Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1074001
  Гирич І. "Програма Грушевського втілюється сьогодні" / спілкувався Олег Коцарев // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 1-2


  Український історик І. Гирич розповідає про сьогоднішні рефлексії нашої історії, зокрема, доби Української революції. "...Михайло Грушевський зробив, може, найбільше з усіх діячів межі XIX - XX століть. Він, за великим рахунком, розробив план постання ...
1074002
  Карманчиков А.И. Прогностическая культура как ресурс личностного развития и профессионального самоопределения // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 394-402. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1074003
  Самура Б.Б. Прогностическая роль циркулирующего N-терминального фрагмента промозгового натрийуретического пептида у пациентов после лечения множественной миеломы // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 57-61. – ISSN 2224-0586
1074004
   Прогностическая функция марксистско-ленинской философии. – Свердловск, 1990. – 133с.
1074005
  Миррахимов М.М. Прогностические аспекты трудовой деятельности в условиях высокогорья / М.М. Миррахимов. – Фрунзе, 1983. – 161с.
1074006
  Гершунский Б.С. Прогностические методы в педагогике / Б.С. Гершунский. – К., 1974. – 208с.
1074007
  Гражданников Е.Д. Прогностические модели социально-демографических процессов / Е.Д. Гражданников. – Новосибирск, 1974. – 112с.
1074008
  Самборская Ирина Николаевна Прогностические особенности внутренней формы производного слова (на материале производных имен существительных с общим значением "носитель звукового признака") : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Самборская Ирина Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 170л. – Бібліогр.:л.153-170
1074009
   Прогностические схемы для некоторых метеоэлементов и численных эксперимент. – Ташкент, 1968. – 72с.
1074010
  Боруха С.Ю. Прогностический подход к разработке комплексной программы развития вуза / С.Ю. Боруха, С.А. Ряднова, Ю.В. Бовкунова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 63-69. – ISSN 0869-3617


  Решение проблемы прогнозирования развития образовательного учреждения является одним из условий эффективного управления образовательной деятельностью вуза социокультурной сферы. Предложенная в статье технология прогнозирования апробирована, в том ...
1074011
  Дагхар Самауиль Прогностическое значение уровня галектина-3 у больных гипертрофической кардиомиопатией // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 151-158. – ISSN 2224-0586
1074012
  Емчик Любовь Федоровна Прогностическое обоснование содержания обучения физике для медицинских вузов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Емчик Любовь Федоровна; НИИ педагогики УССР. – К., 1986. – 23л.
1074013
  Юрчинська Г.К. Прогностична модель психологічного дослідження діяльності з налагоджування програм для ЕОМ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 149-155. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Показано, що діяльність "налагоджування програм для ЕОМ" - це така діяльність, вивчення якої лежить на перетині технічних, природничих наук та наук про людину. Прогностична модель психологічного дослідження вказаної діяльності - це комплекс факторів, ...
1074014
  Приходько П. Прогностична оцінка подальшої долі Кримського півострова крізь призму передумов та причин окупації Криму Російською Федерацією // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 93-98. – ISSN 2519-1942
1074015
  Кондратюк О.А. Прогностична функція права та проблеми її реалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 33-39. – ISSN 1563-3349
1074016
  Ієрусалимов І.О. Прогностична функція теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 72-77.
1074017
  Гаєвська О.Б. Прогностичне бачення організаційної еволюції управління Україною // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 51-58. – ISSN 2072-1692
1074018
  Оврах Т.Г. Прогностичне значення реактивності тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу в динаміці лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Оврах Тамара Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1074019
  Залізняк Богдан Васильович Прогностичне спрямування проблем духовного і політичного самоздійснення нації у публіцистиці часопису "Листи до приятелів" : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.08 / Залізняк Богдан Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – Київ, 1997. – 15л.
1074020
  Залізняк Богдан Васильович Прогностичне спрямування проблем духовного і політичного самоздійснення нації у публіцистиці часопису "Листи до Приятелів" : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Залізняк Богдан Васильович; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 1997. – 180л. – Бібліогр.:л.154-180
1074021
  Фареник С.А. Прогностичне управління як форма зв"язку теоретичних моделей і практичних рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Йдеться про сутність та роль прогностичних дій в управлінській діяльності.
1074022
  Льовкіна О.Г. Прогностичний потенціал вчення О.О. Богданова // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 204-210
1074023
  Ніколаєску І. Прогностичні вектори діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо професійно- педагогічної самореалізації викладача в умовах інформаційно-комунікаційного простору // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – С. 56-66. – ISSN 2077-1827
1074024
  Вербицький В. Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільного закладу еколого-натуралістичного спрямування // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8/9 (956/957). – С. 28-32. – ISSN 0131-6788
1074025
  Самборська Ірина Миколаївна Прогностичні особливості внутрішньої форми похідного слова : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Самборська Ірина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 26л.
1074026
  Ільченко О. Прогностичні тенденції розвитку жіночої благодійності минулого в освіті ХХІ століття // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 123-135. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано стан сучасної благодійності жінок в освіті України; обґрунтовано головні тенденцій розвитку жіночої благодійності минулого в освіті ХХІ століття; розроблено комплекс умов, які сприятимуть ефективному і результативному функціонуванню ...
1074027
  Терешкін К.І. Прогностично-діагностичне значення апеліну-13 та поліморфізму генів LCT, FDPS та VDR в розвитку остеоартроза на тлі ожиріння у осіб молодого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Терешкін Костянтин Ігорович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1074028
  Оніка С.Г. Прогнроз та керування сейсмікою массових вибухів на залізорудних кар"єрах при їх наближенні до охороняємих об"єктів : Автореф... докт. техн.наук: 05.15.03 / Оніка С. Г.; МО Укр., Криворізк. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 1996. – 41л.
1074029
  Панасюк О.П. Проголошення Білоруської Народної Республіки: передумови, причини та особливості // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 360-362. – ISBN 978-966-493-676-4
1074030
  Новіков А. Проголошення доктрини Монро // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 33-34
1074031
  Реєнт О.П. Проголошення ЗУНР: проблема легітимації // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 4-11. – ISSN 0130-5247
1074032
  Реєнт Олександр Проголошення ЗУНР: проблема легітимації // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 23-28. – ISSN 1999-4966
1074033
  Верстюк В. Проголошення назалежності УНР: історичне значення // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 8-20. – ISBN 978-966-355-019-0
1074034
  Шевчук В.П. Проголошення незалежності Карпатської України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 49-53. – (Історія ; Вип. 52)


  Висвітлюється складний процес надання Закарпаттю автономії та проголошення незалежності Карпатської України.
1074035
  Вегеш М. Проголошення незалежності Карпатської України / М. Вегеш, М. Токар // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 15 березня (№ 8). – С. 10
1074036
  Сабадан О.О. Проголошення незалежності Тайваню як виклик регіональній безпеці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1074037
  Рум"янцев В.О. Проголошення незалежності Української Народної Республіки (до 100-річчя четвертого Універсалу) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 143-155. – ISSN 1993-0909
1074038
  Усмонов А. Проголошення незалежності Хорватії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 262-264. – ISBN 978-966-171-793-9
1074039
  Шніцер Ігор Проголошення та узаконення автономії Словаччини у жовтні-листопаді 1938 р. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 63-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются и анализируются внутренние и внешние причины провозглашения автономии Словакии в октябре 1938 г. Исследованы место и роль в этом процессе Глинковской словацкой людовой партии. Доказано, что процесс провозглашения автономии ...
1074040
  Лила Л.В. Проголошення Української Народної Республіки. Історія України. 10 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2012. – № 22/23 (302/303). – С. 24-26
1074041
  Козловский В.М. Проградные преобразования амфиболитов в эклогиты и эклогитоподобные породы в условиях низкобарической части эклогитовой фации (на примере Беломорского подвижного пояса) / В.М. Козловский, Л.Я. Аранович, Н.И. Фришман // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 906-931 : рис., табл. – Библиогр.: с. 928-931. – ISSN 0016-7886
1074042
  Грушевський О.С. Програм по історії середньовічної Европи // Університетські вісті. – [Київ], 1917. – № 1. – С. 15-16
1074043
  Фаворський В.Е. Програма-конспект з історії релігії / В.Е. Фаворський. – Харків : Пролетар, 1931. – 51 с.
1074044
   Програма " Історія зарубіжних літератур" (Літератур Сходу) для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 40с
1074045
  Васильєв Є.О. Програма "fiscalis 2013" як орієнтир для подальшого співробітництва України з ЄС у сфері оподаткування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 9-15. – ISSN 0201-7245
1074046
  Совин О.Р. Програма "SpectroCalc-H5A" для розрахунку констант кислотності на основі спектрофотометричних даних / О.Р. Совин, І.О. Пацай // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 1/2. – С. 74-80. – ISSN 1991-0290
1074047
  Кочетков В.М. Програма "Горизонт 2020": міжнародна співпраця // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 9 (120). – С. 8-10
1074048
   Програма "Гуманітарний підручник для вищої школи". – К, 1997. – 15с.
1074049
  Панченко С. Програма "Два дипломи" як форма інтернаціоналізаціі сучасного університету / С. Панченко, А. Каграманян, О. Кравченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 39-42. – ISSN 1562-529Х
1074050
  Козлов Анатолій Програма "Державного іспиту з українознавства" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 226-229. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті подано авторську програму "Державного іспиту з українознавства" для студентів факультету філології зі спеціальності "Українська мова і література та українознавство".
1074051
   Програма "Зелений офіс" // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 8


  Про благочинну акцію Інституту журналістики - програму "Зелений інститут" (вивіз макулатури для вторинної переробки), що має на меті залучити наших студентів та викладачів до екологічної відповідальності та зібрати кошти дитячому санаторію "Барвінок".
1074052
  Бондарчук Я. Програма "Лідерство для молодих бібліотекарів": враження учасника / Ярослава Бондарчук // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 38-39. – ISSN 1811-377X


  У статті коротко представлено досвід найбільших бібліотек Латвії, враження учасників тренінгів від занять та пізнавальних екскурсій містами цієї європейської країни.
1074053
  Ляшенко Валентина Програма "Ляльковий театр" : для учнів з мовленнєвими вадами // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1074054
  Никулина Г.Н. Програма "нового общества" и борьба партий во Франции (1969-1972 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Никулина Г. Н.; МГУ, Ист. фак. Каф. нов. и новейш. ист. – Москва, 1975. – 23л.
1074055
   Програма "Основні орієнтири національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 3-40
1074056
  Черпакова Т.Г. Програма "Східного партнерства": передумови заснування та практична реалізація // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 192-194


  У статті аналізуються передумови заснування програми "Східного партнерства" та етапи її реалізації. Розглянуто практичні кроки та ініціативи на шляху до втілення поставлених завдань, напрями співпраці між країнами-учасниками програми. На прикладі ...
1074057
  Бородюк Н. Програма "Темпус" допоможе хворим дітям // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Психологи нашого університету почали працювати над передпроектом програми ЄС "Темпус" - "Професійне навчання клінічної психології для допомоги дітям". Про підсумки першого року співпраці: підготовлено нові курси та спецкурси, вийшли нові видання: ...
1074058
  Кравченко Ю.М. Програма "філософія для дітей" як ефективний підхід у вихованні особистості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 126-128
1074059
  Мелещенко О. Програма "цивілізація" як система, що навчає / О. Мелещенко, О. Кирилкін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 95-106. – (Журналістика ; Вип. 2)
1074060
  Коломієць Т. Програма «Озон» // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С. 2


  "Чимало університетських колег вже встигли вподобати запропоновану Радою ветеранів програму «Озон». Щомісяця один із найстаріших ботанічних закладів України організовує для ветеранів і всіх охочих тематичні екскурсії парковою та науковою частинами ...
1074061
   Програма 11 наукової студентської конференції 4-7 квітня 1955 року. – Київ, 1955. – 16с.
1074062
   Програма 13-тої щорічної міжвузівської наукової конференії, присвяченої вивченню творчості Івана Франка. – Івано-Франківськ, 1968. – 8с.
1074063
   Програма 17 наукової конференції по підсумках науково-дослідної роботи за 1964 рік, присвяченої 20-річчю заснування Львівського лісотехнічного інституту, з 27 вересня по 2 жовтня. – Львів, 1965. – 18с.
1074064
   Програма 19-ї студентської наукової конференції 18-22 квітня. – Львів, 1966. – 24с.
1074065
   Програма 2-ої науково-методичної конференції економічного факультета : (на тему "Поліпшення методики викладання політичної економії та інших дисциплін економічного циклу в світлі серпневої (1967 р.) постанови ЦК КПРС "Про заходи по дальшому розвитку суспільних наук та підвищення їх ролі в комуністичному будівництві")". – Київ : КДУ, 1968. – 4 с.
1074066
   Програма 21-ї наукової студентської конференції, присвяченої 100-річчю з дня заснування Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 1965. – 39с.
1074067
   Програма 21 наукової конференції викладачів і аспірантів по підсумках науково-дослідної роботі за 1968 рік. – Львів, 1969. – 24с.
1074068
   Програма 22-ї наукової студентської конференції, присвяченої 23 з"їзду КПРС. – Київ, 1966. – 16с.
1074069
   Програма 22-ї студентської наукової конференції. – Львів, 1969. – 24с.
1074070
   Програма 3-ї науково-методичної конференції факультету журналістики на тему. – К, 1970. – 4с.
1074071
   Програма 3 наукової студентської конференції 1947 року. – Київ, 1947. – 16с.
1074072
   Програма 31-ї наукової сесії Львівського державного університету ім. І.Я. Франка, присвяченої 40-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції/1917-1957/, 25-29 жовтня 1957 р. : МВО УРСР; Львівський державний університет ім. І.Я. Франка. – Львів, 1957. – 17с.
1074073
   Програма 4 наукової сесії КДУ. – Львів, 1948. – с.
1074074
   Програма 58-ї науково-практичної конференції. – Київ, 1997. – 91с.
1074075
   Програма 9 наукової студентської конференції Київського Державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького, 13-18 квітня 1953 року. – Київ, 1953. – 20с.
1074076
  Тихомирова Є.Б. Програма PHARE та її PR-технології як фактор оптимізації європейської інтеграції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 306-315. – ISBN 966-628-197-5
1074077
   Програма Secure-R2I: співробітництво країн Європейського Союзу з країнами Східного партнерства. Наукові дослідження та інновації у сфері технологій безпеки суспільства // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 75-79. – ISSN 1815-2066
1074078
  Максименко О.В. Програма TEMPUS-TACIS: глобалізація і можливості вибору (з досвіду викладання усного перекладу в Київському університеті) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 257-261. – ISBN 966-7890-03-1
1074079
   Програма VI міжвузовської наукової конференції. – Одеса, 1965. – 14с.
1074080
   Програма академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні для науковців, викладачів, випускників ВНЗ та студентів старших курсів гуманітарні, соціальні, точні, технічні, природничі дисципліни // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  "...Фінансування науки у країні, яка воює за свою Незалежність, не є достатнім, та й не може задовольнити всі потреби. Але найактивніші молоді науковці знають: саме сьогодні є дуже багато можливостей скористатися фінансуванням і програми "Горізонт ...
1074081
   Програма академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні. Стипендії для кандидатів та докторів наук, молодих викладачів та дослідників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 вересня (№ 37). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1074082
   Програма академічного обміну з адміністративного права "Адміністративне право у сучасному вимірі" // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 5 (7). – С. 67-68. – ISSN 2524-101X


  З 20 по 27 жовтня 2017 року на базі юридичних університетів та факультетів України, за підтримки OSCE Project Coordinator in Ukraine та Європейського центру верховенства права в межах програми ака- демічного обміну з адміністративного права ...
1074083
  Матвієнко Т.О. Програма аудиту зобов"язань за податками і зборами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 99-104
1074084
  Просяник О.Я. Програма будівництва комунізму / О.Я. Просяник. – К., 1962. – 48с.
1074085
  Хижняк В.П. Програма вдосконалення соціалізму / В.П. Хижняк. – Київ, 1986. – 49 с.
1074086
  Білан А. Програма взаємозбагачення і взаємопошани // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-5. – ISSN 0868-9644


  Відкрилися "Литовські дні в Україні - 2008". Проект надає широкі можливості для грунтовного і всебічного знайомства з культурою, мистецтвом, історією та економікою братньої країни.
1074087
  Кульчицький Б. Програма вибіркового магістерського курсу "Економічна соціологія" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.164-170
1074088
  Майєр В Н. Програма вибіркової навчальної дисципліни "Методика реалізації міжкультурної мовної освіти" для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.02 Мова і література (англійська, іспанська, німецька) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 4 (92). – С. 46-48. – ISSN 1817-8510


  Продовження назви: французька. У публікації представлено навчальну програму вибіркової дисципліни "Методика реалізації міжкультурної мовної освіти" для студентів другого (магістерського) рівня (спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.02 ...
1074089
   Програма вивчення дисципліни "Теорія держави і права" : для перепідготовки слухачів за спец.;Правознавство;. – Київ : КУ, 1997. – 15 с.
1074090
   Програма вивчення питання про підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру в науково-дослідному інституті. – К, 1970. – 8с.
1074091
  Швець В.Г. Програма визначення та оцінювання ризиків на молокопереробних підприємствах України / В.Г. Швець, С.І. Травінська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 103-108. – ISSN 2222-0712
1074092
   Програма виробничої переддипломної практики студентів з спеціальності "економічна кібернетика". – Київ : КДУ, 1970. – 9 с.
1074093
   Програма виробничої практики студентів в місцевих Радах депутатів трудящих і методичні вказівки по її організації та проведенню. – Київ : КДУ, 1968. – 6 с.
1074094
  Семенюченко Олексій Валерійович Програма виховання дітей дошкільного віку "Українотворець" / програму підгот.: П.П. Кононенко, Л.Г. Касян, О.В. Семенюченко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-84
1074095
  Семенюченко Олексій Валерійович Програма виховання дітей дошкільного віку "Українотворець" / підгот.: П.П. Кононенко, Л.Г. Касян, О.В. Семенюченко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 171-182
1074096
   Програма виховання комуністичної моралі в школі з методичними вказівками до неї. – К, 1961. – 193с.
1074097
   Програма військового стажування (практики) курсантів третього (другого)курсу Військового інституту : Спец."Фінанси (ВОС-310101). – Київ : Київський університет, 1998. – 13с.
1074098
   Програма Віктора Набруска // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4. – С. 2-3
1074099
   Програма Всесоюзного конкурса на проєкт памятника й музею на могилі Т.Г. Шевченка. – Х, 1931. – 55с.
1074100
   Програма Всеукраїнських наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській. – Київ, 2007. – 16 с.
1074101
  Божко О.І. Програма вступних іспитів для абітурієнтів вищих навчальних закладів. Історія України / О.І. Божко, В.Ф. Колесник // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 10-14.
1074102
  Єделєв Р.С. Програма гідної праці для країни як механізм здійснення програм технічного співробітництва Міжнародної організації праці // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 138-143. – ISBN 978-966-2609-68-4
1074103
  Василик І. Програма дисципліни "Історія адвокатури України" та методика ії викладання для студентів вищих навчальних закладів юридичного спрямування // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 6 (14), червень. – С. 51-55
1074104
   Програма дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" : Для студ.економ.спец.денно та очно-заочн.форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1997. – 14 с.
1074105
   Програма дій : Адаптована на Міжнар.Конф.з питань народонаселення та розвитку. Каїр, 5-13 вересня 1994 р. – Київ, 1997. – 178с. – ISBN 95-0-89714-400-7
1074106
   Програма дій "Порядок денний на ХХІ століття" ("AGENDA 21"). – Київ : Інтелсфера, 2000. – 360с. – (Нам жити на цій землі). – ISBN 966-95735-0-5
1074107
  Сошинська Я. Програма дій в умовах кризи // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 34-35. – ISSN 1029-7200


  Президія Української бібліотечної асоціації (УБА) 7 липня 2015 р. ухвалила Маніфест УБА "Бібліотеки в умовах кризи", де представлено бачення місії та ролі бібліотек, їхньої значущості для українського суспільства, яке наразі долає кризові явища та ...
1074108
   Програма дій з подальшого впровадження "Порядку денного на ХХІ століття" ("RIO+5"). – Київ : Інтелсфера, 2000. – 58с. – (Нам жити на цій землі). – ISBN 966-95735-1-3
1074109
  Деяк Я. Програма діяльності Кабінету Міністрів України // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 4-11
1074110
   Програма діяльності кабінету міністрів України " Відкритість, дієвість, результативність". – Київ, 2003. – 34с.
1074111
  Жиляєв І.Б. Програма діяльності Кабінету Міністрів України: досвід та перспективи // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 10. – С. 10-16
1074112
  Карпухіна Т.О. Програма діяльності ОУН на початковому етапі Другої свтової війни // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 198-201. – ISSN 0321-0499
1074113
   Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 17-39. – ISSN 0130-8890
1074114
   Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 17-39. – ISSN 0130-8890
1074115
   Програма для географічних факультетів педагогічних інститутів : Методика фізичної і економічної географії. – Київ : Радянська школа, 1938. – 16 с.
1074116
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К, 1998. – 28с.
1074117
  Присяжна Т.М. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Українознавство" : 1-4 класи / програму підгот.: П.П. Кононенко, Т.М. Присяжна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 85-102
1074118
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Економіка & фінанси", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 16-18 : табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1074119
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Прикладні фінанси", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 13-15 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.
1074120
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Родинні фінанси", 5 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 4-6 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1074121
  Рябова О.Б. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансова абетка", 2 клас / О.Б. Рябова, Л.Я. Криховець, Л.І. Чорторинська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 5-8. – Бібліогр.: 18 назв.
1074122
  Рябова О.Б. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансова арифметика", 3 клас / О.Б. Рябова, Л.Я. Криховець, Л.І. Чорторинська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 8-12. – Бібліогр.: 18 назв.
1074123
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансова культура", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 10-12 : табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1074124
  Рябова О.Б. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансова поведінка", 4 клас / О.Б. Рябова, Л.Я. Криховець, Л.І. Чорторинська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 12-15. – Бібліогр.: 20 назв.
1074125
   Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курсу за вибором "Фінансово-грамотний споживач", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 7-9 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1074126
   Програма для збирання матеріалів до діалектологічного атласа українських говорів Закарпатської області УРСР. – Ужгород, 1960. – 88с.
1074127
   Програма для збирання матеріалів до діалектологічного атласа української мови. – Київ, 1948. – 167с.
1074128
  Дзендзелівський Й.О. Програма для збирання матеріалів до лексичного атласу української мови / Й.О. Дзендзелівський. – Київ, 1984. – 308с.
1074129
  Дзендзелівський Й.О. Програма для збирання матеріалів до лексичного атласу української мови / Й.О. Дзендзелівський. – 2-е вид. – К., 1987. – 297с.
1074130
   Програма для педагогічних інститутів "Фізіологія тварин і людини". – Київ-Харків : Радянська школа, 1938. – 16с. – Библиогр.: с.14-16
1074131
   Програма для природничих факультетів педагогічних інститутів "Фізіологія тварин і людини". – Київ : Радянська школа, 1938. – 16с.. – Библиогр.: с.16
1074132
  Піщалковська М. Програма для спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов / М. Піщалковська, К. Гребіник // Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5 (63), вересень - жовтень. – С. 2-12
1074133
   Програма для технікумів підготовки культурно-освітніх працівників, 1954. – 32с.
1074134
   Програма для університетів "Загальний курс фізіології тварин і людини". – Київ : Радянська школа, 1938. – 15с. – Библиогр.: с.14-15
1074135
   Програма для університетів та педвишів "Гістологія". – Київ : Радянська школа, 1938. – 6с. – Библиогр.: с.6
1074136
   Програма для університетів та педвишів "Загальна ембріологія". – Київ : Радянська школа, 1938. – 4с. – Библиогр.: с.4
1074137
   Програма для фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів. – Київ, 1940. – 7с.
1074138
   Програма для хімічних факультетів університетів. – К.-Х, 1938. – 4с.
1074139
   Програма до вступних іспитів у 1997 році. – К, 1997. – 15с.
1074140
   Програма до збирання відомостей про українсько-руський край і нарід. – Львів : Наукове Товариство імени Шевченка. – 16 с. – (Етнографічний збірник т. 1)
1074141
  Михальчук К.П., Тимченко Є.К. Програма до збирання діалектичних одмін української мови / К. Михальчук і Е. Тимченко. – Київ : Вид. Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 1-ї Київ. Спілки Друк. Справи, 1909. – II, 202, IV с. – Рік вид. встановлено за кн.: Кн. летопись.1909, № 50.


  На тит. стор. прим. № 5633 дарчий надпис: Високоповажанаму професорові А.М. Лободі від авторів К. Михальчук, Е. Тимченка
1074142
   Програма до збірання відомостей про громади і збірки сільської молоді / Вирізка з Матеріалів до укр.-рос. етнології, т.2. – 27 с.
1074143
  Прушковський Л.В. Програма добробуту / Л.В. Прушковський, К.Д. Якимчук. – К., 1982. – 104с.
1074144
  Лугова О.А. Програма добросусідства "Польща-Білорусь-Україна" як чинник активізації транскордонного співробітництва єврорегіону "Буг" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 58-62. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1074145
  Товстокора Ю.В. Програма дослідження групової рефлексії як чинника професійного самовизначення майбутніх психологів // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 102-112
1074146
  Осіпов С. Програма досліджень довготривалих змін фраунгоферових ліній в спектрі сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 34-36. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Представлено програму досліджень довготривалих змін фраунгоферових ліній, яка реалізується на голосіївському сонячному телескопі АЦУ-5. Запропоновано методи врахування впливу основних дестабілізуючих факторів, а саме розсіяного світла в спектрографі, ...
1074147
  Шнуровська Л.В. Програма експерементально-фонетичного дослідження соціокультурних особливостей просодичної інтерференції в усному англійському мовленні українських білінгвів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 470-472. – Бібліогр.: Літ.: с. 472; 8 п. – ISSN 1729-360Х
1074148
  Війтишин В.І. Програма екуменічного діалогу УГКЦ згідно Івана Павла II / Архієпископ і митрополит Володимир Війтишин. – Івано-Франківськ : Маргітич О.І., 2015. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 205-233 та в підрядк. прим.
1074149
  Коваль О.В. Програма ЄС "Горизонт-2020" - для кого то що вона дасть Україні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 2-3


  Горизонт 2020 - нова програма ЄС з досліджень та інновацій. Вона триватиме з 2014 до 2020 року з загальним бюджетом 80 млрд. євро.
1074150
   Програма ЄС Еразмус+ допоможе тридцяти українським вишам поліпшити освітні програми // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
1074151
  Міщук Г. Програма житлових субсидій в Україні як індикатор соціальної відповідальності держави / Г. Міщук, Г. Юрчик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 33-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912
1074152
   Програма з анатомії та фізіології людини для студентів філософського факультету. – Київ, 1981. – 7 с.
1074153
  Буренко В. Програма з англійської мови для дошкільників та учнів першого класу загальноосвітніх навчальних закладів // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (41). – С. 58-69
1074154
   Програма з археології для історико-філол. – К, 1960. – 36с.
1074155
   Програма з вступу до романського мовознавства для студентів факультету романо-германської філології. – К, 1978. – 12с.
1074156
  Олійник Я.Б. Програма з географії / Я.Б. Олійник, П.О. Масляк, О.Я. Скуратович // Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України
1074157
   Програма з географії для 3 та 4 груп трудової політехнічної школи. – Харків : Радянська школа, 1933. – 7 с.
1074158
   Програма з географії для другого концентру семирічки (ФЗС та ШКМ). – Харків : Радянська школа, 1932. – 26 с.
1074159
   Програма з географії для трудової політехнічної школи. – 2-ге вид. – Харків : Радянська школа, 1933. – 55с.
1074160
  Хлєбніков К. Програма з графічної грамоти та математики / К. Хлєбніков. – Х., 1930. – 80с.
1074161
   Програма з державного права буржуазних держав для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 30с.
1074162
   Програма з дисципліни "Історія середніх Віків" : для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 19с.
1074163
   Програма з дисципліни "Політична психологія" : Для студентів третього року денної форми навчання факультету соціології та психології, спец. "психологія". – Київ : Науковий світ, 2006. – 22с.
1074164
   Програма з дисципліни "Психологія викладацької роботи" : Для студентів магістратури мех.-мат. факультету. – Київ : Науковий світ, 2006. – 20с.
1074165
   Програма з дисципліни "Соціальні та політичні конфлікти" : Для студентів магістратури факультету соціології та психології, спец. "психологія". – Київ : Науковий світ, 2007. – 20с.
1074166
   Програма з діалектичного та історичного матеріалізму для вечірніх університетів марксизму-ленінізму при міськкомах партіі, гуртків і семінарів системи партійної освіти, а також для самостійно вивчаю. – К, 1958. – 43с.
1074167
   Програма з економіки социалістичних сільськогосподарських підприємств для економічних шкіл, гуртків і семінарів сітки партійної освіти, а також для самостійно вівчаючих економіку соц. сільськ. підпр. – К, 1958. – 31с.
1074168
   Програма з економічної географії СРСР. – К, 1958. – 15с.
1074169
   Програма з економічної географії СРСР. – К, 1959. – 16с.
1074170
   Програма з історії античної філософії. – К, 1972. – 16с.
1074171
   Програма з історії держави і права для юридичних вищих учбових закладів. – Львів, 1957. – 31с.
1074172
   Програма з історії КПРС. – К, 1959. – 48с.
1074173
   Програма з історії російської журналістики 18-19 ст : Для фак-тів і відділів журналістики держ. ун-тів. – Львів, 1956. – с.
1074174
   Програма з історії української літератури. – Львів, 1967. – 98с.
1074175
   Програма з історії української літератури другої половини 19 - початку 20 ст. – К, 1997. – 74с.
1074176
   Програма з історії української літератури кінця 19 - початку 20 століття. – К, 1957. – 36с.
1074177
   Програма з історії української радянської літератури для філол. фак-тів ун-тів та пед. ін-тів. – Київ, 1952. – 68с.
1074178
   Програма з колгоспного права. – К, 1956. – 14с.
1074179
  Адаменко С. Програма з культури мовлення
1074180
   Програма з курсу " Математика" : для слухачів підготовчого відділення. – Київ : Київський університет, 1997. – 16 с.
1074181
   Програма з курсу " Синтез і аналіз чистих речовин". – Київ, 1973. – 3с.
1074182
   Програма з курсу "Електрохімічні методи аналізу". – Київ, 1973. – 5с.
1074183
   Програма з курсу "Історія народної художньої культури" : для відділення фольклористики філол. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 31с.
1074184
   Програма з курсу "Історія народної художньої культури". – К, 1998. – 30с.
1074185
   Програма з курсу "Історія СРСР" для підготовчих відділень. – К, 1985. – 36с.
1074186
   Програма з курсу "Історія української літератури. – К, 1986. – 55с.
1074187
   Програма з курсу "Історія української літературної критики" для студентів факультету україністики. – Луцьк : Вежа, 2000. – 20с.
1074188
   Програма з курсу "Методика викладання української мови". – К, 1958. – 23 с.
1074189
   Програма з курсу "Оптичні методи аналізу" для студентів. – К, 1967. – 7с.
1074190
  Мазурмович Б.М. Програма з курсу "Основи зоології" / Б.М. Мазурмович. – Х, 1964. – 12с.
1074191
   Програма з курсу "Палеографія антропогена для студентів - географія 3 курсу геогафічного факультету. – К, 1970. – 8с.
1074192
   Програма з курсу "Природна хімічного зв"язку для студенстів 1-го курсу хімічного факультету. – Київ, 1973. – 2с.
1074193
   Програма з курсу "Прокурорський нагляд в СРСР". – К, 1956. – 10с.
1074194
   Програма з курсу "Психологія". – Київ, 1952. – 16с.
1074195
   Програма з курсу "Систематика вищих рослин" для студенстів стаціонару. – К, 1974. – 10с.
1074196
   Програма з курсу "Спектральний і аналіз для студенстів 4 курсу біологічного факультету. – Київ, 1973. – 3с.
1074197
   Програма з курсу "Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу" : для студ. 4 курсу хім. ф-ту. – Киев : КДУ, 1972. – 6 с. – На тит. 1973 р.
1074198
   Програма з курсу "Фізіологія людини і тварин з основами анатоміі "для студентів біологічного факультету. – Київ, 1983. – 18 с.
1074199
   Програма з курсу Економічна географія зарубіжних держав. – Х, 1959. – 32 с.
1074200
   Програма з курсу історичної граматики українскоі мови. – Львів, 1958. – 23с.
1074201
   Програма з курсу історії зарубіжних літератур. – Київ, 1973. – 18с.
1074202
   Програма з курсу методики викладання української літератури. – К, 1956. – 20с.
1074203
   Програма з курсу практичної стилістики української мови. – Київ : КДУ, 1965. – 12 с.
1074204
   Програма з курсу радянського будівництва для студентів юридичного факультету. – Київ : КДУ, 1956. – 11 с.
1074205
   Програма з курсу сучасної української літературної мови. – Київ, 1965. – 15 с.
1074206
   Програма з курсу української діалектології : Для філолог. фак-тів ун-тів. – Київ, 1965. – 23 с.
1074207
   Програма з курсу української народнопоетичної творчості : Для філолог. фак-тів ун-тів. – Київ, 1965. – 33 с.
1074208
  Мазурмович Б.М. Програма з методики природознавства для заочників / Б.М. Мазурмович. – Чернігів, 1945. – 12с.
1074209
   Програма з міжнародного права для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 23с.
1074210
  Мельник Н. Програма з навчального предмета має виражати консолідовану думку фахівців // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6
1074211
   Програма з новітньої історії. – Харків, 1957. – 48 с.
1074212
   Програма з нормативного курсу "Нижчі рослини". – К, 1978. – 28с.
1074213
   Програма з основ римського цивільного права. – К, 1956. – 7с.
1074214
   Програма з основ сільського господарства для природничо-географічних відділів. – Київ, 1952. – 16с.
1074215
   Програма з політичної економії. – К, 1959. – 60с.
1074216
   Програма з радянського кримінального права. – Київ, 1973. – 77с.
1074217
   Програма з радянського кримінального процесу. – К, 1956. – 16с.
1074218
   Програма з радянського трудового права. – М, 1956. – 22с.
1074219
   Програма з радянського фінансового права для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 16с.
1074220
   Програма з радянського цивільного процесу. – К, 1956. – 18с.
1074221
   Програма з радянської криміналістики для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 27с.
1074222
   Програма з спецкурсу "Елементарний і функціональний аналіз мономерів і полімерів". – К, 1972. – 6с.
1074223
   Програма з спецкурсу "Стереохімія". – К, 1972. – 4с.
1074224
   Програма з спецкурсу "Транспортне право". – Київ : КДУ, 1983. – 12 с.
1074225
   Програма з теорії держави і права для юридичних вищих учбових закладів. – К, 1956. – 19с.
1074226
   Програма з української мови. – Київ : Вид-во Київ ун-ту, 1962. – 14 с.
1074227
   Програма з фізичної географії частин світу : (для географічних факультетів державних університетів). – Київ, 1978. – 46 с.
1074228
   Програма з французької мови. – Київ, 1973. – 25 с.
1074229
   Програма з хімії для слухачів підготовчих відділень. – К, 1980. – 11с.
1074230
   Програма з японської мови : Для студентів відділення сходознавства (перший рік навчання). – Київ : Київський університет, 1998. – 15с.
1074231
   Програма за възпитательната работа в дестката градина. – София, 1976. – 304 с.
1074232
   Програма загального курсу "біохімія" для біофізиків та біохіміків. – К, 1982. – 8с.
1074233
   Програма загального практикуму з органічної хімії : для студентів другого та третього курсів хімічного факультету. – Київ : Київський університет, 2007. – 13с.
1074234
  Головешко Д. Програма Запорізької ОДТРК "Запоріжжя" "Мова як море": 15 років мовного виховання // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 182-189


  В статті розглядаються структура та специфічні риси освітньо-пізнавальної програми "Мова як море", окреслюється її соціальне значення. The article deals with the structure and specific features of educational TV-program "Language as a sea", ...
1074235
   Програма захисту свідків. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 55с.
1074236
   Програма заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. – [Київ] : [б. в.], 2011. – 32 с.
1074237
  Цілуйко К.К. Програма збирання матеріалів для вчення топоніміки України. / К.К. Цілуйко. – К, 1962. – 20с.
1074238
  Грушевська К. Програма збирання матеріялів до українського народного сонника // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 106-107. – ISSN 2225-5095
1074239
   Програма звітно-наукової сесії кафедр, 16-20 грудня 1952 року. – Київ, 1952. – 26с.
1074240
   Програма звітно-наукової сесії кафедр, 29 січня - 2 лютого 1954 року. – Київ, 1954. – 12с.
1074241
  Микитенко О.О. Програма зі слов"янського фольклору П.Г. Богатирьова та невідомий лист його до М.Т. Рильського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 72-82. – ISSN 2075-437X


  У статті представлено невідомі матеріали з приватного архіву В.С. Бобкової, які відносяться до історії Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського середини ХХ ст., а саме лист П.Г. Богатирьова до М.Т. Рильського із його ...
1074242
   Програма зі спецкурсу "Український дитячий фольклор (народнопоетичний та етномузикознавчий аспекти)" : для студ. спеціальності "Фольклористика". – Київ : Київський ун-т, 2006. – 28 с.
1074243
  Коваленко О. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-15.
1074244
   Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 10-18
1074245
   Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України // Історія України. – Київ, 2012. – грудень (№ 45/46)
1074246
   Програма і запрошення : Назустріч 100-річчю з дня народження В.І.Леніна. – Київ : КДУ, 1969. – 5с.
1074247
   Програма і матеріали для діалектологічної практики студенстів філологічного факультету університету. – Одеса, 1974. – 102с.
1074248
  Черевко І. Програма і методика дисертаційного дослідження "Формування експортного потенціалу нішевих культур у контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів: теорія, методологія, практика" // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 15-26. – Бібліогр.: с. 25-26. – ISSN 2313-3627
1074249
   Програма і методичні вказівки для заочників педагогічних інститутів. – Київ, 1946. – 32 с.
1074250
   Програма і методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Господарське право" : для слухачів спеціальності 7.060101 "Правознавство". – Київ, 2006. – 37с.
1074251
   Програма і методичні вказівки по лабораторного практикуму з фізичної і колоідної хімії. – К, 1994. – 64с.
1074252
   Програма і методичні настанови до проведення виробничої фізико-географічної практичного факультету. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – 88с.
1074253
   Програма і методичні поради до проходження комплексної виробничої практики у сільскому господарстві. – Київ : КДУ, 1973. – 16 с.
1074254
   Програма і методичні розробки до лабораторних занять з нормативного курсу "Ботаніка. Морфологія рослин" : для студентів біологічного факультету. – Київ : Фітосоціоцентр, 1999. – 20с. – ISBN 966-7459-52-7
1074255
  Кириченко С.А. Програма і питання до іспиту для вступу до аспірантури зі спеціальності 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза : Методичні рекомендації / С. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т. ім. П. Могили; комплексу " Києво-Могилянська академія"; Наук. ред. О. А. Кириченко. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 20с. – (Методична серія ; Вип.61). – ISSN 1811-492X
1074256
   Програма і питання до модульно-рейтингового контролю з нормативного курсу "Ботаніка, вищі рослини" [Електронний ресурс] : для студ. біол. фак. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 52 с.
1074257
   Програма і плани проведення занять зі спецкурсу "Основи криміналістичної мікрооб"єктології" : для магістрів-юристів. – Київ, 2004. – 12с.
1074258
   Програма і плани проведення занять зі спецкурсу "Проблеми вдосконалення предмету та системи юридичних наук" : для магістрів-юристів. – Київ, 2004. – 12с.
1074259
   Програма і плани проведення занять зі спецкурсу "Проблеми кримінального судочинства" : для магістрів-юристів. – Київ, 2004. – 12с.
1074260
   Програма і плани проведення занять зі спецкурсу "Проблеми одорології" : для магістрів-юристів / Мін-во внутрішніх справ України; КІВС; Уклад.: С.А.Кириченко, Ю.О.Кириченко. – Київ, 2004. – 12с.
1074261
   Програма і плани семінарських занять з курсу політичної економії. – К, 1991. – 53с.
1074262
   Програма і прани практичних занять з курсу "Теорія і практика перекладу". – К, 1984. – 20с.
1074263
   Програма і робочі плани з курсу "Історія України" та спецкурсів. – К, 1991. – 63с.
1074264
   Програма і робочі плани з курсу "Історія України" та спецкурсів. – Київ, 1991. – 62с.
1074265
  ВЛКСМ Програма і Статут Всесоюзної Ленінської коммуністичної спілки молоді. – Київ : Вид-во ЦК ЛКСМУ "Молодий більшовик", 1940. – 88 с. – На обкл.: Програма и Статут ВЛКСМ. - Мініатюрне видання
1074266
  ВЛКСМ Програма і Статут Всесоюзної Ленінської комуністичної спілки молоді. – Київ : Вид-во ЦК ЛКСМУ "Молодий більшовик", 1938. – 95 с. – На обкл.: Програма и Статут ВЛКСМ. - Мініатюрне видання
1074267
   Програма і тези доповідей Республіканської міжвузівської наукової конференції. – с.
1074268
  Андрощук Г.О. Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини: стратегія високих технологій // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2009. – Т. 5, № 3. – С. 72-88. – ISSN 1815-2066
1074269
   Програма інтегрованого курсу "Природничі науки" для 10-11 класів гуманіторного профілю загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 7/8 (197/198). – С. 20-31
1074270
  Карацюба А. Програма історико-філологічного факультету Університету Св. Володимира 1886-1891 рр. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 16-19
1074271
  Ющенко В. Програма кандидата на пост Президента України Ющенка Віктора Андрійовича // Новини Закарпаття, 2004


  Програма кандидата на пост Президента України Ющенка Віктора Андрійовича
1074272
   Програма кандидатських іспитів з фізико-математичних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 170с.
1074273
  Маркевич О.П. Програма кандидатського іспиту з зоології безхребетних. / О.П. Маркевич. – К., 1946. – 29с.
1074274
   Програма кандидатського іспиту.Технічні науки : 05.13.13 - обчислюв. машини, системи та мережі: Програми кандидат. іспитів зі спец-тей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів. – Київ : Київський університет, 2001. – 17с. – фз,рфз,м.м.,киб. карточки есть
1074275
   Програма Комуністичної парії Радянського Союзу. – Київ : Політвидав України, 1985. – 84 с.
1074276
   Програма Комуністичної парії Радянського Союзу. – К, 1986. – 80с.
1074277
   Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. – К, 1964. – 352с.
1074278
   Програма конференції "Людина та ландшафт" The Program of the Conference "Human & Landscape" // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 15-22. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1074279
   Програма КПРС - програма побудови комуністичного суспільства. – К, 1961. – 66с.
1074280
   Програма курсу " Географія Туреччини ". – Київ : Київський університет, 2000. – 16с.
1074281
   Програма курсу " Економічна і соціальна географія України" : для студ. географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 20с.
1074282
   Програма курсу " Загальна геологія " : для студ. геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 12 с.
1074283
   Програма курсу " Історична геологія " : для студентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 10с.
1074284
   Програма курсу " Історія зарубіжних літератур " (Літератур Сходу) : для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 40с.
1074285
   Програма курсу " Історія і теорія політичних партій і рухів " : для студ. університету. – Київ : Київський університет, 1997. – 16 с
1074286
   Програма курсу " Історія та методологія геологічних наук (гідрогеологія та інженерна геологія) " : для студ. геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 9с.
1074287
   Програма курсу " Історія та теорія політичних партій і рухів ". – Київ : Київський університет, 2001. – 24с.
1074288
   Програма курсу " Математичні методи у психології " для студентів факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – 25с.
1074289
   Програма курсу " Мова права" : для студ. юр. вузів та фак-тів. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 52 с. – ISBN 966-95249-2-Х
1074290
   Програма курсу " Чеська мова" (друга слов`янська) : для студ. слов`нського відділення філологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1999. – 11с.
1074291
   Програма курсу "Адвокатура в Україні" : для слухачів за спеціальністю 7.060.101 "Правознавство". – Київ, 2005. – 12с.
1074292
   Програма курсу "Альгоіндикація" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 4с.
1074293
   Програма курсу "Аналіз господарської діяльсності промислових і сільськогосподарських підприємств". – К, 1977. – 11с.
1074294
   Програма курсу "Англійська мова". – К, 1997. – 12с.
1074295
   Програма курсу "Арабська літературна мова" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 15с.
1074296
   Програма курсу "Аудит" : для слухачів спеціальностей 7.050.104 "Фінанси", 7.050.106 "Облік і аудит". – Київ, 2005. – 20с.
1074297
   Програма курсу "Безпека життєдіяльності" : Для студентів геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 10с.
1074298
   Програма курсу "Буржуазна філософія епохи імперіалізму" : для філософського ф-ту КДУ. – Київ : КДУ, 1972. – 22 с.
1074299
   Програма курсу "Валеологія" для учнів гуманітарних ліцеїв. – Київ : Редакційно-видавничий центр "Київський університет", 1997. – 4с.
1074300
   Програма курсу "Вступ до класичної філології". – Київ : Київський університет, 2001. – 42с.
1074301
   Програма курсу "Вступ до літературознавства". – К, 1997. – 18с.
1074302
   Програма курсу "Вступ до марксистсько-ленінської філософії". – Київ : КДУ, 1972. – 8 с.
1074303
   Програма курсу "Вступ до мовознавства". – Київ, 1975. – 27 с.
1074304
   Програма курсу "Вступ до мовознавства". – К, 1997. – 26с.
1074305
   Програма курсу "Геологорозвідувальна справа" : для студентів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 7с.
1074306
   Програма курсу "Геологорозідувальна справа, техніка безпеки та охорога праці". – Київ : Київський університет, 1998. – 11 с.
1074307
   Програма курсу "Екологія і природокористування". – К, 1997. – 6с.
1074308
   Програма курсу "Економіка, організація та планування геологорозвідувальних робіт" : Для студентів геологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 8с.
1074309
  Нечипоренко Н.Д. Програма курсу "Економічна статистики" для студентів економічнго факультету та факультету кібернетики / Н.Д.Нечипоренко КДУ ім. Т.Г. шевченка, МВ та ССО УРСР. – Київ, 1972. – 26 с.
1074310
   Програма курсу "Етнопедагогіка" : Для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський унiвеpситет, 1998. – 12с.
1074311
   Програма курсу "Загальна геологія". – К, 1997. – 12с.
1074312
   Програма курсу "Загальне мовознавство". – К, 1986. – 16с.
1074313
  Білецький А.О. Програма курсу "Загального мовознавства". / А.О. Білецький. – Київ, 1972. – 50с.
1074314
   Програма курсу "Зарубіжна література 1917-1980 років". – К, 1984. – 25с.
1074315
   Програма курсу "Західнослов"янські мови". – К, 1997. – 14с.
1074316
   Програма курсу "Земельне право України" : для слухачів за спеціальністю 7.060101 "Правознавство". – Київ, 2005. – 12с.
1074317
   Програма курсу "Зоологія безхребетних". – Київ, 1972. – 27 с.
1074318
   Програма курсу "Історична геологія". – К, 1997. – 10с.
1074319
   Програма курсу "Історії польської літературної критики". – К, 1982. – 8с.
1074320
   Програма курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" : для слухачів за спеціальністю 7.060101 "Правознавство". – Київ, 2005. – 9с.
1074321
   Програма курсу "Історія держави і права України" : для перепідготовки слухачів за спец. "Правознавство". – Київ : КУ, 1997. – 9 с.
1074322
   Програма курсу "Історія держави і права Української РСР". – Канів, 1981. – 34 с.
1074323
   Програма курсу "Історія держави і права Української РСР". – К, 1988. – 30с.
1074324
   Програма курсу "Історія зарубіжних літератур". – К, 1999. – 39с.
1074325
   Програма курсу "Історія класичної філології. – К, 1999. – 8с.
1074326
   Програма курсу "Історія КПРС". – К, 1958. – 40с.
1074327
   Програма курсу "Історія КПРС" : для вищих учбових закладів СРСР, (на 220 годин). – Київ : КДУ, 1962. – 55 с.
1074328
   Програма курсу "Історія КПРС" : для вищих учбових закладів СРСР, (на150 годин). – Київ : КДУ, 1962. – 46 с.
1074329
   Програма курсу "Історія КПРС". – Київ : КДУ, 1965. – 23 с.
1074330
   Програма курсу "Історія КПРС". – Київ : КДУ, 1967. – 66 с.
1074331
   Програма курсу "Історія народів Росії". – К, 1991. – 30с.
1074332
   Програма курсу "Історія партійно-радянської журналістики національних республік". – К, 1979. – 36с.
1074333
   Програма курсу "Історія слов"янської та російської філософії. – К, 1997. – 32с.
1074334
   Програма курсу "Історія слов"янської та російської філософії". – Київ : Київський університет
Ч.2 : Програма курсу і плани семінарських занять: "Історія слов"янської філософії". – 1998. – 24с.
1074335
   Програма курсу "Історія та методологія геологічних наук. – К, 1997. – 9с.
1074336
   Програма курсу "Історія України. – К, 1990. – 30с.
1074337
   Програма курсу "Історія України". – К, 1992. – 11с.
1074338
   Програма курсу "Історія України" для учнів Українського гуманітарного ліцею. – Київ, 1997. – 26с.
1074339
   Програма курсу "Історія української журналістики. – Київ : Київський університет, 1998. – 31с.
1074340
   Програма курсу "Історія Української РСР". – Київ, 1979. – 86с.
1074341
   Програма курсу "Корисні копалини" : Для студ.геологіч.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 8 с.
1074342
   Програма курсу "Латинська мова". – К, 1997. – 12с.
1074343
   Програма курсу "Латинська мова" : Для студентів відділення "українська мова і література". – Київ : Науковий світ, 2006. – 16с. – ISBN 966-675-428-2
1074344
   Програма курсу "Латинська мова" : для студ. іст. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. заг. мовознавства і класич. філології ; [упоряд. С.М. Лучканин]. – Київ : Науковий світ, 2008. – 14, [1] с.


  У пр. №2907BR напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. Київ, 9 вересня 2014 р.
1074345
   Програма курсу "Лексикологія французької мови". – К, 1984. – 7с.
1074346
   Програма курсу "Лексикологія японської мови" : Для студентів відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 1998. – 7с.
1074347
   Програма курсу "Лінгвокраїнознавство арабських країн)" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 20с.
1074348
   Програма курсу "Логіка". – К, 1997. – 4с.
1074349
   Програма курсу "Маркетинг". – Київ, 1992. – 30с.
1074350
   Програма курсу "Маркетинг". – Київ, 1997. – 4с.
1074351
   Програма курсу "Методи синтезу і досліждення полімерів". – К, 1972. – 5с.
1074352
   Програма курсу "Методи синтезу мономерів". – К, 1977. – 6с.
1074353
   Програма курсу "Методика викладання географії " : для студентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 12с.
1074354
   Програма курсу "Методика викладання марксистсько-ленінської філософії". – Київ : КДУ, 1972. – 13 с.
1074355
   Програма курсу "Методика викладання соціально-політичних дисциплін" : для студентів спеціальності " Політологія" філософського ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 13с.
1074356
   Програма курсу "Методологія та методи соціологічних досліджень". – К, 1997. – 26с.
1074357
  Буткевич В.Г. Програма курсу "Міжнародне публічне право" // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1995. – № 1. – С. 3-62


  Програма укладена доктором юридичних наук, професором В.Г. Буткевичем, є навчальною для студентів відділення міжнародного права Українського інституту міжнародних відносин. Програму затверджено кафедрою міжнародного права, а також Вченною радою ...
1074358
   Програма курсу "Мікробіологія" [Електронний ресурс], 2004. – 10с.
1074359
   Програма курсу "Мова і культура суспільства" : Для слухачів гуманітарного ліцею. – Київ : Київський унiвеpситет, 1998. – 19с.
1074360
   Програма курсу "Мова стилі як феномен націнальної культури". – К, 1997. – 11с.
1074361
   Програма курсу "науково-технічна революція і преса". – К, 1982. – 18с.
1074362
   Програма курсу "Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки". – Київ : Київський університет, 2002. – 36с.
1074363
   Програма курсу "Органічна хімія". – К, 1967. – 13с.
1074364
   Програма курсу "Основи інноваційної політики". – К, 1997. – 11с.
1074365
   Програма курсу "Основи марксистсько-ленінської естетики". – К, 1956. – 23с.
1074366
   Програма курсу "Основи марксистсько-ленінської естетики". – К, 1960. – 20с.
1074367
   Програма курсу "Основи марксистсько-ленінської естетики". – Київ : КДУ, 1973. – 15 с.
1074368
   Програма курсу "Основи марксистсько-ленінської етики". – К, 1959. – 20с.
1074369
   Програма курсу "Основи менеджменту". – К, 1997. – 22с.
1074370
   Програма курсу "Основи наукового атеізму". – К, 1960. – 20с.
1074371
   Програма курсу "Основи наукового атеізму". – Київ : КДУ, 1972. – 12 с.
1074372
   Програма курсу "Основи наукової організації самостійної навчальної праці студента. – К, 1971. – 10с.
1074373
   Програма курсу "Основи підприємництва". – К, 1997. – 11с.
1074374
   Програма курсу "Основи радянського права". – Київ : КДУ, 1974. – 16 с.
1074375
   Програма курсу "Основи соціологічних знань". – К, 1997. – 15с.
1074376
   Програма курсу "Основи суспільної географії" : для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Знання, 1999. – 25 с. – ISBN 966-7293-81-4
1074377
   Програма курсу "Основи суспільної географії" для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Знання, 2000. – 17 с. – ISBN 966-7293-82-5
1074378
   Програма курсу "Політологія". – К, 1997. – 38с.
1074379
   Програма курсу "Правова охорона природи Української РСР". – Київ : КДУ, 1972. – 18 с.
1074380
   Програма курсу "Природознавство", 10-11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 8-28
1074381
   Програма курсу "Прогнозування виробничо-територіальних систем" : Для студ.географ.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 8с.
1074382
   Програма курсу "Прокуратура України" : для слухачів спеціальності 7.060.101 "Правознавство". – Київ, 2004. – 22с.
1074383
   Програма курсу "Радянське кримінальне право". – К, 1986. – 40с.
1074384
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія". – К, 1997. – 14с.
1074385
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія" : розділ "Німеччина". – Київ : Київський університет, 1997. – 10 с.
1074386
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія" : розділ "Італія". – Київ : Київський університет, 1997. – 15 с.
1074387
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія" (розділ " Німеччина" ) : для студентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 20с.
1074388
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія" (розділ "Італия") : для студентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 15 с.
1074389
   Програма курсу "Регіональна економічна і соціальна географія" (розділ "Німеччина") : для студ. географ. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 20 с.
1074390
   Програма курсу "Світова художня культура". – К, 1991. – 28с.
1074391
   Програма курсу "Світова художня література" для учнів Українського гуманіт. ліцею.. – К., 1997. – 20с.
1074392
   Програма курсу "Систематика слизовиків" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 5с.
1074393
   Програма курсу "Соціальна географія". – К, 2000. – 17с.
1074394
   Програма курсу "Соціологія культури". – К, 1997. – 10с.
1074395
   Програма курсу "Старослов"янська мова". – Київ : Київський університет, 2001. – 18с.
1074396
   Програма курсу "Старослов`янська мова" : Для студ. гуманіт. фак. ун-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 15 с.
1074397
   Програма курсу "Стилістика української мови". – К, 1997. – 19с.
1074398
   Програма курсу "Структурні та математичні методи вивчення мови". – К, 1969. – 12с.
1074399
   Програма курсу "Судоустрій України" : для перепідготовки слухачів за спец. "Правознавство". – Київ : КУ, 1997. – 4 с.
1074400
   Програма курсу "Суспільно-географічна районологія" : Для студ.географ.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 11с.
1074401
   Програма курсу "Сучасна українська літературна мова". – Київ, 1952. – 24с.
1074402
   Програма курсу "Східномовно-український переклад художньої літератури (арабська мова)" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 14с.
1074403
   Програма курсу "Теоретична граматика китайської мови" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 9с.
1074404
   Програма курсу "Теоретична граматика корейської мови" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 10с.
1074405
   Програма курсу "Теорія еволюції". – Київ : Київський університет, 1997. – 8 с.
1074406
   Програма курсу "Теорія етносу та етнічних процесів" для студентів історичного факультету : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 7 с. – Бібліогр.:с.3-7
1074407
   Програма курсу "Теорія і практика радянського телеачення". – К, 1973. – 35с.
1074408
   Програма курсу "Теорія китайської літератури" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 12с.
1074409
   Програма курсу "Теорія літератури". – К, 1997. – 38с.
1074410
   Програма курсу "Техніка усного перекладу (арабська мова)" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 10с.
1074411
   Програма курсу "Труднощі перекладу східного (арабського) тексту" : для студ. відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 12с.
1074412
   Програма курсу "Українська діалектологія" для студентів філологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 25с.
1074413
   Програма курсу "Українська діаспора: історичні та пам"ятні місця" для студентів історичного факультету : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 8с. – Бібліогр.:с.6-11
1074414
   Програма курсу "Українська етнографія". – Київ, 1997. – 28 с.
1074415
   Програма курсу "Українська культура" : для студ. гуманіт. ф-тів. – Київ, 1992. – 30 с.
1074416
   Програма курсу "Українська народнопоетична творчість". – К, 1997. – 20с.
1074417
   Програма курсу "Українська юридична термінологія". – К : Київський університет, 1998. – 37с.
1074418
   Програма курсу "Українське літературознавство". – Київ, 1997. – 28с.
1074419
   Програма курсу "Фізика" : для учнів Українського гум. ліцею. – Київ : Київський університет, 1997. – 7с.
1074420
   Програма курсу "Фікотехнологія" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2007. – 5с.
1074421
   Програма курсу "Філософія політики". – К, 1997. – 12с.
1074422
   Програма курсу "Цивільне право України" : для підготовки слухачів за спеціальністю 7.060101 "Правознавство". – Київ, 2005. – 56с.
1074423
   Програма курсу "Школи і напрями в етнології" для студентів історичного факультету : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 12 с. – Бібліогр.:с.8-12
1074424
   Програма курсу використання природних ресурсів і охорона природи : Для студентів географічних факультетів університетів. – Київ, 1977. – 11с.
1074425
   Програма курсу діалектичного та історичного матеріалізму для вищих учбових закладів. – К, 1958. – 39с.
1074426
   Програма курсу з історичного краєзнавства. – Київ : НМК ВО, 1991. – 11с.
1074427
   Програма курсу з історії України. – К, 1991. – 15с.
1074428
  Петринка Л.В. Програма курсу за вибором "Географія туризму" (35 год) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 12-13
1074429
  Даценко Людмила Програма курсу за вибором "Основи геоінформаційних систем і технологій" (Для організації профільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів) : програми і підручники / Даценко Людмила, Остроух Віталій // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 14-19 : Табл., додатки. – Бібліогр.: 9 назв
1074430
   Програма курсу історичного матеріалізму для студенстів філософського факультуту КДУ. – К, 1973. – 36с.
1074431
   Програма курсу історії економічних учень. – К, 1980. – 52с.
1074432
   Програма курсу історії зарубіжної філософії. – К, 1972. – 22с.
1074433
   Програма курсу історії зарубіжної філософії. – Київ, 1977. – 33 с.
1074434
   Програма курсу історії марксистсько-ленінської філософії. – К
ч. 1. – 1977. – 15с.
1074435
   Програма курсу історії нової української літератури доби становлення та романтизму (кінця XVIII-60-ті рр. ХІХ ст.) для студентів філологічних факультетів. – Київ : Київський університет, 1999. – 44с.
1074436
   Програма курсу історії нової української літератури доби становлення та романтизму кінця 18 - 60 -ті рр. 19 ст.. – К, 1999. – 44с.
1074437
   Програма курсу історії української літературної мови. – Київ, 1956. – 17с.
1074438
   Програма курсу логіки для слухачів Центрального інституту підвищення кваліфікації керівих працівників народної освіти при Міністерстві освіти Української РСР. – Київ, 1953. – 15с.
1074439
   Програма курсу марксистсько-ленінської філософії. – К, 1967. – 39с.
1074440
   Програма курсу математичної логіки : для студ. філософського ф-ту. – Київ : КДУ, 1973. – 6 с.
1074441
   Програма курсу методики викладання географії. – К., 1997. – 12 с.
1074442
  Срезневський Б.І. Програма курсу методики досліджень метеорологічних спостережень : (Пpогpама лекцій, що їх було читано ... в 1920 p.) / Б. Срезневський ; УСРР, Нар. ком. земельних справ ; Укр. метеорольог. служба ; Метеорол. секція с.-г. наук. ком. України "Укрмет". – Київ : [Вид.] Укp. Метеоpол. Служби. 7-а деpж. дpук., 1922. – 9 с. – Додаток до: Інфоpм. бюл. Укpмету, ч. 3, лютий 1922 року
1074443
   Програма курсу наукового комунізму. – К, 1967. – 38с.
1074444
   Програма курсу політичної економії. – Львів, 1959. – 51с.
1074445
   Програма курсу політичної економії. – Львів, 1960. – 55с.
1074446
   Програма курсу політології. – К, 1991. – 43с.
1074447
   Програма курсу та плани семінарських занять з курсу "Історія української культури" : для студ. філософського факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 20с.
1074448
  Гурджиян К.В. Програма лояльності: сутність та етапи створення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 119-125
1074449
   Програма малих екологічних грантів : Збірка інформаційних матеріалів. – Київ. – (Активістам - екологам). – ISBN 966-7321-00-2
Випуск "С" : Congratulation. – 1998. – 44с
1074450
  Курносов Ю.А. Програма миру 80-х років. / Ю.А. Курносов. – К., 1982. – 48с.
1074451
   Програма міжвузівської наради-семінару з питань. – К, 1969. – 7с.
1074452
   Програма міжвузівської наукової конференції з проблем синтаксису української мови. – Чернівці, 1965. – 16с.
1074453
   Програма міжвузівської наукової конференції, присвяченої 100-річчю виходу в світ 1 тома "Капіталу". – К, 1967. – 4с.
1074454
   Програма міжвузівської ювілейної наукової конференції по флорі і фауні Українських Карпат. – Ужгород, 1965. – 16с.
1074455
   Програма міжнародного оцінювання учнів PISA : вимірювання читацької грамотності = PISA 2009 Assessment Framework - Key Competencies in Readinq, Mathematics and Science // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 61-83
1074456
   Програма міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика ринкових перетворень в країнах з перехідною економікою" : 27-29 листопада 2002 року. – Київ, 2002. – 42с.
1074457
   Програма Міжобласної науково-практичної конференції педапрацівників допоміжних шкіл. – К, 1965. – 11с.
1074458
   Програма Міжобласної науково-практичної конференції педапрацівників допоміжних шкіл. – К, 1965. – 12с.
1074459
  Гладій А.Л. Програма мобільності для студентів та викладачів Erasmus+ на польському прикладі та перспективи участі України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 61-68. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
1074460
   Програма на Българската комунистическа партия : приета единодушно от десятия конгрес на Българската комунистическа партия 24 април 1971 г. – София : Партиздат, 1974. – 95 с.
1074461
   Програма на Българската Комунистическа партия. – София, 1974. – 96с.
1074462
  Шамшур О. Програма на нове чотириріччя: що робитиме Барака Обама після інавгурації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22 січня (№ 10). – С. 9
1074463
   Програма навчального курсу "Географія культури " : для студентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 12с.
1074464
   Програма навчального курсу "Географія культури" : для студентів географічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 11с.
1074465
   Програма навчальної дисципліни "Адміністративне право України". – Київ, 2005. – 14с.
1074466
   Програма навчальної дисципліни "Криміналістика". – Київ, 2004. – 79с.
1074467
  Писанко М. Програма навчальної дисципліни "Основи наукового письма англійською мовою" для майбутніх філологів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 1 (89). – С. 51-57. – ISSN 1817-8510
1074468
  Багаева Т. Програма навчальної дисципліни "Соціологія брендинґу" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - березень. – С. 179-196. – ISSN 1563-3713
1074469
  Пономаренко А.Ю. Програма навчальної дисципліни "Українознавство" : для вищих навчальних закладів (за вимогами кредитно-модульної системи) / розроб.: П.П. Кононенко, А.Ю. Пономаренко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 122-130
1074470
   Програма народного кіноуніверситету "Знання". – К, 1966. – 39с.
1074471
   Програма науково-методичної конференції : [5 Науково-методична кнференція професорсько-викладацького складу університету, 20, 21 і 23 квітня 1959 р.]. – Київ, 1959. – 3 с.
1074472
   Програма науково-методичної конференції гуманітарних факультетів КДУ. – Київ, 1974. – 20с.
1074473
   Програма науково-практичної конференції "Українська журналістика-98" 16-17квітня 1998 р.. – Київ : ЦВП, 1998. – 11с.
1074474
   Програма наукової конференції. – К, 1968. – 8с.
1074475
   Програма Наукової конференції з питань історії КПРС періоду Великої Вітчизняної війни. – К, 1959. – 16с.
1074476
   Програма наукової конференції професорсько-викладацького складу Київського ордену Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка,присвяченої 150-річчю з дня народження Карла Маркса. – Київ : КДУ, 1968. – 12 с.
1074477
   Програма наукової конференції професорсько-викладацького складу університету. – Київ : КДУ, 1979. – 26 с.
1074478
   Програма наукової конференції професорсько-викладацького складу університету, присвяченої 60-ій річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Київ : КДУ, 1977. – 19с.
1074479
   Програма наукової сесії з нагоди 140-річчя Університету. – Харків, 1945. – 20с.
1074480
   Програма наукової сесії з питань розвитку гіманітарних наук в УРСР. – К, 1958. – 23с.
1074481
   Програма наукової сесії інституту 20-24 лютого 1950 року. – Київ, 1950. – 15с.
1074482
   Програма наукової сесії інституту 24-28 грудня 1951 року. – Київ, 1951. – 17с.
1074483
   Програма наукової сесії, присвяченої 100-річчю Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова, 18-19 травня. – Одеса, 1965. – 24с.
1074484
   Програма нормативного курсу "Вірусологія" [Електронний ресурс]. – б.м. – 6с.
1074485
   Програма нормативного курсу "Вірусологія" [Електронний ресурс]. – б.м. – 5с.
1074486
   Програма нормативного курсу "Загальна геофізика". – К, 1998. – 9с.
1074487
   Програма нормативного курсу "Загальна геофізика" : Для студ. геолог. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 9с.
1074488
   Програма нормативного курсу "Основи геофізики" : для студ.геолог.. ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 9с.
1074489
  Коваленко О.Г. Програма оптимізації міжособистісного спілкування осіб похилого віку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 17-29
1074490
  Коваліско Н. Програма основного магістерского курсу "Соціальна стратифікація та нерівність" / Н. Коваліско, Н. Холод // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.158-1630
1074491
  Поляруш Б. Програма основного магістерського курсу "Історія і теорія соціології" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.152-157
1074492
  Полтавець Д. Програма парламентського стажування в Україні та світі / Д. Полтавець, У. Полтавець, М. Савіна // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. С. Матвієнко. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 5-45. – ISBN 978-617-7157-49-5
1074493
   Програма переддипломних обмінів фундацій "Відкрите суспільство" // Підтримка відкритого суспільства: моя історія / Інформ.-консульт. центр "Освіта", Львів ; Харків. громад. центр "Освіта", Харків ; [пер. з англ.: І. Ярощук ; ред.: В. Земляний]. – Львів : [б. в.], 2018. – С. 63-65. – ISBN 978-617-7429-05-9
1074494
   Програма першої та другої виробничих практик із спеціальності "Гідрогеологія та інженерно геологія" : для студ. геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 15с.
1074495
  Лизанець П.М. Програма питальник для збирання матеріалів до діалектологічного атласу угорських говорів Закарпатської оласті УРСР / П.М. Лизанець. – Ужгород
1. – 1976. – 200с.
1074496
   Програма підготовки аспірантів і здобувачів нефілологічних спеціальностей до складання кандидатського іспиту з іноземної мови. – Київ : Київський університет, 2003. – 8с.
1074497
  Вакаренко О.Г. Програма підтримки журналів НАН України як фактор еволюції академічної періодики // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 9-14. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1074498
   Програма підтримки музейних працівників на 2008-2009 рр. // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-29
1074499
   Програма по економіці радянської торгівлі для економічних шкіл, гуртків і семінарів сітки партійної освіти. – К, 1958. – 16с.
1074500
   Програма по курсу "Основи наукового управління соціалістичним виробництвом". – К, 1973. – 25с.
1074501
   Програма по політичній економії. – К, 1958. – 52с.
1074502
   Програма по спеціальноу курсу "Джерелознавство історії Української РСР. – Харків, 1976. – 36 с.
1074503
  Шкляр С. Програма пом"якшення відповідальності в антимонопольному регулюванні України / С. Шкляр, О. Дякулич // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 57-60


  "Leniency" - це програма пом"якшення відповідальності за картелі для особи, яка першою заявить антимонопольному органу про існування картелю, надасть відповідні докази та сприятиме його розкриттю.
1074504
  Баранова Ю.О. Програма порівняльно-правового дослідження як науковий документ методологічних засад пізнання правової реальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 29-32
1074505
   Програма початкової політичної школи. – К, 1973. – 80с.
1074506
   Програма практики студентів. – К, 1998. – 26с.
1074507
   Програма практикуму "Спектроскопічні методи дослідження органічних сполук". – К, 1972. – 6с.
1074508
   Програма практикуму з органічної хімії для студенстів 2 курсу біологічного факультету. – К, 1968. – 5с.
1074509
   Програма практичного курсу української мови. – К, 1997. – 50с.
1074510
   Програма праць 1-ї наукової сесії Львівського державного університету ім.І.Я. Франка : Пленарні засідання сесії. – 8с.
1074511
   Програма професійно-орієнтованого курсу "Військова історія слов"янських країн (перша половина ХХ століття) : Для студ.істор.фак-ту. – Київ : Київський університет, 2002. – 16с.
1074512
   Програма Ради Європи на 2010-2014 роки "Освіта для міжкультурного взаєморозуміння прав людини і демократичної культури" // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 4 (44). – С. 18-42.
1074513
   Програма Республіканського науково-методичного семінару-наради "Утвердження ленінських принципів комуністичного виховання і формування марксистського світогляду студентів у курсах етики та естетики" : 5-7 травня 1969 року. – Київ : КДУ, 1969. – 7 с.
1074514
   Програма республіканської міжвузівської конференії. – К, 1968. – 23с.
1074515
   Програма Республіканської наукової конференції "Проблема методу в філософіїі природознавстві". – Київ : КДУ, 1971. – 11 с.
1074516
   Програма Республіканської наукової конференції "Формування комуністичної свідомості радянської молоді". – К, 1967. – 12с.
1074517
  Тимошенко Л. Програма реформування церкви у фундаційних та статутних документах і релігійних практиках мирянських організацій Київської митрополії доби Берестейської унії (друга половина XVI - початок XVII ст.) // Львівська Ставропігія : історія, персоналії, взаємини : [збірник] / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; [наук. ред.: В. Александрович та ін. ; англомов. пер. А. Моклович-Камалдінової]. – Львів : Логос, 2017. – С. 7-43. – ISBN 978-966-7379-92-6
1074518
   Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 13-16
1074519
  Бубенко П.Т. Програма розвитку міст у контексті сучасних викликів урбанізації / П.Т. Бубенко, О.Д. Панова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 185-194. – ISSN 2222-0712
1074520
  Правдивець Н.О. Програма розвитку професійної ідентичності в жінок-військослужбовців у процесі виховної роботи з ними за місцем служби // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 140-144. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1074521
  Зінько Ю.В. Програма розвитку сталого туризму у національному природному парку "Гуцульщина" / Ю.В. Зінько, В.П. Брусак, М.А. Майданський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86. – Бібліогр.: 14 назв.
1074522
  Бугров В.А. Програма розвитку: ідея Університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-7. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні моменти реформування університету в контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти. В статье рассматриваются основные моменты реформирования университета в контексте мировых тенденций развития высшего ...
1074523
   Програма святкування з приводу нагородження Київського державного університету ім Т.Г.Шевченка орденом Леніна та 125-річчя з дня його заснування. – Київ, 1959. – 10 с.
1074524
  Кіктєв О. Програма селянської війни в Німеччині / О. Кіктєв, 1930. – 104с.
1074525
  Самойленко В.М. Програма семінарсько-практичних занять з дисципліни "Математичне моделювання в геоекології" / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 19с.
1074526
  Самойленко В.М. Програма семінарсько-практичних занять з дисципліни "Основи геоінформаційних систем" / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 20с.
1074527
  Самойленко В.М. Програма семінарсько-практичних занять з дисципліни "Основи радіогеоекології" / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 12с.
1074528
  Ніконова О.Ю. Програма соціально-психологічного тренінгу зі зниження співзалежності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 1 (166). – С. 57-61
1074529
  Ніконова О.Ю. Програма соціально-психологічного тренінгу зі зниження співзалежності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 53-57
1074530
   Програма спеціального курсу "Українська топоніміка". – Чернівці, 1966. – 12с.
1074531
   Програма спецкурса "Логіка і методологія сучасного наукового дослідження ". – Київ : КДУ, 1972. – 6 с.
1074532
   Програма спецкурсів кафедри загальної та молекулярної генетики для студентів біологічного факультету. – К, 1997. – 47с.
1074533
   Програма спецкурсу "Авторське і винахідницьке право". – Київ : КДУ, 1973. – 3 с.
1074534
   Програма спецкурсу "Актуальні проблеми теорії держави і права та критика сучасних буржуазних теорій ". – Київ : КДУ, 1975. – 25 с.
1074535
   Програма спецкурсу "Біологічна роль мікроелементів" [Електронний ресурс] / КНУТШ, Біологічний фак. ; упорядник Р.Д. Лампека. – [Київ], 2009. – 3 с.
1074536
   Програма спецкурсу "Біотехнологія рослин" [Електронний ресурс]. – б.м. – 3с.
1074537
   Програма спецкурсу "Біохімічна мембранологія" [Електронний ресурс] : (вибрані питання) / КНУТШ, Біологічний фак. ; укладач С.О. Костерін. – [Київ], 2009. – 2 с.
1074538
   Програма спецкурсу "Біохімічні механізми розвитку імунодефіциту" [Електронний ресурс] / КНУТШ, Біологічний фак. ; упорядник І.В. Компанець. – [Київ], 2009. – 3 с.
1074539
   Програма спецкурсу "Біохімія активних форм азоту та кисню" [Електронний ресурс] / КНУТШ, Біологічний фак. ; упорядник Ю.В. Данилович. – [Київ], 2009. – 3 с.
1074540
   Програма спецкурсу "Боротьба за матеріалізм і діалектику у вітчизняному природознавстві". – Київ : КДУ, 1972. – 8 с.
1074541
   Програма спецкурсу "Будівництво комунізму і релігії". – Київ : КДУ, 1972. – 3 с.
1074542
   Програма спецкурсу "В.І. Ленін про теоретичні основи морального виховання". – К, 1972. – 5с.
1074543
   Програма спецкурсу "Взаємовідносини Рад та їх органів з громадськими організаціями населення". – Київ : КДУ, 1972. – 4 с.
1074544
   Програма спецкурсу "Визвольна війна українського народу 1648-1654рр.". – К, 1969. – 8с.
1074545
   Програма спецкурсу "Використання даних природничих і технічних наук у слідчі і судовій практиці". – Київ : КДУ, 1984. – 9 с.
1074546
   Програма спецкурсу "Використання даних природничих і технічних наук у слідчій і судовій практиці". – Київ : КДУ, 1971. – 7 с.
1074547
   Програма спецкурсу "Віруси як векторні системи" [Електронний ресурс]. – 3с.
1074548
   Програма спецкурсу "Волинські письменники в діаспорі " : для студентів факультету україністики. – Луцьк : Вежа, 2000. – 22 с.
1074549
   Програма спецкурсу "Географія внутрішньої й зовнішньої торгівлі" : для студ.геораф.факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 15с.
1074550
   Програма спецкурсу "Географія транспорту" для студентів географічного факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 8с.
1074551
   Програма спецкурсу "Господарські злочини". – К, 1985. – 20с.
1074552
   Програма спецкурсу "Діловодство в державному апараті". – К, 1972. – 4с.
1074553
   Програма спецкурсу "Діяльність служби радянської державної безпеки (1917-1991)" для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 13 с.
1074554
   Програма спецкурсу "Екологічна політика" : для студентів університету. – Київ : Київський університет, 1997. – 21 с.
1074555
   Програма спецкурсу "Екологічна політика". – К, 1997. – 21с.
1074556
   Програма спецкурсу "Екологія рослин" [Електронний ресурс]. – б.м : б.в, 2007. – 2с.
1074557
   Програма спецкурсу "Економіка зарубіжних країн". – Київ : КДУ
ч. 1 : Економіка розвинутих капіталістичних країн. – 1976. – 25 с.
1074558
   Програма спецкурсу "Економіка зарубіжних країн". – К, 1977. – 24 с.
1074559
   Програма спецкурсу "Етнонаціональні процеси і політика". – К, 1997. – 16с.
1074560
   Програма спецкурсу "Жанри літературно-художньої критики: генезис, еволюція, зразки" : для студ. відділення "Літературна творчість". – Київ : Київський університет, 2002. – 12 с.
1074561
   Програма спецкурсу "Завдання та організація оперативно-розшукових апаратів органів внутрішніх справ". – Київ : КУ, 1994. – 7 с.
1074562
   Програма спецкурсу "Закони суспільного розвитку". – Київ : КДУ, 1972. – 5 с.
1074563
   Програма спецкурсу "Засоби масової інформації і пропаганди в умовах удосконалення розвинутого соціалізму". – Київ, 1985. – 8 с.
1074564
   Програма спецкурсу "Здійснення Ленінського кооперативного плану соціалістичних перетворень сільського господарства СРСР". – Київ : КДУ, 1978. – 11 с.
1074565
   Програма спецкурсу "Злочини проти громадського порядку". – К, 1985. – 12с.
1074566
   Програма спецкурсу "Злочини проти громадьського порядку". – К, 1994. – 7с.
1074567
   Програма спецкурсу "Імунологія" [Електронний ресурс]. – б..м. – 6с.
1074568
   Програма спецкурсу "Імунохімія". – К, 1997. – 8с.
1074569
   Програма спецкурсу "Історіографія історії Української РСР. – К, 1982. – 18с.
1074570
   Програма спецкурсу "Історія економічних вчень" : Для студентів вищих навч. закладів. – Київ : Київський університет, 1999. – 16с.
1074571
   Програма спецкурсу "Історія політичних систем зарубіжних слов"янських країн". – К, 1997. – 12с.
1074572
   Програма спецкурсу "Історія радянського суспільства в українській художній літературі". – К, 1985. – 12с.
1074573
   Програма спецкурсу "Критика гносеології сучасної буржуазної філософії". – Київ : КДУ, 1973. – 5 с.
1074574
   Програма спецкурсу "Критика ідеології сучасного католицизму". – Київ : КДУ, 1972. – 5 с.
1074575
   Програма спецкурсу "Критика ідеології сучасного руського православ"я". – Київ : КДУ, 1972. – 2 с.
1074576
   Програма спецкурсу "Культура клітин та клонування" [Електронний ресурс] / КНУТШ, Біологічний фак. ; упорядник Л.В. Гарманчук. – [Київ], 2009. – 3 с.
1074577
   Програма спецкурсу "Культура середньовічного Сходу". – К, 1997. – 24с.
1074578
   Програма спецкурсу "Ленінська теорія пізнання і творчий процес". – К, 1972. – 6с.
1074579
   Програма спецкурсу "Ленінський етап в розвитку наукового комунізму". – Київ : КДУ, 1971. – 11 с.
1074580
   Програма спецкурсу "Літературно-художня критика і естетичне виховання". – К, 1972. – 7с.
1074581
   Програма спецкурсу "Логіка і наукове передбачення ". – Київ : КДУ, 1973. – 4 с.
1074582
   Програма спецкурсу "Методи очистки та хроматографічний аналіз мономерів". – К, 1972. – 4с.
1074583
   Програма спецкурсу "Методика і техніка соціальних досліджень". – Київ : КДУ, 1972. – 12 с.
1074584
   Програма спецкурсу "Методика конкретно-соціологічних досліджень по атеїзму". – К, 1972. – 3с.
1074585
   Програма спецкурсу "Методика науково-атеїстичної пропаганди. – К, 1972. – 3с.
1074586
   Програма спецкурсу "міжнародний робітничий і комуністичний рух". – К, 1969. – 10с.
1074587
   Програма спецкурсу "Наукові основи управління в державному апараті". – Київ : КДУ, 1972. – 7 с.
1074588
   Програма спецкурсу "Національні відносини в Україні". – К, 1994. – 10с.
1074589
   Програма спецкурсу "Основи демографії" : для студ. фс.ф-ту. – Київ : КДУ, 1972. – 8 с.
1074590
   Програма спецкурсу "Основи молекулярної імунології" [Електронний ресурс] / КНУТШ, Біологічний фак. ; упорядник Д.В. Колибо. – [Київ], 2009. – 2 с.
1074591
   Програма спецкурсу "Основи статистики". – Київ : КДУ, 1972. – 6 с.
1074592
   Програма спецкурсу "Основи теорії суспільної географії" : для студ. суспільно-географічних спец. – Київ, 1997. – 15 с.
1074593
   Програма спецкурсу "Основи ферментативної кінетики" [Електронний ресурс] / КНУТШ, Біологічний фак. ; укладач С.О. Костерін. – [Київ], 2009. – 3 с.
1074594
   Програма спецкурсу "Особа і соціальний прогрес". – К, 1972. – 6с.
1074595
   Програма спецкурсу "Особливості і будова соціальног значення. – К, 1972. – 6с.
1074596
   Програма спецкурсу "Особливості розлідування окремих видів злочинів". – К, 1984. – 11с.
1074597
   Програма спецкурсу "Політична соціалізація". – К, 1997. – 7с.
1074598
   Програма спецкурсу "Політологічний аспект сучасної глобалістики". – К, 1997. – 16с.
1074599
   Програма спецкурсу "Польща в другій світовій війні" : Для студ.істор.фак-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 8с.
1074600
   Програма спецкурсу "Попередне слідство і складання процесуальних документів в кримінальній справі". – К, 1977. – 12с.
1074601
   Програма спецкурсу "Причини існування релігійних пережитків в СРСР". – К, 1972. – 4с.
1074602
   Програма спецкурсу "Про систему категорій естетики". – К, 1972. – 4с.
1074603
   Програма спецкурсу "Проблеми вітчизнаної історії 1917-1945 років в українській художній літературі". – К, 1997. – 10с.
1074604
   Програма спецкурсу "Проблеми вітчизняної історії 1975-1945 років в українській художній літературі" : для студентів історічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 10с.
1074605
   Програма спецкурсу "Проблеми призначення покарання" : Для студ. юр. фак. – Київ : Київський університет, 1994. – 8 с.
1074606
   Програма спецкурсу "Проблемні питання теорії доказів у радянському кримінальному процесі". – К, 1988. – 8с.
1074607
   Програма спецкурсу "Продовольча програма СРСР". – К, 1985. – 8с.
1074608
   Програма спецкурсу "Радянське житлове право". – К, 1980. – 8с.
1074609
   Програма спецкурсу "Реформаційний рух та контрреформація в Польщі". – Київ : Київський університет, 1998. – 6с.
1074610
   Програма спецкурсу "Ріст і розвиток рослин" [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ, 2004. – 2с.
1074611
   Програма спецкурсу "Розквіт української радянської культури - складові частини багатонаціональної культури народів СРСР". – К, 1977. – 22с.
1074612
   Програма спецкурсу "Розслідуання і попередження шляхово-транспортних подій". – К, 1971. – 7с.
1074613
   Програма спецкурсу "Розслідування і попередження шляхово-транспортних подій". – Київ : КДУ, 1971. – 7 с.
1074614
   Програма спецкурсу "Рух декабристів". – К, 1977. – 7с.
1074615
   Програма спецкурсу "Синоптична метеорологія". – К, 1997. – 7с.
1074616
   Програма спецкурсу "Система науково-атеїстичного виховання трудящих в СРСР". – Київ : КДУ, 1972. – 3 с.
1074617
   Програма спецкурсу "Суспільний прогрес (специфіка і еволюція пізнання історичного процесу)". – Київ : КДУ, 1972. – 4 с.
1074618
   Програма спецкурсу "Сучасний інтуїтивізм і питання художньої творчості". – К, 1972. – 6с.
1074619
   Програма спецкурсу "Теоретичні проблеми образотворчих мистецтв у світлі марксистсько-ленінської естетики. – К, 1972. – 5с.
1074620
   Програма спецкурсу "Українська військова преса. – К, 1997. – 7с.
1074621
   Програма спецкурсу "Українська преса за межами України". – К, 1997. – 14с.
1074622
   Програма спецкурсу "Українська преса за межами України" для студентів Інституту журналістики. – Київ : Київський університет, 1997. – 15 с.
1074623
   Програма спецкурсу "Українська художня література як джерело вивчення історії радянського суспільсьтва". – К, 1972. – 15с.
1074624
   Програма спецкурсу "Українська художня література як джерело вивчення історії радянського суспільсьтва". – К, 1972. – 15с.
1074625
  Чеховська Л. Програма спецкурсу "Український гумор як складова ментальності українського народу" (10-11 класи) / підгот.: Н. Тищенко, Л. Чеховська
1074626
   Програма спецкурсу "Український національний рух 19 ст.". – К, 1997. – 19с.
1074627
   Програма спецкурсу "Утворення незалежних слов"янських держав (Центральна та Південно-Східна Європа поч. 20 ст.)" для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 14с.
1074628
   Програма спецкурсу "Утворення незалежних слов"янських держав". – К, 1997. – 14с.
1074629
  Якунов А.В. Програма спецкурсу "Фізика живого та біомедична оптика" // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 1. – С. 114-116. – ISSN 1023-2427
1074630
   Програма спецкурсу "Фізична хімія біополімерів" [Електронний ресурс] / КНУТШ, Біологічний фак. ; упорядник А.В. Сиволоб. – [Київ], 2009. – 2 с.
1074631
   Програма спецкурсу "Фізичні методи дослідження мономерів і полімерів". – К, 1968. – 7с.
1074632
   Програма спецкурсу "Фізіологія вищих водних рослин" [Електронний ресурс]. – б.м : б.в. – 2с.
1074633
   Програма спецкурсу "Фізіологія травлення". – К, 1982. – 7с.
1074634
   Програма спецкурсу "Філософські проблеми біології". – Київ : КДУ, 1972. – 9 с.
1074635
   Програма спецкурсу "Фітоімунологія" [Електронний ресурс]. – Київ : б.в. – 2с.
1074636
   Програма спецкурсу "Фітоіндикація та фітомоніторинг" [Електронний ресурс] / Ольхович О.П. – Київ : б.в., 2008. – 2 с.
1074637
   Програма спецкурсу "Хімія гетероциклічних сполук". – К, 1972. – 4с.
1074638
   Програма спецкурсу «Віруси як векторні системи» [Електронний ресурс]. – Київ : КНУТШ. – 3с.
1074639
   Програма спецкурсу з індуктивно-імовірносної логіки. – Київ : КДУ, 1973. – 6 с.
1074640
   Програма спецкурсу з історії логіки : для студ. філософського ф-ту. – Київ : КДУ, 1973. – 4с.
1074641
   Програма спецкурсу з філософських питань математики. – К, 1972. – 4с.
1074642
   Програма спецкурсу Спектроскопічні методи дослідження органічних сполук. – К, 1967. – 5с.
1074643
   Програма спецкурсу Стереохімія органічних сполук. – К, 1967. – 4 с.
1074644
   Програма спецпрактикуму "Методи дослідження природних сполук". – К, 1972. – 8с.
1074645
   Програма сприяння парламентові України = Parliamentary development project : Список матеріалів які можна отримати в ПСП. – Київ, 2000. – 33с.
1074646
   Програма студентської наукової конференції Чернівецького національного університету 11-12 травня 2006 року. – Чернівці, 2006. – 108с.
1074647
   Програма студентської наукової конференції, присвяченої 97-й річниці з дня народження Володимира Ілліча Леніна, 10-29 квітня 1967 року. – Харків, 1967. – 92с.
1074648
  Максименко О.В. Програма Тempus-Tasis: глобалізація і можливості вибору (З досвіду викладання усного перекладу в Київському університеті) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва


  Викладання усного перекладу в Київському університеті (1995-1998). Під керівництвом проф. О.І. Чередниченка було введено курси: "Теорія і практика усного перекладу з іноземних мов", "Теорія і практика усного перекладу з іноземних мов ", "Основи ...
1074649
   Програма та запрошення республіканської наукової конференції "Значення ленінської ідеї про загальність відображення для розвитку сучасного природознавства". – К, 1968. – с.
1074650
  Варецька Олена Програма та календарне планування курсу "Початки економіки" для початкової школи. Пояснювальна записка : Програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-21. – Бібліогр.: 13 назв
1074651
   Програма та контрольні завдання із загальної хімії : для студентів-заочників нехімічних спеціальностей. – Київ : Киевский университет, 2003. – 20с.
1074652
   Програма та методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Правовоі основи діяльності засобів масової інформації". – К, 1997. – 14с.
1074653
   Програма та методичні вказівки до курсу "Сучасні методи польової геології". – К, 1997. – 77с.
1074654
   Програма та методичні вказівки з курсу "Структурна геологія та геологічне картування". – К, 1997. – 50с.
1074655
   Програма та методичні вказівки з курсу "Структурна геологія та геологічне картування". – К, 1997. – 51с.
1074656
   Програма та методичні вказівки по проходженню виробничої переддипломної практики студентів з спеціальності "Економічна кібернетика". – Київ : КДУ, 1974. – 7 с.
1074657
   Програма та методичні рекомендації до самостійної роботи з курсів "Загальна психологія", "Еспериментальна психологія" ( розділ "Мотивація". Частина 1) : для студ. ф-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1998. – 15 с.
1074658
  Кобзар Л.А. Програма та методичні рекомендації до спецкурсу "Модель ООН" / Л.А. Кобзар, Н.В. Стаценко, Г.О. Рева. – Київ, 2004. – 76с. – ISBN 966-8571-02-9
1074659
   Програма та методрозробка для профсекцій. – Х, 1929. – 87с.
1074660
   Програма та плани семінарських занять з курсу "Організація та економіка туризму" : Для студ.географ.фак.спец."Менеджмент туризму". – Київ : Київський університет, 1998. – 12с.
1074661
   Програма та плани семінарських занять з курсу "Основи менеджменту туризму" : для студ.геогр.фак.спец."Менеджмент туризму". – Київ : Київський університет, 1998. – 10с.
1074662
   Програма та плани семінарських занять з курсу "Сучасні міжнародні валютні відносини". – К, 1997. – 11с.
1074663
   Програма та плани семінарських занять з курсу "Фінанси України". – Київ, 1997. – 18 с.
1074664
   Програма та тематичні вказівки до проходження комплексної виробничої практики на промислових підприємствах : длч студ.3 курсу стац., 4 курсу заочн. і вечір. навч. відд. політ.екон. екон. ф-ту. – Київ : КДУ, 1968. – 30 с.
1074665
   Програма та тематичні вказівки до проходження комплексної виробничої практики на промислових підприємствах : длч студ.3 курсу спеціальності "економічна кібернетика"екон.ф-ту. – Київ : КДУ, 1968. – [20] с.
1074666
   Програма та тематичні вказівки до проходження комплексної виробничої практики на промислових підприємствах : Для студентів 3 курсу стаціонару, 4 курсу заочн. та вечірн. навч. відд. політ.екон. і екном.ф-ту. – Київ : КДУ, 1970. – 39 с.
1074667
   Програма фкультативного курсу "Історія культури України" : для учнів Укр. гуманіт. ліцею. – Київ : Киевский университет, 1997. – 20 с.
1074668
  Малій Н.Ю. Програма формування креативного середовища у навчальному просторі та основні результати її застосування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 132-144
1074669
   Програма Центрального постійно діючого телевізійного народного університету. – К, 1969. – 8с.
1074670
   Програма четвертого Всесоюзного з"їзду фізіологів : Харків 20-26 травня 1930. – Харків : Наукова думка, 1930. – 104 с.
1074671
   Програма школи основ марксизму-ленінізму. – К, 1970. – 80с.
1074672
   Програма школи основ марксизму-ленінізму. – К, 1973. – 84с.
1074673
   Програма ювілейної конференії молодих науковців Буковини з проблем природничих наук. – Чернівці, 1970. – 32с.
1074674
   Програма ювілейної наукової конференції викладачів, присвченої 50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Херсон, 1967. – с.
1074675
   Програма ювіленої наукової сесії Одеского ордена Трудового Червоного Прапора державного університету. – Одеса, 1968. – 8с.
1074676
  Царук Н.Г. Програма як інструмент сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення управління продовольчим ринком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 112-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1074677
   Програма, методичні вказівки і контрольні питання спецкурсу "Регулярні механізми неспецифічної резистонтності". – К, 1997. – 14с.
1074678
   Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з історії СРСР. – К, 1967. – 75с.
1074679
   Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з німецької мови. – К, 1968. – 84с.
1074680
   Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з української мови. – Київ, 1967. – 29с.
1074681
   Програма, методичні вказівки, розмовні теми та контрольні завдання з англійської мови. – К, 1968. – 103с.
1074682
   Програма, Практичні завдання та методичні розробки з навчального курсу "Політологія". – Київ, 1997. – 62 с.
1074683
   Програма, статут і резолюції, ухвалені на конференції 4-5 квітня 1917 р. у Київі, Української соціаль-демократичної робітничої партії / Українська соц.-демократична робітниаї партія. – Українське с.-демократичне видавництво. – Катеринослав : Каменяр, 1917. – 22с.
1074684
   Програми вечірньої (змінної) середньої загальноосвітньої школи. – К, 1967. – 30с.
1074685
   Програми викладання курсу сучасної української літературної мови в умовах діаспори та іноземної. – Тернопіль, 1996. – 55с.
1074686
  Мицюк О.К. Програми викладів. Програм викладів по політичній економії О.К. Мицюка на 1917-18 академічний рік в Українськім Народнім Університеті // Університетські вісті. – [Київ], 1917. – № 1. – С. 12-15
1074687
  Керзюк О. Програми відцифрування Британської бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 6 (218). – С. 8-12. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1029-7200


  Автор статті знайомить читача з проектами відцифрування, які реалізовані Британською бібліотекою, від найпершого "Перегортаючи сторінки" ("Turning the Pages") до останнього "Катарський проект" ("Qatar Project"), розпочатого у 2012 р. Подається опис ...
1074688
   Програми восьмерічної школи на 1961/62 навч. рік. – К, 1961. – 48с.
1074689
   Програми восьмирічної і середньї школи з виробничим навчанням : Біологія в 5-9 класах: Практичні заняття на шкільній навчально-дослідній ділянці в 5-7 класах на 1960/61 навчальний рік. – Київ : Радянська школа, 1969. – 83с.
1074690
   Програми восьмирічної і середньої школи на 1960/61 навчальний рік : Географія. – Київ : Радянська школа, 1960. – 64с.
1074691
   Програми восьмирічної масової, вечірньої (змінної) і заочної школи. – К, 1967. – 64с.
1074692
   Програми восьмирічної масової, вечірньої (змінної) і заочної школи. – К, 1967. – 68с.
1074693
   Програми восьмирічної школи. – Київ, 1965. – 36 с.
1074694
   Програми восьмирічної школи. – К, 1967. – 19с.
1074695
   Програми восьмирічної школи на 1960-61 навчальний рік. – К, 1960. – 368с.
1074696
   Програми восьмирічної школи на 1960/61 навч. рік. – К, 1960. – 27с.
1074697
   Програми восьмирічної школи на 1961/62 навч. рік. – К, 1961. – 32с.
1074698
   Програми восьмирічної школи на 1967/68 навчальний рік. – К, 1967. – 24с.
1074699
   Програми восьмирічної школи робітничої і сільської молоді на 1961/62 навч. рік. – К, 1961. – 48с.
1074700
   Програми вступних іспитів в Ужгородський державний ун-т. – Ужгород, 1970. – 80с.
1074701
   Програми вступних іспитів в Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1968. – 80с.
1074702
   Програми вступних іспитів до аспірантури : зі спеціальностей 11.00.01,11.00.02,11.00.04, 11.00.07, 11.00.09, 11.00.11, 11.00.12. – Київ : Київський університет, 2001. – 52с. – Програми затверджено ВР КНУТШ 11.06.2001, протокол №11
1074703
   Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей 04.00.01- заг. та регіон. геологія; 04.00.06 - гідрогеологія; 04.00.07 - інженер.геологія; 04.00.08 - петрологія; 04.00.11- геолог.метал.і неметал.корисн.копалин; 04.00.22 - геофізика. – Київ : Київський університет, 2001. – 41с.
1074704
  Комаренко О. Програми громадських робіт як складова частина внутрішньої політики адміністрації Ф. Д. Рузвельта в 30-х рр. ХХ ст. / О. Комаренко, М. Клюкало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні віхи становлення та еволюції програм громадських робіт в США в 30-х рр. ХХ ст. Проаналізована роль громадських робіт у розвитку американського супільства за президентства Ф. Д. Рузвельта. В статье рассмотрены основные этапы ...
1074705
   Програми гуртків юних натуралістів. – К, 1946. – 96с.
1074706
  Дорошенко І.В. Програми державного розвитку як фактор подолання економічної кризи в світовому масштабі (американський та європейський досвід) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 8-10
1074707
  Семеніхіна О.В. Програми динамічної математики у контексті роботи сучасного вчителя: результати педагогічного експерименту / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 109-119. – ISSN 1998-6939


  Наведено результати педагогічних досліджень щодо бажання і психологічної готовності використовувати програми динамічної математики працюючими та майбутніми вчителями математики. Експеримент проводився протягом 2010-2014 р.р. на базі Сумського ...
1074708
  Семеніхіна О.В. Програми динамічної математики як засоби комп"ютерної візуалізації математичних знань: аналіз термінологічного поля / О.В. Семеніхіна, М.Г. Друшляк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 383-389. – ISSN 2312-5993
1074709
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 16с.
1074710
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 12с.
1074711
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 16с.
1074712
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 7с.
1074713
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 11с.
1074714
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 11с.
1074715
   Програми для біологічних факультетів. – К, 1940. – 4с.
1074716
   Програми для біологічних факультетів державних університетів : Загальна ембріологія. – К, 1940. – 8с.
1074717
   Програми для біологічних факультетів державних університетів "Гістологія". – Київ : Радянська школа, 1940. – 8с.
1074718
   Програми для географічних факультетів пед. інститутів : Картографія (з елементами топографії і картографічного креслення). – Київ, 1940. – 11 с.
1074719
   Програми для географічних факультетів педагогічних інститутів : Зоогеографія з основами зоології. – Київ, 1938. – 14с.
1074720
   Програми для географічних факуьлтетів пед.інститутів. – К, 1940. – 16с.
1074721
   Програми для географічних факуьлтетів пед.інститутів. – К, 1940. – 10с.
1074722
   Програми для загальноосвітних шкіл, профільних шкільних закладів, ліцеїв, гімназій. – К, 1998. – 93с.
1074723
   Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням зарубіжної літератури (8-9 класи) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (343). – С. 6-15.
1074724
  Курило О. Б. Програми для збірання [збирання] етнографічних матеріялів / Олена Курило ; Всеукpаїнська Академія Hаук, Етногpафічна Комісія. – Київ : Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1923. – 34 с. – Конволют. Переплетено з: Професіональні народні спіці й музиканти на Україні / Климент Квітка. – (Збірник історично-філологічного відділу ВУАН ; № 13, вип. 1 ; Праці етнографічної комісії)
1074725
  Курило Олена Програми для збірання етнографічних матеріялів. : 1. Початки мови: а) жести, б)міміка, в) природні та перекличні (ономатопоетичні) вигуки, г) дитяча мова. 2. Таємні мови. 3. Ономастика. 4. Початки письма. – Київ : Всеукраїнська АН, 1923. – 34с.
1074726
   Програми для історичних факуьлтетів університетів і педагогічних інститутів. – К, 1940. – 22с.
1074727
   Програми для педагогічних інститутів. – Київ, 1940. – 20 с.
1074728
   Програми для педагогічних шкіл. – К, 1940. – 7с.
1074729
   Програми для природичо-географічних факультетів учительських інститутів. – К, 1940. – 24с.
1074730
   Програми для природних факультетів педагогічних інститутів. – К, 1938. – 16с.
1074731
   Програми для природних факультетів педагогічних інститутів. – К, 1940. – 20с.
1074732
   Програми для природних факультетів педагогічних інститутів. – К, 1940. – 8с.
1074733
   Програми для природних факультетів педагогічних інститутів. – К, 1940. – 19с.
1074734
   Програми для природних факультетів педагогічних інститутів. – К, 1940. – 15с.
1074735
   Програми для природничих факультетів педагогічних інститутів : Анатомія і морфологія рослин. Практичні заняття з анатомії і морфології рослин. – К, 1940. – 12с.
1074736
   Програми для природничих факультетів педагогічних інститутів "Анатомія людини". – Київ : Радянська школа, 1939. – 11с.
1074737
   Програми для природничо-географічних факультетів учительських інститутів : Картографія з основами топографії. – Київ : Радшкола, 1939. – 7 с.
1074738
   Програми для природничо-географічних факультетів учительських інститутів : Фізична географія. – Київ, 1939. – 39с.
1074739
   Програми для середньої загальноосвітньої школи : Географія. 5-10 кл. – 2-ге вид., стеретипн. – Київ : Перун, 1998. – 203с.
1074740
   Програми для середньої загальносвітньої школи. – Київ : Перун, 1998. – 30 с.
1074741
   Програми для середньої загальносвітньої школи з українською і російською мовами навчання. – К, 1998. – 271с.
1074742
   Програми для філологічних факультетів університетів і факультетів мови й літератури педагогічних інститутів. – К, 1940. – 10с.
1074743
   Програми для хімічних факультетів. – К, 1940. – 4с.
1074744
  Корнійчук Л. Програми Європейського Союзу щодо підтримки транскордоного співробітництва з Україною // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 4-8
1074745
   Програми з валеології для вищих закладів освіти. – Київ, 1997. – 128с.
1074746
   Програми з фізичної культури для учнів санаторних загально-освітніх шкіл-інтрнатів 1-9 класи. – К, 1997. – 79с.
1074747
  Гірей Ф.Х. Програми забезпечення якості харчових продуктів у Європейському Союзі: підходи та значення / Ф.Х. Гірей, С.Г. Гей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 249-260. – ISSN 1993-6788
1074748
   Програми загальних курсів кафедри напівпровідникової електроніки. – Київ : Редакційно-видавничий центр "Київський університет", 1997. – 31 с.
1074749
   Програми загальноосвітніх шкіл робітничої та сільської молоді на 1960/61 навч. рік. – К, 1960. – 39с.
1074750
  Кушнірова Л. Програми і праці з української мови та методики її навчання у 20–30-ті рр. ХХ ст. в оцінці В. Масальського. - C. 13-24. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 13-24. – ISSN 2312-5993
1074751
  Єгоров Є.С. Програми інноваційного розвитку зарубіжних країн: досвід та досягнення // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 77-83
1074752
   Програми кандидатських іспитів з біологічних наук : Прогр. канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педаг. і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 117с.
1074753
   Програми кандидатських іспитів з географічних наук : Програми кандидат. іспитів зі спеціальностей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., прот. №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 92с.
1074754
   Програми кандидатських іспитів з геологічних наук : Програми кандидатських іспитів зі спец., за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 59с.
1074755
   Програми кандидатських іспитів з економічних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 176с.
1074756
   Програми кандидатських іспитів з історичних наук : Програми кандидат. іспитів зі спеціальностей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 98с.
1074757
   Програми кандидатських іспитів з педагогічних наук : Програми кандидатських іспитів зі спец., за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 75с.
1074758
   Програми кандидатських іспитів з політичних наук : Програми кандидатських іспитів зі спец., за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 43с.
1074759
   Програми кандидатських іспитів з психологічних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 133с.
1074760
   Програми кандидатських іспитів з філософських наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 177с.
1074761
   Програми кандидатських іспитів з хімічних наук : Програми кандидат. іспитів зі спеціальностей, за якими в ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 72с.
1074762
   Програми кандидатських іспитів з юридичних наук : Програми канд. іспитів зі спец., за якими ун-теті ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2002. – 482с.
1074763
   Програми кандидатських іспитів із соціологічних наук : Програми кандидатських іспитів зі спеціальностей, за якими ун-тет ведеться підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, друкуються за рішенням Вченої ради КНУ від 11 червня 2001 р., протокол №11. – Київ : Київський університет, 2001. – 79с.
1074764
  Могильницький Р.А. Програми кредитування Європейського банку реконструкції та розвитку у сфері підтримки малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 49-54.
1074765
   Програми курсів " Анатомія і еволюція нервної системи", " Фізіологія нервної системи", " Психофізіологія", " Зоопсихологія та порівняльна психологія" : для студентів ф-ту соціології і психології. – Київ : Київський університет, 1997. – 16с.
1074766
   Програми курсів з філософських дисциплін. – К, 1998. – 88с.
1074767
  Сікорська Світлана Програми курсів за вибором для 10-11 класів : програми і підручники / Сікорська Світлана, Козікова Ніна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 15-18 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
1074768
   Програми курсів кафедри вищих рослин для студентів біологічного факультету. – К, 1984. – 53с.
1074769
   Програми курсів кафедри зоології хребетних. – Київ : КДУ, 1978. – 62с.
1074770
   Програми курсів підвищення кваліфікації вчителів-предметників. – Київ, 1996. – 150с.
1074771
   Програми курсів підготовки фахівців кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності "Економіка підприємства". – Київ : Київський університет, 2006. – 165с.
1074772
   Програми курсів підготовки фахівців кваліфікаційного рівня "Магістрів" спеціальності "Економіка підприємства" : (напрям підготовки фахівців з вищою освітою 0501 - Економіка і підприємництво). – Київ : Київський університет, 2003. – 88 с. – ек карточки есть
1074773
   Програми курсів та плани семінарських занять з права Європейського Союзу : розроблені в рамках проекту Tempus-Tacis CD_JEP 21174-2000 "Вивчання європейського права в університетах України" / В.І. Муравйов, М.М. Микієвич, О.І. Головко, О. Олексів. – Львів. Київ : ПІРАМІДА, 2004. – 264с. – ISBN 966-8522-16-8
1074774
   Програми курсів та спецкурсів кафедри кріогенної та мікроелектроніки для студентів радіофізичного факультету.. – Київ : Київський університет, 2000. – 58с.
1074775
   Програми курсів, спецкурсів та спецпрактикумів : Для студ.фак.соціологі та психологі. – Київ : Київський університет, 1997. – 49с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
1074776
   Програми математичних дисциплін для студентів 1 курсу. – Київ, 1972. – 39с.
1074777
  Петрик О. Програми МВФ: досвід окремих країн та перспективи для України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 480-503. – ISSN 1684-906Х
1074778
  Мукан Н. Програми міжнародних освітніх організацій: професійний розвиток американських, британських та канадських учителів загальноосвітніх шкіл. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 178-186. – (Серія педагогічна ; Вип. 23)
1074779
   Програми навчальних дисциплін. – К, 1998. – 232с.
1074780
   Програми навчальних дисциплін. – К, 1998. – 244с.
1074781
   Програми навчальних дисциплін. – Київ : ЦВП. – ISBN 9667181146
т.1. – 1998. – 232с.
1074782
   Програми навчальних дисциплін. – Київ : ЦВП. – ISBN 9667181170
т.2. – 1998. – 244с.
1074783
   Програми навчальних дисциплін: історія світової літератури (індійська, арабська, турецька). – К, 1998. – 15с.
1074784
   Програми нормативних і спеціальних курсів для студентів гуманітарних факультетів : Рекомендовано Вченою радою історичного факультету. – Київ : Політична думка, 1998. – 64с.
1074785
   Програми нормативних курсів кафедри "Слов"янські мови та літератури" : Для студ.філологічного ф-ту. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 29с.
1074786
   Програми нормативних професійно-орієнтованих дисциплін : підготовки на біологічному факультеті бакалаврів, спецівлістів і магістрів за модульно-ркйтинговою системою навчання. – К, 1997. – 142с.
1074787
   Програми нормативних та спеціальних курсів з етнології. – Київ : Київський університет, 1997. – 40 с.
1074788
   Програми нормативних та спеціальних курсів з етнології : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 58 с. – Бібліогр.:с.38-40
1074789
   Програми нормативних та спеціальних курсів з етнології та краєзнавства. – Київ, 2000. – 58 с. – Бібліогр.:с.55-57
1074790
   Програми нормативних та спеціальних профісійно-орієнтованих дисциплін підготовки на кафедрі фізіології та екології рослин бакалаврів, спеціалістів і магістрів за модульно-рейтинговою системою навчання : для студентів біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1998. – 57с.
1074791
  Томашевич Олександр Програми партнерства НАТО нарикінці 20 - початку 21 ст. : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Томашевич О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1074792
  Томашевич Олександр Програми партнерства НАТО нарикінці 20 - початку 21 ст. : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Томашевич О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 195 л. – Бібліогр.: л. 172 - 195
1074793
   Програми педагогічних училищ. – Київ, 1952. – 31с.
1074794
  Кравченко С.О. Програми підготовки докторів філософії з публічного адміністрування: досвід США // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (13). – С. 89-98
1074795
  Кривчук-Новак Програми підтримка молоді як спосіб запобігання нелегальній міграції // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 81-83.
1074796
  Горішна Н.М. Програми подвійних спеціальностей у сфері соціальної роботи: аналіз досвіду США та Великобританії / Н.М. Горішна, Г.І. Слозанська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 97-100. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1074797
  Шульга Н.В. Програми полікультурної освіти в університеті Уельсу, Велика Британія // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.189-191. – ISBN 978-966-698-191-5
1074798
   Програми практикуму із загальної психології (розділи "Увага" та "Пам"ять"). – Київ : Київський університет, 2001. – 16с.
1074799
  Рогач О.І. Програми приватизації та залучення прямих іноземних інвестицій до країн Африки / О.І. Рогач, Ф.М. Жуніор // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 49-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Африканські країни зацікавлені в залученні прямих іноземних інвестицій. Вони роблять усе можливе - особливо шляхом лібералізації політики відносно до ПІІ - з метою залучення ТНК до всіх секторів своєї економіки. Детально розглядається роль програм ...
1074800
   Програми професійно орієнтованих курсів : для студ. історичного факультету. – Київ : Київський університет, 2000. – 111с.
1074801
  Гіжинська Т. Програми професійної підготовки магістрів у галузі освіти дорослих в університетах Німеччини // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С. 182-188. – ISSN 2308-4081


  На основі теоретичного аналізу університетських довідників були виявлені спільні характеристики для програм магістерського рівня академічної освіти за спеціальністю «Освіта дорослих/Продовжена освіта» в університетах Німеччини; визначено основні ...
1074802
  Бойченко М.А. Програми професійної підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими і талановитими школярами в університетах США, Канада та Великобританії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 10-17. – ISSN 2312-5993
1074803
  Павличенко П. Програми розвитку ООН - важливий аспект забезпечення стабільності та безпеки у світі // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 48-50.
1074804
  Кудріна О.Ю. Програми розвитку промисловості Луганської області у середньо- та довгостроковій перспективі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 31-40. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1074805
  Лисенко Б.В. Програми розвитку соціального житла в малих містах України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-103. – Бібліогр. в кінці ст.


  Забезпечення громадян житлом, підвищення благоустрою житлового фонду населення залишаються одними з важливих соціально-економічних проблем малих міст України. Тому зазначені проблеми мають стати пріоритетами державної політики у сфері розробки й ...
1074806
   Програми середніх загальноосвітніх шкіл робітничої і сільської молоді на 1960/61 навч. рік. – К, 1960. – 59с.
1074807
   Програми середньої загальноосвітної школи. – К, 1967. – 43с.
1074808
   Програми середньої загальноосвітньої школи. – К., 1967. – 24 с.
1074809
   Програми середньої загальноосвітньої школи. – К, 1967. – 32с.
1074810
   Програми середньої масової, вечірньої і заочної школи. – К, 1967. – 23с.
1074811
   Програми середньої школи. – Київ, 1940. – 76 с.
1074812
   Програми середньої школи. – К, 1940. – 20с.
1074813
   Програми середньої школи. – К, 1950. – 72с.
1074814
   Програми середньої школи. – К, 1950. – 84с.
1074815
   Програми середньої школи. – К, 1953. – 24с.
1074816
   Програми середньої школи. – К, 1953. – 72с.
1074817
   Програми середньої школи. – К, 1956. – 64с.
1074818
   Програми середньої школи. – К, 1957. – 64с.
1074819
   Програми середньої школи. – Київ, 1957. – 20 с.
1074820
   Програми середньої школи. – Київ, 1958. – 20 с.
1074821
   Програми середньої школи. – К, 1958. – 72с.
1074822
   Програми середньої школи. – К, 1958. – 16с.
1074823
   Програми середньої школи на 1956/57. – К, 1956. – 8с.
1074824
   Програми середньої школи на 1957/58. – К, 1957. – 71с.
1074825
   Програми середньої школи на 1958/59 навчальний рік. – Київ, 1958. – 52 с.
1074826
   Програми середньої школи на 1958/59 навчальний рік. – К, 1958. – 19с.
1074827
   Програми середньої школи на 1959/60 навчальний рік. – К, 1959. – 103с.
1074828
   Програми середньої школи на 1959/60 навчальний рік. – Київ, 1961. – 27 с.
1074829
   Програми середньої школи на 1961/62 навчальний рік. – Київ, 1961. – 23 с.
1074830
   Програми середньої школи на 5-10 класи. – Х, 1935. – 39с.
1074831
  Макарова О.В. Програми соціальної підтримки: оцінка результатів та шляхи удосконалення // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 47-56. – ISSN 2072-9480
1074832
   Програми спецкурсів : для студ. кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики зі спеціальностей "прикладна математика" та "соціальна інформатика". – Київ : Київський університет, 2001. – 52с.
1074833
   Програми спецкурсів : для студентів радіофізичного факультету (спеціалізація "Твердотільна електроніка"). – Київ : Київський університет, 2004. – 45с.
1074834
   Програми спецкурсів для студенстів філософського факультету зі спеціальності "Соціальна філософія". – К, 1997. – 44с.
1074835
   Програми спецкурсів для студентів кафедри фізіології людини та тварин. – К, 1978. – 88с. – На обкладитнці рік видання 1980
1074836
   Програми спецкурсів для студентів радіофізичного факультету (спеціалізація "Автоматизація наукових досліджень"). – Київ : Київський університет, 2004. – 39с.
1074837
   Програми спецкурсів для студентів філософського факультету зі спеціалізації "Соціальна філософія ". – Київ : Київський університет, 1997. – 44с.
1074838
   Програми спецкурсів з "Релігієзнавства" : для студентів філос. факультету. – Київ : Київський університет, 1999. – 51с.
1074839
   Програми спецкурсів з біофізики. – К, 1980. – 52с.
1074840
   Програми спецкурсів і наукових семінарів для студентів філолодгічного фаультету. – К, 1999. – 77с.
1074841
   Програми спецкурсів і спецсемінарів : Для студентів філологічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 36с.
1074842
   Програми спецкурсів кафедри загальної та молекулярної генетики : для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 48с.
1074843
   Програми спецкурсів кафедри напівпровідникової електроніки (спеціалізація "Твердотільна електроніка") : Для студ.радіофізич.фак. – Київ : Київський університет, 1997. – 60с.
1074844
   Програми спецкурсів кафедри неорганічної хімії для студентів хімічного факультету. – Київ, 1997. – 28с.
1074845
   Програми спецкурсів кафедри фізіології людини і тварин : Для студ.біол.фак. – Київ : Київський університет, 1998. – 39с.
1074846
   Програми спецкурсів по кафедрі клітинної біології та генетичної інженерії : для студентів біологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 44 с.
1074847
   Програми спецкурсів по кафедрі цитології, гістології та розвитку тварин для студентів біологічного факультету. – К, 1982. – 43с.
1074848
   Програми спецкурсів спеціалізації "Напівпровідникова електроніка " : спеціальність 0704. – Київ : Київський університет, 1982. – 40 с.
1074849
   Програми спецкурсів та спецсемінарів : для студентів філол. фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 75с.
1074850
   Програми спецкурсів та спецсемінарів зі спеціалізації "Українська мова як іноземна" : для студ. 3-5 курсів спеціальності " Українська мова та література". – Київ : Київський університет, 2002. – 31с.
1074851
   Програми спецкурсів факультету журналістики. – Київ, 1969. – 108 с.
1074852
   Програми спецкурсу "В.І. Ленін та інтернаціональна єдність українських і російських трудящих у революційному русі. – К, 1982. – 12с.
1074853
   Програми спостережень на МАК у 2001-2015 рр. та їх результати / В. Карбовський, П. Лазоренко, Л. Свачій, М. Буромський, С. Кас"ян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати виконаних програм, проведених з 2001 по 2015 р. на комплексі МАК: спостереження зірок у ділянках з радіоджерелами - об"єктами ICRF та екаторіальний астрометричний огляд неба. Програми виконувалися спільно Головною астрономічною ...
1074854
   Програми та методичні вказівки слухачам заочних курсів підвищення кваліфікації суддів та нотаріусів Української РСР. – Київ, 1970. – 144с.
1074855
   Програми та навчальний план спеціальності "Прикладна лінгвістика". – Одеса : Астропринт
Вип.1. – 2002. – 192с.


  Викладено основи електромагнітної та квантової теорії світла. Поряд з класичним и питаннямии оптики роз-глянуто її сучасні напрями: оптичні квантові генератори та підсилювачі світла, фізичні основи голографії, не-ленійна оптика .
1074856
   Програми тестів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Затверджено всі програми, за якими укладатимуть тести для вступників до магістратури з "Права" та "Міжнародного права".
1074857
  Шереметьєва Л. Програми технічної допомоги як шлях запровадження управлінських стандартів Європейського Союзу в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 112-119
1074858
  Колесник В. Програми українських ліберально-демократичних партій у Росії початку ХХ ст. / В. Колесник, Л. Могильний // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-78.
1074859
  Ковтонюк О.В. Програми фінансування зовнішньої торгівлі ЄБРР // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 186-190


  У статті аналізуються програми фінансування зовнішньої торгівлі Європейським банком реконструкції та розвитку.
1074860
  Зорина Л.Я. Программа - учебник - учитель / Л.Я. Зорина. – М., 1989. – 79с.
1074861
   Программа / "Ломоносов-2001".Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам; Евразийская студенческая ассоциация; Российский Союз студентов; Центр студентов МГУ. – Москва : Московский университет, 2001. – 28с. – ISBN 5-9217-0011-8
1074862
  Хагерлид Ян Программа "Open Access.se" - шведский опыт координации поддержки программ Открытого доступа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 24 - 32. – ISSN 0130-9765
1074863
   Программа "Тайный гость" : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 26-27 : фото
1074864
   Программа "Фауна". – Київ : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 48с.
1074865
  Глазунова Е.Н. Программа "четвертого пункта Г. Трумэна и начало ""холодной войны" на периферии биполярной системы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 39-55. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1074866
   Программа 12 студенческой научной конференции , 8-11 апреля 1958 г.. – Киев, 1958. – 8с.
1074867
   Программа 18-й годичной научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1963. – 20с.
1074868
   Программа 22 научно-технической конференции 25-30 октября 1965 г.. – Львов, 1965. – 39с.
1074869
  Лейкина Б.М. Программа анализа фразеологических комплексов / Б.М. Лейкина. – М., 1961. – 12с.
1074870
  Бувайлик Г.Е. Программа борьбы за мир и свободу народов. / Г.Е. Бувайлик. – Киев, 1980. – 304с.
1074871
  Чекалин В.И. Программа воспитания нового человека. / В.И. Чекалин. – Калинин, 1962. – 31с.
1074872
   Программа воспитательной работы со студентами. – Челябинск, 1969. – 30с.
1074873
   Программа дисциплины "История русской литературы". Программы курсов: "Текстология русской литературы". "Русская классика в контексте мировой литературы" : Для студ. филолог. факультетов гос. ун-тов. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 104с.
1074874
  Дурново Н.Н. Программа для собирания сведений, необходимых для составления диалектологической карты русского языка / Н.Н. Дурново. – изд.2-е. – Б.М.И
Ч.2 : Северновеликорусские и средневеликорусские говоры. – 22 с.
1074875
   Программа зачетных испытаний по полицейскому праву на юридическом факультете Университета Св. Владимира // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 403-410. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
1074876
  Шнитников В.Н. Программа и инструкция для собирания насекомых / В.Н. Шнитников, 1927. – 95-110с.
1074877
  Захаров Е.Е. Программа и контрольные вопросы по курсу "Рудные месторождения" для студентов Геолого-разведочного факультета / Е.Е. Захаров. – М., 1938. – 24с.
1074878
  Тюльпанов С.И. Программа и методические указания по курсу "Политическая экономия развивающихся стран". / С.И. Тюльпанов, В.Л. Шейнис. – Л, 1968. – 44с.
1074879
   Программа и методические указания по учебной полевой практике по общей геологии для студентов 1 кура геологического отделения геолого-географического факультета (спец.0101, 0107). – Харьков, 1977. – 100 с.
1074880
  Линдеман И.В. Программа и основные положения работы энтомологических наблюдательных пунктов Союзсахара на 1931 год / И.В. Линдеман. – Черкассы, 1931. – 21с.
1074881
  Псарев Г.Ю. Программа и результаты апробации корпоративного семинара-тренинга на тему " видение будущего города магистрами и аспирантами " : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 101-103. – Бібліогр.: 4 назви
1074882
  Блинов А.Е. Программа качества / А.Е. Блинов. – К, 1986. – 48с.
1074883
   Программа Коммунистический партии Советского Союза. – М, 1989. – 173с.
1074884
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза / КПСС. – Москва : Политиздат, 1974. – 144 с.
1074885
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза / КПСС. – К, 1976. – 144с.
1074886
  КПСС. Прграмма Программа Коммунистической партии Советского Союза : новая редакция : принята XXVII съездом КПСС. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 1986. – 242 с. : ил. – Миниатюрное издание
1074887
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза : новая редакция : принята XXVII съездом КПСС / КПСС. – Москва : Политиздат, 1986. – 79 с.
1074888
  КПСС. Программа Программа Коммунистической партии Советского Союза : новая редакция : принята XXVII съездом КПСС. – Москва : Политиздат, 1986. – 190 с. – Миниатюрное издание
1074889
  КПСС Программа Коммунистической партии Советского Союза / КПСС. – М, 1988. – 80с.
1074890
   Программа Коммунистической партии Советского Союза. – М, 1989. – 80с.
1074891
  Бабосов Е.М. Программа КПСС - документ творческого марксизма-ленинизма / Е.М. Бабосов. – Минск, 1986. – 62с.
1074892
  Гончаров Н.К. Программа КПСС в области народного образования / Н.К. Гончаров. – М, 1961. – 32с.
1074893
  Королев Б.И. Программа КПСС и кризис идеологии антикоммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Королев Б. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1964. – 16л.
1074894
  Лукашук И.И. Программа КПСС и современное международное право (Уч. пособие) / И.И. Лукашук. – Саратов, 1962. – 56с.
1074895
  Щудро О.К. Программа КПСС о воспитании нового человека и буржуазные критики : Автореф... Канд.ист.наук: / Щудро О.К.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16л.
1074896
  Авдулов Н.С. Программа КПСС о руководящей роли рабочего класса в строительстве коммунизма / Авдулов Н.С. – Москва : Политиздат, 1964. – 40 с. – На обл. : Консультации по истории КПСС. – Библиогр. в конце кн.
1074897
  Картавых В.Д. Программа КПСС о создании и развитии материально-технической базы коммунизма / В.Д. Картавых. – Донецк, 1962. – 33с.
1074898
  Бурдина А.И. Программа КПСС о формировании нового человека / А.И. Бурдина. – Киев, 1962. – 36с.
1074899
   Программа курса "Географическое краеведение". 6 класс : Методика и опыт. В помощь учителю / С.Д. Аленина, Н.С. Иванова, Е.С. Федорова, В.В. Закомолдина, Н.Н. Кролик, В.И. Шведова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 58-59. – ISSN 0016-7207
1074900
   Программа курса "Географическое краеведение". 6 класс (17 ч) : Методика и опыт. В помощь учителю / С.Д. Аленина, Н.С. Иванова, Закомолдина Е.С. Федорова, Н.Н. Кролик, В.И. Шведова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 54-56. – ISSN 0016-7207
1074901
  Розанов Л.П. Программа курса "Геоэкология" XI класс (для профильного уровня общего образования по географии) : Методика и опыт. Авторская программа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 48-52. – ISSN 0016-7207
1074902
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1947. – 56с.
1074903
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1955. – 38с.
1074904
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1956. – 36с.
1074905
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1956. – 28с.
1074906
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1957. – 36с.
1074907
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1957. – 30с.
1074908
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1957. – 36с.
1074909
   Программа курса "Диалектический и иесторический материализм". – М, 1960. – 32с.
1074910
   Программа курса "Дифференциальные уравнения". – Киев : КГУ, 1985. – 24с.
1074911
   Программа курса "Животноводство". – М, 1956. – 20с.
1074912
   Программа курса "Животноводство". – М, 1956. – 16с.
1074913
   Программа курса "Животноводство". – М, 1958. – 16с.
1074914
   Программа курса "Животноводство". – М, 1958. – 20с.
1074915
   Программа курса "Зоогигиена беспозвоночных и позвоночных". – М, 1944. – 11с.
1074916
   Программа курса "Зоогигиена беспозвоночных и позвоночных". – М, 1945. – 11с.
1074917
   Программа курса "Зоогигиена и основы ветеринарии". – М, 1959. – 16с.
1074918
   Программа курса "Зоолигия беспозвоночных". – Киев, 1986. – 15 с.
1074919
   Программа курса "Зоология беспозвоночных". – Киев, 1986. – 11 с.
1074920
   Программа курса "Зоопсихология". – М, 1948. – 4с.
1074921
   Программа курса "Изобразительное искусство европейских стран наодной демократии". – Л, 1960. – 24с.
1074922
   Программа курса "Исследование опрераций и матемаическое программирование". – М, 1988. – 12с.
1074923
   Программа курса "Литература русского зарубежья ХХ века" : для студ. филологического ф-та. – Київ : Київський університет, 1998. – 30с.
1074924
  Каплун И.Г. Программа курса "Обслуживание читателей / И.Г. Каплун. – М., 1940. – 24с.
1074925
  Шамурин Е.И. Программа курса "Организация систематического и предметного каталогов" / Е.И. Шамурин. – М., 1940. – 30с.
1074926
  Хохлов А.А. Программа курса "Основы регионального природопользования" (ІХ класс) : Методика и опыт / А.А. Хохлов, А.Г. Шурыгина // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 48-51. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
1074927
   Программа курса "Основы советского права". – М., 1958. – 24с.
1074928
   Программа курса "Основы советской экономики и практика руководства отраслями народного хояйства" для республиканских, краевых и областных партийных школ. – М., 1950. – 24с.
1074929
   Программа курса "Основы теории и практики коммунистического воспитания". – Киев, 1984. – 55 с.
1074930
   Программа курса "Основы технического оформления газеты, фотодела, машинописи". – М., 1959. – 6с.
1074931
   Программа курса "Основы эстетики" для средних спец. учебн. заведений. – М., 1991. – 13с.
1074932
   Программа курса "Основы этнографии". – М., 1952. – 15с.
1074933
   Программа курса "Палеонтология с основами зоологии" для геолого-разведочных и геологических фак-тов вузов. – М., 1944. – 12с.
1074934
   Программа курса "Партийное строительство". – Москва, 1956. – 36 с.
1074935
   Программа курса "Партийное строительство" для годичных курсов. – М., 1960. – 23с.
1074936
   Программа курса "Патопсихология". – М., 1948. – 6с.
1074937
   Программа курса "Планирование народного хозяйства СССР". – М., 1970. – 23с.
1074938
   Программа курса "Планирование народного хозяйства СССР". – М., 1971. – 16с.
1074939
  Шурыгина А.Г. Программа курса "Региональная экология" (УІ-ІХ классы) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 38-41. – Бібліогр. 14 назв. – ISSN 0016-7207
1074940
  Леви М.В. Программа курса "Сопротивление материалов" / М.В. Леви. – Москва-Ленинград, 1937. – 71с.
1074941
  Синельникова Р.Д. Программа курса "Сравнительное государственное право срциалистических стран" / Р.Д. Синельникова. – К., 1980. – 16с.
1074942
  Шурыгина А.Г. Программа курса "Экология родного края" : Методика и опыт / А.Г. Шурыгина, Т.С. Носкова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 50-53. – ISSN 0016-7207
1074943
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1946. – 36с.
1074944
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1951. – 48с.
1074945
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1953. – 55с.
1074946
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1954. – 36с.
1074947
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1956. – 32с.
1074948
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1958. – 32с.
1074949
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1959. – 40с.
1074950
   Программа курса диалектического и иесторического материализма. – М, 1959. – 36с.
1074951
   Программа курса диалектического и исторического материализма. – Москва : Соцэкгиз, 1962. – 48 с.
1074952
  Казанцев Л.Н. Программа курса римского гражданского права : (системы права) // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 239-248. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
1074953
  Молчанов Л.А. Программа маршрутных метеорологических наблюдений в Средней Азии / Л.А. Молчанов. – Ташкент, 1926. – 24с.
1074954
   Программа методические рекомендации для шахматного всеобуча в школах Молдовы / Мин-во просвещения и молодежи Республики Молдова, Федерация шахмат Республики Молдова. – Кишинев, 2009. – 112 с. – ISBN 978-9975-9740-8-0
1074955
  Киев Программа отдела "Старый Киев" / Киев; Ляскоронский. – К. – с.
1074956
  Земляной С.Н. Программа партии -- программа жизни / С.Н. Земляной. – М., 1987. – 174с.
1074957
  Горшков Г.П. Программа по динамической геологии / Г.П. Горшков. – Москва, 1949. – 16с.
1074958
  Клусов Е.П. Программа по курсу "Экономика стран Латинской Америки" / Е.П. Клусов. – М., 1967. – 117с.
1074959
  Бараненков Г.С. Программа по курсу высшей математики для студентов-заочников всех факультетов и специальностей / Г.С. Бараненков. – М.-Л., 1939. – 56с.
1074960
  Бурде М.В. Программа по курсу начертательной геометрии для студ. всех фак-тов и специльностей ВЗИПТ. / М.В. Бурде. – М., 1940. – 20с.
1074961
  Адоратский В.В. Программа по основным вопросам марксизма : пособ. для студ. и для кружков повышенного типа / В.В. Адоратский. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Красная новь ; Главполитпросвет
2. – 1922. – 152 с.
1074962
  Адоратский В.В. Программа по основным вопросам марксизма : (46-65 тыс.) / В.В. Адоратский. – 4-е изд., доп. – Москва ; Ленинград : Красная новь, 1924. – 240 с.
1074963
   Программа по полицейскому праву, принятая в Университете Св. Владимира // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 411-416. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
1074964
   Программа по технической мелиорации. – М, 1951. – 6с.
1074965
   Программа по химическому и физико-химическому анализу почв, 1951. – 11с.
1074966
   Программа по экономике социалистических промышленных предприятий. – М, 1958. – 24с.
1074967
   Программа по экономике социалистических сельскохозяйственных предприятий. – М, 1958. – 24с.
1074968
   Программа по экономической географии. – Москва, 1956. – 36 с.
1074969
   Программа по экономической географии Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. – К, 1973. – 11с.
1074970
   Программа по экономической географии Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. – Киев : КГУ, 1978. – 12 с.
1074971
   Программа по экономической географии зарубежных стран. – М, 1951. – 40с.
1074972
   Программа по экономической географии капиталистических и развивающихся стран. – К, 1974. – 42с.
1074973
   Программа по экономической географии СССР. – М, 1950. – 40с.
1074974
   Программа по экономической географии СССР. – М, 1959. – 16с.
1074975
  Саркисян Г.С. Программа повышения благосостояния народа / Г.С. Саркисян. – Москва, 1981. – 64с.
1074976
  Рябцева И.В. Программа профессиональной пробы "Геодезист" : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 39-45 : Табл. – ISSN 0016-7207
1074977
  Лобжанидзе А.А. Программа профильного курса "Этногеография и этнокультурные регионы мира" : Методика и опыт. Регионы мира / А.А. Лобжанидзе, Д.В. Заяц // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 35-37. – ISSN 0016-7207
1074978
  Лобжанидзе А.А. Программа профильного курса "Этногеография и этнокультурные регионы мира" (Х-ХІ классы общеобразовательных учреждений) : Методика и опыт / А.А. Лобжанидзе, Д.В. Заяц // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 46-49. – ISSN 0016-7207
1074979
   Программа работ и список членов конгресса : 15-й Международный физиологический конгресс. Ленинград-Москва, 9-17 августа 1935 г. – Москва-Ленинград : Медгиз, 1935. – 250с.
1074980
  Волокитина Т.В. Программа революции / Т.В. Волокитина. – Москва, 1990. – 234с.
1074981
  Греханкина Л.Ф. Программа регионального курса " Родное Подмосковье" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 63-65. – ISSN 0016-7207
1074982
  Греханкина Л.Ф. Программа регионального курса "Родное Подмосковье" (Окончание. Начало см. № 7) : Вести из регионов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 64-66. – ISSN 0016-7207
1074983
  Белухина И.Г. Программа решений первой краевой задачи для двумерного несамосопряжённого параболического уравнения в прямоугольнике / И.Г. Белухина. – М., 1966. – 37с.
1074984
  Щедрина Н.А. Программа решения двумерного уравнения теплопроводности с граничными условиями третьего рода для областей специального вида / Н.А. Щедрина. – Москва, 1966. – 43с.
1074985
  Ульбрихт В. Программа социализма и историческая задача СЕПГ. / В. Ульбрихт. – М., 1963. – 359с.
1074986
  Богуславский М.В. Программа социокультурной модернизации российского образования М.В.Ломоносова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 40-49. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрывается суть Ломоносовского периода в истории отечественной педагогики, отношение к которому на протяжении веков было неоднозначным.
1074987
   Программа спецкурса "Критика буржуазных и оппортунистических трактовок хозяйственного механизма развитого социализма". – Киев : КГУ, 1982. – 20 с.
1074988
   Программа спецкурса "Критика реакционной, антикоммунистической сущности идеологии и политики международного сионизма". – К, 1984. – 6с.
1074989
   Программа спецкурса "Критика современных антимаркиситских теорий". – К, 1978. – 32с.
1074990
   Программа спецкурса "Критика современных антимаркиситских экономических теорий". – Киев : КГУ, 1986. – 32 с.
1074991
   Программа спецкурса "Критика современных буржуазных и оппортунистических экономических теорий". – Киев : КГУ, 1982. – 20 с.
1074992
   Программа спецкурса "Прокурорский надзор в отрослях народного хозяйства" : для студ. юр. фак-та. – Київ : Київський університет, 1991. – 8с.
1074993
  Котов В.Н. Программа спецкурса на тему: "К. Маркс и Ф. Энгельс и революционная Россия." / В.Н. Котов. – Киев, 1978. – 5 с.
1074994
  Азаренок Н.В. Программа уголовного судопроизводства: цель, задачи и условия деятельности / Н.В. Азаренок, А.А. Давлетов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 123-135. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1074995
  Путинцев А.В. Программа факультативного курса "Профессиональная ориентация" для 8-10 кл. общеобразовательной шк. / А.В. Путинцев. – Москва, 1972. – 32 с.
1074996
  Лукьянчук Лариса Александровна Программа формирования профессиональной педагогической компетентности у магистрантов технического вуза - будущих педагогов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1074997
  Вознесенский С. Программа чтения по русской истории / С. Вознесенский. – Петроград, 1923. – 296с.
1074998
  Коновалов Б.Н. Программа школы молодого лектора по научному атеизму / Б.Н. Коновалов. – М., 1984. – 40с.
1074999
   Программа экзамена по уровню владения китайским языком (NSK). – Пекин : Современность, 1990. – 138 с.
1075000
  Шульгина О.В. Программа элективного курса "География Центрального федерального округа России" : Методика и опыт / О.В. Шульгина, В.Ю. Халатов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 58-63. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 0016-7207
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,