Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1072001
  Стойнова Н.М. "Перепишите заново": к типологии двойных деривационных показателей // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 37-63. – ISSN 0373-658Х
1072002
  Драч І. "Переплелись, як мамине шиття, сумні і радісні дороги..." Штрихи до портрета Дмитра Павличка з нагоди 75-річчя з дня народження // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 64-71. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
1072003
  Солкин Василий "Переполненная комуналка" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1029-5828
1072004
  Шуткевич О. "Перепочитати" фотографію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 24


  Інформаційно-смислова війна і візуальний контент.
1072005
  Черемних І. "Перепрошивання" українських мізків // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-15
1072006
  Фаріон І. "Перерозподіл простору серед олігархів-чужинців" / Спілківалася О. Кумпан // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 5


  Інформаційний простір
1072007
  Ходирєва Г.В. "Пересторога України" - перший український історико-політичний трактат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1072008
  Яременко П.К. "Пересторога" - український антиуніатський памфлет початку XVII ст. / П.К. Яременко. – К., 1963. – 164с.
1072009
  Дубініна К. "Пересторога" в контексті української полемічної прози: засади риторики // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 218-222. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1072010
  Дубініна К. "Пересторога" очима Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 209-215. – ISSN 0130-528Х
1072011
  Дубініна К. "Пересторога" у дослідженнях Кирила Студинського // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 444-451. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1072012
  Федоров С. "Перестройка" Саркози // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 105-120. – ISSN 0130-9625
1072013
  Федорак Н. "Переступні" роки Григорія Сковороди: історичний контекст народження філософа-містика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (725). – С. 107-116. – ISSN 0236-1477
1072014
  Кузьменко О.М. [Перетц Володимир Миколайович] // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – С. 612-613. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1072015
  Хромых Г.С. Переносные значения в лексических микросистемах (закономерности развития и организации) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Хромых Г.С.; МВ и ССО РСФСР, Воронежский гос. ун-тет. – Воронеж, 1979. – 180л.
1072016
  Харченко В.Н. Переносные значения слова / В.Н. Харченко. – Воронеж, 1989. – 195с.
1072017
  Бродский М.А. Переносные телевизоры / М.А. Бродский. – Минск, 1991. – 350 с.
1072018
  Бриллиантов Д.П. Переносные цветные телевизоры / Д.П. Бриллиантов. – М, 1989. – 301с.
1072019
  Бриллиантов Д.П. Переносные цветные телевизоры : справочник / Д.П. Бриллиантов, Б.Н. Куликов, М.А. Роксман. – Москва : КУбК-а, 1996. – 304 с.
1072020
   Переносный транзисторный телевизор "Электроника ВЛ-100". – Москва : Связь, 1973. – 104 с.
1072021
  Зырин Г.А. Переносный транзисторный телевизор "Юность" / Г.А. Зырин, Р.Б. Ефименко, В.А. Кобзарев. – Москва, 1967. – 79 с.
1072022
  Кострюкова Е.П. Переносы водорода в фотохимических реакциях некоторых красителей и их лейкоформ : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Кострюкова Е.П. ; АН УССР, Ин-т физ. хим. – Киев, 1953. – 15 с.
1072023
  Михель В.М. Переносы снега при метелях и снегопадах на территории СССР / В.М. Михель. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 204с.
1072024
  Брюбейкер Р. Переобрамлений націоналізм = Nationalism reframed : статус нації та національне питання у новій Європі / Роджерз Брюбейкерб, з англ. перекл. О. Рябов. – Львів : Кальварія, 2006. – 280 с. – ISBN 966-663-194-6
1072025
  Оклянский Ю. Переодетый генерал // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 5. – С. 118-154. – ISSN 0012-6756
1072026
  Мак-Говерн Переодетым в Лхассу / Мак-Говерн. – Москва-Ленинград, 1929. – 296с.
1072027
  Андрощук О. Переозначення регіону: конструювання образів регіонів України в обласних газетах початку 1990-х років // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 33-55. – ISSN 2519-2760
1072028
  Менджецький В. Переокреслення кресів // Критика. – Київ, 2006. – Березень, (число 3). – С. 15-16


  У польських підручниках історії "українська проблематика майже завжди є аспектом історії Польщі."
1072029
  Галанина К.Э. Переопределение знания и задачи эпистемологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 60-74. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1072030
  Ткачук О. Переорані межі / О. Ткачук. – Львів, 1973. – 148с.
1072031
  Мірошниченко М.С. Переорієнтації доменів міозинової головки в поодинокому акті м"язового скорочення / М.С. Мірошниченко, О.П. Вєтров, О.В. Цимбалюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 29-32. – (Біологія ; Вип. 27)


  Розглянуто внутрішні переорієнтації тридоменної головки в поодинокому акті м"язового скорочення. Проведено розрахунки, що узгоджують міждоменні переорієнтації в головці міозину з відповідним відносним зміщенням філаментів. Розроблено програму, що ...
1072032
  Березовський І.Б. Переорієнтація боротьби з незаконною міграцією в Україні на роботу на "дальніх підступах" // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С. 225-230. – ISSN 1609-0462
1072033
  Мухіна І.Г. Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії, ризики та перспективи / І.Г. Мухіна, О.Р. Кануннікова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 33-38. – ISSN 2222-4459
1072034
  Бойченко М.І. Переорієнтація на ціннісні та функціональні аспекти застосування системного підходу у соціальному пізнанні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 112-121
1072035
  Субота С.Л. Переорієнтація нематичного рідкого кристалу під дією гаусового пучка світла / С.Л. Субота, В.Ю. Решетняк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 545-548. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі досліджується дія падаючого на гомеотропно орієнтований нематичний рідкий кристал гаусового пучка світла. Виявилось, що явище переорієнтації директора має порогів характер. Знайдено значення порогу і профіль переорієнтації директора при ...
1072036
  Москальова Л. Переорієнтація поглядів діячів Києво-Могилянської академії щодо буденного життя людини (на прикладі курсів етики першої половини XVIII ст. / Л. Москальова, І. Яковенко, В. Чорна // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 498-507
1072037
  Васько Р.В. Переорієнтація семантичного навантаження латинських найменувань об"єктів, предметів, понять у романських мовах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 3-8. – ISSN 2311-0821
1072038
  Грабович Г. Переосмилюючи поезію Павла Тичини: творення і приховування модернізму // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Травень - Червень (число 7/8). – С. 17-25
1072039
  Куромія Гіроакі Переосмислений Голодомор // Критика. – Київ, 2008. – Жовтень - Листопад, (число 10/11). – С. 2-5
1072040
  Матюшкіна Т. Переосмислення "вічного образу" Ізольди Білорукої в поетичній інтерпретації Лесі Українки // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1 (373). – С.54-56
1072041
  Стівен Вайт Переосмислення "помаранчевої революції" / Стівен Вайт, Єн Макалістер // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С. 3-27. – ISSN 1563-3713
1072042
  Григорчук О. Переосмислення "сакрального" контексту у літературних версіях традиційних структур // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 119-122. – ISBN 966-568-301-2
1072043
  Кузнєцова О.О. Переосмислення аристотелівської етики Лоуренсом Кольбергом в контексті теорії морального виховання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 284-291. – ISSN 2076-1554
1072044
  Василик Л. Переосмислення біблійних ідей у поезії Ореста Масикевича // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 74-76. – ISBN 966-568-301-2
1072045
  Бояринова О. Переосмислення бібліотек: данський досвід // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 36-38. – ISSN 2518-7341


  Інформація про роботу данських бібліотек була отримана в межах програми мобільності від Дому Європи, що фінансується Європейським Союзом.
1072046
  Колісник В. Переосмислення досвіду конституційного регулювання у Республіці Білорусь / В. Колісник, Ф. Веніславський // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 268-270. – ISSN 1026-9932
1072047
  Горошкевич О. Переосмислення древніх сюжетів у творах Акутагави Рюноске (на матеріалі новели [японська мова]) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  Розглядаються літературні трансформації класичних сюжетів, зокрема китайських, у творах Акутагави Рюноске. Детально аналізується інтерпретація новели ["японська мова"] середньовічного китайського автора Лі Ду-яня, відмінності гіпертексту від гіпотексту ...
1072048
  Семенова Д. Переосмислення жанрової традиції екзотичної пригоди в польській літературі для юнацтва 1980-х років (на прикладі роману Йоанни Хмєлєвської "Скарби") // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 51-56
1072049
  Майданик Р. Переосмислення загальної частини речового права в умовах європеїзації та кодифікації / Р. Майданик, Н. Майданик, Н. Попова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 39-54. – ISSN 2663-5313


  У статті розглядаються пострадянськість і методологія європеїзації речового права України. Вітчизняне право, у тому числі й речове право, загалом характеризує пострадянськість, що визнається як транзитний період між радянськістю та європейськістю, із ...
1072050
  Казак Є.О. Переосмислення засад історичного матеріалізму у філософії постмарксизму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 271-275. – ISSN 2076-1554
1072051
  Левицька О. Переосмислення змісту та значення першої дисертації М.І. Костомарова "Про причини і характер унії в Західній Росії" // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 3 (135), березень - квітень. – С. 38-44. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 1728-9343


  У статті розглядається перша магістерська дисертація М.І. Костомарова "Про причини і характер унії в Західній Росії" як унікальний твір, у якому вперше центральною проблемою для автора стала народна історія. Проаналізовано дійсні причини ліквідації ...
1072052
  Кондрацова Л. Переосмислення історичного минулого в пое6мі В.Сосюри "Мазепа" / Л. Кондрацова, М. Кондрацов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-34. – ISSN 0130-5263
1072053
  Кондрацова Людмила Переосмислення історичного минулого в поемі В. Сосюри "Мазепа"" : бінарний урок з української літератури та історії України в 10 класі/ / Кондрацова Людмила, Кондрацов Микола // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-34. – Бібліогр.: с. 31, 33. – ISSN 0130-5263
1072054
  Бондар Л.О. Переосмислення канону драматургічного персонажа у п"єсах Ярослава Верещака // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 30-37. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1072055
  Панич О.О. Переосмислення категорії реальності в європейській модерній філософії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 37-44. – ISSN 1728-3671
1072056
  Храмцова І.А. Переосмислення концепції української історії на сторінках художньо-літературних і громадсько-політичних журналів у часи перебудови на Україні // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 88-94. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
1072057
  Корнієнко Г.Ю. Переосмислення концепцій побудови держави і влади в теоріях марксизму критичним соціал-демократичним марксизмом Бернштейна в контексті сучасності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 34-35
1072058
  Кельман М.С. Переосмислення методології сучасного правознавства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 258-264. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1072059
  Брусиловська О.І. Переосмислення міжнародної сили РФ // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 194-226. – ISBN 978-966-9725-65-3
1072060
  Рохман Б.М. Переосмислення поглядів на взаємодію понять свободи і вибору в умовах політичної нестабільності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 56-57
1072061
  Безух О.В. Переосмислення поняття господарських правовідносин в умовах ринкової економіки як передумова модернізації господарського законодавства // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 22-25. – ISBN 978-617-7320-15-8
1072062
  Собчук О.В. Переосмислення понять наративності, персонажа і фокалізації в сучасній когнітивній наратології // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 108-113
1072063
  Козюбра М. Переосмислення предметного поля вітчизняної загальнотеоретичної юриспруденції як одна з умов її включення в євроінтеграційні процеси в галузі науки і освіти // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 34-40. – ISBN 978-966-349-240-7
1072064
  Чайковський Я. Переосмислення проблеми відчуження людини в соціально-економічній теорії К. Маркса // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 75-78. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1072065
  Дороз В. Переосмислення процесу навчання і виховання національно свідомої мовної особистості на уроках української мови з ціннісних позицій // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (80). – С. 6-11
1072066
  Носова Б.М. Переосмислення ролі міжнародної комунікації в розвитку української нації: відображення в медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  Стаття присвячена вивченню провідної ролі публіцистики О. Забужко й Т. Снайдера в міжнародній комунікації. Ідеться про їхні численні статті та інтерв"ю опубліковані в зарубіжних ЗМІ в період боротьби українців за свободу і гідність під час двох ...
1072067
  Коробко М.І. Переосмислення ролі телесеріалів: Ррзважальний контент, засіб пропаганди чи новий міф // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 65-69. – ISSN 2616-9967


  "Дається загальний огляд проблеми телесеріалів як явища масової культури. Метою статті є спроба переосмислення ролі телесеріалів у сучасному соціокультурному просторі, визначення їхньої ролі для людства загалом та означення шляхів подальших наукових ...
1072068
  Денисенко А.В. Переосмислення секулярності в контексті критики проекту просвітництва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 37-39
1072069
  Петров Є.П. Переосмислення статусу "модусів" у філософських доктринах Б. Спінози і Дж. Локка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 81-83
1072070
  Работяга Г. Переосмислення травматичного воєнного досвіду доби в п"єсах Ф. Міньяна "Вояки" (1987 р. ) та "Куди ж ти, Єреміє?" (1988 р.) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 80-86. – ISSN 2078-340X
1072071
  Боренко В.Б. Переосмислення традицій "сімейної хроніки" в романі Роже Мартен дю Гара "Родина Тібо" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 41-45
1072072
  Єфименко В. Переосмислення традиційних міфологічних сюжетів у творах сучасних авторів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 300-305
1072073
  Васевич М.Л. Переосмислення традиційної фемінної ідентичності в просторі житлової архітектури кін. XIX - i пол. XX ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 23-36. – ISSN 2077-3455
1072074
  Манчул Б.В. Переосмислення феномену кризи у філософії ХХ століття // Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колектив. монографія / А.С. Борисюк, Н.І. Зорій, М.П. Тимофієва, О.І. Павлюк, Л.А. та ін. Любіна. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 26-32. – ISBN 978-617-7611-78-2
1072075
  Мірошніченко Д.В. Переосмислення фольклорних та міфологічних елементів у романі Г. Тарасюк "Смерть - сестра моєї самотності" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 85-91. – ISBN 978-966-551-315-5
1072076
  Герасимов І. Переосмислюючи геноцид: коли сусіди починають ненавидіти // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. Й. Петровська-Штерн ; міжнар. ред. рада : Венгерська В., Вєжбєнєц В., Врадій Є. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 13. – С. 166-205. – ISSN 2617-9113


  Ілля Герасимов вважає, що емпіричний матеріал, представлений у книжці Омера Бартова ("Анатомія геноциду: життя і смерть міста, що називалось Бучач", Нью-Йорк, 2018), суперечить моделі, запропонованій автором. У галицькому містечку Бучач, де євреї, ...
1072077
  Грабович Г. Переосмислюючи поезію Павла Тичини: творення і приховування модернізму // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Травень - Червень (число 5/6). – С. 29-36
1072078
  Грабович Г. Переосмислюючи український модернізм // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (число 9/10). – С. 2-10
1072079
  Грабович Г. Переосмислюючи український модернізм // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 26-31
1072080
  Кочукова Е.А. Переосмысление и изменение терминов в понятийном аппарате современной китайской этнологии // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 2 март - апрель. – С. 162-171. – ISSN 0869-5415
1072081
  Первушина Л. Переосмысление классического наследия прошлого в творчестве Джона Апдайка и Эрики Джонг // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 58-65. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Среди совр. экспериментальных произведений, в которых переосмысливаются тексты лит. классики, постмодерн. романы "Гертруда и Клавдий" (Gertrude and Claudius, 2000) Дж. Апдайка и "Серениссима: Роман о Венеции" (Serenissima: A Novel of Venice, 1987) Э. ...
1072082
  Попков В.В. Переосмысление Н. Бердяевым концепции революции // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.227-231
1072083
  Сардар З. Переосмысление реформы высшего образования от исламизации к интеграции знаний / Зиауддин Сардар, Джереми Хензель-Томас. – Ровно : Международный Институт Исламской Мысли, 2020. – 261, [2] с. – Пер. изд.: Ziauddin Sardar, Jeremy Henzell-Thomas. Rethinking reform in higher education. From islamization to integration of knowledge. - Книга напечатана при поддержке Института Интеграции Знаний. – Библиогр. в конце частей. – ISBN 978-966-416-737-3
1072084
  Нифталиев И. Переосмысление традиционных концепций и стирание "белых пятен" в истории участия Азербайджана во Второй мировой войне // Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення : програма та матеріали Міжнар. наук. конф. (27 трав. 2020 р.) / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн ; Ін-т історії ім. А.А. Бакіханова НАН Азербайджану ; [упоряд.: О.Р. Купчик]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 67-76
1072085
  Герасименко В.В. Переосмысление управленческого образования: поиск междисциплинарных подходов // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 85-98. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385


  У період кризи у світі зменшився обсяг програм управлінського освіти. Сучасна економічна ситуація не сприяє відновленню попиту на нього. У Росії після прийняття нового закону про утворення відбувається скорочення програм бізнес-освіти. Крім того, ...
1072086
  Агацци Э. Переосмысление философии науки сегодня // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.40-52. – ISSN 0042-8744
1072087
  Мартыненко В.В. Переосмысление философской концепции естественного права // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.28-38. – ISSN 0042-8744
1072088
  Бажанов В.А. Переосмысливая И. Лакатоса заново // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – .С.92-96. – ISSN 0042-8744
1072089
  Буллок К. Переосмысливая статус мусульманских женщин и ношение хиджаба. Вызов историческим и современным стереотипам = Rethinking muslim women and the veil: challenging historical & modern stereotypes / Катерина Буллок ; [пер. Неджла Айвази ; ред. Александра Конькова] ; Центр исламовед. исслед. Нац. ун-та "Острож. акад.". – Ровно : Международный Институт Исламской Мысли, 2019. – 67, [1] с. – Пер. изд. : Rethinking muslim women and the veil: challenging historical & modern stereotypes / Katherine Bullok. - Кн. напечатана при поддержке Ин-та Интеграции Знаний. – Библиогр. в примеч.: с. 62-67. – (Книги кратко). – ISBN 978-966-416-688-8
1072090
  Большакова А.Ю. Переоткрытие времени в прозе Юрия Полякова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 38-52. – Бібліогр.: с. 38, 40-41, 43-45, 47, 49-5. – ISSN 0042-8744
1072091
   Переоформлення земель при переході права власності на житловий будинок // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 9. – С. 38-49
1072092
  Кодис Т. Переохлаждение животного организма : диссертация / Т. Кодис. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1903. – 22, [4] с.
1072093
  Сухов В.Н. Переохлаждение при кристаллизации металлов и бинарных сплавов в конденсированных пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сухов В.Н.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 16л.
1072094
  Якимов Э.В. Переохлажденные низкие облака и туманы юга Восточной Сибири и перспективы их рассеивания : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Якимов Э.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 26л.
1072095
  Ільницька І.М. Переохолодження організму - це небезпечно ! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 5-6 : фото
1072096
   Переоценка и определение износа основных фондов. – М., 1959. – 136с.
1072097
  Овчаренко Г.А. Переоценка основных фондов / Г.А. Овчаренко, Ф.Л. Панкратов. – М, 1971. – 160с.
1072098
  Тихомиров Д.И. Переоценка ценностей : Уроки войны русскому педагогу / Д.И. Тихомиров. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова, 1914. – 16 с. – Без тит. л.
1072099
  Троицкий К.Е. Переоценка ценностей в аксиологической мысли М. Вебера // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 154-162. – ISSN 0042-8744
1072100
  Рембеж М. Переоцінка в період пандемії. Про втручання пандемії у світ людських цінностей // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 219-229. – ISBN 978-617-8041-01-4


  Філософія Романа Інгардена і сучасність.
1072101
  Силенко Л. Переоцінка Духовної вартості: Новий шлях життя / Л. Силенко, 1988. – 103с.
1072102
   Переоцінка залежності між інтернаціоналізацією фірми та показниками її ефективності / Чі-Мінь Хо, , Лі-Мінь Чуань, , Чі-Ю Чен // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 450-462 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
1072103
  Нашкерська Галина Переоцінка необоротних активів на дату балансу та втрата корисності // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 421-426. – ISBN 966-7574-11-3
1072104
  Салука І. Переоцінка основних засобів: облік і документація / І. Салука, О. Малецька // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 75-80. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1072105
  Мірошниченко В. Переоцінка поглядів на систему монастирського виховання IV-VI століть у радянській історіографії (20-ті рр. ХХ ст. - 1991 р.) / В. Мірошниченко, О. Колесник // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 73. – С. 122-128. – ISSN 2524-2474
1072106
  Поліщук О. Переоцінка стереотипу "поета-пророка" в українській літературі та візуальних мистецьких практиках останніх десятиліть: рецепція образу Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 476-485. – ISBN 978-966-920-140-9
1072107
  Шкадова Т.Б. Переоцінка та індексація основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 449-452. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1072108
  Сухоніс Н.С. Переоцінка цінностей як модель "розриву" в філософії Ф. Ніцше // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 176-179
1072109
  Моргун Ф. Перепаханные поколения / Ф. Моргун. – Белгород, 1998. – 496с.
1072110
  Моргун Ф. Перепаханные поколения / Ф. Моргун. – 2-е изд., допол., перер. – Белгород. – ISBN 5-86295-003-06
Кн. 1 : Бессмертная душа Украины. – 1999. – 608с.
1072111
  Моргун Ф. Перепаханные поколения / Ф. Моргун; В 2-х кн. – 3-е изд., перер. и доп. – Полтава : Полтавский литератор. – ISBN 966-7462-66-8; 966-7462-67-6
Кн.1 : Крестьянин - Мировая Душа. – 2001. – 320с.
1072112
  Моргун Ф. Перепаханные поколения / Ф. Моргун; В 2-х кн. – 3-е изд., перераб. и доп. – Полтава : Полтавский литератор. – ISBN 966-7462-66-8; 966-7462-68-4
Кн. 2 : Проклятие войне. – 2001. – 272с.
1072113
  Братан М.І. Перепелина ніч : повість / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1988. – 238 с.
1072114
  Тютюнник Ф.Г. Перепелині дзвони : оповідання / Ф.Г. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1978. – 128 с.
1072115
  Білай Д.В. Перепелині яйця - корисний продукт // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 2-3 : фото
1072116
  Давид Ж. Перепелинная пустошь / Ж. Давид. – Москва, 1937. – 143с.
1072117
  Золотарев Л.М. Перепелиное поле / Л.М. Золотарев. – М., 1980. – 240с.
1072118
  Егоров В.Ф. Перепелиные зори / В.Ф. Егоров. – Саранск, 1978. – 43с.
1072119
   Перепелиця Григорій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 367. – ISBN 978-966-439-754-1
1072120
  Лободин И.Ф. Перепелка во ржи. / И.Ф. Лободин. – Москва, 1983. – 175с.
1072121
  Амелин В.П. Перепелята : стихи / В.П. Амелин. – Тюмень : Книжное издательство, 1963. – 39 с. : портр.
1072122
  Пальчиков В.А. Перепелята / В.А. Пальчиков. – Новосибирск, 1967. – 96с.
1072123
  Юдасин Л.С. Перепетии жизни / Л.С. Юдасин. – Москва : Знание, 1991. – 189с.
1072124
  Кулик В. Перепис досягнень націотворення // Критика. – Київ, 2003. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 4-8
1072125
  Котляр А. Перепис людей чи підрахунок поголів"я? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 1, 3


  "У четвер 28 листопада міністр Кабміну Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Фейсбук поділився баченням, як наступного року на переписі населення можна заощадити 2-3 млрд грн. На його думку, 3,4 млрд грн, передбачених у бюджеті на проведення ...
1072126
  Шаповал Л. Перепис населення Києва 1874 року за матеріалами етнографічно-статистичної експедиції РГТ в "Південно-Західний край" // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 419-424. – ISBN 978-617-7399-06-2
1072127
  Сергійчук В. Перепис, до якого виникають питання // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 99-112. – ISBN 978-966-02-7872-1


  Мова йдеться про маніпуляції з "чесним" переписом населення СРСР 1937 року, у якому відсутні відповіді на засадничі питання демографічної науки.
1072128
  Шаров Володимир Переписати історію // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 34-35. – ISSN 0130-5212
1072129
  Марченко Т.В. Переписать калассику в эпоху модернизма: о поэтике и стиле рассказа Бунина "Натали" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 25-42. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 2). – ISSN 0321-1711
1072130
  Хисамова Ю.Р. Переписи конца ХIХ века на территории отдельных уездов Вятской губернии / Ю.Р. Хисамова, Е.С. Чурекова // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 5. – С. 78-79. – ISSN 0320-8168
1072131
  Кулагина Г.Д. Переписи материальных ресурсов в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Кулагина Г.Д.; Моск. экон.-стст. ин-т. Кафедра экон. статистики. – М., 1966. – 19л.
1072132
  Воблый В.К. Переписи населения (их история и организация) : (Их история и организация) / В.К. Воблый, П.И. Пустоход ; Акад. наук УССР, Ин-т экономики. – Москва ; Ленинград : Госпланиздат, 1940. – 160 с.
1072133
  Виждани А.В. Переписи населения в и Афганистане. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Виждани А.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1973. – 31л.
1072134
  Боярский А.Я. Переписи населения в капиталистических странах / А.Я. Боярский. – М., 1938. – 124с.
1072135
  Григорьянц М.Г. Переписи населения в капиталистических странах. / М.Г. Григорьянц. – М, 1976. – 189с.
1072136
  Соколин В.Л. Переписи населения в странах СНГ - неотъемлемый элемент управления социально-экономическими процессами // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 2. – С. 8-10. – ISSN 0320-8168
1072137
  Гозулов А.И. Переписи населения земного шара / А.И. Гозулов. – Москва, 1970. – 176с.
1072138
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 1 : / [редкол.: Л.Г. Бескровный (отв. ред.), Я.Е. Водарский, В.М. Кабузан]. – 1972. – 154 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1072139
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 2 : Документ №1 "Ведомость о численности, сословном составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1738 г.)". "Генеральная, учиненная ис переписных книг, о числе мужеска полу душ табель". – 1972. – [2], 40 с., 41-89 стб. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1072140
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 3 : Численность и сословный состав населения России по ІІ-ІІІ ревизии (1745-1763 гг). – 1972. – [1] с., 391 стб. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1072141
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 4 : Документ № 1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части не податного населения России (1786 г.)". – 1972. – 108 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1072142
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 5 : Документ №2 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1793 г.)". – 1972. – 109 с. : табл.
1072143
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 6 : Документ №1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1796 г)". "Окладная книга по всему государству о числе душ по последней 5-й ревизии и с них положенных окладных доходов". – 1972. – 111, [1] с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1072144
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 7 : Документ № 2 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1808 г.)". – 1972. – 176 с. : табл. – Продолжение названия вып. 7 : Окладная книга по всему государству о числе душ по V ревизии и платимых ими податях равно и о доходе с оброчных статей по 1 генваря 1808 г. - Кн. описана по обл. и тит. л.
1072145
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 8 : Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1814 г.). Окладная книга за 1814 год. – 1972. – [1] ,101с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1072146
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 9 : Документ № 1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и состоящего на льготе населения России (1817 г.)". "Окладная книга за 1817 год". – 1972. – [2], 63 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1072147
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 9 : Документ № 2 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного, состоящего на льготе и части неподатного населения России (1834 г.)". "Окладная книга за 1834 год". – 1972. – [4], 232 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1072148
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 10 : Документ № 1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного, состоящего на льготе и части неподатного населения России (1836 г.)". – 1972. – [4], 251 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1072149
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 10 : Документ № 2 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного, состоящего на льготе и части неподатного населения России (первая половина 1851 г.)". "Государственная окладная книга Российской империи за 1851 год". – 1972. – [2], 278 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1072150
   Переписи населения России : итоговые материалы подворных переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 11 : Документ № 1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного, состоящего на льготе и части неподатного населения России (1854 г.)". "Государственная окладная книга Российской империи за 1854 год". – 1972. – [2], 281 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1072151
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 12 : Ведомости о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1858 г.). – 1972. – 184 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
1072152
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 12 : Продолжение. – 1972. – С.185-361 : табл. – Кн. описана по обл.
1072153
  Долбик-Воробей Переписи населения: вчера и сегодя // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 71-80. – (Гуманитарные науки ; № 5). – ISSN 2076-4685
1072154
  Дружбинський В. Переписи населення. Київ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 15


  "Перепис - це "фотографія" населення міста або всієї країни. Такий моментальний знімок роблять періодично. У багатьох країнах - один раз на 10 років. Інколи частіше (в Канаді - раз на п"ять років). Перепис в СРСР в 1937 р. Обробка даних. Перепис дає ...
1072155
  Толстой Л.Н. Переписка / Толстой и Тургенев ; ред. и примеч. А.Е. Грузинского и М.А. Цявловского. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1928. – 118 с. – (Записки прошлого : Труды Кооперативного товарищества по изучению и распространению произведений Л. Н. Толстого / Воспоминания и письма под редакцией С.В. Бахрушина и М.А. Цявловского)
1072156
  Спиноза Б. Переписка / Б. Спиноза. – Москва, 1932. – 275с.
1072157
  Кропоткин П. Переписка / П. Кропоткин, А. Кропоткин. – М-Л
1. – 1932. – 271с.
1072158
  Короленко В.Г. Переписка / В.Г. Короленко. – М, 1933. – 54с.
1072159
  Кропоткин П. Переписка / П. Кропоткин, А. Кропоткин. – М-Л
2. – 1933. – 269с.
1072160
  Третьяков П.М. Переписка / П.М. Третьяков, В.В. Стасов. – М.-Л., 1949. – 284с.
1072161
  Крамской И.Н. Переписка / И.Н. Крамской, П.М. Третьяков. – М., 1953. – 460с.
1072162
  Сезанн П. Переписка / П. Сезанн. – М, 1972. – 370с.
1072163
  Беруни Ибн Сина Переписка / Ибн Сина Беруни ; отв. ред. акад. АН УзССР И.М. Муминов ; АН УзССР, Ин-т философии и права. – Ташкент : Фан, 1973. – 36 с.
1072164
  Достоевский Ф.М. Переписка / Ф.М. Достоевский, А.Г. Достоевская. – Ленинград : Наука, 1976. – 483 с.
1072165
  Достоевский Ф.М. Переписка / Ф.М. Достоевский, А.Г. Достоевская. – М, 1979. – 483с.
1072166
  Гете И.В. Переписка : в 2-х т. / И.В. Гете, Ф. Шиллер. – М.
Т. 1. – 1988. – 539с.
1072167
  Гете И.В. Переписка : в 2-х т. / И.В. Гете, Ф. Шиллер. – М.
Т. 2. – 1988. – 586с.
1072168
  Столыпин П.А. Переписка / П.А. Столыпин ; [под общ. ред. П.А. Пожигайло ; редкол.: И.И. Демидов, А.Р. Соколов. В.В. Шелохаев] ; Фонд изучения наследия П.А. Столыпина, Федер. архив. агентство, Рос. гос. ист. архив. – Москва : РОССПЭН, 2007. – 702, [2] с. – Имен. указатель: с. 676-686. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8243-0555-2
1072169
  Гете И.В. Переписка (1794-1805) : [в 2-х т.] / Гете и Шиллер ; Вступ. статья Георга Лукача ; Пер. А. Г. Горнфельда и И. Г. Смидович. – Москва ; Ленинград : Academia
Т. 1 : 1791-1797 [Текст]. – 1937. – XXXII, 409 с., с заставками и концовками. – Переплет, тит. л., фронтиспис, заставки и концовки: А. Соловейчик
1072170
  Ковалевский А.О. Переписка 1867-1873 гг / А.О. Ковалевский, В.О. Ковалевский; АН СССР. Архив АН СССР. – Москва : Наука, 1988. – 334 с. – ISBN 5-02-004664-7
1072171
  Чистяков П.П. Переписка 1883-1888 гг. / П.П. Чистяков, В.Е. Савинский. – Л.Москва, 1939. – 328с.
1072172
   Переписка А.Н. Толстого. – М.
1. – 1989. – 351с.
1072173
   Переписка А.Н. Толстого. – М.
2. – 1989. – 431с.
1072174
  Скрябин А.Н. Переписка А.Н.Скрябина и М.П.Беляева 1894-1903 / А.Н. Скрябин, М.П. Беляев. – Птгр., 1922. – 194с.
1072175
  Чехов А.П. Переписка А.П. Чехова / А.П. Чехов. – Москва : Кооперативное изд. "Мир"
1. – 1934. – 499 с.
1072176
  Чехов А.П. Переписка А.П. Чехова / А.П. Чехов. – М
2. – 1934. – 488с.
1072177
  Чехов А.П. Переписка А.П. Чехова : в 2-х томах / А.П. Чехов. – М
Т. 1. – 1984. – 447с.
1072178
  Чехов А.П. Переписка А.П. Чехова : в 2-х томах / А.П. Чехов. – М
Т. 2. – 1984. – 678с.
1072179
  Пушкин А.С. Переписка А.С. Пушкина : в 2-х томах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1982. – 494с.
1072180
  Пушкин А.С. Переписка А.С. Пушкина : в 2-х томах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1982. – 494с.
1072181
  Григорьян К.Н. Переписка академика И.Ю.Крачковского с В.Я.Брюсовым в связи с русским переводом поэмы Аветика Иссаакана "Абул апа Маари". / К.Н. Григорьян, 1958. – 557-554с.
1072182
  Гумбольдт А. Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России. / А. Гумбольдт. – М., 1962. – 224с.
1072183
   Переписка Александра Ивановича Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским : архив братьев Тургеневых. – Петроград
Т. 1, Вып. 6. – 1921. – 542 с.
1072184
  Тургенев Александр Иванович Переписка Александра Ивановича Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским / Тургенев Александр Иванович, Вяземский Петр Андреевич. – Петроград
Т. 1 : 1814-1833 годы. – 1921. – 542 с.
1072185
   Переписка Александра Солженицына с Корнеем Чуковским // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 134-153. – ISSN 0130-7673
1072186
   Переписка Бориса Пастернака. – М. : Художественная литература, 1990. – 575 с.
1072187
  Верещагин В.В. Переписка В.В. Верещагина и В.В. Стасова 1874-1878 / В.В. Верещагин, В.В. Стасов. – Москва
1. – 1950. – 423с.
1072188
  Верещагин В.В. Переписка В.В. Верещагина и В.В. Стасова 1879-1883 / В.В. Верещагин, В.В. Стасов. – Москва
2. – 1951. – 380с.
1072189
  Верещагин В.В. Переписка В.В. Верещагина и П.М. Третьякова 1874-1898 / В.В. Верещагин. – Москва, 1963. – 138с.
1072190
   Переписка В.И. Вернадского с Б.Л, Личковым 1918-1939. – Москва : Наука, 1979. – 269с.
1072191
   Переписка В.И. Вернадского с Б.Л. Личковым 1940-1944. – Москва : Наука, 1980. – 224с.
1072192
   Переписка В.И. Ленина и редакции газеты "Искра" с социал-демократическими организациями в России : Сборник документов : В 3 т. – Москва : Мысль
Т. 1 : Сентябрь 1900 г.- май 1902 г. – 1969. – 597 с. : ил.
1072193
   Переписка В.И. Ленина и редакции газеты "Искра" с социал-демократическими организациями в России : Сборник документов : В 3 т. – Москва : Мысль
Т. 2 : Июнь-декабрь 1902 г. – 1969. – 592 с. : ил., карт.
1072194
   Переписка В.И. Ленина и редакции газеты "Искра" с социал-демократическими организациями в России : Сборник документов : В 3 т. – Москва : Мысль
Т. 3 : Январь-август 1903 г. – 1970. – 778 с. : карт.
1072195
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им заграничных партийных органов с социал-демократическими организациями Украины (1901-1905 гг.). – Киев, 1964. – 867с.
1072196
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями 1903-1905 гг.. – Москва : Мысль
Т. 1. – 1974. – 501 с.
1072197
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями 1903-1905 гг.. – Москва : Мысль
Т. 2. – 1975. – 576 с.
1072198
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями 1903-1905 гг.. – Москва : Мысль
Т. 3. – 1977. – 653 с.
1072199
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями, 1905-1907 гг.. – Москва : Мысль
Т. 1, кн. 1. – 1979. – 382 с.
1072200
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями, 1905-1907 гг.. – Москва : Мысль
Т. 1, кн. 2. – 1979. – 372 с.
1072201
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями, 1905-1907 гг.. – Москва : Мысль
Т. 2., кн. 1. – 1982. – 356 с.
1072202
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями, 1905-1907 гг.. – Москва : Мысль
Т. 2, кн. 2. – 1982. – 349 с.
1072203
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями, 1905-1907 гг.. – Москва : Мысль
Т. 3, кн. 1. – 1986. – 368 с.
1072204
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями, 1905-1907 гг.. – Москва : Мысль
Т. 3, кн. 2. – 1986. – 420 с.
1072205
   Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями, 1905-1907 гг.. – Москва : Мысль
Т. 4. – 1991. – 444 с.
1072206
   Переписка Виктора Сосноры с Лилей Брик // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 2. – С. 119-143. – ISSN 0321-1878
1072207
  Плеханов Г.В. Переписка Г.В.Плеханова и П.Б.Аксельрода / Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод. – М., 1925. – 279с.
1072208
  Скрынников Р.Г. Переписка Грозного и Курбского / Р.Г. Скрынников. – Л., 1973. – 136с.
1072209
  Эсаишвили Переписка грузинских коммунистов с В.И.Лениным / Эсаишвили, в. – Тбилиси, 1966. – 116с.
1072210
  Бекетова В.М. Переписка Д.И. Яворницкого с С.Н. Шубиным // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI-XX вв. : межвуз. сб. науч. трудов / Гос. ком. СССР по нар. образованию, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Днепропетр. отд-ние Археограф. комис. АН СССР ; [редкол.: Н.П. Ковальский (отв. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ДГУ, 1990. – С. 135-147
1072211
  Мазепа Ів. Переписка з Мотрею Кочубеівною в Батурині / З передмовою, примітками і поясненями Василя Різниченка. – Київ : Друкарня Славянська, 1916. – 16с. : (З портретом Мотрі Кочубеївни)


  На тит.стор. кн. під №78641 підпис В. Данилевича
1072212
  Мазепа Ів. Переписка з Мотрею Кочубеівною в Батурині. – вид. 2-ге, 1917. – 16с.


  На тит.стор. кн. під №78641 підпис В. Данилевича
1072213
  Шереметев Б.П. Переписка и бумаги графа Бориса Петровича Шереметьева : 1704-1722. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1879. – [4], XL, 516 с., 1 л. портр. (фронт.). – Отд. оттиск: Сборник Русского исторического общества. Т. XXV
1072214
  Печатнов В.О. Переписка И. В. Сталина с У. Черчиллем осенью 1941 года (по новым документам российских и британских архивов) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 4. – С. 86-107. – ISSN 0130-3864
1072215
  Павлов И.П. Переписка И.П. Павлова / И.П. Павлов. – Ленинград, 1970. – 439с.
1072216
   Переписка И.С. Тургенева. – М.
1. – 1986. – 607с.
1072217
   Переписка И.С. Тургенева. – М.
2. – 1986. – 543с.
1072218
  Иван Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским : Тексты и переводы с древнерусского / Иван, ІV, Курбский Андрей Михайлович; Текст подгот. Я.С. Лурье, Ю.Д. Рыков; Коммент. В.Б. Кобрин, Я.С. Лурье; АН СССР. – Л., 1979. – 431с. : 7 л. ил. – Загл. корешка: Переписка Грозного с Курбским. – Библиогр. и прим.: с. 414-429. – (Литературные памятники)
1072219
  Иванов В. Переписка из других углов / В. Иванов, М.О. Гершензон. – Петербург, 1921. – 62с.
1072220
  Александр І Переписка Императора Александра I с сестрой Великой княгиней Екатериной Павловной : с 8 рисунками и 2 факсимиле рукописей / [публикатор] Вел. кн. Николай Михайлович. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1910. – XXX, 320 с., [1] л. портр. : 9 л. ил., портр., факс. – Текст писем на фр. яз.
1072221
   Переписка императора Алесандра Павловича с графом Ф.В. Растопчиным. – 81-158 с.
1072222
  Бэр К.М. Переписка Карла Бэра по проблемам географии / К.М. Бэр. – Ленинград : Наука, 1970. – 332с.
1072223
   Переписка Карла Маркса, Фридриха Энгельса и членов семьи Маркса, 1835-1871 гг.. – М., 1983. – 719с.
1072224
  Курбский А.М. Переписка князя А.М. Курбского с царем Иоанном Грозным : (Извлечено из "Сочинений князя Курбского"). – Петроград : Изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. М.А. Александрова, 1914. – X с., 160 стб. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека, 1914, т. 31


  Устрялов, Николай Герасимович, 1805-1870
1072225
  Курбский А.М. Переписка князя А.М. Курбского с царем Иоанном Грозным : (Извлечено из "Сочинений князя Курбского") // Письма князя А.М. Курбского к разным лицам : (Извлечено из "Сочинений князя Курбского") / А.М. Курбский. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. М.А. Александрова, 1913. – X с., 160 стб.


  Устрялов, Николай Герасимович, 1805-1870
1072226
  Сейт-Маметов Переписка крымских беев с турецким правительством как источник по истории Крымского ханства // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 206-215. – ISSN 2078-0133


  По материалам архива Topkapi.
1072227
   Переписка Л.Н. Толстого в сестрой и братьями. – М., 1990. – 542с.
1072228
  Толстой Л.Н. Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым / [с предисл. и примеч. Б. Л. Модзалевского]. – [Москва], 1913. – 64 с.


  Сост.: Модзалевский, Борис Львович (1874-1928)
1072229
  Драгоманов М.П., Кобринська Н.І. Переписка М. Драгоманова з Наталією Кобринською (1893-1895) / зладив і видав [та авт. пеpедм.] М. Павлик. – Львів : Друкарня Уділова, 1905. – 24 с.
1072230
  Балакирев М.А. Переписка М.А. Балакирева и В.В. Стасова / М.А. Балакирев, В.В. Стасов. – Москва : Музыка
Т. 2. – 1971. – 424 с.
1072231
  Горький М. Переписка М.Горького / М. Горький. – Москва
1. – 1986. – 479с.
1072232
  Горький М. Переписка М.Горького / М. Горький. – Москва
2. – 1986. – 447с.
1072233
  Балакирев М.А. Переписка М.И. Балакирева и В.В. Стасова / М.А. Балакирев, В.В. Стасов. – Москва : Музгиз
Т. 1. – 1935. – 276 с.
1072234
  Ленин В.И. Переписка Макса с Энгельсом / В.И. Ленин. – Москва, 1985. – 16с.
1072235
  Бантыш-Каменский Д.Н. Переписка между Россиею и Польшею по 1700 год, составленная, по дипломатическим бумагам, управлявшим Московским архивом Коллегии иностранных дел, Н.Н. Бантышем-Каменским : Ч. 1-3 / [Предисл.: О. Бодянский]. – Москва : В унив. тип.
Ч. 1 : 1487-1584. – 1862. – VI, 189 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1860-92 г.
1072236
  Бантыш-Каменский Д.Н. Переписка между Россиею и Польшею по 1700 год, составленная, по дипломатическим бумагам, управлявшим Московским архивом Коллегии иностранных дел, Н.Н. Бантышем-Каменским : Ч. 1-3 / [Предисл.: О. Бодянский]. – Москва : В унив. тип.
Ч. 2 : 1584-1612. – 1862. – [2], 125 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1860-92 г.
1072237
  Бантыш-Каменский Д.Н. Переписка между Россиею и Польшею по 1700 год, составленная, по дипломатическим бумагам, управлявшим Московским архивом Коллегии иностранных дел, Н.Н. Бантышем-Каменским : Ч. 1-3 / [Предисл.: О. Бодянский]. – Москва : В унив. тип.
Ч. 3 : 1613-1645. – 1862. – [2], 144 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1860-92 г.
1072238
  Драгоманов М.П., Окуневський Т. Переписка Михайла Драгоманова з д-ром Теофілем Окуневським (1883, 1885-1891, 1893-1895) / зладив і видав М. Павлик. – Львів : З "Народової друкарні" Манєцких, 1905. – XXIV, 281, XI с. – Показчик: C. I-XI


  В кн. також пpомови, записки та листи Ю.А. Целевича, І. Добpянського, О.А. Маpкова, С.Т. Даниловича, С.Й. [Смаль]-Стоцького, А.П. Шанковського, С. Сембpатовича, К. Тpильовського, М.І. Павлика, К. Телішевського
1072239
  Драгоманов М.П., Бучинський М.О. Переписка Михайла Драгоманова з Мелїтоном Бучинським, 1871-1877 : з портретами й факсімілїями кореспондентів / зладив [з передм.] М. Павлик. – У Львові (Львів) : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1910. – XIII, 353 c.: портр. – (Збірник фільольогічної секції Наукового товариства імени Шевченка ; Т. 13)
1072240
  Драгоманов М.П., Павлик М.І. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895) / зладив Михайло Павлик ; видав Лев Когут. – Чернівці : З друкарні т-ва "Руська Рада", під зар. Ів. Захарка
Т. 3 : (1879-1881). – 1910. – 519, XI с.
1072241
  Драгоманов М.П., Павлик М.І. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895) / зладив Михайло Павлик ; видав Лев Когут. – Чернівці : З друкарні т-ва "Руська Рада", під зар. Ів. Захарка
Т. 4 : (1882-1885). – 1910. – 440, VIII с.
1072242
  Драгоманов М.П., Павлик М.І. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895) / зладив Михайло Павлик ; видав Лев Когут. – Чернівці : З друкарні т-ва "Руська Рада", під зар. Ів. Захарка
Т. 6 : (1890-1891). – 1910. – 288, VIII с.
1072243
  Драгоманов М.П., Павлик М.І. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895) / М.П. Драгоманов, М.І. Павлик; зладив Михайло Павлик ; видав Лев Когут. – Чернівці : З друкарні т-ва "Руська Рада", під зар. Ів. Захарка
Т. 8 : (1876-1895). – 1911. – 293, VII с.
1072244
  Драгоманов М.П., Павлик М.І. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895) / М.П. Драгоманов, М.І. Павлик; зладив Михайло Павлик. – Чернівці : З друкарні т-ва "Руська Рада"
Т. 5 : (1886-1889). – 1912. – 414, X с.
1072245
  Барсков Я.Л. Переписка московских масонов XVIII-го века, 1780-1792 гг. / Я.Л. Барсков. – Петроград : Изд. Отд. рус. яз. и словесности Императорской Акад. наук, 1915. – LXII, [2], 335, [5] с. – -Текст смешанный на рус., фр. и нем. яз.


  Содерж.: Иоасаф Батурин; Узник Спасо-Евфимиева монастыря; Князь Григорий Григорьевич Орлов; Гатчинские предания об Орлове; Батюшков и Опочинин; Шкловские авантюристы
1072246
  Некрасов Н.А. Переписка Н. А. Некрасова / Н.А. Некрасов. – Москва
1. – 1987. – 542с.
1072247
  Некрасов Н.А. Переписка Н. А. Некрасова / Н.А. Некрасов. – Москва
2. – 1987. – 558с.
1072248
   Переписка Н.В. Гоголя : в 2 т. – Москва : Художественная литература. – (Переписка русских писателей / редкол.: Вацуро В.Э., Гей Н.К., Елизаветина Г.Г. [и др.])
Т. 1. – 1988. – 479 с.
1072249
   Переписка Н.В. Гоголя. – М.
Т. 2. – 1988. – 527с.
1072250
  Крупская Н.К. Переписка Н.Крупской с пионерами / Н.К. Крупская. – Л, 1932. – 32с.
1072251
   Переписка на исторические темы : Диалог ведет читатель. – Москва : Политиздат, 1989. – 494с.
1072252
  Станкевич Н.В. Переписка Николая Владимировича Станкевича (1830-1840) / Редакция, [предисл.] и издание Алексея Станкевича. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1914. – X, 787 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. факс. : факс.


  Ред., авт. предисл.: Станкевич, Алексей Иванович (1856-1922)
1072253
   Переписка Николая и Александры Романовых. 1914-1915 гг.. – М.-Пг.
3. – 1923. – 511с.
1072254
   Переписка пап с российскими государями в XVI-м веке, найденная между рукописями в Римской Барбериниевой библиотеке : Изд. с пер. актов с лат. на рус. яз. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук,, 1834. – [1], IX, 116 с. – Текст парал. на рус. и лат. яз.
1072255
  Лебедев Н.К. Переписка Петра и Александра Кропоткиных : Редакция, примечания и вступительная статья Н. К. Лебедева / Н.К. Лебедев. – Москва-Л.
Т. 1. – 1932. – с.
1072256
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.В 2-х т.. – Москва : Госполитиздат
Т. 1 : Переписка с У.Черчилем и К.Эттли (июль 1941г-ноябрь 1945 г.). – 1957. – 407 с.
1072257
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.В 2-х т.. – Москва : Госполитиздат
Т. 2 : Переписка с Ф.Рузвельтом и Г.Трумэном (август 1941г-декабрь 1945 г.). – 1957. – 296 с.
1072258
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.. – 2-е изд. – М. : Политиздат
Т. 1. – 1976. – 472с.
1072259
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.. – 2-е изд. – М. : Политиздат
Т. 2. – 1976. – 328с.
1072260
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.. – 2-е изд. – М.
1. – 1986. – 462с.
1072261
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.. – 2-е изд. – М.
2. – 1986. – 319с.
1072262
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.. – 2-е изд. – М.
1. – 1989. – 462с.
1072263
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.. – 2-е изд. – М.
2. – 1989. – 319с.
1072264
   Переписка Робеспьера. – Ленинград, 1929. – 267 с.
1072265
  Иванов В. Переписка с А.М. Горьким: Из дневников и записных книжек / В. Иванов. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1985. – 480 с.
1072266
  Иванов В.В. Переписка с А.М.Горьким : Из дневников и записных книжек. / В.В. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 447 с.
1072267
  Балакирев М.А. Переписка с Н.Г. Рубинштейном и с М.П. Беляевым / М.А. Балакирев. – Москва : [б. и.], 1956. – 103 с.
1072268
  Чайковский П.И. Переписка с Н.Ф. Фон-Мекк / П.И. Чайковский. – Москва : Академия
Т.1 : 1876-1878. – 1934. – 644 с.
1072269
  Чайковский П.И. Переписка с Н.Ф. Фон-Мекк / П.И. Чайковский. – Москва : Академия
Т.2 : 1879-1881. – 1935. – 677 с.
1072270
  Балакирев М.А. Переписка с нотоиздательством П. Юргенсона / М.А. Балакирев. – Москва : Госмуиздат, 1958. – 420 с.
1072271
  Чайковский П.И. Переписка с П. И. Юргенсоном / П.И. Чайковский. – Москва
1. – 1938. – 384с.
1072272
  Чайковский П.И. Переписка с П. И. Юргенсоном / П.И. Чайковский. – Москва
2. – 1952. – 344с.
1072273
  Чернышевский Переписка с родными / Чернышевский, Сибири в. – Санкт-Петербург : Огни
Вып.1 : [1865-1875]. – 1912. – 188 c.
1072274
  Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями / Л.Н. Толстой. – М., 1962. – 719с.
1072275
  Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями / Л.Н. Толстой. – 2-е изд., доп. – Москва : Художественная литература
1. – 1978. – 495с.
1072276
  Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями / Л.Н. Толстой. – 2-е изд., доп. – Москва
2. – 1978. – 479с.
1072277
  Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями т.2 / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1978. – 479 с.
1072278
  Крамской И.Н. Переписка с художниками / И.Н. Крамской. – Москва, 1954. – 668с.
1072279
   Переписка С.В. Ковалевской и Г. Миттаг-Леффлера / Отв. ред. тома А.П. Юшкевич // Научное наследство / АН СССР; Отв. ред. С.Р. Микулинский. – Москва : Наука, 1984. – Том 7 : Переписка С.В. Ковалевской и Г. Миттаг-Леффлера/ Отв. ред. тома А.П.Юшкевич. – С. 5-311
1072280
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Госполитиздат
[Сб. 1] : Март-октябрь 1917 г. – 1957. – XVII, 533 с.
1072281
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Госполитиздат
[Сб. 2] : Ноябрь 1917 г. - февраль 1918 г. – 1957. – XVIII, 504 с.
1072282
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Госполитиздат
[Сб. 3] : Март-июль 1918 г. / Ред. коллегия: В.В. Аникеев и др. – 1967. – XXII, 448 с.
1072283
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Политиздат
[Сб. 4] : Август-октябрь 1918 г. / Ред. коллегия В.В. Аникеев и др. – 1969. – XXIII, 515 с.
1072284
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Политиздат
[Сб. 5] : Ноябрь-декабрь 1918 г. – 1970. – XXIV, 424 с.
1072285
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Политиздат
[Сб. 6] : Январь-март 1919 г. – 1971. – XXVIII, 564 с.
1072286
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Политиздат
[Сб. 7] : Апрель-май 1919 г. / Ред. коллегия: В.В. Аникеев и др. – 1972. – XXVIII, 628 с.
1072287
   Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями : Сборник документов. – Москва : Политиздат
[Сб. 8] : Июнь-июль 1919 г. / Ред. коллегия: В.В. Аникеев и др. – 1974. – XXXII, 792с.
1072288
   Переписка семьи Ульяновых. 1883 - 1917. – М., 1969. – 463с.
1072289
  Печатнов В. Переписка У. Черчилля с И. В. Сталиным в годы Великой Отечественной войны // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 105-132. – ISSN 0130-9625


  По документам британских архивов.
1072290
  Чернышевский Н.Г. Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и А.С.Зеленым. / Н.Г. Чернышевский. – М-л, 1925. – 144с.
1072291
   Переписка членов семьи Маркса с русскими политическими деятелями. – Москва, 1974. – 191с.
1072292
   Переписка Ю.О. Мартова и Л.Д. Троцкого // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 44-79. – ISSN 0869-6322
1072293
   Переписка Ю.О. Мартова и Л.Д. Троцкого // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 2. – С. 26-64. – ISSN 0869-6322
1072294
  Грот Я.К. Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым : С прил. портр. Грота и Плетнева : Т. 1-3 / Изд. под ред. проф. К.Я. Грота. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва пут. ; (Высоч. утв. т-ва И.Н. Кушнерев и К°)]
Т. 1. – 1898. – XVI, 704 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. : портр.
1072295
  Горький М. Переписка, статьи, высказывания : Сборник материалов / Горький М., Короленко В.Г. ; [ Предисл. Котова А.К., с. 5-20 ; Подгот. текста Гитович Н.И. ; Прим. : Гитович Н.И. , Короленко Н.В. ] ; АН СССР, Ин-т мировой лит-ры. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 287 с. : 6 л. илл.
1072296
  Горький М. и Чехов А. Переписка,статьи и высказывания / М. и Чехов А. Горький. – М.-Л., 1937. – 288 с.
1072297
  Серов В.А. Переписка. / В.А. Серов. – Л-М, 1937. – 440с.
1072298
  Рашид-Ад-Дин Переписка. / Рашид-Ад-Дин. – М., 1971. – 499с.
1072299
  Репин И.Е. Переписка. 1873-1885. / И.Е. Репин, И.Н. Крамской. – Москва-Л., 1949. – 207с.
1072300
  Савина М. Переписка. 1883-1915 / М. Савина, А. Кони. – Л.-М., 1938. – 116с.
1072301
  Эйлер Л. Переписка. Аннотированный указатель / Л. Эйлер. – Ленинград : Наука, 1967. – 392 с.
1072302
  Горький М. Переписка. Статьи. Высказывания : Сборник материалов / Горький М., Чехов А. ; АН СССР, Ин-т мировой лит-ры. – Москва : ГИХЛ, 1951. – 288 с.
1072303
   Переписні книги 1666 року. – Київ, 1933. – 448с.
1072304
  Сорока В. Переписувати в зошит - не наш метод // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 10-12. – ISSN 2219-5793
1072305
  Солодка Н. Переписувач "Кобзаря" // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 25-31 грудня (№ 51). – С. 7


  1861 року "Кобзар" переписав студент історико-філологічного факультету Харківського університету, палкий шанувальник Тараса Шевченка, в майбутньому довголітній охоронець його могили Василь Степанович Гнилосиров (1836 - 1900).
1072306
  Бэдкок С. Переписывая историю российской революции: 1917 год в провинции // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 103-112. – ISSN 0869-5687
1072307
   Перепись г. Киева. 16 марта 1919 г.. – Киев
1. – 1920. – с.
1072308
  Ваганов А. Перепись населения- всенародное дело / А. Ваганов. – Москва, 1939. – 32с.
1072309
   Перепись населения - зеркало общества : Информуем читателя. Научная жизнь // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 78-79
1072310
  Победоносцев И.Ф. Перепись населения / И.Ф. Победоносцев. – 2-е, перераб. – Казань, 1926. – 36с.
1072311
  Пустоход Перепись населения / Пустоход, 1936
1072312
   Перепись населения 1926 года по Вятской губернии. – Вятка
1. – 1927. – 63с.
1072313
  Смирнова Н.А. Перепись населения 2010: социально-демографическая характеристика населения РФ / Н.А. Смирнова, С.А. Смирнов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 95-104. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1072314
   Перепись населения и жилого фонда: обзор по странам - членам содружества независимых государств // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 6. – С. 42-46. – ISSN 0320-8168
1072315
  Романовский В.А. Перепись населения Левобережной Украины 1666 года, ее организация и критическая оценка / В.А. Романовский. – Ставрополь, 1967. – 127с.
1072316
  Збарская И.А. Перепись населения: вызовы и перспективы раунда 2020 года // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 10. – С. 9-13. – ISSN 0320-8168
1072317
  Силвер Марк Перепись пум : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 40 : Фото
1072318
  Сергеев Александр Перепись царства морского // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 42 : фото
1072319
  Семена М. Перепідпорядкування як ліквідація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 січня (№ 1). – С. 9


  Рішення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України виявилося несподіваним: співробітників звільнити, обсерваторію ліквідувати, на її базі створити філію КНУТШ. Підпорядкування НДІ "КрАО" КНУТШ йде в розріз із рекомендацією Верховної Ради ...
1072320
  Малишко А.С. Перепілка : Вірші: Для дошкільн. віку / А.С. Малишко. – Київ : Веселка, 1982. – 28с.
1072321
  Корнєв Ю. Перепілка полем ходила / Ю. Корнєв, В. Краснодемський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 15


  Світлій пам"яті журналіста, письменника Володимира Михайловського
1072322
  Подчивалов Е.Ф. Переплавка сердец / Е.Ф. Подчивалов. – Свердловск, 1963. – 120с.
1072323
  Пустовойт К.С. Перепланирование ресурсов как механизм синхронизации требований потребителей и производителей продукции / К.С. Пустовойт, М.Б. Гитман, В.Ю. Столбов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 457-466 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1072324
   Перепланування приміщень (нормативні документи). – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2007. – 112с. – ISBN 966-8721-20-9
1072325
  Мазок Н.Н. Переплести книгу может каждый / Н.Н. Мазок. – Москва : Книга, 1970. – 94с.
1072326
  Мазок Н.Н. Переплести книгу может каждый / Н.Н. Мазок. – Москва : Книга, 1976. – 112с.
1072327
  Мазок Н.Н. Переплести книгу может каждый / Н.Н. Мазок. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М, 1980. – 160с.
1072328
  Мазок Н.Н. Переплести книгу может кождый / Н.Н. Мазок. – М, 1975. – 112с.
1072329
  Ирошников Ю.П. Переплет и реставрация книг / Ю.П. Ирошников, И.Г. Ирошникова. – М, 1989. – 32с.
1072330
  Ирошников Ю.П. Переплет и реставрация книг в домашних условиях / Ю.П. Ирошников, И.Г. Ирошникова. – М, 1991. – 125с.
1072331
  Смоленская Г. Переплетение традиций = Блистательная Порта в Московском Кремле // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 214-235


  В мае 2010 г. музеи Московского Кремля познакомили Москву с новой экспозицией "Сокровища османских султанов" из собрания Музея дворца Топканы в Стамбуле
1072332
  Скульский Г.М. Переплетения / Г.М. Скульский. – Таллин, 1972. – 658с.
1072333
   Переплетения арабесок : Марокко: Арабески // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 106-107 : Іл. – ISSN 1029-5828
1072334
  Кирильчук О. Переплетення дискурсів: інтерпретація минулого в російськомовній історичній романістиці Данила Мордовця // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 58-62
1072335
  Козеллек Р. Переплетіння та зсуви трьох часових вимірів // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 416-435


  Скорочення часу та прискорення.
1072336
  Ефимов В.В. Переплетная мастерская в школе и дома / В.В. Ефимов. – К, 1979. – 95с.
1072337
  Ефимов В.В. Переплетная мастерская в школе и дома / В.В. Ефимов. – К, 1982. – 88с.
1072338
  Вегин П.В. Переплыви Лету : Лирика / П.В. Вегин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 95с.
1072339
  Яковлев А. Переподготовка // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 12. – С. 110-116. – ISSN 0130741-Х
1072340
  Дударева Е.Б. Переподготовка библиотечных кадров: организационно-функциональная структура // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 9. – С. 76-83. – ISSN 0130-9765


  Рассматриваются организационная и функциональная структуры системы дополнительного профессионального библиотечного образования в современной России.
1072341
  Белихин В.Г. Переподготовка хозяйственных кадров: экономический аспект : экономический аспект / В.Г. Белихин. – Москва : Знание, 1988. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Наука и техника управления ; 9/1988)
1072342
  Гуткин Е.А. Переполнение системы подпространств в теории представлений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гуткин Е.А.; МГУ. – М, 1976. – л.
1072343
  Каминский М.С. Переполненная чаша / М.С. Каминский. – М. : Советский писатель, 1991. – 539 с.
1072344
  Макарова Е.Г. Переполненные дни / Е.Г. Макарова. – М., 1982. – 216с.
1072345
  Колесниченко Т. Переполох : комедія на 4 дій / Т. Колесниченко. – Київ : Дpук. 1-ої Київської друк. справи, 1918. – 48 с.
1072346
  Бродов В.Ш. Переполох / В.Ш. Бродов. – Мурманск, 1959. – 127с.
1072347
  Свата Я. Переполох / Я. Свата. – Москва, 1963. – 323 с.
1072348
  Ржезач В. Переполох в Коваржском переулке / В. Ржезач. – Л., 1958. – 117с.
1072349
  Карунный М.Д. Переполох в романе. / М.Д. Карунный. – Москва, 1970. – 76с.
1072350
  Галавач П. Переполох на загонах : повести ирассказы / П. Галавач; пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 303 с.
1072351
  Старчевський Б.Г. Переполох на Парнасі / Б.Г. Старчевський. – Київ, 1983. – 111с.
1072352
  Полотай Н.И. Переполох. / Н.И. Полотай. – К., 1962. – 143с.
1072353
  Кравченко О.М. Перепони розвитку екологічної економіки та шляхи їх подолання // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 62-64
1072354
  Кравченко М.А. Перепончатокрылые -- разрушители древесины и их значение в кислофильных сообществах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Кравченко М.А.; АН СССР. Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М., 1974. – 20л.
1072355
   Перепончатокрылые - 252330 [компакт]


  Содержание компакта: 1. Зоогеографический характер палеарктических представителей рода Xylocopa Latr. (Hymenoptera, Apoidea) и их распределение по мелиттофильной растительности : (Представлено акад. Е.Н. Павловским) / В.В. Попов 2. К фауне и ...
1072356
  Римский-Корсаков Перепончатокрылые (Hymenoptera). / М.Н. Римский-Корсаков // Компакт - 252341 / Римский-Корсаков. – С. 227-232
1072357
   Перепончатокрылые Восточной Сибири и Дальнего Востока. – Владивосток : Издательство АН СССР, 1986. – 151с.
1072358
  Малышев С.И. Перепончатокрылые их происхождение и эволюция / С.И. Малышев. – Москва, 1959. – 290с.
1072359
  Бойко Н.Л. Перепончатокрылые насекомые семейства Braconidae Закарпатской области : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бойко Н.Л. ; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 16с.
1072360
  Габелко Ф. Перепоховання Тараса Шевченка // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Травень (№ 5). – С. 18-19
1072361
  Дудин М.А. Переправа / М.А. Дудин. – Л., 1945. – 187с.
1072362
  Лапин К.К. Переправа / К.К. Лапин, 1954. – 48с.
1072363
  Прокофьев Д.Г. Переправа / Д.Г. Прокофьев. – М., 1955. – 108с.
1072364
  Прокофьев Д.Г. Переправа / Д.Г. Прокофьев. – М., 1957. – 135с.
1072365
  Лупсяков Н.Р. Переправа : рассказы / Н.Р. Лупсяков; пер. с белорус. – Москва, 1961. – 48 с.
1072366
  Вершигора П.П. Переправа / П.П. Вершигора. – Київ, 1961. – 180с.
1072367
  Хачатрян А.Х. Переправа / А.Х. Хачатрян. – М, 1975. – 237с.
1072368
  Белоцерковский А.И. Переправа : рассказы / Александр Белоцерковский. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 104 с. : ил.
1072369
  Гусев Б.В. Переправа / Б.В. Гусев. – Ярославль, 1979. – 191 с.
1072370
  Браун Ж.А. Переправа / Ж.А. Браун. – Л., 1984. – 191с.
1072371
  Домбровский А.И. Переправа / А.И. Домбровский. – Симферополь, 1985. – 272с.
1072372
  Смольников А.С. Переправа / А.С. Смольников. – М., 1988. – 223с.
1072373
  Рудов В.С. Переправа / В.С. Рудов. – Минск, 1988. – 270с.
1072374
  Штенгер Переправа германцев через Марну 1918 г / Штенгер. – М, 1940. – 67с.
1072375
  Меньшиков И.Н. Переправа. / И.Н. Меньшиков. – Москва, 1942. – 24с.
1072376
  Январев Э.И. Переправа. / Э.И. Январев. – Москва, 1967. – 87с.
1072377
  Пухов В.А. Переправа. / В.А. Пухов. – Тула, 1969. – 29с.
1072378
  Эгарт М.М. Переправа. Алтайские очерки. / М.М. Эгарт. – Москва-Л., 1931. – 196с.
1072379
  Шмонько В.О. Переправи. Графи ворожнечі // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 46
1072380
  Третяк О. Перепустка до магістратури - висока успішність // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Перший проректор університету - про ступеневі підготовку у вищих навчальних закладах. З нового навчального року університет розпочинає підготовку магістрів; про організацію роботи магістратури в нашому університеті, про правила зарахування до ...
1072381
  Скопенко В.В. Перепустка до університету - глибокі знання / записав Андрій Нечитайло // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2007. – 14 липня (№ 124). – С. 7


  Бесіда з ректором КНУ імені Тараса Шевченка Віктором Вікторовичем Скопенком.
1072382
  Цифра Ю. Перепустку до керма загальноконтинентальної безпекової системи отримано, напрями визначено // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 2-3
1072383
  Урманов К.Н. Перепутье / К.Н. Урманов. – Новосибирск, 1969. – 271с.
1072384
  Малева В.Л. Перепутье / Вера Малева ;. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1974. – 206 с.
1072385
   Перепутье. – Нальчик, 1976. – 208с.
1072386
  Стил Д. Перепутье / Д. Стил. – Москва, 1996. – 485с.
1072387
  Дворниченко А. Перепутье великих княжеств. Грюнвальд и судьбы стран и народов Восточной Европы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 18-20. – ISSN 0235-7089
1072388
  Хан Юн Хо Перепутье. / Хан Юн Хо. – Москва, 1958. – 68с.
1072389
  Филип В. Перепутья : повесть / Виталий Филип; пер. с мол. С. Рыбака. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1975. – 320 с.
1072390
  Орлов В.Н. Перепутья / В.Н. Орлов. – М. : Художественная литература, 1976. – 367 с.
1072391
  Филип В. Перепутья : повесть / Виталий Филип; пер. с мол. С. Рыбака. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1983. – 254 с.
1072392
  Венуолис А. Перепутья : роман / А. Венуолис; пер. с литов. Б.Балашявичюса. – Вильнюс : Vaga, 1986. – 301 с.
1072393
   Перепутья и тупики буржуазной культуры. – М., 1986. – 493с.
1072394
  Калюжная Н.А. Перепутья экзистенциального поиска (по роману С. Моэма "Бремя страстей человеческих") // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 1 (январь - февраль). – С. 76-83. – ISSN 0236-2007
1072395
  Печеркин И.А. Переработка берегов водохранилищ, сложенных песчанно-глинистыми и карбонатными породами / И.А. Печеркин. – Пермь, 1981. – 94с.
1072396
  Миркин Е.Ю. Переработка животных жиров / Е.Ю. Миркин, Ф.Ф. Юрьев. – М.-Л., 1931. – 214с.
1072397
   Переработка жидких продуктов пиролиза. – М., 1985. – 213с.
1072398
  Бедрань Н.Г. Переработка и качество полезных ископаемых : учеб. для студентов горн. вузов, обучающихся по спец. "Технология и комплекс. механизация открытой разраб. месторождений полез. ископаемых" / Н. Г. Бедрань, Л. М. Скоробогатова. – Киев; Донецк : Вища школа: Головное изд-во, 1984. – 191 с. – Библиогр.: с. 186
1072399
   Переработка и физико-химические свойства соединений редких элементов. – Апатиты, 1984. – 121с.
1072400
  Самс Б.Р. Переработка и хранение продуктов животноводства в домашних условиях / Б.Р. Самс. – Алма-Ата, 1990. – 238с.
1072401
   Переработка информации в зрительной системе. – Ленинград, 1976. – 239с.
1072402
  Линдсей П. Переработка информации у человека : Введение в психологию / П. Линдсей, Д. Норман; Под ред. А.Р.Лурия. – Москва : Мир, 1974. – 550с.
1072403
  Иванова Л.В. Переработка нефти / Л.В. Иванова. – Баку, 1939. – 115с.
1072404
   Переработка облученного топлива методом летучести фторидов, 1971. – 96с.
1072405
   Переработка осадков, образующихся после получения биодизеля / А.Н. Софронков, А. Гавдзик, М.Г. Горличенко, В.Ф. Шевченко, В В. Васильева Костик, Е.А. Гриб // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 135-141 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
1072406
  Соколов А.Д. Переработка пластмасс на роторных машинах. / А.Д. Соколов, В.А. Татаркин. – М., 1989. – 86с.
1072407
   Переработка побочных продуктов промышленности и охрана окружающей среды. – Фрунзе, 1984. – 149с.
1072408
   Переработка полимеров. – Москва-Ленинград : Химия, 1964. – 404 с.
1072409
  Божок Г.И. Переработка сельскохозяйственного сырья в колхозах и развитие аграрно-промышленного комбинирования производства (На материалах Крымск. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Божок Г.И. ; Укр. НИИ экон. и орган. с.-х. – Киев, 1968. – 25 с.
1072410
  Костенко А.С. Переработка сульфатсодержащих отходов химических производств. / А.С. Костенко. – К., 1989. – 122с.
1072411
  Зубов А.В. Переработка текста естественного языка в системе "человек - машина" : Автореф... канд. филолог.наук: 681 / Зубов А.В.; Ин-тут языкознания АН СССР. Ленининград. отд. – Л., 1969. – 33л.
1072412
  Бернхардт Э. Переработка термопластичных материалов / Э. Бернхардт ; под ред. Г.В. Виноградова ; пер. с англ. Р.В. Торнера, Е.В. Закс, Ф.Б. Губера [и др.]. – Москва : Госхимиздат, 1962. – 748 с.
1072413
  Бернхард Э. Переработка термопластичных материалов / Э. Бернхард ; под ред. Г.В. Виноградова ; пер. с англ. Р.В. Торнера [и др.]. – Москва : Химия, 1965. – 748 с.
1072414
   Переработка топлива энергетических реакторов. – М., 1972. – 233с.
1072415
   Переработка урановых руд, 1969. – 48с.
1072416
   Переработка урановых руд в капиталистических странах. – М., 1974. – 138с.
1072417
  Белов К.А. Переработка химических продуктов коксования / К.А. Белов. – Харьков ; Москва : Металлургиздат, 1949. – 272 с. – На обложке: Белов К.А. Химические продукты коксования. – Библиогр.: с. 270
1072418
  Сумароков В.П. Переработка эжижки спиртопорошковым и экстракционным методами / В.П. Сумароков. – М., 1936. – 109с.
1072419
  Виноградова И.В. Переработка эфирномасличного сырья / И.В. Виноградова, П.И. Калугин; ред. С.Г. Вайнштейн. – Пушкино, Моск. обл. : ВИЭМП, 1939. – 247 с.
1072420
   Переработка ядерного топлива
3. – 1969. – 24с.
1072421
   Переработка, применение пластмасс и эластомеров в промышленности. – Пенза, 1990. – 58с.
1072422
  Скворцов В.И. Переразрядка электронновозбужденных катион-радиакалов примесных центров и ионный механизм фотосенсибилизированных реакций в растворах при 77 оК. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.056 / Скворцов В.И.; АН СССР.Ин-т химич.физики. – М, 1973. – 18л.
1072423
  Данильченко Виталий Ефимович Перераспределение атмоов углерода при низких температурах и формирование структурного состояния стали : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Данильченко Виталий Ефимович; АН УССР. Ин-т металлофизки. – К., 1991. – 38л.
1072424
  Белова Э.С. Перераспределение воды и солей в организме в зависимости от вида питания и температуры среды : Автореф... кандидата биол.наук: / Белова Э.С.; Узбек. ин-т краев. медицины АМН СССР. – Ташкент, 1964. – 25л.
1072425
  Хоменко Александр Васильевич Перераспределение поверхностных лиганд - рецепторных комплексов у постоянных клеточных линий различного тканевого происхождения : Автореф... кандид. биолог.наук: 03.00.17 / Хоменко Александр Васильевич; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1984. – 19л.
1072426
  Шляхова А.И. Перераспределение радикалов при гидрировании хлопкового масла на скелетных никелевых катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шляхова А.И.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
1072427
  Кацнельсон М.Б. Перераспределение ресурсов. / М.Б. Кацнельсон. – М, 1985. – 248с.
1072428
  Янковская Е.А. Перераспределение турдовых ресурсов / Е.А. Янковская. – К., 1978. – 132с.
1072429
  Паршин Л.Ф. Перераспределение усилий в неразрезных предварительно напряженных сборных и монолитных балках. : Автореф... канд.техн.наук: / Паршин Л.Ф.; Моск.инж.-строит.ин-т. – М, 1964. – 14л.
1072430
  Айглер Г. Перераспределение электронной плотности в кристаллах Ge и CdS в результате внешнего воздействия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Айглер Г. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1958. – 12 с.
1072431
  Радченко Т. Перераспределительные эффекты антимонопольной политики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 65-88. – ISSN 0042-8736
1072432
  Иванова М.А. Перерастание мануфактуры в фабрику в хлопчатобумажной промышленности России. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванова М.А.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 17 с.
1072433
  Петровская М.Н. Перерастание мануфактуры в фабрику в черной металлургии России / М.Н. Петровская. – Москва, 1960. – 53 с.
1072434
  Меньшиков Л.В. Перерастание на Кубе народно-демократической революции в социалистическую и ее некоторые особенности. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Меньшиков Л.В.; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1988. – 16 с.
1072435
  Блюм-Русак Перерастание народно-демократической революции в революцию социалистическую в Венгрии. : Автореф... Канд.флос.наук: / Блюм-Русак Р.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1961. – 19л.
1072436
  Санчес Кольясо Анна Перерастание народно-демократической революции в социалистическую на Кубе (социально-политический аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Санчес Кольясо Анна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 171л. – Бібліогр.:л.149-154
1072437
  Санчес Кольясо Анна Перерастание народно-демократической революции в социалистическую на Кубе (социально-политический аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Санчес Кольясо Анна; КГУ. – К., 1982. – 22л.
1072438
  Азаров Н.И. Перерастание социалистических общественных отношений в коммунистические : в помощь студентам заоч. и вечернего обучения, изучающим материалы XXII съезда КПСС / Азаров Н.И., Колобкова Э.А. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 59 с. : ил. – Библиогр.: с. 59
1072439
  Прохоренко И.Д. Перерастание социалистических производственніх отношений в коммунистические / И.Д. Прохоренко. – М., 1963. – 132с.
1072440
  Иванова Р.К. Перерастание социалистического труда в коммунистический / Р.К. Иванова. – М, 1983. – 287с.
1072441
  Кумаченко Я.С. Перерастание социалистического труда в коммунистический труд / Я.С. Кумаченко. – М., 1968. – 24с.
1072442
  Зайцев Р.Л. Перерастание социалистического труда в коммунистический труд. Переход к коммунистическому принципу распределения по потребностям / Р.Л. Зайцев, В.Н. Семенков. – Москва, 1962. – 59с.
1072443
  Садыков Карим Садыкович Перерастание социалистического труда в труд коммунистический - проблема коммунистического строительства. (По материалам пром. предприятий Узбекистана) : Автореф... д-ра философ.наук: 620 / Садыков Карим Садыкович; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1969. – 66л. – Бібліогр.:с.65-66
1072444
   Перерастание социалистической государственности в общественное коммунистическое самоуправление. – М., 1963. – 216с.
1072445
  Пантелийчук Л. Перерасчет подоходного налога за 2001 год // Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2002. – № 1. – С. 42-48


  перерасчет: методика
1072446
   Перерасчет подоходного налога. Порядок заполнения декларации о совокупном годовом доходе. // Энциклопедия бухгалтера и экономиста. Приложение / ООО Центр экономических исследований и управленческого консультирования "Консульт". – Харьков, 2001. – № 2 : Перерасчет подоходного налога. – С.1-59
1072447
  Скуз Д. Перерахунок прибуткового податку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 3. – С. 57-59


  Перерахунок за 2001 р.
1072448
  Лабінська К. Перервана Літургія // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 25 грудня (№ 46). – С. 7


  Політичні репресії в Україні. Іван Горчинський - новомученик УГКЦ.
1072449
  Малаков Д. Перервана нитка традиції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 2 (219). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Талановиті київські архітектори під тиском більшовизму або емігрували, або мусили творити покручі. Фото бібліотеки КНУТШ імені Михайла Максимовича, будинок спроектував архітектор Василь Осьмак.
1072450
  Коваленко О. Перервана педагогічна слава [Ананьїн Степан Андрійович] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 30 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Ананьїн Степан Андрійович (1875-1942) - професор і викладач курсу дітячої і педагогічної психології Університету Св. Володимира (1912)...декан фак-ту професійної освіти Київського інституту народної освіти впродовж 1920-1925 рр.
1072451
  Хара В. Перервана пісня / В. Хара. – К., 1988. – 200с.
1072452
  Неуважний Ф. Перерваний заспів : до 50-ліття смерті Василя Чумака // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 210-211
1072453
  Сандул В. Перерваний політ // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 12-13.
1072454
  Лащенко С. Перерваний політ Олексія Курінного // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 вересня (№ 37). – С. 3


  Олексій Курінний — український політолог, експерт з розвитку української мови, громадський діяч, поет.
1072455
  Лобода Т.М. Перерваний політ, або спроба реконструкції життєвого та творчого шляху Трохима Зіньківського // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 170-175. – ISBN 966-02-3600-х
1072456
  Згуровський М.З. Перерваний політ: Костянтин Калінін, його життя і літаки // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 278-291. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1072457
  Горкіна Л.П. Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець XIX - середина XX ст.) / Л.П. Горкіна, М.Г. Чумаченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-28. – ISSN 1993-6788
1072458
  Горкіна Лариса Павлівна Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець ХІХ - середина XX ст.) / Горкіна Лариса Павлівна, Чумаченко Микола Григорович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті в контексті світового розвитку економічної науки проаналізовано основні етапи її еволюції в Україні від кінця XIX до середини XX ст., умови та чинники переходу від ринкової до позаринкової парадигми, визначено наукові здобутки та втрати ...
1072459
  Горкіна Лариса Павлівна Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець ХІХ - середина XX ст.) / Горкіна Лариса Павлівна, Чумаченко Микола Григорович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті в контексті світового розвитку економічної науки проаналізовано основні етапи її еволюції в Україні від кінця XIX до середини XX ст., умови та чинники переходу від ринкової до позаринкової парадигми, визначено наукові здобутки та втрати ...
1072460
  Оровецький П.А. Перерваний рейс : роман / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 216 с.
1072461
  Довжик В.М. Перерваний урок / В.М. Довжик. – Киев, 1990. – 253 с.
1072462
  Якуша Ю.В. Перервність світових явищ як можливість повернення до світла вічності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 61-63
1072463
  Бретт М. Перережь мое горло нежно / Майк Бретт // Виктор из светской бригады / Леблан М. – Сочи : Сочииздатсервис, 1993
1072464
  Горовець Є. Переривання позовної давності: сутність і призначення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 102-112
1072465
  Гура Н.А. Переривання професійної кар"єри як проблема організаційної психології // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 3-12. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 49). – ISSN 2072-4772
1072466
  Кащенко А.Ф. Перерід : оповідання / А. Кащенко. – Катеринослав (Дніпрпетровськ) : Друк. І. Вісьман та І. Мордхілевич, 1917. – 24 с. – На обкл. назва: Згадки про Сагайдачне
1072467
   Переріз виходу y-квантів у редакціях поглинання швидких нейтронів ядрами заліза / В.М. Бондар, І.М. Каденко, Б.Ю. Лещенко, Ю.М. Оніщук, В.А. Плюйко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1 (23). – С. 16-23. – ISSN 1818-331Х
1072468
  Бондар В.М. Перерізи виходу гамма-квантів у реакціях поглинання нейтронів ядрами середньої та важкої ваги : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Бондар В.М. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назв.
1072469
   Перерізи ядерних реакцій (n, n"a) на ядрах рідкоземельних елементів при енергії нейтронів 14,7 МеВ / А.О. Каденко, Н.Р. Дзисюк, І.М. Каденко, Г.І. Применко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 4. – С. 345-349. – ISSN 1818-331Х
1072470
   Переробка автомобільних шин з використанням методів магнітного удару та термохімії / О.Р. Бедюх, В.І. Кашковський, А.В. Степанов, Г.Г. Матусевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 218-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто можливість послідовного використання методу магнітного удару та двох термохімічних методів - термолізу та газифікації для переробки зношених автомобільних шин. Ключові слова: електроімпульна установка, термоліз, газифікація гуми. The ...
1072471
  Марковська Н.Г. Переробка будівельних відходів, що утворюються в Україні / Н.Г. Марковська, Абделрахем Ахмед // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 210-214. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1072472
  Левицька О.Г. Переробка відходів очисних споруд у будівельні матеріали : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Левицька Олена Григоріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1072473
  Заюков І.В. Переробка відходів скла як фактор екологічної безпеки України / І.В. Заюков, О.В. Кобилянський // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 135-137. – ISBN 978-966-641-732-2
1072474
  Тимощук І.І. Переробка продуктів тваринництва в домашніх умовах / І.І. Тимощук. – К. : Урожай, 1987. – 136с.
1072475
  Скрипчук Петро Перероблення відновної біомаси: інновації. технології, польові дослідження // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 22-23 : фото, табл.
1072476
  Мудрий О.О. Перероблення вторинних розчинів аргентуму нітрату контактним осадженням магнієм у кондиційні продукти (порошкове срібло, калію нітрат і бішофіт) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Мудрий Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1072477
  Губін Георгій Перероблення червоних шламів як комплексної залізовмісної техногенної сировини / Губін Георгій, Ярош Тетяна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 4 (128), липень - серпень. – Бібліогр.: 5 назв.
1072478
  Аржоманд Саїд Амір Переробляючи Іран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 22 липня (№ 132). – С. 8


  Чим позначився один рік при владі президента Рухані?
1072479
  Григор"єва Х.А. Переробна кооперація в сільському господарстві України: правове регулювання організації та діяльності : монографія / Х.А. Григор"єва ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2015. – 246, [2] с. – Бібліогр.: с. 216-245. – ISBN 978-966-419-237-5


  У пр. № 1743781 напис: Вельмишановній Діані Вікторівні з повагою від автора. Підпис. 27.03.2016 р.
1072480
  Лимарченко О.С. Перерозподiл енергiї мiж резервуаром i рiдиною з вiльною поверхнею при кутових рухах системи / О.С. Лимарченко, К.О. Семенович // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 1. – C. 85-92. – ISSN 1562-3076
1072481
   Перерозподіл видатків // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 13 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "Уряд перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачені МОН на 2021 рік, у зв"язку з приєднанням Національної академії державного управління при Президентові України до Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
1072482
  Предборський В.А. Перерозподіл власності та влади як функція тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 3-5


  Розглядаються методологічні аспекти окремих функцій теорії тіньової економіки та необхідності врахування їхнього впливу при аналізі сучасних тіньових процесів.
1072483
  Страутман Ф.І. Перерозподіл водної орнітофауни в басейні озера Чани / Ф.І. Страутман. – Львів, 1946. – 35-50с.
1072484
  Горбачук В.М. Перерозподіл за централізації і децентралізації / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 139-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Співвідношення, отримані для податків, приватного та громадського споживання, суспільного добробуту за централізації і децентралізації, вказують, зокрема, на оптимальність вищих податків у бідних регоінах за децентралізації. The relationships obtained ...
1072485
  Дерлиця А.Ю. Перерозподіл і справедливість: філософські основи та погляди теорії суспільних фінансів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 87-94. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2307-5740
1072486
  Радіонова О.М. Перерозподіл інвестицій як імператив інноваційного розвитку міста // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 2 (18). – С. 24-33. – ISSN 2411-4413
1072487
  Зуєвська Н.В. Перерозподіл напруг в межах блока, що відокремлюється на кар"єрах декоративного каменю / Н.В. Зуєвська, В.О. Поліщук, О.В. Горобчишин // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 144-150. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
1072488
  Приятельчук О. Перерозподіл продуктів харчування як соціально-екологічний механізм реалізації превентивної моделі загального добробуту в Скандинавському регіоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 93-96. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Превентивна модель загального добробуту є альтернативною стратегією побудови солідарної соціальної економіки. Передбачена в рамках даної моделі активна державна політика забезпечення реалізується шляхом застосування таких механізмів, як: соціальне ...
1072489
   Перерозподіл соціального простору між державою та громадянським суспільством: виклики та загрози // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 6-11. – ISSN 2312-1831


  "Круглий стіл на тему: "Перерозподіл соціального простору між державою та громадянським суспільством: виклики та загрози" відбувся 24 квітня 2019 року. Участь приймала Бобровник С. - завідувач кафедри права та держави Київського національного ...
1072490
  Печений О.П. Перерозподіл спадщини: особливості правозастосування // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 7 (167). – С. 40-47
1072491
  Бережна К.В. Перерозподіл юрисдикції судових органів Європейського Союзу після Лісабонської реформи // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 12-21. – ISSN 2408-9257
1072492
  Трофимчук О.А. Перерозподільна функція держави в ХХІ ст. // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2016. – [2016 рік]. – C. 84-87
1072493
  Чухно А.А. Переростание товарно-денежного хозяйство в товарно-кредитное // Экономика Украины, 1998. – №2
1072494
  Чухно А.А. Переростання товарно-грошового господарства у товарно-кредитне // Економика України, 1998. – №2
1072495
   Перерывные и молассовые формации Средней Азии и их полезные ископаемые. – Ташкент, 1980. – 130с.
1072496
  Змієнко-Сенишин Галина Пересаджені квіти України / Змієнко-Сенишин Галина; Упоряд., авт. передм. М. Тимошик. – К.,Монреаль : Наша культура і наука, 2001. – 196с. – ISBN 966-95575-9-3
1072497
  Колесников А.И. Пересадка больших деревьев / А.И. Колесников. – Москва, 1939. – 79 с.
1072498
  Николаев Д.В. Пересадка больших деревьев / Д.В. Николаев. – М.-Л, 1950. – 28с.
1072499
  Шафранский Т.П. Пересадка деревьев и кустарников летом. / Т.П. Шафранский. – М., 1951. – 80с.
1072500
  Ястребова Светлана Пересадка мозга. Новый способ стать умнее. Грамм нервных клеток, пожалуйста! / Ястребова Светлана, Якутенко Ирина // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 82-89 : фото
1072501
   Пересадка на орбите. – М., 1969. – 164с.
1072502
  Деміхов В.П. Пересадка органів: це можливо? / В.П. Деміхов; Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1959. – 32 с.
1072503
   Пересадка органов. – Москва : Медицина, 1966. – 312с.
1072504
  Воронов С.М. Пересадка половых желез / С.М. Воронов. – Харків : Научная мысль, 1924. – 88 с.
1072505
  Ганул Ю.Л. Пересадка свежей и консервированной селезенки как метод лечения острой лучевой болезни в эксперименте : Автореф... канд. мед.наук: / Ганул Ю.Л.; Ин-т физиологии АН УССР. – К., 1966. – 12л.
1072506
  Воронов С.М. Пересадка семенных желез : (Омолаживание человека) / С.М. Воронов. – Москва : Типо-Лит. К.В. Т. им. Дунаева, 1923. – 50 с.
1072507
  Лондон Е.С. Пересадка тканей и органов / Е.С. Лондон, И.И. Крыжановский. – Петроград : Воен. Тип. Шт. Р.-К.К.А., 1923. – 68 с.
1072508
  Исаев В.М. Пересадки и сращивания / В.М. Исаев. – Москва-Л : Государственное издательство, 1927. – 144с.
1072509
  Кузнецов Ю.П. Пересаженные цветы / Ю.П. Кузнецов. – М., 1990. – 515с.
1072510
   Пересвет. – Москва : [39 тип. М. С. Н. Х.]
1 : [Стихи; Проза] / Борис Зайцев, Михаил Осоргин, Федор Сологуб, Гуоргий Чулков, Марина Цветаева, Александр Яковлев. – 1921. – 116 с.
1072511
   Пересвет. – М.
2. – 1922. – 108с.
1072512
  Мусієнко О.Г. Пересвіти: портрети / О.Г. Мусієнко. – Київ, 1985. – 232 с.
1072513
  Паталаха Е.И. Пересекающаяся складчатость : (геометрический анализ) / Е.И. Паталаха, Ю.Ф. Слепых. – Москва : Недра, 1974. – 118с.
1072514
  Камерон В.Л. Пересекая Африку / В.Л. Камерон. – Москва : Наука, 1981. – 454с.
1072515
  Максименко Екатерина Пересекая границы. Дневник тревел-журналистки // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 32-35 : фото
1072516
  Некрасов Б.В. Пересекая океан / Б.В. Некрасов. – Л., 1976. – 78с.
1072517
  Кикнадзе А.В. Пересеккающиеся параллели / А.В. Кикнадзе. – Москва, 1966. – 198 с.
1072518
  Црнянский Миловш Переселение / Црнянский Миловш. – Москва, 1978. – 550с.
1072519
  Црнянский Милош Переселение / Црнянский Милош. – Москва
Т. 2. – 1978. – 503с.
1072520
  Црнянский Милош Переселение / Црнянский Милош. – Москва
Т. 1. – 1989. – 478с.
1072521
  Црнянский Милош Переселение / Црнянский Милош. – Москва
Т. 2. – 1989. – 444с.
1072522
  Мещерюк И.И. Переселение болгар в Южную Бессарабию 1828-1834 гг. / И.И. Мещерюк. – Кишинев, 1965. – 208с.
1072523
  Серповский Н.Г. Переселение в России в древнее и новое время и их значение в хозяйстве страны / исследование. Н. Серповского // Чтение о политической экономии и финансах / М.Н. Капустин. – Ярославль, 1879. – [2], VI, 185 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1072524
  Ходеев Ф.П. Переселение греков из Крыма в Новороссию в XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 113-120. – ISSN 0042-8779
1072525
  Скляров Л.Ф. Переселение и землеустроство в Сибири в годы столыпинской аграрной реформы. / Л.Ф. Скляров. – Л., 1962. – 588с.
1072526
  Кабиров М.Н. Переселение иллийских уйгур в Семиречье. / М.Н. Кабиров. – Алма-Ата, 1951. – 154с.
1072527
  Жербин А.С. Переселение карел в Россию в XVII веке / А.С. Жербин. – Петрозаводск, 1956. – 79с.
1072528
  Жербин А.С. Переселение карел на русские земли в первой поовние и середине XVII века : Автореф... канд. ист.наук: / Жербин А. С.;. – Петрозаводстк, 1951. – 15 с.
1072529
  Соловьева Е.И. Переселение крестьян в Томскую губернию в период столыпинской аграрной реформы. : Автореф... канд. ист.наук: / Соловьева Е.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1956. – 17л.
1072530
  Кривяков Е.И. Переселение крестьян из Мордовии в период капитализма (1861-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кривяков Е.И.; АН СССР. Ин-тут истории СССР. – М., 1974. – 22л.
1072531
  Фунштейн И.С. Переселение крестьян Украины в конце XIX и в начале XX веков : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фунштейн И.С. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1950. – 20 с.
1072532
  Фунтштейн И.С. Переселение крестьян Украины в конце ХІХ и в начале ХХ веков : Дис... канд. истр.наук: / Фунтштейн И.С.; Мин-во высшего образования СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. основ марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Ш. – Киев, 1950. – 305л. – Бібліогр.:л.VII-XVI
1072533
  Якименко Николай Андреевич Переселение крестьян Украины на окраине России в период капитализма (1861-1917 гг.) : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.02 / Якименко Николай Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 36л.
1072534
  Якименко Николай Андреевич Переселение крестьян Украины на окраины России в период капитализма (1861-1917) : Дис... докт. истор.наук: 07.00.02 / Якименко Николай Андреевич; Госагропром СССР. Полтавский сельскохозяйственный ин-т. – Полтава, 1988. – 425л. – Бібліогр.:л.381-425
1072535
   Переселение медведей. Медвежья услуга : Экология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 36 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1072536
  Дзидзоев В.Д. Переселение мусульманских народов Кавказа в Турцию. 1860-1870-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 102-108. – ISSN 0042-8779
1072537
  Билим Н.А. Переселение на Советский Дальний Восток в 1924-1941 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Билим Н.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 22л.
1072538
  Геддон А. Переселение народов / А. Геддон. – Л, 1923. – 154с.
1072539
  Берозов Б.П. Переселение Осетин с гор на плоскость. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Берозов Б.П.; АН Груз ССР. – Тбилиси, 1971. – 22л.
1072540
  Аврорин Н.А. Переселение растений на Полярный Север : Эколого-географический анализ / Н.А. Аврорин. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР, 1956. – 284с.
1072541
   Переселение растений на Полярный Север. – Москва-Л.
1. – 1964. – 500с.
1072542
   Переселение растений на Полярный Север. – Москва-Л.
2. – 1967. – 278с.
1072543
  Сикура И.И. Переселение растений природной флоры Средней Азии и Казахстана на Украину : Автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.05 / Сикура И.И. ; АН СССР , Главный ботан. сад. – Москва, 1981. – 46 с.
1072544
  Сикура И.И. Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину / И.И. Сикура. – Киев : Наукова думка, 1982. – 207с.
1072545
  Тихонов Борис Васильевич Переселения в России во второй половине 19 века / Тихонов Борис Васильевич. – Москва : Наука, 1978. – 202с.
1072546
  Климонтович А.А. Переселения животных / А.А. Климонтович. – Санкт-Петербург : Изд. Подвижного Музея учебных пособий при Посточнной Коммиссии по Техн. образ. Имп. Рус. техн. О-в, 1905. – 68 с.
1072547
  Прищепа Т. Переселення болгар на українські землі Російської імперії після Кримської війни (1853–1856 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-58. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються основні причини та процес переселення болгар на територію Півдня Російської імперії після Кримської війни 1853-1856 рр. Особлива увага приділяється останній міграційній хвилі 1860-1863 рр., яка, власне, й завершила болгарську ...
1072548
  Тенькова З. Переселення в 1950-х - 1960-х роках у Черкаській області // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 623-627. – ISBN 978-966-171-795-3
1072549
  Гедьо А.В. Переселення греків з Криму до Приазов"я у 1778 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.73-84. – ISSN 0130-5247
1072550
  Сорока Ю. Переселення до УРСР українців із Болгарії у перші післявоєнні роки // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 446-449. – ISBN 978-617-7399-06-2
1072551
  Косачевич М. Переселення евакуйованих і біженців з Галичини 1915 р. вглиб Росії / М. Косачевич, В. Гадун // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 16-21
1072552
  Розовик О.Д. Переселення єврейського населення на південь УСРР у 1920–1930–х роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 57-59. – ISSN 2076-1554
1072553
  Бойда А. Переселення жителів села Бонарівки на терени Української РСР (у контексті переселенських рухів середини 1940-х рр. і операція "Вісла" 1947 р.) // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 13-15
1072554
  Маленко Л. Переселення задунайських запорожців у Північне Приазов"я та на Кубань (XIX ст.) // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 555-572. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1072555
  М"ястківський А.П. Переселення зірниць : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1972. – 100 с.
1072556
  Наконечний В. Переселення лемків у 1940-1946 роках як трагедія найзахіднішої гілки українства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-57. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано трагічну сторінку українського народу - переселення лемків з рідних земель у 40-х рр. ХХ ст. Tragic page of Ukrainian nation - deportation of lemkos from native lands in 40 years of XX century - is analyzed.
1072557
  Хрящевська Л. Переселення менонітів у Південні райони України // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 204-209
1072558
  Ковальчук О. Переселення селян українських губерній Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1072559
  Савчук О. Переселення та адаптація холмщаків на Волині в історичній пам"яті // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 144-153. – ISBN 978-966-600-651-9
1072560
  Отрощенко І.В. Переселення тувинців до МНР: передумови, причини та обставини // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 120-139. – ISSN 2409-904X
1072561
  Сорока Ю. Переселення українців з етнічних земель і польського населення з УРСР (1944 - 1946 роки) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.95-99
1072562
  Гулійчук Д. Переселення українців з Польщі на територію Рівненської області (1944-1947 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 51-53. – ISBN 978-966-171-783-0
1072563
  Кучер В.І. Переселення українців з Польщі: проблеми розселення в Україні / В.І. Кучер, В.М. Павленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Історія ; вип. 37)
1072564
  Сорока Ю. Переселення українців з Румунії в УРСР у 1944-1947 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-84. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми, пов"язані зі вступом радянських військ на територію Румунії та відшкодування збитків, учинених Румунією Радянському Союзу військовими діями та окупацією його території; розкрито питання переселення радянськими органами українців із ...
1072565
  Сорока Ю.М. Переселення українців з території Чехословаччини, Румунії, Франції і Болгарії в УРСР у повоєнні роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-21. – (Історія ; вип. 56)


  В статті розглядається переселенська політика радянської влади на Україні в повоєнні роки.
1072566
  Тарас Я. Переселення українців у Молдову в кінці XIX - першій чверті XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 52-56. – ISSN 2076-1554
1072567
  Ткачук М. Переселенська говірка с. Золотоношка в полідіалектному та полікультурному середовищі (фонетичні особливості) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 32-38. – (Серія "Філологічні науки")
1072568
  Бойко Я.В. Переселенська політика та переселенське законодавство в Росії (60-80-ті pp. XIX ст.) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 61-75. – (Серія "Історичні науки")
1072569
  Бикова Т. Переселенська політика царизму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 6
1072570
  Мельникова К. Переселенське прикордоння : стратегії "подання себе" совєтських мігрантів на території колишньої Фінської Карелії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання. – Харків; Київ, 2006. – Вип. 8 : Порубіжжя. – С. 94-114. – ISBN 966-7679-99-3
1072571
  Свєженцев М.Д. Переселенський колоніалізм у СРСР: творення повоєнного Криму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 194 : Історичні науки. – C. 72-81. – ISSN 1996-5931
1072572
  Морозов Р. Переселенський рух білоруського народу в 20-30 рр. ХХ сторіччя // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 70-72. – ISSN 1728-9343
1072573
  Розовик Д.Ф. Переселенський рух в Україні: друга половина XVI ст. - 1930-ті роки / Дмитро Розовик, Олеся Розовик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Нілан-ЛТД, 2013. – 405, [1] с., [20] арк. фотоіл. : іл., карти, табл. – До 180-ї річниці заснування Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Імен. покажч.: с. 396-404. – Бібліогр.: с. 322-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2770-41-4
1072574
  Малацай І. Переселенський рух з Угорщини до Америки кінця ХІХ - початку ХХ століття (за матеріалами "Сборника консульких донесений") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-29. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1072575
  Сердюк О. Переселенський рух із західноукраїнських земель (кінець ХІХ - початку ХХ ст.): масштаби, основні напрями, характерні особливості // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 101-106. – ISSN 2222-5250
1072576
  Якименко М.А. Переселенський рух у Наддніпрянській Україні в роки столипінських реформ (1906-1913 рр.) / Микола Якименко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2009. – 148 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2088-24-3
1072577
  Кравченко І.Є. Переселенці : роман / І.Є. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 428 с. – ISBN 5-333-00368-8
1072578
  Кравченко І.Є. Переселенці : роман / І.Є. Кравченко. – Київ, 1990. – 326 с.
1072579
  Доля І.М. Переселенці зони АТО: реалії соціальної адаптації // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 157-162. – ISSN 2073-9591
1072580
  Марков К.А. Переселенці і їх організації в Західній Німеччині: місце і роль в суспільно-политичній системі (40-і -- початок 80-х рр.) : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.03 / Марков К.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 34л.
1072581
  Гонтар Т.М. Переселенці на своїй землі (до драматичних подій переселення українців з Посяння, Підляшшя та Холмщини) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 100-111.
1072582
  Григорович Д.В. Переселенцы : (роман из народного быта) / Д.В. Григорович. – Москва : Художественная литература, 1957. – 468с.
1072583
  Марков К.А. Переселенцы и их организации в Западной Германии в послевоенное время / К.А. Марков. – Днепропетровск, 1992. – 92с.
1072584
  Марков Карло Анатольевич Переселенцы и их организации в Западной Германии: место и роль в общественно-политической системе (40-е-начало 80-х гг.) : Дис... д-ра ист. наук: 07.00.03 / Марков Карло Анатольевич; ДГУ. – Днепропетровск, 1992. – 504л. – Бібліогр.:л.455-504
1072585
  Платунов Н.И. Переселенческая политика Советского государства и ее осуществление в СССР (1917-июнь 1941 гг.) / Н.И. Платунов. – Томск, 1976. – 283с.
1072586
  Верещагин П.Д. Переселенческая политика царизма в Сыр-Дарьинской области Туркестанского края в годы столыпинской реакции. : Автореф... канд. ист.наук: / Верещагин П.Д.; МГУ. – Москва, 1951. – 15 с.
1072587
  Геллер А.Б. Переселенческая политика царизма и колонизация Казахстана в 20 веке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Геллер А.Б.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 16л.
1072588
  Якименко Н.А. Переселенческая политика царизма на Украине и ее последствия (1861-1917 гг.) : монография / Н.А. Якименко ; Полт. гос. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 298, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-2088-50-2
1072589
  Полтаранин И.А. Переселенческий вопрос и проблема общины в трудах А.А.Кауфмана : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полтаранин И.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1970. – 30л.
1072590
  Багиров Ф.Э. Переселенческое движение в Азербайджане в 1830-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 142-149. – ISSN 0042-8779
1072591
  Розовык Д.Ф. Переселенческое движение в Украине: вторая половина XVI в. - 1930-тые годы / Дмитрий Розовык, Олеся Розовык. – Киев : Нилан-ЛТД, 2015. – 462, [1] с. : фот., к., табл. – Имен. указ.: с. 407-415. - Резюме англ. – Библиогр.: с. 336-362 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-924-017-0
1072592
  Якименко Николай Андреевич Переселенческое движение из Украины в годы столыпинской аграрной реформы (1906-1913 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Якименко Николай Андреевич; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1977. – 30л.
1072593
   Переселенческое движение из Харьковской губернии в 1909 г. : По сообщениям добровольных корреспондентов текущей сел.-хоз. статистики. – 1910-1912. – Харьков : Изд. Харьк. губ. зем. управа ; Тип. "Утро" А.А. Жмудского, 1910. – [1], 69, 28 с. : табл.
1072594
   Переселяйтесь в Томскую область. – Томск, 1956. – 48с.
1072595
  Корнелиус К. Переселяющиеся животные : сочиенение Карла Корнелиуса / соч. Карла Корнелиуса ; пер. с нем. С.А. Усов. – Москва : Изд. книгопрод. А.И. Глазунов ; [Тип. Грачева и комп.], 1866. – [4], 211 с.


  Пер.: Усов, Сергей Алексеевич (1827-1886) На форз. экз. № 403154 надпись: Михаила Алексеевича Закревского
1072596
  Катасонова Е.Н. Пересечение / Е.Н. Катасонова. – М., 1988. – 448с.
1072597
  Кулешов А.П. Пересечение / А.П. Кулешов. – М., 1989. – 218с.
1072598
  Мирошин Р.Н. Пересечение кривых гауссовскими процессами / Р.Н. Мирошин. – Л., 1981. – 211с.
1072599
  Шульгин К.Б. Пересечение кривых поверхностей с плоскостью и с прямой / К.Б. Шульгин. – Сталино, 1961. – 31с.
1072600
  Фомин В.И. Пересечение параллельных / В.И. Фомин. – М, 1976. – 360с.
1072601
  Бурдин Н.К. Пересечение поверхностей и развертки / Н.К. Бурдин. – Л., 1964. – 174с.
1072602
  Ивашкевич П.И. Пересечение поверхностей тел / П.И. Ивашкевич. – Л, 1956. – 32 с.
1072603
  Ивашкевич П.И. Пересечение поверхностей тел / П.И. Ивашкевич. – Л, 1959. – 36 с.
1072604
  Кудрейко А.А. Пересечение путей. / А.А. Кудрейко. – М., 1961. – 160с.
1072605
  Дилэни С. Пересечение Эйнштейна. Вавилон-17. Время, точно низка самоцветов / С. Дилэни. – К., 1993. – 331с.
1072606
  Голованов Михаил Иванович Пересечения подгрупп конечной р-группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Голованов Михаил Иванович; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
1072607
  Зенко В.И. Пересечения силовских 2-подгрупп и централизаторы инволюций в конечных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зенко В.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 10л.
1072608
  Идрисова А.С. Пересечения фиксированного уровня случайными процессами и полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Идрисова А.С.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1072609
  Липицкий А.Г. Пересечения: Повести и рассказы. / А.Г. Липицкий. – Магадан, 1982. – 271с.
1072610
   Пересєкін Валерій Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 108-109
1072611
   Пересєкін Валерій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 203 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1072612
   Пересєкін Валерій Миколайович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 212. – ISBN 978-966-439-961-3
1072613
   Пересєкін Валерій Миколайович (1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 118-119. – ISBN 966-95774-3-5
1072614
  Семків Р. Пересипання сенсу // Критика. – Київ, 2000. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-24


  "Хозарський словник " — перший роман сербського письменника Мілорада Павича, опублікований 1984 року.
1072615
   Пересипкін Володимир Федорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1938-1998 роки. – Київ : Аграрна Наука, 1999. – 84, [3] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 966-540-154-8
1072616
  Петунина Е.С. Пересказ на уроках литературного чтения в 5 классе / Е.С. Петунина. – М., 1959. – 56 с.
1072617
  Бернштейн Э.Б. Переславль-Залесский / художник Э. Бернштейн ; ред.: Е. Суздалева. – Москва : Советский художник, 1968. – 22 с., [30] л. ил. – (Памятники древнего зодчества)
1072618
   Переславль-Залесский. – Москва, 1975. – 179с.
1072619
  Иванов К.И. Переславль-Залесский / К.И. Иванов, И.Б. Пуришев. – Ярославль, 1986. – 158с.
1072620
   Переславль-Залесский : Путеводитель по историческим памятникам. – Москва, 1989. – 235 с.
1072621
   Переславль-Залесский. Исторические и архитектурные памятники. – Москва, 1974. – 52 с.
1072622
  Валиков Г.Г. Переславская элегия / Г.Г. Валиков. – Москва, 1963. – 83с.
1072623
  Смирнов М.И. Переславщина / М.И. Смирнов. – Переславль-Залесский, 1921. – 90с.
1072624
  Руданський С.В. Переслів"я : Віршовані небилиці: Для мол. шк. віку / С.В. Руданський. – Київ : Веселка, 1983. – 28с.
1072625
  Шаповал А.І. Переслідування академіка В.М. Перетца та критика його філологічної школи на початку 1930-х років (за архівними документами) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 52-68. – ISSN 2222-4203
1072626
  Литвин Н. Переслідування більшовицькою владою М.С. Грушевського протягом 1924-1934 рр. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 459-470
1072627
  Литвин Н. Переслідування більшовицькою владою М.С. Грушевського протягом 1924 - 1934 рр. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 459-470
1072628
  Котнюк Ю. Переслідування посадових злочинів: підсумки року // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1072629
   Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни : зб. док., матеріалів та спогадів / Укр. центр вивч. іст. Голокосту, Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність" ; [авт.-упоряд. Михайло Тяглий]. – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2013. – 207, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 173-174, 204-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-31-4
1072630
  Преловська І. Переслідування та ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921-1938 рр.): огляд архівно-кримінальних справ ГДА СБ України та ЦДАГО України : влада і церква // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 26-48. – ISBN 978-966-8919-85-5
1072631
  Кортасар Хуліо Переслідувач // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 85-116. – ISSN 0320 - 8370
1072632
  Горбулин В. Пересменка на пути к национальному единству: уроки для Порошенко и вызовы перед Зеленским // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 23-29 мая (№ 19). – С. 1, 4-5


  Первый вице-президент Национальной академии наук, доктор технических наук, лауреат Государственных премий СССР и Украины в области науки и техники Владимир Горбулин - личность легендарная - в своей статье для «ФАКТОВ» размышляет об итогах президентской ...
1072633
  Афанасьев А.И. Пересмешник : пародии / Александр Афанасьев : дружеские шаржи В. Сметанникова / А.И. Афанасьев. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1977. – 32 с. : ил.
1072634
  Чулков М.Д. Пересмешник / М.Д. Чулков. – М, 1987. – 364с.
1072635
  Гайовий Г.Т. Пересмішник на Парнасі / Гриць Гайовий. – Київ : Деміур, 2001. – 192с. – ISBN 966-7780-07-4
1072636
  Гайовий Г. Пересмішник на Парнасі : Бурлескно-травестійні оди, панегірики й гімноспіви для увічнення літературної слави спілчанських талантів, геніїв, корифеїв та інших графоманів / Гриць Гайовий. – Вип.2. – Київ : Фенікс, 2005. – 120с. – ISBN 966-651-242-4
1072637
  Логинов П.В. Пересморт в порядке надзора решений Государственного арбитража / П.В. Логинов. – Москва, 1957. – 36с.
1072638
  Ломоносова Е.М. Пересморт гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Ломоносова Е.М.; МВ и ССО УССР. – Х, 1970. – 20л.
1072639
  Маслов В.П. Пересморт уголовных дел в порядке судебного надзора в советском уголовном процессе. / В.П. Маслов. – Москва, 1965. – 102с.
1072640
  Ленин В.И. Пересмотр аграрной программы рабочей партии, 1906
1072641
  Тинберген Ян Пересмотр международного порядка / Тинберген Ян. – Москва : Прогресс, 1980. – 416с.
1072642
  Кейнс Д.М. Пересмотр мирного договора / Д.М. Кейнс. – Москва, 1922. – 145 с.
1072643
  Мамедов Абил Байрам оглы Пересмотр норм выработки и его значение в планировании и расходовании фонда заработной платы рабочих. (На примере предприятий нефт. машиностроения АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Мамедов Абил Байрам оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1973. – 25л.
1072644
  Карпов С.А. Пересмотр норм труда на предприятии. / С.А. Карпов. – М., 1986. – 61с.
1072645
  Бианки В.Л. Пересмотр положений и взглядов, высказанных в моей статье "Основные понятия о зоогеографических единицах вообще и о внетропических Старого Света в частности" : (представлено Непременным секретарем в заседании Отделения Физико-математических наук 8 ноября 1917 г.) / В.Л. Бианки. – Петроград : [Тип. Рос. акад. наук], 1918. – С. 29-56
1072646
  Грун А.Я. Пересмотр приговоров в порядке судебного надзора / А.Я. Грун. – Москва, 1969. – 160с.
1072647
  Ривлин А.Л. Пересмотр приговоров в СССР / А.Л. Ривлин. – М, 1958. – 312с.
1072648
  Рахунов Р.Д. Пересмотр приговоров и определений в президумах судов. / Р.Д. Рахунов. – М., 1956. – 131с.
1072649
  Трубников П.Я. Пересмотр решений в порядке судебного надзора. / П.Я. Трубников. – Москва, 1974. – 240с.
1072650
  Банченко-Любимова Пересмотр решений и определений в порядке надзора в советском гражданском процессе : автореф. ... канд. юрид. наук / Банченко-Любимова К.С. ; Ленинград. гос. ун-т. – Ленинград, 1955. – 17 с.
1072651
  Москвин С.С. Пересмотр судебных решений и определений по гражданским делам президиумами судов / С.С. Москвин. – М, 1962. – 167с.
1072652
  Абдуллаев Н. Пересмотр судебных решений и определений, вступивших в законную силу в порядке надзора в советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Абдуллаев Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т.им.М.ВЛомоносова. – Москва, 1954. – 16 с.
1072653
  Морозова Л.С. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам / Л.С. Морозова. – М., 1959. – 75с.
1072654
  Банченко-Любимова Пересмотр судебных решений, вошедших в законную силу, в порядке надзора / Банченко-Любимова. – М, 1959. – 105с.
1072655
   Пересмотренное сообщение об Алголе 68. – М., 1979. – 533с.
1072656
  Фольварочний В.І. Пересолений мед : комедії / Василь Фольварочний. – Чернівці : Зелена Буковина, 2000. – 258, [2] с. : портр. – ISBN 966-7123-39-1


  У пр. № 1746508 напис: Дорогому Михайлові Наєнку на згадку про знайомство в студентсві з вдячністю Богу, що нас звів на дружбу. Щиросердно /підпис/ 28.01.2002 р., м. Київ
1072657
  Грузинский А.С. Пересопницкое Евангелие, как памятник искусства єпохи возрождения в Южной России в XVI веке : (с 5 рис. и 11 табл. в тексте) / Ал. Серг. Гризуинский. – Киев, 1911. – 48 с., 11 л. ил.
1072658
  Терський С.В. Пересопниця : краєзнавчий нарис / Святослав Терський. – Рівне : Азалія, 2003. – 158, [2] с. – (Бібліотека Рівненської "Просвіти" ; чис. 1). – ISBN 966-7358-38-0
1072659
  Тимощук В. Пересопницьке Євангеліє - духовна і національна святиня українського народу / В. Тимощук, прт. // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 398-403. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1072660
  Німчук В. Пересопницьке Євангеліє - знову ювіляр // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – C. 3-23. – ISSN 1682-3540
1072661
  Шевчук П.В. Пересопницьке Євангеліє - інтегратор української нації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 340-345. – ISBN 978-966-452-103-8
1072662
  Юхимець Г.М. Пересопницьке євангеліє - шедевр мистецтва української рукописної книжності // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 7-15. – ISSN 2222-4203
1072663
  Чепіга І. Пересопницьке Євангеліє // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1990. – Вип. 24. – С. 190-195. – ISSN 0206-8001
1072664
   Пересопницьке Євангеліє : Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик. – Київ, 2001. – 700с. – ISBN 966-02-2138-Х
1072665
   Пересопницьке Євангеліє / Київська Митрополія Української Православної Церкви. – Факсим. вид. [1556-1561 рр.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2008. – 482 арк. + 1 сертифікат передачі цього примірника Науковій б-ці Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка з печаткою Православної Церкви України та за підписом вікарія Київської Митрополії Олександра Драбника. – В оправі та футлярі. - Без тит. арк. - На футлярі зазнач. у надзаг.: 1020 років Хрещенню Русі. - Текст церковнослов. мовою. - Режим доступу: www.adef.com.ua. – ISBN 978-966-7936-87-7
1072666
   Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 : дослідження, транслітерований текст, словопокажчик / [Онищенко О.С. та ін. ; наук. ред. В.В. Німчук ; редкол. : О.С. Онищенко (гол.), Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського ; Ін-т укр. мови ; Укр. мовно-інформаційний фонд. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : [Літтон], 2011. – 699, [3] с., [48] c. іл. : іл. – На авантит.: 450-річчю від часу створення Пересопницького Євангелія присвячується. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6014-6
1072667
  Зінченко А.Л. Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 рр.: традиція, епоха, творці / Арсен Зінченко. – Київ : [Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату], 2011. – 110, [2] с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – Бібліогр.: с. 105-110. – ISBN 978-966-7567-77-4
1072668
  Білодід О. Пересопницьке Євангеліє і клятва президента Л. Кравчука / О. Білодід, І. Бражник. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 36 с. – (Бібліотека українця ; 1 серія). – ISBN 5-7707-3127-3
1072669
  Толочко Петро Пересопницьке Євангеліє та його історичний контекст // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (12). – С. 2-5. – ISSN 1819-7329
1072670
  Мельник Л.М. Пересопницьке Євангеліє як перекладна церковно-писемна пам"ятка України // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 76-77
1072671
  Лук"янчук Г. Пересопницьке Євангеліє: довгий шлях від гетьмана Мазепи і до президентів незалежної держави // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 10 квітня - 23 квітня (№ 15/16). – С. 1, 17
1072672
  Дубовик О. Пересопницькому Євангелію - 450 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 8 (181). – С. 39-40. – ISSN 2076-9326
1072673
   Пересопницькому Євангелію - 450 років // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 12
1072674
  Одрехівська І.М. Переспів-реконструкція як жанр поетичного перекладу (на матеріалі українського переспіву "Трістана та Ізольди" проф. В. Коптілова) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1071. – С. 157-164. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 75). – ISSN 2227-8877


  "Статтю присвячено аналізу специфіки роботи проф. В. Коптілова (КУ) - перекладача із старофранцузькими фрагментами давньої кельтської легенди про Трістана та Ізольду, зокрема версіями Беруля і Томи".
1072675
  Бідна Т. Переспів античного міфу про Антея в оригіналі та перекладах роману М. Мітчел ""Gone with the Wind"" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 166-172. – ISSN 2078-340X
1072676
  Радченко Ю. Переспів без грифу "Секретно" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 8-17


  Критика роботи В. В"ятровича "Історія з грифом "Секретно". Українське XX століття". Аналіз українсько-єврейських відносин.
1072677
  Півторацька Л.М. Переспів Псалма 12 Т. Шевченка в сучасних композиторських прочитаннях: до проблеми омузикалення сакральної поезії Кобзаря // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 254-259. – ISSN 2312-4679


  "Мета роботи полягає у вивченні різножанрових композиторських втілень Шевченкової поезії – найпопулярнішого серед українських авторів Псалма 12. Методологія дослідження. Для досягнення зазначеної мети в роботі застосовано наступні методи: ...
1072678
   Перестановки рядов в пространствах Банаха. – Тарту, 1988. – 195с.
1072679
  Медведєв М.Г. Перестановочна мережа Біні на комутаційних елементах / М.Г. Медведєв, О.В. Дерев"янченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 221-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описується структура багатостанової мережі Біні на комутаційних елементах. Пропонується алгоритм комутації перестановочної мережі для передачі даних.
1072680
  Супруненко Д.А. Перестановочные матрицы / Д.А. Супруненко, Р.И. Тышкевич. – Минск, 1966. – 104 с.
1072681
  Щипківський Г. Перестиглий грім : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 66-81. – ISSN 0130-321Х
1072682
  Демидов Н.Н. Перестойка народного образования в районе / Н.Н. Демидов. – М, 1961. – 64с.
1072683
  Куцінко О.Г. Пересторога Альбера Камю : урок за романом-хронікою "Чума". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-55
1072684
  Джагаров Г.Г. Пересторога. / Г.Г. Джагаров. – К, 1973. – 143с.
1072685
  Кірячок М.В. Перестороги апокаліпсису в романі Юрія Щербака "Час смертохристів" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 113-118. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1072686
  Пупырев Е.И. Перестраиваемые автоматы и микропроцессорные системы / Е.И. Пупырев. – Москва : Наука, 1984. – 192с.
1072687
  Анохов С.П. Перестраиваемые лазеры / С.П. Анохов, Т.Я. Марусий, М.С. Соскин ; под ред. М.С. Соскина. – Москва : Радио и связь, 1982. – 360 с. : ил. – Библиогр.: с. 334-354 (385 назв.)
1072688
   Перестраиваемые лазеры = Tunable Lasers : труды V Международной конференции. – Новосибирск
Ч. 1. – 1990. – 382 с.
1072689
   Перестраиваемые лазеры и их применение : сборник научных трудов. – Новосибирск, 1988. – 157 с.
1072690
   Перестраиваемые лазеры на красителях и их применение / С.М. Копылов, Б.Г. Лысой, С.Л. Серегин, О.Б. Чередниченко. – Москва : Радио и связь, 1991. – 240 с.
1072691
  Киселев Н.В. Перестраиваемые нелинейности в системах автоматического управления / Н.В. Киселев. – Л, 1982. – 87с.
1072692
   Перестраиваемые по частоте лазеры. – Новосибирск, 1984. – 419 с.
1072693
  Канунников Владимир Петрович Перестраиваемые СВЧ устройства на основе прямоугольных диэлектрических волноводов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03 / Канунников Владимир Петрович ; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1977. – 18 с. – Бібліогр.:с.16-18
1072694
   Перестраиваемые цифровые структуры на основе интегрирующих процессов. – М., 1982. – 367с.
1072695
  Зайцев Николай Владимирович Перестраиваясь на марше : разговор с Н.В.Зайцевым накануне его юбилея / Зайцев Николай Владимирович, Филиппова Татьяна; беседовала Т.Филиппова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 19-22. – ISSN 1727-4893
1072696
  Зайцев Николай Владимирович Перестраиваясь на марше : разговор с Н.В.Зайцевым накануне его юбилея / Зайцев Николай Владимирович, Филиппова Татьяна; беседовала Т.Филиппова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 19-22. – ISSN 1727-4893
1072697
  Власюк О. Перестрахова діяльність як самостійний вид господарської діяльності в Україні: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 257-259. – ISBN 978-617-7069-28-6
1072698
  Войцеховська І. Перестраховий інтерес: поняття та загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 100-104. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється загальна характеристика перестрахового інтересу як окремої та самостійної правової категорії. Зокрема, виявляється особливий характер майнових інтересів перестрахувальників, встановляється специфічна сутність перестрахових потреб ...
1072699
  Віленчук О.М. Перестрахування екологічних ризиків: стан та перспективи розвитку в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 90-97.
1072700
  Татаріна Т. Перестрахування катастрофічних ризиків: зарубіжний досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 116-119. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто зарубіжний досвід перестрахування катастрофічних ризиків. Обґрунтовано напрями забезпечення збереженості і збільшення капіталізації страхових компаній при перестрахувальному захисті від катастроф. Доведено необхідність запровадження ...
1072701
  Компаніченко О.С. Перестрахування у системі страхових послуг : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 130-138 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1072702
  Балицька М.В. Перестрахування як інструмент забезпечення фінансової стійкості страхової організації // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 217-224. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185


  "У статті узагальнено методологічні концепції вітчизняних дослідників у питанні визначення джерел забезпечення фінансової стабільності страхових компаній. Виділено основні джерела фінансової стабільності страхових компаній. У статті визначено роль ...
1072703
  Войцеховська І. Перестрахування: поняття та правова природа // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 259-261. – ISBN 978-617-7069-28-6
1072704
  Позднякова Л.О. Перестрахування: тенденції розвитку та шляхи вдосконалення / Л.О. Позднякова, Ю.М. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 53-60.
1072705
   Перестроение полной симметричной матрицы в симметричную матрицу, заданную левой треугольной частью. – Москва, 1965. – 4 с.
1072706
   Перестроение симметричной матрицы, заданной левой треугольной частью, в полную (в частности, на том же месте). – Москва, 1965. – 5 с.
1072707
   Перестроение симметричной матрицы, заданной левой треугольной частью, в полную расположенную на другом месте в памяти машины.. – Москва, 1965. – 4 с.
1072708
   Перестроение симметричной матрицы, заданной левой треугольной частью, в симметричную матрицу, заданную правой треугольной частью.. – Москва, 1965. – 4 с.
1072709
   Перестроение симметричной матрицы, заданной правой треугольной частью, в симметричную матрицу, заданную левой треугольной частью.. – Москва, 1965. – 4 с.
1072710
  Булушев А. Перестроим городское хозяйство Москвы. / А. Булушев. – М.-Л., 1931. – 64с.
1072711
  Киселева Т.Г. Перестройка-культурно-просветительской работы: пути и проблемы / Т.Г. Киселева. – М., 1989. – 32с.
1072712
   Перестройка - дело всех народов страны: сб. мат.. – Москва : Политиздат, 1989. – 76 с. – ISBN 5-250-01045-8
1072713
  Стуль Я.Е. Перестройка - живое творчество масс / Я.Е. Стуль. – М, 1989. – 59с.
1072714
  Горбачев М.С. Перестройка - кровное дело народа / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1987. – 30 с.
1072715
   Перестройка - рабочему классу, рабочий класс - перестройке. – Москва, 1989. – 32 с.
1072716
   Перестройка - реализация ленинских идей: межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 116с.
1072717
   Перестройка - семье, семья - перестройке. – М., 1990. – 285с.
1072718
  Марков В.С. Перестройка - это опора на живое творчество масс : ( возрастание творческой активности масс в современных условиях) / В.С. Марков. – Москва : Знание, 1987. – 62, [2] с.
1072719
  Ужакин В.И. Перестройка / В.И. Ужакин. – Ростов-на-Дону, 1988. – 77с.
1072720
  Степанов С.В. Перестройка / С.В. Степанов. – Москва, 1989. – 63с.
1072721
  Александрова Р.И. Перестройка : духовно-нравственный потенциал / Р.И. Александрова. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1990. – 141 с.
1072722
   Перестройка аграрного сектора экономики: пособие для эконом. всеобуча в АПК. – М., 1990. – 447с.
1072723
  Гончаров Е.С. Перестройка без сенсаций или системный анализ в нашем доме / Е.С. Гончаров. – К, 1991. – 27с.
1072724
  Баландин Р.К. Перестройка биосферы / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 192 с. : ил.
1072725
   Перестройка в армии и на флоте. – М., 1988. – 64с.
1072726
   Перестройка в действии : сб. статей. – К., 1988. – 246с.
1072727
   Перестройка в действии: библиограф. указ.. – Л., 1988. – 64с.
1072728
  Полозков И.К. Перестройка в действии: Лекц. пропаганда в Краснодар. крае: поиск, опыт, пробл. / И.К. Полозков. – М., 1987. – 109с.
1072729
   Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин : тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной конференции, 30 мая - 1 июня 1990 г. – Киев, 1990. – 250, [1] с.
1072730
  Джабиев Р.М. Перестройка в республиканской промышленности / Р.М. Джабиев. – Москва, 1989. – 62с.
1072731
  Корнилов Ю.Э. Перестройка в СССР : международный резонанс / Ю.Э. Корнилов, Г.А. Шишкин. – М, 1988. – 120с.
1072732
  Александров В.В. Перестройка в СССР и её воздействие на мировое развитие / В.В. Александров. – Москва : Знание, 1989. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Международая ; 7/1989)
1072733
  Большаков С.И. Перестройка в СССР и подход США к европейским странам социализма // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 2 (64) : Намечающиеся дебаты в конгрессе. Намечающиеся дебаты в конгрессе вокруг ограничения вооружений. Политика США в Восточной Европе. Организационные формы стимулирования экспорта. Предприниматели и работоспособность персонала. Антиядерная мораль... – С. 67-87
1072734
  Набока С.В. Перестройка в СССР. Общественно-политические процессы в Украине в 1985-1991 гг. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 629-658. – ISBN 978-966-2726-16-9
1072735
  Дмитренко Г.А. Перестройка в строительстве / Г.А. Дмитренко, В.В. Якимчук. – К., 1989. – 111с.
1072736
   Перестройка в строительстве: арендный подряд. – К., 1989. – 128с.
1072737
  Чайка А.П. и др. Перестройка в строительстве: планирование и управление экономией материалов / А.П. и др. Чайка. – К., 1989. – 127с.
1072738
  Семенченко Г.Н. Перестройка в строительстве: Реформа заработной платы / Г.Н. Семенченко. – Киев, 1989. – 104 с.
1072739
   Перестройка высшего образования: проблемы организации активных методов обучения и самостоятельной работы студентов : Сб. ст. – Алма-Ата, 1988. – 105с.
1072740
  Классенс Стийн Перестройка глобальной банковской системы / Классенс Стийн, Маркетти Хуан // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2013. – Вып. 50, № 4 : Путь в неизведанное. Неясный курс мировой торговли. – С. 14-17. – ISSN 1020-8151
1072741
  Лазарев Б.М. Перестройка государственного управления / Б.М. Лазарев. – Москва, 1987. – 62с.
1072742
  Чичилимов В.В. Перестройка деятельности хозяйстенных руководителей. / В.В. Чичилимов. – Кишинев, 1989. – 350с.
1072743
   Перестройка духовной жизни советсчкого общества: сб. ст.. – Кишинев, 1990. – 101с.
1072744
  Кунельский Л.Э. Перестройка заработной платы - социальное и экономическое значение / Л.Э. Кунельский. – М., 1988. – 95с.
1072745
   Перестройка и актуальные вопросы теории и практики развития и совершенствования общественных отношений: сб. науч. тр.. – Ташкент, 1990. – 71с.
1072746
  Савченко М.С. Перестройка и дальнейший подьем партийной работы на селе в годы четвертой пятилетки (На матер. Укр. парт. орган.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Савченко М.С. ; МВО СССР, ИПКП макрс. лен. при КГУ. – Киев, 1955. – 18 с.
1072747
  Томов Н.И. Перестройка и закон / Н.И. Томов. – Сыктывкар, 1990. – 104с.
1072748
  Карпунин М.Г. Перестройка и модернизация машиностроения / М.Г. Карпунин. – Москва, 1990. – 271 с.
1072749
   Перестройка и молодежь: время действий. – Москва : Политиздат, 1988. – 48 с. – ISBN 5-250-00741-4
1072750
   Перестройка и народный контроль: сб. ст.. – Л., 1990. – 109с.
1072751
  Таксанов А.К. Перестройка и некоторые проблемы развития национальных кадров индустриального рабочего класса. / А.К. Таксанов. – Ташкент, 1989. – 114с.
1072752
  Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1987. – 270 с.
1072753
  Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира / Горбачев М.С. – Москва : Политиздат, 1988. – 270 с.
1072754
   Перестройка и общественные науки в художественном вузе: методолог. и методич. вопросы: сб.. – Л., 1989. – 61с.
1072755
  Дашичев В. Перестройка и объединение Германии (Размышления историка-германиста) // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 1. – С. 143-154. – ISSN 0869-44435
1072756
  Прокопенко А.В. Перестройка и организация массовой работы рабоче-крестьянской инспекции в Восточной Сибири на основе указаний В.И.Ленина (1923-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прокопенко А.В.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 18л.
1072757
  Исакова И.В. Перестройка и переоценка антисоветских стереотипов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 6 (62) : Актуальные моменты. Конгресс и договор по ПРО. США и малые страны Западной Европы. Система "Боевого управления, связи и разведки". Развитие экономики США до 2011 г. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 157-166
1072758
  Серостанов Г.И. Перестройка и повышение эффективности производственных фондов в агропромышленном строительстве. / Г.И. Серостанов, А.А. Самосенко. – К, 1990. – 278с.
1072759
  Кофман А.Ф. Перестройка и постсоветская эпоха: взгляд из Латинской Америки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 48-59. – ISSN 044-748Х
1072760
   Перестройка и правовое воспитание советских граждан. – К., 1989. – 301с.
1072761
  Медушевский А.Н. Перестройка и причины крушения СССР с позиций аналитической истории // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-30. – ISSN 0869-5687


  Автор исследует причины распада СССР с позиций аналитической истории и лежащей в ее основе когнитивно-информационной теории.
1072762
   Перестройка и проблемы воспитания непримиримости к буржуазной идеологии: библиогр. указ.. – К., 1989. – 143с.
1072763
   Перестройка и проблемы теории современного социализма: сб. ст.. – М., 1989. – 254с.
1072764
  Федорчук Я.П. Перестройка и резервы экономики / Федорчук Я.П. – Ужгород, 1989. – 237 с.
1072765
   Перестройка и руководитель : Сборник. – Москва : Экономика, 1987. – 143 с.
1072766
   Перестройка и современный мир. – М., 1989. – 349с.
1072767
  Уледов А.К. Перестройка и сознание / А.К. Уледов. – Москва, 1988. – 106с.
1072768
  Кунельский Л.Э. Перестройка и социальная справедливость / Л.Э. Кунельский. – М., 1990. – 208с.
1072769
   Перестройка и социология труда: тез. докл.. – Куйбышев, 1989. – 269с.
1072770
  Мартиросян Э.Р. Перестройка и трудовое право / Э.Р. Мартиросян, Т.А. Бойченко. – Новосибирск, 1990. – 93с.
1072771
  Щеголев А.И. Перестройка и укрепление партийных, государственных и общественных организаций в период развернутого наступления социализма по всему фронту : Автореф... Канд.ист.наук: / Щеголев А.И.; Акад.обществ.наук при Цк КПСС.Кафедра истории КПСС. – Москва, 1955. – 16л.
1072772
  Дьякова Н.М. Перестройка и хозяйственный механизм отрасли / Н.М. Дьякова, В.П. Зайцев. – М, 1989. – 138с.
1072773
   Перестройка идеолологической работы: опыт, проблемы : сб. ст. – Москва, 1982. – 271с.
1072774
  Лукьянов Ф. Перестройка или поиск врага? // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 14. – С. 66


  Бухарестський саміт НАТО показав, що Франція очолила похід проти гегемонії США в Альянсі
1072775
  Вайнштейн С.И. Перестройка магнитного поля динамомеханизмами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.03.02 / Вайнштейн С.И. ; АН СССР. – Москва, 1978. – 23 с.
1072776
  Ольсевич Ю.Я. Перестройка механизма хозяйствования / Ю.Я. Ольсевич. – М., 1988. – 62с.
1072777
  Тетерятников К.С. Перестройка мирового экономического порядка и вызовы для России // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 4 : Перестройка мирового экономического порядка и вызовы для России. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
1072778
   Перестройка мышления и научное познание. – К., 1990. – 229с.
1072779
  Ливандовская А.Д. Перестройка мышления преподавателей экономических дисциплин в условиях перехода к рыночной экономике // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 67-71. – ISSN 0869-3617
1072780
  Асатиани В.А. Перестройка на военный лад промышленности Грузинской ССР в период Великой Отечественной войны Советского Союза / В.А. Асатиани ; АН ГССР, Ин-т истории, археологии им. И.В. Джавахишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 163 с.
1072781
   Перестройка неотложна, она касается всех и во всем: сб. мат.. – Москва : Политиздат, 1986. – 95 с.
1072782
   Перестройка общественного сознания и культурная политика КПСС: уч. пособие. – Москва, 1989. – 269с.
1072783
   Перестройка общественных отношений и личность: межвуз. сб.. – Л., 1988. – 152с.
1072784
  Тихомирова Анна Львовна Перестройка онтогенеза как механизм эволюции насекомых / Тихомирова Анна Львовна. – Москва : Наука, 1991. – 167с.
1072785
  Джабиев Р. Перестройка органов управления экономикой и приватизация в Азербайджане // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 110-134. – ISSN 0207-3676
1072786
  Медников Н.Е. Перестройка партийной работы на основе развернутой внутрипатрийно-организационной работы ВКП(б) в годы третьей сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Медников Н.Е. – Ростов-на-Дону, 1950. – 15 с.
1072787
  Рубан Н.В. Перестройка партийной работы на основе развернутой внутрипатрийной демократии в условиях победы социализма в СССР в проведении Сталинской Конституции : Автореф... канд. ист.наук: / Рубан Н.В.; Акад. общ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
1072788
  Муравьев А.И. Перестройка планирования на предприятии в условиях хозрасчета / А.И. Муравьев, А.М. Лайков. – М., 1989. – 121с.
1072789
  Прудников М.Н. и др. Перестройка политической учебы / М.Н. и др. Прудников. – Москва, 1989. – 64с.
1072790
  Ведель Г.Е. Перестройка преподавания иностранных языкови и место родного языка в процессе обучения / Г.Е. Ведель. – Воронеж, 1962. – 27с.
1072791
  Сомов В.А. Перестройка против инерции / В.А. Сомов. – М., 1987. – 69с.
1072792
  Ярошко П.Ф. Перестройка работы партийных организаций и улучшение руководства сельским хозяйством на основе решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953-1954 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Ярошко П.Ф.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 310л. – Бібліогр.:л.1-14
1072793
  Егошина Н.П. Перестройка работы профсоюзов в период реконструкции народного хозяйства СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Егошина Н.П.; Высш.школа профсоюзного движения. – М, 1979. – 16л.
1072794
  Тулепбаев Б.А. Перестройка работы сельских райкомов партии. / Б.А. Тулепбаев. – Ташкент, 1957. – 72с.
1072795
  Черняховская Л.А. Перестройка речевой структуры для передачи компонентов смыслового членения высказывания при переводе с русского языка на английский. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Черняховская Л.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1971. – 32л.
1072796
  Донченко В.Н. Перестройка рядов ВКП(б) в период перехода СССР от войны к миру (1945-1948 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Донченко В.Н.; МГУ. Специализир. Ученый совет по истории КПСС. – М., 1972. – 24л.
1072797
   Перестройка системы планового управления экономикой: сб. обзоров. – М.
ч. 1. – 1989. – 154с.
1072798
   Перестройка системы планового управления экономикой: сб. обзоров. – Москва
Ч. 2. – 1990. – 168 с.
1072799
  Жидков В.С. Перестройка системы управления в сфере культуры. / В.С. Жидков. – М., 1988. – 156с.
1072800
   Перестройка системы ценообразования - важнейший фактор повышения эффективности отраслей тяжелой промышленности и транспорта: сб. науч. тр.. – М., 1990. – 224с.
1072801
  Гончаров Н.К. Перестройка советской школы / Н.К. Гончаров. – М, 1959. – 45с.
1072802
  Гордон Л.А. Перестройка советской экономики и рабочий класс / Л.А. Гордон. – М, 1988. – 62с.
1072803
  Квас А.В. Перестройка социалистического хозяйствования и преодоление отчуждения труда. / А.В. Квас. – К., 1990. – 263с.
1072804
   Перестройка социально-политических отношений социалистического общества: спецкурс. – М., 1989. – 87с.
1072805
  Мокроусов Г.М. Перестройка твердых тел на границах раздела фаз. / Г.М. Мокроусов. – Томск, 1990. – 227с.
1072806
   Перестройка трансплантанта передней крестообразной связки по данным МРТ / С.Н. Красноперов, И.В. Диденко, Р.В. Титарчук, А.А. Гриценко, М.Л. Головаха // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – С. 55-61. – ISSN 0030-5987
1072807
  Шакуров Р.Х. Перестройка управления / Р.Х. Шакуров. – Киев, 1988. – 47с.
1072808
  Байда В.Д. Перестройка управления здравоохранением Донецкой области / Валентин Байда. – Киев : Здоровье, 1989. – 51, [2] с.
1072809
  Приходько В.М. Перестройка управления качеством / В.М. Приходько, Г.А. Швиданенко. – К., 1989. – 112с.
1072810
  Новиков Д.Т. Перестройка управления материально-техническим обеспечением / Д.Т. Новиков, Н.А. Нестеров. – М., 1989. – 62с.
1072811
   Перестройка управления предприятием (объединением): сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 110с.
1072812
  Левин Р.И. Перестройка управления промышленностью и развитие межрайонных экономических связей (На матер. совнерхозов Прибалт.) : Автореф... канд. экон.наук: / Левин Р. И.; АН СССР, Ин-т жкон. – М., 1960. – 16л.
1072813
  Ефимов А.Н. Перестройка управления промышленностью и строительством в СССР / Анатолий Николаевич Ефимов. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 143 с. : схем., карт. – (В помощь экономическому образованию)
1072814
  Тарасенко М.Я. Перестройка управления промышленностью и строительством и снижение себестоимости строительно-монтажных работ. / М.Я. Тарасенко. – М., 1961. – 76с.
1072815
  Досумов Р.Я. Перестройка управления промышленным производством в новых условиях хозяйствования / Р.Я. Досумов. – Ташкент, 1990. – 142с.
1072816
   Перестройка управления экономикой и конечные народнохозяйственные результаты: межвуз. сб.. – Л., 1989. – 167с.
1072817
   Перестройка управления экономикой предприятия : учебное пособие. – Москва, 1989. – 244 с.
1072818
   Перестройка управления экономикой: ответ на вызов времени. – М., 1987. – 156с.
1072819
   Перестройка управления экономикой: проблемы, перспективы. – М., 1989. – 352с.
1072820
   Перестройка учебно-воспитательного процесса в вузах культуры: опыт, проблемы, перспективы. – Москва, 1988. – 150с.
1072821
   Перестройка учебно-воспитательного процесса в профтехучилищах: сб.. – М., 1989. – 47с.
1072822
  Сенчагов В.К. Перестройка финасово-кредитного хозяйствования / В.К. Сенчагов. – М., 1989. – 63 с.
1072823
  Азроянц А Э. Перестройка хозяйственного механизма в геологоразведочном производстве / Э.А. Азроянц. – Москва : Недра, 1992. – 253, [1] с.
1072824
   Перестройка хозяйственного механизма в отраслях народного хозяйства Латвийской ССР: сб. науч. тр.. – Рига, 1989. – 133с.
1072825
   Перестройка хозяйственного механизма в Узбекистане. – Ташкент, 1988. – 143с.
1072826
   Перестройка хозяйственного механизма в условиях интенсификации общественного производства. – Кишинев, 1989. – 178с.
1072827
  Дзнеладзе Д.П. Перестройка хозяйственного механизма и закон о предприятии: 111 вопр. и ответов : Справочник / Д.П. Дзнеладзе, Б.Е. Вартанов. – Тбилиси, 1990. – 238с.
1072828
   Перестройка хозяйственного механизма и опыт 20-х годов: науч.-аналит. обзор. – М., 1988. – 40с.
1072829
   Перестройка хозяйственного механизма и ускорение научно-технического прогресса: межвуз. сб. науч. тр.. – Пермь, 1990. – 151с.
1072830
  Хома Ю.В. Перестройка хозяйственного механизма на предприятиях стройиндустрии. / Ю.В. Хома. – Львов, 1989. – 142с.
1072831
  Бруман Ю.С. Перестройка хозяйственного механизма предприятий стройиндустрии / Ю.С. Бруман. – Москва : Стройиздат, 1990. – 219 с.
1072832
  Перевалов Ю.В. Перестройка хозяйственного механизма предприятия / Ю.В. Перевалов. – Свердловск, 1989. – 132с.
1072833
   Перестройка хозяйственного механизма: опыт и проблемы: сб. науч. тр.. – Донецк, 1988. – 151с.
1072834
   Перестройка хозяйственного механизма: опыт, проблемы: межвуз. темат. сб.. – Махачкала, 1989. – 175с.
1072835
   Перестройка хозяйственного механизма: проблемы и перспективы. – Киев, 1989. – 198 с.
1072836
   Перестройка хозяйственного механизма: проблемы теории и практики : сб. науч. ст. – Барнаул, 1991. – 145с.
1072837
   Перестройка ценообразования в АПК и на товары народного потребления: сб. науч. тр.. – М., 1989. – 204с.
1072838
  Городивская Н.Г. Перестройка школьного курса геометрии : Автореф... канд. пед.наук: / Городивская Н. Г.; Киев. гос. пед. ин-т. – К, 1972. – 28л.
1072839
   Перестройка экономики и гражданское право. – Алма-Ата, 1989. – 123 с.
1072840
  Кумыков А.Х. Перестройка экономики и дисциплина труда / А.Х. Кумыков. – Нальчик, 1988. – 66с.
1072841
  Ветчинов И.А. Перестройка экономики и западные интерпретации / И.А. Ветчинов, И Н. Игнатович, . – Київ, 1990. – 141с.
1072842
  Бляхман Л.С. Перестройка экономического мышления / Л.С. Бляхман. – Москва : Политиздат, 1990. – 270, [1] с. – Библиогр.: с. 268-269
1072843
  Христова В. Перестройка: 30 вопросов и ответов / В. Христова, Ю. Попов. – София, 1989. – 36 с.
1072844
   Перестройка: диалектика обновления общества: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1990. – 142с.
1072845
   Перестройка: ленинская концепция социализма: пресс-сборник. – Ташкент, 1989. – 415с.
1072846
  Соколов В.М. Перестройка: обновление или крах социализма? / В.М. Соколов. – Новосибирск, 1990. – 32с.
1072847
   Перестройка: опыт, проблемы, поиск : сб. статей. – М., 1988. – 351с.
1072848
   Перестройка: первичные партийные организации: формы и методы работы. – Ташкент, 1988. – 204с.
1072849
   Перестройка: первые шаги : сборник. – Москва, 1987. – 63с.
1072850
  Пригожин А.И. Перестройка: переходные процессы и механизмы / А.И. Пригожин; Отв. ред. А. А. Ядов. – Москва : Наука, 1990. – 157с.
1072851
  Григорьев А.С. Перестройка: проблемы и перспективы / А.С. Григорьев. – Львов, 1989. – 221с.
1072852
  Гринцов И.Г. Перестройка: проблемы и решения : Публицист. очерк / И.Г. Гринцов. – Харьков : Прапор, 1988. – 210, [2] с.
1072853
   Перестройка: проблемы, поиски, находки: сб. ст.. – Москва, 1987. – 429с.
1072854
  Абалкин Л.И. Перестройка: пути и проблемы : интервью дир. Ин-та экономики АН СССР акад. Л. И. Абалкина с сов. и иностр. журналистами (сент. 1986 г. - май 1988 г.) / Л.И. Абалкин. – Москва : Экономика, 1988. – 188, [2] с.
1072855
  Барышева А.В. Перестройка: социально-экономические проблемы / А.В. Барышева ; отв. ред. Н.А. Климов ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1990. – 151 с. – ISBN 5-02-011998-9
1072856
   Перестройке - энергию дел. – Москва : Политиздат, 1990. – 237 с.
1072857
   Перестройке - энтузиазм и творчество молодых. – Калинин, 1988. – 115с.
1072858
  Браудер В. Перестройки односвязных многообразий. / В. Браудер. – Москва : Наука, 1984. – 208 с.
1072859
  Черняк Е.Я. Перестройки поверхности монокристаллов вольфрама и молибдена и их влияние на изменение термоэмиссионых параметров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Черняк Е.Я.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1072860
  Преснов Перестройки топологии при морфогенезе / Преснов, В.В. Исаева. – Москва : Наука, 1985. – 191с.
1072861
  Нечипорук О.Ю. Перестроювання частоти метаструктур / О.Ю. Нечипорук, С.Л. Скрипка, О.О. Чирков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 206-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджено АЧХ масивів метаструктур в залежності від кількості метаструктур в діапазоні частот (0.1-18 ГГц). Показано можливість створення фільтру на основі метаматеріалу з використання фериту, що перестроюється. Ключові слова: метаструктура, ...
1072862
  Губенко Переструктуирование как важный механизм творчества и научения / Губенко, а.В. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (145). – С. 75-80
1072863
  Губенок А.В. Переструктурирование как важный механизм творчества и проблема гуманизации обучения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 190-201. – ISSN 2073-8528
1072864
  Баранов В.Ф. Переступаючи поріг : повісті, оповідання / Віктор Баранов ; худож. В.С. Василенко. – Київ : Молодь, 1985. – 232 с. : іл.
1072865
  Мартинус Переступая порог смерти / Мартинус. – М, 1994. – 104с.
1072866
  Леонов А.Д. Переступень белый / А.Д. Леонов. – Л, 1978. – 127с.
1072867
  Підсуха О.М. Переступи межу / О.М. Підсуха. – Київ, 1987. – 200 с.
1072868
  Гребнев А.Б. Переступи порог / А.Б. Гребнев. – Москва, 1971. – 119с.
1072869
  Бурт В.И. Переступи порог / В.И. Бурт. – М., 1987. – 79с.
1072870
  Сидоренко Ф.Ф. Переступив порог / Ф.Ф. Сидоренко. – Ставрополь, 1981. – 214с.
1072871
  Смирнов Ю.С. Переступить себя / Ю.С. Смирнов. – Москва, 1983. – 237с.
1072872
   Перестюк Микола Олексійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 201
1072873
   Перестюк Микола Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 216. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1072874
   Перестюк Микола Олексійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 238-239. – ISBN 978-966-439-757-2
1072875
   Перестюк Микола Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 367. – ISBN 978-966-439-754-1
1072876
   Перестюк Микола Олексійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 198. – ISBN 978-617-7530-19-9
1072877
  Гребняк М.П. Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря індустріального міста у сучасних умовах / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 26-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1072878
  Кисільова Т.О. Пересувні рентгенівські апарати у Першій світовій війні 1914 - 1918 років (український контекст) // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 90-96. – ISSN 2617-1929
1072879
   Пересунько Юрій Михайлович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 408. – ISBN 978-966-2726-03-9
1072880
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их : Справочное пособие / А.Н. Заварицкий. – 2-е изд. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 156 с.
1072881
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их. / А.Н. Заварицкий. – Москва-Л., 1941. – 156с.
1072882
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их. / А.Н. Заварицкий. – 2-е изд. – Москва, 1960. – 156с.
1072883
  Флоренский В.П. Пересчет химических анализов осадочных горных пород / В.П. Флоренский. – Москва, 1964. – 112 с.
1072884
  Тычино К.К. Пересчетные декады / К.К. Тычино. – М., 1970. – 57с.
1072885
  Тычино К.К. Пересчетные декады / К.К. Тычино. – Москва : Энергия, 1976. – 96 с.
1072886
  Хамский Е.В. Пересыщенные растворы / Е.В. Хамский. – Ленинград : Наука, 1975. – 100 с.
1072887
  Богачев Р.М. Перетворені форми процесів самоорганізації соціальних систем: раціональні та ірраціональні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 55-62
1072888
  Карацуба М. Перетворення-метаморфози у польській, українській літературній баладі доби романтизму та сербській народній баладі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 135-142
1072889
  Гуртовенко В.А. Перетворення : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ, 1984. – 109 с.
1072890
  Жижко С.А. Перетворення / Сергій Жижко. – Київ : Просвіта, 2011. – 435, [5] с. : карти. – Бібліогр.: с. 432-435. – ISBN 978-966-2133-67-7
1072891
  Кулешова О.О. Перетворення 2-гетарил-2-(тетрагідро-1н-2-піроліліден) ацетонітрилів / О.О. Кулешова, О.В. Хиля // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 100
1072892
  Харабара Т.І. Перетворення адміністративних даних у статистичну звітність шляхом запровадження державного статистичного спостереження "Здійснення адміністративного судочинства" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (96). – С. 15-29 : Табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2519-1853
1072893
  Примаченко С.В. Перетворення борної кислоти з гідроксилвмісними сполуками в твердофазній системі / С.В. Примаченко, В.І. Максін // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 120-125 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-9912
1072894
  Чухно А.А. Перетворення відносин власності та його значення для перебудови економіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 37-49. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Обґрунтовується методологічний підхід, за яким діалектична взаємодія усуспільнення та відособлення зумовлює багатоманітність форм власності та форм господарювання, багатосуб"єктність відносин власності. На цій основі розглядається роздержавлення ...
1072895
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для спостережень з евклідових просторів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається застосування псевдообернення для дослідження перетворення Гоку та акумуляторної функції для спостережень з елементами евклідових просторів довільної розмірності у випадку афінного зв"язку між спостережуваними змінними. Отримані ...
1072896
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для суміші розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 220-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються перетворення Гоку для суміші розподілів. Доводиться, що граничним значенням нормованого акумулятора є суміш щільностей. Hough Transform for mix of distributions is investigated. The statement about limit of the Accumulator is ...
1072897
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для суміші розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 190-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується перетворення Гоку для суміші розподілів. Доводиться, що граничним значенням нормованого акумулятора є суміш щільностей.
1072898
  Донченко С В. Перетворення Гоку та псевдообернення / С В. Донченко, М.Ф. Кириченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 226-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглядається застосування псевдообернення для дослідження перетворені Гоку послідовності спостережень та акумуляторної функції.
1072899
  Шестакова Е.Г. Перетворення дійсності у текстах художньої літератури і засобів масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 104-112


  У статті досліджується проблема складного, різноспрямованого перетворення дійсності у текстах художньої літератури і засобів масової комунікації.
1072900
  Мазур І.І. Перетворення довіри в інституті конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 25-29


  Обгрунтовується думка про те, що якщо люди довіряють одне одному в силу загальності їх моральних, етичних норм, то й витрати виробництва будуть меншими, що дає підстави для підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
1072901
  Кащенко М. Перетворення живої природи / М. Кащенко. – Київ, 1928. – 46с.
1072902
  Калужнін Л.А. Перетворення і підстановки / Л.А. Калужнін, В.І. Сущанський. – Київ, 1970. – 80с.
1072903
  Коляда Олександр Федорович Перетворення і формування випадкових процесів у сільськогосподарських машинах : Автореф... доктора техн.наук: 05.05.11 / Коляда Олександр Федорович; Тернопільський держ. техн. ун-тет ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 1997. – 31л.
1072904
  Овечкіна О.С. Перетворення іноземних юридичних осіб в умовах Brexit // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 531-538. – ISSN 0869-2491
1072905
  Зуб М.Я. Перетворення інфраструктури ринку праці в умовах впливу штучного інтелекту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 146-153. – ISSN 2222-4459
1072906
  Чумак В.О. Перетворення історичного в логічне як основа визначення вихідної "клітинки" в природничих науках // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1072907
  Лозинський В. Перетворення Кафки // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 39-41


  Франц Кафка — один із найвизначніших німецькомовних письменників XX ст., більшу частину робіт якого було опубліковано посмертно. Його твори просякнуті абсурдом і страхом перед зовнішнім світом та вищим авторитетом, вони здатні пробуджувати в читачеві ...
1072908
  Лі Янь Лун Перетворення китайських національних та європейських тенденцій у Концерті для скрипки з оркестром "Butterfly Lovers" Чень Гана та Цанг Хао // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 209-221. – ISSN 2310-0583


  Розглядається один з найскравіших зразків скрипкової музики Китаю – Концерт для скрипки з оркестром «Butterfly Lovers» Чень Гана та Цанг Хао в контексті перетворення національних китай-ських та світових європейських тенденцій. Визначаються пропорції ...
1072909
  Скориніна-Погребна Перетворення комунікативного простору студентів-економістів у процесі інтеграції українських університетів в європейський освітній простір // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 102-106. – ISSN 2077-1800
1072910
  Грушка Я.І. Перетворення координат у кiнематичних мiнливих множинах // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1072911
  Шушарін Д. Перетворення країни на ведмедя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 жовтня (№ 201). – С. 9


  Короткий період російської демократії породив такого тоталітарного монстра, якого не знала історія.
1072912
  Одрібець С.П. Перетворення кратних амальганованих об"єднань граток, визначені жорсткими гомоморфізмами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається означення жорсткого гомоморфізму гратки. Описане продовження такого гомоморфізму на кратні амальгамовані об"єднання граток. The definition of a rigid lattice homomorphism is given. The extention of such homomorphism on iterated amalgamed ...
1072913
   Перетворення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – вип. 6. – К., 1996. – 350с.
1072914
  Розуван К.П. Перетворення Лоренца для багатошарового покриття / К.П. Розуван, С.Г. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 400-405. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично розглянуто інтерференцію світла в багатошарових системах на основі перетворення Лоренца. Така інтерференція розраховується за допомогою матриць розсіяння розмірності 2x2. На відміну від випадку тонкої плівки ці матриці не можна вважати ...
1072915
  Поперенко Л.В. Перетворення Лоренца для тонкої плівки / Л.В. Поперенко, К.П. Розуван, С.Г. Розуван // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 466-471. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Математичний формалізм матриць розсіяння розмірності 2x2 був використаний для обрахування багатопучковоі інтерференції в тонкій плівці. Використані матриці являються одночасно членами групи Лоренца. Інтерференція в плівці в цьому випадку може бути ...
1072916
  Сергєєв-Ценський Перетворення людини / Сергєєв-Ценський. – К., 1956. – 236с.
1072917
  Юзвяк К. Перетворення мінеральних форм азоту в підземних водах у відкритій гідрогеологічній системі / К. Юзвяк, Т. Соловей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 51-58. – Бібліогр.: 14 назв
1072918
  Стрикун І. Перетворення Мінська на центр прогресивної білоруської інтелігенції поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 45-46
1072919
  Лісняк В.С. Перетворення множин змінних афінних реперів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 29-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розглянуто перетворення множин змінних афінних реперів багатовимірного евклідового простору. Одержані рівняння зв"язку їх відносних компонент. Ці рівняння застосовні у диференціальній геометрії систем класичних многовидів евклідового простору, їх ...
1072920
  Осичнюк Ю.В. Перетворення можливості в дійсність в період переходу від соціалізму до кумунізму / Ю.В. Осичнюк. – Київ, 1963
1072921
  Шушарін Д. Перетворення на ворога людства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 листопада (№ 207). – С. 3
1072922
  Черненко М.С. Перетворення науки у безпосередню продуктивну силу / М.С. Черненко. – Киев, 1974. – 64 с.
1072923
  Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь, 1569-1999 = The reconstruction of nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999 / Тімоті Снайдер ; [пер. з англ. : А. Котенко, О. Надтока ; наук. ред. К. Диса ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 460, [4] с. – ISBN 978-966-378-245-4
1072924
  Роїк О.М. Перетворення параметрів елементів замкнених кіл : Монографія / О.М. Роїк, І.Р. Арсенюк, В.І. Месюра; Мін-во освіти і науки України.Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2004. – 110с. – ISBN 966-641-076-1
1072925
  Мелкевік Б. Перетворення права: погляд з позиції комунікативної теорії // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 4 (47). – С. 35-46. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1072926
  Гула О. Перетворення приватного підприємства на приватне товариство: шляхи вдосконалення організаційно - правової форми підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.82-85
1072927
  Мовчан В.А. Перетворення природи / В.А. Мовчан, 1949. – 7с.
1072928
  Погребняк П.С. Перетворення природи і перспективи розвитку народного господарства Півдня України і Півночі Криму. / П.С. Погребняк. – К., 1951. – 29с.
1072929
  Кузняк Б.Я. Перетворення пустельних земель Ізраїлю на високопродуктивні господарства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 72-80. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1072930
  Дмитерко Л. Перетворення світу. / Л. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 112 с.
1072931
  Гарбузова Г.О. Перетворення синтаксичної структури україномовного складного речення під час його перекладу засобами англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 72-80


  Статтю присвячено проблемам перетворення синтаксичної структури українського складного речення під час перекладу на англійську мову, зокрема застосуванню англійських безприйменникових атрибутивних словосполучень з метою досягнення адекватності при ...
1072932
  Бойко Д.Д. Перетворення сільськогосподарської праці в різновидність індустріальної.(На матеріалах УРСР) : Дис. ... канд. економ. наук: / Д.Д. Бойко ; КДУ, Кафедра політ. економ. природнич. фак-т.ів. – Київ, 1966. – 316 л. – Бібліогр.: л. 295-316
1072933
  Врублевський В.К. Перетворення сільськогосподарської праці в різновидність праці індустріальної - важлива умова подолання істотних відмінностей між містом і селом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 36-42. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы превращения сельскохозяйственного труда в разновидность труда индустриального, как важнейшего условия преодоления существенных различий между городом и деревней в период строительства коммунистического ...
1072934
  Зеліско А.В. Перетворення споживчих товариств у господарські товариства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 397-402. – ISSN 1563-3349
1072935
  Качановська Т.О. Перетворення структури образу у поетичному перекладі (на матеріалі сонета Ж.-М. де Ередіа "Aux montagnes divines" і його українських інтерпретацій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  У статті вивчаються жанрово-стилістичні проблеми перекладу французьких сонетів. Основну увагу приділено однорідним рядам (тобто синтаксичним конструкціям, компонентами яких є однорідні члени речення). Розглядаються відмінності між підходами різних ...
1072936
  Андрощук Г. Перетворення ТМ у родове поняття // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 1, 24-25
1072937
  Андрощук Г. Перетворення торговельної марки в родове поняття: доктрина і практика // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 23-29. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1608-6422
1072938
  Кухаренко Л.І. Перетворення України з аграрної в могутню індустріально-колгоспну республику / Л.І. Кухаренко. – Київ, 1959. – 232с.
1072939
  Находкін М.Г. Перетворення фасетування на вершинах двійників всередині зерен полікремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено перетворення фасетування в зернах полікремнієвих плівок, що отримані методом хімічного осадження в реакторі зниженого тиску. Встановлено, що на вершинах двійників мають місце три типа перетворень ...
1072940
  Лебедєва І.В. Перетворення фронтів розривних хвиль у неоднорідних трансверсально-ізотропних середовищах / І.В. Лебедєва, О.В. Ващіліна, Ю.О. Заєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 54-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядаються випадки перебудови плоскої розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному пружному середовищі, параметри анізотропії якого змінюються неперервно. Досліджується залежність форми променів і фронтів від параметрів ...
1072941
  Верес М.М. Перетворення Фур"є в задачах мінімаксного оцінювання роз"язків крайових задач // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 56
1072942
  Верес М.М. Перетворення Фур"є в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків задач Коші для параболічних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 173-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для параболічних рівнянь із незалежними від просторових змінних коефіцієнтами розглядають задачі мінімаксного оцінювання функціоналів від розв"язків за данними спостережень. При певних обмеженнях на невідомі параметри, використовують перетворення ...
1072943
  Радченко В.М. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір / В.М. Радченко, Я.О. Стефанська // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 143-149. – ISSN 0868-6904


  The Fourier transform of general stochastic measures in Rd is defined. The inversion theorem for this transform is proved, connection with convergence of stochastic integrals is established. Example of applying for convergence of solutions of ...
1072944
  Стефанська Н.О. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір та його застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Стефанська Неля Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 128 арк. – Додатки: арк. 126-128. – Бібліогр.: арк. 6-7, 117-125 та в додатках: арк. 126
1072945
  Стефанська Н.О. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір та його застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Стефанська Неля Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1072946
  Савенко П.О. Перетворення Фур"є й Лапласа в задачах апроксимації / П.О. Савенко, Т.Я. Соляр ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2019. – 380, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-376. – ISBN 978-966-02-8818-8
1072947
  Лопушанська Г.П. Перетворення Фур"є, Лапласа: узагальнення та застосування : навч.-метод. посібник / Г.П. Лопушанська , А.О. Лопушанський, О.М. М"яус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 152, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-152
1072948
  Верес М.М. Перетворення Фурьє в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків задач Коші для рівнянь гіперболічного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 170-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються деякі підходи для оцінювання функціоналів від розв"язків задач Коші рівнянь гіперболічного типу, застосовується мінімаксний підхід до знаходження мінімаксних лінійних оцінок. Припускається, що спостерігається функція, яка є ...
1072949
  Марцишин Р.С. Перетворення часового масштабу мовних сигналів в інтерактивних системах керування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Марцишин Р.С.; МО України. Держ. ун-т "Львів. політехника". – Львів, 1999. – 17л.
1072950
  Макарик І. Перетворення Шекспіра = Shakespeare in the Undiscovered Bourn : Лесь Курбас, укр. модернізм і рад. культурна політика 1920-х р. / Ірина Макарик ; [пер. з англ. Тараса Цимбала]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 351, [1] с. : портр., іл. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Shakespeare in the undiscovered bourn. Les Kurbas, Ukrainian modernism, and early soviet cultural politics / Irena Makaryk.Toronto, 2004. – Бібліогр.: с. 273-327. – ISBN 978-966-521-638-4
1072951
  Шевченко Н.І. Перетворення як вид реорганізації господарських товариств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 138-143
1072952
  Кіт Л. Перетворити життя на мрію, а мрію - на реальність у найближчих планах хіміків та біологів КНУ // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Цьогоріч авторський колектив, який очолили наші хіміки став другим серед переможців в абсолютній номінації "Кращий винахід року". Конкуренція була чималою: на конкурс подано 348 робіт. Група, до якої увійшли науковці факультету професор Юліан ...
1072953
   Перетворити місто на стійку екосистему // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 11 : фото
1072954
  Єрмоленко В. Перетворити свої вади на переваги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 30-31


  "Має бути поміркована віра в ідеї", - філософ Володимир Єрмоленко.
1072955
  Божук Л. Перетворити Україну на квітучий яблуневий сад - такою була мета його життя (до 65-річчя від дня смерті Володимира Симиренка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 210-212. – ISBN 966-530-115-2
1072956
  Божук Л. Перетворити Україну на квітучий яблуневий сад - такою була мета його життя (до 65-річчя від дня смерті Володимира Симиренка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українозавства. – Київ, 2003. – [на 2004 рік]. – С. 210-212. – ISBN 966-7060-63-2
1072957
  Липовецький С. Перетворити українців на націоналістів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 35 (615), 30.08 - 5.09.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
1072958
  Лебедев В.А. Перетворювач природи / В.А. Лебедев. – К., 1950. – 239с.
1072959
  Боднар Р.В. Перетворювачи поодиноких і рідкоповторюваних сигналів : Автореф...канд.техн.наук:05.13.05 / Боднар Р.В.Нац.ун-тет "Львів.політехніка". – Львів, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
1072960
  Павлов Геннадій Вікторович Перетворювачі постійної напруги на основі частотнорегульованих послідовних резонансних інверторів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.12 / Павлов Г.В.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 33 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1072961
  Келлер Б.О. Перетворювачі природи рослин / Б.О. Келлер. – Київ-Х, 1948. – 79с.
1072962
  Михальський В.М. Перетворювачі частоти і напруги з широтно-імпульсною модуляцією: аналіз та наукове обгрунтування шляхів підвищення якості електроенергії : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Михальський В.М. ; НАН України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010. – 41 с. – Бібліогр. : 49 назв.
1072963
  Сюндюков І. Перетворювачки життя // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 20


  Жінки та влада: реформи, здобутки, слід в історії. Такою була княгиня Ольга: мудрою, безжальною, наполегливою, далекоглядною правителькою.
1072964
  Хассан Ж. Перетворюючі установки частотно-регулювального тягового приводу. : Автореф... Канд.техн,наук: 05.09.12 / Хассан Ж.; Нац.техн.ун-т.Укр.КПІ. – К, 2000. – 19л.
1072965
  Данилевська Н.О. Перетик : фольклор.-етногр. портрет укр. села / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Український Центр духовної культури, 2000. – 211, [1] с. : іл., портр., ноти. – Алф. покажч. фольклор. творів: с. 206-210. – ISBN 966-7276-95-3
1072966
  Волощак Х. Перетин авторських афоризмів в літературних проекціях (на матеріалі збірки Ліни Костенко "Вибране", 1989 рік) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 301-308. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1072967
  Федорук О.К. Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Видавничий дім А+С. – ISBN 966-8613-25-2
Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – 2006. – 258, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим.


  Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, ...
1072968
  Федорук О.К. Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96714-9-3
Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – 2008. – 414, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Текст частково рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.


  Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, ...
1072969
  Рімар Л. Перетин кордону з дитиною в прийдешні часи безвізу // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 33-35
1072970
  Олекса Г.І. Перетин лексико-семантичних полів на позначення концепту "рух" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 123-128


  В статті досліджується перетин лексико-семантичних полів на позначення концепту "Рух". В статье исследуется пересечение лексико-семантических полей, обозначающих концепт "Движение". The article examines the intersection of the lexical-semantic fields ...
1072971
  Присяжнюк О.М. Перетин та взаємодія лексико-семантичних полів зору і слуху в чотирьох думках Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 132-136
1072972
  Сидоренко В. Перетікання різних модальностей // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 90-92. – ISBN 978-966-8917-14-1


  Про Оксану Чепелик, українську художницю, режисера, сценариста, оператора.
1072973
  Сироватко І.А. Перетравність раціонів, обмін речовин продуктивність і забійні якості бичків симентальскох і чорно-рябої порід та помісей з голштинами. : Автореф... Канд.сільгосп.наук: 06.02.02. / Сироватко І.А.; Укр.держ.аграрн.ун-т. – К, 1994. – 23л.
1072974
  Платонов В. Перетренированность в спорте // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 1. – С. 19-34. – ISSN 1992-7886
1072975
  Андасова Ж.М. Перетренированность спортсмена - актуальное направление в практике современной спортивной медицины // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 3-7 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1992-7894
1072976
  Шевченко Ф.П. Перетц Владимир Николаевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 264-265
1072977
  Щербань Т.О. Перетц Володимир Миколайович // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 118-121
1072978
  Курас І. Перетц Володимир Миколайович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 514-515. – ISBN 966-642-207-7
1072979
   Перетц Володимир Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 367. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1072980
  Колибанова К. Перетц Володимир Миколайович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 134-137. – ISBN 966-02-3530-5
1072981
  Любарська Л.В. Перетц Володимир Миколайович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – с. 204-205
1072982
  Короткий В. Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 430-431. – ISBN 5-7707-1062-4
1072983
  Короткий В.А. Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 441-442. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1072984
   Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 367-368. – ISBN 978-966-439-754-1
1072985
  Торопчина-Агалакова Перетягати чужого клієнта за всяку ціну - глухий кут і для адвоката, і для такого клієнта / розмову вів Леонід Лазебний // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 11-15
1072986
  Кружков В. Перетягивание венского каната // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 8. – С. 111-115. – ISSN 0235-7089


  Австрійський нейтралітет : історія і сучасність
1072987
  Лукьянова И. Перетягивание Льва // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2010. – Вып. ноябрь. – С. 38-44


  Сто лет назад Лев Толстой глубокой ночью ушел из дома. Он сам объяснял свой уход социальной непереносимостью своего существования в Ясной Поляне, нестерпимостью барского своего положения: кругом бедность, а я тут в усадьбе, и лакей прислуживает за ...
1072988
  Дабужинска С.К. Переувлажненные земли и перспективы их использования / С.К. Дабужинска. – Вильнюс, 1963. – 20 с.
1072989
  Алто Э.Л. Переулками на свет : повесть / Э.Л. Алто. – Петрозаводск : Карелия, 1975. – 152 с. – (Первая книжка писателя)
1072990
  Туницкий А.Н. Переулки Замоскворечья / А.Н. Туницкий. – Москва, 1977. – 221с.
1072991
  Нагибин Ю.М. Переулки моего детства. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1971. – 414с.
1072992
  Бервинова Е.П. Переулок Ильича, 7. Путеводитель по музею : путеводитель по музею / Е.П. Бервинова, Г.С. Кущин. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 68 с. : ил. – (Мемориальные музеи В.И. Ленина в Ленинграде)
1072993
  Инбер В.М. Переулок моего имени / В.М. Инбер. – Москва, 1935. – 78с.
1072994
  Шефнер В.С. Переулок памяти / В.С. Шефнер. – Л., 1976. – 271с.
1072995
  Бонфанти С.-М. Переулок Солнца / С.-М. Бонфанти. – М., 1961. – 174с.
1072996
  Романенко А.С. Переулок Трех сестер / А.С. Романенко. – Донецк, 1978. – 91с.
1072997
  Федоров А.В. Переустройство русской армии в 50-70 гг. XIX в. : Автореф... доктор истор.наук: / Федоров А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 34 с.
1072998
  Тарануха І. Переуступка боргу пайовому інвестиційному фонду як схема управління проблемною заборгованістю // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 104-114 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
1072999
  Вирениус А. Переутомление у учащихся в средних учебных заведениях Германии / А. Вирениус. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1890. – 53 с.
1073000
  Тимошик М. Перефарбовані опоненти великого українця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 7-8


  Несвяткові роздуми з приводу 100-річного ювілею Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,