Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1078001
   "Психология как главная наука о психике", или Выводы П. Я. Гальперина // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.14-15. – ISSN 0042-8841
1078002
  Балл Г.А. "Психология" методологии: рациогуманистический взгляд // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 0042-8841
1078003
  Кульчицький С. "Психологічна залежність від Москви обертається малоросійством" / спілкувався Роман Малко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 34 (354), 22-28 серпня. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561
1078004
  Венгренівська М.А. "Психологічна реалія" як структурний елемент тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 60-63. – ISBN 966-7890-03-1
1078005
  Гладишев В.В. "Психологічна реконструкція характеру" головного героя повісті Оноре де Бальзака "Гобсек" / В.В. Гладишев, А.А. Веселкова // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 1. – С. 20-25.
1078006
  Прокопов Д.Є. "Психологічна" інтерпретація критичної філософії І. Канта і розвиток емпіричної психології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  У статті досліджується специфіка розвитку філософської думки у Німеччині кінця XVIII - початку ХІХ століття під кутом зору виникнення і розвитку традиції "психологічних" інтерпретацій кантівської філософії, що представлена іменами Гербарта, Фриза та ...
1078007
  Кобзей Н.В. "Психологічний натуралізм" як вияв еволюції естетичної свідомості В. Винниченка // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 43-49. – (Серія : Філологія)


  Досліджується процес еволюції характеротворення персонажів В. Винниченка у напрямку від соціально-психологічних типів до суто психологічних, що дало змогу ідентифікувати так званий "психологічний натуралізм" в системі ідейно-естетичних переконань ...
1078008
   Психология - производству и воспитанию. – Л., 1977. – 304с.
1078009
  Владиславлев М. Психология : Исследование основных явлений душевной жизни. – Санкт-Петербург
Т.1. – 1881. – 610с.
1078010
  Владиславлев М. Психология : Исследование основных явлений душевной жизни / М. Владиславлев. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1881. – 564с.
1078011
  Джемс У. Психология. – 2-е изд. – Санкт-Петербург, 1898. – 412с.
1078012
  Бен А. Психология / А. Бен; Подъ ред. А.С.Белкина. – Москва
Т.1. – 1902. – 422с.
1078013
   Психология. – М., 1938. – 322с.
1078014
   Психология. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1941. – 376с.
1078015
   Психология. – Тбилиси
1. – 1942. – 190с.
1078016
   Психология. – М., 1948. – 456с.
1078017
  Теплов Б.М. Психология / Б.М. Теплов. – 3-е изд. – М, 1949. – 216с.
1078018
  Теплов Б.М. Психология / Б.М. Теплов. – 5-е изд. – М, 1951. – 264с.
1078019
  Егоров Т.Г. Психология / Т.Г. Егоров. – Москва, 1952. – 207с.
1078020
  Теплов Б.М. Психология / Б.М. Теплов. – 7-е изд. – М, 1953. – 256с.
1078021
   Психология. – М., 1953. – 88с.
1078022
  Теплов Б.М. Психология / Б.М. Теплов. – 8-е изд. – М, 1954. – 256с.
1078023
  Егоров Т.Г. Психология / Т.Г. Егоров. – 2-е доп. изд. – М., 1955. – 264с.
1078024
   Психология : учебник для пед. ин-тов. – Москва, 1956. – 575с.
1078025
  Егоров Т.Г. Психология / Т.Г. Егоров. – М., 1958. – 231с.
1078026
   Психология. – М., 1961. – 20с.
1078027
   Психология : Учебник для пед. ин-тов. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 559 с.
1078028
   Психология : учебное пособие для педагогических институтов. – Москва : Просвещение, 1966. – 451с.
1078029
  Шевцова Л.П. Психология / Л.П. Шевцова. – Черновцы, 1969. – 80с.
1078030
   Психология : учебное пособие. – Минск : Вышэйшая школа, 1970. – 472с.
1078031
   Психология. – Алма-Ата
1. – 1971. – 120с.
1078032
   Психология. – Москва, 1974. – 512с.
1078033
   Психология : учебное пособие для уч-ся пед. училищ. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 304 с.
1078034
  Кузин В.С. Психология : Учебник / В.С. Кузин. – Москва : Высшая школа, 1974. – 283с.
1078035
  Кузин В.С. Психология : учебник для художественных училищ / В.С. Кузин; под ред. Б.Ф. Ломова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 256 с.
1078036
  Венгер Л.А. Психология / Л.А. Венгер, В.С. Мухина. – Москва, 1988. – 335с.
1078037
  Немов Р.С. Психология : Учеб. пособ. для учащихся пед. уч-щ, студ. пед. ин-тов и работников системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки пед. кадров / Р.С. Немов. – Москва : Просвещение, 1990. – 300с. – ISBN 5-09-001742-5
1078038
   Психология. – Ярославль, 1990. – 14с.
1078039
   Психология : Словарь. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1990. – 494 с. – ISBN 5-250-00364-8
1078040
  Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. – Изд. 2-е. – М.
Ч. 1. – 1995. – 573с.
1078041
  Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. – Изд. 2-е. – М.
Ч. 2. – 1995. – 492с.
1078042
  Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. – Изд. 2-е. – Москва
Ч. 3. – 1995. – 512 с.
1078043
  Дьяченко М.И. Психология : словарь-справочник / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск : Хэлтон, 1998. – 399 с. – ISBN 985-6193-20-6
1078044
  Кузин В.С. Психология : Учебное пособие / В.С. Кузин; Под ред. проф. А.В. Ушакова. – 4-е изд., перер. и допол. – Москва : Агар, 1999. – 304с. – ISBN 5-89218-102-2; 5-93290-007-5
1078045
  Климов Е.А. Психология : воспитание, обучение : учеб. пособие для студентов вузов / Е.А. Климов. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 373, [3] с. – Библиогр.: с. 367-373. – ISBN 5-238-00179-7
1078046
   Психология : Учебник. – Москва : Проспект, 2000. – 584с. – ISBN 5-8369-0027-2
1078047
  Петровский А.В. Психология : Учебник для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по педагогич.спец. / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Academia, 2000. – 512с. – ISBN 5-7695-0465-Х
1078048
  Петровский А.В. Психология : Учебник для студентов вузов,обучающихся по педагогическим специальностям / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – 2-е изд.,стереотипное. – Москва : Academia, 2001. – 512с. – ISBN 5-7695-0465-Х
1078049
  Немов Р.С. Психология : В 3-х кн.: Учебник для студ. высш. учеб. зав. / Р.С. Немов. – 4-е изд. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00553-7(Кн.1)
Кн.1 : Общие основы психологии. – 2001. – 688с.
1078050
  Петровский А.В. Психология : Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2002. – 512с. – ISBN 5-7695-1068-4
1078051
  Немов Р.С. Психология : в 3 кн. : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Р.С. Немов. – Изд. 4-е. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00112-4
Кн. 3 : Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 2003. – 630, [2] с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 611-612
1078052
  Карта С. Психология // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 749-791. – ISBN 5-89317-203-5
1078053
   Психология : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям (ОПД.Ф.01-Психология)] / И.Г. Антипова, В.А. Дорофеев, А.А. Кокуев, А.А. Осипова, Е.И. [и др.] Рогов; [И.Г. Антипова и др.] ; под ред. Е.И. Рогова. – Москва : Гуманит.-издат. центр "Владос", 2005. – 591, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-01404-8
1078054
   Психология : полный энциклопедический справочник. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 896 с. – (Главная книга в России). – ISBN 5-93878-288-0
1078055
  Фрейд Анна Психология "Я" и защитные механизмы / Фрейд Анна. – Москва : Педагогика-пресс, 1993. – 144с. – ISBN 5-7155-0530-5
1078056
   Психология /с пономерными указателями/ : раздел-том, реферативный журнал. – Москва
№ 1. – 1996
1078057
   Психология /с пономерными указателями/ : реферативный журнал, раздел - том. – Москва
№ 2. – 1996
1078058
   Психология /с пономерными указателями/ : реферативный журнал, раздел - том. – Москва
№ 3. – 1996
1078059
   Психология /с пономерными указателями/ : реферативный журнал, раздел - том. – Москва
№ 4. – 1996
1078060
   Психология /с пономерными указателями/ : реферативный журнал, раздел - том. – Москва
№ 5. – 1996
1078061
   Психология /с пономерными указателями/ : реферативный журнал, раздел - том. – Москва
№ 6. – 1996
1078062
   Психология /с пономерными указателями/ : реферативный журнал, отдельный выпуск. – Москва
№ 3. – 1998
1078063
   Психология /с пономерными указателями/ : реферативный журнал, отдельный выпуск. – Москва
№ 5. – 1998
1078064
   Психология 21 века : Тезисы Международной межвузовской научно-практ. студенческой конференции 23-25 апреля 1999. – Санкт-Петербург, 1999. – 150с. – ISBN 5-288-02341-7
1078065
  Гнатенко П.И. Психология агрессивности человека / П.И. Гнатенко. – Киев : Наукова думка, 2017. – 171, [1] с. – Бібліогр.: с. 171. – ISBN 978-966-00-1619-4
1078066
   Психология активизации обучения в вечерней средней школе. – Москва, 1963. – 200 с.
1078067
   Психология аномальных различий. – Вильнюс, 1986. – 347с.
1078068
  Букина И.Н. Психология атеизма. / И.Н. Букина. – Ленинград, 1975. – 38с.
1078069
  Введенский А.И. Психология без всякой метафизики / А.И. Введенский. – 2-е изд., испр. и доп. – Петроград, 1915. – 351с.
1078070
  Баева И.А. Психология безопасности как теоретическая основа анализа экстремальной ситуации // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 11 (164). – С. 50-57
1078071
  Балинт И. Психология безопасности труда / И. Балинт, М. Мурани. – М, 1968. – 207с.
1078072
  Фрейд З. Психология бессознательного : Сборник произведений / З. Фрейд; Сост. М.Г. Ярошевский. – Москва : Просвещение, 1989. – 448 с. – ISBN 5-09-001616-X
1078073
  Фрейд. З. Психология бессознательного / З. Фрейд. – Минск, 1991. – 598с.
1078074
  Емельянов Е.Н. Психология бизнеса : Учебное пособие / Е.Н. Емельянов, С.Е. Поварницына. – Москва : АРМАДА, 1998. – 511с. – ISBN 5-7632-0811-0
1078075
  Максимов Б.В. Психология бизнеса и предпринимательства / Б.В. Максимов. – Харьков-Севастополь : Фактор, 2002. – 220с. – ISBN 8966-9557-4-5
1078076
  Столяренко А.М. Психология боевого дежурства и корабельной вахты / А.М. Столяренко. – М, 1972. – 176с.
1078077
  Журавлев А.Л. Психология больших социальных групп как коллективных субъектов / А.Л. Журавлев, Т.П. Емельянова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 3. – С.5-15р. – ISSN 0205-9592
1078078
  Генов Ф. Психология бригады. / Ф. Генов. – М, 1987. – 270с.
1078079
  Маслоу А.Г. Психология бытия / А.Г. Маслоу. – Москва-Киев : Рефл-бук; Ваклер, 1997. – 304с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-027-6; 5-87983-048-9; 966-543-110-2
1078080
  Немов Р.С. Психология в 3-х книгах / Р.С. Немов. – Изд. 3-е. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00232-5; 5-691-00233-3
2. – 1998. – 608с.
1078081
   Психология в Балтийских республиках. – Вильню, 1990. – 316 с.
1078082
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 1/2 : Юбилейный выпуск:К 100-летию со дня рождения А.Н.Леонтьева. – 2003
1078083
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва-Обнинск, 2002-
№ 3. – 2003
1078084
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 4. – 2003
1078085
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 1. – 2004
1078086
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 2. – 2004
1078087
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 3. – 2004
1078088
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 4. – 2004
1078089
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 1. – 2005
1078090
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 2. – 2005
1078091
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 4. – 2005
1078092
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 1. – 2006
1078093
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 3. – 2006
1078094
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-. – ISSN 1991-0711
№ 4. – 2006
1078095
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 1. – 2007
1078096
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 3. – 2007
1078097
  Пелех П.М. Психология в Киево-Могилянской коллегии 17 в. : Автореф... канд.пед.наук: / Пелех П.М.; Науч-исслед.ин-т.психологии. – Киев, 1949. – 19 с.
1078098
  Порус В.Н. Психология в культурно-исторической проекции (размышления над книгой) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 49-57. – ISSN 0042-8744


  Автор размышляет над книгой: В.Зинченко, Б.Пружинин,Т.Щедрина "Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст".
1078099
  Степанова М.А. Психология в образовании: психолого-педагогическое взаимодействие // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 4. – С.76-83. – ISSN 0042-8841
1078100
   Психология в обучении иностранному языку. – Москва, 1967. – 183 с.
1078101
  Загидуллин Ж.К. Психология в оптиках философского анализа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 59-69. – ISSN 0042-8744
1078102
  Петрушин В.И. Психология в организации времени и самоорганизация индивида // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 127-141. – ISSN 2073-8528
1078103
  Вайнштейн Л.М. Психология в пулевой стрельбе / Л. М. Вайнштейн. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1981. – 142 с.
1078104
  Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений / В.Е. Коновалова. – Харьков, 1978. – 143 с.
1078105
  Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе : Избранные работы / Ин-т психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины; Г.А. Балл. – Киев : Основа, 2006. – 408с. – ISBN 966-699-161-6
1078106
  Татенко В.А. Психология в субъектном измерении / В.А. Татенко. – Київ : Просвіта, 1996. – 403с. – ISBN 5-88500-004-1
1078107
   Психология в управлении : сборник / И.П. Волков, Головко-Гаршина, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, Н.В. и др. Гришина; сост. А.М. Зимичев. – Ленинград, 1983. – 192 с.
1078108
  Кабаченко Т.С. Психология в управлении человеческими ресурсами : Учебное пособие для студ. высш. учеб. зав., обучающихся по направлению и специальн. психологии / Т.С. Кабаченко. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 400с. – (Учебное пособие). – ISBN 5-318-00457-1


  Пособие позволяет понять наработанные, ни в чем не уступающие зарубежным разработкам, и использовать их в практике управления персоналом
1078109
  Ярошевский М.Г. Психология в ХХ столетии : теоретические проблемы развития психологической науки / М.Г. Ярошевский. – Москва : Политиздат, 1971. – 368с.
1078110
  Ярошевский М.Г. Психология в ХХ столетии : Теоретические проблемы развития науки / М.Г. Ярошевский. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1974. – 447с.
1078111
  Носович В.И. Психология веры / В.И. Носович. – Л, 1970. – 68с.
1078112
  Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах: (Общие и возрастные особенности) / Я.Л. Коломинский. – Минск, 1976. – 350с.
1078113
  Обуховский К. Психология влечений человека / К. Обуховский; Под ред. Б.М. Сегала. – Москва : Прогресс, 1972. – 247с.
1078114
  Чалдини Р. Психология влияния = Influence. Science and Practice / Роберт Чалдини ; [ перевел с англ. Е. Волков ]. – 3-е международное изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 1999. – 272 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-8046-0001-X


  Самое информативная и увлекательная работа когда-либо написанная о влиянии людей друг на друга. Для психологов, менеджеров, педагогов, политиков
1078115
  Морозов А.В. Психология влияния : Хрестоматия / А.В. Морозов. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 512. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-272-00060-9


  Хрестоматия содержит тексты ведущих отечественных и зарубежных авторов, посвященные одной из ключевых тем социальной психологии - межличностному влиянию
1078116
  Чалдини Роберт Психология влияния = Influence science and practice / Чалдини Роберт. – 4-е междунар. изд., перераб. и доп. – М.; Санкт-Петербург; : Питер, 2003. – 288с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00218-8


  Самое информативная и увлекательная работа когда-либо написанная о влиянии людей друг на друга. Для психологов, менеджеров, педагогов, политиков
1078117
  Рибо Т. Психология внимания / Т. Рибо ; пер. с фр. А. Цомакион. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Тип. тов-ва "Общественная польза", 1892. – 102, [6] с.
1078118
   Психология внимания. – Москва : ЧеРо, 2001. – 858с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-88711-149-6
1078119
  Сидис Б. Психология внушения / Б. Сидис. – Санкт-Петербург, 1902. – 376с.
1078120
   Психология воздействия. – М., 1989. – 153с.
1078121
   Психология воинского коллектива. – М., 1967. – 252с.
1078122
  Момыш-Улы Баурджан Психология войны: Книга хроника. / Момыш-Улы Баурджан. – Алма-Ата, 1990. – 237с.
1078123
  Самсонов Н.В. Психология воли / Н.В. Самсонов. – М., 1922. – 88с.
1078124
  Байдакова М.Ю. Психология воли в парадигме направлений "детерминизм - индетерминизм" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 256-261. – ISSN 1684-2618
1078125
  Сапожникова Е.Ш. Психология воспитательного воздействия на младших школьников оценки учителем их знаний : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сапожникова Е. Ш. ; НИИ психологии. – Киев, 1953. – 17 с.
1078126
  Величковский Б.М. Психология восприятия / Б.М. Величковский. – Москва, 1973. – 246с.
1078127
   Психология восприятия. – М., 1989. – 194с.
1078128
  Марцинковская Татьяна Давидовна Психология восприятия абстрактного искусства // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 83-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются факторы, способствующие появлению абстрактного искусства, описываются механизмы его восприятия, специфика эстетического восприятия абстрактных и сюжетных художественных произведений. Проводится сравнительный анализ внешней и ...
1078129
  Рожина Л.Н. Психология восприятия литературного героя школьниками / Л.Н. Рожина. – М, 1977. – 176с.
1078130
  Тихомиров Денис Еварестович Психология восприятия моральных и правовых норм / Тихомиров Денис Еварестович. – Киев : Знание, 1978. – 47с.
1078131
  Лернер Г.И. Психология восприятия объёмных форм / Г.И. Лернер. – М., 1980. – 135с.
1078132
  Никифорова О.И. Психология восприятия художественной литературы / О.И. Никифорова. – Москва, 1972. – 152с.
1078133
  Дьяченко М.И. Психология высшей школы / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск, 1978. – 319с.
1078134
  Дьяченко М.И. Психология высшей школы / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – 2-е изд. Перераб. и доп. – Минск, 1981. – 383с.
1078135
  Дьяченко М.И. Психология высшей школы / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – М, 1993. – 367с.
1078136
   Психология глухих детей. – М., 1971. – 448с.
1078137
   Психология грамматики. – М., 1968. – 260с.
1078138
  Уленькова У.В. Психология дедуктивных умозаключений у детей дошкольного возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Уленькова У.В.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
1078139
  Бороздина Г.В. Психология делового общения : Учебное пособие / Г.В. Бороздина. – Москва : Инфра-М, 1999. – 224с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-751-9
1078140
  Бороздина Г.В. Психология делового общения : Учебное пособие для студ.эконом.и техн.специальностей / Г.В. Бороздина. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 224с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-751-9
1078141
  Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления : Учебное пособие для студ. образовательных учреждений среднего профес. образован., по специальн. "Менеджмент" / Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 512 с. – (Учебники XXI века). – ISBN 5-222-01813-Х


  В учебном пособии анализируется этикет и этика деловых отношений. Для учащихся колледжей, соответствует Госстандарту РФ
1078142
  Дыченко Л.Ф. Психология деловых отношений в библиотеке : научно-практическое пособие / Л.Ф. Дыченко. – Москва : Литера, 2011. – 158 с. – Библиогр.: с. 98-103. – (Современная библиотека / ред. совет.: Борисова О.О. [и др.] ; вып. 84). – ISBN 978-5-91670-052-7
1078143
   Психология детей дошкольного возраста. – М., 1964. – 352с.
1078144
   Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2002. – 384с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-318-00075-4
1078145
  Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива: Система лич. взаимоотношений / Я.Л. Коломинский. – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск, 1984. – 239с.
1078146
  Зеньковский В.В. Психология детства : Учеб. пособие / В.В. Зеньковский. – Москва : Академия, 1996. – 265 с. – ISBN 5-7695-0042-5
1078147
  Гарбузов В.И. Психология дитей с отклонениями и нарушениями психического развития // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 69-74
1078148
  Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия личности рекламе (закінчення) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 5-15
1078149
  Гейманс Г. Психология женщины / Г. Гейманс. – С.-Петербург : Изд-во О. Богдановой, 1911. – 248 с.
1078150
  Лютц К. Психология животных : Зоопсихология / К. Лютц. – Тула, 1925. – 171с.
1078151
  Лютц К. Психология животных / К. Лютц, 1925. – 176с.
1078152
  Дембовский Ян Психология животных / Дембовский Ян; Под ред. Д.А. Бирюкова. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 385 с.
1078153
  Олешко В.Ф. Психология журналистики : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Журналистика" / В.Ф. Олешко. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А., 2006. – 240 с. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0288-7
1078154
  Олешко В.Ф. Психология журналистики : учебное пособие для студ. обучающихся по специальности "Журналистика" / В.Ф. Олешко. – Санкт-Петербург : Изд. Михайлова В.А., 2008. – 240с. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0288-7
1078155
   Психология здоровья : Учеб. для студ. вузов, обучающ. по направлению и специальн. психологии. – СПб. : Питер, 2006. – 608с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-318-00668-Х
1078156
   Психология и автоматизация организационного управления. – Одесса
1. – 1985. – 115с.
1078157
   Психология и автоматизация организационного управления. – Одесса
2. – 1985. – 67с.
1078158
  Юнг К.Г. Психология и алхимия / К.Г. Юнг. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 592с. – ISBN 5-87983-027-6; 5-87983-049-7; 966-543-125-0
1078159
  Дыченко Л.Ф. Психология и библиотекарь : Учебно-практическое пособие / Л.Ф. Дыченко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 144с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 48). – ISBN 5-85129-175-3
1078160
  Рыбников Н. Психология и выбор профессии. / Н. Рыбников. – М, 1918. – 56с.
1078161
  Голд Д. Психология и география = Основы поведенческой географии / Д. Голд. – Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1990. – 302с.
1078162
  Герриг Р. Психология и жизнь / Р. Герриг, Ф. Зимбардо; 16-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 955с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-94723-186-7
1078163
  Рощин С.К. Психология и журналистика / С.К. Рощин. – М, 1989. – 187с.
1078164
  Войтко В.И. Психология и идеология. / В.И. Войтко. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1972. – 48 с.


  В брошюре дается актуальность проблемы "психология и идеология" в условиях острой идеологической борьбы двух противоположных общественных систем.
1078165
  Гусельцев М.С. Психология и история: смена типов рациональности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 13-24. – ISSN 0042-8841
1078166
  Пушкин В.Н. Психология и кибернетика / В.Н. Пушкин. – М, 1971. – 231с.
1078167
   Психология и культура. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 718с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-94723-362-2
1078168
   Психология и марксизм : Сборник статей. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1925. – 242 с.
1078169
   Психология и математика. – Москва : Наука, 1976. – 295с.
1078170
  Венгер Н.В. Психология и метаморфозы русского национализма в деятельности К.П. Победоносцева // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. – [Вып. 39]. – С. 69-101. – ISBN 978-966-551-322-3
1078171
   Психология и методика интенсивного обучения иностранным языкам. – М., 1978. – 79с.
1078172
   Психология и методика обучения второму языку. – М., 1967. – 76с.
1078173
   Психология и методика обучения второму языку. – М., 1967. – 72с.
1078174
   Психология и методика обучения второму языку. – М., 1969. – 136с.
1078175
   Психология и методика обучения второму языку. – М., 1971. – 116с.
1078176
   Психология и методика обучения иностранным языкам. – М.
2. – 1976. – 209с.
1078177
   Психология и методика обучения иностранным языкам в вузе. – М., 1976. – 233с.
1078178
   Психология и научно-технический прогресс : Тезисы докладов и сообщений. – Москва, 1989. – 278с.
1078179
  Ведель Г.Е. Психология и основы методики преподавания иностранных языков / Г.Е. Ведель. – Воронеж, 1974. – 272с.
1078180
   Психология и педагогика. – М., 1996. – 336с.
1078181
  Рысь Ю.И. Психология и педагогика : учебник для высшей школы / Ю.И. Рысь, В.Е. Степанов, В.П. Ступницкий. – Москва : Академический Проект, 2002. – 320с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0175-0
1078182
  Гуревич П.С. Психология и педагогика : учебник для студ. высш. учеб. заведений / П.С. Гуревич. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 320 с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – ISBN 5-238-00904-6
1078183
  Бадмаев Б.Ц. Психология и педагогика в партийной пропаганде. / Б.Ц. Бадмаев. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 223с.
1078184
  Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах : учебно-методическое пособие. Рекомендовано к исрользованию в школах и вузах РФ в качестве необходимой учебно-методической литературы / В.Г. Крысько. – Минск : Харвест, 1999. – 384с. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-433-498-8
1078185
  Шарипов Ф.В. Психология и педагогика в техническом вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 6. – С. 28-35. – ISSN 1726-667Х
1078186
   Психология и педагогика высшей военной школы. – М., 1989. – 365с.
1078187
  Дьюи Д. Психология и педагогика мышления : Анатомия и физиология души / Д. Дьюи; Под ред. Н.Д.Виноградова. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1915. – 202с.
1078188
  Слюсаревский Н.Н. Психология и педагогика партийной пропаганды / Н.Н. Слюсаревский. – Киев, 1986. – 258с.
1078189
  Ковалев А.Г. Психология и педагогика самовоспитания / А.Г. Ковалев. – Л, 1958. – 90с.
1078190
   Психология и практика. – М., 1975. – 82с.
1078191
  Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания : избр. психол. труды / Б.Г. Ананьев ; под ред. А.А. Бодалева ; [гл. ред. Д.И. Фельдштейн ; авт. вступ. ст. и сост. А.А. Бодалев] ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – 3-е изд., стер. – Москва ; Воронеж : МОДЭК, 2008. – 431, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 14-16, 423-429. – (Психологи России). – ISBN 978-5-9770-0363-6
1078192
   Психология и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. – Тюмень, 1985. – 89с.
1078193
  Наэм Дж. Психология и психиатрия в США / Дж. Наэм. – Москва : Прогресс, 1984. – 300 с.
1078194
  Милев В. Психология и психопатология на религията / В. Милев. – 2-е изд.,перераб. и доп. – София : Медицина и физкультура, 1988. – 184с.
1078195
  Кузнецов О.Н. Психология и психопатология одиночества / О.Н. Кузнецов, В.И. Лебедев. – Москва : Медицина, 1972. – 336с.
1078196
  Херсонский Б.Г. Психология и психопрофилактика семейных конфликтов. / Б.Г. Херсонский, С.В. Дворяк. – К., 1991. – 189с.
1078197
  Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер , В. Юстицкис. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 1999. – 656 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-394-1
1078198
  Эйдемиллер Э. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – 3-е изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 651, [1] с. : ил., табл. – Указетели: с. 637-647. – Библиогр.: с. 602-636. – (Серия "Золотой фонд психотерапии"). – ISBN 5-88782-394-1
1078199
   Психология и психофизиология активности и саморегуляции поведения и деятельности человека. – Свердловск, 1989. – 99с.
1078200
   Психология и психофизиология индивидуальных различий активности человека. – Свердловск, 1983. – 89с.
1078201
   Психология и психофизиология индивидуальных различий в активности и саморегуляции поведения человека. – Свердловск, 1986. – 104с.
1078202
   Психология и психофизиология индивидуальных различий в активности и саморегуляции поведения человека. – Свердловск, 1987. – 96с.
1078203
   Психология и психофизиология индивидуальныхъ различий в активности и саморегуляции поведения человека. – Свердловск, 1985. – 113с.
1078204
   Психология и психофизиоогия индивидуальных различий. – М., 1977. – 184с.
1078205
  Угринович Д.М. Психология и религия / Д.М. Угринович. – Москва : Политиздат, 1986. – 352с.
1078206
   Психология и современный спорт. – М., 1973. – 326с.
1078207
   Психология и современный спорт. – М., 1982. – 224с.
1078208
  Коупленд Н. Психология и солдат / Н. Коупленд. – М, 1958. – 136с.
1078209
  Коупленд Н Психология и солдат / Н Коупленд, . – М, 1960. – 136с.
1078210
  Коупленд Н. Психология и солдат / Н. Коупленд. – 2-е изд. – М, 1991. – 95с.
1078211
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 1. – 2003
1078212
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 2. – 2003
1078213
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 3. – 2003
1078214
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 4. – 2003
1078215
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 5. – 2003
1078216
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 6. – 2003
1078217
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 7. – 2003
1078218
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 8. – 2003
1078219
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 9. – 2003
1078220
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 10. – 2003
1078221
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 11. – 2003
1078222
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 12. – 2003
1078223
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 1. – 2004
1078224
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 2. – 2004
1078225
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 3. – 2004
1078226
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 4. – 2004
1078227
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 5. – 2004
1078228
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 6. – 2004
1078229
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 7. – 2004
1078230
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 8. – 2004
1078231
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 9. – 2004
1078232
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 10. – 2004
1078233
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 11. – 2004
1078234
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 12. – 2004
1078235
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 1. – 2005
1078236
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 2. – 2005
1078237
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 3. – 2005
1078238
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 4. – 2005
1078239
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 5. – 2005
1078240
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 6. – 2005
1078241
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 7. – 2005
1078242
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 8. – 2005
1078243
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 9. – 2005
1078244
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 10. – 2005
1078245
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 12. – 2005
1078246
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 1. – 2006
1078247
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 2. – 2006
1078248
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 4. – 2006
1078249
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 7. – 2006
1078250
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 8. – 2006
1078251
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 9. – 2006
1078252
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 10. – 2006
1078253
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 11. – 2006
1078254
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 12. – 2006
1078255
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 5. – 2007
1078256
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 6. – 2007
1078257
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 9. – 2007
1078258
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 1. – 2008
1078259
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 2. – 2008
1078260
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 3. – 2008
1078261
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 4. – 2008
1078262
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 5. – 2008
1078263
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 6. – 2008
1078264
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 9. – 2008
1078265
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 1 (73). – 2009
1078266
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 2 (74). – 2009
1078267
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 3 (75). – 2009
1078268
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 6 (78). – 2009
1078269
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 8 (80). – 2009
1078270
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 9 (81). – 2009
1078271
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 10 (82). – 2009
1078272
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 11 (83). – 2009
1078273
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 12 (84). – 2009
1078274
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 1 (85). – 2010
1078275
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 5 (89). – 2010
1078276
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 6 (90). – 2010
1078277
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 7 (91). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1078278
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 10 (94). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1078279
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 4 (100). – 2011
1078280
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 5 (101). – 2011
1078281
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
№ 9 (105). – 2011
1078282
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
№ 11 (107). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1078283
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
№ 12 (108). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1078284
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 1 (109). – 2012
1078285
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
№ 4 (112). – 2012
1078286
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
№ 5 (113). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1078287
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 9 (117). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1078288
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 10 (118). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1078289
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 11 (119). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1078290
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 12 (120). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1078291
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 2 (122). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1078292
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 4 (124). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1078293
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 6 (126). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1078294
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 7/8 (119/120). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1078295
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
№ 12 (132), декабрь. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1078296
  Ломов Б.Ф. Психология и управление / Б.Ф. Ломов, А.Л. Журавлев. – Москва, 1978. – 64 с.
1078297
  Мюнстерберг Г. Психология и учитель / Г. Мюнстерберг; Пер. А.А. Громбаха. – 3-е изд. – Москва : Совершенство, 1997. – 320 с. – ISBN 5-89441-008-8
1078298
   Психология и экономика. – Москва, 1983. – 177с.
1078299
  Делавинья С. Психология и экономика: результаты эмпирических исследований. Ч. 3. Нестандартное принятие решений и реакция рынка // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 82-106. – ISSN 0042-8736
1078300
  Делавинья С. Психология и экономика: результаты эмпирических исследований. Часть I. Нестандартные предпочтения : предисловие С. Пястолова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 47-77. – ISSN 0042-8736
1078301
   Психология и этика делового общения : Учебник. – Москва : ЮНИТИ, Культ. и спорт, 1997. – 279с. – ISBN 5-85178-046-0
1078302
   Психология и этика целевого общения. – М., 1997. – 279с.
1078303
  Эльконин Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. – Москва : Педагогика, 1978. – 304 с.
1078304
  Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей / Е.И. Игнатьев. – Москва : АПН РСФСР, 1959. – 189с.
1078305
  Антонов А.В. Психология изобретательского творчества. / А.В. Антонов. – Киев : Вища школа при КДУ, 1978. – 175с.


  В монографии освещаются особенности мотивации изобретательского поиска. Особое внимание уделено рассмтрению основных методов решений изобретательских задач. Анализируется также различные теоритические подходы к изучению изобретательства и ...
1078306
  Робер М.-А. Психология индивида и группы / М.-А. Робер, Ф. Тильман. – М., 1988. – 255с.
1078307
  Степанов В.Г. Психология индивидуального подхода к трудным учащимся / В.Г. Степанов. – М, 1991. – 117с.
1078308
  Асмолов А.Г. Психология индивидуальности : Учебно-методическое пособие / А.Г. Асмолов. – Москва : Московский университет, 1986. – 95с.
1078309
   Психология индивидуальных различий : Тексты. – Москва : Московский университет, 1982. – 319с.
1078310
   Психология индивидуальных различий : Учебное пособие для студ. высш. учеб. зав., обучающ. по направлениям и специальностям психологии. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва : ЧеРо, 2002. – 776с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-88711-178-Х
1078311
  Шнеерсон Ф.З. Психология интимной жизни ребенка / Ф.З. Шнеерсон. – Гомель, 1920. – 94с.
1078312
  Шнеерсон Ф.З. Психология интимной жизни ребенка / Ф.З. Шнеерсон. – Берлин, 1923. – 396с.
1078313
  Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский; Коммент. Л.С. Выготского, Вяч.В. Иванова; Общ. ред. Вяч.В. Иванова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1968. – 576с.
1078314
  Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – Москва : Педагогика, 1987. – 344с.
1078315
  Выготский Л Психология искусства : Анализ эстетической реакции / Л Выготский. – 5-е изд., заново сверен. с оригиналом, испр. и доп. – Москва : Лабиринт, 1998. – 416с. – ISBN 5-87604-098-3
1078316
  Уотсон Дж.Б. Психология как наука о поведении / Дж.Б. Уотсон. – Ленинград : Госиздат, 1926. – 381с.
1078317
  Полковченко А.П. Психология капсул времени // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 50-52. – ISSN 2226-7549
1078318
  Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 464 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 454-464. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00115-2
1078319
  Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 464с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00115-2
1078320
  Гришина Н. Психология конфликта / Н.В. Гришина. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 464с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00115-2
1078321
  Яголковский С.Р. Психология креативности и инноваций : сборник статей / С.Р. Яголковский. – Минск : А.Н.Вараксин, 2009. – 190 с. – ISBN 978-985-6929-06-2
1078322
  Ковалев А.Г. Психология литературного творчества / А.Г. Ковалев. – Л, 1960. – 136с.
1078323
  Арнаудов М. Психология литературного творчества / М. Арнаудов. – Москва : Прогресс, 1970
1078324
  Ковалев А.Г. Психология личности / А.Г. Ковалев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1965. – 288с.
1078325
  Ковалев А.Г. Психология личности / А.Г. Ковалев. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 392с.
1078326
   Психология личности : Тексты. – Москва : Московский университет, 1982. – 286с.
1078327
   Психология личности : тесты, опросники, методики. – Москва : Геликон, 1995. – 236 с.
1078328
   Психология личности : Хрестоматия. – Самара : Бахрах. – ISBN 5-89570-007-1
т.1. – 1999. – 448с.
1078329
   Психология личности. – 2-е изд., доп. – Самара : Бахрах
2. – 1999. – 544с.
1078330
   Психология личности : Словарь-справочник. – Киев : Рута, 2001. – 293с. – ISBN 966-7795-11-X
1078331
   Психология личности в социалистическом обществе. – М., 1989. – 180с.
1078332
   Психология личности в социалистическом общещстве. Личность и ее жизненный путь. – М., 1990. – 212с.
1078333
   Психология личности в трудах зарубежных психологов. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 320с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-272-00143-5
1078334
   Психология личности в трудах отечественных психологов. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 480с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-8046-0170-9
1078335
  Дерябин В.С. Психология личности и высшая нервная деятельность / В.С. Дерябин. – Ленинград, 1980. – 200с.
1078336
   Психология личности и деятельности дошкольнка. – М., 1965. – 295с.
1078337
   Психология личности и образ жизни. – М., 1987. – 220с.
1078338
  Журавлев А.Л. Психология личности как открытой и развивающейся системы ( к юбилею Л. И. Анцыферовой ) / А.Л. Журавлев, Н.Е. Харламенкова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 6. – С.30-39. – ISSN 0205-9592
1078339
  Битянова Н.Р. Психология личностного роста / Н.Р. Битянова. – М., 1995. – 64с.
1078340
  Кричевский Р.Л. Психология малой группы / Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. – Москва, 1991. – 205 с. – ISBN 5-211-01499-3
1078341
  Десев Л. Психология малых групп / Л. Десев. – М, 1979. – 208с.
1078342
  Фрейд. З. Психология масс и анализ человеческого "Я" / З. Фрейд. – Москва, 1925. – 98 с.
1078343
  Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого "Я" / Зигмунд Фрейд // Преступная толпа : [сборник]. – Москва : Ин-т психологии РАН ; КСП+, 1999. – С. 119-196. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-201-02269-3 ; 5-89692-003-2
1078344
  Райх В. Психология масс и фашизм = The mass psychology of fascism / В. Райх. – Санкт-Петербург-Москва : Университетская книга; АСТ, 1997. – 380с. – (Библиотека зарубежной психологии). – ISBN 5-7914-0002-0
1078345
  Харрис Р. Психология массовой коммуникации = A cognitive Psychology of Mass Communication / Р. Харрис. – Санкт-Петербург. Москва : Прайм-Еврознак. Олма-Пресс. – (Секреты психологии). – ISBN 5-93878-033-0
4-е международное изд. – 2002. – 448с.
1078346
   Психология машинного зрения. – Москва : Мир, 1978. – 344с.
1078347
   Психология межличностного познания. – Москва : Педагогика, 1981. – 224с.
1078348
  Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений / Н.Н. Обозов. – Киев : Лыбидь, 1990. – 192с.
1078349
   Психология менеджмента. – Запорожье, 1993. – 63с.
1078350
   Психология младшего школьника. – М., 1960. – 336с.
1078351
  Клейн Н.Л. Психология моральной направленности советской девочки-подростка : Автореф... канд.пед.наук: / Клейн Н.Л. – Москва, 1950. – 11 с.
1078352
  Занюк С.С. Психология мотивации : Теория и практика мотивирования. Мотивационный тренинг / С.С. Занюк. – Київ : Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 352с. – (Новейшая психология ; Вып.7). – ISBN 966-521-058-0


  Розглядається широке коло проблем, пов"язаних із мотивацією людини до діяльності: теорії, структура й особливості мотивації, види та ієрархія мотивів, типи мотивації, психічні механізми її розвитку тощо. У практичній частині міститься опис ...
1078353
   Психология мотивации и эмоций : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению и специальностям психологии. – Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : ЧеРо ; Омега-Л ; МПСИ, 2006. – 752с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-88711-228-X
1078354
   Психология мышления : Сборник переводов с нем. и англ. – Москва : Прогресс, 1965. – 532с.
1078355
   Психология мышления. – М., 1965. – 234с.
1078356
  Тихомиров О.К. Психология мышления : Учеб. пособие / О.К. Тихомиров. – Москва : Московский университет, 1984. – 270с.
1078357
  Тихомиров О.К. Психология мышления : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / О.К. Тихомиров. – Москва : AKADEMIA, 2002. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 280-286. – (Высшее образование ) ( Классическая учебная книга ) ( CLASSICUS). – ISBN 5-7695-0922-8
1078358
  Казанджиевъ С. Психология на възприятието / С. Казанджиевъ. – София, 1940. – 240с.
1078359
  Розин В.М. Психология на перепутье (виртуальный диалог психолога с методологом) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 92-104. – ISSN 0042-8744
1078360
  Карнап Р. Психология на языке физики // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 1. – С. 126-146. – ISSN 0235-1188
1078361
  Лебон Г. Психология народов и масс. – Санкт-Петербург : Павленков Ф., 1896. – 329с.
1078362
  Лебон Г. Психология народов и масс / Гюстав Лебон. – Санкт-Петербург : Макет, 1995. – 316 с. – ISBN 5-85186-037-5
1078363
  Сухарев В.А. Психология народов и наций / В.А. Сухарев, М.С. Сухарев. – Донецк : Сталкер, 1997. – 400с. – (Психология). – ISBN 9667104893
1078364
  Овсянико-Куликовский Д Психология национальности / Д Овсянико-Куликовский, . – Петербург : Время, 1922. – 39 с.
1078365
  Бодалев А.А. Психология о личности / А.А. Бодалев. – Москва : Московский университет, 1988. – 188с. – ISBN 5-211-00021-8
1078366
  Дембовский Ян Психология обезьян / Дембовский Ян; Под ред. Д.А.Бирюкова. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 331с.
1078367
  Дембовский Я. Психология обезьян / Я. Дембовский. – Москва, 1963. – 331с.
1078368
  Смирнов С.Д. Психология образа: проблема активности психического отражения / С.Д. Смирнов. – М., 1985. – 231с.
1078369
   Психология обучения взрослых. – Москва ; Ленинград, 1931. – 164 с.
1078370
  Синельников А.П. Психология обучения иностранным языкам / А.П. Синельников. – Харків : Основа, 2009. – 128с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 10(82)). – ISBN 978-611-00-0296-7
1078371
  Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И.А. Зимняя. – М, 1991. – 219с.
1078372
  Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку / И.А. Зимняя. – Москва : Русский язык, 1989. – 219с.
1078373
  Маркова А.К. Психология обучения подростка / А.К. Маркова. – М, 1975. – 64с.
1078374
  Лазурский А.Ф. Психология общая и экспериментальная / А.Ф. Лазурский. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 290с.
1078375
  Дридзе Т.М. Психология общения / Т.М. Дридзе, В.Э. Реньге. – Рига, 1979. – 66с.
1078376
  Ханин Ю.Л. Психология общения в современной деятельности. : Автореф... Доктора психол.наук: 19.00.05 / Ханин Ю.Л.; ЛГУ. – Л, 1986. – 43л.
1078377
  Езова С. Психология общения и межличностных отношений // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 25-27. – ISSN 0869-4915
1078378
  Ерастов Н.П. Психология общения: пособие для студ.-психологов / Н.П. Ерастов. – Ярославль, 1979. – 96с.
1078379
  Бенедиктов Б.А. Психология овладения иностраггым языком / Б.А. Бенедиктов. – Минск, 1974. – 335с.
1078380
  Егоров Т.Г. Психология овладения навыком чтения / Т.Г. Егоров. – М., 1953. – 264с.
1078381
  Алексанянц К.А. Психология овладения письменной речью иностранного языка на начальном этапе обучения в средней школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Алексанянц К. А. ; МВО СССР, КГУ. – Киев, 1954. – 12 с.
1078382
  Муздыбаев К. Психология ответственности / К. Муздыбаев. – Ленинград, 1983. – 240 с.
1078383
  Зобков А.В. Психология отношений и оптимизация образовательной среды / А.В. Зобков, Н.Н. Калинина, Б.К. Тебиев // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 10. – С. 19-66. – ISSN 1561-2465
1078384
  Субботский Е.В. Психология отношений партнерства у дошкольников / Е.В. Субботский. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1976. – 144 с. : табл. – Библиогр.: с. 139-143
1078385
   Психология ощущений и восприятия : Учебное пособие для студ. высш. учеб. зав., обучающ. по направлениям и специальностям по психологии. – 2-е изд., исправ. и допол. – Москва : ЧеРо, 2002. – 610с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-88711-177-1
1078386
  Краинский Н.В. Психология падших людей / Н.В. Краинский. – Вильна : Губернская Типография, 1910. – 34 с.
1078387
   Психология памяти : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающ. по направлениям. – 3-е изд. – Москва : ЧеРо, 2002. – 816с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-88711-176-3
1078388
  Шнейдер Л.Б. Психология памяти: новые исследования воспроизведения учебного материала // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 158-161. – ISSN 0042-8841
1078389
   Психология педагогического общения. – Ростов-на-Дону, 1978. – 95с.
1078390
  Страхов И.В. Психология педагогического такта / И.В. Страхов. – Саратов, 1966. – 280с.
1078391
  Василюк Ф.Е. Психология переживания / Ф.Е. Василюк. – Москва, 1984. – 200с.
1078392
  Юнг К.Г. Психология переноса : Статьи / К.Г. Юнг. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 304с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-027-6; 5-87983-060-8; 966-543-003-3
1078393
  Синица И.Е. Психология письменной речи учащихся. : Автореф... доктор пед.наук: / Синица И.Е.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1968. – 47л.
1078394
  Нечаев А.П. Психология побед и поражений в шахматной игре / А.П. Нечаев. – М.-Л., 1928. – 63с.
1078395
   Психология подготовки специалистов для современного производства. – М., 1991. – 183с.
1078396
  Гебос А.И. Психология познавательной активности учащихся / А.И. Гебос. – Кишинев, 1975. – 104с.
1078397
   Психология познавательной деятельности. – Л., 1975. – 84с.
1078398
   Психология познавательной деятельности. – М., 1978. – 151с.
1078399
  Брунер Д. Психология познания / Д. Брунер. – Москва : Прогресс, 1977. – 412 с.
1078400
  Войтасик Л. Психология политической пропаганды / Л. Войтасик. – Москва, 1981. – 279с.
1078401
   Психология политической учебы. – К., 1985. – 223с.
1078402
  Богородицкий В.А. Психология поэтического творчества : публичная лекция / В.А. Богородицкий. – Казань : Типо-литография Имп. ун-та, 1900. – 27 с.
1078403
  Жигулин А.А. Психология правовой культуры подрастающего поколения // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 32-36. – ISSN 1026-955X


  В статье рассматривается психология правовой культуры подрастающего поколения, дана характеристика правовой культуры личности и выделяются основные психологические механизмы интериоризации правовых норм.
1078404
  Самонов А.П. Психология преступных групп / А.П. Самонов. – Пермь, 1991. – 228с.
1078405
  Чубуков В.П. Психология привычек в умственном труде старших школьников : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: / Чубуков В.П.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемекина. – Саратов, 1953. – 18 с.
1078406
  Мамедов Иса Новруз оглы Психология прилежания (на материале 1-3 классов) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Мамедов Иса Новруз оглы; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 35л.
1078407
   Психология применения знаний к решению учебных задач. – М., 1958. – 416с.
1078408
  Карпов А.В. Психология принятия решений в профессиональной деятельности / А.В. Карпов. – Ярославль, 1991. – 152с.
1078409
  Шнейдерман Б. Психология программирования / Б. Шнейдерман. – М., 1984. – 304с.
1078410
  Зеер Э.Ф. Психология профессий : Учебное пособие для вузов / Э.Ф. Зеер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Екатеринбург : Академический Проект; Деловая книга, 2003. – 336с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0190-4; 5-88687-115-2
1078411
  Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности / П.А. Шавир. – М, 1981. – 96с.
1078412
  Медведев Владимир Степанович Психология профессиональной деформации сотрудников Органов Внутренних Дел : Дис... канд.психологич.наук: 17.00.06 / Медведев Владимир Степанович; Киевский ин-т Внутренних дел при Нац.Акад.Внутренних дел Украины. – К., 1999. – 412л. – Бібліогр.:л.348-385
1078413
  Самоукина Н.В. Психология профессиональной деятельности : учеб. пособие для студентов непсихол. вузов / Н.В. Самоукина. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2003. – 219, [2] с. : табл. – На тит. л.: Изд. программа "300 лучших учеб. для высш. шк. в честь 300-летия Санкт-Петербурга". – (Учебное пособие). – ISBN 5-318-00560-8
1078414
  Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности : учеб. пособие для вузов / В.А. Бодров. – Москва : Per se, 2001. – 511, [1] с. – Библиогр.: с. 492-507. – (Современное образование). – ISBN 5-9292-0048-3
1078415
   Психология процессов художественного творчества. – Ленинград : Наука, 1980. – 286с.
1078416
  Обозов Н.Н. Психология работы с людьми / Н.Н. Обозов, Г.В. Щекин. – Киев, 1994. – 137с.
1078417
  Обозов Н.Н. Психология работы с людьми / Н.Н. Обозов, Г.В. Щекин. – Киев, 1996. – 136с.
1078418
  Обозов Н.Н. Психология работы с людьми : Учеб. пособие / Н.Н. Обозов, Г.В. Щекин; МАУП. – 5-е изд., стереот. – Київ : МАУП, 1999. – 152с. – ISBN 966-7312-96-8
1078419
  Обозов Н.Н. Психология работы с людьми: советы руководителю / Н.Н. Обозов, Г.В. Щекин. – Киев, 1990. – 203с.
1078420
  Обозов Н.Н. Психология работы с людьми: советы руководителю : Учеб. пособие / Н.Н. Обозов, Г.В. Щекин; МАУП. – 6-е изд., стереот. – Київ : МАУП, 2004. – 228с. – ISBN 966-608-446-5
1078421
   Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 512с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-272-00398-5
1078422
   Психология развенчивает "бессмертную душу". – М., 1965. – 48с.
1078423
   Психология развивающейся личности. – Москва : Педагогика, 1987. – 240 с.
1078424
  Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – 7-е международное издание. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 992с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00128-4
1078425
   Психология развития. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 512с. – (Хрестоматия). – ISBN 5-318-00117-3
1078426
  Крайг Г. Психология развития / Грэйс Крайг. – 7-е междун. изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 992с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00128-4
1078427
  Стерн В. Психология раннего детства до шестилетнего возраста / Вильям Стерн ; перевод М.А. Энгельгардта. – Петроград, 1915. – 318 с. – Приложение: с. 311-318 ; С использованием в качестве материала ненапечатанных дневников Клары Стерн
1078428
  Стерн В. Психология раннего детства до шестилетнего возраста / В. Стерн. – Петроград, 1922. – 280 с.
1078429
  Кон И.С. Психология ранней юности : книга для учителя / И.С. Кон. – Москва : Просвещение, 1989. – 254 с. – (Психологическая наука - школе)
1078430
  Лебедев-Любимов Психология рекламы : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направл. и спец. психологии / Лебедев-Любимов. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 368с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-94723-364-9


  Гриф УМО РФ. Учебное пособие. Первый в России фундаментальный труд, в котором изложены основы психологии рекламы как отрасли психологической науки.
1078431
  Лебедев-Любимов Психология рекламы / А.Н. Лебедев-Любимов. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2007. – 384 с., [8] с. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 364-384. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-469-01094-4
1078432
  Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR : учебное пособие / И.Ш. Резепов. – Москва : Дашков и К, 2008. – 224с. – ISBN 978-5-91131-617-4
1078433
  Угринович Д.М. Психология религии / Д.М. Угринович. – М, 1969. – 48с.
1078434
  Шапарь В.Б. Психология религиозных сект / В.Б. Шапарь. – Минск : Харвест, 2004. – 381 с., [3] с. – Библиогр.: с. 372-376. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-13-1937-6
1078435
  Карпова С.Н. Психология речевого развития ребенка. / С.Н. Карпова, Э.И. Труве. – Ростов -на-Дону, 1987. – 94с.
1078436
  Раевский А.Н. Психология речи в советской психологической науке за 40 лет (1917-1957) / А.Н. Раевский. – Киев, 1958. – 124с.
1078437
   Психология речи и некоторые вопросы психолингвистики. – Тбилиси
1. – 1979. – 135с.
1078438
   Психология речи и некоторые вопросы психолингвистики. – Тбилиси
2. – 1982. – 164с.
1078439
   Психология речи и некоторые вопросы психолингвистики. – Тбилиси
Т. 3. – 1983. – 122 с.
1078440
  Сергеев К.К. Психология речи и обучения иностранным языкам / К.К. Сергеев. – Пятигорск, 1974. – 20с.
1078441
  Вилленброк Харальд Психология решений. Разум против эмоций. Тайна принятия решений : психология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 7 : Психология решений. – С. 70-87. – ISSN 1029-5828
1078442
  Эсаулов А.Ф. Психология решения задач / А.Ф. Эсаулов. – М, 1972. – 216с.
1078443
  Эсаулов А.Ф. Психология решения задач : Методологическое пособие / А.Ф. Эсаулов. – Київ : Высшая школа, 1972. – 216с.
1078444
  Перепелица Петр Степанович Психология решения старшеклассниками сложных конструктивно-технических задач : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Перепелица Петр Степанович; Научно-исследов. ин-т психологии УССР. – К., 1985. – 23л.
1078445
   Психология решения учащимися производственно-технических задач. – М., 1965. – 256с.
1078446
  Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач. / В.А. Моляко. – Киев, 1983. – 95с.
1078447
   Психология рисунка и живописи. – М., 1954. – 224с.
1078448
  Кричевский Р.Л. Психология руководства и лидерства в спортивном коллективе / Р.Л. Кричевский, М.М. Рыжак. – М, 1985. – 223с.
1078449
  Ольсевич Ю. Психология рынка и экономическая власть (о психологическом подходе А. Гринспена к анализу экономических проблем) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 99-118. – ISSN 0042-8736
1078450
  Рувинский Л.И. Психология самовоспитания. / Л.И. Рувинский, А.Е. Соловвьева. – М., 1982. – 143с.
1078451
  Сафин В.Ф. Психология самоопределения личности / В.Ф. Сафин. – Свердловск, 1986. – 141с.
1078452
  Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: брачно-семейные отношения / Л.А. Коростылева; Санкт-Петербургский госуд. ун-тет. – Санкт-Петербург : С.-Петербургский ун-т, 2000. – 292с. – ISBN 5-288-02806-0
1078453
  Ковалев А.Г. Психология семейного воспитания / А.Г. Ковалев. – Минск, 1980. – 256 с.
1078454
   Психология семьи : Сборник статей. – Москва : Вопросы психологии, 2002. – 160с. – (Б-ка журнала "Вопросы психологии")
1078455
  Дружинин В.Н. Психология семьи / В.Н. Дружинин. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург [ и др. ] : Питер, 2008. – 176 с. : ил. – ISBN 978-5-469-00131-7
1078456
  Бюрклен К. Психология слепых / К. Бюрклен. – М, 1934. – 263с.
1078457
  Носуленко В.Н. Психология слухового восприятия / В.Н. Носуленко. – М, 1988. – 214с.
1078458
  Федотова Т.Н. Психология советского юношества по роману А.Фадеева "Молодая гвардия" (к вопросу о психологии героизма). : Автореф... канд. пед.наук: / Федотова Т.Н.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. пед. и психологии. – Одесса, 1954. – 16л.
1078459
   Психология современного подростка. – М., 1987. – 240с.
1078460
  Павлюк В В. Психология современных верующих и атеистическое воспитание / В В. Павлюк, . – ЛЬвов, 1976. – 220с.
1078461
   Психология сознания и речи. – Пятигорск, 1974. – 124с.
1078462
   Психология сознания и речи. – Пятигорск
2. – 1974. – 124с.
1078463
   Психология сознания и речи. – Пятигорск
3. – 1976. – 64с.
1078464
  Ле Бон Психология социализма : Пер. с 5-го франц. изд. / Ле Бон. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Слово, 1908. – 376с.
1078465
  Андреева Г.М. Психология социального познания : учеб. пособие для студентов психол. и пед. специальностей вузов / Г.М. Андреева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 280-286. – ISBN 5-7567-0248-2
1078466
  Фирсов М.В. Психология социальной работы : содержание и методы психосоциальной практики : учеб. пособие для студ. ф-тов социальной работы / М.В. Фирсов, Б.Ю. Шапиро ; [ред. В.В. Михеева ; отв. ред. В.Г. Щербакова] ; Московский гос. социальный ун-т. – Москва : Academia, 2002. – 192 c. : табл. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0842-6
1078467
   Психология спорта высших достижений. – М., 1979. – 144с.
1078468
  Киреенко В.И. Психология способностей к изобразительной деятельности. / В.И. Киреенко. – М., 1959. – 304с.
1078469
  Стюарт Психология старения / Стюарт, Гамильтон Ян -; Пер. с англ. А.Дмитриева. – 3-е междунар.изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 256с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00475-Х
1078470
  Кон И.С. Психология старшекласника : пособие для учителей / И.С. Кон. – Москва : Просвещение, 1980. – 192 с.
1078471
  Кон И.С. Психология старшеклассника / И.С. Кон. – Москва : Просвещение, 1982. – 207 с. – (Библиотека классного руководителя)
1078472
  Китаев-Смык Психология стресса / Китаев-Смык. – Москва : Наука, 1983. – 368 с.
1078473
  Соснин В.А. Психология суицидального терроризма в XXI веке: исторические параллели и современные геополитические тенденции // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 4. – С. 30-44. – ISSN 0205-9592
1078474
  Аргайл М. Психология счастья = The psychology of happiness / Майкл Аргайл ; [ пер. с англ. А. Лисицына ]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 272с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00370-5
1078475
  Моляко В.А. Психология творческой деятельности. / В.А. Моляко. – К., 1978. – 47с.
1078476
  Страхов И.В. Психология творчества / И.В. Страхов. – Саратов, 1968. – 80с.
1078477
  Пономарев Я.А. Психология творчества / Я.А. Пономарев. – Москва : Наука, 1976. – 303с.
1078478
  Богоявленская Д.Б. Психология творчества в контексте теории деятельности // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 3. – С. 101-106. – ISSN 0042-8841
1078479
  Страхов И.В. Психология творчества К.А. Федина / И.В. Страхов. – Саратов, 1979. – 81с.
1078480
  Ермилова Л.Я. Психология творчества поэтов-лириков Тютчева и Фета / Л.Я. Ермилова. – Москва, 1979. – 85 с.
1078481
  Бебре Рита Яновна Психология творчества Райниса : Автореф... канд. психоло.наук: 19.00.01 / Бебре Рита Яновна; Армянский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 38л.
1078482
  Грузенберг С.О. Психология творчества. Введение в психологию и теорию творчества / С.О. Грузенберг. – Минск : Белтрестпечать
Т.1. – 1923. – 167с.
1078483
   Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная. – Москва : Наука, 1990. – 222 с.
1078484
   Психология толп : [сборник]. – Москва : Институт психологии РАН, КСП+, 1998. – 416 с. – Содержание : Психология толп / Гюстав Лебон. Мнение и толпа / Габриэль Тард. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-201-02259-6 ; 5-89692-002-4
1078485
  Лебон Гюстав Психология толп / Гюстав Лебон // Психология толп : [сборник] / [сост. Боковиков А.К.]. – Москва : Институт психологии РАН, КСП+, 1998. – С.13-254. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-201-02259-6 ; 5-89692-002-4
1078486
  Лебон Гюстав Психология толп // Психология толп : [сборник] / [предисл.: Иван В. Задорожнюк ; вступ.статья "Лебон и Тард: два взгляда на развитие общества / В.Н. Дружинин (с.9-12)]. – Москва : Ин-т психологии РАН ; КСП+, 1999. – С. 13-254. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-201-02259-6
1078487
   Психология толп : [сборник] / [предисл.: Иван В. Задорожнюк ; вступ.статья "Лебон и Тард: два взгляда на развитие общества / В.Н. Дружинин (с.9-12)]. – Москва : Ин-т психологии РАН ; КСП+, 1999. – 412 с. – Содержание : Психология толп / Гюстав Лебон. Мнение и толпа / Габриэль Тард. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-201-02259-6
1078488
  Абрамова Г.С. Психология только для студентов : учеб. пособие для вузов / Г.С. Абрамова. – Москва : Per Se, 2001. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 238. – (Современное образование). – ISBN 5-9292-0016-5
1078489
  Древер Д. Психология труда / Д. Древер. – Л.-М., 1926. – 143с.
1078490
   Психология труда. – М., 1979. – 216с.
1078491
  Лукашевич Н.П. Психология труда : Учебн.-метод. пособ. / Н.П. Лукашевич, И.В. Сингаевская, Е.И. Бондарчук. – Київ : МАУП, 1997. – 104с. – ISBN 5-86926-100-7
1078492
  Дмитриева М.А. Психология труда и инженерная психология. / М.А. Дмитриева. – Л., 1979. – 220с.
1078493
  Милерян Е.А. Психология труда и профессионального образования : избр. науч. труды / Е.А. Милерян. – Киев : Интерсервис, 2013. – 290 с. : портр. – Библиогр.: с. 289. – ISBN 978-617-696-186-4
1078494
  Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности / О.Д. Ситковская. – Москва : Норма, 1998. – 285с. – ISBN 5-89123-171-9
1078495
  Бандурка А.М. Психология упавления / А.М. Бандурка, С.П. Бочарова, Е.В. Землянская. – Харьков : Фортуна-пресс, 1998. – 464с. – ISBN 966-7336-03-1
1078496
   Психология управления. – М.
1. – 1976. – 55с.
1078497
   Психология управления. – М.
2. – 1976. – 56с.
1078498
   Психология управления. – М., 1982. – 160с.
1078499
  Самыгин С.И. Психология управления : Учебн. пособ. / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. – Москва, Ростов-на-Дону : Феникс, Зевс, 1997. – 512с. – ISBN 5-85880-541-8
1078500
  Генов Ф. Психология управления. / Ф. Генов. – М, 1982. – 422с.
1078501
  Потеряхин А.Л. Психология управления. Основы межличностного общения / А.Л. Потеряхин. – Київ : Вира-Р, 1999. – 384с. – ISBN 966-95440-1-7
1078502
  Макляк Н.М. Психология усвоения арифметических операций учениками первого класса : Автореф... канд. пед.наук: / Макляк Н. М.; НИИ психол. – Киев, 1952. – 16 с.
1078503
  Маклян Н.М. Психология усвоения арифметических операций учениками первого класса : Автореф... канд. пед.наук: / Маклян Н. М.; МВО СССР, ОГУ. – Одесса, 1955. – 16л.
1078504
  Жуйков С.Ф. Психология усвоения грамматики в начальных классах / С.Ф. Жуйков. – Москва : Прсвещение, 1964. – 300с.
1078505
   Психология усвоения грамматики и орфографии. – М.
2. – 1961. – 184с.
1078506
  Богоявленский Д.Н. Психология усвоения знаний в школе / Д.Н. Богоявленский, Н.А. Менчинская. – М., 1959. – 347с.
1078507
   Психология усвоения истории учащимися. – М., 1961. – 215с.
1078508
  Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии / Д.Н. Богоявленский. – М., 1957. – 416с.
1078509
  Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии / Д.Н. Богоявленский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1966. – 307с.
1078510
  Маркова А.К. Психология усвоения языка как средства общения / А.К. Маркова. – М, 1974. – 239с.
1078511
  Бжавала И.Т. Психология установки и кибернетика. / И.Т. Бжавала. – М., 1966. – 250с.
1078512
   Психология учителя : Тезисы докладов к VIIcъезду. – Москва, 1988. – 183с.
1078513
  Розет И.М. Психология фантазии : Эксперим.-теорет. исслед. внутр.закономерностей продуктив. умств.деятельности / И.М. Розет. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Университетское, 1977. – 312 с.
1078514
  Розет И.М. Психология фантазии : Эксперим.-теорет. исслед. внутр.закономерностей продуктив. умств.деятельности / И.М. Розет. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Университетское, 1991. – 342с. – ISBN 5-7855-0269-0
1078515
   Психология физического воспитания и спорта. – М., 1979. – 143с.
1078516
  Гуменюк Н.П. Психология физического воспитания и спорта / Н.П. Гуменюк, В.В. Клименко. – К., 1985. – 311с.
1078517
  Коледа В.А. Психология физической подготовки молодежи. / В.А. Коледа. – Минск, 1990. – 100с.
1078518
  Кабанова-Меллер Психология формирования знаний и навыков у школьников. / Кабанова-Меллер. – М., 1962. – 376с.
1078519
   Психология формирования и развития личности. – Москва : Наука, 1981. – 365 с.
1078520
  Приндуле Л.Р. Психология формирования начальных алгебраических понятий. (понятие о рациональных числах). : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Приндуле Л.Р.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 24л.
1078521
  Милерян Е.А. Психология формирования общетрудовых политехнических умений. / Е.А. Милерян. – М., 1973. – 299с.
1078522
  Милерян Е.А. Психология формирования общетрудовых умений : Автореф... д-ра пед. (по психологии)наук: / Милерян Е.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 55л. – Бібліогр.:с.53-55
1078523
  Кубинева Л.А. Психология формирования первичных нравственных представлений на занятиях пением. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Кубинева Л.А.; Ярослав. гос. пед. ин-тут им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1972. – 22л.
1078524
  Китов А.И. Психология хозяйственного управления / А.И. Китов. – М., 1984. – 248с.
1078525
  Якобсон П.М. Психология художественного восприятия / П.М. Якобсон. – Москва, 1964. – 86 с.
1078526
  Якобсон П.М. Психология художественного творчества / П.М. Якобсон. – Москва : Знание, 1971. – 48с.
1078527
  Басин Е.Я. Психология художественого творчества / Е.Я. Басин. – М., 1985. – 64с.
1078528
   Психология цвета. – Москва Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1996. – 349с. – ISBN 5-87983-027-6 5-87983-054-4 966-543-080-7
1078529
  Капран В.И. Психология цвета и запаха в подготовке спортсмена / В.И. Капран, О.В. Капран // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 100-106. – ISSN 1026-955X


  Предложено описание эксперементальных исследований о влиянии цвета и запаха на функциональное состояние спортсмена. Статья может быть включена системой высшей школы в образовательные программы обучения спортивных психологов, психофизиологов и ...
1078530
  Маркон А.С. Психология целительства или оккультной медицины / А.С. Маркон. – М., 1990. – 144с.
1078531
  Слободчиков В.И. Психология человека / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. – Москва, 1995. – 384 с.
1078532
  Головаха Е.И. Психология человеческого взаимопонимания / Е.И. Головаха, Н.В. Панина. – Киев : Политиздат, 1989. – 187с. – ISBN 5-319-00249-1
1078533
   Психология человеческой агрессивности : хрестоматия. – Минск ; Москва : АСТ ; Харвест, 2001. – 653, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 1998 г. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-13-0289-9
1078534
  Рубакин Н.А. Психология читателя и книги / Н.А. Рубакин. – М.-Л., 1929. – 308с.
1078535
  Рубакин Н.А. Психология читателя и книги / Н.А. Рубакин. – М., 1977. – 264с.
1078536
  Рибо Т. Психология чувств : в 2-х частях / Т. Рибо ; пер. с французского. – Киев ; Харьков : Южно-русское книгоиздательство Ф.А. Иогансона, 1897. – 378, [X] с.
1078537
  Якобсон П.М. Психология чувств / П.М. Якобсон. – 2-е изд., доп. – Москва, 1958. – 384 с.
1078538
  Якобсон П.М. Психология чувств. / П.М. Якобсон. – М., 1956. – 238с.
1078539
   Психология чувства. – Челябинск, 1968. – 20с.
1078540
  Нечаев А.П. Психология школьного коллектива / А.П. Нечаев. – М., 1928. – 100с.
1078541
   Психология экстремальных ситуаций : хрестоматия. – Москва ; Минск : АСТ ; Харвест, 2001. – 475, [5] с. : ил., табл. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 5-17-010762-5
1078542
   Психология эмоций : Тексты. – Москва : Московский университет, 1984. – 287 с.
1078543
   Психология эмоций. – 2-е изд. – Москва, 1993. – 304 с.
1078544
  Семиченко В.А. Психология эмоций / В.А. Семиченко. – Луганск, 1996. – 67с.
1078545
  Изард Э.К. Психология эмоций / Э.К. Изард. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 464с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00067-9
1078546
  Изард Э.К. Психология эмоций = The psychology of emotions / Кэррол Э. Изард. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 464с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-314-00067-0
1078547
  Кон И.С. Психология юношеского возраста : проблемы формирования личности : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / И.С. Кон. – Москва : Просвещение, 1979. – 175 с.
1078548
  Братусь Б.С. Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма / Б.С. Братусь, П.И. Сидоров. – М., 1984. – 144с.
1078549
  Пиаже Ж. Психология, междисциплинарные связи и система наук : Вечерняя лекция / Ж. Пиаже. – Москва, 1966. – 40с.
1078550
  Придня А.В. Психология, парапсихология и целительство : [ практическое пособие для медицинских работников, специалистов, психологов, парапсихологов и широкого круга читателей ] / А.В. Придня. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 480 с. – ISBN 5-222-01523-8
1078551
  Рубинштейн М.М. Психология, педагогика и гигиена юности / М.М. Рубинштейн, В.Е. Игнатьев. – М., 1926. – 264с.
1078552
  Алетед Я. Психология,социология, общество: модели мотивации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.17-28. – ISSN 0132-1625
1078553
  Джемс У. Психология. / У. Джемс. – Птгр., 1922. – 375с.
1078554
  Иванов П.И. Психология. / П.И. Иванов. – Ташкент., 1946. – 239с.
1078555
  Шеварев П.А. Психология. / П.А. Шеварев. – М, 1946. – 214с.
1078556
  Иванов П.И. Психология. / П.И. Иванов. – М, 1954. – 376с.
1078557
  Доблаев Л.П. Психология. / Л.П. Доблаев. – Саратов, 1967. – 64с.
1078558
  Джемс У. Психология. / У. Джемс. – М, 1991. – 367с.
1078559
  Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь / И.М. Кондаков. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. – 783 с. : ил. – (Большая университетская библиотека). – ISBN 5-93878-262-7
1078560
  Смит Н. Психология. Современные системы = Current systems in psychology : История. Постулаты. Практика. / Ноэль Смит ; [ пер. с англ. под общей ред. А.А. Алексеева ]. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 544 с. – (Психология - лучшее). – ISBN 5-93878-325-9


  Слушателям и преподавателям факультетов психологии.
1078561
  Мещеряков Б.Г. Психология. Тематический словарь : более 3300 статей ! / Б.Г. Мещеряков. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 448 с. – (Психология - лучшее). – ISBN 5-93878-310-0
1078562
   Психология: биографический библиографический словарь. – Санкт-Петербург : Евразия, 1999. – 832с. – ISBN 5-8071-0006-9
1078563
  Струминский В.я. Психология: опыт систематического изложения основных вопросов научной психологии с точки зрения диалектического материализма. / В.я. Струминский. – вып. 1. – Оренбург, 1923. – 414с.
1078564
  Розин В.М. Психология: теория и практика : Учеб. пособие для высшей школы / В.М. Розин. – Москва : Форум, Инфра-М, 1998. – 296с. – (Высшее образование). – ISBN 5862256016
1078565
  Карпенко З. Психологі творчості В.А. Роменця в постнекласичному художньо-філософському дискурсі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 57-62. – ISSN 1810-2131
1078566
  Присяжнюк А. Психологізм "Непроханої повісті" Ніджьо


  У статті досліджено елементи психологізму у тексті "Непроханої повісті" Ніджьо - сповідальність як психологічну інтроспекцію, способи фіксації психологічних станів (мова, повторювані образи-символи, поетичні вставки, мотив тісного зв"язку людини й ...
1078567
  Гоян І.М. Психологізм в західноєвропейській філософії XIX - початку XX століття : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Гоян Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 439 л. – Бібліогр.: л. 404-439
1078568
  Гоян І.М. Психологізм в західноєвропейській філософії XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Гоян Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 31 назва
1078569
  Щелкунова О. Психологізм головного героя повісті Тараса Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 269-275


  У статті досліджується психологізм головного героя повісті Тараса Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали", виокремлюються основні форми психологізму, аналізуються зовнішні прояви внутрішнього світу героя, систематизуються основні риси ...
1078570
  Василюк В. Психологізм дитячих оповідань І.Я. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 58-61. – ISBN 966-594-298-0
1078571
  Тішкіна О.М. Психологізм зображення героїв в оповіданнях "Син" В. Підмогильного й "Ідеальний батько" Л. Яновської // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 195-201. – ISBN 978-966-551-315-5
1078572
  Тютюнник О. Психологізм малої прози О. Гончара та І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 178-181
1078573
  Сокіл В. Психологізм наративів про голодомор // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 468-474
1078574
  Сивкова І. Психологізм повістей Миколи Чернявського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 165-172. – Бібліогр.: С.172
1078575
  Габдукаєва О. Психологізм повісті Т. Шевченка "Художник" та М. Гоголя "Портрет" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-5. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про тип психологічного аналізу, зображальні засоби мотивації поведінки героїв в однотипних за проблематикою та художньою емоцією повістях Т. Шевченка "Художник" та М. Гоголя " Портрет". Аналізовані твори демонструють як різні форми вираження ...
1078576
  Лівицька І.А. Психологізм прози Леоніда Первомайського: теоретичний аспект / Інна Лівицька. – Кіровоград : Поліграф-Терція, 2007. – 164с. – ISBN 966-96-201-6-3
1078577
  Угляй Л.В. Психологізм прози Тоні Моррісон : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Угляй Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 203-231
1078578
  Угляй Л.В. Психологізм прози Тоні Моррісон : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Угляй Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1078579
  Перцева В. Психологізм ранньої прози Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 281-285. – ISSN 0130-528Х
1078580
  Ушневич С. Психологізм романного часопростору Віктора Домонтовича в контексті інтелектуальної прозхи початку ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 131-135. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1078581
  Сивкова І. Психологізм роману Івана Франка "Перехресні стежки" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 64-81. – (Філологічні науки)
1078582
  Кодак М.П. Психологізм соціальної прози / М.П. Кодак. – К., 1980. – 164с.
1078583
   Психологізм та антипсихологізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 878-879. – ISBN 966-316-069-1
1078584
  Лепьохін Євген Психологізм та історизм в оповіданні "Собака" В. Підмогильного й новелі "Зрадлива жінка" А. Камю // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1078585
  Балла Е. Психологізм та ліризм: прийоми кореляції (на прикладі новели Івана Чендея "Син") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 26-30.
1078586
  Сокол Г.Р. Психологізм та філософське спрямування ранньої прози Галини Журби // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 98-101. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті розглядаються новели Галини Журби "Свято" та "Ассирійська легенда" крізь призму психологізму. Простежено домінанти художньо-образної організації текстів творів і зроблено висновок про наявність у стильовій палітрі авторки рис пізнього ...
1078587
  Загороднюк Василь Психологізм творчості Михайла Стельмаха : Монографія / Загороднюк Василь. – Київ : Акцент, 2002. – 192с. – ISBN 966-95944-2-1
1078588
  Рог Г.В. Психологізм творчості Пеямі Сафа: до питання формування нового естетичного простору // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 165-174. – ISSN 1682-671Х
1078589
  Поліщук В. Психологізм у новелістиці Михайла Старицького // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 71-75. – (Філологічні науки)
1078590
  Музика Т.Є. Психологізм художнього зображення представників тотальної влади у романі Василя Барки "Жовтий князь" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 135-141. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1078591
  Кущ Є.О. Психологізм як елемент поетики творів Любові Пономаренко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (371/372). – С. 52-58
1078592
  Хом"як Т.В. Психологізм як один із засобів характеротворення образу Роксолани (за романом О. Назарука "Роксоляна") // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 246-251. – (Філологічні науки ; № 2)
1078593
  Муввафак Т. Психологізм як основа побудови модерністського тексту в оповіданні Вірджинії Вулф "Пляма на стіні" ("The Mark on the Wall") // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 39-45. – ISSN 2075-1486
1078594
  Кіт Н.О. Психологізм як передумова реалізації цільового призначення журналу для дошкільників // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 107-109


  Сформульовано основні психологічні принципи розробки та втілення концепції національного періодичного видання для дітей дошкільного віку, що забезпечують максимально повну реалізацію його цільового призначення відповідно до головних завдань дошкільного ...
1078595
  Полєщук Г. Психологізм як соціальнокомунікаційний інструмент у прозових творах Миколи Вінграновського // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 156-178. – ISBN 978-966-8299-26-2
1078596
  Осадча О. Психологізований ЧАС у науково-фантастичному дискурсі («Крок вікінга» Н. Околітенко) // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 267-272. – ISBN 978-617-7480-12-8
1078597
   Психологічна адаптація студентів першого курсу до умов навчання у вищому закладі освіти : Збірник наукових статей. – Луцьк : Вежа, 1999. – 91с. – ISBN 966-7294-26-9
1078598
  Павлов О. Психологічна антропоморфна модель світу в українському фольклорі (на прикладі архетипу світового дерева) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 197-201.
1078599
  Ткачишина О.Р. Психологічна безпека особистості та явища стереотипізації у сучасному інформаційному середовищі // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 277-281. – ISSN 2518-7503
1078600
  Харченко А.С. Психологічна беспека особистості викладача вишу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 433-451. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1078601
  Артьомов В.Л. Психологічна війна в стратегії імперіалізму / В.Л. Артьомов. – Київ, 1984. – 175с.
1078602
  Дзюба М.Т. Психологічна війна, як засіб досягнення політичних цілей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-35. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглянуто сутність психологічної війни, як засобу досягнення політичних цілей, види інформаційно-психологічного впливу, моделі органів психологічної війни. The article is devoted the contest of psychological war, as the way wanted ...
1078603
  Карамушка Т.В. Психологічна готовність аспірантів до здійснення професійної кар"єри: зв"язок з креативним потенціалом кафедри // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 108-113. – ISSN 2310-4368
1078604
  Сурмяк Ю.Р. Психологічна готовність викладачів ВНЗ до організації самвиховання студентської молоді / Ю.Р. Сурмяк, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 343-353. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1078605
  Черняк А.І. Психологічна готовність до діяльності в особливих умовах як предмет психологічного дослідження / А.І. Черняк, В.А. Молотай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-98. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність і структура психологічної готовності військовослужбовців Внутрішніх військ, виходячи зі специфіки їхньої діяльності. The article deals with the essence and structure of psychological preparedness of servicemen in the ...
1078606
  Булатевич Н.М. Психологічна готовність до школи: діагностика та шляхи формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні підходи до розуміння психологічної готовності до навчання у школі. Визначено головні критерії та запропоновано програму діагностики психологічної готовності до навчання. Наводяться результати апробації діагностичної програми вивчення ...
1078607
  Євмєшкіна О.Л. Психологічна готовність керівника органу державної влади до управлінської діяльності у змінному середовищі // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 106-114. – (Серія "Управління" ; вип. 1)
1078608
  Онуфрієва Л.А. Психологічна готовність майбутніх фахівців соціономічних професій до професійно діяльностії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 374-383. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1078609
  Козловська Е.В. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козловська Е.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1078610
  Козловська Е.В. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Козловська Е.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 208 л. + Додаток: л. 159-193. – Бібліогр.: л. 194-208
1078611
  Добрянський О. Психологічна готовність прокурорів до професійної діяльності в екстремальних умовах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8. – С. 43-50
1078612
  Дегтяренко М. Психологічна діагностика кандидатів на посаду судді та осіб, що претендують на заміщення вакантних посад у суді, як необхідна передумова відбору кваліфікованих судових кадрів // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 45-48
1078613
  Гулько Г.О. Психологічна діагностика форми мотивації досягнення: авторський інструментарій // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 74-80. – ISSN 2310-4368
1078614
  Вержиховська О.М. Психологічна діяльність як першочерговий компонент психолого-педагогічної підготовки розумово відсталих дітей до навчання у школі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 103-104
1078615
   Психологічна допомога в кризових ситуаціях / Уварова С.Г. [та ін.] ; [голов. ред. Уварова С.Г. ; наук. ред. Уварової С.Г., Пилипенко Н.Г. ; ред. Суполкіна Н.Г.] ; Укр. асоц. психоаналізу ; Міжнар. ін-т глибин. психології ; Міжнар. федерація психоаналізу. – Київ : ПВНЗ МІГП, 2016. – 227, [13] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-97479-2-1
1078616
  Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н.Ф. Шевченко ; Держ. ВНЗ "Запорізький нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 184, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 166-169. – ISBN 978-966-599-430-5
1078617
  Ільченко Н.В. Психологічна допомога дітям в умовах надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 23
1078618
  Морозова О.І. Психологічна допомога населенню, постраждалому внаслідок надзвичайної ситуації / О.І. Морозова, І.Й. Павко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 32-36
1078619
  Кунгурцева Л.В. Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату : монографія / [Кунгурцева Л.В., Бажанюк В.С., Камишин В.В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 241, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с.171-190. – ISBN 978-966-2633-41-2
1078620
  Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості : Hавч.посібник для студ.старш.курсів психолог.фак.та відділень ун-тів / О.Ф. Бондаренко; Міжнар.фонд "Відродження",прогр."Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Харків : Фоліо, 1996. – 238с. – ISBN 966-03-0011-5
1078621
   Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах : тези Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29-30 жовт. 2015 р.) / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України", Благодійна орг. "Благодійний фонд Український дім" [та ін.] ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін. ; за наук. ред.: С.Д. Максименко, З.Г. Кісарчук]. – Київ : Логос, 2015. – 85, [1] с. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 978-966-171-953-7
1078622
  Цільмак О.М. Психологічна допомога особистості, яка переживає кризу "хвороба досягнення" // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 151-156. – ISSN 1727-1584
1078623
   Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій : метод. посібник / [З.Г. Кісарчук та ін.] ; за заг. ред. З.Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Логос, 2015. – 206, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 206. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-878-3
1078624
  Кісарчук З.Г. Психологічна допомога постраждалим унаслідок стресових, травмівних подій: досвід, узагальнення, висновки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – C. 8-33. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
1078625
  Бондарь В.П. Психологічна допомога та соціальна адаптація військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції / В.П. Бондарь, І.І. Ганжук // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – № 3/4 (25/26), грудень. – С. 37-44. – ISSN 2224-0454
1078626
  Пічурін В.В. Психологічна і психофізична підготовка як складова фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 11. – С. 44-49. – ISSN 1818-9172
1078627
  Пічурін В.В. Психологічна і психофізична підготовка як фактор зниження особистісної тривожності у студентів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 46-51. – ISSN 1818-9172
1078628
  Гострик Л. Психологічна і семантична основа образів інтимної лірики Дмитра Павличка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 3-11. – Бібліогр.: С.11
1078629
  Щербан Т.Д. Психологічна концепція підготовки фахівця в умовах інтеграції України в європейський освітній простір // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 155-169. – ISSN 2218-5348
1078630
  Титарчук О.І. Психологічна концепція часу у вченні Аврелія Августина // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 148-151. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1078631
  Чепелєва Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя / Н.В. Чепелєва. – Київ, 1989. – 32 с.
1078632
  Юрчинська Г.К. Психологічна культура на автотранспортних шляхах як одна із умов беспеки держави в період подолання економічної кризи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 202-211. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1078633
  Видра О.Г. Психологічна культура особистості майбутнього вчителя трудового навчання / О.Г. Видра ; Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чернігівський державний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-7743-70-3
1078634
  Вілюжаніна Т.А. Психологічна культура учасників освітнього процесу у вищому навчальному закладу // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2011. – Вип. 1 : Видання присвячене 20-річчю Маріупольського університету. – С. 147- 156. – ISSN 2078-1687
1078635
  Тодоров І.Я. Психологічна мобілізація українського суспільства як чинник відновлення суверенітету України / І.Я. Тодоров, Н.Ю. Тодорова // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4/1 (41). – С. 24-32. – ISSN 2077-6594
1078636
  Сухіна І. Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом : [посібник] / [І. Сухіна, І. Риндер, Т. Скрипник] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 191, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 185-191. – ISBN 978-966-399-930-2
1078637
  Куца О.М. Психологічна новела в творах Галини Тарасюк : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 222- 226
1078638
  Дуткевич Т. Психологічна організація навчально-пізнавальної співпраці учнів на уроках української літератури
1078639
  Моклиця М.В. Психологічна основа варіативності імпресіоністського стилю // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 155-161. – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено різні версії імпресіоністського стилю, відмінність між якими пояснено різними механізмами процесу творчості, внаслідок якого формується твір. Автентичний імпресіоністський опис (пейзаж) сформований на основі інтуітивного процесу ...
1078640
  Корман М. Психологічна оцінка грошей / М. Корман, С. Семенків, О. Ребуха // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 52-55


  Аналізується психологія грошей як розділ економічної психології, простежується ставлення особистості до грошей.
1078641
  Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками : Hавчальний посібник / О.В. Проскура; Міжнар.фонд "Відродження",прогр."Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Київ : Освіта, 1998. – 199с. – ISBN ISBN 966-04-0294-5
1078642
  Чернишова Є.Р. Психологічна підготовка науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти до професійної діяльності / Є.Р. Чернишова, О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 79-83. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1078643
  Ситнік С.В. Психологічна підготовка обслуговуючого персоналу морського транспорту в системі навчальної діяльності студентів профтехучилища : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.07 / Ситнік С.В.;Південноукраїн.держ.пед.ун-тет ім.К.Д.Ушинського. – Одеса, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15
1078644
  Москальов М.В. Психологічна підготовка педагогічних працівників до управління змінами в освітніх організаціях // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 212-220. – ISSN 2078-1687
1078645
  Кушнірова Т. Психологічна підготовка працівників соціально-психологічної служби установ виконання покарань до дій в екстремальних ситуаціях службової діяльності / Т. Кушнірова, М. Чичуга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 74-77. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано основні поняття психологічної готовності працівників правоохоронних органів до дій в екстремальних ситуаціях. Визначено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на психологічну готовність працівників СПС УВП до дій в ...
1078646
  Онищенко І.М. Психологічна підготовка спортсмена / І.М. Онищенко. – К, 1969. – 115с.
1078647
  Мурзенкова О.Ю. Психологічна прийнятність як психологічний феномен: історичний аналіз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 153-158
1078648
  Прахова С.А. Психологічна природа, зміст та структура феномену фрустрації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 207-216. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1078649
  Лісновська Л. Психологічна реабілітація та ресоціалізація осіб, залежних від вживання психоактивних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-49. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В статті розглядається необхідність створення певного терапевтичного середовища, що являє собою сукупність об"єктивних факторів, об"єднаних у програму і спрямованих на подолання дисфункційних проявів з метою формування соціально прийнятних особистісних ...
1078650
  Валевська І.А. Психологічна складова спеціальних інформаційних операцій // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 54-55
1078651
  Панок В.Г. Психологічна служба : навч. посібник [для студентів і викладачів] / В.Г. Панок ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – Вид. 2-ге, стер. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2013. – 325, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2771-21-3
1078652
  Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: практикум з навчального курсу для практичних психологів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Строяновська. – Київ : Каравела, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 167-175. – ISBN 978-966-2229-13-4
1078653
  Скоков С.І. Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої системи України // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.54-58
1078654
  Панок В. Психологічна служба системи освіти і виклики сьогодення // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 44-51. – ISSN 1819-7329
1078655
  Фурман А.В. Психологічна служба університету: від моделі до технології / А.В. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 80-105. – ISSN 1810-2131
1078656
  Дмитрієв В.Ю. Психологічна структура архетипу сім"ї у індивідуальній свідомості сучасного подружжя / В.Ю. Дмитрієв, К.Б. Тузов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.38-46. – (Психологічні науки)
1078657
  Лонська Є.В. Психологічна структура мотивації до саморозвитку жінок-жертв домашнього насильства : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / Лонська Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 179 л. + Додатки : л. 173-179. – Бібліогр.: л. 156-172
1078658
  Лонська Є.В. Психологічна структура мотивації до саморозвитку у жінок-жертв домашнього насильства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Лонська Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 5 назв.
1078659
  Корабльова Н.С. Психологічна суб"єктивність як оптична метафора в дискурсивній психології // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Голов. ред.: О.С. Кочарян ; Редкол.: О.Ф. Іванова, Н.П. Крейдун, В.І. Пономарьов [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 6, Т. 2. – С. 18-28. – ISSN 2410-1249
1078660
  Дроздовий Н.Л. Психологічна сутність внутрішнього переконання судді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 557-559. – ISSN 1563-3349
1078661
  Пілецька Л.С. Психологічна сутність професійної мобільності особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 78-82. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1078662
  Бут В.П. Психологічна теорія діяльності як методологічна основа підвищення ефективності праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-40. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні категорії праці й методологічні принципи дослідження професійної діяльності людини.
1078663
  Прокопов Д Психологічна теорія права Л. Петражицького у її відношенні до природного права // Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Д.Є. Прокопов. – Київ : Логос, 2011. – С. 367-381. – ISBN 978-966-171-358-0
1078664
  Рябовол Т.А. Психологічна травма - детермінанта порушень у структурі емпатійного механізму // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 228-237. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1078665
  Перепечіна М Н. . Психологічна характеристика адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 8 (161). – С. 61-65
1078666
  Бородінов В.Д. Психологічна характеристика етнонаціональних спільнот / В.Д. Бородінов, Ю.А. Пащенко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 80-88. – ISSN 1728-3671
1078667
  Алексеев Т.В. Психологічна характеристика освітнього середовища як чинника розвитку відповідальності майбутнього фахівця // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 26-37. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 25). – ISSN 2072-4772
1078668
  Рибалко В.В. Психологічна характеристика творчості, творчої особистості та сутність особистісного підходу до вивчення і розвитку творчого потенціалу в наукових працях К.А. Тимірязєва, П.К. Енгельмейєра, Я.О. Пономарьова, І М. Семенова, В.В. Давидова й К.К. Платон // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 1-7
1078669
  Юрченко О. Психологічне "окаменіння" у драмі Івана Франка "Кам"яна душа" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 10 (715). – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
1078670
  Карсканова С.В. Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / Карсканова Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 200 л. – Додатки: л. 181-200. – Бібліогр.: л. 160-180
1078671
  Карсканова С.В. Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Карсканова Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1078672
  Духневич В.М. Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога) : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / Духневич Віталій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1078673
  Баєв Б.Ф. Психологічне вивчення учнів / Б.Ф. Баєв. – Київ, 1977. – 105с.
1078674
   Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях : монографія / [В.О. Моляко та ін.] ; за ред. В.О. Моляко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2012. – 209, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-141-7
1078675
  Кретчак О.М. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності як фактор підвищення її ефективності в сучасних умовах // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 132-136.
1078676
  Савицька О.В. Психологічне забеспечення розвитку професійної ідентичності студентів-психологів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 139-140
1078677
  Галецька І.І. Психологічне здоров"я як проблема національної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 49-58. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1078678
  Митник О.Я. Психологічне консультування : навч.-метод. посібник / О.Я. Митник, І.В. Томаржевська ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ф-т педагогіки і психології, Каф. практ. психології. – Київ : Слово, 2016. – 123, [5] с. : іл., табл. – Слов. термінів з курсу "Психол. консультування": с. 108-124. – Бібліогр.: с. 104-107. – ISBN 978-966-194-252-2
1078679
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014-. – ISSN 2410-1249
Т. 1, № 5. – 2016. – 102 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1078680
  Москалець В.П. Психологічне обгрунтування української національної школи / В.П. Москалець. – Львів, 1994. – 120с.
1078681
  Буренко Т.М. Психологічне підгрунтя англомовного вибачення // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 80-84. – Бібліогр.: Літ.: С. 83-84 ; 13 назв
1078682
  Вербицька А. Психологічне підгрунтя мовної передачі емоції дистресу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 19-24. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1078683
  Надвинична Тетяна Психологічне проектування навчальних задач у контексті особистісно зорієнтованого навчання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 41-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1078684
  Тунік І.Ю. Психологічне сприяння розвитку критичного мислення в освітньому процесі у вищих навчальних закладах // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 58-64
1078685
  Іванова Н. психологічне супроводження навчально-виховного процесу в Національній академії СБ України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 118-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
1078686
  Малімон Л.Я. Психологічний аналіз взаємозв"язку особистісних якостей та функціональних умінь у структурі управлінської компетентності керівників місцевих органів виконавчої влади // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 241-245. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1078687
  Гулеватий А.А. Психологічний аналіз готовності викладача до організації взаємин між студентами / А.А. Гулеватий, А.І. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються особливості психологічної готовності викладачів до організації взаємин між студентами. Проводиться аналіз якостей викладача, які сприяють цьому. The specific peculiarities of the psychological readiness of university teachers ...
1078688
  Трухан О. Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 12 (129). – С.52-58
1078689
  Вінтонів М.І. Психологічний аналіз зв"язків когнітивних стилів та вербального інтелекту // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 26-31
1078690
  Мединська Ю. Психологічний аналіз кризи ідентичності українського суспільства / Ю. Мединська, Р. Гривул // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. С. 6-13. – ISSN 1810-2131
1078691
  Гуменюк О.Г. Психологічний аналіз лідерства та його функцій в організаціях системи державного управління (теоретичний аспект) / О.Г. Гуменюк, Ю.Л. Бриндіков // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 139-149. – ISSN 2078-9165
1078692
  Тітов І.Г. Психологічний аналіз літературної творчості Е.М.Ремарка (на прикладі роману "Три товариші") / І.Г. Тітов, О.А. Передера // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 84-104. – ISSN 2226-4078
1078693
  Ковальчук З.Я. Психологічний аналіз міжособистісної взаємодії вчителя із старшокласниками : монографія / З.Я. Ковальчук; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2008. – 160с.
1078694
  Калашнік В.О. Психологічний аналіз мотиву та мети хуліганства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 139-147.
1078695
  Гринців М. Психологічний аналіз особливостей усвідомленої саморегуляції майбутніх практичних психологів у процесі навчально-професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-22. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості розвитку усвідомленої саморегуляція у процесі навчально-професійної діяльності. Окреслено найважливіші функціональні ланки структури усвідомленої саморегуляції, а також основні чинники та умови розвитку усвідомленої ...
1078696
  Омелаєнко Ігор Борисович Психологічний аналіз поведінки при різних типах невротичного конфлікту : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.04 / Омелаєнко Ігор Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 252л. – Бібліогр.:л.168-199
1078697
  Абсалямова Л.М. Психологічний аналіз проблем харчової поведінки особистості // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 5-12. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1078698
  Харченко А.С. Психологічний аналіз професійної спрямованості студентів-педагогів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 1 (130). – С. 177-183. – ISSN 2311-8466


  Обгрунтовується необхідність психологічного вивчення творчо-гуманістичної спрямованості студентів-педагогів у процесі навчання у вищому навчальному закладі
1078699
  Вознюк А.В. Психологічний аналіз рівня розвитку операційно-діяльнісного компонента психологічної готовності керівників осітніх організацій до управління педагогічними працівниками // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 28-33. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1078700
  Колісник О.Л. Психологічний аналіз стану дослідженості проблеми дезінформації у міжособистісному спілкуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-18. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута у теоретичному аспекті проблема дезінформації як виду брехні в контексті світоглядних, морально-етичних проблем (співвідношення істини, правди, брехні), вона посідає важливе місце в структурі соціально-психологічного знання. ...
1078701
  Андрушко Я.С. Психологічний аналіз статевих особливостей кар"єрних орієнтацій у студентської молоді / Я.С. Андрушко, О.І. Михаць // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 85-95. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1078702
  Данило Ю.Є. Психологічний аналіз та вплив екстремальних чинників професійної діяльності прикордонників на компоненти психологічної стійкості // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 72-77
1078703
  Тракалюк О.Л. Психологічний аналіз управлінської діяльності офіцера / О.Л. Тракалюк, В.А. Баранець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-95. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сучасний стан управлінської діяльності офіцера. Розкрито вимоги до офіцера-керівника, виділено групи військових фахівців залежно від військово-професійної спрямованості. In the article the modern state of officer work management was ...
1078704
  Безушко С.А. Психологічний аналіз уявлень про самореалізацію сучасної молодої жінки: гендерний аспект // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – Вип. 6. – С. 22-27. – ISBN 978-617-601-141-5
1078705
  Іщук В О. Психологічний аналіз уявлень студентів щодо домінуючого типу організаційної культури у вищому навчальному закладі державної форми власності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 1. – С. 60-68
1078706
  Кузнецов О.І. Психологічний аналіз феномену віри у науковому пізнанні // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 289-297. – ISSN 2226-4078
1078707
  ІсмаіловаЛ.Б Психологічний аспект взаємодії і рівності суб"єктів кримінального судочинства // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 118-127.
1078708
  Мельніченко О.І. Психологічний бар"єр у сприйнятті нововведень // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 65-69. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1078709
  Центелевич Ю. Психологічний вимір діяльності страхового агента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статі визначається місце та роль страхового агента у страховій діяльності. Автор звертає увагу на необхідність ретельної розробки теоретико-методологічного підґрунтя підбору, розстановки та перепідготовки кадрів страхового бізнесу. The article ...
1078710
  Мирончак К.В. Психологічний вплив страху смерті на особистість // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 361-371. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1078711
  Олексенко А.В. Психологічний вплив у нетрадиційних релігійних культах: філософсько-релігієзнавчий аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 41-49
1078712
  Яновська О.Г. Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 257-260
1078713
  Борзих Н.Е. Психологічний вплив: дефініція та ефекти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-32. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Аналізується проблема дефініції переконуючого впливу. Визначається коло понять, які можна було б використати при побудові теоретичного апарату теорії впливу. Розглядаються ефекти, які можуть визначити ефективність переконуючого впливу.
1078714
  Островська О.І. Психологічний діагноз в клініці параноїдної шизофренії : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Островська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 202л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.181-202
1078715
  Самойлов Олександр Психологічний зміст бойової підготовки у контексті діалогу двох логік // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 122-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1078716
  Гусєв І.М. Психологічний зміст і можливості корекції особливостей політичної поведінки молоді, що належить до субкультури бідності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 62-70
1078717
  Турчак О.М. Психологічний зміст поняття "мовленнєва тривожність" // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 129-139. – ISSN 2309-1797
1078718
  Білошиста А.В. Психологічний зміст прийняття рішень // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 114-116. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1078719
  Наєнко М. Психологічний напрям в історичній школі // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 109-129. – ISBN 966-580-009-4
1078720
  Богучарова О.І. Психологічний підхід до вивчення суб"єктивних структур індивідуального досвіду переживання щодо здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Досліджено проблему суб"єктивних структур індивідуального досвіду переживання щодо здоров"я - вірувань. Теоретичний аналіз вірувань показав, що ці утворення мають чіткі параметри в часі (сприятлива-несприятлива перспектива), які на рівні свідомості ...
1078721
  Диса О.В. Психологічний погляд на проблему збереження здоров"я // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 92-99. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 6)
1078722
  Боровик В. Психологічний портрет Білокур // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 16


  У Мистецькому Арсеналі триває масштабна ретроспектива робіт Катерини Білокур. Вшановуючи 115-річчя геніальної художниці, зібрано вперше в одному проекті 89 робіт, тобто майже все з невеликого, але вражаючого доробку художниці. Організатори виставки ...
1078723
  Рарицький О. Психологічний портрет людини в "триванні на межі" (на матеріалі листів, спогадів, поезії В. Стуса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Спогади, листи та вірші В.Стуса періоду "Палімпсестів" вимальовують психологічний портрет автора, в основі якого - опір несвободі, протидія внутрішньому поневоленню особистості, несприйняття світу неправди.
1078724
  Нестеренко Г.О. Психологічний портрет майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / Г.О. Нестеренко, Н.В. Отрох // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С .68-74. – ISSN 2409-9805


  Наведено результати емпіричного дослідження психологічних характеристик студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"
1078725
  Николюк Т. Психологічний портрет творчої особистості у повісті Володимира Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 27-34. – ISSN 2308-1902
1078726
  Горбань А. Психологічний портрет юриста / А. Горбань, Ю. Задорожний, О. Галиця // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Особливості використання юристом у своїй діяльності психологічних прийомів".
1078727
  Черенщикова Д.В. Психологічний репертуар програми оптимізації педагогічного спілкування науково-педагогічних працівників у форматі позитивної психотерапії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 143-153. – ISSN 2312-5993
1078728
   Психологічний ресурс простору вищої освіти : збірник наукових праць. – Київ : КИТ, 1997-. – ISBN 978-966-8550-48-5
Вип. 2 : До 10-річчя створення кафедри психології і педагогіки. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1078729
  Дронова В.Л. Психологічний стан пацієнток у до- та післяопераційному періодах з гінекологічною та хірургічною патологією, методи його визначення (літературний огляд праць) / В.Л. Дронова, О.І. Дронов, Р.С. Теслюк // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (69). – С. 65-69. – ISSN 1992-5891
1078730
  Баранова М.В. Психологічний стрес як складова посттравматичного розладу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 108-110. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1078731
  Титова Т.Є. Психологічний супровід адаптації першокурсників до навчання у виші / Т.Є. Титова, К.П. Крикля // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 161-170. – ISSN 2226-4078


  У статті розглядаються питання адаптації до навчання та особистісного адаптаційного потенціалу студентів-першокурсників. Обгрунтовується необхідність здійснення психологічного супроводу адаптації студентів першого року навчання. Описується програма ...
1078732
  Корніяка О.М. Психологічний супровід професійного самоздійснення викладача вищої школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-22. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні способи та засоби психологічного сприяння процесу самоздійснення викладача вищої школи. В статье анализируются способы и средства психологического сопровождения процесса профессионального самоосуществления преподавателя ...
1078733
  Балла Е. Психологічний тип наратора в лірико-пейзажних новелах Є.Гуцала "Концентричні кола осені" та "Прелюдія весни" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 9-12. – ISBN 966-8110-14-5
1078734
  Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник : Близько 2500 термінів / В.Б. Шапар. – Харків : Прапор, 2004. – 640с. – ISBN 966-7880-85-0
1078735
   Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ. – ISBN 978-966-189-359-6
№ 1 (1). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1078736
   Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ. – ISBN 978-966-189-358-9
№ 2 (2). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1078737
  Милиця К.М. Психологічні акцентуації у хворих із метаболічним синдромом та ожирінням // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 21-24. – ISSN 1681-276Х


  "...У роботі відтворено психологічний портрет пацієнтів із метаболічним синдромом та ожирінням на підставі анкетування 212 хворих за коротким опитувальником ВOОЗ для оцінки якості життя (WHOQOL – BREF) методикою Айзенка. Виявлено, що в міру ...
1078738
   Психологічні аспекти викладання дисципліни анатомії людини в медичних університетах / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, І.В. Дзевульська, І.О. Тимошенко, О.І. Ковальчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 162-165. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (52))
1078739
  Шийчук А.О. Психологічні аспекти ефективності впливу реклами на людину // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 179-181. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1078740
  Ткаченко Ю.Ю. Психологічні аспекти забезпечення безпеки діяльності у гірському туризмі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 265-267
1078741
  Галецька І. Психологічні аспекти здоров"я // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.428-437. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1078742
  Майорчак Н.М. Психологічні аспекти категорії брехні у роботах українських і зарубіжних учених // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 96-104. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1078743
  Швалб Ю. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366
1078744
  Скулиш Є. Психологічні аспекти компетентності випускників академії / Є. Скулиш, О. Охременко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 108-117 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
1078745
  Розкошний А.П. Психологічні аспекти конфлікту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 124-129. – ISBN 966-628-108-8
1078746
  Лозинський О.М. Психологічні аспекти корупційних тенденцій у контексті політичної культури // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 353-362. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1078747
  Михида С. Психологічні аспекти креативності // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 214-221. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1078748
  Опрятний С. Психологічні аспекти мотиваії вивчення іноземної мови державними службовцями / С. Опрятний, В. Протасова // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 238-246
1078749
  Шарманська В. Психологічні аспекти обліко-аналітичної діяльності / В. Шарманська, З. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема психологічної складової обліково-аналітичної і аудиторської видів діяльності з позиції пізнавальної складності обліково-аналітичної інформації, з позиції джерела даних, з позиції користувача інформації, з позиції ...
1078750
  Невмержицький В.М. Психологічні аспекти патріотизму в умовах воєнних дій // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 197-202
1078751
  Северинюк В.М. Психологічні аспекти політичного конформізму і нонконформізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 101-115
1078752
  Солодовнікова Х.К. Психологічні аспекти проблеми тероризму в працях сучасних науковців // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (39). – С. 284-289


  Дана стаття присвячена дослідженню психологічних особливостей тероризму в працях сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених.
1078753
  Кобзар О.І. Психологічні аспекти проблемного навчання у викладанні іноземних мов / О.І. Кобзар, Н.О. Лєшньова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 21. – С. 53-59. – ISSN 2073-4379
1078754
  Колосович О.С. Психологічні аспекти професійної діяльності молодих офіцерів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 277-285. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
1078755
  Кот В.Г. Психологічні аспекти професійної самореалізації працівників рекламної сфери з урахуванням спеціфіки діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 265-269. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1078756
  Федоришин Б.О. Психологічні аспекти профорієнтації учнів / Б.О. Федоришин. – Київ, 1976. – 47 с.
1078757
  Золотухіна В.В. Психологічні аспекти релігійної свідомості // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Запропонована спроба розглянути феномен релігійної свідомості через призму психоаналітичного та феноменологічного підходів. В основі такого розгляду була використана наступна структура свідомості в авторській адаптації: сенсорна властивість, перцепція, ...
1078758
  Андрусишин Ю. Психологічні аспекти розвитку емоційно-вольової стійкості особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-14. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У представленій статті на основі обґрунтованих теоретичних положень представлено програму розвитку емоційно-вольової стійкості особистості, що включає комплекс тренувальних вправ, розроблений з урахуванням поняття й структури емоційно-вольової ...
1078759
  Філатова О.А. Психологічні аспекти самотності / О.А. Філатова, С.А. Мартиненко // Медична психологія : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2014. – Т. 9, № 4 (36). – С. 8-11. – ISSN 2308-6300
1078760
  Дацишина І.А. Психологічні аспекти смислу життя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 32-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено вічній проблемі - пошуку смислу життя. Акцентується на характеристиці смислу життя як особливої психологічної реальності. Коротко розглянуто питання про смисл життя у розрізі філософсько-етичних проблем, що є необхідним при сучасному ...
1078761
  Уралова Л. Психологічні аспекти спілкування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
1078762
  Ярема Н.Ю. Психологічні аспекти спілкування працівників поліції з постраждалими від насильства / Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 240-246. – ISSN 2072-8670
1078763
  Гоян В. Психологічні аспекти сприймання глядачем екранного персонажа в аудіовізуальній комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-41. – (Журналістика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті зосереджену увагу на основних аспектах психології сприймання екранної особистості в процесі аудіовізуальної комунікації, розглядається специфіка комунікативного зв"язку між телевізійним персонажем і глядачем, дається визначення поняття ...
1078764
  Луцький М.І. Психологічні аспекти формування професійної культури юристів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 68-71.
1078765
  Ковальова У.В. Психологічні аспекти штучного переривання вагітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-56. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Наведено огляд досліджень динаміки психічного стану й особливостей особистості жінки в зв"язку із ситуацією штучного аборту. Намічено шляхи дослідження з метою профілактики і корекції психічних змін у різних контингентів пацієнток, які зробили аборт.
1078766
  Сердюк Л. Психологічні бар"єри особистості самореалізації в інтегрованому освітньому середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості впливу системи цінностей та особистісних факторів на самореалізацію студентів в інтегрованому освітньому середовищі. The features of system values" development, which are inherent for high school students, are ...
1078767
  Клименко І.В. Психологічні бар"єри сприймання соціальної реклами // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 153-157. – (Серія : Психологічні науки)


  У статті узагальнено теоретичні знання про комунікативні бар"єри різної природи (технічні, організаційні, соціо-культурні, різні типи бар"єрів розуміння). Деталізовано уявлення про психологічні бар"єри, зокрема ті з них, що є найбільш значущими з точки ...
1078768
  Вус В.І. Психологічні виміри англомовного освітнього простору в Україні // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 31-34. – ISBN 978-617-7037-08-7
1078769
  Заболотна В. Психологічні виміри когнітивних структур організаційної етики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-33. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Констатація присутності в українському суспільстві масової моральної аномії як негативного явища спрямовує на більш поглиблене вивчення психологічних процесів прийняття людиною ціннісно-нормативних настанов, які обумовлюють наявність соціально-типової ...
1078770
  Осадько О.Ю. Психологічні виміри спілкування як простору саморозвитку особливості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 174-184
1078771
  Васютинський В.О. Психологічні виміри спільноти : монографія / Вадим Васютинський ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Золоті Ворота, 2010. – 119, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 978-966-2246-06-3
1078772
  Лозинський О.М. Психологічні впливи політичної корупції на історичний розвиток стародавніх Афін і Риму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 41-53. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
1078773
  Жовтянська В.В. Психологічні детермінанти амбвівалентних проявів націоналізму та патріотизму // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 72-87
1078774
  Юрчинська Г.К. Психологічні детермінанти здатності особистості до інтимних стосунків // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 149-154. – ISBN 978-966-651-861-9


  Стаття присвячена визначенню об"ективних та суб"єктивних детермінант цінності інтимності. Наводиться якісний аналіз результатів практики з психодрами.
1078775
  Радчук Валентина Миколаївна Психологічні детермінанти конфліктної поведінки особистості : 19.00.01 : Дис. ... канд. псих. наук / Радчук Валентина Миколаївна. – Київ, 2000. – 207 л. – Бібліогр. : л. 147-167
1078776
  Тищенко Т.В. Психологічні детермінанти лояльного ставлення працівника до організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 69-74. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  У статті розкрито структуру психологічних детермінант залежно від лояльного ставлення працівника до організації. Визначено вплив рівня корпроративної культури на зміни лояльного ставлення працівникад до організації як його основної детермінанти.
1078777
  Мельник Я. Психологічні детермінанти міжособистісних конфліктів (по вертикалі) у військовому підрозділі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 348-349
1078778
  Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу "людина - людина" : Дис. ... канд. психолог. наук. Спец. 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія / Кириленко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 190с. – Бібліогр.: л. 160-173
1078779
  Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу "людина - людина" : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.03 / Кириленко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1078780
  Шевченко Н.Ф. Психологічні детермінанти трансформації особистісного смислу професійної діяльності = Psychological determinants of professional activity"s personal sense transformation : монографія / Н.Ф. Шевченко, С.С. Бабич ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 165, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. та зміст парал. англ. – Бібліогр.: с. 149-164. – ISBN 978-966-599-444-2
1078781
  Крайніков Е.В. Психологічні дослідження особистості хворих на психосоматози у сучасній психосоматиці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 123-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1078782
  Блажівський Є. Психологічні закономірності впливу промови прокурора і захисника у судових дебатах на формування внутрішнього переконання судді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 90-103
1078783
  Ткач Т. Психологічні засади нових форм освіти дорослих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 105-109. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В сучасному світі надзвичайно гостро постають проблеми розвитку людини незалежно від її віку та статусу і протя- гом усього її життя. Останніми роками вченими було виявлено, що з віком інтелектуальні здібності людини не тільки не послабляються, а ...
1078784
  Макаренко Л.П. Психологічні засади політичного лідерства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 125-136
1078785
  Тичина Д.М. Психологічні засади попередження корисливої злочинності неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-136.
1078786
  Сафін О. Психологічні засади протидії тероризму в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються проблеми створення необхідних психологічних засад протидії тероризму в Україні. Пропонуються першочергові заходи у обраному напрямку. Discussed the problems of creation the psychological basises of counteraction to terrorism in Ukraine. ...
1078787
  Ковалів М.В. Психологічні засади професйного ризику в діяльності органів внутрішніх справ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 79-85. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1078788
  Боднар В.Є. Психологічні засади профілактики насильства в сім"ї // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 223-230.
1078789
  Закревська О.С. Психологічні засоби впливу у соціальній рекламі, спрямовані на профілактику побутового насильства // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 219-222
1078790
  Лозинський О.М. Психологічні засоби політичної корупції у формуванні феодальних відносин та абсолютизму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 242-252. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1078791
  Богатирьова І.В. Психологічні ідеї в творчості С. Ф. Русової // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.17-20. – (Психологічні науки)
1078792
  Пухно С. Психологічні ідеї П.Д. Юркевича - представника вітчизняної філософсько-психологічноі думки XIX століття // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 6. – С. 119-129. – ISSN 2305-7459
1078793
  Безшейко В.Г. Психологічні інтервенції при посттравматичних стресових розладах із коморбідними психічними порушеннями з акцентом на покращення якості життя // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 7-10. – ISSN 2410-7484
1078794
  Торба С.А. Психологічні класифікації емоцій крізь призму лінгвокультурології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 331-336


  У статті проаналізовано наявні психологічні класифікації емоцій (з урахуванням протилежних підходів) з позицій лінгвокультурології, обґрунтовано доцільність використання у лінгвокультурології дискретної моделі класифікації емоцій. В статье представлен ...
1078795
   Психологічні критерії соціальної дезадаптації дитини : колективна монографія / Максимова Н.Ю. [та ін.] ; Національна Академія педагогічних наук України ; Ін-тут психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 192 с. – Бібліогр.: с. 185-191. – ISBN 978-966-644-166-2
1078796
  Шестопалова К. Психологічні механізми взаємозв"язку антиципування та життєвої компетентності особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 120-128. – ISSN 1810-2131
1078797
  Сідоров О.О. Психологічні механізми взаємозв"язку суїцидальних тенденцій з рівнем самооцінки у студентському середовищі : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Сідоров Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 215 л. – Додатки: л. 196-215. – Бібліогр.: л. 170-195
1078798
  Кульбаба Я.Є. Психологічні механізми впливу реклами на свідомість та поведінку людини // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 157-167. – ISBN 978-966-8063-99-51
1078799
  Терлецька Л.Г. Психологічні механізми процесу самоаналізу : Монографія / Л.Г. Терлецька; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 240с. – ISBN 966-594-666-8
1078800
  Помилуйко В.Ю. Психологічні механізми розвитку ключових компетентностей у дорослому віці // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 225-230. – ISSN 2518-7503
1078801
  Дорофей С.В. Психологічні механізми розвитку творчої активності особистості // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 115-117
1078802
  Максимов М. Психологічні механізми сприймання музичних творів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 81-89.
1078803
  Венедіктова Н.В. Психологічні механізми суб"єктної взаємодії в системі "Я-Інший" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічні механізми та типологічні особливості суб"єктної взаємодії у системі "Я-Інший". Описано типи суб"єктної взаємодії, з"ясовані за допомогою оригінальної методики "Проективний малюнок ставлень особистості", і на їхній основі - ...
1078804
  Бех І.Д. Психологічні механізми сходження особистості до духовних цінностей // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 37-44
1078805
  Диса О.В. Психологічні механізми та чинники розвитку професійного мислення // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 43-51. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто особливості розвитку професійного мислення та застосовано суб"єктний підхід до пояснення цього процесу. Доведено, що на трудовому етапі професіогенезу відбувається процес смислоутворення, зумовлений зовнішніми та внутрішніми чинниками ...
1078806
  Шевчук Марина Володимирівна Психологічні механізми трансформації ціннісних орієнтацій студентської молоді : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Шевчук М.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 25 с.
1078807
  Грись А.М. Психологічні механізми функціонування образу Я у осіб з різними типами характеру // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 22-30. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1078808
  Кунцевська А.В. Психологічні моделі інтраперсональних конфліктів (до проблеми інтраперсональних конфліктів у діяльності соціального працівника) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 99-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему внутрішніх суперечливих переживань фахівця в галузі соціальної роботи, а також існуючі психологічні моделі інтраперсональних конфліктів, їх типологію та специфіку.
1078809
  Барко В.І. Психологічні можливості використання структурованого інтерв"ю з метою вивчення керівного персоналу Національної поліції України / В.І. Барко, В.П. Остапович // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 224-232. – ISSN 2072-8670
1078810
  Ковровський Ю.Г. Психологічні наслідки професійної діяльності персоналу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 46-50. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1078811
   Психологічні наслідки Чорнобиля. Соціальна допомога потерпілим. – Київ; Сан-Франциско : Light Press, 2005. – 238с. – ISBN 966-96338-2-6
1078812
  Антоненко Т.Л. Психологічні основи впливу ціннісно-смислової сфери на професійне становлення майбутнього фахівця // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С.26-35
1078813
  Піонтковська Д.В. Психологічні основи гармонізаціі розвитку національноі ідентичності у студентів // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – С. 118-124. – ISBN 978-617-601-117-0


  Обгрунтовується зміст і структура програми розвитку національної ідентичності у студентів вищих навчальних закладів. Розкрито сутність і структурну будову національної ідентичності особистості. Розроблені автором тренінгові методики розвитку ...
1078814
  Клопота Є.А. Психологічні основи інтеграції в суспільство осіб з вадами зору : монографія / Є.А. Клопота. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-381. – ISBN 978-966-599-485-5
1078815
  Сітак І.В. Психологічні основи навчання дифереціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 235-241. – ISSN 2519-2361
1078816
  Заболотна В.О. Психологічні основи управління персоналом : навч. посібник / Заболотна В.О. – Київ : Гнозис, 2010. – 248 с. – Бібліогр.: с. 242-246. – (Серія "Навчальний посібник XXI століття"). – ISBN 978-966-8840-86-9
1078817
  Нестеренко Л. Психологічні основи формування лідерських рис керівнгика - державного службовця // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.386-392
1078818
  Блешмут П.П. Психологічні особистості реалізації тренінгу "Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 14-20. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1078819
  Корнійчук В. Психологічні особливості акторської діяльності Марії Заньковецької // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 207-214. – ISBN 966-7170-47-0
1078820
  Нікітіна І.В. Психологічні особливості в період повноліття : 19.00.01: Дис. ... канд. психолог. наук / Нікітіна І.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 208л. – Бібліогр.: С.175-192
1078821
  Стуліка О.Б. Психологічні особливості вдосконалення мнемічних здібностей у майбутніх викладачів англійської мови дошкільної ланки освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2011. – Вип. 1 : Видання присвячене 20-річчю Маріупольського університету. – С. 170-176. – ISSN 2078-1687
1078822
  Дар"ялова Н. Психологічні особливості віртуального спілкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-45. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми віртуального спілкування. Проаналізовано психологічні особливості, які впливають на процес спілкування в інтернет-мережі. Представлено головні підходи до дослідження віртуального спілкування в ...
1078823
  Іванашко О. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів студентів у процесі первинної професіоналізації // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 4-14. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437


  У статті здійснено психологічний аналіз особливостей прояву внутрішньоособистісних конфліктів у студентів в процесі первинної професіоналізації.
1078824
  Ануфрієва О.В. Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на структуру ціннісних орієнтацій студентської молоді : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. / Ануфрієва О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 200 л. + Додатки: л. 162-178. – Бібліогр.: л. 179-200
1078825
  Калька Н.М. Психологічні особливості впливу чинників професійного середовища на здоров"я педагога // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 285-295. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1078826
  Карамушка Л.М. Психологічні особливості впровадження тренінгу "Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку освітніх організацій" / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 3-7. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1078827
  Москальов М.В. Психологічні особливості входження особистості в організацію // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 224-233. – ISSN 2078-1687
1078828
  Данилюк І.В. Психологічні особливості гармонізації етнічної самосвідомості українців / І.В. Данилюк, В.В. Гресько // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 122-132. – ISSN 2411-1449
1078829
  Зубцов Д.Е. Психологічні особливості депресії у розлучених жінок : монографія / Д.Е. Зубцов. – Київ : Слово, 2015. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-199. – ISBN 078-966-194-232-4
1078830
  Васильєв С. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів в процесі соціалізації / С. Васильєв, А. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-20. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Розглядаються психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій в процесі соціалізації в умовах навчання в вищому навчальному закладі. Актуалізується визначення смислових пріоритетів як результату рефлексії ціннісно-смислової сфери і ...
1078831
  Васильєв С.П. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів вищих військових навчальних закладів в контексті розвитку їх психічної саморегуляції / С.П. Васильєв, А.О. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-19. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Обговорюється проблема вивчення динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів в контексті розвитку їх психічної саморегуляції. Розглядаються ціннісно-смислові орієнтації як перспективний напрямок розвитку мульти-регуляторного підходу. Пропонується ...
1078832
  Васильєв С.П. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів вищих військових навчальних закладів в контексті розвитку їх психічної саморегуляції / С.П. Васильєв, А.О. Андрущенко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 1 (32). – С. 174-178
1078833
  Назар М.М. Психологічні особливості дистанційної освіти за допомогою інтеренту // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 124-132
1078834
  Свіденська Г. Психологічні особливості дитячо-батьківських взаємовідносин у прийомній сім"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-69. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті розглядається проблема соціалізації дітей-сиріт у прийомних сім"ях. Доведено емпіричним шляхом, що почуття прихильності є основою дитячо-батьківських взаємин у прийомній сім"ї. Обґрунтовується, що ефективність соціального супроводу забезпечить ...
1078835
  Сайко Х. Психологічні особливості дітей з гіперактивністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-47. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті виділено та проаналізовано психологічні особливості дітей з діагнозом "гіперактивність". The article highlighted and analyzed the psychological characteristics of children diagnosed as "hyperactivity".
1078836
  Тимошенко Ю.П. Психологічні особливості діяльності експерта-криміналіста // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 167-173.
1078837
  Подляшаник В.В. Психологічні особливості емоційної стійкості співробітників митної служби : монографія / Василь Подляшаник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 126-137. – ISBN 978-966-600-566-6
1078838
  Фадєєва І.В. Психологічні особливості емпатії, емоційного вигорання й психічних станів дитячих хірургів і реабілітологів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 73-78
1078839
  Андрющенко М. Психологічні особливості і творення і сприйняття телевізійного контенту // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 47-51. – ISBN 978-966-01-0468-6
1078840
  Дейниченко Л.М. Психологічні особливості комунікативної компетентності майбутніх психологів / Л.М. Дейниченко, Л.В. Степаненко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 86-94. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
1078841
  Фрідман О.В. Психологічні особливості концептуалізації особистісного досвіду: індивідуально-типологічний підхід : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. / Фрідман О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1078842
   Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія / [Мітлощ А.В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 289, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 238-248. – ISBN 978-966-2633-42-9
1078843
  Василишин Б. Психологічні особливості маніпуляційного впливу мас-медіа на суспільство // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 120-124
1078844
  Шиковець С. Психологічні особливості ментальності представників регіональних спільнот України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 116-120. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті міститься методологічне обґрунтування та досвід практичного дослідження поля ментальності представників регіональних спільнот України. Предмет дослідження обумовлює його особливу актуальність, адже з-поміж сукупності психологічних особливостей ...
1078845
  Кайріс О.Д. Психологічні особливості міжособистісних відносин студентів вищих навчальних закладів з досвідом шкільного булінгу / О.Д. Кайріс, А.С. Самойленко // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1 : Психологія. – C. 26-29. – ISSN 2078-1687
1078846
  Дубровинський Г.Р. Психологічні особливості міжособистісної взаємодії курсантів вищих військових навчальних закладів / Г.Р. Дубровинський, М.Ю. Куцик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 210-216


  У статті розглядаються основні тенденції конфліктності та причини конфліктів, що виникають у курсантському середовищі, особливості підготовки курсантів у ВВНЗ України, рекомендації командному складу, НПП щодо подолання конфліктних ситуацій в навчальних ...
1078847
  Чижма Д. Психологічні особливості мотивації досягнення та цілеспрямованості як структурних компонентів особистісної саморегуляції // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 128-131
1078848
  Гупаловська В. Психологічні особливості мотиваційного інтелекту / В. Гупаловська, Н. Левус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Розглянуто особливості особистості з різним рівнем мотиваційного інтелекту. Доводиться, що особистісна структура може по-різному впливати на прояви мотивації. Особа, котра характеризується високим рівнем мотиваційного інтелекту, використовує усі ...
1078849
  Волобуєва О.Ф. Психологічні особливості навчання аудіюванню персоналу Державної прикордонної служби України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 79-83. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню психологічних особливостей навчання аудіювання персоналу Державної прикордонної служби України, який спілкується іноземною мовою при виконанні професійних завдань в особливих умовах діяльності. Навчання аудіювання ...
1078850
  Гуцол С.Ю. Психологічні особливості неоміфологічного наративу як чинника політичної культури сучасного суспільства // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – С. 12-21. – ISBN 978-966-8063-99-62
1078851
  Карамушка Л.М. Психологічні особливості опру змінам персоналом вищої школи / Л.М. Карамушка, О.С. Толков // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 2. – С. 35-42
1078852
  Баранюк Н.І. Психологічні особливості організаційної культури в правоохоронних органах // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 229-233. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1078853
  Воврик А. Психологічні особливості особистісно-орієнтованого навчання в початковій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.469-474. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1078854
  Бульчик Т.І. Психологічні особливості особистісного та сімейного функціонування учасників АТО / Т.І. Бульчик, М.І. Мушкевич // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 31-36. – ISSN 2518-7503
1078855
  Кравчук С.Л. Психологічні особливості особистості, схильної до використання агресії як захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 86-88. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальну та недостатньо розроблену проблему - психологічні особливості захисної функції агресії. Наведено результати дослідження особливостей прийняття особистістю власної агресії як захисту залежно від її індивідуально-психологічних ...
1078856
  Авраменко О.І. Психологічні особливості п"ятикласників / О.І. Авраменко ; М-во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ : Радянська школа, 1958. – 48 с.
1078857
  Коломієць-Левчук Психологічні особливості перебігу міжособистісних конфліктів в державних та недержавних організаціях : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Коломієць-Левчук А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 188 л. – Додатки: л. 164-188. – Бібліогр.: л.149-163
1078858
  Коломієць-Левчук Психологічні особливості перебігу міжособистісних конфліктів в державних та недержавних організаціях : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 - соціальна психологія, психологія соціальної роботи / Коломієць-Левчук А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22 с. – Бібліогр. : 4 назв.
1078859
  Кравченко К.О. Психологічні особливості переживання льотчиками втрати бойових товарищів при проведенні антитерористичної операції (АТО) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 59-69. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1078860
  Данилюк І.В. Психологічні особливості періоду " відкритої кризи" в контексті психологічної науки / І.В. Данилюк, Д.І. Ларін // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 100-108. – ISBN 978-617-689-193-2
1078861
  Ульянова Г.В. Психологічні особливості плагіату та його зв’язок з творчими здібностями особистості // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 9 (162). – P. 88-93. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1078862
  Орищин Л.С. Психологічні особливості прийняття рішень у ситуації ризику // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 46-53. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1078863
  Сафін О.Д. Психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників в процесі служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-22. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено виявлені під час емпіричного дослідження психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників в процесі служби. Зокрема показано, що на позитивність вибору і ставлення до професії військового, ...
1078864
  Туринська О.Є. Психологічні особливості професійного спілкування працівників правоохоронних органів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 480-491. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1078865
  Ульяніч І.В. Психологічні особливості професійного становлення вчителів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 14-19
1078866
  Чміль Н.С. Психологічні особливості професійного становлення майбутніх священнослужителів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Чміль Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1078867
  Чернявська І.А. Психологічні особливості професійної адаптації персоналу транснаціональних корпорацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 267-272. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1078868
  Сидорова О. Психологічні особливості професійної діяльності спортсмена та їх роль у процесі соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-92. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статі розглядаються деякі особливості професійної соціалізації спортсменів, а також роль масового спорту в процесі соціалізації у сучасному суспільстві. Мотивація досягнення розглядається як найважливіший фактор соціалізації та самоствердження ...
1078869
  Маршалок С.І. Психологічні особливості професійної діяльності фахівців юридичної сфери // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 179-187. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1078870
  Мяленко В.В. Психологічні особливості професійної самореалізації сучасних українців // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 171-180. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1078871
  Ковальська Н.Л. Психологічні особливості профілактичної діяльності кримінальної міліції у справах неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 234-240.
1078872
  Клочко Т.П. Психологічні особливості процесу соціалізації студентів-гумористів (КВН-щиків) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 185-187
1078873
  Мелоян А. Психологічні особливості прояву інтернет-залежності в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-58. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті проведений теоретичний аналіз та експериментальне дослідження, що розкривають психологічні особливості прояву інтернет-залежності в юнацькому віці. Автором виділенні деякі фактори, що негативно впливають на прояв психологічної автономії від ...
1078874
  Дубчак Г. Психологічні особливості прояву стресостійкості студентів на різних етапах навчання у ВНЗ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 97-99


  Представлено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей стресових реакцій, які проявляються в навчальній діяльності сучасних українських студентів. Визначено спільні та відмінні особливості стресостійкості сучасних студентів перших ...
1078875
  Бажанюк В.С. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми : монографія / [Бажанюк В.С., Шаповалов Б.Б., Камишин В.В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 228, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 126-142. – ISBN 978-966-2633-47-4
1078876
  Кравченко С.А. Психологічні особливості розвитку екологічного мислення у студентів : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Кравченко С.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1078877
  Івкін В.М. Психологічні особливості розвитку іншомовної соціокультурної компетентності слухачів у системі післядипломної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 149-154. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1078878
  Розіна І.В. Психологічні особливості розвитку креативних форм мислення в підлітковому віці : автореф. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Розіна І.В.; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1078879
   Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу : тези IX Міжнар. конф. з організаційної та екон. психології, (30-31 трав. 2013 р., м. Київ) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. організаційної психології, Донбас. держ. техн. ун-т, Каф. соц.-гуманіт. дисциплін [та ін.] ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Алчевськ : ДонДТУ, 2013. – 159, [1] с. – Зміст укр. та англ. – ISBN 978-966-310-309-9
1078880
  Періус Н.В. Психологічні особливості розвитку соціально-психологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Періус Надія Василівна ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1078881
  Траферсе Т. Психологічні особливості розуміння політичних завдань в умовах зміни цивілізаційної парадигми // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 86-97. – ISSN 2524-0137
1078882
  Бараннік Валерій Анатолійович Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною та делінквентною поведінкою : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.01. / Бараннік В.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 263 л. – Бібліогр.: л. 173-191; Дод.: л. 192-263
1078883
  Бараннік Валерій Анатолійович Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною та делінквентною поведінкою : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Бараннік В.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1078884
  Гуцол С.Ю. Психологічні особливості самопроектування студентської молоді на прикладі "міфосюжету переходу" // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 39-46. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (44)). – ISSN 1683-3309
1078885
  Коропецька О.М. Психологічні особливості самореалізації людини у період середньої дорослості / О.М. Коропецька, Н.Б. Коропецька // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 170-177. – ISBN 978-617-689-193-2
1078886
  Тесленко М.М. Психологічні особливості саморегуляції навчально-професійної діяльності студентів / М.М. Тесленко, Н.О. Юдина // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 118-127. – ISSN 2226-4078


  У статті проаналізовано теоретичні підходи до проблеми саморегуляції та ії структури, представлені результати емпіричного дослідження стилю саморегуляції навчально-професійної діяльності.
1078887
  Власова О.І. Психологічні особливості самосвідомості та цінностей соціально обдарованих осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-86. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено аргументацію на основі аналізу емпіричних даних щодо тези про різний потенціал впливу розвитку соціальних й інтелектуальних здібностей на особистісне становлення студентів університету. На прикладі дослідження особливостей їхньої ...
1078888
  Продан О.О. Психологічні особливості самоусвідомлення особистості : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Продан Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1078889
  Приходько І.І. Психологічні особливості службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України при проведенні Антитерористичної операції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито психологічні особливості службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України при проведенні антитерористичної операції. Надані практичні рекомендації для підвищення рівня морально-психологічного стану ...
1078890
  Аблюкова Н.В. Психологічні особливості соціалізаціі сучасного підлітка. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.05 / Аблюкова Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К, 2000. – 16л.
1078891
  Лучинкіна А.І. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі : монографія / [Лучинкіна А.І., Мілютіна К.Г., Яншина Т.А. ; за заг. ред. А.І. Лучинкіної та Т.А. Яншиної] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 250, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті кат. картки. – Бібліогр.: с. 236-242. – ISBN 978-966-2633-48-1
1078892
  Дейниченко Л. Психологічні особливості соціалізації підлітків, які навчаються в закладах інтернатного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-27. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розкриті проблеми соціалізації дітей в умовах інтернатного закладу, а також вплив цих умов депривації на психічний розвиток особистості підлітка. Експериментальним дослідженням виявлено, що підліткам з інтернатів властиві такі показники, як ...
1078893
  Сень Г.П. Психологічні особливості соціальної підтримки як феномена особистісно-ситуаційної взаємодії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 146-152. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1078894
  Скрипко Л.В. Психологічні особливості спілкування майбутніх офіцерів // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.45-46
1078895
  Некіпєлова А.І. Психологічні особливості сприймання нетрадиційних видів реклами оптимістами та песимістами // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 175-180. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  Розглянуто основні підходи до розуміння поняття нетрадиційної реклами. Виділено теоретичні основи сприймання нетрадиційних видів реклами оптимістами та песимістами. На основі даних дослідження надано рекомендації щодо використання різних видів реклами.
1078896
  Караваєва В.А. Психологічні особливості ставлення людини до праці // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2014. – № 2 (6). – С. 70-75. – ISSN 2310-4368
1078897
  Карамушка Л.М. Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей / Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 99-105. – ISSN 2310-4368
1078898
  Гудима О.В. Психологічні особливості становлення вольових якостей студентів під час навчання у ВНЗ // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 29-31
1078899
  Саврасов М.В. Психологічні особливості становлення креативності майбутнього педагога в процесі професійної підготовки // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 220-227. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1078900
  Лавріненко В.А. Психологічні особливості становлення смислової сфери підлітків // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 59-75. – ISSN 2226-4078
1078901
  Желізняк К.М. Психологічні особливості страхів дітей дошкільного віку // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 161-163
1078902
  Лобанова А.О. Психологічні особливості стресостійкості особистості (на прикладі професії вчителя) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 333-336
1078903
  Боднар А.Я. Психологічні особливості стресостійкості представників стресогенних професій (на прикладі працівників приватних охоронних структур) / А.Я. Боднар, Н.Г. Макаренко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 49-56. – ISSN 1996-5931


  У статті проналізовано комплекс психологічних характеристик особистості, пов"язаних із стресостійкістю, та стресогенний характер професійної діяльності на прикладі працівників приватних охороних структур.
1078904
  Сидорова О.С. Психологічні особливості структури цінностей спортсменів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 257-262
1078905
  Луценко О.Л. Психологічні особливості студентської молоді, що має тютюнову залежність / О.Л. Луценко, О.Є. Габелкова, О.І. Петрік // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 49-54
1078906
  Міщиха Л.П. Психологічні особливості творчої діяльності особистості у період пізньої дорослості // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 68-76. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  На основі інтегративно-особистісного підходу здійснено теоретичний аналіз творчих напрацювань особистості в пізній період її життя. Прослідковано "паралель" в описі творчої діяльності у період ранньої, середньої та пізньої дорослості. На ...
1078907
  Мельник М.Т. Психологічні особливості тривожних неповнолітніх, що знаходяться в місцях позбавлення волі // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 336-338
1078908
  Кочемировська О.О. Психологічні особливості уявлення та переживання насильства молодшими підлітками та юнаками (психосемантичний підхід) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кочемировська Олена Олексіївна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
1078909
  Сіренко Т.А. Психологічні особливості формування інтимних відносин людини // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 172-173. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1078910
  Вітюк Н. Психологічні особливості формування комунікативної готовності майбутніх учителів // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.126-133. – ISBN 966-654-025-8
1078911
  Баталіна Л.М. Психологічні особливості формування особистості в підлітків з інтелектуальною недостатністю // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 161-168. – ISBN 978-966-651-861-9


  В сатті розглядають психологічні особливості підлітків з розумовою відсталістю. Також в статті розглядаються основні підходи до проблеми розумової відсталості та її класифікації.
1078912
  Луцький А.І. Психологічні особливості формування правової культури на сучасному етапі державотворення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-62.
1078913
  Крайніков Е.В. Психологічні особливості хворих на ішемію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 163-168. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Дискутуються психологічні концепції походження та перебігу ішемічної хвороби серця на матеріалі зарубіжних та вітчизняних досліджень. Наводяться результати психологічного тестування 30 пацієнтів з інфарктом міокарда (ІМ) за допомогою опитувальника, ...
1078914
  Магдисюк Л.І. Психологічні особливості якості життя осіб з серцево-судинними захворюваннями // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 180-184. – ISSN 2518-7503
1078915
  Парфанович Іванна Психологічні передумови девіантної поведінки дівчат // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.178-185. – ISSN 1810-2131
1078916
  Борейчук І. Психологічні передумови ксенофобних реакцій // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 136-140
1078917
  Ситченко А. Психологічні передумови розвивального навчання на уроках літератури
1078918
  Горбунова Наталія Володимирівна Психологічні передумови та особливості розуміння старшими дошкільниками значення іносказань // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 163-169. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор статьи определяет психологические предпосылки понимания детьми старшего дошкольного возраста значения иносказаний, подчеркивая тесную взаимосвязь речи и мышления; рассматривает особенности формирования мыслительных операций в связи с пониманием ...
1078919
  Гальченко О.Ю. Психологічні передумови формування у студентів коледжів англомовної компетентності у професійно-орієнтованому письмі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 8-14. – ISSN 1817-8510
1078920
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 5. – 2004. – мова резюме англ., укр.. рос.
1078921
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 6. – 2004. – мова резюме англ., укр., рос.
1078922
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк
Вип. 17. – 2011. – 287 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1078923
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк
Вип. 18. – 2011. – 303 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1078924
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 19. – 2012. – 289 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1078925
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 20. – 2012. – 301 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1078926
   Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 23. – 2014. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1078927
   Психологічні перспективи = Psychological prospects / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 24. – 2014. – 362 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1078928
   Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 26. – 2015. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1078929
  Андрієвська О.О. Психологічні підвалини порядку слів у реченні // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 36-37
1078930
  Березюк Т.П. Психологічні підходи до формування професійної компетентності майбутніх менеджерів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 89-95. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1078931
  Раєвський О.М. Психологічні погляди Г.В. Плеханова // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 36-40
1078932
  Маринюк Н. Психологічні причини виникнення та розвитку нервової анорексії (anorexianevrosa) у дівчат-підлітків // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 233-239
1078933
  Іванченко М.Ю. Психологічні проблеми в дискурсі іміджу телебачення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 77-83


  Розглядаються психологічні проблеми творчості телемитців, роль темпераменту, вдачі, природже¬них та набутих властивостей творчої особистості у формуванні іміджу тележурналіста, ведучого, диктора телебачення. It is analyzed the psychological problems ...
1078934
  Карамушка Л.М. Психологічні проблеми конкуренції та конкурентоздатності викладацького персоналу ВНЗ приватної форми власності / Л.М. Карамушка, О.А. Філь, В.В. Корсакевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 41-52. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1078935
  Кириченко О.М. Психологічні проблеми педагогічного спілкування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 143-151. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1078936
  Палько Т.В. Психологічні проблеми розвитку рефлексії вчителів у процесі професійної діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 153-156. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1078937
  Жизномірська О. Психологічні проблеми соціалізації в процесі утвердження сучасної учнівської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 48-50. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Cтаття присвячена вивченню проблеми соціалізації в утвердженні особистості підлітка. Здійснено теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури соціалізації та практичний внесок окремих авторів щодо особистісного прагнення - ...
1078938
  Петрик Н. Психологічні проблеми соціальної міфології ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.498-504. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1078939
  Лелюх О.М. Психологічні проблеми соціальної саморегуляції поведінки особистості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 108-120. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Спонукальні та регуляційні аспекти соціальної поведінки особистості постають дуже важливими. Питання про регуляцію соціальної поведінки становить важливу частину психоактиваційної проблеми. Обговоренню в психологічній науці підлягали такі проблеми, що ...
1078940
  Венгренівська М.А. Психологічні реалії як структурний елемент тексту // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1078941
  Зубрицький М. Психологічні ремінісценції у творчості Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 74-78. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано зображення Іваном Франком тонких психологічних картин-образів не лише його сучасників, осмислено глибоку обізнаність письменника з передовими психологічними європейськими досягненнями (В. Вундт, Г. Штейнталь), розглянуто майстерність І. ...
1078942
  Андрєєва І.А. Психологічні складові якісного управління персоналом у сучасних соціально-еконоиічних умовах // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 25-28. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1078943
  Мяленко В.В. Психологічні стратегії адаптації сімей учасників АТО до умов і наслідків воєнного конфлікту в процесі опрацювання травматичного досвіду // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 53-61. – ISSN 2411-1449
1078944
  Кралюк П. Психологічні студії в Київському університеті // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 525-527. – ISBN 978-966-2254-74-7
1078945
  Валевська І.А. Психологічні та інформаційні війни в сучасних міжнародних відносинах / І.А. Валевська, А. Удод // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 132-136
1078946
  Колода С. Психологічні та лінгвістичні закономірності багатомовного навчання // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Спецвип. № 13, ч. 1. – С. 129-136. – ISSN 2077-1827
1078947
  Кузнєцова О.О. Психологічні та методичні моделі навчання комунікативної компетенції наукового спілкування студентів на неспеціальних факультетах // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 70-72
1078948
  Кузнєцова О. Психологічні та методичні основи використання іноземної термінології в курсах з ESP // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-63. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає психологічні та методичні основи зв"язку мовлення з мислення, взаємовiдношення мiж словом i його значенням, поняттям i уявою, основнi закономiрностi практичного використання іноземних слiв і термінів, про особливостi мислення iноземною ...
1078949
   Психологічні та психофізіологічні засади психолого-педагогічного відбору абітурієнтів гуманітарного напрямку у вищі навчальні заклади України : Науково-методичний посібник розроблений на основі Указу Президента України від 04. 07. 2005 р. №1013 " Про невідкладні заходи щодо забеспечення функціонування та розвитку освіти в Україні, для шкіл та приймальних комісій вузів. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 32с.
1078950
  Пилатюк Н.І. Психологічні та соціальні аспекти похідних жанрів у музиці (на прикладі українського скрипкового перекладу другої половини XX - початку XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Пилатюк Н.І.; Пилюк Назарій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1078951
  Лякішева А.В. Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 69-74. – ISSN 2304-0629
1078952
  Комаревич І.Л. Психологічні та соціоісторичні компоненти музично-сценічної життєтворчості Соломії Крушельницької : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Комаревич Іванна Леонідівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1078953
  Пуніна О. Психологічні та філософські аспекти творчості Олеся Ульяненка // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С, 20-37. – ISSN 2308-1902
1078954
  Тичина Д.М. Психологічні та юридичні особливості поведінки неповнолітнього, який вчиняє корисливі злочини // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 91-100
1078955
  Плахтій М.П. Психологічні тенденції у розвитку логіки на межі XIX-XX століття в Україні // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 20-21
1078956
   Психологічні технології в діяльності правоохоронних органів = Психологические технологии в деятельности правоохранительных органов = Psychologische Technologien in der Rechtstatigkeit : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. : м. Донецьк, 27 квіт. 2012 р. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Фонд Ганса Зайделя ; [орг. ком.: Бесчастний В.М. (голова) та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2012. – 227, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., нім. – Бібліогр. в кінці ст.
1078957
   Психологічні технології в діяльності правоохоронних органів = Психологические технологии в деятельности правоохранительных органов = Psychologische Technologien in der Rechtstatigkeit : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. : м. Донецьк, 24 трав. 2013 р. / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Фонд Ганса Зайделя ; [організац. ком.: Бесчастний В.М. (голова) та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013. – 339, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., нім. – Бібліогр. наприкінці ст.
1078958
  Белінська І.А. Психологічні типи відхилень у розвитку особистості підлітків з алкогольно залежної сім"ї : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.07 / Белінська І.А.;Ін-тут психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – Київ, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
1078959
  Постова К.Г. Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів : монографія / К.Г. Постова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 94, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 80-95. – ISBN 978-966-2633-35-1
1078960
  Кириленко Т.С. Психологічні умови формування у підлітків прагнення до здорового способу буття / Т.С. Кириленко, Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 179-187. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1078961
  Коротаєва І. Психологічні умови формування у студентів узагальнених умінь ділового спілкування / І. Коротаєва, І. Погожина, О. Фролова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-45. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  В статье рассматриваются проблемы бытия человека на разных уровнях социализации. Акцентируется внимание на необходимости повышения духовно-моральных основ развития общества, как залога успеха социально-экономических преобразований в стране. У статті ...
1078962
  Мельман В. Психологічні фактори мотивації навчально-професійної діяльносі студентів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 56-59. – ISSN 1562-529Х
1078963
  Красилова Юнна Вікторівна Психологічні фактори підприємницької активності особистості : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук:19.00.01 / Красилова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1078964
  Ващенко Ю.А. Психологічні фактори психосоматичних розладів : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.04 / Ващенко Ю.А.; КУ. – К, 1999. – 19л.
1078965
  Напрасна О.Б. Психологічні фактори розв"язання задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-60. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Зроблено спробу розглянути індивідуальні характеристики прояву пізнавальних процесів особистості, особливо пов"язаних з прийомом та переробкою інформації, а саме, параметри когнітивного стилю (КС). Розглянуто вплив різниць у способах переробки ...
1078966
  Шеховцова Е. Психологічні фактори формування мотивації вчинення злочину / Е. Шеховцова, О. Лавриненко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 125-127.
1078967
  Бугайова Н.М. Психологічні факторі суіцидабної поведінки : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Бугайова Н. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 21л.
1078968
  Швалб Ю. Психологічні форми усвідомлення майбутнього // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 90-92. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена метатеоретичному аналізу закономірностей формування образа майбутнього на рівні індивіда, суб"єкта та особистості. Статья посвящена метатеоретическому анализу закономерностей формирования образа будущего на уровне индивида, субъекта ...
1078969
  Білоус О.В. Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості : Дис. ... канд. психологічних наук.Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Білоус О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 203л. + Додатки л. 168 - 203. – Бібліогр.:л. 147 - 167
1078970
  Свертілова Н.В. Психологічні характеристики осіб схильних до переживання образи різного ступеню // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (9). – С. 97-104. – ISSN 2310-4368
1078971
  Малихіна О.А. Психологічні характеристики самоповаги особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 154-160. – ISSN 2310-4368
1078972
  Подлєсна Г. Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 119-122. – ISSN 1810-2131
1078973
  Гулько Г.А. Психологічні чинники актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Гулько Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 249 арк. – Додатки: арк. 180-249. – Бібліогр.: арк. 161-179
1078974
  Штих І.І. Психологічні чинники акцентуації характеру у підлітків / І.І. Штих, Б.В. Попович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 62-66. – ISSN 2311-8164
1078975
  Шевченко М.В. Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Шевченко Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Додатки: л. 180-215. – Бібліогр.: л. 158-179
1078976
  Вовк А.О. Психологічні чинники екзистенціальної фрустрації особистості : Дис. ...канд. психол. наук.Спец.19.00.01- загальна психологія, історія психології / Анна Олександрівна Вовк; Львівський нац. університет ім.І.Франка. – Львів, 2006. – 252л. – Бібліогр.:л.164-252
1078977
  Вовк А.О. Психологічні чинники екзистенціальної фрустрації особистості : Автореф. дис. ...канд. психол. наук; Спец. 09.00.01 / Анна Олександрівна Вовк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1078978
  Турецька Х.І. Психологічні чинники Інтернет-залежності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 95-104. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1078979
  Зозуль Т.В. Психологічні чинники конфліктів у молодій сем"ї // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 58-65. – (Психологія ; вип. 47)
1078980
  Іващенко А.С. Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих сім"ях з різним типом подружньої взаємодії : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Іващенко Анна Сергіївна ; М.во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.:10 назв
1078981
  Житник Олена Володимирівна Психологічні чинники мотивації вибору особистістю нової роботи : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Житник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1078982
  Житник Олена Володимирівна Психологічні чинники мотивації вибору особистістю нової роботи : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.01. / Житник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 187л. – Бібліогр.: л. 172-187
1078983
  Лозинський О.М. Психологічні чинники політичної корупції у підходах структуралізму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 35-46. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1078984
  Карковська Р. Психологічні чинники політичної орієнтації студентів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 175-183. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1078985
  Шиделко А.В. Психологічні чинники професійної адаптації особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 151-159. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1078986
  Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. : 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 221с. + Додатки : л.194-197. – Бібліогр. : л.198-221
1078987
  Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання : автореф. дис. ... канд.психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 18 назв
1078988
  Опихайло О.Б. Психологічні чинники різних стилів і форм прояву гумору особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Опихайло Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 202 арк. – Додатки: арк. 191-202. – Бібліогр.: арк. 157-190
1078989
  Опихайло О.Б. Психологічні чинники різних стилів і форм прояву гумору особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Опихайло Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1078990
  Болтівець С.І. Психологічні чинники розвитку мовної свідомості у науковій спадщині Івана Огієнка // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 5 (134). – С.66-71. – Бібліогр.: Літ.: с.71; 7 назв
1078991
  Шавиро Г. Психологічні чинники саморегуляції поведінки студентської молоді в процесі соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-90. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  В статті теоретично проаналізовано та емпірично досліджено психологічні особливості саморегуляції поведінки студентів. Представлено результати експертного опитування викладачів вищих навчальних закладів. В статье теоретически проанализировано и ...
1078992
  Федорець А.В. Психологічні чинники самоставлення особистості спортсмена : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Федорець Антон Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1078993
  Федорець А.В. Психологічні чинники самоставлення особистості спортсмена : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Федорець Антон Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 218 л. – Додатки: л. 190-218. – Бібліогр.: л. 168-189
1078994
  Карамушка Л.М. Психологічні чинники та умови забезпечення психологічного здоров"я менеджерів освітніх організацій / Л.М. Карамушка, А.М. Шевченко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 22-29. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті представлено розроблену авторську програму дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій». Визначено та описано основні методи дослідження, науковий апарат ...
1078995
  Федотова Т.В. Психологічні чинники творення особистістю креативного художнього продукту : дис. ... канд. психологічних наук зі спец. 19.00.01 / Федотова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213л. + Додатки : л.171-195. – Дисертація. – Бібліогр. : л.196-213
1078996
  Бурмака Надія Петрівна Психологічні чинники формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків та юнацтва : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Бурмака Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1078997
  Шаповал І.М. Психологічні чинники формування професійної ідентичності студентів-психологів // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – Вип. 6. – С. 228-235. – ISBN 978-617-601-141-5
1078998
  Яновицька Н. Психологічні, психолінгвістичні й лінгводидактичні особливості формування граматичних навичок із другої мови


  У статті розкрито поняття вміння і навичка з погляду психології і методики викладання другогї мови, розглянуто основні якості граматичних навичок та етапи їх формування, психологічні особливості їх взаємодії під час вивчення другої спорідненої мови.
1078999
  Кіндрась І. Психологічні, психолінгвістичні та лінгвістичні основи навчання майбутніх філологів усного турецького монологічного мовлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття присвячена дocлiдженню психологічних, психолінгвістичних та лінгвістичних основ навчання майбутніх філологів усного турецького монологічного мовлення. Зокрема, проаналізовано психологічну схему породження усного монологічного висловлювання, ...
1079000
  Олуйко В.М. Психологічно-професійна селекція персоналу органів Антимонопольного комітету України / В.М. Олуйко, Р.Б. Примуш // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 79-100. – ISSN 2078-9165
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,