровольский : (Биогр. очерк) / А.В. Верзилов. – Чернигов : Тип. Губ. земства, 1911. – 12 с., 1 л. портр. – Отт. из 8 в. "Тр. Черниг. арх. комис.", 1911
1079322
   Петр Михайлович Соложенкин. – Душанбе, 1981. – 165с.
1079323
  Шмельков П.М. Петр Михайлович Шмельков / П.М. Шмельков. – Москва : Изобразительное искусство, 1963. – [44] с.
1079324
  Козлов А.Н. Петр Михайлович Шмельков 1819-1890 / А.Н. Козлов. – Москва-Ленинград : Искусство, 1949. – 35 с.
1079325
  Хауптман П. Петр Могила // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 62-79. – ISBN 966-7077-60-8
1079326
  Голубев С.Т. Петр Могила и Исаия Копинский : Вступление Петра Могилы на Киевскую Митрополию и его отношения к Исаии Копинскому / [С. Голубев]. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1886. – С. 210-243. – Отд. оттиск: Православное обозрение. 1874. т. 1, с. 210-243 - Без обл. и тит. л. - Авт указ в конце статьи
1079327
   Петр Могила.Митрополит Киевский, 1877
1079328
   Петр Наумович Пинкисевич : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1976. – [24] с.
1079329
  Трунов К. Петр Нестеров / К. Трунов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 254 с.
1079330
  Трунов К.И. Петр Нестеров / К.И. Трунов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 208 с.
1079331
  Боргман И.И. Петр Николаевич Лебедев : [Некролог] / И. Боргман. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1912. – 28 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1912
1079332
  Боргман И. Петр Николаевич Лебедев / И. Боргман. – Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1912. – 28 с.
1079333
  Лукомская А.М. Петр Николаевич Лебедев / А.М. Лукомская. – М.-Л., 1950. – 186с.
1079334
  Дуков В.М. Петр Николаевич Лебедев / В.М. Дуков. – Изд. 2-е. – Москва, 1956. – 120 с.
1079335
  Радунская И.Л. Петр Николаевич Лебедев / И.Л. Радунская. – Москва : Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Физика, №11/1991)
1079336
  Кравец Т.П. Петр Николаевич Лебедев и его творчество / Т.П. Кравец. – М.-Л, 1950. – 5-10с.
1079337
  Сердюков А.Р. Петр Николаевич Лебедев, 1866-1912 / А.Р. Сердюков. – Москва : Наука, 1978. – 320 с.
1079338
  Головин Г.И. Петр Николаевич Рыбкин / Г.И. Головин. – Москва-Л., 1951. – 44с.
1079339
   Петр Николаевич Староносов : каталог. – Москва : Советский художник, 1966. – 12 с.
1079340
   Петр Николаевич Третьяков. – Москва : Наука, 1983. – 63с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР : Сер. истории ; Вып. 15)
1079341
  Смирнова Н.В. Петр Николаевич Чирвинский (1880-1955) / Н.В. Смирнова. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 96 с.
1079342
  Орлов В.И. Петр Николаевич Чирвинский XXV-летие (1902-1927) научной и преподавательской деятельности. : Биография, список научных трудов и юбилейное чествование. / В.И. Орлов, Н.Х. Платонов, препарат.студ.Сердюченко. – Новочеркасск, 1928. – 54с.
1079343
   Петр Осипович Потапов, 1882-1945. – Одесса, 1982. – 20с.
1079344
  Оссовский П.П. Петр Оссовский / П.П. Оссовский. – М., 1968. – 127с.
1079345
  Ольшевский В. Петр Оссовский / В. Ольшевский. – Москва, 1970. – 80с.
1079346
  Утков В.Г. Пётр Павлович Ершов / В.Г. Утков. – Новосибирск, 1950. – 104 с.
1079347
  Шмигевский Н.В. Петр Павлович Ершов (1815-1869) // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С.48-49
1079348
  Ярославцов А.К. Пётр Павлович Ершов, автор сказки "Конек-Горбунок" : Биографические воспоминания универ. товарища его, А.К. Ярославцова : С прил. литогр. портр. П.П. Ершова, снимка его почерка и рец., являвшихся с изд. его сказки "Конек-Горбунок". – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1872. – [4], 200, XII с., 1 л. фронт. (ил.), 1 л. факс.
1079349
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – 4-е изд. – Л., 1932. – 301с.
1079350
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Л-М, 1932. – 546с.
1079351
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Ленинград
Кн. 1-2. – 1934. – 557с.
1079352
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Москва
Кн. 2. – 1934. – 288с.
1079353
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Ленинград
Кн. 2. – 1934. – 275с.
1079354
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Москва
Кн. 2. – 1934. – 132с.
1079355
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Л., 1935. – 68с.
1079356
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Москва
Кн. 2. – 1937. – 271с.
1079357
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – 8-е изд. – Ленинград : Художня література
Кн. 1, 2. – 1938. – 636 с.
1079358
  Кафенгауз Б.Б. Петр Первый / Б.Б. Кафенгауз. – Ташкент, 1942. – 64 с.
1079359
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М.
3. – 1945. – 153с.
1079360
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М.
1. – 1946. – 200с.
1079361
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва
2-3. – 1946. – 200с.
1079362
  Толстой А.Н. Петр Первый : Роман / А.Н. Толстой. – Москва : Художня література
Кн. 1-3. – 1947. – 807 с.
1079363
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1953. – 788с.
1079364
  Толстой А.Н. Петр Первый : роман / А.Н. Толстой. – Москва : Советский писатель, 1958. – 658 с.
1079365
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва, 1959. – 648с.
1079366
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1960. – 590с.
1079367
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Оренбург, 1961. – 835с.
1079368
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1964. – 664с.
1079369
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва
Т. 2-3. – 1965
1079370
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва : Правда, 1968. – 744с.
1079371
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Куйбышев, 1969. – 688с.
1079372
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Кишинев, 1970. – 648с.
1079373
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Л., 1971. – 679с.
1079374
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Грозный, 1972. – 648с.
1079375
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1972. – 736с.
1079376
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Орджоникидзе, 1972. – 762с.
1079377
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – 3-е изд. – Фрунзе, 1973. – 764с.
1079378
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – 4-е изд. – Фрунзе, 1974. – 764с.
1079379
  Петров А.П. Петр Первый / А.П. Петров. – Л., 1975. – 20с.
1079380
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва, 1976. – 744с.
1079381
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1976. – 748с.
1079382
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Москва, 1977. – 590с.
1079383
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Владивосток, 1979. – 664с.
1079384
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва
1. – 1979. – 328с.
1079385
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М.
2. – 1979. – 432с.
1079386
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва, 1980
1079387
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Минск, 1981. – 607с.
1079388
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1981. – 672с.
1079389
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – К., 1982. – 482с.
1079390
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Грозный, 1983. – 654с.
1079391
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва, 1983. – 511с.
1079392
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Ростов-на-Дону, 1983. – 734с.
1079393
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Алма-Ата, 1984. – 528с.
1079394
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1985. – 632с.
1079395
  ТолстойА.Н Петр Первый / ТолстойА.Н. – Москва : Художня література, 1985. – 831с. – (Школьная б-ка)
1079396
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Ашхабад, 1986. – 718с.
1079397
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – М., 1986. – 765с.
1079398
  Толстой А.Н. Петр Первый : Роман / А.Н. Толстой. – Саранск : Советская Россия, 1986. – 720с.
1079399
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Москва, 1986. – 720с.
1079400
  Толстой Н А. Петр Первый / Н А. Толстой. – Каунас, 1987. – 604с.
1079401
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Днепропетровск, 1987. – 686 с.
1079402
  Толстой А. Петр Первый / А. Толстой. – Пермь, 1987. – 602с.
1079403
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Баку
1. – 1987. – 318с.
1079404
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Баку
2. – 1987. – 430с.
1079405
  Толстой А.Н. Петр Первый : роман / А.Н. Толстой. – Днепропетровск : Проминь, 1988. – 686с. – ISBN 5-7775-0027-7
1079406
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Днепропетровск, 1989. – 687с.
1079407
  Толстой А.Н. Петр Первый : Роман / Толстой А.Н. – Москва : Воениздат, 1989. – 590 с.
1079408
  Толстой А.Н. Петр Первый : роман в 3 кн. / Аю Толстой. – Москва : Просвещение
Кн. 1. – 1989. – 272 с. : 1 л. портр.
1079409
  Толстой А.Н. Петр Первый : роман в 3 кн. / А. Толстой. – Москва : Просвещение
Кн.2-3. – 1989. – 368 с.
1079410
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Москва, 1990. – 635с.
1079411
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Минск
1. – 1990. – 587с.
1079412
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Иркутск
1. – 1992. – 320с.
1079413
  Толстой А.Н. Петр Первый / А.Н. Толстой. – Иркутск
2. – 1992. – 399с.
1079414
  Толстой А. Петр Первый / Алексей Толстой. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 700 с. – (Великая судьба России). – ISBN 978-5-17-025526-9
1079415
  Павленко Н.И. Петр Первый и его время: кн. для уч-ся / Н.И. Павленко. – Москва, 1983. – 144с.
1079416
  Павленко Н.И. Петр Первый и его время: кн. для уч-ся / Н.И. Павленко. – 2-е изд., доп. – Москва, 1989. – 175с.
1079417
  Коничев К.И. Петр Первый на Севере: повествование о Петре Первом, о делах его и сподвижниках на Севере, по документам и преданиям написано / К.И. Коничев. – Архангельск, 1984. – 367с.
1079418
  Толстой А. Петр Первый. Киносценарий / А. Толстой, Вл. Петров. – Москва, 1935. – 128с.
1079419
  Ивенский С.Г. Петр Петрович Белоусов / С.Г. Ивенский. – Л., 1959. – 39с.
1079420
  Исакова О.В. Петр Петрович Будников / О.В. Исакова, Н.М. Нестерова. – М, 1954. – 114с.
1079421
  Исакова О.В. Петр Петрович Будников / О.В. Исакова, А.П. Епифанова. – М, 1967. – 279с.
1079422
  Забоева Ия Васильевна и др. Петр Петрович Вавилов : Страницы библиографии крупного ученого-биолога, талантливого организатора науки / РАН; Уральское отд-ние; Коми научный центр; Сост.: И. В. Забоева, О. Н. Попова, В. М. Швецова. – Сыктывкар, 1994. – 56с. – (Люди науки ; Вып. 8)
1079423
  Кравченко К.С. Петр Петрович Кончаловский / К.С. Кравченко. – М.-Л., 1949. – 36с.
1079424
   Петр Петрович Кончаловский. – Москва, 1956. – 4с.
1079425
   Петр Петрович Кончаловский. – Москва, 1958. – 31с.
1079426
   Петр Петрович Кончаловский / Кончаловский, , Петрович. Выставка произведений. Москва. Петр, 1976. – Москва, 1976. – 87с.
1079427
  Никольсий В.А. Петр Петрович Кончаловский. / В.А. Никольсий. – М, 1936. – 132,22с.
1079428
  Кончаловский П.П. Петр Петрович Кончаловский. / П.П. Кончаловский. – М., 1977. – 64с.
1079429
  Нестерова Н.М. Петр Петрович Лазарев (1878-1942). / Н.М. Нестерова. – М., 1958. – 128с.
1079430
  Леонов Н.И. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский : (к столетию первого путешествия в Тянь-Шань в 1856 и 1857 гг.) / Н.И. Леонов. – Москва, 1957. – 48с.
1079431
  Козлов И.В. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский : Пособие для учащихся / И.В. Козлов. – Москва : Просвещение, 1983. – 96с. – (Люди науки)
1079432
  Чернявский В.И. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский как географ. : Автореф... канд. географ.наук: / Чернявский В.И.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1950. – 16 с.
1079433
  Козлов И.В. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, 1827-1914 / И.В. Козлов, А.В. Козлова; Отв. ред. Мурзаев Э.М. – Москва : Наука, 1991. – 265с. – (Научно-биографическая серия)
1079434
   Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, его жизнь и деятельность. – Ленинград, 1928. – 265с.
1079435
  Застрожнов И.А. Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 57-69. – ISSN 0042-8779
1079436
  Мензбир М. Петр Петрович Сушкин 1866 - 1928 / М. Мензбир; АН СССР. – Ленинград : АН СССР, 1929. – 12 с.
1079437
  Решетов А.М. Петр Петрович Шмидт (1869-1938) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2. – С. 92-104. – ISSN 0869-1908
1079438
  Шагалов А.А. Петр Проскурин / А.А. Шагалов. – Москва : Советская Россия, 1979. – 155 с.
1079439
  Аитов Б. Петр Радионов : очерк / Б. Аитов. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 24 с.
1079440
  Короткова Ольга Петр Рамус : Тема номера:Время рассудит // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 44-48 : Іл. – ISSN 1818-2968
1079441
  Иляхинский М.А. Петр Ремушев / М.А. Иляхинский, 1944. – 24с.
1079442
  Романов И.З. Петр Романовский / И.З. Романов. – М., 1984. – 160с.
1079443
   Петр Семенович Голубь. – Москва : Советский художник, 1957. – 63 с.
1079444
  Стефанович М.П. Петр Сергеевич Белинник -- Народный артист СССР / М.П. Стефанович. – К, 1960. – 31с.
1079445
  Стельмашенко М.А. Петр Скарга : (Историческое изследование) / М.А. Стельмашенко. – Киев : С.В. Кульженко, 1912. – IV c., 328 с., II c.
1079446
  Дубровский П.П. Петр Скарга, езуит и проповедник польского короля Сигизмунда III / П.П. Дубровский. – [Б. м.]. – [211-220 c.]
1079447
  Архангельский В.В. Петр Смородин. [1897-1939] / Архангельский В.В. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 256 с., [17] л. ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографическая ; вып. 1(535))
1079448
   Петр Соболевский. – М, 1969. – 14с.
1079449
  Карышева Т.И. Петр Сокальский: жизнь и творчество / Т.И. Карышева. – Москва : Советский композитор, 1984. – 200 с.
1079450
  Статьева П.М. Петр Старостин - бесстрашный солдат великих боев / П.М. Статьева. – Одесса, 1961. – 53с.
1079451
  Бинов М.Л. Петр Старостин : [герой гражд. войны] / М.Л. Бинов. – Одесса : Маяк, 1988. – 205, [2] с. – Библиогр.: с. 201-206
1079452
  Жердев В.В. Петр Степанович Шарварок и Византийские реминисценции в его росписях в церкви Рождества Христова во Флоренции // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 87-94. – ISSN 2226-2180
1079453
  Табачник В Д. Петр Столыпин / Д. Табачник, В. Воронин. – Харьков : Фолио, 2011. – 118, [4] с. – Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5614-6
1079454
   Петр Тимофеевич Тронько : [Историк]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 55с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1079455
  Сазонова К.К. Петр Тимофеевич Фомин / К.К. Сазонова. – Ленинград, 1984. – 223с.
1079456
   Петр Тимофеевич Фомин. – Москва, 1986. – 64с.
1079457
  Трошин И И. Петр Федорович Гречкин / И.И. Трошин. – Волгоград : Организация союза художников РСФСР, 1974. – 24 с.
1079458
  Раневский И. Петр Федорович Кривонос. / И. Раневский. – М, 1938. – 16с.
1079459
   Петр Федорович Папкович 1887-1946. – Москва : Наука, 1987. – 95с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер.технических наук.Механика ; Вып.18)
1079460
  Ракова М.М. Петр Федорович Соколов. / М.М. Ракова. – М, 1952. – 31с.
1079461
   Петр Федорович Шпак - выдающийся министр и ученый эпохи расцвета геологии в Украине (к 85-летию со дня рождения) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. IV-VII : фото. – ISSN 1682-721Х
1079462
  Шаталов Н.Н. Петр Федорович Шпак - выдающийся министр, ученый, человек (К 85-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 133-136 : фото. – ISSN 0367-4290
1079463
   Петр Филиппович Свистов (к 80-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 125. – ISSN 0130-2906
1079464
  Касьяненко В.Г. Петр Францевич Лесгафт / В.Г. Касьяненко. – Киев, 1950. – 40с.
1079465
  Толстой Л.Н. Петр Хлебник : легенда в 5-ти картинах / Л.Н. Толстой. – Петроград : Изд Петроградского гос. театров, 1919. – 16 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от ред. СПб 1920 XI/4
1079466
  Петухова О. Петр Чаадаев: царский сумасшедший // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 12 (112). – С. 68-87. – ISSN 1819-6268
1079467
  Евсеев Б.Т. Петр Чайковский, или Волшебное Перо : повесть-сказка / Борис Евсеев. – Москва : Белый Город, 2008. – 64с. : илл. – (Исторический роман). – ISBN 978-5-7793-1423-7
1079468
  Шапиро П.Е. Петр Шапиро / П.Е. Шапиро. – М., 1975. – 54 с.
1079469
  Разумовская С.В. Петр Шухмин / С.В. Разумовская. – Л, 1966. – 104с.
1079470
   Петр Юрьевич Пушистов (к 70-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 125-126. – ISSN 0130-2906
1079471
  Вольфсон Ф.И. Петр Яковлевич Антропов / Ф.И. Вольфсон. – Москва, 1985. – 94с.
1079472
   Петр Яковлевич Анурин. Живопись : [каталог выставки] / Анурин Петр Яковлевич. Выставка живописи; Москов. орг. Союза художников РСФСР ; вступ. ст. Н.М. Иванова. – Москва : [б. и.], 1980. – [12] с., [7] л. ил. : портр.
1079473
  Степанова М.А. Петр Яковлевич Гальперин: жизненные и профессиональные ориентиры // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 5. – С. 96-109. – ISSN 0042-8841
1079474
  Жихарев М. Петр Яковлевич Чаадаев / М. Жихарев. – 172-208, 9-54с.
1079475
  Тартаковский Б.С. Петр Ясько и его отряд / Б.С. Тартаковский. – Москва, 1957. – 183с.
1079476
  Глоба А. Петр, Петр / А. Глоба. – Л, 1939. – 78с.
1079477
  Ліс А. Петра Сергіевіч / А. Ліс. – Минск, 1970. – 104с.
1079478
  Савельев Владимир Петра: путь "сквозь горлышко бутылки" : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 72-73 : Фото
1079479
   Петравчук Анатолій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 368. – ISBN 978-966-439-754-1
1079480
  Бледный С.Н. Петражицкий Л.И - создатель российской психологической теории права // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.14-16
1079481
  Гриценко І.С. Петражицький Лев Йосипович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 162. – ISBN 978-966-06-0557-2
1079482
  Девятайкина Н. Петрарка и культурно-эстетические ориентиры эпохи (по трактату "О средствах против превратностей судьбы") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье анализируется цикл диалогов из трактата первого гуманиста эпохи Возрождения Петрарки (1304-1374) на эстетические темы: "О великолепии строений" ("De magnificentia aedium), "О дорогой обстановке" ("De supellectili preciose"). "О коринфских ...
1079483
  Науменко Н. Петрарка і петраркізм в українській поезії ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 76-83. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1079484
  Алєксандрова О.В. Петрарка Франческо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 277-279. – ISBN 966-316-069-1
1079485
  Хлодовский Руф Игоревич Петрарка. Эстетическая проблематика ренессансного гуманизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Хлодовский Руф Игоревич; Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького АН СССР. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1079486
  Маркова М. Петраркізм: проблема визначення та історія вивчення // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 66-79. – (Серія "Філологія" ; вип. 40). – ISSN 2522-4557
1079487
  Балтушис Ю. Петрас Цвирка / Юозас Балтушис. – Каунас, 1949. – С. 5-20
1079488
  Балтушис Ю. Петрас Цвирка : рассказы / Юозас Балтушис. – Вильнюс, 1950. – С. 5-19
1079489
  Прокофьев В.А. Петрашевский / В.А. Прокофьев. – М., 1962. – 336с.
1079490
  Возный А.Ф. Петрашевский и царская тайная полиция / А.Ф. Возный. – Київ : Наук. думка, 1985. – 139 с. – (Научно-популярная литература)
1079491
   Петрашевський Станіслав Васильович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 15 : Станіслав Петрашевський. – С. 3-31.
1079492
  Буцик А.К. Петрашевці / А.К. Буцик. – К., 1962. – 91с.
1079493
   Петрашевцы. – Москва : Изд. и тип. В.М. Саблина, 1907. – [5] , 160, 4 с. – Экз. № 47829 деф., без тит. л. и огриг. обл., описан по ген кат. – (Политические процессы Николаевской эпохи)
1079494
  Лейкина В. Петрашевцы / В. Лейкина. – М., 1924. – 148с.
1079495
   Петрашевцы. – М-Л
Т.2. – 1927. – 261с.
1079496
   Петрашевцы. – М-Л
Т.3. – 1928. – 389с.
1079497
  Лейкина-Свирская Петрашевцы / Лейкина-Свирская. – Л., 1956. – 45с.
1079498
  Лейкина-Свирская Петрашевцы / Лейкина-Свирская. – М., 1965. – 164с.
1079499
  Егоров Б.Ф. Петрашевцы / Б.Ф. Егоров. – Л, 1988. – 234с.
1079500
   Петрашевцы в воспоминаниях современников. – М-Л, 1926. – 295с.
1079501
  Семевский В.И. Петрашевцы и крестьянский вопрос / В.И. Семевский. – 205-220с.
1079502
  Усакина Т.И. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов 19 века / Т.И. Усакина. – Саратов, 1963. – 160с.
1079503
   Петрашевцы об атеизме, религии и церкви. – М, 1986. – 267с.
1079504
  Канн П.Я. Петрашевцы. / П.Я. Канн. – Л., 1968. – 45с.
1079505
  Мебзевишвили З.В. Петре Умикашвили - публицист и критик : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мебзевишвили З.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 22 с.
1079506
   Петренко Петро Васильович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 203
1079507
   Петренко Петро Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 67. – ISBN 966-8352-11-4
1079508
   Петренко Петро Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 368-369. – ISBN 978-966-439-754-1
1079509
   Петренко Петро Васильович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 200. – ISBN 978-617-7530-19-9
1079510
  Василенко С. Петренкове небо святої Софії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 грудня (№ 52)


  "У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України, що на території Національного заповідника "Софія Київська", відбулася презентація книги "Дивлюся на небо та й думку гадаю" в перекладах мовами світу (книга одного вірша), виданої ...
1079511
  Курганський В.М. Петрефізичні та геофізичні проблеми вивчення склоднопобудованих карбонатних колекторів нафти і газу. : Автореф... д-ра геолог.наук: 04.00.05. / Курганський В. М.; КДУ. – Київ : Киевский университет, 1996. – 55л.
1079512
  Накоряков Н. Петрик-адмірал / Н. Накоряков. – Х.-Одеса, 1930. – 116с.
1079513
  Журахович С.М. Петрик і його мама : повість / С.М. Журахович. – Київ, 1964. – 45 с.
1079514
  Капустіна Н.І. Петриківський живопис - візитна картка Дніпропетровщини / Н.І. Капустіна, В.М. Бекетова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 57-59
1079515
  Чуднівець А.С. Петриківський розпиз: сучасний стан, загрози, перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 120-122
1079516
  Гарькава Т.А. Петриківський розпис : теорія та методика : підручник / Тетяна Гарькава ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2019. – 403, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 152-156. – ISBN 978-966-981-270-4
1079517
  Шеретюк Р.М. Петриківський розпис як ключовий елемент візуалізвції національного бренду // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 31-32
1079518
  Чуднівець А.С. Петриківський розпис як феномен української художньої культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чуднівець Анастасія Сергіївна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1079519
  Рацибарська Ю. Петриківський розпис: яскраві квіти на темному тлі або Міжнародне визнання на фоні виживання // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 4 (1024). – С. 6-11
1079520
  Глухенька Н.О. Петриківські декоративні розписи / Н.О. Глухенька. – К, 1965. – 45с.
1079521
  Глухенька Н.О. Петриківські майстри декоративного розпису / Н.О. Глухенька. – К, 1959. – 25с.
1079522
   Петриківські розписи. – Київ, 1973. – 104 с.
1079523
  Свинцов Є. Петрикова правда / Є. Свинцов. – К., 1970. – 50с.
1079524
  Глухенькая Н.А. Петриковка / Н.А. Глухенькая. – Днепропетровск, 1975. – 14с.
1079525
  Бунецкий Д. Петриковские "соцсети" // Сегодня. – Киев, 2017. – 4 декабря (№ 223). – С. 22-23
1079526
   Петрина Наталія Василівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 109-110
1079527
   Петрина Наталія Василівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 204 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1079528
   Петрина Наталія Василівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 213-214. – ISBN 978-966-439-961-3
1079529
   Петрина Наталія Василівна (1972) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 119. – ISBN 966-95774-3-5
1079530
  Панцхава И.Д. Петрици / И.Д. Панцхава. – Москва : Мысль, 1982. – 128с. – (Мыслители прошлого)
1079531
   Петриченко Ніна Яківна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 53
1079532
   Петричук Михайло Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 342 : фото
1079533
  Стеценко І.В. Петрі-об"єктне моделювання систем : автореф. дис ... д-ра. техн. наук : 05.13.06 / Стеценко Інна Вячеславівна ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжн. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
1079534
   Петрів Тарас Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 230. – ISBN 978-966-2726-03-9
1079535
  Федотюк П.К. Петрів Хрест : роман та оповідання / Петро Федотюк. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 318 с.
1079536
  Франко І.Я. Петрії й Довбущуки : В двох частинах / І.Я. Франко. – 3-е вид. – Харків, 1928. – 155с.
1079537
  Шеремет Е.М. Петро- и геохимические особенности протерозойских и фанерозойских редкометалльных гранитов / Е.М. Шеремет, Е.В. Седова // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 67-80 : табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
1079538
  Костенко М.М. Петро- і геохімічні особливості дайкових утворень основного та середнього складу Волинського мегаблока Українського щита // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 9-31 : рис., табл. – Бібліогр.; 24 назв. – ISSN 1682-3591
1079539
  Кафенгауз Б.Б. Петро I і його час / Б.Б. Кафенгауз. – Київ, 1949. – 164 с.
1079540
   Петро Антонович Плевако // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 289, лютий : лютий. – С. 22-23


  Плевако Петро Антонович — громадський, політичний і церковний діяч, член Української Центральної Ради.
1079541
  Реброва Н. Петро Аркадійович Кочубей // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 20 (23). – С. 195-203. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 7). – ISSN 2078-063X
1079542
   Петро Білоніжка - вчений, педагог : [наук.-бібліогр. вид. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Геол. ф-т ; авт.-упоряд.: М. Павлунь, О. Матковський, І. Науменко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 146, [2] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 63-64
1079543
  Ткачук О. Петро Болбочан - захисник української державності та жертва її дрібних авнтюристів та інтриганів при владі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 21 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 13-14
1079544
   Петро Болбочан: повернення до Києва // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Жовтень (число 10). – С. 1


  Відкриття пам"ятника заплановане на 4 жовтня у сквері Болбочана.
1079545
  Пахолко С. Петро Вавринович Терещук - славетний віденський різбяр першої половини XX ст. із села Вибудів на Тернопільщині / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 31-33. – ISSN 1811-542X
1079546
  Камолікова Ольга Петро Варшавець: "Ваш комфорт - наша задача" // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 64-65 : фото
1079547
  Аксьонова Наталія Петро Васильович Іванов - корифей українського народознавства ( конференція до 170-річчя від дня народження, Харків, 1-2 грудня 2007 р.) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 118-119. – ISSN 0130-6936
1079548
  Горбач Юлія Петро Волиняк (Чечет ) - кореспондент митрополита Іларіона ( Івана Огієнка ) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 46-55
1079549
  Піскун В . Петро Врангель - людина честі й обов"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-57. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817
1079550
  Демков М.И. Петро Георгієвич Редкін // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 172-174. – ISBN 5-7763-1258-2
1079551
  Пасічник Т. Петро Гордієнко : Епопея / Т. Пасічник. – Hью Йорк
2 : Рідний гомін. – 1957. – 240с.
1079552
  Пасічник Т. Петро Гордієнко: епопея / Т. Пасічник. – 2-ге вид. – Нью-Йорк
ч. 1. – 1964. – 180с.
1079553
  Лященко С.П. Петро Григорович Богач // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 38-41. – ISBN 966-7419-44-4
1079554
  Криловець Юрій Петро Григорович Редкін - фундатор методики географії / Криловець Юрій, Криловець Микола // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 49-51. – Бібліогр. 6 назв
1079555
  Гродзинський М. Петро Григорович Шищенко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 59-61. – ISBN 966-7419-44-4
1079556
  Назарець В. Петро Гулак-Артемовський і Тарас Шевченко як фундатори української адресованої лірики // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 34-40. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1079557
  Білик О. Петро Гулак-Артемовський і Харківська школа романтиків: спадкоємність традиції // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 18-21. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1079558
  Домановська М.Є. Петро Гулак-Артемовський і Харківський університет // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 71-80. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
1079559
  Рудянчук І. Петро Гулак-Артемовський на сторінках "Киевской старины" // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 56-60. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1079560
  Поліщук В. Петро Гулак-Артемовський у студіях Павла Филиповича // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 45-50. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1079561
   Петро Данилович Сардачук : Надзвичайний і Повноважний Посол України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 148. – ISSN 0869-3595
1079562
  Антонович В.Б. Петро Дорошенко / Володимир Антонович // Історичні постаті України : історичні нариси / [упоряд. та авт. вступ. ст. О.В. Болдирєв]. – Одеса : Маяк, 1993. – С. 191-195. – ISBN 5-7760-0493-4
1079563
  Чухліб Т.В. Петро Дорошенко / Тарас Чухліб. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63, [1] с. : іл., портр. – Сумарій укр., англ. – Бібліогр.: с. 61. – (Стозір"я. Бібліотека української родини ; Державні діячі. Дипломати. Військові діячі). – ISBN 978-966-8968-09-9
1079564
  Журавльов Д.В. Петро Дорошенко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 185-190. – ISBN 978-966-14-1182-0
1079565
   Петро Дорошенко // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 90-93. – ISBN 978-966-8137-97-6
1079566
  Степанков В.С. Петро Дорошенко і Бучацький договір 1672 року // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 58-60
1079567
  Барвінок Ю. Петро Дорошенко і Чигирин (1665-1676 роки) // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 60-66
1079568
  Шекір М. Петро Дорошенко після зречення гетьманства до сьогодні : (До 300-річчя з дня смерті Петра Дорошенка) / М. Шекір. – Тернопіль : ЛІЛЕЯ, 2001. – 162с. – ISBN 966-7298-85-Х
1079569
  Смолій В.А. Петро Дорошенко. Політичний портрет / Валерій Смолій, Валерій Степанков ; НАН України ; Ін-т історії України. – Київ : Темпора, 2011. – 632 с. : іл. – ISBN 978-617-569-051-2


  У праці, із залученням ґрунтовної джерельної бази, відтворено історичной портрет одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини - другої половини XVII ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі ...
1079570
  Шурхало Д. Петро Дорошенко: від гетьмана обох берегів Дніпра до Вятського воєводи / Д. Шурхало, А. Саковська // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 19/21 (551/553), липень 2019. – С. 64-65
1079571
  Степанков В. Петро Дорошенко: шлях до булави // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 308-350
1079572
   Петро Дурдинець: віхи життя видатного практика і науковця - подвижника створення комплексних лісових підприємств Карпат / М.Г. Адамовський, Н.І. Библюк, Ю.Ю. Туниця, Р.В. Шпек // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 254-256 : фото. – ISSN 1991-606X
1079573
  Строков Л.М. Петро Заковорот. / Л.М. Строков. – К., 1972. – 81с.
1079574
  Журавльов Д.В. Петро Іваненко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 211-214. – ISBN 978-966-14-1182-0
1079575
  Неїло І. Петро Іванов: розвідник народного духу // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
1079576
  Зелений Петро Петро Іванович Горовий / Зелений Петро; Науково-дослід інститут зеленої України. – Hю-Йорк : Укр. кооператива, 1949. – 91с. – (Видання Науково-дослідного інституту зеленої України / Під кер.ред. Івана Світа)
1079577
  Буткевич В. Петро Іванович Калнишевський // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 167-185


  "...Як створювалася фальсифікована історія".
1079578
   Петро Іванович Калнишевський (до 300-річчя від дня народження) // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 157-172
1079579
  Буткевич В. Петро Іванович Калнишевський (до 300-річчя від дня народження) // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – C. 157-172
1079580
  Буткевич В.Г. Петро Іванович Калнишевський. До 300-річчя з дня народження // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – C. 144-153
1079581
  Іващук Л.А. Петро Іванович Рулін - перший директор Музею театрального, музичного та кіномистецтва України // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 180-191
1079582
  Чорний О. і Чорна Е. Петро Ілліч Чайковський / О. і Чорна Е. Чорний. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 46с.
1079583
  Журавльов Д.В. Петро Калнишевський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 253-256. – ISBN 978-966-14-1182-0
1079584
   Петро Калнишевський // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 122-125. – ISBN 978-966-8137-97-6
1079585
  Білоцерківска А. Петро Калнишевський (1691–1803): шлях до святості // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 77-84
1079586
  Коцур Г. Петро Калнишевський в історичних дослідженнях кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: сентенціальні узагальнення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 28-32


  Подається оцінка постаті останнього кошового отамана Запорозької Січі П.Калнишевського в історичних дослідженнях кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. Дается оценка личности последнего кошевого атамана Запорожской Сечи П.Калны- шевского в исторических ...
1079587
  Коцур Г. Петро Калнишевський в публікаціях "Киевской старины" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 161-170. – ISSN 0869-3595
1079588
  Осадча Юлія Петро Калнишевський останній кошовий Запорозької Січі // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 6 (14). – С. 6-9. – ISSN 1819-7329
1079589
  Коцур Г. Петро Калнишевський: дискусії щодо соловецького періоду біографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено дискусійні питання біографії Петра Калнишевського часів його перебування у Соловецькому монастирі. In the article are reflected the debatable biography"s questions of Petro Kalnyshevsky at the times of his stay in the Solovky"s ...
1079590
  Коцур Г.Г. Петро Калнишевський: нескорений духом : монографія / Г.Г. Коцур, Ю.І. Шовкун. – Київ ; Переяслав-Хмельницьки : Книга-XXI, 2012. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-614-027-6
1079591
  Блюміна І. Петро Капшученко - визнання в світі й на Батьківщині // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.158-159
1079592
  Ярема С. Петро Караманський // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2005. – Кн. 9/10. – С. 218-221. – ISSN 0042-9422
1079593
  Ковалів Ю. Петро Карманський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С. 73-75. – ISSN 0236-1477
1079594
  Голомб Л. Петро Карманський про авангардні явища літератури і мистецтва початку ХХ століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 170-173
1079595
  Галкіна Я.В. Петро Карманський у полоні народницького канону (шевченкова поетика крізь призму "Молодої музи") // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 20-24. – (Серія: Філологія)
1079596
  Гайда Л. Петро Кизименко - дослідник історії Запорізького козацтва у центральноукраїнському регіоні / Л. Гайда, О. Кизименко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 158-160. – ISBN 966-95758-1-8
1079597
  Осипов О.К. Петро Кирилович Нечипоренко // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 137-142. – ISBN 966-594-644-7
1079598
  Салата Г. Петро Кіндратович Худяков (1858-1935) - вчений-механік, один із засновників теоретичного машинобудування, педагог, громадський діяч, публіцист і бібліограф: до 160-річчя від дня народження // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 24. – С. 33-39. – ISSN 2079-2999
1079599
  Якушев В. Петро Кішка : "Ккраїнська душа" оборони Севастополя // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1 (115). – С. 39-41
1079600
   Петро Козланюк. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1954. – 32с.
1079601
   Петро Козланюк. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1957. – 55с.
1079602
  Байда Ю.В. Петро Козланюк / Ю.В. Байда. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 176 с., [1] арк. портр.
1079603
  Баб"як П.Г. Петро Козланюк : метод.-бібліогр. матеріали до 60-річчя з дня народження / склад. П.Г. Баб"як ; М-во культури Укр. РСР, Львівська держ. наук. б-ка. – Львів, 1964. – 26 с.
1079604
  Качкан В.А. Петро Козланюк / В.А. Качкан. – К., 1980. – 149с.
1079605
  Сас П.М. Петро Конашевич-Сагайдачний : Молоді роки / П.М. Сас; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2006. – 287с. – ISBN 966-02-4172-0
1079606
  Гандзій О. Петро Конашевич-Сагайдачний захоплював Московське царство хитрістю // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 14 квітня (№ 10). – С. 16


  "Прийшов пан Сагайдачний із козаками та місто відразу захопив. Кров християнську пролив, багато православних селян посік невинно. Воєводу князя Микиту Черкаського схопили, а Петра Данилова - вбили", - писав автор московської хроніки про захоплення ...
1079607
   Петро Конашевич Сагайдачний // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 54-57. – ISBN 978-966-8137-97-6
1079608
  Панасюк К. Петро Конашевич_Сагайдачний в українській літературі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 124-127. – ISSN 0868-4790
1079609
  Апанович О. Петро Конвшевич-Сагайдачний // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 4 (87) : липень - серпень - вересень. – С. 80-92
1079610
  Фігурний Ю. Петро Кононенко - славетний фундатор сучасного інтегративного українознавства і засновник Інституту українознавства / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 8-30


  Пропонується бібліографічний покажчик праць академіка Петра Кононенка за 2000-2008 рр.
1079611
  Фігурний Ю. Петро Кононенко - фундатор сучасного українознавства // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 16-23
1079612
  Кононенко П. Петро Кононенко: любити Україну - це знати її, будувати і захищати / розмову вів Володимир Коскін // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 22 травня (№ 10). – С. 4
1079613
  Заячук В.Я. Петро Контний - ботанік, етнограф, громадський діяч (з нагоди 120-річчя від дня народження) // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 298-299 : фото. – ISSN 1991-606X
1079614
  Мельничук І. Петро Костянтинович Заморій / І. Мельничук, Є. Палієнко, П. Шищенко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 53-54. – ISBN 966-7419-44-4
1079615
  Колодний А. Петро Косуха - соціолог релігії // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 699-706. – ISBN 978-617-696-609-8
1079616
   Петро Ксенофонтович Бонташ // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 70. – ISBN 978-966-924-219-8
1079617
  Грінченко Б.Д. Петро Кузьменко / Б. Грінченко. – Харьків (Харків) : Друк. "Печатне діло", 1908. – 15 с. – Окр. відбиток з: Збірник Харківського історико-філологічного т-ва, вид. в пошану проф. М. Сумцова, т. 18, 1909
1079618
  Франко А.Д. Петро Курінний - дослідник стародавнього Львова / А.Д. Франко, О.О. Франко // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 82-97. – ISSN 2078-1849
1079619
  Смілянець Л.В. Петро Курінний - фундатор Уманського краєзнавчого музею // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 152-154. – (Серія "Суспільні науки")
1079620
  Опацький І. Петро Курінний в інтелектуальному дискурсі української діаспорної інтелігенці // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 31-36. – ISSN 1998-4634


  Незважаючі на обмеженість джерельної бази, українські вчені здійсніли вагомий внесок у дослідження біографії й організаційної діяльності П.П. Курінного. Аналізуються статті Н. Полонської-Василенко до ювілеїв вченого.
1079621
  Зозуля А. Петро Курінний: становлення наукових інтересів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 185-188. – ISBN 978-966-171-795-3


  П.П. Курінний - відомий український історик.
1079622
  Побожій С.І. Петро Левченко і Сумщина / С.О. Побожій. – Суми : Університетська книга, 2006. – 90с. : іл.
1079623
  Шмигевський М.В. Петро Леонідович Капиця : експеримент, теорія, практика // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 9/10 (60)
1079624
  Івашків Г. Петро Лінинський: сторінки біографії, збирацької роботи і творчості : до 90-ліття від дня народження // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 727-738. – ISSN 1028-5091
1079625
  Козловський В.П. Петро Ліницький як апологет метафізики у "вік науки" // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 3-16. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 4). – ISSN 2617-1678
1079626
  Шупик-Мозгова Петро Ліницький: жіттєвий шлях і духовна спадщина / Шупик-Мозгова; Укр.центр духовно культури. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 202с. – (Духовні скарби України). – ISBN 966-7276-02-3
1079627
  Хланта І.В. Петро Лінтур : Біобібліографічний покажчик / І.В. Хланта, І.М. Сенько; Закарпатська держ.обл.універсальна наукова б-ка; Ужгородський держ. ун-тет. – Ужгород : Патент, 1999. – 83с. – ISBN 966-7400-05-1
1079628
  Кравчук І.В. Петро Лодій як представник української академічної філософії : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 - історія філософії / Кравчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1079629
  Кравчук І.В. Петро Лодій, "Настанови логіки" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена забутому філософському рукопису П. Лодія "Наставление Логики", написаному мислителем у Львівський період творчості (1782 - 1802). Вона включає переклад і аналіз цього рукопису. Дослідження даної проблематики проводиться вперше. This ...
1079630
  Алєксандрова О.В. Петро Ломбардський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 279-280. – ISBN 966-316-069-1
1079631
  Кравчук І.В. Петро Людій як представник української академічної філософії : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Кравчук І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 174л. – Бібліогр.: л.159-174
1079632
   Петро Магденко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 204, січень : січень. – С. 19-20
1079633
   Петро Магро // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 28 : Петро Магро. – С.3-22
1079634
  Погребенник В. Петро Масляк - 60 // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 4 (60) : вересень - жовтень. – С. 129-130
1079635
  Дуков В.М. Петро Миколайович Лебедев - видатний російський фізик / В.М. Дуков. – Київ, 1952. – 111 с.
1079636
  Клінченко В.В. Петро Миколайович Нестеров - видатний російський льотчик / В.В. Клінченко. – Київ, 1950. – 87с.
1079637
  Неборак В. Петро Мідянка, угророс карпатороджений, або Ще раз про ідентичність // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 166-177. – ISBN 978-966-518-659-5
1079638
  Колодний А. Петро Могила - відроджувач українського православ"я // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 53-98. – ISBN 978-617-696-609-8
1079639
  Нікітенко Н. Петро Могила - ктитор Софії Київської // Україна 17 століття: суспільство, філософія, культура : Збірник наукових праць на пошану пам"яті професора Валерії Михайлівни Нічик / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад."; Ред.-упоряд.: Л. Довга, Н. Яковенко; Редкол.: М. Попович, Є. Бистрицький,В. Брюховецький. – Київ : Критика, 2005. – С.387-392. – ISBN 966-7679-78-0
1079640
  Замлинський В. Петро Могила / В. Замлинський, В. Пащенко // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 255-265. – ISBN 5-319-01062-1
1079641
  Дзюба О. Петро Могила // Світогляд : Науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-20. – ISSN 1819-7329
1079642
  Нічик В. Петро Могила // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 45-49. – ISSN 0130-7037


  Петро Могила був найвидатнішим церковним і культурним діячем України XVII століття, архимандритом Києво-Печерської Лаври, митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі, засновником Києво-Могилянської академії. Його діяльність була спрямована на ...
1079643
   Петро Могила // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 61-65. – ISBN 978-966-8137-97-6
1079644
  Голобуцький П.В. Петро Могила (1596-1647) : Бібліографічний покажчик / П.В. Голобуцький, МоісеєнкоН.І, З.І. Хижняк; НАНУ. Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2003. – 248 с. – ISBN 966-02-2851-1
1079645
  Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України / В.М. Нічик. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 328с.+16с вкл. – ISBN 5-7770-0700-7
1079646
   Петро Могила і Києво-Печерська лавра (Добірка матеріалів) // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій / Національний Києво-Печерський заповідник. – Київ, 1998. – 1996-1997. – С. 5-110
1079647
  Микитась В. Петро Могила і Київський колегіум // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 71-92. – ISBN 978-611-01-1768-5
1079648
  Гоцуляк В. Петро Могила і культурно-освітній процес в Україні XVII ст. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 24. – C. 7-11. – ISSN 2309-9127
1079649
  Шевченко В. Петро Могила і українська філософія ХVІІ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.130-135
1079650
  Жуковський А. Петро Могила й питання єдности церков / А. Жуковський. – Київ : Мистецтво, 1997. – 304с. – ISBN 966-577-020-9
1079651
  Мікульонок І.О. Петро Нестеров - автор найвідомішої у світі петлі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
1079652
   Петро Одарченко : портрет вченого і дослідника : статті, документи, листи. – Київ : Смолоскип, 1999. – 253 с. – ISBN 966-7332-07-1
1079653
  Гродзинський Д.М. Петро Олексiйович Дмитренко - один з основоположникiв агрохiмiї та живлення рослин в Українi ( до 100-рiччя вiд дня народження) / Д.М. Гродзинський, В.В. Швартау // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 5. – С. 456-458. – ISSN 0522-9310
1079654
  Арасланова С. Петро Олександрович Лашкарьов - дослідник давніх київських храмів // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 123-125. – ISBN 978-966-95419-8-7
1079655
  Шевченко О.Т. Петро Олексійович Кропоткін як історик, теоретик та пропагандист анархізму // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 184-190
1079656
  Лиман С.И. Петро Олексійович Лавровський як історик-медієвіст: харківський період науково-педагогічної діяльності (1851 - 1869) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 37-47
1079657
  Дюженко Ю.Ф. Петро Олексійович Левченко / Ю.Ф. Дюженко. – К, 1958. – 45с.
1079658
  Вітрук М. Петро Омелянович Недбайло - видатний український правознавець / М. Вітрук, П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 1993-0909
1079659
  Усенко І.Б. Петро Омелянович Недбайло - вчитель наших вчителів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 15-22. – ISSN 2219-5521
1079660
   Петро Омельянович Недбайло // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 78-81. – ISBN 978-966-924-219-8
1079661
  Рабінович П. Петро Омельянович Недбайло (до 100-річчя від дня народження) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 116. – ISSN 0132-1331


  П.О. Недбайло - завідувач кафедри теорії та історії держави і права (з 1959 р.)
1079662
   Петро Осадчук / Київська організація НСПУ, НСПУ, Український фонд культури // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 40)
1079663
  Наєнко М. Петро Осадчук того дня був в ударі // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 298-300
1079664
   Петро Осадчук: час випробувань // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 40-41. – ISSN 0868-9644
1079665
   Петро Павлович Захарченко // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 153-155. – ISBN 978-966-924-219-8
1079666
  Заєць В. Петро Панч : популярний критичний нарис / В. Заєць ; Інститут Тараса Шевченка, Кабінет радянської літератури. – [Харків] : Вид-во "Український робітник", 1929. – 64 с.
1079667
  Коваленко Б. Петро Панч / Б. Коваленко. – К, 1931. – 57с.
1079668
  Дузь І.М. Петро Панч / Іван Дузь. – Київ : Дніпро, 1968. – 133с. – (Літературний портрет)
1079669
  Дончик В.Г. Петро Панч / В.Г. Дончик. – Київ, 1971. – 176с.
1079670
  Дончик В.Г. Петро Панч : нарис життя і творчості Відомості про видання / В.Г. Дончик. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Київ : Дніпро, 1981. – 209с.
1079671
  Яровий О. Петро Перебийніc: "Без традиції не може бути митця" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 7-13 декабря (№ 49)


  "Стою у центрі родоводу... Прапрадід і праправнук водночас..." - пише в одному з віршів цей український поет. Його лірична філософія охоплює найширші обрії буття. Бо й самому довелося бувати високо над горизонтом - служив льотчиком... Небо і земля, ...
1079672
  Мельничук А. Петро Перебийніс: "Я люблю свій козацький рід" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)
1079673
  Толстой О. Петро Перший / О. Толстой. – Київ; Харків
1. – 1935. – 395с.
1079674
  Толстой О. Петро Перший / О. Толстой. – Київ; Харків
Кн. 2. – 1935. – 336с.
1079675
  Толстой О.М. Петро Перший / О.М. Толстой. – К., 1953. – 599с.
1079676
  Гербільський Г.Ю. Петро Перший в Західній Україні / Г.Ю. Гербільський. – Львів, 1948. – 96с.
1079677
  Гриценко А.П. Петро Петрович Костюченко - перший Герой Соціалістичної Праці на Глухівщині: переваги та недоліки ідеології державних заохочень у СРСР // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 353-357. – ISSN 2218-4805
1079678
   Петро Петрович Толочко - вчений і громадянин // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-6. – ISSN 0235-3490
1079679
   Петро Печорний = Petro Pechorny : [альбом]. – Київ : Софія-А, 2005. – 111, [1] с. : іл., портр. – Текст парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 111. – ("Наш час - наш простір". Серія книг / ред. М. Маричевський ; кн. 2). – ISBN 966-8684-23-0
1079680
  Порошенко П. Петро Порошенко для Gazeta Wyborcza // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 серпня (№ 109/110). – С. 6-7


  Стаття Путіна не про історію. Це - політиний маніфест з погрозами сусідам.
1079681
   Петро Порошенко привітав Івана Дзюбу з днем народження // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 липня (№ 15). – С. 5
1079682
  Костюченко О. Петро Порошенко: Одним із локомотивів руху нашої оновленої європейської України є Острозька академія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  Президент України взяв участь в урочистостях з нагоди 440-річчя найстарішого вишу Східної Європи.
1079683
  Сенюк С. Петро Прокопович // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 189-193
1079684
  Герей В. Петро Прокопович: пастух бджолиної пасіки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-8 травня (№ 18). – С. 15
1079685
  Шевчук В. Петро Ротач (1925-2007) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 19-69. – ISBN 978-966-06-0729-3
1079686
  Клековкін О.Ю. Петро Рулін // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 277-283. – ISBN 978-966-136-114-9
1079687
  Дьячок Л. Петро Рулін: шведський підданий і... перший український театрознавець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 травня - 1 червня (№ 92/93). – С. 14


  Онука репресованого діяча культури Лада Дьячок вважає, що справжнє знайомство з творчою спадщиною ще попереду.
1079688
  Прокоп Т. Петро Рум"янцев-Задунайський та Катерина II: особистісні відносини та їх вплив на становище Лівобережної України в другій половині XVIII ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 10-15. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
1079689
  Чабан М.П. Петро Савенко - вчений, хірург, знавець мінеральних вод / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 54, № 3. – С. 112-115. – ISSN 2308-2097
1079690
  Брехуненко В.А. Петро Сагайдачний і Богдан Хмельницький: спадкоємність та еволюція політичних концепцій еліти Війська Запорозького // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" : (до 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Укр. реєстрового козацтва), Львів, 29 черв. 2017 р. / "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України", всеукр. наук. конф. – Львів : [б. в.], 2017. – С. 19-22
1079691
  Савчук В.С. Петро Семенович Палько - ректор Дніпропетровського українського університету у м. Дніпропетровськ // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 170-178. – ISBN 978-966-383-522-8
1079692
   Петро Сергійович Куц (1928-1998) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 43-44. – ISBN 966-594-277-8
1079693
  Астаф"єв О. Петро Скарга й острозькі полемісти: риторика супротивних доктрин // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 13-24. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розкрито рецепцію творів Петра Скарги в українській літературі ХVII ст., дискусію з українськими полемістами довкола вибору конфесії та символів віри, реакцію на його твори прибічників православ"я. W artykule otworzone recepcje utworуw Piotra ...
1079694
  Ігнатович Олександра Петро Скунць : Бібліограф. покажчик / Ігнатович Олександра. – Ужгород, 1997. – 160с.
1079695
  Ференц Н. Петро Скунць як літературний критик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 146-150. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1079696
  Конта Р.М. Петро Сливенко - перший дипломатичний представник України у Фінляндії / Р.М. Конта, В.В. Пилипенко // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 89-90
1079697
   Петро Сльота: Альбом. – Київ, 1982. – 24с.
1079698
  Ігнатуша О. Петро Смолічев - архівіст: невідома сторінка діяльності визначного археолога та музеєзнавця (1932-1933 рр). / О. Ігнатуша, А. Ігнатуша // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 2 (38), квітень - червень. – С. 114-129. – ISSN 1998-4634
1079699
  Сорокіна К. Петро Сокальський як діяч Імператорського товариства сільського господарства Південної Росії (1869-1871) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 15. – С. 39-46. – ISSN 2519-2523
1079700
  Демуз І.О. Петро Стебницький - один з активних учасників української революції 1917-1921 рр. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 102-108. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1079701
  Миронець Н.І. Петро Стебницький – один із меценатів і співробітників газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 36-41


  На основі аналізу публікацій газети "Рада" та листування П. Стебницького з Є. Чикаленком розкрита його роль у житті газети як порадника у виробленні редакційної політики, у пошуку грошей на її видання, як одного з меценатів, який підтримував газету ...
1079702
   Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) = Petro Stebnytsky in the Ukrainian national life / [Борець А. та ін. ; редкол.: О.О. Маврін (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2013. – 249, [3] с., [6] арк. фотоіл. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с.: 249-250. - Імен. покажч.: с. 242-248. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6826-5
1079703
  Старовойтенко І. Петро Стебницький і українське громадсько-політичне життя початку XX ст. // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 133-146. – ISBN 978-966-2410-25-9
1079704
  Демченко Т. Петро Стебницький та Ілля Шраг в епістолярному спілкуванні: рік 1916-й / Т. Демченко, С. Іваницька // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 98-125. – ISSN 2306-4250
1079705
   Петро Степанович Погребняк. 1900-1976 рр.. – К., 1978. – 60с.
1079706
  Журавльов Д.В. Петро Суховій // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 199-202. – ISBN 978-966-14-1182-0
1079707
  Цвенгрош А. Петро Терещук - всесвітньовідомий скульптор з Тернопільщини // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 98-101. – ISSN 0130-1799
1079708
   Петро Тимофійович Тронько = Petro Tymofiyovych Tron"ko. – Київ : НБУВ, 2000. – 106 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-02-1672-6
1079709
   Петро Тимофійович Тронько. – Київ : НБУВ, 2005. – 192 с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-02-3678-6
1079710
  Кривошея Г.М. Петро Тимофійович Тронько / [Кривошея Г.М., Семилєтка Г.П., Скляренко Є.М.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 215, [1] с. : іл., портр. – Авт., та назва сер. зазнач. на звороті тит арк. - На обкл. сер. лише: Видатні вихованці та педагоги. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги / редкол.: Л.В. Губерський (голова) [та ін.])
1079711
  Ситник А. Петро Тимофійович Тронько (1915-2011) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 754-757. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1079712
  Сорока М. Петро Ткаченко. Кілька камінців з мозаїки його життя // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-25.
1079713
  Наєнко М. Петро Тодосьович Бойко // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 327-329
1079714
  Середюк О. Петро Толочко. Підручник історії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-27 березня (№ 11/12). – С. 12-13


  " 25 лютого... на телеканалі Інтер було презентовано творчо-біографічну відео-стрічку "Петро Толочко. Учебник истории". П. Толочка вважають одним із речников теорії радянсько-московських ідеологів, що Київська Русь - це "єдина колиска східних слов"ян".
1079715
   Петро Тронько - історик, краєзнавець : каталог видань з фонду Національної історичної бібліотеки України : до 100-річчя від дня народж. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Г. Єфіменко, Л. Вовк, М. Цінська та ін. ; авт. перед. сл. О. Реєнт ; наук. ред. Р. Маньковська]. – Київ : Національна історична бібліотека, 2016. – 102, [2] с. – Покажчики: с. 94-101
1079716
  Калакура Я.С. Петро Тронько в інтер"єрі української радянської та пострадянської історіографій // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 124-134. – ISSN 2075-1451


  З"ясовується роль і місце визначного українського історика та державного діяча П. Т. Тронька в українській радянській та пострадянській історіографіях.
1079717
  Кухарєва Н. Петро Тронько і Переяслав / Н. Кухарєва, Г. Козій // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 26-28
1079718
  Бондаренко П. Петро Тронько та краєзнавчий рух на Волині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 40-41. – ISSN 2222-5250
1079719
   Петро Тронько. Обереги моєї долі. Спогади / запис і публікація Анатолія Сєрикова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 30-54. – ISSN 0131-2685
1079720
  Раневский І. Петро Федорович Кривонос. / І. Раневский. – Київ : Держполітвидав, 1939. – 12 с.
1079721
   Петро Федорович Шпак // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 156-157 : фото
1079722
   Петро Федорович Шпак (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 121-122 : фото
1079723
  Романюк М. Петро Федун - "Полтава" - провідний ідеолог ОУН та УПА // Літопис Української Повстанської Армії / [ Відп. ред. П. Й. Потічний ]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – С. 1-126, [ 2 ]. – (Серія "Події і люди" ; кн. 6). – ISBN 978-966-2105-12-4
1079724
  Романюк М. Петро Федун - "Полтаву" у лавах збройного підпілля ОУН // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 288-299
1079725
  Захарчук О. Петро Франко- організатор військової авіації в Західній Україні (1890-1941) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 50-60. – ISSN 0869-3595
1079726
  Телячий Ю. Петро Холодний у Зарваниці // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-45. – ISSN 0130-1799
1079727
  Гриценко І.С. Петро Християнович Вітгенштейн / І.С. Гриценко, В.А. Короткий, М.В. Томенко ; [редкол. : Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило (заст. голови), П.О. Бех, В.А. Бугров, С.А. Вижва, І.О. Лютий, В.П. Шевченко]. – Київ : Либідь, 2012. – 143 с. : фотоіл. – (Почесні члени Університету Святого Володимира). – ISBN 978-966-06-0615-9
1079728
  Чагаєв О.Р. Петро Чаадаєєв про шляхи розвитку Росії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 107-108
1079729
  Шаповал Ю. Петро Шелест // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 41-44. – ISSN 0130-7037


  Він народився 14 лютого 1908 року в селі Андріївка нині Харківської області. Коли підріс, працював водовозом, листоношею, вантажником, робітником на залізничній станції.У 1927 році вчився в Ізюмській радпартшколі, у 1928-у став членом ВКП(б). Згодом ...
1079730
  Шаповал Ю. Петро Шелест / Ю. Шаповал. – Харків : Фоліо, 2013. – 125, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-617-7012-15-2
1079731
  Шелест П.Ю. Петро Шелест : "Справжній суд історії ще попереду" : спогади, щоденники, документи, матеріали / Петро Шелест ; [колектив упоряд.: Ю. Шаповал (голова), В. Баран, Г. Юдинкова та ін.] ; переклад: Г. Аркушин, С. Крисак] ; заг. ред. та вступ Юрія Шаповала. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 1119, [1] с. : іл., портр. – Текст укр., рос. - Імен. покажч.: с. 1103-1118. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-187-129-7
1079732
  Бажан О.Г. Петро Шелест і «двірцевий переворот» у Кремлі 1964 року // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 117 : Історичні науки. – С. 32-35. – ISSN 1996-5931
1079733
  Пащенко В.О. Петро Шелест проти Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 97-106


  У статті проаналізовано події, пов"язані з утисками Олеся Гончара з боку першого секретаря ЦК Компартії України Петра Шелеста, котрі значно посилилися після виходу у світ роману "Собор"
1079734
  Шаповал Юрій Іванович Петро Шелест у контексті політичної історії України XX століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено одному з найцікавіших українських політиків XX століття. Автор аналізує життєвий шлях, особисті риси та політичні лінію П. Шелеста, який очолював ЦК КГІУ з 1963 до 1972 р. Він обстоював інтереси України, вимагав дотримання московським ...
1079735
  Шаповал Юрій Іванович Петро Шелест у контексті політичної історії України XX століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено одному з найцікавіших українських політиків XX століття. Автор аналізує життєвий шлях, особисті риси та політичні лінію П. Шелеста, який очолював ЦК КГІУ з 1963 до 1972 р. Він обстоював інтереси України, вимагав дотримання московським ...
1079736
  Шаповал Ю.І. Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 134-149. – ISSN 0130-5247
1079737
  Шаповал Ю.І. Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 338-354. – ISBN 978-966-611-701-7
1079738
  Латиш Ю. Петро Шелест, Володимир Щербицький і Річард Ніксон: американський "слід" у відставці першого секретаря ЦК Компартії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 34-39. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив суперечок серед керівників СРСР довкола візиту Президента США Р. Ніксона на долю першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста. Проаналізовано публікацію в газеті "Вашингтон пост" статті Д. Андерсона, у якій на основі таємних матеріалів ЦРУ ...
1079739
  Бажан О. Петро Шелест: від директора столичного авіаційного заводу до першого заступника голови Київської міської ради // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 229-237. – ISBN 978-617-7399-39-0
1079740
  Шаповал Ю. Петро Шелест: життя та політична діяльність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 386-408. – ISBN 978-966-02-4851-9
1079741
  Сохацький Б. Петро Шкраб"юк та його "Портрет з осені" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 10-16 листопада (№ 40). – С. 14
1079742
  Яворська О. Петро Шкраб"юк: в ім"я правди // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 липня (№ 15). – С. 15


  З приводу перевидання книги "Попід Золоті Ворота".
1079743
  Яворська О. Петро Шкраб"юк: Над Простором і Часом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 13
1079744
  Войтович С. Петро Шумовський / С. Войтович, Я. Бондарчук // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 203-208. – ISBN 966-7631-05-2
1079745
  Журавльов Д.В. Петро Юхимович Шелест // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 397-400. – ISBN 978-966-14-1182-0
1079746
  Адаскина Н.Л. Петров-Водкин / Адаскина Н.Л. – Москва : Изобраз. искусство, 1970. – 39 с. : ил. – ([Мастера советского искусства в собрании Государственной Третьяковской галереи])
1079747
   Петров-Водкин К.С., выставка произведений. – Л., 1978. – 83 с.
1079748
   Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Выставка произведения. – М., 1966. – 48с.
1079749
  Русаков Ю.А. Петров-Водкин. / Ю.А. Русаков. – Л., 1975. – 135с.
1079750
   Петров (Домонтович) Віктор Платонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 368. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1079751
  Короткий В.А. Петров (Домонтович) Віктор Платонович (1894-1969) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 115-116. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1079752
  Ясь О. Петров Віктор Платонович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 181-184. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1079753
  Короткий В. Петров Віктор Платонович (В. Домонтович) (1894-1969) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 431-432. – ISBN 5-7707-1062-4
1079754
   Петров Ельмар Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 343 : фото
1079755
   Петров Ельмар Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 369. – ISBN 978-966-439-754-1
1079756
   Петров Олексій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 369. – ISBN 978-966-439-754-1
1079757
   Петров Степан Осипович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 409. – ISBN 978-966-2726-03-9
1079758
   Петров, Аркадий Иванович. Выставка произведений. Москва. 1984. – М., 1984. – 24с.
1079759
   Петров, Георгий Александрович. Выставка произведений. Москва. 1982. – М., 1982. – 23с.
1079760
   Петров, Николай Филиппович. Выставка произведений. Ленинград. 1972. – Л., 1972. – 44с.
1079761
  Антонов С.П. Петрович : повесть / С.П. Антонов. – Москва : Огонек, 1991. – 62, [1] с. – (Библиотека "Огонек")
1079762
   Петровичев П.И., Туржанский Л.В.. – М., 1960. – 13с.
1079763
   Петровичева Ольга Петровна: Живопись. Каталог выставки. – Москва, 1980. – 10 с.
1079764
  Славинський М. Петрові Кононенку - 80! // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 2 (38). – С. 2-5


  Петро Кононенко - знаний українознавець, своєрідний поет, прозаїк і драматург, головний редактор наукового часопису "Українознавство", член редакційної ради журналу "Дивосвіт", автор 40 монографій, понад 700 статей, які перекладено англійською, ...
1079765
   Петровка, 38. – М., 1971. – 276с.
1079766
  Семенов Ю.С. Петровка, 38. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1964. – 368с.
1079767
  Семенов Ю.С. Петровка,38; Огарева,6; Противостояние : Повести / Ю.С. Семенов. – Харьков,Ростов-на-Дону : Грампус Эйт; Феникс, 1997. – 560с. – (Перехват). – ISBN 5858805361
1079768
  Липман А. Петровская кунсткамера : Архитектурно-исторический очерк / А. Липман. – Москва ; Ленинград, 1945. – 50 с.
1079769
  Марлинский С.Я. Петровские "Ведомости" как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: / Марлинский С.Я.; Москов. гос. библиотеч. ин-т им. В.М.Молотова. – Одесса, 1950. – 18 с.
1079770
  Гольденберг Л.А. Петровские геодезисты и первый печатных план Москвы / Л.А. Гольденберг, А.В. Постников; зав. ред. Л.Г. Иванова. – Москва : Недра, 1990. – 160 с. – ISBN 5-247-01113-9
1079771
  Салиас Е.А. Петровские дни : ист. повесть / Е.А. Салиас // Императрица Фике / Вс.Н. Иванов. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 495-720. – (Романовы. Династия в романах ; [кн. 1] : Екатерина Великая). – ISBN 5-87994-109-4
1079772
  Бега Ф.Ф. Петровский / Ф.Ф. Бега, В.Г. Александров. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 319 с. – Библиогр.: с. 317-318. – (Серия биографий ; 19 (374))
1079773
  Кононов В. Петровский город // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 40-44. – ISSN 0235-7089
1079774
  Семененко Н.П. Петровский графитоносный район УССР / Н.П. Семененко, Г.В. Жуков. – Киев, 1995. – 96с.
1079775
  Сивков А.В. Петровский зал Зимнего дворца / А.В. Сивков. – Ленинград, 1949. – 12 с.
1079776
  Сивков А.В. Петровский зал Зимнего дворца / А.В. Сивков. – 16. – Ленинград, 1959. – 14 с.
1079777
  Летин В.А. Петровский текст усадебных проектов середины XVIII века: аннинский Петергоф // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 42-46. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена интерпретации символических программ ахитектурно-паркового ансамбля Петергофа времени правления Анны Иоанновны. В центре внимания автора - реализация "петровского текста" - основы политического кредо императрицы - в пространстве этой ...
1079778
  Звонцов М В. Петровское / М В. Звонцов, . – Ленинград, 1977. – 22с.
1079779
  Доценко Т.С. Петровська Леся Євгенівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 211-212. – ISSN 2075-437X
1079780
  Марочко В. Петровський Григорій Іванович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 327-330. – ISBN 978-617-642-388-1
1079781
  Гуржій І.О. Петровський Микола Неонович / І.О. Гуржій, В.С. Петренко // Видатні радянські історики / І.О. Гуржій, В.С. Петренко. – Київ : Радянська школа, 1969. – С. 156-157
1079782
   Петровський Микола Неонович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 204-206. – ISBN 966-02-0537-6
1079783
  Стрельська Л.І. Петровський Микола Неонович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 271. – ISBN 96966-8060-04-0
1079784
   Петровський Микола Неонович (1894-1951) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 369. – ISBN 978-966-439-754-1
1079785
  Попов Н.В. Петровы. / Н.В. Попов. – Москва, 1936. – 63с.
1079786
  Селянгин О.Б. Петрогенез базальт-дацитовой серии в связи с эволюцией вулкано-структур / О.Б. Селянгин. – М., 1987. – 148с.
1079787
  Юеличенко Елена Петровна Петрогенез гнейсовых комплексов обрамления Корсунь-Новомиргородского и Новоукраинского массивов : Автореф... кандид. геолого-минералогическихнаук: 04.00.08 / Юеличенко Елена Петровна; НАН Украины. Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. – К., 1997. – 25л.
1079788
  Хрусталева Г.К. Петрогенез и рудоносность девонского осадочно-вулканогенного комплекса междуречья Даут-Кубань (Северный Кавказ) : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Хрусталева Г.К.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 19л.
1079789
  Никулина Э.А. Петрогенез и структурообразование в докембрии юго-западной части Украинского щита. / Э.А. Никулина. – К, 1991. – 102с.
1079790
   Петрогенез и эндогенный рудогенезё. – М., 1983. – 128с.
1079791
  Шумлянський Л.В. Петрогенез та формаційна належність Каменського масиву (північний захід Українського щита) : геологія / Л.В. Шумлянський, Г.Г. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-51 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Розглянуто особливості будови і речовинного складу одного з розшарованих перидотит-габроїнових масивів Волинського мегаблоку Українського щита. Особливу увагу приділено характеру розшарування - як марко-, так і ритмічній шаруватості. Каменський масив ...
1079792
  Маракушев А.А. Петрогенезис / А.А. Маракушев. – Москва : Недра, 1988. – 291с.
1079793
  Маракушев А.А. Петрогенезис и рудообразование (геохимические аспекты) / А.А. Маракушев. – Москва : Наука, 1979. – 263с.
1079794
  Кузнецов И.Е. Петрогенезис и титаноносность массивов дунит-пироксинит-габбровой формации. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 121 / Кузнецов И.Е.; МГУ. – М, 1970. – 24л.
1079795
  Наседкин В.В. Петрогенезис кислых вулканитов / В.В. Наседкин. – Москва : Наука, 1975. – 207с.
1079796
   Петрогенезис никеленосных габброидных интрузий Волынского мегаблока Украинского щита. – К., 1991. – 138с.
1079797
  Кутыев Ф.Ш. Петрогенезис под вулканами: (В свете изуч. базит-гипербазитовых включений в базальтах). / Ф.Ш. Кутыев, В.Н. Шарапов. – Москва : Недра, 1979. – 197с.
1079798
  Каниболоцкий П.М. Петрогенезис пород и руд Криворожского железорудного бассейна. / П.М. Каниболоцкий. – Черновцы, 1946. – 313с.
1079799
  Кашинцев Г.Л. Петрогенезис ультраосновного массива Рай-Из на Полярном Урале : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 127 / Кашинцев Г.Л.; МГУ. Геол. фак. Кафедра петрографии. – М., 1972. – 24л.
1079800
  Авченко О.В. Петрогенетическая информативность гранатов метаморфических пород / О.В. Авченко. – Москва : Наука, 1982. – 104 с.
1079801
  Котов Н.В. Петрогенетические взаимоотношения основных и щелочных пород / Н.В. Котов. – Л., 1984. – 132с.
1079802
  Виноградов Г.Ф. Петрогенетические и петрохимические особенности интрузивных пород Стенняк-Аксуйского района Восточно-Кокчетавского синклинария : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Виноградов Г. Ф.; КГУ, Каф-ра полезных ископаемых. – К., 1969. – 307л. – Бібліогр.:л.274-303
1079803
  Виноградов Г.Ф. Петрогенетические и петрохимические особенности интрузивных пород степняк -аксурийского района восточно-кончетавского синклионория : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Виноградов Г.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
1079804
  Зенько Т.Е. Петрогенетические особенности вулканических пород Юго-западной ветви девонского вулканического пояса центрального Казахстана : Автореф... канд. геолог.-минералог.наук: 04.00.08 / Зенько Т.Е.; МГУ. Геолог. фак., 1975. – 26л.
1079805
  Криволап Л.С. Петрогенетические особенности гранимтов Волынского пегматитного поля как поисковые признаки на камерные пегматиты : Дис... канд. геолог-минерал.наук: / Криволап Л.С.; КГУ. – К, 1971. – 159л. – Бібліогр.:л.143-159
1079806
  Криволап Л.С. Петрогенетические особенности гранитов Волынского пегматитового поля как поисковые признаки на камерные пегматиты : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 127 / Криволап Л.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
1079807
  Білоус О.І. Петрогенетичні особливості гранітоподібних порід Сущано-Пержанської зони Українського щита // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1079808
  Короновский Н.В. Петрогеохимическая специализация и условия образования кислых вулканических пород Нижнечегемского вулканического района Эльбрусской области / Н.В. Короновский, В.Г. Молявко, И.М. Остафийчук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 3-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 9). – ISSN 0203-7319
1079809
   Петрогеохимические и структурные особенности гранитного массива Каменные могилы Восточного Приазовья : методы и результаты прикладных геохимических исследований / Б.С. Панов, Е.М. Шеремет, В.М. Яновський, В.С. Емець, А.С. Михайлова, Н.Н. Рожко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 50-58 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1079810
  Толстой М.И. Петрогеохимические особенности гранитоидных образований Приазовья : проблемы региональных геохимических исследований / М.И. Толстой, Ю.Л. Гасанов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 3-13 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1079811
  Шеремет Е.М. Петрогеохимические особенности гранитоидных формаций областей протерозойской тектономагматической активизации запада Восточно-Европейской платформы // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 40-50 : Рис., табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрены гранитоидные формации докембрийского (1,85 - 1,6 млрд. лет) субплатформенного магматизма Украинского щита, Белорусского кристаллического массива и Балтийского щита отождествляемые с протерозойской тектономагматической активацией (ТМА). ...
1079812
   Петрогеохимические особенности гранитоидов южной части Украинского щита / М.И. Толстой, Ю.Л. Гасанов, Е.Н. Михайлова, Т.И. Семенюк, Н.И. Проскура // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 21-28 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
1079813
  Павлов Г.Г. Петрогеохимические особенности основных пород габбро-анортозитовой формации Украинского щита // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 42-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 9). – ISSN 0203-7319
1079814
  Гоньшакова В.И. Петрогеохимические особенности ультраосновных - щелочных пород Маймача-Котуйской провинции / В.И. Гоньшакова, Л.С. Егоров. – М., 1968. – 100с.
1079815
  Афанасьева И.М. Петрогеохимические особенности флишевой формации южного склона советских Карпат / Афанасьева И.М. ; отв. ред. Ткачук Л.Г. ; АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 242 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 234-241 (149 назв.)
1079816
   Петрогеохімічні типи гранітоїдів Українського щита та їх структурно-геологічна належність / М.І. Толстой, Ю.Л. Гасанов, Н.В. Костенко, І.В. Соловйов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 31-36. – (Геологія ; Вип. 17)


  Проведено петрогеохімічну типізацію гранітоїдних комплексів УЩ. Встановлено належність виділених петрогеохімічних типів гранітоїдів до певних типів тектонічних блоків та етапів їх озвитку, а також тенденцію якісної зміни петрогеохімічних типів у часі, ...
1079817
   Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів українського щита та деякі аспекти їх практичного використання : Довідник-навчальний посібник / М.І. Толстой, Ю.Л. Гасанов, Н.В. Костенко, А.П. та ін. Гожик; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 329с. – ISBN 966-594-360-Х
1079818
  Окладников А.П. Петроглифы Байкала - памятники древней культуры народов Сибири / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1974. – 125 с.
1079819
  Окладников А.П. Петроглифы Верхней Ладоги / А.П. Окладников. – Ленинград, 1977. – 323с.
1079820
  Окладников А.П. Петроглифы Забайкалья / А.П. Окладников. – Ленинград
1. – 1969. – 220с.
1079821
  Окладников А.П. Петроглифы Забайкалья / А.П. Окладников. – Ленинград
2. – 1970. – 264с.
1079822
  Михайлов Борис Петроглифы каменной могилы (семантика, хронология, интерпретация) / Михайлов Борис. – Изд-е 2, дополн. – Запорожье. Москва : Дикое поле.Ин-тут общегуманит.исследований, 1999. – 240с. – ISBN 966-7037-28-2; 5-88230-080-0
1079823
  Линевский А.М. Петроглифы Карелии / А.М. Линевский. – Петрозаводск
1. – 1939. – 194с.
1079824
  Савватеев Ю.А. Петроглифы Карелии / Ю.А. Савватеев. – Петрозаводск, 1976. – 40с.
1079825
  Окладников А.П. Петроглифы Монголии / А.П. Окладников. – Ленинград, 1981. – 228с.
1079826
  Дэвлет М.А. Петроглифы Мугур-Саргола / М.А. Дэвлет. – М, 1980. – 272с.
1079827
  Дэвлет М.А. Петроглифы на кочевой тропе / М.А. Дэвлет. – М, 1982. – 128с.
1079828
  Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии / Я.А. Шер. – Москва, 1980. – 328 с.
1079829
  Окладникова Е.А. Петроглифы средней Катуни / Е.А. Окладникова. – Новосибирск, 1984. – 111с.
1079830
  Окладников А.П. Петроглифы Средней Лены / А.П. Окладников, В.Д. Запорожская. – Ленинград, 1972. – 271с.
1079831
  Дэвлет М.А. Петроглифы Улуг-Хема / М.А. Дэвлет. – М, 1976. – 120с.
1079832
  Окладников А.П. Петроглифы Центральной Азии: Хобд-сомон (гора Тэбш) / А.П. Окладников. – Ленинград, 1980. – 271с.
1079833
  Воробьева Мария Петроглифы Чукотки : Культпоход // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 136 : Фото
1079834
  Окладников А.П. Петроглифы Чулутын-гола (Монголия) / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1981. – 183с.
1079835
  Носов А. Петрогліфи з долини р. Орхон (Монголія) / А. Носов. – Київ, 1928. – С. 135-142. – Окрема відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка УАН, за р. 1927
1079836
  Бадер О.М. Петрогліфи Кам"яної Могили / О.М. Бадер. – Київ : Академія Наук Української РСР. – (Палеоліт і неоліт України)
Т. 1, вип. 6. – 1949. – С. 297-322
1079837
  Михайлов Б.Д. Петрогліфи Кам"яної Могили : семантика, хронологія, інтерпретація / Б.Д. Михайлов; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 296с. – ISBN 966-608-487-2
1079838
  Шамякин И. Петроград-Брест / Иван Шамякин;. – Москва, 1986. – 96 с.
1079839
  Шамякін І.П. Петроград-Брест : Історичний роман / І.П. Шамякін. – Київ : Дніпро, 1989. – 461с.
1079840
  Шамякин И.П. Петроград - Брест : Роман газета № 4 / И.П. Шамякин. – М., 1985. – 95 с.
1079841
  Шамякин И.П. Петроград - Брест : исторический роман / пер. с белорус. Т. Шамякиной. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 464 с.
1079842
  Шамякин И.П. Петроград - Брест : Роман газета № 3 / И.П. Шамякин. – Москва, 1985. – 80 с.
1079843
  Шамякин И.П. Петроград - Брест : ист. роман / И.П. Шамякин. – Минск : Мастацкая літаратура, 1988. – 446 с.
1079844
  Грунт А.Я. Петроград - Москва, июль - ноябрь 1917 / А.Я. Грунт, В.И. Старцев. – Москва, 1984. – 280с.
1079845
   Петроград в дни Великого октября. – Л., 1967. – 551с.
1079846
  Носач В.И. Петроград в дни завершающих боев / В.И. Носач. – Л, 1972. – 104с.
1079847
  Малашкин С.И. Петроград. Записки Анания Жмурика : роман / С.И. Малашкин. – Москва
кн. 2. – 1967. – 456 с.
1079848
  Малашкин С.И. Петроград. Записки Анания Жмурика : роман / С.И. Малашкин. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1968. – 671 с.
1079849
  Бабкин А.С. Петроградская большевистская организация в период разгрома третьего похода Антанты (1920г) : Автореф... канд. ист. наук: / Бабкин А.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 18с.
1079850
  Кругковская В.М. Петроградская городская дума в августе - ноябре 1917 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Кругковская В.М.;. – Л., 1978. – 19л.
1079851
   Петроградская интеллигенция в 1917 году. – М., 1990. – 187с.
1079852
  Гутман М.Ю. Петроградская рабоче-крестьянская милиция в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Гутман М.Ю. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1975. – 22 с.
1079853
  Сукновалов А.Е. Петроградская сторона / А.Е. Сукновалов. – Л., 1960. – 196с.
1079854
  Рубинштейн Л.Е. Петроградская сторона / Л.Е. Рубинштейн. – Москва, 1962. – 331с.
1079855
  Рубинштейн Л.Е. Петроградская сторона / Л.Е. Рубинштейн. – 2-е изд. – М., 1967. – 352с.
1079856
  Рубинштейн Л.Е. Петроградская сторона / Л.Е. Рубинштейн. – Москва, 1978. – 335с.
1079857
  Лифшиц В.А. Петроградская сторона. : повесть / В.А. Лифшиц. – Ленинград, 1947. – 216 с.
1079858
  Лифшиц В.А. Петроградская сторона. / В.А. Лифшиц. – 207. – Л., 1947. – 207с.
1079859
  Слепакова Н.М. Петроградская сторона. / Н.М. Слепакова. – Л., 1985. – 120с.
1079860
  Потехин М.Н. Петроградская трудовая коммуна (1918-1919 гг.) / М.Н. Потехин. – Л., 1980. – 143с.
1079861
  Шомракова И.А. Петроградские-ленинградские издательства художественной литературы (1917-1930 гг.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шомракова И.А. ; Москов. полиграф. ин-т. – Москва, 1966. – 21 с.
1079862
  Камешков Б.Н. Петроградские большевики в Октябрьском вооруженном восстании (14 сентября - 26 октября 1917 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Камешков Б.Н. ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 18 с.
1079863
   Петроградские большевики в трех революциях. – Л., 1966. – 463с.
1079864
   Петроградские листовки гражданской войны 1918-1920 гг.. – Л., 1944. – 112с.
1079865
   Петроградский военно-революционный комитет. – Москва
2. – 1966. – 559с.
1079866
   Петроградский военно-революционный комитет. – Москва
3. – 1967. – 743с.
1079867
   Петроградский Военно-революционный комитет. – М.
1. – 1966. – 584с.
1079868
  Соболев Г.Л. Петроградский гарнизон в борьбе за победу Октября / Г.Л. Соболев; под ред. И.И. Минца. – Ленинград : Наука, 1985. – 311 с.
1079869
  Гоголевский Александр Владимирович Петроградский Совет в 1918-1920 гг. (Формирование, состав, структура) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гоголевский Александр Владимирович; Ленингр. отд-ние Ин-та Истории СССР. АН СССР. – Л., 1978. – 20л.
1079870
  Гоголевский А.В. Петроградский Совет в годы нгражданской войны / А.В. Гоголевский. – Л, 1982. – 198с.
1079871
  Токарев Ю.С. Петроградский Совет рабочих и солдатский депутатов в марте-апреле 1917 г. / Ю.С. Токарев. – Ленинград : Наука, 1976. – 204 с.
1079872
   Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. – Л.
1. – 1991. – 665с.
1079873
  Злоказов Г.И. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в мирный период революции (февраль -- июль 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Злоказов Г.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 22л.
1079874
  Потехин М.Н. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в первый год диктатуры пролетариата. : Автореф... доктор ист.наук: 571 / Потехин М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 42л.
1079875
  Злоказов Г.И. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в период мирного развития революции / Г.И. Злоказов. – Москва, 1969. – 286с.
1079876
  Каверин В.А. Петроградский студент. / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1976. – 295 с.
1079877
  Жовнір О.М. Петроградський період життя і діяльності шевченкознавця Павла Зайцева // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 159-165


  У статті йдеться про життя і діяльність шевченкознавця Павла Зайцева в Петрограді 1905-1917 рр.
1079878
  Мизенс Г.А. Петрографическая характеристика девонских и нижнекаменноугольных терригенных образований юго-запада Западно-Сибирской плиты : (Вагай-Ишимская и Тобол-Убаганская структуры) / Г.А. Мизенс, Л.В. Кокшина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1513-1529 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1528-1529. – ISSN 0016-7886
1079879
  Арифджанов М.Х. Петрографическая характеристика и геохимические особенности верхнеюрской карбонатной форации юго-западных отрогов Гиссара : Автореф... канд. геол.-минералогич. наук / Арифджанов М.Х. ; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1964. – 21 с.
1079880
  Левинсон-Лессинг Петрографическая экскурсия по реке Тагилу / Левинсон-Лессинг. – С-Пб, 1905. – 40с.
1079881
  Цхелишвили М.С. Петрографическе, минералогические и геохимические особенности гранитоидов Храмского массива : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.127 / Цхелишвили М. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1974. – 28л.
1079882
  Белянкин Д.С. Петрографические исследования А.П. Карпинского и его направление в петрографии / Д.С. Белянкин. – [Б. м.] : [б. и.], 1953. – С. 193-198 : 1 портр.
1079883
  Левинсон-Лессинг Петрографические исследования в Центральном Кавказе / Левинсон-Лессинг. – С-Пб, 1904. – 39с.
1079884
  Шаповалова Г.А. Петрографические исследования спириферовых отложений юго-восточной Татарии / Г.А. Шаповалова. – М., 1951. – 92с.
1079885
  Семененко Н.П. Петрографические исследования хребта Хамар-Дабан / Н.П. Семененко. – М.-Л., 1941. – 156с.
1079886
  Левинсон-Лессинг Петрографические таблицы / Левинсон-Лессинг, Д.С. Белянкин. – Л. – 152с.
1079887
  Левинсон-Лессинг Петрографические таблицы / Левинсон-Лессинг, Д.С. Белянкин. – 3-е перераб. и доп. – Ленинград : НХТИ, 1927. – 137с.
1079888
  Левинсон-Лессинг Петрографические таблицы : Учебное пособие / Левинсон-Лессинг, Д.С. Белянкин. – 5-е, испр. и доп. – Ленинград-Москва-Новосибирск : НКТП-ОНТИ, 1933. – 101с.
1079889
  Тутберидзе Бежан Давидович Петрографические, минералогические и геохимические особенности неогено-антропогеновых вулканических образований Джавахетского хребта. (Юж. Грузия) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Тутберидзе Бежан Давидович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 33л.
1079890
  Батурин В.П. Петрографический анализ геологического прошлого по терригенным компонентам / В.П. Батурин ; Акад. наук СССР ; Ин-т горючих ископаемых. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1947. – 338 с. – Библиогр.: с. 320-335
1079891
  Левинсон-Лессинг Петрографический словарь / Левинсон-Лессинг, А Э. Струве. – Л-М, 1932. – 472с.
1079892
  Левинсон-Лессинг Петрографический словарь / Левинсон-Лессинг, А Э. Струве. – 2-е, перераб. и доп. – Ленинград-Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1937. – 416с.
1079893
  Левинсон-Лессинг Петрографический словарь / Левинсон-Лессинг, А Э. Струве. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 447с.
1079894
  Рыка В. Петрографический словарь / В. Рыка, А. Малишевская. – Москва : Недра, 1989. – 589с.
1079895
  Пельдаков И.С. Петрографический состав и его влияние на качественную характеристику углей Тонь-Усинского района Кузбасса. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Пельдаков И.С.;. – 4 л.
1079896
  Коншин Г.И. Петрографический состав и ориентировка галечно-гравийного материала морей Латвийской ССР : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Коншин Г.И. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 24 с.
1079897
  Гайгалас А.И. Петрографический состав, морфология и ориентировка галек основных стратиграфических горизонтов морен плейстоцена Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Гайгалас А.И. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1962. – 28 с.
1079898
  Лучицкий В.И. Петрографическое исследование кристалических пород Баварского леса / В.И. Лучицкий. – Киев : Тип. Импер.Ун-та Св. Владимира Акц. Ова Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 303 с., 3 л. ил. : черт. ил. + Табл.3. – Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. Т. 20, с. 427-729
1079899
  Прендель Р. Петрографическое исследование метеорита Гросс-Либенталь Р. Пренделя = Petrographische Untersuchungen des Meteoriten Grossliebental) // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 6 c. : 1 рис.
1079900
  Назаров П.П. Петрографическое исследование пород средней свиты Криворожской серии на центральном участке Саксаганской полосы : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Назаров П.П. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1958. – 20 с.
1079901
  Кузнецова М.Н. Петрографическое сопоставление Курской и Саксаганской серии Яковлевского железорудных месторождений. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецова М.Н.; Криворож.горноруд.ин-т. – Кривой Рог, 1966. – 21л.
1079902
  Левинсон-Лессинг Петрография / Левинсон-Лессинг. – Л
1. – 1925. – 395с.
1079903
  Левинсон-Лессинг Петрография / Левинсон-Лессинг. – Л, 1931. – 556с.
1079904
  Левинсон-Лессинг Петрография : Учебное пособие / Левинсон-Лессинг. – 3-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград-Новосибирск : НКТП-СССР, 1933. – 460с.
1079905
  Левинсон-Лессинг Петрография : Учебник для вузов / Левинсон-Лессинг. – 4-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1935. – 495с.
1079906
  Левинсон-Лессинг Петрография / Левинсон-Лессинг. – Л-М, 1940. – 524с.
1079907
  Комизерко Н.И. Петрография : Уч. пос. для вузов / Н.И. Комизерко. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Колос, 1967. – 127с.
1079908
   Петрография. – Москва : МГУ, 1986. – 328с.
1079909
   Петрография. – Москва : МГУ
III. – 1986. – 288с.
1079910
  Маракушев А.А. Петрография / А.А. Маракушев. – Москва : МГУ, 1993. – 320с.
1079911
  Преображенский И.А. Петрография Азербайджана. / И.А. Преображенский. – Л., 1934. – 162с.
1079912
  Бабаев К.Л. Петрография Алтын-Тауского гранитоидного массива / К.Л. Бабаев; АН УзССР. Ин-т геологии. – Ташкент, 1954. – 53с.
1079913
  Свиридов В.В. Петрография вмещающих пород Урупских медноколчедановых месторождений на Северном Кавказе : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Свиридов В.В.; МВССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1961. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1079914
  Расулов Ш.К. Петрография гранитоидных пород Зиаэтдинских гор и их продуктов коры выветривания : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Расулов Ш.К.; АН УзССР. Ин-т геологии и геофизики. – Ташкент, 1967. – 27л.
1079915
  Белянкин Д.С. Петрография Грузии / Д.С. Белянкин, В.П. Петров. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1945. – 394 с. : ил. + 3 вкл. л. с табл., ил. – Библиогр. "Литература": с. 288-324. – (Серия 1 : Региональная петрография / АН СССР, Ин-т геологических наук, Петрография СССР ; Вып. 2)
1079916
  Фролова Н.В. Петрография для геолого-разведочных техникумов. / Н.В. Фролова. – М.-Л., 1936. – 128с.
1079917
   Петрография докембрия русской платформы : (труды первого регионального петрографического совещания по Европейской части СССР). – Киев : Наукова думка, 1970. – 439с.
1079918
  Данилович Ю.Р. Петрография домеловых метаморфических и осадочных пород Украинских Карпат / Ю.Р. Данилович. – Киев : Наукова думка, 1978. – 187с.
1079919
   Петрография железисто-кремнистых формаций Украинской ССР / Н.П. Сенененко, И Н. Половко, Г.В. Жуков, Д В. Ладиева, А.А. Макухина. – Киев : АН УССР, 1956. – 536с.
1079920
  Михайлова Н.А. Петрография живетских отложений Урало-Волжской нефтеносной области и палеогеография времени их образования / Н.А. Михайлова. – Москва : АН СССР, 1956. – 160с.
1079921
  Скаржинская Т.А. Петрография и генезис пород метабазитовых свит Белозерского железорудного района : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Скаржинская Т.А. ; КГУ. им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
1079922
  Ситдиков Б.С. Петрография и геологическое строение кристаллического фундамента Татарской АССР и смежных с ней территорий. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Ситдиков Б.С.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1964. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1079923
  Святоческая М.М. Петрография и геохимия галогенных пород Ангаро-Ленского солеродного бассейна : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Святоческая М. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1970. – 26л.
1079924
   Петрография и геохимия рудных регионов Узбекистана. – Ташкент : ФАН, 1966. – 175с.
1079925
  Хмарук Т.Г. Петрография и метаморфизм гнейсовомигматитовой толщи бассейна реки Токмак (Западное Приазовье) : Автореф... кандидата геолого-минералогич.наук: / Хмарук Т.Г.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1966. – 14л.
1079926
  Илларионов А.А. Петрография и минералогия железистых кварцитов Михайловского месторождения Курской магнитной аномалии / А.А. Илларионов. – М., 1965. – 164с.
1079927
   Петрография и минералогия кимберлитовых пород Якутии. – М., 1964. – 192с.
1079928
  Гриваков А.Г. Петрография и минералогия нижнемеловых и среднеюрских вулканогенных обломочных пород горного Крыма : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Гриваков А.Г.; Мин-во геологии УССР. Ин-т минеральных ресурсов. – Симферополь, 1967. – 254л.
1079929
   Петрография и минералогия нижнемеловых и среднеюрских вулканогенных обломочных пород Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : / Гриваков А. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 22 с.
1079930
  Кононов Ю.В. Петрография и минералогия Новомиргородского габбро-лабрадоритового массива и связанная с ним ильменитоносность : Дис... канд. геолог-минер.наук: / Кононов Ю.В.; АН УССР. ИН-т геологич. наук. – Киев, 1956. – 295л. – Бібліогр.:л.283-295
1079931
  Малышек В.Т. Петрография и плаеогеография нефтеносных отложений палеогена южного борта Азово-Кубанской впадины : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Малышек В.Т.; Рост. гос. ун-т. – Краснодар, 1957. – 14л.
1079932
  Жовинский Э.Я. Петрография и постседиментационные изменения домезозойских осадочных пород подольского приднестровья : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жовинский Э. Я.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1969. – 32л.
1079933
  Ситдиков Б.Б. Петрография и строение кристаллического фундаметна Татарской АССР / Б.Б. Ситдиков. – Казань, 1968. – 436с.
1079934
  Бондаренко В.Г. Петрография и строение складчатого основания равнинного Крыма : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Бондаренко В.Г.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1972. – 20л.
1079935
  Кравченко Г.Л. Петрография и структура кристаллического основания западной и центральной части приазовского массива (Юго-вост. часть Укр. щита) : Автореф... канд. геол.-менералогич.наук: / Кравченко Г.Л.; АН УССР. Ин-т геолог. наук. – К., 1967. – 20л.
1079936
  Мандалян Р.А. Петрография и условия образования верхнеюрской (оксфорд-титон) вулканогенно-карбонатной формации северо-восточной части Армянской ССР : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мандалян Р.А.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 23л.
1079937
  Еремин И.В. Петрография и физические свойства углей / И.В. Еремин, В.В. Лебедев, Д.А. Цикарев. – Москва : Недра, 1980. – 1264 с.
1079938
  Макашвили Р.И. Петрография интрузивных и жильных пород района Бардадзори : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Макашвили Р. И.; АН ГССР, Геол. ин-т. – Тбилиси, 1965. – 22л.
1079939
  Филоненко Н.Е. Петрография искусственных абразивов / Н.Е. Филоненко, И.В. Лавров. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1958. – 91с.
1079940
  Радкевич Е.А. и др. Петрография Карамазарских и Кураминских гор / Е.А.Радкевич, И.К. Никитин, И.А.Островский; АН СССР; Таджико-Памирская экспедиция. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 61 : Материалы экспедиции 1934г.Геохимическая станция Таджбазы АН СССР. – 1936. – 146с. : Ил. + 7 л. к.
1079941
  Томашев К. Петрография карбонатных пород верхней юры Кугитангтау. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Томашев К.; АН Туркм.ССР. Отд. физ.-техн. и хим. наук. Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1963. – 22л.
1079942
  Мусаев А. Петрография комплекса базитов и гипербазитов Тамдынского горного массива и их рудоносность. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мусаев А.; АН УзССР.Ин-т геологии и геофизики. – Ташкент, 1967. – 25л.
1079943
  Емельяненко П.Ф. Петрография магматичеких и метаморфических пород : Учеб. пособие для геол. спец. ун-тов / П.Ф. Емельяненко, Е.Б. Яковлева. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 248с.
1079944
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова, В.И. Чернов. – Москва, 1966
1079945
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова, В.И. Чернов. – Москва, 1967
1079946
  Саранчина Г.М. Петрография магматических и метаморфических пород / Г.М. Саранчина, Н.Ф. Шинкарев. – Ленинград, 1967. – 324с.
1079947
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова. – Москва, 1969
1079948
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова, В.И. Чернов. – Москва, 1970
1079949
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова, В.И. Чернов. – Москва, 1973
1079950
  Заридзе Г.М. Петрография магматических и метаморфических пород / Г.М. Заридзе. – Москва : Недра, 1980. – 424с.
1079951
  Трусова И.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород / И.Ф. Трусова. – Москва, 1982
1079952
  Заридзе Г.М. Петрография магматических и метаморфических пород Грузии / Г.М. Заридзе. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 383 с.
1079953
  Саркисян С.Г. Петрография майковских и сарматских отложений Восточной Грузии и пелеогеография времени их образования / С.Г. Саркисян, Г.А. Шаповалова. – Москва : Изд-во АН СССР. – 300с.
1079954
  Ершов Э.Д. Петрография мерзлых пород / Э.Д. Ершов. – Москва, 1987. – 310с.
1079955
   Петрография метаморфических и изверженных пород Алданского щита. – М., 1964. – 167с.
1079956
  Кикнадзе И.И. Петрография молодых иетрузивных пород района сел. Цана (Нижняя Сванетия) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кикнадзе И.И.; АН Груз.ССР. Геологич. ин-т. – Тбилиси, 1963. – 23л.
1079957
   Петрография неогеновых вулканических и гипабиссальных пород Советских Карпат. – Киев : АН УССР, 1955. – 248с.
1079958
  Грудинин М.И. Петрография Нюрундуканского и Довыренского габро-перидотитовых массиво. (Сев. Прибайкалье) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Грудинин М.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1964. – 22л.
1079959
   Петрография огнеупоров, шлаков и синтетических минералов. – Свердловск, 1968. – 195с.
1079960
  Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород : Таблицы / Л.В. Пустовалов. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат, 1940. – 63с. : Ил.
1079961
  Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород / Л.В. Пустовалов. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Ч. 1. – 1940. – 420с. : Ил. – Библиогр.: с.391-399
1079962
  Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород / Л.В. Пустовалов. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Ч.1. – 1940. – 407с. : Ил. – Библиогр.: с.391-399
1079963
  Пустовалов Л.В. Петрография осадочных пород / Л.В. Пустовалов. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат
Ч. 2 : Структура, текстура, окраска и описание главнейших типов осадочных пород. – 1940. – 420с. : Ил. – Библиогр.: с.391-399
1079964
  Швецов М.С. Петрография осадочных пород / М.С. Швецов. – 3-е изд. – Москва : Гослеолтехиздат, 1958. – 416с.
1079965
  Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород : (с основами методики исследования) / Н.В. Логвиненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 400с.
1079966
  Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород : (с основами методики исследования) / Н.В. Логвиненко. – 3-е изд., перераб., и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 416с.
1079967
  Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород (с основами методики исследования) : Учебное пособие для вузов / Н.В. Логвиненко. – Москва : Высшая школа, 1967. – 416с.
1079968
  Швецов М.С. Петрография осадочных пород. / М.С. Швецов. – 2-е изд. – М-Л, 1948. – 388с.
1079969
  Висьневский Я.С. Петрография основных и ультраосновных пород Султан-Уиз-Дага / Я.С. Висьневский. – Ташкент, 1940. – 124с.
1079970
  Шванов В.Н. Петрография песчаных пород : (компонентный состав, систематика и описание минеральных видов) / В.Н. Шванов. – Ленинград : Недра, 1987. – 267с.
1079971
  Мамедалиев А.М. Петрография саматских отложений Западного Азербайджана : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамедалиев А.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1951. – 11 с.
1079972
   Петрография СССР. – Л., 1934. – 127с.
1079973
   Петрография СССР. – Л., 1934. – 324с.
1079974
   Петрография СССР. – Москва-Л.
Т. 5 : Петрография Карелии. – 1935. – 256с.
1079975
   Петрография СССР : Серия 2; Монографии. – Москва; Ленинград : Изд-в Ан СССР
Вып.2 : Месторождения глин СССР: Описание, состав, свойства и применение/А.Д.Федосеев, Ф.А.Зенькович. – 1937. – 663с.
1079976
   Петрография СССР. – М.-Л.
7. – 1937. – 140с.
1079977
   Петрография СССР. – М.-Л.
1. – 1938. – 184с.
1079978
   Петрография СССР. – М.-Л.
8. – 1939. – 98с.
1079979
   Петрография СССР : Серия 2; монографии. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 5 : Сборник анализов изверженных и метаморфических горных пород СССР (с 1927 по 1937г.)/Э.А.Струве. – 1940. – 590с.
1079980
  Дудаури О.З. Петрография субвулканических малых интрузий Болнисского района : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дудаури О.З.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 19л.
1079981
   Петрография Таджикистана. – Душанбе
Т. 1. – 1986. – 282с.
1079982
   Петрография Таджикистана. – Душанбе
2. – 1986. – 242с.
1079983
   Петрография Таджикистана : Памир. – Душанбе : Дониш
Том 2. – 1988. – 242с.
1079984
  Белянкин Д.С. Петрография технического камня / Д.С. Белянкин, Б.В. Иванов, В.В. Лапин ; АН СССР. – Москва : Изд-во АН СССР, 1952. – 584 с. : 1 табл.
1079985
   Петрография углей СССР. – Л., 1986. – 246с.
1079986
   Петрография Узбекистана. – Ташкент
1. – 1964. – 447с.
1079987
   Петрография Узбекистана. – Ташкент
2. – 1965. – 660с.
1079988
   Петрография Урала. – Москва;Ленинград : АН СССР
Ч. 1. – 1937. – 140с.
1079989
  Даидбекова Эльмира Адильгиреевна Петрография флишевой формации Юго-Восточного Кавказа : Автореф... д-ра геол. минерал.наук: / Даидбекова Эльмира Адильгиреевна; Объедин. совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова и ин-тов и учреждений А. – Баку, 1961. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1079990
   Петрография Центрального Казахстана. – Москва : Недра
Т. 1 : Петрография метаморфических пород докембрия Центрального Казахстана. – 1967. – 338с.
1079991
   Петрография Центрального Казахстана. – Москва : Недра
Т. 2 : Интрузивные формации основных и ультраосновных пород. – 1971. – 360с.
1079992
  Акаев В.П. Петрография юрских отложений северного склона юго-восточного Кавказа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Акаев В.П.; Акад. наук Азербайдж. ССР. Ин-т геологии им. акад. И.М.губкина. – Баку, 1955. – 24л.
1079993
  Афият С.А. Петрография юрских эффузивов северо-восточной части Малого Кавказа : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Афият С.А.; Азербайджанский ордена Труд. Красного Знамени индустр. ин-т им. М.Азизбекова. – Баку, 1956. – 14л.
1079994
  Митрохин А.В. Петрография, геохимия и формационная принадлежность долеритов Бобринецкого дайкового пояса (Ингульский мегаблок Украинского щита) / А.В. Митрохин, Л.В. Шумлянский, Е.А. Вишневская // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 56-68. – ISSN 0204-3548
1079995
  Хорошева Д.П. Петрография, минералогия и генезис бокситоносной коры выветривания основных и ультраосновных пород среднего преднепровья : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 127 / Хорошева Д.П. ; КГУ. – Днепропетровск, 1969. – 21 с.
1079996
  Хорошева Д.П. Петрография, минералогия и генезис бокситоносной коры выветривания основных и ультраосновных пород Среднего Приднепровья. : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Хорошева Д.П.; Ин-т минеральных ресурсов. Днепропетровская группа отделов. – Днепропетровск, 1968. – 246л. – Бібліогр.:л.222-246
1079997
  Коляго С.С. Петрография, минералогия, геохимия и генезис Инского железорудного месторождения (Горный Алтай) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Коляго С.С.; Новосиб. гос. ун-т. Учен. совет по геол.-минерал. наукам. – Новосибирск, 1967. – 20л.
1079998
  Варлаков А.С. Петрография, петрохимия и геохимия гипербазитов Оренбургского Урала / А.С. Варлаков. – Москва : Наука, 1978. – 239с.
1079999
  Вильямс Х. Петрография. Введение в изучение горных пород в шлифах / Х. Вильямс, Ф. Тернер, Ч. Гилберт. – Москва : Мир
Т. 2. – 1985. – 320 c.
1080000
  Халилулла Х. Петрографияч вмещающих пород Айнакского меднорудного поля. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.08 / Халилулла Х.; Ленингр.горн.ин-т. – Л, 1981. – 23л.
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,