Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>
1073001
  Петрова П.Е. Практикум "Математическиеметоды анализа в экономике" по курсу "Математические методы в планировании и управлении" / П.Е. Петрова. – Краснодар, 1976. – 56с.
1073002
   Практикум "Уголовное дело". – М., 1991. – 95с.
1073003
   Практикум абитуриента : Молекулярная физика, оптика, атомная физика. – Москва : Бюро Квантум. – (Приложение к журналу Квант ; №4/2003). – ISBN 5-85843-045-7
Выпуск 2. – 2003. – 128с.
1073004
  Палладін О.В. Практикум біологічної хімії / О.В. Палладін. – Київ, 1936. – 138с.
1073005
  Палладін О.В. Практикум біологічної хімії / О.В. Палладін та ін. – 2-е вид., доп. – Дніпропетровськ : Держмедвидав, 1940. – 192 с.
1073006
  Муравьев Е.М. Практикум в учебных мастерских : [для пед. ин-тов по спец. № 2120 "Общетехн. дисциплины" и пед. уч-щ по спец. № 2008 "Преподавание труда и черчения в непол. сред. шк."] : в 2 ч. / Муравьев Е.М., Молодцов М.П. – Москва : Просвещение. – (Учебное пособие для педагогических институтов и училищ)
Ч. 1 : Обработка металлов. – 1987. – 271, [1] с. – Библиогр.: с. 270
1073007
  Муравьев Е.М. Практикум в учебных мастерских : [для пед. ин-тов по спец. № 2120 "Общетехн. дисциплины" и пед. уч-щ по спец. № 2008 "Преподавание труда и черчения в непол. сред. шк."] : в 2 ч. / Муравьев Е.М., Молодцов М.П. – Москва : Просвещение. – (Учебное пособие для педагогических институтов и училищ)
Ч. 2 : Обработка древесины и пластмасс. – 1987. – 239, [1] с. – Библиогр. в конце текста
1073008
   Практикум в учебных мастерских и технология конструкционных материалов. – М., 1986. – 191с.
1073009
   Практикум вивчення мови. – Шанхай : Вид-во Хехайського ун-ту, 1990. – 242 с. – Видання китайською мовою
1073010
   Практикум для медицинских сестер гражданской обороны. – Свердловск, 1989. – 400с.
1073011
  Пушкарева Т.Н. Практикум для решения задач по физике / Т.Н. Пушкарева. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета
разд. 1 : Механика. – 1975. – 48с.
1073012
  Липов В.В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини": тести, практичні та ситуаційні завдання : навчально-практичний посібник / Липов В.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-676-239-2
1073013
  Домашенкина Г.П. Практикум для специального семинара "Типы односоставных предложений и особенности их употребления в русском языке" / Г.П. Домашенкина. – М., 1972. – 80с.
1073014
  Левицький В.В. Практикум до курсу "Вступ до германського мовознавства" / В.В. Левицький, С.В. Кійко. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 192 с. – ISBN 966-568-139-7
1073015
  Тарнавський Ю.А. Практикум з Internet-технологій : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Ю.А. Тарнавський; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 136с. – ISBN 966-608-424-4
1073016
  Кравчук О.М. Практикум з аналітичної геометрії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Кравчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-607-6
Ч. 1. – 2012. – 227, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 220-227. – Бібліогр.: с. 204-205
1073017
  Олексюк С.Т. Практикум з аналітичної хімії / С.Т.Олексюк, В.М.Сомов, С.В.Зима. – Луцьк : Вежа, 1999. – 147с. – Бібліогр.:с.146-147. – ISBN 966-7294-70-6
1073018
  Проценко Д.П. і Мініберг С.Я. Практикум з анатомії рослин / Д.П. і Мініберг С.Я. Проценко. – Київ, 1955. – 223с.
1073019
   Практикум з англійської мови. – Київ, 1969. – 68с.
1073020
  Мансі Є.О. Практикум з англійської мови : граматика / Є.О. Мансі. – Київ : Логос, 1999. – 156 с. – 4650. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-056-9
1073021
  Ніколенко А.Г. Практикум з англійської мови = Practice makes рerfect : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Г.Ніколенко; Київський інститут перекладачів. – Київ : Кондор, 2005. – 912с. – ISBN 966-8251-64-4


  У посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійської мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ
1073022
  Бовіна Г.І. Практикум з англійської мови : навч. посібник для студентів немовних ВНЗ I-IV рівнів акредитації / Г.І. Бовіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 527, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 524-527. – ISBN 978-966-364-707-4
1073023
  Алова Молозовенко Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : Лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Молозовенко Н.П. Алова, О.М. Старикова; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
в.3. – 1972. – 38с.
1073024
  Алова Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : в.4 / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1974. – 37с.


  Головна увага приділяється таким питанням: системний характер мовних явищ, виявлення в тексті певних структурних елементів; семантико-стилістична характеристика мовних одиниць; співставлення граматичних структур в їх синонімічному співвідношенні.
1073025
   Практикум з біофізики : навчальний посібник / [А.В. Тарновська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 181, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 163-165 .- Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 162. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-856-2
1073026
  Остапець М.Г. Практикум з біохімії / М.Г. Остапець, Н.М. Романська. – К., 1974. – 255с.
1073027
  Барбухо О.В. Практикум з біохімії : навч. посібник / О.В. Барбухо ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-7496-79-1
1073028
  Дронова О.О. Практикум з ботаніки : до дисципліни "Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології": Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Дронова; МОНУ. – Київ : КНТ, 2006. – 112с. – ISBN 966-373-071-4
1073029
  Хічій О.Ф. Практикум з вищої математики / О.Ф. Хічій. – Ужгород, 1964. – 48 с.
1073030
   Практикум з вищої математики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 248с. – ISBN 966-608-335-3
1073031
   Практикум з вищої математики : навчальний посібник / Т.В. Блудова, І.Ф. Греджук, І.А. Джалладова, А.Б. Волощенко, О.І. Лютий; Т.В.Блудова [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 404 с. – Тетяна Володимирівна. – ISBN 966-574-830-0
1073032
  Турчанінова Л.І. Практикум з вищої математики : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.І. Турчанінова, О.В. Доля ; МОНУ, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Кондор, 2007. – 172с. – ISBN 978-966-351-145-0
1073033
   Практикум з вищої математики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за нематематичними напрямами підготовки / [В.І. Беспальчук та ін.] ; за ред. В.О. Коваля ; М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технологічний ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 447, [1] с. – ISBN 978-966-683-158-6
1073034
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 1 : Лінійна алгебра. – 2010. – 131, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131
1073035
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 2 : Аналітична геометрія. – 2010. – 124, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 124
1073036
   Практикум з вищої математики : навч. посіб. [для вищих навч. закл.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т. – ISBN 978-966-2075-10-6
Ч. 3 : Ряди; звичайні диференціальні рівняння / Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король І.Ю., Поляк С.С. – 2011. – 334, [2] с. – Предм. покажч.: с. 329-335. – Бібліогр.: с. 327-328
1073037
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студ. економ. спец. вищих навч. закладів] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-933-0
Модуль 3 : Вступ до математичного аналізу. – 2012. – 206, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 205
1073038
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студ. економ. спец. вищих навч. закладів] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-934-7
Модуль 4 : Диференціальне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 132, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 131
1073039
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студ. економ. спец. вищих навч. закладів] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-935-4
Модуль 5 : Інтегральне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 108, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 107
1073040
   Практикум з вищої математики. Комп"ютерна система для дистанційного навчання : навч. посібник : [у 2 ч.] / [В.С. Шебанін, О.В. Шебанін, І.П. Атаманюк та ін.]. – Миколаїв : МНАУ. – ISBN 978-617-7149-26-1
Ч. 2 : / [В.С. Шебанін, О.В. Шебаніна, І.П. Атаманюк та ін.]. – 2018. – 388 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 386-387. – Бібліогр.: с. 385
1073041
  Давиденко І.М. Практикум з гігієни шкільної і фізичних вправ / І.М. Давиденко, В.О. Калошин. – Київ, 1969. – 184с.
1073042
  Антипчук Ю.П. Практикум з гістології з основами ембріології : навч. посіб. для студ. природн. та природн.-географ. фак. пед. ін-тів / Ю.П. Антипчук. – Київ : Вища школа, 1978. – 152 с.
1073043
  Паращук В.Ю. Практикум з граматики англійської мови : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ю. Паращук, Т.В. Савенко, Л.Ф. Грицюк. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 296с. – ISBN 966-7890-23-6


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземних мов, спеціальність "англійська мова".
1073044
  Кошляков О.Є. Практикум з динаміки підземних вод : Навчальний посібник / О.Є. Кошляков, В.І. Мокієнко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 76с. – ISBN 966-594-610-2
1073045
  Швай О.Л. Практикум з дискретної математики : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.Л. Швай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 235, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 230-235. – Бібліогр.: с. 205-206. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-580-2
1073046
  Востріков В.П. Практикум з дисципліни "Інтелектуальна власність" : навч. посібник для студентів спец. 274 "Автомобільний транспорт" і 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / В.П. Востріков, О.Г. Кірічок, В.М. Стрілець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 146, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 73-77. – ISBN 978-966-327-386-0
1073047
  Пріб К.А. Практикум з діагностики в системі управління : [навч. посібник] / К.А. Пріб, Н.І. Патика, Г.Д. Лендєл ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2016. – 202, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 192-197. – ISBN 978-617-649-038-8
1073048
  Медвідь А.М. Практикум з ділової української мови : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / А.М. Медвідь. – Київ : Здоров"я, 2002. – 219, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 5-311-01260-9


  У пр. №1722531 напис: Великошановному Володимиру Сергійчуку від автора з побажанням добра, щастя, творчої наснаги. 2.10.2002 р. Підпис.
1073049
  Горянський В.Ф. Практикум з економіки сільскогосподарського виробницства / В.Ф. Горянський; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Вища школа при КДУ, 1976. – 80с.
1073050
  Романенко І.Н. та ін. Практикум з економіки соціалістичного сільського господарства / І.Н. та ін. Романенко. – К., 1965. – 100с.
1073051
  Миколайчук О.Г. Практикум з електронографії : посібник / О.Г. Миколайчук, О.М. Когут. – Львов : Вища школа, 1977. – 102 с.
1073052
  Андриевский С.К. Практикум з електротехніки / С.К. Андриевский. – Київ, 1957. – 152с.
1073053
  Утевська Є.Л. Практикум з загальної хімії / Є.Л. Утевська. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1958. – 352с.
1073054
  Гончаров А.І. Практикум з загальної хімічної технології : навчальний посібник для студентів хімічних факультетів університетів та природничих факультетів педагогічних інститутів / А.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 1973. – 208с.
1073055
  Диняк О.В. Практикум з інженерної геології : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Диняк, А.В. Шостак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92. – ISBN 978-966-439-649-0
1073056
  Луців Р.В. Практикум з інтегральної мікроелектроніки / Р.В. Луців, А.О. Дружинін. – Львів
Ч. 1. – 1972. – 116 с.
1073057
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : Навч. посібник / Я.М. Глинський. – 3-є доп.вид. – Львів : Деол, 2000. – 224с. – ISBN 966-7449-03-3
1073058
  Ризванюк С.О. Практикум з іспанської мови : для студ. 2 курсу Інституту філології / С.О. Ризванюк, О.В. Орличенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 101с. – ISBN 966-594-430-4
1073059
  Кирилюк Ф.М. Практикум з історії зарубіжних політичних вчень : навч.-метод. комплекс / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-382-6
Ч. 2. – 2016. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
1073060
  Демченко О.П. Практикум з історії педагогіки : навч.-метод. посіб. для викладачів історії педагогіки, на допомогу студ. пед. ВНЗ / О.П. Демченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 430, [2] с. : іл. – Додатки: с. 398-417. – Бібліогр.: с. 418-430 та в кінці тем. – ISBN 978-966-194-113-6
1073061
  Кондратик Л.Й. Практикум з історії соціології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Й. Кондратик, Т.П. Ліщук-Торчинська ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-669-4 (ч. 1)
Ч. 1 : Протосоціологія. – 2014. – 179, [1] с. : табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці тем
1073062
  Захарова О.О. Практикум з історії Стародавнього Сходу : [навчально-методичний посібник] / О.О. Захарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-2482-43-0
1073063
   Практикум з історії Стародавньої Греції та Риму : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. всесвіт. історії ; [уклад.]: С.А. Кісіль, Л.З. Медалієва ; [наук. ред. О.Г. Перехрест]. – [2-ге вид., стер.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 279, [1] с. – На обкл., тит. арк., уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 7-25 та в кінці тем. – ISBN 978-966-355-108-3
1073064
  Гринь О.В. Практикум з історії України литовсько-польської доби : [навч. посібник] / О.В. Гринь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 414-423 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2482-71-3
1073065
  Приседько В.Л. Практикум з картографії : навчально- методичний посібник / КНУШ ; В.Л. Приседько. – Київ : Київський університет, 2004. – 68 с.
1073066
  Приседько В.Л. Практикум з картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Видавництво Українського Фітосоціологічного центру, 2011. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-966-306-146-8
1073067
  Нор Т В. Практикум з кримінального процесу України / Т В. Нор, . – Л, 1994. – 228с.
1073068
  Романюк М.О. Практикум з кристалооптики і кристалофізики : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.О. Романюк ; М-во і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 361, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-343 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-930-9
1073069
  Шевченко В. Практикум з курсу "Видавничиі стандарти" : для студентів відділень "Видавнича справа та редагування", "Менеджмент засобів масової комунікації / В. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 60 с.
1073070
  Матвієнко О.В. Практикум з курсу "Теорія виховання" / МОНУ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Олена Валеріївна Матвієнко. – Київ : Стилос, 2001. – 256с. – ISBN 966-7321-95-9
1073071
  Чепрасов В.Г. Практикум з курсу загальної астрономії : посібник / В.Г. Чепрасов. – Київ : Радянська школа, 1967. – 192 с.
1073072
  Чепрасов В.Г. Практикум з курсу загальної астрономії : посібник / В.Г. Чепрасов. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1976. – 256 с.
1073073
   Практикум з курсу історії України : посібник для студ. природничих факультетів / М.М. Карабанов, О.О. Бондарчук, О.В. Даниленко, Ю.А. Горбань, Л.В. [ та ін. ] Дячук; Карабанов М.М. [ та ін. ] ; КНУТШ; Історичний факультет, Каф-ра української історії та етнополітики ; [ від. за вип. В.Є. Кругляков ]. – Київ, 2003. – 60 с. – ISBN 966-574-472-0
1073074
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.1 : Лексичний мінімум з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. – 2003. – 92с.
1073075
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.2 : Навчальна латинська фразеологія для студентів-юристів. – 2003. – 136с.
1073076
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.3 : Діалоги, запитання та відповіді латинською мовою на життєво-побутові теми. – 2003. – 82с.
1073077
  Соколов В.Ю. Практикум з латинської мови / Київський університет права; Авт.-упор.: В.Ю.Соколов. – Київ : Київський університет права
Ч.4 : Латинські юридичні вирази та терміни: Короткий дидактичний словник. – 2004. – 94с.
1073078
   Практикум з латинської мови / Академія Наук України; Упоряд. В.Ю.Соколов. – Київ
Частина 5 : Вправи-тести з курсу латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. – 2005. – 90с.
1073079
  Ізюмченко Л.В. Практикум з лінійної алгебри : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 136, [1] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр.: с. 136
1073080
  Базилевич В.Д. Практикум з макроекономіки : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Баластрик Л.О ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-439-092-4
1073081
  Жарська І.О. Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи : навч. посібник / І.О. Жарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант ВІО СОІУ, 2016. – 262, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-262. – ISBN 978-617-7253-54-8
1073082
  Дутка Г.Я. Практикум з математики для економістів : навч. посібник / Дутка Г.Я. ; МОУ ; Національний банк Укр. ; Львів. банківський коледж. – Львів : Львівський банківський коледж Національного банку України, 1998. – 362 с. – ISBN 966-7330-15-Х
1073083
  Шунда Н.М. Практикум з математичного аналізу / Н.М. Шунда, А.А. Томусяк. – Киъв : Вища школа, 1993. – 375 с.
1073084
  Шунда Н.М. Практикум з математичного аналізу : Інтегральне числення. Ряди.Навчальний посібник / Н.М. Шунда, А.А. Томусяк. – Київ : Вища школа, 1995. – 541с. – ISBN 5-11-004276-4
1073085
   Практикум з математичного аналізу : навчальний посібник / М.В. Заболоцький, С.І. Фединяк, П.В. Філевич, К.А. Червінка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-613-696-4
1073086
  Григорків В.С. Практикум з математичного програмування / В.С. Григорків, М.В. Бойчук. – Чернівці, 1995. – 244 с.
1073087
  Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2004. – 264с. – ISBN 966-7982-30-0
1073088
  Русаков М.Г. Практикум з методики викладання географії / М.Г. Русаков. – Київ, 1960. – 119с.
1073089
  Грибан Г.В. Практикум з методики викладання української мови : Навчально-методичний посібник / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук. – Київ : Кондор, 2003. – 160с. – ISBN 966-7982-24-6


  Для студентів-філологів вищих педагогічних навчальних закладів
1073090
  Медведєва Л.М. Практикум з методичною розробкою до курсу теоретичної граматики сучасної англійської мови / Л.М. Медведєва. – Київ, 1974. – 22 с.
1073091
  Лук"яненко Д.Г. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри : навчальний посібник / Д.Г. Лук"яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-574-860-2
1073092
  Пронюк Н.В. Практикум з міжнародного права : навчальний посібник / Н.В. Пронюк; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-373-349-4
1073093
  Гудзь С.П. Практикум з мікробіології / С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, І.С. Білінська; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-286-9
Частина 1. – 2003. – 80с.
1073094
   Практикум з мікроекономіки : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк, С.В. Слухай ; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 303 с. – ISBN 978-966-439-097-9
1073095
   Практикум з мікроекономіки до підручника "Мікроекономіка" за науковою редакцією А.П. Наливайка / [Є.В. Прохорова (керівник) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 522, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-483-677-4
1073096
  Космацька Н.В. Практикум з мовної комунікації (французька мова) : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Космацька ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Логос, 2014. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-837-0
1073097
   Практикум з молекулярної фізики : Навчальний посібник. – Київ : КМ Академія, 2003. – 108с. – (Методична серія)
1073098
   Практикум з навчальної дисципліни "Вища математика для економістів" на основі MatLab : Навчально-практичний посібник / О.Г. Тижненко, Є.В. Рєзнік, О.О. Єгоршин, Л.М. Малярець, Г.В. Усіна, К.М. Дубовик, Л.О. Норік, Б.В. та ін. Сенкевич; МОНУ; ХНЕУ; Тижненко О.Г., Рєзнік Є.В., Єгоршин О.О., Малярець Л.М., Усіна Г.В., Дубовик К.М., Норік Л.О., Сенкевич Б.В. та ін.; За ред. Л.М. Малярець. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 192с. – ISBN 966-676-143-2
1073099
  Ушакова І.О. Практикум з навчальної дисципліни "Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації" : навч.-практичний посібник / Ушакова І.О., Плеханова Г.О. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 344 с. – Бібліогр.: с. 245-250. – ISBN 978-966-676-625-3
1073100
   Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей : навчальний посібник / М.М. Гавриш, О.О. Гавриш, О.П. Дмитренко, І.Г. Островська, Л.С. Сівірін; Гавриш М.М. [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 128 с. – На обкл.: Deitsch fur Wirtschaftsstudenten. – ISBN 966-574-825-4
1073101
  Вакал Є.С. Практикум з операційних систем Windows : Методичні вказівки / Є.С. Вакал, С.Г. Карпенко, О.С. Тригуб; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 248с. – ISBN 966-608-419-8
1073102
  Шайкевич І.А. Практикум з оптики та спектроскопії / І.А. Шайкевич. – Київ : Київський університет, 1974. – 30 с.
1073103
  Алексєєв В.В. Практикум з органічного синтезу : посібник для студ. природ. фак. пед. ін-тів / В.В. Алексєєв. – Київ : Вища школа, 1970. – 287 с. : іл. – Бібліогр.: с. 284
1073104
   Практикум з органічної та біологічної хімії. – Київ : Здоров"я, 1967. – 324с.
1073105
  Опоцький В.Ф. Практикум з органічної хімії / В.Ф. Опоцький. – Харків-Одеса, 1932. – 172с.
1073106
  Корольов В.І. Практикум з органічної хімії / В.І. Корольов. – К, 1964. – 67с.
1073107
  Колосов М.О. Практикум з органічної хімії : навч. посібник для студ. хім. ф-ту / М.О. Колосов, В.Д. Орлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 94, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – (Методична література)
1073108
  Савченко І.С. Практикум з орфографії, лексикології, фразеології, лексикографії української мови : навч.-метод. посібник / І.С. Савченко, В.В. Шляхова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Черкаси : [б. в.], 2011. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 134-143. – ISBN 978-966-2545-10-4


  У пр. № 1729575 напис: З побажанням творчого злету та гармонії у житті. З повагою - І.С. Савченко. Підпис. Вересень 2018 р.
1073109
  Любичев М.В. Практикум з основ археології : навч.-метод. посібник для студентів I курсу іст. ф-ту для практ. занять з курсу "Основи археології" / М.В. Любичев, К.В. Мизгін, К.Г. Варачова ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Навч.-дослід. лаб. Германо-Слов"янської археол. експедиції. – Харків : С. А. М., 2014. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7044-78-8
1073110
  Квасов В.В. Практикум з основ правознавства : 9 клас / В.В. Квасов. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6). – ISBN 966-333-034-1
1073111
  Захожай В.Б. Практикум з основ статистики : Навчальний посібник / В.Б. Захожай, І.І. Попов, О.В. Коваленко; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 172 с. – ISBN 966-608-088-5
1073112
  Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи : Навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури вищ. навч. закл. / С.С. Вітвицька; МОНУ; Житомирськ. держ. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 398с. – ISBN 966-364-142-8
1073113
  Вронська О.М. Практикум з перекладу юридичних текстів : [навч. посібник для студ. ВНЗ] / О.М. Вронська, Н.В. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2014. – 127, [1] с. – Текст укр., ісп. – ISBN 978-966-188-315-3
1073114
  Гетьманчук Ю.П. Практикум з полімерної хімії : Навчальний посібник / Ю.П. Гетьманчук, В.Г. Сиромятніков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 86с. – Доп.карт.хим. – ISBN 966-594-857-1
1073115
   Практикум з політології : Для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Комп"ютерпрес, 2003. – 622с. – ISBN 966-95028-7-Х
1073116
  Баранова С.В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навчальний посібник / С.В. Баранова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 131, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 123-129 та в кінці розд. – ISBN 978-966-657-386-8
1073117
  Мармоза А.Т. Практикум з правової статистики : навч. посібн. для студ. вищих навч. закл. / А.Т.Мармоза. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 317 с. – ISBN 966-518-352-4
1073118
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 2е вид., переробл. й доповн. – Київ : Освіта, 1994. – 254с. – ISBN 5-330-02950-3
1073119
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 5-е вид. – Київ : Освіта, 2002. – 256с. – ISBN 966-04-0078-0
1073120
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 6-те вид. зі змін. – Київ : Освіта, 2006. – 256 с. – ISBN 966-04-0078-0
1073121
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. / І.П. Ющук. – Київ : Радянська школа, 1989. – 287с. – ISBN 5-330-00674-0
1073122
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. / І.П. Ющук. – 3-е вид. – Київ, 1997. – 253 с.
1073123
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: написання голосних // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-16. – ISSN 0130-5263
1073124
  Омельчук С. Практикум з правопису української мови: написання іменних частин мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 29-33. – ISSN 0130-5263
1073125
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: написання приголосних // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – ISSN 0130-5263
1073126
  Сергунова О.П. Практикум з проективної геометрії / О.П. Сергунова, В.М. Котлова. – Київ, 1971. – 187с.
1073127
  Сергунова О.П. Практикум з проективної геометрії / О.П. Сергунова, В.М. Котлова. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – К., 1977. – 192с.
1073128
  Янцур М.С. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-966-194-123-5
1073129
   Практикум з психології. – Львів : Вища школа, 1975. – 183 с.
1073130
  Бех П.О. Практикум з пунктуації англійської мови / П.О. Бех, Н.В. Войцицька; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 56с.
1073131
  Носолюк В.М. Практикум з радіотехніки / В.М. Носолюк. – Київ, 1969. – 236с.
1073132
  Іваненко В.Г. Практикум з редагування телевізійних передач / В.Г. Іваненко, М.С. Канюка. – Київ : КДУ, 1982. – 68с.
1073133
  Дутчак Я.Й. Практикум з рентгенографії / Я.Й. Дутчак. – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 1965. – 105 с.
1073134
   Практикум з розв""язування задач з математики : навч.посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 421с.
1073135
   Практикум з розв"язування задач з математики : навч. пос. – Київ : Вища школа, 1975. – 422 с.
1073136
   Практикум з розв"язування задач з математики. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1978. – 480с.
1073137
   Практикум з розв"язування задач. Геометрія. – К., 1978. – 207с.
1073138
   Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М.О. Клименко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 221, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-214. – ISBN 978-966-289-013-6
1073139
   Практикум з синтаксису української мови. – Дніпропетровськ, 1978. – 67с.
1073140
  Оксіюк О.П. Практикум з систематики нижчих рослин. Водорості / О.П. Оксіюк, О.В. Топачевський. – Київ, 1963. – 132с.
1073141
  Прахов М.М. Практикум з систематики та морфології рослин. / М.М. Прахов. – К., 1955. – 216с.
1073142
  Прахов М.М. Практикум з систематики та морфології рослин. / М.М. Прахов. – К., 1970. – 203с.
1073143
  Шаповал Н.М. Практикум з тваринництва в міській школі / Н.М. Шаповал. – К., 1958. – 72с.
1073144
  Шаповал Н.М. Практикум з тваринництва в сільській школі / Н.М. Шаповал. – К., 1959. – 108с.
1073145
   Практикум з теорії ймовирностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 328с. – ISBN 966-608-341-8
1073146
  Булига К.Б. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / К.Б. Булига, Л.В. Барановська ; Європейський ун-т (фінанси, інформаційні системи, менеджмент і бізнес). – 2-ге вид. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2001. – 172, [4] с. : іл., табл. – На обкл.: Європейський університет. – Бібліогр.: с.169. – ISBN 966-7508-70-6
1073147
  Коляда Р.В. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навчальний посібник / Р.В. Коляда, Я.С. Пушак, І.О. Мельник ; МОНУ ; Укр. акад. друк. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-322-181-6
1073148
  Ізюмченко Л.В. Практикум з теорії чисел : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 76 с. : табл. – Бібліогр.: с. 75
1073149
  Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України : Навч. посібник для студ. юрид. вузів і фак-тів. / В.І. Прокопенко. – вид. 2-ге, стереот. – Харків : Консум, 2000. – 191с. – ISBN 966-7124-71-1
1073150
   Практикум з українського ділового мовлення : Навчальні видання. – Київ : ФАДА, 2002. – 359с. – ISBN 966-7625-41-9
1073151
  Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення : Навчальний посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Атіка, 2005. – 160с. – ISBN 966-326-097-1
1073152
  Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 966-326-097-1
1073153
  Притулик Н.В. Практикум з українського фольклору : навч.-метод. посібник / Н.В. Притулик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігів. нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 295, [1] с. – Додатки: с. 171-282. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2482-94-2
1073154
  Блик О.П. Практикум з української мови / О.П. Блик. – Київ, 1979. – 176с.
1073155
  Шевчук С.В. Практикум з української мови : Модульний курс: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – Київ : Вища школа, 2006. – 326с. – ISBN 966-642-292-1
1073156
  Цупрун Л.Д. Практикум з української мови. / Л.Д. Цупрун. – К., 1968. – 107с.
1073157
  Загородня Н.П. Практикум з управління інноваціями : навч. посібник / Н.П. Загородня ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 296, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 292-296. – ISBN 978-617-649-039-5
1073158
  Жилінська О.І. Практикум з управління інтелектуальною власністю : навч. посібник / О.І. Жилінська, І.М. Корнілова, Л.А. Оліх. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 347, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 331-346. – ISBN 978-966-924-758-2
1073159
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : англо-американський політичний дискурс : посібник з перекладу з англ. мови для студ. вищих навч. закладів / О. Гон, В. Гулик, Г. Мірам, В. Морозов, Л. Голованчук; [Гон О. та ін.]. – Київ : Факт, 2007. – 133, [3] с. + CD ; Додаток: с. 117-132. – ISBN 966-359-132-3
1073160
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навч. закл. / О.М. Гон, В.П. Морозов, М.О. Нощенко, П.П. Мовчан, В.О. Гулик ; [наук. ред. Дайнеко В.В.]. – 2-ге вид. – Київ : Імідж Принт, 2011. – 152 с. : табл. + CD. – До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 978-966-2397-06-2
1073161
   Практикум з фізики в середній школі : дидакт. матеріал/посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1990. – 175с.
1073162
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав. – К, 1957. – 244с.
1073163
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав, М.Т. Ананенко. – 2-е изд. – Київ, 1976. – 380с.
1073164
  Харченко П.Д. Практикум з фізіології людини і тварин / П.Д. Харченко. – Київ, 1951. – 204с.
1073165
  Харченко Д П. Практикум з фізіології людини і тварин / Д П. Харченко, . – 2-е вид. – Київ, 1955. – 216с.
1073166
   Практикум з фізіології людини і тварин / Харченко П.Д. – К., 1972. – 87с.
1073167
  Петерсон Н.В. Практикум з фізіології рослин / Н.В. Петерсон. – К, 1993. – 137с.
1073168
  Проценко Д.П. та ін. Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології / Д.П. та ін. Проценко. – К., 1951. – с.
1073169
   Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології / Проценко Д.П. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1959. – 324с.
1073170
   Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології для прородничих факультетів педінститутів / Проценко Д.П. – К., 1951. – 227с.
1073171
   Практикум з філософії : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти. – Львів : Новий Світ-2000. Магнолія плюс, 2003. – 256с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-22-4; 966-8340-00-0
1073172
   Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами : навч. посібник / [М.Ф. Огійчук та ін.] ; за ред. проф. М.Ф. Огійчука ; М-во аграр. політики та продовольства України. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Київ : Алерта, 2013. – 607, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-150-5
1073173
   Практикум з французької мови : для студ. почат. рівня володіння іноз. мовою / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; уклад.: В.Ф. Снєжкіна, Н.В. Халупська. – Київ : Персонал, 2009. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-608-930-7
1073174
   Практикум з французької мови для студентів-викладачів 4 курсу (уроки 1-4). – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2002. – 159с.
1073175
   Практикум з цивільного права України : для студентів юрид. факультету, спец.: 6.060.101 "Правознавство" / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ; [ автори-упорядники: С.П. Рабінович, О.В. Буньковська ]. – Львів. – (Навчально-методична література ; Серія В ; Вип. 12.00.03-3 : Завдання для практичних і семінарських занять з навчальних дисциплін)
Ч. 1 : Загальні положення. Особисті немайнові права. – 2008. – 140с.
1073176
   Практикум з цивільного процесуального права України : навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Н.В. Василина та ін. ; заг. ред. І.С. Ярошенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : Дакор, 2016. – 347, [1] с. : іл.,табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 347. – Бібліогр.: с. 330-346, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-64-5
1073177
  Грабовський В.А. Практикум з ядерної фізики : навчальний посібник / Володимир Грабовський, Орест Дзендзелюк, Олег Кушнір. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 222 с. – ISBN 978-966-613-568-4
1073178
   Практикум зі страхування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Д. Базилевич [та ін.] ; [за ред. В.Д. Базилевича] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 479 с. – ISBN 978-966-439-301-7
1073179
  Мазурмович Б.М. Практикум зоологии беспозвоночных : Навч. пос. / Б.М. Мазурмович, 1977
1073180
  Мазурмович Б.М. Практикум зоології безхребетних : Навч. пос. / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1977
1073181
  Мазуров Н.Н. Практикум и методические указания по геодезии : теория ошибок измерений / Н.Н. Мазуров; [отв. ред. П.А. Плотников]. – Свердловск : УПИ, 1959. – 79 с.
1073182
   Практикум із військової психології : навч. посібник / [С.П. Балашова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-838-8
1073183
  Іванов В.Ф. Практикум із журналістської етики : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [В.Ф. Іванов, С.В. Штурхецький] ; під ред.: В.Ф. Іванова ; [передм. В.П. Мостового] ; Коміс. з журналіст. етики. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : О. Зень, 2012. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 310-315. – ISBN 978-617-601-048-7


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
1073184
   Практикум із загальної мікробіології : Навч. посібник / Л.О. Михальський, О.С. Радченко, Л.Г. Степура, І.В. та ін. Домбровська; Наук. ред. Смірнова В.В.; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 111с.
1073185
   Практикум із загальної мікробіології : навч. посібник для біол. спец. вищ. навч. закл. / О.С. Радченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 978-966-306-158-6
1073186
  Шапран О.І. Практикум із загальної педагогіки : Навчальний посібник / О.І. Шапран; МОУ, Переяслав-Хмельницький державний педагогичний інститут ім. Г.С. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – 100с. – ISBN 966-7053-17-2
1073187
  Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І. Пашукова, А.І. Допіра, Г.В. Дьяконов; За ред. Т.І. Пашукової. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 206c. – ISBN 966-620-219-0


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1073188
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зелінська Т.М., Воронова С.В., Хурчак А.Е. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 184c. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
1073189
   Практикум із зоології хордових. – Київ : Київський університет, 1967. – 224 с.
1073190
  Мякушко С.А. Практикум із зоології хордових. Амніоти: рептилії, птахи, ссавці : [навч. посібник] / С.А. Мякушко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТОФІ КІМЕ, 2012. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145
1073191
  Приседько В.Л. Практикум із картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Київський університет, 2013. – 118, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці теми
1073192
  Чорненький Я.Я. Практикум із релігієзнавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький; МОіНУ; Західноукраїнськ. ін-т інформаційних технологій та управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 312с. – ISBN 966-8365-64-Х


  Матеріали практикуму можна використовувати для тестового і модульного контролю
1073193
  Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи : навч. посібник / Касевич Н.М. – Київ : Здоров"я, 1999. – 224 с. – ISBN 5-311-00912-8
1073194
  Приходько А.Н. Практикум із синтаксису складного речення : Навч. посібник для суд. 2 і 3 курсів денної форми навчання / А.Н. Приходько; МВССОУ. Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя : ЗДУ, 1992. – 255с.
1073195
  Затула В.І. Практикум із соціально-економічної географії України / В.І. Затула; Уманський держ. педагог. ун-тет ім. П.Тичини. – Умань, 2002. – 172с. – ISBN 966-7823-10-5
1073196
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2005. – 512с. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
1073197
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2009. – 510, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 506. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
1073198
  Внукова Н. Практикум із страхування / Н. Внукова. – Київ : Лібра. – ISBN 966-7035-26-3
Випуск 1. – 1998. – 40с.
1073199
  Молдован В.В. Практикум із судової риторики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець; КНУТШ; Ін-т післядипломної освіти. – Київ, 2006. – 152c. – Шифр дубл.34 Молд.Доп.карт.м.в.


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1073200
   Практикум із фізичної хімії : навч. посібник / [О.В. Іщенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 82, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
1073201
  Хиля О.В. Практикум із хімії вуглеводів : навч. посібник для студентів хімічного та біологічного ф-тів / О.В. Хиля ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 37-38
1073202
   Практикум медицинской паразитологии. – Ленинград, 1935. – 434с.
1073203
   Практикум на ЦВМ. – Киев
2. – 1978. – 106 с.
1073204
  Медведев Г.А. Практикум на ЭВМ по анализу временных рядов : Учебное пособие для студ. высш. учеб.завед., обуч. по спец. "Прикладная математика" / Г.А. Медведев, В.А. Морозов. – Минск : Университетское, 2001. – 108с. – ISBN 985-09-0335-Х
1073205
  Харин Ю.С. Практикум на ЭВМ по математической статистике : [учеб. пособие для мат. спец. ун-тов] / Харин Ю.С., Степанова М.Д. – Минск : Университетское, 1987. – 303 с. : ил. – Библиогр.: с. 302-304
1073206
   Практикум написання китайських ієрогліфів : Лань Туень, 1992. – 359 с. – Видання китайською мовою
1073207
  Борисов В.Г. Практикум начинающего радиолюбителя / В.Г. Борисов. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва, 1983. – 144 с.
1073208
   Практикум перевода. Грамматические трудности французской научной литературы. – Кишинев, 1983. – 104с.
1073209
   Практикум перекладу : англійська - українська : підручник / Н.В. Бідасюк, Р.В. Боднар, Ю.В. Якимчук [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-870-9
1073210
   Практикум по 1 тому "Капитала" К.Маркса.. – М., 1989. – 88с.
1073211
  Богаткин О.Г. Практикум по авиационной метеорологии : Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Метеорология" / О.Г. Богаткин, В.Ф. Говердовский, В.Д. Еникеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 183с.
1073212
   Практикум по автоматизации проектирования оптикомеханических приборов. – М., 1989. – 270с.
1073213
  Олейник В.С. Практикум по автоматизированному электроприводу / В.С. Олейник. – Москва : Колос, 1978. – 224 с.
1073214
  Лацис М.С. Практикум по автоматике, автоматизации и АСУ ТП измерение и регулирование давления и расхода / М.С. Лацис. – Рига, 1989. – 27с.
1073215
  Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии : Учебн. пособ. для вузов / М.Д. Павлова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 168с.
1073216
  Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии : Учебн. пособ. для вузов / М.Д. Павлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 184с.
1073217
  Петербургский А.В. Практикум по агрохимии / А.В. Петербургский. – М, 1947. – 280с.
1073218
  Петербургский А.В. Практикум по агрохимии / А.В. Петербургский. – М, 1954. – 456с.
1073219
  Радов А.С. Практикум по агрохимии / А.С. Радов. – М., 1965. – 375с.
1073220
  Асаров Х.К. Практикум по агрохимии : Учебное пособие для учащихся 9-10 классов сельской школы / Х.К. Асаров. – Изд. 3-е. – Москва : Просвещение, 1974. – 191с.
1073221
  Асаров Х.К. Практикум по агрохимии : Учебное пособие для учащихся 9-10 классов сельской школы / Х.К. Асаров. – Изд. 4-е, исправ. – Москва : Просвещение, 1979. – 191 с.
1073222
   Практикум по агрохимии. – М., 1989. – 303с.
1073223
   Практикум по агрохимии : Учеб. пособие для студентов вузов / В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, О.А. Амельянчик, Т.Н. и др. Болышева; МГУ им.М.В.Ломоносова. Фак. почвоведения; Под ред.В.Г.Минеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 689с. – ISBN 5-211-04265-4
1073224
   Практикум по алгебре. – М., 1983. – 91с.
1073225
  Воловик А.И. Практикум по анализу бесконечномалых / А.И. Воловик. – Київ, 1929. – 128с.
1073226
  Шакиров Ф.К. Практикум по анализу производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий / Ф.К. Шакиров. – М, 1989. – 238с.
1073227
  Левицкий Ю.А. Практикум по анализу структуры английского текста / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1978. – 33с.
1073228
  Медникова Э.М. Практикум по анализу текста / Э.М. Медникова, Г.Г. Егоров. – М, 1972. – 79с.
1073229
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1987. – 76с.
1073230
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1988. – 160с.
1073231
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промыышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554", "Искра 555", "Искра 1030": уч. пособие / Г.В. Постникова. – Калинин, 1990. – 124с.
1073232
   Практикум по анализу хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. – М., 1977. – 264с.
1073233
  Рудаков В.И. Практикум по анализу хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. / В.И. Рудаков. – М., 1972. – 343с.
1073234
  Воловик В.И. Практикум по аналитической геометрии на плоскости / В.И. Воловик. – Москва, 1930. – 331с.
1073235
   Практикум по аналитической химии. – Москва, 1983. – 271с.
1073236
  Тикунова И.В. Практикум по аналитической химии и физико-химическим методам анализа : Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Хим. технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" / И.В. Тикунова, Н.А. Шаповалов, А.И. Артеменко. – Москва : Высшая школа, 2006. – 208с. – ISBN 5-06-004783-0
1073237
  Смирнова Н.Ф. Практикум по аналитическому чтению / Н.Ф. Смирнова, Р.Ш. Арасланова. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 124 с.
1073238
  Вехов Н В. Практикум по анатомии и морфологии / Н В. Вехов, . – Москва : Московский университет, 1980. – 192с.
1073239
  Ростовцев С.И. Практикум по анатомии растений / С.И. Ростовцев. – 5-е изд. – М, 1948. – 276с.
1073240
   Практикум по анатомии растений. – М., 1963. – 184с.
1073241
   Практикум по анатомии растений. – Москва, 1971. – 192с.
1073242
   Практикум по анатомии растений. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 224с.
1073243
  Кащеева М.А. Практикум по английской лексикологии / М.А. Кащеева. – Л., 1974. – 205с.
1073244
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко. – К, 1981. – 48с.
1073245
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, И.Г. Аникиенко. – К, 1984. – 55с.
1073246
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко. – К, 1985. – 35с.
1073247
  Кривошеев О.В. Практикум по английскому языку / О.В. Кривошеев. – К., 1985. – 47с.
1073248
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1986. – 35с.
1073249
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1987. – 30с.
1073250
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1988. – 35с.
1073251
  Кривошеев О.В. Практикум по английскому языку "Борьба прогрессивного человечества за мир" / О.В. Кривошеев. – К., 1986. – 35с.
1073252
  Молчанова О.Т. Практикум по английскому языку для студентов-историков университетов / О.Т. Молчанова. – Ярославль, 1977. – 94с.
1073253
   Практикум по астрометрии. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 214 с.
1073254
  Попов П.И. Практикум по астрономии : учеб. пособие / П.И. Попов, Н.Я. Бугославская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГУПИ, 1959. – 124 с.
1073255
  Попов П.И. Практикум по астрономии в педагогических институтах / Под общей ред. П.И.Попова. – Москва : Гос. уч.-пед. издат., 1947. – 94с.
1073256
   Практикум по атомной физике. – Саратов, 1974. – 136с.
1073257
   Практикум по атомной физике : учеб. пособие. – Минск : Университетское, 1989. – 173с.
1073258
   Практикум по атомной физике. – 2-е изд. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Вып. 1 : Световые кванты. – 1989. – 75с.
1073259
  Андреев В.Д. Практикум по аудиту : учебное пособие / В.Д. Андреев, Т.Н. Кисилевич, И.В. Атаманюк. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 208 с. – Библиогр.: с. 203-204. – ISBN 5-279-02069-9
1073260
  Фердман Д.Л. Практикум по биологичекой химии : Учеб. пособие для ун-тов / Д.Л. Фердман, Е.Ф. Сопин. – Москва : Советская наука, 1957. – 292с.
1073261
   Практикум по биологической защите растений. – М., 1984. – 287с.
1073262
  Шапиро Д.К. Практикум по биологической химии / Д.К. Шапиро. – Минск, 1972. – 256с.
1073263
  Рогожин В.В. Практикум по биологической химии : Учебно-методическое пособие для студ. вузов / В.В. Рогожин. – Санкт-Петербург : Лань, 2006. – 256с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0679-7
1073264
  Харит А.Ю. Практикум по биологической химии. / А.Ю. Харит. – Ленинград-Москва, 1933. – 120с.
1073265
   Практикум по биофизике. – Воронеж, 1973. – 129с.
1073266
   Практикум по биохимии. – Москва : Московский университет, 1979. – 429 с.
1073267
   Практикум по биохимии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1989. – 508с.
1073268
   Практикум по биохимии. – Москва
1. – 1991. – 192с.
1073269
  Мешкова Н.П. Практикум по биохимии животных / Н.П. Мешкова, С.Е. Северин. – М, 1950. – 290с.
1073270
  Петров К.П. Практикум по биохимии пищевого растительного сырья / К.П. Петров. – Москва, 1965. – 330с.
1073271
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – Москва, 1968. – 183с.
1073272
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Москва, 1976. – 256с.
1073273
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – 3-е изд., доп. и переработ. – М., 1985. – 255с.
1073274
   Практикум по ботанике. – Л.-Пушкин, 1976. – 61с.
1073275
  Блукет Н.А. Практикум по ботанике / Н.А. Блукет. – М, 1980. – 223с.
1073276
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – М., 1976. – 280с.
1073277
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1983. – 232с.
1073278
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – М., 1989. – 221с.
1073279
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 222с.
1073280
  Прахов М.М. Практикум по виготовленню наочних посібників з ботаніки. / М.М. Прахов. – К., 1958. – 136с.
1073281
   Практикум по вирусологии. – М., 1967. – 104с.
1073282
  Молчанов В.А. Практикум по внутрихозяйственному планированию сельскохозяйственного производства / В.А. Молчанов, В.И. Молчанова. – М., 1987. – 336с.
1073283
   Практикум по возрастной и педагогической психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1987. – 254с.
1073284
   Практикум по возрастной психологии : учебное пособие / Головей Л.А. [и др.] ; под ред. : Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Речь, 2008. – 704 с. : илл. – (Психологический практикум). – ISBN 5-9268-0046-9


  Уникальный сборник психодиагностических методик и построен таким образом, чтобы читатель получил представления об основных сферах личности и методах ее изучения
1073285
  Бондаренко Н.В. Практикум по вредным нематодам, клещам, грызунам / Н.В. Бондаренко, С.Г. Пегельман, А.В. Таттар. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1980. – 208с.
1073286
   Практикум по высокомолекулярным соединениям. – Москва, 1985. – 223 с.
1073287
  Рабинович Б.Н. Практикум по высшей геодезии : (вычислительные работы) ; учеб. пособ. для геодезич. вузов и ф-ов / Б. Н. Рабинович. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 304 с.
1073288
  Рабинович Б.Н. Практикум по высшей геодезии : (вычислительные работы) ; учеб. пособ. для студ. геодезической спец. высш. учеб. заведений / Б. Н. Рабинович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 339 с.
1073289
  Павлов Ф.Ф. и др. Практикум по высшей геодезии / Ф.Ф. и др. Павлов. – М., 1961. – 306с.
1073290
  Филоненко А.С. Практикум по высшей геодезии : Исследоывание высокоточных геодезических инструментов / А.С. Филоненко, Н.Г. Щипицын; Под ред. Б.А.Литвинова. – Москва : Недра, 1965. – 200с.
1073291
   Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Маркшейдерское дело" / Ф.Ф. Павлов, Б.И. Беляев, О.Д. Вострова, И.А. Гудкова, Б.И. Никифоров; Ф.Ф. Павлов, Б.И. Беляев, О.Д. Вострова, И.А. Гудкова, Б.И. Никифоров. – Москва : Недра, 1966. – 306 с.
1073292
  Зданович В.Г. Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для студ. спец. "Маркшейдерское дело" / В.Г. Зданович; Л.Ф. Маслова, Н.А. Гусев. – Ленинград
Раздел 1 : Сферическая тригонометрия. – 1968. – 41 с.
1073293
  Яковлев Н.В. Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для геодезич. спец-тей вузов / Н.В. Яковлев., Н.А. Беспалов, В.П. Глумов и др. ; под ред. Н.В. Яковлева. – Москва : Недра
вычислительные работы. – 1982. – 368 с.
1073294
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике / В.И. Севбо. – Ужгород, 1963. – 39 с.
1073295
   Практикум по высшей математике для экономистов : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обуч. по эконом. спец. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 423с. – ISBN 5-238-00459-1
1073296
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Дифференциальные уравнения / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 56 с.
1073297
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Неопределенные интегралы / В.И. Севбо. – Ужгород, 1966. – 38с.
1073298
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Определенные интегралы / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 56с.
1073299
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Производная и дифференциальная функции / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 35с.
1073300
  Воробьева Г.Н. Практикум по вычислительной математике / Г.Н. Воробьева, А.Н. Данилова. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 207,1с.
1073301
  Размыслов Ю.П. Практикум по вычислительной методам алгебры / Ю.П. Размыслов, С.Я. Ищенко. – М., 1989. – 184 с.
1073302
  Ананенков В.П. Практикум по вычислительным машинам и программированию : [для с.-х. вузов по специальностям "Экономика и организация сельск. хоз-ва" и "Бухгалтерский учет в сельск. хоз-ве"] / В.П. Ананенков, С.А. Будекина, И.Б. Милан. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1976. – 238 с. – Список лит.: С. 236 (6 назв.)
1073303
  Шувалов Е.Л. Практикум по географии населения : учеб. пособ. для студ. геогр. спец. пед. ин-тов / Е.Л. Шувалов ; [ред. Р.С. Берлянт]. – Москва : Просвещение, 1978. – 96 с.
1073304
  Шувалов Е.Л. Практикум по географии населения : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по геогр. спец. / Е.Л. Шувалов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 80 с.
1073305
  Никонова М.А. Практикум по географическому краеведению. : Учебное пособие / М.А. Никонова. – Москва : Просвещение, 1985. – 127с.
1073306
   Практикум по геодезии : для студ. автодорожных спец-тей / М.В. Постников, И.А. Власов, Г.Н. Гущин, Б.И. Большанин, В.Г. Андреева; М.В. Постников, И.А. Власов, Г.Н. Гущин, Б.И. Большанин, В.Г. Андреева. – Томск : Томский ун-т, 1959. – 239 с.
1073307
  Баканова В.В. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / В.В. Баканова, И.М. Блудова, Г.К. Павлова и др. ; под общ. ред. Н.И. Модринского. – Москва : Недра, 1973. – 368 с.
1073308
   Практикум по геодезии : учеб. пособ. для с.-х. техникумов по спец. "Землеустройство" / А.Ф. Чижмаков, А.М. Кривоченко, В.М. Лазарев, М.Г. Рябцев, А.М. Чижмакова; А.Ф. Чижмаков, А.М. Кривоченко, В.М. Лазарев, М.Г. Рябцев, А.М. Чижмакова. – Москва : Недра, 1977. – 240 с.
1073309
  Селиханович В.Г. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезич. спец-тей вузов / В.Г. Селиханович, В.П. Козлов, Г.П. Логинова ; под ред. В.Г. Селиханович. – Москва : Недра, 1978. – 382с.
1073310
   Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических специальностей вузов / В.В. Баканова, Я.Я. Карклин, Г.К. Павлова, М.С. Черемисин; В.В. Баканова, Я.Я. Карклин, Г.К. Павлова, М.С. Черемисин ; под ред. В.В. Бакановой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 456 с.
1073311
  Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. высших с.-х. учеб. заведений по спец. "Землеустройство" / Ю.К. Неумывакин, А.С. Смирнов. – Москва : Недра, 1985. – 200 с.
1073312
   Практикум по геологии. – М., 1966. – 228с.
1073313
  Логинова А.М. Практикум по геологии / А.М. Логинова. – М., 1976. – 96с.
1073314
   Практикум по геологии. – М.
1. – 1976. – 68с.
1073315
  Фисуненко О.П. Практикум по геологии / О.П. Фисуненко. – М, 1977. – 128с.
1073316
  Фисуненко О.П. Практикум по геологии / О.П. Фисуненко, Б.В. Пичугин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1985. – 111с.
1073317
  Бондарев В.П. Практикум по геологии с основами палеонтологии : Учебное пособие для ВУЗов / В.П. Бондарев, А.Е. Сербаринов. – Москва : Просвещение, 1980. – 143с.
1073318
   Практикум по геологии СССР : (Русская платформа). – Москва : Высшая школа, 1966. – 110с.
1073319
   Практикум по геофизическим методам исследований. – Москва : Московский университет, 1970. – 137с.
1073320
  Гаврилова И.П. Практикум по геохимии ландшафта / И.П. Гаврилова, Н.С. Касимов. – Москва : Московский университет, 1989. – 73с.
1073321
  Яшнов В.А. Практикум по гидробиологии / В.А. Яшнов. – Москва, 1969. – 428с.
1073322
  Матусевич В.В. Практикум по гидрогеологии и инженерной геологии. / В.В. Матусевич. – Тюмень, 1975. – 132с.
1073323
   Практикум по гидрогеохимии. – М., 1984. – 254с.
1073324
  Самохин А.А. Практикум по гидрологии / А.А. Самохин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 296 с.
1073325
   Практикум по гидрологии. – М., 1991. – 26с.
1073326
   Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированию стока. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 223с.
1073327
   Практикум по государственному бюджету СССР. – М., 1988. – 207с.
1073328
   Практикум по государственному страхованию. – М., 1991. – 142с.
1073329
  Горбацевич А.А. Практикум по гражданской обороне для студентов МГУ им. М.В.Ломоносова / А.А. Горбацевич. – М., 1985. – 103с.
1073330
   Практикум по гражданскому праву. – М.
1. – 1993. – 173с.
1073331
   Практикум по гражданскому праву. – М.
2. – 1993. – 201с.
1073332
   Практикум по гражданскому процессу. – Свердловск, 1979. – 53с.
1073333
   Практикум по гражданскому процессуальному праву. – М., 1991. – 269с.
1073334
  Манси Е. Практикум по грамматике английского языка : Для школ., студ., аспир. / Е. Манси. – Київ : А.С.К., 2000. – 352 с. – ISBN 966-539-244-1
1073335
  Манси Е. Практикум по грамматике английского языка : Для школьников, студ., аспирантов / Елизавета Манси. – 2-е изд., дополн. – Київ : А.С.К., 2001. – 384с. – ISBN 966-539-244-1
1073336
   Практикум по грамматике английского языка для заочников : пособие для самостоятельной работы. – Москва : Высшая школа, 1992. – 159 с.
1073337
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – М, 1972. – 199с.
1073338
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 248с.
1073339
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – 3-е изд. испр. – М, 1985. – 240с.
1073340
   Практикум по грунтоведению : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1993. – 389с. – ISBN 5-211-02380-3
1073341
  Громов Г.А. Практикум по деревообработке / Г.А. Громов. – М., 1977. – 192с.
1073342
  Громов Г.А. Практикум по деревообработке / Г.А. Громов. – 2-е изд., дораб. – М., 1981. – 192с.
1073343
  Афанасьева Т.В. и др. Практикум по дешифрированию аэрофотоснимков при почвенных исследованиях / Т.В.Афанасьева, Ю.М.Петрусевич, Т.А.Трифонова. – Москва : МГУ, 1977. – 160 с.
1073344
  Сельцер А.А. Практикум по диагностированию сельскохозяйственной техники / А.А. Сельцер, К.Ю. Скибневский. – М., 1979. – 423с.
1073345
   Практикум по диалектическому материализму. – М.
Вып. 2. – 1974. – 48с.
1073346
   Практикум по диалектическому материализму. – М.
Вып. 3. – 1974. – 59с.
1073347
   Практикум по диалектическому материализму. – М.
Вып. 4. – 1974. – 39с.
1073348
   Практикум по динамике океана. – СПб., 1992. – 317с.
1073349
  Михайлов Б.А. Практикум по динамическим рядам: уч. пособие / Б.А. Михайлов. – Л., 1984. – 80с.
1073350
   Практикум по дошкольной логопедии. – М., 1988. – 221с.
1073351
  Позднеев А.В. Практикум по древней русской литературе. / А.В. Позднеев. – М, 1963. – 39 с.
1073352
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – М., 1970. – 208с.
1073353
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – 2-е изд. – М., 1971. – 208с.
1073354
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – М., 1973. – 222с.
1073355
  Огийчук Н.Ф. Практикум по журнально-ордерной форме бухгалтерского учета / Н.Ф. Огийчук, А.С. Подберезкин. – Харків, 1971. – 106с.
1073356
   Практикум по защите растений. – Л., 1980. – 247с.
1073357
   Практикум по защите растений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 239с.
1073358
  Лыков А.М. Практикум по земледелию с основами почвоведения. / А.М. Лыков. – М., 1976. – 191с.
1073359
  Сафонов А.Ф. Практикум по земледелию с почвоведением / А.Ф. Сафонов, М.В. Стратонович. – М., 1990. – 207с.
1073360
  Азовцев Н.Г. Практикум по зерноуборочным машинам : [для сред. сел. проф.-техн. уч-щ] / Н.Г. Азовцев, В.Е. Бакчеев, И.М. Литовчик. – Москва : Высшая школа, 1978. – 240 с. : ил. – (Профтехобразование. Сельскохозяйственные машины и орудия)
1073361
  Кременецкий Н.Г. Практикум по зоологии : Пособие для учительских институтов / Н.Г. Кременецкий. – Изд-е второе, доп. и изм. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 276с.
1073362
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Москва, 1962. – 249с.
1073363
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Изд. 2-е. – Москва, 1968. – 261с.
1073364
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – 3-е изд. – Москва, 1979. – 240с.
1073365
  Михина Т.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных / Т.Н. Михина. – Москва, 1962. – 208с.
1073366
  Зеликман А.Л. Практикум по зоологии беспозвоночных : учебное пособие / А.Л. Зеликман. – Москва : Высшая школа, 1969. – 336 с.
1073367
  Порфирьева Н.А. Практикум по зоологии беспозвоночных / Н.А. Порфирьева, О.Д. Любарская. – Казань, 1983. – 61с.
1073368
  Фролова Е.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных. / Е.Н. Фролова. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1985. – 231с.
1073369
  Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных / Н.Н. Карташев. – Москва, 1969. – 374с.
1073370
  Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных : Учебное пособие / Н.Н. Карташев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 320с.
1073371
  Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Н.Н. Карташев, В.Е. Соколов, И.А. Шилов; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 383с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0359-4
1073372
   Практикум по иммунологии : Учеб. пособие для студентов вузов / И.А. Кондратьева, Н.В. Воробьева, О.В. Буракова, К.В. и др. Фрезе; Под ред.И.А.Кондратьевой. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 224с. – ISBN 5-211-03934-3
1073373
   Практикум по индексам. – Л., 1983. – 80с.
1073374
   Практикум по инженерной геодезии : учебно-методическое пособие (утверждено советом ин-та 5 июля 1971 года). – Куйбышев, 1971. – 108 с.
1073375
  Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных специальностей вузов / Б.С. Хейфец, Б.Б. Данилевич ; под общ. ред. П.С. Закатова. – Москва : Недра, 1973. – 320 с.
1073376
  Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных специальностей вузов / Б.С. Хейфец, Б.Б. Данлевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 332 с.
1073377
  Данилевич Б.Б. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных спец-тей вузов / Б.Б. Данилевич, В.Ф. Лукьянов, Б.С. Хейфец и др. ; под ред. В.Е. Новака. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 334 с.
1073378
  Визгин А.А. Практикум по инженерной геодезии : учебное пособие для вузов / А.А. Визгин, В.А. Коугия, Л.С. Хренов; Рец. Баран П.И. – Москва : Недра, 1989. – 284с. – ISBN 5-247-01248-8
1073379
  Ратушняк Г.С. Практикум по инженерной геодезии в строительстве : учеб. пособ. для студ. спец. "Промышленное и гражданское строительство" / МВиССО УССР ; Учебно-методический кабинет по высш. образованию ; Винницкий политехнический ин-т ; Г.С. Ратушняк. – Киев : УМК ВО, 1989. – 208 с.
1073380
  Федоров В.И. Практикум по инженерной геодезии и аэрогеодезии : учеб. пособ. для студ. автомобильно-дорожных спец-тей высш. учеб. заведений / В.И. Федоров, А.И. Титов, В.А. Холдобаев. – Москва : Недра, 1987. – 365 с.
1073381
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1978. – 168с.
1073382
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1983. – 208с.
1073383
  Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста: (Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. №2103 "Иностр. яз.": Для изуч. англ. яз.) / В.А. Кухаренко. – М., 1987. – 173с.
1073384
  Просина Н.Л. Практикум по истории древнего мира. / Н.Л. Просина, И.С. Свенцицкая. – М., 1965. – 295с.
1073385
  Просина Н.Л. Практикум по истории древнего мира. / Н.Л. Просина, И.С. Свенцицкая. – М., 1972. – 278с.
1073386
  Недайнова Т.Б. Практикум по истории и методике зарубежной литературы : (для студ. филологический специальностей пед. ун-тов) / Т.Б. Недайнова, Н.Л. Юган; МОНУ; Луганский национ. пед. ун-т им. Т. Шевченко; Восточноукраинский центр изучения лит-ры и методики ее преподавания Ин-та педагогики АПН Украины. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 244с. – ISBN 978-966-617-163-7
1073387
  Чернышев И.М. Практикум по истории коммунистического и рабочего движения в развитых капиталистических странах Запада после второй мировой войны / И.М. Чернышев. – М.
1. – 1968. – 215с.
1073388
   Практикум по истории коммунистического и рабочего движения в развитых капиталистических странах Запада после второй мировой войны / Чернышев И.М. – Москва
2. – 1969. – 199с.
1073389
  Зиндер Л.Р. Практикум по истории немецкого языка / Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева. – Л, 1977. – 303с.
1073390
   Практикум по истории русского литературного языка. – Иркутск, 1964. – 70с.
1073391
  Шоцкая Л.И. Практикум по истории русского литературного языка / Л.И. Шоцкая. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1974. – 128с.
1073392
  Сидорцов В.Н. Практикум по истории советского общества / В.Н. Сидорцов. – Минск, 1973. – 352с.
1073393
  Беляев Е.Г. Практикум по истории социалистических стран Европы. / Е.Г. Беляев. – Чебоксары, 1972. – 88с.
1073394
   Практикум по истории средних веков. – М., 1967. – 256с.
1073395
   Практикум по истории средних веков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971. – 312с.
1073396
  Задера А.Г. Практикум по истории СССР / А.Г. Задера, А.П. Пронштейн. – Ростов -на-Дону, 1960. – 255с.
1073397
  Пронштейн А.П. Практикум по истории СССР : период феодолизма. Учебное пособие / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1969. – 377 с.
1073398
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР (XIX век.) / П.П. Епифанов. – М., 1955. – 176с.
1073399
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР (до XIX века). / П.П. Епифанов. – М., 1954. – 84с.
1073400
  Попов А.Г. Практикум по истории СССР. / А.Г. Попов. – Грозный, 1961. – 86с.
1073401
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР. (XIX век). / П.П. Епифанов. – М., 1957. – 88с.
1073402
  Бородина М.А. Практикум по истории французского языка / М.А. Бородина, Л.М. Скрелина. – Москва, 1985. – 104с.
1073403
  Волкова З.Н. Практикум по истории французского языка / З.Н. Волкова. – Москва : Высшая школа, 1988. – 127с.
1073404
  Кирнозе З.И. Практикум по истории французской литературы : уч. пособие для студ. пед. ин-тов / З.И. Кирнозе, В.Н. Пронин. – Москва : Просвещение, 1991. – 159 с. – ISBN 5-09-001713-1
1073405
  Нестеров В.А. Практикум по истории Чувашской АССР "Чувашия в середине 18 века" / В.А. Нестеров. – Чебоксары, 1978. – 95с.
1073406
  Баклашова Т.А. Практикум по ихтиологии / Т.А. Баклашова. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 223 с.
1073407
   Практикум по кадровому делопроизводству. – Киев, 1992. – 138с.
1073408
  Янсон Э.Ю. Практикум по качественному анализу / Э.Ю. Янсон. – Рига, 1966. – 76с.
1073409
  Янсон Э.Ю. Практикум по качественному анализу / Э.Ю. Янсон, Я. Путнинь. – Рига, 1967. – 88с.
1073410
  Путнинь Я.К. Практикум по качественному анализу. / Я.К. Путнинь, Э.Ю. Янсон. – 4-е изд., перераб. – Рига, 1975. – 103с.
1073411
  Морозов А.А. Практикум по коллоидам / А.А. Морозов, И.Н. Путилова. – М., 1933. – 263с.
1073412
  Цюрупа Н.Н. Практикум по коллоидной химии / Н.Н. Цюрупа. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1963. – 184с.
1073413
   Практикум по коллоидной химии. – Москва, 1972. – 176с.
1073414
   Практикум по коллоидной химии. – М., 1983. – 215с.
1073415
   Практикум по коллоидной химии : Учеб. пособие. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 256с. – ISBN 5-8114-0603-7
1073416
   Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии. – М., 1974. – 224с.
1073417
  Михалева Н.А. Практикум по конституционному праву стран Содружества Независимых Государств : Методические разработки и нормативные акты / Н.А. Михалева. – Москва : Юридическая литература, 1998. – 752с. – ISBN 5-7260-0895-2
1073418
  Бутынец Ф Ф. Практикум по контролю и ревизии в сельскохозяйственных предприятиях / Ф Ф. Бутынец, . – М., 1977. – 159с.
1073419
  Охапкин Ф.П. и Тюрин В.Н. Практикум по краеведению / Ф.П. и Тюрин В.Н. Охапкин. – Москва, 1966. – 127с.
1073420
  Прохорчук А.Ф. Практикум по краеведению / А.Ф. Прохорчук. – Минск, 1981. – 71с.
1073421
  Руггли П. Практикум по крашению и анализу красителей. / П. Руггли. – Л., 1929. – 268с.
1073422
   Практикум по криминалистике. – М., 1970. – 579с.
1073423
  Порубов Н.И. Практикум по криминалистике / Н.И. Порубов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 170с.
1073424
   Практикум по криминалистике : Учеб. пос. – Москва : Московский университет, 1989. – 430 с.
1073425
   Практикум по криминалистике : Учеб. пособие. – Москва : БЕК, 1995. – 503с. – ISBN 5-85639-054-7; 3-406-38834-5; 3-4406-38834-5
1073426
   Практикум по криминалистической технике. – Свердловск, 1976. – 78с.
1073427
   Практикум по криминалистической технике. – Минск, 1980. – 72 с.
1073428
  Бондарев В.П. Практикум по кристаллографии / В.П. Бондарев. – М, 1963. – 41с.
1073429
  Корст Н.О. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" / Н.О. Корст. – М., 1955. – 48с.
1073430
  Шадури Т.Н. Практикум по курсу "Введение в языкознание" / Т.Н. Шадури. – Тбилиси, 1965. – 88с.
1073431
  Калабина С.И. Практикум по курсу "Введение в языкознание" / С.И. Калабина. – Москва, 1977. – 103с.
1073432
  Калабина С.И. Практикум по курсу "Введение в языкознание" : учеб. пособ. для студ. ин-тов и ф-тов иностр. яз. / С.И. Калабина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 113 с.
1073433
  Михеечев В.С. Практикум по курсу "Геодезические приборы" : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Оптические приборы и спектроскопия" / В.С. Михеечев. – Москва : Недра, 1974. – 160 с.
1073434
  Кравцов А.К. Практикум по курсу "Гражданское, торговое и международное частное право" / А.К. Кравцов. – Л., 1991. – 66с.
1073435
  Плюто К.Б. Практикум по курсу "Декоративная дендрология. Хвойные." / К.Б. Плюто. – Днепропетровск, 1988. – 28с.
1073436
  Сморкалова А.Г. Практикум по курсу "Динамическая метеорогия" / А.Г. Сморкалова. – Томск : Из-во Томского университета, 1988. – 124с.
1073437
  Мелкая И.Ю. Практикум по курсу "Динамическая метеорология" / И.Ю. Мелкая. – Л., 1980. – 88с.
1073438
  Басова Т.Е. Практикум по курсу "Мировая экономика" / Т.Е. Басова. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 112с. – ISBN 5-279-02103-2
1073439
   Практикум по курсу "Общее программное обеспечение САПР". – Днепропетровск, 1988. – 88с.
1073440
   Практикум по курсу "Организация и планирование электротехнического производства". – М., 1989. – 223с.
1073441
   Практикум по курсу "Политология" : Учеб. пособие. – Москва : Гардарики, 1999. – 384с. – ISBN 5-7975-0143-0
1073442
   Практикум по курсу "Советское право". – М., 1982. – 256с.
1073443
   Практикум по курсу "Советское право" для эконом. вузов. – М., 1973. – 184с.
1073444
  Позднеев А.В. Практикум по курсу "Устное народное творчество". / А.В. Позднеев. – М, 1970. – 112с.
1073445
   Практикум по курсу "Финансирование и кредитование промышленности". – Ярославль, 1985. – 54с.
1073446
   Практикум по курсу "Экономика машиностроительного производства". – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 158с.
1073447
   Практикум по курсу "Экономика, организация и планирование непроизводственной сферы" с использованием ЭВМ в учебном процессе. – М., 1989. – 62с.
1073448
  Лейвиков М.Л. Практикум по курсу метеорологии, гидрологии и гидрометрии / М.Л. Лейвиков, Е.Ш. Азаркович. – М., 1959. – 312с.
1073449
  Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Агропромиздат, 1979. – 423с.
1073450
  Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 416с.
1073451
   Практикум по курсу общей физики : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – Москва : Московский заоч. пед. институт
вып. 3 : Электричество. – 1971. – 184с.
1073452
   Практикум по курсу общей физики (механика, молекулярная физика). – Челябинск : Челябинское Высш.воен. автомоб. команд. училище, 1970. – 80с.
1073453
  Лебедев Н.Н. Практикум по курсу прикладной геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / под ред. Н.Н. Лебедева. – Москва : Недра, 1977. – 383 с.
1073454
   Практикум по курсу социально-экономической статистики. – Москва, 1983. – 319 с.
1073455
  Емелин В.Н. Практикум по курсу: Ревизия и контроль / В.Н. Емелин. – Саранск, 1987. – 76 с.
1073456
  Шанский Н.М. Практикум по лексике и фонетике современного русского языка / Н.М. Шанский. – М., 1958. – 128с.
1073457
  Курчаткина Н.Н. Практикум по лексикологии испанского языка : Учебное пособие / Н.Н. Курчаткина, П. Ново-гонсалес. – Москва : Высшая школа, 1987. – 158с.
1073458
  Степанова О.М. Практикум по лексикологии современного французского языка : учеб. пособие / О.М.Степанова, М.И.Кролль. – Москва : Высшая школа, 2006. – 168с. – ISBN 5-06-005433-0
1073459
  Воронцов А.И. Практикум по лесной энтомологии / А.И. Воронцов, Е.Г. Мозолевская. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1978. – 293с.
1073460
  Власова Н.П. Практикум по лесным травам / Н.П. Власова. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 108с.
1073461
   Практикум по линейной перспективе и проективным сеткам : методич. руководство. – Харьков, 1960. – 32 с.
1073462
   Практикум по линейному программированию. – М., 1984. – 88с.
1073463
  Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию / Э.А. Лазаревич, А.В. Абрамович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1986. – 455с.
1073464
   Практикум по математике. – Куйбышев, 1974. – 112с.
1073465
  Беляев Б.И. Практикум по математической обработке маркшейдерско-геодезических измерений : учебн. пособ. для вузов / Б.И. Беляев; Рец. Гудков В.М. – Москва : Недра, 1989. – 316с. – ISBN 5-247-00884-7
1073466
   Практикум по математической статистике. – М., 1987. – 124с.
1073467
  Мармоза А.Т. Практикум по математической статистике / А.Т. Мармоза. – Киев : Вища школа, 1990. – 190 с.
1073468
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – М., 1975. – 302с.
1073469
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1985. – 268с.
1073470
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению : учебное пособие для педагогических институтов по специальности №2120 "Общетехнические дисциплины и труд" / С.И. Алаи, П.С. Моргулис, Н.Ф. Суворов ; под общ. ред. С.И. Алаи. – Москва : Просвещение, 1979. – 352 с.
1073471
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению : учебное пособие по специальности "Общетехнические дисциплины и труд" / С.И. Алаи, Р.А. Ежевская, Е.И. Антоненко ; под общ. ред. Р.А. Ежевской. – Москва : Просвещение, 1985. – 304 с.
1073472
   Практикум по машиноведению в 8-10 классах городской средней школы. – М., 1956. – 72с.
1073473
  Никерова Л.И. Практикум по машиноведению в 8 классе / Л.И. Никерова. – Л, 1957. – 100с.
1073474
  Ройтман И.А. Практикум по машиностроительному черчению / И.А. Ройтман. – М, 1976. – 176с.
1073475
  Ройтман И.А. Практикум по машиностроительному черчению / И.А. Ройтман. – М, 1978. – 173с.
1073476
  Вачугов Д.Д. Практикум по менеджменту деловые игры : Учеб. пособие / Под ред.Вачугова Д.Д. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2001. – 192с. – ISBN 5-06-003763-0
1073477
  Середин Р.М. Практикум по местной флоре / Р.М. Середин. – Краснодар, 1986. – 81с.
1073478
  Бондарев Д.Д. Практикум по металлообработке / Д.Д. Бондарев, Б.А. Соколов. – М, 1969. – 175с.
1073479
  Бондарев Д.Д. Практикум по металлообработке / Д.Д. Бондарев, Б.А. Соколов. – М, 1973. – 176с.
1073480
  Соколов Б.А. Практикум по металлообработке, уч. пособие / Б.А. Соколов, А.В. Румянцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 176с.
1073481
  Соколов Б.А. Практикум по металлообработке. уч. пособие / Б.А. Соколов, А.В. Румянцев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 176с.
1073482
  Семчиков Ю.Д. Практикум по методам исследования высокомолекулярных соединений. / Ю.Д. Семчиков. – Горький, 1973. – 16с.
1073483
  Панова Г.Д. Практикум по методам исследования высокомолекулярных соединений. Изучение свойств полимеров. / Г.Д. Панова. – Вып.3. – Горький, 1973. – 64с.
1073484
  Янсон Г.Д. Практикум по методам физико-химического исследования силикатов / Г.Д. Янсон. – Рига
1. – 1973. – 100с.
1073485
   Практикум по методике обучению географии. – Москва : Просвещение, 1986. – 127с.
1073486
   Практикум по методике обучения иностранцев русскому языку. – Москва, 1969. – 38с.
1073487
   Практикум по методике преподавания иностранных языков. – Москва, 1985. – 234с.
1073488
  Майман Р.Р. Практикум по методике преподавания литературы / Р.Р. Майман. – Москва : Просвещение, 1985. – 192 с.
1073489
  Новик И.А. Практикум по методике преподавания математики / И.А. Новик. – Минск, 1984. – 176 с.
1073490
  Напольнова Т.В. Практикум по методике преподавания русского языка / Т.В. Напольнова, П.С. Пустовалов. – Москва, 1976. – 176с.
1073491
  Артеменко Е.П. Практикум по методике преподавания русского языка / Е.П. Артеменко. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1981. – 100 с.
1073492
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – Л. : Просвещение, 1983. – 160 с.
1073493
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Просвещение, 1987. – 157 с.
1073494
  Потеев М.И. Практикум по методике преподавания теоретической механики в высшей школе. : Уч. пособие. / М.И. Потеев. – Ярославль, 1977. – 80с.
1073495
  Плетнер Ю.В. Практикум по методике преподавания химии / Ю.В. Плетнер, В.С. Полосин. – 5-е изд. – М., 1981. – 191с.
1073496
  Кадыгроб Н.А. Практикум по методике преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – М, 1981. – 112с.
1073497
  Полосин В.С. Практикум по методике преподавания химии / В.С. Полосин, В.Г. Прокопенко. – М., 1989. – 223с.
1073498
  Богдан В.И. и др. Практикум по методике решения физических задач : учеб.пособие / В.И. и др. Богдан. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 272с.
1073499
  Тимохин В.П. Практикум по методике слуховой работы : Акупедическая диагностика / В.П. Тимохин. – М., 1972. – 28с.
1073500
  Марголис А.А. Практикум по методике физики : пособ. для студ. пед. ин-тов / А.А. Марголис. – Москва, 1960. – 342 с.
1073501
  Зиангиров Р.С. Практикум по механике грунтов : Учебное пособие для вузов / Р.С. Зиангиров, П.Э. Роот, С.Д. Филимонов. – Москва : Московский университет, 1984. – 151с.
1073502
   Практикум по механике грунтов. – К., 1988. – 60с.
1073503
   Практикум по микробиологии. – Кишинев, 1964. – 124с.
1073504
  Черемисинов Н.А. Практикум по микробиологии / Н.А. Черемисинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1967. – 172с.
1073505
   Практикум по микробиологии. – Москва, 1976. – 307с.
1073506
  Репин В.М. Практикум по микропроцессорным средствам / В.М. Репин, В.В. Суворов. – М., 1988. – 88с.
1073507
  Баженов А.И. Практикум по минералогии / А.И. Баженов, Т.И. Полуэктова. – Томск, 1985. – 57с.
1073508
  Урмаев А.С. Практикум по моделированию на АВМ / А.С. Урмаев. – Москва : Наука, 1976. – 192с.
1073509
   Практикум по молекулярной спектроскопии. – Томск : Издательство Томского университета, 1985. – 142с.
1073510
  Кугенев П.В. Практикум по молочному делу. / П.В. Кугенев, И.В. Барабанщиков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1968. – 288с.
1073511
   Практикум по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1976. – 224 с.
1073512
   Практикум по научной организации, нормированию и оплате труда на сельскохозяйственных предприятиях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 288с.
1073513
  Эйхбаум Г.Н. Практикум по немецкому языку / Г.Н. Эйхбаум. – Ленинград, 1970. – 120 с.
1073514
  Давыденко А.М. Практикум по немецкому языку / А.М. Давыденко, О.П. Пророченко. – К., 1982. – 38с.
1073515
  Оганджанян Ф.Г. Практикум по немецкому языку (домашнее чтение) / Ф.Г. Оганджанян. – Киев, 1981. – 36с.
1073516
  Балезин С.А. Практикум по неогранической химии : учебн. пособие / С.А. Балезин. – 4-е доп. изд. – Москва : Высшая школа, 1967. – 342с.
1073517
  Гейро С.С. Практикум по неологии и геохимии нефти и газа / С.С. Гейро. – Пермь, 1984. – 83с.
1073518
  Балезин С.А. Практикум по неорганической химии / С.А. Балезин. – 3- е перераб. и доп. изд. – Москва, 1962. – 320с.
1073519
   Практикум по неорганической химии. – М., 1962. – 220с.
1073520
   Практикум по неорганической химии. – Горький
3. – 1965. – 40с.
1073521
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Московский университет, 1976. – 296с.
1073522
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд., перераб. – М., 1978. – 312с.
1073523
   Практикум по неорганической химии. – 3-е изд., перераб. – М., 1983. – 303с.
1073524
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Химия, 1984. – 248 с.
1073525
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд. – М., 1984. – 296с.
1073526
  Платонов Ф.П. Практикум по неорганической химии / Ф.П. Платонов, З.Е. Дейкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 255с.
1073527
  Гольбрайх З.Е. Практикум по неорганической химии / З.Е. Гольбрайх. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 349с.
1073528
   Практикум по неорганической химии. – М., 1987. – 238с.
1073529
   Практикум по неорганической химии. – 4-е изд., перераб. – М., 1991. – 319с.
1073530
  Леснова Е.В. Практикум по неорганическому синтезу / Е.В. Леснова. – Москва, 1969. – 224с.
1073531
  Ключников Н.Г. Практикум по неорганическому синтезу / Н.Г. Ключников. – 2-е изд. перераб. – М., 1979. – 270с.
1073532
  Паушкин Я.М. и др. Практикум по нефтехимическому синтезу / Я.М. и др. Паушкин. – М.-Л., 1965. – 208с.
1073533
   Практикум по новейшей истории стран Европы и Африки. – Свердловск, 1971. – 156с.
1073534
  Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1917 / Е.Е. Юровская. – Москва, 1967. – 400с.
1073535
  Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1917. / Е.Е. Юровская. – М., 1961. – 370с.
1073536
  Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1917. / Е.Е. Юровская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 357с.
1073537
   Практикум по новой истории, 1871-1917 : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1989. – 190 с. – ISBN 5-09-000918-X
1073538
  Иванов Ю.Ф. Практикум по новой истории. / Ю.Ф. Иванов, Ю.П. Муравьев. – М, 1973. – 256с.
1073539
   Практикум по нормальной физиологии : Учеб. пос. – Москва : Высшая школа, 1983. – 328с.
1073540
   Практикум по нормированию и научной организации труда на промышленных предприятиях. – Воронеж, 1983. – 166с.
1073541
  Матвеев В.Т. Практикум по нормированию труда в геодезическом производстве : учеб. пособ. для студ. 4-5 курсов ИГС, АГС и АФГС / В.Т. Матвеев. – Новосибирск : НИИГАиК, 1988. – 66 с.
1073542
  Осипова Л.В. Практикум по обработке тканей : для учащихся IX-X кл. / Лилия Васильевна Осипова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1971. – 160 с., [4] л. ил.
1073543
  Клобукова Л.П. Практикум по обучению иностранных учащихся речевой деятельности: На материале текстов по политэкономии / Л.П. Клобукова, Л.П. Ткаченко. – М., 1984. – 111с.
1073544
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Советская наука
1. – 1958. – 215с.
1073545
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Советская наука
2. – 1958. – 135с.
1073546
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
3-4. – 1961. – 261с.
1073547
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
5. – 1961. – 244с.
1073548
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
6. – 1962. – 203с.
1073549
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
7. – 1962. – 274с.
1073550
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
8. – 1964. – 210с.
1073551
  Филиппович Ю.Б. Практикум по общей биохимии / Ю.Б. Филиппович. – Москва : Просвещение, 1975. – 318с.
1073552
  Филиппович Ю.Б. Практикум по общей биохимии / Ю.Б. Филиппович. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1982. – 311с.
1073553
  Чижевская З.А. Практикум по общей ботанике : пособие для пед. и учительских ин-тов / З.А. Чижевская. – 2-е изд., испр. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1950. – 344 с.
1073554
   Практикум по общей вирусологии : Учеб. пос. – Москва : Московский университет, 1981. – 191 с.
1073555
  Гуров А.И. Практикум по общей гигиене / А.И. Гуров, О.Е. Горлова. – Москва, 1991. – 175с.
1073556
   Практикум по общей гидрогеологии. – Л., 1965. – 232с.
1073557
   Практикум по общей и неорганической химии. – М.
1. – 1962. – 84с.
1073558
   Практикум по общей и неорганической химии. – М.
2. – 1963. – 123с.
1073559
   Практикум по общей и неорганической химии. – М., 1964. – 270с.
1073560
   Практикум по общей и неорганической химии. – Москва, 1969. – 288с.
1073561
   Практикум по общей и неорганической химии. – М., 1986. – 298с.
1073562
   Практикум по общей и сельскохозяйственной статистике. – М., 1967. – 512с.
1073563
   Практикум по общей психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1979. – 302с.
1073564
   Практикум по общей психологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1990. – 285, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце тем. – (Учебное пособие для педагогических институтов)
1073565
  Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А.Г. Смирнов. – Москва : Издательство Института психотерапии, 2005. – 220, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN "5-9739-0080-0
1073566
   Практикум по общей психологии для юриста. – Свердловск, 1983. – 73с.
1073567
  Долгоруков А.М. Практикум по общей социологии : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Долгоруков ; под ред. Н.И. Лапина. – Москва : Высшая школа, 2006. – 296с. – ISBN 5-06-005306-7
1073568
   Практикум по общей теории статистики. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 278с.
1073569
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 351с.
1073570
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 303с.
1073571
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 327с.
1073572
  Авксентьев С.И. Практикум по общей физике : оптика / С.И. Авксентьев ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва : МОПИ, 1960. – 167 с.
1073573
   Практикум по общей физике. – Москва : Педагогический институт, 1975. – 751с.
1073574
   Практикум по общей фитопатологии. – Ленинград, 1967. – 184с.
1073575
   Практикум по общей фитопатологии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1977. – 240с.
1073576
  Балезин С.А. Практикум по общей химии / С.А. Балезин. – Москва-Ленинград, 1946. – 195с.
1073577
  Мартинец Н.В. Практикум по общей химии / Н.В. Мартинец. – М, 1957. – 63с.
1073578
   Практикум по общей химии. – Москва, 1958. – 117с.
1073579
   Практикум по общей химии. – Горький, 1962. – 96с.
1073580
  Семишин В.И. Практикум по общей химии / В.И. Семишин. – 6-е изд., испр. – Москва, 1967. – 384с.
1073581
   Практикум по общей химии. – Новочеркасск, 1973. – 175с.
1073582
   Практикум по общей химии. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 400 с.
1073583
   Практикум по общей химии : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по естественнонаучниым нехимическим специальностям / Н.Л. Абрамычева, Л.М. Азиева, О.В. Архангельская, Е.В. Батаева, В.Б. Бернард; Н.Л. Абрамычева, Л.М. Азиева, О.В. Архангельская, Е.В. Батаева, В.Б. Бернард; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под. ред. С.Ф. Дунаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2005. – 336с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04935-7
1073584
  Утевская Е.Л. Практикум по общей химии /неорганической/. / Е.Л. Утевская. – Киев; Львов, 1947. – 297с.
1073585
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 14 - 17. – Пермь, 1964. – 20с.
1073586
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 2 -7. – Пермь, 1964. – 33с.
1073587
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 8 - 13. – Пермь, 1964. – 34с.
1073588
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Общая часть. – Пермь, 1964. – 16с.
1073589
  Хомченко Г.П. Практикум по общей химии и качественному анализу с применением полумикрометода / Г.П. Хомченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1961. – 392с.
1073590
  Семишин В.И. Практикум по общей химии. / В.И. Семишин. – МоскваЛ., 1948. – 209с.
1073591
  Семишин В Практикум по общей химии. / В Семишин. – 3-е изд., доп. – Москва, 1957. – 348с.
1073592
   Практикум по общей химической технологии. – Москва, 1967. – 371с.
1073593
   Практикум по общей химической технологии. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1973. – 424с.
1073594
  Плещинский Н.И. Практикум по общей электрофизиологии / Н.И. Плещинский. – Казань, 1973. – 86с.
1073595
  Бондаренко Н.В. Практикум по общей энтомологии / Н.В. Бондаренко, А.Ф. Глущенко. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л, 1985. – 352с.
1073596
  Халидов А.Б. Практикум по общей энтомологии. / А.Б. Халидов. – Казань, 1988. – 58с.
1073597
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ.вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 560с. – Библиогр.: Рек. лит.:с.553 (46 назв.). – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1073598
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. , обуч. по направл. и спец. "Психология". – 2-е изд., доп и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1073599
  Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / К.В. Пашканг. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 224с.
1073600
  Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению / Н.П. Неклюкова. – 2-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1977. – 143с.
1073601
  Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / К.В. Пашканг. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 223с.
1073602
  Петров Л.П. Практикум по общему курсу геофизических исследований скважин / Л.П. Петров, В.Н. Широков, А.Н. Африкян. – Москва : Недра, 1987. – 220с.
1073603
  Угляренко Н.В. Практикум по общественно-политической лексике / Угляренко Н.В., Путилина Р.Н., Чекаль Г.С. ; Киев. пед. гос. ин-т иностр. яз. – Киев : Вища школа, 1983. – 47 с.
1073604
   Практикум по общественно-политической лексике.. – М., 1989. – 75с.
1073605
   Практикум по овощеводству. Уч. пособие для 9-10 кл.. – 3-е изд. – М., 1974. – 192с.
1073606
   Практикум по олигофренопсихологии: уч. пособие.. – Л., 1980. – 80с.
1073607
  Малютин Э.А. Практикум по операционной системе MSDOS. / Э.А. Малютин. – М., 1991. – 28с.
1073608
  Сорокина А.И. Практикум по оптике и физике атома / А.И. Сорокина, Г.А. Ледяева. – Иваново, 1974. – 168с.
1073609
  Потахова Г.И. Практикум по оптическим и фотоэлектрическим свойствам полупроводников / Г.И. Потахова, В.И. Гаман. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 66с.
1073610
  Генкин Б.И. Практикум по организации и нормированию труда. / Б.И. Генкин. – Л, 1975. – 67с.
1073611
  Брюховецкий И.Н. Практикум по организации и оплате труда в сельском хозяйстве на принципах коллективного подряда / И.Н. Брюховецкий. – М., 1987. – 238с.
1073612
   Практикум по организации и планированию производства в колхозах и совхозах.. – М., 1965. – 527с.
1073613
   Практикум по организации и планированию производства на промышленных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 450с.
1073614
   Практикум по организации и планированию производства на промышленных предприятиях.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 1985. – 210с.
1073615
  Егорова А.С. Практикум по организации машинной обработки экономической информации в сельском хозяйстве / А.С. Егорова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 264с.
1073616
  Егорова А.С. Практикум по организации машинной обработки экономической информации в сельском хозяйстве / А.С. Егорова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1981. – 304 с.
1073617
  Корнеева Л.Л. и Никиточкин Г.Н. Практикум по организации механизированного учета в сельском хозяйстве / Л.Л. и Никиточкин Г.Н. Корнеева. – М., 1973. – 167с.
1073618
   Практикум по организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 392с.
1073619
   Практикум по организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 235с.
1073620
   Практикум по организации производства в совхозах и колхозах.. – М., 1968. – 480с.
1073621
   Практикум по организации производства в совхозах и колхозах.. – М., 1973. – 375с.
1073622
   Практикум по организации растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 224с.
1073623
  Ортнер Л. Практикум по органической химии / Л. Ортнер, Л. Рейхель. – М.-Л, 1931. – 238с.
1073624
  Ортнер Л. Практикум по органической химии / Л. Ортнер, Л. Рейхель, 1932. – 240с.
1073625
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – 2-е изд. – М-Л, 1950. – 248с.
1073626
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – 3-е изд. – М-Л, 1952. – 245с.
1073627
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – М., 1956. – 244с.
1073628
  Шарпенак А.Э. Практикум по органической химии / А.Э. Шарпенак, С.А. Косенко. – М., 1965. – 172с.
1073629
  Гитис С.С. Практикум по органической химии : Органический синтез: Учебное пособие для студ. нехимич. спец. вузов / С.С. Гитис, А.И. Глаз, А.В. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 303с. – ISBN 5-06-000668-9
1073630
  Иванов В.Г. Практикум по органической химии : Учеб пособие для студ.высш.педагогич.учеб.зав. / В.Г. Иванов, О.Н. Гева, Ю.Г. Гаверова. – Москва : Academia, 2000. – 288с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0586-9
1073631
  Артеменко А.И. Практикум по органической химии : Учебное пособие для студ.строительных спец.высш.учеб.заведений / А.И. Артеменко, И.В. Тикунова, Е.К. Ануфриев. – 3-е изд., исправл. – Москва : Высшая школа, 2001. – 187с. – ISBN 5-06-003987-0
1073632
   Практикум по органической химии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов -на-Дону, 1971. – 143с.
1073633
  Рево А.Я. Практикум по органической химии. / А.Я. Рево. – М., 1971. – 208с.
1073634
   Практикум по органической химии.. – Ростов -на-Дону, 1983. – 120с.
1073635
   Практикум по органической химии. Метод. указ. по проведению лаборат. работ. – М., 1965. – 70с.
1073636
   Практикум по органической химии. Синтез и идентификация органических соединений. : Учеб. пособие. – Москва, 1989. – 317с.
1073637
   Практикум по органической, физической, коллоидной и биологической химии.. – Алма-Ата, 1973. – 334с.
1073638
  Голодников Г.В. Практикум по органическому синтезу / Г.В. Голодников. – Л., 1957. – 188с.
1073639
   Практикум по органическому синтезу. – М., 1974. – 240с.
1073640
  Голодников Г.В. Практикум по органическому синтезу / Г.В. Голодников, Т.В. Мандельштам. – Ленинград, 1976. – 376с.
1073641
  Храмкина М.Н. Практикум по органическому синтезу. / М.Н. Храмкина. – М.-Л., 1966. – 320с.
1073642
   Практикум по орфографии и стилистике научной и деловой речи: для аспирант. унив.. – Х., 1991. – 21с.
1073643
  Приступа Г.Н. Практикум по орфографии. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1970. – 124с.
1073644
  Бородин И.Ф. Практикум по основам автоматики и автоматизации производственных процессов / И.Ф. Бородин, Н.И. Кирилин. – Москва, 1974. – 255с.
1073645
  Цупак В.Ф. Практикум по основам агрономии с ботаникой. / В.Ф. Цупак. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1973. – 360с.
1073646
  Александрова Л.Н. Практикум по основам геологии : для с.-х. вузов / Л.Н. Александрова, О.А. Найденова, О.В. Юрлова. – Москва : Высшая школа, 1966. – 152 с. : ил.
1073647
   Практикум по основам сельского хозяйства : Для биол. спец. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 430 с.
1073648
   Практикум по основам физиологии и гигиены труда.. – М., 1988. – 136с.
1073649
   Практикум по основам экономической теории : Учебное пособие для 10-11 кл. – Москва : Вита-Пресс, 1999. – 272с. – ISBN 5-7755-0067-9
1073650
  Олейник В.С. Практикум по основам электропривода / В.С. Олейник. – Москва : Колос, 1967. – 239 с.
1073651
  Алова Н.П. Практикум по основному курсу англійської мови для студентів V/VI заочного/курсу факультетів іноземних мов : Лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
1. – 1969. – 47с.


  Мета посібника - подальший розвиток у студентів уміння самостійно працювати над мовним матеріалом, навчити студента вести творчий лінгво-стилістичний аналіз тексту в аспекті сучасного мовознавства.
1073652
  Болотов П.А. Практикум по основным геодезическим работам / П.А. Болотов, С.В. Шубин, И.А. Рейман; Рец. Климов Ю.С., Панкрушин В.К. – Москва : Недра, 1977. – 336с.
1073653
  Гороховская В.И. Практикум по осциллографической полярографии / В.И. Гороховская, В Гороховский. – М., 1973. – 112с.
1073654
  Нестерович В.Н. Практикум по палентологии : учебн. пособ. для пед. ин-тов по геогр. и биол. спец. / В.Н. Нестерович. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 126с.
1073655
   Практикум по патопсихологии: уч. пособие. – Москва, 1987. – 183с.
1073656
   Практикум по педагогике : Учеб. пос. – Москва : Просвещение, 1988. – 142с.
1073657
   Практикум по педагогике и психологии высшей школы. – Москва, 1991. – 128с.
1073658
   Практикум по педагогике математики: для пед. ин-тов.. – Минск, 1978. – 191с.
1073659
  Засобина Г.А. Практикум по педагогике: (Учеб. пособие для пед. уч-щ). / Г.А. Засобина. – М., 1986. – 110с.
1073660
  Комиссаров В.Н. Практикум по переводу с английского на русский язык : Учеб. пособие / В.Н. Комиссаров. – Москва : Высшая школа, 1990. – ISBN 5-06-001057-0
1073661
  Мешков Олег Практикум по переводу с русского языка на английский / Мешков Олег, Лэмберт Мартин; Отв.ред. В.Ф.Усов. – Москва : ЯНУС-К, 1997. – 124с. – ISBN 5-88929-049-5
1073662
  Виноградов В.Г. Практикум по петрофизике : [по спец. "Геофиз. методы поисков и разведки"] / В.Г. Виноградов, А.В. Дахнов, С.Л. Пацевич. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1990. – 226 с. – (Высшее образование)
1073663
  Маламид М.М. Практикум по планированию народного хозяйства СССР / М.М. Маламид. – Москва, 1979. – 240 с.
1073664
   Практикум по полевому почвоведению (по природным зонам). – Ленинград, 1980. – 148 с.
1073665
   Практикум по полимерному материаловедению. – М., 1980. – 256с.
1073666
   Практикум по полупроводникам и полупроводниковым приборам. – Москва : Высшая школа, 1968. – 464 с.
1073667
   Практикум по почвоведению. – Москва, 1964. – 423 с.
1073668
   Практикум по почвоведению : Учебн. пособ. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1980. – 272 с.
1073669
   Практикум по прикладной социологии : учеб. пособие. – Москва : МГУ, 1987. – 260с.
1073670
   Практикум по прикладной электрохимии.. – Л., 1973. – 264с.
1073671
   Практикум по прикладной электрохимии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1980. – 287с.
1073672
   Практикум по применению изотопов и излучений в сельском хозяйстве.. – Вып. 4. – Москва, 1959. – 36 с.
1073673
  Рачинский В.В. Практикум по применению изотопов и излучений в сельском хозяйстве. / В.В. Рачинский. – вып. 8. – М., 1962. – 93с.
1073674
   Практикум по программированию : Учебное пособие. – Москва : МГУ, 1986. – 208с.
1073675
  Тарлычев В.В. Практикум по программированию для ЭВМ "Минск-22" / В.В. Тарлычев, П.И. Теплицкий. – М., 1973. – 192с.
1073676
   Практикум по программированию для ЭВМ "Минск-32".. – М., 1974. – 136с.
1073677
  Мицук О.М. Практикум по программированию для ЭВМ серии М 5000. / О.М. Мицук, Е.И. Никольский. – М., 1981. – 176с.
1073678
  Светозаров Г.И. Практикум по программированию на алгоритмических языках / Г.И. Светозаров. – Москва : Наука, 1980. – 320 с.
1073679
  Патрикеев Н Ю. Першиков Практикум по программированию на Коболе ЕС ЭВМ / Ю.Н. Патрикеев, В.И. Першиков. – Москва, 1979. – 181 с.
1073680
  Бухтияров А.М. и др. Практикум по программированию на Фортране (ОС ЕС ЭВМ) / А.М. и др. Бухтияров. – Москва : Наука, 1988. – 288 с.
1073681
  Бухтияров А.М. и др. Практикум по программированию на Фортране: ОС ЕС ЭВМ / А.М. и др. Бухтияров. – М., 1979. – 304с.
1073682
   Практикум по программированию на ЭВМ. – М., 1984. – 115с.
1073683
  Светозарова Г.И. Практикум по программированию на языке бейсик / Г.И. Светозарова. – Москва, 1988. – 366с.
1073684
  Шелест В.Д. Практикум по программированию на языке ПЛ : учеб. пособие / В.Д. Шелест. – Ленинград, 1986. – 225с.
1073685
   Практикум по проектированию и организации землеустроительных работ: уч. пособие.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 215с.
1073686
   Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика : учебное пособие. – М., 1984. – 152с.
1073687
   Практикум по психодиагностике. Психодиагностические материалы. – М., 1988. – 142с.
1073688
   Практикум по психологии : уч. пособие. – Ленинград
Ч. 2. – 1972. – 279 с.
1073689
   Практикум по психологии деятельности. – К., 1980. – с.
1073690
   Практикум по психологии деятельности органов внутренних дел.. – К., 1980. – 72с.
1073691
  Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-272--00115-Х
1073692
  Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. – 2-е изд., испр. и перераб. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 508 с. : ил. – Библиогр.: с. 501-508. – (Серия "Практикум по психологии"). – ISBN 5-94723-288-X
1073693
   Практикум по психологии профессиональной деяльности и менеджменте : Учебное пособие. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001. – 240с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-288-02955-5
1073694
  Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию : [ учеб. пособие ] / Горбатов Д.С. – Самара : БАХРАХ-М, 2000. – 248 с. – ISBN 5-89570-013-6
1073695
   Практикум по психофизиологии. – Москва, 1984. – 118с.
1073696
  Степанов В.П. Практикум по работе и решению типовых задач в MS Office : учеб.-практ. пособие для иностр. студентов / В.П. Степанов, С.Г. Шило, Т.В. Донченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2012. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 301. – ISBN 978-966-676-554-6
1073697
  Бурштейн М.А. Практикум по работе на электронной вычислительной машине "Наири" по курсу "Программирование" / М.А. Бурштейн, М.И. Майзельс. – М., 1972. – 40с.
1073698
   Практикум по радиационной химии.. – М., 1982. – 216с.
1073699
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск
Ч. 1. – 1977. – 150с.
1073700
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 2. – 1980. – 107 с.
1073701
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 3. – 1985. – 87 с.
1073702
   Практикум по радиофизической электронике. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 193 с.
1073703
   Практикум по радиохимии. – Новосибирск
1. – 1965. – 26 с.
1073704
   Практикум по радиоэлектронике. – Рига : Редакционно-издательский отдел ЛГУ им.Петра Стучки, 1974. – 220 с.
1073705
  Ельянов М.М. Практикум по радиоэлектронике : учебное пособие для 9-10 кл. / М.М. Ельянов. – 4-е изд. – Москва, 1977. – 336 с.
1073706
   Практикум по радиоэлектронике и радиотехнике.. – М., 1958. – 166с.
1073707
  Грушова Л.Д. Практикум по развитию умений и навыков устного высказывания : Учеб.-метод. пособие для студ. вузов, обуч. по спец."Немецкий язык" / Л.Д. Грушова; Негосударственный институт современных знаний. витебский филиал. – Минск : Тэхналогія, 2000. – 157с. – ISBN 985-458-012-1
1073708
  Сухова Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятий : Учеб. пособие для вузов / Л.Ф. Сухова, Н.А. Чернова. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 160с. – ISBN 5-279-02169-5
1073709
   Практикум по ревизии и контролю в сельскохозяйственных предприятиях.. – М., 1973. – 143с.
1073710
  Бабусенко С.М. Практикум по ремонту тракторов и автомобилей / С.М. Бабусенко. – Москва : Колос, 1978. – 272 с.
1073711
  Лобанова О.В. Практикум по решению задач в математической системе Derive : Учеб. пособие / О.В. Лобанова. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 544с. – ISBN 5-279-02177-6
1073712
  Литвиненко В.Н. Практикум по решению задач школьной математики / В.Н. Литвиненко. – М.
2. – 1976. – 215с.
1073713
   Практикум по решению задач.. – Тула
1. – 1974. – 109 с.
1073714
   Практикум по решению задач.. – Тула
2. – 1976. – 64с.
1073715
  Литвиненко В.Н. Практикум по решению математических задач / В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. – М., 1984. – 288с.
1073716
  Гусев В.А. Практикум по решению математических задач / В.А. Гусев. – Москва, 1985. – 223 с.
1073717
   Практикум по решению физических задач с применением программируемого микрокалькулятора. : метод. рекомендации. – Москва : МГИУУ, 1986. – 68с.
1073718
  Мазилова В.Ф. Практикум по русской грамматике / В.Ф. Мазилова. – М, 1965. – 160с.
1073719
  Комшилова Е.А. Практикум по русской диалектологии / Е.А. Комшилова. – М, 1959. – 112с.
1073720
  Комшилова Е.А. Практикум по русской диалектологии / Е.А. Комшилова. – М, 1965. – 115с.
1073721
  Блинова О.И. Практикум по русской диалектологии / О.И. Блинова. – Томск, 1993. – 139с.
1073722
  Болдырева А.П. Практикум по русской литеретуре 18-го и 19-го веков / А.П. Болдырева, М.Н. Зубков. – Москва, 1957. – 56 с.
1073723
  Максимова А.Л. Практикум по русской орфографии для иностранных учащихся старших курсов. / А.Л. Максимова. – Л., 1982. – 86с.
1073724
   Практикум по русской орфографии и пунктуации для работы в лингафонном кабинете.. – К.Одесса, 1989. – 192с.
1073725
  Кожин А.Н. Практикум по русскому правописанию / А.Н. Кожин. – М., 1973. – 50с.
1073726
  Брагина А.А. Практикум по русскому языку / А.А. Брагина. – Москва, 1970. – 200с.
1073727
  Мазилова В.Ф. Практикум по русскому языку / В.Ф. Мазилова. – М, 1971. – 216с.
1073728
   Практикум по русскому языку. – Ашхабад
4. – 1974. – 152с.
1073729
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку : методическое пособие / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – Киев : Выща школа, 1983. – 28 с.
1073730
   Практикум по русскому языку. – М., 1987. – 80с.
1073731
  Суржикова Н.Я. Практикум по русскому языку для иностранных студентов-филологов Ш курса / Н.Я. Суржикова. – М., 1977. – 31с.
1073732
   Практикум по русскому языку.. – К.
1. – 1965. – 72с.
1073733
   Практикум по русскому языку.. – М., 1971. – 252с.
1073734
   Практикум по русскому языку.. – К., 1971. – 142с.
1073735
   Практикум по русскому языку.. – Ашхабад, 1972. – 103с.
1073736
   Практикум по русскому языку.. – Ашхабад
3. – 1972. – 87с.
1073737
  Курганова С.П. Практикум по русскому языку. / С.П. Курганова. – М., 1991. – 94с.
1073738
  Глушаков С.В. Практикум по С++ / С.В. Глушаков, С.В. Смирнов, А.В. Коваль; Харьковский ин-т информационных технологий. – Харьков : Фолио, 2006. – 528с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-2661-0
1073739
   Практикум по селекции и семеноводству полевых культур.. – М., 1976. – 367с.
1073740
  Никулин Н.К. Практикум по сельскохозяйственной статистике. / Н.К. Никулин. – 2-е изд. – М, 1978. – 255с.
1073741
   Практикум по сельскохозяйственной фитопатологии.. – М., 1976. – 336с.
1073742
   Практикум по сельскохозяйственной фитотирапии: Уч. пособ. для студ. вузов по спец. "Защ. раст.".. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 335с.
1073743
   Практикум по сельскохозяйственной энтомологии.. – Ленинград, 1968. – 360с.
1073744
   Практикум по сельскохозяйственной энтомологии.. – 2-е изд., перераб. – Ленинград, 1976. – 359с.
1073745
  Ламзикова Н.В. Практикум по синтаксису и пунктуации / Н.В. Ламзикова. – Рязань, 1972. – 92с.
1073746
   Практикум по синтаксису русского языка для студентов-иностранцев (на материале газетной речи).. – М., 1979. – 127с.
1073747
   Практикум по синтаксису русского языка: На матер. яз. газет.. – М., 1988. – 133с.
1073748
  Лапенко В.Л. Практикум по синтезу полимеризационных мономеров и высокомолекулярных соединений. / В.Л. Лапенко. – Воронеж, 1983. – 119с.
1073749
  Мартюгин Д.Д. Практикум по скотоводству. / Д.Д. Мартюгин. – М, 1964. – 175с.
1073750
   Практикум по советскому государственном праву и советскому строительству.. – Воронеж, 1986. – 73с.
1073751
   Практикум по советскому гражданскому праву : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1984. – 208 с.
1073752
   Практикум по советскому гражданскому праву : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1984. – 207 с.
1073753
   Практикум по советскому жилищному законодательству: Уч. пособ.. – М., 1987. – 26с.
1073754
  Гуреев В.И. Практикум по советскому праву / В.И. Гуреев. – Москва, 1988. – 141 с.
1073755
  Малинкович М.В. Практикум по советскому праву / М.В. Малинкович, Н.А. Теплова. – М., 1989. – 56с.
1073756
   Практикум по советскому праву социального обеспечения: Уч. пос. для студ. вузов, обуч. по спец. "правовед.".. – М., 1987. – 302с.
1073757
   Практикум по советскому природно-ресурсовому праву и правовой охране окружающей среды : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1985. – 319 с.
1073758
  Иванов Г.В. Практикум по советскому сельскохозяйственному праву : учебное пособие / Г.В. Иванов, Г.Е. Быстров, М.С. Пашова. – Москва : Московский университет, 1985. – 325 с.
1073759
  Шерстнева Н.С. Практикум по советскому семейному праву / Н.С. Шерстнева. – Калинин, 1989. – 57с.
1073760
  Дуюн В.П. и др. Практикум по советскому трудовому праву / В.П. и др. Дуюн. – Минск, 1984. – 207с.
1073761
   Практикум по советскому трудовому праву : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1984. – 223 с.
1073762
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Наказание / Г.Д. Коробков. – Москва, 1986. – 56 с.
1073763
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Общая часть / Г.Д. Коробков. – Москва
Разд. 1. – 1985. – 53 с.
1073764
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – М.
1. – 1956. – 135с.
1073765
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – М.
2. – 1956. – 135с.
1073766
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет
[Сб.] 2 : Пунктуация / Сост.: В.П. Вомперский, М.В. Зарва, А.И. Кайдалова, И.С. Панюшева. – 1960. – 196 с.
1073767
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – [3- изд. перераб.]. – Москва : Московский университет
[Сб.] 1 : Орфография / Сост.: М.И. Безчеткова, В.Н. Вакуров, М.В. Зарва. – 1964. – 184 с.
1073768
  Ковалев В.П. Практикум по современному русскому языку / В.П. Ковалев. – М, 1974. – 255с.
1073769
  Опришко А.Я. Практикум по современному русскому языку / А.Я. Опришко. – Харьков : Вища школа, 1989. – 131с.
1073770
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 123с.
1073771
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 82с.
1073772
  Сомов Г.Е. Практикум по созданию плановой геодезической опоры : для студ. землеустроительной специальности / Мин-во сельского хозяйства СССР ; Харьковский ордена трудового красного знамени с.-х. ин-т им.В.В. Докучаева ; Г.Е. Сомов, А.В. Шапошников. – Харьков : Харьковская типография № 13
Ч. 2. – 1969. – 220 с.
1073773
  Пайнс Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Маслач. – 4-е международное изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 528с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0101-6
1073774
  Пайнс Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Саслач. – Санкт-Петербург, Москва, Х., Минск, 2000. – 528с.
1073775
  Кашина О.Н. Практикум по социальной статистике. / О.Н. Кашина. – Л., 1991. – 71с.
1073776
   Практикум по социологии.. – М., 1992. – 196с.
1073777
   Практикум по спектроскопии : Учеб.пособие. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 319 с.
1073778
  Невзоров Б.П. Практикум по спектроскопии : учеб. пособие / Б.П. Невзоров. – Кемерово : Издательство Кемеровского университета, 1981. – 64 с.
1073779
  Белов Ю.А. Практикум по спецкурсу "Алгоритмические языки и методы трансляции" / Ю.А. Белов, Л.Ю. Белова. – Ярославль, 1989. – 91с.
1073780
  Смирнова Н.Ф. Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков / Н.Ф. Смирнова. – Минск, 1988. – 97с.
1073781
  Резвецова М.Д. Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков / М.Д. Резвецова. – Москва, 1989. – 158с.
1073782
  Коган А.Б. Практикум по сравнительной физиологии / А.Б. Коган, С.И. Щитов. – М., 1954. – 548с.
1073783
  Филимонов В.С. Практикум по статистике / В.С. Филимонов, Е.А. Гуртовник. – М, 1987. – 128с.
1073784
   Практикум по статистике : Учебное пособие. – Москва : Финстатинформ, 1999. – 259с. – ISBN 5-7866-0091-2
1073785
   Практикум по статистике промышленности.. – М., 1985. – 240с.
1073786
   Практикум по статистике промышленности: Уч. пособ.. – М., 1985. – 240с.
1073787
  Орехова И.А. Практикум по статистике торговли / И.А. Орехова. – Л., 1991. – 56с.
1073788
  Валуев А.С. Практикум по стереофотограмметрии : учебное пособие / А.С. Валуев; Ред. Лобанов А.Н. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 320с.
1073789
  Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка : Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов, и фак. иностр. яз. / В.А. Кухаренко. – Москва : Просвещение, 1986. – 144с.
1073790
  Завадовская С.Ю. Практикум по стилистике французкого языка. / С.Ю. Завадовская. – М, 1986. – 109с.
1073791
  Москвичев Е.П. Практикум по строению вещества / Е.П. Москвичев, Н.Г. Черноруков. – Горький, 1973. – 38с.
1073792
  Олейник А.В. Практикум по строению вещества : учеб. пособие / А.В. Олейник. – Горький : Издательство Горьковского университета
вып. 1 : Электронный парамагнитный резонанс.1. – 1973. – 28 с.
1073793
   Практикум по строительному делу: Уч. пособ. для уч. 9-10 кл. ср. шк.. – М., 1977. – 240с.
1073794
   Практикум по структурному анализу. – Москва : МЭИ, 1965
1073795
   Практикум по судебной медицине. – М., 1971. – 264с.
1073796
  Глазырин Ф.В. Практикум по судебной психологии / Ф.В. Глазырин, Г.Г. Шиханцов. – Минск, 1977. – 160с.
1073797
  Огийчук Н.Ф. Практикум по таблично-перфокарточной форме учета / Н.Ф. Огийчук, П.А. Щербаов. – Харків, 1975. – 115с.
1073798
  Огийчук Н.Ф. Практикум по таблично-перфокарточной форме учета / Н.Ф. Огийчук. – М., 1977. – 246с.
1073799
   Практикум по твердотельной электронике. – Москва : Издательство МГУ, 1984. – 392 с.
1073800
  Мороховская Э.Я. Практикум по теоретической грамматике / Э.Я. Мороховская. – Ленинград, 1973. – 181 с.
1073801
   Практикум по теоретической грамматике французского языка.. – Минск, 1986. – 236с.
1073802
  Плютто В.П. Практикум по теории автоматического управления химико-технологическими процессами: Цифр. системы. / В.П. Плютто. – М., 1989. – 165с.
1073803
   Практикум по теории анализа хозяйственной деятельности.. – Воронеж, 1989. – 156с.
1073804
   Практикум по теории бухгалтерского учета.. – М., 1991. – 159с.
1073805
   Практикум по теории вероятностей и математической статистике. – Москва, 1988. – 92 с.
1073806
  Данейко И.К. Практикум по теории случайных процессов / И.К. Данейко. – Минск, 1978. – 159 с.
1073807
   Практикум по теории статистики : Учеб. пособие для студ.эконом.спец.высш.учеб.заведений. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 416с. – ISBN 5-279-01941-0
1073808
  Онацкий Я.И. Практикум по теории элементов и систем автоматического упправления / Я.И. Онацкий, Л.С. Мадорский, В.В. Зубар. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 288 с.
1073809
  Моргулис П.С. Практикум по теплотехнике курса машиноведения / П.С. Моргулис. – Коломна, 1958. – 31с.
1073810
  Хейфец В.Л. Практикум по теретической электрохимии / В.Л. Хейфец. – Л, 1954. – 236с.
1073811
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1983. – 80с.
1073812
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 82с.
1073813
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 3. – 1985. – 95с.
1073814
   Практикум по техническому нормированию труда : для специальностей: планирование промышленности, экономическая кибернетика и бухгалтерский учет / Е.Г. Гинзбург, А.А. Кожарский, И.А. Паршукова, Е.Б. Чарная; [Гинзбург Е.Г. и др.] ; М-во высшего и среднего специального образования РСФСР ; Пермский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : [б. и.], 1973. – 105 с. : табл.
1073815
  Дудеров Н Г. Практикум по технологии керамики и огнеупоров / Н Г. Дудеров, . – 2-е изд. – М, 1953. – 384с.
1073816
   Практикум по технологии переработки пластических масс. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 240 с.
1073817
   Практикум по технологии переработки пластических масс.. – М., 1973. – 237с.
1073818
   Практикум по технологии полупроводниковых материалов. – Москва, 1965. – 80 с.
1073819
  Бокачев Н.Г. Практикум по топографии с основами геодезии : учебное пособие / Н.Г. Бокачев, Н.Н. Смирнов, Г.К. Чеснокова; Науч. ред. Смирнов Н.Н. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1985. – 184с.
1073820
   Практикум по топографической анатомии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1991. – 318с.
1073821
   Практикум по трактору.. – 4-е изд., испр. – М., 1975. – 238с.
1073822
  Пекеньо П.Х. Практикум по тропическому земледелию / П.Х. Пекеньо. – М, 1987. – 280с.
1073823
  Протас Е.В. Практикум по трудовому праву. / Е.В. Протас, В.В. Рогожин. – М., 1989. – 52с.
1073824
  Привезенцев Ю.А. Практикум по трудовому рыбоводству / Ю.А. Привезенцев. – Москва, 1982. – 208с.
1073825
   Практикум по уголовному процессу: Уч. пособ. для студ. юр. вузов и фак.. – М., 1995. – 284с.
1073826
  Будылкин Г.И. Практикум по управлению в совхозах и колхозах. / Г.И. Будылкин. – Москва, 1975. – 208с.
1073827
   Практикум по управлению сельскохозяйственным производством: Уч. пос. для высш. уч. завед. по эконом. спец. / Будылкин Г.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – с.
1073828
  Почепцова Л.Д. Практикум по устной английской речи / Л.Д. Почепцова, Г.А. Покровская. – К, 1981. – 48с.
1073829
   Практикум по устной речи для гуманитарных факультетов неязыковых вузов.. – Минск, 1988. – 158с.
1073830
   Практикум по физике. – Москва
1. – 1965. – 76 с.
1073831
  Уродов В.И. Практикум по физике : учеб.пособие / В.И. Уродов, В.С. Стрижнев. – Минск : Вышэйшая школа, 1973. – 382с.
1073832
  Буров В.А. Практикум по физике в 8 классе : пособие для учащихся / В.А. Буров. – Москва : Просвещение, 1972. – 70 с.
1073833
   Практикум по физике в средней школе : пособие для учителя. – 4-е изд., перераб. – Москва : ГУПИ, 1963. – 224 с.
1073834
   Практикум по физике в средней школе : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1973. – 256с.
1073835
   Практикум по физике в средней школе : Дидакт. материал. – Москва : Просвещение, 1977. – 192с.
1073836
   Практикум по физике в средней школе : Дидакт. материал / Буров В.А. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 190с.
1073837
   Практикум по физике в старших классах средней школы. – Москва, 1951. – 195 с.
1073838
   Практикум по физике в старших классах средней школы. – 3-е изд., Испр. – Москва, 1956. – 288 с.
1073839
  Очиров В.А. Практикум по физике диэлектриков : учеб. пособие / В.А. Очиров, Н.М. Панасенко. – Элиста : Издательство Калмыцкого университета, 1987. – 40 с.
1073840
   Практикум по физике для фронтального выполнения с элементами программирования.. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1989. – 151с.
1073841
   Практикум по физике космических лучей. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 144с.
1073842
  Шефер Н.И. Практикум по физике полупроводников / Н.И. Шефер. – Оренбург : Оренбург.гос.пед.ин-т, 1970. – 286с.
1073843
  Лысов Ф В. Практикум по физике полупроводников : учеб. пособие / Ф В. Лысов, . – Москва : Просвещение, 1976. – 207 с.
1073844
   Практикум по физике полупроводников. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1977. – 68с.
1073845
  Сироткин А.А. Практикум по физике полупроводников / А.А. Сироткин. – Томск : Издательство Томского университета, 1981. – 55с.
1073846
   Практикум по физике полупроводников и полупроводниковых приборов.. – Томск : Издательство Томского университета, 1971. – 166с.
1073847
   Практикум по физике почв. – Казань, 1982. – 78с.
1073848
  Богомолов А.А. Практикум по физике пьезоэлектриков и сегнетоэлектриков : учеб. пособие / А.А. Богомолов, В.В. Иванов. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1987. – 82 с.
1073849
  Рудяк В.М. и др. Практикум по физике сегнетоэлектриков : учеб. пособие / В.М. и др. Рудяк. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1984. – 82с.
1073850
  Пашаев Б.П. Практикум по физике твердого тела / Б.П. Пашаев, Д.Х. Амирханова. – Махачкала : Дагестанский университет, 1969. – 254 с.
1073851
  Камилов И.К. Практикум по физике твердого тела : учеб. пособие / И.К. Камилов. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1981. – 108 с.
1073852
  Каленков С.Г. Практикум по физике. Механика : учеб.пособие / С.Г. Каленков, Г.И. Соломахо. – Москва : Высшая школа, 1990. – 110с. – ISBN 5-06-001009-0
1073853
   Практикум по физике. Электричество и магнетизм : учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1991. – 150с. – ISBN 5-06-002063-0
1073854
   Практикум по физико-химическим методам анализа.. – М., 1987. – 248с.
1073855
   Практикум по физико-химическим методам в биологии. – Москва : Московский университет, 1981. – 240с.
1073856
  Вигоров Л.И. Практикум по физиологии древесных растений / Л.И. Вигоров. – Москва, 1961. – 148с.
1073857
  Макаров П.О. Практикум по физиологии и биофизике органов чувств - анализаторов / П.О. Макаров. – Москва, 1973. – 304с.
1073858
  Сакс А.И. Практикум по физиологии и биохимии растений / А.И. Сакс. – Омск
1. – 1977. – 104с.
1073859
  Баславская С.С. Практикум по физиологии растений / С.С. Баславская, О.М. Трубецкова; М., 1964. – 328с.
1073860
  Вальтер О.А. Практикум по физиологии растений с основами биохими / О.А. Вальтер. – Москва-Ленинград, 1957. – 3-е изд.с.
1073861
   Практикум по физиологии растений.. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 312с.
1073862
   Практикум по физиологии растений.. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 339с.
1073863
   Практикум по физиологии растений.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 270с.
1073864
  Викторов Д.П. Практикум по физиологии растений. / Д.П. Викторов. – Воронеж, 1991. – 158с.
1073865
  Штруггер З. Практикум по физиологии растительных клеток и тканей / З. Штруггер. – М, 1953. – 278с.
1073866
  Руге У. Практикум по физиологии роста и развития растений. / У. Руге. – Москва, 1955. – 192с.
1073867
   Практикум по физиологии сельскохозяйственных животных.. – М., 1959. – 448с.
1073868
  Маринович Р.А. Практикум по физиологии труда и эргономике: Учебно-методическое пособие. / Р.А. Маринович. – Казань, 1988. – 48с.
1073869
   Практикум по физиологии труда.. – Л., 1970. – 252с.
1073870
   Практикум по физиологии труда: : Уч. пос. – Ленинград, 1986. – 136с.
1073871
  Чайненко Г.М. Практикум по физиологии центральной нервной системы / Г.М. Чайненко, Л.Н. Пономеренко. – К., 1972. – 50с.
1073872
   Практикум по физиологии.. – М., 1970. – 367с.
1073873
  Болотов А.А. Практикум по физической акустике. / А.А. Болотов. – Тюмень, 1976. – 107 с.
1073874
  Ерамов Р.А. Практикум по физической географии материков : Уч. пособие для ин-тов / Р.А. Ерамов. – Москва : Просвещение, 1987. – 107 с.
1073875
  Машкова Г.В. Практикум по физической географии СССР / Г.В. Машкова, Н.Я. Подоплелов. – Москва, 1966. – 196с.
1073876
  Виноградова З.К. Практикум по физической географии частей света : учебное пособие / З.К. Виноградова. – Москва : Высшая школа, 1970. – 172с.
1073877
  Митрофанов П.П. Практикум по физической и коллоидной химии / П.П. Митрофанов. – М., 1950. – 184с.
1073878
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии / С.А. Балезин. – М, 1959. – 232с.
1073879
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии / С.А. Балезин. – 3-е доп . изд. – Москва, 1964. – 240с.
1073880
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии / С.А. Балезин. – 2-е доп. изд. – Москва, 1972. – 278с.
1073881
  Малахова А.Я. Практикум по физической и коллоидной химии / А.Я. Малахова; Степанюк А. – Минск, 1974. – 335с.
1073882
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии / С.А. Балезин. – 5-е перераб изд. – Москва, 1980. – 272с.
1073883
   Практикум по физической и коллоидной химии : Учебное пособие для студ. – М. : Высшая школа, 1990. – 255с. – ISBN 5-06-001019-8
1073884
  Воробьев Н.К. Практикум по физической химии / Н.К. Воробьев. – 3-е изд. прераб. доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 384с.
1073885
  Шаталов А.Я. Практикум по физической химии / А.Я. Шаталов, И.К. Маршаков. – М., 1968. – 224с.
1073886
   Практикум по физической химии : [учеб. пособ. для студ. хиико-технол. спец. вузов]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 496 с.
1073887
  Шаталов А.Я. Практикум по физической химии / А.Я. Шаталов, И.К. Маршаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 287 с.
1073888
   Практикум по физической химии : учеб. пособ. для студ. химико-технол. спец. вузов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 495 с.
1073889
   Практикум по физической химии : Учебное пособие. – 5-е изд., испр. – Москва : Химия, 1986. – 350с.
1073890
  Михаелис Л. Практикум по физической химии, преимущественно по коллоидной химии. / Л. Михаелис. – 2-е изд., испр. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 194 с.
1073891
  Воробьев Н.К. Практикум по физической химии. / Н.К. Воробьев. – Москва-Ленинград, 1950. – 304с.
1073892
   Практикум по физической химии.. – Ярославль, 1961. – 60с.
1073893
   Практикум по физической химии.. – М., 1963. – 554с.
1073894
   Практикум по физической химии.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.Л., 1964. – 384с.
1073895
   Практикум по физической химии. : Учебное пособие. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1966. – 511с.
1073896
  Михаэлис Практикум по физической химии. Преимущественно по коллоидной химии / Михаэлис, П. Рона. – Ленинград, 1933. – 279с.
1073897
  Сухина В.Ф. Практикум по философии : Учебное пособие для студ.высш. учеб.заведений / В.Ф. Сухина, К.В. Кислюк; МОНУ; Народная украинская академия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фоліо, 2001. – 430с. – ISBN 966-03-1614-3
1073898
   Практикум по философии: Для студ. 2 курса фак. "Бизнес-управление".. – Харьков
1. – 1999. – 117с.
1073899
   Практикум по финансам промышленности. – Минск, 1984. – 160с.
1073900
   Практикум по финансам сельского хозяйства.. – М., 1976. – 191с.
1073901
   Практикум по финансам сельского хозяйства.. – М., 1989. – 221с.
1073902
  Парасий М.Г. Практикум по финансированию и кредитованию сельскохозяйственных предприятий / М.Г. Парасий, А.С. Булат. – М., 1970. – 304с.
1073903
  Кислов В.В. Практикум по фотограмметрии : учеб. пособ. для студ. геодезич. вузов / В.В. Кислов, И.Р. Заитов. – Москва : Недра, 1965. – 188 с.
1073904
  Кислов В.В. Практикум по фотограмметрии / В.В. Кислов, И.Р. Заитов. – Москва : Недра, 1965. – 188с.
1073905
  Буров М.И. Практикум по фотограмметрии : учебное пособие для вузов / М.И. Буров, Б.В. Краснопевцев, А.П. Михайлов; Ред. Комарькова Л.М. – Москва : Недра, 1987. – 302с.
1073906
  Обиралов А.И. Практикум по фотограмметрии и дешифрированию снимков : учеб. пособ. для студ. землеустроит. спец-тей вузов / А.И. Обиралов, Я.И. Гебгарт, Н.Д. Ильинский и др. – Москва : Недра, 1990. – 286 с. – ISBN 5-247-00887-1
1073907
  Селезнев Б.В. Практикум по фотограмметрическому инструментоведению : учеб. пособ. / Мин-во высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Новосибирский ордена "Знак почета" ; Ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; Б.В. Селезнев. – Новосибирск : НИИГАиК, 1988. – 46 с.
1073908
  Шехтман Н.А. Практикум по фразеологии современного английского языка / Н.А. Шехтман. – Л., 1971. – 184с.
1073909
  Лосев И.П. Практикум по химии высокополимерных соединений / И.П. Лосев, О.Я. Федотова. – М, 1962. – 228с.
1073910
  Орлов Д.С. Практикум по химии гумуса / Д.С. Орлов, Л.А. Гришина. – М., 1981. – 271с.
1073911
   Практикум по химии и технологии полупроводников.. – М., 1978. – 192с.
1073912
   Практикум по химии и физике полимеров.. – М., 1977. – 256с.
1073913
   Практикум по химии и физике полимеров. : Учебное пособие для студ. вузов, обуч-ся по спец. "Химическая технология высокомолекулярных соединений". – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Химия, 1990. – 304 с. – ISBN 5-7245-0165-1
1073914
   Практикум по химии твердого тела : учебное пособие. – Кемерово, 1982. – 123 с.
1073915
   Практикум по химии твердых веществ : учебное пособие. – Ленинград, 1985. – 225с.
1073916
   Практикум по химии углеводов.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 204 с.
1073917
  Овсянников Н.А. Практикум по химии фотографических процессов : учебное пособие / Н.А. Овсянников. – Москва : Недра, 1978. – 217с.
1073918
   Практикум по химии.. – Воронеж, 1990. – 152с.
1073919
  Берим Н.Г. Практикум по химической зацитерастений / Н.Г. Берим, Р.Е. Соколовская; Изд. 2-е, перераб. и допол. – Ленинград : Колос, 1969. – 247с.
1073920
  Тихвинская Маргарита Юльевна Практикум по химической технологии / Тихвинская Маргарита Юльевна, Волынский Вениамин Евсеевич. – М. : Просвещение, 1984. – 160с.
1073921
  Михалев В.Н. Практикум по хозяйственному праву / В.Н. Михалев. – Л, 1991. – 64с.
1073922
  Ольшанова К.М. Практикум по хроматографическому анализу / К.М. Ольшанова. – М., 1970. – 312с.
1073923
   Практикум по цитогенетике.. – М., 1974. – 172с.
1073924
  Цитленок С.И. Практикум по цитологии и гистологии. / С.И. Цитленок, А.А. Козлова. – Томск, 1985. – 78с.
1073925
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений / З.П. Паушева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 288с.
1073926
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений / З.П. Паушева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 304с.
1073927
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений : Учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений по спец. "Агрономия" / З.П. Паушева; Ред. Е.В. Кирсанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 270с. : іл., табл. – (Учебники и пособ. для студ. высш. учебн. заведений). – ISBN 5-10-000614-5
1073928
  Кацнельсон З.С. Практикум по цитологии, гистологии и эмбриологии. / З.С. Кацнельсон, И.Д. Рихтер. – Л, 1979. – 312с.
1073929
   Практикум по черчению.. – М., 1982. – 175с.
1073930
   Практикум по черчению.. – М., 1986. – 205с.
1073931
   Практикум по численным методам в задачах оптимального управления.. – М., 1988. – 80с.
1073932
  Городинский И.В. Практикум по численным методам на алгоритмических языках / И.В. Городинский, Я.И. Тучин. – Новосибирск, 1987. – 89 с.
1073933
   Практикум по численным методам прогноза погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 216с.
1073934
   Практикум по численным методам.. – Томск, 1979. – 212с.
1073935
  Воробьева Г.Н. Практикум по численным методам. / Г.Н. Воробьева, А.Н. Данилова. – Москва, 1979. – 184с.
1073936
   Практикум по чтению кинолитературы на английском языке.. – М.
1. – 1978. – 111с.
1073937
  Марголис А.А. Практикум по школьному физическому эксперименту : учеб. пособие / А.А. Марголис. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1968. – 390 с.
1073938
  Бескровный М.А. Практикум по экологии животных. / М.А. Бескровный. – Хартьков
1. – 1953. – 232с.
1073939
   Практикум по эконометрике : Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФиС, 2006. – 344с. – ISBN 5-279-02785-5
1073940
  Марков А.А. Практикум по экономике / А.А. Марков. – М, 1966. – 326с.
1073941
  Марков А.А. Практикум по экономике / А.А. Марков. – Москва
2. – 1970. – 174 с.
1073942
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – М., 1973. – 192с.
1073943
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 192с.
1073944
   Практикум по экономике сельского хозяйства. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1988. – 142с.
1073945
   Практикум по экономике сельского хозяйства.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 272с.
1073946
   Практикум по экономике социалистического сельского хозяйства.. – М., 1972. – 286с.
1073947
   Практикум по экономике социалистической промышленности.. – 2-е изд., перераб. – Воронеж, 1979. – 207с.
1073948
   Практикум по экономике труда.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 172с.
1073949
   Практикум по экономике, организации и нормированию труда.. – М., 1991. – 190с.
1073950
  Браславец М.Е. Практикум по экономико-математическим методам в организации и планировании сельскохозяйственного производства. / М.Е. Браславец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 232с.
1073951
   Практикум по экономико-математическим методам и моделированию в землеустройстве. – М., 1991. – 254с.
1073952
  Анимица Е.Г. Практикум по экономической географии СССР : для студентов экон. спец. / Е.Г. Анимица ; Свердлов. ин-т нар. хоз-ва. – Свердловск, 1970. – 72 с.
1073953
   Практикум по экономической географии СССР : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по геогр. спец. – Москва : Просвещение, 1983. – 158 с.
1073954
  Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и политической географии зарубежных стран. / Н.А. Войлошникова. – Москва, 1978. – 160с.
1073955
  Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран : Учебное пособие для вузов / Н.А. Войлошникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 118с.
1073956
  Шатных А.В. Практикум по экономической и социальной географии мира (на примере темы <<Латинская Америка>>) : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 53-56 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1073957
  Орфанов И.К. Практикум по экономической и социальной географии СССР : учеб. пособ. для студ. пед. ин-ов по спец. "География" / И.К. Орфанов, Г.С. Камерилова, Д.С. Сараев ; под ред. И.К. Орфанова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1991. – 144 с. – ISBN 5-09-003463-Х
1073958
   Практикум по экспериментальной и прикладной психологии : Учеб. пос. – Ленинград : ЛГУ, 1990. – 272с.
1073959
  Любимов П.С. Практикум по экспериментальной психологии / П.С. Любимов. – М., 1936. – 224с.
1073960
   Практикум по экспериментальной психологии.. – Ярославль
1. – 1974. – 168с.
1073961
   Практикум по экспериментальной психологии.. – Ярославль
2. – 1975. – 155с.
1073962
  Рублев Ю.В. и др. Практикум по электричеству с элементами программированного обучения : учеб. пособие / Ю.В. и др. Рублев. – Москва : Высшая школа, 1971. – 312с.
1073963
   Практикум по электродинамике СВЧ. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1. – 1984. – 103 с.
1073964
   Практикум по электродинамике СВЧ. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 2. – 1984. – 101 с.
1073965
   Практикум по электронно-вычислительным средствам.. – М., 1985. – 96с.
1073966
  Кондрашков А.В. Практикум по электрооптическим и радиогеодезическим измерениям : учеб. пособ. для студ. геодезич. специальностей высших учеб. заведений / под ред. А.В.Кондрашкова. – Москва : Недра, 1967. – 203 с.
1073967
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике / С.К. Андриевский. – Москва, 1958. – 230с.
1073968
  Андриевский Р.А. Практикум по электротехнике / Р.А. Андриевский. – 2-е изд. – Москва, 1959. – 230 с.
1073969
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике / С.К. Андриевский. – 3-е изд. – Москва, 1960. – 192 с.
1073970
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов / В.А. Поляков. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 192 с.
1073971
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учеб. пособие для учащихся 9 и 10 кл. / В.А. Поляков. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1970. – 255 с.
1073972
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов / В.А. Поляков. – 5-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1974. – 254 с.
1073973
  Лагановский Я.В. Практикум по электротехнике / Я.В. Лагановский. – Рига, 1989. – 90 с.
1073974
  Зворыкин Б.С. Практикум по электротехнике в средней школе. / Б.С. Зворыкин. – М, 1957. – 127с.
1073975
   Практикум по электрохимии : Учебное пособие для студ. хим. спец. вузов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 288с. – ISBN 5-06-001736-2
1073976
  Гороховская В.И. Практикум по электрохимическим методам анализа / В.И. Гороховская, В.М. Гороховский. – М., 1983. – 191с.
1073977
  Литвиненко В.Н. Практикум по элементарной математике. Алгебра. Тригонометрия / В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1991. – 348 с.
1073978
   Практикум по эмбриологии. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 232 с.
1073979
  Кабак Я.М. Практикум по эндокринологии / Я.М. Кабак. – Москва, 1968. – 276 с.
1073980
  Киршенблат Я.Д. Практикум по эндокринологии. (Для биол. специальностей ун-тов). / Я.Д. Киршенблат. – Москва, 1969. – 256с.
1073981
  Беликова-Алдакова Практикум по эпидемиологии / Беликова-Алдакова, В.Н. Додонов. – Москва, 1968. – 208с.
1073982
   Практикум по этике.. – Тюмень, 1979. – 192с.
1073983
  Веретехин Е.Г. Практикум по юридической психологии. / Е.Г. Веретехин. – Казань, 1991. – 143с.
1073984
  А Практикум по ядерной физике / [авт.-сост.: И.А. Антонова, Н.Г. Гончарова, Ф.А. Живописцев, Н.И. Тулинова]. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 135 с. – Библиогр. в конце гла
1073985
  Мацуй И.П. Практикум по ядерной физике / И.П. Мацуй. – Киев : Вища школа, 1975. – 175с.
1073986
   Практикум по ядерной физике : [учеб. пособие для естеств. спец. вузов]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 190 с.
1073987
   Практикум по ядерной физике : учеб. пособие : [для физ. спец. вузов ]. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1983. – 141с. – Библиогр. в конце работ
1073988
   Практикум по ядерной физике. – Казань : Издательство Казанского университета, 1985. – 127с.
1073989
  Антонова И.А. и др. Практикум по ядерной физике : учеб.пособие / И.А. и др. Антонова. – 4-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 197 с.
1073990
   Практикум повысшей геодезии. – М., 1966. – 306с.
1073991
  Зеленяк О.П. Практикум программирования на Turbo Pascal : задачи, алгоритмы и решения / О.П. Зеленяк. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft, 2002. – 320 c. – Библиогр.: с. 308. – ISBN 5-93772-059-8
1073992
   Практикум прокурорских проверок в порядке общего надзора и по делам несовершеннолетних.. – Свердловск, 1979. – 80с.
1073993
  Трифонов Н.П. Практикум работы на ЭВМ / Н.П. Трифонов, Е.Н. Пасхин. – Москва : Наука, 1982. – 288 с.
1073994
  Капитонова Т.И. Практикум разговорной речи / Т.И. Капитонова. – Л.
1. – 1973. – 104с.
1073995
   Практикум разговорной речи.. – Л.
2. – 1973. – 70с.
1073996
  Законова А.К. Практикум рекламного повідомлення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.78-81
1073997
  Иордан Г. Практикум сравнительной физиологии. / Г. Иордан. – М.-Л., 1934. – 237с.
1073998
   Практикум стилистики разговорной речи.. – Л., 1974. – 80с.
1073999
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – М., 1963. – 240с.
1074000
  Латышев Н.Г. Практикум футбольного арбитра / Н.Г. Латышев. – М, 1977. – 207с.
<< На початок(–10)1071107210731074107510761077107810791080(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,