Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1074001
  Олексюк С.Т. Практикум з аналітичної хімії / С.Т.Олексюк, В.М.Сомов, С.В.Зима. – Луцьк : Вежа, 1999. – 147с. – Бібліогр.:с.146-147. – ISBN 966-7294-70-6
1074002
  Мансі Є.О. Практикум з англійської мови : граматика / Є.О. Мансі. – Київ : Логос, 1999. – 156 с. – 4650. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-056-9
1074003
  Алова Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова та ін. ; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
Вип. 2. – 1971. – 45 с.
1074004
  Жаворонкова І. Практикум з бактеріоз на рослинах / І. Жаворонкова. – Х., 1932. – 52с.
1074005
  Ляшенко О.І. Практикум з вищої математики для економістів : навч. посібник / О.І. Ляшенко, Т.В. Кравець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київский університет, 2013. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-177. – ISBN 978-966-439-677-3
1074006
   Практикум з газової хроматографії : навч. посібник / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Левчик, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71
1074007
  Давиденко І.М. Практикум з гігієни шкільної і фізичних вправ / І.М. Давиденко, В.О. Калошин. – Київ, 1969. – 184с.
1074008
  Антипчук Ю.П. Практикум з гістології з основами ембріології : навч. посіб. для студ. природн. та природн.-географ. фак. пед. ін-тів / Ю.П. Антипчук. – Київ : Вища школа, 1978. – 152 с.
1074009
   Практикум з дисципліни "Теорія і методика журналістської творчості" : (тематика і зміст практичних занять). – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 44с.
1074010
  Пріб К.А. Практикум з діагностики в системі управління : [навч. посібник] / К.А. Пріб, Н.І. Патика, Г.Д. Лендєл ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2016. – 202, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 192-197. – ISBN 978-617-649-038-8
1074011
  Андриевский С.К. Практикум з електротехніки / С.К. Андриевский. – Київ, 1957. – 152с.
1074012
  Гончаров А.І. Практикум з загальної хімічної технології : навчальний посібник для студентів хімічних факультетів університетів та природничих факультетів педагогічних інститутів / А.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 1973. – 208с.
1074013
  Луців Р.В. Практикум з інтегральної мікроелектроніки / Р.В. Луців, А.О. Дружинін. – Львів
Ч. 1. – 1972. – 116 с.
1074014
   Практикум з інтегрованого навчання англійської мови / [уклад.: В.А. Мартинюк, С.М. Микитюк]. – Чернівці : Родовід, 2017. – 195, [1] с. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 195. – ISBN 978-617-7105-40-3
1074015
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : Навч. посібник / Я.М. Глинський. – 3-є доп.вид. – Львів : Деол, 2000. – 224с. – ISBN 966-7449-03-3
1074016
  Кирилюк Ф.М. Практикум з історії зарубіжних політичних вчень : навч.-метод. комплекс / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-382-6
Ч. 2. – 2016. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
1074017
  Ханстантинов В.О. Практикум з історії політичних і правових вчень : навч. посібник / В.О. Ханстантинов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2014. – 199, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 160-182. - Слов. персоналій з історії політ. і прав. вчень: с. 183-198. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-617-7149-09-4
1074018
  Кондратик Л.Й. Практикум з історії соціології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Й. Кондратик, Т.П. Ліщук-Торчинська ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-669-4 (ч. 1)
Ч. 1 : Протосоціологія. – 2014. – 179, [1] с. : табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці тем
1074019
  Світлична В.В. Практикум з історії України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 341, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-222-966-0
1074020
   Практикум з кримінального процесу України : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад.: Бишевець О.В., Гринюк В.О., Дунаєвська Л.Г. та ін.] ; за ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2018. – 230, [2] с. – Авт.-уклад. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 225-229 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-446-9
1074021
  Грабовецька О. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалах п"єси Оскара Вайлда "The Importance of Being Earnest" та її українського перекладу) : навч. посіб. [для студентів пер. від. ф-тів інозем. мов] / Ольга Грабовецька ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 143, [1] с. – Текст англ., частково укр. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-10-0122-0
1074022
  Ізюмченко Л.В. Практикум з лінійної алгебри : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 136, [1] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр.: с. 136
1074023
  Дутка Г.Я. Практикум з математики для економістів : навч. посібник / Дутка Г.Я. ; МОУ ; Національний банк Укр. ; Львів. банківський коледж. – Львів : Львівський банківський коледж Національного банку України, 1998. – 362 с. – ISBN 966-7330-15-Х
1074024
  Башманівська Л.А. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / Л.А. Башманівська, Н.М. Білоус ; М-во освіти і науки Укарїни, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Київ : Слово, 2013. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 95-112 та в кінці модулів. – ISBN 978-966-194-148-8
1074025
  Лук"янчиков Є. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів - сучасна корисна навчально-методична праця [рецензія] / Є. Лук"янчиков, Ю. Чорноус // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 185-186. – ISSN 1026-9932
1074026
   Практикум з мікроекономіки до підручника "Мікроекономіка" за науковою редакцією А.П. Наливайка / [Є.В. Прохорова (керівник) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 522, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-483-677-4
1074027
  Космацька Н.В. Практикум з мовної комунікації (французька мова) : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Космацька ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Логос, 2014. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-837-0
1074028
  Воронкова О.С. Практикум з молекулярної біології : навч. посібник / О.С. Воронкова, А.І. Вінніков. – Дніпро : Ліра, 2017. – 86, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 978-966-383-822-9
1074029
  Алексєєв В.В. Практикум з органічного синтезу : посібник для студ. природ. фак. пед. ін-тів / В.В. Алексєєв. – Київ : Вища школа, 1970. – 287 с. : іл. – Бібліогр.: с. 284
1074030
  Корольов В.І. Практикум з органічної хімії / В.І. Корольов. – К, 1964. – 67с.
1074031
  Колосов М.О. Практикум з органічної хімії : навч. посібник для студ. хім. ф-ту / М.О. Колосов, В.Д. Орлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 94, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – (Методична література)
1074032
  Савченко І.С. Практикум з орфографії, лексикології, фразеології, лексикографії української мови : навч.-метод. посібник / І.С. Савченко, В.В. Шляхова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Черкаси : [б. в.], 2011. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 134-143. – ISBN 978-966-2545-10-4


  У пр. № 1729575 напис: З побажанням творчого злету та гармонії у житті. З повагою - І.С. Савченко. Підпис. Вересень 2018 р.
1074033
  Любичев М.В. Практикум з основ археології : навч.-метод. посібник для студентів I курсу іст. ф-ту для практ. занять з курсу "Основи археології" / М.В. Любичев, К.В. Мизгін, К.Г. Варачова ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Навч.-дослід. лаб. Германо-Слов"янської археол. експедиції. – Харків : С. А. М., 2014. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7044-78-8
1074034
   Практикум з основ японської мови : практ. завдання з розвитку навичок усного мовлення яп. мовою для студентів усіх спец. : зошит 5. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2002. – 31, [1]с. : табл. – На базі підручника : Tamako Niwa and Mayako Matsuda Basic Japanese for College Students
1074035
   Практикум з основ японської мови : практ. завдання з розвитку навичок усного мовлення яп. мовою для студентів усіх спец. : зошит 6. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2005. – 51, [1] с. : табл. – На базі підручника : Tamako Niwa and Mayako Matsuda Basic Japanese for College Students
1074036
   Практикум з основ японської мови : практ. завдання з розвитку навичок усного мовлення яп. мовою для студентів усіх спец. : зошит 8. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2005. – 39, [1] с. : табл. – На базі підручника : Tamako Niwa and Mayako Matsuda Basic Japanese for College Students
1074037
   Практикум з основ японської мови : практ. завдання з розвитку навичок усного мовлення яп. мовою для студентів усіх спец. : зошит 7. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2005. – 35, [1] с. : табл. – На базі підручника : Tamako Niwa and Mayako Matsuda Basic Japanese for College Students
1074038
  Дутчак Я.Й. Практикум з рентгенографії / Я.Й. Дутчак. – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 1965. – 105 с.
1074039
   Практикум з синтаксису української мови. – Дніпропетровськ, 1978. – 67с.
1074040
  Кухаренко В.А. Практикум з стилістики англійської мови : Підручник для студ. фак-тів іноземн. мов вищих закладів освіти / В.А. Кухаренко. – 2-е вид-ня, переглянуте та поширене. – Вінниця : Нова книга, 2000. – 160с. – ISBN 966-95804-3-9
1074041
  Булига К.Б. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / К.Б. Булига, Л.В. Барановська ; Європейський ун-т (фінанси, інформаційні системи, менеджмент і бізнес). – 2-ге вид. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2001. – 172, [4] с. : іл., табл. – На обкл.: Європейський університет. – Бібліогр.: с.169. – ISBN 966-7508-70-6
1074042
  Ізюмченко Л.В. Практикум з теорії чисел : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 76 с. : табл. – Бібліогр.: с. 75
1074043
  Максименко О.В. Практикум з техніки усного перекладу : французька мова : навч. посібник / О.В. Максименко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 109, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-109
1074044
  Абрамова Т.В. Практикум з технічних засобів навчання : навч. посібник для учнів пед. училищ та студентів ф-тів підгот. вчителів початкових класів пед. ін-тів / Т.В. Абрамова. – Київ : Вища школа, 1971. – 184 с. – Бібліогр.: с. 179-180
1074045
   Практикум з топографії : методичні вказівки до виконання практ. робіт для студентів напряму 6.0470103 - Геологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [уклад.] В.І. Остроух. – Київ : [б. в.], 2015. – 44 с. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 44
1074046
  Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України : Навч. посібник для студ. юрид. вузів і фак-тів. / В.І. Прокопенко. – вид. 2-ге, стереот. – Харків : Консум, 2000. – 191с. – ISBN 966-7124-71-1
1074047
  Прибиловська Н.В. Практикум з української граматики : Контрольні завдання, тести, картки 9 клас / Н.В. Прибиловська, Л.І. Нечволод. – Харків : Прапор, 1998. – 352с. – ISBN 5-7766-0710-8
1074048
  Блик О.П. Практикум з української мови / О.П. Блик. – Київ, 1979. – 176с.
1074049
  Загородня Н.П. Практикум з управління інноваціями : навч. посібник / Н.П. Загородня ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 296, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 292-296. – ISBN 978-617-649-039-5
1074050
  Жилінська О.І. Практикум з управління інтелектуальною власністю : навч. посібник / О.І. Жилінська, І.М. Корнілова, Л.А. Оліх. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 347, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 331-346. – ISBN 978-966-924-758-2
1074051
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Учбовий посібник для студентів географычний спеціальностей університетів / М.М. Койнов. – Львів : Львівський університет
Ч. 1 : Африка, Південна Америка, Австралія і Океанія, Антарктида. – 1973. – 101с.
1074052
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Методичний посібник для студентів географічних факультетів / М.М. Койнов. – Львів : Львівського Университету
Ч. 2. : Північна Америка. – 1973. – 60с.
1074053
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Навчальний посібник / М.М. Койнов. – Львів : Вища школа
Ч. 3. : Західна Європа. – 1975. – 91с.
1074054
  Козленко Ф.Н. Практикум з фізичної і колоїдної хімії / Ф.Н. Козленко, С.П. Міскіджян. – К., 1968. – 167с.
1074055
   Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами : навч. посібник / [М.Ф. Огійчук та ін.] ; за ред. проф. М.Ф. Огійчука ; М-во аграр. політики та продовольства України. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Київ : Алерта, 2013. – 607, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-150-5
1074056
   Практикум з цивільного процесуального права України : навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Н.В. Василина та ін. ; заг. ред. І.С. Ярошенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : Дакор, 2016. – 347, [1] с. : іл.,табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 347. – Бібліогр.: с. 330-346, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-64-5
1074057
   Практикум із військової психології : навч. посібник / [С.П. Балашова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-838-8
1074058
   Практикум із загальної вірусології : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 2000. – 270с. – ISBN 966-594-147-Х


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
1074059
  Білявський Г.О. Практикум із загальної екології : Навч. посібник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1997. – 160 с. – ISBN 966-06-0013-5
1074060
  Мякушко С.А. Практикум із зоології хордових. Амніоти: рептилії, птахи, ссавці : [навч. посібник] / С.А. Мякушко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТОФІ КІМЕ, 2012. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145
1074061
  Приседько В.Л. Практикум із картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Київський університет, 2013. – 118, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці теми
1074062
  Кілієвич О.І. Практикум із підготовки аналітичних документів [Електронний ресурс] : навч. посібник / Олександр Кілієвич, Геннадій Рябцев, Валерій Тертичка. – Київ : К.І.С., 2016. – 95 с., 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Назва з етикетки диску. – ISBN 978-617-684-147-0 (pdf)
1074063
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2009. – 510, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 506. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
1074064
  Внукова Н. Практикум із страхування / Н. Внукова. – Київ : Лібра. – ISBN 966-7035-26-3
Випуск 1. – 1998. – 40с.
1074065
   Практикум із фізичної хімії : навч. посібник / [О.В. Іщенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 82, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
1074066
  Борисов В.Г. Практикум начинающего радиолюбителя / В.Г. Борисов. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва, 1983. – 144 с.
1074067
  Богаткин О.Г. Практикум по авиационной метеорологии : Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Метеорология" / О.Г. Богаткин, В.Ф. Говердовский, В.Д. Еникеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 183с.
1074068
  Биматов В.И. Практикум по АВМ / В.И. Биматов, А.А. Плотникова. – Томск
2. – 1984. – 65с.
1074069
  Лацис М.С. Практикум по автоматике, автоматизации и АСУ ТП измерение и регулирование давления и расхода / М.С. Лацис. – Рига, 1989. – 27с.
1074070
  Беспалько В.П. Практикум по автомобилю. / В.П. Беспалько. – М., 1971. – 208с.
1074071
  Асаров Х.К. Практикум по агрохимии : Учебное пособие для учащихся 9-10 классов сельской школы / Х.К. Асаров. – Изд. 3-е. – Москва : Просвещение, 1974. – 191с.
1074072
  Асаров Х.К. Практикум по агрохимии : Учебное пособие для учащихся 9-10 классов сельской школы / Х.К. Асаров. – Изд. 4-е, исправ. – Москва : Просвещение, 1979. – 191 с.
1074073
  Воловик А.И. Практикум по анализу бесконечномалых / А.И. Воловик. – Київ, 1929. – 128с.
1074074
  Левицкий Ю.А. Практикум по анализу структуры английского текста / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1978. – 33с.
1074075
  Дурнайкин А.Я. Практикум по анализу хозяйственной деятельности / А.Я. Дурнайкин, В.В. Давыдова. – Саранск, 1984. – 72с.
1074076
  Гиляровская Л.Т. Практикум по анализу хозяйственной деятельности объединений / Л.Т. Гиляровская. – Воронеж, 1983. – 289 с.
1074077
  Воловик В.И. Практикум по аналитической геометрии на плоскости / В.И. Воловик. – Москва, 1930. – 331с.
1074078
  Воронин Н.С. Практикум по анатомии и морфологии растений / Н.С. Воронин. – Москва, 1953. – 240с.
1074079
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку / М.П. Дворжецкая. – Киев, 1984. – 43 с.
1074080
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку : метод. пособие / М.П. Дворжецкая, И.Г. Логвин. – Киев : Вища школа, 1985. – 51с.
1074081
  Кривошеев О.В. Практикум по английскому языку / О.В. Кривошеев. – К., 1985. – 47с.
1074082
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку / М.П. Дворжецкая. – К., 1986. – 35с.
1074083
  Кривошеев О.В. Практикум по английскому языку "Борьба прогрессивного человечества за мир" / О.В. Кривошеев. – К., 1986. – 35с.
1074084
  Андреев В.Д. Практикум по аудиту : учебное пособие / В.Д. Андреев, Т.Н. Кисилевич, И.В. Атаманюк. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 208 с. – Библиогр.: с. 203-204. – ISBN 5-279-02069-9
1074085
  Жаворонкова И. Практикум по бактериозам растений / И. Жаворонкова. – Л., 1931. – 64с.
1074086
   Практикум по биржевым играм и финансовой деятельности западных банков. – Москва : Фоском, 1992. – 224с. – ISBN 5-900168-01-8
1074087
  Блукет Н.А. Практикум по ботанике / Н.А. Блукет. – М, 1980. – 223с.
1074088
  Бычков М.Ф. Практикум по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных предприятиях / М.Ф. Бычков. – М, 1984. – 127с.
1074089
  Бычков М.Ф. Практикум по бухгалтерскому учету на сельскохозяйственных предприятиях / М.Ф. Бычков. – 2-е перераб. и доп. – М, 1991. – 139с.
1074090
  Важов А.Я. Практикум по бухгалтерскому учету на сельскохозяственных предприятиях / А.Я. Важов. – Москва, 1986. – 269с.
1074091
  Арсеньев Г.С. Практикум по водному хозяйству и водохозяйственным расчетам : [учеб. пособие для вузов по спец. "Гидрология суши"] / Арсеньев Г.С. ; Ленинград. гидрометеоролог. ин-т. – Ленинград : ЛГМИ, 1989. – 195 с. : ил. – Библиогр.: с. 191-192 (27 назв.)
1074092
  Бондаренко Н.В. Практикум по вредным нематодам, клещам, грызунам / Н.В. Бондаренко, С.Г. Пегельман, А.В. Таттар. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1980. – 208с.
1074093
  Воробьева Г.Н. Практикум по вычислительной математике / Г.Н. Воробьева, А.Н. Данилова. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 207,1с.
1074094
  Ананенков В.П. Практикум по вычислительным машинам и программированию : [для с.-х. вузов по специальностям "Экономика и организация сельск. хоз-ва" и "Бухгалтерский учет в сельск. хоз-ве"] / В.П. Ананенков, С.А. Будекина, И.Б. Милан. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1976. – 238 с. – Список лит.: С. 236 (6 назв.)
1074095
  Абрамова З.В. Практикум по генетике : [для агрон. специальностей с.-х. вузов] / З.В. Абрамова, О.А. Карлинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1974. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-205. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных вузов)
1074096
  Абрамова З.В. Практикум по генетике : [по агр. специальности] : учеб. пособие для студентов высш. сельскохоз. учеб. заведений по агроном. специальностям / З.В. Абрамова, О.Ш. Карлинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1979. – 192 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений)
1074097
  Абрамова З.В. Практикум по генетике. : [учеб. пособие по агроном. специальности] / З.В. Абрамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1992. – 223, [1] с. : ил. – (Учебники для вузов) (Учебники и учебные пособия для вузов)
1074098
  Голубева З.С. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для агрономических специальностей с.-х. вузов / З.С. Голубева, О.В. Калошина, Н.И. Соколова. – 3-е изд. перераб. – Москва : Колос, 1969. – 240 с.
1074099
  Логинова А.М. Практикум по геологии / А.М. Логинова. – М., 1976. – 96с.
1074100
  Бондарев В.П. Практикум по геологии с основами палеонтологии : Учебное пособие для ВУЗов / В.П. Бондарев, А.Е. Сербаринов. – Москва : Просвещение, 1980. – 143с.
1074101
  Гусева А.Н. Практикум по геохимии горючих ископаемых / А.Н. Гусева, Е.В. Соболева. – М, 1989. – 136с.
1074102
  Березина Н.А. Практикум по гидробиологии / Н.А. Березина. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 208с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для учащихся техникумов)
1074103
  Горбацевич А.А. Практикум по гражданской обороне для студентов МГУ им. М.В.Ломоносова / А.А. Горбацевич. – М., 1985. – 103с.
1074104
  Манси Е. Практикум по грамматике английского языка : Для школ., студ., аспир. / Е. Манси. – Київ : А.С.К., 2000. – 352 с. – ISBN 966-539-244-1
1074105
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – М, 1972. – 199с.
1074106
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 248с.
1074107
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – 3-е изд. испр. – М, 1985. – 240с.
1074108
  Громов Г.А. Практикум по деревообработке / Г.А. Громов. – М., 1977. – 192с.
1074109
  Громов Г.А. Практикум по деревообработке / Г.А. Громов. – 2-е изд., дораб. – М., 1981. – 192с.
1074110
  Бауман И.А. Практикум по долгосрочным прогнозам погоды : учеб. пособие / И.А. Бауман, К.В. Кондратович, А.И. Савичев; под ред. Воробьева В.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 104с.
1074111
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Москва, 1962. – 249с.
1074112
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Изд. 2-е. – Москва, 1968. – 261с.
1074113
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – 3-е изд. – Москва, 1979. – 240с.
1074114
  Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста: (Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. №2103 "Иностр. яз.": Для изуч. англ. яз.) / В.А. Кухаренко. – М., 1987. – 173с.
1074115
  Дворжецкая М.П. Практикум по интонации диалогической речи (английский язык) / М.П. Дворжецкая. – К., 1983. – 39с.
1074116
  Басов Н.Ф. Практикум по истории ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина / Н.Ф. Басов. – Москва, 1984. – 208с.
1074117
  Виленский Б.В. Практикум по истории государства и права СССР / Б.В. Виленский. – Саратов, 1982. – 102с.
1074118
  Беляев Е.Г. Практикум по истории социалистических стран Европы. / Е.Г. Беляев. – Чебоксары, 1972. – 88с.
1074119
  Кузнецов И.В. Практикум по истории СССР / И.В. Кузнецов, Л.Ф. Захарова. – Москва, 1964. – 392 с.
1074120
  Кузнецов И.В. Практикум по истории СССР / И.В. Кузнецов, Л.Ф. Захарова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1970. – 392с.
1074121
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР (XIX век.) / П.П. Епифанов. – М., 1955. – 176с.
1074122
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР (до XIX века). / П.П. Епифанов. – М., 1954. – 84с.
1074123
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 310с.
1074124
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР. (XIX век). / П.П. Епифанов. – М., 1957. – 88с.
1074125
  Акимкина Н.А. Практикум по истории стран зарубежного Востока : (Индия, Иран, Турция) : [для вузов СССР] / Н.А. Акимкина, М.А. Люксембург. – Москва : Высшая школа, 1963. – 170 с. – Библиогр. в конце тем
1074126
  Кузнецов И.Д. Практикум по истории Чувашской АССР / И.Д. Кузнецов. – Чебоксары, 1980. – 128с.
1074127
  Баклашова Т.А. Практикум по ихтиологии / Т.А. Баклашова. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 223 с.
1074128
  Востокова А.В. Практикум по картографии и картографическому черчению: Математические основы карт и изобразитеьные средства. Способы изображения и картографические источники : учеб.-метод. пособие для студентов геогр. фак. гос. ун-тов / А.В. Востокова, Т.Г. Сваткова; Ред. Мартыненко Т.Н. – Москва : Московский университет, 1988. – 132с. – ISBN 5-211-00191-5
1074129
  Егоров В.С. Практикум по контролю и ревизии в сельском хозяйстве / В.С. Егоров, М.А. Санников. – М, 1985. – 142с.
1074130
  Егоров В.С. Практикум по контролю и ревизии в сельском хозяйстве / В.С. Егоров, М.А. Санников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1990. – 142с.
1074131
  Бутынец Ф Ф. Практикум по контролю и ревизии в сельскохозяйственных предприятиях / Ф Ф. Бутынец, . – М., 1977. – 159с.
1074132
   Практикум по криминалистике : Учеб. пособие. – Москва : БЕК, 1995. – 503с. – ISBN 5-85639-054-7; 3-406-38834-5; 3-4406-38834-5
1074133
  Бондарев В.П. Практикум по кристаллографии / В.П. Бондарев. – М, 1963. – 41с.
1074134
  Кравцов А.К. Практикум по курсу "Гражданское, торговое и международное частное право" / А.К. Кравцов. – Л., 1991. – 66с.
1074135
  Прокофьев Н.И. Практикум по курсу "Древнерусская литература" / Н.И. Прокофьев. – Москва, 1973
1074136
   Практикум по курсу "Политология" : Учеб. пособие. – Москва : Гардарики, 1999. – 384с. – ISBN 5-7975-0143-0
1074137
  Джурабаев К.Т. Практикум по курсу "Экономика электротехнического производства". / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин. – М., 1989. – 160с.
1074138
  Лейвиков М.Л. Практикум по курсу метеорологии, гидрологии и гидрометрии / М.Л. Лейвиков, Е.Ш. Азаркович. – М., 1959. – 312с.
1074139
  Курчаткина Н.Н. Практикум по лексикологии испанского языка : Учебное пособие / Н.Н. Курчаткина, П. Ново-гонсалес. – Москва : Высшая школа, 1987. – 158с.
1074140
  Воронцов А.И. Практикум по лесной энтомологии / А.И. Воронцов, Е.Г. Мозолевская. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1978. – 293с.
1074141
  Власова Н.П. Практикум по лесным травам / Н.П. Власова. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 108с.
1074142
  Абрамович А.В. Практикум по литературному редактированию : [для студентов вузов по специальности "Журналистика"] / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 432 с. – Библиогр. в тексте
1074143
  Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию / Э.А. Лазаревич, А.В. Абрамович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1986. – 455с.
1074144
  Тимошенков И.В. Практикум по маркетингу : Учебное пособие для студ.вузов / И.В. Тимошенков; МОНУ; Харьковский гуманитарный ин-т "Народная украинская академия". – Харків, 2000. – 213с. – ISBN 966-7557-10-3
1074145
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению : учебное пособие для педагогических институтов по специальности №2120 "Общетехнические дисциплины и труд" / С.И. Алаи, П.С. Моргулис, Н.Ф. Суворов ; под общ. ред. С.И. Алаи. – Москва : Просвещение, 1979. – 352 с.
1074146
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению : учебное пособие по специальности "Общетехнические дисциплины и труд" / С.И. Алаи, Р.А. Ежевская, Е.И. Антоненко ; под общ. ред. Р.А. Ежевской. – Москва : Просвещение, 1985. – 304 с.
1074147
  Бондарев Д.Д. Практикум по металлообработке / Д.Д. Бондарев, Б.А. Соколов. – М, 1969. – 175с.
1074148
  Бондарев Д.Д. Практикум по металлообработке / Д.Д. Бондарев, Б.А. Соколов. – М, 1973. – 176с.
1074149
  Майман Р.Р. Практикум по методике преподавания литературы / Р.Р. Майман. – Москва : Просвещение, 1985. – 192 с.
1074150
  Артеменко Е.П. Практикум по методике преподавания русского языка / Е.П. Артеменко. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1981. – 100 с.
1074151
  Елухина Н.В. Практикум по методике преподавания французского языка / Н.В. Елухина, Е.В. Мусницкая. – М., 1973. – 124с.
1074152
  Баженов А.И. Практикум по минералогии / А.И. Баженов, Т.И. Полуэктова. – Томск, 1985. – 57с.
1074153
  Давыденко А.М. Практикум по немецкому языку / А.М. Давыденко, О.П. Пророченко. – К., 1982. – 38с.
1074154
  Кравченко А.П. Практикум по немецкому языку для юристов / А.П. Кравченко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – ISBN 5-222-00777-4
1074155
  Балезин С.А. Практикум по неогранической химии : учебн. пособие / С.А. Балезин. – 4-е доп. изд. – Москва : Высшая школа, 1967. – 342с.
1074156
  Гейро С.С. Практикум по неологии и геохимии нефти и газа / С.С. Гейро. – Пермь, 1984. – 83с.
1074157
  Балезин С.А. Практикум по неорганической химии / С.А. Балезин. – 3- е перераб. и доп. изд. – Москва, 1962. – 320с.
1074158
  Леснова Е.В. Практикум по неорганическому синтезу / Е.В. Леснова. – Москва, 1969. – 224с.
1074159
  Добросердова Н.Б. Практикум по нефтехимическому синтезу / Н.Б. Добросердова, А.В. Анисимов. – М, 1981. – 112с.
1074160
  Данилов Н.В. Практикум по нормальной физиологии / Н.В. Данилов. – Ташкент, 1962. – 328с.
1074161
  Клобукова Л.П. Практикум по обучению иностранных учащихся речевой деятельности: На материале текстов по политэкономии / Л.П. Клобукова, Л.П. Ткаченко. – М., 1984. – 111с.
1074162
  Гуров А.И. Практикум по общей гигиене / А.И. Гуров, О.Е. Горлова. – Москва, 1991. – 175с.
1074163
  Буман Р.К. Практикум по общей и неорганической химии. / Р.К. Буман. – Рига
1. – 1974. – 102с.
1074164
   Практикум по общей и экспериментальной психологии. – Ленинград : Ленинградский университет, 1987. – 255с.
1074165
  Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики : Учебн. пособ. / М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 280с. – ISBN 5-279-02011-7
1074166
  Балезин С.А. Практикум по общей химии / С.А. Балезин. – Москва-Ленинград, 1946. – 195с.
1074167
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 336с.
1074168
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. Для студ. нехим. / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – Москва, 1961. – 278с.
1074169
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. Для студ. нехим.ф-тов / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1963. – 271с.
1074170
  Бондаренко Н.В. Практикум по общей энтомологии / Н.В. Бондаренко, А.Ф. Глущенко. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л, 1985. – 352с.
1074171
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учеб. пособие. – 2-е изд., дополненное и пеработанное. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1074172
  Александров Н.В. Практикум по общему курсу физики / Н.В. Александров. – Москва, 1963
1074173
  Александров Н.В. Практикум по общему курсу физики. Механика и акустика : учеб. пособие для студ. физ.-мат. фак-тов заоч. пед. ин-тов / Н.В. Александров ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1969. – 163 с.
1074174
  Брюховецкий И.Н. Практикум по организации и оплате труда в сельском хозяйстве на принципах коллективного подряда / И.Н. Брюховецкий. – М., 1987. – 238с.
1074175
  Корнеева Л.Л. и Никиточкин Г.Н. Практикум по организации механизированного учета в сельском хозяйстве / Л.Л. и Никиточкин Г.Н. Корнеева. – М., 1973. – 167с.
1074176
  Бородин И.Ф. Практикум по основам автоматики и автоматизации производственных процессов / И.Ф. Бородин, Н.И. Кирилин. – Москва, 1974. – 255с.
1074177
  Васюкова Н.Д. Практикум по основам программирования. Язык ПАСКАЛЬ : Учеб. пособие для учащихся сред. спец. учеб. заведений / Н.Д. Васюкова, В.В. Тюляева. – Москва : Высшая школа, 1991. – 160 с. – ISBN 5-06-000750-2
1074178
   Практикум по основам экономической теории : Учебное пособие для 10-11 кл. – Москва : Вита-Пресс, 1999. – 272с. – ISBN 5-7755-0067-9
1074179
  Алова Н.П. Практикум по основному курсу англійської мови для студентів V-VI заочного куру факультетів іноземних мов : лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова ; під заг. ред. Н.М. Раєвської ; МВ та ССО УРСР, КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ
Вип. 2. – 1969. – 47 с. – Бібліогр.: с. 45
1074180
  Болотов П.А. Практикум по основным геодезическим работам / П.А. Болотов, С.В. Шубин, И.А. Рейман; Рец. Климов Ю.С., Панкрушин В.К. – Москва : Недра, 1977. – 336с.
1074181
  Климов О.Д. Практикум по прикладной геодезии : Изыскания, проектирование и возведение инженерных сооружений ; учеб. пособ. для студ. геодезических специальностей вузов / О.Д. Климов, В.В. Калугин, В.К. Писаренко. – Москва : Недра, 1991. – 271 с. – ISBN 5-247-02189-4
1074182
  Захаров А.А. Практикум по применению тепла в сельском хозяйстве / А.А. Захаров. – М., 1979. – 192с.
1074183
  Захаров А.А. Практикум по применению теплоты в сельском хозяйстве / А.А. Захаров. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М., 1985. – 176с.
1074184
  Бухтияров А.М. и др. Практикум по программированию на Фортране (ОС ЕС ЭВМ) / А.М. и др. Бухтияров. – Москва : Наука, 1988. – 288 с.
1074185
  Бухтияров А.М. и др. Практикум по программированию на Фортране: ОС ЕС ЭВМ / А.М. и др. Бухтияров. – М., 1979. – 304с.
1074186
   Практикум по психологии. – Москва : Московский университет, 1972. – 248 с.
1074187
  Андреева И.В. Практикум по психологии / Андреева И.В., Иванов В.Г. ; Гос. комитет РСФСР по делам науки и высшей школы ; Ленинград. финансово-экономич. ин-т, Каф. социологии и НОТ. – Ленинград : Издательство ЛФЭИ, 1991. – 77 с.
1074188
  Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. – 2-е изд., испр. и перераб. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 508 с. : ил. – Библиогр.: с. 501-508. – (Серия "Практикум по психологии"). – ISBN 5-94723-288-X
1074189
  Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург : Деловая книга, 1995. – 119, [4] с. : ил. – Библиогр. в конце кн.
1074190
  Герфорт Л. Практикум по радиоактивности и радиохимии : пер. с нем. / Л. Герфорт. – Москва : Мир, 1984. – 503 с.
1074191
  Лепик К.П. Практикум по радиоэлектронике / К.П. Лепик. – Тарту, 1972. – 136с.
1074192
  Ельянов М.М. Практикум по радиоэлектронике : учебное пособие для 9-10 кл. / М.М. Ельянов. – 4-е изд. – Москва, 1977. – 336 с.
1074193
  Алексеева М.И. Практикум по редактированию / М.И. Алексеева. – Москва, 1977. – 144с.
1074194
  Алексеева М.И. Практикум по редактированию материалов телевизионных передач / М.И. Алексеева. – Москва, 1970. – 75 с.
1074195
  Лобанова О.В. Практикум по решению задач в математической системе Derive : Учеб. пособие / О.В. Лобанова. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 544с. – ISBN 5-279-02177-6
1074196
  Гусев В.А. Практикум по решению математических задач / В.А. Гусев. – Москва, 1985. – 223 с.
1074197
  Бідная О.Г. Практикум по роботі з відеофільмами "Watch and Learn" : [навч. посібник] / О.Г. Бідная, І.М. Таран ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – 123, [1] с. : іл. – Текст англ.
1074198
  Болдырева А.П. Практикум по русской литеретуре 18-го и 19-го веков / А.П. Болдырева, М.Н. Зубков. – Москва, 1957. – 56 с.
1074199
  Брагина А.А. Практикум по русскому языку / А.А. Брагина. – Москва, 1970. – 200с.
1074200
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку : методическое пособие / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – Киев : Выща школа, 1983. – 28 с.
1074201
  Курганова С.П. Практикум по русскому языку. / С.П. Курганова. – М., 1991. – 94с.
1074202
  Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву : Для юрид. вузов и факультетов / Л.М. Пчелинцева. – 2-е изд., переработанное и дополненое. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 256с. – ISBN 5-89123-314-3; 5-86225-969-4
1074203
  Лапенко В.Л. Практикум по синтезу полимеризационных мономеров и высокомолекулярных соединений. / В.Л. Лапенко. – Воронеж, 1983. – 119с.
1074204
  Гольцова Н.Г. Практикум по современному русскому языку. Пунктуация. / Н.Г. Гольцова, Л.П. Рупосова. – М., 1986. – 95с.
1074205
  Пайнс Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Маслач. – 4-е международное изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 528с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0101-6
1074206
  Руденко Р.И. Практикум по социологии : Учебное пособие / Р.И. Руденко. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 447с. – ISBN 5-238-00094-4
1074207
  Коган А.Б. Практикум по сравнительной физиологии / А.Б. Коган, С.И. Щитов. – М., 1954. – 548с.
1074208
  Акиншина Н.К. Практикум по статистике труда : учеб. пособие для вузов по спец. "Экономика труда" / Акиншина Н.К. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 184 с.
1074209
  Валуев А.С. Практикум по стереофотограмметрии : учебное пособие / А.С. Валуев; Ред. Лобанов А.Н. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 320с.
1074210
  Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка : Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов, и фак. иностр. яз. / В.А. Кухаренко. – Москва : Просвещение, 1986. – 144с.
1074211
  Глазырин Ф.В. Практикум по судебной психологии / Ф.В. Глазырин, Г.Г. Шиханцов. – Минск, 1977. – 160с.
1074212
  Дворжецкая М.П. Практикум по теоретической фонетике английского языка / М.П. Дворжецкая, О.Ф. Пилипенко. – К., 1981. – 36с.
1074213
  Дворжецкая М.П. Практикум по теоретической фонетике: На материале английского и немецкого языков / М.П. Дворжецкая. – К., 1988. – 36 с.
1074214
  Колде Яан Каарелович Практикум по теории вероятностей и математической статистике. / Колде Яан Каарелович. – М., 1991. – 156с.
1074215
  Есин В.В. Практикум по теплотехнике и применению тепла в сельской хозяйстве / В.В. Есин. – Москва, 1971. – 256 с.
1074216
  Крищенко В.П. Практикум по технике лабораторных работ / В.П. Крищенко, В.С. Агеева. – М, 1987. – 287с.
1074217
  Егоров Ю.В. Практикум по техническим средствам метеослужбы / Ю.В. Егоров. – М., 1981. – 79с.
1074218
  Литвак А.Г. Практикум по тифлопсихологии / А.Г. Литвак. – М, 1989. – 108с.
1074219
  Дворжецкая М.П. Практикум по устной английской речи / М.П. Дворжецкая. – К., 1987. – 33с.
1074220
  Буров В.А. Практикум по физике в 8 классе : пособие для учащихся / В.А. Буров. – Москва : Просвещение, 1972. – 70 с.
1074221
  Лысов Ф В. Практикум по физике полупроводников : учеб. пособие / Ф В. Лысов, . – Москва : Просвещение, 1976. – 207 с.
1074222
  Богомолов А.А. Практикум по физике пьезоэлектриков и сегнетоэлектриков : учеб. пособие / А.А. Богомолов, В.В. Иванов. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1987. – 82 с.
1074223
  Викторов Д.П. Практикум по физиологии растений. / Д.П. Викторов. – Воронеж, 1991. – 158с.
1074224
  Бекряев В.И. Практикум по физическим основам воздействия на атмосферные процессы : Учебное пособие для студ.вузов по спец."Метеорология" / В.И. Бекряев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 143с.
1074225
  Болотов А.А. Практикум по физической акустике. / А.А. Болотов. – Тюмень, 1976. – 107 с.
1074226
  Виноградова З.К. Практикум по физической географии частей света : учебное пособие / З.К. Виноградова. – Москва : Высшая школа, 1970. – 172с.
1074227
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии / С.А. Балезин. – М, 1959. – 232с.
1074228
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии / С.А. Балезин. – 3-е доп . изд. – Москва, 1964. – 240с.
1074229
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии / С.А. Балезин. – 2-е доп. изд. – Москва, 1972. – 278с.
1074230
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии / С.А. Балезин. – 5-е перераб изд. – Москва, 1980. – 272с.
1074231
  Егоров В.С. Практикум по финансированию и кредитованию сельскохозяйственных предприятий / В.С. Егоров, В.П. Рахимова. – М, 1984. – 191с.
1074232
  Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту : Конспект лекций с задачами / В.В. Ковалев. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 288с. – ISBN 5-279-02237-3
1074233
  Войтова Л.Р. Практикум по фитопатологии / Л.Р. Войтова. – Минск : Ураджай, 1988. – 189с.
1074234
  Дворжецкая М.П. Практикум по фонетике английского языка / М.П. Дворжецкая, Э.Н. Дехтулинская. – К., 1982. – 32с.
1074235
  Буров М.И. Практикум по фотограмметрии : учебное пособие для вузов / М.И. Буров, Б.В. Краснопевцев, А.П. Михайлов; Ред. Комарькова Л.М. – Москва : Недра, 1987. – 302с.
1074236
  Айвазов Б.В. Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбции : для хим. и хим.-технол. спец. вузов / Б.В. Айвазов. – Москва : Высшая школа, 1973. – 206 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1074237
   Практикум по химии твердого тела : учебное пособие. – Кемерово, 1982. – 123 с.
1074238
  Берим Н.Г. Практикум по химической зацитерастений / Н.Г. Берим, Р.Е. Соколовская; Изд. 2-е, перераб. и допол. – Ленинград : Колос, 1969. – 247с.
1074239
  Бутт Ю.М. Практикум по химической технологии вяжущих материалов / Ю.М. Бутт, В.В. Тимашев. – М., 1973. – 503с.
1074240
  Городинский И.В. Практикум по численным методам на алгоритмических языках / И.В. Городинский, Я.И. Тучин. – Новосибирск, 1987. – 89 с.
1074241
  Воробьева Г.Н. Практикум по численным методам. / Г.Н. Воробьева, А.Н. Данилова. – Москва, 1979. – 184с.
1074242
  Бескровный М.А. Практикум по экологии животных. / М.А. Бескровный. – Хартьков
1. – 1953. – 232с.
1074243
  Марков А.А. Практикум по экономике / А.А. Марков. – М, 1966. – 326с.
1074244
  Марков А.А. Практикум по экономике / А.А. Марков. – Москва
2. – 1970. – 174 с.
1074245
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – М., 1973. – 192с.
1074246
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 192с.
1074247
  Горфинкель И.Ш. Практикум по экономике, организации и планированию сельскохозяйственного производства / И.Ш. Горфинкель, П.П. Трифоненко. – М., 1974. – 272с.
1074248
  Браславец М.Е. Практикум по экономико-математическим методам в организации и планировании сельскохозяйственного производства. / М.Е. Браславец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 232с.
1074249
  Анимица Е.Г. Практикум по экономической географии СССР : для студентов экон. спец. / Е.Г. Анимица ; Свердлов. ин-т нар. хоз-ва. – Свердловск, 1970. – 72 с.
1074250
  Войтович М.С. Практикум по экономической и политической географии зарубежных стран / М.С. Войтович. – Минск, 1976. – 167с.
1074251
  Войтович М.С. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран / М.С. Войтович. – 2-е изд. перераб и доп. – Минск, 1985. – 175с.
1074252
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике / С.К. Андриевский. – Москва, 1958. – 230с.
1074253
  Андриевский Р.А. Практикум по электротехнике / Р.А. Андриевский. – 2-е изд. – Москва, 1959. – 230 с.
1074254
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике / С.К. Андриевский. – 3-е изд. – Москва, 1960. – 192 с.
1074255
  Лагановский Я.В. Практикум по электротехнике / Я.В. Лагановский. – Рига, 1989. – 90 с.
1074256
   Практикум по электротехнике и радиотехнике : пособие для студентов педагогических ин-в / Н.В. Александров, Н.Н. Малов, Г.Д. Полянина, А.Я. Яшкин; под ред Н.Н.Малова. – Москва : Гсучпедиздат, 1958. – 165 с.
1074257
  Киршенблат Я.Д. Практикум по эндокринологии. (Для биол. специальностей ун-тов). / Я.Д. Киршенблат. – Москва, 1969. – 256с.
1074258
  Жуковский Ю.Г. Практикум по ядерной физике : [учеб. пособие для физ. специальностей вузов] / Ю Г. Жуковский, В.О. Сергеев, Н.М. Антоньева ; под ред. В.О. Сергеева. – Москва : Высшая школа, 1975. – 197с.
1074259
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – М., 1963. – 240с.
1074260
  Дей М.О. Практикум: міжнародне публічне право : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Дей М.О., Бурлак О.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Фірма "Гранмна", 2012. – 254, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-253 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2726-05-3
1074261
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 1 (17). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074262
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 5, № 2 (18). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074263
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 5, № 3 (19). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074264
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 5, № 4 (20). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074265
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 1 (21). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074266
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 2 (22). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074267
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 4 (24). – 2017. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074268
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 3 (23). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074269
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 7, № 1 (25). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074270
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 7, № 2 (26). – 2018. – 92 с. – Резюме мовою статті
1074271
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 7, № 3 (27). – 2018. – 88 с. – Резюме мовою статті
1074272
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 7, № 4 (28). – 2018. – 86 с. – Резюме мовою статті
1074273
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 1, спецвипуск. – 2019. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074274
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 1. – 2019. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074275
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 2. – 2019. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074276
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 2, спецвипуск. – 2019. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074277
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 3 (31). – 2019. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074278
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 8, № 4 (32). – 2019. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
1074279
  Акулич И.Л. Практиткум по математическому программированию : учебное пособие / И.Л. Акулич ; Латвийс. гос. ун-т им. П. Стучки, Каф. экон. кибернетики. – Рига : Латвийский государственный университет, 1975. – 141 с.
1074280
  Вишнякова Т.А. Практичесая грамматика и упражнения / Т.А. Вишнякова. – Москва, 1977. – 318с.
1074281
  Гольцов М.М. Практическая агрометеорология. : учебное пособие / М.М. Гольцов; Под ред. В.А.Ярошевского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 279с.
1074282
  Полонников А.А. Практическая аналитика: анализ дискурса "университетского спецкурса" // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 29-37. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена анализу программирующего действия педагогического текста. Выделены следующие функции: мотивирование читателя, трансферт читателя в условную символическую среду, управление читательским восприятием. Композиция педагогического текста ...
1074283
  Гаврилов Г.М. Практическая аппроксимация / Г.М. Гаврилов. – Куйбышев, 1976. – 60 с.
1074284
  Норрис Э. Практическая арифметика для школ, курсов и самообразования / Э. Норрис, К. Смит. – Москва, 1922. – 231 с.
1074285
  Иванов А.А. Практическая астрономия / А.А. Иванов. – Берлин; Петербург : Издательство З.И. Гржебина, 1921. – 182 с.
1074286
  Иванов А.А. Практическая астрономия / А.А. Иванов. – Берлин : Госиздат, 1923. – 187 с.
1074287
  Дик Ю. Практическая астрономия с визуальными инструментами / Ю. Дик. – Москва : Недра, 1966. – 232с.
1074288
  Даффет-Смит Практическая астрономия с калькулятором : пер. с англ. / Даффет-Смит. – Москва : Мир, 1982. – 175 с.
1074289
  Лалетин К.Н. Практическая аэродинамика вертолёта Ка-26 / К.Н. Лалетин. – М., 1974. – 191с.
1074290
  Зозуля В.Б. Практическая аэродинамика вертолета Ми-8 / В.Б. Зозуля. – М., 1977. – 152с.
1074291
  Бехтир В.П. Практическая аэродинамика самолета АН-12 / В.П. Бехтир. – М., 1976. – 131с.
1074292
  Богославский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета Ан-24 / Л.Е. Богославский. – М, 1967. – 232с.
1074293
  Богословский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета АН-24 / Л.Е. Богословский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1972. – 197с.
1074294
  Бехтир П.Т. Практическая аэродинамика самолета Ил-76Т / П.Т. Бехтир, В.П. Бехтир. – М., 1979. – 176с.
1074295
  Бехтир П.Т. Практическая аэродинамика самолета Ту-104 / П.Т. Бехтир. – М., 1976. – 153с.
1074296
  Бехтир П.Т. Практическая аэродинамика самолета Ту-154 / П.Т. Бехтир. – М., 1977. – 233с.
1074297
   Практическая аэродинамика самолета Як-18Т.. – М., 1976. – 216с.
1074298
  Богославский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета Як-40 / Л.Е. Богославский. – М, 1970. – 176с.
1074299
  Богославский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета Як-40 / Л.Е. Богославский. – М, 1977. – 93с.
1074300
  Зимин Г.В. Практическая аэродинамикаи летательные аппараты / Г.В. Зимин. – М, 1969. – 328с.
1074301
   Практическая биомеханика. – Київ : Науковий світ, 2000. – 298с. – ISBN 966-7722-49-Х
1074302
  Петрунькина А.М. Практическая биохимия / А.М. Петрунькина, М.Л. Петрунькин. – Москва-Л. : Биомедгиз, 1939. – 298с.
1074303
  Фролов А.Ф. Практическая вирусология. / А.Ф. Фролов. – Киев : Здоров"я, 1989. – 243с.
1074304
  Медведев Н.Н. Практическая генетика / Н.Н. Медведев. – Москва : Наука, 1966. – 238с.
1074305
  Медведев Н.Н. Практическая генетика / Н.Н. Медведев. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва : Наука, 1968. – 296 с. : ил.
1074306
  Хеллберг-Хирн Елена Практическая география как автопроект // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 9. – С.72-78. – ISSN 0235-1188
1074307
  Витковский В.В. Практическая геодезия / В. Витковский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1898. – XIV, [2], 840 с. 1 л. табл. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах


  На форзаце дарств. напись: С.Р. Стецевичу на память от автора 18 дек. 1897
1074308
  Витковский В.В. Практическая геодезия / В. Витковский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс), 1911. – XVI, 896 с. : ил.
1074309
  Загрузина И.А. Практическая геохронометрия / И.А. Загрузина. – М., 1991. – 230с.
1074310
  Лучшева А.А. Практическая гидрология / А.А. Лучшева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 468с.
1074311
  Лучшева А.А. Практическая гидрология / А.А. Лучшева. – Ленинград, 1976. – 440с.
1074312
  Лучшева А.А. Практическая гидрология. / А.А. Лучшева. – Л., 1950. – 292с.
1074313
  Лучшева А.А. Практическая гидрометрия = Упражнения по обработке гидрометрических наблюдений : Учебное пособие для техникумов / А.А. Лучшева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 334с.
1074314
  Лучшева А.А. Практическая гидрометрия : Учебное пособие для вузов / А.А. Лучшева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 423с.
1074315
  Лучшева А.А. Практическая гидрометрия. / А.А. Лучшева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 381с.
1074316
  Варшавский В.И. Практическая гомеопатия : Лечение внутренних болезней / В.И. Варшавский; Под. ред.: Е.А.Жук. – Москва : Медицина, 1989. – 173с.
1074317
  Паремская Д.А. Практическая грамматика (немецкий язык) / Д.А. Паремская. – Минск : Вышэйшая школа, 2001. – 350с. – ISBN 985-06-0670-3
1074318
  Паремская Д.А. Практическая грамматика (немецкий язык) : учебное пособие для студентов спец. "Современные иностранные языки" высших учеб. заведений / Д.А. Паремская. – 2-е изд. – Минск : Вышэйшая школа, 2003. – 350с. – ISBN 985-06-0898-6
1074319
  Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка / Е.Е. Израилевич, К.Н. Качалова. – М., 1952. – 556с.
1074320
  Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка / Е.Е. Израилевич, К.Н. Качалова. – Москва, 1953. – 556с.
1074321
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Внешторгиздат, 1957. – 720 с.
1074322
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка / К.Н. Качалова, ИзраилевичЕ.Е. – 8-е изд., переработ. и доп. – М., 1959. – 1959с.
1074323
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Внешторгиздат, 1960. – 732 с.
1074324
  Старшинова Е.К. Практическая грамматика английского языка / Е.К. Старшинова. – М, 1970. – 215с.
1074325
   Практическая грамматика английского языка : Учебное пособие. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 224 с.
1074326
   Практическая грамматика английского языка : Учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1978
1074327
   Практическая грамматика английского языка : учеб. пособие / Е.К. Старшинова, М.А. Васильева, Т.П. Розендорн, А.И. Шилюгина. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 242 с.
1074328
   Практическая грамматика английского языка. – Минск, 1985. – 240с.
1074329
  Кузнецова Н.А. Практическая грамматика английского языка / Н.А. Кузнецова. – Самара, 1991. – 114 с.
1074330
  Соловьева Л.В. Практическая грамматика английского языка / Л.В. Соловьева. – К., 1992. – 63с.
1074331
  Старшинова Е.К. Практическая грамматика английского языка / Е.К. Старшинова, М.А. Васильева, А.И. Шилюгина; Под ред. Т.П. Розендорн. – Киев, 1994. – 240с. – ISBN 5-87534-034-7
1074332
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – М. : ЮНВЕС, 1995. – 554с. – ISBN 5-88682-003-5
1074333
  Старшинова Е.К. Практическая грамматика английского языка / Е.К. Старшинова, М.А. Васильева, А.И. Шилюгина. – Київ, 1995. – 238с. – ISBN 5-87534-034-7
1074334
  Крылова И.П. Практическая грамматика английского языка : Учебное пособие / И.П. Крылова, Е.В. Крылова. – 2-е изд., перераб. – Москва : ЧеРо, 1996. – 292с.
1074335
  Крылова И.П. Практическая грамматика английского языка : Учебное пособие / И.П. Крылова, Е.В. Крылова. – 2-е изд., переработанное. – Москва : ЧеРо, 1998. – 292с. – ISBN 5-88711-043-0
1074336
  Резник Р.В. Практическая грамматика английского языка : Учебник / Р.В. Резник, Т.С. Сорокина, Т.А. Казарицкая. – 3-е изд., исправленное. – Москва : Флинта, Наука, 1998. – 688с. – ISBN 5-89349-027-4; 5-02-022-507-Х
1074337
   Практическая грамматика английского языка 1 курс.. – 2-е изд., перераб. идоп. – Минск, 1992. – 224с.
1074338
   Практическая грамматика английского языка с упражнениями. – М., 1982. – 217с.
1074339
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами : В 2-х томах / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб.и доп. – Київ : Методика. – ISBN 5-87534-096-7
Т.1. – 1996. – 368 с. – Шифр дубл 42(Кача)
1074340
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами : В 2-х томах / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб.и доп. – Київ : Методика. – ISBN 5-87534-096-7
Т.2. – 1996. – 304с. – Шифр дубл42(Кача)
1074341
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – Москва : ЮНВЕС, 1997. – 717с. – ISBN 5-88682-003-5
1074342
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами : В 2-х томах / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб.и доп. – Київ : Методика. – ISBN 966-7269-14-0
Т.1. – 1997. – 368с.
1074343
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами : В 2-х томах / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб.и доп. – Київ : Методика. – ISBN 966-7269-15-9
Т.2. – 1997. – 304с.
1074344
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – Москва : ЮНВЕС-ЛИСТ, 1998. – 720с. – ISBN 5-88682-003-5
1074345
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – Москва : ЮНВЕС, Лист, 1999. – 718с. – ISBN 5-88682-003-5
1074346
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – Москва : ЮНВЕС, Лист, 2000. – 718с. – ISBN 5-88682-003-5
1074347
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами = English grammar / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – Москва : ЮНВЕС, 2001. – 718с. – ISBN 5-88682-003-5
1074348
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами = English grammar / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – Москва : ЮНВЕС, 2002. – 718с. – ISBN 5-88682-003-5
1074349
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами : Учебное пособие / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб.и доп. К.Н.Качаловой. – Киев : Методика. – ISBN 966-7269-14-0
Т.1. – 2002. – 368 с.
1074350
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами : В 2-х томах / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 8-е изд., перераб.и доп. К.Н.Качаловой. – Киев : Методика. – ISBN 966-7269-15-9
Т.2. – 2002. – 304 с.
1074351
  Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – СПб. : БАЗИС. КАРО, 2004. – 601с. – ISBN 5-89815-238-5
1074352
   Практическая грамматика английского языка. : Учеб. пос. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 264с.
1074353
  Попова Н.И. Практическая грамматика испанского языка / Н.И. Попова. – Москва : Просвещение
Ч.1. – 1975. – 179с.
1074354
  Попова Н.И. Практическая грамматика испанского языка / Н.И. Попова. – Москва : Просвещение
Ч.2. – 1976. – 128с.
1074355
  Попова Н.И. Практическая грамматика испанского языка / Н.И. Попова. – М.
Ч.3. – 1977. – 128с.
1074356
  Шмитт-Берингер Практическая грамматика испанского языка = Praktische Grammatik Spanisch : [правила, примеры, комментарии] : учебное пособие / Астрид Шмитт-Берингер, д-р Тересита Родригес; [пер. с нем. Н.А. Ганиной]. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 157, [1] с. : ил., табл. – Вых. дан. ориг.: Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2007. - Парал. тит. л. нем. ориг. - Авт. на обл. не указ. – (Langenscheidt). – ISBN 978-5-17-048304-4
1074357
  Попова Н.И. Практическая грамматика испанского языка: Морфология : учебн. пособие / Н.И. Попова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 320с.
1074358
  Попова Н.И. Практическая грамматика испанского языка: Синтаксис / Н.И. Попова. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1986. – 160с.
1074359
  Горелов В.И. Практическая грамматика китайского языка / В.И. Горелов. – Москва : Внешторгиздат, 1957. – 192с.
1074360
  Фан Б Практическая грамматика китайского языка. / Б Фан. – Пекин, 1992. – 744с.
1074361
  Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка / М.М. Васильева, Л.Н. Гевелинг. – Москва, 1961. – 254с.
1074362
  Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка / М.М. Васильева, Л.Н. Гевелинг. – Москва, 1962. – 254с.
1074363
  Грабарь-Пассек Практическая грамматика немецкого языка / Грабарь-Пассек, В.М. Кирзнер. – 3-е изд. испр. – Москва, 1964. – 271с.
1074364
  Кузнецова О.Ф. Практическая грамматика немецкого языка / О.Ф. Кузнецова. – М., 1968. – 247с.
1074365
  Чуваева В.Г. Практическая грамматика немецкого языка / В.Г. Чуваева. – М, 1970. – 224с.
1074366
  Чуваева В.Г. Практическая грамматика немецкого языка : учебник / В.Г. Чуваева. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 223с.
1074367
  Чуваева В.Г. Практическая грамматика немецкого языка / В.Г. Чуваева. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1983. – 224с.
1074368
  Шендельс Е.И. Практическая грамматика немецкого языка / Е.И. Шендельс. – 3-е изд., испр. – Москва, 1988. – 415с.
1074369
  Троянская Е.С. Практическая грамматика немецкой научной речи / Е.С. Троянская, Б.Г. Герман. – М., 1974. – 427с.
1074370
  Пулькина И.М. Практическая грамматика русского языка : для говорящих на немецком языке / И.М. Пулькина, Е.Б. Захава-Некрасова. – Москва : Русский язык, 1980. – 632 с.
1074371
  Вишнякова Т.А. Практическая грамматика русского языка : Учебник для студентов-иностранцев инженерного профиля / Т.А. Вишнякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1982. – 284с.
1074372
   Практическая грамматика русского языка.. – М., 1985. – 408с.
1074373
  Шор Е.Н. Практическая грамматика французкого языка / Е.Н. Шор. – М, 1984. – 220с.
1074374
  Бабаян М.А. Практическая грамматика французского языка / М.А. Бабаян, Н.М. Флерова. – Москва : Внешторгиздат, 1964. – 502 с.
1074375
  Костецкая Е.О. Практическая грамматика французского языка : уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 9-е изд. – Москва, 1983. – 272 с.
1074376
   Практическая грамматика французского языка : Учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1985. – 199с.
1074377
  Бурло В.Д. Практическая грамматика французского языка : учебное пособие / В.Д. Бурло, Т.Н. Нестерович, Н.А. Рыбкина. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 171с.
1074378
  Може Г. Практическая грамматика французского языка : Практикум / Г. Може. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 432 с. – ISBN 5-86617-047-7
1074379
  Костецкая Е.О. Практическая грамматика французского языка Для неяз. вузов. / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 7-е изд. – М., 1973. – 278с.
1074380
  Костецкая Е.О. Практическая грамматика французского языка Для неяз.вузов. / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 6-е изд. – М., 1967. – 259с.
1074381
  Костецкая Е.О. Практическая грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов : Учебное пособие / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 8-е изд., стер. – Москва : Высшая школа, 1979. – 279 с.
1074382
  Костецкая Е.О. Практическая грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 10-е изд., стер. – Москва : Высшая школа, 1987. – 255 с.
1074383
  Лундаль Б. Практическая грамматика шведского языка / Б. Лундаль. – Изд. 2-е. – Гельсингфорс, 1881. – 133с.
1074384
   Практическая грамматика.. – М.Птгр.
2. – 76с.
1074385
  Гуртовой Н.Н. Практическая зоотомия позвоночных / Н.Н. Гуртовой. – Москва, 1976. – 352с.
1074386
  Гуртовой Н.Н. Практическая зоотомия позвоночных / Н.Н. Гуртовой. – Москва : Высшая школа, 1978. – 407 с.
1074387
   Практическая иммунология.. – Москва, 1969. – 256с.
1074388
  Симонович С.В. Практическая информатика : Учебное пособие для средней школы. Универсальный курс / С.В. Симонович, Г.А. Евсеев. – Москва : АСТ-Пресс, Инфорком-Пресс, 1998. – 480с. – ISBN 5-7805-0427-Х
1074389
  Фергюсон Н. Практическая криптография / Нильс Фергюсон, Брюс Шнайер; Пер. с англ. Н.Н. Селиной. – Москва; Санкт-Петербург : Диалектика, 2005. – 424с. – Парал. тит. на англ. языке. – ISBN 5-8459-0733-0
1074390
  Иваницкая А.А. Практическая лексикология испанского языка / А.А. Иваницкая. – 2-е изд., перераб . и доп. – Киев : Вища школа, 1989. – 182с.
1074391
  Тахистов В.В. Практическая масс-спектрометрия органических соединений / В.В. Тахистов. – Л., 1977. – 268с.
1074392
  Симмондс Г. Практическая математика / Г. Симмондс. – Москва-Ленинград, 1926. – 336 с.
1074393
  Норрис Э. Практическая математика для техников и ремесленников / Э. Норрис, Р. Крэго. – М, 1922. – 224с.
1074394
   Практическая методика обучения русскому языку в начальных классах.. – Л., 1987. – 221с.
1074395
   Практическая методика обучения русскому языку в средних и старших классах.. – Л., 1988. – 269с.
1074396
   Практическая методика преподавания русского языка на начальном этапе.. – М., 1990. – 230с.
1074397
  Купалова А.Ю. Практическая методика русского языка : 8 класс : книга для учителя / А.Ю. Купалова, В.В. Никаноров. – Москва : Просвещение, 1992. – 187 [5] с.
1074398
  Слейтер Р. Практическая микро-климатология / Р. Слейтер, И. Макилрой; Под ред. С.А. Вериго, С.А. Сапожниковой. – Москва : Прогресс, 1964. – 308с.
1074399
  Бергнер Практическая микрофотография / Бергнер. – М, 1977. – 320с.
1074400
  Рюмин В.В. Практическая минералогия / В.В. Рюмин, инж. техн. – 2-е изд. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. "Сотрудник", Киев, 1911. – VIII, 130 с. : ил. – Экз. без ориг. обл. и тит. л., описан по ген. каталогу
1074401
   Практическая направленность в преподавании русского языка.. – М., 1983. – 184с.
1074402
  Асланова И.К. Практическая направленность логического учения Аристотеля // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2014. – № 2 (71). – С. 36-37. – ISSN 1684-2618
1074403
  Трайтак Д.И. Практическая направленность обучения ботанике / Д.И. Трайтак. – М, 1980. – 144с.
1074404
  Зернов А.А. Практическая номография / А.А. Зернов. – Ленинград, 1934. – 310 с.
1074405
  Блох Л.С. Практическая номография / Л.С. Блох. – Москва, 1971. – 328 с.
1074406
  Сидоренко Л.И. Практическая обусловленность особенностей современного биологического познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
1074407
  Дударь П В. Практическая обусловленность творческой функции сознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Дударь В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
1074408
   Практическая обусловленность философского знания.. – Свердловск, 1988. – 126с.
1074409
  Гилл Ф. Практическая оптимизация / Ф. Гилл. – Москва : Мир, 1985. – 509 с.
1074410
  Чепмен Д.Р. Практическая органическая масс-спектрометрия / Д.Р. Чепмен. – М, 1988. – 215с.
1074411
  Дженнигс Ф. Практическая передача данных: Модемы, сети и протоколы. / Ф. Дженнигс. – Москва : Мир, 1989. – 272 с.
1074412
  Мурхауз В.В. Практическая петрография = Изучение горных пород под микроскопом / В.В. Мурхауз. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 480с.
1074413
  Сиротин К.М. Практическая петрография : Минералы магматических и метаморфических пород под микроскопом / К.М. Сиротин. – Саратов : Изд-во Саратовского у-та, 1988. – 311с.
1074414
  Бирченко Е.В. Практическая подготовка как ключевой параметр современной модели специалиста : на допомогу вивченню економічних дисциплін / Е.В. Бирченко, О.А. Варганова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 162-170 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1074415
   Практическая подготовка студентов. – Днепропетровск
3. – 1990. – 152с.
1074416
  Ильина Т.Н. Практическая подготовка юристов в Российской империи в 1864–1917 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 18. – С. 15-18. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируется опыт Российской империи по практической подготовке юристов.
1074417
  Айтуганов И.М. Практическая подготовка: взаимодействие вуза и предприятия / И.М. Айтуганов, Е.А. Корчагин, Р.С. Сафин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 163-166. – ISSN 0869-3617


  Рассматривается значение взаимодействия вуза с промышленными предприятиями для реализации новых образовательных стандартов. Определяются социально-экономические условия и задачи модернизации существующей системы профессионального обучения в вузе. ...
1074418
  Соловей Л.А. Практическая природа идеалов познавательной деятельности / Л.А. Соловей. – Киев, 1986. – 217с.
1074419
  Соловей Л.А. Практическая природа идеалов познавательной деятельности (на матер. философии и матем. естествознания) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.08 / Соловей Л.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 32 с.
1074420
  Липский Б.И. Практическая природа истины / Б.И. Липский. – Ленинград, 1988. – 150 с.
1074421
   Практическая природа научного познания.. – Томск, 1989. – 109с.
1074422
  Илиади А.Н. Практическая природа художественного познания. т. 1 : Дис... доктор философ.наук: / Илиади А.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 248л.
1074423
  Илиади А.Н. Практическая природа художественного познания. т. 2 : Дис... доктор философ.наук: / Илиади А.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 249-647л. – Бібліогр.:л.604-647
1074424
  Илиади А.Н. Практическая природа человеческого познания / А.Н. Илиади. – Москва, 1962. – 168 с.
1074425
   Практическая психодиагностика : методики и тесты : [ учебное пособие ]. – Самара : БАХРАХ, 1999. – 672 с. – ISBN 5-89570-005-5
1074426
   Практическая психодиагностика : методики и тесты. – Самара : БАХРАХ-М, 2001. – 667, [3] с. : ил., табл. – На обл. содерж.: Диагностика психических состояний и свойств личности ; Диагностика межличностных и семейных отношений ; Диагностика профессионального подбора кадров. – Библиогр.: с. 661-664 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-89570-005-5
1074427
  Абрамова Г.С. Практическая психология / Г.С. Абрамова. – 2-е изд., стер. – Москва : Academia, 1997. – 365, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 363. – ISBN 5-7695-0130-8
1074428
   Практическая психология. – Санкт-Петербург : Дидактика Плюс, 1998. – 333с. – ISBN 5-89239-014-4
1074429
  Немов Р.С. Практическая психология : Познание себя. Влияние на людей. Пособ. для учащихся / Р.С. Немов. – Москва : Владос, 1999. – 320с. – ISBN 5-691-00074-8
1074430
  Абрамова Г.С. Практическая психология : учеб. для высш. шк / Г.С. Абрамова. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Академический проект, 2000. – 512 с. : ил. – Библиогр.: с. 392-393. – ISBN 5-8291-0008-8
1074431
  Абрамова Г.С. Практическая психология : Учеб. для высш. шк. / Г.С. Абрамова. – [7-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Академический Проект, 2002. – 490, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 486-487. – (Gaudeamus ) ( Учебник для высшей школы). – ISBN 5-8291-0174-2
1074432
  Ложкин Г.В. Практическая психология в системах "человек-техника" : Учебное пособие / Г.В. Ложкин, Н.И. Повякель; МАУП. – Киев : МАУП, 2003. – 296с. – ISBN 966-608-232-2


  для студентов вузов, практических психологов, менеджеров
1074433
  Каган В.Е. Практическая психология для психологов и врачей : обучающий тестовый контроль / В.Е. Каган. – Москва : Смысл, Академический Проект, 1999. – 807с. – ISBN 5-89357-056-1, 5-8291-0056-8
1074434
  Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента / Г.В. Щекин. – Киев, 1993. – 252с.
1074435
  Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента / Г.В. Щекин. – Киров : Україна, 1994. – 391с.
1074436
  Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента Научно-практическое пособие. / Г.В. Щекин. – К, 1993. – 151с.
1074437
   Практическая психология образования : Учебник. – 2-е изд. – Москва : Сфера, 1998. – 528с. – ISBN 5-89144-058-Х
1074438
  Зверев С.А. Практическая работа в MS DOS / С.А. Зверев. – М., 1991. – 73с.
1074439
  Хесс Х. Практическая работа в Социал-Демократической Партии : Справочник / Х. Хесс. – Київ : Основные ценности, 2000. – 178с. – (Практикум ; Кн.2). – ISBN 966-7321-70-3
1074440
  Настасенко В. Практическая работа на IBM PC / В. Настасенко, О. Настасенко. – Кишинев, 1990. – 118с.
1074441
  Матлин М.М. Практическая реализация программного комплекса контроля знаний студентов / М.М. Матлин, Н.Г. Дудкина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 161-163. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена вопросам компьютерной реализации контроля знаний в учебном процессе.
1074442
  Греч Н.И. Практическая русская грамматика / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. Имп. Санктпетербургского Воспитательного Дома, 1827. – 578 с.
1074443
  Новиков В.А. Практическая рыночная экономика. Толкование 4000 терминов : Словарь / В.А. Новиков; Академия педагог.и соц.наук.Московский психолого-соц.ин-тут;Учебно-методическая литература. – Москва : Флинта, Московский психолого-социальный институт, 1999. – 376с. – ISBN 5-89349-164-5, 5-89502-057-7
1074444
  Степаненко О.С. Практическая сборка и наладка ПК : самоучитель №1 по компоновке, сборке и настройке ПК / О.С. Степаненко ; [зав. ред. А.В. Слепцов]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : И.Д. Вильямс ; Диалектика, 2008. – 336 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 316. – ISBN 978-5-8459-1193-3
1074445
  Гаррисон Дж. Практическая спектроскопия / Дж. Гаррисон. – М., 1950. – 651с.
1074446
  Касс К. Практическая стереофотография. / К. Касс, А. Касс. – Минск, 1987. – 128с.
1074447
  Тао Д. Практическая стилистика китайского языка / Д. Тао, Ч. Фань. – Пекин, 1988. – 528с.
1074448
   Практическая стилистика китайского языка. – Пекин : Голубое небо, 1992. – 360с. – ISBN 7-80081-304-5
1074449
   Практическая стилистика на уроках русского языка.. – Пермь, 1962. – 98с.
1074450
   Практическая стилистика русского литературного языка.. – Москва, 1962. – 366с.
1074451
   Практическая стилистика русского литературного языка.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1970. – 368с.
1074452
  Лившиц В.А. Практическая стилистика русского языка / В.А. Лившиц. – М., 1964. – 198с.
1074453
  Вакуров В.Н. Практическая стилистика русского языка / В.Н. Вакуров, Н.Н. Кохтев. – Москва, 1982. – 77с.
1074454
  Кохтев Н.Н. Практическая стилистика русского языка / Н.Н. Кохтев. – Москва : Высшая школа, 1987. – 270с.
1074455
  Солганик Г.Я. Практическая стилистика русского языка : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Г.Я. Солганик; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Academia, 2006. – 304с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7695-2315-8
1074456
  Васильева А.Н. Практическая стилистика русского языка для иностранных студентов-филологов старших курсов / А.Н. Васильева. – Москва, 1981. – 190с.
1074457
  Васильева А.Н. Практическая стилистика русского языка для иностранных студентов-филологов старших курсов : учеб. пособ. для студ.-иностр. / А.Н. Васильева. – 2-е изд. перераб. – Москва : Русский язык, 1989. – 192 с. – ISBN 5-200-00377-6
1074458
  Сенкевич М.П. Практическая стилистика русского языка и литературное редактирование / М.П. Сенкевич. – М.
1. – 1963. – 88с.
1074459
  Сенкевич М.П. Практическая стилистика русского языка и литературное редактирование / М.П. Сенкевич. – вып. 2-й. – М.
1. – 1964. – 42с.
1074460
  Сенкевич М.П. Практическая стилистика русского языка и литературное редактирование / М.П. Сенкевич. – М.
2. – 1965. – 160с.
1074461
  Сенкевич М.П. Практическая стилистика русского языка и литературное редактирование / М.П. Сенкевич. – М., 1966. – 272с.
1074462
  Сенкевич М.П. Практическая стилистика русского языка и литературное редактирование / М.П. Сенкевич. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва, 1980. – 280с.
1074463
  Барчунов В.П. Практическая стилистика русского языка на прогаммированной основе / В.П. Барчунов, Г.Ф. Булгакова. – М., 1978. – 74с.
1074464
  Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского литературного языка : методические указания / Ю.А. Бельчиков. – изд. 2-е, испр. и доп. – Минск : БГУ, 1959. – 39 с.
1074465
  Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского литературного языка : методические указания / Ю.А. Бельчиков. – изд. 3-е испр. и доп. – Москва, 1963. – 38 с.
1074466
  Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского литературного языка / Ю.А. Бельчиков. – М., 1968. – 36с.
1074467
  Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского литературного языка / Ю.А. Бельчиков. – М., 1972. – 36с.
1074468
  Мамонов В.А. Практическая стилистика современного русского языка / В.А. Мамонов, Д.Э. Розенталь. – Москва : "Искусство", 1957. – 175, [1] с. – Библиогр.: с. 172-173
1074469
  Гальперин М.В. Практическая схемотехника в промышленной автоматике / М.В. Гальперин. – М, 1987. – 319с.
1074470
  Бойко Т.М. Практическая устойчивость "эволюционирующих" динамических систем и корпоративних структур // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 66-66
1074471
  Мартынюк А.А. Практическая устойчивость движения / А.А. Мартынюк. – К, 1983. – 248с.
1074472
  Гогин И. Практическая учебная русская хрестоматия : с объяснениями, планами, выводами главной мысли, темами для письменных работ и попутным изложением курса теории русской словесности : для 2-го кл. средних учеб. завед. / И. Гогин. – Москва : Книгоизд-во К.И. Тихомирова
Ч. 2. – 1912. – 171 с.
1074473
  Зилов П.А. Практическая физика : Лекция профессора Зилова. – Варшава, 1887. – 312 с., 1 л. рис. : рис. – Написано от руки. - [Литография, издание на правах рукописи]
1074474
  Сквайрс Дж. Практическая физика = Practical Physics / Дж. Сквайрс ; пер с англ., под ред. Е.М. Лейкина. – Москва : Мир, 1971. – 246 с.
1074475
  Леман Г. Практическая физиологи труда / Г. Леман. – Москва, 1967. – 336с.
1074476
  Ерохин А.К. Практическая философия профессионального образования Махатмы Ганди // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 145-153. – ISSN 1811-0916
1074477
   Практическая фонетика английского языка : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. "Филология" / М.А. Соколова, К.П. Гвинтовт, Л.А. Кантер, Н.И. Крылова, И.О. [и др.] Тихонова; [М.А. Соколова и др.]. – Москва : Владос, 2001. – 381, [3] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00694-0
1074478
  Брызгунова Е.А. Практическая фонетика и интонация русского языка : пособие для преподавателей, занимающихся с иностранцами / Брызгунова Е.А. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1963. – 306 с .
1074479
  Линднер В.Б. Практическая фонетика немецкого языка / В.Б. Линднер. – М., 1951. – 160с.
1074480
  Линднер В.Б. Практическая фонетика немецкого языка / В.Б. Линднер. – Изд. 2-е испр. – М., 1955. – 172с.
1074481
  Козьмин О.Г. Практическая фонетика немецкого языка / О.Г. Козьмин, Г.А. Сулемова. – М., 1971. – 155с.
1074482
  Зарецкая Е.В. Практическая фонетика немецкого языка / Е.В. Зарецкая. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 2. – 1985. – 200, [4] с.
1074483
  Зарецкая Е.В. Практическая фонетика немецкого языка / Е.В. Зарецкая. – Минск : Вышэйшая школа
Ч.2. – 1985. – 204 с.
1074484
  Самуйлова Н.И. Практическая фонетика русского языка / Н.И. Самуйлова, А.И. Широченская. – Москва, 1963. – 80 с.
1074485
  Богатырева Г.Д. Практическая фонетика русского языка / Г.Д. Богатырева. – М, 1977. – 76с.
1074486
  Бунимович Д.З. Практическая фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1950. – 216с.
1074487
  Бунимович Д.З. Практическая фотография / Д.З. Бунимович. – Москва : Госкиноиздат, 1952. – 384 с.
1074488
  Бунимович Д.З. Практическая фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1966. – 303с.
1074489
  Бунимович Д.З. Практическая фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1969. – 336с.
1074490
  Бунимович Д.З. Практическая фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1979. – 320с.
1074491
  Бабанкин Ф.С. Практическая фотография в геологоразведочном и горном деле / Ф.С. Бабанкин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 207с.
1074492
  Богданов-Катьков Практическая энтомология / Богданов-Катьков. – Пб., 1921. – 141с.
1074493
  Богданов-Катьков Практическая энтомология / Богданов-Катьков. – М.-Пг., 1923. – 154с.
1074494
  Богданов-Катьков Практическая энтомология / Богданов-Катьков. – Л, 1925. – 254с.
1074495
  Богданов-Катьков Практическая энтомология. Общие черты строения насекомых и определительные таблицы их отрядов и семейств / Богданов-Катьков. – Изд. 4-е. – М.-Л., 1930. – 224с.
1074496
   Практическая энциклопедия. – Санкт-Петербург : Вестник знаний
Т. 1. – 728стлб.
1074497
  Земпер Г. Практическая эстетика / Г. Земпер; Аронова В.Р. – М., 1970. – 320с.
1074498
  Абраменко Ф.Х. Практическая этимология русского языка в образцах и задачах / сост. Ф. Абраменко. – ? : ?, 1908. – 128 с. – Экз. без обл. и тит. л.
1074499
  Стахи А. Практически-правовой аспект действий по сокращению выплат зароботной платы "в конверте" // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 148-155
1074500
  Кургатников А.В. Практически счастливый человек: Пьесы. / А.В. Кургатников. – Л., 1990. – 335с.
1074501
   Практически френско-български речник. – София : Наука и изкуство, 1989. – 704 с.
1074502
  Ващенко В. Практические аспекты инновационной деятельности // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2006. – № 11. – С. 42-44
1074503
  Юнов С.В. Практические аспекты ролевого информационного моделирования // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 9 (227). – С. 19-24. – ISSN 0234-0453
1074504
  Бочаров И.Ф. Практические аспекты ядерного сдерживания // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 17-32. – ISSN 0321-2068
1074505
  Зарывалова М.Б. Практические задания по английскому языку / М.Б. Зарывалова. – Л, 1976. – 90с.
1074506
  Ахманова С.А. Практические задания по английскому языку / С.А. Ахманова. – Казань, 1978. – 90 с.
1074507
  Ахманова С.А. Практические задания по английскому языку для студентов геологического факультета / С.А. Ахманова. – Казань, 1975. – 156с.
1074508
  Харитонова Т.П. Практические задания по внеаудиторному чтению для студентов П курса филологического отделения историко-филологического факультета, продолжающих изучать английский язык в вузе. / Т.П. Харитонова. – Казань, 1974. – 64с.
1074509
  Максимов Е.К. Практические задания по дисциплине "Основы археологии" : Метод. указ. / Е.К. Максимов. – Саратов, 1982. – 16 с.
1074510
  Максимов Е.К. Практические задания по дисциплине "Основы археологии" : Метод. указ. / Е.К. Максимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Саратов, 1986. – 16 с.
1074511
  Мартьянова Н.М. Практические задания по французскому языку для студентов 1,2 курсов юридического факультета. / Н.М. Мартьянова. – Казань, 1978. – 52с.
1074512
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов / В.И. Владимиров. – Москва, 1972. – 181с.
1074513
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов / В.И. Владимиров. – 2-е изд. – Москва : Атомиздат, 1976. – 296 с.
1074514
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов / В.И. Владимиров. – 4-е изд. – Москва, 1986. – 303 с.
1074515
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов. / В.И. Владимиров. – 3-е изд. – Москва, 1981. – 288с.
1074516
  Ловчиновская Е.И. Практические заниятия по физиологии растений. / Е.И. Ловчиновская. – М-Л, 1936. – 104с.
1074517
  Зонненштраль А.А. Практические занятий по физике в Киевскойм кадетском Владимирском корпусе / [соч.] А.А. Зонненштраля // Каникулярные курсы при Университете Св. Владимира для преподавателей физики Киевского Учебного Округа 2-5 января 1907 г. / Киевский учеб. окр. Каникулярные курсы для преподавателей физики. – Киев : Тип. Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1907. – С. 65-80
1074518
  Дубов А.Г. Практические занятия в учебных мастерских / А.Г. Дубов. – М, 1957. – 204с.
1074519
  Зюбин Л.М. Практические занятия в учебных мастерских и производственная практика учащихся / Л.М. Зюбин, О.Ф. Федорова. – Москва, 1959. – 148с.
1074520
  Иванова А.Ф. Практические занятия и курсовые работы для студентов литературного факультета / А.Ф. Иванова. – М, 1976. – 119с.
1074521
  Забродская М.П. Практические занятия и межсессионные задания по физической географии материков. / М.П. Забродская. – Москва : Просвещение, 1976. – 112с.
1074522
  Гельвиг Р. Практические занятия по анатомии человека : план и техника работы в секционном зале / Р. Гельвиг. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера, 1910. – 47 с.
1074523
  Астанин П.П. Практические занятия по биохимии / П.П. Астанин. – М.-Л., 1951. – 192с.
1074524
  Половцов В.В. Практические занятия по ботанике / В.В. Половцов; Под ред. и с предисл.Г.Н. Боча. – 3-е изд. – Москва-Петроград : Госиздат, 1923. – 77с.
1074525
  Никонов Л.Н. Практические занятия по ботанике в школе и в природе / Л.Н. Никонов. – [Москва] : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1912. – 168 с. : ил., табл. – В кн. отсутств. с. 17-168
1074526
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – Х.
Ч. 1. – 1960. – 228 с.
1074527
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – Харьков
Ч. 2. – 1963. – 370 с.
1074528
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике : ( аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве, дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных) / И.А. Каплан. – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков, 1965. – 575с.
1074529
  Каплан А И. Практические занятия по высшей математике / А И. Каплан, . – Харьков : Харьковского университета
Ч.3 : Интегральное исчисление функций одной независимой переменной. Интегрирование дифференциальных уравнений. – 1965. – 374с.
1074530
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – Харьков
Ч. 4 : ( двойные, тройные и криволинейные интегралы, числовые, степенные и тригонометрические ряды). – 1966. – 236 с.
1074531
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике : учеб. пособие / И.А. Каплан. – 3-е изд. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1967. – 946 с.
1074532
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике / Н.В. Богомолов. – М., 1967. – 496 с.
1074533
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – Харьков
Ч. 5. – 1968. – 412с.
1074534
  Каплан А И. Практические занятия по высшей математике / А И. Каплан, . – 4-изд. – Харьков, 1970. – 576 с.
1074535
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – Харьков : Харьковский университет
Ч.3 : Интегральное исчесление функций одной независимой переменной. Интегрирование дифференциальных уравнений. Краткие и криволинейные интегралы. – 1971. – 498с.
1074536
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – 3-е изд., стереотип. – Харьков : Харьковский университет
Ч. 4 : Кратные и криволинейные интегралы. – 1972. – 236 с.
1074537
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – 2-е изд., стереотип. – Харьков : Харьковский университет
Ч. 5 : Численное решение алгебраических и трансцендентных уравнений, матричное исчисление, векторный анализ и интегрирование линейных дифференциальных уравнений первого порядка с частными производными. – 1972. – 412 с.
1074538
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике / Н.В. Богомолов. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 1973 с.
1074539
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – 5-е изд., стереотип. – Харьков : Харьковский университет
Ч. 1 : Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. – 1973. – 204 с.
1074540
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – 5-е изд. – Харьков : Харьковского университета
Ч. 2 : Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых переменных. – 1973. – 367 с.
1074541
  Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике / И.А. Каплан. – 4-е изд., стереотип. – Харьков : Вища школа
Ч. 3 : Интегральное исчисление функции одной независимой переменной. Интегрирование дифференциальных уравнений. – 1974. – 374 с.
1074542
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике / Н.В. Богомолов. – М., 1979. – 448 с.
1074543
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике / Н.В. Богомолов. – 2-е изд. перераб. – М., 1983. – 399 с.
1074544
  Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике / Н.В. Богомолов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1990. – 494 с.
1074545
  Музафаров В.Г. Практические занятия по геологии : Пособие для вузов / В.Г. Музафаров. – Москва, 1961. – 102 с.
1074546
  Константинович А.Э. Практические занятия по геологии для школ 2 ступени / А.Э. Константинович. – М.-Л., 1927. – 96с.
1074547
  Затворницкий Я.М. Практические занятия по гражданскому судопроизводству : Сборник казусов для студентов и кандидатов на судеб. должности / Я.М. Затворницкий. – Харьков : Паровая тип. и лит. М. Зильберберг и с-вья, 1904. – 186 с. – Прил. к "Запискам Имп. Харьковск. ун-та" за 1904 г.
1074548
  Куликова Т.А. Практические занятия по дошкольной педагогике / Т.А. Куликова, С.В. Фонарева. – Москва : Просвещение, 1977. – 22 с.
1074549
  Ягодовский К Практические занятия по естественознанию в начальной школе. / К Ягодовский. – М., 1936. – 352с.
1074550
  Кононов В.И. Практические занятия по естествознанию / В.И. Кононов. – Изд. 3-е. – М., 1922. – 78с.
1074551
  Ягодовский К.П. Практические занятия по естествознанию в начально школе. / К.П. Ягодовский. – 3-е изд. перераб. – М., 1948. – 308с.
1074552
  Галант Т.Г. Практические занятия по землеведению и краеведению : Учеб. пособие / Т.Г. Галант, Е.М. Гурвич. – Москва : Просвещение, 1988. – 112с
1074553
  Райков Б.Е. Практические занятия по зоологии для начинающих / Б.Е. Райков. – Л, 1925. – 144с.
1074554
  Райков Б.Е. Практические занятия по зоологии для начинающих / Б.Е. Райков. – М, 1927. – 142с.
1074555
  Гречишникова И.А. Практические занятия по истории геологии / И.А. Гречишникова, Е.С. Левицкий. – Москва : Недра, 1979. – 168с.
1074556
  Риттер Н Е. Практические занятия по истории немецкого языка / Н Е. Риттер, . – Ленинград, 1963. – 146с.
1074557
  Танатар С. Практические занятия по качественному анализу : Руководство для студентов / Сост. по 6 изд. "Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie" von Prof. F. P. Treadwell проф. С. Танатар. – Петербург-Киев : Сотрудник, 1910. – VIII, 151 с. : ил.
1074558
  Капустин В.Ф. Практические занятия по курсу математического программирования / В.Ф. Капустин. – Л., 1976. – 192 с.
1074559
  Кудряшов С.А. Практические занятия по курсу разведения сельскохозяйственных животных. / С.А. Кудряшов. – 2-е изд., доп. и испр.. – М., 1950. – 408с.
1074560
  Видина А.А. Практические занятия по ландшафтному дешифрированию аэрофотоснимков : (методические материалы для слушателей физико-географического потока ФПК МГУ) / А.А. Видина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1982. – 58с.
1074561
  Видина А.А. Практические занятия по ландшафтоведению / А.А. Видина. – Москва : Московский университет
Вып.1. – 1974. – 84с.
1074562
  Горбаневский М.В. Практические занятия по лингвострановедению / М.В. Горбаневский. – М., 1987. – 44с.
1074563
  Ковалев В.Ф. Практические занятия по математике для поступающих в вузы / В.Ф. Ковалев. – Киев, 1970. – 380с.
1074564
  Ковалев В.Ф. Практические занятия по математике для поступающих в вузы. Геометрия и тригонометрия / В.Ф. Ковалев. – Киев : Киевский университет, 1971. – 314 с.
1074565
  Биргер О.Г. Практические занятия по медицинской микробиологии / О.Г. Биргер. – Москва; Ленинград, 1925. – 108 с.
1074566
  Виткевич В.И. Практические занятия по метеорологии : Учебное пособие для вузов / В.И. Виткевич. – Москва, 1957. – 208с.
1074567
  Райков Б.Е. Практические занятия по неживой природе / Б.Е. Райков. – М.-Л, 1927. – 58с.
1074568
  Лабынцев И.А. Практические занятия по неорганической химии / И.А. Лабынцев. – Москва, 1953. – 28с.
1074569
  Полянский Ю.И. Практические занятия по общей биологии / Ю.И. Полянский, А.А. Стрелков. – Изд. 2-е. – Москва-Л., 1936. – 136с.
1074570
  Коновалов М.И. Практические занятия по общей химии : Сост. по Рамсэю, с изм. и доп / Проф. М. Коновалов. – Москва : Т-во И.Д. Сытина, 1906. – XXIV, 98 с. : ил. – (Библиотека для самообразования / Изд. под ред. А.С. Белкина, А.А. Кизеветтера [и др.] ; 2)
1074571
  Берхин Н.Б. Практические занятия по психологии / Н.Б. Берхин, С.Ф. Спичак. – Москва, 1972. – 167с.
1074572
  Азанов М.Г. Практические занятия по рисованию с натуры : учеб. пособие для самостоят. работы студентов / М.Г. Азанов. – Пермь : Пермский пед. ин-т, 1976. – 66 с. : ил.
1074573
  Войтоловская Э.Л. Практические занятия по русской литературе XIX века / Э.Л. Войтоловская, Э.М. Румянцева. – Москва-Ленинград, 1966. – 236с.
1074574
  Войтоловская Э.Л. Практические занятия по русской литературе XIX века / Э.Л. Войтоловская, Э.М. Румянцева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1975. – 286с.
1074575
  Кирилюк З.В. Практические занятия по русской литературе ХІХ века. / З.В. Кирилюк. – Киев : Вища школа, 1975. – 162 с.
1074576
  Николаевский М.Н. Практические занятия по сельскому хозяйству в сельской школе и школе для крестьянсокй молодежи / М.Н. Николаевский. – 3-е изд. – Л, 1925. – 108с.
1074577
  Виткевич В.И. Практические занятия по сельскохозяйственной метеорологии / В.И. Виткевич. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Москва, 1962. – 320с.
1074578
  Кузьмин Ф.Ф. Практические занятия по синтаксису и пунктуации / Ф.Ф. Кузьмин. – М, 1961. – 235с.
1074579
  Иванова Практические занятия по словообазованию и морфологии современного русского языка / Иванова, Н.И. Зелинская. – Кишинев, 1987. – 296с.
1074580
  Смирнова Л.А. Практические занятия по травматологии и ортопедии / Л.А. Смирнова, И.В. Шумада. – К., 1976. – 343с.
1074581
  Беликов Б.С. Практические занятия по физике : практич. занятия по физике / Б.С. Беликов. – Москва : МАИ
Ч. 1 : Механика. – 1968. – 146 с.
1074582
  Беликов Б.С. Практические занятия по физике / Б.С. Беликов. – Москва, 1970. – 144 с.
1074583
  Зонненштраль А.А. Практические занятия по физике в Киевском кадетском Владимирском корпусе. – 16 c. – Отд. оттиск
1074584
  Исаин В.Н. Практические занятия по физиологии растений / В.Н. Исаин. – М.-Л, 1926. – 204с.
1074585
  Ловчиковская Е.И. Практические занятия по физиологии растений. / Е.И. Ловчиковская, Ф.Д. Сказкин. – Л, 1939. – 138с.
1074586
  Миллер М.С. Практические занятия по физиологии растений. / М.С. Миллер, Н.Н. Савицкая. – Л, 1974. – 158с.
1074587
  Зубкова З.Н. Практические занятия по физической географии частей света / З.Н. Зубкова. – М, 1959. – 30с.
1074588
  Абегг Р. Практические занятия по химии : Работы по аналит. химии и приготовлению препаратов, основ. на законах физ. химии д-ра Р. Абегга, проф. и д-ра Герца, ассист / Абегг Р., Герц В. ; пер. под ред. В.А. Ковалевского, ассист. по каф. пробир. искусства Горн. Ин-та Имп. Екатерины II. – Санкт-Петербург : тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – XV, 113 с.
1074589
  Абегг Р., Герц В. Практические занятия по химии : Работы по аналит. химии и приготовлению препаратов, основ. на законах физ. химии д-ра Р. Абегга, проф. и д-ра Герца, ассист. / Пер. под ред. В.А. Ковалевского, ассист. по каф. пробир. искусства Горн. Ин-та Имп. Екатерины II. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – XV, 113 с.
1074590
  Блахер К.К. Практические занятия по химической технологии / К.К. Блахер. – Иваново-Вознесенск
3. – 1920. – 18с.
1074591
  Ключников Н.Г. Практические занятия по химической технологии / Н.Г. Ключников. – М., 1960. – 135с.
1074592
  Ключников Н.Г. Практические занятия по химической технологии / Н.Г. Ключников. – 4-е изд. перераб. – М., 1978. – 223с.
1074593
  Каплан И.А. Практические занятия по численному решению алгебраических уравнений / И.А. Каплан. – Х., 1962. – 56 с.
1074594
  Зимина М А. Практические занятия по экономической географии зарубежных стран / М А. Зимина, М.С. Минускин. – Москва, 1966. – 92с.
1074595
  Кнобельсдорф Э.В. Практические занятия по экономической географии СССР / Э.В. Кнобельсдорф. – М., 1975. – 120с.
1074596
  Богомолов Н.В. Практические занятия с логарифмической линейкой / Н.В. Богомолов. – М., 1977. – 103 с.
1074597
  Богомолов Н.В. Практические занятия с логарифмической линейкой / Н.В. Богомолов. – М., 1980. – 144 с.
1074598
  Никитина Е.П. Практические занятия, коллоквиумы и курсовые работы по русской литературе / Е.П. Никитина. – Саратов, 1981. – 67 с.
1074599
  Акимова Т.М. Практические занятия. коллоквиумы, контрольные работы по древней русской литературе / Акимова Т.М., Архангельская В.К. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1973. – 60 с.
1074600
  Ленкарани Фазиль Практические заповеди ислама / Согласно фетвам аятоллы Ф. Ленкарани. – Б.м. : Организация Тавус бехешт, 2000. – 218с. – ISBN 964-92457-2-3
1074601
  Ковшер С.С. Практические и лабораторные занятия по метеорологии и климатологии / С.С. Ковшер, А.М. Богослова. – Минск, 1973. – 127с.
1074602
  Блинов Г.И. Практические и лабораторные занятия по методике русского языка : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. N2101 "Рус. яз. и лит."] / Г.И. Блинов, Б.Т. Панов. – Москва : Просвещение, 1986. – 222, [1] с.
1074603
  Демура Г.В. Практические и лабораторные работы по радиометрическим и ядерно-физическим методам / Г.В. Демура, Е.И. Савенко. – Киев : Вища школа, 1984. – 223с.
1074604
  Завриев В.Г. Практические и семинарские занятия по физической географии зарубежных стран / В.Г. Завриев, Н.П. Козырь. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск, 1971. – 46с.
1074605
  Блукет Н.А. Практические лабораторные занятия по ботанике : Учебное пособие / Н.А. Блукет. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1934. – 160с.
1074606
  Алексаков Г.Н. Практические методы анализа и проектирования САУ : (Аналитический вычислительный комплекс) : учебное пособие / Алексаков Г.Н., Гаврилин В.В. – Москва : МИФИ, 1979. – 64 с.
1074607
  Константинов И.А. Практические методы и примеры расчёта железобетонных конструкций / И.А. Константинов, В.И. Константинов. – Л.-М., 1963. – 344с.
1074608
  Прокофьев А.П. Практические методы подсчета запасов рудных месторождений / А.П. Прокофьев. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 135с.
1074609
  Ланцош К. Практические методы прикладного анализа. Справочное руководство / К. Ланцош. – Москва, 1961. – 524с.
1074610
  Вартанов Н.А. Практические методы сцинтилляционной гамма-спектрометрии / Н.А. Вартанов, П.С. Самойлов. – Москва : Атомиздат, 1964. – 276 с.
1074611
  Белов П.Н. Практические методы численного прогноза погоды. / П.Н. Белов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 258с.
1074612
  Белов П.Н. Практические методы численного прогноза погоды. / П.Н. Белов. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 336 с.
1074613
  Ходжаниязов С.У. Практические модели международного сотрудничества в системе высшего образования Узбекистана // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 1. – С. 59-63. – ISSN 2073-9613


  В статье рассмотрены практические результаты международного образовательного сотрудничества вузов Узбекистана на примере опыта Ургенчского государственного университета.
1074614
  Станкевич Г.Л. Практические навыки в преподавании географии / Г.Л. Станкевич. – М., 1960. – 84с.
1074615
  Андреус Алла Петровна Практические основания способа формирования диалектического мышления : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Андреус Алла Петровна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
1074616
  Пегоев Н А. Практические приемы обработки данных в прикладной гамма-спектрометрии. / Н А. Пегоев. – Л, 1980. – 149с.
1074617
  Золотницкий Н.Ф. Практические прогулки с учениками в лес / Н.Ф. Золотницкий. – М. – 40с.
1074618
  Кузнецов В.П. Практические работы в учебных мастерски педагогических училищ. / В.П. Кузнецов. – М., 1955. – 304с.
1074619
  Блаженов В.А. Практические работы и игры на местности для VI класса : туризм и краеведение / В.А. Блаженов, Э.Г. Байкова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 53-56 : Табл. – ISSN 0016-7207
1074620
  Курина Л.Н. Практические работы по адсорбации и гетерогенному катализу. / Л.Н. Курина, Л.М. Коваль. – Томск, 1987. – 120с.
1074621
  Богданова Л.А. Практические работы по географии в 5 классе : Пособие для учителей / Л.А. Богданова. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 199с.
1074622
  Кощина Е.А. Практические работы по географии для учащихся Х-IX классов : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 62-63 : Табл. – ISSN 0016-7207
1074623
  Усик Л.Е. Практические работы по географии частей света и важнейших государств / Л.Е. Усик. – Москва, 1966. – 80с.
1074624
  Панкин И.А. Практические работы по геодезии : учебное пособие для автомобильно-дорожных техникумов / И.А. Панкин, А.В. Седун. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 231 с.
1074625
  Андрианов К.А. Практические работы по искусственным смолам и пластмассам / Андрианов К.А., Кардашев Д.А. – Москва : Глав. ред. хим. лит-ры, 1936. – 303 с.
1074626
  Ващенко И.М. Практические работы по курсу "Основы сельского хозяйства" : Лабораторный практикум, полевая практика, тренировочные задания для межсессионной работы / И.М. Ващенко, Е.В. Колесников. – Москва : Просвещение, 1970. – 160с.
1074627
  Будакова Е.М. Практические работы по математике в 5-8 классах / Е.М. Будакова. – Куйбышев, 1966. – 192 с.
1074628
  Будакова Е.М. Практические работы по математике в 5-8 классах / Е.М. Будакова. – Саратов, 1966. – 156 с.
1074629
  Хомченко Г.П. Практические работы по неорганической химии и качественному анализу с применением полумикрометода. / Г.П. Хомченко. – М., 1972. – 351с.
1074630
  Барская В.Ф. Практические работы по общей геологи : Учебное пособие / В.Ф. Барская, Г.М. Рычагов. – Москва : Просвещение, 1971. – 160с.
1074631
  Смолин А.Н. Практические работы по органической и биологической химии / А.Н. Смолин. – М., 1950. – 120с.
1074632
  Гаттерман Л. Практические работы по органической химии = Die praxis des organischen chemikers / Л. Гаттерман, Г. Вилланд ; Пер. Е.Г. Фейгельсон с доп. и обработ. Виландом последнего нем. изд. 1928 г. ; Под ред. проф. Ю.С. Залькинда. – 3-е изд., рус. – Ленинград : Науч. хим.-техн. изд-во Всехимпром ВСНХ ССР, 1930. – 327 с. : ил., черт.
1074633
  Гаттерман Л. Практические работы по органической химии / Л. Гаттерман, Г. Виланд. – 4-е изд., русск. – Ленинград, 1932. – 226с.
1074634
  Гаттерман Л. Практические работы по органической химии / Л. Гаттерман, Г. Виланд. – 5-е изд. – Москва; Ленинград, 1948. – 516с.
1074635
  Васильева Н.В. Практические работы по органической химии / Н.В. Васильева. – Москва, 1978. – 304с.
1074636
  Левина Р.Я. Практические работы по органической химии / Р.Я. Левина, В.Р. Скварченко, Ю.К. Шабаров. – Москва : Московский университет
Вып. 5. – 1978. – 248 с.
1074637
  Смолина Т.А. Практические работы по органической химии : Малый практиикум / Т.А. Смолина. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 303с.
1074638
  Пешкерова М.С. Практические работы по органической химии с уклоном в химию терпенов. / М.С. Пешкерова. – Л., 1932. – 80с.
1074639
  Гаттерман Л. Практические работы по органической химии. / Л. Гаттерман. – Л., 1926. – 420с.
1074640
  Альпин Л.М. Практические работы по теории поля : Учебное пособие / Л.М. Альпин. – Москва : Недра, 1971. – 304 с.
1074641
  Лапкина Н.А. Практические работы по топографии и картографии : пособие для студентов / Н.А. Лапкина. – Москва : Гос. учебно-пед. из-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1961. – 120 с.
1074642
  Лапкина Н.А. Практические работы по топографии и картографии : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / Н.А. Лапкина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1971. – 174 с. + 4 карти
1074643
  Калинин Ф.П. Практические работы по физической географии / Ф.П. Калинин. – М., 1957. – 127с.
1074644
  Добржицкий Б.С. Практические работы по физической географии в средней школе : Пособие для учителей (из опыта работы) / Б.С. Добржицкий, Б.А. Кондратьев. – Москва : Просвещение, 1980. – 128 с.
1074645
  Куфтырева Н.С. Практические работы по физической географии СССР : Для естественного-географических и географических факультетов пединститутов / Н.С. Куфтырева. – Москва, 1962. – 75с. : Карти
1074646
  Власова Т.В. Практические работы по физической географии частей света : Пособие для студ.пед.институтов / Т.В. Власова. – Москва : Просвещение, 1962. – 160с.
1074647
  Коноплянцева Н.А. Практические работы по физической и коллоидной химии: уч. пособие для геологов / Н.А. Коноплянцева. – Саратов, 1990. – 156с.
1074648
   Практические работы по физической химии : Учеб. пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1982. – 400с.
1074649
  Иофис Е.А. Практические работы по фотографии и обработке кинопленки. / Е.А. Иофис. – М., 1949. – 147с.
1074650
  Котлов В.Н. Практические работы по химии в восьмилетней школе. / В.Н. Котлов. – М, 1965. – 31с.
1074651
  Лазурьевский Г.В. Практические работы по химии природных соединений / Г.В. Лазурьевский. – М.
Вып.1. – 1961. – 192с.
1074652
  Лазурьевский Г.В. Практические работы по химии природных соединений / Г.В. Лазурьевский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1966. – 355с.
1074653
  Робержо П. Практические работы по электрическим измерениям / П. Робержо. – Харьков-Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1934. – 226 с.
1074654
  Александров В.А. Практические работы по электротехнике / В.А. Александров. – 2-е изд.,знач.доп.и вновь перераб. – Санкт-Петербург, 1914. – 688с.
1074655
  Гинзбург З.Б. Практические работы радиолюбителя / З.Б. Гинзбург, Ф.И. Тарасов. – Москва-Ленин, 1949. – 88 с.
1074656
  Малыгин Д.П. Практические работы с картами и наглядными пособиями. Пособие для учителей вечерней (сменной) школы. / Д.П. Малыгин. – М., 1965. – 72с.
1074657
  Кузнецов В.П. Практические работы у учебных мастерских. / В.П. Кузнецов. – М., 1962. – 232с.
1074658
  Емельянов А.И. Практические расчеты в автоматике. / А.И. Емельянов. – М., 1967. – 316с.
1074659
  Ганджумян Р.А. Практические расчёты в разведочном бурении / Р.А. Ганджумян. – М., 1978. – 288с.
1074660
  Ганджумян Р.А. Практические расчёты в разведочном бурении / Р.А. Ганджумян. – 2-е изд. – М., 1986. – 252с.
1074661
   Практические расчеты гидравлических систем приводов машин и механизмов : учеб. пособие / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. политехн. ун-т ; [сост.: В.Н. Тихенко, А.А. Волков]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 125, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 122-124. – ISBN 978-966-927-255-3
1074662
  Малоян А.В. Практические расчеты по бурению скважин на воду / А.В. Малоян, Э.А. Малоян. – Москва : Недра, 1968. – 203с.
1074663
   Практические результаты лабораторных и скважинных испытаний автономного инклинометра на основе микромеханических гироскопов волнового типа / В.А. Андрущенко, В.Н. Курганский, Г.М. Зражевский, И.В. Тишаев, В.Г. Бугрий, В.Н. Петрук // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (49), січень - березень. – С. 25-37. – ISSN 1684-2189


  Представлена информация о текущем состоянии в области инклинометрических измерений, отмечены современные тенденции развития техническо-методической базы пространственного контроля траектории глубоких нефтегазовых скважин.
1074664
  Раменская Я.П. Практические сведения о соционическом типе логико-сенсорный экстравент (рационал) // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8 (187/188). – С. 13-21. – ISSN 2226-7549
1074665
  Горнушкин Ю.Г. Практические советы владельцу автомобиля / Ю.Г. Горнушкин. – М, 1984. – 112с.
1074666
  Наймарк И.И. Практические советы индивидуальным застройщикам / И.И. Наймарк. – Киев, 1955. – 138 с.
1074667
  Наймарк И.И. Практические советы индивидуальным застройщикам / И.И. Наймарк. – 2-е доп. изд. – Киев, 1957. – 303 с.
1074668
  Комарович Г.Л. Практические советы начинающему певцу / Г.Л. Комарович; [предисл. Ю. Барсова]. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 43 с. : нот. ил. – (Библиотека музыкального самообразования)
1074669
  Еремиаш О. Практические советы по дирижированию / О. Еремиаш. – Москва : Музыка, 1972. – 55 с.
1074670
  Котова Г.Н. Практические советы пчеловоду. / Г.Н. Котова, Н.Л. Буренин. – М., 1971. – 272с.
1074671
  Ерлыкин Л.А. Практические советы радиолюбителю / Л.А. Ерлыкин. – Москва, 1965. – 240 с.
1074672
  Аксенов Ю.Г. Практические советы самодеятельным художникам к учебным заданиям по рисунку, живописи и композиции / Ю.Г. Аксенов. – Москва, 1964. – 147 с.
1074673
  Атаев Д.И. Практические схемы высококачественного звуковоспроизведения / Д.И. Атаев, А В. Болотников, . – Москва, 1986. – 135 с.
1074674
  Лихачев В.Д. Практические схемы на операционных усилителях / В.Д. Лихачев. – Москва, 1981. – 80 с.
1074675
  Летов П.И. Практические указания по технике безопасности для взрывника-сейсморазведчика / П.И. Летов. – Москва : Недра, 1967. – 37с.
1074676
  Поляков В.Г. Практические уроки по усвоению русской речи и развитию уменья письменно излагать свои мысли. / В.Г. Поляков. – вып. 1. – 115с.
1074677
  Греч Н.И. Практические уроки русской грамматики / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. издателя, 1832. – 346 с.
1074678
  Маликов С.Ф. Практические электрические единицы / С.Ф. Маликов. – Москва-Ленинград, 1947. – 128 с.
1074679
  Зверева Е.Н. Практический анализ английского предложения. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1968. – 120с.
1074680
  Кейр П.Ф.И. Практический английский словарь с правилами произношения и текстом для чтения : (русско-французский перевод) / Сост. П.Ф.И. Кейр. – Киев : Тип. В.Л. Фронцкевича, 1880. – [2], IV, 195, 69 с.
1074681
  Скотт Практический английский учебник / Скотт, Брей и
1. – 258с.
1074682
  Скотт В.В. Практический английский учебник / В.В. Скотт, Ф.В. Брей. – Изд. 6. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1913. – 299 с.
1074683
  Скотт В.В. Практический английский учебник / В.В. Скотт, Ф.В. Брей. – Изд. 9. – Птгр.
1. – 1918. – 299с.
1074684
  Скотт В.В. Практический английский учебник / В.В. Скотт, Ф.В. Брей. – Изд. 6. – Птгр.
2. – 1918. – 301с.
1074685
  Андреев В.Д. Практический аудит : справочное пособие / Андреев В.Д. – Москва : Экономика, 1994. – 363 с.
1074686
  Бирюкова И.К. Практический бухгалтерский учет в Украине / И.К. Бирюкова. – Киев
1. – 1996. – 96 с.
1074687
  Бирюкова И.К. Практический бухгалтерский учет в Украине / И.К. Бирюкова. – К.
2. – 1996. – 112с.
1074688
  Бирюкова И.К. Практический бухгалтерский учет в Украине / И.К. Бирюкова, В.П. Николаев. – К.
3. – 1996. – 96с.
1074689
  Бирюкова И.К. Практический бухгалтерский учет и аудит в Украине / И.К. Бирюкова, Г.Т. Випих. – К., 1996. – 221с.
1074690
  Романов И.С. Практический вывод / И.С. Романов. – Ставрополь, 1963. – 36с.
1074691
  Ходунов М.Е. Практический комментарий к Уставу внутреннего водного транспорта / М.Е. Ходунов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 183с.
1074692
  Яблочков Т.М. Практический комментарий на Устав гражданского судопроизводства / Т.М. Яблочков, проф. Демидовского юридического лицея. – Ярославль : Типо-литогр. Е.Ф. Вахрамеева
Т. 1 : Основы гражданского процесса (ст. 1-28) : 1. Тексты законов; 2. Литература; 3. Основные принципы сенатской практики; 4. Замечания составителя : с алфавитным указателем. – 1913. – VIII, 406, XVII с.
1074693
  Комаров В.Л. Практический курс анатомии растений / В.Л. Комаров. – М.-Л., 1941. – 312с.
1074694
  Предвечная Л.А. Практический курс английского языка / Л.А. Предвечная ; Ростов на Дону гос. ун-т. – Ростов на Дону : Издательство Ростовского университета, 1961. – 228 с.
1074695
  Матвеев Н Практический курс английского языка : (пособие для первого года обучения в вузах) : учебн. пособие / Н Матвеев. – Москва, 1961. – 256с.
1074696
  Матвеев Н Практический курс английского языка / Н Матвеев. – 2-е изд. – Москва, 1962. – 256с.
1074697
  Матвеев Н Практический курс английского языка / Н Матвеев. – 3-е изд. – М., 1966. – 256с.
1074698
   Практический курс английского языка : 1 курс. Учеб. для студ. педагог. вузов по спец. "Иностранные языки". – 5-е изд., исправ. – Москва : Владос, 1998. – 536с. – ISBN 5-691-00030-6
1074699
   Практический курс английского языка : 4 курс. – Москва : Владос, 1998. – 336с. – ISBN 5-691-00222-8
1074700
   Практический курс английского языка : 1 курс. Учебник. – 5-е изд., испр. – Москва : Владос, 2001. – 544с. – ISBN 5-691-00030-6
1074701
   Практический курс английского языка : 2 курс: Учебник для студ. высш. учеб. зав. – 6-е изд., доп. и исправл. – Москва : Владос, 2003. – 520с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00961-3
1074702
   Практический курс английского языка для взрослых. – Москва
Ч. 1. – 1966. – 288 с.
1074703
  Сергиевская Е.Г. Практический курс английского языка для взрослых / Е.Г. Сергиевская. – М.
2. – 1966. – 280с.
1074704
  Лапидус Б.А. Практический курс английского языка для продвинутого этапа обучения (для групп, работающих по расширенной программе) : Для неязыковых вузов / Б.А. Лапидус. – Москва, 1975. – 407с.
1074705
  Головкова Н.М. Практический курс английского языка для студентов-химиков / Н.М. Головкова. – Москва, 1976. – 399с.
1074706
  Головкова Н.М. Практический курс английского языка для студентов-химиков / Н.М. Головкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 341с.
1074707
   Практический курс английского языка. 1 курс : Учебник. – Москва : Владос, 2000. – 544с. – ISBN 5-691-00030-6
1074708
   Практический курс английского языка. 1 курс : учебник для студ. вузов / В.Д. Аракин [и др.] ; под ред. В.Д. Аракина. – 6-е изд., доп. и испр. – Москва : Владос, 2008. – 544 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-691-01445-1
1074709
   Практический курс английского языка. 2 курс : Учебник. – Москва : Владос, 1999. – 520с. – ISBN 5-691-00199-Х
1074710
   Практический курс английского языка. 2 курс : Учебник для студ. педагог.вузов по спец."Иностранные языки". – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2000. – 520с. – ISBN 5-691-000199-Х
1074711
   Практический курс английского языка. 2 курс : Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2001. – 520с. – ISBN 5-691-00199-Х
1074712
   Практический курс английского языка. 2 курс : учебник для студентов вузов / В.Д. Аракин, Л.И. Селянина, А.В. Куценко, Л.Г. Любимова, И.В. и др. Михеева; [В.Д. Аракин, Л.И. Селянина, А.В. Куценко, Л.Г. Любимова и др.]; под ред. В.Д. Аракина. – 7-е изд., доп. и испр. – Москва : ВЛАДОС, 2006. – 516с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-01446-3
1074713
   Практический курс английского языка. 3 курс : Учебник для студ.педагог.вузов по спец."Иностранные языки". – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2000. – 432с. – ISBN 5-691-00046-2
1074714
   Практический курс английского языка. 3 курс : Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2001. – 432с. – ISBN 5-691-00046-2
1074715
   Практический курс английского языка. 3 курс : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.Д. Аракин, И.А. Новикова, О.В. Афанасьева, С.Н. Бронникова, Т.Г. и др. Давиденко; В.Д. Аракин, И.А. Новикова, О.В. Афанасьева, С.Н. Бронникова, Т.Г. Давиденко и др.; Под ред. В.Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ВЛАДОС, 2006. – 432с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00046-2
1074716
   Практический курс английского языка. 3 курс : учебник для студентов высших учеб. заведений / В.Д. Аракин, И.А. Новикова, О.В. Афанасьева, С.Н. Бронникова, Т.Г. и др. Давиденко; В.Д. Аракин [ и др. ] ; под ред. В.Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2007. – 432с. – ISBN 978-5-691-00046-1
1074717
   Практический курс английского языка. 4 курс : Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2000. – 336с. – ISBN 5-691-00222-8
1074718
   Практический курс английского языка. 4 курс : Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2001. – 336с. – ISBN 5-691-00222-8
1074719
   Практический курс английского языка. 4 курс : Учебник для студ. вузов / В.Д. Аракин, И.А. Новикова, Аксенова-Пашковская, С.Н. Бронникова, Ю.Ф. и др. Гурьева; В.Д. Аракин, И.А. Новикова, Г.В. Аксенова-Пашковская, С.Н. Бронникова, Ю.Ф. Гурьева и др.; Под ред. В.Д. Аракина. – 5-е изд. перераб. и доп. – Москва : ВЛАДОС, 2006. – 351с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00978-8
1074720
   Практический курс английского языка. 5 курс : Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2000. – 240с. – ISBN 5-691-00399-2
1074721
  Шах-Назаров Практический курс английского языка. Американский вариант / Шах-Назаров. – Репринт 2-го испр. изд. – Москва : ИннКо, 1991. – 464с.
1074722
   Практический курс английского языка: 1 курс : Учебник. – Москва : Владос, 1999. – 536с. – ISBN 5-691-00030-6
1074723
   Практический курс английского языка: 3 курс : 3 курс Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 1999. – 432с. – ISBN 5-691-00046-2
1074724
  Кренке Ю. Практический курс воспитания актера / Ю. Кренке. – Москва, 1938. – 247 с.
1074725
   Практический курс гармонии. – Москва : Музгиз
Ч. 1. – 1935. – 208 с.
1074726
   Практический курс гармонии. – Москва : Музгиз
Ч. 2. – 1935. – 376 с.
1074727
  Вульф Г.В. Практический курс геометрической кристаллографии со стереографической сеткой / Г.В. Вульф и А.В. Шубников. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1924. – 60 с.


  Авт.: Шубников Алексей Васильевич (1887-1970)
1074728
  Сеттерфилд Чарльз Н Практический курс гетерогенного катализа. / Чарльз Н Сеттерфилд. – М., 1984. – 520с.
1074729
  Бокий Б.И. Практический курс горного искусства. / Б.И. Бокий. – Птгр.
1. – 1922. – 390с.
1074730
  Бокий Б.И. Практический курс горного искусства. / Б.И. Бокий. – М.-Пг.
2. – 1923. – 512с.
1074731
  Леонтовский П.М. Практический курс горной геометрии / П.М. Леонтовский; Р.С.Ф.С.Р. ; Центральный Комитет Всероссийского Союза Горнорабочих. – Москва : Гос. техническое из-во, 1924. – 80 с. – (Рабочая библиотека ; А. Серия 2 ; № IV -3)
1074732
  Беляев И.С. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV-XVIII столетий / И.С. Беляева. – Москва : Синод. тип., 1907. – [2], II, 84 с. : ил.
1074733
  Беляев И.С. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV-XVIII столетий / И.С. Беляева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Синод. тип., 1911. – [6], 100 с. : ил.
1074734
  Беляев И.С. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV-XVIII столетий / И.С. Беляев. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Синодальная Типография, 1911. – [6], 99 с.
1074735
  Бокшицкая Г.Д. Практический курс испанского языка. / Г.Д. Бокшицкая, М.Г. Горохова. – Москва : Высшая школа, 1985. – 183с.
1074736
  Кожин А.Н. Практический курс истории языка русской литературы / А.Н. Кожин, А.А. Кожин. – М., 1990. – 381с.
1074737
  Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка / Ю.А. Добровольская. – Москва, 1964. – 568с.
1074738
  Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка / Ю.А. Добровольская. – Москва : Цитадель, 2000. – 491с. – ISBN 5-7657-0105-1
1074739
  Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка : [учебник] / Ю.А. Добровольская. – Москва : Цитадель-трейд, 2008. – 492, [1] с. : табл. – ISBN 978-5-7657-0191-1
1074740
  Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка / Ю.А. Добровольская. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Киев ; Москва : Арий ; Цитадель-трейд, 2011. – 591, [1] с. : табл. – ISBN 978-5-7657-0191-1
1074741
   Практический курс китайского языка : Начальный этап в двух томах. – 3-е изд. испр. и дополн. – Москва : ИД "Муравей". – ISBN 5-89737-061-3; 5-89737-062-1
Т.1. – 1999. – 552с.
1074742
  Су Жуйцин Практический курс китайского языка. : разговорный практикум / Су Жуйцин, Ван Луся, С.П. Старостина. – Москва : Восток - Запад, 2007. – 219, [2] с. + 1 CD. – ISBN 978-5-17-045677-2
1074743
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка / В.М. Завьялова, Л.В. Косарева. – Изд. 2-е. – Москва, 1967. – 320с.
1074744
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка / В.М. Завьялова, Л.В. Косарева. – Изд. 3-е, испр. – М.
1. – 1973. – 303с.
1074745
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – 4-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1984. – 264с.
1074746
  Попов А.А. Практический курс немецкого языка : Для первого года обучения. Репринтное издание / А.А. Попов, М.Л. Попок. – Москва : Лист. – ISBN 5-87109-049-4
т.1. – 1997. – 464с.
1074747
  Попов А.А. Практический курс немецкого языка : Для первого года обучения. Репринтное издание / А.А. Попов, Н.Д. Иванова, Н.С. Обносов. – Москва : Лист. – ISBN 5-87109-050-8
т.2. – 1997. – 496с.
1074748
  Попов А.А. Практический курс немецкого языка / А.А. Попов, М.Л. Попок. – Репринтное издание. – Москва : Лист. – ISBN 5-7871-0103-0
Т.1. – 1999. – 464с.
1074749
  Попов А.А. Практический курс немецкого языка / А.А. Попов, ИвановаН.Д, Н.С. Обносов. – Репринтное издание. – Москва : Лист. – ISBN 5-7871-0104-9
Т.2. – 1999. – 496с.
1074750
  Попов А.А. Практический курс немецкого языка : страноведение : [учебник для студ. вузов] / А.А. Попов, Н.Д. Дианова. – Москва : Иностранный язык ; Оникс, 2001. – 443, [5] с. : ил. – На обл. загл.: Praktisches Deutsch. - Текст рус., нем. – ISBN 5-94045-068-7
1074751
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка : для начинающих / В. Завьялова, Л. Ильина. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – Москва : Лист Нью, 2005. – 880 с. – ISBN 5-7871-0186-3
1074752
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка ( для начинающих ) / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – Изд. исправленное и дополненное. – Москва : ЧеРо, 1997. – 336c. – ISBN 5-88711-002-3
1074753
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка ( для начинающих ) / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – Изд. исправленное и дополненное. – Москва : ЧеРо, 1999. – 336c. – ISBN 5-88711-002-3
1074754
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка ( для начинающих ) / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – Изд. испр. и доп. – Москва : ЧеРо, 2000. – 336c. – ISBN 5-88711-002-3
1074755
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка (для начинающих) / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – Издание исправл. и доп. – Москва : ЧеРо, 2002. – 336c. – ISBN 5-88711-002-3
1074756
  Девекин В.Н. Практический курс немецкого языка для вузов искусств / В.Н. Девекин, Д Л. Белякова, . – 2-е изд испр. и доп. – М, 1994. – 271с.
1074757
  Рябкова С.С. Практический курс немецкой грамматики / С.С. Рябкова. – Москва-Ленинград, 1935. – 294 с.
1074758
  Дренясова Т.Н. Практический курс нидерландского языка / Т.Н. Дренясова. – Москва, 1989. – 255с.
1074759
  Дренясова Т.Н. Практический курс нидерландского языка / Т.Н. Дренясова, Л.С. Шечкова. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Юрий Орлов, 2006. – 286, [2] с. – На обл. также: Nederlands. – ISBN 5-902274-06-0
1074760
  Макдермот Я. Практический курс НЛП : [психотехнологии успеха : приемы скрытого воздействия на человека, управление эмоциями при помощи НЛП, психологическая защита от манипулирования] / Ян Макдермот, Венди Яго ; [пер. с англ. Т. Драбкиной]. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 462, [1] с. : ил. – (Психология общения). – ISBN 5-699-12157-9
1074761
  Борисов Ф.П. Практический курс нового русского правописания / Ф.П. Борисов. – Москва-Птгр.-Харьков, 1918. – 32с.
1074762
  Рытова М.Л. Практический курс новогреческого языка / М.Л. Рытова. – М., 1978. – 319с.
1074763
  Якуб В.Л. Практический курс норвежского языка / В.Л. Якуб. – М., 1966. – 400с.
1074764
  Винклер К. Практический курс объемного анализа : Руководство к изуч. титрир. метода / Клеменс Винклер, проф. химии в Корол. Сакс. горн. акад. ; Пер. В. Ижевского, лаборанта Кусков. з-да Т-ва рус.-амер. нефт. пр-ва, под ред., с предисл. и прим. проф. В.В. Марковникова. – Москва : Тип. В.В. Исленьева, 1889. – XII, 142 с. : ил., табл.
1074765
  Винклер К. Практический курс объемного анализа : Руководство к изуч. титрир. метода / Клеменс Винклер, проф. химии в Корол. Сакс. горн. акад. ; Пер. Василия Ижевского, ассистента Моск. с.-х. ин-та. – 2-е изд., с некоторыми изм. и прил. ст. – Москва : Изд. А.А. Карцева, 1900. – V, [3], 152 с. : ил., табл.
1074766
  Докштейн С.Я. Практический курс перевода научно-технической литературы / С.Я. Докштейн. – Москва, 1965. – 494с.
1074767
  Докштейн С.Я. Практический курс перевода научно-технической литературы / С.Я. Докштейн. – Изд. 2-е, испр. – М., 1967. – 494с.
1074768
  Докштейн С.Я. Практический курс перевода научно-технической литературы / С.Я. Докштейн. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1973. – 448с.
1074769
  Семенец О.Е. Практический курс перевода. Английский язык : Учеб. пособие для студ. ин-тов и фак. иностранных языков / О.Е. Семенец, А.Н. Панасьев; Ред. Ю.А. Жлуктенко. – Київ : Вища школа, 1982. – 199 с.
1074770
  Майоров В.Г. Практический курс программирования микропроцесcорных систем / В.Г. Майоров, А.И. Гаврилов. – Москва : Машиностроение, 1989. – 265с.
1074771
  Борисов Ю.И. Практический курс программирования на алгоритмическом языке PL/1 / Ю.И. Борисов. – Москва, 1986. – 175 с.
1074772
  Фролов Г.Д. Практический курс программирования на языке РL/1 : Учебное пособие / Г.Д. Фролов, В.Ю. Олюнин. – Москва, 1983. – 384с.
1074773
  Фролов Г.Д. Практический курс программирования на языке РL/1 : Учебное пособие / Г.Д. Фролов, В.Ю. Олюнин. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1987. – 383с.
1074774
  Порай-Кошиц Практический курс рентгеноструктурного анализа : [учеб. пособ. для гос. ун-тов] / М.А. Порай-Кошиц. – Москва : Изд-во Моск. ун-та
Т. 2. – 1960. – 632 с.
1074775
  Садецкая А.С. Практический курс румынского языка / А.С. Садецкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 400с.
1074776
  Садецкая А.С. Практический курс румынского языка. / А.С. Садецкая. – М., 1962. – 344с.
1074777
  Голетиани Г.Г. Практический курс русского языка / Г.Г. Голетиани. – Тбилиси, 1987. – 576с.
1074778
  Губаева Т.В. Практический курс русского языка для юристов / Т.В. Губаева. – Казань, 1986. – 226с.
1074779
  Длусский С. Практический курс русской краткописи или стенографии по системе В. Штольце примененной к русскому языку І. Паульсоном и Я. Мессером / составил : С. Длусский. – С.-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1874. – 44 с. : С 52 таблицами
1074780
  Овсянико-Куликовский Практический курс синтаксиса русского языка / Д.Н. Овсянико-Куликовский, П.Н. Сакулин. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Овсянико-Куликовской, 1912. – 265 с.
1074781
  Сергиевская Е.В. Практический курс систематики высших растений / Е.В. Сергиевская. – Л., 1991. – 447с.
1074782
  Гордеева Т.Н. Практический курс систематики растений / Т.Н. Гордеева, Ю.К. Круберг, В.В. Письяукова. – Москва, 1953. – 380с.
1074783
  Кузнецова И.Н. Практический курс сопоставительной грамматики русского и французского языков / И.Н. Кузнецова. – М., 1987. – 256с.
1074784
  Гано А. Практический курс физики без математических вычислений : Для муж. сред. учеб. заведений, жен. ин-тов и гимназий и вообще для людей, не имеющих предвар. сведений в математике / А. Гано, проф. физ. ; Пер. с фр. и изд. Николай Белый. – Одесса : Изд. книгопрод. Г.И. Белого ; [Печ. В. Головина], 1869. – 444 с., ил., черт. : ил.,


  Авт. предисл., пер.: Павленков, Флорентий Федорович (1839-1900)
1074785
  Бурдон-Сандерсон Практический курс физиологии / Бурдон-Сандерсон, М. Фостер, Лаудур Брунтон. – ред., доп. изд. – С-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза, 1886. – [11], 372, [4], 286 с.
1074786
  Кияк Т.Р. Практический курс фонетики немецкого языка : учебное пособие / Т.Р. Кияк ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы : ЧГУ, 1981. – 100 с.
1074787
  Шансель П., Глезер П. Практический курс французского языка / сост. П. Шансель и П. Глезер, преп. Кадет. корпуса и лекторы Демид. юрид. лицея в Ярославле. – 6-е изд. ; 1915-1917. – Петроград : impr. Trenke et Fusnot
Ч. 2 : Для средних классов. – 1916. – VIII, 231 с. – Парал. тит. л. и обл. на фр. яз.


  Глезер, Пауль Рудольфович
1074788
  Шансель П., Глезер П. Практический курс французского языка / сост. П. Шансель и П. Глезер, преп. Кадет. корпуса и лекторы Демид. юрид. лицея в Ярославле. – 10-е изд. – Петроград : impr. Trenke et Fusnot
Ч. 1 : составленная для наглядного обучения по стенным картинам Глезера и Пецольда, с 8 снимками с этих картин и с 20 другими рис. 1 и 2 год обучения. – 1917. – XII, 205 с. – Парал. тит. л. и обл. на фр. яз.


  Глезер, Пауль Рудольфович
1074789
  Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка / Л.Л. Потушанская. – М., 1963. – 247 с.
1074790
  Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка / Л.Л. Потушанская, И.Д. Шкунаева, Г.М. Котова. – Москва : Международные отношения
ч.2. – 1977. – 200с.
1074791
  Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка / Л.Л. Потушанская, И.А. Юдина, И.Д. Шкунаева. – 5-е изд., исправ. – Москва : Принт. – ISBN 5-7328-0010-7
Ч.1. – 1993. – 336с.
1074792
  Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка : Продвинутый этап В 2-х ч. Учебник для студ. ин-тов и фак.ин.яз. / Л.Л. Потушанская, И.А. Юдина, И.Д. Шкунаева. – Москва : НИК. – ISBN 5-86641-10-9; 5-86641-12-5
Ч.1. – 1997. – 336с.
1074793
  Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка : в 2-х ч.: [учебник для ин-тов и фак. иностр.яз.] / Л.Л. Потушанская, Г.М. Котова, И.Д. Шкунаева. – 4-е изд., исправл. – Москва : Мирта-Принт. – ISBN 5-7328-0023-9(Ч.2)
Ч. 2. – 1999. – 224с. – На обкл.: Cours pratique de langue francaise
1074794
  Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка : В 2-х частях: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.Л. Потушанская, Г.М. Котова, И.Д. Шкунаева. – 4-е изд., испр. – Москва : Мирта-Принт. – ISBN 5-7328-0023-9(ч.2); 5-7328-0021-2
Ч.2. – 2001. – 224с.
1074795
  Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка = Cours pratique de langue francaise / Л.Л. Потушанская, И.А. Юдина, И.Д. Шкунаева. – 7-е изд., исправл. – Москва : Мирта-Принт. – ISBN 5-94770-001-8(Ч.1); 5-94770-003-4
Ч. 1. – 2003. – 296 с.
1074796
  Громова О.А. Практический курс французского языка. Продвинутый этап : [учебник для ин-тов и фак. иностр. языков / О.А. Громова, Е.Л. Демидова, Н.М. Покровская ; под ред. проф. Громовой О.А. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Москва : ЧеРо ; Юрайт, 2000. – 432 с. : ил., табл. – ISBN 5-88711-039-2
1074797
  Громова О.А. Практический курс французского языка: Начальный этап / О.А. Громова, Г.К. Алексеева, Н.М. Покровская. – Москва : ЧеРо, 1998. – 432с. – ISBN 5-88711-094-5
1074798
  Громова О.А. Практический курс французского языка: Продвинутый этап / О.А. Громова, Е.Л. Демидова, Н.М. Покровская. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Москва : ЧеРо, 1997. – 320с. – ISBN 5-88711-039-2
1074799
  Хавронина С.А. Практический курс функциональной грамматики русского языка = Practical Course of Functional Russian Grammar. Homework Exercises/ S.A. Khavronina, A.I. Shirochenskaya : упражнения для домашней работы : для говорящих на англ. яз. / С.А. Хавронина, А.И. Широченская. – Москва : Русский язык, 1984. – 296 с.
1074800
  Соболева Н.И. Практический курс функциональной грамматики русского языка = Practical Course of Functional Russian Grammar. Laboratory Exercises/ N.I. Soboleva, L.A. Kharlamova : упражнения для лабораторной работы : для говорящих на англ. яз. / Н.И. Соболева, Л.А. Харламова. – Москва : Русский язык, 1984. – 144 с. – с 3-мя приложениями в пластинках ц. 4,86
1074801
  Березин И.В. Практический курс химической и ферментативной кинетики / И.В. Березин. – М, 1976. – 320с.
1074802
  Грэхэм Р. Практический курс языка Паскаль для микро-ЭВМ / Р. Грэхэм. – Москва : Радио и связь, 1986. – 198с.
1074803
  Дихтль Е.Х. Практический маркетинг / Е.Х. Дихтль. – М., 1995. – 255с.
1074804
  Амблер Т. Практический маркетинг : Марочный капитал, маркетинговые войны позиционирование, парадоксы дзен-буддизма / Тим Амблер. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 400 с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-314-00069-5
1074805
  Суслова М И. Практический маркетинг в библиотеках : Учебно-практическое пособие / М И. Суслова. – Москва : Либерея, 2005. – 144 с. – ("Библиотекарь и время". 21 век ; Вып.№9). – ISBN 5-85129-175-3
1074806
  Казанцев А.К. Практический менеджмент в деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах : Учеб. пособие / А.К. Казанцев, В.И. Подлесных, Л.С. Серова. – Москва : Инфра-М, 1998. – 367с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-811-6
1074807
  Ладанов И.Д. Практический менеджмент. / И.Д. Ладанов. – М
Ч.1. – 1992. – 253с.
1074808
  Ладанов И.Д. Практический менеджмент. / И.Д. Ладанов. – М
Ч.2. – 1992. – 189с.
1074809
  Ладанов И.Д. Практический менеджмент. / И.Д. Ладанов. – М
Ч.3. – 1992. – 157с.
1074810
  Лукьянович Ф.К. Практический определитель долгоносиков , встречающихся на свекловичных плантациях / Ф.К. Лукьянович. – К., 1930. – 5 с.
1074811
  Борхсениус Н.С. Практический определитель кокцид культурных растений и лесных пород СССР / Н.С. Борхсениус. – Москва-Л., 1963. – 312с.
1074812
  Спесивцев П.Н. Практический определитель короедов главнейших древесных пород Европейской России (за исключением Крыма и Кавказа) : с 156 рис. в тексте : пособие для студ. и лесоводов / сост. Павел Спесивцев, ассистент по Кафедре зоологии при Имп. Лесном ин-те. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; [Сенатская тип.], 1913. – VIII, 112 с. : ил.
1074813
  Бельский Б.И. Практический определитель личинок двукрылых, вредящих зерновым злакам : Краткое пособие к производству анализа зерновых хлебов на зараженность их личинками двукрылых / Б.И. Бельский. – Изд. 2-е. – Харьков : Радянський селянин, 1925. – 24с.
1074814
  Бартмус А. Практический опыт применения способа маскирования / А. Бартмус, Г. Хаузен. – Москва, 1956. – 31 с.
1074815
  Мацкевич Артур Практический опыт самоуправления в Польше // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 44-45. – ISSN 1728-6220
1074816
  Москвич Г. Практический путеводитель по Крыму / Г. Москвич. – М, 1925. – 96с.
1074817
  Александров В.А. Практический расчёт проводов и станций и составлений чертежей электрических установок : с примерными подсчетами, графиками, таблицами и данними для определения стоимости установок / В.А. Александров. – Изд. испр. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное Издательство, 1929. – 244 с.
1074818
  Петров Б.Р. и др. Практический русско-английский медицинский разговорник / Б.Р. и др. Петров. – К., 1979. – 208с.
1074819
  Овдиенко А.В. и др. Практический русско-английский медицинский разговорник / А.В. и др. Овдиенко. – К., 1985. – 232 с.
1074820
  Занятнов Практический самоучитель управления компьютером / Занятнов, О Поляков, А. Жаров. – Москва : МикроАрт, 1999. – 288с
1074821
  Абраменко Ф.Х. Практический синтаксис русского языка в образцах и задачах / Ф. Абраменко. – 23-е изд. – Москва : В.В. Думнов, наследн. бр. Салаевых, 1913. – 128 с.
1074822
  Абраменко Ф.Х. Практический синтаксис русского языка в образцах и задачах / сост. Ф. Абраменко. – 27-е изд. без перемен с 25-го. – Москва ; Петроград : Т-ва "В.В. Дубнов наследн.бр. Салаевых, 1916. – 128 с.
1074823
  Абраменко Ф.Х. Практический синтаксис русского языка в образцах и задачах / сост. Ф. Абраменко. – 29-е изд., без изменений с 25-го. – Москва ; Петроград : Изд. т-ва В.В. Думнов, 1918. – 128 с.
1074824
  Абраменко Ф.Х. Практический синтаксис русского языка в образцах и задачах. / сост. Ф.Х. Абраменко. – 32-е изд. по новому правописанию. – Москва : Изд. т-ва В.В. Думнов, 1918. – 120 с.
1074825
  Варшавский К.М. Практический словарь по трудовому праву / К.М. Варшавский. – Москва, 1927. – 149с.
1074826
  Мак-Клиланд А.В., Фишер М. Практический учебник английского языка по наглядному методу : в 2 ч. / Сост. А.В. Мак-Клиланд, преп. англ. яз. в Моск. практ. акад.... и Макс Фишер. Ч. 1-2. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова, п/ф "Насл. бр. Салаевых"
Ч. 2. – 1899. – VIII, IV, 279, 82 с.


  Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, преемн. Э. Лисснера и Ю. Романа
1074827
  Амосов С.И. Практический учебник высшей математики / С.И. Амосов, проф. Р.О. Кузьмин, доц. Н.А. Никольская ; под общ. ред. проф. Р.О. Кузьмина. – Москва ; Ленинград : ОНТИ : Государственное технико-теоретическое издательство
Ч. 2. – 1932. – 160 с. : черт.
1074828
  АмосовС.И Практический учебник высшей математики / АмосовС.И, Р.О. Кузьмин, Н.А. Никольская; С.И. Амосов, проф. Р.О. Кузьмин, доц. Н.А. Никольская ; под общ. ред. проф. Р.О. Кузьмина. – Москва ; Л : Государственное технико-теоретическое издательство
Ч. 4. – 1932. – 172 с. : черт.
1074829
  Римский-Корсаков Н. Практический учебник гармонии / сост. Н. Римский-Корсаков ; под ред. [и с предисл.] И.И. Витоля и М.О. Штейнберга. – 11-е изд., испр. и доп. – Петроград : Собств. изд. М.П. Беляева ; Тип. Глазунова, 1916. – [2], X, 124, 24 с. нот. – Над загл. посв.: Посвящается Анатолию Константиновичу Лядову


  Авт. пред., ред.: Витоль, Иосиф Иванович (1863-1948); Штейнберг, Максимилиан Осеевич (1883-?)
1074830
  Римский-Корсаков Практический учебник гармонии / Римский-Корсаков. – 14-е, испр. и доп. – М., 1927. – 141с.
1074831
  Римский-Корсаков Практический учебник гармонии / Римский-Корсаков. – 16-е, испр. и доп. – М., 1937. – 172с.
1074832
  Белевич-Станкевич Практический учебник немецкого языка для химиков / Белевич-Станкевич. – М.-Л.
2. – 1930. – 364с.
1074833
  Белевич-Станкевич Практический учебник немецкого языка для химиков / Белевич-Станкевич. – М.-Л.
1. – 1931. – 200с.
1074834
  Кротовская Я.А. Практический учебник польского языка / Я.А. Кротовская, Б. Гольдберг. – М, 1955. – 420с.
1074835
  Кротовская Я.А. Практический учебник польского языка / Я.А. Кротовская, Б. Гольдберг. – М, 1959. – 418с.
1074836
  Гусев А. Практический учебник русского языка по упрощенному правописанию для начальных народных училищ : в 4 вып. / составил А. Гусев. – 3-е изд. – Москва : Изд. А.Д. Ступина. – (Новое русское правописание)
Вып. 1 : Первый год обучения. Курс младшего отделения. – 1918. – 46 с.
1074837
  Гусев А. Практический учебник русскогоя зыка по упрощенному правописанию для начальных народных училищ : в 4 выпус. / А. Гусев. – Москва : Изд. А.Д. Ступина. – (Новое русское правописание)
Вып. 2 : Второй год обучения. Курс среднего отделения. – 1918. – 64 с.
1074838
  Ширяев И. Практический учебник русской грамматики. / И. Ширяев. – М.
1. – 1918. – 88с.
1074839
  Спальвинъ Е. Практическіе японскіе разговоры : пособіе для изуч. прост. формъ японскаго разговор. языка и для введ. въ японскую письменность / Е. Спальвинъ. – Владивостокъ : [Б.и.]. – (Известія Восточнаго института ; Том XXIV, вып.1)
Ч. 1-я, вып. 1 : Японскій текстъ. – 1908. – 320 с.
1074840
  Спальвинъ Е. Практическіе японскіе разговоры : пособіе для изуч. прост. формъ японскаго разговор. языка и для введ. въ японскую письменность / Е. Спальвинъ. – Владивостокъ : [Б.и.]. – (Известія Восточнаго института ; Том XXV, вып.1)
Ч. 2-я, вып. 1 : Подстрочный іероглифическій словарь. – 1908. – 318 с.
1074841
  Пампулов П. Практическо ръководство по морски моделизъм / П. Пампулов. – София, 1955. – 126с.
1074842
  Фрелих Э. Практическое введение в органическую химию / Э. Фрелих, ассист. при Органич. лаб. Риж. политехн. ин-та. – Рига : Ионк и Полиевский, 1912. – XVI, 213 с.
1074843
  Уилсон И.Р. Практическое введение в ПАСКАЛЬ / И.Р. Уилсон, А.М. Эддиман. – М., 1983. – 144с.
1074844
  Левин Р. Практическое введение в технологию искусственного интеллекта и экспертных систем с иллюстрациями на Бейсике / Р. Левин, Д. Дранг, Б. Эделсон. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 239с. – ISBN 5-279-00448-0
1074845
  Левин Р. Практическое введение в технологию искусственного интеллекта и экспертных систем с иллюстрациями на Бэйсике / Р. Левин. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 239с.
1074846
  Каплен Р.Г. Практическое введение в управление качеством / Р.Г. Каплен. – М., 1976. – 227с.
1074847
  Пантелеева Н.К. Практическое значение морей. Урок-семинар : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 59-67. – ISSN 0016-7207
1074848
  Федотова В.Г. Практическое и духовное освоение действительности / В.Г. Федотова. – М., 1991. – 132с.
1074849
  Вилдермьюс Ш. Практическое использование ADO. NET : Доступ к данным в Internet / Шон Вилдермьюс; Пер. с англ. А.А. Борисенко, А.В. Журавлева, О.А. Лещинского. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 288 с. – На обл.: Предисловие Криса Селлза. – (Microsoft .NET : Development Series). – ISBN 5-8459-0450-1
1074850
  Калиниченко В.И. Практическое использование математической модели неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке (на примере порта Керчь) / В.И. Калиниченко, С.Н. Юрасов, В.В. Горун // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 5-20 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
1074851
  Карауш А.С. Практическое использование облачного сервиса в работе МИБС Томска / А.С. Карауш, Г.В. Павлюченко // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 50-54. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены примеры использования современных технологий облачных сервисов в Муниципальной информационной библиотечной системе г. Томска (Россия). Облачные технологии позволяют изменить работу библиотечных специалистов в части передачи данных между ...
1074852
  Кондратьев К.Я. Практическое исспользование данных метеорологическохх спутников / К.Я. Кондратьев. – М, 1966. – 376с.
1074853
  Улинич Р.Б. Практическое обеспечение надежности РЭА при проектировании / Р.Б. Улинич. – Москва : Радио и связь, 1985. – 112 с.
1074854
  Володарский П.Г. Практическое пособие для комиссий по делам несовершеннолетних / П.Г. Володарский. – Москва, 1964. – 143с.
1074855
  Ахабадзе А.Ф. Практическое пособие для медицинских сестер косметичек-массажисток / А.Ф. Ахабадзе. – 3-е изд. – Москва, 1986. – 144с.
1074856
  Ахабадзе А.Ф. Практическое пособие для медицинских сестер косметичек-массажисток / А.Ф. Ахабадзе. – 3-е изд. – Москва, 1991. – 127с.
1074857
  Индиченко Л.Н. Практическое пособие для расшифровки спекрограмм руд и минералов / Л.Н. Индиченко. – М., 1951. – 78с.
1074858
  Рокицкий П.Ф. Практическое пособие к курсу генетики / П.Ф. Рокицкий. – Москва-Ленинград : ОГИЗ, 1934. – 59с.
1074859
  Иовлев Н.Н. Практическое пособие к решению задач по аналитической геометрии на плоскости. / Н.Н. Иовлев. – М., 1947. – 150 с.
1074860
   Практическое пособие к семинарским занятиям по экономической теории : Учеб. пособие для студентов вісших учебніх заведений. – Москва : Владос, 1998. – 272с. – ISBN 5-691-00135-3
1074861
  Банкевич Л.В. Практическое пособие по английскому языку / Л.В. Банкевич. – М, 1969. – 392с.
1074862
  Сикорская Н.П. Практическое пособие по английскому языку / Н.П. Сикорская, Т.Ф. Кованова. – Минск, 1969. – 238с.
1074863
  Банкевич Л.В. Практическое пособие по английскому языку / Л.В. Банкевич. – 2-е изд. – М, 1976. – 391с.
1074864
  Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту / П.И. Камышанов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Инфра-М, 1998. – 380с. – ISBN 5-86225-721-7
1074865
  Баканова В.В. Практическое пособие по геодезии : учебное пособие / В.В. Баканова. – Москва : КПЛ МИИГАиК
Ч. 1. – 1967. – 74с.
1074866
  Баканова В.В. Практическое пособие по геодезии : учебное пособие / В.В. Баканова; Ред. Козлов В.П. – Москва : КПЛ МИИГАиК
Ч. 2. – 1967. – 57с.
1074867
  Соловьева Н.К. Практическое пособие по интерпретации текста : поэзия ; [учеб. пособие для ин-тов и фак. иност. яз.] / Н. Соловьева , Л. Кортес. – Минск, 1986. – 124 с.
1074868
  Борисова Л.В. Практическое пособие по интерпретации текста (проза) / Л.В. Борисова. – Минск, 1987. – 103 с.
1074869
  Гараевская Л.С. Практическое пособие по картографии : учеб. пособ. для учащихся средних специальных учеб. заведений / Л.С. Гараевская, Н.В. Малюсова ; [ред. Л.М. Комарькова]. – Москва : Недра, 1976. – 302 с.
1074870
  Гараевская Л.С. Практическое пособие по картографии : учеб. пособ. для учащихся средних спец. учеб. заведений / Л.С. Гараевская, Н.В. Малюсова ; [зав. ред. Л.Г. Иванова]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 294 с. – ISBN 5-247-00783-2
1074871
  Тяпкин Б.Г. Практическое пособие по курсу "Теория и практика редактирования". / Б.Г. Тяпкин. – М, 1967. – 141 с.
1074872
  Гончарова Н.А. Практическое пособие по латинскому языку / Н.А. Гончарова. – М, 1982. – 167с.
1074873
  Казаченок Т.Г. Практическое пособие по латинскому языку для закрепления анатомической терминологии / Т.Г. Казаченок. – 2-е изд. доп. – Минск, 1972. – 251с.
1074874
  Жученко Г.А. Практическое пособие по лексике и фразеологии русского языка. Для нерусских / Г.А. Жученко. – Киев, 1970. – 319с.
1074875
  Соловьев М.Д. Практическое пособие по математической картографии : учеб. пособ. для геодезич. вузов / М.Д. Соловьев. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 178 с.
1074876
  Гривс Р.Г. Практическое пособие по микроскопической металлографии / Р.Г. Гривс, Г. Райтон. – Х.-Днепропетровск, 1932. – 112с.
1074877
  Мочалова М.А. Практическое пособие по немецкому языку / М.А. Мочалова. – М, 1968. – 240с.
1074878
  Борковский Б.П. Практическое пособие по немецкому языку для 1 курса неязыковых вузов / Б.П. Борковский. – Минск, 1969. – 52с.
1074879
  Алтунин М.П. Практическое пособие по общей и сельскохозяйственной статистике / М.П. Алтунин ; под ред. В.С. Немчинова. – Москва : Сельсохгиз, 1947. – 312 с.
1074880
  Кукулевич И.Л. Практическое пособие по организации премировния на предприятии. / И.Л. Кукулевич, В.Т. Чупырь. – М, 1973. – 239с.
1074881
  Яников Г.В. Практическое пособие по основам топографии и картографии : для студ.-заочников географических ф-ов пед. ин-ов / Глав. упр. высших и средних педагогических учебных заведений Министерства Просвещения РСФСР ; Московский государственный заочный педагогический ин-т ; Г.В. Яников ; [отв. ред. М.М. Тихомирова. – Москва : Просвещение, 1965. – 171 с.
1074882
  Пицюра В.Д. Практическое пособие по применению Правил дорожного движения / В.Д. Пицюра, А.Я. Фоменко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Техніка, 1983. – 141 с.
1074883
  Ермоленко И.Н. Практическое пособие по развитию навыков научной речи / И.Н. Ермоленко. – Москва
1. – 1970. – 220с.
1074884
   Практическое пособие по развитию навыков письменной речи.. – Москва : Русский язык, 1979. – 176 с.
1074885
  Жукова Л.Г. Практическое пособие по русскому языку для подготовительного отделения / Л.Г. Жукова, Н.А. Сорокина. – Вып. 4. – Саратов, 1982. – 86с.
1074886
  Уткина Л.С. Практическое пособие по русскому языку для слушателей-юристов монгольской национальности / Л.С. Уткина. – Москва
1. – 1971. – 130с.
1074887
  Коломенская Л.К. Практическое пособие по русскому языку для студентов-иностранцев ветеринарных и зоотехнических вузов / Л.К. Коломенская, Н.А. Кириллова. – М., 1969. – 176с.
1074888
  Жукова Л.Г. Практическое пособие по русскому языку. / Л.Г. Жукова, Н.А. Сорокина. – Вып.5. – Саратов, 1986. – 110с.
1074889
  Жукова Л.Г. Практическое пособие по русскому языку. Морфология (существительное, прилагательное, местоимение, числительное). / Л.Г. Жукова, Н.А. Сорокина. – Вып.2. – Саратов, 1983. – 119с.
1074890
  Жукова Л.Г. Практическое пособие по русскому языку: Вып.1. Лексика. Фонетика. Словообразование. / Л.Г. Жукова, Н.А. Сорокина. – Саратов, 1978. – 96с.
1074891
   Практическое пособие по составлению топографических карт. – Москва
Вып. 3 : Рельеф и его изображение на топографических картах. – 1953. – 147с.
1074892
  Бахтина Л.Н. Практическое пособие по страноведению для учащихся естественных факультетов : (Творческие портреты советских ученых) / Л.Н. Бахтина. – Москва, 1981. – 80с.
1074893
  Тругман М.И. Практическое пособие по техническому нормированию труда / М.И. Тругман, А.И. Будилов. – Рига, 1959. – 180с.
1074894
  Агошкова В.А. Практическое пособие по фонетике русского языка для иностранцев / В.А. Агошкова, О.Г. Мотовилова ; АН СССР, Каф. иностр. яз. – Москва : Наука, 1979. – 173 с.
1074895
  Смольянинова М.В. Практическое пособие по фонетике французского языка / М.В. Смольянинова, Т.П. Степенная. – М., 1973. – 102с.
1074896
  Иофис Е.А. Практическое пособие по фотографии. / Е.А. Иофис. – М., 1953. – 248с.
1074897
  Лебедь Н.П. Практическое пособие по экспертной оценке предприятий. / Н.П. Лебедь, А.Г. Мендрул. – К., 1996. – 280с.
1074898
  Непомнящий В.М. Практическое применение перспективы в станковой картине: уч. пособие / В.М. Непомнящий, Г.Б. Смирнов. – М., 1978. – 119с.
1074899
  Немец И. Практическое применение тензорезисторов. / И. Немец. – М., 1970. – 144с.
1074900
  Ковригин П.Н. Практическое применение функционально-статистического анализа / П.Н. Ковригин, Ю.Я. Муравицкий. – Л., 1990. – 59с.
1074901
  Бежанова М.М. Практическое программирование : Приемы создания программ на языке Паскаль / М.М. Бежанова, Л.А. Москвина. – Москва : Научный мир, 2001. – 270с. – ISBN 5-89176-112-2
1074902
  Бежанова М.М. Практическое программирование. Визуальное программирование в среде Delphi : Учебник / М.М. Бежанова, Л.А. Москвина; Федеральная целевая программа. – Москва : Логос, 2001. – 136с. – ISBN 5-94010-077-5
1074903
  Бежанова М.М. Практическое программирование. Структуры данных и алгоритмы : Учебник / М.М. Бежанова, Л.А. Москвина, И.В. Поттосин; Федеральная целевая программа. – Москва : Логос, 2001. – 224с. – ISBN 5-94010-078-3
1074904
  Комеч А.И. Практическое решение уравнений математической физики / А.И. Комеч. – М., 1986. – 159с.
1074905
  Комеч А.И. Практическое решение уравнений математической физики / А.И. Комеч. – Москва, 1993. – 156 с.
1074906
  Розенштейн М.Л. Практическое руководство для ведения дел у мировых судей, земских начальников, в волостных судах, верхних сельских судах, съездах, губернск. присутствиях : (более 300 форм различных решений) : ... [в анотации] / М.Л. Розенштейн. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. И.И. Зубкова п/ф. "Законоведение", 1914. – XVI, 392 с.


  С извлечениями из решений Правительственного сената, циркуляров Мининстров юстиции и Внутренних дел с применениями составителя, с узаконениями, на которые делаются ссылки, с приведением в тексте закона 15 июня 1912 г. о преобразовании местного суда и ...
1074907
  Крюковский В.Я., Товстолес Н.Н Практическое руководство для волостных и верхних сельских судов : Врем. правила о волост. суде (закон 15 июня 1912 г.), с приложениями... / В.Я. Крюковский и Н.Н. Товстолес, тов. обер-прокурора Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената. – Вильна : Тип. "Сельского Вестника", 1913. – XLII, 48, 156, II с.


  Временные правила о волостном суде (закон 15 июня 1912 года), с приложениями: кратких сведений по уголовному праву, гражданскому и уголовному процессу (во введении), статей Устава о Наказаниях, налагаемых мировыми судьями, Учреждения Судебных ...
1074908
  Антонов Л.И. Практическое руководство для кандидата на судебные должности по производству предварительного следствия : (Формы, образцы и разъяснения) ; (3 ч. и прил.) / Л.И. Антонов. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. И.И. Зубкова, п/ф. "Законоведение" Коммисар. гос. тип., 1912. – VIII, 148 с.


  На обл. задней части кн. надпись: Брайнин 31 / VI 51
1074909
  Прошялков Б.К. Практическое руководство для определения минералов / Б.К. Прошялков, Т.В. Корсакова. – М., 1961. – 76с.
1074910
  Коссович С. Практическое руководство для основательного изучения французского языка в течении полу-года : в 2 ч. / сост. С. Коссович. – с послед. изд. огриг., с мног. прибавл. и измен. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Д.Ф. Федорова. – (Метод Оллендорфа)
Ч. 1. – 1869. – [4], VIII, 690, III с. – Со 2-го изд. загл.: Полный практический учебник французского языка. - Конволют. - Пер. с Т. 2 с отдельной тит. л.


  Оллендорф Генрих Готфрид (1803-1865)
1074911
  Коссович С. Практическое руководство для основательного изучения французского языка в течении полу-года. Ч. 2 : в 2 ч. / сост. С. Коссович // Практическое руководство для основательного изучения французского языка в течении полу-года : в 2 ч. / С. Коссович. – с послед. изд. огриг., с мног. прибавл. и измен. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Д.Ф. Федорова, 1869. – Ч. 1. – [4], VIII, 690, III с. – (Метод Оллендорфа)


  Оллендорф Генрих Готфрид (1803-1865)
1074912
  Макалинский П.В. Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах : в 2 ч. / сост. П.В. Макалинским, бывшим С.-Петерб. столичным судебным следователем, а ныне присяжным поверенным. – 2-е изд., знач. доп. ; 1879-1881. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева
Ч. 1. – 1879. – VI, [2], 323 с.
1074913
  Макалинский П.В. Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах. Ч. 2 : в 2 ч. / сост. П.В. Макалинским, бывшим С.-Петерб. столичным судебным следователем, а ныне присяжным поверенным // Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах : в 2 ч. / Макалинский П.В. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева, 1879. – Ч. 1
1074914
  Эттель Ф. Практическое руководство для электрохимических работ : с 26-ю рис. в тексте / Ф. Эттель, д-р ; пер. с нем.: "Anleitung zu elektrochemischen Versuchen von Dr. Felix Oettel", под ред. проф. Д.П. Коновалова, В.И. Святским. – Санкт-Петербург : Изд. Ф.В. Щепанского, 1894. – VIII, 99 с. : ил.


  Ред. Коновалов, Дмитрий Петрович (1856-1929)
1074915
  Кочетов Г.А. Практическое руководство к занятиям по биохимии животных : Для студ. биологич. фак. гос. ун-тов / Г.А. Кочетов, Н.К. Наградова, П.Л. Вульфсон; МВиССО СССР, Научно-методич. кабинет по заочному и вечерн. обучению Моск. гос. ун-та. – Москва, 1967. – 53с.
1074916
  Алексахина Н.В. Практическое руководство к занятиям по биохимии животных. Углеводы : метод. указ. для студентов биол. фак. гос. ун-тов / Н.В. Алексахина ; МВССО СССР, Науч.-метод. каб. по заоч. и веч. обучению МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1970. – 47 с.
1074917
  Аттай М.О. Практическое руководство к изучению арабского языка / сост. М.О. Аттая. – 2-е изд., пересмотренное и доп. – Казань : Типо-Литография Императорского Ун-та, 1898. – IV, 226, [116]с. – Перепл. с кн. Аттая М.О. Арабская хрестоматия. [Текст на арабском и русск. яз.]
1074918
  Кузнецов В.А. Практическое руководство к лабораторному практикуму по курсу физической химии / В.А. Кузнецов, А.Н. Петров. – Свердловск, 1978. – 51с.
1074919
  Линд В.Л. Практическое руководство к определению зверей, водящихся в Европейской России / В.Л. Линд. – Москва, 1911
1074920
  Доброхотова Е.С. Практическое руководство к освоению метода Е.С. Федорова в петрографии : Учебное пособие для студ. геолого-развед. вузов и факультетов / Е.С. Доброхотова. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 80с.
1074921
  Павлов-Шишкин Практическое руководство к расстановке знаков препинания / Павлов-Шишкин. – 12-е, испр. и доп. – М., 1928. – 88с.
1074922
  Павлов-Шишкин Практическое руководство к расстановке знаков препинания / Павлов-Шишкин. – 17-е, перераб. – М., 1934. – 123с.
1074923
  Щетинский А. Практическое руководство к собиранию и составлению естественно-исторических коллекций : с 100 пояснительными рисунками в тексте / А. Щетинский. – 2-е изд., испр. и значит. доп. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой, 1903. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-125
1074924
   Практическое руководство к судебной медицине Каспера. – IV, [660] разд. паг. – Припл. к журналу: Сборник сочинений по судебной медицине, судебной психиатрии, медицинской полиции, общественной гигиене, эпидемиологии, медицинской географии и медицинской статистике, издаваемый медицинским департаментом, 1876, т. 1-3, с.


  С. IV, 241, 112, 46, [6], 321-576 Полное назв. журн.: Вестник общественной гигиены, судебной и практической медицины, издаваемый при Управлении главного врачебного инспектора М.В.Д. - Пг., 1865-1917 [Г.12] 1876, Т.1 1876. [Г.12] 1876, Т.2 ...
1074925
  Азарьев В.В., Соколовский А.З. Практическое руководство о сроках и способах обжалования частных определений, решений и приговоров мировых учреждений и общих судов, а также распоряжений и действий судебных следователей : судебных приставов, нотариусов и проч. должностных лиц судебного ведомства ; Образцы всех родов прошений, жалоб и отзывов ; Тексты руководства извлеч. из текстов решений Гражд. и Уголов. кассац. деп. Правительствующего Сената с 1866 по 1880 г. / Сост.: почет. мировой судья В.В. Азарьев и част. поверенный А.З. Соколовский. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва вн. дел,, 1881. – [2], XX, [2], 519 с.
1074926
  Собелл М.Г. Практическое руководство по Red Hat Linux : Fedora Core и Red Hat Enterprise Linux / Марк Г. Собелл; Перев. с англ. А. А. Моргунова. – 2-е изд. – Москва; Санкт-Петербург : Вильямс, 2005. – 1072с. : илл. – DVD- диск відсутн. – ISBN 5-8459-0841-8
1074927
  Бусев А.И. Практическое руководство по аналитичесокй химии / А.И. Бусев. – М., 1966. – 410с.
1074928
  Труфанова Практическое руководство по аурикулярной и корпоральной иглотерапии. / Труфанова, Яроцкая, О.М. Биневская. – Х., 1985. – 263с.
1074929
  Петрусевич М.Н. Практическое руководство по аэрофотогеологии : (Учебные лабораторные работы) / М.Н. Петрусевич, Л.И. Казик. – Москва : Московский университет, 1977. – 192с.
1074930
  Ткалич С.М. Практическое руководство по биогеохимическому методу поисков рудных месторождений / С.М. Ткалич. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 52с.
1074931
  Кизель А.Р. Практическое руководство по биохимии растений / А.Р. Кизель. – М.-Л., 1934. – 311с.
1074932
  Ляйман Э.М. Практическое руководство по болезням рыб. (Диагностика и методика исследования возбудителей заболеваний рыб). / Э.М. Ляйман. – М., 1951. – 151с.
1074933
  Шорохов С.И. Практическое руководство по борьбе с вредителями зерна и продуктов его переработки / С.И. Шорохов. – М, 1931. – 144с.
1074934
   Практическое руководство по вопросам убежища : Составлено на основе семинаров, состоявщихся в рамках проекта ЕС ТАСИС. – б.г., 2005. – 300с. – На обложке: Проект Европейского Союза ТАСИС КI 03-13 UA для Украины
1074935
  Флинт Е.Е. Практическое руководство по геометрической кристаллографии : Учебное пособие / Е.Е. Флинт. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 208с.
1074936
  Белявская Т.А. Практическое руководство по гравиметрии и титриметрии / Т.А. Белявская. – Москва : Московский университет, 1986. – 158с.
1074937
  Окуневский Я.Л. Практическое руководство по дезинфекции. / Я.Л. Окуневский. – вып. 1. – Москва-Л.
ч. 4. – 1936. – 756с.
1074938
  Перри С. и др. Практическое руководство по жидкостной хроматографии / С. и др. Перри. – М., 1974. – 260с.
1074939
  Боголепов М.А. Практическое руководство по изготовлению аккумуляторов, уход за ними и зарядка / М.А. Боголепов. – Москва, 1931. – 83 с.
1074940
  Арапов А.Н. Практическое руководство по изготовлению фотопланшетов масштаба 1:25000 из гиростабилизированных аэроснимков / А.Н. Арапов, А.А. Смирнов ; под ред. Смирнова А.А. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1960. – 27 с.
1074941
  Гуревич А.Е. Практическое руководство по изучению движения подземных вод при поисках полезных ископаемых / А.Е. Гуревич. – Ленинград : Недра, 1980. – 215с.
1074942
  Черныш В.А. Практическое руководство по иммунологическим методам исследований. / В.А. Черныш. – М, 1985. – 126с.
1074943
  Латышова М.Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических исследований скважин : учебное пособие по специальности "Геология нефти и газа" и "Геофизические методы поисков и разведки"] / М.Г. Латышова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1991. – 218, [1] с. : ил. – (Высшее образование). – ISBN 5-247-00962-2
1074944
  Латышова М.Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических методов исследования скважин : [учеб. пособие для вузов по спец. "Геология и разведка нефт. и газовых месторождений" и "Геофиз. методы поисков и разведки месторождений полез. ископаемых] / М.Г. Латышова. – 2-е, перераб. – Москва : Недра, 1981. – 182 с. : ил.
1074945
  Латышова М.Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических методов исследованния нефтяных и газовых скважин / М.Г. Латышова; под ред. Д.И. Дьяконова. – Москва : Недра, 1966. – 172 с. : черт.
1074946
  Дохленко И.И. Практическое руководство по исследованию сырого материала и продуктов свеклосахарного и рафинадного производства / И.И. Дохленко. – К, 1922. – 192с.
1074947
  Кузнецова Л.А. Практическое руководство по качественному микроанализу / Л.А. Кузнецова. – Иркутск, 1974. – 220с.
1074948
  Воскресенский А.Г. Практическое руководство по качественному полумикроанализу (на основе бессероводдородного метода) / А.Г. Воскресенский, И.С. Солодкин. – Изд. 2-е. – Москва, 1972. – 136с.
1074949
  Тихомиров Владимир Иванович Практическое руководство по количественному анализу / Тихомиров Владимир Иванович, Зверева Мария Николаевна. – Л. : Изд. Ленингр. ун-та, 1970. – 196с.
1074950
  Шток А., Штэлер А. Практическое руководство по количественному неорганическому анализу / Проф. А. Шток, прив.-доц. А. Штэлер в Хим. ин-те Берлин. ун-та ; Пер. с 1 нем. изд. "Practicum der quantitativen anorganischen analyse" А.Ю. Коншина ; Под ред. проф. П.Г. Меликова. – Одесса : Mathesis, 1911. – 167с. : ил.
1074951
  Розин К.М. Практическое руководство по кристаллографии и кристаллохимии : Методы описания кристаллических многогранников: Учеб. пособие для металлургич. спец. вузов / К.М. Розин, Э.Б. Гусев. – Москва : Металлургия, 1982. – 165с.
1074952
  Розин К.М. Практическое руководство по кристаллографии и кристаллохимии : Методы описания кристаллических структур: Учеб. пособие для студ. вузов / К.М. Розин, Э.Б. Гусев. – Москва : Металлургия, 1985. – 168с.
1074953
  Шапшинская О.М. Практическое руководство по лабораторному практикуму / О.М. Шапшинская. – Казань, 1971. – 79с.
1074954
   Практическое руководство по летней геодезической практике : для студ. спец-тей: маркшейдерской, горной и строительства горных предприятий. – Москва, 1956. – 66 с.
1074955
  Цукерман Л.И. Практическое руководство по микрофотографии. / Л.И. Цукерман. – М., 1950. – 256с.
1074956
  Смольянинов Н.А. Практическое руководство по минералогии / Н.А. Смольянинов. – М., 1955. – 432с.
1074957
  Смольянинов Н.А. Практическое руководство по минералогии : Учебное пособие / Н.А. Смольянинов; Науч.ред. Б.Е. Карский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1972. – 357с.
1074958
  Гиллебранд В.Ф. Практическое руководство по неорганическому анализу / В.Ф. Гиллебранд, Э Г. Лендель. – М., 1935. – 976с.
1074959
  Гиллебранд В.Ф. Практическое руководство по неорганическому анализу / В.Ф. Гиллебранд, Э Г. Лендель. – 2-е изд., с предисл. и доп. – М., 1937. – 976с.
1074960
  Гиллебрандт В.Ф. Практическое руководство по неорганическому анализу / В.Ф. Гиллебрандт. – М., 1957. – с.
1074961
  Якжин А.А. Практическое руководство по обработке проб и организации полевых лабораторий / А.А. Якжин. – М, 1957. – 44с.
1074962
  Васковский С.Ф. Практическое руководство по обращению с взрывчатыми веществами / С.Ф. Васковский. – Москва, 1957. – 160с.
1074963
  Демачева Ю.С. Практическое руководство по обучению стенографии / Ю.С. Демачева, Е.И. Кукина. – М., 1990. – 206с.
1074964
  Торп Д. Практическое руководство по органическому анализу / Д. Торп, М. Уайтли. – М, 1937. – 256с.
1074965
  Джонсон А. Практическое руководство по переплетному делу / А. Джонсон. – М., 1989. – 99с.
1074966
  Чернов В.И. Практическое руководство по петрографическому изучению магматических пород под микроскопом / В.И. Чернов, Н.Г. Лин, 1963. – 76с.
1074967
  Миненков И.Б. Практическое руководство по полевой фотографии : для студ. геол. ф-тов (с материалами для студ. геогр. ф-тов) госуниверситетов / И.Б. Миненков; Мин. высш. и средн. спец. образования СССР ; Научно-методич. кабинет по заочн. и вечерн. обучению ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; под общ. ред. В.Г. Пелля. – Москва : Московский университет, 1968. – 124 с.
1074968
  Жуковский С.Р. Практическое руководство по полевой фотографии для студ.биолого-почвен.фак-тов госун-тов / С.Р. Жуковский, И.Б. Миненко. – М., 1969. – 172с.
1074969
  Жуковский С.Р. Практическое руководство по полевой фотографии для учеб. и производствен. практик студ.биолого-почвен.фак-тов гос.ун-тов / С.Р. Жуковский, И.Б. Миненко. – Изд. 2-е. – М., 1971. – 135с.
1074970
  Виноградский И.И. Практическое руководство по постройке тригонометрических знаков / И.И. Виноградский; СССР - НКТП. Главное геолого-геодезич.управление; Отв. ред. Клабе А.Э. – Москва; Ленинград : Изд. Редбазы Всесоюзного картотреста, 1934. – 219с.
1074971
  Завьялкин Д.В. Практическое руководство по программированию в среде / Д.В. Завьялкин. – Москва, 1991. – 80 с.
1074972
  Комочков М.М. Практическое руководство по радиационной безопасности на ускорителях заряженных частиц / М.М. Комочков, В.Н. Лебедев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 167 с.
1074973
  Чуева М.Н. Практическое руководство по разделению минералов в тяжелых житкостях и солях / М.Н. Чуева. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 55с.
1074974
  Кауфман М. Практическое руководство по расчетам схем в электронике : справочник / М. Кауфман, А. Сидман. – Москва
Т. 2. – 1993. – 288 с.
1074975
  Виноградский И.И. Практическое руководство по рекогносцировке пунктов триангуляции / НКТП СССР.Главное геодезич. управление; Отв. ред. Виноградский И.И. – Ленинград : 1-ая Картографическая ф-ка ВКТ, 1933. – 51с.
1074976
  Володарский Л.И. Практическое руководство по сбору и заготовке дикорастущих лекарственных растений / Л.И. Володарский. – Москва, 1959. – 280с.
1074977
  Шипф Практическое руководство по сельскому хозяйству / Шипф. – Берлин, 1923. – 95с.
1074978
  Бураков В.С. Практическое руководство по спектральному анализу / В.С. Бураков, А.А. Янковский. – Минск : Издательство АН БССР, 1960. – 232 с.
1074979
  Пешкова В.М. Практическое руководство по спектрофотометрии и колометрии. / В.М. Пешкова, М.И. Громова. – М., 1961. – 175с.
1074980
  Пешкова В.М. Практическое руководство по спектрофотометрии и колометрии. / В.М. Пешкова, М.И. Громова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1965. – 228с.
1074981
  Бор Карл де Практическое руководство по сплайнам / Бор Карл де. – Москва, 1985. – 303с.
1074982
  Буялов Н.И. Практическое руководство по структурной геологии и геологическому картированию / Н.И. Буялов. – Москва : Гостоптехиздат, 1955. – 254с.
1074983
  Лейбович Я.Л. Практическое руководство по судебной медицине / Я.Л. Лейбович. – М., 1922. – 128с.
1074984
  Белов Е.Н. Практическое руководство по техническому нормированию труда / Е.Н. Белов. – М., 1961. – 195с.
1074985
  Кованов В.В. Практическое руководство по топографической анатомии / В.В. Кованов, Ю.М. Бомаш. – М, 1964. – 391с.
1074986
  Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом / Г.Дж. Болт. – Москва, 1991. – 271с.
1074987
  Бронштейн Г.С. Практическое руководство по уравновешиванию сетей геодезических засечек / Г.С. Бронштейн; Ред. Маслов А.В. – Москва : Недра, 1968. – 116с.
1074988
  Васильев В.П. Практическое руководство по физико-химическим методам анализа / В.П. Васильев. – Иваново, 1978. – 80с.
1074989
  Булатов М.И. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометорическим методам анализа / М.И. Булатов, И.П. Калинкин. – 3-е изд. доп. – Л., 1972. – 408с.
1074990
  Булатов М.И. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа / М.И. Булатов, И.П. Калинкин. – 2-е изд. доп. – Л., 1968. – 382с.
1074991
  Булатов М.И. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа / М.И. Булатов. – 4-е изд. доп. – Л., 1976. – 376с.
1074992
  Булатов М.И. Практическое руководство по фотометрическим методам анализа / М.И. Булатов, И.П. Калинкин. – 5-е изд. – Л., 1986. – 431,1с.
1074993
  Варзугин В.М. Практическое руководство по фотомеханическим процессам при издании географических карт / В.М. Варзугин; Ред. Жудро А.Н. – Москва : Недра, 1967. – 152с.
1074994
  Палмер С. Практическое руководство по функционально-ориентированной разработке ПО / Стивен Р. Палмер, Джон М. Фелсинг; Предисловие Питера Кода; Пер. с англ. А.В. Слепцов. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 304 с. – (Серия Питера Кода). – ISBN 5-8459-0365-3
1074995
  Васильев В.В. Практическое руководство по химическому обнаружению анионов / В.В. Васильев. – Ленинград, 1973. – 190с.
1074996
  Айвазов Б.В. Практическое руководство по хроматографии : для хим. и хим.-технол. спец. вузов / Б.В. Айвазов. – Москва : Высшая школа, 1968. – 279 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.
1074997
  Поляков Ю.Н. Практическое руководство по электрохимическим методам анализа. / Ю.Н. Поляков, Н.А. Улахович. – Казань, 1980. – 76с.
1074998
  Кочетов Г.А. Практическое руководство по энзимологии : Учеб. пособие для студ. биол. спец. ун-тов / Г.А. Кочетов; Под общ. ред. С.Е. Северина. – Москва : Высшая школа, 1971. – 352с.
1074999
  Кочетов Г.А. Практическое руководство по энзимологии : Учеб. пособие для студ. биол. спец. ун-тов / Г.А. Кочетов; Под общ. ред. С.Е. Северина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 270с.
1075000
  Лебедев А.А. Практическое семеноводство кормовых злаков / А.А. Лебедев. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1926. – 56с.
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,