Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1078001
  Пасюк П.Г. "Представлення" в соціальній взаємодії й поняття "соціальної ролі" // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 103-104
1078002
  Кучаев А.Л. Предмет сатиры / А.Л. Кучаев. – М., 1983. – 248с.
1078003
   Предмет семиотики: теоретические и практические проблемы взаимодействия средств массовых коммуникаций : Материалы научного симпозиума "Семиотика средств массовых коммуникаций", Москва, 20-23 ноября 1974 г. – Москва : Моск.ун-та, 1975. – 406 с. – В надзаг.: Моск.гос.ун-т им. М.В.Ломоносова, Филол.фак., Кафедра общего и сравнительного языкознания, Прблемная группа по семиотике
1078004
  Зеленецкий В. Предмет систематизации на досудебном следствии // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 75-78
1078005
  Салій П.І. Предмет складу злочину порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 109-115. – ISSN 2222-5374
1078006
  Михасик Л.В. Предмет складу злочину, передбаченого ст. 239-1 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5. – С. 65-72. – ISSN 2222-5374
1078007
  Козлов Ю.М. Предмет советского административного права / Ю.М. Козлов. – Москва, 1967. – 160с.
1078008
  Беляев Н.А. Предмет советского исправительно-трудовог права / Н.А. Беляев. – Л, 1960. – 64с.
1078009
  Процевский А.И. Предмет советского трудового права / А.И. Процевский. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 223 с.
1078010
  Мотовиловкер Я.О. Предмет советского уголовного процесса / Я.О. Мотовиловкер. – Ярославль, 1974. – 96с.
1078011
  Литвиненко И.Ю. Предмет соционики и постулирование ее основ // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко, Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2015. – № 4 (121). – С. 39-58. – ISSN 1680-4325
1078012
  Яцино К.С. Предмет соціології права та її місце в системі юридичних наук : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Яцино Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1078013
  Яцино К.С. Предмет соціології права та її місце в системі юридичних наук : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Яцино Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 191 л. – Бібліогр.: л. 179-191
1078014
  Короєд С.О. Предмет спору, предмет позову, предмет судового розгляду, зміст позовних вимог, вимоги позивача: співвідношення процесуальних понять за проектом нової редакції ЦПК України в контексті їх уніфікованого розуміння // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 99-112. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1078015
  Николенко Л.Н. Предмет судебной экспертизы в хозяйственном процессе // Экономика и право : научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 2. – С. 47-51. – ISSN 1681-6277
1078016
  Ткач Г. Предмет судового оскарження у справах, що виникають з адміністративних спорів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 156-161. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1078017
  Осадчий А. Предмет судової адміністративної юрисдикції. // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 114-119. – ISSN 1561-4999
1078018
  Жушман М. Предмет судової діяльності у справах про захист виборчих прав // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.77-80. – ISSN 0132-1331
1078019
  Ніколенко Л.М. Предмет судової експертизи в господарському процесі // Економіка та право : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2004. – № 2. – С. 47-51. – ISSN 1681-6277


  Правове забезпечення економіки
1078020
  Русько О.М. Предмет сучасного школознавства // Деякі питання школознавства / М-во освіти УРСР, Наук.-дослід. ін-т педагогіки ; [ред. кол. : М.В. Черпинський (відп. ред.), Є.С. Березняк, В.І. Чепелєв ; упоряд. : Л.М. Артамонова, І.С. Артюшенко, С.І. Дзядик]. – Київ : Радянська школа, 1966. – С. 6-13. – (Бібліотека директора школи)
1078021
  Печеранський Ігор Предмет та завдання історико-філософського українознавства ( до питання про теорію науки ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С.82-89
1078022
  Шинкарук В.І. Предмет та завдання історії філософії як науки / В.І. Шинкарук. – Київ, 1957. – 43 с.
1078023
  Федорченко Ю.В. Предмет та його первісне ядро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі первісного ядра предмета. Досліджуються різні підходи в його розумінні. Розглядається можливість пов"язати дану проблему зі структурою судження. Уводиться поняття конституента як трансцендентального способу переходу в ...
1078024
  Попов Г. Предмет та межі наглядової діяльності органів прокуратури за додержанням законів щодо захисту прав і свобод неповнолітніх // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 105-110.
1078025
  Оприско М.В. Предмет та об"єкт договорів про відчуження корпоративних прав // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 43-48
1078026
  Мухатаєв А.О. Предмет та об"єкт контролю органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 107-112. – ISSN 0201-7245
1078027
  Павлега О.С. Предмет та об"єкт соціології соціальної політики // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 86-93. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1078028
  Артюх О.В. Предмет та об"єкти податкового аудиту // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 87-93. – ISSN 2226-8820
1078029
  Головчук В. Предмет та суб"єкт незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації, потребують розширення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 194-199. – ISSN 0132-1331
1078030
  Соснина Т.Н. Предмет труда / Т.Н. Соснина. – Саратов, 1976. – 167с.
1078031
  Соснина Т.Н. Предмет труда и современное производство / Т.Н. Соснина. – Саратов, 1984. – 116с.
1078032
  Іншин М.І. Предмет трудового права / М.І. Іншин, В.І. Щербина // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 245-251. – ISSN 2306-9082
1078033
  Прокопенко В. Предмет трудового права України : Посібник / В. Прокопенко, Вівчаренко Олег; Мін.освіти Укра ни.КУ ім.Тараса Шевченка. – Івано-Франківськ : Вікар, 1994. – 31с.
1078034
  Прокопенко В.И. Предмет трудового права. / В.И. Прокопенко. – К, 1968. – 46с.
1078035
  Самокиш В.П. Предмет умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об"єктів природно-заповідного фонду: проблеми визначення та удосконалення // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 137-142
1078036
  Желнов М.В. Предмет философии в истории философии / М.В. Желнов. – Москва, 1981. – 720с.
1078037
  Позняков В.И. Предмет философии и история философии. / В.И. Позняков. – Минск, 1986. – 150с.
1078038
   Предмет философии и система философского знания.. – Челябинск, 1981. – 122с.
1078039
   Предмет философии: Принц., подходы, аспекты.. – Челябинск, 1981. – 148с.
1078040
  Ярошовець В.І. Предмет філософії в історико-філософському дискурсі Володимира Шинкарука // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 236-238
1078041
  Поперечна Г.А. Предмет філософії в філософії Й. Міїхневича // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – С. 5-14. – ISSN 2075-1443
1078042
  Нечай А. Предмет фінансового права на сучасному етапі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.62-65
1078043
  Гаврилюк Р.О. Предмет фінансового права постсоціалістичної держави : Навчально-методичний посібник / Р.О. Гаврилюк; Мін-во освіти і науки України; ЧНУ ім.Ю.Федьковича. – Київ : Рута, 2003. – 72с.
1078044
  Соколова М. Предмет флористичного права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.126-132
1078045
  Манеев А.К. Предмет формальной логики и диалектика / А.К. Манеев. – М., 1964. – 208с.
1078046
  Ивакин А.А. Предмет фундаментальной онтологии // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 52-61. – (Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 4)
1078047
  Винокурова Л.Ф. Предмет хозяйственного права в правовой доктрине зарубежных Европейских социалистических стран-членов СЭВ : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.04 / Винокурова Л.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 26 с.
1078048
  Винокурова Л.Ф. Предмет хозяйственного права в правовой доктрине зарубежных Европейскиъ социалистических стран -- членов СЭВ : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Винокурова Л. Ф.; КУГ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1984. – 229л. – Бібліогр.:л.196-229
1078049
  Макарова Т. Предмет экологического права: взгляд с позиций юридической науки и законодательства Беларуси, Украины и России / Т. Макарова, М. Краснова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 9-14. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются теоретические положения наук экологического права Беларуси, Украины и Российской Федерации о предмете этой отрасли. Указывается, что в основном предмет экологического права этих стран обусловлен целями и задачами национального ...
1078050
  Столович Л.Н. Предмет эстетики / Л.Н. Столович. – М, 1961. – 114с.
1078051
  Попков Ю.В. Предмет этносоциологии :опыт концептуализации / Ю.В. Попков, Е.А. Тюгашев // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.93-101. – ISSN 0132-1625
1078052
  Ярошенко О.Д. Предмет юридичних складів злочинів, передбачених статтею 369 Кримінального кодексу України в аспекті його відповідності визначенню, що дається у Кримінальній конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 105-112


  У статті проаналізовано окремі положення нового антикорупційного законодавства. Висловлено авторську позицію щодо їх юридичної досконалості й відповідності чинним нормативно-правовим актам.
1078053
  Рубан В.А. Предмет, завдання і метод курсу "Теорія і практика партійно-радянської преси" / В.А. Рубан. – Київ, 1966. – 42с.
1078054
  Кібальнікова Т. Предмет, завдання, принципи філологічного аналізу тексту // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 404-407. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1078055
  Пирожков В.Ф. Предмет, задачи и методы советской исправительно-трудовой психологии. / В.Ф. Пирожков. – М., 1966. – 39с.
1078056
  Мельник Е.А. Предмет, источники и система государственного права буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости / Е.А. Мельник. – К., 1972. – 30с.
1078057
  Айрумов А.М. Предмет, метод и организация экономического анализа / А.М. Айрумов ; Узб. респ. совет науч.-техн. обществ. – Ташкент : [б. и.], 1963. – 24 с. – (В помощь работникам общественного бюро [экономического анализа])
1078058
  Введенський А.О. Предмет, метод і завдання історичної науки / А.О. Введенський, Л. Г. Мельник ; МВССО УРСР ; Наук.-метод. кабінет заоч. освіти при КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1962. – 60 с. – (На допомогу заочному навчанню)
1078059
  Скрябін С. Предмет, метод і система речового права: деякі питання кодифікації цивільного законодавства в Казахстані // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 37-51. – ISSN 0132-1331
1078060
  Данилов А.Д. Предмет, методы и задачи экономической географии : Лекция / А.Д. Данилов. – Москва, 1970. – 16с.
1078061
  Бакаянова Н.М. Предмет, об"єкт та методологія науки про адвокатуру // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 3-9. – ISSN 2309-818X
1078062
  Гетьман Є. Предмет, об"єкт та суб"єкти кодифікації законодавства України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 28-35. – ISSN 1993-0909
1078063
  Рыжов В.А. Предмет, понятие, система и источники государственного права буржуазных и развивающихся стран / В.А. Рыжов. – М., 1986. – 53с.
1078064
  Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков. – Москва, 1984. – 143с.
1078065
  Гаджиев А.А. Предмет, содержание, форма художественной литературы / А.А. Гаджиев. – Баку, 1967. – 76с.
1078066
  Пільков К. Предмет, стандарт і обов"язок. Особливості і доказування у міжнародному комерційному арбітражі // Юридична газета. – Київ, 2013. – 19-26 лютого (№ 8/9). – С. 43-45
1078067
  Алексеев П.В. Предмет, структура и функции диалектического материализми / П.В. Алексеев. – Москва, 1978. – 336 с.
1078068
  Алексеев П.В. Предмет, структура и функции диалектического материализми / П.В. Алексеев. – 2-е изд. – Москва, 1983. – 344 с.
1078069
  Ягупов В.В. Предмет, структура і завдання сучасної педагогічної психології: методологічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-143. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються традиційні підходи у радянській і українській психологічній науці до визначення предмету, структури і основних завдань педагогічної психології. Запропоновано новий підхід до визначення предмета педагогічної психології з урахуванням ...
1078070
  Дзера О.В. Предмет, форма та сторони договору / О.В. Дзера, А.Р. Домбругова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 158-161. – ISBN 978-966-667-341-4
1078071
  Нурмато М.Х. Предмет, функции и система философии марксизма-ленинизма / М.Х. Нурмато. – Ташкент, 1974. – 88с.
1078072
  Остафіїва Л.В. Предмети з колекції Національеного музею Тараса Шевченка, пов"язані з іменами шевченкових друзів - О.І. та О.М. Бутакових // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 79-87
1078073
  Шуляк С. Предмети замовлянь: магічна символіка та функціонування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 44-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
1078074
  Ткаченко О.Є. Предмети і дії в українській лікувальній магії: антропологічний аналіз // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 142-154. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1078075
  Суворкін В.А. Предмети контрабанди: комплексний підхід у дослідженні // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 10-15
1078076
  Якушева-Омельянчик Предмети нумізматики, фалеристики, сфрагістики // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 5-9. – ISSN 1811-542X


  Розділ із словника-довідника музейного працівника.
1078077
  Якушева-Омельянчик Предмети нумізматики, фалеристики, сфрагістики // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 6-7. – ISSN 1811-542X


  Розділ із словника-довідника музейного працівника.
1078078
  Якушева-Омельянчик Предмети нумізматики, фалеристики, сфрагістики // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (75). – С. 4-7. – ISSN 1811-542X


  Розділ із Словника-довідника музейного працівника.
1078079
  Яушева-Омельянчик Предмети нумізматики, фалеристики, сфрагістики // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – C. 4-7. – ISSN 1811-542X


  Розділ із Словника-довідника музейного працівника.
1078080
  Яушева-Омельянчик Предмети нумізматики, фалеристики, сфрагістики (розділ із Словника-довідника музейного працівника) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 10-14. – ISSN 1811-542X
1078081
  Савицький В. Предмети християнського культу індивідуального використання XI-XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 19-27
1078082
  Пескова Л.В. Предметизация в условиях современных технологий // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 19-21. – ISSN 0869-6020


  В статье освещается работа трёх центров предметизации (Российской книжной палаты, Национального информационно-библиотечного центра и Российской национальной библиотеки) по созданию полного электронного унифицированного Национального авторитетного ...
1078083
   Предметизация документов. Общие требования. ГОСТ 7.45-84. – Москва : Гос. комитет СССР по стандартам, 1984. – 6 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
1078084
  Кругликова В.П. Предметизация произведений печати / В.П. Кругликова. – М, 1967. – 173с.
1078085
   Предметизація документів: теорія та практика (1875-2012 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [укладач О.М. Збанацька ; відп. за вип. Т.І. Вилегжаніна]. – Київ : Національна парламентська бібліотека України, 2014. – 283, [1] с. – Заголовок обкл.: Предметизація документів: теорія і практика (1875-2012 рр.)
1078086
  Сорока М.В. Предметна диференціація політичної філософії та політичної науки як методологічна основа дослідження історії української політичної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-38. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються сучасні наукові підходи до інтерпретації співвідношення політичної філософії та політичної науки, з"ясовуються умови можливості їх застосування у якості методологічних принципів дослідження історії української політичної ...
1078087
  Кручек В.А. Предметна діяльність та спілкування як форми взаємодії / В.А. Кручек, А.І. Дзюба // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 248-254. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті проаналізовано співвідношення категорій "предметна діяльність" і "спілкування" та визначені їхні специфічні риси як форм взаємодії.
1078088
  Топчієв О.Г. Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 64-69. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
1078089
  Топчієв О.Г. Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 43-48. – Бібліогр.: 19 назв.
1078090
  Саморокова О.П. Предметна область логіки та типи об"єктів у світлі кванторних теорій // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 107-113. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1078091
  Кадькаленко С.Т. Предметна обумовленість системи фінансового права // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 3 (13). – С. 4-7


  Статтю присвячено проблемним питанням системи фінансового права, впливу предмета і методу правового регулювання на Ті формування. Надано пропозиції щодо вдосконалення системи інститутів фінансового права, його Загальної та Особливої частин. Статья ...
1078092
  Лиско Л.Р. Предметна сфера економічної теорії в суспільстві сталого розвитку: універсумсно-синергетичне обґрунтування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 121-128. – ISBN 5-7763-2435-1
1078093
  Воронко Р.М. Предметна сфера і об"єкти внутрішньогосподарського контролю підприємств і організацій споживчої кооперації України // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 163-168 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1078094
  Оболенцев В.Ф. Предметна форма опису системи запобігання злочинності (морфологічний аналіз) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 218-225. – ISSN 2224-9281
1078095
  Михайлов Ф.Т. Предметная деятельность... чья? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.10-26. – ISSN 0042-8744


  Определение места и роли деятельного подхода в психологии
1078096
  Бессонов А.В. Предметная область в логической семантике / А.В. Бессонов. – Новосибирск, 1985. – 111с.
1078097
  Горелова И.Л. Предметная обработка документа в автоматизированных информационно-библиотечных системах: предкоординатное индексирование : учеб.-метод. пособие / И.Л. Горелова. – Москва : Литера, 2013. – 103, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 95. – (Серия "Современная библиотека" / редкол.: Борисова О.О. [и др.]). – ISBN 978-5-91670-125-8
1078098
  Кожевников Г. Предметная система в университетском преподавании естествознания. – Москва : Университетская тип., 1906. – 13 с. – Отд.отт. из журнала "Естествознание и география", №6, 1906 г.
1078099
  Драчев В.К. Предметная специфика преподавания политической экономии / В.К. Драчев. – Минск, 1976. – 200с.
1078100
  Ушакова Л.Я. Предметная форма книги и ее идентификационные элементы // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 2 (397). – С. 67-88. – ISSN 0869-6020


  Рассказывается об эволюции книжного оформления и конструирования в России, а также об основных проблемах его совершенствования на современном этапе.
1078101
  Дубенко О.Ю. Предметне поле порівняльної лінгвопоетики: до постановки питання // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 46-52. – ISSN 2075-437X


  У статті робиться спроба обґрунтувати вибір тих елементів предметного поля порівняльної лінгвопоетики, котрі гіпотетично можна вважати достатньо перспективними у виявленні гомологічних та відмінних фактів поетичного мовлення у порівнюваних літературних ...
1078102
  Павлов О. Предметне поле сільської історії як складової руралістики // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 69-88
1078103
  Дроботенко М.О. Предметне самовизначення медіа-філософії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 132-141. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1078104
  Рябуха М І. Предметний дискурс розвитку соціальної компетентності в підручнику для менеджера освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 386-397. – ISBN 978-966-544-404-5
1078105
  Ярошенко Т. Предметний доступ до бібліотечної колекції: Дослідження нашої землячки за океаном // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 35-36


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
1078106
  Матусевич К.М. Предметний простір економічної науки / Костянтин Миколайович Матусевич // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 18-23. – ISSN 2313-4569
1078107
  Манойлова О. Предметний світ поезії Ліни Костенко "Старий годинникар" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9 (630). – С. 51-54. – ISSN 0130-5263
1078108
  Бондаренко І.П. Предметний світ японської класичної поезії (національний та універсальний аспекти) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 58-76. – ISBN 978-966-02-5736-8
1078109
  Тагліна Ю.С. Предметний тиждень біології в школі / Ю.С. Тагліна. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.5(17)). – ISBN 966-8245-91-1
1078110
  Теремко В.І. Предметні виміри видавничої інноватики // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 9-14


  У статті йдеться про джерела, феноменологію, когнітивну основу, предметну специфіку, типологічну своєрідність, проблемно-тематичний спектр, антропологічну цінність видавничої інноватики, а також про основні вияви прикладних інновацій видавничої сфери і ...
1078111
  Лукина Г.Н. Предметно-бытовая лексика древнерусского языка / Г.Н. Лукина. – М., 1990. – 176с.
1078112
  Стецко П.В. Предметно-бытовая лексика зельвенских говоров : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стецко П.В. ; Акад. наук БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1962. – 20 с.
1078113
  Иванова Ф.П. Предметно-бытовая лексика русских старожильческих говоров средней части бассейна р.Оби : Автореф... канд. филологич.наук: / Иванова Ф.П.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1965. – 19л.
1078114
  Артеменко Л. Предметно-образна концептосфера "поет" у семантичній площині поетологічного дискурсу української поезії XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 34-40
1078115
   Предметно-ориентированный язык Strumok для описания акторных систем с общей памятью / В.О. Ларин, О.В. Бантыш, А.В. Галкин, А.И. Провотар // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 5, вересень - жовтень. – С. 170-180. – ISSN 1019-5262
1078116
   Предметно-понятийный словарь греческого языка.. – Л., 1986. – 201с.
1078117
  Трайковская В.Ф. Предметно-тематическая и лингвистическая дифференциация терминологии белорусского народного ткачества. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Трайковская В.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1986. – 20л.
1078118
  Басенко О.В. Предметно-технічна класифікація запасів на підприємствах текстильної промисловості : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 85-91. – Бібліогр.: 12 назв
1078119
  Остроумова Ю.С. Предметное освоение проблематики современных научно-технических достижений в ходе подготовки преподавателей по физике // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 206-213. – ISSN 2073-8536


  Целью статьи является определение и обоснование возможностей совершенствования подготовки педагогических кадров по физике, открываемых обновлением содержания обучения проблематикой современных наукоемких технологий. Определены ключевые концепты и ...
1078120
  Леликова Н.К. Предметное поле российской библиографии // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 4 (369). – С. 3-6. – ISSN 0869-6020
1078121
  Стегний Александр Предметное поле социологии окружающей среды // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1563-3713
1078122
  Суханов В.И. Предметное противоречие, его структура и механизм действия / В.И. Суханов. – Саратов, 1976. – 167с.
1078123
   Предметность как дидактическое понятие в теории формирования содержания образования / Ю.Б. Алиев, Е.О. Иванова, Т.М. Ковалева, И.М. Осмоловская // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 8. – С. 4-20. – ISSN 1609-4646


  В статье представлены результаты исследования лаборатории дидактики Института теории и истории педагогики РАО. В понятийное поле дидактики вводится новое понятие «предметность», которая рассматривается как дидактический феномен, возникающий при ...
1078124
  Громова Н.М. Предметные имена существительные с суффиксом -К(А) в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Громова Н.М.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1955. – 16л.
1078125
  Яблоков И.Н. Предметные области философии религии (к дискуссии в современной отечественной литературе) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 49-59. – ISSN 0042-8744
1078126
   Предметные рубрики по общественно-политической тематике : Сводный список за 1966-1967 гг. – Москва, 1968. – 130с.
1078127
   Предметные рубрики по общественно-политической тематике.. – М., 1970. – 60с.
1078128
  Лейбович В.Л. Предметные рубрики по общественно-политической тематике. / В.Л. Лейбович. – М., 1972. – 152с.
1078129
   Предметные рубрики по общественно-политической тематике.. – М., 1983. – 140с.
1078130
   Предметные рубрики по общественно-политической тематике.. – М., 1988. – 328 с.
1078131
  Бердичевская Ц.М. Предметные указатели к систематические каталогам научных библиотек / Ц.М. Бердичевская. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1974. – 110с.
1078132
  Бердичевская Ц.М. Предметные указатели к систематическим каталогам научных библиотек / Ц.М. Бердичевская. – Москва : Издво Всес. кн. палаты, 1961. – 92 с.
1078133
  Сахаров Н.И. Предметные указатели к трудам основоположников марксизма-ленинизма и их использование / Н.И. Сахаров. – Москва, 1964. – 91 с.
1078134
  Удовиченко Н.К. Предметные уроки / Н.К. Удовиченко. – М., 1924. – 96с.
1078135
  Исаенко Л.А. Предметные уроки / Л.А. Исаенко. – М, 1946. – 83 с.
1078136
  Гатальская Стелла Николаевна Предметные формы культуры как результат и предпосылки творческой деятельности : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Гатальская Стелла Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 168л. – Бібліогр.:л.154-168
1078137
  Ротенберг Л.М. Предметный алфавитный указатель к полному своду решений Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената (за 1866-1910 г.г.) / сост. канд. прав. Л.М. Ротенберг. – Екатеринослав : Тип. Исаака Когана, 1912. – [2], 1208, XXIV с. – Изд. вышло в 5 ч.
1078138
   Предметный и именной указатели к акцептированным заявкам №№ 1000 001-1025000.. – М., 1969. – 98с.
1078139
   Предметный и именной указатель к акцептированным заявкам №№ 1000001-1025000.. – М., 1969. – 30с.
1078140
   Предметный и именной указатель к акцептированным заявкам №№ 1025001-1050000.. – М., 1969. – 70с.
1078141
   Предметный и именной указатель к акцептированным заявкам №№ 1025001-1050000.. – М., 1969. – 30с.
1078142
   Предметный и именной указатель к акцептированным заявкам №№ 1025001-1050000.. – М., 1969. – 44с.
1078143
  Реуэль А.Л. Предметный и именной указатель ко второму тому "Капитала" / А.Л. Реуэль. – Москва, 1964. – 327 с.
1078144
   Предметный каталог. – М., 1973. – 125с.
1078145
  Марченко Э.В. Предметный каталог в библиотеках СССР. / Э.В. Марченко. – М, 1969. – 66с.
1078146
   Предметный каталог Студенческого отдела Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира : [Приложение к "Университетским известиям"] / [С предисл. К. Царевского]. – Киев : В унив. тип. [Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго], 1875. – [2], XIII, 570 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1875-1876 гг. - Экз. № 152310 и № 151094 дефектные, вырез. част. л. - К №151095 припл.:Предметный каталог... Продолжение 1 , Киев,1878 (85 с.) между с. 232-233
1078147
   Предметный каталог Студенческого отдела Библиотеки Императорского Университета Св. Владимира : Продолжение 1. – Киев : В унив. тип. [Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго], 1878. – 85 с. – Приложение к "Университетским известиям"
1078148
   Предметный каталог.. – М., 1966. – 240с.
1078149
  Григорьева Д.А. Предметный мир Уильяма Хогарта и искусство XX века // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 109-120. – (История ; № 5/6). – ISSN 0201-7385
1078150
  Маланов С.В. Предметный образ, "гипотеза уподобления" и генезис образа мира // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.67-76
1078151
   Предметный план речевой деятельности.. – Саратов, 1988. – 110с.
1078152
   Предметный поис в традиционных и нетрадиционных информационно-поисковых системах.. – Л., 1983. – 148с.
1078153
  Нестеров Д. Предметный разговор. Информационные технологии облегчают понимание // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  В Северном (Арктическом) федеральном университете им. М.В.Ломоносова прошла Международная научная конференция “Информатизация как целевая ориентация и стратегический ресурс образования”. Ее участниками стали эксперты из крупных российских ...
1078154
  Арциховская Н.Н. Предметный указатель к библиографии "фотосинтез" / Н.Н. Арциховская. – Москва, 1970. – 123с.
1078155
  Петров Н.Г. Предметный указатель к первому тому "Капитала" Маркса / Н.Г. Петров, И.Г. Степанов. – Москва, 1929. – 105с.
1078156
   Предметный указатель к рубрикатору реферативного журнала ВИНИТИ. – Москва : ВИНИТИ, 1966. – 372 с.
1078157
   Предметный указатель к рубрикатору реферативных изданий СССР. – Москва : ВИНИТИ, 1971. – 212 с.
1078158
   Предметный указатель ко второму изданию сочинений Маркса и Энгельса (40-50 тт.). – Москва : Политиздат, 1986
1078159
  Григорьев В.Н. Предметный указатель материалов в земско-статистических трудах с 1860-х годов по 1917 г. / В.Н. Григорьев. – М.
2. – 1927. – 380с.
1078160
  Писарев .А Предметы для художников, избранные из российской истории, славенского баснословия и из всех русских сочинений в стихах и в прозе, 1807. – 250с.
1078161
  Писарев А. Предметы для художников, избранные из российской истории, славенского баснословия и из всех русских сочинений в стихах и в прозе, 1807. – 343с.
1078162
  Шепко Л. Предметы импорта в памятниках доримского Боспора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-60. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу імпортних виробів, що зустрічаються в пам"ятниках доримського Боспору з метою дослідження характеру та тенденцій розвитку боспорського суспільства. Відзначені проблеми датування і локалізації центрів виробництва. Хронологічна ...
1078163
  Бернацкий Г. Предметы познания юридической науки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 56-64. – ISSN 2306-9082
1078164
  Вольф К.Ф. Предметы размышлений в связи с теорией уродов / К.Ф. Вольф. – Ленинград, 1973. – 316с.
1078165
  Белавин А.М. Предметы с изображением сюжета "животное/всадник на основании" в культуре средневекового населения Северной Евразии / А.М. Белавин, Н.Б. Крыласова // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (42). – С. 79-88. – ISSN 1563-0102
1078166
  Корзухина П.Ф. Предметы убора с выемчатыми эмалями V- первой пол. VI вв. н.э. в Среднем Поднепровье // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, Ленингр. отд., 1978. – Е1-43 : Предметы убора с выемчатыми эмалями V- первой пол. VI вв. н.э. в Среднем Поднепровье / Корзухина П.Ф. – С. 1-124
1078167
  Житинский А.Н. Предназначение / А.Н. Житинский. – М., 1987. – 380с.
1078168
  Султанов О. Предназначение : стихотворения и поэмы / Омор Султанов ; пер. с кирг. – Москва : Художественная литература, 1989. – 349 с.
1078169
  Ньютон М. Предназначение души = Destiny of souls : жизнь между жизнями / Майкл Ньютон ; [ пер. с англ. К.Р. Айрапетян ]. – Санкт-Петербург : Будущее Земли, 2005. – 384 с. – ISBN 5-94432-012-5
1078170
  Грунин М.Л. Предназначенье / М.Л. Грунин. – Симферополь, 1979. – 111с.
1078171
  Петровых М.С. Предназначенье / М.С. Петровых. – М., 1983. – 207с.
1078172
  Гомбрович В. Преднамеренное убийство / В. Гомбрович. – Москва, 1991. – 188 с.
1078173
  Иванников В.А. Преднастройка к действиям и ее связь с вероятностным прогнозом : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Иванников В.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 17 с.
1078174
  Грушевський М.С. Предок / М.С. Грушевський. – Київ : Веселка, 1990. – 245 с.
1078175
  Королева Н.В. Предок / Н.В. Королева. – К, 1991. – 668с.
1078176
  Макатов И.А. Предоление пережитков культа "святых" в процессе атеистического воспитания : Автореф... канд. флоснаук: / Макатов И. А.; АОН при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеиз. – М., 1965. – 14л.
1078177
  Нефедов С. Предопределенность судьбы // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 1. – С. 76-79. – ISSN 1812-1896


  Вплив демографічних циклів на судьбу Російської імперії
1078178
  Мушкин А.Е. Предоставление жилых помещений и пользование ими / А.Е. Мушкин. – Л., 1985. – 175с.
1078179
  Рябов А.А. Предоставление и изъятие земель по советской праву / А. А. Рябов ; [под науч. ред. В. В. Петрова]. – [Казань] : Казанский гос. ун-т, 1972. – 90 с.
1078180
  Лихачова Л. Предоставление конституции Королевству Польскому в оценках российской аристократии первой половины XIX века // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 21-22
1078181
  Гаврилов О.О. Предоставление персонала на правах аутсорсинга: проблемы, практические решения, перспективы // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 1 (52). – С. 20-24. – ISSN 1728-8878
1078182
  Терехов А.Б. Предоставление режима наибольшего благоприятсвования Соединенными Штатами Китаю // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 29. – С. 248-253
1078183
  Бычкова Е.Ф. Предоставление экологической информации в библиотеках Российской Федерации: опыт сетевого взаимодействия // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 190-195
1078184
  МакМенеми Предоставление электронных услуг = Delivering digital services : руководство для публичных библиотек и центров обучения / Дэвид МакМенеми, Алан Поултер; пер. с англ. Е.М. Зайцевой, К.Ю. Волковой под ред. Я.Л. Шрайберга. – Москва : Омега-Л, 2006. – 256с. – ISBN 5-365-00247-4
1078185
  Ханано Абдуль Латиф Предоставления циклических Р-групп над кольцом классов вычетов по модулю Рs и их приложения. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ханано Абдуль Латиф; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1995. – 139л. – Бібліогр.:л.138-139
1078186
  Гроховский Л. Предостережение / Л. Гроховский. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 127 с.
1078187
   Предостережение от трех заблудших течений / Духовное управление мусульман Украины. – 9-е изд. – Киев : Аль-Иршад, 2009. – 24 с. – (Будьте осторожны!)
1078188
  Симанчук И. Предостережение, которого Россия не расслышала // Журналист. – Москва, 2002. – № 7. – С.44-46. – ISSN 0130-3589


  В ноябре 1917 года российские интеллигенты выступили против большевистской цензуры
1078189
  Зборщик М.П. Предотваращение экологически вредных проявлений в породах угольных месторождений / М.П. Зборщик, В.В. Осокин. – Донецк, 1996. – 178с.
1078190
  Жалилов А.Ш. Предотвращение аварий на вентиляторах главного проветривания в холодный период года // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 128-136 : рис., табл. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 1607-4556
1078191
  Аннан К.А. Предотвращение войн и бедствий: глобальный вызов растущих масштабов : годовой доклад о работе Организации за 1999 г. / К.А. Аннан. – Нью-Йорк : ООН, 1999. – 139, [2] с.
1078192
  Кокошин А.А. Предотвращение войны / А.А. Кокошин, В.В. Ларионов. – М, 1990. – 176с.
1078193
   Предотвращение домашнего насилия и торговли людьми : Учебник по проведению тренингов. – Киев, 2001. – 252с. – ISBN 966-7317-67-6
1078194
  Горшков Г.С. Предотвращение загрязнения морской среды / Г.С. Горшков, Г.М. Мелков. – М., 1979. – 288с.
1078195
  Фокин А.П. Предотвращение и расследование краж скота. (По материалам АзССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Фокин А.П.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 19л.
1078196
  Замойский И.Е. Предотвращение нарушений договорных обязательств на предприятии / И.Е. Замойский. – К., 1978. – 54с.
1078197
  Боклан Д.С. Предотвращение трансграничного ущерба от опасных видов деятельности // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.37-48. – ISSN 1812-3910


  Имеется в виду экологический ущерб
1078198
  Монич Д.Б. Предотвращение угроз экономическому развитию Украины как институциональная стратегия государства // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-3. – С. 122-128. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1078199
  Михайлов В. Предотвращение ущерба национальной безопасности Украины-предусмотренный законодательством повод к засекречиванию информации / В. Михайлов, А. Муратов // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 112-118.
1078200
  Зеленьков Ф.Д. Предохранение зданий и сооружений от разрушения с помощью сейсмоамортизатора / Ф.Д. Зеленьков. – Москва, 1979. – 50 с.
1078201
  Гулько А.М. Предохранение оснований из просадочных грунтов от замачивания с помощью пленочных экранов. : Автореф... Канд.техн.наук: 481 / Гулько А.М.; КИСИ. – К, 1969. – 20л.
1078202
  Сурис П.Л. Предохранительные и обратные п=клапаны паротурбинных установок / П.Л. Сурис. – М., 1982. – 193с.
1078203
  Кондратьева Т.Ф. Предохранительные клапаны для компрессорных установок / Т.Ф. Кондратьева. – М-Л, 1979. – 179с.
1078204
  Орозов Б.В. Предпазнонапреженова и предпазнотокова система / Б.В. Орозов. – София : Техника, 1973. – 195 с.
1078205
  Мицык В.В. Предписания внутригосударственного права и международно-правовая ответственность в международном судебном процессе // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 106-110. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
1078206
  Адлер Ю.П. Предпланирование эксперимента : (материалы цикла лекций "Использ. стат. многофактор. эксперимента в решении задач надежности", прочит. в Политехн. музее на семинаре по надежности прогрессив. методам контроля качества продукции) : двойной выпуск / Ю.П. Адлер. – Москва : Знание, 1978. – 72 с.
1078207
   Предплановые и проектные исследования расселения : (экономико-географический аспект). – Москва : МФГО СССР, 1987. – 92 с.
1078208
  Удод В.И. Предплановые исследования экономического и социального развития регионов / АН СССР ; Совет по изучению производительных сил ; В.И. Удод ; отв. ред. А.Г. Лис. – Москва : Наука, 1984. – 124 с. – (Проблемы советской экономики)
1078209
  Олейник Я.Б. Предплановые экономико-географические исследования животноводческо-промышленного комплекса в зоне крупного города // Географические исследования для целей планирования экономического и социального развития
1078210
  Калещук Ю.Я. Предполагаем жить : докум. повести / Ю.Я. Калещук. – М. : Современник, 1986. – 412 с.
1078211
   Предполагаемые древности Черной Руси. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1899. – 8 с. – 8 табл.
1078212
   Предполагаемые новые бальнеологические свойства известных минеральных вод Закарпатья / В.М. Шестопалов, Н.П. Моисеева, В.Д. Короленко, В.В. Ковальская, Б.М. Фекийшгази // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 49-52 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
1078213
  Мандрыка В.А. Предположение как логическая ступень на пути к истине // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
1078214
  Мандрыка В.А. Предположение как принцип развития научных знаний // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
1078215
  Грейтон Л.К. Предположения о вулканическом тепле / Л.К. Грейтон. – М., 1949. – 166с.
1078216
  Чернявский А.В. Предположения о порядке возникновения соционических функций как макроаспектов. Гипотеза о топологической локализации модели А в головном мозге. Речь как источник семантики аспектов // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2018. – № 11/12 (191/192). – С. 32-36. – ISSN 2226-7549
1078217
  Гайлюнас П. Предположительное наклонение глагола в современом литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гайлюнас П. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
1078218
   Предположительный хлебо-фуражный баланс СССР на 1927-28 сель-хоз. год.. – М., 1927. – 50с.
1078219
  Добротворцева А.В. Предпосевная обработка клубочков сахарной свеклы удобрениями, как фактор повышения урожая : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Добротворцева А.В. ; Киев. орд.Труд. Красн. Знамени с-х. ин-т. – Киев, 1953. – 15 с.
1078220
  Полищук Н.Е. Предпосевное облучение семян люпина гамма-лучами Со60 и его влияние на азотистый обмен при эффекте стимуляции : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Полищук Н.Е.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 19л.
1078221
   Предпосевное облучение семян сельскохозяйственных культур.. – М., 1963. – 216с.
1078222
  Березина Н.М. Предпосевное облучение семян сельскохозяйственных растений / Н.М. Березина; Под ред. Кузина А.М. – Москва : Атоиздат, 1964. – 212с.
1078223
  Комиссаренко С.А. Предпоследнее действие / С.А. Комиссаренко. – М., 1987. – 236с.
1078224
  Азольский А. Предпоследние денечки : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 92-101. – ISSN 0130-7673
1078225
  Дик Предпоследняя истина / Дик, , К. Филлип. – К., 1993. – 492с.
1078226
  Самофалов Л.В. Предпосылка. / Л.В. Самофалов. – М., 1985. – 200с.
1078227
  Настевич Геннадий Николаевич Предпосылки антропосоциогенеза как условие становления социальной целостности (опыт системного иссследования) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Настевич Геннадий Николаевич; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1078228
  Журавлева А.И. Предпосылки вариативности лексического значения слова / А.И. Журавлева, Л.А. Николаева, И.А. Чернуха // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 41-41
1078229
  Пиликин Г.Г. Предпосылки взаимодействия структуры финансового права и системы финансового законодательства // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 63-68. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
1078230
  Гуревич С.М. Предпосылки возникновения марксистской теории журналистики / С.М. Гуревич. – М., 1972. – 96с.
1078231
  Багратиони К.А. Предпосылки возникновения проблемы личного психологического будущего // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 147-159. – ISSN 2073-8528
1078232
  Макогон Ю. Предпосылки вступления Украины во ВТО: ожидание и перспективы // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.103-110. – ISBN 966-654-102-5
1078233
  Волкова Е.В. Предпосылки для развития межкультурной компетенции в клубном объединении лингвокультурной направленности (английский язык) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 6-11. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия и структуры межкультурной компетенции, анализируется ее интерактивная природа. Клубное объединение лингвокультурной направленности рассматривается как благоприятная среда для развития ...
1078234
  Котов А.С. Предпосылки для ратификации Россией Вашингтонской конвенции 1965 года // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 9 (51). – С. 41-45. – ISSN 1812-8696
1078235
  Котов А.С. Предпосылки для ратификации Россией Вашингтонской конвенции 1965 года // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 21-25. – ISSN 1812-8696
1078236
  Логинова И.М. Предпосылки для фонетического описания русских предлогов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 77-85. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1078237
  Ретунский В.Ф. Предпосылки и начало перехода на некапиталистический путь развития народностей Северо-Западной Сибири (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ретунский В.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 20л.
1078238
  Оводова И.А. Предпосылки и начало революции 1905-1907 гг. в Царстве Польском : Автореф... канд. ист.наук: / Оводова И.А.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1953. – 15 с.
1078239
  Гаврилюк В.А. Предпосылки и обстоятельства / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 16)
1078240
  Рейпназаров Султамурат Предпосылки и основные условия формирования научно-материалиситческого мировоззрения у современной молодежи. (Опыт конкретно-социол. исследования религиозности населения Каракалп. АССР) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 625 / Рейпназаров Султамурат ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1078241
  Бауэр Р. Предпосылки и основные черты ноябрьской ревоюции 1918 года в Германии (на первом этапе) : Автореф... канд. ист.наук: / Бауэр Р.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра новой истории. – М., 1958. – 15л.
1078242
  Конычев Д.Д. Предпосылки и особенности экономической реформы в Народной Польше : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Конычев Д.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 20л.
1078243
  Векшина А. Предпосылки и проблемы создания системы страхования экспортных кредитов в России // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 8. – С. 64-70. – ISSN 2074-6040


  В данной статье основное внимание уделено одной из актуальных проблем российской экономики, а именно стимулированию и диверсификации российского экспорта за счет увеличения доли высокотехнологичной продукции и создания эффективной системы поддержки и ...
1078244
  Титмонас А.А. Предпосылки и сущность институционализации научной деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 00.01 / Титмонас А. А.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1972. – 15л.
1078245
  Карпенко Н.В. Предпосылки и тенденции процесса манипуляции массовым сознанием в современном обществе: украинское измерение // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 101-111
1078246
  Юссеф Мунзер Предпосылки и факторы преодоления научно-технической отсталости развивающимися странами : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.05.01 / Юссеф Мунзер; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 22л.
1078247
  Юссеф Мунзер Предпосылки и факторы преодоления научно-технической отсталости развивающихся стран : Дис... канд. экон.наук: 08.05.01 / Юссеф Мунзер; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Шевченко. Ин-т международных отношений. – К., 1995. – 170л. – Бібліогр.:л.161-170
1078248
  Волков Олег Николаевич Предпосылки и формы внешнеэкономической экспансии транснациональных монополий США : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Волков Олег Николаевич; Н.-и. конъюнктур. ин-т. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1078249
  Дильтей В. Предпосылки или условия сознания либо научного познания. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.124-126. – ISSN 0042-8744
1078250
  Улащик Н.Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии / Н.Н. Улащик ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1965. – 480 с.
1078251
  Макаров З. Предпосылки лапласовского детерминизма в новоевропейской философии и науке // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.21-32
1078252
  Гричик М.В. Предпосылки международной промышленной кооперации в условиях формирования ЄДИНОГО зкономического пространства России, Беларуси, Казахстан // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 257-258. – ISBN 978-617-7069-02-6
1078253
  Мельник Т.Е. Предпосылки модификации образования в интересах устойчивого развития // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 70-76. – ISSN 1561-2465


  Рассматривается специфика осознания проблем устойчивого развития молодыми людьми из тридцати стран мира. Данное исследование позволяет выявить тематическую направленность образования в интересах устойчивого развития в России. Article reviews the ...
1078254
  Березина С.Я. Предпосылки образования древней Ганы : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Березина С.Я. ; МГУ. – Москва, 1970. – 26 с.
1078255
   Предпосылки Октябрьской революции в Сибири.. – Новосибирск, 1964. – 260с.
1078256
  Кузнецов А.Б. Предпосылки организации коллекции цифровых образовательных ресурсов в вузах культуры и искусств // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 3 (80). – С. 63-68. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается специфика организации и использования коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в сфере культуры и искусств на основе Microsoft Windows SharePoint Services. Главное внимание уделено факторам, влияющим на этот процесс; ...
1078257
  Демчиля Д.И. Предпосылки осуществления всеобщего среднего образования в сельской местрости : Автореф... канд. пед.наук: / Демчиля Д. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1969. – 27л.
1078258
  Гулимай Аманиязова Предпосылки повышения конкурентоспособности нефтегазового комплекса // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 115-121 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
1078259
  Левицкий М.Л. Предпосылки повышения эффективности экономических механизмов в образовании / М.Л. Левицкий, Е.Н. Геворкян // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 9 (сентябрь). – С. 50-55. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены основные факторы повышения эффективности менеджмента в сфере образовательной деятельности. Особое внимание уделено уровню профессиональной финансово-экономической подготовки кадров образовательных учреждений.
1078260
  Локшин В.С. Предпосылки появления механизмов венчурного финансирования в Украине / В.С. Локшин, А.В. Ластенко // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 73-78. – ISSN 1729-7206
1078261
  Сухарева Н.Н. Предпосылки превращения труда в первую жизненную потребность / Н.Н. Сухарева. – Минск, 1984. – 80с.
1078262
  Шарипов И. Предпосылки преобразования общественных отношений в Таджикистане на пути некапиталистического развития / И. Шарипов. – Душанбе
1. – 1973. – 168с.
1078263
  Радчук О.В. Предпосылки применения методологии культурного трансфера в когнитивных исследованиях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 25-31. – ISSN 2522-493X
1078264
  Мельник Л.Г. Предпосылки прогрессивного развития экономических систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 21-28 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1078265
  Попаренко К.Я. Предпосылки психологического консультирования в психоанализе (З. Фрейд) // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2014. – № 3 (72 ). – С. 149-153. – ISSN 1684-2618
1078266
  Глузман А.В. Предпосылки развития системы образования в Крыму в XIX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 39-49. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1078267
  Петров В.Ю. Предпосылки развития технического вуза как национального исследовательского университета // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 71-75. – ISSN 0869-3617


  Обсуждается роль технических университетов как базы для развития национальных исследовательских университетов. Выделяются отличительные признаки исследовательского университета, рассматривается стратегия его развития, предпосылки становления ...
1078268
  Диденко Г.М. Предпосылки революционных изменений в науке / Г.М. Диденко, Ю.П. Кульков // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1078269
  Вареникова Л.А. Предпосылки синтеза промышленнсоти с сельским хозяством : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Вареникова Л.А. ; Уральский гос. ун-т. – Томск, 1969. – 19 с.
1078270
  Халабия М.Л. Предпосылки создания универсального формата библиографических данных // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 32-42. – ISSN 0130-9765
1078271
  Янченко С.Е. Предпосылки социалистических преобразований / С.Е. Янченко. – Минск, 1971. – 160с.
1078272
  Крутулите Р.П. Предпосылки социалистических преобразований и победа колхозного строя в сельском хозяйстве Советской Литвы в 1944-1951 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Крутулите Р.П. ; АН ЛитССР, Ин-тут истории. – Вильнюс, 1962. – 18 с.
1078273
  Суслопарова Ю.В. Предпосылки становления английской правовой традиции как структурного элемента правовой традиции Запада (цивилизационный подход) // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 8. – С. 24-28. – ISSN 1812-8696
1078274
  Валуев Ю.Б. Предпосылки управления внешнеэкономической деятельностью промышленного предприятия // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 120-129. – ISSN 1993-6788
1078275
  Гагинский А.М. Предпосылки учения о трансценденталиях в Античности: доаристотелевский период // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 3-16. – (Философия ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
1078276
  Кондрашихина О.А. Предпосылки фасилитационных способностей практических психологов // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.1-4
1078277
  Пантелидис Николас Предпосылки формирования валютного союза и его последствия (теоретический аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 131-138. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1078278
   Предпосылки формирования зон распространения литологических и стратиграфических залежей нефти и газа Ферганы.. – М., 1973. – 216с.
1078279
  Калашник А.А. Предпосылки формирования и прогнозные критерии медно-уранового оруденения в Западно-Ингулецкой разломной зоне Украинского щита / А.А. Калашник, А.В. Кузьмин // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 61-81 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1682-3591
1078280
  Нурутдинова А.Р. Предпосылки формирования и развития инновационной структуры на базе университета // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 2. – С. 31-49


  Повышение инновационной способности вуза и технопарка путем создания условий для развития научно-технического предпринимательства.
1078281
  Тимохова Г.Б. Предпосылки формирования институционального доверия к реформам в сфере образования / Г.Б. Тимохова, А.Е. Ильченко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 151-161. – ISSN 1993-5560


  У статті представлені результати дослідження особливостей реформування інституційної структури освіти. Проаналізовано особливості формування факторів інституційної довіри до реформи системи освіти в Україні.
1078282
  Баранов В.В. Предпосылки формирования конкурентного потенциала студента в условиях университетского комплекса // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 18-22. – ISSN 1726-667Х
1078283
  Ермолин В.В. Предпосылки формирования профессионального призвания / В.В. Ермолин. – Москва, 1974. – 168 с.
1078284
  Ладыгина-Котс Предпосылки человеческого мышления. / Ладыгина-Котс. – М., 1965. – 111с.
1078285
  Кравченко М.В. Предпосылки эффективной модернизации украинского общества // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 19-26. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
1078286
  Бокошов Ж. Предпосылочное знание. / Ж. Бокошов. – Бишкек, 1991. – 159с.
1078287
  Гаприндашвили Н.Т. Предпочитаю риск / Н.Т. Гаприндашвили. – Тбилисси, 1977. – 191с.
1078288
  Бастракова Л.Б. Предприимчивость как прогрессивный элемент экономического поведения личности // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 257-260. – ISSN 1606-951Х
1078289
  Омаров А.М. Предприимчивость руководителя / А.М. Омаров. – Москва, 1990. – 254 с.
1078290
  Биринг К. Предпринимаемые ОБСЕ усилия и ее возможности в борьбе с терроризмом // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 31-41. – ISBN 5-7712-0333-5
1078291
  Шевченко А. Предпринимателю на заметку: вопросы использования программного обеспечения в хозяйственной деятельности // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 37-43.
1078292
  Верхан П.Х. Предприниматель / П.Х. Верхан. – Минск, 1992. – 59с.
1078293
  Литовченко Елена Предприниматель года Инна Столбова: "Я - фанатик туризма" : "Я все создавала с нуля". Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 24-25
1078294
  Поповская Е. Предпринимательская активность населения России: сравнительный анализ межрегиональных различий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81-88. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статье приведены результаты межрегиональных сопоставлений социально-демографических характеристик предпринимательства. Источником статистических данных стали результаты выборочного обследования населения, проведенного в рамках проекта "Раннее ...
1078295
   Предпринимательская деятельность в России. – М., 1991. – 351с.
1078296
  Белолипецкий В.Г. Предпринимательская константа в воспроизводстве хозяйственных систем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-17. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1078297
  Бушуев С.Д. Предпринимательская энергия в управлении проектами развития организаций / С.Д. Бушуев, Д.А. Бушуев, В.Б. Рогозина // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 6-17 : рис., табл., фото. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2222-8810
1078298
  Сахаров Н.А. Предпринимательские ассоциации в политической жизни США / Н.А. Сахаров. – Москва, 1980. – 176с.
1078299
  Татаринов В.В. Предпринимательский ресурс и инновации : маркетинг і бізнес / В.В. Татаринов, В.С. Татаринов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 94-101. – Бібліогр.: 10 назв
1078300
  Головко Н.В. Предпринимательский университет и теория Тройной спирали / Н.В. Головко, В.В. Дегтярева, С.А. Мадюкова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 8/9. – С. 46-53. – ISSN 0869-3617


  Цель статьи - анализ особенностей интерпретации концепции предпринимательского университета в терминах теории Тройной спирали в контексте проблемы капитализации знания. В стандартном понимании (Б. Кларк) концепция предпринимательского университета ...
1078301
  Лайс Л. Предпринимательский университет как новая форма образовательного учреждения // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 25-30. – ISSN 2409-1944
1078302
  Лазарев Г.И. Предпринимательский университет: инновационный образовательный менеджмент // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 8. – С. 82-89. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются проблемы организации вузовского образовательного процесса с точки зрения его практико- и наукоориентированности. Приводятся примеры инновационных образовательных программ и проектов по развитию профессиональных компетенций ...
1078303
   Предпринимательское (хозяйственное) право : Сб. нормат. актов. Учебн. пособие. – 3-е изд., дополн. и исправл. – Москва : Былина, 1999. – 624с. – ISBN 5-88528-2420
1078304
  Дойников И.В. Предпринимательское (хозяйственное) право: уч. пособие / И.В. Дойников. – М., 1997. – 256с.
1078305
   Предпринимательское право : Учебное пособие. – Москва : Приор, 2000. – 400с. – ISBN 5-7990-0397-7
1078306
   Предпринимательское право в вопросах и ответах : Учебное пособие. – Харків : Одиссей, 2000. – 560с. – ISBN 966-633-022-9
1078307
  Задыхайло Д.В. Предпринимательское право в Украине / Д.В. Задыхайло. – Харків : Эспада-Синтекс, 1998. – 640с. – ISBN 966-7070-07-7
1078308
   Предпринимательское право Российской Федерации : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Е.П. Губин, Г.А. Гаджиев, Д.И. Дедов, В.Ю. Бакшинскас, И.С. и др. Шиткина; Губин Е.П., Гаджиев Г.А., Дедов Д.И., Бакшинскас В.Ю., Шиткина И.С. и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – Москва : Юристъ, 2005. – 1001с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7975-0599-1
1078309
   Предпринимательское право Украины : Учебник для высш.учебн.зав. – Харьков : Эспада, 2001. – 624с. – ISBN 966-7870-13-8
1078310
  Кузнєцова Н.С. Предпринимательское право Украины // Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 463-515. – ISBN 978-966-2578-59-1
1078311
   Предпринимательское право.. – М., 1993. – 480с.
1078312
  Агеев А.И. Предпринимательство : проблемы собственности и культуры / А.И. Агеев ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1991. – 106, [1] с.
1078313
   Предпринимательство : Учебник. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1999. – 475с. – ISBN 5-238-00057-Х
1078314
  Капышева С. Предпринимательство в Казахстане как эффективная форма развития рыночных отношений // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 443-449. – ISSN 1993-6788
1078315
  Дробот В.Н. Предпринимательство в современной России: социально-политический аспект / В.Н. Дробот, М.А. Романов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.6-13. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1078316
   Предпринимательство для всех.. – М., 1994. – 72с.
1078317
  Жизнин С.З. Предпринимательство и деньги / С.З. Жизнин. – Москва, 1990. – 152с.
1078318
  Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск / Б.А. Райзберг. – М, 1992. – 61с.
1078319
  Смирнова И.К. Предпринимательство иммигрантов в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 10 (550). – С. 88-96. – ISSN 0321-2068
1078320
  Чепель А.И. Предпринимательство как основа рынка // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 89-95. – ISSN 1728-8878
1078321
  Хизрич Р. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха : пер. с англ. / Роберт Хизрич, Майкл Питерс ; общ. ред. В.С. Загашвили ; [коммент. Г.М. Провоторского]. – Москва : Прогресс. – ISBN 5-01-003304-6
Вып. 2 : Создание и развитие нового предприятия. – 1992. – 251 с.
1078322
  Хизрич Р. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха : пер. с англ. / Роберт Хизрич, Майкл Питерс ; общ. ред. В.С. Загашвили ; [коммент. Г.М. Провоторского]. – Москва : Прогресс. – ISBN 5-01-003304-6
Вып. 5 : Советы начинающему предпринимателю. – 1993. – 190 с.
1078323
  Хизрич Р. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха. : пер. с англ. / Роберт Хизрич, Майкл Питерс ; общ. ред. В.С. Загашвили. – Москва : Прогресс. – ISBN 5-01-003304-6
Вып. 1 : Предприниматель и предпринимательство. – 1991. – 158 с.
1078324
  Хизрич Р. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха. : пер. с англ. / Роберт Хизрич, Майкл Питерс ; общ. ред. В.С. Загашвили ; [коммент. Г.М. Провоторского. – Москва : Прогресс. – ISBN 5-01-003304-6
Вып. 3 : Финансирование нового предприятия. – 1992. – 190 с.
1078325
  Хизрич Р. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха. : пер. с англ. / Роберт Хизрич, Майкл Питерс ; общ. ред. В.С. Загашвили ; [коммент. Г.М. Провоторского]. – Москва : Прогресс. – ISBN 5-01-003841-2
Вып. 4 : Управление новым предприятием. – 1992. – 173 с.
1078326
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 1. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1078327
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 2. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1078328
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 3. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1078329
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 4. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1078330
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 7. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1078331
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 8. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1078332
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 9. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1078333
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 10. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1078334
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 11. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1078335
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 12. – 1996. – до 1.07.97-назва "Підприємництво, господарство і право"
1078336
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 1. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1078337
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 2. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1078338
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 3. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1078339
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 4. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1078340
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 5. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1078341
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 6. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1078342
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 7. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1078343
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 8. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1078344
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 9. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1078345
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 10. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1078346
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 11. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1078347
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Киев
№ 12. – 1997. – до 1.07.97-назва""Підприємництво, господарство і право"
1078348
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 1. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078349
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 2. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078350
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 3. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078351
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 4. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078352
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 5. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078353
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 6. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078354
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 7. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078355
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 8. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078356
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 9. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078357
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 10. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078358
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 11. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078359
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 12. – 1998. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078360
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 1. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078361
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 2. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078362
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 3. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078363
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 4. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078364
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 5. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078365
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 6. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078366
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 7. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078367
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 8. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078368
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 9. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078369
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 10. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078370
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 11. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078371
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ
№ 12. – 1999. – до 1.07.97 - назва "Підприємництво, господарство і право"
1078372
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 1. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1078373
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 2. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1078374
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 3. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1078375
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 4. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1078376
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 5. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1078377
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 6. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1078378
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 7. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1078379
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 8. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1078380
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 9. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1078381
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 10. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1078382
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 11. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1078383
   Предпринимательство, хозяйство и право. – Київ, 1996-
№ 12. – 2000. – до 1.07.97 і з 2001р.- назва""Підприємництво, господарство і право"
1078384
   Предпринимательство. Бизнес. Малые предприятия : Толковый словарь для работы в рыночной экономике. – Москва, 1992. – 48 с.
1078385
  Беленький В.Х. Предпринимательство: развитие , природа, проблемы / В.Х. Беленький, В.Ф. Паульман // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 10 (342 ). – С. 3-11. – ISSN 0132-1625
1078386
  Кретов С.И. Предпринимательство: сущность, директивы и преспективы / С.И. Кретов. – М., 1992. – 60с.
1078387
  Полайнар А. Предприяние и распределение национального дохода / А. Полайнар. – Београд, 1963. – 48с.
1078388
  Квинт В.Л. Предприятие - отрасль - регион / В.Л. Квинт. – М., 1987. – 173с.
1078389
  Сапиро Е.С. Предприятие : управление прогрессом / Е.С. Сапиро. – Пермь, 1988. – 164 с.
1078390
  Омаров А.М. Предприятие в новых условиях хозяйствования / А.М. Омаров. – Москва, 1965. – 48 с.
1078391
  Панченко Е.Г. Предприятие в новых условиях хозяйствования. / Е.Г. Панченко. – К., 1989. – 47с.
1078392
  Голиков В.И. Предприятие в системе государственного управления и регулирования / В.И. Голиков, А.В. Николян, Н.В. Голикова; Hац. академия наук Украины. Ин-тут экономического прогнозирования. – Киев, 1998. – 384с. – ISBN 966-02-0717-4
1078393
   Предприятие в системе народного хозяйства.. – М., 1972. – 247с.
1078394
  Алехин А.Д. Предприятие в системе отраслевого управления : адм.-правовые вопросы / А.Д. Алехин. – Москва : МГУ, 1977. – 191 с.
1078395
   Предприятие в системе экономических отношений социализма.. – Л., 1969. – 268с.
1078396
  Медведев В.А. Предприятие в социалистической хозяйственной системе / В.А. Медведев. – Москва, 1969. – 64с.
1078397
   Предприятие в странах СЭВ: Положен., права, обяз.. – М., 1988. – 222с.
1078398
  Семенова А.К. Предприятие в условиоях свободы экономической деятельности. / А.К. Семенова. – Саратов, 1991. – 16с.
1078399
  Кац И.Я. Предприятие в условиях перехода к рынку. / И.Я. Кац. – М., 1992. – 150с.
1078400
  Штернгарц М.З. Предприятие в условиях рынка / М.З. Штернгарц. – М, 1995. – 220с.
1078401
  Дешалыт Г.Л. Предприятие в условиях самофинансирования / Г.Л. Дешалыт. – М., 1988. – 95с.
1078402
  Кузнецов В.В. Предприятие во внешнеэкономических связях : стратегия развития и текущие проблемы / В.В. Кузнецов. – Москва : Международные отношения, 1990. – 272 с.
1078403
  Дундуков Г.Ф. Предприятие и бюджет / Г.Ф. Дундуков, Н.А. Кисман. – М., 1966. – 48с.
1078404
  Гусева В.В. Предприятие и бюджет / В.В. Гусева. – М, 1979. – 111с.
1078405
  Мамутов В.К. Предприятие и вышестоящий хозяйственный орган / В.К. Мамутов. – Москва, 1969. – 240с.
1078406
  Мамутов В.К. и др. Предприятие и материальная ответственность / В.К. и др. Мамутов. – К., 1971. – 191с.
1078407
  Савичев Г.П. Предприятие и правовые санкции. / Г.П. Савичев. – М., 1981. – 111с.
1078408
  Баженов Ю.Н. Предприятие и район в территориальной системе планирования / Ю.Н. Баженов, В.М. Ходачек. – Л., 1988. – 123с.
1078409
  Быков А.Г. Предприятие и транспорт / А.Г. Быков. – Москва, 1979. – 103с.
1078410
  Белюшин О.В. Предприятие и фонды / О.В. Белюшин. – Ташкент, 1983. – 135с.
1078411
   Предприятие и хозяйственная реформа.. – Новосибирск, 1968. – 144с.
1078412
   Предприятие как субъект хозяйствования // Экономика предприятия : Украинский научно-практический журнал / ЧП "Экономика предприятия". – Киев, 2005. – № 11. – С. 8-11
1078413
   Предприятие химической промышленности без сброса сточных вод в открытые водоемы.. – М., 1975. – 63с.
1078414
  Клейн Н.И. Предприятие, директор, трудовой коллектив. / Н.И. Клейн, В.А. Рахмилович. – М, 1989. – 63с.
1078415
  Арасланов К.М. Предприятие, его интересы и прогресс / К.М. Арасланов. – Краснодар, 1976. – 191с.
1078416
   Предприятие.. – М., 1989. – 239с.
1078417
   Предприятие: вн. и внешн. хозяйственная деят.. – М., 1991. – 109с.
1078418
   Предприятие:первые шаги к рынку.. – М., 1991. – 63с.
1078419
   Предприятия АПК в условиях самостоятельности.. – М., 1991. – 158с.
1078420
   Предприятия и комбинаты в системе социалистической экономической интеграции.. – М., 1982. – 151с.
1078421
  Винокурова Г.В. и др. Предприятия ядерного топливного цикла США / Г.В. и др. Винокурова. – Москва, 1975. – 27с.
1078422
  Авилов Г.Е. Предприятия, акция, работник / Г.Е. Авилов, Г.С. Медведева. – Москва : Знание, 1991. – 62, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Подписная научно-популярная серия "Право в нашей жизни" ; № 9/1991 ; Право в нашей жизни). – ISBN 5-07-002087-0
1078423
  Мельников Н.П. Предпробойное развитие электрического разряда в водных электролитах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 042 / Мельников Н.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 16л.
1078424
   Предпроектный анализ системы управления при создании АСУ.. – М., 1976. – 72с.
1078425
  Панусянц А.С. Предпрошедшее длительное время в английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Панусянц А.С.; МП РСФСР. Москов. гос.п ед.и н-т им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 26л.
1078426
  Соловьев Б.В. Предпусковые очистки и промывки оборудования ЯЭУ / Б.В. Соловьев, Е.А. Константинов. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 158 с.
1078427
  Григорян В.В. Предрассветная тьма, или Дом на 5-й улице : роман / В.В. Григорян. – Москва, 1988. – 302 с.
1078428
  Соколов В. Предрассветное / В. Соколов. – Иркутск, 1966. – 58с.
1078429
  Заславский Д. Предрассветное // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 357-368. – ISBN 5-7707-1062-4
1078430
  Украинка Леся Предрассветные огни : лирика : пер. с укр. / Леся Украинка. – Москва : Художня література, 1988. – 238 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1078431
  Эсенов Р.М. Предрассветные призраки пустыни / Р.М. Эсенов. – Москва : Молодая гвардия
1. – 1976. – 256с.
1078432
  Туган-Барановский Предрассветные сумерки. / Туган-Барановский. – Сталинград, 1959. – 391с.
1078433
  Замотин И.И. Предрассветные тени : К характеристике общественных мотивов в произведениях А.П.Чехова / И.И. Замотин. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та, 1904. – 49 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Обществе любителей русской словесности в память А.С. Пушкина при Императорском Казанском университете
1078434
  Дроздов С.А. Предрассветные трубы / С.А. Дроздов. – Москва : Современник, 1986. – 62с.
1078435
  Бамдас М. Предрассветный ветер / М. Бамдас ; предисл. М. Кузмина. – [Петроград] : К-во "Марсельских матросов", 1917. – 46 с.


  Авт. пред.: Кузмин Михаил Алексеевич (1875-1936)
1078436
  Пикалов В.Г. Предрассветный синий час / В.Г. Пикалов. – Донецк, 1980. – 29с.
1078437
  Грудинин Н.Н. Предрассудки и религия, их единство и различия : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Грудинин Н.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 23л.
1078438
  Урбан А.А. Предрассудки не вечны / А.А. Урбан. – М., 1981. – 103с.
1078439
  Шхагошев Ш.А. Предрассудки не вечны / Ш.А. Шхагошев. – Нальчик, 1986. – 124с.
1078440
  Афонин Д.А. Предрасчет точности геодезических измерений при организации мониторинга деформаций портальных частей транспортных тоннелей / Д.А. Афонин, Н.Н. Богомолова, М.Я. Брынь // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 7-11 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1078441
  Штутин Я.Л. Предрешения (преюдиции) в советском гражданском процессе / Я.Л. Штутин, 1956. – 58-67с.
1078442
   Предриятие в условиях интенсификации. – М., 1987. – 237с.
1078443
  Сидорова Наталия Предрождественская Прага: тайна со скидкой // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 96-104 : фото
1078444
  Касаткина В.Н. Предромантизм в русской лирике. К.Н. Батюшков. Н.И. Гнедич / В.Н. Касаткина. – М., 1987. – 87с.
1078445
  Смирнов А.А. Предромантические основы теории вымысла в поэтике М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 7-20. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1078446
  Биткинова В.В. Предромантические повести Н.М. Карамзина "Остров Борнгольм" и "Сиерра-Морена" : просеминарий: учебное пособие / В.В. Биткинова ; ГОУ ВПО "Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского"; Ин-т филологии и журналистики, Каф-ра истории русской литературы и фольклора. – Саратов : Научная книга, 2008. – 60с. – ISBN 978-5-9758-0705-2
1078447
  Финн К.Я. Председатель / К.Я. Финн. – М, 1951. – 32с.
1078448
  Нагаев Г.Д. Председатель / Г.Д. Нагаев. – Москва, 1975. – 48 с.
1078449
  Слонимский М.Л. Председатель Горсовета / М.Л. Слонимский. – Молотов, 1943. – 130с.
1078450
  Федоров Г.Н. Председатель губкома / Г.Н. Федоров. – Саратов, 1965. – 48с.
1078451
  Хлебников В. Председатель земного шара : [стихотворения, поэмы, статьи, декларации, заметки] / Велимир Хлебников. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 285, [3] с. – ISBN 978-5-395-00011-8


  Велимир Хлебников, реформатор, искатель новых путей в различных литературных жанрах и формах, - легендарное имя в русской поэзии XX века. В предлагаемый вниманию читателя сборник вошли избранные стихи, поэмы "Журавль", "Гибель Атлантиды", "Шаман и ...
1078452
  Носков Е.Н. Председатель из Угодки / Е.Н. Носков, А.К. Траданкин. – М, 1980. – 125с.
1078453
   Председатель колхоза.. – М., 1956. – 311с.
1078454
  Шолохов М.А. Председатель Реввоенсовета Республики / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону, 1980. – 222с.
1078455
  Зорьян С. Председатель ревкома : повести / С. Зорьян; пер. с арм. – Москва : Известия, 1964. – С. 167-238
1078456
  Комаров Б.П. Председатель ревкома. / Б.П. Комаров. – Ярославль, 1969. – 110с.
1078457
  Пикулев И. Председатель сельсовета / И. Пикулев. – М, 1944. – 40с.
1078458
   Председатель Совета Министров Петр Аркадьевич Столыпин. – Изд. составителя. – Санкт-Петербург : Тип. А.С.Суворина, 1909. – 278с. + 1 фото Столыпина. – Кн.нап.:рос. стар. орф.
1078459
  Ирошников М.П. Председатель Совета Нородных Комиссаров Вл. Ульянов (Ленин) / М.П. Ирошников. – Л, 1974. – 448с.
1078460
  Радов Г.Г. Председательский корпус / Г.Г. Радов. – Москва, 1975. – 364с.
1078461
  Гулевич В. Председательство Польши в ЕС и перспективы "Восточного партнерства" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С.49-52. – ISSN 0130-9625
1078462
  Канаев Е. Председательство России в АТЭС: приоритеты и готовность к их реализации // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 3 (49). – С. 94-99
1078463
  Погребинский М.Б. Председатеь ВРК / М.Б. Погребинский. – М., 1986. – 300с.
1078464
  Пасечник С.В. Предсказание больших вспышек в группах пятен с учетом цены ошибок прогноза / С.В. Пасечник, Тельнюк-Адамчук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 37-40. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Показано, что различие цены ошибки прогноза для двух альтернативных ситуаций можно учесть варьированием критического значения прогнозируемого признака, которое разделяет области противоположных решений. Приведены значения этой величины для различных ...
1078465
  Пьецух В.А. Предсказание будущего / В.А. Пьецух. – М., 1989. – 318с.
1078466
  Резников А.П. Предсказание естественных процессов обучающейся системой. / А.П. Резников. – Новосибирск, 1982. – 287с.
1078467
  Ярошевский В.А. Предсказание заморозков на аграметеорологических и гидрометеорологических станциях / В.А. Ярошевский. – М.-Л., 1953. – 1-24с.
1078468
   Предсказание землетрясений : Сборник статей и материалов по разработке проблемы предсказания землетрясений. – Москва : Мир, 1968. – 214с.
1078469
  Рикитаке Т. Предсказание землетрясений / Т. Рикитаке. – Москва : Мир, 1979. – 388с.
1078470
  Берлянд М.Е. Предсказание и регулирование теплового режима приземного слоя атмосферы / М.Е. Берлянд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 435с.
1078471
  Берлянд М.Е. Предсказание и регулирование теплового режима приземного слоя атмосферы. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Берлянд М.Е.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 20л.
1078472
  Авдеенко С.И. Предсказание Иоанна Кронштадтского / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Люкс, 2015. – 166, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 165. – ISBN 978-617-7218-10-3
1078473
  Кантор В. Предсказание непредсказуемого: магические герои и тоталитарное будущее : Крошка Цахес и Павел Смердяков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 115-143. – ISSN 0042-8795


  И у Гофмана и у Достоевского магические герои несут заслуженную кару. Их магия уничтожена. Пасынкам природы не дано, полагали писатели, руководить людским миром.
1078474
  Кац А.Л. Предсказание погоды на три-семь дней. / А.Л. Кац. – Л., 1958. – 132с.
1078475
  Ивахненко А.Г. Предсказание случайніх прецессов / А.Г. Ивахненко, В.Г. Липа. – К, 1971. – 416с.
1078476
  Ефименко В.М. Предсказание солнечных вспышек в группах пятен на несколько дней вперед / В.М. Ефименко, П.Ф. Кравчук, Тельнюк-Адамчук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 38-45. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  Исследована возможность предсказания математическими методами вспышечной активности на несколько дней вперед при интервале предыстории два - четыре дня. Результаты исследований использованы для оперативного предсказания солнечных вспышек. ...
1078477
  Венгеров А.Б. Предсказания и пророчества: за и против / А.Б. Венгеров. – Москва, 1991. – 238с.
1078478
   Предсказания судьбы, или Самый верный способ узнать свое будущее посредством гадания, примет и толкования снов. – М., 1990. – 48с.
1078479
  Бонч-Осмоловская Предсказания, большие данные и новые измерители: о возможностях технологий компьютерной лингвистики в теоретических лингвистических исследованиях // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 100-120. – ISSN 0373-658Х
1078480
  Бызов Л. Предсказанный кризис и рациональная утопия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 12 (1619). – С. 157-162. – ISSN 0869-44435
1078481
  Сулейманова С.Г. Предсказанье : стихи и поэмы / Сажида Сулейманова ;. – Москва : Советский писатель, 1977. – 118 с.
1078482
  Ефимов А.Н. Предсказанье случайных процессов / А.Н. Ефимов. – Москва, 1976. – 64с.
1078483
  Тэффи Н.А. Предсказатель прошлого / Н.А. Тэффи. – Москва, 1967. – 47 с.
1078484
  Терехов М.Д. Предсказательные модели сознания в когнитивных науках и философии // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 118-133. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1078485
  Тереножкин А.И. Предскифский период на Днепровском правобережье / А.И. Тереножкин. – К., 1961. – 248с.
1078486
   Предслава и Добрыня. – Москва, 1986. – 687 с.
1078487
  Холидей Б. Предсмертное признание // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 5. – С. 153-187.
1078488
  Холлидей Б. Предсмертное признание : детектив // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 6. – С. 155-187.
1078489
  Петрушенко М. Представили українську науку в Німеччині. Ректор Київського національного університету технологій та дизайну професор Іван Грищенко взяв участь в ювілейному засіданні Німецько-Українського товариств економіки та науки // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 грудня (№ 51/52). – С. 2


  "... Німецько-українському товариству економіки та науки виповнилось 10 років. З цієї нагоди відбулось засідання в якому взяв участь ректор Київського національного університету технологій та дизайну професор Іван Грищенко. Він високо оцінив внесок ...
1078490
  Андреев В. Представители власти в России после Петра I / Андреев В. – Изд. 2-е, допол. – Питербург : [б. и.], 1871. – X, 428 с.
1078491
  Андреев В.В. Представители власти в России после Петра I : репринт : воспроизвидение изд. 1871 г. / Андреев В.В. – Минск : Межизлательственный фотоцентр, 1990. – IX, 427, [1] с. : ил.
1078492
  Кузнецов С.А. Представители государств в международных организациях / С.А. Кузнецов. – М., 1980. – 104с.
1078493
  Присяжнюк В.А. Представители группы Gastrocopta gemina S t e k l o v (Mollusca, Pulmonata) в неогене Украины и Казахстана // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
1078494
  Пекарский П.П. Представители Киевской учености в половине XVII столетия : Историко-литературные очерки. – [Санкт-Петербург], 1862. – C. 552-594, 196-228, 367-391. – Отд. оттиск из: Отечественные Записки, 1862, янв. с. 552-594, март. с.196-228; апрель с. 367-391
1078495
  Ландо А.С. Представители несовершеннолетних обвиняемых в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Ландо А.С.; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1973. – 20л.
1078496
  Ландо А.С. Представители несовершеннолетних обвиняемых в советском уголовном процессе / А.С. Ландо. – Саратов, 1977. – 133с.
1078497
  Цымбалы В. Представители отдела Polypodiophyta в оранжерее Ботанического сада (Института) АН Молдовы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В статье изложена история интродукции и дан систиматический анализ коллекции папортников Ботанического сада (Института) АН Молдовы. Over the near thirty ]n the Botanical Garden (I) of Academy of Sciences was created the collection of ferns which ...
1078498
  Горохова С. Представители рода Juglans L. в ботанических садах и дендрариях России // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 87-89. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Приводятся сведения о растениях рода Juglans (систематика, биология, экология). Рассматривается их представленность в ботанических садах, парках и дендрариях России. Data on plants of genus Juglans (systematization, biology, ecology) are resulted. It ...
1078499
  Борхсениус Е.И. Представители романа во Франции в XVII столетии / Исследование Е.И. Борхсениуса // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 124 с.
1078500
  Малзурова Л.Ц. Представители русского народа в бурятских преданиях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-8. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 1). – ISSN 2074-1227
1078501
  Липовский В.Л. Представители русской повести и оценка их литературной критикой VII-XII / В.Л. Липовский, 1901. – 8 с. – Отд. оттиск из : Литературный вестник, кн. 5, 1901 г.
1078502
  Ломинадзе Т.А. Представители семейства Macrocephalitidae из келловейских отложений Грузии и Севепрного Кавказа. : Автореф... Канд.геол-минер.наук: / Ломинадзе Т.А.; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1964. – 20л.
1078503
   Представители семейства MAGNOLIACEAE JUSS., произрастающие в разных климатических зонах, в коллекциях ботанических садов Киевского национального университета имени Тараса Шевченка и Латвийского университета / Р. Палагеча, Н. Таран, А. Галениеце, С. Томсоне // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Проведено сравнение видового состава листопадных магнолий, произрастающих в ботанических садах им. акад. А.В. Фомина НУЦ "Институт биологии" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Латвийского университета (Рига). 9 видов, 1 ...
1078504
  Магомедова М. Представители семейства Rosaceae в городской экосистеме Махачкалы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 149-150. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Изучена древесная флора покрытосеменных растений города Махачкалы. Подробно рассмотрено семейство Rosaceae. Определена структура семейства, его крупные роды, местные виды и экзоты. The angiosperms woody flora of Makhachkala is studied. Rosaceous ...
1078505
  Колесников А. Представитель // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 7. – С.72-89. – ISSN 0321-1878
1078506
  Александрова Наталья Представитель Каталонии удостоен высокой награды : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 72 : Фото
1078507
  Родендорф Б.Б. Представитель отряда из Уральской Перми. / Б.Б. Родендорф. – М., 1939. – 505-508с.
1078508
  Костылев Ю.А. Представитель сем. Vespidae (Hym.) из окрестностей Москвы. / Ю.А. Костылев, 1936. – 1с.
1078509
   Представительная система социалистического государства.. – М., 1981. – 256с.
1078510
  Шабанов М.Р. Представительная система ЧССР в период построения развитого социализма / М.Р. Шабанов. – Москва, 1979. – 222с.
1078511
  Милль Д. Представительное правление : публицистические очерки Дж. Стюарта Милля / пер. с англ. под ред. Р.И. Сементковского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; [Тип. Ю.Н. Эрлих], 1897. – [4], 192 с. – Пер. также под загл.: "Размышление о представительном правлении"


  Ред. Сементковский Ростислав Иванович (1846-1918)
1078512
  Милль Д. Представительное правление : публицистические очерки Дж. Стюарта Милля / пер. с англ. под ред. Р.И. Сементковского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; [Тип. Ю.Н. Эрлих], 1897. – [4], 192 с. – Пер. также под загл.: "Размышление о представительном правлении". - Конволют. - Пер.: Общественный организм / Р. Вормс


  Ред. Сементковский Ростислав Иванович (1846-1918)
1078513
  Милль Д. Представительное правление : публицистические очерки Дж. Стюарта Милля / пер. с англ. под ред. Р.И. Сементковского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; [Тип. Ю.Н. Эрлих], 1897. – [4], 192 с. – Пер. также под загл.: "Размышление о представительном правлении". - Конволют. - Пер.: Общественный организм / Р. Вормс ; Социальное развитие / В. Кид


  Ред. Сементковский Ростислав Иванович (1846-1918)
1078514
  Каутский К. Представительное правление : пер. с нем. / К. Каутский // Поклонение золоту : пер. с фр. / П. Лафарг. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 91, [2] с. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)
1078515
  Милль Д. Представительное правление / Дж. Стюарт Милль ; пер. с посл. фр. изд. К.И. Дебу. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Спб. Акц. о-ва "Слово"], 1907. – 322 с. – Пер. также под загл.: "Размышление о представительном правлении"


  Пер. Дебу Константин Ипполитович (1867-1942)
1078516
  Дыльнов В Г. Представительные органы власти - главное звено социалистического самоуправления / В Г. Дыльнов, . – Саратов, 1986. – 47с.
1078517
   Представительные органы власти и научно-технический прогресс в промышленности.. – Алма-Ата, 1987. – 188с.
1078518
  Кукушкин М.И. Представительные органы государственной власи МНР в механизме народовластия / М.И. Кукушкин. – Иркутск, 1984. – 216с.
1078519
  Мавлянов А. Представительные органы государственной власти Таджикистана в период строительства социализма / А. Мавлянов. – Душанбе, 1973. – 219с.
1078520
   Представительные органы социалистических стран.. – Иркутск, 1976. – 132с.
1078521
  Шабанов М.Р. Представительные учреждения в политической системе ЧССР. / М.Р. Шабанов. – М., 1987. – 187с.
1078522
  Беляева Наталия Представительские расходы турфирмы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 34-37 : Фото
1078523
  Долматов Г.М. Представительства "Интуриста" за границей (Организационно-правовые вопросы) / Долматов Г.М. – Москва, 1977. – 12 л.
1078524
  Зарайская С.М. Представительство блуждающего, верхнего гортанного и языкоглоточного нервов в коре больших полушарий головного мозга кошки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зарайская С.М. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1966. – 13 с.
1078525
  Андреев В.К. Представительство в гражданском праве : учеб. пособие / Андреев В.К. ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1978. – 87 с.
1078526
  Скловский К.И. Представительство в гражданском праве и процессе. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Скловский К.И.; Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1982. – 15л.
1078527
  Розенберг Я.А. Представительство в советском гражданском процессе / Я.А. Розенберг. – Рига, 1981. – 147с.
1078528
  Чалый А.А. Представительство государства при заключении международных договоров : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Чалый А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 22 с.
1078529
  Чалый Александр Александрович Представительство государства при заключении международных договоров : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Чалый Александр Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 125,25л.
1078530
  Штефан М.И. Представительство граждан в суде / М.И. Штефан. – Киев, 1991. – 230с.
1078531
  Белоновский В.Н. Представительство и выборы в России с древнейших времен до XVII века ( теория, история, практика ) / В.Н. Белоновский, А.В. Белоновский. – Москва : ПРИОР, 1999. – 272с. – ISBN 5-7990-0368-3
1078532
  Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве / Н.О. Нерсесов ; [вступ. ст. В.А. Белов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2000. – 284, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. - На обороте тит. л. назв.: Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве. – Библиогр. : с. 283 и в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-89398-016-6
1078533
  Мойсей Л. Представительство интересно. Перспективы внедрения механизмов организации представительства интересов органов госвласти в суде в связи с предстоящими изменениями в Конституцию Украины относительно правосудия // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 26 апреля (№ 17). – С. 28. – ISSN 1563-6755


  В проекте Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» (законопроект) предусмотрено институциональное закрепление адвокатуры на конституционном уровне с соответствующей конституционной гарантией ее ...
1078534
  Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. / Е.Л. Невзгодина. – Томск, 1980. – 156с.
1078535
  Коль М.А. Представитеьство Китая в международном общении / М.А. Коль. – М., 1960. – 150с.
1078536
  Миллер Артур Представление : расказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 205-219. – ISSN 1130-6545
1078537
  Бабиков Г.В. Представление алгебр Клиффорда-Дирака и некоторые приложения : Автореф... канд. физ-матнаук: / Бабиков Г.В.; Урал. гос. ун-т им А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1078538
  Гришков Александр Николаевич Представление алгебр Ли и конечномерные алгебры Мальцева : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гришков Александр Николаевич; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1979. – 10л.
1078539
  Гайворонская Т.В. Представление аплитуд реакций, сводящихся к задаче трех тел, первыми диаграммами ряда итераций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Гайворонская Т.В.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1972. – 12л.
1078540
  Кузнецов В.Е. Представление в ЭВМ неформальных процедур / В.Е. Кузнецов. – Москва : Наука, 1989. – 158 с.
1078541
  Тихенко С.И. Представление вещественных доказательств для судебной экспертизы / С.И. Тихенко. – Киев, 1948. – [18] с. – Отд.отт. из : Юридичний збірник КДУ, № 3, 1948, [133-150]}
1078542
  Ляхов Б.М. Представление главного магнитного поля Земли тремя диполями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Ляхов Б.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1969. – 12л.
1078543
  Савров Л.А. Представление гравитациооного поля Земли в виде разложения в ряд по эллипсоидальным функциям Ламе : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савров Л. А.; МГУ, Гос. астроном. ин-т. – М., 1972. – 5л.
1078544
  Савров Л.А. Представление гравитациооного поля Земли в виде расположения в ряд по эллипсоидальным функциям : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савров Л. А.; Гос. астроном. ин-т. – М., 1972. – 6л.
1078545
   Представление греческого алфавита для обмена информацией на магнитных лентах.. – Москва, 1983. – 8 с.
1078546
  Прохватилов Е.В. Представление группы Пуанкаре в Е(2)-базисе и алгебра токов в системе бесконечного большого импульса. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Прохватилов Е.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 8л.
1078547
   Представление дат и времени дня. Общие требования. ГОСТ 7.64-90. – Москва : Издательство стандартов, 1991. – 16 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
1078548
  Козырский В.Г. Представление ДДС и нарушение автомодельности / В.Г. Козырский. – К, 1973. – 9с.
1078549
   Представление знаний в информационных технологиях.. – К., 1993. – 108с.
1078550
   Представление знаний в система искусственного интеллекта.. – М., 1980. – 155с.
1078551
   Представление знаний в человеко-машинных и робототехнических системах. – С.
Т. В. – 1984. – 236с.
1078552
   Представление знаний в человеко-машинных и робототехнических системах. – М.
Т. Д. – 1984. – 291с.
1078553
   Представление знаний и экспертные системы.. – Л., 1989. – 196с.
1078554
  Сокулина Представление знаний на фреймах средствами языка ФРЛ. / Сокулина, В.Н. Вакуленко. – Саратов, 1989. – 68с.
1078555
  Кандрашина Е.Ю. Представление знаний о времени и пространстве в интеллектуальных системах / Е.Ю. Кандрашина, Л.В. Литвинцева, Д.А. Поспелов. – Москва : Наука, 1989. – 326 с.
1078556
  Целищев В.В. Представление знания как проблема эпистемологии теоретических конструкций / В.В. Целищев, А.В. Хлебалин // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 33-67. – ISSN 1560-7488
1078557
  Рубашкин В.Ш. Представление и анализ смысла в интеллектульных информационных системах. / В.Ш. Рубашкин. – Москва : Наука, 1989. – 189 с.
1078558
  Асельдеров З.М. Представление и восстановление графов / З.М. Асельдеров, Г.А. Донец. – Київ : Наукова думка, 1991. – 192 с.
1078559
   Представление и использование знаний.. – Москва : Мир, 1989. – 220 с.
1078560
  Яловец А.Л. Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования : проблемы и решения / А.Л. Яловец ; НАН Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова. – Киев : Наукова думка, 2011. – 358, [2] с., [1] л. схем : ил., табл. – Библиогр.: с. 346-356. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1094-9
1078561
  Александров В.В. Представление и обработка изображений : рекурсивный подход / В.В. Александров, Н.Д. Горский ; АН СССР, Ленингр. н.-и. ВЦ. – Ленинград : Наука, 1985. – 192 с.
1078562
  Самохвалов Е.А. Представление и преобразование функций при помощи мажоритарных операторов / Е.А. Самохвалов. – Киев, 1965. – 30с.
1078563
  Дзагнидзе О.П. Представление измеримых функций двух переменных двойными рядами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дзагнидзе О.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1078564
  Соболев В.Х. Представление интеграла уравнений статистической теории упругости через метагармонические функции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соболев В.Х.; Сибирский металлургический ин-т им. С.Орджоникидзе. – Томск, 1953. – 5 с.
1078565
   Представление информации о природных факторах общественного здоровья в системах поддержки принятия решений / Г.В. Лобанов, О.П. Москаленко, Е.Л. Ковалёва, А.П. Ужакина, А.Ю. Зверева // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 36-41 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
1078566
  Галактионов А.И. Представление информации оператору / А.И. Галактионов. – М., 1969. – 137с.
1078567
  Веровский В.И. Представление как чувственно-наглядный образ и его роль в познавательной деятельности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Веровский В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 19 с.
1078568
  Веровский В.И. Представление как чувственно-наглядный образ и его роль в познавательной деятельности : Дис... канд. филос.наук: / Веровский В. И.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 177л. – Бібліогр.:л.163-177
1078569
  Дороговцев А.А. Представление Кларка для локальных времен самопересечения гауссовских интеграторов / А.А. Дороговцев, О.Л. Изюмцева, Н. Салхи // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 12. – C. 1587-1614. – ISSN 1027-3190
1078570
  Болтаев К.С. Представление многообразия решений в виде рядов и граничные задачи для некоторых дифференциальных уравнений с сигнулярной линией : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Болтаев К. С.; Таджик.ГУ. – Душанбе, 1981. – 18л.
1078571
  Горохов В. Представление налоговой декларации по рентной плате // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 40 (848), октябрь. – С. 35-36
1078572
  Насонова Л.В. Представление некоторого класса функций посредством алгебраических полиномов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Насонова Л.В.; АН Каз.ССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.10-13
1078573
  Саттарова М.К. Представление неотрицательных кналитических функций конечной суммой квадратов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саттарова М.К.; АН СССР, Сиб. от-ние Сов. математ. секц. Объед. уч. сов. по физ мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 10л.
1078574
  Миронов В.В. Представление о воинском долге в Австро-Венгрии в 1914-1918 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 159-162. – ISSN 0042-8779
1078575
  Павлов А.П. Представление о времени в истории, археологии и геологии. / А.П. Павлов. – М. – 24с.
1078576
  Антонов И.П. Представление о государствах как о субъектах международного публичного права в немецкой концепции XVII-XIX вв. // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 5-14. – ISSN 1560-2893
1078577
  Ковалева Г.П. Представление о духовности в трансцендентном онто-антропокосмизме Оригена: философско-культурологический анализ // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 10. – С. 55-59. – ISSN 2073-9702
1078578
  Даниелян Н.В. Представление о научной рациональности в естественных науках с позиции конструктивизма // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 18-30. – ISSN 1560-7488
1078579
  Осинцев А.В. Представление о пророчестве в Бахаи и исламе // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 172-175
1078580
  Каширкина А.А. Представление о субъектах международного публичного права в классической доктрине XVII-XIX вв. // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.48-55. – ISSN 1812-3910
1078581
  Чирвинская М.В. Представление о тектонике Днепровско-Донецкой впадины на основании результатов геофизических исследований / М.В. Чирвинская. – К., 1959. – 40с.
1078582
  Запрометова Ольга Представление об ограде Закона в его историческом развитии. Влияние культурного контекста на еврейскую экзегезу поздней античности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 23-27. – ISSN 2073-9702


  Тора ( досл. «вчення, закон») - Закон Мойсея, П"ятикнижжя Мойсеєве
1078583
  Пфейффер Г.В. Представление областей особенных точек алгебраических поверхностей рядами, расположенными по целым положительным степеням двух параметров : (Разрешение особенных точек алгебр. поверхностей) / Г.В. Пфейффер. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [2], II, 134 с., 14 л. черт. – Библиогр. в примеч.
1078584
  Пфейффер Г.В. Представление областей особенных точек алгебраических поверхностей рядами, расположенными по целым положительным степеням двух параметров : (разрежение особенных точек алгебраических поверхностей) : с 15 рисунками / Г.В.Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – II, 134 с. : 15 рис.
1078585
  Зубков Е.А. Представление образа "вора в законе" в романе "Золотой теленок" (часть 1) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 510-516
1078586
  Оболашвили Е.И. Представление общего интеграла системы дифференциальных уравнений колебания сферической оболочки через аналитические функции комплексной переменной и некоторые его применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Оболашвили Е.И.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 6 с.
1078587
  Ногина И. Представление окончено // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 13. – ISSN 1563-6755


  Свободное судебное представительство штатного юрисконсульта предприятий или толкового соседа с доверенностью уходит в прошлое.
1078588
  Роганов Ю.В. Представление потенциалов от точечных источников для однородной изотропной среды в виде интегралов Бесселя-Меллина / Ю.В. Роганов, Р.М. Пак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 163-167. – Библиогр.: с. 167. – ISSN 0203-3100
1078589
   Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией на магнитных лентах : ГОСТ 7.29-80. – Москва, 1985. – 6 с.
1078590
   Представление расширенного латинского алфавита для обмена информацией на магнитных лентах. ГОСТ 7.28-80. – Переиздание. Апрель 1982. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 13 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
1078591
  Верейкини М.Б. Представление решения краевой задачи систем уравнений колебаний с запаздыванием / М.Б. Верейкини, Д.Я. Хусаипов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 9-19. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Рассматривается первая краевая задача для системы линейных дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка с чистым запаздыванием. С использованием метода Фурье нахождение решения сводится к решению задачи Штурма-Лиувиля для ...
1078592
   Представление следователей по делам несовершеннолетних.. – М., 1988. – 68с.
1078593
  Нагнойный Я.П. Представление следователя в порядке ст. 23 Уголовно-процесуального кодекса УССР // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 106-112
1078594
  Таирова-Яковлева Представление украинской казацкой элиты о подданстве русскому царю // Славяноведение / Росс. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва, 2013. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 0132-1366
1078595
  Ребане Ю.К. Представление универсальных алгебр в полугруппах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ребане Ю.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. Кафедра высш. алгебры. – М., 1969. – 4л.
1078596
  Ковалёва Е.Л. Представление условий городской среды в информационных ресурсах здравоохранения на муниципальном уровне / Е.Л. Ковалёва, А.П. Ужакина, Б.В. Тришкин // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 66-72 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2075-1893
1078597
  Башкиров Н.М. Представление федоровских пространственных групп симметрии конечными фигурами, заполянющими пространство : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Башкиров Н.М.; Акад. наук СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1954. – 12л.
1078598
  Лоссиевская Т.В. Представление функций Грина вблизи границы и разрешимости обобщенных краевых задач для эллиптических уравнений второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Лоссиевская Т.В.; МГУ. – М, 1973. – 12л.
1078599
  Савенко С.М. Представление функционалов от случайных процессов и полей с независимыми причинами и их применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Савенко С. М.; КГУ. – К., 1985. – 13л.
1078600
  Бяшимов М. Представление характеристик затопленной струи единой формулой для задач металлургической теплотехники. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.274 / Бяшимов М.; АН Туркменской ССР. – Ашхабад, 1972. – 20л.
1078601
  Бяшимов М Представление характеристик затопленной струи единой формулой для задач металлургической теплотехники. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.05 / Бяшимов М,; АН ТССР. – Ашхабад, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.13-14
1078602
  Анисимов А.В. Представление чисел в двухбазисных системах счисления // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 17-28. – ISSN 0023-1274
1078603
  Коган Л.А. Представление чисел квадратичными формами / Л.А. Коган. – Ташкент, 1989. – 131с.
1078604
  Борисова Л.В. и др. Представление чисел с плавающей запятой и арифметические действия над ними в ЭВМ / Л.В. и др. Борисова; Гурьянов В.М. – Саратов, 1981. – 71 с.
1078605
  Лаврик О.Л. Представление экологической информации на интернет-сайте ГПНТБ СО РАН / О.Л. Лаврик, Т.А. Калюжная, Л.Б. Шевченко // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 202-205
1078606
  Ганзел И. Представление, дух и образование мыслей: Фреге, Гегель, Леонтьев и Ильенков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 94-106. – ISSN 0042-8744
1078607
  Рудаков А.Н. Представления алгебр Ли в характеристике р. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Рудаков А.Н.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1971. – 6л.
1078608
  Салий В.Н. Представления алгебраических систем L-отношениями : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Салий В.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1965. – 8л.
1078609
  Жолткевич Г.Н. Представления аппроксимативно-кончномерных С -алгебр и марковские состояни на них : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Жолткевич Г. Н.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1983. – 17л.
1078610
  Футорный Вячеслав Михайлович Представления Аффинных алгебр Ли : Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.06 / Футорный Вячеслав Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.164-171
1078611
  Лабутина Т.В. Представления британцев о русском народе в XVI-XVII вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 13-25. – ISSN 0042-8779
1078612
  Стрелков А.М. Представления в северном буддизме о рождении в Шамбале // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4. – С. 67-84. – ISSN 0869-5415
1078613
  Стрелков А.М. Представления в северном буддизме о рождении в Шамбале // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 67-84. – ISSN 0869-5415
1078614
  Вассоевич Н.Б. Представления В.И. Вернадского о происхождении нефти / Н.Б. Вассоевич. – Москва, 1984. – 19с.
1078615
  Лион Ж. Представления Вейля, Индекс Маслова и тэта-ряды / Ж. Лион, М. Вернь. – М., 1983. – 217с.
1078616
  Минц М.М. Представления военно-политического руководства СССР о будущей войне с Германией // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 94-104. – ISSN 0042-8779
1078617
  Петрунина О.Е. Представления греков о судьбе Османской империи в XVIII - начале XX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 44-54. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1078618
  Ли Сун Ген Представления групп и алгебр Ли ступенчатых матриц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Ли Сун Ген; МВ и ССО УССР. КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 7 с.
1078619
  Ли Сун Ген. Представления групп и алгебр Ли ступенчатых матриц. : Дис... Канд. физико-мат. наук.: 01.01.06 / Ли Сун Ген.;. – К, 1986. – 80л. – Бібліогр.:л.79-80
1078620
  Желобенко Д.П. Представления групп Ли / Д.П. Желобенко, А.И. Штерн. – Москва : Наука, 1983. – 360 с. – (Справочная математическая библиотека)
1078621
  Юрик И.И. Представления группы P (1, n) SO (1, n) - базисе / И.И. Юрик, А.М. Гаврилик. – Киев, 1977. – 35 с.
1078622
  Гельфанд И.М. Представления группы вращений и группы Лоренца, их применения / И.М. Гельфанд. – Москва : Физматлит, 1958. – 368 с.
1078623
  Паранук В.И. Представления группы клеточно-треугольных матриц и спецальные функции, связанные с ними. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Паранук В.И.; Моск.ин-т электронного машиностроения. – М, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1078624
  Зайцев А.А. Представления группы струй : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев А.А.; МГУ. – М, 1973. – 11л.
1078625
  Бондаренко В.М. Представления двухкомпонентных слабо пополненных частично упорядоченных множеств с условиями невырожденности: описание ручных и диких случаев // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядаються зображення слабо поповненої частково впорядкованої множини виду S [об"єднання] T (S і T не перетинаються), обмеження яких на S і T є (якщо користуватися матричною мовою) квадратними невиродженими матрицями. Повністю описані всі випадки, ...
1078626
   Представления и квадратичные формы.. – Киев, 1979. – 152с.
1078627
  Белоногов В.А. Представления и характеры в теории конечных групп / В.А. Белоногов. – Свердловск, 1990. – 384 с.
1078628
  Вострикова В.В. Представления идеологов либерализма в начале XX в. о государстве // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 15-28. – ISSN 0042-8779
1078629
  Рязанцев В.В. Представления иностранных студентов факультета ВМиК МГУ им. М. В. Ломоносова о значимости русского языка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 128-131. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1078630
  Гроза Валентина Анатольевна Представления квантовых и симплектических алгебр, базисные гипергеометрические функции и q-дифференциальные уравнения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Гроза Валентина Анатольевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 13 с.
1078631
  Гроза Валентина Анатольевна Представления квантовых и симплектических алгебр, базисные гипергеометрические функции и дифференциальные уравнения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02, 01.01.06 / Гроза Валентина Анатольевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 135л. – Бібліогр.:л.129-135
1078632
  Керер Елизавета Шахновна Представления конечнопорожденных нильпотентных групп без кручения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Керер Елизавета Шахновна; КГУ. – К., 1988. – 20л.
1078633
  Керер Елизавета Шахновна Представления конечнопорожденных нильпотентных групп без кручения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Керер Елизавета Шахновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 20л.
1078634
  Керер Елизавета Шахновна Представления конечнопорожденных нильпотентных групп без кручения. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Керер Елизавета Шахновна; Харьковский ин-т радиоэлектроники им. акад. М.К.Янгеля. – Харьков, 1987. – 89л. – Бібліогр.:л.87-89
1078635
  Грунский И.С. и др. Представления конечных автоматов фрагментами поведения / И.С. и др. Грунский. – Киев, 1990. – 229с.
1078636
  Гудивок Петр Михайлович Представления конечных групп над некоторыми локальными кольцами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гудивок Петр Михайлович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра высш. алгебры и геометрии. – Л., 1963. – 8л.
1078637
  Ждан-Пушкин Владимир Валерьевич Представления конечных классических групп примитивными группами подстановок : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ждан-Пушкин Владимир Валерьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 142л. – Бібліогр.:л.139-142
1078638
  Ждан-Пушкин Представления конечных классических гурпп примитивными группами подстановок : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Ждан-Пушкин В. В.; КГУ. – Киев, 1985. – 10л.
1078639
  Федосеев И.А. Представления конформной группы и некоторые их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Федосеев И.А.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1974. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1078640
  Снежкова Ирина Представления молодежи об элите и власти в России и Украине // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 49-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1078641
  Бляхер Л. Представления населения Дальнего Востока о китайских мигрантах (на рубеже XX-XXI вв.) / Л. Бляхер, Н. Пегин // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 154-172. – ISSN 1810-228Х
1078642
  Кириченко В.В. Представления наследственных, вполне разложимых и бассовых порядков : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кириченко В.В. ; АН СССР , Математич. ин-т. (Ленингр. отделение). – Ленинград, 1968. – 7 с.
1078643
  Багро О.В. Представления некоторых алгебр и категорий. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Багро О.В.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 59л. – Бібліогр.:л.90
1078644
  Журавлев А.Л. Представления о бедном и богатом человеке как феномен экономического сознания формирующейся личности / А.Л. Журавлев, Т.В. Дробышева // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 5. – С. 46-68. – ISSN 0205-9592
1078645
  Мельникова Алла Александрова Представления о деятельности в русской ментальности : аспект языкового анализа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 70-73. – ISSN 2073-9702


  Анализируется соответствие основных идей, заложенных в базовой грамматике русского языка, основным идеям, формирующим национальную ментальность в области деятельностной практики
1078646
  Ковалева Г.П. Представления о духовности в философии космизма С.Н. Булгакова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 2. – С.33-37. – ISSN 2073-9702
1078647
  Дейнека О.С. Представления о конкурентоспособной личности и конкурентоспособной стране // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 49-59. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1078648
  Беляева Е.В. Представления о корпоративной социальной ответственности в белорусском общественном дискурсе // Соціальна етика : модуси відповідальності : міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 жовт. 2010 р.) : матеріали доп. і виступів : [зб. наук. ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – [Т. 2]. – С. 178-187
1078649
  Плясовских М.В. Представления о красоте человека в системе этнокультурных стереотипов (на материале исландских саг) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 19-39. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1078650
  Владленова И.В. Представления о материи в постнеклассической науке // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.110-115. – ISSN 1728-3671
1078651
  Ноженко М.В. Представления о нации и современность: Конфронтация или адаптация? // Политическая наука : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 69-91. – (Религия и политика). – ISSN 1998-1775
1078652
  Батюшкова И.В. Представления о причинах землетрясений в работах отечественных ученых / И.В. Батюшкова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 80с.
1078653
  Федоров С.Е. Представления о пространстве в"Книге Захватов Ирландии" - анахронизмы трайбализма / С.Е. Федоров, Ф.Е. Левин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 47-58. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
1078654
  Полюшкевич О.А. Представления о социальной защищенности жителей России и Португалии // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 66-72. – ISSN 0132-1625
1078655
  Иванова Л.А. Представления об индивидуальности и истоки гуманизма Панетия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.18-30. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1078656
  Гордеева О.В. Представления об околосмертных переживаниях в древнеиндийской эпической литературе (на материале "Махабхараты"): сопоставление с современным западным опытом / О.В. Гордеева, Е.В. Прибытков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 100-111. – ISSN 0042-8744
1078657
  Отрашевская В.В. Представления однопараметрических частично упорядоченных множеств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Отрашевская В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1978. – 13л.
1078658
  Гельфанд С.И. Представления полной линейной группы над конечным полем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Гельфанд С.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1078659
  Симония В.Т. Представления полупростых алгебр Ли с двумерными максимальными разрешимыми подалгебрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симония В.Т.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 21л.
1078660
  Тахиаос А.-Э. Представления преп. Паисия Величковского об аскетических и мистичес-ких сочинениях и их переводе // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 324-335
1078661
  Ковалев О.В. Представления пространственных групп и некоторые их приложения в физике твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ковалев О.В.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1961. – 10л.
1078662
  Ольшанский Г.Й. Представления редуктивных групп над локальными неархимедовыми полями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Ольшанский Г.Й. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 9 с.
1078663
  Фирдман Алекандр Исаевич Представления решений дифференциальных уравнений с частными производными в окрестности особого многообразия и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Фирдман Алекандр Исаевич; Воронеж гос. ун-т им. Ленинского комспомола. – Воронеж, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1078664
  Бондаренко В.М. Представления с условиями невырожденности слабо пополненных частично упорядоченных множеств: категории Rk(S*T) конечного типа // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядаються зображення слабо поповненої частково впорядкованої множини виду S [об"єднане з] Т, обмеження яких на S і Т є (якщо користуватися матричною мовою) квадратичними невиродженними матрицями. Описано всі випадки, коли задача про опис таких ...
1078665
  Тимошин А.С. Представления сетевых подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Тимошин А.С.; МВССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 9 с.
1078666
  Тимошин Анатолий Сергеевич Представления сетевых подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Тимошин Анатолий Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 80л. – Бібліогр.:л.78-80
1078667
  Айзенберг Н.Н. Представления сплетения конечных групп и их реализация на электронной цифровой машине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айзенберг Н.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1078668
  Давидова Д.С. Представления сплетенных q-бирешеток : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Давидова Диана Сергеевна ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 2012. – 15 с. – Парал. назв. на армян. яз. – Библиогр.: 8 назв.
1078669
  Вечерин А.В. Представления старшеклассников о рынке труда = В помощь учителю // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 65-67. – ISSN 0016-7207
1078670
  Деев А.Д. Представления статистик дискриминантного анализа и асимптотические разложения при размерностях пространства, сравнимых с объемом выборок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Деев А.Д.; МГУ. – М., 1971. – 8л.
1078671
  Горбанюк А.Г. Представления унитарных подгрупп магнитных пространственных групп с антиповоротом, учет временной симметрии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Горбанюк А. Г.; АН УССР, Ин-т физ. – К, 1975. – 22л.
1078672
  Кулик А.В. Представления философов эпохи Возрождения о способах упорядочения хаоса // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 19-24. – ISSN 2077-1800
1078673
  Савенко Сергей Михайлович Представления функционалов от случайных процессов и полей с независимыми приращениями и их применения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Савенко Сергей Михайлович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – К., 1985. – 115л. – Бібліогр.:л.113-115
1078674
  Багиян Рубен Арамаисович Представления характиристических функций типа Миттаг-Леффлера и их приложения к некоторым вопросам анализа : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.01 / Багиян Рубен Арамаисович; АН Арм ССР Ин-т математики. – Ереван, 1978. – 14л.
1078675
  Дроботенко В.С. Представления циклической группы над кольцом классов вычетов и теоретико-групповые приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дроботенко В.С.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1966. – 9л.
1078676
  Четыркин К.Г. Представления Челлена-Лемана и Йоста-Лемана-Дайсона и их применения к изучению глубоконеупругих лептон-адронных реакций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Четыркин К.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1078677
  Шестопал Е.Б. Представления, образы и ценности демократии в российском обществе // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 3 (62). – С. 34-47
1078678
  Руда Н. Представленість моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше "Рикша"


  Статтю присвячено проблемі функціонування моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше "Рикша". Проаналізовано вживання моделей зі складнопідрядною та складносурядною структурними основами. Статья посвящена проблеме функционирования ...
1078679
  Медведєв В.А. Представленість созофітів різного рівня охорони у трав"янистій флорі дендропарку "Тростянець" НАН України / В.А. Медведєв, О.О. Ільєнко // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2017. – Т. 19. – С. 46-55. – ISSN 1682-2374
1078680
  Науменко К. Представлення бібліографічної інформації на сайтах ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С. 36-38
1078681
  Самсонов М. Представлення бібліотек на веб-сайті YOUTUBE // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 225-236. – ISSN 2224-9516
1078682
  Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – C. 329-344. – ISSN 2224-9516


  "...М. Назаровець (КУ) розглядає використання бібліотеками ВНЗ можливостей соціальної мережі Facebook як нового засобу комунікацій з користувачами."
1078683
  Яценко О.М. Представлення біобібліографічного матеріалу на персональних сторінках "Українського національного біографічного архіву": принципи будови розділів, особливості організації, джерела наповнення // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 250-268
1078684
  Стрілець Н.О. Представлення видань в інформаційному просторі // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 29-33


  Висвітлюється досвід Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка з представлення електронних версій видань на сервісі Calameo.
1078685
  Стрілець Н. Представлення електронних версій видань у відкритому доступі (із досвіду ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 3 (236). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326
1078686
  Дзядевич Т.М. Представлення Європи у повоєнній прозі Олеся Гончара (1946-1948 роки) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 7-12
1078687
  Мамедова В.Г. Представлення загального розв"язку лінійних нестаціонарних систем з чистим запізненням / В.Г. Мамедова, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 292-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті приведено загальний розв"язок системи лінійних нестаціонарних рівнянь зі сталим запізненням. При побудові розв"язку використовується функція, яка отримала назву запізнювального матричного експоненціала.
1078688
  Мацюк Г. Представлення знань у вузькоспеціальних предметних областях за допомогою тезауруса / Г. Мацюк, Н. Кунанець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (249). – C. 19-23. – ISSN 1029-7200


  У статті рокривається роль галузевого інформаційно-пошукового тезауруса у процесах систематизації термінології предметної області. інформаційно- пошуковий тезаурус розглядається як мовна модель певної предметної об ласті. Аналізуються можливості ...
1078689
  Гаврилик Олександр Михайлович Представлення і реалізації квантових і класичних груп в квантових системах полів і частинок : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Гаврилик О.М.; НАНУ. Ін-тут теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2002. – 33 с. – Бібліогр.: 37 назв.
1078690
  Бідна Т.О. Представлення інтелектуальних якостей жінки в оригіналі та перекладах роману М. Мітчел "Gone with the Wind" // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 47-51
1078691
  Іоргов М.З. Представлення квантових алгебр фізичних симетрій та їх застосування до опису мас адронів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Іоргов М.З.; НАН України. Ін-тут теоретич. фіз. ім. М.М.Боголюбова. – К., 1999. – 17л.
1078692
  Хемчян І. Представлення книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України в соціальних медіа / І. Хемчян, Н. Соколовська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 77-94. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто основні можливості використання інтернет-медіа порталів, відомих як соціальні мережі, з метою популяризації діяльності книгозбірень мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук ...
1078693
  Селіванова О.О. Представлення концептосфери мовної діяльності у фразеосистемі української мови // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 3-12. – (Серія "Філологічні науки")
1078694
  Сурмач О.Я. Представлення концепту "БАГАТСТВО" у текстах американської художньої літератури // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 228-234. – Бібліогр.: Літ.: с. 234; 15 назв
1078695
  Кухарчук Є.О. Представлення науки України у провідних бібліометричних системах // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 415-418. – ISBN 978-966-02-7337-5
1078696
  Чирков О.А. Представлення наукового доробку Володимира Барана у Вікіпедії та інших веб-ресурсах українською мовою // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 59-87
1078697
  Мараховський Л.Ф. Представлення наукового пізнання в фракталі наукової системи України / Л.Ф. Мараховський, І.М. Козубцов // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 60-68. – ISSN 2072-1692


  Висвітлено основний результат дисертаційного дослідження, щодо уявлення про наукове пізнання дійсності на основі фрактальної структури. Головною новизною є подальший розвиток інституту аспірантури. Перспектива подальших досліджень націлені на ...
1078698
  Донченко В.С. Представлення нейронних мереж динамічними системами / В.С. Донченко, Д.П. Сербаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 186193. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано представлення нейронних мереж у вигляді динамічних систем та процедура навчання нейромереж за допомогою методів теорії оптимального керування. Ключові слова: нейронні мережі, динамічні системи, навчання. The article is devoted ...
1078699
  Хусаінов Д.Я. Представлення роз"язку одновимірного рівняння коливання із запізненням / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, І.В. Коварж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 284-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі отримано розв"язок одновимірного рівняння коливання із запізненням. Використовуються спеціальні функції: запізнюючий косинус та запізнюючий синусом. Ключові слова: одновимірне хвильове рівняння, запізнення, початкові умови, крайові умови, ряд ...
1078700
  Ляшко С. Представлення універсального знання про Україну та її народ: від XI ст. до доби Інтернету // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 33-34. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Наталія Черниш. Нариси з історії української енциклопедичної справи. Львів: ЛА "Піраміда", 2018. 348 с.
1078701
  Недавня Б. Представлення феномена релігії, діяльності Церков та релігійності в шкільній літературі в УРСР періоду перебудови // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 465-474
1078702
  Уліщенко Віолетта Представлення чи ілюстрування? : презентація та її роль у діалогічному навчанні української літератури
1078703
  Уліщенко В. Представлення чи ілюстрування?
1078704
  Луговий В. Представлено роботу академії у 2019 році / В. Луговий, І. Регейло // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Березень - квітень (№ 2). – С. 2
1078705
   Представляем лауреатов : "За вклад в развитие круизного туризма". Спецвыпуск - Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 22-40 : Фото
1078706
   Представляем лауреатов : Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 32-52 : Фото
1078707
   Представляем мобильную версию платформы Amadeus Sell Connect // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 6 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1078708
  Чугров Сергей Владиславович Представляю номер // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 6-7. – ISSN 0321-2017
1078709
  Ландо В.М. Представляюсь по случаю / В.М. Ландо. – Рига, 1972. – 120с.
1078710
  Гнідо В. Представник в цивільному процесі: бере участь у справі чи сприяє судочинству? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 239-241. – ISBN 978-617-7069-15-6
1078711
  Баталкіна В.І. Представник київської наукової школи фазових перетворень Олена Трохимівна Шиманська (до 90-річчя від дня народження) / В.І. Баталкіна, К.О. Андрєєва, С.О. Андрєєв // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (41). – С. 40-46. – ISSN 2077-9496


  Традиції першої в Україні фізичної школи були відроджені в 1952 р., коли ректором Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка Голиком О.З. була створена кафедра молекулярної фізики.
1078712
  Колюх В. Представник Президента чи уряду? // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 14 (370). – С. 9-13
1078713
  Доманова І.Ю. Представник та орган юридичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні наукові підходи до розмежування понять представника та органу юридичної особи, проаналізовано правозастосовчу практику з цього питання та викладено власну позицію на цю проблематику. The basic theories concerning the deference ...
1078714
  Селіванов А. Представник та представництво у конституційному та загальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.3-8. – ISSN 0132-1331
1078715
  Огнев"юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб"єкт цивільно-правових відносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Огнев"юк Г.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 221л. – Бібліогр. : л.214-221
1078716
  Огнев"юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб"єкт цивільно-правових відносин : автореф. дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Огнев"юк Г.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 6 назв
1078717
  Білокінь С.І. Представник школи С.Г. Навашина в Америці (до 100-річчя від дня народження Л.Д. Зафійовської) / С.І. Білокінь, В.Ф. Лапчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Публікація присвячена 100-річчю від дня народження Л.Д. Зафійовської.
1078718
  Сушко Н. Представник шляхетсько-козацького роду Дмитро Чечель // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 159-163. – ISBN 978-617-7674-81-7
1078719
  Кочарян С.Г. Представники вірменської громади Харкова в образотворчому мистецтві наприкінці XX - на початку XXI ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 73-79
1078720
   Представники духовенства - видатні дипломати планети // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 128-149. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9


  Італійський дипломат та мислитель Нікколо Макіавеллі, кардинал Рішельє - дипломат, засновник Французької академії, кардинал Мазаріні, геній французької дипломатії Шарль Моріс Талейран.
1078721
   Представники Київського університету права НАН України взяли участь у VI Міжнародній школі молодих учених-юристів «Держава в трансформаційному світі» (м. Москва, Російська Федерація) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 342
1078722
  Курбет О.П. Представники Київської політекономічної школи про створення інституційних умов становлення та розвитку промислового підприємництва // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 275-288. – ISSN 0320-4421


  Згадуються В.Д. Базилевич, М.Х. Бунге, М.М. Цитович, Г. К. Воблий, Д.І. Піхно та ін.
1078723
  Гордзієвська Л.П. Представники класу саговикових в оранжерейній культурі / Л.П. Гордзієвська, Г.Ф. Лебеда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про видовий склад саговикових у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. Описано найстаріші екземпляри колекції. Розглянуто деякі шляхи поповнення колекції.
1078724
   Представники міжнародних організаціій в Україні // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 556-563. – ISBN 966-7522-07-5
1078725
   Представники міжнародного інституту розвитку інтелекту презентували MIND-освіту українським вченим // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Березень - квітень (№ 2). – С. 4


  25 березня відбулася зустріч президента Національної академії педагогічних наук України Василя Кременя з делегацією Міжнародного інституту розвитку інтелекту (ІМЕІ) (Республіка Корея) - професором, директором, головою комісії з питань освіти ІМЕІ Джо ...
1078726
  Льовін С. Представники НАТО у ВІКНУ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Військовий інститут у рамках Днів НАТО відвідала делегація Північноатлантичного Альянсу на чолі з заст. Верховного головнокомандувача генералом М. Бієнеком для проведення брифінгів, семінарів з питань структури НАТО, завдань та викликів, які існують у ...
1078727
  Аркуша О. Представники політичної еліти Галичини у Львові початку XX століття: між офіційним і приватним просторами // Вісник Львівського університету : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 272-309. – (Серія історична ; Спеціальний випуск ; т. 10, ч. 1 : Львів / Lwow / Lemberg як міські простори : уявлення, досвід, практики). – ISSN 2078-6107
1078728
  Комар-Мацинська Представники Ради Європи зустрілися з українцями / Комар-Мацинська, П. Лоза // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 4 серпня (№ 31). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  15 - 19 липня 2019 р. у Польщі відбулися зустрічі представників українських організацій з експертами Дорадчої комісії Рамкової конвенції про захист нацменшин при Раді Європи (РЄ).
1078729
  Коломієць Т. Представники родини Araceae Juss. у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто таксономічний склад колекції" рослин родини Araceae Juss. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка. Наведено відомості про цвітіння та плодоношення рослин родини Агасеа, інтродукованих у захищений ґрунт Ботанічного ...
1078730
  Баглай К. Представники родини Cactaceae Juss. як модельні об"єкти для демонстрації явища фасціації та утворення рослин-подушок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано для використання в навчальному процесі як модельні об"єкти 12 видів рослин, які утворюють рослини-подушки та 20 видів, на яких можна продемонструвати явище фасціації. 12 species of plants, which form plants pillows and 20 species, on ...
1078731
  Вашека О. Представники родини Osmundaceae Bercht. & J. Presl колекції папоротей у відкритому грунті Ботанічного саду ім. акад. А.В.Фомина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Колекція папоротей родини Osmundaceae, що зростають на ділянці вищих спорових рослин відкритого грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна налічує 5 видів та З культивари. Наведені дані щодо походження окремих зразків, природних ареалів ...
1078732
  Зуєва О.А. Представники родини Vitaceae Juss.: ритміка росту та анатомо-морфологічні особливості в умовах оранжерейної культури : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Зуєва Ольга Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1078733
  Комарова О.О. Представники родини Доманицьких на сторінках газети "Свобода" (США) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 15-16
1078734
  Шульга О. Представники родини Огієвських і КПІ / О. Шульга, В. Соколов, С. Куций // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 65-72. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена унікальному роду Огієвських, представники декількох поколінь якого досягли значних успіхів в науці. В статті дається короткий біографічний огляд родинних зв"язків Огієвських, більш детально досліджуються біографії тих представників ...
1078735
  Дідух М.Я. Представники роду Nuphar Smith у природних умовах України та культурі : біологічні, екологічні, морфологічні особливості / М.Я. Дідух, Т.П. Мазур ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 255, [1] с., [8] арк. фотоіл, : табл., іл. – Бібліогр.: с.226-253. – ISBN 978-966-439-585-1
1078736
  Сидоренко О.В. Представники роду Rauwolfia L. в колекції тропічних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-57. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наводяться короткі відомості про біологію, екологію, використання в навчальному процесі семи видів Rauwolfia L.
1078737
  Яцечко Т. Представники роду Дуніних на Волині // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 13-14. – ISBN 978-966-485-045-9
1078738
  Зінченко О.В. Представники України в Державній раді Російської імперії 1906-1917 років : монографія / Олена Зінченко. – Харків : НТМТ, 2013. – 250 с. – Бібліогр.: с. 230-249. – ISBN 978-617-578-107-4
1078739
   Представники України при міжнародних організаціях // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 552-555. – ISBN 966-7522-07-5
1078740
  Пелешко А. Представники церковної ієрархії в історії визвольної боротьби греків за незалежність / А. Пелешко, Є. Чернухін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-54. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто участь представників грецької православної церкви в боротьбі греків проти турецького панування. Особливу увагу приділено місцю православного духовенства у грецькому Просвітництві, яке підготувало основу для революції 1821 р. Проаналізовано ...
1078741
   Представники ЦЕРНу побували в університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  У рамках підготовки матеріалів для ухвали рішення ЦЕРНу щодо набуття Україною статусу Асоційованого члена ЦЕРНу, днями з візитом до України приїздила спеціальна робоча група Ради Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН). Під час наради ...
1078742
  Старовойт С. Представники Чернігівщини в українській науці // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 170-176. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X


  Розглянуто документи особового походження видатних учених, що входять до складу Архівного фонду НАН України, як джерела до вивчення історії Чернігівщини.
1078743
   Представництва авіакомпанії UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26 : Іл.
1078744
   Представництва авіакомпанії UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26
1078745
  Руденко Г.М. Представництва іноземних держав в Україні : (Статус, протокол, обслуговування, законодавчі акти) / Григорій Руденко; Генеральна дирекція з обслуговування представництва; Ред. П.О. Кривонос. – Київ : Планета, 2004. – 350с. – ISBN 966-7522-13-Х
1078746
  Тичка Г. Представництва уряду ЗУНР у Парижі (1919-1923) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Л. Шелестак [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 19/20. – С. 211-220. – ISSN 2078-6077
1078747
  Аліменко О. Представництво адвокатом у спадкових справах: проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 332-336
1078748
  Спасибо-Фатєєв Інна Представництво акціонерів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 60-63
1078749
  Пасічник А.В. Представництво в адміністративному процесі: від усунення протиріч до нових інститутів адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 133-142. – ISSN 2227-796X
1078750
  Гончаренко А. Представництво в акціонерних правовідносинах: зайве чи такещо потребує вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 76-78.
1078751
  Россильна О.В. Представництво в господарському процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Россильна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 239 л. – Бібліогр.: л. 212-239
1078752
  Россильна О.В. Представництво в господарському процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Россильна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1078753
  Чуєва О. Представництво в нотаріальній практиці. Актуальні питання посвідчення довіреності // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (94). – C. 111-119
1078754
  Сотнікова К. Представництво в нотаріальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 54-58
1078755
  Поперечна Л. Представництво в соціальних медіа як корпоративний медіапроект сучасної бібліотеки, важливий чинник її іміджевих комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 29-44. – ISSN 2224-9516
1078756
  Кириченко В. Представництво в суді інтересів громадянина та держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 31-36.
1078757
  Гришко І.Л. Представництво в цивільному процесі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 325-327. – ISBN 966-660-151-6
1078758
  Ханик-Посполітак Представництво в цивільному процесі за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
1078759
  Павлуник Ігор Анатолійович Представництво в цивільному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Павлуник Ігор Анатолійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 252л. – Додаток: л.252-252. – Бібліогр.: л.230-252
1078760
  Павлуник І.А. Представництво в цивільному процесі України : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Павлуник І.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1078761
  Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.139-143. – ISSN 0132-1331
1078762
  Ковач Л.Л. Представництво етнічних груп Донбаського регіону в органах державної влади в контексті реалізації державної етнонаціональної політики України // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 28-31. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1078763
  Гнатюк М.М. Представництво ЄС у міжнародних організаціях // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
1078764
  Черняхівська В.В. Представництво жінок у сфері державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 165-167
1078765
  Симонян А. Представництво інтересів громадян і держави в суді - конституційна функція прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.59-65
1078766
  Натрус О. Представництво інтересів громадян і держави в суді. Надання практичної допомоги прокуратурам районної ланки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 34-39
1078767
  Гаврилюк М. Представництво інтересів громадянина або держави в суді як конституційна функція прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 5 (33) : Спеціальний випуск : Проблеми представницької діяльності органів прокуратури. – С. 5-8
1078768
  Бичкова С. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб / С. Бичкова, Т. Федосєєва // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 94-99. – ISSN 0132-1331
1078769
  Гончар І.Г. Представництво інтересів людей з інвалідністю у соціальній роботі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 33-37. – Бібліогр.: с. 36. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1078770
  Павлуник І. Представництво консулами іноземців у цивільному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.136-142. – ISSN 0132-1331
1078771
  Опанасенко А. Представництво кримськотатарського народу в Україні на сучасному етапі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 102-112. – ISSN 2308-0361
1078772
  Рєзнікова В.В. Представництво органом юридичної особи її інтересів у господарському процесі / В.В. Рєзнікова, О.В. Россильна // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 153-161


  У статті досліджуються сутність, правова природа органу юридичної особи, а також особливості представництва ним інтересів юридичної особи в господарському процесі.
1078773
  Миронова Г. Представництво пацієнта за довіреністю: цивільно-правова характеристика правочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 117-128. – ISSN 1993-0909
1078774
  Біла Л. Представництво провідних освітянських бібліотек України у мережі Інтернет
1078775
  Чечерський В.І. Представництво прокуратурою інтересів громадянина та держави в суді на досвіді Словаччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 158-163. – ISBN 966-7784-65-7
1078776
  Белоусова К.О. Представництво прокуратурою інтересів держави в нових умовах / К.О. Белоусова, В.О. Бєлоусов // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 277-279. – ISBN 978-617-616-077-9
1078777
  Ільків Н.В. Представництво прокуратурою інтересів держави у справах про примусове відчуження об"єктів нерухомості з мотивів суспільної необхідності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 185-192. – ISSN 2227-796X


  На основі аналізу законодавства про примусове відчуження об"єктів нерухомості з мотивів суспільної необхідності та статус органів прокуратури досліджено питання процесуальної дієздатності прокурора на представництво державних інтересів у суді у справах ...
1078778
  Стеценко С.Г. Представництво прокуратурою інтересів людини у суді у випадках ненадання або неналежного надання медичної допомоги : навч. посібник / С.Г. Стеценко, О.О. Прасов ; [упоряд. Ж.В. Гадяк ; худ. ред. В.О. Шишук] ; МОНУ ; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая ; Луцький біотехнічний ін-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ : СПД Гадяк Ж.В., 2010. – 114, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-114. – ISBN 978-966-2379-01-3


  Монографію присвячено актуальним проблемам реалізації та захисту прав пацієнтів у сучасній Україні. Вказаний напрям є важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права ...
1078779
  Руденко М. Представництво прокурора в адміністративному суді: поняття, сутність і проблеми // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 112-118.
1078780
  Ореховський Л.А. Представництво прокурора в адміністративному судочинстві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 133-140. – (Юридична ; Вип. 1)
1078781
  Лошицький М.В. Представництво прокурорами та адвокатами інтересів громадянина в суді: зміст представницької функції в цивільному судочинстві за новим Цивільним процесуальним кодексом України / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 160-172. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1078782
  Валюх В. Представництво прокурором інтересів громадян в суді. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.30-33
1078783
  Руденко М. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в господарському судочинстві (вступ з принципових питань) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-78.
1078784
  Радченко І.П. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 87-93. – ISSN 0201-7245
1078785
  Стефанчук М.М. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді: форми чи способи? // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 132-135. – ISBN 978-966-927-142-6
1078786
   Представництво прокурором інтересів держави в суді : підручник / [С.О. Белікова, Д.Т. Григор"єв, О.А. Козак та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. І.М. Козьякова, канд. юрид. наук, доц. Л.С. Нецької ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 290, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 289-290. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7500-64-2
1078787
  Севрук О Представництво прокурором інтересів держави у сфері охорони дитинства: сучасний стан та перспективи / О Севрук, Д. Атаєва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 93-97
1078788
  Ясиновська О.С. Представництво прокурором інтересів державних господарських об"єднань // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 98-106. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
1078789
  Матвієць А. Представництво прокурором у суді інтересів громадян і держави у галузі земельних відносин / А. Матвієць, О. Снідевич // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 119-123


  "... Особливості реалізації".
1078790
  Прасов О.О. Представництво прокурором у суді у справах цивільної та адміністративної юрисдикції інтересів осіб, засуджених до позбавлення волі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 161-165. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1078791
  Чабан С. Представництво сторін у виконавчому провадженні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.343-345. – Бібліогр.: 3 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1078792
  Леонідов О. Представництво та доручення // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 4. – С.26-28
1078793
  Цюра В.В. Представництво та посередництво як способи виникнення і здійснення цивільних прав: аспекти взаємодії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 42-47


  У статті розглядаються питання співвідношення двох правових категорій: посередництва та представництва. Обґрунтовуються критерії їх розмежування і визначаються шляхи вирішення проблемних питань правозастосовчої практики щодо розмежування вказаних ...
1078794
  Гушилик С.М. Представництво у господарському судочинстві : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гушилик С.М.; Гушиляк Світлана Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1078795
  Зейкан Я.П. Представництво у цивільному процесі / Я.П. Зейкан, В.В. Ігнатенко // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 92-97. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1078796
  Захарова О.С. Представництво у цивільному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 32-36
1078797
  Світлична Г.О. Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 12 (148). – С. 38-45
1078798
  Стрєльникова І.Ю. Представництво УРСР у закордонних органах СРСР У 1923 – на початку 1930 років // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 209-215. – ISSN 0201-7245
1078799
  Якимчук О. Представництво юридичної особи її керівником у кримінальному провадженні в аспекті введення монополії адвокатури // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 167-172. – ISSN 2524-0129
1078800
  Винокур І. Представництво як виклик для сучасної банківської системи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 37). – С. 11
1078801
  Сапунков В. Представництво як процесуальний інститут. Представництво прокуратурою в суді інтересів громадянина або держави // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.67-79
1078802
  Вербицька О.О. Представницька (законодавча) влада за доби Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 170-173. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1078803
  Ковальчук В.Б. Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії / В.Б. Ковальчук, І.І. Забокрицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 159-163. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1078804
  Майданик Р. Представницька діяльність довірчих товариств (цивільно-правова характеристиква) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.36-40. – ISSN 0132-1331
1078805
  Стефанчук М.М. Представницька діяльність прокуратури в механізмі гарантій виконання судових рішень в Україні // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 406-412. – ISBN 978-617-7404-86-5
1078806
  Чурін С. Представницька діяльність прокуратури Житомирщини ефективний спосіб захисту інтересів держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 46-50
1078807
  Чумаченко А. Представницька діяльність у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 17-21
1078808
  Василевський А. Представницька діяльність щодо захисту житлових прав громадян // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-34.
1078809
  Гриценко А. Представницька теорія грошей // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 9-13. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1078810
  Малахов С.О. Представницька функція прокуратури у контексті нових конституційних змін (щодо правосуддя) // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 306-309. – ISBN 978-617-616-077-9
1078811
  Стефанчук М. Представницька функція прокуратури: перегляд концепту // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук ; редкол.: Якимчук М.К., Стрижевська А.А., Штанько С.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12. – С. 43-47
1078812
  Величко О. Представницька функція прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 82-87. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1078813
  Намясенко О. Представницька функція прокурора у господарському процесі у контексті реформи законодавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 17-20
1078814
  Чепель О.Д. Представницький мандат парламентарів: основні тенденції розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 53-57. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
1078815
  Чернецька О.В. Представницькі органи місцевого самоврядування в системі публічної влади: конституційно-правова природа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 119-123
1078816
  Чернецька В О. Представницькі органи місцевого самоврядування та депутатський мандат: проблеми співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 98-101
1078817
  Шандра І. Представницькі організації буржуазії України пореформеного періоду: історіографія проблеми // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 109-116
1078818
  Возовикова Т. Предстартовый подсчет. На конкурентоспособность российских вузов уйдут десятки миллиардов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 апреля (№ 17). – С. 3


  Лидеры российского высшего профессионального образования достигнут глобального признания еще не скоро. Возможно, лет через десять, как предположил глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов на первом заседании Совета по повышению конкурентоспособности ...
1078819
  Ли Сун Ген Предстваления групп и алгебр ли ступенчатых матриц : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.01.06 / Ли Сун Ген; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 7л.
1078820
  Ханано А.-Л. Предстваления циклических р-груп над кольцом классов вычетов по модулю р и их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Ханано А.-Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 21л.
1078821
  Димитрій Предстоятель Української Церкви : (біографічний есей) / Архієпископ Димитрій (Рудюк). – Київ : Архангельський глас, 2009. – 95, [1] с. : фотогр. – На тит. арк. також зазнач.: Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет - 80
1078822
   Предстоящие изменения климатале : Совместный советско-американский отчет о климате и его изменениях. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 271с.
1078823
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва
1. – 1959. – 576 с.
1078824
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва : Правда
2. – 1959. – 752 с.
1078825
   Предсъездовское обсуждение тезисов доклада товарища Н.С.Хрущова. – Москва : Правда
3. – 1959. – 472 с.
1078826
  Шевчук В.А. Предтеча : роман про Григорія Сковороду / В.А. Шевчук. – Київ : Дніпро, 1972. – 254 с.
1078827
  Шевчук В.А. Предтеча : роман / Василь Шевчук ; авт. пер. с укр. А. Доценко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 358 с.
1078828
  Шевчук В.А. Предтеча : романи / Василь Шевчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 471 с.
1078829
  Лощилов И.Н. Предтеча / И.Н. Лощилов. – М., 1987. – 253с.
1078830
  Петров А. Предтеча // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 5. – С. 23-35. – ISSN 0321-0383


  Моисеев Никита Николаевич (23 авг.-1917 г.- 29 февр. 2000 г.) К 90-летию со дня рождения. Московский физико-технический ин-т (МФТИ). Работал в Харьковском высшем авиац. тех. училище
1078831
  Медведев И. Предтеча Бонапарта // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 74-81. – ISSN 1812-867Х


  Луї Лазар Гош був блискучим полководцем в роки Великої французької революції
1078832
  Войцехівська І. Предтеча великих відкриттів
1078833
  Данилюк А. Предтеча космонавтики // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 222-224
1078834
  Шудря М. Предтеча марксизму на Україні // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 193-195
1078835
  Меліхов В. Предтеча перебудови // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 19


  "12 лютого 1965 року популярний американський журнал "Тайм", що зазвичай друкував на обкладинці фото якогось політика або відомого у світі діяча культури, дуже здивував своїх постійних читачів. З обкладинки, підперши голову рукою, на них задумливо ...
1078836
  Алексеев В. Предтеча Переяславской рады = К 510-летнему юбилею вхождения Харьковщины в состав Русского государства // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. С 4


  В январе 2013 г. исполняется 359 лет Переяславской раде - знаковому событию, которому в советское время присвоили официальное название "воссоединение Украины с Россией", а до того именовали "воссоединение Руси". Нынче же этому событию пытаются дать еще ...
1078837
  Бойко О. Предтеча Руху: неформальні організації як фактор громадсько-політичного життя України у період перебудови // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.44-58. – ISSN 1609-5499
1078838
  Письмак Ю.А. Предтеча создания ЮНЕСКО (к 80-летию принятия Пакта Рериха) // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 72-78. – ISBN 978-966-190-989-1
1078839
  Будний В. Предтеча українського модернізму? Пантелеймон Куліш і літературні покоління 1890-1910-х років // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 52-65


  Висвітлено сприйняття спадщини Пантелеймона Куліша в добу українського раннього модерну. Творчість великого попередника привабила літературну молодь такими своїми рисами, як кордоцентризм, естетизм, індивідуалізм. Встановлено, що П. Куліш відіграв роль ...
1078840
  Сюндюков І. Предтеча української державности. Лев Ребет: політик, вчений, публіцист // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2009. – 28.4-18.5.2009 (ч. 16/18). – С. 12
1078841
  Барвінський Б.О. Предтеча університету ім. Франца I у Львові : (Критичні замітки до питання про генезу Львівського університету). – Львів : З друк. Наук. Т-ва імені Шевченка, 1917. – 41 с. – Окр. відбиток з: Зап. наук. т-ва ім. Шевченка, т. 125, 1918
1078842
  Корж М.О. Предтеча, першоджерела та підгрунтя створення в Харкові Медико-механічного інституту і виникнення ортопедичної школи : (до 110-річчя Інституту ім. проф. М.І. Ситенка) / М.О. Корж, О.А. Диннік // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 5-17. – ISSN 0030-5987


  Згадується проф. КУ Скворцов І.П.
1078843
  Маканин В.С. Предтеча. / В.С. Маканин. – М, 1983. – 224с.
1078844
  Гайдай О. Предтеча. Польський рух Опору на Тернопільщині 1939-1941 рр. / Олег Гайдай, Богдан Хаварівський, Володимир Ханас. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2002. – 112 с. – (Корінь і крона / Державний архів Тернопільської області ; Вип. 24). – ISBN 966-562-682-5
1078845
  Аничков Е.В. Предтечи и современники / Евг. Аничков. – Санкт-Петербург : Освобождение ; [Тип. "Север"]
Кн. 1 : [На Западе]. – 1910. – 444 с. – Введением к кн. является: Реализм и новые веяния / Евг. Аничков. - Прижизненное издание. - Кн. описана по РГБ, отсутствует обл.
1078846
  Бонецкая Н.К. Предтечи русской герменевтики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 90-98. – ISSN 0042-8744
1078847
  Мелентьев Ю.С. Предтечи свободы / Ю.С. Мелентьев. – М, 1976. – 64с.
1078848
  Альтшуллер М.Г. Предтечи славянофильства в русской литературе / М.Г. Альтшуллер. – 401с.
1078849
  Хейфец В.Л. Предтечи. Размышления о предыстории Коммунистической партии Венесуэлы / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 44-61. – ISSN 044-748Х
1078850
  Жукова К. Предтечі довженкової "Землі" в українській драматургії початку ХХ століття (тема села у п"єсах Любові Яновської) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – 113-117
1078851
  Барановський О.І. Предтечі фінансових криз // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 3-22


  Розглянуто об"єктивні й суб"єктивні чинники, що зумовлюють зародження та перебіг фінансових криз, їх фази. Виявлено вплив фінансової глобалізації на виникнення криз у фінансово-кредитній сфері. Проаналізовано закономірності й особливості фінансових ...
1078852
  Тарасова М. Предтечі Шевченкового романтизму // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 50-51. – ISSN 0130-5263
1078853
  Ениколопов С.Н. Предубежденность в контексте свойств личности / С.Н. Ениколопов, Н.В. Мешкова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 4. – С.35-46. – ISSN 0205-9592
1078854
  Когамов М.Ч. Предупредительная деятельность следователя и её эффективность / М.Ч. Когамов. – Караганда, 1986. – 68с.
1078855
  Жуков А.М. Предупредительная деятельность следователя по уголовному делу / А.М. Жуков. – Саратов, 1990. – 103с.
1078856
  Саркисова Э.А. Предупредительная роль уголовного закона / Э.А. Саркисова. – Минск, 1979. – 144с.
1078857
  Безруких Р.К. Предупредить преступление / Р.К. Безруких. – М, 1978. – 95с.
1078858
  Фалюшина Л.И. Предупреждающее кризис государственное управление. Возможно ли оно? // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2009. – № 4 (66). – С. 8-11. – ISSN 1993-3541
1078859
  Владимирова Наталья Германовна Предупреждение актов ядерного терроризма в США: внутриполитические аспекты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 57-67. – ISSN 0131-2227
1078860
  Владимирова Н. Предупреждение актов ядерного терроризма в США: внутриполитческие аспекты // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 57-67. – ISSN 0131-2227
1078861
  Рудык Б.И. Предупреждение аллергических заболеваний / Б.И. Рудык, В.А. Адо. – К., 1986. – 40с.
1078862
  Степанов А.А. Предупреждение банкротства в рамках производства по делу банкротства: теория и практика / А.А. Степанов. – Київ : КНТ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-373-313-5
1078863
  Устинова В.В. Предупреждение безнадзорности и правонарушений комиссиями по делам несовершеннолетних. / В.В. Устинова. – М., 1973. – 40с.
1078864
  Ястребов В.Б. Предупреждение бесхозяйственности / В.Б. Ястребов. – М., 1983. – 64с.
1078865
   Предупреждение внезапных взрывов газодисперсных систем.. – К., 1971. – 109с.
1078866
  Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников. / Д.В. Колесов. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 159с.
1078867
  Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников. / Д.В. Колесов. – Минск, 1987. – 173с.
1078868
   Предупреждение вредных привычек у школьников.. – М., 1990. – 99с.
1078869
  Соловьев А.С. Предупреждение гражданских правонарушений программное требование КПСС. : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Соловьев А.С.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Иваново, 1970. – 20л.
1078870
  Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных присшествий / В.И. Жулев. – Москва, 1989. – 221с.
1078871
  Астапов С.В. Предупреждение и борьба с засолением и заболачиванием орошаемых земель / С.В. Астапов, В.В. Спенглер. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 160с.
1078872
  Васильев В.А. Предупреждение и исправление ошибок в произношении английских фонем / В.А. Васильев. – Москва, 1973. – 81с.
1078873
  Воронин М.Т. Предупреждение и исправление стилистических обшибок в школе / М.Т. Воронин. – Москва, 1963. – 79с.
1078874
   Предупреждение и коррекция ассоциального поведения учащихся профтехучилищ. – Л., 1991. – 59с.
1078875
   Предупреждение и лечение болезней на основе учения И.П.Павлова.. – Л., 1953. – 8с.
1078876
  Чоговадзе А.В. Предупреждение и лечение плоскостопия. / А.В. Чоговадзе. – Москва, 1965. – 51с.
1078877
  Астахов С.Н. Предупреждение и лечение расстройств мозгового кровообращения / С.Н. Астахов. – Ленинград, 1961. – 100с.
1078878
  Тян П.М. Предупреждение и ликвидация поглощений при геологоразведочном бурении / П.М. Тян. – М, 1980. – 166с.
1078879
  Коломоец А.В. Предупреждение и ликвидация прихватов в разведочном бурении / А.В. Коломоец. – М., 1985. – 220с.
1078880
  Самотой А.К. Предупреждение и ликвидация прихватов труб при бурении скважин / А.К. Самотой. – Москва : Недра. – 182с.
1078881
  Чепиков Виктор Тимофеевич Предупреждение и преодоление групповой замкнутости в процессе развития воспитательного коллектива : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Чепиков Виктор Тимофеевич; МВ и ССО БССР. Гомельский гос. ун-т. – Гомель, 1984. – 211л. – Бібліогр.:л.178-195
1078882
  Чепиков В.Т. Предупреждение и преодоление групповой замкнутости учащихся в процессе развития воспитательного коллектива (на матер. восп. работы классных руковод. с подростками) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Чепиков В.Т.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
1078883
  Гладких П.А. Предупреждение и устранение колебаний нагнетательных установок / П.А. Гладких, С.А. Хачатурян. – М., 1964. – 276с.
1078884
  Елизаров Н.П. Предупреждение и устранение нарушений гражданского законодательства областным (краевым) судом / Н.П. Елизаров ; отв. ред. Шубин В.В. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 72 с. – (Серия "Библиотечка народного судьи")
1078885
  Ханютин Ю.М. Предупреждение из прошлого. / Ю.М. Ханютин. – М., 1968. – 285с.
1078886
  Дракина Наталья Ивановна Предупреждение коммуникативно значимых ошибок как средство интенсификации обучения устной речи : Автореф... канд. педаг.наук: 13.00.02 / Дракина Наталья Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 24л.
1078887
  Вайнман А.Б. Предупреждение коррозии барабанных котлов / А.Б. Вайнман. – Москва, 1985. – 232 с.
1078888
  Голіна В.В. Предупреждение коррупции с использованием регионального опыта ее исследования / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 22-29. – ISSN 1026-9932
1078889
  Лихолоб В.Г. Предупреждение наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних. / В.Г. Лихолоб, А.И. Рощин. – К, 1988. – 47с.
1078890
  Хуторян Н.Н. Предупреждение нарушений трудовой дисциплины / Н.Н. Хуторян; АН Украины, Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1992. – 108с. – Библиогр.: с.103-109. – ISBN 5-12-002588-9
1078891
  Захаров В.Ф. Предупреждение нелегальной миграции в контексте профилактики организованной преступности и рецидива преступлений // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.44-48
1078892
  Шаповалова Н.Л. Предупреждение неуспеваемости в 5 классе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шаповалова Н.Л.; М-вод просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1078893
   Предупреждение неуспеваемости и второгодничества в школе.. – М., 1950. – 91с.
1078894
  Суслов В.Г. Предупреждение неуспеваемости по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 45-50 : Табл. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
1078895
  Цетлин В.С. Предупреждение неуспеваемости учащихся / В.С. Цетлин. – Москва : Знание, 1989. – 77 с.
1078896
  Гребенюк Т.Б. Предупреждение неуспеваемости учащихся средних профтехучилищ / Т.Б. Гребенюк. – М., 1986. – 22с.
1078897
  Преображенскаая Е.П. Предупреждение орфографических и пунктуационных ошибок в VI-VII классах. / Е.П. Преображенскаая, М.Е. Андрианова. – М., 1959. – 70с.
1078898
   Предупреждение орфографических ошибок учащихся V-VIII классов. : пособие для вчителя / Н Алгазина, Н, , ; Н.Н. Алгазина ; Акад. пед. наук РСФСР ; Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Просвещение, 1965. – 280 с.
1078899
   Предупреждение отклонений в нравственном поведении молодежи : Библиогр. указ. психолого-пед. и правовой лит. за 1941-1987 гг. – Москва, 1989. – 326с.
1078900
  Косоножкин И.И. Предупреждение отсева учащихся из школы, как педагогическая проблема всеобщего среднего оброазования : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Косоножкин И. И.; НИИ общ. педагаг. АПН СССР. – М., 1974. – 21л.
1078901
  Компаниец Нонна Ивановна Предупреждение ошибок в грамматическом оформлении речевого высказывания : Автореф... канд. педагогич.наук: 13.00.02 / Компаниец Нонна Ивановна; Ленинград. гос. университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1984. – 22л.
1078902
  Татиева Т.Н. Предупреждение ошибок в области французской неграмматической орфографии в письме студентов факультетов иностранных языков : Автореф... кандидата пед.наук: / Татиева Т.Н.; Ленингр. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра франц. яз. – Л., 1966. – 19л.
1078903
   Предупреждение ошибок в построении словосочетаний и предложений / Н Алгазина, Н, , ; Н.Н. Алгазина ; Акад. пед. наук РСФСР ; Пед. б-ка учителя ; Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Издательство Акад. пед. наук РСФСР, 1962. – 120 с.
1078904
  Андреевская-Левенстерн Предупреждение ошибок в речи учащихся на уроке французского языка : пособие для учителей французского языка / Андреевская-Левенстерн, С Т. Пурвина; Андреевская-Левентерн Л.С., Пурвина Т.С. – Москва : Просвещение, 1972. – 79 с. – Список лит.: с. 5-6 (9 назв.)
1078905
  Андреевская-Левенстерн Предупреждение ошибок в речи учащихся на уроке французского языка : пособие для учителей французского языка / Андреевская-Левенстерн Л.С., Пурвина Т.С. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 96 с.
1078906
  Кутепова Т.И. Предупреждение ошибок на уроках рисования / Т.И. Кутепова. – Л., 1962. – 96с.
1078907
  Лукницкий И.А. Предупреждение ошибок учащихся в английском произношении / И.А. Лукницкий. – Л., 1957. – 108с.
1078908
  Лукницкий И.А. Предупреждение ошибок учащихся в английском произношении / И.А. Лукницкий. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1966. – 111с.
1078909
   Предупреждение педагогической запущенности и правонарушений школьников.. – М., 1980. – 170с.
1078910
  Бондаренко В.Ф. Предупреждение правонарушений / В.Ф. Бондаренко. – Минск, 1986. – 79с.
1078911
  Кобец Н.г. Предупреждение правонарушений в производственном коллективе / Н.г. Кобец. – Москва, 1982. – 208с.
1078912
  Галинайтите Ю.В. Предупреждение правонарушений в среде рабочей молодежи / Ю.В. Галинайтите. – Вильнюс, 1984. – 207с.
1078913
  Давыденко Л.М. Предупреждение правонарушений в сфере хозяйственной деятельности / Л.М. Давыденко. – Киев, 1983. – 48с.
1078914
   Предупреждение правонарушений в трудовом коллективе.. – Л., 1986. – 90с.
1078915
   Предупреждение правонарушений и охрана прав несовершеннолетних.. – М., 1977. – 568с.
1078916
  Заварзин А.В. Предупреждение правонарушений на селе / А.В. Заварзин. – Воронеж, 1983. – 112с.
1078917
  Касымова М. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / М. Касымова, Р.Г. Аренберг. – Ташкент, 1972. – 163с.
1078918
  Васильев В.Л. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / В.Л. Васильев. – Ленинград, 1980. – 36с.
1078919
  Литвинов В.В. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних / В.В. Литвинов. – Киев, 1980. – 48с.
1078920
   Предупреждение правонарушений несовершеннолетних.. – Минск, 1978. – 191с.
1078921
  Голубева Л.М. Предупреждение правонарушений подростков / Л.М. Голубева. – Фрунзе, 1970. – 76с.
1078922
  Кожевникова А.П. Предупреждение правонарушений среди молодежи / А.П. Кожевникова, Г.М. Миньковский. – Москва, 1971. – 80с.
1078923
   Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. – Минск, 1969. – 148с.
1078924
  Емельянов С.А. Предупреждение правонарушений средствами общего надзора прокуратуры / С.А. Емельянов. – Москва, 1980. – 119с.
1078925
  Михайленко П.П. Предупреждение преступлений - основа борьбы за искоренение преступности / П.П. Михайленко, И.А. Гельфанд. – Москва, 1964. – 203с.
1078926
  Васильев А.Н. Предупреждение преступлений / А.Н. Васильев. – Москва, 1963. – 30с.
1078927
   Предупреждение преступлений и иных правонарушений. – М., 1986. – 302с.
1078928
   Предупреждение преступлений и судебная экспертиза.. – М., 1968. – 191с.
1078929
  Зеленецкий В.С. Предупреждение преступлений следователем / В.С. Зеленецкий. – Х, 1975. – 172с.
1078930
  Голоднюк М.Н. Предупреждение преступности / М.Н. Голоднюк, В.И. Зубкова. – М., 1990. – 112с.
1078931
  Гринько С.Д. Предупреждение преступности в избирательном процессе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 121-122. – ISSN 1684-2618
1078932
  Антонян Ю.М. Предупреждение преступности несовершеннолетних / Антонян Ю.М. – Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1982. – 40 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде вопр. государства и права)
1078933
  Волков Ю.Н. Предупреждение производственного травматизма / Ю.Н. Волков. – Москва-Ленинград, 1964. – 95с.
1078934
  Никеров А.И. Предупреждение пунктуационных ошибок учащихся / А.И. Никеров. – Москва, 1985. – 144с.
1078935
  Костин А.Ю. Предупреждение путешествующим в тумане / А.Ю. Костин. – М., 1989. – 188с.
1078936
  Торосян К.С. Предупреждение рецидива преступлений прокуратурой / К.С. Торосян. – Ереван, 1977. – 126с.
1078937
   Предупреждение рецидива преступлений.. – Томск, 1990. – 127с.
1078938
  Токарева М.Е. Предупреждение рецидивной преступности несовершеннолнтних / Токарева М.Е. – Москва, 1971. – 21 c.
1078939
  Торосян К.С. Предупреждение рецидивной преступности средствами прокурорского надзора / Торосян К.С. – Москва, 1973. – 25 c.
1078940
   Предупреждение семейно-бытовых правонарушений.. – М., 1989. – 234с.
1078941
  Ващенко В.Ф. Предупреждение смешания сходных написаний в 4-6 классах : Автореф... канд. пед.наук: / Ващенко В.Ф.;. – Алма-Ата, 1973. – 24л.
1078942
  Пленкин Н.А. Предупреждение стилистических ошибок на уроках русского языка / Н.А. Пленкин. – М-Л, 1964. – 151с.
1078943
  Кашепов В.П. Предупреждение судом преступлений несовершеннолетних / В.П. Кашепов, Ф.П. Фурсова. – М., 1979. – 96с.
1078944
  Спешнев Ф.Ф. Предупреждение травм при занятиях гимнастикой / Ф.Ф. Спешнев. – М., 1951. – 108с.
1078945
  Шишко А.А. Предупреждение трансграничного загрязнения / А.А. Шишко. – К, 1990. – 228с.
1078946
  Попов В.И. Предупреждение трудовых споров. / В.И. Попов. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 152 с.
1078947
  Аманов Х. Предупреждение тяжких преступлений против жизни и здоровья в Туркменской ССР : учеб. пособие / Х. Аманов ; под ред. А.И. Харченко ; М-во высш. и сред. спец. образования ТССР. – Ашхабад : Респ. методкабинет Минвуза ТССР, 1986. – 119 с. – Библиогр.: с. 110-118
1078948
   Предупреждение хищений государственного и общественного имущества.. – Харьков, 1988. – 178с.
1078949
  Щербо А.Д. Предупреждение хищений государственного общественного имущества, совершаемых путем присвоения, растраты и злоупотребеления служебным положением. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Щербо А.Д.; МВ и ССО РСФСР. Свердловск.юрид.ин-т. – Свердловск, 1971. – 24л.
1078950
  Смеян Л.С. Предупреждение хищений зерна в сельском хозяйстве (по материалам Украинской ССР) : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Смеян Л.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 216 л. + Приложения: л. 212-216. – Библиогр.: л. 193-211
1078951
  Шаршеналиев А. Предупреждение хищений колхозного имущества. : Автореф... Канд.юрид.наук: 718 / Шаршеналиев А.; Всес.ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М, 1971. – 16л.
1078952
   Предупреждение хищений социалистического имущества. – Москва, 1969. – 200с.
1078953
  Ястребов В.Б. Предупреждение хищений социалистического имущества на предприятиях / В.Б. Ястребов. – Москва, 1976. – 64 с.
1078954
  Кузнецова Н.Ф. Предупреждение хулиганства / Н.Ф. Кузнецова, И.П. Портнов. – М., 1983. – 64с.
1078955
  Самвелян В.М. Предупреждение экспериментальных гиперкинезов холинолитическими соединениями из группы диэтиламинопропиловых эфиров дифенилалкокси уксусной кислоты / В.М. Самвелян, Д.А. Герасимян, 1963. – С. 11-18. – ОТд. оттиск
1078956
  Шалагинов В.К. Предупрежденная трагедия / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1980. – 558 с.
1078957
  Винникова Т.Н. Предупрежление правонарушений и перевоспитание подростков средствами школ и общественности. : Автореф... канд. пед.наук: 13/730 / Винникова Т.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 17л.
1078958
   Предуслови за нормално функциониранье на пазарот во Република Македониjа / Мишковска-Каjевска, Х. Кусакатов, Т.Б. Петковска, Петковска-Мирчевска, Митревска-Лазаревска; Льильана Мишковска-Каjевска [ та ін.] ; [ превод на англ. jазик Н. Боцевски ] ; Универзитет "Св. Кирил и Методиj", Економски институт. – Скопjе : Економски институт, 2000. – 167 с. – ISBN 9989-9707-3-3
1078959
  Возовикова Т. Предусмотрен присмотр. Олимпиады школьников решено транслировать в Интернете. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 ноября (№ 44)


  Перечень интеллектуальных состязаний, проводимых под эгидой Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), и сроки проведения очных и заочных туров будут опубликованы в ноябре. Результаты экспертной оценки заявок организаторов, предшествовавшей ...
1078960
   Предусмотрительные убийцы.. – М.
9. – 1992. – 255с.
1078961
  Рахилло И.С. Предутренние звезды / И.С. Рахилло. – Москва, 1967. – 48 с.
1078962
  Менюк Ж. Предутренним часом : стихи / Жеорже Менюк ; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1971. – 127 с.
1078963
  Петрова Е. Предучилищна педагогика / Е. Петрова. – София, 1977. – 350 с.
1078964
  Аврамова С. Предучилищното възпитание с оглед на сьветските методи / София Аврамова. – София : Кн-во на Сьюза на бьгаро-сьветск. дружества. – 80 с.
1078965
  Емельянов В.В. Предфилософия Древнего Востока как источник нового философского дискурса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С.153-163. – ISSN 0042-8744
1078966
   Предфронтальные краевые ледниковые образования. – Вильнюс, 1974. – 261с.
1078967
  Кахидзе М. Предчувствие : стихи / М.Кахидзе; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64 с.
1078968
  Брагинский А.М. Предчувствие / А.М. Брагинский. – Х., 1966. – 22с.
1078969
  Пиница П.И. Предчувствие / П.И. Пиница. – Иркутск, 1968. – 19с.
1078970
  Соколов Г.Ф. Предчувствие / Г.Ф. Соколов. – Саратов, 1974. – 115с.
1078971
  Поснов Н.И. Предчувствие / Н.И. Поснов. – Тула, 1980. – 71с.
1078972
  Пыталев П.И. Предчувствие / П.И. Пыталев. – Симферополь, 1983. – 39с.
1078973
  Аршакуни О.К. Предчувствие / О.К. Аршакуни. – Ленинград, 1987. – 206 с.
1078974
  Богатко И.А. Предчувствие : Литературно-критические статьи и очерки / И.А. Богатко. – Москва : Современник, 1990. – 301 с.
1078975
  Баевский И.И. Предчувствие весны / И.И. Баевский. – Калининград, 1968. – 36с.
1078976
  Губарев В.Ф. Предчувствие весны / В.Ф. Губарев. – Челябинск, 1968. – 89с.
1078977
  Сосновский Валерий Предчувствие весны : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 13-14. – ISSN 0321-1878
1078978
  Щербаков Ю.Н. Предчувствие дороги. / Ю.Н. Щербаков. – Волгоград, 1989. – 62с.
1078979
  Песоцкий К.Ф. Предчувствие лета / К.Ф. Песоцкий. – М, 1990. – 335с.
1078980
  Шогенцуков Н. Предчувствие любви : стихи / Н. Шогенцуков. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1961. – 72 с.
1078981
  Гаврилов А.С. Предчувствие любви / А.С. Гаврилов. – Ярославль, 1968. – 47с.
1078982
  Кравцов А.А. Предчувствие любви / А.А. Кравцов. – М., 1980. – 110с.
1078983
  Каширин С.И. Предчувствие любви / С.И. Каширин. – Л., 1984. – 272с.
1078984
  Сапанжа Ольга Сергеевна Предчувствие музея : культурология музейности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются вопросы развития музейного организма во второй половине XX столетия. Автор представляет культурологический анализ категории "музейность"
1078985
  Кудинов В.Г. Предчувствие перемен. / В.Г. Кудинов. – Минск, 1972. – 128с.
1078986
  Волобуев А.Т. Предчувствие полета / А.Т. Волобуев. – Москва, 1978. – 112с.
1078987
   Предчувствие портрета.. – Екатеринбург, 1992. – 157с.
1078988
  Гуцало Е. Предчувствие радости : повести и рассказы / Евген Гуцало ; автор. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 384 с. : ил.
1078989
  Блинов А. Предчувствие разворота // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 12. – С. 16-23


  Криза американської адміністрації
1078990
  Хохлов С. Предчувствие. / С. Хохлов. – Краснодар, 1991. – 111с.
1078991
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга вторая : Призраки. – 1984. – 367 с.
1078992
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга третья : Единство. – 1987. – 382 с.
1078993
  Радунская И. Предчувствия и свершения / И. Радунская. – Москва : Детская литература
Книга вторая : Призраки. – 1989. – 303 с.
1078994
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – М., 1978. – 381с.
1078995
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – М., 1978. – 350с.
1078996
  Радунская И.Л. Предчувстовие и свершение / И.Л. Радунская. – М., 1989. – 301с.
1078997
  Роллан Р. Предшественники / Р. Роллан. – Ленинград, 1924. – 211 с.
1078998
  Райков Б.Е. Предшественники Дарвина в России / Б.Е. Райков. – М.-Л, 1951. – 199с.
1078999
  Райков Б.Е. Предшественники Дарвина в России / Б.Е. Райков. – Ленинград, 1956. – 204с.
1079000
  Седов М.Г. Предшественники русской социал-демократии / М.Г. Седов. – М, 1964. – 46с.
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,