Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1076001
  Кощенко А. "Підтверджене верховенство" інтервенціонізму США в постбіполярну епоху // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 22-30


  Відносини між США і Радянським Союзом
1076002
   "Підтримаймо законопроект "Про державну мову" / прес-центр Львівського національного університету ім. Івана Франка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 3


  Провідні вчені-філологи закликають народних депутатів, Голову Верховної Ради України та громадськість підтримати законопроект "Про державну мову" №5670, Відповідні звернення представники освітнього та наукового середовища прийняли під час розширеного ...
1076003
  Вінніков А. "Підтримка України Альянсом є дійсно результативною" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 4-5


  Голова представництва про роль НАТО у посиленні спроможностей ЗСУ і сектора безпеки.
1076004
  Пойканс Ю. "Підтримуємо всіх, хто вивчає нашу мову" / взяв інтерв"ю Віктор Мельник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 8


  Розмова з Послом Латвії в Україні Юрісом Покайнсом.
1076005
  Жадько В. "Піду помолюся усім святим у Києві..." // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 54-59. – ISBN 978-966-95419-8-7
1076006
  Степовичка Л. "Піду у чорний свій квадрат..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 16 серпня (№ 16). – С. 2


  Пам"яті поетеси Марти Починайко.
1076007
  Сорока В. "Підхід до кожного учня" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  1928 року першим твором педагогічного видавництва, щойно створеного "Товариством взаїмної помочі українського вчителства", стала праця Степана Сірополка "Дальтон-план в шкільному вихованню та навчанню".
1076008
  Фесик К.О. Підстава колективного позову: поняття, структура, порядок формування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 86-94
1076009
  Дрьомов С. Підстава та умови звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 307 КК України / С. Дрьомов, Т. Яцентий // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 89-93.
1076010
  Стефанчук М.М. Підстава та умови реалізації прокуратурою представницької функції в суді // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 69-78. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1076011
  Самбір О.Є. Підстава та умови суброгації в цивільному праві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 79-88. – ISSN 2078-9165
1076012
  Римарчук Р.М. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну державними органами та їхніми посадовими особами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 308-314. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1076013
  Повар П.О. Підстава та форма припинення центральних органів виконавчої влади / П. Повар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 75-78. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються підстава припинення центральних органів виконавчої влади, форми їх припинення: реорганізація та ліквідація; види реорганізації та ліквідації. В статье исследуются основание прекращения центральных органов исполнительной власти, ...
1076014
  Шурупова К.В. Підстави адміністративної відповідальності посадових осіб державних органів за порушення законодавства про доступ до інформації // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 174-181. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
1076015
  Гуржій Т. Підстави адміністративної відповідальності у сфері народної медицини / Т. Гуржій, Ю. Боровик // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 75-84. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1076016
  Ракша Н. Підстави адміністративної відповідальності у сфері реалізації права громадян на освіту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 36-41
1076017
  Серебрякова Ю. Підстави визнання договору оренди нерухомості неукладеним: господарсько-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 92-95
1076018
  Кочергіна В.О. Підстави визнання недійсними (незаконними) рішень органів юридичних осіб як правових актів і підстав виникнення цивільних прав в Укарїні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 103-109


  Досліджуються питання визнання недійсними рішень органів юридичних осіб.
1076019
  Хобор Р. Підстави визнання шлюбного договору недійсним за цивільним та сімейним законодавством України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 217-223. – ISSN 2409-4544
1076020
  Заіка Ю. Підстави визнання шлюбу недійсним за сімейним кодексом України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.37-40. – ISBN 966-667-078-Х
1076021
  Кравчук В. Підстави виключення учасника товариства з обмеженою відповідальністю // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 105-112
1076022
  Тверезенко О. Підстави виникнення (набуття) майнових прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 76-85. – ISSN 2308-0361
1076023
  Гринько С.Д. Підстави виникнення деліктних зобов"язань за римським правом // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 49-55. – (Право. Економіка. Управління)
1076024
  Андрейцев В.В. Підстави виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 186-189. – (Право. Економіка. Управління)
1076025
  Тополянська Т. Підстави виникнення і припинення правовідношення законодавчої ініціативи щодо форми реалізації права законодавчої ініціативи. Поправка до законпроекту // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 141-142
1076026
  Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин / П.Д. Пилипенко. – Київ : Знання, 2003. – 146с. – ISBN 966-620-161-5
1076027
  Сазонов В.В. Підстави виникнення корпоративних правовідносин: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сазонов Владислав Валерійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1076028
  Лубчук О. Підстави виникнення майнових прав інтелектуальної власності на кінематографічний твір // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 199-201
1076029
  Попова С.О. Підстави виникнення особистих немайнових прав юридичних осіб // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 90-95. – ISSN 2311-4894
1076030
  Щербина В. Підстави виникнення охоронних правовідносин у трудовому праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.8- 14
1076031
  Самсін І. Підстави виникнення податкового зобов"язання за Податковим кодексом України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 179-186. – ISSN 1993-0909
1076032
  Дюкарєва К.Ю. Підстави виникнення прав співавторів творів науки // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 11-14. – ISBN 978-617-696-624-1
1076033
  Шеховцов В.В. Підстави виникнення права власності на об"єкти тваринного світу: окремі теоретичні та практичні аспекти визначення в галузі аквакультури // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 70-76. – ISSN 2224-9281
1076034
  Шевчук А.І. Підстави виникнення права довірчої власності // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 405-409. – ISBN 978-966-190-861-0
1076035
  Якібчук Н. Підстави виникнення правовідносин страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 25-28.
1076036
  Задирака Н.Ю. Підстави виникнення правового режиму публічного майна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 39-41. – ISBN 978-966-916-708-8
1076037
  Мазуренко С. Підстави виникнення правової охорони на торговельні марки // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 2. – С. 37-43. – ISSN 1561-4999


  Здійснено екскурс в історію виникнення наукового і етичного знання і з"ясовано його специфіку. Виявлено онтологічне місце права, його духовну квінтесенцію, сенс, мету і призначення у суспільстві.
1076038
  Барабаш А. Підстави виникнення та зміст лізингових зобов"язань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
1076039
  Кизименко К.О. Підстави виникнення трудових відносин в органах прокуратури // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 372-377. – ISSN 1563-3349
1076040
  Волинець В. Підстави виникнення трудових відносин: трудовий договір за проектом Трудового кодексу та досвід Чеської Республіки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 48-54. – ISSN 2306-9082
1076041
  Печений О. Підстави виникнення цивільних прав та обов"язків: аналіз юридичної конструкції ст. 11 ЦК України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 141-149. – ISSN 1993-0909
1076042
  Виговський О. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності за зміст інформаційного меморандуму в міжнародних кредитних відносинах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 22-26. – ISSN 2663-5313
1076043
  Кахацька О. Підстави виникнення, зміни та припинення еколого-правових договірних відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 320
1076044
  Жорнокуй Ю.М. Підстави виникнення, зміни та припинення корпоративних правовідносин / Ю.М. Жорнокуй, С.О. Сліпченко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 163-187. – ISSN 1993-0909
1076045
  Носік Ю.В. Підстави виникнення, зміни та припинення прав на комерційну таємницю в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 86-95
1076046
  Хохуляк В.В. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин з приводу сплати земельного податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.75-85. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1076047
  Силенок О.І. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері земельної реформи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-55. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Досліджуються підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері земельної реформи шляхом застосування різних класифікаційних критеріїв, що дає змогу зробити висновок про системність їх функціонування за допомогою більш-менш чіткої правової ...
1076048
  Охотіна Ю.В. Підстави виправдання особи у кримінальному судочинстві України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 154-161
1076049
  Сеник Т. Підстави відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні згідно законодавства пострадянських держав // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 208-210
1076050
  Поляков Р. Підстави відкриття провадження у справі про банкрутство (неспроможність) в Украі?ні та в Німеччині // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 87-97. – ISSN 2663-5313
1076051
  Решетняк К.Ю. Підстави відмови в екстрадиції особи / К.Ю. Решетняк, М.Є. Шумило // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 97-99. – ISSN 2308-9636
1076052
  Галущенко Г.В. Підстави відмови в застосуванні іноземного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 8. – С. 131-138. – ISSN 2222-5374
1076053
  Біла В. Підстави відмови експерта в наданні висновку в адміністративному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 84-86. – ISBN 978-617-7069-15-6
1076054
  Фортуна Т. Підстави відмови у визнанні та виконанні рішень іноземних судів в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 167-179. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1076055
  Шевченко Я.М. Підстави відповідальності батьків за шкоду, вчинену дітьми, за радянським цивільним правом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 85-90. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В указанной статье рассматриваются спорные вопросы, касающиеся оснований ответственности родителей за причиненный малолетними и несовершеннолетними детьми имущественный вред. Автор излагает существующие в юридической литературе и судебной практике ...
1076056
  Савицька А.М. Підстави відповідальності в договірних зобов"язаннях за Цивільним кодексом України // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 56-65
1076057
  Городецький О.В. Підстави відповідальності державних органів (державно-правовий аспект) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 12-15. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються нормативні і фактичні підстави відповідності державних органів та службових осіб. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення нормативного регулювання відповідності у радянському державному праві.
1076058
  Пригуза П. Підстави відповідальності за банкрутство та кваліфація злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 99-108.
1076059
  Пригуза П. Підстави відповідальності за банкрутство та кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 86-95.
1076060
  Красницький І. Підстави відповідальності за кримінальним правом Франції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.502-507. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1076061
  Савицька А.М. Підстави відповідальності за новим Цивільним кодексом УРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1076062
  Коваленко С. Підстави відповідальності рецензента результатів оцінки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 12
1076063
  Коваленко С. Підстави відповідальності рецензента результатів оцінки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 10-14. – Бібліогр. в кінці ст.
1076064
  Рим О. Підстави відсторонення керівних працівників від роботи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 42-44
1076065
  Кравчук В.М. Підстави відшкодування моральної шкоди, завданої суб"єктом владних повноважень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 34-38. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1076066
  Кухнюк Д.В. Підстави дисциплінарної відповідальності адвоката в проектах змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" / Д.В. Кухнюк, М.А. Ріпна // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 55-59
1076067
  Сикал М. Підстави дисциплінарної відповідальності судді / М. Сикал, Н. Шамрук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 66-71. – ISSN 2524-0129
1076068
  Музиченко А. Підстави дисциплінарної відповідальності суддів за Законом України "Про судоустрій та статус суддів" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 408
1076069
  Красюк Т. Підстави диференціації у правовому регулюванні праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІII— IV рівнів акредитації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 64-67.
1076070
  Логвиненко Ю. Підстави для абсурду і втеча від абсурду: ранній український постмодернізм крізь оптику біблійної міфології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 57-61. – ISSN 0236-1477
1076071
  Логвиненко Юлія Підстави для абсурду і втеча від абсурду: ранній український постмодернізм крізь оптику біблійної міфології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 57-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті здійснено аналіз поетики ранніх дев"ятдесятників - особливого за своїм світобаченням літературного покоління, проаналізовано світоглядні аспекти у творчості поетів. У доробку цього літературного покоління яскраво простежується адаптація на ...
1076072
  Томчишен С. Підстави для визнання договору неукладеним // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 24-29.
1076073
  Мінченко Д.А. Підстави для виконання рішень іноземних судів в Англії // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 144-147. – ISBN 978-966-8830-75-4
1076074
  Рассомахіна О.А. Підстави для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам, що є описовими, у праві Європейського Союзу, США та деяких інших зарубіжних держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 176-182. – ISSN 2219-5521
1076075
  Заїкіна Д.В. Підстави для відшкодування шкоди, заподіяної особі, за новим цивільним законодавством СРСР і УРСР
1076076
  Ржевська В.С. Підстави для застосування збройної сили в концепціях національної безпеки Російської Федерації та США в контексті міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 185-189
1076077
  Пономаренко Д.В. Підстави для застосування процесуальних наслідків, передбачених ч. 12 ст. 290 КПК України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 235-236. – ISBN 978-966-419-300-6
1076078
  Штанько А. Підстави для захисту цивільного права : постановка проблеми // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 96-108
1076079
  Руда Н. Підстави для класифікації складного речення у сучасній китайській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 206-209. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1076080
  Кучеренко І Підстави для ліквідації юридичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-7
1076081
  Козирєва В.П. Підстави для порушення справи про банкрутство // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 89-90. – ISBN 978-617-7363-7-0
1076082
  Черкес В. Підстави для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 117-120.
1076083
  Єськов С.В. Підстави для проведення зняття інформаціїз каналів зв"язку як оперативно-розшукового заходу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 114-121.
1076084
  Погорєцький М.А. Підстави для проведення слідчих дій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-7.
1076085
  Гриник Л.І. Підстави для розірвання кредитного договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 229-234. – ISSN 2219-5521
1076086
  Глиняний В.П. Підстави для розлучення за законами Хамурапі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.138-141
1076087
  Кац С.Ю. Підстави для скасування рішень в порядку нагляду за ЦПК Української РСР // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 89-96
1076088
  Бевз О. Підстави дострокового припинення повноважень Верховної Ради України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 95-96
1076089
  Малярчук Н. Підстави закриття кримінальної справи приватного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 172-175
1076090
  Танчик О. Підстави застосування адміністративних санкцій до юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 125-132. – ISSN 2663-5313
1076091
  Машков К. Підстави застосування до працівників заохочень за трудові досягнення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 35-40. – ISSN 0132-1331
1076092
  Поліщук Т. Підстави застосування заходів впливу Національним банком України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 56-60. – ISSN 0132-1331
1076093
  Дем"янова О.В. Підстави застосування повноважень апеляційного суду при перегляді ухвал // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 321-326. – ISSN 1563-3349
1076094
  Печений О. Підстави застосування позовної давності і у корпоративних правовідносинах // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 86-93.
1076095
  Печений О. Підстави застосування позовної давності у корпоративних правовідносинах // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 38-45.
1076096
  Волкотруб С.Г. Підстави затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 196-203. – ISSN 2078-9165
1076097
  Примаченко В.Ф. Підстави затримання та заподіяння шкоди особі, яка вчинила злочин // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 49-53.
1076098
  Ромащенко І.В. Підстави захисту охоронюваного законом інтересу шляхом зміни чи припинення цивільного правовідношення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 29-36. – ISSN 2308-9636
1076099
  Габріель Я. Підстави звільнення від відповідальності за порушення цивільно-правових зобов"язань // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 62-83. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
1076100
  Русу С. Підстави звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.128-131. – Бібліогр.: 11 н. – ISSN 0132-1331
1076101
  Руда Т.В. Підстави звільнення від доказування у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аспект // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 11 (135). – С. 41-48
1076102
  Мул А.М. Підстави звільнення від обов’язку з відшкодування шкоди, завданої внаслідок надзвичайних ситуацій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 30-35. – ISSN 2220-1394
1076103
  Уразова Г.О. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності авіаперевізника за порушення умов договору перевезення пасажира та багажу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 32-39. – ISSN 2224-9281
1076104
  Майданик Р.А. Підстави звільнення і виключення цивільно-правової відповідальності: проблеми доктрини і практики // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 13-15. – ISBN 978-966-2635-96-6
1076105
  Шавя Я. Підстави зменшення договірної неустойки за польським Цивільним кодексом
1076106
  Доманська М.І. Підстави зміни правового статусу фізичної особи в справах про обмеження дієздатності фізичної особи // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 329-330
1076107
  Доманська М. Підстави зміни правового статусу фізичної особи у справах про обмеження дієздатності фізичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62-64. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться аналіз підстав обмеження дієздатності фізичної особи з урахуванням останніх законодавчих змін. Обґрунтовується недосконалість існуючої правової конструкції щодо визначення підстав обмеження дієздатності фізичної особи через її ...
1076108
  Майданик Р.А. Підстави зобов"язань з надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1109-1111. – ISBN 978-966-667-341-4
1076109
  Спіцина Л. Підстави і порядок спадкування права оренди землі // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 2018. – № 3. – С. 32-36
1076110
  Спіцина Л. Підстави і порядок успадкування права оренди землі // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 42-48
1076111
  Маляренко В.Т. Підстави і правові наслідки відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді / В.Т. Маляренко, І.В. Вернидубов // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.3-24
1076112
  Коваль І. Підстави і способи систематизації законодавства України у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 119-127. – ISSN 2308-0361
1076113
  Штефан С.М. Підстави і строки адміністративного затримання особи органами міліції / С.М. Штефан, С.М. Радзівон // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-32
1076114
  Штефан С.М. Підстави і строки адміністративного затримання особи органами міліції / С.М. Штефан, С.М. Радзівон // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-17
1076115
  Трунова Г.А. Підстави і умови надання домоги по тимчасовій непрацездатності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 302-313. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1076116
  Примак В. Підстави й умови виникнення аліментних зобов"язань за новим Сімейним кодексом України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.66-75. – ISBN 966-667-078-Х
1076117
  Каракаш І.І. Підстави й умови набуття прав на землю громадянами та юридичними особами // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 2. – С. 18-31
1076118
  Войтовський В. Підстави касаційного оскарження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 397-398. – ISBN 978-617-7069-17-0
1076119
  Стефанчук М.М. Підстави касаційного оскарження судових рішень: законодавчі перспективи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 71-73. – ISSN 2308-9636
1076120
  Ковтуненко Л.П. Підстави класифікації ситуацій слідчих дій // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 126-132. – ISSN 1993-0917
1076121
  Демиденко В.О. Підстави конституційно-правової відповідальності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 91-98.
1076122
  Щебетун І. Підстави конституційної відповідальності / І. Щебетун, О. Качур // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 56-60.
1076123
  Острогляд О.В. Підстави криміналізації в ракурсі впровадження інституту кримінального проступку // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 203-206. – ISBN 978-966-458-403-3
1076124
  Щавінський В. Підстави кримінально-правової заборони незаконної емісії недержавних цінних паперів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.64-67. – ISSN 0132-1331
1076125
  Письменський Є.О. Підстави кримінальної відповідальності за зловживання владою або службовим становищем: проблеми, тенденції, перспективи // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 102-120. – ISSN 2304-4556
1076126
  Вовк О. Підстави кримінальної відповідальності за Литовсько-Руським правом другої половини XV - початку XVI століть // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 55-57
1076127
  Вовк О. Підстави кримінальної відповідальності за Литовсьно-Руським правом другої половини XV - початку XVI століть // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 164-169. – ISBN 978-966-306-020-4
1076128
  Харченко В.Б. Підстави кримінальної відповідальності осіб, уповноважених на здійснення нотаріальних дій // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 135-148. – ISSN 2304-4556
1076129
  Кваша О. Підстави кримінальної відповідальності пособника з позиції теорії співучасті у злочині / О. Кваша, Т. Цибулін // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 142-147. – ISSN 2409-4544
1076130
  Дорошенко Л.М. Підстави ліквідації суб"єктів господарювання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 393-399. – ISSN 1563-3349
1076131
  Сороченко А. Підстави набуття корпоративних прав та момент виникнення корпоративних правовідносин за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню особливостей підстав набуття корпоративних прав в Україні та питанням визначення моменту виникнення корпоративних правовідносин в Україні. Даная статья посвящена исследованию особенностей оснований для приобретения ...
1076132
  Ковбас І.В. Підстави надання публічно-владних послуг певних видів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 111-116. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Самоврядні (громадські) публічно-владні послуги, хоча і надавалися протягом багатьох років органами місцевого самоврядування, є новою сферою для дослідження, якій надавалося мало уваги. Найбільш значним і актуальним завданням у цій сфері є розмежування ...
1076133
  Гаюр І.Й. Підстави накладення арешту на майно обвинуваченого // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 502-505. – ISSN 1563-3349
1076134
  Мазепа І. Підстави нашого відродження / І. Мазепа. – [Б. м.] : Прометей. – (Історико-політична бібліотека)
Ч. 2 : Проблеми відродженної України. – 1949. – 163 с.
1076135
  Сидоренко Д.І. Підстави недійсності шлюбу за сімейним законодавством, що діяло на українських землях у Х–ХХІ ст.ст. // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 45-56. – ISSN 2078-9165
1076136
  Гончар О.О. Підстави обмеження права на свободу вираження поглядів он-лайн // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 137-139. – ISBN 978-617-7611-44-7
1076137
  Панкевич О.З. Підстави обмежування прав людини: філософсько-правовий аспект // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 141-150. – ISSN 1993-0909
1076138
  Шкляр С.Б. Підстави оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів АМК України (його посадових осіб), спонукання їх до вчинення певних дій // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 125-130
1076139
  Шутенко О. Підстави перегляду судових рішень за новоявленими обставинами в адміністративному судочинстві // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 9 (26), вересень. – С. 26-31
1076140
  Ізарова І.О. Підстави перегляду судових рішень у зв"язку із нововиявленими обставинами // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 173, ч. 2. – С. 187-192. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  Стаття присвячена дослідженню природи та сутності провадження у зв"язку із нововиявленими обставинами, а саме: підстав такого перегляду за чинним національним законодавством РФ та Республіки Білорусь.
1076141
  Гнатів О. Підстави перегляду цивільної справи Верховним Судом України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 115-122
1076142
  Безкоровайна Ю. Підстави переривання строку позовної давності в сучасному цивільному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 126-127
1076143
  Столітній А.В. Підстави початку досудового розслідування // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 187-197
1076144
  Чернадчук Т. Підстави призначення тимчасової адміністрації // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 13-15.
1076145
  Коновалова А.Ю. Підстави призначення штрафу неповнолітнім особам // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 200-205. – ISSN 0201-7245
1076146
  Гайка О.Р. Підстави прийняття та засади формування змісту рішень про місцеві бюджети // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 83-88. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У статті досліджується про те, що підставами для прийняття рішення про місцевий бюджет є чинне законодавство України, яке визначає повноваження органів державної влади, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування. Засади формування змісту ...
1076147
  Настіна О. Підстави примусового припинення права власності на землю в умовах правового режиму воєнного стану в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 : Право в умовах воєнного стану. – С. 101-115. – ISSN 1026-9932
1076148
  Дзера О.В. Підстави припинення договору дарування / О.В. Дзера, А.Р. Домбругова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 162-164. – ISBN 978-966-667-341-4
1076149
  Труфанова Ю. Підстави припинення договору: теоретико-практичні особливості // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 102-106. – ISSN 2524-0129
1076150
  Сенін Ю.Л. Підстави припинення зобов"язань та місце новації серед цих підстав // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 30-35
1076151
  Климовська І.Я. Підстави припинення комерційного представництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 128-133. – (Право. Економіка. Управління)
1076152
  Самсін І.Л. Підстави припинення податкового зобов"язання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 118-124
1076153
  Лісова В.Ю. Підстави припинення поруки в вкредитних правовідносинах // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 124-128
1076154
  Волошенюк О. Підстави припинення прав на землю та вилучення земельної ділянки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-32.
1076155
  Кулинич П.Ф. Підстави припинення прав на землю: деякі теоретичні та практичні проблеми // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 2. – С. 31-37
1076156
  Сметанюк Н.О. Підстави припинення права спільної часткової власності // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 401-404. – ISBN 978-966-190-861-0
1076157
  Книга М. Підстави припинення примусових заходів медичного характеру: деякі проблеми законодавчого закріплення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 91-97
1076158
  Молдован А.В. Підстави припинення суддівських повноважень у Федеративній Республіці Німеччині / А. Молдован // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються підстави припинення суддівських повноважень у Федеративній Республіці Німеччині. В статье освещаются основания прекращения полномочий судьи у Федеративной Республике Германии. The article highlights the grounds of stopping of ...
1076159
  Поліщук І. Підстави припинення чинності та визначення недійсними майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку відповідно до нормативно-правових актів України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 45-49
1076160
  Щербина В.І. Підстави притягнення працівника до матеріальної відповідальності // Правова позиція : (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (16). – С. 83-87
1076161
  Щербина В. Підстави притягнення роботодавця до матеріальної відповідальност // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 53-56.
1076162
  Мазур М. Підстави реабілітації в судовому провадженні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 428-435. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Розглянено теоретичні питання щодо сутності та поняття підстав реабілітації в кримінальному процесі. Досліджуються підстави реабілітації в судовому провадженні. Проаналізовано наявні наукові погляди щодо цього питання, а також практичні проблеми, ...
1076163
  Кравцов Д.М. Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у разі порушення працівником своїх трудових обов"язків за проектом Трудового кодексу України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 55-62. – ISSN 2311-4894
1076164
  Бондар Н.П. Підстави розмежування приватноправового та публічно-правового превентивного захисту // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 215-223
1076165
  Банчук О.А. Підстави розмежування публічного та приватного права в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 143-151
1076166
  Доброносова Ю.Д. Підстави самоідентифікації та пізнання інтервізуальності сучасної культури // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 67-77
1076167
  Стояновський Є. Підстави спеціалізації правозахисної діяльності прокуратури в сфері бюджетних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 134-138
1076168
  Безклубий І.А. Підстави списання коштів з рахунка // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 929-933. – ISBN 978-966-667-341-4
1076169
  Павлишин А. Підстави стягнення судових витрат у кримінальному процесі України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.546-552. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1076170
  Галайко Б.М. Підстави сучасного українського соціал-націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 54-60. – ISBN 978-966-668-405-2
1076171
  Комарова О. Підстави та види відповідальності суб"єктів правовідносин з господарського використання земельних ділянок комунальної форми власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 440-448. – ISSN 0132-1331
1076172
  Примак В.Д. Підстави та межі цивільно-правової відповідальності держави за шкоду, завдану воєнними діями і терористичними актами // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 219-223
1076173
  Навроцька Ю. Підстави та наслідки скасування заочного рішення судом, що його ухвалив // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 142–150. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1076174
  Сидоров Я.О. Підстави та особливості припинення договору комерційної концесії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 98-106.
1076175
  Марфіна Н.В. Підстави та особливості притягнення до адміністративної відповідальності за порушення лісового законодавства // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-28
1076176
  Шимчишин М.М. Підстави та особливості рецепції творчості Лесі Українки в англомовному світі ( Великобританії, Канаді, США ) : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Шимчишин М.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 21 с. – Бібліогр.: 18 с.
1076177
  Шимчишин Марія Мирославівна Підстави та особливості рецепції творчості Лесі Українки в англомовному світі (Великобританії, Канаді, США) : Дис....канд.філол.наук.Спец. 10.01.05 / Шимчишин Марія Мирославівна; Мін-во освіти і науки України.Тернопіль.держ.педагог.ун-тет ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 167л. – Бібліогр.:л.149-167
1076178
  Святошнюк А.Л. Підстави та особливості розірвання договору аутсорсингу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 8-13. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1076179
  Миронюк Роман Підстави та порядок відсторонення водія від керування транспортним засобом та огляду на стан сп"яніння // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 19-23
1076180
  Піцик Х.З. Підстави та порядок захисту торговельних марок // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 105-112. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1076181
  Сиза Н.П. Підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 1 (10). – С. 126-133


  У статті проаналізовано підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Запропоновано авторську позицію щодо конкретизації механізму застосування ст. 34 КПК.
1076182
  Строкач І.І. Підстави та порядок оскарження виконавчого напису нотаріуса до суду та його наслідки // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 16-20
1076183
  Богуцький О. Підстави та порядок припинення договору про надання телекомунікаційних послуг // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 99-103.
1076184
  Назаров І. Підстави та порядок припинення повноважень члена Вищої ради юстиції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 79-82. – ISSN 0132-1331
1076185
  Шама Н. Підстави та порядок припинення шлюбу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 78-82
1076186
  Курка Г.І. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 344-346. – ISBN 978-617-7096-97-8
1076187
  Письменський Є. Підстави та правові наслідки звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 100-108
1076188
  Куц В. Підстави та принципи криміналізації незаконного проведення дослідів над людиною / В. Куц, В. Єгорова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 62-67
1076189
  Мірошніченко С. Підстави та принципи кримінлізації суспільно небезпечних діянь / С. Мірошніченко, О. Титаренко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-57.
1076190
  Денісова Г.В. Підстави та процесуальний порядок заявлення і вирішення відводів (самовідводів) посадових осіб, які ведуть провадження в кримінальній справі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Денісова Галина Василівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2013. – 260 л. – Додатки: л. 220-260. – Бібліогр.: л. 196-219
1076191
  Денісова Г.В. Підстави та процесуальний порядок заявлення і вирішення відводів (самовідводів) посадових осіб, які ведуть провадження в кримінальній справі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Денісова Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1076192
  Смик С.І. Підстави та процесуальний порядок здійснення допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Смик Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1076193
  Смик С.І. Підстави та процесуальний порядок здійснення допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09, 081 / Смик Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 224 арк. – Додатки: арк. 207-224. – Бібліогр.: арк. 180-206
1076194
  Холондович І.І. Підстави та процесуальний порядок оскарження повідомлення про підозру : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Холондович Іван Іванович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1076195
  Якимчук Н. Підстави та процесуальні особливості адміністративної відповідальності керівників розпорядників бюджетних коштів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 82-90
1076196
  Спасибо І. Підстави та способи набуття права власності: проблеми співвідношення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-76.
1076197
  Мінаєв М.М. Підстави та умови відповідальності держави за шкоду, завдану внаслідок постановлення судом незаконного рішення в цивільній справі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 46-49. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1076198
  Борисова Ю.Є. Підстави та умови деліктної відповідальності у цивільному праві України та США (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борисова Юлія Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Міжнарод. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1076199
  Яра О.С. Підстави та умови забезпечення позову в адміністративному судочинстві / О.С. Яра, О.В. Кравчук // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2021. – Vol. 12, № 2. – С. 94-100. – ISSN 2663-1350
1076200
  Нікіфорова М.О. Підстави та умови застосування принципу пріоритетності застосування податкового законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 110-115. – ISSN 2219-5521
1076201
  Луценко Ю.В. Підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 427-431. – ISSN 1563-3349
1076202
  Амбарцумян Підстави та умови цивільно-правової відповідальності / Амбарцумян, к. // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 144-162. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
1076203
  Курчин О. Підстави та форми господарської відповідальності суб"єктів розміщення зовнішньої реклами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 147-150
1076204
  Семененко В. Підстави та форми представництва органами прокуратури інтересів держави і громадян в судах // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.58-62
1076205
  Бевзенко В. Підстави та форми участі об"єднань громадян в адміністративному судочинстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 47-50
1076206
  Бевзенко В.М. Підстави та форми участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в адміністративному судочинстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 149-153. – (Право. Економіка. Управління)
1076207
  Гаврилюк В. Підстави універсального правонаступництва юридичних осіб за законодавством України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 5 (125). – С. 59-64
1076208
  Бевз Т.А. Підстави формування, специфіка функціонування та особливості трансформації регіонального політичного режиму Дніпропетровська (1991-2016 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 55-77. – ISSN 2524-0137
1076209
  Вавженчук С. Підстави, порядок зміни та розірвання договору з огляду на істотну зміну обставин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 191-195. – ISSN 0132-1331
1076210
  Лепех С. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 175-181. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті висвітлено проблеми щодо застосування на практиці такої сімейно-правової санкції, як позбавлення батьківських прав. Запропоновано зміни та доповнення до чинного сімейного законодавства України.
1076211
  Фисатиди А. Підстави, способи та наслідки розірвання договорів // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 65-66.
1076212
  Стрижевська А.А. Підстави, умови та особливості звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченого частиною п"ятою статті 354 КК України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (211). – С. 13-19. – ISSN 2308-9636
1076213
  Боднарюк І. Підстави, що виключають відповідальність за порушення норм права Європейського Союзу (практика Суду ЄС) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 112-118.
1076214
  Сичок С. Підставляю серце до проміння : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 26-29. – ISSN 0868-4790
1076215
  Журавльов В.М. Підстановки, що задають ідеали горенштейнових порядків, сагайдаки яких мають щонайбільше сім вершин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В статті описано підстановки, що задають ідеали зведених горенштейнових черепичних порядків, які мають щонайбільше сім нерозкладних проективних модулів та факторкільця, за якими є квазіфробеніусовими.
1076216
  Журавльов В.М. Підстановки, що задають ідеали горенштейнового порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуті підстановки, що задають ідеали зведеного горенштейнового черепичного порядку, факторкільця за якими є квазіфробеніусовими.
1076217
  Журавльов В.М. Підстановки, що задають ідеали циклічного горенштейнового порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описано підстановки, що задають ідеали зведеного циклічного горенштейнового черепичного порядку, факторкільця за якими є квазіфробеніусовими.
1076218
  Кочубінська Є. Підстановкові зображення напівгрупи часткових автоморфізмів кореневого дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-37. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Описано підстановкові зображення напівгрупи часткових автоморфізмів кореневого дерева. Permutational representations of partial automorphisms semigroup are presented.
1076219
  Вишневський О.І. Підстановчі вправи з англійської мови / О.І. Вишневський. – Київ, 1979. – 144с.
1076220
  Бігун І. Підстаршинська школа ім. С. Петлюри ("Світлана") при загонах УПА "Січ" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-13. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
1076221
  Пендраковська Саша Підстрижений Таїланд : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 80-89 : Фото
1076222
  Климпотюк М. Підступи американських імперіалістів на Закарпатті / М. Климпотюк. – Ужгород, 1952. – 72с.
1076223
  Квасновський В.П. Підступи близнюків - сіонізму і комунізму / Василь Квасновський. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 281, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 282. – ISBN 978-966-457-155-2
1076224
  Гуменюк Т. Підступи до дискурсу про культурний ландшафт: крос-європейський підхід / Т. Гуменюк, Сом-Сердюкова // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 5-12. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
1076225
  Сливка Ю.Ю. Підступи міжнародної реакції на Закарпатті в 1938-1939 рр. / Ю.Ю. Сливка. – Львів, 1966. – 70 с.
1076226
  Ларченко Л.І. Підступи проти істини / Л.І. Ларченко, Л.Я. Смоляков. – К, 1984. – 108с.
1076227
  Іванченко І.Г. Підступна зброя імперіалізму / І.Г. Іванченко. – К, 1982. – 208с.
1076228
  Мільхікер Я.І. Підступна змова / Я.І. Мільхікер. – Київ, 1962. – 48с.
1076229
   Підступна спокуса недозрілих плодів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 6 : фото
1076230
  Проскуров В.А. Підступний стафілокок. / В.А. Проскуров. – Київ, 1976. – 48с.
1076231
  Давидов О.М. Підступні супутники тварин і людини / О.М. Давидов. – Київ, 1978. – 104с.
1076232
  Жангазінова Р. Підступність риторики радянського тоталітаризму // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7196-23-4
1076233
  Криса Т. Підсудність адміністративних справ, що пов"язані з виборчим процесом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 180-187. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168


  У статті розглядається природа маніпулювання українською правовою свідомістю за допомогою інформаційної системи.
1076234
   Підсудність в адміністративному судочинстві : методичні рекомендації / Колпаков В.К. [та ін.] ; МОНУ ; Академія суддів України ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2011. – 127 с. – Бібліогр.: с. 112-127. – ISBN 978-966-407-050-5
1076235
  Сиза Н.П. Підсудність кримінальних справ в аспекті змін кримінально-процесуального закону // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 320-323
1076236
  Білостоцький С. Підсудність кримінальних справ у XVI-XVIII ст. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 16-22. – ISSN 2409-4544
1076237
  Сиза Н. Підсудність кримінальних справ у світлі реформування кримінально-процесуального законодавства України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 77-82
1076238
  Шершун К. Підсудність справ мировим судам у контексті досвіду зарубіжних країн // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 391-396. – ISBN 978-966-2075-20-5
1076239
  Кіичинський І.-М.В. Підсудність справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 296-299. – ISBN 978-617-7096-97-8
1076240
  Ткачова А. Підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом: норми національного законодавства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 182-184
1076241
  Сиза Н. Підсудність та її види за кримінальним процесуальним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено поняття та види підсудності згідно з новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Розглянуто проблемні питання визначення підсудності та надано тлумачення окремих положень нового кримінального процесуального законодавства. В ...
1076242
  Волинський О. Підсумки "норманді": Думки розділилися // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 грудня (№ 50). – С. 3


  "Перемовини не можуть бути результативними, коли сам «автор» цієї війни сидить за столом на рівних, а всі інші уникають йому казати, хто він. «Україна і Російська Федерація досягли певного прогресу на зустрічі в Парижі, однак поки що залишаються ...
1076243
  Домашлінець В.Г. Підсумки 11-ї наради Конференції Сторін Конвенції про збереженя мігруючих видів диких тварин (Кіто, Еквадор, 4-9 листопада 2014 року) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 123-133. – Бібліогр.: 83 назв. – ISSN 2219-7516
1076244
  Старченко В.Ф. Підсумки 1945 року і завдання на 1946 рік по сільскому господарству Української РСР / В.Ф. Старченко. – Київ; Харків, 1946. – 60с.
1076245
  Ярошецький Я.Б. Підсумки 2 перших та завдання третьего вирішального року п"ятилітки / Я.Б. Ярошецький. – Х.-К., 1931. – 96с.
1076246
  Краснокутська Л. Підсумки 2006 року та нововведення 2007 року щодо податку на додану вартість // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-42
1076247
  Путренко В.В. Підсумки 25-ї Міжнародної картографічної конференції : хроніка / В.В. Путренко, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 66-67. – ISSN 1561-4980
1076248
  Гревцова Г.Т. Підсумки 33-річної інтродукції кизильників (Cotoneaster (Medic.) Bauhin) у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 74-79
1076249
  Лось С.А. Підсумки 50-річних випробувань потомств плюсових та кращих дерев дуба звичайного // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0459-1216
1076250
   Підсумки 70-річної діяльності Канівського заповідника та перспективи розвитку заповідної справи в Україні. – Канів, 1993. – 190с.
1076251
  Каганович Л.М. Підсумки XIV з"їзду ВКП(б) / Л. Каганович. – Харків : Держвидав України, 1926. – 44 с.
1076252
   Підсумки XVII конференції ВКП (б). – [Б. р.] : Пролетар, 1932. – 36 с.
1076253
   Підсумки XVIII Міжнародного фінансового форуму. Про що говорили страховики, регулятори і депутати в Одесі? // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н.-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (71). – С. 20-29


  12-15 вересня в Одесі пройшов XVIII Міжнародний фінансовий форум, в якому взяли участь понад 150 представників фінансового та страхового ринку з 14 країн світу.
1076254
   Підсумки аграрної революції на Україні = Текст парал. рос. / УРСР. – Нар. Комісаріята Земел. Справ. [Типо-литогр. ВРС УВО им. Фрунзе. – Харків, 1923. – 8с. + 5 арк. діагр
1076255
  Самойленко Л.Г. Підсумки археологічних досліджень курганів ямної культури у Дніпропетровській області в 1974-1979 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 99-106. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье подводятся итоги исследований курганов ямной культуры в Днепропетровской области, проведенные в 1974-1979 гг. хоздоговорной археологической экспедицией Киевского университета в зонах новостроек. Раскопано 43 кургана, в которых обнаружено 197 ...
1076256
   Підсумки археологічного сезону // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Запорізькому національному університеті завершилась археологічна практика для студентів історичного факультету.
1076257
   Підсумки весняного вибіркового перепису селянських господарств Волинської губернії в 1925 році. – Житомир, 1925. – 41с.
1076258
   Підсумки весняного вибіркового перепису селянських господарств Сталінської округи в 1925 році. – Сталіно, 1926. – 43с.
1076259
   Підсумки виборів та склад депутатів Верховної Ради Української РСР і місцевих рад депутатів трудящих в 1967 році. – К, 1968. – 215с.
1076260
  Ялі М. Підсумки виборів у США: чого чекати Україні від президента Дональда Трампа / Максим Ялі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 12-17. – (Історичні науки)
1076261
   Підсумки виборчої кампанії 1925-1926. – Х, 1926. – 79с.
1076262
  Вечерський В.В. Підсумки вивчення архітектури України доби Гетьманщини // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 9-14. – ISSN 2218-4805
1076263
  Вервес Ю.Г. Підсумки вивчення систематики та фауни двокрилих комах напротязі чотирьох десятиріч (Insecta: Diptera) // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 66-73
1076264
   Підсумки виконання місцевих бюджетів за 2001 рік // Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ, 2002. – січ.- груд. 2001р. : Аналіз бюджету - 2002. – С.53-75
1076265
   Підсумки виконання першого п"ятирічного плану розвитку народного господарства Союзу РСР. – Х, 1933. – 269с.
1076266
   Підсумки відвідин Блаженнішого Мирослава-Івана в Аргентині 1985 р. // Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. – Рим, 1987. – Рік 23, кн.1/2. – С. 284-287
1076267
   Підсумки Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт школярів, студентів і педагогічних працівників "Голодомор 1932-1933 років. Україна пам"ятає" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-5
1076268
  Ковтун Н.В. Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі статистики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 87


  Почесна місія проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт покладена на економічний ф-т Київського нац. університету ім. Тараса Шевченка. На відкритті конференції виступили з привітаннями декан ф-ту, голова галузевої ...
1076269
   Підсумки дводенного засідання профільного комітету Верховної Ради щодо проекту закону України "Про ринок земель" // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 6-8
1076270
   Підсумки двох років п"ятирічки по Артемівському району 1928-29,1929-30,. – Артемівське, 1931. – 64с.
1076271
   Підсумки Десятого міжнародного книжкового ярмарку "Книжковий світ-2007" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 105. – ISSN 0236-1477
1076272
  Ленін В.І. Підсумки дискусіі про самовизначення / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 52с.
1076273
   Підсумки діяльності Антимонопольного комітету України у 2011 році // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 2-10
1076274
   Підсумки діяльності Антимонопольного комітету України у 2013 році // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 2-7
1076275
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2004 році // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-14
1076276
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2005 році // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 8-16
1076277
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2006 році // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 2-9.
1076278
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2007 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-35 : Табл., рис.
1076279
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2009 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 26-33 : Табл., рис.
1076280
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2010 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 7-11 : Табл., рис.
1076281
  Патон Б.Є. Підсумки діяльності НАН України в 2010 році та основні напрями її подальшої роботи в сучасних умовах : (доповідь президента Національної академії наук України академіка НАН України Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів 21 квітня 2011 року) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 6-18. – ISSN 0372-6436
1076282
  Безуглий М.Д. Підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011 рік та завдання на перспективу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 3-18. – ISSN 2221-1055


  Звітна доповідь президента НААН України за 2011 рік.
1076283
  Патон Б.Є. Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2015 році та основні напрями її подальшої роботи (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 8-16. – ISSN 1027-3239
1076284
  Патон Б.Є. Підсумки діяльності Національної академії наук України у 2015 році та основні напрями її подальшої роботи (тези доповіді на сесії Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 3-13. – ISSN 0374-3896
1076285
  Зубець М.В. Підсумки діяльності Української академії аграрних наук за 2007 рік і завдання на перспективу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-13.
1076286
  Сухоруков О Підсумки дослідження за темою "Проблеми сучасної юридичної практики" // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 19-30


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
1076287
  Корнієнко В. Підсумки дослідження інноваційних процесів у наукових бібліотеках у системі підвищення кваліфікації фахівців / Валентина Корнієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 32-36
1076288
  Подільчак О. Підсумки дослідження судової практики за кримінальними справами щодо злочинів, учинених жінками у 1997-2001 роках // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.203-210
1076289
  Лисенко О. Підсумки Другої світової війни для України і проблеми історичної пам"яті // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-33. – ISSN 0868-8273
1076290
  Івонча П.М. Підсумки економічного експерименту у деревообробній промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.65-69
1076291
  Погребняк В. Підсумки експериментальної роботи з формування полікультурної педагогічної компетентності майбутьнього вчителя // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1. – С. 84-89. – ISSN 2075-1478
1076292
  Булганін М.О. Підсумки Женевської наради глав урядів чотирьох держав : Доповідь і заключне слово на третій ВР СРСР 4 і 5 серпня 1955 року / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 36 с.
1076293
  Ялі М. Підсумки зовнішньої політики Б. Обами // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 32-37


  44-й Президент США Барак Обама переобраний на другий термін.
1076294
   Підсумки зробленого та завдання на перспективу [23 березня 2018 р. видбулися загальні збори Національної академії педагогічних наук України] // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Березень - квітень (№ 2). – С. 1


  У заході взяв участь президент Спілки ректорів ВНЗ України Л. Губерський.
1076295
  Рябошлик В. Підсумки і перспективи 2001-2002 рр. Від прискорення - до уповільнення // Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С12-15
1076296
  Білоусенко П. Підсумки і перспективи дослідження динаміки афіксальної деривації українського іменника // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 145-154. – ISSN 1682-3540


  Підведено підсумки вивчення вітчизняними й зарубіжними мовознавцями історичного словотворення українського іменника. Представлені досягнення Південноукраїнського історико-дериватологічного центру при Запо різькому національному ун-ті в дослідженні ...
1076297
  Лакоза Н.П. Підсумки і перспективи механізації Донбасу / Н.П. Лакоза. – Харків, 1932. – 120 с.
1076298
  Журавель Г.П. Підсумки і перспективи розвитку і зближення вітчизняної системи освіти з європейською // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 175-181. – ISSN 2218-5348
1076299
  Мотиль О. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження = Imperial Ends. The Decay, Collapse, and Revival of Empires / Олександр Мотиль ; [авторизов. пер. з англ. П. Грицака ; наук. ред. О. Бетлій]. – Київ : Критика, 2009. – 200 с. – ISBN 966-8978-06-4
1076300
  Баглай К. Підсумки інвентаризації рослин роду Mamillaria Haw. (Cactaceae Juss.) у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / К. Баглай, М. Гайдаржи, В. Нікітіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – C. 6-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто таксономічний склад колекції рослин роду Мamillaria, проаналізовано результати їх інвентаризації. Проведено моніторинг наявності в колекції видів роду Мamillaria, що занесені до Червоного списку IUCN та Конвенції СІТЕS. Здійснено їх розподіл ...
1076301
  Дідківська С. Підсумки інтродукції Erica carnea L. в умовах Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 95-97. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Вперше у м. Києві, в дендрарії Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, проведено комплексне вивчення біологічних особливостей європейського виду Erica carnea L. Вивчено сезонні ритми розвитку, насіннєве та вегетативне розмноження в культурі, а також ...
1076302
  Масальський В. Підсумки інтродукції видів роду Tilia L. в умовах Правобережного Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 68-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Підведено підсумки Інтродукції 18 видів i п"ять форм Tilia L. в Правобережному Лісостепу України. Виявлено види, які потребують подальшого вивчення i випробування, а також ті, використання яких потрібно обмежити. The eighteen species and five forms of ...
1076303
  Ткачук О.О. Підсумки інтродукції рослин роду Rosa L. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / О.О. Ткачук, О.А. Ткачук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 89. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати досліджень рослин роду Rosa L. в умовах Києва, які охоплюють питання їх інтродукції та культури залежно від локальних умов вирощування.
1076304
  Косенко І.С. Підсумки інтродукційної роботи дендрологічного парку "Софіївка" НАН України за 200 років його існування / І.С. Косенко, В.П. Шлапак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наведено дані про історію створення й розвитку дендрологічного парку "Софіївка" НАН України. Розглядаються принципи будівництва парку, його ділянок і колекції рослин, а також повідомляється про наукові досягнення їх в царині інтродукції рослин, ...
1076305
  Рудько С. Підсумки конкурсів / С. Рудько, В. Сокол, Л. Харитонова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 10-11


  Відбувся VII міжнародний форум "Інноватика в сучасній освіті" та II міжнародна виставка закордонних навчальних закладів "World Edu". Організувала і провела форум компанія "Виставковий Світ" за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, ...
1076306
  Рудько С. Підсумки конкурсів IVміжнародної виставки "Сучасні заклади освіти - 2013" / С. Рудько, В. Сокол, Л. Харитонова // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – С. 4-5


  На початку березня у Києві відбулась освітянська виставка, що представила 960 навчальних закладів, наукових установ, методичних центрів, регіональних і муніципальних органів управління освітою, видавництв, фондів, підприємств, бізнес-структурз 27 ...
1076307
  Прибитько В. Підсумки конкурсу "Вчимося жити на Землі - 2017". (Конкурсна робота "Правила Світлофора Моргайчика") // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 12-18 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
1076308
   Підсумки конкурсу до 25-ї річниці Конституції України серед студентів та молоді науковців // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (206). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
1076309
   Підсумки Конкурсу методичних ідей ім. Юрія Султанова 2007/2008 // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 3
1076310
   Підсумки Конференції ООН зі збалансованого розвитку "Ріо+20" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 2-3
1076311
   Підсумки круглого столу: "Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності - енергобезпека, енергоресурсозбереження. інноваційні технології в охороні праці" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 22-23
1076312
  Каганович Л.М. Підсумки листопадового пленуму ЦК ВКП(б) : Доповідь на Московському обласному партактиві 21 листопада 1929 р. / Л.М. Каганович; Л.М. Кагановіч. – Харків : Вид. "Пролетарий", 1929. – 48 с.
1076313
   Підсумки літературного року - 2009 : Літературний прцес очима письменників // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 167-173. – ISSN 0130-321Х
1076314
   Підсумки літературного сезону 2017 // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С.93-106. – ISSN 0236-1477


  "1 лютого ц.р. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України спільно з Національною спілкою письменників провів круглий стіл "Підсумки літературного сезону 2017". До участі в обговоренні були запрошені Леся Мудрак, Михайло Наєнко, Дмитро ...
1076315
   Підсумки міжнародного інтерактивного семінару "Інтенсивне залучення України в НАТО та його роль у впровадженні системних реформ в Україні" // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25. – ISSN 1728-6220
1076316
  Касян Людмила Підсумки Міжнародного конкурсу з українознавства : (успішно складений іспит майбутньою українською елітою) / Касян Людмила, Пасемко Іван // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-51


  У статті йдеться про підсумки Міжнародного конкурсу з українознавства 2008 року, передано зміст виступів та перелічено нагороджених переможців з відповідних регіонів України та із-за кордону.
1076317
  Касян Л. Підсумки міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених - 2010 / Л. Касян, О. Фєсік // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 81-82
1076318
  Герасименко С.С. Підсумки Міжнародної наукової конференції "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (75). – C. 93. – ISSN 2519-1853


  "2 грудня 2016 року в Національній академії статистики, обліку та аудиту відбулася XVI Міжнародна науково-практична конференція "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи". Ця подія зібрала у стінах Академії знаних ...
1076319
  Пальян З.О. Підсумки Міжнародної наукової конференції "Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 56-57
1076320
  Гриневич Л. Підсумки навчального / підготував М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Л. Гриневич у Верховній Раді України розповіла про підсумки навчального року та підготовку до вступної кампанії
1076321
   Підсумки найбільших перестраховиків світу. Огляд збитків за 2017 рік // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (69). – С. 22-23. – ISSN 1810-7923
1076322
  Семененко М.П. Підсумки наради / М.П. Семененко
1076323
   Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2003 рік та завдання на 2004 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наукової роботи 26 грудня 2003 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2003. – 60 с. – На правах рукопису
1076324
   Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2004 рік та завдання на 2005 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 23 грудня 2004 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2004. – 68 с. – На правах рукопису
1076325
   Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2005 рік та завдання на 2006 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 28 грудня 2005 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2005. – 63 с. – На правах рукопису
1076326
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 1999 рік та завдання на 2000 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 26 січня 2000 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2000. – 89 с. – На правах рукопису
1076327
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2000 рік та завдання на 2001 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наук. роботи 31 січня 2001 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2001. – 149 с. – На правах рукопису
1076328
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2001 рік та завдання на 2002 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 11 січня 2002 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2002. – 58 с. – На правах рукопису
1076329
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2002 рік та завдання на 2003 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наук. роботи 26 грудня 2002 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2002. – 71 с. – На правах рукопису
1076330
  Жмудський О.З. Підсумки науково-дослідної роботи університету за 1973 рік і завдання на 1974 рік : Доповідь проректора по науковій роботі проф. О. З. Жмудського на Раді університету 4 березня 1974 року / О.З. Жмудський. – Київ, 1974. – 16 с.
1076331
  Жмудський О.З. Підсумки науково-дослідної роботи університету за 1973 рік і завдання на 1974 рік : Доповідь проректора по науковій роботі проф. О. З. Жмудського на загальних наукових зборах університету 12 березня 1974 року / О.З. Жмудський. – Київ, 1974. – 16 с.
1076332
  Амелічева Л.П. Підсумки наукової діяльності колективу викладачів та студентів юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса за 2017 рік // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 128-136. – ISSN 2518-7953
1076333
   Підсумки наукової та інноваційної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України за 2015 рік / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [уклад.: В.В. Отченашенко, В.В. Самсонова, Л.М. Мацейко та ін. ; підгот.: О.І. Барабаш, С.О. Більська, С.В. Боярчук та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 142 с. : табл. – Бібліогр.: с. 137-141
1076334
   Підсумки наукової та інноваційної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України за 2017 рік / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [уклад.: В.В. Отченашенко, В.В. Самсонова, Л.М. Мацейко та ін. ; підгот.: О.І. Барабаш, С.О. Більська, С.В. Боярчук та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 196 с. : табл. – Бібліогр.: с. 193-195
1076335
  Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2015 році // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 610-636. – ISSN 0869-2491
1076336
  Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2016 році // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 546-575. – ISSN 0869-2491


  "Протягом року здійснювалась коордінація наукових досліджень відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту з кафедрами міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України, Інституту ...
1076337
  Стасюк Павло Підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості "Безпека в житті- життя в безпеці" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 12-13 : фото
1076338
  Михайленко С.В. Підсумки обласного етапу конкурсу "Безпека в житті - життя в безпеці" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 15 : фото
1076339
   Підсумки обліку міської людності УРСР 1931 року. – Харків : Народне господарство та облік, 1933. – 213 с.
1076340
   Підсумки обліку скота в УРСР влітку 1936 року. – К, 1936. – 729с.
1076341
   Підсумки освітньої і наукової діяльності / інф. "Освіти України" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 грудня (№ 50)


  Відбувся онлайн-брифінг Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета щодо підсумків освітньої та наукової діяльності за 2021 рік.
1076342
  Хорунжий Ю. Підсумки останнього п"ятиріччя: чи відулася еволюція адвокатури? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 7 грудня (№ 23) : Адвокатура. – С. 26
1076343
  Тененбаум М. Підсумки перевиборів Рад 1930-31 р. / М. Тененбаум, І. Болотін : Господарство України. – 83 с.
1076344
  Сталін Й. Підсумки першої п"ятирічки і завдання першого року другої п!ятирічки / Й. Сталін, В. Молотов, В. Куйбишев. – [Б. м.] : Пролетар, 1933. – 97, [2] с.
1076345
  Щербакова О. Підсумки реалізації грошово-кредитної політики у 2013 році // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 6-9 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2310-2624
1076346
   Підсумки реєстрації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  В залі засідання колегії Міністерства освіти і науки України відбулася прес-конференція директора Українського центру оцінювання якості освіти щодо підсумків реєстрації для участі в ЗНО-2017 та проведення наступних етапів зовнішнього незалежного ...
1076347
   Підсумки реєстрації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  "Для участі у пробному тестуванні було подано 170996 заявок".
1076348
   Підсумки реєстрації [Пробне ЗНО-2022] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Для участі у пробному ЗНО зареєструвалися 155735 осіб, які замовили 232625 тестів, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Традиційно найбільше обрано тестувань з української мови і літератури (82317), математики (51684), англійської ...
1076349
  Лигін О. Підсумки роботи ВАКС за 2020 рік // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 21
1076350
  Сенченко М. Підсумки роботи книжкової індустрії Білорусі та Росії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 3-7. – ISSN 2076-9326
1076351
  Борисенко В. Підсумки роботи Міжнародної науково-практичної конференції у форматі круглого столу "Проблеми культури в українознавстві. Традиції та сучасні тенденції розвитку" (8-9 листопада 2012 року, м. Київ) / В. Борисенко, А. Пономаренко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 145-148


  О. Хоменко, старший науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ, проаналізував науковий доробок М. Максимовича - науковця, ректора Київського університету і творця першої у вітчизняній історії кафедри українознавства.
1076352
  Бутенко Г.П. Підсумки роботи МТС України за 1945 рік і завдання по підготовці машиннотракторного парку до польових робіт 1946 року / Г.П. Бутенко. – К.-Х., 1946. – 40с.
1076353
  Капралов Р. Підсумки роботи НСМЕП у 2007 році : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-93 : Рис. – ISSN 1605-2005
1076354
   Підсумки роботи та досягнення команди МОН протягом 2021 року // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (208). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366
1076355
  Кремень В. Підсумки розвитку загальної середньої і професійно-технічної освіти у 2002-2003 навчальному році та завдання на 2003-2004 навчальний рік // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 2/3. – С3-18. – ISSN 1682-2366


  Тези доповіді на підсумковій колегії МОН України 21 серпня 2003
1076356
   Підсумки розвитку Збройних Сил України у 2008 р. // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2 (104) : Біла книга 2008: оборонна політика України. – С. 7-16
1076357
   Підсумки розвитку Збройних Сил України у 2009 р. // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2 (116) : Біла книга - 2009. Збройні Сили України. – С. 9-20
1076358
   Підсумки розвитку Збройних Сил України у 2010 р. // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2011. – № 2 (128) : Біла книга - 2010. Збройні Сили України. – С. 7-22
1076359
   Підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8
1076360
   Підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8
1076361
   Підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8
1076362
  Старовойтенко І.П. Підсумки розвитку народного господарства України в пьятій пьятирічці / І.П. Старовойтенко. – К., 1957. – 90с.
1076363
  Орджонікідзе С. Підсумки розвитку промисловости за 1931 рік і завдання 1932 року. / С. Орджонікідзе, 1932. – 56с.
1076364
  Демська-Будзуляк Підсумки року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 2


  На питання про найбільш знакові події 2012 р. (книжки, дебют молодого автора) та свої творчі плани відповідає та розповідає українська письменниця Леся Демська-Будзуляк
1076365
   Підсумки року освіти й інформаційного суспільства // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 червня (№ 26)


  Видано збірник інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність МОНмолодьспорту за 2011 рік " 2011 - рік освіти та інформаційного суспільства". Збірник укладено за матеріалами структурних підрозділів та організацій міністерства за загальною ...
1076366
  Бичков О. Підсумки року. Онлайн університет - новітні інформаційні технології в освіті / О. Бичков, І. Примаченко; прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 2


  Підведено підсумки роботи сайту проекту КНУ імені Тараса Шевченка "Онлайн університет", який стартував у липні 2013 р.
1076367
  Губерський Л.В. Підсумки року: зроблено чимало. Ще більше - попереду // Міжнародник, 1997. – N 1


  Про загальні збори в Інституті міжнародних відносин 20 листопада 1996 р.
1076368
  Зайцев М В. Підсумки сесії 2011 р. Наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія» / М В. Зайцев, Г Н. Кобилінська // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 3/4. – С. 250-252. – ISSN 1991-0290


  Сесі Наукової ради НАН України з проблеми "Аналітична хімія" відбулася 17-23 травня 2011р. у с. Гурзуф (Крим). В роботі сесії прийняло участь 65 делегатів. Організаційний комітет сесії очолив голова Наукової Ради, член-кор. НАН України, д.х.н., проф. ...
1076369
   Підсумки сесії третього Пленуму Харківської Міської Ради 24-27 жовтня 1929 року : з додатком резолюцій. – [Харків], 1929. – 48 с.
1076370
  Мануїльський Д.З. Підсумки соціалістичного будівництва в СРСР. / Д.З. Мануїльський. – Київ, 1935. – 56с.
1076371
  Мусіна Л.А. Підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та першочергові завдання на перспективу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 6-11
1076372
  Карандій В. Підсумки та висновки / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Прес-конференція директора Українського центру оцінювання якості освіти Вадима Карандія щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації учасників тестування у 2016 році.
1076373
  Чечетов М.В. Підсумки та завдання приватизації в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 95-103 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1076374
  Попова В. Підсумки та напрями інвестиційної політики в Україні / В. Попова, В. Попов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-42. – ISSN 0131-775Х
1076375
   Підсумки та перспективи від туроператорів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 12-19 : фото. – ISSN 1998-8044
1076376
  Осипчук С. Підсумки та перспективи екологічних досліджень у системі інститутів землеустрою / С. Осипчук, М. Миргород // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 2018. – № 3. – С. 26-31
1076377
  Кузьмічов В.С. Підсумки та перспективи міжнародного співробітництва Київського національного університету внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-13.
1076378
  Руснак І.С. Підсумки та перспективи оборонного будівництва України в контексті реалізації воєнної політики держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 35-44. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1076379
  Кононенко П.П. Підсумки та перспективи першого (2006) і другого (2007) міжнародних конгресів "Українська освіта у світовому часопросторі" / П.П. Кононенко, Т.П. Кононенко // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 6-41


  До складу Міжнародної ради з питань освіти, науки, культури також увійшли представники КНУ імені Тараса Шевченка: заступник декана філософського факультету В.А. Бугров, доцент Л.П. Гнатюк, професор Інституту філології Л.М. Паламар. До Оргкомітету ...
1076380
   Підсумки та рекомендації проекту "Регулювання трудової міграції-виклики для України". – Київ, 2005. – 56с.
1076381
  Шпенов Д. Підсумки у реформуванні Верховного Суду України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)
1076382
  Радишевський Р. Підсумки української літературознавчої полоністики // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літ. ім.Т. Шевченка Нац. акад. наук України, Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2007. – Т. 9 : Європейський вимір української полоністики. – С. 7-35. – ISBN 978-966-96761-7-7


  У статті досліджується історія розвитку української літературознавчої полоністики. Проаналізовані наукові досягнення відомих літературознавців, серед яких науковці Київського університету: Ю.Л.Булаховська, Т.Н., Денисова, В.О. Захаржевська, В.К. ...
1076383
  Свистун В.К. Підсумки формування бази гравіметричних даних в Україні / В.К. Свистун, В.О. Антонов, П.Г. Пігулевський // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (75), липень - вересень. – С. 83-91 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1684-2189
1076384
  Косіор С.В. Підсумки хлібозаготівель і завдання КП(б)У в боротьбі за піднесення сільского господарства України / С.В. Косіор, 1933. – 65с.
1076385
   Підсумки чистки КП (б)У. – Х, 1930. – 96с.
1076386
  Мічурін І.В. Підсумки шестидесятирічних робіт. (1855-1935) / І.В. Мічурін. – Харків, 1949. – 659 с.
1076387
  Горяної Л.Г. Підсумкова колегія Міністерства освіти і науки України "Вища освіта України - Європейський вимір: стан, проблеми, перспективи" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 12-13 : фото
1076388
  Петришин Л. Підсумкова студентська конференція за результатами виробничої практики та стажування студентів спеціальності "Облік і аудит" ОКР "Спеціаліст", "Магістр" / Л. Петришин, Г. Сиротюк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 136-138 : фото
1076389
  Погосян Т.В. Підсумкове заняття з дисципліни "Безпека життєдіяльності" у Вінницькому технічному коледжі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 29-33 : табл.
1076390
  Тюріна Тетяна Підсумкове заняття з української літератури : урок-турнір у 5 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 27-29. – ISSN 0130-5263
1076391
   Підсумкове слово // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 465-476. – ISBN 978-617-7770-24-3
1076392
  Клочек Г. Підсумкове слово автора // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 27-29. – ISSN 0130-5263


  Обговорення "Концепціїї реформування літературної освіти.."
1076393
   Підсумковий документ міжнародного симпозіуму "Економічна теорія: історичні корені, сучасний стан і перспективи розвитку" (Москва, 10-11 червня 2004 року) // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 108-112. – ISSN 1811-3141
1076394
   Підсумковий звіт Міжнародного семінару "Моделі регулювання та системи забезпечення якості освіти" Сантьяго, Чилі, грудень, 2006 р. // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 3/4. – С. 61-72


  Забезпечення якості та великомасштабна реформа освіти: уроки для Чилі. Англія. Голландія. Нова Зеландія. Шотландія. Канада (провінція Британська Колумбія).
1076395
  Лисичарова Г.О. Підсумковий урок-гра на тему "Країни світу", 10 клас / Г.О. Лисичарова, Т.В. Ніколаєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 25-28 : табл., мал. – Бібліогр.: 4 назв.
1076396
  Климюк І.Б. Підсумковий урок-змагання на тему "Природні умови і ресурси, природні комплекси (ландшафти) України", 8 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 19-21 : мал. – Бібліогр.: 12 назв
1076397
  Чабан Галина Підсумковий урок - КВК з теми "Літосфера" 6 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-26 : Фото
1076398
  Бондаренко Г.Ф. Підсумковий урок з теми "Гідросфера", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 9-13 : слайд
1076399
  Зеркаль Ольга Підсумковий урок з теми "Маркетинг у підприємницькій діяльності" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
1076400
  Мартинова М. Підсумковий урок за історичною повістю І.Франка "Захар Беркут" / М. Мартинова, Л. Павленко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 23-27
1076401
  Хроменко І.А. Підсумковий урок за романом Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" : Урок-дослідження за технологією "ІпіеІ® Навчання для майбутнього". 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-15
1076402
  Хроменко І.А. Підсумковий урок за романом Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" : урок-дослідження за технологією "Intel® Навчання для майбутнього" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 19-20
1076403
  Гуріна В.В. Підсумковий урок у формі супер-шоу "Найрозумніший". 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-56
1076404
   Підсумкові збори року // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Грудень (№ 10)


  "Делегати конференції трудового колективу КНУ, яка відбулася 28 грудня 2021 року в режимі онлайн за наявності кворуму делегатів від усіх структурних підрозділів, схвалили Звіт ректора КНУ за 2021 рік. Роботу Університету у 2021 році представив ректор ...
1076405
  Різун В.В. Підсумкові контрольні роботи в системі освітнього моніторингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-33. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Стаття присвячена підсумковим контрольним роботам в системі освітнього моніторингу. Розглядаються загальні питання контролю знань.
1076406
  Кобернік С.Г. Підсумкові контрольні роботи в шкільних курсах географії / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 6-18 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1076407
  Ігнатова О.І. Підсумкові лексико-граматичні вправи та завдання з французької мови : (За програмою 1 року навчання, середній рівень) / О.І. Ігнатова; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 32с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
1076408
  Нахлік Є. Підсумкові уваги, духова еволюція Івана Франка // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 610-615. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1076409
   Підсумкові цифри // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  КНУ ім. Т. Шевченка - лідер за кількістю поданих абітурієнтами заяв.
1076410
  Денисенко Б.В. Підсумково-узагальнювальний урок з теми "Австралія", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 23-27 : рис., карта-схема, табл.
1076411
  Кравців З. Підсумований облік робочого часу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 365-371. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1076412
  Бекишев Г.А. Підсумовування послідовностей / Г.А. Бекишев, М.І. Кратко. – Київ : Вища школа, 1981. – 62 с.
1076413
  Ребошапка І. Підсумовуючий афоризм визвольного моменту Тараса Шевченка // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 92-93. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Одним із засобів посилення експресивних валентностей мови художньої літератури є її фразеологія, яка в літературному творі виконує зображально-емоційну функцію, за допомогою якої письменник-майстер слова зображає різні життєві факти і події, виявляє ...
1076414
  Гудим І. Підсумок Всеукраїнської конференції: інклюзивна освіта як пріоритет // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
1076415
  Черінь Г. Підсумок життя // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 507, травень : травень. – С. 11-12


  На прощання композиторові Ігореві Білогрудові.
1076416
  Коршук Т.П. Підсумок інтродукції та вивчення листопадних магнолій у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Т.П. Коршук, Р.М. Палагеча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати інтродукції листопадних магнолій. Вивчено їхні біолого-фізіологічні особливості. Колекція магнолій нараховує 50 видів, гібридів та форм.
1076417
  Чуб Д. Підсумок поетичної майстерності І. Качуровського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 10-11
1076418
  Стобєцький Р. Підсумок польської історіографії початку XXI століття // Критика. – Київ, 2013. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 20-24. – ISSN 1563-6461
1076419
  Маляр П. Підсумок творчости поета // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 192, січень : січень. – С. 12-15


  Творчість Яра Славутича.
1076420
  Вашека О.В. Підтвердження закону Заленського у папоротей / О.В. Вашека, О.В. Брайон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81-83. – (Біологія ; Вип. 30)


  На прикладі трьох видів папоротеподібних показано зміну анатомічних показників в акропетальному напрямку, а саме: збільшення кількості продихів та маси сухої речовини на одиницю площі поверхні вай, зменшення їх товщини. Закономірність зміни деяких ...
1076421
  Старченко О. Підтвердження кваліфікації спеціаліста як необхідний елемент його процесуального статусу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 249-250
1076422
  Кирик А.А. Підтвердження повноважень адвоката у цивільному процесі: проблемні питання // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 238-239. – ISBN 978-617-7041-84-8
1076423
  Дрейзіна Д. Підтвердження повноважень адвоката у цивільному судочинстві / Д. Дрейзіна, Є. Міняфаєва // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 92-95.
1076424
  Глотов М. Підтвердження права адвоката діяти від імені клієнта в суді // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1076425
  Дрозач М.І. Підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями в Україні (досвід та пропозиції) / М.І. Дрозач, Н.К. Стульпінас // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 11-14
1076426
  Костюк В.М. Підтвердження та вибір гіпотези в науковому дослідженні. / В.М. Костюк. – Київ, 1973. – 175с.
1076427
   Підтвердження трудового стажу з трудовою книжкою і без неї // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 15, август. – С. 6-7
1076428
   Підтвердили високий статус // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 1 : фото


  Про вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка. За результатами голосування ректором було переобрано Л.В. Губерського.
1076429
   Підтекст. – Київ
№ 1. – 1997
1076430
   Підтекст. – Київ
№ 2. – 1997
1076431
   Підтекст. – Київ
№ 3. – 1997
1076432
   Підтекст. – Київ
№ 4. – 1997
1076433
   Підтекст. – Київ
№ 5. – 1997
1076434
   Підтекст. – Київ
№ 6. – 1997
1076435
   Підтекст. – Київ
№ 7. – 1997
1076436
   Підтекст. – Київ
№ 8. – 1997
1076437
   Підтекст. – Київ
№ 9. – 1997
1076438
   Підтекст. – Київ
№ 10. – 1997
1076439
   Підтекст. – Київ
№ 11. – 1997
1076440
   Підтекст. – Київ
№ 12. – 1997
1076441
   Підтекст. – Київ
№ 13. – 1997
1076442
   Підтекст. – Київ
№ 14. – 1997
1076443
   Підтекст. – Київ
№ 15. – 1997
1076444
   Підтекст. – Київ
№ 16. – 1997
1076445
   Підтекст. – Київ
№ 17. – 1997
1076446
   Підтекст. – Київ
№ 18. – 1997
1076447
   Підтекст. – Київ
№ 19. – 1997
1076448
   Підтекст. – Київ
№ 20. – 1997
1076449
   Підтекст. – Київ
№ 21. – 1997
1076450
   Підтекст. – Київ
№ 22. – 1997
1076451
   Підтекст. – Київ
№ 23. – 1997
1076452
   Підтекст. – Київ
№ 24. – 1997
1076453
   Підтекст. – Київ
№ 25. – 1997
1076454
   Підтекст. – Київ
№ 26/27. – 1997
1076455
   Підтекст. – Київ
№ 28/29. – 1997
1076456
   Підтекст. – Київ
№ 30. – 1997
1076457
   Підтекст. – Київ
№ 31. – 1997
1076458
   Підтекст. – Київ
№ 32. – 1997
1076459
   Підтекст. – Київ
№ 33. – 1997
1076460
   Підтекст. – Київ
№ 34. – 1997
1076461
   Підтекст. – Київ
№ 35/36. – 1997
1076462
   Підтекст. – Київ
№ 37/38. – 1997
1076463
   Підтекст. – Київ
№ 39/40. – 1997
1076464
   Підтекст. – Київ
№ 41. – 1997
1076465
   Підтекст. – Київ
№ 42. – 1997
1076466
   Підтекст. – Київ
№ 43. – 1997
1076467
   Підтекст. – Київ
№ 44. – 1997
1076468
   Підтекст. – Київ
№ 45. – 1997
1076469
   Підтекст. – Київ
№ 46. – 1997
1076470
   Підтекст. – Київ
№ 47/48. – 1997
1076471
   Підтекст. – Київ
№ 1/2. – 1998
1076472
   Підтекст. – Київ
№ 3/4. – 1998
1076473
   Підтекст. – Київ
№ 5/6. – 1998
1076474
   Підтекст. – Київ
№ 7. – 1998
1076475
   Підтекст. – Київ
№ 8. – 1998
1076476
   Підтекст. – Київ
№ 9. – 1998
1076477
   Підтекст. – Київ
№ 10/11. – 1998
1076478
   Підтекст. – Київ
№ 14/15. – 1998
1076479
   Підтекст. – Київ
№ 16. – 1998
1076480
   Підтекст. – Київ
№ 17/18. – 1998
1076481
   Підтекст. – Київ
№ 19. – 1998
1076482
   Підтекст. – Київ
№ 20. – 1998
1076483
   Підтекст. – Київ
№ 21. – 1998
1076484
   Підтекст. – Київ
№ 22. – 1998
1076485
   Підтекст. – Київ
№ 23. – 1998
1076486
   Підтекст. – Київ
№ 24. – 1998
1076487
   Підтекст. – Київ
№ 25. – 1998
1076488
   Підтекст. – Київ
№ 26. – 1998
1076489
   Підтекст. – Київ
№ 27/28. – 1998
1076490
   Підтекст. – Київ
№ 29. – 1998
1076491
   Підтекст. – Київ
№ 30/31. – 1998
1076492
   Підтекст. – Київ
№ 32. – 1998
1076493
   Підтекст. – Київ
№ 33. – 1998
1076494
   Підтекст. – Київ
№ 34. – 1998
1076495
   Підтекст. – Київ
№ 35/36. – 1998
1076496
   Підтекст. – Київ
№ 37/38. – 1998
1076497
   Підтекст. – Київ
№ 39. – 1998
1076498
   Підтекст. – Київ
№ 40/41. – 1998
1076499
   Підтекст. – Київ
№ 42. – 1998
1076500
   Підтекст. – Київ
№ 43/44. – 1998
1076501
   Підтекст. – Київ
№ 45/46. – 1998
1076502
   Підтекст. – Київ
№ 47/48. – 1998
1076503
   Підтекст. – Київ
№ 49/50. – 1998
1076504
   Підтекст. – Київ
№ 51/52. – 1998
1076505
  Клочек Г. Підтекст літературно-художнього твору як джерело його художньої енергії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 68-79
1076506
  Загоруйко Н.А. Підтекст та езопова мова у листуванні Івана Світличного як ознака альтернативного дискурсу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 91-92
1076507
  Кикоть В.М. Підтекст як вимір макрообразу // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 78-84. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  На тлі оглядово-історичного показу лінгвістичних та психолого-літературознавчих досліджень явища підтексту демонструється різноманітність підходів у вивченні природи творення та функціонування останнього, а також обґрунтовується ідея генезису підтексту ...
1076508
  Сорока І.І. Підтекст як категорія сценічного мовлення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства (доктора філософії) : 17.00.02 / Сорока Іван Іванович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1076509
  Назарець Віталій Миколайович Підтекст як смисловий феномен та художнє явище : Дис... канд. філол. наук : 10.01.08 / Назарець Віталій Миколайович ; Рівненський держ. пед. ін-т. – Рівне, 1994. – 150 л. – Бібліогр.: л. 137-149
1076510
  Назарець В.М. Підтекст як смисловий феномен та художнє явище : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Назарець В.М. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1994. – 24 с.
1076511
  Юдкін-Ріпун Підтексти драм Лесі Українки // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 4 (36). – С. 7-19. – ISSN 1728-6875


  У драмах Лесі Українки має місце діалог к культурою декадансу, який увиразнює тематитку меланхолії та похідних від неї мотивів усамітнення, небуття, жертви
1076512
  Зимомря М.І. Підтексти на тлі літературного процесу / М.І. Зимомря, Н. Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 271-276. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6


  "У сподіваннях і трагічних зламах" - такий підзаголовок міститься на титульній сторінці четвертого тому "Історії української літератури". Йдеться про капітальний проект, що передбачає працю у десяти томах.
1076513
  Белоконь Н.А. Підтексти Ф. Достоєвського в творчості І. Чендея // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 3-10. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
1076514
  Непийвода Н.Ф. Підтекстова інформація в сучасних ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 62-68. – ISBN 966-581-295-6
1076515
  Фока М. Підтекстовий план "Катерини" Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 331-342. – ISBN 978-966-920-140-9
1076516
  Паламарчук М.М. Підтоплення земель на півдні України / М.М. Паламарчук, Н.Б. Закорчевна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 359-367 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
1076517
  Фея О. Підточений граніт науки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 39 (671), 25.09.-1.10.2020. – С. 36. – ISSN 1996-1561
1076518
   Підтримай пам"ятку і науковців! / підготувала Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 15). – С. 7


  У Інституті фізики НАН України рятують історичну будівлю головного корпусу за допомогою спільнокошту.
1076519
  Олійник О.Б. Підтримання в суді державного обвинувачення прокурором - одна з конституційних функцій // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 31-32
1076520
  Вахонєва Т. Підтримання виконання трудової діяльності на професійній основі як функція трудового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
1076521
  Юрчишин В. Підтримання державного обвинувачення в суді - першочергова конституційна функція прокуратурни України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.131-135. – ISSN 0132-1331
1076522
  Крикливий Р. Підтримання державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 35-40.


  Організаційні і кадрові питання
1076523
  Лісова Н. Підтримання державного обвинувачення у суді в умовах впровадження нового Закону України "Про прокуратуру" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 96-102. – ISSN 1026-9932
1076524
   Підтримання низької інфляції в Україні : Матеріали конференції, що відбулася у грудні 2004 р. у м. Києві. – Київ : Міленіум, 2004. – 122 с. – ISBN 966-8063-55-4


  Раскрывает метафизические, этические, теоретические и политические условия и предпосылки становления и развития современной рыночной экономики
1076525
  Пономаренко Г. Підтримання оптимального рівня вологи повітря в приміщеннях бібліотек та книгосховищ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. – С. 26-29. – ISBN 966-02-2853-8(серія); 978-966-02-4325-5(Вип.17)
1076526
   Підтримання прокурором публічного обвинувачення : підручник / [Балита Р.І. та ін. ; ред.: Пономаренко З.В. та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 629, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 599-625. – ISBN 978-617-7220-91-5
1076527
  Корнієнко О.В. Підтримання психосоматичного здоров"я практично здорових людей : Навчальний посібник / О.В. Корнієнко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 126с. – ISBN 966-594-143-7
1076528
  Назарук О. Підтримання публічного обвинувачення в суді – конституційна функція органів прокуратури України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 62-67. – ISSN 2409-4544
1076529
  Гринюк В. Підтримання публічного обвинувачення в суді: аналіз конституційних новел // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 115-120. – ISSN 1026-9932
1076530
  Торяник О.Ю. Підтримання публічного обвинувачення як функція прокуратури // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 272-274. – ISBN 978-617-7096-97-8
1076531
   Підтримання Універсальної десяткової класифікації: минуле і майбутнє / М.І. Кордейро, А. Славік, Г. Рісзаус, Ю. Скора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17-23.
1076532
  Кордейро Марія Інес Підтримання Універсальної десяткової класифікації: минуле і майбутнє / А. Славік, Г. Рісзаус ; пер. з англ. Ю. Скора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  У рамках співпраці Книжкова палата України отримала від Консорціуму УДК (Гаага, Нідерланди) наукову статтю англійською мовою, написану головним редактором Марією Інес Кордейро та її помічниками Аїдою Славік і Гергардом Рісзаусом для детальнішого ...
1076533
   Підтримати винахідників // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На Чернігівщині запроваджено конкурс «Краща інноваційна розробка». До участі приймалися інноваційні винаходи, розроблені за останні 5 років (незалежно від подання їх на участь в інших конкурсах), а також інноваційні розробки, які вже впроваджені у ...
1076534
  Шулікін Д. Підтримати інновації // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22)


  17 травня в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся науково-практичний круглий стіл "Проблеми та перспективи розвитку наукових парків України". Його мета - обмін досвідом, визначення найбільш гострих проблем функціонування зазначених інноваційних структур в ...
1076535
   Підтримати інноваційну систему / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про проведення парламентських слухань на тему: "Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку". "Пряма мова заступника голови Наукового комітету Нацради з розвитку науки і технологій, професора Інституту високих технологій ...
1076536
  Супрун Л. Підтримати Народну Конституцію - найвища громадянська позиція кожного! // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1076537
   Підтримати оборонні дослідження // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про V Міжнародну науково-практичну конференцію "Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки", яка відбулася в рамках виставки "Зброя та безпека-2017". "...Під ...
1076538
   Підтримати стартапи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У МОН завершують перший етап з підготовки законопроекту щодо стартапів - на часі його обговорення в експертному та бізнес середовищі. Про це розповів директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН Віктор Шовкалюк під час ...
1076539
   Підтримка - юним науковцям // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Указ про утворення спеціального Фонду з підтримки освітніх та наукових програм для молоді підписав Президент України Петро Порошенко. Про це він повідомив у Києві, під час зустрічі зі студентами й аспірантами. "Президент наголосив на важливості ...
1076540
   Підтримка академічної мобільності // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка стали переможцями конкурсного відбору для реалізації програми академічної мобільності SAM (Student academic mobility) від House of ...
1076541
   Підтримка Асоціації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 19 вересня (№ 36/37). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет долучився до роботи щорічної Конференції університетів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - 2022. Під час заходу учасники обговорили стан і перспективи розвитку української вищої освіти ...
1076542
  Ковальков О.Л. Підтримка афганського Руху Опору Адміністрацією Президента США Дж. Картера (1978-1980) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 163-175. – ISSN 2664-9950


  Основні положення і фактичний матеріал можуть бути використані для дослідження "афганської кризи" як складової "холодної війни". Оригінальність: висвітлено політику США щодо афганського Руху Опору на тлі погіршення радянсько- американських відносин у ...
1076543
   Підтримка в умовах пандемії / за інформацією Спілки ректорів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Обласні та київська міська олімпіади з математики цьогоріч проходили на базі провідних вишів країни. Таку ініціативу Київського національного університету імені Тараса Шевченка підтримала Спілка ректорів вищих навчальних закладів України. Вона була ...
1076544
  Тадеєва М. Підтримка викладання мов національних меншин у сфері освіти Чеської Республіки / М. Тадеєва, Л. Годунко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 160-164. – ISSN 2309-9127
1076545
  Семенов М.А. Підтримка викладачів, які використовують технології дистанційного навчання, в переміщеному університеті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 65-66. – ISBN 978-966-285-400-8
1076546
   Підтримка від ЮНІСЕФ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 31 жовтня (№ 42/43). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1076547
   Підтримка відкритого суспільства: моя історія / Інформ.-консульт. центр "Освіта", Львів ; Харків. громад. центр "Освіта", Харків ; [пер. з англ.: І. Ярощук ; ред.: В. Земляний]. – Львів : [б. в.], 2018. – 70, 66 с. : іл., портр. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Open society support: my story. – ISBN 978-617-7429-05-9
1076548
  Назаровець М.А. Підтримка відкритої науки в Technische Informationsbibliothek - TIB // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2022. – Вип. 61. – С. 7-16. – ISSN 2410-5333


  Проаналізовані напрями підтримки руху Відкритої науки у TIB - Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitatsbibliothek. З’ясовано, що ідеї Відкритої науки є провідними в реалізації завдань роботи бібліотеки, а підхід до їх ...
1076549
  Туркот М. Підтримка військовим прокурором публічного обвинувачення / М. Туркот, О. Єні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 66-72
1076550
  Полонський Вячеслав Григорович Підтримка вітчизняних виробників при членстві України в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано напрямки посилення горизонтальних програм державної допомоги виробникам, концепцію економічного механізму стимулювання роботодавців до вкладення коштів у людські ресурси, конкретизовано вимоги до підготовки фахівців та їхніх ...
1076551
  Полонський Вячеслав Григорович Підтримка вітчизняних виробників при членстві України в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано напрямки посилення горизонтальних програм державної допомоги виробникам, концепцію економічного механізму стимулювання роботодавців до вкладення коштів у людські ресурси, конкретизовано вимоги до підготовки фахівців та їхніх ...
1076552
  Полонський В.Г. Підтримка вітчизняних виробників при членстві України в СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано напрямки посилення горизонтальних програм державної допомоги виробникам, концепцію економічного механізму стимулювання роботодавців до вкладення коштів у людські ресурси, конкретизовано вимоги до підготовки фахівців та їхніх ...
1076553
  Жушман В.П. Підтримка вітчизняного аграрного товаровиробника - найважливіший напрямок подолання економічної й соціальної кризи: правові аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 107-114. – ISSN 0201-7245
1076554
  Калита П. Підтримка вітчизняного виробника: курс на вдосконалення та розвиток // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 7


  "11% цінової переваги для вітчизняних виробників - це мінімальна підтримка. Останнім часом в Україні вже на всіх рівнях влади заговорили про важливість підтримки вітчизняних виробників. І це чудово! Адже за минулі 25 років Україна практично втратила ...
1076555
  Миклащук І. Підтримка громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 4 (384). – С. 6-10. – ISSN 2313-559X
1076556
  Бекешкіна І. Підтримка громадянського суспільства в Україні: різні перспективи / Ірина Бекешкіна, Пьотр Кажмиркевич ; Inst. of publ. affairs. – Київ : Фонд "Демократичні ініціативи", 2012. – 64 с., 58, [2] с. : іл., табл. – Кн.-"переверт" укр., та англ. мовами. Назва англ. мовою: Making Ukrainian civil society matter. - Кн. опис. за обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7208-48-6
1076557
   Підтримка держави щодо розвитку інтеграційних процесів в Україні / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 91-94.
1076558
  Кропивницький Р.С. Підтримка держави як інструмент державного управління науковою діяльністю в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 105-110. – ISSN 2306-6814


  У статті досліджено особливості підтримки державою проведення наукових досліджень в Україні як один із інструментів державного управління.
1076559
  Євсюков О.П. Підтримка державної соціально-економічної безпеки в умовах глобалізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 85-88. – ISSN 2306-6814
1076560
  Проц А. Підтримка державою підприємницької активності переміщених осіб та учасників АТО // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 69-73
1076561
  Кабанцева А.В. Підтримка дитини в умовах емоційного напруження : навч.-метод. посібник / [А.В. Кабанцева, О.Л. Корнєєва] ; М-во охорони здоров"я України ; М-во світи і науки України, ДЗ "Наук.-практ. мед. реабілітац.-діагност. центр МОЗ України" [та ін.]. – Киев : КВІЦ, 2018. – 135, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 125-130. – ISBN 978-617-697-100-9
1076562
  Бондарчук К.П. Підтримка діяльності суб"єктів сільгоспгосподарювання в розвинених країнах як засобу забезпечення їх функціонування у формальному секторі економіки // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 226-232
1076563
  Бачинська О.М. Підтримка Дніпросоюзом культурно-мистецьких закладів за доби Гетьманату П. Скоропадського // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 11-12
1076564
  Попова О.Л. Підтримка житлового будівництва на селі "Власний дім": регіональний зріз // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 97-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
1076565
  Білик О. Підтримка і розвиток медіаграмотності в умовах швидкоплинного інформаційного середовища // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, С. Зворський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (95). – С. 21-25
1076566
  Вовченко Н. Підтримка інноваційних розробок - розбудова конкурентоспроможної України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 26-27 : фото
1076567
  Морозов В.С. Підтримка інноваційної діяльності у ФРН // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4. – С. 120-130. – ISSN 1729-7036
1076568
  Стасюк О. Підтримка інноваційної та винахідницької діяльності- фінляндський приклад // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.48-51. – ISSN 1608-6422
1076569
  Ящук І. Підтримка інтересу до читання в новому інформаційному середовищі // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 199-211. – ISSN 2411-4146
1076570
  Никитченко О.В. Підтримка інформаційної безпеки процесингу платіжних карт // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 122-124. – ISSN 2310-0974


  Розглянуто роль банківських установ у забезпеченні динамічного розвитку економіки, впровадженні сучасних банківських технологій та інструментів. Визначено проблеми надійного та ефективного процесингу платіжних карт, інформаційної та фінансової безпеки, ...
1076571
  Бондар Юрій Підтримка книговидання - умова формування національного інформаційного простору // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Національна держава й національна книга, книговидання взаємозалежні. Інтереси держави передусім ідеологічні - книга один із наріжних каменів творення нації, її самоусвідомлення та суверенності. Видавці очікують від держави сприяння у вирішенні ...
1076572
  Шуляк Василь Підтримка козацького руху українським та світовим православним духовенством // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 24-28
1076573
  Танчак Я.А. Підтримка малого підприємництва як фактор розвитку національної економіки / Я.А. Танчак, Н.П. Дребот, М.М. Миколишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 73-78. – ISSN 2071-4653


  "Досліджено місце та роль малого підприємництва для національної економіки; проаналізовано сучасний стан малого бізнесу в Україні; визначено основні фактори, що гальмують і перешкоджають його розвитку. Наведено детальну оцінку операційної діяльності ...
1076574
  Філиппова С.В. Підтримка малого промислового підприємництва в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 32-37. – ISSN 2306-6814
1076575
  Клименко К.В. Підтримка міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку в національних валютах / К.В. Клименко, М.В. Савостьяненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 103-116 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
1076576
   Підтримка міжнародної небесної системи відліку, вивчення її особливостей, зв"язку з носіями в оптичному діапазоні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 406с. : 150 рис., 66 таб. – Бібліогр.: 390 дж.


  Об"єкти досліджень: зорі в полях з радіоджерелами, індивідуальні каталоги положень та рухів зір, астрономічне застосування телевізійної системи "Спалах" та спостережного комплексу на базі телескопа АЗТ 8, можливі джерела космічних променів, магнітне ...
1076577
   Підтримка молодих науковців // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  "У Міністерстві освіти та науки України відбулося засідання робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо підтримки молодих учених".
1076578
   Підтримка молодих учених // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Рада заснувала іменні стипендії парламенту для молодих учених - докторів наук.
1076579
   Підтримка молодих учених // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 липня (№ 28). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Верховна Рада ухвалила постанову "Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук".
1076580
  Шулікін Д. Підтримка молоді й зарплати науковців // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Законопроект щодо підтримки молоді й норма стосовно зарплат науковців - які рішення були ухвалені на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій?
1076581
  Прокопенко В.А. Підтримка нових наукових напрямів - запорука інновацій / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 73-75. – ISSN 1027-3239
1076582
  Головатий М.Ф. Підтримка обдарованої, талановитої молоді // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 120-121. – ISBN 966-594-559-9
1076583
  Богданович І. Підтримка організацій громадянського суспільства з боку міжнародних інституцій та завдання світової спільноти // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 6 (386). – С. 2-6. – ISSN 2313-559X
1076584
  Антошкіна В. Підтримка підприємницької ініцативи безробітних громадян шляхом надання одноразової допомоги / В. Антошкіна, Н. Васильченко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 7-10.
1076585
  Білобровець О. Підтримка поляками Волинської губернії політики Росії на початку Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається ставлення польського населення Волинської губернії до Першої світової війни, в якій брала участь Росія. Підтримка поляками війни здійснювалась у різноманітних формах: маніфестаціях, заявах російських і польських політичних і ...
1076586
   Підтримка Польшею наших євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень - гарний приклад для інших країн // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 18 лютого (№ 32)
1076587
   Підтримка постраждалих // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 лютого (№ 7). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На базі Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля створили творчий простір FabLab - тут проводитимуть інтерактивні заходи для соціальної та психологічної реабілітації людей, які постраждали від конфлікту на Сході України. Відвідати ...
1076588
  Зибін С.В. Підтримка прийняття рішень при формуванні програм інформаційної безпеки держави: моделі загроз і ризиків / С.В. Зибін, В.О. Хорошко // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2015. – Т. 5, № 1. – С. 77-83. – ISSN 2223-5744
1076589
  Гнатчук Є.Г. Підтримка прийняття рішень щодо можливості сурогатного материнства на основі цивільно-правових підстав / Є.Г. Гнатчук, А.В. Горошко, В.Ю. Чернецька // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 12-16. – (Технічні науки ; № 4, т. 1 (287)). – ISSN 2307-5732
1076590
   Підтримка провідних та молодих учених // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  На сайті Національного фонду досліджень відкрито прийом заявок на другий конкурс наукових і науково-технічних проєктів НФД - "Підтримка досліджень провідних та молодих учених". Податися можна до 26 червня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба ...
1076591
  Кушлакова Н.М. Підтримка професійної згуртованості як елемент корпоративної культури науково-технічних об"єднань промислових регіонів України // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 77-93. – ISSN 2312-2587


  "На основі широкого кола джерел розглянуто основні напрями діяльності інженерно-наукових об’єднань промислових регіонів України, в основу діяльності яких було покладено ідею об’єднання інженерної спільноти з метою встановлення фахової комунікації, ...
1076592
  Ткаченко О.В. Підтримка родиною Терещенків соціально незахищених верств населення // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 47-49. – ISBN 978-966-581-772-1
1076593
  Дідок К.Ю. Підтримка розвитку альтернативних джерел енергії міжнародними фінансовими організаціями в країнах, що розвиваються, як фактор забезпечення енергетичної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 27-30
1076594
  Маріуц І. Підтримка розвитку ключових компетентностей у країнах Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 52-55. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльний аналіз досвіду країн Європейського Союзу в підтримці розвитку компетентнісного підходу на рівні національних стратегій, які досягли значного прогресу у включенні ключових компетентностей у національні навчальні плани й інші ...
1076595
  Назаровець С. Підтримка руху відкритого доступу в українському бібліотекознавстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 2 (199). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено результати соціологічного дослідження, яке проводилось серед вітчизняних фахівців бібліотечної справи з метою виявлення мотивуючих та стримуючих факторів щодо поширення ідей руху відкритого доступу в бібліотекознавстві. Ключові слова: ...
1076596
  Григор"єва Х.А. Підтримка сільськогосподарської кооперації в Україні: питання правового забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 288-292. – ISSN 2219-5521
1076597
  Козловський І. Підтримка словом і мільярдом євро. Європарламент надав офіційне добро на ухвалене 1 лютого Європейською комісією рішення про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 18 лютого (№ 32)
1076598
   Підтримка стартапів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Український фонд стартапів обрав 8 переможців пітчинг-сесій.
1076599
  Степаніщев М. Підтримка старшиною Мазепи в питанні переходу на бік Карла XII // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 207-209. – ISBN 978-966-171-90295
1076600
  Сергійчук Б. Підтримка Туреччиною державницьких устремлінь українського народу в період Першої світової війни // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 437-447. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті аналізуються кроки турецької державної влади щодо підтримки українських національно-визвольних змагань у роки Першої світової війни. Зокрема, розглядаютьтся контакти членів Союзу Визволення України, які, починаючи з 1914 р. перебували в ...
1076601
   Підтримка українських організацій у програмі "Горизонт 2020" / прес-служба МОН України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 5. – ISSN 1682-2366


  ЄС підтримуватиме участь українських організацій та дослідників у Рамковій програмі "Горизонт 2020".
1076602
  Роговий В. Підтримка українського студенства в еміграції як один з важливих чинників творення власної політичної еліти // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 71-75. – ISSN 1728-9343
1076603
  Роговий В.М. Підтримка українського студентства в Італії / В.М. Роговий, В.І. Сергійчук // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 2-11
1076604
  Опанащук П. Підтримка українською пресою кооперативного руху на початку XX ст. (за матеріалами газети "Рада") // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 157-159
1076605
  Бететто Н. Підтримка цілісності судової практики Верховним Судом Республіки Словенія - прецедентний характер його рішень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 189-195. – ISSN 1026-9932
1076606
  Бровченко Т.С. Підтримка чехословацькою владою культурно-освітньої діяльності української імміграції (перша пол. 20-х рр. XX ст.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 147-154. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1076607
  Янчук С. Підтримуючи традиції // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 4


  "Нещодавно Рух сприяння територіальній обороні України проводив масштабні навчання «Рух100. Верес» у Броварському районі Київської області. Знаменно, що вперше у навчаннях такого масштабу й значущості взяли участь найбільш активні й вмотивовані ...
1076608
  Гунько В.Т. Підтюпцем на Парнас : гумор, сатира / В.Т. Гунько. – Харків : Прапор, 1988. – 110 с.
1076609
  Дияк Я. Піду до пахучої : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 297


  Кінокритика на сюрреалістичну кінострічку "Криниця для спраглих". Це дебют у кінематографі Івана Драча, сценариста, та Юрія Іллєнка, режисера. Стрічку знято 1965 року, але покладено "на полицю" і вперше показано 1987 року.
1076610
  Казанжи А.П. Підхід "mixed-mode" або комбіновані методи опитування // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – C. 243-244
1076611
  Івохін Є.В. Підхід для розв"язку транспортної задачі з нечіткими ресурсами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-21. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглянуто метод пошуку оптимального розв"язку нечіткої транспортної задачі, ресурси в якій представлено нечіткими трикутними числами. Проілюстровано використання метода на прикладі реальної транспортної задачі. Розглянуто узагальнення ...
1076612
  Матюшенко І.Ю. Підхід до автоматизації методології форсайт щодо визначення науково-технологічних пріоритетів наноіндустрії / І.Ю. Матюшенко, І.В. Шостак, М.О. Данова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 121-130 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2222-0712
1076613
  Рось А.О. Підхід до автоматизації планування інформаційної боротьби / А.О. Рось, І.В. Молдавчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 110-117


  Аналізуються особливості завдань планування інформаційної боротьби. Формулюються вимоги до математичного апарату планування. Розглядається підхід до формалізації механізму цілепокладання. Як апарат формалізації завдань планування інформаційної боротьби ...
1076614
  Рось А.О. Підхід до автоматизації планування інформаційної боротьби / А.О. Рось, І.В. Молдавчук // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
1076615
  Бабіч О.М. Підхід до аналізу інформаційного потоку новин ЗМІ з урахуванням його емоційних характеристик / О.М. Бабіч, О.О. Матвієнко, А.С. Глухова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 128-133. – ISSN 2524-0056
1076616
  Бондаренко Е. Підхід до вибору програмно-технічної та обгрунтування технологічної основи створення інтерактивної карти природно-заповідного фонду України в Полтавській області / Е. Бондаренко, М. Кирилюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 99-103. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817
1076617
  Бондаренко Е. Підхід до вибору програмного забезпечення для геоінформаційного еколого-географічного картографування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-12. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Науково обґрунтувано та визначено принципи, на основі яких має обиратися програмне забезпечення для побудови багатофункціональної еколого-географічної ГІС. The choice of the software for geoinformation ecological-geographical mapping consists in a ...
1076618
  Плоткіна М. Підхід до виділення парадигми складного речення в англістиці // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 156-161
1076619
  Калюжна Н.Г. Підхід до визначення гравітаційних чинників впливу на зовнішньоторговельні відносини країн // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 2222-0712
1076620
  Айстраханов Д.Д. Підхід до визначення обсягів резервних фондів на випадок економічної кризи / Д.Д. Айстраханов, Д.В. Максименко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1076621
  Павленко О.В. Підхід до визначення раціональної схеми доставки збірних відправлень у міжнародному сполученні / О.В. Павленко, Д.М. Копитков // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 35-41 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1076622
  Ус Г.О. Підхід до визначення сутності знань у контексті моделювання бізнес-процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1076623
  Лук"яненко С.Ф. Підхід до викладання англійської мови як другої іноземної на факультетах іноземних мов // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 95-99


  Висвітлено питання застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з англійської мови. Продемонстровано, що кейс-метод, метод проектів, рольова гра є новими стратегіями в оформленні сучасного навчального процесу.
1076624
   Підхід до вирішення задачі компромісно-оптимального вибору маршруту руху об"єктів в конфліктному середовищі / С.А. Шворов, А.М. Берназ, О.І. Бурчак, Ю.В. Каменчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 68-70. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглянута задача вибору компромісно-оптимального маршруту руху військових підрозділів (об"єктів) в конфліктному середовищі. Рішення даної задачі пропонується методом багатокритеріального динамічного програмівання. The article describer ...
1076625
  Горшенін О.Є. Підхід до виявлення змін на космічних знімках / О.Є. Горшенін, Р.М. Осадчук // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир, 2015. – Вип. 11. – С. 154-159. – ISSN 2076-1546
1076626
  Половцев О.В. Підхід до врахування невизначеностей при розв"язанні задач державного управління : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 92-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1076627
  Донець І. Підхід до врегулювання територіального конфлікту у Південно-Китайському морі // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 53-56
1076628
  Ляшенко О.М. Підхід до дослідження впливу структури галузевого ринку на інноваційну активність підприємств : економічна теорія та історія економічної думки / О.М. Ляшенко, З.М. Бойко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 17-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1076629
  Горбачук В.М. Підхід до збільшення валового внутрішнього продукту держави за фіксованого бюджету / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 54
1076630
  Цікало Є.І. Підхід до ідентифікації стану суб’єкта господарювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 27-33
1076631
  Іванов Ю.Б. Підхід до класифікації податків і зборів в контексті розрахунку імпліцитних ставок в Україні / Ю.Б. Іванов, О. Чумакова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 106-112


  Досліджено методичний підхід до розрахунку імпліцитних податкових ставок, який використовується в країнах ЄС, з урахуванням особливостей його застосування в Україні. Запропоновано класифікацію податків і зборів України за економічними функціями.
1076632
  Іванов Є.В. Підхід до композиції абстрактних систем обробки сигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 110-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті формалізовано поняття системи обробки сигналів на абстрактному рівні і запропоновано метод композиції для широкого класу таких систем. Запропонована формалізація базується на понятті сигналу як величини, що змінюється у часі, ланки як ...
1076633
  Підчибій Л.В. Підхід до модернізації захисного шолома льотчика тактичного літака з метою підвищення ефективності виконання ним операторських функцій // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 81-84
1076634
  Терновой М.Ю. Підхід до обробки інформації на основі деревоподібних баз знань зі змішаною схемою виведення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Терновой М.Ю.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1076635
  Ващаєва Н.А. Підхід до оптимізації дизайну вибірки для підвищення надійності оцінювання показників на регіональному рівні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 4-7
1076636
  Манько О.В. Підхід до організації захисту військовослужбовців від негативного інформаційного впливу / О.В. Манько, О.М. Наумчак // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ;голов. ред. Фриз С.П. ; редкол.: Васюта К.С., Грищук Р.В., Журавський Ю.В. [та ін.]. – Житомир, 2019. – Вип. 17. – С. 110-120. – ISSN 2076-1546
1076637
  Приходченко К.І. Підхід до організації навчально-виховного процесу з погляду середовища: теоретичний аспект // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 17-31
1076638
  Погорілий С.Д. Підхід до оцінки ефективності паралельної роботи програмно-апаратної платформи / С.Д. Погорілий, Б.В. Мигашко // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Красноармійськ, 2016. – С. 70-74. – (Серія : "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" ; № 1 (22)). – ISSN 1996-1588


  Створено програмний комплекс для дослідження програмно-апаратної платформи Java. Запропоновано використання алгоритму Джонсона для тестування систем. Виконано формалізацію алгоритму засобами модифікованої системи алгоритмічних алгебр Глушко-ва. ...
1076639
  Ланде Д.В. Підхід до оцінки живучості наукових публікацій при довготерміновому зберіганні в інтернет-середовищі / Д.В. Ланде, Б.О. Березін // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 4. – С. 34-43. – ISSN 1560-9189
1076640
  Яхно Т.П. Підхід до оцінювання внеску соціальної відповідальності бізнесу в соціально-економічний розвиток національної економіки країни // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 15-28. – ISSN 2071-4653
1076641
  Давидков С.О. Підхід до оцінювання ефективності податкової політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 80-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
1076642
  Красовська Г.В. Підхід до побудови багатоагентної технології календарного планування у будівництві / Г.В. Красовська, О.В. Ізмайлова // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 161-162
1076643
  Анісімова Л. Підхід до побудови інтегрованої системи управління якістю на базі екологічної стратегії // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 37-53. – ISSN 2078-5860
1076644
  Литвин В.В. Підхід до побудови інтелектуального агента визначення групи банківського ризику на основі онтології : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 314-320 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1076645
  Браіловський М.М. Підхід до покращення комплексної системи захисту інформації дата-центру "Укртелеком" / М.М. Браіловський, А.О. Хижняк // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 256-257
1076646
  Казанцев А.М. Підхід до пошуку біляземних астероїдів малими телескопами / А.М. Казанцев, І.В. Сердюков // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 74
1076647
  Авдєєва М.С. Підхід до проблеми екологізації готелів на територіях наближених до аеропортів / М.С. Авдєєва, Г.В. Кравчук // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 20-27 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
1076648
  Матвіїшин Є. Підхід до прогнозування надходжень від податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету Львівської області / Є. Матвіїшин, Ю. Фабрика // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 108-113 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1076649
  Снігуров А.В. Підхід до прогнозування та оцінки ситуації при комплексній інформаційній атаці на організацію з використанням індикаторів ризиків інформаційної безпеки / А.В. Снігуров, В.Ю. Балашов, А.Ю. Нестеренко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 184-188. – ISSN 1997-9568
1076650
   Підхід до реалізації структури операційної системи для розрахункових кластерів / Д.А. Федюков, С.Г. Рябчун, В.П. Савкова, В.О. Міщенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 150-155


  У статті аналізуються основні стандарти та ресурси, що застосовуються в операційних системах для розрахункових кластерів. Також розглядаються загальні принципи реалізації апаратно-програмних засобів, які має застосовувати особа, що приймає ...
1076651
  Оніщук Ю.М. Підхід до реєстрації потоків повільних і швидких нейтронів з використанням твердотільних трекових детекторів типу CR-39 / Ю.М. Оніщук, В.М. Петришин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 370-375. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведене експериментальне дослідження підходу до реєстрації потоків повільних і швидких нейтронів з використанням твердотільних трекових детекторів (ТТД) типу CR-39 при реєстрації потоків повільних і швидких нейтронів. ТТД з воднемісткими і борними ...
1076652
  Мухіна М.О. Підхід до рівневої класифікації електронного громадянського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 87-89
1076653
  Горошко І.О. Підхід до розв"язання задачі параметричної ідентифікації моделі згинних коливань лопаті вітрової турбіни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В роботі пропонується підхід до побудови спрощеної моделі балкового типу для композитної лопаті вітрової турбіни на основі результатів скінченно-елементного моделювання. Модель дає змогу ефективно і з достатньою точністю описувати нижчі форми згинних ...
1076654
  Зеленський А.Г. Підхід до розрахунку шаруватих фізично нелінійних пластин симетричної структури за некласичною теорією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
1076655
   Підхід до синтезу похідних [...] - тризаміщених алкілгідразинів з карбонових кислот / С.О. Кохан, А.В. Тимцунік, В.С. Москвіна, О.О. Григоренко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 7. – C. 72-78. – ISSN 1025-6415
1076656
  Кончаковська Е.О. Підхід до управління інвестиційно-інноваційним розвитком національної економіки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 91-96. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1076657
  Полуектова Н.Р. Підхід до управління сервісами інформаційної системи підприємства на основі аналізу оболонок даних // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 273-278 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1076658
  Соколова Н.М. Підхід до управління системою економічної оцінки екологічного ризику // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2017. – № 2 (38). – С. 66-72. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1076659
  Россошанська О.В. Підхід до формування системи оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 124-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 65 назв. – ISSN 2222-8810
1076660
  Авдєєва Н.Ю. Підхід до функціональної організації медіатек / Н.Ю. Авдєєва, В.В. Шаргородська // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (19). – C. 30-36. – ISBN 978-966-929-625-2
1076661
   Підхід комплексний, системний. – К, 1977. – 200с.
1076662
  Мельник А.В. Підхід отримання геопросторових даних у геоінформаційних системах військового призначення // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 154-158. – ISSN 0868-6939
1076663
  Субач І.Ю. Підхід реалізації структури системи підтримки прийняття рішень чергового адміністратора інформаційної мережі / І.Ю. Субач, П.В. Хусаінов, В.О. Міщенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 103-107
1076664
  Білоус П. Підхлібне одописання або Як українські письменники часів Руїни хотіли сподобатися Московії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 19-25 листопада (№ 47). – С. 10
1076665
  Мосієвич О.О. Підходи в оцінюванні компаній при венчурному фінансуванні / О.О. Мосієвич, С.В. Сєміколенова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 93-103 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2306-6792
1076666
  Фісун К.А. Підходи використання систем підтримки прийняття рішень як компоненти інформаційного забезпечення організації в умовах ринкової економіки / К.А. Фісун, А.Ю. Сиса // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 68. – С. 192-198. – ISSN 2075-4892
1076667
  Сенчук В. Підходи ВОІВ стосовно охорони офіційних назв держав і внесення їх до позначень // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 87-96. – ISSN 2308-0361
1076668
  Валіулліна В З. Підходи гіперглобалістів до вивчення теорії транснаціоналізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 19-23. – ISSN 2222-4459
1076669
   Підходи для ведення електронних перекладних словників / І.В. Пампуха, В.О. Осипа, А.П. Хабаєв, О.О. Пронь, О.О. Шипнівська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 135-137


  У статті розглянуто існуючі підходи для забезпечення ведення електронних перекладних чиків (своєчасного оновлення), сформульовані функціональні і технічні вимоги до розробки нного забезпечення для її реалізації, а також вказані переваги вибраних для ...
1076670
   Підходи до in silico аналізу метрик різноманіття мікробіому забруднених радіонуклідами грунтів / О.Ю. Паренюк, І.О. Сімутін, Д.О. Самофалова, Ю.В. Рубан, В.В. Іллєнко, Н.Г. Нестерова, І.М. Гудков // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 9, № 5/6. – С. 10-16. – ISSN 2078-9912
1076671
  Бондарчук В. Підходи до аналізу документації з ТЦУ. Чи можна уникнути позапланової перевірки // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 28
1076672
  Зражевська Н.І. Підходи до аналізу енігматичних медіатекстів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 11-16


  У статті розглянуто енігматичний дискурс медіатекстів. Автор стверджує, що сучасну людину парадоксальним чином залучено до міфологічного середовища, до енігматичного дискурсу, що найповніше представлений у медіатекстах. Панування та популярність ...
1076673
  Костиря І.О. Підходи до аналізу політичної комунікації в сучасному науковому дискурсі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 246-256
1076674
  Голод А.П. Підходи до аналізу санаторно-курортного господарства у структурі регіональних туристичних систем / А.П. Голод, С.Р. Мороз, Ю.Б. Феленчак // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 118-124. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано застосування системного підходу в дослідженні санаторно-курортного господарства регіону та доцільність його аналізу у структурі регіональних туристичних систем. Визначено, що усі концептуальні та інституціональні аспекти розвитку ...
1076675
  Бобров Є.А. Підходи до аналізу стану енергетичної безпеки держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 123-132
1076676
  Кучерук О.Я. Підходи до аналізу та формування структури асортиментної політики підприємства / О.Я. Кучерук, Р.І. Кучерук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 71-75. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1076677
  Затонацька Т.Г. Підходи до аналізу фіскальної політики України (1998-2004 роки) : податки / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.91-100 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1076678
  Молочник Ю.Б. Підходи до аналізування активізації персоналу комунікаційної сфери промислових підприємств / Ю.Б. Молочник, Н.О. Шпак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 70-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1076679
  Горбачук В.М. Підходи до бюджетного прогнозування / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для актуальної проблеми бюджетного прогнозування запропоновані підходи, які дозволяють будувати множину первинних показників, а також функції, алгоритми, мережі, визначені на цій множині. Показано, що такі підходи реалізуються сучасними інформаційними ...
1076680
  Білозір О.В. Підходи до взаємодії та участі України в трансєвропейських освітніх програмах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 88-92. – ISSN 2306-6814
1076681
  Микусь С.А. Підходи до вибору варіанту побудови інформаційно-телекомунікаційної системи військового призначення / С.А. Микусь, О.М. Сівоха, Р.В. Лісневський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (38). – С. 21-26. – ISSN 2311-7249
1076682
  Кравець А.Ю. Підходи до вивчення біополітики у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 121-128. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 4 (26)). – ISSN 2312-2714
1076683
  Корнєєв В.В. Підходи до вивчення прихованого текстового впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-79. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядаються підходи до вивчення прихованого текстового впливу в контексті структури твору, лексичного наповнення та ситуації мовлення. Пропонується класифікація прихованого текстового впливу з позиції шляхів реалізації результату.
1076684
  Таран С.В. Підходи до вивчення регіоналізму та етнічних груп у західній політології: гіпотези для України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 136-153


  У статті аналізуються сучасні західні теорії, які описують суспільства зі зна- чними політичними поділами і можуть бути використані для вивчення регіоналізму в Україні. На основі проаналізованих теорій запропоновані гіпотези, які пояснюють характер ...
1076685
  Ричагівська Ю. Підходи до вивчення складного речення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 149-152. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1076686
  Фокін С.Б. Підходи до вивчення трансформації стану при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-96. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено можливі типи трансформації стану при перекладі, серед яких, окрім трансформації суто пасивного та активного станів, виділено трансформації структур з каузативним, взаємним, зворотним та безособовим значеннями.
1076687
  Братчикова Т. Підходи до вивчення фотографії в соціології // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 291-293
1076688
  Гриценко А.С. Підходи до визгначення теоретичного змісту економічної безпеки підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 180-189


  У статті досліджено теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства, шляхом групування їх до основних підходів, які розкривають її зміст. Виділено наступні підходи до трактування економічної безпеки підприємства: цільовий, інформаційний, ...
1076689
  Кузнецова І. Підходи до визначення границь моніторингу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 44-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті вирішено проблему стосовно окреслення границь збору інформації для виконання стадії управління моніторингом. Запропоновано модель системи формування стратегічних факторів успіху, яка дозволяє визначити границі моніторингу. Доведено ...
1076690
  Кувшинова А. Підходи до визначення економічної сутності поняття "додадковий капітал" / А. Кувшинова, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Колюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 33-38
1076691
  Лещук В.І. Підходи до визначення економічної сутності фінансової глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 254-255. – ISBN 978-966-188-219-4
1076692
  Щеглюк С.Д. Підходи до визначення ефективності реалізації підприємницького потенціалу регіону в умовах змін просторової організації економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – C. 22-27. – ISSN 1562-0905
1076693
  Смєсова В.Л. Підходи до визначення змісту інвестиційного потенціалу національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-47. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1076694
  Кваша Т.К. Підходи до визначення індикаторів економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 37-44
1076695
  Боговик О.А. Підходи до визначення категорії валентності. Аналіз студій вітчизняних та зарубіжних учених, присвячених дослідженню категорії валентності // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 42-49. – ISBN 978-966-2303-00-1
1076696
  Сотниченко Володимир Миколайович Підходи до визначення навчальних елементів у системі історичної та суспільствознавчої освіти // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1076697
  Штельмах О.О. Підходи до визначення показників регіональної соціальної безпеки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 237-240. – Бібліогр.: 4 назви
1076698
  Савицька К.В. Підходи до визначення поняття "відходи" з метою ГІС-картографування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 121-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
1076699
  Жилєнко С.М. Підходи до визначення поняття "державний борг" / С.М. Жилєнко, О.О. Ляховець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 42-46. – ISSN 2222-4459
1076700
  Ідак Ю.В. Підходи до визначення поняття "морфологія" та "морфологія міста" в контексті теорії містобудування // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 153-159. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2076-815X
1076701
  Вероніка Т. Підходи до визначення поняття "привід до вчинення злочину" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 57-58
1076702
  Сімонова В.С. Підходи до визначення поняття «конкурентний потенціал» та його роль у формуванні конкурентоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 194-197
1076703
  Мелешемга А. Підходи до визначення поняття верховенства права: в пошуках консенсусу? / А. Мелешемга, Т. Яремко // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 221-232.
1076704
  Царенкова Т.О. Підходи до визначення поняття витрат виробництва та їх класифікація // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 186-193
1076705
  Трофімцов В.А. Підходи до визначення поняття протидії тероризму в Україні // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 404-409. – ISSN 2307-3427
1076706
  Пуль С. Підходи до визначення поняття та елементів позову в цивільному судочинстві // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 63-72
1076707
  Матлак О.О. Підходи до визначення пріоритетів структурної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-16. – (Економіка ; вип. 47)


  Обгрунтовано, що в сучасних умовах найважливіше значення у формуванні структурної політики набуває науково-технологічна складова. Запропоновано підходи до визначення пріоритетних напрямів структурної політики України.
1076708
  Стриж О. Підходи до визначення проблематики соціального часу в соціології // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 344-345
1076709
  Кравцевич Н.С. Підходи до визначення соціальної компетентності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 324-329
1076710
  Голобородько Я.О. Підходи до визначення структури фінансового механізму держави // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 181-182. – ISBN 978-966-188-219-4
1076711
  Гідулян А. Підходи до визначення суб"єктів малого і середнього бізнесу та їх застосування в банківській практиці // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 7 (185). – С. 40-45
1076712
  Аржевітін С. Підходи до визначення сутності грошей // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 140-146. – ISSN 0201-758Х
1076713
  Волошук Р.Є. Підходи до визначення сутності і принципів організації адміністрування податків // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 34-43
1076714
  Марченко О.В. Підходи до визначення сутності кадрової безпеки та її ключових ознак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 337-344. – ISSN 2222-4459
1076715
  Кулинич М.Б. Підходи до визначення сутності методів калькулювання у вітчизняній і міжнародній обліковій практиці / М.Б. Кулинич, Н.В. Ковтун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 154-158. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
1076716
  Рассомахіна О.А. Підходи до визначення сутності права на торговельні марки за законодавством України та міжнародно-правовими нормами // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 5. – С. 18-27.
1076717
  Полехіна І. Підходи до визначення сучасного стану корпоративної культури публічного управління в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 52-57. – ISSN 2414-4436
1076718
  Сащук Г.М. Підходи до визначення та трактування сутності інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 179-189


  Здійснена спроба розуміння, тлумачення та опису інформаційного суспільства. Осуществлена попытка понимания, толкования и описания информационного общества. The attempt of understanding, interpretation and description of the information society is made.
1076719
  Спанатій О. Підходи до визначення терміна "самвидав" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-28. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає утворення терміна "самвидав", що з"явився на позначення вищої конспіративної літератури в радянський період. Автор рассматривает образование термина "самиздат", появившегося на обозначение высшей конспиративной литературы в советский ...
1076720
  Прохоров-Лукін Підходи до визначення шкоди, завданої порушенням прав інтелектуальної власності, в юридичній практиці США // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 4-18. – ISBN 978-617-696-564-0. – ISSN 2308-0353
1076721
  Прудникова І.М. Підходи до визначення якості і ефективності організаційної структури управління підприємством // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 84-89. – ISSN 1995-0519
1076722
  Гоцуляк С.М. Підходи до визначеня оборотного капіталу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 183-188. – ISSN 0321-0499
1076723
  Дрогушевська І.Л. Підходи до використання екзонімів у картографічних творах різної тематики // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 4-21


  У статті розглянуто проблему використання традиційних географічних назв - екзонімів - у картографії. Проаналізовано основні напрями у світовій практиці щодо їх вживання на міжнародному рівні та політику і рекомендації ГЕГНООН. Використовуючи ...
1076724
  Калініченко А.О. Підходи до вилучення параметрів з відгуків електронного носа / А.О. Калініченко, Л.Ю. Арсеньєва, Ю.Л. Буценко // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2017. – Т. 12, № 3. – С. 112-122. – ISSN 1991-0290
1076725
  Яскал І.В. Підходи до вимірювання просторової локалізації підприємницької діяльності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 120-128. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1562-0905
1076726
  Кулініч М.Т. Підходи до виокремлення меж регіону Середнього Подніпров"я // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 67-73. – ISSN 0868-6939


  У статті представлено і проаналізовано 14 схем виділення меж Середнього Подніпров"я різними авторами. Всі ці схеми розділено на 4 групи відповідно до основних підходів виокремлення регіону Середнього Подніпров"я: гідрологічний, фізико-географічний, ...
1076727
  Тітенко Г.В. Підходи до вирішення проблеми видалення твердих побутових відходів в системі екологічного менеджменту територій / Г.В. Тітенко, С.М. Широкоступ // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 136-142. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1992-4224
1076728
  Усик В.І. Підходи до вироблення політики уряду в умовах невизначеності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 5-8. – ISSN 2306-6814
1076729
  Семенкова М. Підходи до виявлення зовнішнього керування міжнародними міграцій-ними процесами // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 185-193. – ISSN 2519-4518
1076730
  Олексін Ю. Підходи до внутнішнього диференціації в навчанні історії старшокласників у радянській школі (70-80-ті роки XX ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10 (994). – С. 57-61. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито основні підходи до внутрішньої диференціації у навчанні історії старшокласників у радянській школі періоду 70-80-ті років XX ст..
1076731
  Гринько Т.В. Підходи до впровадження стратегічного планування на торговельних підприємствах / Т.В. Гринько, І.О. Андросова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 146-154. – ISSN 2222-0712
1076732
  Скороход Ю. Підходи до врегулювання ліванського конфлікту (1975-1990): історіографічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-35. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено підходи до врегулювання ліванського конфлікту (1975-1990), які були окреслені в політичній науці. Виокремлено та проаналізовано три базові моделі вирішення ліванської проблеми: традиціоналізм (модифікація конфесійної системи Лівану); ...
1076733
  Стахєєва-Боговик Підходи до встановлення місцезнаходження "центру основних інтересів" боржника у справах про транскордонну неспроможність // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 169-175


  У статті досліджуються основні підходи до встановлення місцезнаходження "центру основних інтересів боржника" у справах про транскордонну неспроможність. Основна увага приділяється аналізу самого терміна та практиці розгляду справ у транскордонній ...
1076734
  Ільїн В.М. Підходи до встановлення нормативних значень показників структурно-лінгвістичного аналізу варіабельності серцового ритму у спортсменів / В.М. Ільїн, М.М. Філіппов, К.О. Апихтін // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 88-92 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1992-7894
1076735
  Максименко О. Підходи до втілення професійного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій профільній школі країн Європейського Союзу // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 72-73. – ISBN 978-966-644-324-6
1076736
  Шомпол О. Підходи до гармонізації законодавства України про екологічну безпеку в контексті досліджень наукової школи "Земельне, екологічне право та право екологічної безпеки" // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 103-105
1076737
  Куташев І.В. Підходи до державного управління соціально-економічними системами // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – C. 64-66. – ISSN 2306-6814
1076738
  Некрасова І. Підходи до діагностики способу життя людини // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 65-71. – ISSN 1810-2131
1076739
  Кунцевич В.О. Підходи до діагностики фінансового потенціалу підприємства : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 68-75. – Бібліогр.: 11 назв
1076740
  Гнатовський М. Підходи до дослідження питань відповідальності в сучасному міжнародному гуманітарному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 89-90. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1076741
  Барило О.Г. Підходи до дослідження функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 124-130. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1076742
  Христофорова О. Підходи до еволюції соціологічного знання // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 38-42


  Подано порівняльний аналіз підходів до еволюції соціологічного знання. У контексті співіснування в сучасному соціологічному дискурсі альтернативних еволюційних підходів звернуто увагу на такі: еволюція стилів мислення (К. Маннгейм); еволюція ...
1076743
  Головань С.М. Підходи до електронного документообігу з обмеженим доступом та його захист // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 87-92
1076744
  Циганов О.Г. Підходи до з"ясування сутності поліцейських послуг: вітчизняні реалії та зарубіжна практика // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 186-193. – ISSN 2524-0323
1076745
  Панасюк Л. Підходи до закріплення правової форми судових рішень в адміністративному судочинстві країн Європейського Союзу та України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 228-230
1076746
  Фесенко А.О. Підходи до захисту електронного листування / А.О. Фесенко, О.В. Іванчишин // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 326-327
1076747
  Орос І.І. Підходи до здійснення освіти дорослих у Великій Британії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 12-18. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1076748
  Шевченко О.В. Підходи до здобування тематичної інформації із мережі Інтернет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 235-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються основні аспекти пошуку тематичної інформації в Інтернет. Проаналізовані можливості різних типів пошукових систем та запропоновано підхід до одержання тематичної інформації в Інтернет, базований на агентній технології. Ключові слова: ...
1076749
  Біла Д. Підходи до ідентифікації страхових груп // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 42-51. – ISSN 1818-5754
1076750
  Кваша К.В. Підходи до інтегрального оцінювання стану економічної безпеки як складної системи / К.В. Кваша, Р.В. Волощук // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 31-41 : фото, рис. – Бібліогр.: 28 назв.
1076751
  Серьогіна Т.В. Підходи до інтерпретації поняття "публічні послуги" / Т.В. Серьогіна, Ю.А. Савченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 26-31. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
1076752
  Греба Р. Підходи до інтерпретації поняття "соціальна послуга" в теорії державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 6-12. – ISSN 2414-4436
1076753
  Лебедєва-Гулей Підходи до інтертекстуального прочитання публіцистичних текстів В. Карпенка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 69-76


  Розглянуто і проаналізовано розмаїття форм інтертекстуальності, зокрема окреслено головні ідеї, наскрізні мотиви, алюзивні засоби і ремінісценції публіцистики відомого журналіста, науковця, професора, багаторічного редактора газети "Вечірній Київ" ...
1076754
  Стефанович Т. Підходи до інформатизації процесу підготовки запитів на здобуття грантів / Т. Стефанович, Н. Шаховська, С. Щербовських // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 42-48. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1076755
  Башук А.І. Підходи до інформаційної політики у контексті переходу до інформаційного суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 152-157


  У статті розглянуто існуючі підходи до інформаційної політики як окремого напряму діяльності та наукової дисципліни у контексті переходу до інформаційного суспільства. Визначено ключові питання у цій сфері, такі, як ефективне функціонування системи ...
1076756
  Шпильовий В.А. Підходи до класифікації банківських послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 27-30. – ISSN 2306-6806
1076757
  Ботвінов Р. Підходи до класифікації видів державної служби // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 114-119. – ISSN 2414-4436
1076758
  Ружицький І.Ю. Підходи до класифікації джерел формування доходів державного бюджету України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 384-389. – (0). – ISSN 2078-9165
1076759
  Кострубіцька О. Підходи до класифікації інформації, яку можуть отримувати органи державної влади України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 60-64.
1076760
  Нетреба І.О. Підходи до класифікації інформаційних систем управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 137-140
1076761
  Мельник М. Підходи до класифікації метрополійних функцій регіональних монополій / М. Мельник, С. Щеглюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 95-100. – ISSN 1729-7206
1076762
  Ярмош В.В. Підходи до класифікації сучасних методів мотивації персоналу // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 3. – С. 263-268. – ISSN 1993-0259
1076763
  Савич І. Підходи до класифікації толерантності в політичній сфері // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 19-22
1076764
  Мельнійчук М. Підходи до класифікації туристсько-рекреаційної діяльності в межах природно-заповідного фонду / М. Мельнійчук, Т. Безсмертнюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 106-111 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1076765
  Бурбело Н.О. Підходи до класифікації форм і видів кризових явищ в економічній діяльності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 146-151
1076766
  Гриценко Л.Л. Підходи до класифікації форм і видів реструктиризації підприємств / Л.Л. Гриценко, О.В. Ісаєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 111-116 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1076767
  Катаєв О. Підходи до комерціалізації послуг науково-технічної сфери та освіти / О. Катаєв, А. Меліхов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 67-70. – ISSN 0131-775Х
1076768
  Кудрявець Є.В. Підходи до конструювання категорії "міжнародний інноваційний кластер" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 65-76. – ISSN 2222-4459
1076769
  Ядранський Д.М. Підходи до моделювання економічної поведінки індивідів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1076770
  Дорохов О.В. Підходи до моделювання з використанням експертних оцінок у нечіткій формі / О.В. Дорохов, Л.П. Дорохова, В.Г. Чернов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 262-268 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1076771
  Ус Г.О. Підходи до моделювання системи управління якістю та ії результативності для закладу вищої освіти / Г.О. Ус, С.О. Савченко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2019. – С. 5-16. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (27)). – ISSN 2078-1628
1076772
  Лавриненко О.Б. Підходи до навчання писемного мовлення // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 82-91. – ISBN 978-617-7037-08-7
1076773
  Блінов І.В. Підходи до об"єднання учасників конкурентного ринку електроенергії / І.В. Блінов, С.Є. Танкевич // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 39-44. – ISSN 1813-5420
1076774
  Міщенко В.С. Підходи до обґрунтування доцільності інвестицій у вертикальну інтеграцію на підприємстві / В.С. Міщенко, С.В. Євтушенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 218-224


  У статті розглядаються переваги та недоліки вертикальної інтеграції, проблема оцінки інвестиційних альтернатив "виробляти власними силами - купувати на стороні" з точки зору двох концепцій. Перший підхід грунтується на визначенні додаткового ...
1076775
  Ємельянов О.Ю. Підходи до обгрунтування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 154-159. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1076776
  Бірюк О.Г. Підходи до облікової політики щодо відображення інформації про нематеріальні активи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 202-207. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
1076777
  Мічурін Є. Підходи до обмежень майнових прав осіб у радянський період: теоретико-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 141-147. – ISSN 0132-1331
1076778
  Глушко О.І. Підходи до операціоналізації та діагностики деяких структурних компонентів суб"єктивної активності // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 124-131
1076779
  Никифорук О. Підходи до оптимізації процедур аналізу регуляторного впливу: світовий досвід та українські реалії / О. Никифорук, О. Ляшенко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 71-87. – ISSN 1605-7988
1076780
  Черкашина К.Ф. Підходи до оптимізації структури офіційних резервних активів України / К.Ф. Черкашина, О.С. Заваруєва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 16-21
1076781
  Переяславська С.О. Підходи до організації дипломного проектування під час підготовки студентів спеціальності "інформатика" в умовах ступеневої освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 37-44. – ISSN 2227-2844


  Розглянуто підходи до організації дипломного проектування при підготовці студентів спеціальності "Інформатика" в умовах ступеневої освіти. Визначено сутність, цілі та завдання дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра.
1076782
  Котковець А.Л. Підходи до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (102). – С. 8-13. – ISSN 1817-8510


  У статті проаналізовано основні підходи до організації контролю сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки та висвітлено головні принципи, що забезпечують їх ефективну реалізацію. ...
1076783
  Канак Й.В. Підходи до організації обліку доходів від реалізації товарів на підприємствах гуртової торгівлі / Й.В. Канак, Н.Б. Фірко // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 30-34. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1076784
  Кукуруза Г.В. Підходи до організації психологічного супроводу підлітків із гастроезофагіальною рефлюксною хворобою в умовах стаціонару / Г.В. Кукуруза, О.О. Кирилова // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 91-96. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2410-1249
1076785
  Гончар О.В. Підходи до організації та проведення обстежень задоволеності користувачів статистичної інформації / О.В. Гончар, О.В. Кузьміна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 10-15. – Бібліогр.: 14 назв
1076786
  Болгар Т.М. Підходи до оцінки активів як елемента методу бухгалтерського обліку в процесі управління банківськими резервами // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 82-84. – ISBN 978-9934-571-51-0
1076787
  Ляшенко Н.Є. Підходи до оцінки вартості веб-сайту // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 70-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2222-8810
1076788
  Карташова С.С. Підходи до оцінки вартості людського життя: світовий досвід та рекомендації використання в Україні. / С.С. Карташова, О.К. Щетініна, Т.В. Канева // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (35). – C. 182-195. – ISSN 2072-9480
1076789
  Роздач З.В. Підходи до оцінки вертикальних руслових деформацій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 114-120
1076790
  Макогон В.В. Підходи до оцінки впливу ефективності управління сільськогосподарським підприємством на формування його конкурентних переваг на зерновому ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 8-12 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1076791
  Данилова Е.І. Підходи до оцінки впливу корпоративних конфліктів на рівень капіталізації підприємства з урахуванням міжнародного досвіду // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 11 (162). – С. 113-117
1076792
  Климчук С.В. Підходи до оцінки економічної вартості підприємств України : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 105-111 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1076793
  Єрмошенко А.М. Підходи до оцінки ефективності інтеграції страхових компаній з банками : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 117-124 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1076794
  Чуріканова О.Ю. Підходи до оцінки ефективності регіональних інвестицій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 233-237. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1076795
  Круглянко А.В. Підходи до оцінки ефективності стратегічного управління підприємством // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 111-118. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1076796
  Шимановська-Діанич Підходи до оцінки ефективності та результативності діяльності торговельного підприємства: сучасний погляд / Шимановська-Діанич, Н.С. Педченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 71-77. – ISSN 2071-4653
1076797
  Третяк Н.А. Підходи до оцінки ефективності управління земельними ресурсами та землекористуванням // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 136-146 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1076798
  Селіверстова Л.С. Підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції легкої промисловості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 51-52. – Бібліогр.: 6 назв
1076799
  Федулова І. Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-40. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються методичні підходи до оцінки рівня готовності здійснення інноваційної стратегії на підприємстві. Зокрема з цією метою пропонується використання узагальненої функції бажаності Е. Харрингтона за допомогою встановлення відповідності ...
1076800
  Манойленко О.В. Підходи до оцінки санаційного потенціалу тимчасово неплатоспроможних суб"єктів господарювання // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 60-63. – Бібліогр.: 12 назв
1076801
  Волосович С. Підходи до оцінки системи страхування депозитів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 19-23 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1076802
  Боринець С.Я. Підходи до оцінки та управління ризиком ліквідності комерційного банку / С.Я. Боринець, Г.С. Ліщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Про традиційні і нові методи та прийоми з управління та оцінки стану ліквідності комерційного банку. Дослідження питання динаміки залишків на поточних рахунках клієнтів, визначення незнижувального залишку, як одного із джерел кредитних ресурсів. The ...
1076803
  Бондаренко-Берегович Підходи до оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 6. – С. 16-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2409-1944
1076804
  Временко Л. Підходи до оцінки фінансової стійкості страхових компаній в Україні / Л. Временко, О. Корват // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджені підходи до методології оцінки фінансової стійкості страхової компанії, розглянуті ключові критерії оцінювання та найбільш вагомі фактори, що впливають на об"єктивність оцінки, запропоновані рекомендації для удосконалення підходів ...
1076805
  Васєчко О.О. Підходи до оцінки якості статистичних спостережень за підприємствами / О.О. Васєчко, Є.М. Жуйкова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 58-62 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1076806
  Лондар С. Підходи до оцінювання вартості підготовки фахівців у сфері вищої освіти України // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 6-17
1076807
  Микитюк П. Підходи до оцінювання ефективності енергозберігаючих інноваційних проєктів у забудові територій / П. Микитюк, Р. Шаповалов // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 90-102. – ISSN 2786-4537
1076808
  Різник Н.М. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності ВНЗ // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 4 (41), серпень. – С. 64-69
1076809
  Базь М.О. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності інноваційного продукту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 66-69
1076810
  Мамонтова Н.А. Підходи до оцінювання результативності та ефективності управління вартістю : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 272-279 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1076811
  Дмитрова О. Підходи до оцінювання рівня залучення банків до корупційних діянь / О. Дмитрова, К. Гончарова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 34-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1076812
  Перехрест Д.Д. Підходи до оцінювання фінансової стійкості комерційного банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 470-471. – ISBN 978-966-188-219-4
1076813
  Баранова В.Г. Підходи до оцінювання фінансової стійкості страхової компанії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-6. – ISSN 0321-0499
1076814
  Мінакова Т.П. Підходи до оцінювання якості вищої освіти // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 50-52. – ISSN 1728-6220
1076815
  Беновська Л.Я. Підходи до оцінювання якості загальноосвітніх послуг в умовах децентралізації освіти // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 36-41. – ISSN 2071-4653
1076816
  Циганов О.Г. Підходи до оцінювання якості надання правоохоронних послуг // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 59-65. – ISBN 978-617-7364-34-3
1076817
  Засєкін С. Підходи до перекладу в контексті теорії мовленнєвої діяльності // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 63-77. – (Philology ; vol. 24, issue 2). – ISSN 2309-1797
1076818
  Агеєва Г. Підходи до перекладу італійської діалектної поезії у США // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 31-41


  Аналізуються сучасні тенденції у вивченні італійської діалектної поезії в США та, зокрема, її перекладу англійською мовою. Розглядаються шляхи розуміння американськими дослідниками італійських діалектів в якості мови поезії та демонструється вплив ...
1076819
  Прохорова Є.В. Підходи до перетворення вищого навчального закладу на організацію, що навчається // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 31. – С. 178-181


  На основі визначення сутності організації, що навчається, проаналізовано організацію роботи щодо розробки та узгодження змісту навчальних планів підготовки бакалаврів у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" у 2012 ...
1076820
  Крисак А.О. Підходи до планування на малих підприємствах в умовах конкуренції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 217-223.
1076821
  Коржнев М. Підходи до планування сталого розвитку Криворізького залізорудного басейну на стадії пост-майнінгу / М. Коржнев, М. Курило, С. Кошарна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 79-87. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
1076822
  Безверхий К. Підходи до побудови концепції нагляду за якістю фінансової звітності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 6. – С. 12-20
1076823
  Бардаш С.В. Підходи до побудови концепції національної системи економічного контролю підприємства // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 11. – С. 5-14
1076824
  Головатюк Р. Підходи до побудови критерію ефективності витрат на рекламу / Р. Головатюк, М. Дяцко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 585-589. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1076825
  Касьянова Н.В. Підходи до подолання невизначеності стратегічної інформації : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Н.В. Касьянова, К.В. Філь // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 103-109. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1076826
  Нагірний О. Підходи до поняття ризику комерціалізації інтелектуальної власності // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 327-328
1076827
  Богдан І.А. Підходи до правового забезпечення соціальної безпеки // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 10-13. – ISBN 978-617-7625-74-1
1076828
  Єпіфанова Юлія Підходи до правового регулювання наукової творчої діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 75-79
1076829
  Черевичний С. Підходи до проблеми прийняття рішень в філософії та психології // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2019. – № 2 (52). – С. 146-153. – ISSN 2617-6858
1076830
   Підходи до прогнозування демографічних процесів в управлінні інтегрованим розвитком територій / І.А. Брижань, В.Я. Чевганова, О.В. Григор"єва, Л.А. Свистун // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, квітень - червень. – С. 21-42. – ISSN 1605-7988
1076831
  Маслак О.І. Підходи до прогнозування змін показників економічної безпеки підприємства на довготривалий період / О.І. Маслак, Н.Є. Гришко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 8-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1076832
  Череднік Д.Л. Підходи до проектування комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни / Д.Л. Череднік, С.О. Даньшева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 3-8. – ISSN 1562-529Х
1076833
  Волинець Д.О. Підходи до ранжування результатів пошуку текстових документів в корпоративній пошуковій системі державної прикордонної служби України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 104-107
1076834
  Доманова Т.Ю. Підходи до регламентації складної вини у законодавстві зарубіжних держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 253-256. – ISSN 2219-5521
1076835
  Скотнікова Т. Підходи до редагування повідомлень у спеціалізованих часописах (на матеріалах бухгалтерської преси) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 232-241


  У статті розглянуто оптимальну стратегію редагування текстів з урахуван­ням фонових знань читачів і комунікативної мети спеціалізованих часописів. The purpose of the article - on the basis of the registration of background (phone) interlocutor"s ...
1076836
  Гавриленко І. Підходи до реформування Ради Безпеки ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 100-102


  Автор звертає увагу на необхідність реформування Ради Безпеки ООН задля її ефективного функціонування, аналізує проблеми цього процесу та основні підходи, запропоновані зацікавленими сторонами, а також наводить позицію України із цього питання. На ...
1076837
  Занфірова Т.А. Підходи до реформування трудового законодавства в умовах сьогодення // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 37-40. – ISBN 978-617-7625-74-1
1076838
  Селіверстова Л.С. Підходи до розвитку кіберстрахування як сегменту глобального страхового ринку / Л.С. Селіверстова, Д.А. Трухан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 23-26. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1076839
  Демьохін В.Г. Підходи до розрахунків ризиків на стадії техніко-економічного обгрунтування будівництва нових промислових об"єктів / В.Г. Демьохін, Т.Ф. Козловська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 115-121 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1076840
  Шевчук А. Підходи до розрахунку економічного капіталу банківської системи України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 126-136. – ISSN 1818-5754
1076841
  Горбань А.Є. Підходи до розробки автоматизованої системи одержання інформації про інноваційну діяльність в сфері охорони здоров"я України // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 264-272. – ISSN 2077-1096
1076842
  Ортіна Г.В. Підходи до розробки механізмів державного регулювання антикризового розвитку реального сектору економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 116-120. – ISSN 2306-6814
1076843
  Гладинець Н.Ю. Підходи до розробки стратегії кредитної діяльності комерційного банку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-29
1076844
  Плескач В.Л. Підходи до розробки структурно-функціональної моделі фіскального простору в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 65-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1076845
  Лук"яненко І.Г. Підходи до розроблення імітаційної агрегованої макромоделі української економіки з урахуванням тіньового сектору та ринку праці / І.Г. Лук"яненко, М.Ю. Насаченко ; Нац. ун-т "Києво-Mогилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2019. – 73, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 54-56. – ISBN 978-617-7668-12-0
1076846
  Павлюк Р.О. Підходи до розроблення стандарту ІКТ-компететності у системі підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери на дослідницькій основі в Україні… / Р.О. Павлюк, Т.Л. Лях, Н.А. Клішевич // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 98-113. – ISSN 2227-2844
1076847
  Іншин М. Підходи до розуміння відповідальності державних службовців // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 161-168
1076848
  Гріщенко А.О. Підходи до розуміння категорії "інформаційна безпека" та правові засади її забезпечення // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 119-133. – ISSN 2616-6798
1076849
  Старчук О.В. Підходи до розуміння нормативності принципів трудового права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 44-49
1076850
  Куцевич А.А. Підходи до розуміння нотаріальної таємниці як принципу нотаріального процесу // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 122-125. – ISSN 2617-5967
1076851
  Чорна Н.П. Підходи до розуміння проблем продовольчої безпеки у зарубіжних наукових дослідженнях // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 155-159. – ISSN 2221-8440
1076852
  Пархоменко-Куцевіл Підходи до розуміння процесу трансформації державної служби // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 59-67.
1076853
  Рудь Г. Підходи до розуміння сутності пруденційного нагляду за діяльністю учасників страхового ринку України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 419-421
1076854
  Денисюк М.О. Підходи до розуміння трудового колективу як суб"єкта трудових відносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 151-155. – ISSN 2617-5967
1076855
  Середюк В.В. Підходи до розуміння юридичної відповідальності в польській теорії права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 2220-1394
1076856
  Климушка Т. Підходи до сегментації корпоративних клієнтів банків : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-44. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1076857
  Лондар С.Л. Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов"язаних із управлінням державним боргом в Україні / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 3-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1076858
  Остапчук О.Е. Підходи до систематизації статистичних показників / О.Е. Остапчук, Т.І. Лумпова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1076859
  Мельник М. Підходи до системи підготовки спортсменів у студентському спорті України / М. Мельник, М. Пітин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : XII Міжнар. наук. конф. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Центр мат. моделювання ІППМіМ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ред.: О. Борис, І. Лайтарук]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 12-14. – ISBN 978-966-2328-99-8
1076860
  Сіренко К.В. Підходи до статистичного аналізу інвестицій улюдський капітал в Україні / К.В. Сіренко, М.В. Мазур // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 73-77. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2307-5740
1076861
  Шира Т.Б. Підходи до статистичного оцінювання стану інноваційно-технологічного потенціалу підприємства // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 14-20
1076862
  Саріогло В.Г. Підходи до статистичного оцінювання якості загальної середньої освіти в Україні / В.Г. Саріогло, Г.І. Терещенко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1076863
  Михайлов В.С. Підходи до статистичного прогнозування споживання енергетичних ресурсів / В.С. Михайлов, Л.Л. Полтавець // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 1 (64). – С. 20-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1076864
  Коваль І.І. Підходи до створення інтегрованої системи управління твердими побутовими відходами: класифікація відходів упаковки / І.І. Коваль, В.Д. Погребенник // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 94-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2411-4049
1076865
  Ушакова І.О. Підходи до створення інтелектуальних чат-ботів // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (157). – С. 76-83. – ISSN 1681-7710
1076866
  Шевченко В.О. Підходи до створення карт для середньої школи (на прикладі карти природно-заповідного фонду) / В.О. Шевченко, В.І. Остроух, С.В. Капустенко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 220-225


  Висвітлено функції стінних шкільних навчальних карт, вказано особливості їх укладання та взаємоузгодження. Обґрунтовано також принципи їх оформлення з урахуванням призначення карт. Обґрунтовано зміст та зображувальні засоби карти "Україна. ...
1076867
  Франчук В.І. Підходи до створення сучасної служби економічної безпеки акціонерного товариства / В.І. Франчук, П.Я. Пригунов // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 277-285. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1076868
  Дженжебір О.М. Підходи до структурно-функціонального аналізу медіасередовища // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто підходи до структурно-функціонального аналізу медіасередовища. На прикладі медіа- середовища міста Бориспіль відображено особливості дослідження структури ЗМІ та їх ролі у висвітленні важливих подій окремого населеного пункту. ...
1076869
  Прокопів А. Підходи до структурного аналізу адаптаційної стратегії рослин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Для біоморфологічного опису рослин поняття життєвої форми є ключовим, однак для з"ясування адаптаційних стратегій рослин варто брати до уваги модель формування пагонової системи із застосуванням структурно-морфологічного аналізу. Такий підхід дозволяє ...
1076870
  Чернобай Л.І. Підходи до структурування людського капіталу / Л.І. Чернобай, Ю.О. Широн // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 87-93. – ISSN 0321-0499
1076871
  Близнюк М.М. Підходи до структурування методичних систем навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва засобами інформаційних технологій // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 12 : Мистецтвознавство. – С. 43-59. – ISSN 2415-8151
1076872
  Ткачук Г.Ю. Підходи до сутнісного наповнення категорії "безпека" // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 178-184. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (68)). – ISSN 1728-4236
1076873
   Підходи до сутності заробітної плати / Н.С. Ліба, О.О. Королович, Я.В. Голубка, Б.К. Кіш // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 288-292. – ISSN 2311-8164
1076874
  Козак Р.В. Підходи до теоретичного опису складні української мови у лінгвістичних працях Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 68-73. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1076875
  Задирака Н. Підходи до тлумачення джерел адміністративного права у сфері правової охорони публічного майна // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 219-220
1076876
  Антошкіна В.К. Підходи до тлумачення права в різних правових системах: порівняльний аналіз // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 95-100. – ISSN 2413-6433
1076877
  Терен Г.М. Підходи до трактування ліквідності підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 67-71. – ISSN 2306-6792
1076878
  Горбась І. Підходи до трактування поняття "диверсифікація" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукові та професійні тлумачення суті поняття "диверсифікація". Висвітлено основні види, типи і напрямки диверсифікаційних процесів. Main scientific and professional interpretations of the diversification idea are examined. Diversification ...
1076879
  Мартин А. Підходи до удосконалення державного регулювання землеустрою та оцінки земель в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 7. – С. 33-32
1076880
  Катаєв О. Підходи до управління інноваційною діяльністю науково-освітнього комплексу : Проблеми науки і освіти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-31. – Бібл.10 назв. – ISSN 0131-775Х
1076881
  Кужільна Л.К. Підходи до управління комерційним ризиком на підприємствах легкої промисловості : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 103-107. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1076882
  Божик І.О. Підходи до управління офіційними валютними резервами у сучасних умовах // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 230-232. – ISBN 978-617-7069-02-6
1076883
  Рибалка О.О. Підходи до управління прибутком банку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 161-166 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1076884
  Бондаренко Н.С. Підходи до управління прибутком підприємства / Н.С. Бондаренко, Ю.В. Тюленева // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 159-164. – ISSN 2310-5534
1076885
  Івата В.В. Підходи до управління реінжинірингом бізнес-процесів на підприємствах машинобудування / В.В. Івата, І.В. Мілько, К.М. Швець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 32-35. – ISSN 2306-6814
1076886
  Акімова А.О. Підходи до управління фінансовими ресурсами підприємства // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 8-9
1076887
  Луцкевич О. Підходи до управління фінансовими ризиками на ринку цінних паперів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 461-468. – ISSN 2411-5215
1076888
  Азарова А.О. Підходи до формалізації механізму оцінювання фінансового стану підприємства : фінанси підприємств / А.О. Азарова, О.В. Рузакова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 121-129 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1076889
  Погорілий С.Д. Підходи до формалізації проектування застосувань в технології GPGPU / С.Д. Погорілий, О.А. Верещинський, Д.Ю. Вітель // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 45-59. – ISSN 1681-6048


  Обгрунтовано необхідність створення формалізованих методів проектування алгоритмів, їх програмних реалізацій та дослідження тонкої інформаційної структури програм для систем з масовим паралелізмом, які містять відеоадаптери. Запропоновано та ...
1076890
  Шандра Н.А. Підходи до формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому письмі майбутніх ІТ-фахівців // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 284-288. – Бібліогр.: с. 286-287. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1076891
  Ткаченко С.Ю. Підходи до формування дивідендної політики та застосування моделі часткової адаптації дивідентів на вітчизняних підприємствах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 150-157
1076892
  Федулова Л.І. Підходи до формування дієвої інноваційної стратегії України / Л.І. Федулова, І.А. Шовкун // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2009. – Т. 5, № 3. – С. 5-15. – ISSN 1815-2066
1076893
  Дацій Н.В. Підходи до формування електронного врядування на територіальному рівні в умовах транспарентності публічного управління / Н.В. Дацій, Н.П. Климчук, В.В. Ніколайчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 59-63. – ISSN 2306-6814
1076894
  Вишиванюк М.М. Підходи до формування інвестиційної стратегії підприємства в індустрії туризму // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 203-208. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1076895
  Давимука С.А. Підходи до формування інноваційної екосистеми креативної економіки регіону / С.А. Давимука, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 17-27 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1562-0905
1076896
  Леврінц М.І. Підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 128-132. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1076897
  Бакум З.П. Підходи до формування компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців / З.П. Бакум, С.С. Костюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 156-161. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1076898
  Дьячук І.В. Підходи до формування маркетингової стратегії розвитку ВНЗ в умовах інтеграції до європейського освітнього простору / І.В. Дьячук, Н.О. Луценко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2016. – С. 98-107. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (21)). – ISSN 2078-1628


  У статті досліджені і проаналізовані проблеми розвитку системи вищої освіти в Україні з урахуванням вектору інтеграції до європейського освітнього простору.
1076899
  Андрієвський Д.Й. Підходи до формування нової промислової політики // Наукові розвідки з державного муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 54-67
1076900
  Тімінський О.Г. Підходи до формування організаційної компетенції в біадаптивних управлінських системах проектно-орієнтированих організацій / О.Г. Тімінський, О.С. Войтенко // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 95-96
1076901
  Заяць Василь Михайлович Підходи до формування первинних ознак при побудові автоматизованих систем розпізнавання та ідентифікації об"єктів складної природи / Заяць Василь Михайлович, Заяць Марія Михайлівна, Пасічник Володимир Володимирович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 204-213. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано підхід до встановлення пріоритету первинних ознак при побудові системи розпізнавання користувачів комп"ютера на основі її опису у вигляді дискретної моделі, яка рекурентно зв"язує часові затримки при введенні інформації з ...
1076902
  Саксон Х. Підходи до формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 143-148. – ISSN 2308-4634
1076903
  Бублик С.Г. Підходи до формування системи державного стимулювання дослідницької діяльності в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 2 (158). – С. 9-13


  Визначено підходи до створення в Україні сучасної системи державного стимулювання дослідницької діяльності. Виявлені особливості кар’єрних орієнтацій дослідників повинні стати основою для розроблення відповідних механізмів державного стимулювання їх ...
1076904
  Пахода С.С. Підходи до формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 85-87. – ISSN 2306-6806


  У статті проведено аналіз результатів діяльності недержавних пенсійних фондів в України. Виявлено формування певних тенденцій, що якісно характеризують розвиток ринку недержавного пенс. забезпечення в Україні. З"ясовано, що за досліджуваний період ...
1076905
  Ільчук П. Підходи до формування стратегії конкурентоспроможності підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 8-14. – ISSN 1728-9343
1076906
  Богуш Л. Підходи до формування стратегії сталого розвитку соціальної сфери великих муніципальних утворень (на прикладі м. Києва) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 19-32. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1076907
  Приказюк Н.В. Підходи до формування технічних резервів страхових організацій: вітчизняні реалії та світові вимоги / Н.В. Приказюк, Д.В. Янковський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 351-356. – ISSN 2222-0712
1076908
  Ільчук П.Г. Підходи до формування фінансової стратегії корпорації : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 40-46 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
1076909
  Петрова Ю.І. Підходи до функціональної стратифікації арабської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 191-199
1076910
   Підходи до якісного навчання лікарів з питань надання медико-соціальної допомоги підліткам та молоді на принципах дружнього підходу / Г.В. Бекетова, І.П. Горячева, О.В. Солдатова, О.А. Голоцван, Н.В. Алексєєнко, М.І. Нехаєнко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 5-9. – ISSN 2227-7404
1076911
  Лукашук Я. Підходи європейських країн до питання становлення мультикультурного суспільства // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 136-139
1076912
  Середа М.Л. Підходи Європейського суду з прав людини щодо права на свободу мирних зібрань // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 55-62. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1076913
  Чорна Л. Підходи зарубіжних учених до формування змісту туристичної освіти у прцесі її розвитку // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – Вип. 3 (61). – С. 32-38. – (Педагогічні науки)
1076914
  Загвойська Л. Підходи і методи оцінки впливів проектів на довкілля / Л. Загвойська, О. Лазор // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-88. – ISSN 0131-775Х
1076915
  Василенко В.М. Підходи і методи оцінки інтелектуального капіталу (теоретичний аспект) // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – 100-річчю Калошина М.О. присвячується. – С. 134-138. – (Економічні науки ; Вип. 21). – ISBN 966-604-012-3
1076916
  Рудніченко Н. Підходи і методи у лінгвістичних дослідженнях матеріалів засобів масової комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 33-36. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються підходи та методи, застосовувані в лінгвістичних дослідженнях матеріалів засобів масової комунікації. Окрему увагу приділено розробці цих питань в українському мовознавстві, а також дискурс-аналізу як одному з провідних на сьогодні ...
1076917
  Чекотовський Е.В. Підходи і напрями вивчення історії статистичної науки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-115
1076918
  Сем"ян Н. Підходи і принципи формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (2-2019). – С. 45-50. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
1076919
  Кияниця І.П. Підходи і шляхи імплементації норм міжнародного права в правовій державі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 3-6
1076920
  Скороход Ю. Підходи Китаю до ролі ООН у врегулюванні конфліктів на близькому сході в період "холодної війни" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 10-14. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
1076921
  Квасній М.М. Підходи Лагранжа та Ейлера до опису фінансових потоків між господарськими суб"єктами регіону. Закони динаміки фінансових ресурсів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано підходи Лагранжа та Ейлера для опису фінансових потоків між господарськими суб"єктами регіону. Метод Лагранжа використовуємо, коли нас цікавить історія руху індивідуальних фінансових потоків. Ейлерівським підходом доцільно користуватися ...
1076922
  Колишко Р.А. Підходи ОБСЄ до регіональних конфліктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 50-60. – (Європейські дослідження)
1076923
  Рибачук Н.В. Підходи оцінки ефективності маркетингової діяльності в історичному контексті / Н.В. Рибачук, Ліцзянь Лю, Т.О. Журко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 48-53. – ISSN 2306-6814
1076924
  Хараборська Ю.О. Підходи проектування сучасної архітектури в історичному середовищі / Ю.О. Хараборська, К.В. Сухаревський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 99-103. – ISSN 2077-3455
1076925
  Волошин О.А. Підходи Росії до реформування Співдружності Незалежних Держав на сучасному етапі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 341-351
1076926
  Цибуляк А.Г. Підходи Російської Федерації до реформування європейської архітектури безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 91-93
1076927
  Ратніков М.І. Підходи США до безпеки у Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 250-256


  У статті досліджується зовнішня політика США та європо-американські відносини після 11 вересня. Аналізується політологічна думка спеціалістів, зокрема, у сфері зовнішньої політики, етапи її розвитку та сучасний стан.
1076928
  Заславський В.А. Підходи та засоби забезпечення якості управління інтернаціоналізацією освіти / В.А. Заславський, О.А. Чугаєв // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 68-71
1076929
  Резнік Н.П. Підходи та методики щодо оцінки ризиків в агропромисловому комплексі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 134-138
1076930
  Лабунська С.В. Підходи та методична основа обліку нематеріальних активів, згенерованих у криптовалюті / С.В. Лабунська, Т.М. Сєрікова, М.В. Собакар // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 225-235. – ISSN 2222-0712
1076931
  Краснейчук А. Підходи та моделі консультаційної діяльності в державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 122-131.
1076932
  Балик Н.Р. Підходи та особливості сучасної STEM-освіти / Н.Р. Балик, Г.П. Шмигер // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 2 (12). – С. 26-30. – ISSN 2413-1571
1076933
  Костюк С.С. Підходи та принципи формування компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців у процесі навчання української мови // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 46-59. – ISSN 2073-4379
1076934
  Нагорянський Є.А. Підходи українських та російських дослідників до вивчення публічної політики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 46-47
1076935
  Мікаелян С.Г. Підходи формування системи моніторингу високотехнічних виробництв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 127-130
1076936
  Бондар В.С. Підходи щодо визначення економічної сутності терміна " інвестиції " // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 25-27. – Бібліогр.: 9 назв
1076937
  Пилипенко Н.В. Підходи щодо визначення поняття "тіньова економіка" та критерії класифікації тіньових явищ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 245-249. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1076938
  Кобзар О.Ф. Підходи щодо визначення поняття правоохоронної функції держави // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 7-13. – ISSN 2222-5374
1076939
  Цирфа Г.О. Підходи щодо визначення статусу криптовалют: українській підхід // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 201-205. – ISBN 978-966-622-861-4
1076940
  Дергалюк М.О. Підходи щодо визначення сутності поняття "агропромисловий комплекс" // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 34-37. – ISSN 2306-6806
1076941
   Підходи щодо захисту інформації в системах електронного документообігу / Р.М. Штонда, Ю.О. Процюк, В.В. Овсянніков, О.М. Маковецький, І.Р. Мальцева // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 129-132. – ISSN 2311-7249
1076942
  Позняк І. Підходи щодо збалансованого розвитку міста (на прикладі м. Тернополя) / І. Позняк, Н. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 213-219 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1076943
  Мінка Т.П. Підходи щодо класифікації адміністративно-правових режимів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 40-47
1076944
  Новицька Світлана Підходи щодо оптимізації ландшафтно-екологічної організації території (на матеріалах Новиківської сільської ради Збаразького району Тернопільської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 160-167 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1076945
  Гресько О.Б. Підходи щодо оптимізації управління екосистем // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2015. – № 1 (29). – С. 142-145. – (Економічні науки ; № 1 (29))
1076946
  Царик Петро Підходи щодо оптимізації функціонально-просторової структури регіональної рекреаційної системи Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 146-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1076947
  Пельтек Л.В. Підходи щодо оцінки державного регулювання економічного зростання промислових підприємств : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 99-101. – Бібліогр.: 7 назв
1076948
  Медведкіна Є.О. Підходи щодо розробки національної стратегії інноваційного розвитку України в контексті інтеграції до Європейського Союзу / Є.О. Медведкіна, Т.С. Медведкін // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 7-13.
1076949
  Михайлов В.С. Підходи щодо статистичного моделювання вітчизняного ринку праці: сегмент молодих професіоналів та фахівців / В.С. Михайлов, О.Г. Ханін // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 24-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
1076950
  Козловський А.Т. Підходи щодо управління виробничими запасами на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 22-28
1076951
  Солошич О І. Підходи щодо формування здібностей до дослідницької діяльності у майбутніх фахівців-екологів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 53-58. – ISSN 2074-8922
1076952
  Ігнатьева І.А. Підходи щодо формування та розвитку кадрового потенціалу підприємства / І.А. Ігнатьева, Т.М. Сидоренко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 52-54. – Бібліогр.: 6 назв
1076953
   Підходи, принципи та методи конструктивно-географічних досліджень регіонального проридокористування у зв"язку з розвитком мінерально-сировинної бази України / Л.Г. Руденко, В.П. Палієнко, В.Д. Байтала, М.Є. Барщевський, І.О. та ін. Горленко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 13-19. – Бібліогр. 31 назва. – ISSN 1561-4980
1076954
  Лепьохіна І.О. Підходи, що визначають економічну ефективність роботи з персоналом // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 205-208
1076955
  Агеєва В. Підхоплення увірваної нитки // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 220-232.
1076956
  Курочкін О. Підцензурні компоненти традиційного весілля українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 3 (367), травень - червень. – С. 77-83. – ISSN 0130-6936
1076957
  Солнишкін А. Підчищаю "хвости" шкільної програми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Студент філософського факультету КНУТШ, учасник X Літньої школи журналістики - про свої захоплення, мрії та амбіції.
1076958
  Гутьков Ю.І. Підшаботна віброізоляція кувальних молотів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.03.05 / Гутьков Ю.І.; Східноукраїнськ.держ.ун-т. – Луганск, 1994. – 23л.
1076959
  Крикун В.Ю. Підштовхування як методологія комунікативного впливу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 47-56


  Розглянуто сутність та особливості підштовхування як методу впливу в умовах комунікативної практики людини. Розкрито сутність та особливості підштовхування як методу впливу, визначено ефективність застосування методології підштовхування в умовах ...
1076960
  Ночовний М.В. Піздемні зорепади / М.В. Ночовний. – К, 1984. – 79с.
1076961
  Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів / В.І. Лозова. – Х., 1990. – 89с.
1076962
  Айтов С.Ш. Пізнавальна динаміка історично-антропологічних досліджень у XX - на початку XXI ст. // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 44-51. – ISSN 2227-7242
1076963
  Шепітько В.Ю. Пізнавальна діяльність слідчого й "матриці" криміналістики // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 5-10. – ISSN 1993-0917
1076964
  Стратонов В.М. Пізнавальна діяльність слідчого на початковому етапі розслідування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 120-125. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1076965
  Павлюк О. Пізнавальна діяльність слідчого на початковому етапі розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 212-215. – ISSN 2663-5313
1076966
  Лукашевич В.Г. Пізнавальна діяльність слідчого у світлі новітньої парадигми діяльнісного підходу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 49-53. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1076967
  Стадницька Ю. Пізнавальна інформація на сторінках дитячих часописів 30-х рр. XX ст.(психологічні та когнітивні аспекти) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 225-231


  Висвітлено стан дослідження української дитячої періодики, визначено сут­ність поняття "дитяча періодика". Проаналізовано масив текстів нехудож-ньої дитячої літератури, опублікованих в українських дитячих періодичних ви­даннях 30-х pp. XX cm. ...
1076968
  Ганов В.А. Пізнавальна роль математичних методів та їх соціальна цінність // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
1076969
  Котова О.В. Пізнавальна роль принципу єдності симетрії і асиметрії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1076970
  Чолпан П.П. Пізнавальна роль розкриття діалектичних протиріч у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1076971
  Топузов Олег Пізнавальна самостійність школярів в умовах проблемного вивчення географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 42-44 : Іл. – Бібліогр. 3 назви
1076972
   Пізнавальна сутність версії та принципи планування розслідування злочинів / П. Кубрак, В. Мікулін, О. Павлючок, О. Садченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.100-102. – ISSN 0132-1331
1076973
  Шумейко О.В. Пізнавальне та виховне значення історико-художнього твору Д.І. Яворницького "Із української старовини" // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 161-167. – ISBN 978-966-551-327-8


  Аналізується пізнавальне значення та виховний вплив твору історичного змісту через художньо-образний засіб повідомлення інформації. На матеріалі книги "Із української старовини" відзначається внесок Д.І. Яворницького у всебічне вивчення історії ...
1076974
  Кравець Г.А. Пізнавальне та виховне значення української класичної літератури / Г.А. Кравець. – Харків
1. – 1970. – 131 с.
1076975
  Кравець Г.А. Пізнавальне та виховне значення української прози / Г.А. Кравець. – Харків
2. – 1971. – 132 с.
1076976
  Кошечко Н. Пізнавальний інтерес викладача ВНЗ у контексті його самоосвіти та саморозвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті здійснено аналіз актуальних ідей з проблеми розвитку пізнавального інтересу викладача ВНЗ. Особливий акцент поставлено на самоосвіті педагога ВШ. Виняткову увагу приділено методам та способам стимулювання пізнавального інтересу викладача ...
1076977
  Яковлева Валентина Пізнавальний інтерес і навчально-пізнавальна мотивація у процесі вивчення соціальної та економічної географії світу : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 36-38. – Бібліогр.: 8 назв
1076978
  Федчишин О.М. Пізнавальний інтерес як фактор розвитку активності та самостіцності учнів філологічного профілю нв уроках фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 129-132. – (Серія : Педагогічні науки)
1076979
  Кабкова О.В. Пізнавальний оптимізм Б. Брехта: нонконформізм та компроміс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 168-170
1076980
  Лісовська-Мускеєва Пізнавальний потенціал біографічного методу / Лісовська-Мускеєва, М. Сидоров // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 54-60. – ISSN 2306-3974
1076981
  Звєряков М.І. Пізнавальний потенціал політичної економії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 5-14. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
1076982
  Пак І.В. Пізнавальний потенціал практичної парадигми в дослідженні академічної культури // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 103-112. – ISSN 1681-116Х
1076983
  Карівець І.В. Пізнавальний потенціал спекулятивного мислення: британська спекулятивна метафізика Абсолюту // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 44-50. – ISSN 2618-1274
1076984
  Рудакевич О.М. Пізнавальний потенціал теорії політичної системи в дослідженні політичної корупції // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 147-161. – ISSN 2518-7546
1076985
  Косачова О.О. Пізнавальний сегмент бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 252-262. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Здійснено порівняльний аналіз інформаційної та культурно-просвітницької функцій сучасних ЗМІ. Виявлено місце пізнавального сегмента бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек загальнодержавного значення, обласних універсальних наукових ...
1076986
  Кондов К.В. Пізнавальний статус поняття "соціальний контроль" в об"єктивістських соціологічних теоріях XX століття : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Кондов Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 186-204
1076987
  Кондов К.В. Пізнавальний статус поняття "соціальний контроль" в об"єктивістських соціологічних теоріях XX століття : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Кондов Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1076988
   Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – 350, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., окремі англ. - Назва корінця : Історична психологія та мультикультурність. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-193-2
1076989
  Старовойтенко О.А. Пізнавальний туризм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 144-147
1076990
  Скуратівський Л.В. Пізнавальні завдання з української мови / Л.В. Скуратівський. – К., 1987. – 142с.
1076991
  Хома О. Пізнавальні інстанції в декартовій термінології // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 120-132. – ISSN 0235-7941
1076992
  Кременчуцька М.К. Пізнавальні концепції психологічної науки // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 96-100. – ISBN 978-617-689-193-2
1076993
  Яценко В.С. Пізнавальні мандрівки. Працюємо із синхроністичною таблицею // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 30-33 : мал., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1076994
  Грицик Л. Пізнавальні механізми порівняльного літературознавства 20-х рр. у працях О. Білецького // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 163-173. – ISBN 978-966-374-533-6
1076995
  Курдіна І. Пізнавальні можливості експертного оцінювання в соціологічних дослідженнях: постановка проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі методологічні й теоретичні аспекти одного з найбільш поширених та універсальних методів наукового дослідження - експертного оцінювання. Окреслено малодосліджені та проблемні питання застосування експертних оцінок у соціологічних ...
1076996
  Петренко М.Ю. Пізнавальні можливості індексів та проблеми обгрунтування їх якості в емпіричному соціологічному дослідженні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 113-115
1076997
  Федьков О.М. Пізнавальні можливості корпусу партійних джерел з історії Української соціал-демократичної спілки // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 102-112. – ISSN 2518-7732
1076998
  Данилюк І. Пізнавальні процеси і культура // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 135-144.
1076999
  Осницька Н.О. Пізнавально-розважальна гра "Що ми знаємо про Україну" для учнів 6 класів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 40-45 : фото
1077000
  Пастушенко Т. Пізнавально привілейований статус "жертви" у дослідженнях тоталітарних суспільств: від "абсолютної жертви" до "жертви, котра бореться" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У сучасних усноісторичних проектах, особливо у країнах з тоталітарним минулим, переважають інтерв"ювання людей, які були очевидцями чи стали жертвами різного роду насильств, злочинів, несправедливості або належать до змаргіналізованої частини ...
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,